Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Меглена Иванова Плугчиева-Александрова

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2012-05-31 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2012-05-31 Коалиция за България член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2009-12-10 Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове зам.-председател
2009-12-10 2010-06-09 Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове член
2010-06-09 2012-05-31 Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове зам.-председател
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2009-09-04 2012-05-31 Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива член
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2012-05-31 Група за приятелство България - Австрия член
2009-10-23 2012-05-31 Група за приятелство България - Германия зам.-председател
2009-10-23 2012-05-31 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2012-05-31 Група за приятелство България - Швейцария член
2011-06-24 2012-05-31 Група за приятелство България - Израел член
2012-04-11 2012-05-31 Група за приятелство България - Косово зам.-председател
Зададени въпроси
 • законовите възможности общините да вземат решения за дългосрочен общински дълг
 • прекратяване дейността на Дипломатическото бюро в Бон и откриване на Генерално консулство на Република България, със седалище Франкфурт на Майн
 • националната политика за професионалното образование
 • съдбата на "Напоителни системи" - гр. Русе
 • националната политика за професионалното образование
 • цялостната политика на управление на средствата от ЕС по всички фондове - регионален, социален, кохезионен и аграрен, през текущия и следващия програмен период
 • прекратяване дейността на Дипломатическото бюро в Бон и откриване на Генерално консулство на Република България, със седалище Франкфурт на Майн
 • националната политика за професионалното образование
 • цялостната политика на управление на средствата от ЕС по всички фондове - регионален, социален, кохезионен и аграрен, през текущия и следващия програмен период
 • Оперативна програма "Рибарство"
 • финансиране на проведените през 2011 г. местни и президентски избори
 • оттеглянето на големи немски инвеститори от България
 • бъдещето на Еврозоната
 • Наредба за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях
 • усвояването на средствата от фондовете за Регионално развитие, Социалния и Кохезионния фонд
 • оттеглянето на големи немски инвеститори от България
 • реда и начина за контрол на вноса на плодове и зеленчуци от Турция
 • политиката на правителството за подобряване условията за корабоплаване по р. Дунав
 • проблеми в горския сектор след приемането на новия Закон за горите
 • изпълнението на проекти по Дунавската стратегия на ЕС
 • проблеми в горския сектор след приемането на новия Закон за горите
 • случая с г-жа Калина Илиева
 • политиката на Министерството на околната среда и водите за управление на природните и национални паркове в България
 • Горските мерки в Програмата за развитие на селските райони
 • Горските мерки в Програмата за развитие на селските райони
 • Горските мерки в Програмата за развитие на селските райони
 • снемане на лични данни на ВИП залата на летище София на народни представители
 • предприетите мерки за облекчаване кандидатстването на бенифициентите по оперативните програми и стартиралия процес за програмиране и планиране на периода 2014 - 2020 г
 • позицията на България по бъдещата кохезионна политика на Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г
 • пречиствателни станции по ИСПА
 • предприетите мерки за облекчаване кандидатстването на бенифициентите по оперативните програми и стартиралия процес за програмиране и планиране на периода 2014 - 2020 г
 • позицията на България по бъдещата кохезионна политика на Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г
 • пречиствателни станции по ИСПА
 • позиция на Министерството на земеделието и храните по изследването на БАН за демографските перспективи пред българското село
 • директните плащания и санкциите, които се налагат на земеделските производители
 • политиката на Министерство на земеделието и храните относно проблемите в сектор "Плодове и зеленчуци"
 • преструктуриране на фермите в първа категория
 • субсидирането на центровете за кожно-венерически заболявания (ЦКВЗ)
 • пречиствателни станции по ИСПА
 • предприетите мерки за облекчаване кандидатстването на бенифициентите по оперативните програми и стартиралия процес за програмиране и планиране на периода 2014 - 2020 г
 • регламентиране на кръводаряване при спешни случаи
 • позицията на България по бъдещата кохезионна политика на Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г
 • позиция на Министерството на земеделието и храните по изследването на БАН за демографските перспективи пред българското село
 • сигнали за нарушение на Закона за движение по пътищата от кмета на община Две могили, Русенска област
 • субсидирането на центровете за кожно-венерически заболявания (ЦКВЗ)
 • директните плащания и санкциите, които се налагат на земеделските производители
 • позиция на Министерството на земеделието и храните по изследването на БАН за демографските перспективи пред българското село
 • демографската политика на българското правителство
 • кадровата политика в Центъра за развитие на човешките ресурси
 • позицията на България при формиране на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз за периода 2014-2020 г
 • образователната политика на Министерството на образованието, младежта и науката спрямо българската общност в чужбина и особено в страните на Европейския съюз
 • напредъка по изпълнение на приоритетни оси ПО З - подобряване на качеството на образованието, и ПО 4 - подобряване на достъпа до образование, по Оперативна програма "Човешки ресурси"
 • случая с г-жа Калина Илиева
 • намеренията на правителството за предоставяне на по-големи възможности за мобилност на хората с увреждания
 • случая с г-жа Калина Илиева
 • проект на община Иваново по мярка 322 на ОП "Развитие на селските райони" - Обновяване на паркове и детски площадки в 8 населени места - Пиргово, Мечка, Божичен, Сваленик, Красен, Нисово, Тръстеник и Щръклево"
 • актуално състояние и проблеми при изпълнение на проекта Автомагистрала "Люлин"
 • намеренията на правителството за предоставяне на по-големи възможности за мобилност на хората с увреждания
 • случая с г-жа Калина Илиева
 • изпълнението на Оперативна програма "Околна среда"
 • откази за плащане на субсидии на група млади фермери по договори, сключени с ДФЗ-РА по мярка 112 от ПРСР
 • размера на субсидиите за 2010 г. на фермерите - собственици на животни, попадащи в Националния генофонд /НГ/ в животновъдството
 • размера на субсидиите за 2010 г. на фермерите - собственици на животни, попадащи в Националния генофонд /НГ/ в животновъдството
 • размера на субсидиите за 2010 г. на фермерите - собственици на животни, попадащи в Националния генофонд /НГ/ в животновъдството
 • закриването на филхармонията в град Русе
 • размера на субсидиите за 2010 г. на фермерите - собственици на животни, попадащи в Националния генофонд /НГ/ в животновъдството
 • собствеността на Пристанище - гр.Силистра
 • прилагане на чл. 14 от Закона за горите
 • изпълнение на 223 и 226 мярка от Програмата за развитие на селските райони
 • прилагане на чл. 14 от Закона за горите
 • изпълнение на 223 и 226 мярка от Програмата за развитие на селските райони
 • проекта "Изграждане на канализационната мрежа и пречиствателна станция за отпадни води на гр. Сливо поле" по схемата ВG 161ПО005/08/1.12/01/07 - Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2000 до 10000 е. ж
 • изпълнението на проекти по програма "Транзитни пътища" ІV и V
 • готовността на България да подпомага реализацията на одобрените проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество с Румъния
 • готовността на България да подпомага реализацията на одобрените проекти по Програма за трансгранично сътрудничество с Румъния
 • политиката на правителството във връзка с експлоатацията на Дунав мост, свързващ Русе и Гюргево
 • уволнения в системата на Държавната агенция по горите
 • рискове при усвояване на средствата по Оперативна програма "Административен капацитет" след закриване на Министерството на държавната администрация и административната реформа

Снимка

978 2155

Лични данни

дата на раждане 1956-02-12
място на раждане Балчик, България
професия инженер
езици английски, немски, руски
семейно положение омъжена
имейл M.Plugtschieva@parliament.bg
уебсайт