Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2003-01-24

Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателят Благовест Сендов
Секретари: Гергана Грънчарова и Веселин Черкезов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам заседанието.
В самото начало искам да ви обърна внимание, уважаеми народни представители, че съгласно вчерашното решение в пленарна зала, парламентарният контрол ще бъде от 12,30 ч., което означава, че почивката днес ще бъде дадена около 12,00 ч.

Така че до 12,00 ч. продължаваме работата с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КООПЕРАЦИИТЕ – продължение.
Искам да припомня, че параграфите до § 5 включително са приети.
Искам да поканя председателя на Комисията по правни въпроси госпожа Анелия Мингова да докладва § 6.
ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Уважаеми господин председател, вчера се проведе голяма част от дискусията по § 6 и всъщност заседанието приключи преди изказването на проф. Кушлев. Така че ние трябва да продължим дебата по § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Продължаваме дебата по текста на § 6.
Заповядайте, проф. Кушлев.
СТОЯН КУШЛЕВ (НДСВ): Благодаря, уважаеми господин председател! Аз с моя глас ще подкрепя в пленарна зала предложението на комисията за текста на § 6. Защото онези съображения, които бяха изложени тук пред вас, уважаеми госпожи и господа народни представители, според мен са несъстоятелни и аз ще се опитам да ви убедя в това.
Не споделям становището на уважавания от мен господин Костов, че в тази си редакция текстът съществено засяга правото на собственост върху земята на член-кооператора, който я е отдал по договор на кооперацията. В неговото предложение най-напред се съдържа терминът “запазва пълната си собственост”. Понятието “пълна собственост” за мен е един юридически абсурд. Такова понятие няма в правото. Собствеността е една и нейното съдържание всеки от нас го знае – неограниченото право на собственика да владее, ползва и се разпорежда с имуществото, разбира се, в рамките на закона, което има абсолютен характер, т.е. то важи за всички, включително и по отношение на държавата.
В историята познаваме едно понятие “гола собственост”. В историята на нашето право то е съществувало по турския Закон за земите от 1856 г., съгласно който султанът е бил собственик на всичко в империята. Това е, така да се каже, едно отражение на нормите на Шериата в този закон, но тази собственост действително е била гола. Собствениците са имали реална собственост – да се разпореждат с имотите, да ги продават, да ги владеят. Това е голата собственост. Тя е известна и в римското право като нуда проприетас. Пълна и непълна собственост има. Друго е, че върху определен имот, който е обект на собственост, могат да бъдат наложени някои вещно-правни тежести. Това е в правото. Аз ще се опитам да ви докажа, че този текст не засяга нито едно от правомощията на собственика на земята, правото на владение. Той продължава да бъде владелец на земята, макар че владеенето на земята не означава, че той непосредствено трябва да я обработва. Той я владее чрез кооперацията, продължава да я владее.
Нека вземем за пример: на кого е пасивната легитимация, ако се предявят владелчески искове за тази земя? Ще бъде собственикът на земята, а не кооперацията, ако някой предяви владелчески искове по Закона за собствеността. Чия е пасивната легитимация, ако се предявят пък другите искове – ревандикационни и другите искове за собственост? Пак той, собственикът на земята. Същото важи и за активната легитимация.
Още един проблем, който ни доказва, че той запазва своето владение. Тече ли придобивна давност по отношение на кооперацията. Абсурд! Щом кооперацията е във владение на облигационно-правно основание, т.е. тя не я владее, а я ползва, в случая обработва, никаква придобивна давност не тече. Аз смятам, че по отношение на това правомощие на собственика тези аргументи са достатъчни.
Нека да видим дали се засяга правомощието на собственика да ползва земята. Ползването на земята също не означава непосредствената нейна обработка. Ползването на земята означава придобиване на плодовете от тази земя, както римляните са го наричали “узис фруктус”, което дава земята, резултата от това. Рентата не е ли икономическия израз на това ползване? Той си получава рентата. 
Нека да си спомним какво представлява цената на земята, стойността на земята, капитализираната рента. Тоест, в крайна сметка оценяваме земята тогава, когато я продаваме, с капитализираната рента за няколко десетилетия. Това е по учението на Адам Смит – за стойността и цената на земята. Тоест, той получава икономическото съдържание на собствеността, той си го получава.
Ето ви доказателства, че той не губи. Същото се отнася и до разпореждането – той може да се разпореди със земята.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: За реплика думата има господин Владислав Костов.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Уважаеми господин Кушлев, правя Ви реплика, защото изобщо не съм съгласен с Вашите заключения и тези. Не може собственикът на земята да я владее чрез кооперацията. Това значи, че той я предоставя на кооперацията за пълно владение. Това е. А такова нещо няма. Не може земята да влиза в сега действащия закон като дялов капитал на кооперацията. Такова нещо няма. Освен това, правото на собственика е конституционно затвърдено – какви са неговите права да я ползва, да се разпорежда с нея и т.н. Правото, което се отдава и в сега действащите изменения на закона, е на кооперацията по отношение на земеделската земя само тя да бъде предоставяна и то по желание на член-кооператора. Ако се съгласят двете страни помежду си с определен договор за наем или аренден договор, тогава да я ползва, но всички останали права са си негови. Той има право и да не я предоставя на кооперацията, и сам да я обработва, и т.н. В следващите текстове на чл. 31 именно това е затвърдено, а Вие оспорвате текста на комисията, която е предложила, господин Кушлев. Защото в чл. 31 точно това е затвърдено.
Моето искане беше да се сложи систематично именно в § 6 относно чл. 9, защото тук е систематичното място, където се говори за правата на член-кооператора. Това са основни неща. И аз се изненадвам, че вие фактически водите нещата до едно второ обезземляване на собствениците, каквото се извърши в недалечното минало, от което вярвам, че и Вие искате да се разграничите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Костов.
За дуплика думата има господин Кушлев.

СТОЯН КУШЛЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател. 
Уважаеми господин Костов, моля Ви да правите разлика между двете юридически категории – владение и държание на вещта. В случая е налице именно такава хипотеза. Кооперацията държи вещта, но я владее от името на собственика. 
Бих искал да се спра и на другото Ваше възражение срещу понятието “дяловата си вноска”. В нашето кооперативно право по традиция отпреди Втората световна война, в кооперациите се е влизало с дялови вноски. Това е традицията! По този начин оформянето на имуществото на кооперацията твърде е улеснявало излизането на кооператора от състава на кооперацията, когато той безапелационно, бих казал безспорно, си получава дяловата вноска. Ако оставим той да получава дял от имуществото на кооперацията, включително и от новопридобитото, това би поставило в твърде сложна ситуация самата кооперация като правен субект, защото тя е динамична структура, която се развива, която постоянно губи и придобива имущества, тоест, налице е една постоянна динамична връзка на придобиване, на сключване на сделки, при които има права и задължения и уточняването на имуществото към определен момент е винаги много трудно. Това става обикновено при ликвидация. Тогава всеки има право освен на дяловата си вноска, ако остане нещо, да получи своя дял. Това е първото ми възражение по този въпрос.
Бих искал да ви напомня още нещо – освен принципът всеки да получи “своето”, в римското право има и още един принцип, на който почива Вашето предложение – да не се пречи на другите. Тези два принципа съществуват паралелно в правните системи. Ако запазим това, всеки да си получи дела, може да се разиграват безкрайни сценарии всеки да си иска дела и с това да се спъне възможността на другите да осъществяват стопанска дейност. Вашият колега, уважаваният от мен господин Ляков, каза, че затова се прави - за да се извършва стопанска дейност, да се печелят пари, да се осъществява просперитет. Какво ще стане с този просперитет на кооперацията, ако всеки, който излиза, за една година излизат 10 души, си търси дяла и поставяме пред разделяне имуществото на кооперацията? Нищо няма да стане! Този втори принцип в работата - да не се пречи, да не се вреди на другите, практически остава блокиран. 
Ето защо ще подкрепя предложението, което се прави от комисията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Кушлев.
Продължават разискванията по § 6, ако има желаещи. Не виждам такива. Това ми дава основание да започна да подлагам на гласуване отделните предложения.
Първо гласуваме предложението на народните представители Моньо Христов и Георги Станилов за отпадането на § 6, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 136 народни представители: за 37, против 99, въздържали се няма.
Това предложение не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Венцислав Върбанов за отпадане само на т. 2 от § 6.
Моля, гласувайте предложението на господин Върбанов.
Гласували 129 народни представители: за 31, против 97, въздържал се 1.
Това предложение не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на Панайот Ляков, в частта, която не е възприета от комисията.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Панайот Ляков.
Гласували 128 народни представители: за 30, против 98, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на Владислав Костов и Светослав Лучников, което също не се подкрепя от комисията. 
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 118 народни представители: за 31, против 83, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване § 6, така както е предложен от вносителя в редакцията на комисията.
Моля, гласувайте § 6.
Гласували 146 народни представители: за 111, против 20, въздържали се 14.
Параграф 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Има направено предложение от народните представители Моньо Христов и Георги Станилов за отпадането на § 7, което не е подкрепено от комисията.
Има направено предложение от господата Владислав Костов и Светослав Лучников:
“В § 7 в чл. 12, ал. 3 думите “освен ако в устава е предвидено друго” да се заменят с “направено преди края на съответната календарна година”.” Това предложение също не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който е следният:
“В чл. 12, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавят думите “освен ако в устава е предвидено друго”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Уважаеми народни представители, имате думата по § 7. Има ли желаещи?
Благодаря, господин Костов, оттегляте си предложението.
Има ли други, които искат да вземат отношение? Не виждам. Затова подлагам на гласуване първо предложението на народните представители Моньо Христов и Георги Станилов за отпадането на § 7, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 137 народни представители: за 36, против 97, въздържали се 4.
Това предложение не се приема.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 125 народни представители: за 104, против 6, въздържали се 15.
Параграф 7 се приема.
Благодаря.
ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 8 има предложение на народните представители Христов и Станилов за отпадането му, което не е подкрепено от комисията. Освен това те имат предложение към действащия закон в чл. 14, ал. 2 числото “5” да се замени с “3”, а числото “3” да се замени с “2”, което също не е подкрепено от комисията.
Има предложение на народните представители Владислав Костов и Светослав Лучников:
“1. В § 8 чл. 14 ал. 1 да се измени така:
“(1) Бившите кооператори или наследниците им имат право на дела си от имуществото на кооперацията, на всички други свои взимания от вноски и заеми заедно с лихвите по тях, както и на припадащия им се дивидент за текущата календарна година.”
В същия чл. 14 второто изречение на предложената ал. 1 става ал. 2, като пред думата “вноските” се добавя “делът”.
2. Предложената т. 2 да отпадне.”
Комисията не е подкрепила това предложение.
Има предложение на народния представител Панайот Ляков в § 8 т. 2 да отпадне, което не е подкрепено от комисията.
Има предложение на Венцислав Върбанов:
“§ 8. 2. В чл. 14 ал. 2 се допълва и придобива следния вид: “Давностният срок за получаване на вноските и заемите по ал. 1 е 5 години, а за дивидента – 3 години.”
Това предложение не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8 и предлага следната редакция:
“§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Бившите кооператори или наследниците им имат право на внесените дялови, допълнителни и целеви вноски, актуализирани по установения нормативен ред на припадащия се дивидент, като и на заемите, предоставени на кооперацията по реда на чл. 31, ал. 6, включително припадащите се лихви. Вноските, дивидента, заемите и лихвите се изплащат на бившите кооператори или на наследниците им след приемане на годишния счетоводен отчет и ако са погасили всички свои задължения към кооперацията. В случай на непогасени задължения може да се извърши прихващане с вземанията им.”
2. В ал. 2 думата “дела” се заменя с “дяловата вноска”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Имате думата, уважаеми народни представители, по този параграф. Има ли желаещи?
Заповядайте, господин Костов.

ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители!
Смятам, че този параграф продължава, според мен, логиката за ограничаване на правата на членовете на кооперацията по отношение на създадените имущества в кооперацията и ограничаване правото на кооператора само до деловите, целевите вноски и припадащия се дивидент. Бягството от признаване на имуществения дял на член-кооператорите е това, че те на практика не могат да притежават конституционното си право над тази собственост, която с техни усилия, с техния труд дори, с тяхното участие е създадена през периода, в който са участвали като член-кооператори в самата кооперация. Затова, за да се коригира това нещо, направихме с покойния господин Лучников това предложение. Ще го разясня, защото не е ясно какво гласи втората му част – в чл. 14 ал. 1 да се измени така: “(1) Бившите кооператори или наследниците им имат право на дела си от имуществото на кооперацията, на всички други свои взимания от вноски и заеми заедно с лихвите по тях, както и на припадащия им се дивидент за текущата календарна година.” В същия член 14 второто изречение на предложението на комисията, а именно “вноските, дивидента, заемите” и т.н. предлагаме да стане ал. 2, като пред думата “вноските” се добави “делът”, а именно: “делът, вноските, дивидента, заемите и лихвите се изплащат на бившите кооператори или наследниците им след приемане на годишния счетоводен отчет или след договорения срок, ако има такъв, и ако са погасили всичките свои задължения към кооперацията.” Това е второто изречение на предложението на комисията. 
На трето място, предлагаме в т. 2 на нашето предложение т. 2 да отпадне – т.е., където по предложение на вносителя думата “делът” се заменя с “деловата вноска”, ние предлагаме това да отпадне, да си остане терминът “деловата вноска”. Благодаря за вниманието, това е нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Костов.
Заповядайте, господин Ляков.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател. 
Мисля, че вчера доста подробно представих пред уважаемите колеги каква според мен е разликата между понятията “дял” и “дялова вноска”, затова сега няма да се спирам на този въпрос. Но бих помолил госпожа Мингова да изясни какво е имала предвид комисията, когато е внесла една, според мен, съществена промяна от текста на вносителя, която се отнася до актуализацията на дяловите, допълнителните и целевите вноски. Дали комисията е имала предвид, че тази актуализация се отразява до увеличаване и намаляване на капитала на кооперацията, на стойността на нейното движимо и недвижимо имущество, и по този начин до промяна на … Ще говоря само за промяна на дяловата вноска на член-кооператора. В зависимост от динамиката на пазарните процеси, от това, как кооперацията се е развивала, тази дялова вноска всъщност се е променила. Ако това е така, значи има доста голямо сближаване между тълкуването, което влагаме в това, което трябва да получи един член-кооператор и тълкуването, което е дадено чрез тази промяна в текста. Затова моля госпожа Мингова да направи това разяснение, което смятам че е много съществено в този член. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
Има ли други желаещи? Заповядайте, господин Върбанов.
ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, силно съм притеснен от оформената редакция на § 8 и от отпадането на “давностен срок”. На практика, ако се приеме текстът в този му вид, значи собствениците на земя се закрепостяват. И никога, когато пожелаят да излязат от кооперацията, няма да получат своите дялови вноски, ако не са разписани някакви срокове. Практиката показва, че ръководствата на кооперациите нямат никакъв интерес собствениците на земя да напускат кооперациите и правят всичко възможно да ги държат там, въпреки резултатите, въпреки недоволството на собствениците. Така че аз поддържам предложението си да има давностен срок и той да бъде записан в закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Върбанов.
Има ли други желаещи?
То и тъй и иначе си има давностни срокове, независимо дали в този закон ще фигурират или не, давността е общ институт на гражданското право. 
Заповядайте, госпожо Мингова.
ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Само две изречения. 
Сборът от дяловите вноски, който включва и встъпителните вноски, е част от капитала на дружеството, което е една статична величина. А всъщност актуализацията означава, с оглед на годишния счетоводен баланс, преди напускането на съответния член-кооператор изравняване или определяне на стойността на това, което той следва да получи, на база на направената от него дялова вноска. Така че това означава актуализация.
А по отношение на давността, ние приемаме общата давност, такава каквато тя е установена и не считаме, че е необходимо…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Законът за задълженията и договорите – чл. 110 и 111.
ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да, и не считаме, че е необходимо да има установяване на някакви специални давностни срокове. Така че затова комисията не възприема направените предложения с оглед на давностните срокове. Давност има и тя е общата погасителна давност. В никакъв случай това не означава, че няма да текат давностни срокове по отношение на тези вземания, както е останал с впечатление господин Върбанов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: И ако трябва да добавя, те също са точно такива, каквито и той е предложил, защото периодичното вземане на дивидент се погасява с 3-годишен срок, както е предложил господин Върбанов, а другото е по общата погасителна давност – 5 години. Така че тук нещата са точно така, както и господин Върбанов ги вижда.
Ако няма други желаещи, подлагам на гласуване, първо, предложението на народните представители Моньо Христов и Георги Станилов за отпадането на § 8.
Моля, гласувайте тяхното предложение.
Гласували 115 народни представители: за 25, против 77, въздържали се 13.
Не се приема това предложение.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Панайот Ляков за отпадането на т. 2 от § 8.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 116 народни представители: за 28, против 83, въздържали се 5.
Не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Владислав Костов и Светослав Лучников.
Моля, гласувайте тяхното предложение.
Гласували 115 народни представители: за 25, против 85, въздържали се 5.
Не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Венцислав Върбанов, което също не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 118 народни представители: за 22, против 90, въздържали се 6.       
Не се приема това предложение.
И подлагам на гласуване текста на вносителя в редакцията на комисията.
Моля, гласувайте § 8 в тази редакция.
Гласували 129 народни представители: за 105, против 17, въздържали се 7.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 9 има предложение на господин Върбанов за отпадане на т. 1 от параграфа, което не е подкрепено от комисията.
Предложение на народните представители Христов и Станилов в няколко варианта, което не е подкрепено от комисията. Има подкрепа само за отпадане на т. 2д от § 9. А неподкрепените предложения са следните:
а) в предложения първи вариант – т. 2е да отпадне.
Другото предложение е в т. 2е да се заменят думите "3-годишен финансов план за развитие на дейностите".
б) първият вариант на предложението е т. 2з да отпадне, а вторият вариант – след думата "кооперации" текстът да придобие следния вид: "комисии за социална, културна, спортна, образователна и медицинска дейност".
Има предложение на господин Ляков, което е подкрепено в частта му за отпадане на т. "д" от § 9, и не е подкрепено в останалата част, а именно: в т. 2б на § 9 да отпадне "2а" и от т. 2б да отпадне т. "е".
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9 и предлага следната редакция:
"§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
	"(3) Пълномощниците по ал. 1 упражняват своя мандат до деня на избирането на пълномощници за следващото редовно събрание на кооперацията."
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
а) в т. 2 след думата "избира" се добавя "и освобождава";
б) създават се т. 2а и 2б:
"2а. избира и освобождава председателя на кооперацията;
2б. избира пълномощници за общото събрание на кооперативния съюз, в който членува кооперацията;"
в) в т. 4 думите "определен прокурист" се заменят с "прокуристи";
г) в т. 5 думите "баланса и разпределението на общия доход" се заменят с "годишния счетоводен отчет на кооперацията и разпределението на печалбата";
д) в т. 8 думите "годишния счетоводен отчет" се заменят с "основни насоки на развитие на дейностите";
е) създава се т. 8а:
"8а. определя средствата за дейността на контролния съвет на кооперацията;"
ж) създават се т. 17 и 18:
"17. освобождава от отговорност председателя на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет;
18. може да избира в трудовопроизводителните кооперации комисия за социалната дейност."
3. Създава се ал. 5:
	"(5) Уставът може да предвиди и избиране от общото събрание по реда на ал. 4, т. 2 на подгласници за попълване на състава на управителния и контролния съвет на кооперацията."
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Уважаеми народни представители, имате думата по § 9.
Господин Ляков, заповядайте.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
Съвсем накратко. Оттеглям предложението си за т. "е" и всъщност държа да бъде гласувано само отпадането на т. 2а – "избира и освобождава председател на кооперацията".
Мисля, че вчера достатъчно аргументирано защитих, според мен, тезата, че с избора на председател на кооперация от общото събрание всъщност му се осигурява един мандат, през който той започва да властва над управителния съвет.
Също така в следващите текстове, по които се взема отношение – за общото събрание, свикването и т. н., дава възможност на председателя на кооперацията, когато не изпълнява както трябва задълженията си, да не може да бъде освободен от управителния съвет, тоест да се губи една от най-важните функции - оперативността.
За мен тези пълномощия, които му се дават в § 26, заедно с начина на избиране на председателя, затвърждават една еднолична власт, което, според мен, в съвременни условия, особено при действието на една пазарна икономика, е абсолютно противопоказно.
Аналогията, която беше оспорена тук с търговските дружества, макар че никой тук не оспори, че една кооперация трябва да се държи, макар че не е търговско дружество, като търговско дружество – тоест много бързо да реагира на пазарните промени, да се управлява компетентно, оперативно и т.н., това според мен няма да може да стане, ако има съсредоточена толкова власт в ръцете на един човек. Още повече знам какви хора стават председатели на кооперации. Казах ви, че много скоро ще се убедите, че този член е само във вреда на кооперациите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
Има ли други желаещи за изказване? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Венцислав Върбанов за отпадането на т. 1 от § 9. 
Гласували 125 народни представители: за 22, против 95, въздържали се 8.
Това предложение не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Моньо Христов и Георги Станилов в частта, която не се подкрепя от комисията.
Гласували 118 народни представители: за 21, против 93, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Панайот Ляков в частта, която не е приета и не е оттеглена от него.
Гласували 113 народни представители: за 22, против 90, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 9 според текста на вносителя в редакцията на комисията.
Гласували 114 народни представители: за 91, против 15, въздържали се 8.
Параграф 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 10 има предложение на народния представител Панайот Ляков. 
В чл. 16, ал. 1 думата “десет” да се замени с “тридесет”.
В чл. 16, ал. 4 да отпадне изразът “от председателя на кооперацията”. 
Това предложение не е подкрепено от комисията.
Има предложение на народния представител Венцислав Върбанов, което в едната си част е подкрепено от комисията, а в другата си част той предлага в чл. 16, ал. 1, в последното изречение, след думата “материали” да се добавят думите “най-късно седем дни преди провеждане на събранието”.
Има предложение на господата Христов и Станилов, което е подкрепено само в един пункт, а в неподкрепените пунктове се отнася до следното. 
1. В чл. 16, ал. 1, последното изречение, след думите “материали” текстът да продължава с “най малко седем дни преди провеждане на събранието”.
2. Алинея 2 да отпадне.
3. В ал. 3, т. 2 думите “териториален и национален съюз” да се заличат.
4. В ал. 4 думите “председателят на кооперацията” да отпаднат.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 10 и предлага следната редакция:
“§ 10. Член 16 се изменя така:
“Свикване
Чл. 16.	(1) Общото събрание се свиква от управителния съвет с писмена покана, разгласена по ред, определен в устава, най-малко 14 дни преди деня на провеждането му. В поканата се вписват въпросите, които ще бъдат разглеждани, както и денят, часът и мястото, където ще се проведе събранието. То не може да взема решения по въпроси, невписани в поканата, освен за свикване на друго общо събрание. Управителният съвет осигурява достъп на всички членове на общото събрание до подлежащите на обсъждане материали.
	(2) Общото събрание може да взема решения по въпроси, невписани в поканата, ако в него участват всички членове (пълномощници) и те са съгласни с това. Такива въпроси се включват в дневния ред в началото на заседанието.
	(3) Общото събрание се свиква: 
1. Редовно – веднъж в годината, до края на месец април, на което се отчита дейността на кооперацията за предходната година;
2. Извънредно – по решение на управителния съвет, както и по искане на контролния съвет, на една трета от членовете на кооперацията или пълномощниците, на председателя на кооперацията или на управителния съвет на териториалния или националния кооперативен съюз, в който членува кооперацията, отправено до управителния съвет в 14-дневен срок от постъпване на искането.
	(4) Ако управителният съвет не свика общото събрание до един месец от постъпване на искането по ал. 3, т. 2, то се свиква от контролния съвет, от една трета от членовете на кооперацията, от председателя на кооперацията или от управителния съвет на териториалния или националния кооперативен съюз, в който членува кооперацията.
	(5) В общото събрание може да участват представители на кооперативните съюзи с право на съвещателен глас.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Моньо Христов, заповядайте.
МОНЬО ХРИСТОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател. Комисията наистина е приела едно от предложенията, които сме направили с колегата Станилов, но считам, че и другото предложение, което е важно, би трябвало да бъде прието. Става дума, че член-кооператорите трябва да бъдат запознати предварително с дейността на кооперацията за предходната година. Това да не става на самия ден, когато е общото събрание, а да стане седем дни преди това, като по съответния начин бъдат изнесени документите, в случая балансът на кооперацията, да се даде възможност да се запознаят член-кооператорите с одита също с една седмица напред и т.н. Считам, че това ще даде по-голяма яснота при провеждането на самото събрание относно дейността както на председателя на кооперацията, така и на управителния съвет, а също така и на контролния съвет. В противен случай, бих казал, че член-кооператорите и цялото общо събрание трябва да изслушат само отчетите, без да имат възможността да ги видят, особено баланса, като ясни предпоставки или отделните култури какво носят като доход на самата кооперация.
Такава е била мисълта ни да поискаме в случая да бъдат запознати една седмица преди общото събрание.
Доста сериозно и смущаващо за мен е, че извънредно събрание може да се свиква от още много други органи. В случая освен от управителния съвет и председателя, от контролния съвет на самата кооперация, от една трета от членовете, от управителния съвет на териториалния съюз, управителния съвет на националния съюз. Ако в един момент се получи две–три страни да искат общо събрание, няма да е ясно кой свиква това общо събрание. Тоест може да се получи наведнъж няколко от тези органи да поискат общо събрание.
Считам особено, че да се иска чак свикване на общо събрание от националния съюз, тук вече отиваме много надалеч. Бих казал, че тук кооперацията се оформя направо като холдинг. Нали, господин Пенчев? В случая, колкото и да говорим, че кооперацията си е самостоятелна, изведнъж по всички тези нива тя става изведнъж като холдинг. Така че мисля да не отиваме на толкова високо ниво националният съюз да има право да свиква общо събрание, а да оставим само да се стига до възможността председателят или управителният съвет на териториалния съюз да свикват общо събрание.
Това са моите мотиви. Мисля, че те са преди всичко и повече от практична гледна точка и са в полза на самите член-кооператори и на дейността на общото събрание, отколкото да затрудняват дейността. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Христов.
Други желаещи има ли?
За реплика има думата господин Василев.
АТАНАС ВАСИЛЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председателю.
Уважаеми господин Христов, дори в случаите по т. 2 на ал. 3 не е предвидено нито от териториалния, нито от националния съвет на кооперативния съюз да имат право да свикват общо събрание. Тук, на това място, има някакво недоразумение. Те могат да отправят искане до управителния съвет, който в крайна сметка взема решението за свикването. Тук е станало някакво смесване.
МОНЬО ХРИСТОВ (ПСОДС, от място): Този текст е по-надолу.
АТАНАС ВАСИЛЕВ: Естествено, че ако той не го свика, естествено, че трябва да има някаква гаранция…
МОНЬО ХРИСТОВ (ПСОДС, от място): Аз говоря за националния съвет.
АТАНАС ВАСИЛЕВ: Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Василев.
Господин Ляков, заповядайте за изказване.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател. Аз ще оттегля предложението си по чл. 16, ал. 1, тъй като е прието предложението на моите колеги за по-голям срок от 14 дни, което е компромисно между предложените от мен 30 дни и предложените от вносителите 10 дни.
Но много държа да отпадне възможността председателят на кооперацията да свиква общо събрание. Защо?
В следващия § 11, където се изменя чл. 17 на сега действащия закон, се дава възможност, ако на свиканото общо събрание не се явят необходимият брой членове, събранието да се проведе един час по-късно, независимо от броя на присъстващите. И след като председателят на кооперацията може да свиква общо събрание, значи той може да си свика общо събрание в такъв формат, какъвто на него му е изгоден, и да си вземе такива решения, каквито на него са му изгодни, включително и да подмени управителния съвет. Той може да установи тотален контрол върху кооперацията.
Тази възможност – да се свика общо събрание от председателя на кооперацията, съчетана с възможността в чл. 17 то да се проведе, без да има необходимия брой присъстващи един час, след като е обявено започването на събранието, дава възможност на председателя на кооперацията да установи чрез общото събрание едноличен контрол над кооперацията.
Няма да коментирам сега чл. 26. Тогава пак ще се изкажа, за да видите какви правомощия са дадени на председателя. Според мен не е допустимо в една абсолютно демократична структура, каквато е кооперацията, където всички са равни, чрез закона да се дават извънредни, изключителни права на един от член-кооператорите – на председателя на кооперацията.
С тези изменения вие го превръщате в диктатор. Превръщате го във фигура, която възкресява образа на председателя на ТКЗС, който колеше и бесеше по селата, от когото зависеше всичко, който режеше трудодните, даваше кой колко да вземе, други прогонваше и т.н.
Аз недоумявам как могат да се правят такива ретроградни изменения и връщане на кооперацията в едно състояние, което всички знаем, че няма никаква полза от него, а точно обратното. Разберете, в една структура, където няма демокрация, където не се взима свободно решение, където има възможност за състояние на едноличен контрол, няма да има възможност за просперитет и развитие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
Има думата господин Владислав Костов.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз се обръщам към вас с искрената молба да вникнете в този текст. Господин Ляков и говорилите преди мен казаха каква опасност залагаме, и то взривоопасна опасност, като взрив в тези текстове. В едно лице се дава неограничена власт. С предишните текстове ние отменихме, че има председател на управителния съвет, т.е. председателят на този орган, който ще възлага със своите решения на председателя на кооперацията да изпълнява тези решения. Това е фактически в субординацията на кооперацията законодателният орган на кооперацията. А председателят на кооперацията се явява като изпълнител на решенията на общото събрание и на управителния съвет. Сега това абсолютно се заличава. Той става всьо и вся.
Разберете, че тези, които искат да утвърдят някои свои партийни дейци на този пост, няма да го направят за вечност, защото на самите кооператори им е дошло дотук от такива тоталитарни принципи и те сами ще избягат. И тази кооперация ще си остане само с председателя и с неговия приближен кръг. Но именно това се цели може би. А в другия текст се посочва, че можело и председателят на кооперацията да свиква събрание и като мине половин час, може с един или двама души да се провежда общо събрание – втори абсурд, който е в следващия чл. 11. Ако се допусне това нещо, тежко и горко на това земеделие и на тези кооперации, уважаеми колеги, тежко и горко!
И какво е това? Националният съюз и териториалният съюз да свикват общи събрания? Те не са органи на кооперацията, те не са нищо! Как може да се допуска такова нещо? 
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Костов.
Има ли други желаещи за изказване?
Има думата господин Венцислав Върбанов.

ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Аз вземам думата, за да защитя предложението си – най-малко 7 дни преди свикване на събранието да бъдат предоставени на всички, които поискат това, на всички член-кооператори документите, които касаят провеждането на събранието. Защото в така записания текст, ако отпадне това изискване, се дава една голяма възможност събранията да бъдат манипулирани и цялата информация да бъде сервирана под форма, която е изгодна на ръководството на кооперацията и член-кооператорите да не могат да разберат за какво става дума изобщо на събранието.
Нека да вземем едно мъдро решение, решение, което да бъде от полза на член-кооператорите. Все пак те са предоставили свое имущество и чакат да получат някакъв дивидент на базата на това имущество.
Смятам, че ние като отговорни народни представители трябва да дадем възможност член-кооператорите да получат необходимата информация в един достатъчно дълъг срок преди провеждане на събранието и, ако имат интерес, дори да се консултират със съответните специалисти, за да могат да вземат едно отношение при провеждането на събранието и да не бъдат манипулирани.
Що се касае до това, че се дава възможност много повече органи да свикват общото събрание, ще кажа, че аз не виждам никаква логика общото събрание на една кооперация в дадено населено място да се свиква от органите, от структурите на кооперативните съюзи. Просто няма логика. Няма логика и нека да не допускаме тази грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Върбанов.
Дали има други желаещи да вземат отношение по разисквания текст? Не виждам.
Уважаеми народни представители, първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Панайот Ляков.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 116 народни представители: за 34, против 80, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Предложението на народния представител Венцислав Върбанов – моля, гласувайте това предложение.
Гласували 110 народни представители: за 33, против 74, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Моньо Христов и Георги Станилов.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 116 народни представители: за 29, против 87, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Сега подлагам на гласуване § 10 с текста на вносителя в редакцията на комисията.
Моля, гласувайте § 10.
Гласували 130 народни представители: за 104, против 24, въздържали се 2.
Параграф 10 се приема.
Госпожо Мингова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 11 има предложение на народните представители Върбанов, Ляков, Христов и Станилов за отпадане от § 11 на т. 2.
Има предложение на господин Костов и на господин Лучников:
В § 11, в чл. 17, ал. 2 думите “независимо от броя на присъстващите” се заменят с “ако присъстват най-малко половината от редовните членове”.
Има и предложение на господин Малев:
Към § 11 – в чл. 17, ал. 1 да отпадне условието за вземане на решение за преустройство на кооперацията да присъстват най-малко две трети от член-кооператорите, тоест, “… а за изменение или допълнение на устава, за преустройство и за ликвидация на кооперацията – ако присъстват повече от две трети от членовете (пълномощниците)”.
Тези предложения не са подкрепени от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който е следният:
“§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата “законно” се добавят “и може да вземе решение”.
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Ако не се явят необходимият брой членове, събранието се провежда 1 час по-късно, независимо от броя на присъстващите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
По § 11 има ли желаещи за изказване?
Господин Върбанов, имате думата.
ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, колеги! Тук отново ще направим една много голяма грешка. Ще заложим един капан. Но за какво става дума?
Става дума за това, че, ако не присъстват необходимият брой членове, събранието се провежда 1 час по-късно независимо от броя на присъстващите. Какво ще рече това? Че двама, трима или пет човека могат да решат съдбата на цяло населено място?
Ние не даваме никакъв шанс на хората, чието имущество е в съответната кооперация. И аз затова държа предложението ми да бъде прието и да отпадне ал. 2, защото в ал. 2 на сега действащия закон е записано и смятам, че това е много по-справедливо – ако не се явят необходимият брой членове, събранието се отлага и се свиква след 7 дни при същия дневен ред. Ако и този път не се явят необходимият брой членове, събранието се провежда 1 час по-късно независимо от броя на присъстващите. Все пак тук се дава една възможност хората, които по уважителни причини не са могли да присъстват или които не са разбрали, да се явят и да изразят своето становище. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Върбанов.
Господин Костов, заповядайте, имате думата.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (ПСОДС): Господин председател, аз бих се обърнал към Вас като “примус интерпарес”.
Този текст действително за мен създава една обидна ситуация. Става въпрос за това, че може да се провежда събранието независимо от това колко от членовете му присъстват и това очевидно е още един елемент към тази сграда, която се прави в името на това – това да не е демократична организация, а да е една тоталитарна организация.
И тук, за да избегнем това, моля ви тази глупост, бих казал дори, да бъде отстранена. Ние затова предложихме с покойния господин Лучников вместо думите “независимо от броя на присъстващите” да се запише: “ако присъстват най-малко половината от редовните членове”.
Немалко спекулации се извършват и сега в кооперациите. Ако им създадем възможност двама или трима човека да имитират общо събрание – е, тогава, тежко и горко!
Да не допуснем това! Да не допуснем това като законотворци!
Моля да се приеме нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Костов.
Заповядайте, госпожо Литрова.
Госпожо Литрова, ако може по-решително сложете картата си!
ТЕОДОРА ЛИТРОВА (НДСВ): Изпълнена съм с решителност, но явно това не се отчита.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители!
Искам да ви обърна внимание върху предложенията, които правят колегите Костов и уважаемия от мен вече покоен народен представител Лучников, че от представителството на общото събрание на кооперацията се изисква да присъстват поне половината от членовете-кооператори, защото, ако приемем предложението на комисията, която е одобрила общото събрание при теоретична възможност да вземе решение дори и с двама присъстващи, ние по този начин ще обезсмислим изобщо смисъла на кооперативното движение, което има традиции в България. По този начин няма смисъл да гласуваме Закон за кооперациите. Можем спокойно да прехвърлим тази материя към търговското право и акционерните дружества.

Обръщам се към своите колеги от Парламентарната група на НДСВ да вникнат в смисъла на съдържателните предложения на другите колеги народни представители. Дори в предходните текстове не виждам смисъла защо трябваше в мнозинството си да гласуваме “против” примерно материалите за обсъждане на общото събрание на членовете-кооператори да не бъдат на разположение една седмица предварително.
Много ви моля, когато подхождаме към един толкова социален законопроект, да отчитаме и традициите, и духа на закона, и своята обществена позиция, която тепърва трябва да отстояваме в обществото.
Поддържам предложенията на господата, които предлагат текста на общото събрание да присъстват най-малкото половината от членовете. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Литрова.
Заповядайте, господин Христов.
МОНЬО ХРИСТОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
Няма да повтарям мотивите, които изложиха моите колеги дотук. Аз съм предложил да отпадне предложението на вносителя, но в случая искам да подкрепя предложението на господин Костов и господин Лучников.
Само ще ви кажа, че става много смешно, особено ако някой друг свика събранието, тоест, председателят на Националния съвет или Управителният съвет на Националния съвет свика общо събрание на кооперацията, той го свиква и присъства на събранието и присъства председателят на самата кооперация. И двамата провеждат общото събрание. Общо-взето става такъв парадокс при извънредно събрание, че просто вече е смешно.
Така че, колеги, най-добре е да се приеме предложението на господин Костов.
Имайте предвид, че с тези текстове, които вкарахте в закона – промените за земята, договорите и други, 58-60% от собствениците на земята се намират извън тези населени места, където се обработва земята - с реда, който в момента изменихме с този закон, фактически ние постоянно ще създаваме усложнения именно на тези собственици и на тяхното взаимодействие с кооперацията на място. И накрая ще стане така, че те въобще няма да се интересуват нито от кооперацията, нито от собствената си земя. За да има заинтересованост те наистина да присъстват, да бъдат заинтересовани кооперацията да се развива, за да имат и съответните приходи, все пак трябва да им се създаде оня ред, по който да могат да участват на тези събрания.
Така че най-добре е да приемем предложението на господин Костов. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
Реплика - господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин Христов, аз разбирам Вашите опасения и в известна степен съм съгласен с тях. Но приемането на един такъв вариант е свързано и с предишния текст, в който се казва, че общото събрание може да се провежда, след като има писмена покана, отправена до всички членове. Въпроси извън дневния ред, включени в писмената покана, могат да се приемат само в присъствието на всички членове. 
Тоест, имаме един елемент на оповестяване. По една или друга причина не се явяват тези членове. Ние трябва да предотвратим възможността чрез неявяване поради незаинтересованост или друга причина да се провалят едно след друго събрания, когато е необходимо да се вземат някакви решения.
Аз съм съгласен с Вас, че много хора живеят извън местата, където се намират кооперациите. И той казва: така и така рента не получавам, а сега ще давам пари за път да ходя дотам.
В един момент дейността на кооперацията може да се блокира от несъбирането на събранието. Така че трябва да намерим някакъв компромис в това отношение. Защото пък и другата крайност – да се търси събиране на голяма част от хората и то да не се реализира фактически, защото има и такива случаи, реално ще пречи за вземането на решения. Трябва да се намери някаква златна среда между тези два въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Миков. Споделям Вашето разбиране.
Заповядайте, господин Христов.
МОНЬО ХРИСТОВ (ПСОДС): Тази опасност наистина съществува, господин Миков, но ако запазим стария ред за свикване на общо събрание, в който първото събрание се свиква и след това има второ в 7-дневен срок и на него вече със съответния кворум, който е останал, се провежда, ние даваме съответния шанс на тези кооператори в рамките на две събрания да присъстват. И тогава именно този определен ред наистина ще покаже дали тези кооператори са заинтересовани да присъстват на това общо събрание или не са заинтересовани. Но тук в случая обаче този ред пропада, директно се отива на предложението на вносителя - на първото събрание веднага фактически с не падащ кворум, ами с никакъв кворум.
Затова аз съм привърженик да остане старият ред, който е по-удачен. Между другото трябва да ви кажа, че от наблюденията, които имам, даже хората свикнаха и почти не ходят на първото събрание, а всичките ходят директно на второто. Така е. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Христов.
Господин Пенчев, най-сетне дойде и Вашият час.
КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Въпросът, който обсъждаме, е важен, но аз мисля, че не бива да го политизираме. Този въпрос стои от години и е по-скоро въпрос с практическо значение.
Аз бих могъл да си послужа и с аналогията на етажната собственост. Малко или повече всеки един от нас е член на етажна собственост и всички ние знаем, че събранията на етажната собственост се провеждат при спадащ кворум, т.е. двама души могат да решат съдбата на цялата собственост. И това не е от някакви тоталитарни попълзновения, а това е наложено от живота. 
Лично аз трябва да ви кажа, че съм бил член на три етажни собствености и досега не съм присъствал на едно събрание. Това значи ли, че заради мен няма да се провеждат събрания?
Същото нещо е и с кооперациите. Уви, ние сме свидетели точно на този факт – че за разлика от събрания на ООД-та, например, на събрания на кооперациите много малко кооператори присъстват. Прав е господин Миков. Ако става дума за земеделската кооперация, той казва: аз и рента не получавам, за какво да ходя, какво ме интересува, за да си губя времето. 
Ако ние приемем това, което предлага колегата Костов, че може да се провежда събрание, само когато има повече от половината от членовете, което е нормалната формулировка за една нормална организация, ние рискуваме изобщо кооперациите да не могат да провеждат никаква дейност, тъй като нито едно общо събрание няма да бъде редовно и няма да може да вземат никакви решения. И тогава председателят ще стане наистина пожизнен председател. Вие ще го направите пожизнен, защото няма да има кой да го смени и кога. 
Но на мен ми се струва, че предложението на вносителя за ал. 2 е наистина малко крайно, защото все пак това не е наистина етажна собственост, където това е редът – един час по-късно и се провежда събранието, това все пак е кооперация. Затова лично аз съм склонен да подкрепя предложението на господин Върбанов и на господин Ляков, които предлагат т. 2 на § 16 да отпадне. Тоест, да си остане старата ал. 2, сега действащата, че ако не се събере необходимият кворум, събранието се провежда екс леге след 7 дни и то вече при кворум, какъвто и да е той. Затова аз лично възприемам това предложение за отпадане на т. 2. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пенчев. Хареса ми Вашето предложение.
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз изслушах с внимание изказаните аргументи. Наистина има аргументи и “за”, и “против”. Досега действащата система е показала своите слабости. Стана дума преди малко за това, че има процедурни пречки да се провеждат общи събрания, да се събира необходимият кворум и т.н.

Смятам, че предложението, на което комисията се спря, е добро от тази гледна точка, че наистина осигурява възможност за онези кооператори, които наистина се чувстват съпричастни, чувстват, че имат някакъв интерес от тази кооперация, да участват в нейното общо събрание, след като бъдат надлежно поканени. Както виждате, съответният текст на чл. 16 обстойно е изписал всички условия, на които трябва да отговаря поканата, която трябва да стигне до всички кооператори. 
Освен това в § 13 е предвидена възможност онези член-кооператори, които не искат или пък не могат поради отдалеченост от мястото на провеждане на общото събрание и функциониране на кооперацията да участват в нейното общо събрание, могат да упълномощят друг член-кооператор да ги представлява. Както виждате, там е предвидено, че един член-кооператор може да представлява до трима членове. Така че от тази гледна точка също не би трябвало да е проблем общото събрание да се свиква и да присъстват онези член-кооператори, които наистина чувстват някаква съпричастност, чувстват някакъв интерес и не чакат само някаква рента, която евентуално да получат или да не получат.
Така че аз смятам, че предложението на комисията е добро. И предложението на господин Върбанов да остане старият текст също не е кой знае колко неприемливо, но ние трябва да видим какво трябва да се направи, за да се постигнат целите на този закон, тоест да се подобри вземането на решения. Защо се свиква извънредно заседание? Ако има някакъв спешен въпрос за решаване. И отлагането му с една седмица може да направи това заседание безпредметно. Това също трябва да се има предвид. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Казак.
За реплика има думата господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми господин Казак, ние се борим между двете предложения. Единият вариант, който е с единия час, е в полза на гост-кооператорите, които пътуват. Другият вариант – 7-дневният, е в полза на автохтонните кооператори, които живеят там. Значи между двата интереса има някакво противопоставяне. Може би трябва да намерим това сечение като приемем направеното предложение да отпадне т. 2 с това, което Вие казахте, че като дойдат на първото и видят, че няма хора, че упълномощят, всеки може да бъде упълномощен от трима поне вярващи му гост-кооператори от автохтонните кооператори и така ще намерим това решение. Иначе винаги ще има противопоставяне между пътниците, които идват отдалече, и тези, които живеят там. Живеещите там след една седмица могат пак да направят, но другите, които са пътували, а събранието не се е провело, за тях си позволихме да направим това предложение. 
Така че да намерим такъв компромис и да приключим тази дискусия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Миков. 
За втора реплика има думата господин Владислав Костов.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин Казак, Вие казахте, че може така, може и така, обаче аз смятам, че не може и така, и така. За пълномощниците има отделна хипотеза. Това е нещо, което улеснява тези хора, които не живеят в съответното населено място, а са член-кооператори. Но хипотезата на този член, който сега разглеждаме, е много ясна и категорична, че независимо от присъстващите след един час се провежда това събрание. Ние спорим за това и затова се изказаха всички останали. Така че не може и така, и така. 
В същото време аз не съм съгласен и с господин Миков, че едното заменяло другото. Не, това е един способ, но текстът, за който говорим в момента, не се изменя. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Костов. 
Господин Казак, заповядайте, имате думата за дуплика. 
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Костов, аз не виждам разлика в тези хипотези. Ясно е записано в следващия § 13, че в устава на кооперацията може да се предвиди един член на кооперацията да представлява до трима членове на кооперацията в общото събрание. За какво говорим ние в момента? Точно затова. 
От друга страна, Вашето изказване още повече утвърждава у мен убеждението, че трябва да си остане предложението на комисията, защото – още един път подчертавам – кооперацията е все пак едно доброволно сдружение на граждани, така че тези, които не се чувстват съпричастни, този кооператор, който е получил писмена покана да участва в общо събрание на кооперация с дневен ред и т.н. и който не желае да участва в това общо събрание или пък няма възможност… Ако той се чувства съпричастен, ако той има някакво желание наистина да участва във вземането на решения, или ще отиде на общото събрание, или ще упълномощи друг да го представлява в това общо събрание, а не неговото отсъствие да възпрепятства решаването на важни проблеми за кооперацията от тези, които наистина имат нужда и се чувстват ангажирани с тази кооперация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Казак.
Госпожо Мозер, заповядайте.
АНАСТАСИЯ МОЗЕР (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Изговориха се доста приказки за тази традиция в България, за кооперативното дело, и същевременно се изговориха един куп приказки, които са направо подигравка с кооперативното дело. Защо сравнявате например едно такова отношение с някакво събиране в кооперацията? Защо не го сравните например с парламента? Колко пъти са се опитвали да заинтересуват по-голямата част от депутатите с работата на парламента? Защото там си проличава има ли интерес към нещо или няма интерес към нещо. Или пък ще продължим тази практика, която се забелязва все повече и повече, вече да си вдигнем ръцете от всичко и да насърчаваме промяната на отношенията по някои много важни въпроси. 
За мен тези, които не се интересуват от кооперациите, не могат да бъдат пример и ние да вървим по тяхната гайда, а не на тези, които искат наистина да направят от тези сдружения нещо европейско. Тази приказка се говори особено много от управляващото мнозинство – нали ние се модернизираме, европеизираме и т.н. А на Запад тези сдружения се ползват с огромно уважение, те играят огромна роля в стопанския живот на страната – или като кооперации, или като браншови съюзи, и двете са еднакво силни. Вие знаете, че на Запад точно кооперациите са тези, които тропат на масата на правителството и воюват за своите интереси, за което тук понякога се правят само фойерверки по улиците. Ако няма интерес към кооперациите, тогава какъв е смисълът да се съберат двама или трима души и да си говорят помежду си? Тогава има ли кооперация? За мен няма такава кооперация.

Затова нека се отнесем малко по-сериозно. Защото този порочен принцип се прехвърля и в партии и организации. Неотдавна ние имахме едно предложение от нашата младежка организация и те така, както предлагате вие, се събират няколко души, чакат един час, нямат никакъв кворум и от присъстващите няколко души се взимат съдбоносни решения. Това за мен не е сериозно и това не може да бъде и уважено. Затова ние не го приехме като принцип и там и аз не мога да го приема като принцип и тук. Учудвам се, че вие го защитавате. Вие виждате, че дори и от левицата, дори и от управляващото мнозинство се изразиха малко по-сериозно отношение по този въпрос и аз много се надявам, че това повърхностно отношение към кооперациите и тази липса на разбиране какво значи гражданско общество, защото и това е част от това гражданско общество, в което хората трябва да бъдат заинтересувани в своята собственост, защото тя инак няма никакъв смисъл, ще се промени. Говорим за частна собственост и за нейното стопанисване и т.н. Това е част от едно общо отношение, което ние тук подценяваме. Напротив, ние трябва да насърчим по-сериозно отношение в тази насока, а не да оправдаваме една незаинтересуваност към един много сериозен проблем. 
Затова аз подкрепям и предложението на господин Костов и покойния Лучников, който беше един голям юрист и чиито становища бяха много сериозни. Затова нека не ги забравяме. Защото ние говорим приказки, когато някой си отиде, колко го уважаваме, а същевременно се оказва, че не сме чули нищо от това, което той ни е предложил, и това, за което се е застъпвал. Тази тенденция в едно общество не води до нищо добро. Затова аз ви моля да погледнете по-сериозно и да се направи така, че кооперациите да се превърнат в нещо истинско, в нещо по-съществено, което да наложи на своите членове да се интересуват от това, което става. Вие знаете, че всеки се оплаква, но когато дойде момент да направи нещо конкретно, да подобри нещо, него го няма или пък казва: мен не ме интересува, аз няма да гласувам. И т.н. Това не е отговорната свобода, за която се говори толкова много и която ние трябва да разберем като такава. В краен случай може би трябва да се приеме предложението на господин Върбанов, но мисля, че предложението на господин Костов е по-добро, защото е още по-сериозно. Трябва ние самите да се учим на отговорност, защото инак се подиграваме с всички институции. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Мозер.
Има ли още желаещи да се изкажат по този параграф?
Госпожо Мингова, заповядайте, надявам се, че ще сложите точка на този дебат.
ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Аз бих искала да споделя съображенията на комисията, за да приеме предложението на вносителя и да предложи тази редакция на параграфа. Ние вече гласувахме, колеги, един от предходните текстове, става дума за чл. 16, а сега ще ви обърна внимание и на следващите промени в чл. 19 в следващия параграф, които визират изискванията относно упълномощаването на един или на няколко от другите член-кооператори. При приемането на предложението комисията се е ръководела от съображения да защити интересите на добросъвестните член-кооператори, тези, които са заинтересувани оперативно и действително в бързи, в кратки срокове да могат да бъдат решавани проблемите на съответната кооперация. Това означава да може своевременно да се свиква и да се гарантира провеждането на общото събрание. Още повече, че то вече избира и председателя на кооперацията, т.е. органите на кооперацията. 
Във връзка с това в гласувания от нас чл. 16 за първи път сега се предлага минимален срок, в който дори беше уважено едно от исканията на колегите от ОДС той да не е 10-дневен, както беше в първоначалното предложение на вносителя, а по-дълъг – 14-дневен. Това означава, че вече се гарантира възможността в рамките на    14 дни до обявения ден всеки от заинтересуваните член-кооператори да организира своите работи така, че или да може да присъства лично, за което има достатъчно време с оглед неговата собствена програма, или да упълномощи някого друг от член-кооператорите да го направи вместо него. Във връзка с това възможността му той да участва чрез представител, без да се саботира работата и провеждането на общото събрание, се гарантира от следващите предложения на вносителя, които ние сме възприели, които вече изискват за действителността на пълномощното не нотариална заверка, което би затруднило изключително много член-кооператора-упълномощител, а само писмено пълномощно. Тогава аз си задавам въпроса: един добросъвестен член-кооператор дали не би направил именно това, ако той иска да се проведе общото събрание, което е насрочено редовно? И какъв е смисълът, ако това участие може да бъде гарантирано лично или чрез представител по облекчен и гарантиран начин, да остава хипотезата на отлагане за след 7 дни, каквато е действащата разпоредба. А ние от тази трибуна преди малко чухме, че най-често се отлага първото събрание и всички идват след 7 дни. Дали това е гаранция за добросъвестност? Аз мисля, че е точно обратното. 
Приключвам в този първи пункт изказването си по отношение защита на предложението на комисията. Това са моите два аргумента, които гарантират, че всеки, който би искал да участва, може да го направи още на първото насрочено събрание било лично, било чрез представител. 
Второто, на което искам да обърна внимание, е относно предложенията на господата Костов и Лучников. Става дума за следното. Ако възприемем неотлагането за след 7 дни, то следващото свикано след един час събрание, така както се предлага сега, също да изисква за редовност кворум поне от половината. Колеги, ако това приемем при запазване на другия текст, означава абсолютна невъзможност да се проведе събрание. Тогава какво гарантираме? Не можем да предполагаме, че повечето от член-кооператорите са недобросъвестни, ако те са повече от половината. Нали трябва да изхождаме от другия принцип и да дадем възможност кооперацията чрез своите органи наистина да действа.
Затова аз лично бих подкрепила и ви моля да направите това и вие, предложението на комисията. Съжалявам, че очевидно се наложи да взема отношение, за да обясня и тези съображения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
За реплика – господин Владислав Костов.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (ПСОДС): Госпожо Мингова, Вие се оказвате един от най-ревностните защитници на тези текстове, по които тук много хора изразиха мнение, че са неточни или доста объркващи, бих казал, доста антидемократични. Точно така е, дайте да говорим с точните думи! 
Аз не мога да се съглася с Вас, когато казвате защо ние считаме, че са толкова недисциплинирани членовете или ако са толкова недисциплинирани, че да не дойдат, ние да утежняваме процедурата. Не мога да разбера що за кооперация е това, госпожо Мингова, от която хората не се интересуват. Следователно с тези досегашни текстове ние не им ли я налагаме на хората и те разбират, че тази кооперация изобщо не е това, което желаят и затова не искат да идват и на събранията? Да говорим точно! Затова имаме един защитен текст, който няма нищо общо с това дали един член-кооператор или трима член-кооператори ще се възползват от правото си да упълномощят едно лице да ги представлява там. Това е право на член-кооператора - дали ще го ползва или няма да го ползва, си е негова работа. Обаче той като член-кооператор има едно основно, бих казал, морално задължение, а както виждаме, ние му даваме и известно задължение да присъства, за да може да взима решения тази кооперация. За да няма формално вземане на решения, да няма еднолично ръководство, недемократично ръководство на тази иначе демократична организация, затова слагаме този праг. Той не е измислен току така.
Затова аз не съм съгласен с аргументите на уважаваната от мен госпожа Мингова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Костов.
Втора реплика? Няма.
Госпожа Мингова се отказва от дуплика.
Господин Ляков, заповядайте, имате думата за изказване. 
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, аз също съм направил предложение да отпадне този текст и да се запази старият, който според мен е много по-издържан и много по-свързан с действителната практика.
Има различни ситуации, при които, примерно поради, да не кажа умишленост, макар че има и такива моменти, не се разпращат поканите или да се изпращат късно, така че и хората, които си правят...
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Това е друг казус.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Не, казусът е абсолютно същият. Става дума, че винаги има обективни причини за неприсъствие на първото събрание.
Затова е съвсем логично, вие знаете, че и в общите събрания на търговските дружества се дава такъв срок, когато не се съберат на първото общо събрание, автоматично се насрочва следващото след определено време и ако на него няма необходимия кворум, вече с падащ кворум се провежда общото събрание. Не изключвайте тази възможност. Освен това 7 дни са един много малък срок, така че няма да се случи нищо фатално, ако общото събрание се проведе примерно след 7 дни. Но не зачертавайте тази възможност за хора, които са добросъвестни, но по обективни причини са били възпрепятствани да дойдат на първото общо събрание или пък не са били уведомени за него.
Ако вие продължавате да поддържате тази промяна, според мен влизате в това, което ви казах, че съзнателно искате да дадете възможност на председателя на кооперацията да си провежда общо събрание със своя приятелски кръг.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
Заповядайте за реплика, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ляков, аз мисля, че Вие тук допуснахте една грешка и се надявам и господин председателят проф. Герджиков наистина да Ви поправи – точно в търговските дружества и специално в акционерните дружества е предвиден такъв момент. Там никъде няма насрочване на ново общо събрание след 7 дни. Напротив, масово се практикува провеждането на общо събрание с падащ кворум след 1 час. Така че трябва да коригирате тезата си в това отношение.
А що се отнася до това, което казахте Вие, ние вече изказахме нашите аргументи тук. Още един път трябва да повторя, че и при дружествата, и при кооперациите – това, което каза например госпожа Мозер – да се повиши заинтересоваността. Именно с нашето предложение се повишава заинтересоваността. Онези, които са заинтересовани, ще присъстват. Онези, които не са заинтересовани, и след 7 дни, и след 14 дни, и след 1 месец да се проведе, пак няма да дойдат, ако няма заинтересованост. Ние се стараем да повишим точно заинтересоваността от кооперациите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Казак.
Не виждам други желаещи да вземат отношение.
Преминаваме към гласуване.
Първо, подлагам на гласуване предложенията на народните представители Венцислав Върбанов и Панайот Ляков, подкрепени в пленарната зала от Константин Пенчев, за отпадането на т. 2 на § 11.
Гласували 156 народни представители: за 58, против 93, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Владислав Костов и Светослав Лучников.
Гласували 161 народни представители: за 56, против 104, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Енчо Малев, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 147 народни представители: за 40, против 105, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 11, които е подкрепен от комисията.
Гласували 155 народни представители: за 109, против 41, въздържали се 5.
Параграф 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 12 има предложение от народните представители Владислав Костов и Светослав Лучников – към чл. 18 в предложената ал. 2 да отпаднат думите “2а”, което не е подкрепено от комисията.
Предложение на народния представител Енчо Малев към § 12, т. 2 – в чл. 15, ал. 2 да отпаднат числата “2” и “2а”, което не е подкрепено от комисията.
Предложение на народния представител Панайот Ляков – в § 12 в т. 2 да отпаднат числата “2” и “2а” и да отпадне т. 3 на § 12, което не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12. Той е следният:
“§ 12. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата “пълномощници” се добавя “по чл. 17”, а след думите “освен ако” се добавя “по този закон или”.
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Решенията по чл. 15, ал. 4, т. 1, 2, 2а, 9, 10, 13 и 16 се вземат с мнозинство две трети от присъстващите по чл. 17.”
3. В ал. 4 изречение второ думите “на управителния съвет” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Заповядайте, господин Костов.

ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (ПСОДС): Аз искам да защитя предложението, което сме направили с господин Лучников, по отношение на § 12, който касае чл. 18, ал. 2.
Нашето предложение е да отпаднат думите “2а”, тоест това е чл. 18, ал. 2, че решенията се взимат с мнозинство от две трети. Това е за избиране и за освобождаване на председателя.
Аз искам да изтъкна пред вас едни опасения, които сме изразили в предложението, да отпаднат думите “две трети мнозинство”, а с обикновено мнозинство да се избира и да се освобождава председателят, и то особено що се касае до освобождаването на председателя. Тоест, може да има 65 на сто недоволни от председателя и да искат да го сменят, но 35 на сто ще се окажат решаващи този председател да продължи дейността си. Този текст това значи. Има различни определения що е демокрация и т.н., обаче аз смятам, че на практика стопанският орган е този, който избира и освобождава председателя, трябва да се има предвид мнозинството от членовете какво имат предвид дейността на този председател. Защото иначе пак става много опасен прецедент, който непрекъснато гради тухличка по тухличка, тухличка по тухличка непревземаемата крепост, която изграждаме тук с този закон, на негово величество председателя на кооперацията. Колко лесно е да създаде на присъстващите трима души много добър комфорт в кооперацията и тези трима души да си го избират по-нататък с две трети мнозинство – единият е "против", а двамата са “за” и во веки веков. Абсурди! (Смях в залата.) Не се смейте, господа, точно така е.
Аз не мога да участвам в този абсурд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Костов.
Господин Михаил Миков има думата за реплика.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател!
Уважаеми господин Костов, аз не мога да разбера как тази Ваша теза се подкрепя от сега действащия текст “Решенията се вземат с мнозинство две трети от всички членове на кооперацията”. Тоест това, което Вие казвате по сега действащия текст, е още по-затруднително да се смени един председател. Значи, и единият, и другият кворум, когато се разсъждава спекулативно, може да се употребява за такива неща. И единият, и другият кворум.
Какво излиза? Вижда се, че един председател прави глупости, вижда се всичко, но за да се вземе такова решение, трябва също да има квалифициран кворум по сега действащия текст.
Решенията по чл. 15, ал. 3, точки 9, 10 и 16 за разпореждане с недвижими имоти, преустройство, прекратяване, също е предвиден такъв кворум в момента. Тоест, тези въпроси също ще се затварят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Миков.
За втора реплика думата има проф. Кушлев.
СТОЯН КУШЛЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател!
Уважаеми господин Костов, въвеждането на квалифициран кворум при изборността на определени органи преди всичко е израз на демократични принципи – да се получи по-голямо одобрение на определена кандидатура. Имаме предвид, че избираме ръководител на една стопанска организация, която ще води твърде динамичен стопански живот. Неслучайно се отива към този квалифициран кворум. Този човек трябва да получи стабилна подкрепа от общото събрание. Ако ние го избираме само с половината от присъстващите, този стабилитет в неговата работа, която е от голямо значение за успеха на всички, на членовете-кооператори, защото той направлява стопанската дейност, няма да съществува. Във всеки един момент това крехко мнозинство от вишегласие, тоест половината плюс един, може да бъде нарушено и той постоянно ще работи и действа в условията на една несигурност, която аз не мога да споделя. Според мен ние трябва да подкрепим текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Кушлев.
За дуплика думата има господин Костов.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (ПСОДС): Аз ще започна отзад напред. С господин Кушлев много добре работим в Комисията по земеделието и горите и споделяме някои възгледи, когато гласуваме в комисията, заедно и с госпожа Мингова, разбира се, обаче Вашето изказване е пример за казуистика, да Ви кажа право. Вие преди малко създадохте възможност с трима души общото събрание да избира председателя и сега ми говорите колко е важно мнозинството, членовете-кооператори да избират. Извинете ме, не съм детенце, Кушлев, тези ги разправяй на внучето си.
Второ, и господин Миков малко се опита да борави с текстовете и с думите. Тук се касае не за избиране и освобождаване на председател с две трети мнозинство, а за важни решения относно имуществата на кооперациите, които са две различни неща. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Костов.
Има ли други желаещи по този параграф?
Заповядайте, госпожо Мингова.
ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Уважаеми колеги, бих си позволила само едно чисто юридическо съображение. Ако става дума за органи на кооперацията, които така или иначе се избират от общото събрание, тоест те са функция от общото събрание, и доколкото в сега действащия закон, пък и няма съмнение, че това са толкова по-важни въпроси, които общото събрание да решава – именно избор, определяне състава на другите органи на кооперацията, които са управителни или контролни, то каква е логиката управителният и контролният съвет да се избират или изобщо да се променя съставът им с квалифицирано мнозинство, а за председателя да важи мнозинството, което е за всички останали решения на общото събрание? Тоест има нужда от една симетрия, за което говорих и вчера по друг повод, обсъждайки текстовете на промените в този Закон за кооперациите.
Освен това, искам едно чисто общо възражение да направя. Нека да не сатанизираме фигурата на председателя на кооперацията – нещо, което от вчера като че ли опозицията се опитва да прави. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Има ли други желаещи? Няма.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Владислав Костов и Светослав Лучников по § 12.
Гласували 124 народни представители: за 36, против 87, въздържал се 1.
Това предложение не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Енчо Малев, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 27, против 90, въздържали се 2.
Това предложение не се приема.


Моля, гласувайте предложението на народния представител Панайот Ляков.
Гласували 117 народни представители: за 28, против 89, въздържали се няма.
Това предложение не се приема.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте § 12.
Гласували 140 народни представители: за 114, против 26, въздържали се няма.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Господин председател, следващият текст е консенсусен – това е едно предложение на господин Йордан Нихризов, което е подкрепено по принцип, и на господин Гроздев, което е възпроизведено в предложението на комисията за създаване на § 13 със следното съдържание:
"§ 13. В чл. 19 изречение второ се изменя така: "В устава на кооперацията може да се предвиди един член на кооперацията да представлява до трима членове на кооперацията в общото събрание въз основа на писмено пълномощно."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
Имаме едно подкрепено предложение, намерило израз в текст на комисията. Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване този нов § 13.
Моля, гласувайте.
Гласували 121 народни представители: за 117, против 3, въздържал се 1.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 13 има предложение на господин Ляков за отпадане на т. 1 и 2, което не се подкрепя от комисията.
Има предложение на господин Енчо Малев към § 13 в чл. 20 да се създаде нова т. 1, а т. 1 да стане т. 2, като текстът на новата предложена точка е в ал. 1 в изречение първо срокът "3 години" да бъде заменен с "5 години".
Това предложение не е подкрепено от комисията.
Има предложение на господин Йордан Нихризов в чл. 20 изречения второ и трето да се заличат, което комисията не е подкрепила.
Има предложение на Стилиян Гроздев в чл. 20 изречения второ и трето да се заличат, тук съвпадат предложенията. Това предложение също не е подкрепено от комисията.
Има предложение на господин Владислав Костов, което е подкрепено по принцип.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14, със следната редакция:
"§ 14. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение трето се заличава.
2. В ал. 2:
а) в текста думите "в управителния съвет" се заменят със "За председател и членове на управителния съвет";
б) създават се т. 4, 5 и 6:
"4. са били освободени от състава на управителния съвет, поради системно неизпълнение на функциите си;
5. са в производство за обявяване в несъстоятелност или са невъзстановени в правата си обявени в несъстоятелност длъжници -еднолични търговци или съдружници в събирателни дружества;
6. са осъждани за умишлени престъпления от общ характер и не са реабилитирани."
3. В ал. 4, изречение първо, след думата "попълва" се добавя "с избраните подгласници", а в изречение второ "Новоизбраните" се заменя с "Новите".
4. Създава се ал. 5:
	"(5) Председателят и членовете на управителния съвет дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от едномесечното им брутно възнаграждение, получено от кооперацията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Има ли желаещи да се изкажат по този параграф?
Заповядайте, господин Нихризов.
ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предложението, което съм направил, е прието 50 процента – изречение трето в ал. 1 отпада. Искам да обърна внимание на всички ви и върху останалите 50 процента от предложението, тоест за отпадане на изречение второ. В него се казва нещо много демократично – че в новия управителен съвет могат да бъдат преизбирани най-много до две трети от членовете на предходния управителен съвет. Когато говорим за голяма кооперация, това нещо е възможно. Но то започва да пречи тогава, когато членовете на кооперацията са малко. А имайте предвид, че законът предвижда кооперация да бъде образувана от 7 члена. Като прибавите и изискванията към членовете на управителния съвет, които ограничават тяхното право да бъдат избирани, тоест членовете на кооперацията да не бъдат под 18 години, да не са лишени от правото да заемат ръководна длъжност и да не се намират в някакво родство, може да се получи така, че фактически законът да спре поради демократичните изисквания възможността да се смени управителният съвет. Казано на инженерен език, ако един алгоритъм създава възможност за зацикляне, задачата може да се получи и без решение. Затова не бива да си затваряме очите и да казваме: "Каква е тази кооперация със 7, 10 или 12 члена?", след като законът го разрешава. Обръщам внимание на уважаемите членове на комисията и на всички ви, че можем да създадем със законов текст невъзможност при една ситуация в малка кооперация да се преизбере управителният съвет или по-скоро да се избере нов управителен съвет, тъй като такива членове не могат на практика да се намерят. Тук оставям настрана качествата, които трябва да притежават хората, примерно за участие в този управителен съвет. Съществува рискът законът да забрани възможността да се избере нов управителен съвет. Затова ви обръщам внимание на останалите 50 процента от моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Нихризов.
Има ли други желаещи?
Заповядайте, господин Костов.

ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да посоча, че тук ние с покойния господин Лучников сме направили едно предложение в § 18, чл. 26, ал. 2 предложената т. 4 да придобие малко по-друг текст, тоест да се извади от текста това да наказва и награждава работниците. Ние смятаме, че правото за това е на управителния съвет, който се събира и преценява предложението, което председателят на кооперацията може да направи, относно награждаването и излиза със съответното решение. Защото тук се касае за ползване на…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Не е този текстът, който в момента разискваме, господин Костов. Това е по § 13 по номерация на вносителя, където Вашето предложение е прието по принцип.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Да, пардон, отворих на друга страница.
Нашето предложение е:
“(5) Председателят и членовете на управителния съвет дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това е подкрепено.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: В края на краищата не е подкрепено, защото е прието само едномесечно брутно възнаграждение като минимална граница.
Искам да изтъкна, че в нашето предложение сме се старали да използваме текстовете от Търговския закон, където се изисква тримесечно възнаграждение, с което се увеличава, така да се каже, засилва материалната отговорност на тези лица, които ще управляват едно немалко имущество, каквото е кооперативното, и което ще се увеличава, защото стойността на земята няма да остане в този си размер, който е сега, нали?
И затова предложението ни е за три месеца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Продължавате да поддържате това предложение – в размер на три месеца?
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Да, продължавам да го поддържам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Добре, благодаря Ви, господин Костов.
Заповядайте, господин Пантелеев.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): Господин председателю, ставам, за да подкрепя това предложение, което е насочено срещу ограничаването на мандатността на членовете на управителния съвет. Само който не е ходил на село и не познава достатъчно на брой кооператори, не би съзрял във въведените ограничения практическа невъзможност по най-различни причини от един момент нататък да бъдат композирани тези управителни тела, които вече бяха споменати. И аз настоявам ръководството на комисията да не налага едно такова нещо. Дайте да не демократизираме чак толкова много този орган. Ние дадохме такива права на председателите и сега изведнъж се хванахме с управителния съвет. Чунким като се сменя една трета от него през известен период от време, ще постигнем Бог знае какво. Има един куп и държавни органи в това число, където съществуват неограничени възможности за участие в управителни органи и изведнъж сега за управителния съвет на кооперациите въвеждаме един механизъм, който ще създаде само излишни затруднения. И аз затова още веднъж настоявам госпожа Мингова, след консултации, ако е необходимо, наистина да се съгласи да отпадне тази норма. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пантелеев.
Струва ми се, че няма повече желаещи. 
Вероятно госпожа Мингова иска да внесе една корекция, която беше провокирана от мен.
АНЕЛИЯ МИНГОВА: Уважаеми колеги, господин председателят проф. Герджиков ми обърна внимание, че в т. 5 на предлагания § 13, който сега вече е § 14, изразът накрая “съдружници в събирателни дружества” трябва да бъде заменен с “неограничено отговорни съдружници”, защото е по-изчерпателно и съответства на замисъла на вносителите и на комисията 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Така. И може да се обоснове защо това е така.
АНЕЛИЯ МИНГОВА: Тъй като е еднакъв правният режим с Търговския закон – чл. 610, за командитните дружества и събирателните дружества, където и в двата вида дружества има неограничено отговорни съдружници. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Аз предлагам че и самият проф. Воденичаров няма да възрази за тази корекция, защото тя е коректната. Иначе ще покажем, че не познаваме добре търговското право, а аз никак не бих желал това. 
Дали има други желаещи?
ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: А по отношение на другото, много дълго в комисията беше обсъждан въпросът, който господин Пантелеев постави, и аз сега не мога да взема друго отношение, предвид обстоятелството, че болшинството от членовете на комисията не са в залата и трудно бих могла да направя някакво друго предложение освен това, около което се обединихме в комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Ако няма други желаещи, нека да преминем към гласуване.
Първо, предложението на народния представител Панайот Ляков, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте това предложение. 
Гласували 99 народни представители: за 24, против 72, въздържали се 3.
Не се приема това предложение.
Следващото предложение е на народния представител Енчо Малев, което също не е подкрепено от комисията. 
Моля, гласувайте това предложение. 
Гласували 95 народни представители: за 18, против 72, въздържали се 5.
Не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Йордан Нихризов, което също не е подкрепено.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 97 народни представители: за 24, против 71, въздържали се 2.
Не се подкрепя това предложение.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Стилиян Гроздев, което също не е подкрепено.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 99 народни представители: за 19, против 79, въздържал се 1. 
Предложението на Стилиян Гроздев не се приема.
Сега подлагам на гласуване предложението на народния представител Владислав Костов извън принципа, тъй като то е прието по принцип. Тоест става дума само за размера на гаранцията.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Владислав Костов.
Гласували 99 народни представители: за 22, против 73, въздържали се 4.
Не се приема, господин Костов, Вашето предложение.
И сега подлагам на гласуване текста в редакцията на комисията.
Моля, гласувайте този текст.
Гласували 103 народни представители: за 83, против 18, въздържали се 2. 
Този параграф се приема.
ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 14 по номерацията на вносителя има предложение на господин Христов и господин Станилов за неговото отпадане, което не е подкрепено от комисията. 
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15 със следната редакция:
“§ 15. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Създава се ал. 4:
“(4) Управителният съвет може да спира изпълнението на решения или действия на председателя на кооперацията. В този случай управителният съвет в срок до един месец свиква общото събрание.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
По този параграф има ли изказвания?
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ, от място): Защо отпада ал. 2?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Можете да зададете въпроса си от трибуната, господин Пантелеев. Вашият въпрос е несъгласие.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): Защо отпада ал. 2 и възможността да бъдат назначавани изпълнителен директор или други подобни фигури, или това се урежда по някакъв друг начин и е излишно да бъде записано? Въпреки че общото събрание много внимателно избира председателите на кооперации, факт е, че има много случаи, в които хората просто нямат необходимата квалификация. Поне аз, разсъждавайки отстрани, смятам, че възможност за такъв тип назначения, след като вече има избран управителен съвет и председател на кооперацията, винаги е полезна. Те нямат нито необходимата икономическа, нито необходимата финансова и правна култура много често. Поне на мен ми се струваше, че една такава възможност не е лишена от разум. Но може би има някой друг ред, по който…?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пантелеев.
Заповядайте, госпожо Мингова.
ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Доколкото в приетите досега промени се възстановява фигурата на председателя на кооперацията като основен орган, който има управителни правомощия, фактически съществуващият режим до този момент обезличаваше фигурата на председателя на управителния съвет. Всъщност този изпълнителен директор изместваше, въпреки че той обикновено и, разбира се, че не е член-кооператор, той изместваше в управителните функции лице, което би трябвало да е член-кооператор и да е избрано като такъв орган на кооперацията.
Тъй като сега такова лице с такива правомощия е председателят на кооперацията, необходимостта да бъде регламентиран с подобни функции институтът на такъв изпълнителен директор просто става излишна и несъгласувана с останалите разпоредби. 
Но няма никаква пречка и това не е необходимо да бъде закрепвано в закона, че има правна възможност при липсата на компетентност в едно щатно разписание, да речем, или изобщо да бъде назначавано лице, което да извършва определени функции. То би могло да бъде на трудов договор и да подпомага дейността на съответния орган на кооперацията, в случая – председателя. Но в никакъв случай това не би могло да бъде закрепено в закона, защото тук се създават права и задължения, което е несъвместимо с оглед вече промененото съотношение между управителните органи и обстоятелството, че не изпълнителният директор е този, който може в това си качество, без да е член-кооператор да осъществява такива важни функции. Това сега се поема от председателя на кооперацията, респективно при разпределяне на правомощията му с другия управителен орган, който е управителният съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Думата има господин Владислав Костов.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (ПСОДС): Госпожо Мингова, аз съм съгласен с Вас и с Вашите юридически аргументи, само че ние трябва да имаме предвид каква е действителността в нашите села, които непрекъснато се обезлюдяват. Там на много места не може и е трудно да се намери човек, който има и необходимата квалификация, и ценз, образователен ценз, и т.н., който да играе в тази пазарна ситуация, да може да ръководи едно на практика стопанско предприятие. Как ще го наречем, това е отделен въпрос, но това си е стопански субект. И той участва пар екселанс във всички конфликти, взаимоотношения и т.н. с останалите пазарни субекти.
Затова ми се струва, че тук някак си лековатичко е подходено с това, че има председател на кооперацията, той е Господът, той знае и може всичко. А това на практика не е така в 99, хайде в         98 процента от случаите. И затова законодателят е предвидил в сега действащия закон правната възможност да може да има тези функции.
Извинете ме, госпожо Мингова, председателят има възможност да назначи лице, което да му помага в една или друга степен. Но представете си, че той хем не е способен да я върши, хем не иска да назначи такова лице. И какво става? – Това, което сега става на практика в кооперациите!
Затова аз правя процедурно предложение в този ред на мисли този член да го отложим и да бъде обмислен отново в Комисията по правни въпроси. Ако е необходимо, да ни извикат тези, които не сме в Комисията по правни въпроси, но сме по-близо до живота, за да видим и намерим заедно някакъв изход от това. Но то е важно, изключително важно, ако искаме да бъдат жизнени тези кооперации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Костов.
Има процедурно предложение за отлагане на разискването по този текст.
За противно процедурно предложение има думата госпожа Мингова.
ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Правя противно процедурно предложение. Мисля, че се опитах да обясня юридическите аргументи, поради които нашето становище е взето в комисията и то няма как да бъде променено, поради което не се налага отлагането на текста.
Под формата на реплика моля да го дообясня, ако е възможно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това е възможно да направите веднага.
ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви, господин председател. Не е възможно лица, които имат само трудовоправен статут с кооперацията, да бъдат фигури, които да се уреждат в закона с правомощия. Помислете, колеги, това е абсурд. Това просто е абсурдно! Значи, за тях няма да действа Кодексът на труда, а ще им създадем специален трудовоправен режим. Обърнете внимание, господин Костов не иска това. Той иска да им бъдат предоставени функции, каквито функции имат органите на кооперацията. Това не е допустимо! 
И най-елегантният начин е да няма никаква уредба за едни лица, които ще бъдат в трудовоправни връзки с кооперацията. 
Много ви моля, ако някой друг иска да ме подкрепи в юридическата аргументация, моля да го направи. Самото обстоятелство, че става дума за юридически аргументи, не позволява да бъдат веднага възприети. Но обърнете внимание, това е същината. Не може в закона да се урежда фигура, която фактически е всички наети. Те могат да си наемат по трудови правоотношения хиляди лица, зависи от мащабите на кооперацията. И ако на всеки такъв му се предоставят функции, които се извършват от управителния орган, това означава да подменяме функциите на управителния орган. Това означава да влезем и в противоречие с принципите на сдружаването, с принципите на кооперирането, а напоследък обичаме да говорим, че противоречи и на Конституцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
Ако мога да си позволя да добавя едно изречение. Напълно подкрепям Вашето съображение. 
Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Владислав Костов. Имаше и противно процедурно предложение.
Моля, гласувайте процедурното предложение за отлагане разискването по този текст.
Гласували 125 народни представители: за 30, против 95, въздържали се няма.
Процедурното предложение за отлагане на този параграф не се приема.
Продължаваме разискванията по § 14.
Господин Ляков, заповядайте.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, аз ще отговоря на господин Пантелеев. 
Въпросът не се урежда, господин Пантелеев, по никакъв начин. Просто тази фигура изчезва от закона и априори се разбира, че председателят на кооперацията разбира от всичко. Тоест, може да бъде всякакъв ръководител, може да бъде мениджър. Значи, той е някакъв свръхчовек и изчезва възможността в зависимост от спецификата на кооперацията управителният съвет, както беше по стария текст, да избере или да не избере изпълнителен директор, тоест да прецени дали има достатъчно компетентност да ръководи кооперацията. 
Това още един път идва да покаже, че когато са правени промените, когато е даден този статут на председателя на кооперацията се е имало предвид единствено и само земеделска кооперация, нищо друго! Защото, да има такова ограничение и да не се даде възможност, примерно, на една търговска кооперация или на производителна кооперация, която изкарва продукти, която участва на пазара, която трябва да прави маркетинг, която трябва да прави реклама, която трябва да има PR и т.н., и да няма мениджър – значи, вие имате предвид само земеделските кооперации, които изобщо не се занимават с такива дейности. Това е едно стесняване на полето на закона. И това е при положение, че председателят на кооперацията е човек с неограничени възможности.
Аз пак ви казвам – вие все едно тази кооперация я поставяте в някаква изкуствена, стерилна среда, сякаш тя няма да участва в битката на пазара, че тя няма да се бори за място под слънцето, че тя няма да се бори за конкурентни предимства, че тя няма да участва в това всекидневно печелене на клиенти, на позиции и т.н. 
Значи, председателят на кооперацията може да бъде, примерно, човек с авторитет, който има, да кажем, някаква история като кооперативен деятел, който е някакво име, който ще придаде тежест на кооперацията, но този човек не може да управлява ефективно кооперацията. Трябва друг тип човек, с други знания, придобити в момента. Знаете как се менят знанията, какви изисквания има към управленския кадър, колко често се променя квалификацията, как всекидневно се обучават тези хора. Значи, с този текст вие моментално обричате кооперацията на нежизнеспособност и я поставяте в неконкурентно положение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
Господин Пенчев, имате думата за изказване.
КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз не искам да допринасям за излишното удължаване на тази дискусия, но просто здравото ми чувство на юрист не може да понесе такива изказвания, такива разсъждения.
Непрестанно тук се прави опит да се направи някакъв хибрид, нещо средно между кооперация и търговско дружество. 
Значи, когато ние изберем управител на едно ООД, той също може да не е специалист по всичко. Би следвало ли управителят на ООД-то да назначи изпълнителен директор, чиито правомощия да бъдат също разписани в Търговския закон? Това е абсурд! 
Да, господин Ляков, председателят, примерно, няма да бъде юрист и когато тази кооперация има дела, той ще си наеме адвокат. Трябва ли да разпишеме правомощията на адвоката в този закон? Не трябва, разбира се. 
Той може да наеме всякакви специалисти по трудов договор, по граждански договор, но не можем ние да прескачаме волята на това сдружение. Значи, кооператорите се събират. Те със своята воля избират органи – управителен съвет и председател, които органи са отговорни пред тях, пред общо събрание.
Видите ли, председателят казва: вие ме избрахте мен, аз да представлявам кооперацията, дадохте ми големи правомощия, обаче аз пък ще си назнача изпълнителен директор, който да представлява кооперацията. Властта, която вие сте ми дали на мен – общото събрание, кооператорите, които единствено имат право да избират своите органи, аз тази воля я прескачам, аз подменям вота. Вие на моята лична преценка оставяте някой друг да управлява кооперацията. Това е някакъв абсурд!
Аз не мога да разбера за какво спорим в момента изобщо. Има ли органи юридическото лице или няма органи? Ако има – кои са те? Те са управителния съвет и председателят. Това са органите. Какво общо има тук с това изпълнителният директор, адвокат ли ще бъде, пълномощник ли ще бъде, специалист, експерт? Това са хора, които могат да бъдат назначавани, но тук изобщо не става дума за това да имаме някакъв нов орган, който да бъде, видите ли, назначаван от председателя. 
Вие вчера бяхте против това председателят да има големи правомощия, а днес искате да го овластите с правомощия и той да назначава органи сам. Аз това просто не мога да го разбера. Така че за мен това е абсолютно недопустимо и аз се чудя как ще съществува в закона тази фигура, която е някакъв хибрид – изпълнителен директор на кооперация.
Така или иначе имаме орган, който представлява кооперацията и този орган е председателят на кооперацията. И той вече не е въздесъщ, разбира се. Той трябва да бъде мениджър, той трябва да може да управлява, тоест трябва да може да назначава на трудов договор тези експерти, които биха движили нещата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пенчев. 
За реплика имате думата, господин Ляков.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Пенчев, не става дума за експерти и всякакви други лица, които ще бъдат назначавани. Става дума само за един човек, който ще изпълнява управленска функция. 
Примерът, който използвахте е абсолютно неудачен, защото в момента тенденцията е собствениците на ООД-та и АД-та да си наемат външни мениджъри и това вече става правило, защото сами те вече чувстват, че не са достатъчно добре подготвени да управляват дружеството и им е много по-изгодно да си наемат човек, който е подготвен за това, да му дадат висока заплата, да сключат договор за управление. И това е обичайната практика в цял свят, която в момента започва да се прилага и в България.
Аз не мога да разбера защо Вие не приемате това, че в крайна сметка кооперацията, независимо от формата, е икономически субект.
Аз Ви казах – това не е благотворително дружество, господин Пенчев. Това е организация, която всеки ден ще се бори на пазара. Това ясно ли Ви е или не Ви е ясно?
Нали трябва да дадете възможност на управителния съвет да реши, ако има капацитет, нека да се управлява от председателя, обаче, ако няма капацитет, дайте му възможност да си назначи мениджър, който да управлява кооперацията, за да може тя да печели, а не да се води, че има.
Не може по този закон сега да назначите изпълнителен директор. Това Ви казвам. Ето, това сте направили. 
Не може, а трябва да може! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков. Това беше реплика.
Господин Пенчев, предполагам, че имате достатъчно основания да вземете отношение към репликата на господин Ляков.
Заповядайте, господин Пенчев.
КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Аз отново повтарям следното. Когато в едно ООД си вземат за управител мениджър – да, не е задължително управителят на ООД да бъде съдружник. Но той е управител, той е избран от ООД именно затова, защото има тези качества.
В кооперацията положението е малко по-друго. Първо, когато се събират член-кооператори, те се събират в едно доброволно сдружение за какво? За съвместна дейност въобще в някаква област. Аз съм съгласен, не само земеделска, има много различни кооперации. Първо се предполага, че тези кооперации, които се събират заедно да вършат една обща дейност, те малко или повече разбират от това, което вършат. Иначе няма за какво да се сдружават. И трябва да предположим, че между тези кооператори има по-големи или по-малки специалисти в тази област. Очевидно е, че за председател ще бъде избран най-големият специалист, най-авторитетният, най-можещият. И пак повтарям, няма пречка този най-можещ да назначи N-броя експерти. Но той не може да назначава орган. Не може органът да назначава друг орган. Разбирате ли, това е толкова антидемократично? Това е просто абсурдно. За това става дума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Пенчев.
Изказване от господин Четин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тук се направиха някои доста емоционални изказвания. Струва ми се, че никой не пожела или не успя да вникне в юридическите аргументи, които се опита да направи госпожа Мингова, с които комисията е направила това окончателно предложение.
Погледнете сегашния текст на ал. 2, която гласи: “Управителният съвет може да назначи изпълнителен директор и други ръководни лица, когато това е предвидено в устава”. Какво означава това? Той не може да го направи, ако това не е предвидено в устава.
А ние какво предлагаме в момента? Ние предлагаме този текст да отпадне. Какво означава това? Това означава, че ако кооператорите решат, те могат да си назначат и мениджър, и директор, и каквото си искат, след като това не е забранено със закон, но няма да е орган в закона, така както в Търговския закон не е предвидено, че управителят на ООД може да си назначава мениджър и въпреки това той го прави. В Закона за юридическите лица с нестопанска цел знаете много добре, че фондациите имат изпълнителни директори, имат мениджъри. Тези фондации, които са по-големи и развиват сериозна дейност, си назначават изпълнителни директори. Има ли го това в Закона за юридическите лица с нестопанска цел? Няма го. Някой пречи ли им, някой създава ли им пречки да си назначават изпълнителни директори на трудови правоотношения? Не.
В тази връзка ние предлагаме този текст да отпадне, но ние не сме против онези кооперации или управителни съвети, които желаят, да не бъдат ограничавани само от устава. Ако смятат, че не могат да се справят сами, ако смятат, че имат нужда от някой с мениджърски умения, който да изпълнява определени функции, те могат да го назначат на трудово правоотношение. Но ние не бива да го приравняваме с другите органи на кооперацията, които са в закон. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Казак.
Реплика – господин Моньо Христов. Заповядайте.
МОНЬО ХРИСТОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председателю.
Господин Казак, не се опитвайте да баламосвате залата. В текста, който е заложен в предишния закон, става дума управителният съвет да вземе решение там, където има само председател на управителния съвет, дали да назначи изпълнителен директор. Този изпълнителен директор съответно се назначаваше също по трудовоправни отношения. Той не е орган.
Тук става дума за съвсем друго нещо. Имаме вече два органа – единият е председателят, другият е управителният съвет. Председателят на кооперацията назначава по трудовоправни отношения и като реши, няма да назначи нито изпълнителен директор, нито никакъв специалист. Ето за това става дума. Защото той може да обсеби цялата власт за изпълнението на тези неща.
Именно това, което ви се говори в момента, е свързано със съвсем друг принцип. Тоест, управителният съвет с председателя на управителния съвет взимаше това решение.
Сега имаме два органа, господин Пенчев. Така се получава на практика. Но кой орган назначава на трудовоправни отношения? Председателят. И като реши, няма да назначи. Тогава обричаме ли тази кооперация на некомпетентност, на невъзможност да съществува в пазарното стопанство? Обричаме я. Ето за това става дума и ако не можете да го разберете – не знам, трябва да ви го нарисувам на картинка или на филмче. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Христов.
Господин Казак, ще упражните ли правото си на дуплика? Видимо да.
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин Христов! Няма нужда да рисувате картинки, нещата са пределно ясни. Не знам доколко умеете да рисувате.
В момента, въпреки че има два органа, все пак тези органи са отговорни и управителният съвет не е безличен орган. Ако управителният съвет счита, че председателят не може да се справи, не притежава мениджърски качества, знаете какво може да направи управителният съвет там по съответните разпоредби. Ако общото събрание сметне, че председателят не притежава такива качества, че не се справя добре, има си съответния ред и т.н. Недейте, както каза и господин Миков преди това, да изопачавате. Хванете нещо съвсем дребно и го увеличавате до безкрай, за да защитите една незащитима теза. Нека да слезем на земята! Нека да си дадем реална представа за нещата! И нека все пак, когато пишем един закон, да не нарушаваме основни правни принципи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Казак.
Надявам се да няма повече желаещи, за да мога да подложа на гласуване първо предложението на народните представители Моньо Христов и Георги Станилов за отпадането на § 14, нещо, което не се подкрепя.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 112 народни представители: за 32, против 78, въздържали се 2.
Не се приема.
Подлагам на гласуване текста в редакцията на комисията.
Моля, гласувайте този текст.
Гласували 115 народни представители: за 94, против 16, въздържали се 5.
Текстът е приет.
По следващите два параграфа няма предложения, затова могат да бъдат представени ан блок.
ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 15 комисията подкрепя текста на вносителя и той става § 16 със следната редакция:
“§ 16. В чл. 22, ал. 1, изречение второ след думите “членовете му” се добавя “и на контролния съвет”, а думите “или на изпълнителния директор” се заличават.
Параграф 16, който става § 17, се подкрепя от комисията и е със следното съдържание:
“§ 17. В чл. 23 се създава изречение трето: “Членът на управителния съвет, който не е съгласен с решенията, вписва особеното си мнение в протокола”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 18 със следното съдържание:
“§ 18. В чл. 25 след думата “представлява” се добавя “от председателя, а когато спорът е между кооперацията и нейния председател”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, госпожо Мингова.
Някой иска ли думата по тези три текста? 
Заповядайте, господин Пантелеев. 
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): Взимам думата във връзка с второто изречение. Оставям настрана начина, по който е композирано и че тук има точка, че произтича от първото. Хубаво е тези неща да се разписват с повече думи, тъй като, когато си говорим за второ изречение на чл. 22, ал. 1, не е ясно кого точно свиква и чии са членовете, които свиква – на председателя или на управителния съвет. Но това е по-малкият проблем. Аз лично бих предложил да запишем, че “председателят е длъжен да го свика по искане на една трета от членовете на управителния съвет”, вместо “му”. Нищо, че има повторение.
Освен това Вие прибавяте след “членовете му”, както е сега, “и на контролния съвет”, което означава, - аз поне така го разбирам, защото така е записано, - че за да свика председателят управителния съвет, трябва да има искане на една трета от членовете на управителния съвет плюс искане на контролния съвет. Така сте го записали. Искам да знам така ли е. Ако по искане на контролния съвет може да бъде свикано от председателя на управителния съвет, тогава би трябвало да има “или”, а не “и” на контролния съвет. Та какво сте искали да кажете, че председателят може да свика управителния съвет по искане на една трета от неговите членове плюс на контролния съвет? Това ли е, което сте искали да кажете? Или може да бъде свикано или по едната, или по другата хипотеза?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Пантелеев е абсолютно прав, трябва да бъде “или”.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ: Аз затова ви предлагам да напишете “управителния съвет”, вместо “му”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това е въпрос на редакция, господин Пантелеев.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ: Тогава текстът ще бъде по-ясен, след като прибавим “или на Контролния съвет”, иначе нещата пак няма да стоят на място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пантелеев. Вие сте прав, че чисто редакционно има нужда от известна корекция.
Заповядайте, госпожо Мингова.
ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По отношение на това как се предлага текстът на параграфите не би могло да се направи иначе, защото този начин на поправки и предложения съответства със Закона за нормативните актове. Тоест, когато се внася корекция в един текст, така се описва. Ако за някой, който няма текста на основния закон пред себе си, се налагат обяснения, добре, иначе това може да бъде направено допълнително.
За Вашата втора забележка сте прав. Очевидно е имало някакво недоглеждане, когато сме го гласували в комисията. Идеята е, че възможността е алтернативна, тоест съюзът трябва да бъде “или”, а не “и”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Абсолютно точно.
ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Но по отношение на първото Ви предложение ми се струва, че ще се получи тавтология с израза в първото изречение. То гласи: “Управителният съвет се свиква на заседание от неговия председател най-малко веднъж в месеца. Председателят е длъжен да го свика по искане на една трета от членовете му или на контролния съвет”. Мисля, че само това е достатъчно. Иначе текстът според мен ще стане по-натрупан.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми народни представители, чисто редакционно не е необходимо да обсъждаме теста в залата, въпросът е да е изяснена волята на законодателя, тоест нашата воля в случая. И съвсем коректна е бележката на господин Пантелеев, че вместо “и” трябва да бъде “или”, защото това е смисълът на разпоредбата. 
Уважаеми народни представители, надявам се, че няма други зебележки.
С тази корекция по § 16, моля, подлагам на гласуване текстовете от § 15 до § 17 включително, както са предложени от комисията. 
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 11.
Текстовете са приети.
Уважаеми народни представители, часът е 12,00 – в 12,30 ч. започва парламентарният контрол. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Продължаваме заседанието с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания в периода от 17 до 23 януари 2003 г.:
Постъпило е питане от народните представители Кръстьо Илиев Петков и Бойко Кирилов Радоев към Лидия Шулева – заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика, относно Националната програма “От социални помощи към заетост”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 31 януари.
Постъпило е питане от народния представител Муравей Радев към Милен Велчев – министър на финансите, относно касовото изпълнение на планираните бюджетни приходи от митническата администрация. Следва да се отговори в пленарното заседание на 31 януари.
Постъпило е питане от народния представител Иво Атанасов към Милен Велчев – министър на финансите, относно изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове в Министерството на финансите. Следва да се отговори писмено до 31 януари.
Постъпило е питане от народния представител Иво Атанасов към Соломон Паси – министър на външните работи, относно изпълненито на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове в Министерството на външните работи. Следва да се отговори писмено до 31 януари.
Постъпило е питане от народния представител Иво Атанасов към Димитър Калчев – министър на държавната администрация, относно изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки в администрацията на Министерския съвет. Следва да се отговори писмено до 31 януари.
Постъпило е питане от народния представител Иво Атанасов към Васил Иванов – министър на младежта и спорта, относно изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и управлението на имуществото на Държавната агенция за младежта и спорта. Следва да се отговори писмено до 31 януари.
Постъпило е питане от народния представител Петър Димитров към Георги Петканов – министър на вътрешните работи, относно разкриване на поръчковите престъпления, извършени на територията на РДВР – Варна. Следва да се отговори в пленарното заседание на 31 януари.
Постъпило е питане от народния представител Иво Атанасов към Николай Василев – заместник министър-председател и министър на икономиката, относно законосъобразното и целесъобразното изпълнение на бюджета, счетоводното отразяване на приходите и разходите и управлението на предоставеното имущество на Центъра за масова приватизация. Следва да се отговори писмено до 6 февруари.
Постъпило е питане от народния представител Иво Атанасов към Мехмед Дикме – министър на земеделието и горите, относно незаконосъобразно отдаване на площи от Държавния горски фонд. Следва да се отговори писмено до 6 февруари.
Постъпило е питане от народния представител Иво Атанасов към Пламен Петров – министър на транспорта и съобщенията, относно законосъобразното и целесъобразното изпълнение на бюджета в Изпълнителна агенция “Морска администрация” и Изпълнителна агенция “Пристанищна администрация”. Следва да се отговори писмено до 6 февруари.
Постъпило е питане от народния представител Иво Атанасов към Долорес Арсенова – министър на околната среда и водите, относно законосъобразното и целесъобразното изпълнение на изикванията на Конвенцията за сътрудничество при опазване и устойчивото използване на р. Дунав. Следва да се отговори писмено до 6 февруари.
Постъпило е питане от народния представител Иво Атанасов към Валентин Церовски – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно законосъобразното и целесъобразно изпълнение на бюджетната сметка на Агенцията по кадастъра към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Следва да се отговори писмено до 6 февруари.
Писмени отговори за връчване от: 
- заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика Лидия Шулева на актуален въпрос от народния представител Росица Тоткова;
- заместник министър-председателя и министър на икономиката Николай Василев на актуален въпрос от народния представител Бойко Великов;
- заместник министър-председателя и министър на икономиката Николай Василев на питане от народния представител Панайот Ляков;
- заместник министър-председателя и министър на икономиката Николай Василев на актуален въпрос от народния представител Петър Димитров;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски на актуален въпрос от народния представител Димитър Дъбов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски на актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов;
- министъра на транспорта и съобщенията Пламен Петров на актуален въпрос от народните представители Румяна Георгиева и Емил Кошлуков;
- министъра на вътрешните работи Георги Петканов на актуален въпрос от народния представител Стефан Мазнев.
Уважаеми народни представители, има думата за изявление от името на парламентарна група господин Владимир Дончев.
ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вчера Министерският съвет на Република България прие законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. По този начин правителството още веднъж показа воля за създаване на ясни, прозрачни и предвидими правила за инвестиции в България. Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори подкрепя предложените промени, с които се слага край на прането на мръсни пари в приватизационни сделки, на използване на механизмите на демократично действащите институции в страната за политически фойерверки и безплодни амбиции за власт и дестабилизация на страната. Времето на политическото разтакаване за лично и тясно партийно облагодетелстване безвъзвратно изтече. Национално движение Симеон Втори за пореден път декларира категорично: няма алтернатива на европейския избор и на икономическия растеж, които са възможни единствено чрез създаването на адекватен инвестиционен имидж на страната ни. За стратегическите инвеститори това е ясен знак, че България се променя, че България става добро и сигурно място за техните инвестиции. Може би опозицията се притеснява, че с настоящите изменения на закона се ограничава възможността родни политици да се изживяват като конкуренти на чуждестранните инвеститори.
Дами и господа, България скъса с тази практика. България заяви волята си за избор на качествени инвеститори за стратегическите за страната ни дружества. Германия, Великобритания, Полша и други европейски държави създават специални разпоредби за приватизация на структуроопределящи предприятия от значение за сигурността на страните си. Десетки са примерите: Германия – “Фолксваген”, “Дойче пост”, “Дойче телеком”, “Дойче пост банк”, стоманодобивните предприятия; Великобритания – националните железници; Полша – националната авиокомпания “ЛОТ”, полските железници. 
Другото възражение на опозицията е, че ще бъде размита отговорността на изпълнителната власт за сметка на законодателната. Всъщност идеята да се приемат стратегии за приватизацията на важните за икономиката предприятия беше подкрепена от всички само преди няколко месеца. Защо сега опозицията се опитва да избяга от своята отговорност парламентът да провери изпълнението на взетото решение? 
По предложения законопроект Министерският съвет избира, а Народното събрание одобрява купувач по сделките. Така прозрачността на процеса е гарантирана, защото решенията на двете институции са обществено достояние. Парламентът е възможно най-широката трибуна за провеждане на обществен дебат за избора на определен купувач. По силата на Конституцията това са институциите, които са пряко ангажирани със сигурността на страната.
Националното движение Симеон Втори е готово да поеме своята отговорност – отговорността, че България най-сетне става страна с модерен инвестиционен имидж, страна с гарантиран икономически растеж и политическа и икономическа стабилност. (Ръкопляскания в мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дончев.
За процедурен въпрос – заповядайте, госпожо Андреева.
КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател. Дано управляващите си вярват на думите, които прочетоха сега. Но моята процедура е съвсем различна. 
Аз очаквах днес, като обявите въпросите, които са постъпили, да обявите и моето питане към министър-председателя, което задържате повече от месец вече. А питането е свързано с политиката на правителството за гарантиране здравето и безопасността на децата и младежите в Република България. Междупрочем, току-що ни раздадохте един доклад, предстои да се ратифицира "Европейската конвенция за признаване и изпълнение решенията за упражняване на родителски права". Тоест този въпрос е изключително актуален и аз настоявам моето питане да бъде включено в програмата на парламента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това не беше процедурен въпрос.
От името на група – господин Корнезов, заповядайте.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря, господин председателю.
За първи път в новата ни парламентарна история чухме една защитна реч тук от представителите на НДСВ за един закон, който още не е раздаден на народните представители и народните представители не го познават.
ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): Ние го познаваме.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Вие може да го познавате, но този законопроект не е раздаден на народните представители.
ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ, от място): А защо се коментира днес по вестниците?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Тук чухме думи за неща, които мнозинството от народните представители не е прочело. Това е недопустимо от парламентарна гледна точка.
Коалиция за България ще вземе отношение по този законопроект със свое становище, когато се запознае и анализира този законопроект. Нашето становище ще бъде съобщено следващата седмица както в парламента, така и на българското общество. Коалиция за България е за приватизация, но приватизация, която ще бъде в полза както на държавата, така и на българските граждани. Коалиция за България винаги е била за една прозрачна приватизация, а не приватизация "под масата", както често се правеше досега. 
Следователно този законопроект, ако цели действително прозрачност на приватизацията, защита на националните интереси, да се спрат корупцията или възможностите за корупция, ние бихме подкрепили едни такива изменения или допълнения на закона. Но този законопроект всъщност цели да лиши…
ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): Цели или "ако"?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Цели!
ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): Значи го познавате.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Цели да заобиколи съдебния контрол върху актовете на администрацията. Този законопроект всъщност цели една политическа приватизация на част от големите български предприятия, включително на "Булгартабак" и на БТК, тъй като Министерският съвет, а след това и мнозинството в Народното събрание всъщност ще вземат становище по тези въпроси. Аз не знам защо в една правова държава трябва правителството, респективно администрацията да се страхува и да избягва съдебния контрол.
И все пак, след обстоен анализ, включително и на икономическите и юридически аспекти на този специфичен законопроект, Коалиция за България ще вземе становище по него. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Корнезов.
За процедурен въпрос – заповядайте, госпожо Тоткова.
РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Във връчения ми от Вас писмен въпрос от министъра на труда и социалната политика накрая е записано: "Прилагаме таблица за включените безработни лица в националните програми за заетост "От социални помощи – към заетост" и помощ при пенсиониране от началото на тяхното действие по месеци и общини" – информация, която бях поискала в моите писмени въпроси.
Господин председателю, тъй като такава таблица липсва, моля Ви да се обърнете към министъра на труда и социалната политика да ми предостави поисканата информация по зададения от мен въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Ще го направя, госпожо Тоткова. Благодаря Ви.
Уважаеми народни представители, смятам, че вече можем да започнем по същество парламентарния контрол днес, на 24 януари. 
Васил Иванов, министърът на младежта и спорта, ще отговори на питане от народния представител Владимир Джаферов относно разпределение на средства от Спортния тотализатор за поддръжка на спортната база на ЦСКА-Марица, гр. Пловдив.
Господин Дажферов, заповядайте да развиете Вашето питане.
ВЛАДИМИР ДЖАФЕРОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, преди да развия моето питане към министъра на младежта и спорта господин Васил Иванов, аз Ви моля да ми разрешите тук днес, в българския парламент, да си спомним и да почетем годишнината от смъртта на един от строителите на съвременна България, бивш министър-председател, един от бащите на Търновската конституция – Петко Каравелов. Днес, на 24 януари, се навършват 100 години от неговата смърт през 1903 г.
На днешната дата преди 100 години България се раздели с Петко Каравелов – неин забележителен строител, политик и държавник, всепризнат ветеран на българския парламентаризъм. Убеден съм, че българското Народно събрание е институцията, която днес е длъжна първа да отдаде заслужена почит на своя учредител и най-виден защитник. Вярвам, че това отношение сред всички нас, независимо от принципните ни политически гледища и различия, няма и грам от съмнение за нуждата от ново преклонение пионера на идеите за върховенството на народния суверенитет, демократичния конституционализъм и парламентаризма.
Спомняйки си за делото и страданията на Каравелов, ние прозираме тяхната жива актуалност днес след тежкото време на нарушения на основни начала на демокрацията. Защото Петко Каравелов е не само творец и основател на Демократическата партия – партия, която повече от 100 години е вярна на неговия възрожденски политически реализъм, на неговите съратници и ученици, като Петко Рачов Славейков, Алеко Константинов, Александър Маринов, Андрей Ляпчев, Никола Мушанов, д-р Александър Гергинов и множество други велики българи. С тях партията, на която имам честта да съм член, се гордее. 
Петко Каравелов е главен строител на българската държавност, съзидател на демокрацията и конституционализма. Избран за народен представител в изборите на Учредителното събрание и за негов подпредседател, Каравелов с право е определян от своите съвременници за бащата на Търновската конституция. Каравелов гледаше винаги на Конституцията като на светиня – казва съмишленикът му Алеко Константинов. Рядко срещаната морална и политическа отговорност Каравелов проявява еднакво като водач на Демократическата партия, като неколкократен председател на българския парламент и министър-председател, като посочен от княз Александър Батенберг регент на Княжество България, така също и когато политическите му противници го тикват неколкократно в подземията на Черната джамия. Там, зад реконструираната по негова идея църква "Св. Седмочисленици" е неговият гроб.
Като глава на изпълнителната власт, винаги избиран с доверието на парламента, на два пъти е отстраняван чрез суспендиране на Конституцията.
По времето на т.нар. “режим на пълномощията” Каравелов оглавява българския народ за възстановяване на конституционния ред. Установил се в Пловдив с европейските си възгледи за местно самоуправление, той е избран за кмет на най-големия по онова време български град. Днес за Демократическата партия, вярвам и за всички истински демократи, са най-ценни и актуални съветите на Петко Каравелов за принципите, върху които се изгражда демократичната държава и общество – за народния суверенитет, парламентарния и съдебния контрол, за оптималната и независима съдебна власт. И в днешните нови исторически условия, при различно държавно устройство, ние не можем да не бъдем чувствителни към ясните и трайни послания, съдържащи се в политическите му завети.
В заключение припомням пред почитаемия парламент някои от тях: “Върховната власт принадлежи на народа”; “Всички власти произхождат от народа, макар че начело на държавата стои монарх-княз, неговата власт е произлязла от народа, който както е създал държавната власт, така е създал и княжеската и всички произходни в страната власти”; “Властта на княза е произходна, тя му е дадена по делегация от народа, от който са дадени и другите власти на разните държавни органи”; “Народното представителство е най-главният конституционен и политически фактор, чрез който българският народ участва в упражняването на своите върховни права”; “Демократичната партия вижда в правото на короната да разтури Народното събрание не особена власт и сила, а немощ и безсилие пред върховната власт на народа”.
Ще ми се да завърша с думите на един от видните ученици на Каравелов - д-р Александър Гергинов, след раздялата със забележителния държавник: “Когато той умря, България имаше защо да плаче. Тя не използва достатъчно дарбите, характера, морала и замислите на своя велик син. Днес всеки българин може само да се гордее с величавата фигура и светлия образ на безкористния и самоотвержен народен деец, на патриарха на държавната политическа мисъл след освобождението на нова България.” Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Джаферов, че припомнихте делото на един велик българин – големия български държавник Петко Каравелов. Благодаря Ви за това.
Сега можете да развиете Вашето питане към министъра на младежта и спорта господин Васил Иванов.
ВЛАДИМИР ДЖАФЕРОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Сдружението на спортните клубове “Марица” - град Пловдив, приемник на Държавното дружество за физкултура и спорт “Марица”, е от най-старите дружества на спортните клубове в град Пловдив. Клубовете са дали на страната 58 медалисти от олимпийски световни първенства и 65 медалисти от европейски първенства. В момента Съюзът на спортните клубове “Марица” обединява клубове по волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, лека атлетика, тенис и аеробика, представени във всички възрастови групи. От 1984 г. сдружението стопанисва спортна зала “Строител”, понастоящем единствената спортна зала в град Пловдив, в която целогодишно могат да се провеждат състезания по волейбол и баскетбол. При финансовото състояние на спортните клубове е немислима издръжката на спортната зала. До 2000 г. сдружението е получавало за издръжката на спортната зала, макар и минимални, постъпления от тиражите на Спорт тото 5 от 35. Но от 2001 г. вашият представител в град Пловдив - госпожа Груйчева, без обяснения спира дори и тези минимални средства.
Ето защо отправям към Вас следните въпроси: тъй като разпределението на средствата от спортния тотализатор е в прерогативите на Вашето министерство, да ми отговорите какви са мотивите, с които Съюзът на спортните клубове “Марица” е лишен от средства за поддръжка на спортната база, какви са основанията и законосъобразността за издаване на Акт за частна държавна собственост № 369 от 20 август 1997 г. на областния управител на град Пловдив?
И трето, предвид подготовката на спортистите за предстоящата олимпиада в съседна Гърция, в Атина през 2004 г., какви са възможностите за целеви помощи за възстановяване на пълноценното функциониране на спортната ни зала? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Джаферов.
Господин министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ВАСИЛ ИВАНОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Господин Джаферов, благодаря Ви за въпроса. Отговорът ми ще бъде много кратък, защото до 2000 г. спортни дружества “Марица” не са имали лиценз, затова не са получавали пари. Единствените клубове, които са имали лиценз и които са получавали пари, това са баскетболен клуб “Марица” и волейболен клуб “Марица”. Те са получили 3868 лева и 3130 лева за този период.
От 2001 г. влиза в сила Наредба № 4, която определя начина на разпределение на парите на спортния тотализатор, но до този момент от спортния клуб “Марица” няма поставен въпрос дали искат или не финансиране. При положение, че за периода 2001-2002 г. сме дали 195 хил. 216 лева в Пловдив.
Относно Акта за собственост с № 269 от 20 август 1997 г. на областния управител на град Пловдив, който е на основание на чл. 148 от Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост – тогава, ако не се лъжа, областният управител е бил на правителството на СДС и може би Вие по-добре знаете как са станали тези неща.
Относно това, какво мисли да направи министерството специално за Пловдив и за всички спортни бази в страната – знаете, че Пловдив е вкаран в картата вече и в Гърция за предолимпийска подготовка. Правим всичко възможно, в момента боксовият клуб “Странджа” е на предолимпийски турнир, който се провежда в Пловдив. В момента се подготвя и се прави нова зала за бокс в Пловдив. Всичко това, което зависи от министерството и което влиза в програмата и от всеки един, който си подаде молба за финансиране, ще бъде уважено. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Джаферов, имате ли уточняващи въпроси? Нямате. Ще изразите ли отношение? Не. Благодаря Ви.
С това приключихме процедурата по тази първа точка.
Заповядайте, господин Ганев, за процедурен въпрос, сега вече с удоволствие Ви давам думата.
ГИНЬО ГАНЕВ (КБ): Уважаеми господин председателю, ще кажа тези няколко думи, защото уважавам господин Джаферов и много повече от него Петко Каравелов – големия български държавник на Нова България, но да се взема някакъв повод, който даже не съществува, и да се четат тук биографични и исторически справки… Трябва да се напомни, че българският парламент не преподава уроци по история, освен чрез своята дейност. Тя се заключава в дневния му ред. Даже правото да се говори от името на парламентарна група ние напоследък използваме твърде своеволно и за каквото намерим за добре! През цялото време тръпнех дали няма да се предложи да станем на крака в името на тази дискусия и на тези изявления.
Господин Джаферов, напоследък и без това по повод и без повод всеки измежду нас тук може да вземе думата и да предложи да станем на крака за нещо или за друго!
Господин председателю, моля Ви всякакви такива предложения да се обсъждат в Председателския съвет, да се придържаме към дневния ред и не към правилата, които сме приели, а към принципите на парламентаризма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ганев.
Валентин Церовски - министър на регионалното развитие и благоустройството, ще отговори на питане от народния представител Николай Бучков относно предприети действия от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с чл. 18, ал. 4 от ГПК за имот, находящ се на бул. “Дондуков” № 54 в София.
Господин Бучков, Вие не изчакахте даже да Ви поканя, но правилно направихте – да се пести време.
Заповядайте, разбира се, имате думата да развиете Вашето питане в рамките на 5 мин. пленарно време.
НИКОЛАЙ БУЧКОВ (НДСВ): Господин председател, господин министър! С писмо от месец февруари т.г. Ви уведомих за информацията и документите, с които разполагам, относно извършени незаконни действия от частни лица за придобиване на държавен имот, находящ се на бул. “Дондуков” № 54. От проведената кореспонденция с господин Владимиров – областен управител на област София и с генерал Бойко Борисов – главен секретар на МВР, се установи, че с писма на двете ведомства до Министерство на регионалното развитие и благоустройството е изискано предприемане на действия съгласно чл. 18, ал. 4 от ГПК спрямо ТД “Агрокомерс” - ООД, получило акт за собственост върху държавен имот на бул. “Дондуков” № 54 чрез представяне на документи с невярно съдържание от името на несъществуващо в правния мир след приватизацията ДП “Агрокомерс” – ЕООД. 

Считам за недопустимо един проблем, касаещ държавен имот, предоставен за ползване през 1952 г. на Министерството на вътрешните работи, с който проблем са запознати още от края на 2000 г. висши служители в повереното Ви министерство, Министерството на икономиката, МВР, Агенцията за приватизация и област София, да стои нерешен вече 2 години, което е спомогнало с него незаконно да се разпореждат чрез възмездно отдаване под наем две лица – собственикът на “Инитиум” ЕООД Кирил Недев, и управителят на частното вече “Агрокомерс” ООД Ради Недев, срещу които има образувана прокурорска преписка от 12 януари 2001 г.
Предвид горното, моето конкретно питане към Вас е: какви мерки са предприети от страна на подчиненото Ви министерство във връзка с чл. 18, ал. 4 от ГПК за обявяване нищожността на сделката за продажба на процесния имот от “Агрокомерс” ООД на своя собственик – “Инитиум” ЕООД, за да бъде възстановена собствеността на държавата върху имота, както и за възстановяване на неправомерно получените наеми от посочените лица, срещу отдаване под наем на държавно имущество повече от 2 години?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Бучков.
Господин министър, заповядайте. Знаете, че разполагате с 10 минути пленарно време да дадете отговор на питането на господин Николай Бучков.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Бучков, дами и господа народни представители! На 12 октомври 1999 г. до областния управител на област с административен център град София е постъпило искане от управителя на частното “Агрокомерс” ООД за актуване на имот, находящ се на бул. “Дондуков” № 54, представляващ застроена площ от 840 м2, партерен етаж и съответни идеални части от сграда в полза на същото дружество.
В тази връзка е постъпил сигнал на бившия управител на вече приватизираното дружество “Агрокомерс” ООД, в който се посочва, че процесният имот никога не е фигурирал в счетоводния баланс на предприятието. Приложено е и извлечение от инвентарната книга.
Независимо от фактите, изнесени в този сигнал, и само ден след продаването му на основание чл. 148, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, за процесния имот е съставен акт за частна държавна собственост с № 018-63 от 10.12.1999 г., като недвижим имот, включен в капитала на “Агрокомерс” ЕООД.
Следва да се отбележи обстоятелството, че при съставянето на акта за частна държавна собственост дружеството е представило документи, които към настоящия момент са предмет на предварителна проверка по реда на чл. 191 от Наказателно-процесуалния кодекс от компетентните следствени органи. Резултатите от тази проверка са от значение при воденето на делото. 
След запитване от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в писмо, с изходящ № 920081-778 от 1 декември 2000 г. Агенцията за приватизация уведомява, че към 7 юли 1999 г. в момента на сключване на приватизационната сделка за продажба на 80 процента от капитала на “Агрокомерс” ЕООД на “Инитиум” ЕООД с едноличен собственик Кирил Радев Недев, процесният имот не е бил собственост на държавното предприятие и по тази причина не е оценяван и включван в активите на дружеството.
Със Заповед № РД 15-045 от 23.01.2001 г. и          Заповед № РД 15-105 от 20.02.2001 г. на областния управител на област с административен център град София, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за административното производство, във връзка с чл. 231 от ГПК, е отменен актът за частна държавна собственост  № 018-63 от 10.12.1999 г. и е разпоредено изземването на имота от “Агрокомерс” ООД по чл. 80 от Закона за държавната собственост.
Мотивите са, че собствеността се владее без правно основание.
Въпреки предприетите действия по възстановяване на последиците от неправилно съставения акт за държавна собственост, същият е послужил на “Агрокомерс” ООД за разпореждане с процесния имот. С нотариален акт № 50, том I-1, регистрационен № 326, дело № 50 от 2000 г. имотът е продаден на “Инитиум” ЕООД, представляван от Кирил Радев Недев, за когото има сведение, че заедно с управителя на “Агрокомерс” ООД са свързани лица по смисъла на Търговския закон.
В писмо от 26 януари 2001 г. областната администрация уведомява управителя на “Агрокомерс” ООД Ради Стефанов Недев за отмяна на акта за частна държавна собственост № 018-63 от 10.12.1999 г. и определя срок за доброволно освобождаване на имота до 15.03.2001 г., който не е спазен.
Към настоящия момент процесният имот е отдаден под наем от “Инитиум” ООД на Посолството на Кралство Дания, поради което държавата не е в състояние да осъществи правата си по административен ред.
Преди завеждането на иск, с оглед реализиране възможността и улесняване осъществяването на правата по решението на основание чл. 310 във връзка с чл. 309 и 316, ал. 1, буква “а” от Гражданско-процесуалния кодекс, Министерството на регионалното развитие и благоустройството поиска и е допуснато обезпечение на бъдещ иск с правно основание чл. 108 от Закона за собствеността, против “Инитиум” ООД чрез налагане на възбрана върху недвижимия имот и признаване на право на държавата за упражняване собственически права върху този имот.
Към настоящия момент е заведена искова молба в деловодството на Софийския градски съд с входящ № 30487 от 20.11.2002 г. След завършването на съдебната процедура по изясняване на собствеността Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще предяви необходимите искове за последствия от неправомерно придобитите средства от отдаване под наем. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин Церовски.
Господин Бучков, имате възможност да зададете до два допълнителни въпроса.
НИКОЛАЙ БУЧКОВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Господин министър, аз съм направо изумен от това, че Вие така дълбоко сте навлезли в материята. Аз година и половина се занимавам с този случай и затова ще Ви помогна с един документ, който съм сигурен, че не притежавате, тъй като не го споменахте.
На 11.11.2002 г. получих писмо на моя сигнал до Върховна касационна прокуратура за появата на едно лице, наречено Огнян Григоров Илиев в тази, аз ще я нарека, афера. И ще Ви бъда особено признателен, ако Вие като министър се заинтересувате какво всъщност прави това лице в цялата тази история, за която ние с Вас си говорим. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви.
Господин Церовски, желаете ли да отговорите? Заповядайте.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Благодаря за оценката, господин Бучков, обаче Вие също ми помогнахте с материалите, които ми предоставихте допълнително и които успях да разгледам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Бучков, желаете ли да използвате възможността да изразите отношението си към отговора? Не желаете.
Преминаваме към актуален въпрос, зададен от Ангел Петров Найденов, относно таблица за длъжностите на кадровите военнослужещи към министъра на отбраната господин Николай Свинаров.
Заповядайте, господин Найденов. 
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми господин министър, с Ваша заповед от м. декември в Българската армия беше обявена таблица за длъжностите в обхвата на едно военно звание.
От времето на огласяването на тази заповед и на въвеждането на таблицата от много кадрови военнослужещи се изразява тревога за предстоящо освобождаване на голям брой личен състав, особено от младши офицери и сержанти.
И в тази връзка актуалният ми въпрос към Вас, господин министър, е преценени ли са предварително последствията от въвеждането на таблицата и какви са основанията на министерството за нейното въвеждане в сегашния й вид?
Задавайки въпроса, искам да направя следните уточнения.
Първо, аз не поставям под съмнение водещата роля на военното звание.
Второ, зная чисто формалните основания на заповедта за разработването на таблицата за длъжностите и съгласно Закона за отбраната и Въоръжените сили, и съгласно Правилника за кадровата военна служба.
И трето, зная, че Вие я утвърждавате по предложение на Генералния щаб. Аз съм убеден, че на утвърждаването Вие гледате не просто като на механично поставяне на Вашия подпис.
Моите опасения, които породиха и този актуален въпрос, са следните.
Първо, от информацията, от различни разчети се вижда, че около 2500 – 3000 офицери и сержанти изпадат в несъответствие със заеманата длъжност, тоест несъответствие между звание и длъжност. Това ги изправя пред угрозата да бъдат освободени. Това са хора допълнително към обявените вече 7 хил. човека, подлежащи на съкращаване според Плана за реформа в армията 2004.
Същевременно се появява един парадокс, появяват се незаети длъжности поради действия на редица изисквания и условия в Правилника за кадровата военна служба. Резултатът от тази неизвестност и несигурност и около таблицата, и около несъответствията, около критериите за разработването на тази таблица създават очевидно напрежение. Това в никакъв случай не е приемливо тогава, когато става дума за младши, в това число и старши офицери на командни длъжности, защото това в крайна сметка се отразява на боеготовността и боеспособността на Българската армия. И ние нямаме право да подценяваме тези рискове или елементи на напрежение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин Найденов.
Господин министър, имате думата да отговорите на актуалния въпрос.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ СВИНАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Найденов. Нека първо да отговоря, че няма да има допълнително съкращение. Българската армия няма да е над 45 хил. души, но няма да бъде и под 45 хил. души.
Както ви е известно, на основание чл. 91, ал. 1 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България министърът на отбраната по предложение на началника на Генералния щаб определи длъжностите в обхвата на едно военно звание за Българската армия, разбира се, с изключение на висшите военни звания, които са прерогатив на президента на Република България.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 32, т. 8 от закона, през м. август м.г. аз с моя заповед назначих работна група под ръководството на заместник-министър на отбраната и заместник-началник на Генералния щаб по ресурсите, която да разработи проект за постановление на Министерския съвет, с което да се утвърди числеността на военнослужещите от Въоръжените сили в обхвата на едно военно звание.
Същата група трябваше да подготви и проекти за таблиците за кадрови военнослужещи в Българската армия и в Министерство на отбраната съгласно чл. 91 от закона.
Анализът, който направи работната група, доведе до ясния извод, че след утвърждаването и изпълнението на актуализирания план 2004 заложеното в него съотношение 40:60 на длъжности за старши към такива за младши офицери в действителност е 47:53. Трябваше да се търси начин за неговото постигане.
В същото време в резултат на изпълнението на план 2004 през 2001 и 2002 г. бяха разформировани или реорганизирани голяма част от поделенията на Българската армия, които се явяваха основен консуматор на офицери с младши офицерски звания. През същите тези две години обаче висшите военни училища завършиха над 1000 млади офицери, голяма част от които не беше възможно да бъдат назначени на длъжности, съответстващи на притежаваното от тях военно звание. Тези офицери през последните две години от тяхното обучение са изучавали основните документи на алианса и значителен по обем курс по английски език.
Пред Министерство на отбраната и Генералния щаб възникна въпросът дали да бъде съхранен този потенциал и как да стане това или да бъдат освободени випускниците, за които са изразходвани много разходи, които държавата е платила през целия срок на обучение четири или пет години. Ние избрахме тяхното съхранение. В момента в разпореждане на министъра на отбраната са над 600 лейтенанти от випуск 2001 и 2002, които не са назначени на щатни длъжности в структурата на Българската армия.
Трябваше да решим и въпроса как този потенциал да бъде реализиран в максимално кратки срокове. Именно с тази цел и в съответствие с моето право по чл. 91 от закона бяха определени значително по-малко – около 7 на сто длъжности за старши офицери в структурите на Въоръжените сили. Далеч съм от мисълта, че няма да възникнат трудности при реализирането на това наше решение.
В продължение на години провежданата във Въоръжените сили кадрова политика е била изграждане на модел за кадрово развитие, основан на възможността на една и съща длъжност да бъдат назначавани кадрови военнослужещи, притежаващи различни военни звания. Известен ви е проблемът с широката вилка в тази област.
През 2000 г. са утвърдени нови таблици за длъжностите, в които за длъжност “командир на рота” е дадена възможността да се назначават офицери с военни звания “старши лейтенант”, “капитан” и “майор”. Това е довело до повишаване в звание “майор” на повече от 400 офицери и сега тази длъжност се заема от офицери, притежаващи някои от трите военни звания. Тази ситуация с предоставената възможност води до сериозни трудности при определяне възнагражденията на такива военнослужещи при прилагането на разпоредбите на чл. 224 от Закона за отбраната и Въоръжените сили. Известно ви е, че съобразно промените военнослужещите получават своето основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното им военно звание. Несъмнено при реализирането на една нова кадрова политика, насочена към или доближаваща се до критериите, прилагащи се в страните – членки на алианса, има и потърпевши. Разбира се, трудно се постигат стандартите, към които се стремим чрез реформата, без да се вземат някои решителни мерки в областта на управлението на човешките ресурси, особено след отправената ни покана от алианса.
Все пак, за да могат тези процеси да бъдат максимално управляеми, продължава да се анализира допълнително ситуацията и новите щатове ще влязат в сила едва от 1 юли т.г. Дотогава ние ще имаме достатъчно време да коригираме при необходимост някои от длъжностите и щатовете. Надявам се, че това ще ни даде възможност да направим навременни и обосновани промени в нашите решения.
Все пак трябва да напомня, че заложената във военната доктрина и в план 2004 численост няма как да бъде достигната без съкращения. Това се отнася до всички категории военнослужещи.
В заключение, искам да подчертая, че политическото ръководство на Министерство на отбраната и ръководствата на Генералния щаб и на видовете Въоръжени сили в лицето на Съвета по отбрана прецениха предварително последствията от въвеждането на тази таблица, която е в стриктното изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и Въоръжените сили и заложените дейности по реформата в Плана за организационно изграждане на Въоръжените сили до края на 2004 г.
Освен това считам, че усвояването на един интелектуален потенциал, какъвто са младите офицери от випуск 2001-2002 на висшите военни училища и за обучението на които българската държава е изразходила значителни финансови средства, е приоритетен държавен въпрос, а и реализацията им е изключително необходима за Българската армия. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Имате думата, господин Найденов, да изразите отношението си към отговора.

АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Господин министър, всички ние или поне хората, които имат някакво отношение към темата за Българската армия, Въоръжените сили, реформата, националната сигурност осъзнаваме необходимостта от конкретни действия, не само от риторика. Осъзнаваме, че трябва да бъдат предприети поредица от болезнени стъпки, по ред причини, една от които е, примерно, тяхното забавяне. Но, аз винаги съм държал и настоявам това да се възприеме и като разбиране, и като основание за повдигане на въпроса, че военнослужещите не бива да остават с впечатлението, че са жертва на политически, най-често некомпетентни решения. Те трябва да бъдат субект, участници в тази реформа, а не обект.
Аз от информацията, от обажданията, от притесненията, които се изразяват от тях и особено ще кажа – от младшите офицери, оставам с впечатлението, че има недокрай изяснени неща. В това число и като информация.
Изразявам известно съмнение в това, което казвате, че предварително са преценени и анализирани обстоятелствата и последиците, защото иначе нямаше да съществува това напрежение, което е според мен очевидно.
Затова ще си позволя да предложа и не само да предложа, а и да настоявам за няколко неща, които могат да бъдат обмислени. Естествено, това е вече въпрос на политическо решение – ваше, на експертно становище на ръководството на Генералния щаб.
Но, първо, да се преосмисли момента на въвеждането на тази таблица, за която казахте – 1 юни.
Второ, да се преоцени въвеждането й в рамките на реализацията…
Завършвам, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Вижте, и министърът имаше право на пет минути, говори 15. 
Вие имате право на 2 минути, говорите повече. 
Няма да стигне времето. Има хора, които трябва да зададат въпросите си. 
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Приключвам, господин председател. Възможни са и варианти, свързани с определен преходен период на тази таблица. Това са различните варианти и аз се надявам, че вие ще ги обмислите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
На актуален въпрос министрите имат право да отговарят пет минути, на питане – десет минути, за да можем да се вместим във времето. Има хора, които чакат тук, за да запитат. Не трябва да се прекалява с времето!
Господин министър, искате ли думата за реплика? Не. Благодаря.
Преминаваме към питане на Васил Богданов Василев към министър Владимир Атанасов относно уволнението на директора на Спортно училище “Георги Бенковски” – Плевен.
Заповядайте, господин Василев.
ВАСИЛ ВАСИЛЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, колеги, господин министър!
Спортно училище “Георги Бенковски”, Плевен, е едно от училищата в страната с добро име, което е дало на българския спорт редица таланти. Негови възпитаници прославят България по световните спортни терени. Някои от тях са Тереза Маринова, Гълъбин Боевски, Полина Цекова, Цветан Антов, Христомир Димитров и още много други. 
Целта ми не е да изброявам прославените, прославящите българския спорт възпитаници на плевенското спортно училище, а това, че на 27 ноември 2002 г. бе сменен директора на училището господин Туцев и на негово място бе назначен господин Димитър Стоев. 
На пръв поглед няма нищо ненормално, но назначаването на господин Стоев поражда много въпросителни и много притеснения и точно от тях е предизвикан моя въпрос. 
Кои са смущаващите факти за господин Стоев, господин министър? 
Знаете ли, господин министър, че при финансова ревизия на СПТУ по селско стопанство в град Долни Дъбник през 1995 г. от Държавен финансов контрол – Плевен, на господин Стоев, тогава директор на техникума, са констатирани редица закононарушения, които са повече от притесняващи? Те са видни от ревизионния акт на Държавен финансов контрол, както и от Заповед № Р90-17 от 24 юли 1995 г. Ще си разреша да цитирам част от тях. 
Първо, сключване на договор за възлагане на строително- ремонтни работи без да са подсигурени за това бюджетни средства, без писмено съгласие на финансовите органи на Министерството на науката и образованието и в нарушение изискванията на Наредбата за провеждане на търгове в строителството. 
Второ, допуснато е авансово плащане на фирмите без това да е включено в договора. Допуснато е неправомерно с бюджетни средства да бъдат кредитирани частни фирми.
Трето, в нарушение на щатната дисциплина са назначени в учебното заведение работници и служители без да са подсигурени за това средства и без да има одобрение на щатното разпределение и финанси за това в размер на 19 305 лв. нанесени щети на бюджета.
Следващо – без да са подсигурени средства и да бъдат одобрени разходите за тях, в училището е разкрит стол за хранене, в резултат на което са нанесени щети на бюджета и на Закона за бюджета за 1995 г. в размер на 89 344 лв. 
И така нататък, и така нататък, включително има обвинения за лошо стопанисване на имоти, които има училището.
Ето изпълнителния лист на Плевенския районен съд, в който в името на народа се казва, че осъжда Димитър Стоев и го задължава да приведе сумата в размер на 14 346 лв. на СПТУ по селско стопанство, Долни Дъбник, прави се запор на имущество и той е длъжен да върне тези пари с лихвите и разходите по делото, които са в размер на 17 454 лв. 
Господин министър, от споменатите факти и документи е видно, че новоназначеният от Вас директор на Спортно училище – Плевен, господин Стоев, е нарушил българското законодателство, съгласно ревизионния акт от 1995 г. на Държавен финансов контрол и е злоупотребил със служебното си положение.
Бих искал да чуя Вашия коментар по този въпрос, а също и да ми посочите тези причини и качества на господин Стоев, които са накарали Вас и началника на Регионалния инспекторат – Плевен, госпожа Ани Петкова, да омаловажат тези тежки престъпления на господин Стоев от недалечното минало и да го назначите на директор на Спортно училище – Плевен.
И моето питане е: какви са мотивите Ви за уволнението на господин Туцев като директор на Спортното училище и какви са мотивите Ви за назначаването на господин Стоев? Ето Ви документите от ревизионните актове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин Василев.
Господин министър, имате думата, за да отговорите на питането.
Ще Ви помоля да спазвате регламента, за да можем да завършим с поставянето на всички въпроси днес.
МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Василев.
В отговор на Вашето питане бих искал да Ви уведомя за следното:
Органите, които назначават и контролират системата на народната просвета на територията на страната са регионалните инспекторати. Те не само контролират прилагането и спазването на държавните образователни изисквания от общинските и частните детски градини и училища, както и държавните обслужващи звена със социално предназначение, но и техния началник назначава директорите на училищата.
На основание на заповед от 2002 г. на началника на Регионалния инспекторат в Плевен е извършена проверка на Спортно училище “Георги Бенковски”. За резултатите от проверката е съставен констативен протокол. 
На основание на заповед от 2002 г. началникът на Регионалния инспекторат е прекратил трудовото правоотношение с директора на Спортно училище “Георги Бенковски”, господин Стефан Туцев, на основание на чл. 330, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 195, ал. 1 и чл. 187, ал. 1, т. 3, 7 и 10, както и чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда.
На основание чл. 37, ал. 4 от Закона за народната просвета, началникът на Регионалния инспекторат, бих искал да повторя това, сключва и прекратява трудовите договори с директорите на общинските училища и обслужващи звена.
Госпожа Ани Петкова, началник на Регионалния инспекторат, е назначила с трудов договор от м. ноември, м.г., на основание чл. 68 за работа на длъжност, която се заема с конкурс за времето, докато бъде заета въз основа на този конкурс, господин Димитър Стоев, който отговаря на изискванията за заемане на длъжността директор на училището. 
За голямо съжаление аз трябва да призная, че в последно време ми се налага да отговарям за неща, които са се случили в миналото десетилетие. Примерът с ревизионния акт, върху основата на който съдът е осъдил господин Стоев за това да заплати 14 346 лв. от 1995 г. не е бил сред документите, на които съм поставил особен акцент.
Бих искал да кажа, че регионалният инспекторат ще извърши нова проверка. Тази проверка ще бъде с участието на експерти от Министерството на образованието и науката и мога да Ви уверя, че ако господин Стоев не притежава необходимите качества, той очевидно няма да може да заема длъжността директор на Спортното училище. 
Бих искал да изкажа искрено съжаление, че едно спортно училище, което е създало такива имена, популяризирали българския спорт и неговото качество, в момента се намира в такава деликатна ситуация. Смея да Ви уверя, че всичко, което е по силите на министъра на образованието и науката, както и в неговите прерогативи, ще бъде осъществено, за да се спазят изискванията на закона, изискването за професионална квалификация, както и за гражданска и морална компетентност на лицата, назначавани за директори. Във всеки случай предстоят конкурси за директори и аз мога да Ви успокоя, че в този контекст не мога да не взема предвид бележките, както и документите, които ми представихте преди малко. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин министър.
Господин Василев, имате право да зададете до два допълнителни въпроса.
ВАСИЛ ВАСИЛЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, колеги! 
Господин министър, аз ще се възползвам от правото на двата допълнителни въпроса дотолкова, доколкото отчасти съм удовлетворен от това, което казвате. Разбирам, че се намирате в едно затруднено и деликатно положение, защото в крайна сметка Вие заявихте, че регионалните инспекторати са тези, които правят предложенията и назначават. Така се е случило и тук. Безспорно обаче това назначение е един лош сигнал за обществеността в Плевен, особено след тези документи. Безспорно това е едно назначаване, което е в разрез с прокламираните очаквания за професионализъм и почтеност. Сигурно някой Ви е подвел, господин министър, както и Вие заявявате, че съответно господин Стоев е човек, който може да управлява това училище и има някакъв опит и професионализъм.
Аз смятам, че след като беше поставен пред Вас въпросът, след като и Вие се ангажирахте тук, от трибуната на парламента, да се направи такава проверка, има възможност, поне това е в правомощията Ви, и може да стане много бързо една такава промяна, както казват хората, още идващата седмица. Защото смятам, че тези факти и аргументи са достатъчно силни, за да може, след като този човек е бил освободен като директор на едно училище преди няколко години за тия неща, да се предпази Спортното училище от евентуална липса на непрофесионално управление и да се потърси отговорност на онези, които са довели дотам нещата, щото наистина да се стига до такива и подобни въпроси.
Бих се радвал, ако наистина тук, от трибуната на парламента, Вие се ангажирате това да стане в идващата седмица по най-бързия начин и наистина да се неутрализира този проблем, който безспорно вълнува хората в Плевен. Безспорно това е училище, което наистина е значимо за България и за българския спорт. Благодаря и очаквам отговор от Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Заповядайте, господин министър. Всъщност процедурата се опростява, тъй като няма допълнителни въпроси, но имате право да изразите отношението си.
МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Уважаеми господин Василев! Принципът на Министерството на образованието и науката, принципът, по който работи НДСВ като политическа сила, е да се стремим всички назначения, всички кадрови промени да бъдат обвързани с професионалните качества на кандидатите.
Бих искал да обърна внимание, че все пак министърът няма функциите на прокурор. Сам разбирате, че документите, които ми представиха отпреди 8 години, не са достигнали до моето внимание. Освен това искам да подчертая, че никога не съм заявявал, че съм бил подведен, защото назначенията на директори не се съгласуват с министъра, те се извършват по силата на закона от началника на регионалния инспекторат. Но във всеки случай ангажиментът остава. Нека да не е следващата седмица, защото би прозвучало прекалено ентусиазирано, но проверка ще бъде извършена. Аз поемам ангажимент за това.
Това е моят отговор. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Следва актуален въпрос от народния представител Радослав Георгиев Илиевски относно административни мерки в Техникума по селско стопанство в град Кнежа, област Плевенска.
Заповядайте.
РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! През месец август 2002 г. е приключил финансовият одит на Техникума по селско стопанство в град Кнежа, област Плевен. Най-общо изводите от него са: неотчитане на касова основа на приходите и разходите за стопанската дейност в съответствие с изискванията на чл. 29, ал. 1 от Закона за устройство на държавния бюджет; неперфектно документиране разхода на гориво за кормилната практика и на горива за отопление, а така също и при използването на служебния автомобил за административни нужди. Не са спазвани принципите на отчетност, регламентирани в чл. 5 от Закона за счетоводството. Методически неточно е отчитана стопанската дейност. Несвоевременно са изготвяни документи, касаещи материалната отчетност и контрола върху нея. Констатирани са нарушения на бюджетната дисциплина. Изразходвани са средства без одобрени бюджетни кредити или не за целта, за които са били предоставени. Не е прилагана Наредбата за обществените поръчки под праговете, определени с чл. 7 от Закона за обществените поръчки, при доставката на гориво за отопление през 2001-2002 г.
В резултат на горното, от страна на директора и на главния счетоводител не е упражняван ефективен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на училището, и е допусната финансова безотчетност.
Техникумът по селско стопанство в Кнежа е на двойно подчинение – на Вас, господин министър, и на министъра на земеделието и горите. Министерството на земеделието и горите има изразено становище отпреди 2 месеца, което е изпратено във Вашето министерство.
Моят актуален въпрос към Вас е: какви мерки е предприело Вашето министерство по възникналия проблем? 
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин Илиевски.
Господин министър, имате възможност да отговорите на актуалния въпрос.
МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Илиевски! Мисля, че законите в нашата страна ясно разпореждат определени положения, позиции и отговорности. Във всеки случай, ако е направен ревизионен акт на един директор, той трябва да отговаря за всичко това. Във всеки случай и Министерството на образованието и науката чрез своите териториални органи – инспекторатите по образование, осъществява контрол върху отделните случаи. 
В конкретност случаят е следният. В изпълнение на заповеди от април и юни 2002 г. на директора на Териториалната дирекция на Агенцията за държавен и вътрешен финансов контрол в град Плевен е извършен финансов одит на Техникума по селско стопанство “Стефан Цанов” – град Кнежа, област Плевен. Одитът обхваща периода от декември 1999 г. до   31 март 2002 г.
На 22 ноември 2002 г. Комисията за контролна дейност разглежда одитния доклад за търсене на дисциплинарна отговорност на Светлана Калъпишева – директор на Техникума по селско стопанство в град Кнежа. Констатираните факти и обстоятелства, посочени в одитния доклад, обаче, не са основание за налагане на дисциплинарно наказание по смисъла на чл. 187 от Кодекса на труда и не могат да обусловят търсене на дисциплинарна отговорност.
За констатациите в одитния доклад, обхващащи периода от последната една година, директорът е представил писмени обяснения с приложена доказателствена част. Въз основа на представените доказателства Комисията по контролна дейност не намира основание за търсене на дисциплинарна отговорност по смисъла на чл. 187 и чл. 147 от Кодекса на труда, и чл. 147 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.
На директора на Техникума по селско стопанство има съставени три акта за административно нарушение: първият акт за административно нарушение – Вие ги описахте, ако ми позволите, да не повтарям всичко това; един акт за второ административно нарушение във връзка с това, че като второстепенен разпоредител с кредити е разпоредил разходване на средства над одобрените бюджетни кредити за придобиване на дълготрайни материални активи и един акт за административно нарушение за това, че е допуснал целево разходване на преотстъпени средства съгласно писмо от 2000 г. на Министерството на земеделието и горите за закупуване на лек автомобил “Рено 19” за административни цели – обучение на ученици за водачи на моторно превозно средство категория “Б”.
Горепосочените актове не дават основание да се тълкува, че директорът е злоупотребил с парични средства, тъй като се отнася за административни, а не за финансови нарушения. Такова е становището и на Министерството на земеделието и горите. Директорът на териториалната дирекция на Агенцията за държавен и финансов контрол в Плевен е издал заповед от 2002 г., с която дава указание на директора на Техникума по селско стопанство в Кнежа за отстраняване на допуснатите нарушения. В същата заповед е посочен и срокът за тяхното отстраняване.
За достатъчно обективна и аргументирана оценка на работата на директора се предвижда до края на учебната година, вероятно това ще стане през следващия, най-късно през по-следващия месец, регионалният инспекторат да извърши проверка за административно-управленската дейност. И вие разбирате, че в резултат на нея могат да бъдат предприети определени действия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Господин Илиевски, можете да изразите отношението си към отговора.
РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ (КБ): Благодаря Ви, господин министър! Действително аз не съм така настоятелен като колегата Василев за драстични, бързи и революционни действия по разправа с кадри в областта на просветата, но Вие много точно реагирахте по проблема на Спортното училище в Плевен, защото и при мен в качеството ми на заместник-председател на Комисията за борба с корупцията е постъпил доста сериозен материал срещу досегашния директор господин Туцев, така че плачът и воят, който се надава и политическият чадър, който се опитва да се разтваря над този или онзи директор мисля, че не трябва да се случва във Вашето ведомство. И дай Боже, да не се случва, защото в момента ние сме свидетели на една политическа хамелеонщина от страна на някои директори на училища, които са на двойно подчинение, от друга страна, на некоректни, неформални действия от страна на служители във Вашето министерство, които използват служебното си положение, за да лобират за този или онзи директор. Аз разчитам на Вашата коректност, прецизност и точност в действията Ви, както и на прецизната досега работа на обновения Инспекторат по просвета в гр. Плевен. 
Атаките срещу инспектората сега не са случайни, защото явно са пресечени сериозни интереси. Такъв е случаят с директора на Спортното училище. Една от схемите за източване на бюджета на община Плевен е именно там, но за това ще се говори на други места. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. 
С това приключихме с питанията и актуалните въпроси към министър Атанасов. Благодаря Ви, господин Атанасов.
Преминаваме към актуалния въпрос от народния представител Георги Пирински относно закриването на железопътна връзка Панагюрище – Стрелча – Съединение, към министъра на транспорта и съобщенията господин Пламен Петров.
Заповядайте, господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Моят въпрос към господин Петров е следният. Уважаеми господин министър, както знаете, през декември миналата година беше закрита железопътната връзка, обслужваща жителите, пътническия влак, свързващ общините Панагюрище и Стрелча със Съединение и Пловдив. 
В тази връзка, господин министър, считате ли, че с това се изчерпват задълженията Ви като министър на транспорта на ръководеното от Вас министерство във връзка с транспортното обслужване на посочените общини?
Да поясня защо съм задал така въпроса си, в който очевидно има подтекст. Веднъж при вземането на решение за закриването на линията са били споделяни редица варианти за решаване на оставащия открит транспортен проблем как ще пътуват хората. И тогава са се споменавали идеи за пускане на т.нар. шиновоз, за създаване на сдружение с участието на общината, за да могат да се разпределят тежестите за поддържането на една такава железопътна връзка, която разбираме, че иначе е неефективна и т.н. Нищо от това не е стигнало до жителите, след закриването прави ли се нещо, въобще ако се прави, какво се прави и т.н. 
Второто обстоятелство е, че сега отново нараства вълната на недоволство вече в селата специално на община Стрелча. Не знам дали сте информиран, но жителите там събират подписи и се подписват масово, целите населени места, защото изразяват много остро негодувание от това, че като че ли са оставени на произвола на случайни транспортни връзки, без всякаква видима грижа от страна на държавата. Ето защо така съм поставил въпроса си към Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
Заповядайте, господин министър, да отговорите на актуалния въпрос в рамките на 5 мин.
МИНИСТЪР ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Пирински! Тежкото финансово състояние на БДЖ не е тайна за никой от нас. През миналата година бяха положени огромни усилия за съкращаване на загубите, които компанията понася. Като сравнение на резултатите: през 2002 г. се очаква загубата да бъде по-малка от 50 млн. лв., за 2001 г. загубата беше 140 млн. лв. Успяхме при условия на намалени превози и на намален бизнес за БДЖ да наваксаме също така заплатите на служителите. Става въпрос за около 27 млн. лв. Очакванията са, че до м. април ще успеем да наваксаме и храните, които също са с изоставане. Компанията изплаща навреме всичките си задължения към бюджета, към НЕК и към други контрагенти. Повиши се също така събираемостта от пътническите превози посредством извършени проверки. 
Една от стъпките в рамките на тези усилия са и съответните мерки за оптимизиране на железопътната мрежа и ликвидиране на губещите дейности. Линията Филипово – Съединение – Стрелча – Панагюрище всъщност не е закрита, тя е открита за товарно движение. Направеният анализ на пътниците, които са я ползвали, обаче показва, че през 2001 г. е имало средно 89 пътника, през 2002 г. това са 56 пътника. Тоест има натоварване около 23 процента. Разходите, които са извършени, са общо взето три пъти по-големи от средните за други линии при пътническите превози. Загубата от участъка е около 1 млн. лв. годишно. 
Освен това вие знаете много добре, че техническото състояние на линията създава опасност за пътническия превоз, тоест тази линия не е подходяща за извършване на пътнически превоз. Скоростта е ограничена до 25 км в час. Ремонт на този железен път не е правен от 30 години. За цялостното подновяване на 50-километровия участък са необходими около 20 млн. лв. 
За да функционира този участък, е необходимо заинтересовани общини и предприятия да участват в издръжката на линията. Ние сме открити за всякакви дискусии в тази насока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. 
Господин Пирински, имате право да изразите отношението си към отговора.

ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин председателю, в крайна сметка не е въпросът до моето отношение. Сигурен съм, че всеки от жителите на тези общини, чул господин министъра, не може да не е безкрайно удивен и дълбоко огорчен. Тези общи съображения, господин министре, за състоянието на БДЖ нямат пряко отношение към решаването на този въпрос.
На 29 ноември миналата година в Панагюрище е проведена една много широка среща с ръководството на БДЖ. Там подробно са изнесени всички факти за общото състояние на БДЖ. Но защо твърдя, че Вие заобикаляте въпроса? На 5 ноември нашият колега Йордан Мирчев в едно интервю във вестник "Стандарт" специално третира проблема – наред с многото други – на тези линии до крайни дестинации. Споменава примерно за експериментална програма от 6-7 млн. лв., която, казва той, имаме формула да реализираме, без да разстроим бюджета на министерството, на БДЖ, включително чрез пускане експериментално на такива шиновози. Освен това Вие имате практика, господин министре, във вашето министерство да лицензирате автобусни връзки, субсидирани от министерството, и това се практикува на други места, за да се поеме поне частично обслужването на тези хора. Разбира се, ако ние навсякъде пуснем автобуси, и от гледна точка на околната среда, и от гледна точка на експлоатацията на пътната мрежа, и т. н., много добре знаете аргументите, отиваме на лошия вариант.
Тази линия е пусната преди 69 години. Тогавашният държавен глава, главата на тогавашното царство, специално е отишъл да поздрави откриването на линията. Казал е, че това е плод на инициативността на населението, на взаимодействието му с общината, подпомогнато от държавата. Илюстрирал го е като демонстрация на резултатите от енергията и предприемчивостта на българина – изрази, които и напоследък чуваме. И Вие сега заявявате с тези няколко общи съображения, че е тежко положението и пътят се руши, всеки да се спасява кой както може. 
Вашето правителство се сърди на квалификациите за пълно отсъствие на покритие между заявления за нов морал и практическо бягство от всяка отговорност. Вашият отговор е много красноречив пример именно за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин Пирински.
Реплика желаете ли, господин министър? Заповядайте.
МИНИСТЪР ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Аз съм доста разочарован, че това, което чувам от Вас, всъщност са общи приказки, докато това, което аз Ви казах, са факти и цифри.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Не за линията. 
МИНИСТЪР ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Аз Ви оставих да се изкажете, ще бъде вежливо и Вие да ме оставите да се изкажа.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Разбира се! Само че не ми се слуша.
МИНИСТЪР ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Ако не Ви се слуша, е безпредметно да отговарям.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Така си е.
МИНИСТЪР ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Но така или иначе, това, което правите, е изказване на общи политически съображения. Това, което аз представих пред вас, са факти и цифри, които показват усилията на ръководството на компанията да изведе тази компания от тежките загуби. Самият директор на БДЖ господин Дунчев е от Панагюрище и аз смятам, че не би трябвало да го подозирате в пристрастие към затваряне на съответната линия.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Вие му пречите да реши въпроса.
МИНИСТЪР ПЛАМЕН ПЕТРОВ: По отношение на така наречените шиновози, необходим е съответният капиталов разход, който е около 10 млн. за линиите, за които говорим, не е само конкретно тази, която Вие повдигнахте. Прави впечатление обаче, че представителите на вашата парламентарна група задават въпрос след въпрос по една и съща тема, отговорът на който е ясен. Ако компанията влиза в загуби, ние имаме задължението към всички данъкоплатци да ограничим тези загуби и да направим компанията една по-добра компания, за което, създавайки напрежение сред хората, вие единствено пречите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин министър.
Изчерпахме всички актуални въпроси и питания.

Съобщения:
Комисията по културата ще заседава на 28 януари 2003 г., вторник, от 14,00 ч. в зала 130.
Комисията по икономическата политика ще заседава на 28 януари 2003 г. от 14,30 ч. в зала 134.

Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,00 ч.)
Председател:
		Огнян Герджиков

Заместник-председател:
				Благовест Сендов

Секретари:
		Гергана Грънчарова

		Веселин Черкезов