Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2003-04-03

Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Камелия Касабова и Асен Агов
Секретари: Силвия Нейчева и Несрин Узун


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам заседанието.
Уважаеми народни представители, на основание чл. 40, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам първа точка от дневния ред да бъде: промени в състава на постоянните комисии, тъй като от доста време има нова парламентарна група “Национален идеал за единство” и това налага известно преструктуриране на комисиите, с оглед изискванията на правилника, за да може във всички постоянни комисии да има представители на новата Парламентарна група НИЕ. Понеже твърде много се забавихме с това, предлагам ви днес да включим като първа точка от дневния ред “Промени в състава на постоянните комисии”.
Моля, уважаеми народни представители, гласувайте това предложение.
Гласували 156 народни представители: за 156, против и въздържали се няма.
Приема се единодушно.
Преминаваме към:
ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ.
Уважаеми народни представители, до мен е адресирано писмо от господин Пламен Панайотов:
“На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 75, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасям проект за решение за увеличаване числеността на съставите на постоянните комисии на Народното събрание.”
Позволете ми да ви представя диспозитива на това решение:
“Увеличава числеността на съставите на всички постоянни комисии на Народното събрание с по един народен представител от Парламентарната група “Национален идеал за единство”.”
Това е първото решение, което би трябвало да гласуваме, за да може след това комисия по комисия да извършим съответните промени.
Имате ли бележки по това проекторешение? Не виждам.
Моля, гласувайте това проекторешение.
Гласували 146 народни представители: за 133, против 9, въздържали се 4.
Приема се.
Сега ми позволете да започнем комисия по комисия, като само веднъж ще си позволя да прочета преамбюла, тъй като той е един за всички проекторешения, само диспозитивите са различни.
“Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 

Р Е Ш И:

Избира Борислав Любенов Великов за член на Комисията по икономическата политика.”
Има ли желаещи да вземат отношение по този проект? Не виждам.
Моля, гласувайте това проекторешение.
Гласували 119 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 5.
Приема се.
Следващият проект за решение:

“Р Е Ш И:

1. Освобождава Пламен Димитров Кенаров като член на Комисията по бюджет и финанси.
2. Избира Мария Иванова Ангелиева – Колева и Христо Атанасов Механдов за членове на Комисията по бюджет и финанси.”
Има ли възражения по това проекторешение? Не виждам.
Моля, гласувайте това проекторешение.
Гласували 131 народни представители: за 128, против 2, въздържал се 1.
Решението е прието.
Следващото проекторешение:

“Р Е Ш И:

Избира Надка Радева Пангарова и Стоян Илиев Кушлев за членове на Комисията по правни въпроси.”
Има ли желаещи да вземат думата по това проекторешение? Не виждам.
Моля, гласувайте това проекторешение.
Гласували 113 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 2.
Решението е прието.
Следващият проект за решение е за промяна в състава на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство:
“Р Е Ш И:

1. Освобождава Никола Богданов Николов като член на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство.
2. Избира Ангел Вълчев Тюркеджиев и Владимир Иванов Димитров за членове на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство.”
Има ли желаещи да вземат думата по този проект? Не виждам.
Моля, гласувайте това проекторешение.
Гласували 126 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 6.
Решението е прието.
Следващият проект за решение е за промяна в състава на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност:

“РЕШИ:

Освобождава Ангел Вълчев Тюркеджиев и Мария Вердова Гигова като членове на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
Избира Антония Стефанова Първанова и Даринка Христова Станчева за членове на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.”
По този проект за решение не виждам желаещи за изказване.
Моля ви, гласувайте това проекторешение.
Гласували 123 народни представители: за 114, против 1, въздържали се 8.
Прието е.
Следващият проект засяга промяна в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

“РЕШИ:

Избира Борислав Славчев Борисов за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.”
По това проекторешение не виждам желаещи за изказване.
Моля, гласувайте това проекторешение.
Гласували 120 народни представители: за 111, против íÿìà, въздържали се 9.
Прието е.
Следващият проект засяга промени в състава на Комисията по земеделието и горите.

“РЕШИ:

Избира Надка Радева Пангарова за член на Комисията по земеделието и горите.”
Има ли по този проект за решение желаещи за изказване? Не виждам.
Моля, гласувайте това проекторешение.
Гласували 133 народни представители: за 128, против 2, въздържали се 3.
Прието е.
Следващият проект е за промяна в състава на Комисията по труда и социалната политика.

“РЕШИ:

Избира Ãàäàð Àãîï Õà÷èêÿí è Èâàí Òîäîðîâ Козовски за членове на Комисията по труда и социалната политика.”
По този проект няма желаещи за изказване.
Моля, гласувайте това проекторешение.
Гласували 128 народни представители: за 124, против 1, въздържали се 3.
Прието е.
Следващият проект засяга промяна в състава на Комисията по образованието и науката.

“РЕШИ:

Избира Иван Тодоров Козовски за член на Комисията по образованието и науката.”
По този проект за решение не виждам желаещи за изказване.
Моля ви, гласувайте това проекторешение.
Гласували 122 народни представители: за 116, против 1, въздържали се 5.
Приема се.
Следващият проект засяга промяна в състава на Комисията по здравеопазването.“РЕШИ:

Освобождава Иван Тодоров Козовски като член на Комисията по здравеопазването.
Избира Ботьо Илиев Ботев и Мима Ненкова-Запрянова за членове на Комисията по здравеопазването.”
По това проекторешение не виждам желаещи за изказване.
Моля, гласувайте.
Гласували 138 народни представители: за 111, против 26, въздържал се 1.
Решението е прието.
Следващият проект засяга промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта:

“РЕШИ:

Избира Гадар Агоп Хачикян за член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.”
По този проект не виждам желаещи за изказване.
Моля, гласувайте това проекторешение.
Гласували 121 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 2.
Решението е прието.
Следващият проект засяга промяна в състава на Комисията по околната среда и водите.
“РЕШИ:

Освобождава Стоян Илиев Кушлев като член на Комисията по околната среда и водите.
Избира Сийка Недялкова Димовска и Стилиян Иванов Гроздев за членове на Комисията по околната среда и водите.”
По този проект желаещи за изказване не виждам.
Моля, гласувайте това проекторшение.
Гласували 124 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 6.
Решението е прието.
Следващият проект засяга промяна в състава на Комисията по енергетика.

“РЕШИ:

Избира Никола Богданов Николов за член на Комисията по енергетика.”
По това проекторешение не виждам желаещи за изказване.
Моля ви, гласувайте това проекторешение.
Гласували 118 народни представители: за 112, против 1, въздържали се 5.
Решението е прието.
Следващият проект засяга промяна в състава на Комисията по култура.
“РЕШИ:

Избира Стела Димитрова Ангелова-Банкова за член на Комисията по култура.”
По този проект желаещи за изказване не виждам.
Моля ви, гласувайте това проекторешение.
Гласували 119 народни представители: за 99, против 8, въздържали се 12.
Решението е прието.
Следващият проект засяга промяна в състава на Комисията по медиите.
“РЕШИ:

Избира Мария Вердова Гигова за член на Комисията по медиите.”
По този проект не виждам желаещи за изказване.
Моля, гласувайте това проекторешение.
Гласували 126 народни представители: за 118, против 1, въздържали се 7.
Прието е.
Следващият проект засяга промяна в състава на Комисията по правата на човека и вероизповеданията.

“РЕШИ:

Освобождава Иван Тодоров Козовски като член на Комисията по правата на човека и вероизповеданията.
Избира Камен Стоянов Влахов и Сийка Недялкова Димовска за членове на Комисията по правата на човека и вероизповеданията.”
По този проект за решение не виждам желаещи за изказване.
Моля ви, гласувайте това проекторешение.
Гласували 123 народни представители: за 112, против 1, въздържали се 10.
Прието е, благодаря.

Следващият проект е за промяна в състава на Комисията по жалбите и петициите на гражданите.
“Р Е Ш И:
Освобождава Даринка Христова Станчева и Никола Богданов Николов като членове на Комисията по жалбите и петициите на гражданите.
Избира Мима Ненкова Запрянова, Румяна Цанкова Станоева, Стела Димитрова Банкова и Тодор Найденов Костурски за членове на Комисията по жалбите и петициите на гражданите.”
Има ли желаещи за изказване по този проект за решение? Не виждам.
Моля, гласувайте това проекторешение.
Гласували 116 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 4.
Решението е прието.
Следващият проект засяга промяна в състава на Комисията по европейска интеграция.
“Р Е Ш И:
Избира Мария Вердова Гигова за член на Комисията по европейска интеграция.”
По този проект има ли желаещи за изказване? Няма.
Моля, гласувайте това проекторешение.
Гласували 123 народни представители: за 118, против 3, въздържали се 2.
Приема се.
Следващият проект засяга промяна в Комисията по транспорт и телекомуникации.

“Р Е Ш И:
Избира Владимир Иванов Димитров за член на Комисията по транспорт и телекомуникации.”
По този проект има ли желаещи за изказване? Не виждам.
Моля, гласувайте това проекторешение.
Гласували 114 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 4.
Приема се.
Следващото решение е за промяна в състава на Комисията по въпросите на гражданското общество.
“Р Е Ш И:
Избира Пламен Димитров Кенаров за член на Комисията по въпросите на гражданското общество.”
По този проект има ли желаещи за изказване? Не виждам.
Моля, гласувайте това проекторешение.
Гласували 124 народни представители: за 116, против 4, въздържали се 4.
Приема се.
Следващият проект засяга промяна в състава на Комисията за борба с корупцията.
“Р Е Ш И:
Избира Кръстанка Атанасова Шаклиян за член на Комисията за борба с корупцията.”
По този проект има ли желаещи за изказване? Не виждам.
Моля, гласувайте това проекторешение.
Гласували 119 народни представители: за 114, против 3, въздържали се 2.
И това решение е прието.
Уважаеми народни представители, с това приключихме промените в състава на постоянните комисии. Искам да пожелая на новите членове на комисиите успешна и ползотворна работа в съответните постоянни комисии.
Давам думата за процедурен въпрос на господин Черкезов.
ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, прочетох основанието, на което Вие подложихте на гласуване всички решения. Ще ви го прочета и на вас, уважаеми колеги, за да можете да разберете какъв е моят процедурен въпрос:
“Решение за увеличаване числеността на съставите на постоянните комисии на Народното събрание. На основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание…”.
Искам да ми прочетете от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание чл. 17, ал. 5, за да видим какво гласи, господин председателю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Прочетете го.
ВЕСЕЛИН ЧЕРКЕЗОВ: Вие го прочетете, защото аз не мога да го намеря. (Приятно оживление в залата.)
Ако сега гласуваме това, утре това решение, което сега приемаме в момента, може да бъде нищожно и хората, които участват в комисиите, могат категорично да оспорят възнагражденията си, които са получили, и да настъпят много сериозни последствия.
Моля да оправите чл. 17 от правилника, защото той няма ал. 5, а свършва до ал. 4. Вижте правилника. Благодаря ви.
АНЕЛИЯ МИНГОВА (НДСВ, от място): Това е печатна грешка.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Наистина е печатна грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Искам да благодаря на господин Черкезов. Действително по всичко изглежда, че има печатна грешка в цифрата – не е ал. 5, а ал. 4.
Уважаеми народни представители, това е фактическа грешка и не се налага прегласуване, тъй като грешката е очевидна. Още веднъж благодаря на господин Черкезов за неговата бдителност.
Току-що получих съобщение от Дирекция “Законодателна дейност и европейско право”. Вие, както и аз, не разполагаме с актуализирания правилник. Това е от по-предишна редакция. В последната редакция е ал. 5. Аз също разполагам със стар екземпляр, както и повечето от вас. Господин Никола Николов – председател на Парламентарната група НИЕ, е забелязал, че е ал. 5. Така че “грешката е вярна”, тоест няма грешка. (Шум в залата.) Ние направихме промени в правилника и не всички разполагат с актуализирания вариант, включително и аз не разполагам с него в себе си.
Заповядайте, госпожо Масева.
ЕЛИАНА МАСЕВА (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председателю. 
Аз мисля, че няма раздаден актуализиран вариант. 
Искам обаче да ви обърна внимание на чл. 19, ал. 1, че при определяне състава на постоянните комисии, се запазва съотношението в числеността на парламентарните групи. Искам вносителят да обясни дали това е съобразено. Мога да дам пример с Комисията по жалбите и петициите на гражданите. Освобождават се двама членове от Националното движение Симеон Втори, избират се трима плюс един от новата парламентарна група НИЕ. Това не означава ли, че в случая гласуваме нещо, което не е одобрено с решение, за разлика от това, което внесохте по повод увеличаване състава на комисиите с един нов народен представител от формацията НИЕ?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Госпожо Масева, имахте възможността да вземете отношение още когато поставих проекторешението по този начин. Всичко е изчислявано. Вероятно господин Пенчев иска да обясни. Всички тези промени, които гласувахме преди малко, са правени с оглед на запазване на пропорциите.
Заповядайте, господин Пенчев.
КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Масева, във връзка с примера за Комисията по жалбите и петициите на гражданите искам да отбележа, че в много комисии имаше напуснали членове. Имаше непопълнени места. По повод на това, че група НИЕ трябва да заеме своето място във всички комисии, използвахме случая, за да попълним съставите. Затова има трима души нови членове в Комисията по жалбите и петициите на гражданите. Те са на свободните места, а не на нови места за НДСВ. Благодаря.

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÎÃÍßÍ ÃÅÐÄÆÈÊÎÂ: Благодаря Ви, господин Пенчев. Силно се надявам, че стана ясно. 
Господин Соколов, заповядайте.
ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател. 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Наистина, понеже самото включване на всичките тези проекторешения в дневния ред стана по реда на чл. 40, ал. 5, повечето от нас едва ли имаха готовност. И ако ние поставяме някои въпроси, то е просто за прецизност.
Това, което каза господин Пенчев, аз го приемам. Там, където има непопълнени места, определено могат да се попълнят. Но във всичките случаи, където се приемат повече хора, освен представители на новата парламентарна група, става ли дума за непопълнени места? Защото, ако не става дума за това, ние трябва да вземем отделно решение, че се увеличава броят на членовете на съответната комисия.
Аз, например, не знам по отношение на Комисията за борба с корупцията – там има ли свободна бройка? Защото ние избрахме госпожа Гадар Хачикян за член на тази комисия въз основа на решението, че се увеличава числеността на съставите на всички постоянни комисии с по един народен представител от Парламентарната група на Национален идеал за единство. Ако е имало свободно място от квотата на НДСВ, разбира се, решението е правилно. Ако обаче не е имало такова свободно място, просто това решение е в нарушение на нашия правилник. Без да се промени правилникът, досежно броят на тази комисия, това не може да стане. Ако стане с увеличаване броя на квотата на НДСВ, тогава то пък ще бъде в нарушение на чл. 19, който ни задължава представителите на всяка парламентарна група да отговарят на представителството на съответната парламентарна група общо в Народното събрание. Благодаря.
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÎÃÍßÍ ÃÅÐÄÆÈÊÎÂ: Благодаря Ви, господин Соколов. Аз искам да Ви уверя, че са правени много сериозни изчисления точно в това отношение и са поставени само на свободни места, както е случаят с госпожа Гадар Хачикян.
Господин Костов, ако имате да внесете някаква яснота, заповядайте.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз се съмнявам, че ще внеса някаква яснота по този въпрос, защото той поначало крие в себе си изключително голяма неяснота.
Аз лично съм член на Комисията по земеделието. За мен не се намери втора комисия и аз доброволно казах: е, хубаво, няма да бъда във втора комисия. Защото в конфигурацията на всички комисии и според процентния състав на всяка парламентарна група се оказа, че един или двама души от нашата парламентарна група не могат да участват във всички комисии. И аз доброволно казах: е, хубаво, ще участвам в една комисия.
Сега за какви свободни места говорим? Когато увеличаваме броя на членовете в комисията, това не създава ли необходимостта от увеличаване на квотата в отделните парламентарни групи, на участниците? Това за мен не е ясно и затова не мога да дам никаква яснота. Затова колегите преди мен се изказаха, че тук ад хок се поднася изведнъж нещо правено, нещо, което не е съгласувано с парламентарните групи, и нещо, което за нас е неясно. Ето това е – провежда се нещо, което не е подготвено предварително. Това е лошото.
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÎÃÍßÍ ÃÅÐÄÆÈÊÎÂ: Благодаря Ви, господин Костов. Ще се опитам да внеса едно успокоение.
Уважаеми народни представители! В резултат на тези гласувания, които проведохме, всяка комисия вече има яснота кои са членовете на тази комисия. Ако се забелязва някакво нарушение на нашия правилник, на квотния принцип, веднага може да бъде поставено в пленарната зала и ако действително има такова нарушение, разбира се, че ще направим корекциите.
Господин Борислав Китов настоява. Няма да му отнема възможността да вземе отношение. Заповядайте, господин Китов.
БОРИСЛАВ КИТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Че има нарушение – има, и аз ще кажа къде е то. 
Първото нарушение. Прав е господин Костов, че тези неща би следвало да бъдат договорени между парламентарните групи. Разбира се, не е късно това да се направи. И аз ще ви кажа защо.
Когато договаряхме бройката членове, ние спазвахме точно разпределението. И тогава съответно, както е разпределението в залата, НДСВ получи 50% от местата в комисията. Сега, с увеличаването на един човек бройката става нечетна. А би следвало, ако искаме да спазваме същия принцип, уважаеми господин председател, да се увеличат с двама, за да може НДСВ плюс НИЕ пак да имат тези 50%. Защото НДСВ плюс НИЕ вече имат над 50%. И тук аз считам, че ако наистина искаме да спазим принципа, на който тръгна Тридесет и деветото Народно събрание, би следвало, щом ще увеличаваме бройката, да бъде увеличена с още един, за да бъде спазено това разпределение. Защото чисто аритметически - и аз се радвам, че тук акад. Сендов също може да го потвърди – в момента това е нарушено. Затова аз считам, че ако държим да се увеличават, би следвало да се увеличат с двама, за да се запази аритметическото разпределение в комисията.
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÎÃÍßÍ ÃÅÐÄÆÈÊÎÂ: Господин Никола Николов – всъщност в кавички, бих казал, главният виновник – има думата.
НИКОЛА НИКОЛОВ (НИЕ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да внеса малко яснота. 
Парламентарната група Национален идеал за единство постъпи по абсолютно възможния коректен начин – напусна комисии, където се дублираха по няколко човека, и не отправи предложение към НДСВ всеки един наш представител да има членство в постоянна комисия. 
Бих искал да внеса една яснота. Струва ми се, че забравихме, че когато се избираше Комисията за борба с корупцията, Обединените демократични сили се отказаха в полза на независимите от едно място. Струва ми се, че Парламентарната група на обединените демократични сили трябва да си попълни един член в тази комисия. Мисля, че всички ние това го забравихме и би следвало да се направи това предложение. Благодаря, господин председател.
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÎÃÍßÍ ÃÅÐÄÆÈÊÎÂ: Благодаря Ви, господин Николов.
Уважаеми народни представители, още веднъж апелирам: едва ли ад хок можете да изчислите точното съотношение, затова тази възможност имате на спокойствие във всеки следващ ден.
Заповядайте, госпожо Тоткова.
РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Аз много Ви благодаря, господин председателю, за съвета, който ми дадохте – в почивката да направя изчисленията. Обаче, както Вие казахте, за да бъдем спокойни и да има яснота, това нямаше да се случи в парламента, ако предварително всичките тези решения не бяха съгласувани с председателите на парламентарните групи. 
Аз си спомням, когато Вие веднъж казахте: колкото по-малко ставате, толкова повече ви се увеличава относителният дял в парламента. И това го казахте Вие от трибуната. Не знам дали сте смятали или не сте смятали. 
Тъй като мисля, че въпросът е изключително важен – и тук наистина става въпрос точно за яснота - ние подкрепяхме участието на независимите народни представители в парламентарни комисии, независимо от това, че те тогава не бяха организирани в парламентарна група, и на няколкото гласувания, които бяха проведени в парламента, ние гласувахме за тяхното включване в парламентарни групи, защото считаме, че всеки народен представител трябва да участва в работата поне на една комисия. Тогава вие гласувахте против. Но независимо от това мисля, че трябва да бъде ясно на всички, че това, което правим, е в съответствие с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Затова аз предлагам от името на нашата парламентарна група да се прекратят дебатите по тази точка и когато стане ясно дали всички изчисления са направени от тези, които са се подписали като вносители, а ние ще направим своите паралелни изчисления, да продължим и наистина на всички да бъде ясно, че това, което правим, отговаря на правилата, които самите ние сме приели. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, госпожо Тоткова. Искам да напомня, че тази точка от дневния ред просто приключи. Още при първия проект за решение имахте възможност да кажете, че нямате готовност и тогава да се отложи обсъждането. Но просто ние вече гласувахме.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ, с вносител Лютви Местан.
Искам да помоля председателя на Комисията по образованието и науката проф. Асен Дурмишев да представи доклада на комисията по това проекторешение.
Заповядайте, проф. Дурмишев.
ДОКЛАДЧИК АСЕН ДУРМИШЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Представям ви доклада на Комисията по образованието и науката относно проект за решение за определяне на наименование на Колежа по библиотечно дело като Колеж по библиотечно-информационни науки, № 354-02-18, внесен от Лютви Местан на 19 март 2003 г.
"На свое редовно заседание, проведено на 26 март 2003 г., Комисията по образованието и науката разгледа проект за решение за определяне на наименование на Колеж по библиотечно дело като Колеж по библиотечно-информационни науки № 354-02-18, внесен от Лютви Местан на 19 март 2003 г.
На заседанието присъстваха господин Анастас Герджиков – заместник-министър на образованието и науката, както и д-р Стоян Денчев, ректор на Колежа по библиотечно дело.
Членовете на Комисията по образованието и науката констатираха, че проектът за решение за определяне на наименование на Колеж по библиотечно дело като Колеж по библиотечно-информационни науки е в съответствие с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование. Колежът по библиотечно дело е приемник на Полувисшия институт по библиотечно дело. С решение на Народното събрание от 17 юли 1997 г. и в съответствие с § 14 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за висшето образование Полувисшият институт по библиотечно дело бе преобразуван в Колеж по библиотечно дело. Колежът получи статут на самостоятелно държавно висше училище съгласно чл. 17, алинеи 1 и 5 от Закона за висшето образование. Неговата дейност за подготовка на професионални библиотекари, информационни специалисти и книгоразпространители даде възможност да се институционализира образованието по библиотечни информационни науки в България. Подготвените от колежа кадри намират реализация в библиотечната мрежа, книгоиздаването и книготърговията в държавната администрация и в частния бизнес у нас и в чужбина.
Колежът по библиотечно дело в гр. София е получил институционална акредитация по чл. 17, ал. 5 от Закона за висшето образование с оценка "добра" и срок на валидност пет години с протокол № 32 от 11 октомври 2001 г. на Националната агенция за оценяване и акредитация. Неговите специалности са: библиотекознание, библиография, информационни технологии и книгоразпространение. Настоящата и бъдещата дейност на колежа е да се развива като самостоятелно висше училище в областта на библиотечните информационни науки. 
В проведената дискусия изказалите се членове на Комисията по образованието и науката: Лютви Местан, Снежана Гроздилова, Иван Иванов, Петър Димитров, Петко Ганчев, Георги Панев, Татяна Калканова отбелязаха, че не би трябвало колежът да се именува по библиотечно-информационни науки. В резултат на проведената дискусия народните представители се обединиха около мнението, че предложеното наименование с проекта за решение следва да бъде "Колеж по библиотекознание и информационни технологии", като то най-пълно би отразило спецификата на дейността на колежа.
Членовете на Комисията по образованието и науката с пълен консенсус – 13 гласа "за", без "против" и "въздържали се" взеха следното решение:
Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да подкрепи проект за решение за определяне на наименование на Колежа по библиотечно дело, като предлага наименованието Колеж по библиотекознание и информационни технологии." Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! След подробното становище на Комисията по образованието и науката, представено от проф. Дурмишев, аз ще бъда значително по-лаконичен. Представеният проект за решение цели да приведе наименованието на Колежа по библиотечно дело в съответствие със съвременните тенденции за развитие на това висше училище, както и с актуалното състояние на специалностите, по които се провежда обучение на студенти. Искам да кажа на уважаемите колеги, че освен специалностите, по които се провежда обучение днес, от тази учебна година в Колежа по библиотечно дело в София ще се провежда обучение и на студенти по две нови специалности, а именно "Информационно брокерство" и "Културноисторическо наследство". Сами разбирате, че наименованието Колеж по библиотечно дело вече не съответства на значително по-разгърнатата мрежа от специалности, по които колежът провежда обучение на студенти.
Аз се обръщам с призив към вас консенсусът от Комисията по образованието и науката да се пренесе и в пленарната зала, като бих ви призовал да подкрепите проекта за решение за определяне на наименованието на Колежа по библиотечно дело в колеж с ново наименование в редакцията на комисията, а именно Колеж по библиотекознание и информационни технологии, защото това наименование от две части всъщност отразява и основните направления, по които се провежда обучение на студенти, а именно по информационни технологии и по библиотекознание. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Местан.
Заповядайте, господин Ганев.
ГИНЬО ГАНЕВ (КБ): Най-напред, уважаеми господин председателю, аз искам да заявя, че подкрепям това преименуване на колежа. Няма необходимост изрично да се каже, че е държавен, защото е такъв, но вземам думата, за да направя едно разсъждение само с едно изречение, свързано въобще с преименуванията на подобни заведения и учреждения.
Все пак трябва да има и една грижа за българския език, за една българска традиция. В наименованията на всеки колеж и на всяко учреждение не трябва да се стремим да изкажем цялото тяхно съдържание. Това ще стане много грозно като език и много трудно за произнасяне. Вижте – библиотекознание и информационни технологии. Ако утре се прибави някаква друга дейност? С други думи, наименованието ще бъде комплектувано и с нея. Мисля, че трябва да изоставим онази идея – смешна и тъжна, навремето, когато имаше една серия магазини "Мляко, месо и риба", като стремежът беше непременно в заглавието на магазина да се каже точно какво може да се намери по неговите щандове.
Така че пожеланието ми е занапред, когато се правят такива промени, това да не става по пътя на търсенето на политически или същностен консенсус в едни парламентарни комисии, които се занимават с друго, а да има една друга редакция, един друг поглед, за да може всичко това, което правим като наименования, да звучи по-добре и по-привлекателно. Благодаря.
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÎÃÍßÍ ÃÅÐÄÆÈÊÎÂ: Благодаря, господин Ганев. Позволявам си да се присъединя към Вашата бележка. Това важи и за заглавията на законите, там също търпим критика в това отношение.
За реплика – заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ÄÏÑ): Áëàãîäàðÿ Âè, ãîñïîäèí ïðåäñåäàòåë.
Óâàæàåìè ãîñïîäèí Ãàíåâ, àç êàòî öÿëî ïîäêðåïÿì Âàøèòå ñúîáðàæåíèÿ, íî â ñëó÷àÿ íÿìà òàêàâà îïàñíîñò. Çàùîòî çà äà ñå ðåàëèçèðà ñõåìàòà “ìåñî – ðèáà”, òî áè òðÿáâàëî äà óïîìåíåì â íàèìåíîâàíèåòî íà êîëåæà âñè÷êèòå øåñò ñïåöèàëíîñòè, ïî êîèòî òîçè êîëåæ ïðîâåæäà îáó÷åíèå. À â ñëó÷àÿ ñòàâà âúïðîñ çà íåùî ìíîãî ïî-ïðîñòè÷êî – ñ ïúðâàòà ÷àñò îò íàèìåíîâàíèåòî, áèáëèîòåêîçíàíèå, íèå êàòî çàêîíîäàòåëè ùå îòäàäåì äúëæèìîòî íà òðàäèöèèòå íà òîâà âèñøå ó÷èëèùå. Ùå ïðèïîìíÿ, ÷å òî å ïúðâîòî, êîåòî äðúçíà äà ïðåäñòàâè ïðîåêò çà àêðåäèòàöèÿ êàòî ñàìîñòîÿòåëíî âèñøå ó÷èëèùå â ãîäèíèòå íà ïðåõîäà – îò ñòàòóò íà ïîëóâèñøè êúì ñòàòóò íà âèñøè ó÷èëèùà íà íåìàëêîòî ïîëóâèñøè ó÷èëèùà â Áúëãàðèÿ. À âå÷å âòîðàòà ñúñòàâêà íà наименованието по предложение на комисията отразява съвременните тенденции в развитието на този колеж. 
Затова аз без притеснение ще подкрепя редакцията на комисията и призовавам за същото и останалите колеги. Благодаря ви. 
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÎÃÍßÍ ÃÅÐÄÆÈÊÎÂ: Благодаря Ви, господин Местан. Има ли други желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред? Не виждам.
Уважаеми народни представители, преди да подложа на гласуване решението, искам да представя проекта в този вариант, в който беше представен от комисията и вносителят се съгласи, а именно:
“РЕШЕНИЕ
за определяне наименование на висше училище
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование 
РЕШИ:
Определя наименованието на Колежа по библиотечно дело като Колеж по библиотекознание и информационни технологии.”
Уважаеми народни представители, моля ви, гласувайте това проекторешение.
Гласували 123 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 14.
Решението е прието. 
Благодаря ви.
С това приключихме и с тази точка от дневния ред.

Преминаваме към следващата точка:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ШВЕЙЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ И РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА МИГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА ОТ 1 ЮНИ 1993 Г., ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ШВЕЙЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ, РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ И РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ ОТ 27 МАРТ 1996 Г. И ОТ 26 АПРИЛ 1996 Г., с вносител Министерския съвет.
Искам да поканя председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред господин Владимир Дончев, но него не го виждам в пленарната зала, затова ще помоля заместник-председател или поне член на комисията да представи доклада на комисията по този законопроект. 
Заповядайте, госпожо Гроздилова.
ДОКЛАДЧИК СНЕЖАНА ГРОЗДИЛОВА: Благодаря, господин председател.
“ДОКЛАД
относно законопроект за ратифициране на Споразумението 
между Швейцарската конфедерация и Република Австрия
относно създаването и функционирането на Международния 
център за развитие на миграционната политика от 1 юни
1993 г., изменено и допълнено със споразуменията между 
Швейцарската конфедерация, Република Австрия и 
Република Унгария от 27 март 1996 г. и от 26 април 1996 г.,
№ 302-02-18, внесен от Министерския съвет на
21 март 2003 г.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа внесения законопроект на своето заседание на 26 март 2003 г. В заседанието взеха участие представители на Министерството на вътрешните работи. Споразумението относно създаването и функционирането на Международния център за развитие на миграционната политика от 1993 г., изменено и допълнено през 1996 г., е подписано от правителствата на Република Австрия, Конфедерация Швейцария, Унгария, Словения и Чехия, като предстои присъединяването на Словакия, Република Хърватска и Кралство Швеция. 
Присъединяването на България към споразумението има за цел подпомагане на международното сътрудничество в областта на миграционната политика, както и проучванията в тази област. В споразумението е предвидено Международният център за развитие на миграционната политика да анализира съществуващите и потенциалните миграционни потоци към приемащите европейски страни да изследва обстановката в основните страни на произход на мигрантите, както и да предприема мерки за подобряване идентифицирането и контрола на миграционните движения.
Страните по това споразумение имат право да използват всички резултати от дейността на Международния център за развитие на миграционната политика за формулирането на миграционната им политика и на инициативите им в организирането на международното сътрудничество в тази област.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, след като се запозна с мотивите на правителството, се обедини около становището, че представеният законопроект е от изключително важно значение за успешното провеждане на преговорите за присъединяване на Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ към Европейския съюз по Глава двадесет и четвърта “Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи”.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението между Швейцарската конфедерация и Република Австрия относно създаването и функционирането на Международния център за развитие на миграционната политика от 1 юни 1993 г., изменено и допълнено със споразуменията между Швейцарската конфедерация, Република Австрия и Република Унгария от 27 март 1996 г. и от 26 април 1996 г., № 302-02-18, внесен от Министерския съвет на 21 март 2003 г.
Становището на комисията е прието на 26 март 2003 г. с консенсус.”
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÎÃÍßÍ ÃÅÐÄÆÈÊÎÂ: Благодаря Ви, госпожо Гроздилова. 
Има и доклад от Комисията по правата на човека и вероизповеданията, но не виждам председателя господин Лъчезар Тошев. Затова искам да помоля някой член от тази комисия да представи доклада на комисията по този законопроект за ратификация. 
Заповядайте, госпожо Шаклиян.
ДОКЛАДЧИК КРЪСТАНКА ШАКЛИЯН: 
“ДОКЛАД
относно законопроект за ратифициране на Споразумението 
между Швейцарската конфедерация и Република Австрия
относно създаването и функционирането на Международния 
център за развитие на миграционната политика от 1 юни
1993 г., изменено и допълнено със споразуменията между 
Швейцарската конфедерация, Република Австрия и 
Република Унгария от 27 март 1996 г. и от 26 април 1996 г.,
№ 302-02-18, от 21 март 2003 г., 
внесен от Министерския съвет
Комисията по правата на човека и вероизповеданията се запозна със законопроект № 302-2-18 от 21 март 2003 г., внесен от Министерския съвет, за ратифициране на Споразумението между Швейцарската конфедерация и Република Австрия относно създаването и функционирането на Международния център за развитие на миграционната политика от 1 юни 1993 г., изменено и допълнено със споразумения между Швейцарската конфедерация и Република Австрия и Република Унгария от 27 март 1996 г. и от 26 април 1996 г. 
Ратификацията на споразумението за създаването и функционирането на Международния център за развитие на миграционната политика е важна част от преговорите за присъединяване на Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ към Европейския съюз по Глава двадесет и четвърта “Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи”.

Това споразумение подпомага международното сътрудничество в областта на миграционната политика, както и изследванията на миграционните процеси. Без съмнение тези процеси засягат и региона на Югоизточна Европа. Присъединяването на България към това споразумение ще помогне за идентифицирането и контрола на миграционните движения.
Като приема аргументите на вносителя, Комисията по правата на човека и вероизповеданията препоръчва на Народното събрание да приеме законопроекта за ратифициране на Споразумението между Швейцарската конфедерация и Република Австрия относно създаването и функционирането на Международния център за развитие на миграционната политика от 1 юни 1993 г., изменено и допълнено със споразуменията между Швейцарската конфедерация, Република Австрия и Република Унгария от 27 март 1996 г. и от 26 април 1996 г., № 302-02-18, от 21 март 2003 г., внесен от Министерския съвет. 
Становището на комисията е подкрепено единодушно от 17 народни представители.
				Председател (п): Лъчезар Тошев”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Госпожо Шаклиян, благодаря Ви.
Имате думата, уважаеми народни представители.
Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Подлагам на първо гласуване законопроекта за ратифициране на това споразумение, което беше представено.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Приема се единодушно.
Заповядайте за процедурно предложение, госпожо Гроздилова.
ДОКЛАДЧИК СНЕЖАНА ГРОЗДИЛОВА: Господин председател, колеги, предлагам да гласуваме и на второ четене този законопроект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
Налице са необходимите предпоставки за това.
Подлагам на гласуване процедурното предложение за преминаване към второ четене.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение се приема.
Моля, госпожо Гроздилова, представете законопроекта за второ четене.
ДОКЛАДЧИК СНЕЖАНА ГРОЗДИЛОВА: 

“З А К О Н
за ратифициране на Споразумението между Швейцарската
конфедерация и Република Австрия относно създаването и
функционирането на Международния център за развитие
на миграционната политика от 1 юни 1993 г., изменено и 
допълнено със споразуменията между Швейцарската
конфедерация, Република Австрия и Република Унгария от
27 март 1996 г. и от 26 април 1996 г.

Член единствен. Ратифицира Споразумението между Швейцарската конфедерация и Република Австрия относно създаването и функционирането на Международния център за развитие на миграционната политика от 1 юни 1993 г., изменено и допълнено със споразуменията между Швейцарската конфедерация, Република Австрия и Република Унгария от 27 март 1996 г. и от   26 април 1996 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Гроздилова.
По текста едва ли има желаещи да вземат отношение.
Подлагам на второ гласуване законопроекта за ратифициране на споразумението, което беше представено от госпожа Снежана Гроздилова.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Законът е приет и на второ гласуване.
С това приключихме и с тази точка от дневния ред.
Уважаеми народни представители, идва ред на детето. 


Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - продължение.
Искам да припомня, че са приети параграфи от 16 до 24 включително по номерацията на вносителя и нов § 27 за създаване на Глава IVа – “Лицензиране”. Има отложен § 7 по номерацията на вносителя, но за всичко това господин Праматарски, който своевременно зае мястото си на трибуната, ще докладва.
Заповядайте, господин Праматарски.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Благодаря, господин председател.
Преди това ще Ви помоля да подложите на гласуване в пленарната зала да бъдат допуснати госпожа Христина Христова – заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Ширин Местан – председател на Държавната агенция за закрила на детето, и господин Георги Георгиев – директор на дирекция към същата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
Има ли противно на това процедурно предложение? Не виждам.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в пленарната зала.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Поканете дамите и господинът в пленарната зала.
Господин Праматарски, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Господин председател, колеги, имаме отложено гласуване на § 7, който касае промени в чл. 8 от закона. В пленарната зала е решено да бъдат разгледани отново в комисията. След дебати по двете предложения комисията предлага на Народното събрание да приеме нова ал. 3 в чл. 8 със следното съдържание:
“(3) Родителите са длъжни да осигурят пълнолетни способни лица за придружители на деца до 14-годишна възраст на обществени места след 22,00 ч.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това е новата редакция на комисията по спорния § 7.
Имате думата, уважаеми народни представители.
Заповядайте, госпожо Калканова.
ТАТЯНА КАЛКАНОВА (НДСВ): Благодаря, господин председател! В комисията наистина имаше интересен дебат по нашите предложения и аз бих искала да обърна внимание само на една много важна информация. Това предложение всъщност, което господин Праматарски току-що представи на вашето внимание, изпълнява едно от решенията, приети в Националната програма за децата на България, приета още миналата година, а именно промени в законодателството, установяващи точно ограничен достъп за деца до 14 години, спрямо зимното и лятното часово време, до дискотеки и компютърни клубове, респективно след 21,00 и 22,00 часа.
Така че, колеги, с приемането и утвърждаването на това решение ние всъщност правим нещо много важно, а именно изпълняваме вече прието подобно решение в Националната програма за децата на България. Знаете, че тя беше разработена от специално създадена комисия миналата година под председателството на министъра на образованието и в тази комисия влизаха представители на много институции. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Калканова.
Има ли други желаещи да се изкажат по този параграф? Заповядайте, господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, господин председател! Това, което чух от господин Праматарски, е: “Родителите са длъжни да осигурят пълнолетни дееспособни лица за придружители за децата си до 14-годишна възраст след 22,00 часа.”
Няма ли пак да възникнат въпроси? Хипотезата е, че тези придружители ще са извън дома, на обществени места. Личи ли от другите текстове, тъй като нямам пред себе си текст? Може би трябва да се изпише къде са тези придружители.
Освен това какво става, господин председателю, с тези десетки случаи, когато се натъкваме на деца след 22,00 ч. без придружители, намесват ли се органите на обществения ред, за да изяснят защо тези деца са без придружители и къде са родителите им?
Дали може един такъв текст, така формулиран, да реши огромния проблем за децата без родителски надзор и правните последици от това, тъй като това не е програма, не е декларация, а това е закон, това е норма. 
Аз лично се смущавам, откровено казано, че така записан този текст ще снеме въпросите, които възникнаха в обществото. Той по-скоро дава възможност според мен за много и много разсъждения и тълкувания, къде с искрена загриженост, къде с желание да се чопли темата. Това ми е въпросът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пирински. Това го възприемам като реплика.
Господин Казак, заповядайте, може би, за втора реплика.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз не чух добре председателя, когато прочете точно текста, но според мен е по-добре да бъде в единствено число – “Родителите са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за придружител”, а не в множествено число, тъй като така е по-добре редакционно и няма да доведе до някакви недоразумения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Казак.
Коректно е това, което каза господин Казак.
Заповядайте, господин Праматарски.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Уважаеми господин председател, дължа едно обяснение в качеството си на докладчик. Най-напред към господин Пирински си позволявам да изразя лично мое мнение, това не е становище на комисията. Само този текст и според мен, господин Пирински, няма да реши всички наболели проблеми, които са свързани с децата. Това – първо.
Второ, имаше продължителен дебат за този надзор и когато децата са не в обществена среда, каквато е тази алинея, а в семейна среда, но това прие комисията.
Това е и отговорът, който давам и на господин Казак. Сигурно могат да се направят още много редакционни поправки, но аз докладвам текста, така както е приет от комисията. 
Що се отнася до втората част на въпроса Ви, предвидено е в закона по-нататък, че подлежат на санкции родители, които не изпълняват задълженията си по този закон, ако това не представлява административно нарушение или не дава основание по други закони да се търси наказателно преследване. Това е отговорът. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Праматарски. 
Заповядайте, господин Сапарев.
ОГНЯН САПАРЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Много е забавно човек да ви слуша. Имам чувството, че мнозина тук разсъждавате не с главите си, а със закръгленото продължение на гърба си. Това, което сега се решава, е правилно, от една страна, защото трябва да има контрол, трябва да има грижа за децата и пр. Но при положение, че държавата ликвидира или не поддържа всички онези форми на извънучилищна грижа за децата, всякакви кръжоци, занимални и т.н., където родителят може да си прати децата, където на приемлива цена или безплатно, поето от държавата, да се грижат за тях; при положение, че сума родители ровят из кофите за боклук и последната им грижа е как ще придружат децата си, защото ги пращат да доработят за семейния бюджет, просто всичко това звучи цинично, извинявайте много. Малко поне се замислете. 
Преди да се гласува този закон, който сам по себе си е правилен, би трябвало да се гласуват едни други неща, които да изпреварят всичко това. И когато държавата се погрижи, тоест свърши своята работа, тогава може да иска и от родителите да свършат своята работа. Но когато е притиснала родителите отвсякъде, аз не защитавам родителите, защото това не са нормални хора, които не се интересуват какво прави 12-годишната им дъщеря в 2,00 часа през нощта, наистина съгласен съм абсолютно, но нека нещата да вървят успоредно. Не може просто и само да се иска от родителя, който държавата е притиснала отвсякъде, да не му помага и той се чуди откъде да открадне 2,00 лв. да купи хляб и ти като му сложиш 500 лв. глоба, нали разбирате какво ще стане.
Аз не протестирам срещу подобни закони и подобни решения, но много ви моля да ги комбинираме с някакви други, които да помогнат на децата и на родителите, защото това в момента е чисто измиване на ръцете. Нищо друго. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Сапарев.
Заповядайте за реплика, госпожо Калканова.
ТАТЯНА КАЛКАНОВА (НДСВ): Благодаря, господин председател! Ние вече водихме този диалог с проф. Сапарев. Аз искам да обърна внимание на няколко важни неща. 
Първо, в предложенията по-нататък в този законопроект се вкарва така наречената специализирана защита на децата, когато посещават такива масови мероприятия. Органи, изпълняващи и осигуряващи специализираната защита, са всички органи по закрила на детето, които гласувахме, включително и Министерството на вътрешните работи, което става орган по закрила на детето.
Така че текстът, който ние сега предлагаме, напълно хармонизира с тази така наречена специализирана защита на обществени места. 
Аз отново искам да подчертая, че категорично не съм съгласна с логиката на проф. Сапарев –дайте да ангажираме колкото се може повече държавни и обществени институции, а да освободим от един основен ангажимент родителите. Това за мен е един вид прехвърляне на отговорност.
И накрая, проф. Сапарев, става въпрос за придружител на децата след 22,00 часа. След 22,00 ч. кръжоци няма. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Калканова.
Продължаваме с изказванията. 
Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ (ПСОДС): Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Наистина под една благовидна форма – при която ние сме загрижени за нашите деца, ние ще създадем поредния закон, който няма да работи.
Аз съм напълно убеден в това, особено сега, с настъпване на лятното време, когато денят е удължен и 22,00 часа е още светло, особено когато сега всички ще тръгнат на почивки по морета и планини и тогава как ще се осъществява този контрол и от кой? По какъв начин?
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ от място): Какво ще правим за децата в България?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Да, какво ще правим, на мен ми е много интересно какво ще правим с всички тези деца, как ще ги санкционираме, кой ще бъде този, който ще ги санкционира, по какъв начин? Единственият начин да не ги допускаме в дискотеките е с един закон, който ще задължи собствениците на дискотеки да искат лична карта. И толкова! По улицата не може да се спира масово и да се иска от тях лична карта, за да доказват на колко години са. Това важи особено за летните периоди, когато ходят без чанти и без дрехи с джобове, в които могат да поставят своите документи. 
Става едно надлъгване с органа, който ще проверява, и в края на краищата няма да има никакъв ефект. 
Така че създаваме поредния закон, който няма да работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Николов.
Други желаещи по този спорен текст?
Заповядайте, госпожо Тоткова.
РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! Аз имам принципно възражение срещу този текст, защото смятам, че с него не се изчерпва защитата на децата в обществото. Ние приемаме един текст, с който възлагаме някакви задължения на родителите, и смятаме, че с това изпълняваме своите задължения като народни представители. И оттук нататък други вече ще носят отговорност.
Аз обаче смятам, че задължението на народните представители е преди всичко да направят онези механизми, да приемат онези решения, които биха гарантирали именно защитата на децата в обществото. Смятам, че ние не сме готови за тези дебати, за тази полемика. И ако вие кажете, че това не е така, моля просто да си спомните предишните обсъждания на такива текстове в закона. Най-напред бяха приети два текста, единият от които се отнася за деца до 10-годишна възраст, а другият се отнася за деца до 14-годишна възраст. И трябваше българските граждани – майките и бащите, да изразят много категорично своето несъгласие с тези текстове, за да се сетим ние, че всъщност тези въпроси предизвикват повече проблеми, отколкото да решават такива.
Искам да почерпим опит в днешната дискусия от това, което са направили други държави, ако това е възможно. Аз ще ви прочета само няколко цитата от Закона за закрила на младежта, действащ от 2002 г. във Федерална република Германия, за да мога по този начин да ви подскажа, че този въпрос трябва да се решава много комплексно, да се решава от гледна точка на всички аспекти, а не фрагментарно, с един-единствен текст. Например: "Забранява се престоя на юноши, които са навършили 16 г. в гостилници без придружител във времето между 24,00 и 5,00 часа сутринта." - нещо подобно на това, което ние правим. "Забраната не се отнася за случаи, в които деца и юноши участват в мероприятия, организирани от учреждения, изпълняващи задачи, свързани с младежкото подпомагане, или престоят е свързан с провеждане на екскурзии." – много точно и много ясно. "Престоят в заведения, функциониращи като нощни клубове или нощни барове, не се разрешава на деца и юноши." - независимо от това дали те са с придружител или не са с придружител, независимо от това дали той е родителят или някой друг. Присъствието в обществени игрални клубове и в помещения, служещи предимно за хазартни игри, не се разрешава за деца и юноши." Мога да ви прочета още много такива текстове, които дават една съвършена яснота за това кой е този, който носи отговорност, но отговорността не е само на родителите или само на придружителя, а отговорността е на този, който изписва текстовете! 
Ако вие приемете този текст, защото аз ще гласувам "въздържал се", защото смятам, че няма достатъчно яснота какво ние искаме да постигнем с този текст, за кои обществени места искаме да постигнем такава забрана, тогава се пита: ако органите срещнат най-добросъвестно едно дете под 14-годишна възраст с пълнолетен, способен или дееспособен придружител до него, как те ще преценят дали това е човекът, когото родителят е упълномощил? Ако това примерно е наркопласьорът? Ако е някой друг, който може да има други причини да бъде с тези деца? Ако това е просто негов приятел?
Мисля си, че когато вземаме решения, наистина ние трябва да направим всичко възможно да подпомогнем родителите в изпълнение на техните задължения. Аз по никакъв начин не споделям това, че децата трябва да бъдат единствено и само грижа на държавата и още повече – най-напред на държавата, защото по този начин ние отнемаме децата от родителите. Децата трябва да бъдат грижа на родителите. Държавата трябва да създава и да подпомага тази грижа.
И, господин председателю, предлагам да отпадне ал. 3 на чл. 8. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
Заповядайте за реплика, господин Клингов.
ВЕЛИЧКО КЛИНГОВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, правя реплика на госпожа Тоткова и едновременно с това на господин Сапарев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: На господин Сапарев едновременно трудно може да стане, но…
ВЕЛИЧКО КЛИНГОВ: Съвместна.
Става въпрос за следното. Доста време в тази зала всеки, който се изказва, излага аргументи защо този текст не може да бъде приет. И в същото време всичките са за някакви мерки. Аз разбирам патоса, с който госпожа Тоткова, господин Сапарев, а също така и други колеги опровергават тези текстове. Бих бил склонен да приема този патос, ако те защитават собствени предложения, които да решават този въпрос. Така или иначе Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта се е обединила почти единодушно, че трябва да има някакви такива мерки. Всички знаем, че не е нормално вечерно време децата да се разхождат по клубове, дискотеки, кръчми, барове и т.н., но  някои докарват от девет дерета вода защо този текст не трябва да бъде приет. Ако някой има някакви претенции и има други предложения, да бъде така добър да ги внесе. Ще ги обсъдим на драго сърце и ако са разумни, ще ги приемем. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Клингов.
За втора реплика има думата господин Георги Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Госпожо Тоткова, репликата ми е във връзка с последната част от изказването Ви, в която предлагате да отпадне ал. 3 на чл. 8 от законопроекта.
Аз бих Ви предложил и на Вас, и на залата да разгледаме възможността да се добави в края на текста мисълта за публични места. Това задължение да важи, когато децата са на публични места.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС от място): То фигурира като "обществени места".
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Още по-добре.
Аз споделям тезата, че този текст не решава проблема. Действително имат право колегите народни представители, когато казват, че държавата в много отношения абдикира от своите задължения за едно нормално развитие на децата и среда, в която те не са заплашени. Но, господин председателю, апелирам все пак да остане текстът, защото съществува проблем за правомерното и необосновано разделение на отговорности между държавата и родителите. Цялата ни критика към държавната политика не може да снеме въпроса, че родителите имат своите отговорности към децата и че в немалко случаи се проявява една престъпна родителска небрежност. И тук въпросът ми е и към вас, и към комисията – може би и по-нататък в законодателството да се разгледа сериозно въпросът за това разпределение на отговорности, започвайки не само от присъствието на децата на едно или друго място. Например, тази сутрин в едно телевизионно предаване ставаше дума за дете в Дом за сираци, на много ранна възраст 1-2 години, което се нуждае от операция. Родителката не се е отказала от детето, а е изчезнала. И едва ли не няма кой да даде съгласие за хирургическа намеса при пълно абдикиране на родителя. 
Ето защо предлагам да приемем този текст, особено след като има тази добавка – аз това не осъзнах от доклада на господин Праматарски – със съзнанието, че, разбира се, проблемът остава и трябва да бъде третиран.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
Госпожо Тоткова, заповядайте за дуплика.
РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! Аз много благодаря на господин Пирински, защото всичко това, което Вие казахте, всъщност защитава моята теза, че с този текст ние не решаваме въпроса. Ние, ако трябва да употребя народния жаргон, просто си измиваме ръцете. Аз смятам, че този въпрос трябва да бъде подложен на много сериозна дискусия и да се разглежда от всички страни, и да се направят онези текстове, които биха ангажирали всички институции, в това число, разбира се, на първо място родителите, които носят и трябва да носят отговорност за своите деца. Този текст няма да действа за тези, за които Вие говорите, за тази майка няма да действа, нито за която и да е друга майка и за друг баща, който е изоставил децата си. Този текст ще действа за тези, които така или иначе се грижат за децата си, в което, в края на краищата е парадоксът.
Искам да се върна към репликата на господин Клингов. Аз най-малко от него очаквах такава реплика, защото той, като член на комисията, не си е позволил да направи нито едно предложение. Ако репликата беше от колежката Калканова, щях да приема такава реплика, защото тя се е потрудила да го направи. Но вие искате от мен предложение. По същия начин ще се обърнете и към всички родители, които протестираха, те да дойдат и да правят предложения. Наша е работата да изразяваме мнението си и всички наши резерви, които имаме към тези текстове. Защото целта на всички нас е една - да намерим най-доброто решение. След като този въпрос предизвика толкова много дискусии и предизвика толкова много съпротива, значи ние не сме си свършили работата. Казвам ние, за да не кажа вие не сте си свършили работата. 
Защо Народното събрание в противоречие на всички правила си отмени решения, които беше взело? Защо? Това според мен означава само едно-единствено нещо, че предварително тези текстове не са били подготвени. Тоест, тази дискусия не е била направена от всички тези аспекти, за да може да се търси най-доброто решение. Каква оценка си давате вие, след като вероятно и вие сте гласували текстовете да отпаднат? Значи вие сте си написали двойка на тази работа, която сте свършили в комисията. Ако си бяхте написали шестица, нямаше да си отменяте текстовете. Хубаво е, че вие се отнесохте самокритично и си отменихте решението. Аз също бях в пленарна зала, също участвах във всички тези дискусии и слушах много внимателно. Аз също смятам, че това, което правим, не е достатъчно. Но най-важното е, господин Клингов, че българските граждани написаха на Народното събрание 2. Не на Вас, а на всички нас. 
И именно, защитавайки честта на Народното събрание, аз предлагам този текст да отпадне, а представителите на Министерството на труда и социалната политика и на Агенцията за закрила на детето да направят всичко онова, за което те имат ресурс, за да можем да създадем тази среда и наистина да защитим децата на България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
Има думата госпожа Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, слушайки дебатите миналата седмица, проблемите, възникнали в комисията, дебатите днес, аз си задавам въпроса: какъв закон обсъждаме и дали някой от нас се връща към заглавието на този закон – Закон за закрила на детето? И отново, и отново поставям въпроса: ние ще коментираме как текстовете няма да действат или ще изискваме те да действат? Защото законите не са статии, нито публикации, нито предизборни агитации, а са просто нормативни документи, които стриктно трябва да се спазват от всички граждани в Република България. Да, агенцията трябва да поеме своята отговорност. Да, Министерството на труда и социалната политика трябва да поеме своята отговорност. Но аз питам: каква е отговорността на родителите в Република България? Каква е отговорността на търговците в Република България? Каква е отговорността на всички нас, които имаме, нямаме по-големи и по-малки деца, внуци, бъдещи внуци и т.н.?
Аз категорично не мога да приема този дебат да се води сега по този начин. Може би не са изчерпани всички възможности в комисията. Аз не съм била в комисията и най-малкото имам моралното право да коментирам работата на комисията. Но не мога и да приема това, че няма да има някакви задължения на родителите в Република България за децата им. 
Извинявайте, преди малко госпожа Тоткова каза: трябва да почерпим опит. Аз съм много съгласна с това да почерпим опит. Но, примерно, опитът във Великобритания сочи, че до 16-годишна възраст на децата във Великобритания и за техните родители има крути санкции. Връщам се на опита. Навсякъде в света, в онзи свят, към който ние се стремим, във всички престижни училища децата са с униформа. Преди малко някой каза: как ще ходят децата. Аз бих казала даже някои полуголи, защото не могат да си носят личната карта. Виновни сме много, за да е това състоянието на българските деца. Защото грижата, закрилата на децата е и в детските заведения, и в училищата, и по улиците, и в заведенията.
Извинете, но хайде да не се връщам как изглежда българското училище, как изглежда то и какъв е редът и дисциплината в българското училище. Мобифоните по време на час, външния вид на учениците… И после се притесняваме защо децата са нападани. Факт ли е това, че 11-12-годишни момичета проституират? И ние няма да търсим отговорност на родителите? Няма да търсим отговорност от тези, които ги подтикват? Разбира се – институциите, но къде сме ние? Като казвам ние, имам предвид обществеността и родителите. Аз в никакъв случай не мога да се съглася, че един родител, който изисква от обществеността, от институциите, от агенция, министерство, МВР и т.н., училища, педагози да се грижат за неговото дете, той да няма ангажимент да се грижи след 22,00 ч. къде е детето му? И да няма никаква отговорност за това? Искате ли да ви върна към нещо много страшно и много трагично преди 2 години в тази зала, когато ние всички станахме на крака и всички от тази трибуна се изказахме по повод инцидента в “Индиго”? Страшен инцидент – спомняте ли си го?
Не мога да допусна, че след 22,00 ч. на тези обществени места като дискотеки, ресторанти, клубове, игрални домове и т.н. едно дете на 9, на 10 години ще може да ходи само и родителите няма да знаят и няма да носят отговорност? И ще натоварваме единствено и само училище, министерство, агенция и т.н. Правим ли Закон за закрила на детето, в който всеки да поеме своя ангажимент или не правим такъв закон? 
Да, не можеше и аз бях тази, която казах, че не може от сутрин до вечер родителя да придружава детето си, но след 22,00 ч. – извинете! Може да е много светло, може да грее слънце. В България ние не сме все пак като в Норвегия и нямаме такива бели нощи, но след 22,00 ч. деца до 14-годишна възраст ние да им разрешаваме без санкция!?… За какво отговарят родителите? Може да нямаме какво да ядем, както каза проф. Сапарев, но аз не съм съгласна и с него, но ще санкционираме. Да, както искаме да отговарят агенцията, институциите, МВР и търсим, и хвърляме вината върху държавата, така и хората като родители ще поемат и своята вина, и своите ангажименти.
Извинявайте, ако прехвърлих с изказването си 5-те минути.
Така че категорично не приемам това. И аз мисля да се обединим около този текст и най-после да го приемем, за да се знае, че в държавата трябва да има ред и поети ангажименти от всички към безопасността и грижата за децата до 14-годишна възраст, тъй като тук става въпрос за тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
За реплика към изказването на госпожа Масларова, заповядайте, госпожо Тоткова.
РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Масларова!
Аз без притеснение искам да кажа, че ние всъщност имаме еднакво отношение към този въпрос, защото не знам дали бяхте тук вече, когато аз изразих моето становище, че първата и основната грижа за децата в България е грижата на техните родители. Защото виждаме как се грижи държавата за децата, които нямат родители – за тези, които не са изоставени от своите родители, а за тези, които са имали злощастната съдба да останат без родители, така че основната грижа е на родителите. 
Моето възражение обаче е, че този текст не решава този въпрос. Аз затова възразявам, защото смятам, че с този текст не се изчерпва грижата на родителите и по никакъв начин даже тази грижа не се регламентира. Ние не им даваме основните опции, по които те трябва да спазват тези правила. (Реплики.) Ето, аз ви казах. И когато говорим за опита, който трябва да черпим. Казах ви, че в Германия е забранено даже и с придружител, бил той и самият родител, дори и двамата родители, децата да посещават нощни клубове и нощни барове. Ние го разрешаваме на практика – да посещават игрални домове там, където е записано – служещи предимно за хазартни или в помещения, служещи предимно за хазартни игри. Ние го разрешаваме. Това е едната страна. 
Разбира се, че родителят трябва да прецени, ние му даваме пък тази възможност – да прецени, но другото, което мен много ме притеснява е това, че този текст няма как да бъде прилаган в практиката, защото ето, излизаме, отиваме в един ресторант, виждаме едно дете под 14 години с един по-възрастен човек до него. Е, това придружител ли му е, който е определен от родителя?
Извинете, но аз искам ние да дадем ясен регламент за това какви задължения имат родителите по този закон и да изискваме от тях, не просто – пак ще употребя този израз – да си измиваме ръцете като кажем, че ние сме си свършили работата. С този текст ние не сме си свършили работата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
Това беше реплика. (Реплики в залата.) 
Има ли реплика по отношение на изказването на госпожа Масларова? Няма.
Ако няма втора реплика, заповядайте, госпожо Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо Тоткова. Аз в никакъв случай не считам, че с този текст ние решаваме всички проблеми, но ако и този текст го няма, аз Ви питам с кой?
Тук слагаме един текст за родителите. По-нататък слагаме един текст, с който се опитваме да накараме хората, които продават алкохол, цигари и т.н. също да имат своите ангажименти за закрила на децата. Тоест, правим комплекс от текстове, които все пак да създадат една по-широка база, въз основа на която ще се завишат грижите и всички онези параметри във връзка със закрилата на децата в България. 
Разбира се, че с този текст не решаваме всички проблеми. Аз не възразявам, ако колегите в залата предложат да опишем и местата, където след 22,00 ч. ясно и конкретно комисията да ни ги предложи, те са по-компетентните, те са запознати с повече параметри в европейското, предполагам, в световното законодателство, не възразявам от тази гледна точка и да кажем – тук, тук и тук след 22,00 ч. децата не могат, нямат право и т.н., за да има ангажименти и към родителите.
Естествено, че не е това единствения текст, но затова се прави един законопроект, за да може с комплекс от текстове, с комплекс от параграфи и ограничителни или забранителни в случая действия да се знае в обществото, че ще има ред, че ще има сигурност, че ще има някаква гаранция и всеки в един раздел – родителите, във втори раздел – търговците, в трети раздел – държавните служители, в четвърти раздел – педагозите, всеки да има своя ангажимент към закрилата на децата в България.
И, ако искате, чудесно би било да добавим, ако трябва, към този текст конкретните разписани текстове, ако предлагате такива. Аз не бих се отказала да ги подкрепя, но не считам в никакъв случай, че това трябва да отпадне и в крайна сметка да прехвърлим всички ангажименти на институциите, а не и на родителите в България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, госпожо Масларова.
Заповядайте, госпожо Ангелиева.
МАРИЯ АНГЕЛИЕВА (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, правя това изказване, за да заявя, че в нито едно от досегашните изказвания не съзрях нито една причина да не приемем този текст. Напротив, всичко дотук говори, че до този момент не е имало пълно уреждане на правата и задълженията на родителите по отношение на техните деца. Разбира се, има подобни текстове в Наказателния кодекс, свързани със санкции върху родители, неупражняващи достатъчно контрол върху децата си, излагайки ги на опасност. Има съответната уредба в Семейния кодекс, но така или иначе до този момент ние подобни разпоредби не сме имали в своето законодателство така конкретни и смея да кажа, така добре развити в законодателствата на много от държавите, които ние смятаме като еталон за демократично развити държави. Изброиха се вече и Великобритания, и Съединените щати, и Германия, и други.
Това, че съвсем задълбочено с настоящия законопроект не са развити всички онези мерки и не са обхванати всички онези обществени места и детайлно изброени, на които по какъвто и да е начин ще трябва да се въздейства така че децата да не бъдат излагани на опасност не значи, че ние съвсем нищо не трябва да правим и просто да отречем целия този труд, който е хвърлила комисията, и не само тя. Защото тук съвсем отговорно искам да заявя, че комисията е работила върху този законопроект месеци наред нищо, че в момента най-яростните противници на някои от разпоредбите може би смятат, че комисията не си е свършила добре работата, но аз бих искала да кажа, че комисията много сериозно е работила върху тези разпоредби и то не само със своите колеги - народни представители, които предложиха тези разпоредби. Тези разпоредби са разработени съвместно с много представители на неправителствени организации, които през целия период на работа на комисията активно са сътрудничили на комисията.
Колкото до въпроса за това защо се извършиха няколко промени след приемането на второ четене от комисията на тези разпоредби искам да кажа и следното – ние затова сме народни представители, за да чуем това, което не сме успели да чуем в един или друг момент от своята работа и да се постараем да се съобразим, да отчетем своите пропуски.

Аз смятам, че това е не недостатък, а може би един от малкото случаи, в който народните представители се държат като достойни народни представители пред своите избиратели и се стараят да вземат предвид…
Не ми се усмихвайте така, госпожо Мозер! (Смях в залата.)
Това е доказателство, че все още има хора в тази зала, които се стремят да се съобразят и с мнението на обществото по някои от въпросите, а не само със своето персонално виждане върху нещата.
Що се отнася до мнението на обществото, то беше показано във всички средства за масова информация – че едни от хората много добре възприемаха част от тези текстове. Именно в това си качество сме се постарали да възприемем в настоящата редакция именно онова, което бе възприето абсолютно безрезервно от хората, които даваха интервюта по вестници, по телевизия, по всички видове медии в държавата. 
Пак искам да кажа, че тези разпоредби са продукт на съвместната работа на членовете на комисията, на представителите на неправителствените организации и мнението на всички хора, които се постараха да го изразят. Наше задължение беше да отчетем и него. Смятам, че разпоредбата е прекрасен пример за това как трябва да се работи от народните представители. Благодаря. 
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÎÃÍßÍ ÃÅÐÄÆÈÊÎÂ: Благодаря, госпожо Ангелиева. 
За реплика има думата господин Пантелеев. 
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ÊÁ): Без съмнение загрижеността е всеобща. Доколкото и аз имам дъщеря на тези години, бих искал да кажа, че за съжаление много редки са случаите, в които парламентарното малоумие така ярко се проявява, както при обсъждането на тези текстове, свързани със закрилата на нашите деца. Очевидно има неща, които биха могли да бъдат допълнително регламентирани в правилника. 
Добре е да се каже за какво става дума. Първото е за това, за което говори госпожа Тоткова. Очевидно има заведения, които децата на тази възраст не бива да посещават. Доколкото разбирам, това може да бъде описано и в правилника. Очевидно трябва да е ясно кой определя придружителя на детето. 
МАРИЯ АНГЕЛИЕВА (НДСВ, от място): Написано е кой определя.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ: Къде е написано? Току-що ми казаха, че този въпрос не е ясен. Не можах да го видя. Доста важно е кой и кога. 
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÎÃÍßÍ ÃÅÐÄÆÈÊÎÂ: Благодаря Ви, господин Пантелеев.
За втора реплика има думата госпожа Тоткова.
РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Ангелиева, всеки народен представител в първия ден, когато е встъпил в тази пленарна зала, се е заклел да спазва Конституцията и законите на страната. Това е първото ни и основно задължение. А вие нарушихте закон - Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тоест всички ние, включително и аз в това число, защото гласувах да отпадне текст. Но вие очевидно от такива действия ни най-малко не се притеснявате.
Мен обаче много ме смущава тази склонност в мнозинството, която сега и вие изразихте – всеки неуспех да го представяте за успех. Или както господин председателят на Народното събрание каза по повод неосъществената сделка за “Булгартабак”, че вие сте реализирани един неосъществен успех. Какъв е този успех?! В случая правите същото абсолютно по същия начин. Това е моето изключително изумление! Правите грешки, нагазвате лука, както се казва, и след това представяте това като един огромен успех. Правите пропуски, правите нарушения, приемате си закони, каквито си искате, и след това го представяте като успех. 
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): А вие нищо не правите.
РОСИЦА ТОТКОВА: Извинете, обаче много трезво трябва да се преценяват всички стъпки. Реакцията на хората ни показва правилно къде бъркаме и къде не бъркаме. Разбира се, че има различни мнения. И тук ще има различни мнения, но такъв яростен протест не си спомням да е имало скоро в нашето общество. Ще ви кажа защо. Защото ние, застанали тук, си представяме нещата по един начин, но съвестният гражданин, който спазва законите, иска да си представи как трябва да реализира точно това. Слава Богу, макар и с нарушение на закона, ние му създадохме поне една малка възможност той да бъде гражданин, който не нарушава закона. Господин Корнезов каза, че този член в този закон можел и да не действа. Напротив, приемайки закони, ние трябва да искаме те да действат и да имат ефект.
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÎÃÍßÍ ÃÅÐÄÆÈÊÎÂ: Благодаря, госпожо Тоткова.
Госпожо Ангелиева, имате право на дуплика. Разполагате с три минути.
МАРИЯ АНГЕЛИЕВА (ÍÄÑÂ): Първо искам да отговоря на господин Пантелеев. Родителите са длъжни, господин Пантелеев, да определят тези лица, които ще придружават децата. 
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ, от място): Няма такъв текст.
МАРИЯ АНГЕЛИЕВА: Как да няма такъв текст, като пише, че родителите са длъжни. Какво още искате, след като направихте още няколко отметки за депутатското слабоумие. Какво още по-конкретно искате да чуете? Родителите са задължени. Значи ясно кой е задължен. Това са елементарни неща. Няма нужда да си говорим тук, колкото да не заспим в тази зала. (Смях и приятно оживление в залата.) 
На госпожа Тоткова искам да кажа следното: госпожо Тоткова, в случая не мнозинството иска да покаже своята положителна насока на развитие. Напротив, за първи път аз дори в свои интервюта и тук от трибуната не съм говорила, че това е успех на мнозинството. Тези текстове отчитам като успех на целия парламент, защото те са приети съвместно и е работено по тях съвместно от всички парламентарни групи. Питайте и нашия председател – господин Праматарски, който може да потвърди същото. В никакъв случай не съм искала да представя тези текстове като успех на мнозинството. Напротив, признавам, че това са текстове, които са успех на целия парламент, на Тридесет и деветото Народно събрание. Абсолютно всички в тази зала гласувахме тези текстове. Това никой не може да отрече. 
Смятам, че не би трябвало да критикуваме така усърдно само и само да се харесаме на онази част от обществото, която така или иначе със свои основания не възприе правилно тези текстове.
ВЕСЕЛА ДРАГАНОВА (НДСВ, от място): И какво, искате да действаме безотговорно ли?!
МАРИЯ АНГЕЛИЕВА: Има хора от обществото, които не желаят и данъци да плащат, госпожо Тоткова. Може би не трябва да вкарваме и данъци в законодателството, след като едно нещо не се приема абсолютно от всички?!
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÎÃÍßÍ ÃÅÐÄÆÈÊÎÂ: Благодаря Ви, госпожо Ангелиева.
Уважаеми народни представители, ние разглеждаме Закон за закрила на детето. Искам да припомня, че преди да започнем да закриляме децата, те трябва да се раждат. Един от методите за раждане е “ин витро”, а бащата на този метод “ин витро” е господин Атанас Щерев. Той днес има рожден ден, затова искам да го поздравя най-сърдечно и от ваше име! Нека бъде честит неговият рожден ден! (Ръкопляскания.)
Обявявам 30 минути почивка. (Звъни.)
(След почивката.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието. Имате думата за изказвания.
Госпожа Андреева, заповядайте.
КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Дебатът, който вече няколко дни подред водим по този законопроект, показва две неща:
Първото е, че е налице една сериозна загриженост за този закон и всички се опитваме да го направим по-добър, така че наистина той да гарантира закрилата на българското дете.
Втората констатация е свързана с факта, че за кой ли път ние сме свидетели как управляващото мнозинство, в случая Министерският съвет като вносител на един от законопроектите, внася законопроект, който не е добре обмислен, текстовете не са добре изчистени и не създават основание за една прецизна и добра работа на Народното събрание. Ние за кой ли път влизаме в ролята на коректори едва ли не.
Много хубаво е, че госпожа Калканова спомена тук Националната програма за децата на България. Тя е приета преди почти две години. Жалкото е, че тя се сети за нея, за да оправдае члена, който ние в момента дебатираме. Но още по-жалкото е, че Министерският съвет, когато е внесъл своето предложение за промени към закона, е забравил, че е приел такава програма. Защото в нея са посочени конкретни членове от Закона за закрила на детето, които трябва да бъдат променени, за да може тази програма да се превърне наистина в един действащ инструмент за закрила на детето. И това са чл. 11, чл. 23, чл. 37. Нито един от тези членове не присъства в проекта за изменение, който ние сега разглеждаме.
Това ме води до следващата констатация – че този законопроект по-скоро има за цел не да защити детето, не да осигури правната рамка за закрила на българското дете и да даде възможност текстовете, които се приемат, наистина да я създадат в практиката, а има за цел по-скоро да реши проблеми на отделните институции, които са ангажирани с тази дейност.
Вече няколко часа дебатираме по § 8. Нашето притеснение е, че записан дори и в предложения от комисията вид, този параграф няма да може да действа в практиката. Той няма да може да гарантира защита на децата и предпазване от всякакви неприятности, които биха се случили на едно дете в тези късни часове.
В текста ние посочваме, че след 22,00 ч. детето няма право да ходи без придружител. Дори и това не е ясно. Госпожа Тоткова преди малко цитира закона на Германия и там е казано: от 24,00 до 5,00 ч. Какво значи след 22,00 ч. – от 22,00 до 23,00 или до 24,00, или до 22,00 ч. на другия ден? Когато се прави един закон, в него не бива да се позволяват никакви тълкувания. В него всичко трябва да бъде прецизно изяснено, за да няма възможност да се спекулира. Само тогава се осигурява наистина действащ текст. Защото по начина, по който той е формулиран, ние няма да постигнем тази цел.
Затова аз също смятам, че този текст е един камуфлажен текст. Той има за цел да прикрие немощта, която вносителите на този законопроект, а и комисията като работен орган, непосредствено ангажирана с него, демонстрира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, госпожо Калканова, за първа реплика.
ТАТЯНА КАЛКАНОВА (НДСВ): Благодаря, госпожо председател. Позволих си да взема реплика, защото госпожа Андреева повтори отново един израз, който аз категорично не приемам.
Уважаеми госпожи народни представителки! Ако при приемането на закона през 2000 г. – имам предвид Закона за закрила на детето – имаше повече текстове от този тип, който Вие оприличавате като текстове, с които искаме да си измием ръцете, щяха да бъдат спестени куп трагични истории, които се случиха впоследствие.
Второто нещо. Искам отново да повторя това, с което започнах изказването си преди известно време. Госпожа Масларова също обърна внимание на този важен факт. Никой не претендира, че с този текст се изчерпва проблемът. Това е първата стъпка, която обаче аз съм убедена, че трябва да бъде направена, и аз се радвам на дискусията през последните дни, в която много ясно се очерта проблемът, и смятам, че вече има консенсус за мерките, които трябва да бъдат предприети за неговото разрешаване. Така че бих искала да отхвърля и обвинението за това, че правим някакво недоносче, един вид, колкото да си измием ръцете. Не такава е нашата воля на вносители.
Тук не искам да навлизам в темата за това как е действал този закон с влизането му в сила в 2000 г., доколко ефективен е бил; защо все още няма правилник, което, разбира се, е друга тема, и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Калканова.
Втора реплика – заповядайте, господин Наим.
НАИМ НАИМ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Андреева, аз няма да повтарям това, което исках да кажа, госпожа Калканова го изрази първа. Не се разбра за коя програма Вие говорите. Националната програма за децата не е приета преди две години. Явно говорите за вашата нещо като програма. Мисля, че много бъркате. Националната програма за децата на България беше приета преди няколко месеца. Не знам за коя програма говорите.
И второ, ако приемем Вашата първа констатация, че всички искаме да направим един добър закон, аз не мога да разбера Вашето поведение и поведението на председателя на комисията, чиято комисия обвинявате в недобра работа. Не знам дали сте се замисляли защо има традиция в парламента да се предоставят ръководствата на комисии на опозицията. Мисля, че трябва да се замислите. Ръководството означава, че вие трябва да поемете определен ангажимент към дейностите в тази област. А ние не виждаме такъв ангажимент от ваша страна. Ето конкретен пример за дейността на председателя, който е от вашата коалиция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Госпожа Масларова – за трета реплика.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Андреева! Аз моля всички ви: нека да не говорим “наши” и “ваши” – “вашите закони”, “нашата програма”, “моето предложение”, “вашето предложение”. В крайна сметка, става въпрос за нещо, което е на всички ни. Политизирането и на този закон според мен… Започвам да се притеснявам безкрайно много.
Госпожо Андреева, имаше първо четене. Между първо и второ четене имаше време да се дадат конкретни бележки. Мисля си, че от всички парламентарни групи в комисията има представители. Тези Ваши опасения, които казвате – от 24,00 ч. до 6,00 ч. или до 5,00 ч. … Онзи ден имаше заседание на комисията пак с представители от всички парламентарни групи. Предполагам, че там са изяснени позициите и това трябваше да се внесе. Не пречи и сега да се внесе. Хайде да го направим, но нека да не измисляме и още, и още, и още нещо, което трябва да конкретизираме в текста. Не възразявам, нека да бъде от 22,00 ч. до 6,00 ч. сутринта. Това може да се направи и сега като предложение.

В комисията са присъствали хора от всички парламентарни групи. Значи беше крайно време да бъдат изяснени становищата на парламентарните групи по този текст, който предизвиква толкова емоции в залата.
Колеги, ще си позволя след репликата да ви помоля да преминем към гласуване, защото дебатът става твърде разточителен за нещо, за което ми се струва, че отделихме прекалено много време и в крайна сметка трябва да решим имаме ли воля да го направим или нямаме воля да го направим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
Заповядайте за дуплика, госпожо Андреева.
КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС): Точно, защото всички сме загрижени за този законопроект, не искаме да се създават едни мъртви правни норми. Какви ще бъдат последствията от този текст? Никакви. 
Уважаема госпожо Калканова, Вие знаете, че по ваше време се случи трагедията в “Индиго”. Не, защото вие имате вина за нея, а резултат на тази трагедия беше Националната програма за децата, която беше приета от вашето правителство, господин Наим. С този пример аз искам да демонстрирам, че нещата, които са заложени там и които реално биха решили проблемите на детето, не фигурират в този законопроект като предложения за промяна. Какво означава това? Това означава, че няма истинска воля да се променят тези членове, които не работят. Никой закон не е съвършен и никой няма претенциите, когато създава закон, да го създава во веки веков. Въпросът е наистина да се проявява воля и тя да бъде реализирана в правните норми, които стигат до Народното събрание.
А текстът, който беше внесен между първо и второ четене, нямаше как да се коментира на първо четене, защото никой не знаеше, че такъв текст ще бъде внесен. 
Аз продължавам да бъда убедена, че този текст представлява само едно празнословие. С него ние няма да постигнем никакви реални защити на българското дете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Андреева.
За изказване има думата госпожа Василева.
МАРИНА ВАСИЛЕВА (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! От много време коментираме един проект за закон, Закон за закрила на детето. Какво представлява предметът на този закон? Той урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица с нестопанска цел и физически лица в такива дейности.
Какво коментираме все още? Някакви предложения, които не изнасят на някого. Самият факт, че в печата излязоха толкова поляризирани мнения, че толкова се коментира от всички страни, говори, че това е един закон, който е заинтересовал хората и който наистина е закон, който ще действа.
Някои от колегите искат да се упомене точно кой ще упълномощи някое възрастно лице да придружава детето. Родителят е длъжен да изпълнява предприетите по този закон мерки и да съдейства при осъществяването на дейностите по закрила на детето. Извинявайте, колеги, аз не съм убедена, че някой трябва да ми даде рецепта как да си отгледам, как да си обичам децата и как да ги закрилям. Щом аз съм родител, аз съм този човек, който ще реши с кого да си пусна детето, дали да го пускам с него и т.н. Нека не правим закони, в които да казваме: извадете отвертката, завийте така винтчето и т.н. Нашият народ е достатъчно интелигентен, за да знае как да отглежда децата си, след като ги е родил. Ненапразно българската нация е просъществувала повече от 1300 години. И много ви моля, престанете да искаме да правим някакви закони, в които точно да бъде упоменавано всичко. 
Имаме текст, в който се казва: “Специализирана закрила на обществени места се осигурява от органите и т.н.” и следващият текст: “Който не изпълни задължение по този закон, се наказва с еди-каква си глоба”. Много ви моля, не искайте повече да бъдат писани рецепти, защото към този закон се прави и правилник, в който ще бъде упоменато всичко това, което искате.
И тъй като вече много време се дебатира нещо, което е повече от пределно ясно, и мисля, че предложението е много добро, аз, госпожо председател, предлагам да спрем с дебатите и да преминем към гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Василева.
Преминаваме към гласуване.
Господин Казак, бихте ли ми помогнали с редакцията, тъй като сте я направили преди почивката?
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, предлагам окончателна редакция на ал. 3 на чл. 8:
“(3) Родителите са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за придружител на децата си до 14-годишна възраст на обществени места след 22,00 ч.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, госпожо Живкова.
ЕВГЕНИЯ ЖИВКОВА (КБ): Уважаеми колеги, предлагам една малко по-различна редакция на текста:
“(3) Родителите са длъжни да придружават децата си или да осигурят пълнолетно дееспособно лице и т.н.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Всъщност това е логиката.
Подлагам на гласуване редакцията на ал. 3 на чл. 8, както беше представена от господин Казак със съответните корекции, които нанесе госпожа Живкова.
Моля, гласувайте.
Гласували 145 народни представители: за 120, против 7, въздържали се 18.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК НАИМ НАИМ: Уважаема госпожо председател, предлагам да се върнем на § 10 на вносителя, който отложихме от предишното заседание и който е докладван, по който § 10, който става § 12 има предложение от народния представител Панайот Ляков, което също е докладвано. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Значи целият параграф е докладван.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Казак. 
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз подкрепям изцяло предложението, около което се обедини комисията, за редакцията на § 10, който става § 12, за чл. 17а, като само бих си позволил да предложа едно допълнение към т. 3 в редакцията на комисията. В чл. 17а се казва, че председателят на Държавната агенция за закрила на детето има следните правомощия… И се изброяват правомощията по точки. Точка 3 гласи:
"3. наблюдава и анализира провеждането на държавната политика за закрила на детето."
Аз бих добавил "и дава указания на отделите за закрила на детето към общинските дирекции за социално подпомагане".
Уважаеми колеги, мисля, че е абсолютно задължително това да се добави, тъй като е пропуснато. Всички ние знаем, че Агенцията за закрила на детето като специализирания държавен орган за провеждане на държавната политика за закрила на детето не би могла по никакъв начин да изпълнява своите правомощия, без да има възможността поне методически да има връзка и да дава методически указания на отделите за закрила на детето, които се намират в структурите на Агенцията за социално подпомагане и които по места в общините са натоварени с конкретната задача за изпълнението на този закон. В противен случай ще продължат тези критики и обвинения, че, видите ли, Агенцията за закрила на детето нищо не правела и т.н. Тя няма да има възможност да го прави, ако не разполага поне с възможността да дава такива методически указания, да има поглед и да координира дейността на тези отдели за закрила на детето по общини.
Така че, смятам, че от тази гледна точка към т. 3 трябва да се добави този израз "и дава методически указания на отделите за закрила на детето към общинските дирекции "Социално подпомагане". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Казак.
Други изказвания по § 10?
Заповядайте, госпожо Тоткова.
РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми представители на изпълнителната власт! Аз искам да припомня, че в чл. 17, ал. 1 приехме предложението на господин Панайот Ляков. Само ще си позволя да го припомня. Член 17а, ал. 1, вече гласувана, гласи: "Специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на закрила на детето е председателят на Държавната агенция за закрила на детето". Смятам, че в чл. 17а, където всъщност се изброяват правомощията на председателя на Агенцията за закрила на детето, трябва да има такива задължения, такива отговорности, които да съответстват на чл. 17, ал. 1, и на чл. 1 от Закона за закрила на детето.
Позволявам си да направя едно предложение отново в т. 3 на чл. 17а, а именно да добавим "координира". Защото твърде много институции имат задължения и отговорности по Закона за закрила на детето и именно Държавната агенция за закрила на детето, която е специализиран орган и която се занимава поне с тези отговорности, разписани в закона, мисля, че т. 3 на чл. 17а да включва и тези задължения на председателя – да координира.
Затова аз предлагам т. 3 да гласи:
"3. наблюдава, координира и анализира провеждането на държавната политика за закрила на детето."
За съжаление в така предложения текст, който е предложен преди да приемем редакцията на господин Ляков, отсъства и още едно задължение на председателя на агенцията, а именно да ръководи всички тези дейности по закрила на детето. Но аз не бих могла сега да ви предложа място, където това нещо да се вмести. По този въпрос трябваше да бъде помислено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Други изказвания по този текст? Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Ïîäëàãàì íà ãëàñóâàíå ïðåäëîæåíèåòî íà ãîñïîäèí Êàçàê ïî ò. 1, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 141 народни представители: за 72, против 44, въздържали се 25.
Предложението се приема.
Господин Казак, заповядайте.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател,  мисля, че стана недоразумение. Ние в момента гласувахме моето предложение, което е в доклада, уважаеми колеги, относно наредбата за единните минимални критерии и стандарти. Но тъй като имаме редакция на комисията за т. 4 в това отношение, аз оттеглям своето предложение.
В същото време поддържам предложението, което направих в залата по другия текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Казак, направете предложение за прегласуване, а залата ще се ориентира как да гласува.
ЧЕТИН КАЗАК: Добре. Правя предложение за прегласуване, тъй като не поддържам предложението, което съм направил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Прегласуваме предложението на господин Казак, което той между двете гласувания оттегли в залата.
Моля, гласувайте.
Гласували 153 народни представители: за 30, против 110, въздържали се 13.
Предложението не се приема.

Преминаваме към гласуване на текста на комисията. В този текст по т. 3 бяха направени редакционни предложения от господин Казак и госпожа Тоткова. 
Предложението на господин Казак беше – “наблюдава и анализира провеждането на държавната политика за закрила на детето и дава методически указания…”, така както беше представено в залата от господин Казак.
Гласуваме предложението на господин Казак за редакция на т. 3 на чл. 17а.
Гласували 127 народни представители: за 117, против 7, въздържали се 3.
Предложението се приема.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Тоткова по т. 3 – да се добави думата “координира”, а именно: “наблюдава, координира и анализира провеждането на държавната политика”.
Гласували 133 народни представители: за 51, против 70, въздържали се 12.
Странно защо не се прие това предложение?!
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Защото го няма в текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: И предишното го нямаше в текста. Ние пишем в движение закона, господин Миков.
Заповядайте, госпожо Тоткова.
РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Правя процедурно предложение за прегласуване. 
Господин Миков, защото този текст на чл. 17а трябва да съответства на чл. 17, ал. 1. Затова правя такова процедурно предложение. След като председателят на агенцията има задължения и отговаря по чл. 17, ал. 1 за това да координира дейността, би трябвало в чл. 17а да разпишем същите функции. 
Много ви моля, уважаеми колеги, това ще бъде в интерес на закона, който и без това предизвика толкова много дискусии и толкова много противоречиви оценки. Сега само защото го предлага някой народен представител от опозицията недейте да мислите, че това е неразумно, защото в този случай неразумността ще остане у вас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Подлагам на прегласуване предложението на госпожа Тоткова – в т. 3 да се добави и думата “координира”.
Гласували 139 народни представители: за 66, против 67, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на комисията за чл. 17а с гласуваната корекция в него по предложение на господин Казак. Тя вече е гласувана и става част от текст на комисията.
Съжалявам, тъй като друг е водил заседанието миналия ден, виждам, че е отложено гласуването на едно предложение от господин Панайот Ляков, което е предложение именно по чл. 17а. Затова анулирам гласуването на редакцията, предложена от комисията, за да мога, първо, да подложа на гласуване това предложение на господин Ляков. То е представено в залата, но гласуването му е отложено, да се гледа паралелно заедно с чл. 17а.
Предложението на господин Ляков, което изцяло урежда правомощията на председателя на агенцията, което не е подкрепено от комисията, но е представено в залата.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 114 народни представители: за 30, против 66, въздържали се 18.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на чл. 17а.
Гласували 130 народни представители: за 113, против 13, въздържали се 4.
Параграфът е приет.
Заповядайте за обяснение на отрицателен вот, господин Ляков.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Аз наистина обосновах миналия път своето предложение за текста на чл. 17а и смятам, че той е много по-добър и много по-координиран с вече приетия текст на чл. 17, ал. 1. Колежката Тоткова ви прочете, но аз отново ще ви напомня, че “специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на закрила на детето е председателят на Държавната агенция”. Тези пълномощия ги няма в чл. 17а, който вие гласувахте, и ето го противоречието между двата члена.

Аз се учудвам защо комисията не си направи труда да види моя текст, който 90 на сто се покрива с предишния текст, но моят текст е съобразен с тези пълномощия на председателя на агенцията. Вие залагате в закона едно противоречие, което ще бъде използвано и няма да доведе до добро действие на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Ляков.
ДОКЛАДЧИК НАИМ НАИМ: Има предложение от народния представител Мария Ангелиева - в § 25 от Закона за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето се правят следните изменения:
“В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения.”
Комисията не подкрепя предложението. 
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 28:
“§ 28. Член 44 се изменя така:
“Чл. 44. (1) Финансирането на дейностите по закрила на детето се осъществява от:
1. републиканския бюджет;
2. общинските бюджети;
3. национални и международни програми и споразумения в областта на грижата за деца;
4. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
5. фонд “Социално подпомагане”;
6. други източници.
	(2) Дирекцията “Социално подпомагане” предоставя финансова помощ и/или помощ в натура при условия и по ред, определени в правилника за прилагането на закона.
	(3) Финансова помощ и/или помощ в натура се отпуска от директора на Дирекция “Социално подпомагане” с писмено решение.
	(4) Финансовата помощ е целеви средства в пари и е:
1. еднократна;
2. месечна.
	(5) Помощта в натура се изразява в предоставяне на движими вещи от първа необходимост и други, свързани с отглеждането и възпитанието на детето.
	(6) Финансовата помощ и помощта в натура по ал. 2 са предназначени за подкрепа на детето и семейството с цел превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства. 
	(7) Помощите по ал. 2 се освобождават от данъци и такси и от тях не могат да се правят удръжки.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Наим.
Имате думата за изказвания по § 25.
Заповядайте, госпожо Тоткова.
РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Тук става въпрос за разширяване на възможностите за финансиране на дейностите за закрила на детето, което аз приветствам горещо. Но струва ми се, че там, където е записано: “Дирекцията “Социално подпомагане”, това е във връзка с промените в Закона за социално подпомагане, според мен трябва да се изпише: “Дирекцията “Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане”. Защото такава Дирекция “Социално подпомагане” мисля има и в самото министерство, а тук става въпрос за тези общински служби за социално подпомагане, които се намират на територията на общината. С превръщането на социалното подпомагане в агенция към Министерството на труда и социалната политика тези общински служби бяха наречени Дирекция “Социално подпомагане”. 
Затова мисля, че трябва да бъде записано: “Дирекция “Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане”, за да стане ясно точно кой орган има тези задължения за предоставяне на помощ на родителите и съответно на децата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
Ще вземете ли отношение към това предложение?
Заповядайте, господин Наим.
ДОКЛАДЧИК НАИМ НАИМ: Уважаема госпожо председател, предложението е чисто редакционно и може да се приеме. По никакъв начин не променя идеята, която е записана. Бележката е чисто редакционна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Наим.
Други изказвания има ли?
РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС‚ от място): Трябва да бъде в множествено число: “дирекциите “Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Други изказвания, предложения по този параграф има ли? Няма.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Ангелиева по § 25, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 3, против 105, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Тоткова навсякъде в текста, където има “Дирекцията “Социално подпомагане” да се промени на “дирекциите “Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане”.
Господин Наим, кажете точно как да бъде текстът.
ДОКЛАДЧИК НАИМ НАИМ: Уважаема госпожо председател, текстът на ал. 2 да бъде: 
“(2) Дирекциите “Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане предоставят финансова помощ и/или помощ в натура при условия и по ред, определени в Правилника за прилагането на закона.”
И съответно ал. 3:
“(3) Финансова помощ и/или помощ в натура се отпуска от директора на Дирекция “Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане с писмено решение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 111 народни представители: за 109, против 1, въздържал се 1.
Предложението се приема.
Мол  я, гласувайте редакцията на чл. 44, предложена от комисията, с току-що гласуваната корекция в залата по предложение на госпожа Тоткова.
Гласували 106 народни представители: за 98, против 7, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК НАИМ НАИМ: По § 26 на вносителя е постъпило предложение от народния представител Мария Ангелиева:
В § 26 от ЗИД на Закона за закрила на детето се правят следните изменения:
“В чл. 47 ал. 1 се изменя така:”.
Комисията не подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Евгения Живкова.
В § 26, чл. 45, ал. 1 цифрите “от 50 до 100 лв.” се заменят с цифрите “от 200 до 500 лв.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 29:
“§ 29. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Който не изпълни задължение по този закон, се наказва с глоба от 50 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не представлява престъпление.”
2. В ал. 2 цифрата “200 лв.” се заменя с цифрата “1000 лв.”
Чисто редакционно, госпожо председател, предлагам:
“2. В ал. 2 думите “200 лв.” се заменят с думите “1000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Госпожа Живкова оттегля предложението си.
Госпожа Ангелиева също оттегля своето предложение.
Има ли изказвания по този параграф?
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, само редакционно, понеже докладчикът прочете погрешно това, което е написано. Трябва да се коригира: “или деянието не съставлява престъпление.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Да, благодаря.
Няма изказвания по този параграф.
Моля, гласувайте предложението на комисията по § 29 с редакционните уточнения, направени от господин Наим – думата “цифрата” да се замени с “думите”.
Гласували 113 народни представители: за 112, против 1, въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК НАИМ НАИМ: По § 27 на вносителя е постъпило предложение на народния представител Мария Ангелиева:
В § 27 от ЗИД на Закона за закрила на детето се правят следните изменения:
“В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:”
Комисията не подкрепя предложението.
Постъпило е предложение на народния представител Панайот Ляков:
“§ 27. В чл. 46, ал. 2 със следния текст:
“(2) Нарушенията по чл. 45, ал. 2 на длъжностно лице от Дирекция “Закрила на детето” се установяват с акт на инспектор от Държавната агенция за закрила на детето, а наказателното постановление се издава от председателя на агенцията.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 30:
“§ 30. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “от Отдела за закрила на детето към Дирекция ”Социално подпомагане” се заменят с “от Отдела за закрила на детето в Дирекция “Социално подпомагане”.
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) Нарушенията по чл. 45, ал. 2 на длъжностно лице от Дирекция “Социално подпомагане” се установяват с акт на инспектор от Агенцията за социално подпомагане, а наказателното постановление се издава от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане или от упълномощено от него длъжностно лице”.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Наим.
Има ли изказвания по тези текстове? Няма.
Госпожа Ангелиева оттегля предложението си.
Моля, гласувайте предложението на господин Ляков по този параграф, което не е подкрепено от комисията.
РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС, от място): То се съдържа в ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Да, действително се съдържа в ал. 2. То по-скоро е прието по принцип, отколкото да не е прието, но така е изписано в доклада на комисията, за съжаление, така че трябва да го подложа на гласуване.
Моля, гласувайте предложението на господин Ляков по този параграф.
Гласували 101 народни представители: за 29, против 68, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 30 за измененията в чл. 46 в редакцията предложена от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК НАИМ НАИМ: По § 28 на вносителя не са постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция, като § 28 става § 31:
“§ 31. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
“1. “Закрила на детето” е система от законодателни, административни и други мерки за гарантиране правата на всяко дете.”
2. Досегашните точки 1, 2 и 3 стават съответно точки 2, 3 и 4.
3. Досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя така:
“5. “Специализирани институции” са домове пансионен тип за отглеждане и възпитание на деца, в които те са трайно отделени от своята домашна среда.”
4. Досегашните точки 5 и 6 стават съответно точки 6 и 7.
5. Създават се точки 8, 9 и 10:
“8. “Превенция” е закрила на детето чрез съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда с цел предотвратяване настаняването му в специализирана институция или изоставяне.
9. “Реинтеграция” е процес на трайно връщане на детето от настаняване извън семейството по чл. 4, точки 2, 4 и 5 в биологичното семейство или осиновяването му.
10. “Настоящ адрес на дете” е адресът, на който детето пребивава.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Имате думата за изказвания по § 31. Няма желаещи.
Гласуваме § 31 в редакцията на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК НАИМ НАИМ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Комисията предлага § 29 и § 30 на вносителя да бъдат разгледани заедно с промените в Семейния кодекс и Гражданскопроцесуалния кодекс. По тази причина правя процедурно предложение тези два параграфа да ги подложим на гласуване и да не ги приемаме, а комисията ще внесе тези два параграфа за разглеждане в Комисията по правни въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Реално ще гласуваме за отпадането. Но мотивът е не, защото не са съдържателни, а защото ще бъдат елемент от други закони.
ДОКЛАДЧИК НАИМ НАИМ: Казано накратко, правя процедурно предложение за отпадане на § 29 и § 30 на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля да гласувате отпадането на § 29 и § 30 на вносителя, които уреждат проблеми в Семейния и Гражданскопроцесуалния кодекс.
Моля, гласувайте отпадането на тези два параграфа.
Гласували 100 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 3.
Параграфите отпадат.
ДОКЛАДЧИК НАИМ НАИМ: По § 31 на вносителя не са постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 31, който става § 34:
“§ 34. Министърът на правосъдието, министърът на труда и социалната политика, министърът на образованието и науката, министърът на здравеопазването и министърът на вътрешните работи да приведат издадените от тях подзаконови нормативни актове в съответствие с разпоредбите на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.”
По § 32 на вносителя не са постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 32, който става § 35:
“§ 35. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема правилник за прилагането на закона.”
По § 33 на вносителя не са постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 36:
“§ 36. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”, с изключение на § 27, който влиза в сила от 1 януари 2004 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Наим.
Има думата госпожа Тоткова.
РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, искам да направя предложение отново там, където е записано “дирекция “Социално подпомагане”, да запишем “към Агенция за социално подпомагане”. Това е в чл. 31а – в неговото заглавие и в неговия текст.
Освен това в § 32 на вносителя мисля, че трябва да обърнем словореда. Тоест, по същество не искам никаква промяна, нито корекция, но смятам, че текстът трябва да бъде: “Министерският съвет приема правилник за прилагането на закона в срок до 6 месеца от влизането му в сила”, за да бъде в съответствие с правилата на българския език. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Казак.

ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, правя предложение, което да се вземе под внимание при изготвянето на протокола и съответно подготовката вече на окончателния вариант на закона за обнародване в “Държавен вестник”. Ние преди малко гласувахме да отпаднат два параграфа, така че параграфите трябва да се преномерират и да започнат от § 32, а не от § 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Също трябва да се провери дали § 27 е същият, както първоначално комисията е имала предвид.
ЧЕТИН КАЗАК: Параграф 27 е същият, но понеже отхвърлихме тези два параграфа – за Семейния кодекс и Гражданско-процесуалния кодекс, трябва да се изтеглят с два параграфа всички предложения на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Те ще се преномерират автоматично от Правния отдел.
Има ли други изказвания и предложения по тези текстове?
Господин Наим, бихте ли редактирали предложението на госпожа Тоткова точно как да звучи Глава пета и да гласуваме? Няма да го гласуваме като отделно предложение, защото то логически е свързано с това, което гласувахме вече.
ДОКЛАДЧИК НАИМ НАИМ: В § 35 Министерският съвет…
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Говорим за § 31а – участие на дирекция “Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане…
ДОКЛАДЧИК НАИМ НАИМ: Но, това отпадна, и няма резон да го гласуваме. Решихме да се разгледат съвместно при разглеждането на съответните нормативни актове, така че гласувахме това да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Да, така е. Той е част от ГПК. Това отпадна, действително.
ДОКЛАДЧИК НАИМ НАИМ: А редакцията за § 35 на госпожа Тоткова, мисля че е удачна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други изказвания? Няма.
Гласуваме тези параграфи ан блок.
Моля, гласувайте като имате предвид редакционната корекция на § 35, направена от госпожа Тоткова в залата.
Гласуваме параграфи 31, 32 и 33 – на вносителя, които придобиват нова номерация.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети, с това и целият закон.
Господин Пенчев, имате думата за процедурно предложение.
КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, колеги, правя процедурно предложение от името на Парламентарната група на НДСВ да започнем разглеждането на първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс с вносители Йордан Нихризов и Министерският съвет, тъй като тези законопроекти са много важни за нашия присъединителен процес и смятам, че трябва да ги разгледаме приоритетно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има процедурно предложение сега да бъде гледан ГПК.
За противно процедурно предложение има думата господин Осман.
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От името на нашата парламентарна група се противопоставям на това предложение. Мисля, че Законът за регионалното развитие е много по-важен отколкото точката, която колегите от НДСВ предлагат да се разглежда.
Доколкото разбрах, вносителят на законопроекта за регионалното развитие до този момент не е оттеглил обратно законопроекта. Не виждам някакви причини този законопроект да не се разглежда. Минал е на разглеждане в комисиите, в които е разпределен и мисля, че трябва да се започне разглеждането на този законопроект точно, защото е свързан с регионалната политика и с Глава 21 от преговорния процес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Осман.
Има две процедурни предложения – от господин Пенчев за размяна на точките в дневния ред и да продължим с разглеждането на Гражданския процесуален кодекс.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 156 народни представители: за 113, против 43, въздържали се няма.
За процедурно предложение думата има господин Осман.
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Госпожо председател, искам прегласуване. Аз мисля, че колегите не разбраха за какво става въпрос.
Ако има някакви вътрешни противоречия заради един параграф и заради това кой град да бъде център на планов регион, вие можете да провалите преговорния процес по Глава 21. 
Нека да има прегласуване.
Спорът за един град – център на планов регион не е най-важното в законопроекта! Това е последното, което трябва да се обсъжда в този законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Осман. Има предложение за прегласуване, т.е. да продължим със Закона за регионалното развитие, а не с ГПК. (Реплики.) 
Прегласуваме предложението на господин Пенчев да се гледа ГПК.
Гласували 158 народни представители: за 116, против 41, въздържал се 1.
За процедура имате думата, господин Осман.
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Госпожо председател, аз мисля, че в залата нямаме кворум.
От името на парламентарната група искаме поименна проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Дайте ми списъка за поименно преброяване на депутатите.
(Започва поименна проверка на кворума.) 


В залата има кворум. Продължаваме заседанието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. Вносители: Йордан Нихризов – 1 август 2002 г.; Министерският съвет – 14 януари 2003 г.
Давам думата на господин Милчев да представи доклада на Комисията по правата на човека и вероизповеданията.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ МИЛЧЕВ: Благодаря, госпожо председател.
“ДОКЛАД
относно законопроект за изменение и допълнение на
Гражданския процесуален кодекс, № 302-01-6,
внесен от Министерския съвет на 14 януари 2003 г.

На свое редовно заседание от 27 февруари 2003 г. Комисията по правата на човека и вероизповеданията разгледа внесения от Министерския съвет законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.
На заседанието присъстваха заместник-министърът на правосъдието господин Марио Димитров и госпожа Даниела Белчина от Дирекция “Съвет по законодателството”, които представиха законопроекта от името на вносителя и взеха участие в дискусията.
Законопроектът предвижда уеднаквяване на българското законодателство с Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителски права от 1980 г., наричана “Люксембургска конвенция” и на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. Със законопроекта се въвеждат специални правила за признаване и допускане изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на такива права при неправомерно прехвърляне на дете.
Определя се Софийският градски съд за компетентен съд по тези въпроси, а Министерството на правосъдието – за централен орган по Люксембургската конвенция.
Производството е бързо, като съдът има 30-дневен срок за произнасяне, а Апелативният съд – 14-дневен срок.
В Част шеста на ГПК – “Охранителни производства”, се предлага специална Глава 52а – “Съдействие за връщане на дете или за ефективно упражняване на правото на лични отношения”, с което се отговаря на изискванията на Хагската конвенция. Компетентен съд е също Софийският градски съд със срок за произнасяне 30 дни, а срокът за апелация също е 30-дневен. Министерството на правосъдието участва в процеса като централен орган по конвенцията. При процеса се взема становището на общинската социална служба и се изслушва детето.
Определен е 14-дневен срок за произнасяне при жалба пред Върховния административен съд в случай, че министърът на правосъдието откаже да приеме молба по Хагската или по Люксембургската конвенция.
Като приема аргументите на вносителя, комисията предлага на Народното събрание да приеме законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.
При проведеното гласуване в комисията законопроектът беше подкрепен единодушно с 14 гласа “за”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Милчев.
Госпожо Ангелиева, моля да представите доклада на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
 
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ АНГЕЛИЕВА: 

“СТАНОВИЩЕ
относно законопроект за изменение и допълнение на
Гражданския процесуален кодекс, № 302-01-6 от
14 януари 2003 г., вносител Министерският съвет

На свое редовно заседание, проведено на 13 януари 2003 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, внесен от Министерския съвет на Република България.
На заседанието присъстваха: господин Марио Димитров - заместник-министър на правосъдието, госпожа Христина Христова - заместник-министър на труда и социалната политика.
От името на вносителя законопроектът бе представен от господин Марио Димитров. В мотивите беше изложено, че предлаганите изменения в Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс са свързани с предстоящото ратифициране на Люксембургската конвенция за признаване и изпълнение на решенията за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителски права от 1980 г. и Хагската конвенция за гражданския аспект на международното отвличане на деца. В тази връзка е необходимо да приведем вътрешното си законодателство в съответствие с регламента на тези две конвенции.
С предлаганите изменения в Гражданския процесуален кодекс се въвеждат специални правила за признаване и допускане изпълнение на решенията за упражняване на родителските права и възстановяване упражняването на родителски права при неправомерно прехвърляне на дете. Регламентирани са специалните основания за спиране на производството и за отказване на признаване и допускане на изпълнение на решения.
Уредено е участието на Министерството на правосъдието като централен орган по тази конвенция и в качеството на представител на молителя, когато молбата е подадена чрез Министерството на правосъдието. Предвидено е изслушване на детето и задължения на съда, служебно или по направено искане, да постанови подходящи определени мерки за закрила на детето.
В хода на дискусията членовете на комисията подкрепиха предложените промени, като изразиха становища, че в интерес на децата, подложени на системен тормоз от родителите си, е необходимо да се помисли за по-бърза съдебна процедура по делата за отнемане на родителските права.
След приключване на дебата и проведеното гласуване беше прието следното становище:
С 10 гласа "за", нула гласа "против" и нула гласа "въздържали се" Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 302-01-6 от 14 януари 2003 г., внесен от Министерския съвет на Република България."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Ангелиева.
Госпожо Мингова, моля да представите доклада на Комисията по правни въпроси.
ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Уважаема госпожо председател, колеги, представям ви

“ДОКЛАД
на Комисията по правни въпроси относно
законопроектите за изменение и допълнение на
Гражданския процесуален кодекс,
внесени от Министерския съвет и от народния представител
Йордан Нихризов

Законопроектите бяха обсъдени на редовно заседание на комисията, проведено на 20 март 2003 г.
От името на вносителя - Министерския съвет, законопроектът беше представен от госпожа Белчина, която изложи основните положения в него.
Законопроектът предвижда синхронизиране на българското законодателство с Европейската конвенция за признаване изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителски права и с Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца.
Въвеждат се специални правила за признаване и допускане изпълнение на такива решения. Определя се Софийският градски съд за компетентен по тези въпроси, а Министерството на правосъдието се определя като централен орган по Люксембургската конвенция. Производството е уредено като бързо, каквото е изискването на конвенцията. Съдът следва да се произнесе с решение в 30-дневен срок, а Софийският апелативен съд се произнася с окончателно решение по жалба, подадена в 14-дневен срок.
Законопроектът предвижда и създаване в Част VI на ГПК – "Охранителни производства", на специална Глава 52а – "Съдействие за връщане на дете или за ефективно упражняване на правото на лични отношения". Отново компетентният съд се предвижда да бъде Софийският градски съд, а Софийският апелативен съд – компетентен по жалба, подадена в 30-дневен срок.
Проектът в Преходните си разпоредби предвижда и промени в Закона за адвокатурата, Закона за държавните такси и Закона за Върховния административен съд.
Господин Нихризов представи внесения от него законопроект за изменение в ГПК, като посочи, че проектът предвижда облекчаване на възможността работници и служители да съберат принудително своите трудови възнаграждения. Той предлага конкретно промени в разпоредбите на чл. 237 от ГПК със създаването на ново, извънсъдебно изпълнително основание, промяна в чл. 238, ал. 1 с разширяване на възможностите за предварително изпълнение на съдебно решение и също отмяна на чл. 239, ал. 2, с която се предвижда възможност за предварително изпълнение на невлязло в сила решение срещу държавни учреждения, общини и лечебни заведения, субсидирани от републиканския и общинските бюджети.

След проведената дискусия комисията реши с 11 гласа “за”, без “против” и “въздържали се”, да предложи на народните представители да приемат на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на ГПК, внесен от Министерския съвет, и предлага, със 7 гласа “за”, 0 “против” и 30 “въздържали се”, на Народното събрание да приеме на първо гласуване и внесения законопроект за изменение и допълнение на ГПК от народния представител Йордан Нихризов.” Благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви. 
Госпожо Мингова, имате думата за процедурно предложение.
АНЕЛИЯ МИНГОВА (ÍÄÑÂ): Уважаеми колеги! Моля в залата да бъде допуснат заместник-министърът на правосъдието господин Марио Димитров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля да гласуваме господин Марио Димитров да бъде допуснат в пленарната зала. 
Гласували 112 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 2.
Процедурното предложение е прието.
Представител на Комисията по европейска интеграция би ли представил доклада? Това е последният доклад на комисията по законопроекта. 
Господин Памуков, моля, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ПАМУКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На мен се падна честта да прочета становището на Комисията по европейска интеграция относно проекта на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 302-01-6, внесен от Министерския съвет на 14 януари 2003 г. 
“На свое редовно заседание, проведено на 19 февруари 2003 г., Комисията по европейска интеграция разгледа проекта на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, внесен от Министерския съвет.
На заседанието на комисията законопроектът беше представен от страна на вносителя от господин Севдалин Божиков, заместник-министър на правосъдието. 
І. Предложените с настоящия законопроект промени на Гражданскопроцесуалния кодекс са свързани с ратифицирането на Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права (Люксембургската конвенция) от 20 май 1980 г., подписана от Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ на 18 август 2002 г. и внесена за ратификация в Народното събрание на 14 януари 2003 г., и Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 25 октомври 1980 г., внесена за ратификация в Народното събрание на 14 януари 2003 г.
С допълнителна информация към преговорната позиция по Глава двадесет и четвърта “Правосъдие и вътрешни работи”, раздел “Съдебно сътрудничество по наказателно- и гражданскоправни въпроси”, Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ е поела ангажимент да ратифицира Люксембургската и Хагската конвенции съответно през 2002 г. и 2003 г. В редовния доклад за напредъка на България в процеса на присъединяване за 2002 г. е отбелязано, че в гражданската област България все още не се е присъединила към посочените конвенции. 
ІІ. Във връзка с ратификацията на Люксембургската конвенция предложеният законопроект предвижда създаването на нова глава в ГПК – 32а, въвеждаща специални правила относно признаване и допускане изпълнение на решения на чуждестранни съдилища, в която се въвеждат основните принципи на конвенцията. В съответствие с изискванията на конвенцията в производството по признаване и допускане изпълнение на решения на чуждестранни съдилища за упражняване на родителски права и при неправомерно прехвърляне на дете е предвидено участие на Министерството на правосъдието като централен орган, изпълняващ посочените в Люксембургската конвенция функции. Съдебното производство е уредено като бързо. За да бъдат признати и да подлежат на изпълнение в Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ решенията за упражняване на родителските права, постановени в държава - страна по конвенцията, е достатъчно те да са станали изпълними в държавата, в която са постановени. Член 307г, ал. 1, т. 1 от предложения законопроект предвижда възможност за признаване и допускане изпълнение на актове и на други органи извън съдебните, които съгласно вътрешното законодателство на съответната договаряща страна са компетентни да се произнасят относно упражняването на родителски права и възстановяването на упражняването им. Производството е освободено от заплащане на съдебни разноски и адвокатско възнаграждение съобразно изискванията на конвенцията. Въведени са предвидените в конвенцията специални основания за спиране на производството.
Разпоредбата на чл. 307г, ал. 2 въвежда в ГПК направената от Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ резерва по чл. 17 от конвенцията, съгласно която в предвидените в чл. 8 и 9 от конвенцията случаи признаването и изпълнението на решенията, отнасящи се до упражняването на родителските права, може да бъде отхвърлено на основанията, предвидени в чл. 10, ал. 1. Резервата е направена, тъй като при посочените по чл. 8 предпоставки нито едно от основанията, предвидени в конвенцията за отказ на признаване и допускане на изпълнение на решение, не може да бъде приложено, а по чл. 9 се допуска отказ само на процедурни основания. Следва да бъде отбелязано, че препращането в чл. 307г, ал. 2 към разпоредбите на Люксембургската конвенция трябва да се прецизира, тъй като чл. 307г, ал. 2 препраща към двете алинеи на чл. 10 от конвенцията, докато основанията за отказ са изброени само в ал. 1 на посочения член.
ІІІ. Във връзка с ратификацията на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца предложеният законопроект предвижда създаването в част шеста на ГПК “Охранителни производства” на нова глава, озаглавена “Съдействие за връщане на дете или за ефективно упражняване правото на лични отношения”. Разпоредбите, включени в нея, уреждат в съответствие с изискванията на цитираната конвенция съдебното производство по молби за връщане на дете и за ефективно упражняване правото на лични отношения. Въведени са основните предвидени от конвенцията принципи за бързина и опростеност на производството, участие на Министерството на правосъдието като централен орган по конвенцията, забрана за разглеждане по същество от съда на въпроса за упражняване на родителските права. 
Параграф 4 от законопроекта предвижда прилагане на правилата на Глава 45 "Изпълнение на определено действие" при принудителното изпълнение на съдебно решение относно родителските права и мерките относно личните отношения между родители и деца, както и при изпълнение на съдебни решения, постановени по молби за съдействие за връщане на дете или за ефективно упражняване на правото налични отношения.
Следва да бъде отбелязано, че съгласно § 9 от законопроекта влизането му в сила с изключение на разпоредбите по § 4 и § 7 е обвързано с обнародването в "Държавен вестник" на двете разглеждани конвенции.
IV. Комисията по европейска интеграция с единодушие от парламентарните групи се обедини около становището, че предлаганите със законопроекта изменения и допълнения на ГПК са в съответствие с изискванията на Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права и на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, които са възприети като част от достиженията на правото на европейските общности.
С оглед на гореизложеното Комисията по европейска интеграция предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 302-01-6."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Памуков. 
С това приключиха докладите на водещата комисия и на останалите три комисии, на които са разпределени законопроектите.
Сега ще помоля заместник-министъра на правосъдието господин Марио Димитров да представи мотивите на вносителите.
Заповядайте, господин Димитров.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МАРИО ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Позволете ми от името на вносителя да изложа пред вас мотивите към Закона за изменение и допълнение на Гражданско-процесуалния кодекс.
Ратифицирането на Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителски права от 1980 г., вече ратифицирана от парламента, наричана за краткост Люксембургската конвенция, и на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г., също преминала през процеса на ратификация в парламента, изискват промени в Гражданско-процесуалния кодекс и привеждане на вътрешното ни законодателство в съответствие с тези две конвенции.
С предлаганите изменения се въвеждат специални правила за признаване и допускане изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителски права при неправомерно прехвърляне на дете. Софийският градски съд е определен за компетентен съд и са посочени актовете, чието признаване и допускане на изпълнение може да се изисква по този ред, както и лицата, които участват в производството, в това число Министерството на правосъдието, като централен орган, определен от Люксембургската конвенция със закона за ратификацията, участва в това производство. Регламентирани са специалните изисквания за спиране на производството и за отказване на признаване и допускане изпълнение на решения. Производството е уредено като бързо, каквото е изискването на конвенцията, както е предвидено и, че съдът следва да се произнесе с решение в 30-дневен срок, а Софийският апелативен съд се произнася по жалбата в 14-дневен срок от съобщението за постановеното решение.
В Част VI на Гражданско-процесуалния кодекс, наречена "Охранителни производства", се предлага включване на специална Глава 52а, озаглавена "Съдействие за връщане на дете или за ефективно упражняване правото на лични отношения". Разпоредбите в нея са разработени с оглед изискванията на Хагската конвенция. Компетентен е Софийският градски съд, който трябва да се произнесе в 30-дневен срок от постъпването на молбата, без да разглежда по същество въпроса за упражняването на родителските права, а Софийският апелативен съд се произнася в 30-дневен срок от постъпването на жалбата. Неговото решение е окончателно. По този начин е отговорено на изискването на конвенцията за бързина на процеса. В производството участват Министерството на правосъдието в качеството му на централен орган по конвенцията или лицето, направило искането, заинтересованите страни, както и прокурорът. Взема се мнението на общинската служба за социално подпомагане, след промяната на закона - дирекция "Социално подпомагане", и се изслушва детето.
Министерството на правосъдието участва като представител на молителя, когато молбата е подадена чрез него. За да се охранят в максимална степен интересите на детето, както и за да не настъпят вреди за заинтересованите страни, е предвидено, че съдът по направено искане или служебно може да постанови подходящи привременни мерки за закрила на детето.
С разпоредбата на чл. 423а се предвижда правилата на Глава 45, озаглавена "Изпълнение на определено действие", да се прилагат и при принудителното изпълнение на съдебно решение относно родителските права и мерките относно личните отношения между родители и деца, както и при изпълнение на съдебни решения, постановени по молби за съдействие за връщане на дете или за ефективно упражняване правото на лични отношения.
Проектът предвижда и промени в Закона за адвокатурата, в Закона за държавните такси и в Закона за Върховния административен съд. Предлаганите разпоредби за промени в Закона за адвокатурата и в Закона за държавните такси са свързани с разпоредбите на чл. 5, ал. 3 от Люксембургската конвенция, съгласно който всяка договаряща се страна се задължава да не иска заплащане на разноски и възнаграждението на адвокат, когато е необходимо участието на такъв.
В допълнението на Закона за Върховния административен съд се определя 14-дневен срок, в който съдът следва да се произнесе по жалба срещу отказа на министъра на правосъдието да уважи молба по Люксембургската конвенция или Хагската конвенция. Неговото решение е окончателно.
В съответствие с чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 1 от Закона за международните договори на Република България е предвидено законопроектът, с изключение на § 4, относно чл. 423а, ал. 1 и § 7, да влезе в сила от деня на обнародването в "Държавен вестник" на Европейската конвенция за признаване и изпълнение на родителски права и възстановяване упражняването на родителски права, съответно на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца. С предлаганите изменения и допълнения законодателството ни се привежда в съответствие с разпоредбите на посочените по-горе конвенции и по-специално относно компетентността на централния орган, бързината на съдебното производство и освобождаването от държавни такси и възнаграждения на адвокат.
В тази връзка моля законопроектът да бъде приет на първо четене. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин заместник-министър.
Другият вносител с допълнения към Гражданско-процесуалния кодекс е господин Йордан Нихризов.
Господин Нихризов, моля да докладвате мотивите на вносителя.
ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Пред вас е един законопроект за изменение и допълнение на Гражданско-процесуалния кодекс, който има силна социална насоченост. С предлаганите изменения се стремим да облекчим възможността работниците и служителите от предприятията да получат своите заработени, но неизплатени възнаграждения. Законопроектът е разработен заедно със специалисти от Конфедерацията на независимите синдикати в България и се отнася до Глава "Подлежащи на изпълнение актове" в Гражданско-процесуалния кодекс.
Както ви е известно, вследствие на изменените икономически условия, в България се създаде една нова обстановка при получаване на трудовите възнаграждения. Много често неизправни работодатели заменят трудовото възнаграждение с изплащане на месечни аванси и работниците дори изгубват представа за размера на това, което трябва да получат.
С предлаганите изменения, които са по отношение на чл. 237, чл. 238 и чл. 239, на първо място, се цели в принудително изпълнение да бъдат възприети и документите и извлеченията от счетоводните книги, с които се установяват задълженията на работниците, за парични вземания на работници и служители, произтичащи от трудови правоотношения. В тази си част предлаганият законопроект се стреми да създаде нови, по-облекчени условия за получаване на трудовите възнаграждения, които много често се явяват и единственият доход на цели семейства.
С измененията в чл. 238 предлагаме обезщетенията да бъдат разгледани и включени също към тези, които подлежат на предварително изпълнение.
Що се отнася до чл. 239, предложенията са да се ликвидират различията по отношение на предприятията в зависимост от собствеността, тъй като смятаме, че разпоредбите, включени до момента там, в ал. 2, противоречат на приетата Конституция през 1991 г. 
Като искам да благодаря на Комисията по правни въпроси за обективното отношение и за направените предложения, аз ви призовавам да подкрепите този законопроект, който ще има несъмнено влияние върху социалните процеси в България и ще облекчи възможността на работещите да получат законно своите доходи от своите работодатели. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Нихризов.
Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря ви, господин председателю. Мнозина в тази зала знаят моята слабост към гражданското съдопроизводство. Мога да говоря с часове по тази тема, но се надявам до 14,00 ч. да приемем двата законопроекта. 
Както казах в Правната комисия, искам и тук в пленарната зала да кажа, ние, включително и аз, ще подкрепим двата законопроекта – на господин Нихризов и на Министерския съвет. Не че те са толкова безспорни, не че не можем да ги доизмайсторим между първо и второ четене, но те са добра основа и са съвместими. 
Юридическата ми страст ме подтиква да кажа няколко думи около законопроекта, внесен от господин Нихризов. Той каза, че са го работили специалисти. Аз ще започна от чл. 239. Вижте, проблемът с учрежденията, тоест юридическите лица, които са на бюджетна издръжка, не е решен в Гражданския процесуален кодекс. И той не се отнася само до чл. 239, ал. 2, за предварителното изпълнение. Вярно е, че сега има една такава привилегия за учрежденията, включително сега те по чл. 63 не плащат държавна такса при завеждане на дела, в изпълнителния процес изпълнението може да бъде насочено по друг начин. Така че проблемът за държавните учреждения в текста на чл. 239 е един частен въпрос и мисля, че не бива парче по парче да го решаваме, а следва да решим общо големия проблем. Защото чл. 239, господин Нихризов, касае не само държавните учреждения, но, обърнете внимание, ние направихме това сега, в 2002 г., касае и лечебните заведения, субсидирани от републиканския и общинските бюджети. Разбирате, че има опасност при едно предварително изпълнение срещу болници да блокираме самото функциониране на лечебните заведения, а оттук и на болните, на пациентите. Така че трябва внимателно да пипаме ГПК, включително и в тази насока.
Бих искал да посоча още нещо тук, това е § 2. Аз съм за идеята да има предварително изпълнение по чл. 238, да сложим още една хипотеза – обезщетенията. Сега е само за трудовите възнаграждения, само за възнаграждения от труд. Но вашето второ изречение, че въззивната жалба не спира предварителното изпълнение на решението е просто излишно. Защото и сега в чл. 218, ал. 2, хипотезата е от 1999 г., е казано: “Касационната жалба по осъдителни решения не спира изпълнението им.” С други думи, въззивните решения, когато са осъдителни, макар и да нямат рес юдиката, имат така наречената изпълнителна сила. И това би следвало да отпадне.
Разбира се, големият проблем е в новата буква “к” на чл. 237, аз подкрепям тази идея, убеден съм в това. Въпросът, макар и в тази оредяла зала, е този, който е имал трудово възнаграждение, да не води дела, да не завежда дело в районен, че в окръжен съд, пък може и във Върховен съд да отиде. Ще води 5-6 години дела и даже и да ги спечели, толкова време е минало, а пък това са пари, с които той се издържа. Това е хубавата идея и аз, разбира се, я приветствам, приветства я цялата Правна комисия. Въпросът тук е чрез така нареченото несъдебно изпълнително основание, без да се води процес, да се вземе изпълнителен лист и гражданинът чрез съдия-изпълнителя да може по-леко да си получи парите. Но има един друг проблем – как ще се снабди този гражданин от своя работодател с тези документи и извлечения от счетоводните книги? Знаем какви са реалностите. Следователно след първо четене нека заедно да помислим как по законодателен път да принудим работодателя да дава тези извлечения от неговите счетоводни книги. Иначе ще бъде само едно пожелание. 
Приключвам дотук. Предполагам, че след като приемем окончателно и двата варианта на закона за изменение и допълнение на Гражданскопроцесуалния кодекс, ще имаме сигурно писане на статии какъв е характерът на едното и на другото производство, защото действително това пренасяне на Хагската конвенция в ГПК не е толкова безспорно, поне от гледна точка на характера на производството – дали е исково, дали е спор на съдебна администрация. Но дайте да ги приемем и дано да ги приложим в практиката. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря, господин Корнезов.
Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам ентусиазъм. 
В такъв случай не ми остава нищо друго, освен да подложа на гласуване двата законопроекта по реда на тяхното постъпване.
Първо подлагам на гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс № 3-02-01-6, внесен от Министерския съвет на 14 януари 2003 г.
Гласували 112 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 3.
Законопроектът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс на Министерския съвет се приема на първо четене.
Подлагам на гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс № 254-01-75, внесен от народния представител Йордан Нихризов на 1 август 2002 г.
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 127, против и въздържали се няма.
И този законопроект се приема.
С това се изчерпва точката от дневния ред.
Следващата точка е обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците. 
Ако ми позволите да направя кратък коментар относно работното време. Имаме 15 минути. Трябва да направя съобщенията за парламентарен контрол и т.н. Струва ми се, че законопроектът за изменение и допълнение на Закона за митниците е доста обстоен и сега не би трябвало да влизаме в дебат по същество. Следователно аз ще прочета съобщенията, които имам, включително и за парламентарния контрол, и след това ще закрия заседанието.
Комисията по културата ще заседава на 8 април 2003 г., вторник, от 14,00 ч. в зала 130 в сградата на Народното събрание на пл. “Княз Александър Батенберг” № 1 при следния дневен ред:
1. Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за народните представители – второ гласуване.
Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство ще проведе заседание днес, 3 април 2003 г., от 15,00 ч. в зала 232 на пл. “Княз Александър Батенберг” № 1.
Извънредното заседание на Комисията по икономическата политика, насрочено за 4 април, петък, се отлага за 8 април 2003 г., вторник, от 14,00 ч. в зала 134 на пл. “Княз Александър Батенберг” № 1 с дневен ред:
1. Обсъждане на проектодоговора за приватизация на БТК и съответствието му с приетата от Народното събрание Стратегия за приватизация.
2. Представяне и обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните, внесен от народния представител Пламен Моллов.
3. Обсъждане на кандидатури за членове на Комисията за защита на конкуренцията.
4. Обсъждане жилищните компенсаторни записи по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.
На 9 април 2003 г., сряда, от 11,00 ч. в зала “Запад” на съвместно заседание на Комисията по правата на човека и вероизповеданията и Комисията по здравеопазването Нейно Превъзходителство госпожа Марта Руедас, постоянен представител на Програмата на ООН за развитие в България ще представи целите на хилядолетието за развитие.
Съобщения за парламентарен контрол за 4 април 2003 г., петък:
Министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски ще отговори на актуален въпрос от народния представител Николай Камов и на две питания от народните представители Екатерина Михайлова и Иво Цанев, и на Сергей Станишев.
Министърът на външните работи Соломон Паси ще отговори на седем актуални въпроса от народните представители Стойчо Кацаров, Георги Пирински, Сергей Станишев, Татяна Дончева, Лютви Местан и Валери Димитров и Иван Искров.
Министърът на вътрешните работи Георги Петканов ще отговори на две питания от народните представители Тошо Пейков и Йордан Соколов.
Министърът на финансите Милен Велчев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Георги Пирински и на две питания от народните представители Димитър Йорданов и Никола Николов и група народни представители.
Министърът на културата Божидар Абрашев ще отговори на питане от народните представители Васил Маринчев и Кина Андреева.
Министърът на околната среда и водите Долорес Арсенова ще отговори на актуален въпрос от народния представител Любомир Пантелеев.
Министър Неждет Моллов ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Тодор Бояджиев и Стойко Танков и Емилия Масларова и на питане от народния представител Панайот Ляков.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски ще отговори на питане от народния представител Панайот Ляков.
Заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Петър Димитров и на питане от народните представители Росица Тоткова, Петър Жотев и Георги Станилов. 
Заместник министър-председателят и министър на труда и социалната политика Лидия Шулева ще отговори на актуален въпрос от народните представители Йордан Соколов и Стефан Мазнев.
На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със 7 дни са поискали:
- министърът на вътрешните работи Георги Петканов на питане от народния представител Радослав Илиевски;
- министърът на финансите Милен Велчев на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Бриго Аспарухов;
- министърът на държавната администрация Димитър Калчев на актуален въпрос от народния представител Румяна Георгиева;
- министърът на образованието и науката Владимир Атанасов на питане от народните представители Иван Николаев Иванов и Стойчо Кацаров;
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев на питане от народния представител Бойко Великов.
На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание поради отсъствието на народните представители от заседанието се отлагат отговорите на:
- питане от народния представител Анели Чобанова към министъра на държавната администрация Димитър Калчев;
- питане от народния представител Иван Николаев Иванов към министъра на транспорта и съобщенията Пламен Петров.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на здравеопазването Божидар Финков и министърът на отбраната Николай Свинаров.
По здравословни причини в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме.
Закривам заседанието. (Звъни.)
(Закрито в 13,53 ч.)
Председател:
           Огнян Герджиков

Заместник-председатели:
                      Камелия Касабова

                     Асен Агов
Секретари:
         Силвия Нейчева

         Несрин Узун