Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2003-10-03

Председателствали: заместник-председателят Камелия Касабова

Секретари: Светослав Спасов и Веселин Черкезов

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Откривам заседанието.
На основание чл. 40, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам като първа точка в дневния ред днес да бъде включен “Избор на Комисия за защита на конкуренцията”.
Моля да гласувате това предложение.
Гласували 100 народни представители: за 93, против 1, въздържали се 6.
Процедурното предложение е прието.
Преминаваме към:
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА.
Моля, господин Илчев, като вносител на проекта за решение, да го представите.
ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ: Благодаря, госпожо председател.
Проект за решение за избиране председател, заместник-председатели и членове на Комисията за защита на конкуренцията:
“Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за защита на конкуренцията
РЕШИ:
1. Избира Петко Георгиев Николов за председател на Комисията за защита на конкуренцията.
2. Избира Реджеб Исмаил Мустафа за заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията.
3. Избира Веселин Божков Божков за заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията.
4. Избира за членове на Комисията за защита на конкуренцията:
Елена Генчева Стоименова,
Румяна Ангелова Карлова,
Весела Цветанова Антонова,
Мария Михайлова Попова.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Илчев.
Имате думата за изказвания по проекта за решение.
Желаете ли да вземете отношение по проекта за решение? Вчера проектът беше раздаден в пленарната зала. Към него са приложени биографичните справки на предложените за членове на комисията. Няма желаещи.
Моля да гласуваме проекта за решение така, както беше представен от вносителя.
Гласували 135 народни представители: за 122, против 9, въздържали се 4.
Проектът за решение е приет.
Член 4, ал. 5 от Закона за защита на конкуренцията предвижда председателят, заместник-председателите и членовете на комисията да положат клетва пред Народното събрание.
Моля квесторите да поканят току-що избраните членове на комисията да положат клетва пред Народното събрание.
Заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен. (Всички народни представители стават.)
ПЕТКО НИКОЛОВ, РЕДЖЕБ МУСТАФА, ВЕСЕЛИН БОЖКОВ, ЕЛЕНА СТОИМЕНОВА, РУМЯНА КАРЛОВА, ВЕСЕЛА АНТОНОВА, МАРИЯ ПОПОВА: “Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Честито! Желая ви успех в новата дейност.
Господин Пенчев, заповядайте да направите процедурно предложение.
КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Знаете, че вчера отложихме разглеждането на първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за МВР. Моля да продължим днес нашата работа с разглеждането на този законопроект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля да гласуваме процедурното предложение, макар и формално, да продължим с първо четене на законопроекта за Министерството на вътрешните работи.
Гласували 88 народни представители: за 82, против 4, въздържали се 2.
Процедурното предложение е прието.

Преминаваме към:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.
Моля, господин Дончев, да представите доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: "Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа внесения законопроект на своето заседание на 10 септември 2003 г. В заседанието взеха участие представители на Министерството на вътрешните работи. Предложените промени в Закона за Министерството на вътрешните работи могат да се обособят в две основни групи.
Предвиждат се промени във функционалната компетентност на Национална служба “Гранична полиция” във връзка с осъществяването на правомощията й като национален орган за охрана на държавната граница и осъществяването на контрол за спазване на установения граничен режим. Предоставя се екстериториалност по отношение на компетентността на нейните органи при осъществяване на дейностите по предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления, свързани с нелегалната миграция и трафика на хора.
Създава се дирекция “Миграция” като специализирано структурно звено на МВР за осъществяване на административен контрол върху пребиваването на чужденци в Република България. Изискването да се разработи подобна миграционна политика, която да включва създаването на национален орган за нейното прилагане, е предвидено изрично в пътната карта на Република България за присъединяване към Европейския съюз, както и в актуализирания план за приемане на Шенгенското законодателство.

Изграждането на дирекция "Миграция" е изключително важно с оглед укрепването на административния капацитет за прилагане на законодателството в тази област. По този начин се отчита нарастването на нашите отговорности след присъединяването на страната към Европейския съюз по отношение на контрола върху миграционните процеси, с оглед бъдещите ни задължения като външна граница на съюза. 
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред приема за основателни мотивите на вносителя и предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, внесен от Министерския съвет на 24 юли 2003 г. 
Становището на комисията е прието на 10 септември 2003 г. с консенсус." Благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Дончев.
Имате думата за изказвания по законопроекта на първо четене.
За процедурно предложение има думата господин Дончев.
ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ): Процедурата, госпожо председател, е да гласуваме заместник-министърът на вътрешните работи господин Бойко Коцев да бъде поканен в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Моля да гласуваме процедурното предложение заместник-министър Коцев да бъде допуснат до пленарната зала.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
Имате думата за изказвания по законопроекта. Няма желаещи.
В такъв случай подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 302-01-41, внесен от Министерския съвет.
Моля, гласувайте.
Гласували 83 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 3.
Законопроектът е приет на първо гласуване.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА.
Господин Близнаков, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
"Глава девета – Електроенергетика".
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на главата.
Има предложение на народните представители Румен Овчаров и Йордан Димов:
"В Глава девета – "Електроенергетика" да се създаде нов раздел със следното наименование – "Производство на електрическа и топлинна енергия от местни твърди енергийни суровини", със следните членове:
	"(1) Основен енергиен ресурс за производство на електрическа и топлинна енергия са местните твърди енергийни източници.
	(2) Министърът на енергетиката и енергийните ресурси утвърждава прогнози за количеството и ценовото равнище на добива на местни твърди енергийни източници.
	(3) Министърът на енергетиката и енергийните ресурси ежегодно утвърждава квота за задължително изкупуване на електрическа и топлинна енергия от производители, ползващи местни твърди енергийни източници, с цена над средната за страната, в размер до 15% от цялата консумирана електрическа и топлинна енергия.
	(4) С Наредбата за издаване и търговия със зелени сертификати министърът на енергетиката и енергийните ресурси определя специфичните изисквания и условия към производителите на местни твърди енергийни източници."
Комисията не подкрепя предложението на народните представители Румен Овчаров и Йордан Димов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Имате думата за изказвания по наименованието на Глава девета и предложението за създаване на нов раздел. Няма желаещи.
Моля да гласуваме наименованието на Глава девета от законопроекта, подкрепено от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 71, против 14, въздържали се 6.
Наименованието е прието.
Моля да гласуваме предложението на народните представители Румен Овчаров и Йордан Димов за създаване на нов раздел, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 23, против 45, въздържали се 15.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: "Раздел I – Електроенергийна система".
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 80. (1) Всички електроенергийни обекти на територията на страната се свързват и функционират в единна електроенергийна система с общ режим на работа и с непрекъснат процес на производство, преобразуване, пренос, разпределение и потребление на електрическа енергия.
	(2) Електроенергийната система обхваща електрическите централи, преносната мрежа, отделните разпределителни мрежи и електрическите уредби на потребителите.
	(3) Паралелната работа на електроенергийната система с други електроенергийни системи и обединения на системи се осъществява в съответствие със сключените международни актове в областта на електроенергетиката и при спазване на техническите норми и изискванията за безопасна работа."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 80, който става чл. 82.


"Чл. 81. (1) Устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществяват съгласно норми, предвидени в:
1. наредба за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, която регламентира техническите норми за проектиране и изграждане на електрически уредби и електропроводни линии;
2. наредба за техническата експлоатация на електрическите централи и мрежи, която регламентира условията и реда за организация и техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, на централи за производство на електрическа и/или топлинна енергия, на топлопреносни мрежи, на хидротехническите съоръжения на централите и техните механични части (и управление и техническа експлоатация на електрически централи и мрежи);
3. наредба за техническата експлоатация на енергообзавеждането, която регламентира правилата за поддържане в техническа изправност и правилата за безопасна експлоатация на електрическите уредби и съоръжения на потребителите;
4. наредба за управление на електрическата система, която регламентира правата и задълженията на преносното предприятие, оператора на електроенергийната система и присъединените към преносната мрежа лица във връзка с планиране развитието на преносната мрежа, планиране и управление на режима на работа на електроенергийната система, процедурите по задължителния обмен на данни, реда за оперативно оповестяване и обмен на информация, създаване и изпълнение на защитен план и план за възстановяване на електроенергийната система, условия и ред за провеждане на системни изпитвания и за предоставяне на допълнителни услуги;
5. наредба за управление на разпределителните мрежи, която регламентира правата и задълженията на разпределителното предприятие и присъединените към съответната мрежа лица във връзка с планиране развитието на мрежата, планиране и управление на режима на работа на разпределителната мрежа, процедурите по задължителен обмен на данни, реда за оперативно оповестяване и обмен на информация, създаване и изпълнение на местен защитен план и за предоставяне на допълнителни услуги;
6. наредба за измерване на количеството електрическа енергия, регламентираща принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, както и създаването и поддържането на база данни с регистрацията от средствата за търговско измерване.
	(2) Наредбите по ал. 1 се издават от министъра на енергетиката и енергийните ресурси. Наредбите по ал. 1, т. 4-6 се издават от министъра на енергетиката и енергийните ресурси по предложение на комисията.
	(3) Техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси."
Уважаеми колеги, по този текст на чл. 81 комисията е изготвила подобрена редакция. Тя предлага той да стане чл. 83.
Представям ви подобрената редакция на чл. 83:
"Чл. 83. (1) Устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществяват съгласно норми, предвидени в:
1. наредба за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, която регламентира техническите норми за проектиране и изграждане на електрически уредби и електропроводни линии;
2. наредба за техническата експлоатация на електрическите централи и мрежи, която регламентира условията и реда за организация и техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, на централи за производство на електрическа и/или топлинна енергия, на топлопреносни мрежи, на хидротехническите съоръжения на централите и техните механични части (и управление и техническа експлоатация на електрически централи и мрежи);
3. наредба за техническата експлоатация на енергообзавеждането, която регламентира правилата за поддържане в техническа изправност и правилата за безопасна експлоатация на електрическите уредби и съоръжения на потребителите;
4. правилата за управление на електроенергийната система, които регламентират правата и задълженията на преносното предприятие, оператора на електроенергийната система и присъединените към преносната мрежа лица във връзка с планиране развитието на преносната мрежа, планиране и управление на режима на работа на електроенергийната система, процедурите по задължителния обмен на данни, реда за оперативно оповестяване и обмен на информация, създаване и изпълнение на защитен план и план за възстановяване на електроенергийната система, условия и ред за провеждане на системни изпитвания и за предоставяне на допълнителни услуги;
5. правилата за управление на разпределителните мрежи, които регламентират правата и задълженията на разпределителното предприятие, оператора на разпределителната мрежа и присъединените към съответната мрежа лица във връзка с планиране развитието на мрежата, планиране и управление на режима на работа на разпределителната мрежа, процедурите по задължителен обмен на данни, реда за оперативно оповестяване и обмен на информация, създаване и изменение на местен защитен план и за предоставяне на допълнителни услуги;
6. правилата за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, както и създаването и поддържането на база данни с регистрацията от средствата за търговско измерване.
	(2) Наредбите по ал. 1, т. 1-3 се издават от министъра на енергетиката и енергийните ресурси. Правилата по ал. 1, т. 4-6 се приемат от комисията по предложение на енергийните предприятия.
	(3) Техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
Моля да гласуваме наименованието на Раздел I и членове 80 и 81 по номерацията на вносителя в редакция, предложена от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 9.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: "Раздел II – Производство на електрическа енергия".
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на раздела.
"Чл. 82. Производство на електрическа енергия могат да осъществяват енергийни предприятия, получили лицензия за производство по реда на този закон, освен в случаите по чл. 37, ал. 4, т. 1."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 82, който става чл. 84, като числото "37" се заменя с "39".
"Чл. 83. (1) Производителите на електрическа енергия са длъжни да поддържат резерви от горива в количество, което да гарантира продължително и надеждно производство.
	(2) Условията и редът за набирането, поддържането на резервите от горива и контролът се определят с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 83, който става чл. 85.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
За изказвания по Раздел II няма желаещи.
Моля да гласуваме наименованието на Раздел II и членове 82 и 83, подкрепени от комисията.
Гласували 79 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: “Раздел ІІІ – Пренос на електрическа енергия”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на раздела.
“Чл. 84. (1) Преносът на електрическата енергия и експлоатацията на преносната мрежа се осъществяват от преносно предприятие – собственик на преносната мрежа, лицензирано за извършване пренос на електрическа енергия.
	  (2) Преносът на електрическа енергия е всеобщо предлагана услуга.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 84, който става чл. 86.
“Чл. 85. (1) Преносното предприятие осигурява:
1. единното управление на електроенергийната система и надеждното функциониране на преносната мрежа;
2. преноса и транзита на електрическа енергия по преносната мрежа;
3. поддържането на обектите и съоръженията на преносната мрежа в съответствие с техническите изисквания и с изискванията за безопасност при работа;
4. разширение, реконструкция и модернизация на преносната мрежа в съответствие с дългосрочните прогнози и планове за развитие на електроенергетиката;
5. поддържането и развитието на спомагателните мрежи.
	  (2) За изготвяне на електроенергийния баланс на страната преносното предприятие:
1. разработва краткосрочни и дългосрочни прогнози за изменение на потреблението на електрическа енергия в страната;
2. организира извършването на проучвания на възможностите за разширение и модернизация на преносната мрежа с оглед въвеждането в експлоатация на нови мощности, извеждането от експлоатация на съществуващи производствени мощности, присъединяването към преносната мрежа на нови потребители, очакваното увеличаване на количеството пренасяна електрическа енергия, въвеждането на нови технологии, осигуряващи по-високо качество и сигурност на предоставяните услуги и ефективност на дейността; проучванията се придружават от технико-икономически и екологичен анализ;
3. изготвя краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози и планове за разширение и модернизация на преносната мрежа и развитие на спомагателните мрежи;
4. изготвя краткосрочни и дългосрочни планове за развитие на електроенергийната система с цел осигуряване на електроенергийния баланс;
5. въз основа на проучванията, прогнозите и плановете изготвя и предоставя на министъра на енергетиката и енергийните ресурси проект на електроенергиен баланс на страната и списък на необходимите за задоволяване нуждите на страната нови производствени мощности и междусистемни електропроводи.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 85, който става чл. 87.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Изказвания по раздел ІІІ? Няма желаещи.
Моля да гласуваме наименованието на раздел ІІІ и чл. 84 и 85, подкрепени от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: “Раздел ІV – Разпределение на електрическата енергия”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на раздела.
“Чл. 86. (1) Разпределението на електрическа енергия и експлоатацията на разпределителните мрежи се осъществяват от разпределителни предприятия - собственици на разпределителните мрежи на обособена територия, лицензирани за извършване на разпределение на електрическа енергия за съответната територия.
	  (2) Преносът на електрическа енергия през разпределителните мрежи е всеобщо предлагана услуга.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 86, който става чл. 88.
“Чл. 87. За територията, обхваната от разпределителната мрежа, разпределителното предприятие осигурява:
1. разпределение на електрическата енергия, постъпваща в разпределителната мрежа;
2. непрекъснатост на електроснабдяването и качество на доставяната електрическа енергия;
3. управление на разпределителната мрежа;
4. поддържането на разпределителната мрежа, обектите и съоръженията и спомагателните мрежи в съответствие с техническите изисквания;
5. разширяване, реконструкция и модернизация на разпределителната мрежа и спомагателните мрежи;
6. други услуги.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 87, който става чл. 89.
“Чл. 88. Разпределителното предприятие:
1. проучва перспективите за икономическо развитие и изменението на електропотреблението на съответната територия;
2. изготвя краткосрочни и дългосрочни планове за развитие на разпределителната мрежа;
3. предоставя резултатите от проучванията и изготвените планове по т. 1 и 2 на преносното предприятие.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 88, който става чл. 90.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
Моля да гласуваме наименованието на раздел ІV и членове от 86 до 88, подкрепени от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: “Раздел V – Търговски взаимоотношения. Страни по сделките с електрическа енергия”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на раздела.
Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 89, който става чл. 91:
“Чл. 91. (1) Сделки с електрическа енергия могат да се сключват по регулирани от комисията цени, по свободно договорени цени между страни и на организиран пазар на електрическа енергия.
	  (2) Сделките с електрическа енергия се извършват при спазване разпоредбите на този закон и правилата за търговия с електрическа енергия, приети от комисията по предложение на енергийните предприятия.
	  (3) С правилата по ал. 2 се определя начинът на администриране на сделките и на организиране и работа на пазара на балансираща енергия.”
“Чл. 90. Страни по сделките за продажба на електрическа енергия са:
1. общественият доставчик на електрическа енергия;
2. обществените снабдители на електрическа енергия;
3. производителите;
4. потребителите – клиенти на обществения доставчик на електрическа енергия и обществените снабдители на електрическа енергия;
5. преносното предприятие;
6. разпределителните предприятия;
7. търговците на електрическа енергия;
8. привилегированите потребители.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 90, който става чл. 92.

“Чл. 91. (1) Общественият доставчик на електрическа енергия осигурява снабдяването с електрическа енергия на обществените снабдители и на потребители, присъединени към преносната мрежа.
      (2) Общественият доставчик има изключително право да сключва сделки за внос и износ на електрическа енергия.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 91, който става чл. 93.
“Чл. 92. Обществените снабдители на електрическа енергия осигуряват снабдяването с електрическа енергия на потребители, присъединени към разпределителните мрежи, за териториите на които снабдителите имат лицензия.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 92, който става чл. 94.
Относно чл. 93. Комисията подкрепя текста на вносителя със следната подобрена редакция на чл. 93, който става чл. 95:
“Чл. 95. Привилегированите потребители са потребители на електрическа енергия, които отговарят на условията, определени в правилата по чл. 24, ал. 2, и имат право да избират лицето, от което закупуват електрическа енергия.”
Относно чл. 94. Комисията подкрепя текста на вносителя със следната редакция на чл. 94, който става чл. 96:
“Чл. 96. Търговците на електрическа енергия са лицензирани за дейността си лица, които отговарят на условията за финансово гарантиране на сключваните от тях сделки с електрическа енергия, определени в правилата по чл. 24, ал. 2, и които имат право да купуват електрическа енергия от производителите в рамките на разполагаемостта, определена по реда на чл. 21, т. 17, и да снабдяват привилегировани потребители.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Има ли изказвания по Раздел V от законопроекта? Няма желаещи.
Моля да гласуваме наименованието на Раздел V и членове от 89 до 94. Текстовете са в редакция на комисията.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ÄÎÊËÀÄ×ÈÊ ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: “Раздел VI – Сделки при регулирани цени.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на раздела.
Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 95, който става чл. 97:
“Чл. 97. (1) По регулирани от комисията цени се сключват сделките с електрическа енергия между:
1. производителите и обществения доставчик;
2. производителите и обществените снабдители;
3. обществения доставчик и обществените снабдители;
4. обществения доставчик и потребителите, присъединени към преносната мрежа;
5. обществените снабдители и потребителите, присъединени към присъединителните мрежи;
6. обществен снабдител и друг обществен снабдител;
7. обществения доставчик и преносното предприятие или съответните разпределителни предприятия за електрическа енергия, необходима за компенсиране на технологичните разходи по пренос на електрическа енергия през съответните мрежи.
      (2) Когато количествата договорена електрическа енергия по ал. 1, т. 1 и т. 2 са недостатъчни за снабдяване на потребителите, общественият доставчик и обществените снабдители могат да купуват по регулирани цени електрическа енергия от производителите от количествата, определени по реда на чл. 21, т. 17.
      (3) Доставката на електрическа енергия по ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 е всеобщо предлагана услуга по смисъла на този закон, която се предоставя при условията на равнопоставеност.”
“Чл. 96. (1) Обществените снабдители на електрическа енергия продават електрическа енергия на потребители при публично известни общи условия.
      (2) Общите условия по ал. 1 се изготвят от обществените снабдители на електрическа енергия и се одобряват от комисията.
      (3) Общите условия съдържат задължително:
1. условията за качество на снабдяването;
2. информация, която се предоставя от дружествата;
3. срок на договора;
4. условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването;
5. отговорността на енергийното предприятие при нерегламентирано прекъсване и некачествено снабдяване.
      (4) Обществените снабдители на електрическа енергия публикуват одобрените общи условия най-малко в един централен и един местен всекидневник. Общите условия влизат в сила 30 дни след първото им публикуване, без да е необходимо изрично писмено приемане от потребителите.
      (5) В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат при съответния обществен снабдител на електрическа енергия заявление, в което да предложат специални условия. Приетите от обществения снабдител на електрическа енергия специални условия, различни от публикуваните общи условия, се отразяват в допълнителни писмени споразумения.
      (6) Процедурата, предвидена в ал. 2 - 4 се прилага и при внасяне на промени в общите условия.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 96, който става чл. 98.
Относно чл. 97. Комисията подкрепя текста на вносителя със следната редакция на чл. 97, който става чл. 99:
“Чл. 99. (1) За целите на балансиране на производството и потреблението на електрическа енергия операторът на електроенергийната система организира пазар на балансираща енергия в съответствие с правилата по чл. 91, ал. 2.
      (2) Преносното предприятие е страна по всички сделки с балансираща енергия. Преносното предприятие сключва сделки за балансираща енергия с производителите, търговците, привилегированите потребители и обществения доставчик.
      (3) Преносното предприятие не формира печалба от сделките по ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Близнаков.
Имате думата за изказвания по тези текстове. Няма желаещи.
Гласуваме наименованието на Раздел VI и членове от 95 до 97.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ÄÎÊËÀÄ×ÈÊ ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: “Раздел VII – Сделки при свободно договорени цени.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на раздела.
Относно чл. 98. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 98, който става чл. 100 в подобрена редакция:
“Чл. 100. (1) Сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени могат да сключват помежду си производителите, търговците на електрическа енергия и привилегированите потребители.
      (2) Производителите могат да сключват сделките по ал. 1 за количествата електрическа енергия, определена по реда на чл. 21, т. 17.
      (3) Когато количествата договорена електрическа енергия по чл. 97, ал. 1, т. 1 и т. 2 са недостатъчни за задоволяване потреблението на потребителите, присъединени към преносната или разпределителните мрежи, общественият доставчик и обществените снабдители могат да купуват електрическа енергия от търговци на електрическа енергия по свободно договорена цена след разрешение на комисията.”
Относно чл. 99. Комисията предлага следната окончателна редакция на чл. 99, който става чл. 101:
“Чл. 101. (1) За един и същ период от време, определен в правилата по чл. 91, ал. 2, привилегированите потребители могат да сключват сделки при условията на свободно договорени цени и/или по регулирани от комисията цени в случаите, предвидени в същите правила.
      (2) Операторът на електроенергийната система отчита потребената електрическа енергия по ред и начин, определени с правилата по чл. 91, ал. 2.”

"Чл. 100.	(1) Производителите, търговците, общественият доставчик, обществените снабдители на електрическа енергия и привилегированите потребители могат да сключват сделки за електрическа енергия с лица:
1. местни лица в държава-членка на Европейския съюз;
2. регистрирани в държава, с която Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ има постигната договореност по силата на международен акт за взаимно прилагане на съответното право на европейските общности.
	(2) Алинея 1 се прилага, когато:
1. на производителите, търговците на електрическа енергия, обществения доставчик, обществените снабдители на електрическа енергия и на привилегированите потребители е признато правото за свободна търговия с електрическа енергия, съгласно законодателството на другата държава, и
2. при условията на взаимност законодателството на другата държава предвижда възможност за свободна търговия с електрическа енергия за свои привилегировани потребители.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 100, който става чл. 102.
Комисията предлага следната подобрена редакция за чл. 101, който става чл. 103.
“Чл. 103. (1) Сделките на организирания пазар на електрическа енергия се осъществяват в съответствие с правилата за търговия с електрическа енергия, определени по чл. 91, ал. 2.
	(2) Организирането на пазар на електрическа енергия се извършва от лице, получило лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 6, което:
1. организира получаване на оферти за продажба и покупка на електрическа енергия;
2. извършва съпоставяне на офертите за продажба и покупка за съответния период до покриване на търсенето;
3. информира участниците и оператора на електроенергийната система за сделките на организирания пазар и отчита ограниченията и промените, налагащи се от ограничения в преносните възможности или от аварийни ситуации в мрежите;
4. определя цена на търгуваната електрическа енергия за всеки период.
	(3) На организирания пазар на електрическа енергия могат да участват:
1. производителите в рамките на разполагаемостта, определена по реда на чл. 21, т. 17;
2. привилегированите потребители;
3. търговците на електрическа енергия;
4. общественият доставчик – за количества електрическа енергия по чл. 100, ал. 3;
5. обществените снабдители – за количества електрическа енергия по чл. 100, ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
Изказвания по този раздел? Няма желаещи.
Моля да гласуваме раздел VІІ и текстовете от чл. 98 до чл. 101, подкрепени от комисията. 
Гласували 88 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 3. 
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: “Раздел VІІІ – Сделки за пренос, допълнителни услуги и студен резерв”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на раздела.
“Чл. 102. (1) Производителите и вносителите на електрическа енергия сключват договори с преносното и/или с разпределителното предприятие за пренос на количествата постъпила електрическа енергия в съответната мрежа.
	(2) Общественият доставчик на електрическа енергия сключва договори с разпределително предприятие за пренос през съответната разпределителна мрежа на количествата електрическа енергия, продавани от него на обществените снабдители.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 102, който става чл. 104.
За чл. 103, който става чл. 105 комисията предлага следната подобрена редакция:
“Чл. 105. (1) С цел гарантиране сигурната работа на електроенергийната система преносното предприятие сключва сделки за допълнителни услуги и студен резерв при условията и по реда на чл. 83, ал. 1, т. 4.
	(2) Студеният резерв по ал. 1 се осигурява чрез сделки за закупуване на разполагаемост в количества, определени въз основа на степента на надеждност на електроснабдяването по чл. 4, ал. 2, т. 4.
	(3) Условията и редът за закупуване на количествата студен резерв по ал. 2 се определят с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4.
Чл. 104. С цел гарантиране сигурната работа на разпределителните мрежи разпределителните предприятия сключват сделки за допълнителни услуги при условията и по реда на чл. 81, ал. 1, т. 4.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 104, който става чл. 106, като числото “81” се заменя с “83”.
Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 105, който става чл. 107:
“Чл. 107. Общественият доставчик и обществените снабдители на електрическа енергия, преносното предприятие и разпределителните предприятия могат да събират вземанията си за доставяна или пренесена електрическа енергия от неизправни длъжници по реда на чл. 237, буква “к” от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечения от сметките.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Изказвания по раздел VІІІ? Няма желаещи.
Моля да гласуваме раздел VІІІ и членове от 102 до 105, подкрепени от комисията. 
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: “Раздел ІХ – Оперативно управление”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на раздела.
“Чл. 106. (1) Централизираното оперативно управление, контролът и координирането на режима на работа на електроенергийната система се осъществяват от оператора на електроенергийната система и от операторите на всяка от разпределителните мрежи.
	(2) Операторът на електроенергийната система е специализирано звено на преносното предприятие.
	(3) Оперативното управление и осигуряването на надеждното функциониране на разпределителните мрежи се осъществяват от операторите на съответните мрежи.
	(4) Операторите на разпределителните мрежи са специализирани звена на разпределителните предприятия.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 106, който става чл. 108.
Относно чл. 107 комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 107, който става чл. 109:
“Чл. 109. (1) Операторът на електроенергийната система е длъжен да осигурява:
1. сигурно, безопасно и ефективно функциониране на електроенергийната система;
2. поддържане на баланса между производството и потреблението на електрическа енергия;
3. осъществяване на съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на другите страни в съответствие с международните договори;
4. равнопоставен достъп за пренос на електрическа енергия при спазване на изискванията за качество;
5. сигурно и ефективно функциониране на спомагателните мрежи.
	(2) Разпорежданията на оператора на електроенергийната система, свързани с изпълнението на възложените му с този закон задължения, са задължителни за операторите на разпределителните мрежи и за производителите на електрическа енергия и потребителите на електрическа енергия, присъединени към преносната мрежа.”
За чл. 108, който става чл. 110, комисията предлага следната подобрена редакция:
“Чл. 110 (1) За целите на измерването на количествата електрическа енергия операторът на електроенергийната система осигурява:
1. техническо и метрологично осигуряване, развитие и модернизация на средствата за търговско измерване на количеството електрическа енергия, постъпваща и напускаща преносната система;
2. поддържане на бази данни с регистрацията от средствата за търговско измерване на количеството електрическа енергия по т. 1 и по сделките със свободно договорени цени и на балансиращия пазар.
	(2) Собствениците на средства за търговско измерване на количествата електрическа енергия предоставят данните от измерванията на тези средства, отнасящи се до сделките със свободно договорени цени и с балансираща енергия.
	(3) Страните по сделките с електрическа енергия имат право да получават информация от базата данни относно количествата енергия, търгувани от тях по сделките.”
Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 109, който става чл. 111:
“Чл. 111 (1) Операторът на електроенергийната система администрира сделките с електрическа енергия през преносната електрическа мрежа и двустранните договори за покупка на електрическа енергия при свободно договорени цени и организира пазар на балансираща енергия в съответствие с правилата по чл. 91, ал. 2, като:
1. поддържа регистри за лицата, сключващи сделки при свободно договорени цени и на пазара на балансираща енергия;
2. поддържа регистри за сключените между лицата по т. 1 договори;
3. приема, подрежда в приоритетни списъци по цена и технологични критерии и активира предложения и заявки за покупка/продажба на балансираща енергия;
4. прилага методика за изчисляване и определя цени на балансиращата енергия за всеки период на сетълмент;
5. изготвя предварителни и окончателни уведомления за дължимите суми за балансираща енергия от участниците за всеки период на сетълмент;
6. контролира финансовата обезпеченост на сделките с балансираща енергия и дава задължителни указания на участниците на пазара във връзка с това;
7. при възникване на обстоятелства, застрашаващи сигурността на работата на електроенергийната система или на части от нея, има право временно да спира изпълнението на сделки или да променя договорените количества електрическа енергия по тях при условия и по начин, описани в правилата по чл. 91, ал. 2;
8. предоставя информация за прогнозно потребление на електрическа енергия, ограничения в преносната система, справки за цени на балансираща енергия за минали периоди и друга информация, необходима на участниците.
	(2) Разходите във връзка с изпълнение на функциите по ал. 1 се признават за икономически обосновани разходи по чл. 31, т. 2.
Чл. 110.	(1) Операторът на електроенергийната система регулира разпределението на електрическия товар на електроенергийната система между електрическите централи по технически и икономически критерии.
	(2) При разпределението на електрическия товар операторът на електроенергийната система осигурява спазването на сключените договори, в които е предвидено задължително изкупуване на част или на цялата произведена електрическа енергия по този закон.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 110, който става чл. 112.
Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 111, който става чл. 113:
“Чл. 113.	(1) Операторите на разпределителните мрежи са длъжни да осигуряват:
1. надеждно, безопасно и ефективно функциониране на съответната разпределителна мрежа;
2. надеждно и ефективно функциониране на спомагателните мрежи;
3. равнопоставен достъп за пренос на електрическа енергия при спазване на изискванията за качество;
4. равнопоставеност на производителите и на потребителите, свързани към мрежата.
	(2) Разпорежданията на оператора на разпределителната мрежа, свързани с изпълнението на възложените му с този закон задължения, са задължителни за оперативния дежурен персонал от енергийните обекти и производителите на електрическа енергия, свързани директно към съответната разпределителна мрежа.
Чл. 112. Операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи са длъжни да пазят поверителността на търговската информация, получена при и по повод изпълнението на техните задължения.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 112, който става чл. 114.
“Чл. 113. Условията и редът, при които се осъществява дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите, се определят с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 113, който става чл. 115.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Има ли желаещи за изказване по тези текстове? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел IХ и членове от 106 до 113 включително.
Гласували 89 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: “Раздел Х – “Присъединяване на производители и потребители към мрежите. Достъп до мрежите”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на раздела.
Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 114, който става чл. 116:
“Чл. 116.	(1) Преносното, съответно разпределителното, предприятие е длъжно да присъедини всеки производител на електрическа енергия, разположен на съответната територия, който:
1. е сключил писмен договор с преносното или разпределителното предприятие по цена за присъединяване, определена съгласно наредбата по чл. 36, ал. 3;
2. е изпълнил условията за присъединяване към преносната или разпределителната мрежа, и
3. има изградени електрически уредби в границите на собствения си имот или на имота, в който има право да строи, отговарящи на техническите норми и на изискванията за безопасна работа.
	(2) Преносното предприятие е длъжно при условията на ал. 1 да присъединява обекти на разпределителните предприятия.
	(3) Преносното или съответното разпределително предприятие е длъжно да извършва разширението и реконструкцията на преносната или разпределителните мрежи, свързани с присъединяването на електрически централи до мястото на присъединяването.
	(4) Извършеното разширение и реконструкция по ал. 3 е собственост на преносното, съответно на разпределителното, предприятие.
	(5) В случаите, когато мястото на присъединяването не съвпада с границите на собственост на електрическите уредби на производителя, свързващите ги електропроводни линии с високо или средно напрежение се изграждат от преносното, съответно от разпределителното, предприятие и са негова собственост.
	(6) Произведената електрическа енергия се измерва със средства за търговско измерване – собственост на преносното, съответно на разпределителното, предприятие, като изискванията, на които трябва да отговарят, и мястото им на разположение се определят с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6.
	(7) Условията и редът за присъединяване към съответната мрежа, за преустановяване на присъединяването или снабдяването с електрическа енергия и границата на собственост между електрическите съоръжения се определят с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.”
Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 115, който става чл. 117:
“Чл. 117.	(1) Преносното, съответно разпределителното, предприятие е длъжно да присъедини всеки обект на потребител на електрическа енергия, разположен на съответната територия, който:
1. има изградени електрически уредби в границите на имота си, отговарящи на техническите норми и на изискванията за безопасна работа;
2. е изпълнил условията за присъединяване към преносната, съответно разпределителната мрежа, и
3. е сключил писмен договор с преносното, съответно разпределителното, предприятие по цена за присъединяване, определена съгласно наредбата по чл. 36, ал. 3.
	(2) С разрешение на комисията разпределителното предприятие може да присъединява потребител на електрическа енергия, който се намира на територията на друго разпределително предприятие, когато това е технически и икономически целесъобразно и е в интерес на потребителите.
	(3) Условията и редът за присъединяване към преносната или разпределителната мрежа и за сключване на договорите по ал. 1 се уреждат с наредбата по чл. 116, ал. 7.
	(4) Отказът на енергийното предприятие да извърши присъединяване е мотивиран.
	(5) Електрическите уредби с високо и средно напрежение, които служат за снабдяване с електрическа енергия само на един потребител на електрическа енергия за стопански нужди, се изграждат за негова сметка и са негова собственост.
	(6) Електрическите съоръжения с ниско напрежение, които се намират в имотите на потребителите и са разположени след границите на собственост на съоръженията, се изграждат за тяхна сметка и са тяхна собственост.
	(7) Потребителите са длъжни да предоставят достъп на преносното, съответно на разпределителното, предприятие през собствените си уредби и съоръжения за целите на преобразуването и пренос на електрическа енергия до други потребители. Цената за предоставения достъп се определя по методика, одобрена от комисията.”
Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 116, който става чл. 118:
“Чл. 118.	(1) Преносното и разпределителното предприятие са длъжни да осигурят достъп при условията на равнопоставеност до преносната и разпределителните мрежи на лицата, отговарящи на правилата по чл. 24, ал. 2.
	(2) Преносното, съответно разпределителното, предприятие може да откаже достъп, в случай, че предоставянето на достъпа би довело до нарушаване на техническите условия и сигурността на мрежите или до влошаване на условията за снабдяване на други потребители.”
Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 117, който става чл. 119:
“Чл. 119.	(1) Производители могат да снабдяват с електрическа енергия свои клонове, предприятия и обекти, разположени на територията на страната:
1. през преносната и/или разпределителните мрежи, като сключват договор за пренос с преносното и/или с разпределителните предприятия, или
2. по изградени за тяхна сметка преки електропроводи до своите подразделения или обекти.
	(2) Преносното и/или съответните разпределителни предприятия могат да откажат сключването на договори за пренос чрез съответните мрежи в случаите по ал. 1, т. 1, когато:
1. преносните възможности на мрежите са недостатъчни, или
2. се нарушава надеждната работа на електроенергийната система и/или сигурността на снабдяването, или
3. не съществуват технически условия за измерване на консумираните количества електрическа енергия от собствено производство отделно от количествата, доставяни от други източници.
	(3) Начинът на разпределяне на електрическата енергия от собствено производство или на доставяната от други източници се определя с правилата по чл. 91, ал. 2.”

Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 118, който става чл. 120:
“Чл. 120. (1) Електрическата енергия, използвана от потребителите, се измерва със средства за търговско измерване – собственост на преносното или на съответното разпределително предприятие, разположени до или на границата на имота на потребителя.
      (2) Границата на собственост върху електрическите съоръжения и мястото на средствата за търговско измерване се определят съгласно изискванията на наредбата по чл. 116, ал. 7 и на правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6.
      (3) Преносното, съответно разпределителното, предприятие определя вида, броя и мястото на монтиране на измервателните уреди и съоръжения и на управляващите и комуникационните устройства към тях.
      (4) Когато утвърдените тарифи предоставят възможност на потребителите от дадена група да избират начина на измерване на количеството електрическа енергия, преносното, съответно разпределителното, предприятие е длъжно да монтира измервателни уреди, които да съответстват на писмено заявения избор на потребителя.
      (5) Условията и редът за подмяна на измервателен уред по искане на потребител в случаите по ал. 4 се определят с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6.”
Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 119, който става чл. 121:
“Чл. 121. (1) Преносното, съответно разпределителното, предприятие определя на потребителите задължителни технически условия за инсталиране на собствен източник на резервно захранване съгласно наредбата по чл. 83, ал. 1, т. 1.
      (2) Потребител, който желае да инсталира собствен източник за резервно захранване, е длъжен да уведоми писмено преносното, съответно разпределителното, предприятие и да осигурява достъп на техните представители до резервния източник за извършване на проверки.
      (3) Преносното, съответно разпределителното, предприятие има право да преустанови електроснабдяването на потребителя, в случай че не спазва задълженията си по ал. 1 и ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Изказвания има ли?
Господин Мазнев, заповядайте.
СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател!
Уважаеми дами и господа, вземам думата, за да изразя отношението си към чл. 116, ал.2, който става чл. 118.
В тази ал. 2 е казано, че “Преносното, съответно разпределителното, предприятие може да откаже достъп, в случай че предоставянето на достъпа би довело до нарушаване на техническите условия и сигурността на мрежите или до влошаване на условията за снабдяване на други потребители.”
Много точно в чл. 22, ал. 2 е казано, че “Условията, на които трябва да отговарят лицата, които имат право да сключват сделки, както и условията за предоставяне на достъп до съответните мрежи, се определят с наредба на министъра по предложение на комисията.”
Значи, съществува наредба, освен това, в ал. 1 много ясно е казано, че тези предприятия са длъжни да осигурят достъп и сега изведнъж тази ал. 2, без да са описани някакви критерии за този отказ. Тя може да се тълкува много широко и според мен е абсолютно недопустимо да съществува такъв текст в закона, след като много точно е казано в ал. 1 какви са условията и, второ, че ще има наредба. Не може така своеволно някой да отказва достъп въобще под претекст, че се нарушават техническите условия. Това за мен е крайно неточно.
Затова аз процедурно предлагам ал. 2 на чл. 116 да отпадне.
Подобно възражение, за да не вземам втори път думата, имам и за новия чл. 119, който е чл. 117, ал. 2, т. 3.
Точка 3 казва, че “преносното или съответните разпределителни предприятия могат да откажат сключването на договори за пренос, когато не съществуват технически условия за измерване”.
Това за мен също е неточен текст.
Много точно в чл. 120, ал. 4 е казано, че “когато утвърдените тарифи предоставят възможност на потребителите от дадена група да избират начина за измерване на количеството електрическа енергия, преносното, съответно разпределителното, предприятие е длъжно да монтира измервателни уреди…” и сега изведнъж тази т. 3 казва, че биха могли да не съществуват технически условия за измерване.
Кое е вярното – чл. 120 ли или чл. 119? Това е пълно противоречие.
За да се изгладят нещата, това е второто ми процедурно предложение, предлагам в новия чл. 119, бившия чл. 117, в ал. 2 т. 3 да отпадне. За мен това са неясни понятия, разтегливи и може да се спекулира с тях. Това все пак е закон, има и съответните наредби, така че предлагам тази т. 3 да отпадне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Мазнев.
Други изказвания по тези текстове има ли?
Господин Димчев, заповядайте.
ДИМЧО ДИМЧЕВ (НДСВ): Благодаря, госпожо председател!
Уважаеми колеги, в чл. 117, който става чл. 119, ал. 1, към т. 1 бих желал да направя едно предложение, с което да се подобри редакцията на тази т. 1. Тоест, моето предложение е следното:
“1. през преносната и/или разпределителните мрежи високо, средно и ниско напрежение до конкретния обект, като сключват договор за пренос с преносното и/или разпределителните предприятия;”
Смисълът на предложението е да се даде право на производителите на ел.енергия, например ТЕЦ-ове, да захранват свои обекти и абонатни станции по мрежата ниско напрежение, за което да заплащат само транспортните такси и съответно да не се даде възможност за тълкуване на закона, а законът да се изпълнява точно така, както е предложен.
Затова моето предложение е тази корекция на т. 1. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Димчев.
Други изказвания по тези текстове има ли?
Думата има заместник-министър Ангел Минев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНГЕЛ МИНЕВ: Бих искал да изразя мнението на вносителя по предложението на народния представител за изменение на чл. 119, ал. 1, т. 1 – подкрепяме предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Минев изказа положително становище. Той няма право да подкрепя предложението, но изказа положително становище по предложената редакция на т. 1 на ал. 1 на чл. 119.
Преминаваме към гласуване.
Моля да гласуваме предложението, направено от господин Мазнев, в чл. 116, който става чл. 118, ал. 2 да отпадне.
Гласували 92 народни представители: за 19, против 73, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
За процедура думата има господин Мазнев.
СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, взимам думата, за да направя процедура за прегласуване.
Уважаеми колеги, може би не останах разбран. Тази ал. 2 на чл. 116 наистина разводнява текста и прави безсмислени много текстове от цялата тази глава.
Пак ви казвам, че много точно е казано в чл. 120, че самите потребители могат да избират начина за измерване. От друга страна, има наредби, които казват кой може да има достъп и кой може да няма достъп. Съвсем несправедливо е някой да решава извън наредбите и извън закона кога може да откаже достъп.
Ето защо правя предложение за прегласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Ще вземете ли отношение, господин Минев, по предложението на господин Мазнев да отпадне ал. 2 на чл. 116? Заповядайте.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНГЕЛ МИНЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 
Господин Мазнев, за да може да се включат техническите критерии, при които се дава възможност за отказване на достъп в наредбите, то такава възможност трябва да съществува на законово ниво. Иначе наредбата противоречи на закона. Новият чл. 120 казва единствено и само, че можете да избирате начина на измерване, няма нищо общо с достъпа. Това е началото на либерализацията на търговията в електроенергетиката. В никакъв случай не може да се допусне при нарушаване на техническите условия за експлоатация на мрежата да няма възможност да се откаже достъп. Така че този текст е абсолютно коректен. Той предпазва всички останали потребители, присъединени към мрежата, които не искат или нямат право на достъп през мрежата и не отговарят на другите критерии. Отпадането на тази алинея ще създаде хаос в търговията и спазването на техническите условия в електропреносната и разпределителната система.
Ако разрешите, бих взел отношение и по другото предложение на господин Мазнев – по чл. 119, ал. 2, т. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Да, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНГЕЛ МИНЕВ: Благодаря. 
Тази точка гласи: “Не съществуват технически условия за измерване на консумираната електрическа енергия”.
Наистина не съществуват, господин Мазнев. Има страшно сложни вътрешни схеми. Това обикновено са заводски централи, в които има десетки други потребители и за да се направи точна и коректна схема трябва да се направят огромни капиталовложения, като се монтират електромери на всеки един отделен потребител. И тъй като тези разходи се покриват от всички останали потребители, то е въпрос на икономическа оценка дали в една уредба трябва да се монтират 100 електромера, за да може да се даде право на един потребител да ползва тази преференция. Тези 100 електромера се плащат от всички останали чрез тарифите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Прегласуваме предложението на господин Мазнев за отпадане на ал. 2 на чл. 116.
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 24, против 84, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Гласуваме предложението на господин Мазнев в чл. 117, ал. 2, т. 3 да отпадне.
Гласували 87 народни представители: за 19, против 67, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме редакционната корекция на чл. 119, ал. 1, т. 1, която господин Димчев направи. 
ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: Там трябва да бъде “високо, средно и ниско напрежение”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Гласували 83 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 8.
Редакционната корекция се приема.
Моля да гласуваме наименованието на раздел Х и членовете от 114 до 119 включително.
Гласували 78 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 8.
Текстовете са приети.
Обявявам 30 минути почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпилите питания за периода 26 септември – 2 октомври 2003 г. са следните:
Постъпило е питане от народния представител Благой Димитров към Николай Василев – заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията, относно проблемите на корабоплаването и кораборемонтната дейност в Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ. Следва да се отговори в пленарното заседание на 10 октомври 2003 г.
Постъпило е питане от народния представител Иван Иванов към Игор Дамянов – министър на образованието и науката, относно корупцията в българското образование. Следва да се отговори в пленарното заседание на 10 октомври 2003 г.
Постъпило е питане от народния представител Панайот Ляков към Долорес Арсенова – министър на околната среда и водите, относно решение на общинския устройствен план на високопланинския спортно-туристически комплекс “Сютка” – област Пазарджик. Следва да се отговори в пленарното заседание на 10 октомври 2003 г.
Постъпило е питане от народния представител Васил Калинов към Валентин Церовски – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно основните инфраструктурни обекти, планирани за изграждане в област Монтана в периода 2003 - 2005 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 10 октомври 2003 г.
Постъпило е питане от народния представител Иван Иванов към Славчо Богоев – министър на здравеопазването, относно критериите за оценка на дейността на ръководствата на болниците с преобладаващо държавно участие. Следва да се отговори в пленарното заседание на 10 октомври 2003 г.
Постъпило е питане от народния представител Стойчо Кацаров и Иван Иванов към Димитър Калчев – министър на държавната администрация, относно политиката на Министерския съвет за прилагане на проекта “Електронно правителство”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 10 октомври 2003 г.
Има за връчване писмени отговори:
От министъра на вътрешните работи Георги Петканов – на актуален въпрос от народния представител Димитър Дъбов.
Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Георги Петканов на актуален въпрос от народния представител Евдокия Манева.
Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков.
Писмен отговор от министъра на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев на актуален въпрос от народния представител Стефан Мазнев. 
Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски на актуален въпрос от народния представител Любомир Пантелеев.
Преминаваме към парламентарния контрол.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): От името на група!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: От името на група – господин Миков. Заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (ÊÁ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Искам да ми позволите да оглася декларация от името на парламентарната група.
"Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! 
Изминаха митичните 800 дни, заради които българските граждани дадоха доверие на една нова политическа сила, появила се във вакуума на недоверие към политическата система, изморена от 10-годишно дясно управление. 
Новото време дойде без ясна представа за състоянието на страната, но с обещания, в които българите поверваха. Днес обаче стават пределно ясни три констатации:
Първо, ежедневието на българския гражданин продължава да се влошава и то драстично. “Незабавното и несимволично увеличение на доходите” доведе до свиване на потреблението за миналата година с 11%. Почти 2 милиона българи продължават да разчитат на социални помощи. 66 на сто от българските граждани живеят с по-малко от 100 лв. на месец. В същото време увеличението се реализира при тока с над 50% на три пъти, при топлоенергията – с над 30%, лекарствата се увеличиха средно с около 40%, господин министър, а някои с пъти, при обещаваните 6% при въвеждането на ДДС. Опасна е тенденцията на продължаващо увеличаване на търговския дефицит. В същото време растат печалбите на олигополите и корпоративните структури, близки до властта.
Второ, обещаният нов морал не се състоя. Хаосът в управлението и липсата на ясна политическа визия, съответстваща на интересите на гражданите, а не на други структури, са благоприятна среда за реализация на лични и корпоративни интереси. Под знамето на новия морал личното облагодетелстване се превръща във водеща политическа доктрина, независимо чрез законите или чрез действията на администрацията. Дали става въпрос за фалшиви компенсаторки за 150 млн. лв., които се допускат в приватизацията, или за Решението на Министерския съвет, с което се облекчава премиерската реституция, всичко това е все в рамките на новия морал. 
Тук влиза и кадровото насищане на стопанското управление с чуждоземни специалисти, търсещи заплащане на европейско равнище за управление от балкански тип. Безкрайни скандали около приватизацията с един резултат – неизгодни за България сделки, независимо дали става въпрос за тютюневия холдинг, спазарен на цената на една сръбска тютюнева фабрика, или за телекомуникационната компания, продавана за жълти стотинки.
За съжаление новият морал не включва решение за онези 16 хиляди деца, които отпадат от училище в задължителната за образование възраст според Конституцията. Тези деца вместо учебници получават безкрайни скандали около бизнеса с техните учебници. 
Здравната реформа, превърнала се в доходен бизнес все повече излиза от конституционните рамки. Там бизнесинтересите са основна цел. Драстичен пример е скандалът с Пазарджишката болница, който вчера докара лекарите от Пазарджик пред парламента. Или пък закриването на общинските болници, които тревожат гражданите в страната от Момчилград до Кула.
Средствата, с които правителството реализира тези интереси и тази политика, не винаги са видими, но след време гражданите разбират какво означава дясна политика, прилагана от правителство на корпорациите. Неогласените, но изпълнени ангажименти обогатяват не българския народ, каквито бяха обещанията, а само близките до властта в ущърб на цялото общество.
И на трето място, днес, както разбираме, европейското бъдеще на България съвсем не е безоблачно. Сигналите от Брюксел ни подсказват, че независимо от многото затворени глави и розови декларации на правителството 2004 г. съвсем няма да бъде безпроблемна за нашето присъединяване към Европа. Българите продължават да живеят в две Българии – България на дясната политика и България на мнозинството български граждани. Втората България понася загубите от провалите в приватизацията, от фалшивите компенсаторки, от 500-те милиона загуби дотук по сделките на министър Велчев с външния дълг, от изпълнените, но непоеманите публично обещания.
Уважаеми дами и господа, днес страната е в предизборна обстановка и с гласа си втората България ще заяви воля за смяна на дясната политика, воля, която да намери друга политика за страната, политика на левицата, която няма алтернатива за по-голямата част от българските граждани.
Осемстотин дни стигат!”
Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Миков.
Госпожо Банкова, заповядайте от името на парламентарна група.
АХМЕД ЮСЕИН (ДПС, от място): Тежката артилерия…
СТЕЛА БАНКОВА (НИЕ): Тежката артилерия са хората, а не ние, за съжаление.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър-председателю, където и да сте Вие, уважаеми министри, където и да сте вие, уважаеми представители на управляващото мнозинство! 
Едно послание само в едно изречение: бойте се от гнева на търпеливите!
Уважаеми господин министър-председателю, и всички, които Ви подкрепят, бойте се от гнева на търпеливите, всички вие, които участвате в едно управление на националното предателство! (Реплики от НДСВ.) Това е, което исках да кажа.
Предлагам на вниманието ви декларация от името на Парламентарната група “Национален идеал за единство”.
“Във връзка с публичния апел на главния прокурор за подкрепа на усилията на прокуратурата в Република България в борбата срещу корупцията ние, депутатите от Парламентарната група “Национален идеал за единство”, потвърждаваме и подкрепяме тази позиция и публично декларираме:
Зачитаме безусловно принципите на равенство на гражданите пред закона и настояваме всички разследвания за проява на корупция да се доведат докрай, независимо кои са обвиняемите.
Заявяваме, че по никакъв повод няма да допуснем политическа намеса от страна на Парламентарната група “Национален идеал за единство” в дейността на независимата съдебна власт в борбата й срещу корупцията на всички нива в държавата.
Декларираме, че ще продължим да сезираме прокуратурата за сигнали за корупция, които получаваме от нашите избиратели. 
Надяваме се, че прокуратурата от своя страна ще спази ангажимента си да информира своевременно българската общественост за всички случаи на корупция и за всички корумпирани в държавата.
Призовавам и останалите политически формации да обявят публично подкрепата си за прокуратурата в борбата й срещу корупцията.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Има ли други изказвания от името на парламентарна група?
Заповядайте, господин Абаджиев.
ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Вчера и днес сме свидетели на поредното арогантно пренебрежение от страна на човека, който преди 800 дни изрече обещание към българския народ, и който за пореден път не отчете парламентаризма, и от чието име за пореден път може би сега ще говори след малко председателят на Парламентарната група на Национално движение Симеон втори, който, естествено, изчаква всички парламентарни групи да дадат своите оценки.
Трудно е за един човек, още повече за цяло общество, да извлича поуки от изпитанията и грешките, през които преминава. Но хората и обществата се различават именно по това – доколко могат да го правят.
На 6 април 2001 г. сегашният министър-председател, бившият монарх Симеон Сакскобургготски, заяви, че това е повратен момент в живота му и обеща на българите не по-късно от 800 дни прочутото българско трудолюбие и предприемчивост да променят живота им. Не след дълго той получи възможността да управлява страната чрез доверието на 50% от избирателите за своето движение.
Днес, след като 800-те дни изтекоха, подкрепата е по-малко от 10%. Дали това разочарование ще се превърне в поука предстои да видим. Но вече със сигурност знаем, че то е още една изгубена мечта. Всъщност сегашният премиер тогава говореше за мечти. В обръщението четем: “Измъчвах се, когато виждах, че мечтите отстъпват място на бедността и отчаянието.” Две години по-късно мнозинството от хората в България наистина вече нямат мечти. А тогава обещанията бяха за:
Първо, бърза и качествена промяна в стандарта на живот и незабавно и несимволично увеличение на доходите, увеличаване на потока от инвестиции в България на сериозния световен капитал. Днес и статистиката, и животът показват, че българите плащат повече за нарасналата издръжка на живот. Чуждите инвестиции средногодишно са намалели повече от два пъти. И това не е случайно, особено след шумните провали в приватизацията на Българската телекомуникационна компания и “Булгартабак”.
Второ, скъсване с политическата партизанщина и почтеност във всичко. Тази мечта беше приложена под формата на авторитарна царска партия за лична употреба. Назначаването на роднини на отговорни държавни длъжности се превърна в практика.
Трето, въвеждане на правила и институции, насочени към премахване на корупцията, за да се премахне мизерията, в която живеят повечето хора у нас, докато някои политици тънат в необяснимо охолство. Днес корупцията се измерва в по-силен от всякога социален контраст. Властта се превърна в борса, а дилъри и брокери вземат политически решения, докато отмарят на екзотични места.
Но все пак една мечта се сбъдна – на човека, който на 6 април се измъчваше за несбъднатите мечти на българите, на Сакскобургготски, който за 800 дни успя да промени несимволично собственото си състояние чрез скандално връщане на множество имоти, сред които даже и връх Мусала. Очевидно това е имал предвид бившият монарх, когато призова за нов морал в политиката, за нови икономически решения, с нови идеи за България.
Призивът за незабавни промени в политическата система пък се реализира чрез превърнали се в практика нарушения на Конституцията и арогантно пренебрегване на парламентаризма, на което сме свидетели и днес.
Но в края на 800-те дни се повдигна окончателно завесата за най-важното – човекът, който трябваше да прави чудеса, всъщност е заложник на нечисти олигархични интереси и на генералите от бившите тайни комунистически служби. Назначаването на генерал Бригадир Аспарухов – член на Българската социалистическа партия, е само един момент от едно продължително поведение, което има своята логика – логиката, която мотивира един бивш изгнаник да рекомунизира администрацията и да саботира евроатлантическата ориентация на страната, независимо че на повърхността членството в Европейския съюз и НАТО е приоритет за отделни министри в кабинета му, на чийто фон на рекомунизация наистина изглеждат смехотворни крясъците на Българската социалистическа партия за така нареченото дясно управление.

Ето защо днес повече от всякога политиците и партиите, които искрено искат да видят България в Европейския съюз и НАТО, е необходимо да препотвърдят своята воля и да прекратят неспиращото влияние на бившата Държавна сигурност върху политическите процеси. 
Не беше случайна отмяната на достъп до документите на бившата Държавна сигурност именно от това мнозинство. С него се регламентираше недопускането на сътрудници на Държавна сигурност и Разузнавателното управление до публични длъжности и дейности. Практически след тази отмяна се създадоха условия за навлизане на кадри на тоталитарните специални служби в системата на Националната сигурност.
Верни на своите принципи и кауза Обединените демократични сили в началото на годината още предложиха програма от мерки за достойно членство в НАТО, която предвиждаше ръководителите на службите за сигурност да отстранят лицата, работили за бившата Държавна сигурност. Програмата беше отхвърлена.
Днес ние предлагаме отново нещо повече от декларации и вглеждане в отделни случаи, а именно подготовка и приемане на специален закон за прекъсване на връзката между публичната власт, службите за сигурност и лица, работили в системата на бившата Държавна сигурност и Разузнавателното управление. Във връзка с това ще поканим всички парламентарно представени политически сили следващата седмица на консултации. Ще поискаме и парламентарен дебат по темата. 
Едва ли преди 800 дни хората гласуваха за Държавна сигурност и нейното връщане във властта през парадния вход. Едва ли те гласуваха и за това да живеят с по-големи лишения и с по-малко надежда. Едва ли те биха гласували повторно за още 800 такива дни. Всъщност Сакссобургготски не участва пряко в изборите през 2001 г., но той поиска кредит на доверие точно за 800 дни за точно определени задачи. Получи кредита, не изпълни задачите. Неговият кредит свърши. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от ПСОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Абаджиев.
Господин Илчев, заповядайте от името на парламентарна група.
СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! След многозначителната загуба на парламентарните избори през 2001 г. старите партии и някои от техните сателити, които останаха отвъд стените на тази сграда, се разшетаха трескаво да търсят опорни точки за възстановяване на своето самочувствие, което в днешно време представлява опит за реставрация на статуквото.
АНАСТАСИЯ МОЗЕР (ПСОДС, от място): Нашите партии са стари, те са с богат опит.
СТАНИМИР ИЛЧЕВ: Благодаря, госпожо Мозер.
В това нарастващо усилие през последните две години особено място заемаха опростени пропагандни трикове, основани върху отделни фрази и предназначени да обработват интензивно обществото. Почти ежедневното размахване на образа на 800-те дни, от който съзнателно бяха ампутирани изначалният смисъл, както и общественото послание, послужи на опозицията да гради и поддържа собствената си кондиция спрямо властта. Днес на всеки българин е ясно, че цифрата 800 ви служи за летва, около която тренирате, за да хванете отново кормилото на управлението. (Реплики от ПСОДС.) Едни от вас ловко я прескачат, признавам. Други обаче тромаво пълзят отдолу, което видяхме и преди малко. Това упражнение всъщност помага доста на управляващото мнозинство и правителството през първите две години на мандата, тъй като ние не направихме нито една сериозна грешка. (Смях и ръкопляскания от ПСОДС.)
Българските национални интереси бяха защитавани умно и последователно. Приоритетите на страната бяха преследвани енергично. Затворихме най-съществените глави в преговорите с Европейския съюз и това са икономически и валутен съюз, данъчна политика, митнически съюз и финансов контрол. Материя, която дори предишни министри на финансите трудно разбираха.
Броени месеци остават до членството ни в НАТО (реплики от ПСОДС). В съюз с великите демокрации за първи път след похода на Александър Македонски военни сили от Балканите действат в земите между Тигър и Ефрат и сред тях българския войник стои храбро и достойно. (Реплики от ПСОДС.)
Нека си спомним, че още в навечерието на 800-те дни лъжепатриоти обясняваха как новата политическа сила НДСВ ще разруши българския конституционен дом. НДСВ разруши само двуполюсния модел, от който лъхаше сибирски студ и вееха пустинни ветрове. Иначе българският дом получи нови прозорци към света и нови врати към стабилна икономическа перспектива.
Извършената вече промяна в Конституцията, с която започна реално съдебната реформа, е ярко опровержение на мрачните прогнози за ерозиране на нашата държавност. Международните субекти оцениха положително тези действия, както и десетките модерни законодателни актове, приети от това Народно събрание. Положително се отнесе и българското общество, което през последните два месеца увеличи с няколко пункта доверието си към парламента и някои от ключовите институции. Но не и българската парламентарна опозиция. Тя си остава болезнено ревнива към постиженията на коалиционното мнозинство и коалиционното правителство. Нейните вродени конфронтационни рефлекти й диктуват нарочно едно поведение на манипулиране на факти, загърбване на статистически данни и отричане необратимостта на основните положителни тенденции в живота на нацията. Тя подлага на унищожителен ажиотаж добрите намерения и живите личности от мнозинството и кабинета. Наблюдаваме, за жалост, и случаи на явно подстрекателство и зле прикрито конспириране. 
Какви са някои от фактите, пред които боговете мълчат, някои опозиционни политици кресливо ги отричат?
Безработицата е редуцирана от 18% през 2001 г. до 13% през тази година. (Неразбираема реплика от народния представител Анастасия Мозер.)
СТАНИМИР ИЛЧЕВ: Госпожо Мозер, Вие сте най-активна и аз недоумявам защо не Ви направят забележка, за да не ме прекъсвате.
АНАСТАСИЯ МОЗЕР (ПСОДС, от място): Защото казвам истината.
СТАНИМИР ИЛЧЕВ: Повече от половината лицензионни, разрешителни или регистрационни режими отпаднаха, господа.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Обаче това не е вярно.
СТАНИМИР ИЛЧЕВ: Новите режими ще бъдат приемани от вас, от нас тук. (Неразбираема реплика от народния представител Муравей Радев.)
Външнотърговският стокообмен, господин Радев, достигна 13,6 млрд. щатски долара и това е ръст от 9,7% спрямо 2001 г.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): А дефицитът колко е?
СТАНИМИР ИЛЧЕВ: За първите четири месеца на 2003 г. той бележи впечатляващ растеж от 40% спрямо същия период на 2002 г. в доларово изражение.
Износът. Значително се увеличиха приходите от международния туризъм – 1 млрд. и 200 млн. през 2001 г. и 1 млрд. и 330 млн. през миналата година и 1 млрд. и 500 млн. за тази година. Намалено бе дълговото бреме. Провежда се стабилна фискална политика като бюджетният дефицит е 0,7% спрямо брутния вътрешен продукт.
Инфлацията спадна до отрицателни стойности през първото тримесечие на тази година. За периода юли 2001 – юли 2003 г. кредитният рейтинг бе повишен девет пъти от всички водещи кредитни агенции. В момента страната очаква да получи инвестиционен рейтинг.
МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС, от място): А къде са инвестициите?
СТАНИМИР ИЛЧЕВ: В митниците за 2002 г. приходите са с над 222 млн. лв. повече от предходната 2001 г. А само за първите пет месеца на тази година те надхвърлят със 180 млн. лв. приходите за същия период на 2002 г.
АНАСТАСИЯ МОЗЕР (ПСОДС, от място): Къде са? Защо не ги давате на общините?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля за тишина!
СТАНИМИР ИЛЧЕВ: Банковата приватизация, господин Миков, приключи успешно вчера в 11,00 ч. българско време – “Биохим” и вчера “ДСК”. (Реплики от ПСОДС.)
Такава е картината. И в солидните рамки на тази вярна картина вие няма да откриете нелегитимен кръг от странни субекти с нечисти намерения. Няма да откриете орионци, някои от които работят за благото на Южна Африка! (Ръкопляскания от мнозинството.) Няма да откриете олимпци, които блажено глозгат онова, с което се сдобиха преди две години. (Ръкопляскания от мнозинството.)

И тук е мястото да ви кажем най-колегиално да се освободите от някои нездрави илюзии. Нито полуутопичните теории за “регионите-локомотиви” ще помогнат на левицата, нито бойните лозунги за предсрочни изброи ще изправят ОДС на крака. Дневният ред на нацията е малко по-различен.
Вие искате да поведете хората, но за да ги поведете трябва да развеете пред тях знаме. Как ще го развеете, като ръцете са ви заети с кокали?! (Ръкопляскания от НДСВ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Към министъра на здравеопазването господин Славчо Богоев е отправено питане от народния представител Теодора Константинова-Гайдова относно проблема с вноса на рутениеви апликатори, необходими за лечението на меланома хорде окули, макулна дегенералция и други заболявания на окото.
Госпожо Гайдова, имате думата да развиете своето питане към министъра на здравеопазваето.
ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! 
През 1981 г. в Германия е въведен метод брахитерапия с Рутений 106 за лечение на някои очни заболявания: меланома, ретинобластома (вроден наследствен тумор, който засяга двете очи и се проява още в ранна детска възраст), съдови тумори на окото (хемангиома), болест на Коатц, болест на Фон Хипел – Линдау (ангиоматоза). 
Не след дълго, през 1986 г. братихерапията с рутениеви апликатори започва да се прилага като метод на лечение и в България. От 1998 – 1999 г. същият намира приложение при определени индикации за лечение и на неоваскуларизациите при макулна дегенерация, свързана с възрастта. Началото на този вид дегенерация започва от 45-годишна възраст, достига 5 до 7% при хората между 55 и 60 години, а на 80-годишна възраст е вече 12 – 13%. Процесът на дегенерация води от екстремно влошаване на централното зрение до пълната му загуба.
Приложението на брахитерапия с Рутений 106 при меланома на окото е органосъхраняващ метод, ограничаващ метастазите и съхраняващ зрението в различна степен. Забележете, при това само за един – два дни болничен престой. 
Горепосоченият метод е прилаган в Института по онкология от проф. Танев и екипа му.
От десетина години обаче не са внасяни рутениеви апликатори, поради което нуждаещите се от лечение се налага да търсят помощ извън България. Манипулацията в чужбина струва от 2 до 8 хил. евро, като допълнително са нужни средства за пътни, консултации и престой. Колко семейства могат да си позволят това? Представяте ли си трагедията в дома на един обречен човек, единственият изход в България за когото на този етап е енуклеацио (изваждане на окото)!
Моето питане към Вас е – уведомен ли сте за съществуващия проблем с вноса на рутениеви апликатори и какви мерки ще предприемете за неговото разрешаване?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Гайдова.
Господин министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР СЛАВЧО БОГОЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема д-р Константинова! 
В отговор на Вашето питане относно вноса на рутениеви апликатори с Рутений 106, необходими за лечението на злокачествения тумор на окото – меланома, и някои други очни заболявания и какви мерки ще предприеме Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî за неговото разрешаване Ви уведомявам:
Вътреочният меланом е злокачествено заболяване на окото, от което се лекуват годишно около 80 пациенти в специализираните очни клиники и отделения в страната. В настоящия момент за лечение с рутениев апликатор са предложени две пациентки. Успешното лечение зависи изключително от стадия на заболяването и компенсаторните възможности на организма на заболелия.
Методите на лечение се определят от възможностите и предпочитанията на лекуващия екип. Терапията с Рутений 106 конкретно е един от успешните методи за лечение на това заболяване, но не единствен, който се прилага в световната и национална практика за лечение на злокачествени очни заболявания.
До 1998 г. радиоактивния апликатор с Рутений се е доставял по държавна поръчка, но оттогава не е работено с него, поради което и за настоящата година не е включен в държавните доставки.
Становището на националния консултант по лъчелечение е, че закупуването на апликатора е целесъобразно само при предварително уточнен брой подходящи за това лечение пациенти, поради краткия полуживот на радиоактивния апликатор – шест месеца, и не на последно място, поради високата му цена. 
Не съществува обективна възможност за получаване на информация за това какъв брой пациенти с вътреочни тумори са подходящи и кога ще подлежат на лечение с рутениеви апликатори.
Във връзка с конкретно възникналите потребности през тази година ръководството на Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî е взело решение с писмо от 6 август 2003 г. е разпоредило на изпълнителния директор на Специализирана болница за активно лечение по онкология да закупи радиоактивен апликатор с Рутений 106 със средства на лечебното заведение, тъй като болницата има задължение да закупи медикамента.
По информация от миналата седмица апликаторът е бил закупен с лични средства на пациентката, но Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî е разпоредило сумата да бъде възстановена на пациентката изцяло от страна на болничното заведение.
В настоящия момент се разработва Национална програма за борба с очните заболявания, която ще бъде представена на обсъждане в ръководството на Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî. В нея смятаме, че ще намери място и решението на дискутирания проблем. Националната програма по очни болести се работи по инициатива на националния консултант доц. Христова, експертния съвет по офталмология и водещи специалисти и ще бъде готова и представена в Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî през първото полугодие на 2004 г.
Към настоящия момент по отношение на извършваните дейности от този екип са готови разработките на отделни специализирани групи, профилирани в областта на офталмологията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
Имате думата за уточняващи въпроси, госпожо Гайдова.
ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА (ПСОДС): Уважаеми господин министър, аз се потрудих и събрах сведения за това колко души биха имали нужда от това лечение за една година в България.
В България годишно от брахитерапия се нуждаят около 25 – 30 души с меланома на окото, с ретинобластома – 12 до 15 души, със съдови тумори – 15 – 20, с макулна дегенерация около 45 – 50 души.
Един рутениев апликатор струва приблизително 13 хил. лв. и се прилага на N-брой болни за една година, тъй като времето на полуразпад на Рутений 106 е 11 месеца.
В България има фирма – представител за внос на рутениеви пластини и има подготвен персонал за приложението на метода, а също така и база в Института по онкология. В момента се подготвя в Александровска болница, където работи екипът на проф. Танев. 
Представлява ли, господин Богоев, проблем да се осигурят 13 хил. лв. годишно, за да се спаси зрението на стотици, след като здравеопазването, както твърди правителството, е приоритет за него? Да очакваме ли включването на брахитерапия с Рутений 106 в новия Национален рамков договор по инициатива на Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî, което би укрепило едно звено и ще промени незавидната съдба на хиляди хора?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР СЛАВЧО БОГОЕВ: Уважаема д-р Констинова, затруднен съм да отговоря на този въпрос, тъй като това засяга националното рамково договаряне, което вече официално е открито и започна и което се извършва от Управителния съвет на Íàöèîíàëíàòà çäðàâíîîñèãóðèòåëíà êàñà и управителните съвети на съсловните организации.
Терапията с Рутений, аз действително казах, че е един успешен метод, но не е единствен и ние не бихме могли да се намесваме в работата на Касата по отношение на това да налагаме начина, по който тя в рамковото договаряне да регулира този процес.
Разбира се, в рамките на тази Национална програма, която се разработва, правителството ще осигурява средства за ефективни лечебни методи, за да може да осигури лечението на необходимия брой пациенти. 
Специално за Вашия въпрос по отношение на Националния рамков договор 2004 трябва да кажа, че това вероятно няма да намери отношение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Богоев.
Ще изразите ли своето отношение към отговора на министъра?
Заповядайте, госпожо Гайдова.
ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА (ПСОДС): Уважаеми господин министър, би ми се искало да разчитам на Вашата дума и да се надявам на реални резултати, след като зададох това питане днес. Искрено очаквам от Вас да аргументирате този метод на лечение, който е един от основните както в България, така и в света. Успяла съм да се консултирам с проф. Танев и други водещи специалисти, които потвърждават това. Очаквам да аргументирате необходимостта от този метод на лечение както от медицинска гледна точка, независимо че не сте лекар – смятам, че експертите ще помогнат за това, така и от финансово-икономическа. Стотици болни и много медици ще следят с интерес и надежда развитието на събитията около поставения проблем. Уверявам Ви, че лично аз няма да отстъпя от моите позиции в качеството си както на лекар, така и на народен представител, за трайно нормативно разрешаване на поставения въпрос. Не бих искала хората в България, имали нещастието да заболеят от болестите, за които говорих, да не намират адекватно и модерно лечение в собствената си страна и да търсят помощ в чужбина. 
Напълно в прерогативите Ви като министър на здравеопазването е да изискате и настоявате за включване на брахитерапия с Рутений 106 в Национален рамков договор 2004, както това стана миналата година за други заболявания, които могат да се лекуват с брахитерапия, или да намерите друг подходящ начин за разрешаване на този проблем.
Имам и още един апел към Вас. Господин Богоев, като министър на здравеопазването направете така, че реформата в здравеопазването да излезе от точката на замръзване, в която се намира вече две години. Това би разрешило много от проблемите на заболелите от различни заболявания и на здравеопазването въобще.
И още нещо. Направете така, че законопроектите, свързани със здравеопазването, които се предлагат от Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò или от народни представители от мнозинството, да не ни карат да се червим когато ги разглеждаме в Комисията по здравеопазването, което много често се случва в последните две години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Гайдова.
Господин Миков, имате думата да развиете своето питане към министър Богоев относно ограничаване на Общинската болница “Панайот Хитов” – град Кула, да сключи договор със Здравната каса.
МИХАИЛ МИКОВ (ÊÁ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! 
Уважаеми господин министър, позволих си да внеса това питане, доколкото гражданите, живеещи в четири общини – Кула, Бойница, Гранада и Макреш, ползват десетки години услугите на тази болница. Независимо дали се провежда някаква здравна реформа или се ревизират някакви политики, тя съществува. В печата се появиха редица съобщения за Ваши изявления по отношение на такъв тип общински болници, които са базирани върху оценка от орган на министерството, орган на администрацията – оценка, драстично разминаваща се с друг орган, който е бил на място, проверил е условията и изпълнението на определени бизнеспланове и въобще развитието на такъв тип лечебни заведения. Резултатите от това са, че според налагащото се в обществото мнение тези болнични заведения, които не получат акредитация от вашия орган, няма да имат право да сключват договори със Здравната каса. Получава се абсолютен парадокс – че принципалът на държавните болници със свои действия оценява, акредитира и всъщност спира финансирането на общинските болници. Вие сте наясно, че това категорично противоречи, включително и на Конституцията.
Тук стои един по-голям въпрос. В случай, че такава е позицията на министерството – да се ограничи финансирането от Здравната каса, то такъв тип заведения, не само в тази болница в Кула, въпреки че аз питам за нея, фактически ще бъдат лишени от живот, респективно гражданите, които живеят в тези откъснати и отдалечени райони, в които нито Вие, нито тези, които са давали финалната оценка – Акредитационният съвет, са стъпвали, за да видят, да пипнат и попитат на място. Нещо повече, правят се изявления, които влияят върху търговската репутация на тази болница в частност, пък и на всички болници от подобен тип. 
Каква е истината? Истината е, че това лечебно заведение практически няма никакви неразплатени задължения. Със средствата от общинския бюджет и със средствата от Здравната каса по клинични пътеки то си осигурява не само добро съществуване, но и развитие, като само за последните две години там са инвестирани около 100 хил. лв. за ремонт, за преустройство и е набавено оборудване от дарения и по всякакви други начини за около 200 хил. лв. Всичко това е довело, че 1500 пациенти са преминали само миналата година през тази болница. Довело е най-вече до това, че хората, които живеят в тези откъснати, отдалечени и транспортно несвързани с по-големите градове населени места, получават близо до тях достъпно и квалифицирано – държа да отбележа, здравеопазване, защото там работят лекари с по една и две специалности. Освен всичко това те осигуряват и бързата помощ там, защото се оказа, че в целия този район, за който говоря, има една линейка. Представете си какво означават разстояния от 50-60-70 км по разбити пътища. Представете си какво означава придвижване на хората до окръжния град за осигуряване на болнична помощ. Защото когато се смятат средствата за осигуряване на здравеопазването, не бива да се смятат само парите на бюджета и парите, които излизат от касата. Трябва да се смятат и парите, които отделният гражданин, имащ нужда от болнично обслужване, плаща. Това също трябва да се включва в сметките, когато се оценява дали нещо е икономически ефективно или не.
По-важният въпрос е друг. Тази акредитация, която смятам, че е незаконна, е извършена по наредба от 2000 г. Протоколът е към май месец. В края на август Вие сте подписали заповедта за приемане на тази оценка, а всъщност през юли сте имали нова наредба за акредитация, която е публикувана в “Държавен вестник” на 9 септември.
По тези детайли ще продължа и с допълнителните въпроси.
Моят принципен въпрос и питане е: как ще се осигури здравеопазването на гражданите, живеещи в изброените четири общини? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Миков.
Имате думата за отговор, министър Богоев.
МИНИСТЪР СЛАВЧО БОГОЕВ: Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Миков, с интерес изслушах Вашия въпрос и аргументите. За да не изпаднат уважаемите народни представители в заблуждение, бих посочил някои неточности.
Първо, по отношение на това, че акредитиращият орган е орган към Министерството на здравеопазването. Това е обществен орган. Действително той представя своята работа на министъра на здравеопазването, който я одобрява и подписва, но в никакъв случай това не е административен орган.
Другият орган, на който Вие се позовавате и от който черпите информация, така и не казахте какъв е той. Така или иначе не разбрах. Може би ще трябва да поясните тази работа с органите.
Бих казал, че отговорността на Министерството на здравеопазването, което съгласно Закона за лечебните заведения следва да оказва методическо ръководство на всички болници в страната, не само на собствените, на държавните, не се изчерпва с отговорността на собственика и затова подобно противопоставяне смятам за недействително.

В процеса на акредитация това е един процес на оценка на качеството на всяко едно лечебно заведение и на практика следва да гарантира гражданите по отношение на това какво те ще получат по единна методика във всяко едно лечебно заведение. Действително, ако едно лечебно заведение, независимо от това дали то е държавно или общинско, или частно, или каквато и да е форма на собственост, не покрива тези критерии, съответно то не получава висока оценка.
По отношение на Националния рамков договор - общите условия и ред за сключване на договори за оказване на медицинска и стоматологична помощ се определят в него. Както знаете, той се сключва между Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България. Именно разбирането, че следва да се осигури качествено медицинско обслужване наложи през 2003 г. за първи път с него да се даде възможност на директорите на районните здравноосигурителни каси да откажат сключване на договор с лечебни заведения за болнична помощ, които не са акредитирани или са получили лоша акредитационна оценка.
Като се има предвид, че акредитацията е процес, насочен към установяване нивото на качеството, с което се решават определени здравни потребности на населението, в т.ч. и лечението в условията на болницата, е целесъобразно и обективно този принцип да защити и интересите на пациентите, и правото им на достъп.
Вашият конкретен въпрос се отнася за Многопрофилна болница за активно лечение “Панайот Хитов” в град Кула. Тя е търговско дружество, едноличен собственик на “Капитал”, община Кула. Болницата е районна и осигурява болнична помощ за населението на четири общини, както споменахте, приблизително около 15 хил. човека.
Държа още в началото да подчертая, че Министерството на здравеопазването не е провеждало и не провежда политика, насочена към закриване на болници, поради което и в конкретния случай няма намерение и възможност по административен път да закрие лечебно заведение. В контекста на казаното в началото считам за необходимо да Ви информирам за конкретните резултати от акредитацията на тази болница, респективно какво качество на болнична помощ следва да се очаква там.
В периода 2002-2003 г. болницата е акредитирана два пъти, като и в двата случая са констатирани сериозни пропуски в организацията и качеството на диагностично-лечебната дейност. Първата акредитационна оценка е била “средна”, присъдена за срок от една година. Втората акредитация, проведена през месец май т.г., констатира, че не са настъпили значителни положителни промени в дейността на лечебното заведение. Напротив, оказа се, че продължава неблагоприятната тенденция за намаляване броя на преминали болни, проведените леглодни и използваемостта на легловия фонд. Като пример ще Ви посоча, че болницата е с капацитет 70 легла, но през 2001 г. са били използвани по-малко от 50% от тях, а през 2002 г. още по-малко – 42%. Само 55 дни в годината са били използвани 10-те легла от Акушеро-гинекологичното отделение. През 2001 г. там са станали 39 раждания, а оперативната активност е ниска – 52%, и почти не се извършват планови операции.
Възрастовата структура на населението в региона е типична – 43% от населението са над 65 години, и структурата на заболеваемостта е посочена от ръководството на болницата като основание да се обсъжда въпросът за преобразуване на болницата в лечебно заведение за долекуване и продължително лечение. Подчертавам обаче, че такова решение е в компетентността на общината в град Кула, като Министерството на здравеопазването би могло при поискване да помогне с експертно мнение и да окаже методическа помощ относно начините на оздравяване на болницата. Към момента на втората акредитация тези въпроси не са дискутирани. Не са правени промени в структурите и легловия фонд на болницата. Двадесет и четиричасовото наблюдение на тежко болните в секторите за интензивно лечение се осъществява на сестринско ниво и има само един дежурен лекар за цялата болница. Изследванията в лабораторията се извършват ръчно. Това води до грешки. В някои случаи е посочено, че грешката достига до 50%. Тези и редица други слаби страни са послужили за основание на Акредитационния съвет да предложи на министъра за утвърждаване на оценка “лоша”.
На 24 септември т.г. лично проведох среща с директора на болницата д-р Василев и обсъдихме възможността за подобряване на някои основни аспекти от медицинската дейност на болницата. Бяха дискутирани около 20 конкретни стъпки, след изпълнението на които лично се ангажирах да инициирам контролно производство по силата на новата Наредба № 13 за критериите, показателите и методиката за акредитация, за която и Вие споменахте. Проверката ще се финансира със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването.
Ние отчитаме факта, че за населението от региона, който обхваща 4 общини и 31 населени места, болницата в град Кула е единственото лечебно заведение, което осигурява в болнични условия спешната и неотложна помощ. Държа да отбележа, че въпросът с бъдещето на болницата и евентуалното й закриване не стои пред Министерството на здравеопазването, тъй като само общината като собственик на капитала на болницата може да вземе подобно решение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, министър Богоев.
Имате право на два уточняващи въпроса, господин Миков, в рамките на две минути.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър! Много съм разтревожен, че това не стои на вниманието на министерството. Много съм разтревожен! Искам да заявя първо тази тревога. Трябва да стои, защото е Министерство на здравеопазването. Не е на бизнес с лекарства, не е министерство на други далавери, а Министерство на здравеопазването и всякакъв вид лечебно заведение трябва да му е във вниманието. Но това е коментар.
Учуден съм също така, че казвате, че този Акредитационен съвет няма нищо общо с министерството. Член 5 на новата наредба малко вкарва обществено начало така, за цвят. Но сега аз ще Ви кажа как става то.
В чл. 5 пише: “Акредитацията на лечебните заведения се осъществява пред Акредитационен съвет в специализиран орган към Министерството на здравеопазването.” Орган към Министерство на здравеопазването! Не към Министерството на на промишлеността, не към Министерството на финансите, не обществен орган, а към министерството. Формират се от вас – представители на министерството. Казвам в новата наредба, не по старата, дето е акредитирана болницата. И за цвят сте вкарали някакви медицински сестри, една медицинска сестра и от Здравната каса, където пък държавата също има контролиращ пакет. Това е истината. Вие реално искате да удряте стопански субекти. Значи, по отношение на оцеляването общината да отговаря; по отношение на парите ние все повече ще ги централизираме, като затваряме тия, по-далечните, дето не сме и стъпвали.
Също съм учуден, че ме питате за какъв друг орган става въпрос. Във Вашата заповед има Акредитационен съвет и има ВАКО. Единият отива на място, вижда и предлага оценка “добра” – който е гледал там, преценявал е и хората са си платили да отидат, плащат им, по Вашата наредба – също, да отидат и да проверят. Предлага оценка “добра”. Идва в София. Акредитационният съвет, който нито е стъпвал, нито я знае, предлага оценка “лоша”. С три степени се разминават.
Вие ми четете сега Вашата заповед и аргументите на Акредитационния съвет. Аз не мога да разбера как ще се осигури здравеопазването на тези хора. Не мога да приема, че Вие нямате грижа за това. Това е първият допълнителен въпрос. Той е всъщност основният ми въпрос в питането.
И вторият въпрос е: каква е тая политика, в която се получава такова разминаване – между оценка “добра” на тези от единия, компетентен, назначен от Вас орган, които са ходили на място, и другите, които в министерството директно дават оценка “лоша”? Не искам да цитирам, вътре има маса неверни неща – че имала задължение… Тя миналата година е на печалба, господин министър. Проверете го, посетете я, за да видите на място тази болница, защото е много по-хубава от други, които имат и задължения и Вие поддържате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Миков. Надявам се, че в рамките на трите минути, в които говорихте, въпросите са стигнали до министъра.
Заповядайте за отговор, министър Богоев.

МИНИСТЪР СЛАВЧО БОГОЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин Миков, разбрах въпросите. Все пак, когато говорим за качество на медицинската услуга, мисля, че държавата и Министерството на здравеопазването винаги имат ангажимент. А за това, че е имало първоначално предложение за друга оценка, само ще ви прочета някои от основните забележки, които комисията е направила. Използваемостта непрекъснато намалява. През 1999 г. е 67,2%, през 2001 г. е 49%, през 2002 г. е 42%. Не са разработени вътрешни стандарти за качеството, не се извършва микробиологичен мониторинг на вътреболничните инфекции. Принизени са хигиенните и противоепидемиологични изисквания. Имаме смесване на чисти и мръсни потоци, имаме неправилно съхраняване на хранителни продукти, имаме незадоволително хигиенно състояние на болничната кухня. Липсва топла течаща вода в болничните стаи.
Някои неща, както виждате, са съвсем дребни, от организационен характер и смятам, че болницата сама, със собствени сили, без нужда от някаква външна помощ, без нужда от някакви инвестиции от страна на собственика на общината може да се справи. Но ето виждаме, че не го е направила.
Всички лабораторни изследвания се извършват мануално. Използваните технологии не са стандартизирани. Неправилно се отчитат ензимните анализи. Използва се методика, която води до много грешки. В клиничната лаборатория – ето това е едно нарушение – лекар е назначен, имам предвид със специалност, на половин ден. Това изключва възможността за упражняване на контрол върху резултатите на лабораторните анализи. В интензивния сектор наблюдението на болните е на сестринско ниво. Рентгеновите филми също се обработват мануално.
Тоест ние наистина проведохме среща с д-р Василев и аз мисля, че не би следвало министерството да бъде обвинявано в липса на загриженост. Говорихме около половин час с него, обсъдихме възможността какви организационни промени могат да се извършват по отношение на болницата, която той управлява. Самият той ми разказа много подробности, свързани с болницата, той е дългогодишен хирург, от дълги години работи в болницата. Така че ако болницата направи тези конкретни стъпки и преодолее тези отклонения, които има, аз смятам, че една бъдеща проверка би могла да покаже прогрес. Но не става дума за това какви са инвестициите, какво е желанието на общината или пък на обществеността в района. Все пак ние трябва да стъпваме върху някакви стандарти и върху някакво разбиране, че животът на пациентите до голяма степен зависи от качеството на болницата, от организацията на работата в болницата, където те трябва да се лекуват. В противен случай ние не можем да гарантираме успешно лечение.
Както разбирате, въпросът не е толкова за някакъв общ принцип, а конкретно се работи с конкретната болница, за да се решат въпросите на тази болница. И аз разчитам тя да успее да ги реши. Защото в противен случай аз не смятам, че в бъдеще, особено в европейския контекст на нашите усилия да хармонизираме нашето законодателство и нашата практика, това ще бъде възможно. Ако е било възможно вчера и ако все още по някакъв начин е възможно днес, аз си мисля, че в бъдеще това ще става все по-трудно. И на практика не това е пътят, пътят е наистина в една оптимизация на работата и в едно осигуряване на качеството. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, министър Богоев.
Моля да изразите отношението си към отговора на министъра, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър, аз леко съм смутен. Вие ни набутвате отново в тези детайли. Аз мога да Ви кажа, че за задължение, и то текущо, от 29 хил. лв. вашият съвет казва, че устойчивостта на лечебното заведение е застрашена. В същото време на д-р Кацаров казвате в един отговор, че до 25% може да има задължения. Тук има такива констатации, които са субективни, погрешни, тенденциозни и водят към спиране на финансирането от Здравната каса. Това ме притеснява най-много. Аз знам много добре, че Вие не можете с подпис да закриете болницата. Но с поведение, с отношение, с политика, с държане на тези чиновници тук, които, без да са стъпвали там, пишат неверни неща… Вие излагате тук някои неща. Когато говорим за едно нещо, ние трябва да го сравняваме с друго нещо. Аз знам, че нямаме хюстънски болници, само че алтернативата пред една част от тези 30-40 родилки за година е да си раждат без акушерки и по нивите. При тази алтернатива и при една линейка. Ами закарайте 5 линейки, направете някакви подобрения. Как ще се осигури бърза помощ откъм лекари и специалисти? Сметнете само командировъчните им от Видин колко са! Само командировъчните им за целия този район с една линейка! Казвате, населението е застаряло. Ами то като застарява и оздравява! И има по-малко нужда от болнична помощ! Аз смятам, че е точно обратното.
И другото, което е малко, бих казал, цинично. Променяте наредбата, вкарвате общественото начало. Вие подписвате заповедта, след като сте подписали новата наредба. А оценката е правена по старата. Не Ви ли направи впечатление голямата разлика с три оценки между единия и другия орган – органът, който не е стъпвал никога, не е виждал болницата! Вие знаете ли, господин министър, че хора от големия град, от Видин, се лекуват в Кулската болница? 
Така че аз Ви моля накрая и ще продължа специално на този въпрос да настоявам много, Вие да си погледнете вътрешния двор на министерството и да изключите от езика си, че не отговаряте за общинските болници!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Миков.
Актуален въпрос от народните представители Асен Агов и Стойчо Кацаров, отправен към министъра на здравеопазването господин Богоев, относно подмяната на Управителния съвет и на изпълнителния директор на акционерно дружество “Христо Ботев” – гр. Враца.
Господин Кацаров, заповядайте да развиете актуалния въпрос към министъра.
СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, моят актуален въпрос към Вас е за поредното безпринципно и политическо уволнение на директор на областна болница, в случая на Областната болница във Враца д-р Орлин Димитров. Основният аргумент на ръководеното от Вас министерство е 1,5 млн. лв. задължения на болницата.
Нека видим какви са фактите.
Първо. Това не е нито единствената болница със задължения, нито пък болницата с най-големите задължения в страната.
Второ. Вашето министерство умишлено пропуска факта, че това са задължения, които са наследени от 2000 г. в абсолютно същия размер, когато болницата е преминала от общинско на държавно финансиране. Те не са увеличени.
Трето. Петстотин хиляди лева от тези задължения не са неразплатени сметки, защото падежът им е през 2004 г. и той не е минал. Така че те не могат да бъдат считани за неразплатени сметки.
Четвърто. За времето, в което е управлявал д-р Орлин Димитров тази болница, той е предприел всички необходими мерки да преструктурира болницата, като е намалил броя на леглата с 25%, увеличил е оборота на леглата, увеличил е използваемостта на леглата и е намалил средния престой на болен на легло.
Пето. Само за две години д-р Орлин Димитров е успял да увеличи два пъти приходите на болницата. През 2001 г. общите приходи на болницата са били 2 млн. 400 хил. лв., само за първото полугодие на тази година приходите на болницата са 2,600 млн. лв. Практически два пъти.
Шесто. Болницата в началото на годината е представила финансов план на Министерството на здравеопазването, който то е одобрило. Нещо повече, д-р Димитров съвсем аргументирано е подписал договора за финансиране с Министерството на здравеопазването с особено мнение заради драстичното орязване на бюджета на Врачанската областна болница. Вместо широкопрокламираните от Вас и записани в наредбата 262 лв. на преминал болен, за 2003 г. болницата получава 161 лв. на преминал болен. Е, при тази ситуация е истинско чудо, че болницата продължава да бъде със задълженията, които е наследила, а не ги е увеличила.
И седмо. Вие добре знаете, че акционери в събранието на тази болница освен държавата, която има мажоритарен пакет, са и всички общини. Пред мен има подписка с подписите на кметовете на всички общини от Врачанска област в защита на д-р Орлин Димитров. При Вас също трябва да има такава подписка.


И другата страна на въпроса – кого назначавате за изпълнителен директор на болницата? Назначавате един човек, който през 2001 г. не е уволнен дисциплинарно, само защото е бил председател на КНСБ в болницата, заради саботаж на процеса на акредитация на същата болница. Назначавате един човек, който през това лято е нарушил грубо закона, ползвайки болничен лист, а в същото време е работил по договор с касата.
И не на последно място, назначавате един човек – това може да бъде видяно в местния вестник "Комерсант", където пише, че НДСВ назначава крадец на ток и иска да става директор. Ето, това пише в местния вестник. (Народният представител Стойчо Кацаров показва копие от вестника.)
Моят въпрос към Вас, господин министър, е: защо, защо правите това нещо?
Моля да отговорите и на един допълнителен въпрос – каква е ролята на народния представител Веселин Близнаков и на областния координатор на НДСВ във Врачанска област в това безпринципно политическо уволнение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Имате думата за отговор, министър Богоев.
МИНИСТЪР СЛАВЧО БОГОЕВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми д-р Кацаров, уважаеми господин Агов! Понеже стана дума за цифри, аз ще ви кажа какви са цифрите в болницата и, разбира се, би следвало да се съгласите, понеже това са фактите.
Субсидията по договор, която Министерството на здравеопазването, държавата, която има 51% от собствеността на болницата осигурява, е 2 млн. 594 хил. лв. Годишно в болницата минават някъде около 13 хиляди човека. До момента е преведена субсидия в размер на 1 млн. и 700 хил. лв. и е реализирана горе-долу подобна сума от касата. Същата сума са и текущите задължения на болницата. Тоест, колкото ние сме превели, толкова е дългът на болницата. Това, първо. 
И, второ, ако сумираме двете цифри – какво получава болницата от бюджета и какво получава от касата, ще видим, че сумата на преминал болен е много по-висока. Така че бих желал да сме точни в цифрите, за да бъдем точни и в оценките.
Промяната в състава на Съвета на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" – гр. Враца, действително предстои. Тя все още не е извършена, но предстои. Досегашният Съвет на директорите по всевъзможни начини отлага и проваля от м. април досега провеждането на Общото събрание на болницата, в дневния ред на което е включена точка за промяна на двама от членовете от Съвета на директорите, в т.ч. и на настоящия изпълнителен директор. На предстоящото редовно Общо събрание ще предложа освобождаване на досегашния Съвет на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" – гр. Враца, на основание на дадената ми от нормативната уредба възможност да упражнявам правата на държавата като акционер в лечебното заведение - акционерно дружество, и да нося отговорност за своите действия при управление на това имущество.
По-важните причини за освобождаването на членовете на Съвета на директорите са следните:
Изпълнителният директор на Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" – гр. Враца, д-р Орлин Димитров не прояви достатъчно добри мениджърски качества при изпълнение на своите задачи. Недостатъчни останаха усилията му за решаване и преодоляване проблемите на болницата. Смятам, че главно негова е и заслугата за увеличаване на задълженията на болницата, въпреки подписания финансов план и предвидените в договора за управление санкции. Нещо повече, договорът на изпълнителния директор за възлагане и управление е със срок три години и е изтекъл на 18 август. Това, че договорът му е изтекъл, означава, че ние трябва да направим преоценка на неговата дейност и на това как той се справя със задълженията си.
Лошото финансово състояние на болницата. Към 30 юни 2003 г. дългосрочните и краткосрочни задължения възлизат на 1 млн. 731 хил. лв. Тоест спрямо 31 декември 2002 г. са увеличени с половин милион, а съотношението на тези задължения към общите разходи на болницата възлиза на над 56%, при разписан финансов план за максимално 15% превишение на задълженията.
По отношение на качеството на медицинското обслужване и данните от извършената акредитация на болницата са установени редица слабости на сегашното управление. Като пример ще ви посоча, че икономическата мотивираност на персонала като цяло е слаба, като се създават нормативни ограничения за обвързване на крайните резултати с доходите на персонала. Неефективно се използва капацитетът на болницата. При разкрити 530 легла е препоръчано броят им да бъде намален. Висок е и средният болничен престой, както и предоперативният, който в момента там е 5 дни. Сградният фонд е силно амортизиран, а също така техниката и оборудването. Фиксирани ñà редица други слабости, което пречи за повишаване качеството на медицинското обслужване.
Създават се организационни пречки за провеждане на общо събрание на лечебното заведение. Въпреки настояването ми, както вече посочих, от м. април насам общо събрание все още не е проведено. Едно от задълженията на Съвета на директорите е подготовка и провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите, на което се разглежда и приема отчетният доклад за работата на болницата и резултатите през изтеклата финансова година, одобрява се годишният финансово-счетоводен отчет на дружеството, решават се и други важни въпроси, включени в дневния ред. Непровеждането на общо събрание е индикатор за тревожно състояние и опит за прикриване на негативни резултати. Създаде се нетърпимо от всяка гледна точка положение. Най-големият акционер – държавата, чрез министъра на здравеопазването, който в същото време е и финансиращ орган, не може да поиска сметка за изразходването на бюджетни средства или да санкционира съвета на директорите, респективно изпълнителния директор, тъй като не може да свика общо събрание по вина на същия управителен орган. 
Считам, че причината за сегашното състояние на болницата се дължи както на стила на ръководството, така и на редица действия на Съвета на директорите. С предвижданата промяна в състава му ще се нормализира и оптимизира управлението на това важно за областта и страната лечебно заведение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Кацаров, имате право на реплика. Заповядайте
СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател! Няма отговори на поставените въпроси. Наистина няма отговори. Не че не иска да ги даде министърът, просто няма такива отговори. Няма!
Ако бяхте уважили поне десетократното поискване, включително и писмено, на директора на болницата да се срещне с Вас, а Вие отказвате от април месец да се срещнете с директора на болницата и да обсъдите с него, ако има проблеми, и проблемите, които Вие поставяте или виждате, щяхте да разберете и това, че леглата не са 530 в болницата, а са 470. Щяхте да разберете, че средният престой на болните в тази болница е девет дни, което е един европейски стандарт. Щяхте да разберете тези неща, ако бяхте благоволили да приемете този директор на болницата във вашия кабинет и да го изслушате, да предявите очи в очи претенциите, които имате към него. Но Вие не може да го направите, защото сам добре съзнавате, че Вашите претенции са неоснователни, че всъщност те са депутатски претенции.
Аз неслучайно Ви поставих въпроса: каква е ролята на господин Веселин Близнаков? Колко пъти Вие вчера разговаряхте с него по телефона, защото именно днес е общото събрание на болницата? Затова ли днес изпратихте полиция да присъства на общото събрание на болницата във Враца? Това ли е начинът на ръководство и на управление на лечебните заведения? С полиция ли ще управлявате?
Господин министър, упреквате директора, че няма добри мениджърски качества. Сигурно той няма Вашите мениджърски качества, иначе щеше да е министър, нямаше да е директор на болница.
Обаче искам да отбележа и един факт, който Вие казахте тук от тази трибуна преди две седмици. Вие бяхте председател на Управителния съвет на Александровска болница. По Ваши думи Александровска болница за 2002 г. има 4 400 000 лв. неразплатени сметки – три пъти повече, отколкото Врачанската болница. Е, ако Вие подхождахте принципно, трябваше да уволните първо себе си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Имате право на дуплика, министър Богоев.
С това днешният парламентарен контрол се изчерпа.
Следващото пленарно заседание ще бъде в сряда от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.) 

(Закрито в 12,20 ч.) Заместник-председател:
					Камелия Касабова
	

Секретари:
			Светослав Спасов
	
			Веселин Черкезов