Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2002-06-14

Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателят Камелия Касабова
Секретари: Ралица Агайн и Георги Анастасов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам заседанието.
В началото имам една приятна новина - трима народни представители от НДСВ, за съжаление ми се струва, че виждам само единия, днес имат рожден ден. Нека да ги поздравим. Това са Гергана Грънчарова, Николай Бучков и Николай Чуканов. (Ръкопляскания.) Нека да бъдат живи и здрави!
Уважаеми народни представители, позволете ми да направя едно предложение: като първа точка от дневния ред да бъде включено решение за преобразуване на Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност за нуждите на Министерството на вътрешните работи в университет с наименование "Академия на МВР".
Моля да гласувате това предложение.
Гласували 126 народни представители: за 110, против 3, въздържали се 13.
Предложението се приема.

Преминаваме към точка първа от дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ВИСШИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФИЦЕРИ И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ВИПОНД-МВР) В УНИВЕРСИТЕТ С НАИМЕНОВАНИЕ "АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ".
Искам да поканя председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред господин Владимир Дончев да представи становището на комисията по това предложение.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Благодаря Ви, господин председателю.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа внесения проект за решение на заседание на 12 юни 2002 г. В заседанието взеха участие представители на Министерството на вътрешните работи. 
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред приема мотивите на правителството и предлага на Народното събрание да приеме следното решение:
"Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 19, ал. 1 от Закона За Министерството на вътрешните работи и чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование

Р Е Ш И:

1. Преобразува Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност за нуждите на Министерството на вътрешните работи (ВИПОНД-МВР) в университет с наименование "Академия на Министерството на вътрешните работи" със седалище гр. София, който е юридическо лице и има свое знаме, печат и празник - 1 октомври.
2. Предметът на дейност на Академията на Министерството на вътрешните работи включва:
а) обучение на български и чуждестранни граждани за придобиване на образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" по специалности от професионалните направления "Държава и право", "Строителство" и "Обществознание" и образователната и научна степен "Доктор" по научните области "Обществени науки", и "Технически науки";
б) обучение в първоначална подготовка на новоназначени служители в Министерството на вътрешните работи;
в) обучение за повишаване квалификацията на служители от Министерството на вътрешните работи и от държавната администрация;
г) обучение за преквалификация на служители от Министерството на вътрешните работи;
д) извършване на научни и приложни изследвания по въпроси на сигурността и обществения ред;
е) други дейности, свързани със сигурността и обществения ред, които са възложени от министъра на вътрешните работи.
3. Академията на Министерството на вътрешните работи управлява недвижими имоти - публична държавна собственост, както следва:
а) в София - жк "Младост 4", бул. "Александър Малинов" № 1, местност в "Малинова долина" и ул. "Пиротска" № 171, сгради с обща застроена площ 16 916 кв. м, учебен полигон от 50 дка в землището на с. Мало Бучино и спортна площадка с площ 2500 кв. м;
б) в с. Долни Богров - сгради с обща застроена площ 2460 кв. м, учебен полигон, разгърнат на 2200 кв. м и стрелбище на площ 4000 кв. м, разположени върху терен от 540 дка;
в) в гр. Казанлък сгради с обща застроена площ 3090 кв. м и спортни площадки на площ 7000 кв. м и стрелбище с площ -    713 кв. м, разположени върху терен от 102 дка;
г) в гр. Варна - бул. "Сливница" и бул. "Ян Хунияди", сгради с обща застроена площ 8160 кв. м и стрелбище с площ 400 кв. м.
4. Академията на Министерството на вътрешните работи е второстепенен разпоредител от бюджета на Министерството на вътрешните работи.
5. Правилникът за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи се приема от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.
6. Органи на управление на Академията на Министерството на вътрешните работи са академичният съвет и ректорът.
7. Академичният съвет е орган за ръководство на учебната и научната дейност на Академията. Съставът на академичния съвет се определя от министъра на вътрешните работи по предложение на ректора на академията. Академичният съвет осъществява следните функции:
а) приема учебния план за всяка специалност и образователно-квалификационна степен, както и изготвени от катедрите учебни програми по съответните дисциплини;
б) приема плановете за научноизследователската, научноприложната и редакционно-издателската дейност;
в) взема решения за одобряване на конкурси за асистенти и хабилитирани преподаватели при условията и по реда, определени от Закона за висшето образование и Закона за научните степени и научните звания;
г) провежда избор след проведен конкурс за асистенти при условията и по реда, определени от Закона за висшето образование и Закона за научните степени и научните звания;
д) избира нехабилитирани преподаватели за по-висока научна длъжност при условията и по реда, определени от Закона за висшето образование и Закона за научните степени и научните звания;
е) изпълнява други функции, произтичащи от нормативните актове, отнасящи се до науката и висшето образование, прилагани в съответствие със Закона за Министерството на вътрешните работи и с актовете за неговото прилагане.
8. Ректорът на Академията е пряк ръководител на личния състав на Академията, на курсантите и служителите, изпратени на обучение от други служби, за изпълнението на задълженията им, свързани с учебния процес, реда и дисциплината в Академията. Ректорът е хабилитирано лице и се назначава от министъра на вътрешните работи."
Становището на комисията е прието на 12 юни 2002 г. с    9 гласа "за", 0 гласа "против" и 7 гласа "въздържали се".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дончев.
Бих искал да поканя председателя на Комисията по образованието и науката проф. Дурмишев да представи становището на комисията по тази точка от дневния ред. 
Заповядайте, господин Дурмишев.
ДОКЛАДЧИК АСЕН ДУРМИШЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! 
Представям ви 
"С Т А Н О В И Щ Е
относно проекта за решение за преобразуване на Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност за нуждите на Министерството на вътрешните работи (ВИПОНД-МВР) в университет с наименование "Академия на Министерството на вътрешните работи" № 202-03-25, внесен от Министерския съвет на 6 юни 2002 г.

На свое редовно заседание, проведено на 12 юни 2002 г., Комисията по образованието и науката разгледа проект за решение за преобразуване на Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност за нуждите на Министерството на вътрешните работи (ВИПОНД-МВР) в университет с наименование "Академия на Министерството на вътрешните работи" № 202-03-25, внесен от Министерския съвет на 6 юни 2002 г. 
На заседанието присъстваха доц. Румен Пранчов, представител на Министерството на образованието и науката, полк. д-р Калчо Таушанов - ректор на ВИПОНД-МВР и др.
Членовете на Комисията по образование и наука констатираха, че проекта за решение на Народното събрание за преобразуване на Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност за нуждите на Министерството на вътрешните работи в университет с наименование "Академия на Министерството на вътрешните работи" със седалище гр. София, е на основание на чл. 9, ал. 2, т. 1 и изискванията на чл. 15, 16 и 17, ал. 3 от Закона за висшето образование, а така също и на основание на чл. 18, т. 1 и чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона на Министерството на вътрешните работи.
Настоящият проект за решение предвижда чрез преобразуване на ВИПОНД-МВР да се създаде университет с наименование, отразяващо спецификата му в чл. 19, ал. 3 от Закона за висшето образование, който е юридическо лице, има свое знаме, печат и празник - 1 октомври. На основание чл. 15,  ал. 2 от Закона за висшето образование, Националната агенция за оценяване и акредитация с решение на Акредитационния съвет от 9 май 2002 г. е дала положителна оценка на проекта за преобразуване на ВИПОНД-МВР в университет с наименование "Академия на Министерството на вътрешните работи". Определен е срок 5 години, считано от ата на преобразуване, висшето училище да заяви пред Националната академия за акредитация искането за институционализиране на акредитацията - чл. 82, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образование.


Предметът на дейност на Академията на Министерството на вътрешните работи включва обучение на български и чуждестранни граждани за придобиване на общообразователна квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" по специалности от професионално направление "Държава и право", "Строителство" и "Обществознание" и за образователна и научна степен "доктор" по научните области "Обществени науки" и "Технически науки", за обучение в първоначална подготовка на новоназначени служители на Министерството на вътрешните работи и за повишаване на квалификацията и/или преквалификацията както на служители на Министерството на вътрешните работи, така и от държавната администрация.
В предмета на дейност на новосъздадения университет ще се извършват научни и приложни изследвания по проблеми на сигурността и обществения ред.
На основание на чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи и на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование, правилникът за устройство и дейността на Академията се приема от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.
Органите на управление - Академичният съвет и ректорът са назначаеми като съставът на Академичният съвет се определя от министъра на вътрешните работи по предложение на ректора. Тъй като новосъздаденият университет ще провежда и обучение на докторанти, то ръководството му следва да поиска необходимата за целта програмна акредитация във връзка с изискванията на чл. 78, ал. 2 от Закона за висшето образование. 
Комисията по образование и наука приема мотивите на правителството и предлага на Народното събрание да приеме следното решение:
"Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 19, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование
РЕШИ:
1. Преобразува Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност за нуждите на Министерството на вътрешните работи (ВИПОНД-МВР) в университет с наименование "Академия на Министерството на вътрешните работи" със седалище град София, който е юридическо лице и има свое знаме, печат и празник (1 октомври).
2. Предметът на дейност на Академията на Министерството на вътрешните работи включва:
а) Обучение на български и чуждестранни граждани за придобиване на образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" по специалности от професионалните направления "Държава и право", "Строителство" и "Обществознание" и образователната и научна степен "доктор" по научните области "Обществени науки" и "Технически науки". 
б) Обучение в първоначална подготовка на новоназначени служители в Министерството на вътрешните работи.
в) Обучение за повишаване на квалификацията на служители от Министерството на вътрешните работи и от държавната администрация.
г) Обучение за преквалификация на служители от Министерството на вътрешните работи.
д) Извършване на научни и приложни изследвания по въпроси на сигурността и обществения ред.
е) Други дейности, свързани със сигурността и обществения ред, които са възложени от министъра на вътрешните работи.
3. Академията на Министерството на вътрешните работи управлява недвижими имоти - публична държавна собственост, както следва:
а) в София - ж.к. "Младост-4", бул. "Александър Малинов" № 1, местност "Малинова долина" и ул. "Пиротска" № 171, сгради с обща застроена площ 16 916 кв. м., учебен полигон от 50 дка в землището на село Мало Бучино и спортна площадка с площ 2500 кв. м.; 
б) в село Долни Богров - сгради с обща застроена площ 2460 кв. м., учебен полигон, разгънат на 2200 кв. м. и стрелбище на площ 4000 кв. м., разположени върху терен от 540 дка.;
в) в град Казанлък - сгради с обща застроена площ 3090 кв. м. и спортни площадки на площ 7000 кв. м., и стрелбище с площ 715 кв. м. разположени върху терен от 102 дка.;
г) в град Варна - бул. "Сливница" и бул. "Ян Хунияди", сгради с обща застроена площ 8160 кв. м. и стрелбище с площ 400 кв. м.
4. Академията на Министерството на вътрешните работи е второстепенен разпоредител от бюджета на Министерството на вътрешните работи.
5. Правилникът за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи се приема от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.
6. Органи на управление на Академия на Министерството на вътрешните работи са Академичният съвет и ректорът.
7. Академичният съвет е орган за ръководство на учебната и научната дейност на академията. Съставът на Академичният съвет се определя от министъра на вътрешните работи по предложение на ректора на академията. Академичният съвет осъществява следните функции:
а) приема учебният план за всяка специалност и образователно-квалификационна степен, както и изготвени от катедрите учебни програми по съответните дисциплини;
б) приема плановете за научноизследователската, научно-приложната и редакционно-издателската дейност;
в) взема решения за одобряване на конкурси за асистенти и хабилитирани преподаватели при условията и по реда, определени от Закона за висшето образование и Закона за научните степени и научните звания;
г) провежда избор след проведен конкурс за асистенти при условията и по реда, определени от Закона за висшето образование и Закона за научните степени и научните звания;
д) избира нехабилитирани преподаватели за по-висока научна длъжност при условията и по реда, определени от Закона за висшето образование и Закона за научните степени и научните звания;
е) изпълнява други функции, произтичащи от нормативните актове, отнасящи се до науката и висшето образование, прилагани в съответствие със Закона за Министерството на вътрешните работи и с актовете за неговото прилагане.
8. Ректорът на академията е пряк ръководител на личния състав на академията, на курсантите и служителите, изпратени на обучение от други служби, за изпълнението на задълженията им, свързани с учебния процес, реда и дисциплината в академията. Ректорът е хабилитирано лице и се назначава от министъра на вътрешните работи.
Решението е прието на 12 юни 2002 г. с 18 гласа "за", "против" и "въздържали се" няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, проф. Дурмишев. 
Това бяха становищата на двете комисии.
Уважаеми народни представители, имате думата. 
Проф. Петко Ганчев, имате думата. Заповядайте.
ПЕТКО ГАНЧЕВ (НДСВ): Господин председател, уважаеми колеги! Аз вземам думата по това предложение за преименуване на Висшия институт за подготовка на офицери и на специалисти от Министерство на вътрешните работи в Академия на Министерството на Вътрешните работи. Но преди това искам да попитам пред цялата пленарна зала защо едно предложение, което е прието само преди няколко дни от едната от комисиите, влиза веднага в пленарна зала? А закони, които са приети на първо четене в комисиите преди няколко месеца, може би преди половин година, така стоят и чакат ред? Това е необяснимо. Аз не мога да дам отговор на този въпрос! Трябва ръководството на Парламентарната група на НДСВ да даде този отговор. 
ВАЛЕНТИН ДОНЧЕВ (НДСВ, от място): Задай го на заседание на парламентарната група, професоре!
ПЕТКО ГАНЧЕВ: Сега по предмета на това обсъждане. Аз смятам, че Висшият институт за подготовка на офицери и специалисти към Министерството на вътрешните работи има основанията както по Закона за висшето образование, така и по Закона за МВР да прерасне като качествен субект в Академия на Министерството на вътрешните работи. Той има материалната база, има традициите, които са доказателство, атестат за високото качество на подготвените кадри. Той има три факултета, в които се подготвят специалисти както за военно задължените офицери и специалисти, така и граждански специалисти. Има също така и достатъчен хабилитиран състав, който да отговори на изискванията за подготовка на тези кадри.
Има само две неща, които мен ме смущаваха при обсъждането на този въпрос. Това е фактът, надявам се той да бъде разрешен веднага, след като се вземе решението на Народното събрание, че ректорът, който по Закона за висшето образование трябва да бъде хабилитирано лице, засега не е хабилитирано лице. И другият факт е, че от професорския състав, който, както съобщи сега действащият ректор полк. Калчо Таушанов, от 8 професори 6 са на пенсионна и над пенсионна възраст. Това също е нещо, което нарушава Закона за висшето образование.
Аз мисля, че тези проблеми трябва да бъдат решени своевременно. Сега ще подкрепя и моля и колегите да подкрепят утвърждаването на този институт като Академия на Министерство на вътрешните работи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, проф. Ганчев.
Има ли други желаещи да вземат отношение?
Заповядайте, господин Соколов.
ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, на нашето внимание е предложен проект за решение, по силата на което Висшият институт към МВР ще прерасне в университет с наименование "Академия на Министерство на вътрешните работи". В много страни наистина тези учебни заведения с тези функции, които и у нас изпълнява в момента ВИПОНД, се наричат академия.
ВИПОНД към МВР има дълга история. Той от много години наистина подготвя кадрите, необходими за системата на МВР. Имаше различни периоди в тази негова история. Имаше един период, в който наистина беше разширен неговият статут в смисъл, че се изучаваха и други дисциплини, включително и правни дисциплини. Завършилите този институт се ползваха с правата на правоспособни юристи.
В предложените решения има няколко неща, на които аз искам да се спра, защото ми се струва, че те заслужават да бъдат обсъдени.
По принцип аз споделям желанието да се издигне статутът на ВИПОНД и смятам, че и в Министерство на вътрешните работи, и хората, които работят в този институт и които ще го завършват, заслужават това.
Мен ме смущава това положение, което очевидно е направено, за да може този проект за решение да съответства и на Закона за МВР, в някаква степен и на Закона за висшето образование, но поставя въпроси. Съгласно Закона за висшето образование, университетът е най-висшата степен на висше училище. И там е казано, че университет е това висше училище, в което - цитирам доста свободно - превес имат хуманитарните дисциплини и то най-малко в три направления. За да се отговори на това изискване на закона, в проекта за решение наистина има три хуманитарни направления.
Първото е "Държава и право". И аз поставям въпроса, смятам, че е хубаво и председателят да има отношение към този въпрос, завършващите това направление ще бъдат ли правоспособни юристи? Могат ли да стават магистрати? Защото отговорът, който се даде на заседанието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, беше, че това няма да е така. Но на мен ми се струва, че така, както е формулирано решението, по-скоро трябва да направим обратния извод. Наистина това ли е целта? Поставя се въпросът и чисто прагматично - има ли сили ВИПОНД, ставайки университет, наистина да подготвя пълноценни юристи?
Втората дисциплина или по-скоро направление е "Строителство". Какво се разбира под "Строителство"? Беше би отговорено, че тук ще бъде обучението по противопожарна и аварийна безопасност. Защо тогава се нарича "Строителство"?
Какво ще включва направлението "Общественознание"?
Поставям тези въпроси, защото, превръщайки се в университет, ВИПОНД, вече като академия, както е казано и в проекта за решение, освен че ще провежда обучение на български и чуждестранни граждани за придобиване на образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър", но ще дава и научната степен "доктор".
На второ място - и това се засегна при обсъждането в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред - вярно е, че може би този закон е съобразен със Закона за МВР, но когато ние правим един нов университет, той трябва да отговаря и на основните принципи на Закона за висшето образование. Това, за което само спомена господин Ганчев, който говори преди мен - казано е, че лекторът е хабилитирано лице и се назначава от министъра на вътрешните работи. Това е хубаво. Има изискване да е хабилитирано лице. Приемам, че той се назначава от министъра на вътрешните работи, защото академията или университетът е към Министерство на вътрешните работи, макар че за мен и това е малко смущаващо - един университет да е към едно министерство. Но, по-скоро т. 7: "Академичният съвет е орган за ръководство на учебната и научната дейност на академията. Съставът на академичния съвет се определя от министъра на вътрешните работи по предложение на ректора". Дори аз тук не виждам изискване какъв да бъде съставът на академичния съвет. Може ли да бъде, да кажем, от нехабилитирани лица. Така, както е проектът за решение, той може да бъде съставен изцяло от нехабилитирани лица. Ще има ли авторитета, качествата, стойността наистина на един академичен съвет, особено с оглед на тези функции, които той има да изпълнява и които също са залегнали в проекторешения, които всъщност са функции, това е редно, съобразно Закона за висшето образование.
Ето защо при цялото ми желание наистина да се повиши статутът на ВИПОНД, без да се внесе някаква корекция в тези проблеми, които аз виждам в проекта за решение, за мен ще бъде трудно да го подкрепя. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Соколов.
Ако мога да си позволя да споделя от това място, на което стоя, аз също имам резерви в същата насока, която и Вие посочихте. И бих предложил в т. 2 "а" думите "и магистър" да отпаднат. Защото съществуването на магистърската степен в направлението "Държава и право" означава, че всеки, завършил тази Академия на МВР, ще бъде правоспособен магистрат. Струва ми се, че това ще бъде поредна крачка към девалвация на тази юридическа специалност. Защото нашата държава допусна да се нароят повече от една дузина полуизмислени факултети, които произвеждат некачествени кадри.


Искам да ви обърна внимание на още една особеност, а именно, че в решението на Министерския съвет диспозитивът е непълен, тъй като съдържа само една точка, без да се съобразява с изискванията на Закона за висшето образование и Закона за МВР. Затова неслучайно и съвършено обосновано и двете комисии - Комисията по образованието и науката и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, посочват какъв трябва да бъде диспозитивът на това решение.
Имате думата, уважаеми народни представители.
Заповядайте, господин Камбуров.
ДИМИТЪР КАМБУРОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Прави странно впечатление внасянето на проекта преди да са минали по-малко от 48 часа за разглеждане. Проектът беше разгледан в комисията в сряда, докато миналата сряда ние разгледахме проекта за решение за други висши училища, които, за съжаление, отпаднаха от програмата. Това не е коректно.
Второ, начинът, по който беше внесено предложението за узаконяване на това училище в академия, беше поднесено в такъв вид, че веднага много от нас, академичният състав на комисията, реагирахме поради редица несъответствия със Закона за висшето образование. Първото, което аз повдигнах, е, че е парадоксално един ректор да не е хабилитирано лице. Това е нещо, което въобще не може да се допусне за разглеждане. 
Второ, начинът, по който се формира академичният съвет, броят на хабилитираните в академичния съвет, броят на нехабилитираните и т.н. Всичко това беше поднесено в такъв вид, че аз повтарям думите си: "Съжалявам, че трябваше да присъствам на едно разглеждане, което е продиктувано от два закона - от Закона за висшето образование, и Закона за МВР.".
ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ, от място): А как гласувахте?
ДИМИТЪР КАМБУРОВ: Аз гласувах положително, господин Дончев, и ще Ви кажа защо. Гласувах положително, обаче изразих следните съображения. Предишната седмица ние приехме подобно предложение за създаване на военна академия, военен университет, което включва висшите училища в Шумен, Търново и Плевен. Аз смятам, че към този университет можеше да бъде включен и факултет, който ангажира това полицейско училище.
За разлика от това обаче аз бях против това професор или доцент да не оглавяват едно висше училище. Това е моето становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Камбуров.
Има ли други желаещи?
Заповядайте, господин Дончев.
ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ): Господин председателю, процедурното ми предложение е с оглед на това, че бяха направени сериозни разисквания и в двете комисия - Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по образованието и науката и там действително бяха обсъдени всички тези въпроси, които и сега бяха поставени, включително и въпросите на господин Соколов, на които беше отговорено.
Молбата ми е да допуснем в залата ректора на ВИПОНД -полк. Калчо Таушанов, за да направи едно изявление точно по тези въпроси, които според мен в момента се тълкуват малко превратно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дончев.
Има процедурно предложение за допускане в залата на ректора на висшия институт.
Има ли противоположно предложение? Не виждам.
Моля, гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 117 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Моля, поканете ректора на висшия институт в залата.
Има ли други желаещи за изказвания?
Заповядайте, проф. Кушлев.
СТОЯН КУШЛЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Аз искам да взема думата преди да чуем ректора, защото в неговия отговор бих желал да чуя и отговора на един мой въпрос.
Разбира се, смущават ме редица обстоятелства в поднесения ни документ, които бяха споделени от колегите, но най-много ме смущава обстоятелството, че академичният съвет ще дава общообразователната и научна степен "доктор", без да имаме гаранции, че съответната квота в него ще бъде от хабилитирани лица. Ние такава гаранция засега нямаме в предложения проект.
И, ако не се направи корекция в тази насока, струва ми се, че ще се сгреши. И то много сериозно ще се сгреши. Ние ще позволим един състав, преобладаващ от нехабилитирани лица, да дава научна степен. Нещо, което според мен, е недопустимо.
Затова аз бих желал да чуя в тази посока уважаемия ректор на това училище. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Кушлев.
Заповядайте, господин Кюркчиев.
АЛЕКО КЮРКЧИЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз искам да кажа едно нещо, което касае Закона за висшето образование. България е една от страните в Европа, с абсолютно неясна хабилитация, степени, титли и звания държава. Затова тези неща, които се говорят тук, са доста относителни. В България има твърде много професори, доценти, академици, на които нивото им е под това на тези, които не са хабилитирани. (Смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Кюркчиев.
Има ли други желаещи да вземат отношение?
Бих искал да поканя ректора на висшето училище господин Таушанов. Заповядайте да представите Вашата гледна точка, за да се внесе по-голяма яснота преди да подложа на гласуване проекта за решение.
КАЛЧО ТАУШАНОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! В продължение на вече четири години висшият институт седи между два закона. И молбата ни е да гласувате днешното решение, предизвикано от това в крайна сметка статутът на висшето училище да съответства на тези два закона. Всичко това, което ви смущава в решението, има своите основания, но то е продиктувано от това, че решението изпълнява двата закона. Аз не виждам какъв друг начин можем да намерим, освен да изпълним законите такива, каквито са. Ако те не са съвършени, когато бъдат променени, ние много бързо ще влезем в съответния ред.
Що се отнася до това, че ректорът в момента не е хабилитирано лице, това произлиза от сега действащите разпоредби. Ако не гласувате това решение, правилникът ще остане същият и ректорът ще продължава да бъде нехабилитирано лице. Ако гласувате решението, ректорът ще бъде хабилитирано лице.
Що се отнася за въпроса за академичния съвет, искам да уведомя уважаемите народни представители, че Висшият институт е минал процедура на акредитация три пъти пред агенцията и всеки път е получавал все по-висока оценка. Аз ви уверявам - и това може да бъде проверено в Агенцията по оценяване и акредитация, че академичният съвет се избира съобразно закона за висшето образование. 
По въпроса за "държава и право" бих искал да обърна вашето внимание, че става дума за направление "държава и право" в регистъра за учебните специалности. В това направление има четири специалности, като първата е право, а другите са съответно за защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Ние даваме обучение и образование само за това, което касае нашата специфика. На този етап въобще не се поставя въпросът за право. 
По бележката на уважаемия председател на Народното събрание магистърските степени, които ние даваме, касаят само нашите специфични специалности, по които ние обучаваме кадри за Министерството на вътрешните работи. Тук въобще не става въпрос за право.
Бих искал да кажа и още нещо: за да можем да обучаваме в една или друга специалност, ние трябва съответно да получим програмна акредитация. Ако нямаме програмна акредитация, ние не можем да произвеждаме и в образователно-квалификационната степен доктор.
Това е, което имам да ви кажа и се обръщам с молба да подкрепите проекта за решение и статутът на Висшия институт да застане на мястото си. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
Имате думата, уважаеми народни представители. Няма ли повече желаещи?
Ако ми позволите, аз за последен път ще взема отношение по този въпрос, който беше предмет и на изказването на господин ректора. 
Аз трудно мога да се съглася, четейки проекта за решение, в т. 2, буква "а" да фигурира образователно-квалификационната степен "магистър" и да е посочено направлението "държава и право". После не знам на какво основание ще кажем, че това не могат да бъдат правоспособни юристи, които да стават магистрати. Аз не виждам как може да се изтълкува. Едва ли ще можем да се позовем на изказването на господин ректора в пленарната зала, защото то просто няма да има стойност.
Моето предложение, което ще подложа и на гласуване, е да отпаднат в т. 2, буква "а" думите "и магистър". Бакалавър в направление "държава и право" е нещо различно. Налице е висше образование в това направление, но без възможност да бъде магистрат. 
Уважаеми народни представители, ако няма други изказвания и предложения, подлагам на гласуване най-напред предложението за отпадане на думите "и магистър" по т. 2, буква "а" на проекторешението.
Моля, гласувайте.
Гласували 145 народни представители: за 123, против 15, въздържали се 7.
Предложението се приема.
Подлагам на гласуване целия проект за решение, както е предложен от двете комисии, а не този диспозитив, който идва от Министерския съвет, тъй като той е непълен.
Моля, гласувайте това решение.
Гласували 136 народни представители: за 98, против 5, въздържали се 33.
Решението се приема.
Академията е създадена. Благодаря ви.

С това приключихме с точка първа от дневния ред, което ни дава възможност да преминем към следващата точка, а именно:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ.
Искам да поканя председателя на Комисията по икономическата политика господин Валери Димитров да представи този законопроект.
Господин Димитров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател. 
"СТАНОВИЩЕ
по законопроект № 202-02-18 от 29.04.2002 г.
за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Пакистан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, внесен от Министерския съвет

На заседанието, проведено на 22 май 2002 г., с участието на представител на вносителя, Комисията по икономическата политика разгледа законопроекта за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Пакистан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 12 февруари 2002 г. в София. 
Подписването на договора е резултат на няколкогодишните усилия на двете правителства и ще стимулира активизирането на търговско-икономическите отношения между двете страни. 
Разпоредбите на договора обхващат целия комплекс от отношения, свързани с процеса на осъществяване на инвестиции от физически и юридически лица от едната договаряща се страна на територията на другата договаряща се страна в атмосфера на равнопоставеност и добра воля, като са съобразени със Закона за чуждестранните инвестиции.
Договорът ще даде възможност за развитието на нови форми и области на сътрудничество, за стимулиране на деловите среди на двете страни към по-активни контакти, ще благоприятства извършването на инвестиции от инвеститорите на всяка от двете страни на територията на другата страна, гарантирайки техните интереси. 
В резултат на проведеното гласуване, Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Договора между правителството на Репубика България и правителството на Ислямска република Пакистан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Димитров.
Господин Илчев, заповядайте да представите вашия доклад.
ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ: 
"ДОКЛАД
относно законопроект № 202-02-18 
за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Пакистан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, внесен от Министерския съвет на 29.04.2002 г .

На 16 май 2002 г. Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа законопроекта за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Пакистан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите и прие следното становище:
Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Договора между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Пакистан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 12 февруари 2002 г. в гр. София."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Илчев.
Има ли желаещи да вземат отношение по този законопроект за ратификация? Не виждам желаещи.
Подлагам на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Пакистан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. 
Моля, гласувайте.
Гласували 116 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 5.
Приема се на първо четене.
Господин Димитров, заповядайте за процедурно предложение.

ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Имам процедурно предложение този законопроект да бъде приет на две четения на това заседание на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви. Предпоставките от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание позволяват това.
Подлагам на гласуване процедурното предложение да се премине и към второто четене.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 106, против няма, въздържал се 1.
Това предложение се приема.
Господин Димитров, искам да Ви помоля да представите законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ:

"З А К О Н
за ратифициране на Договора между правителството
на Република България и правителството на
Ислямска република Пакистан за взаимно
насърчаване и защита на инвестициите

Член единствен. Ратифицира Договора между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Пакистан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 12 февруари 2002 г. в София".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
Това е съдържанието на закона.
Желаещи за изказване не виждам.
Подлагам на гласуване на второ четене този законопроект, както беше представен.
Моля, гласувайте.
Гласували 117 народни представители: за 116, против няма, въздържал се 1.
Приема се, благодаря ви.


Това позволява да премигнем към следващата точка от дневния ред, а именно:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВРЕМЕННОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА АФГАНИСТАН ОТНОСНО БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИЕ И БОЙНИ ПРИПАСИ.
Искам да помоля председателя на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност - господин Илчев, той вече има опит в това, да представи доклада на комисията.
ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ: "На свое извънредно заседание, проведено на 31 май 2002 г. с участието на капитан I ранг Евлоги Папункьов, заместник-началник на Главно оперативно управление на Генералния щаб, Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Временното правителство на Афганистан относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение и бойни припаси.
На заседанието беше обсъден регламентът за количеството на безвъзмездно предоставените артикули, както и отговорностите и механизмът за тяхното предаване и транспортиране. Бяха представени условията за безвъзмездно предоставяне на определени спецификации и количества въоръжение и бойни припаси - предмет на споразумението. Съгласно споразумението афганистанската страна се задължава да не продава или чрез други способи да не предоставя без съгласието на българската страна безвъзмездно предоставените въоръжение и бойни припаси.
Като отчита ясната воля на Република България да подпомогне установяването на траен мир и сигурност в Афганистан, Комисията по външна политика, отбрана и сигурност при следното
 
С Т А Н О В И Щ Е:

Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението между правителството на Република България и Временното правителство на Афганистан, относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение и бойни припаси, подписано на 29 април 2002 г. в София.
Становището беше прието с консенсус".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Илчев.
Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам.
Това ми дава основание да подложа на гласуване на първо четене този законопроект за ратификация.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Приема се единодушно, благодаря ви.
Господин Илчев, заповядайте. Досещам се какво ще предложите. 
СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ): Господин председател, моля да разрешите да се гласува и на второ четене този законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Илчев.
Предпоставките за това са налице.
Има ли противно предложение? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението за преминаване към второ четене.
Гласували 88 народни представители: за 88 , против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
Господин Илчев, имате думата, за да представите закона.
ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ:

 
"З А К О Н
за ратифициране на Споразумението между правителството
на Република България и Временното правителство на
Афганистан относно безвъзмездно предоставяне на
въоръжение и бойни припаси

Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република България и Временното правителство на Афганистан относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение и бойни припаси, подписано на 29 април 2002 г. в София".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
По текста на закона има ли желаещи да се изкажат? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста - заглавието и член единствен.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Приема се единодушно. Благодаря ви.


Уважаеми народни представители, преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ВИСШЕТО ВОЕННО ОБЩОВОЙСКОВО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ВИСШЕТО ВОЕННО УЧИЛИЩЕ ЗА АРТИЛЕРИЯ И ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" И ВИСШЕТО ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" В НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ.
Моля председателя на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност - господин Илчев, който днес се изявява силно, да представи доклада на комисията.
Заповядайте, господин Илчев.
ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ:
"На свое извънредно заседание, проведено на 31 май 2002 г., Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа Проект за решение за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище "Васил Левски", Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана "Панайот Волов" и Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" в Национален военен университет и прие следното

С Т А Н О В И Щ Е:

Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 26, т. 12 и чл. 215, ал. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България, да приеме Проекта за решение за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище "Васил Левски", Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана "Панайот Волов" и Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" в Национален военен университет, внесен от Министерския съвет на 29 май 2002 г.
Становището беше прието с консенсус".
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Илчев.
Искам да поканя проф. Дурмишев да представи на Комисията по образованието и науката.
ДОКЛАДЧИК АСЕН ДУРМИШЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!

"Д О К Л А Д
относно Проект за решение за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище "Васил Левски", 
Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана "Панайот Волов" и Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" в Национален военен университет,
внесен от Министерския съвет

На свое редовно заседание, проведено на 5 юни 2002 г., Комисията по образованието и науката разгледа Проект за решение за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище "Васил Левски", Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана "Панайот Волов" и Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" в Национален военен университет, внесен от Министерския съвет.
На заседанието присъстваха господин Атанас Герджиков - заместник-министър на Министерството на образованието и науката, полк. Георги Цветков - началник отдел "Военно обучение" в Управление "Личен състав" на Генералния щаб, господин Андрей Пейчев - заместник-директор на Дирекция "Кадрова политика и социална адаптация" към Министерството на отбраната, госпожа Елмира Стамболийска - началник отдел в Дирекция "Правнонормативна дейност" към Министерството на отбраната.
Членовете на Комисията по образованието и науката констатираха, че проектът за решение на Народното събрание за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище "Васил Левски" (Велико Търново), Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана "Панайот Волов" (Шумен) и Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" (Долна Митрополия) в Национален военен университет е на основание на чл. 9, ал. 2, т. 1, във връзка с изискванията на чл. 17, ал. 2 и § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование, а така също и на основание на чл. 26, т. 12 и чл. 215, ал. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България.
Съгласно Закона за висшето образование, академиите и висшите училища от системата на Министерството на отбраната прилагат този закон в съответствие с актовете за създаването им и разпоредбите на Специалния закон, тоест на Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България. 

В този смисъл на основание чл. 215, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България ограниченията в прилагането на Закона за висшето образование по отношение на военните академии и висшите училища се определят в акта за създаването им. 
Настоящият проект за решение на Народното събрание предвижда чрез преобразуване на трите висши военни училища да се създаде Национален военен университет като държавно висше училище, със седалище Велико Търново, с три факултета, съответно във Велико Търново, Шумен и Долна Митрополия. Със създаването на Национален военен университет се цели военнообразователната система да се приведе в съответствие с Военната доктрина на Република България, да се обединят усилията и преподавателският състав и по-пълноценно да се използва материалната база. Създаването на Националния военен университет е в отговор и на необходимостта за по-голяма мобилност и многофункционалност при изграждането на Въоръжените сили.
Предметът на дейност на Националния военен университет е в съответствие с изискванията на чл. 17, ал. 2 от Закона за висшето образование и чл. 214, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, поради което ще се провежда обучение както на специалисти за придобиване на висше образование от професионалната област "Военно дело", така и по граждански специалности в областта на природните, обществените и техническите науки. В университета ще се извършват научно-приложни изследвания и дейности, свързани с отбраната на страната, които са му възложени от министъра на отбраната.
На основание чл. 215, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в акта за създаването на Националния военен университет редица клаузи постановяват необходимостта от съгласуване и/или разрешение от министъра на отбраната. Затова органите на управление на университета (Общото събрание, Академичният съвет и началникът) не съответстват напълно като права и задължения с органите за управление на висшите училища, създадени по Закона за висшето образование. В конкретния случай се предвижда Общото събрание на Националния военен университет да предлага проект за правилник за устройството и дейността на учебното заведение, който се внася от министъра на отбраната след съгласуване с министъра на образованието и науката, за приемане от Министерския съвет.
Академичният съвет на Националния военен университет прави предложение до министъра на отбраната за образователната и научната политика на университета; назначаване и освобождаване от длъжност на кадровите военнослужещи от академичния състав, избрани по реда на Закона за висшето образование и Закона за научните степени и научните звания; сдружаване с висши училища и научни организации; сключване на договори с потребители за подготовка и за повишаване квалификацията на специалисти с висше образование, както и за извършване на научни и приложни изследвания; организиране на международно сътрудничество, сключване на договори и членуване в международни организации; обявяване на конкурси за заемане на научно-преподавателските длъжности при условия и по ред, определени в Закона за научните степени и научните звания.
Началникът на Националния военен университет, който упражнява правомощията на ректор по Закона за висшето образование, е кадрови военнослужещ. Той се назначава и освобождава от длъжност по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и неговите права не се прекратяват с изтичането на мандата на Общото събрание.
Началниците на трите факултета (с правомощия на декан) са също кадрови военнослужещи, които се назначават и освобождават по реда на Закона за висшето образование и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
В акта за създаването на Националния военен университет се предвижда курсистите и студентите, приети в преобразуваните висши военни училища до влизането в сила на решението на Народното събрание, да продължат обучението си в университета при условията, при които са приети и по учебните планове, по които се провежда обучението им.
След задълбочено обсъждане членовете на Комисията по образованието и науката с 16 гласа "за", без "против" и "въздържали се" взеха следното решение:
Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да подкрепи Проекта за решение за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище "Васил Левски", Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана "Панайот Волов" и Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" в Национален военен университет, внесен от Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дурмишев.
Заповядайте, проф. Ганчев.
ПЕТКО ГАНЧЕВ (НДСВ): Господин председател, уважаеми колеги, вие чухте становището и решението на Комисията по образованието и науката. Това беше решение-приветствие, взето с пълен консенсус, с пълно съгласие, с одобряване на тази най-после реализирана идея - да бъде създаден Национален военен университет, като се обединят трите военни училища в Шумен, Велико Търново и Долна Митрополия, съответно за летци, офицери за сухопътните войски и за противовъздушната отбрана и артилерията. Ние сме съгласни, че в това предложение, в този проект са съобразени изискванията на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, на Военната доктрина, която действа в тези години, и на Закона за висшето образование. Ние отчитаме спецификата и заедно с това отчетохме факта, че там наред с офицери и военни специалисти ще бъдат подготвяни и граждански лица, така че ще има възможност за по-широка мобилност на кадри за нуждите на нашата отбрана.
Тъй като днес многократно се съобщава, че ще бъдат съкратени 7200 офицери, тъй като изведнъж се прави такъв скалпел и се посяга върху тялото на Българската армия, то за да не стават тези неща занапред, добре ще бъде този Военен университет да си направи национален план за подготовка на военни кадри и специалисти, за да не става нужда да създава никому ненужни офицери и специалисти, които след това да бъдат безработни и изхвърлени на улицата. Това първо.
Второ, да се съобрази с тенденциите, които настъпват в системата на международната сигурност и на националната сигурност, свързани не толкова със защитата на границите на територията на Република България, колкото със сигурността от други предизвикателства, главно от нарастващата вълна от международен и всякакъв друг тероризъм. Това да бъде като една от дисциплините за подготовката на тези кадри, които ще обучава този Военен университет.
Мисля, че всички ние ще подкрепим това предложение, защото то е обосновано и е крайно време да бъде реализирано в действие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ганчев.
Заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, господа народни представители! За мен щеше да бъде по-добре, ако се запазят три отделни военни училища, които да съответстват на родовете войски, а именно на Сухопътните, Военновъздушните и Военноморските, тъй като, да речем, във Военновъздушното училище "Георги Бенковски", освен курсантите за нуждите на Българската армия, биха могли да се обучават и специалисти за гражданската авиация и то не само от страната, но и от други страни, което сериозно да повиши финансовите възможности на една такава образователна институция. Но като имам предвид, че числеността на Българската армия в последните години рязко намалява и след като беше реална опасността у нас да се пристъпи към цялостно ликвидиране на висшето военно образование, предлаганото решение е някакъв изход от ситуацията и по този начин, освен създаване на национален военен университет и военноморското училище "Н. Й. Вапцаров", продължава и действието на Военната академия, която вече дава пък по-висока квалификация и образование на завършилите и работещите офицери от Българската армия.
Смятам, че обединяването на трите посочени военни училища и запазването на отделните факултети ще създаде възможности и по-нататък те да продължат да изпълняват своята дейност, отговаряйки на профилираните изисквания на това обучение.
Тук няма да се спирам на юридическата конструкция, която представлява това сливане, тъй като то стои по-близо до сливането, а не до вливането на определени юридически лица едно в друго. Но ако няма някакви формални пречки, - а такива поне аз не виждам - предлагам създаваният национален военен университет да носи наименованието "Васил Левски", тъй като това е Апостолът на българската национална революция и мисля, че това ще бъде прието и от съставните факултети. Смятам, че е по-добре този национален военен университет да има и предлаганото наименование. Това е моето предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Стоилов.
Господин Дурмишев, заповядайте.
АСЕН ДУРМИШЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател! Уважаеми доц. Стоилов, това предложение, което Вие правите, беше направено от проф. Петко Ганчев, когато беше обсъждането в Комисията по образованието и науката. Правото за предложение обикновено произлиза от ония университети или учебни заведения, които трябва да го предложат. На настоящия етап е известно, че Спортната академия се казва "Васил Левски" и поради това представителите от армията, от Генералния щаб казаха, че те се въздържат на настоящия етап, а сигурно в бъдеще ще бъде предложено такова наименование. Но не би трябвало в Република България всички висши училища да се казват с едно име. Затова в нашето предложение, на комисията, то не е влязло, а то възникна по време на обсъждането. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дурмишев.
Има ли други желаещи? Не виждам. 
Затова ще помоля председателят на Комисията по външна политика да представи проекта за решение в пълния му вид. 
А междувременно бих помолил господин Стоилов да помисли дали няма да си оттегли предложението, за да не възникват усложнения. Имате възможност да размислите, господин Стоилов.
Заповядайте, господин Илчев.
ДОКЛАДЧИК СТАНИМИР ИЛЧЕВ: Благодаря, господин председател.
"РЕШЕНИЕ
за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище "Васил Левски", Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана "Панайот Волов" и Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" в Национален
военен университет

1. Преобразува Висшето военно общовойсково училище "Васил Левски" - Велико Търново, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана "Панайот Волов" - Шумен, и Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" - Долна Митрополия, в Национален военен университет.
2. Националният военен университет е държавно висше училище със седалище Велико Търново и има свое знаме, печат и празник - 26 ноември.
3. Предметът на дейност на Националния военен университет включва:
а) обучение на специалисти за придобиване на висше образование по специалности от професионална област "Военно дело", както и по специалности в областта на природните, обществените и техническите науки;
б) обучение за повишаване на квалификацията;
в) извършване на научни и приложни изследвания;
г) дейности, свързани с отбраната на страната, които са му възложени от министъра на отбраната.
4. Предоставя за управление на Националния военен университет ползваните от преобразуваните висши военни училища недвижими имоти съгласно приложението.
5. Националният военен университет съставя, изпълнява, приключва и отчита самостоятелен бюджет.
6. В приходната част на бюджета постъпват:
а) субсидии от държавния бюджет чрез трансфер от бюджета на Министерството на отбраната;
б) дарения, завещания и спонсорство;
в) собствени приходи от постъпления от научноизследователска и експертно-консултантска дейност, от такси за кандидатстване и обучение, от следдипломна квалификация и от други дейности, свързани с учебния процес.
7. Националният военен университет има три факултета със седалища във Велико Търново, Шумен и Долна Митрополия.
8. Органи на управление на Националния военен университет са Общото събрание, Академичният съвет и началникът.
9. Общото събрание на Националния военен университет предлага проект на правилник за устройството и дейността на университета. Проектът се внася за приемане от Министерския съвет от министъра на отбраната след съгласуването му с министъра на образованието и науката.
10. Академичният съвет на Националния военен университет е орган за ръководство на учебната и научната дейност на училището, който:
а) прави предложение до министъра на отбраната за образователната и научната политика на университета;
б) приема ежегоден отчет за резултатите от учебната и научната дейност на университета;
в) определя структурния състав на Общото събрание и организацията за избор на неговите членове;
г) предлага на министъра на отбраната за назначаване и освобождаване от длъжност кадровите военнослужещи от академичния състав, избрани по реда на Закона за висшето образование и Закона за научните степени и научните звания;
д) взема решение след съгласуване с министъра на отбраната за сдружаване с висши училища и научни организации;
е) приема правилник за атестиране на академичния състав;
ж) присъжда почетно звание "доктор хонорис кауза";
з) избира извънредни професори и извънредни доценти;
и) приема правилници за отделни учебни, научни, творчески или научно-производствени дейности в Националния военен университет;
к) утвърждава система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав;
л) взема решения след съгласуване с министъра на отбраната за сключване на договори с потребители за подготовка и за повишаване квалификацията на специалисти с висше образование, както и за извършване на научни и приложни изследвания;
м) взема решения след съгласуване с министъра на отбраната за организиране на международно сътрудничество, сключване на договори и членуване в международни организации;
н) прави предложения до министъра на отбраната за обявяване на конкурси за заемане на научнопреподавателски длъжности при условия и по ред, определени в Закона за научните степени и научните звания.
11. Началникът на Националния военен университет е кадрови военнослужещ, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България. Неговите правомощия не се прекратяват с изтичането на мандата на Общото събрание.
12. Началникът на Националния военен университет упражнява правомощията на ректор по Закона за висшето образование.
13. Началниците на факултети са кадрови военнослужещи, които се назначават и освобождават от длъжност по реда на Закона за висшето образование и Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България.
14. Заместник-началникът на Националния военен университет по учебната и/или научната част, заместник-началниците на факултети, директорите на департаменти, институти и филиали и началниците на катедри се избират и освобождават по реда на Закона за висшето образование. Онези от тях, които са кадрови военнослужещи, се назначават и освобождават от длъжност и по реда на Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България.
 15. Заместник-началникът по учебната и научната или научната част, началниците на основните звена и техните заместници, началниците на катедри упражняват правомощията съответно на: заместник-ректор, декан, заместник-декан и ръководител на катедра по Закона за висшето образование.
16. Активите, пасивите и архивът на преобразуваните висши военни училища, както и другите права и задължения се поемат от Националния военен университет.
17. Трудовите правоотношения с гражданските лица и служебните правоотношения с кадровите военнослужещи преминават към Националния военен университет.
18. Курсантите и студентите, приети в преобразуваните висши военни училища, до влизането в сила на решението продължават обучението си в Националния военен университет при условията, при които са приети, и по учебните планове, по които се провежда обучението им." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Илчев.
Господин Стоилов, размислихте ли?
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Предоставям на Вас да прецените.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Предложението е Ваше и не бих си позволил аз да преценявам Вашето предложение.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Поддържам предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Добре, тогава ще го подложа на гласуване.
Има ли други желаещи да вземат отношение, след като чухте целия текст на проекта за решение? Не виждам.
Уважаеми народни представители, първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов Националният военен университет да носи наименованието "Васил Левски".
Моля, гласувайте.
Гласували 109 народни представители: за 62, против 22, въздържали се 25.
Предложението се приема.
Националният военен университет ще се нарича "Васил Левски", ако вземем решение да се образува.
Подлагам на гласуване проекта на решение за преобразуване на висшите военни училища в Национален военен университет "Васил Левски".
Моля, гласувайте.
Гласували 128 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 6.
Решението е прието.
Заповядайте за процедура, господин Великов.
БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам да удължим срока за подаване на предложения по законопроекта за техническите изисквания към продуктите с три седмици предвид на някои допълнителни изменения, които биха били необходими по медицинските изделия. Говорил съм с доц. Щерев и проф. Димитров и бих помолил да бъда подкрепен от залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има ли противно предложение? Не виждам.
Моля, гласувайте това предложение за удължаване на срока.
Гласували 118 народни представители: за 101, против 17, въздържали се няма.
Предложението се приема.
Половин час почивка. (Звъни.)

(След почивката.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода 7-13 юни:
Постъпило е питане от народните представители Росица Тоткова и Георги Хубенов към Лидия Шулева - заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика, относно промените в Правилника за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, направени в края на 2001 г.
Следва да се отговори в пленарното заседание на 21 юни т.г.
Постъпило е питане от народните представители Росица Тоткова и Стойчо Кацаров към Милко Ковачев - министър на енергетиката и енергийните ресурси, относно освобождаването на управителите на клон - гр. Благоевград, и клон - гр. Кюстендил на "Електроразпределение" ЕАД - София-област. 
Следва да се отговори в пленарното заседание на 21 юни 2002 г.
Постъпило е питане от народния представител Лъчезар Тошев към Николай Василев - заместник министър-председател и министър на икономиката, относно съдбата на регистрираните между 1980 и 1990 г. български задгранични фирми и дружества. 
Следва да се отговори в пленарното заседание на 28 юни 2002 г.
Постъпило е питане от народните представители Борислав Китов и Васил Паница към Божидар Финков - министър на здравеопазването, относно начина на определяне на годишните такси за платено обучение на специализанти и докторанти в системата на здравеопазването.
Следва да се отговори в пленарното заседание на 28 юни 2002 г.
Има писмени отговори за връчване от:
- министъра на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев на актуален въпрос от народния представител Росица Тоткова;
- министъра на културата Божидар Абрашев на актуален въпрос от народния представител Кина Андреева;
- заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев на питане от народния представител Теодора Константинова;
- министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме на питане от народния представител Георги Станилов;
- министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме на актуален въпрос от народния представител Стойко Танков;
- министъра на финансите Милен Велчев на актуален въпрос от народния представител Кина Андреева.
За процедура има думата господин Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, както си спомняме, миналия петък контролът завърши с отговори на министъра на образованието и науката Владимир Атанасов. Въпросите към него не бяха изчерпани. Остават още десетина. Нормално беше днешното заседание да продължи оттам, откъдето е завършил миналия парламентарен контрол. Вместо това обаче виждам, че министър Атанасов е посочен едва на шесто място сред министрите, които ще отговарят в днешното заседание. Въпросите, които сме задали, колеги от всички парламентарни групи, започват да губят своята актуалност. Министърът дори ни предлага да ги трансформираме във въпроси с писмен отговор.
Във връзка с това искам да поясня на господин министъра, че никой не му е забранил да ни връчи и писмени отговори, но правото какъв да бъде отговорът е наше. Ние преценяваме.
Освен това министърът може да взема думата в Народното събрание по всяко време и ако той беше заинтересован до такава степен, с каквато ни атакува тази седмица да се откажем от устното задаване на въпроси, можеше да дойде в парламента и преди да се беше разразила до такава степен кризата, можеше да обясни на българския избирател какво смята да прави в системата на образованието.
Не мога да разбера каква е схемата, по която се въртят министрите за петъчния парламентарен контрол.
Трябва да призная, че даже при СДС имаше предвидимост в това отношение. Заседанията започваха с отговори на премиера, на вицепремиерите, разбира се, ако има отправени въпроси към тях, и след това министрите се въртяха на база на реда, по който са избрани за членове на кабинета на Министерския съвет. И по този начин винаги можеше да се предвиди кога кой министър ще бъде в пленарната зала и ще бъде на разположение за отговори на депутатските питания и въпроси.
Настоявам, процедурно, министърът на образованието и науката да отговаря днес първи, за да можем да зададем своите много важни въпроси, свързани със състоянието на българското образование. Това е моята процедура. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Атанасов, доколкото знам, председателят на Народното събрание е подредил дневния ред за днешния парламентарен контрол, следвайки правилника и воден именно от обстоятелството за актуалност и изоставане от актуалността на темата на зададените въпроси. Тъй като питането, зададено към министър Калчев, наистина вече губи своята актуалност, доколкото разбрах, това са били мотивите неговото питане да бъде подредено на първо място.
За втора процедура - господин Димитров.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, няколко колеги от нашата парламентарна група чакаме министър Пламен Петров вече трети месец. Вчера научаваме, че министър Петров отново е в чужбина и не е ясно кога този човек ще се завърне в някой от петъците, за да може да отговаря на наши въпроси. Тъй като тези въпроси наистина губят актуалност, ние вече обсъждаме възможността да правим пресконференции и по някакъв начин да потърсим отговор в дните извън парламентарен контрол.
Даже при правителството на господин Виденов, аз си спомням, имаше една дисциплина. Имаше една регулярност в изявите на министрите. Идваха тук и отговаряха. 
Аз наблюдавам внимателно вече трето Народно събрание, най-недисциплинирани министри са в състава на този кабинет, на кабинета на господин Сакскобургготски. Писмата до министрите не дават необходимия ефект.
Във връзка с правилника ще Ви помоля да уведомите председателя да намери някакъв механизъм министрите да идват и да отговарят на въпросите на народните представители.
Ще подкрепя процедурното предложение на господин Иво Атанасов, защото то е логично и на практика никаква логика няма да се пренареждат нещата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Димитров. Абсолютно сте в правото си да правите това процедурно предложение и това изказване. За щастие, не познавам и не съм работила с кабинета нито на Виденов, нито на Костов и не знам каква е била дисциплината тогава, нито мога да давам дисциплинарни оценки на министрите от кабинета на Сакскобургготски.
От гледна точка на забавата в отговора на министър Петров сте абсолютно прав. Именно това беше причината председателят на Народното събрание да му отправи настоятелно писмено искане и настояване пътуванията му да бъдат съобразени така, че да бъде в петък на парламентарен контрол. Знаете, че друг механизъм няма. (Неразбираема реплика от народния представител Борислав Китов.) 
Господин Китов, недейте се провиква от дъното на залата, защото знаете, че именно заради това обичам да налагам дисциплинарни наказания. Недейте да крещите от края на залата!
Трето процедурно предложение в момента не мога да дам, тъй като има направени две.
Първото процедурно предложение е на господин Атанасов - да бъде променен дневният ред на парламентарния контрол днес и да се започне с въпросите към министър Атанасов.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 128 народни представители: за 76, против 44, въздържали се 8.
Процедурното предложение се приема - парламентарният контрол да започне с въпроси към министър Атанасов.
Но тъй като знаете, че все пак има някакво техническо време за неговото придвижване до парламента, имате ли нещо против да започнем с актуалния въпрос към министър Николай Василев? Към него има зададен само един въпрос. (Шум и реплики в залата.) 
За процедурно предложение има думата господин Владимир Дончев.

ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми колеги, правя процедурно предложение, докато дойде министър Атанасов, да започнем с въпросите към министър Николай Василев. (Неразбираеми реплики от народния представител Росица Тоткова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Това е процедурното предложение. Ако имате друго, госпожо Тоткова, заповядайте. (Неразбираеми реплики от народния представител Росица Тоткова.) Ако имате процедурно предложение, заповядайте на микрофона и го направете.
Имате ли процедурно предложение, госпожо Тоткова?
РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС, от място): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Нямате.
Моля, гласувайте процедурното предложение, направено от господин Дончев, парламентарният контрол да започне с актуалния въпрос към министър Василев, докато дойде министър Атанасов.
Гласували 134 народни представители: за 92, против 41, въздържал се 1.
Процедурното предложение е прието.
Заповядайте, господин Мутафчиев, да развиете своя актуален въпрос към министър Василев относно приватизацията на Международен пловдивски панаир.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер и министър на икономиката! По време на откриването на Пролетния панаир през май 2002 г. Вие обявихте, че ще предстои приватизация на Пловдивския панаир. В това свое изказване Вие определихте отделните проценти, които ще се приватизират, и методите, по които ще се извършва приватизацията - 49 на сто с компенсаторни инструменти и 51 на сто касова приватизация.
Тази тема беше подхваната от медиите и препотвърдена от Вас преди няколко дни. Ние с акад. Сендов сериозно сме притеснени от начина и подхода на приватизацията на едно от най-сериозните търговски средища в страната - Пловдивския международен панаир, панаир със 110-годишна история, панаир, който е доказал своите възможности като едно световно изложение, и то на територията на Балканския полуостров. Стотици са държавите, които участват както на есенния панаир, така и на пролетния панаир, а също и на отделните специализирани изложения на територията на страната. Практиката през последните няколко години доказа, че има начин, по който може да се развие и допълнителна дейност - това са изложенията, които се правят допълнително, профилирани в отделните направления на българската икономика. Панаирът се утвърди и като търговско средище на договарянето между отделните български фирми и търговците в страната и в чужбина. 
Затова ние изпитваме сериозно притеснение от лекотата, с която Вие обявихте начина, по който ще се приватизира Пловдивският панаир. Въпросът е: правителството има ли въобще стратегия по приватизацията на панаира? Какво се цели с тази приватизация?
Господин Василев, как Вашето правителство и лично Вие виждате бъдещото развитие на Международния пловдивски панаир? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за отговор, министър Василев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! 
Уважаеми господин Мутафчиев и уважаеми господин Сендов, благодаря ви за вашия актуален въпрос. Аз съм съгласен с вас, че Пловдивският панаир е едно дружество с изключително сериозно национално значение със 110-годишна история, както казахте. Още през 1892 г., преди 110 години, се е провело първото българско земеделско промишлено изложение в град Пловдив. Това е едно добро работещо дружество в момента. То е едно от най-печелившите дружества в моя ресор. Последните изложби, които бяха проведени - пролетният и есенният панаир, бяха изключително успешни и на тях бяха поставени някои нови рекорди по отношение на участието, особено на производствени предприятия.
Във връзка с вашия въпрос, бих искал да ви уведомя за следното. Най-напред ще ви върна в периода, когато тук обсъждахме Закона за приватизация и следприватизационен контрол и когато се взе решение по принцип всички дружества, а те са грубо 1800 с държавно участие, освен тези над 100, които са в забранителния списък - приложения към Закона за приватизация и следприватизационен контрол, да бъдат определени за приватизация. Тоест, автоматично с влизането в сила на този закон техните приватизационни процедури се считат за открити. Това, разбира се, не означава, че автоматично за 2 месеца или за една година дори всички ще бъдат приватизирани. Това просто технологично е невъзможно и не е правилно.
На свое заседание от 18 март 2002 г. Съветът за структурна политика към Министерския съвет взе решение, на което той предложи един предварителен, подчертавам предварителен, а не окончателен, списък на дружества, в който списък беше включен и "Международен панаир" АЕД, град Пловдив, 49 на сто от акциите на който трябва да бъдат приватизирани чрез Българска фондова борса в София. Това е част от стратегията на правителството за развитието на капиталовите пазари в България.
Във връзка с това решение с протокол от 12 юни 2002 г. в качеството си на едноличен собственик на капитала аз като министър на икономиката взех решение за превръщане на дружеството в публично и бъдещата му регистрация на Българска фондова борса - София. Това, разбира се, беше направено не само по отношение на Пловдивския панаир, а по отношение на много други подобни дружества.
Към настоящия момент Надзорният съвет на Агенцията за приватизация е одобрил списък от дружества, той е дълъг списък и ще бъде предоставен на общественото внимание, когато е готов и одобрен. Съгласно чл. 11 от новия Закон за приватизация и следприватизационен контрол в този списък са включени дружества, пакети от акции на които ще се предлагат за продажба чрез непарични платежни средства.
В този списък има по-малък брой държавни дружества с мажоритарно държавно участие, от които миноритарни пакети ще се предлагат за непарични платежни средства. Обикновено това е общият случай. Такъв например е Международният панаир в Пловдив. Има и голям брой дружества, където държавата има много малко миноритарно участие и тези акции също са определени за продажба чрез непарични платежни средства.
Считам, че превръщането на Международния панаир в град Пловдив в публично дружество съгласно новия закон и съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа и продажбата чрез публично предлагане на 49 процента от капитала му, като се допуска плащане с компенсаторни инструменти, няма да повлияе неблагоприятно на самото дружество. Напротив, това е една сериозна стъпка напред в развитието на това дружество. 
Само някои от положителните ефекти на този процес ще бъдат следните.
Най-напред дружеството ще получи възможност да използва и други възможности освен банкови кредити за финансиране на своя бизнес, като например участието на капиталовия пазар. По този начин това дружество ще бъде добър пример и за други подобни частни дружества да се научат да получават финансиране чрез други средства освен чрез банкови кредити. Ще се подобри ефективността на управление на дружеството, като ще се създаде възможност за обществен контрол в него. Известно е, че наличната информация за публичните дружества, която по новия закон ще се изнася всеки три месеца, е много по-подробна и по-пространна - и финансова, и стратегическа, отколкото за непубличните дружества.
Ще се създадат условия за икономически ефективна приватизация и привличането на нови инвеститори, които да осигурят икономическо развитие и конкурентоспособност на дружеството. Самата пловдивска общественост, имам предвид граждани, бизнесмени, дружества и други организации биха могли да участват, като закупят част от тези акции на Българска фондова борса - София. Това е една стъпка напред. В момента например, ако Пловдивският панаир разработи една сериозна инвестиционна програма от няколко милиона лева на година или повече, няма откъде тя да бъде финансирана. И факт е наистина, че за последните 12 години на практика държавните дружества са в едно замръзнало състояние и те нямат средства за допълнителни инвестиции. Ние считаме, че тази стъпка напред чрез привличането и на частни инвеститори в капитала на Пловдивския панаир, ще е много положително за това дружество.
Не на последно място трябва да подчертая, че само с предлагането на достатъчно голям брой атрактивни търговски дружества на Българска фондова борса, чиито акции представляват интерес за местните и чуждестранни инвеститори, като "Международен панаир" ЕАД, град Пловдив, срещу компенсаторни инструменти или срещу парични средства, ще може по справедлив начин да приключи процесът на обезщетяване на гражданите, получили компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и поименни компенсационни бонове. Това ще доведе и до стимулиране и развитие на капиталовия пазар, което е необходима и задължителна предпоставка, за да може България да бъде квалифицирана от Европейската комисия в редовния доклад като страна с напълно функционираща пазарна икономика.
Имайки предвид дейността на Международен панаир - Пловдив, и важността му за град Пловдив и за цялата страна, при приватизацията на 51 на сто от капитала на дружеството ще бъде взето под внимание мнението на обществеността, на браншовите организации и на общината в Пловдив и със сигурност ще бъдат защитени националните интереси. При продажбата на мажоритарния пакет от акции на дружеството ще бъдат поставени например следните условия. Възможност да се привлече стратегически инвеститор. Не е сигурно дали това ще бъде за по-малък или за по-голям пакет от тези 51 процента. Ще бъде със сигурност гарантирано запазването на дейността на дружеството, съхраняването на търговската марка и седалището в град Пловдив. Ще се създадат условия за икономически растеж и за повишаване конкурентоспособността на това дружество. 
В заключение, като съм съгласен с Вас, че това дружество е от национален характер и има изключителен структурен принос за стимулиране на вътрешната търговия, на международната търговия, на българския износ и на привличането на инвестиции, Ви уверявам, че държавата ще защити максимално своите интереси. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, министър Василев.
Заповядайте за реплика, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Василев, все пак на мен не ми станаха ясни целите и причините, поради които Вие искате да приватизирате Пловдивския панаир. Теоретично бяха изложени някои преимущества, ако примерно има частен капитал в панаира. Но аз първо Ви питам защо трябва да вървим към приватизация? След като искате да задвижите фондовия пазар, какво пречи съответно акционерното дружество Пловдивски панаир наистина да предложи акции във Фондовата борса и по този начин да се получат средства и капитал, който да бъде предложен за инвестиции. Има ли такава възможност? Има, но тогава парите ще влязат в Пловдивски панаир, а няма да отидат в държавата. Явно е, че с тази приватизация Вие целите да създадете едно печелившо дружество, за да могат да се запушат някои дупки в бюджета. Нормално е правителството да мисли така, но трябва да мислим и по един друг въпрос - че за да има нормален бюджет, трябва да има нормална икономика. И да не съсипваме предприятията, които работят. Аз ще Ви дам няколко примера накрая, където точно заради една самоцелна приватизация и на предишното правителство на СДС, и Вие я продължихте след това, сега така вървят нещата и с БТК между другото, съсипваме икономиката и по този начин ощетяваме българския бюджет. Аз не мога да се съглася, че панаирът няма възможности за допълнителни инвестиции и че в момента проблемът там е, че не могат да се теглят кредити. Напротив, това е едно печелившо дружество и аз не мисля, че има българска банка, която би отказала кредит за инвестиции на Пловдивския панаир. Така че това не е сериозен проблем. Наистина необходимо е да се увеличат частните акционери, но нека държавата да запази своето сериозно участие там, за да гарантира функциите точно на Международния панаир, да запази традицията. Защото в противен случай в стремежа си за големи печалби можем да превърнем целия Пловдивски панаир в един най-обикновен пазар в съществуването му през останалото време. Аз мисля, че това не е разумно, че това ще удари върху авторитета на Пловдивския панаир.
Второ, ако Пловдивският панаир премине изцяло в частни ръце, аз Ви питам какво ще стане с участието ни в две големи международни организации, където Пловдивският панаир има своето влияние? Става дума за Организацията на панаирите и Организацията на изложенията. Това вече е влияние на държавата, за да се определи къде ще бъде съответно следващото изложение и т.н.
Господин вицепремиер, помислете как ще се развива икономиката на страната, не мислете самоцелно да се продават предприятия и да запушваме само дупките за финансовата 2002 г. Помислете за това как ще се развива страната оттук нататък, по какъв начин ще се стимулират инвеститорите. Това е важният въпрос за България, това е Вашата отговорност, а не само да разпродаваме предприятия. Ако продадем и БТК за 200 млн., какъв е смисълът, след като БТК печели по 200 млн. на година? Същият е и въпросът за Пловдивския панаир.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Мутафчиев, това беше изказване, а не реплика. Цели 4 минути беше Вашето изказване, моля Ви, съобразявайте се.
За дуплика има думата господин Василев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Мутафчиев, благодаря Ви за Вашите думи. Аз бих искал да Ви успокоя, да не се притеснявате, че ще направим грешка с приватизацията на Пловдивския панаир. Нямаме намерение нито да съсипваме дружеството, нито да го продаваме на лош инвеститор, нито да намалим неговата дейност. Напротив. 
Вие питате какви са целите, поради които искаме да приватизираме Пловдивския панаир. Целите, господин Мутафчиев, са абсолютно същите, поради които искаме да приватизираме останалите неколкостотин предприятия с мажоритарно държавно участие. Последните 12 години показаха, че държавата е лош собственик на своята собственост, например в БТК. Ако Вие считате, че държавата в Пловдивския панаир е била добър собственик...
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Когато е калпаво правителството, държавата е лош собственик.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Ако Вие считате, че държавата в Пловдивски панаир е била добър собственик, бих искал да Ви попитам при кое управление е била добър собственик. Може би и при предишното управление?
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Контролът, господин вицепремиер!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Тогава въпросът ми, уважаеми дами и господа народни представители, е какво стана с Палата № 5? Как държавата защити своя интерес в Палата № 5 в Пловдивския панаир и как държавата приватизира по време на предното управление така наречения Търговски рекламен център по строителство ЕОД в София за 58 хил. нови лева и след това изведнъж се оказа, че в неговия баланс е присъствала и Палата № 5 от Пловдивския панаир? Ето така държавата на практика разпродаде и загуби своето имущество в десетки и в стотици предприятия, включително индустриални.
Само да уточня, че парите от евентуалната продажба на Пловдивския панаир, както и от другите приватизации не влизат за попълване на дупките на бюджета. Тъй като те влизат под черта, не се считат за приход в бюджета, така че не могат да бъдат изхарчени. За да може в бъдеще дружеството да привлече средства от Фондовата борса, това трябва да стане публично. За да стане това, трябва да стане точно това, което правим в момента. Трябва да го листваме на борсата, да има миноритарен пакет на борсата и след това дружеството би могло да издаде допълнителни акции.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Защо не го приемем?
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Може би това ще се случи в бъдеще. Не се притеснявайте, няма да бъде провалено участието на България в двете международни организации и дружеството ще се управлява по-добре, и ще привлече допълнителни инвестиции. Уверявам ви, че това съответства на философията на новото управление и напълно на националните интереси. 
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Лошо се управлява от държавата...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Имахте време да се изкажете в рамките на четири минути, господин Мутафчиев, не се обаждайте от място, моля Ви! 
Министър Атанасов е на Ваше разположение.
Заповядайте, господин Иво Атанасов, пръв е Вашият актуален въпрос към министъра относно предстоящото закриване на селски училища.
ИВО АТАНАСОВ (КБ): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаеми господин министре, Вие сте първият министър, чиято оставка Парламентарната група на Коалиция за България поиска. Протестът на българските учители беше първият такъв, с който нашата коалиция се идентифицира. 
По време на този протест, вероятно пак за пръв път от много години, най-големият синдикат в лицето на КНСБ застана изцяло зад исканата от нас оставка. Очевидно това не е случайно. Явно всички разбират, че замисленото от Вас посегателство върху селските училища ще нанесе тежък удар в тази сфера в България. Ако през 1991 - 1992 г. с ликвидационните съвети СДС унищожи производителните сили на българското село, то сега, с посягането върху селските училища, се посяга по един недопустим начин върху неговата духовност. 
В хода на кризата, на учителските протести, Вие се съгласихте да седнете на масата за преговори и променихте чл. 11 на Наредба № 7. Няма да бъдат закривани паралелки, няма да бъде увеличавана числеността на паралелките в планинските, полупланинските и граничните селища. 
Моят въпрос е: колко маломерни паралелки и колко училища по тези нормативи са застрашени от закриване и ще бъдат закрити, в селищата във вътрешността на страната. Защото такива паралелки има, училища с малко деца има не само в планинските и граничните райони. Има ги и в равнинните райони. Аз искам да зная дали Ви е известен техният брой и колко от тях ще пострадат, колко ще бъдат закрити? Това е моят въпрос.
Надявам се, че в процеса на контактите със Съюза на българските учители ще направите отстъпка, компромис и ще проявите разбиране и по другите въпроси, тъй като Съюзът на българските учители има осем искания, а засега Вие сте изразили готовност, и сте направили компромис само по едно от тях. Останалите седем също са важни за функционирането на българското образование.
Аз няма да говоря тук какъв ще бъде този ученик, който ще пътува с автобуса 30-40 км само в едната посока, какво ще обядва, какво ще прави, докато чака съучениците си от по-големите класове да свършат учебните занятия, цялата тази образователна система на колела как ще се отрази върху здравето на тези ученици. 
Няма да говоря за това, но Ви моля да ми отговорите колко училища във вътрешността на страната ще пострадат от тези изменения. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за отговор, министър Атанасов.
МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов!
Вие развихте въпроса си по гребена на доста парливи социални движения от последните дни. Тези социални движения обхванаха една не много сериозна част от българските учители и търсенето на идентичност под гребена на такива социални събития на мен ми се струва не твърде сполучливо. 
Но на Вашия въпрос. Изглежда у някой е останало впечатлението, че в Министерството на образованието и науката работят кръволоци, безумци или по някакъв начин ангажирани със сатанинската идея да унищожат българското образование.
За голямо Ваше съжаление ще кажа, че това не е така. Министерството на образованието и науката направи анализ на училищната мрежа и регламентира мерки за оптимизирането й, които са съгласувани със синдикатите в образованието и със Съюза на работодателите. Променени са нормативни актове, регламентиращи числеността на персонала в отрасъла, съгласувани са с Министерството на финансите. Проектите на наредбата са изпратени до Националното сдружение на общините в България.
С изменение на Наредба № 7 от 30 май, тоест десетина дни преди да започнат активните преговори, е запазена възможността за съществуване на самостоятелна паралелка с 10 ученика в малките и гранични планински селища, където няма общежития и където осигуряването на превоз при зимни условия до училища в съседни селища е невъзможно. Тук вероятно попада и групата на училищата от вътрешността на страната, за които говорите. Осигурен е равен достъп на учениците до училище и не се налага закриване на училища, конкретно в общините от Кюстендилския регион. 
Тъй като Вашето понятие "вътрешността на страната" е доста разтегливо в географски смисъл, аз се боя, че в момента едва ли бих могъл да Ви дам конкретни отговори. Имам няколко примера, с които ми се иска да Ви успокоя, защото всички преобразувания, закривания, преименувания на училища се извършват само по предложение на общинските съвети, тоест нито едно самоволно действие не сме предприели до момента и няма да предприемем за в бъдеще.
Има едно начално училище в с. Гюешево - "Княз Борис I", в община Кюстендил, в което за учебната 2001-2002 г. се обучават всичко на всичко 19 ученика в две слети паралелки. Тук не можем да имаме качествено образование. Нашето предложение е това училище да потърси за своите ученици възможности и в съседни селища. Не е необходимо да е в съседни училища, не е необходимо да пътуват 30 - 40 км - това разбира се, е безумие. 
Също така се предвижда закриването на училище "Отец Паисий" в с. Ваксево, община Невестино, в което за миналата учебна година са се обучавали всичко на всичко 16 ученика. Тези ученици остават да се обучават в същите училища, като паралелките ще бъдат присъединени към училищата в съседните населени места, тоест намерили сме най-добрия за децата вариант. 
Предложенията са разгледани от експертна комисия от Министерството на образованието и науката, съгласно изискванията на чл. 14 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета за оценяване предложенията за откриване, преобразуване и закриване на училища и обслужващи звена и предстои вземането на решения. Благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Има думата господин Иво Атанасов.

ИВО АТАНАСОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър, аз съм изненадан от Вашата нечувствителност по този проблем. Вие сте склонен да го омаловажавате. И за да Ви покажа, че не е така, ще Ви предам няколко хиляди подписа само от седем села. Чувствителността по този проблем е огромна. И ако Вие като министър не я схващате, толкова по-зле за Вас!
Аз бих Ви разбрал, ако кажете, че предишното правителство Ви е вързало ръцете със заема за образованието, взет от Световната банка, и няма къде да маневрирате. И че сте принуден да направите някои съкращения. Но да ни убеждавате, че това е разумно, това е рационално и това е необходимо, не мога да го приема в никакъв случай!
Споменахте училището в с. Гюешево. Добре, може би там образованието и в подобни десетки и стотици селища не е качествено. Но нима ще стане по-качествено, когато тези деца изминават по 40, 50 или 100 км на ден? Това ли са Вашите представи за качество на образованието?
Не навсякъде, макар че икономиката е пазарна, може да се търси печалба. И там, където няма печалба, идва държавата. Иначе за какво ни е тази държава, след като и тя ще търси печалба в села с 15, 20 или 30 ученика?
Какво друго прави държавата, освен да се намеси тъкмо в такива случаи?
Аз очаквам от Вас като представител на държавата, на изпълнителната власт загриженост именно към тези случаи, а не да прехвърляте отново отговорността върху кметовете. Да казвате, че общинските съвети ще решават тези въпроси. Да, те сигурно ще ги решават, но как една малка община ще намери парите за издръжка на тези училища, след като много по-могъщата държава, много по-мощното министерство не успява, а може би и не иска?!
Не съм казвал никога, че Вие имате сатанински намерения да унищожавате българското образование. Но след като чух отговора започвам да се питам дали пък тези, които са го казали, не са прави? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
За реплика заповядайте, господин Атанасов.
МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов! Хубаво е, когато човек си задава въпроси и търси техните отговори. Аз обаче не мога да направя ясна връзка между логиката на Вашата реплика, която посочва отношения между заема от Световната банка, доколкото ми е известно, той е гласуван в тази зала, и Закона за бюджета на Република България, който също е гласуван и приет в тази пленарна зала. Този закон предвижда министърът на образованието и науката да извърши определени действия като представител на изпълнителната власт и аз ще го направя.
Разбира се, всички опасения се анализират много внимателно и се преценяват от Комисията по оптимизацията в Министерството на образованието и науката. И ние нямаме намерения да прехвърляме отговорности там, където те не съществуват.
Но не е лошо да се прочете и Законът за народната просвета, където много ясно е казано, че министърът на образованието и науката закрива, преименува и преобразува училища само по предложение на общинските съвети. Тук действително става дума за отговорност, а не за безразборно и безотговорно поставяне на квалификации. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Андреева, да зададете актуалния си въпрос към министър Атанасов относно намерения за ликвидиране на Пето помощно училище, район Слатина, град София.
КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър! С отворено писмо към мен неотдавна се обърнаха представителите на Пето помощно училище в град София, което предстои да бъде закрито.
На територията на София има четири подобни учебни заведения и тяхната мисия включва общообразователни, възпитателни, професионални и социално-помощни функции. Тя е насочена към деца от 7 до 18 години с умствени увреждания. 
В резултат на тази работа се постига отстраняване или смекчаване на дефектите в психо-физическото развитие на умствено изостанали деца, като те се подготвят за самостоятелен трудов живот в определени подходящи условия.
До момента 536 деца са завършили това училище, в което работят 19 учители и възпитатели с висше образование и допълнителна дефектологична подготовка. Училището е полуинтернат и разполага с достатъчно голяма и удобна материална база - най-голямата сред помощните училища в София. В него се обучават 126 деца.
От януари 1998 г. там е организирано безбюджетно столово хранене на учениците, като с помощта на спонсори църковното настоятелство при Църковен храм "Св. Троица" е разкрит стол. Училището има физкултурен салон, оборудван със специални уреди, съобразени с различните заболявания на децата, и обзаведени кабинети по дървообработване, шивачество и готварство.
Създадено е професионално обучение за ученици след осми клас по специалността "Цветопроизводство", като има две работилнички, стая за теория. Учебната практика се провежда безплатно в Разсадника на кв. "Дружба". Нито едно от съществуващите в София помощни училища не предлага подобна специалност.
Училището е базово за Софийския Университет "Св. Климент Охридски". Има съвременно оборудван кабинет по логопедия.
Пето помощно училище обслужва много голяма територия от София, обхващаща районите "Слатина", "Подуяне", "Младост", кварталите "Дружба" - 1 и 2, "Изток", "Левски", "Хаджи Димитър", "Стефан Караджа", "Металург", част от центъра и околни села - Горни и Долни Лозен, Горубляне, Панчарево, Кремиковци, Горни и Долни Богров, Кривина и Ботунец.
Закриването на училището ще създаде сериозни затруднения както на децата, така и на техните родители. Учениците ще бъдат лишени от възможност да се обучават в познатата им вече среда, сред познати преподаватели, а това е изключително важно за деца с подобни заболявания. Част от тях, които са от социално слаби семейства, ще се лишат и от получаваната ежедневно безплатна топла храна. Други няма да имат възможност да пътуват до по-отдалечени райони от столицата поради липса на средства или придружители.
Годишният бюджет на училището е 110 хил. лв., сума, която е незначителна, като се има предвид неговата специфика и важните функции, които то изпълнява.
При всички тези факти буди недоумение решението училището да бъде закрито.
И аз Ви питам какви са Вашите мотиви за това, още повече, че в закритата от България наскоро глава "Социална политика" правителството, на което Вие сте част, се е ангажирало с разработването на национална стратегия за интегриране на хората в неравностойно положение. С действията си Вие влизате в противоречие и с тези свои ангажименти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Андреева.
Заповядайте за отговор, министър Атанасов.
МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Уважаема госпожо Андреева, струва ми се, че финалът на Вашето изказване издаде дълбокото противоречие, в което сте попаднала. Разбира се, че България е подкрепила и ще осъществява не само стратегия, а и ясна политика за интегрирането на деца със специални образователни потребности. Но Вие много добре знаете, че в европейската практика това интегриране не се осъществява като тези деца се изолират в самостоятелни учебни заведения.
Конкретно на Вашия въпрос трябва да дам следния отговор. Истината, с която разполагам за състоянието на училището, е малко по-различна от това, което Вие казахте преди секунди. На заседанието на Комисията по оптимизация на училищната мрежа в Министерството на образованието и науката на 24 февруари т.г. е разгледано становището на Инспектората в София-град за закриване на Пето помощно училище в град София, което е представено след извършване на проверка от Инспектората в училището.
Мотивите за закриване на училището, посочени в становището, са следните. Броят на учениците в паралелките не отговаря на изискванията на Наредба № 7 от 2000 г. за определяне на броя на учениците и децата в паралелките и групите. Учениците в шест паралелки са без необходимите документи, удостоверяващи изискванията за прием в такъв тип училище. Липсват протоколи на диагностичната комисия.
В първи клас има 12 ученика, като 4 от тях са над 15 години. От тези 12 ученика само 5 са с необходимите документи. 
Във втори клас има 13 ученика, 3 от които са без протоколи от диагностична комисия. Във II-б клас има 9 ученика, от които 3 са без протоколи.
В III клас са 10 ученика, от които 3 - без протоколи, и т.н., ще ми позволите да не изреждам докрай.

Сред учениците от първи клас има четири 15-годишни, но трябва да кажа, че подобно е положението и в останалите паралелки. Така например ученици, завършили VIII клас, се обучават в I и II курс на паралелката за професионално обучение по цветарство. Специалността е "Цветопроизводство". Те са разпределени, както следва: в I курс - 10 ученика, между тях обаче са попаднали три 19-годишни момчета и едно момиченце, което е на 26 години; във II курс се обучават 11 ученика, от тях 4 са на 17, останалите са 19 и 20 г. 
Движението на учениците в това училище - постъпване, преместване, напускане, не е отразено в дневниците на паралелките, както и в книгата за подлежащи на задължително обучение. 
На територията на гр. София има още четири помощни училища, като едното от тях е с интернат, с достатъчен капацитет с подходяща материално-техническа база и добри възможности и условия за провеждане на пълноценен учебно-възпитателен процес на ученици със специфични образователни потребности. Учениците могат да бъдат пренасочени в тях според желанието на техните родители и настойници. Десетте ученици от паралелката по цветарство могат да завършат своето обучение през следващата учебна година в друго помощно училище, като за провеждане на практиката те ще бъдат интегрирани в Средно професионално-техническо училище по селско стопанство в гр. София.
Накрая искам да кажа, че Комисията по оптимизиране на училищната мрежа е дала своите предложения, но те все още не са разгледани на политически кабинет, което означава, че училището фактически не е затворено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Реплика, госпожо Андреева.
КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС): Уважаеми господин министър, ако вашето правителство има друга концепция за обучаване на деца в неравностойно положение, тя трябва да бъде представена в обществото, да бъде обсъдена в парламента и да пристъпим към нейното изпълнение. На този етап е очевидно, че нещата не стоят така. Така че това не може да бъде аргумент.
Що се отнася до мотивите, които Вие изложихте тук, Вие много добре знаете, че Комисията по оптимизация е получила писмени опровержения на всеки един от тези мотиви и то с достатъчно сериозна аргументация. Например това, че диагностични комисии се провеждат само два пъти в годината и понякога наистина има такива деца без протокол, които не могат да бъдат оставени извън училище, но те притежават всички необходими медицински бележки. 
Аз искам да ви кажа, че ефектът, който бихте постигнали със закриването на това училище, е, меко казано, съмнителен. Защото на едната везна стоят 100-те хиляди лева от държавния бюджет, които по всяка вероятност няма да бъдат спестени, защото ще бъдат пренасочени към другите училища, в които ще отидат тези деца, а на другата везна стоят съдбите на тези 126 деца в неравностойно положение, които досега се ползваха от правото си на образование, получаваха грижи, знания и специализирана помощ.
За мен все пак остава неясно, ако по финансови причини се налага закриване на едно от помощните училища, защо е избрано точно това, което притежава единствено обзаведен физкултурен салон, в което е осигурена безплатна храна за учениците, в което се предлага професионална специализация в областта "цветопроизводство"?
Вярно е, че родителите говорят помежду си, че един от мотивите за тази ликвидация е наличието на прекалено много ромски деца в това училище, но аз не вярвам, че това може да бъде аргумент, който Вие бихте сложили на везните.
Впрочем, искам да кажа, че сградата е оценена преди доминацията за 68 хил. лв., тоест 68 нови лева и заедно с прилежащата към нея земя, която е разположена по пътя към аерогарата, е апетитна хапка. И аз се опасявам, че това е един от основните мотиви за ликвидиране на училището.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Дуплика, господин Атанасов.
МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Госпожо Андреева, ако всичко е така цветущо не само в паралелката по цветопроизводство, очевидно причините за Вашето безпокойство са доста преждевременни.
Искам да обърна внимание върху това, че в допълнението и изменението на Закона за народната просвета вчера в Министерския съвет ние гласувахме приемането на специален раздел, в който се говори за обучението на деца със специфични образователни потребности и възможностите за тяхната реална интеграция във връзка с всички европейски документи, с всички документи на Европейския съвет в това отношение.
Що се отнася до слуховете, които се разпространяват между родители, позволете ми, моля, в тази пленарна зала, в израз на уважението си към Вас и към нея, да не подлагам това на обсъждане.
Бих искал да посоча само още един момент. Струва ми се, че достигнахме твърде далеч в предвижданията си. Аз не съм много наясно как точно е оценена сградата на това училище и какви са апетитите към нея. Ако имате конкретни данни, разбира се, бих ги изслушал. Но аз само ще посоча, че в момента тече спор и не е много ясно чия собственост е сградата.
Отново обаче искам да повторя това, което казах преди малко - училището все още не е закрито и ние ще обсъдим предложението на Комисията по оптимизация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, министър Атанасов.
Господин Миков, заповядайте да развиете своя въпрос към министъра, относно съкращение на учители във Видинска област.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, дами и господа народни представители! От времето, когато зададохме въпросите, като че ли нещо взе да узрява в министерството за някаква промяна на отношението в политиката, която провежда министерството. Въпросът обаче е друг, че сега сме месец юни, сега тепърва слушаме от отговорите на предходните колеги, "оптимизирането", което на мен ми звучи като "унищожаването", господин министър. Даже ще Ви помоля, и на хората така им звучи, да престанете да прикривате зад чуждици реални процеси, които се прокарват като продължение на политиката на предишното правителство за комерсиализация на образованието. Защото имахте време да обсъдите учебниците от началото на годината, да разпределите поръчките, да направите 15 учебника за I клас, а нямахте време в средата на годината да имате дългосрочна стратегия за осигуряването на образование в такива региони, като Видински. Разбира се, тук не става дума само за нашия регион. 
Аз съм задал два въпроса, но сега е ред на първия и в зависимост от него ще преосмисля отношението си и по втория, той може на този етап да отпадне, защото аз чувствам, че Вие тук ни обещавате някои неща с мъгляви формулировки, а есента всъщност нещата ще се окажат съвсем други. Просто искате в момента с едни отговори да туширате общественото недоволство.
Принципният въпрос е свързан и със заема, гласуван в тази зала, за който Вие говорите и който ние от предишната конфигурация Демократична левица не подкрепихме, защото знаехме, че този заем ще се изяде за увеличаване на чиновническия апарат, а не за истинска помощ за образованието. За тези десет години в нашия регион - Видинския - са извършени съкращения. Персоналът е намален около два пъти. Децата обаче не са намалени два пъти. По-малка е прогресията на намаляване на децата, отколкото прогресията на намаляване на персонала. И, когато поставяте въпроса за качеството, аз Ви моля на мен да не ми отговаряте за качеството в малките населени места. Защото качеството в образователната система се видя на матурите. То е двойки и тройки - 2,25; 2,28 във всички училища едно до друго. Вие имате Инспекторат, имате чиновнически апарат, който трябва да следи да има качество дори в най-отдалеченото място. А инспекторатите и министерството, неосигурявайки качество в малките училища, после се оправдават, че нямало качество. Ами нали именно те са отговорни да има качество навсякъде? 
И в този смисъл смятам, че едно такова механично съкращение, каквото сте предвидили, препоръчали в едни писма до общините, е крайно вредно. И затова аз искам да чуя Вашата позиция по броя на учителите и съкращенията, които ще бъдат извършени във Видинска област. Вашата позиция! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Миков.
Имате думата, министър Атанасов.
МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Миков! Ако позволите, аз ще заобиколя логиката на Вашето изказване преди малко, с която се опитахте да развиете своя въпрос. Мога да Ви отговоря съвсем конкретно.
През 2002 г. Министерството на образованието и науката направи анализ на училищната мрежа и съвместно със синдикатите и Съюза на работодателите регламентира мерки за преструктуриране на отрасъла в изпълнение на чл. 14 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 г. Планираното от Министерството на образованието и науката намаление на персонала в общините от Видинска област е съобразено с конкретните условия в общините за осигуряване на равностоен достъп на учениците до училище, с намаляването на постъпващите в първи клас деца, които за областта са с 310 по-малко от завършващите четвърти клас, с промените в наредбите, регламентиращи числеността на персонала в отрасъла.
С изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне на броя на учениците и децата в паралелките е запазена възможността за съществуване на самостоятелна паралелка с 10 ученици в училищата в малките райони. Има такива отдалечени селища и във Видинска област, в които няма общежитие или превоз до съседни училища при зимни условия. Промяната в наредбата не води до закриване на училища в общините от Видинска област. До момента в Министерството на образованието и науката няма предложения за закриване на общински училища.
Позволявам си да допълня, че за тази гледна точка аз не мога да видя къде точно се корени Вашето безпокойство, а що се отнася до състоянието в България, редно е да боравим с един малко по-широк хоризонт от факти. Числата сочат съотношение един учител в I - IV клас към 8 ученици; в IV - VIII клас към 10 ученици; в гимназиалната степен е един учител на 11,2 ученици в цялата страна. Интересно е, че никъде не можах да открия толкова ниски показатели, тоест, когато говорим за качество на образованието, трябва да имаме предвид и това. Ние трябва да оптимизираме и да потърсим по-висока ефективност на образованието именно чрез съкращение на персонала там, където той е раздут, с условни, несъществуващи бройки, с незаети места, с резерви и всички останали фалшификации, за които вече струва ми се достатъчно чухме. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
За дуплика - господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министре, първо, не знам как няма да се закриват училища, като с Ваши настойчиви писма, примерно на община Грамада препоръчвате в една относително императивна форма на кмета да не пуска прием за тази година. И аз лично застанах зад кмета, и общинският съвет застана и това училище, въпреки Вашето - от инспектората подписано писмо - ще приема ученици. И вместо Вие да се стремите да ангажирате инспектората и обществеността да се увеличи записването в училищата, защото Вие знаете, че ежегодно 370 хил. души отпадат от училищата, Вие вярвате на демографски признаци, особено в такива региони като нашия и правите една витиевата статистика, която на всичкото отгоре е невярна.
Не е вярно, че КНСБ във Видин подкрепя тези мерки. Там имаше поне няколко събирания, бяха народни представители от всички парламентарни групи. Оказа се, че цифрите, които предлага инспекторатът, са твърде манипулативни. Те са стигнали и до Вас. До момента инспекторатът няма своя ясна позиция. Тепърва сега връща до общините, за да се види каква стратегия да се разработи, така че да се увеличи записването на децата в училищата. Но Вие, ако продължавате с по 15 учебника за първи клас и да ги сменяте всяка година - те нямат тия пари. Вие като ходите във Видин, защото ходихте - вярно, че в по-елитни училища, идете и вижте, че в почти всички класове две деца учат от един учебник.
Да не говорим какво ще стане при това закриване, което Вие сега предвиждате, когато трябва да се пътува и децата няма да имат пари да пътуват. Вместо Вие да имате стратегия за оптимизация за осигуряване на образование с оглед финансовите и други възможности на живущите в съответния регион - знаете, че Видин е беден регион и няма защо да Ви го казвам, Вие правите обратното. Казвате: защото те са бедни, ние ще закрием училищата... Е, така не се изпълнява конституционното задължение за осигуряване на образование.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Миков.
Реплика от министър Атанасов.
МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Уважаеми господин Миков, трябва да Ви призная, че понякога доста трудно се следи логиката на Вашето изказване. (Реплики от КБ.) 
Казвам това не, защото искам да влизам в някаква колизия, защото ми се струва, че начинът, по който боравите с факти, числа и заключения, държи в себе си едно много дълбоко и трайно противоречие.
Трябва да Ви успокоя, че 370 хил. не са отпаднали от българското училище и ако желаете, аз ще Ви запозная с малко по-прецизни данни в това отношение. Никой няма намерение да закрива училище, защото в него се учат бедни деца и такова твърдение е съвършено погрешно и смея да кажа - смешно. Нашето намерение и аз мога да Ви представя цялата стратегия, ако Вие все още не сте се запознали с нея, която по обем напомня папката, предадена ми преди известно време от господин Атанасов...
Има ясна стратегия, която е свързана с ясно изпълнение на законите в Република България. Никой няма намерение да създава затруднение на децата, а напротив. Ние искаме да ги изпратим при качествени учители, да осигурим техния транспорт, да осигурим общежитията, ако е невъзможно те да останат в своето село, и разбира се, по този начин да дадем на българските деца възможност за едно по-качествено образование, защото, когато образованието е по-качествено, резултатите от последните 10 години няма да бъдат около "среден (3)".
И още нещо искам да кажа. Българското училище е място, в което се съсредоточават тревогите на цялото ни общество. Аз мисля, че тук ние нямаме никакъв повод за конфронтация, за размяна на реплики и за опити да вървим в противоположни посоки. Ние трябва да направим така, че децата действително да са повече. В момента те не са повече и затова записването, за което говорите, не може да се е увеличило така драстично.
Разбира се, поемам ангажимент пред всички дами и господа народни представители, че ако има кандидати за повече паралелки и такава паралелка министърът не е одобрил, той ще я одобри. Поемам тази отговорност в момента пред вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
За процедурно предложение - господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Оттеглям следващия си въпрос, защото виждам, че просто няма смисъл.
Уважаеми господин министре, не трябва да правим така, че да има повече деца, защото това зависи от секса, а трябва да направим повече български деца да учат, което зависи от грижата на държавата и от Вашата политика. Просто аз не виждам смисъл в следващия въпрос. Сигурно ще Ви го задам през есента, когато видим резултатите, защото виждам, че Вие нямате готовност да влезете в детайли.
Ще съм Ви благодарен, ако ми изпратите тази стратегия, за да я видим що за стратегия е и дано в нея да е обърнато внимание на такива региони, за каквито аз Ви питам в момента. Не става въпрос само за Видинския регион, а примерно също и за Кърджали, за откъснатите, крайните и бедните. Благодаря. (Реплики от КБ.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Миков.
Господин Цанев, заповядайте да развиете своя актуален въпрос към министър Атанасов относно уволнението на началника на Инспектората по образованието в гр. Русе.

ИВО ЦАНЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Надявам се господин министърът да бъде по-благосклонен при отговора ми, отколкото към отговора на господин Миков, защото, ясно е, че от тези отговори нищо няма да произлезе, а целта на нашите въпроси е именно обществеността да се запознае с една много сериозна и наболяла тема - съкращенията в образованието, политическите уволнения, политическите критерии при назначенията и всички тези неща, които поне аз досега не чух, да казва, че в образованието има политика, но в края на краищата моят въпрос се отнася и до това.
Уважаеми господин министър, въпросът ми, поради това, че не можете да отговорите на него вече два месеца, престоя малко и вече не е актуален, но така или иначе аз ще Ви го задам.
С Ваша заповед от 22 март Вие прекратявате трудовото правоотношение на началника на Инспектората по образование в моя избирателен район - град Русе, госпожа Станимира Гичева.
Естествено е като народен представител аз да се интересувам за Вашите мотиви относно освобождаването на госпожа Гичева и естествено е да се интересувам от това с какви мотиви сте назначили новия началник на Инспектората, който в момента изпълнява тази длъжност господин Райнов? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Цанев.
Заповядайте за отговор, министър Атанасов.
МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Уважаеми господин Цанев, като гледам обема на отговора, който съм подготвил, сигурно ще прозвучи разочароващо за Вас, но се надявам да можете да доразвиете своето питане впоследствие.
Със заповед от 15 март е прекратено трудовото правоотношение на госпожа Станимира Гичева - началник на Инспектората по образованието в Русе.
Правно основание е разпоредбата на чл. 19а, ал. 2 от Закона за администрацията, която дава възможност трудовото правоотношение да бъде прекратено от органа по назначаване без предизвестие, по негова преценка. 
Законът не предвижда императивна разпоредба, задължаваща работодателя да мотивира заповедта за прекратяване на правоотношението.
Със заповед от 8 март 2002 г. е преобразувано служебното правоотношение на госпожа Станимира Гичева в трудово правоотношение за определен срок.
На основание § 18 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за администрацията и писмо от 23 януари на Министерския съвет, правоотношенията с началниците на инспекторати по образование се преобразуват с акт на органа по назначаването в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон. Срокът няма преклузивен характер и неспазването му не води до незаконосъобразност на акта за преобразуване на правоотношението.
Що се отнася до новия началник - на 23 март е сключен трудов договор с господин Димитър Райнов на длъжността "началник на Инспектората по образованието" - град Русе, на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 68, ал. 3 от Кодекса на труда за срок до 28 март 2003 г.
Господин Райнов е магистър по физика с придобита втора специалност - математика, втори клас квалификация и специализация в Шуменския университет "Константин Преславски", специалност "Методика на обучението по физика". Защитил е дипломна работа на тема: "Дидактически и компютърен текст за проверка и оценка на знанията". Общият му трудов стаж е над 21 година в сферата на просветата. Той е бил учител, помощник-директор, директор и началник на инспекторат, т.е. е преминал през цялата възможна стълбица на кариерното развитие и познава в детайли образователната специфика.
Предвид изложеното считам, че господин Райнов има необходимия професионален опит и качества да изпълнява длъжността "началник на Инспектората по образованието" - град Русе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Цанев.
ИВО ЦАНЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви за юридическата консултация, господин министър. Аз напълно съм запознат с това и не твърдя, че уволнението е незаконосъобразно. Напротив, то е напълно законосъобразно, съгласно чл. 19а, ал. 2 приет като т.нар. член "Калчев". Съжалявам, че министър Калчев го няма. Този текст се прие при промените в Закона за държавния служител с цел политическите уволнения на ръководни кадри в системата на държавната администрация - нещо, което напълно обезличи и поставя на една недобра основа изграждането на държавната администрация в нашата страна.
Аз, обаче, въпреки това, че са Ви написали един отговор, от който става ясно, че едва ли не господин Райнов е човекът, отговарящ най-добре на критериите за назначаване за началник на Инспектората, аз обаче искам да Ви кажа и нещо друго.
Ясно е на всички, че уволнението на госпожа Гичева е политическо. Оттук нататък ще предоставя на Вашето внимание няколко предложения от страна на моя колега господин Ботьо Ботев от Бяла, чрез които предложения той всячески се е стремял да направи политически уволнения в темата на образованието в нашия избирателен район. И поради това, че госпожа Гичева е препятствала тези уволнения, поради това, че е препятствала назначаването на хора, уволнени дори по определени финансови злоупотреби, тя бива естествено уволнена в името на това да бъдат назначени кадрите на НДСВ и на господин Ботьо Ботев, в частност.
Оттам нататък госпожа Гичева препятства и всички тези Ваши заповеди, които смея да твърдя, че са некоординирани. Не може с една наредба на Министерството на образованието в края на миналата година да обявявате държавен прием в училищата и три месеца по-късно, въпреки тази наредба, Вие да пускате препоръки с императивен характер за промяна на държавния прием, за забрана на обучение на ученици в професионални паралелки в средните общообразователни училища и в края на краищата да съкращавате паралелки в училища в град Русе, а не в селата - там, където всъщност коментирахте, че има много училища, без пълни паралелки.
Аз разбирам, че реформата трябва да се проведе, но в град Русе има изключително много деца, има паралелки и въпреки противостоянията на госпожа Гичева естествено е най-лесно да се уволни началникът на Инспектората и оттам нататък да върви реформата с една единствена цел - не да се образоват нашите деца, а да се изпълни това, което Вие препоръчвате на общините.
Ще Ви предоставя в заключение - разбирам, че просрочвам времето - ще Ви предоставя едно писмо от община Русе, което е до Вас и в което пише изрично, че те са за запазване на приема, могат да осигурят финансиране и въпреки всичко Вие сте против тези техни предложения, независимо от това, че финансирането не е от Ваша страна, не е от държавата, а е от общината. Просто смятам, че е редно да се разбере веднъж завинаги, че тези политически уволнения няма да доведат до това, което смятате да правите - реформа в образованието. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За дуплика имате думата, господин Атанасов.
МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Уважаеми господин Цанев, аз разбирам напълно патоса, с който повтаряте един и същи епитет, но позволете ми и аз да го използвам веднъж. Когато става дума за политически уволнения, доколкото ми е известно, в правителството на ОДС са извършени 305 хил. промени, които може да бъдат квалифицирани по всякакъв начин. 
На мен ми е странно, че Вие, който така дълбоко познавате членовете и параграфите на българското законодателство твърдите, че могат да се създават алинеи, които изпълняват политически функции. Позволете ми да намеря това твърдение за несериозно.
Оттам нататък просто не можах да проследя за какво всъщност ме питате.
Вие казвате, че има деца. Това е много хубаво. Паралелките ще бъдат запазени винаги, когато деца съществуват.
Вие твърдите, че съществува наредба, с която се регламентира приемът, който после е променен. Напротив, приемът се утвърждава с наредба от министъра на 31 март. Това е държавният прием. С тази наредба трябва да правите справка.
А що се отнася до твърдението Ви, че в България се прави реформа, за да не се образоват децата, мисля, че ние можем да направим една хубава рекапитулация и да използваме за целта пробните матури и резултатите от тях. Каквото сте направили в образованието през последните години, то в момента личи.
А що се отнася до разбирането, което декларирахте, за реформата - благодарен съм Ви за него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Имате думата, господин Ляков, за да развиете своя актуален въпрос относно закриване на основно училище "Отец Паисий" в с. Равногор, община Брацигово.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, щях да Ви спестя времето и да не задам този въпрос, ако Регионалният инспекторат си беше направил труда да отговори на мое питане, което зададох към тях на 16 април.

След като изчаках един месец и разбрах, че за тях въпрос, зададен от народен представител, няма никаква стойност, тоест те спокойно могат да не ми отговорят, бях принуден да Ви задам този въпрос. Моля Ви да им обърнете внимание, че са задължени когато народен представител се обърне към тях, да му дадат необходимата информация. Явно госпожа Сурлекова, която между другото е назначена от Вас, още не го е разбрала.
И така, уважаеми господин министър, училището "Отец Паисий" в Равногор е на 150 години. Наскоро му бе направен основен ремонт със собствени средства и дарения и по всеобщо мнение то е едно от най-хубавите училища в община Брацигово, но тъй като броят на учениците е малък - само 30, то е вписано в списъка за оптимизиране на училищната мрежа. Без да отричам тази необходимост и вероятно това основателно решение, смятам, че не е отчетено местоположението на Равногор. Това българско село е разположено на над 1300 м. надморска височина. Зимният сезон там трае шест месеца и селото често остава изолирано поради заледения стръмен път. Разстоянието до най-близкото училище е 18 км. и тези малки деца трябва да пътуват всеки учебен ден по 36 км. с всички рискове на зимата или да бъдат настанени в седмичен пансион. Според план-сметка, изготвена от общинската администрация, и в двата случая средствата са по-големи от заплатите на учителите. Освен това общинският съвет е взел решение, че общината може да осигури необходимата издръжка на това училище. 
Според мен се налага да бъде извършена проверка на място и в добро взаимодействие с господин кмета д-р Стрезов и общинската власт в Брацигово да бъде намерено решение, отчитащо споменатите особености. 
Затова Ви питам, господин министър, ще го направите ли? 
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Ляков.
Заповядайте за отговор, министър Атанасов.
МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Уважаеми господин Ляков, ние отново тичаме в една посока и както се казва, не забелязваме това. Разрешете ми да бъда съвършено кратък. Надявам се отговорът ми да Ви удовлетвори.
До момента в Министерството на образованието и науката не е постъпило предложение от кмета на община Брацигово, след решение на Общинския съвет - Брацигово и становище на Инспектората по образование към Министерството на образованието и науката - град Пазарджик, за закриване на Основно училище "Отец Паисий" в село Равногор, община Брацигово, област Пазарджик. От Вашия актуален въпрос е видно, че Общинският съвет - Брацигово има по-скоро решение за финансова издръжка на училището, а не за закриване. След като аз нямам такова предложение, не мога да го закрия и няма да го закрия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
Госпожа Елка Анастасова има питане към министъра относно политиката на Министерството на образованието и науката по оптимизацията на училищната мрежа и произтичащите от нея последствия. Имате думата, госпожо Анастасова.
ЕЛКА АНАСТАСОВА (независим): Благодаря Ви, госпожо председател. 
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, питането, което днес искам да поставя на Вашето внимание, е въпрос от жизнена важност за България, за българските деца и бъдещето на българското образование. Той се налага от само себе си, особено след така нашумелите напоследък проблеми около промяната в Наредба № 7, която слава Богу впоследствие бе коригирана. Ще Ви помоля сега ако е възможно от парламентарната трибуна да поясните как точно, за да се успокоят и хората.
В предизборната си програмата Националното движение Симеон Втори недвусмислено изрази волята си да издигне българското образование в национален приоритет, да възвърне достойното положение на българското училище и на българския учител. В своята програма Министерството на образованието и науката е записало като приоритети осигуряване на стабилност и ред в образованието, както и осигуряване на качествено и широкодостъпно образование. Пак там е записано, че оптимизирането на училищната мрежа ще бъде направено в съответствие с демографския спад на броя на учениците. Именно това беше и изричната уговорка в Комисията по образованието и науката в началото на учебната 2001/2002 г., като всички се обединихме и около още един принцип - че оптимизацията ще съблюдава и диференциран подход при извършването й според спецификата на регионите. Изведнъж неясно по какви причини и по чия идея се появи въпросната промяна № 7, която на практика би утежнила положението и би довела до изкуствени съкращения не само на учители, но и на цели училища. По неофициални данни ако ситуацията, която тя беше създала, щеше да доведе до закриването на 450 училища, главно селски.
Както ясно бе подчертано в обсъжданията в комисията, този начин на извършването на оптимизацията съвсем не предпоставя повишаване качеството на образованието. От друга страна автоматически поставя под въпрос спазването на конституционната норма за задължително училищно обучение до 16-годишна възраст (чл. 53, ал. 1 от Конституцията на Република България). 
До мен достигнаха тревоги на родители, че няма да бъдат в състояние при тази оптимизация да изпращат децата си на училище. Това означава, че съществува реална заплаха съвсем сериозно броят на необхванатите в училища деца да се повиши и да наруши конституционната разпоредба. Към момента според статистиката от първи до четвърти клас броят на отпадналите от училище деца е 93 686, 185 000 са незавършилите осми клас, 208 000 са изобщо невлезлите в училище, което на практика повишава със 7,2% неграмотността на подлежащите на училищно обучение деца. Ако тези цифри биха се увеличили и се стигне до закриване на училища (една сериозна придобивка, която не би могла да бъде отречена на българското образование и общество), едва ли би било в съответствие с обявените приоритети, а още по-малко - с конституционните разпоредби.
Тук въпросът има и друга страна. Ако Министерството на образованието и науката разработи сериозна програма за гарантиране на конституционната норма и върне всичките тези деца в училище, то колко училища биха се отворили или не биха се затворили и биха имали шанса да работят нормално?
Тъй като по мое мнение (и не само мое, вярвам) образованието е и трябва да бъде повече от всичко държавна политика и държавата няма право да абдикира от него и да оставя българските деца и българските учители на произвола по закона за свободното падане на телата, Вие в комисията на няколко заседания изяснихте какви са Вашите намерения. Как приехте да промените наредбата, да коригирате промяната в нея? Бих Ви била благодарна и бих се радвала, ако днес ги обявите официално от парламентарната трибуна, за да ги чуе цяла България лично от Вас, да чуе Вашите ангажименти по тези болни за българското образование и държава проблеми. 
Затова накрая бих формулирала питането си: господин министър, как политиката на МОН гарантира изпълнението на конституционната разпоредба за задължително образование до 16 години и доколко оптимизацията на училищната мрежа осигурява това? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Уважаема госпожо Анастасова, във връзка с Вашето питане към Министерството на образованието и науката относно оптимизацията на училищната мрежа, Ви информирам за следното:
Министерството на образованието и науката, съвместно със синдикатите и Съюза на работодателите разработи пакет от организационно-методически мерки за преструктуриране на училищната мрежа. Трябва да допълня, че този пакет от мерки е съгласуван с Националната програма за регионално развитие, с бюрата по заетостта, с общините, с кметовете. Процедурата за промени в училищната мрежа е определена със Закона за народната просвета. Позволете ми да не цитирам всички допълнения, изменения, членове и параграфи, по които това е осъществено. Така или иначе на основание чл. 10 от този закон, както и на чл. 12 от Правилника за приложение на закона, откриване, преобразуване и закриване на общински училища и обслужващи звена по мотивирано предложение от кмета на общината след решение на общинския съвет и становище от Инспектората по образование могат да бъдат правени от министъра на образованието. Тоест виждате, че по закон самата процедура е доста сложна, включва възможностите на различни гледни точки и ние на своя глава и по свое решение не можем да закрием нито едно училище. Разбира се, говоря за общинските училища. 
Компетентен орган за вземане на решения за откриване, преобразуване и закриване на общинските училища е общинският съвет като орган на местното самоуправление. При спазване принципа на децентрализация, Министерството на образованието и науката се съобрази с този факт и следи за законосъобразността на актовете, въз основа на които се издават заповеди за откриване, преобразуване и закриване на общински училища, както и съответстващите им разпоредби от Закона за народната просвета.
Като има предвид конституционногарантираното право на образование, Министерството на образованието и науката изисква от общините допълнителни гаранции относно осигуряването на транспорт до училищата, в които учениците ще продължат образованието си независимо от вмененото им задължение за това по чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за народната просвета, а именно: "Общините осигуряват задължително обучение до 16-годишна възраст и транспорт за децата, учениците и учителите". 
Трябва да прибавя, че ме смущават числата, които цитирахте. Никога и никъде пред очите ми не е минавало числото 415 закрити училища. Струва ми се, че са 450 закрити училища.
Не мога да се съглася и с високия брой на необхванатите в училищата, но това е сериозен проблем, за който в момента ние разработваме програма.
Една от ефективните мерки е свързана с възможностите не само да бъдат записани в училище децата, а да бъдат задържани в училище. Особено сериозен е проблемът с ромските деца и това е разбираемо от всички. Нашето желание е по силата на Конституцията, която не поставя разлика, и в този случай да се погрижим за децата, които са от малцинствен произход и остават необхванати в училище.
Искам да посоча също така, че нашата цел в това отношение беше постигната с допълненията и измененията в Закона за народната просвета. Ние предвиждаме предучилищно възпитание. Това дава равен шанс на всички деца, независимо от техния етнически произход. Предвиждаме въможности за интегриране на децата със специфични образователни потребности. Това са конкретни стъпки, които много се надявам, че ще бъдат гласувани в тази зала и аз се възползвам от случая да ви приканя към това. Ние трябва да извървим пътя към едно по-ефективно, едно по-качествено образование. То не е за нас, не е за нито една политическа сила. То е за тези, които идват след нас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Имате думата за уточняващи въпроси, госпожо Анастасова.
ЕЛКА АНАСТАСОВА (независим): Благодаря Ви, госпожо председател.
Тези 450 училища, господин министър, биха били закрити, ако беше влязла в сила тази наредба. Вие бихте могли малко да уточните все пак как я коригирахте.
И така, първият ми въпрос е пак в този дух. След като за учебната 2000 - 2001 г. по данните на Националния статистически институт общообразователните училища са 2843, от които 1636 селски, то след оптимизиращите действия за учебната 2002 - 2003 г. колко на брой всъщност ще бъдат общообразователните училища и от тях колко ще бъдат в селата? Вие заявихте, че за учебната 2001 - 2002 г. са закрити 34 училища, а 2002 - 2003 г. се предвиждат 14 училища. Тогава на 15 септември 2002 г. трябва да отворят врати 2795 училища. Така ли ще бъде? Това ли е броят на училищата, които ще отворят врати, и колко от тях всъщност ще бъдат селските? Защото Вие подчертахте като един от основните акценти при оптимизирането да се съхрани училището като своеобразен център за духовното развитие. Това е първият ми въпрос.
И вторият: къде ще отидат средствата, които ще бъдат икономисани при оптимизацията? Ще се запазят ли те за образованието или просто ще потънат, то ще се лиши от тях? Каква ще бъде целта на икономията, ако тя не влезе обратно в сферата на образованието за решаване на проблемите, в които то всяка година все повече затъва - материална база, хигиена, нагледни средства, модернизация на училищния процес, поемане на бедните деца и т.н. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Заповядайте за отговор, министър Атанасов.
МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Уважаема госпожо Анастасова, благодаря Ви за насочващите въпроси. 
Промените в наредбата бяха наложителни, именно за да избегнем механистичния подход в осъществяване на оптимизацията. След много разговори, които проведох с кметове на малки населени места, категорично заех позицията, че спорният член 11 в Наредба № 7 трябва да бъде коригиран. Редакицонната промяна се осъществи много бързо - както вече казах, седмица или десетина дни преди започване на преговорите със синдикатите. Аз лично съм удовлетворен и Ви уверявам, че тази промяна направих по съвест.
А що се отнася до вероятния брой на училищата, които ще бъдат закрити в малките селища, се боя, че няма да мога да отговоря. До момента са закрити, преобразувани или преименувани около 43 училища в мрежата. Някои от тях са в големи градове, където се получава един странен дисбаланс между броя на учителите и пълниемостта на паралелките. Там се записват много деца, има много деца, защото очевидно родителите са потърсили своето препитание или просто живеят в тези градове, а в същото време броят на учителите е по-нисък. От друга страна, в малките селища имаме дисбаланс в противоположната посока - много са учителите, а се оказва, че паралелките са маломерни. Струва ми се, че над 1000 са маломерните паралелки за цялата страна.
Искам да обърна внимание, че в цифрите, които споменавам, не се говори само за закрити училища. Някои от тях, например, са преобразувани. Училища, в които има деца само от 1 до 4 клас, от основно училище се преобразуват в начално. И с известна гордост, колкото и нищожен да е този пример, имаме вече и повод да мислим за преобразуване на основни училища в средни общообразователни, има няколко такива случая, - не мога в момента да ги изброя, разбира се, да ги посоча - просто защото в тези региони има деца. Много се надявам това вече да е една трайна тенденция, но всички разбираме, че това зависи от икономическото състояние на страната ни, както и от социалния мир, в който живеем.
Средствата, освободени чрез оптимизация на училищната мрежа, трябва да се запазят в образованието. Това е моето настояване. Те ще се запазят за рехабилитация на средищните училища. В момента имаме известна договореност с Министерството на финансите, че ще ни окаже допълнителна помощ. Средствата ще отидат за осигуряване на транспорт там, където общините не могат да се справят сами с приходите на своя бюджет. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Ще изразите ли отношение, госпожо Анастасова? 
ЕЛКА АНАСТАСОВА (независим): Аз съм доволна, господин министър, все пак от това, което чух. Надявам се, че действително министерството ще създаде сериозна програма, с която необхванатите деца да се върнат отново в училище, а средствата, които са икономисани от оптимизацията на училищата, действително ще се върнат в образованието. Но ще се радвам, ако те не отидат само за транспорт.
Хубаво е, че разумът надделя и недомислието в Наредба № 7 беше коригирано. Радвам се, че Вие по съвест наистина сте поели отговорността си като министър, за да се спрат напрежението и евентуалните последствия от това, което можеше да се случи. Но бих искала да кажа, че едва ли трябваше да се стига изобщо до това излишно напрежение сред учители, ученици, родители и министерството. 
Вие съобщихте, когато разговаряхме в комисията, и други фрапиращи данни. Казахте, че съществуват 908 фиктивни паралелки, 20 хил. мъртви души. Кой беше виновен за това? Кой не си е свършил работата, ако наистина е така? Бих се радвала, ако тези хора, които са Ви подвели или които са допуснали всъщност това положение, да понесат своето наказание, ако им потърсите отговорност. Защото, в крайна сметка, мисля, че не може към образованието и децата да се подхожда чиновнически, с чиновническо бездушие. И моят най-добронамерен съвет към Вас, господин министър, е да изкорените този чиновнически манталитет в министерството. Отърсете се от него, защото той не е полезен, напротив, дори е пагубен и за образованието, и за всички, които са свързани с него. 
Отърсете се от безотговорни чиновници. Вие сте призван да бъдете начело на една от най-важните сфери на образованието, Ваша е цялата отговорност. И ако те не чувстват тази отговорност като своя, нямате нужда от тях. Бъдете държавник и мислете по държавнически. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Следващият актуален въпрос е от народния представител Йордан Соколов относно закриване на паралелки за професионално образование.
Имате думата, господин Соколов.
ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Получих информация, че се предвижда закриването на паралелки с професионално обучение "Организатор на среден и дребен бизнес" в средно общообразователно училище "Екзарх Антим I", гр. Казанлък. Става дума за няколко такива паралелки, които са разкрити на основание чл. 9, ал. 1, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение. Излишно е да отбелязвам, че професията, за която те подготвят участващите в тях ученици, е повече от необходима за днешното наше икономическо развитие.
Ето защо моят актуален въпрос към Вас е: наистина предвиждате ли закриването на тези паралелки? Ако се предвижда такова закриване, това резултат от някаква обща политика на закриване на такива паралелки с професионално обучение ли е или конкретните паралелки не отговарят на изискванията на закона? 
Позволявам си да задам така общо този въпрос, защото от справката, която направих - нямам поглед върху останалите области в България, - се оказа, че за Старозагорска област, която е една от водещите области в България по създаването на брутния вътрешен продукт, се предвижда закриване без изключение на всички паралелки с професионално обучение. 
Моля Ви да ми отговорите, ако става дума за едно общо, тотално закриване на такива професионални паралелки, изхождате ли и от важността на професията, по която те подготвят участващите в тях ученици? Защото вън от съмнение е, че има професионални паралелки, които са абсолютно необходими за сегашния етап на нашето развитие, има и други, които може би в момента не са толкова необходими с оглед професията, за която подготвят. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за отговор, министър Атанасов.
МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Уважаеми господин Соколов, бих искал да Ви уведомя за следното. Паралелките по професията "Организатор на среден и дребен бизнес" в средното общообразователно училище "Екзарх Антим I" в Казанлък са разкрити във връзка с експеримент, започнал в страната през 1990 г. и приключил през април 1999 г. По тази причина подобни паралелки са закрити във всички селища, в които има професионално училище или икономическо такова и са запазени във всички селища, където няма друго професионално училище. Запазени са като част от структурата на средните общообразователни училища. 
Такива професионални паралелки са запазени в: Брегово, Джебел, Бобов дол, Кочериново, Рила, Лъки, Тутракан, Златоград, Копривщица и Костенец. Очевидно в Казанлък това не се е случило. 
Причината е следната. При определяне на държавния план-прием за учебната 2002/2003 г. са взети под внимание националният план за регионално развитие за периода до 2006 г., съществуващата мрежа на професионалните училища, броят на завършващите основно образование ученици и данните за заетостта на ученици, които са завършили с професионална степен "среден икономист". Оптимизирането на държавния план-прием за учебната 2002/2003 г. е осъществено в изпълнение на изискванията на чл. 14 от Закона за държавния бюджет на Република България. В областта в момента се учат 1659 ученика в 72 паралелки. Говоря за професионални училища и за средни общообразователни училища. Те изучават професии и специалности от направление "Икономика и управление". То представлява 16,49 на сто от общия брой ученици в професионалните паралелки в областта. За сравнение ще посоча, че учениците, които учат в други приоритетни за областта направления, са строителство - 10 на сто, аграрен сектор - 12 на сто, транспорт - 5 на сто.
За учебната 2002/2003 г. в област Стара Загора е предвиден прием в направление "Икономика и управление" на 208 ученика в 8 специалности. В гр. Казанлък в Техникума по транспорт е утвърден прием за специалността "Управление на транспортни предприятия" - една паралелка. По данни на Министерството на образованието и науката в средно общообразователно училище "Екзарх Антим I", гр. Казанлък, по професията "Организатор на среден и дребен бизнес" се учат 250 ученика в 10 паралелки. Налице е тенденция за увеличаване на приема в професионални паралелки за сметка на този в профилираните, каквито се предлагат единствено в средното общообразователно училище. За следващата учебна година на училището е утвърден прием за две паралелки след седми клас - чуждоезиков профил, и една паралелка след основно образование - профил "Изкуства".
По данни на Инспектората в гр. Стара Загора за учебната 2002/2003 г. е утвърден следният прием за общинските общообразователни училища: природоматематическа гимназия - 4 паралелки след седми клас; средно общообразователно училище "Антим I" - две паралелки след седми клас, чуждоезиков профил и една паралелка профил "Изкуства"; хуманитарна гимназия - две паралелки в профил "Хуманитарен" и четири паралелки с хуманитарен профил след основно образование; в гимназия "Акад. Петко Стайнов" - три паралелки природоматематически профил и две непрофилирани паралелки след основно образование. В гр. Казанлък се осъществява професионално образование и обучение в пет професионални училища по 22 професии и специалности в следните професионални области: икономика и управление, лека промишленост, транспорт, електротехника, електроника, машиностроене, строителство, художествени занаяти. Структуриран по този начин държавният план-прием в гр. Казанлък и областта дава възможност на учениците за избор на образование и в двата вида средни училища - общообразователни и професионални. Онези от тях, които са започнали да се обучават в паралелки за "Организатор на среден и дребен бизнес", разбира се, ще завършат своето образование. Онези от тях, които искат да продължат в такива паралелки в рамките на средните общообразователни училища, ще бъдат пренасочени и ще продължат образованието си в икономически и професионални училища в града. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Господин Соколов, заповядайте за реплика.
ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин министър, Вие споменахте, че става дума за експеримент. Очевидно от данните, които аз имам, личи, че този експеримент е бил успешен. Защото за периода 1993-2001 г. тези професионални паралелки са завършени от 329 ученика със среден успех над пет и половина. От тях 290 или са завършили висше икономическо образование, или в момента следват. Оседемдесет и двама от завършилите досега тези професионални паралелки се занимават със собствен бизнес. И там учителите са малко учудени, че това решение, което очевидно ще се вземе или вече е взето, е станало без някой да посети това училище, което е едно от големите училища в страната. Вие казахте колко паралелки с колко ученици има там, но цялото училище е в състав от 1450 ученика. За едно място именно в тези паралелки кандидатстват между 5 и 6 деца.

Така че очевидно предпочитанието на учениците е към тези паралелки. И ако те дават едно добро образование, каквото несъмнено дават с оглед на тези цифри, които споменавам, независимо че в Казанлък има професионални техникуми, там основният техникум е по транспорт, който няма такъв непосредствен допир с дребния и среден бизнес, на мен ми се струва, че е разумно да преразгледате това Ваше решение и да се вземе наистина такова решение, което да отговаря не просто на интересите на децата, на интересите на нашето образование, но и на цялостното ни развитие. Защото и Казанлък, и цялата област е една от водещите икономически области в страната. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
Заповядайте за дуплика, господин Атанасов.
МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Господин Соколов, позволете ми да повторя още веднъж, че всички деца, които искат да се обучават в икономическо направление, могат да го направят, но в рамките на професионалните училища и техникумите. Средното общообразователно училище има друга насоченост, то има профилирани и непрофилирани паралелки и в него професионални паралелки нямат място. Ако тези деца желаят да продължат своето образование, те могат да го направят в професионални училища и икономически техникуми. Специалността "организатор на среден и дребен бизнес", ако се замислим над самата формулировка, много напомня професионалното направление икономика и управление. Всички, които желаят да учат икономика и управление или мениджмънт на дребния и среден бизнес, биха могли да го направят в професионалните училища и никой няма да ограничи това тяхно желание. Но представете си как би функционирала една образователна система, в която средното общообразователно училище дава професионални квалификации. Остава да очакваме от професионалните училища тогава да ни обучават в профили, например изкуство, хуманитарен и т.н. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Господин Иво Атанасов има думата да развие своя актуален въпрос относно посегателство към Националния студентски дом.
ИВО АТАНАСОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. 
Уважаеми дами и господа, уважаеми господин министре! На среща с представители на няколко студентски организации група народни представители от всички парламентарни групи бяхме помолени за подкрепа срещу Ваше намерение, поне така ни беше казано, господин министре, чрез промяна на две постановления на Министерския съвет да подарите сградата на Националния студентски дом на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Предполагам, че знаете как десетилетия наред са събирани пари за този строеж и че волята на дарителите е сградата да се ползва от всички български студенти.
Имайки предвид историята на новия Студентски дом, а и сегашната дейност на различните младежки центрове и организации, базирани в тази сграда, не мога да не бъда смутен от подобни намерения. Ако Софийският университет има претенции към сградата, редно е той да ги предяви в съда, а не да търси решение по административен път.
Бих искал да Ви попитам разполагате ли с данни за предоставени от Софийския университет средства за строежа на тази сграда, за да има такива претенции? Аз не съм против Софийския университет "Св. Климент Охридски", там получиха своето образование и съпругата ми, и синът, ми, но аз съм за справедливост, за спазване на волята на дарителите, за ползване на сградата от всички български студенти. С оглед на всичко това Ви питам наистина ли имате такива намерения за предоставяне на тази сграда на Софийския университет? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
Заповядайте за отговор, министър Атанасов.
МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Уважаеми господин Атанасов, тревогата на студентите е доста преждевременна. Някои от тях се изкушавам да определя като хайделбергски. Всички ние знаем колко сладък и продължителен е студентския живот на такива хора.
Сега - конкретно на въпроса.
В Министерството на образованието и науката е постъпило предложение от Софийския университет "Св. Климент Охридски" относно предоставянето на владеенето на имота на Националния студентски дом на Софийския университет като приемник на Държавния университет в град София. След разглеждане на предложението от юридически аспект установихме следното. Със Закона за отстъпване даром на ректора на Държавния университет - София, държавно място от 1396 кв. м, заедно с постройките в него, находящи се на ул. "Аксаков" № 33, за построяване на студентски дом, утвърден с Указ № 13 на цар Борис III от 1931 г., държавата е дарила на университета описания недвижим имот. Със Закона за фонда на Студентския дом при Университет "Св. Климент Охридски" в София, утвърден с Указ № 46 на цар Борис III от 1940 г., от държавната сграда, находяща се на пл. "Народно събрание" № 10 и ул. "Аксаков" № 33, и от други приходи се учредява фонд с посоченото име. Тези приходи са изброени в чл. № 3, като в тях са посочени и средства, набирани от семестриални вноски на всеки записан в университета студент. Средствата са набирани включително и от студентите на университета, които се освобождават на каквото и да е основание от учебна или друга такса, в размер по 20 лева. Член 13 от същия закон узаконява като правилно извършени събраните досега приходи и извършените разходи от Гражданския комитет за постройка на студентски дом в София, от Университета и от управата на Студентския дом по изграждане и довършване на дома.
От посочените текстове става ясно, че Университетът е участвал със свои средства при изграждането на дома върху дареното му през 1931 г. място. Навсякъде в закона домът е наричан "Студентски дом при Университет "Св. Климент Охридски".
Съгласно чл. 6 върховното управление на дома принадлежи на Академическия съвет на същия университет. Съгласно чл. 8 бюджетът му се разглежда също от Академическия съвет.
Съгласно чл. 2 на закона целта на Студентския дом е да служи за център на студентската самопомощ и на интелектуалния и организационен живот на студентството, като тази цел се постига съобразно с програмата за дейност за използване на дома, изработен от Академическия съвет на университета. Тя трябва да бъде одобрена и от министъра на народното просвещение.
Второто изречение на посочените разпоредби показва ясно, че става дума за студентите на Университет "Св. Климент Охридски". Възражението, че домът е дарен на студентството от Университет "Св. Климент Охридски" поради обстоятелството, че по това време няма други държавни университети не отговаря на истината. Още през 1921 г. съществува Държавна художествена академия. Също така създава се Държавна музикална академия в град София. Създава се също Висше търговско училище в град Варна. В 1936 г. е основано Висшето търговско училище в Свищов. В София има две висши военни училища, а в същия брой на "Държавен вестник", за който преди малко стана дума, е публикуван закон, по силата на който бившият Свободен университет в град София става Държавно висше училище за финансови и административни науки. Едва ли народните представители са забравили за гласуването в един и същи ден на Държавно висше училище, когато са учредили фонда "Студентски дом" при Университет "Св. Климент Охридски" в София.
Министерството на образованието и науката подкрепя работата на националните студентски организации и оценява значението на Националния студентски дом като средище за тяхната дейност и инициатива. Домът се запазва като юридическо лице, а предоставянето на владението на имота няма да доведе до лишаване на студентските организации от възможността да ползват помещенията, в които са настанени, и да осъществяват всички свои дейности за защита на студентските интереси.
Предвид изложеното считам, че не е налице посегателство върху Националния студентски дом, а изпълнение на законите в съответствие с чл. 4, ал. 1 от Конституцията на Република България.
Ако този въпрос удовлетворява и уважаемия господин Станилов, бих могъл да му предоставя отговора си в писмен вид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
Господин Станилов изразява съгласие за това.
За реплика - господин Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. 
Уважаеми дами и господа! Уважаеми господин министре, трудно разбирам иронията, с която започвате отговора на въпросите, намеквайки, че някои от студентите, участващи в организациите, базирани в Националния студентски дом, са хайделбергски. Искам да Ви напомня, че един по Вашите критерии хайделбергски студент с продължителен студентски стаж сега е председател на важна държавна агенция и това не го прави по-малко уважаван. Така че нека мярката да бъде еднаква към всички.

Аз ще се запозная с Вашата аргументация, виждайки стенограмата от отговора Ви, и си запазвам правото за по-нататъшен интерес към темата.
Радвам се, че сте намерили документи за участие на студенти от Софийския университет в набирането на средства за изграждането на тази сграда, макар че ние не сме страна, в която да се прилагат еднакви критерии. Примерно за строежа на Партийния дом хиляди партийни членове са давали пари и има документи, квитанции, всичко, но, както знаете, това не беше достатъчно основание домът да бъде ползван от тези, които са го построили с труда и с парите си.
Много се съмнявам дали, ако наистина по административен път предоставите дома на Софийския университет, дали ще могат младежките центрове и организации да развиват и по-нататък своята дейност, защото вероятно няма как това да направите Вие. Ще трябва те да уточнят взаимодействието помежду си и по-скоро вероятността е да не могат да се занимават с дейността, която развиват в момента.
Благодаря Ви за отговора. Все пак у мен остава едно учудване защо този въпрос не се решава по съдебен път, след като има такава документация, а се наемате Вие да го решите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Заповядайте за реплика, министър Атанасов.
МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Господин Атанасов, уважаеми дами и господа народни представители! Искам ясно и пред всички да кажа, че предложение в този смисъл до Министерския съвет ще бъде направено само, след като получим ясни гаранции от всички страни за това, че студентите ще запазят своите права и ще осъществяват своите дейности в Студентския дом.
Във всеки случай българските студенти са достойни за уважение, независимо че между тях има и такива, които следват по-продължително време. Те са достойни за уважение, защото това е интелектуалният елит на нацията и нищо срещу техните интереси няма да бъде направено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
Актуален въпрос от народния представител Стойко Танков относно закриване на Основно помощно училище "Минко Неволин" в град Карнобат.
Заповядайте, господин Танков.
СТОЙКО ТАНКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! В съответствие с предприетите мерки за оптимизация на училищната мрежа Инспекторатът по образование в град Бургас е предложил на Вашето министерство да закрие Основно помощно училище в град Карнобат. Това предложение не е съгласувано с кмета и общинския съвет на общината, както и с колектива на училището. Както е известно, в този тип училища се обучават деца с умствена изостаналост и езиково-говорни и други проблеми. Обучението се извършва в специализирани паралелки и учебници, съобразени с образователните възможности на тези деца.
Междупрочем, за разлика от вниманието, което отделя министерството за издаване на учебници в масовите училища, за този тип училища учебници не са издавани от 1991 г., а от 6 години не са преиздавани.
В указанията на Министерството на образованието и науката се предлага учениците от помощните училища от началните класове да бъдат разпределени и включени в общи паралелки на начално или основно училище по местоживеене, а за учениците от горните класове да бъдат открити помощни паралелки в едно от основните училища на общината. Това предложение, по мнение на специалистите, практически означава тези деца да изостанат още повече от своите връстници и ги обрича на неграмотност.
В Помощното училище - град Карнобат, пълняемостта на паралелките е в съответствие с Наредба № 7, а за периода    1994-2002 г. децата в училището ежегодно се увеличават. Така че и критерият за закриване на училището по демографски причини не съществува.
На основата на тези мотиви ръководството на общината настоява това училище да се запази, защото са убедени, че тези деца няма да се адаптират в училищната среда на масовите училища. За тях алтернативата е отпадане и увеличаване броя на неграмотните.
Моят актуален въпрос е: какви действия ще предприеме Министерството на образованието и науката за запазване на Помощното училище в град Карнобат, предвид нарастващата необходимост децата със специфични проблеми да се обучават в специализирани училища?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Танков.
Господин министър, заповядайте за отговор. Разполагате с 5 минути.
МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Танков, ще разрешите ли да не прочета целия си отговор към Вас, а само онази част, която ми се струва, че представлява по-голям интерес?
В Министерството на образованието и науката се състоя среща между експертите на министерството и Инспектората по образование в град Бургас, представители на Съюза на българските училища и община Карнобат, на която присъства и директорът на Помощното училище. След проведените разговори и консултации относно бъдещето на училището бе постигнато съгласие то да не се закрива, а да продължи дейността си с финансиране от община Карнобат съгласно чл. 10, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета. Протоколът е от 22 април.
Съжалявам, че едва днес можах да отговоря на този въпрос и да успокоя както Вас, така и хората, които са били разтревожени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Заповядайте, за да изразите отношението си към отговора.
СТОЙКО ТАНКОВ (КБ): Аз се радвам, че е постигнато съгласие по този въпрос, но притеснението след тази среща е, че както и досега върви практиката общините да се товарят с отговорности, а финансирането да не се осигурява от Министерството на финансите, опасенията са, че независимо че то ще премине на общинско финансиране, средствата, които би следвало да осигурява Министерството на финансите, няма да бъдат осигурени и отново цялата отговорност и тежест ще падне върху кметовете и общинските съвети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
Ще се възползвате ли от дуплика, господин министър? Няма.
Благодаря Ви.
С това приключи процедурата по този актуален въпрос.
Преминаваме към питане от народните представители Димитър Йорданов, Иван Иванов и Димитър Абаджиев относно извършване намаление числеността на персонала на отрасъла "Образование" в общините във Великотърновска област.
Заповядайте, господин Йорданов, за да развиете Вашето питане. Разполагате с 5 минути време.
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, с Ваше писмо от 26 април 2002 г. Министерството на образованието и науката определя за всяка от общините във Великотърновска област нова численост на персонала за отрасъл "Образование", считано от 1 юли 2002 г. За община Велико Търново тази численост е 1304 бройки и е намалена спрямо сегашната със 169 бройки, което прави намаление от 11,47 процента. Във връзка с това отправяме към Вас следното питане:
На базата на какъв анализ е определена новата численост за всяка една от общините във Великотърновска област и от кого е извършен той?
Взети ли са предвид извършените през последните години действия на всяка от общините по оптимизиране на училищната мрежа и детските градини в тях?
Отчетено ли е например, че в община Велико Търново през последните 2 години е извършено оптимизиране на училищната мрежа и детските градини, вследствие на което към настоящия момент в нито едно селско училище не се осъществява обучение в слети паралелки?
Поискало ли е министерството от Инспектората на МОН - Велико Търново, или от общините предварителни данни и становища по състоянието на училищната мрежа и детските градини и числеността на персонала в тях?
Достатъчно основание ли е според Вас чл. 14 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 г. за намаленията на числеността на персонала и защо писмото Ви, с което я определяте, предхожда публикуването в "Държавен вестник" на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2000 г. и Наредба № 5 от 14 май 2002 г.?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Йорданов.
Господин министър, заповядайте, за да дадете отговор на питането. Разполагате с 10 минути. 
МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Искам да отговоря на господата Иван Иванов, Димитър Абаджиев и Димитър Йорданов.
Уважаеми господин Йорданов, не ми е известна процедура, която предвижда изискването писмата да се изпращат едва след като наредбите се появят в "Държавен вестник".
Конкретно на Вашия въпрос трябва да кажа, че в изпълнение на чл. 14 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 г. за мен, като министър в правителството на Република България, законите са от основно значение.
За преструктуриране на отрасъла Министерството на образованието и науката извърши анализ на училищната мрежа за общините и разработи мерки за нейното преструктуриране. В тази връзка инспекторатите по образование проведоха разговори с общинските ръководства и представиха в министерството предложение за промени в училищната мрежа на общините. От област Велико Търново е постъпило предложение само от община Горна Оряховица за закриване на три общообразователни училища. Намалението на персонала за общината е съобразено с балансиране на приема в средните училища на общината, който е с 9 паралелки по-малък от предходната година, с влиянието на демографския фактор - постъпващите ученици в първи клас са 240 по-малко от завършващите четвърти клас, намаляването на нормативите за численост на персонала за детските градини и за паралелките в пети и осми клас на общообразователните училища и наличния резерв от 43 бройки в общината.
За учебната 2001/2002 г. в община Велико Търново съществуват 39 маломерни паралелки. За следващата учебна година общината следва да се съобрази с промените и изискванията в Наредба № 7, включително и последните промени в нея. Утвърденият от Общинския съвет прием в паралелките с ранно чуждоезиково обучение, с изучаване на музика и изобразителни изкуства и спорт в община Велико Търново води до превишаване на определения от Министерството на образованието и науката персонал на общината от 1 януари 2002 г. и от 1 юли 2002 г.
Моите данни сочат не така висок процент. В община Велико Търново ще бъдат извършени съкращения далеч под 10 на сто. Искам да посоча, че голяма част от този процент, струва ми се, че е 9,2, са отново незаети щатни места, резервни бройки, условни щатове. Причината за оптимизацията на мрежата беше неколкократно изтъквана от тази трибуна. Аз си позволявам на част от Вашите въпроси, които смятам за риторически, да отговоря съвсем кратко и ясно: да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
За два уточняващи въпроса думата има господин Иван Иванов в рамките на две минути.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Няма съмнение, че демографският срив и миграцията към големите градове е един процес, който се развива в страната ни, както и в други европейски страни, и това постепенно води до намаляване на училищата в някои отдалечени, главно селски, райони. Но ако обществеността протестира, и тук Вие получавате толкова много въпроси, включително и за Великотърновска област, това е, защото начинът, по който беше извършена тази оптимизация тази година, се оказа изключително некачествен.
Искам да Ви задам следните уточняващи въпроси.
Защо Министерството на образованието и науката не изпълни препоръките на екипа на Световната банка, който ясно заяви, че за да бъде оптимизацията действително изпълнена перфектно, е необходимо, първо, да се разработи като модел в две до три области на страната, да се отчетат недостатъците и след това да се приложи за цялата страна, включително и сроковете в проекта със Световната банка бяха разписани за това действие.
На второ място, защо, господин министър, в рамките само на две седмици Вие два пъти променяте Наредба № 7? Ако е вярно това, което казахте преди по-малко от час, че втория път сте го направили с ясното убеждение, че трябва да го сторите, аз Ви питам: защо го направихте първия път, с което предизвикахте такова недоволство и напрежение в много райони?
И накрая, третият въпрос, който за мен е основният: какво предприемат инспекторатите по образование, включително във Великотърновска област, да върнат към училищата напусналите или непосещаващи училище, които са над 90 хил. в страната, а само във Великотърновска област са 3500? Колко от тях Инспекторатът по образование успява да върне към училището? Защото това е, без съмнение, контингентът на всички по-нататъшни злини в обществото, свързани с наркоманията, с престъпността. Обществото трябва да се погрижи и в това отношение министерството е длъжно да го стори. Тези деца трябва да се върнат в училище, тогава няма да се налага да бъдат съкращавани учители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Господин министър, заповядайте да вземете отношение по уточняващите въпроси.
МИНИСТЪР ВЛАДИМИР АТАНАСОВ: Лесна логика - измисляме една цифра, започваме да я съобщаваме на висок глас, започваме да си вярваме, че тя е действителна и след това с огромна лекота връщаме всички учители обратно в училище. Реалностите за съжаление са малко по-различни, господин Иванов, и аз съм принуден да отговоря на Вашите въпроси по следния начин.
Сега обсъждаме начина на оптимизация, който беше обсъден преди доста време в Комисията по образованието и науката и аз не можах да чуя вашите аргументи там, затова пък ви чуваме тук, вероятно за да може тази трибуна да бъде използвана за политически обобщения.
Начинът на оптимизация не беше съобразен с очакването той да се проведе в няколко региона на страната върху основата на разработен план. Това, първо, не е вярно и, второ, води към един доста погрешен начин на размишление. Напротив, Пограмата за оптимизация е известна доста отдавна, известна е на всички членове на Комисията по образованието и науката, известна е и на депутатите. Тази програма предложи една организирана и перфектно проведена дейност по действителното повишаване на ефективността в образователната система.
Защо тази програма и тази дейност не е била осъществена в отделни региони? Отговорът е много кратък: защото бюджетът е за 2002 г., а когато ние постъпихме в Министерството на образованието и науката, от нашите предходници там не беше ни завещана подобна програма.
Наредба № 7 трябваше да бъде променена. Казах и го повтарям, че направих тази промяна по съвест, защото ние действително трябва да мислим политически, трябва да мислим за това дали действително съхраняваме училището като духовен център на всяко селище. Направих с ясно съзнание тази промяна. Ако се наложи да променям други наредби, за да повиша качеството на образование, ще го правя, дори и с цената това да се случва през една седмица.
Що се отнася до необхванатите деца вече имах възможност да кажа, че е разработена програма и тя ще бъде сведена до знанието на всички инспекторати в страната и осъществявана много стриктно от тях - програма за обхващане на децата в училище. Има различни форми и различни възможности. Трябва да ви кажа, че цифрите, които тук се съобщават, са се натрупали в последните години, а не в месеците на нашето управление. Нека да се замислим, преди да правим обобщения с лека ръка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Йорданов има думата.

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ (ПСОДС): Аз не съм учуден от отговора, който чухме. Чухме как се създава една стабилност в системата на образованието, като през седмица си променяме решенията и наредбите. Аз се питам, с кое от Вашите действия, господин министър, досега не сте предизвиквали объркване, проблеми, стачки и не знам още какво, бих казал дори хаос в системата на образованието. 
Още при встъпването Ви в длъжност създадохте скандал с издаването на учебниците, след това, тук всички знаем, за скандала с въвеждането на матурите, сега и преди също, закриването на специализирани паралелки в образователните училища. Тук бих дал един пример: защо в община Полски Тръмбеш, където в общинския център има само едно общообразователно училище, се закриват специализирани паралелки? Там няма нито едно професионално училище! Това ли е правото на избор на качествено образование на децата и родителите, което давате в тази община? 
Също така бих Ви дал още един пример: в община Свищов, при положение, че общината е осигурила финансиране на паралелки за 9 клас, в средно общообразователно училище "Алеко Константинов" министерството отказа прием! Защо отказва? Значи не зачитаме местното самоуправление, не зачитаме решенията на общинския съвет.
Примери могат да се дадат още много, сега и това с промяната на числеността на персонала в отрасъл "образование", която през две седмици се променя, очаквам може би, още веднъж да я промените. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Йорданов.
С това се изчерпи процедурата по изразяване на отношение и се приключи.
Преминаваме към питането, отправено към министъра на държавната администрация господин Димитър Калчев. Всъщност налице са две питания, които се покриват: от народните представители Иван Иванов и Стойчо Кацаров относно договора с "Майкрософт" за лицензиране на ползваните от държавната администрация програмни документи. Такова е и питането на господин Кацаров, само че той е уточнил, че става дума за 30 хил. пакета софтуер от "Майкрософт". 
Искам да помоля господин Иванов да заповяда да развие своето питане към министър Калчев.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър!
Преди три седмици депозирах при Вас питане, свързано с договора, който Вие, в качеството си на министър на държавната администрация, сключихте с фирмата "Майкрософт", съгласно който се предоставя право на ползване от държавната администрация в рамките на три години на два преведени на български език софтуерни продукта на "Майкрософт", които са в размер на 30 хил. пакетни програми. 
Оттук до днешна дата настъпиха събития, които все пак искам да отбележа. Преди всичко моето питане беше: каква е сумата, която България ще заплати на "Майкрософт" съгласно подписания договор, и защо не е обявен търг по Закона за обществените поръчки?
Само няколко дни по-късно Вие, съвместно с представителя на "Майкрософт" за България, обявихте сумата: тя е 13 650 000 долара. Но вместо с това да се сложи точка на въпроса, точно обратното - възникна друг по-важен въпрос: оправдано ли е заплащането от държавния бюджет на тази сума? Посочената от Вас на пресконференцията 18-процентна отстъпка буди недоумение, най-малкото защото след като други български потребители за много по-малък брой пакети са постигнали отстъпка 50 процента и над 50 процента, как може за 30 хил. програмни пакета да се постигне отстъпка само от 18 процента?! Ако съществува такава голяма разлика между договорената цена и реално достижимата, къде е отишла тази разлика и дали не са обслужени нечии интереси?
Второто събитие през изминалия период, това е публикуваното в Интернет писмо от Вас и Вашите колеги министри, в което Вие обстойно на три страници обяснявате защо трябва да не бъде спазен Законът за обществените поръчки и основното, което съобщавате е, че Законът за обществените поръчки не трябва да бъде прилаган за подобен абонаментен договор, който предоставя единствено право на ползване на продукти на "Майкрософт".
Оттук произтичат други два въпроса: защо господин министър, Вие сключвате договор за право на ползване за три години на тези продукции, а не сключихте договор за закупуването на програмните продукти? 
И следващото, какво ще последва след тези три години? Няма ли тогава министърът на държавната администрация, Вашият наследник, да бъде лишен от каквито и да е алтернативни възможности, защото "Майкрософт" тогава ще бъде пълният монополист и при това положение даже и да поиска 20 или 30 млн. долара за по-нататъшно продължаване на такъв договор, българската държава ще трябва да ги плати от държавния бюджет? 
Третото събитие, за мен то е особено важно, е, че цялата общност на компютърните специалисти реагира незабавно в електронните издания, в печата, чрез пресконференция, която беше осъществена преди няколко дни, чрез протестно писмо до президента на Републиката, в което се иска той да упражни своето влияние за спиране на изпълнението на договора. Аз не прочетох в нито една от тези публикации похвала за договора, който сте сключили. 
Четвърто. Това също е особено важно - аз и моят колега, господин Стойчо Кацаров, за да бъдем наистина пунктуални в нашето питане, поискахме от Вас да ни бъде предоставено копие от договора с "Майкрософт". Вие в нарочен отговор отказахте предоставянето му. Това също поставя един много важен въпрос - коя е причината Вие да не желаете да предоставите и реално да не ни допуснете до една такава важна за българското общество информация?
Всичко това, господин министър, ме кара да мисля, че въпросът, който отправям към Вас е напълно актуален и интересува българското общество, а той е: защо договорът с фирма "Майкрософт" е сключен на такава висока цена, и защо при неговото сключване не е спазен Законът за обществените поръчки?
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Господин Кацаров може да внесе някакъв допълнителен нюанс. Ще Ви помоля, господин Кацаров, да се концентрирате върху нещо по-различно от това, което чухме, но Вие ще си прецените. 
СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Ще се възползвам от вашето присъствие в залата и ще започна там, откъдето свърши колегата Иванов - за отказа, който направи министър Калчев да предостави въпросния договор, позовавайки се на смехотворната за мен теза, че щял да наруши Конституцията, ако предостави този договор на народни представители. 
Аз мисля, че това е абсурд. Още повече, господин председателю, че на личната карта, която имам като член на Народното събрание, пише: "Всички държавни органи са длъжни да оказват съдействие на народните представители при изпълнение на техните служебни задължения". Аз исках този договор във връзка с изпълнение на моите служебни задължения. Този текст е подписан от Вас, господин председателю на Народното събрание, и аз искам да използвам случая да Ви помоля, да вземете необходимите мерки такова нещо да не се случва повече. 
Аз не зная къде си въобразява, че се намира министър Калчев - дали в Кредитна банка, дали в кметството в Русе, за да изразява такова отношение към Светая светих на демократичната система в България - Народното събрание! Аз знам, че той се страхува да предостави този договор, но искам да кажа оттук, от тази трибуна: господин Калчев, не се страхувайте от народните представители, страхувайте се от избирателите, страхувайте се от прокуратурата, защото аз съм убеден, че този договор трябва да бъде проверен от прокуратурата. Първо, защото той е нецелесъобразен.

Не мога да разбера защо не е проведен търг, както изисква Законът за обществените поръчки. Парадоксално е, че Вие като министър на държавната администрация сте натоварен да следите за спазването на този закон. Вие водите регистъра на обществените поръчки. Питам се, не знам дали изобщо сте чели Закона за обществените поръчки. Толкова ясно е казано там в чл. 3, ал. 1: "Обекти на обществени поръчки са: ...проектиране, внедряване и поддържане на хардуер, разработване, внедряване и поддържане на софтуер...". Така пише в закона. Вие изпълнявате този закон и въпреки това сте го записали в служебния регистър за поръчка от 13 млн. долара... Тринадесет милиона долара! Директно с "Майкрософт"...
Аз не зная дали си давате сметка, господин министър, че Вие директно ставате един от най-големите инвеститори в икономиката на Съединените щати?!
Тогава, когато говорим и искаме в България да има чужди инвестиции, всъщност ние инвестираме в икономиката на Съединените американски щати за нещо, за което можехме да не плащаме пари! Това нещо можем да получим. Има го на разположение. В момента страни като Великобритания, като Германия, като скандинавските страни ползват този безплатен софтуер на "Linux". И мнението на специалистите е, че той по нищо не отстъпва на софтуера на "Майкрософт".
Не мога да разбера това. Самият Ваш отказ да предоставите този договор засилва в мен съмнението, че се касае за корупционна сделка и то в особено големи размери - 13 млн. долара, събрани от българските данъкоплатци, се дават за нещо, за което не е нужно да се плаща.
Моля да обясните на мен, на народните представители и на българския народ защо сте постъпили по този начин?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Кацаров.
Господин министър, заповядайте да дадете отговор на питането. Разполагате с 10 минути.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР КАЛЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! След патоса на господин Кацаров аз няма да му задавам риторични въпроси той като заместник-министър какви сделки е сключвал. Сега ще отговоря точно, ясно и коректно на поставените въпроси.
Първо, благодаря за питането на народните представители господин Иван Иванов и на господин Стойчо Кацаров. Искам да кажа, че беше абсолютно некоректна тяхната постъпка да правят коментари във в. "Демокрация", без да са изслушали моето обяснение и моите отговори. Това не е в унисон с демократичните традиции на това Народно събрание и на това общество. И патосът тук няма да помогне. Защото тук има железни условия, съгласно които е сключена тази сделка.
Искам да подчертая само, че съобщенията в медиите се появиха случайно, а може би и неслучайно като резултат от подробната пресконференция, на която аз дадох възможно най-изчерпателната информация по сключения договор за продуктите на "Майкрософт", включително и по поставените в питането въпроси. Там бяха представители на всички медии. Това го направихме още след подписването на договора, за да можем да дадем точно на нашите избиратели ясна и точна информация за какво става въпрос.
Искам да Ви кажа само, че договорът между държавата и "Майкрософт" е един от най-изгодните договори, сключвани в България. Нещо повече, цената на един продукт от договора е най-ниската, подчертавам и го запомнете добре, която "Майкрософт" е давал на която и да било държавна администрация при това равнище на броя на лицензиите.
СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС, от място): Колко е, колко е тази цена?
МИНИСТЪР ДИМИТЪР КАЛЧЕВ: Ще Ви съобщя, аз го съобщих на пресконференцията преди месец и половина. Цената на един продукт е с над 50 на сто отстъпка спрямо пазарната за период от ползване на три години, с право на всички нови версии и поддръжка.
СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС, от място): Колко е, колко е?
МИНИСТЪР ДИМИТЪР КАЛЧЕВ: Чакайте, дръжте се прилично! Вие сте невъзпитан! Ще Ви съобщя.
Плащането е разсрочено за период от три години. За първата година от договора трябва да бъдат платени 3 млн. 150 хил. щатски долара и през следващите две години трябва да бъдат платени по 5 млн. 250 хил. щатски долара.
Държавата купува специално изготвена на български език последна версия на продуктите на "Майкрософт". Само преводът на сегашния вариант на версията струва 3 млн. щатски долара. Това се обуславя от обстоятелствата, че лицензираният софтуер е доста обемен и с много големи възможности. При това "Майкрософт" ще предостави за ползване и новите версии на продуктите си, също преведени на български език. "Майкрософт" ще осигури за ползване пълен комплект от софтуер за персоналните компютри на цялата държавна администрация - централната администрация, областните администрации, общините, включително и всички техни подразделения. За целта ще бъдат предоставени 30 хил. лицензии за софтуер.
Имам удоволствието да ви кажа, че още от следващата седмица започва разпределението по общини, областни управи и държавни институции, въпреки че не сме платили нищо.
През последните години в повечето звена на държавната администрация бяха закупени нови компютри, които дават възможност за безпроблемно ползване на софтуера, който е предмет на сключения с "Майкрософт" договор. Именно затова беше направено едно сериозно неколкомесечно проучване и договорът беше предварително съгласуван с основните министерства и предоставен на вниманието на всички министри.
Сега непосредствено предстои закупуване на нови компютри в различни министерства и други подразделения на държавната администрация. Поради това считаме, че в настоящия момент лицензирането на 30 хил. бройки е оптималното за държавната администрация.
Наличието на недопустимо висок процент на пиратски софтуер в държавната администрация правеше излишно обсъждането на въпроса за ъпгрейд на съществуващия законен софтуер. Самите лицензионни договори са сключвани, без да се предвижда цялостна възможност за ъпгрейд.
И не на последно място, държавната администрация се лицензира не само за едни нови софтуерни продукти, но и тези продукти са преведени на български език. При тези условия ъпгрейдът не можеше да се осъществи.
Загубата на време при ползването на един продукт също струва пари. Възможните грешки и забавяния поради неуеднаквеност на отделните софтуерни версии с отворен код, забележете, подчертавам го, защото знам кой Ви е адвайзърът, кой Ви съветва. Поради неуеднаквеност на отделните софтуерни версии с отворен код би се влошило функционирането на администрацията и би станало невъзможно изграждането на електронно правителство.
Така например, ако отидете на Интернет-страницата "България - сорсфордж права", съдържащи изискванията за ползване на отворен код, Вие можете да прочетете следното, цитирам Ви буквално: "Вие сте задължен да предоставите на получателя изходния код на програмата или да му осигурите възможността да го получи. Вие сте задължен да му предоставите условията на общото право на обществено ползване, за да знае той своите права." По-нататък в същия източник се казва нещо много важно: "Притежателят на авторските права и другите страни Ви предоставят програмата такава, каквато е, без каквато и да е гаранция, пряка или косвена, включително не само за приложимостта и пригодността на програмата за определена цел, но Вие поемате рисковете, засягащи качеството и производителността на програмата. В случай че програмата се окаже дефектна, разходите за необходимото обслужване, поправка или преработка са за Ваша сметка." Отворете Интернет-страницата и го намерете.
При това положение, ако държавната администрация ползва софтуер с отворен код, тя няма гаранции за надеждността на ползвания софтуер. Едно отговорно правителство не може да си позволи такова нещо. Разбираемо е, че много софтуерни специалисти се чувстват творци, развивайки един софтуер с отворен код, но за разлика от тях държавната администрация има други цели и трябва да си служи с надежден софтуер, за да може безпроблемно да осъществява функциите си.
Консултациите ни със софтуерни специалисти показаха, че при използването и изучаването на софтуер с отворен код често имаме проблеми с получаването на електронна поща, а това е нещо твърде важно за ефективното функциониране на държавната администрация. Разбира се, ние ще се радваме и софтуерът с отворен код да продължи да се развива и след време да има такава степен на надеждност и гарантираност, която да позволява по-нататъшното му използване в държавната администрация.

Бих искал да уточня, че договорът е за софтуер за персонални компютри и ви моля да запомните това. Поради това въпросът за ползването на софтуер за сървъри в момента не е обвързан със сключения договор.
Използването на версията на българския език ще разшири и улесни използването на софтуера в пълния обем на неговите възможности и ще бъде важно признание за нарасналото значение на българския пазар. Не бива да се забравя, че над 80 процента от държавната администрация не ползва в никаква степен английски език. Неудобно ми е да го заявя, но е така. Тридесет хиляди лица от системата на държавната администрация ще бъдат обучени по специална програма, която се финансира изцяло от "Майкрософт" и не влиза в този договор, да работят ефективно с новите достижения на софтуерната индустрия, което ще пести време и усилия за увеличаване на административния капацитет. За тази цел "Майкрософт" е създал широка организация, в която ще бъдат привлечени и чуждестранни специалисти, и софтуеруеристи от оторизираните дружества, дистрибутори на "Майкрософт" и от фирмите, които работят софтуер по продуктите на "Майкрософт".
Бих искал да отбележа, че "Майкрософт" ще представи на българските учебни заведения софтуерни лицензии или безплатно, или на изключително занижени цени. Използването на нелегален софтуер от държавната администрация, която би следвало да служи за модел на подражание, освен че е закононарушение, може да хвърли сянка и върху страната ни като асоцииран член на Съвета на Европа, кандидат-член на Европейския съюз, кандидат за НАТО, член на Световната организация за интелектуална собственост и т.н. Напротив, борбата със софтуерното пиратство и легализацията на софтуера биха ни представили в благоприятна светлина. Проучванията от 2001 г., цитирам миналата година, на Асоциацията за бизнессофтуер ("Business Software Alliance") показва, че за 2000 г. в България процентът на използван нелегален софтуер е относително най-висок в региона -         78 процента. Това първенство се запазва в последните години и ще доведе до политически проблеми и финансови загуби, ако поради наложени търговски санкции България отново попадне в Черния списък 301к на Агенцията за интелектуална собственост ("International Intellectual Property Association") е препоръчала през тази година, през февруари 2002 г., на Агенцията да включи България в този черен списък. Но, след подписването на договора, вече не сме в този списък.
Американското посолство в свое писмо от 19 март 2002 г. специално изрази желанието си за разрешаване на проблема със софтуерното пиратство при ползване на продуктите на "Майкрософт". При повторно влизане в Черния списък членството на България в НАТО може да бъде застрашено, ако не се предприемат стъпки за подобряване на положението. Бюджетът всяка година ще спестява повече средства от платена ниска лицензионна такса, тъй като няма да плаща за софтуер при покупката на персоналните компютри. Софтуерното пиратство се реализира чрез сенчестата икономика, а тя сама по себе си и по други начини акумулира престъпност в различни форми.
Поради липсата на реални законодателни мерки в миналото се наблюдаваше създаване на организирана престъпност в областта на софтуерното пиратство. Разбираемо е желанието на определени среди да бъде подкрепена сенчестата икономика и престъпните посегателства върху интелектуалната собственост, но сегашното правителство няма намерение да се поддава на този натиск. Законът за обществените поръчки - внимавайте! - не можеше да се приложи, тъй като не е възможно да се обявява обществена поръчка за покупка на продукт, върху който авторски права има само "Майкрософт", като при това се прилагат изключителни условия. Изводът, че предварителен подбор между неограничен кръг кандидати, съгласно чл. 47 - 49 от ЗОП, не може да се осъществи, съгласно закона. Даже, ако поради някаква причина се приеме невярната теза, че не трябва да се пристъпи към пряко договаряне, съгласно чл. 15, т. 1 от ЗОП процедурата би била ограничена, тъй като поради специфичния характер на поръчката, тя може да бъде осъществена само от ограничен кръг изпълнители. Както обаче посочих, авторското право позволява такива изпълнители да са само "Майкрософт" или изрично оторизирано от него лице. Даже, ако би се направил опит за такъв подбор, по силата на това, че само "Майкрософт" е носител на авторските права, съгласно цитираните вече законови норми, ще бъде подадена само една оферта. А при тази ситуация, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 и/или т. 4 от ЗОП в крайна сметка ще се стигне до прекратяване на процедурата по ЗОП, тъй като по-малко от три лица са подали оферта.
Освен това в чл. 3 от ЗОП изчерпателно са изброени видовете поръчки, за които се прилага законът. Следователно за поръчки, останали извън изрично изброените в чл. 3, законът не трябва и не може да се прилага.
Предоставянето (лицензирането) на правото да се ползва готов софтуер не попада в нито една от изчерпателно посочените в закона хипотези поради следните съображения. Лицензирането на софтуера не може да се третира като доставка на стока, тъй като софтуерът не се прехвърля като вещ, той не става собственост на лицензополучателя и последният не може свободно да се разпорежда с него, а просто му се отстъпва правото да го използва при определени условия.
По правило всички права, които не са предоставени изрично, се запазват от лицензодателя. Неслучайно в българското законодателство предоставянето на права върху обекти на интелектуалната собственост трайно се разграничава от продажбата на стоки и се третира като предлагане на услуга, например в Закона за данък върху добавената стойност, а и в чл. 1, ал. 1, т. 3 на самия ЗОП. Следователно, т. 2 на чл. 3, ал. 1 от ЗОП е неприложима.
В т. 3 на същия член на същия закон, действащ към момента на подписване на договора, са изброени услуги, сред които евентуално близка до предоставяне правото да се ползва готовият софтуер е само услугата "проектиране и внедряване на хардуер и софтуер". Очевидно обаче при лицензирането на софтуер на "Майкрософт" не става въпрос за проектиране на софтуера с оглед на нуждите на конкретен клиент. При това положение граматическото тълкуване на буква "ж" изключва прилагането и към продуктите на "Майкрософт", тъй като ЗОП говори за "проектиране и внедряване", а не за "проектиране или внедряване". И освен това самото понятие "внедряване" пък предполага инсталиране на софтуера, но подробно "внедряване" по сключения договор не се осъществява от "Майкрософт". 
Никоя от точките на чл. 3 от ЗОП не третира отстъпването на права върху готови обекти на интелектуална собственост. Това не е случайно. При вече съществуващите обекти на интелектуална собственост полезността им за лицензополучателя е предварително известна. В този смисъл, ако е ясно, че лицензополучателят има нужда именно от даден конкретен софтуерен продукт, е ясно и кой може да му предостави законно право да го ползва. Нещо повече, провеждането на процедурата по ЗОП в такива случаи би довело до безсмислени разноски и би било пример за неефективно разходване на обществени средства в противоречие с принципите, прогласени от самия закон.
В заключение смятам, че при лицензирането да се ползва готов софтуер на "Майкрософт" от субектите по чл. 4 от ЗОП, законът не изисква да бъде спазван редът за възлагане чрез обществена поръчка. И ние не можем да нарушаваме българското законодателство като прилагаме закон, който не следва да се прилага. Истината е, че над 95 процента от работещите в държавната администрация ползват ежедневно продуктите на "Майкрософт". Ако това не е така - моля да ме оборите. Нещо повече, на нас не са ни известни работещи в държавната администрация, които да не използваха и досега продукти на "Майкрософт" за персоналните си компютри. Още предишното правителство - забележете вие, които ми задавате въпросите - е закупило за Народното събрание само софтуер на "Майкрософт", т.е. 100 процента от народните представители ползват продуктите на "Майкрософт". Ако не е така - оборете ме! Разбира се, не на български и не на тези изгодни цени, които ние сме постигнали. Даже в световен мащаб над 92 процента от работещите на компютри ползват Майкрософт Уиндоус и над 96 процента ползват Майкрософт Офис. Няма правителство в света, което да не е ползвало преимуществено софтуер на "Майкрософт" за персоналните компютри на държавната си администрация. В повечето случаи всички държавни служители ползват софтуер на "Майкрософт".
Проучванията показват, че над 95 на сто от българските граждани ползват продуктите на "Майкрософт" за персоналните си компютри. Това се отнася и за голяма част от най-големите критици на "Майкрософт". Те критикуват, а след това вместо на други продукти, които не критикуват, работят под Уиндоус и Офис. Между другото, обикновено тези критики са породени от обстоятелството, че се използва нелегален софтуер. И го заявявам. Мога даже да ви кажа кои са.
При наличието на такова огромно мнозинство на ползвателите на продукти на "Майкрософт", няма никакво друго разумно решение за българското правителство в настоящия момент, освен да сключи договор именно за продуктите на "Майкрософт". Още повече, че останалите аналогични продукти за персонални компютри все още имат проблеми с леснотата на работа и безпроблемното комуникиране. (Реплики от ПСОДС.)
Ще мълчите и след това ще ми зададете въпрос, аз ще ви отговоря. (Реплики от ПСОДС.)
При решението си за сключване на договора за лицензиране на продуктите на "Майкрософт", правителството се водеше и от обстоятелството, че работещите в държавната администрация знаят как да работят и са свикнали да работят с тези продукти, при това лицензираните продукти са съвместими с често използван и вече съществуващ софтуер.
И накрая искам да ви заявя нещо много важно. Ние разработваме стратегия за така нареченото електронно правителство. Тази стратегия ще бъде оповестена след един месец. В тази стратегия участват не само "Майкрософт". В тази стратегия ще участват и всички онези, които са големите членове на Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ). Те всички ще намерят своето място в така наречената стратегия за електронно правителство. 
Искам да кажа само, че там са IBM с техния интеграционен софтуер, защото както няма съмнение, че "Майкрософт" с десктопа е № 1 в света, така и IBM с интеграционния софтуер е № 1 в света. Там ще бъдат "Хюлет Пакард", "Сиско", неправителствени организации, "Коалиция 2000" и т.н.
Искам само да ви кажа, че съжалявам, че тези, които са ви дали идеите и съветите за този въпрос, в момента са изключени от Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ) като членове на БАИТ миналата или по-миналата седмица. И същите тези хора, които се опитват да ви бъдат адвайзъри, се опитват да бъдат адвайзъри и на Президентството. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Иванов, имате възможност за уточняващи въпроси. Господин Калчев говори повече от 10 минути, защото питанията бяха развити от двама души. (Шум и реплики.) 
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър! Аз все пак считам, че Вие произнесохте една помпозна реч в подкрепа на една чуждестранна компания, независимо коя е тя. Аз Ви питах като министър в правителството по какъв начин Вие защитавате българските национални интереси. И за да бъда конкретен и ясен, ще Ви задам няколко допълнителни въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Можете да зададете два.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: Поискали ли сте мнението на Сдружението на българските компютърни специалисти, когато сте сключили договор с "Майкрософт"? Тяхното мнение е, че никой не се е допитал до тях.
На второ място, господин министър, първите 3 млн. 150 хил. долара трябва да бъдат преведени още тази година. Аз като народен представител при гласуването на Бюджет 2002 не съм гласувал перо, откъдето тези пари трябва да бъдат заделени за тази дейност. Моля да ми отговорите откъде те ще бъдат отнети. (Оживление.) 
На трето място, когато говорите, че 80 на сто от държавната администрация не владее английски език, но тя в момента е снабдена с компютри с английските версии, по какъв начин те работят с тези компютри или искате да кажете, че 80 на сто от държавната администрация не работи? Вие като министър се надявам, че не заявявате това.
На четвърто място, Вие говорите, че сте постигнали отстъпка с 50 на сто от цената. Официално Ваше заявление на пресконференция е, че сте постигнали отстъпка 18 на сто и това може да се види във вестниците, които публикуваха Вашето изявление. Дали сега по нова система изчислявате отстъпката или по някакви нови цени? Или тогава, или сега Вие не казвате истината.
Когато говорите за IBM, пропуснахте да изтъкнете, че сега IBM влага стотици милиони долари за развитие не операционната система "Линокс", която Вие се постарахте да омаловажите. Междупрочем тя се прилага практически във всички администрации на скандинавските страни, в някои от европейските страни като Германия и част от Латинска Америка. Това би трябвало да го знаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Иванов.
Министър Калчев, първо да отговорите на уточняващите въпроси на господин Иванов и след това, ако господин Кацаров също има уточняващи въпроси, ще бъдете любезен да отговорите и на него.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР КАЛЧЕВ: С удоволствие.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Иванов! Трябва да Ви кажа, че българските национални интереси са защитени и Вие говорите за съвсем различни цифри. Осемнадесет на сто от общата редукция, която е получена по договора, е като там се имат предвид много други работи, а не само стойността на програмния продукт. Там става въпрос за обучение и много други работи.
По отношение на парите - дали са много или малко - 3 млн., 5 млн. в продължение на три години, искам да Ви кажа следното: аз не искам да се връщам и да се заяждам, но Вие миналата година до идването на новото правителство за два месеца, за нула време сте похарчили 16 млн. лв. (Реплики от ПСОДС.) Вярно е и ще Ви кажа за какво.
Провели сте търг за доставка на 3500 двойни работни места, който търг сте го забърсали и сте си дали на фирма, която Вие сте предпочели, доставката на тези 3500 работни места. Това е в протокола на Сметната палата - не съм го измислил аз. (Реплики от ПСОДС.) След това сте дали на "Информационно обслужване" един договор също без търг, по който сте превели сума от порядъка на около 12 млн. лв. за обучение, подготовка и т.н. по една система, която въобще не е стартирала. И то 100 на сто авансов превод! Кой от вас като бизнесмен знае тук да се правят такива авансови преводи? Стопроцентово авансово плащане!... (Реплики от ПСОДС.)
Нямам никого предвид. Цитирам заключения, които не съм правил аз, извинете. Така че по отношение на сумите и как са харчени сумите, това е станало само за 2-3 месеца - точно преди идването на това правителство.
По IBM трябва да Ви кажа, че с IBM поддържаме редовни контакти и аз уважавам IBM като фирма много повече, отколкото някой друг си представя, защото знам, че интеграционният софтуер на IBM е единственото решение, което е за електронното правителство при нас и че това ще бъде решение на IBM.
Искам само да кажа, че много добре знам с какво работят другите администрации. Трябва да ви кажа, че сме подписали за т.нар. десктоп с "Майкрософт", но интеграционният софтуер е нещо съвсем друго и той ще бъде на IBM, ако всичко върви нормално.
Искам да ви кажа за "Лотос": в Министерството на правосъдието имаме купени още 8 хил. лиценза и стават всичко към 13 хил. лиценза на Министерството на правосъдието. Всичко ще бъде на "Лотос", по-точно възможността на IBM с възможностите на техния интеграционен софтуер ще дадат възможност да обединим всичко, което е било до момента в България, което е правено в различните министерства, в тази единна система, наречена Национална интегрирана информационна система.
Не ме питайте за повече, защото ще ви кажа: договорът беше оповестен на пресконференцията, която беше направена преди 1-2 месеца в Гранитната зала на Министерския съвет. Ако някой не е присъствал там, там бяха представители на всички медии. Съжалявам за това, че в момента ми се поставят въпроси, които ми се поставиха тогава и на които ние отговорихме изчерпателно. (Неразбираема реплика на народния представител Росица Тоткова.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Много Ви моля! Хубава работа, да викате от залата така! Госпожо Тоткова, не ме карайте да Ви отстранявам от залата, ако обичате.
Господин Кацаров, заповядайте.
СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
Моето лично мнение е, че ако някой е за отстраняване от залата, това е господин министър Калчев. Не бива да му позволявате да се държи по такъв арогантен начин с народните представители.
Уважаеми господин Калчев, Вие не отговорихте на нито един от допълнителните въпроси на господин Иванов. Вие говорехте за някакви сделки, но въпреки това - подчертавам - Вие сам казахте "чрез търг".
Аз отново Ви питам защо сделката с "Майкрософт" не е записана в служебния регистър за обществени поръчки? Независимо, че отговаря само една фирма. Защо не е записана в регистъра? Договаряйте само с "Макрософт". Аз нямам нищо против "Макрософт". Аз имам нещо против Вас и против начина, по който работите. Вие провеждате един търг, все едно да кажем: ще купуваме леки коли, но марката трябва да е "Мерцедес"... И оттук нататък, естествено, че само "Мерцедес" може да предостави такива автомобили...
Вие очевидно не сте чували нито за операционната система на "Макинтош", нито сте чували за фирми като "Сън", като "Корал", които доставят такъв софтуер. За "Линокс" чух едни такива съчинения - нарекохте вашето правителство отговорно за това, че се е отказало от "Линокс". Очевидно правителството на скандинавските страни, на Франция и Бундесферът в Германия са безотговорни, защото те ползват "Линокс" безплатно. Още веднъж казвам: безплатно.
Имам един уточняващ въпрос към Вас, господин министре, но преди да го задам, не мога да приема аргумента Ви, че администрацията не знае английски. Отново повтарям, че "Линокс" е преведен на български преди "Уиндоус". Преди "Уиндоус" е преведен на български и в момента се ползва в България.
Моят уточняващ въпрос, господин министре, е свързан с отговор, който Вие не дадохте. Когато Ви репликирах от залата и Ви помолих да кажете каква е цената на един пакет, Вие казахте: ще кажа, не ми подвиквайте от залата...
Ще кажа, но така и не казахте. Знам, че Ви е страх. Аз сметнах цената, докато Ви слушах. 13 млн. 650 хил. долара разделено на 30 хил. пакета прави 455 долара на един офиспакет. Четиристотин петдесет и пет долара!

Уважаеми господин министър, знаете ли, това е моят уточняващ въпрос, че аз разполагам в себе си с оферта от българска фирма-дистрибутор на същия офис-пакет - на "Майкрософт-ХР" и "Офис-ХР", професионалната версия за     417 долара за 200 пакета, ако се купят. 417 долара за 200 пакета! Вие купувате 30 000 пакета по 455 долара. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Кацаров.
Господин министър, заповядайте, за да отговорите на уточняващите въпроси на народния представител Стойчо Кацаров.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР КАЛЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Кацаров! Ако защитата ми е прозвучала много ангажирано и арогантно, искам да Ви се извиня, но мисля, че аз имам основание да го направя това обяснение, защото - аз Ви обясних защо в България, поради създадените до момента традиции "Линокс" се ползва само от 5 процента, а над 95 процента и повече от 95 процента използват "Майкрософт". Вие ми обяснете защо това се е случило в България. И ние отсега нататък нямаме намерение да променяме категорично схемата, тъй като това би създало много големи усложнения и много големи затруднения.
Второ, за тъй наречения "отворен код" явно не сте ме слушали. Аз не мисля, че това, което аз изразявам в момента е само мое мнение. Това е мнение и на специалистите по софтуера, с които ние отдавна работим и които аз уважавам и които смятам, че са абсолютно коректни в това, което поддържат като позиция. 
Аз, да Ви кажа, че Българската асоциация за информационни технологии е напълно запозната със случая. Тя само преди няколко дни изключи Вашия съветник от членовете на асоциацията. Няма да споменавам кой е и няма да споменавам и защо. 
Искам само да Ви кажа, че по отношение на тъй наречения "отворен код" ние имаме съображения, свързани с проблемите на сигурността. Аз при всички случаи ще защитавам тази позиция, ако трябва с допълнителна информация, която ще ви дадем от специалистите, които ползват така наречения "софтуер с отворен код". 
Няма повече да спорим, защото нито аз, нито вие сте специалисти в тази област, но не мога да си позволя да се съглася с вас, с постановката, че така наречения "софтуер с отворен код" дава гаранция и сигурност за работата на държавната администрация. Това искам да ви кажа.
Аз много подробно се спрях на тази тема в моето обяснение, но може би или аз не съм бил достатъчно точен, или вие не сте го разбрали. Това е.
По отношение на администрацията - доколко е запозната с английския език или не искам да ви кажа, че това, което ви казвам, е истина и че стратегията, която преди един месец прие нашето правителство - за обучение на държавната администрация в рамките на 3 години и за което бюджетът, независимо от трудностите, отдели 0,8 процента от фонд "Работна заплата" за обучение към Института за публична администрация и това, което подписахме през тази седмица - споразумение със "Сити Юнивърсити" за обучение на преподаватели за нашата държавна администрация е насочено в тази сфера - езиково обучение, компютърно обучение, електронно правителство, електронна търговия и т.н. Вземаме мерки това да се промени и мисля, че ще успеем, но мисля, че трудно всеки един от вас може да отрече това, което години наред сме критикували, затова защото нямаме софтуерен продукт на "Майкрософт", който се ползва масово - над 95 процента на български език. В момента това нещо вече е факт.
И настина това, което ние направихме с "Майкрософт", това, което всъщност "Майкрософт" направи за нас, аз трябва да ви кажа, че наистина е полезно за държавната администрация.
А що се касае до обучението, ние приехме 3-годишна стратегия за обучението и ще се опитаме да променим тази обстановка. В края на краищата и договорът с "Майкрософт" е за 3 години. 
Понеже изтече времето, искам само да ви кажа, че и с Ай Би Ем, и с "Хюлет пакард", и с всички останали големи, ние ще направим така, че те да заемат подобаващо място в разработването на Националната стратегия за електронно правителство и вие ще се убедите в това - ще видите, че това не е просто празна декларация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Иванов, имате възможност да изразите Вашето отношение към отговорите на министър Калчев. Същото ще направи след малко, вероятно и народният представител Стойчо Кацаров.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Господин министър, днес като влязох в залата бях с убедеността, че договорът е непрозрачен, с неясни мотиви и на висока цена. След като Вие не ми отговорихте на почти всички въпроси и най-вече на това: откъде ще се вземат тези пари, какво ще прави българското правителство след 3 години и всички останали, аз съм с още по-голямата убеденост, че това е един непрозрачен, на висока цена и с неясни мотиви договор.
Истината е, господин министър, че Вие за 13 млн. 650 хил. долара оженихте България за една чуждестранна фирма. Че, вместо да инвестирате в развитието на българските специалисти по компютърна техника или да се потърси начин за закупуване на компютри за българските училища и университети, Вие инвестирахте 13 млн. 650 хил. във филиала на "Майкрософт" в Ирландия.
И още нещо - когато Вие казвате, че европейска практика е да не се ползват пиратски продукти, това е истина. Аз съм съгласен, че трябва тази практика да бъде спазвана у нас, защото ще станем членове на Европейския съюз, но, господин министър, и европейска практика също е всеки министър да защитава интересите на своите специалисти, на високоспособните специалисти, каквито са българските компютърни специалисти. Европейска практика е един министър да търси винаги начин да бъде спазен законът, а не да бъде нарушаван законът - това, което Вие правите с този скандален договор. 
И накрая, европейска практика е след такъв скандален договор един министър да си подаде оставката. Нека европейската практика да я спазваме в пълен мащаб! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Господин Кацаров, заповядайте, разполагате с 2 минути, за да изразите Вашето отношение към отговора на министър Калчев.
СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател!
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, не мога да бъда удовлетворен, тъй като аз изобщо не чух отговори на въпросите, които поставих.
Аз не чух отговор на елементарния въпрос защо не е проведена тръжна процедура. Не чух отговор на елементарния въпрос защо не е вписано дори в регистъра за обществените поръчки. Дори да приемем, че това е единственият вариант - всичко, което тук се изприказва, че администрацията не знае английски и не знам какво си. Дори да приемем, че всичко това е така. Защо тази поръчка не е вписана в регистъра, за който отговаря самият министър Калчев? Очевидно е защо! По същата причина, по която той не желае да предостави договора на народните представители.
Не чух отговора и на другия въпрос - ето я офертата от българска фирма. Ще Ви я дам, след като завърши парламентарният контрол. Тя е за "Уиндоус ХР" - 148 дол., за "Офис - ХР" - 269 дол., при положение че се закупят над       200 пакета. Това общо прави 417 долара. Вие купувате за      455 долара единия пакет за 30 000 пакета. Е, за какво става въпрос?
Съвсем очевидно е за какво става въпрос! 
Аз искам да призова тук от трибуната на Народното събрание, да призова прокуратурата да се заеме с този въпрос. Това е въпрос вече на прокуратурата, той не е въпрос на Народното събрание, не е въпрос на специалистите по Интернет-технологии, не е въпрос на българското общество. Той е въпрос на прокуратурата оттук нататък! Както и преписките от работата Ви в Русе! Между другото те са вече въпрос на прокуратурата. 
Но се сещам и за още нещо - това е втори случай, в който правителството избягва Закона за обществените поръчки. В първия случай това беше с "Краун ейджънтс". Тогава един друг Ваш колега от БСП - Костадин Паскалев, даде акъл на правителството да бъде заобиколен закона и да се направи договорът секретен. Сега не сте си направили труда дори и за това.
Двамата министри от БСП в правителството са най-големите майстори по това как да се заобикаля антикорупционния закон. Пази Боже, цялото правителство да е от министри на БСП! (Оживление в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Кацаров.
С това приключи процедурата по питането към министър Димитър Калчев.
Преди да ударя звънеца - няколко съобщения.
Преди това за процедурен въпрос - госпожа Масларова. Заповядайте.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Извинявайте, господин председател.
Уважаеми колеги, тъй като тази седмица отново министър Свинаров не може да отговоря на парламентарния контрол, а така или иначе въпросите, свързани с унищожаването на ракетите  СС-23 доста са нажежили обстановката в Старозагорска област, аз искам от трибуната на Народното събрание да поканя, тъй като те са поканени официално, но още веднъж - министър Свинаров и министър Арсенова на извънредната сесия на Общинския съвет на Стара Загора, която ще се състои в понеделник от 14,00 ч., на която и депутатите от 27.избирателен многомандатен район ще присъстваме.
Извинете ме, господин председател, че направих това процедурно предложение тук, от трибуната. Ако беше дошъл министър Свинаров, щях да му връча и официално поканите, които са пристигнали, предполагам, и в министерствата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
Съобщения:
Комисията по земеделието и горите ще проведе заседание на 19 юни, от 16,30 ч., в зала 142.
Комисията по здравеопазването ще проведе заседание на 19 юни, сряда, от 15,00 ч., в зала 130 на пл. "Княз Александър Батенберг" № 1.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще проведе заседание също на 19 юни, сряда, от 14,30 ч. в зала 232.
Комисията по културата ще проведе заседание на 18 юни, вторник, от 9,00 ч. в зала 130 в сградата на пл. "Княз Александър Батенберг" № 1.
Комисията по транспорт и телекомуникации ще заседава на 20 юни, четвъртък, от 15,00 ч. в зала 142 на пл. "Княз Александър Батенберг" № 1.
Това бяха съобщенията.
Часът е 14,16 ч.
Следващото заседание е на 19 юни, от 9,00 ч. в пленарна зала.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 14,16 ч.)Председател:
			Огнян Герджиков

Заместник-председател:
					Камелия Касабова

Секретари:
		    Ралица Агайн

		   Георги Анастасов