Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2002-07-09

Председателствали: заместник-председателите Камелия Касабова и Асен Агов
Секретари: Гергана Грънчарова и Весела Лечева

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Откривам заседанието.

Първа точка от днешния дневен ред е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ.
Моля, господин Чакъров, да представите доклада на Комисията по околната среда и водите по този законопроект.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Правя процедурно предложение в пленарна зала да бъдат допуснати госпожа Фатме Илиаз - заместник-министър на околната среда и водите; господин Христо Божинов - директор на Дирекция "Национална служба за защита на природата" и господин Михаил Михайлов - правен експерт в същата дирекция. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Моля, гласувайте направеното процедурно предложение.
Гласували 119 народни представители: за 119, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
Моля поканете гостите в пленарна зала.
Господин Чакъров, докладвайте заглавието на законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предлагам на вниманието ви доклад на Комисията по околната среда и водите за второ гласуване относно законопроект за биологичното разнообразие № 154-01-85, внесен от Джевдет Чакъров група народни представители на 14 декември 2001 г.
Наименованието е: "Закон за биологичното разнообразие".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Съображения по наименованието на законопроекта има ли? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
Заглавието е прието.
За процедура думата има господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, с оглед по-бързото протичане на гласуването, правя процедурно предложение докладчикът, когато няма предложения по отделни текстове, да ги прочете заедно, а не да гласуваме отделно всеки текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Казак. Това е моята регулярна практика, така процедирам винаги, така че не го приемам като процедурно предложение, което да гласуваме.
Заповядайте, господин Чакъров.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: "Глава първа - Общи положения".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Съображения по наименованието на глава първа има ли? Няма.
Моля, гласувайте наименованието на глава първа.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Наименованието на глава първа е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: По чл. 1 има предложение на доц. Великов и група народни представители, което комисията подкрепя.
Има предложение от народния представител Николай Чуканов:
1. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
	   "(1) Този закон урежда отношенията между държавата, общините и лицата - юридически и физически, в областта на опазването и ползването на биологичното разнообразие в Република България."
2. В чл. 1 ал. 2 се изменя така:
	   "(2) Биологично разнообразие е разнообразието на гените, дивите и културните животински и растителни видове, екосистемите и ландшафтите"
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Ваня Цветкова:
В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
 	   "(1) Този закон урежда отношенията, които се отнасят за опазването и използването на биологичното разнообразие в Република България и възникват между държавата, общините и юридическите и физическите лица."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 1:
"Чл. 1. (1) Този закон урежда отношенията между държавата, общините и юридическите и физическите лица по опазването и устойчивото ползване на биологичното разнообразие в Република България.
	   (2) Биологичното разнообразие е многообразието на всички живи организми във всички форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания, на екосистемите и процесите, които протичат в тях.
 	   (3) Биологичното разнообразие e неразделна част от националното богатство и опазването му е приоритет и задължение за държавните и общинските органи и гражданите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Изказване по тези предложения има ли? Няма.
Моля, гласувайте предложението на господин Чуканов за нова редакция на ал. 1 и ал. 2 на чл. 1, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 40, против 53, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на Ваня Цветкова по ал. 1, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 25, против 51, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 1 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 6.
Член 1 е приет.

ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: "Чл. 2. Този закон цели:
1. опазването на представителни за Република България и за Европа типове природни местообитания и местообитания на застрашени редки и ендемични растителни и животински видове в рамките на Национална екологична мрежа;
2. опазването на защитените растителни и животински видове от флората и фауната на Република България, както и на тези, които са обект на ползване и търговия;
3. опазването на генетичните ресурси и разнообразието на растителни и животински видове извън естествената им среда;
4. регулиране на въвеждането на неместни и повторното въвеждане на местни растителни и животински видове в природата;
5. регулиране на търговията с екземпляри от застрашени видове от дивата флора и фауна;
6. опазването на вековни и забележителни дървета."
Постъпило е предложение от народния представител Николай Чуканов: "Член 2 се изменя така:
"Чл 2. (1) Целта на закона е:
1. запазването на многообразието, количеството и площите на природните местообитания на местната флора и фауна;
2. запазването на многообразието, броя и ареалите на местните растителни и животински видове, форми, сортове и породи;
3. запазването на генетичните ресурси и генетичната чистота на местните диви и доместицирани растения и животни;
4. запазването на многообразието на ланшафтите.
	(2) Целта на закона се постига чрез:
1. създаване на Национална екологична мрежа;
2. регулиране на търговията с растителни и животински видове, форми, сортове и породи;
3. регулиране на използването на чуждоземни растителни и животински видове, форми, сортове и породи;
4. регулиране на човешката намеса в ландшафта и съставните му елементи (нова); 
5. запазване на вековните и забележителните дървета."
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение и от народния представител Ваня Цветкова:
"Член 2 се изменя така:
"Чл. 2. (1) Законът цели:
1. съхраняване на представителните за Република България и Европа типове природни местообитания и местообитанията на местните защитени, ендемични, редки и застрашени растителни и животински видове;
2. съхраняване на местното разнообразие от растителни и животински видове в природни и културни условия;
3. съхраняване на генетичните ресурси на местната флора и фауна;
4. съхраняване на разнообразието от ландшафти в страната.
	(2) Стратегическите мерки за постигане целите на закона са:
1. изграждане на Национална екологична мрежа;
2. регулиране на търговията с растения, животни и генетичен материал;
3. регулиране въвеждането на неместни растителни и животински видове в природата и антропогенната среда;
4. опазване на вековните и забележителни дървета;
5. мерки за предотвратяване на неблагоприятните въздействия върху околната ландшафта."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Има ли изказвания по тези предложения от вносителите?  Няма желаещи.
Гласуваме предложението на господин Чуканов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 34, против 47, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Гласуваме предложението на Ваня Цветкова, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 29, против 51, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Гласуваме чл. 2 на вносителя, подкрепен от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 80, против 2, въздържали се 5.
Член 2 е приет.
Продължаваме с наименованието на глава втора и раздел първи.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: "Глава втора - Национална екологична мрежа".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава втора.
"Раздел I - Общи положения".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел първи на глава втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По тези наименования има ли някакви съображения? Няма такива.
Гласуваме ан блок наименованието на глава втора и раздел първи.
Гласували 80 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 2.
Наименованията са приети.
Следва чл. 3.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: "Чл. 3. (1) Държавата изгражда Национална екологична мрежа, включваща:
1. защитени зони, в които могат да участват защитени територии;
2. защитени територии, които не попадат в защитените зони;
3. буферни зони около защитени територии.
	(2) В Националната екологична мрежа, приоритетно се включват КОРИНЕ места, Рамсарски места и орнитологични важни места."
Има постъпило предложение от народния представител Николай Чуканов:
"Член 3, ал. 1 се изменя така:
"(1) Държавата изгражда Национална екологична мрежа, която включва:
1. защитени територии с европейско и национално значение с буферните им зони. Тези територии се определят съгласно Закона за защитените територии;
2. зони със значение за опазването на екосистемите, местообитанията, видовете и ландшафтите с буферните им зони. Тези зони се определят съгласно раздел II на глава втора, а буферните им зони - съгласно чл. 20 на този закон;
3.екологични коридори, предназначени за свързване на другите елементи от националната екологична мрежа, както и за свързване на местообитания с фрагментирана териториална структура с цел да се гарантира разпространението и мигрирането на видовете. Екологичните коридори са с или без буферни зони. Те се определят съгласно чл. 20 (нов) на този закон."
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Ваня Цветкова:
"Член 3, ал. 1 се изменя така:
"(1) Държавата изгражда Национална екологична мрежа със следните елементи:
1. ядра (друго възможно наименование: биоцентрове), обхващащи защитени територии със световно и европейско значение;
2. защитени територии, както и незащитени територии с ценни екосистеми, местообитания, видово разнообразие и ландшафти на национално и регионално равнище;
3. екологични коридори, представляващи естествени връзки между останалите елементи на Националната екологична мрежа."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
Изказвания по тези текстове? Няма.
Гласуваме предложението на господин Чуканов, което не е подкрепено от комисията. 
Гласували 85 народни представители: за 30, против 48, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Гласуваме предложението на Ваня Цветкова, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 19, против 55, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Гласуваме чл. 3 в редакция на вносителя, подкрепена от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 5.
Член 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: За чл. 4 е постъпило предложение на доц. Великов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
И предложение на Наим Наим и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението. 
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 4:
"Чл. 4. Националната екологична мрежа цели:
1. дългосрочното опазване на биологичното, геологичното и ландшафното разнообразие;
2. осигуряването на достатъчни по площ и качество места за размножаване, хранене и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на дивите животни;
3. създаването на условия за генетичен обмен между разделени популации и видове;
4. участието на Република България в европейските и световните екологични мрежи;
5. ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитените територии."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря. 
Желаещи да се изкажат по този текст? Няма.
Гласуваме чл. 4 в редакция, предложена от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 90, против 1, въздържали се няма.
Текстът е приет.
Следващото предложение, господин Чакъров.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Има постъпило предложение на народния представител Ваня Цветкова за създаване на нов раздел II:
"Раздел II
Същност, обявяване и промени на ядрата
Чл. 5. Ядрата на Националната екологична мрежа осигуряват съхраняването на екосистеми, местообитания, растителни и животински съобщества и ландшафти със световно и европейско значение."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По това предложение желаещи да се изкажат? Няма.
Гласуваме предложението на Ваня Цветкова, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 19, против 57, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: "Раздел II - Същност на защитените зони".
Има предложение на народния представител Ваня Цветкова - раздел II и раздел III се обединяват в един раздел III - "Същност, обявяване и промени на териториите по чл. 3, ал. 1, т. 2."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименование на раздел II на глава втора, като предлага следната окончателна редакция: "Раздел II - Защитени зони".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря. Изказвания по наименованието на раздел II? Няма.
Гласуваме предложението на Ваня Цветкова за наименованието на раздела, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 25, против 54, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Гласуваме предложението на комисията за наименование на раздел II.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
Член 5 и следващите, господин Чакъров.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: "Чл. 5. Защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 са предназначени за опазване или възстановяване на благоприятното състояние на включените в тях природни местообитания, както и на видовете в техния естествен район на разпространение."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.
За чл. 6 е постъпило предложение на доц. Великов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението, чийто текст става окончателна редакция на чл. 6, а именно:
"Чл. 6.	(1) Защитени зони се обявяват за:
1. опазване на типовете природни местообитания, посочени в Приложение № 1;
2. опазване на местообитания на видовете растения и животни (без птици), посочени в Приложение № 2;
3. опазване на местообитания на видовете птици, посочени в Приложение № 2;
4. опазване на територии, в които по време на размножаване, линеене, зимуване или миграция се струпват значителни количества птици, от видове, извън тези, посочени в Приложение № 2.
	(2) Застрашените от изчезване типове природни местообитания, включени в Приложение № 1 са приоритетни за опазване.
	(3) Застрашените от изчезване растителни и животински видове, включени в Приложение № 2 са приоритетни за опазване."
За чл. 7 е постъпило предложение на доц. Великов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 7:
"Чл. 7.	(1) Териториите, включващи типове природни местообитания от Приложение № 1 се подлагат на оценка въз основа на следните показатели:
1. степен на представеност на природния тип местообитание за съответната територия;
2. площ на територията, заета от природния тип местообитание в сравнение с общата площ, заета от същия тип природно местообитание в границите на Република България;
3. степен на съхраненост на структурата и функциите и съответния тип природно местообитание и възможности за тяхното възстановяване;
4. обща оценка на значението на територията за съхранението на съответния тип природно местообитание, въз основа на величината на показателите по т. 1, 2 и 3.
	   (2) Териториите, включващи местообитания на видовете от Приложение № 2, се подлагат на оценка въз основа на следните показатели:
1. размер и плътност на популацията на вида, обитаваща територията, в сравнение с размерите и плътността на популацията на същия вид в Република България;
2. степен на съхраненост на характерните черти на местообитанието, които са от значение за съответния вид и възможности за тяхното възстановяване;
3. степен на изолираност на популацията, обитаваща територията по отношение на основния район на разпространение на вида;
4. обща оценка на значението на територията за съхранение на съответния вид, въз основа на величината на показателите по точки 1, 2 и 3.
 	   (3) Териториите, включващи местообитания на видовете птици от Приложение № 2 и териториите по чл. 6, ал. 1, т. 4 се подлагат на оценка въз основа на следните показатели:
1. размер и/или плътност на популацията на вида по време на гнездене, зимуване или миграция в сравнение с размера и/или плътността на популацията на същия вид в Европа и в Република България;
2. степен на представеност на местообитанието от значение за вида в съответната територия;
3. обща оценка на значението на територията за съхранение на съответния вид, въз основа на величината на показателите по т. 1 и 2."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Има ли изказвания по тези текстове? Няма.
Моля, гласувайте ан блок текстовете на чл. 5, 6 и 7 на комисията.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: "Раздел трети - Обявяване и промени в защитените зони".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел трети на глава втора.
По чл. 8 е постъпило предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
По втория пункт, в ал. 1, т. 4, предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 8:
"Чл. 8. (1) Министерството на околната среда и водите осигурява проучването, оценката и изготвянето на документации за териториите по чл. 7, които съдържат:
1. наименование;
2. предназначение на обекта;
3. площно разпределение на горите, земите и водните площи;
4. попълнени стандартни форми с данни и оценки;
5. картен материал.
	   (2) Предложения за териториите - предмет на проучване по ал. 1, могат да правят и други държавни органи, научни и обществени организации."
По чл. 9 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция:
"Чл. 9. (1) След изготвянето на документацията по чл. 8, за териториите по отделни райони, Министерството на околната среда и водите обявява деня и мястото за провеждане на обществено обсъждане чрез средства за масово осведомяване, но не по-късно от 30 дни преди датата на обсъждането.
	   (2) За обществените обсъждания по ал. 1 се канят представители на заинтересованите министерства и ведомства, на съответните областни администрации и общини, научни и академични институти, екологични и обществени организации.
 	   (3) За становищата и предложенията от обществените обсъждания се водят протоколи, които се прилагат към документациите по чл. 8."
По чл. 10 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция:
"Чл. 10. (1) В срок до шест месеца след приключване на обществените обсъждания по чл. 9 Министерството на околната среда и водите изготвя проект на списък за защитени зони, който заедно с документациите и протоколите от обществените обсъждания се внася за разглеждане на заседания на Националния съвет по биологичното разнообразие.
	   (2) Националният съвет по биологичното разнообразие предлага на министъра на околната среда и водите да внесе списъка в Министерския съвет за приемане.
 	   (3) В срок до шест месеца от заседанието на Националния съвет по биологичното разнообразие, министърът на околната среда и водите внася списъка по ал. 1 в Министерския съвет.
	   (4) Решението на Министерския съвет и списъкът се обнародват в "Държавен вестник".
Чл. 11. (1) За защитени зони се обявяват територии, включени в списъка по чл. 10, ал. 4.
	   (2) Обявяването на защитените зони и промените в тях се извършват от министъра на околната среда и водите."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.
"Чл. 12. (1) Министърът на околната среда и водите издава заповед за обявяване на съответната защитена зона.
	   (2) В заповедта по ал. 1 се посочва:
1. основанието за нейното издаване;
2. наименованието и местоположението на защитената зона;
3. предназначението на защитената зона;
4. общата площ и описание на горите, земите и водните площи, включени в защитената зона."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12.
"Чл. 13. Обявяването на защитената зона не променя собствеността върху земите, горите и водните площи в тях."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.
"Чл. 14. За защитените територии, попадащи в границите на защитени зони, се прилага Законът за защитените територии."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.
"Чл. 15. За паметниците на културата, попадащи в границите на защитени зони, се прилага Законът за паметниците на културата и музеите."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.
"Чл. 16. (1) Промените в защитените зони са:
1. увеличение на площта;
2. намаление на площта;
3. заличаване.
	   (2) За промените по ал. 1 се прилагат чл. 9 и 10.
 	   (3) За промените по ал. 1 министърът на околната среда и водите издава заповед.
	   (4) Обявяване на нови защитени зони се извършва по реда на чл. 9, 10, 11 и 12."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.
"Чл. 17. Заповедите по чл. 12, ал. 1 и чл. 16, ал. 3 се обнародват в "Държавен вестник"."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17.
"Чл. 18. За обявените защитени зони и промените в тях Министерството на околната среда и водите и регионалните инспекции по околната среда и водите водят регистри."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 18.
"Чл. 19. Когато съществува опасност от увреждане на територии от списъка по чл. 10, ал. 4, преди да са обявени за защитени зони, министърът на околната среда и водите може със заповед, обнародвана в "Държавен вестник", да забрани или ограничи отделни действия в тях за срок до две години, с изключение на обектите, предоставени за отбраната и Въоръжените сили.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
По тези текстове има ли желаещи да се изкажат? Няма.
Моля, гласувайте наименованието на раздел трети и текстовете на членове от 8 до 19 включително ан блок.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Предложение на народния представител Николай Чуканов:
1. Създава се нов раздел IV към глава втора:

"Раздел IV
Екологични коридори

Чл. 20. (1) Екологичните коридори се определят въз основа на елементи на ландшафта, като:
1. макро- и микрорелефни форми;
2. влажни зони - естествени и изкуствени водни течения и басейни и бреговете им, включително и дюни, водни тераси и крайводна растителност, естествени блата, езера, преовлажнени ливади и др.;
3. полски синори, овощни и зеленчукови градини, полезащитни и други растителни пояси, пасища, крайселищни лесопаркове, зелени клинове, озеленени зони за отдих и др.;
4. гори и горски култури, включително и издънкови и закелавели, храсталачни масиви и др.
	   (2) Екологичните коридори се определят и обявяват по процедурата за буферните зони, посочена в чл. 21 от този закон (чл. 20 от проектозакона)."
Комисията не подкрепя предложението.

Предложение на народния представител Ваня Цветкова:
"Създава се нов раздел IV - "Екологични коридори".
Чл. 20. (въз основа на чл. 30 от проектозакона) (1) За връзка между останалите части от Националната екологична мрежа се обособяват екологични коридори, които имат линейна или дисперсна форма (със или без буферни зони).
(2) Основа за обособяване на екологичните коридори са елементите на ландшафта: релеф, водни течения и басейни и други влажни зони с прилежащата им растителност, гори с естествен и антропогенен произход, крайселищни зелени зони, земеделски земи с присъщата им растителност, включително и ливади, пасища и др."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Гласуваме предложението на господин Чуканов за нов раздел IV, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 85 народни представители: за 11, против 65, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на Ваня Цветкова за създаване на нов раздел IV, което също не е подкрепено от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 6, против 71, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: По раздел IV на вносителя - "Буферни зони".
Има предложение на народния представител Ваня Цветкова:
"Раздел IV да стане раздел V".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел IV на глава втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Гласуваме предложението на Ваня Цветкова, което не е подкрепено от комисията - за преномерация на разделите.
Гласували 93 народни представители: за 20, против 65, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Гласуваме наименованието на раздел IV на вносителя.
Гласували 88 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 3.
Наименованието е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: За чл. 20 е постъпило предложение от доц. Великов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 20:
"Чл. 20. (1) За буферни зони се обявяват зони около резерватите, поддържаните резервати и влажните зони, които са защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии и непопадащи в националните паркове.
       (2) Буферните зони са предназначени да ограничават антропогенното въздействие върху защитените територии по ал. 1.
Чл. 21. Регионалните инспекции по околната среда и водите подготвят документация за обявяване на буферната зона, включваща:
1. описание на земите, горите и водните площи, попадащи в буферната зона;
2. карта на защитената територия и предлаганата буферна зона около нея;
3. предложение за режима на буферната зона."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21.
По чл. 22. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 22:
"Чл. 22. (1) Директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите назначават комисия с представители на заинтересованите териториални органи на изпълнителната власт, общините, неправителствени организации и собствениците на земи, гори и водни площи.
       (2) Комисията по ал. 1 изготвя протокол с предложение до министъра на околната среда и водите за границите и режимите на буферната зона.
       (3) В случаите, когато буферните зони се обявяват едновременно със защитените територии, се прилагат процедурите, предвидени в Закона за защитените територии.
Чл. 23. (1) Протоколът по чл. 22, ал. 2 и коригираната при необходимост документация по чл. 21 се изпращат в Министерството на околната среда и водите.
       (2) Министърът на околната среда и водите издава заповед за обявяване на буферната зона след съгласуване със заинтересованите ведомства.
       (3) Със заповедта по ал. 2 се забраняват или ограничават отделни дейности или строителство, които биха повлияли неблагоприятно върху състоянието и предназначението на защитените територии.
       (4) Заповедта по ал. 2 се обнародва в "Държавен вестник"."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 23.
"Чл. 24. Обявяването на буферни зони не води до промяна на собствеността на земите, горите и водните площи, включени в тях."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 24.
"Чл. 25. (1) Промените в буферните зони са:
1. увеличение на площта;
2. намаление на площта;
3. промени в режима на дейностите;
4. заличаване в случай на заличаване на защитената територия, към която е обявена.
        (2) Промените по ал. 1 се извършват по реда на  чл. 21, 22 и 23."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 25.
"Чл. 26. За обявените буферни зони и промените в тях, Министерството на околната среда и водите и регионалните инспекции по околната среда и водите водят регистри."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Има ли желаещи за изказвания по текстовете на чл. 20 до чл. 26 включително? Няма.
Гласуваме ги ан блок.
Моля, гласувайте.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: По раздел V - "Планове за управление и устройствени планове и проекти".
Има постъпило предложение на народния представител Ваня Цветкова:
"Раздел V да се раздели на два отделни раздела:
Раздел VI - "Планове за управление на елементите на Националната екологична мрежа и на буферните зони"; и
Раздел VII - "Националната екологична мрежа в устройствените планове и проекти (запазват се чл. 31-34 включително, евентуално с променена номерация)."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел V на глава втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението на Ваня Цветкова, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 7, против 68, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Гласуваме предложението на комисията за наименование на раздел V, глава втора.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Наименованието на раздел V е прието.
Моля Ви, господин Чакъров, да представите чл. 27 до 34 включително.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Член 27 - комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 27:
"Чл. 27. Планове за управление се разработват за:
1. защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1;
2. буферните зони по чл. 3, ал. 1, т. 3, като неразделна част от плановете за управление на съответните защитени територии."
Член 28 - комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 28:
"Чл. 28. Плановете за управление по чл. 27 се възлагат и утвърждават при условията и по реда на глава четвърта, раздел II от Закона за защитените територии в зависимост от категорията на защитената територия. За защитените зони, когато в тях не са включени защитени територии, се прилагат разпоредбите на чл. 58, 61 и 62 от Закона за защитените територии."
Член 29 - комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 29:
"Чл. 29.	(1) В плановете за управление по чл. 27 се предвиждат мерки, които целят предотвратяване на влошаването на условията в типовете природни местообитания и в местообитанията на видовете, както и на застрашаването и обезпокояването на видовете, за опазването на които са обявени съответните защитени зони.
	(2) Мерките по ал. 1 включват:
1. забрана или ограничаване на дейности, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти - предмет на защита;
2. превантивни действия за избягване на предсказуеми неблагоприятни събития;
3. поддържащи, направляващи и регулиращи дейности;
4. възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове или на популации на растителни и животински видове;
5. осъществяване на научни изследвания, образователна дейност и мониторинг.
	(3) При определяне на мерките по ал. 2, при възможност се взимат предвид:
1. регионалните и местните особености, освен тези за опазване на биологичното разнообразие, както и изискванията на обществото;
2. устойчивото ползване на възобновимите ресурси."
Член 30 - комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 30:
"Чл. 30.	(1) Устройствените планове, устройствените проекти за горите и регионалните програми, разработвани по реда на други закони, се съобразяват с мерките по чл. 29.
	(2) За осигуряване на връзките между защитените зони, в плановете и проектите по ал. 1 се включват мерки и дейности за опазване на елементите на ландшафта, които въз основа на своята линейна и непрекъсната структура или свързваща функция са значими за миграцията, географското разпространение и генетичния обмен в растителните и животинските популации и видове.
	(3) Основни елементи на ландшафта по ал. 2 са:
1. реки и техните брегове, и оводнени стари речни корита;
2. естествени блата, езера, преовлажнени ливади и други влажни зони;
3. пещери, скални венци и стени, и дюни;
4. седловини и други естествени територии, свързващи отделни планински масиви;
5. полски синори, полезащитни пояси, ливади и пасища;
6. заливни речни тераси и крайречна растителност;
7. гори, разположени до 500 м надморска височина."
За чл. 31 е постъпило предложение на народния представител Евдокия Манева.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 31:
"Чл. 31.	(1) Плановете и програмите по чл. 30, ал. 1 и инвестиционните предложения, които не са непосредствено свързани с управлението на защитените зони или не са необходими за това, но които поотделно или във взаимодействие с други планове и проекти могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, се оценяват за съвместимостта им с определените цели в заповедите по чл. 12, ал. 1. За плановете и програмите се извършва екологична оценка, а за инвестиционните предложения, включени в Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда - оценка на въздействието върху околната среда, по реда на същия закон.
	(2) За инвестиционните предложения, извън случаите по ал. 1, може да се извършва оценка на въздействието върху околната среда по ред, определен с наредба на Министерския съвет."
За чл. 32 е постъпило предложение на народния представител Евдокия Манева.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 32:
"Чл. 32. Положително становище по екологичната оценка за планове и програми и положително решение по оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционни предложения се издават по реда на Закона за опазване на околната среда, само когато се установи, че защитената зона няма да бъде значително увредена."
Член 33 - комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 33:
"Чл. 33.	(1) Изключение от разпоредбата на чл. 32 се допуска само по причини от първостепенен обществен интерес и когато не е налице друго алтернативно решение.
	(2) Ако съответната защитена зона включва приоритетен тип природно местообитание и/или местообитание на приоритетен вид, то за осъществяване на изключението по ал. 1 могат да бъдат валидни само съображения във връзка с човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда."
"Чл. 34.	(1) В случаите по чл. 33 Министерството на околната среда и водите взима компенсиращи мерки за осигуряване на целостта на Националната екологична мрежа, независимо от фазата на реализация на плана или проекта.
	(2) Мерките по ал. 1 се състоят в опазване или възстановяване на същия тип природно местообитание или местообитание на същия растителен или животински вид:
1. на друго място в увредената защитена зона;
2. в разширение на същата или разширение на друга защитена зона;
3. в нова защитена зона.
	(3) Разходите по осъществяване на мерките по ал. 1 се поемат от инвеститора на плана или проекта."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Чакъров.
Желаещи да вземат отношение по съдържанието на текстовете от чл. 27 до 34 включително? Няма.
Гласуваме ги ан блок.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
Глава трета и следващите текстове.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: "Глава трета - Опазване на растителни и животински видове".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава трета.
"Раздел I - Общи положения".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел I на глава трета.
"Чл. 35. Растителните и животинските видове от дивата флора и фауна на Република България се опазват в естествената им среда чрез:
1. съхраняване на техните местообитания в Националната екологична мрежа;
2. поставяне на видовете под режим на защита или на регулирано ползване;
3. поддържане или възстановяване на условията в местообитанията, съобразно екологичните изисквания на съответния вид;
4. разработване и прилагане на планове за действие за видове с различна степен на застрашеност;
5. повторно въвеждане в природата на изчезнали видове и попълване на популациите на редки и застрашени видове;

6. контрол и регулиране на неместни видове, които са или биха могли да бъдат въведени целенасочено или случайно в природата и застрашават местни видове."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 35.
"Чл. 36. В допълнение към мерките по чл. 35 се прилагат и мерки за опазването на растителните и животинските видове от дивата флора и фауна извън естествената им среда чрез отглеждане на екземпляри и съхраняване на генетичен материал при контролирани от човека условия."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 36.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи да се изкажат по тези текстове? Няма.
Гласуваме ан блок наименованието на глава трета, на раздел I и чл. 35 и 36.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: "Раздел II - Защитени растителни и животински видове."
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел II на глава трета.
"Чл. 37. За защитени на територията на цялата страна се обявяват дивите животински и растителни видове, посочени в Приложение № 3."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 37.
Член 38 - комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 38:
"Чл. 38.	(1) За животинските видове от Приложение № 3 се забраняват:
1. всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи;
2. преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;
3. унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда;
4. увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция;
5. вземане на намерени мъртви екземпляри;
6. притежаване, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри;
7. препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.
	(2) Забраните по ал. 1, т. 1, 2, 6 и 7 са валидни за всички жизнени стадии от развитието на животните."
"Чл. 39.	(1) Лице, което е намерило ранен или мъртъв екземпляр, без умисъл е ранило или убило екземпляр от животински вид от Приложение № 3, е длъжно при спазване на разпоредбите на чл. 38, ал. 1, т. 4 да уведоми за това най-близката регионална инспекция по околната среда и водите или държавно лесничейство.
	(2) По преценка на регионалната инспекция по околната среда и водите или държавното лесничейство и в зависимост от състоянието на екземпляра, последният се:
1. пуска на свобода в подходящ район;
2. изпраща за лечение или отглеждане в спасителен център или зоологическа градина;
3. предоставя на научно или учебно заведение или природонаучен музей за изследване или попълване на учебни сбирки;
4. оставя на мястото, където е намерен или убит.
	(3) За разпореждането с екземпляра по ал. 2 се съставя протокол, който се изпраща в Министерството на околната среда и водите."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 39.
"Чл. 40.	(1) За растителните видове от Приложение № 3, се забраняват:
1. бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение;
2. притежаване, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри.
	(2) Забраните по ал. 1 са валидни за всички жизнени стадии от развитието на растенията."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 40.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Чакъров.
Има ли изказвания по тези текстове? Няма.
Гласуваме наименованието на раздел II и членове от 37 до 40 ан блок.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: "Раздел III - Регулирано ползване на растителни и животински видове."
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел III на глава трета.
"Чл. 41.	(1) Под режим на опазване и регулирано ползване от природата се поставят видовете диви животни и растения, посочени в Приложение № 4.
	(2) В зависимост от състоянието на популациите и биологичните изисквания на отделните видове от Приложение № 4 режимите и условията за ползването им обхващат:
1. предписания за достъп до определени райони;
2. временна или местна забрана за ползване на вида или определени популации;
3. срокове, правила и методи за ползване;
4. въвеждане на разрешителен режим или определяне на квоти за ползване на екземпляри;
5. условия за покупка, продажба, притежаване, предлагане за продажба или транспортиране с цел продажба или изнасяне зад граница на екземпляри или части от тях;
6. условия за отглеждане и размножаване на животински и растителни видове при контролирани от човека условия.
	(3) За видовете птици от Приложение № 4 се забраняват:
1. ловуване и обезпокояване в сезона на размножаване и отглеждане на малките, както и по време на завръщане на мигриращите птици в местата на отглеждане на малките;
2. разрушаване, увреждане или преместване на гнезда;
3. унищожаване, както и събиране и задържане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 41.
Член 42 - комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция:
"Чл. 42.	(1) Режимите и условията по чл. 41, ал. 2, отнасящи се за риби и ловни видове от Приложение № 4, се въвеждат със заповеди на министрите на земеделието и горите, и околната среда и водите, които се обнародват в "Държавен вестник".
	(2) За останалите животински и растителни видове от Приложение № 4 режимите и условията за опазване и ползване по чл. 41, ал. 2 се въвеждат със заповеди на министъра на околната среда и водите, които се обнародват в "Държавен вестник".
"Чл. 43. Заповедите по чл. 42 се издават след обсъждане със заинтересовани централни ведомства, обществени организации и браншови организации на ползватели, а в случаите на регионална или местна забрана за ползване - и със съответните областни управители и кметове на общини."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 43.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Има ли изказвания по тези текстове? Няма.
Гласуваме заглавието на раздел III и членове от 41 до 43 включително.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: "Раздел IV - Забранени методи, уреди и средства за улавяне и убиване".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел четвърти на глава трета.
По чл. 44 има предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители, подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 44:
"Чл. 44. (1) При улавяне или убиване на екземпляри от видове от Приложение № 4 се забранява използването на неселективните уреди, средства и методи, посочени в Приложение № 5.
	(2) Забраната по ал. 1 важи и за животинските видове от Приложение № 3 и видовете птици по чл. 45 в случаите на разрешено изключение по реда на чл. 49.

Раздел V
Опазване на птици, срещащи се в диво състояние"

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел пети на глава трета.
"Чл. 45. Всички видове птици извън тези по приложения № 3 и 4, естествено срещащи се в диво състояние на територията на Република България, подлежат на опазване и контрол с оглед поддържане популациите им в благоприятно състояние."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 45.
"Чл. 46. За птиците по чл. 45се забраняват:
1. улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи;
2. задържане на екземпляри;
3. разрушаване, увреждане или преместване на гнезда;
4. унищожаване, както и събиране и задържане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени;
5. обезпокояване, особено през периода на размножаване и отглеждане на малките."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 46.
"Чл. 47. (1) За всички видове диви птици извън тези по Приложение № 3 се забранява задържането с цел търговия, транспортът с цел търговия, предлагането за продажба и продажбата на живи или умрели птици или каквито и да е различими части или продукти от такива птици.
	(2) Алинея 1 не се отнася за видовете птици, посочени в Приложение № 6, като дейностите по ал. 1 могат да се извършват само при доказване, че птиците са били законно убити, уловени или придобити по друг законен начин."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 47.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Изказвания по раздел четвърти и пети? Няма.
Моля, гласувайте ан блок раздел четвърти и пети.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: "Раздел VI - Изключения".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел шести на глава трета.
По чл. 48 е постъпило предложение от Джевдет Чакъров и група народни представители, подкрепено от комисията.
Предложение на доц. Борислав Великов и група народни представители, подкрепено от комисията.
Предложение на народния представител Евдокия Манева:
1. В чл. 48, ал. 2 да се добави нова т. 5 със следното съдържание:
"5. за мониторинг на птиците и проучване на техните миграции чрез улавянето им със специални орнитологични мрежи, опръстеняване и пускане в природата".
Комисията не подкрепя предложението.
2. В чл. 48, ал. 3, думата "единични" се заменя с "ограничен брой".
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 48:
"Чл. 48. (1) Изключения от забраните по чл. 38; чл. 40; чл. 41, ал. 3; чл. 44; чл. 46 и чл. 47, ал. 1, се допускат само когато няма друго алтернативно решение и при условие, че популациите на засегнатия вид не са увредени в областта на естественото им разпространение и са в благоприятно състояние.
	(2) Изключенията по ал. 1 се допускат в следните случаи:
1. за защита на видовете от дивата флора и фауна и за запазване на природните местообитания;
2. за предпазване от сериозно увреждане на селскостопански култури, добитък, гори, води, рибарници и други видове имоти;
3. в интерес на общественото здраве и безопасност, включително на въздушния транспорт или други причини от първостепенен обществен интерес;
4. за целите на научните изследвания и обучението при въвеждането или повторно въвеждане на видове и на необходимата за тези цел селекция, включително и изкуственото размножаване на растения.
	(3) В случаите по ал. 2, когато се засягат видове от Приложение № 3, изключенията се допускат само за ограничен брой екземпляри."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Изказвания по чл. 48? Няма.
Моля, гласувайте наименованието на раздел шести, което е подкрепено от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Манева по чл. 48, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 111 народни представители: за 43, против 59, въздържали се 9. 
Предложението не се приема.
Гласуваме чл. 48 в редакцията, предложена от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 92, против 11, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: По чл. 49 има предложение на народния представител Наим Наим и група народни представители, което комисията подкрепя.
Предложение на народния представител Евдокия Манева - в чл. 49, ал. 1, т. 1 в текста след "чл. 37" да се добави " и в случаите по чл. 48, ал. 2, т. 5".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 49:
"Чл. 49. (1) Изключенията по чл. 48 се допускат с писмено разрешение на:
1. министъра на околната среда и водите - за видовете от Приложение № 3;
2. министъра на земеделието и горите и началника на Националното управление по горите, съответно - за рибите и ловните видове от Приложение № 4 след съгласуване с министъра на околната среда и водите;
3. министъра на околната среда и водите - за останалите видове от Приложение № 4 и за птиците по чл. 45.
	(2) В разрешителното по ал. 1 се определят видовете, броят на екземплярите, времето и мястото, уредите, средствата и методите, начинът за разпореждане с екземпляра и други условия, при които се допуска изключението, както и органът или лицето, натоварено да осъществява контрола по спазването на условията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Изказвания по тези текстове? Няма.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Манева по чл. 49, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 25, против 75, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 49 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 85, против 1, въздържали се 7.
Текстът се приема.

ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: 
"Чл. 50. (1) Разрешително по чл. 49, ал. 1 не се изисква за изнасяне на екземпляри от видове по чл. 70.
       (2) В случаите по ал. 1 се издава само разрешително за износ, по реда на глава четвърта на този закон."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 50.
"Чл. 51. Редът и условията за издаване на разрешителните по чл. 49, ал. 1 се определят с наредба, утвърдена от министрите на околната среда и водите, и на земеделието и горите."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 51.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Има ли желаещи да се изкажат по тези текстове? Няма.
Подлагам на гласуване ан блок чл. 50 и чл. 51.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: "Раздел VII - Планове за действие за видове."
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименование на раздел VII на глава трета и предлага следната окончателна редакция:
"Раздел VII
Планове за действие за растителни и животински видове

Чл. 52. Планове за действие за растителни и животински видове се разработват задължително, когато се установи, че:
1. видът е застрашен в международен мащаб и за опазването му са необходими мерки в цялата област на неговото естествено разпространение;
2. състоянието на популацията на вида в Република България или в отделни региони не е благоприятно;
3. въведен в природата неместен вид въздейства неблагоприятно върху условията на природните местообитания или върху състоянието на местни видове от дивата флора и фауна."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 52.
"Чл. 53. При условията на чл. 52, с предимство се разработват планове за действие за:
1. приоритетни видове от Приложение № 2;
2. защитени растителни и животински видове от Приложение № 3;
3. видове - предмет на регулирано ползване от   Приложение № 4;
4. видове - предмет на повторно въвеждане в природата."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 53.
По чл. 54 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 54:
"Чл. 54. Плановете за действие обхващат:
1. описание на биологичните особености и екологични изисквания на вида;
2. оценка на разпространението и състоянието на популациите на вида, както и на условията в неговите природни местообитания;
3. данни за заплахите и лимитиращите фактори;
4. възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за вида, включително мерки за опазване извън естествената му среда, ако се налагат такива;
5. възстановителни или поддържащи мерки за местообитанията на вида - предмет на плана;
6. мерки за наблюдение и контрол върху изпълнението и ефекта от осъществените дейности;
7. бюджет и график за реализиране на дейностите.
Чл. 55. (1) Изготвянето на планове за действие може да се възлага от:
1. министъра на околната среда и водите;
2. министъра на земеделието и горите или ръководителите на други заинтересовани държавни органи;
3. неправителствени организации.
       (2) Органите и организациите по ал. 1, т. 2 и 3 съгласуват с Министерството на околната среда и водите заданията и проектите на плановете за действие."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 55.
По чл. 56 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 56:
"Чл. 56. (1) Плановете за действие се внасят за разглеждане в Националния съвет по биологичното разнообразие.
       (2) Плановете за действие се утвърждават от съответния компетентен орган по чл. 49, ал. 1 след положително решение на Националния съвет по биологичното разнообразие.
Чл. 57. Редът и условията за разработване на планове за действие за видове се определят с наредба на министрите на околната среда и водите, и на земеделието и горите."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 57.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Има ли желаещи за изказване по тези текстове? Няма.
Подлагам на гласуване ан блок членове от 52 до 57 включително, както и наименованието на раздел VII.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: "Раздел VIII - Опазване на растителни и животински видове извън естествената им среда".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел VIII на глава трета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на раздел VIII.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Наименованието на раздел VIII е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: 
"Чл. 58. (1) Опазването на видовете извън естествената им среда включва:
1. отглеждане и размножаване на животни и растения при контролирани условия във вивариуми, зоологически или ботанически градини, дендрариуми, живи колекции;
2. създаване на банки за семена, полен, гамети, ембриони, тъканни и клетъчни култури и други колекции за съхраняване на растителни и животински генетични ресурси при специални условия.
       (2) Действията по ал. 1 не включват прилагане на техники и методи, които водят до генетични изменения."
Има предложение на народния представител Николай Чуканов:
1. В чл. 58 (става чл. 59) да се добави:
Точка 1 - ... местни растения и животни...;
Точка 2 - ... колекции от местни видове, форми, сортове и породи...
2. В чл. 58 се създава нова ал. 3:
"(3) Планиране, проектиране, строителство и поддържане на селищните зелени системи като зони за опазване на местното биологично разнообразие съобразно с изискванията за:
1. запазване и възстановяване на естествените елементи на ландшафта;
2. природосъобразно устройство и поддържане на озеленените площи;
3. свързване на селищните озеленени площи помежду им и с крайселищната и дивата природа чрез зелени пояси, коридори и други свързващи растителни структури;
4. предпочитане на местните видове, форми и сортове растения;
5. изключване от внос, производство и засаждане на инвазивни (агресивни) видове, форми и сортове растения;
6. насърчаване на общините и гражданите да опазват местното биологично разнообразие в населените места и крайселищните територии, като използват местни видове, форми и сортове растения, озеленяват огради, балкони, тераси, фасади и плоски покриви, за да се създава близка до естествената среда за развитие на дребни животински видове (птици, пеперуди и други);
7. компенсиране на увредените или унищожени озеленени площи до троен размер по отношение на повърхността им и количеството на растителността в тях в зависимост от нанесените щети."
Комисията не подкрепя предложението.  
Има предложение от народния представител Ваня Цветкова в чл. 58 да се създаде нова ал. 3:
"(3) Отглеждането на растителни видове при условия, различаващи се от естествените, в урбанизираните територии и между тях и природните територии."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 58.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Изказвания по тези текстове има ли? Няма.
Моля, гласувайте предложението на Николай Чуканов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 17, против 72, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на Ваня Цветкова, което също не е подкрепено от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 3, против 65, въздържали се 18.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 58 на вносителя.
Гласували 90 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 4.
Член 58 е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ:
"Чл. 59. Опазването по чл. 58, ал. 1 се прилага приоритетно за видове и други таксони, които са:
1. непосредствено застрашени от изчезване от естествените им местообитания на местно, национално или международно ниво;
2. от особен икономически интерес;
3. диви предшественици на културни сортове растения или примитивни породи животни;
4. подходящи за използване при повторно въвеждане в природата;
5. от специфичен интерес за науката - ендемити, реликти и др.;
6. подходящи за привличане на обществения интерес към проблемите на опазването на биологичното разнообразие."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 59.
"Чл. 60.	(1) Опазването по чл. 58, ал. 1 може да се извършва от научни организации, юридически и физически лица.
	(2) Организациите и лицата по ал. 1 са длъжни да:
1. документират образците/екземплярите, както и техния произход;
2. етикетират и маркират образците/екземплярите, когато това е възможно;
3. събират и поддържат информация по определени показатели за състоянието на колекциите, както и за технологиите и техниките за тяхното отглеждане и поддържане;
4. организират или участват в научни и други изследвания от значение за опазване и отглеждане на видовете, включително такива, свързани с повторното въвеждане в природата на диви видове;
5. предоставят размножителни материали от застрашени видове за възстановяване или повторно въвеждане в природата;
6. предоставят при договаряне размножителни материали от застрашени видове за създаване на насаждения за култивирано отглеждане на растения и ферми за отглеждане на животни;
7. обменят информация с други институции с подобно предназначение и цели;
8. осигуряват обществен достъп до колекциите, информация за обществеността, свързана с видовете от колекциите, техните естествени местообитания и опазване на биологичното разнообразие;
9. провеждат образователна и възпитателна дейност;
10. подават необходимата информация за попълване и поддържане на регистрите по чл. 63.
	(3) Освен задълженията по ал. 2, зоологическите градини са длъжни да:
1. настаняват животните при условия, които удовлетворяват техните биологични изисквания и изискванията за запазването и размножаването им;
2. осигуряват подходяща за отделните видове обстановка в местата, където те са затворени;
3. поддържат високо ниво на превантивни и лечебни ветеринарни грижи и хранене при отглеждането и развъждането на животните;
4. предприемат необходимите мерки за предотвратяване бягството на животни, за да бъдат избегнати възможни екологични заплахи за местните видове."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 60.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 61:
"Чл. 61.	(1) Минималните изисквания и условия, при които се отглеждат животни в зоологическите градини,се определят с наредба на министъра на околната среда и водите.
	(2) В случай на прилагане на принудителната мярка по чл. 122, ал. 1, т. 3, Министерството на околната среда и водите разпорежда поставянето на животните в други зоологически градини или места, където са осигурени условията в наредбата по ал. 1 и тези по чл. 60, алинеи 2 и 3."
По чл. 62 има предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната окончателна редакция на чл. 62:
"Чл. 62.	(1) Дейността в зоологическите градини се извършва въз основа на лиценз, издаден от Министерство на околната среда и водите, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на околната среда и водите.
	(2) Лицензът по ал. 1 се издава само при спазване на изискванията на чл. 60, ал. 2 и 3 и тези в наредбата по чл. 61, ал. 1.
	(3) При установяване на дейност на зоологическа градина без лиценз или в нарушение на изискванията и условията, при които е издаден лицензът, министърът на околната среда и водите:
1. предписва мерки и определя срок, не по-дълъг от 2 години, в който зоологическата градина трябва да отстрани нарушенията и/или;
2. налага принудителната мярка по чл. 122, ал. 1, т. 3.
	(4) При неизпълнение на предписанията в определения по ал. 3, т. 1 срок министърът на околната среда и водите налага принудителната мярка по чл. 122, ал. 1, т. 3 и/или т. 4."


Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 63:
"Чл. 63. (1) Министерството на околната среда и водите води регистър на организациите и лицата, които притежават и поддържат колекции от диви видове от местната или чуждата флора и фауна.
	(2) Министерството на земеделието и горите води ведомствен регистър на организациите и лицата, които притежават и поддържат колекции от видове от културната флора и фауна, както и на специализирани колекции от диви дървесни и храстови видове или ловни видове от местната или чуждата флора и фауна.
Чл. 64. Специализираните организации, които създават и поддържат "национални колекции", се определят с акт на Министерския съвет, когато:
1. изпълняват и/или координират дейности по национални или международни програми, свързани с генетични ресурси;
2. колекциите са предназначени за опазване и поддържане на значително таксономично разнообразие от световната флора и фауна, включително диви родственици на културни растения или примитивни породи и/или представляват стратегически ресурс поради значителното разнообразие от видове, сортове, породи, форми, линии, включително такива с местен произход и/или са еталонни по прилагане на поети от Република България международни задължения."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 64.
"Чл. 65. Условията и редът за попълване, поддържане и обслужване на колекции, с изключение на тези, принадлежащи на физически лица, се определят с актове, издадени от ръководителите на организациите и юридическите лица по чл. 60, ал. 1."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 65.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 66:
"Чл. 66. (1) Държавата е собственик на генетичните ресурси от естествената флора и фауна на Република България.
	(2) Достъпът до ресурсите се осъществява при спазване на разпоредбите на този закон, а когато те са защитени от патент или други права на интелектуална собственост - и на специалното законодателство в тази област.
	(3) Генетичните ресурси могат да бъдат предоставяни за използване от други държави въз основа на предварително договаряне в писмена форма на условията и начина за разпределение на ползите от него при взаимноизгодни условия, включващи:
1. цитиране на естествения произход на материала;
2. предоставяне от държавата - ползвател на получени, свързани с тях или произтичащи от тях научни резултати и технологии;
3. възвръщане на част от средствата, получени при използване на материала, както и на продукти или изследвания, произтичащи от него с търговска цел;
4. участие в съвместни научни изследвания.
	(4) Договарянето може да предвиди безвъзмездно предоставяне на генетични ресурси, когато те са предназначени за нетърговски цели: научни изследвания, обучение, опазване на биологичното разнообразие или на общественото здраве.
	(5) Предоставянето на материалите за ползване от трети лица се извършва с писмено съгласие на собственика при спазване на разпоредбите на ал. 2, 3 и 4.
	(6) Условията и редът за предоставяне на достъп до генетични ресурси се определят с наредба, приета от Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Чакъров.
Има ли желаещи за изказване по тези текстове - от 59 до 66? Няма желаещи.
Гласуваме ан блок.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Продължаваме с раздел девети.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: "Раздел IХ - Въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел девети на глава трета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Има ли изказвания по наименованието на този раздел? Няма такива.
Гласуваме наименованието на раздел девети.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Наименованието на раздела е прието.
Моля, продължете с предложението за нов чл. 67 на Ваня Цветкова.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Има предложение на народния представител Ваня Цветкова за създаване на нов чл. 67:
"Чл. 67. (1) Общините изработват и изпълняват планове и програми за опазване на биологичното разнообразие по чл. 58, ал. 1, т. 3.
	(2) Общините:
1. в процеса на изработването и осъществяването на устройствените планове на всички равнища осигуряват устойчиво използване, запазване и възстановяване на естествените елементи на ландшафта; създаване на растителни (зелени) коридори, клинове и пояси за връзка както между отделните селищни озеленени площи, така и между тях и крайселищната и дивата природа; природообразно устройство на селищните зелени системи;
2. в процеса на проектирането, изграждането и поддържането на селищните зелени системи осигуряват:
а) запазване на съществуващите местообитания на защитени, редки, ендемични, застрашени и представителни за местното биологично разнообразие видове растения и животни;
б) предимство на местните видове, форми и сортове растения;
в) предимство на водопропускливите настилки;
3. вземат ефективни мерки срещу производството и засаждението на инвазивни (агресивни) видове, форми и сортове растения;
4. стимулират гражданите да опазват местното биологично разнообразие в населените места и крайселищните територии;
5. уреждат компенсирането на увредените или унищожени озеленени площи в зависимост от нанесените щети."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Има ли изказвания по това предложение? Няма такива.
Гласуваме предложението на Ваня Цветкова за нов чл. 67, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 19, против 59, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Следва чл. 67 и следващите на вносителя.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: За чл. 67 е постъпило предложение на Наим Наим и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 67:
"Чл. 67. (1) Въвеждането в природата, както и вносът с цел развъждане и отглеждане на неместни животински и растителни видове се допуска, ако това не уврежда природни местообитания в тяхната естествена област на разпространение или местни видове от дивата флора и фауна или техни популации.
	(2) Дейностите по ал. 1 се разрешават въз основа на разработена програма само след положителна научна експертиза, възложена от съответния компетентен орган по ал. 3 и след положително решение на Националния съвет по биологичното разнообразие.
	(3) Дейностите по ал. 1 се извършват с писмено разрешение на:
1. началника на Националното управление по горите - за дървесни, храстови и ловни видове;
2. министъра на околната среда и водите - за всички останали видове.
	(4) Органите по ал. 3 могат със заповед, обнародвана в "Държавен вестник", да забраняват въвеждането в природата на неместни видове, които биха застрашили естествени природни местообитания или местни видове от дивата флора и фауна.

Чл. 68. (1) Повторно въвеждане в природата на местни животински и растителни видове се извършва по начин, който би допринесъл за трайно възстановяване на видовете в благоприятно състояние.
	   (2) Дейностите по ал. 1 се извършват с писмено разрешение на съответния компетентен орган по чл. 67, ал. 3, съгласувано със заинтересованите централни ведомства и след отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеждане на вида."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 68.
По чл. 69 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция:
"Чл. 69. Условията и редът за издаване на разрешителните по чл. 67, ал. 3 и чл. 68, ал. 2 и за отчитане мнението на обществеността се определят с наредби, съответно на министъра на околната среда и водите и на министъра на земеделието и горите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Има ли желаещи за изказване по тези текстове? Няма.
Гласуваме от чл. 67 до чл. 69 включително ан блок.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
Обявявам 30 минути почивка. (Звъни.)

(След почивката.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Заседанието продължава.
Преминаваме към глава четвърта - "Търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна".
Заповядайте, господин Чакъров.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги! "Глава четвърта - Търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава четвърта.
"Раздел I - Общи положения".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел I на глава четвърта.
По чл. 70 е постъпило предложение на народния представител Иван Искров.
Комисията подкрепя предложението.
Има постъпило предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители.
Комисията също подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 70:
"Чл. 70. Разпоредбите в тази глава се отнасят за екземпляри от видове, включени в приложенията на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), ("Държавен вестник", бр. 6 от 1992 г.), наричана за кратко Конвенцията, които:
1. са застрашени от изчезване или са под режим на опазване и регулирано ползване и са или могат да станат обект на търговия, посочени:
а) в Приложение към чл. III на Конвенцията;
б) в Приложение № 3 на този закон, означени със знак (I);
в) в Приложение № 4 на този закон, означени със знак (I);
2. се нуждаят от регулиране на търговията с тях, за да се избегне опасността от използване, което е несъвместимо с оцеляването им, посочени в Приложение II към чл. IV на Конвенцията;
3. са определени за регулирана търговия в рамките на юрисдикцията на държава, страна по Конвенцията, посочени в Приложение III към чл. V на Конвенцията."
По чл. 71 е постъпило предложение на народния представител Иван Искров.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Има и предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители.
Комисията подкрепя и тяхното предложение.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 71:
"Чл. 71. (1) Министерството на околната среда и водите е ръководното ведомство по прилагане на изискванията на Конвенцията.
	   (2) Министърът на околната среда и водите със заповед определя местата, изпълняващи функции на спасителни центрове по чл. 104, ал. 1, т. 1.
 	   (3) Дейността на спасителните центрове по ал. 2 се определя с правилник, утвърден от министъра на околната среда и водите.
Чл. 72. (1) Българската академия на науките със своите специализирани институти, щатен научен персонал и асоциирани експерти е научният консултативен орган по прилагане на Конвенцията.
	   (2) По предложение на Българската академия на науките министърът на околната среда и водите издава заповед със списък на експертите, изпълняващи функции по чл. 84 и чл. 87, т. 2.
 	   (3) В списъка по ал. 2 се посочват имената, адресът и начините за връзка, сферата на компетентност и районът на действие на експертите."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 72.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Подлагам на гласуване целия раздел I - Общи положения, на глава четвърта - Търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна. Това включва чл. 70 в окончателната му редакция, чл. 71 в окончателната му редакция и чл. 72.
Моля, гласувайте.
Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 2.
Раздел I на глава четвърта се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: "Раздел II - Внасяне, изнасяне и транзитиране".
Има предложение на народния представител Иван Искров.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Джевдет Чакъров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименование на раздел II на глава четвърта и предлага следната окончателна редакция: "Раздел II - Пренасяне през границата на Република България".
По чл. 73 има предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението им.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 73:
"Чл. 73. (1) Внасянето и изнасянето на екземпляри от видове по чл. 70 се извършва съгласно изискванията на Конвенцията, този закон, Закона за митниците и другите специални закони.
	   (2) Превозването на живи животни от видове по чл. 70 се извършва съгласно изискванията за транспортиране на живи животни, публикувани от Секретариата на Конвенцията, а при въздушен транспорт и с изискванията, установени с Резолюция 620, Приложение "А" на Международната организация на авиационните превозвачи (IATA).
Чл. 74. (1) При издаването на разрешителни по чл. 75, ал. 1 екземплярите от видовете по чл. 70, т. 1 се третират като екземпляри от видове по чл. 70, т. 2, когато са:
1. размножавани в развъдници, регистрирани в Секретариата на Конвенцията;
2. индивидуално маркирани по недвусмислен начин.
	   (2) Условието по ал. 1, т. 2 не се прилага за растения и в случай, че маркировката би увредила здравето на дадения екземпляр."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 74.
"Чл. 75. (1) Внасянето на екземпляри от видове по чл. 70, т. 1 и изнасянето на екземпляри от видове по чл. 70 се извършва само с разрешително, издадено от министъра на околната среда и водите или упълномощени от него лица по образец CITES, посочен в Приложение № 7.
	   (2) Разрешително по ал. 1 не се изисква при:
1. транзитиране на екземпляри;
2. внасяне на екземпляри в случаите по чл. 74, ал. 1.
	   (3) Всяка пратка екземпляри по ал. 2, т. 1 задължително се придружава от оригинален екземпляр на разрешително за износ по образец CITES, издадено от ръководното ведомство по прилагане на изискванията на Конвенцията на държавата на износа."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 75.
За чл. 76 е постъпило предложение на народния представител Иван Искров.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението им по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 76:
"Чл. 76. (1) За всяка пратка екземпляри се издава отделно разрешително по чл. 75, ал. 1, което я придружава по време на внасянето или изнасянето.
	   (2) Разрешителното е със срок на валидност шест месеца от датата на издаването му.
 	   (3) Разрешителното се счита за недействително:
1. след изтичане на срока по ал. 2;
2. след преминаване на границата, ако не е заверено от митническия орган, съгласно чл. 87, т. 3;
3. когато се установи, че издаването му е въз основа на невярно представена от кандидата информация за условията за внасяне и изнасяне;
4. при повреждане;
5. при унищожаване;
6. при изгубване или кражба.
	   (4) Притежателят на разрешително е длъжен:
1. в случаите по ал. 3, т. 1, 2 и 4 да върне в 15-дневен срок оригинала и всички копия в Министерството на околната среда и водите;
2. в случаите по ал. 3, т. 5 и 6 незабавно да уведоми за това Министерството на околната среда и водите.

	(5) В случаите по ал. 3, т. 3 и 6, Министерството на околната среда и водите незабавно уведомява за това митническите органи, ръководното ведомство на държавата на вноса и Секретариата на Конвенцията, като посочва номера, датата и други опознавателни данни за разрешителното."
За чл. 77 е постъпило предложение на народния представител Иван Искров.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Има и предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението им.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 77:
"Чл. 77.	(1) Лицето, което внася или изнася, е длъжно при преминаване през границата да представи на митническия орган разрешителното по чл. 75, ал. 1.
	(2) Когато лицето, което внася или изнася, не пренася пратката лично, разрешителното трябва да е прикрепено към транспортните документи.
Чл. 78.	(1) В случаите на внасяне и изнасяне на екземпляри, които са хербарийни или музейни експонати, предназначени за дарение или обмяна при нетърговски отношения между лица по чл. 96, ал. 1, разрешителното по чл. 75, ал. 1 може да бъде заменено от етикет, одобрен от Секретариата на Конвенцията.
	2. Условията и редът за издаване на етикетите се определят със заповед на министъра на околната среда и водите."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 78.
"Чл. 79. Министърът на околната среда и водите или упълномощените от него лица отказват издаване на разрешително по чл. 75, ал. 1, когато:
1. на кандидата е била наложена глоба или имуществена санкция или му е конфискуван екземпляр по реда на този закон, за срок от две години от влизането в сила на наказателното постановление;
2. има писмено становище на научния консултативен орган, че това застрашава оцеляването на вида в дивата природа;
3. има писмено становище на научния консултативен орган, че кандидатът няма необходимите условия за отглеждане на дадения жив екземпляр;
4. се нарушават условията по чл. 73, ал. 2;
5. внасянето и изнасянето на екземпляри от видове по чл. 70, т. 1 е с цел търговия, за предоставяне на услуги или за други дейности, които имат за основна цел печалба, с изключение на:
а. екземпляри по чл. 74, ал. 1, т. 1;
б. екземпляри, внесени или придобити в Република България преди влизането в сила на Конвенцията, както и тяхното поколение, включително първото поколение, отгледано от човека, при условие, че тези екземпляри са внесени или придобити съгласно действащата тогава нормативна уредба;
в. продажбата на живи екземпляри за програми, свързани с възстановяване на видове, за размножаване или за научни и образователни цели, независимо от това дали са уловени от природата или са първо поколение, отгледано на затворено."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 79.
"Чл. 80. Кандидатът за разрешително по чл. 75, ал. 1 подава писмено заявление в Министерството на околната среда и водите."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 80.
По чл. 81 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 81:
"Чл. 81.	(1) В заявлението по чл. 80 за внасяне на екземпляри от видове по чл. 70, т. 1 се посочват:
1. адресите на получателя и изпращача;
2. вида, състоянието и количеството на екземплярите;
3. очакваната дата и час на пресичане на границата и граничния пункт;
4. условията на транспортиране, в случаите на внос на живи екземпляри.
	(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие на предварително издадено разрешително за износ от ръководното ведомство на държавата-износител;
2. съдебна регистрация на фирма;
3. адресът и описание на условията, при които ще се отглеждат внасяните живи екземпляри."
По чл. 82 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 82:
"Чл. 82.	(1) В заявлението по чл. 80 за изнасяне на екземпляри от видове по чл. 70 се посочват:
1. адресите на получателя и изпращача;
2. вида, състоянието и количеството на екземплярите;
3. очакваната дата и час на пресичане на границата и граничния пункт;
4. условията на транспортиране.
	(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. документ за произхода на екземпляра;
2. документ за регистрация съгласно чл. 91;
3. копие от документ за самоличност на кандидата;
4. удостоверение за актуално състояние на фирмата;
5. в случаите на изнасяне на екземпляри, размножени и отгледани на затворено - кратко описание на рода или културата, от което да личи произходът на отделните екземпляри, формиращи основата на този род или култура, и номерът на полученото генетично поколение.
	(3) Изискванията по ал. 2, т. 2 и 4 не се прилагат в случаите по чл. 96, ал. 1.
Чл. 83.	(1) В 3-дневен срок от получаване на заявлението за издаване на разрешително за внасяне или изнасяне на екземпляри от видове по чл. 70, т. 1, министърът на околната среда и водите изисква становище от научния консултативен орган по чл. 72.
	(2) При заявление за изнасяне на екземпляри от видове по чл. 70, т. 2 и 3, становището по ал. 1 може да се изисква по преценка на министъра на околната среда и водите."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 83.
"Чл. 84.	(1) Научният консултативен орган представя на Министерството на околната среда и водите становище в 15 дневен срок от получаване на искането по чл. 83, ал. 1.
	(2) При необходимост от проверка на място тя се извършва от експерт от списъка по чл. 72, ал. 2."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 84.
"Чл. 85.	(1) При спазване на всички условия на Конвенцията и този закон разрешителното по чл. 75, ал. 1 се издава в срок до 5 работни дни от получаването на заявлението по чл. 80 или от представянето на становище по чл. 84."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 85.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Чакъров.
Подлагам на гласуване раздел II, онадсловен вече "Пренасяне през границата на Република България". Това е заглавието, одобрено в окончателната редакция на комисията.
Преди да подложа на гласуване, има редакционна бележка. Заповядайте, господин Ганчев.
ПЕТКО ГАНЧЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
За да покажем, че внимаваме в текстовете, които се четат от трибуната, искам да ви помоля да се направи редакционна бележка на чл. 79, т. 4 - "се нарушават на условията по чл. 73, ал. 2". Тук думата "на" трябва да отпадне. Това е техническа грешка. Господин Чакъров правилно го прочете, но все пак текстът трябва да се промени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Разбирам, че е въпрос на запис в текста и въпрос на запис в протокола. Валиден е записът от протокола, изчетен от господин Чакъров. Така че Вашата бележка, господин Ганчев, се приема, тъй като влиза в протокола.
Обявявам гласуване по раздел II, както го обявих, от чл. 73 до 85 включително.
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 4.
Раздел II, включващ членовете от 73 до 85 включително, се приема.
По раздел III - "Митнически надзор и контрол", заповядайте, господин Чакъров.

ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
"Раздел III - Митнически надзор и контрол".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел III на глава четвърта и чл. 86, за който е постъпило предложение на народния представител Иван Искров, което се подкрепя по принцип от комисията, и предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители, което също се подкрепя по принцип от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 86:
"Чл. 86. Митническите органи осъществяват митнически надзор и контрол при внасяне и изнасяне на екземпляри от видове по чл. 70 на и извън митническата територия на Република България."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Подлагам на гласуване чл. 86 така, както е подкрепен по принцип от комисията, която предлага и окончателната му редакция във вида, докладван от господин Чакъров.
Моля, гласувайте.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Член 86 се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: За чл. 87 е постъпило предложение на народния представител Иван Искров:
"Разпоредбите, описани в чл. 87, касаещи митническия контрол, са много детайлно описани. Същите могат да бъдат обект на наредба или инструкция."
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители. 
Комисията подкрепя тяхното предложение.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 87:
"Чл. 87. Митническите органи в съответствие с митническото законодателство:
1. проверяват дали пратката се придружава от разрешително по чл. 75, ал. 1 и 3;
2. изискват от граничната ветеринарна и фитосанитарна служба да установи в срок до 1 час дали екземплярите отговарят на данните, посочени в разрешителното. В случай, че тази идентификация не бъде извършена, митническите органи се обръщат за идентификация и стойностна оценка на екземплярите към съответен експерт от списъка по чл. 72, ал. 2, който е длъжен да заяви на граничния пункт в срок до 6 часа от повикването;
3. заверяват оригинала и двете приложени копия на разрешителното за внасяне или изнасяне по чл. 75, ал. 1, като вписват действителното количество внасяни или изнасяни екземпляри, задържат и съхраняват копие № 3, предназначено за митническите органи;
4. при внасяне задържат оригинала на разрешителното по чл. 75, ал. 1 и оригиналното разрешително, издадено от ръководното ведомство по прилагане на Конвенцията на държавата на износа;
5. в 5-дневен срок изпращат в Министерството на околната среда и водите разрешителните по т. 4 при внасяне, а при изнасяне и копие на завереното разрешително за износ по чл. 75, ал. 1."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Чакъров.
Господин Искров, виждам, че имате предложение. Ще го защитавате ли или се отказвате от него?
ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): Отказвам се. Това са предложения на Комисията по бюджет и финанси, внесени от мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Оттегляте ли предложението си?
ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви.
В такъв случай, подлагам на гласуване чл. 87 в окончателната му редакция, предложена от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 85 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 5.
Член 87 се приема.
Моля Ви да продължите, господин Чакъров.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Господин Искров оттегля предложението си за чл. 88.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 88:
"Чл. 88. При установяване на нарушение на изискванията на този закон или в случаи на съмнение за нарушение, митническите органи задържат екземплярите и вещите, послужили за извършване на нарушението, и незабавно уведомяват Министерството на околната среда и водите или съответната регионална инспекция по околната среда и водите, които осигуряват поставянето на екземплярите при подходящи за тях условия в спасителни центрове."
"Чл. 89. Съответните регионални инспекции по околната среда и водите и спасителни центрове оказват пълно съдействие на митническите органи за изясняване на случаите по чл. 88 и взимане на решение по тях."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 89.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Чакъров.
Подлагам на гласуване чл. 88 и чл. 89 от раздел III.
Гласували 88 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 6.
Член 88 и чл. 89 се приемат, с което се приема и целият раздел III.
Преминаваме към раздел IV - "Регистрация".
Заповядайте, господин Чакъров.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: "Раздел IV - Регистрация".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел IV на глава четвърта.
"Чл. 90. (1) На регистрация подлежат всички екземпляри от видове по чл. 70, т. 1 и 2, с изключение на хранителни продукти от тях и видовете - предмет на Закона за лова и опазване на дивеча.
       (2) Екземпляри от видове по чл. 70, т. 1 и 2, за които са издадени разрешителни за внос след влизане в сила на този закон, се регистрират служебно от регионалните инспекции по околната среда и водите без постъпки на собственика по реда на чл. 92.
       (3) В 5-дневен срок от издаване на разрешително за внос Министерството на околната среда и водите изпраща в съответната регионална инспекция по околната среда и водите необходимата документация за регистрацията по ал. 2."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 90.
"Чл. 91. Регистрацията се извършва с документ, издаден от съответната регионална инспекция по околната среда и водите по постоянния адрес на собственика на екземпляра - физическо лице, или по седалището, съответно адреса на управлението на собственика на екземпляра - юридическо лице."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 91.
"Чл. 92. (1) За регистрацията по чл. 91 собственикът в    15-дневен срок от придобиването на екземпляра внася в регионалната инспекция по околната среда и водите заявление, в което посочва:
1. име и ЕГН за физически лица, а за юридически лица - наименование, седалище и БУЛСТАТ;
2. данни за екземпляра - вид и състояние (жив, мъртъв, част от екземпляр или продукт);
3. адрес на отглеждане - при придобиване на жив екземпляр;
4. начин на придобиване - внесен, закупен, разменен, дарен, размножен на затворено, намерен.
	  (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. оригинален документ за регистрация, издаден от регионалната инспекция по околната среда и водите - при покупка на вече регистриран по чл. 91 екземпляр;
2. документ за произход;
3. начин на маркировка на екземпляра;
4. оригинално разрешително или друг документ за улавяне или убиване на екземпляра от природата, предвиден в нормативен акт и доказващ законността на придобиването на екземпляра."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 92.	
"Чл. 93. Регионалните инспекции по околна среда и води издават документа за регистрация по чл. 91 в 5-дневен срок от постъпване на документацията по чл. 90, ал. 3 или заявлението по чл. 92."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 93.
"Чл. 94.	(1) Собственикът на регистриран екземпляр е длъжен в 15-дневен срок да уведоми писмено регионалната инспекция по околната среда и водите при:
1. промяна на обстоятелства, свързани с екземпляра - продажба, смяна на адреса на отглеждане на жив екземпляр или смърт, кражба или изгубване;
2. унищожаване, повреждане, изгубване или кражба на документа за регистрация на екземпляра.
	(2) Регионалните инспекции по околна среда и води:
1. отразяват промените по ал. 1 в регистъра по чл. 95;
2. издават нов документ за регистрация в случаите по ал. 1, т. 2;
3. уведомяват Министерството на околната среда и водите за случаите на кражба или изгубване на екземпляр или документ за регистрация."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 94.
"Чл. 95. Регионалните инспекции по околна среда и води водят регистър на екземплярите по чл. 90."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 95.
"Чл. 96.	(1) Регистрацията на екземпляри по чл. 90 не се отнася за колекции в зоологически и ботанически градини, музеи, университети, институти на БАН и други научни и академични институти.
	(2) Лицата по ал. 1 представят в Министерството на околната среда и водите списък на наличните екземпляри по видове, като в началото на всяка текуща година внасят информация за настъпилите в списъка промени през изтеклата година."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 96.
"Чл. 97.	(1) Физически и юридически лица със съдебна регистрация в Република България имат право чрез Министерството на околната среда и водите да регистрират в Секретариата на Конвенцията дейности за размножаване и отглеждане на видове по чл. 70, т. 1.
	(2) За регистрацията по ал. 1 лицата подават в Министерството на околната среда и водите заявление, в което посочват:
1. адреса, където ще се извършва дейността;
2. научното наименование на видовете и условията за тяхното размножаване и отглеждане;
3. доказателства за законното придобиване на изходния размножителен материал."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 97.
"Чл. 98.	(1) В 15-дневен срок от постъпване на заявлението Министерството на околната среда и водите извършва проверка на обстоятелствата по чл. 97, ал. 2 и изисква становище от научния консултативен орган по реда на чл. 83.
	(2) В зависимост от проверката и становището по ал. 1 Министерството на околната среда и водите:
1. изпраща документация за регистриране на дейността в Секретариата, съгласно изискванията на Конвенцията;
2. в случай на отказ в 30-дневен срок уведомява писмено заявителя."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 98.
"Чл. 99. При прекратяване на регистрирана дейност лицата по чл. 97, ал. 1 са длъжни в 15-дневен срок уведомяват за това Министерството на околната среда и водите, което изпраща в Секретариата на Конвенцията информация за заличаване на регистрацията."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 99.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря, господин Чакъров.
Подлагам на гласуване раздел IV "Регистрация" от чл. 90 до чл. 99 включително.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 4.
Раздел IV - "Регистрация" от чл. 90 до чл. 99 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: "Раздел V - Вътрешна търговия."
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел V на глава четвърта.
"Чл. 100. Забранява се предлагането за закупуване, придобиването с търговска цел, излагането пред публика с търговска цел, използването за търговски приходи и продажба, съхранението с цел продажба, предлагането с цел продажба на екземпляри от видове по чл. 70, т. 1."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 100.
По чл. 101 е постъпило предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 101:
"Чл. 101. Забраната по чл. 100 не се отнася за екземплярите, които са:
1. придобити преди влизане в сила на Конвенцията;
2. отгледани на затворено животински екземпляри или изкуствено размножени растения при доказване на тези обстоятелства;
3. необходими за развитие на науката, когато въпросните видове са единствено подходящи за такива цели и не съществуват екземпляри от видовете, отгледани на затворено;
4. предназначени за размножителни програми или научни изследвания с цел запазване на вида."
Чл. 102.	(1) Забранява се търговията с нерегистрирани екземпляри в случаите по чл. 101, както и търговията с нерегистрирани екземпляри от видовете по чл. 70, т. 2.
	(2) При продажбата на екземпляри, регистрирани по чл. 91, продавачът предоставя на купувача оригинала на документа за регистрация на екземпляра."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 102.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване чл. 100, чл. 101 и чл. 102 на раздел V.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 3. 
Раздел V от член 100 до 102 включително се приемат.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: "Раздел VI - Разпореждане с екземпляри, отнети в полза на държавата."
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел VI на глава четвърта.
"Чл. 103. Разпореждането с екземпляри от видове по чл. 70, отнети в полза на държавата по чл. 129, ал. 1, се извършва от министъра на околната среда и водите."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 103.
По чл. 104 е постъпило предложение на народния представител Иван Искров. 
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип и предложението на Джевдет Чакъров и група народни представители. 
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 104:
"Чл. 104. (1) До влизането в сила на наказателното постановление за отнемане на екземплярите в полза на държавата, министърът на околната среда и водите разпорежда:
1. настаняване на живите екземпляри в определени за целта спасителни центрове;
2. съхраняване на подходящи места на мъртви екземпляри, хранителни продукти или медикаменти.
	(2) Чуждестранните екземпляри, за които не са извършени митнически формалности, се поставят под режим на митническо складиране."
По чл. 105 е постъпило предложение на народния представител Иван Искров.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение и от Джевдет Чакъров и група народни представители. 
Комисията подкрепя и това предложение.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 105.
"Чл. 105. (1) Екземплярите се връщат на собственика при отменяне на наказателното постановление по съдебен ред в 7-дневен срок след влизането в сила на съдебното решение.
	(2) В 15-дневен срок след влизане в сила на съдебно решение, с което се отхвърля жалбата срещу наказателното постановление за отнемане на екземплярите в полза на държавата след митническо оформяне, министърът на околната среда и водите се разпорежда с тях съгласно чл. 106."
Член 106. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 106:
"Чл. 106. (1) При отнемане на живи екземпляри в полза на държавата министърът на околната среда и водите разпорежда:
1. връщането им на държавата на износа, когато тя е страна по произход на екземплярите;
2. връщането им на държавата на износа в случаите по   чл. 74, ал. 1;
3. предоставянето им на зоологическа или ботаническа градина или на спасителни центрове;
4. пускането им на свобода, когато екземплярите са взети от природни местообитания в рамките на страната, в случай че няма очевидни пречки за тяхното оцеляване;
5. продажбата им.
	   (2) При отнемане на мъртви екземпляри в полза на държавата министърът на околната среда и водите разпорежда:
1. безвъзмездното им предоставяне на висши училища или центрове за обучение на кадри по прилагане на Конвенцията за попълване на учебни сбирки;
2. безвъзмездното им предоставяне на природонаучни музеи, а когато имат художествена стойност - на музеи на изкуствата;
3. продажбата им.
        (3) При отнемане на хранителни продукти или медикаменти в полза на държавата министърът на околната среда и водите разпорежда:
1. връщането им на държавата на износа;
2. предоставянето им на висши училища или центрове за обучение на кадри по прилагане на Конвенцията за попълване на учебни сбирки;
3. унищожаването им."
По чл. 107 е постъпило предложение на народния представител Иван Искров, подкрепено от комисията.
Предложението на Джевдет Чакъров и група народни представители също е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 107:
"Чл. 107. (1) Разходите, свързани със становищата и проверките по чл. 84 и чл. 87, т. 2 и с разпорежданията по чл. 104 в случай на прилагане на чл. 105, ал. 1, са за сметка на републиканския бюджет.
        (2) Разходите по ал. 1 се възстановяват в бюджета на Министерството на околната среда и водите от средствата, получени в случаите на продажба по чл. 106.
        (3) Разходите, свързани с разпорежданията по   чл. 104 и 106, са за сметка на нарушителя. За обезпечаване на тяхното плащане органите, установяващи нарушението, могат да задържат стоки или суми."
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 108 и предлага следната окончателна редакция:
"Чл. 108. При продажба по чл. 106 екземплярите се считат за законно придобити при представяне на документа, с който са закупени."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Чакъров.
Заповядайте, проф. Кушлев.
СТОЯН КУШЛЕВ (НДСВ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, бих искал да поставя на обсъждане пред вас един термин, който е залегнал в чл. 104, а именно "митнически формалности". Смущава ме думата "формалности". Струва ми се, че проверката, която се извършва на нашите митници, митническите действия не са една формалност, а действия, които са предвидени в закона. Именно затова предлагам терминът "формалности" да бъде заменен с "митнически действия", за да избегнем тази двусмисленост на думата формалности, която принизява за мен дейността на митническите органи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря, господин Кушлев.
Господин Чакъров, имали ли сте специални съображения, когато в комисията сте приели думата формалности?
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Така е по текста на вносителя. Действително може би думата формалности малко смущава, но ако запишем действия, това няма да се приеме като завършена фаза. От залата дочувам предложения, пък и лично аз смятам, че много по-правилно би било, ако се запише думата "процедури".
Така че моето конкретно предложение е, ако ще заменим "формалности", да го направим с "процедури".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Боя се, че възникват твърде много предложения - митническо оформяне, митнически формалности, митнически действия, митнически процедури. Председателят е затруднен да направи сам избор.
Господин Искров, бихте ли ни казали как е в Закона за митниците? Митнически формалности, митнически действия, митнически процедури?
ИВАН ИСКРОВ (НДСВ): Мисля, че е "формалности", но не съм съвсем сигурен.
 ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Текстът е минал през две комисии и те не са възразили срещу думата формалности. Аз разбирам господин Кушлев, разбирам и другите предложения, но за да не бавим процедурата, нека да го гласуваме така, а пък митничарите да се отнасят положително към тази дума.
Подлагам на гласуване целия раздел IV от чл. 103 до чл. 108 включително.
Моля, гласувайте.
Гласували 85 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 10.
С това раздел VI на глава четвърта е приет.
Господин Чакъров, ще Ви помоля да прочетете глави пета, шеста и седма, тъй като аз прегледах внимателно материала и не виждам предложения, които да предизвикват дискусии и спорове.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: "Глава пета - Опазване на вековни или забележителни дървета".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава пета.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 109 и предлага следната окончателна редакция:
"Чл. 109. (1) Отделни вековни или забележителни дървета във или извън населените места се обявяват за защитени, съгласувано с физическото или юридическото лице - собственик на имота, в който се намира дървото.
         (2) Директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите и лицето по ал. 1 подписват протокол, в който се посочват местонахождението и характеристиките на дървото - вид, възраст, височина и други особености, неговото състояние и необходимите поддържащи мерки, както и задълженията на собственика за опазване на обекта.
         (3) Протоколът по ал. 2 и скица за местонахождението на дървото се изпращат в Министерството на околната среда и водите.
Чл. 110. Министърът на околната среда и водите издава заповед за обявяване на дървото за защитено, когато се обнародва в "Държавен вестник"."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 110.
По чл. 111 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 111:
"Чл. 111. Собствениците на дървета, обявени за защитени, са длъжни:
1. да ги опазват от унищожаване или увреждане;
2. да уведомяват съответната регионална инспекция по околната среда и водите за настъпили промени в състоянието на обекта;
3. да съгласуват със съответната регионална инспекция по околната среда и водите дейностите, необходими за поддържане или възстановяване на състоянието на обекта;
4. да осигуряват достъп на представители на регионалната инспекция по околната среда и водите до имота за извършване на проверки по състоянието на защитените дървета.
Чл. 112. (1) Министерството на околната среда и водите може да финансира поддържащи или възстановителни дейности, необходими за опазване на защитените дървета.
	   (2) Собствениците внасят в Министерството на околната среда и водите предложения за финансиране на дейности по ал. 1 чрез съответната регионална инспекция по околната среда и водите."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 112.
"Чл. 113. (1) Обявените защитени дървета се вписват в регистри в Министерството на околната среда и водите и съответната регионална инспекция по околната среда и водите.
	   (2) Унищожени, изсъхнали или невъзстановимо увредени защитени дървета се заличават по реда на чл. 109, ал. 2 и чл. 110."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 113.
"Глава шеста - Органи за управление".
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименование на глава шеста като предлага следната окончателна редакция:

"Глава шеста
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Чл. 114. Министерството на околната среда и водите и неговите регионални органи осъществяват управлението и контрола по опазване на биологичното разнообразие в Република България."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 114.
По чл. 115 е постъпило предложение от народния представител Евдокия Манева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 115:
"Чл. 115. Министърът на околната среда и водите:
1. провежда държавната политика по опазване и поддържане на биологичното разнообразие;
2. изготвя с участието на отрасловите ведомства и неправителствени организации и внася в Министерския съвет Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие;
3. изготвя с участието на отрасловите ведомства и неправителствени организации и внася в Министерския съвет Национален план за опазване на биологичното разнообразие, организира и отчита изпълнението на плана;
4. изгражда и поддържа Националната екологична мрежа;
5. възлага разработването и утвърждава плановете за управление за защитени зони и планове за действие за видове;
6. координира дейностите на други министерства, ведомства, общини, обществени организации, научни и академични институти по опазване на биологичното разнообразие;
7. организира контрол върху дейностите на собствениците или ползватели на земи, гори и водни площи, включени в Националната екологична мрежа;
8. финансира дейности по прилагане на този закон;
9. разработва и прилага механизми за стимулиране на дейности на собствениците или ползвателите, неправителствени организации, сдружения и други, насочени към опазването, поддържането и възстановяването на биологичното разнообразие;
10. организира система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие и създава бази данни и географски информационни системи за регистриране на състоянието и установяване на измененията в биологичното разнообразие, осигурява достъп и обмен на данни по опазване на биологичното разнообразие;
11. изготвя годишен отчет за състоянието на биологичното разнообразие и за дейностите по неговото опазване;
12. представлява Република България по въпросите за опазване на биологичното разнообразие;
13. организира и поддържа държавни регистри, предвидени в този закон;
14. издава заповеди, списъци, разрешителни и лицензии, предвидени в този закон;
15. публикува списъци и измененията в тях за видовете по чл. 70."
По чл. 116 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 116:
"Чл. 116. (1) Създава се Национален съвет по биологичното разнообразие като консултативен орган на министъра на околната среда и водите.
	   (2) В състава на Националния съвет по биологичното разнообразие се включват представители на заинтересованите министерства и ведомства, научни и академични институти, неправителствени природозащитни организации.
 	   (3) Дейността на Националния съвет по биологичното разнообразие се урежда с правилник, утвърден от министъра на околната среда и водите.
Чл. 117. Директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите и директорите на дирекции на националните паркове:
1. контролират спазването на изискванията за опазване на биологичното разнообразие при осъществяването на дейностите на собствениците или ползвателите на земи, гори и водни площи, включени в Националната екологична мрежа;
2. координират и контролират прилагането на плановете за управление и плановете и проектите, предвидени в този закон, включително интегрирането им в общинските планове и програми;
3. контролират опазването на растителните и животинските видове, предмет на този закон;
4. поддържат регионалните регистри, предвидени в този закон;
5. санкционират нарушители в предвидените в този закон случаи."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 117.
"Чл. 118. Министерството на земеделието и горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и другите държавни органи и техните поделения, както и общините, в сферата на своята компетентност:
1. осъществяват дейности по опазване на биологичното разнообразие;
2. интегрират опазването на биологичното разнообразие и устойчивото управление на биологичните ресурси във всички планове, проекти, програми, политики и стратегии в съответния сектор, като включват в тях преди всичко дейности по опазване на биологичното разнообразие, в съответствие с приоритетите на този закон, на Националната стратегия и на Националния план за опазване на биологичното разнообразие;
3. разработват и внедряват планове за управление на защитени зони и планове за действие за приоритетни растителни и животински видове;
4. сътрудничат с други компетентни органи, когато дейностите имат взаимосвързани или натрупани ефекти върху биологичното разнообразие, или когато тяхната компетентност засяга един и същ обект или територия;
5. организират отраслови системи за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие и на защитените зони и създават бази от данни и географски информационни системи за характеристиките им, като предоставят на Министерството на околната среда и водите информация, съгласувана по вид и период на представяне;
6. финансират приоритетно научни изследвания и дейности, свързани с опазване на биологичното разнообразие и устойчивото управление на биологичните ресурси;
7. използват резултатите от проучването на биологичното разнообразие при изготвянето на планове, проекти, програми и политики в сектора или между секторите;
8. контролират дейността на собствениците или ползвателите на земи, гори и водни площи, включени в Националната екологична мрежа;
9. санкционират нарушители в предвидените в този закон случаи;
10. осъществяват международно сътрудничество по въпроси от обща загриженост, свързани с опазване на биологичното разнообразие и защитените закони."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 118.
"Чл. 119. (1) Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и горите, общините, както и физическите и юридическите лица - собственици и ползватели на гори, земи и водни площи в Националната екологична мрежа, осъществяват тяхното стопанисване и охрана, съгласно разпоредбите на този закон и другите специални закони.
	   (2) Собствениците и ползвателите на гори, земи и водни площи са длъжни да осигуряват свободен достъп в имотите си за извършване на дейностите и контрола по този закон при спазване на изискванията на другите специални закони."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 119.
По чл. 120 е постъпило предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 120:
"Чл. 120. Агенция "Митници" осъществява митническия контрол върху внасянето и изнасянето на екземпляри от видовете по чл. 70, съгласно изискванията на този закон, Закона за митниците и другите нормативни актове, свързани с митническия контрол."
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава седма "Административно-наказателни разпоредби".
"Раздел I - Принудителни административни мерки".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел I на глава седма. 
"Чл. 121. За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по този закон и на вредните последици от тях компетентните органи или упълномощени от тях лица налагат принудителни административни мерки по реда на чл. 122."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 121.
По чл. 122 е постъпило предложение от народния представител Наим Наим и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 122:
"Чл. 122. (1) Министърът на околната среда и водите:
1. спира разпореждания на органи на изпълнителната власт, които са в нарушение на този закон;
2. спира реализацията на планове и проекти, започнати или утвърдени в нарушение на този закон;
3. затваря зоологически градини или части от тях, които не функционират в съответствие с изискванията на този закон;
4. отнема лицензии на зоологически градини в случаите по чл. 62, ал. 4.
	(2) Директорите на регионалните органи на Министерството на околната среда и водите:
1. спират дейности по ползването на горите, земите и водните площи и на други ресурси, както и строителството в защитени зони и буферни зони, които са в нарушение на заповедите за обявяването им или на утвърдените по съответния ред планове за управление, устройствени и технически планове и проекти;
2. спират дейности или обекти, които увреждат или замърсяват околната среда над допустимите норми в защитени и буферни зони;
3. спират разпореждания на регионалните управления на горите, държавните лесничейства и общинските органи, които са в нарушение на този закон;
4. издават предписания за мерки за предотвратяване и/или отстраняване на нарушения.
	(3) Началниците на регионалните управления на горите, директорите на държавните лесничейства, както и кметовете на общини спират дейности и строителство в предоставени за ползване гори, земи и водни площи - държавна, общинска и частна собственост, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти."
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 123:
"Чл. 123. Принудителните административни мерки могат да се обжалват по реда на Закона за Върховния административен съд и на Закона за административното производство."
"Раздел II - Административни нарушения и наказания".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел II на глава седма.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 124:
"Чл. 124. За нарушения на режимите, определени по реда на чл. 19, чл. 23, ал. 2, чл. 29, чл. 30 и чл. 42, физическите лица се наказват с глоба от 50 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв."
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 125:
"Чл. 125. За нарушение на чл. 38, чл. 39, ал. 1, чл. 40, чл. 41, ал. 3, чл. 44, чл. 46, чл. 47, ал. 1, чл. 60, ал. 2 и 3, чл. 100, чл. 102, ал. 1 и чл. 111, т. 1 физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв."
По чл. 126 има предложение от Джевдет Чакъров и група народни представители, което комисията подкрепя. 
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 126:
"Чл. 126. За осъществяване на дейност без лиценз по чл. 62, ал. 1 или без разрешение по чл. 67, ал. 3 и чл. 68, ал. 2 физическите лица се наказват с глоба от 1000 до 10 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 2000 до 25 000 лв."
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 127:
"Чл. 127. За осъществяване на дейност без разрешително по чл. 75, ал. 1 физическите лица се наказват с глоба от 500 до 10 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1000 до 30 000 лв."
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 128:
"Чл. 128. За нарушение на чл. 76, ал. 4, чл. 92, ал. 1 и чл. 94, ал. 1 физическите лица се наказват с глоба от 500 до 2000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв."
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 129:
"Чл. 129. (1) Вещите, предмет на нарушение, и вещите, послужили за неговото извършване, се отнемат в полза на държавата.
	(2) Продажбата на вещи по ал. 1 се извършва по реда на Данъчно-процесуалния кодекс."
По чл. 130 има предложение от народния представител Иван Искров, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 130:
"Чл. 130.	(1) Нарушенията по чл. 124 и 125 се установяват с акт на длъжностно лице, определено от министъра на околната среда и водите или от министъра на земеделието и горите, от областния управител или от кмета на общината. Наказателните постановления се издават съответно от министъра на околната среда и водите, от министъра на земеделието и горите, от областния управител или от кмета на общината, или от упълномощени от тях лица.
	(2) Нарушенията по чл. 126 се установяват с акт на длъжностно лице, определено от министъра на околната среда и водите или от министъра на земеделието и горите, а наказателните постановления се издават съответно от министъра на околната среда и водите и от министъра на земеделието и горите или от упълномощени от тях лица. 
	(3) Нарушенията по чл. 127 и 128 се установяват с акт на длъжностно лице, определено от министъра на околната среда и водите, а наказателните постановления се издават от министъра на околната среда и водите или от упълномощени от него лица.
	(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Чакъров.
Изказвания по глави пета, шеста и седма има ли?
Заповядайте, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Аз правя конкретни предложения, господин председателю. Благодаря Ви, че все пак ме подсетихте, че е второ четене. Защото като гледам как кротко си минава законът, струва ми се, че голяма част от нас не са разбрали за това.
Най-напред по чл. 114 - "Министерството на околната среда и водите и неговите регионални органи осъществяват управлението и контрола по опазване биологичното разнообразие в Република България". 
В следващите членове, уважаеми дами и господа и уважаеми господин председателю, се описват какви са правомощията - в  чл. 115 на министъра на околната среда и водите, и в чл. 117 се описва какви са дейностите на инспекциите по околната среда и водите, т.е. регионалните, децентрализирани структури на това министерство. Там никъде не е казано, че те имат право да управляват този процес! Там е казано, че те само контролират. Затова аз ви предлагам да отпадне чл. 114, за да бъдат по-точни и ясни правомощията на двата отделни органа. В противен случай трябва да се промени текстът на чл. 114, така че да е ясно, че инспекцията е само контролен орган и че този орган в никакъв случай не се занимава с управлението на този процес.
Още нещо искам да попитам уважаемия председател на комисията - бихте ли ми казали, какво иска да каже ал. 2 на    чл. 116? Обърнете внимание, в ал. 1 се казва: "Създава се Национален съвет по биологичното разнообразие като консултативен орган на министъра на околната среда и водите." Обърнете внимание на ал. 2: "В състава на Националния съвет по биологично разнообразие се включват представителите на заинтересованите министерства и ведомства, научни и академични институти, неправителствени природозащитни организации." Някой може ли да ми каже какъв ще бъде съставът на този орган, кои са тези заинтересовани ведомства? Тракийският университет заинтересован ли е в тази ситуация, след като, примерно, образова хора, които се занимават със зооинженерство? Когато се прави текстът и когато се оформя съставът, ясно и категорично трябва да се каже кои са тези органи, от кои органи трябва да има представители. В противен случай този текст е напълно безсмислен и създава само едно натрупване на думи, на една сериозност, която не носи никаква ефективност.
Затова ви предлагам или да се промени този текст, да се отложи гласуването му, защото според мен трябва да има ясни критерии, господин председателю, кои ще участват в този Национален съвет, не трябва да го оставяме на правилника, или съответно, ако смятат, че министерството може по-нататък с правилника, който ще се създаде по ал. 3 да определят състава, нека тогава мнозинството да гласува това правомощие на министерството.
Струва ми се, че прекалено бързо и прекалено леко гласуваме един закон, разбира се, може би има консенсус по него, но когато самите вносители, господин председателю (аз чух няколко предложения от господин Искров и очаквах той да ги защити), не обяснят какво са имали предвид, струва ми се, че народните представители няма да могат да вникнат в същността на този закон. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Господин Мутафчиев, направих опит да вникна в предложенията Ви. 
Първото Ви предложение е чл. 114 да отпадне, а второто Ви предложение е да се отложи гласуването по ал. 2 на чл. 116.
Погледнете си текста, моля Ви, и вижте дали в ал. 3 "дейността и съставът на Националния съвет по биологичното..." (аз добавям "и съставът")...
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Това аз го предложих като вариант!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Значи това е вариантът, който Вие предлагате?
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Ние не можем да добавим нищо друго...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Има ли други мнения по този въпрос?
Заповядайте, господин Ганчев.
ПЕТКО ГАНЧЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги! Аз искам да подкрепя позицията на комисията по тази глава шеста: "Органи за управление и контрол". Смятам, че чл. 114 е коректен и ако се задълбочим в съдържанието, смисловата натовареност и функциите на отделните системи, ще видим, че контролът като елемент, като етап се включва в управлението, но тук той е изведен като отделен момент, който е акцентиран върху регионалните инспекции. Мисля, че текстът на чл. 114 е премислен от комисията и искам да кажа на господин Мутафчиев, че група народни представители са вносители на закона, а не Министерството на околната среда и водите. Ние поемаме отговорността за тези текстове. 
В чл. 116, ал. 2 има текст за състава на Националния съвет, а в ал. 3 се урежда въпросът за дейността на този Национален съвет. Правилникът ще урежда състава, представителността на тези институции. Мисля, че няма да загубим много, ако допълним текста с редакционно включване: "Дейността и съставът на Националния съвет се определят от правилник на министъра." Не възразявам срещу редакционна бележка, която да разширява смисъла на тази алинея. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Ганчев.
Реплика на господин Мутафчиев.
 ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми проф. Ганчев!
Ако чл. 114 е коректен, аз се питам защо не е включено там Министерството на земеделието и горите, чиито правомощия са записани в чл. 118? Прочетете дейността, която се отрежда на това министерство и касае ли тя управлението на този процес? Касае управлението му, затова категорично твърдя, че чл. 114 въобще не е коректен и е по-добре да отпадне, след като по-нататък ясно и категорично сме определили задълженията и правомощията на отделните държавни органи.
Що се касае до добавката, ако всички си затворим очите и кажем, че това е несъществена добавка, а само една корекция, аз бих се съгласил. Тогава министерството нека да определи какъв ще бъде съставът и какви ще бъдат организациите. Но законодателство, в което оставяме винаги с подзаконови актове да решаваме проблемите... Това е един много важен съвет според мен, който ще носи отговорност, а не само ще има определени правомощия, и то направени с правилник. Ясно и категорично трябваше да кажем от кои министерства, от кои ведомства, от кои обществени организации до този момент трябваше да бъдат включени представители. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Искате ли дуплика на репликата, господин Ганчев? Не. Отказвате се от правото на дуплика.
Заповядайте, господин Иванов.
Искам само да напомня, че това е второ четене на закона и е добре тези изказвания, поне правилникът го изисква това, да съдържат конкретни предложения. Досега имаме две конкретни предложения: чл. 116 да отпадне, разбрахме се за чл. 116, че с незначителната редакционна добавка можем да решим предложението на господин Мутафчиев. 
Сега имате думата, господин Иванов. Очаквам конкретни предложения. 
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз също искам да направя предложение чл. 114 и чл. 116 да бъдат отложени от процедурата за гласуване.
По отношение на чл. 114 смятам, че Министерството на околната среда и водите, както и неговите регионални органи, преди всичко трябва да провеждат държавната политика на Република България и след това именно в съответствие с държавната политика да осъществяват управлението и контрола по опазването на биологичното разнообразие. Поради това смятам, още повече, че днес ние не можем да завършим разглеждането на закона на второ четене, че би могло чл. 114 да бъде отложен и след подобно добавяне в текста той да бъде подложен на гласуване на следващото заседание, когато ще продължи разглеждането на закона. Говоря за чл. 114.
Що се касае до чл. 116, аз ще се позова на един прецедент. Това беше Законът за измерванията, където беше създаден подобен консултативен орган - Национален съвет по метрология, но след обсъждане на един подобен неясен текст, след това в комисията беше ясно разписан съставът на този консултативен орган. Първо, като състав, тоест брой на членовете, второ, като участие на министерствата, на академичните институции и висшите училища и на неправителствените организации, като беше спазено едно ясно правило, че втората и третата група трябва да бъдат повече на брой, да имат мнозинство по отношение на представителите на министерството.
Смятам, че това е необходимо, защото иначе този текст позволява да се създаде какъвто и да е Национален съвет по биологичното разнообразие.
А що се касае до ал. 3, изрично е разписано, че само дейността на Националния съвет се определя с правилник, и дори и да искаме там да добавим състава, това не може да се направи при гласуване на второ четене. Поради което, господин председателю, формално предлагам да се отложи гласуването на чл. 114 и 116 поради мотивите, които изложих. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Други предложения? Няма.
Ще подложа на гласуване предложенията, както са направени.
Първо, предложението на господин Мутафчиев. 
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Има процедура да се отложи. Трябва да се гласува това предложение. Неговото е процедурно, а моето е конкретно предложение по второ четене - да отпадне. Нали разбирате?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Добре.
Благодаря Ви, господин Мутафчиев. Неоценима е помощта Ви в обсъждането на пета, шеста и седма глава.
Тогава подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Иванов за отлагане на гласуването по чл. 114 и чл. 116. Разбираме, че няма как да вмъкнем думата "съставът". Би било изнасилване на правилника, така че не ми се иска аз да оглавявам такива действия. 
В такъв случай подлагам на гласуване чл. 114 и чл. 116 да бъдат отложени.
Моля да гласувате.
Гласували 118 народни представители: за 50, против 67, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (ПСОДС, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Господин Костов, заповядайте за процедура.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, скъпи госпожи и господа народни представители! Моля ви, господин председател, гласуването по тези текстове да се повтори, защото, вникнете в същността на предложението, тези текстове не са коректни. Трябва да се поправят.
Какво значи "създава се"? Кой го създава? Господин Корнезов ли го създава или господин Асен Агов го създава? 
Трябва да се пише кой създава това нещо! Недейте първосигнално да натискате копчето, след като този текст явно трябва да се коригира. Затова моля, господин председател, да прегласуваме това предложение.
Не искам да се спирам на това, което преди малко казаха и господин Мутафчиев, и господин Иванов. Но Ви моля да се прегласува и действително да се отложи това нещо само в името на коректната законодателна дейност на парламента. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Разбрах Ви, господин Костов. Благодаря Ви.
Подлагам на прегласуване процедурното предложение на господин Иван Иванов да се отложи гласуването по чл. 114 и чл. 116. Моля, гласувайте.
Гласували 144 народни представители: за 75, против 68, въздържал се 1.
Предложението се приема.
Следващото предложение е на господин Мутафчиев, но то вече не може да се подлага на гласуване. Това предложение отпада.
В такъв случай има ли други изказвания по други членове в глави пета, шеста и седма? Не виждам.
Тогава подлагам на гласуване членовете на глава пета, шеста и седма, без чл. 114 и 116, по които беше гласувано отлагане. Моля, гласувайте.
Гласували 122 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 14.
Членовете на глава пета, шеста и седма, без чл. 114 и чл. 116, по които гласуването беше отложено, се приемат.
Моля да преминем към Допълнителните разпоредби.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: "Допълнителна разпоредба".
Комисията подкрепя текста на вносителя за това наименование.
За § 1 са постъпили предложения на народния представител Иван Искров.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на доц. Борислав Великов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 1.
"§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Благоприятно състояние на видовете" е, когато: 
а) данните за динамиката на популациите на вида показват, че този вид е и ще остане жизнеспособен елемент на природното местообитание;
б) естественият район на разпространение на този вид не намалява и не съществува тенденция да намалее в обозримо бъдеще;
в) е налице достатъчно голямо местообитание, което осигурява преживяването на популациите на този вид.
2. "Благоприятно състояние на природно местообитание" е, когато:
а) площта на неговото естествено разпространение е постоянна или се разширява;
б) неговата структура и специфични функции осигуряват дългосрочното му съществуване;
в) състоянието на характерните за него видове е благоприятно.
3. "Ботаническа градина" е институция, която поддържа колекции от живи растения за нуждите на експерименталните ботанически изследвания, естественонаучното и природозащитно образование и възпитание и е отворена за посещение повече от пет месеца в годината.
4. "Вивариум" е изкуствено подготвено място за отглеждане на диви животни.
5. "Вид" е група от морфологично сходни организми, имащи общ произход, които са потенциално способни да обменят помежду си генетичен материал в естествени условия.
6. "Влажна зона" е район, включващ езера, блата, мочурища, торфища или други водни площи, независимо дали са естествени или изкуствени, постоянни или временни, с вода, която е статична или течаща, прясна, полуосолена или солена, включително морска вода, чиято дълбочина или отлив не надхвърля 6 м.
7. "Внасяне" е въвеждане на митническата територия на Република България на екземпляр, включително екземпляр, уловен в морска среда, която не е под юрисдикцията на никоя държава.
8. "Водни площи", са териториите от горския фонд, поземления фонд и континенталния шелф и изключителната икономическа зона, залети с вода.
9. "Възстановяване" е пресъздаване в естествени условия на съобщества от организми, екосистеми и комплекси от тях по модел на естествено съществуващите или създаване на условия за повторно възникване или увеличаване числеността на природни популации.
10. "Генетичен материал" са материали от растителен или животински произход, съдържащи функционални единици на наследственост.
11. "Генетични ресурси" са генетичен материал с реална или потенциална стойност.
12. "Гори" са горите и земите в горския фонд по смисъла на Закона за горите.
13. "Дата на придобиване" е датата, на която екземплярът е взет от дивата природа, роден на затворено или изкуствено размножен, придобит при търговски отношения или размяна.
14. "Дендрариум" е жива колекция от дървета и храсти върху определена територия, организирана по систематичен, географски или друг научен принцип.
15. "Екземпляр" е всяко животно или растение, живо или мъртво, всяка лесно разпознаваема част от тялото или всеки продукт, получен от животното или растението, както и всяка друга стока, която въз основа на съпроводителен документ, опаковка, означение, етикет или друго обстоятелство може да се идентифицира като част или дериват от животно или растение.
16. "Екземпляр, отгледан на затворено" е екземпляр от животински вид, роден, излюпен и отгледан на затворено, или екземпляр от растителен вид, размножен изкуствено. Изкуствено размножен екземпляр е този, който е получен чрез репродукция в среда, създадена или модифицирана от човека и под негов контрол, който при животните произхожда най-малко от второ поколение, отглеждано от човека без добавка на генетичен материал от дивата природа.
17. "Екосистема" е динамичен комплекс от растителни, животински и микроорганизмови съобщества и тяхната нежива околна среда, които си взаимодействат като функционална единица със специфични взаимосвързани процеси и специфичен общ облик.
18. "Ендемичен вид" е този, който се среща само в определен географски район.
19. "Застрашен вид" е този, който е заплашен от изчезване в целия си ареал или в голяма част от него.
20. "Земи" са селскостопанските земи по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
21. "Зоологическа градина" е постоянно заведение, където животни от диви видове се държат с цел да се показват пред публика в продължение на повече от 7 дни в годината, с изключение на циркове, магазини за животни и други заведения, които не показват пред публика значителен брой животни или видове.
22. "Изнасяне" е извеждане извън митническата територия на Република България на екземпляр.
23. "Колекция" е сбирка от екземпляри от растителни или животински видове (включително семена или други размножителни материали), отглеждани или съхранявани при контролирани от човека условия и предназначени за научни и образователни цели или за целите на опазването и възстановяването на видовете.
24. "КОРИНЕ място" е територия, описана по стандартната международна методика на проекта на Съвета на Европа "КОРИНЕ биотопи".
25. "Ландшафт" е територия, специфичният облик и елементите на която са възникнали като резултат на действия и взаимодействия между природни и/или човешки фактори.
26. "Местообитание на вид" е районът, определен от специфични абиотични и биотични фактори, в който този вид се намира постоянно или временно в някой от стадиите на своя жизнен цикъл.
27. "Организъм" е всяко живо тяло, което e съставено от съгласувано действащи органи и съществува самостоятелно. Организмът е индивид в популация от отделен вид.
28. "Орнитологично важно място" е територия от международна значимост за опазване на птиците, описана по стандартната международна методика на Бърд Лайф Интернешънъл.
29. "Популация" е териториално обособена съвкупност от индивиди от един и същи вид, които могат свободно да обменят генетичен материал помежду си.
30. "Потенциално застрашен вид" е този, за който е вероятно скорошното му преминаване в категорията на застрашените видове, ако факторите, причинили заплахата, продължават да съществуват.
31. "Природно местообитание" е естествени или близки до естествените сухоземни или акваториални области, характеризиращи се с характерни географски, абиотични и биотични особености, придаващи им специфичен облик.
32. "Първостепенен обществен интерес" е този, свързан с общественото здраве, националната сигурност, изключително благоприятни въздействия върху околната среда, както и със специфични обществено значими задължения по отношение на транспортни, енергийни и комуникационни системи.
33. "Рамсарско място" е влажна зона, която отговаря на критериите на "Конвенцията по влажните зони" с международно значение, по-специално като местообитание за водолюбиви птици (Рамсарска конвенция), обн. "Държавен вестник", бр. 56 от 1992 г.
34. "Рядък вид" е този, чиито популации са многобройни, разпръснати или зависими от специфични фактори и ако не непосредствено, то косвено е застрашен или потенциално застрашен по смисъла на т. 19 и т. 30.
35. "Спасителен център" е юридическо или физическо лице, определено от министъра на околната среда и водите, което се грижи за конфискувани живи екземпляри.
36. "Съхранение" е всички мерки, които са необходими за запазване или възстановяване на природните местообитания и популациите на диви растителни и животински видове в благоприятно състояние.
37. "Таксон" е общото наименование на класификационните единици, към които се отнасят подвидът, видът и по-високите единици от ниво вид.
38. "Устойчиво управление" е управление на ползването, развитието и опазването на природните ресурси по начин и степен, които дават възможност на настоящите поколения и общности да си осигуряват социални, икономически и културни блага, без да се:
а) намалява възможността на бъдещите поколения и общности да задоволяват социални, икономически и културни нужди;
б) нарушава способността на екосистемите да осъществяват своите почвозащитни и климаторегулиращи функции;
в) намалява значително биологичното разнообразие.
39. "Фауна" са всички видове животни в определен район.
40 "Флора" са всички видове растения в определен район."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Чакъров.
Има думата господин Жотев.
ПЕТЪР ЖОТЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, предлагам редакционна поправка в § 1, т. 2, подточка "б", цитирам:
"б) естественият район на разпространение на този вид не намалява и не съществува тенденция да намалее в обозримо бъдеще;".
Предлагам да отпадне краят на изречението - "да намалее в обозримо бъдеще". Няма как да бъде преценено колко е дълго обозримото бъдеще по време. Самата дума "обозримо" е привнесена от друг език. Затова предлагам следния проект на окончателна редакция:
"б) естественият район на разпространение на този вид не намалява и не е налице тенденция към намаляване;". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Жотев.
Има ли други желаещи за изказване или други предложения? Не виждам.
Ще подложа на гласуване предложението на народния представител Петър Жотев - "естественият район на разпространение на този вид не намалява и не е налице тенденция към намаляване", като отпадне изразът за обозримото бъдеще.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 53, против 40, въздържали се 9.
Предложението се приема.
Току-що гласувахме поправката в § 1, т. 2, подточка "б".
А сега да гласуваме целия § 1 на Допълнителната разпоредба.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 2.
Допълнителната разпоредба се приема.
Господин Чакъров, моля да докладвате преходните и заключителните разпоредби.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: "Преходни и заключителни разпоредби". 
Комисията подкрепя текста на вносителя за това наименование.
"§ 2. В срок до четири години от влизането в сила на този закон, министърът на околната среда и водите внася в Министерския съвет списъка по чл. 10, ал. 3."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
"§ 3. В срок до шест месеца от влизането в сила на този закон, министърът на околната среда и водите внася в Министерския съвет проект на наредбата по чл. 66, ал. 6."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
"§ 4. В срок до една година от влизането в сила на този закон всички физически и юридически лица, притежаващи екземпляри от видове по чл. 70, т. 1 и 2, ги регистрират по реда на глава четвърта, раздел IV."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
"§ 5. В срок до една година от влизането в сила на този закон всички физически и юридически лица по чл. 60, ал. 1 подават необходимата информация за вписване в регистрите по чл. 63."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
"§ 6. В срок до една година от влизането в сила на този закон, лицата по чл. 96, ал. 1 представят списъците по чл. 96, ал. 2."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
По § 7. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 7:
"§ 7. В срок до четири години от обнародване в "Държавен вестник" на наредбата по чл. 61, ал. 1, собствениците на зоологически градини са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на наредбата и да подадат заявление за издаване на лиценз."
По § 8 е постъпило предложение на доц. Борислав Великов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 8: 
"§ 8.	(1) Буферните зони около резервати и поддържани резервати, без тези, попадащи в национални паркове, обявени по реда на отменения Закон за защита на природата, запазват своите граници и режими, освен ако не са променени по реда на глава втора, раздел IV на този закон.
	(2) Буферните зони около резервати, попадащи в национални паркове, се заличават с този закон.
	(3) Вековните дървета, обявени за защитени по реда на отменения Закон за защита на природата запазват своите режими, освен ако не са заличени по реда на глава пета на този закон.
§ 9. Този закон отменя Закона за защита на природата (обн., ДВ, бр. 47 от 1967 г.; изм. и доп., бр. 3 от 1977 г., бр. 39 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 86 от 1991 г., бр. 85 от 1997 г., бр. 11 и 133 от 1998 г. и бр. 29 от 2000 г.)."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
По § 10. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 10:
"§ 10. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн. ДВ, бр. 78 от 2000 г., изм. бр. 26 от 2001 г.) в приложението към чл. 5, ал. 2, т. 1 и ал. 5 се правят следните изменения:
1. Точка 6. Мечка (Ursus arctos L.) се отменя;
2. Точка 23. Голям корморан (Phalacrocorax carbo L.) се отменя."
За § 11 е постъпило предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 11:
"§ 11. В Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп. бр. 98 от 1999 г., бр. 28, бр. 48 и 78 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1, т. 5 думите "над 25 на сто" се заличават;
б) в ал. 4 на края се добавя "и положително решение на Националния съвет по биологичното разнообразие".
2. В чл. 38 се правят следните допълнения:
а) в ал. 3 след думата "взема" се добавя "с обикновено мнозинство";
б) създават се ал. 4 и 5:
"(4) Членове на комисията, които не са съгласни с взето решение за приемане на предложението и са подписали протокола с особено мнение, го мотивират писмено в 3-дневен срок. Особените мнения се прилагат към протокола.
(5) В случаите по ал. 4 министърът на околната среда и водите взема окончателното решение за обявяване на защитената територия или за отхвърляне на предложението."

3. В чл. 39, ал. 1 думите "съгласно предложението на комисията по чл. 38" се заменят с "при положителни решения по чл. 38, ал. 3 и 5".
4. В чл. 42 се създава ал. 6:
	   "(6) Със заповед по ал. 5 и без спазване на процедурите по ал. 1 може да се актуализира площта на защитената територия, когато корекцията произтича от по-точни замервания и не е свързана с промяна на определените граници на защитената територия."
5. В чл. 67 се създава ал. 3:
 	   "(3) Охраната на отделни резервати и поддържани резервати, извън границите на националните паркове, може да се предоставя от министъра на околната среда и водите на други органи на изпълнителната власт или на общини."
6. В чл. 74 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 т. 1 и 4 се отменят;
б) в ал. 3 думите "утвърден от Министерския съвет" се заменят с "определен от министъра на околната среда и водите".
7. Член 75 се отменя.
8. В чл. 79, ал. 3 след думата "лесничейства" се добавя "и дирекциите на природни паркове".
9. Член 86 се отменя.
10. В Приложение № 1 четвъртата колона на таблицата и текстът след таблицата се заличават.
11. В Приложение № 2 четвъртата колона на таблицата се заличава."
"§ 12. В Закона за горите (обн. ДВ, бр. 125 от 1997 г., изм. и доп., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г.) в чл. 3, ал. 2 накрая се добавя ", освен в случаите по чл. 67, ал. 3 от Закона за защитените територии"."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
"§ 13. Изпълнението на този закон се възлага на министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието и горите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на финансите и на кметовете на общините."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Чакъров.
Има ли изказвания?
Господин Тошев, заповядайте.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (ПСОДС): Благодаря, господин председателю.
Уважаеми народни представители! По § 11 имам следните предложения:
Първо, буква "а" в т. 1 да отпадне.
Второто ми предложение е т. 4, т. 10 и т. 11 да отпаднат. Казвам, че е второ предложение, защото те са свързани.
Бих искал да мотивирам първото си предложение с това, че се касае за резервати, при които се предвижда досега, ако са засегнати над 25 на сто, да има намеса. Става въпрос не за поддържани резервати, в които се допуска намеса, а в резервати, където биологичното разнообразие е редно да бъде запазено такова, каквото е. И затова с отмяната на тази ограничителна разпоредба от 25 на сто означава, че у нас няма да има защитени територии, които ще имат една по-висока гаранция, че няма да има човешка намеса в тях, каквито са някои защитени територии в Съединените щати, в Африка и т.н. и които наистина могат да се смятат за части от дивата природа, които не са подложени на човешко въздействие.
Спорен е въпросът дали трябва да има и 25 на сто, но се допуска, че при някои значителни въздействия върху защитени територии трябва да има известна намеса, за да се спасят. Но ако не оставим на природата сама да се справи с такива проблеми, които не засягат повече от 25 на сто от територията, това означава, че може при случай, когато някой предложи да има намеса и съветът реши положително този въпрос, да се извърши такава намеса, което според мен не е желателно и ще понижи категорията на тези обекти.
Второто предложение - да отпаднат т. 4, т. 10 и т. 11 - е свързано с въпроса за собствеността върху изключителна държавна собственост. Както е известно, националните паркове и резерватите са изключителна държавна собственост, по която принципал е Народното събрание. Следователно, Народното събрание единствено може да нанася корекции по отношение на площта на тези защитени територии, независимо дали те се правят поради по-точни или по-неточни измервания или каквито и да е други причини. Тук е записано, че става въпрос за случаи, когато не се променят границите, но въпреки всичко смятам, че този въпрос е конституционен и с тази поправка се изземва правомощието на Народното събрание да бъде изключителен принципал на тези територии.
В предишното Народно събрание имахме големи дискусии дали самото Народно събрание трябва да определи тази площ и се постигна един пълен консенсус, че трябва в таблицата, която определя защитените територии, да се отбележи каква е площта. Сега се предлага със заповед на министъра тази площ да бъде променяна, ако са извършвани по-точни измервания.
Смятам, че по този начин се прави опит да се изземе правомощие на Народното събрание, като се мотивира, че това е технически въпрос, маловажен и е целесъобразно да бъде облекчена процедурата. Но аз смятам, че въпросът от гледна точка на Конституцията е категоричен и принципал на изключителната държавна собственост е Народното събрание.
Друг е въпросът, че заповедта на министъра определя режима на тези защитени територии и по-нататък произтичащите от това последствия. Самата изключителна държавна собственост се определя от Народното събрание. Ето защо, господин председателю, предлагам да отпаднат тези текстове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Господин Тошев, бихте ли ми помогнали, още веднъж да ми кажете точно кои текстове искате да отпаднат. Разбрах, че т. 4, 10 и 11...
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Това параграфи ли са или точки?
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Точка 4, т. 10 и т. 11 като едно предложение, тъй като те са свързани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Точките в § 11, така ли?
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Точка 4 гласи:
"4. В чл. 42 се създава ал. 6:
	   "(6) Със заповед по ал. 5 и без спазване на процедурите по ал. 1 може да се актуализира площта..." И така нататък.
Тук бих искал също да допълня, че тази изключителна държавна собственост се създава на основание чл. 18, ал. 1 от Конституцията, със закон, който е Законът за защитените територии. Това е моят аргумент да настоявам да се спази Конституцията и да не се изземват права на Народното събрание като изключителен принципал върху тази изключителна държавна собственост, дори когато става въпрос за технически корекции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Мнение на министерството.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ФАТМЕ ИЛИАЗ: Благодаря, господин председателю.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Бих искала да изразя становището на Министерството на околната среда и водите по отношение на предложенията на народния представител Лъчезар Тошев.
Първо, по отношение на § 11, т. 4, т. 10 и т. 11. В чл. 16, ал. 5 на Закона за защитените територии е визирано, че в резерватите може да се влезе и при потушаване на пожари, както и да се правят санитарни мероприятия в горите, увредени над 25%. Но намесата става с разрешение на министъра на околната среда и водите след наличие на положително научно становище на Българска академия на науките.
Министерството на околната среда и водите подкрепя идеята на вносителя за отпадане на 25-те процента, поради следните съображения:
Първо, този ограничител сам по себе си е определен субективно. Това би могло да бъде както 40%, така и 10%.

Въпросът ми е: въз основа на какъв критерий се определя този процент на увреждане?
Вторият ми аргумент в защита на това е, че дори ако се приеме процентното определяне на уврежданията, не става ясно дали 25-те процента се отнасят за дървесния запас на 25 на сто от площта на резервата или 25 на сто увреден запас от целия резерват.
Третият ми аргумент е, че Министерството на околната среда и водите не е институция със стопански функции и опасенията, че ако отпадне този ограничител, ще се създадат условия за недобросъвестни решения на министъра за извършване на сеч и в резервати при всякакви случаи на увреждания, считаме, че са абсолютно неоснователни.
Четвъртият ми аргумент по отношение на нашата подкрепа за текста на вносителя е, че дори при отпадане на процента на увреждане, законът запазва строгостта си, защото санитарни действия и намеса в резерватите биха могли да се осъществят единствено след научно становище на БАН и на Националния съвет по биологично разнообразие, който съвет се създава с този закон и в който съвет има широко представителство на всички заинтересовани ведомства и учреждения, а така също и представители на гражданското общество - неправителствени организации.
Що се касае до второто предложение на народния представител господин Лъчезар Тошев, то се отнася до § 11, т. 1, буква "а" от закона, вие знаете, че в страната са разработени компютърни модели във връзка с възстановяване на собствеността в поземления и горския фонд. Върху картите по собствеността се нанасят и границите на защитените територии. Точно нанесените граници върху споменатата карта и изчислените площи е процес, който не се знае кога ще приключи. Вече установяваме, че във всички случаи ще има разлика между площта, определена със заповед за обявяване на защитена територия и тази, установена със земеразделителните планове. Тоест, установяването на разликите ще бъде един много продължителен процес. Това означава, че за всяка защитена територия след установяване на точната й площ ще трябва съгласно Закона за защитените територии да започнат продължителни процедури за формалното актуализиране на площта в същите граници на обектите.
Например, вие знаете, че в страната ни в момента има 90 обявени резервата и 3 национални парка, което означава, че с тези формални промени ще се осъществи свикване на най-малко 93 обществени обсъждания, назначаване на 93 комисии с участието на министерството, областните управители, общините и др., изготвяне на 90 законопроекта и приемането им от Министерския съвет, приемането на 93 закона от Народното събрание. И всичко това заради една формалност, която не е свързана с промяна границата на тези обекти.
Изход от това положение е да отпаднат колонките с площи в Приложения 1 и 2, съответно описанията на националните паркове в Приложение 1 от Закона за защитените територии. Смятаме, че е достатъчно в приложенията да останат атрибути, свързани с имената на парковете и на резерватите и документите, с които се обявяват съответните граници. С това Законът за защитените територии изпълнява изискването на чл. 11 от Конституцията със закон да се определят парковете и резерватите, имащи нужната обществена значимост. В подкрепа на тази теза например в Закона за горите са посочени само категориите гори, които са изключителна държавна собственост, без да се описват конкретните обекти и техните площи.
В тази връзка Министерството на околната среда и водите подкрепя текста на вносителя по § 11, т. 4, 10 и 11, защото в крайна сметка прилагането на закона не трябва да се усложнява с някакви допълнителни процедури и изисквания. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, госпожо.
Господин Иванов, заповядайте, имате думата.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Искам да взема отношение по предложения § 4, т. 4, която касае чл. 42 от Закона за защитените територии и по-специално създаването на ал. 6. Искам да взема отношение, защото разискването по този нов текст до голяма степен засяга прерогативите на народното представителство.
Изрично, съгласно чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България, като изключителна държавна собственост са упоменати част от защитените територии. По същество изключителна държавна собственост се явяват националните паркове и резерватите. Така формулираният от вносителя с предложение между първо и второ четене текст на новосъздадената ал. 6 позволява актуализирането на площта на защитените територии със заповед на министъра без спазването на процедурите по ал. 1. По такъв начин се заобикаля волята на Народното събрание, което е упълномощено единствено чрез закон да определя територията и границите на тези защитени територии.
Тук беше казано, че едва ли не трябва да има 103 закона за тези територии. Категорично не мога да се съглася с това, защото Законът за защитените територии е един и той е действително единен закон, който третира както трите национални парка, така и стоте резервата. И ако в крайна сметка след завършването на този действително дълъг и мъчителен процес на прецизно определяне на границите се наложи някаква корекция, това естествено може да бъде направено с един-единствен Закон за изменение и допълнение на Закона за защитените територии, в който закон да бъде упоменато изрично кои граници се променят. Тогава именно тук народните представители ще изразят отношение и до голяма степен ще решат този въпрос. Не мога да приема, че това може да стане със заповед на министъра, защото по такъв начин на него му се предоставят права, които нито Конституцията, нито Законът за защитените територии му позволяват.
Още нещо. Мотивът, който е написан тук за по-точните замервания, оставям настрана факта, че в българския език има една-единствена дума и тя е измервания, а не замервания, но какво означава по-точни измервания? Ако има някакви реституционни претенции, те не са свързани с измерванията.
В крайна сметка, уважаеми колеги, убеден съм, че така предложената ни нова ал. 6 на чл. 42 отнема права на Народното събрание и позволява да се злоупотреби с определяне на границите на защитените територии. По същество това, което е записано тук, че може да бъде актуализирана площта, без да се променят границите, е един правен абсурд, защото ако вземете всички примери, всяка промяна на площта означава промяна на границите и това се разбира от само себе си.
Завършвам, като апелирам да не бъде приета така предложената ал. 6 на чл. 42. Считам впрочем, че това е един въпрос, по който трябва да се произнесат юристите, които съвсем ясно трябва да потвърдят, че чл. 18, ал. 1 на Конституцията на Република България ще бъде нарушена, ако ние гласуваме тази новосъздаваща се ал. 6 на чл. 42. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Ако правилно тълкувам това, което Вие предлагате, е да подкрепите отпадането на т. 4 в § 11. Тоест, това, което направи народният представител Лъчезар Тошев.
Предложенията, които са направени от народните представители, са следните. Има две предложения т. 4 да отпадне от § 11. 
Народният представител Лъчезар Тошев направи предложение т. 10 и 11 също да отпаднат, както и т. 1а в § 11.
Господин Кушлев, имате думата.
СТОЯН КУШЛЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Аз бих искал да взема отношение, уважаеми дами и господа народни представители, по няколко текста на Преходните и заключителни разпоредби.
Първият от тях се отнася до § 10 за отпадането в Закона за лова на големия корморан като обект на лов.
Никой от нас не се съмнява, че мечката трябва да бъде защитена. У нас исторически мечката е забранена още със Закона от 1926 г., когато е установена забрана за този вид. И именно благодарение на тази забрана от близо стотина мечки през 1926 г. ние сега имаме една популация от близо 900 мечки. В продължение на повече от 75 години мечката практически е защитена от закона, без да е отпаднала от Закона за лова като обект на лов. 
Искам само да поясня. Аз не възразявам срещу отпадането на мечката като обект на лов от Закона за лова. Но ловуването на мечки-стръвници, тоест на отделни екземпляри, които нанасят сериозни щети на селското стопанство, специално на животновъдството, като изключение и в бъдеще трябва да остане при онзи режим, който и сега е предвиден - само за онези екземпляри, които нанасят сериозни щети и които в определени случаи, това са мечките-стръвници, могат да представляват опасност за човека, за неговото здраве и живот, особено за туристите в планинските територии и националните паркове.
Така че, изразявайки съгласие за отпадането на мечката като обект на лов, смятам, че трябва да се запази изключението за ловуването на онези видове, които нанасят щети на селското стопанство и представляват заплаха за здравето и живота на хората.
По втората точка. Големият корморан сега представлява напаст за рибното стопанство не само в България, но и за цяла Европа. В това отношение има изменение на европейските директиви и ми се струва, че изключването на големия корморан като обект на лов ще бъде грешка. Той е един от най-разпространените видове в България в момента. Няма да скрия от вас, преди 2 дни бях на Дунава, огромни ята от големи корморани атакуваха в плитчините на Дунава рибните запаси, особено дребната риба, която възпроизвежда рибните запаси в реката. Аз разбирам, че имаме определени международни затруднения, но ако с този акт изключим големия корморан от обектите на лов, това ще бъде един лош знак най-напред за онези, които извършват риборазвъдната дейност в страната, която и без това функционира при трудни финансови и икономически условия и които най-много страдат от тази напаст. Обикновено големият корморан унищожава онези ресурси, с които ние възстановяваме рибните запаси. 
Затова предлагам т. 2 да отпадне. Тоест, отменяме само за мечката, а големият корморан да остане като обект на лов. 
Следващата ми бележка се отнася до § 11, т. 1. В тази насока подкрепям проекта на вносителите и споделям казаното от представителите на Министерството на околната среда и водите. 
Какво имам предвид, уважаеми колеги? Действително в Закона за защитените територии за мен този процент, тоест, когато са увредени 25 процента от територията на природния резерват е допустима човешката намеса, е взет субективно. Ние можем да бъдем изправени пред такива случаи, които да тревожат общественото мнение, които да застрашават здравето или даже живота на хората и да представляват потенциална опасност за определени региони в страната, ако не допуснем при изключителни случаи и при определени обективни гаранции, които според мен законът създава - това е положителното становище на Българската академия на науките и положителното становище на създавания с този закон Национален съвет по биологичното разнообразие - за човешка намеса. Аз даже бих казал, че и в момента съществуват примери за подобно трудно положение, от което без промяната на закона ние не можем да излезем. Не става въпрос за някакви икономически или комерчески интереси, но да вземем за пример това, което стана преди повече от една година в резервата "Бистришко бранище" на Витоша. В момента 25 000 куб. м суха дървесина лежи там. Това е 6 процента от територията на резервата. Съгласно закона ние не можем да пипаме нищо. При възникването на един случаен пожар ние поставяме в опасност целия природен парк "Витоша". Имайте предвид, че ако тези 25 000 куб. м дървесина пламнат, няма техническа възможност никой да загаси този пожар. Той ще обхване огромни площи и ще бъде практически неконтролируем. Аз не пледирам да отидем да изсечем тази дървесина, с този проблем се занимава Комисията по околната среда и водите и бяхме в безизходица. Но там е застрашено най-напред село Бистрица. Затова бих казал, че при възникване на такъв пожар, който може да бъде и умишлен, отговорност ще носи министърът на околната среда и водите и не бих искал да казвам какво ще бъде общественото мнение в страната и какви ще бъдат политическите последици от такъв пожар.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Там бяхме фундаменталисти, когато го решавахме.
СТОЯН КУШЛЕВ: Колеги, мисля, че ние можем, като създадем обективни гаранции след вземането на научното мнение на водещата научна институция в страната, каквато е Българската академия на науките, и на този Консултативен съвет, да приемем, че при определени случаи ще се допусне човешка намеса тогава, когато важни, изключително държавни и обществени интереси налагат това с оглед гарантиране здравето и живота на хората.
Затова аз ще гласувам за това предложение.
И второто предложение, що се отнася до промяната на чл. 42, ал. 6. Аз споделям едно друго мнение, което ще защитя пред вас. За мен въпросът е принципен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Господин Кушлев, ще ми простите ли, ще Ви прекъсна за малко. По т. 1 Вие на практика не направихте предложение, а подкрепихте предложението на вносителя. Това може да стане чрез едно натискане на бутона, не е необходимо толкова дълго да говорим, за да изразим подкрепа за това нещо.
На второ място, ако ще направите така и за чл. 6, аз предлагам наистина да помислите дали с едно гласуване не бихте могли да изразите доста по-лаконично своето мнение. Защото това е второ четене на закона и по него могат да се правят единствено предложения за редакционни поправки или за отпадане на текстове. Така гласи правилникът. Затова Ви моля, тъй като засега чух единствено Вашето предложение за добавка в т. 1 на § 10, което не може да стане, защото трябва да бъде направено в писмен вид преди гледането на закона, единственото, което може да се приеме от Вашето предложение, е да отпадне т. 2 в § 10.
СТОЯН КУШЛЕВ: Уважаеми господин председател, аз Ви моля да имате предвид, че аз съм един от вносителите на този законопроект. Така че аз винаги мога да защитя като един от вносителите...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Не, това става на първо четене, а не на второ четене, господин Кушлев. Това става при общия политически дебат на първо четене. Съжалявам, че трябва да напомня тези разпоредби на правилника, но те са абсолютно валидни за всички народни представители и аз Ви моля да се съобразите. Ако имате да направите предложения по т. 6 на § 11, има ограничение за изказванията от 5 минути. Така че, общо взето, сме в доста сериозно нарушение на правилника, господин Кушлев.
 
СТОЯН КУШЛЕВ: Благодаря Ви, аз приключвам, уважаеми господин председател. Ще споделя само с уважаемите народни представители, че за мен точното измерване на територията представлява акт на управление, а не акт на разпореждане, така както се тълкува от колегите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Кушлев.
Напомням на народното представителство, че могат да се правят предложения за отпадане на текстове, за редакционни поправки и с това нещата се приключват, като всяко предложение се мотивира в рамките на 5 минути.
Съжалявам, че трябва да напомня за някои тези точки от правилника.
Има ли други изказвания по тези точки?
Има думата заместник-министърът на околната среда и водите.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ФАТМЕ ИЛИЯЗ: Благодаря, господин председателю.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз бих искала да взема отношение от името на Министерството на околната среда и водите по предложението, което направи проф. Кушлев, за отпадането на т. 2 от § 10.
Бих искала да ви напомня, че този закон хармонизира три директиви на Европейския съюз - едната е Директивата за птиците; другата - за защита на дивата флора и фауна, и третата - за отглеждане на диви птици при неестествени условия.
Бих искала да подчертая, че съгласно Директивата за птиците големият корморан не е обект на ловуване. Ние като страна, която сме кандидат-членка за Европейския съюз, сме длъжни да хармонизираме нашето законодателство с директивите на Европейския съюз. Включването на големия корморан като обект на ловуване би означавало не напълно хармонизиране на Директивата за птиците.
По отношение на аргументите, изтъкнати от проф. Кушлев, бих искала да посоча чл. 48, ал. 2, който вече беше гласуван от парламента днес, където се предвиждат изключения от защита при следните обстоятелства: "за предпазване от сериозно увреждане на селскостопански култури, добитък, гори, води, рибарници и други видове имоти". Така че, уважаеми проф. Кушлев, тези изключения се допускат в закона и тези неща биха могли да се уредят при такова увреждане от големия корморан. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, госпожо заместник-министър.
Заповядайте, господин Жотев, разполагате с една минута до края на заседанието.
ПЕТЪР ЖОТЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Макар че сме в края на работния ден и вероятно много от нас са изморени, бих искал да взема отношение по въпроса, който постави господин Кушлев, тъй като чухме отрицателно становище на Министерството на околната среда и водите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Господин Жотев, ...
ПЕТЪР ЖОТЕВ: Господин председател, моите уважения към Вас, но в момента с нищо не нарушавам правилника, за да ми правите забележка. Моля Ви да ме оставите да говоря.
Предлагам този въпрос или да бъде отложен, или да отпадне т. 2 от § 10, тоест големият корморан да бъде обект на лов.
Първо, искам да декларирам, че нямам никакъв материален интерес - нито съм собственик, нито арендатор на ловни или риболовни територии. Не защитавам ничий корпоративен интерес.
Искам да подчертая, именно за представителя на Министерството на околната среда и водите, че в десетилетията това министерство е правило много бели. Спомнете си в началото на 70-те години, когато същото това министерство, с някакво друго наименование, вписа чакала в Червената книга. Така десетилетия това животно беше оставено, за да завладее цяла България и от него спасение няма.
Не зная колко фатално ще бъде за приемането на България в Европейския съюз, но едва ли големият корморан ще бъде причина България да не бъде приета днес или утре в Европейския съюз. Това не е сериозно. Когато му дойде времето, както се казва, в последния момент преди да ни приемат ще го хармонизираме, ако е толкова необходимо.
Предлагам този въпрос да бъде преразгледан, за да може в една по-спокойна дискусия да се оценят по-добре "за" и "против" и тази птица да остане обект на лов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Тоест, Вашето предложение е да се отложи гласуването, господин Жотев?
ПЕТЪР ЖОТЕВ: Да отпадне т. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, това е друго предложение.
Очевидно съдбата на Ursus arctos или мечка не може да бъде решена, защото предложението е в несъстоятелност. Обаче има предложение на Лъчезар Тошев от § 11, т. 1 буква "а" да отпадне.
Общо взето времето изтича и ще подложа на гласуване единствено предложенията, направени по тези текстове, а ще отложим за друг ден гласуването на Преходните и заключителни разпоредби.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Господин председател, времето като цяло изтече. Ние в момента сме извън работното време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: В такъв случай няма да подложа абсолютно нищо на гласуване. Ще прочета съобщенията.
Комисията по здравеопазването ще проведе заседание на 10 юли 2002 г., сряда, от 15,00 ч. в сградата на пл. "Княз Александър Батенберг" № 1 в зала 134 при следния дневен ред:
1. Законопроект за трансплантация на органи, тъкани и клетки, № 202-01-14, внесен от Министерския съвет на 21.02.2002 г. - второ четене.
2. Разни. 
Комисията по икономическата политика ще заседава на 10 юли 2002 г., сряда, от 14,30 ч. в зала "Запад" с дневен ред:
1. Избиране на членове на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол.
2. Обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, внесен от Министерския съвет, за второ четене.
На 10 юли, сряда, Комисията по образованието и науката ще има заседание от 15,00 ч. в зала № 142 със следния дневен ред:
Проект за решение за преобразуване на самостоятелен частен колеж по икономика и бизнес-администрация със седалище Ботевград в частно специализирано висше училище с наименование Международно висше бизнес-училище със седалище Ботевград, № 202-03-28, внесен от Министерския съвет на 24 юни 2002 г.
Комисията по земеделието и горите ще проведе заседание на 10 юли 2002 г., сряда, от 16,30 ч. в зала № 130 на пл. "Княз Александър Батенберг" № 1 и на 11 юли 2002 г., четвъртък, от 16,30 ч. в зала № 456 на пл. "Княз Александър Батенберг" № 1 с дневен ред:
1. Обсъждане на доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 102-02-45, внесен от Министерския съвет на 28 декември 2001 г.
2. Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 202-01-01, внесен от Министерския съвет на 17 април 2002 г.
 
3. Обсъждане на доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 202-01-19, внесен от Министерския съвет на 12 април 2002 г.
4. Текущи.
Закривам заседанието. (Звъни.) 

(Закрито в 19,05 ч.) 



Заместник-председатели:
					Камелия Касабова

					Асен Агов

Секретари:
		Гергана Грънчарова

		Весела Лечева