Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1999-04-22

Председателствали: заместник-председателите Иван Куртев и Петя Шопова
Секретари: Виктория Василева и Ивалин Йосифов


ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Откривам заседанието.
Днес рожден ден имат народните представители Красимир Каменов и Тома Деспотов. Да им е честито! (Ръкопляскания.)
За процедура думата има господин Любен Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Господин Соколов го няма и затова се обръщам и към Вас. Е, когато говори опозицията, явно камерите се изключват.
Моля, господин председателю и господин Соколов, ако ме чува, да изпълни своето задължение по чл. 73, ал. 2 от правилника. Той е длъжен, както е била и практиката досега на Народното събрание, да нареди да се раздаде на народните представители проектът за решение за референдум относно предоставянето на въздушното пространство на Република България за бомбардировки над Съюзна република Югославия. Шестдесет и пет народни представители искат референдум. Народът иска референдум. (Смях от мнозинството.) А вие, господа, защо се страхувате от българския народ?
Ако нашето решение, подписано от 65 народни представители, противоречи на Конституцията, то единствено компетентният орган е Конституционният съд, а не председателят на Народното събрание. Стопирайки нашето искане за референдум, господин Соколов се олицетворява не само в парламентарен цербер, но се вживява и в един конституционен цербер. 
Но доколкото ми е известно господин Соколов не е Конституционен съд. Така че господин Соколов да не си присвоява правомощия, които няма - правомощия над 65 народни представители. Ако все още в господин Соколов е останала капчица юридическа съвест, той трябва да даде ход на решението за референдум. Другото се нарича страх, панически страх от народния вот.
Иван Костов тръгна за Брюксел с една торба лъжи и снощи се върна с празни ръце. Въпросът е дали българският парламент обаче ще бъде пешкир в ръцете на Иван Костов и иванкостовщината и парламентът да се превърне в един пешкир, с който като Пилат Понтийски ще си измие ръцете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Корнезов, извинявайте...
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: И затова...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Процедурното си предложение трябваше да кажете в рамките на 2-те минути. Моля Ви, напуснете трибуната! (Господин Любен Корнезов продължава да говори при изключени микрофони.)
Благодаря на господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Кога ще раздадете проекта за решение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Ако не е раздаден, ще бъде раздаден. Няма никакво нарушение.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Раздайте го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Ще проверя и ще Ви отговоря.
Моля господин Владислав Костов да продължи с докладването на закона.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Кога ще раздадете проекта за решение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Корнезов, поставяте един въпрос, на който в момента не мога да Ви отговоря. Веднага ще проверя раздадено ли е, не е ли и тогава ще Ви отговоря.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Защо не е раздадено?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не мога да Ви отговоря сега. Казах, че ще направя проверка и ще имате отговор.
Господин Овчаров има думата за процедура.
РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Тъй като нито господин Куртев, нито въобще председателят на Народното събрание и цялото Председателство са готови за това заседание на Народното събрание и имат нужда от допълнителна подготовка, за да се запознаят със ситуацията около внесеното от 65 народни представители искане за референдум, предлагам, господин председателстващ, половин час почивка, през който Вие да се запознаете със състоянието на нещата и с правилника на Народното събрание,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Вие не можете да ми предлагате почивка. Вие можете да поискате в 10,00 ч. почивка от името на парламентарната група.
РУМЕН ОВЧАРОВ: ... с Конституцията на Република България и едва тогава да вземете решение какво може и какво не може в това Народно събрание. Нито Вие, нито господин Соколов...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Овчаров, моля Ви за сериозна процедура, не си измисляйте процедура.
РУМЕН ОВЧАРОВ: Вие не сте човекът, който ще ми казва какво мога да си измислям и какво не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Докато сте на тази трибуна, аз съм човекът, който е длъжен да спазва правилника.
РУМЕН ОВЧАРОВ: Нищо не спазвате. Вие си измисляте правилник в момента. В правилника е казано...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Овчаров, имате ли още нещо по процедурата или не?
РУМЕН ОВЧАРОВ: Имам. Предлагам Ви да прекратите заседанието, да отидете да прочетете правилника и да внесете решението, тъй както изисква Конституцията на Република България, а не Вие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Овчаров.
Председателят не го е разписал още, за да го разпредели на комисиите. (Шум и реплики от залата.) Един момент, за да Ви обясня. Всеки момент ще бъде разписано и разпределено за комисиите и тогава раздадено.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): В кой момент?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Корнезов, моля Ви по-спокойно! Аз Ви обяснявам, а Вие ми крещите. Бъдете малко по-спокоен. Във всички случаи в най-близко време ще бъде разпределен и раздаден.
Господин Костов, заповядайте.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Какво ще гледаме сега?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Ще си гледаме дневния ред, който сме приели.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Гледайте си го. (Парламентарната група на Демократичната левица напуска залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Заповядайте, господин Костов.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вчера стигнахме до глава осма.
"Глава осма - "Опазване на околната среда".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава осма.
"Чл. 76. (1) Труповете на умрели животни, бракуваните суровини и хранителни продукти, отпадъците и конфискатите от животински произход от добивни и преработвателни предприятия и търговски обекти се обезвреждат чрез унищожаване или преработване в екарисажи или утилизационни цехове при технологичен режим, гарантиращ пълната безвредност на крайния продукт.
              (2) Утилизационните цехове по ал. 1 използват суровини само от предприятието, към което са изградени."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 76.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте заглавието на глава осма и чл. 76 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 113 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на глава осма и чл. 76 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 77 има предложение от народния представител Владислав Костов, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 77:
"Чл. 77. (1) Мястото за строеж, проектирането и въвеждането в експлоатация на екарисажи, утилизационни цехове и трупосъбирателни площадки се съгласува с Националната ветеринарномедицинска служба.
	(2) Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа издава разрешение за изграждане и закриване на екарисажи и определя района им на обслужване след съгласуване с министъра на околната среда и водите.
	(3) Контролът върху дейността на екарисажите и безвредността на произведените продукти се извършва от Националната ветеринарномедицинска служба.
	(4) Условията и редът за работа на екарисажите се уреждат с наредба на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 77 така, както е предложен от комисията.
Гласували 113 народни представители: за 113, против и въздържали се няма.
Член 77 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 78. Физическите и юридическите лица, чиято дейност е свързана с добив, преработка, съхранение, реализация и търговия със суровини и продукти от животински произход, съхраняват труповете на животните или отпадъчните продукти в изолирани помещения, контейнери или на оборудвани площадки до предаването им за обезвреждане."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 78. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Калчо Чукаров има думата.
КАЛЧО ЧУКАРОВ (НС): Уважаеми господин председател, колеги! Искам да направя една малка добавка към този член, а тя се състои в следното. Накрая да бъде добавено: "и ги предават задължително и безплатно". 
В досега действащия закон това нещо го имаше, сега е отпаднало. Аз мисля, че това може да се уреди и с наредбата, която ще издаде Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа. Но все пак по-сигурно е, ще има гаранция, че екарисажите наистина ще получават тази суровина задължително и безплатно, с което ще допринесат за опазване на околната среда. Затова предлагам тази добавка от две думи: "задължително и безплатно". Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Чукаров.
Има думата господин Янко Иванов, заместник-генерален директор на Националната ветеринарномедицинска служба.
ЯНКО ИВАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Действително това беше така в стария закон. Но нека да не забравяме, че екарисажите бяха държавни предприятия. Сега те са частни. Има една такава подробност, че когато им се определя район на обслужване, на тях им се дава право да обслужват този район, но те имат и задължението да събират труповете и да ги извозват за обезвреждане. 
Така че по-удачно е да се уреди тази материя впоследствие с наредбата, която ще произтече от закона. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Иванов.
Господин Чукаров, удовлетворява ли Ви това обяснение? 
Поставям на гласуване предложението на господин Калчо Чукаров. Приемаме го като редакционна корекция.
Гласували 124 народни представители: за 68, против 22, въздържали се 34.
Предложението се приема.
Моля, гласувайте чл. 78 така, както е предложен от вносителя и с приетата преди малко добавка към текста.
Отменете гласуването. 
Господин Костов иска думата за процедура.
Имате думата, господин Костов.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Извинявам се, колеги, тук може би не стана съвсем ясно. (Шум и реплики в залата.)
Преди малко господин председателят каза, че се отменя гласуването, защото искам да се прегласува предложението на народния представител Чукаров, като имам предвид, че може би не стана ясно за какво става въпрос.
Тук имаме една хипотеза, че в бъдеще тези екарисажи, които са в процес на приватизация и даже са приватизирани, извършват определена услуга, която трябва да се състои в това да съберат труповете на животните, умрели по една или друга причина, главно поради някакво инфекциозно заболяване...
СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ, от място): Поради лошото ръководство на селското стопанство от вас.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: ... и да се предоставят в екарисажите за изгаряне. Това нещо очевидно, когато държавата го е правила, тя е изразходвала известни средства, които се получават от съответните източници. В момента на тези предприятия трябва да им се заплати за тази услуга. Затова се предвижда тарифа и такси, които да бъдат уредени в материята, за която е казано в ал. 4 на чл. 77 - че условията и редът за работа на екарисажите по горните алинеи се уреждат с наредба на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа.
Така че тук ние не можем да запишем, че те ще бъдат безплатни. Очевидно нищо безплатно няма. Това ще се уреди с наредбата.
БОРИСЛАВ КИТОВ (НС, от място): Ако не вземат животните, какво ще стане тогава?
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Именно, ако не им се заплати, те няма да вземат животните, разбира се. Това е много опасно.
Затова аз моля да бъде прегласувано предложението на господин Чукаров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов. 
Поставям на прегласуване направеното от господин Калчо Чукаров предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 119 народни представители: за 29, против 20, въздържали се 70.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 78 така, както е предложен от вносителя.
Отменете гласуването. 
Пет минути почивка по технически причини. (Звъни.)


(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Заседанието продължава.
Моля господин Костов да докладва.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Чл. 79. Комисията предлага следната редакция на този член:
"Чл. 79. Екарисажите са длъжни да събират и приемат всички животински трупове от територията на определения им район на обслужване."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 79 така, както е предложен от комисията.
Извинете, една корекция, грешката е моя. Ние прекъснахме заседанието по време на гласуването на чл. 78, така че отменете това гласуване. Най-напред трябва да гласуваме чл. 78 така, както е предложен от вносителя.
Моля, гласувайте.
Гласували 116 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 18.
Член 78 е приет.
Господин Костов докладва чл. 79.
Моля, гласувайте чл. 79 така, както е предложен от комисията.
Гласували 116 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 8.
Член 79 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 80 има предложение на народния представител Владислав Костов, което е подкрепено от комисията, и комисията предлага следната редакция на чл. 80:
"Чл. 80. (1) В районите, необхванати от екарисажите, обезвреждането на животинските трупове и другите отпадъци от животински произход се извършва на определени места в съоръжения, определени с наредба на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, и изградени от общините и кметствата под контрола на органите на Националната ветеринарномедицинска служба.
              (2) Разходите по събирането на труповете, загробването и обеззаразяването на околната среда (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезодорация) на съответните съоръжения по ал. 1 са за сметка на общините."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Не виждам желаещи да се изкажат по чл. 80.
Моля, гласувайте чл. 80.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Член 80 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 81. Учебните, научните и производствените институти, станции и лаборатории, ползващи в своята дейност животни, животински продукти, инфекциозни агенти и други техногенни замърсители, са длъжни да вземат мерки за опазване на околната среда."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 81.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте чл. 81 така, както се предлага от вносителя и се подкрепя от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Член 81 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Глава девета - Ветеринарномедицински препарати".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава девета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Моля, гласувайте наименованието на глава девета.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава девета е прието.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 82. Националната ветеринарномедицинска служба определя лекарствената политика в областта на ветеринарната медицина и упражнява контрол върху производството, вноса, износа, съхранението, търговията и употребата на ветеринарномедицински препарати в страната."
Има предложение на народния представител Красимир Каменов чл. 82 да се измени и фактически той предлага да отпаднат думите "определя лекарствената политика". Останалият текст остава същият, какъвто е на вносителя.
Комисията не подкрепи предложението на господин Каменов. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 82.
КРАСИМИР КАМЕНОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Да, благодаря. Господин Каменов оттегля предложението си.
Не виждам други желаещи за дискусия.
Моля, гласувайте чл. 82, както се предлага от вносителя и се подкрепя от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Член 82 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 83. Обект на ветеринарномедицински контрол са:
1. регистрираните и предложените за регистрация ветеринарномедицински препарати;
2. помещенията, съоръженията и условията, при които се произвеждат, съхраняват и продават ветеринарномедицински препарати;
3. изходните суровини, производствения процес и готовата продукция на производителите на ветеринарномедицински препарати;
4. дейността на производителите и търговците на ветеринарномедицински препарати, свързана с качеството на препаратите."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 83.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте чл. 83, както се предлага от вносителя и се подкрепя от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Член 83 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 84 има предложение на народния представител Владислав Костов, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 84:
"Чл. 84. (1) Разрешават се производството, вносът, продажбата и употребата само на регистрирани от Националната ветеринарномедицинска служба ветеринарномедицински препарати.
              (2) Заявления за регистрация на ветеринарномедицински препарати се правят от лицензирани български производители или от чуждестранни производители чрез техни представители в страната или чрез упълномощени от тях лица.
              (3) Решението за регистрация се вписва в регистър на Националната ветеринарномедицинска служба за разрешените за употреба в страната ветеринарномедицински препарати.
              (4) Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
              (5) Условията и редът за регистрация на ветеринарномедицински препарати се уреждат с наредба, издадена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Моля да гласувате чл. 84, както се предлага от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Член 84 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 85. (1) Към Националната ветеринарномедицинска служба се създават специализирани комисии по регистрацията на ветеринарномедицински препарати като постоянно действащи експертни органи:
1. Комисия за лекарствени средства;
2. Комисия по биопрепарати.
(2) В специализираните комисии се включват ветеринарномедицински специалисти, които имат научни постижения и практически опит в съответните сфери на приложение на ветеринарномедицински препарати.
(3) Националната ветеринарномедицинска служба определя състава и утвърждава правилник за работа на комисиите."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 85.
"Чл. 86. Не се изисква регистрация за:
1. лекарствени средства, приготвени в аптека в ограничени количества, по рецепта, издадена от ветеринарен лекар;
2. субстанции, предназначени за приготвяне на ветеринарномедицински препарати;
3. нефармацевтични продукти;
4. оборноспецифични имунологични препарати;
5. лекарствените средства, намиращи се във фаза на изпитване;
6. ветеринарномедицински препарати, приготвени по поръчка и рецептура на чуждестранен възложител и предназначени само за износ;
7. среди за съхранение на сперма, яйцеклетки и ембриони."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 86.
"Чл. 87. Не се допуска регистрация на ветеринарномедицински препарати, които:
1. представляват опасност за здравето на животните и хората;
2. имат върху опаковките и/или упътванията за употреба подвеждащи наименования или означения или заблуждаващи сведения относно тяхното качество, ефекти и странично действие."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 87.
"Чл. 88. Забранява се рекламата на нерегистрирани ветеринарномедицински препарати и на препарати с показания и лечебни ефекти, които не са били обявени при регистрацията."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 88.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Не виждам желаещи за дискусия.
Моля да гласувате членове от 85 до 88 включително, както се предлагат от вносителя и се подкрепят от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Членове от 85 до 88 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 89 комисията предлага следната редакция:
"Чл. 89. Регистрацията на ветеринарномедицински препарати не освобождава производителите им от отговорност в случаите на проявено вредно въздействие на препаратите върху здравето на животните и на хората."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Моля да гласувате чл. 89, както се предлага от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Член 89 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 90 има едно предложение от народния представител Кръстьо Трендафилов, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 90:
"Чл. 90. (1) Ветеринарномедицински препарати и активни субстанции за тях се произвеждат само от физически и юридически лица, получили лицензия от Националната ветеринарномедицинска служба.
              (2) Условията и редът за лицензиране на лицата по ал. 1 се уреждат в наредба, издадена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа.
              (3) Националната ветеринарномедицинска служба води регистър на издадените лицензии.
              (4) Отказът за издаване на лицензия подлежи на обжалване по Закона за административното производство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Моля да гласувате чл. 90, както се предлага от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Член 90 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 91. За ръководители на производството и контрола върху качеството в предприятията за производство на ветеринарномедицински препарати се назначават лица с висше образование по ветеринарна медицина, фармация или биология в зависимост от естеството на производството."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 91.
"Чл. 92. Внос или износ на ветеринарномедицински препарати се извършва в съответствие с външнотърговския режим на страната след писмено разрешение от Националната ветеринарномедицинска служба."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 92.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Моля да гласувате чл. 91 и 92, както се предлагат от вносителя и се подкрепят от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Членове 91 и 92 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 93 има предложение от народния представител Кръстьо Трендафилов, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от народния представител Красимир Каменов, което беше оттеглено.
Комисията предлага следната редакция на чл. 93:
"Чл. 93. (1) Търговия на едро с ветеринарномедицински препарати в страната се разрешава на физически и юридически лица след получаване на лицензия от Националната ветеринарномедицинска служба.
              (2) Условията и редът за получаване на лицензия за търговия на едро с ветеринарномедицински препарати се уреждат с наредба, издадена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Моля да гласувате чл. 93, както се предлага от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Член 93 е приет. 
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 94. (1) Продажбата на дребно на ветеринарномедицински препарати се осъществява във ветеринарномедицински аптеки.
(2) Ветеринарномедицински аптеки могат да управляват лица с висше ветеринарномедицинско образование след получаване на разрешително от Националната ветеринарномедицинска служба.
(3) Националната ветеринарномедицинска служба води регистър на издадените разрешителни по ал. 2.
(4) Условията и редът за откриване и работа на ветеринарномедицинските аптеки се определят с наредба на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа."
Имаше предложение от народните представители Кръстьо Трендафилов и група народни представители, което беше оттеглено. 
Предложение от народния представител Красимир Каменов, което също беше оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 94.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов. Желаещи за изказване няма.
Моля, режим на гласуване за чл. 94, както се предлага от вносителя и се подкрепя от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Член 94 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 95 комисията предлага следната редакция:
"Чл. 95. Забранява се:
1. продажбата и употребата на ветеринарномедицински препарати с изтекъл срок на годност освен в случаите, когато този срок е удължен от Института за контрол на ветеринарномедицински препарати по установения ред;
2. употребата на ветеринарномедицински средства, биопродукти...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Извинявайте, "ветеринарни лекарствени средства". 
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Да.
"2. употребата на ветеринарни лекарствени средства, биопродукти и фуражни добавки за поощряване на работоспособността, растежа и угояването на животни, опасни за здравето на хората и животните."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря. Моля, режим на гласуване за чл. 95, както се предлага от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Член 95 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 96. Производителите, вносителите и разпространителните на ветеринарномедицински препарати отговарят за качеството на предлаганите от тях препарати и за обозначенията върху опаковките и упътванията за употреба."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 96.
"Чл. 97. (1) Институтът за контрол на ветеринарномедицински препарати е специализиран орган на Националната ветеринарномедицинска служба за контрол върху качеството на ветеринарномедицински препарати.
	(2) Институтът за контрол на ветеринарномедицински препарати има право:
1. да извършва задължителен постоянен и периодичен контрол на ветеринарномедицински препарати;
2. да забрани въвеждането в експлоатация или да спре използването на обекти и съоръжения при нарушение на правилата на утвърдената производствена практика до отстраняване на нарушенията;
3. да спира производството и продажбата на ветеринарномедицински препарати, които пряко или косвено застрашават здравето на животни и хора и да разпорежда тяхното унищожаване, преработване или използване за други цели;
4. да спира продажбата на ветеринарномедицински препарати, показали отклонения от изискванията за качество, и да нарежда изтеглянето им от аптеките;
5. да извършва анализи и да дава становища за безвредността и ефективността на ветеринарномедицински препарати;
6. да издава сертификат за добра производствена практика на производителите на ветеринарномедицински препарати;
7. да прави предложения пред Националната ветеринарномедицинска служба за отнемане лицензията на нарушителите на изискванията за производство, съхранение и търговия с ветеринарномедицински препарати.
	(3) Изтеглянето и унищожаването на спрените от производство и продажба ветеринарномедицински препарати по ал. 2, т. 3 и 4 се извършва за сметка на собствениците под контрола на Института за контрол на ветеринарномедицински препарати."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 97.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте членове 96 и 97, както се предлагат от вносителя и се подкрепят от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Членове 96 и 97 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 98 има едно предложение на господин Красимир Каменов, което той оттегли в комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 98:
"Чл. 98. (1) Продажбата и употребата на ветеринарномедицински препарати се извършва след разрешение от органите на Националната ветеринарномедицинска служба въз основа на оценка на партидната документация и сертификат за качество, издадени от производителя и/или извършен анализ на качествения състав, ефективност и безвредност на препаратите.
	(2) На задължителен контрол подлежат:
1. първите пет партиди от новорегистрираните, произведени в страната или внесени от чужбина ветеринарномедицински препарати;
2. първите пет партиди ветеринарномедицински препарати, произведени след установено несъответствие с изискванията за качество."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте чл. 98, както се предлага от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Член 98 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 99. (1) Националната ветеринарномедицинска служба може да разреши употребата на нерегистрирани ветеринарномедицински препарати в случай на екстремни ситуации в страната, при условие, че:
1. вносните препарати са регистрирани в страната производител и не са с изтекъл срок на годност;
2. предварително е взето становището на комисиите по чл. 85, ал. 1, т. 1 и 2 за тяхната ефективност, безвредност и карентни срокове.
(2) Ветеринарномедицински препарати, получени от чужбина като помощи, се внасят при условията на ал. 1.
(3) Националната ветеринарномедицинска служба контролира прилагането на препаратите по ал. 1 и 2 и при установяване на странични и нежелани ефекти спира употребата им."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 99.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте текста на чл. 99, както се предлага от вносителя и се подкрепя от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Член 99 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 100 комисията предлага следната редакция:
"Чл. 100. Физическите и юридическите лица, които се занимават с производство, внос, износ, съхранение и продажба на ветеринарномедицински препарати, са длъжни да осигурят достъп и да оказват съдействие на органите на Националната ветеринарномедицинска служба при упражняване на контрол върху суровините, технологичния процес, качеството на препаратите, съпътстващата документация и при вземането на образци за изследване."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте за чл. 100 така, както се предлага от комисията.
Гласували общо 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Член 100 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Глава десета. Административнонаказателни разпоредби".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава десета. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Моля, гласувайте за заглавието на глава десета.
Гласували общо 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава десета е прието.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 101. Комисията предлага следната редакция:
"Чл. 101.	(1) За нарушения по този закон виновните лица се наказват с глоба от 50 000 до 500 000 лв., ако деянието не представлява престъпление.
	(2) Ако нарушението е извършено повторно или от ветеринарен специалист, глобата е от 1 000 000 до 10 000 000 лв.
	(3) Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, имуществената санкция е от 5 000 000 до 10 000 000 лв., а при повторно нарушение от 10 000 000 до 20 000 000 лв."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Господин Костов, извинете, в моя текст на ал. 3 няма "едноличен търговец". Това е предложение на комисията. 
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Да, това е предложение на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря Ви. 
Има ли желаещи за изказване по чл. 101? Не виждам.
Моля, гласувайте по чл. 101 така, както се предлага от комисията.
Гласували общо 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Член 101 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 102. Комисията предлага следната редакция:
"Чл. 102.	(1) Органите на Националната ветеринарно-медицинска служба конфискуват животни, суровини и продукти от животински произход, независимо от глобата (или санкцията) по чл. 101 в случаите, когато установят че:
1. продуктите и суровините са фалшифицирани, негодни за консумация и опасни за здравето на хората или не отговарят на посочените в документите вид и качество;
2. животните се придвижват без ветеринарномедицински документи;
3. продуктите и суровините са с неизвестен произход (неидентифицирани);
4. животните се пускат в заразени антраксни участъци;
5. е налице повторно санкциониране за свине, намерени по сметоразтоварищата;
6. е нарушен чл. 36;
7. са внесени в нарушение на изискванията на чл. 44.
	(2) Органите на Националната ветеринарно-медицинска служба се разпореждат с конфискуваните обекти по ал. 1 при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона.
	(3) Разходите, направени от органите на Националната ветеринарномедицинска служба по разпореждането с конфискуваните обекти се заплащат от сумите, постъпили от реализацията им. Разликата в сумите, получена след направените разходи, постъпва в приход на Националната ветеринарно-медицинска служба."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте за чл. 102 така, както се предлага от комисията.
Гласували общо 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Член 102 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 103. Комисията предлага следната редакция:
"Чл. 103. При нарушения, които увреждат здравето на хората и животните или създават опасност за живота им, органите на Националната ветеринарномедицинска служба затварят обекта за срок от един до шест месеца и уведомяват прокуратурата."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Не виждам желаещи за изказване.
Моля, гласувайте по чл. 103, както се предлага от комисията.
Гласували общо 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Член 103 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 104. Комисията предлага следната редакция:
"Чл. 104.	(1) Контролните органи конфискуват ветеринарно-медицински препарати в случаите когато не са регистрирани, са забранени за употреба и представляват опасност за здравето на животните. (Тук би трябвало да бъде съответно "и хората".)" 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Добре, да се запише "и хората".
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ:
	"(2) Условията и редът за разпореждане с конфискуваните ветеринарномедицински препарати се уреждат с правилника за прилагането на закона.
	(3) Който произвежда, внася, рекламира и разпространява ветеринарномедицински препарати, които не отговарят на изискванията на Европейската фармакопея, търгува или представя за употреба ветеринарномедицински препарати с изтекъл срок на годност, се наказва с глоба или имуществена санкция от 150 000 до 10 000 000 лв."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Моля, гласувайте за чл. 104 така, както се предлага от комисията.
Гласували общо 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма. 
Член 104 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 105. Комисията предлага следната редакция:
"Чл. 105. Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа по предложение на Националната ветеринарно-медицинска служба може да лишава от право да упражняват ветеринарномедицинска професия за срок до една година висши и средни ветеринарни специалисти, които умишлено или при груба небрежност допускат нарушения на служебните си задължения извън случаите, предвидени в Наказателния кодекс, независимо от търсенето на дисциплинарна отговорност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте по чл. 105, както се предлага от комисията.
Гласували общо 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Член 105 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 106. Комисията предлага следната редакция:
"Чл. 106.	(1) Нарушенията на този закон се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от ръководителя на Националната ветеринарномедицинска служба.
	(2) Въз основа на съставените актове ръководителят на Националната ветеринарномедицинска служба или упълномощени от него длъжностни лица издават наказателни постановления.
	(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте чл. 106, както се предлага от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Член 106 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Чл. 107. Комисията предлага следната редакция на чл. 107:
"Чл. 107. Наказателните постановления, с които е наложена глоба до 150 хил. лева, не подлежат на обжалване."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте чл. 107, както се предлага от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Член 107 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Допълнителна разпоредба".
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието "Допълнителна разпоредба".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Моля, гласувайте заглавието "Допълнителна разпоредба".
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Заглавието "Допълнителна разпоредба" е прието.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По § 1 има предложение на народния представител Красимир Каменов, което е прието; на народния представител Владислав Костов, което е прието.
Комисията предлага следната редакция на § 1.
"§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Животни" са млекопитаещи, птици, земноводни, влечуги, риби, молюски, ракообразни, рептилии, амфибийни други гръбначни и безгръбначни животни, отглеждани от човека със стопанска и нестопанска цел или обитаващи дивата природа.
2. "Обекти с епизоотично значение" са животновъдни обекти, пасища, водопои, месокомбинати, кланици, месопреработвателни предприятия, транжорни, млекосъбирателни пунктове, млекопреработвателни предприятия, предприятия за преработка на технически животински суровини, събирателни пунктове за кожи, вълна, яйца, складове за животински продукти, екарисажи, утилизационни цехове, трупни ями, цехове за стерилизация на кухненски отпадъци, паркинги, сметоразтоварища, предприятия за производство на биопрепарати и диагностикуми, ветеринарни институти и станции и други обекти, където или чрез които може да се разпространят инфекциозни или паразитни агенти.
3. "Идентификация на животните" е система на маркиране на животните с индивидуални ушни марки, тавриране, паспортизация и систематизиране на данните в единна информационна система.
4. "Епизоотично огнище" е мястото на пребиваване на източника на зараза в тези предели и територии, при които е възможно предаване на инфекциозни и паразитни агенти на възприемчивите животни.
5. "Зоонози" са заразни и паразитни болести, предаващи се от животните на човека.
6. "Химиопрофилактика" е използване на химиопрепарати за предпазване на животните от заразни или паразитни болести.
7. "Химиотерапия" е лечение с химически лекарствени препарати, оказващи специфично действие върху инфекциозни или паразитни агенти.
8. "Имунотерапия" е лечение на инфекциозно заразени или болни животни с имунни серуми, гамаглобулини и ваксини.
9. "Карантина" е профилактична мярка на изолирано отглеждане на животни.
10. "Животински продукти" са продукти, получени от обработени животински суровини по специална технология и предназначени за хранителни или технически цели.
11. "Суровини от животински произход" са продукти, получени от животни по специални технологии и предназначени за производство на хранителни и технически продукти.
12. "Технически продукти от животински произход" са продукти, получени при обработка на животински суровини по специални технологии, предназначени за нехранителни (технически) цели.
13. "Конфискати от животински произход" са съвкупност от отпадъчни суровини или части от тях, получени при обработката и месопрегледа на заклани животни, предназначени за техническо оползотворяване или унищожаване по определен ред.
14. "Екарисажи" са предприятия, в които се извършват обезвреждане и преработка на трупове на животни и конфискати от месопреработвателната и кожарската промишленост и използване на получените продукти.
15. "Утилизационни цехове" са малки производствени единици, предназначени за оползотворяване на нестандартни отпадъчни животински суровини за хранителни или технически цели.
16. "Изолация" е отделяне на заразно болни или съмнителни за заразяване животни в отделно помещение, заграждение или животновъден обект.
17. "Възбрана" е комплекс от временни ограничителни мерки, наложени върху животновъдни обекти, населени места, територии, в които е установена заразна или паразитна болест.
18. "Санитарно клане" е принудителна мярка с цел ликвидиране на заразени или съмнително заразени животни и оползотворяване на добитите животински продукти.
19. "Дезинфекция" е комплекс от методи и средства за обезвреждане на патогенни микроорганизми върху живи или неживи обекти.
20. "Дезинсекция" е комплекс от методи за унищожаване на вредни насекоми и кърлежи.
21. "Дератизация" е комплекс от методи за унищожаване на вредни гризачи.
22. "Девастация" е комплекс от методи за борба с паразитните болести, насочена към унищожаване на инвазионните агенти във всички фази на жизнения им цикъл.
23. "Дезодорация" е комплекс от методи за неутрализиране на неприятни миризми.
24. "Контактни животни" са животни, имащи доказана или предполагаема връзка (общи обори, обща паша, водопои, общи пътища) със заразно болни или със съмнителни за заразяване животни.
25. "Адитиви" са съставки или комбинации от съставки от животински произход, прибавени в относително малки количества към суровините, използвани за производство на хранителни продукти от животински произход и фуражи с цел да се подобри тяхното качество, биологичната им пълноценност или срокът на съхранение.
26. "Биопродукти" са продукти от биологичен произход, използвани за диагностика, лечение и профилактика на заразните болести.

27. "Ветеринарномедицински препарати" са ветеринарномедицински диагностикуми, лекарствени препарати, биопрепарати, фуражни премикси, изходни субстанции и суровини за производство на ветеринарномедицински препарати.
28. "Фалшифициран продукт (суровини)" е продукт с променен състав, получен при добавянето на несвойствени съставки или вещества или при отнемането на част от основните му съставни елементи.
29. "Негоден продукт (суровина)" е продукт с настъпили промени в органичната му характеристика и образуване на крайни токсични разпадни вещества, съдържащ техногенни замърсители над възприетите пределно допустими норми.
30. "Превантивен контрол" е контрол, извършван с цел предотвратяване производството на суровини и продукти, опасни за здравето на хората и животните.
31. "Постоянен контрол" е контрол, който се осъществява ежедневно и непрекъснато в контролираните обекти.
32. "Периодичен контрол" е контрол, осъществяван на определени интервали в контролираните обекти.
33. "Екстремна ситуация" е опасност от възникване на масови заболявания или създаване на обстановка, застрашаваща здравето на животните вследствие на заразни и паразитни болести, токсини, техногенни и радиоактивни замърсители, природни бедствия и промишлени аварии.
34. "Евтаназия" е безболезнено умъртвяване.
35. "Волиер" е стопанство за отглеждане на диви птици.
36. "Животновъдни обекти" са местата, където се отглеждат или настаняват селскостопански животни."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Не виждам желаещи за дискусия.
Моля, гласувайте текстовете на Допълнителната разпоредба.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Допълнителната разпоредба е приета.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Заключителни разпоредби - комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 2. Този закон отменя Закона за ветеринарното дело (обн. ДВ, бр. 96 от 1997 г.; изм., бр. 36 от 1979 г., бр. 54 от 1992 г. и бр. 11 от 1998 г.)."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
"§ 3. Министерският съвет приема правилник за прилагане на закона в шестмесечен срок от влизането му в сила."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
"§ 4. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник"."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
"§ 5. Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа издава наредби и инструкции по прилагането на закона."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
"§ 6. Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
Има едно предложение на народния представител Кръстьо Трендафилов, което беше оттеглено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Моля, гласувайте Заключителните разпоредби така, както се предлагат от комисията и бяха прочетени от господин Костов.
Гласували 112 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 2.
Заключителните разпоредби са приети, а с това и целият Закон за ветеринарномедицинската дейност. (Ръкопляскания.)

ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Уважаеми колеги, с разрешението на госпожа председателката и по поръчение на Националната ветеринарномедицинска служба ви съобщавам, че по време на почивката ръководството на Националната ветеринарномедицинска служба и Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа, разбира се, ви канят на чаша шампанско във връзка с приключването на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Почивката, както ви е известно, е след един час - в 11,30 ч., а ние продължаваме да работим.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА БЕЖАНЦИТЕ - продължение.
Искам да ви напомня, че сме стигнали до чл. 17 включително.
Заповядайте, господин Сунгарски.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Продължаваме с второто четене на законопроекта за бежанците. Стартираме, както и Вие казахте, от чл. 17, след който има направено предложение от народния представител Иван Сунгарски: след чл. 17 да се обособи глава трета - "Права и задължения на бежанците", която да включва текстовете на членове от 46 до 52 включително от глава пета на вносителя със съответната преномерация."
Ако разрешите, ще направя едно кратко разяснение на необходимостта за това, което прочетох току-що. Имаше един елемент на прибързано внасяне на първоначалния вариант, приет на първо четене. Оказа се, че това е един законопроект, който е една твърде ранна фаза на Закона за бежанците, и се наложи комисията между двете четения да създаде една работна група в състав: представители на институции, които са заинтересовани и задължени да изпълняват този закон и представители на комисията, за да може неточностите, непълнотите в този суров проект, за който стана дума, да бъдат попълнени. Ето защо след около месец и половина упорита работа бяха направени предложения за второ четене от тази работна група, които по същество представляват почти алтернативен законопроект, в смисъл допълващ или доразвиващ тези, залегнали в този, който мина на първо четене. Така че, може би създавайки трудности на една част от колегите при разчитане на промените или на предложенията, ние обаче нямахме друга алтернатива освен да подходим точно по този начин.
Искам от парламентарната трибуна да благодаря на усилията на всички членове на комисията, които подходиха много професионално и, бих казал, много задълбочено работиха върху законопроекта между двете четения. Нашата надежда е, че сме дали на пленарната зала, на Народното събрание и на България един добър законопроект.
Бях длъжен да направя тези уточнения, защото и впоследствие в доклада ще забележите такива предложения за преномерация, разместване и т. н.
Продължавам по-нататък. Предложението, което съм направил за промяна след чл. 17, е одобрено от комисията и то съставлява текста, който ще следва.
Чета заглавието на глава трета: "Глава трета - Права и задължения на бежанците".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Сунгарски. Благодаря и за разясненията му.
Моля, гласувайте заглавието на глава трета "Права и задължения на бежанците".
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава трета е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Предложение на народния представител Иван Сунгарски - да се създаде раздел I със заглавие "Общи права и задължения на бежанците".
Комисията приема предложението, както следва: "Раздел I - Общи права и задължения на бежанците".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Сунгарски.
Не виждам желаещи за изказване.
Моля, гласувайте заглавието на раздел I.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздел I е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Предложение на народния представител Иван Сунгарски - да се създаде нов чл. 18 със следната редакция:
"Чл. 18. Бежанците имат всички права и задължения по международните договори и действащото национално законодателство."
Комисията не приема предложението.
Предложение на народния представител Димитър Абаджиев - да се създаде нов чл. 45. Както забелязвате, предложенията на народния представител Димитър Абаджиев касаят номерацията по вносителя:
"Чл. 45.	(1) Не се допускат ограничения на правата или привилегии на бежанците и кандидатите в производство за предоставяне на статут за бежанец, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения или политическа принадлежност.
	(2) Бежанците и кандидатите в производство за предоставяне на статут на бежанец носят гражданска, административна и наказателна отговорност по реда и условията за българските граждани, доколкото в този закон не е предвидено друго."
Комисията приема предложението по ал. 1. Предлага текстът да бъде преномериран като чл. 18. Не приема предложението за текст под формата на ал. 2.
Комисията предлага на Народното събрание чл. 18 да има следното съдържание.
"Чл. 18. Не се допускат ограничения на правата или привилегии на бежанците и кандидатите в производство за предоставяне на статут за бежанец, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения или политическа принадлежност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Сунгарски.
Има ли желаещи за дискусия по чл. 18? Не виждам.
Моля, гласувайте чл. 18 така, както се предлага от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Член 18 е приет.
Искам да направя едно уточнение. Не подложих на гласуване предложенията, които бяха направени или отхвърлени, тъй като това е общ текст на комисията, към който имат отношение и направилите предложения народни представители.
Заповядайте, господин Сунгарски.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Благодаря на госпожа Петя Шопова. Това беше едно коректно уточнение от нейна страна. Аз ненапразно в началото споменах, че някои от нещата, които ще забележат колегите в законопроекта, са малко по-сложно може би композирани, а за яснота и за избягване на утежняване на така или иначе тежкия доклад сме направили всичко възможно да предложим на залата един изчистен от многобройни процедурни гласувания доклад.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски - чл. 19 да приеме текста на чл. 51 на вносителя.
Комисията приема предложението.
Предложение на комисията за чл. 19, който, както споменах, е чл. 51 на вносителя и гласи следното:
"Чл. 19. Членове на семейството, придружаващи бежанеца, на когото е открито производство за предоставяне на статут или на когото е предоставен статут на бежанец, имат неговите права и задължения."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Сунгарски.
Желаещи за изказване по текста на чл. 19? Не виждам.
Моля, гласувайте чл. 19 така, както се предлага от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Член 19 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Член 46 по текста на вносителя:
"Чл. 46.	(1) Всеки чужденец, по отношение на когото са налице основанията по чл. 2, може да подаде молба за предоставяне статут на бежанец в Република България.
	(2) Бежанец, влязъл не по законно установения ред в Република България, за да иска нейната закрила, не се наказва за това деяние и не се връща на територията на страната, която е напуснал, или до територията на друга страна, в която по отношение на него са налице условията по чл. 2.
	(3) Заявлението за предоставяне на статут на бежанец е субективно право на чужденеца, което той осъществява по собствена воля. Заявлението той е длъжен да подкрепи със собственоръчно написана молба на родния си език или на език, който владее. Ако бежанецът е неграмотен, молбата се написва под негова диктовка от преводач, регистриран в Агенцията за бежанците, скрепява се с отпечатък от палеца на бежанеца и се подписва и от преводача.
	(4) Всеки бежанец има право да търси съдействието на представителя на Върховния комисар на ООН за бежанците в Република България.
	(5) Всеки бежанец има право да изповядва собствената си религия, като се съобразява с българските традиции и не нарушава правата на български и чужди граждани."

Предложение на народния представител Димитър Абаджиев - чл. 46 да стане чл. 44. Това е по първоначалната номерация.
Комисията не приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски - алинеи 1, 2 и 3 да отпаднат.
Комисията приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски - ал. 4 да се преномерира в нов чл. 20.
Комисията приема предложението като предлага съответната редакция.
Предложение на комисията:
"Чл. 20. Бежанците имат право на съдействие и помощ от страна на Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците и други организации."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Господин Абаджиев не е оттеглил предложението си.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Димитър Абаджиев чл. 46 да стане чл. 44, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 1, против 25, въздържали се 72.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 20 така, както е предложен от комисията. 
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1. 
Член 20 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Предложение на народния представител Иван Сунгарски - ал. 5 да се преномерира в чл. 21 като изцяло се запази текстът на вносителя.
Комисията приема предложението.
Предложение на комисията:
"Чл. 21. Всеки бежанец има право да изповядва собствената си религия като се съобразява с българските традиции и не нарушава правата на български и чужди граждани."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 21 така, както е предложен от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против няма, въздържали се няма.
Член 21 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Предложение на народния представител Иван Сунгарски - да се създаде нов чл. 22 със следното съдържание:
"Чл. 22.	(1) Малолетен или непълнолетен бежанец, който е на територията на Република България без родителите си, както и бежанец, който не разбира свойството и значението на постъпките си, се представлява от назначен от съда настойник или попечител.
	(2) Когато бежанец по предходната алинея няма настойник или попечител Агенцията за бежанците прави предложение пред районния съд по местопребиваване за назначаването на такъв."
Комисията приема предложението.
Предложение на народния представител Димитър Абаджиев - към чл. 47 на вносителя да се създаде нова ал. 2 със следното съдържание:
"(2) Малолетен или непълнолетен бежанец, който е на територията на Република България без родителите си, както и бежанец, който по рождение или вследствие на заболяване не разбира свойството или значението на постъпките си, се представлява от назначен от съда настойник или попечител."
Комисията приема предложения текст и обединява двете предложения.
Предложение на комисията:
"Чл. 22.	(1) Малолетен или непълнолетен бежанец, който е на територията на Република България без родителите си, както и бежанец, който по рождение или вследствие на заболяване не разбира свойството или значението на постъпките си, се представлява от назначен от съда настойник или попечител.
	(2) Когато бежанец по предходната алинея няма настойник или попечител Агенцията за бежанците прави предложение пред районния съд по местопребиваване за назначаването на такъв."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ, от място): В ал. 1 след думите "постъпките си" следва да има запетая.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 22 така, както е предложен от комисията. 
Гласували 82 народни представители: за 82, против няма, въздържали се няма.
Член 22 е приет. 
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Господин председател, колегата Пламен Славов правилно посочи, че чисто граматически след думите "постъпките си" следва да има запетая. Моля, в протокола, в стенограмата, да бъде отбелязана тази запетая.Тук има технически пропуск.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски - да се създаде нов чл. 23 със следното съдържание:
"Чл. 23.	(1) Чужденец с предоставен статут на бежанец или убежище, или с предоставена хуманитарна закрила в друга държава - страна по Конвенцията на Организацията на обединените нации за статута на бежанците от 1951 г., когато притежава издаден от компетентните органи на тази държава документ за пътуване, има право да влиза, пребивава и напуска територията на Република България в съответствие с визовия режим, който е в сила за гражданите на същата държава.
	(2) Когато на чужденец по предходната алинея е разрешено да пребивава повече от три месеца или получи разрешение за постоянно пребиваване в Република България, той се снабдява с документ за самоличност от съответната служба за административен контрол на чужденците на Министерството на вътрешните работи по ред, определен със закон."
Комисията приема предложението за чл. 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 23 така, както е предложен от господин Иван Сунгарски и е приет от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 91, против няма, въздържали се няма.
Член 23 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Предложение на народния представител Иван Сунгарски: да се създаде нов чл. 24 със следното съдържание:
"Чл. 24. Бежанците, които пребивават на територията на Република България, са длъжни да спазват законоустановения правов ред."
Комисията приема предложението за чл. 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 24, както е предложен от господин Иван Сунгарски и подкрепен от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 88, против 1, въздържали се няма.
Член 24 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Предложение на народния представител Иван Сунгарски: да се създаде раздел втори със заглавие "Права и задължения на бежанците в производство".
Комисията приема предложението, както следва:

"Раздел II
Права и задължения на бежанците
в производството"

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел II така, както е предложено от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздел II е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Текст на вносителя:
"Чл. 47. (1) По време на производството за предоставяне на статут бежанецът има право:
1. на преводач, регистриран в Агенцията за бежанците;
2. да получи временно удостоверение за бежанец;
3. на подслон и храна;
4. на социална и безплатна медицинска и психологическа помощ, в това число на прегледи, изследвания и лечение в болнични заведения;
5. да продължи обучението си до завършване на средно образование по реда и условията за български граждани;
6. да извършва трудова дейност, организирана от Агенцията за бежанците при условията на Кодекса на труда;
7. да упражнява временно платена работа по трудов или граждански договор при други работодатели с разрешение на Националната служба по заетостта, издадено по предложение на Агенцията за бежанците.
	    (2) По време на производството за предоставяне на статут бежанецът е длъжен:
1. заедно с писмената молба за предоставяне статут на бежанец да предаде всички притежавани от него национални документи, удостоверяващи самоличността му, датата и мястото на раждане и семейното му положение;
2. да изпълнява разпорежданията и да не пречи на длъжностните лица от Агенцията за бежанците при изпълнение на служебните им задължения;
3. да спазва Правилника за вътрешния ред в транзитните, регистрационните, приемателните или интеграционните центрове и да опазва предоставеното му за ползване имущество;
4. да отсяда на адреси, разрешени му от Агенцията за бежанците, да се регистрира адресно по реда, определен от Закона за пребиваване на чужденците в Република България, и да бъде винаги на разположение на органите на Агенцията за бежанците;
5. да не напуска територията на Република България без разрешението на Агенцията за бежанците;
6. да съдейства активно за изясняване на неговия случай, като съобщава пълна и достоверна информация на компетентните органи.
	    (3) Когато бежанецът не притежава документите по ал. 2, т. 1, удостоверява самоличността си, датата и мястото на раждане и семейното си положение чрез собственоръчно написана на родния си език или на език, който владее, декларация, за верността на която носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс."
Предложение на народния представител Иван Сунгарски: ал. 1 на чл. 47 на вносителя да се обособи в самостоятелен чл. 25.
Комисията приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски: в т. 1 на ал. 1 да се добави "или тълковник".
Комисията приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски: т. 2 да добие следната редакция:
"2. да получи временна карта на бежанец".
Комисията приема предложението.
Предложение на народния представител Димитър Абаджиев: т. 4 да се измени така:
"4. на социално подпомагане, безплатна психологическа помощ, здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване в обема, определен за българските граждани".
Комисията приема предложението.
Предложение на народния представител Димитър Абаджиев: т. 5 да се измени така:
"5. да продължи обучението си до завършване на средно образование по ред, установен от Агенцията за бежанците и Министерството на образованието;"
Комисията приема предложението.
Предложение на народния представител Димитър Абаджиев: т. 6 да се измени така:
"6. да извършва срещу заплащане работа, организирана и възложена от Агенцията за бежанците;"
Комисията не приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски: т. 6 да добие следната редакция:
"6. да извършва трудова дейност, организирана от Агенцията за бежанците;"
Комисията приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски: т. 7 да отпадне.
Комисията приема предложението.
Предложение на народния представител Димитър Абаджиев: т. 7 да се измени така:
"7. да работи по трудов договор с разрешение на Националната служба по заетостта, издадено по предложение на Агенцията за бежанците."
Комисията не приема предложението.
Предложение на комисията:
"Чл. 25. По време на производството за предоставяне на статут бежанецът има право:
1. на преводач или тълковник, регистриран в Агенцията за бежанците;
2. да получи временна карта на бежанец;
3. на подслон и храна;
4. на социално подпомагане, безплатна психологическа помощ, здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване в обема, определен за българските граждани;
5. да продължи обучението си до завършване на средно образование по ред, установен от Агенцията за бежанците и Министерството на образованието;
6. да извършва трудова дейност, организирана от Агенцията за бежанците."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Господин Абаджиев не е оттеглил предложенията си, коректно е да се подложат на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на господин Димитър Абаджиев за изменение на т. 6, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 4, против 22, въздържали се 56.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване второто предложение на господин Димитър Абаджиев за изменение на т. 7, което също не е подкрепено от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 9, против 15, въздържали се 62.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Господин председател, само секунда, преди да предложите за гласуване текста на комисията, трябва да бъде направено едно допълнение във връзка с пълното изписване на наименованието на министерството, цитирано в текста. Коректното е да се изпише Министерството на образованието и науката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Моля, гласувайте чл. 25 така, както е предложен от комисията, с пояснението, направено сега от господин Сунгарски.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Член 25 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Има предложение на народния представител Иван Сунгарски да се създаде нов чл. 26 със следното съдържание:
"Чл. 26. Малолетните и непълнолетните кандидати за статут на бежанец, които не са придружени от родителите си, имат право на финансова и материална помощ, равностойна на предоставената на пълнолетните бежанци."
Комисията приема по принцип предложението на народния представител Иван Сунгарски, като предлага чл. 26 да приеме редакцията, предложена за нов чл. 51 от народния представител Димитър Абаджиев.
Комисията предлага на Народното събрание следния текст за чл. 26:
"Чл. 26. (1) Малолетните и непълнолетните кандидати за статут на бежанец, които не са придружени от родителите си, имат право на финансова и материална помощ, равностойна на предоставената на пълнолетните бежанци, както и на безплатно обучение до завършване на средното образование. Агенцията за бежанците им осигурява необходимите учебни пособия, изисквани за нормалното протичане на учебния процес.
	(2) Многодетните самотни майки, които са в производство за предоставяне на статут на бежанец, когато са придружавани най-малко от 3 от ненавършилите пълнолетие деца, имат право да получат за най-голямото си дете финансова и материална помощ, равностойна на предоставяната на пълнолетен бежанец, която им се осигурява от Агенцията за бежанците."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Моля, гласувайте чл. 26 така, както е предложен от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Член 26 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Предложение на народния представител Иван Сунгарски:
Ал. 2 на чл. 47 да стане чл. 27.
Комисията приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски:
Точка 2 да стане точка 1 на чл. 27 и да придобие следната редакция:
"1. да изпълнява разпорежданията и да не пречи на компетентните органи при изпълнение на служебните им задължения."
Комисията приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски:
Точка 1 да стане т. 2 на чл. 27 и да добие следната редакция:
"2. да предаде всички притежавани от него документи, които могат да послужат за установяване на самоличността и гражданството му, както и начина на влизане в страната (издадени визи, разрешения за пребиваване в други държави, самолетни или други билети, други доказателства за придвижването му по маршрута от страната по произход)."
Комисията приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски:
Алинея 3 на чл. 47 да стане т. 3 на чл. 27 със следната редакция:
"3. когато бежанецът не притежава документите по т. 2, удостоверява самоличността си, датата и мястото на раждане и семейното си положение чрез собственоръчно подписана декларация пред компетентните органи, за верността на която носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс."
Комисията приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски:
Точка 3 да стане точка 4 на чл. 27.
Комисията приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски:
Точка 4 да стане точка 5, като добие следната редакция:
"5. да отсяда на адреси, разрешени му от Агенцията за бежанците, и да бъде винаги на нейно разположение."
Комисията приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски:
Точка 5 да стане точка 6.
Комисията приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски:
Точка 6 да стане точка 7, като в нея отпадне думата "активно".
Комисията приема предложението.

Предложение на комисията за чл. 27:
"Чл. 27. По време на производството за предоставяне на статут бежанецът е длъжен:
1. да изпълнява разпорежданията и да не пречи на компетентните органи при изпълнение на служебните им задължения;
2. да предаде всички притежавани от него документи, които могат да послужат за установяване на самоличността и гражданството му, както и начина на влизане в страната (издадени визи, разрешения за пребиваване в други държави, самолетни или други билети, други доказателства за придвижването му по маршрута от страната по произход);
3. когато бежанецът не притежава документите по т. 2, удостоверява самоличността си, датата и мястото на раждане и семейното си положение чрез собственоръчно подписана декларация пред компетентните органи, за верността на която носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс;
4. да спазва правилника за вътрешния ред в транзитните, регистрационните, приемателните или интеграционните центрове и да опазва предоставеното му за ползване имущество;
5. да отсяда на адреси, разрешени му от Агенцията за бежанците и да бъде винаги на нейно разположение;
6. да не напуска територията на Република България без разрешението на Агенцията за бежанците;
7. да съдейства за изясняване на неговия случай като съобщава пълна и достоверна информация на компетентните органи."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски. 
Господин Мазнев има думата.
СТЕФАН МАЗНЕВ (СДС): Благодаря, господин председател.
Просто за изглаждане на речта предлагам една редакционна поправка в т. 2 на чл. 27 - вместо запетаята след "други билети" да бъде просто "и други доказателства за придвижването му по маршрута от страната по произход".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Мазнев. 
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Приемам направената поправка. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Председателят на комисията не възразява на тази редакционна корекция. 
Моля, гласувайте чл. 27 така, както е предложен от комисията, и с редакционната поправка на господин Стефан Мазнев.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Член 27 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Член 48 от вносителя:
"Чл. 48.	(1) Бежанец, на когото е предоставен статут, придобива правата и задълженията на български гражданин с изключение на:
1. правото да избира и да бъде избиран;
2. да заема длъжности в държавната администрация, за които със закон се изисква българско гражданство;
3. да бъде военнослужещ в Българската армия.
	(2) Бежанецът с предоставен статут има право на документ за самоличност и на документ за задгранично пътуване, издадени от Агенцията за бежанците.
	(3) Бежанец с предоставен статут има право да получи разрешение от директора на Агенцията за бежанците да се събере със семейството си на територията на Република България. Входни визи на членовете на семейството на бежанеца се издават от българските дипломатически или консулски представителства след получаване на разрешението от Агенцията за бежанците.
	(4) Бежанецът има право да кандидатства за придобиване на българско гражданство след изтичане на три години от предоставянето на статут на бежанец."
Предложение на народния представител Иван Сунгарски: ал. 1 на чл. 48 от текста на вносителя да се обособи в самостоятелен чл. 28.
Комисията приема предложението. 
Предложение на народния представител Димитър Абаджиев - в ал. 1 да се добави нова т. 4 със следното съдържание:
"4. други ограничения, предвидени със закон".
Комисията приема предложението.
Предложение на народния представител Светослав Лучников - в ал. 1 да се създаде нова т. 4 със следното съдържание:
"4. бежанецът има право да придобива недвижими имоти на територията на Република България при условията и по реда, предвидени за чужди граждани".
Комисията приема предложението, като предлага текстът да стане ал. 2 на чл. 28 и думите "чужди граждани" се заменят с "постоянно пребиваващи чужденци".
Предложение на комисията:
"Чл. 28.	(1) Бежанец, на когото е предоставен статут, придобива правата и задълженията на български гражданин, с изключение на:
1. правото да избира и да бъде избиран;
2. да заема длъжности в държавната администрация, за които със закон се изисква българско гражданство;
3. да бъде военнослужещ в Българската армия;
4. други ограничения, предвидени със закон.
	(2) Бежанецът има право да придобива недвижими имоти на територията на Република България при условията и по реда, предвидени за постоянно пребиваващи чужденци."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата господин Светослав Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Аз благодаря на комисията, че по принцип е приела моето предложение, обаче не съм съгласен с прередактирането му, което го лишава от смисъл.
Според нашата Конституция чуждите граждани се ползват с еднакви права с българските граждани. По отношение на собствеността на земи, ограничение има само за селскостопанските земи. 
А такова понятие "постоянно пребиваващи в страната чужди граждани", което създава едно второ ограничение, според мен е неоправдано.
Представете си хипотезата, когато бежанци са чужди граждани от български произход, които не пребивават постоянно в страната. При това положение ние не можем тях да ги лишим от право да придобиват собственост. И въобще това ограничение за придобиване на собственост от лица, които само постоянно пребивават в страната, според мен е в съмнителна съгласуваност с Конституцията. 
Затова аз държа на формулировката, каквато съм дал, по режима за чужденците, нали? Тогава ограниченията, които съществуват за придобиване на собственост от чужденци, ще важат на общо основание и за бежанците. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников. 
Други изказвания няма. Има думата господин Сунгарски.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Господин председателю, аз държа да направя едно уточнение.
Комисията в общи линии беше склонна да подкрепи предложението на господин Лучников във варианта, в който беше подадено. Тази идея за прередактиране на неговото предложение беше на служителите в териториалното бюро на бежанците и на Министерство на вътрешните работи. Така че ние бяхме повлияни до голяма степен от тяхното мнение, а и предвид факта, че господин Лучников не беше на заседанието на комисията и не защити предложението си, направихме тази редакция.
Аз все пак се питам дали промяната, която сме направили, е до такава степен фатална за придобиването на собственост и дали наистина нарушава правата на чужденците. Струва ми се, че формулировката е коректно дадена, но при гласуването народните представители ще решат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Други изказвания няма.
Поставям на гласуване предложението на господин Светослав Лучников така, както е направено от него за нова ал. 2.
Гласували 102 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 26.
Предложението е прието така, както е направено от господин Лучников.
Моля, гласувайте чл. 28 с ал. 1, както е предложена от комисията и ал. 2, както приехме съгласно предложението на господин Светослав Лучников.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Член 28 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Предложение на народния представител Иван Сунгарски - ал. 2 на чл. 48 от текста на вносителя да се обособи като самостоятелен чл. 29 и се прекомпозира в две алинеи със следното съдържание:
"Чл. 29.  (1) Бежанец с предоставен статут има право на карта на бежанец и на удостоверение за пътуване зад граница на бежанец, които се издават при условията и по реда, определени в Закона за българските документи за самоличност и Конвенцията за статута на бежанците.
	(2) Удостоверението за пътуване зад граница по предходната алинея дава право на притежателя му да излиза и влиза в Република България в рамките на срока на неговата валидност при условията и по реда за българските граждани."
Комисията приема предложението за чл. 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 29, както е предложен от господин Иван Сунгарски и подкрепен от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Член 29 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Предложение на народния представител Иван Сунгарски - чл. 30 да приеме текста на чл. 50, предложен от вносителя.
Комисията приема предложението.
Предложение на комисията:
"Чл. 30.  (1) По време на производството за предоставяне на статут, както и след предоставянето на статута, бежанците са длъжни да носят винаги документите си за самоличност, да ги пазят от повреди, унищожаване или загубване и да ги предоставят за проверка при поискване от компетентните органи.
	(2) Бежанците нямат право да дават или приемат в залог, както и да ползват или предостъпват за ползване документите си за самоличност на други лица."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата господин Мазнев.
СТЕФАН МАЗНЕВ (СДС): Господин председател, чисто граматична поправка. В чл. 30, ал. 1 след "самоличност" трябва да има запетая и след "статут" - също. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Мазнев.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Предложението на народния представител Стефан Мазнев е коректно и нямам възражение.
Уважаеми колеги, вероятно на още доста места ще се срещнат такива пропуски. Консултирайки се с колегите тук установихме, че преди отпечатването на закона ще бъде направен един компютърен преглед на предложения доклад и всички забелязани граматически пропуски ще бъдат отразени. Въпреки всичко обаче аз призовавам този, който види грешка, да взема думата и да помага да я отстраним още в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Поставям на гласуване чл. 30 така, както е предложен от комисията и с отстраняването на двете технически грешки, за които спомена господин Мазнев.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Член 30 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Предложение на народния представител Иван Сунгарски - чл. 31 да приеме текста на ал. 1 на чл. 49 от текста на вносителя.
Комисията приема предложението и предлага съответната редакция.
Предложение на комисията:
"Чл. 31. Бежанецът е длъжен в срок от седем дни след получаване на съобщение за предоставяне на статут на бежанец да се яви в общината на населеното място, в която трябва да се установи за постоянно местоживеене, за да бъде вписан в регистъра на населението."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Моля, гласувайте чл. 31 така, както е предложен от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Член 31 е приет.


ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Предложение на народния представител Иван Сунгарски: ал. 3 на чл. 48 от текста на вносителя да се преномерира в чл. 32.
Комисията приема предложението и предлага съответна редакция.
Предложение на комисията:
"Чл. 32. Бежанец с предоставен статут има право да получи разрешение от председателя на Агенцията за бежанците да се събере със семейството си на територията на Република България. Входни визи на членовете на семейството на бежанеца се издават от българските дипломатически или консулски представителства след получаване на разрешението от Агенцията за бежанците, освен ако не са налице основанията на чл. 13, ал. 1 от този закон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Моля, гласувайте чл. 32 така, както е предложен от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Член 32 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Предложение на народния представител Светослав Лучников: ал. 4 на чл. 48 да придобие следната редакция:
"(4) Бежанецът има право да кандидатства за придобиване на българско гражданство по реда и при условията на Закона за българското гражданство."
Комисията приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски: ал. 4 на чл. 48 от текста на вносителя да се преномерира в чл. 33.
Комисията приема предложението.
Предложение на комисията:
"Чл. 33. Бежанецът има право да кандидатства за придобиване на българско гражданство по реда и при условията на Закона за българското гражданство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 33 така, както е предложен от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Член 33 е приет.
Половин час почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Продължаваме заседанието.
Моля господин Сунгарски да продължи с докладването на законопроекта за бежанците на второ четене.
Има думата господин Сунгарски.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Благодаря Ви, господин председател. Чета чл. 49 на вносителя.
"Чл. 49. (1) Бежанецът е длъжен в срок от 48 часа след предоставянето на статута да се яви в общината на населеното място, в което трябва да се установи за постоянно местоживеене, за да бъде вписан в регистъра на населението, след което незабавно да се регистрира адресно в съответната паспортно-визова служба на МВР.
	(2) До изтичането на три години от предоставянето на статута бежанецът може да промени населеното място на постоянното си местоживеене само след съгласуване с Агенцията за бежанците. След изтичане на този срок бежанецът може да променя местоживеенето си по реда и условията за българските граждани."
Предложение на народния представител Иван Сунгарски: ал. 1 на чл. 49 да стане чл. 31 със съответна редакция.
Комисията е приела предложението и е одобрила текста, като го е поставила на систематичното му място.
Предложение на народния представител Светослав Лучников: чл. 49 да придобие следната редакция:
"Чл. 49. Бежанецът е длъжен след предоставянето на този статут да се запише в регистрите на съответната община или кметство, както и да съобщава на общината или кметството за промени в гражданското му състояние в сроковете, предвидени за български граждани."
Комисията не приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски - ал. 2 да отпадне.
Комисията приема предложението.
Член 50 (на вносителя). (Неразбираема реплика на председателя Иван Куртев.)
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Мисля, че е коректно предложението на председателя предложението на народния представител Светослав Лучников да бъде гласувано сега, въпреки че заради прекомпозирането ние продължаваме с два други члена - чл. 50 и чл. 51 на вносителя. Нямам възражение да поставите на гласуване предложението на господин Лучников сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Лучников, желаете ли думата? 
Има думата господин Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Аз просто не мога да разбера защо в хода на това предложение, което има чисто административно-технически характер, какво пречи и какво всъщност може да се възрази срещу това, бежанецът да регистрира гражданското си състояние? Това е необходимо и за него, необходимо е и за... Ако се ожени, защо да не се регистрира, че се е оженил? Да знаем, че се е оженил. Ако му се е родило дете, защо да не регистрираме, че му се е родило дете? Нали за това дете по-нататък ще настъпят последици? Аз просто не мога да разбера съображенията, поради които се отхвърля това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Има думата господин Стефан Мазнев.
СТЕФАН МАЗНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател.
В чл. 49, ал. 1 предлагам една чисто редакционна поправка - вместо "да се яви в общината на населеното място", да се запише "да се яви в съответната община, където трябва да се установи на постоянно местоживеене". Смятам, че така текстът е по-гладък и по прецизен. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Мазнев, но ние вече сме приели чл. 31, а този текст е станал основа на чл. 31, който сме приели.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Господин председател, това обяснение беше като че ли мое задължение. Аз обръщам внимание и на господин Лучников, че в чл. 31, вече приет от Народното събрание със задължението за регистрация в населеното място, е предвидено, разбира се, не така подробно записано, както го предлагате Вие.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС, от място): Там е предвидена начална регистрация, а тук става дума за допълнителни фактори.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Няма никаква пречка да бъдат изпълнявани задълженията такива, каквито ги има всеки от българските граждани. Става въпрос за присъстващите в България бежанци.
Мисля, че с това обяснение може да поставите на гласуване предложението на господин Лучников. Но аз пак казвам, че то се съдържа в приетия вече чл. 31. Господин Лучников формално не е оттеглил предложението си, така че би следвало да бъде подложено на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Аз искам да напомня, че в приетия вече чл. 31 е предвидено бежанецът да се яви в общината на населеното място, в което трябва да се установи на постоянно местоживеене, за да бъде вписан в регистъра на населението. Това вече сме го гласували и приели.
Има думата господин Сунгарски.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Искам да внеса едно пояснение, което касае изказаното мнение от господин Лучников и може би трябва да бъде дадено на народните представители като допълнителен елемент за вникване в материята. Пак повтарям, доста сложно е композиран законът, доста много текстове има в него.

Народното представителство преди малко прие член, в който се казва, че след придобиването на статут на бежанец един вече придобил статут на бежанец чужд гражданин у нас придобива всички права, респективно и всички задължения на българските граждани, с изключение на това да бъде избиран, да служи в Българската армия и други ограничения, които са предвидени в съответни закони, които предвиждат, че тези съответни дейности могат да бъдат извършвани, или местата, заемани само от български граждани.
В това отношение с този разпис в закона всички задължения на бежанеца в това направление, говорим за регистрацията, са такива, каквито има всеки един български гражданин. Мисля, че с това пояснение става ясно защо не се налага да разписваме специално за бежанеца какви са неговите права и задължения по отношение на регистрацията. Тези, които сме разписали, са необходимият минимум и не е необходимо да ги преповтаряме подробно и дословно, след като в предходен член ние сме упоменали от кои права той не се ползва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Светослав Лучников, което не е подкрепено от комисията. 
Гласували 109 народни представители: за 21, против 5, въздържали се 83.
Предложението не се приема. 
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: 
"Чл. 50.	(1) (от вносителя) По време на производството за предоставяне на статут, както и след предоставяне на статута, бежанците са длъжни да носят винаги документите си за самоличност, да ги пазят от повреди, унищожаване и изгубване и да ги предоставят за проверка при поискване от компетентните органи.
	(2) Бежанците нямат право да дават или приемат в залог, както и да ползват или да преотстъпват за ползване документите си за самоличност на други лица."
Предложение на народния представител Иван Сунгарски - чл. 50 да бъде преномериран в чл. 30, като се запази изцяло текстът на вносителя.
Комисията е приела предложението и одобрила текста, като го е поставила на систематичното му място. Преди малко аз споменах за създадената неразбория, отнасяща се до прекомпозирането. Значи този текст не се отхвърля, а чисто и просто е поставен вече по-рано. Но понеже вървим по номерацията така, както е била на първо четене, затова се получава малко повторение и се налага да се дават допълнителни обяснения в доклада. 
"Чл. 51. (от вносителя) Членовете на семейството, придружаващи бежанеца, на когото е открито производство за предоставяне на статут или на когото е предоставен статут на бежанец имат неговите права и задължения."
Предложение на народния представител Иван Сунгарски - чл. 51 да се преномерира в чл. 19, като се запази текстът на вносителя. 
Комисията е приела предложението и е одобрила текста, като го е поставила на систематичното му място.
"Чл. 52. (от вносителя) Чужденец, на когото е предоставен статута по чл. 30, ал. 1, т. 5 или т. 6, за времето на предоставения статут има правата и задълженията на лицата с признат статут на бежанец."
Предложение на народния представител Димитър Абаджиев: в чл. 52 думите "чужденец, на когото е предоставен статута по чл. 30, ал. 1, т. 5 или т. 6" да се заменят с думите "лице, на което е предоставен статут по чл. 35."
Комисията не приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски - чл. 52 да се преномерира в чл. 34 със следната редакция:
"Чл. 34. Чужденец, на когото е предоставена хуманитарна закрила, има права и задължения не по-малко благоприятни от тези, предоставени на чужденците, постоянно пребиваващи на територията на Република България."
Комисията приема предложението за чл. 34. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски. 
Господин Абаджиев го няма в залата. 
Поставям на гласуване предложението на народния представител Димитър Абаджиев, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 9, против 9, въздържали се 89.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 34, както е предложен от народния представител Иван Сунгарски и е подкрепен от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 5.
Член 34 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: "Глава втора - Агенция за бежанците."
Предложение на народния представител Иван Сунгарски: глава втора "Агенция за бежанците" да стане глава четвърта, като приеме заглавие "Специализирани държавни органи".
Комисията приема предложението, както следва: "Глава четвърта - Специализирани държавни органи."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на глава четвърта така, както е предложено от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма. 
Заглавието на глава четвърта е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Предвид това, което току-що гласувахме, че тази глава, която по текста на вносителя се явяваше втора, а сега става четвърта, се явява една номерация, която може би на пръв поглед смущава, но започваме да гледаме чл. 8 на вносителя.
"Чл. 8. Агенцията за бежанците е юридическо лице на бюджетна издръжка при Министерския съвет, която провежда политиката на Република България по прилагането на Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 27.08.1951 г. и на Протокола на ООН за статута на бежанците от 4.10.1967 г. (ДВ, бр. 88 от 1993 г.), съгласувано с компетентните ведомства."
Предложение на народния представител Светослав Лучников - чл. 8 да отпадне, като на негово място се създаде нов чл. 8 със следното съдържание:
"Чл. 8. Агенцията за бежанците е Национална служба на МВР. Нейната структура и дейност се уреждат със Закона за Министерството на вътрешните работи."
Комисията не приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски:
Член 8 да се преномерира в чл. 35.
След думите "Министерския съвет" да се добави "със седалище в град София" и да отпаднат думите "от 27 август 1951 г. и на Протокола на ООН за статута на бежанците от 4 октомври 1967 г. (ДВ, бр. 88 от 1993 г.)".
Комисията приема предложението.
Предложение на комисията:
"Чл. 35. Агенцията за бежанците е юридическо лице на бюджетна издръжка при Министерския съвет със седалище в град София, която провежда политиката на Република България по прилагането на Конвенцията за статута на бежанците, съгласувано с компетентните ведомства."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Господин Лучников, по Вашето предложение?
Има думата господин Светослав Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Аз съм против непрекъснатото създаване на разни институти към Министерския съвет. Министерският съвет не е в състояние да ръководи пряко тия служби и те някак си се измъкват и започват да действат полусамостоятелно, което в никакъв случай не е полезно. 
Цялата дейност във връзка с бежанците е от компетенцията на Министерството на вътрешните работи. Ние приехме толкова текстове от закона, навсякъде виждате, че компетенцията е на Министерството на вътрешните работи. Защо тогава да дублираме тия органи при Министерството на вътрешните работи, които се занимават с проблемите на бежанците и са единствено компетентни да ги решават, с някакъв нов организъм към Министерския съвет, който, пак ви казвам, няма от кого да бъде пряко ръководен в Министерския съвет и просто ще увисне в безведомственост. Това, според мен, е една грешка, която не трябва да се допуска.
Аз знам съображенията на Агенцията за бежанците, която именно, искайки да излезе от подведомствеността на Министерството на вътрешните работи, се стреми да получи една безведомственост, тоест, се стреми да избегне всякакъв пряк контрол върху своята дейност. Това, според мен, е най-малко правилното решение на въпроса. Затова поддържам моя текст. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Има думата господин Юрий Юнишев.
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ-ЮНИШЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа, колеги! Аз и в комисията, когато дебатирахме върху това предложение в този член, изказах становището си в подкрепа на господин Лучников и противно на това на вносителя. Защо? Имайки предвид и вече казаното от господин Лучников, защитавайки своя проект, и едно малко допълнение: бежанецът, който влиза в нашата държава, се среща първо - с кого? - с органите на граничната полиция, които са в структурата на Министерството на вътрешните работи. Оттук нататък той има непрекъснато взаимодействие с органите на МВР, както визирахме и в току-що приетия чл. 49, където е казано: "след което незабавно да се регистрира адресно в съответната паспортно-визова служба на МВР". Нещо повече, предстои ви още един текст в чл. 9, ал. 7, където Министерският съвет по предложение на Дирекцията на Агенцията за бежанците и т.н. открива или закрива съответните центрове, съгласувано - с кого? - с Министерството на вътрешните работи.
В много случаи, когато трябва да се отложи отказване или отнемане на статут на бежанец, същата агенция ще потърси услугите отново на органите на МВР. Следователно, те са една симбиоза в общата дейност на тази Агенция за бежанците. И ето тук, и ето сега е моментът ние да осъзнаем необходимостта от това този орган да отиде точно на мястото си, където ще работи в буквалния смисъл на думата в един часовников механизъм, вече изграден от държавата, а не просто да има някакъв висящ статут от Министерския съвет. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Юнишев.
Има думата господин Иван Сунгарски.
ИВАН СУНГАРСКИ (СДС): Благодаря, господин председател. Ще си позволя да възразя не под формата на реплика, а по-скоро като изказване, за да защитя становището на комисията.
Преди да вземем решение като комисия, ние направихме консултации със заинтересованите ведомства и се натъкнахме на един феномен, който категорично не отговаря особено на патоса, с който току-що беше защитена тезата агенцията да бъде към МВР.
Първо, не всички функции, които ще извършва бъдещата агенция - подчертавам това, бъдещата агенция, защото тя се създава с този закон и досега такъв орган не съществува - има Национално бюро за териториално убежище - така ли беше? - което е на подчинение на Министерския съвет. В мое лице проведох консултации и с правителството и то на най-високо ниво и беше предоставен въпросът на аргументите, които ще бъдат изтъкнати от отделните ведомства. И след като изслушахме представители на заинтересованите, защото освен МВР участие в реализацията на закона има както Министерството на външните работи, така и Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция, комисията реши да запази подчинеността на макар и новото образувание, наречено агенция, такова, каквото е било досега, тъй като много голяма част от дейностите не са свързани с Министерството на вътрешните работи и изискват една по-широка субординация. И самото Министерство на вътрешните работи го изказа като мнение в лицето на присъстващия на заседанието представител на това министерство.
Така че аз се изказвам в подкрепа на становището на комисията и се надявам народното представителство да уважи предложението, което се явява предложение на цялата комисия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Господин Стефан Мазнев има думата.
СТЕФАН МАЗНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател. 
Първо, искам да кажа, че напълно се присъединявам към становището на господин Сунгарски.
И второ, забелязвам, че в окончателния вариант на чл. 35 е пропуснат Протокола на ООН за статута на бежанците. Доколкото си спомням, ние в комисията гласувахме само да отпаднат датите и цитирането на "Държавен вестник". Доколкото си спомням, казвам. 
Така че предлагам да прибавим: "по прилагането на Конвенция за статута на бежанците и на Протокола на ООН за статута на бежанците", след което текстът остава същият. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Мазнев.
Заповядайте, господин Сунгарски.
ИВАН СУНГАРСКИ (СДС): Във връзка с направеното предложение на господин Мазнев. Един път в първата част на закона и то в самото начало, упоменавайки двата основни документа, върху които е изградена композицията на целия документ, ние решихме по-нататък да не ги цитираме и да не ги повтаряме непрекъснато. Излишна тяжест, излишна обремененост на текстове, които по никой начин не обогатяват или не разширяват действието на приетите текстове.
Така че, господин председател, аз за пореден път призовавам народните представители да подкрепят текста такъв, какъвто го предлага комисията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Светослав Лучников, което не е подкрепено от комисията. 
Гласували 106 народни представители: за 21, против 15, въздържали се 70.
Предложението не се приема.
И второто предложение, което направи господин Стефан Мазнев, е да се цитира в текста на чл. 35 и Протоколът на ООН за статута на бежанците.
Поставям на гласуване предложението на господин Мазнев.
Гласували 91 народни представители: за 64, против 2, въздържали се 25.
Предложението се приема. Така че в чл. 35, така както е предложен от комисията, след думите "Конвенцията за статута на бежанците" се добавя "и Протоколът на ООН за статута на бежанците".
Моля, гласувайте чл. 35 така, както е предложен от комисията и с приетата корекция, направена от господин Стефан Мазнев.
Гласували 105 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 7.
Член 35 е приет.
Господин Юсеин, имате думата да докладвате по-нататък.
ДОКЛАДЧИК АХМЕД ЮСЕИН: Благодаря Ви, господин председател.
"Чл. 9.	(от вносителя) (1) Агенцията за бежанците се състои от централна служба, транзитни, регистрационни, приемателни и интеграционни центрове.
	(2) Централната служба на Агенцията за бежанците се състои от управление, отдели и други звена. Щатната численост на централната служба се утвърждава от Министерския съвет.
	(3) Транзитните центрове са териториални поделения на Агенцията за бежанците за първоначална регистрация и осигуряване на подслон и медицинско изследване на кандидатите за статут на бежанец, които са заявили за това си качество в районите на граничните контролно-пропускателни пунктове или в непосредствена близост до тях.
	(4) Регистрационните центрове са териториални поделения на Агенцията за бежанците за регистрация, първоначално настаняване и медицинско изследване на кандидатите за статут на бежанец, които са заявили за това си качество на територията на Република България, извън районите, посочени в ал. 3.
	(5) Приемателните центрове са териториални поделения на Агенцията за бежанците за осигуряване на подслон, социално и медицинско подпомагане на кандидатите, престояли най-малко 15 дни в транзитен или регистрационен център, до влизане в сила на решението по статута на бежанец.
	(6) Интеграционните центрове са териториални поделения на Агенцията за бежанците за осигуряване на езиково обучение, професионална квалификация и други дейности, необходими за интегрирането на бежанците в Република България.
	(7) Транзитните, регистрационните, приемателните и интеграционните центрове се откриват и закриват от Министерския съвет по предложение на директора на Агенцията за бежанците, съгласувано с Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция и Министерството на външните работи."
Предложение на народния представител Светослав Лучников - чл. 9 да отпадне.
Комисията не приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски - чл. 9 да се преномерира в чл. 36.
В ал. 2, изречение първо думите "се състои от управление, отдели и други звена" да се заменят с "се изгражда в съответствие със Закона за администрацията".
Комисията приема предложението.
Предложение на комисията:
"Чл. 36.	(1) Агенцията за бежанците се състои от централна служба, транзитни, регистрационни, приемателни и интеграционни центрове.
	(2) Централната служба на Агенцията за бежанците се изгражда в съответствие със Закона за администрацията. Щатната численост на централната служба се утвърждава от Министерския съвет.
	(3) Транзитните центрове са териториални поделения на Агенцията за бежанците за първоначална регистрация и осигуряване на подслон и медицинско изследване на кандидатите за статут на бежанец, които са заявили за това си качество в районите на граничните контролно-пропускателни пунктове или в непосредствена близост до тях.
	(4) Регистрационните центрове са териториални поделения на Агенцията за бежанците за регистрация, първоначално настаняване и медицинско изследване на кандидатите за статут на бежанец, които са заявили за това си качество на територията на Република България, извън районите, посочени в ал. 3.
	(5) Приемателните центрове са териториални поделения на Агенцията за бежанците за осигуряване на подслон, социално и медицинско подпомагане на кандидатите за статут на бежанец, престояли най-малко 15 дни в транзитен или регистрационен център, до влизане в сила на решението по статута на бежанец.
	(6) Интеграционните центрове са териториални поделения на Агенцията за бежанците за осигуряване на езиково обучение, професионална квалификация и други дейности, необходими за интегрирането на бежанците в Република България.
	(7) Транзитните, регистрационните, приемателните и интеграционните центрове се откриват и закриват от Министерския съвет по предложение на председателя на Агенцията за бежанците, съгласувано с Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция и Министерството на външните работи."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Юсеин.
Господин Лучников, сега Вашето предложение за отпадане е безпредметно.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря.
Моля, гласувайте чл. 36 така, както е предложен от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 99, против 1, въздържал се 1.
Член 36 е приет.
Имате думата, господин Юсеин.
ДОКЛАДЧИК АХМЕД ЮСЕИН:
"Чл. 10. (на вносителя): Агенцията за бежанците:
1. определя правния статут на бежанците, потърсили закрила в Република България;
2. организира приемането и временното настаняване на бежанците на територията на Република България и им оказва помощ и съдействие за адаптиране към българските условия; организира курсове по езиково и професионално обучение на бежанците по време на производството за предоставяне на статут;
3. във взаимодействие с централните органи на изпълнителната власт организира дейността по разпределението на територията на страната, устройването на работа и оказването на социална, медицинска и психологическа помощ на бежанците по време на производството за предоставяне на статут, както и на получилите статут на бежанец;
4. във взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация провежда разяснителна работа сред населението и юридическите лица по бежанските проблеми, организира благотворителни акции за социално подпомагане на бежанците;
5. издава документи за самоличност и за задгранично пътуване на бежанците, както и документи, удостоверяващи юридически събития и факти, необходими за записване на бежанците в регистрите на населението;
6. защитава правата и интересите на бежанците в съответствие с действащото законодателство и организира и провежда контрол над бежанските процеси в страната;
7. разработва самостоятелно или участва в подготовката на проекти на нормативни актове и на международни договори по проблемите на бежанците и разработва програми за интегрирането на бежанците в българското общество.
8. съвместно с централните органи на изпълнителната власт и органите на местно самоуправление и местната администрация провежда организационни действия по приемането на бежанци в условията на извънредни ситуации; при необходимост съгласувано с Министерството на външните работи Агенцията за бежанците може да командирова свои служители в дипломатическо или консулско представителство в сигурна страна, граничеща с рискови страни по пътя на евентуален бежански поток;

9. осъществява сътрудничество с Върховния комисар на ООН за бежанците, националните служби за бежанците на страните по Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 г. и по Протокола на ООН за статута на бежанците от 1967 г., с Международната организация по миграцията, както и с други международни правителствени и неправителствени организации по бежанските проблеми и миграцията;
10. възлага провеждането на проучвания и изследвания по бежанските проблеми, организира конференции и семинари и издава информационни и други печатни материали по проблемите на бежанците."
Предложение на народния представител Светослав Лучников - чл. 10 да отпадне.
Комисията не приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски - чл. 10 да се преномерира в чл. 37.
Комисията приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски - чл. 10, т. 1 да отпадне.
Комисията приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски - от т. 2 да отпадне думата "професионално".
Комисията приема предложението, като предлага след думите "Република България и..." да се добави "в сътрудничество с Българския Червен кръст и други неправителствени организации".
Комисията предлага т. 3 да се преномерира в т. 2 и след думите "изпълнителната власт" да се добави "Българския Червен кръст и други неправителствени организации", както и след думата "разпределението" да се добави "им".
Комисията предлага т. 4 да се преномерира в т. 3 и след думата "администрация" да се добави "Българския Червен кръст и други неправителствени организации".
Предложение на народния представител Иван Сунгарски - т. 5 да се преномерира в т. 4 със следната редакция:
"4. издава удостоверителни документи;"
Комисията приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски - т. 6 да отпадне.
Комисията приема предложението.
Комисията предлага т. 8 да се преномерира в т. 6 като след думите "местната администрация" се добави "Българския Червен кръст и други неправителствени организации".
Комисията предлага т. 9 да се преномерира в т. 7 като след думите "Международната организация по миграцията" се добави "Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, Международния комитет на Червения кръст".
Комисията предлага т. 10 да се преномерира в т. 8 и от текста да отпаднат думите "и други печатни".
Предложение на комисията:
"Чл. 37. Агенцията за бежанците:
1. организира приемането и временното настаняване на бежанците на територията на Република България и в сътрудничество с Българския Червен кръст и други неправителствени организации им оказва помощ и съдействие за адаптиране към българските условия; организира курсове по езиково обучение на бежанците по време на производството за предоставяне на статут;
2. във взаимодействие с централните органи на изпълнителната власт, Българския Червен кръст и други неправителствени организации организира дейността по разпределението им на територията на страната, устройването на работа и оказване на социална, медицинска и психологическа помощ на бежанците по време на производството за предоставяне на статут, както и на получилите статут на бежанец;
3. във взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация, Българския червен кръст и други неправителствени организации провежда разяснителна работа сред населението и юридическите лица по бежанските проблеми, организира благотворителни акции за социално подпомагане на бежанците;
4. издава удостоверителни документи;
5. разработва самостоятелно или участва в подготовката на проекти на нормативни актове и на международни договори по проблемите на бежанците и разработва програми за интегрирането на бежанците в българското общество;
6. съвместно с централните органи на изпълнителната власт и органите на местно самоуправление и местната администрация, Българския Червен кръст и други неправителствени организации провежда организационни действия по приемането на бежанци в условията на извънредни ситуации; при необходимост, съгласувано с Министерството на външните работи, Агенцията за бежанците може да командирова свои служители в дипломатическо или консулско представителство в сигурна страна, граничеща с рискови страни по пътя на евентуален бежански поток;
7. осъществява сътрудничество с Върховния комисар на ООН за бежанците, националните служби за бежанците на страните по Конвенцията за статута на бежанците и по протокола за статута на бежанците, с Международната организация по миграцията, Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, Международния комитет на Червения кръст, както и с други международни правителствени и неправителствени организации по бежанските проблеми и миграцията;
8. Възлага провеждането на проучвания и изследвания по бежанските проблеми, организира конференции и семинари и издава информационни материали по проблемите на бежанците."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Юсеин.
Има думата господин Мазнев.
СТЕФАН МАЗНЕВ (СДС): Благодаря Ви, госпожо председател. 
Искам да направя две забележки - едната е чисто редакционна по т. 6. Записано е "местно самоуправление и местната администрация". Предлагам да се членува и да стане: "местното самоуправление и местната администрация" и т.н.
Другото ми предложение е по т. 7. Записано е "Протокола за статута на бежанците". Предлагам, както си е - "Протокола на ООН за статута на бежанците". Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря Ви и аз.
Господин Лучников, Вашето предложение?
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС, от място): Не го оттеглям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Господин Юнишев, имате думата.
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ-ЮНИШЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз съм противник на становището да отпадне чл. 10, тъй като ние всички знаем, че актът на Министерския съвет ще конструира административната система - глобално определената структура от този закон. Актът на Министерския съвет всъщност ще даде само един фактически живот на юридически заченатия от този закон орган. Но тук е мястото да определим фундамента, просто платформата, съдържанието на дейността на Агенцията за бежанците и то най-вече в нейните взаимоотношения с местните органи на управление и администрация, както и с централизираните такива.
Естествено, определяйки тези рамки, ние би трябвало да прецизираме малко текста, за което и правя едно чисто редакционно предложение, госпожо председател, а то е следното.
Тъй като т. 1 визира задължението на Агенцията за бежанците по приемането на тях, вече съдържанието на т. 2, обърнете внимание, визира тяхното задължение по разпределението на бежанците на територията на страната. А едва в т. 4, по приетото предложение на господин Сунгарски, тя издава удостоверителни документи.

Следователно т. 4 трябва да бъде т. 2, защото след като бъдат приети те, на тези неидентифицирани субекти все още трябва да им се издадат някакви удостоверителни документи, а едва след това да бъдат преразпределени върху територията на страната ни. И това е правният момент, който сега ние би трябвало да определим тук само с разместването на тези точки. 
Това е моето предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Юнишев. 
Желае ли някой друг колега думата? 
Заповядайте, госпожо Тошкова.
АНЕЛИЯ ТОШКОВА (СДС): Благодаря Ви, госпожо председател! Искам съвсем накратко да се изкажа в подкрепа на предложението на колегата Юнишев. Смятам, че мястото на т. 4 е по-редно да бъде на мястото на т. 2. Просто една промяна на поредността на точките. 
И втората ми реплика е по отношение на това, което предложи колегата Мазнев. Ние в комисията възприехме едно уточняване - да споменаваме Конвенцията за статута на бежанците на ООН и Протокола за статута на бежанците. Ако ние сега в залата гласуваме предложението, което направихте, променяме точно в този член възприетата практика. Ние с оглед на това, че самото изписване е доста дълго се опитахме да бъдем максимално точни до ратификационния закон на този международен акт, така както е приет в Народното събрание. 
Така че предлагам да не се прави тази промяна да се включва ООН и да приемем предложението на комисията. И да се сменят местата на точки 2 и 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на госпожа Тошкова.
Членуването е редакционна поправка и мисля, че няма проблем.
АНЕЛИЯ ТОШКОВА: Членуването го приемаме. Мисля, че е пропуск.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Господин Мазнев оттегля другото предложение.
Други колеги желаят ли думата? Не.
Започваме да гласуваме по реда на предложенията.
Най-напред е предложението на народния представител Светослав Лучников чл. 10 да отпадне.
Моля, гласувайте.
Гласували 100 народни представители: за 4, против 17, въздържали се 79.
Предложението на господин Лучников не се приема.
Сега пристъпваме към гласуването на текста на комисията. Само че има едно предложение, колкото е редакционно, толкова е и по същество. Господин Юсеин, бихте ли взели отношение?
ДОКЛАДЧИК АХМЕД ЮСЕИН: Приемаме предложението на господин Юнишев. То е резонно, добре е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря Ви много.
Тогава с редакционната поправка на господин Мазнев в т. 6 "местното самоуправление" и с предложението на господин Юнишев т. 4 да стане т. 2 и да се преномерират останалите, да гласуваме текста на чл. 37. 
Моля, гласувайте.
Гласували 110 народни представители: за 109, против няма, въздържал се 1.
Член 37 е приет.
ДОКЛАДЧИК АХМЕД ЮСЕИН: Текст на вносителя:
"Чл. 11. (1) Агенцията за бежанците, съвместно с Министерството на външните работи, осигурява съдействие на бежанците пред органите на друга държава или пред международен орган за снабдяването им с документи, необходими за реализирането на техните граждански права.
	(2) Когато по обективни причини бежанец не може да бъде снабден с документ по реда на предходната алинея, Агенцията за бежанците въз основа на установените от нея данни и декларация, подписана от бежанеца, издава удостоверение, което да му послужи пред компетентните български органи за снабдяване с български документ, който дава възможност на бежанеца да ползва тези права.
	(3) Издадените по реда на предходната алинея удостоверения и документи заместват официалните документи, издавани на чужденци от или чрез органите в техните страни и се уважават при отсъствие на доказателства за неистинност на данните, съдържащи се в тях."
Предложение на народния представител Светослав Лучников - чл. 11 да отпадне.
Комисията не приема предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя, като предлага чл. 11 да се преномерира в чл. 38 и в ал. 1 след думите "Министерството на външните работи" да се добавят думите "Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец и Международния комитет на Червения кръст".
Предложение на комисията:
"Чл. 38. (1) Агенцията за бежанците, съвместно с Министерството на външните работи, Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец и Международния комитет на Червения кръст, осигурява съдействие на бежанците пред органите на друга държава или пред международен орган за снабдяването им с документи, необходими за реализирането на техните граждански права.
	(2) Когато по обективни причини бежанец не може да бъде снабден с документ по реда на предходната алинея, Агенцията за бежанците въз основа на установените от нея данни и декларация, подписана от бежанеца, издава удостоверение, което да му послужи пред компетентните български органи за снабдяване с български документ, който дава възможност на бежанеца да ползва тези права.
	(3) Издадените по реда на предходната алинея удостоверения и документи заместват официалните документи, издавани на чужденци от или чрез органите в техните страни и се уважават при отсъствие на доказателства за неистинност на данните, съдържащи се в тях."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Юсеин.
Господин Лучников, поддържате ли Вашите предложения?
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Други колеги желаят ли да вземат отношение? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Светослав Лучников чл. 11 да отпадне.
Гласували 103 народни представители: за 12, против 14, въздържали се 77.
Предложението не се приема.
Сега подлагам на гласуване текста на чл. 38 така, както се предлага от комисията и беше докладван от господин Юсеин.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 6.
Член 38 е приет.
ДОКЛАДЧИК АХМЕД ЮСЕИН: 
"Чл. 12. (на вносителя). Агенцията за бежанците може самостоятелно или съвместно с органите на местното самоуправление и местната администрация, да организира спомагателни стопански дейности, в които бежанците по време на производството за предоставяне на статут получават възможност за обучение с професионална насоченост и трудова реализация."
Предложение на народния представител Светослав Лучников:
Член 12 да отпадне.
Комисията не приема предложението.
Комисията предлага чл. 12 да се преномерира в чл. 39.
Комисията подкрепя текста на вносителя, като предлага вместо "местно самоуправление и местна администрация", да бъде изписано "местно самоуправление и местна администрация", както и след тези думи да се добави "и Българския Червен кръст".
Предложение на комисията:
"Чл. 39. Агенцията за бежанците може самостоятелно или съвместно с органите на местното самоуправление и местната администрация и Българския Червен кръст, да организира спомагателни стопански дейности, в които бежанците по време на производството за предоставяне на статут получават възможност за обучение в професионална насоченост и трудова реализация."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Юсеин.
Искам да подчертая, че в това, което прочете господин Юсеин, има членуване на местното самоуправление и местната администрация, както самата комисия предлага.
Господин Лучников, поддържате ли предложението си? Поддържате го.
Има думата госпожа Анелия Тошкова. Заповядайте.
АНЕЛИЯ ТОШКОВА (СДС): Благодаря. 
Аз искам да направя едно разяснение като член на водещата комисия защо комисията не приема предложението на господин Лучников.
Става дума за въпрос по същество. След като ние вече в пленарна зала не приехме, че Агенцията за бежанците е национална служба към МВР и нейната структура и дейност се уреждат със Закона за Министерството на вътрешните работи, означава, че ние тук вече разглеждаме структурата, дейността и функциите на Агенцията за бежанците.
В този смисъл всички текстове, които последват, са в тази връзка.
Това разяснение просто е необходимо за всички в залата. Ние не можем вече да не приемаме тези членове, защото те разглеждат именно материята около функционирането и структурата на самата агенция като орган. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на госпожа Тошкова.
Други колеги желаят ли да вземат думата? Не виждам. 
Колеги, моля, гласувайте предложението на народния представител Светослав Лучников чл. 12 да отпадне.
Гласували 100 народни представители: за 13, против 13, въздържали се 74.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте текста на чл. 39 така, както се предлага от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 6.
Член 39 е приет.
ДОКЛАДЧИК АХМЕД ЮСЕИН: 
"Чл. 13. (на вносителя). (1) Агенцията за бежанците се ръководи и представлява от директор, който се назначава и освобождава от министър-председателя на Република България по предложение на министъра на външните работи, министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието и правната евроинтеграция.
(2) Директорът трябва да е гражданин на Република България, да има висше образование и не по-малко от 10 години трудов стаж в национално ведомство или учреждение с функции по проблемите на чужденците или правата на човека."
Предложение на народния представител Светослав Лучников:
Член 13 да отпадне.
Комисията не приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски:
Член 13 да се преномерира в чл. 40 и в ал. 1 думите "по предложение на министъра на външните работи, министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието и правната евроинтеграция" да отпаднат.
Думата "директор" да се замени с "председател".
Комисията приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски:
Алинея 2 да претърпи следната редакция:
"(2) Председателят трябва да е само български гражданин, да има висше юридическо образование и не по-малко от 5 години трудов стаж."
Комисията приема предложението, като предлага от текста да отпадне думата "юридическо" и думите "5 години" да бъдат заменени с "10 години".
Предложение на комисията:
"Чл. 40. (1) Агенцията за бежанците се ръководи и представлява от председател, който се назначава и освобождава от министър-председателя на Република България.
              (2) Председателят трябва да е само български гражданин, да има висше образование и не по-малко от 10 години трудов стаж."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Юсеин.
Господин Мазнев, заповядайте.
СТЕФАН МАЗНЕВ (СДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
След консултации с колегите тук и от това, което си спомням от комисията, предлагам "10 години" да се заменят с    "5 години" така, както е в предишното предложение, тъй като   10 години явно са много. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Аз имам един въпрос към комисията. Тук по изискването за трудовия стаж има допълнение във варианта на вносителя: "в национално ведомство или учреждение с функции по проблемите на чужденците или правата на човека". Предлагате текстът да бъде така, както сте го предложили?
Други желаещи за дискусия? Не виждам.
Ще гласуваме направените предложения.
Най-напред ще гласуваме направеното предложение от господин Светослав Лучников чл. 13 да отпадне.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 9, против 25, въздържали се 61.
Предложението не се приема.
Господин Юсеин, как бихте коментирали предложението за 5 години трудов стаж?
ДОКЛАДЧИК АХМЕД ЮСЕИН: По време на обсъждането ние много коментирахме този член в комисията. Стигна се до гласуване, което с малко гласове наклони към "10 години". Така си спомням. Но залата да реши.
Аз предлагам да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря Ви, господин Юсеин.
Пристъпваме към гласуване на предложението на народния представител Стефан Мазнев критерият по ал. 2 за стаж да бъде  5 години.
То е различно от това на комисията и затова първо подлагам него на гласуване.
Моля, гласувайте.
Гласували 109 народни представители: за 81, против 7, въздържали се 21.
Предложението е прието.

Пристъпваме към гласуването на чл. 40 така, както е предложен от комисията, с корекция в ал. 2 "и не по-малко от 5 години трудов стаж".
Моля, гласувайте.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Член 40 е приет. 
ДОКЛАДЧИК АХМЕД ЮСЕИН: Член 14 на вносителя:
"Чл. 14.	(1) При изпълнение на своята дейност директорът на Агенцията за бежанците се подпомага от заместник-директор и главен секретар.
	(2) Заместник-директорът се назначава от директора на Агенцията за бежанците. Заместник-директорът трябва да е български гражданин с висше образование и не по-малко от 10 години трудов стаж в национално ведомство или учреждение с функции по проблемите на чужденците или правата на човека. 
	(3) Главният секретар се назначава от директора на Агенцията за бежанците. Той трябва да е български гражданин с висше образование и да има не по-малко от пет години трудов стаж."
Предложение на народния представител Светослав Лучников - чл. 14, ал. 2 да претърпи следната редакция:
"(2) Заместник-директорът на Националната служба за бежанците може да бъде само лице с висше юридическо образование и професионален стаж не по-малко от пет години".
Комисията не приема предложението.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски - чл. 14 да се преномерира в чл. 41 и да добие следната редакция:
"Чл. 41.	(1) При изпълнение на своята дейност председателят на Агенцията за бежанците се подпомага от двама заместник-председатели и главен секретар. 
	(2) Заместник-председателите се назначават от министър-председателя на Република България по предложение на председателя на Агенцията за бежанците. Заместник-председателите трябва да са български граждани с висше образование и не по-малко от 5 години трудов стаж.
	(3) Главният секретар се назначава от председателя на Агенцията за бежанците след съгласуване с министъра на държавната администрация. Той трябва да е български гражданин с висше образование и да има не по-малко от 5 години трудов стаж."
Комисията приема предложението за чл. 41.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Юсеин.
Желае ли някой от колегите да вземе думата?
Господин Лучников, Вие поддържате Вашето предложение? Да, благодаря Ви.
Започваме гласуване по предложението на народния представител Светослав Лучников.
Моля, гласувайте.
Гласуваме предложението на господин Лучников заместник-директорът да бъде с висше юридическо образование и професионален стаж не по-малко от пет години.
Гласували 98 народни представители: за 36, против 7, въздържали се 55. 
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте текста на чл. 41 така, както се предлага от комисията и беше докладван от господин Юсеин.
Гласували 93 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 2.
Член 41 е приет. 
ДОКЛАДЧИК АХМЕД ЮСЕИН: Член 15 от вносителя:
"Чл. 15.	(1) Директорът на Агенцията за бежанците:
1. предоставя, отказва, отнема и прекратява статут на бежанец или временна закрила на чужденец в Република България;
2. взема решение по други молби на чужденците, потърсили закрила в Република България;
3. определя структурата и щатното разписание на работещите в системата на Агенцията за бежанците в рамките на утвърдената численост на персонала;
4. назначава и освобождава от длъжност личния състав на Агенцията за бежанците;
5. утвърждава правила за организацията и дейността, вътрешния ред, работната заплата и определя функциите, задачите и отговорностите на структурните звена и на служителите и работниците в системата на Агенцията за бежанците;
6. утвърждава образците на документите, приемани и издавани по този закон;
7. определя реда за издаване, продължаване на сроковете и отнемане на документите за самоличност на бежанците;
8. управлява и разпределя средствата от бюджета и от фонд "Бежанци", контролира тяхното целево разходване, както и съгласувано с Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика, определя разходните норми за подпомагане с материални и финансови средства на кандидатите и получилите статут на бежанец.
	(2) Директорът може да делегира правата си по т. 1 и т. 2 от предходната алинея на заместник-директора на Агенцията за бежанците."
Предложение на народния представител Иван Сунгарски - чл. 15 да се преномерира в чл. 42. 
В ал. 1 "директорът" да се замени с "председателят".
Комисията приема предложението.
Комисията предлага в т. 6 след думата "издавани" да се добави "от Агенцията за бежанците".
Комисията предлага т. 7 да отпадне.
Предложение на народния представител Иван Сунгарски - да се създаде нова т. 7 със следното съдържание:
"7. издава наказателни постановления".
Комисията приема предложението.
Комисията предлага в т. 8 да отпаднат думите "и от фонд "Бежанци", както и думата "министерството" да се замени с "министърът".
Предложение на народния представител Иван Сунгарски - в ал. 2 "директорът" да се замени с "председателят", а "заместник-директорът" да се замени със "заместник-председателите".
Комисията приема предложението.
Предложение на комисията:
"Чл. 42.	(1) Председателят на Агенцията за бежанците:
1. предоставя, отказва, отнема и прекратява статут на бежанец или временна закрила на чужденец в Република България;
2. взема решение по други молби на чужденците, потърсили закрила в Република България;
3. определя структурата и щатното разписание на работещите в системата на Агенцията за бежанците в рамките на утвърдената численост на персонала;
4. назначава и освобождава от длъжност личния състав на Агенцията за бежанците;
5. утвърждава правила за организацията и дейността, вътрешния ред, работната заплата и определя функциите, задачите и отговорностите на структурните звена и на служителите и работниците в системата на Агенцията за бежанците;
6. утвърждава образците на документите, приемани и издавани от Агенцията за бежанците по този закон;
7. издава наказателни постановления;
8. управлява и разпределя средствата от бюджета, контролира тяхното целево разходване, както и съгласувано с министъра на финансите и министъра на труда и социалната политика определя разходните норми за подпомагане с материални и финансови средства на кандидатите и получилите статут на бежанец.
	(2) Председателят може да делегира правата си по т. 1 и т. 2 от предходната алинея на заместник-председателите на Агенцията за бежанците.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Юсеин.
Моля, гласувайте чл. 42 така, както е предложен от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма. 
Член 42 е приет.
ДОКЛАДЧИК АХМЕД ЮСЕИН: "Чл. 16. (1) Транзитните, регистрационните, приемателните и интеграционните центрове се ръководят от директори.
(2) Директорите на транзитните, регистрационните, приемателните и интеграционните центрове трябва да са български граждани с висше образование и да имат най-малко петгодишен трудов стаж."
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 16 да се преномерира на чл. 43, и прави следната редакционна поправка - вместо "най-малко петгодишен трудов стаж" да бъде записано "не по-малко от пет години трудов стаж".
Предложение на комисията за чл. 43:
"Чл. 43. (1) Транзитните, регистрационните, приемателните и интеграционните центрове се ръководят от директори.
	(2) Директорите на транзитните, регистрационните, приемателните и интеграционните центрове трябва да са български граждани с висше образование и да имат не по-малко от пет години трудов стаж."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата господин Мазнев.
СТЕФАН МАЗНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател.
Ние приехме за председателя на агенцията и за заместник-председателите "не по-малко от пет години". Аз смятам, че за директорите на транзитните, регистрационните, приемателните и интеграционните центрове три години трудов стаж ще бъде достатъчно. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Мазнев, но не мога да го поставя на гласуване, защото това вече е предложение по същество и не е направено по съответния ред.
Моля, гласувайте чл. 43 така, както е предложен от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Член 43 е приет.
Съобщения за парламентарен контрол на 23 април 1999 г., петък:
Министър-председателят на Република България Иван Костов ще отговори на три актуални въпроса от народните представители Христо Стоянов, Жорж Ганчев и Петър Башикаров и на питане от народния представител Христо Стоянов.
Заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев ще отговори на три питания от народните представители Иван Борисов, Александър Каракачанов и Евгени Димитров.
Министърът на транспорта Вилхелм Краус ще отговори на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков.
Министърът на културата Емма Москова ще отговори на актуален въпрос от народния представител Лютви Местан и на питане от народния представител Хасан Адемов.
На основание чл. 76, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на външните работи Надежда Михайлова на актуален въпрос от народния представител Евгени Кирилов;
- министърът на културата Емма Москова на актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов;
- министърът на търговията и туризма Валентин Василев на два актуални въпроса от народните представители Иво Атанасов и Станимир Калчевски;
- министърът на финансите Муравей Радев на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Иво Атанасов.
На основание чл. 76, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание поради отсъствието на народния представител Валентин Симов се отлага отговорът на министъра на околната среда и водите Евдокия Манева на неговия актуален въпрос.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на здравеопазването Петър Бояджиев.
Съобщения:
Комисията по труда и социалната политика ще проведе редовно заседание днес от 15,00 ч. в зала 42.
Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа ще проведе заседание днес от 15,00 ч. в зала 456.
Следващото заседание на Народното събрание е утре,     23 април, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,55 ч.)

Заместник-председатели:
		                      Иван Куртев
		                     Петя Шопова

Секретари:
	      Виктория Василева
	      Ивалин Йосифов