Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1999-05-19

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателите Иван Куртев и Петя Шопова
 Секретари: Илия Петров и Ивалин Йосифов


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Днес рожден ден има колегата Тодор Великов. Да му е честито! Желаем му всичко най-хубаво! (Ръкопляскания.)
Най-напред искам да информирам народните представители, че Председателският съвет взе решение Народното събрание да отпусне помощ за пострадалите в Жълтуша в размер на 10 млн. лв. 
Постъпили законопроекти и проекторешения от 12 май до 18 май 1999 г.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Вносител: Министерски съвет. Водеща комисия е Комисията по икономическата политика. Разпределен е и на Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа и на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за таксите върху течните горива за фонд "Републиканска пътна мрежа" и за Националния фонд за опазване на околната среда. Вносител: Министерски съвет. Водеща комисия: Комисия по бюджет, финанси и финансов контрол.
Проект за решение за даване на съгласие за сключване на договор за заем за преструктуриране на сектора на селското стопанство (АСАЛ-1) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Вносител: Министерски съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол. 
Законопроект за естествените монополи. Вносители: народните представители Стефан Нешев и Иван Бойков. Водеща комисия: Комисията по икономическата политика. Разпределен е на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
Проект за решение относно възлагане на Министерския съвет да изготви Национална програма за приложение на програмата към декларацията за образование в демократично гражданство, основана на правата и отговорностите на гражданите, приета на 7 май 1999 г. от Комитета на Министрите на Съвета на Европа. Вносител: народният представител Лъчезар Тошев. Разпределен е на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и по жалбите и петициите на гражданите; Комисията по външна и интеграционна политика; Комисията по образованието и науката.
Законопроект за ратифициране на измененията в Конституцията на Международната организация по миграцията. Вносител: Министерски съвет. Водеща комисия: Комисията по правата на човека, вероизповеданията и по жалбите и петициите на гражданите. Разпределен и на Комисията по външна и интеграционна политика.
Проект за решение за избиране на временна комисия за проучване състоянието на околната среда в България и отражението на трансграничните замърсявания от войната в Съюзна република Югославия и за предлагане на мерки за защита на населението и отстраняване на нанесени увреждания на околната среда. Вносители: Георги Първанов и група народни представители.
Съобщение: на основание чл. 70 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание народните представители проф. Христо Стоянов и Калчо Чукаров оттеглят законопроект за изменение и допълнение на Закона за виното № 54-01-23, внесен от тях.
По седмичната програма. Постъпили са две предложения - от Парламентарната група на Демократичната левица и на основание чл. 39, ал 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание се предлага да бъде включен като точка в дневния ред проект за декларация относно усилията за решаване на кризата в Косово № 954-03-12 с вносител народният представител Георги Първанов. По този проект за декларация към момента няма становище на водещата комисия и не е изтекъл срокът по чл. 73, ал. 3 от правилника. 
Предложение от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили за седмична програма:
1. Второ четене на законопроект за закрила и развитие на културата - продължение.
2. Второ четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд - продължение.
3. Първо четене на законопроект за фуражите.
4. Второ четене на законопроект за хазарта.
5. Парламентарен контрол.
По седмичната програма някой желае ли да се изкаже?
Господин Евгени Кирилов има думата.
ЕВГЕНИ КИРИЛОВ (ДЛ): Благодаря, уважаеми господин председател! За включването в дневния ред на проекта за декларация относно усилията за решаване на кризата в Косово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Кирилов, прощавайте, че Ви прекъсвам, но по нашия правилник разисквания няма. Могат да се правят предложения за отпадане, за разместване и имат думата само вносителите.
ЕВГЕНИ КИРИЛОВ: От името на вносителите, господин председател, бих желал само да обърна внимание...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Един е вносителят. Не можете да говорите от името на вносителите.
ЕВГЕНИ КИРИЛОВ: Аз съм член на ръководството на парламентарната група. И това нещо неведнъж се прави. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Георги Първанов е вносител.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Той има право от името на парламентарна група.
ЕВГЕНИ КИРИЛОВ: Аз съм член на ръководството на парламентарната група. Това сме го правили неведнъж, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ако искате да направите изявление от името на парламентарна група...
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Колко пъти сме правили това!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не може всеки път да се пазарим за правилника. Научете този правилник, не е толкова трудно, работим с 20 текста. Вносител има право да се изкаже. Друг народен представител има право да предлага отпадане или разместване. Не може народен представител да се изказва вместо вносителя, ако той не е вносител. Какво има да спорим по тези въпроси?
ЕВГЕНИ КИРИЛОВ: Разрешете тогава да Ви предложа или отпадане, или разместване. Това не е толкова важно в момента. Важна е същността на въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не, не е важна сега същността на въпроса. Това е процедура!
ЕВГЕНИ КИРИЛОВ: Господин председател, първо, аз лично съм правил и съм представял подобен проект за декларация точно по този начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да, но не този Ваш проект разглеждаме.
ЕВГЕНИ КИРИЛОВ: Разрешете тогава да предложа разместване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
ЕВГЕНИ КИРИЛОВ: Става дума за следното. Проектът за декларация е внесен и по същество ние включваме основния въпрос - че Република България няма да предостави територията си за сухопътни операции срещу Съюзна република Югославия. Господин председател, Вие само преди един ден направихте подобно изявление, без обаче да има решение на парламента. Аз смятам, че това е от съществено значение и с оглед на един друг факт: динамиката на тези процеси е много силна в последните дни. Само вчера господин Шрьодер заяви вече мнението на Германия, а както знаете, те носят и председателството на Европейския съюз.
Смятам, че разглеждането и приемането на този проект за декларация, естествено с активното участие на всички колеги от всички парламентарни групи, ще допринесе много, ако стане в следващите заседания, още днес или утре, нищо че не е разгледано в комисията, то може да бъде разгледано в комисията. Приемането на декларацията ще донесе нещо, което би избило поне частично...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Недейте се изказва по същество! Нямате право да се изказвате по същество! Ако правите предложение за разместване, направете го!
ЕВГЕНИ КИРИЛОВ: Приемете го много откровено. Смятам, че законопроектът за хазарта е много важен, но ние сме в един друг хазарт, господин председател, и то един страшен хазарт за националните интереси на България. Мисля, че само ще бъде от полза на Народното събрание, ако се заеме с тази декларация още днес и реагира навреме на събитията. Има движение по този въпрос, Европейският съюз във всички случаи измества нещата в тази посока. Редно е и ние да дадем своя принос в този процес. Благодаря. (Ръкопляскания в ДЛ.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението да бъде включен като точка в дневния ред проект за декларация относно усилията за решаване на кризата в Косово.
Гласували 182 народни представители: за 69, против 112, въздържал се 1. 
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на Парламентарната група на СДС, въз основа на което е изготвен и проектът за седмична програма.
Гласували 176 народни представители: за 115, против 30, въздържали се 31.
Седмичната програма е приета.

Преминаваме към първа точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА - продължение.
Има думата председателят на водещата Комисия по културата и медиите господин Райчевски.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: 
"Чл. 26.	(1) Управителният съвет приема:
1. правила за организация на работата си;
2. стратегия и програма за дейността на фонда;
3. решения за провеждане на конкурси за финансиране на културни инициативи, целеви програми, творчески проекти и други;
4. годишен доклад за дейността на фонда;
5. решения за избор на изпълнителен директор;
6. структура на администрацията на фонда;
7. други решения, свързани с управлението на фонда.
	(2) Управителният съвет заседава в присъствието на две трети от състава си. Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината от общия брой на неговите членове. 
	(3) Членовете на управителния съвет получават възнаграждение за участието си във всяко заседание в размер на една минимална месечна работна заплата, установена за страната."
Има предложение от народните представители Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев, което комисията подкрепя.
От предложенията на народния представител Юрий Юнишев комисията подкрепя предложението по ал. 2. 
Предложение от народния представител Драгомир Шопов - в чл. 26, ал. 2 думите "от състава" да се заменят с думите "от членовете си".
Комисията не подкрепя предложението. 
Предложение от народния представител Димо Димов - членове 26, 27 и 28 да отпаднат, като се създаде нов чл. 26 със следното съдържание:
Вариант първи:
"Чл. 26. Фонд "Култура" работи по правилник, одобрен от министрите на културата и финансите."
Вариант втори:
"Чл. 26. Фонд "Култура" работи по правилник, одобрен от Министерския съвет."
Комисията не подкрепя предложението.
Становище на комисията за чл. 26:
"Чл. 26.	(1) Управителният съвет ръководи дейността на фонда. За целта приема:
1. правила за организация на работата си;
2. стратегия и програма за дейността на фонда;
3. решения за провеждане на конкурси за финансиране на културни инициативи, целеви програми, творчески проекти и др.;
4. годишен доклад за дейността на фонда;
5. решение за избор на изпълнителен директор;
6. структура на администрацията на фонда;
7. други решения, свързани с управлението на фонда.
	(2) Управителният съвет заседава в присъствието на две трети от състава си. Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината от общия брой на неговите членове.
	(3) Членовете на управителния съвет получават възнаграждение, което се определя със заповед на министъра на културата.
	(4) Управителният съвет може да заседава и по искане на повече от половината негови членове."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 26 има думата господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря. Уважаеми дами и господа, този, а и следващите членове имат дескриптивен характер. В тях статутът на Националния фонд "Култура" се разработва детайлно. Правейки това предложение смятаме, че, първо, разработването на статута на фонд "Култура" не е материя за закон. А второ, на този, така да се каже "държавен фонд" вниманието към проблематиката, третираща частната инициатива на гражданите е нищожна. С текстове като този законът се ограничава върху материя, която не е основна за едно съвременно европейско законодателство. Фактически тук се цели стабилизиране на досегашната твърде тромава и бюрократизирана система на културните институти. Предложените законодателни мерки консолидират сегашната ситуация, вместо да я тикат към промяна. Всяка по-значима промяна оттук нататък ще изисква или изменение на закона, или директна интервенция на министъра на културата. До такава висока степен заявените намерения за децентрализация, за насърчаване на предприемчивостта и за равнопоставеността на творците и на културните организации се разминават с текстовете на закона. 
Ето защо поддържам предложението, което сме направили - чл. 26 да има само две изречения, които да казват, че има управителен съвет за ръководство на дейността на фонда и че този съвет приема сам своя правилник за работа. 
Освен това правя и предложение за отпадане на целия чл. 27, тъй като, повтарям, това не е материя за един закон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Друг желае ли да се изкаже по чл. 26?
Господин Атанасов, Вашето предложение е прието, макар че не е казано "правилник", а "правила за организацията". Приемате ли го?
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ, от място): Моята идея е целият член да се състои само от тези две изречения, да не се разгръща текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
Моля, гласувайте току-що направеното предложение от народния представител Иво Атанасов за отпадане в ал. 1, т. 2 до  т. 7, както и целите ал. 2, 3 и 4.
Гласували 126 народни представители: за 53, против 71, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Юрий Юнишев.
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС, от място): Оттеглям двете си предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Оттеглят се двете предложения.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Драгомир Шопов.
Гласували 119 народни представители: за 27, против 92, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Димо Димов.
Гласували 122 народни представители: за 27, против 94, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 26 така, както е предложен от комисията.
Гласували 141 народни представители: за 103, против 36, въздържали се 2.
Член 26 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: 
"Чл. 27. Председателят на управителния съвет:
1. свиква и ръководи заседанието на управителния съвет;
2. сключва и прекратява трудовия договор с изпълнителния директор по решение на управителния съвет."
Становище на комисията за чл. 27:
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 27.
Няма направени предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 27 има направени предложения за отпадане. Това е предложението на народния представител Димо Димов, беше направено такова предложение и от народния представител Иво Атанасов.
Има думата господин Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, аз също подкрепям отпадането на този член. Отново напомням, че мястото на статута на Националния фонд "Култура" не е тук. Той може да се изясни с вътрешен правилник, с подзаконов акт, но в никакъв случай не бива да служи за пълнеж на един иначе кух закон. Предвкусвайки ефекта на силикона, министерството поддържа този член, без изглежда да се е информирало, че дори най-големите холивудски звезди вече намират това за демоде.
Освен това, уважаеми господин председателю, искам да направя и едно процедурно предложение - да бъде дадена възможност на господин Благой Димитров да си направи дупликата, каквато възможност той не получи от председателя Куртев в петък. Аз му направих реплика, господин Благой Димитров поиска да направи дуплика. Но господин Куртев му каза: ще си направиш дупликата в сряда. Днес е сряда и моля да се даде възможност на господин Димитров да си направи дупликата, разбира се, ако не я е забравил. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Атанасов.
Моля, гласувайте предложението за отпадане на чл. 27.
Гласували 128 народни представители: за 34, против 94, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 27 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 124 народни представители: за 105, против 17, въздържали се 2.
Член 27 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ:
"Чл. 28.	(1) Изпълнителният директор:
1. представлява фонда;
2. осъществява оперативното ръководство на фонда;
3. осигурява изпълнението на решенията на управителния съвет;
4. изготвя и внася в управителния съвет годишния счетоводен отчет;
5. подготвя и внася в управителния съвет годишен доклад за дейността на фонда и осигурява публикуването му.
	(2) Изпълнителният директор не може да бъде член на управителния съвет. Той участва в заседанията на управителния съвет със съвещателен глас."
Становище на комисията: комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 28.
Искам да направя предложение за редакционна промяна в ал. 2 - изразът "не може да бъде" да се замени с "е" или изречението да стане така: 
"Изпълнителният директор не е член на управителния съвет".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не, по-правилно е "не може да бъде". "Не е член" е констатация.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Добре, оттеглям тогава това предложение.
Има аргументи от вносителите да направим тази промяна. Ако смятате, колеги, че тя е по-неудачна, аз я оттеглям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой да се изкаже по чл. 28?
Моля, гласувайте предложението за отпадане на чл. 28.
Гласували 130 народни представители: за 30, против 99, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 28 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 133 народни представители: за 108, против 23, въздържали се 2.
Член 28 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Уважаеми господин председател, тук ще предложа след извънредното заседание на Комисията по културата и медиите, което свикваме в 11,30 ч., нов чл. 28а, който ще регламентира състава и функциите на контролния съвет във връзка с отложения чл. 24, понеже такъв контролен съвет не беше предвиден в законопроекта.
Постъпили предложения по чл. 29.
Предложение от народния представител Драгомир Шопов: в чл. 29, ал. 1 т. 3 да отпадне; в чл. 29, ал. 2 да се добави нова т. 13 със следното съдържание:
"13. подпомагане на творческите съюзи във връзка с техни дейности, които имат пряко отношение към глобална проблематика на съответното изкуство".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Стоян Райчевски, което се подкрепя от комисията, а предложението по ал. 2, т. 2 е оттеглено.
Предложение от народния представител Юрий Юнишев: в чл. 29, ал. 2 да отпадне т. 12.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Ева Жечева, което се подкрепя от комисията.
Предложение от народните представители Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев по ал. 2, т. 11, което се подкрепя от комисията.
Комисията не подкрепя предложението към ал. 2 да се добави нова т. 13:
"13. подпомагане на творческите съюзи във връзка с техни дейности, имащи пряко отношение към глобалната проблематика на съответното изкуство".
Предложение от народния представител Лютви Местан: в чл. 29, ал. 2 т. 6 се допълва с израза "като за целта се заделя определен процент от годишния бюджет на фонда".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Константин Дочев, Людмил Бешков и Сашо Стоянов, което комисията подкрепя.
Предложение от народния представител Младен Влашки.
Комисията подкрепя предложението за ал. 3, като т. 2 отпада.


Предложение от народния представител Димо Димов -   чл. 29, ал. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Становище на комисията за чл. 29:
"Чл. 29. (1) Средствата по фонда се набират от:
1. петдесет на сто от глобите по чл. 98, ал. 4 от Закона за авторското право и сродните му права;
2. десет на сто от приходите от наеми, получавани от търговските дружества с държавно участие в областта на културата, като отчисленията се правят преди разделянето на наема между наемодателя и Републиканския бюджет;
3. сумите по чл. 33, изречение първо в Закона за авторското право и сродните му права;
4. сумите по чл. 26, ал. 3, изречение второ от Закона за авторското право и сродните му права;
5. таксите по чл. 24, ал. 2 от Закона за паметниците на културата и музеите;
6. глобите по чл. 34 и 35 от Закона за паметниците на културата и музеите, наложени с наказателни постановления, издадени от министъра на културата;
7. санкциите по чл. 33 от този закон;
8. десет на сто от договорената цена за наема на експонати - движими паметници на културата, собственост на държавата, включени в изложби извън страната;
9. сумите по чл. 31, ал. 5 от този закон;
10. петдесет на сто от постъпленията на таксите по чл. 4, ал. 2, т. 4 от този закон;
11. дарения, завещания и спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица;
12. лихви по сметките на фонда;
13. субсидия, определена в Закона за държавния бюджет за съответната бюджетна година;
14. други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет.
	              (2) Средствата от фонда се разходват за:
1. проекти и програми с национално, международно и общинско значение за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство;
2. научноизследователска дейност в областта на културата;
3. подпомагане на културни прояви и инициативи с национално и международно значение;
4. програми и проекти за разширяване на международната културна дейност;
5. програми и проекти за нови и експериментални форми на културна дейност;
6. програми и проекти за защита свободата на културни изяви на гражданите, в това число на етническите, религиозните и езиковите общности;
7. образователни програми и проекти в областта на културата, усъвършенстване и развитие на структурата и качеството на образованието в областта на изкуството и културата;
8. творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата със срок до 2 години;
9. програми и проекти за проучване, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство;
10. програми и проекти за запазване и развитие на културата на българските общности в чужбина;
11. програми и проекти за разширяване достъпа на деца и младежи до културни дейности;
12. награди за високи постижения в областта на културата;
13. програми и проекти за стимулиране на любителското изкуство.
	              (3) Средствата от фонда се предоставят след провеждане на конкурс и въз основа на направените предложения от експертни комисии в съответната културна област. Срокът за внасяне на предложенията и оповестяването на решението, както и гарантирането на публичния характер на този процес се определят по ред и условия, определени от министъра на културата."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли желаещи да се изкажат по чл. 29?
Има думата господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря.
Уважаеми дами и господа, обръщам ви внимание, че това е един от най-важните членове в целия закон. Тук става дума за начина, по който ще се събират средствата в Националния фонд "Култура" и за начина, по който те ще се изразходват. В текста обаче не се казва нито дума за това какви ще са критериите за разпределянето на средствата от фонд "Култура". (Реплики от СДС.) А в тези критерии би трябвало да се съдържа държавната културна политика. Аз чувам някои гласове отдясно, но искам да кажа на тези колеги, че това е нещо архиважно. Когато се правят изявления, че няма да се дават пари само за щатни бройки или само за поддръжка на сградите, трябва да се каже как ще се разпределят парите, по какви критерии. Фактът, че министерството подминава тези въпроси показва, че то няма културна политика или ако все пак я има, тя не е за пред хора.
До голяма степен фонд "Култура", разглеждайки ал. 2, повтаря принципа на Републиканския бюджет, а съответно и отрицателните му елементи. Парите се акумулират или в министерството, или във фонда, а след това централизирано се преразпределят и то под ръководството на едно и също лице - министъра на културата, който на всичкото отгоре е и политическа фигура. С други думи, законът дава възможност на една партия да концентрира и преразпределя почти всички ресурси, които се отделят за култура. И никак не е случайно, че СДС е написал закона точно по този начин. Очевидно, онези, чиито другарки в живота бяха партийни секретарки, могат да загърбят всичко друго, но не и принципа за партийност в литературата и изкуството.
Не е ясно до какво ниво ще се използват средствата от фонда. Ако ги изразходваме по начина, по който е регламентирано в чл. 29, можем още първата година да го изпразним целия и после да кажем: няма фонд, парите свършиха. Това, че в следващия   чл. 30 е дадено право средствата да се преливат в следващата година, още не е гаранция, че фондът няма да се окаже на минус. И аз съм изумен как може едно синьо мнозинство да не се притеснява, че фондът може да излезе на червено.
Конкретно по отделните точки. Прави впечатление, че в приходоизточниците отпада предишната т. 1, а именно "приходи от приватизацията". Ясно е, че това стана по един друг закон, но фактически фондът се лишава от един много силен приходоизточник.
По т. 2 - 10 на сто от приходите от наеми, получавани от търговски дружества с държавно участие в областта на културата. Но, уважаеми колеги, вероятно си спомняте, че преди около година преобладаващата част от тези търговски дружества бяха прехвърлени от Министерството на културата към Министерството на промишлеността очевидно с цел приватизация. Така че този приходоизточник не е реален.
И като погледнем, излиза, че фондът ще акумулира средства само от такси, глоби и лихви. Но възможно ли е в една страна културата да се стимулира само с такси и глоби? Вярно, в т. 13 на ал. 1 е предвидено субсидия от държавния бюджет да влиза във фонда, но не е ясно цялата субсидия ли, каква част от субсидията ли, кой ще решава каква част от държавната субсидия да се прелее в Националния фонд "Култура".
По ал. 2. Смятам, че т. 3 се покрива с т. 1 и в този смисъл предлагам тя да отпадне, защото и на двете места става дума за подпомагане на културни прояви, програми, инициативи и т.н. с национално и международно значение.
Алинея 3. Струва ми се, че тази алинея трябва да отпадне и аз го предлагам официално, защото тук вместо да се покажат критериите, по които ще се отпускат средствата от фонда, се препращаме към експертни комисии в съответната културна област. Аз питам заместник-министър Русинова, която е тук, за кои експертни комисии става дума - за тези ли експертни комисии, които се формираха, създадоха по чл. 15 от закона и които имат главната грижа да бдят за спазването на морала в сферата на изкуството? Ако тези експертни комисии ще отпускат парите от този фонд, аз смятам, че това е крайно нередно, защото тук се борави с едни много разтегливи понятия.
Предлагам да отпадне ал. 3, защото текстът само по друг начин с други думи дава всичките права отново в ръцете на министъра на културата. Смятам, че той и без това притежава тези права и е излишно да бъдат регламентирани още веднъж. Затова предложението ми наред с поддържането на предложенията, които сме направили с другите двама колеги, е и за отпадане на ал. 3. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Атанасов.
Господин Людмил Бешков има думата.
ЛЮДМИЛ БЕШКОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Предложението, което сме направили с колегите Дочев и Стоянов за създаване на ал. 3, мисля, че е удачно. То е подкрепено от комисията и с допълнението от колегата Влашки е добило окончателен вид, който според мен напълно отговаря на смисъла на разглеждания от нас законопроект. 
Малко нелогично е възражението на колегата Атанасов за това, че министърът на културата ще определя в крайна сметка разпределението на средствата от фонда. При условие, че той направи заявка да става министър на културата, господин Атанасов, това ще бъде добре дошло за Вас. (Оживление.) Разбира се, не експертите и комисиите ще определят средствата, а това ще става по тяхно предложение. Предложението е едно, а разпределението на средствата е съвсем друго и това е много точно казано в текста.
С тази ал. 3 се регламентира нещо, което за мене беше безкрайно важно и мисля, че е много необходимо. Става въпрос за създаването на наредба, защото проблемите, които възникват и срещу които се говори тук, явно не са предмет на закона, а се уточняват в отделна наредба, която ще бъде издадена въз основа на чл. 23, ал. 5. В крайния вариант - аз го подкрепям - тези уточнения отпадат, но те се разбират от контекста на внесената ал. 3. 
Завършвам с молбата да подкрепите предложената от нас ал. 3 в окончателния вид, приет от комисията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бешков.
Друг желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Драгомир Шопов.
Гласували 124 народни представители: за 26, против 87, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Юрий Юнишев за отпадане на ...
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Оттегля се.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Димо Димов за отпадане на ал. 2.
Гласували 121 народни представители: за 29, против 89, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Иво Атанасов за отпадане на ал. 3.
Гласували 123 народни представители: за 30, против 86, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев към чл. 29, ал. 2 да се добави нова т. 13.
Гласували 114 народни представители: за 27, против 80, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Лютви Местан.
Гласували 124 народни представители: за 11, против 68, въздържали се 45.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 29...
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Моля, само една редакторска поправка. Точка 10 на ал. 1 да стане "постъпления от такси", а не "на такси". В т.10, ал. 1 "на" да се замени с "от".
ПРЕДСЕДАЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 29 така, както е предложен от комисията - с тази редакторска поправка. Тя е в ал.1, т. 10.
Гласували 121 народни представители: за 93, против 19, въздържали се 9.
Член 29 е приет. 
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ:
"Чл. 30.	(1) Средствата на фонда се съхраняват по извънбюджетни сметки в левове и валута в Българската народна банка. 
	(2) Превишението на приходите над разходите в края на годината е преходен остатък и се използва през следващата година по предназначение."
Предложение от народните представители Константин Дочев, Людмил Бешков и Сашо Стоянов. Предложението се оттегля.
Становище на комисията: комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма предложения.
Моля, гласувайте чл. 30 така, както е предложен от вносителя. 
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма. 
Член 30 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: 
"Чл. 31.	(1) За получаване на средства от фонда могат да кандидатстват всички културни организации, включително организации с нестопанска цел и отделни културни дейци.
	(2) Нямат право да кандидатстват за средства от фонда организации, които не изпълняват задълженията си по чл. 29, ал. 1, точки 3, 5, 6 и 9.
	(3) За предоставяне на средствата се провежда конкурс.
	(4) Средствата от фонда се предоставят въз основа на сключени договори.
	(5) Лицата, които разходват получените от фонда средства не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер, заедно с лихва, равна на основния лихвен процент на Българската народна банка, увеличен с 10 пункта."
Предложение от народните представители Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев - към чл. 31, ал. 1 се добавя текстът: "както и организации на български общности в чужбина".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Младен Влашки. Комисията подкрепя предложението.
Становище на комисията за чл. 31:
"Чл. 31.	(1) За получаване на средства от фонда могат да кандидатстват всички културни организации, включително и организации с нестопанска цел, както и отделни културни дейци.
	(2) Лица и организации, санкционирани по реда на чл. 33, нямат право да кандидатстват за средства от фонда.
	(3) Средствата от фонда се предоставят въз основа на сключени договори, при условията на чл. 29, ал. 3.
	(4) Лицата, които разходват получените от фонда средства не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер, заедно с лихва, равна на основния лихвен процент на Българската народна банка, увеличен с 10 пункта."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви! Уважаеми дами и господа! Искам да обърна внимание на ал. 1, където се казва, че "всички културни организации могат да кандидатстват за получаване на средства от фонда". Същевременно преди няколко заседания нашето предложение към чл. 13, ал. 2, т. 2 - изцяло или частично от републиканския бюджет да бъдат финансирани не само културни институциите, но и културни организации, беше отхвърлено. 
Това не е просто неяснота на термините. Между културни институти и културни организации има разлика. Тогава финансирането на културните организации беше отхвърлено, защото те могат да бъдат и частни, например творческите съюзи. И тогава министърът на културата проф. Москова заяви, че не може с пари от републиканския бюджет да се финансират недържавни структури.
Ето тук виждаме, че тази възможност се дава, тъй като субсидия от държавния бюджет ще влиза във фонд "Култура" и фактически пари от държавния бюджет могат да отидат така или иначе, за частни културни организации. 
Според мен и институтите, и организациите, трябва да могат да получават средства от този фонд. Но, може би, когато е правен законът, идеята е била някаква друга - дотолкова друга, че не е достатъчно ясна. 
Иначе подкрепям и поддържам предложението, което сме направили с колегите Мерджанов и Пантелеев - към ал. 1 да се добави и възможността организации на български общности в чужбина да могат да бъдат субсидирани и подкрепяни от този фонд. 
Аз не знам какви съображения може да има срещу такова предложение? На всички е ясно за какво става дума и аз апелирам да се подкрепи нашето предложение! Защото, освен че е един хуманитарен акт да храним албанците в Радуша, още по-достойно е да подпомагаме културната дейност на българите, примерно в Цариброд или в Босилеград и така нататък, и така нататък.
Смятам, че това предложение трябва да бъде прието. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Атанасов.
Има думата господин Младен Влашки.
МЛАДЕН ВЛАШКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Не правя реплика, но искам да обясня каква е разликата между чл. 13 и този член, защото това, което говори господин Атанасов, е чиста спекулация. 
В чл. 13 става въпрос за финансиране от бюджета, което означава бюджетна субсидия, която се дава всяка година и се включва в бюджета. Разбира се, че Министерство на културата не може да издържа по този начин организации като творческите съюзи. 
В този член става въпрос за следното нещо: предлагане на проекти, при които пари от фонда подпомагат осъществяването на проекта, което, разбира се, е вече съвсем друга практика. И затова тук всички са равнопоставени при възможността да получат закрила и помощ. Такава е разликата между нещата. Няма защо да спекулираме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Влашки. 
Моля, гласувайте предложението на народните представители Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев.
Гласували 109 народни представители: за 21, против 50, въздържали се 38. 
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 31 така, както е предложен от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 98, против 11, въздържали се 1.
Член 31 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Становище на комисията за създаване на нов чл. 31а:
"Чл. 31а. В срок от три месеца след приключване на календарната година фондът публикува подробен доклад за своята дейност и намерения."
Това е по предложението на народния представител Младен Влашки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Това предложение се оттегля. Другото е прието.
Моля, гласувайте предложението на комисията въз основа на предложението на народния представител Младен Влашки за нов чл. 31а.
А оттук ще следва и преномериране на всички следващи текстове.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Член 31а е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Член 32 по проекта на вносителя.
Предложение от народния представител Драгомир Шопов - в чл. 32, ал. 1 да отпадне думата "може" и да се замени с думата "трябва".
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение от народния представител Димо Димов, което се подкрепя от комисията.
Предложение от народния представител Юрий Юнишев - в чл. 32, ал. 3 да отпадне т. 4.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Предложението е оттеглено.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Това предложение е оттеглено.
Предложение от народния представител Стоян Райчевски, което се оттегля.
Становище на комисията за чл. 32, от текста на вносителя:
Алинея 1 придобива следния вид:
"(1) Общинският съвет създава общински фонд "Култура" и приема правилник за неговата работа".
Комисията подкрепя текста на вносителя със следната редакция:
"(2) Средствата от фонда се набират от:
1. средства, предоставени в изпълнение на целеви програми и проекти в областта на културата;
2. дарения, завещания и спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица;
3. лихви по сметките на фонда;
4. други източници, определени с решение на общинския съвет.
(3) Средствата на фонда се разходват за:
1.осъществяване на проекти и програми в областта на културата;
2. подпомагане провеждането на културни прояви;
3. участие в съвместно финансиране с физически и юридически лица на културни инициативи с българско и международно участие;
4. подпомагане на любителското изкуство;
5. осигуряване на творчески стипендии за даровити деца и младежи.
(4) Общинският съвет приема наредба за дейността и управлението на фонда."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 32 има оттеглени и само приети предложения.
Някой желае ли да се изкаже?
Има думата господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря. Уважаеми колеги! Тук има малка грешка при съставянето на доклада на комисията. Предполагам, че вие сте се ориентирали. Но и от чл. 32 става ясно, че в закона не се прави разлика между регионализация и децентрализация. Децентрализацията означава да се предоставят повече права и пълномощия на местно ниво за решаване на проблемите. Това в закона липсва.
В чл. 32, който разглеждаме, общинските съвети не получават правото, впрочем кой ли може да им го отнеме, а се задължават да създадат общински фондове "Култура".
Проблемът не е във вменяването на едно ново задължение, а в демонтирането на редица права. Голяма част от дейността на местно ниво, като откриване, преобразуване, закриване, избиране и т. н., са свързани с Министерството на културата.
Когато се говори за регионализация на културата и на културните дейности, се има предвид насищането на даден регион с разнообразни форми на културни дейности и т. н.
Тук обаче министерството се е оттеглило. Несъмнено тази позиция му е удобна. Но на фона на това законодателно гарантирано нищо правене, текстът за общинските фондове "Култура" звучи лицемерно.
Ето защо предлагам целият член да отпадне, разчитайки на това, че никой не пречи на общинските съвети сами да откриват подобни фондове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Иво Атанасов за отпадане на чл. 32 на вносителя.
Гласували 115 народни представители: за 25, против 90, въздържали се няма.
Предложението не се приема.

Моля, гласувайте чл. 32, ал. 1, както е предложена от комисията, и ал. 2, 3 и 4, както са предложени от вносителя.
Гласували 123 народни представители: за 102, против 21, въздържали се няма.
Член 32 на вносителя е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Глава шеста - "Административнонаказателни разпоредби".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава шеста.
Няма предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава шеста, както е предложено от вносителя.
Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава шеста е прието.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: 
"Чл. 33. (1) Физическо и юридическо лице, което не изпълнява задължение по чл. 29, ал. 1, т. 3, 5, 6 и 9, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, в двойния размер на дължимата сума.
              (2) При повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в четворен размер на дължимата сума."
Становище на комисията за чл. 33:
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 33, като в ал. 1 цифрите "3", "5", "6" и "9" стават съответно "2", "4", "5" и "8".
Няма предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 33, както е предложен от вносителя, с направената корекция на цифрите в ал. 1.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Член 33 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Уважаеми господин председател! Правя предложение да отпадне ал. 4 на приетия чл. 32, тъй като тя се съдържа в току-що приетата ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да, това наистина е така.
Моля, гласувайте отпадането на ал. 4 в чл. 32, тъй като текстът се съдържа в променения текст на ал. 1.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ:
"Чл. 34. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица в Министерството на културата, упълномощени от министъра на културата.
              (2) Наказателните постановления се издават от министъра на културата или от упълномощено от него длъжностно лице.
              (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
Становище на комисията за чл. 34:
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 34.
Няма постъпили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 34, както е предложен от вносителя.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Член 34 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "Допълнителна разпоредба".
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование "Допълнителна разпоредба".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието "Допълнителна разпоредба".
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Заглавието "Допълнителна разпоредба" е прието.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Предложения по § 1:
Предложение на народния представител Стоян Райчевски, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от народния представител Юрий Юнишев, което е оттеглено.
Предложение от народния представител Панайот Ляков - допълнителната разпоредба да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Драгомир Шопов - да отпадне допълнителната разпоредба.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Константин Дочев, Людмил Бешков и Сашо Стоянов, което е подкрепено от комисията. 
Предложение от народния представител Младен Влашки - подкрепено от комисията.
Предложение от народния представител Димо Димов - допълнителната разпоредба да отпадне.
Комисията не подкрепя неговото предложение.
Становище на комисията за § 1: 
"§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Култура" е дейността по създаването, проучването, разпространението и опазването на културните ценности, както и резултатите от тази дейност.
2. "Културна ценност" е автентично материално свидетелство за човешко съществуване и дейност, което има значение за развитието на културата и е обществено значимо.
3. "Културна организация" е структура, регистрирана по Закона за лицата и семейството или по Търговския закон, или е създадена с акт на орган на изпълнителната или местната власт, чийто предмет на дейност е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора.
4. "Творец" е лице, което създава и/или изпълнява произведения на изкуството.
5. "Любителско изкуство" е културна дейност, осъществявана от лице или от група лица, непрофесионално заети в областта на изкуството.
6. "Културно-историческо наследство" е съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа памет".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 1 на "Допълнителна разпоредба" думата има господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви.
Уважаеми дами и господа, наслаждавайки се на предложеното определение на култура в § 1, се сещам за крилатата мисъл на Кузма Прудков, че не може да се обхване необхватното. За тези от вас, които не знаят, ще съобщя, че името Кузма Прудков всъщност обединява четирима автори. В един от руските градове в Брянска област са се опитали да обхванат необхватното дори физически като са построили паметник на Кузма Прудков, който очевидно всеки от четиримата трябва да припознава за свой. 
Нещо подобно тук е сторило Министерството на културата. Известните досега определения на културата са повече от хиляда. Всяко от тях обаче страда от един общ недостатък - неизчерпателност. Не прави изключение и определението, което предлага вносителя. Нещо повече, то е логически безсмислено, защото е кръгово, тоест неизвестното се определя чрез самото себе си. По същия начин Националният съвет по радио и телевизия, например, дефинира политическото интервю като интервю с политик на политическа тема, а Министерството на културата определя културата като културна ценност, а културната ценност като култура. И всяка от стотиците дефиниции за култура трябва да припознае определението на Министерството на културата за свое.
Още по-шокиращо е в т. 4 определението за творец. Това е лице, което създава и/или изпълнява произведение на изкуството. Какво ли правят тогава, например, учените? Излиза, че математиците от Питагор до акад. Сендов не са творци, освен ако не са участвали в някакви форми поне на любителското изкуство. Та, създаваните от творците културни ценности, заедно с историческото наследство, което е другото лице на ценността, формира съдържанието на културата. Така Министерството на културата също създава паметник на Кузма Прудков, но законодателен, като признава в точките на § 1, че не може да се обхване необхватното. Най-банално културата се стеснява до художествения пласт и до присъствието на администрацията в него. Едните - творците - творят, но не действат, а другите - културните дейци - действат, но не творят. Министерството на културата има нужда и от първите, и от вторите, за да оправдае собственото си съществуване, затова ги включва в закон, с което издава своята административна нагласа и разбирането си за културата като за подредена структура, в която творците творят, а администраторите разпространяват и опазват.
И още нещо - държейки и хляба, и ножа, администраторите - политизираните и политиканстващите администратори, решават кои творци да бъдат подкрепени и кои - оставени на пазарната стихия, та, белким, се удавят! 
Целта на един закон е не да дефинира понятия, а да подпомага реалността. Параграф 1 звучи като речник за чужди думи за депутата. Такова четиво би било достойно за страниците на вестник "Стършел" или вестник "Пардон", но не и за един закон. Ето защо предлагам § 1 да отпадне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Атанасов. 
За реплика думата има господин Райчевски.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Атанасов. Това, което казвате, може би е интересно за тези, които ни слушат - за слушателите, но тук в пленарна зала всички знаем, че в заключителната разпоредба на един закон се определят точно понятията, които се използват в този закон, именно в смисъла на същия закон. Тук са дадени определения.
Аз взех реплика, за да оспоря Вашето твърдение, че начинът, по който е определено понятието "творец" изключва или отнема правото да бъдат творци действащите в други направления, примерно в науката. Творци са и работниците - "творци на блага" - доскоро им казвахме. Тук понятието "творец" е обяснено по смисъла на този закон - става дума за творци в областта на културата и това се отнася и за всички други. 
Използвам случая, за да направя едно предложение да бъде включена т. 7, която определя свободната професия, тъй като "свободна професия" ние вече използвахме в чл. 10, ал. 2...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не, не може сега! Няма такова предложение!
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Ние сега въведохме т. 10, затова го предлагам.
Щом не може - оттеглям го...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Друг желае ли да се изкаже по § 1?
Господин Младен Влашки има думата.
МЛАДЕН ВЛАШКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! 
"Свободна професия" е предложение и на вносителя, и мое предложение, което е одобрено от комисията, тъй че това е техническа грешка - пропуснато е в становището на комисията. 
Текстът, който е подкрепен за "свободна професия" е:
"7. "Свободна професия" е професията на лица, упражнявана в областта на културата, която се осъществява самостоятелно и независимо".
Нека просто да отстраним този технически пропуск. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре. Така вече може да се появи т. 7, която да бъде текста на т. 6 от предложенията на народния представител Младен Влашки.
Господин Любомир Пантелеев има думата.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Аз все пак мисля, че можем да си спестим този речник или легенда, или не знам как да го нарека, в края на закона. Без да отричам по принцип необходимостта от това, че термините, които се използват в закона, трябва да бъдат еднозначно определени и в тях да се влага твърдо фиксирано съдържание, все пак смятам, че начинът, по който са свършили това вносителите и след творческия принос на комисията в изясняването на тези сложни и взаимно допълващи се понятия, напредъкът не е голям. Всъщност разполагаме с един списък на термини, които доста скудоумно и по чиновнически са дефинирани. Това не е трудно да се установи. В която и от тези дефиниции да погледнете, има взаимно препокриващи се текстове, които не значат абсолютно нищо. 
Оставайки само на базата на твърдението, че културата по смисъла на този закон е дейност, автоматично тя изключва резултатите от тази дейност, каквито всъщност са културните ценности, които, от една страна, са автоматично материално свидетелство за човешкото съществуване, което изключва културни ценности, които нямат материален характер, от друга страна, се казва, че културно-историческото наследство е съвкупността от културните ценности, които са носители на историческата памет. През две точки има взаимно изключващи се твърдения.
Този параграф няма да помогне на никой да се ориентира в смисъла на закона, на тези, които ще го прилагат. Ще си остане едно свидетелство за профанизма на част от създателите на този закон. Ето защо аз настойчиво ви моля да гласувате предложението на господин Иво Атанасов и да отпадне този параграф. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Пантелеев.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Иво Атанасов за отпадане на § 1 от Допълнителната разпоредба. Всъщност това е и предложение на народните представители Панайот Ляков, Драгомир Шопов и Димо Димов.
Гласували 121 народни представители: за 27, против 93, въздържал се 1.
Предложението за отпадане не се приема.
Няма други предложения, които да не са приети. 
Моля, гласувайте § 1 така, както е предложен от комисията, с добавената т. 7 от предложението на народния представител Младен Влашки.
Гласували 115 народни представители: за 98, против 13, въздържали се 4.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Преходни и заключителни разпоредби - комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование "Преходни и заключителни разпоредби".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието "Преходни и заключителни разпоредби".
Гласували 121 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 8.
Заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" е прието.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: По § 2 има предложение от народните представители Константин Дочев, Людмил Бешков и Сашо Стоянов, което е оттеглено. Има предложение от народния представител Младен Влашки, което също е оттеглено.
Становище на комисията за текста на § 2:
"§ 2. В срок шест месеца от влизането на закона в сила:
1. Министерският съвет по предложение на министъра на културата или на общинските съвети приема актовете, посочени в този закон, за определяне статута на културните институти.
2. Министърът на културата подготвя и внася за одобрение в Министерския съвет проект на тарифа за таксите, които културните институти могат да събират."
Господин председател, правя предложение от т. 1 да отпаднат думите "или на общинските съвети", тъй като общинските съвети не могат да правят предложения пред Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 2 някой желае ли да се изкаже?
Господин Иво Атанасов има думата.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Сигурно няма как да се добави сега, но не става ясно в т. 1 на § 2 културните институти ще кандидатстват ли при министъра на културата, за да получат статут, предвиден в закона, или министърът на културата получава още едно изключително пълномощие. Това ме изкушава да цитирам едно изречение на нашия известен кинорежисьор Борислав Шаралиев, който каза, прочитайки този законопроект, че между редовете се чете лозунга "Вся власть министра". И наистина всичко се завърта около персоната министър на културата - той назначава, той уволнява, той упражнява контрол, той е шеф на фонда и т.н. Това са неща, които влизат в рязко противоречие с уверенията, които от дълго време ни се подпяват, пропяват и припяват, че вече сме гражданско общество, че нещата трябва да се разкрепостят, трябва да се разтовари министерството, нещата да минат по регионите и т.н. 
С този закон българската култура, имайки предвид и този параграф, не само че няма да спечели нищо, но с това всевластие, поставено в едни ръце, ще загуби доста.
Преди малко господин Людмил Бешков ме посочи за бъдещ министър на културата. Това показва, че той е стъпил здраво на земята и че е реалист. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Само че той не каза кога! 
ИВО АТАНАСОВ: Господин Бешков приятелски ме посъветва да не реагирам срещу съсредоточаването на много власт в ръцете на министъра на културата, защото може да ми се наложи на мен да я реализирам. Разбира се, всякакви хипотези са възможни, но аз питам: когато един бъдещ министър на културата се страхува и протестира срещу концентрацията на много власт в ръцете на министъра на културата, защо сегашният министър на културата мълчи? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Атанасов.
Има думата министър Емма Москова. Заповядайте. 
МИНИСТЪР ЕММА МОСКОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искрено казано, исках да отмина всичко онова, което току-що се каза, защото то е без значение по същество. Министерският пост е отговорност, господин Атанасов, а не цвете в ботуниерата, както Вие си мислите.
Но защо точно този § 2 за необходимостта от определяне на статута? Защото, и затова си позволих да взема думата сега, с неистови мъки се опитахме да намерим конституиращите документи за културните институти и организации, които съществуват. Натъкнахме се на нещо невероятно - културни институти, Филхармония, опери, големи музеи и прочие, са конституирани с решения на градски комитети на партия, на окръжни съвети и не знам какво. Пълен, абсолютен хаос! Затова министерството се занимава и се натоварва с това в хаоса да внесе ред. Защото в едно променящо се като атмосфера културно пространство, пазарно стопанство, колкото и относително да е това в тази сфера, са необходими субекти, ясно отграничени, за да могат да участват в тази вече променена среда. Това е причината.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ, от място): Не може един човек да внесе целия този ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Москова.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Стоян Райчевски в предложения от комисията текст на § 2, т. 1, да отпаднат думите "или на общинските съвети".
Гласували 104 народни представители: за 81, против 17, въздържали се 6.
Предложението се приема.
Моля, гласувайте § 2 така, както е предложен от комисията, с направената корекция.
Гласували 111 народни представители: за 86, против 21, въздържали се 4.
Параграф 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Становище на комисията за създаване на нов § 3:
"§ 3. Заварените от този закон културни организации и институти в срок 6 месеца от влизането на закона в сила подават заявления за вписване в информационния регистър на Министерството на културата."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията за създаване на § 3.
Гласували 106 народни представители: за 90, против 1, въздържали се 15.
Параграф 3 е приет.
Има думата за отрицателен вот господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми колеги, този проблем го коментирахме преди няколко дни, мисля, че вече 7 дни върви този законопроект. Каква е необходимостта от вписване на културните организации, включително и на частните, в информационния регистър на министерството?
Второ, културните организации и институти трябва да подадат заявления за вписване в този регистър. Но Министерството на културата автоматично ли ги вписва или може да предявява някакви претенции? Това изобщо не е ясно. Може ли Министерството на културата да откаже на определена културна организация вписването в този регистър? Това също не е ясно. И ако откаже, какво следва от това? Тъй като тези много важни въпроси не са изяснени, аз гласувах "против" този параграф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Атанасов.
Господин Райчевски, продължете да докладвате.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Параграф 3 - на вносителя:
"§ 3. В Закона за творческите фондове (обн., ДВ, бр. 27 от 1973 г., изм., бр. 20 от 1979 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 1 думите "и Комитетът за култура" се заличават.
2. Член 7 се отменя.
3. В чл. 8 ал. 2 се отменя."
Предложение от народния представител Драгомир Шопов:
В Преходните и заключителни разпоредби се създават два нови § 3 и 4 със следното съдържание:
"§ 3. В срок до 3 месеца от влизане на закона в сила министърът на културата следва да конституира първия състав на Управителния съвет на Националния фонд "Култура".
§ 4. В срок до един месец от влизане на закона в сила министърът на културата следва да отправи искането си по чл. 25, ал. 4 до творческите съюзи."
Тези два нови параграфа налагат преномериране на останалите параграфи.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Димо Димов - в Преходните и заключителни разпоредби § 3 да добие следния вид:
"§ 3. Отменя Закона за творческите фондове."
Комисията се обедини около становището § 3 да отпадне и предложението не е обсъждано.
Становище на комисията за § 3:
Комисията предлага § 3 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Моля, гласувайте предложението на комисията § 3 да отпадне.
Гласували 109 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието. Параграф 3 отпада.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Драгомир Шопов за създаването на нови § 3 и 4.
Гласували 106 народни представители: за 22, против 80, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване и предложението на народния представител Димо Димов за нов § 3.
Гласували 106 народни представители: за 5, против 100, въздържал се 1.
Предложението не се приема. 
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 4. Наличните средства по сметката на Творческия фонд към Министерството на културата към деня на влизане в сила на този закон се прехвърлят по сметката на Национален фонд "Култура".
Становище на комисията за § 4:
Комисията предлага § 4 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията § 4 да отпадне.
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието и § 4 отпада.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 5. В Закона за паметниците на културата и музеите (обн., ДВ, бр. 29 от 1969 г., изм. и доп., бр. 29 от 1973 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 87 от 1980 г., бр. 102 от 1981 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 45 от 1989 г., бр. 10 и 14 от 1990 г., бр. 112 от 1995 г., бр. 31 от 1996 г. - Решение № 5 на Конституционния съд от 1996 г., бр. 44 от 1996 г. и бр. 117 от 1997 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 12 се изменя, както следва:
а) досегашният текст става ал. 1 и в буква "а" накрая се добавя "и декларираните от Националния институт за паметниците на културата";
б) създава се ал. 2:
"(2) Редът за обявяване и деклариране по ал. 1, буква "а" се определя с наредба на министъра на културата."
2. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
"(2) За производство на стоки и етикети, които носят изображение на паметник на културата, се издава разрешение от Министерството на културата, за което се събира ежегодна такса, чийто размер се определя с тарифа на Министерския съвет."
3. В чл. 34 числата "10 000" и "100 000" се заменят съответно с "50 000" и "1 000 000".
4. В чл. 35 думите "до 20 000" се заменят с "от 50 000 до 500 000".
Има предложение от народните представители Константин Дочев и Пламен Стоилов, което е оттеглено от вносителите.
Предложение от народния представител Ева Жечева, което е подкрепено от комисията.
Становище на комисията за § 5:
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, като в т. 2 се прави следното допълнение: след думата "етикети" се добавят думите "и дизайнерски решения".
Параграф 5 става § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: И още едно допълнение - пак в т. 2 ще трябва след думата "стоки" да отпадне "и" и да стане: "за производство на стоки, етикети и дизайнерски решения".
Моля, гласувайте § 5, който става § 4, така както е предложен от вносителя, с направената корекция от комисията и редакционното уточнение, направено от мен.
Гласували 110 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 2.
Параграф 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Параграф 6 - по смисъла на вносителя:
"§ 6. В чл. 6, ал. 1, т. 6 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (обн., ДВ, бр. 38 от 1992 г., изм. и доп., бр. 51 от 1994 г., бр. 45, 57 и 109 от 1995 г., бр. 42, 45, 68 и 85 от 1996 г. и бр. 55, 61, 89, 98 и 122 от 1997 г.) думите "Творческия фонд към Министерство на културата" се заменят с "Националния фонд "Култура".
Становище на комисията за § 6:
Комисията предлага § 6 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 6.
Гласували 107 народни представители: за 92, против 13, въздържали се 2.
Предложението е прието и § 6 отпада.

ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Параграф 7. По § 7 има няколко предложения:
- предложение от народния представител Младен Влашки, което се подкрепя от комисията;
- предложение от народния представител Юрий Юнишев, което се подкрепя от комисията;
- предложение от народния представител Ева Жечева, което също се подкрепя от комисията;
- предложение от народния представител Лютви Местан, което също се подкрепя от комисията.
Становище на комисията за § 7:
Параграф 7 става § 5 със следния текст:
"§ 5. В Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (обн. ДВ, бр. 120 от 1997 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 18 се създава т. 7:
"7. задължително участие на работещите по нетрудови правоотношения в творческите състави на драматични, музикални, куклени театри, филмови продукции, опери, балет, филхармонични, симфонични и камерни оркестри, хорове и фолклорни ансамбли."
2. В чл. 20, ал. 1 след думите "по трудов договор" се добавя: "или от брутното възнаграждение на изпълнителите по чл. 18, т. 7".
3. В чл. 23, ал. 1 след думите "общите им събрания" се добавя "по нетрудови правоотношения в творческите състави на драматични, музикални и куклени театри, филмови продукции, опери, балет, филхармонии, симфонични и камерни оркестри, хорове и фолклорни ансамбли" и след думата "работодателят" се поставя запетая и се добавя "възложителят".
4. В чл. 67 се правят следните допълнения:
а) в ал. 3 след думите "по трудов договор" се поставя запетая и се добавя: "както и артистично-творческите кадри, работили по трудов договор през съответната календарна година;
б) създава се ал. 4:
"(4) Право на парично обезщетение за безработица имат и безработните, работили по нетрудови правоотношения в творческите състави на драматични, музикални и куклени театри, филмови продукции, опери, балет, филхармонии, симфонични и камерни оркестри, хорове и фолклорни ансамбли, които се осигуряват или са подлежали на осигуряване за безработица за срок най-малко 4 от последните 12 месеца."
5. В чл. 69 се създава ал. 5:
"(5) Размерът на паричното обезщетение на лицата по чл. 67, ал. 4 е 60 на сто от полученото средно месечно възнаграждение, но не по-малко от 80 на сто от минималната работна заплата, установена за страната."
6. В чл. 71 се създава ал. 6:
"(6) Лицата по чл. 67, ал. 4 получават обезщетение за безработица за срок от 6 месеца."
7. В чл. 72, ал. 1 се създава т. 7:
"7. работили по нови нетрудови правоотношения в творчески състав на драматични, музикални и куклени театри, филмови продукции, опери, филхармонии, симфонични и камерни оркестри, хорове и фолклорни ансамбли."
Уважаеми господин председател, правя няколко предложения за редакционни промени. 
Първото от тях се отнася за т. 3: "по нетрудови" да се замени с "без трудови правоотношения". Пред "драматични" да се добави "професионалните" и след "театри" да се добави "циркове", тъй като са изпуснати. И към т. 4 правя предложение "артистично-творческите кадри" да се заменят с "артист-изпълнители", което е точният термин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Иво Атанасов има думата.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю! Уважаеми дами и господа! Това е един от малкото добри текстове в законопроекта и аз ви призовавам да го подкрепите.
Струва ми се, че в т. 1, където пише, че в чл. 18 се създава т. 7, са изпуснати духовите оркестри. В България има 24 професионални духови оркестъра и те трябва да се добавят - не зная къде точно, може би след "фолклорни ансамбли" да се запише "и духови оркестри". Това означава, че ако влезе тук в т. 1, трябва да влезе и в последната - т. 7.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "Оркестри" го има.
ИВО АТАНАСОВ: Не, "духови оркестри" няма. Има симфонични и камерни, но духовите оркестри са пропуснати наистина. 
Затова държа и предлагам навсякъде в тези няколко точки да се добави "духови оркестри", където има "оркестри".
Радвам се за ал. 4, която гарантира някаква, макар и минимална, защита срещу безработица на артистите-изпълнители. Това наше предложение можеше да бъде прието още преди една година. Вероятно си спомняте, че тогава министър Иван Нейков разколеба аудиторията и 10 гласа не достигнаха за приемането на подобно предложение миналата година. Надявам се този път всички да бъдем в час и да не направим такъв пропуск.
Това са предложенията ми по този параграф. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Атанасов.
Има думата господин Райчевски за едно уточнение.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Аз направих предложение, господин председател, в т. 3 "по нетрудови правоотношения" да се замени с израза "без трудови правоотношения" и моля това предложение и това наше решение, ако се приеме, да се отнася за всички случаи, където в закона е казано в тази форма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Господин Райчевски, сега го виждам и в т. 7 - "работи по нови нетрудови правоотношения".
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Навсякъде, където се среща, да се промени. Да не се отнася само за т. 3, а и навсякъде, където се среща "по нетрудови правоотношения", да се използва изразът "без трудови правоотношения".
В т. 7 е "без трудови", но не може да стане "по нови без трудови" - невъзможно е да стане. Там явно е неуместно да се използва този израз. Нека само в т. 3 да остане.
САШО СТОЯНОВ (СДС, от място): Да се коригира в т. 1, 3 и 4б.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Нека да го посочим навсякъде. В т. 1 става "задължително участие на работещи без трудови правоотношения". Добре. По-нататък го има в т. 3.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: В т. 4б.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: В кои други точки го има? Има го в т. 7, но там се говори за "нови", така че там тази корекция не може да стане.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Да се промени навсякъде, където го има, с изключение на т. 7. В т. 7 е невъзможно просто като съчетание да стане.
 ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 7 така, както е предложен от комисията и с направените уточнения от редакционен характер.
Гласували 119 народни представители: за 118, против няма, въздържал се 1.
Параграф 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 8. В Закона за авторското право и сродните му права (обн. ДВ бр. 56 от 1993 г., изм. и доп. бр. 63 от 1994 г. и бр. 10 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 97:
а) в ал. 1, т. 1, 2, 4 и 7 думите "с търговска цел" се заличават, а след думата "наказание" се поставя запетая и се добавя "предметът на нарушението се отнема в полза на държавата и се предава за унищожаване на Министерството на вътрешните работи";
б) в ал. 2 след думата "държавата" се поставя запетая и се добавя "като се предава за унищожаване на Министерството на вътрешните работи.
2. Създава се чл. 97а: "Забрана.
Чл. 97а. (1) Забранява се придобиването, отчуждаването, държането и предаването на трайни материални носители, съдържащи закриляни от този закон обекти, които са възпроизведени в нарушение на закона.
	 (2) Трайните материални носители по ал. 1 се отнемат в полза на държавата и се предават за унищожаване на Министерството на вътрешните работи."
Предложение от народния представител Юрий Юнишев, което е оттеглено.
Предложение от народните представители Константин Дочев, Людмил Бешков и Сашо Стоянов, което комисията подкрепя.
Предложение от народния представител Младен Влашки, което комисията също подкрепя.
Становище на комисията за § 8: комисията предлага § 8 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията § 8 да отпадне.
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
Предложението на комисията за отпадане на § 8 е прието.
Половин час почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Заседанието продължава.
Има думата господин Райчевски.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 9. В чл. 23, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 115 от 1997 г., изм., бр. 21 от 1998 г.) се създава т. 11:
"11. размерът на учредените и предоставени стипендии за обучение на другите ученици и студенти в българските училища по изкуствата."
Предложение от народните представители Константин Дочев, Людмил Бешков и Сашо Стоянов, което комисията подкрепя.
Предложение от народния представител Младен Влашки - също подкрепено от комисията.
Становище на комисията - § 9 става § 6 със следния текст:
"§ 6. В чл. 23, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 115 от 1997 г., изм., бр. 21 от 1998 г.) се създават т. 13 и 14:
"13. размерът на учредените и предоставени стипендии за обучение на даровити деца и студенти в българските училища по изкуствата;
14. размерът на безвъзмездно предоставените средства за обезпечаване на дейността на културните организации в календарната година."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Има думата господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.
Уважаеми дами и господа, това е може би вторият или третият добър текст по този закон и аз апелирам да го подкрепите всички. Тук става дума за намаляване на размера на облагаемата печалба на субектите, които се облагат по Закона за корпоративното подоходно облагане, като финансовият резултат преди данъчното преобразуване се намалява с размера на предоставените стипендии и на безвъзмездно предоставените средства за обезпечаване на дейността на културните организации. Подобни текстове имаше и в предишните години, някои бяха отменени, някои действат още.
Но тук, господин Райчевски, може би и Вие да чуете, дали към културните организации в т. 14 не трябва да се добавят и другите творци, примерно физически лица, които не са членове на определена културна организация, но създават произведения на изкуството. И когато някой стопански субект помага финансово на тези лица, на тези творци, размерът на предоставената сума да може да се приспада при получаване на размера на облагаемата печалба. Защото така, както е написано, оставам с впечатление, че това е едно облекчение, само когато се подпомага дейността на културните организации. В Допълнителната разпоредба "културни организации" са структури, регистрирани по двата закона - за лицата и семейството и Търговския закон, както и други, но организации. Няма ги тук отделните творци, няма ги физическите лица, които работят в сферата на културата и създават културни продукти.
Нека господин Райчевски да прецени по какъв начин, може би и госпожа Русинова, може да се разшири обхватът на този член.
ВАСИЛ МАНДЕВ (СДС, от място): Чети следващия параграф, а не да говориш тези работи и да ни губиш времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля за тишина.
ИВО АТАНАСОВ: Не, не ме разбирате колега. Аз много добре зная какъв е следващият параграф, но и там се визират само културните организации. Бъдете по-спокоен и четете по-внимателно. (Неразбираема реплика от Васил Мандев.) Но аз говоря за подпомагане не само на организациите, но примерно и на един художник, който не членува в никаква културна организация. Когато се подпомага такъв творец, няма данъчно облекчение. Ето това е въпросът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Атанасов.
Има ли други изказвания? Господин Пантелеев.
Само че, правете предложения, които могат да бъдат поставени на гласуване, защото това, което предложи господин Атанасов, няма как да го поставя на гласуване.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, аз правя предложение текстът по т. 13 да се унифицира с един предходен текст, където ние предложихме и мисля, че пленарната зала прие да не се таксуват като даровити учениците, които ще получават стипендии. Мисля, че там бяхме прибавили, че става дума както за училища, така и за университети. Така че смятам, че минималната поправка, която тук трябва да направим, е да отпадне определението "даровити".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Пантелеев.
Има ли други изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложението на господин Пантелеев за отпадането на думата "даровити" от т. 13.
Гласували 100 народни представители: за 48, против 45, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Има думата господин Пантелеев за процедура.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, моля Ви да прегласувате това предложение, тъй като ние вече го приехме веднъж. Тук става дума да бъде записано и в други закони текстът такъв, какъвто е в момента в нашия закон, след направената преди няколко дни промяна.
Ето защо настойчиво Ви моля, за да не се получават различия - в единия закон да е записано едно, а в Закона за културата друго - да гласувате за отпадането на определението "даровити". Това предложение беше прието и гласувано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Пантелеев.
Поставям на прегласуване неговото предложение за отпадане на думата "даровити".
Гласували 105 народни представители: за 97, против 4, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте § 9, който става § 6 така, както е предложен от комисията и с приетата корекция по предложение на господин Пантелеев.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Параграф 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: По § 10 има предложение от колегите Константин Дочев, Людмил Бешков и Сашо Стоянов, което предложение комисията приема.
Има предложение и от народния представител Младен Влашки - също подкрепено от комисията.
Становище на комисията за § 10 - § 10 става § 7 със следния текст:
"§ 7. В чл. 22, ал. 1 от Закона за облагане на доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 118 от 1997 г.) се създават т. 4 и 5:
"4. размерът на учредените и предоставени стипендии за обучение на даровити ученици и студенти в българските училища по изкуствата;
5. размерът на безвъзмездно предоставените средства за обезпечаване дейността на културните организации в календарната година."
Тук се сблъскваме отново с проблема даровити ученици, който продължава да стои.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
След като току-що приехме отпадането в предишния параграф при съвсем идентичен текст, очевидно е редно и тук да отпадне думата "даровити".
Поставям на гласуване § 10, който става § 7, както е предложен от комисията и с корекцията, която вече приехме - да отпадне думата "даровити" в т. 4. Моля, гласувайте!
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Параграф 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 11. Този закон отменя Указа за театрите (ДВ, бр. 145 от 1949 г.)."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, като § 11 става § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 11	 който става § 8, както е предложен от вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 79, против 15, въздържали се няма.
Параграф 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Становище на комисията за създаване на нов § 9 със следния текст:
"§ 9. Разпоредбите на § 6 и § 7 влизат в сила от 1 януари 2000 г."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Младен Влашки има думата.
МЛАДЕН ВЛАШКИ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! При преномерирането на разпоредбите ще се случи следното: разпоредбите, които са свързани със Закона за облагане доходите на физическите лица, разпоредбите, свързани със Закона за корпоративното подоходно облагане ще влязат в сила от 1 януари 2000 г., но разпоредбите на предишния § 7, който сега стана § 5, относно Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта веднага ще влязат в сила, което ще създаде голям хаос. Ние сме пропуснали при преномерирането новия § 5 и аз правя предложение, за да не се създава този хаос, разпоредбите на § 5 да се включат и текстът да стане: 
"§ 9. Разпоредбите на § 5, § 6 и § 7 влизат в сила от 1 януари 2000 г."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Влашки.
Господин Райчевски, Вашето мнение като председател на комисията?
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Имат се предвид § 6 и § 7, както са по новата номерация. Аз не виждам някакво разминаване. Не знам колегата от какво се опасява.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Разпоредбите, в които става дума за безработица и обезщетение, откога трябва да влязат в сила: веднага с приемането на закона или от 1 януари 2000 г.?
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: От 1 януари 2000 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Тогава тук трябва да цитираме и § 5.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Да, и § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте създаването на нов § 9 със следния текст:
"§ 9. Разпоредбите на § 5, § 6 и § 7 влизат в сила от 1 януари 2000 г."
Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1.
Параграф 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 12. Изпълнението на закона се възлага на министъра на културата."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, като § 12 става § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 12, който става § 10, както е предложен от вносителя.
Гласували 102 народни представители: за 98, против 3, въздържал се 1.
Параграф 10 е приет.
Имате думата, господин Райчевски.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Имаме три отложени текста.
Член 18, ал. 1 - страница 33 от доклада. Отпаднаха при миналото гласуване алинеи 2 и 3 и сега предлагаме да отпадне думата "съвремие" в ал. 1 и текстът да звучи така:
"Чл. 18.	(1) За стимулиране на творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и традиции, се учредява годишна държавна награда, която се връчва от министър-председателя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: По този текст има ли изказвания? Няма.
Това е целият текст на чл. 18 - без алинеи, тъй като гласуванията за отпадане на ал. 2 и ал. 3 са си в сила. Моля господин Райчевски да докладва това, което ще трябва да приемем като предложение на комисията.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "Чл. 18. За стимулиране на творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и традиции, се учредява годишна държавна награда, която се връчва от министър-председателя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 18, както е предложен от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 102, против 1, въздържали се няма.
Член 18 е приет.

ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Чета становище на комисията за чл. 21а:
"Чл. 21а. Визуални и звукови културни продукти с национално значение се съхраняват в Националната филмотека и Националната фонотека, които са държавни културни институти".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: По този текст няма изказвания.
Моля, гласувайте чл. 21а така, както е предложен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Член 21а е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Становище на комисията за нова редакция и допълнение на чл. 24, който бе отложен. 
"Чл. 24. Органи на фонда са управителният съвет, контролният съвет и изпълнителният директор".
ГИНЬО ГАНЕВ (ДЛ, от място): То по принцип за всички фондове е така! 
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Понеже беше записано, че органи за управление са само управителният съвет и директорът, затова добавяме и контролния съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 24 така, както е предложен от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Член 24 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Комисията предлага нов чл. 28а, който регламентира състава и функциите на контролния съвет.
"Чл. 28а.	(1) Контролният съвет се състои от председател и двама члена.
	(2) Председател на контролния съвет е представител на Министерството на финансите.
	(3) Членове на контролния съвет са по един представител от Министерството на културата и Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция.
	(4) Контролният съвет осъществява контрола, набирането и управлението на средствата от Националния фонд "Култура"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: По този член има ли изказвания?
Моля, гласувайте чл. 28а така, както е предложен от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Член 28а е приет, а с това и целият Закон за закрила и развитие на културата. (Ръкопляскания в залата.)
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Искам да благодаря на всички, които взеха участие в приемането и обсъждането на този закон. 
И да поздравя всички с големия наш български и славянски празник на просветата и културата "Св. св. Кирил и Методий". И каня утре всички колеги, журналисти, всички гости на чаша шампанско в почивката тук, в залата, в 11,30 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.

Преминаваме към следващата точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД - продължение.
Моля господин Владислав Костов да докладва закона.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Останаха няколко текста от Закона за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, единият от които е по § 9, чл. 14, който пленарната зала реши да бъде доработен. В този смисъл ние направихме много консултации, срещи с вносителите. И аз направих едно предложение, което беше раздадено на членовете на комисията. Комисията го разгледа и ви предлага с единодушие следния текст: комисията предлага следната редакция на § 8, който става § 9. 
Параграф 9, чл. 14 се изменя така: 
"Чл. 14. (1) Лица, които не притежават документи за право на собственост, съгласно чл. 13, ал. 3 поради това, че същите са изгубени или унищожени не по тяхна вина, подават заявление за възстановяване на правото на собственост върху гори и земи от горския фонд пред поземлените комисии по местонахождението на имота в срок до 31 октомври 1999 г. 
	(2) Поземлените комисии завеждат в отделен регистър заявленията по ал. 1.
	(3) Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа създава със заповед областни комисии, които извършват проверка по подадените заявления на лицата по ал. 1 в състав: председател - член на съответния окръжен съд, определен от неговия председател и членове - представител на областната управа, определен от съответния областен управител, представител на съответната община, определен от общинския съвет, представител на регионалното управление на горите и представител на държавното лесничейство. В работата на комисията се привлича и представител на съответната поземлена комисия, определен от нейния председател.
	(4) Областната комисия извършва на място анкетна проверка на всички заявления по ал. 1, приема решение по тях и съставя протокол за всяко землище поотделно, в който описва издадените решения. Протоколът се представя на поземлената комисия по реда на Гражданско-процесуалния кодекс и е задължителен за нея.
	(5) Възстановяването на правото на собственост на лицата по ал. 1 се извършва в границите на частните гори и земи от горския фонд за територията на съответното землище, останали след възстановяването на собствеността по чл. 13, ал. 5 и определени с Постановление на Министерство на земеделието и държавните имоти по чл. 20 от Закона за горите (обн. ДВ, бр. 124, 1925 г.) или други налични документи и/или картен материал.
	 (6) Поземлените комисии въз основа на решенията на областната комисия по ал. 3 в срок от 6 месеца от тяхното получаване издават решения на лицата по ал. 1. В решенията се описват размерът на имота, неговото местоположение, видът и произходът на гората. Към решенията се прилага скица на имота и таксационна характеристика.
	 (7) Решенията на Поземлената комисия по ал. 6 са окончателни и не подлежат на обжалване.
	 (8) При спор за материално право заинтересуваните лица осъществяват правото си по общия исков ред.
	 (9) Условията и реда на работата на комисиите по ал. 3 се уреждат с Правилника за прилагането на закона."
Това е текстът на чл. 14 по § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Има думата господин Атанас Младенов.
АТАНАС МЛАДЕНОВ (ДЛ): Благодаря. Имам само една редакционна поправка. Там, където е записано "член на съответния окръжен съд, определен от неговия председател и членове", вместо "представител на областната управа" да бъде "представител на областната администрация, определен от съответния областен управител". Областният управител е управител, той управлява областна администрация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на господин Атанас Младенов.
Гласували 114 народни представители: за 37, против 66, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 8, който става § 9 така, както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 91, против 2, въздържали се 3.
Параграф 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Уважаеми колеги, на миналото заседание, където разглеждахме този законопроект, бяхме стигнали до § 13 на вносителя. Сега ще го прочета.
Предложение от народния представител Владислав Костов, което комисията подкрепя и предлага да се създаде § 16, със следната редакция:
"§ 16. Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа издава заповед по чл. 14, ал. 3 в двумесечен срок от влизането на този закон в сила."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте § 16 така, както е предложен от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Параграф 16 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: И последният § 14.
Има предложение от народния представител Владислав Костов.
Комисията подкрепя това предложение и предлага да се създаде § 17, със следната редакция:
"§ 17. Министерският съвет в едномесечен срок от влизането на този закон в сила изменя и допълва Правилника за прилагането на закона."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 17 така, както е предложен от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Параграф 17 е приет, а с това и целият Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.
Има думата господин Костов по следващата точка от седмичната програма:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ФУРАЖИТЕ.

ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: 
"СТАНОВИЩЕ
на Комисията по земеделието, горите и поземлената
реформа относно законопроект за фуражите, внесен от
Министерския съвет на 19 януари т.г

Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа на свое заседание, проведено на 24 февруари 1999 г. обсъди законопроект за фуражите № 902-01-4, внесен от Министерския съвет на 19 януари 1999 г. 
В заседанието на комисията взеха участие заместник-министърът на земеделието, горите и аграрната реформа госпожа Валя Савчева и експерти на ведомството.
Народните представители, взели участие в дискусията изразиха мнение, че подготовката и приемането на Закон за фуражите е навременно и необходимо, като предпоставка за приобщаването на България към Европейския съюз. Съответствието на българското с европейското законодателство е условие за достъпа на българските фуражи и животински продукти до този пазар.
Законопроектът основно цели да не се допуска производството и търговията с фуражи и фуражни продукти, които застрашават здравето на животните и хората или оказват вредно въздействие върху околната среда.

Регламентират се условията за производството, разпространението, вноса и износа и употребата на продукти, предназначени за храна на животните, и правомощията на държавните органи за контрол на тези дейности.
Определят се правата и задълженията на производителите и търговците на продукти, предназначени за храна на животните.
Предлага се да се създаде Главна дирекция за контрол на фуражите като специализиран орган на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, както и междуведомствен експертен съвет, под контрола на който ще бъдат одобрени продукти и вещества за храна на животните.
След станалите разисквания и на основание чл. 64, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за фуражите № 902-01-4, внесен от Министерския съвет на 19 януари 1999 г.
Това становище е прието с 12 гласа "за", "против" и "въздържали се" няма."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Имате думата.
Господин Трендафилов, заповядайте.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Малко е неприятно, че когато приемаме един такъв закон, свързан с развитието на земеделието, и залата е празна, и министерството не проявява никакъв интерес и вече традиционно не присъства, когато приемаме закони, на които автори и вносители чрез Министерския съвет са те. Но това е.
Първо, искам да декларирам, че този закон наистина е необходим не само заради това, че ще ни приобщи в тази област със законодателството на Европейския съюз, но защото наистина в България трябва да се въведе порядък при производството и търговията с фуражи.
За съжаление, отново ни е внесен един закон, който не е разработен сериозно. На първо място бих посочил, че самото определение "продукти и вещества" е много общо понятие и този закон не може да се приложи за всички продукти и вещества, с които се хранят животните в България, пък и не само в България. Струва ми се, че тук преводът, който е направен, е неточен и е подвел вносителите. Защото по-нататък вече в закона има изисквания, които не могат да бъдат спазени нито за грубите фуражи, нито за листниковите фуражи, нито за зелените - силажите, царевичак, слама, и т.н. Явно е, че тук става дума предимно за концентрираните и комбинирани фуражи и би трябвало в този смисъл законът да дефинира много по-точно понятието "фуражи" и вече да знаем за какво става дума.
Част от текстовете, които са записани в предложения ни проект, също са, меко казано, неточни. Например в чл. 2 - "Законът има за цел да запазва или да подобрява продуктивността на селскостопанските животни". Аз мисля, че този закон косвено има такива задачи, но самият този закон има за цел да регламентира дейността по производството на фуражи, а не да подобрява продуктивността на животните.
Отново тук, в чл. 3 например, е казано: "за храна на животните могат да се използват само - забележете! - продукти и вещества (пак), които отговарят на изискванията на този закон, на Закона за защита на растенията, на Закона за ветеринарното дело..." и т.н. Но вижте, няма стандарти и няма критерии за грубите фуражи, които вероятно трябва да влязат тук, съгласно изискванията да бъдат съобразени с изискванията на този закон, да имат стандарти, сертификати, съответните критерии. 
По-нататък. Традиционно вече в законите, които се внасят от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа чрез Министерския съвет, се създават допълнителни органи - допълнителен орган Главна дирекция с централно управление, към нея - лаборатория за контрол на фуражите. Друг е въпросът, че не може в България да има една лаборатория, която да контролира фуражите, особено пък когато става дума за фуражи, с които се търгува и то твърде интензивно в страната. Явно е, че тук текстът трябва да се прецизира.
И още нещо - създава се Междуведомствен експертен съвет. Ами, само преди една седмица ние гласувахме - друг е въпросът, че аз не одобрявам това гласуване, но то е факт - че към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа се създава Център за наука и аграрна политика, в който влизат всичките звена на досегашната Академия на селскостопанските науки, с всичките й специализирани звена - Институт по фуражите и т.н. За какво му е необходимо на министъра да има още един такъв експертен съвет? Аз вече не мога да ги изброя колко станаха тези съвети към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа.
По-нататък, в чл. 10, в ал. 1 и 2 се казва: "Физическите и юридическите лица, произвеждащи и/или търгуващи с продукти или вещества (пак!), предназначени за храна на животните, декларират дейността си пред Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа. Въз основа на декларацията те се вписват в регистър".
Уважаеми колеги, в България в момента се водят 1 млн.  900 хил. души производители на земеделска продукция. Нима и онзи, който произвежда сено, фий, слама, плява и си храни животните, трябва да се декларира? Трябва ли той да бъде деклариран в министерството и да бъде записан в регистрите? И още повече пък там едно задължение, което е невероятно - ежегодно се публикуват списъците в "Държавен вестник".
Струва ми се, че твърде лековато е подходено към изработването на този закон, отново подчертавам, необходим закон. Добре са разработени проблемите около вноса и износа, разумно и правилно са подадени тези текстове; контролът по фуражите - също, с тази бележка, че наистина трябва да се оторизират. Имаме достатъчно лаборатории на територията на страната - и в центровете по стандартизация, и в различни други структури, които трябва да намерят място в закона и по съответния начин да бъдат оторизирани с правото да извършват този контрол и въобще структурата и механизмите да бъдат разписани по-точно, за да има наистина достатъчно добър ефект от този закон.
Завършвам с това, че аз по принцип ще подкрепя този законопроект и много бих искал с участието на всички колеги, защото явно ние се превърнахме в една експертна група към Министерския съвет, която трябва да доработва законите, но наистина, за да не злепоставяме Народното събрание като една сериозна институция, да доработим закона и да го приемем на второ четене с достатъчно прецизни и точни текстове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Трендафилов.
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Взимам думата по законопроект, който не касае участието ми в две от комисиите, но касае моя регион. И тъй като имам бележки на експерти, бих искал в посока на това, което господин Трендафилов посочи, да дам допълнителни примери, за да не оставате с впечатление, че едва ли не се търси някаква тенденциозност. Напротив, декларирам, че и аз ще подкрепя законопроекта на първо четене, но заедно с това бих искал да посоча част от тези бележки, които наистина създават, меко казано, и въпросителни за недоразумения относно текстове, и други, които трябва да бъдат решени по друг начин.
Ще продължа с недоразуменията - чл. 2. Господин Трендафилов посочи т. 1, аз ще посоча т. 2 - законът има за цел да осигурява употребата на качествен и подходящ фураж за различните видове и категории животни и птици. Един такъв закон не може да осигурява фураж. Мисля, че по-скоро трябва да има друга редакция - да се гарантира механизъм, който да осигурява това нещо, но директно закона да осигури фураж, просто наистина е недоразумение и въобще не подхожда за текст на закон.
По отношение на държавните органи - очевидно това, което е дадено в глава втора, трябва да се прецизира в посока на казаното от господин Трендафилов и от гледна точка на този правилник, който ще се издаде от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа във връзка със структурата - не само организацията и дейността, но и структурата и другите функции, свързани с дейността на тази главна дирекция.
Мисля, че по отношение на изискванията, които трябва да има към фуражите, трябва изрично да бъде прибавен и контролът и това трябва да бъде записано допълнително - контрол за въздействието върху човека. Това го има на няколко места и няма да посочвам текстовете, в които тези изисквания липсват. В края на краищата това са животински продукти, които човек поема и той трябва да бъде предпазен и от канцерогенни вещества, трябва да бъде предпазен въобще от вредни влияния. Това трябва да го има в тези поне няколко члена, които тук са записани от експертите.
Аз, разбира се, ще направя своите предложения между първо и второ четене в този дух, в който са ни подадени от експертите. 
По отношение на контрола не само специфичните декларации за съответствие, а са пропуснати в два члена и изисквания за сертификати. Очевидно тук стои въпросът за една много по-голяма, бих казал, на базата на проверка синхронизация между сега действащи закони, каквито са този за ХЕИ, за ДВСК, за РИОС, ако щете и този за МВР, въобще трябва да се види степента на взаимодействие и просто съответствие или актуализация, ако се налага, във връзка на този закон с всички останали. 
Не на последно място и според мен съществени са понятията, с които борави законопроекта. В допълнителните разпоредби например вземете определението за животни - животни са животински видове, обичайно хранени и притежавани или консумирани от човека. Просто това не е определение, което да служи за целите на този закон! Аз не считам, че и предложеното от експерти, което са ми дали, е най-доброто, разбира се, но го виждам като по-точно и съответно ще го направя като предложение, тъй като експертите нямат такава законодателна инициатива, обаче съм убеден, че в този вид, в който е записано - т. 2 на допълнителните разпоредби, § 1, това не служи на целите на закона.
По-нататък и в т. 3, когато става дума за производство на фуражи просто няма яснота от гледна точка именно на записване на такава разпоредба. На тези неща, аз, а и други, на които не бих искал да спирам вашето внимание, се налага да се обърне повече внимание между двете четения, за да може действително ние, това е един законопроект, който е нужен, в един такъв по-кратък срок да го приемем и на второ четене. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Господин Калчо Чукаров има думата.
КАЛЧО ЧУКАРОВ (НС): Уважаеми господин председател, колеги! Днес разглеждаме един закон, който е необходим за нашето стопанство. Досега нямаше такъв закон, но от това, към което сме се упътили и което искаме - нашата продукция да бъде конкурентноспособна, излизайки на европейския и световния пазар, е необходим закон, защото в момента съществува един абсолютен хаос в производството на фуражи за животни. Както каза преждеговорившия, естествено, че в голяма степен количеството и качеството на храните, които ние консумираме зависят от това как и с какво са хранени тези животи, чийто производи ние ползваме. 
Вярно е, че в закона има определени неща, които трябва да се пипнат, трябва да се оправят, но това е възможно. Това се допуска от правилника и е възможно да бъде направено между първо и второ четене и всеки, които е заинтересован и който е вътре в нещата може да направи тези предложения и да подобрим закона, но това не означава, че законът е излишен и че ние трябва с лека ръка да подходим към него. 
Затова аз апелирам към всички тук, които са в тази зала и които ще гласуваме след малко, да подкрепим този закон на първо четене и в скоро време той да мине през комисията и да може наистина изискванията, които са ни поставили от Европейския съюз за синхронизиране на нашето законодателство спрямо това на Съюза, да се засилва и все повече, и по-бързо да уеднаквяваме тези изисквания, което ще бъде гаранция за по-скорошното ни присъединяване към Съвета на Европа. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Чукаров.
Господин Владислав Костов има думата.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз не мога да не се присъединя към изказаните становища тук за необходимостта от този законопроект. Тя произтича от това, че на негова основа ще бъдат издадени значителен брой подзаконови актове, които са необходими, за да може нашата продукция да се регламентира към изискванията, тоест да се приобщи, да се приспособи към изискванията на Европейския съюз с оглед едно по-нататъшно развитие на икономическите връзки с този съюз, а и приемането ни за постоянен член на Европейския съюз. Но не това е причината, за да изляза да говоря.
Първо, искам да благодаря като председател на комисията на всички колеги, които направиха някои бележки по закона. Естествено, това е един чисто технологичен закон. Той има практическо приложение в областта на храненето и развъждането на животните като храна за човека и като източник на продукти, които се потребяват от човека. 
Аз няма да скрия и това, че този закон пестеливо обхваща някои основни насоки в областта на употребата на продуктите и веществата, предназначени за храна на животните, определя правомощията на държавните органи за контрола върху производството, върху вноса, върху търговията с продукти, предназначени за хранене на животните и правата и задълженията на онези лица, които произвеждат, съхраняват, разпространяват, внасят и изнасят продукти. 
Съгласен съм, че в някои отношения този закон може да намери някои формулировки, които по-точно да отговарят на същността и на търсенията в защита на идеята на самия законопроект, но в някои случаи аз ще изразя несъгласие, например, с това - изказването на господин Трендафилов за чл. 10, например, че физическите и юридическите лица, произвеждащи и търгуващи с продукти или вещества, предназначени... декларират дейността си пред министерството и се вписват в регистър... Тук не е въпросът тези, които само произвеждат да се вписват в регистър, защото някои произвеждат продукти и си ги употребяват за изхранването на една кравичка, събират си сено за своите 4, 5 или 6 овце и така нататък. Те няма да се вписват в регистър, защото това действително е нон сенс, безсмислица.
Тук става въпрос, забележете - "произвеждащи и търгуващи", т.е. е свързано с онези производители, които произвеждат продукти и вещества, предназначени за храна, и които по-нататък са предмет на търговия. Това значи, че това са хора, които се занимават с производство, насочено не за самозадоволяване, а като осигуряване на пазара на фуражи, на храна за животните. Ето защо аз смятам, че когато се критикуват тези текстове, трябва да се вникне внимателно в съдържанието на изреченията, защото иначе човек може да се подведе - "произвеждащи и търгуващи" или само "търгуващи" ще бъдат вписани в регистъра.
Много добре е упоменато в Допълнителните разпоредби на законопроекта що е фураж. Защото имаше и една забележка по отношение на формулировката на "фуражи", че не е добре определено понятието в Допълнителните разпоредби. Аз мисля, че това е направено много добре. Разбира се, в периода между двете четения може да се внесат някои поправки, които комисията да обсъди, но и в този му вид мисля, че те изчерпват понятието "фуражи" и създават необходимата основа, върху която да се разпростира обектът на закона.
Господин Статков каза, че се създава Главна дирекция, но не е ясно с какво ще се занимава тя. Аз смятам, че в закона не е необходимо това да бъде изписано подробно, защото в ал. 3 вносителят предвижда да се уреди с подзаконов акт, издаден от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, организацията и дейността. Там много по-подробно ще се изпише тази материя, с която ще се занимава Главната дирекция за контрол на фуражите, която абсолютно всички приемаме, че е необходима.
Що се касае до Междуведомствения експертен съвет, мисля, че той е доста необходим, поне на този етап. Може би в бъдеще той да стане излишен, господин Статков, но на този етап, разберете ме, тъй като нашето животновъдство има да решава редица проблеми от най-различен характер - по отношение на подобряване породния състав, продуктивността, хигиената, качеството на млякото, качеството на храните и адетивите, за всичко това ще трябва да приемем, че е необходим един кръг от хора, от мъдри хора - аз се надявам, че те ще бъдат точно такива, - които ще могат да дадат своя принос за решаване въпросите на храненето на животните, увеличаване на продуктивността, подобряване на качеството на животинските продукти, които косвено влияят върху качеството на произвежданите продукти в промишлеността, която черпи суровини от животновъдството и които в много голяма степен са предназначени или би трябвало да бъдат предназначени за експорт. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Има ли други изказвания? Няма.
Моля, гласувайте на първо четене законопроекта за фуражите.
Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
За процедура има думата господин Владислав Костов.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам срокът за представяне на предложенията на народните представители за второ четене да бъде удължен с една седмица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Има ли противно становище? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение за удължаване на срока за предложенията преди второ четене с една седмица.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Предложението на господин Владислав Костов е прието.

Следващата точка от седмичната програма е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ХАЗАРТА.
Не виждам в залата господин Цонев. Господин Стоилов е тук.
Господин Стоилов, ако обичате, заповядайте да докладвате законопроекта.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам преди започване на работата по второ четене да кажа няколко думи във връзка със забавянето на закона за второ четене. Председателят на комисията направи на няколко пъти изявления и предполагам, че повечето от вас са уловили, че един от големите проблеми, на които комисията искаше да получи правилно решение, отговарящо на настроенията и в парламента, и сред обществеността, беше свързан със Спортния тотализатор. В хода на работата по второто четене вие ще се убедите, че е намерено едно решение, което при сегашните условия отговаря на онези изисквания, които консенсусно се оформиха в обществото.
"Закон за хазарта".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: По заглавието на закона няма направени предложения.
Моля, гласувайте заглавието на закона така, както се предлага от вносителя.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Заглавието на закона е прието.

ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ: "Глава първа - Общи положения".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на глава първа така, както е предложено от вносителя.
Гласували 89 народни представители: за 89, против няма, въздържали се няма.
Заглавието на глава първа е прието.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ:
"Предмет
Чл. 1. С този закон се уреждат условията и редът за организиране на хазартни игри и за участие в тях, както и контролът върху тези дейности."
Няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 1 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 86 народни представители: за 86, против няма, въздържали се няма.
Член 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ:
"Определение и участници
Чл. 2.	(1) Хазарт е всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът.
	(2) В хазартните игри могат да участват пълнолетни дееспособни физически лица, за които няма ограничения в този или други закони. Недееспособните могат да получават билети или талони за участие в лотарийни, тото и лото игри само по дарение."
Предложение на народния представител Стефан Нешев: 
1. В ал. 2 думата "дееспособни" се заменя с "вменяеми".
2. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
"(3) Участниците в игралните казина български граждани, получават жетоните си за залагане чрез кредитна карта от лицензирана банка на територията на страната. Сумата за закупуване не може да надвишава 50 на сто от моментната стойност на вложените от тях средства."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на проф. Стоилов.
Желае ли някой от колегите да вземе отношение по чл. 2?
Моля квесторите да поканят народните представители в залата, тъй като вече обсъждаме нов законопроект.
Най-напред подлагам на гласуване предложението на народния представител Стефан Нешев в ал. 2 думата "дееспособни" да се замени с "вменяеми", което не се подкрепя от комисията. Това предложение юридически не е основателно.
Гласували 86 народни представители: за 13, против 60, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Второто предложение на господин Нешев е за създаването на нова ал. 3, което също не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 94 народни представители: за 15, против 74, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на чл. 2 така, както се предлага от вносителя.
Гласували 80 народни представители: за 80, против няма, въздържали се няма.
Член 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ:
"Изключения
Чл. 3.	(1) Спортни състезания с награден фонд за участниците в тях не се смятат за хазартни игри.
	(2) Не се смятат за хазартни игри и тези с развлекателен или спортен характер като: развлекателни игрални съоръжения, минифутбол, билярд или тенис на маса, мятане на стрели, боулинг, пейнтбол, спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла и др., макар и използването им да изисква залог или обичайно да се подразбира, че загубилият играч следва да поеме разноските за играта, при условие, че залогът и печалбата са незначителни.
	(3) Не са хазартни игри викторините, изразяващи се в отговаряне на въпроси или проявяване на знания или умения, при условие, че наградите не са за сметка от постъпленията на участниците - от билети, телефонни такси или под друга форма."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на проф. Стоилов.
Има думата господин Едуард Клайн.
ЕДУАРД КЛАЙН (СДС): Уважаема госпожо председател, госпожи и господа! Искам да направя само едно предложение за редакционна поправка - в ал. 2 вместо "мятане на стрели" предлагам да бъде "хвърляне на стрели". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Господин Стоилов, можем ли да възприемем това предложение като редакционна поправка?
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ: Звучи приемливо, според мен. На български като че ли е по-добре да се каже "хвърлям". Ако има спортисти между нас могат да уточнят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Смислово няма разлика.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ: Да, в случая са синонимни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Добре, благодаря.
Други желаещи за изказване? Не виждам.
Моля, гласувайте за чл. 3 с редакционното предложение на господин Клайн.
Гласували 77 народни представители: за 77, против няма, въздържали се няма.
Член 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ: Уважаема госпожо председател, при това намаляване на броя на гласувалите пресата с основание ще ни разисква, че приемаме един такъв важен закон със 70 гласа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Уважаеми проф. Стоилов, имаме кворум, така че въпросът не е юридически. 
Моля квесторите още веднъж да поканят народните представители чрез съобщения в парламентарните групи.
Заповядайте, господин професор.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ: 
"Разрешение
Чл. 4. (1) Хазартните игри на територията на Република България се организират и провеждат само с разрешение на Държавната комисия по хазарта.
	 (2) Могат да се организират и подлежат на разрешаване само предвидените в този закон хазартни игри.
	 (3) Разрешението дава право за организиране само на изрично посочените в него игри, производствени и сервизни дейности и не може да се прехвърля.
	 (4) Забранява се организирането и провеждането на хазартни игри в сградите публична държавна и общинска собственост, в обектите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, в учебните и здравните заведения."
Предложение на народния представител Йордан Цонев - в ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. след думата "сградите" се добавят думите "и прилежащите им площи";
2. след думите "Министерство на вътрешните работи" се добавя ";
3. след думите "здравните заведения" се добавя "както и в съсобствени сгради без нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици."
Комисията подкрепя направените предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на професор Стоилов.
Желае ли някой от народните представители да вземе отношение по текста на чл. 4? Не виждам желаещи.
Господин Стоилов, едновременно ли да гласуваме?
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ: За да съкратим време, предлагам да прочета окончателния текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Да, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ: "Чл. 4. (1) Хазартните игри на територията на Република България се организират и провеждат само с разрешение на Държавната комисия по хазарта.
	 (2) Могат да се организират и подлежат на разрешаване само предвидените в този закон хазартни игри.
	 (3) Разрешението дава право за организиране само на изрично посочените в него игри, производствени и сервизни дейности и не може да се прехвърля.
	 (4) Забранява се организирането и провеждането на хазартни игри в сградите и прилежащите им площи публична държавна и общинска собственост, в обекти на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, в учебните и здравните заведения, както и в съсобствени сгради, без нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на професор Стоилов.
Моля, гласувайте текста на чл. 4 така, както се предлага от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Член 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ:
"Лица, на които не се издава разрешение
Чл. 5. (1) Разрешение за организиране на хазартна игра, за производство на игрални съоръжения за хазартни игри, на вносители и разпространители на игрални съоръжения за хазартна дейност и за извършване на сервизна дейност не се дава на едноличен търговец или юридическо лице, когато е налице едно от следните условия:
1. собственик, съдружник, управител, член на управителен или контролен орган на дружество или организация с нестопанска цел, е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран;
2. лицата по т. 1 са обявявани в несъстоятелност, ако е останал неудовлетворен кредитор и от датата на влизане в сила на съдебното решение за обявяване на несъстоятелността не са изтекли три години;
3. лицата по т. 1 са укривали от данъчно облагане приходи, доходи, печалби, имущества и сделки с тях и това е установено с влязъл в сила данъчен облагателен акт или влязло в сила наказателно постановление и от датата на влизане в сила на акта или постановлението не са изтекли три години;
4. лицата по т. 1 в качеството им на собственик, съдружник, управител, член на управителен или контролен орган на дружество или организация с нестопанска цел са участвали в дружество (дружества или като едноличен търговец), на което (на който) е отнето окончателно разрешение за организиране на хазартна дейност или е наказвано за осъществяване на хазартна дейност без разрешение или имат неизплатени задължения към бюджета.
	 (2) Разрешение за организиране на хазартна игра не се дава и когато лице, пряко свързано с провеждането на играта или управлението на игралната зала или казиното е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано и не са налице обстоятелствата по ал. 1, точки 3 и 4.
	 (3) Разрешение за организиране на хазартна игра не се дава, когато на лицата по чл. 5, ал. 1, точки 1, 2 и 3, както и на техни собственици, съдружници, управители, членове на управителен или контролен орган е отказано или отнето разрешение за организиране на хазартна дейност в страните-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и това е потвърдено в официална кореспонденция от компетентните органи на съответната държава; в случаите по чл. 20, ал. 4, както и при недоказан произход на капитала.
	 (4) Лицата по чл. 5, ал. 1, т. 2, както и представляващите лицата по чл. 5, ал. 1, точки 1 и 3 подават нотариално заверена декларация за обстоятелствата, посочени в ал. 1, точки 2, 3 и 4 и ал. 3, свидетелство за съдимост, декларация за имотно и финансово състояние, както и други официални документи, необходими за получаване на разрешение, определени с наредба, издадена по реда на чл. 18, ал. 2.
	 (5) За неверни данни деклараторите носят наказателна отговорност."
Предложение от народния представител Велко Вълчев:
В чл. 5:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
"5. когато Комисията по хазарта разполага или получи данни, които представляват обстоятелство, изключващо възможността за издаване на разрешение, и тези данни представляват следствена или друга служебна тайна, след установяване на това им качество Комисията по хазарта може да откаже издаването на разрешение, без да се мотивира.
При изясняването на въпроса за характера на горните данни на заседанието на Комисията по хазарта присъства прокурор. Решението на комисията по хазарта, взето по горния ред, е окончателно, необжалваемо и не подлежи на преглед по реда на надзора или отмяна. Такова решение може да се протестира пред Върховния съд в срок от два месеца от влизането му в сила от представителя на прокуратурата, присъствал на заседанието по реда на чл. 207, букви "а", "в" и "г" от Гражданско-процесуалния кодекс. Решението на Върховния съд не подлежи на преглед или отмяна."
2. Създава се ал. 6:
	 "(6) За устройване на хазартни игри без разрешение се считат и договорите за съвместна дейност, скрито съдружие, присъдружаване и аналогичните им форми, когато един или повече от съдружниците (участниците) нямат разрешение за устройване на хазартни игри. Тези съдружници (участници) се считат за организатори на хазартни игри без разрешение:
1. лицата, които имат разрешение, но са сключили горепосочените договори, се наказват като съучастници в незаконен хазарт на основание чл. 10 от Закона за административните нарушения и наказания;
2. за незаконно съучастие в устройване на хазартни игри се считат и договори за наем на недвижими имоти (игрални зали или казина) или движими вещи (стопански инвентар, без игрални съоръжения), при които наемната цена е определена като част (процент) от друга резултатна величина (брутен приход, печалба и други) или като предварително определена сума, чийто размер превишава с 50% обичайните за местоорганизирането на хазартни игри наемни цени на подобни недвижими имоти или движими вещи.
При устройване на хазартни игри с други игрални съоръжения лицата-организатори са длъжни да закупят такива. Те нямат право да сключват договор за наем на такива съоръжения с трети лица. Такъв договор за наем се счита за незаконно съучастие с хазартни игри.
3. За незаконно съучастие с хазартни игри се счита и договор за наем на пари, сключен с небанкови финансови институции или трети лица, при които лихвеният процент надвишава с 5 пункта основния лихвен процент или дължимата сума е определена по курса на някоя конвертируема валута към деня на плащането."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Венцислав Димитров - в ал. 1 думите "собственик", "съдружник" не следва да са в т. 1, а от т. 2 нататък. Освен това следва да бъдат "мажоритарен собственик или съдружник".
В ал. 3 "страните-членки на ОИСР" да се заменят с "други държави".
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, изречение второ.
Предложение на народните представители Михаил Миков и Атанас Мерджанов - в чл. 5 се създава ал. 6:
	 "(6) Българският спортен тотализатор и Държавната лотария не подлежат на лицензиране."

Искам да отворя тук една скобка и да ви обърна внимание, че всички предложения, които са направени във връзка със спортния тотализатор, при решението, което е предложила комисията на вашето внимание, губят смисъл, тъй като всички претенции, съдържащи се в тези предложения, са удовлетворени чрез решението, което предлага проектът.
Предложение на народните представители Никола Николов и Найден Зеленогорски:
1. След думите "юридическо лице" се добавя "включително в случаите на свързани лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон", след което текстът продължава.
2. В т. 4 се добавя "установени с влязъл в сила данъчнооблагателен акт или наказателно постановление, като от датата на влизането им в сила не е изтекъл срок от три години".
Това предложение е подкрепено от комисията.
Има предложение от народния представител Нансен Бехар. В ал. 1, т. 4 думите "член на контролен орган на дружеството" да отпаднат, а накрая се добавя "установени с влязъл в сила данъчнооблагателен акт или наказателно постановление."
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Красимир Каракачанов. В чл. 1, ал. 1, т. 4 думите "съдружник и член на контролен орган на дружеството" да отпаднат и се добави "неизплатените задължения към бюджета да бъдат установени с влязъл в сила данъчнооблагателен акт или наказателно постановление".
По принцип това предложение е подкрепено.
Има предложение от народните представители Козалиев и Стоилов. В чл. 5, ал. 1 т. 4 се изменя така:
"Лицата по т. 1 в качеството им на едноличен търговец, управител, член на управителен орган на дружество или организация с нестопанска цел, са участвали в дружество (дружества или като едноличен търговец), на което (на който) е отнето окончателно разрешение за организиране на хазартна дейност или което е наказано за осъществяване на хазартна дейност без разрешение, или имат неизплатени задължения към бюджета, установени с влязъл в сила данъчнооблагателен акт или наказателно постановление".
Това предложение е прието по принцип.
Това са предложенията, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Стоилов, не докладвахте окончателното предложение на комисията.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ: Ако има някой от вносителите да изразят своите съображения, предлагам да го направят и тогава да ви предложа текста, който окончателно комисията предлага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Понеже практиката ни при всички останали законопроекти е да бъде докладван целият текст, така че нека да чуем и предложението на комисията и след това ще имат думата депутатите.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ:
"Лица, на които не се издава разрешение
Чл. 5.	(1) Разрешение за организиране на хазартна игра, за производство на игрални съоръжения за хазартни игри, на вносители и разпространители на игрални съоръжения за хазартна дейност и за извършване на сервизна дейност не се дава на едноличен търговец или юридическо лице, включително в случаите на "свързани лица" по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, когато е налице едно от следните условия:
1. собственик, мажоритарен съдружник, управител, член на управителен орган на дружество или организация с нестопанска цел е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран;
2. лицата по т. 1 са обявявани в несъстоятелност, ако е останал неудовлетворен кредитор и от датата на влизане в сила на съдебното решение за обявяване на несъстоятелността не са изтекли 3 години;
3. лицата по т. 1 са укривали от данъчно облагане приходи, доходи, печалби, имущества и сделки с тях и това е установено с влязъл в сила данъчнооблагателен акт или влязло в сила наказателно постановление и от датата на влизане в сила на акта или постановлението не са изтекли 3 години;
4. лицата по т. 1 в качеството им на собственик, съдружник, управител, член на управителен или контролен орган на дружество или организация с нестопанска цел са участвали в дружество (дружества или като едноличен търговец), на което (на който) е отнето окончателно разрешение за организиране на хазартна дейност или е наказвано за осъществяване на хазартна дейност без разрешение или имат неизплатени задължения към бюджета, установени по реда на т. 3.
	(2) Разрешение за организиране на хазартна игра не се дава и когато лице, пряко свързано с провеждането на играта или управлението на игралната зала или казиното, е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано и не са налице обстоятелствата по ал. 1, т. 3 и 4.
	(3) Разрешение за организиране на хазартна игра не се дава, когато на лицата по чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 и 3, както и на техни собственици, съдружници, управители, членове на управителен или контролен орган, е отказано или отнето разрешение за организиране на хазартна дейност в страните - членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и това е потвърдено в официална кореспонденция от компетентните органи на съответната държава; в случаите по чл. 20, ал. 4, както и при недоказан произход на капитала.
	(4) Лицата по чл. 6, ал. 1, т. 2, както и представляващите лицата по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 3, подават нотариално заверена декларация за обстоятелствата, посочени в ал. 1, т. 2, 3, 4 и ал. 3, свидетелство за съдимост, декларация за имотно и финансово състояние, както и други официални документи, необходими за получаване на разрешение, определени с наредба, издадена по реда на чл. 18, ал. 2.
	(5) За неверните данни деклараторите носят наказателна отговорност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоилов.
Имате думата.
Има думата господин Найден Зеленогорски.
НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! С колегата Никола Николов имаме едно предложение в чл. 5 и то е след думите "юридическо лице" да се добави "включително и в случаите на свързани лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон", след което текстът продължава.
Този член определя случаите, в които не се издават разрешителни за извършване на хазартна дейност. В нашите разговори с американски специалисти в тази област стана ясно, че практика в страните е, че хазартът твърде често се използва за изпиране на мръсни пари и за не съвсем чисти доходи. Точно в този смисъл е много важно какъв ще бъде забранителният режим за тези, които не могат да упражняват хазартна дейност и свързаните с хазартната дейност дейности. И точно поради това ние предложихме да се разшири кръгът от лицата, които нямат право да развиват такава дейност, като към този кръг се добавят и случаите на "свързани лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон". За да стане ясно какво точно се предлага, аз ще си позволя да прочета § 1 от Търговския закон:
"§ 1. Свързани лица по смисъла на този закон са:
1. съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително;
2. работодател и работник;
3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
4. съдружниците;
5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;
9. Лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.
(2) Свързани лица са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните."
Ние съзнаваме, че по такъв начин се разширява много кръгът и че ще бъде необходимо много време за проверка и ще се хвърлят и сериозни ресурси за това. Но трябва да ви кажа, че все пак в закона, който ние предлагаме, има определени срокове, в които трябва да се направи проверка и да се вземе решение дали да се даде право на определена фирма да развива или да не развива подобна дейност.
В сходно законодателство в Америка, например, може да се откаже директно без мотиви защо на определено физическо или юридическо лице не се позволява да развива хазартна дейност.

Там дори при такава проверка, проверката се заплаща от самото лице, което е проверявано.
Така че много строги са нормативите в доста страни, и макар че има сериозен проблем по това да се хванат всички възможни случаи, необходимо е сериозно време, за да се направи проверка и това ще струва доста пари, по-добре е да го направим тук, в закона, отколкото след това да берем плодовете на евентуално изпиране на мръсни пари или на нечисти капитали. Ние държим на това предложение и се радваме, че комисията го подкрепи, надяваме се, че и залата ще го подкрепи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Зеленогорски.
Други изказвания?
Има думата господин Едуард Клайн.
ЕДУАРД КЛАЙН (СДС): Уважаеми господин председателю, госпожи и господа народни представители! Искам да предложа две редакционни поправки. 
Първата е по ал. 1, т. 4 - след думите "на което (на който)..." да дойде думата "окончателно" и изразът да стане: "на което (на който) окончателно е отнето разрешение за организиране на хазартна дейност".
Тъй като тук има малка двусмислица в досегашния текст - "на който, на който е отнето окончателно разрешението...".
А всъщност разрешението окончателно е отнето.
И второто ми предложение е в ал. 4 към края на текста "както и други официални документи, необходими за получаване на разрешение, определени с наредба..." и т.н., изречението малко е тромаво. Предлагам да стане: или "както и други, необходими официални документи, определени с наредба, издадена по реда на чл. 18, ал. 2", или пък "други официални документи, необходими за получаване на разрешение, които са определени с наредба, издадена по реда на чл. 18, ал. 2".
Да е ясно, че тези документи трябва да са определени с наредба. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Клайн.
Други изказвания?
Преминаваме към гласуване на направените предложения.
Най-напред поставям на гласуване предложението на народния представител Венко Вълчев, което не е подкрепено от комисията, за създаване на нови т. 5 и 6 към ал. 1.
Гласували 94 народни представители: за 7, против 76, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Следващото предложение е на господин Венцеслав Димитров. Една част от него е приета от комисията, но втората част - по ал. 3, не е приета.
Поставям на гласуване това предложение на господин Венцеслав Димитров.
Гласували 93 народни представители: за 6, против 73, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Предложението на господата Миков и Мерджанов, както докладва проф. Стоилов, е намерило място в текстовете по-нататък за Българския спортен тотализатор. Но понеже тях ги няма сега в залата, аз съм длъжен да го поставя на гласуване.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Михаил Миков и Атанас Мерджанов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 5, против 73, въздържали се 16.
Предложението не се приема.
Останалите предложения са приети от комисията. Мисля, че господин Цонев няма да възрази на редакционните поправки, които направи господин Клайн. Те са съвсем коректни: в т. 4 на ал. 1 след думите "на което (на които)" да следва "окончателно е отнето разрешение".
И втората редакционна поправка е в ал. 4 след думата "разрешение" да се постави запетая и да се добавят думите "които са".
Моля, гласувайте чл. 5 така, както е предложен от комисията и с двете редакционни поправки.
Гласували 105 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 5.
Член 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Чл. 6. Господин председател, ще чета само предложенията, които не са приети, и това, което предлага комисията като окончателен вариант.
Предложение на народния представител Венцеслав Димитров:
"В чл. 6:
1. В ал. 1 думата "непрофесионален" да отпадне.
2. В ал. 2 думите "помощни и спомагателни дейности" се заменят със "свързани с тях дейности - хотели, развлекателни заведения, ресторанти, питейни заведения и т.н.".
3. В ал. 3 и по-долу определенията "чрез звезди" да отпаднат и да се добавят "развлекателни заведения - бар с програма, вариете и т.н.".
Комисията подкрепя предложението по т. 1. Останалите предложения не се подкрепят.
Следващото предложение е на народния представител Венко Вълчев - чл. 6, ал. 2 се изменя така:
"(2) Организаторите на хазартни игри не могат да упражняват друга дейност по Търговския закон, освен производството на съоръжения за хазартни игри и сервиз на такива съоръжения, организиране на хазартни игри и помощни и спомагателни дейности във връзка с тях."
Това предложение не е подкрепено от комисията. Останалите, които не прочетох, са подкрепени, както и текстът на вносителя и са отразени в следното предложение на комисията за окончателен текст на чл. 6:

"Организатори на хазартни игри

Чл. 6. (1) Хазартни игри могат да се организират от:
1. български търговски дружества, отговарящи на изискванията на този закон;
2. еднолични търговци - само хазартни игри с игрални автомати;
3. юридическите лица с нестопанска цел, образувани по   чл. 134-154 от Закона за лицата и семейството - в случаите, предвидени в този закон, с изключение на политическите партии;
4. държавата - само за подпомагане на спорта, културата, здравеопазването, образованието и социалното дело.
	(2) Организаторите на хазартни игри, облагани с окончателен данък по чл. 2а от Закона за корпоративното подоходно облагане, не могат да упражняват друга дейност по Търговския закон, включително производство на съоръжения за хазартни игри, освен организиране на хазартни игри и помощни и спомагателни дейности във връзка с тях.
          (3) Организаторите извън тези по ал. 2 могат да развиват и друга дейност по Търговския закон. Те не могат да развиват производство и разпространение на съоръжения за хазартни игри.
          (4) Ограничението по ал. 2 не се отнася за юридически лица с нестопанска цел по отношение на регистрираната цел."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
Има думата заместник-председателят на Народното събрание госпожа Петя Шопова.
ПЕТЯ ШОПОВА (ЕЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Предложението на господин Стефан Нешев, което е прието от комисията, смятам за излишно. Политическите партии се регистрират по Закона за политическите партии. Те нямат нищо общо с юридическите лица по Закона за лицата и семейството, така че това допълнение е само една белетристика. То не дава нищо от юридическа гледна точка. Разбира се, може да остане, но го смятам за излишно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Шопова.
Други изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложенията на господин Венцислав Димитров по т. 2 и т. 3, които не са подкрепени от комисията. 
Гласували 101 народни представители: за 8, против 75, въздържали се 18.
Предложението не се приема..
Следващото предложение, което не е подкрепено от комисията, е на народния представител Венко Вълчев. 
Моля, гласувайте.
Гласували 89 народни представители: за 14, против 63, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 6, както е предложен от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 80, против 2, въздържали се 11.
Член 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 7 има предложение от народния представител Йордан Цонев: в т. 2 числото "10 000 000" се заменя с "5 000 000", а числото "1500" се заменя с "500".
Комисията подкрепя предложението в частта за замяна на числото "1500" с "500".
Предложение на народния представител Яшо Минков за изменение на чл. 7:
"Чл. 7. Чуждестранните лица могат да участват в дружествата по чл. 7, ал. 1, т. 1 в случаите, когато тези дружества:
1. организират хазартни игри в игрално казино към хотел, ако дружеството е построило хотела с категория четири и повече звезди, на стойност не по-малко от левовата равностойност на 10 млн. долара по курса на БНБ;
2. при започване на стопанската дейност да инвестират не по-малко от 50 на сто от печалбата на дружеството в годината на разпределение на тази печалба."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложението на народния представител Красимир Каракачанов е чл. 7 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Нансен Бехар - подкрепено от комисията.
Предложение на народните представители Никола Николов и Найден Зеленогорски, както и на народния представител Петър Рафаилов - чл. 7 да отпадне. 
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Венцеслав Димитров за чл. 7:
1. В началото думите "или участват" да се заменят с "могат да имат мажоритарно участие".
2. Точка 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Иван Бойков и Евгени Димитров е чл. 7 да се измени така:
"Чл. 7. Чуждестранните лица могат да участват в дружествата по чл. 6, ал. 1, т. 1 в случаите, когато тези дружества:
1. организират хазартни игри в игрално казино към хотел, ако дружеството е построило хотела с категория четири и повече звезди, на стойност не по-малко от левовата равностойност на 10 млн. долара по курса на БНБ;
2. при започване на стопанската дейност да инвестират не по-малко от 50 на сто от печалбата на дружеството в годината на разпределение на тази печалба."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на комисията за окончателен вид на чл. 7:
"Чуждестранни лица
Чл. 7. Чуждестранни лица могат да участват в дружествата по чл. 6, ал. 1, т. 1 в случаите, когато тези дружества:
1. организират хазартни игри в игрално казино към хотел, ако дружеството е закупило или построило хотела с категория четири и повече звезди, или 
2. са инвестирали в организиране и на друга дейност на територията на Република България, в едногодишен срок от издаване на разрешението, средства в размер не по-малко от левовата равностойност на 10 млн. щатски долара, по курса на Българската народна банка, и са осигурили не по-малко от 500 работни места."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев. 
Има ли изказвания? Няма.
Поставям на гласуване най-напред предложението за отпадане на чл. 7.
Гласували 99 народни представители: за 53, против 41, въздържали се 5. 
Предложението за отпадане се приема.
Имате думата, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Господин председател, може ли да подложите на прегласуване това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на прегласуване предложението, което е направено за отпадане на чл. 7.
Гласували 112 народни представители: за 41, против 59, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Следващото предложение на господин Яшо Минков не е подкрепено от комисията. 
Моля, гласувайте.
Гласували 88 народни представители: за 4, против 79, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на господин Венцеслав Димитров, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 79 народни представители: за няма, против 70, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Последното предложение е на народните представители Иван Бойков и Евгени Димитров, което също не е подкрепено от комисията. 
Моля, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 10, против 80, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 7, както е предложен от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 75, против 17, въздържали се 11.
Член 7 е приет.
Съобщения:
Комисията по икономическата политика ще проведе заседание днес от 14,30 ч. в зала "Запад".
Комисията по образованието и науката ще проведе заседание днес от 15,00 ч. в зала 142.
Комисията по труда и социалната политика ще проведе редовно заседание утре, 20 май 1999 г., от 15,00 ч. в зала 238.
Комисията за противодействие на престъпността и корупцията ще проведе заседание на 20 май, четвъртък, от 17,00 ч. в кабинет 226.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 20 май 1999 г., от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,07 ч.)

Председател:
		Йордан Соколов

Заместник-председатели:
				  Иван Куртев
				 Петя Шопова

Секретари:
	       Илия Петров
	      Ивалин Йосифов