Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1999-07-01

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателите Иван Куртев и Петя Шопова
Секретари: Виктория Василева и Ивалин Йосифов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, в пленарната зала се намира делегация на Парламента Олий Мажлиса на Република Узбекистан, начело с председателя на парламента господин Еркин Халилов. Моля ви да ги поздравим! (Всички стават и обърнати към балкона с ръкопляскания поздравяват парламентарната делегация на Узбекистан.) 
Днес рожден ден имат колегите госпожа Дора Янкова, господин Стоян Райчевски и господин Юлий Славов. Да им е честито! Желаем им всичко най-хубаво! (Ръкопляскания.) 
Днес е и първият пленарен ден от месеца. По реда на чл. 39, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили следните предложения за дневен ред. Ще ги прочета по реда на правото на съответните парламентарни групи. 
Този месец редът е на Парламентарната група на Евролевицата. От страна на тази парламентарна група се предлага в дневния ред днес да бъде включен законопроектът за политическите партии № 854-01-39.
Следващото предложение, на следващата парламентарна група - това е Парламентарната група на "Народен съюз", е законопроектът за професионалното образование и обучение.
Предложението, пак по реда на чл. 39, ал. 7 от правилника, на Парламентарната група на Демократичната левица е второто четене на законопроектите за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.
Знаете, че съгласно правилника и съгласно установената традиция точките в дневния ред, предложени по реда на чл. 39, ал. 7 не се гласуват, така че направо 
преминаваме към първата точка:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.
Предложението е за законопроекта, внесен от народния представител Александър Томов и група народни представители, но по силата на нашия правилник трябва да бъдат разгледани и останали законопроекти по тази материя. Това са: законопроект за политическите партии № 854-01-48, внесен от народните представители Красимир Каракачанов и Анатолий Величков; законопроект за политическите партии № 854-01-92, внесен от госпожа Анастасия Мозер и група народни представители; законопроект  за  политическите   организации   и   партии № 854-01-110, внесен от народния представител Петко Илиев и група народни представители; законопроект за политическите партии № 954-01-9, внесен от народния представител Стефан Гайтанджиев  и  законопроект   за   политическите  партии № 954-01-16, внесен от народния представител Александър Каракачанов.
Има думата председателят на водещата Комисия по правни въпроси и законодателство срещу корупцията господин Светослав Лучников да изнесе становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа!
"СТАНОВИЩЕ
на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу
корупцията относно законопроект за политическите партии
№ 854-01-39, внесен от Александър Томов, Драгомир
Драганов, Евгени Димитров и Петя Шопова

На заседание, проведено на 16 април 1998 г., Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията обсъди законопроект за политическите партии № 854-01-39, внесен от Александър Томов, Драгомир Драганов, Евгени Димитров и Петя Шопова.
Законопроектът бе представен на комисията от нейния член господин Драгомир Драганов, който е и един от вносителите.
Направени бяха следните по-съществени бележки. 
...".
(Председателството се поема от заместник-председателят господин Иван Куртев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Лучников, за момент ще Ви прекъсна.
Моят спомен е, че становищата бяха четени и вносителите направиха своите доклади. Така че би следвало да сме вече във фазата на дебати, а не на докладване на становища.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Точно така беше. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: За процедура има думата госпожа Мария Стоянова.
МАРИЯ СТОЯНОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Съгласно чл. 41, ал. 3, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение за прекратяване на разискванията по така внесените законопроекти... (Шум и неодобрителни реплики от опозицията.)
... За отлагане на разискванията, поради това... (Неразбираема реплика от народния представител Стефан Нешев.)
Поради това, господин Нешев, поради това, че в пленарна зала предстои да се гледат три важни законопроекта, свързани с изборите, с местното управление, които са в пряка връзка с така предложените. По тази причина очевидно, че предложенията, идващи от опозицията, можеха да намерят място в така вече разглежданите от Народното събрание законопроекти.
Затова моля да приемете направеното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Стоянова.
Има думата господин Иван Бойков за противно становище.

ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Няма такава процедура "прекратяване на разискванията" на първо четене. Това каза колежката по микрофона и това се записа в стенограмите. Няма процедура "прекратяване на разискванията". Ако иска да предложи друга процедура, да я предложи. Но това, което се подлага в момента на гласуване, не е правилно, господин председател. Затова ви предлагам това, което каза колежката, да не се гласува. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Бойков, аз слушам и какво се цитира - чл. 41, ал. 2, т. 4, а тя е ясна: "Отлагане на разискванията". Така че дори и да се е изразила неточно, цитираният от нея текст е това. 
Поставям на гласуване предложението на госпожа Мария Стоянова за отлагане на разискванията.
Гласували 178 народни представители: за 107, против 67, въздържали се 4.
Предложението е прието.
За процедура господин Георги Пирински има думата.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ): Господин председателю, ние току-що извършихме едно процедурно нарушение. Защото чл. 41, ал. 2, както знаят и колегите много добре, се прилага в случай, когато има нарушение на правилника, и в такъв случай се предлага прекратяване или отлагане и така нататък. 
Колегите от Евролевицата в пълно съблюдение на нашия правилник предложиха т. 1 от дневния ред, на което имат право, съответния законопроект. Така че госпожа Стоянова нямаше никакво основание да се позовава на чл. 41, ал. 2, която е много ясна. Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретното нарушаване на реда за провеждане на заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: И последния текст: "включително тези за". Хайде да го четем докрай.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Да го четем, разбира се, целият.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Я го прочетете.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: "... предвиден в този правилник, и които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия дневен ред за развитие на заседанието, включително тези за:"
Но Вие не можете да предложите изменения и допълнения в нарушение на основно право на парламентарна група. Не може да черпите от този текст правото да отречете процедурното право по правилник на групата да си предложи законопроект.
Така че и Вие допуснахте, господин председателю, в случая да бъде нарушен правилникът. 
Въпросът е, че колегите от Евролевицата, според мен, постъпиха не съвсем коректно, предлагайки тази точка тази сутрин, без поне да са предупредили и уведомили другите парламентарни групи, че имат намерение да поставят на обсъждане в Народното събрание такъв твърде съществен, основен въпрос. И ние наистина сме изправени пред една ситуация, в която трябва да намерим взаимоприемливо решение.
Аз бих Ви предложил, господин председателю, да дадете възможност на парламентарната група на Евролевицата да изложи мотивите си за своя законопроект, тъй като има няколко законопроекта, след което наистина да прекратим дискусията по тази точка от дневния ред, и да я насрочим в най-близко бъдеще за следващи заседания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Пирински, първата Ви процедура за нарушение на правилника, след като прочетохте текста докрай, се уверихте, че няма нарушение на правилника. 
А второто Ви предложение е нещо, което вече е станало. Вносителите, не само на Евролевицата, на всички законопроекти са си изложили мотивите. Така че това е нещо, което е било.
Господин Иван Бойков за процедура. 
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател! Няма процедурно уведомяване на другите политически партии какво сме внесли в канцеларията на Народното събрание. Който иска и се интересува, че е 1 юли и в първия ден от месеца имаме право да внесем предложение, може да направи справка в канцеларията. Ние сме го внесли в 14,00 ч. 
Така че не е коректно друга политическа сила да се позовава на някаква некоректност от наша страна. В края на краищата това е парламентарният ред, това са административните процедури и ние сме ги спазили докрай. 
А колкото до първото гласуване, ...
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ, от място): Формално си прав.
ИВАН БОЙКОВ: След като формално съм прав, значи и неформално съм прав.
Господин председател, това позоваване на правилника за отлагане обезсмисля смисъла на внасянето на какъвто и да е закон на опозицията по смисъла на тази точка, която дава именно права на опозицията. По тази схема Вие можете да отлагате всеки внесен законопроект в Народното събрание в деня на опозицията с някакви неясни мотиви, а тук мотив няма. 
Така че, господин председател, наистина тук освен формалното право, има и неформално и непарламентарна етика, а в случая тя грубо се наруши.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Иван Бойков. Залата решава всичко.
Следващата точка е законопроектът за професионалното образование и обучение. 
Председателят на Комисията по образованието и науката господин Георги Панев тук ли е? Няма го. (Шум и реплики в залата.)
Ако има някой нещо да казва и да е свързано със заседанието, да взима думата и да говори от трибуната. 
Госпожа Станка Величкова в залата ли е? Няма я. 
Господин Местан и него го няма. (Шум и реплики в залата.)
За процедура думата има господин Любен Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Господин председателю! Правя процедурно предложение тази точка втора от днешния дневен ред - Законът за професионалното образование и обучение, да стане точка трета, ако мога така да се изразя, тъй като председателят на комисията го няма. Доколкото знам, трябва да има и съгласуване с Министерството на образованието и науката. Затова Ви моля, нека да започнем с измененията и допълненията на Гражданско-процесуалния кодекс и след като приключим, ще продължим и със Закона за професионалното образование и обучение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин Корнезов, но редът пък точно в днешния ден е фиксиран по определен от правилника ред и не може да бъде променен. 
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Нека да гласуваме процедурата. Сега така ли да стоим?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Противно становище на предложеното от господин Корнезов има ли? Няма.
Поставям на гласуване предложението на господин Любен Корнезов. 
Гласували 175 народни представители: за 144, против 18, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Започваме работа по следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.
Има думата за доклад господин Светослав Лучников.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Всъщност ние приехме на първо гласуване два законопроекта - на Министерския съвет и на народния представител Любен Корнезов. Съгласно нашия правилник беше изготвен общ законопроект от двата, който именно аз сега ви докладвам със становището на комисията по него.
Заглавието е: "Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс" (обн., ДВ, бр. ...).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: По заглавието на закона има ли изказвания? Няма.
Моля, гласувайте заглавието на закона така, както е предложено от комисията.
Гласували 126 народни представители: за 126, против и въздържали се няма.
Заглавието на закона е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата "лица" се добавя "с местожителство или седалище".
Предложение на народния представител Любен Корнезов:
В § 1 т. 1 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
2. В ал. 4 думата "България" да се замести с "Република България".
Комисията подкрепя § 1 така, както е предложен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Любен Корнезов има думата.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Става въпрос за един от елементите на така наречената подведомственост на българските съдилища.
Разбирам идеята на вносителите, но мисля, че тя, първо, не е точна, второ, юридически е неиздържана. Защото съдебна защита пред български съдилища могат да търсят и лица, които нямат местожителство или седалище в Република България. Примерно вземете чл. 136 от Семейния кодекс. Това е по международното частно право в областта на семейното право. Тук примерно може да се допусне осиновяване както на български граждани, така и на чужденци, включително и на малолетни деца, като се прилага чуждото законодателство.
Така че въпросът с местожителството и седалището не бива да се ограничава само на територията на Република България, а всеки български гражданин и чужденец - това е принципът, щом е на територията на България, той се подчинява на юрисдикцията на българските съдилища, следователно - на законите на Република България. Единственото изключение е така нареченият дипломатически имунитет - тези лица, които се ползват с екстериториалност. 
Затова добавките просто са излишни. Според мен ще ни създадат по-големи проблеми, вместо да ги решат.
Затова аз смятам, че този текст - чл. 7, който досега не е поставял никакви проблеми, бих казал, в съдебната практика, по-добре да не го пипаме. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Корнезов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Любен Корнезов т. 1 да отпадне.
Гласували 141 народни представители: за 116, против 24, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте § 1 само с досегашната т. 2, която става единствена фактически и съответно в началото се променя редакционно в единствено число - вместо "се правят следните изменения и допълнения", трябва да се запише "се прави следното изменение и допълнение".
Гласували 124 народни представители: за 124, против и въздържали се няма.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "а така също и прокурорът" се заличават, а думите "могат да повдигнат" се заменят с "може да повдигне".
2. В ал. 2 се създава изречение второ:
"В този случай препирня за подведомственост може да повдигне и ищецът."
"§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "или съдебен заседател" се заличават и накрая се добавя "или се намира в същите отношения с повереника на страната".
2. В ал. 2 думите "в първата или втората инстанция" се заличават.
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "или съдебен заседател" и "или съдебният заседател" се заличават.
2. В ал. 2 след думата "отстранен" се добавя "прокурорът".
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "или съдебен заседател" се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Ако поради отстраняване на съдия разглеждането на делото в дадения съд е невъзможно, горестоящият съд постановява пренасянето му в друг равен съд."
§ 6. В чл. 16, ал. 3 цифрата "3" се заменя с "2".
§ 7. В чл. 20 ал. 3 се отменя.
§ 8. В чл. 24 след думите "на пълномощника" се поставя запетая и се добавя "както и на отказ от пълномощието му, за което е уведомил съда".
§ 9. В чл. 41 се създават ал. 6 и 7:
"(6) Първоинстанционният съд призовава страните само за първото заседание по делото, както и за всяко следващо заседание, когато някоя от страните не е била редовно призована или разглеждането на делото е отсрочено в закрито заседание. За останалите съдебни заседания страните са длъжни сами да следят за развитието на производството. При преграждане на по-нататъшния ход на делото съдът е длъжен отново да призове страните в съответствие с изречение първо след отстраняване на пречката за развитието му.
 (7) В случаите по предходната алинея ал. 3 не намира приложение."
§ 10. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на ал. 1 става чл. 45 и в него се създава изречение второ:
"В призовката се отбелязва задължението по чл. 41, ал. 6."
2. Алинея 2 се отменя."
Комисията подкрепя предложенията по § 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 така, както са предложени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Има ли желаещи за изказване?
Йордан Школагерски има думата.
ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (ДЛ):	 Благодаря Ви, господин председател.
Моето предложение е по-скоро само редакционно. Нямам по същество нищо и затова ще изчакам господин Лучников да ме чуе.
Само редакционно, господин Лучников. Става дума по § 5 в ал. 2, където е употребен изразът "пренасянето в друг равен съд". Изразът "пренасянето" не е правен термин. Съжалявам, би било по-добре вместо да влагаме в правния език и чужди за нас термини, да бъде "изпратено за разглеждане", както обикновено законът си служи с този термин.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Да стане "постановява изпращането му".
ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да, "пренасянето му" да стане "изпращането му за разглеждане в друг равен съд". За да въведем чистата правна терминология. Благодаря.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Приемам предложението на господин Школагерски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Школагерски и господин Лучников. 
Поставям на гласуване параграфи от 2 до 10 включително така, както са предложени, като т. 2 в § 5 ще гласи: 
"2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Ако поради отстраняване на съдии разглеждането на делото в дадения съд е невъзможно, горестоящият съд постановява изпращането му за разглеждане в друг равен съд."
Гласували 130 народни представители: за 130, против и въздържали се няма.
Параграфи от 2 до 10 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 11. В чл. 46, ал. 2 запетаята и думите след нея "а ако не намери такова - на домоначалника, на член на управлението на жилищния дом" се заличават и се създава изречение четвърто: 
"По дела по брачни искове призовката не може да се връчва на съседите."
Предложение на народния представител Емануил Йорданов: в § 11, след края на изречение четвърто се добавят думите "или на другия съпруг".
Комисията подкрепя предложението и предлага § 11 със следната редакция:
"§ 11. В чл. 46, ал. 2 запетаята и думите след нея "а ако не намери такова - на домоначалника, на член на управлението на жилищния дом" се заличават и се създава изречение четвърто:
"По дела по брачни искове призовката не може да се връчва на съседите или на другия съпруг."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Корнезов има думата.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю.
Напълно разбирам това предложение на колегата Йорданов от прагматична гледна точка, но от юридическа гледна точка мисля, че на всеки юрист тук му е ясно, че в един закон не бива да има такъв текст. 
Защо? По дела по брачни искове, брачните искове са три вида - 99% са за развод, за унищожаване на брака и дали съществува или не съществува брак. Разбира се, в 99% това са исковете за развод. И там ищец и ответник са съпрузите. И по силата на това, че те са страни в процеса, не може единият от тях да получава призовка за другия. Така че има и сега такава забрана в брачните искове, в брачния процес един от съпрузите да получава призовката за другия. 
Така че тази втора алинея буквално е излишна за забраната единият съпруг да получава призовката и да се счита за редовно призован другият съпруг, който в края на краищата му е противник.
И затова преценете, но от юридическа поне гледна точка текстът е излишен. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Корнезов.
Господин Лучников има думата.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Може наистина да се поддържа, че влиза в общата забрана, но въпреки това за яснота и избягване на недоразуменията не е излишно да запазим този текст. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Предложението на господин Корнезов фактически означава запазване текста на вносителя. 
Така че съгласно правилника, най-напред гласуваме предложението на комисията, защото това е заместващ текст.
Поставям на гласуване текста на § 11 така, както е предложен от комисията.
Гласували 144 народни представители: за 139, против 4, въздържал се 1.
Параграф 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 12. В чл. 47, ал. 2 след числото "23" се поставя запетая и се добавя "откъс от пълномощие по чл. 24, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването."
§ 13. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
"(4) При прекомерност на заплатеното от страната възнаграждение за адвокат с действителната правна и фактическа сложност на делото съдът може да определи по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер, съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата."
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 14. В чл. 65, ал. 1 след думата "платената" се поставя запетая и се добавя "но не по-малко от 20 хил. лв."."
Комисията подкрепя предложението по параграфи 12, 13 и 14, както са направени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Има думата господин Симеонов.
ТЕОДОСИЙ СИМЕОНОВ (СДС): Господин председателю, правя процедурно предложение в залата да бъде поканен заместник-министърът на правосъдието господин Димитър Тончев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Противно становище има ли? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Теодосий Симеонов.
Гласували 123 народни представители: за 123, против и въздържали се няма.
Моля квесторите да поканят господин заместник-министъра в залата.
За изказване има думата господин Йордан Школагерски.
ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (ДЛ): Господин Лучников, в § 13, т. 4 става дума за възможността съдът да определи по-нисък размер на хонорара. Правото да определят хонорара имат страните по договора за защита. Те си определят хонорара, договаряйки го. Тогава, когато съдът прецени, че този договорен хонорар е по-голям, отколкото е допустимо, той не може да определя, защото той е определен хонорар. Но той може да присъди по-нисък размер на разноските. Затова вместо "определи", да бъде "присъди". Защото това е суверенното право на съда какво ще присъди той. Ние можем да се договорим с моя клиент, че за да натоварим разноските на другия, ще бъдем с 5 млн. разноски. Но съдът вижда, че интересът на иска диктува това да бъдат 500 хиляди. И той ще присъди като разноски 500 хил. вместо 5 млн. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Школагерски.
Имате думата, господин Лучников.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Съгласен съм с редакционната поправка на колегата Школагерски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте параграфи 12, 13 и 14 така, както са предложени, като в § 13 вместо "може да определи по-нисък размер" става "може да присъди по-нисък размер".
Гласували 128 народни представители: за 128, против и въздържали се няма.
Параграфи 12, 13 и 14 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 15. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения.
1. В ал. 1 буква "б" след думата "издръжка" се поставя запетая и се добавя "за защита на вещни права върху недвижими имоти и движими вещи"."
Предложение на Любен Корнезов - по § 15:
1. Точка 1 да има следното съдържание:
"В ал. 1, буква "а" думите "за поставяне под запрещение или отмяната му" се заличават.
2. В ал. 1, буква "б" числото "5 000 000" да се замени с "10 000 000"."
Комисията подкрепя предложението само по т. 2.
"2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Окръжният съд може да изземе и да реши дело, което е подсъдно на районен съд от неговия съдебен район."
Комисията предлага § 15 със следната редакция:
"§ 15. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, буква "б" след думата "издръжка" се поставя запетая и се добавя "за защита на вещни права върху недвижими имоти и движими вещи" и числото "5 000 000" се заменя с "10 000 000".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Окръжният съд може да изземе и да реши дело, което е подсъдно на районен съд от неговия съдебен район."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Има думата господин Любен Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю.
Подкрепям по принцип, а и ще гласувам за предложението на комисията за промяна на чл. 80 в тази му редакция, защото тя е чувствително по-добра от досегашната. Става въпрос за изграждане на районния съд като основен първоинстанционен съд, тъй като поне за колегите неюристи в България има два вида първоинстанционни съдилища - районни и окръжни. С тази промяна се дава възможност действително районният съд да се обособи като реална, като по-голяма част, бих казал огромната част от делата да се разглеждат като първа инстанция от районните съдилища, а окръжните съдилища да се изграждат по-скоро като въззивни съдилища. Затова подкрепям тази промяна.
Става въпрос за едно мое предложение, което не се прие в комисията, но тук мога да го поставя още веднъж за гласуване. Става въпрос за запрещението и отмяната му. Знаете, колеги, има два вида запрещение - пълно и ограничено. Засега делата се гледат както при поставяне под запрещение, така и отмяната му като първа инстанция от окръжните съдилища. Моето предложение е именно в тази насока тези дела вместо от окръжните съдилища да се разгледат в районните като първа инстанция. Разбира се много добре знам, че поставянето под запрещение на едно лице касае неговия граждански статус, евентуално може да засегне чувствителни негови права. Но колегите, които са съдии и са гледали такива дела, знаят, че те не представляват някаква фактическа или правна сложност. Назначават се вещи лица, психиатри или психиатър. Той дава своето заключение на базата на заключението на лекаря съдът всъщност постановява своя съдебен акт.
И още нещо, решението на районния съд ще подлежи евентуално, ако е допуснал грешка, на окръжен съд. Решението на окръжния съд може да продължи направо пред Върховен касационен съд. Така че няма защо да се страхуваме, че виждате ли прехвърляме делата за поставяне под запрещение на районните съдилище, бихме допуснали някаква фатална грешка. Напротив, мисля, че правото на защита, въобще на страните в това специфично особено исково производство, ще бъдат запазени. Затова ви предлагам да прецените и предложението, което съм направил, евентуално да бъде подкрепено. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Корнезов.
Има думата господин Лучников.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Комисията, отхвърляйки предложението на господин Корнезов, имаше предвид особената важност, която и той признава, на факта на лишаване на едно лице от дееспособност, ограничаване дееспособността на едно лице. Това е свързано много често със злоупотреби, особено на възрастни хора, които биват насилствено поставени под запрещение. И затова поради важността на въпроса ние настояваме тези дела да бъдат гледани от окръжния съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Поставям на гласуване предложението на господин Любен Корнезов по ал. 1, буква "а".
Гласували 120 народни представители: за 33, против 74, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 15 така, както го предлага комисията.
Гласували 130 народни представители: за 116, против 1, въздържали се 13.
Параграф 15 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:
"§ 16. В чл. 81, ал. 1 след думата "местожителство" се добавя "или седалището".
§ 17. В чл. 89, ал. 1 думите "и предприятия, кооперации, обществени организации и др." се заличават.
§ 18. В чл. 108 след думата "членовете" се добавя "задължителна".
§ 19. В чл. 109, ал. 4 изречение първо се изменя така:
"С оглед обясненията на страните съдът може да постанови с определение за отделяне на спорното от безспорното, че известни обстоятелства не се нуждаят от доказателства."
Комисията подкрепя § 16, 17, 18 и 19 така, както са предложени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Няма изказвания.
Моля, гласувайте параграфи 16 до 19 включително така, както са предложени от вносителя.
Гласували 113 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 2.
Параграфи от 16 до 19 включително са приети.


"§ 20. В чл. 110, ал. 3 се отменя."
Предложение на народния представител Любен Корнезов: § 20 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението на народния представител Любен Корнезов за отпадане на § 20.
Комисията подкрепя § 20, както е предложен. 
По § 20 думата има господин Любен Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю.
Един съществен текст за гражданското правораздаване с практическо значение. Няма да се спирам на теоретическите измерения за съдебната практика. Вносителят предлага, а и комисията приема, че ал. 3 на чл. 110 трябва да отпадне. 
Колеги, ал. 3 на чл. 110 ние приехме само преди една година, когато направихме реформата за триинстанционното производство. Защо е необходимо? Даже тя още не е заработила, не сме видели как би могла да процедира в съдебната практика и сега да я отменяме. При това за един много важен и от практическо значение въпрос - доказателствата по делото, така нареченото доказателствено право - как можеш да докажеш своята претенция и да защитиш своите законни права и интереси. 
С премахването на този текст вероятно вносителят цели да не може след първото заседание по делото да се представят нови доказателства, но ми се струва, че това и теоретично, и практически ще доведе до груба грешка, ако го направим. Защо? Защото примерно силата на пресъдено нещо преклудира всички факти и обстоятелства, които са настъпили до момента на приключване на устните състезания преди решението да влезе в сила. Следователно, трябва да се даде възможност на страните да докажат всички факти и обстоятелства със съответните доказателствени средства, независимо дали те са настъпили до приключване на първото, второто, ако щете и във въззивната инстанция. 
И още нещо: когато едно решение на първоинстанционния съд се обжалва пред второинстанционния въззивен съд, има ли право всяка една страна да представи доказателства, включително и такива, които са съществували в първоинстанционния съд? Разбира се, да. Защо ги представя? Защото има така наречената непълнота в доказателствата по бившия чл. 207, буква "в".
Следователно нека да дадем възможност на страните, пълна възможност на страните - ищец, ответник, трети лица и така нататък, да могат да представят своите доказателства и да доказват своите твърдения през цялото времетраене на процеса. Друг е въпросът, че ако някой не представи своевременно някакво доказателство, той може да търпи определена санкция. Но нека да не го лишаваме от възможността да защити своите права и законни интереси. 
Затова предлагам, господин председателю и господа народни представители, текстът на чл. 110, ал. 3 да остане в сегашната редакция и да видим как ще проработи в съдебната практика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Корнезов. 
Има думата господин Лучников.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Комисията се занима доста задълбочено с този въпрос и реши да предложи отпадането на ал. 3, защото по този начин се създава възможност за необосновано протакане на делото. Всеки си измисля нови доказателства, често пъти с тях трябва да се запознае противната страна - отлага се делото, още веднъж - пак се отлага делото. Правата на съответното лице да се защищава не са погасени, тъй като то може, както каза и господин Корнезов, да приведе своите доказателства евентуално при въззивното обжалване. Затова поддържам да остане текстът на вносителя, както е предложен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Лучников.
Друг желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Любен Корнезов за отпадане на § 20.
Гласували 132 народни представители: за 40, против 82, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 20, както е предложен от вносителя.
Гласували 115 народни представители: за 95, против 19, въздържал се 1.
Параграф 20 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 21. В чл. 111, ал. 3 се създава изречение второ:
"Внасянето на разноските след дадения срок не е основание за отлагане на делото."
"§ 22. В чл. 115, ал. 1 се изменя така:
"(1) Извън случаите по чл. 41, ал. 6, когато делото бъде отложено, съдът определя датата на следващото заседание, като явилите се по делото страни, свидетели и вещи лица се считат уведомени."
Комисията подкрепя § 21 и § 22 така, както са предложени. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Йордан Школагерски.
ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (ДЛ): Господин председателю, колега Лучников! Става въпрос пак за едно уточнение в § 22. Вярно е, че напоследък в практиката на съдилищата битува понятието "уведомява", но когато го съчетаем с § 9, който третира основните проблеми на призоваването, съдът ще даде ход на делото тогава, когато констатира, че страната е призована или лицето е призовано. 
Затова ви предлагам в § 22, ал. 1 последната дума "уведомени" да се замени с "призовани", защото ние с уведомяването за съдебното заседание ги призоваваме. Така ще бъде точно основанието за даване на ход на делото. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Приемам с благодарност редакционната бележка на господин Школагерски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 21 и § 22, както са предложени от вносителя, като в § 22 думата "уведомени" се замени с "призовани".
Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
Параграфи 21 и 22 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 23. Създава се глава дванадесета "а": "Глава дванадесета "а" - Бързо производство".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието има думата господин Любен Корнезов.
 
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По-голяма сговорчивост, колега Корнезов. Вземайте пример от мен.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Напротив. Съвсем професионално мисля, че върви дискусията.
Всъщност, аз съм направил предложение... Вижте, в същия текст, заглавието да бъде не "Бързо производство", а "Съкратено съдопроизводство". Всъщност нищо ново аз не съм измислил. В стария Закон за гражданско съдопроизводство от 1892 г., включително и след неговата нова промяна от 1930 г., ето го, (показва закона от 1930 г.), откъдето всъщност са и текстовете, изрично е записано: "Съкратено съдопроизводство" и са дадени съответните срокове.
Идеята е вложена, даже текстовете са едни и същи. И затова като традиция да възприемем това, което законодателят ни е дал от Освобождението насам - "Съкратено съдопроизводство". И то действително е съкратено, колеги. Защото първото по делото заседание не е открито, както при общите съдопроизводства, а ще бъде закрито съдебно заседание. И затова е съкратено. Съкратени са и сроковете за обжалване и т.н. Така че както от юридическа, така и от филологическа гледна точка, и ако щете, така, според мен е по-благозвучно, да възприемем не "бързо", а "съкратено съдопроизводство", така както нашите предци са го направили. Това е моето предложение. Аз писмено съм го направил. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Комисията много сериозно обсъди този въпрос, макар че той изглежда на пръв поглед формален. И реши да възприеме термина "бързо производство", затова защото "съкратено" звучи някак си като "осакатено", а ние искаме да създадем наистина възможност за бързо придвижване на производството.
Сега, колкото до "съдопроизводство", това е един архаизъм. Ако питате мен, аз бих предложил изобщо този кодекс да се нарича не Гражданско-процесуален кодекс, а Закон за гражданското съдопроизводство, както беше едно време. И за което аз съм учил и съм прилагал и ми е много близко до сърцето. Но въпреки всичко има вече създадена една традиция, създадени са много, много документи. И мисля, че не трябва да се връщаме към старата формулировка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Любен Корнезов за заглавието. Но то ще важи след това и за текста. Заглавието да бъде "Съкратено съдопроизводство".
Гласували 149 народни представители: за 59, против 77, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте заглавието на глава дванадесета "а", така както е предложена от вносителя.
Гласували 119 народни представители: за 99, против 1, въздържали се 19.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Сега ще ви прочета предложенията по текстовете на тази глава, някои от които са приети, някои от които не са. И след това ще ви прочета текста, който предлага комисията.
По § 23, в чл. 126а, буква "б" след думата "наем", да се добави "и аренда". Това е предложение на народния представител Димитър Петров.
Комисията подкрепя това предложение.
Друго предложение на колегата Димитър Петров - в чл. 126а да се създаде точка "к" със следното съдържание:
"к) по жалби срещу откази на районните здравноосигурителни каси по чл. 59, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване."
Комисията не подкрепя предложението. 
Има предложение от народния представител Емануил Йорданов - в чл. 126ж, ал. 2 думите "по благоволение" да отпаднат.
Комисията подкрепя предложението.
От същия народен представител, за същия чл. 126ж, ал. 4 думите "по какъвто начин намери за добре" да отпаднат.
Комисията подкрепя и това предложение.
Сега пристъпваме към основното, радикално предложение на народния представител Любен Корнезов. Той предлага § 23 да има следното ново съдържание:
"1. Наименованието на глава дванадесета "а" да бъде "Съкратено съдопроизводство" и да има следното съдържание:" Вече за "Съкратеното съдопроизводство" се разбрахме.
"Чл. 126а. Ищецът в исковата молба може да направи искане делото да бъде разгледано по реда на съкратеното съдопроизводство.
Чл. 126б. (1) Делата, които могат да бъдат разгледани по реда на съкратеното съдопроизводство са:
а) искове за издръжка;
б) искове за упражняване на родителски права;
в) искове за допускане на осиновяването;
г) владелчески искове;
д) искове за определяне на граници;
е) трудови спорове;
ж) искове с цена до 1 млн. лв.;
з) искове по чл. 252, 254, 255 и 436.
	(2) При обективно съединяване на исковете и изменението на иска при условията на чл. 116 не се допуска съкратено производство.
Чл. 126в. (1) В 3-дневен срок съдът образува делото, ако исковата молба е редовна и изпраща препис от нея, заедно с приложенията на ответника.
	(2) Ответникът в 7-дневен срок може да даде писмен отговор като посочи доказателства и представи писмените.
	(3) След изтичане на срока по предходните алинеи или получаването на отговора, в 7-дневен срок съдът в закрито заседание се произнася по допустимостта на доказателствата, посочени от страните и насрочва делото за събиране на доказателствата и решаването му не по-късно от един месец.
	(4) По съкратеното съдопроизводство не се прилагат сроковете по чл. 41, ал. 5 и по чл. 157, ал. 2.
Чл. 126г. Съдът обявява решението си след приключване на устните състезания или най-късно в 7-дневен срок.
Чл. 126д. (1) Ответникът може да направи възражение заедно с отговора по чл. 126а, ал. 1, че искът, който е предявен срещу него не подлежи на разглеждане по реда на съкратеното съдопроизводство. По това възражение съдът се произнася с определение, което не подлежи на обжалване.
	(2) Ако съдът прецени, че делото, което се разглежда по реда на съкратеното съдопроизводство представлява фактическа или правна сложност, може да постанови да се разгледа по общия ред. Определението не подлежи на обжалване.
	(3) Доколкото няма особени правила в тази глава се прилагат правилата на общия исков процес."
Комисията подкрепя предложението на народния представител Любен Корнезов само по чл. 126б, ал. 2, която става ал. 2 на чл. 126а.
Комисията предлага § 23 със следната редакция:
"§ 23. Създава се глава дванадесета "а":
"Глава дванадесета "а" 
 Бързо производство

Чл. 126а. При направено искане от ищеца по реда на тази глава, това е едно уточнение, което направи председателят - редакционно - се разглеждат следните дела:
а) по искове, произтичащи от договори за заем, включително заем за послужване, както и искове, произтичащи от договор за стоков кредит;
б) по искове, произтичащи от договор за наем на недвижими имоти или движими вещи, както и по искове за освобождаване или предаване на отдадени под наем и аренда имущества;

в) по искове, произтичащи от договор за влог;
г) по искове, произтичащи от договори за изработка и за извършване на определена работа с цена до 1 млн. лева;
д) по искове за издръжка и за нейното увеличаване;
е) по искове за упражняване на родителски права при разногласия между родителите;
ж) по владелчески искове и по искове за определяне на граници;
з) по искове по чл. 252, 254 и 255;
и) по искове по чл. 19 от Закона за гражданската регистрация.
	(2) При обективно съединяване на исковете и изменението на иска при условията на чл. 116 не се допуска бързо производство.
Чл. 126б. В деня на постъпването на исковата молба съдът изпраща препис от нея заедно с приложенията за връчване на ответника, който е длъжен да отговори писмено и да посочи и представи всички доказателства в 7-дневен срок.
Чл. 126в.	(1) В петдневен срок след изтичането на срока за отговор в закрито заседание съдът се произнася по допускане на посочените и представените от страните доказателства и насрочва делото за след 15 дни. При призоваването не се прилагат правилата на чл. 41, ал. 5 и срокът по чл. 157, ал. 1.
	(2) Сроковете по ал. 1 се спазват и при отлагане на делото, както и във въззивната инстанция. 
Чл. 126г. Съдът обявява решението с мотивите в 7-дневен срок след заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.
Чл. 126д. Съдът може да постанови по искане на ответната страна разглеждане на делото по общия ред, ако установи фактическа или правна сложност на делото или ако събирането или проверката на допустимите по закона доказателства изискват продължително време. Определението, с което се преминава към общото производство, подлежи на обжалване.
Чл. 126е. Доколкото няма особени правила за бързото производство, прилагат се правилата на общото исково производство.
Чл. 126ж. (1) Когато едно лице е лишено по насилствен или скрит начин от владението си на недвижим имот, то може да подаде молба до районния съд за възстановяване на владението по административен ред.
	(2) Същото право има лицето и срещу ползвател, когото е допуснал в имота си и който отказва след покана да го напусне.
	(3) Молбата трябва да бъде подадена в месечен срок от отнемане на владението или от връчване на поканата.
	(4) Районният съд най-късно в 7-дневен срок от получаването на молбата проверява изложените в нея данни, като взема предвид и обясненията на извършителя, ако той е известен. След като се увери в истинността на твърденията на молителя, той издава заповед за възстановяване на владението, която подлежи на незабавно изпълнение от органите на полицията, или от кмета. В същата заповед районният съд може да наложи на нарушителя глоба от 100 хил. до 500 хил. лева. 
	(5) Заповедта за възстановяване на владението може да се издаде и когато нарушителят е неизвестен.
Чл. 126з.	(1) Заповедта или отказът да се издаде такава от районния съд може да се обжалва в тридневен срок от произнасянето пред председателя на съответния окръжен съд. Обжалването не спира изпълнението.
	(2) Председателят на окръжния съд се произнася по жалбата при същите данни в тридневен срок от постъпването й в разпоредително заседание.
	(3) Определението на председателя на окръжния съд не подлежи на обжалване.
Чл. 126и. Съдебни такси по това производство за възстановяване на владението не се плащат при подаване на молбата, а се определят в размер от 10 хил. до 200 хил. лева, ако проверката е била извършена, и се възлагат върху страната, против която е взето решението."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 23 има неприето предложение на народния представител Димитър Петров.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 115 народни представители: за 16, против 79, въздържали се 20.
Предложението не се приема.
Стигнахме до предложението на народния представител Любен Корнезов. За наименованието вече гласувахме.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Любен Корнезов за заместващ текст на § 23.
Гласували 112 народни представители: за 25, против 80, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 23 така, както е предложен от комисията, като в чл. 126 думите "по реда на бързото производство" се заместят с думите "по реда на тази глава".
Гласували 107 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 14.
Параграф 23 е приет.

ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Предложение на народния представител Любен Корнезов за създаване на нов § 23а:
"§ 23а. В чл. 127 се създава нова ал. 3:
"(3) Съдът може служебно да събира доказателства."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Любен Корнезов - да се създаде § 23б:
"§ 23б. В чл. 133, ал. 1, буква "в" числото "500 000" се заменя с "1 000 000"."
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 24 със следната редакция:
"§ 24. В чл. 133, ал. 1, буква "в" числото "500 000" се заменя с "1 000 000"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението за § 23а има думата господин Любен Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю. Предлагам ви едно изречение с голямо значение, ако мога така, с игра на думи, да ви посоча, особено за тези юристи, на които животът им е минал в съдебните зали. Става въпрос за съчетаване, колеги, на така нареченото служебно и състезателно начало в гражданския процес. С последните промени, които направихме тук преди година и половина, даже някои считат, че служебното начало в гражданския процес е отменено изцяло и едно от проявленията му е чл. 127. С други думи, съдът да няма възможност служебно, по своя инициатива да събира доказателства, даже да не може и да изисква от едно кметство или от една община едно най-обикновено удостоверение, което е необходимо на съдията при решаване на делото.
Сега съдиите и съдът като цяло са буквално с вързани ръце. Само това, което му представят страните в процеса, разбира се, водими от своя интерес, само въз основа на тези доказателства ще трябва да решава съдът конкретния казус. Но зная в практиката, че има десетки случаи, когато поради незнание или поради някакви други причини страната или не се явява, даже не представя документ - удостоверение за смъртта и наследниците. И аз питам: как може съдията да реши най-обикновеното дело, примерно за допускане на делбата, когато не е представено удостоверение за смъртта и наследниците? Защо да не може съдът поне това удостоверение да вземе, за да може все пак да постанови един съдебен акт, който долу-горе поне да отговаря на действителното правно положение?
И затова предлагам, колеги, не съдът да бъде задължен, а казвам: съдът може. Значи не е длъжен, може, по всеки конкретен случай ще прецени служебно да събира доказателства. И аз имам предвид именно такива доказателства, без които няма как да се реши делото.
Аз зная предната практика каква беше. Тя пък отиваше в другия край - ако съдът не изпълнеше това свое задължение, се водеше до отмяна на решението на процесуално основание, защото съдът не изпълнявал своите задължения. Разбира се, преди две години това беше крайното разрешение в съдебната практика. А сега преминахме махалото от другата страна - съдът въобще да няма право да събира доказателства. 
Предлагам ви, според мен, едно рационално, просто налагащо се от съдебната практика разрешение - да не връзваме ръцете на съда, както трябва да са му вързани очите, а поне да има възможност да решава делата по знание и съвест.
Що се отнася до второто предложение, комисията го приема. Касае се за допустимост на свидетелски показания за сделки под 1 млн. лв. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Корнезов.
Има думата господин Светослав Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Комисията и по този въпрос се занима задълбочено и реши да проведе докрай вече приетото в нашето гражданско съдопроизводство състезателно начало. Когато съдията се намеси сам да събира дела, той по необходимост взема страна на една от страните, защото доказателството обикновено е в нейна полза. А това нарушава равноправността на страните и правилата на състезателния граждански процес. Затова аз ви моля да не приемате предложението на народния представител Любен Корнезов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Любен Корнезов за създаване на нов § 23а.
Гласували 144 народни представители: за 54, против 78, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Любен Корнезов, прието от комисията като § 24.
Гласували 141 народни представители: за 136, против 2, въздържали се 3.
Параграф 24 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 24. В чл. 142 думата "извършени" се заменя със "съставени"."
Комисията подкрепя § 24, както е предложен, който става § 25. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 24 на вносителя - а след това всички параграфи ще бъдат преномерирани, да не казвам навсякъде, че става следващ номер - така, както е предложен от вносителя.
Гласували 113 народни представители: за 108, против 1, въздържали се 4.
Параграф 24 на вносителя е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Аз вече ще казвам новите номера на параграфите, за да няма недоразумения.
"§ 26. В чл. 157 ал. 2 се изменя така:
"(2) При сложност на предмета на изследването съдът може да назначи три вещи лица. Всяка от страните в тридневен срок от заседанието, в което е допусната тричленна експертиза, посочва по едно вещо лице, а третото се определя от съда. При несъгласие на страните със заключението на вещото лице или на тричленната експертиза съдът може да назначи нов състав от три вещи лица."
Предложение на народния представител Любен Корнезов:
"§ 26. В чл. 157, ал. 2 думите "като всяка от страните посочва по едно лице, а третото се определя от съда" се заличават."
Комисията не подкрепя предложението на народния представител Любен Корнезов по § 26.
Комисията подкрепя § 26 така, както е предложен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Любен Корнезов. Заповадайте.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю. Разглеждаме един текст, който има съществено значение за живото правораздаване. Тези, които познават правораздаването днес, пък и не само днес, знаят, че една от най-големите трудности, която той изпитва, е във връзка с експертизите, за назначаването на вещите лица, заключение и т.н. Да, това е така, но това, което ни се предлага в чл. 157,  ал. 2, всъщност то не е нищо ново, то и сега съществува от година и половина, проблемът е само редакционен, според мен срива изцяло основите на експертизата като доказателствено средство, като заключение на вещите лица като доказателствено средство. Защо? Ясно е за всеки, то е записано и сега в чл. 158, че вещото лице какво трябва да бъде - безпристрастно. Не може да бъде нито роднина, нито в някакви връзки със страните. Има ли някаква пристрастност вещото лице, то не може да бъде такова, то трябва да бъде отстранено. 
Какво ни се предлага сега, колеги? Предлага ни се всяка една от страните, примерно ищецът, да си посочи едно вещо лице, ответникът да си посочи своето вещо лице. Следователно, това вече не е вещо лице, тъй като страната му плаща и разбира се, че то не може да бъде безпристрастно. То става нещо като адвокат без юридическо образование на тази страна, от която му се заплаща.
И двете страни ще трябва да си определят или респективно да се назначи третият човек в експертизата. Следователно третото лице, което вече не е посочено нито от ищеца, нито от ответника, то не е вещо лице, то става арбитър между двете вещи лица, посочени от страните.
Но аз ви питам и още нещо друго, колеги, които предлагате тази хипотеза. Разбира се, тя не е нещо ново, тя е позната в историята на гражданското съдопроизводство. Ами, ако страните от едната страна са другари - обикновени или необходими, примерно 4, 5, 6, 10 ищци и те не могат да се споразумеят кое вещо лице да посочат, какво ще правим, съдът арбитър ли ще става между тях? Разбира се, че и това не е целесъобразно.
Освен това явно е, че при това положение, което ни се предлага, този, който има повече пари, страната, която има повече пари, ще плаща по-големи хонорари на своето вещо лице и, разбира се, ще има предимство пред другия, който икономически е по-незащитим. И какво ще стане по-нататък? Адвокатите нямат друг изход, освен да си направят свои списъци на вещи лица, които ще посочват на клиентите си. По този начин за мен се срива - още веднъж повтарям - сърцевината, идеята на заключението на вещите лица като безпристрастни помощници на съда за разкриване на обективната истина. Имаш ли пари, по този начин ще спечелиш делото. Няма значение къде е правото и къде е справедливостта. И затова предлагам това да отпадне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Корнезов.
Има думата господин Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): За голямо съжаление не мога да се съглася с аргументите на господин Корнезов.
Първо, възнагражденията на всички вещи лица, включително на посочените от страните, се определят от съда. А ако някой иска да бутне на черно на вещото лице нещо, на него нищо не му пречи да го направи, когато са назначени и трети вещи лица от съда. Напротив, още по-спокойно ще го направи, защото няма да бъде посочено от него и върху него няма да тежат подозрения.
Второ, вещото лице, макар и посочено от съда, не се освобождава от своята клетва, от своите задължения да се ръководи само от обективната истина и от своята съвест. Така че в това отношение аргументите също са неоснователни. Но това дава възможност наистина на страните да бъдат сигурни, че лицето, на което те са гласували доверие, ще бъде наистина обективно. А в края на краищата той е само едно от трите и неговото мнение, ако не е достатъчно аргументирано, не може да надделее.
Затова ние подкрепяме решително текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Друг желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте предложението на народния представител Любен Корнезов за отпадане на думи в чл. 157, ал. 2.
Гласували 126 народни представители: за 47, против 76, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 26 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 114 народни представители: за 81, против 31, въздържали се 2.
Параграф 26 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 27. В чл. 197 цифрата "7" се заменя с числото "14"."
Предложение на народния представител Любен Корнезов:
Параграф 27 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението за отпадане на § 27 и предлага той да се приеме така, както е предложен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Любен Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Колеги, става въпрос за срока. Той е преклузивен, за обжалване на първоинстанционното решение, така нареченото въззивно обжалване - в какъв срок може да се обжалва едно решение на първата инстанция пред втората инстанция. Досега, а и не само досега, преди 50 г., а и още по-назад срокът винаги е бил 7-дневен. В 7-дневен срок подлежи обжалването на решението на първата инстанция. Това не е създавало проблеми. И аз питам защо трябва да увеличим този срок от 7 на 14 дни, когато нашата цел и даже бих казал основната цел на това изменение на Гражданския процесуален кодекс е бързина в съдопроизводството? Ще видите и по-нататък, че вместо тази бързина в производството... Даже преди малко гласувахме специална глава "Бързо производство", а сега започваме да увеличаваме сроковете. Ще стигнем до касацията. Там пък от   14 дни увеличаваме срока на един месец. Мисля, че това е в резонанс с идеята, която е вложена като цяло в този законопроект.
Затова предлагам срокът да си остане такъв, какъвто е бил досега - 7-дневен срок. Той е напълно достатъчен, за да се запознае човек с решението на съда и да го обжалва пред по-горната инстанция. Само ще ви кажа това, че този, който обжалва - жалбоподателят, въззивникът, ще има възможност в открито съдебно заседание във второинстанционен съд да допълни своите аргументи, ако примерно нещо е пропуснал в жалбата си. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Корнезов.
За реплика има думата заместник-председателят господин Александър Джеров.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми колега Корнезов, тук има нещо друго. Нека да помислим за правата на гражданите. Аз съм дългогодишен адвокат и много добре знам, че този 7-дневен срок невинаги е бил достатъчен. Това не е срок за адвоката, това е срок за страната, докато страната премисли. Нека да се съобразим с фактическото положение на българина. На него му трябва малко повече време - дали да обжалва, дали да не обжалва и т.н.
На мен ми се струва и още нещо друго. Забавянето на производството идва не от тези срокове и не от тези плюс 7 дни, а идва от бездействието на нашия съд, от забавянето, от непризоваване и т.н., което се стремим да отстраним по този начин.
Затова аз моля да бъде приет този срок, който е предложен от вносителя. Той е по-благоприятен, той охранява повече правата на лицето, което е засегнато или което е загубило делото. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Джеров.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Любен Корнезов § 27 да отпадне.
Гласували 134 народни представители: за 48, против 85, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 27 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 110 народни представители: за 92, против 4, въздържали се 14.
Параграф 27 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 28. В чл. 199, ал. 3 думите "предходната алинея" се заменят с "предходните алинеи".
§ 29. В чл. 202 след числото "42" се поставя запетая и се добавя "с изключение на чл. 41, ал. 6"."
Комисията подкрепя § 28 и 29 както са предложени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте новите § 28 и 29, така както са предложени от вносителя.
Гласували 109 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 3.
Параграфи 28 и 29 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Предложение на народния представител Любен Корнезов - да се създаде нов § 28а:
"§ 28а. В чл. 205 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, първо изречение, след думата "доказателства" се добавя "които не са били известни на страните".
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) Ако делото се разглежда по реда на съкратеното съдопроизводство, въззивният съд решава спора до един месец.".
Комисията подкрепя предложението на народния представител Любен Корнезов само по т. 2 и предлага да се създаде § 30 със следната редакция:
"§ 30. В чл. 205 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на чл. 205 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Ако делото е разгледано по реда на бързото съдопроизводство, въззивният съд решава спора до един месец.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Любен Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Вероятно това, което съм предложил, е един вечен въпрос, който надали има най-доброто разрешение. 
Колеги, става въпрос за въззивното производство, за второинстанционното производство - ние юристите го казваме втора, първа инстанция, тъй като сега по нашето въззивно производство всъщност второинстанционният съд трябва още веднъж да реши делото по същество, абстрахирайки се, че има първоинстанционно решение, за разлика от контролно-отменителната система, която беше доскоро у нас.
Големият проблем е в това какви доказателства ще трябва да допусне законодателя възможността въззивният съд да ги събира. Дали трябва само на старите доказателства, ако мога така образно да се изразя, тоест на доказателствата, събрани в първата инстанция. Но пред въззивния съд ще могат да бъдат представени и "нови" доказателства, които са съществували по време на първоинстанционното разглеждане на делото, били са известни на страните, но поради тяхната небрежност, нехайност, или ако щете от тактически съображения не са ги представили в първата инстанция, а ги представят във втората инстанция, за да търсят крайната цел, в края на краищата в защита на своите интереси. Защото гражданският процес е преди всичко даже и тактика.
От гледна точка поне на моето виждане, за да принудим страните в процеса да представят всички свои доказателства в първата инстанция, да не става тя първа и излишна инстанция, да ги принудим да изпълняват добросъвестно своите задължения. И на базата на принципа на процесуалната дисциплина и икономия, според мен е необходимо по законодателен път, доколкото разбира се това е възможно, да изискаме от страните в първата инстанция да представят абсолютно всички доказателства, с които разполагат. Когато страната поради своята небрежност, нехайство не представи такова доказателство, следователно тя ще бъде лишена от възможността да го представи във втората инстанция, защото общо правило е, че никой не може да черпи права от собственото си виновно поведение.
Затова съм намерил тази редакция, която разбира се не е нещо ново. Идеята е в чл. 231, буква "а" от ГПК, отмяната на влязлото в законна сила решение. Така че ви давам ал. 1 с тази редакция, че може да се представят доказателства във въззивната инстанция, които обаче не са били известни на страната. 
С проф. Джеров обменихме няколко думи преди това. Хора, опитни от практиката, много добре знаем колко е трудно пък да се доказва дали си знаел или не си знаел за съществуването на доказателствата. Това на мен напълно ми е пределно ясно като на човек, минал живота му в съдебните зали, за съжаление...
Преценете. Мисля, че една такава норма все пак ще дисциплинира страните към добросъвестно изпълнение на своите процесуални права. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Корнезов. 
Има думата господин Светослав Лучников.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Предложението на уважавания народен представител Любен Корнезов би имало смисъл, ако ние бяхме приели неговото предишно предложение доказателствата да бъдат представени в първа инстанция до края на устните прения.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Правилно. 
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Но ние това не го приехме. И след като не го приехме, ако решим сега страната от възможност да представя нови доказателства във въззивното производство, ние наистина ще ощетим много сериозно нейните процесуални права. 
Затова аз предлагам да не се приема това негово предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поддържате ли го? Да го гласуваме ли?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): И да го поддържам, знам какъв ще бъде резултатът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
Има думата заместник-председателят господин Александър Джеров.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми колега Корнезов! Аз също бих апелирал да не приемаме предложението на господин Корнезов не само по съображенията, които господин Лучников изложи. 
В процеса има адвокати, които винаги ще се стремят да спорят по отделните думи, които ще бъдат заложени в текста. Господин Корнезов каза: "които не са..." - за доказателствата. Тоест, допустими са във втората, във въззивната инстанция и онези доказателства, които не са били известни на страните. Влизаме в едно много хлъзгаво понятие. Какво значи доказателство, което не ми е било известно? Но може би пък днес да ми е станало известно и тъй нататък. После тук нямаме пълна кореспонденция с чл. 231, буква "а" от ГПК.
Затова предлагам да не приемаме предложението на господин Корнезов, защото, пак казвам, вън от аргументите на господин Лучников влизаме в една хлъзгава област и всеки тогава ще спори какво му е било известно, какво не му е било известно и как ще докаже какво ми е било известно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Джеров.
Моля, гласувайте първа точка от предложението на народния представител Любен Корнезов.
Гласували 149 народни представители: за 61, против 88, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложеният от комисията § 30.
Гласували 108 народни представители: за 89, против 8, въздържали се 11.
Параграф 30 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Параграф 31. Заглавието на глава деветнадесета се изменя така:
"Обжалване на определенията. Жалба за бавност."
"§ 31. Създава се чл. 217а:
"Чл. 217а.	(1) Във всяко положение на делото, включително и след приключване на пренията, всяка от страните може да подаде жалба за бавност, когато неговото разглеждане, постановяване на решение или изпращане на подадена срещу решението жалба се забавя необосновано.
	(2) Жалбата за бавност се подава направо до по-горния съд, без да се връчват преписки на противната страна и без заплащане на държавни такси. Подаването й не се ограничава с никакъв срок.
	(3) Председателят на съда, пред който е подадена жалбата, изисква делото и я разглежда незабавно в закрито заседание. Указанията му по действията, които трябва да извърши съдът, са задължителни. Определението не подлежи на обжалване и се изпраща незабавно заедно с делото на съда, срещу който е подадена жалбата.
	(4) При констатирана бавност председателят на по-горния съд може да направи предложение до дисциплинарния състав на Висшия съдебен съвет за осъществяване на дисциплинарна отговорност."
§ 32. В чл. 218 след думата "председателя" се добавя "на съда", а думите "районния съдия" се заменят с "съдията в първата инстанция".
Комисията подкрепя текстовете, както са предложени.
Позволявам си да обърна внимание, че това е един много голям пробив срещу бавността на съдилищата и голямо удобство за защита правата на гражданите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте параграфи 31, 32 и 33 по новата номерация така, както са предложени от вносителя.
Гласували 109 народни представители: за 92, против 3, въздържали се 14.
Параграфи 31, 32 и 33 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 34. В чл. 218а се правят следните изменения и допълнения:
1. Буква "а" се изменя така:
"а) въззивните решения на окръжните съдилища с изключение на решенията за издръжка; решенията по искове с цена на иска до 1 млн. лева; решенията, основаващи се на признание на иска или основателността на въззивната жалба;"
Предложение на народния представител Любен Корнезов:
В § 34, буква "а" да се добави "и решенията по брачните искове".
Комисията подкрепя предложението.
"2. Буква "в" се изменя така:
"в) определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на производството."
Комисията предлага § 34 със следната редакция:
"§ 34. В чл. 218а се правят следните изменения и допълнения:
1. Буква "а" се изменя така:
"а) въззивните решения на окръжните съдилища с изключение на решенията по искове за издръжка; решенията по брачни искове и по искове за парични вземания с цена на иска до 1 млн. лева;"
2. Буква "в" се изменя така:
"в) определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на производството."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте новия § 34 така, както е предложен от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 112, против 2, въздържал се 1.
Параграф 34 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 35. В чл. 218б се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на чл. 218б става ал. 1."
Предложение на народния представител Любен Корнезов:
В чл. 218б буква "в" да се измени така:
"в) когато решението е неправилно поради необоснованост, нарушения на материалния или процесуалния закон."
Комисията не подкрепя предложението.
"2. Създават се алинеи 2, 3, 4, 5 и 6:
"(2) Касационната жалба по осъдителни решения не спира изпълнението им.
(3) Жалбоподателят може да поиска спиране на изпълнението на решението. В този случай той е длъжен да представи надлежно обезпечение. Размерът на обезпечението се определя:
а) по решения за парични вземания - присъдената сума;
б) по решения относно вещни права върху движими вещи - цената на иска;
в) по решение относно вещни права върху недвижими имоти - една четвърт над стойността, върху която е определена цената на иска.

(4) Във всички останали случаи размерът на обезпечението се определя от съда.
(5) Когато обезпечението е дадено във връзка с изпълнение на решение относно вещни права върху недвижими или движими вещи, то се задържа, ако в 15-дневен срок след като касационната жалба е оставена без уважение, носителят на вземането е предявил иск за обезщетение за вредите от забавянето на изпълнението.
(6) Върховният касационен съд се произнася в закрито заседание по искането за спиране на изпълнението и по размера на обезщетението."
Предложение на Любен Корнезов:
В чл. 218б, т. 2, с която се създават нови ал. 2, 3, 4, 5 и 6, да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя § 35 така, както е предложен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Любен Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Излизам с риск да ви омръзна, колеги, но какво да правя. ГПК си го нося в себе си.
Тук също има много важен текст във връзка с касационното производство, а Законът за касационното производство го приехме преди около година тук, в парламента, но от разговори, които съм имал с колеги от Върховния касационен съд, зная, че практически досега той не е задвижен. Върховният съд още изчиства делата оставени, онаследени му от прегледа по реда на надзора.
Първият въпрос, който се поставя, е кои ще бъдат основанията, когато едно решение е неправилно, за да може то да се атакува пред Върховния касационен съд - третата инстанция? Към този момент с последната ни промяна две са основанията, които ни дават възможност за касационна жалба пред Върховния касационен съд. Това е нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила.
Но едно решение, колеги, може да бъде неправилно, т.е. порочно, да не отговаря на обективната, на действителната истина между страните и на други основания. Първо, решението може да страда от непълнота на доказателствата и, четвърто, може да бъде необосновано.
Няма да се спирам на правната характеристика на различните основания, но и практиката на Върховния съд, и процесуалната теория, ако щете, и не само в гражданския процес, а и в наказателния процес е дала ясна характеристика кога едно решение, респективно присъда, е необосновано. Тук няма нарушение на правни норми. Има нарушение в логическото мислене, в казуалните връзки и т.н.
Хайде, ако на мен не вярвате, вярвайте на уважавания  проф. Живко Сталев - един етап от развитието на българското гражданско съдопроизводство, който също счита, че необосноваността трябва да бъде едно от основанията, за да може решението на въззивния съд да се атакува пред Касационния съд.
Затова ви предлагам, наред със сегашните основания - нарушение на процесуалния и материалния закон - и необосноваността да бъде едно касационно основание. Затова, защото в противен случай или трябва да оставим в сила - т.е. невъзможност за защита срещу едно порочно решение, несправедливо решение, ако мога да употребя този термин, или пък да се мъчим да трансформиране този порок - необоснованост - под форма или на нарушение на материалния закон, или нарушение на процесуалния закон. Тоест, да извратим нормата.
Що се отнася до второто нововъведение, което ни предлагат вносителите, аз ви казвам, колеги. Касационно производство все още имаме само на книга. Имаме го и в ГПК. В живота още не сме го изпробвали и започваме да го променяме. И какво правим? Практически от касацията, за която толкова много се изприказва, включително и в тази зала, с въвеждането, че касационната жалба по осъдителни решения не спира изпълнението им, практически ние отново се връщаме към прегледа по реда на надзора, така омразният ни и познат от съветската система и по-нататък от 1952 г. в България. Това става преглед по реда на надзора, а не касация. След като едно решение влиза в сила след постановено от един въззивен съд и подлежи на изпълнение, то е парекселанс преглед по реда на надзора, познат допреди година и половина. Защо тогава променяхме ГПК, се питам аз?
И още нещо, и с това ще приключа, за съжаление времето изтича, пък и не е тук мястото, разбира се, да задълбаваме нещата. Но тук има юристи, нека те да ни кажат. Има не само осъдителни решения. Има установителни решения. И какво ще стане с установителните решения? Има и така наречените конститутивни решения на второинстационните съдилища. Какво ще стане с правните последици на тези видове решения?
И още нещо, ще възникне ли res indicata или няма да възникне, след като възниква изпълнителната сила? Има решения, които са и конститутивни, и осъдителни. Вземете по чл. 19, ал. 3.
Така че тези нововъведения, които в края на краищата не са нещо ново, а лошо преписан Закон за гражданското съдопроизводство от 1930 г., сега въвеждат едни нови неща.
Аз ви казвам, дайте да върнем тогава прегледа по реда на надзора, поне си го знаем, 50 г. горе-долу функционираше, право или криво, познато е на всички юристи, а не да правим експерименти за неща, които още не сме ги видели в живота.
Затова моите предложения най-добросъвестно ви ги предлагам с надежда, че поне, ако бъдат отхвърлени, ще останат в стенографския протокол. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Корнезов.
Има думата господин Светослав Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): И по този въпрос много се разискваше в комисията.
Първо, необосноваността за всички е ясно, че е нарушение на процесуалните правила. Съвсем излишно е те да се въздигат в отделно основание за касационно обжалване, защото това може да събуди само недоразумения.
Колкото до спиране изпълненията, това всъщност пращало към прегледа по реда на надзора. Аз няма да изнасям лекция за разликата между прегледа по реда на надзора и касационното обжалване. Тя трябва да е ясна на всеки грамотен юрист.
Обаче господин Корнезов поставя въпроса: какво става с установителните и конститутивни решения, които не се имат предвид? Много просто. В текста е казано: касационната жалба по осъдителни решения не спира изпълнението им. Значи по отношение на другите видове решения спира изпълнението и толкова. Толкова е просто и логично, че просто не може да се разисква по него.
Затова аз предлагам да се приеме текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За осъдителните решения, господин Корнезов, тук по-скоро все едно, че приемаме предварително изпълнение. 
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Да, но и без да го въвеждаме има изпълнение. Погледнете ал. 2, 3, 4, 5 и 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да, но във всички случаи подлежат на предварително изпълнение, а не само така, както е досега.
Просто нещата се обръщат.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Ще възникне ли силата на присъдено нещо?
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Сила на присъдено нещо няма, докато не се произнесе Касационният съд, господин Корнезов. Може ли такива елементарни работи да приказвате?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Аз ще Ви посоча литература.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Любен Корнезов за заместващ текст в чл. 218б, буква "в".
Гласували 154 народни представители: за 56, против 97, въздържал се 1.
Предложението не се приема.

Моля, гласувайте и второто предложение на народния представител Любен Корнезов за отпадане на новите алинеи 2, 3, 4, 5 и 6.
Гласували 152 народни представители: за 55, против 97, въздържали се няма.
И това предложение не се приема.
Моля, гласувайте § 35 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 130 народни представители: за 94, против 29, въздържали се 7.
Параграф 35 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:
"§ 34. В чл. 218 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 числото "14" се заменя с "30"."
Предложение на народния представител Любен Корнезов - в § 34 т. 1 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
"2. Създава се ал. 5:
"(5) Разпореждането за връщане на касационната жалба подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния касационен съд, а когато определението или разпореждането е на председателя или на съдия от Върховния касационен съд - пред петчленен състав."
Комисията подкрепя § 34, както е предложен, и той всъщност става § 36.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Пак удължаване на срока, което се предлага от господин Корнезов да отпадне и да остане старият срок.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Любен Корнезов за отпадане на т. 1.
Гласували 140 народни представители: за 46, против 91, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 36 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 127 народни представители: за 98, против 1, въздържали се 28.
Параграф 36 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Предложение на народния представител Любен Корнезов за създаване на нов § 34а:
"§ 34а. Член 218ж се изменя така:
"Чл. 218ж.	(1) Върховният касационен съд се произнася само по заявените в жалбата основания, като оставя в сила или отменя изцяло или отчасти обжалваното неправилно решение. Касационният съд връща делото за ново разглеждане на въззивния съд, ако отменя решението на някое от следните основания:
а) решението е постановено или подписано от съдия, който не е взел участие в разглеждане на делото или е следвало да бъде отстранен съобразно чл. 12;
б) правото на страните за участие в делото е било нарушено;
в) не е съставен протокол за заседанието или няма мотиви към решението.
	(2) Върнатото дело се разглежда от друг състав, като указанията на касационния съд по прилагането на закона са задължителни за въззивния съд.
	(3) При повторно обжалване на въззивното решение Върховният касационен съд решава окончателно делото."
Алинея 2 става ал. 4."
Комисията не подкрепя предложението. То е принципно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Любен Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю.
Отново тук се поставя един много важен въпрос за живото правораздаване, да оставим теорията.
Сегашното състояние какво е, предвидено в последните изменения, които направихме? Ние практически приехме чистата касация, която в тази си форма не е позната днес никъде в Европа. И се получава, колеги, така: отиде делото във Върховния касационен съд след 7-8 години, Върховният касационен съд като установи, че имаме някаква нередност, някаква неправилност на решението, го отменя и го връща на въззивния съд. Въззивният съд отново го разглежда, решението на въвзивния съд отново подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд, Върховният касационен съд отново може да го отмени и да го върне на втората инстанция, тя отново да го реши и да го изпрати на Върховния касационен съд. Въобще получава се перпетуум мобиле. Вечният процес, пинг-понг между Върховния касационен съд и съответния въззивен съд. Това е положението днес.
Трябва ли да излезем от него? Разбира се, че да. Предлагам ви единия от вариантите - включване на така нареченото ревизионно начало, познато, примерно, в Германия, а и не само в Германия. Говоря само за неправилните решения. Не говоря за нищожните и недопустими решения, пък и те са по-редки. Върховният касационен съд, когато установи, че има така наречените абсолютни основания за отмяна, посочил съм ги в букви "а", "б", "в", те не са нещо ново, те са от чл. 208, ал. 3, абсолютните основания за отмяна, само тогава да има възможност да отмени решението и да го върне на въззивната инстанция.
Когато неправилността се дължи на други пороци, включително и когато имаме нарушение на материалния закон, Върховният касационен съд за какво е Върховен касационен съд? Да не може да реши едно дело, ами да трябва да го връща на втората инстанция и с това процесът да продължи още 3-4 години.
Знаете, че сега средно около 10 години от подаване на исковата молба до влизане на решението в сила в края на краищата една от страните постига целта си. А в някои случаи и по 15 и 20 години решения не са влезли в сила поради този пинг-понг, който се получава. Затова, според мен, удачно е това, което ви предлагам, това е и най-практически работещото.
И вторият проблем, с който ще приключа. Когато сега Върховният касационен съд отмени решението и го върне на втората инстанция, указанията, които Върховният касационен съд дава в своите мотиви, не са задължителни за по-долния съдия. И той може да приеме нещо различно от това, което Върховният касационен съд е казал, включително да приеме и същото, което веднъж вече е било отменено.

И затова ви предлагам по-рационалното. Не влизам в теорията, писал съм страници и статии в тази посока. Практически Върховният касационен съд като отмени решението и го връща за ново разглеждане указанията, обърнете внимание, само по приложението на закона, да бъдат задължителни. Това е една изпитана система. Затова ви предлагам този текст на чл. 218ж да бъде приет. Мисля, че той и теоретично, и практически е обоснован. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Корнезов.
Има думата господин Светослав Лучников.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Пак за голямо съжаление не мога да приема аргументите на колегата Корнезов. Защо? Защото при редица процесуални нарушения Върховният касационен съд просто не може да задържи делото при себе си. Той трябва да го върне, за да се оправят тези процесуални недостатъци. Например недопускане на доказателства. Как ще стане тази работа?
А колкото до това, че Върховният касационен съд бил омаломощен и не можел да вземе решение, това не е вярно. Защото в текста на вносителя в § 36, който сега би станал § 38 е казано: "Ако решението се отмени само поради нарушаване на материалния закон Върховният касационен съд решава спора по същество." Значи той тогава решава и всичко се свършва. Така че няма никакво безпокойство, че ще се продължи и процесът ще стане перпетум мобиле. Това е стара практика, съществувала вече у нас, изпитана. И ви предлагам да се придържаме отново към нея. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Лучников.
Става дума за указанията. В сегашния текст на чл. 208 липсва този текст. И той липсва, защото Апелативният съд не може да дава указания. Тук трябва да го има.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Да, но аз го предлагам за Върховния касационен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Къде да го сложим систематично?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Според мен чл. 218ж. Там му е мястото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Половин час почивка. (Звъни.) 
                

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието с второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Бяхме стигнали до предложението на народния представител Любен Корнезов.
Господин Корнезов, ние с господин Лучников се помъчихме и стигнахме до следното:
В чл. 218з в ал. 1 да се добави едно изречение досежно задължителността на указанията, а ал. 2 да започне с едно ново първо изречение, по силата на което, когато решението се отменява само поради нарушение на материалния закон, Върховният касационен съд да решава по същество. И остава, че в тези случаи нови доказателства не се допускат. Приемате ли това? 
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да гласуваме ли Вашето предложение?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): При създадената ситуация не е необходимо да се гласува.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Тогава преминаваме към § 37: В чл. 218 буква "з" се правят следните изменения и допълнения:
Към ал. 1 се прибавя ново изречение: "Указанията на Върховния касационен съд по тълкуването и прилагането на материалния закон са задължителни за съда, на който е върнато делото."
Алинея 2 да започне с думите: "Ако решението е отменено само поради нарушаване на материалния закон, Върховният касационен съд решава спора по същество." Тоест във всички случаи - и при първо, и при второ разглеждане, той го решава по същество.
При това положение в чл. 218и второто изречение трябва да отпадне и всичко продължава, както си е. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: И остава вече новата ал. 3, а досегашната ал. 3 става ал. 4. 
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 37 с тези направени уточнения.
Гласували 113 народни представители: за 113, против и въздържали се няма. 
Параграф 37 е приет, а § 36 на вносителя вече е излишен.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Ние всъщност приехме § 36 с това съдържание. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Но ще трябва да гласуваме формално да отпадне § 36 на вносителя, тъй като текстът е вложен в предишния приет параграф.
Моля, гласувайте за отпадане на § 36 на вносителя, който става § 38.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Параграф 38 отпада.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Комисията предлага да се създаде нов параграф - ще стане § 38, понеже старият § 38 отпадна, със следната редакция:
"§ 38. В чл. 219, буква "б" изречение второ се изменя така:
"В последния случай решението влиза в сила от деня на влизане в сила на определението, с което се прекратява делото;"
Няма бележки по този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 38 нов, както е предложен от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 106, против няма, въздържал се 1.
Параграф 38 е приет. 
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 39. В чл. 231 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова буква "д":
"д/ при две противоречиви решения на Върховния касационен съд по тълкуване и прилагане на закона по едно и също дело;"
2. Досегашните букви "д", "е" и "ж" стават съответно букви "е", "ж" и "з"."
Предложение на народния представител Любен Корнезов по § 39:
1. Точки 1 и 2 от проекта на § 37 да отпаднат.
2. В чл. 231, ал. 1 да се измени така:
"(1) Заинтересованата страна може да иска отмяна на влязлото в сила недопустимо решение, или когато решението е неправилно на следните основания:"
Комисията не подкрепя предложението по точки 1 и 2. 
Комисията подкрепя текста на § 39 така, както е предложен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю. 
Нека помислим заедно и се обръщам главно към юристите. Ще започна с предложенията отзад напред. 
Едно решение е влязло в сила - това е хипотезата. Ползва се от силата на пресъдено нещо. Но то е порочно - страда от някакъв дефект и разбира се законодателят не може да търпи едно решение, което е порочно. Три вида са порочните решения: нищожните решения могат да се атакуват, макар и вече да не подлежат на обжалване, по исков ред или по пътя на възражението - чл. 209. 
Неправилните решения - другите видове порочно решение, макар и да са влезли в сила, могат да бъдат отменени по чл. 231, както е сега и там да са дадени основанията "а", "б", "в", "г", "д" и така нататък.
Колеги, проблемът е за недопустимите решения. Недопустими най-грубо казано са тези решения, когато съдът постанови едно решение по същество, без да има право на това - има недопустимост на иска. Това е много, много тежък порок. Недопустимостта даже е по-тежък порок от неправилността. 
При сегашната система, при сегашното състояние на нещата гражданинът или юридическото лице може да се защити срещу едно нищожно решение, респективно да се защити срещу едно неправилно решение по пътя на чл. 231, но срещу едно влязло в законна сила недопустимо решение пътят му е преграден. Няма начин! Порочно, много тежък порок - няма процесуален път за защита.
И затова предлагам - в чл. 231 да се добави: "Заинтересованата страна, гражданинът, юридическото лице може да иска отмяна на влязлото в сила недопустимо решение и когато неправилността се дължи на изчерпателно изброените основания по чл. 231, ал. 1". По този начин пътят за защита срещу тези порочни решения е открит. В противен случай аз не виждам как можем да защитаваме една теза, че порочността, недопустимостта е право или реванден факт. Толкова по това предложение, тъй като е в същия параграф.
За мен учудващо вносителите, а и в Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията ни предлагат едно ново основание за влязло в сила законно решение. Това е буква "д". При две противоречиви решения на Върховния касационен съд по тълкуването, прилагането на закона по едно и също дело Върховният касационен съд трябва да отмени едно от тях. Но, колеги, имаме и сега действащият, и то от много, много време назад, включително и по Закона за гражданското съдопроизводство от 1930 г. чл. 231, буква "г". Хипотезата е следната: когато имаме две противоречиви решения, едното решение на съда казва, че лицето Хикс е собственик на вилата, а друго решение, пак на съд, пак ползващо сила на присъда казва, че не лицето Хикс, а лицето Игрек е собственик на вилата. При това положение сегашната уредба е ясна - отменя се неправилното решение. Тоест, двете дела отиват във Върховния касационен съд. Той отменя, дали първото, дали второто, няма значение. Отменя едното от тях. И остава само едно решение, което да регулира отношенията между страните. Това е едно много хубаво правно, даже с малко български привкус основание за отмяна на неправилните решения. 
Сега ни се предлага нещо друго. Член 231, буква "г" остава, но се говори само за Върховен касационен съд. Но вижте, когато две решения си противоречат, няма значение на кой съд са, едното решение може да бъде на районен съд. Щом е влязло в законна сила, то се ползва с res indicata. Другото решение може да бъде на Върховен касационен или Апелативен съд, и то се ползва с res indicata. Когато има противоречие между тези две решения, ще се отмени едното. Защо трябва само противоречието да бъде между тълкуването и прилагането на закона, и то от Върховен касационен съд? Обикновено тълкувателните решения на Върховния касационен съд не са по конкретно дело. Те имат друга сила. Даже някои казват, че тези тълкувателни решения са източник на правото, тъй като тези решения - тълкувателните - са задължителни за всички съдилища по прилагането на закона. И Върховният касационен съд по пътя на тълкувателното си правомощие, това са неща, дадени в Закона за съдебната власт, винаги може или да промени своето становище, или да отмени, съобразно практиката. Така че тук не е мястото на това основание. То ще създаде, според мен, много повече проблеми, отколкото да ги реши.
И моето предложение е: буква "д" да отпадне. И да дадем възможност и недопустимите, порочни решения да има възможност гражданите, юридическите лица да се защитят срещу тях. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Предложението е в § 39 да се създаде нова буква "д", но не при две противоречиви решения, а при две противоречиви указания на Върховния касационен съд при тълкуване и прилагане на закона по едно и също дело. 
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Добре. Ясно. 
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Но дали това е идеята на вносителите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Аз поне друга идея не мога да видя. Става дума, когато се дават указания, които ние вече ги направихме задължителни, да не се чака отново съдът да се произнася, а веднага да може да се атакува.
Сега, по другото Ви предложение - Вие казвате да се измени ал. 1. Как да се измени ал. 1? Това означава, касае само недопустимите решения. 
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Да включим недопустимите чрез отмяна.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Недопустимите не са ли неправилни?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Не са.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Комисията смята, че недопустимото решение е вид неправилно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре. Нека да гласуваме първо втората точка на Вашето предложение.
Моля, гласувайте втората точка на предложението на народния представител Любен Корнезов.
Гласували 132 народни представители: за 30, против 96, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 39 така, както е предложен от вносителя, като в новата буква "д" думата "решения" се замества с думата "указания".
Гласували 122 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 16.
Параграф 39 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 40. В чл. 232 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "година от" се добавя "възникването на".
2. Създава се нова ал. 3:
(3) При неустановяване в срок на нередовностите на молбата за отмяна, се прилагат разпоредбите на чл. 218в, алинеи 3, 4 и 5."
Параграф 41. 
В чл. 234 се създава ал. 5:
"(5) Тълкуването на закона, дадено в решение на петчленен състав на Върховния касационен съд при отмяна по чл. 231, буква "д", е задължително."
Параграф 42.
В чл. 236, ал. 1, изречение второ след думата "изпълнението" запетаята се заличава, а думите "ако има опасност да й бъде причинена непоправима вреда" се заменят с "при условията на чл. 218б, алинеи 2 - 5".
Комисията подкрепя параграфи 40, 41 и 42 така, както са предложени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма други предложения.
Моля, гласувайте новите параграфи 40, 41 и 42 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 119 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 4.
Параграфи 40, 41 и 42 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 43. В чл. 237, буква "а" след думата "съдилищата" се добавя "осъдителните решения на въззивните съдилища".
Предложение на Любен Корнезов - § 43 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението на народния представител Любен Корнезов за отпадане на § 43.
Комисията подкрепя § 43 така, както е предложен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Любен Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Накратко. За мен това допълнение на буква "а" на чл. 237 е излишно, напълно излишно. Сегашният чл. 237а са така наречените съдебни изпълнителни основания, въз основа на които се издава изпълнителен лист и се отварят вратите на изпълнителния процес.
И в сегашния текст изрично е посочено, че решенията, по които е допуснато предварително изпълнение, всъщност са едно годно изпълнително основание и въз основа на тях се получава изпълнителен лист. Няма значение дали решението е на районен съд, на окръжен съд, на апелативен съд. След като има едно предварително изпълнение, то е годно изпълнително основание.
И не е необходимо тук да казваме "осъдителните решения на въззивните съдилища", тъй като това е даденост в хипотезата на чл. 237.
Аз виждам каква е идеята, тъй като допуснахме решението на въззивния съд, макар и да е обжалвано, да се ползва с изпълнителна сила. И сега се стараем това нововъведение да го вкараме в чл. 237а. Но то се съдържа, тъй като практически тук нямаме, както се разбрахме, res indicata сила на съдилището, а имаме едно типично предварително изпълнение на едно въззивно решение. 
И като е излишно, предлагам просто да отпадне, защото юридически няма смисъл от него. Вярно, може би за читателя става по-ясно, но в края на краищата ГПК го четат и го прилагат юристи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Любен Корнезов § 43 по новата номерация да отпадне.
Гласували 123 народни представители: за 36, против 83, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 43 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 120 народни представители: за 99, против 16, въздържали се 5.
Параграф 43 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Предложение на народния представител Любен Корнезов:
Създава се § 41а със следното съдържание:
"§ 41а. В чл. 259а, ал. 2 думите "което не може да се състои преди изтичане на два месеца от деня на помирителното заседание" се заличават.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 45 с редакцията, предложена от народния представител Любен Корнезов.
Става въпрос дали второто заседание по брачни дела може да се проведе по-рано от изтичането на два месеца от първото заседание. Смята се, че ако те са решили да се развеждат, двата месеца няма да оправят нещата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Любен Корнезов, което става § 44.
Гласували 143 народни представители: за 127, против 14, въздържали се 2.
Параграф 44 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Предложение на народния представител Любен Корнезов да се създаде нов § 45 със следното съдържание:
"§ 45. В чл. 260, ал. 2 последното изречение се заличава."
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 45 с редакция, предложена от народния представител Любен Корнезов.
Също предложение на народния представител Любен Корнезов:
Създава се § 46 със следното съдържание:
"§ 46. В чл. 261, ал. 2 се изменя така:
"(2) Това определение подлежи на обжалване по общия ред."
Комисията подкрепя предложението и предлага да се гласува в редакцията, предложена от народния представител Любен Корнезов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложенията на народния представител Любен Корнезов, които стават параграфи 45 и 46.
Гласували 127 народни представители: за 112, против 12, въздържали се 3.
Праграфи 45 и 46 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 46. В чл. 265 думата "не" се заличава."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 47 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 131 народни представители: за 131, против и въздържали се няма.
Параграф 47 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 48 има едно предложение на народния представител Емануил Йорданов, което е прието и едно предложение на Любен Корнезов. Поддържате ли го, господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Моля да се постави на гласуване.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Добре. Текстът гласи: "В чл. 288 ал. 2 се изменя така:
"(2) Ако неподеляемият имот е жилище, съдът по искане на някой от съделителите може да го предостави в негов дял, като уравнява дяловете на останалите съделители с други имоти или с пари. Предпочита се онзи, който има най-голяма нужда."
Комисията не подкрепя това предложение.

Комисията предлага § 48 със следната редакция:
"§ 48. В чл. 288, ал. 2, 3 и 7 се изменят така:
"(2) Ако неподеляемият имот е жилище, което е било съпружеска имуществена общност, прекратена със смъртта на единия съпруг или с развод и преживелият съпруг или бившият съпруг, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на децата от брака, няма собствено жилище, съдът по негово искане може да го постави в дял, като уравнява дяловете на останалите съделители с други имоти или с пари.
 (3) Ако неподеляемият имот е жилище, всеки от съделителите, който при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго такова, може да поиска то да бъде поставено в неговия дял, като дяловете на останалите съделители се уравнят с друг имот или с пари. Когато няколко съделители, отговарящи на условията по изречение първо, предявят претенции за поставяне на имота в техния дял, предпочита се онзи, който предложи по-висока цена.
 (7) Съделителят, в чийто дял е поставен имотът по реда на ал. 2 и 3, става негов собственик, след като изплати в срока по ал. 6 определеното парично уравнение, заедно със законната лихва. Ако уравнението не бъде изплатено в този срок, решението за възлагане се обезсилва по право и имотът се изнася на публична продан. Имотът може да не бъде изнесен на публична продан и да се възложи на друг съделител, който отговаря на условията по ал. 3, ако той заплати веднага цената, по която е оценен имотът при делбата, намалена със стойността на дела му в него. Получената сума се разпределя между останалите съделители съобразно с квотите им."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Любен Корнезов.
Гласували 148 народни представители: за 99, против 48, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Господин председателю, явно е станало някакво недоразумение, затова моля да се прегласува този текст, който комисията не подкрепя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на прегласуване предложението на народния представител Любен Корнезов за заместващ текст на чл. 288, ал. 2.
Гласували 174 народни представители: за 71, против 89, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 48, както е предложен от комисията.
Гласували 128 народни представители: за 99, против 7, въздържали се 22.
Параграф 48 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 49. Член 293 се изменя така:
"Чл. 293. (1) Когато имотът се изнася на публична продан като неподеляем, всеки от съделителите в делбата може да го изкупи при условията на чл. 389г, ал. 2.
                (2) Ако няколко съделители желаят да изкупят имота при условията на предходната алинея, се извършва нова продан само между тях при първоначална цена, предложената най-висока при първата продан. Тя продължава 7 дни и се извършва по общите правила."
Има предложение на господин Емануил Йорданов, което той оттегля.
"(3) Ако при тази продан никой от съделителите не изкупи имота, той се възлага на наддавача - трето лице на делбата, предложило най-високата цена при първата продан."
Параграф 45, който става § 51:
"§ 51. В чл. 299 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 2 и 3.
3. Създават се ал. 4 и 5:
"(4) Към акта за начет и писмото се представят преписи от тях за ответната страна.
 (5) При неизпълнение на изискванията на ал. 3 и 4 съдът прилага чл. 100.
§ 52. В чл. 300 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Съдът изпраща препис от акта за начет и писмото заедно с приложенията на ответника и му дава двуседмичен срок за възражения и за посочване на доказателства, като го уведомява за последиците по ал. 6."
2. В ал. 3 думите "След изтичане на срока за възражения" се заличават.
3. Създава се ал. 6:
"(6) Ако в срок по ал. 1 не са постъпили възражения, съдът издава изпълнителен лист. Ответникът може да оспорва изпълнението по реда на чл. 250 и чл. 254."
§ 53. В чл. 319, ал. 1 думата "праща" се заменя с "връчва".
§ 54. В чл. 325 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
"(3) Ако длъжникът промени постоянно или временно адреса, на който е получил призовката за доброволно изпълнение, без да уведоми за това съдия-изпълнителя, прилагат се чл. 51, ал. 2 и 3."
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
§ 55. В чл. 382, ал. 1 числото "371" се заменя с "371б".
§ 56. В чл. 389г, ал. 1 изречение второ се заличава.
§ 57. В чл. 489, ал. 1 след думата "лица" се добавя "възстановяването на кооперации".
§ 58. В чл. 494 буква "д" се отменя.
§ 59. В чл. 496 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата "съда" се добавя "по реда на чл. 105,  ал. 2".
2. В ал. 2 думите "и прокурора" се заличават."
Комисията подкрепя предложенията по параграфите, които прочетох.  
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По тези параграфи някой желае ли да се изкаже? Не.
Моля, гласувайте параграфи от 49 до 58 включително по новата номерация, както са предложени от вносителя.
Гласували 111 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 7.
Параграфи от 49 до 58 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "Преходни и заключителни разпоредби.
§ 59. Всички висящи производства, образувани до влизането в сила на този закон, се разглеждат по досегашния ред."
Комисията предлага в края на текста да се постави запетая и да се добавят думите "с изключение на производствата по чл. 288, алинеи 2, 3 и 7".
"§ 60. За сроковете за въззивно и касационно обжалване, които не са изтекли до влизането в сила на този закон, се прилагат сроковете, предвидени в този закон."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
Комисията предлага да се създаде § 61 със следната редакция:
"§ 61. Висящите дела с предмет на иска по чл. 126а по искане на ищеца, направено до приключване на устните състезания в първата инстанция, се разглеждат по реда на бързото производство.
§ 62. В Търговския закон (следват броевете на "Държавен вестник", в които е обнародван) чл. 613а се изменя така:
"Чл. 613а. (1) Постановените от окръжните съдилища определения и решения, свързани с производството по несъстоятелност, подлежат на обжалване пред съответния апелативен съд при условията и по реда на членове 196 до 211 и членове 213 до 218 от Гражданския процесуален кодекс.
      (2) Апелативният съд образува делото в деня на подаване на жалбата или най-късно на следващия работен ден и постановява решението си в 14-дневен срок от датата на заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.
	 (3) Решението не подлежи на касационно обжалване.
§ 63. Производствата по обжалване на решения и определения по делата по несъстоятелност по чл. 613а от Търговския закон, заварени при влизането в сила на този закон във Върховния касационен съд, се разглеждат по досегашния ред."
Комисията предлага да приемете текстовете, както са прочетени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте Преходни и заключителни разпоредби - параграфи 59 до 63 включително, така както са предложени от вносителя, заедно с § 61, който е предложен от комисията.
Гласували 125 народни представители: за 124, против няма, въздържал се 1.
Параграфи 59 до 63 включително от Преходните и заключителни разпоредби са приети, а с това и целият Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.
За процедура има думата господин Димитър Иванов.
ДИМИТЪР ИВАНОВ (СДС): Господин председател, предлагам да отложим точката от дневния ред за днешното заседание - законопроект за професионалното образование, и да продължим със седмичния дневен ред - с второто четене на законопроекта за енергетиката и енергийната ефективност, продължение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 116 народни представители: за 101, против 14, въздържал се 1.
Предложението е прието.

Продължаваме със следващата точка от седмичната програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ - продължение.
Има думата председателят на водещата комисия господин Кирил Ерменков.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Уважаеми господин председател, правя процедурно предложение в залата да бъде допуснат освен председателят на Комитета по енергетика Иван Шиляшки, началникът на отдел "Правен" към Комитета по енергетика Анжела Аршинкова и председателят на Националната агенция за енергийна ефективност господин Георги Стоилов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли противно становище? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение.
Гласували 89 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля да поканите в залата госпожа Аршинкова и господин Георги Стоилов.

ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Раздел II - Внос и износ на природен газ".
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на раздел II.
По чл. 116 има предложение от народния представител Георги Манов - в чл. 116, ал. 1 след думите "се осъществяват" се добавя думата "технически", а в края на изречението - "въз основа на договора".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Рамадан Халилов - в ал. 1 на чл. 116 думите "преносното предприятие" да се заменят с "преносните предприятия".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Нансен Бехар - в чл. 116 да се създаде нова ал. 3, както следва:
"(3) Права за внос и износ на природен газ имат търговци, получили лиценз за това по реда на глава четвърта.".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 116 със следната редакция:
"Чл. 116.	(1) Търговските сделки по внос и износ на природен газ се осъществяват от преносното предприятие.
	(2) Всяка сделка по внос или износ се регистрира в ДАЕЕР.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Поставям на гласуване предложението на господин Георги Манов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 3, против 78, въздържали се 16.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Рамадан Халилов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 13, против 83, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Нансен Бехар, което също не е подкрепено от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 20, против 78, въздържали се 4. 
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте заглавието на раздел II така, както е предложено от вносителя, и чл. 116 така, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 8.
Заглавието на раздел II и чл. 116 са приети.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Раздел III - Пренос, транзит и съхранение на природен газ."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 117. Преносът на природен газ се извършва по преносна система по газопроводи с високо налягане от газоизмерителна станция до газоразпределителна станция."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 117.
"Чл. 118.	(1) Транзитен пренос на природен газ през територията на страната за трети страни се извършва от преносното предприятие на основата на договор.
	(2) Транзитен пренос може да се извършва и по транзитни газопроводи, изградени за тази цел от лице, получило разрешение за тази дейност от комисията.
	(3) Условията и редът, по които се издават разрешения и лицензи по ал. 2, се регламентират в наредба, приета от Министерския съвет."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 118.
По чл. 119 има предложение от народния представител Златко Златев, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 119 със следната редакция:
"Чл. 119. Съхранението на природен газ е дейност по нагнетяването му в хранилище за природен газ и обратното му извличане за целите на сигурността на доставките на природен газ за потребителите.".
По чл. 120, ал. 2 има предложение от народния представител Нансен Бехар, което е подкрепено от комисията.
Предложението на народния представител Георги Манов, също по чл. 120, ал. 2, което е прието от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 120 със следната редакция:
"Чл. 120.	(1) Експлоатацията на преносната система се осъществява от преносно предприятие, получило лицензия за пренос на природен газ.
	(2) Експлоатацията на съоръжения за съхранение на природен газ в хранилища за природен газ се осъществява от предприятие, получило лицензия за съхранение на природен газ.
	(3) Преносното предприятие може да притежава и да експлоатира съоръжения за съхранение на природен газ.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Моля, гласувайте заглавието на раздел III така, както е предложено от вносителя, членове 117 и 118 така, както са предложени от вносителя, и членове 119 и 120 така, както са предложени от комисията.
Гласували 116 народни представители: за 116, против няма, въздържали се няма.
Заглавието на раздел III и членове от 117 до 120 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: По чл. 121 предложението от народния представител Кирил Ерменков е оттеглено от народния представител.
Предложение на народния представител Нансен Бехар - в чл. 121, т. 3 след думата "присъединени" следва да се добави "пряко", а след "система" да се продължи "или чрез разпределителна мрежа, за която има лиценз".
Народният представител оттегля предложението във втората му част.
Комисията не подкрепя предложението на господин Бехар.
Предложение на народния представител Георги Манов - в чл. 121, т. 3 след думата "присъединени" се добавя "пряко", а след "система" се продължава с израза "или чрез разпределителна мрежа, за която има лиценз".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Нансен Бехар по чл. 121, т. 4, което е подкрепено от комисията.
Същото предложение е и от народния представител Георги Манов - за чл. 121, т. 4, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 121 със следната редакция:
"Чл. 121. Преносното предприятие осигурява:
1. единното управление и надеждното функциониране на преносната система;
2. централизираните продажби на природен газ;
3. снабдяването с природен газ на потребителите, присъединени към преносната система;
4. резерви от природен газ чрез съхранение в хранилища;
5. поддържане на обектите и съоръженията на преносната система;
6. развитието на преносната система в съответствие с дългосрочните прогнози и планове за развитие на газоснабдяването;
7. поддържането и развитието на спомагателните системи и съоръжения."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Нансен Бехар и Георги Манов.
Гласували 115 народни представители: за 16, против 98, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 121, така както е предложен от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 106, против няма, въздържали се няма.
Член 121 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Член 122.
Има предложение на народния представител Ангел Малинов, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 122 в следния вид:
"Чл. 122. (1) Предприятия за добив на природен газ в страната и потребители, разположени на територията на страната и отговарящи на определени условия, могат да сключват помежду си договори за продажба на природен газ през преносната и/или разпределителните системи за задоволяване на собствените нужди на тези потребители.
      (2) Потребители и предприятия за добив на природен газ в страната могат да изграждат помежду си преки газопроводи и да сключват договори за доставка на природен газ чрез тези газопроводи.
	 (3) В случаите по ал. 2 се издават разрешения за изграждане на преки газопроводи по реда на чл. 35, ал. 1, т. 5, като издаваните разрешения не трябва да довеждат до неблагоприятна промяна в условията за снабдяване на останалите потребители с природен газ.
	 (4) Преносното и/или разпределителните предприятия могат да отказват достъп до съответните системи за осъществяване на продажби в случаите по ал. 1, когато преносните възможности на системите са недостатъчни или това е необходимо, за да си осигурят надеждна работа на газоснабдителната система и сигурността на снабдяването за останалите потребители.
	 (5) Условията, на които трябва да отговарят потребителите и предприятията за добив на природен газ по ал. 1 за осигуряване на достъпа до преносната и/или разпределителните системи, се определят с наредба, приета от Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Моля, гласувайте чл. 122 така, както е предложен от комисията.
Гласували 136 народни представители: за 136, против и въздържали се няма.
Член 122 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Раздел IV - Разпределение на природен газ".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел IV.
Член 123. 
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 123 със следната редакция:
"Чл. 123. Разпределение на природен газ се извършва по газопроводи от газоразпределителната станция на преносната система до газоизмерителния уред на потребителя."
Член 124.
Предложение на народния представител Нансен Бехар за нова ал. 2.
Комисията подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Георги Манов по чл. 124 за нова ал. 2.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция за чл. 124:
"Чл. 124. (1) Експлоатацията на разпределителните системи се осъществява от разпределителни предприятия, които са получили лицензия за извършване на дейност по разпределение на природен газ на потребители, разположени на определена територия, с изключение на потребителите, пряко свързани към преносната система.
      (2) Преносното предприятие може да извършва и разпределение, ако е получило лиценз за това.
Чл. 125. За територията, обхваната от разпределителната система, разпределителното предприятие осигурява:
1. управлението на разпределителната система;
2. поддържането на обектите и съоръженията от разпределителната система в съответствие с техническите изисквания;
3. развитието на разпределителната система в съответствие с перспективите за икономическо развитие и прогнозите за изменение на потреблението на природен газ;
4. поддържането и развитието на спомагателните съоръжения и системи;
5. снабдяването с природен газ на потребителите, които са присъединени към разпределителната система;
6. други услуги за потребителите."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 125.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Моля, гласувайте заглавието на раздел IV така, както е предложен от вносителя, чл. 123 и 124 така, както са предложени от комисията, и чл. 125 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздел IV и членове от 123 до 125 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Раздел V - Търговски взаимоотношения".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел V.
"Чл. 126. Търговските сделки с природен газ се извършват на основата на писмени договори при общи условия, сключени между:
1. предприятия за добив или за съхранение на природен газ и преносното предприятие;
2. преносното предприятие и разпределителните предприятия;
3. преносното предприятие и потребителите, присъединени към преносната система;
4. разпределителните предприятия и потребителите, присъединени към съответните разпределителни системи."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 126.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Моля, гласувайте заглавието на раздел V и чл. 126 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздел V и чл. 126 са приети.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Раздел VI - Оператор на преносната система и оператори на разпределителните системи".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел VI.
"Чл. 127. (1) Централизираното оперативно управление, координиране и контрол на режима на работа на газоснабдителната система се осъществява от оператора на преносната система.
      (2) Оперативното управление на всяка разпределителна система се осъществява от оператор на разпределителната система.
	 (3) Техническите и технологичните разпореждания на оператора на преносната система са задължителни за операторите на разпределителните системи и за производителите и потребителите на природен газ.
	 (4) Операторът на преносната система е специализирано звено на преносното предприятие.
	 (5) Операторите на разпределителните системи са специализирани звена на разпределителните предприятия."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 127.
Член 128.
Предложение на народния представител Нансен Бехар по чл. 128, което е прието от комисията.
Предложение на народния представител Георги Манов също по чл. 128, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 128 в следния вид:
"Чл. 128. Операторът на преносната система осигурява:
1. надеждно, безопасно и ефективно функциониране на газопреносната система;
2. поддържане на баланса между вноса, добива и потреблението на природен газ;
3. надеждно снабдяване на потребителите с природен газ при спазване на изискванията за качество;
4. недискриминационна доставка на природен газ, осигурявайки равнопоставеност на потребителите, свързани към преносната система;
5. сигурно и ефективно функциониране на спомагателните системи;
6. оперативно ръководство на режима за отделяне на газа от газопровода за нагнетяване в хранилище и изпомпване от хранилището към газопровода.
Чл. 129. Операторите на разпределителните системи осигуряват:
1. надеждно, безопасно и ефективно функциониране на разпределителната система;
2. надеждно и ефективно функциониране на спомагателните системи;
3. недискриминационна доставка на природен газ, осигурявайки равнопоставеност на потребителите, свързани към съответната система."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 129.
"Чл. 130. (1) Операторът на преносната система и/или операторите на разпределителните системи могат да разпоредят да бъде временно прекъснато или ограничено снабдяването с природен газ без предварително уведомление на потребителите:
1. при възникване или за предотвратяване на аварии;
2. когато съществува опасност за здравето или живота на хора;
3. когато съществува опасност за целостта на газоснабдителната система;
4. при опасност от нанасянето на значителни материални щети на системата или на потребителите;
5. при ограничаване на доставките на природен газ по независещи от преносното предприятие обстоятелства.

(2) В случаите по ал. 1 операторът е длъжен във възможно най-кратък срок да уведоми потребителите за причините и времетраенето на прекъсване на снабдяването с природен газ.
(3) Операторите са длъжни предварително да уведомят потребителите за времето и продължителността на прекъсването при извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, свързани с прекъсване на снабдяването с природен газ, които подлежат на планиране.
(4) Преносното предприятие и разпределителните предприятия носят имуществена отговорност за щети, нанесени на потребителите в резултат на неправомерни действия на операторите при прекъсване на снабдяването с природен газ."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 130.
"Чл. 131. Операторите на преносната и разпределителните системи са длъжни да пазят поверителността на търговската информация, получена при и по повод изпълнението на техните задължения."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 131.
"Чл. 132. Условията и редът, при които се осъществява дейността на операторите на преносната и разпределителните системи, се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на председателя на ДАЕЕР."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 132.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Моля, гласувайте заглавието на раздел VI така, както е предложено от вносителя, чл. 127, 129, 130 и 131 така, както са предложени от вносителя, и чл. 128 и 132 така, както са предложени от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на раздел VI и чл. 127, 128, 129, 130, 131 и 132 са приети.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Раздел VII - "Измерване на природния газ".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел VII.
"Чл. 133. (1) Измерването на природния газ от местен добив и от внос се извършва с уреди за търговско измерване в газоизмерителните станции при пункта на получаване.
                (2) Измерването на природния газ за разпределителните предприятия и за потребителите се извършва в газоразпределителни станции и пунктове от уреди за търговско измерване - собственост на продавача.
                (3) Потребителите на природен газ или собствениците, в чиито имоти са монтирани уредите за търговско измерване, са длъжни да осигурят достъп на упълномощени представители на продавача до тях за контрол, отчитане и обслужване на измервателните уреди."
Предложение на народния представител Нансен Бехар:
В чл. 133 да се създаде нова ал. 4, както следва:
"(4) Потребителят може за своя сметка да си монтира и използва контролни измерителни уреди, монтирани при технически условия, съгласувани от лицензирания оператор."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 133.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Моля, гласувайте заглавието на раздел VII и чл. 133 така, както са предложени от вносителя.
Извинете, отменете гласуването.
Не сме гласували предложението на господин Нансен Бехар.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Нансен Бехар.
Гласували 93 народни представители: за 16, против 53, въздържали се 24.
Предложението не се приема.
Сега вече можем да гласуваме заглавието на раздел VII и чл. 133 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 7.
Заглавието на раздел VII и чл. 133 са приети.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Раздел VIII - "Присъединяване към газопроводната система".
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 134. (1) Газопреносното предприятие е длъжно да присъедини към своята система всяко лице, получило разрешение по чл. 35.
                (2) Средствата за изграждане на газопроводното отклонение се осигуряват от този, в чиято полза е изградено то."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 134.
"Чл. 135. (1) Собственикът на газопроводното отклонение е длъжен да осигури неговото обслужване, поддръжка и ремонт.
                (2) Газопреносното предприятие може, по искане на собственика, срещу заплащане, да обслужва, поддържа и ремонтира газопроводните отклонения."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 135.
"Чл. 136. (1) Газоразпределителното предприятие е длъжно да осигурява снабдяването на потребителите с природен газ съобразно техните нужди при условията на равнопоставеност и при спазване на техническите изисквания за надеждност и безопасност.
                (2) Отклоненията и съоръженията за присъединяване на потребителите към съответната газоразпределителна система се изграждат от газоразпределителното предприятие."
Предложение на народния представител Нансен Бехар:
В чл. 136, ал. 2 след думите "се изграждат от" се добавят думите "собственика при технически условия, определени от".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Георги Манов:
Член 136 ал. 2 добива следния вид:
"(2) Отклоненията и съоръженията за присъединяване на потребителите към съответната газоразпределителна система се изграждат при спазване на технически условия, определени от газоразпределителното предприятие."
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 136.
"Чл. 137. Устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ се регламентират с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на председателя на ДАЕЕР и на председателя на Комитета по стандартизация и метрология."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 137.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Нансен Бехар по чл. 136.
Гласували 99 народни представители: за 7, против 80, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Георги Манов по чл. 136.
Гласували 101 народни представители: за 11, против 48, въздържали се 42.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте заглавието на раздел VIII така, както е предложено от вносителя, и чл. 134 и 137 така, както са предложени от комисията, и чл. 135 и 136 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 100 народни представители: за 95, против 4, въздържал се 1.
Заглавието на раздел VIII и чл. 134, 135, 136 и 137 са приети.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Благодаря, господин председател.
Преминаваме към втора част от законопроекта: "Глава тринадесета - Енергийна ефективност".
Има предложение на народния представител Кирил Ерменков за отпадане на глава тринадесета. То е оттеглено от народния представител.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава тринадесета.
"Раздел I - Държавна агенция по енергийна ефективност".
Има предложение на народния представител Георги Манов заглавието на раздел I на глава тринадесета става "Органи по енергийна ефективност".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел I.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Поставям на гласуване заглавието на глава тринадесета така, както е предложена от вносителя.
Гласували 99 народни представители: за 98, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на глава тринадесета е прието.
Поставям на гласуване предложението на господин Георги Манов за заместващо заглавие на раздел I.
Гласували 95 народни представители: за няма, против 84, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте заглавието на раздел I така, както е предложено от вносителя.
Гласували 93 народни представители: за 87, против 5, въздържал се 1.
Заглавието на раздел I е прието. 
За процедура думата има господин Панайот Ляков.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател. Тъй като моите предложения, които следват по-нататък са изцяло свързани с енергийната ефективност аз искам да заявя, че ги оттеглям - както тези, свързани с високоенергетичните услуги, така и за създаването на държавен фонд "Енергийна ефективност".
Искам да кажа само няколко думи, за да изразя едно опасение, което, дано да не се случи. Аз не съм привърженик на фондовете и предложих този раздел само, за да има една алтернатива, която да бъде разисквана в комисията. От дебата, който се е състоял там, от разговора с колеги, както и от представителите на Комитета по енергетика и логичните предложения, свързани с естественото развитие на българската икономика, където делът на промишленото производство, което е големият потребител на електрическа енергия непрекъснато ще се свива и ще расте делът на услугите в съотношение 58 : 24, някъде към 2010 г., естествено налага да има такава стратегия, която изключва създаването на такъв фонд. Но, има голяма опасност преструктурирането на отрасъла, изобщо на българската икономика, тези процеси да протекат доста забавено, тоест очакването, че предприятията, пазарните субекти, които са големи потребители на електроенергия, притиснати от самия пазар, ще бъдат принудени да водят политика на строги икономии на електрическа енергия, да въвеждат високоефективни технологии, високотехнологични производства, които са малки консуматори на енергия и това ще стане толкова бързо и по естествен път, и може би щеше да бъде вярно, ако държавата не се намираше в такъв преходен период и имаше достатъчен икономически и финансов потенциал.
За намаляване на енергоемкостта на брутния вътрешен продукт с два пъти са необходими в продължение на няколко години значителни вложения от порядъка на 250 млн. долара годишно. Дали тези средства ще бъдат осигурени по някакъв начин, примерно, чрез двете агенции, по линията на международни програми, по други проекти, или чрез мощни инвеститори, които ще влязат в българската икономика, това е въпрос, който лично мен ме тревожи. Не, че това няма да стане, а дали ще стане толкова бързо, и тези срокове, които са заложени в стратегията за енергийната ефективност, тоест това намаляване на енергоемкостта на брутния вътрешен продукт, който е изключително важен икономически показател, ще стане в предвидените срокове и ще даде възможност на българската икономика действително да стане конкурентноспособна, защото ако този брутен вътрешен продукт е с висока енергоемкост, нашите стоки никога няма да бъдат конкурентноспособни.
Значи, това беше моето желание, да има алтернатива, тя да се обсъди професионално и да се вземе професионално решение.
Аз се надявам, че специалистите са направили правилно оценката и това естествено пазарно поведение, особено на големите потребители на електрическа енергия, ще се сбъдне в предвидените от енергийната стратегия срокове. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ляков.
Господин Ерменков, имате думата.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Господин председател, аз първо бих искал да подкрепя съображенията и даже някои опасения на народния представител Панайот Ляков, но считам, че на този етап, в този вид законопроекта, както и разделът за енергийната ефективност са едно добро решение за енергетиката и енергийната ефективност. 
Освен това, разрешете ми да направя едно процедурно предложение - предлагам да удължим работното време на заседанието до 15,00 ч., съобразявайки се и с насрочените вече заседания на парламентарните комисии. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Противно становище има ли? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Кирил Ерменков за удължаване на заседанието с един час.
Гласували 136 народни представители: за 106, против 22, въздържали се 8.
Предложението се приема. 
Моля, продължете с докладването по законопроекта.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Член 138 - предложението на народния представител Георги Манов по    чл. 138, ал. 1 е оттеглено от народния представител.
Предложението на народния представител Станимир Калчевски за глава четиринадесета, раздел I, чл. 138, ал. 3 е подкрепено от комисията.
Следващото предложение на народния представител Георги Манов - за нови редакции на ал. 3 и 4 се оттегля от народния представител.
Комисията предлага следната редакция на чл. 138:
"Чл. 138. (1) Държавната политика по енергийна ефективност се осъществява от председателя на Държавната агенция по енергийна ефективност към Министерския съвет, наричана по-нататък "Агенцията".
                (2) Министерският съвет с решение определя председателя на Агенцията.
                (3) При осъществяване на своите правомощия председателят се подпомага от заместник-председател.
                (4) Председателят и заместник-председателят се назначават от министър-председателя."
По чл. 139 комисията предлага следната редакция:
"Чл. 139. (1) В своята дейност председателят на Агенцията се подпомага от администрация, организирана в Агенцията.
                (2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град София.
                (3) Структурата, дейността и организацията на работа на Агенцията се определят в устройствен правилник, приет от Министерския съвет, по предложение на председателя. Министерският съвет определя числеността на персонала на Агенцията."
По чл. 140 има предложение от народния представител Георги Манов, което е подкрепено от комисията.
Предложението на народния представител Георги Манов по чл.140, ал. 2, т. 8 също е подкрепено по принцип от комисията.
Предложението на народния представител Веселин Чомаков за нова редакция на т. 1 е подкрепено от комисията по принцип.
Комисията предлага следната редакция на чл. 140:
"Чл. 140. (1) Председателят на Агенцията:
1. участва в разработването на Националната стратегия за развитие на енергетиката и енергийната ефективност в страната, за увеличаване на енергийната ефективност и за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници;
2. предлага на Министерския съвет програми за енергийна ефективност и за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и отговаря за реализирането им;
3. координира провеждането на държавната политика за увеличаване на енергийна ефективност и за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници от министрите и ръководителите на други ведомства, от областните управители и общините;
4. издава и отнема разрешение на експерти за извършване на експертизи и обследвания за енергийна ефективност;
5. осъществява контрол в предвидените в този закон случаи;
6. организира и ръководи дейността на Агенцията и отговаря за осъществяването на функциите й;
7. представлява Агенцията пред трети лица;
8. упълномощава за определени действия длъжностни лица от Агенцията;
9. представлява държавата в международни организации и програми по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници;
10. внася за приемане от Министерския съвет проекти за подзаконови нормативни актове за дейностите по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници;
11. предлага и участва в подготовката на мерки за хармонизиране на българското с европейското законодателство в областта на енергийната ефективност;
12. събира и анализира информация за енергийната ефективност в страната и за използването на възобновяеми енергийни източници;
13. осъществява и други дейности, възложени му с нормативни актове."
	ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Моля, гласувайте чл. 138, 139 и 140 така, както са предложени от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 90, против 5, въздържал се 1.
Членове 138, 139 и 140 са приети.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: По чл. 141 има предложение на народния представител Георги Манов по т. 1, което е оттеглено от народния представител.
Предложение на народния представител Георги Манов по  т. 2 - също е оттеглено от народния представител.
Предложение на народния представител Златко Златев - оттеглено е от народния представител. Благодаря.
Предложение на народния представител Станимир Калчевски, подкрепено от комисията.
Предложение на народния представител Георги Манов по  т. 3 и 6 - оттеглено от народния представител.
Предложение на народния представител Кирил Ерменков в ал. 1, т. 7 - подкрепено от комисията.
Предложение от народния представител Георги Манов по  т. 8 и нови т. 7, 8 и 9 - оттеглени от народния представител.
Предложение на народния представител Георги Манов за промяна в т. 9 - оттеглено от народния представител.
Комисията предлага следната редакция на чл. 141:
"Чл. 141. (1) Агенцията съставя и поддържа информационна система за състоянието на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници на национално и регионално равнище.
                (2) Условията и редът за набиране и предоставяне на информацията по ал. 1 се определят в правилника по чл. 139, ал. 3.
                (3) Служителите на Агенцията са длъжни да пазят търговска тайна за сведения и обстоятелства, станали им известни при осъществяване на техните функции.
                (4) Държавните органи и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на Агенцията при осъществяване на нейните функции и да предоставят при поискване информация във връзка с енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници."
Комисията предлага нов чл. 142 със следната редакция:
"Чл. 142. (1) Министрите и ръководителите на други ведомства, областните управители и общинските съвети в рамките на своята компетентност провеждат политика за увеличаване на енергийната ефективност и за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници, за намаляване енергоемкостта на брутния вътрешен продукт и съгласувано с Агенцията разработват и осъществяват програми за енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници.
                (2) За подпомагане дейността на областните управители, кметовете и общинските съвети по ал. 1 могат да се създават областни и общински центрове по енергийната ефективност."
Комисията предлага номерацията, която сега се налага за преномериране да се отрази по-нататък в окончателното отразяване на бележките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Ерменков.
Има ли желаещи за дискусия по чл. 141 и 142? Не виждам.
Моля, гласувайте чл. 141 и чл. 142 така, както се предлагат от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Членове 141 и 142 са приети.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Раздел II - "Стандарти и маркировка". 
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел II.
По чл. 142 комисията предлага следната редакция:
"Чл. 142. Отчитането на показателите за разход и/или за спестяване на енергия и горива при производството на стоки или извършването на услуги е задължително и се извършва по ред, описан в стандарт или нормативен акт."
По чл. 143 има предложение на народния представител Георги Манов, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 143 със следната редакция:
"Чл. 143. (1) Продукцията и стоките - местно производство и от внос, както и сградите, които при използване по предназначение потребяват електрическа и топлинна енергия и природен газ, твърди и течни горива, трябва да притежават маркировка, указваща експлоатационните им енергийни показатели.
	(2) Начинът на маркиране по ал. 1 се определя със стандарт."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 144 със следната редакция:
"Чл. 144. (1) Забранява се производството, вносът и търговията със стоки, които са без маркировка за енергийна ефективност.
	(2) Изключения по ал. 1 се допускат за нуждите на отбраната и сигурността на страната, изискващи специален режим на работа."
По чл. 145 комисията подкрепя текста на вносителя със следната редакция:
"Чл. 145. (1) Вносът на стоки, употребяващи, произвеждащи, преобразуващи или съхраняващи енергия, се разрешава само след издаване на сертификат за съответствие с установените стандарти за енергийна ефективност.
	(2) Не се изисква издаване на сертификат за стоки, които отговарят на въведени европейски или международни стандарти.
	(3) Сертификат по ал. 1 се издава от акредитирани за това лаборатории по ред, определен с наредба, приета от Министерския съвет.
Чл. 146. Физически и юридически лица, които осъществяват стопанска дейност, предоставят ежегодно на Националния статистически институт, а при поискване - и на агенцията, информация за енергоемкостта на производството им като цяло, както и за енергоемкостта и енергийната себестойност за единица произведена продукция или предоставена услуга през предходната година."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 146.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Ерменков.
Има ли желаещи за дискусия по раздел II? Няма.
Моля, гласувайте заглавието на раздел II и членове 142 така, както е на вносителя, чл. 143, 144, 145 и 146.
Гласували 103 народни представители: за 102, против 1, въздържали се няма.
Заглавието на раздел II и членове от 142 до 146 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Раздел III - Експертизи и обследвания".
Комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 147 има предложение на народния представител Ангел Малинов.
АНГЕЛ МАЛИНОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Оттеглено е. Благодаря, господин Малинов.
Предложение на народния представител Георги Манов, също оттеглено от народния представител.
Второ предложение на народния представител Ангел Малинов по чл. 147, ал. 3 - оттеглено от народния представител.
Предложението на народния представител Георги Манов по ал. 3 също е оттеглено.
Предложение на народния представител Ангел Малинов за промени в ал. 2 и 3, които са подкрепени от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 147 със следната редакция:
"Чл. 147. (1) За оценка на разходите на горива и енергия и за съответствието на проектите за изграждане, реконструкция, модернизация или разширение на обекти, или на изградени обекти с действащи норми и стандарти, се извършват експертизи и обследвания за енергийна ефективност.
	(2) На експертиза за енергийна ефективност подлежи всеки проект за изграждане, реконструкция, модернизация или разширения на обекти, чието годишно потребление на горива или енергия е над определени граници по ред и условия, установени в наредба, приета от Министерския съвет.
	(3) На обследване за енергийна ефективност подлежи всеки обект, чието годишно потребление на горива или енергия е над определени граници, по ред и условия, установени в наредба, приета от Министерския съвет."
По чл. 148, ал. 1 има предложение на народния представител Георги Манов, което е подкрепено от комисията.
Предложението на господин Манов по ал. 3 на чл. 148 също е подкрепено от комисията.
Предложението на господин Георги Манов по чл. 148, ал. 4 е оттеглено от народния представител.
Предложение на народния представител Ангел Малинов за създаване на нова ал. 5 - оттеглено е.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 148 със следната редакция:
"Чл. 148. (1) Когато експертиза или обследване за енергийна ефективност установи нарушение на показатели, установени с нормативи или стандарти относно енергийна ефективност, лицето, извършващо експертизата или обследването, задължително уведомява агенцията и предоставя необходимата документация.
	(2) Предписанията на контролните органи за преработване на проекта и за отстраняване на констатираните при енергийното обследване нарушения са задължителни.
	(3) Забранява се одобряването или реализирането на проекти, въвеждането в експлоатация и разрешаването на ползването на сгради, промишлени, селскостопански, транспортни и други съоръжения и обекти, ако експертиза или обследване установи нарушение на стандарти или нормативи по енергийна ефективност, до привеждането им в съответствие.
	(4) Временно ползване на съществуващи обекти на енергийни потребители по ал. 3, за които обследване е установило несъответствие с нормативи или стандарти относно енергийна ефективност, може да се разреши за определен от контролните органи срок, в който собствениците или ползвателите са длъжни да отстранят допуснатите нарушения.
Чл. 149. (1) Обследванията и експертизите за енергийна ефективност се извършват от експерти, които са получили разрешение за извършване на оценки по реда на този закон.
	(2) Оценките за извършените експертизи или обследвания се представят за сведение на председателя на агенцията."
Предложение на народния представител Ангел Малинов по чл. 149, ал. 2, която се променя така:
"(2) Енергийните експертизи и обследвания са за сметка на заинтересованите собственици, ползватели или инвеститори енергийни потребители, които се договарят с оценителя".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Ангел Малинов - по чл. 149 се създават нови ал. 3 и 4, както следва:
"(3) Експертизи или обследвания, назначени служебно, съгласно чл. 156, ал. 1, т. 3 се финансират от Агенцията.
(4) Изразходваните средства по предходната алинея се събират от Агенцията по реда на Закона за събиране на държавните вземания, когато проверката е установила нарушение на нормативите по енергийна ефективност."
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Георги Манов по чл. 149, което е оттеглено от народния представител.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 149.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Ерменков.
Думата има народният представител Ангел Малинов, който е вносител на предложение.
АНГЕЛ МАЛИНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, аз ще оттегля значителна част от моите предложения, почти всички, тъй като те ще са предмет на наредбата към този закон и няма смисъл да отрупваме закона с тези подробности.
Едно обаче бих искал да ви помоля да гласувате, и това е предложението за заместващ текст на ал. 2:
"(2) Енергийните експертизи и обследвания са за сметка на заинтересованите собственици...".
Както и следващите трета и четвърта алинеи, които предлагам и които урегулират кой плаща за обследването. Принципът в този случай е същият като при ОВОС - оценка за въздействие върху околната среда.
Значи плаща този, на когото правят оценката. Той си плаща, той договаря, а изборът на оценител става по Закона за държавните поръчки и това уточнява кой плаща. Бих искал да го подкрепите и да влезе в закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря, значи държите да гласуваме алинеи 2, 3 и 4. Благодаря.
Други колеги желаят ли да вземат думата? Не виждам.
Моля, гласувайте най-напред предложението за нова ал. 2 на чл. 149 на господин Ангел Малинов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 46, против 12, въздържали се 50.
Предложението не се приема.

Пристъпваме към гласуване на другото предложение на господин Ангел Малинов - в чл. 149 да се създадат нови алинеи 3 и 4.
АНГЕЛ МАЛИНОВ (СДС, от място): Оттеглям го. Щом не се прие първото ми предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Оттегляте го, защото има връзка с предишното. Благодаря.
Моля да гласувате за заглавието на раздел трети и членове 147, 148 и 149 така, както се предлагат от вносителя, с редакцията на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздел трети и членове 147, 148 и 149 са приети.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Раздел IV - Разрешения".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел четвърти.
"Чл. 150. (1) Разрешения за извършване на експертизи и обследвания се издават и отнемат от председателя на агенцията на български или чуждестранни физически или юридически лица.
	(2) Отказът на председателя, съответно отнемането на разрешението, подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
	(3) Условията и редът, както и изискванията за квалификация и професионален опит се установяват в наредба, приета от Министерския съвет.
	(4) За издаване на разрешенията се събират държавни такси в размер, определен в тарифа, одобрена от Министерския съвет."
Предложение от народния представител Ангел Малинов.
АНГЕЛ МАЛИНОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Оттеглено е от народния представител.
Предложение по ал. 3, което вероятно също се оттегля.
АНГЕЛ МАЛИНОВ (СДС, от място): Да, и него оттеглям.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Чл. 151. Председателят на агенцията се произнася по искането в срок до три месеца от получаване на заявлението с приложенията към него, а когато са били поискани допълнителни сведения - от получаването им. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок."
Предложение на народния представител Ангел Малинов.
АНГЕЛ МАЛИНОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: И това предложение на народния представител по чл. 151 е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 151. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Желае ли някой думата по тези текстове? Не виждам.
Моля да гласувате за наименованието на раздел четвърти и членове 150 и 151 така, както се предлагат от вносителя и се подкрепят от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма.
Наименованието на раздел четвърти и членове 150 и 151 са приети.
Помолена съм от ръководството на Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа да съобщя, че заседание ще има от 15,00 ч. в зала 130.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: По чл. 152 има предложение на народния представител Ангел Малинов, което е оттеглено от народния представител.
Второто предложение на народния представител Ангел Малинов е прието от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 152 със следната редакция:
"Чл. 152.(1) Председателят на агенцията отказва издаването на разрешение, когато:
1. не са представени изискуемите по наредбата по чл. 150, ал. 2 документи;
2. лицата не притежават необходимата квалификация и професионален опит за дейността, която ще изпълняват;
3. е било установено по съответния ред, че се извършва дейност без регистрация;
4. по административен ред или чрез присъда е отнето правото му да извършва дейността.
	(2) В случаите по т. 1 на ал. 1 на заявителя се дава определен срок за отстраняване на несъответствията, който не може да бъде по-кратък от един месец.
	(3) Ако в определения срок заявителят не отстрани несъответствията, председателят на агенцията отказва издаването на разрешение с писмено мотивирано решение.
	(4) В случаите на отказ заявителят може да подаде ново заявление за получаване  на разрешение не по-рано от шест месеца от влизането  в сила на разрешението за отказ."
"Чл. 153. (1) Председателят на агенцията отнема издаденото разрешение, когато:
1. са предоставени неверни данни, които са послужили като основание за издаване на разрешението;
2. при извършване на оценките се нарушават изискванията, предвидени в този закон и в актовете по прилагането му;
3. след проверка в агенцията се констатира, че действителното състояние не отговаря на установеното от оценителя;
4. експертът разгласява данни и обстоятелства, съставляващи служебна и търговска тайна на потребителите, станали му известни при или по повод извършване на оценките, ако от това са произлезли или могат да настъпят щети.
	(2) Агенцията уведомява писмено оценителя по енергийна ефективност в 7-дневен срок от вземане на решението за отнемане на разрешението.
	(3) Лице, на което е отнето разрешението, може да кандидатства за ново разрешение не по-рано от една година от решението за отнемане на разрешението."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 153.
"Чл. 154. Агенцията вписва издадените и отнетите разрешения в специален регистър."
Предложение на народния представител Георги Манов по чл. 154, което е оттеглено от народния представител.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 154.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Ерменков.
Няма желаещи за участие в дискусията.
Моля да гласувате за членове 152, 153 и 154, както се предлагат от вносителя и се подкрепят от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 6.
Членове 152, 153 и 154 са приети. 
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Предложение на народния представител Панайот Ляков за създаване на нов раздел 4а.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС, от място):	Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Предложението е оттеглено от народния представител.
Предложение от народните представители Анастасия Димитрова-Мозер, Георги Манов, Николай Христов и Моньо Христов за нова глава - също е оттеглено.
Комисията предлага създаването на нов раздел пети със следното заглавие и редакция:
"Раздел V
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ УСЛУГИ

Чл. 157. (1) Енергоефективни услуги са: консултиране, проучване, измервания, проектиране, инсталиране, модернизация, поддръжка, управление или експлоатация на машини, съоръжения и сгради, водещи до намаляване потреблението на енергия и горива при тяхното нормално функциониране.
	(2) Енергоефективните услуги се извършват на основата на писмени договори при общи условия между предприятия за енергоефективни услуги и енергиен потребител.
	(3) Договор по ал. 2, който не съдържа базисното енергопотребление, описанието на услугата, очакваните икономии и реда за установяването им, е недействителен.
Чл. 158. (1) Предприятието осигурява енергоефективните услуги изцяло или частично със свои средства или поема задължение да осигури финансирането им от трета страна.
	(2) Възнаграждението на предприятието за енергоефективни услуги е за сметка на постигнатите икономии.
	(3) Енергийният потребител придобива правото на собственост върху инсталираните за сметка на предприятието машини и съоръжения или извършените подобрения, съгласно договора.
	(4) Предприятията оказват енергоефективните услуги в съответствие със стандартите и предоставят на енергийния потребител предвидените в нормативните актове и в договора гаранции за инсталираните машини и съоръжения.
	Чл. 159. Предприятията за енергоефективни услуги уведомяват Държавната агенция по енергийна ефективност в 14-дневен срок от започване на дейността си."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Ерменков.
Моля да гласувате за наименованието на раздел пети и членове 157, 158 и 159 така, както се предлагат от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 7.
Наименованието на раздел пети и членове от 157 до 159 са приети.

ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Раздел V - "Контрол за енергийна ефективност".
Предложение от народните представители Анастасия Мозер, Георги Манов, Николай Христов и Моньо Христов:
Раздел V от глава тринадесета - "Енергийна ефективност", да стане раздел VI, като се преномерират съответно и членовете.
Комисията подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел V, който става раздел VI.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Ерменков.
Моля, гласувайте заглавието на раздел V, който става раздел VI.
Гласували 104 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 2.
Наименованието на раздел VI е прието.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: По чл. 155 има предложение на народния представител Георги Манов, което се отнася до чл. 155, ал. 3 и е подкрепено от комисията.
Много моля народните представители да приемат по принцип вече приетото предложение номерацията на членовете след това да се конкретизира, тъй като сега за всеки член трябва да гласуваме и новата номерация.
Предлагам ви да гласуваме следната редакция на чл. 155:
"Чл. 155. (1) Председателят на агенцията или упълномощени от него длъжностни лица упражняват контрол върху дейността на потребителите на енергия и на получилите разрешение по тази глава експерти в защита на обществения интерес за увеличаване на енергийната ефективност.
                (2) Контролната дейност по спазване на изискванията за енергийна ефективност при проектирането и строителството на строежи се извършва от органите на Дирекцията за национален и строителен контрол и независимия строителен надзор съвместно със специалисти от агенцията.
                (3) Контролната дейност над обекти на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи се извършва съвместно с техните органи, а върху моторните превозни средства - съвместно с органите на Министерството на транспорта за контрол на автомобилния транспорт.
                (4) Контролните органи по този закон взаимодействат със специализираните органи на Министерството на околната среда и водите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Ерменков.
Моля, гласувайте чл. 155 така, както се предлага от комисията.
Правя уточнението, че използваме старата номерация, а след това във връзка с новия раздел текстовете ще бъдат преномерирани.
Гласували 101 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 2.
Член 155 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: По чл. 156 предложението на народния представител Георги Манов за нова редакция на т. 1 е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 156 със следната редакция:
"Чл. 156. (1) При извършване на проверките контролните органи на агенцията имат право:
1. на свободен достъп до служебните и производствени помещения и съоръжения на проверяваните лица и обекти;
2. да изискват документи, справки и писмени обяснения от проверяваните лица и да събират сведения във връзка с проверката;
3. да изискват осигуряването на подходящи условия и отстраняването на възникнали пречки при осъществяване на контролната си дейност;
4. да назначават експерти, да провеждат изпитания и да назначават енергийни експертизи и обследвания за сметка на контролирания енергиен потребител.
	      (2) Държавните органи и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на агенцията при осъществяване на контролните й функции.
                (3) Когато се налага промяна в производствения процес на контролирания обект, проверката се осъществява по предварително съгласувана програма.
Чл. 157. Когато се установи, че физическо или юридическо лице или негови служители извършват дейност в нарушение на този закон, на актовете по прилагането му, на действащите стандарти и други нормативи по енергийна ефективност или на издадено разрешение, председателят на агенцията може:
1. да отправи писмено предупреждение със задължителни предписания за отстраняване на нарушенията в определен срок;
2. да отнеме издаденото разрешение;
3. да наложи административни наказания и имуществени санкции по реда на този закон;
4. да сезира други компетентни органи за предприемане на мерки извън кръга на компетентността му и да информира обществеността за неправомерната дейност."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 157.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Ерменков.
Моля, гласувайте чл. 156 и 157, както се предлагат от вносителя и с редакцията на комисията по първия текст.
Гласували 99 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 3.
Членове 156 и 157 са приети.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Предложение на народния представител Панайот Ляков за създаване на нов раздел VI: "Държавен фонд "Енергийна ефективност".
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Благодаря, господин Ляков.
Предложение на народния представител Светослав Лучников: към глава тринадесета - "Енергийна ефективност" се създава нов раздел VI, както следва:
"Раздел VI - "Държавно и общинско финансиране на енергийна ефективност".
Не виждам тук господин Лучников, но ние разговаряхме вчера и предполагам, че той е оттеглил това предложение. Добре е все пак да чуем и неговото становище, но го няма в момента.
Моля ви да приемете на отговорност на председателя на комисията, че предложението наистина е оттеглено.
Сега ще помоля господин Иванов да докладва глава четиринадесета.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ИВАНОВ: "Глава четиринадесета - "Административнонаказателни разпоредби".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава четиринадесета.
По чл. 158 има предложение на народния представител Георги Манов - комисията подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 158 със следната редакция:
"Чл. 158. (1) Който извършва дейности по този закон без разрешение или лицензия в случаите, когато се изискват такива, или наруши условията на разрешението или лицензията, се наказва с глоба от 10 000 000 лв. до 15 000 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
                (2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или от физическо лице - търговец, се налага имуществена санкция от 15 000 000 до 50 000 000 лв.
                (3) При повторно извършено нарушение глобата е в петкратен размер на санкцията по ал. 1 и 2. В този случай на виновното лице се отнема издадената лицензия."
По чл. 159 има предложение от народния представител Златко Златев ал. 1 да стане: "Наказва с глоба от 100 000 до    500 000 лв. плюс стойността на консумираната енергия, ако не..." и продължава текстът на вносителя.
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Кирил Ерменков по чл. 159 - алинея 3 да отпадне. 
Комисията подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 159 със следната редакция:
"Чл. 159. (1) Наказва се с глоба от 100 000 до 500 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, който:
1. самоволно снема или поврежда средство за търговско измерване, знак, пломба или друго контролно приспособление, поставено от съответен орган;
2. се присъединява към електропроводи, топлопроводи или газопроводни или към електроразпределителни или газоразпределителни линии - собственост на енергийно предприятие, без да спази условията за това;
3. ползва електрическа или топлинна енергия или природен газ, без те да се отчитат от средство за търговско измерване, или изменя показанията на средствата за търговско измерване или препятства правилната им работа;
4. нарушава нормалното електроснабдяване, топлоснабдяване или газоснабдяване;
5. причини въвеждането на ограничителен режим.
	(2) При повторно извършено нарушение се налага глоба от 500 000 до 1 000 000 лв."
Член 160. 
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 160.
"Чл. 160. (1) Който пречи на длъжностните лица и на контролните органи да изпълняват задълженията си по този закон, ако това не представлява престъпление, се наказва с глоба от 100 000 до 200 000 лв.
	(2) Който не изпълни предписанията на длъжностните лица и на контролните органи, се наказва с глоба от 500 000 до 1 000 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание."
"Чл. 161. Длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 500 000 до 1 000 000 лв."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 161.

"Чл. 162. При повторно извършване на нарушенията по чл. 160 и 161 наказанието е в глоба в троен размер."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 162.
"Чл. 163. (1) Когато нарушенията по чл. 160..." Това е преномерирано вече, по една нова номерация. И аз ще продължа да чета по текста на вносителя, предвид на това, че след това всички членове ще се преномерират. Така че чета текста на вносителя, а не по предложения в доклада нов текст.
"Чл. 163. (1) Когато нарушенията по чл. 159 и 160 са извършени от юридическо лице или от физическо лице - търговец, се налага имуществена санкция от 5 000 000 до 10 000 000 лв.
	(2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция е в петкратен размер на санкциите по ал. 1.
Чл. 164. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове на длъжностните лица по чл. 64.
	(2) Наказателните постановления се издават от председателя на агенцията или от упълномощено от него длъжностно лице.
	(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват при условията и по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
Член 165. 
В чл. 165 има предложение на народния представител Георги Манов. Комисията не подкрепя това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Мисля, че той оттегли предложението си?
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ИВАНОВ: Да, той оттегли всичките си предложения по текста.
Комисията приема текста на вносителя по чл. 165.
"Чл. 165. (1) Който предлага за продажба енергопотребяващи стоки и/или продукция без маркировка или без сертификат по чл. 145, 146 и 147, се наказва с глоба от 1 000 000 до 3 000 000 лв.
	(2) Който не проведе предписани изпитания, експертизи или обследвания, се наказва с  глоба  от 500 000 до 2 000 000 лв.
	(3) Длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по глава тринадесета за извършване на енергийна експертиза или обследване или допусне внедряването на проекти и/или въвеждането в експлоатация на промишлени, селскостопански, транспортни съоръжения, обекти и сгради, които не са били утвърдени или приети по надлежния ред във връзка с показателите за енергийна ефективност, се  наказва с глоба от 3 000 000 до 5 000 000 лв.
	(4) Когато нарушенията, посочени в ал. 1 и 2, са извършени от юридическо лице или от физическо лице-търговец, се налага имуществена санкция в троен размер на санкцията по ал. 1.
	(5) При повторно извършено нарушение глобите и имуществените санкции са в петкратен размер на санкцията по ал. 1."
Член 166.
Има предложение на народния представител Георги Манов. Предложението е оттеглено. 
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 166.
"Чл. 166. (1) Нарушенията по чл. 165 се установяват с актове на длъжностните лица на Държавната агенция по енергийна ефективност.
	(2) Наказателните постановления се издават от председателя на Държавната агенция по енергийна ефективност или от упълномощено от него длъжностно лице.
	(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват при условията и по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Иванов. Има ли желаещи да вземат отношение по този раздел?
Господин Златко Златев има думата. Заповядайте, господин Златев.
ЗЛАТКО ЗЛАТЕВ (ДЛ): Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Обръщам внимание върху предложения текст в чл. 159, ал. 1. Направих своето предложение, имайки предвид мотива, че от момента на възникване на нарушението, или евентуално престъплението, до момента на неговото установяване, е възможно стойността на изразходваната енергия да бъде съпоставима или надхвърляща предложената стойност на глобата. Това е, което ме мотивира. И затова ви моля, независимо че комисията не е подкрепила моето предложение, ако желаете, да го подкрепите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря Ви, господин Златев.
Аз ще подложа специално на гласуване това предложение. Затова, уважаеми колеги, ще гласуваме текстовете до чл. 159, след това предложението на господин Златев и след това ще продължим.
Моля, гласувайте заглавието на глава четиринадесета и по чл. 158, по който няма предложения.
Гласували 85 народни представители: за 77, против 5, въздържали се 3.
Заглавието на глава четиринадесета и чл. 158 са приети.
Сега пристъпваме към гласуване на предложението на народния представител Златко Златев, което е свързано с размера на глобата плюс стойността на консумираната енергия, по чл. 159, ал. 1.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 22, против 54, въздържали се 18.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте за членовете от 159 до 166 така, както се предлагат от вносителя, с редакции на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 11.
Членовете от 159 до 166 са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ИВАНОВ: Допълнителна разпоредба.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
По § 1. Има предложение на народния представител Ангел Малинов по т. 1. Това предложение е оттеглено.
По т. 3 има предложение на народния представител Ангел Малинов, което е подкрепено от комисията.
Има предложение на народния представител Ангел Малинов по т. 4, което също е подкрепено от комисията.
Има предложение за промени в точки 5, 6, 7 и 8 - подкрепено от комисията.
Предложение на народния представител Георги Манов за т. 5.
Това предложение е подкрепено от комисията по принцип.
Има предложение от народния представител Георги Манов по т. 6, което е оттеглено.
Има предложение от народния представител Кирил Ерменков по т. 6, което е оттеглено.
Има предложение по т. 10 и т. 11 от народния представител Георги Манов.
Предложението е оттеглено.
Оттеглено е и предложението по т. 12.
По т. 13 има предложение на народния представител Георги Манов, което е оттеглено в първата му част, а втората част не се подкрепя от комисията. Те са оттеглени.
Оттеглено е и предложението по т. 14.
Предложението по т. 16 е подкрепено и е включено в редактирания текст на § 1.
Има предложение на народния представител Станимир Калчевски за т. 16, което е подкрепено.
Има предложение на народния представител Димитър Иванов за т. 16, което е подкрепено.
Има предложение на народния представител Георги Манов за отпадане на т. 17, което е подкрепено.
Има предложение по т. 22 на народния представител Георги Манов, което е оттеглено.
Предложението на народния представител Георги Манов по т. 23 е подкрепено.
По т. 24 има предложение на народния представител Николай Згурев, което не е подкрепено от комисията.
Към т. 24 предложението е след "уреди" да се добави "вписани в държавния регистър на одобрените в страната средства за разпределение, като това се отнася и за средствата за търговско измерване" - § 29.
Има подкрепено предложение за т. 24, направено от господин Ерменков.
По т. 25 - от Георги Манов.
Има оттеглено предложение на Георги Манов по т. 27.
Оттеглено предложение на Кирил Ерменков по т. 27.
По т. 29 предложението на Георги Манов е подкрепено и е включено в редактирания текст.
Има оттеглено предложение на Георги Манов .
Има подкрепено предложение на господин Згурев по т. 31.
Има предложение на господин Згурев по т. 33 - неподкрепено от комисията.
"Топлоснабдителни агенти, физическо или юридическо лице" (текстът продължава)..., да се допълни с "лицензирано да извърши дейност по отчитането и разпределението на топлинна енергия".
Има предложение на господин Манов за замяна навсякъде на думата "система" с "мрежа", което касае целия текст на закона по т. 1.
Има предложение на господин Манов за нови точки в § 1, което е оттеглено, не е подкрепено от комисията.
Има предложение на народния представител Светослав Лучников за Допълнителна разпоредба, нова т. 41 към § 1:
"41. Изгоряеми изкопаеми горива са всички твърди или течни горива от естествен произход, преработени и доставени при крайния потребител."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 1 от Допълнителната разпоредба, със следната редакция:
"§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Пренос" е транспортирането на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ съответно по преносната електроенергийна мрежа, топлопреносните мрежи и газопреносната мрежа.
2. "Разпределение" е транспортирането на електрическа и топлинна енергия и на природен газ по съответните разпределителни мрежи с оглед доставка до потребителите.
3. "Електропреносна мрежа" е съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби с високо напрежение, която служи за пренос на електрическа енергия с цел доставка на разпределителните предприятия и на потребителите.
4. "Електроразпределителна мрежа" е съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно и ниско напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия с цел доставка на потребителите.
5. "Топлопреносна мрежа" е съвкупност от топлопроводи и технологични съоръжения, разположени между границите на собственост на топлопреносното предприятие с топлоизточника и/или потребителите.
6. "Газопреносна мрежа" е мрежа от магистрални газопроводи и съоръженията към тях за пренос на природен газ до газоразпределителни станции, която е различна от добивна газопроводна мрежа.
7. "Газоразпределителна мрежа" е мрежа от газопроводи и съоръжения към тях за доставка на природен газ до съответните потребители.
8. "Спомагателни мрежи" са управляващите, регулиращите, защитните, комуникационните и информационните мрежи, необходими за ефективно функциониране на преносните и разпределителните мрежи.

9. "Електроснабдяване" е съвкупност от дейностите по производство, пренос и разпределение на електрическа енергия.
10. "Производител" е енергийно предприятие, което произвежда електрическа и/или топлинна енергия.
11. "Независим производител" е производител, който не осъществява пренос на електрическа и/или топлинна енергия и продава част или цялата произвеждана енергия на преносно или разпределително предприятие.
12. "Производител за собствено потребление" е независим производител, който произвежда електрическа енергия и/или топлинна енергия предимно за собствена употреба.
13. "Потребител" е физическо или юридическо лице, което получава електрическа и топлинна енергия или природен газ от енергийно предприятие и ги използва за собствени нужди."
Тук, в доклада, се предлага едно допълнително изречение от комисията, което не е разглеждано на заседание - предложение на вносителя за едно допълнително изречение към т. 13: "А по смисъла на чл. 111, ал. 5 потребители са и лица, които са направили пълен отказ от ползване на топлинна енергия".
"14. "Самостоятелен потребител" е потребител на топлинна енергия в сгради, които не са етажна собственост.
15. "Привилегирован потребител" е потребител, който отговаря на определени условия, определени от Министерски съвет.
16. "Енергийно предприятие" е юридическо лице, което осъществява една или повече дейности по производството, преобразуването, преноса, съхраняването и разпределението на електрическата, топлинната енергия или природния газ на основата на издадена лицензия по чл. 39, с цел продажба.
17. "Енергиен обект" е обект, в който или посредством който се извършва производство на електрическа и/или топлинна енергия, добив или съхранение на природен газ, пренос, както и преобразуване на параметрите или вида на електрическа, топлинна енергия и природен газ, разпределение на електрическа, топлинна енергия или природен газ, без сградните инсталации на потребителите.
18. "Пряк електропровод" е електропровод, който свързва директно независим производител с потребител.
19. "Пряк газопровод" е газопровод, който свързва директно предприятието за добив на газ с потребител.
20. "Хранилище за природен газ" е съоръжение, използвано за складиране на природен газ и притежавано и/или експлоатирано от предприятие за природен газ, изключвайки частта, използвана за експлоатационни операции.
21. "Дългосрочно планиране" е планирането на нуждата от инвестиции в мощности за производство, пренос и разпределение на дългосрочна основа с оглед задоволяване на търсенето на електрическа, топлинна енергия и природен газ в страната и осигуряване доставките за потребителите.
22. "Прогнозна едногодишна консумация" е средното количество топлинна енергия, което сградата е ползвала през предходен тригодишен период или определено по проектни данни.
23. "Разпределители на разход на топлинна енергия за отопление" са уреди, които не измерват топлинната енергия във физически мерни единици, а само в така наречените потребителски стойности (деления или редове от числа).
24. "Газоразпределителна станция" е крайният обект на транспортирането на природния газ с високо налягане.
25. "Газоизмерителна станция" е инсталация, съоръжена със средства за търговско измерване на количествата природен газ по сключени договори за продажба, в която става прехвърлянето на собствеността на природния газ от продавача на купувача.
26. "Абонатна станция" е уредба, чрез която се осъществява подаването, измерването, преобразуването и регулирането на топлинната енергия от топлопреносната мрежа към потребителите.
27. "Електрическа уредба" е съвкупност от електрически проводи, машини и апарати, предназначени за пренасяне, преобразуване и разпределение на електрическа енергия.
28. "Средства за търговско измерване" са средствата за измерване, вписани в държавния регистър на одобрените в страната средства за измерване, които се използват при продажбата на електрическа, топлинна енергия или природен газ.
29. "Вертикално интегрирано предприятие" е енергийно предприятие, което осъществява повече от една от дейностите:
а) производство, пренос и разпределение на електрическа енергия;
б) производство и пренос на топлинна енергия;
в) добив, пренос, разпределение и съхранение на природен газ.
30. "Хоризонтално интегрирано предприятие" е енергийно предприятие, което осъществява повече от една от дейностите по разпределение на електрическа енергия и/или природен газ и/или по пренос на топлинна енергия.
31. "Повторно" е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
32. "Топлоснабдителен агент" е физическо или юридическо лице, надлежно упълномощено от потребителите на топлинна енергия в сграда - етажна собственост, да осъществява в цялост отношенията им с топлопреносното предприятие.
33. "Енергийна ефективност" е степен на:
а) оползотворяване на горивата и енергията при преобразуването или употребата им в производство на продукция, стоки и услуги, или
б) запазване на полезната енергийна стойност на енергийните носители при добива, извличането, преобразуването, съхранението, производството, преноса и разпределението им, или
в) съхраняване полезността на изтощимите   енергийни източници и находища.
34. "Увеличаване на енергийната ефективност" е дейност за произвеждане на една и съща продукция, стока и/или услуга без намаляване на качеството или други характеристики, в това число условията на труд, при намален разход на енергия за същото произвеждане.
35. "Енергоемкост" е енергопотреблението за единица произведена продукция, стока или услуга.
36. "Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)" са източниците, използващи слънчевата, вятърната, водната и геотермалната енергия, енергията от растителна или животинска биомаса, в това число биогаз, енергията от индустриални и битови отпадъци, възобновяващи се без видимо изтощаване при използването им с определена мощност.
37. "Енергийна експертиза" е експертен анализ и оценка, основани на безспорни научни и опитни факти и методи за определяне на показателите за разход на енергийни носители.
38. "Енергийно обследване" е процес, основан на систематичен метод за определяне и остойностяване на енергийните потоци и разходи в промишлена или друга система на енергиен потребител.
39. "Услуги от общ икономически интерес" са дейностите, осъществявани възмездно по транспортирането и доставката на енергия и природен газ, независимо от териториалното разположение на потребителите.
40. "Всеобщо предлагана услуга" е транспортирането и доставката на енергия и природен газ с определено качество, регулирана цена и договорени други условия, която не може да бъде отказана по причини, непосочени в закона."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Иванов.
Моля, гласувайте предложението на господин Згурев по т. 24. 
Гласували 117 народни представители: за 17, против 38, въздържали се 62. 
Предложението на господин Згурев по т. 24 не се приема.

Поставям на гласуване второто предложение на господин Згурев по т. 33.
Гласували 119 народни представители: за 11, против 31, въздържали се 77.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на господин Светослав Лучников за нова т. 41.
Гласували 110 народни представители: за 18, против 36, въздържали се 56.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 1 и Допълнителна разпоредба така, както е предложено от комисията.
Гласували 127 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 12.
Параграф 1 е приет.

Съобщения за парламентарен контрол на 2 юни 1999 г.:
- Министър-председателят на Република България Иван Костов ще отговори на актуален въпрос от народния представител Велко Вълканов и на питане от народния представител Руси Статков;
- Заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Кирил Ерменков;
- Заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Веселин Методиев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Кънчо Марангозов и на две питания от народните представители Ахмед Юсеин и Евгени Димитров;
- Министърът на външните работи Надежда Михайлова ще отговори на актуален въпрос от народния представител Благовест Сендов;
- Министърът на финансите Муравей Радев ще отговори на питане от народния представител Стефан Нешев;
- Министърът на търговията и туризма Валентин Василев ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Михаил Миков и Хасан Адемов;
- Министърът на отбраната Георги Ананиев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Валентин Симов;
- Министърът на вътрешните работи Богомил Бонев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Татяна Дончева;
- Министърът на труда и социалната политика Иван Нейков ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Велко Вълканов и Иван Борисов и на питане от народния представител Емилия Масларова.
На основание чл. 79, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание министърът на земеделието, горите и аграрната реформа Венцислав Върбанов е поискал отлагане със 7 дни на отговора на питането от народния представител Панайот Ляков.
На основание чл. 76, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание поради отсъствието на народния представител Цветелин Кънчев се отлага отговорът на неговия актуален въпрос към министъра на вътрешните работи Богомил Бонев.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на промишлеността Александър Божков и министърът на здравеопазването Петър Бояджиев.
Поради неотложен служебен ангажимент в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на земеделието, горите и аграрната реформа Венцислав Върбанов.
Комисията по икономическата политика отлага насроченото за днес заседание.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 2 юли.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 15,05 ч.)


Председател:
			Йордан Соколов


Заместник-председатели:
					Иван Куртев

					Петя Шопова

Секретари:
		 Виктория Василева

		Ивалин Йосифов