Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1999-09-10

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателите Иван Куртев и Александър Джеров 

Секретари: Анелия Тошкова и Свилен Димитров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Днес рожден ден имат колегите Георги Пирински и Йордан Школагерски. Да им е честито, всичко най-хубаво им желаем!(Ръкопляскания.)
На основание чл. 39, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам точка от днешния дневен ред да бъде второ четене на законопроекта за виното и спиртните напитки.
Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 121 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 19.
Предложението е прието.

Пристъпваме към първа точка от днешния дневен ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ.
Има думата председателят на водещата комисия - Комисията по икономическата политика, господин Никола Николов да докладва законопроекта на второ четене.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Уважаеми господин председател! 
"Д О К Л А Д
на Комисията по икономическата политика за второ четене по законопроект за виното и спиртните напитки

"Закон за виното и спиртните напитки".
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на законопроекта така, както е предложено от вносителя.
Гласували 96 народни представители: за 95, против 1, въздържали се няма.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: 

"Глава I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за производството, получаването, преработката, търговията и контрола на вината, продуктите, получени от грозде и вино, и на спиртните напитки.
	(2) Законът има за цел да създаде условия за възстановяване и развитие на лозаро-винарския сектор, за повишаване качеството на вината, напитките и продуктите, произведени от грозде или вино, чрез въвеждане на система от мерки, регулиращи процесите на тяхното получаване, производство и търговия.
	(3) Министерският съвет приема национална стратегия за развитието на лозарството и винарството в страната."
Предложение на народния представител Лъчезар Тошев:
В чл. 1, ал. 1 и ал. 3 се изменят така:
	"(1) Този закон урежда условията и реда за производството в лозаро-винарския сектор, регулирането и контрола на развитието на лозарския потенциал, правилата за енологичните практики и обработки и транспортирането и предоставянето за консумация на продуктите, получени от преработка на грозде, на виното и на спиртните напитки.
.............
	(3) Министерският съвет приема национална стратегия за развитие и регулиране на лозарството и винарството в страната."
Комисията по икономическата политика не подкрепя това предложение.
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 1 някой желае ли да се изкаже? Няма.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Лъчезар Тошев.
Гласували 103 народни представители: за 6, против 41, въздържали се 56.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 1 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 119 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 4.
Член 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: 

"Глава втора
КАТЕГОРИИ, ВИДОВЕ, ТИПОВЕ ВИНА
Чл. 2. (1) Виното е продукт, получен изключително в резултат на пълна или частична алкохолна ферментация на смачкано или несмачкано прясно грозде или гроздова мъст от прясно грозде.
	(2) Вината се определят в категории, видове и типове.
Раздел I
КАТЕГОРИИ ВИНА

Чл. 3. Вината са две категории: трапезни и качествени от определен район.

Трапезни вина
Чл. 4. Трапезно е виното, което е произведено от грозде на разрешени или препоръчани сортове лози, има естествено алкохолно съдържание най-малко седем и половина обемни процента, действително алкохолно съдържание най-малко девет обемни процента, общо алкохолно съдържание не по-високо от петнадесет обемни процента и съдържа титруеми киселини, изразени като винена киселина, най-малко четири и половина грама на литър.
Чл. 5. (1) Регионално вино е трапезно вино, за което е допустимо използването на географско указание при означаването му, при условие, че виното е произведено от грозде на изрично определени по реда на наредбата по чл. 24, ал. 1 разрешени или препоръчани сортове лози и е получено в лозарския район, чието име носи виното.
	(2) Допуска се използването на географско указание за означаването на регионално вино, представляващо купаж от вина, произведени от грозде, произхождащо от различни лозарски райони, при условие, че 85 на сто от виното произхожда от лозарския район, чието име носи съответното регионално вино."
Комисията по икономическата политика подкрепя текстовете на вносителя за заглавието на глава втора и членове 2 до 5 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава втора, чл. 2, раздел I със заглавието и членове 3, 4 и 5, така както са предложени от вносителя.
Гласували 103 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на глава втора, чл. 2, заглавието на раздел I и членове 3, 4 и 5 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 6. Географското указание, използвано при означаването на регионално вино, трябва да бъде свързано с лозарския район, от които произхожда виното. Традиционно наименование може да бъде използвано като географско указание на определен лозарски район."
Предложение на народния представител Лъчезар Тошев - в чл. 6 се създава изречение трето:
"При означаването на регионални вина не могат да се използват географски указания и традиционни наименования, които са предвидени за обозначаване на качествени вина от определен район."
Комисията не подкрепя това предложение. Подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 6?
Моля, гласувайте предложението на народния представител Лъчезар Тошев, което не е прието от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 41, против 25, въздържали се 36.
Предложението не се приема.
За процедура има думата господин Благой Димитров.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Във връзка с разглеждания законопроект моля в залата да бъде поканена госпожа Юлияна Николова - заместник-министър на промишлеността. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Предложението е прието. Моля квесторите да поканят госпожа Юлияна Николова в залата.
Моля, гласувайте чл. 6, така както е предложен от вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2.
Член 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 7. Министерският съвет приема наредба за правилата и изискванията за производството на регионални вина."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 7, така както е предложен от вносителя.
Гласували 113 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 6.
Член 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Качествени вина от определен район
Чл. 8.	(1) Качествено вино от определен район е виното, произхождащо от точно определен лозарски район, микрорайон или масив, чието име служи за означаване на виното. Неговите качества или съществени характеристики се дължат основно или изключително на географската среда, която включва природни условия и производствени традиции и чиято преработка и получаване са извършени в определения район, микрорайон или масив, освен:
1. които се отнасят за традиционна технология на производство за определен период от време;
2. когато получаването на виното се извършва в район, съседен на района на получаване на гроздето.

(2) Изключения по ал. 1 се допускат с разрешение на министъра на промишлеността при наличие на условия, определени в наредбата по чл. 8, ал. 7.
(3) Географските наименования, използвани при означаването на качествените вина, се свързват с определения лозарски район, микрорайон или масив, от които произхождат. Традиционно наименование може да бъде признато като географско наименование на определен район, микрорайон или масив по начин и по ред, определени в наредбата по чл. 8, ал. 7.
(4) Имената на определените райони, микрорайони или масиви се използват при условията, определени в наредбата по чл. 8, ал. 7 за означаването на качествените вина от определен район.
(5) Районът, микрорайонът или масивът, чието име се използва за означаване на качествени вина от определен район, подлежи на задължително определяне и точно кадастрално очертаване от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, като се вземат предвид елементите, които оказват влияние върху качеството на вината, и особено климатът, изложението, съставът и свойствата на почвата и подпочвата.
(6) Специфичните условия, на които трябва да отговарят качествените вина от определен район, като се вземат предвид традиционните условия за производство, се определят от следните елементи:
1. предварително определен, кадастрално очертан производствен район, микрорайон или масив;
2. препоръчани сортове лози;
3. агротехнически мероприятия;
4. методи за винификация;
5. минимално естествено алкохолно съдържание;
6. добив на грозде от декар;
7. анализ и оценка на органолептичните характеристики.
(7) Министерският съвет приема наредба за условията, на които трябва да отговарят качествените вина от определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване."
Предложение на народния представител Лъчезар Тошев - в чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "микрорайон или масив" да отпаднат.
2. В ал. 2 думите "с разрешение на министъра на промишлеността" да отпаднат.
3. В ал. 3 думите "микрорайон или масив" да отпаднат.
4. В ал. 4 думите "микрорайони или масиви" да отпаднат.
5. В ал. 5 думите "микрорайонът или масивът" и думата "кадастрално" да отпаднат.
6. В ал. 6, т. 1 думата "кадастрално" се заменя с "и точно".
7. В ал. 6, т. 5 след думите "минимално естествено" се добавя "обемно".
8. В ал. 6 т. 7 се изменя така:
"7. физико-химичен анализ на виното и оценка на неговата органолептична характеристика."
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Лъчезар Тошев.
Гласували 99 народни представители: за 10, против 29, въздържали се 60.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 8 с неговото заглавие така, както е предложен от вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
Член 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 9. (1) Качествените вина от определен район могат да бъдат:
1. качествени вина с гарантирано наименование за произход;
2. качествени вина с гарантирано и контролирано наименование за произход.
(2) Качествените вина с гарантирано наименование за произход са вината, определени в чл. 8. Условията, на които те трябва да отговарят, се уреждат в наредбата по чл. 8, ал. 7.
(3) Качествените вина с гарантирано и контролирано наименование за произход са вината, определени в чл. 8, и които притежават установена известност. Условията, на които трябва да отговаря всяко вино с гарантирано и контролирано наименование за произход, се определят в наредбата по чл. 8, ал. 7.
(4) Наименованията за произход и географските указания могат да се използват за означаване на вината и лозаро-винарските продукти, които отговарят на условията, предвидени в нормативни актове."
Предложение на народния представител Лъчезар Тошев:
"В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 и в ал. 2 думите "гарантирано наименование за" се заменят с "определен".
2. В ал. 1, т. 2 думите "гарантирано и" да отпаднат.
3. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Качествени вина от точно определен и кадастрално очертан район, микрорайон или масив, които се отличават с оригинални свойства и характерни особености, обусловени изключително или предимно от специфичните природни условия и производствени традиции за съответния лозарски район, от който е било добито преработваното грозде, и които притежават или са добили установена известност с качествата си, могат да бъдат утвърдени като качествени вина с контролирано наименование за произход при ред и условия, определени в наредбата по чл. 8, ал. 7."
Комисията по икономическата политика не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 9 някой желае ли да се изкаже?
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС, от място): Оттеглям предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Предложението се оттегля. 
Моля, гласувайте чл. 9 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 111 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 8.
Член 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Има предложение по чл. 9а.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС, от място): Оттегля се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Оттеглено.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Раздел II
Видове вина
Чл. 10. Вината биват три вида: тихи, шумящи и специални.
Чл. 11. Тихи са вината, при които съдържанието на въглеродния диоксид не превишава 2 г/литър.
Чл. 12. (1) Шумящи са вината, които в резултат на първична или вторична алкохолна ферментация или чрез добавяне на въглероден диоксид се характеризират с отделяне на въглероден диоксид при отваряне на съда, в който се съхраняват. Шумящите вина биват: пенливи и искрящи.
	(2) Министерският съвет приема наредба, с която урежда правилата за производство на пенливи и искрящи вина и реда за използване на разрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки.
Чл. 13. (1) Специални вина са: ликьорните вина, ароматизираните вина и благородно сладките вина.
	(2) Министерският съвет приема наредба за разновидностите специални вина и правилата за тяхното производство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел II и членове от 10 до 13 включително така, както са предложени от вносителя.
Гласували 112 народни представители: за 111, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на раздел II и членове от 10 до 13 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Пенливи вина
Чл. 14. (1) Пенливите вина биват: естествено пенливи и пенливи - газирани.
	(2) Естествено пенливите вина са вина, получени в резултат на първична или вторична алкохолна ферментация на прясно грозде, на гроздова мъст, на вино, годно за производство на трапезно вино, на трапезно вино, на качествено вино от определен район и на вносно вино. Те се характеризират с отделянето на въглероден диоксид - резултат изключително от алкохолна ферментация, като налягането на въглеродния диоксид в затворени съдове при температура 20øС не може да бъде по-ниско от три бара.
	(3) Пенливите - газирани вина са винаги получени от трапезни вина. Те се характеризират при отварянето на бутилката с отделянето на въглероден диоксид - резултат изцяло или частично от добавянето на въглероден диоксид, като налягането му в затворени съдове при температура 20øС не може да бъде по-ниско от три бара.

	(4) При производството на пенливи вина е допустима употребата на захароза, винен дестилат, естествени ароматни и вкусови добавки и/или извлеци от тях при условията и по реда, определен с наредбата по чл. 12, ал. 2.
	(5) Пенливите вина могат да бъдат категоризирани като качествени вина от определен район при условията на наредбата по чл. 8, ал. 7.
	(6) Пенливи качествени вина от определен район не могат да се произвеждат от и с участието на вносни вина."
Предложение на народния представител Лъчезар Тошев:
В чл. 14, ал. 4 думата "захароза" се заличава и след думите "вкусови добавки" се добавя "концентрирана гроздова мъст".
Комисията по икономическата политика не подкрепя това предложение, подкрепя текста на вносителя.
По следващия текст има идентични предложения.
"Искрящи вина
Чл. 15.	(1) Искрящите вина биват естествено искрящи и искрящи - газирани.
	(2) Естествено искрящи вина са вината, получени от трапезни вина, от качествени вина от определен район или от продукти, годни да дадат трапезни или качествени вина от определен район, имащи естествено алкохолно съдържание не по-ниско от 7 обемни процента и действително алкохолно съдържание не по-ниско от 9 обемни процента, като налягането на въглеродния диоксид в затворени съдове при температура 20оС не е по-ниско от 1 бар и не е по-високо от 2,5 бара.
	(3) Искрящи - газирани вина, са вината, получени от трапезни вина, от качествени вина от определен район или от продукти, годни да дадат трапезни или качествени вина от определен район, имащи естествено алкохолно съдържание не по-ниско от 7 обемни процента и действително алкохолно съдържание не по-ниско от 9 обемни процента, като налягането на въглеродния диоксид - резултат от неговото пълно или частично прибавяне, в затворени съдове и при температура 20оС не е по-ниско от 1 бар и не е по-високо от 2,5 бара.
	(4) При производството на искрящи вина е допустима употребата на захароза, винен дестилат, естествени ароматни и вкусови добавки и/или извлеци от тях при условията и по реда, определен с наредбата по чл. 12, ал. 2."
Предложение на народния представител Лъчезар Тошев:
В чл. 15, ал. 4 думата "захароза" се заличава и след думите "вкусови добавки" се добавя "концентрирана гроздова мъст".
Комисията по икономическата политика не приема това предложение, подкрепя текста на вносителя.
"Ликьорни вина
Чл. 16.	(1) Ликьорни са вината, получени от прясна или частично ферментирала гроздова каша или гроздова мъст, или вина, или комбинация от тях с добавка на етилов алкохол от земеделски произход или винен дестилат.
	(2) Ликьорните вина имат действително алкохолно съдържание, равно или по-високо от 15 обемни процента, но не превишаващо 22 обемни процента, и общо алкохолно съдържание не по-ниско от 17,5 обемни процента, с изключение на някои качествени ликьорни вина от определени райони, посочени в наредбата по чл. 8, ал. 7.
	(3) Ликьорните вина могат да бъдат категоризирани като качествени вина от определен район при условията и по реда на наредбата по чл. 8, ал. 7.
Ароматизирани вина
Чл. 17.	(1) Ароматизирани вина са вината, чиито органолептичен характер е оформен чрез ароматизиране с естествени ароматизиращи вещества и/или с естествени ароматизиращи композиции, и/или с билки и подправки, включително извлеци от тях, и/или с вкусови продукти, и/или с комбинации от тях.
	(2) Ароматизираните вина имат действително алкохолно съдържание, равно или по-високо от 14,5 обемни процента, непревишаващо 22 обемни процента, и общо алкохолно съдържание, равно или по-високо от 17,5 обемни процента.
	(3) Ароматизирано вино може да бъде означено с наименованието "пелин", ако е произведено в България по специална технология. В билковата смес, използвана при производството на "пелин", делът на билките от рода "пелин" е не по-малък от 20 % тегловно. Действителното алкохолно съдържание на вино с наименование "пелин" може да бъде по-ниско от 14,5 обемни процента.
	(4) Към ароматизираните вина се допуска добавянето на въглероден диоксид.
	(5) Ароматизираните вина се приготвят от вино и/или прясно спиртована гроздова мъст или вина с добавка на етилов алкохол от земеделски произход и подслаждащи средства.
	(6) Като подслаждащи средства по ал. 5 могат да се използват полубяла и бяла захар, рафинирана бяла захар, декскроза, фруктоза, сироп от гликоза, течна захар, сироп от инвертирана захар, ректифицирана концентрирана гроздова мъст, карамелизирана захар, мед, захар от рожкови, както и всички други естествени захаросъдържащи субстанции, които имат аналогичен ефект на горните продукти."
Има предложение на народния представител Лъчезар Тошев, което е оттеглено.
"Благородно сладки вина
Чл. 18.	(1) Благородно сладки вина са вината, чиято изходна суровина е най-малко 85 на сто добре узряло завехнало грозде или нападнато от благородна плесен Botrytis Сinerea, получени от гроздова мъст с начално минимално естествено захарно съдържание 212 грама на литър, като ферментацията е спряна чрез добавянето на етилов алкохол, винен дестилат или други разрешени енологични практики.
	(2) Със специфичното традиционно означение "благородно сладко вино" се означават качествени вина от определен район, произведени при условията и по реда на наредбата по чл. 8, ал. 7."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за членове от 14 до 18 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По тези текстове и по предложенията на народния представител Лъчезар Тошев има думата господин Лъчезар Тошев. Той има предложения по чл. 14 и чл. 15.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Благодаря, господин председател. С Ваше разрешение ще говоря и по двете предложения, тъй като те в крайна сметка са абсолютно идентични.
Моето предложение е да не се допуска добавяне на захароза в процеса на ферментация на виното, тъй като захарозата е вещество, при чиято ферментация се предизвикват след това неблагоприятните така наречени абстинентни явления при употребата на виното в консуматорите.
Така че смятам, че законът трябва да изключи използването на дизахариди, като захарозата, а да се концентрира, или да се повишава градусът с участието на монозахариди, като глюкоза, фруктоза или други, както и с естествено концентрираната гроздова мъст, което е едно от моите предложения. По този начин ние бихме защитили интересите не само на винопроизводителите, за които е най-лесно да сложат захароза, но също така и на консуматорите, които желаят да нямат неприятни усещания след консумация на вино, когато е добавена захароза при ферментацията.
Причината да оттегля другото си предложение за ароматизираните и за ликьорните вина е, че там захарозата се добавя след като е завършила ферментацията.
И в двете предложения, които предлагам, в крайна сметка смятам, че няма нищо лошо. В резултат на такива мерки бихме подобрили качеството на виното и бихме позволили да няма увреждане на здравето на консуматорите, включително и на зрението на някои хора, тъй като при ферментацията на захароза могат да се отделят вещества, които да увреждат и зрението в известна степен.
Ето защо предлагам думата "захароза" да отпадне там, където се предлага тя да бъде добавена при ферментационния процес на виното. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Тошев.
Друг желае ли да се изкаже?
Има думата господин Николов.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Искам да отправя реплика. Това е единствената позната практика за подсилване на гроздовата мъст, когато трябва да се получи качествено вино, и е единствената европейска практика - да се добавя захар. Няма друга просто.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За дуплика - господин Лъчезар Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Благодаря, господин председателю.
Аз не съм съгласен с председателя на Комисията по икономическата политика, тъй като и в самия закон са посочени другите начини за повишаване на градуса на виното, между които има и два, които са добре популярни и в България. Единият е сгъстяването на гроздовата мъст. Старите начини са чрез загряване и добавяне след това на сгъстената течност в първоначалната смес. А другият начин е описан при благородно сладките вина - чрез добре узряло, завехнало грозде. Това е другият начин, който се използва в Мелник например. А има и други начини, които са описани в самия закон. Аз предлагам един от начините за повишаване да отпадне и това е добавянето на дизахарит, като захарозата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Имате думата, господин Николов.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Аз специално подчертавам какво казах. Казах, че е добавка за качествени вина. Значи захарта е неутрална по вкус и не влошава качеството на виното. Затова добавката за качествените вина е само захар и това е практиката в Европейския съюз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложенията на народния представител Лъчезар Тошев, те са аналогични, за чл. 14, ал. 4 и чл. 15, ал. 4.
Гласували 115 народни представители: за 37, против 11, въздържали се 67.
Предложенията не се приемат.
Моля, гласувайте членове 14 до 18 включително, както са предложени от вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 6.
Членове 14 до 18 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: 

"Раздел III
Типове вина
Чл. 19. Типът на вината се определя от съдържанието на остатъчна захар.

Захарно съдържание на тихите вина
Чл. 20. Тихите вина биват:
1. сухи - със захарно съдържание до 4 г на литър; допуска се захарното съдържание да бъде до 9 г на литър, при условие че то не надвишава съдържанието на титруеми киселини във виното с  2 г на литър;
2. полусухи - със захарно съдържание от 4 до 12 г на литър; допуска се захарното съдържание да бъде до 18 г на литър, при условие че съдържанието на титруеми киселини, изразено в грамове на литър, събрано с числото 10, не надвишава захарното съдържание на виното;
3. полусладки - със захарно съдържание от 12 до 45 г на литър;
4. сладки - със захарно съдържание над 45 г на литър."
Има предложение на народния представител Лъчезар Тошев - в чл. 20, т. 1, 2, 3 и 4 думите "със захарно съдържание" се заменят със "с естествено захарно съдържание".
Комисията не подкрепя това предложение.

"Захарно съдържание на пенливите и искрящите вина
Чл. 21. (1) Пенливите и искрящите вина биват:
1. екстра брют - със съдържание на захар до 6 г на литър;
2. брют - със съдържание на захар под 15 г на литър;
3. екстра сухи - със съдържание на захар от 12 до 20 г на литър;
4. сухи - със съдържание на захар от 17 до 35 г на литър;
5. полусухи - със съдържание на захар от 33 до 50 г на литър;
6. сладки - със съдържание на остатъчната захар над 50 г на литър.
	  (2) При положение че съдържанието на остатъчната захар във виното позволява използването на две от определенията за типове вина по ал. 1, производителят или вносителят може да използва само едно по свой избор."
Предложение на народния представител Лъчезар Тошев - думата "захар" се заменя с "гроздова захар".
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за чл. 19, 20  и 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 19 до 21 включително има думата господин Лъчезар Тошев - вносител на предложенията.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Господин председателю, за да улесня гласуването, бих искал да заявя, че оттеглям всички предложения, които съм направил и които не са подкрепени от комисията, с изключение на тези, които са подкрепени, и няма да ги защитавам, ако са подкрепени. Очевидно е, че народните представители не желаят да се борят с главоболието на консуматорите на вино и това ще позволи производството на аспирин да се развива успешно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Тошев.
Моля, гласувайте членове 19 до 21 включително, както са предложени от вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 91, против 1, въздържали се 2.
Членове 19 до 21 включително са приети.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: 

"Глава трета
РЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ
ПОТЕНЦИАЛ

Декларация на реколтата, декларация на стоковата
наличност, начало на гроздоберна кампания".

Комисията по икономическата политика предлага заместващ текст на чл. 22:
"Чл. 22. (1) Всяка година производителите на грозде, което е предназначено за производство на вино и гроздова мъст декларират в регионалните земеделски служби произведените количества грозде от последната реколта.
              (2) Лицата, извършващи производство и търговия на едро на гроздова мъст и вино, задължително декларират съхраняваните от тях количества мъст и вино от последната и предходните реколти. Внесените в Република България вина и гроздова мъст подлежат на деклариране от техните получатели. Декларирането се извършва пред Изпълнителната агенция по лозата и виното към министъра на земеделието, горите и аграрната реформа.
              (3) Декларациите по ал. 1 и 2 се попълват ежегодно най-късно до 31 декември. Съдържанието на декларациите, редът и срокът за тяхното подаване се определят с наредбата по чл. 40, ал. 8.
              (4) Началото на гроздоберната кампания се обявява ежегодно, поотделно за всяка община, а по необходимост и по отделни сортове грозде - със заповед на кмета на общината по предложение на регионалната лозаро-винарска камара."

"Правна уредба на засаждането, презасаждането,
присаждането и изкореняването на лозята
Чл. 23. Министерският съвет определя условията и реда за класифицирането на лозарските терени по категории и тяхното кадастрално очертаване, засаждането на нови лозя, презасаждането, присаждането и изкореняването на съществуващи лозя.

Класифициране на винените сортове лози
Чл. 24. (1) Разрешени за отглеждане са винените сортове лози, които са класифицирани като: препоръчани, разрешени и временно разрешени. Министерският съвет урежда с наредба правилата за класифициране на винените сортове лози и за класифициране на сортовете лози.
             (2) Класифицирането на винените сортове лози се извършва на базата на лозарски район.
             (3) На територията на страната се разрешава засаждането, презасаждането и присаждането само на препоръчани, разрешени и временно разрешени сортове лози. За експериментални цели, за научни изследвания, при извършване на селекционна работа и при производство на вегетативен размножителен материал, предназначен за износ с разрешение на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа се допуска засаждане, презасаждане и присаждане и на други сортове лози.
             (4) Прясното грозде, гроздовата мъст, частично ферментиралата гроздова мъст, младите вина в процес на ферментация и вината, получени от грозде на некласифицирани по реда на ал. 1 сортове лози, могат да бъдат използвани единствено за производство на дестилат, за получаване на оцет и за семейна консумация на производителя.

Производство на екологично грозде и контрол
Чл. 25. Условията за производство на екологично грозде и на вино, получено от екологично грозде, използването на термина "екологично" при етикетирането, в търговските книжа и документи, при опаковането и рекламата на продуктите, както и техният контрол, се уреждат с наредба на Министерския съвет за условията за производството, означаването, търговското представяне и контрола на непреработени и преработени екологични земеделски продукти."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието на глава трета и членове от 22 до 25 включително някой желае ли да се изкаже? Не.
Моля, гласувайте заглавието на глава трета, чл. 22 така, както е предложен от комисията и членове 23, 24 и 25 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава трета и членове от 22 до 25 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: 

"Глава четвърта
ПРАВИЛА ОТНОСНО ЕНОЛОГИЧНИТЕ
ПРАКТИКИ И ОБРАБОТКИ

Раздел I
Общи положения

Разрешени енологични практики
Чл. 26. (1) За получаването на гроздова мъст, частично ферментирала гроздова мъст, частично ферментирала гроздова каша, прясно спиртована гроздова мъст, концентрирана гроздова мъст, ректифицирана гроздова мъст, вина, млади вина в процес на ферментация, вино, годно за производство на трапезно вино, шумящи вина и специални вина, могат да се използват само разрешени енологични практики и обработки. Министерският съвет приема наредба за разрешените енологични практики, обработки и за контрола на тяхното извършване.
	  (2) При определени условия и ред, определени в наредбата по ал. 1, може да се забрани прилагането на някои енологични практики и обработки, както и в резултат на технологичен прогрес и световния опит да се включат нови или да се променят установените стойностни граници на приетите енологични практики и обработки.
	  (3) Не се разрешава разреждането и добавката на вода в посочените по ал. 1 продукти.
            (4) Не се разрешава купажирането на трапезни вина помежду им, на качествени вина от определен район помежду им, на вносни вина помежду им, на трапезно вино с вино, годно за производството на трапезно вино, ако един от продуктите не отговаря на изискванията на този закон или на наредбата по ал. 1.
            (5) Не се разрешава купажирането на гроздова мъст или трапезно вино, при производството на които са използвани разрешени енологични практики с гроздова мъст или трапезно вино, при получаването на които са използвани неразрешени енологични практики и обработки.
            (6) Не се разрешава понижаване на съдържанието на серния диоксид и на сулфатите с химически средства.
            (7) Не се разрешава производството на гроздова мъст и вино от стафиди и от концентрирана гроздова мъст.
Чл. 27. Министърът на промишлеността съвместно с министъра на здравеопазването може да разреши за експериментални цели използването и на други енологични практики и обработки, различни от установените с наредбата по чл. 26, ал. 1, при условие че срокът на използването им не е по-дълъг от 3 години, количествата за експериментални цели за всеки отделен експеримент не надвишават 200 хил. л годишно и тези количества не са предназначени за износ."
Има оттеглено предложение на Лъчезар Тошев по този член.

"Раздел II
Обогатяване на лозаро-винарските продукти

Повишаване и намаляване на естественото
алкохолно съдържание
Чл. 28. (1) Повишаването на естественото алкохолно съдържание:
1. на прясното грозде, частично ферментиралата гроздова мъст и на младото вино в процес на ферментация може да се извърши само чрез добавянето на захароза, концентрирана гроздова мъст или концентрирана ректифицирана гроздова мъст;
2. на гроздовата мъст може да се извърши чрез добавянето на захароза, концентрирана гроздова мъст, ректифицирана гроздова мъст или чрез частична концентрация;
3. на виното, годно за производството на трапезно вино и на трапезното вино може да се извърши чрез частична концентрация със студ.
	 (2) Условията и редът за употреба за захароза, концентрирана гроздова мъст и ректифицирана гроздова мъст за повишаване на естественото обемно алкохолно съдържание на гроздето, на гроздовата мъст, на частично ферментиралата гроздова мъст и на младото вино в процес на ферментация, подслаждането на трапезните вина и на вносните вина, както и контролът по извършването на тези манипулации се уреждат с наредбата по чл. 26, ал. 1."
Има оттеглено предложение на народния представител Лъчезар Тошев.

"Повишаване и намаляване на киселинното съдържание

Чл. 29. (1) Може да се повишава и намалява киселинното съдърание на прясното грозде, гроздовата мъст, частично ферментиралата гроздова мъст, младото вино в процес на ферментация и на виното.
	(2) Повишаването на киселинното съдържние на прясното грозде, гроздовата мъст, частично ферментиралата гроздова мъст и на младото вино в процес на ферментация може да се извърши максимално до 1,5 грама на литър, изразено като винена киселина, а на виното - максимално до 2,5 грама на литър, изразено като винена киселина.
	(3) Намаляването на киселинното съдържание на вината може да се извърши максимално до 1 грам на литър, изразено като винена киселина.
Повишаване и намаляване на естественото захарно съдържание и на киселинното съдържание

Чл. 30. Не се разрешава повишаване на киселинното съдържание и повишаване на захарното съдържание, както и повишаването и намаляването на киселинното съдържание на един и същи продукт, освен при неблагоприятни природно-климатични условия и с разрешение на министъра на промишлеността при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 26, ал. 1."
Има оттеглено предложение на народния представител Лъчезар Тошев.	
Условия за подслаждане и концентрация на вината
Чл. 31. (1)  Не се разрешава подслаждането на трапезните вина, когато прясното грозде, гроздовата мъст, частично ферментиралата гроздова мъст, младото вино в процес на ферментация, виното, годно за производство на трапезно вино, или самото трапезно вино са били обект на една от манипулациите, посочени в чл. 28.
	(2) Разрешава се подслаждането на трапезните вина при условие, че продуктите по ал. 1 не са били обект на някоя от манипулациите, посочени в чл. 28, и подслаждането се извършва с помощта на концентрирана гроздова мъст, на концентрирана ректифицирана гроздова мъст или на гроздова мъст и при условие, че общото алкохолно съдържание на виното не е било увеличено с повече от два обемни процента.

Режим на манипулациите
Чл. 32. (1) Разрешава се всяка от манипулациите, посочени в членове 28-31, с изключение на повишаването и намаляването на киселинното съдържание на вината, да се извършва само веднъж по време на преработката на гроздето, гроздовата мъст, частично ферментиралата гроздова мъст, младото вино в процес на ферментация във вино, годно за производство на трапезно вино, в трапезно вино или в друга лозаро-винарска напитка, която е различна от пенливо и пенливо-газирано вино и е предназначена за пряка консумация.
	(2) Условията по ал. 1 се отнасят и за манипулациите по повишаването и намаляването на киселинното съдържание и концентрацията на вината, годни за производството на трапезни вина.
	(3) Повишаването и намаляването на киселинното съдържание на вината се извършва само в мястото на получаване на виното.
	(4) Разрешава се концентрирането чрез студ, както и повишаването и намаляването на киселинното съдържание на вината да се извършват през цялата година.
	(5) Манипулациите, предвидени в членове 28-31, подлежат на деклариране най-малко 24 часа преди осъществяването им пред регионалните земеделски служби. Лицата - производители, преработватели, бутилировчици и търговци, регистрирани или лицензирани по смисъла на този закон, вписват редовно в дневници за входните и изходните суровини и продукти наличните количества захар, концентрирана гроздова мъст и ректифицирана гроздова мъст.

Условия за добавяне на етилов алкохол със земеделски произход, винен спирт и винен дестилат
Чл. 33. (1) Не се разрешава добавянето на етилов алкохол от земеделски произход, винен спирт и винен дестилат във виното и продуктите от вино, освен в случаите на производство на спиртована гроздова мъст (мистел), ликьорни вина, ароматизирани вина, благородно сладки вина и вермути.
	(2) Министерският съвет по предложение на министъра на промишлеността може по изключение да разреши добавянето на етилов алкохол, винен спирт и винен дестилат във виното и продуктите от грозде и вино при условията и по реда на наредбата по чл. 26, ал. 1.

Раздел III
Анализи
Чл. 34. (1) Физико-химичен и микробиологичен анализ на вината, спиртните напитки и напитките и продуктите от грозде и вино се извършват от акредитирани лаборатории.
	(2) Органолептичен анализ и оценка на вината, ракиите и виненото бренди се извършват от регионални дегустационни комисии към районните лозаро-винарски камари и Централна арбитражна дегустационна комисия към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа. Устройството и дейността на дегустационните комисии се определят с правилник, издаден от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа и министъра на промишлеността.
	(3) Органолептичен анализ и оценка се извършват само на проби, придружени от анализно свидетелство, издадено от акредитирани по ал. 1 лаборатории.
	(4) Министърът на промишлеността издава наредба за вземането на проби и методите за анализ за установяване на състава на продуктите - предмет на този закон."
Има оттеглено предложение от народния представител Лъчезар Тошев.
Комисията подкрепя текстовете на членовете в глава четвърта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По цялата глава четвърта има думата заместник-председателят господин Благовест Сендов.
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, имам едно чисто редакционно предложение. Член 30 се отнася за повишаване и намаляване на естественото захарно съдържание и на киселинното съдържание и се казва, че "не се разрешава повишаване на киселинното съдържание и повишаване на захарното съдържание" и т.н. Преди това сме говорили, че се разрешава повишаване и намаляване на киселинното съдържание. Смятам, че тук се има предвид, че не се разрешава едновременно да се извършват тези действия върху един и същ продукт. 
Така че предлагам текстът да стане "не се разрешава едновременно повишаване на киселинното съдържание и т.н. на един и същи продукт", ако смятате, че съм прав.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата госпожа Юлияна Николова, заместник-министър на промишлеността.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЮЛИЯНА НИКОЛОВА: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Съгласна съм, че текстът е доста подробен. Но не мога да приема "едновременно", защото едновременно значи, че по едно и също време се повишава захарното съдържание и се повишава и намалява киселинното съдържание. Тези операции обаче могат да бъдат разделни във времето. Просто върху един и същи продукт не се разрешава прилагането на тези операции. Върху един и същи продукт не може да бъде и повишавано, и намалявано киселинното съдържание.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Става въпрос не едновременно по време, а че върху един и същи продукт не може и едното, и другото.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЮЛИЯНА НИКОЛОВА: То така е записано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Николова.
Моля, гласувайте заглавието на глава четвърта, заглавията на разделите в тази глава, членове 26 до 34 включително с техните заглавия, както са предложени от вносителя.
Гласували 109 народни представители: за 108, против няма, въздържал се 1.
Цялата глава четвърта с членове 26 до 34 включително и със заглавията са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Глава пета - Спиртни напитки".
По чл. 35 има направено предложение от народния представител Лъчезар Тошев, което е прието.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 35. (1) Видовете спиртни напитки са: ром, уиски, зърнени спиртни напитки, винени спиртни напитки, бренди, спиртни напитки от гроздови джибри, спиртни напитки от плодови джибри, плодови спиртни напитки, спиртни напитки от стафиди, ябълкови и крушови спиртни напитки, спиртни напитки от синя тинтява, джин, анасонови спиртни напитки, битер, водка, ликьор, текила, арак, саке, ракия, мастика.
	(2) Спиртна напитка може да бъде означена като "ракия", ако е произведена в Република България.
	(3) Анасонова спиртна напитка може да бъде означена като "мастика", ако е произведена в Република България.
Чл. 36. Министерският съвет приема наредба за определенията на видовете спиртни напитки и правилата за тяхното производство, разрешените добавки и условията за използването им.
Чл. 37. За консумация се предлагат само безопасни спиртни напитки, които отговарят на изискванията на наредбата по чл. 36.
Чл. 38. (1) При производството на спиртни напитки е разрешено добавянето на питейна вода, евентуално дестилирана или деминерализирана при условие, че добавянето й не променя характера на продукта.
	(2) Етиловият алкохол, използван за разтварянето на оцветителите, ароматните вещества или другите разрешени добавки при производството на спиртни напитки, трябва да бъде със земеделски произход и предназначен за хранителни цели.Чл. 39.	(1) Наименованията на спиртните напитки по чл. 35 могат да се използват за тяхното означаване само ако напитките отговарят на изискванията на наредбата по чл. 36. Напитките, които не отговарят на определените изисквания, могат да бъдат предлагани на пазара и да носят означението "спиртна напитка", при условие че техният състав е предварително одобрен от министъра на здравеопазването, а технологията за производството им е одобрена от министъра на промишлеността.
	(2) Наименованията на спиртните напитки по чл. 35 могат да бъдат допълнени с географско указание, при условие че фазата на производството, при която спиртните напитки получават своите специфични или окончателни характеристики и свойства, се извършва в съответния географски район. 
	(3) Означаването и търговското представяне на спиртните напитки се урежда с наредбата по чл. 45.
	(4) Производителите представят в Министерството на промишлеността декларация за произведените, наличните и реализираните количества и асортимент спиртни напитки при условията и по реда на наредбата по чл. 40, ал. 8."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По глава пета някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте заглавието на глава пета, чл. 35 така, както е предложен от комисията, и чл. 36 до 39 включително, така както са предложени от вносителя.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма. 
Цялата глава пета, заглавието и членове от 35 до 39 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: 
"Глава шеста
Производство и търговия с вино и спиртни напитки
Раздел I
Регистриране и лицензиране
Чл. 40.	(1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната лозаро-винарска камара. Не подлежат на вписване в регистъра лицата, произвеждащи винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино за семейна консумация.
	(2) Производството на винено грозде за производство на качествено вино от определен район, производството на качествено вино от определен район, както и производството на гроздова ракия и винено бренди се осъществяват от лица, членове на районните лозаро-винарски камари.
	(3) Производството на спирт, дестилати и спиртни напитки може да се извършва само от лица, които имат лицензия за тази дейност, издадена от министъра на промишлеността.
	(4) Министърът на промишлеността издава лицензии за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки на лица, които отговарят на следните изисквания:
1. регистрирани са като търговци по смисъла на Търговския закон;
2. могат да осигурят условия за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки съгласно изискванията на чл. 37.
3. не са извършвали производство без лицензия;
4. не им е отнемана лицензията за производство на спиртни напитки;
5. не им е налагана административно-наказателна санкция по чл. 80 за период, определен с наредбата по ал. 8.
	(5) Складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на вино, продукти от грозде или вино, спирт, дестилати и спиртни напитки може да се извършва освен от лицата по ал. 1 и 3 и от лица, които са лицензирани от кмета на общината по местонахождението на обекта по реда на наредбата по ал. 8.
	(6) Търговия на дребно с вино и други продукти от грозде или вино и спиртни напитки може да се извършва в стационарни търговски обекти, вагон-ресторанти, кораби, самолети и други обекти от лица, които са лицензирани от кмета на общината по местонахождението на обекта или по месторегистрацията на превозното средство по реда на наредбата по ал. 8.
	(7) Производителите на вино, продукти от грозде или вино, спирт, дестилати и спиртни напитки са длъжни да водят дневници, в които вписват данните, позволяващи да се определи и контролира автентичността, произходът, категорията на стоките и извършените производствени манипулации. Изискванията за воденето на дневниците, както и подлежащите на вписване данни се определят с наредбата по ал. 8.
	(8) Министерският съвет приема наредба за условията за регистриране и лицензиране, заличаване от регистъра и отнемане на лицензиите, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху лицензираните лица и дейността им. 
Раздел II
Производство на вино и ракия за семейна консумация
Деклариране на продукцията за лично потребление
Чл. 41.	(1) Физическите лица, които произвеждат вино и ракия за семейна консумация, ги декларират по реда и начина, установени в Закона за акцизите.
	(2) Министърът на финансите при поискване предоставя на лозаро-винарските камари обобщени данни по ал. 1.
Раздел III
Превозване на вино, продукти от грозде или вино,
спирт, дестилати и спиртни напитки
Придружителни документи
Чл. 42.	(1) Вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки могат да се превозват на територията на Република България само с придружителен документ по образец, утвърден от министъра на финансите.
	(2) Документът по ал. 1 се изисква и при превозване на територията на страната на продуктите по ал. 1 от внос и при износ.
	(3) Придружителният документ се издава от изпращача, който носи отговорност за верността на съдържанието му.
	(4) При превоз на продукти по ал. 1 в съдове с обем над 60 литра копие от придружителния документ се изпраща в данъчната служба по месторегистрация на изпращача.
	(5) Всяка данъчна служба води регистър на придружителните документи.
	(6) Придружителен документ за продуктите по ал. 1 не се изисква:
1. при превоз на продукти за семейна консумация и при условие че общото количество не надвишава 30 литра;
2. при превоз на продукти, предназначени за научни изследвания, при условие че общото количество не надвишава 100 литра;
3. при превоз на мостри, при условие че общото количество не надвишава 30 литра;
4. при превоз на грозде или гроздова мъст от лозе на производителя до мястото на тяхната преработка, когато това разстояние е не повече от 60 км;
5. в други случаи, изрично уредени в наредбата по чл. 43.
Чл. 43.	(1) Придружителният документ трябва да съдържа и удостоверява следните данни: име, адрес и идентификационен код на изпращача; име, адрес и идентификационен код на получателя; номер на документа; дата на издаване на документа и дата на експедиция, в случай че последната е различна от датата на издаване на документа; описание на превозвания продукт съгласно изискванията на нормативните актове; количество на превозвания продукт; действително алкохолно съдържание за вино, спирт, дестилат, спиртни напитки; общо алкохолно съдържание - за млади вина в процес на ферментация и частично ферментирала гроздова мъст и захарно съдържание - за неферментирали продукти.
	(2) Оригиналните придружителни документи или техни копия се съхраняват от издателите на документите и от получателите на стоката и са на разположение на контролните органи за срок от две години.
	(3) Министерският съвет приема наредба за придружителните документи при превоз на местни и вносни вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки."
Комисията подкрепя текста на вносителя по цялата глава шеста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По глава шеста някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте заглавието на глава шеста и членове от 40 до 43 включително с техните заглавия, както и заглавията на разделите, така както са предложени от вносителя. 
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
Цялата глава шеста със заглавията и членове от 40 до 43 включително, са приети.
Почивка до 11,00 ч. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Заседанието продължава.
Новопостъпили питания в периода от 3 до 10 септември 1999 г.:
Питане от народната представителка госпожа Станка Величкова към Веселин Методиев - заместник министър-председател и министър на образованието и науката, относно държавната политика на министерството за обхвата на учениците от 1 до 12 клас за учебната 1999-2000 г. Следва да се отговори на 17 септември.
Питане от народния представител Руси Статков към Венцислав Върбанов - министър на земеделието, горите и аграрната реформа относно мерките на министерството във връзка с жалби на жители на село Сумер, област Монтана, по плана за земеразделяне. Следва да се отговори на 24 септември.
Има за връчване писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на образованието и науката Веселин Методиев на питане от народната представителка Станка Величкова.
Има и писмен отговор на министъра на вътрешните работи Богомил Бонев на актуален въпрос от народния представител Иван Костадинов Иванов.

Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Преминаваме към отговори на министър-председателя на Република България господин Иван Костов.
Има думата народната представителка Татяна Дончева да развие своя актуален въпрос относно инцидента със служителя от Съвета по сигурността Иво Цанев. Заповядайте.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин министър-председателю! Един от най-важните инструменти за Вашето управление - Съветът ви за сигурност, който вие си създадохте с концепцията за национална сигурност, един доста мъгляв орган, чиито функции и компетенции никъде не са нормативно уредени, но изпълнява изключително важна роля в държавата. Голямата част от неговите членове са табу за широката общественост, както са табу решенията, които той взема, както е табу начинът, по който обществото може да се информира за тези решения, а неговите решения са табу и за голяма част от вашите министри.
Аз се надявам, че Вие добре сте преценили хората, които да съберете там, на които да поверите изключително важната роля да имат достъпа до най-големите тайни на държавата. Но знаете, че в края на август в гр. Велико Търново стана инцидент, доста показателен за обществените ни нрави днес. 
През нощта се събират в един великотърновски бар "Юпитер" известен брой лица - нашият колега Камен Костадинов, който стои срещу мен, секретарят на вашия Съвет за сигурност Иво Цанев, група лица от Търново, от Варна, от Пловдив. Следващите няколко часа полицията в Търново се вдига на крак. Става ясно, че единият от присъстващите в бара бизнесменът Румен Янков е сериозно наранен по главата. Изтича само в два от големите вестници и в един от търновските какво всъщност е станало или поне една от версиите, а именно, че Иво Цанев е хвърлял чаша в лицето на Румен Янков, при което той е бил наранен. Излязоха в най-голям тираж и в едно доста голямо пространство подробности за скандала, като се твърдеше, че именно Иво Цанев е ударил с чаша Румен Янков. 
Много изненадващо, след като полицията доста се позабави и започна проверката на третия или четвъртия ден, без да виждам основателни причини за това, изведнъж този, който твърдеше, че е нападнат, започна да твърди, че в тъмното не бил много сигурен кой точно го е наранил. А другият, който твърдеше, че ще го съди за клевета, каза, че няма да го съди за клевета.
Знаете, че преди два дни прокуратурата на Велико Търново излезе със становище, че отказва да образува предварително производство. Понеже става дума за особено важен Ваш служител, съм задала този актуален въпрос: Вие извършихте ли проверка по този странен случай? Какви са нейните резултати? И имате ли данни за прояви несъвместими със служебното положение и на други служители от централната и изпълнителна власт?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата министър-председателят господин Иван Костов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, господин председателю! Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожице Дончева! Преди да пристъпа към отговора на въпроса, ще дам две уточнения. Вие очевидно не разполагате с информация за това как са уредени нормативно действията на Съвета по сигурността при Министерския съвет. Информирам Ви, че има постановления и че като народен представител Вие можете спокойно да се запознаете с него. Така че правилата на действие на съвета в никакъв случай не могат да бъдат наречени тайни. Ако прочетете това постановление, ще разберете, че там не се взимат никакви решения - второто нещо, което Вие твърдяхте, очевидно без основание. Съветът по сигурност не може да взима каквито и да било решения и да замества прерогативите на Министерския съвет.
Що се отнася до Вашия конкретен въпрос. Да, аз лично проверих случая. Поисках обяснение от господин Иво Цанев и проверих резултатите от полицейското разследване. Моят извод е същият, както и на прокуратурата на Велико Търново, че няма материали за образуване на случай, тоест това, което вестниците са изнесли, не се потвърждава от фактите и от дадените обяснения, които съм получил.
В този смисъл аз нямам данни за прояви за нарушаване на служебни задължения или за несъвместимо поведение на служител.
Ето защо аз не мога да предприема каквито и да било мерки и това е очевидно.
Разбира се, има един въпрос и аз ще кажа кой е въпросът, който мен ме вълнува и който аз продължавам да си поставям и да поставям пред господин Иво Цанев. Какво прави секретарят на Съвета за сигурност в 2,30 ч. в ресторант във Велико Търново?
Моята представа за един такъв служител е, че в 2,30 ч. секретар на Съвета по сигурността няма какво да прави по ресторантите. Но това е само въпрос на морал и това е въпрос между мен и него, а не е въпрос за парламентарния контрол. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър-председателя.
За реплика, ако желае, има думата госпожа Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин министър-председателю! Радвам се, че така разбирате морала. Радвам се, че сте стигнал до заключението, че в 2,30 ч. Иво Цанев е бил именно във Велико Търново в този бар, а не някъде другаде.
Предвид, че всички страни твърдят, че между тях се е водел разговор, разбирате, че е изключено лицата да не са били разпознати.
Също така вярвам, че ще вземете предвид, че "Фолксвагенът - Пасат", който незабавно е излетял от пред "Юпитер", кормуван от собственика му Иво Цанев, изключва припознаване.
Вярвам също така ще знаете, има свидетели, които независимо от всичко - от целия натиск, твърдят, че инцидентът е именно с Иво Цанев и също така предполагам, че ще искате да разгледате снимките, на които вашият секретар на Комисията по сигурност е присъствал със жени, известни под името "за широка обществена консумация". (Шум в залата.) 
Вярвам, че Вие знаете също така, че след като той беше директор на скандално приватизираната "Прима" - Полски Тръмбеш, председател на Съвета на директорите, за кратичкото време на политическата си кариера - защото това е момче под 30 г., след като беше ваш координатор - на СДС - за Хасково, Търново и Русе, получи възможност - вероятно от закуски - да си закупи този "Фолксваген - Пасат" - последен модел, закупи си апартаменти във Велико Търново и София, за които вярвам, че ще се съгласите, че с доходите на секретаря на Комисията по сигурност и дори с доходите на министър-председателя - официалните, по ведомост - не може да стане.
Прави впечатление, че Румен Янков е посочил и в жалбата си, и при издаването на медицинските всички тези факти. Но независимо от това е заведена преписка срещу неизвестен извършител.
Вие тук две години твърдите, че никой не може да осъди Злати Златев - Златистия, защото...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: ...свидетелите отказвали да го назоват. Кажете ми разликата между него и Вас. Защото аз не намирам разлика в методите. (Господин председателят изключва микрофоните, госпожа Дончева продължава да говори при изключени микрофони.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето свърши, госпожа Дончева, правя Ви бележка. Времето свърши. Приключвайте. (Госпожа Дончева продължава да говори при изключени микрофони.) 
Госпожа Дончева, правя Ви втори път бележка, ще Ви отстраня. (Госпожа Дончева продължава да говори при изключени микрофони.) 
Госпожа Дончева, отстранявам Ви за едно заседание. Напуснете заседанието.
Изтече времето. Един интелигентен човек трябва да се побира в това време, което той е гласувал.
Има думата министър-председателят господин Иван Костов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, господин председателю, уважаеми дами и господа, госпожице Дончева! Ще бъда съвсем кратък.
Ние сме свободни хора. Всеки може да ходи където си иска. Това, което казах за моя въпрос, си е наистина мой въпрос.
Вашето поведение обаче наистина е унизително. Да се занимавате с хората по този начин, така да интригантствате и да се държите от тази трибуна е под всякаква критика.
От тезата си, Вие сама разбирате като юрист - че не можете да извадите и да извлечете какъвто и да било аргумент за каквото и да е сериозно твърдение. Това Ви е пределно ясно.
Аз се учудвам как като професионалист и като народен представител можете да падате толкова ниско - да се занимавате с хората, да наричате момичетата по един или друг начин. Това е недопустимо. Защото, каквото повикало, такова се обадило. Същото ще Ви се случи и на Вас. Вие също сте госпожица. (Ръкопляскания от блока на СДС.) Така че бъдете внимателна. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър-председателя.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Искам думата за процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Вие сте отстранена и никаква процедура не можете да вземете.
Имат думата народните представителки Станка Величкова и Донка Дончева - да развият своя актуален въпрос към господин Веселин Методиев, заместник министър-председател и министър на образованието и науката, относно Наредба № 4 за общообразователния минимум и разпределение на учебното време. Има думата госпожа Дончева.
(Реплики от Демократичната левица, които не се разбират.) 
Не чувам нищо от място.
Реплики от блока на БСП: Как така се купуват апартаменти и коли с една заплата за нула време? 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Мен ли ме питате? Има си начин да ме питате, господин Стоилов. И по това не сте наясно. Аз не отговарям за колите на никого.
Има думата госпожа Дончева.
ДОНКА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми народни представители, уважаеми господин министър-председател, който напусна, уважаеми господа министри, уважаеми господин вицепремиер Методиев! Нашият актуален въпрос е свързан с активната подготовка за стартиране на образователната реформа, след като се приеха три закона в Народното събрание по този въпрос - Закона за изменение на Закона за народната просвета, Закона за професионалното образование и Закона за учебния план.
Това, че общественият интерес е сериозен, отдава много голямо значение на по-нататашната дейност на органите, които ще го прилагат, а и на нас като законодатели, които трябва да контролираме този процес.
Не отговарят на истината и твърденията, които няколко пъти развива господин Методиев, че действително в момента няма реформа в българското образование. Видите ли, там всичко е нормално, хармонизирано, там спокойно тече един обикновен учебен процес. Ние не сме съгласни с това, защото самият факт, че се наложи изменение и приемането на нови закони, говори за потребността от реформиране на българското образование. А това обяснява и сериозния обществен интерес. В тази трудна ситуация, в която нашето общество се намира, ангажиментите към образованието са много големи и в общините, и при самите родители.
Може ли в днешния ден да получим ние чрез "Държавен вестник" един от най-сериозните въпроси, който се третираше в Закона за народната просвета - приложението на рамковия план за учебния план, приложението във връзка с изпълнението на Закона за учебния план, където се приложиха сега в Наредба № 4, раздадена ни днес с "Държавен вестник", образователният минимум и разпределението на учебното време? Нали за да участват в септемврийските съвещания, директорите следваше да обсъдят със своите педагогически съвети конкретното виждане по тези въпроси за приложението на един специфичен за учебните заведения учебен план? За да участват в диалог с регионалния инспекторат, а по-късно да бъде потвърдено в одобряването на образеца това, което ще представлява във всяко едно училище този факт.
Натрупващото се изоставане е много сериозно, защото навлизаме във фаза на избори, чиито проблеми ще изтеглят на заден план грижата за образованието, където и да се намира.
С лекота господин министърът е прехвърлил отговорностите за грижите по прилагането и проучването на нормативната база в образованието, която сериозно закъсня, на своите представители в регионалните инспекторати, а те на свой ред - на директорите. Например, информирана съм, че на националното съвещание по професионално образование е предоставено правото на директорите да запознаят учителите с нормативните документи. Ние с госпожа Величкова питаме ще има ли съкращения на учители според новия учебен план от 9-ти клас, тъй като в съвременното информационно общество, когато всеки трябва да бъде информиран за промените, които стават, още повече в бързопроменящата се сфера на образованието, учителите трябва не само да ги познават, те трябваше да бъдат проучени, за да могат да ги прилагат и да работят по-нататък през учебната година, а и в следващия период.
Само една подробност ще спомена, че например тази година, първи курс в професионалните учебни заведения не бива да се третира като такъв, а го броим като 9-и клас и продължаваме по-нататък: 2-ри, 3-ти, 4-ти - за СПТУ-тата и 5-ти курс - съответно за техникумите. Дори учителите не знаят тази особеност, когато търсят разпределението на часовете в предоставената наредба, за която стана дума.

Ето защо ние имаме много сериозни притеснения, че във връзка със сериозната база, върху която трябваше да се работи, има изоставане, което ще се получи в резултат на невъзможността да се формират пълни нормативи заради намаления минимум на часове...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Госпожа Дончева, и Вашето време изтече. Задайте си въпроса.
ДОНКА ДОНЧЕВА: ... заради намалените часове по математика, по история и по други учебни предмети.
Ето защо провокираме отново министърът да отговори на обществения интерес на българското учителство ще има ли съкратени учители в резултат на прилагането на Наредба № 4?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дончева.
Има думата заместник министър-председателят и министър на образованието и науката господин Веселин Методиев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Величкова, уважаема госпожо Дончева! Ще прочета въпроса така, както беше зададен към мен писмено, и веднага ще му отговоря съвсем кратко. След това ще взема отношение и към това, което каза госпожа Дончева при излагането на въпроса.
Въпросът към мен е: "Уважаеми господин министър, моля да изясните във връзка с Приложение № 1 към Наредба № 4 ще се наложат ли съкращения на учители във връзка с разпределението на учебното време по учебни предмети".
Въпросът е насочен от професионален интерес за съдбата на българския учител. Моят отговор е кратък: не, няма да има. И мисля, че по този въпрос не трябва повече да спорим и да го превръщаме в обект дори на обществен интерес, защото само ще спекулираме с него.
Що се отнася до останалите неща, които каза госпожа Дончева, аз ще взема отношение по две от тях.
Първо, това, с което започна. Може, разбира се, да се спори по понятието реформа. Аз ще кажа какво разбирам, казвал съм го и друг път - и пред вас, и в комисията, и тук, в пленарна зала. Реформа означава когато изцяло се смени същността на работата. В нашето средно образование изцяло промяна на същността на дейността няма. Това, което правим като законопроекти, и това го знаят всички участници в Комисията по образование и наука, това са неща работени години наред, които ние сега систематизирахме. Това, че част от народните представители в момента не проявяват никакъв интерес, не означава, че ние не сме работили с депутатите от комисията изключително съвестно.
Искам да напомня, че по време на приемането на Закона за учебния план на първо четене имаше една голяма част, може би около 60 народни представители, които не бяха съгласни с неговите текстове на първо четене. И всички тези ваши предложения след това бяха отчетени по време на работата в комисията и законът беше приет на второ четене само с няколко гласа "въздържали се".
Именно в тази връзка отговарям на второто, което според мен е изключително важно, за да има спокойствие в навечерието на учебната година.
Неслучайно по Ваше предложение, мисля, че точно на вас, задаващите въпроса, отпадна въвеждането на образователния минимум за първи и пети клас и остана само за девети клас, за да може спокойно да реализираме въвеждането на матурите.
Така че учебните програми, с които е работило българското училище през учебната 1998-1999 г. за всички останали класове са съвсем актуални и съвсем е естествено да се започне учебната работа по тях. Което училище успее и бъде подготвено с решение на своя правистки колектив да въвежда и за други класове в рамките на втория срок, да кажем, на тази учебна година, ще бъде изключително добре и аз смятам, че много учителски колективи ще го направят, защото има интерес към това, защото те познават тези текстове от есента на миналата година.
Ето защо, завършвам с дълбоката си убеденост, че публикацията в "Държавен вестник", за която Вие говорите, излизането й, всичко това бяха срокове, за които ни задължаваше законът и ние ги спазихме, дори бих казал, че в рамките на 7 до 14 дни закъсняхме, но това беше по технически причини на отпечатването в "Държавен вестник". И ние всички го знаехме, когато приемахме закона в края на юли преди лятната ваканция. Не създава, с това завършвам, никакви затруднения в организацията на работата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Методиев.
За реплика от 2 минути имате думата, госпожо Дончева.
ДОНКА ДОНЧЕВА (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Въпросът беше провокиран точно от тази презумпция. Ние искаме да чуят категорично и да бъдат успокоени и българската общественост, и учителите, които ще работят при тези обстоятелства през учебната година. Тежи думата пред Народното събрание на министъра с цялата й отговорност, защото е казана и в името на традициите на българското образование - този плавен преход, за който говорих. Това е така и ние подкрепяме тази линия. Но все пак възникват ситуации, в които, трябва да ви кажа, господин министре, тази категорична Ваша позиция, че съкратен учител няма да има, ни тревожи. 
Един пример ще Ви кажа от вчерашния ден от София. Едно от училищата с предпрофесионална подготовка, то е свързано с наредбата, това са СОУ, които попадат под обхвата, защото имат ученици в девети клас, е извършило своя прием. Внезапно вчера се дават устни разпореждания да се преустанови и да бъде разтурена паралелката, която е събрана.
Какво ще стане с тези учители? Къде отиват учителите, които са свързани, например, след осми клас подготвителен, който трябва да бъде в девети клас. Там часовете по математика са намаляли от 4 на 2. Вие, впрочем Вашите чиновници, говорим тук за хипотези, които възникват, са дали указания да изучават в първия срок цялото учебно съдържание за осми клас, а във втория срок да изучат учебното съдържание за девети клас. Няма кой да компенсира съкратените часове, които ще дойдат от математиката, независимо че вие включвате задължително избираемата подготовка във формирането на норматива.
Нашата тревога е свързана с това, че вие, например, натоварвате професионалните учебни заведения с часове по психология, по музика, по изобразително изкуство. Там хората как да формират норматив? Откъде ще ги търсят?
А в първи курс в професионалните учебни заведения, в техникумите, липсват пет часа практическа подготовка. Там за целия учителски състав в цялата страна ще има глад. Или за една година трябва да ги пуснат в неплатен отпуск, защото догодина те ще имат професионална подготовка, но тази година просто учениците в първи курс, тъй като учебното съдържание се разтегна за пет години, няма да има норматив за голяма група учители в България. Това са всички професионални учебни заведения.
Така че аз разбирам, че Вие изпълнявате закона, но Ви призовавам: това е учебна година, която няма да може да бъде отложена. Аз се тревожа от онова, което днес и синдикатите казват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дончева. Времето изтече.
ДОНКА ДОНЧЕВА: ..., че учебната година на 15-и може да се открие само формално, а учениците да очакват своето разпределение на часовете много по-късно.
Затова, ако това, което казахте, тежи като отговорност пред Вас като министър, ще си позволим да проконтролираме през цялата година изпълнението на Вашите ангажименти по така нужните Ви закони, по които искате да Ви подкрепим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Госпожа Дончева, времето Ви изтече.
ДОНКА ДОНЧЕВА: Благодаря ви. На всички пожелавам успех през новата година като дейци в образованието, имам предвид нашите учители, на нас всички, като отговорни, като обществени хора, които трябва да дадат на младото поколение това, което трябва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За дуплика има думата заместник министър-председателят министър Веселин Методиев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Благодаря, господин председателю. Благодаря Ви, госпожо Дончева за това, което казахте.
Искам за останалата част от колегите и може би и за медиите, ако следят нашия дебат, само да кажа, че на практика увеличението на учебно време общо е от порядъка на над 900 учебни часа, поради това, че се въвежда дванадесетият клас.
Така че да говорим за съкращения на учители, просто не е редно.
Това, което Вие казахте и което искам да коментираме и нататък, и да го следим заедно, е въпросът за задължително избираемата подготовка. Защото наистина част от началниците на инспекторатите при разговори с директори, това и в София се е случвало, за което Вие казвате, аз съм информиран, говоря за това, че задължително избираемият предмет означава да си много добър учител, за да се поиска този предмет, и че този учител, който не умее да спечели децата, няма място в училище. Дори такава рядка реплика е имало. В София точно. 
ДОНКА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Трябва да предпазваме от субективизъм.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Значи трябва да правим така работата оттук нататък като контрол от наша страна, което ние можем да правим - аз като министър и вие като народни представители, че наистина тези добри принципи, за които се говори сега, в началото на годината, да бъдат реализирани.
Но понеже споменахте и синдикатите, точно от синдикална гледна точка, аз се запознах с интервюто на госпожа Такева днес във в. "Дума", и ще го коментирам с нея, все пак не е редно тук да го коментирам...
СТАНКА ВЕЛИЧКОВА (ДЛ, от място): А ние не сме се запознали.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Добре. Прочетете го. Хубаво е интервюто. Госпожа Такева е загрижен за образованието човек. Няма спор в това.
Но точно от синдикална гледна точка, тоест от гледна точка на щатните разписания, тя много добре знае, че няма никакви съкращения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Методиев.
Следващият актуален въпрос е отново от народните представители госпожа Станка Величкова и госпожа Донка Дончева към министър Веселин Методиев относно резултатите от приложение на инструкция № 3 на Министерство на образованието и науката за условията и реда за предоставяне на учебници на ученици от социално слаби семейства.
Заповядайте, госпожа Величкова.
СТАНКА ВЕЛИЧКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председателю, господин министър! Нашият актуален въпрос е действително за резултатите от приложението от инструкцията за предоставяне на учебници на социално слаби семейства, т.е. става дума за учениците от II до VIII клас.
Този въпрос е породен поради две причини.
Първата е свързана с нашето дълбоко несъгласие, че отменихте безплатните учебници от II до VIII клас - една придобивка за нашите ученици, която нито едно правителство в тези трудни години на преход не си позволи. Сега правителството погазва едно конституционно свое задължение и то същевременно погазва и поетия си ангажимент в собствената си правителствена програма.
Втората причина за нашия въпрос е самата инструкция. Ще се спра само на най-фрапиращите моменти.
Единият е, че ученици и родители, според нас, са унизени, защото бедният родител, заедно с бедното си дете, ще доказва чрез декларация, че са бедни.
Вторият момент е, че директорът с комисия от учители ще проверяват декларациите, за да регистрират бедността.
Третият е самата декларация, подадена от ученика. Във втора част - за материалното положение, се искат данни дори за нищожните парички от месечните добавки и помощи за деца. За съжаление най-куриозното е, че децата, ако посочат в декларацията неверни данни, ще носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. С други думи, едно дете от II, III или IV клас, т.е. малолетни, ще носят наказателна отговорност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Те не могат да носят наказателна отговорност.
СТАНКА ВЕЛИЧКОВА: Точно така, както се намесвате, господин председателю. Те не могат да носят такава наказателна отговорност, но в бр. 64 на "Държавен вестник", ако го отворите, ще видите, че точно това е написано - деклараторът, ученикът, ще носи наказателна отговорност, и родителят. 
Затова аз твърдя, че в 120-годишната история на българската ни държавност, съвременната българска държавност, при нито един политически режим, господин министърът отлично знае това, няма подобно нещо. Ето защо ние не доумяваме, и това е главната причина, поради която задаваме този въпрос, и в крайна сметка за какво - това дете, всичко трябва да направи неговият беден родител, за да получи един стар нов учебник, ако е останал в училището от предходните години.
Това е нашият въпрос, господин министър, чакам с тревога Вашия отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата заместник министър-председателят министър Веселин Методиев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми госпожи и господа, след като отговорих на въпрос за образованието, сега отговарям на въпрос, който е свързан с изборите за местни органи на власт и управление. Искам да го декларирам ясно, защото това, за което говори госпожа Величкова, е само политика.
Искам да прочета въпроса, защото нямаше нищо общо с това, което тя каза:
"Моля да изясните какви са резултатите от приложението на Инструкция № 3 за предоставяне на учебници на ученици от социално слаби семейства."
Този въпрос е смислен, ясен, точен и има ясен отговор. Аз ще се опитам да го дам.
В резултат на прилагане на Инструкция № 3 на Министерството на образованието и науката, както и на други указания на министерството, отнасящи се за учебници, в училищата беше създадена необходимата организация за съхраняване и комплектуване на учебниковия фонд. Училищните ръководства избраха начините за уведомяване на родителите за условията и реда, по които ученикът може да получи безплатни учебници.
Информацията, получена чрез инспекторатите на образованието, показва, че процесът на определяне на учениците, които ще получат безплатни учебници, вече приключва, след което в случай, че в училищната мрежа има още нераздадени учебници, ще се приложи чл. 6, ал. 2 на цитираната инструкция - нераздадените учебници ще се предоставят за безплатно ползване на желаещите ученици, независимо дали те попадат в категорията на социално слабите, тъй като обемът от учебников фонд вътре в училищната мрежа е достатъчно голям, за да задоволи не само социално слабите.
Що се отнася до репликата, направена за наказателната отговорност, господин председателю, с цялото ми уважение към всички юристи и в залата, и към Вас, като юрист, искам да кажа, че не мога да допусна да се подпиша под документ, в който има такава крещяща юридическа грешка. Наказателната отговорност естествено се носи от родителя и това е ясно в самия документ. Затова аз смятам, че за мое голямо съжаление в случая си говорим само за политика. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Методиев.
За реплика, ако желае, има думата госпожа Станка Величкова.
СТАНКА ВЕЛИЧКОВА (ДЛ): Господин министър, ние винаги сме били коректни с Вас в нашите отношения.
Въпросът за учебникарството ме е вълнувал и бих искала да се разглежда и в комисията. В публичен спор с Вас съм влязла още на 22 декември, защото когато Вие в Закона за бюджета на 26 ноември заявявате, че този бюджет ще гарантира безплатните учебници за учебната 1999-2000 г., няколко дни след това в публичното пространство заявявате точно обратното, и че ще трябва да се плащат учебниците дори за първи клас.
По-късно въведохте втория клас. Тогава си спомням, че народният представител Жорж Ганчев Ви пита по този въпрос, аз също влязох с Вас в публичен спор. 
След това поставих въпроса в комисията и там също Ви заявих това, което сте казали в заседанието по Закона за бюджета.
Нещо повече. Искам да Ви кажа, че това не е свързано с местните избори, а това е въпрос, който ние трябва да решим, особено що се отнася до алтернативните учебници. Не може при финансовите ограничения на държавата да се проявява такъв лукс и да се правят по няколко учебника по един учебен предмет. След което става така, че децата са поставени в неистова ситуация, за да могат да забогатяват други.
Алтернативните учебници, отговарям и заявявам най-отговорно, се явяват източник за корупция и ние с Вас това отлично го знаем.
Същевременно аз настоявам да отмените тази молба-образец. Има я, господин министър! Ето я!
"Молба-декларация от ученик... домашен адрес, декларирам, семейно положение, материално положение, месечни добавки..."
И накрая: "Известно ми е, че при вписване на неверни данни в тази декларация нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. Декларатор...", а деклараторът е ученикът и след това родителят.
Кажете ми кое дете избира родителя си, ако родителят подведе ученика?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече!
СТАНКА ВЕЛИЧКОВА: Ето защо настоявам тази декларация да се обяви за нищожна. (Ръкопляскания в блока на ДЛ.) 
Господин министре, ето бр. 64 на "Държавен вестник".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Величкова.
Има думата министър Методиев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Благодаря, господин председателю, благодаря, госпожо Величкова, за Вашите думи.
Искам да си позволя, господин председателю, нещо, което не съм правил. Току-що получих бележка от квесторите. Молбата е на директорка на 145 училище в София, която ни слуша, да кажа и от нейно име, от трибуната, както тя пише или както са написали квесторите, може би хората, секретарите, които са говорили с нея по телефона, че не се налагат никакви съкращения, освен поради демографския срив.
Благодаря на директорката на 145 училище.
ДОНКА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Това е само едно училище.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Сега искам да завърша с това, с което госпожа Дончева завърши своето представяне днес на парламентарния контрол.
От трибуната в навечерието на 15 септември да пожелая на всички български учители, на всички хора от образованието, на всички родители и деца една хубава учебна година, една добра учебна година. И от името на нас, политиците, госпожо Величкова, да им се извиня, че един месец ще се упражняват всички, 93 мисля, регистрирани политически партии върху българското образование във връзка с изборите. Но по-важното е учебната година. Благодаря. (Ръкопляскания в блока на СДС, шум и реплики в залата.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Методиев.
Преминаваме към отговори от заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството господин Евгений Бакърджиев.
Има думата народният представител Руси Статков да развие своя актуален въпрос относно мерките на правителството за преодоляване на щетите, нанесени от природното бедствие в населени места на община Берковица на 26 срещу 27 юли т.г.

РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин заместник-министър председател, господин министър, колеги! Въпроса, който поставих в края на юли, е особено актуален днес, защото става дума за бедствие, което сполетя моя регион. Става дума за наводнение и това наводнение, за съжаление и сега, през септември, нанесе огромни щети, в това число и човешки жертви. Особено важно днес е господин заместник министър-председателят, отговаряйки на въпроса, който съм задал през юли, да определи подхода на Министерския съвет, да внесе най-после яснота в действията на Министерския съвет за възстановяване на щетите и подпомагане на хората. 
Защо поставям така въпроса? Защото господин заместник министър-председателят обеща по повод на друг въпрос във връзка с възстановяването на Бойчиновци и Монтана след наводнението, да изпълни закона. А законът е за подпомагане при обществени бедствия. Този закон разбира се е с много стара дата, но той обаче не е отменен. Господин Бакърджиев обеща да го изпълнява.
Какво се получи на практика? На практика се получи, че особено тези дни господин министър-председателят Костов, господин министърът на финансите Радев и други заявиха, че няма такъв закон, че няма законово основание за обезщетяване, за подпомагане на хората. Нещо, което е или непознаване на закона, или лъжа. Разбира се, аз разчитах и разчитам на господин Бакърджиев, след като той ме увери, че ще изпълни закона, това да стане. 
За съжаление обаче, господин Бакърджиев, в тези села и тази община, които съм посочил като пример, до този момент това не е станало. Става дума за с. Черешовица и Котеновци, община Берковица. Там хората са загубили всичките си зеленчукови насаждения, всичките си малинови насаждения. Става дума за стотици милиони лева загуби. При положение, че хората са взели заеми и са очаквали реколта! Всичко това е непосилно нито за пенсионерите, нито за безработните, които са взели заеми, да ги върнат сега, камо ли да имат средства за съществуване. 
Ето затова, след като и вчера разговарях на място, искам да Ви кажа, че що се касае до другите цифри, които евентуално ще четете за възстановяване на мостове или настилки, и този въпрос се решава много мудно, господин заместник министър-председател. Вашата предизборна обиколка за съжаление не съвпадна с проверка на това. Аз Ви търсих през август, за да видите, да се убедите какво е нужно да се направи. Казвам тези думи със съжаление, господин Бакърджиев, защото и вчера хората търсеха и очакваха помощ от държавата. Вие трябваше до този момент да сте им я дали, да сте гарантирали техните права, а това не е извършено.
Разбира се, аз ще изслушам Вашия отговор с внимание и ако се наложи, ще дам и допълнителни факти, свързани с изпълнението конкретно с тези ангажименти на Министерския съвет във връзка с възстановяване на щетите от наводнението в Берковска община.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Статков.
Има думата господин Бакърджиев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Статков, за съжаление аз от Вас не чух въпрос. Вие толкова тръгнахте да се упражнявате в политиканстване, че забравихте да ме питате. (Оживление сред ДЛ.) И тъй като не получих въпрос, ще трябва да Ви отговарям без да сте ме питали, но е хубаво, че имам писмения Ви въпрос, за да мога да се върна на основната тема. 
Няколко неща се преплетоха в това, което казахте, господин Статков. Първото, на което аз ще отговоря разбира се в началото, са мерките на правителството на Република България за преодоляване на щетите, нанесени от природното бедствие в населени места в община Берковица на 26 срещу 27 юли.
На 26 юли към 16,50 ч., както знаете, на територията на община Берковица се изля пороен дъжд, придружен от силен вятър и градушка. Пострада и част от реколтата. Наводнени бяха мазета и приземни етажи на жилищни и административни сгради. Разрушена е част от пътната настилка и запушени основни канализационни системи. Прекъснато е електрическото захранване поради скъсани електропроводи и аварии по трафопостовете. Река Златица излезе от коритото си и заля насажденията в близост до нея. Повредени бяха четири моста и един водосток. В село Черешовица има счупени прозорци и керемиди на жилищни и административни сгради. В с. Котеновци са пострадали част от мостовете и са прекъснати електроснабдяването, водоснабдяването и телефонните връзки. 
Към 19 ч. на същия ден оперативна група на Постоянната областна комисия посети пострадалите райони и след запознаване с щетите, нанесени от стихията, е изготвен план за действие за ликвидиране на последствията. Започнато е отводняването на жилищните и административни сгради в Берковица със силите на Районната противопожарна служба. С разчистването на затлачените с дървета и растителна маса мостове и водостоци се заеха Трети спасителен отряд на Гражданска защита, Районната дирекция на горите - град Берковица, формирования на общината и местното население. В резултат на бързото реагиране и създадена добра организация, на 29 юли е постигната нормална проводимост на водите в района на мостовете и водостоците. Пътно управление - град Монтана е извършило подробен оглед на пътя в участъка от с. Гаганица, с. Черешовица, сигнализирани са опасните участъци и са изготвени становища и план за възстановяване на тези пътни съоръжения. Още на 27 юли 1999 г. е възстановено електрозахранването в общината, а до 20,00 ч. същия ден са възстановени водоснабдяването и телефонните връзки. 
По последна справка от областния управител на област Монтана, само за аварийно-възстановителни мероприятия в община Бойчиновци са изплатени 56 817 лв. - тогава това бяха милиони. В община Берковица са изплатени над 10 хил. лв., или 10 млн. лв. до деноминацията. Сключени са договори за аварийно-възстановителни работи по краткосрочни програми, както следва: 
За обекти в община Бойчиновци: почистване и извозване на наноси, земни и скални маси от улиците; направа на водостоци и непрокопани канали; проектиране и изграждане на подпорните стени; частично обезопасяване на улици и баластриране; почистване на дерета. Общата стойност е 170 хиляди нови лева, със срок за изпълнение края на този месец - краят на септември, господин Статков.
За община Берковица: възстановяване на двата моста, водостока, който е компрометиран и изграждане на околен път. Общата стойност е 61 хиляди нови лева, със срок за изпълнение 30 октомври 1999 г., тоест до края на следващия месец.
Разпределени са хуманитарни помощи за пострадалото население от наводненията. Това са одеяла, лекарства, консерви, хранителни стоки от първа необходимост. Специално за пострадалите в селата Черешовица, Котеновци, Долно Белотинци, Охрид, Ерден и Бойчиновци са раздадени 6 т брашно, 3 т ориз, 4000 л олио, боб и други хранителни продукти.
Финансови средства за извършване на ликвидационни мероприятия в района на общината не липсват. Всички разходи се посрещат от областния управител, който разполага с 580 хиляди нови лева, които ние в комисията на спешното си първо заседание гласувахме да бъдат отпуснати за този район. След обстоен анализ, на област Монтана ще бъдат отпуснати още толкова пари, колкото са необходими за ликвидиране на цялостните последствия от бедствия и аварии. 
Това конкретно, господин Статков, за случая 26 - 27 юли и пораженията от градушката и наводненията там. Вие обаче разширихте темата, питайки кой как и кога би могъл да подпомогне пострадалите хора от регионите, в които и последните няколко дни имаше огромни валежи, наводнения, водна стихия и много сериозни поражения. 
През цялото време и при обиколките си в региона, и в областите, и тук, в София, винаги сме казвали, че ние, като представители на държавната изпълнителна власт, ще поемем финансовите и други отговорности по заличаването на нанесените щети. Ние сме се ангажирали изцяло с възстановяване на цялата инфраструктура, всички съоръжения, пътища и комуникации. Отделно от това, както е по закона, който Вие цитирате, макар той да е с тестове от 1948 г. и там да фигурират околии и съвсем други ангажименти, без значение доколко той е актуален, актуална е ангажираността на държавата за подпомагане.
Ето защо ние изготвихме и един проект за решение на Министерския съвет, който предполагам вече е оформен като решение, в който всеки един от министрите по този закон - и министърът на здравеопазването, и министърът на вътрешните работи, и комисиите по места се ангажират с точния анализ и осигуряване на строителни материали за всеки един от пострадалите и нанесените щети на сградния фонд - било жилищни, било стопански сгради. Тези строителни материали, както направихме в Жълтуша, ще бъдат доставени на хората на място.
По същия начин се ангажираме да доставим и това, което е необходимо от първа необходимост - одеяла, дюшеци, възглавници, обзавеждане - това, което е отнесла водната стихия. 
Оттам насетне остава третата част, която е с чисто финансови измерения. В тези финансови измерения мисля, че всички трябва да се включим заедно. Аз не зная какво ще направи Демократичната левица, но съм убеден, че и групата на мнозинството - нашите партньори, и представители на изпълнителната власт ще отделят сериозни суми за това да се подпомогнат пострадалите на място.
Когато към това обаче се включат и фондациите, когато се включат и тези, които се занимават с бизнес, тогава българите наистина ще бъдем съпричастни един към друг и ще се подпомогнем. Така разбирам аз смисъла на това да си помагаме, когато сме в беда. Не да се използва това за политика. Хайде да помогнем на хората! Тогава те по достойнство ще оценят кой заслужава да бъде избран, господин Статков, и кой ще остане в историята, така, както ще остане вашата партия. Благодаря ви. (Ръкопляскания от дясно.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бакърджиев.
Има думата за реплика господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин заместник министър-председател, господин министър! Вие не чухте моя въпрос, но ми отговаряхте и даже цитирахте какво съм Ви задал. Значи, чули сте много добре, господин Бакърджиев! И ще повторя още веднъж. След като Вие признахте, че има Закон за подпомагане при обществени бедствия, тогава този закон трябва да се изпълни. Вие този закон не го изпълнявате. И цитираните от Вас числа за 1 кг брашно или 1 кг ориз са далеч от нуждите на хората. И онова, което Ви споделих - за загуби за стотици милиони лева, за взети заеми, в този закон има решение на проблема. А това означава опрощаване на заеми, това означава допълнителни парични помощи, това означава - за Бойчиновци, дето цитирахте, най-после да им дадете възможност за къщите, или да им осигурите тези къщи, които сте обещали, или да им дадете не само циглите, но и всичко онова, което този закон изисква. Обаче този закон умишлено се крие. Господин министър-председателят не го познава. По радиото исках да ме включат онзи ден, защото говореха за застраховане. Обаче този закон говори, че всички, които не могат със собствени сили, трябва да бъдат подпомогнати. При положение, че са застраховани - не. Ето това е решението на проблема на хората от моя регион и на проблема на хората в България в момента. Защото става въпрос за 70 общини! 
Господин заместник министър-председател, ние няма да Ви молим да изпълнявате законите! Още по-малко българският народ ще Ви целува ръка и ще Ви благодари за 5 лева или за 3 вафли, както ми казаха жените от Бойниновци, от Тервел.
Елате с мен в избирателния район, в който ходите само предизборно! Елате да ги видим хората, да ги чуете. Защото това не е пропаганда, това са фактите! И мога да говоря още извън тези две минути, ако председателят ми даде време. Имам изписани тук камари от срещите и болката на хората.
А Вие, господин Бакърджиев, вместо това хвърлихте стотици милиони, за да се пикае в центъра на София! Пикахте ли, господин Бакърджиев? (Реплики "Браво" и ръкопляскания от блока на Демократичната левица.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Статков.
Има думата народният представител Петър Димитров да развие своя актуален въпрос относно действията на специализираните държавни служби по оповестяване на населението за предстоящо природно бедствие.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господа министри, колеги! Във връзка с трагичните събития в периода между 2 и 5 септември 1999 г., довели до човешки жертви, питам вицепремиера на Републиката: Защо никой не предупреди населението за предстоящото природно бедствие? Защо специализираните държавни служби не подадоха сигнал за тревога, за да могат хората да напуснат опасните зони и да бъдат избегнати човешки жертви? В тази връзка Ви питам, господин министър - има ли въобще някаква национална система за прогнозиране на природни бедствия и за превантивно оповестяване? Ако има, защо не е задействана? Ако няма, защо няма?
Както е известно, проливните дъждове не са от труднопредсказуемите събития. Нещо повече. Природата сама е давала настойчиви сигнали за настъпващата беда. Дъждът заваля миналия четвъртък - 2 септември. Същият ден около 17,00 ч. в Добрич е обявено бедствено положение. За щастие жертви няма. На 3 септември бедствено положение е обявено в Балчик. Жертви все още няма. Все още има време хората да бъдат предупредени и спасени. Но не би! Синоптиците успокояват. В петък и събота над страната се очаква значителна облачност и забележете, с краткотрайни превалявания. В неделя валежите ще спрат. Постепенно разкъсване и намаление на облачността и в източните райони. Чак след три дни стана трагедията в Ахелой, Долни чифлик, в Шумен и в Търговище.
Аз Ви питам, господин министър, защо нямаше кой да предупреди хората? Какво правеше през това време Правителствената комисия по бедствия и аварии, която Вие оглавявате? Какво правеше Гражданска защита? Какво правехте Вие, господин министър? Предупредихте ли областните управители и кметовете? Помолихте ли за съдействие медиите? Опитахте ли се да предупредите жертвите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Димитров.
Има думата заместник министър-председателят господин Евгений Бакърджиев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми народни представители, уважаеми господин Димитров! Надявам се не ме упреквате, че синоптиците са дали погрешна прогноза за времето, макар че това беше основното във Вашето изявление. Надявам се, че не упреквате и синоптиците в България за това, че не са предвидили големите дъждове. Аз лично не зная как трябва да им се търси отговорност, защото те дават предположения и прогнози, а не факти.
Но да се върнем на същността на въпроса. В страната е въведена и действа единна система за оповестяване при природни бедствия, аварии и катастрофи от органите на Гражданска защита. За различните видове събития оповестяването се извършва по различен начин. За бедствие, каквото е наводнението, средствата за оповестяване са националните и местните радио- и телевизионни канали и транслационни възли. Информацията се събира от дежурните длъжностни лица в кметствата. Повтарям - в кметствата. Общините - повтарям - общините, областите, министерствата и ведомствата и се обобщава от оперативен дежурен на Гражданска защита. Чрез постоянните комисии, чрез средствата за масово осведомяване информацията достига до населението, което се уведомява за вида, размера и опасностите от бедствието, както и за необходимото поведение и начините за защита на хората.
По описания начин се оповестяват хората при бедствия, аварии и катастрофи, които вече са възникнали. Няма и не би могло да има на този етап система за установяване на предстоящо бедствие! При конкретно наводнение съответно не е възможно да бъде предупредено населението, че такова ще настъпи.
Проливните валежи, причинили наводнението, засегнало 7 области и 17 общини, се изсипаха над Североизточна и над Югоизточна България и над една част от Пазарджишка област. В продължение на три дни - 2, 3 и 4 септември т.г. Дъждовете паднаха по различно време на денонощието и засегнаха различен брой общини в отделните области. На отделните места постоянните комисии за защита на населението реагираха своевременно. Но общо като бедствена обстановката се очерта едва към 12,00 ч. на 3 септември. След падналия през нощта на 3 срещу 4 септември проливен дъжд над Бургаска област окончателно се изясни обхватът и тежестта на природното бедствие.
Както вече казах - няма система, чрез която да се прогнозира наводнение! В синоптичните прогнози за времето на 2, 3 и 4 септември се прогнозира дъжд над Източна България.

Със средствата на синоптичната метеорология е възможно единствено да се направи прогноза за природното явление, тоест, че ще вали дъжд. Не е възможно да се предвидят точните характеристики като количество и интензивност на валежа, тоест не може да се прогнозира възможността да настъпи природно бедствие, в случая наводнение.
За целите на ранното предупреждение за настъпващите атмосферни явления, респективно проливни валежи, се използват свръхкраткосрочни прогнози, основани на радиолокационно измерване на валежите.
Националният институт по метеорология и хидрология разполага с 280 дъждомерни станции на територията на страната, които дават информация за вече падналите валежи като факт. Институтът няма радиолокационна система за предварителна прогноза. Но и да имаше такава, прогноза не би могла да бъде направена. Защото метеорологичната наука в света не позволява да се правят краткосрочни прогнози в реално време, за интензивни валежи с последващи наводнения, особено за такива малки водосбори, каквито са в Източна България. Липсват такива успешни прогнози и в световната практика. (Неразбираеми реплики от ДЛ.)
По данни от Националния институт по метеорология и хидрология валежите на 3 и 4 септември многократно надвишават нормите, характерни за този период. В отделните области са, както следва: в Разград падналите валежи от 176 литра на квадратен метър са пет пъти над нормата за цял месец, в Бургас - 119 литра на квадратен метър, еднократният валеж е три пъти над нормата за целия месец, във Варна - три пъти над нормата, в Добрич - четири пъти над нормата, в Търговище - пет пъти над нормата за целомесечни валежи. При такава интензивност на валежите - над 4 до 5 пъти повече от нормалните за цял един месец за по-малко от едно денонощие образуваните водни количества не могат да бъдат пропуснати от деретата под микроязовирите, преливат и заливат, естествено, големи площи.
Реките в Източна България, с изключение на р. Камчия, са с малки водосборни области или със суходолия. Падналите проливни дъждове за кратко време от порядъка на няколко часа формират висока вълна, която в повечето случаи излиза извън коритото им. Речните корита и деретата значително са намалили своята проводимост поради отлагане на наноси и развитие на растителност през 12-годишния сух период. 
За последен път подобни водни количества, говорейки с хората по места разбрах, които никой не си спомня, датират от 1914 г. 
Падналите интензивни валежи формират склонопоток при речните корита и при наличието на големи вертикални наклони се формира висока вълна с голяма разрушителна сила.
Освен тези съвсем обективни и независещи от никого причини за размера на бедствието и щетите от него в значителна степен са допринесли и редица субективни фактори.
Като председател на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи, както всяка година, съм дал указания на кметовете на общините, повтарям, на кметовете на общините... (неразбираеми реплики от ДЛ), за мерките, които трябва да се предприемат за подобряване на пропускателната способност на речните корита и намаляване на предпоставките за възникване на наводнения. (Неразбираеми реплики от ДЛ.)
Последното писмо до тези кметове съм изпратил на 3 юли т.г. На много места тези указания не са изпълнени. Питайте вашите кметове защо! (Неразбираеми реплики и възгласи: "Е-хе-хе -е," от ДЛ.)Не са почистени речните корита от растителност, строителни и битови отпадъци...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: ... което предизвиква разлив на водните маси извън коритата.
Липсвал е контрол от страна на общинските администрации срещу незаконно застрояване на сервитутите и самите речни корита, както и не са взети мерки за премахване на съществуващото незаконно строителство. Не са поддържани светлите отвори на мостовете, пешеходните пасарелки...
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (ДЛ, от място): Нали е към Вас службата...
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: ... аквадуктите и други съоръжения над речните корита, което е довело до тяхното разрушаване и отприщване на коритата на реките. Незаконен добив на инертни материали, в същите тези общини, и добив на дървесина в речните корита, което води до намаляване на пропускателната способност. (Неразбираеми реплики от ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Природните бедствия, включително и наводненията, не могат нито да се предвидят, нито да се предотвратят в този си вид. Но ние, хората, въз основата на натрупан опит, можем да вземем редица мерки, за да бъдат щетите по-малки. И ако всички, които носят отговорност, и си бяха свършили работата...
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): И министърът!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: ... със сигурност бедственото наводнение в Източна България нямаше да има такива размери!
Когато обаче във Вашия въпрос попитахте кой и защо е трябвало да обяви бедствено положение, седнете най-накрая и прочетете какви са нормативните документи! Бедствено положение се обявява от кмета на общината, господин Димитров! Питайте ги, тези ваши кметове, дано поне на Вас отговорят защо не са си свършили работата! (Възгласи в ДЛ: "Е-хе-хе-хее.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бакърджиев.
За реплика има думата господин Димитров.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (ДЛ): Господин Бакърджиев, ако не ставаше въпрос за трагедия, можехме да развеселим хората. Оказа се, че кметът, който..., държавата не може да прогнозира кога ще има наводнения, кметът ще си направи самостоятелна прогноза и ще подаде сигнал за тревога.
Аз Ви питам защо не сте подали сигнал за тревога на 3 септември , на 4 септември, а Вие ми отговаряте, че сте подали сигнал на 3 юли! Отнасяйте се сериозно към нещата! 
Аз мисля, че две са нещата, които интересуват хората и те трябва да се кажат ясно. Първото е, че жертви можеше да няма, ако беше подаден такъв сигнал от центъра за очаквано бедствие.
И съобразете се с господин Иван Костов. Господин Иван Костов в сряда заяви: "Последните трагични събития показват необходимостта от надеждна система за защита на населението и националното стопанство при природни бедствия и аварии". И обеща да я направите. Вие заявявате, че такава система не може да има, че в Япония хвърлят милиарди, за да прогнозират земетресенията. При нас вали на 2 и на 3, а вие не можете да разберете, че вали и не можете да подадете сигнал за бедствие! Така че, това е едната страна на въпроса. Това бяха ненужни, никому ненужни жертви. И вместо сега да даваме милиони, за да търсим загиналите, можеше да дадем по-малко, за да ги предупредим, да не са загинали.
Тук не става въпрос, че може да се предотврати оттока, става въпрос за това, че някой трябваше да каже на хората да се махнат от опасните зони, да се махнат. Аз Ви говоря за хората, Вие ми говорите за камъните!
И второто нещо, което искам да кажа. Отговорността за безмислените жертви е преди всичко на комисията, която водите Вие. Отговорността е и персонално Ваша, господин вицепремиер.
А тук да се правят изявления, че няма да давате обезщетения, щом не е застраховано имуществото, са цинични. Значи българинът не очаква държавна милостиня, както се изрази премиерът, българинът очаква пълни държавни компенсации...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече, господин Димитров.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ: ... за безхаберието на администрацията, която Вие ръководите. Завършвам с това, господин вицепремиер.
Няма да Ви искам оставката. Това е въпрос на морал, на чест...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече, господин Димитров!
ПЕТЪР ДИМИТРОВ: ... на достойнство. Дано да ги имате! Но смятам, че трябва да се извините на нацията за тези никому ненужни жертви. Тъй като ... (Председателят изключва микрофона.)
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (ДЛ, от място): Запушете устата, така ще възродите мерките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За дуплика има думата господин Бакърджиев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин Димитров! Аз ще се опитам още един път да Ви обясня, дано от третия път да разберете. Когато става дума за бедствена ситуация в определен регион или община, бедственото положение се обявява от кмета на съответната община. 
ГЛАС ОТ ДЛ: Кой подава сигнала, господин вицепремиер?
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Ако вашите кметове не са видели, че два дни вали и не са се сетили да обявят бедствено положение, дайте си някакви различни кандидати поне за тези избори, за да не избират хората олигофрени като тези, с които разполагате. (Ръкопляскания в мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля! (Неразбираеми реплики от ДЛ.) Тишина!
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (ДЛ, от място): Господин председател, къде сте!... Трябва да се извини!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Димитров, много Ви моля!
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (ДЛ, от място):Търтей, търтей, който показа, че при всеки режим може да се живее добре.
ГЛАС ОТ ДЛ: Защо не реагирате?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Правя забележка и на господин Бакърджиев за неуместен език. На Вас Ви правя забележка за времето.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (ДЛ, от място): Говорим за трагедията на народа, а Вие на мен ми правите забележки!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: А нека да си припомним как вие предупредихте при Чернобил! (Ръкопляскания и възгласи в мнозинството.)
Следващият актуален въпрос е от народните представители Петър Мутафчиев, Драгомир Шопов, Донка Дончева и Пламен Славов относно създаване на община Сопот. Кой ще развие въпроса?
Има думата господин Пламен Славов.
ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Господин председател, госпожи и господа народни представители, господин Бакърджиев! Град Сопот е селище с повече от седемвековна история, но с достоен и значителен принос в политическия и духовен живот на България. Мястото му в националната ни история се откроява още в епохата на Българското възраждане, което роди и откърми плеада борци за национално освобождение, народни будители и просветни дейци, сред които се възвисява патриархът на българската литература Иван Вазов.
До 1979 г. Сопот е бил традиционен общински център. В резултат на новото административно-териториално деление на страната градът губи своята общинска самостоятелност. От 1979 г. до днес са предприемани много опити и постъпки пред висшите държавни органи за възстановяване на общинската самостоятелност на Сопот.
През месец декември 1989 г. в града е изграден Обществен комитет за подпомагане развитието на Сопот, избран на общоградско събрание, подкрепен активно от всички политически сили и превърнал се в изразител на исканията и интересите на сопотските граждани.

В началото на 1990 г. на висшите държавни органи е връчена подписка от 6292 сопотски граждани за възстановяване на община Сопот. През 1993 г. отново подписка от 5857 граждани на Сопот е връчена със същото искане. Този път подписката е подкрепена от Общинския съвет в Карлово, от областния управител в Пловдив и от Министерството на териториалното развитие и строителството.
След приемането на Закона за административно-териториалното устройство на Република България и Закона за допитване до народа, населението на град Сопот, спазвайки стриктно изискванията, организира през 1997 г. подписка с искане за провеждане на местния референдум за създаване на нова община, съставена от град Сопот и село Анево, с център град Сопот.
В проведения на 7 февруари 1999 г. местен референдум участват 5963 гласоподаватели, или това са 62,1 на сто от всички гласоподаватели в Сопот и Анево. От тях за обособяването на Сопот и Анево в общината са гласували 99,18 на сто от участвалите.
След положителния вот на избирателите и спазените изисквания на Закона за административно-териториалното устройство на Република България относно реда за създаване на община, вече повече от 5 месеца жителите на Сопот и Анево очакват решението на Министерския съвет.
С оглед на горепосоченото, аз и моите колеги отправяме към Вас следния актуален въпрос: какви са причините, за да бави Министерският съвет решението за създаване на община Сопот?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Славов.
Има думата заместник министър-председателят господин Евгений Бакърджиев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми господин Славов! Инициатива за създаване на нова административно-териториална единица община с административен център Сопот на практика е проявена още от 1997 г. с представено искане за провеждане на референдум пред областния управител на бившата Пловдивска област. Тогава областният управител е изразил становище пред общинския съвет, че провеждането на референдум е незаконосъобразно, тъй като не са налице условията на чл. 7 и чл. 8 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България. Тези разпоредби уреждат условията за създаване на нова община. Общинският съвет правилно се е съобразил със становището на областния управител и не е приел съответното решение.
На следващата година - 16 декември 1998 г., на основание  чл. 23, ал. 2 от Закона за допитване до народа, е отправено искане за провеждане на местен референдум от повече от половината гласоподаватели и в този случай общинският съвет е длъжен да уважи искането. Съответно Общинският съвет - Карлово, приема Решение № 420, с което определя датата 7 февруари 1999 г. за провеждане на допитването до населението на Сопот и село Анево, отнасящи се до община Сопот.
От проверката, направена от областния управител, е установено, че всички процедури, свързани с провеждането на референдума, са законосъобразни. Предложението за обособяване на новата община е прието на основание на Протоколи № 49 и   № 50 от 7 февруари 1999 г. 
В съответствие с изискванията на чл. 9 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България областният управител е внесъл на 1 март 1999 г. доклад в Министерския съвет със становище за създаване на новата община. На 15 март преписката е върната от Министерския съвет на областния управител за нейното доокомплектоване съгласно изискванията на чл. 8 и 9 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България. След проверка на преписката, тя е изпратена за становище отново в Министерството на регионалното развитие и благоустройството съгласно, разбира се, изискванията на чл. 9, ал. 1, т. 6 от ЗАТУРБ.
При подготовката на становището отново са установени пропуски в документацията и на 19 май преписката е върната в Министерския съвет за пълно доокомплектоване.
На 25 май, този път всичко пълно като комплект документи, преписката е получена в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
След една седмица проектът за решение на Министерския съвет и проектът за указ на президента на Република България за нова община Сопот, заедно с положителното ми становище като министър на регионалното развитие и благоустройството, са изпратени за предварително съгласуване с администрацията на президента.
През юли месец, в изпълнение на изискванията на Постановление № 166 на Министерския съвет и на основание на чл. 9, ал. 1, т. 6 от ЗАТУРБ, е внесен доклад до министър-председателя за разглеждане от Министерския съвет на проекта за решение за създаване на нова община с административен център Сопот, съответно и промяна на границите на община Карлово, област Пловдив.
В съответствие с изискванията на Правилника за структурата и организацията на работа на Министерския съвет и неговата администрация, предвид длъжността на една такава административно-териториална промяна и нейното значение за икономическото развитие на района, преди окончателното решение, което става с акт на Министерския съвет, този проект за решение трябва да се съгласува със съответните заинтересовани ведомства - това са Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа и Министерството на здравеопазването, чиито регионални структури имат отношение по създаването и функционирането на една нова община.
Като се има предвид, че в една нова община, с образуването й следва да се създадат служби на данъчната администрация, служби за социално подпомагане, поземлена комисия и други деконцентрирани структури, свързани с комуналното и социалното обслужване на гражданите - всичко това изискваше да се получат становища от отделните министерства, които вече, господин Славов, аз цитирах.
На практика ние сме накрая на процедурата и аз, след като получа всички мнения на отделните министри, а се надявам те да са готови в близките дни, ще внеса предложението на Министерския съвет за обособяване на новата община. И се ангажирам с това да бъда достатъчно аргументиран пред останалите колеги в следващите няколко седмици общината да бъде факт. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бакърджиев.
За реплика, ако желае, има думата господин Пламен Славов.
ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Госпожи и господа народни представители! Господин Бакърджиев, действително това, което Вие представихте на нашето внимание и на вниманието на всички, които в момента ни гледат и ни слушат, звучи сериозно и ангажиращо. Но аз си мисля, че зад тези доводи, които Вие изразихте от парламентарната трибуна, има и други съображения, за които Вие не казахте и които Вие спестявате. Основание за подобно съмнение ми дава начина, по който се действаше през миналата година от страна на Вашето министерство, от Министерския съвет и от президента при аналогичния случай - след проведени референдуми и изпълнение на изискванията на законите в Република България за обособяването на самостоятелни общини Перущица, Кричим и Стамболийски. Там цялата тази процедура вървеше много бързо и в кратки срокове всички тези препятствия, за които Вие споделихте, че в момента Ви затрудняват, бяха преодолени. Ето защо аз смятам, че в случая Вие като министър и правителството, на което сте член, не проявява един и същи подход при решаването на еднотипни въпроси за обособяване на общини в страната. Действате избирателно в случаите, в които явно искате да реализирате други Ваши цели и интереси. Затова аз смятам, че е редно по един и същи начин Министерският съвет да се отнася към желанието за обособяване на общини, независимо в кои избирателни райони са, независимо в коя част на България са. Това е право на българския избирател, а правата на българските избиратели и на българските граждани са еднакви на територията на цялата страна, независимо в кое населено място живеят те.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Славов.
Последният актуален въпрос към господин Бакърджиев е на народния представител Илия Петров относно водоснабдяването на град Враца.
Заповядайте да го развиете, господин Петров. 
ИЛИЯ ПЕТРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник министър-председател, господин министър!
Проблемът с водоснабдяването на гр. Враца съществува повече от 100 години и все още не е намерено разрешение. Дори по времето на тоталитарното управление, когато ресурсите можеха да се съсредоточават без това да предизвиква финансови трусове, водоснабдяването не само не се подобри, а в отделни периоди по високите етажи на сградите въобще не достигаше вода.
При разговор с Вас в началото на годината се уточни, че за подмяна на водопроводната мрежа между язовир "Среченска бара" и града е невъзможно да се отделят необходимите средства. Ето защо беше създадена съвместна група между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и "Водоснабдяване и канализация", Враца, която да изготви краткосрочни и дългосрочни проекти по този въпрос, както и да ги стартира в обозрим период.
Моля да ми отговорите до какъв етап е стигнала дейността на работната група и какви са перспективите за нормализирането на водоснабдяването на гр. Враца. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Петров.
Има думата заместник министър-председателят господин Евгений Бакърджиев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Петров!
С моя заповед от 2 септември 1998 г. беше назначена комисия за запознаване с проблемите на водоснабдяването на градовете Враца, Мездра и Криводол. В комисията участват представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на община Враца, на Националния център по териториално развитие и жилищна политика, "Водоканалинженеринг" - София, управителите на "ВиК" във Враца и Монтана и изпълнителният директор на звено за управление на проекта "Воден заем".
Комисията започва работа във Враца на 19 септември 1998 г. като се е запознала с проблемите по водоснабдяването и е набелязала приоритетните мерки за неговото подобряване.
Основен водоизточник за гр. Враца е хидровъзел "Среченска бара". Той е разположен на територията на област Монтана и подава вода за градовете Враца, Монтана, Берковица, Мездра и още около 20 села.
Довеждащите магистрални водопроводи от хидровъзел "Среченска бара" до гр. Враца са два - стоманен с диаметър 1000 мм и азбесто-циментов с диаметър 546 мм. Те са изградени преди повече от 20 години и са в голямата си част амортизирани, поради което има чести аварии особено по азбесто-циментовия водопровод.
Вътрешната водопроводна мрежа на самия гр. Враца е изградена предимно през 50-те и 60-те години. Тя е изпълнена 80 на сто от азбесто-циментови тръби, а останалата част - от стоманени и чугунени. Всички сградни отклонения в града са изпълнени от поцинковани тръби.
Комисията е констатирала, че големите загуби на вода във Враца, а те са над 60 на сто, се дължат предимно на остарялата мрежа и сградните отклонения.
Вътрешната водопроводна мрежа на града е зонирана частично. Вследствие на това в определени райони налягането в нея е по-голямо от допустимото, което води пък до чести аварии. Мрежата не е оптимално санкционирана със спирателни кранове. Някои от тях не работят, което е причина при аварии да изключват големи части от града и да се губи голямо количество вода.
Във връзка с тези констатации, назначената от мен комисия е взела следните решения:
Първо, да се изготви проект за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Враца, обхващаща цялостно зониране на града и оптимално секциониране на мрежата.
Второ, обследване на магистралните водопроводи от хидровъзел "Среченска бара" до гр. Враца с оглед повишаването на тяхната устойчивост и намаляването на загубите по тях.
Трето, сключване на подзаемно споразумение от "ВиК" - Враца, със Световната банка за ползване на средства от Водния заем.
По изпълнение на тези решения, уважаеми господин Петров, е извършено следното: 
- проектът за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в гр. Враца е възложен на "Водоканалинженеринг" - София, със срок на завършване 30 септември, тоест края на този месец. Той ще бъде завършен в набелязания срок и след приемането му от експертен технико-икономически съвет ще бъде пристъпено към поетапното му изпълнение;
- обследването на магистралните водопроводи е възложено също на "Водоканалинженеринг" и ще бъде завършено до края на м. ноември - след два месеца и половина;
- през м. февруари 1999 г. е подписано вече подзаемно споразумение с "ВиК" - Враца, за средства в размер на 860 хил. щатски долара заем от Световната банка. По него са доставени спирателни кранове, въздушници и уреди за локализиране на течове по водопроводната мрежа. До края на тази година ще бъдат усвоени около 500 хил. щатски долара от този заем.
Предвижда се през м. април следващата година с останалите средства от заема и със собствени средства на "ВиК" - Враца, да се започне частична подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на самия гр. Враца и прилежащите към нея водопроводни отклонения в централната градска част с дължина повече от 3,5 км. Тя ще бъде изградена от полиетиленови тръби с висока плътност и от чугунени.
Уважаеми господин Петров, смятам, че с изпълнение на набелязаните от комисията мерки още през следващата година в значителна степен ще се подобри снабдяването с питейна вода на града и ще се намалят загубите на вода.
За цялостната реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Враца са необходими освен значителни средства и един малко по-дълъг период в години.
В националната инвестиционна програма на нашето правителство 2000-2006 г. за реконструкция на мрежата на града са предвидени 8 млн. лева, за реконструкция и модернизация на хидровъзел "Среченска бара" - 20 млн. лева.
След изпълнение на тази програма ще се нормализира и водоснабдяването на гр. Враца.
Аз ще използвам възможността, която имам днес, идвайки и в гр. Враца след обяд, да запозная и гражданите на Враца с това, което правим, за да облекчим проблема с водата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бакърджиев.
За реплика има думата господин Петров.
ИЛИЯ ПЕТРОВ (СДС): Благодаря, господин председател.
Аз Ви благодаря, господин Бакърджиев. Въпросът с водата във Враца освен всичките си други измерения е и политически въпрос и аз се надявам, че сроковете, които днес бяха съобщени, ще бъдат изпълнени, което в крайна сметка ще доведе до посочените резултати. Благодаря още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата народният представител Георги Дилков, за да развие своя актуален въпрос към министъра на правосъдието и правната евроинтеграция Васил Гоцев относно нанесен побой в арестантските помещения на 1 септември на обвиняемия по сл. дело № 115 от 1999 г. на народен представител Цветелин Кънчев. Заповядайте.
ГЕОРГИ ДИЛКОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители, дори да не виждам нито една колежка в залата, за съжаление, твърде малко са колегите, които присъстват. Това е, както казвате Вие, нормално за петъчния контрол, но мисля, че случаят е драстичен.
Уважаеми господин министър, като имам предвид редицата противоречиви изказвания, направени в късния след обяд на 30 септември т. г., съобщенията в електронните медии и публикациите в средствата за масова информация оттогава до настоящия момент, когато внасям този актуален въпрос, на отговорни длъжностни лица от повереното Ви министерство във връзка с нанесения побой на народния представител Цветелин Кънчев, моля да ми отговорите на следния актуален въпрос: Какво точно в крайна сметка се е случило в арестантските помещения с народния представител Цветелин Кънчев на 1 септември т. г.? Възложена ли е своевременно необходимата служебна проверка? От кого е възложена тя и на кого като изпълнител и какъв е резултатът от тази проверка към днешна дата? Установени ли са длъжностните лица, извършители на побоя и какви дисциплинарни, административни и, подчертавам, наказателно-правни мерки са взети срещу тях?
Позволих си в забележка да посоча следното: надявам се, че отговорът по интересуващите ме факти и обстоятелства, самите те ще бъдат изложени от Вас в хронологичен ред - по дни и часове.
В тази връзка, накрая, бих искал да Ви благодаря за бързата реакция, която очевидно се дължи само на Вас лично. Ние се уважаваме взаимно, не се съмнявам в това, че 5 ч. след депозиране - в 8,44 ч. в срядата, на 8-ми, на настоящия актуален въпрос, Вие направихте това, което трябваше, според мен да се направи между 1-ви и 8-ми.
Ще слушам внимателно Вашия отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата министърът на правосъдието и правната евроинтеграция господин Васил Гоцев.

МИНИСТЪР ВАСИЛ ГОЦЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колега Дилков, аз не се съмнявам, че Вие ще бъдете сигурен, че това, което казвам, ще бъде точно. За да насърча уверенията Ви в тази насока, ще Ви прочета писмото, което днес получих от господин Кънчев. Той казва така: "Аз искрено Ви благодаря за Вашата загриженост по отношение на безопасността ми". 
Аз научих за тази случка, когато бях вън от София, по мобилния телефон от госпожа Златка Русева. И онова, което разбира се, разпоредих, е да се съберат данни. До мен не са стигнали различни твърдения от страна на служители на Министерството на правосъдието в тази насока. Госпожа Златка Русева ми каза, че няма сведения, а изпълняващият длъжността "началник" на следствените арести каза, че върху господин Цветелин Кънчев не е било упражнено физическо насилие. Други данни нямам. 
Имам основание да вярвам, че това е така, защото не след Вашето писмо, а просто непосредствено след неговото задържане аз свиках едно съвещание в моя кабинет и то на тримата преки охранители на килията, на началника на следствения арест и поканих следователя, за да кажат мислят ли, че нещо в Наредба № 2, която е издадена от мен съгласувано с главния прокурор, пречи, за да бъде запазено достойнството на народния представител и съответно запазени правилата, по които се събират доказателства. Чисто човешки много малко вероятно е според мен, особено след като на всички е известна моята загриженост от чисто човешко и политическо гледище за тези, които са в затворите, резултат на която загриженост е, че именно в България се състоя преди няколко дни, а и в момента още се провежда конгресът на Световната организация, като България беше избрана между Швейцария и Румъния именно заради отношението в затворите, след острия тон, който водих на това съвещание, че трябва отношението към господин Кънчев, когото просто не познавам, мисля, че и не съм виждал тук, а ако съм го виждал, не мога да свържа името с физиономията, мисля, че след всичко това, което казах, трябва един служител наистина да е ненормален - пак повтарям, и след уволненията, които правя в това отношение без никого да питам - да седне да упражни насилие. Това би било наистина чудовищно.
Но веднага разпоредих да се съберат данни в това отношение. И поради това, че както вие знаете, аз нямам право да правя нито следствие, нито разследване, да се предоставят медицинските свидетелства, които откровено ви казвам, че не можах да разбера, защото са написани толкова нечетливо - ако сте ги гледали и вие едва ли можете да ги разчетете - да се дадат на окръжния прокурор, който води предварителното следствие. 
Междувременно господин председателят на Народното събрание, който беше в чужбина, неколкократно ме търси по телефона и ме питаше дали може да има нещо вярно в това, което се пише. Защото той каза, че е загрижен за отношението към един народен представител. Казах му това, което казвам на вас. Тогава той ми каза, че ще ме покани въпреки пренаситеността, която съществува в следствените арести - вие може би я знаете по-добре от мен от времето преди да сте народен представител, там наистина са много натясно - да го оставя в самостоятелна килия. Веднага разпоредих това да стане за удобство на господин Кънчев. Заедно с това разбрах и то от нашите служители, които ежедневно ми докладват, че той се е оплакал, че му е взет телевизора. Попитах дали това е вярно и разпоредих веднага да му се даде телевизора, което е станало. Но той е бил взет, защото по техни сведения - аз пак казвам, че не мога да правя разследвания - той го слушал нощем късно и смущавал останалите, които са в съседните, не знам дали е правилно да употребя думата, килии или има някаква професионална дума. 
Пак междувременно, защото медиите са тези, които създават осведомеността, а моята осведоменост е само от ръководителя на следствения арест, се каза, че той бил обявил гладна стачка. При това положение аз свиках съвещанието - уверявам Ви, колега Дилков, не като получих Вашето писмо, то може да съвпада по време, но съвещанието беше свикано предишния ден и беше насрочено може би половин ден преди аз да получа Вашия актуален въпрос - с прокуратурата, представител на следствието, заместник-директора на тази служба, който сега изпълнява длъжността, и извиках лекар-хирург, който да ми разчете медицинското свидетелство в присъствието на прокурора. Хирургът каза, че това са оплаквания, които не са свързани... Да не ви повтарям всичко това, което знаете, но че документацията, която е взета от Военномедицинската академия, не потвърждава някакво увреждане, което да бъде друго, а единствено в орбиталната област има някакви следи от кръвонасядане. Веднага ми беше казано, че окръжният прокурор е препратил още преди тази среща цялата преписка на Военна прокуратура, за да проведе тя следствие и да види имало ли е извършено насилие или не е имало насилие. 
Поради това, че ми казаха, че има гладна стачка, аз направих нещо, което не знам дали трябваше да направя така, но разпоредих хирург и интернист от затворите през целия ден да преглеждат господин Кънчев. След първите прегледи те ми казаха, че това не се прави така - непрекъснато да седят двама души лекари, а е достатъчно няколко пъти на ден да се прегледа. И ме уверяват, че те правят този преглед всеки ден - един интернист и един хирург го преглеждат.
Така че неговата благодарност за загрижеността явно е резултат на това, което съм направил. Оттук нататък прокуратурата е тази, която ще каже има ли извършено престъпление или няма. 
Излишно е да ви уверявам, предполагам, че във всеки случай господин Дилков е сигурен, че ако се стигне до резултат, че служител на арестантските служби е упражнил насилие, паралелно с това, че прокуратурата ще го даде под съд, ще го уволня незабавно и това с окръжно ще го доведа до знанието на всички. Това е извън всякакво съмнение.
В това писмо обаче има една чисто човешка констатация и молба. Господин Кънчев казва, че е сам в килия, но му е по-тежко да е сам, отколкото при него да има човек. Това писмо получих на идване тук. Като отида, ще разпоредя веднага да сложат хора при него - един или двама души, какъвто е редът, защото това, което винаги съм казвал, той да бъде третиран по същия начин, по който трябва да бъде третиран всеки един човек в следствения арест при презумпцията за невиновност и при онова, което предвижда Наредба № 2, която сме издали съгласувано с главния прокурор, която обаче той се оплаква, че не се изпълнява.
Аз ще искам нашият надзирател да поиска от господин Кънчев писмено да каже в какво се състои неизпълнението на наредбата и ще проведа най-сериозна проверка.
И нещо, което го няма във Вашия въпрос, но което се прочете в медиите, че тази наредба пречела той да може да се вижда. Вижте, наредбата е разпоредена с НПК. Направена е така, че тези виждания да стават в работно време или в случаите, когато е необходимо, два часа след работното време. Защото мен ме е страх някой някога в противоречие на закона и онова, което съм разпоредил, нощем да не безпокои арестантите, тъй като един нощен разпит, едно нощно изваждане от килията е винаги свързано с рискове, които като адвокат съм чувал, знам, че са ставали и докато аз съм министър не бих желал да ги има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Гоцев.
За реплика от 2 минути има думата господин Дилков. 
ГЕОРГИ ДИЛКОВ-ЛОРДА (ЕЛ): Господин министър, аз се убедих, че все още Вас Ви заблуждават и може би съвсем добросъвестно Вие продължавате да твърдите, че може би става въпрос за самонараняване. Подготвил съм, ще Ви предоставя извадки от медицинското удостоверение, направено на 2-ри във ВМЕИ, където е написано, че се констатира: охлузване, хематом, горен клепач, потъмняло; лигавица зачервена и оточна; опира в костната пирамида; съмнения за данни за фрактура в лявата орбита. Рентгенова снимка: съмнения за данни за счупване в лявата орбита. При скенер в областта на лявата орбита е установено разширение и повишение на плътността на меките тъкани в областта на лявата слезна жлеза. Контузия на главата, контузия на дясната мищница, гръден кош и корем, контузия и подкожно кръвонасядане в областта на лявата очна орбита на главата и хематом на окото. 
Обективно: общото състояние е увредено, контактен, но леко брадипсихичен: мисли забавено, говори забавено, реагира забавено. Болки в лявата част на торекса, гръдния кош и подмишницата; болка в далака. 
Накрая: насочва се към неврологично отделение на МВР-болница за по-нататъшно лечение и наблюдение. Поради липса на дежурен офталмолог е желателно да се консултира в МВР-болница. В Неврологична клиника в МВР-болница, където единствено има арестно помещение, е желателно да се проследяват бистротата на съзнанието, забележете, пулсът и кръвното налягане на всеки три часа. 
Това е и решението или част от решенията, които Вие вземате едва на 8-ми.
И понеже исках да бъде в хронологичен ред, аз дори ще помоля господин председателя, не става всеки ден с народен представител такъв инцидент, да ми даде съвсем малко над тези две минути. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не, нищо не мога да Ви дам.
ГЕОРГИ ДИЛКОВ-ЛОРДА: Съжалявам, тогава аз ще представя писмено. Но аз се постарах това, което исках от Вас да чуя, да набележа факти от частите, с които разполагах по инцидента с народния представител Цветелин Кънчев, посочени в хронологичен ред по дни и часове. На 2-ри, четвъртък, преди обяд...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Много Ви моля! 
ГЕОРГИ ДИЛКОВ-ЛОРДА: Свърши ли ми времето? 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Къде Ви е картата?
ГЕОРГИ ДИЛКОВ-ЛОРДА: Не съм я сложил. Не съм убеден, че времето ми е свършило. 
Аз ще Ви представя тези факти и обстоятелства, но накрая мисля, че с оглед на изложеното и Вие ще се запознаете с него, мисля, че трябва да вземете строго дисциплинарно отношение към Вашия заместник-министър, дори аз бих предложил да му искате оставката. Във всички негови публикации той заявява, че 48 часа след инцидента няма инцидент в цялата страна, не му е докладвано за такъв инцидент. По същото време в Националното радио минава едно интервю с...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Привършвайте, господин Дилков!
ГЕОРГИ ДИЛКОВ-ЛОРДА: Аз зная, че сте стриктен, господин председател, но не Ви прави чест, защото...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Стриктен съм, защото правилникът е стриктен.
ГЕОРГИ ДИЛКОВ-ЛОРДА: Тогава аз ще задам и питане за онова, което сега правите вече оттук нататък и ще помоля за дебати по това питане. В същото време ще внеса и проекторешение за създаване на анкетна парламентарна комисия за изясняване на този инцидент, защото по този начин наистина ние заблуждаваме медиите и целия народ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Приключвайте, господин Дилков! 
ГЕОРГИ ДИЛКОВ-ЛОРДА: В нито една демократична и правова държава това не става. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата министър Гоцев.
МИНИСТЪР ВАСИЛ ГОЦЕВ: Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми господин Дилков, аз не съм нито следовател, нито прокурор, нито имам правомощия, Вие знаете много добре, да правя разследване и да проверявам какво е станало. Тези медицински свидетелства, които Вие имате, са предадени на Военната прокуратура и именно защото има данни, една част от това, което прочетохте, е оплакване и вероятна диагноза, друга е наистина констатация, всичко това нещо се намира при военния прокурор. Вие и на мен да ги дадете, аз няма какво да ги правя. Аз ще санкционирам нашите служители тогава, когато прокуратурата установи, че на него е нанесен побой. 
Колкото се касае за моя заместник-министър, който всеотдайно работи за затворите и какво е било казано в един или друг вестник, мога да ви кажа, че в. "Труд" пишеше например, че по този въпрос съм направил изявление в Казанлък. Аз не съм ходил в Казанлък повече от 1 - 2 години. Така че нека не говорим за вестници, а да говорим за констатации. Това, което ще бъде проверено, може да бъде проверено само от Военната прокуратура и материалите се намират при нея. Излезе ли констатация, че има извършено престъпление, не се съмнявайте, че за виновните служители това, което зависи от министъра на правосъдието, ще го направи - дисциплинарно ще ги уволни. А прокуратурата и съдът ще кажат каква отговорност трябва да носят. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Актуален въпрос към министъра на финансите Муравей Радев от народния представител Йордан Нихризов относно неизплатени задължения на политически партии към държавния бюджет.
Има думата господин Нихризов.
ЙОРДАН НИХРИЗОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Радев, моят въпрос е от края на месец юли, но аз считам, че не е загубил актуалността си и сега. Предстои провеждането на избори за местни органи на управление. Партии и коалиции ще излъчат свои кандидати за кметове и съветници, които в следващия мандат ще се разпореждат с бюджетни средства. Досега, непосредствено преди всеки цикъл в пресата се появяваше списък от партии, които са длъжници на държавния бюджет. Истинността на данните и пълнотата на тези списъци трудно можеше да бъде доказана. В края на месец юли във връзка с приемането на поправките към Закона за местните избори също се появиха такива данни.
Вярно е, че сега някои от задълженията, които бяха посочвани в тези списъци предвид голямата инфлация в периода 1995 - 1997 г. ще излязат със смешни суми. Още по-лошо е, ако дори и при тези обстоятелства те не са били изплащани.
Имайки предвид създадената обществена нетърпимост у нас към кредитните милионери - физически и юридически лица - и приетите от Тридесет и осмото обикновено Народно събрание законови мерки срещу това явление моля да отговорите на следния мой актуален въпрос: съществуват ли у нас регистрирани политически партии, които към 1 юли 1999 г. са неизправни длъжници към държавния бюджет? Какъв е размерът на задълженията - главница и лихва на всяко от тях и какви мерки е взело ръководеното от Вас министерство за събиране на вземанията?
Предварително искам да декларирам, че аз ще бъда безкрайно щастлив, ако Вашият отговор е само с две думи: няма такива. Това ще означава, че ние сме направили в политическия живот една голяма крачка от ориенталските нрави към Европа. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Нихризов.
Имате думата господин министър.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател. Използвам случая, че съм на трибуната, за да Ви предам писмен отговор на въпроса, зададен към мен от народния представител Иван Иванов от Русенския избирателен район. Заповядайте.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Нихризов! С огромно съжаление не мога да кажа: не, няма такива, защото има. И това доста отдавна фигурира като задължение на няколко коалиции и политически партии - още от 1991 г. Та, към датата 31 юли 1999 г., за която питате, неиздължени към държавата са общо три такива образувания. Всички те датират от 1991 г. - изборите за Народно събрание.
Може би няколко думи за механизма, по който бяха получени тези пари, за да си обясните по-добре по-нататък какво е станало с ангажимента на тези партии към държавата и тяхното неиздължаване. Тогава бе взето решение да се подпомогнат политическите партии, които навлизат в изборна кампания за Обикновеното Народно събрание, с една безвъзмездна сума от порядъка на 7 млн. 200 хил. лв. тогавашни пари. Принципът беше прост: 240 народни представители има Обикновеното събрание по 30 000 лв. на народен представител това прави точно 7 млн.    200 хил. лв. безвъзмездно от държавния бюджет на онези партии и коалиции, които имат след това парламентарно присъствие.
Решението на Министерския съвет тогава се базираше на приетия Закон за изборите. По-нататък продължава в следния смисъл: половината от тази сума, а именно 3 млн. 600 хил. лв., е било взето решение да се дадат авансово на политическите сили, забележете, които са участвали в изборите за Велико Народно събрание и са получили над 50 000 гласа в своя полза, независимо дали са имали или не народни представители във Великото Народно събрание. Та, на тези партии на база относителния дял на получените гласове сами за себе си, са били разпределени тези  3 млн. 600 хил. лв. и това е първият източник на средства, получени от държавата в предизборната кампания. Тъй като се е сметнало вероятно, че този източник не е достатъчен и сумата е малка и най-вече поради това, че създава неравнопоставено положение на участващите политически сили в предизборната кампания, е било взето решение да се отпуснат и краткосрочни безлихвени кредити. Но условието е първият и вторият източник сумарно да не надхвърлят сумата от 3 млн. 600 хил. лв. стари пари за всяка една партия поотделно или коалиция. 
И тогава почти всички партии, които са участвали в тази кампания, са ползвали различни суми, получени авансово и от първия, и от втория източник. Условието е било, след като минат изборите и бъдат обявени резултатите, един месец след обявяване на резултатите се извършва уравняване на сумата, която е получила всяка политическа сила. Онези, които са имали парламентарно присъствие, т.е. са получили народния вот и са имали народни представители в тогавашното Народно събрание, на базата на фактическите народни представители, които са участвали в това Народно събрание, броят им, умножен по      30 000 лв., дава онази величина, която се съпоставя с авансово получените суми от двата източника сумарно и се извършва уравняване - или държавният бюджет предоставя още средства безвъзмездно на тези партии, които са получили по-малък аванс от фактически полагащата им се вече сума, или обратно - онези партии, които са имали по-малко присъствие в парламента, а са взели по-голям аванс, трябва да го върнат. Имало е и такива политически сили, които не са успели да вкарат нито един народен представител в този парламент и за тях цялата предварително получена сума подлежи на връщане. Такъв е случаят с три организации, за които сега ще ви съобщя и те са точно отговор на Вашия въпрос. Защото тези три организации са получили такива суми и един месец след обявяване на изборите за народни представители не са ги възстановили. След това вече ще ви кажа какво се е случило с всяка една от тях.
Първата група е "Български земеделски народен съюз - единен". Аз не помня на Ценко Барев ли беше или на Милан Дренчев, на кого ли, но "Българският земеделски народен съюз - единен" е получил от първия източник 296 хил. 634 лв. Това е авансът на базата на това, че е участвал в изборите за Велико Народно събрание и е получил над 50 000 гласа тогава. Също така е теглил безлихвен заем от 2 млн. 300 хил. лв. тогавашни пари. Значи общо около 2 млн. 600 хил. лв. при лимит 3 млн.        600 хил. лв., т.е. не е ползвал цялата възможност, която е имал.
"БЗНС-единен" частично е погасил задълженията си във времето, като е върнал 2 млн. 100 хил. лв. Останала е неиздължена сума в размер на 496 хил. 634 лв.
Министерският съвет е предявил иск за дължимата сума. Образувано е гражданско дело. Постановено е решение, с което "БЗНС-единен" е осъден да заплати на Министерския съвет тази сума от 496 хил. лв., заедно със законната лихва, както и обезщетения за забава в размер на 229 хил. 541 лв. Образувано е изпълнително производство срещу "БЗНС-единен", което е спряно, забележете, поради неизвестен адрес на длъжника. Партия, която се готви да управлява, да поема отговорност при едно парламентарно управление не издължава своите средства поради неизвестен адрес и няма как да бъде намерена от съответните съдебни органи.
Вторият случай е така нареченият "СДС-център", който се състои от Българската социалдемократическа партия, от Демократическа партия - град Пловдив, и от Политическия клуб "Екогласност". Едно много странно образувание. Тук има нещо като бракониерстване на името "СДС" - първо. Второ, Политическият клуб "Екогласност", който, доколкото знам, се намира вляво, а тогава е бил отдясно - някакво такова странно объркване, и тези хора, управлявайки страната, стоят ту вляво, ту вдясно, ту вземат заеми, ту ги връщат, ту не ги връщат. Но в случая и трите тези структури не са върнали нито една стотинка. "БЗНС-единен" поне е върнал по-голямата част от сумата, а тези господа не благоволяват дори една стотинка да върнат.
Какво става с тях? Те обаче са си ползвали максималната възможност и са получили 3 млн. 600 хил. лв. - толкова, колкото дава законът максимално. Тази сума не е възстановена. По образуваното гражданско дело е постановено съдебно решение, с което БСДП, Демократическа партия - град Пловдив, и Политическият клуб "Екогласност" са осъдени солидарно да заплатят на Министерския съвет дължимата сума, заедно със законната лихва и обезщетения за забава в размер на 1 млн. 351 хил. 600 лв. тогавашни пари.
Образувано е и изпълнително производство за принудително събиране на вземанията, по което господин Петър Дертлиев е подал жалба, с която иска прекратяване на производството и отмяна на издадения изпълнителен лист. Към настоящия момент това производство не е приключило.
Третият субект, който дължи на държавата пари, това е Либерална партия - гр. Перник. Тя е получила краткосрочен безлихвен заем в размер на 300 хил. лева. Получената сума не е възстановена. Образувано е гражданско дело, приключило със съдебно решение, по силата на което Либерална партия - гр. Перник, е осъдена да заплати на Министерския съвет сумата от 300 хил. лева - тогавашни пари, заедно, разбира се, със законната лихва. Образувано е изпълнително дело, по което до този момент не са постъпили никакви пари.
Надявам се, че получихте достатъчно конкретен отговор, господин Нихризов. По-нататък вече би било добре политическите сили, които участват в политическата надпревара и се борят за гласовете на избирателите си, да се съобразяват с това, че освен всичко, имат и определени отговорности, които поемат в тази кампания, и тези финансови отговорности трябва да бъдат изпълнявани. В противен случай едно толкова конкретно и ясно неизпълнение би могло да послужи за това да се оцени до каква степен те биха могли въобще да носят някаква отговорност по-нататък, ако успеят да излъжат някой да гласува за тях. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин министър Радев.
За реплика имате думата, господин Нихризов.
ЙОРДАН НИХРИЗОВ (СДС): Благодаря на господин министър Радев за информацията. Аз не се учудих, че има такива политически партии. По-скоро за мен е интересно, че някои от хората, които са длъжници на държавния бюджет и то от 1991 г., днес обявяват, че образуват антикорупционни сдружения, ще се борят за защита на народните пари, ще се борят срещу тези, които били ограбили България.
Действително много интересно е как може да изчезне една партия от политическата сцена с нечия помощ или без нечия помощ и дали е необходимо да съществуват политически сдружения, които в същото време са прикрита форма на търговски фирми. Защото иначе много смешно би било българският избирател да подаде и днес глас за хора, които в момента дължат на държавния бюджет пари. В противен случай ще излезе, че всеки длъжник на банката може да бъде и кандидат за неин шеф. Представете си какво би станало в такъв случай с държавните финанси.
Все пак аз вярвам, че у българския избирател има разум, а у българина - морал.
Освен това желая, господин Радев, Вашето министерство действително да поеме и довърши задълженията, които се полагат съобразно законите в тази държава, за да може България за в бъдеще да има нормален политически живот с нормални политически субекти. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Нихризов.
Питане към министъра на финансите Муравей Радев от народния представител Руси Статков относно основанията за твърдението на министъра на финансите, че "черният бизнес става по-сив, а сивият излиза на светло".
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, госпожо министър, колеги! В края на миналия месец господин Радев на пресконференция пред медиите изнесе или по-скоро внесе твърдение, че по същество правителството е приключило или по-скоро решително се е преборило с престъпността в страната и във всички медии в същия този край на месеца и в началото на м. септември ние срещнахме, разбира се, не най-точно, но перефразирано изявлението му, че "черният бизнес в България става по-сив, а сивият излиза на светло".
Зад всички тези твърдения обаче нямаше никаква цифра. Впоследствие много медии публикуваха, разбира се, и коментарии, но господин Радев не поясни за какво става дума.
Това ме мотивира да направя настоящото питане, защото въпросът е изключително важен.
Разбира се, преди да започна с някои от поясненията по питането си, ще кажа, че август месец, когато парламентът не работеше, всички български граждани бяха буквално облъчени от посланието, че правителството се заема сериозно с борбата срещу мръсните пари. В началото на август се появи съобщение за проектозакон, свързан с изземване на незаконно натрупаното, след това - няколко други съобщения. И това, което господин Радев каза вече като твърдение, беше венец и рапорт, че за един месец всичко е приключило.
Господин Радев, няколкото въпроса, които възникнаха у мен във връзка с питането ми, са следните:
На базата на какви понятия Вие разсъждавате? Защото е много важно да се обяви зад "черния бизнес" какво Вие разбирате, зад "сивия" какво разбирате? Ако приемем, че Вие разбирате за черния бизнес такъв, който е престъпен, а за сивия - такъв, който не плаща данъци, но е разрешен от закона, то би трябвало да отговорите на следващите въпроси, а именно:
Познавайки - аз не се съмнявам, че Вие познавате икономическата теория - да отговорите къде е разминаването между цифрите, които се дават за инфлация, заетост и растеж на брутния вътрешен продукт, тъй като ще поясня и ще Ви припомня, че има зависимост или по-скоро има крива на Филипс, която очертава обратно пропорционална зависимост между инфлация и заетост. А Вие си спомняте или по-скоро ще кажете какви цифри бяха съобщени през тази година.
На следващо място, има и един закон, който също ще Ви цитирам, за да не сте го забравили - на Окун, който също говори за зависимост между брутния вътрешен продукт и инфлацията. Всички цифри, които се изнесоха през годината, говорят за нещо друго, господин Радев, а не за Вашето твърдение. Говорят за това, че по същество "черният" бизнес или престъпният бизнес се развива. Говорят за това, че "сивият" бизнес се развива.
Ето и последното нещо, което имаме - информационното издание "Бюджетът на Министерството на финансите". В него в едно от основните направления, където би трябвало да има резултат от тази битка, ако е имало изобщо такава - събирането на данъци - се казва, че делът на събраните данъци е по-малък тази година от миналата година. Разбира се, компенсиране става за сметка на неданъчните приходи. Не бих искал да отнемам времето с проценти. Всеки един може да провери тази информация в библиотеката на Народното събрание. Но това е факт и като се наложи, ще го прочета.
Или още по-видими неща за обикновения човек - проститутките може би на входа на Ботевград или на Монтана, или на Враца. Това е престъпен бизнес. Не се намалява, напротив, увеличава се. Или да вземем например Почивната станция на Министерския съвет, за която вестниците писаха. Продават се цигари без бандерол.
Или да вземем други случаи, за които просто няма отговор, господин министър на финансите. Как става така, че "черният" бизнес става "сив", а "сивият" става "бял". Напротив. Това, което е видно, е, че реалната икономика, в смисъл формалната, която е "бялата икономика", се свива. Ликвидация и закриване на работни места - ето това е видно. Това се усеща от всички.
Така че с интерес ще чуя Вашия отговор, господин министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Статков, аз искрено Ви благодаря, че отново съм обект на Вашето внимание. Почти бях си помислил, че нещо съм Ви обидил, абсолютно без да искам да направя такова нещо. Днес отново се радвам, че Вие ме питате.

Питате ме какви са моите основания? Имам ли основания за това твърдение? 
Значи използвате един такъв повод, даже и такъв като този, за който става дума, но аз пак казвам, благодарен съм за това, че ме питате, особено за сенчестата икономика. 
Имам ли основание. Разбира се, господин Статков, че имам. Имам цялото основание да твърдя това, което съм казал. Имам основание, защото сенчестият бизнес, господин Статков, процъфтява толкова, колкото му дадеш възможност да го прави.
Когато обаче се бориш срещу него упорито, постоянно, когато се бориш решително с него, комплексно, тогава, господин Статков, сенчестият бизнес просветлява, а българското правителство, сегашното българско правителство и сегашното мнозинство в парламента, от първия ден на своето управление прави точно това, господин Статков. Безкомпромисно, решително, категорично се бори със сенчестия бизнес и резултатите са налице. 
Уважаеми господин Статков, мога да Ви приведа много примери, но ще се задоволя само с основните от тях. Най-напред нашето управление пречупи гръбнака на организираната престъпност, в това число и на организираната икономическа престъпност. Вие си спомняте онези силови групировки, които през 1996 и началото на 1997 г. съдираха българската икономика, които на входа и на изхода на всеки един стопански субект извършваха нерегламентирани стопански действия и не плащаха данъци. 
Помните ли го този епизод от нашия живот? Целият български народ, целият стопански елит на България знае този момент. Помни това. Помни онзи рекет, на който бяха подлагани от тези силови групировки, за които днес можем да говорим по съвсем, съвсем друг начин. И това е един абсолютен и безспорен факт. 
Господин Статков, вторият много сериозен довод, който ми дава основание да кажа това, което съм казал, е рязкото повишаване разкриваемостта на митническите и на валутните нарушения и престъпления. Рязко! Няколко числа може би да си запишете. 
През 1997 г. са разкрити нарушения около 4000 на брой на обща сума за 11 700 000 нови пари. Значи повече от 11 милиарда тогавашни пари.
През 1998 г., следващата година, разкритите нарушения са вече 5500, на обща сума над 38 милиона днешни пари, 38 милиарда тогавашни пари.
Нека да съпоставим това шестмесечие за 1999 г. с шестмесечието на 1998 г., за да видите добре тази тенденция, за която става дума. Миналата година през първото полугодие са разкрити 2300 нарушения, а тази година са малко повече от 3000 за първите шест месеца на 1999 г. 
Господин Статков, всичко това се дължи на усъвършенстваната нормативна база както законова, така и подзаконова, която регламентира тези процеси, или позволява на сенчестия, черен или сив бизнес свободно, използвайки пукнатини и дупки, пробойни в закона, да се обогатява за сметка на държавата. 
Знаете ли колко много закони имаше, които даваха възможност на онези интелигентни и умни "бели якички" да ограбват държавата именно ползвайки такива пролуки, пробойни и цели дупки в законодателството.
Затова ви казвам, на това се дължи до голяма степен постигнатото. Разбира се, не само на това. Дължи се на онзи засилен митнически и данъчен контрол, който бе осъществяван от съответните органи - решително, безкомпромисно, господин Статков. И резултатите отново са налице. 
Дължи се на засиленото международно сътрудничество между българските власти и поне съседните държави, свързани с една по нов начин изградена информационна система и колегиално сътрудничество. Дължи се, ако щете, на синхронизираните усилия на всички държавни органи, които участват в този процес - полиция, митница, данъчни, финансови органи, финансови ревизии и така нататък. 
Така че ние вече можем да говорим за създаването на единна система за борба с нарушителите, с нарушенията. Единна държавна система, господин Статков, която представлява една държавна преса върху нарушителите. 
Знаете ли в какво се изразява всичко това? Още по-конкретно мога да ви кажа. В разкриването и в унищожаването на редица, при това дългогодишни канали, контрабандни канали - контрабандни канали за захар, контрабандни канали за спирт, канали за течни горива, за цигари, за алкохол, за хранителни продукти и за най-различни още видове стоки, които съвсем безнаказано ограбваха държавата години наред. И това, което казвам, също целокупния български народ го знае прекрасно. 
Вие можете да се съмнявате, но ние получихме, ето още едно потвърждение, международно потвърждение за резултатите от усилията на правителството. България бе извадена от онзи позорен списък на бракониерите на компактдисковете, спомняте ли си?
Вие питате за тенденция с икономически числа. Ами, точно в тях най-ясно прозира това, което казвам. Те най-добре доказват тази моя теза. Защо? Хайде още малко числа, ако искате. Хайде да вземем отношението на събираемостта, на данъчната събираемост, на приходите в държавния бюджет, отнесени към брутния вътрешен продукт в годините последователно. 
Знаете ли колко беше през 1996 и 1997 г. дори? Девет процента от брутния вътрешен продукт представляваха събраните данъчни приходи в държавния бюджет. През 1998 и 1999 г. станаха 14%. Знаете ли колко огромна е разликата между 9 и 14% тогава, когато става въпрос за относителен дял към брутния вътрешен продукт? 
Хайде да вземем и друга съпоставка, ако искате. Да говорим за данъчна събираемост през това полугодие към миналото полугодие, за което казвате, че като маса парите били по-малко от тогава. Господин Статков, сравнението е към масата на брутния вътрешен продукт. И това сравнение е следното: аз Ви го казах за годините 1996, 1997, 1998 и 1999. За тези две полугодия най-подходящо е да намерим другата база - от годишния обем на приходите какъв процент за тези седем месеца са събрани в държавния бюджет, за да видим има или няма изменение в тези величини. Ами както тази година, така и миналата процентът е един и същи - 57% събираемост от годишния размер на заложените в държавните бюджети данъчни приходи. Петдесет и седем процента! Само че има една разлика - това полугодие на 1997 г. има един спад, който всички ние добре си спомняме. Някои може да са го забравили, но това е войната в Косово. И онова огромно негативно влияние, което тази война оказа върху българската икономика като цяло, в посока на стагниране. В тези условия на война, на криза ние постигнахме същите 57% събираемост, както и миналата година - при други условия, без наличието на война в съседна Югославия. При това тази година през това полугодие от 1 януари знаете чудесно, че с 2% е намален данъкът "Добавена стойност", намален е и данъкът върху печалбата. При това положение ние постигаме събираемост, равна като относителен дял в масата на годишните приходи толкова, колкото миналата година.
Господин Статков, на всеки човек това говори по един много определен начин, разбираем начин. Всички тези неща, които Ви казвам, ми дават абсолютната убеденост да твърдя, че наистина черната икономика посивява, а сивата икономика побелява. Няма друго разумно обяснение, освен това, което Ви казвам. И това става, не заради това, че сенчестата икономика го иска. То става затова, защото тя е принудена да го прави. И аз мога да Ви кажа, че оттук нататък тази принуда, тази преса, за която говоря, ще се усилва по няколко основни направления. Първото е законодателното. Разбира се, че законодателството ще продължава да се усъвършенства и да дава все по-малък и по-малък шанс на сенчестия бизнес. И ще Ви кажа това, което ме питате за този закон: да, господин Статков, тази есен, преди Нова година Министерският съвет ще внесе и такъв закон в Народното събрание, който ще даде възможност на държавните органи да отнемат лично имущество тогава, когато то е придобито в резултат на финансови нарушения или престъпления. И такъв закон ще има. И той ще даде още по-малък шанс на престъпниците.
Разбира се, не само това. Много е важна информационната система, която ще се въвежда тепърва, интегрирана информационна система, която ще позволи в реално време да се правят абсолютно всички насрещни проверки. Тоест, субектът да бъде на светло и прозрачно - в цялата страна, от всички органи, които имат отношение към борбата с организираната икономическа престъпност.
И не само това. Разбира се, и административно-организационни мерки ще бъдат допълнително предприети и усъвършенствани. Аз говоря за създаването на един ефикасен, модерен контролен апарат, който във всички случаи ще намали до минимум шанса по-нататък на така наречената сенчеста икономика. И съм повече от убеден, че борбата с престъпността няма цвят. Дълбоко съм убеден, че всички народни представители - дали отляво, дали в средата, дали отдясно, всички те имат еднакъв интерес държавата да се справи с тази хидра. Радвам се, ако всички еднакво мислят по този въпрос и ако всички помагат това да приключи с една пълна победа над всякаква проява на сенчест, тъмен, кафяв, сив, какъвто щете още друг вид нерегламентиран бизнес. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин Радев за отговора.
Господин Статков, имате право на два уточняващи въпроса в рамките на 2 минути.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, госпожо министър! Бих възкликнал "Ура!" след отговора на господин Радев. Светла му памет на моя чичо. Навремето по литература един господин се опитал да запише чрез девиза "Да живее БКП!" по-висока оценка. Обаче чичо ми продължил: "Да живее, ура, ура! Слаб 2".
Горе-долу така, господин министър, оценявам и Вашият отговор. Защо?
Защото, господин министър, Вие твърдите, че сте пречупили гръбнака на престъпността. И на входа, и на изхода няма никой. 
И всъщност това е първият ми уточняващ въпрос: Вие вярвате ли си, господин министър, че на входа и на изхода няма никой? Или не искате да видите братовчедите, господин министър? Аз изнесох тук за "Компласт" - монтанска фирма, начело с координатора на СДС и господин Марков стои там. Ревизията на "Финансов контрол" защо мълчи? Защо очерня госпожа Иванова, а не изнесе резултатите от "Компласт"? Злоупотреби за много милиони левове. Или за другите предприятия, за които питах. Там стоят братовчедите.
Така че Вие не посочихте кой е стоял преди тях, но аз за братовчедите съм сигурен и хората са сигурни. И искам да чуя наистина вярвате ли си, че след като въведохте разрешителен режим, над 200 разрешения, пресата ще ме извини, тя ги знае вече по-добре, защото ние не ги следим, субективни, 400 - да, няма корупция или по-скоро организирана престъпност?
Ами, има, разбира се.
И не 5 на сто, не 10, а хората говорят за по 20. И не само говорят, а и ги дават, вместо да ги дадат за данъци, вместо да ги дадат за производство.
Господин министър, Вие не сте пречупили гръбнака на организираната престъпност. Ако имате някакви факти, дайте ми ги, но отговорете на тези въпроси, които Ви ги поставих като пояснителни. Изнесете ревизията на "Компласт".
Второ. Попитах Ви за това наистина имате ли информация каква е черната икономика като процент, сивата и светлата. Не ми дадохте такива отговори. Напротив, опитахте се с епизодични цифри да заобиколите и онова, което Ви питах за зависимостите между заетост, безработица и растеж на брутния вътрешен продукт. Защото цифрите през годините бяха, че инфлацията намалява, заетостта - друга, брутният вътрешен продукт - трети. Очаквам наистина да отговаряте на тези два допълнителни въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Статков.
Господин министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Господин Статков, Вие няколко пъти в отношенията си с мен преиначавате това, което казвам, и просто си измисляте. Господин Статков, някой да е чул да кажа, че е ликвидирана, че е прекратена, че в България вече няма никаква престъпност? Някой да е чул такова нещо?
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): А пречупена какво е?
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Някой да е чул това, което Вие преди малко казахте?
Господин Статков, никой не може да твърди такова нещо и аз съм последният, който го твърди. Аз обаче твърдя нещо, запомнете го най-после да му се не види! Ама, запомнете какво казвам. Ето, сега Ви гледам в очите и Ви казвам: господин Статков, в България тази престъпност, за която Вие говорите, за която и аз твърдя, тази сенчеста икономика, за която става дума, не е изчезнала, но тя намалява. Тя излиза постепенно на светло. Господин Статков, запомнихте ли какво Ви казвам? Тя не е ликвидирана, няма в света държава, която до този момент е могла да се справи с тези явления.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Колко процента?
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: В Съединените щати твърдят, че била 20 на сто - тази сенчеста икономика, господин Статков, твърдят обаче в някои списания. Няма орган, няма институция, която би могла да каже това, което питате Вие - толкова и толкова. Който го каже, смятайте, че по някакъв начин емоционално е дал воля на свое виждане, но то не може да бъде измерено - това, което казвате Вие, по никой начин.
По същия начин някои твърдят, че между 50 или 60 на сто е тази сива икономика в Русия и в бившите страни от социалистическия лагер, имайки предвид оттатък, към Сибир. В България пак така някакви източници говорят за 30, за 40 на сто, но всичко това, господин Статков, пак казвам, са неща, които някой твърди, без да може да го докаже. Защото не е достатъчно само да кажеш нещо. Не е достатъчно казването на това нещо да стане от Народното събрание дори. То трябва да бъде доказвано. Разбирате ли?
Така че по отношение, пак повтарям още веднъж, сенчестата икономика в България намалява и аз Ви приведох десетки примери, които говорят в подкрепа на това мое твърдение. Това е отговорът ми на Вашия въпрос.
Колкото до това, за което говорихте, аз право да Ви кажа не схванах логиката на втория Ви въпрос. Значи Вие казвате за намалена инфлация. Да, вярно, това е безспорен факт. Инфлацията намалява, близка е до нула, 1 на сто, 2 на сто, нула, понякога отрицателна. Да, така е. И какво общо има това - инфлацията и нейните ниски размери, с тази сенчеста икономика? Аз бих желал да ми обясните, ако можете тук, от тази трибуна.
И второ, казвате за братовчедите. Да, за братовчедите имаше нещо. Господин Статков, много любопитен въпрос. Аз доколкото си спомням от миналото Народно събрание Вие не бяхте привърженик на групата "Орион", но днес групата "Орион"... Помните ли? Та значи Вие не бяхте според мен привърженик на тази групировка, а днес начинът, по който се държите, е сякаш сте ощипани, така както хората, които бяха причислени точно към тази групировка.
Няма братовчеди, господин Статков. Не ме интересува нито братовчед, нито роднина, нито калеко, нито "Орион"-ци. Всеки, който сгази лука, отива там, където му е мястото! И това Ви го казвам аз, финансовият министър на България от тази висока трибуна. Дайте ми един случай, при който аз съм толерирал някой, който е сгазил лука! А не да говорите само оттук празни приказки. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин министър Радев.
Господин Руси Статков, имате право да вземете отношение по отговорите на двата въпроса в рамките на две минути, като моля да спазите двете минути.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Министърът иска да му обяснявам... (Оживление.) 
Господин председател, господин министър, госпожо министър! Какво стана ясно от отговора на господин министъра на финансите? Че действително хаосът е пълен. Хаосът в България и то умишлен, според мен!...
Защо? Защото господин министърът не даде нито една разумна цифра, за да покаже, че познава ситуацията с черния бизнес, със сивия... Даже не се позова на статистиката, която каза, че миналата година сивият бизнес е бил 25 на сто. Ако той наистина беше променен и беше станал по-светъл, ще ви обясня зависимостта с една дума: щеше да има растеж на брутния вътрешен продукт и оттам рязко повишаване на заетостта. Ако беше наполовина намалял сивият бизнес, щеше да има 12,5 ръст на брутния вътрешен продукт, а за първото шестмесечие има спад 1 на сто според експерти, които ценя и ползвам, така че обяснението може да бъде и по-дълго.
Ето и за шестмесечието Вие изнесохте неверни цифри - за шестмесечието едни, за седеммесечието - други за изпълнението на данъците. По-малко са от миналата година при положение, че ДДС се увеличи за 10-те най-употребявани стоки!...
Господин Радев, наистина е време да се опитате да се огледате. Защо? Защото и господин министър-председателят призна пред медиите миналия петък, че няма информация, че правителството работи опипом. Той се опита да критикува статистиката, че данните са неверни - за заетост, за брутен вътрешен продукт, а Вие днес ми говорите друго. Разберете се кой е прав, но аз мисля, че министър-председателят беше прав, а в случая, че Вие работите хаотично и че нямате наистина желание да промените нещата. Нещо повече, господин министър, Вие самият нямате желание да се образовате. Вие нямате желание да повишите взискателността около Вас. Аз констатирам след днешните отговори, че Вие по-скоро наистина закривате онези, които правят престъпления, защото доколкото знам ревизията на Финансов контрол за Монтана е обсъждана и на НИС, но това е друга тема сигурно.
Така че, уважаеми дами и господа, нито сте пречупили гръбнака на организираната престъпност, нито сте подобрили заетостта, а само ликвидирате, господин Радев. В това отношение наистина трябва да Ви се свали шапка, но да се свали с гняв и да Ви се каже: стига! И мисля, че на октомврийските избори това ще го каже народът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Господин министър, по силата на Конституцията имате думата.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Статков, Вие говорите за хаос - хаос в държавата най-напред. Вярно е, че наследихме огромен хаос в българската държава и този огромен хаос непрекъснато намалява в резултат на усилията, които правим. Денонощните усилия, господин Статков! От денонощните усилия той намалява!
Не можем обаче да се похвалим със същия успех по отношение хаоса в главите на някои хора. Там сме безпомощни, господин Статков. (Ръкопляскания от СДС.) Там сме абсолютно безпомощни!
По отношение на този аргумент, който изтъкнахте - за корелацията между намаления сенчест бизнес и увеличения брутен вътрешен продукт, разбира се, че има пряка връзка - право пропорционална, но господин Статков, освен този фактор знаете ли колко още много други влияят върху размера на брутния вътрешен продукт? Вие прекалено елементарно се съсредоточавате върху един-единствен фактор и се базирате на него. Ами ако всички други фактори са отрицателни, а този е единствено положителният и намалява спадането на брутния вътрешен продукт, господин Статков? Малко по-сложен въпрос за Вас е този. Попитайте някъде, ще Ви обяснят и ще видите, че има разлика между едното и другото. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин министъра. С това завършихме въпросите към господин министър Радев.
За процедура думата има госпожа Величкова в рамките на питанията и актуалните въпроси.
СТАНКА ВЕЛИЧКОВА (ДЛ): Да.
Господин председателю, дано господин Муравей Радев да се задържи за секунди в залата, за да кажа, че моята процедура се свежда до следното: да му направите забележка, защото той обижда народни представители. Значи веднъж има хаос в главата на Руси Статков, втори път той не може да помни и т.н.
Преди малко, когато аз зададох въпрос на вицепремиера Методиев, се оказа, че той не помни, че е подписал за "Държавен вестник", бр. 164, че децата трябва да бъдат подведени под наказателна отговорност - чл. 313, ако дадат декларация с невярно съдържание за своето материално положение...
Ще се разбере ли най-накрая от този кабинет, че ние се намираме в условията на парламентарна република, че само нашите избиратели ще ни правят оценки, а не министрите? Ще се разбере ли най-накрая, че министрите, когато дават пари за своите кабинети, за самолети, за кипариси, в крайна сметка трябва да знаят кои са им приоритетите в държавата? Не в разни предмети, не в някакви мебели, не в някакви самолети и коли, а в сериозната работа, свързана с националния капитал на България - примерно българското образование; с друг проблем - спиране на корупцията...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Госпожа Величкова, много Ви моля, правите изказване.
СТАНКА ВЕЛИЧКОВА: Много Ви моля, направете му бележка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Продължаваме с актуалните въпроси към министъра на околната среда и водите госпожа Евдокия Манева. В графика са поставени три актуални въпроса. Първият актуален въпрос - на господин Иван Борисов, е отложен.
Следва вторият актуален въпрос, който ще бъде първи в случая: актуален въпрос от господин Лъчезар Тошев относно незаконно депониране на ДДТ и линдан в близост до водохранилището на с. Павел, община Полски Тръмбеш.
Имате думата, господин Тошев, да развиете Вашия актуален въпрос.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю.
Госпожо министър, уважаеми колеги народни представители! Въпроса, който поставям пред министъра на околната среда и водите, е от обществена значимост. Той беше зададен на 27 юли, тъй като избухна един скандал в началото на лятото, свързан с установяване на количества ДДТ и линдан - две изключително вредни и забранени за използване вещества, в питейната вода на с. Павел, община Полски Тръмбеш. Съгласно някои свидетели от селото, това се дължи на депонирани преди години количества от тези две вещества в близост до водохващането на селото и в резултат на това, особено в дъждовен период, очевидно част от тези вещества попадат във водопроводната мрежа и във водохващанията.
Аз разполагам с два документа: изследване на ХЕИ - Варна, което показва известни количества от линдан и ДДТ, и второ изследване, направено малко по-късно, мисля на 27 юли, от ХЕИ - София, където ДДТ не се доказва, но се доказва известно количество линдан в някои от дренажните кладенци за водоснабдяването на с. Павел.

Тъй като е нужно да бъде установено мястото на депонирането на тези вещества и те да бъдат извадени оттам и по съответния начин да бъдат обезвредени и теренът да бъде рекултивиран, или пък да се спрат от експлоатация тези кладенци, аз се обърнах към министъра на околната среда и водите с това питане и знам, че са предприети известни допълнителни изследвания и са предприети известни мерки. Затова бих искал да знам какво е състоянието към момента, още повече, че изтече повече от един месец от задаването на актуалния въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Тошев.
Има думата госпожа Евдокия Манева - министър на околната среда и водите, за отговор на актуалния въпрос.
МИНИСТЪР ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Тошев! Водоснабдяването на с. Павел с питейна вода се осъществява само от един сондажен кладенец - № 3, и от два дренажа. Предстои въвеждането в експлоатация на сондажен кладенец № 2, а сондажен кладенец № 1 не се използва. В началото на месец юни се установи, че питейната вода в селото е с горчив вкус. По тази причина "Екогласност", секция с. Павел, в присъствието на д-р Севдалина Йотова от ХЕИ, Габрово, прави проверка на състоянието на санитарно-охранителните зони "А" и "Б" на водоизточниците. В сухия язовир край селото е констатирано наличие на оборски тор и препарат с неизвестен произход. В тази връзка е подадена жалба от жителите на с. Павел, община Полски Тръмбеш, за влошени органолептични показатели на питейната вода от централното водоснабдяване на селото и със съмнение за замърсяването й с пестициди и са извършени няколко проверки от компетентните органи.
Първата проверка е извършена на 21 юни от представители на ХЕИ, Велико Търново, "Гражданска защита", Велико Търново, "Гражданска защита", Полски Тръмбеш, която показва, че не е довършено изграждането на пояса от санитарно-охранителната зона и не са означени пояс "Б" и пояс "В". В чашата на сухия язовир, разположен извън обсега на пояс "В", са констатирани депонирани оборски тор от бившата кравеферма и около 500 кг неидентифициран химичен препарат. Взета е водна проба от водопроводната мрежа, която е анализирана от ХЕИ - Варна. Направено е предписание от ХЕИ - Велико Търново, до ВиК, Йовковци, за ускоряване изграждането на санитарно-охранителните зони и почистване на терените в техния обхват, консервиране на сондажен кладенец № 1, почистване на язовира от оборски тор и химически препарати, пакетиране и изнасяне на пестицидите до най-близкия склад за пестициди.
Това са всъщност незабавните мерки, които още при първата проверка са били предприети.
Направена е и втора проверка на 19 юли с едно по-широко представителство, включително и на РИОС - Велико Търново, отново ХЕИ, отново "Гражданска защита", представители на "Екогласност". И е извършена проверка на всички водоизточници, включително и на водоснабдителната мрежа на с. Павел, като са взети проби от всички събирателни шахти, от сондажните кладенци и от водопроводната мрежа.
Освен това е разговаряно с тракториста на кооперация "Единство", който е бил очевидец на заравянето на торбите с пестициди преди двадесетина години. За съжаление той не си спомня точното място, но са проверени всички места, които той е посочил, възможни места, в които са били заровени препаратите.
Последната проверка показва, че всички направени предписания след първата проверка са изпълнени. При огледа на посочените от жалбоподателите места обаче на този етап не са установени видими количества пестициди и опаковки от тях. Взетите проби са анализирани в ХЕИ, в Центъра по околна среда и устойчиво развитие и в Центъра по хигиена в София. Установено е, че в част от пробите има наличие на линдан. Обаче концентрациите са в порядъка от 0,002 до 0,013 милиграма на литър. И независимо че тези установени концентрации на пестициди са под нормите за пестициди в директивата на Европейския съюз за качеството на водите, тъй като в нашите нормативи се изключва изобщо наличието на пестициди, ние продължаваме да извършваме анализи, докато не бъдем сигурни, че всякакъв риск за населението е изключен.
Трябва да кажа, че анализите, които са извършени досега, бяха през сухия период. И всъщност те представят нещата само от една гледна точка. Затова ние продължаваме на всеки 15 дни да извършваме проби и ще продължим, докато не сме уверени, че напълно сме елиминирали всякакви рискове за населението.
Искам в заключение да отбележа, че информацията за заровените препарати се проверява щателно. За съжаление това е един много дълъг и ресурсоемък процес. Ние и досега не сме открили компактно голямо количество от пестициди, но ще продължим да следим, защото самият факт, че в питейните води са открити следи от пестициди е достатъчно тревожен, за да не подценяваме този въпрос.
Искам да кажа, че първоначалните предположения и резултатите от измерванията от Центъра по хигиена са насочили представите за заравяне на препарати в районите на новия и на стария дренаж. Досегашните проби, които сме взели от почвите и водите, не потвърждават това твърдение, но пък и не го изключват категорично.
Затова също ще продължим и в тази посока изследванията и ще се стигне евентуално до забрана за черпенето на води от дренажите, които показват рисково съдържание на пестициди.
Аз искам да ви уверя, че ние ще продължим измерванията и ще предприемем всички необходими мерки, за да бъде изключен какъвто и да е риск за населението от питейните води на селото.
Но искам още веднъж да кажа, че този случай е един много драстичен пример за това как невежеството и безотговорните действия преди години сега ни изправят пред едни много сериозни екологични последици. При това - при една много неизяснена обстановка и пред изключителни трудности за откриване на тези нарушения, за да можем своевременно да предприемем мерки. Затова в днешния си отговор мога да кажа, че ние правим всичко възможно, мобилизирали сме нашия екип, продължаваме изследванията. И ще доведем нещата докрай, но процесът е изключително труден. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, госпожо министър.
Господин Лъчезар Тошев има думата.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Благодаря Ви, госпожо министър! Особено високо оценявам усилията, които вашето министерство и Министерството на здравеопазването извършват, за да може да бъде решен проблемът. Но той ще бъде решен само тогава, когато се установи къде се намират тези вещества, за да не бъдат заплашени жителите на селото от една бомба със закъснител с непредвидими последици.
Бих искал допълнително да кажа, че е известно, че ДДТ не се използва за третиране на растения и на почви, така че такива обяснения, свързани с подобно използване, не биха могли да бъдат убедителни. Той се използва главно за обезпаразитяване при животновъдството, а някой път дори и при хора, което е едно от престъпленията на комунизма през 50-те години. И ако концентрациите на ДДТ и линдан се увеличават през дъждовния период и се намаляват през сухия, това също е един косвен знак, че става въпрос за депониране на вещества някъде, а не за едно равномерно разпределение.
И на трето място, нормите за пестициди не могат да бъдат използвани и за ДДТ, и за линдан според мен, защото те са дадени за други вещества, които не са забранени. Така че трябва да се вземе предвид, че тези две вещества не се разпадат десетки и стотици години и се натрупват в организма, когато постъпват, дори и в малки дози. Затова и в нашия държавен стандарт няма такива норми. И затова би трябвало да приветстваме продължаващите изследвания и усилия. Но, разбира се, всичко това би било много по-лесно решимо, ако този тракторист, за който споменахте, просто си спомни къде са заровени тези вещества и те бъдат намерени. Това би било много по-евтино, тъй като всички тези анализи струват значителни средства.
Ето защо смятам, че и ние трябва да продължим от наша страна като народни представители да извършваме контрол над този случай, докато той бъде наистина приключен. И ще ви поканя да давате в Комисията по опазване на околната среда и водите данните, които вие получавате междувременно, от тези изследвания. Благодаря много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Тошев.
Имате думата за дуплика, госпожо министър.
МИНИСТЪР ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Аз Ви благодаря за оценката на нашите усилия. Наистина проблемът е много сериозен и това е само една малка частица от наследството, което имаме в областта на пестицидите. Вие знаете, че имаме повече от 3 хил. тона пестициди, и то пестициди, които представляват много сериозен риск за здравето на населението, разхвърляни по най-безотговорен начин в десетки и стотици села, които ние сега събираме. Правим огромни разходи, за да можем фактически да ги обезопасим. Повече от 50 тона сме уговорили да бъдат изгорени в Холандия и в момента точно този проект се изпълнява.
Така че село Павел е една малка частица от изключително сериозния проблем, с който ние се справяме в момента. И трябва да ви кажа, че не само защото ние сме под непрекъснато внимание на Комисията по околната среда и водите на парламента, а и защото съзнаваме огромната отговорност на този проблем, ние ще доведем решаването му докрай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, госпожо министър.
Актуален въпрос към министъра на околната среда и водите госпожа Евдокия Манева от народния представител Валентин Симов, относно последиците от пожара в Сакар.
ВАЛЕНТИН СИМОВ (ОНС): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Позволете ми преди да развия по същество моя актуален въпрос, да изразя от тази трибуна възхищението си от пожарникарите и армейците, с чиято помощ беше загасен до известна степен пожара. Аз бях на мястото вечерта, когато беше кулминацията и с очите си видях огнената стихия, която върлуваше. Тези хора наистина проявиха голямо мъжество и себеотрицание. 
В тази връзка моят актуален въпрос към Вас е как оттук нататък всъщност Министерството на околната среда и водите, надявам се и заедно с Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, ще подходи към възстановяването на тази огромна територия, в която почти всичко живо е изгоряло. Да не се връщам на това, че преди 40-50 години са допуснати груби грешки, като региона е залесен с борови гори, вместо традиционните широколистни. Но все пак има някаква надежда широколистните гори да започнат от само себе си да се възстановяват, тъй като тяхната коренова система е по-дълбока. Докато боровите насаждения са безвъзвратно изгубени и там ще трябва да се вложат стотици и милиони лева и усилия. Като се имат предвид, че темпът, с който се залесява, а именно за община Харманли през миналата година е бил около 2000 дка, това означава, че в близките пет години трябва да се положат огромни залесителни мерки.
Оттук нататък следва вече да говорим точно за тази връзка, която ми се струва, че малко е позанемарена - действията между общината, между Регионалната инспекция по околната среда и водите, между съответните служби на гражданската защита и областната управа.
В тази връзка е и моят актуален въпрос към Вас: има ли екологични последици, какви са те? Предполагам, че все още няма пълен анализ на това, което е станало. Защото в пресата се промъкнаха изказвания на някои ръководители на ведомства, че не е толкова страшно, не е толкова голяма трагедията за екологичните последствия. Мисля, че 200 кв. км е доста голямо пространство, което би се отразило на климата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Симов.
Имате думата, госпожо министър.
МИНИСТЪР ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Симов! От пожара в Сакар в края на месец август т.г. са засегнати гори и селскостопански терени, от които за щастие реколтата е била прибрана. 
В община Тополовград и Гълъбово са изгорели 12 465 дка иглолистни гори и 6177 дка широколистни гори от акация, зимен дъб, благун, келев габър, сребриста липа и др. Засегнати са над 220 хил. куб. м дървесина, която не е изгоряла напълно и трябва да бъде оползотворена.
Щетите, нанесени на биологичното разнообразие са значителни. Въпреки че в района няма обявени защитени територии, засегнатите от пожара пространства се отличават с висока степен на биологично разнообразие.
За мащаба на причинените щети може да се съди по известни локализирани находища и местообитания на растителни и животински видове, а също така и по данните за запасите на биологичните ресурси - дивеч, билки, охлюви, гъби, горски плодове и дървесина.
Засегнати са популациите на пет вида редки и защитени растения - тракийския равнец, лагуровия лопен, едролистната метличина, стояновата дрипавка и екологичните ниши на 110 вида лечебни растения, между които жълт и червен кантарион, бял равнец, мента, маточина, шипка и т.н. Съгласно издадените разрешителни за 1998 г. в този район средногодишно се добиват около 10 т жълт кантарион.
Пораженията във фауната се изразяват в нарушение на популациите на редки и защитени видове земноводни и влечуги - гръцка и мавританска костенурка, пъстър смок, турска боа, жълтокоремник, ивечест гущер и др.
Засегнатият от пожара район се характеризира и със средно видово разнообразие на около 60 вида птици с висока численост и плътност на популациите на дневни и нощни грабливи птици. Известни са гнездовите находища на обикновен и белоопашат мишелов, черна сканя, малък креслив орел, керкенез, ястреба-кокошкар, кръстат орел, орел змияр и др. Районът се обитава и от козодой, червенокръста лястовица, черен щъркел и други редки таксони.
Причинени са щети и върху пернатия дивеч. Според пролетното таксиране землищата на село Главан и село Помощник се обитават от 50 фазана, 157 яребици, 62 кеклика. Пожарът е нанесъл поражения основно върху гнездовите им местообитания. Унищожени са трудно възстановими в близко бъдеще екологични ниши на птици и бозайници, както и на тяхната хранителна база.
В участъка, стопанисван от Държавното лесничейство в Стара Загора са засегнати също така структурите на популациите, наброяващи 14 благородни елена, 29 сърни, 222 заека, 42 лисици и 55 чакала, 45 диви свини, една дива котка, както и на 19 вида дребни бозайници, основно гризачи, вероятно и прилепи.
В заключение ще кажа, че щетите в Сакар планина са много сериозни. Но не бих казала, че това означава екологична катастрофа. Унищожени са екземпляри от биологични видове, а не целите популации. Очакваме в продължение на следващите 5-6 години местообитанията да бъдат възстановени. За някои от растителните видове очакваме още през следващата година да започне възстановяването. 
Ние обаче имаме голяма отговорност, заедно с Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа да направим всичко възможно този процес да бъде ускорен. С Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа сме уговорили незабавно предприемане на мерки за отстраняване на пострадалата дървесина, с оглед изключване развитието на каламитети. А също така, това което и Вие подчертахте във Вашето становище - едно интензивно залесяване с присъщи на този район растителни видове.
Искам обаче още веднъж да подчертая, че пожарът в Сакар планина е още един драстичен пример за това нехайство и тази вандалска привичка да се опожаряват стърнища. 
За съжаление, независимо от нашата намеса през последните три месеца, от подкрепата, която имаме от противопожарна охрана, ние не можахме да постигнем съществен прелом в отношението на местните жители към този проблем. И аз намирам, че в това отношение местните власти са длъжници.
За съжаление въпреки писмата, които ние отправихме към кметове за една много широка пропаганда по въпроса и участие в забраната за паленето на стърнищата, ние досега не сме получили подкрепа от кметовете. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, госпожо министър.
За реплика има думата господин Симов.
ВАЛЕНТИН СИМОВ (ОНС): Благодаря Ви, господин председател. Уважаема госпожо министър! Аз съм доволен от Вашия отговор и данните, които Вие посочихте наистина говорят, че положението там е изключително тежко.
В тази връзка споменах и в моето експозе, че за мен преди всичко Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа трябва активно да осъществи своята дейност именно в общините. Зная, че финансово това е много трудно, тъй като Министерството на околната среда и водите специално има един-единствен орган и той е в областния град. За съжаление няма свои представители по самите общини. Тоест ако регионалната дирекция имаше възможност да има свои подразделия, тези подразделения да работят заедно с главните еколози на общините, междупрочем много кметове подценяват тази дейност и обикновено я свързват само с изхвърлянето на боклука, а това е една огромна превантивна дейност, която трябва да се извършва в общината съвместно с вашето министерство, съвместно с Националното управление по горите, респективно Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа тогава усилията ще бъдат много по-концентрирани. И мисля, че резултатите постепенно ще дойдат на място.
Използвам случая да отправя един апел и към многото ловни дружинки, които са на територията на тези три общини. Струва ми се, че те активно трябва да се включат, разбира се с помощта на Националното управление по горите и на Съюза на ловците и на риболовците, и да участват във възстановяването на региона. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Симов.
Има думата народният представител Камен Костадинов за лично обяснение.
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ОНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, неуважаема госпожо Дончева! Възползвам се от правото си за лично обяснение, тъй като днес в това заседание по един некоректен и неколегиален начин моето име беше замесено и беше коментирано, и още повече - това, което беше коментирано, не отговаря на истината. Възползвам се, разбира се, не за да отговоря на госпожица Дончева, тъй като съм дълбоко убеден, че тя е предварително наясно с несъстоятелността на своя въпрос и с това, че голяма част от изнесените от нея обстоятелства са неверни. Правя го заради слушателите и зрителите на нашия дебат в момента, както и заради честта и достойнството на моите колеги и приятели, които присъстваха във въпросната вечер, както и заради своето собствено име.
Истината от всичко това, което е изнесено, е, че действително тази вечер ние бяхме във въпросното заведение. По традиция от няколко години една неголяма група от мои бивши състуденти и приятели от Велико Търново се събираме всеки август в Търново, за да се видим, тъй като голяма част от тях не живеят вече в Търново. Правим го през август, тъй като това е един удобен, отпускарски период.
Във въпросната вечер всички присъстващи, с изключение на мен, бяха със своите съпруги и жени, с които са известни в обществото, а аз бях сам. И ако госпожица Дончева наистина притежава въпросните снимки, които аз също притежавам, бих могъл да й ги покажа и я призовавам да се извини на въпросните жени, наречени "жени за обществена консумация".
Когато прочетох за първи път публикацията във вестника, реших, че става въпрос за досадна вестникарска грешка. След това ми се наложи да отсъствам 15 дена от страната и като се прибрах и видях купищата лъжи и помии, излети по въпросния случай, реших, че може би става въпрос за политическа поръчка и инсинуация. След като днес чух и въпроса и начина, по който госпожица Дончева се изказа, съм напълно убеден, че става въпрос за политическа инсинуация.
Какви са изводите, които аз правя и които се надявам, че ще направи и всеки един разумен човек? Че може би партията, която представлява госпожица Дончева, изпада в паника от предстоящите избори, след като си позволява по един толкова вулгарен начин, неотговарящ на истината, да каля името и да се бърка в личния живот на свои политически опоненти. Но за Ваше съжаление, госпожице Дончева, и за съжаление на вашата партия това няма да ви помогне, тъй като ми се струва, че българският народ и българският избирател достатъчно е интелигентен, за да оцени нещата. Няма да ви помогне нито във Велико Търново, нито в Шумен, нито където и да е и няма да направи вашия предстоящ разгром по-малък.
Благодаря ви и съжалявам, че изразходвах няколко минути от ценното парламентарно време за ненужни според мен, лични въпроси, но те бяха предизвикани от въпросния дебат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костадинов.
Господин Статков, времето на заседанието приключи...
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Искам думата за лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Лично обяснение - трябваше да ми го заявите, преди да е приключило заседанието...
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Но то е ясно, господин председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Нищо не е ясно, нищо не сте ми заявили...
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): След като не направихте бележка на министъра, значи аз трябва да направя лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Съобщения за заседания на комисии:
Комисията по правата на човека, вероизповеданията и по жалбите и петициите на гражданите ще проведе заседание на 15 септември, сряда, от 15,00 ч. в зала № 356.
Комисията по здравеопазването, младежта и спорта ще проведе заседание в сряда, 15 септември, от 15,00 ч. в зала № 130.
Комисията по национална сигурност ще проведе заседание в сряда, 15 септември, от 15,00 ч. в зала № 232.
Комисията по опазване на околната среда и водите ще проведе заседание на 16 септември, четвъртък, от 11,30 ч., в почивката на пленарното заседание, в зала "Запад".
Следващото заседание на Народното събрание е на 15 септември от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,07 ч.)


Председател:
			Йордан Соколов

Заместник-председатели:
					Иван Куртев

					Александър Джеров

Секретари:
		Анелия Тошкова

		Свилен Димитров