Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1999-09-30

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателите Иван Куртев и Александър Джеров

Секретари: Илия Петров и Ивалин Йосифов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ХРАНИТЕ.
Има думата господин Николов.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Уважаеми господин председател, колеги!
По чл. 30 има предложение на народния представител Красимир Каменов, което е оттеглено.
Има предложение от народния представител Владислав Костов, прието от комисията.
Предложение на народните представители Мария Брайнова и Благой Димитров, прието от комисията.
Предложение на народните представители Ляков, Славов и Пейков, също прието от комисията.
Предложение на комисията - чл. 30 става чл. 28:
"Чл. 28. (1) Контролът върху храните се провежда от органите на държавния контрол по Закона за народното здраве, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на растенията.
	(2) Непосредственият контрол се извършва от длъжностни лица - държавни инспектори."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 30 на вносителя някой желае ли да се изкаже? 
Моля, гласувайте чл. 30, който става чл. 28, както е предложен от комисията.
Гласували 125 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 23.
Новият чл. 28 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 31 има направено предложение от народния представител Красимир Каменов, което е оттеглено.
Предложение на народния представител Владислав Костов - оттегля се.
Предложение на народните представители Мария Брайнова и Благой Димитров - оттеглено.
Предложение на народните представители Ляков, Славов и Пейков - също оттеглено.
Предложение на комисията за чл. 31, който става чл. 29:
"Чл. 29. (1) Органите на държавния контрол по Закона за народното здраве осъществяват контрол върху производството, транспорта, търговията, вноса и износа на храни.
	(2) Органите на държавния контрол по Закона за ветеринарномедицинската дейност осъществяват контрол върху добива, производството, транспорта, вноса и износа на суровини и храни от животински произход.
	(3) Органите на държавния контрол по Закона за защита на растенията осъществяват контрол върху добива на суровини от растителен произход - плодове, зеленчуци, зърно и подправки."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По новия чл. 29 някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте чл. 31, който става чл. 29, както е предложен от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 4.
Новият чл. 29 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 32 има предложение от народния представител Красимир Каменов, прието от комисията.
Предложение от народния представител Владислав Костов - оттегля се.
Предложение на комисията за чл. 32, който става чл. 30:
"Чл. 30. (1) Органите на държавния контрол върху храните имат право:
1. на свободен достъп до всички производствени мощности на предприятията за производство и търговия с храни;
2. да изискват сведения и документи, свързани с производството и търговията с храни, и да получават копия от тях;
3. да вземат проби и образци за лабораторни анализи и изследвания;
4. да дават задължителни предписания за провеждане на хигиенни и други мерки;
5. да забраняват въвеждането в експлоатация на производствените мощности на предприятията за производство и търговия с храни, когато установят нарушения на хигиената на храните и на правилата за добра производствена практика и до бра хигиенна практика за производство и търговия с храни;
6. да спират експлоатацията на производствените мощности или на части от тях временно или завинаги при установяване на нарушения на нормите и изискванията на този закон или на наредбите по прилагането му;
7. да спират реализацията на храни, които пряко или косвено застрашават здравето на хората, и да разпореждат те да бъдат унищожени, преработени или използвани за други цели;
8. да съставят актове за констатиране на административни нарушения;
9. да ограничават достъпа до обектите под възбрана чрез удостоверителни знаци.
	(2) При изпълнение на своите задължения длъжностните лица по чл. 28, ал. 2 са длъжни да пазят в тайна научаваните от тях факти и обстоятелства, които имат поверителен характер или съставляват тайна с оглед интересите на физическите и юридическите лица."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По новия чл. 30 някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте чл. 30 така, както е предложен от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Новият чл. 30 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 33 има направено предложение от народните представители Ляков, Славов и Пейков, което е прието по принцип от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика - чл. 33 става чл. 31.
"Чл. 31.	(1) Производителите и търговците са длъжни да изпълняват предписанията на органите на държавния контрол.
	(2) Производителите и търговците имат право:
1. да обжалват актовете на органите на държавния контрол;
2. в срок до три работни дни от получаване на съобщението за резултата от анализа на взетите проби от храни и заключенията на органите на държавния контрол да поискат контролна експертиза на втората проба в независими, акредитирани лаборатории, определени от министъра на промишлеността, съгласувано с министъра на здравеопазването и министъра на земеделието, горите и аграрната реформа;
3. да запазват в тайна фактите и обстоятелствата с поверителен характер, които се научават от органите на държавния контрол при провеждането на контрола върху храните."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Трета точка не е много ясна - "които се научават" или "които научават от органите"? Тоест, производителите и търговците научават от органите факти и обстоятелства с поверителен характер.
Има думата господин Кръстьо Трендафилов.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Имам смущения от текста по следните текстове.
Първо - "да обжалват актовете на органите на държавния контрол" - пред кого? Като имаме предвид, че такава институция "държавен контрол" няма. Те се правят от инспектори на ДВСК, от инспектори на ХЕИ и от други инструктори, на които е възложено с този закон да изпълняват тези функции.
Според мен трябва да се конкретизира пред кого и в какви срокове обжалват. Или ако е по Закона за административните наказания също трябва да се каже, защото иначе не става ясно. И въобще понятието "държавен контрол" - "обжалват на органите на държавния контрол".
Мисля, че тук трябва да са изредени, или иначе аз разбирам, че съществува някаква структура "държавен контрол". Такава структура няма в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Николов.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Господин Трандафилов, в чл. 29 са ясни органите на държавния контрол, които са по този закон, и функциите им са разпределени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Тоест органи на държавния контрол са контролните органи по Закона за народното здраве, Закона за ветеринарномедицинската дейност и по Закона за защита на растенията.
Но аз пак поставям въпроса тук за третата точка - "Производителите и търговците имат право да запазват в тайна фактите и обстоятелствата с поверителен характер, които се научават от органите...". 
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Производителите си ги знаят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Това нещо не е ясно.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Аз можех да обясня. Става дума за защитеното право на производителите и търговците да запазват в тайна фактите и обстоятелствата с поверителен характер, тъй като в предишния член, в ал. 2 ние сме приели, че при изпълнение на своите задължения длъжностните лица са длъжни да пазят в тайна точно тези факти и обстоятелства.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ, от място): Смисълът е ясен, но текстът не е.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Кой трябва да пази тайната?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: В чл. 31 тайната се пази от производителите и търговците. И понеже е казано "имат право" излиза, че те имат право да си пазят някаква лична тайна.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Те имат право на защита на фактите и обстоятелствата, научавани от органите.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не е писано. Защото така, както е написано, означава, че те научават нещо от органите.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Добре, трябва да се замени с "научавани".
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: "...които органите на държавния контрол научават при провеждане на контрола върху храните".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре, но пак нещо не е ясно. Ако те имат право да го запазят в тайна, органите нямат право да го научават. Дали се дава право на производител и търговец определени факти и обстоятелства да си ги запазят в тайна? Да кажем, има някаква рецепта и искат по рецептата да запазят тайна. Той може да каже: това си е моя тайна, не мога да си дам рецептата. "Кока-Кола" на никого не си е дала рецептата.
Има думата министър Бояджиев.
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Благодаря, господин председател. В предишния член има текст, който задължава органите на контрола да запазват тайна. Тук ние задължаваме производителите и търговците да запазват някаква тайна, която те научават. Текстът ще се изчисти, ако ние кажем: "които те научават от органите на държавния контрол".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Така по има логика, защото по време на държавния контрол самите търговци и производители могат да научат факти с поверителен характер. Но тогава не е правилно пък да се каже, както е в основния текст - "имат право". Това е задължение, а не право.
Има думата господин Благой Димитров.

БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю! Аз мисля, че е най-добре т. 3 да отпадне. Няма никакъв смисъл търговците и производителите да имат право да пазят собствените си тайни. Аз с доц. Златаров преди малко споделих, че няма да пострада текстът на чл. 31, ако т. 3 отпадне. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре, благодаря.
Моля, гласувайте отпадането на т. 3 на ал. 2 в новия чл. 31.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Точка 3 на ал. 2 на новия чл. 31 отпада.
Моля, гласувайте чл. 33, който става чл. 31, така както е предложен от комисията, без т. 3, която отпадна.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Член 31 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 34. (1) Министърът на здравеопазването и министърът на земеделието, горите и аграрната реформа определят лабораториите, които могат да извършват анализи и изследвания за целите на държавния контрол след оценка за съответствието им с изискванията на Българския държавен стандарт ЕN 45 001. 
	(2)  Условията и редът за определяне на лабораториите по ал. 1 се регламентират с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, съгласувано с председателя на Комитета по стандартизация и метрология."
По този член има оттеглено предложение на народните представители Ляков, Славов и Пейков.
Комисията подкрепя текста на вносителя, който става чл. 32.
"Чл. 35. Условията и редът за вземане на проби от храни се определят с наредба на министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на земеделието, горите и аграрната реформа."
Има оттеглено предложение на народните представители Ляков, Славов и Пейков.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 34, който става чл. 32, и чл. 35, който става чл. 33, така както са предложени от вносителя.
Гласували 105 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 10.
Новите членове 32 и 33 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Има предложение на народния представител Иван Бойков чл. 36 да отпадне.
Комисията не подкрепя това предложение.
Има предложение на народните представители Кръстьо Трендафилов и Кънчо Марангозов също чл. 36 да отпадне, което предложение не е прието.
Има предложение на народните представители Ляков, Славов Пейков, което е прието от комисията.
Предложение на комисията за чл. 36, който става чл. 34:
"Чл. 34. (1) Създава се Национален съвет по безопасност на храните към Министерския съвет за координиране провеждането на държавната политика по безопасността на храните.
	(2) Председател на Националния съвет по безопасност на храните е главният държавен санитарен инспектор.
	(3) В състава на Националния съвет по безопасност на храните влизат по един заместник-министър на земеделието, горите и аграрната реформа, на промишлеността, на търговията и туризма и заместник-председателят на Комитета по стандартизация и метрология и четирима представители на браншови организации от хранителната промишленост." 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 36 думата има господин Кръстьо Трендафилов.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Учуден съм, че и след изявленията на министър-председателя Иван Костов отново в закон ние създаваме допълнителни органи в държавата. 
Аз мисля, че ако става дума за оперативна координация на усилията на трите институции, които в случая ще извършат контрола по храните, става дума за ДВСК, ХЕИ и Стандартизацията, това може да стане без да е записано в закон и без да е създадена, институционализирана такава структура. За мен това е съвършено излишно. Министерският съвет може да възложи на главния инспектор на държавата оперативно да координира усилията, но не да създаваме допълнителни органи. Аз вече не мога да преброя към Министерството на земеделието колко агенции и колко структури са създадени. Надявам се, че ще бъде трудно и на господин министъра да ги координира и да знае колко са и какво вършат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Трендафилов.
Друг желае ли думата?
Има думата за реплика господин Николов.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Господин Трендафилов, като погледнем какви са функциите, които възлагаме на Националния съвет по безопасност на храните, ще видим, че той не е излишен. Наистина той дава възможност браншовите съюзи например да приемат и одобрят чрез него правила за добра хигиенна и производствена практика. Най-малкото, заради това си струва да има такъв Национален съвет.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ, от място): Това може да се направи по всяко време. Няма никакъв проблем.
НИКОЛА НИКОЛОВ: Има проблем. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Друг желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложенията на народните представители Иван Бойков,  Кръстьо Трендафилов и Кънчо Марангозов чл. 36 на вносителя да отпадне.
Гласували 133 народни представители: за 49, против 81, въздържали се 3.
Предложенията не се приемат.
Моля, гласувайте чл. 36, който става чл. 34, така както е предложен от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 98, против 10, въздържали се няма.
Новият чл. 34 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 37 има направени предложения от народните представители Иван Бойков, Кръстьо Трендафилов и Кънчо Марангозов - чл. 37 да отпадне. 
Предложението не е прието от комисията.
Има предложение на народните представители Брайнова и Благой Димитров, което е прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическа политика: чл. 37 става чл. 35.
"Чл. 35. Националният съвет по безопасност на храните има следните функции и задачи:
1. предлага на Министерския съвет промени в правното регулиране на безопасността на храните в съответствие с принципите на Европейския съюз и на Световната търговска организация;
2. предлага на Министерския съвет структурни и административни промени в контролната система;
3. възлага на експерти изготвянето на проекти на нормативни документи и ги съгласува със заинтересованите ведомства;
4. координира действията на държавните органи и обществените организации по отношение на контрола върху храните;
5. представя държавата и координира участието на експертно ниво в работата на международните организации по проблемите на безопасността на храните."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 37 на вносителя има думата господин Благой Димитров.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Аз искам да направя кратък коментар по нашето предложение във връзка с т. 1, 2 и 5. Това всъщност е смисълът на промените, които предлагаме.
Естествено е, че правното регулиране по отношение на безопасността на храните е съобразено с изискванията на Европейския съюз и на Световната търговска организация. Те могат да бъдат инициатива на Министерския съвет. Всъщност тези инициативи могат да бъдат предлагани от Националния съвет по безопасността на храните, който е координиращ орган. 
Същото се отнася и до структурните и административни промени, които също могат да бъдат осъществявани единствено от Министерския съвет. В първоначалната версия на текста просто Министерският съвет отсъства.
По т. 5 искам да спомена нещо във връзка с репликата, направена преди малко от господин Кръстьо Трендафилов. Ето например тук една структура, в която участват браншови организации, представя България по линия на международните сродни организации. Това е нещо, което е в съзвучие с изискванията на Европейския съюз. Браншовите организации участват в Националния съвет, а той представя българската държава в международни органи. Господин Николов каза във връзка със структурата, а аз тук искам да отбележа какъв е смисълът на този Национален съвет във връзка с неговите функции. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Димитров.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Иван Бойков, Кръстьо Трендафилов и Кънчо Марангозов чл. 37 на вносителя да отпадне.
Гласували 103 народни представители: за 20, против 83, въздържали се няма.
Предложението не се приема. 
Моля, гласувайте чл. 37, който става чл. 35 така, както е предложен от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 90, против 7, въздържали се 4.
Новият чл. 35 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 38 има предложение от народните представители Иван Бойков, Кръстьо Трендафилов и Кънчо Марангозов - да отпадне чл. 38.
Има предложение на Брайнова и Димитров, което е оттеглено.
Има предложение на Ляков, Славов и Пейков, което е прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
Член 38 става чл. 36.
"Чл. 36.	(1) Министерският съвет приема Правилник за работата на Националния съвет по безопасност на храните.
	(2) Националният съвет по безопасност на храните се свиква на заседания от неговия председател най-малко веднъж на два месеца. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от членовете на съвета. 
	(3) Националният съвет по безопасност на храните може да създава комисии и работни групи при необходимост от проучване за подготовка на решение по отделни проблеми."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 38 на вносителя някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Иван Бойков, Кръстьо Трендафилов и Кънчо Марангозов за отпадане на чл. 38.
Гласували 118 народни представители: за 13, против 85, въздържали се 20.
Предложението не се приема.

Моля, гласувайте чл. 38, който става чл. 36 така, както е предложен от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 97, против 14, въздържали се 3.
Новият чл. 36 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 39 има предложение на народните представители Красимир Каменов, Кръстьо Трендафилов и Кънчо Марангозов - чл. 39 да отпадне.
Комисията не приема това предложение.
Има предложение на народните представители Мария Брайнова и Благой Димитров, което е прието от комисията.
Има предложение на народните представители Ляков, Славов и Пейков - в чл. 39 след думите "и/или министъра на търговията и туризма" се добавя "и/или министъра на промишлеността".
Комисията по икономическата политика не приема това предложение.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
Член 39 става чл. 37 със следния текст:
"Чл. 37. Когато възникне непосредствена и голяма опасност за общественото здраве от консумацията на някои храни, Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването и/или на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, и/или министъра на търговията и туризма може да приеме въвеждането на допълнителни правила и норми."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Този текст наистина трябва да отпадне. Какво значи "Министерският съвет има право"? Очевидно е, че има право. Какво право му дава законът? Без този текст Министерският съвет не може ли при непосредствена и голяма опасност да направи това?
Има думата господин Кръстьо Трендафилов.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, нашето предложение с колегите да отпадне този текст е първо за това, че той нищо не казва. Тъй като в законите, въз основа на които се базира целият този законопроект, става дума за ветеринарната дейност, за здравето и т.н., нещата са казани много точно.
Аз също не приемам и последната редакция, където се казва, че "при непосредствена и голяма опасност за общественото здраве от консумация на някои храни, Министерският съвет по предложение на министрите... може да приеме". Какво значи това "може"? Той приема, в Закона за ветеринарната дейност изрично е казано, че веднага се приемат съответни мерки, които да ограничат разпространението или да защитят здравето на хората. Така че този текст е паразитен и нищо ново не казва, няма никакъв принос. А същевременно с тази условна форма въобще не върши работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата министър Петър Бояджиев.
Господин Трендафилов, тук не става дума за мерки, а за правила и норми. То е по-друго. Но въпросът е дали без тази норма Министерският съвет не може да си приема.
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Трендафилов! Аз мисля, че текстът не е паразитен. Не споря по условната форма или че трябва да бъде императивна форма. Но идеята е следната. Има случаи и те вероятно непрекъснато ще възникват, които не са регламентирани от точните текстове на законите както за ветеринарното дело, така за народното здраве и прочие. И в същото време се изисква една бърза реакция.
Ако се погледне формално, Министерският съвет в някои случаи би трябвало да вземе решения, които противоречат дори на някои от санитарните правила или на някои текстове в закона, които не са имали предвид конкретния случай.
Аз имам предвид дори примера с диоксина. Формално ние не можехме да спрем вноса, да изземем от мрежата съмнителните продукти и не можехме да ги унищожим. Сега този текст дава право това да става регламентирано.
Може да се появят други случаи, не само със замърсяване на храни. Много се работи, знаете, в областта на генното инженерство с производството на храни и т.н., при които случаи трябва бързо да се реагира и законът в някои случаи връзва ръцете.
Ето, това е смисълът да има една законова основа, при която Министерският съвет оперативно може да взима решения?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря. Но аз мисля, че тук имаме някакво разминаване. Ако се има предвид взимане на мерки, хубаво е да има такъв текст. И тогава ще си стане задължение, че Министерският съвет е длъжен при непосредствена и голяма опасност да предприеме необходимите мерки.
Но какво значи да приеме въвеждането на допълнителни правила и норми? Могат ли те да противоречат на законен текст? Ами не могат, дори и този закон да каже това. И ми се струва, че тогава просто трябва да има едно задължение на Министерския съвет, когато възникне непосредствена и голяма опасност, Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването... А пък аз бих казал няма защо "по предложение", всеки може да му предложи. Защо само тези трима министри? Ако друг министър предложи?
ГЛАС ОТ СДС: Или областен управител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Или областен управител, да. (Смее се.) Министерският съвет...
ГЛАС ОТ СДС: Въвежда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не, не, не - приема. Когато възникне непосредствена и голяма опасност за общественото здраве от консумацията на храни, Министерският съвет приема въвеждането на съответни мерки или предприема съответни мерки.

ГИНЬО ГАНЕВ (ДЛ, от място): И въвежда съответни мерки. Това е негово действие. А по чие предложение - не е важно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Аз така бих предложил, ако не възразявате.
Добре, хайде да го редактираме:
"Когато възникне непосредствена и голяма опасност за общественото здраве от консумацията на храни, Министерският съвет..." - ако искате, да остане това "по предложение", защото то пък и на тях вменява в задължение - "по предложение на министъра на здравеопазването, на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа или на министъра на търговията и туризма приема необходимите мерки."
ГИНЬО ГАНЕВ (ДЛ, от място): Само че, господин председателю, "по предложение на министъра" не трябва да ограничава Министерския съвет, защото в Конституцията на много места, когато казваме "по предложение", ако го няма това предложение, той оттегля...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре. Значи пак става: "Когато възникне непосредствена и голяма опасност за общественото здраве от консумацията на храни, Министерският съвет приема необходимите мерки за нейното отстраняване."
Моля, гласувайте чл. 39, който става чл. 37, така, както беше редактиран току-що.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Новият чл. 37 е приет.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: "Глава седма - Административно-наказателни разпоредби".
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя за наименованието на главата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава седма, както е предложено от вносителя.
Гласували 95 народни представители: за 92, против 3, въздържали се няма.
Заглавието на глава седма е прието.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: По чл. 40 има предложение на народните представители Панайот Ляков, Юлий Славов и Пламен Пейков, което е прието от Комисията по икономическата политика.
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 40, който става чл. 38:
"Чл. 38.	(1) Който произвежда и продава храни в нарушение на чл. 20 от този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 500 лева до 1500 лева, а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 1500 лева до 3000 лева.
	(2) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1500 лева до 3000 лева, а при повторно нарушение - от 3000 лева до 5000 лева."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Папаризов.
Господин Кръстьо Трендафилов има думата.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги народни представители! Аз продължавам тезата си от вчера и тук вече искам да ви привлека вниманието на този проблем.
Вижте: "Който произвежда и продава храни в нарушение на чл. 20 на този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание..." и т. н. Тук опира въпросът до това: всеки от производителите на непреработена земеделска продукция - плодове, зеленчуци и т. н. - или трябва да бъде регистриран, за да може да бъде контролиран по този закон, или, ако не е регистриран, той подлежи на наказание и няма право да извършва тази дейност, тоест да реализира своята продукция. И заради това вчера аз поставих въпроса: как ще стане регистрацията на тези близо милион производители, които излизат на стоковия пазар в България и които, грубо казано, нямат нищо общо с Министерството на промишлеността? Те се регистрират по Закона за земеделския производител в Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа и това задължение да се регистрират отново в Министерството на промишлеността е съвършено излишна и ненужна работа.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Какво произвеждат?
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ: Произвеждат домати, а ние сме писали, че това е храна. Непреработен продукт, който се продава, консумиран от човека. Така е записано в чл. 1, забележете! Ако ставаше дума за преработена продукция, не бих казал нищо, но тук става дума за непреработена и така е записано в чл. 1. Заради това вчера го оспорвах. Не ми е ясно.
И за да не взимам втори път думата във връзка с наказателните разпоредби, които се приемат тук, навсякъде се визират за наказания производителите. Аз питам: там, където е записано, мисля, че в чл. 12 е записано, че когато се подадат документи за регистрация и в срок от 15 дни министерството е длъжно да отговори и да даде положително или отрицателно решение на този въпрос, ако министерството или чиновникът там се забави, носи ли отговорност и защо не го наказваме и него?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Но по този текст, господин Трендафилов, не предлагате нищо. 
Други изказвания има ли?
Моля, гласувайте чл. 40, който става чл. 38, както е предложен от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 94, против 4, въздържали се 2.
Член 38 е приет.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ:
"Чл. 41.	(1) Който използва добавки, ароматични продукти и разтворители, които не са разрешени при производството на храни или са в количества по-високи от определените, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 250 лева до 500 лева, а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 500 лева до 1 млн. лева.
	(2) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 лева до 1000 лева, а при повторно нарушение - от 1000 лева до 3000 лева."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 41 става чл. 39.
Би трябвало да има една запетайка след "които не са разрешени". В чл. 41, ал. 1 - "Който използва добавки, ароматични продукти и разтворители, които не са разрешени при производството на храни" и т. н. - след "които не са разрешени" трябва да има запетайка.
"Чл. 42. (1) Който използва материали и предмети за контакт с храни, които не са разрешени за тази цел, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 250 лв. до 500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 500 лв. до 1000 лв.
	(2) Който опакова храни в опаковки, които променят външния вид, мириса и вкуса на храната и създават възможност за замърсяването й и за преминаване в нея на чужди и опасни за здравето на човека вещества, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 250 лв. до 500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 500 лв. до 1000 лв.
	(3) За нарушение по алинеи 1 и 2, извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 лв. до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 лв. до 3000 лв."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 42 става чл. 40.
"Чл.3. (1) Който наруши разпоредбите и изискванията, свързани с етикетирането и рекламата на храните, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 250 лв. до 500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 500 лв. до 1000 лв.
	(2) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 лв. до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 лв. до 3000 лв."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 43 става чл. 41.
"Чл. 44. (1) Който произвежда храни в предприятия, нерегистрирани по този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 500 лв. до 1000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 1000 лв. до 1500 лв.
	(2) за нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 лв. до 1500 лв., а при повторно нарушение - от 1500 лв. до 4000 лв."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 44 става чл. 42.
"Чл. 45. (1) Който произвежда и продава храни в нарушение на чл. 17, ал. 1 и чл. 18, ал. 1 от този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 200 лв. до 1500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 1500 лв. до 3000 лв.
	(2) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1500 лв. до 3000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 лв. до 5000 лв."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 45 става чл. 43.
"Чл. 46. (1) Който внася в страната храни, които не отговарят на изискванията на този закон или на подзаконовите актове по прилагането му, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 200 лв. до 1500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 1500 лв. до 3000 лв.
	(2) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1500 лв. до 3000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 лв. до 5000 лв."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 46 става чл. 44.
"Чл. 47. Който работи или допуска да работи лице, заето в производството и търговията с храни в нарушение на чл. 23, се наказва с глоба от 20 лв. до 150 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 150 лв. до 250 лв."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 47 става чл. 45.
"Чл. 48. Който отказва или препятства извършването на държавен контрол в предприятията за производство и търговия с храни или вземането на проби от органите на държавния контрол, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 500 лв. до 1000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 1000 лв. до 1500 лв."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 48 става чл. 46.
"Чл. 49. (1) Който не изпълни предписание на органите на държавния контрол по този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 250 лв. до 500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 500 лв. до 1500 лв.
	(2) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 лв. до 1500 лв., а при повторно нарушение - от 1500 лв. до 3000 лв."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 49 става чл. 47.
"Чл. 50. (1) Който наруши разпоредбите на този закон или наредбите по прилагането му, извън случаите по чл. 38-46, се наказва с глоба се от 50 лв. до 200 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 200 лв. до 500 лв.
	(2) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 200 лв. до 500 лв., а при повторно нарушение - от 500 лв. до 2000 лв."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 50 става чл. 48.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Папаризов. 
Господин Благой Димитров има думата.

БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър, колеги! Всички текстове по административно-наказателните разпоредби на глава седма добре обвързват както регистрацията, така и административните наказания. Тук преди малко господин Трендафилов се помъчи да ни внуши, че едва ли не по никакъв начин не се защитават правата на търговците и на производителите, с което аз дълбоко не съм съгласен.
Досега на пазара е имало драстични случаи с тежки хранителни натравяния, включително с фатален край. Даже тогава, когато има фатален край, има текстове от Наказателния кодекс, т.е. криминализирани деяния, където отиваме към тежки санкции. Нещо повече, аз смятам, че с тези административно-наказателни разпоредби по отношение на регистрацията и глобите, които са разписани в текстовете до чл. 53 по старата номерация, по един добър начин става регулирането на пазара. Много често има случаи, когато се продават и произвеждат храни и има хранителни натравяния, но не може да се констатира кой е търговецът и кой е производителят. Поне досега това ставаше много често. Разбира се има и Закон за защита на потребителите и там този проблем се третира, там са уредени нещата, но аз мисля, че тук по един добър начин вносителят - Министерският съвет, е регулирал пазара.
Господин председателю, искам да кажа още нещо. Беше повдигнат въпросът примерно за производството на домати и за това храни ли са те или са полуфабрикати. Естествено, когато зеленчуците са храни, трябва да се търси сметка от производителя, респективно от търговеца, защото може да се окаже, че тези зеленчуци са с голямо съдържание на нитрати. Същото е и в случая, когато те са на входа на една консервна фабрика като полуфабрикат. Всъщност нещата не се променят. 
Макар че не съм направил предложение, смятам, че в административно-наказателните разпоредби могат да бъдат увеличени глобите, защото става дума за много сериозни неща по отношение на пазара на храни. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Благой Димитров.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Тук става дума за членове от 38 до 47. Струва ми се, че всички предишни текстове завършват на чл. 47.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Това се отнася за новия чл. 48: в ал. 1 изразът ще бъде "извън случаите по членове 38-47".
Моля, гласувайте членове от 41 до 50 включително, които стават съответно членове от 39 до 48, така както са предложени от вносителя и с корекцията в последния чл. 48, в първата алинея.
Гласували 101 народни представители: за 90, против 10, въздържал се 1.
Членове от 39 до 48 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: По чл. 51 има предложение на народния представител Красимир Каменов, което е прието по принцип от Комисията по икономическата политика.
Комисията по икономическата политика предлага за чл. 51, който става чл. 49, следния текст:
"Чл. 51. (1) Нарушенията по членове 38 до 48 се установяват с актове, съставени от инспекторите по държавния контрол, съгласно чл. 28.
      (2) Наказателните постановления се издават от ръководителя на съответния орган на държавния контрол в зависимост от подчинението на длъжностното лице, установило нарушението."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Папаризов.
Моля, гласувайте чл. 51, който става чл. 49, както е предложен от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 5.
Член 49 е приет.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: "Чл. 52. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления за нарушенията се извършват съгласно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 52 става чл. 50.
"Чл. 53. (1) Административните мерки по чл. 30, точки 5 и 6 се налагат със заповед на ръководителя на съответния орган на държавния контрол.
      (2) Мерките по чл. 30, т. 7 се налагат със заповед на:
1. ръководителите на органите по ал. 1, когато стойността на храните е до 10 хил. лева;
2. главния държавен санитарен инспектор или генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба, когато стойността на храните е от 10 хил. лева до 100 хил. лева;
3. министъра на здравеопазването и министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, когато стойността на храните е над 100 хил. лева.
	 (3) Заповедите по алинеи 1 и 2 подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство.
	 (4) Обжалването на заповедите по ал. 1 не спира изпълнението им."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 53 става чл. 51.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Папаризов.
Поставям на гласуване членове 52 и 53, които стават съответно 51, както са предложени от вносителя.
Гласували 96 народни представители: за 90, против 4, въздържали се 2.
Член 50 и член 51 са приети.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: "Допълнителна разпоредба".
По Допълнителната разпоредба има предложение от народните представители Мария Брайнова и Благой Димитров, което е оттеглено, и предложение на народните представители Панайот Ляков, Юлий Славов и Пламен Пейков, което е прието от комисията.
Ще ви прочета предложението на Комисията по икономическата политика за допълнителна разпоредба, отчитаща тези предложения, което е съгласувано с вносителя.
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Искам да направя една бележка.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Един момент, господин министър.
Във връзка с приетия вече чл. 12, ал. 1 за разлика от това, което е пред вас, ще ви прочета нова редакция, която след това, разбира се, вие ще оцените.

Предложение на Комисията по икономическа политика:
"ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Производство" е цялостен или частичен процес на добив, преработка, приготвяне, пакетиране, етикетиране и съхраняване на храни.
2. "Търговия" е процес на съхраняване, препакетиране, транспорт, продажба и представяне за продажба на храни, предлагане на храни в места за обществено хранене, както и предоставяне на потребителите на безплатни мостри от храните.
3. "Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което произвежда храни, добива или преработва суровини или се представя като производител, като поставя върху храната, опаковката й или върху търговската документация, която я съпровожда, своето име, свой производствен или друг отличителен знак.
4. "Търговец" е всяко физическо или юридическо лице, което се занимава с търговия с храни по смисъла на т. 2.
5. "Потребител" е физическо лице, което консумира или употребява храна по смисъла на чл. 2, ал. 1.
6. "Предприятие" е всяко физическо или юридическо лице, което се занимава по занятие с цялостен или частичен процес на обработка, преработка, приготвяне, пакетиране, етикетиране или съхраняване на храни или търговията с такива храни.
7. "Опасна" е храна, която съдържа над рамките на регламентираните норми физични, химични, биологични и радиологични замърсители и добавки, в резултат на което при нормална и правилна консумация храната може да причини токсични, канцерогенни, мутагенни, алергични и други увреждания на човешкото здраве. 
8. "Заблуждаваща потребителя храна" е храна, която е със състав, свойства и характеристики, които не отговарят на изискванията за нея, залегнали в действащите нормативни актове, но по външен вид, етикетиране, представяне и реклама има претенции за това.
9. "Добавка в храни" са вещества от натурален или изкуствен произход, които обикновено не се използват самостоятелно като храна или като суровина за производство на храни, независимо от това дали имат хранителни свойства и които се добавят по технологични съображения към храната при производството, обработката, опаковането, транспорта или съхраняването й и остават като нейна съставка.
10. "Етикетиране" са всички текстове, обозначения, марки на производителя и търговски марки, изображения и знаци, които придружават или се отнасят за дадена храна и са нанесени върху опаковката им под формата на етикет, пръстен или капак, поставен върху нея, или са отразени в документи, указания и обяви, които ги съпровождат.
11. "Хигиена на храните" е всички мерки, необходими за гарантиране на безопасността и за запазване на хранителната стойност на храната, които се предприемат във всички етапи от производството и търговията с храни. 
12. "Добра производствена практика и добра хигиенна практика за производство и търговия с храни" е система от основни правила за работа, които трябва да се спазват при производството на храни и които са свързани с персонал, помещения, съоръжения, материали, състояние на изходни суровини, документация, хигиенно поддържане, технология на производството и системи за контрол с цел да се сведе до минимум рискът от замърсяване на храните чрез производствена или човешка дейност.
13. "Система за оценка на опасностите и контрол в критичните контролни точки при производството на храните" е научен и систематичен подход за осигуряване безопасността на храните от добива на суровините до крайния потребител чрез определяне и оценка на потенциалните опасности, които са критични за безопасността на храните, и поставянето им под контрол и постоянно наблюдение в критичните контролни точки - етапите на производствения процес, критични за предпазването или намаляването до приемливи нива на потенциалните опасности.
14. "Замърсител" е всяко вещество от органичен или неорганичен произход, което не е добавено умишлено към храните, а попада в тях при добива, производството, преработката, обработката, пакетирането, транспорта и съхраняването им.
15. "Странични примеси" са допълнителна материя или чужди обекти, като: части от насекоми или цели мъртви насекоми; екскременти от животински произход; косми; перушина; кости; сламки; костилки; черупки; метални парчета; пластмаса; почва; камъчета; парчета от стъкло; хартия; дървесина; лични вещи; люспи от боя или ръжда; смазка; грес и други.
16. "Системни нарушения" са многократно констатирани в рамките на календарната година от органите на Държавния контрол върху храните едни и същи или разнородни нарушения на хигиената на храните.
17. "Повторно нарушение" е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
18. "Групи храни" са храни, обединени на базата на техния произход и състав, както следва:
а/ мляко и млечни продукти;
б/ месо и месни продукти;
в/ риба и други морски храни;
г/ яйца;
д/ мазнини;
е/ зърнени храни и храни на зърнена основа;
ж/ картофи и кореноплодни;
з/ варива;
и/ зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове;
к/ плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади и компоти;
л/ ядки и маслодайни семена;
м/ захар, захарни и шоколадови изделия, мед;
н/ подправки - пресни и изсушени;
о/ безалкохолни напитки;
п/ кафе, чай, какао;
р/ други храни - майонези и салатени сосове; детски храни; плодови и билкови чайове; трапезна сол; минерална вода.
19. "Храни от животински произход" са суровини и продукти, добити от животни, птици, риби, пчели и хидробионти със или без добавка, претърпели или не съответната технологична преработка или обработка. 
20. "Хранителна претенция" е всяко заявление, което формулира, внушава или въз основа на което се стига до заключението, че храната има специални хранителни свойства, свързани с нейния специфичен състав и физиологични свойства на съставките й.
21. "Хранителна информация" са данните за съдържание на енергия и хранителни вещества, както и хранителните претенции, които се включват при етикетирането на храните.
22. "Държавен контрол върху храните" е контрол от органите по чл. 28 за спазване на изискванията при производството и търговията с храни за защита на здравето на хората и информиране на потребителя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Папаризов.
Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! С промяната в т. 6, която се прави, отпада притеснението и възможността производителите на непреработени селскостопански продукти да трябва да се регистрират в Министерството на промишлеността. Така че това опасение вече остава безпочвено. 
Искам обаче да ви обърна внимание върху т. 2 - "търговия" е процес на съхраняване,..." и т.н. Тук от предложението на Министерския съвет вероятно случайно са изпаднали вноса и износа. Те са елемент от търговията. Комисията надали го е направила умишлено. Мисля, че би трябвало да бъде внесено.
В този доклад липсва, но аз имам при себе си проекта, който е изпратен от Министерския съвет в Народното събрание. Мисля, че ще се съгласите, че това трябва да бъде коригирано.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Господин председател, от името на комисията бих подкрепил тази добавка. Очевидно това е пропуск при напечатването. А в чл. 1 на закона се говори за внос и износ. Така че в т. 2, разбира се, че трябва да се добавят износът и вносът, по-добре в тази поредност, на хранителни стоки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Къде, господин Папаризов, след транспорта ли?
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Най-добре след транспорта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата господин Койчев.
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Искам да направя едно пояснение по формулирането на текста. Действително в комисията стана дума за необходимостта от присъствие на израза "внос и износ", но тъй като на друго място в законопроекта ставаше дума за описание на фази от жизнения цикъл на стоките и там отсъстваше понятието "съхранение". Обяснението беше, че съхранението, складирането, което някой път трае и по две-три години, също е компонент на търговията. След като търговията включва и вноса, и износа, а се бяга от включването на понятието съхранение, се прие търговията да бъде обобщаващото понятие, което включва съхранение, внос, износ и продажба - от тази гледна точка. 
Ако се добави "внос и износ", аз пледирам да се добави и думата "съхранение", което означава и като държавен резерв, и като складиране, а то трябва да бъде предмет на внимание от съответните органи. Текстът ще бъде по-коректен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Във втора точка го има, господин Койчев. Текстът е: "търговия" е процес на съхраняване, препакетиране..." и т.н.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Ако разрешите да прочета целия текст така, както се предлага от комисията? Той включва предложението на господин Койчев.
"Търговия" е процес на съхраняване, препакетиране, транспорт, износ и внос, продажба и представяне за продажба на храни, предлагане на храни в места за обществено хранене, както и предоставяне на потребителите на безплатни мостри от храните."
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ДЛ, от място): Тук е коректно.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Господин Койчев приема тази редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата господин Владислав Костов.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (СДС): Като председател на комисията получих и оригиналния текст на законопроекта, който в § 1 на Допълнителната разпоредба, т. 2 - "търговия", е записано така: "търговия" е процес на внос, износ, съхраняване, препакетиране, транспорт, продажба и представяне ..." и т.н., текстът следва така, както е в предложението на комисията. Следователно въпросът е дали "внос, износ" трябва да бъде в началото така, както е предложен текстът от вносителя, или трябва да бъде "внос, износ, продажба..."? Мисля, че е хубаво да се спрем на този текст - "внос, износ" да предшества и след това да бъде "съхраняване, пакетиране,..." и нататък да продължи текстът.
Предложението ми е:
"Търговия" е процес на внос, износ, съхраняване, препакетиране, транспорт, продажба и предоставяне..." и нататък следва текстът.
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ДЛ, от място): Как така? Продажбата трябва да бъде най-отпред, защото то е същественото при търговията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Мисля, че това вече са второстепенни неща как ще ги подредим. По-важното е да фигурират всички съставки на понятието.
Има думата господин Трендафилов.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Става дума пак за т. 6. Новата редакция гласи: "предприятие" е всяко физическо или юридическо лице, което се занимава по занятие с цялостен или частичен процес на обработка - забележете - преработка, приготвяне, пакетиране, етикетиране или съхранение на храни и търговия с такива храни". Тоест, тук е изпуснато "производство", а в същото време в чл. 12 на закона пише: "производството на храни се извършва в предприятия, които са регистрирани по реда на този закон.".
В определението на "предприятие" производството отсъства. 
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Как ще отсъства? Вие четете за производител, а не за предприятие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля ви, недейте да правите диалог от място.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Господин председател, може би ще бъде добре т. 6 да стане така:
"Предприятие, което произвежда храни по смисъла на този закон..." е това определение.
Господин министър, господин Димитров, приемате ли да добавим? Не просто "предприятие" е всяко физическо или юридическо лице...,", а "предприятие, което произвежда храни, е всяко физическо или юридическо лице, което се занимава по занятие с цялостен или частичен процес."?
Ние фактически даваме определение на понятието предприятие, което произвежда храни, а не само на предприятие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: По смисъла на този закон.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Да. Тоест да стане така:
"Предприятие, което произвежда храни по смисъла на този закон, е всяко физическо или юридическо лице, което се занимава по занятие с цялостен или частичен процес на обработка, преработка, приготвяне, пакетиране, етикетиране или съхраняване на храни или търговията с такива храни."
Господин Трендафилов, приемате ли така да допълним?
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ, от място): Аз го приемам, но въпросът е, че отново зацикляме в момента десетки или стотици хиляди земеделски производители, които произвеждат такава продукция, трябва се регистрират.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: При този текст те не се регистрират.
А	защо да не добавим още едно изречение - "Това не се отнася за земеделските производители, регистрирани по еди-кой си закон"?
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не е предприятие по смисъла на закона.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: И може да се каже: не са предприятие по смисъла на този закон регистрираните по еди-кой си закон. Да поставим едно второ изречение и да избегнем изцяло този проблем. Имате ли нещо против?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Аз мисля, че затъваме в излишни неща. Ние тук казваме кое кое е, а не кое не е.
Има думата господин Благой Димитров.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю. В момента започваме да импровизираме по една много сериозна материя - става дума за дефиниции. Аз просто не съм съгласен тук, в ход да се предлагат текстове, които ще залегнат в закон. Текстовете са много ясни. Даже има и поправки, които, за съжаление, не са отразени при мен. Аз не знам от Правния отдел да е имало забележки.
Предлагам да си приемем текстовете. Всичко е обмислено както в Министерския съвет - на изхода, в комисията сме говорили и предлагам да работим по предложените текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Димитров.
Има ли други изказвания?
Господин заместник-председателят Александър Джеров има думата.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (НС): Уважаеми господин председател, съвсем елементарна бележка имам.
Господин Папаризов, в т. 22 се препраща към чл. 28, само че по време на гласуването направихме съответните промени - чл. 28 в основния текст е станал чл. 26. Не трябва ли да бъде направена корекцията, т. е. препращането да бъде към чл. 26 вече? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Папаризов има думата.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Мисля, че тук е поправено, но ще сверя още веднъж текста, преди да Ви потвърдя това, господин председател.
Поправено е, защото вече става дума за длъжностните лица по новия чл. 28.
Ако погледнете на стр. 30 ще видите новия чл. 28, има се предвид именно него: "Контролът върху храните се провежда от органите по държавния контрол". Тези органи се имат предвид и в т. 22, т. е. тук вече е съобразена промяната. Имало се е предвид предишният чл. 30, който става чл. 28, и това е отразено.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Тогава оттеглям предложението си.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Благодаря Ви.
Доколкото разбирам, сега все пак се приема редакцията от всички: "предприятие, което произвежда храни по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което се занимава по занятие с цялостен или частичен процес на обработка, преработка, приготвяне, пакетиране, етикетиране или съхраняване на храни или търговията с такива храни."
Това определение според вносителя изключва земеделските производители.
Това може ясно да се запише в стенограмата поне, че разбирането и на вносителя, и на всички нас, е, че това определение в т. 6 изключва земеделските производители.
Аз просто отразявам мнението, което бе изразено тук, от трибуната. Господин Трендафилов настоява да се добави и едно второ изречение, което не би било излишно, че по смисъла на този закон или че този закон не обхваща физическите и юридическите лица, регистрирани по Закона за земеделските производители. Едно такова второ изречение се предлага от господин Трандафилов, но не се споделя от вносителя. (Шум и реплики в залата.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата министър Бояджиев.
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Ние не можем априори селскостопанските производители въобще да ги освободим от действието на този закон. Тук става дума, ако трябва да ги освобождаваме дребните производители от регистрация, а не става въпрос, че ние ще ги изключим от Закона за храните. Това е недопустимо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли друг, който желае да се изкаже по § 1? Няма.
Моля, гласувайте заглавието "Допълнителна разпоредба" и § 1 така, както са предложени от комисията с направените корекции в т. 2 и новата редакция на т. 6.
Гласували 121 народни представители: за 95, против 22, въздържали се 4.
Заглавието "Допълнителна разпоредба" и § 1 са приети.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: 
"ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Заварените до влизането в сила на този закон производители на храни привеждат производствената си дейност и се регистрират в съответствие с изискванията на закона в срок две години от влизането му в сила, а по чл. 18 - в срок три години".
По § 3 има предложение на народния представител Иван Бойков, което е оттеглено.
"§ 3. Заварените към влизането в сила на този закон търговци на храни привеждат дейността си в съответствие с изискванията на закона в срок от една година от влизането му в сила, а по чл. 18 - в срок три години".
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
По § 4 също има предложение на народния представител Иван Бойков, което е оттеглено.
"§ 4. Наредбите по прилагането на този закон се издават в 6-месечен срок от влизането му в сила".
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Благой Димитров има думата.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател.
Искам да обърна вниманието на всички върху промяната в чл. 18. С промяната на чл. 18, значи, с приетия текст в ал. 1 ние казахме, че производителите могат да въвеждат и прилагат система за оценка на опасността и за контрол на критичните точки, т. е. това няма императивност - текстът на ал. 1. Става дума за пожелание - те, ако искат могат да въвеждат един вътрешен контрол по отношение на опасностите.
В този смисъл, господин председател, в § 2 и § 3 думите: "а по чл. 18 в срок три години" трябва да отпаднат във връзка с промяната на чл. 18. Тоест, те могат да въвеждат такъв контрол, могат, ако искат и да не въвеждат. Тоест, няма смисъл да изписваме в § 2 и § 3 изискванията за чл. 18 за срок от три години.
И аз предлагам формално и в § 2, и в § 3 думите "а по чл. 18 в срок от три години" да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Папаризов има думата.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Като реплика на господин Димитров - това, че те могат да въвеждат и не са задължени, според мен не налага да отпадне регистрацията на тези производители и търговци, които са въвели съответната система. При доброволните стандарти, които възприемаме, това, че доброволно аз изпълнявам дадена норма е един плюс за мен и това е добре да се регистрира и да могат потребителите да са информирани, че аз съм въвел съответната норма и тя съответно е регистрирана. Не е нужно, аз само да декларирам. Представям си обратния случай - ако не се регистрирам в съответния орган, аз мога да кажа: Въвел съм съответната система, но на практика да не съм я въвел и по този начин да заблудя потребителите. (Шум и реплики в залата.) 
Срокът може да отпадне, но ще се регистрира и това е добре. (Реплики.) 
А, само годините да отпаднат?
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Прочетете чл. 18 и ще видите - няма нужда от срока. Аз за регистрация не говоря.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Тогава трябва да стане: "По чл. 18 при въвеждането"...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ама, не, ако отпадне "по чл. 18" ще остане, че пък трябва да направя това в едногодишен срок, защото той трябва тогава или да е като изключение или...
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Прав е!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не е прав юридически. (Шум и реплики в залата.) 
Ако ние зачеркнем думите "по чл. 18 в срок от три години" излиза, че навсякъде срокът става две, респективно една година, а не че няма срок. Тогава изключението трябва да бъде друго.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Може би трябва да стане: "чл. 18 - при въвеждането на системата". Тогава има смисъл да се регистрира. Да остане регистрацията, разбирам, но трябва да на добави "по чл. 18 при въвеждането на системата". Те се регистрират, когато я въведат. Няма срок, но не трябва да отпада "чл. 18". Предлагам да остане: "А по чл. 18 - при въвеждането на системата".

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието "Преходни и заключителни разпоредби", § 2 и § 3, както са предложени от вносителя, като думите: "а по чл. 18 - в срок 3 години" се заменят с "а по чл. 18 - при въвеждане на системата".
И навсякъде трябва да се добави "в срок от" - "в срок от две години", "в срок от три години", а не "в срок три години".
Моля, гласувайте и § 4 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 100 народни представители: за 89, против 4, въздържали се 7.
Заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и параграфи 2, 3 и 4 са приети с посочените корекции.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Параграф 5.
Комисията по икономическата политика приема предложението на народния представител Иван Бойков този параграф да отпадне. 
Предложение на комисията:
Параграф 5 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на комисията § 5 да отпадне.
Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2.
Параграф 5 отпада.
Параграф 6 предвижда изменение в Наказателния кодекс, а ние имаме твърда практика, че със закон не може да се правят изменения в кодекс.
Има предложение от народните представители Красимир Каменов, Кръстьо Трендафилов и Кънчо Марангозов § 6 да отпадне.
Поставям на гласуване предложението за отпадане на § 6.
Комисията не го е приела, но ние трябва да спазваме нашата практика.
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 83, против 9, въздържали се 13.
Параграф 6 отпада.
Законът за храните е приет.

Преминаваме към следващата точка:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.
Има думата председателят на водещата комисия господин Лучников да изнесе нейното становище.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Становището на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията е относно законопроект за изменение на Търговския закон № 902-01-32, внесен от Министерския съвет.
"На редовно заседание, проведено на 27 май 1999 г., Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията обсъди законопроект за изменение на Търговския закон № 902-01-32, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъства госпожица Златка Русева - заместник-министър на правосъдието и правната евроинтеграция.
Комисията прие, че предлаганото изменение на чл. 640, т. 2 от Търговския закон, с което натуралният измерител "повече от двадесет пъти минималната работна заплата за страната" се заменя с паричния израз "1 200 000 лв.", е целесъобразно и следва да се подкрепи. Разбира се, сега трябва да четем вместо "1 200 000 лв." - "1200 лв.".
Комисията единодушно реши да предложи на народните представители да приемат на първо гласуване законопроект за изменение на Търговския закон № 902-01-32, внесен от Министерския съвет."
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
При гласуването обаче, трябва да се деноминира сумата и от "1 200 000 лв." да стане "1200 лв.".
Поставям на първо гласуване законопроект за изменение на Търговския закон № 902-01-32, внесен от Министерския съвет.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 8.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
За процедура думата има господин Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Поради това, че законопроектът не представлява никаква сложност, моля да пристъпим към гласуването му на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението да преминем към второ четене на законопроекта.
Гласували 121 народни представители: за 99, против 18, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: 

"ЗАКОН
за изменение на Търговския закон

Параграф единствен. В чл. 640, т. 2 думите "повече от 20 пъти минималната работна заплата за страната" се заменят с "1200 лева"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте заглавието на законопроекта и параграф единствен.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Заглавието и параграф единствен са приети, а с това и целият закон.

Преминаваме към точка 6 от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА.
Има думата председателят на водещата комисия господин Лучников да изнесе становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа!

"СТАНОВИЩЕ
на Комисията по правни въпроси и законодателство
срещу корупцията

ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за собствеността № 902-01-33, внесен от Министерския съвет.
На редовно заседание, проведено на 27 май 1999 г., Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията обсъди законопроект за изменение на Закона за собствеността № 902-01-33, внесен от Министерския съвет.
На заседанието присъства госпожица Златка Русева, заместник-министър на правосъдието и правната евроинтеграция.
Комисията прие, че предлаганото изменение на чл. 49, ал. 2 от Закона за собствеността, с което натуралният измерител "до една минимална месечна работна заплата, установена за страната" се заменя с паричния израз "от 1000 до 80 хил. лева" - разбира се, трябва да четете "от 1 до 80 лева" - е целесъобразно и следва да се подкрепи.
Комисията единодушно реши да предложи на народните представители да приемат на първо гласуване законопроекта за изменение на Закона за собствеността № 902-01-33, внесен от Министерския съвет."
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже? 
Поставям на първо гласуване законопроекта за изменение на Закона за собствеността № 902-01-33, внесен от Министерския съвет.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 6.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
За процедура има думата господин Светослав Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Поради това, че законопроектът не представлява никаква сложност, моля да пристъпим и към второто му гласуване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението на господин Лучников.
Гласували 105 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: 

"ЗАКОН
за изменение на Закона за собствеността

Параграф единствен. В чл. 49, ал. 2 думите "до една минимална месечна заплата, установена за страната" и запетаята след тях се заменят с "от 1 до 60 лева"."
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте заглавието на законопроекта и параграф единствен така, както беше прочетен, като новите думи са "до 60 лева".
Гласували 113 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 14.
Заглавието и параграф единствен са приети, а с това и целият закон.


Преминаваме към точка седма от дневния ред:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.
Има думата председателят на водещата Комисия по земеделието, горите и поземлената реформа господин Владислав Костов да изнесе становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!

"СТАНОВИЩЕ
на Комисията по земеделието, горите и 
поземлената реформа

ОТНОСНО: законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи № 902-01-44, внесен от Министерския съвет на 19 май 1999 г.
Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа проведе заседание на 26 май 1999 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи. В работата на комисията взеха участие заместник-министърът на земеделието, горите и аграрната реформа господин Георги Каркъмов и експерти. 
Народните представители, взели участие в дискусията, изразиха мнение, че измененията на Закона за опазване на земеделските земи се налагат с оглед настъпилите промени в законодателството и необходимостта от облекчаване на някои процедури, свързани с прилагането му. 
Настъпилата финансова стабилизация в страната и овладените инфлационни процеси създават предпоставки размерът на глобите да бъде определян не съобразно минималната работна заплата за страната, а в абсолютни числа. Това изменение на закона е и в съответствие с изискванията на Закона за административните нарушения и наказания.
Националният фонд "Опазване и подобряване продуктивните качества на земеделските земи" е създаден по силата на Закона за опазване на земеделските земи. На основание на Закона за държавния бюджет на Република България за 1999 г. този фонд е закрит. Със законопроекта се отстранява колизията между двата закона.
Предлагат се промени във връзка със Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, които са приети след приемането на Закона за опазване на земеделските земи. 
След станалите разисквания и на основание чл. 64, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа прие следното
СТАНОВИЩЕ:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи № 902-01-44, внесен от Министерския съвет на 19 май 1999 г.
Това становище е прието с 10 "за", "против" и "въздържали се" няма."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Моля квесторите да проверят има ли представител на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа.
Господин министър Върбанов идва.
Определям по 30 минути на парламентарна група. Имате думата за изказвания по законопроекта.
Преминаваме към първо гласуване на законопроекта. 
Моля, гласувайте законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи № 902-01-44, внесен от Министерския съвет. 
Гласували 103 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 17.
Законопроектът е приет на първо гласуване.


Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА.
Има думата председателят на водещата Комисия по земеделието, горите и поземлената реформа господин Владислав Костов.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители!

"СТАНОВИЩЕ
на Комисията по земеделието, горите и 
поземлената реформа

ОТНОСНО: законопроект за изменение на Закона за защита на растенията № 902-01-45, внесен от Министерския съвет на 19 май 1999 г.
Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа проведе заседание на 26 май 1999 г. и обсъди законопроекта за изменение на Закона за защита на растенията № 902-01-45, внесен от Министерския съвет на 19 май 1999 г. В работата на комисията взеха участие заместник-министърът на земеделието, горите и аграрната реформа господин Георги Каркъмов и експерти. 
Народните представители, взели участие в дискусията, изразиха мнение, че измененията на Закона за защита на растенията се налагат с оглед привеждането му в съответствие с изискванията на Закона за административните нарушения и наказания. Предлага се размерът на глобите да бъде определен в числа, а не в минимални работни заплати, както е по закона сега.
Фонд "Защита на растенията и растителните ресурси" към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа е закрит на основание на Закона за държавния бюджет на Република България за 1999 г. Това налага изменение на Закона за защита на растенията с оглед синхронизирането му с новото законодателство.
След станалите разисквания и на основание чл. 64, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа прие следното 
СТАНОВИЩЕ:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение на Закона за защита на растенията № 902-01-45, внесен от Министерския съвет на 19 май 1999 г. 
Това становище е прието с 8 "за", "против" и "въздържали се" няма."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костов.
Някой желае ли да се изкаже по законопроекта? Няма желаещи.
Поставям на първо гласуване законопроекта за изменение на Закона за защита на растенията № 902-01-45, внесен от Министерския съвет.
Гласували 97 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 5.
Законопроектът е приет на първо четене.
За процедура думата има господин Владислав Костов.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам да преминем към второ четене на законопроекта за изменение на Закона за защита на растенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 92 народни представители: за 79, против 8, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Пристъпваме към второ четене на законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: 
"ЗАКОН
за изменение на Закона за защита на растенията

§ 1. Член 4 се изменя така:
"Чл. 4. Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия администрира следните приходи:
1. таксите, събирани по чл. 3;
2. имуществените санкции и глобите, налагани по този закон;
3. наеми от движими и недвижими имоти на Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия;
4. продажба на конфискувани стоки по този закон;
5. спонсорство и дарения."
§ 2. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "10 до 15 минимални работни заплати" се заменят с "600 лв. до 900 лв.".
2. В ал. 2 думите "15 до 20 минимални работни заплати" се заменят с "900 лв. до 1200 лв.".
§ 3. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "6 до 10 минимални работни заплати" се заменят с "360 лв. до 600 лв.".
2. В ал. 2 думите "11 до 15 минимални работни заплати" се заменят с "660 лв. до 900 лв.".
§ 4. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "10 до 15 минимални работни заплати" се заменят с "600 лв. до 900 лв.".
2. В ал. 2 думите "15 до 20 минимални работни заплати" се заменят с "900 лв. до 1200 лв.".
§ 5. В чл. 42 думите "3 до 5 минимални работни заплати" се заменят със "180 лв. до 300 лв.". 
§ 6. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "8 до 10 минимални работни заплати" се заменят с "480 лв. до 600 лв.".
2. В ал. 2 думите "13 до 15 минимални работни заплати" се заменят със "780 лв. до 900 лв.".
§ 7. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "8 до 20 минимални работни заплати" се заменят с "480 лв. до 1200 лв.".
2. В ал. 2 думите "20 до 25 минимални работни заплати" се заменят с "1200 лв. до 1500 лв.".
§ 8. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "3 до 7 минимални работни заплати" се заменят със "180 лв. до 420 лв.".
2. В ал. 2 думите "10 до 15 минимални работни заплати" се заменят с "600 лв. до 900 лв.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте заглавието на законопроекта и § 1 до § 8 включително така, както са предложени от вносителя и числата така, както бяха прочетени от председателя на водещата комисия.
Гласували 105 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 15.
Законът е приет.
Едно съобщение.
Отлага се днешното заседание на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
Обявявам почивка до 12,00 ч. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Заседанието продължава. Моля квесторите да поканят народните представители в залата.
Преминаваме към:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЕРИТОРИАЛНОТО ДЕЛЕНИЕ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА И ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ.
Господин Велислав Величков има думата да докладва становището на Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството по законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги!

"СТАНОВИЩЕ
на Комисията по местното самоуправление, регионалната
политика и благоустройството 
относно законопроект за изменение и допълнение на
Закона за териториалното деление на Столичната община
и големите градове № 954-01-34, внесен от народния
представител Иван Глушков и група народни представители

Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството на две свои редовни заседания, проведени на 27 април 1999 г. и на 12 май 1999 г., обсъди внесения от народния представител Иван Глушков и група народни представители законопроект за изменение и допълнение на Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове.
На заседанията присъстваха представители на Министерския съвет, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Столичната община и Националното сдружение на общините в Република България.
От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Иван Глушков.
В основата на внесения законопроект е упражненото право на населението на с. Мрамор, район "Нови Искър", за самоопределение чрез отделянето му от район "Нови Искър" и присъединяването му към район "Връбница". Изразявайки това свое желание, още в началото на 1998 г. населението на с. Мрамор е сформирало инициативен комитет и е била събрана подписка, внесена по-късно в Столична община. С Решение № 79 от 27 април 1998 г. Столичният общински съвет е взел решение за провеждане на местен референдум в кметство Мрамор. От гласувалите 75 на сто от жителите над 90 на сто са се произнесли положително за отделянето на с. Мрамор от състава на район "Нови Искър" и за присъединяване към район "Връбница".
Законопроектът регламентира и промените, настъпващи в границите на три района в състава на Столична община - "Нови Искър", "Връбница" и "Надежда", възникващи вследствие на отделяне на населеното място от единия район и присъединяването му към другия.
На първото си заседание за разглеждане и обсъждане на проекта членовете на комисията решиха да поискат справка за всички постъпили предложения от населени места за присъединяването им към Столична община с оглед едновременното им обсъждане и гласуване.
От представената справка на Министерския съвет се установи, че всички останали процедури за извършване на административно-териториални промени са на много по-ранен стадий и изчакване на приключването им би забавило неоправдано исканата със законопроекта промяна, за която са изпълнени всички законни изисквания. Единодушно беше изразено мнение, че не следва да се отлага гласуването на законопроекта, който изразява волята на жителите на с. Мрамор и е проява на пряката демокрация по места.
На заседанието на комисията бяха направени и предложения с цел усъвършенстване на предлаганите разпоредби, както и препоръки за редакционни поправки с оглед прецизиране текста на законопроекта.
След проведените разисквания Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството с 10 гласа "за" и 2 "въздържали се" реши да предложи на Народното събрание законопроектът за изменение и допълнение на Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове да бъде приет на първо гласуване." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Величков.
Имате думата.
Господин Иван Глушков, заповядайте.
ИВАН ГЛУШКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! С предложения от мен и от мои колеги от 25.Софийски избирателен район законопроект се финализира процесът на промяна в административно-териториалния статут на кметство - Мрамор, т. е. прехвърлянето на кметство - Мрамор, от район "Нови Искър" към район "Връбница". Това искане на жителите на с. Мрамор е продиктувано от редица съображения и преди всичко предвид редицата улеснения в административното и в здравното обслужване на населението, комуникационни връзки и др.
Както чухте от доклада на комисията, в референдума, който е бил определен с решение на Столичния общински съвет, са участвали над 75 на сто от жителите на с. Мрамор и над 95 на сто са се обявили за присъединяване към район "Връбница".
Предвид на това, че са спазени всички законови разпоредби при това допитване до жителите на с. Мрамор, предлагам народните представители да одобрят предложения от нас законопроект за отделяне на с. Мрамор от район "Нови Искър" и присъединяването му към район "Връбница". Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Глушков.
Други изказвания има ли?
Моля, гласувайте на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове с вносител народния представител Иван Глушков и група народни представители.
Гласували 109 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 5.
Законопроектът е приет на първо четене.
Господин Глушков има думата за процедура.
ИВАН ГЛУШКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На основание правилника на Народното събрание предлагам законопроектът да бъде обсъден и приет и на второ четене. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Глушков.
Противно становище има ли?
Господин Глушков, само че при докладването за второ четене ще трябва да се направят доста корекции. Не може в един закон да има "на ред шести да отпадне не знам си какво", защото ако е отпечатван в "Държавен вестник", може да е на ред осми, ако е в разпечатката, може да е на ред четвърти.
ИВАН ГЛУШКОВ (СДС, от място): Всичко е коригирано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Коригиран имате ли го? А, благодаря Ви.
Моля, гласувайте процедурното предложение законът да бъде гласуван на второ четене в днешното заседание.
Гласували 117 народни представители: за 98, против 13, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Има думата господин Велислав Величков да докладва законопроекта за второ четене.

ДОКЛАДЧИК ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: Благодаря, господин председател.
Както правилно отбелязахте в текста, който е предложен за първо гласуване, трябва да настъпят някои изменения от чисто правно техническо естество при запазване на 100 процента на съществуващия текст, за да може да бъде годен за приемане на второ четене законопроектът:

"ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за териториалното
деление на Столичната община и големите градове

Параграф единствен. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 13 думата "южната" се заменя с "южната граница на кв. Илиенци с Връбница и границата на кв. Илиенци със землището на с. Мрамор";
б) в т. 20 текстът: "шосето за Лом, околовръстната ж.п. линия" се заменя с "границата със Софийска област, землищната граница на с. Мрамор със землищата на селата Житен, Доброславци и Мировяне, кв. Требич, кв. Илиенци", а накрая думите "и с. Волуяк" се заменят със "с. Волуяк и с. Мрамор";
в) в т. 21 думите "шосето за Лом", "западната и южната" и "Мрамор" се отменят, а думите: "р. Какач, околовръстната ж.п. линия" се заменят със "землищната граница на с. Мировяне със с. Мрамор, землищната граница на с. Доброславци със с. Мрамор, землищната граница на с. Житен със с. Мрамор".
2. В ал. 4:
а) т. 4 се изменя така:
"4. в район "Връбница" - в селата Волуяк и Мрамор;"
б) в т. 5 думата "Мрамор" се заличава."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Величков.
Господин Георги Панев има думата.
ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Не мога да възпроизведа точно текста, тъй като го нямам пред себе си, но чух добре, че няколко думи в някаква точка се отменят. Думи не се отменят. Те или се заличават, или отпадат. Така че нека да бъде направена съответната редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Панев.
Господин Величков има думата.
ДОКЛАДЧИК ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: Господин Панев е прав. Това е в т. 21 думите "шосето за Лом", "западната и южната" и "Мрамор" вместо "се отменят" - "се заличават".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Величков.
Имате думата, колеги.
Няма желаещи да вземат думата.
Моля, гласувайте заглавието на закона и параграф единствен така, както са предложени от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 2.
Заглавието и параграф единствен са приети.

Преминаваме към десета точка от седмичната програма:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
Вносител е Емануил Йорданов.
Господин Лучников има думата, за да докладва становището на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа!

"СТАНОВИЩЕ
на Комисията по правни въпроси и законодателство
срещу корупцията

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост № 954-01-45, внесен от Емануил Йорданов.
На редовно заседание, проведено на 16 септември 1999 г. Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост № 954-01-45, внесен от Емануил Йорданов.
На заседанието присъства господин Борис Милчев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
Народният представител Емануил Йорданов, съобразявайки се със становището на отдел "Правна и законодателна дейност" на Народното събрание и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, прередактира своето предложение, както следва:

"ЗАКОНОПРОЕКТ
за изменение и допълнение на Закона за
териториално и селищно устройство

§ 1. В Закона за териториално и селищно устройство се създава нов чл. 52а:
"Чл. 52а. (1) Отчужденията на места за улици, булеварди и площади по първоначален застроителен и регулационен план, както и по последващи планове, когато предходните планове не са приложени, са за сметка на собствениците на прилежащите парцели, а в определени случаи - за сметка и на общината. Оценките са по пазарни цени.
      (2) Отчужденията на урегулирани имоти за нови или преустройство и разширение на улици, булеварди и площади, когато предходният план е бил приложен, са изцяло за сметка на общината.
	 (3) В случаите, предвидени изрично в закона и разпоредбите по неговото прилагане, обезщетения, дължими във връзка с други мероприятия (вън от обезщетенията за отчуждаване на недвижими имоти за мероприятия на държавата и общините) се определят по пазарни цени.
	 (4) Правоимащият се снабдява с изпълнителен лист за изискуемото си вземане срещу длъжника въз основа на влязлата в сила оценка. Върху сумата на неизплатеното обезщетение се дължат законните лихви от деня на изтичане срока за плащане.
	 (5) По ал. 1-3 кметът на общината издава заповед."

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Отчуждителните производства, започнали при действието на отменените разпоредби на Закона за плановото изграждане на населените места и на Закона за териториално и селищно устройство, по които не е издадена заповед за отчуждаване и имотът не е завзет, се прекратяват.
§ 3. (1) За отчуждителните производства, започнали при действието на отменените разпоредби на Закона за териториално и селищно устройство, по които е издадена заповед за отчуждаване и имотът е завзет до 30 октомври 1998 г., се прилагат отменените разпоредби на Закона за териториално и селищно устройство и отменения чл. 102 от Закона за собствеността.
	(2) В случаите, когато имотът не е завзет, заповедта за отчуждаване и за обезщетяване се отменя и производството се прекратява от кмета на общината.
	(3) По държавния и общинските бюджети ежегодно се предвиждат средства за осигуряване обезщетяването на собствениците по ал. 1."
Комисията прие предложената нова редакция със следните поправки:
По § 1 - чл. 52а, ал. 1 се прередактира така:
"(1) Отчужденията на места за улици, булеварди и площади по първоначален застроителен и регулационен план, както и по последващи планове, когато предходните планове не са приложени, са за сметка на собствениците на местата или на собствениците на прилежащите парцели, а в определени случаи - за сметка и на общината, съгласно Правилника за приложение на Закона за териториално и селищно устройство. Оценките са по пазарни цени."
В ал. 3 думите "и разпоредбите по неговото прилагане" да отпаднат, а след това думата "обезщетение" се заменя с "обезщетенията".
В § 2 от Преходните и заключителните разпоредби след думите "имотът не е завзет" се прибавя "до 30 октомври 1998 г.".
В § 3, ал. 2 след думите "имотът не е завзет" се прибавя: "до 30 октомври 1998 г.".
Направените уточнения бяха приети от вносителя и от господин Борис Милчев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
Комисията реши с 8 гласа "за" и 1 - "въздържал се" да предложи на народните представители да приемат законопроекта в уточнената редакция от комисията."
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Господин Йорданов като вносител има думата.

ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Внесеният законопроект попълва една празнина в действащото законодателство, а именно създаването на правила, касаещи отчуждаването на части от имоти за улици, булеварди и площади по първоначални застроителни и регулационни планове. Освен това в Преходните и заключителни разпоредби на този закон се уреждат и въпросите с висящите преписки, които не са разрешени, свързани именно с такива отчуждения. Препращането към Правилника за приложение на Закона за териториално и селищно устройство визира чл. 262, в който има изчерпателно изброени хипотези именно във връзка с подобни случаи, поради което ви моля да гласувате за този законопроект. Благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Йорданов. 
Господин Кръстьо Трендафилов има думата.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя една реплика на колегата. Дали е целесъобразно да се занимаваме с изменение на този закон сега и препращане към Закона за териториално и селищно устройство, когато се внася цялостният закон. Сега правим изменение и препращаме към един правилник, който във всички случаи ще бъде променен след приемането на новия закон. 
Аз съм за това, че има празнота в закона и е факт, че трябва да се направи, но подробен и доста добре е разписан новият закон, който е внесен сега. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Трендафилов.
За дуплика има думата господин Емануил Йорданов.
ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ (СДС): Действително предстои приемането на нов Закон за устройство на територията, но всеки един от нас, който се е запознал с този законопроект, знае, че той е доста обемист. Очевидно е, че неговото приемане ще ни отнеме няколко месеца. В тези няколко месеца ще възниква нужда от отчуждаване на части от имоти, за приложение на регулационни планове, ще възникне нуждата и от завършване на преписките, които сега висят и хората не могат да ползват правата си. Така че приемането на законопроекта е належащо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Йорданов.
Има ли други изказвания? Няма.
Моля, гласувайте на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост с вносител Емануил Йорданов.
Гласували 107 народни представители: за 79, против 24, въздържали се 4.
Законопроектът е приет на първо гласуване.

Единадесета точка от седмичната програма е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА КООПЕРАЦИИТЕ.
Моля господин Лучников да докладва закона за второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "Закон за кооперациите". "Глава първа - Общи положения".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
По заглавието на закона и заглавието на глава първа има ли изказвания? Не виждам.
Моля, гласувайте заглавието на закона и заглавието на глава първа, както са предложени от вносителя. 
Гласували 106 народни представители: за 105, против 1, няма въздържали се.
Заглавията на закона и на глава първа са приети. 
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По чл. 1 има няколко предложения.
Има предложение, направено от мен, което аз оттеглям.
Има предложение от господин Янаки Стоилов в чл. 1, ал. 1 думите "и корпоративни юридически лица" да се заменят с думите "юридически лица с нестопанска цел".
Комисията не подкрепя предложението, защото комисията застава на радикалното становище, че членове на кооперации могат да бъдат само физически лица.
Има предложение на господин Георги Манов думата "корпоративни" да отпадне.
Това предложение е във връзка със същата теза, защото става въпрос за корпоративни юридически лица, които поначало са изключени от кръга на възможните основатели на кооперацията. 
Предложение на Руси Статков в ал. 1 думите "или физически и корпоративни лица" да отпаднат.
Това предложение фактически съвпада с това, което комисията приема. 
Предложението на Руси Статков ал. 2 да отпадне, а това е как се урежда възможността за членуване на юридически лица в кооперациите, също в края на краищата може да се смята за прието. 
Моето предложение по ал. 2 го оттеглям.
Предложението на Янаки Стоилов е в ал. 2 думите "корпоративни юридически лица" да се заменят с думите "юридически лица с нестопанска цел". 
Това предложение също се обхваща от това, което вече казах.
Предложението на Георги Манов да отпадне думата "корпоративни" в ал. 2 също е свързано с това, за което говоря. 
Алинея 3, която казва, че "броят на членовете - корпоративни юридически лица, не може да надвишава броя на членовете - физически лица" също няма смисъл, защото отпадна възможността да членуват юридически лица с нестопанска цел. 
Предложението на Александър Каракачанов "учредителите на кооперация не могат да предвиждат и ползват предимства за себе си спрямо приетите след учредяването членове" въобще го няма и няма възможност да се състави.
Комисията не подкрепя това предложение. 
Комисията подкрепя предложението на господата Петър Рафаилов и Васил Мандев, което гласи:
"Чл. 1. Кооперацията е доброволно сдружение на физически лица с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност. Кооперацията е юридическо лице."
Комисията подкрепя това предложение, но предлага следната подобрена редакция на тяхното предложение:
"Чл. 1. Кооперацията е доброволно сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност. Кооперацията е юридическо лице."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников. 
Господин Лучников оттегля своите предложения, а другите предложения по принцип са приети. 
Моля, гласувайте чл. 1, както е предложен от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Член 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: 
"Глава втора
КООПЕРАЦИИ
Раздел I
УЧРЕДЯВАНЕ"
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Моля, гласувайте заглавията на глава втора и на раздел I, както са предложени от вносителя.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Заглавията на глава втора и на раздел I са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По чл. 2 има няколко предложения.
Първото е от Калчо Чукаров и Моньо Христов, където отново се връщат, че могат да учредяват кооперация корпоративни юридически лица. Това решение вече беше изоставено, така че няма смисъл да се говори за него.
Господин Александър Каракачанов предлага в т. 7 в съдържанието на устава да се пише, че той въвежда видовете фондове, дивиденти, рентата и начина за определяне на техния размер. Всъщност фондовете, дивидентът и начините за тяхното определяне го има в основния текст на закона, така че господин Каракачанов очевидно не е прочел основния текст на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Той има предвид и рента, господин Лучников. 
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Като идея, по-нататък ще видите, че отхвърляме възможността да се дава рента, защото не може да се внася земя. 
Моньо Христов предлага да се създаде нова точка - условия и ред за възлагане на управлението на кооперацията на лица, които не са член-кооператори. Комисията отхвърли тази възможност - да се възлага управлението на кооперацията на лица, които не са член-кооператори. 
Георги Манов предлага да отпадне разпореждането в устава да се уреждат трудовите и осигурителните отношения между член-кооператорите и кооперацията в съответствие с действащото трудово и осигурително законодателство. 
Комисията не подкрепя това предложение. 
Предложението на госпожа Брайнова и господин Балтаджиев повтарят това, което е записано в ал. 3.
МАРИЯ БРАЙНОВА (СДС, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Има и второ предложение на госпожа Брайнова и на господин Балтаджиев - да се създадат нови ал. 4 и 5:
"(4) Социалната дейност и контролът по спазването на трудовото, здравното и социалното законодателство в кооперацията се осъществява от Комисията за социална дейност, която се избира от Общото събрание.
(5) В производствените кооперации комисиите за социална дейност се подпомагат методически от Съвета за взаимно осигуряване членовете на ТПК."
Комисията не прие тези предложения не защото е против тях по същество, а защото те са твърде специфични - само за някои видове кооперации, а ние тук създаваме общ Закон за кооперациите и ако ги запишем, някой ще помисли, че трябва да се предлагат и в другите видове кооперации, където няма смисъл от тях.
Така че комисията не подкрепя това предложение. Комисията подкрепя текста на вносителя, като предлага чл. 2 със следната подобрена редакция:
"Ред за учредяване
Чл. 2.	(1) Кооперация могат да учредят най-малко седем дееспособни физически лица, които вземат решение на учредително събрание. Учредителното събрание приема Устав и избира Управителен съвет и Контролен съвет.
	(2) Управителният съвет избира своя председател.
	(3) Уставът на кооперацията урежда:
1. наименованието, седалището, адреса на управление и предмета на дейност;
2. условията за приемане на членове, техните права и задължения;
3. органите на кооперацията и техните правомощия;
4. реда за вземане на решения;
5. размера на встъпителната и дяловата вноска;
6. реда за разпределяне на печалбата и загубите;
7. видовете фондове и дивиденти и начина за определяне на техния размер;
8. реда за разпореждане с имуществото на кооперацията;
9. основанията и реда за прекратяване на членството.
	(4) В устава могат да се уреждат трудови и осигурителни отношения между член-кооператорите и кооперацията в съответствие с действащото трудово и социално законодателство.
	(5) В устава могат да се уредят и други въпроси, доколкото не са уредени в закона.
	(6) Протоколът от учредителното събрание на кооперацията и уставът се подписват от учредителите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников. 
Има думата госпожа Мария Брайнова.
МАРИЯ БРАЙНОВА (СДС): Благодаря, господин председател.
Наистина предложенията, които сме направили за изменения на ал. 4 и 5, не засягат в такава степен земеделските кооперации, но тези текстове съществуваха и в стария закон. Те се отнасят най-вече за трудовопроизводителните кооперации и за кооперациите на инвалидите. Тъй като в тези кооперации не е развита и не съществува синдикална дейност, смятаме, че тази комисия, която и досега съществува, би трябвало да намери място в този закон по някакъв начин, за да може да има орган, който наистина да защитава тези хора, които работят в трудовопроизводителните кооперации. 
Смятам, че нашите предложения трябва да бъдат подкрепени. Наистина тук вносителят казва, че в устава могат да се уредят други въпроси, уставът може да посочи създаването на такава комисия, но ако със закон не е направена, просто в трудовопроизводителните кооперации няма да бъде създадена такава комисия и няма да има кой да защитава правата на членовете на ТПК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Брайнова. 
Други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване. 
Най-напред поставям на гласуване предложението на народния представител Александър Каракачанов за изменение в т. 7, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 92 народни представители: за - няма, против 59, въздържали се 33.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Калчо Чукаров и Моньо Христов за създаване на нова т. 10 в ал. 2, което също не се подкрепя от комисията. 
Гласували 96 народни представители: за - няма, против 70, въздържали се 26.
Предложението не се приема.
Следващото предложение е на народния представител Георги Манов за отпадане на ал. 3, което също не се подкрепя от комисията. 
Гласували 88 народни представители: за - няма, против 70, въздържали се 18.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване последното предложение, което е на народните представители Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев, за създаване на нови алинеи 4 и 5, което също не е подкрепено от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 16, против 15, въздържали се 56.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 2 така, както е предложен от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
Член 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Има предложение от народния представител Руси Статков да се създаде чл. 2а:
"Чл. 2а. Държавата подпомага и насърчава кооперациите чрез данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други икономически облекчения."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Руси Статков за създаването на нов член 2а.
Гласували 98 народни представители: за 28, против 70, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По чл. 3 има предложение на народния представител Драгомир Шопов, което комисията приема.
Има предложение на Никола Николов - в чл. 3, ал. 2 т. 2 да отпадне. А именно, да не се отбелязва в устава размерът на отговорността на членовете на кооперацията над дяловите им вноски, когато такава отговорност е предвидена в устава.
Комисията смята, че това разпореждане е необходимо и затова отхвърля предложението на господин Никола Николов за неговото отпадане.
Има предложение от народния представител Драгомир Шопов - в чл. 3 ал. 3 да отпадне. Това е какво трябва да се направи при сливане на кооперациите. Тоест да се поиска разрешение от Комисията за защита на конкуренцията.
Комисията не подкрепя предложението на господин Шопов.
Предложение на господин Никола Николов - в чл. 3, ал. 3 след думите "при сливане" да се добави и "при вливане".
Комисията подкрепя предложението.
Второ предложението на народния представител Никола Николов - също е прието.
Предложение на Георги Манов - в чл. 3, ал. 4 думите "въз основа на решение на управителния съвет" да отпаднат.
Комисията не подкрепя това предложение. 
Комисията подкрепя текста на вносителя като предлага чл. 3 със следната подобрена редакция:
"Вписване

Чл. 3. (1) Кооперацията се вписва в регистъра при окръжния съд по седалището й по писмена молба на управителния съвет. Към молбата се прилагат:
1. преписи от протокола на учредителното събрание и от устава;
2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, които представляват кооперацията;
3. декларации от председателя на управителния съвет и от членовете на управителния и контролния съвет, че не са лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материално-отговорна длъжност, както и че не се намират помежду си в брак или родство по права линия и не са братя и сестри;
4. свидетелство за съдимост на членовете на управителния и контролния съвет.
	(2) На вписване в регистъра подлежат данните по чл. 2 - тук ви моля да се направи една корекция в това, което е раздадено, тъй като става въпрос за печатна грешка - по чл. 2, ал. 3, т. 1 и 3 (само органите) и т. 7, както и:
1. името и единният граждански номер на председателя - пак трябва да се добави - на управителния съвет на кооперацията;
2. размерът на отговорността на членовете на кооперацията над дяловите им вноски, когато такава отговорност е предвидена в устава.
	(3) При сливане и при вливане на кооперации съдът вписва новата кооперация или промените по чл. 37, ал. 1, след като му бъде предоставено съответното разрешение, издадено от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително, съгласно Закона за защита на конкуренцията.
	(4) Председателят на управителния съвет на кооперацията е длъжен да поиска вписване в регистъра на промените на обстоятелствата, подлежащи на вписване, в 7-дневен срок от решението на общото събрание."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Никола Николов т. 2 от ал. 2 да отпадне, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 102 народни представители: за няма, против 68, въздържали се 34.
Предложението не се приема.
Следващото предложение, което поставям на гласуване, е на народния представител Драгомир Шопов за отпадане на ал. 3. И това предложение не е подкрепено от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 6, против 74, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Георги Манов за отпадане на думите "въз основа на решение на управителния съвет" в ал. 4. Комисията не е подкрепила това предложение.
Гласували 100 народни представители: за няма, против 89, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 3 така, както е предложен от комисията, като в ал. 2 - корекцията, която съобщи господин Лучников, че текстът става "чл. 2, ал. 3, т. 1 и 3", а в т. 1 след думите "председателя на" се добавят и думите "управителният съвет на".
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Член 3 е приет. 


ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По чл. 4 има предложение от народния представител Георги Манов, което комисията приема.
Комисията предлага следния текст на чл. 4:
"Възникване
Чл. 4. Кооперацията възниква от деня на вписване на решението на съда в регистъра. Вписването се обнародва в "Държавен вестник"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 4 така, както е предложен от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Член 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Член 5 със заглавие "Заличаване".
По този текст има две идентични предложения на Светослав Лучников и Янаки Стоилов, които комисията приема.
При това положение комисията предлага да се приеме текстът на вносителя със следната подобрена редакция:
"Заличаване
Чл. 5. Кооперация, която не започне дейност в срок една година от вписването й, се прекратява или се заличава, ако няма никакво имущество от съда по искане на прокурора."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Моля, гласувайте чл. 5 така, както е предложен от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Член 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Член 6 със заглавие "Действия по възникването".
По този текст няма предложения и комисията го подкрепя такъв, какъвто е внесен от вносителя:
"Чл. 6. Действията, извършени от името на кооперацията до деня на възникването й, пораждат права и задължения за нея, ако са извършени от учредителите или от упълномощени от тях лица. Ако кооперацията не бъде вписана, учредителите отговарят солидарно за поетите задължения."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Моля, гласувайте чл. 6 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Член 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "Раздел II - Членство, права и задължения".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел II така, както е предложено от вносителя.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздел втори е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По чл. 7 има предложение на Петър Рафаилов и Васил Мандев, което комисията подкрепя.
Има предложение на Георги Манов в чл. 7, ал. 2 думата "компетентен" да се замени с "управителен", съобразно разпоредбите на Търговския закон.
Комисията не подкрепя това предложение, понеже то не е ясно.
Има предложение на Александър Каракачанов в чл. 7 ал. 2 да се измени така:
"(2) Решението за членуване на корпоративно юридическо лице се взема от общото събрание на кооперацията."
Казах ви, че корпоративни юридически лица не могат да членуват и заради това комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя на чл. 7, като предлага ал. 2 да отпадне, а ал. 3 да стане ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Най-напред поставям на гласуване предложението на господата Петър Рафаилов и Васил Мандев ал. 2 да отпадне, което предложение е подкрепено от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 64, против 9, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Георги Манов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 4, против 75, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Александър Каракачанов, което също не е подкрепено.
Гласували 80 народни представители: за 3, против 77, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 7 така, както е предложен от вносителя, без ал. 2, която вече гласувахме да отпадне, а ал. 3 става ал. 2.
Гласували 83 народни представители: за 81, против 2, въздържали се няма.
Член 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По чл. 8 има предложения на Георги Манов, Петър Рафаилов и Васил Мандев, които комисията приема.
Има предложение на Христо Стоянов и Иван Колев в чл. 8, ал. 5 да се добавят думите "копие от документа за собственост на внесената земеделска земя и размера на изплатената рента".
Комисията не подкрепя това предложение.
Има предложение на Калчо Чукаров и Моньо Христов в чл. 8, ал. 5 след "размера на вноските" да се добави "и на дяловете".
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 8, като предлага в ал. 2 изречение второ да отпадне, а в ал. 5 думите "фирмата и името и единния граждански номер на лицата, представляващи юридическото лице, членуващо в кооперацията" да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Лучников.
Приетите предложения няма да поставям на гласуване.
Има едно предложение на господата Христо Стоянов и Иван Колев, което не е подкрепено от комисията.
Има ли желаещи да вземат по него думата? Няма.
Поставям на гласуване предложението на господата Христо Стоянов и Иван Колев за чл. 8, ал. 5 така, както беше докладвано от господин Лучников.
Предложението не е подкрепено от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 18, против 68, въздържали се няма.
Предложението на господата Христо Стоянов и Иван Колев не е прието.
Следващото неприето от комисията предложение е това на Калчо Чукаров и Моньо Христов.
Има ли изказвания по това предложение? Няма.
Поставям на гласуване неприетото от комисията предложение на колегите Чукаров и Христов.
Гласували 88 народни представители: за 8, против 52, въздържали се 28.
Предложението на господата Калчо Чукаров и Моньо Христов не е прието.
Поставям на гласуване чл. 8 в редакцията на вносителите с предложението на комисията.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Член 8 е приет.
Господин Лучников, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "Права на членовете". По чл. 9 има предложение на господата Христо Стоянов и Иван Колев, което не се подкрепя от комисията.
Има предложение на Александър Каракачанов:
В чл. 9 точка 6 се изменя така:
"6. да участва в разпределението на печалбата, съобразно формите, определени в устава на кооперацията;"
Комисията не подкрепя предложението, защото то е решено в основния текст.
Предложението на Никола Николов се приема от комисията.
Има още едно предложение на Никола Николов, което също се приема от комисията.
Предложението на Калчо Чукаров и Моньо Христов се приема от комисията.
Предложението на Никола Николов: "кооперация с предмет на дейност производство на стоки с цел продажба", да се замени с "производствена кооперация" се приема от комисията.
Предложение на Ева Жечева:
В чл. 9 да се създадат ал. 3 и 4:
"(3) Общото събрание на кооперацията с предмет на дейност производство на стоки с цел продажба може да приеме правилник за вътрешния трудов ред, който да урежда участието на член-кооператора в дейността с личен труд, начина на възнаграждение, отговорността и др.
(4) Отношенията между член-кооператора и кооперацията при получаване на работа по реда на предходната алинея се уреждат с писмен договор, сключен при спазване разпоредбите на този закон, устава на кооперацията и правилника по предходната алинея."
Комисията не подкрепя предложенията, защото те са излишни. Всичките тези неща могат да се уредят и без да са вписани в закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 9 със следната подобрена редакция:
"Права на членовете
Чл. 9.	(1) Членът на кооперацията има право:
1. да участва и да се ползва от нейната дейност;
2. да участва и гласува в общото събрание на кооперацията лично или чрез упълномощено от него лице;
3. да бъде избиран в нейните органи;
4. да иска информация от нейните органи за изпълнението на приети решения и да иска сведения по въпроси, които засягат интересите му;
5. да иска отменяне на незаконните, противоуставните и неправилните решения и действия на нейните органи;
6. да получава дивиденти;
7. да получи дял при прекратяване на членството по реда на чл. 14;
8. на социално и здравно осигуряване съгласно законодателството и устава.
9. на постоянен достъп за справка до книгата за регистрация на кооператорите.
	(2) Членът на кооперация с предмет на дейност производство на стоки с цел продажба има право да получава работа в кооперацията съобразно своята квалификация, възраст и потребностите на кооперацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Лучников.
Има ли желаещи да вземат думата по този текст? Не виждам.
Ще поставя на гласуване неприетите от комисията предложения.
Първото неприето предложение е предложението на господата Христо Стоянов и Иван Колев по отношение на чл. 9, ал. 1, т. 6.
Моля, гласувайте!
Гласували 95 народни представители: за 5, против 85, въздържали се 5.
Предложението на господата Христо Стоянов и Иван Колев не е прието.
Следващото неприето предложение от комисията е предложението на господин Александър Каракачанов за ново съдържание на т. 6. 
Моля, гласувайте!
Гласували 96 народни представители: за няма, против 93, въздържали се 3.
Предложението на господин Каракачанов за т. 6 не е прието.
Господин Лучников, не Ви разбрах за последното предложение на господин Никола Николов по ал. 2. Прието ли е от комисията?
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Прието е. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Прието е. Благодаря. Тогава няма да го поставям на гласуване.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Предложението на господин Николов не е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Прието е в текста. Не е отбелязано само, но в текста е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Специално запитах господин Лучников и той заяви, че предложението е прието. Затова не го поставям на гласуване.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "Производствена кооперация", както се предлага, е прието в текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предложението на госпожа Ева Жечева не е прието от комисията.
Поставям на гласуване предложението на Ева Жечева. То третира създаване на нови алинеи 3 и 4.
Моля, гласувайте!
Гласували 93 народни представители: за 1, против 43, въздържали се 49.
Предложението на госпожа Ева Жечева не е прието.
Поставям на гласуване предложението на комисията за чл. 9 - заглавие и съдържание.
Гласували 88 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 2.
Заглавието и съдържанието на чл. 9 са приети.

ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По чл. 10 "Задължения на членовете" и чл. 11 "Дисциплина" няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя, а именно: 
"Задължения на членовете
Чл. 10. (1) Членът на кооперацията е длъжен да спазва устава и да изпълнява решенията на органите на кооперацията.
	(2) Ненавършилите пълнолетие и поставените под ограничено запрещение членове на кооперацията правят определените от устава вноски със съгласието на родител или попечител. 
Дисциплина
Чл. 11. (1) За неизпълнение на задълженията на члена на кооперацията могат да се направят бележка и предупреждение за изключване.
	(2) Бележката и предупреждението за изключване се правят от управителния съвет по ред, определен в устава на кооперацията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Лучников.
Желаещи да вземат думата няма. Неприети предложения няма.
Поставям на гласуване чл. 10 със заглавие и чл. 11 със заглавие.
Гласували 99 народни представители: всички са гласували за.
Член 10 и чл. 11 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "Прекратяване на членството".
По чл. 12 има предложение от господин Руси Статков: в чл. 12, ал. 1 т. 1 да се измени така:
"1. по молба на члена на кооперацията;"
Това е идентично с напускането на кооперацията и комисията не подкрепя предложението.
Пак народният представител Руси Статков предлага в чл. 12 да се създаде т. 2а:
"2а. при напускане на кооперация с производствена дейност;".
Каква разлика има дали кооперацията ще бъде с производствена дейност или не? Изобщо при напускане на кооперацията членството се прекратява. Затова комисията не подкрепя предложението.
Има две идентични предложения на Светослав Лучников и Янаки Стоилов: думата "прекратяване" да се замени със "заличаване", което комисията подкрепя.
При това положение комисията подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 12 със следната подобрена редакция:
"Прекратяване на членството
Чл. 12. (1) Членството в кооперацията се прекратява при:
1. напускане на кооперацията;
2. изключване;
3. смърт.
	(2) Членството се прекратява и при заличаване на кооперацията, освен в случаите на преустройство.
	(3) Напускането на кооперацията се извършва с едномесечно писмено предизвестие до управителния съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Лучников.
Има две неприети предложения на господин Руси Статков. 
Желаещи да вземат думата няма.
Поставям на гласуване първото неприето от комисията предложение на господин Руси Статков по отношение ал. 1, т. 1.
Гласували 88 народни представители: за 7, против 79, въздържали се 2.
Предложението за изменение на т. 1, направено от господин Руси Статков, не е прието.
Второто предложение на господин Руси Статков е да се създаде нова т. 2а.
Моля, гласувайте!
Гласували 77 народни представители: предложението не намира подкрепа в никого, тоест за няма, против 73, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване предложението на комисията за чл. 12 с три алинеи и заглавие.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Член 12 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Има предложение от народния представител Руси Статков за създаването на нов чл. 12а:
"Трудови отношения и социално осигуряване
Чл. 12а. (1) Трудовите отношения, здравното и социалното осигуряване на работещите в кооперациите нечлен кооператори се урежда в съответствие с трудовото, здравното и социалното законодателство.
	(2) Контролът по спазване на трудовото, здравното и социалното законодателство в кооперациите се осъществява от Комисия по социалната дейност, която се избира от Общото събрание."
Комисията не подкрепя предложението, защото с това не се създават никакви нови положения, които не съществуват в действащото законодателство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Лучников.
Има ли желаещи да вземат думата по предложението на господин Статков? Няма.
Поставям на гласуване създаването на нов чл. 12а, предложен от господин Руси Статков и неприет от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 1, против 90, въздържали се 6.
Предложението на господин Статков за създаването на нов чл. 12а не се приема.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "Изключване на членове".
По чл. 13 има предложение на Светослав Лучников след думата "изключен" да се добави "от Общото събрание", за да се разбере кой има право да изключва.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 13, като предлага в ал. 1 след думата "изключен" да се добави "от Общото събрание" или текстът получава следния вид:
"Чл. 13. (1) Членът на кооперацията може да бъде изключен от Общото събрание, когато нарушава закона, устава или решенията на органите й.
	(2) До свикване на Общото събрание управителният съвет на кооперацията може да отстрани неин член при условия и по ред, определени в устава на кооперацията. Членът на кооперацията се поканва писмено да присъства при вземане на решенията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря. (Неразбираема реплика на народния представител Кръстьо Трендафилов.)
Желаещи да вземат думата няма.
Поставям на гласуване предложението на комисията за  чл. 13 със заглавие.
Гласували 114 народни представители: всички 114 са гласували за. 
Член 13 със заглавието е приет.

ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "Имуществени последици".
По чл. 14 има предложение от Никола Николов, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от Георги Манов, което е подкрепено от комисията.
Моето предложение съм го оттеглил.
Има предложение от Калчо Чукаров и Моньо Христов, което комисията не подкрепя:
В чл. 14, ал. 2,след думите "и целеви вноски" да се добави "актуализирани със съотношението между общия размер на вноските и стойността на дългосрочните активи по действащите пазарни цени към 1 януари на годината на прекратяване на членството, както и на припадащия се дивидент и заемите по чл. 31, ал. 5 и съответните лихви".
Комисията не подкрепя предложението, понеже тя възприе работата с понятието "дял", което включва увеличението и намалението на членските вноски с изменението и намалението или увеличението на имуществото на кооперацията.
Има предложение на господин Николов - в чл. 14, ал. 3, след думата "дялова" да се добави "допълнителна и целева", а след думата "дивидента" да се добави "заемите по чл. 31, ал. 5 и лихвите по ал. 6".
Комисията не подкрепя предложението, тъй като го намира за излишно.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 14 със следната подобрена редакция:
"Имуществени последици
Чл. 14. (1) Дялът или неговата равностойност се връща на бившия кооператор или на правоприемниците му след приемане на годишния счетоводен отчет, ако е погасил всички свои задължения към кооперацията. В случаите на непогасени задължения на кооператор към кооперацията може да се извърши прихващане с вземанията му от кооперацията.
	(2) Давностният срок за получаване на дяла е пет години, а за получаване на дивидента - три години."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Лучников.
Има ли желаещи да вземат думата по този текст? Няма желаещи.
Съгласно доклада на комисията имаме две неприети предложения. Ще ги поставя последователно на гласуване.
Първото неприето предложение е на господата Калчо Чукаров и Моньо Христов за допълване на ал. 2.
Моля, гласувайте.
Гласували 89 народни представители: няма подаден глас за, против 79, въздържали се 10.
Предложението на господата Калчо Чукаров и Моньо Христов не е прието.
Следва предложението на господин Никола Николов за допълване на ал. 3, което не е прието от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 79 народни представители: няма подаден глас за, против 64, въздържали се 15.
Предложението на господин Никола Николов не е прието.
Поставям на гласуване предложението на комисията за заглавието и съдържанието на чл. 14.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Член 14 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "Раздел III - Органи на кооперацията".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По заглавието има ли желаещи да вземат думата?
Моля, гласувайте заглавието на раздел трети.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздел трети е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "I. Общо събрание".
По чл. 15 има маса предложения, някои от които са приети, някои - не. Ще прочета най-напред тези, които не са приети.
Предложението на народните представители Калчо Чукаров и Моньо Христов - думите "тайно гласуване" да се заменят с "явно гласуване". Въпросът е как да става вземането на решение на общото събрание - с явно или с тайно гласуване.
Комисията възприе да бъде с тайно гласуване и затова отхвърля предложението на Калчо Чукаров и Моньо Христов тайното гласуване да се замени с явно гласуване.
По отношение на квотата на представителството в общото събрание, когато членовете са повече.
Комисията отхвърля предложението на Калчо Чукаров и Моньо Христов, на Никола Николов и на Драгомир Шопов, а също и второто предложение на Калчо Чукаров и Моньо Христов.
Комисията приема предложението на Димитър Абаджиев за състава на общото събрание, когато то се състои от пълномощници.
По ал. 2 и ал. 3 комисията приема предложението на Драгомир Шопов и не приема предложението на Калчо Чукаров и Моньо Христов.
Оттук навлизаме в принципния въпрос кой трябва да ревизира кооперациите - дали трябва да се ревизират на общо събрание от органите на Държавния финансов контрол или от специфични свои вътрешни органи.
Комисията застана твърдо на становището, че дейността на кооперациите е особено обществено важна и трябва да бъде под окото на Държавния финансов контрол, който може да си служи, ако иска, с някои помощни органи на кооперацията. Но поначало той трябва да провежда ревизиите и да отговаря за тяхното качество. Така че това е едно от встъпителните предложения към този въпрос, който ще решим по-нататък.
Има предложение на Драгомир Шопов, който не иска да се разреши на общото събрание да назначава прокурист на кооперацията, което също не е оправдано и комисията не го подкрепя.
Комисията обаче подкрепя предложението на Драгомир Шопов да отпадне предметът на тяхната дейност, защото няма смисъл - взема решение за членуване и прекратяване на членството в кооперативни съюзи, както и за предмета на тяхната дейност.
Явно е, че кооперацията не може да вземе становище по отношение на дейността на съюзите, в които членува. Затова комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението на Калчо Чукаров и Моньо Христов да може да се гласува за участие не само в кооперативни съюзи, но и в други търговски дружества.
Комисията не подкрепя предложението на Калчо Чукаров и Моньо Христов за това общото събрание на кооперацията да взема решение за придобиване на нови активи. Това е един важен въпрос, който не трябва да се отнема от компетенцията на общото събрание.

Предложенията на Александър Каракачанов, които комисията също така не приема, са за членуване в кооперацията на корпоративни юридически лица. Ние вече казахме, че такива корпоративни лица не могат да членуват в кооперациите. 
Другото предложение на Калчо Чукаров е прието. 
Предложението на Руси Статков - да избира комисия по социалната дейност, комисията не подкрепя. 
При това положение комисията подкрепя текста на вносителя и като отчита приетите от нея предложения на отделни народни представители, предлага чл. 15 със следната подобрена редакция:
"Състав и правомощия
Чл. 15. (1) Общото събрание на кооперацията се състои от всички нейни членове. То може да се замества от събрание на пълномощници, избрани по норма на представителство, определена в устава, когато неговият състав е повече от 200 членове, и в този случай броят на пълномощниците не може да бъде по-малък от 70.
	(2) Събранието на пълномощните има всички права на общото събрание.
	(3) Общото събрание:
1. приема, изменя и допълва устава;
2. определя броя на членовете на управителния и на контролния съвет и ги избира с тайно гласуване;
3. определя дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие;
4. дава съгласие за сключване на договор с определен прокурист;
5. одобрява отчета на управителния съвет за годишната дейност, баланса и разпределението на общия доход след изслушване на заключението на контролния съвет;
6. одобрява доклада на контролния съвет;
7. взема решение за членуване и за прекратяване на членството в кооперативни съюзи и търговски дружества;
8. одобрява годишния счетоводен отчет на кооперацията;
9. опрощава парични задължения към кооперацията и отсрочва или разсрочва изпълнението им;
10. взема решение за разпореждане с недвижимите имоти на кооперацията;
11. утвърждава решението на управителния съвет за приемане на нови членове;
12. изключва членове;
13. взема решение за събиране на допълнителни и целеви парични вноски на членовете;
14. отменя решенията и действията на другите органи на кооперацията, които противоречат на закона или устава или са неправилни;
15. взема решение с тайно гласуване по резултатите от финансовите ревизии на кооперацията и търсене на отговорност от виновните лица;
16. взема решение за преустройство и прекратяване на кооперацията и за обявяването й в ликвидация.
	(4) Общото събрание обсъжда и взема решения по всички въпроси, свързани с кооперацията и нейната дейност, и когато законът или уставът не предвиждат изрично това."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Тук има доста неприети предложения. 
Първо, има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Най-напред ще поставя на гласуване неприетите от комисията предложения:
Първото предложение е на господата Калчо Чукаров и Моньо Христов - в чл. 15, ал. 1 думите "тайно гласуване" да се заменят с "явно гласуване".
Моля да гласуваме.
Гласували 95 народни представители: за 4, против 91, въздържали се няма.
Първото предложение на господата Калчо Чукаров и Моньо Христов не се приема.
Следващото предложение, пак на същите народни представители, е за добавяне към ал. 1, т. 1 на предложените думи.
Това предложение също не е прието от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 6, против 75, въздържали се няма.
Второто предложение на господата Калчо Чукаров и Моньо Христов не е прието.
Следва  предложението на господин Никола Николов по ал. 1, т. 1 и 2, неприето от комисията.
Моля да гласуваме.
Гласували 78 народни представители: за 3, против 57, въздържали се 18.
Предложението на господин Никола Николов не е прието.
Следва още едно неприето предложение - предложението на господин Драгомир Шопов за изменение на ал. 1.
Моля да гласуваме предложението на господин Драгомир Шопов.
Гласували 88 народни представители: за 13, против 75, въздържали се няма.
Предложението на господин Драгомир Шопов не се приема.
Следва предложението на господата Калчо Чукаров и Моньо Христов - в ал. 1, т. 2 след думите "по-малък" да се добави "от броя на населените места".
Моля да гласуваме предложението на двамата колеги, което не е прието от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 11, против 63, въздържали се 6.
Предложението на господата Калчо Чукаров и Моньо Христов не се приема.
Следва пак тяхно предложение - по ал. 3, т. 4, неподкрепено от комисията.
Моля да гласуваме.
Гласували 87 народни представители: за 12, против 70, въздържали се 5.
И това предложение на господата Калчо Чукаров и Моньо Христов не се приема.
Следва предложението на господин Драгомир Шопов - в чл. 15, ал. 3 т. 5 да отпадне.
Предложението не е подкрепено от комисията.
Моля да гласуваме.
Гласували 76 народни представители: за 4, против 70, въздържали се 2.
Предложението на господин Шопов не се приема.
Следват няколко приети предложения.
Стигаме до предложението на господата Калчо Чукаров и Моньо Христов - в чл. 15, ал. 3, т. 12 накрая да се добави: "и придобиване на нови дълготрайни материални активи".
Комисията не подкрепя предложението.
Моля да гласуваме.
Гласували 82 народни представители: за 2, против 72, въздържали се 8.
Предложението на колегите Калчо Чукаров и Моньо Христов не е прието.
Следва предложението на господин Александър Каракачанов в ал. 3 да се създадат нови точки 14 и 15.
Предложението не се подкрепя от комисията.
Моля за гласуване.
Моля, изключете мобифоните!
Гласували 94 народни представители: за 11, против 79, въздържали се 4.
Предложението на господин Каракачанов не се приема.
Следва предложението на господин Руси Статков за създаване на нова т. 19 в ал. 3.
Комисията не подкрепя предложението.
Моля да гласуваме.
Гласували 85 народни представители: за 8, против 75, въздържали се 2.
Предложението на господин Руси Статков не се приема.
Сега стигаме до предложението на комисията - със заглавие и съдържание на чл. 15, а преди това заглавието "I. Общо събрание".
Моля да гласуваме предложението на комисията.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Заглавието "I. Общо събрание", заглавието "Състав и правомощия" и съдържанието на чл. 15 са приети.
Господин Лучников има думата.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По чл. 16 има предложение на господин Руси Статков думите "по ал. 2" да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на господин Драгомир Шопов, което комисията подкрепя по принцип.
При това положение комисията подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 16 със следната подобрена редакция

"Свикване
Чл. 16. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет с писмена покана, разгласена по ред, определен в Устава. В поканата се вписват въпросите, които ще бъдат разглеждани, както и денят, часът и мястото, където ще се проведе събранието. То не може да взема решения по въпроси, невписани в поканата, освен ако на събранието присъстват всички членове и те са съгласни с това. Управителният съвет осигурява достъп на всички членове на Общото събрание до подлежащите на обсъждане материали.
      (2) Общото събрание се свиква:
1. редовно - веднъж в годината, на което се отчита дейността на кооперацията;
2. извънредно - по решение на Управителния съвет, както и по искане изпълнителния директор и на Контролния съвет, на 1/3 от членовете на кооперацията или пълномощниците или на Управителния съвет на кооперативния съюз, в който членува кооперацията, отправено до Управителния съвет в 14-дневен срок от постъпване на искането по ал. 2.
	 (3) Ако Управителният съвет не свика Общото събрание по ал. 2, то се свиква от Контролния съвет, от 1/3 от членовете на кооперацията или от Управителния съвет на кооперативния съюз, в който членува кооперацията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Лучников, извинявайте, но в т. 2: "извънредно - по решение на Управителния съвет, както и по искане" би трябвало да бъде "на изпълнителния директор".
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Да, "по искане на изпълнителния директор". Просто съм го изпуснал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви.
По чл. 16 има само едно неприето предложение. То е на господин Руси Статков. Поставям го на гласуване.
Гласували 79 народни представители: за 9, против 70, въздържали се няма.
Предложението на господин Руси Статков не се приема.
Други неприети предложения няма.
Поставям на гласуване чл. 16 със заглавието и в т. 2 пред "изпълнителния директор" се добавя думата "на".
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Член 16 със заглавието е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Член 17 под заглавие "Кворум".
По чл. 17 има две предложения: на народния представител Драгомир Шопов, първото от които е прието, а второто не е прието. Той иска да не се прилагат правилата за кворума, когато събранието се провежда с пълномощници.
Комисията не приема това предложение.
Комисията, при това положение, приема текста на вносителя с редакционната поправка в духа на предложението на господин Шопов, а именно комисията предлага текста по следния начин:

"Кворум

Чл. 17. (1) Общото събрание се провежда, ако присъстват повече от половината членове, а за изменение или допълнение на Устава, за преустройство и за ликвидация на кооперацията - ако присъстват повече от 2/3 от членовете (пълномощниците).
      (2) Ако не се явят необходимият брой членове, събранието се отлага и се свиква след 7 дни при същия дневен ред. Ако и този път не се явят необходимият брой членове, събранието се провежда един час по-късно, независимо от броя на присъстващите."
Извинете, но аз прочетох текста на вносителя без корекцията, която комисията прие по предложение на Драгомир Шопов.
Член 17, ал. 1 трябва да звучи така:
"Чл. 17. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината членове", а по-нататък - по текста.


ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Лучников.
Желаещи да вземат думата? Няма.
Има едно неприето предложение, то е на господин Драгомир Шопов - да се създаде ал. 3 със съдържание:
"Ал. 2 не се прилага, когато Общото събрание се провежда с пълномощници".
Моля, гласувайте това предложение на Драгомир Шопов.
Гласували 86 народни представители: за 14, против 72, няма въздържали се.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване чл. 17 със заглавието и с корекцията в ал. 1, докладвана от председателя на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Член 17 със заглавие и с корекцията е приет.
Часът е почти 14, поради което приключваме със законодателната програма за днес.
Утре, петък - парламентарен контрол.
На 1 октомври, петък, от 11 ч. се предвижда следното съдържание за парламентарен контрол:
Министър-председателят на Република България Иван Костов ще отговори на три актуални въпроса от народните представители Татяна Дончева, Веселин Бончев и Иван Бойков.
Заместник министър-председателят и министър на промишлеността Александър Божков ще отговори на актуален въпрос от народния представител Руси Статков.
Заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев ще отговори на питане от народния представител Александър Каракачанов и на три актуални въпроса от народните представители Юрий Юнишев, Атанас Папаризов и Господин Тонев.
Министърът на околната среда и водите госпожа Евдокия Манева ще отговори на актуален въпрос от народния представител Иван Борисов.
Министърът на външните работи Надежда Михайлова ще отговори на актуален въпрос от народния представител Жорж Ганчев.
Министърът на труда и социалната политика Иван Нейков ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Ахмед Юсеин и Иван Борисов и на питане от народните представители Емилия Масларова и Димитър Димитров.
Министърът на вътрешните работи Богомил Бонев ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Жорж Ганчев и Росица Тоткова.
Министърът на отбраната Георги Ананиев ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Христо Смоленов и Ангел Найденов.
На основание чл. 70, ал. 3 от правилника отлагане на отговори със седем дни са поискали министърът на земеделието, горите и аграрната реформа господин Венцеслав Върбанов - на два актуални въпроса от народните представители Георги Михайлов и Михаил Миков; министърът на финансите Муравей Радев - на три актуални въпроса от народните представители Борислав Джолев, Свилен Димитров и Татяна Дончева.
На основание чл. 76, ал. 4 от правилника поради отсъствието на народния представител Лъчезар Тошев от заседанието се отлага отговорът на неговото питане към министъра на правосъдието и правната евроинтеграция Васил Гоцев.
Поради служебни ангажименти извън столицата в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на здравеопазването доцент Петър Бояджиев.
Следващото заседание е утре, 1 октомври, 9 ч., като продължаваме с гласувания дневен ред.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,00 ч.)

Председател:
Йордан Соколов

Заместник-председатели:
Иван Куртев
				
Секретари:
Илиян Петров
Ивалин Йосифов