Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1999-10-21

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Александър Джеров 
Секретари: Илия Петров и Калчо Чукаров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
На основание чл. 39, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам две точки в дневния ред: Проект за решение за прекратяване пълномощията на народен представител по повод на подадено заявление от народния представител Иван Чомаков и Проект за решение за разрешаване изпращането на български военни кораби за участие в съвместно учение на кораби от военноморските сили на Съединените американски щати, Република Турция и Република Италия "ПАСЕКС МЕД-99".
Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 123 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.

Пристъпваме към първа точка:
ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
					"ЧРЕЗ 
					ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
					НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
					г-н ЙОРДАН СОКОЛОВ
					ДО
					НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ


З А Я В Л Е Н И Е
от ИВАН МИЛКОВ ЧОМАКОВ,
народен представител от 16. многомандатен
избирателен район, Пловдив 

Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Моля на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 68, ал. 1 от Конституцията на Република България, пълномощията ми като народен представител да бъдат предсрочно прекратени поради назначаването ми на друга държавна служба."
Той е избран за кмет на гр. Пловдив.
 И проектът за решение:

"Р Е Ш Е Н И Е
за прекратяване пълномощията на народен представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1 от Конституцията на Република България

Р Е Ш И:
Прекратява пълномощията на Иван Милков Чомаков,  народен представител от 16. многомандатен избирателен район, Пловдив."
Някой желае ли да се изкаже по проекта за решение? Не.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 137 народни представители: за 137, против и въздържали се няма.
Решението е прието.

Преминаваме към следващата точка:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗПРАЩАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ВОЕННИ КОРАБИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНО УЧЕНИЕ НА КОРАБИ ОТ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ И РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ "ПАСЕКС МЕД-99".
Има становище на Комисията по национална сигурност.
Има думата народният представител господин Иван Глушков, за да прочете становището.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ГЛУШКОВ: Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги!
"С Т А Н О В И Щ Е
на Комисията по национална сигурност

относно: проект за решение за разрешаване изпращането
               на български военни кораби за участие в съвместно
               учение  на кораби от военноморските сили на
               Съединените американски щати, Република Турция и                Република Италия "ПАСЕК МЕД-99", № 902-03-29, внесен                от Министерски съвет  на 15 октомври 1999 г.

Комисията по национална сигурност разгледа предложения проект за решение на своето заседание на 20 октомври 1999 г.
Комисията приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България да разреши изпращането на фрегата, бордови № 11 "Смели" и военен транспорт, бордови № 302 "Атия" с личен състав 185 военнослужещи от Военноморските сили на Българската армия, без въоръжение, за участие в съвместно учение на кораби от военноморските сили на Съединените американски щати, Република Турция и Република Италия "ПАСЕКС МЕД-99", което ще се проведе от 25 октомври до 15 ноември 1999 г. в източната и централната част на Средиземно море.
Становището на комисията е прието на 20 октомври 1999 г. с консенсус."
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Глушков.
Някой желае ли да се изкаже по проекторешението? Не.
Чета проекта за решение:

"Р Е Ш Е Н И Е
за разрешаване изпращането на български военни кораби
 за участие в съвместно учение на кораби от военноморските сили на Съединените американски щати, Република Турция и Република Италия "ПАСЕКС МЕД-99"

Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България

Р Е Ш И:

Разрешава изпращането на фрегата, бордови № 11 "Смели" и военен транспорт, бордови № 302 "Атия" от Военноморските сили на Република България с личен състав 185 военнослужещи, без въоръжение, за участие в съвместно учение на кораби от военноморските сили на Съединените американски щати, Република Турция и Република Италия "ПАСЕКС МЕД-99", което ще се проведе от 25 октомври до 15 ноември 1999 г. в източната и централната част на Средиземно море."
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 107 народни представители: за 105, против 1, въздържал се 1.
Решението е прието.


Преминаваме към следващата точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.
Има думата председателят на водещата Комисия по правни въпроси и законодателство срещу корупцията господин Светослав Лучников.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Тъй като се оказа, че е необходимо да се направят някои уточнения във връзка с текстовете по предлаганото изменение, специално по размера на санкциите, които не са приети и не са докладвани пред комисията, смятам, че не сме готови да докладваме законопроекта. Моля да бъде отложено неговото разискване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой на противно становище? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението за отлагане разглеждането на законопроекта за изменение на Наказателния кодекс, второ четене.
Гласували 118 народни представители: за 106, против 4, въздържали се 8.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ.
Има думата председателят на водещата Комисия по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството господин Илиян Попов.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на законопроекта.
Гласували 116 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 2.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "§ 1. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Съгласно вече постъпили и влезли в сила изменения на Закона за общинската собственост в § 1 точки 1 и 2 отпадат. Останалите точки се преномерират. Съответно т. 3 става т. 1.
2. Точка 4 се изменя така:
"4. парцелите и имотите, придобити чрез отчуждителни производства до 1 юни 1996 г., предназначени за жилищно строителство, обществени и благоустройствени мероприятия на общините;"
Точка 4 става т. 2.
3. В т. 5 думите "които не са част от републиканската пътна мрежа" се заличават.
Точка 5 става т. 3.
4. В т. 6 думите "общинските жилища" се заменят с "жилищата, ателиетата и гаражите, стопанисвани и управлявани от общините до 1 юни 1996 г., с изключение на жилищата, ателиетата и гаражите от държавния жилищен фонд."
Точка 6 става т. 4.
5. В т. 7 изразът "които не са включени в имуществото на търговски дружества" се заличава.
Точка 7 става т. 5.
6. Създават се точки 8 и 9, които стават точки 6 и 7:
"6. находища на инертни строителни материали от местно значение;
7. обектите на инфраструктурата с местно значение, предназначени за административните потребности на общините, както и за здравно, образователно, културно, търговско, битово, спортно или комунално обслужване на населението на съответната община."
Предложението от народния представител Стефан Нешев е оттеглено.
Предложение от народните представители Стефан Нинов, Петър Мутафчиев, Дора Янкова, Яшо Минков и Иван Борисов. Това предложение е по § 1, т. 2, която е отпаднала.
Предложение от народните представители Стефан Нинов, Петър Мутафчиев, Дора Янкова, Яшо Минков и Иван Борисов: по § 1, т. 6 предложената нова т. 8 да добие следната редакция:
"8. находищата на инертни и други строителни материали от местно значение, както и на други подземни природни богатства, определени със закон."
Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По законодателната техника - когато се изменя един закон и отпаднат точки или алинеи, другите няма да се преномерират. Те си остават в старата номерация и се пише, че примерно т. 1 е отменена еди-кога си с еди-кой си закон. Така че в чл. 2 точките си остават със старата номерация. Тогава наистина новите точки, които се създават, ще си бъдат точки 8 и 9, а не точки 6 и 7.
По предложението на народните представители Стефан Нинов, Петър Мутафчиев, Дора Янкова, Яшо Минков и Иван Борисов предложената нова т. 8 да добие следната редакция някой желае ли да се изкаже? Не виждам.
Моля, гласувайте второто предложение на народните представители Стефан Нинов, Петър Мутафчиев, Дора Янкова, Яшо Минков и Иван Борисов за заместващ текст на предложената нова т. 8.
Гласували 124 народни представители: за 61, против 60, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
За процедура има думата господин Емануил Йорданов.

ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение при гледането на този законопроект в залата да бъде поканен Борис Милчев - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? 
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 131 народни представители: за 131, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
По § 1 някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте § 1 така, както е предложен от вносителя, с направените корекции досежно отпадналите вече точки 1 и 2.
Гласували 109 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 7.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Параграф 2. В чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "както и имотите, придобити чрез отчуждаване по реда на този закон".
2. Точка 5 се изменя така:
"5. имотите и вещите, които общината придобива съгласно чл. 11 от Закона за наследството".
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по § 2?
Моля, гласувайте § 2 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 111 народни представители: за 110, против няма, въздържал се 1.
Параграф 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Параграф 3.  В чл. 2 ал. 3 се отменя.
Предложение от народните представители Светослав Лучников, Емануил Йорданов, Александър Джеров и група народни представители - § 3 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението и предлага § 3 от законопроекта да отпадне, като следващите параграфи се преномерират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народните представители Светослав Лучников, Емануил Йорданов, Александър Джеров, Стефан Нешев, Стефан Нинов, Петър Мутафчиев, Дора Янкова, Яшо Минков, Иван Борисов, Красимир Каракачанов, Валентин Симов, Петър Рафаилов и Методи Андреев, подкрепено и от комисията, § 3 да отпадне.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Параграф 3 отпада.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Параграф 4. В чл. 4, ал. 2, думите "единствен притежател на вложеното в тях имущество" се заменят с "единствения им собственик".
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 4 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
Параграф 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Параграф 5. В чл. 3, ал. 2, т. 3 се изменя така:
"3. други имоти и вещи общинска собственост, обявени от общинския съвет за публична общинска собственост поради тяхната особена историческа, културнообразователна и друга значимост за населението на общината".
Предложение от народните представители Младен Влашки, Ева Жечева и Светослав Лучников - текстът на § 5 да отпадне и да се замени със следния: "В чл. 3, ал. 2, се отменя т. 3".
Комисията подкрепя предложението и предлага § 5 да придобие следния вид:
"§ 5. В чл. 3, ал. 2, т. 3 се отменя".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 5 някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте предложението на народните представители Младен Влашки, Ева Жечева и Светослав Лучников, подкрепено и от комисията, за заместващ текст на § 5, а именно в чл. 3, ал. 2 т. 3 се отменя.
Гласували 108 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 8.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "§ 6. Чл. 5 се изменя така:
"Чл. 5. (1) Общината установява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху недвижими имоти с акт за общинска собственост.
      (2) Актът за общинска собственост е официален писмен документ, съставен от определени в закона лица по определен ред и установена форма."
Предложение от народния представител Димитър Абаджиев - в чл. 5 ал. 2 да добие следната редакция:
      "(2) Актът за общинска собственост е официален писмен документ, съставен по определения в закона ред и установена форма и утвърден от посочените в закона длъжностни лица."
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение от народния представител Светослав Лучников:
	 "(3) Актът за общинска собственост няма правопораждащ характер."
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 6.
"§ 6. Член 5 се изменя така:
"Чл. 5. (1) Общината установява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху недвижими имоти с акт за общинска собственост.
      (2) Актът за общинска собственост е официален документ, съставен от определени в закона лица по определен ред и установена форма.
  (3) Актът за общинска собственост няма правопораждащо действие."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 6 някой желае ли да се изкаже?
Само в ал. 2 има тавтология - "Актът за общинска собственост е официален документ, съставен от определени в закона лица по определен ред и установена форма.".
Не е ли по-добре да се каже: "съставен от посочени в закона лица по определен ред", защото законът не ги определя, а ги посочва?
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 6 така, както е предложен от комисията, като в ал. 2 вместо думата "определени" в закона лица, става: "посочени" в закона лица.
Гласували 103 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 4.
Параграф 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По § 7 има предложения от народните представители Емануил Йорданов и Светослав Лучников, които са подкрепени от комисията.
Комисията предлага следната редакция на § 7:
"§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "се обявяват" се добавя "от общинския съвет".
2. Ал. 3 се изменя така:
	 "(3) Решенията на общинския съвет по ал. 1 и 2 се вземат с мнозинство от повече от половината от общия брой на общинските съветници."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 7 някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте § 7 така, както е предложен от комисията.
Гласували 113 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 17.
Параграф 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По § 8 е направено предложение от народния представител Светослав Лучников, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на § 8:
"§ 8. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "имотите и вещите" се добавя "публична".
2. В ал. 2 след думата "отчуждават" съюзът "и" се заличава, поставя се запетая и накрая се добавя "както и да се включват в имуществото на търговските дружества"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 8, както е предложен от вносителя, с прочетената корекция - вместо думата "капиталът" в ал. 2 се поставя думата "имуществото".
Гласували 115 народни представители: за 98, против 8, въздържали се 9.
Параграф 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По § 9 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
"§ 9. Чл. 8 се изменя така:
1. "Ал. 1. Общинският съвет приема решения по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и упражнява общо ръководство и контрол.".
2. В ал. 2 думата "стопанисване" се заличава."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 9 така, както е предложен от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 95, против 18, въздържали се 9.
Параграф 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "§ 10. В чл. 10, ал. 2 думата "създава" се заменя със "създаде"."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 10 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 110 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 4.
Параграф 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По § 11 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
"§ 11. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "стопанисват и" се заличават.
2. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят, както следва:
      "(2) Имотите по чл. 3, ал. 2, т. 2, включително и имотите за здравни, културни, образователни и социални мероприятия от общинско значение, се предоставят безвъзмездно от общинския съвет за ползване от съответните организации или юридически лица на бюджетна издръжка.
	 (3) Имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се отдават под наем, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се използват не по предназначение.
	 (4) По изключение имоти - публична общинска собственост, както и части от такива имоти могат да се отдават под наем за срок до три години, при условие, че се използват съобразно предназначението им и не се препятства осъществяването на дейностите, за които са предоставени, по ред, определен с наредбата по чл. 8, ал. 2."
3. Създава се ал. 5:
	 "(5) Изключението по ал. 4 не се отнася за обектите по чл. 69, които могат да се ползват от трети лица единствено чрез учредяване на особено право на ползване - концесия."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 11 така, както е предложен от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 107, против 6, въздържал се 1.
Параграф 11 е приет.

ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По § 12 има предложение на народните представители Стефан Нинов, Петър Мутафчиев, Дора Янкова, Яшо Минков и Иван Борисов, което комисията подкрепя по принцип, и предложение на народния представител Светослав Лучников, което не е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на § 12:
"§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думата "стопанисването" се заменя с "управлението".
2. Създава се ал. 2:
"(2) Общината може да владее и управлява безстопанствени имоти на своята територия по ред, установен с наредбата по чл. 8, ал. 2".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 12 има думата господин Светослав Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Искам да обърнете особено внимание на тоя текст, който според мен е от принципна важност. Комисията казва, че общината може да владее и управлява безстопанствените имоти на нейна територия. Аз предлагам думата "може" да отпадне и да се задължи общината да владее и управлява безстопанствените имоти на нейната територия.
За какво става дума? На територията на всяка община има имоти, които са безстопанствени, които са с неизяснена собственост. Ако ние не задължим общината да ги владее и управлява, те наистина започват да пустеят. Аз смятам, че в задълженията на общината е да се погрижи за тези безстопанствени имоти, да ги владее, да ги стопанисва. А ако се окаже, че те имат собственици, разбира се тези собственици ще бъдат възстановени в своите права, но докато не се изясни положението на собствеността и отговорността за стопанисването, това е естествено да се приеме от общината. Въпросът е много важен, принципен и затова смятам, че трябва да му се обърне сериозно внимание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Лучников.
Друг желае ли да се изкаже? Има думата господин Йордан Школагерски. Заповядайте!
ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз подкрепям предложението на господин Лучников. Освен онова, което той изложи като основни съображения, че не може имаме ли добро общинско ръководство, да имаме пустеещи имоти на територията на тази община, има и нещо много важно в съдържанието на самия текст, който той предлага. Той предлага да се владее и стопанисва, тоест анимусът за собственост на общината го няма, но така имотите се съхраняват, за да могат да бъдат получени от техния собственик, когато той се появи. А това не пречи общината да управлява и да стопанисва имотите в продължение на години, ако не се появи такъв собственик. Затова аз подкрепям това становище на господин Лучников.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Светослав Лучников за заместващ текст на ал. 2 на чл. 13. Моля, гласувайте!
Гласували 125 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте § 12, както е предложен от комисията, с приетата вече ал. 2 по предложението на народния представител Светослав Лучников.
Гласували 104 народни представители: за 102, против 1, въздържал се 1.
Параграф 12 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По § 13 има предложение на народния представител Руси Статков, което не е подкрепено от комисията, и предложение на народния представител Емануил Йорданов, което също не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
"§ 13. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Недвижими имоти или части от тях частна общинска собственост се отдават под наем чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 8, ал. 2. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем с кмета на общината или с упълномощено от него лице.

2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Недвижими имоти или части от тях - частна общинска собственост, могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и други хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението с решение на общинския съвет. Въз основа на решението се сключва договор за наем с кмета на община или с упълномощено от него лице при условия и наемна цена, определени от общинския съвет."
3. В ал. 3 след думата "години" се поставя запетая и се добавя "освен ако общинският съвет реши друго".
В ал. 4 се прави следното изменение:
а) в израза "частна и общинска собственост" отпада съюзът "и";
б) създава се изречение второ:
"Въз основа на заповедта се сключва договор за наем с кмета на общината или упълномощено от него лице."
4. В ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя "които сключват и съответните договори за наем".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 13?
Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков, чета: в § 13, чл. 14, ал. 3 да се измени и стане:
"(3) Срокът за наемане на помещения по алинеи 1 и 2 не може да бъде по-дълъг от 5 години, освен ако общинският съвет реши друго.".
Моля, гласувайте.
Гласували 111 народни представители: за 11, против 92, въздържали се 8.
Предложението не се прима.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Емануил Йорданов.
ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Оттегля се. Благодаря.
Моля, гласувайте § 13, така както е предложен от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 2.
Параграф 13 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Параграф 13а. Предложение от народния представител Светослав Лучников: в чл. 21 ал. 2 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 13а:
"§ 13а. В чл. 21 ал. 2 се отменя".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 13а някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте § 13а, така както е предложен от народния представител Светослав Лучников и подкрепен от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 102, против 1, въздържали се няма.
Параграф 13а е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Предложение от народния представител Светослав Лучников за създаване на § 13б, което е подкрепено от комисията и комисията предлага следната редакция на § 13б:
"§ 13б. В чл. 22 се създава изречение второ:
"По този начин не могат да се отчуждават сгради, освен ако общинската нужда не изисква събарянето им в едногодишен срок.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 13б някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте § 13б, така както е предложен от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Параграф 13б е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Предложение на народния представител Светослав Лучников: в чл. 27, ал. 2, 3 и 4 се изменят така:
"(2) При непостигане на съгласие кметът по решение на общинския съвет отнася въпроса пред окръжния съд по местонахождението на имота.
(3) Съдът се произнася по:
1. наличие на общинска нужда, която не може да се задоволи по друг начин;
2. спазване процедурата по отчуждаване;
3. съобразяване на начина на обезщетяване с чл. 28, включително и равностойността на обезщетението;
4. оценката на обезщетявания и отстъпения в обезщетение имот.
(4) Решението на съда е окончателно. То замества договора между страните. При отказ да се удовлетвори искането на общината, производството се прекратява."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението на народния представител Светослав Лучников има думата господин Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Ние приехме изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, в който приехме чл. 38, ал. 1, който има точно същото съдържание, което аз предлагам да приемем и за Закона за общинската собственост. Не може да имаме два режима на отчуждаване на собственост на гражданите за държавна и общинска потребност. Или по един начин ще го правим, или по друг начин ще го правим. 
В Закона за държавната собственост ние приехме демократичния принцип, че на гражданина се предлагат условия за отчуждаване на неговия имот. Ако той се съгласи, въпросът се изчерпва, урежда се по договорен начин. Ако обаче гражданинът не е съгласен, кметът тук, там беше областният управител, отнася въпроса до съда, който се произнася окончателно.
Същият този режим ние предлагаме да се приложи и за общинската собственост.
Другият режим, който предполага при непостигане на съгласие кметът да издаде административен акт, с който да извърши отчуждението, поставя в неравнопоставеност общината и гражданите, което противоречи на Конституцията.
Освен това, пак повтарям, ние не можем да имаме два режима на отчуждаване на собственост - на общинска и държавна. Моля по този въпрос за вземе отношение и представителят на вносителя, но аз смятам, че ние ще извършим голяма несправедливост, ако създадем два режима за двата вида собственост.
Впрочем моето предложение трябва да бъде, то не е отразено, § 13в. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по това предложение?
Има думата заместник-министърът господин Борис Милчев. Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БОРИС МИЛЧЕВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Духът на законопроекта поначало е към премахване на административно-правните отношения в собствеността, в създаване на режим на равнопоставеност между общината и държавата, от една страна, и, от друга страна - между общината и гражданите. В този аспект е и предложението на господин Лучников.
И в законопроекта за държавната собственост ние възприехме, че отчуждаването всъщност е един режим на преговори между държавата и собствениците за постигане на съгласие. А тъй като става дума за неотложни, публични нужди на държавата и общините, се предвиди при непостигането на съгласие в преговорите въпросът да се отнася към съда.
При дискусията в комисията имахме някои възражения по-скоро към предложените въпроси, по които да се произнася съдът, които вече се решават в друг вид производство.
Например, в ал. 3 на т. 1 наличието на общинска нужда се определя с влязъл в сила подробен градоустройствен план, който е предмет на едно отделно производство със самостоятелни способи на защита от страна на собствениците.
По принцип нямаме възражение по предложението на народния представител господин Лучников.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Милчев.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Светослав Лучников, което евентуално става § 13в.
Гласували 97 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 2.
Параграф 13в е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Предложение на народния представител Светослав Лучников - в чл. 31, ал. 1 срокът да стане една година.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС, от място): Оттеглям предложението.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Предложението се оттегля. Благодаря.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По § 14 има предложение на народния представител Димитър Абаджиев, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на § 14:
"§ 14. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
(1) Разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост, е продажба, замяна, делба, учредяване и прехвърляне на вещни права, както и безвъзмездното им прехвърляне в собственост или учредяване."
2. Създава се ал. 2:
"(2) Договорите, с които се извършва разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост, се сключват в писмена форма от кмета на общината и се вписват от съдията по вписванията по местонахождението на общинския имот, а при замени с държавни имоти - по местонахождението на държавния имот."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 14 така, както е предложен от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 3.
Параграф 14 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По § 15 има предложение от народния представител Димитър Абаджиев, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от народните представители Стефан Нинов, Петър Мутафчиев, Дора Янкова, Яшо Минков и Иван Борисов:
"По § 15, т. 4, в новата ал. 6 предлагаме да отпадне изразът "за юридически лица на бюджетна издръжка".
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Емануил Йорданов, което е оттеглено.
Има предложение от народния представител Светослав Лучников:
"В чл. 35 да се направят следните изменения:
Алинея 2 да стане:
"(2) Замяната на недвижим имот - частна общинска собственост, или отстъпването на право на строеж върху такъв имот се извършва от кмета след решение на общинския съвет."
Новата ал. 5 да се прередактира така:
"(5) Прекратяването на съсобственост между общината и физически или юридически лица се извършва по реда на чл. 36 от Закона за собствеността и глава двадесет и седма от ГПК".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 15:
"§ 15. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, се извършва с решение на общинския съвет или със заповед на кмета на общината след проведен търг или конкурс при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 8, ал. 2."
2. В ал. 2 след думите "недвижим имот" се добавя "или право на строеж".
3. Алинея 4 се отменя.
4. Създават се нови алинеи 5 и 6.
"(5) Прекратяването на съсобственост между общината и физически или юридически лица върху недвижим имот по чл. 36 от Закона за собствеността се извършва по ред, определен с наредбата по чл. 8, ал. 2.
(6) Право на собственост върху имоти - частна общинска собственост, може да се прехвърля безвъзмездно по решение на общинския съвет на юридически лица на бюджетна издръжка."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 15 има думата господин Светослав Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! За какво става дума? В предложения текст от вносителя се казва, че замяната става от кмета или от общинския съвет. Всъщност същото е и в ал. 1. Има някакво недоразумение. Решението за разпореждане с недвижима собственост на общината може да вземе само общинският съвет. А самото извършване на замяната или на продажбата се осъществява, разбира се, от кмета като неин изпълнителен орган. В това отношение аз искам само да се внесе яснота.
Обаче по-сериозни са възраженията ми по ал. 5. В ал. 5 е предвидено, че със собствеността между общината и частни физически лица се извършва съгласно чл. 36 от Закона за собствеността, което, разбира се, е напълно нормално. И наредбата по чл. 8, ал. 2 си е наредба, която се приема от общинския съвет. Тя не може да определя условията, при които се извършва ликвидирането на собствеността, понеже тук се касае за интереси на гражданите, които са уредени със закон. Не може, например, в тази наредба да се каже, че ще се ликвидира собствеността чрез плащане на някакви нормирани цени, например, нали? Или ще се дава предпочитание на този или на онзи.

Съсобствеността е едно понятие, което съществува в правото. То защищава еднакво правата на всичките съсобственици и тези начини за ликвидиране на съсобствеността между когото и да било, независимо дали едната от страните е общината, се уреждат по чл. 36 от Закона за собствеността, респективно по съответната глава от Гражданско-процесуалния кодекс. Аз не виждам защо да не уточним тази работа и да пресечем възможността просто с една наредба да се засягат правата на гражданите. Затова ви моля да приемете специално редакцията на ал. 5, която предлагам.
А по редакцията на ал. 1 и ал. 2 моля да помислите. Просто да помислите дали не създавате едно разпореждане, което просто не работи, защото по решение на общинския съвет или на кмета дава възможности на кмета самостоятелно и без общинския съвет да решава продажба или замяна на недвижима собственост на общината, което според мен е опасно. Трябва да се приеме един принцип в двата случая - и при замяна, и при отчуждаване решението да се взема от общинския съвет, а вече самото извършване на действието да става от кмета.
Още веднъж ви моля да помислите по този въпрос и специално за ал. 5 да не ни препращате към една наредба, която може наистина да увреди интересите на гражданите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Лучников.
Поначало принципът е, че разпореждане с общинска собственост се извършва от общинския съвет, не от кмета. Така че аз смятам, че това предложение...
Има думата господин Борис Милчев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БОРИС МИЛЧЕВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Предложението на господин Лучников всъщност съдържа две различни по естеството си предложения. Действително разпорежданията с недвижими имоти частна общинска собственост следва да се извършват с или след решение на общинския съвет по реда, който е определен в наредбата в чл. 8, ал. 2. Това е първата част от предложението на господин Лучников, към което нямаме възражения.
А що се отнася до предложената редакция на новата ал. 5, чл. 36 в Закона за собствеността всъщност дава един привилегирован ред за физическите и юридическите лица при прекратяване на съсобственост с държавата и общините. Член 36 препраща към делбата, т.е. общите разпоредби за извършване на делба на недвижим имот, към които спада и глава 27 от ГПК, а също така дава възможност за продажба на частта на държавата и общините по един привилегирован ред, т.е. не само без състезателна процедура, но и без решение на общинския съвет. В този смисъл е и нашето предложение - с наредбата по чл. 8, ал. 2 общинският съвет да определи начина на продажбата на общинския дял, тъй като за това трябва да има съответен ред, който да се изпълнява от общинската администрация. Но поначало идеята е тази ал. 5 да предвиди един привилегирован ред за продажба и за делба на дела на общината в съсобствени имоти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Моля да ме извините, че вземам втори път думата. Какво трябва да се изясни тук? Има съсобственост между гражданина и общината. Въпросът е дали гражданинът във всеки момент може да поиска ликвидиране на тази съсобственост, което право му дава законът. Аз се страхувам, че ако дадем възможност с наредба да се определя начинът, по който се ликвидира собствеността, може да се поставят съществени ограничения в това отношение. А това е посягане на правото на собственост, защото правото на съсобственост само по себе си не е нищо самостоятелно, а то дава възможност да се иска прекратяване на съсобствеността и всеки да си получи реална част от имота. Или пък ако не може да си получи реална част от имота, евентуално да бъде възложен имотът на един от двамата или от тримата, или повече съсобственици.
Така че аз държа да се запише, че собствеността се ликвидира по реда на чл. 36 от Закона за собствеността и глава двадесет и седма от Гражданско-процесуалния кодекс, защото те именно пряко или с препращане уреждат тези права на гражданите, за които аз говоря. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Лучников.
Доколкото разбирам, идеята на вносителя с оглед на наредбата по чл. 8, ал. 2 е да се даде възможност за по-облекчен ред за ликвидиране, не че ще бъде изключен редът по глава двадесет и седма. Но как да се формулира по-скоро това?
Може би хубаво е да се помисли, защото наистина няма защо пък по реда на ГПК всякакво ликвидиране на съсобственост да става.
Има предложение за отлагане на § 15.
Заповядайте.
ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю. Действително въпросът е принципен и въпросът е в посоката, в която се движим. Идеята, която Вие изразявате и която е изразена и в предложения от вносителя законопроект, но не е бистро, не е ясно, е да се облекчат способите за ликвидиране на съсобствеността между обикновените граждани и между общините. В тази посока безспорно трябва да вървим. Не трябва да се връщаме само към казуистиката това да става по съдебен път. Общината е властна и би могла сама да реши този въпрос, без да се стига до водене на дело.
За да се изчисти обаче този въпрос, по-добре е да отложим - и правя формално предложение да отложим текста, за да може да се редактира точно и да не буди съмнение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Школагерски.
Има ли някой срещу предложението за отлагане? 
Моля, гласувайте да отложим разглеждането на § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Гласували 132 народни представители: за 132, против и въздържали се няма.
Решението е да се отложи разглеждането на § 15.
Да продължим с § 16, господин Попов.

ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По § 16 има предложение на народния представител Димитър Абаджиев, което е подкрепено от комисията по принцип.
Има предложение от народните представители Стефан Нинов, Петър Мутафчиев, Дора Янкова, Яшо Минков и Иван Борисов, също подкрепено по принцип от комисията.
Предложение от народните представители Стефан Нинов, Петър Мутафчиев, Дора Янкова, Яшо Минков, Иван Борисов:
В § 16 т. 4 да отпадне, а в чл. 37, ал. 4, да се заличат думите: "на юридически лица на бюджетна издръжка".
Комисията не подкрепя предложението.
Има и предложение от народния представител Светослав Лучников.
Господин Лучников оттегля предложението си.
Комисията предлага следната редакция на § 16:
"§ 16. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Право на строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост, се учредява по решение на общинския съвет след проведен търг или конкурс при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 8, ал. 2 със заповед на кмета на общината. С наредбата по чл. 8, ал. 2 се определя в кои случаи правото на строеж се учредява със заповед на кмета на общината без решение на общинския съвет."
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Когато учреденото право на строеж е с определен срок, след изтичане на срока, за който е учредено, построеният обект преминава безвъзмездно в собственост на общината."
3. В ал. 4 думите "по решение на общинския съвет" се заличават.
4. В ал. 5 след думата "търга" се добавя "или конкурса".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Илиян Попов.
Желаещи да вземат думата по разглеждания текст няма.
Има едно неприето предложение и това е предложението на господата Стефан Нинов, Петър Мутафчиев, Дора Янкова, Яшо Минков и Иван Борисов в § 16 т. 4 да отпадне, а в чл. 37, ал. 4 да се заличат думите "на юридически лица на бюджетна издръжка". Това предложение не е прието, от комисията, както казах. Поставям го на гласуване.
Гласуваме неприетото от комисията предложение на господата Нинов, Мутафчиев и другите, които цитирах преди малко.
Гласували 101 народни представители: за 4, против 96, въздържал се 1.
Предложението на господата Стефан Нинов, Петър Мутафчиев, Дора Янкова, Яшо Минков и Иван Борисов не се приема.
Господин Лучников оттегли своето предложение.
При това положение поставям на гласуваме предложението на комисията за § 16. Моля, гласувайте предложението на комисията.
Гласували 106 народни представители: за 101, против 4, въздържал се 1.
Параграф 16 в редакцията, предложена от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Има предложение от народните представители Стефан Нинов, Петър Мутафчиев, Дора Янкова, Яшо Минков и Иван Борисов, което е оттеглено.
Има и предложение от народните представители Румен Такоров, Асен Гагаузов и Атанас Богданов, което е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията предлага да се създаде нов § 16а със следната редакция:
"§ 16а. В чл. 38 се създава ал. 3:
"(3) При надстрояване и пристрояване на съществуваща нежилищна сграда, построена по силата на отстъпено право на строеж върху общинска земя, което не води до обособяването на самостоятелен обект, правото на пристрояване или надстрояване върху нежилищната сграда се учредява на собственика на тази сграда без търг по цени, определени от общинския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Желаещи да вземат думата няма.
Поставям на гласуване предложението на комисията за нов § 16а.
Гласували 108 народни представители: за 106, против 1, въздържал се 1.
Параграф 16а е приет.
Преди да продължите, господин Попов, трябва да имаме предвид, че номерацията на параграфите ще бъде изменена съобразно промените, които направихме, така че може да се получи и друга номерация.
Имате думата, господин Попов.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Благодаря.
По § 17 има предложение от народния представител Димитър Абаджиев, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната окончателна редакция на § 17:
"§ 17. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Право на ползване върху недвижим имот - частна общинска собственост се учредява по решение на общинския съвет след проведен търг или конкурс при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 8, ал. 2 за срок до 10 години със заповед на кмета на общината. С наредбата по чл. 8, ал. 2 се определя в кои случаи правото на ползването се учредява със заповед на кмета на общината без решение на общинския съвет."
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 се правят следните допълнения:
а) в изречение първо в началото се добавя: "с решението на общинския съвет, съответно";
б) в изречение второ след думата "възмездно" се добавя: "в решението, съответно".
4. В ал. 4 след думите "въз основа" се добавя "на решението на общинския съвет, съответно". 
ПРЕДСЕДТАЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Някой да иска да вземе думата? Няма.
Неприети предложения няма.
Поставям на гласуване предложения от комисия § 17.
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
Параграф 17 в редакцията, предложена от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Предложение от народния представител Светослав Лучников, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага да се създаде нов § 17а:
"§ 17а. Член 40 се отменя".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Някой да иска да вземе думата? Няма.
Поставям на гласуване предложението на комисията за нов § 17а.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Предложеният от комисията нов § 17а е приет.

ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Предложението от народния представител Димитър Абаджиев касае току-що отменения чл. 40 в закона. Поради това обстоятелство комисията не подкрепя предложението на колегата Абаджиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: След като с наше решение отпадна чл. 40, няма да поставям на гласуване предложението за изменение на чл. 40. Него го няма, следователно няма основание да третираме същата материя.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "§ 18. В чл. 43, ал. 2 думите "от общината" се заличават."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Някой да иска да вземе думата? Не виждам.
Поставям на гласуване предложението на вносителя, подкрепено от комисията, за § 18.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Параграф 18 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По параграфи 19 и 20 няма направени предложения. Комисията подкрепя текстовете на вносителя.
"§ 19. В чл. 44, ал. 1, т. 1 думите "чиито бивши собственици са обезщетени парично" се заличават.
§ 20. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите "общинската администрация" се добавя и "общинските съветници".
2. Създава се нова ал. 4:
"(4) В едномесечен срок след изтичане на срока по ал. 1 жилището се изземва по реда на чл. 65 или по преценка на настаняващия орган се разрешава продължаване на наемното правоотношение срещу заплащане на пазарна наемна цена."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви.
Желаещи да вземат думата по предложените параграфи 19 и 20? Няма.
Поставям на гласуване параграфи 19 и 20 в редакцията на вносителя, подкрепена от комисията.
И пак повтарям, че номерацията на параграфите ще претърпи изменение след окончателното преглеждане на текста.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
Параграфи 19 и 20 в редакцията на вносителя, подкрепена от комисията, са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Предложение от народния представител Светослав Лучников, което е подкрепено по принцип.
Комисията предлага да се създаде § 20а със следното съдържание:
"§ 20а. Член 46 се изменя така:
"Чл. 46. Наемните правоотношения се прекратяват по реда на Закона за задълженията и договорите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви.
Някой да иска думата? Не виждам.
Поставям на гласуване предложения от комисията § 20а.
Гласували 96 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 2.
Параграф 20а в редакцията, предложена от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Предложение от народния представител Младен Влашки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Оттегля се. Благодаря Ви, господин Влашки.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Комисията предлага да се създаде § 20б със следното съдържание:
"§ 20б. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се отменя.
2. Досегашната т. 3 става т. 2."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Илиян Попов.
Някой да желае да вземе думата? Не виждам.
Поставям на гласуване предложението на комисията за нов § 20б.
Гласували 99 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 2.
Параграф 20б в предложената от комисията редакция е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Предложение от народния представител Светослав Лучников, което е подкрепено по принцип от комисията.
Предложение от народния представител Светослав Лучников относно отпадане на членове 52, 53, 54 и 55, което не е подкрепено от комисията.
Предложение от народния представител Младен Влашки, което е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията въз основа на тези предложения предлага да се създадат нови параграфи 20в, 20г, 20д, 20е и 20ж, както следва:
"§ 20в. Заглавието на глава шеста се изменя така: 
"Глава шеста - Стопанска дейност на общината".
"§ 20г. Член 51 се изменя така:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
"Чл. 51. (1) Стопанската дейност на общината се осъществява чрез еднолични търговски дружества с общинско имущество или чрез търговски дружества с общинско участие."
2. Създават се алинеи 2 и 3:
"Чл. 51. (2)  Общината не може да участва в търговски дружества като неограниченоотговорен съдружник.
	    (3) Общината може да осъществява някои дейности и самостоятелно - чрез общински предприятия."
§ 20д. Член 52 се изменя така:
"Чл. 52. (1) Общинското предприятие е специализирано звено на общината за управление на общинско имущество за задоволяване на потребностите на населението и за осигуряване изпълнението на общински дейности и свързаните с това доставки на стоки и извършване на услуги.
	(2) Общинското предприятие осъществява дейността си на извънбюджетна сметка въз основа на правилник, приет от общинския съвет.
	(3) Общинският съвет всяка година утвърждава приходите и разходите по извънбюджетната сметка на общинското предприятие.
	(4) На общинското предприятие не могат да бъдат възлагани функции, представляващи част от административно-техническото обслужване на населението от общината."  

"§ 20е. Член 53 се изменя така:
"Чл. 53. Общинските предприятия се създават за изпълнението на общински дейности в следните направления:
1. благоустройство и комунални дейности, изграждане и поддържане на общинската инфраструктура;
2. управление и поддържане на общински пазари и тържища;
3. социално обслужване;
4. обредна дейност;
5. управление и поддържане на имоти публична общинска собственост и свързаните с това дейности;
6. осигуряване на ученическото почивно дело и столово хранене;
7. управление и поддържане на общинските жилища;
8. транспортно обслужване.
§ 20ж. В чл. 54 ал. 2 се изменя така:
"(2) С решението се определят дейността, структурата, численият състав и предоставеното за управление общинско имущество.
§ 20з. Член 55 се изменя така:
"Чл. 55. Сключването на индивидуалните трудови договори с директорите на общинските предприятия се извършва от кмета на общината по ред, установен от общинския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Илиян Попов.
Някой желае ли да вземе думата?
Има само едно неприето предложение - на господин Лучников за отпадането на членове 52, 53, 54 и 55.
Поставям на гласуване неприетото предложение.
Гласували 95 народни представители: за 3, против 33, въздържали се 59.
Предложението на господин Лучников за отпадане на четирите члена не е прието.
Поставям на гласуване предложената от комисията нова глава шеста със заглавието и параграфи 20в, 20г, 20д, 20е, 20 ж и 20з така, както бяха докладвани от председателя на комисията господин Илиян Попов.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Предложените от комисията параграфи са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Параграф 21 отпада, тъй като след влизането в сила на новоприетия Закон за водите текстовете трябва да кореспондират с текстовете в Закона за общинската собственост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Вие всъщност го оттегляте.
Преминаваме към § 22.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Параграф 22. В чл. 65, ал. 1, след думите "на кмета на общината" се поставя запетая и се добавя "а за градовете с районно деление - на кмета на района".
Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция:
"§ 22. Член 65 се изменя така:
1. Създава се ал. 2:
"(2) В Столичната община и градовете с районно деление заповедите по ал. 1 могат да се издават и от кметовете на районите в случаите и по ред, установени от общинския съвет".
2. Досегашните алинеи 2 и 3 стават съответно 3 и 4."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
По така докладвания § 22 има ли някой да желае да вземе думата? Няма.
Поставям на гласуване § 22 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 1.
Параграф 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Параграф 23. В чл. 67 ал. 1 се изменя така: 
"(1) Концесия по смисъла на този закон е предоставянето на особено право на ползване върху обекти публична общинска собственост, включително такива, които ще бъдат изградени от концесионера с негови средства, както и даването на разрешение за извършване на дейности за задоволяване на обществени потребности, които се извършват от общините."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 24. В чл. 68 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата "15" се заменя с "35".
2. В ал. 2 думите "25" се заменят с "50"."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Някой да желае да вземе думата? Няма желаещи.
Поставям на гласуване параграфи 23 и 24, предложени от вносителя и подкрепени от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 6.
Параграфи 23 и 24 в редакцията на вносителя, подкрепена от комисията, са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Параграф 25.
Комисията предлага следната редакция, като е подкрепено по принцип предложението на вносителя и са направени съответни корекции във връзка с влезли вече в сила закони, по-точно Закона за подземните богатства.
"§25. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, като се създава т. 2.
"2. Канализационни мрежи и съоръжения."
От доклада отпада съответно изменението на т. 3.
2. В т. 4 "и паркинги" се заличава.
3. Точки 2, 4 и 5 стават съответно 3, 4 и 5.
4. Създава се ал. 2:
"(2) Концесията за обектите по ал. 1 може да включва прилежащата инфраструктура и принадлежностите."

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Попов.
Някой да желае да вземе думата? - Няма.
Поставям на гласуване § 25, засягащ чл. 69, в редакцията, докладвана току-що от председателя на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 8.
Параграф 25 в съдържанието, докладвано от председателя на комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 26 и предлага следната редакция:
"§ 26. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "освен когато с решението по т. 1 концесионерът е определен без търг или конкурс в установените със закон случаи".
2. Създава се ал. 2:
      "(2) Кметът на общината прави мотивирано предложение за предоставяне на концесия с правен, финансово-икономически, социален и екологически анализ на концесията.".
3. Създава се ал. 3:
	 "(3) При приватизиране на търговско дружество с общинско имущество, което ползва обекти и/или извършва дейности, подлежащи на концесиониране, предложението по ал. 2 се прави в срок до три месеца от обнародването на решението за приватизация. Общинският съвет взема решението за предоставяне на концесия на това дружество в срок от три месеца от предложението.".
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Някой да желае да вземе думата? - Няма.
Поставям на гласуване предложената редакция от комисията на § 26.
Гласували 94 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 10.
Параграф 26 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По § 27 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на § 27:
 "§ 27. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавя "или определеният без конкурс или търг концесионер".
2. Създава се т. 5:
"5. основни права и задължения по концесията.".
3. В т. 6 накрая се добавя "или посочените в други закони".
4. Досегашните точки 5 и 6 стават съответно 6 и 7."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Някой да желае да вземе думата? - Няма.
Поставям на гласуване предложената редакция от комисията на § 27.
Гласували 95 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 6.
Параграф 27 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Комисията предлага да се създаде § 27а със следното съдържание:
"§ 27а. Чл. 73, ал. 1 се изменя така:
      "(1) В едномесечен срок от обявяването на резултатите кметът сключва договор с кандидата, спечелил курса или търга. В случаите на определяне на концесионер без търг или конкурс, концесионният договор се сключва в едномесечен срок от обнародването на решението по чл. 71, ал. 1, т. 1.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря. 
Някой да желае да вземе думата? - Няма.
Поставям на гласуване предложения от комисията § 27а.
Гласували 99 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 9.
Параграф 27а в редакцията, предложена от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Следващите параграфи 28, 29 и 30 касаят глобите, които се налагат в общините.
Ще прочета текстовете на вносителя, които са подкрепени от комисията, като съответно съобразя тези цифри с влязлата в сила деноминация на българския лев.
 "§ 28. В чл. 76 числата "50 000" и "200 000" се заменят съответно с "500" и "2000"."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 29. В чл. 77 числата "20 000" и "200 000" се заменят съответно с "100" и "500"."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 30.  В чл. 78 числата "50 000" и "150 000" се заменят съответно с "500" и "1500"."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Някой да желае да вземе думата? - Няма.
Поставям на гласуване параграфи 28, 29 и 30, така както бяха докладвани от председателя на комисията, в деноминирани левове.
Гласували 94 народни представители: за 89, против 4, въздържал се 1.
Параграфи 28, 29 и 30, предложени от вносителя, с корекцията, докладвана от председателя на комисията, са приети.

ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Съобразно влезлия в сила Закон за подземните богатства § 31, така както е описан в доклада, отпада и не се налага да бъде гласуван. 

"Допълнителна разпоредба

§ 32. Навсякъде в закона думите "стопанисването", "стопанисвани и" и "стопанисват и" се заменят с "управлението", съответно "управлявани" или "управляват", с изключение на чл. 19 и чл. 20, където думите "стопанисват и управляват" се заменят с "ползват".
Комисията предлага да отпадне заглавието "Допълнителна разпоредба" и § 32 да придобие следната редакция:
"§ 32. В чл. 1, заглавието на глава втора, чл. 11 и чл. 66, ал. 1 думите "стопанисването" съответно "стопанисване" и "стопанисва и" се заличават.
В чл. 15, ал. 1, т. 3 думата "стопанисване" се заменя с "управление", а в чл. 19 и чл. 20 думите "стопанисват и управляват" се заменят с "ползват".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Някой да желае да вземе думата? Няма.
Поставям на гласуване § 32 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 9.
Параграф 32 в редакцията, предложена от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "§ 33. По § 33 има предложение от народните представители Стефан Нинов, Петър Мутафчиев, Дора Янкова, Яшо Минков и Иван Борисов, което е подкрепено по принцип от комисията, и комисията предлага следната редакция на § 33:
"§ 33. Застроените и незастроените парцели и имоти - частна държавна собственост, отредени за жилищно строителство и за обществени и благоустройствени мероприятия на общините, съгласно предвижданията на действащите към датата на влизането в сила на този закон подробни градоустройствени планове, преминават в собственост на общините."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Някой да желае да вземе думата? Няма.
Поставям на гласуване предложения от комисията § 33.
Гласували 127 народни представители: за 126, против няма, въздържал се 1.
Параграф 33 в редакцията, предложена от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "§ 34. (1) Незавършените производства по отдаване под наем и по разпореждане с имоти - държавна собственост, преминаващи по силата на този закон в собственост на общините, се завършват от общините по местонахождението на имотите.
	(2) Образуваните преписки по ал. 1 се изпращат на съответните общински администрации."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 35. В чл. 11 от Закона за наследството след думата "държавата" се поставя запетая и се добавя "с изключение на движимите вещи, жилищата, ателиетата и гаражите, както и на парцелите и имотите, предназначени предимно за жилищно строителство, които стават собственост на общината, на чиято територия се намират."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 36. В чл. 5 от Закона за възстановяване на собствеността върху някои отчуждени недвижими имоти по Закона за териториалното и селищното устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата "държавна" се заменя с "общинска".
2. В ал. 2 думите "чл. 16 от Закона за собствеността" се заменят с "чл. 65 от Закона за общинската собственост".
3. В ал. 3 думата "държавна" се заменя с "общинска" и думите "общинска" и думите "общинските съвети" се заменят с "общините".
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Някой да желае да вземе думата? Няма.
Поставям на гласуване параграфи 34, 35 и 36, съобразно текста на вносителя, подкрепени от комисията.
Гласували 126 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 5.
Параграфи 34, 35 и 36 са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Предложение от народните представители Румен Такоров, Асен Гагаузов, Атанас Богданов, Стефан Нинов, Ремзи Осман, Валентин Симов, Яшо Минков, Веселин Бончев, Стефан Нешев, Кирил Ерменков, Иван Бойков и Драгомир Драганов: да се създаде нов § 6 към Преходните и заключителните разпоредби:
"§ 6. С влизане в сила на този закон преминават в собственост на общините аптеките, предоставени им по силата на Постановление на Министерския съвет № 82 от 12 април 1996 г. за реда за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на аптеките по § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има ли някой от авторите, който желае да защити предложението си? Няма.
Поставям на гласуване предложението на групата народни представители за създаване на нов § 6 към Преходните и заключителните разпоредби, което предложение не е прието от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 3, против 103, въздържал се 1.
Предложението за нов § 6 към Преходните и заключителните разпоредби не се приема.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Предложение от народните представители Румен Такоров, Асен Гагаузов, Атанас Богданов, Стефан Нинов, Ремзи Осман, Валентин Симов, Яшо Минков, Веселин Бончев, Стефан Нешев, Кирил Ерменков, Иван Бойков и Драгомир Драганов, подкрепено по принцип от комисията и включено в § 33, който вече гласувахме.
Предложение от народния представител Руси Статков:
В § 7 на Преходните и заключителните разпоредби на Закона за общинската собственост ал. 1 да се измени и да стане:
"(1) Договорите за наем, сключени по установения ред до 1 юни 1996 г., чийто срок не е изтекъл, запазват действията си до края на договорения срок, но не по-малко от три години от влизането на този закон в сила, чрез периодично индексиране на наема, съгласно инфлационния индекс."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Руси Статков го няма.
Желаещи да вземат думата? Също така няма.
Поставям на гласуване предложението на господин Руси Статков за изменения в ал. 1 на § 7.
Гласували 106 народни представители: за няма, против 105, въздържал се 1.
Предложението на господин Руси Статков за изменение на ал. 1 в § 7 не се приема.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Предложение на народните представители Стефан Нинов, Петър Мутафчиев, Дора Янкова, Яшо Минков и Иван Борисов - от това предложение вносителите оттеглят частта, която касае ал. 4, и комисията, подкрепяйки предложението, предлага следната редакция на § 37.
"§ 37.	(1) Обектите публична общинска собственост не могат да бъдат част от капитала на еднолични търговски дружества с общинско имущество.
	(2) Общинските съвети предприемат необходимите действия за намаляване на капитала им със стойността на обектите по ал. 1 по реда на Търговския закон.
	(3) Общинските съвети могат да предоставят без търг или конкурс концесии на дружества за обектите по ал. 1 в тримесечен срок от влизане на закона в сила.
	(4) При извършване на приватизационна оценка в случаите по ал. 3 и чл. 71, ал. 3 се вземат предвид предоставените концесионни права и дължимото концесионно възнаграждение. Приватизационният договор се сключва след сключване на договора за концесия.
	(5) В случаите на предоставяне на концесии върху обекти публична общинска собственост, които ще бъдат изградени от страна и със средства на концесионера, за изграждането им не се прилагат разпоредбите на Закона за възлагане на държавни и общински поръчки".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Някой желае ли да вземе думата? Господин Лучников има думата.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Едно редакционно уточнение искам само да направя в § 37, ал. 1. Обектите публична общинска собственост не могат да бъдат част от капитала - те са част от имуществото. Касае се за конкретни обекти. Имуществата са обектите, а капиталът е тяхната стойност. Това се връзва и със следващия текст, така че предлагам думата "капитала" да се замени с "имуществото".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря. Това е редакционна поправка, господин Попов.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Приемам поправката в ал. 1 на § 37 думата "капитала" да се замени с думата "имуществото".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Поставям на гласуване предложението на господин Лучников за промяна в ал. 1 на § 37: вместо думата "капитала" да бъде понятието "имуществото".
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Поставям на гласуване предложението на комисията за § 37 с петте алинеи, като в ал. 1 вече приехме, че вместо понятието "капитала" се поставя понятието "имуществото".
Гласували 103 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 2.
Параграф 37 с промяната в ал. 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Комисията предлага да се създаде § 38:
"§ 38. В § 5а на Допълнителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия се създава нова ал. 6:
(6) Разпоредбите по предходните алинеи се прилагат и при приватизиране на търговски дружества с общинско имущество, които ползват обекти и/или извършват дейности, подлежащи на концесиониране съобразно разпоредбите на глава осма от Закона за общинската собственост."
Комисията предлага да се създаде нов § 39:
"§ 39. Общинските предприятия и фирми, осъществяващи дейност извън посочената в чл. 53, се преобразуват в еднолични търговски дружества с общинско имущество до 31 май 1999 г."
Този срок явно трябва да се промени. 
Комисията предлага да се създаде § 40:
"§ 40. Договорите, сключени от областните управители за обекти, посочени в чл. 2 ал. 1 т. 6, запазват действието си."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Илиян Попов.
По отношение на датата в § 39, господин Милчев, имате ли някакво предложение?
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Аз предлагам вместо 31 май 1999 г. , датата да стане 31 май 2000 г. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Това е правилно предложение, защото датата е изтекла и не може да не я коригираме.
Има ли възражения по отношение датата? Господин Милчев потвърждава съгласието си.
Поставям на гласуване предложените от комисията нови § 38, 39 и 40 с корекцията в датата в § 39: вместо "31 май 1999 г." да стане "31 май 2000 г.".
Гласували 113 народни представители: за 95, против 17, въздържал се 1.
Параграфи 38, 39 и 40 с корекцията в § 39 са приети.
Има думата господин Лучников.


СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Ние отложихме § 15, за да се уточним по моите предложения. Междувременно успяхме с господин Милчев да постигнем пълно съгласие и предлагаме следните текстове:
Алинея 2, както се предлага от мен - замяната на недвижим имот, частна общинска собственост или отстъпването на право на строеж върху този имот се извършва от кмета, след решение на общинския съвет.
По ал. 5 - прекратяването на съсобственост между общината и физически или юридически лица се извършва по реда на чл. 36 от Закона за собствеността. Отпадат думите "и глава двадесет и седма от ГПК".
Този текст се гласува с вносителя. Моля да бъде приет и с това да приключим с приемането на този закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря ви.
Господин Лучников, както Ви разбирам, ал. 1 остава в редакцията, предложена от комисията.
Алинея 2 и ал. 5 се прередактират съобразно Вашия доклад.
А другите промени?
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Остава си, както е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Добре.
Някакво отношение по направеното предложение има ли? Няма желаещи да вземат думата.
Моля, гласувайте § 15 с току-що уточнената редакция от господин Лучников.
Гласували 103 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 2.
Параграф 15 е приет в уточнената редакция.
По този начин целият Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост е приет.
Едно съобщение.
Заседанието на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията, насрочено за днес, се отлага за другата седмица - в четвъртък, по същото време, при същия дневен ред.
Следващото заседание на Народното събрание ще бъде в сряда, в 9,00 ч., по дневен ред, който ще бъде приет от Народното събрание. 
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 11,38 ч.)


Председател:
			Йордан Соколов

Заместник-председател:
					Александър Джеров

Секретари:
		Илия Петров

		Калчо Чукаров