Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1999-10-27

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателите Иван Куртев и Александър Джеров
Секретари: Виктория Василева и Ивалин Йосифов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Днес рожден ден има народната представителка Виктория Василева. Да й е честито! (Ръкопляскания.)
Постъпили законопроекти и проекторешения от 20 до 26 октомври тази година:
- Проект за решение за даване на съгласие Министерският съвет да води преговори и да сключи Споразумение за заем с европейската общност. Вносител - Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол.
- Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии. Вносител - Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по икономическата политика. Разпределен е и на Комисията по външна и интеграционна политика.
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. Вносител - Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по здравеопазването, младежта и спорта. Разпределен е и на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол.
По дневния ред за седмичната програма има предложение от Парламентарната група на СДС, въз основа на което е изготвен след заседанието на председателския съвет проект за програма: 
1. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Кралство Швеция относно условията и реда на транзитно преминаване през територията на Република България на въоръжени части на Кралство Швеция, участващи в Многонационалните сили за поддържане на мира "КФОР".
2. Второ четене на проекта за Данъчен процесуален кодекс - продължение.
3. Второ четене на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
4. Парламентарен контрол.
По дневния ред и седмичната програма има ли предложения за отпадане или разместване? Няма.
Моля, гласувайте проекта за седмична програма, както е предложен. 
Гласували 144 народни представители: за 113, против 3, въздържали се 28. 
Седмичната програма е приета.

Преминаваме към първа точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ВЪОРЪЖЕНИ ЧАСТИ НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ, УЧАСТВАЩИ В МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА "КФОР".
Преди това за процедура има думата господин Благой Димитров.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю! Във връзка с първа точка процедурното ми предложение е да бъдат поканени господин Владимир Кисьов, заместник-министър на външните работи, и господин Велизар Шаламанов, заместник-министър на отбраната. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 152 народни представители: за 140, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието. Квесторите да поканят господин Кисьов и господин Шаламанов в залата. 
Има думата председателят на водещата Комисия по национална сигурност господин Христо Бисеров да изнесе становището на комисията. 
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа! Докладвам ви становището на Комисията по национална сигурност относно законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Кралство Швеция относно условията и реда на транзитно преминаване през територията на Република България на въоръжени части на Кралство Швеция, участващи в многонационалните сили за поддържане на мира "КФОР". Законопроектът е внесен от Министерския съвет. 
"Комисията по национална сигурност обсъди внесения законопроект на свое заседание на 20 октомври 1999 г., в което взеха участие представители на Министерството на външните работи и на Министерството на отбраната. 
Предмет на споразумението са условията, изискванията и улесненията за транзитно преминаване през територията на Република България на въоръжени сили на Кралство Швеция, включително личен състав, имущество или средства, материали, боеприпаси и превозни средства, морски съдове и въздухоплавателни средства, необходими за участието в Многонационалните сили за поддържането на мира "КФОР". 
Споразумението урежда реда за предоставяне и заплащане на стоки и услуги, които биха могли да бъдат поискани от шведската страна във връзка с транзитното преминаване и свързаното с него пребиваване. Договорени са условията отнасящи се до реда за разглеждане и възстановяване на щети, понесени от Република България във връзка с транзитното преминаване. Договорен е и редът за уреждане на евентуалните спорове между страните по споразумението. 
Комисията, отчитайки мотивите на правителството, предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението между Република България и Кралство Швеция относно условията и реда на транзитно преминаване през територията на Република България на въоръжени части на Кралство Швеция, участващи в Многонационалните сили за поддържане на мира "КФОР". 
Становището на комисията е прието на 20 октомври 1999 г. с консенсус." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бисеров.
Има думата председателят на Комисията по външна и интеграционна политика господин Асен Агов да изнесе становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК АСЕН АГОВ: Благодаря, господин председателю! Госпожи и господа народни представители!
"СТАНОВИЩЕ
на Комисията по външна и интеграционна политика
относно законопроект за ратифициране на
Споразумението между Република България и
Кралство Швеция относно условията и реда на
транзитно преминаване през територията на
Република България на въоръжени части на
Кралство Швеция, участващи в многонационалните
сили за поддържане на мира "КФОР",
№ 902-02-61, внесен от Министерски съвет на
11 октомври 1999 г.

На 20 октомври 1999 г. Комисията по външна и интеграционна политика разгледа проект за Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Кралство Швеция относно условията и реда на транзитно преминаване през територията на Република България на въоръжени части на Кралство Швеция, участващи в многонационалните сили за поддържане на мира "КФОР", и прие следното становище:
Намира за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението между Република България и Кралство Швеция относно условията и реда на транзитно преминаване през територията на Република България на въоръжени части на Кралство Швеция, участващи в многонационалните сили за поддържане на мира "КФОР",  съставена  от  Вербална  нота № 54-77-36 на Министерството на външните работи от 24 септември 1999 г., и Вербална нота отговор № 108 на Посолството на Кралство Швеция от 30 септември 1999 г., и анексите към него, сключено на 30 септември 1999 г."
Благодаря, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Агов.
Някой желае ли да се изкаже по законопроекта?
Има думата господин Башикаров.
ПЕТЪР БАШИКАРОВ (ДЛ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, във връзка с предложения законопроект бих искал да напомня на уважаемите народни представители позицията на Демократичната левица по ситуацията в Косово. Демократичната левица винаги е подкрепяла усилията на международната общност за намиране на мирно решение на конфликта в Косово. Ние винаги и последователно сме изразявали становището, че България може да се обвърже единствено и само с невоенни решения на конфликта. Затова ние гласувахме против споразумението с НАТО за транзитно преминаване през въздушното пространство на Република България на самолети на НАТО в рамките на бойните действия в Югославия.
Заедно с това винаги сме смятали, че мирните договорености следва да бъдат международно гарантирани, затова в съответствие с Резолюция № 1244 на Съвета на сигурност на ООН от 10 юни т. г. след прекратяване на военните действия Демократичната левица подкрепи Споразумението за транзитно преминаване през територията на Република България на чужди военни и граждански формирования за поддържане на обстановката на сигурност в Косово.
Във връзка с изложеното и изпълнението на Резолюция № 1244 на Съвета за сигурност Демократичната левица ще подкрепи законопроекта, внесен в Народното събрание. Използвам случая от името на Парламентарната група на Демократичната левица да заявя, че ние внимателно наблюдаваме развитието на обстановката в Косово, като високо оценяваме усилията на "КФОР" за нормализиране на тази обстановка. Очакваме, че силите на "КФОР" ще направят всичко необходимо за гарантиране сигурността в Косово и международно признатите граници на Съюзна република Югославия. Ние смятаме, че всяко отклонение от това основно изискване би заплашило мира и сигурността на целия Балкански район.
Надяваме се, че Швеция и нейното участие в омиротворителния процес в Косово ще служи за тази цел. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Башикаров.
Друг желае ли да се изкаже?
Поставям на първо гласуване законопроекта за ратифициране Споразумението между Република България и Кралство Швеция относно условията и реда на транзитно преминаване през територията на Република България на въоръжени части на Кралство Швеция, участващи в многонационалните сили за поддържане на мира "КФОР", № 902-02-61.
Моля, гласувайте!
Гласували 161 народни представители: за 155, против няма, въздържали се 6.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
За процедура има думата господин Христо Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (СДС): Господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение да преминем към второ четене на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Моля, гласувайте предложението!
Гласували 135 народни представители: за 126, против 6, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Преминаваме към второ четене.

ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа! Докладвам ви законопроекта на второ четене.
"ЗАКОН 
за ратифициране на Споразумението между Република България и Кралство Швеция относно условията и реда на транзитно преминаване през територията на Република България на въоръжени части на Кралство Швеция, участващи в многонационалните сили за поддържане на мира "КФОР"

Член единствен. Ратифицира Споразумението между Република България и Кралство Швеция относно условията и реда на транзитно преминаване през територията на Република България на въоръжени части на Кралство Швеция, участващи в многонационалните сили за поддържане на мира "КФОР", съставено от вербална нота № 54-77-36 на Министерството на външните работи от 24 септември 1999 г. и вербална нота-отговор № 108 на посолството на Кралство Швеция в София от 30 септември 1999 г., и анексите към него, сключено на 30 септември 1999 г.
Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник"."
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря Ви.
Някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте заглавието на закона, член единствен и Заключителната разпоредба с параграф единствен.
Гласували 143 народни представители: за 142, против няма, въздържал се 1.
Законът е приет и на второ гласуване.
Преди да преминем към следващата точка ще положи клетва новоизбран народен представител, съгласно решение на Централната избирателна комисия.
Моля квесторите да поканят в залата госпожа Мария Вълчева Кунчева.

"ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
N 305
София, 21 октомври 1999 г.


На 21 октомври 1999 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 68, ал. 1 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Иван Милков Чомаков, избран с листата на коалиция "Обединени демократични сили - СДС, ДП, БЗНС, БСДП" в 16. Пловдивски многомандатен избирателен район.
На основание чл. 96, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Обявява за избрана за народен представител в 16. Пловдивски многомандатен избирателен район Мария Вълчева Кунчева от коалиция "Обединени демократични сили"."
Пристъпваме към полагане на клетвата. 
(Всички народни представители стават прави. Госпожа Мария Вълчева Кунчева застава на трибуната и повтаря след председателя Йордан Соколов думите на клетвата.)
МАРИЯ КУНЧЕВА: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се." (Ръкопляскания.)

Преминаваме към втора точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС - продължение.
Има думата господин Йордан Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз искам да направя едно процедурно предложение. Тъй като при второто четене на Данъчния процесуален кодекс в комисията не беше мината последната глава, която третира създаването на Агенция за държавните вземания и във връзка с проведените разисквания, вчера комисията прие тази последна глава за създаване на Агенция за държавните вземания, но тя беше преместена с Преходни и заключителни разпоредби в изменение и допълнение на Закона за държавните вземания.
При това положение се наложи Данъчният процесуален кодекс да остане в първоначалния вариант като чисто Данъчен процесуален кодекс - без материята, която се съдържаше в Агенцията за държавни вземания.
Ето защо ние преработихме целия проект за второ четене, като изчистихме тези предложения, които бяха породени от наличието на тази агенция - създаването й в материала, който в началото беше раздаден. Днес на народните представители е раздаден целият вариант на доклада за второ четене на Данъчния процесуален кодекс с приетите вчера от комисията промени.
Поради това, господин председател, аз предлагам с гласуване да отменим текстовете на Данъчния процесуален кодекс, които мисля, че са 16 члена - да отменим с гласуване тяхното приемане и да започнем четенето отначало. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Аз само искам да допълня нещо като информация.
Проектът за Данъчен процесуален кодекс в първоначалния си вид е само Данъчен процесуален кодекс. Между първото и второ четене комисията беше вкарала още в първоначалните текстове и материята за събирането на останалите държавни вземания, една материя, която е чужда на основното съдържание, а дори и на заглавието - Данъчен процесуален кодекс.
Ако си спомняте, ние започнахме да приемаме отделни текстове. Работата вървеше много трудно, защото наистина се правеха основателни възражения, че едно такова съчетаване на двете материи в основната част на законопроекта не е правилно. Много текстове отложихме тогава да ги разглеждаме, накрая отложихме и самото разглеждане на Данъчния процесуален кодекс.
Сега комисията е изчистила това. Върнала се е към първия, основния вариант. Всъщност това си е един Данъчен процесуален кодекс, а накрая вече, когато стигнем до Преходните разпоредби, там ще се занимаваме дали този ред ще се предлага чрез едно препращане към Закона за събиране на държавните вземания.
Затова се прави това предложение. Да не губим време поотделно, да отменим всички досега приети текстове и да започнем отново изчистения проект.
Някой желае ли да се изкаже срещу това предложение? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението за отмяна на досега гласуваните членове на проекта за Данъчен процесуален кодекс.
Гласували 115 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 14.
Предложението е прието.
Преминаваме към заглавието на законопроекта и следваме нататък.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:

"ДАНЪЧЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Дял първи
ОБЩИ ПРАВИЛА

Глава първа
Предмет и действие

Предмет"

По чл. 1 в комисията няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя със следната окончателна редакция на чл. 1:
"Предмет

Чл. 1. С този кодекс се уреждат производствата по регистрация на данъчните субекти, установяване, обезпечаване и събирането на данъчните и другите държавни и общински публични вземания, обжалването на свързаните с това актове, както и структурата и правомощията на данъчната администрация."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на законопроекта, заглавието на дял първи и на глава първа и член 1 с неговото заглавие така, както са предложени заглавията от вносителя, а текста на чл. 1 - от комисията.
Гласували 124 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 9.
Заглавието на законопроекта, на дял първи и на глава първа и член 1 с неговото заглавие са приети.
Давам 15 минути почивка, за да поканим министъра на финансите да присъства. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието. 
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение във връзка с второ четене на Данъчния процесуален кодекс да бъдат поканени в залата заместник-министърът на финансите госпожа Дора Андреева и господин Ангел Савов от Главно управление "Данъчна администрация". 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението. 
Гласували 92 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят госпожа Дора Андреева и господин Ангел Савов в залата.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 2 няма направени предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя със следната окончателна редакция:
"Действие по време
Чл. 2. Разпоредбите на този кодекс се прилагат и за процесуалните действия по незавършени данъчни производства и изпълнителни производства за публични вземания, към датата на влизането му в сила."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 2 някой желае ли да се изкаже? Не виждам.
Моля, гласувайте чл. 2 и заглавието му така, както е предложен от комисията. 
Гласували 88 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 4.
Член 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: За чл. 3 няма направени предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя със следната окончателна редакция: 
"Действие по място и по отношение на лицата
Чл. 3.	(1) Разпоредбите на този кодекс се прилагат на територията на Република България по отношение на всички данъчни субекти, за които възникват публични задължения съгласно българското законодателство.
	(2) Данъчните органи са длъжни да установят всяко данъчно задължение и нарушение, възникнало или извършено на територията на Република България. 
	(3) Разпоредбите на този кодекс се прилагат и за действия или събития извън територията на страната, когато това е предвидено със закон или с международен договор, ратифициран по конституционен ред, обнародван и влязъл в сила за Република България.
	(4) Когато в международен договор, ратифициран по конституционен ред, обнародван и влязъл в сила за Република България е предвидена друга процедура за установяване на данъчни задължения и нарушения, прилага се редът, предвиден в този договор."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 3 някой желае ли да се изкаже? Не виждам.
Моля, гласувайте чл. 3 с неговото заглавие така, както е предложен от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 14.
Член 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: 
"Действие спрямо лица, които се ползват с имунитет
Чл. 4.	(1) Спрямо лица, които се ползват с имунитет по отношение на гражданската и административната юрисдикция на Република България, процесуалните действия, предвидени по този кодекс, могат да бъдат извършени само в съответствие с нормите на международното право.
	(2) По отношение на лицата, ползващи се с имунитет, се прилагат разпоредбите на този кодекс, когато:
1. доброволно са се отказали от имунитета си;
2. когато реализират доходи от източници или притежават имущество в Република България, различни от доходите и имуществото, за които се ползват с право на имунитет съобразно нормите на международното право."
Няма постъпили предложения за чл. 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 4 и неговото заглавие така, както са предложени от вносителя. 
Гласували 98 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 8.
Член 4 е приет. 
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: 
"Глава втора
ОСНОВНИ НАЧАЛА
Законност
Чл. 5. При упражняване на правомощията си органите на данъчната администрация и публичния изпълнител спазват Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна. 
Обективност
Чл. 6.	(1) Данъчните органи са длъжни в пределите на своята компетентност да установят обективно всички факти и обстоятелства, отнасящи се до правата, задълженията и отговорността на данъчните субекти.
	(2) Когато въз основа на съществуващите данни не е възможно обективното установяване на всички факти и обстоятелства, отнасящи се до данъчното облагане и отговорността на данъчния субект, данъчният орган прилага особените правила за определяне на данъчните задължения, предвидени в този кодекс."
За наименованието на глава втора, чл. 5 и 6 няма постъпили предложения и комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава втора, чл. 5 и 6 и техните заглавия, както са предложени от вносителя.
Гласували 91 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 8.
Заглавието на глава втора и чл. 5 и 6 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: 
"Самостоятелност
Чл. 7.	(1) Данъчната администрация и публичният изпълнител изпълняват своите функции самостоятелно и само въз основа на закона.
	(2) Въпроси, отнасящи се до данъчното облагане, не могат да бъдат решавани от други административни органи.
	(3) Започнало наказателно или административно-наказателно производство не е основание за спиране на данъчното производство и не е пречка за започване на такова производство, освен когато е предвидено друго в този кодекс."
Комисията подкрепя предложението на вносителя, като предлага следната окончателна редакция на чл. 7, ал. 3:
"(3) Започнало наказателно или административно-наказателно производство срещу данъчен субект не е основание за спиране или започване на данъчното производство за същия субект, освен когато е предвидено друго в този кодекс."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 7 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте заглавието и ал. 1 и 2 на чл. 7, както са предложени от вносителя, и ал. 3, както е предложена от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 7.
Член 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 8 няма постъпили предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя със следната окончателна редакция:
"Оценка на ефекта
Чл. 8. Предложения за промени в законодателството, отнасящи се до данъчната политика или засягащи дейността на данъчната администрация, задължително се придружават от оценка на Министерството на финансите за влиянието им върху приходите в бюджета и становище на данъчната администрация за ефективността им по администрирането на данъците."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 8 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте чл. 8 и неговото заглавие, както са предложени от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 3.
Член 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: 
"Недискриминация
Чл. 9.	(1) Органите на данъчното производство и публичния изпълнител прилагат законите точно и еднакво спрямо всички данъчни субекти.
	(2) Не се допускат никакви привилегии и ограничения, основани на народност, произход, етническа принадлежност, религия, пол, раса, образование, убеждения, служебно, обществено, политическо или материално положение."
Комисията подкрепя текста на вносителя със следната редакция на заглавието на чл. 9: "Еднакво прилагане".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 9, както е предложен от вносителя и неговото заглавие, както е предложено от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 8.
Член 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 10 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага окончателна редакция на чл. 10:
"Служебно начало
Чл. 10. Данъчните органи и публичният изпълнител са длъжни служебно в производствата по този кодекс да изясняват всички факти и обстоятелства, свързани със законосъобразното установяване на публичните вземания, включително водещи до намаляването или отпадането им."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 10 и неговото заглавие, както е предложен от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 5.
Член 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 11 няма постъпили предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя с окончателен вариант на чл. 11:
"Добросъвестност
Чл. 11. Участниците в производствата по този кодекс са длъжни да упражняват предоставените им от закона права добросъвестно, като в законоустановените срокове са длъжни да извършат определените действия, обезпечаващи нормалното развитие на производствата."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 11 и неговото заглавие, както е предложен от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 5.
Член 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 12 има постъпило едно предложение от народния представител Йордан Цонев.
Предложението е подкрепено от комисията. То е включено в следния окончателен текст на чл. 12:

"Служебна тайна

Чл. 12. (1) Служителите в данъчната администрация и привлечените сътрудници, както и публичните изпълнители и експерти са длъжни да пазят тайна и да не използват за други цели освен за прякото изпълнение на служебните си задължения всички станали им известни факти и обстоятелства, определени от този кодекс като служебна тайна.
      (2) Тайната може да с разкрива въз основа на акт на орган на съдебната власт, както и по писмено искане на друг данъчен орган по ред и условия, определени от главния данъчен директор във връзка с осъществяването на правомощията му по този кодекс."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 12 и неговото заглавие така, както е предложен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 8.
Член 12 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Глава трета - Публични вземания".
По чл. 13 - "Публични и частни вземания" има направени две предложения - от народните представители Йордан Цонев и Светослав Лучников.
И двете предложения са приети от комисията и са включени в следната окончателна редакция на чл. 13, предложен от комисията:

"Публични и частни вземания

Чл. 13. (1) Държавните и общинските вземания са публични и частни.
      (2) Публични са държавни и общински вземания:
1. за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски;
2. за такси и други вноски, установени по основание и размер със закон;
3. за паричната равностойност на вещи, отнети на законово основание в полза на държавата;
4. по влезли в сила присъди, решения и определения на съдилищата за публични вземания в полза на държавата или общините, както и по наказателни постановления.
	 (3) Публичните вземания се установяват и събират в лева.
	 (4) Частни са държавните и общински вземания извън тези по ал. 2."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 13 някой желае ли да се изкаже? Няма.
Моля, гласувайте чл. 13 с неговото заглавие така, както е предложен от комисията, както и заглавието на глава трета така, както е предложена от вносителя.
Гласували 91 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 5.
Заглавието на глава трета и чл. 13 са приети.
Има думата министър Муравей Радев.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми дами и господа народни представители! Искам да благодаря от името на правителството за експедитивната работа по приемането на този изключително важен кодекс - Данъчно-процесуален кодекс, и да изкажа моята лична благодарност на юристите - народни представители в настоящото Народно събрание, които имат особен принос по отношение на подреждането и класифицирането на текстовете в този кодекс по един много добър юридически начин. Вероятно част от слабостите на предишния вариант се дължаха на нашето намерение и желание час по-скоро този кодекс да види бял свят, за да може да допринесе в значителна степен за увеличаване на данъчната събираемост и в изясняване на процедурите, по които това става. Но в крайна сметка пред нас имаме един документ, който е много по-издържан юридически. И заради това, предполагам, така гладко върви до този момент неговото приемане.
Освен моята благодарност искам да изразя и моето съжаление, че в момента, бих помолил да ме разберете, искам да бъда освободен от залата, защото сега тече заседание със Сдружението на общините в България, свързано с приемането на методиката на взаимоотношенията между бюджета и общините за следващата година. Така че ще помоля да бъда извинен.
Тук остават моята заместничка Дора Андреева и нашият експерт, който е работил по закона, така че няма да има проблеми за присъствие от страна на Министерство на финансите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Радев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 14 има направено едно предложение от народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено от комисията. Комисията предлага окончателен текст на чл. 14:

"Ред на събиране

Чл. 14. (1) Публичните вземания се събират по реда, предвиден в кози кодекс.
      (2) Частните държавни и общински вземания се събират по общия ред освен в случаите, когато изрично със закон е предвидено те да се събират по реда на този кодекс."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 14 някой желае ли да се изкаже? (Неразбираема реплика от място на народния представител Любен Корнезов.) 
Моля, гласувайте заглавието и текста на чл. 14 така, както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
Член 14 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: 

"Изпълнително основание

Чл. 15. (1) Изпълнително основание за събиране на публичните вземания е:
1. данъчен акт;
2. акт за установяване на съответното публично вземане, когато видът на акта е предвиден със закон;
3. акт за публично вземане, когато със закон не е определен видът на акта.
      (2) Събирането на публичното вземане се извършва по реда на този кодекс, освен ако друго е определено със закон."
Предложение на народния представител Йордан Цонев:
"1. В чл. 15, ал. 1, т. 2 думите "когато видът на акта е предвиден със закон" се заличават и т. 3 се заличава.
2. Алинея 2 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Миков:
В чл. 15, ал. 1 се изменя така:
"Чл. 15. (1) Изпълнително основание за принудително събиране е влязъл в сила:"
Комисията не подкрепя предложението и предлага окончателен текст на чл. 15:

"Изпълнително основание

Чл. 15. (1) Изпълнително основание за събиране на публичните вземания е:
1. данъчен акт;
2. акт за установяване на съответното публично вземане."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 15 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Михаил Миков.
Гласували 91 народни представители: за 25, против 63, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 15 така, както е предложен от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 88, против 3, въздържали се 9.
Член 15 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 16 има направени две предложения.
Първото предложение е на народния представител Йордан Цонев - ал. 3 да отпадне.
Предложението е подкрепено от комисията.
Второто предложение е на народния представител Михаил Миков по чл. 16, ал. 2: първи вариант - да отпадне; втори вариант - да се измени, както следва:
"(2) Ако в съответния закон не е предвиден ред за установяване на публичното вземане, то се установява по основание и размер по реда на Закона за административното производство."
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията предлага следната редакция за окончателен текст на чл. 16: 
"Установяване и давност
Чл. 16. (1) Установяването на публичните вземания се извършва по реда и от органа, определен в съответния закон.
	(2) Ако в съответния закон не е предвиден ред за установяване на публичното вземане, то се установява по основание и размер с акт за публично вземане, който се издава по реда, предвиден за издаване на данъчен акт. Ако в съответния закон не е определен органът за издаване на акта, той се определя от кмета, съответно от ръководителя на ведомството.
	(3) Актът за публично общинско вземане се обжалва по административен ред пред кмета, а за публично държавно вземане - пред ръководителя на съответното ведомство.
	(4) Публично държавно или общинско вземане се погасява по давност в сроковете, предвидени в този кодекс."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 16 има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Моля, гласувайте първа точка от предложението на народния представител Михаил Миков - за отпадане на ал. 2.
Гласували 107 народни представители: за 33, против 70, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте втория вариант от предложението на народния представител Михаил Миков - за заместващ текст на ал. 2.
Гласували 83 народни представители: за 18, против 63, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 16 и неговото заглавие така, както е предложен от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Член 16 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 17 има направено само едно предложение от народния представител Йордан Цонев относно заглавието. Това предложение е прието от комисията.
Комисията предлага следния окончателен текст на чл. 17:

"Установяване и предявяване на публични вземания
при несъстоятелност

Чл. 17. (1) Установяването на публичните вземания срещу длъжник, за когото е подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност, се извършва по реда на чл. 16 най-късно до един месец след получаването на уведомяването по чл. 20, ал. 4.
	(2) Текущите публични задължения на длъжника се установяват от съответните органи извън срока по ал. 1.
	(3) Екземпляр от актовете за установяване на публичните вземания се предоставя на Агенцията за държавни вземания.
	(4) Публичните вземания се предявяват от Агенцията за държавни вземания пред съда по несъстоятелността.
	(5) В случай, че вземането е установено с влязъл в сила акт, синдикът незабавно го включва в списъка на приетите от него вземания, така както е предявено. Тези вземания не могат да бъдат оспорени по реда на част четвърта от Търговския закон или чрез обжалване на решението на съда по несъстоятелност за одобряването на списъка с приетите от синдика вземания."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 17 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте заглавието на чл. 17 и самия чл. 17 така, както са предложени от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 8.
Член 17 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Глава четвърта - Данъчни субекти".
По чл. 18 има направено едно предложение от народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено от комисията. 
Комисията предлага следната окончателна редакция на  чл. 18:
"Видове

Чл. 18. (1) Данъчни субекти са:
1. местните физически и юридически лица, а държавната администрация, учреждения и общините - когато осъществяват стопанска дейност;
2. чуждестранните физически лица, които получават доходи от източник в страната, извършват подлежаща на облагане с данъци дейност или притежават имущества в страната;
3. чуждестранните юридически лица, клон или търговско представителство и неперсонифицирани дружества, които имат място на стопанска дейност или които получават доходи от източник в страната или извършват подлежаща на облагане с данъци дейност;
4. лицата, които се ползват с имунитет по отношение на гражданската и административната юрисдикция на Република България, в случаите, предвидени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.
	(2) Неперсонифицираните дружества се приравняват на юридически лица по отношение на данъчната регистрация, данъчното облагане, събирането на вземанията и обжалването.
	(3) Не са данъчни субекти държавата, държавните органи и органите на местното самоуправление."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Цонев за доклада.
Желаещи да вземат думата по докладвания текст? Няма.
Поставям на гласуване глава четвърта със заглавието, чл. 18 с неговото заглавие така, както е предложено от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 4.
Текстът със заглавията е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: 
"Уведомяване

Чл. 19. (1) При смърт на физическо лице общината уведомява данъчната администрация по местоживеене до 15-о число на месеца, следващ месеца на смъртта. Наследниците също могат да уведомят данъчната администрация. 
	(2) Наследниците отговарят за данъчните задължения на наследодателя си до размера на полученото имущество.
	(3) Данъчната администрация до края на месеца, следващ месеца на смъртта, може да започне данъчна ревизия за установяване размера на данъчните задължения на наследодателя. Ако в този срок наследниците извършват разпоредителни сделки, те отговарят солидарно за данъчните задължения на наследодателя.
	(4) След започване на данъчната ревизия разпоредителни сделки могат да се извършват само със съгласието на съответния данъчен орган - до издаване на данъчния акт."
Предложение на народния представител Михаил Миков:
В чл. 19 ал. 3 се изменя така:
"(3) Данъчната администрация до 6 месеца от момента на смъртта на наследодателя може да извърши данъчна ревизия за установяване размера на данъчните задължения. Ако в този срок не се извърши данъчна ревизия, наследствената маса се облага, като за данъчна основа се взема посоченото в данъчната декларация по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Цонев.
Има едно неприето предложение на господин Михаил Миков. Той не е в залата да го защити. 
Желаещи да вземат думата? Няма.
Поставям на гласуване предложението на господин Михаил Миков за ново съдържание на ал. 3. Предложението не се подкрепя от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 19, против 74, въздържали се няма.
Предложението на господин Михаил Миков не се приема.
Поставям на гласуване чл. 19 с четири алинеи и заглавие така, както е изготвен от вносителя, подкрепен от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 77, против 4, въздържали се 9.
Член 19 със заглавието е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 20 има направено едно предложение от народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следния окончателен текст на чл. 20:
"Уведомяване за прекратяване, преобразуване и откриване на производство по несъстоятелност

Чл. 20. (1) В случаите на заличаване от търговския регистър на едноличен търговец или прекратяване на юридическо лице, данъчната администрация се уведомява преди внасянето на съответното искане за това в съда.
	(2) Доказателството за уведомяване на данъчната администрация по ал. 1 се прилага към внесеното в съда искане и е условие за разглеждането му.
	(3) При условията и по реда на ал. 1 и 2 юридическите лица уведомяват данъчната администрация за искането за сливане, вливане, разделяне и отделяне.
	(4) В случаите на искане за откриване на производство по несъстоятелност, направено от длъжника или от негов кредитор, преди внасянето на молбата в съда, се уведомяват данъчната администрация и Агенцията за държавни вземания.
	(5) Най-късно в 14-дневен срок от получаването на уведомлението по ал. 4, Агенцията за държавни вземания издава удостоверение за уведомяване, което съдържа информация за наложени върху имуществото на длъжника мерки за обезпечаване на публични вземания или на частни държавни вземания, чието принудително събиране се извършва по реда на публичните.
	(6) Прилагането на удостоверението по ал. 5 и на доказателството за уведомяване на данъчната администрация към внесената в съда молба е условие за разглеждането на молбата и образуване на делото по несъстоятелност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Цонев.
Има ли някой, който желае да вземе думата? Няма.
Тук няма неприети предложения, поради което поставям на гласуване предложената от комисията редакция за заглавието и съдържанието на чл. 20.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
Член 20 със заглавието и съдържанието е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: 
"Отговорност на органите на юридическите лица

Чл. 21. (1) Членовете на органите на управление на юридическите лица отговарят лично, неограничено и солидарно с длъжника за неизпълнени данъчни задължения на юридическото лице в случай, че са укрили факти и обстоятелства, които по закон са били длъжни да обявят пред данъчната администрация, или не са изплатили безспорно данъчно задължение и активите на юридическото лице са намалели през този период.
	(2) Отговорността по ал. 1 е за неплатените данъчни задължения в рамките на намалението на активите на юридическото лице за периода между възникването на задълженията и установяването на обстоятелствата, водещи до отговорността."
Няма направени предложения за чл. 21.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Някой има ли, който да желае да вземе думата? Не.
По текста не са постъпили предложения.
Поставям на гласуване чл. 21 с двете алинеи и заглавие - по текста на вносителя, подкрепен от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 1.
Член 21 със заглавието е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 22 има направено едно предложение от народния представител Йордан Цонев, което е прието от комисията.
Комисията предлага окончателен текст на чл. 22:
"Трети задължени лица
Чл. 22.	(1) Когато по силата на закон данъкът се удържа и внася от трето лице, различно от данъчния субект, правилата на този кодекс по отношение на данъчния субект се прилагат и по отношение на третото лице.
	(2) Когато третото задължено лице по ал. 1 не е удържало или не е внесло данъка, то отговаря за данъчното задължение."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Някой да желае да вземе думата? Не виждам.
Поставям на гласуване чл. 22 със заглавието така, както се предлага от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Глава пета: "Основни права и задължения на данъчните субекти, отговорности и актове на данъчната администрация".
По чл. 23 има направени две предложения. Едното е от народния представител Йордан Цонев, а другото - от народния представител Михаил Миков. И двете предложения са подкрепени от комисията, която предлага окончателна редакция на чл. 23:
"Основни права на данъчните субекти
Чл. 23.	(1) Данъчният субект има право:
1. да бъде информиран в подходяща форма за данъчните му задължения и за сроковете, в които следва да заплати дължимите от него данъци;
2. да получава разяснения за попълването на данъчните декларации;
3. своевременно да му бъдат осигурени данъчни декларации, съдържащи указания за попълването им, формуляри и други документи, които данъчните органи изискват въз основа на закона;
4. при поискване да бъде информиран в подходяща форма за последиците от принудително изпълнение на данъчни вземания;
5. да обжалва в случаите, предвидени в този кодекс, действията на данъчните органи, които засягат неговите права и законни интереси;
6. на уважение към достойнството му при изпълнение на данъчни задължения;
7. на опазване на тайната относно обстоятелствата, станали достояние на данъчната администрация при условията на този кодекс;
8. да изисква данъчните органи, при приемане на всякакви действия да се легитимират или да показват акт, въз основа на който предприемат тези действия".
Значи, да стане "предприемане на всякакви действия". Не "приемане", а "предприемане"! Правя поправка.
	"(2) Когато по причина на действията на данъчната администрация или поради късно приемане на законови разпоредби, определящи нови данъчни задължения или срокове, данъчният субект няма обективна възможност да заплати в срок данъчните си задължения, той не дължи лихви за закъснение и ползва отстъпката, предвидена за заплащане в законоустановения срок, ако е изпълнил задължението си добросъвестно.
	(3) Когато данъчният субект действа съобразно указания, дадени му в писмен вид от упълномощен за това орган на данъчната администрация, които впоследствие се окажат незаконосъобразни или неправилни, начислените лихви в резултат на действията, съобразно дадените указания не се дължат, а определената от закона санкция не се налага.
	(4) Когато данъчният субект заплати целия дължим данък за съответния данъчен период, ако със закон е установено правото на ползване на намаление, но без да е подал предвидената за това декларация до момента на плащането, при установяването на правилността на извършеното плащане, той ползва предвидените в тези случаи намаления на размера на данъка при условие, че декларацията бъде подадена в законовия срок."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Някой да желае да вземе думата? Няма.
Поставям на гласуване глава пета със заглавието и чл. 23 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 97, против 1, въздържал се 1.
Глава пета със заглавието, предложено от вносителя, и чл. 23 в съдържанието, предложено от комисията, са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 24 има направени две предложения - от народните представители Йордан Цонев и Светослав Лучников. В доклада е отбелязано, че предложението на народния представител Светослав Лучников не е подкрепено, всъщност то е подкрепено и е отразено в редакцията на чл. 24. Предложението на народния представител Йордан Цонев също е подкрепено.
Предлагам ви редакцията на комисията за окончателен текст на чл. 24:
"Основни задължения на данъчните субекти
Чл. 24. (1) Данъчният субект е длъжен да оказва съдействие на данъчния орган при упражняване на правомощията му, като:
1. декларира обстоятелства, когато това се изисква със закон или друг нормативен акт, издаден за неговото прилагане;
2. изготвя справки и предоставя всички счетоводни, търговски и други документи, необходими за изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с извършваните проверки и ревизии и заверява направените от данъчния орган копия от тези документи;
3. осигурява достъп до служебни помещения, складове, каси и др.;
4. осигурява място за извършване на проверки или ревизии, а когато това е невъзможно, предава необходимите документи на данъчния орган с протокол и опис.
	(2) В случаите, когато със закон се изисква установяване на факти и обстоятелства от значение за правата и задълженията на данъчните субекти, те декларират тези обстоятелства пред съответните органи, като носят наказателна отговорност за верността на данните в декларацията."

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Цонев.
Няма неприети предложения. Не виждам и желаещи народни представители да вземат думата.
Поставям на гласуване предложените от комисията заглавие и съдържание на чл. 24 с неговите две алинеи.
Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
Член 24 със заглавието и съдържанието е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: 

"Отговорност за действията на данъчната
администрация
Чл. 25. (1) Данъчната администрация отговаря за вредите, причинени на данъчни субекти от незаконни данъчни актове, действие или бездействие на нейни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на дейността им.
             (2) Обезщетения за вреди от незаконни актове по ал. 1 може да се иска след тяхното отменяне по реда на този кодекс. Когато вредите са причинени от нищожен данъчен акт или от незаконно действие или бездействие, нищожността на акта, съответно незаконосъобразността на действието или бездействието, се установява от съда, пред който е предявен искът за обезщетение.
             (3) Отговорността по ал. 1 се реализира по реда, предвиден в Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани."
Няма постъпили предложения по чл. 25.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Някой да желае да вземе думата? Няма.
Поставям на гласуване чл. 25 с три алинеи и заглавие, както е предложен от вносителя, подкрепен от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 11.
Член 25 със заглавието е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 26 има направено предложение от народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага окончателна редакция на чл. 26:

"Данъчни актове
Чл. 26. (1) Данъчни актове по смисъла на този кодекс са актовете, издавани от органите на данъчната администрация, с които се създават права или задължения или се засягат права или законни интереси на данъчните субекти.
             (2) Данъчни актове са и решенията за издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, както и отказите за издаване на такива документи.
             (3) Актовете по ал. 1 и 2 подлежат на обжалване по реда, предвиден за данъчните ревизионни актове."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Цонев.
Има ли желаещи да вземат думата по докладвания текст? Няма.
Поставям на гласуване предложението на комисията за заглавие и три алинеи на чл. 26.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
Член 26 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Дял II - Данъчна регистрация".
Има направено предложение от народния представител Йордан Цонев заглавието на дял II да се измени от "Данъчна регистрация" на "Данъчен регистър".
Комисията подкрепя това предложение за заглавие на    дял II.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има ли някой да желае да вземе думата по предложеното заглавие? Няма.
Поставям на гласуване дял II със заглавие "Данъчен регистър", както е предложено от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 2.
Дял II с предложеното от комисията заглавие е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Глава шеста - Права и задължения на данъчните органи, данъчните субекти и трети лица по данъчната регистрация".
По чл. 27 има направено предложение от народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната окончателна редакция на   чл. 27:

"Данъчен регистър
Чл. 27. (1) Данъчната администрация води данъчен регистър за всички данъчни субекти по този кодекс. Данъчният регистър служи за идентифициране на данъчните субекти и извършваната от тях дейност, подлежаща на контрол.
             (2) Местните физически лица и чуждестранните физически и юридически лица за доходи, подлежащи на облагане при източника с окончателен данък, платим от трето задължено лице, не подлежат на вписване в данъчния регистър.
             (3) Със закон може да се предвиди воденето на специални регистри по отделни видове данъци, които са неразделна част от общия данъчен регистър."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Някой да желае да вземе думата по заглавието и по чл. 27? Няма.
Моля да гласуваме глава шеста със заглавието, предложено от вносителя, и чл. 27 със заглавието на текста и трите алинеи в съдържанието, предложено от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 3.
Заглавието и текстът на чл. 27 са приети. 
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 28 е постъпило едно предложение на народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната окончателна редакция на чл. 28:

"Съдържание на данъчния регистър
Чл. 28. (1) Данъчният регистър съдържа данни за всички регистрирани в страната данъчни субекти относно:
1. регистриращия данъчен орган;
2. името, съответно наименованието (фирмата) на данъчния субект;
3. БУЛСТАТ, съответно служебен данъчен номер или ЕГН, когато няма БУЛСТАТ;
4. данъчния адрес;
5. трите имена и ЕГН на представител на данъчния субект;
6. трите имена и ЕГН на лице за контакти с данъчната администрация;
7. банкови сметки на данъчния субект;
8. данни по чл. 40 от Закона за статистиката;
9. производствени, търговски или други обекти и места за осъществяване на дейност в страната и в чужбина, включително и ефективно управление от България на чуждестранни търговски дружества;
10. участия в дружества и инвестиции в страната и в чужбина;
11. издадени разрешения/лицензии за осъществяване на стопанска дейност.
		 (2) Главният данъчен директор може да изисква декларирането и предоставянето и на други данни, необходими за данъчния контрол.
            (3) Когато съществува задължение за издаване на удостоверение за първоначална данъчна регистрация, удостоверението се издава в 7-дневен срок от вписването в данъчния регистър и съдържа данните по ал. 1, т. 1, 2 и 3. До издаване на удостоверение лицето има право да получи заверен екземпляр на декларацията за данъчна регистрация.
            (4) Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки уведомяват в 7-дневен срок данъчната дирекция по регистрацията на данъчния субект за открити или закрити сметки от него."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има ли желаещ да вземе думата по чл. 28? Няма.
Моля, гласувайте заглавието и съдържанието на чл. 28.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Член 28 със заглавието в редакцията, предложена от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 29 има постъпило едно предложение от народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено от комисията и е включено в следната окончателна редакция на чл. 29, предложена от комисията:

"Вписване в данъчния регистър (данъчна регистрация)
Чл. 29. (1) Данните в данъчния регистър се въвеждат служебно или чрез подаване на декларация.
             (2) Служебно вписване се извършва на:
а) местни и чуждестранни физически лица, с изключение на лицата по ал. 3, в териториалната данъчна дирекция по местоживеене с подаване на данъчната декларация по реда и в сроковете, установени в съответния данъчен закон. В данъчната декларация лицето посочва и постоянен адрес за връзка с данъчната администрация;
б) юридическите лица, физическите лица - еднолични търговци, клонове и търговски представителства на чуждестранни лица, физическите лица по чл. 2 от Търговския закон, които са осигурители, неперсонифицирани дружества чрез регистрацията по БУЛСТАТ.
   (3) На задължително вписване чрез подаване на декларация подлежат данните по чл. 28, ал. 1, т. 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11 и ал. 3 по ред и условия, определени със заповед на главния данъчен директор, която се обнародва в "Държавен вестник". Подаването на декларацията се извършва, както следва:
а) нотариусите - в териториалната данъчна дирекция по местоживеене;
б) лицата, упражняващи частна медицинска практика - в териториалната данъчна дирекция по местоживеене;
в) физически лица, извършващи търговска дейност, без да имат задължение за регистрация по Търговския закон - в териториалната данъчна дирекция по местоживеене;
г) едноличните търговци, местните юридически лица, включително и тези с нестопанска цел, и клоновете на чуждестранните - в териториалната данъчна дирекция по седалището си;
д) неперсонифицираните дружества - в териториалната данъчна дирекция по седалището им. Седалището на дружеството се доказва с нотариално заверен препис на учредителния акт;
е) чуждестранните юридически лица, които са регистрирали търговско представителство или клон в Република България - в териториалната данъчна дирекция по регистрацията на съответния клон на Българската търговско-промишлена палата;
ж) чуждестранни лица, които осъществяват стопанска дейност в страната, включително чрез място на стопанска дейност или определена база или чието ефективно управление е от България - в териториалната данъчна дирекция по местоизвършване на дейността, съответно на управлението. Когато дейността се извършва на повече от едно място - в териториалната данъчна дирекция по мястото на управление.
   (4) Образецът на декларацията по чл. 29, ал. 3 се утвърждава от главния данъчен директор."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Цонев.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Моля, гласувайте предложената редакция от комисията за чл. 29 и заглавието.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Член 29 със заглавието в редакцията, предложена от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 30 има постъпило едно предложение от народния представител Йордан Цонев, което е прието от комисията и отразено в следното предложение на комисията за окончателен текст на чл. 30:

"Данъчен номер
Чл. 30. (1) Данъчният номер на лицата, включени в регистъра БУЛСТАТ, е кодът по БУЛСТАТ.
             (2) Данъчният номер на местни физически лица, които не са включени в регистъра БУЛСТАТ, е единният граждански номер.
             (3) На чуждестранни лица, които не са включени в регистъра БУЛСТАТ, се определя служебно данъчен номер."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Някой да желае да вземе думата? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на комисията за чл. 30 със заглавието.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Член 30 със заглавието е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: 

"Задължение за посочване на данъчния номер

Чл. 31. Регистрираното лице е длъжно да посочва БУЛСТАТ (данъчния си номер) във всички издавани от него документи, свързани с данъчното облагане, както и в цялата кореспонденция с данъчните органи."
По чл. 31 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Някой да желае да вземе думата? - Няма.
Поставям на гласуване чл. 31 със заглавието, предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
Член 31 със заглавието е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 32 няма постъпили предложения.
Комисията предлага следната редакция на чл. 32:

"Данъчен адрес

Чл. 32. (1) Данъчен адрес на местните и чуждестранните физически лица е адресът по местоживеене, посочен в последната данъчна декларация и/или постоянният му адрес. В случаите, когато тези лица нямат местоживеене в страната, за данъчен адрес посочват адреса на техния представител или пълномощник. Данъчните съобщения и книжа за физическите лица могат да се връчват или изпращат и по местоработата им.
      (2) Данъчен адрес на данъчните субекти по чл. 29, ал. 3, б. "г" - "ж" е последният адрес, деклариран по данъчната им регистрация. Всички данъчни съобщения и книжа се връчват на данъчния им адрес в работен ден - от 9 до 17 часа.
	 (3) Данъчните субекти, с изключение на физическите лица, са длъжни да осигурят на данъчния си адрес лице за получаване на данъчни съобщения. Лицата за получаване на данъчни съобщения се обявяват в декларацията за регистрация."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има ли желаещи да вземат думата? - Няма.
Поставям на гласуване предложения от комисията текст на чл. 32 със заглавието.
Гласували 93 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 10.
Член 32 в редакцията, предложена от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: 

"Уведомяване за промени

Чл. 33. (1) При всяка промяна на дънните в декларацията за данъчна регистрация, както и на данъчния адрес регистрираното лице е длъжно в 14-дневен срок да уведоми писмено данъчната дирекция по регистрация.
      (2) Уведомяването се извършва чрез попълване и представяне на декларация по образец, утвърден от главния данъчен директор.
	 (3) В случаите на промяна на седалището или местоживеенето декларация се подава и в новата данъчна дирекция, която регистрира лицето, като запазва неговия данъчен номер.

Заличаване на данъчната регистрация

Чл. 34. (1) Данъчната регистрация се заличава след изтичане на 10 години от:
1. смъртта на физическото лице;
2. заличаването на търговската регистрация на едноличния търговец или на търговското дружество;
3. подаването на заявление от неперсонифицираните дружества или от чуждестранните лица, които нямат регистрация по Търговския закон.
      (2) Данъчната регистрация на лицата по т. 3 се заличава служебно, когато се установи, че са отпаднали условията за данъчна регистрация, в срок пет години от установяването.
	 (3) Данъчната регистрация не се заличава, независимо от изтеклия срок, при неприключило данъчно или изпълнително производство за публично вземане - до приключването му."
За заглавията на чл. 33 и чл. 34 и за самите членове 33 и 34 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя с една единствена поправка - в чл. 34, ал. 1, т. 2 думата "търговската" да се замени със "съдебната".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има ли желаещи да вземат думата? - Няма.
Поставям на гласуване чл. 33 и 34 със заглавията в редакцията на вносителя и със замяна на думата "търговската" със "съдебната" в ал. 1 на чл. 34, т. 2.
Гласували 88 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 10.
Член 33 и член 34 се приемат със заглавията им в редакцията, предложена от вносителя, подкрепена от комисията, със замяна на думата "търговската" със "съдебната" в чл. 34, ал. 1, т. 2.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 35 има постъпило едно предложение от народния представител Михаил Миков, което е подкрепено по принцип от комисията и е отразено в предложението на комисията за следната окончателна редакция на чл. 35.

"Събиране и предоставяне на данни

Чл. 35. (1) Данъчните органи получават безплатна информация от съдебните и публичните регистри за данъчните субекти, включително и за тези данъчни субекти, чиято регистрация е заличена.
      (2) Съдилищата и общините, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Националният статистически институт и Министерството на вътрешните работи предоставят на данъчната администрация наличната и необходима информация за поддържане на регистъра безплатно.
	 (3) За целите на данъчната статистика, планирането и анализа на прилагането на данъчното законодателство главният данъчен директор определя кръга на данъчните субекти, които да предоставят информация по образец, утвърден от него.
	 (4) Предоставянето на информация по ал. 1 и 2 става по писмено искане на териториалния, регионалния или главния данъчен директор."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има ли желаещи да вземат думата? - Няма.
Поставям на гласуване чл. 35 със заглавието в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
Член 35 е приет.


ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: 
"Данъчна сметка
Чл. 36.	(1) На всеки регистриран данъчен субект се открива данъчна сметка.
	(2) В данъчната сметка се отразяват:
1. данъчните задължения, разноските и изтеклите лихви по тях;
2. постъпилите плащания от данъчния субект, от солидарно задължено лице или от всяко трето лице в полза на данъчния субект;
3. сумите, постъпили в резултат от действия на принудително изпълнение;
4. други обстоятелства, свързани с погасяване на данъчните задължения.
	(3) Данъчната сметка се води по образец, утвърден от главния данъчен директор.
	(4) По искане на данъчния субект органите на данъчната администрация му предоставят информация за всички обстоятелства, отразени в сметката.
	(5) Сметката се закрива със заличаването на данъчната регистрация.
	(6) Данъчната сметка не се закрива, независимо от изтеклия срок, при неприключило данъчно или изпълнително производство за публично вземане - до приключването им.
	(7) Данъчният орган издава удостоверение за наличието или липсата на задължения по искане на данъчния субект в случаите, когато това е предвидено със закон или с разпореждане на орган на съдебната власт."
Предложение на народния представител Михаил Миков - в чл. 36, ал. 7 думите "данъчния субект" да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Някой да желае да вземе думата по обсъждания текст? - Няма.
Има едно неприето предложение на народния представител господин Михаил Миков. 
Поставям на гласуване предложението на господин Михаил Миков. 
Гласували 95 народни представители: за 16, против 79, въздържали се няма.
Предложението на господин Михаил Миков за промяна в ал. 7 не се приема.
Поставям на гласуване чл. 36 в седем алинеи със заглавие в редакцията, предложена от вносителя и подкрепена от комисията. 
Гласували 96 народни представители: за 91, против 4, въздържал се 1.
Член 36 със заглавието е приет.
Време е за почивка. Давам почивката - половин час.
В 12,05 ч. продължаваме. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Заседанието продължава.
Моля господин Цонев да докладва.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: 
"Дял трети
ДАНЪЧНО ПРОИЗВОДСТВО
Глава седма
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Обхват
Чл. 37. Данъчното производство обхваща действията по издаването, обжалването и изпълнението на актовете на данъчната администрация, посочени в този кодекс.
Страни и представителство
Чл. 38.	(1) Страни в данъчното производство са:
1. данъчната администрация;
2. данъчните субекти.
	(2) В данъчното производство данъчната администрация се представлява от съответния данъчен орган, а пред съда се представлява от съответния регионален данъчен директор и/или от упълномощени от него или от главния данъчен директор лица с юридическо образование.
	(3) В производствата пред данъчната администрация данъчните субекти могат да се представляват от пълномощници."
За заглавието на дял трети, глава седма и членове 37 и 38 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
Моля, гласувайте заглавията на дял трети и глава седма и членове 37 и 38 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 91 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 9.
Заглавията на дял трети, глава седма и членове 37 и 38 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: 
"Глава осма
СРОКОВЕ, СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВАВАНЕ
Раздел I
Срокове
Установяване на сроковете"
По чл. 39 има направени две предложения от народните представители Светослав Лучников и Йордан Цонев, които са приети от комисията.
Комисията предлага окончателен текст на чл. 39:
"Установяване на сроковете
Чл. 39. 	(1) Когато този кодекс установява задължение за данъчен субект, без да е определен срок за изпълнението му, данъчният субект е длъжен да изпълни това задължение в седемдневен срок от възникването му.
	(2) Когато според обстоятелствата на данъчния субект е необходим по-дълъг срок за изпълнение на конкретно задължение, се прилагат съответно чл. 44 или 45."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
Моля, гласувайте заглавието на глава осма и заглавието на раздел I така, както са предложени от вносителя, и чл. 39 така, както е предложен от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Заглавията на глава осма и раздел I, както и чл. 39 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: 
"Последици от пропускане на срока
Чл. 40. Процесуални действия на данъчните субекти, извършени след изтичане на определените срокове, не се вземат предвид от органите на данъчната администрация, освен ако в този кодекс е предвидено друго.
Изчисляване на сроковете
Чл. 41.	(1) Сроковете се изчисляват по години, месеци, седмици и дни.
	(2) Срокът, който се брои по години, изтича на същото число и в същия месец на съответната година, а когато такова число няма - в края на съответния месец.
	(3) Срокът, който се брои по месеци, изтича на съответното число на последния месец, а ако последният месец няма съответното число, срокът изтича в последния му ден.
	(4) Срокът, който се брои на седмици, изтича в съответния ден на последната седмица.
	(5) Срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ деня, от който започва да тече срокът, и изтича в края на последния му ден.
	(6) Когато срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.
	(7) Последният ден на срока продължава до края на 24-я час, но ако трябва да се извършат действия или е необходимо да се представят или декларират данни в данъчната администрация, срокът изтича в момента на приключване на работното време.
Спазване на срока
Чл. 42.	(1) Срокът се смята за спазен и когато изпращането на документите е станало по пощата или когато са подадени пред ненадлежна данъчна дирекция преди изтичането му.
	(2) Спазването на срока по ал. 1 се установява от датата на пощенското клеймо в пощенския клон на подаването или от входящия номер на данъчната дирекция.
	(3) Когато документите са подадени пред ненадлежна данъчна дирекция, те се препращат на компетентната дирекция в седемдневен срок от получаването им.
	(4) Когато декларации и други документи се изпращат по електронен път, за начало на срока се приема датата на изпратеното съобщение в случаите, когато данъчните субекти в седемдневен срок от датата на изпращането представят или изпратят подписаните или подпечатани декларации и справки и между тях и данните, изпратени по електронен път, няма разлика."
За заглавията и съдържанието на чл. 40, 41 и 42 няма направени предложения. 
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
Моля, гласувайте чл. 40, 41 и 42, както са предложени от вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 4. 
Членове 40, 41 и 42 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 43 има направено предложение от народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага окончателна редакция на чл. 43:
"Спиране на срока
Чл. 43.	(1) Сроковете спират да текат:
1. при спиране на производство по този кодекс или когато е предвидено със закон - от деня на спирането;
2. при непреодолима сила - от деня на настъпване на събитието.
	(2) Неизтеклата част от спрения срок започва да тече от деня, следващ отпадането на основанието за спиране."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев. 
Моля, гласувайте чл. 43, както е предложен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 7. 
Член 43 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 44 има постъпило предложение на народния представител Йордан Цонев, което е прието от комисията и отразено в следната окончателна редакция на чл. 44:
"Продължаване на срока
Чл. 44.	(1) По молба на заинтересуваното лице съответният данъчен орган може да продължи определения по чл. 39 срок, ако пропускането се дължи на уважителни причини.
	(2) Министърът на финансите или упълномощено от него лице може да продължи установен срок, когато това е наложително с оглед запазването на правата и интересите на значителен брой данъчни субекти."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
Господин Михаил Миков има думата.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Дами и господа народни представители, предлагам да остане текстът така, както е внесен от вносителя. Става въпрос за едно правомощие, което е твърде важно - удължаване на срок. Във варианта на вносителя това правомощие е дадено на министъра на финансите. С направената в комисията редакция се дава възможност и упълномощено от министъра лице да може да продължава установен срок. Това във висока степен крие възможности за някаква злоупотреба с това право. Най-добре е текстът да остане така, както е внесен от вносителя - това извънредно право да принадлежи само на министъра и той единствено да може да продължава определения срок.
Предложението ми е да отпадне изразът "или упълномощено от него лице". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
Господин Светослав Лучников има думата.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Вземам думата, понеже като юрист ме дразни една неточност. Правото познава два вида въздействие по отношение на срокове: продължаване, когато срокът не е изтекъл, и възстановяване, когато срокът е изтекъл.
За какво става дума в този текст - за продължаване, което трябва да бъде направено преди да е изтекъл срокът, или за възстановяване, което може да бъде направено след изтичането на срока? Но тогава трябва да се прецизира при какви условия може да стане това. 
Затова предлагам да отложим разглеждането на този текст, за да се направи едно юридическо уточнение с вносителите, тъй като така е предложено едно недомислие. 
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Тук става дума за продължаване.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Ако се говори за продължаване, тогава срокът не трябва да е изтекъл, а вие в ал. 1 казвате "ако пропускането се дължи на уважителни причини". За продължаване в правото се говори, когато срокът не е изтекъл и се иска неговото продължаване. Когато срокът е изтекъл, говори се вече за възстановяване. Моля да се прецизира текстът. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников. Той направи и процедурно предложение за отлагане разглеждането на този текст. 
Господин Савов от Министерството на финансите има думата.
АНГЕЛ САВОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, в действителност текстът визира една съществуваща и сега, в момента, в Закона за данъка върху общия доход разпоредба. Касае се именно за продължаване на неизтекъл срок. Затова и текстът е кръстен "Продължаване на срока" и аз мисля, че министърът на финансите може в тези случаи да продължи установен срок - ясно е, че не е изтекъл. Това е, за да се избегне получилото се с подаването на декларациите, когато не можеше да се изпълнят сроковете.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС, от място): В текста е казано "ако пропускането се дължи на уважителни причини" и това предполага, че срокът е изтекъл. Текстът трябва да се прецизира. 
АНГЕЛ САВОВ: Това е в ал. 1, в ал. 2 е, когато срокът не е изтекъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Става дума за пропускане и следователно срокът е изтекъл. Затова господин Лучников твърди, че трябва да бъде "възстанови", а не "продължи".
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ, от място): Нека изразът в ал. 1 да стане "ако се налага от уважителни причини".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Значи приемате корекцията вместо "продължи" да се каже "да възстанови"?
АНГЕЛ САВОВ: Да, в ал. 1. Това значи, че е пропуснат и това се дължи на уважителни причини. Във втория случай е продължаване. 
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС, от място): Но тогава трябва да се знае какъв е срокът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Савов. 
Господин Цонев има думата.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Тук госпожица Михайлова ми подсказа нещо, което е вярно. Възстановява се срок, ако е визирано точно колко е. В много случаи имаме срок, когато е казано: до 30 април. В тоя случай какво възстановяваме? На 10 май решаваме, че срокът е изтекъл и как ще го възстановяваме? Можем да възстановим срок, за който е казано, че е 30-дневен: изтекъл е 30-дневният срок, но по уважителни причини ние го възстановяваме от деня, от който тече уважителната причина. В този случай терминът "възстановяване" също не е пълен. Той ще се отнася само за срокове, които са изтекли, но са ясни като размер, а не като дата. 
Затова аз също предлагам да отложим разглеждането на този член, да го редактираме правилно и да продължим нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: След всички тези разсъждения очевидно е, че е най-добре да приемем предложението на господин Лучников - да бъде отложено гледането на чл. 44.
Моля, гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 119 народни представители: за 119, против и въздържали се няма.
Член 44 е отложен.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 45 има направено едно предложение от народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено от комисията и е включено в следната редакция, предложена от комисията за окончателен текст на чл. 45:

"Възстановяване на срока
Чл. 45. (1)  По молба на заинтересованото лице данъчният орган може да възстанови пропуснат законоустановен или определен по чл. 39 срок, ако пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства и искането бъде подадено не по-късно от седем дни след прекратяване на действието на посочените обстоятелства.
	(2) Към молбата се прилагат и доказателствата за обстоятелствата по ал. 1.
	(3) Молбата за възстановяване се решава в 7-дневен срок от получаването й от данъчния орган, пред който е следвало да бъде извършено просроченото действие.
	(4) След възстановяването на срока по ал. 1 той тече в пълен размер.
	(5) Алинея 1 не се прилага за сроковете за подаване на жалби против данъчни актове, с които се определят, изменят или прихващат данъчни задължения, както и актове, с които се отказва изцяло или частично възстановяването на внесени данъци или други суми, когато това е предвидено със закон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
Моля, гласувайте чл. 45 така, както е предложен от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Член 45 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: 

"Погрешно определен срок
Чл.46. (1) Когато данъчен орган определи по-дълъг срок от установения в закона, извършеното след законния срок, но преди изтичането на определения от данъчния орган срок, действие не се счита за просрочено.
	(2) Когато данъчен орган определи по-кратък срок, прилага се законният срок."
Няма постъпили предложения по чл. 46.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
Моля, гласувайте чл. 46 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Член 46 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: 

Раздел II
СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВАВАНЕ

Връчване на съобщения
Чл. 47. (1) Връчването на съобщения се извършва от служител на данъчната администрация или чрез общината или кметството.
	(2) Връчването може да се извършва и от други лица, определени от главния данъчен директор, от регионалните и от териториалните директори.
	(3) Съобщенията могат да се изпращат по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в която се вписва извършеното действие.
	(4) Съобщение може да се изпраща по телекс, телефакс, с телеграма или по електронна поща."
Предложение на народния представител Валентин Симов:
В чл. 47:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1)  Връчването на съобщения се извършва само от служители на данъчната администрация."
2. В ал. 2 думите "и други лица, определени от главния данъчен директор" да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя със следната редакция на ал. 4:
"(4) Съобщенията могат да се изпращат по телекс, телефакс, с телеграма или по електронна поща."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Валентин Симов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 12, против 72, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте заглавието на раздел втори и чл. 47 така, както са предложени от вносителя, с редакционната корекция на ал. 4, направена от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 8.
Заглавието на раздел втори и член 47 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 48 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя със следната редакция:
"Удостоверяване на връчването
Чл. 48. (1) Връчването на съобщения на физическите лица се удостоверява с подпис на лицето или на негов представител. Когато връчителят не намери лицето, той връчва съобщението на пълнолетен член на семейството, ако той се съгласи да предаде съобщението. Лицето, чрез което става връчването, се подписва в разписката, като се отбелязват трите му имена, единният граждански номер и в какво качество приема съобщението, както и задължението му да предаде съобщението.
	(2) Връчването на съобщенията на юридически лица се удостоверява с подписа на длъжностното лице, получило съобщението. Освен подписа се отбелязват трите имена, ЕГН и длъжността на получателя.
	(3) Връчването на съобщението по месторабота се извършва чрез длъжностно лице от администрацията. Връчването е редовно, ако са посочени трите имена, ЕГН и длъжността на получателя.
	(4) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването. Отказът да се приеме съобщението се удостоверява с подписа на връчителя и поне един свидетел, като връчителят отбелязва трите имена, ЕГН и адресите им и връчителят прави бележка за това в разписката.
	(5) Съобщението по телефакс се удостоверява писмено от длъжностното лице, което го е извършило, както и от потвърждението за получаване, призоваването с телеграма - с известие за доставянето й, по телекс - с писменото потвърждение за изпратено съобщение, а по електронна поща - с копие от електронния запис за изпратеното съобщение."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
Моля, гласувайте чл. 48 така, както е предложен от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Член 48 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: 

"Особени правила за връчване
Чл. 49. (1) Данъчни субекти - физически лица, които пребивават повече от 30 последователни дни в чужбина, са длъжни да посочат лице на територията на страната, което да ги представлява пред данъчните органи и на което да се връчват съобщенията и другите актове на данъчната администрация.
	(2) Данъчни субекти със седалище или адрес в чужбина са длъжни, ако получават доходи и печалби от източници в страната или притежават имущество в страната, да посочат данъчен адрес и лице на територията на страната, което да ги представлява пред данъчните органи.
(3) Алинея 2 не се прилага за лицата и дружествата, които не подлежат на данъчна регистрация по този кодекс.
(4) Съобщението на лишените от свобода и на задържаните под стража се връчва чрез администрацията на съответните учреждения.
(5) Съобщението на военнослужещи на военна служба се връчва чрез съответното поделение.
Връчване чрез прилагане към данъчното досие
Чл. 50. (1) Връчване чрез прилагане към данъчното досие се извършва след изтичане на 14-дневен срок от поставяне на съобщение за явяване на данъчния субект в случаите, когато:
1. данъчният субект не е обявил данъчен адрес;
2. данъчният субект, неговият представител или пълномощник не е изпълнил задължението си за уведомяване на промените в данъчния адрес;
3. данъчният субект не е намерен на данъчния адрес;
4. на данъчния адрес не бъде намерено лице за получаване на данъчни съобщения или такова лице не е обявено;
5. данъчният субект, неговият представител или пълномощник или лице, обявено за получаване на данъчни съобщения, откажат да приемат съобщението.
	(2) Съобщението се поставя на определено за целта място в данъчната дирекция.
	(3) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват:
1. по точки 1 и 2 - с данъчното досие;
2. по точки 3 до 5 - с подписите на връчителя и поне на едно трето лице, като връчителят отбелязва трите имена, ЕГН и адресите им и прави бележка за това в разписката или с документ, изходящ от пощата.
	(4) В случай, че адресатът не се яви преди изтичане на срока по ал. 1, съобщението се прилага към данъчното досие и се смята за редовно връчено.
Кореспонденция извън страната
Чл. 51. Кореспонденцията и обмяната на информация, както и връчването на съобщения на лица и учреждения, които се намират извън границите на Република България и не подлежат на данъчна регистрация, се извършват чрез Министерството на външните работи, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна."
За наименованията и съдържанието на членове 49, 50 и 51 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
Има думата господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви. Имам само няколко редакционни забележки.
Предлагам по чл. 49, ал. 5 да отпадне "на военна служба". И да стане: 
"(5) Съобщението на военнослужещи се връчва чрез командира на съответното поделение."
Сега текстът е: 
"(5) Съобщението на военнослужещи на военна служба се връчва чрез съответното поделение."
Аз предлагам да стане: "Съобщението на военнослужещи се връчва чрез командира на съответното поделение." Ако се има предвид военнослужещи, които не са на военна служба, то тогава те не са в съответното поделение и си минават по общия режим. Или ако ще се пише, да се допълни: "на действителна военна служба", за да стане точен текстът, защото има и военнослужещи в запас. Ако искате нека да остане "военнослужещи на военна служба". Но да бъде чрез командира на съответното поделение.
Защото "чрез съответното поделение" какво значи? Да се остави на портала,на дневалния, на дежурния по ротата, на всички там?
И другите ми редакционни забележки са по чл. 50. Понеже текстът е: "Съобщение за явяване на данъчния субект в случаите, когато:". Да отпадне повторението навсякъде на "данъчният субект". Точка 1 да стане: 
"1. не е обявил данъчен адрес;
2. неговият представител или пълномощник" и пр.;
3. не е намерен на данъчния адрес;"
Точка 4 се пропуска без предложение за изменение.
И т. 5 да стане: 
"5. в случаите, когато неговият представител или пълномощник или лице, обявено за получаване на данъчни съобщения, откажат да приемат съобщението."
Тоест, за да не се получава тавтология с думите "данъчният субект".
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Виж ал. 1.
"(1) Връчване чрез прилагане към данъчното досие се извършва след изтичане на 14-дневен срок от поставяне на съобщение за явяване на данъчния субект в случаите, ..." Би трябвало да стане: "в случаите, когато той :".
МИХАИЛ МИКОВ: Тогава махнете "данъчния субект"... "съобщение за явяване в случаите, когато:". И тогава долу да остане пък "данъчният субект". Но и на двете места да стои, и в текста горе, става дразнеща за ухото тавтология. Нищо повече. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
Има ли други изказвания? 
Първото предложение на господин Миков е по ал. 5 на чл. 49, която господин Миков предлага да изглежда така:
"(5) Съобщението на военнослужещи на действителна военна служба се връчва чрез командира на съответното поделение."
Господин Цонев има думата. Има предложение.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин председател. За да съкратим процедурата по гласуване на предложенията аз мисля, че можем да приемем тези редакционни предложения. Първото да стане: 
"(5) Съобщението на военнослужещи на действителна военна служба се връчва чрез командира на съответното поделение." (Неясна реплика от експерта на Министерство на финансите.)
Някой трябва да го приеме. Той е прав. Не може да го приеме кой да е. Ако не е командирът... Няма политкомисар. Ако имаше, щяхме да кажем "чрез политкомисаря"! Но няма. Това е добро - командирът. Той вече може да го даде на другите. 
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ, от място): Командирът представлява поделението.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: И второ - да отпадне "данъчният субект" в началото на всяка точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ, от място): Само във втора точка да стане "той".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Сега ще помоля да ме изслушат и представителите на министерството.
Ако в първа точка стане "той не е обявил данъчния адрес", оттам нататък спокойно може да отпадне "данъчният субект" и всичко да стане много ясно. Само в първа точка думите "данъчния субект" се заменят с "той".
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ, от място): И във втора точка е същото.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Вие говорите за ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: За ал. 1 говоря.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: А, това е друго.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Във втора точка вече е ясно. "Неговият представител". Казали сме "той". Така че те вървят нещата. Само с едно "той" в първа точка нещата се подреждат.
И така, за да стане ясно и в стенограмата в първа точка думите "данъчният субект" се заменят с думата "той". А в точки 2, 3 и 5 на ал. 1 отпадат думите "данъчният субект".
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: А как звучи тогава т. 4 с думата "той"?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Точка 4, алинеята звучи така: "На данъчния субект в случаите, когато:
4. на данъчния адрес не бъде намерено лице за получаване на данъчни съобщения...". Това е т. 4. То си е отделно.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: А т. 2? И тя ли е с "той"?
Аз предлагам да остане в алинеята "данъчния субект". А да отпадне в т. 1 "данъчният субект" и да стане: "не е обявил данъчен адрес;
2. неговият представител или пълномощник не е изпълнил задължението си за уведомяване на промените в данъчния адрес;
3. не е намерен на данъчния адрес;
4. на данъчния адрес не бъде намерено лице за получаване на данъчни съобщения...;
5. неговият представител или пълномощник..."
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ, от място): Да остане "данъчният субект в случаите, когато той".
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: За какво ти е "той"? Горе остава "данъчния субект" в алинеята, а тук го махаме. (Докладчикът Йордан Цонев и народният представител Михаил Миков се уточняват извън микрофона.)
Последно го оставяме с повторението, защото другото не може да бъде прецизно. Има различни хипотези и става по-лошо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Така че чл. 50 е без промени. Добре. А в чл. 49 ще трябва да подложим на гласуване предложението, защото то е към текста на вносителя.
Чета предложението за ал. 5 на чл. 49:
"(5) Съобщението на военнослужещи на действителна военна служба се връчва чрез командира на съответното поделение."
Моля, гласувайте това изменение на ал. 5.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Предложението за ал. 5 е прието.
Моля, гласувайте чл. 49, 50 и 51 така, както са предложени от вносителя, с приетото вече изменение в ал. 5 на чл. 49.
Гласували 112 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 10.
Членове 49, 50 и 51 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 52 има направено предложение от народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено от комисията и включено в окончателния текст на  чл. 52. 
Предложение на комисията:

"Приложимост на разпоредбите
Чл. 52. По реда и в сроковете, посочени в тази глава, се извършва призоваването и се връчват и всички актове, документи и книжа, издавани от данъчните органи и органите по принудително изпълнение, включително и актовете, документите и книжата за реализиране на административнонаказателната отговорност за нарушения на данъчните закони."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
Моля, гласувайте чл. 52 така, както е предложен от комисията.
Гласували 113 народни представители: за 112, против няма, въздържал се 1.
Член 52 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: 

"Глава девета
Данъчни декларации

Подаване на данъчни декларации".
Има предложение от народния представител Йордан Цонев, подкрепено от комисията.
Предлагам ви окончателен вариант на редакцията на чл. 53:

"Подаване на данъчни декларации
Чл. 53. (1) Данъчните субекти подават данъчни декларации:
1. когато са задължени със закон да декларират обстоятелствата, въз основа на които данъчният орган определя конкретния размер на задълженията;
2. когато сами определят облагаемата основа и изчисляват дължимия данък.
	  (2) В случаите, когато се предвижда подаването и на други декларации пред данъчните органи, несвързани с определянето на данъчни права и задължения, се прилагат разпоредбите на този кодекс.
	  (3) Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация по ал. 1 и 2, носи наказателна отговорност, предвидена в Наказателния кодекс."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
Моля, гласувайте заглавието на глава девета така, както е предложено от вносителя и чл. 53 така, както е предложен от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 109, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на глава девета и чл. 53 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: 

"Приемане на данъчни декларации
Чл. 54. (1) Приемането се извършва от служител в съответната данъчна дирекция, който е длъжен да окаже съдействие на данъчния субект по всички въпроси от технически характер, възникнали при попълването на данъчната декларация.
             (2) Подаващият декларацията следва да удостовери самоличността и/или представителната си власт пред длъжностното лице.
             (3) Длъжностно лице от данъчната администрация, на което е възложено приемането на данъчни декларации, не може да откаже приемането им, дори и да счита, че декларацията е нередовна.
             (4) Алинея 3 не се прилага в случаите, когато данъчната декларация не е подписана или не е подадена от упълномощено лице.

Удостоверяване на подаването на декларацията
Чл. 55. Подаването на декларация се отразява във входящ дневник, като в него се отбелязват и данните за подателя. На подателя се издава удостоверение с входящия номер и датата.

Изпращане на декларации по пощата, по електронен
път или подаване чрез банки
Чл. 56. (1) Когато се допуска подаване на декларация чрез изпращане по пощата, органът на данъчната администрация я завежда с датата на пощенското клеймо в станцията на подаването, като отбелязва факта на получаването по пощата, а в обратната разписка отразява входящия номер.
             (2) Данъчни декларации по чл. 53, ал. 1, т. 2 могат да се подават чрез банките, одобрени от министъра на финансите, едновременно с плащането на дължимия данък, като за действията по подаването и плащането на данъка не се дължат банкови комисионни. Образецът на този вид данъчна декларация се утвърждава от министъра на финансите и от управителя на Българската народна банка. Редът за извършване на дейността по приемането на декларациите и плащането, както и взаимоотношенията между банките, данъчната администрация и бюджета се определят в наредба на министъра на финансите и управителя на Българската народна банка.
	   (3) Търговските банки, приели плащане на данъци по реда на ал. 2, са длъжни да преведат платения данък до изтичането на 7 дни по съответните бюджетни сметки. След изтичането на този срок банките дължат законната лихва.
	   (4) Данъчните субекти, които са свързани с електронна система със съответната данъчна дирекция, могат да изпращат по електронен път на данъчните органи декларациите и справките, които са длъжни да представят в определените за това срокове.

Действия на данъчния орган след приемането
Чл. 57. (1) Данъчният орган проверява дали декларацията е попълнена съобразно изискванията за съответния вид декларация.
             (2) При констатирани несъответствия органът изисква отстраняването им от данъчния субект, а ако това не може да стане веднага, или подаващият декларацията не е упълномощен да извърши отстраняването им, или ако е получена по реда на чл. 56, се изпраща съобщение до данъчния субект за отстраняване на несъответствията в 7-дневен срок от получаването на съобщението. Отстраняването или неотстраняването на несъответствията се удостоверява от данъчния орган чрез запис върху декларацията и се прилага към данъчното досие.
	   (3) Съобщение по ал. 2 не се изпраща, когато допуснатите несъответствия могат да бъдат поправени служебно от данъчния орган въз основа на данните по данъчната регистрация.
	   (4) Когато констатираните несъответствия засягат данъчната основа или размера на определения данък, данъчният орган отразява в съобщението констатираните несъответствия и изменения размер на данъчното задължение. Ако в срока по ал. 2 не бъдат отстранени несъответствията, съобщението има силата на данъчен акт и може да бъде обжалвано по реда на този кодекс само по отношение на изменената част в 14-дневен срок от получаването му.
	 (5) Ако данъчният субект не отстрани несъответствията по ал. 2 в посочения срок:
1. декларациите по чл. 53, ал. 1, т. 1 и ал. 2 се считат за неподадени;
2. при декларациите по чл. 53, ал. 1, т. 2 данъчното задължение се определя въз основа на данъчна ревизия.

Определяне на размера на данъчните задължения

Чл. 58. (1) В случаите по чл. 53, ал. 1, т. 1, въз основа на данъчната декларация данъчният орган определя размера на данъчното задължение.
      (2) В случаите по чл. 53, ал. 1, т. 2 данъчният субект е длъжен да изчисли размера на данъчното си задължение въз основа на декларираните доходи, печалба и други данни, без данъчният орган да издава данъчен акт, освен в случаите по чл. 57, ал. 4.

Внасяне на данъчни задължения при деклариране
от данъчния субект

Чл. 59. При деклариране на данъчни задължения по чл. 53, ал. 1, т. 2, данъчните задължения се внасят в сроковете, определени в съответния закон, освен в случаите по чл. 56, ал. 2."
За заглавията и съдържанието на членове 54, 55, 56, 57, 58 и 59 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя с една само бележка - в чл. 57, ал. 4, след думата "данъчен" да се добави думата "ревизионен".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
Има ли изказвания по тези текстове?
Моля, гласувайте членове от 54 до 59 включително така, както са предложени от вносителя, с направената корекция в ал. 4 на чл. 57.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
Членове от 54 до 59 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 60 има направени две предложения.
Първото предложение е на народния представител Валентин Симов:
В чл. 60:
1. ал. 1 се изменя така:
      "(1) В случаите по чл. 53, ал. 1, т. 1 и по чл. 57, ал. 4 данъчният орган връчва на данъчния субект данъчния акт."
2. ал. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Второто предложение е на народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната окончателна редакция за чл. 60:

"Съобщение за данъчно задължение

Чл. 60. (1) В случаите по чл. 53, ал. 1, т. 1 и по чл. 57, ал. 4 данъчният орган изпраща на данъчния субект съобщение за данъчно задължение, което има силата на данъчен акт.
      (2) Съобщението за данъчно задължение не се мотивира.
	 (3) В 14-дневен срок от получаването на съобщението за данъчното задължение данъчният субект може да обжалва размера на определения данък. В тези случаи се прилагат съответно разпоредбите относно обжалването на данъчните актове."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Цонев.
Желаещи да вземат думата? Няма.
По чл. 60 има едно неприето от комисията предложение - предложението на господин Симов. Него го няма да си подкрепи предложението.
Поставям на гласуване предложението, направено от господин Валентин Симов, което не е прието от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 7, против 101, въздържали се 7.
Предложението на господин Валентин Симов не се приема.
При това положение поставям на гласуване предложената от комисията редакция на чл. 60 със заглавието.
Гласували 106 народни представители: за 98, против 5, въздържали се 3.
Член 60 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: 

"Корекции на подадени декларации

Чл. 61. (1) След подаването на данъчна декларация, но преди изтичането на законоустановения срок за подаване на данъчна декларация, данъчният субект има право да прави промени, свързани с декларираните данни и обстоятелства, данъчната основа и определения данък.
      (2) Когато срокът по ал. 1 е изтекъл, промени в данъчната декларация се допускат само ако не е изтекъл срокът за плащане, в който случай не се начисляват лихви.
	 (3) Пропуснати данни и обстоятелства в подадена декларация не се считат за укрити, ако се декларират до датата на започване на данъчна ревизия.
	 (4) Поправки в подадени декларации се извършват с нова данъчна декларация."
Няма постъпили предложения за чл. 61.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има ли желаещи да вземат отношение по докладвания текст? Няма.
Поставям на гласуване чл. 61 със съдържанието и заглавието, предложени от вносителя и подкрепени от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 98, против 1, въздържали се 7.
Член 61 със заглавието е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Глава десета - Производство по издаване на данъчни актове. Раздел I - Общи положения. Обхват".
По чл. 62 има само едно направено предложение - от народния представител Йордан Цонев, което е отразено в следната редакция за окончателен текст на чл. 62, предложен от комисията:

"Обхват

Чл. 62. (1) По реда на тази глава се издават данъчни актове, с които се определят, изменят или прихващат данъчни задължения, както и актове, с които се възстановяват внесени данъци и други суми, когато това е предвидено в закон.
      (2) Редът и процедурите за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на чуждестранни лица и чуждестранни неперсонифицирани дружества се определя с инструкция на главния данъчен директор, която се обнародва в "Държавен вестник"."
Няма постъпили предложения по наименованието на глава десета, раздел I и чл. 62, освен това, което ви съобщих, с редакцията на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Някой желае ли да вземе думата? Няма.
Поставям на гласуване чл. 62 със заглавието в редакцията на комисията.
Гласували 108 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 4.
Член 62 със заглавието е приет.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Образуване на производство по издаване на данъчен ревизионен акт".
Има предложение на народния представител Михаил Миков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Миков го оттегли пред нас току-що и заяви, че не го поддържа.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Предлагам ви редакцията на комисията по отношение на чл. 63:
"Раздел II
Производство по издаване на данъчен ревизионен акт
Образуване на производството
Чл. 63.	(1) Производство по издаване на данъчен ревизионен акт се образува с възлагане на данъчна ревизия.
	(2) Производство по издаване на данъчен ревизионен акт започва с подаване на декларация в случаите, когато законът предвижда определяне на данъчното задължение от данъчния орган чрез изпращане на съобщение.
	(3) Не се образува производство по издаване на данъчен ревизионен акт при подаването на данъчна декларация в случаите, когато задължението за плащане на данъка възниква въз основа на самата декларация и размерът му е определен в нея."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Някой да желае да вземе думата? Няма.
Поставям на гласуване раздел II със заглавие и чл. 63 с трите му алинеи със заглавието в редакцията на комисията.
Гласували 110 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 6.
Текстът със заглавието на раздела е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: 
"Основания за отвод
Чл. 64.	(1) Не може да участва в данъчното производство данъчен орган, който е заинтересован от изхода му или има с някои от другите участници в него такива отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата обективност и безпристрастност.
	(2) По своя инициатива или при мотивирано искане от страна на участник в данъчното производство, данъчният орган може да бъде отведен от участие в производството по реда на този кодекс.
Задължения за събиране и проверка на
доказателствата
Чл. 65.	(1) Доказателствата се събират служебно от данъчния орган или по инициатива на данъчния субект.
	(2) Данъчният субект е длъжен да оказва съдействие на данъчния орган при събирането на доказателства, като изпълнява задълженията си по чл. 24.
	(4) В случаите, когато данъчният субект е уведомен по надлежния ред, че следва да представи определени доказателства от значение за данъчното му задължение и не е сторил това в определения му срок, както и в случаите, предвидени в този кодекс, данъчният орган прилага чл. 109.
	(5) Всички събрани доказателства се проверяват и преценяват от данъчния орган.
Способи за събиране и проверка на доказателствата
Чл. 66. Доказателствата се събират и проверяват по реда на този кодекс, освен ако в него е предвидено друго".
За членове 64, 65 и 66 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя заедно със заглавията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря ви.
Има ли някой, който иска да вземе думата? Няма.
Поставям на гласуване членове 64, 65 и 66 със заглавията към всяка норма, в редакцията, дадена от вносителя и подкрепена от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 114, против 4, въздържал се 1.
Членове 64, 65 и 66 със заглавията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Раздел II - Извършване на данъчна ревизия".
Има предложение от народния представител Йордан Цонев, подкрепено от комисията, заглавието и този раздел да се заличат.
"Данъчна ревизия
Чл. 67.	(1) Данъчна ревизия е дейността на данъчните органи, насочена към установяване на данъчните задължения на данъчния субект.
	(2) Данъчната ревизия може да обхваща установяване на:
1. всички данъчни задължения за целия ревизиран период, обхващащ времето, през което не е извършвана данъчна ревизия;
2. всички данъчни задължения за определен от данъчния орган период;
3. отделни видове данъчни задължения за целия ревизиран период;
4. отделни видове данъчни задължения за определен период;
5. данъчни задължения, факти и обстоятелства, доходи или имущества, декларирани от данъчните субекти.
	(3) В рамките на данъчната ревизия данъчният орган може да извършва насрещни проверки при други данъчни субекти за установяване на отделни факти и обстоятелства от значение за данъчното облагане на ревизирания данъчен субект, при която не се определят данъчни задължения за проверявания.
	(4) При извършване на ревизията, данъчните органи упражняват предоставените им права по този кодекс".
По чл. 67 има направено предложение от народния представител Йордан Цонев, което е прието от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 67... (Шум и реплики в залата.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Член 67 е със съдържанието, предложено от комисията, господин Цонев, нали?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Да. Аз сега ще прочета съдържанието, предложено от комисията. Прочетох текста на вносителя преди малко, който можех и да пропусна.
Това е предложението на комисията за редакция на чл. 67:
"Данъчни ревизии и проверки
Чл. 67.	(1) Данъчна ревизия е дейността на данъчните органи, насочена към установяване на данъчните задължения на данъчния субект и за установяване на законосъобразността на действията му на основата на специфичните или репрезентативните методи за контрол.
	(2) Данъчната ревизия може да обхваща установяване на:
1. всички данъчни задължения за целия ревизиран период, обхващащ времето, през което не е извършвана данъчна ревизия;
2. всички данъчни задължения за определен от данъчния орган период;
3. отделни видове данъчни задължения за целия ревизиран период;
4. отделни видове данъчни задължения за определен период;
5. данъчни задължения, факти и обстоятелства, доходи или имущества, декларирани от данъчните субекти.
	(3) В рамките на данъчната ревизия данъчният орган може да извършва насрещни проверки при други данъчни субекти за установяване на отделни факти и обстоятелства от значение за данъчното облагане на ревизирания данъчен субект, при която не се определят данъчни задължения за проверявания.
	(4) При извършване на ревизията данъчните органи упражняват предоставените им права по този кодекс.
	(5) Данъчните органи могат да извършват ежедневни, текущи и периодични проверки за спазване на данъчното законодателство в стопански и търговски обекти, както и за констатиране на факти и обстоятелства във връзка с данъчните им задължения.
	(6) Проверките по ал. 5 се извършват от данъчните органи без да е необходимо изрично писмено възлагане, като данъчният орган може да приложи чл. 77. За резултатите от проверките се изготвя протокол. Когато констатациите съдържат данни за извършено данъчно нарушение, данъчният орган съставя акт за извършено нарушение и преценява необходимостта от извършване на данъчна ревизия".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Цонев.
Тук имаме две положения, които отделно трябва да гласуваме. Първото предложение е на комисията за отпадане на раздел II за извършване на данъчна ревизия. Нали така, господин Цонев?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Аз ги предложих, господин председател, заедно, защото предложението за отпадане следва от приетото при предходния член заглавие на раздел II. Там ние въведохме развел II със заглавие, което е събирателно от двете заглавия на чл. 66 и чл. 67, така че отпадането е логично следствие, затова го предложих заедно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря. Тогава ще го поставя на едно гласуване, защото всъщност от предходното гласуване ние сме решили този въпрос.
Поставям на гласуване...
Мисля, че няма желаещи да вземат думата?
Поставям на гласуване отпадане на раздел II със заглавие: "Извършване на данъчна ревизия" и съдържанието на чл. 67 с неговите шест алинеи и заглавие, предложени от комисията... (Шум и реплики в залата.) 
Отменям гласуването.
Господин Миков, имате думата.

МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз предлагам текстът на ал. 1 да се приеме във вида на вносителя. И това допълнение "за установяване на законосъобразността на действието му на основата на специфичните или репрезентативните методи на контрол" - смисълът на една данъчна ревизия е установяване на неговата данъчна изправност и съответствие на действията му с данъчните закони. Всякакви други действия за проверка на законосъобразност в действията му биха довели до това, че примерно данъчният орган може да извършва дейност, която би трябвало да извършва прокурорът, икономическата полиция, ако щете органите на ХЕИ. Така се разбира.
Така че в този смисъл аз предлагам да отпадне това допълнение и да се знае, че "данъчна ревизия е дейността на данъчните органи, насочена към установяване на данъчните задължения на данъчния субект". Достатъчно широка е тази материя, за да има какво да правят данъчните. Иначе, за установяване въобще на законосъобразността на действията му - дали той нарушава административно-правни разпоредби примерно за чистотата в общината и прочие, прекалено разширява отговорността и размива функцията на данъчния орган. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Миков.
Има думата заместник-министърът на финансите госпожа Дора Андреева.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДОРА АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, господин председател! Дами и господа, тук става въпрос за въвеждане на нови принципи и нови методи на проверка. Те са свързани с изискванията на Европейския съюз и с критериите за оценка на данъчната администрация за ефективност. Какво означава това? Че ние въвеждаме вече проверка на принципа на репрезентативния метод, т.е. няма да се проверяват всички документи, които са в една фирма, а принципът на законосъобразността на прилагане на материалните данъчни закони. Защото при начина на извършване на данъчните проверки сега проверката на всеки един документ и проверката на оборотите означава, че ние повтаряме все едно действията на компютрите, което само по себе си е безсмислено. И допълнението произхожда именно от срещите и разговорите в Брюксел с данъчните администрации и с тези ключови индикатори, които ни бяха подадени като критерии за изпълнение във връзка с отговарянето на условията за присъединяване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви. 
Значи Вие поддържате редакцията на комисията?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДОРА АНДРЕЕВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Други желаещи да вземат думата? Не виждам.
При това положение ще имаме три гласувания.
Първото гласуване е предложението на комисията за отпадане на раздел II и заглавието "Извършване на данъчна ревизия".
Моля да гласуваме предложението на комисията.
Гласували 109 народни представители: за 97, против 5, въздържали се 7.
Предложението на комисията за отпадане на раздел II със заглавието е прието.
Следва предложението на господин Миков - ал. 1 на чл. 67 да бъде приета в редакцията на вносителя.
Моля да гласуваме предложението на господин Миков.
Гласували 106 народни представители: за 18, против 73, въздържали се 15.
Предложението на господин Миков за възприемане на ал. 1 в редакцията на вносителя не се приема.
Господин Цонев, искате думата ли?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не, просто потвърждавам текстът да остане в редакцията, предложена от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Това е гласуване на Народното събрание.
При това положение поставям на гласуване предложения от комисията чл. 67 с шест алинеи и със заглавието.
Гласували 112 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 3.
Член 67 със заглавието е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: 

"Възлагане на данъчна ревизия
Чл. 68. (1) Данъчна ревизия може да се възлага от:
1. териториалният данъчен директор или определен от него орган на териториалната дирекция на данъчната администрация - за данъчните субекти, регистрирани в териториалната данъчна дирекция, както и в случаите по чл. 72 и 73;
2. регионалният данъчен директор - за данъчните субекти, регистрирани на територията на регионалната данъчна дирекция, в случаите, предвидени в този кодекс;
3. главният данъчен директор или определено от него лице от главната данъчна дирекция - за всички данъчни субекти.
	 (2) Органите по ал. 1 могат да назначават данъчна ревизия и по искане на данъчния субект по ред, определен от главния данъчен директор.
           (3) С акта за възлагане на данъчната ревизия органът, възложил ревизията, определя:
1. ревизирания данъчен субект;
2. ревизиращите данъчни органи;
3. данъчния орган от тях, който издава данъчния ревизионен акт;
4. други лица, участващи в ревизията;
5. обхвата и срока за извършване на ревизията, както и други обстоятелства, имащи значение за ревизията.
	(4) Актът за възлагане може да бъде изменян с нов акт от органа, възложил данъчната ревизия."
Предложение на народния представител Михаил Миков: в чл. 68, ал. 2 думите "по ред, определен от главния данъчен директор" да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя, като в ал. 2 думата "назначават" се заменя с "възлагат", а в ал. 3, т. 5 думата "обхвата" се заличава и в ал. 4 думите "с нов акт" се заличават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
Господин Михаил Миков има думата.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Ние имахме спор и в комисията, но аз искам да изложа пред вас мотивите, воден от които съм направил това предложение. Става въпрос за едно задължение даже - така че аз тук правя и формално предложение думата "могат" да отпадне, - едно задължение на данъчната администрация да толерира добросъвестните данъкоплатци. Какво означава това? Че когато един данъкоплатец поиска ревизия, то в едни относително кратки срокове и задължени от закона данъчните органи да удовлетворят това негово искане и да си изчистят ясно, с ревизионен акт отношенията между данъчния субект и фиска. Защото сега практиката показва друго. Връщането на данък добавена стойност се забавя, като не се насрочват навреме ревизии на съответния период. И много стопански субекти патят от това. Държавата задържа техни средства, работи с тях и то не на някакво друго правно основание, а като процедура бави назначаването на ревизия, която да установи взаимните им задължения и да си изтегли данъчния кредит.
С тази формула, която ще приемете след малко, предполагам, се дава една възможност главният данъчен директор да определя ред, по който ще се назначи данъчна ревизия, когато има искане от данъчния субект. Защо е необходимо това? Искането се завежда в архива, в канцеларията на съответния данъчен орган и този орган трябва да е длъжен в определен разумен срок да разпореди извършване на ревизия. Тоест, данъкоплатецът, субектът сам иска да бъде проверена неговата дейност. И тогава трябва да има един високоавтоматизиран механизъм, щом още повече той иска, при който да се извърши данъчната ревизия и отношенията между него и хазната да се изяснят относително бързо, за да не търпи той някакви косвени загуби от тази неяснота. Да не говорим, че това би могло да води до някакъв произвол и злоупотреба с права от страна на данъчните органи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
Господин Йордан Нихризов има думата.
ЙОРДАН НИХРИЗОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Съжалявам, че трябва да върна нещата малко назад. Но понеже в доклада липсва предложение към чл. 67а и 67б, които са коректно постъпили, просто искам да прочета съдържанието на това предложение. Донякъде то е свързано и в момента корекцията на чл. 20, но поне втората част - за чл. 67б, която отсъства във вашия доклад, до момента не я срещнах.
Отнася се до следното:
"(1). Данъчните органи задължително извършват ревизия при ликвидация, приватизация, преобразуване и обявяване в несъстоятелност на данъчния субект.
(2) Данъчният субект, респективно лицето, инициирало откриването на процедурата по ал. 1, уведомява данъчните органи при откриването й."
Мотивите за това са, че данъчните органи могат да следят процесите на трансформация на данъчните субекти с оглед пресичане на възможностите за укриване на данъци при ликвидация, приватизация, преобразуване и обявяване в несъстоятелност. Затова е целесъобразно своевременно да се извърши и съответната данъчна ревизия.
Подходящо е сезирането на данъчните органи да се извърши от самия данъчен субект, респективно лицето, инициирало откриване на процедурата по ал. 1. Тоест несъстоятелност, приватизация и т.н., като в случай на недобросъвестност от страна на този субект, същият трябва да бъде санкциониран.
Другата част на предложението е - "създава се нов чл. 67б, който е със следното съдържание:
"Данъчна ревизия се извършва не по-малко от веднъж на пет години на всеки данъчен субект."
Това не можах да го намеря до момента вкарано някъде в закона. Мотивите са, че е желателно да има срок за извършване на ревизия на данъчните субекти, за да не може да се прилага по места субективизъм, съответно безконтролност при осъществяване на дейността на данъчните субекти.
Това са двете предложения, които липсват в момента в доклада, но са направени най-коректно в срок пред комисията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Нихризов.
Има думата господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Нихризов, първо, трябваше да изчетем чл. 67, след това щях да кажа, че предложения за нов чл. 67а и чл. 67б не са отразени в доклада, а ние сме още на чл. 67. Това, първо. 
Второ. Предложенията Ви за чл. 67а са отразени в чл. 17 и чл. 19, които вече приехме. Затова ви казах още по време на комисията и преди това, че всъщност Вашите предложения са приети и Ви попитах дали държите да ги отразим в доклада, след като са приети и са другаде. Това е по предложението Ви за чл. 67а.
За чл. 67б - "данъчна ревизия да се извършва не по-малко от веднъж на пет години на всеки данъчен субект" - това кореспондира по тематика с предложението на господин Миков, че при искане на данъчен субект е задължително да се назначава данъчна ревизия. Ние не мислим, че този е редът, по който трябва да процедираме.
Предлагам ви, понеже госпожа Дора Андреева преди малко при мен искаше да се изкаже по този въпрос, нека, господин председателю, да й дадете думата да отговори едновременно и на господин Миков, и на господин Нихризов, защото тя искаше думата преди мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Само че имаме един друг проблем - вече сме просрочили с пет минути времето и освен да гласуваме и да приключим, за друго няма да имаме време.
Господин Нихризов, при това положение за ново -предложения от Вас чл. 67а имате ли претенции, след като е вече отразено?
ЙОРДАН НИХРИЗОВ (СДС, от място): Ако е отразено някъде за чл. 67а, няма предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Добре.
Поставям на гласуване предложението на господин Нихризов за създаване на нов чл. 67б.
Гласували 130 народни представители: за 23, против 43 въздържали се 64.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков за отпадане на текст от ал. 2.
Гласували 124 народни представители: за 31, против 90, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 68 така, както е предложен от вносителя, с направените от комисията корекции в алинеи 2, 3 и 4.
Гласували 138 народни представители: за 98, против 40, въздържали се няма.
Член 68 е приет.

Съобщения:
Ваксинирането на желаещите народни представители и служители на Народното събрание ще продължи до 20 декември тук, в сградата на парламента, и след това от 25 до 29 декември в сградата на пл. "Батенберг" № 1.
Комисията по здравеопазването, младежта и спорта ще проведе заседание днес от 15,00 ч. в зала № 248.
Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа ще проведе заседание днес от 15,00 ч. в зала № 130.
Комисията по образованието и науката ще проведе заседание днес от 15,00 ч. в зала № 142.
Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството ще проведе заседание днес от 15,00 ч. в зала  № 356.
Комисията по културата и медиите ще проведе заседание на 28 октомври, четвъртък, от 15,00 ч. в зала № 134.
Комисията по икономическата политика ще проведе заседание на 28 октомври, четвъртък, от 14,30 ч. в зала "Запад".
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 28 октомври от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,09 ч.)


Председател:
		Йордан Соколов

Заместник-председатели:
				Иван Куртев

				Александър Джеров

Секретари:
		Виктория Василева

		Ивалин Йосифов