Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1999-11-30

Председателствали: заместник-председателите Иван Куртев и Благовест Сендов
Секретари: Васил Клявков и Калчо Чукаров

ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (звъни): Откривам заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Преди да започнем, да поздравим господин Петър Башикаров с неговия юбилей, кръгла годишнина! (Ръкопляскания.)

Първа точка на днешното извънредно заседание е:
ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА НА КОДЕКС ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ.
Има думата госпожа Дянкова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Глава шеста - "Задължително пенсионно осигуряване".
Раздел I - "Пенсии за осигурителен стаж и възраст".
Има предложение от народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков, което е оттеглено от вносителите.
Няма други предложения за наименованието на главата и на раздела.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте заглавието на глава шеста и заглавието на раздел I така, както са предложени от вносителя.
Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
Заглавията на глава шеста и на раздел I са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Придобиване право на пенсия" е наименованието на чл. 69.
По чл. 69 има предложение от народния представител Пламен Славов, което не е подкрепено от комисията.
Предложение от народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков, което е оттеглено от вносителите.
Предложение от народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков, което не е подкрепено от комисията.
И предложение от народния представител Ангел Балтаджиев, което е подкрепено от комисията.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика за чл. 69:

"Придобиване право на пенсия
Чл. 69. (1) Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 60 години и 6 месеца за мъжете и 55 години и 6 месеца за жените, при условие че сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта не е по-малък от 98 за мъжете и 88 за жените."
Тук трябва да има "точки".
"(2) От 31 декември 2000 г. възрастта по ал. 1 се увеличава от 1-во число на всяка следваща календарна година с 6 месеца за мъжете и за жените, до достигане на 63 години за мъжете и     60 години за жените, а сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта се увеличава с 1 до достигане на 100 за мъжете и 90 за жените.
 (3) От 31 декември 2004 г. сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта за жените по ал. 2 се увеличава от 1-во число на всяка следваща календарна година с 1, но не повече от 94.
 (4) В случай, че сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта е по-малък от посочения в ал. 1-3, право на пенсия се придобива при 15 години осигурителен стаж, от които 12 години действителен стаж и навършване на 65-годишна възраст за мъжете и жените."
Предложението на народния представител Пламен Славов, което не е подкрепено от комисията, е следното:
"Навсякъде в текстовете на закона цифрите "100" и "90", свързани с чл. 69, ал. 1, да се заменят съответно с "98" и "88".
В чл. 69, ал. 1 текстът "не по-малко от 100 за мъжете и 90 за жените" да се замени с "не по-малко от 98 за мъжете и 88 за жените".
Алинея 3 на чл. 69 да придобие следната редакция:
"(3) От 31 декември 2005 г. сборът от годините на осигурителния стаж и възрастта за мъжете и жените по ал. 1 се увеличава от 1-во число на всяка следваща година с 1, но не повече от 100 за мъжете и 98 за жените."
Следващото предложение, което не е подкрепено, е на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков за чл. 69 ал. 1 да придобие следната редакция:
"(1) Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 63-годишна възраст за мъжете и 58-годишна възраст за жените, при условие че сборът от годините на осигурителния стаж и възрастта е, както следва:
а) от 1 януари 2000 г. - не по-малко от 91 за мъжете и 81 за жените;
б) от 1 януари 2001 г. - не по-малко от 95 за мъжете и 85 за жените;
в) от 1 януари 2002 г. - не по-малко от 100 за мъжете и 90 за жените."
Това са текстовете на неприетите предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Има думата господин Пламен Славов.
ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Господин председател, госпожи и господа народни представители, господин министър! Направените предложения не само по този член, а и по всички последващи текстове, в които се коментира броят на годините и количеството точки, които се изискват, е направено, тъй като тези изисквания, според мен, са изпълними само за много малка част от тези, които получават право на пенсия и ще се ползват от него. Огромната част не може да изпълни тези изисквания поради факта, че в периода 1990 - 1999 г. са били безработни или не са били осигурявани от работодателите си. Това се отнася не само за мъжете, това се отнася и за жените, тъй като и от жените малък брой могат да изпълнят условието за изисквания брой точки. Затова и моите предложения са направени с мисълта, че вариантът, който аз предлагам, е по-добър, съответства на сегашната ситуация и на целия този близо 10-годишен период, който играе изключително важна роля в правото на пенсиониране. 
Използвам възможността, за да кажа нещо в по-общ, принципен план, което досега не съм споделял с вас, защитавайки всички предложения, които направих до момента. Истината е, че сравнението, което се прави между сега действащите условия за пенсиониране и тези, които се предлагат от вносителя, както и редакцията на Комисията по труда и социалната политика, всъщност премахват редица благоприятни правила за пенсиониране, утвърдени от досегашното законодателство и практика както преди, така и след 10 ноември 1989 г., които при сегашните икономически условия биха могли да бъдат запазени и доразвити.
Разбира се, промени са необходими и трябва да се правят, но след една принципна, цялостна, задълбочена оценка за тяхното отражение върху следващите генерации пенсионери и за възможната поносимост от сегашните пенсионери. Сравнение между действащия Закон за пенсиите и проекта, който продължаваме да обсъждаме като Кодекс за задължителното обществено осигуряване, не са необходими. Разликите хората сами ще почувстват при приложението и ще направят съответните изводи и оценки. А моят извод и оценка е, че тези предложения, които се правят, просто няма да позволят на много от българските граждани да доживеят до пенсия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Славов.
Други изказвания? Господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Това реално е един от възловите членове в законопроекта, който ние обсъждаме. Законопроект с изключително голямо значение за обстановката в страната, а едновременно с това сигурността в осигурителната система и не на последно място - бъдещето на една голяма част от хората в преклонна възраст.
Ако внимателно се разгледат двете предложения - последното предложение на комисията, което вкарва един сравнително по-плавен етап от предварителното предложение на вносителя - Министерския съвет, и предложението, което сме направили ние - няколко колеги, могат да се видят няколко съществени различия. И двете предложения, както казах, са за един сравнително по-плавен преход.
Какви са различията? Различията основно са в първите  3 години: 2000, 2001 и 2002 г. Базата, от която ние предлагаме да се започне в точковата система съответно е 91 точки за мъжете и  81 точки за жените, като следващата година - 2001 г., точките да станат 95 за мъжете и за жените 85, а през 2002 г. точките да станат 100 за мъжете и 90 за жените и фактически в 2002 г., както е и предложението на комисията, да се постигнат точките 100 и 90, но базата, от която започва предложението на комисията е изключително висока: 98 за мъжете и 88 точки за жените.
Направих си труда от справките, които ни бяха предоставени при доста продължителното обсъждане на тази точка на законопроекта като цяло от Националния осигурителен институт, да видя какъв брой от пенсионерите, които са се пенсионирали през 1998 г. - това са последните пълни данни, биха се пенсионирали при точковата система, която се предлага от комисията, през 2000 г. И при условията, които се предлагат от комисията, през 2000 г. биха се пенсионирали 42 на сто от мъжете, които имат право сега, в момента да се пенсионират, и 38 на сто от жените. Естествено е, че групата трябва да се свива, но тези проценти са изключително високи. Те са изключително високи като се има предвид и цялостната икономическа обстановка, в която е и в която навлиза страната.
От данните, които ни бяха предоставени в комисията, активното население през 2000 г. ще се увеличи с 27 400. Едновременно с това безработицата ще се увеличи с около 62 700, а работещите, т.е. работните места намаляват с 35 300. Тоест, една изключително тревожна и негативна икономическа обстановка, която ще постави в изключително тежко положение именно тази категория хора, които са на границата на пенсионната възраст.
Вчера направих консултация с едно от бюрата по труда в моя избирателен район. Оказа се, че в момента според официалната статистика на бюрото по труда около 30 на сто от безработните са хора над 55 години. Това са хора, които навлизат в преклонна възраст. При тази икономическа обстановка, която обрисувах и данните за следващия период е напълно възможно една голяма част хора от тази категория, които в момента са безработни, най-вероятно и в бъдеще да не могат да намерят работа. Така те няма да могат да увеличат своя осигурителен стаж, единствено могат да чакат увеличението на своята пенсионна възраст. И то да чакат в годините вероятно до 2002 - 2003 г., когато спира растежът на тези години и когато евентуално ще имат някакви шансове да получат право по така предложената система да се пенсионират.
Приключвам с това, че едни от най-важните мотиви при обсъжданията в комисията и мотиви на вносителя, се отнасяха до финансовата сигурност на системата, финансовата сигурност на Националния осигурителен институт. Това е вярно, това е така. Това при всички положения трябва да се има предвид, но финансовата сигурност на системата не може да се търси и не може да се атакува само в посоката на увеличаване на пенсионната възраст. Финансовата сигурност на системата основно се диктува от друго: от две работни места и доходи. А този тип политика, която се реализира в момента, е негативна точно в този план - брой работни места и доходи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Димитров.
Думата има господин Кънчо Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Искам да погледна въпроса за пенсионирането от един по-друг ъгъл - от ъгъла на медицинската страна и демографския срив в България. Вярно е и много от вас ще възразят, че в Европа ние сме една от страните с най-ниска пенсионна възраст. Но вярно е и друго, че средната продължителност на живота в България също намалява и особено средната продължителност на живота при мъжете. Сега средната продължителност на живота при мъжете е 67 години, а при жените - 75 години. Тази тенденция се забелязва още от 70-те години в източноевропейските страни и не само там.
Няма да забравя една прекрасна статия на един виден латвийски, съветски демограф Урланис във вестник "Литературная газета", публикувана още през 1968 г., когато бях млад лекар. Там той предвиждаше тези проблеми и статията беше озаглавена "Берегите мужчин" или "Пазете мъжете".
И наистина сега стана нещо страшно. Обикновено мъжете трябва да пазят жените. Това е тяхната физическа мощ. Но сега ние се обръщаме към жените в това общество, че трябва да бъде запазен животът и на мъжете, защото не може без другата прекрасна половина на света. Но от така предложените промени в законодателството излиза, че средно в България един мъж ще получава пенсия между 2 - 3, максимум 4 години. 67 години е средната продължителност на живота.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Не е вярно това. Има години на преживяване.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: Има години на преживяване, но погледнете статистиката. Може да не съм прав, госпожо Дянкова, но е това: 67 години е средната продължителност на живота на мъжете и разликата между средната продължителност на живота на жените и мъжете е 8 години. Да са живи и здрави жените - така е по целия свят. Но наистина един човек, който е плащал осигуровка 40 години да получава толкова кратко време пенсия! 
Освен това смъртността при мъжете е много по-висока, отколкото при жените. Например, при инфарктите тя е 6:1 за мъжете. И не само при инфарктите, а и във всички други случаи. Затова ние трябва да помислим върху този проблем, който е типичен български проблем примерно по отношение на сърдечно-съдовата заболеваемост.
И това, за което говориха моите колеги, че ще се отрази на безработицата, ще се отрази на заплащането и т. н., е едната страна на въпроса. Другата страна на въпроса е чисто демографската и медицинска страна, за която ние също трябва да помислим, защото на една страна са нужни и мъже. Идете в едно малко селище и застанете на селския мегдан. Погледнете колко мъже ще излязат и колко жени. Да са живи и здрави жените - правилно, но трябва да се помисли и за живота на мъжете. Затова смятам, че 63 години в Странджа, господин Райчевски - там, където Вие сте ходили - при това състояние на средната продължителност на живота в България е наистина много. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не направихте конкретно предложение.
Господин Балтаджиев има думата.
АНГЕЛ БАЛТАДЖИЕВ (СДС): Благодаря, господин председателю. Няма да говоря за жените.
Искам да направя едно сравнение на вариантите, които стоят пред нас. Първо, вариантът, който предлага комисията спрямо първоначалния вариант на вносителя. Там в първоначалния вариант 65 години е била възрастта на мъжете за пенсиониране, сега става 63. За жените е било 63 и става 60. Тоест имаме облекчени условия за достъп до системата.
Също и по въпроса за точките. В първоначалния проект започва от 100 към 90, а тука от 98 към 88. В това отношение, ако разсъждаваме, предложението на господин Пламен Славов може да се смята, че е удовлетворено напълно, тъй като тези цифри са приети, само че там става въпрос за един малко по-друг темп на нарастване.
Що се отнася до предложението на колегите Масларова, Димитров и Статков, то там безпокои единствено резкият старт и силният дестабилизиращ импулс, който би се получил в системата. И още нещо. Получихме много справки от експертите, сравняващи различните варианти, и това е вярно, но този вариант, който беше пресмятан, не включваше първа и втора категория труд и това, което получихме там, фактически е силно оптимистична прогноза за дефицита, който би се получил във фонда.
Аз считам, че комисията е постигнала един много добър компромис с този вариант, който предлагаме. Би трябвало той да бъде подкрепен, тъй като е единствено разумният баланс между стабилност на фонда и системата и всички социални и психологически фактори, които влияят върху хората, разбира се, когато се прави една такава реформа. Ние не трябва да забравяме, че реформата е необходима, доста е закъсняла и е крайно време да бъде приета. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Балтаджиев.
Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Аз наистина ви благодаря за изключително конструктивния тон, който продължава от комисията и сега в пленарната зала по този толкова важен и толкова деликатен въпрос, който трябва да решим с чл. 69. Естествено е, че това е онази житейска логика, която всеки един от нас би трябвало да разбере - да се стремим да използваме пенсионния модел по посока по-рано хората да получават доход, с който да поддържат своя стандарт на живот. Но това е една от целите и една от възможностите на пенсионноосигурителната система. Другата й цел е да акумулира средствата и да ги изразходва по един изключително внимателен и изключително прецизен начин.
Бих искам да обърна внимание - нещо, което беше вече споделено от господин Балтаджиев, че всъщност предложението на комисията беше резултат от обсъждането и приемането на практика по принцип на предложенията на всички народни представители по този текст, тъй като всъщност най-консервативният вариант или най-тежкият вариант беше този, който направи вносителят. Промяната, която вие направихте вътре в комисията, признавам, създаде още по-добър, още по-плавен преход от едната към другата система. Така че текстът, който комисията предлага, отговаря на тази важна цел, именно да се осигури връзката между стария и новия модел и този преход да бъде направен максимално поносим.
Освен това бих искал да споделя с вас, без да оспорвам цифрите на господин Марангозов, че данните на Националния осигурителен институт, а това са статистически данни, показват, че средният период на получаване на пенсия - боя се да не ми да казвам нещо, което ви е известно, но въпреки всичко бих го споделил - се движи за мъжете около 12 години, а за жените - около 15 години. Това е средното време на получаване на пенсия. Този среден период на получаване на пенсия е много близък до средноевропейския период на получаване на пенсия, така че между тези две данни за средна продължителност на живота и среден период на получаване на пенсия има определена разлика. Пенсионната система изпитва особено влияние от втория фактор - от средната продължителност на получаване на пенсия.
Накрая бих искал да споделя с вас и защо всъщност ние предложихме в парламента, защо предложихме на комисията текстовете относно точките в тези размери - 90 и 100, които вие вече коригирахте в един по-благоприятен вариант.
Статистическите данни на Националния осигурителен институт показват, че през 1998 г., а това продължава и през 1999 г., ако към хората, които са се пенсионирали в тези две години, приложим новия модел, се получава, че те се пенсионират при точки за жените приблизително около 89 и малко, а за мъжете при 99 и малко. Тоест, ние предложихме вариант, който е реален, който съществува в практиката.
Повтарям, че вашето предложение направи прехода още по-мек, така че всъщност ние ще стартираме в 2000 г. с такива условия за пенсиониране, каквито хората в момента сами избират за себе си. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Госпожа Емилия Масларова има думата.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господи министър, колеги! Безспорно е, че Кодексът за задължителното обществено осигуряване е една материя, която вълнува всички ни, особено чл. 69, от който се вълнува цялото ни общество - и тези, които имат много години напред, а и тези, на които му остават малко години до пенсионирането.
Действително имаше различни предложения, действително в комисията имаше голям спор, действително в сравнение с първоначалния вариант на вносителя сега предложеният вариант от комисията е по-омекотен, създаващ по-благоприятни условия, но, уважаеми колеги, не ви ли се струва, че ние всичко представяме като много добро, като най-благоприятно, като единствено възможно и някак си не искаме да се слушаме един друг за неща, които са реалности в България и които ми се струва, че не е необходимо да си от някаква политическа сила, за да ги виждаш, да ги чувстваш, да си до тях и да ги усещаш ежедневно?

Уважаеми господин председател, аз, без да се впускам в нашето предложение и в това, което е прието от комисията, бих направила една корекция, едно предложение. Всъщност това, което преди малко моят колега Димитров посочи, че точките, които са предвидени, предложени от комисията в чл. 69, ал. 1 - 98 за мъжете и 88 години за жените да бъдат заменени с нашето предложение от чл. 69, ал. 1, буква "а" - да бъдат 91 и 81.
Не само господин Димитров, аз мисля, че всички ние сме си направили достатъчно ясни и точни разчети. Истината е тази, че при така предложената точкова система от комисията по чл. 69, ал. 1 реално от 1 януари 2000 г., значи - само след 30 дни, няма да могат да се пенсионират близо 80 на сто от хората, които имат възможност да се пенсионират при условията на стария Закон за пенсионно осигуряване.
Още нещо. Отново и отново се връщаме към тезата именно с тези точки, че когато правим един закон, свързан със социални преференции, ние така или иначе трябва да сме огледали икономическата ситуация. Ние не създаваме съпътстващи условия за повишаване на заетостта. Напротив. Аз искам категорично да заявя от тази трибуна - аз не вярвам на заложената справка, която получихме, че през 2000 г. ще имаме 550 хил. безработни. Казвам го съвършено отговорно днес - един месец, преди да настъпи 2000 г. Безработните ще бъдат повече, далеч повече, което създава още една предпоставка и напрежение на хората, които могат да се пенсионират.
И тъй като в крайна сметка решаваме един закон, както казаха тук колегите, за средна продължителност на живота и т.н., д-р Марангозов сгреши с няколко месеца. Средната продължителност на живота на мъжете е 66 г. и 8 месеца, което е много ниска продължителност на живота. Но и господин министърът е прав дотолкова, доколкото каза, че средният период за получаване на пенсия на мъжете е 12, до 12 години, а за жените - малко повече от 15 години. Да, това е до този момент. Но от 1 януари 2000 г., когато този кодекс ще влезе в сила, когато миньори и металурзи и всички онези, които работят в различни категории труд вече няма да ползват тези преференции - да се пенсионират на 50 години, военни, подводничари, летци, да не ги изброявам всичките, тогава средното време за получаване на пенсия няма да бъде повече от 5 до 6 години. Така че ние с вас носим една определена отговорност, когато днес ще решим как да гласуваме.
Затова аз настоятелно Ви моля, господин председател - нека да обсъдим и това - поне в чл. 69, ал. 1, точките, предвидени - 98 за мъжете и 88 за жените да се заменят: за мъжете - с 91 и 81 - за жените. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Масларова.
Господин Атанас Богданов има думата.
АТАНАС БОГДАНОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! Аз също искам да предложа да се вземе под внимание предложението, което е направено от Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков. И като аргумент по отношение на този въпрос искам да изтъкна две неща особено към господин Нейков, който в определен момент беше и от другата страна - в един период, в който се работеше по категоризирането на труда на миньорите, на металурзите и на някои други категории работещи в нездравословни условия на труд.
Аз съм работил 30 години в металургията и мога да кажа тук на уважаемите дами и господа, че за съжаление тази продължителност, за която Вие говорите, господин Нейков, че мъжете могат да получават пенсия 12 години и половина, при металурзите това нещо в настоящия момент, а и при миньорите смятам, че е същият елемент, много трудно се доживяват тези години, за да се получава тази пенсия.
Ние само преди една година приехме Закона за безопасни и здравословни условия на труд. И както знаете, в този закон дадохме един срок около две години, ако не се лъжа, казвам по памет, че трябваше след две години да започне да действа този закон. Ние все още не сме създали тези здравословни и безопасни условия на труд, които действително биха могли да изменят нещата и да отидем към европейските условия, когато хората работят в по-здравословни условия и нездравословният труд не би могъл да дава отражение върху тяхната продължителност на живот.
Затова в този период, който е до 2003 г. аз считам, че е възможно, и народното представителство трябва да отчете тези факти - специално за тези категории хора, които са работили и в металургията, и в мините, и в нефтохимията, и в други нездравословни условия на труд, които да имат възможността поне до 2003 г. да се пенсионират с по-малък сбор от точки, което ще даде възможност действително да не бъдем така... Аз разбирам, че е направен компромис от първоначалното предложение, но настоявам да се приеме или варианта, който предложи госпожа Масларова - да се приеме в скалата на предложението на комисията 91 за мъжете и 81 за жените. Или, ако не се възприеме от залата, поне да се възприеме това предложение, което те са направили, защото доколкото си спомням, то е възможно да се използва и в един период до 2003 г. със Заключителните и преходни разпоредби. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Богданов. Господин министър, имате думата!
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Благодаря, господин председател! Уважаеми господа народни представители! Бих искал да ви обърна внимание и малко да изпреваря дискусията, че въпросите, които бяха поставени относно правото на пенсиониране на хората, работещи в условията на първа и втора категория труд, са взети под внимание както от вносителя, така и от комисията. Ще дойдем до текста, в който ще видим, че не до 2003 г., а до 2009 г. се запазват възможности за хората, които работят в условията на първа и втора категория труд да се пенсионират както при по-ниска възраст, така и да бъде преизчисляван техният трудов стаж, отработен в първа и втора категория труд с повишаващ коефициент, което им дава възможности, които не притежават работещите при трета категория труд.
Така че решаването на текста на чл. 69 сега касае преди всичко хората от трета категория труд. За първа и втора категория труд има отделни текстове, които, надявам се, ние днес ще гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Госпожа Росица Тоткова има думата.
РОСИЦА ТОТКОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Съвсем очевиден и естествен е интересът на всички колеги към този основен член, който ние разглеждаме в Кодекса за социалното осигуряване, защото в него всъщност са съсредоточени всички аспекти на реформата, която се извършва в нашата страна в сферата на пенсионирането.
Вярно е, че бихме могли да постигнем далеч по-благоприятни условия, ако, разбира се, този въпрос беше решен преди много години. За съжаление реформата започва едва в края на 1999 г. И може би след време ще кажем: "Слава Богу, че все пак започна именно в тази година, а не по-късно!". Аз защитавах в комисията тезата, че преходният период на реализирането на новата система на пенсиониране трябва да бъде продължителен. Ние имаме един нов елемент, който се реализира за пръв път в нашата пенсионна система, а именно - въвеждането на точките, които са необходими да бъдат притежавани от всеки един гражданин на нашата страна, за да може да има достъп до системата. Аз поддържам една такава теза, защото смятам, че освен възрастта, като основно правило трябва да се отчита и осигурителният принос на лицата в тази система.
Но въпросите, които бяха разглеждани, бяха разглеждани в различни аспекти и те бяха свързани с това какви да бъдат условията за достъп до тази система и какво ще бъде финансовото състояние на тази система. Защото трябваше да бъде намерен най-точният компромис, най-точният баланс между тези две задължителни изходни позиции, за да можем да гарантираме стабилно получаване на пенсията за дълъг период от време, а не само от една година за друга година.
В обсъжданите проекти аз защитавах тезата, че, както вече казах, преходът трябва да бъде плавен и продължителен. Според мен не би било логично и много трудно бихме обяснили на много български граждани как за една част от тях в първите години ние създаваме преференциални условия, а само за това, че те са с две години по-възрастни, вече въвеждаме твърд режим. Затова аз смятам, и всички колеги разбират това, че гражданите в нашата страна трябва да бъдат поставени при равни условия, тоест да не се облекчава една група от хора, а да се натоварва друга група от хора. 
Периодът, който се предвижда като преход в предложението на комисията, е от 2000-ата до 2010-ата г. - 10-годишен период, в който постепенно условията се променят, докато достигнем крайните изисквания за пенсиониране, а именно 90 и 100 точки и съответно за жените възраст 60 години, за мъжете - 63 г. 
Вярно е, че още от 1 януари 2000 г. условията за пенсиониране ще се променят. Но ако вие внимателно погледнете всички предложения, ще видите, че във всички предложения, които са направени в комисията от всички колеги, тези промени настъпват за българските граждани още от 1 януари 2000 г. 
Аз не знам и се доверявам на това, което каза госпожа Масларова, че може би 80 процента от хората при варианта, предложен от комисията, няма да могат да се пенсионират от 1 януари. Но аз искам да ви кажа, уважаеми колеги, че по варианта, който предлагат колегите начело с госпожа Масларова, от 1 януари няма да може да се пенсионира нито един български гражданин при тези условия, защото не може изведнъж хората днес, които трябва да се пенсионират на 1 януари, примерно мъжете на 55 г., те трябва да чакат още цели три години, за да се пенсионират, защото в тяхното предложение е записано, че право на пенсия се придобива, за жените говоря, защото господин Марангозов говореше за мъжете, при 58-годишна възраст. Това е първото и необходимо условие. Второто условие е да имат трудов стаж. 
Така че аз мисля, че когато обсъждаме тези варианти, ние наистина трябва да гледаме много внимателно. Аз лично се чувствам много отговорна за това решение, което ние трябва да вземем днес, защото това решение ще се отрази върху живота на всички нас. Такива като мен, на моята възраст, ще бъдат най-ощетени, ако трябва да гледаме така на този въпрос. Но аз мисля, че ние трябва да гледаме в перспектива и смятам, че това, което предложихме - плавен преход, за 10 години, е едно добро решение за всички граждани на нашата страна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Тоткова.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Пламен Славов.
Гласували 136 народни представители: за 53, против 75, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Следващото предложение е на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков.
Госпожо Масларова, Вие имате предложение, което се отнася и към 2001 г., и към 2002 г. А тук в изказването си казахте само за замяна на числата "98" и "88" с "91" и "81". А за останалите?...
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ, от място): Нали мога да обясня?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Да, обяснете, за да бъде ясно какво ще гласуваме.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Господин председател, тъй като аз знам как протече дискусията в комисията относно нашето предложение - и госпожа Тоткова е права, като казва, че при нас възрастовата граница е по-висока, тя беше намалена малко в сравнение с първоначалното предложение - ние предлагаме във варианта, който предлага комисията, в чл. 69, ал. 1, точките 98 и 88 да бъдат заменени с 91 и 81.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Само това. 
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Само това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Да, благодаря Ви.
Поставям на гласуване предложението така, както сега е формулирано от госпожа Емилия Масларова.
Гласували 142 народни представители: за 59, против 73, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Преди да пристъпим към гласуване на текста на комисията, давам думата на заместник-председателя на Народното събрание господин Благовест Сендов за една редакционна корекция.
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, предлагам в чл. 69, ал. 2 и 3, където се казва "увеличава от 1-о число на всяка следваща календарна година", да стане "от първия ден на всяка следваща календарна година", защото когато кажем "число", се отнася за месец. Месеците имат първо число, второ число и т.н., а годината има първи ден.
И второ, в ал. 3, като се използва изразът в ал. 2, накрая да не бъде "но не повече от 94", а "до достигане на 94", така както е казано и в ал. 2 - "до достигане на 100 за мъжете и 90 за жените".
Или предложението е: в ал. 2, ред първи, "първо число" да се замени с "първия ден"; в ал. 3 на втория ред "първо число" да се замени  с "първия ден"; в последния ред на ал. 3 "но не повече от" да се замени с "до достигане на". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сендов. Основателна е поправката, която предлага господин Сендов. Мисля, че е безполезно да я гласуваме поотделно. Няма да гласуваме отделно това предложение.
Поставям на гласуване чл. 69 така, както е предложен от комисията, с тези три редакционни корекции, които предложи господин Сендов.
Моля, гласувайте чл. 69.
Гласували 147 народни представители: за 98, против 45, въздържали се 4. 
Член 69 е приет.
Имате думата, госпожо Дянкова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 70 със заглавие "Придобиване право на пенсия от кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и от офицерите и сержантите по Закона за Министерството на вътрешните работи." 
Има предложение от народния представител Ивалин Йосифов, което не е подкрепено от комисията, а то е: в чл. 70 ал. 1 да се добави ново изречение. "Срокът на обучение като курсанти се признава за действително изслужени години на кадрова военна служба и се отчита при формирането на трудовия стаж".
Има предложение от народния представител Дянко Марков, което също не е подкрепено от комисията, а то е - към чл. 70 да се добави нова ал. 3 със следния текст:
	"(3): 1. за летците от свръхзвуковата (по скорост на движение на летателния апарат) авиация, водолазите и екипажите на подводниците, всяка година прослужена при условията, характеризиращи вредния и опасния за здравето и живота им труд, се умножава с коефициент 3;
2. за летците от вертолетната и транспортна авиация и за парашутистите (включително летците и парашутистите от съответните поделения на МВР) всяка така прослужена година се умножава с коефициент 2,5;
3. отчитането на всяка така прослужена година за военнослужещите, изброени в пункт 1 и 2 от ал. 3 (нова) на чл. 70, се извършва поименно и ежегодно от началниците на поделенията на Военновъздушните сили, Военноморските сили и Министерство на вътрешните работи, в които служи военнослужещият от казаните категории, съобразно изискванията (пролетени часове, респективно подводно плаване и др.) на специален правилник, който следва да бъде изготвен съвместно от Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и Генералния щаб като приложение към настоящия закон".
И ал. 3 на чл. 70 от проектозакона да стане ал. 4.
Предложение от народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков, което не е подкрепено от комисията:
Чл. 70, ал. 1 да има следното съдържание:
	"(1) Военнослужещите от Въоръжените сили придобиват право на пенсия при 24 г. трудов стаж, независимо от възрастта им, от която две трети да са действително изслужили на кадрова военна служба. Всяка изслужена година се увеличава с коефициент 1,67."
Алинея 2 да има следното съдържание:
	"(2): 1.  Летателният състав от реактивната свръхзвукова авиация, екипажите на подводните лодки, водолазите, продължили 14 г. като кадрови военнослужещи, придобиват право на пенсия, независимо от възрастта им, като всяка летателна, плавателна и водолазна година, при която е изпълнен летателният, плавателният и водолазният план, се увеличава с коефициент 3;
2. Летателният състав на витломоторната авиация, вертолетната, транспортната, парашутистите, тези от авиацията на МВР и парашутистите-командоси, съставът на надводните кораби, изпълнили изискванията на годишните планове и програма за подготовка, служещите в граничните постове, участъци и застави, изслужили 17 г. като кадрови военнослужещи, придобиват право на пенсия независимо от възрастта им, като всяка година се увеличава с коефициент 2,5". 
В края на ал. 3 да се включи ново изречение със следното съдържание: към този член... така...
	"(4) Трудовият стаж, преизчислен с коефициент по ал. 1, 2 и 3, при изчисляването на размерите на пенсиите, се закръгля в стотни."
Предложение на народния представител Росица Тоткова, което е подкрепено от комисията.
Комисията по труда и социалната политика предлага текстът на чл. 70 да се измени, както следва:

"Придобиване право на пенсия от кадровите военнослужещи
по Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България и от офицерите и сержантите по Закона за Министерството на вътрешните работи

Чл. 70. (1) Кадровите военнослужещи придобиват право на пенсия при уволнение, независимо от възрастта им, при 25 г. трудов стаж, от които две трети да са действително изслужени на кадрова военна служба.
	(2) Офицерите и сержантите от Министерството на вътрешните работи, Специализираната следствена служба, Главното управление на местата за лишаване от свобода и Главна дирекция "Следствени арести" при Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция, от Специалната куриерска служба на Комитета по пощи и далекосъобщения, следователите и помощник-следователите, както и лицата по § 19 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията ("Държавен вестник", бр. 73 от 1998 г.) при уволнение придобиват право на пенсия при 25 г. трудов стаж, от които две трети да са действително изслужени на такива длъжности в посочените ведомства, независимо от възрастта.
	(3) Кадровите военнослужещи и офицерите и сержантите по ал. 1 и 2, прослужили 15 г. на длъжности от летателния състав, екипажите на подводните съдове и водолазния състав, придобиват право на пенсия при уволнение, независимо от възрастта им."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Дянкова.
Господин Дянко Марков има думата.
ДЯНКО МАРКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги!
Предложението, което направих, засяга особена категория военнослужещи и аз искам като човек, който е бил в тази система, да хвърля малко светлина, за да мотивирам това предложение, независимо, че е отхвърлено от комисията.
По мое време, когато бях летец, бомбардировачните самолети се движеха с 300 км/ч., а изтребителите - с 600 км/ч. Щурмовите самолети - "Щуката", по това време, при гмуркането изпитваха натоварвания до девет ускорения на Земята - "9 Ж", като при "7 Ж" медицински е установено, нормално е да се губи съзнание.
При съвременните свръхзвукови самолети при стръмните завои, при гмурканията, при всичко онова, което те изпълняват по време на полетите, особено в истинска обстановка - на бойна или тренировъчна задача, натоварванията са над "10 Ж". Тези натоварвания изхабяват човешкия организъм, увреждат здравето, съкращават живота, независимо от риска на професията при движението с тези скорости и при характера на този вид служба. 
Ето защо ние трябва да преценяваме, че хората, които се посвещават на тази професия, на тези специалности, те нещо жертват. Те жертват, като избират най-рисковата и най-увреждащата здравето професия. И ние нещо трябва да им отговорим. Тези младежи знаят, когато се посвещават на тази професия, че избират професия, която им вреди, следователно в техния порив има нещо рицарско, което ние трябва да оценим.
И какво в края на краищата предлагам? По наше време всяка прослужена година като летец се броеше за две. Нормалният военнослужещ - офицер се пенсионираше на 25 г. Ние, летците, се пенсионирахме на 12 и половина години. Но аз питам, защото законът не е предвидил какво става, ако преди това, по една или друга причина този човек, който, примерно, пет, шест или осем години е служил в тези категории на военна служба, какво става, ако той вече принудително не може да я изпълнява? Какво става след това? Отпада? Ами, отпадна по наше време, защото законът не беше предвидил точно това, което предвиждам с моята ал. 1 - коефициент на този период, в който офицерът, военнослужещият, който я изпълнява, ето тази рискова професия, на която аз тук привличам вниманието ви.
И това е нещо много естествено - да се даде на този период този коефициент, при който той е служил по този начин, а това може да се контролира. Това съм го предвидил в ал. 3. Безспорно, един човек, който... Е, нямаме подводница. Явно, подводничари няма да получат за този период, в който нямаме подводница и не са били при тези условия, няма да имат този срок, с този коефициент.
И заради това аз ви моля, помислете върху това, защото то не засяга много хора. България няма да има 800 реактивни изтребителя, нито 140 подводници, така, пресилено казано. Ще има някакви много ограничени контингенти, но това е най-престижната част на въоръжените ни сили - изтребително-бомбардировъчната авиация, подводният флот! И затова моля ви, вземете под внимание това, което ви предлагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Дянко Марков.
Има думата госпожа Светлана Дянкова.
СВЕТЛАНА ДЯНКОВА (СДС): Господин Марков, искам да ви кажа, че ако по Ваше време е било за една година да се дават две години осигурителен стаж, сега за една година ще се дават три години. Само че Вашето предложение е в чл. 105. И аз Ви моля да отворите закона, който подготвяме, където пише "категории труд". Защо всъщност комисията не е приела вашето предложение? Защото мястото му не е тук. Но по съдържание Вашето предложение е прието. 
И вижте какво сме написали за чл. 105, ал. 5, където казваме: "За лицата по чл. 70 от летателния състав на реактивната авиация, екипажите на подводните съдове и водолазния състав една година действително изслужено време се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория". Значи тези екипажи, за които Вие говорите и които са в тези условия на труд, техните права ще бъдат разписани по-нататък в закона, в друга рубрика, там, където разписваме категориите труд. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Думата има господин Ивалин Йосифов.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ, от място): Да бяхте написали в доклада, че предложението се приема по принцип.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Да, забележката, която правите, е правилна, че в такива случаи трябва да се пише, че се приема по принцип и че намира отражение в друг текст. Това би ни спестило дебат в залата. 
ИВАЛИН ЙОСИФОВ (ЕЛ): Господин председател, господин министър, уважаеми колеги! Искам да направя само едно малко уточнение като реплика към госпожа Дянкова. Господин Марков в ал. 2 разделя летците на витломоторна и реактивна авиация, което е съществено. Коефициентът 3 е правилен за чл. 105, но там се слага цялата категория летци. Но господин Дянко Марков и госпожа Емилия Масларова, а и аз като специалист в тази област, казваме, че не трябва да бъде така. Физическите, психически и всякакъв вид други натоварвания за свръхзвуковата авиация са едни, а натоварванията във витломоторната авиация са съвсем други. И това предложение, което прави господин Марков и госпожа Емилия Масларова, е съвсем резонно. Ако искате, пишете, че се приема по принцип и в чл. 105 да се направи една редакция, че тази категория се разделя на две с коефициенти 3 и 2,5. Това де факто ще подобри в известна степен пенсионноосигурителната система, независимо че говоря чисто професионално. Може някои колеги, които са на витломоторна авиация, да бъдат засегнати, но това е чист професионализъм и в края на краищата ние трябва да го отчитаме. 
Конкретно по моето предложение. Приемането на чл. 70, както е предложен от вносителя, с направените поправки в комисията и в последната му редакция бих казал, че поставя в една дискриминация хората, завършили военни училища до 28.II.1996 г. Ще се аргументирам за тези изключително силни думи, като казах "дискриминация". 
В Закона за въоръжените сили на Република България - чл. 20, ал. 3 и в правилника за кадрова военна служба - чл. 2, е казано ясно какво представлява кадровата военна служба. Там е упоменато, че периодът на обучение в средните и висши учебни заведения се признава като кадрова военно служба.
Разглеждаме следната ситуация: всички, които завършват след 1996 г. военното си образование, то се признава за кадрова военна служба. Фактически те работят 20 години като офицери и пет години са били курсанти - получава се 25 години кадрова военна служба. Какво се получава за една категория военнослужещи, нарочно ще кажа приблизителната цифра, защото това до известна степен е военна тайна, бройката е 16 000 човека? Какво се получава за тези 16 000 човека? Тяхната служба като курсанти не се признава за кадрова военна служба, защото законът не важи със стара дата, ако изрично не е казано в Преходните и заключителни разпоредби, че той влиза в сила със стара дата. Значи една категория военнослужещи ще са поставени в дискриминационно положение. При тях се получава, че те работят 25 години като офицери, 5 години като курсанти и се получава, че те работят 30 години. 
Значи ние поставяме една категория военнослужещи при равни условия на работа, а ако тук трябва да бъдем абсолютно честни, основната категория, които са завършили до 1989 г., те работеха при изключително тежки условия, когато ние си измисляхме всевъзможни врагове - вътрешни, външни врагове. И който е бил офицер, в тази зала сме малко, които сме били офицери, знае много добре какъв беше халът и какво беше положението на тези офицери до 1989 г. Значи тези хора, които тогава са били при изключително тежки условия, сега отново с приемането на този закон ги поставяме пак в необлагодетелствано положение. Това е първото.
Когато заседавахме в комисията, господин Нейков ми направи една правилна забележка като юрист, не претендирам, че съм направил съвсем уместно предложението, но затова в края на краищата сме Народно събрание и имаме право на мнение, че в един закон не може да се определя материя от друг закон. Нормално, но трябва да помислим или да изменим Преходните и заключителни разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили и да кажем ясно, че сега го изменяме, или трябва да помислим за това нещо. Шестнадесет хиляди човека в настоящия момент се поставят в пълна дискриминация спрямо всички останали. Какво са виновни тези хора, че са се родили и завършили по-рано?
И друго. Текстът на вносителя на чл. 1 от закона говори, че са необходими 25 години трудов стаж, при което две трети да са на действителна военна служба. Да, правилно. Но направените поправки казват така: "При уволнение". Какво се получава, ако влязат тези думи "при уволнение"? Разглеждаме следния казус: човек, завършил цивилно образование, работил 10-15 години навън, редуциране на годините и се получава една сума, която се признава за първа категория. Той работи още две трети на действителна военна служба, получава 25 години трудов стаж и се пенсионира.
Разглеждаме другия вариант: завършва военното училище, работи две трети и следващите години, които работи, на него не му се редуцират към първа категория. Ние отново дискриминираме една група хора, които са завършили военни училища и по една или друга причина са напуснали армията. Ние ги дискриминираме спрямо тези хора, които са завършили цивилни военни училища и постъпват в армията. Това е неправилно.
Правя конкретно предложение да отпадне текстът "при уволнение".
А що се отнася до моето предложение, ако обещаем, че ще пипнем другия закон, би било добре. Благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Госпожо Масларова, удовлетворява ли Ви текстът на чл. 105? Предполагам, че оттегляте сега своето предложение?
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ, от място): Не го оттеглям, то се приема по принцип.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Но сега не искате да се гласува?
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ, от място): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви.
В такъв случай ще подложа на гласуване само предложението на народния представител Ивалин Йосифов към ал. 1 да се добави ново изречение. 
Поставям на гласуване предложението на господин Ивалин Йосифов.
Гласували 134 народни представители: за 39, против 62, въздържали се 33. 
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на господин Ивалин Йосифов от предложения от комисията чл. 70 да отпадне думата "уволнение" в алинеи 1 и 3.
Моля, гласувайте!
Гласували 106 народни представители: за 30, против 54, въздържали се 22.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 70, както е предложен от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 104, против 2, въздържали се 4.
Член 70 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Заглавието на чл. 71 е "Размер на пенсията".
Предложение от народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков - заглавието да бъде: "Определяне размера на пенсиите".
Комисията не е подкрепила предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков за заместващ текст на заглавието на чл. 71.
Гласували 112 народни представители: за 22, против 84, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 71 е постъпило предложение от народните представители Христо Иванов и Ангел Балтаджиев, което е подкрепено от комисията.
Предложение на народния представител Николай Томов - подкрепено от комисията.
Предложение на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков, неподкрепено от комисията:
Към чл. 71 - размерът на пенсията - за всяка година трудов стаж 1,5 на сто осъвремененото брутно трудово възнаграждение. Това означава при среден трудов стаж от 30 години средният процент на пенсията ще бъде 45% или каквито са изискванията на Конвенция № 102 и № 128 на МОТ за минималния процент на пенсия от предшестващия трудов договор.
Базата за изчисляване на пенсията - брутното трудово възнаграждение осигурителен доход, получавано през шест последователни години от последните 15 години трудов стаж, осъвременени с помощта на индивидуалния коефициент на лицето, приложен към средната работна заплата за страната, отчетена от Националния статистически институт за последните 12 месеца преди последните три месеца от пенсионирането на лицето.
Във формулата на индивидуалния коефициент вместо осигурителен доход да се включи брутното трудово възнаграждение в числителя и средната заплата в страната в знаменателя за съответния период от време. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при 30 години трудов стаж да се постави в съотношение на 80% от минималната работна заплата.
Комисията не подкрепя това предложение. Комисията предлага текста на чл. 71 да се измени както следва:
"Размер на пенсията
Чл. 71. (1) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по 1% за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж.
	(2) Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за предходната година се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.
	(3) Индивидуалният коефициент се изчислява от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му.
	(4) За изчисляване на индивидуалния коефициент се определят:
1. съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода до 31 декември 1996 г. и средномесечната работна заплата за страната за същия период, обявена от Националния статистически институт;
2. съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода след 31 декември 1996 г. и средномесечния осигурителен доход за страната за същия период.
	(5) Индивидуалният коефициент се определя, като всяко от съотношенията по ал. 4 се умножава съответно по броя на месеците, за които то е установено, и сборът на получените произведения се разделя на общия брой на месеците, включени в двата периода.
	(6) Когато лицата не са работили след 1 януари 1997 г., индивидуалният коефициент е равен на съотношението по ал. 4, т. 1, а когато базисният период е изцяло след тази дата, индивидуалният коефициент е равен на съотношението по ал. 4, т. 2.
	(7) Размерът на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст не може да бъде по-малък от 115 на сто от социалната пенсия за старост."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Има думата госпожа Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз настоявам още веднъж да поспорим за изчисляването на индивидуалния коефициент, особено за ал. 4, т. 2 на чл. 71.
Колеги, мисля, че трябва да си дадем сметка какво значи среден осигурителен доход и какво значи средна работна заплата. Само преди няколко дни се разбра, че част от средствата в Националния осигурителен институт не са постъпили или събираемостта е по-малка. И всъщност това е един от факторите, който създава известно напрежение.

Колеги, много предприятия не си изплащат навреме осигурителните плащания. На тази база средномесечният осигурителен доход е много по-нисък, отколкото е средната работна заплата, и той остава дължим в един бъдещ период. И тези, които ще изчисляват коефициента си след 31 декември 1996 г., да се изчислява между средномесечния осигурителен доход на лицето... Моят средномесечен осигурителен доход е ясен. Но слагайки в числителя средния месечен осигурителен доход за страната, всъщност ние намаляваме числителя. И при това положение ние отново създаваме една диференциация, една възможност това, което бяхме постигнали с индивидуалния коефициент до 1996 г. за изравняване, тук да се получи една разлика, защото винаги средномесечната работна заплата за страната е по-висока от средномесечния осигурителен доход. Аз не зная по каква логика ние минаваме на средномесечен осигурителен доход. (Неразбираема реплика от министър Иван Нейков.) 
Така е, господин Нейков. Разликата между двете величини е различна. Средномесечната работна заплата е по-висока. (Неразбираема реплика от министър Иван Нейков.) Е как да не е? (Неразбираема реплика от министър Иван Нейков.) 
Добре, искам да знам защо слагаме осигурителен доход. Осигурителният доход е нещо, което не можем да съберем винаги точно. И Вие чудесно знаете, че някои от плащанията, вместо, да речем, до края на 1999 г. осигурителни плащания на големи предприятия или на тези, които са в период на неизплащане работни заплати, отиват в следващата година. Как ще коригираме тогава коефициента, като това е плащане за предходната година? Защо отиваме на средномесечен осигурителен доход за страната, а не отиваме на средномесечна работна заплата, която е далеч по-точна величина, и всеки месец може да се каже много по-точно? Докато осигурителните плащания не се събират. Тоест там има една разлика. Това ще ни създаде големи проблеми, защото примерно, ако сега някой се пенсионира в края на декември тази година, Вие не може да ми кажете колко е средномесечният осигурителен доход в края на 1999 г. - декември месец, защото знаете, че технологията да намерим този средномесечен осигурителен доход не можем да я направим. Имаме сериозни затруднения.
От тази гледна точка просто настоявам да прецизираме това съотношение, защото ще видите, че ще имаме затруднения при изчисляване на индивидуалния коефициент. И отново ще стане така, че тези, които са се пенсионирали до определена дата, на определена професия, при едни и същи условия, ще имат разлика с пенсиониралите се при новите условия с новия закон. И отново ще кажат: едни и същи категории труд, едни и същи професии се пенсионират с различна по размер пенсия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Масларова.
За съжаление, няма да мога да поставя на гласуване нищо от това, което предлагате. Няма и да дам думата за изказване, защото за мен по същество няма направено предложение за второ четене. Така, както не мога да поставя на гласуване примерно Вашето изказване да стане част от закона, така и това, което сте предложили, без да го облечете в съответната форма като член, алинея, със съответния текст така, както трябва, и закон. И аз съм изненадат, че господин Руси Статков, който е толкова прецизен в това отношение, този път е проявил малка немарливост. Но няма как да поставя на гласуване това, което казвате - към чл. 71 еди-как си да се направи, защото било в съответствие с изискванията на Конвенция № 102 и пр., и пр. Това не е текст за закон. Това е едно пожелание, което не сте облекли в съответна форма.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ, от място): Аз много точно го формулирах от трибуната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Така че без да ми се сърдите, не мога да го поставя на гласуване, защото няма какво да гласуваме.
Моята молба към Вас е, защото виждам по-нататък, където вече има дори и конкретни предложения, но пак не са конкретизирани, когато ще ги правите, например към чл. 73 да го облечете по време на изказването в една конкретна форма, за да мога да ги поставя на гласуване.
Има думата господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю. В насока на това, което казахте, предлагам в окончателния текст, който предлага комисията, към чл. 71, ал. 1 в унисон с нашето предложение "от по 1%" да стане "от по 1,5%". Ще прочета целия текст:
"Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от по 1,5% за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част за месеците осигурителен стаж."
Мисля, че това е в унисон с нашето предложение и е във връзка и с изискванията на Конвенция № 102, както сме написали, за минимум 45 на сто осигурена пенсия от брутното възнаграждение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Димитров.
Сега вече има какво да поставя на гласуване.
Господин министърът има думата.
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Благодаря, господин председател. Ако ми разрешите, буквално няколко изречения относно необходимостта при изчисляването на индивидуалния коефициент до 31 декември да се взима за критерий средномесечната работна заплата, а след 31 декември да се взима средномесечният осигурителен доход.
Става дума за много хора, които са придобивали трудов стаж и са се осигурявали преди и след датата 31 декември 1996 г. Този момент, този Рубикон, ако така мога да го кажа, се състои в това, че от 1 януари 1997 г. със Закона за пенсиите беше изменена базата, от която се изчисляваха осигурителният стаж, осигурителните вноски, откъдето всъщност се черпят осигурителните права на хората. Затова не бихме могли след 1 януари 1997 г. да говорим за средна месечна заплата, след като вече законът говори и то този, който сега вече отменяме, говори за среден осигурителен доход. Това е едно.
Второ. Имайте предвид, че много голяма част от хората вече се осигуряват и по силата на новия закон, както и по силата на Закона за пенсиите след 1 януари 1997 г. върху по-голяма осигурителна база. Не само върху доход, който се явява тяхна работна заплата, а и върху доход, който освен работната заплата включва и други доходи. И от тази гледна точка не е справедливо и към самите хора да се ограничава тяхното пенсионно право само и единствено върху онази част от осигуровката, която са плащали върху заплатата си. Голяма част от хората са плащали осигуровки и върху други доходи. От тази гледна точка е абсолютно необходимо това разделяне - до 31 декември 1996 г., просто една е била уредбата тогава, и след 31 декември 1996 г., когато се въвежда нова уредба, с която ние сега всъщност трябва да се съобразим. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Поставям на гласуване предложение, което направи господин Димитър Димитров - в ал. 1 "1%" да се замени с "1,5%".
Гласували 123 народни представители: за 41, против 80, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 71 така, както е предложен от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 96, против 16, въздържали се 3.
Член 71 е приет.

ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Раздел II - Пенсии за инвалидност".
Няма предложения за заглавието на раздел II.
Комисията подкрепя текста на вносителя.

"Право на пенсия

Чл. 72. Осигурените лица имат право на пенсия за инвалидност, когато са загубили напълно или частично работоспособността си завинаги или за продължително време."
Няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по названието на раздел II и по съдържанието на чл. 72? Няма.
Моля да ги гласувате.
Гласували 106 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 2.
Член 72 и названието на раздел II са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 73 със заглавие "Определяне на пенсията за инвалидност".
Има предложение от народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков, което не е подкрепено от комисията. Те казват: "в чл. 73 да се диференцират процентите на загубената работоспособност 50-70 на сто; 70-90 на сто втора група и т.н.".
А текстът на чл. 73 е:
"Чл. 73. Пенсия за инвалидност се определя на лица с 50 и над 50 на сто загубена работоспособност."
Комисията е подкрепила текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Димитров, ще конкретизирате ли предложението си, защото така, както е формулирано, не може да бъде гласувано.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (ДЛ): Имали сме предвид да се конкретизират трета, втора и първа група инвалидност. Конкретното предложение е процентите да не са 50 и над 50, а да бъдат групирани в три групи в зависимост от групата инвалидност:
от 50 до 70 на сто - за трета група;
от 70 до 90 на сто - за втора група;
и над 90 на сто - за първа група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Още веднъж точно формулирайте текста.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: "Пенсия за инвалидност се определя на лица трета група инвалидност - с 50 до 70 на сто загубена работоспособност; 70 до 90 на сто лица втора степен на инвалидност загубена работоспособност и лица от първа степен инвалидност над 90 на сто загубена работоспособност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Други бележки има ли по чл. 73? Няма.
Моля, гласувайте предложението за изменение на чл. 73, направено от народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков.
Гласували 150 народни представители: за 54, против 83, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате съдържанието на чл. 73 така, както е представен от вносителя.
Гласували 118 народни представители: за 89, против 12, въздържали се 17.
Член 73 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 74 със заглавие "Начална дата и срок на пенсията".
Няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 74:
"Чл. 74. (1) Правото на пенсия за инвалидност се поражда от датата на инвалидизирането.
      (2) Пенсията за инвалидност се отпуска за срока на инвалидността.
	 (3) Пенсиите за инвалидност на лицата, навършили възрастта по чл. 69, се отпускат пожизнено. Когато преосвидетелстването на тези инвалиди е извършено по тяхно искане, пенсията не се намалява или прекратява."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Тук не смятам, че е пълен член, а "навършили възраст по чл. 69", но това е редакционно.
По чл. 74 има ли бележки? Няма.
Моля да гласувате съдържанието на чл. 74.
Гласували 114 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 4.
Член 74 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 75 със заглавие "Право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване".
Има предложение от народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (ДЛ, от място): Оттегляме го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Оттегля се.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Значи няма постъпили предложения от народни представители.
Комисията подкрепя текста на вносителя, а той е:
"Чл. 75. Осигурените придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, ако са загубили работоспособността си и имат осигурителен стаж, придобит до датата на инвалидизирането, както следва:
1. до 20-годишна възраст и за слепите по рождение и на ослепелите преди постъпването им на работа - независимо от продължителността на осигурителния стаж;
2. до 25-годишна възраст - 1 година;
3. до 30-годишна възраст - 3 години;
4. до 40-годишна възраст - 7 години;
5. над 40-годишна възраст - 10 години."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? Няма. 
Моля да гласувате чл. 75 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 116 народни представители: за 86, против 3, въздържали се 27.
Член 75 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 76 със заглавие "Размер на пенсията за инвалидност поради общо заболяване".
Има предложение от народния представител Ангел Балтаджиев, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков, което не е подкрепено.
И предложението на Комисията по труда и социалната политика - чл. 76 се изменя, както следва:

"Размер на пенсията за инвалидност поради
общо заболяване

Чл. 76. (1) Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи с коефициент, равен на едно за всяка година действителен осигурителен стаж.
      (2) Когато към датата на инвалидизирането осигуреното лице е на възраст по-ниска от възрастта по чл. 69, разликата между възрастта му и възрастта по чл. 69 се признава за осигурителен стаж. При определяне на пенсията признатите години осигурителен стаж се умножават с коефициент, както следва:
1. за лица с намалена работоспособност над 90 на сто - 0,9;
2. за лица с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто - 0,7;
3. за лица с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто - 0,5.
	 (3) В случаите по ал. 2 доходът, от който се изчислява пенсията, се умножава със средно притегления коефициент, получен от сбора от коефициентите по ал. 1 и 2.
	 (4) Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване не може да бъде по-малък от:
1. за лица с намалена работоспособност над 90 на сто - 140 на сто от социалната пенсия за старост;
2. за лица с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто - 130 на сто от социалната пенсия за старост;
3. за лица с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто - 105 на сто от социалната пенсия за старост."

ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Тук вие сте приели предложението на народния представител Ангел Балтаджиев, но по този начин се получава нещо, което не е приятно. Защото 0,9 на сто е много малко. Ако го смените с проценти, трябва 0,9 да се замени с 90 на сто, 0,7 - със 70 на сто. А умножено с процента 0,9, ...
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Седемдесет на сто се има предвид. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Вие като вносител сте го дали в проценти, а народният представител Ангел Балтаджиев заменя коефициент с процент. А то е коефициент.
Заповядайте, имате думата, господин Балтаджиев.
АНГЕЛ БАЛТАДЖИЕВ (СДС): Господин председател, благодаря. Тук става въпрос за техническа грешка, която е допусната в началния текст на вносителя. Защото ако се сложи коефициент 1, това значи, че ще се умножава само по 1 и няма да се дели на нищо. 
Ако видим сега как се изчислява размерът на пенсията в чл. 71, там се умножава със сумата, образувана от един процент, тоест, умножава се по 1 и се дели на 100. Тук е същото, само че е допусната грешка в първоначалния текст и затова трябва да бъде не "коефициент 1", а "процент, равен на 1". Тоест, умножава се пак по 1 и се дели на 100. И тогава всичко е наред.
Изчислението е по същия начин, както се изчислява пенсията за старост. Ако прочетете чл. 71, ще видите, че по същия начин започва текстът. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: "Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя, като доходът, от които се изчислява пенсията" ... доходът за един месец? 
АНГЕЛ БАЛТАДЖИЕВ: Да, за един месец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: ... се изчислява пенсията като се умножи с коефициент, равен на 1. Значи колкото е бил доходът, толкова става и пенсията. Ако умножите с 1% ще стане сто пъти по-малка.
АНГЕЛ БАЛТАДЖИЕВ: Да, обаче се умножава по годините. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Аз съм безпощадно прав.
АНГЕЛ БАЛТАДЖИЕВ: Оттеглям си предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Оттеглете си предложението, защото иначе ще стане лошо. Съгласен сте.
Текстът остава така, както е предложен от вносителя, защото иначе ... 
Господин Балтаджиев заменя думата "коефициент" с "процент". А процент означава сто пъти по-малко. 
Така, както е дал текста вносителят, така трябва да бъде. Иначе трябва да сменим и числата 0,9, 0,7, което няма смисъл. 
Следователно, господин Балтаджиев оттегля своето предложение. Остава предположението на госпожа Масларова, господин Димитров и господин Руси Статков.
Имате думата, господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (ДЛ): Вече неведнъж беше говорено за базата, от която би трябвало да се изходи и имаше аргументи за това, че базата не трябва да е социалната пенсия, а минималната пенсия, още повече, обръщам внимание, че тук става дума за размера на пенсията за инвалидност за лица, загубили работоспособност над 50%. Тоест, за една категория хора, които са в изключително тежко състояние, които освен всичко друго, имат и изключително големи разходи по своята поддръжка и своето лечение. 
Нашето конкретно предложение е в чл. 76, ал. 4, т. 1, 2 и 3 изразът "социална пенсия за старост" да бъде заменен с "минимална пенсия за старост".
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Предлагате "социална" да се замени с "минимална".
Има ли други бележки по чл. 76? Няма.
Моля, най-напред да гласуваме предложението на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков в чл. 76, ал. 4, т. 1, 2 и 3 думата "социалната" да се замени с "минималната".
Гласували 114 народни представители: за 42, против 71, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте съдържанието на чл. 76 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 72, против 15, въздържали се 14.
Член 76 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 77 със заглавие: 
"Доход за изчисляване на размера на пенсията за
инвалидност поради общо заболяване" 
Чл. 77. Доходът, от който се изчислява размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за предходната година се умножи по индивидуалния коефициент на лицето."
Няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 77. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли възражения по този текст? Няма.
Моля, гласувайте. 
Гласували 101 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 13.
Член 77 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 78 има предложение от народния представител Росица Тоткова за корекция на ал. 1 и за отпадане на ал. 2.
Комисията е възприела предложението.
 Предложение на комисията за чл. 78:
"Индивидуален коефициент
Чл. 78.	(1) Индивидуалният коефициент за определяне на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя по реда на чл. 71, ал. 3 до 6 до датата на инвалидизирането."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по предложението? Няма.
Моля, гласувайте чл. 78 така, както е предложен от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 3.
Член 78 е приет. 
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Чл. 79 - Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест".
Няма постъпили предложения.
Комисията е подкрепила текста на вносителя за чл. 79.
"Чл. 79. Осигурените, загубили 50 или над 50 на сто работоспособността си поради трудова злополука или професионална болест, имат право на пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, независимо от продължителността на осигурителния стаж."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по този член? Няма.
Моля да гласувате.
Гласували 102 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 3.
Член 79 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 80 със заглавие - "Размер на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест".
Предложение от народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков, което не е подкрепено от комисията.
Предложение от народния представител Емил Лилов, което е подкрепено, и предложение на Комисията по труда и социалната политика за чл. 80:
"Размер на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест
Чл. 80. (1) Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за преходната година се умножи по индивидуалния коефициент, изчислен по реда на чл. 71, ал. 3 - 6 до датата на инвалидизирането и по следните коефициенти:
1. за лица с намалена работоспособност над 90 на сто - 0,4;
2. за лица с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто - 0,35;
3. за лица с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто - 0,30.
	(2) Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест не може да бъде по-малък от:
1. за лица с намалена работоспособност над 90 на сто - 150 на сто от социалната пенсия по старост;
2. за лица с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто - 140 на сто от социалната пенсия за старост;
3. за лица с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто - 115 на сто от социалната пенсия за старост."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Тук аз имах една бележка. Инвалидността се определя с точност до 1%, нали?
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Защото, ако има някой със 70,5%, това го няма в закона. С точност до 1%, да.
Има ли желание да се обоснове предложението на народните представители Масларова, Димитров, Руси Статков? Няма.
Тяхното предложение всъщност да се замени думата "социалната" с "минималната", както беше в предишния параграф.
Има ли други бележки? Няма.
Моля да гласувате предложението на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков в чл. 80, ал. 2, точки 1, 2 и 3 думата "социалната" да се замени с "минималната".
Гласували 112 народни представители: за 39, против 70, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате чл. 80 така, както е предложен от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 75, против 8, въздържали се 22.
Член 80 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Раздел III със заглавие "Наследствени пенсии".
Няма предложения, комисията подкрепя текста на вносителите за заглавието на раздел III.
Член 81 със заглавие "Право на наследствена пенсия".
Предложение от народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков, което не е подкрепено от комисията.
Комисията е подкрепила текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Статков, желаете ли думата? Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Член 81 се отнася до правото на наследствени пенсии. Кога личните пенсии могат да преминават в наследствени? Действително пенсиите, които се получават по чл. 90, 91, 92 и 93, не бива да преминават в наследствени, тъй като става дума за социална пенсия за старост, за социална пенсия за инвалидност, пенсия за особени заслуги. Друг е случаят за пенсиите, които се получават по чл. 88. Обръщам внимание, че това са право на пенсии за гражданска инвалидност на лица, които са загубили своята работоспособност, поради това, че са заболели или пострадали при изпълнение на гражданския дълг или случайно от органите на властта при изпълнение на служебни задачи на тези органи.
Фактически това са хора, които, както казах, са загубили своята работоспособност в една особена ситуация и ние отнемаме правото на техните пенсии да бъдат получавани по наследство.
Нашето предложение фактически е в чл. 81, ал. 1 да отпадне член 88.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Други бележки има ли? Няма.
Моля да гласувате предложението на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков в чл. 81, ал. 1 числото "88" и следващата запетая да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Гласували 104 народни представители: за 38, против 65, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 81 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 106 народни представители: за 68, против 24, въздържали се 14.
Член 81 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 82 със заглавие "Определяне на наследствената пенсия" има предложение от народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков, което комисията е подкрепила по принцип и е предложила да отиде в чл. 84.
Комисията по труда и социалната политика подкрепя текста на вносителя за чл. 82:

"Определяне на наследствената пенсия
Чл. 82. (1) Наследствената пенсия се определя в процент от полагащата се лична пенсия на починалото осигурено лице, както следва:
1. при един наследник - 50 на сто;
2. при двама наследници - 75 на сто;
3. при трима и повече наследници - 100 на сто.
             (2) Наследствената пенсия се отпуска общо на всички лица, които имат право на тази пенсия, и се разпределя поравно между тях.
             (3) При смърт на двамата родители (осиновители) децата имат право на наследствена пенсия, която се определя от сбора на пенсиите на починалите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 82 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 109 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 3.
Член 82 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Предложението на колегите, за което казах, че е прието, всъщност е отишло в чл. 83. Междупрочем, това е група предложения от колегите Йордан Нихризов, госпожа Юлия Берберян, от колегите Масларова, Димитров и Статков - предложение, което има за цел да уреди всъщност получаването на пенсия от тези родители, чиито деца, чиито синове са загинали по време на изпълнение на дълга им в казармата. Това е всъщност предложението, което ние сме възприели по принцип от всички народни представители. Това беше искане от Комитета на майките, който е образуван и който от много отдавна има такова предложение към институциите. И всъщност това предложение е отишло в чл. 83.
По чл. 83 със заглавие "Условия за отпускане и получаване на наследствена пенсия" предложението на господин Нихризов е прието по принцип. 
Предложението на госпожа Берберян, Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков - също е подкрепено. Това е точно за създаването на нова алинея.
И предложение от народния представител Светлана Дянкова, което също е подкрепено от комисията.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика за чл. 83:

"Условия за отпускане и получаване на наследствена
пенсия
Чл. 83. (1) Децата имат право на наследствена пенсия до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването й, ако учат - за срока на обучението, както и за времето, през което са на наборна военна служба, но не по-късно от навършването на    26-годишна възраст, както и над тази възраст, ако са се инвалидизирали до 18, съответно до 26-годишна възраст.
             (2) Преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта по чл. 69 или преди тази възраст, ако е неработоспособен.
             (3) Родителите имат право на наследствена пенсия от децата си, ако са навършили възрастта по чл. 69.
             (4) Родителите на лицата, починали по време на наборна военна служба, имат право на наследствена пенсия, независимо от възрастта им."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 83 така, както е предложен от комисията.
Гласували 113 народни представители: за 86, против 6, въздържали се 21.
Член 83 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 84 също има едно предложение от госпожа Юлия Берберян, за което вече говорихме и е прието при предишния текст.
Няма други предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя:

"Видове наследствени пенсии
Чл. 84. (1) При смърт на осигурения на наследниците се отпуска пенсия в съответствие с вида на личната пенсия за общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, която починалият би получил като инвалид със загубена работоспособност повече от 90 на сто.
             (2) Когато починалият е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, на наследниците се отпуска наследствена пенсия, изчислена от полагащата се пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако това е по-благоприятно за тях.
             (3) При смърт на пенсионер, който е получавал лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване или трудова злополука или професионална болест, размерът на наследствената пенсия се определя от следващата му се лична пенсия за инвалидност поради загубена работоспособност повече от 90 на сто.
             (4) При смърт на военнослужещ на наборна военна служба на наследниците му се отпуска пенсия, като за база се взема размерът по чл. 87, ал. 1, равен на следващата се пенсия за военна инвалидност при намалена работоспособност над 90 на сто."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 84 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 121 народни представители: за 116, против 1, въздържали се 4.
Член 84 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 85 със заглавие "Добавка от пенсията на починал съпруг" има едно предложение от народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков, което не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя, а той е:

"Добавка от пенсията на починал съпруг
Чл. 85. Пенсионерът има право на добавка в размер 20 на сто от пенсията или сбора от пенсиите на починалия съпруг (съпруга). Добавката не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Господин Статков, това предложение, в което Вие сте участник, защото не виждам другите двама автори, Вие призовавате да се редактира и т.н. Но ако можете да го вместите като конкретна поправка на предложения чл. 85, нямам нищо против. Но иначе няма какво да поставя на гласуване.
Имате думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Правя конкретно предложение - в чл. 85 да отпадне последното изречение, а то е: "Добавката не може да се получава заедно с наследствената пенсия от същия наследодател". Считам, че тази добавка от 20 на сто не обогатява никого. Напротив...
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Как така да не обогатява?!
РУСИ СТАТКОВ: Ами, госпожо председател! Казвам си мнението по разпоредбата! Отново повтарям, считам, че с тази добавка не заместваме някакъв голям доход, за да считаме, че това ще утежни бюджета на фонд "Обществено осигуряване". И затова предлагам да отпадне второто изречение, което всъщност е и последно на чл. 85. Това е, което формулирам, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков за отпадане на второто изречение в чл. 85.
Гласували 118 народни представители: за 27, против 79, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 85 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 117 народни представители: за 99, против 8, въздържали се 10.
Член 85 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Раздел IV - Пенсии, несвързани с трудова дейност".
По заглавието на раздела няма постъпили предложения.
Комисията е възприела текста на вносителя.
Член 86 със заглавие "Пенсии за военна инвалидност".
Няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
Член 87 със заглавие "Размер на пенсията за военна инвалидност".
Няма постъпили предложения.
Комисията е възприела текста на вносителя.
Сега ще прочета текстовете на чл. 86 и 87:
"Чл. 86.	(1) Право на пенсия за военна инвалидност имат лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели или са пострадали през време или по повод на:
1. наборната военна служба;
2. службата в запаса или в резерва.
	(2) Право на пенсия за военна инвалидност имат и лицата, пострадали при оказване съдействие на въоръжените сили.
	(3) Пострадали по смисъла на ал. 1 и 2 се считат и загиналите и безследно изчезналите.
Чл. 87.	(1) Размерът на пенсията за военна инвалидност се определя в процент от социалната пенсия за старост по следната таблица:


Намалена работоспособност

над 90 на сто
71-90 на сто
50-70 на сто
Редници и сержанти
150 на сто
140 на сто
115 на сто
Офицери
160 на сто
150 на сто
120 на сто

	(2) Когато лицата по чл. 86 са били осигурени за всички осигурени социални рискове или само за трудова злополука или професионална болест преди постъпването им на наборна служба или на служба в запаса, размерът на пенсията за военна инвалидност се определя както при пенсията за трудова злополука или професионална болест, ако това е по-благоприятно за тях."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте заглавието на раздел IV и членове 86 и 87 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 103 народни представители: за 92, против 3, въздържали се 8.
Заглавието на раздел IV и членове 86 и 87 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 88 със заглавие "Пенсия за гражданска инвалидност".
Предложението от госпожа Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков е да отпадне този текст.
Комисията не подкрепя това предложение за отпадане.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 88, а той е:
"Чл. 88. Право на пенсия за гражданска инвалидност имат лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели или пострадали:
1. при изпълнение на граждански дълг;
2. случайно от органите на властта при изпълнение на служебни задачи на тези органи."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Господин Статков оттегля тяхното предложение.
Моля, гласувайте чл. 88 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 107 народни представители: за 96, против 8, въздържали се 3.
Член 88 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Чл. 89 - Размер на пенсията за гражданска инвалидност".
Предложение от доц. Балтаджиев.
Това предложение е подкрепено от комисията.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика за чл. 89:
"Размер на пенсията за гражданска инвалидност
Чл. 89.	(1) Размерът на пенсиите за гражданска инвалидност се определя в процент към социалната пенсия за старост, както следва:
1. за лица с намалена работоспособност над 90 на сто - 150 на сто;
2. за лица с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто - 140 на сто;
3. за лица с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто - 115 на сто.
	(2) На лицата, които са били осигурени за всички осигурени социални рискове или само за трудова злополука или професионална болест, пенсията се изчислява по реда, установен за пенсиите за трудова злополука или професионална болест, ако това е по-благоприятно за тях."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 89 така, както е предложен от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 4.
Член 89 е приет.

ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 90 е със заглавие "Социална пенсия за старост".
Предложение от народния представител Светлана Дянкова за корекция на ал. 2 - комисията е подкрепила предложението.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика за чл. 90:

"Социална пенсия за старост
Чл. 90. (1) Право на социална пенсия за старост имат лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца преди искането на пенсия.
	(2) Размерът на социалната пенсия за старост, както и условията за нейното получаване, се определят от Министерския съвет по предложение на Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 90 така, както е предложен от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 18.
Член 90 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 91 е със заглавие "Социална пенсия за инвалидност".
Няма предложения.
Комисията е подкрепила текста на вносителя.
"Чл. 91. (1)  Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с намалена работоспособност повече от 71 на сто.
	(2) Размерът на социалната пенсия за инвалидност за лицата със загубена работоспособност над 90 на сто е 120 на сто, а за лицата със загубена работоспособност от 71 до 90 на сто - 110 на сто от социалната пенсия за старост."
Член 92 е със заглавие "Пенсия за особени заслуги".
Няма предложения.
Комисията е подкрепила текста на вносителя.
"Чл. 92. Пенсия за особени заслуги към държавата и нацията се отпуска от Народното събрание по предложение на Министерския съвет."
Член 93 е със заглавие "Персонални пенсии".
Няма предложения.
Комисията е подкрепила текста на вносителя.
"Чл. 93. Министерският съвет по определени от него условия и ред в изключителни случаи може да отпуска пенсии на лица, по отношение на които не са налице някои от изискванията на този закон."
Член 94 е със заглавие "Средства за изплащане на пенсиите, несвързани с трудова дейност".
Няма предложения.
Комисията е подкрепила текста на вносителя.
"Чл. 94. Средствата за изплащане на пенсиите, несвързани с трудова дейност, са за сметка на републиканския бюджет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте членове 91, 92, 93 и 94 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 113 народни представители: за 99, против 1, въздържали се 13.
Членове от 91 до 94 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Раздел пети - Общи правила за пенсиите".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Предложението е подкрепено от комисията.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Да, подкрепено е.
Член 95 е със заглавие "Дата на отпускане на пенсията".
Има предложение от народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков, което комисията не е подкрепила.
Комисията е подкрепила текста на вносителя за чл. 95, а той е:
"Чл. 95. Пенсията се отпуска от датата на придобиване на правото на пенсия, ако заявлението с необходимите документи е подадено в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в 6-месечен срок от тази дата. Ако документите са подадени след този срок, пенсията се отпуска от датата на подаването им."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър! Навлизаме в производството на пенсиите. Това е правен въпрос, обаче съдържа много клопки, бих казал, и една от тези клопки е в датата на отпускане на пенсиите. Защото с тази дата се поставя началото на пенсионното правоотношение. Това означава официално признаване на това право. Това означава също така, че се определя месечният размер. Това означава, че оттук нататък пенсията може да се изплаща. И фактически предложението, което е направено, разбира се, като се прочете внимателно, дава представа за тези неща и специално юристите са наясно, но за другите е необходимо да направят своите уточнения.
Ние предлагаме, господин председател, в този много дълъг текст, нещо конкретно и то е: 6-месечният срок да бъде заменен с 1 година. Предлагаме го, защото считаме, че последното изречение е във вреда на пенсионерите, а то е: "Ако документите са подадени след този срок, пенсията се отпуска от датата на подаването им." Тоест, няма да получават пенсия определено време и това време е в случая, ако е след шестте месеца.
Затова ние предлагаме един срок от една година, като имаме предвид, че има доста проблеми от техническо естество, които не са по вина на кандидат-пенсионерите. Затова, уважаеми колеги отдясно,  молбата ни е да подкрепите не 6 месеца, а 1 година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Руси Статков срокът да бъде променен - вместо 6 месеца да бъде 1 година.
Гласували 121 народни представители: за 25, против 72, въздържали се 24.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте заглавието на раздел пети и чл. 95 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 118 народни представители: за 99, против 17, въздържали се 2.
Заглавието на раздел пети и член 95 са приети.
Половин час почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (Звъни.) Заседанието продължава.
Госпожо Дянкова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 96 със заглавие "Спиране на пенсията".
Има предложение от народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков, което е подкрепено по принцип.
Предложение от народния представител Христо Иванов, което е подкрепено от комисията.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика за чл. 96:

"Спиране на пенсията
Чл. 96. Пенсията се спира, когато:
1. по искане на лицето;
2. пенсионерът не се яви за преосвидетелстване от органите на експертизата на работоспособността, след като е служебно повикан;
3. ако пенсионерът не е получавал пенсията си повече от 6 месеца;
4. когато не се следва изплащането й на основание чл. 102."
Господин председател, мисля, че тази редакция не е много добра, защото...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Никак не е добра!
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Трябва да стане: "Пенсията се спира" и се слагат двете точки. И следва: "по искане на лицето" - първата точка; второ: "когато пенсионерът не се яви" и т.н., и трето: "когато пенсионерът не е получавал пенсията си повече от 6 месеца". Такава трябва да бъде редакцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Значи, в първа точка: "по", а във втора, трета и четвърта: "когато".
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Да, това е текстът. Явно, комисията не е направила добра редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 96 така, както е предложен от комисията, с тази редакционна поправка, която предложи госпожа Дянкова.
Гласували 109 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 5.
Член 96 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 97 е със заглавие: "Прекратяване на пенсията".
Има предложение от народния представител Христо Иванов, което е подкрепено от комисията.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика за чл. 97:

"Прекратяване на пенсията
Чл. 97. (1) Пенсията се прекратява, когато:
1. пенсионерът почине;
2. детето навърши възрастта, до която може да получава наследствена пенсия, или е осиновено;
3. преживелият съпруг, който получава наследствена пенсия, встъпи в брак;
4. отпадне основанието за получаването й.
	(2) В случаите по т. 1 на предходната алинея пенсията се прекратява от края на месеца, през който е починал пенсионерът, а по точки 2-4 - от датата, на която е възникнало основанието за прекратяването."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 97 така, както е предложен от комисията.
Отменете гласуването! Господин Лучников иска думата.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Ей, Богу, не разбирам защо трябва да се прекрати наследствената пенсия, когато лицето, което има право да я получава, встъпва в брак? Това са млади хора, които обикновено и двамата не са достатъчно обезпечени материално. Защо със страха, че няма да получи пенсията единият от тях, ще им осуетим сключването на брак? Ще осуетим създаването на едно младо семейство. Те няма да сключат брака, ще продължават да си живеят, а може да се скарат, може да не създадат деца. Изобщо, създаваме много силни социални усложнения. Смятам, че държавата няма да загуби много, ако запази пенсията на лицето, което я получава по наследство, докато, разбира се, има право да я получава, тоест до навършване на съответната възраст.
Затова правя предложение този текст там да отпадне. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Лучников, тук с господин Сендов коментирахме, че има още една възможност, когато се говори за наследствени пенсии, да се има предвид, че те не са само от родители. Сега вече в чл. 83 се дава възможността да се получава наследствена пенсия от родители на деца, починали по време на наборната военна служба, тъй че този текст тук може би ще трябва да се поизчисти. 
Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Лучников! Аз, разбира се, в никакъв случай не мога да си позволя да коментирам Вашите мотиви, но според мен в случая става дума за чисто правен аспект на проблема - наследствената пенсия, поне тази, която е визирана в т. 3 на ал. 1 на чл. 97, се придобива благодарение на статута "съпруг на починал съпруг" или "вдовец". В момента, в който встъпи във втори брак едно лице, то губи статута на съпруг на починалия съпруг, тоест губи статута на вдовец. От тази гледна точка няма как да продължи получаването на пенсията, поради загуба на статута. Това е мотивът да бъде спряна в този случай пенсията - поради промяна на статута на бенефициента. 
А, уважаеми господин председател, колкото до наследствените пенсии на родители на загинали войници - те не се спират, не се прекратяват, тъй като малко по-нататък ще стигнем до друг текст, в който се урежда този въпрос, така че тук са предвидени само тези случаи на прекратяване, което означава, че в други случаи, ако тях ги има, няма да има прекратяване на пенсията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря Ви, господин министър. 
Господин Лучников иска да зададе въпрос и не мога да му откажа.


СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Понеже разискванията по законопроекта са основание за неговото тълкуване, аз искам да чуя от вносителите категорична декларация, че наследствената пенсия няма да се прекрати, когато се получава от родители, или от някой друг. Не става въпрос за разведен съпруг. Но нека да го чуем като декларация, за да не стават недоразумения. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников. 
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми господин Лучников, по посока на Вашия въпрос ми се струва, че ни води самата философия на чл. 97. Вие виждате, че всъщност има два принципни случая на прекратяване на пенсията: когато почине пенсионерът и когато е отпаднало основанието за получаването й. И само два случая извън тези два принципа, които предлага комисията и, разбира се, вносителят. Единият случай е дете, навършило възрастта или осиновено, което в известна степен се приближава до т. 4. Единственото изключение е т. 3 - за преживелия съпруг, който е сключил нов брак. В останалите случаи няма да има прекратяване на пенсията. 
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС, от място): Благодаря Ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на министър Нейков.
Господин Лучников, аз тълкувам, че сте задоволен от отговора и оттегляте предложението си за т. 3, нали? Добре. 
Моля, гласувайте чл. 97, както е предложен от комисията. 
Гласували 128 народни представители: за 110, против 4, въздържали се 14.
Член 97 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 98 - "Възобновяване и възстановяване на пенсията".
Има предложение на народния представител Росица Тоткова за отпадане на ал. 4, което е приета от комисията. 
Предложение на комисията за чл. 98:
"Чл. 98.	(1) Спряната пенсия се възобновява, а прекратената се възстановява по писмено заявление на пенсионера, когато отпадне основанието за спирането или прекратяването й.
	(2) Пенсията се възобновява или се възстановява от деня на отпадане на основанието за спирането или прекратяването й - ако заявлението е подадено в 3-годишен срок от тази дата, или от подаването му - когато срокът е пропуснат.
	(3) Спряната на основание чл. 96, т. 2 пенсия се възобновява от датата на спирането й, ако се установи, че пенсионерът не се е явил за преосвидетелстване поради уважителни причини."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Дянкова. 
Моля, гласувайте чл. 98, както е предложен от комисията.
Гласували 125 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 7.
Член 98 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 99 - "Ред за отпускане и изменение на пенсията".
Предложение на народния представител Пламен Славов, което не е подкрепено от комисията:
Към чл. 99, ал. 1 да се добави следният текст: 
"Разпорежданията, издавани от регистрираните по Търговския закон териториални поделения, се постановяват от ръководителя на поделението."
Алинея 2 да добие следната редакция:
"(2) Лицата по ал. 1 издават разпореждания и за неправилно изплатените суми за пенсия."
Следващото предложение, което съм направила, е подкрепено от комисията, но то всъщност не е отразено както трябва. Моето предложение е: "Пенсиите по международен договор се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, прекратяват и възобновяват с разпореждане на управителя на Националния осигурителен институт или упълномощено от него лице."
Това предложение е отразено в текста, който предлага комисията, но в доклада е сбъркано.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика:
"Ред за отпускане и изменение на пенсията
Чл. 99.	(1) Пенсиите и добавките към тях се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, възобновяват, прекратяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Пенсиите по международен договор се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, прекратяват и възобновяват с разпореждане на управителя на Националния осигурителен институт или упълномощено от него длъжностно лице.
	(2) Длъжностното лице по ал. 1 издава разпореждания и за възстановяване на неправилно изплатените суми за пенсии. Дължимите суми по разпорежданията се събират от пенсията на пенсионера. В случай, че пенсията е прекратена, сумите се събират по реда на Данъчно-процесуалния кодекс. Разпорежданията се обжалват по реда на чл. 117.
	(3) Явните фактически грешки в разпорежданията по ал. 1 и 2 се поправят от органа, който го е постановил. Поправката има действие от деня на отпускането, изменянето, осъвременяването, спирането, възобновяването, прекратяването или възстановяването на пенсията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Пламен Славов.
Гласували 128 народни представители: за 31, против 93, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 99, както е предложен от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 91, против 6, въздържали се 18. 
Член 99 е приет.
"Изменяне или отменяне на разпореждането
Чл. 100. (1) Разпореждането по чл. 99 може да се измени или отмени от органа, който го е издал, когато:
1. пенсионерът представи нови доказателства за придобит трудов стаж, осигурителен доход, гражданско състояние и др.;
2. пенсията е отпусната въз основа на неистински или подправен документ или на документ с невярно съдържание;
3. инвалидността, за която е отпусната пенсията, е причинена умишлено от лицето или в резултат на извършено от него тежко умишлено престъпление;
4. смъртта на наследодателя, от когото е получена пенсията, е причинена умишлено от наследника или е в резултат на извършено от него умишлено престъпление;
5. пенсията е неправилно отпусната или неправилно е отказано отпускането й;
6. пенсията е определена в по-голям или в по-малък размер.
	     (2) В случаите по ал. 1 разпореждането се изменя или се отменя:
1. по т. 1 - от датата на представяне на доказателствата;
2. по т. 2 - 6 - от датата на отпускането или промяната на пенсията, а при неправилен отказ - от датата по чл. 95.

Осъвременяване на пенсиите
Чл. 101. (1) Пенсиите се осъвременяват от 1 юли 2001 г. ежегодно с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт в зависимост от нарастването на осигурителния доход за страната и индекса на потребителските цени през предходната календарна година.
               (2) Пенсиите, отпуснати по чл. 12 и по раздел V от отменения Закон за пенсиите, както и по отменените Закон за пенсиониране на земеделските стопани-кооператори и Закон за общественото осигуряване от 1949 г. и пенсиите, отпуснати от Президиума на Народното събрание и от Държавния съвет на Народна република България, които не са изчислени от трудово възнаграждение, се осъвременяват всяка календарна година с коефициент, равен на 80 на сто от средното увеличение на пенсиите по ал. 1."
По чл. 100 и чл. 101 няма направени предложения.
Комисията по труда и социалната политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Господин Любен Корнезов има думата.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Предлагам една редакционна поправка или добавка, за да се избегнат евентуални спорове, защото такива са възможни. В т. 2 на ал. 1 на чл. 100 се казва, че пенсията се отменя или изменя в случаите, когато пенсията е отпусната въз основа на неистински или подправен документ или на документ с невярно съдържание. Може да възникне спор между гражданина, който иска да му се отпусне пенсията, и съответните длъжностни лица дали документът е с вярно или с невярно съдържание. Затова предлагам да добавим "установено по съдебен ред". Действително само и единствено по съдебен ред може да бъде установено един документ дали е истински, дали е неистински, дали е с вярно или с невярно съдържание.
За да избегнем всякакви спорове, предлагам редакционно да се поправи: "с невярно съдържание, установено по съдебен ред". Редът може да бъде и установителен иск по чл. 97, ал. 4 или пък наказателно, защото може да има извършено документно престъпление. Разбира се, ако прецените това за целесъобразно. Може да има на 1000 случая един, но са възможни и такива спорове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Корнезов.
Поставям на гласуване предложението на господин Корнезов в т. 2 на ал. 1 да се добавят думите "установено по съдебен ред".
Гласували 124 народни представители: за 36, против 23, въздържали се 65.
Предложението не се приема.
Господин Корнезов има думата за процедура.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Моля да се прегласува, господин председателю, моето предложение. Аз най-малко искам да спъвам тук работата, но вижте, даже в Гражданскопроцесуалния кодекс има един специален иск - иск по чл. 97, ал. 4 за установяването истинността или неистинността на документ. Това е цяла процедура, тук юристите го знаят. И единствено съдът е този, който може да каже дали един документ е истински или неистински, когато има спор. Защото примерно гражданинът счита, че документът, който му е даден за трудов стаж, за съответната категория труд, е верен, а съответното длъжностно лице казва: не ти е верен документът! Кой ще реши този спор? Само съдът може да го реши. Тази процедура е известна, поне на юристите, в областта на гражданския процес, а в областта пък на наказателното право има престъпления по чл. 308, чл. 309 и т.н., така наречените документни престъпления, където се носи наказателна отговорност и там именно поправката на документ, неистински документ, документ с невярно съдържание е издигнато в престъпление и там съдът се произнася с присъда.
Затова предлагам още веднъж да прегласуваме предложението. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Корнезов.
Поставям на прегласуване предложението, направено от господин Корнезов.
Гласували 158 народни представители: за 61, против 48, въздържали се 49.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 100 и 101, както са предложени от вносителя.
Гласували 127 народни представители: за 103, против 12, въздържали се 12.
Членове 100 и 101 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 102 със заглавие "Получаване на повече от една пенсия" има предложение на народния представител Йордан Нихризов, което не е подкрепено от комисията.
Комисията по труда и социалната политика е подкрепила текста на вносителя.
Господин Йордан Нихризов прави предложение за родителите на онези войници, които са починали по време на наборната военна служба. Съдържателно той е казал, че родителите ще получават и тази пенсия, и другата пенсия, която им се полага поради другите основания.
Предложението на господин Нихризов е: "(6) Родителите на лицата, починали по време на наборна военна служба, получават в пълен размер личната си пенсия и пенсията, отпусната по чл. 83, ал. 4".
Чета ви чл. 102 така, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията:

"Получаване на повече от една пенсия
Чл. 102. (1) Не могат да получават едновременно следните пенсии:
1. лична или наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична или наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст;
2. лична или наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
3. лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване.
	     (2) Когато на лицето се следва повече от една лична пенсия за инвалидност за различни страдания, определя се най-благоприятният вид пенсия съобразно степента на загубената работоспособност.
               (3) При право на повече от една пенсия се получава по избор една от пенсиите в пълен размер и 50 на сто от останалите.
               (4) Военноинвалидите при навършване на възрастта по чл. 69 получават пълния размер на определените им две пенсии - пенсия за военна инвалидност и пенсия за осигурителен стаж и възраст.
               (5) При отпускане на наследствена пенсия на наследници на военноинвалид, който е получавал или е имал право на двете пенсии по ал. 4 в пълен размер, за основа се взема пълният размер на двете пенсии."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Господин Нихризов има думата.
ЙОРДАН НИХРИЗОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Първо, искам да благодаря за подкрепата, която получи идеята, представена от широк кръг народни представители, за даване на наследствена пенсия на родителите, чиито деца са загинали в казармата. Но с това свое предложение, което моля да подкрепите, искам да поправя евентуално един парадокс, който ще се получи - тази пенсия да бъде отрязана на половина в момента, в който тези родители встъпят в пенсионна възраст, тъй като ал. 4 предвижда именно такива обстоятелства. Тоест в момента, когато те най се нуждаят от тази пенсия. Тя се отпуска съобразно чл. 83 от момента на настъпването на трагичните обстоятелства. В момента, в който те встъпят в пенсионна възраст, тази пенсия автоматично ще се намали с една втора, което смятам, че се е получило просто като едно невникване в нещата, а може би и при неотчитане на тези обстоятелства. Затова, за да оправим парадокса, който може да се получи с даване и с отнемане на едно такова възмездяване на тези хора, предлагам да подкрепите моето предложение по чл. 102, като родителите на лицата, починали по време на наборна служба, получават в пълен размер личната си пенсия и пенсията, отпусната съобразно чл. 83, ал. 4. Това по принцип не представлява огромно количество средства, а представлява продължаване на една идея, която беше възприета от всички вас, към чл. 83, ал. 4. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Нихризов.
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Гледам и за госпожа Берберян, защото тя също пое ангажимент на едно от заседанията на комисията пред майките. И считам, че тук ние действително трябва да подкрепим предложението на господин Нихризов, защото тези жени, който дойдоха в комисията, видяха ги и другите членове на комисията, наистина няма да получат компенсация по този начин, но все пак това е някакъв жест, някакво отношение на държавата, в случая и на законодателя. И, разбира се, в материален план съвсем, съвсем малка помощ. Просто припомням тези неща, които се разискваха в комисията, за да може действително всеки един да ориентира допълнително своите аргументи. Надявам се, че ще подкрепите предложението на господин Нихризов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Руси Статков.
Господин министър Нейков има думата. Той преотстъпва думата на госпожа Дянкова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Аз мисля, че той също ще каже своите мотиви. 
Наистина това беше една тема на дискусия с много емоции, с много лично участие от всички народни представители. Искам да ви предложа да не възобновяваме тази дискусия, а да приемем предложението на господин Нихризов. 
Бих искала да направя и няколко редакционни поправки.
Така, както вносителите са ни поднесли текста на т. 1 на ал. 1, всъщност е много неясно. Предлагам нова редакция на т. 1. Тя да стане така:
"1. лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст;".
Иначе вижте какво се е получило: "лична или наследствена пенсия с лична или наследствена пенсия".
Така, както ви предлагам, е по-добрата редакция, много по-ясна е. 
Освен това в ал. 2 искам също да направя една редакция, където става дума "определя се най-благоприятния вид пенсия". По-добре ще бъде, ако се каже: "... определя се пенсията с най-висок размер". "По-благоприятно", "най-благоприятно" - това означава благоприятното - да се вземе тази пенсия, която е с най-висок размер. 
Това предлагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Дянкова.
Поставям на гласуване предложението на народния представител господин Йордан Нихризов.
Гласували 132 народни представители: за 116, против 11, въздържали се 5.
Предложението на господин Нихризов се приема.
Моля, гласувайте чл. 102 така, както е предложен от вносителя с приетата вече нова ал. 6 и с двете редакционни поправки, предложени от госпожа Дянкова в т. 1 на ал. 1 и в ал. 2.
И още една поправка предлага господин Панев - пак в ал. 2 вместо думата "следва" да бъде "полага". Или още по-добре "Когато лицето има право на ..." да замени текста: "Когато на лицето се следва...". Не знам дали стана ясно. Ще прочета целия текст на ал. 2 в новия й вид:
"(2) Когато лицето има право на повече от една лична пенсия за инвалидност за различни страдания се определя най-голямата по размер."
Моля, гласувайте чл. 102 с всички тези уточнения.
Гласували 123 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 3.
Член 102 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 103 със заглавие "Преизчисляване на пенсията".
Има предложение от народния представител Росица Тоткова, което е подкрепено от комисията. При изготвянето на доклада е направен един пропуск, който ние сме компенсирали малко по-късно. Има писмо до председателя на Народното събрание, с което поискахме да се коригира така, както е било предложението на госпожа Тоткова. Става дума за нейното предложение в последната част.
"Чл. 103. Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или за инвалидност поради общо заболяване, могат да поискат преизчисляване на пенсията за придобит осигурителен стаж след пенсионирането. Преизчисляването на пенсията се извършва по реда на чл. 71, съответно чл. 76-78, ако това е по-благоприятно за лицето."
Изразът след запетаята беше пропуснат.
Има предложение от народния представител Светлана Дянкова за отпадане на ал. 2, което е подкрепено от комисията.
В доклада липсва и предложението на комисията за чл. 103, а то е:
"Чл. 103. Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или за инвалидност поради общо заболяване, могат да поискат преизчисляване на пенсията за придобит осигурителен стаж след пенсионирането. Преизчисляването на пенсията се извършва по реда на чл. 71, съответно чл. 76-78, ако това е по-благоприятно за лицето."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 103 така, както е предложен от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 14.
Член 103 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 104 със заглавие "Добавка за чужда помощ".
Няма постъпили предложения.
Комисията е подкрепила текста на вносителя за чл. 104:
"Чл. 104. Пенсионерите със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 104 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 130 народни представители: за 126, против няма, въздържали се 4.
Член 104 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 105 със заглавие "Категории труд".
Има предложение на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров, Руси Статков и Ангел Балтаджиев, което е подкрепено.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика:
Член 105 се изменя, както следва:

"Категории труд

Чл. 105. (1) Министерският съвет определя кой труд към коя категория се причислява съобразно характера и особените условия на труд.
      (2) При пенсиониране осигурителният стаж се превръща, като три години трудов стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория.
	 (3) За работещите в добива на радиоактивни, силикозоопасни и манганоопасни вещества, определени с акт на Министерския съвет, една година осигурителен стаж от първа категория се зачита за три години стаж от трета категория.
	 (4) Трудовият стаж на лицата по чл. 70 се превръща, като три години действително изслужено време се зачитат за пет години осигурителен стаж от трета категория.
	 (5) За лицата по чл. 70 от летателния състав на реактивната авиация, екипажите на подводните съдове и от водолазния състав една година действително изслужено време се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория.
	 (6) За лицата по чл. 70 от летателния състав на витломоторната авиация, парашутистите, служещите в граничните участъци и граничните постове и на надводните кораби една година действително изслужено време се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория.
	 (7) За лицата по чл. 70, които непосредствено участват в бойни действия, във военно време, една година действително изслужено време се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Напомням, че тук фактически са отразени и предложенията, които бяха направени по чл. 70 от господин Дянко Марков, от госпожа Масларова, от господин Статков и господин Димитров.
Господин Панев има думата.
ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Бих искал да обърна вниманието ви върху формулировката на текста в ал. 7, където е употребено сегашно време - "за лицата по чл. 70, които непосредствено участват в бойни действия, във военно време..." и т.н.
Мисля, че не е точно. Те може и да са участвали някога в миналото. Така погледнат текстът излиза, че трябва да е военно времето, те трябва да участват в бойни действия, за да бъдат пенсионирани с този трудов стаж.
Така че или да се прибави "участват или са участвали", или да остане само "са участвали". Тук вече не мога да направя преценката. Но само сегашно време - създава повод за двусмислие. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Панев, тревогата Ви е излишна, защото и преди това има "за работещите в добива на радиоактивни" и т.н., "за лицата от летателния състав", става за служещи в момента. За щастие война в момента няма, но се предвижда и тази ситуация, но да чукаме на дърво. Навсякъде е посочено в сегашно време, както гледам, нали?
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: След като е прието предложението на групата народни представители да се замени "Трудовият стаж" с "Осигурителният стаж", сега видях, че в ал. 3 всъщност комисията не е отразила това предложение. Там, където става дума за "три години стаж", то трябва да бъде "три години осигурителен стаж" - да се добави думата "осигурителен".
А в ал. 4, която започва с "Трудовият стаж", трябва да бъде "Осигурителният стаж".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Предложението е в ал. 3 след думите "три години" да се добави думата "осигурителен".
И в ал. 4 думата "Трудовият" да се замени с "Осигурителният" - в началото на ал. 4.
Господин Димитров има думата.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (ДЛ): Основната категория е осигурителният стаж. Въпросът е колко години осигурителен стаж ще се зачитат при пенсиониране и при изчисляване размера на пенсията. 
Затова мисля, че ал. 4 е правилно формулирана: трудовият стаж се превръща, като три години действително изслужено време се зачитат за пет години осигурителен стаж. Това е важното -петте години осигурителен стаж, който се зачита. 
Друг е проблемът в ал. 3. Тук нещата са обърнати. Би трябвало да бъде една година трудов стаж от първа категория се зачита за три години осигурителен стаж в трета категория, за да е в синхрон едното и другото. Иначе са разместени двата члена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Струва ми се, че господин Димитров е прав, защото в ал. 3 една година трудов стаж вече се зачита като осигурителен стаж.
Господин министър Нейков има думата.
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Господин председател, господин Димитров! Разбира се, че може да бъде казано и така. Няма пречка. Но принципът, който въвеждаме с кодекса, е, че осигурителен е само онзи стаж, за който са правени осигуровки или по силата на закон се признава за такъв стаж. 
Така че използването на едно понятие "осигурителен стаж" няма да създаде допълнителни проблеми, тъй като не може да бъде преобразуван период в осигурителен стаж, ако за това време не е имало осигуровки или по силата на закон не се признава, че този период има характер на осигурителен стаж.
Така че мисля, че предложението на народните представители навсякъде думите "трудов стаж" да се заменят с "осигурителен стаж" също е коректно и няма да създаде допълнителни проблеми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин заместник-председателят Благовест Сендов има думата.
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател! Ако приемем това - а длъжни сме да го приемем, щом го казва министърът - че, ако един човек работи, то той задължително се осигурява, тогава трудовият стаж винаги е осигурен.
Следователно, за мен трудовият стаж се мери реално, а осигурителният стаж е за пресмятане на пенсията и той се трансформира, като една година трудов стаж се трансформира в три години осигурителен стаж, за да може да се пресметне какво се плаща в пенсията.
Така че, "осигурителен стаж" да се трансформира в "осигурителен стаж" и се увеличава... 
Така че, ако Вашият аргумент за ал. 4, където се казва "три години действително изслужено време се зачитат за пет години осигурителен стаж", е верен, пак трябва през това време той да бъде осигурен. А щом вие казвате, че работещият винаги е осигурен, оттук следва, че това, което беше казано от господин Димитров, трябва да се приеме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Сега и аз си позволявам един коментар оттук. Три години изслужено време фактически е трудовият стаж. Този трудов стаж се превръща в пет години осигурителен стаж, което означава, че в началото пак трябва да говорим за осигурителен стаж, защото се казва, че "осигурителният стаж на лицата по чл. 70 се превръща в" и тогава отиваме вече към трудовия стаж три години, който тук е определен като действително изслужено време, което се зачита за пет години осигурителен стаж.
Затова тук в ал. 4 смятам, че наистина така трябва да бъде - "осигурителният стаж на лицата..." и т.н., защото трудовият стаж фактически е трите години.
А в предишната алинея една година осигурителен стаж от първа категория се зачита за три години осигурителен стаж. Така ли беше, госпожо Дянкова? Прибавихте думата "осигурителен" след "три години".
Добре. 
Повече коментар по редакцията има ли? Не виждам.
Поставям на гласуване чл. 105 така, както е предложен от комисията, с двете корекции - в ал. 3 след думите "три години" се добавя думата "осигурителен" и ал. 4 започва с думата "осигурителният" вместо "трудовият". 
Моля, гласувайте.
Гласували 123 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 4.
Член 105 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 106 е със заглавие "Давност".
Няма предложения по този текст от народни представители.
Комисията е подкрепила текста на вносителя:
"Чл. 106. (1) Правото на пенсия не се погасява по давност.
	(2) Вземането за пенсия се погасява с изтичането на три години от датата, на която е станало изискуемо."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по чл. 106? Няма.
Моля, гласувайте чл. 106 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 120 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 4.
Член 106 е приет.
Господин Руси Статков има думата за процедура.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Господин министър, колеги! Смятам, че трябва да прегласуваме чл. 106.
Аргументите ми. Алинея първа е, че правото на пенсия не се погасява по давност. След това обаче веднага в ал. 2 по същество се въвежда погасяване с тригодишен срок, господин министър.
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Правото на вземания има давност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Правото на пенсия няма давност, но правото на вземания има давност.
РУСИ СТАТКОВ: Добре. Имаме погасявания при другите десет години. Нека поне да бъде десет години. Три години е малък срок.
Поне да бъде десет години, както е при другите давностни срокове. Но всички са десет години, господин председател.
Искам прегласуване, господин председател, като вместо 3 се запише 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Няма такава процедура - прегласуване с изменение на това, което е гласувано. Много съжалявам.
РУСИ СТАТКОВ: Тогава предлагам ал. 2 да отпадне при прегласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Статков, пълно уважение към Вашата изобретателност, няма такава процедура за прегласуване с изменение. И отпадането е също изменение.
Друга процедура? Няма.
Продължаваме с чл. 107.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Заглавието на чл. 107 е "Подзаконова уредба".
Предложение на народния представител Николай Томов, което е подкрепено от комисията и комисията предлага чл. 107 със следния текст:
"Чл. 107. Прилагането на тази глава и изплащането на пенсиите се урежда с акт на Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по чл. 107?
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Аз имам. Мисля, че е по-добре редакционно, ако се каже не "се урежда", а "се определя".
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Аз смятам, че това е чиновнически език - "се урежда". Не знам.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Аз го предлагам, а ако има някой против, да каже.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Вие като председател на комисията предлагате текстът да бъде:
"Прилагането на тази глава и изплащането на пенсиите се определят с акт на Министерския съвет."
Аз смятам, че "се урежда" е думата, която обикновено се използва в тези неща. Но както и да е.
Моля да гласувате този текст.
Гласували 108 народни представители: за 46, против 6, въздържали се 56.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Значи си остава текстът със "се урежда". Кое подложихте на гласуване? Заменянето на "урежда" с "определя".
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Аз подложих на гласуване Вашия текст - "се определя".
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Добре, сега тогава подложете на гласуване предложението на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Подлагам на гласуване предложението на комисията, което е следното:
"Прилагането на тази глава и изплащането на пенсиите се урежда с акт на Министерския съвет."
Гласували 121 народни представители: за 84, против 4, въздържали се 33.
Член 107 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Глава седма - Контрол".
Няма предложения за наименованието на главата.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
Член 108 със заглавието "Контролни органи".
Комисията подкрепя текста на вносителя. Няма постъпили предложения.
Член 108 е:
"Чл. 108. Контролът по спазването на нормативните разпоредби по Държавното обществено осигуряване, както и по внасянето на осигурителни вноски за здравното осигуряване, за фонд "Професионална квалификация и безработица" и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване, се осъществява от контролните органи на Националния осигурителен институт."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по названието на глава седма и съдържанието на чл. 108? Не виждам.
Моля да гласувате.
Гласували 105 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 10.
Член 108 и заглавието на глава седма са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 109 със заглавие "Права на контролните органи".
Предложение от народния представител Пламен Славов, което не е подкрепено от комисията, а то е в ал. 1, т. 1 да се добави изречението:
"Да проверява дейността на пенсионните органи (РУСО) и на тези, регистрирани по Търговския закон, по отпускането и промените на пенсиите."
И предложение на народния представител Росица Тоткова, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 109:

"Права на контролните органи

Чл. 109. (1) Контролните органи на Националния осигурителен институт при изпълнение на служебните си задължения имат право:
1. да проверят всички физически лица и юридически лица за дейността им по Държавното обществено осигуряване и за внасянето на осигурителни вноски за здравното осигуряване, за фонд "Професионална квалификация и безработица" и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване§ за извършване на проверките те имат право на свободен достъп до работните помещения и обекти;
2. да предприемат мерки за привличане към отговорност лицата, виновни за нарушаване на нормативните актове по Държавното обществено осигуряване и на разпоредбите за внасяне на осигурителни вноски за здравното осигуряване, за фонд "Професионална квалификация и безработица" и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване;
3. да дават задължителни предписания за спазване на разпоредбите по Държавното обществено осигуряване и за внасянето на осигурителни вноски за здравното осигуряване, за фонд "Професионална квалификация и безработица" и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване;
4. да изискват от едноличните търговци и юридическите лица и техните поделения при проверки и ревизии да декларират банковите си сметки в страната, както и да предоставят документи, свързани с търговската им дейност;
5. да извършват насрещни проверки и да назначават вещи лица.
      (2) Физическите лица и юридическите лица са длъжни да представят на контролните органи на Националния осигурителен институт исканите от тях документи, сведения, справки, декларации, обяснения и носители на информация, свързани с осъществяването на Държавното обществено осигуряване, и внасянето на осигурителни вноски за здравното осигуряване, за фонд "Професионална квалификация и безработица" и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване, както и да оказват съдействие при изпълнението на служебните им задължения.
	 (3) Контролните органи на Националния осигурителен институт задължително се застраховат срещу злополука за сметка на бюджета на Държавното обществено осигуряване.
	 (4) Управителят на Националния осигурителен институт и ръководителите на неговите поделения могат да издават задължителни предписания за спиране изпълнението на разпореждания и действия на осигурители и длъжностни лица, противоречащи на нормативните актове по Държавното обществено осигуряване."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Има ли бележки? Господин Пламен Славов отсъства.
Моля да гласувате неговото предложение за добавка към ал. 1, т. 1, което беше прочетено.
Гласували 113 народни представители: за 28, против 83, въздържали се 2.
Предложението не се приема.

ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Аз искам да направя добавка в ал. 4, която третира права на управителя на Националния осигурителен институт и на неговите поделения, които издават задължителни предписания за спиране изпълнението на разпореждания и действия на осигурители и длъжностни лица, противоречащи на нормативните актове по държавното обществено осигуряване. И оттам нататък сме изпуснали всички други осигурявания. Няма го здравното осигуряване, няма го осигуряването за безработица.
Всъщност това е предложението на госпожа Тоткова, което ние сме приели, а сме пропуснали в предложението на комисията, а именно в края да се добави: "както и на нормативните актове по здравното осигуряване и осигуряването при безработица в частта по събирането на осигурителните вноски и контрола по тази дейност".
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Всъщност това предложение, което Вие правите, е техническа грешка, а не добавка, която се прави в момента. Така че е напълно в реда на нещата и няма нужда да правим никакви прегрешения.
Моля ви, прочетете още веднъж съдържанието на ал. 4 така, както трябва да изглежда.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "(4) Управителят на Националния осигурителен институт и ръководителите на неговите поделения могат да издават задължителни предписания за спиране изпълнението на разпореждания и действия на осигурители и длъжностни лица, противоречащи на нормативните актове по държавното обществено осигуряване, както и на нормативните актове по здравното осигуряване и осигуряването при безработица в частта по събирането на осигурителните вноски и контрола по тази дейност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по съдържанието на чл. 109 така, както го предлага комисията с направената добавка? Няма предложения.
Моля да гласувате прочетения текст.
Гласували 104 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 7.
Член 109 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 110 "Забрана за други дейности" има предложение от народния представител Пламен Славов, което не е подкрепено от комисията, а то е - създава се ал. 2 със следния текст:
"(2) Същата забрана важи и за длъжностните лица и служителите, ангажирани с отпускането и изменението на пенсиите".
Предложение на народния представител Ангел Балтаджиев, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 110:
"Забрана за други дейности
Чл. 110.	(1) Служителите на контролните органи на Националния осигурителен институт не могат да полагат допълнителен труд, свързан със служебните им задължения, по трудово или по гражданско правоотношение с друг работодател. Те не могат да извършват дейност, свързана със служебните им задължения, и като еднолични търговци, съдружници в търговски и други дружества, кооперации и други организации.
	(2) Служителите на Националния осигурителен институт за срок от 5 години след прекратяването на договора им са длъжни да пазят в тайна и да не използват за други цели, освен за прякото им изпълнение на задълженията си на съответната длъжност всички факти и обстоятелства, относно осигурените лица и осигурителите, станали им известни във връзка с изпълнение на служебните им задължения. Тези факти и обстоятелства могат да бъдат предоставени на орган на съдебната власт или на друг държавен орган по ред и условия, определени от управителя на Националния осигурителен институт в съответствие с действащите нормативни актове."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Има ли бележки?
Господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! При работата по Данъчно-процесуалния кодекс по тези разпоредби във връзка с чл. 110, ал. 2 в конкретния случай за срока на тайна ние приехме, че не може да се позволява данни, които са свързани с други лица, да бъдат използвани въобще в какъвто и да е срок. И там отпадна изискването за години. В случая също предлагам да не бъдат 5 години, а служителите на НОИ, след прекратяване на договора, са длъжни да пазят в тайна... Това е конкретното ми предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Тоест да отпадне "за срок от 5 години".
РУСИ СТАТКОВ: Да, да бъдем последователни, както го направихме в Данъчно-процесуалния кодекс. В края на краищата тези разпоредби са от един и същ характер. Смятам, че след като подходихме принципно там, трябва този принцип и тук да бъде приложен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Има ли други бележки по този текст? Няма.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Добре, ще отпадне. Обаче не трябва ли тогава да бъде: "за времето на трудовите им правоотношения"? Или докато са живи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Докато са живи.
Съгласно правилника най-напред гласуваме предложенията за отпадане.
Моля да гласувате предложението на народния представител Руси Статков да отпадне текстът "за срок от 5 години" от ал. 2.
Гласували 122 народни представители: за 88, против 27, въздържали се 7.
Предложението се приема.
Моля да гласувате предложението на народния представител Пламен Славов, което не е прието от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 13, против 95, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате съдържанието на чл. 110 с вече гласуваната поправка - отпадане на текста "за срок от 5 години".
Гласували 118 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 3.
Член 110 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Член 111 - Ревизионни актове за начет".
Има предложение от народните представители Моньо Христов, Димитър Димитров, Емил Лилов и Руси Статков.
Предложението е прието от комисията, но защо не е отразено?
Още едно предложение - на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков, което също е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията по труда и социалната политика предлага следния текст на чл. 111:
"Ревизионни актове за начет
Чл. 111.	(1) Контролните органи на Националния осигурителен институт съставят на физическите лица или на юридическите лица ревизионни актове за начет:
1. за причинените от тях щети на Държавното обществено осигуряване от невнесени осигурителни вноски, от неправилно извършени осигурителни разходи и от издадени документи за пенсиониране с невярно съдържание и др.;
2. за невнесени вноски за здравно осигуряване;
3. за невнесени вноски за фонд "Професионална квалификация и безработица";
4. за невнесени вноски за допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
	(2) По съставените актове за начет отговорните лица могат да направят възражения в 7-дневен срок от връчването им. Контролният орган се произнася по възражението с мотивирано заключение.
	(3) За събиране на сумите по ревизионните актове за начет длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по приходите и разходите на Държавното обществено осигуряване в съответното поделение на Националния осигурителен институт, издава разпореждания."
Сега, забелязвам, че колегите са направили едно предложение, което е подкрепено от комисията, но не е отразено в това, което докладвам в момента, а то е ал. 3 да продължи с още едно изречение: "Разпорежданията подлежат на доброволно изпълнение в 14-дневен срок от връчването им." С това започва и предложението на групата народни представители, ако следите доклада. Така че моля тази техническа грешка да бъде отстранена!
	"(4) Разпорежданията и актовете за начет се връчват лично срещу подпис на отговорните лица или по пощата с обратна разписка. 
	(5) Сумите по влезлите в сила разпореждания, които не са изплатени доброволно, се събират чрез:
1. запор по сметките на длъжниците на Държавното обществено осигуряване, Здравното осигуряване, фонд "Професионална квалификация и безработица" и Допълнителното задължително пенсионно осигуряване в банките;
2. изпълнение върху движимите или недвижимите вещи на длъжниците.
	(6) Запор по сметките на длъжниците на Държавното обществено осигуряване, Здравното осигуряване и фонд "ПКБ" се извършва чрез изпращане на запорно съобщение от ръководителя на териториалното поделение на НОИ до банките, които превеждат незабавно дължимите суми по сметка на Държавното обществено осигуряване. Запорът, наложен по сметката на длъжника в банката, има действие по отношение на всичките й клонове. Запорът се счита наложен от часа на съответната дата, когато е получено запорното съобщение в банката. В случай, че по сметката на длъжника няма достатъчно средства, банката уведомява в 7-дневен срок териториалното поделение на НОИ за причините, поради които не е изпълнен запорът.
	(7) Вземанията на Държавното обществено осигуряване се погасяват в последователност - разноски, лихви и главница. Забранява се цесията на вземанията на Държавното обществено осигуряване.
	(8) Събирането на вземанията чрез изпълнение върху движимите или недвижимите вещи на длъжника и вземанията на трети лица се извършва по реда на Данъчно- процесуалния кодекс. Искането до публичния изпълнител се прави
от ръководителя на териториалното поделение на НОИ, като в него се определя видът на обезпечителните мерки върху движимите и недвижимите вещи, както и начинът за продажбата им.
		(9) 10 на сто от събраните суми по актовете за начет от невнесени осигурителни вноски за Държавно обществено осигуряване, Здравно осигуряване и фонд "Професионална квалификация и безработица", причинените щети от неправилно извършени разходи от Държавното обществено осигуряване и дължимите към тях лихви, постъпват като собствени приходи в бюджета на Държавното обществено осигуряване. Събраните средства се начисляват и разходват само за повишаване квалификацията и материалното стимулиране на служителите при условия и по ред, определени от управителя на Националния осигурителен институт.
         (10) Събраните суми за Здравно осигуряване, за фонд "ПКБ" и за Допълнително задължително пенсионно осигуряване се превеждат от съответното поделение на НОИ по сметка на Националната здравноосигурителна каса, на фонд "ПКБ" и на фондовете за Допълнително задължително пенсионно осигуряване."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Господин Михаил Миков има думата.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря! Уважаеми господин председател, господин министър, дами и господа народни представители! Имам някои кратки редакционни предложения, разбира се, по различни текстове, но начинът на поднасяне на материята ще ме принуди и аз в рамките на моето изказване да взема отношение по различни алинеи.
На първо място предлагам в ал. 4 да отпадне думата "отговорните лица". Защото видимо става дума за безотговорни лица, лица, които не са изпълнили задълженията си по социалното осигуряване, а по същество от ал. 1 е видно, че става въпрос за физически и юридически лица. Да премахнем този атавизъм в мисленето - отговорни и безотговорни лица, другари и прочие!
На второ място в ал. 6 предлагам да отпадне изречението, че "Запорът, наложен по сметката на длъжника в банката има действие по отношение на всичките й клонове." - доста безсмислен текст. Запорът по сметката има действие по отношение на сметката, а няма действие по отношение запора в клоновете. Ако е имано предвид, че запорът се реализира по отношение на даден длъжник и той има различни сметки, открити в много клонове на една и съща банка, то това е нещо съвсем различно, но то не е казано. Но тогава пък би възникнал другият въпрос - че при запор обикновено се изисква една висока степен на конкретизация, тоест, да се каже тази сметка, в която има пари. А не така - пишем до всички банки: "Запорирайте сметките на Еди-кой си, защото ни е длъжник, каквито и да са те при вас!" - бланкетно, общо. Това трудно би могло да стане. Най-добре е това изречение да падне, защото ще предизвика най-малкото смях от нашата работа!?
И сега стигаме до ал. 9. Там аз по същество предлагам тези 10 на сто от събраните суми по актовете за начет от невнесени осигурителни вноски и прочее да отиват за нещо. Сега приехме в Данъчно процесуалния кодекс, че и те - 1% от тези събрани суми. То се препраща към ДПК. Въобще аз не знам, не съм се замислил, може би господин министърът се е замислил за връзката между тази система на налагане на запори и реализация на принудително изпълнение и онази - по ДПК. Защото там записахме, че здравни и задължителни осигурителни вноски минават по онзи ред, но нямах време да сравнявам.


Така че какво ще стане? Веднъж оная агенция ще си вземе нейното като процент, тук втори път този процент ще се вземе от тези служители, които са в НОИ и които вършат... Ами, то нищо няма да остане накрая за събиране! Това ми се струва, че е сериозна опасност и заради това формално предлагам да отпадне ал. 9, защото по този начин ние възприехме една практика да заобикаляме рестрикциите на Международния валутен фонд по закриване на извънбюджетните сметки, като ги трансформираме в средства за допълнително стимулиране, за материално осигуряване и други тайни кесийки на служителите, които в крайна сметка се плащат от данъкоплатеца.
Формалното ми предложение, ако ме разбрахте, господин председател, е ал. 9 да отпадне. Значи, в ал. 4 "отговорните" да отпадне; в ал. 6 изречението...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Отбелязал съм всички предложения.
МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
Господин Пламен Славов има думата.
ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Благодаря, господин председател.
Госпожи и господа народни представители, господин министър! Аз предлагам внимателно да се вгледаме в текста на ал. 7 и да намерим формула, която да го направи по-точен и ясен. Затова аз предлагам след "се погасяват в" да се добави "следната последователност", да се постави двуеточие и така, както е на други места в закона, да се изброят под "1", "2" и "3" съответно разноски, лихви и главница. В този вид първото изречение на ал. 7 не е достатъчно ясно и точно. Това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин Славов.
Господин Светослав Лучников има думата.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! Вземам думата, за да изчистя съвестта си на юрист.
Има неща, които ме смущават много в този текст, в това число актът за начет на съответните лица. Те правят възражения. Тия възражения или се приемат от лицето, до което са отправени, или не се приемат. Ако не се приемат, той издава разпореждане за събиране на вземането. След това веднага се прави един скок и се казва: сумите по влезлите в сила разпореждания се събират и т.н. Кога обаче разпореждането влиза в сила? Това е един много съществен пропуск. Безспорно, когато не е обжалвано. Ами ако е обжалвано? А вие не може да лишите лицето, срещу което е съставен акт и е издадено разпореждане на плащане, от правото да обжалва този административен акт, тъй като влизате в нарушение на чл. 120 от Конституцията.
Следователно или трябва тук да запишете, да кажете и вие, народните представители, да приемете, че тези актове не подлежат на обжалване, което имате възможност да направите, защото Конституцията казва: "с изключение на случаите, когато това изрично е отбелязано" - нали така? Но Конституционният съд прие, че не може така своеволно да се отнема правото на гражданите да обжалват административни актове.
Така че аз предлагам този текст, въпреки скоростта, с която приемаме този закон, да бъде отложен, защото и без това тази вечер няма да го приемем, а може би и утре няма да го приемем, както гледам текстовете и времето, с което разполагаме, и да помолим вносителя да направи едно уточнение в тази насока. Защото иначе ще приемем един текст, който ще има следната съдба: засегнатите лица, на които са съставени актове и са издадени разпореждания за плащане, ще обжалват въз основа на общото право, което имат, и тогава ще стане абсолютен хаос.
Затова ви моля да помислите по този въпрос. И да помислите и по въпроса дали да се приеме този размер на 10 процента за специален фонд "Квалификация и стимулиране", защото ние знаем, че този фонд фактически ще бъде фонд "Стимулиране". Но както каза и колегата Миков, тъй като ние вече отделихме една част от тия неща за органите по Данъчно-процесуалния кодекс, ще излезе така, както маймуната, която делила сиренето на двете котки - отхапвала от едното парче, ама другото станало по-малко; после отхапала от другото парче, а котките гледали как се стопява сиренето пред тях. 
Така че, за да обезпечим добро събиране на вземанията на фонда, ние в края на краищата ще ги дадем в ръцете на тези, които ги контролират, а не на тези, за които са предназначени. Моля да помислите по тези въпроси и ви благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Има думата господин министърът.
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Благодаря Ви, господин председател. Аз, разбира се, изцяло споделям вижданията на господин Лучников относно необходимостта от създаването на един ясен правен ред за съдебен контрол върху разпорежданията, издадени по повод събирания на дължими вземания, и именно по този повод е създадена глава осма, чл. 117 - "Жалби", и следващият чл. 18 - "Обжалване на решението на ръководителя". Там просто е посочена изцяло процедурата, по която ще се обжалват разпорежданията за събиране на суми по ревизионни актове за начет, и включително е посочен съдът, който ще разглежда жалбите, това е окръжният съд, както и редът - това е редът по Закона за административното производство. Така че основателното предложение на господин Лучников е отчетено в следващите текстове.
Уважаеми народни представители, колкото до текста на ал. 9, това е, както казаха и няколко души от вас, съществуваща практика. Разбира се, вие сте в правото да прецените най-малкото размера на тези отчисления. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Лучников, виждам че се справяте с чл. 117 в момента. При това положение и при разяснението на министъра, държите ли още на Вашето предложение за отлагане? Ако държите да бъде отложено, да го поставя на гласуване.
Заповядайте.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Член 117, за който стана реч, казва така: разпорежданията за събиране на сумите по ревизионните актове за начет могат да се обжалват в 14-дневен срок, а разпорежданията за пенсии - в 3-месечен срок от получаването им. Определя се само срокът за обжалване. А последиците?
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: В чл. 118...
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Какво беше в чл. 118? 
"...в 14-дневен срок от получаването му пред окръжния съд жалбата се подава чрез ръководителя на териториалното поделение, който в 7-дневен срок е длъжен да я изпрати заедно с преписката в съда.
(2)  Съдът разглежда делата по реда на Закона за административното производство." 
Касационно обжалване и т.н. Добре, съгласен съм, но какво става с решението? Влиза ли в сила или не влиза в сила?
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Щом е обжалвано - не.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Не влиза в сила.
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Категорично не влиза, докато не се произнесе съдът.


СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Добре, това също да се запише в протокола, защото е важен елемент за тълкуване на текста. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Лучников оттегля предложението си за отлагане на чл. 111.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков в ал. 4 да отпаднат думите "на отговорните лица".
Гласували 128 народни представители: за 42, против 79, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на господин Михаил Миков за отпадане на второ изречение в ал. 6. (Реплики и шум в залата.) 
Предложението е на Моньо Христов, Димитър Димитров, Емил Лилов и Руси Статков - от три парламентарни групи!
Гласували 138 народни представители: за 51, против 80, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Следващото предложение е на господин Михаил Миков и е за отпадане на цялата ал. 9.
Гласували 131 народни представители: за 37, против 87, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Има едно редакционно предложение на господин Пламен Славов, с което виждам, че и господин министърът, и госпожа Дянкова са съгласни, че е основателно, а то е ал. 7 да стане по следния начин: "Вземанията на Държавното обществено осигуряване се погасяват в следната последователност:" и се изреждат: "разноски, лихви и главница".
Моля, гласувайте чл. 111 така, както е предложен от комисията с тази редакционна поправка в ал. 7.
Гласували 115 народни представители: за 98, против 10, въздържали се 7.
Член 111 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 112 е със заглавие "Имуществени санкции на банки".
Няма предложения от народни представители.
Комисията е подкрепила текста на вносителя за чл. 112:

"Имуществени санкции на банки

Чл. 112. (1) При всяко теглене на пари за трудови възнаграждения, включително и за авансови плащания, в банките се депозират платежните документи за внесените дължими осигурителни вноски в приход на Държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса, фонд "Професионална квалификация и безработица" и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
      (2) На банките, които са разрешили теглене на пари за трудови възнаграждения, включително и за авансови плащания и парични обезщетения, без да са внесени дължимите осигурителни вноски, се налага имуществена санкция в размер на сумата на невнесените осигурителни вноски, независимо от административно-наказателната отговорност на виновните длъжностни лица.
	 (3) Имуществените санкции по ал. 2 се налагат от управителя на Националния осигурителен институт или от упълномощени от него длъжностни лица по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 112 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 105 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 7.
Член 112 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 113 със заглавие "Задължение за вписване" има предложение от народния представител Димитър Димитров, което е подкрепено от комисията.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика за чл. 113:
"Задължения за вписване

Чл. 113. В документите за теглене на осигурителни плащания и за внасяне на вноските за Държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Професионална квалификация и безработица" и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване, задължително се вписва идентификационният код по "БУЛСТАТ" на осигурителите или на самоосигуряващите се лица, а за лицата, които не подлежат на вписване в регистър "БУЛСТАТ" - единният граждански номер."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Има думата господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, госпожо Дянкова, дами и господа народни представители!
Предлагам този текст да отпадне. Сега, какво се пише в едно банково бордеро едва ли точно законодателят трябва да уреди. Ами, разбира се, че като банката не приеме бордеро, в което няма "БУЛСТАТ" или единен граждански номер просто няма да стане преводът с всички произтичащи от това права или задължения съответно. Разбира се, че Националния осигурителен институт ще даде указание, когато разкрива своите сметки и партиди да не се приемат такива банкови документи, защото днес това се казва "БУЛСТАТ" или ЕГН, а утре може да възникне възможност за нещо друго да се пише или не пише в един банков документ. Става дума за обикновени банкови документи.
Едно Народно събрание да урежда точно какво се пише в един документ за внасяне или за теглене на пари, пък бил той и за социално осигуряване и прочие, едва ли му е работата! Затова ви предлагам просто този текст да отпадне като ненужен. Може и ние да сме го предложили... Не сме го предложили ние. (Оживление в залата.) Но и ние да сме го предложили, просто не му е мястото в закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
Поставям на гласуване предложението на господин Михаил Миков за отпадане на чл. 113.
Гласували 114 народни представители: за 32, против 64, въздържали се 18.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 113 така, както е предложен от комисията.
Гласували 117 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 15.
Член 113 е приет.

ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 114 със заглавие "Лихви по вземания на Националния осигурителен институт".
Предложение на народния представител Емил Лилов, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията: 
"Лихви по вземания на Националния осигурителен
институт
Чл. 114. Вземанията на Националния осигурителен институт за невнесени осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и за неправилно извършени осигурителни разходи се събират със законната лихва."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 114, както е предложен от комисията.
Гласували 127 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 11.
Член 114 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 115 със заглавие "Възстановяване на неоснователно получени суми".
Предложение от народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Руси Статков, което е оттеглено.
Предложение от народния представител Димитър Димитров, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията:
"Възстановяване на неоснователно получени суми
Чл. 115.	(1) Недобросъвестно получените суми за осигурителни плащания се възстановяват от лицата, които са ги получили, заедно със законната лихва.
	(2) Добросъвестно получените суми по осигурителни плащания не подлежат на връщане от осигурените лица, освен ако са изплатени поради техническа грешка. В тези случаи те се възстановяват без лихва.
	(3) Споровете за добросъвестност се решават по реда на глава осма."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Господин Миков има думата.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Първото ми, може би алтернативно и формално предложение е да оставим този текст за утре. Но ако все пак решите да го гласувате, аз ще ви предложа нещо и по същество.
Какво е смутителното тук? В хипотезите на недобросъвестно получени суми може да става въпрос включително и за престъпление - документна измама или дори недобросъвестно получени суми за осигурителни плащания може да получи някое лице, което работи в системата на НОИ. Тогава вече ще има длъжностно присвояване, пак ще е недобросъвестно.
Въобще това въвеждане на добросъвестно и недобросъвестно е крайно неудачно в текста на такъв тип закон. Колегите Масларова, Димитров и Руси Статков много добре са го казали, че следва да се изясни редът. Не, въобще трябва да отпадне тази добросъвестност и недобросъвестност.
В този смисъл ви предлагам следното: ал. 1 да отпадне с основание, че в много от случаите може да става въпрос включително за извършено престъпление. А при извършено престъпление, като се връщат, разбира се, че ще следва и законната лихва. Защото тук смисълът на този текст е само заради тази пуста лихва.
От ал. 2 да отпадне думата "добросъвестно" и да стане: "Получените суми по осигурителни плащания не подлежат на връщане от осигурените лица, освен ако са изплатени поради техническа грешка. В тези случаи те се възстановяват без лихва." Така решаваме проблема да не обяснявам какво е добросъвестно и какво е недобросъвестно, престъплението недобросъвестно отношение ли е, а непредпазливото престъпление - умишленото, каква е разликата между добросъвестно и недобросъвестно... Изпадаме в един спор и едни размишления, които ще ни затруднят изключително.
Автоматически, ако приемете това решение, ще отпадне нуждата да приемате ал. 3 - спорове за недобросъвестност да се решават по реда на Закона за административните престъпления, уважаеми господин министър. Просто някои хора, които наистина разбират от право, ще умрат от смях.
Но в крайна сметка, за да обмислите всичко това, аз ви предлагам да оставите този текст за утре и утре да внесем един разумен текст. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
Има ли противно становище на неговото предложение за отлагане на чл. 115? Няма.
Моля, гласувайте предложението на господин Михаил Миков за отлагане на чл. 115.
Гласували 164 народни представители: за 62, против 93, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Има предложение от господин Михаил Миков за отпадане на ал. 1, на ал. 3 и на думата "добросъвестно" от ал. 2.
Поставям на гласуване предложението на господин Михаил Миков.
Гласували 161 народни представители: за 67, против 84, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 115, както е предложен от комисията.
Гласували 128 народни представители: за 109, против 6, въздържали се 13.
Член 115 е приет.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 1 декември, от 9,00 часа.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 19,58 ч.)

Заместник-председатели:
Иван Куртев
Благовест Сендов

Секретари:
Васил Клявков
Калчо Чукаров