Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1998-02-26

Председателствал: председателят Йордан Соколов 
Секретари: Виктория Василева и Атанас Мерджанов


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ.
Има думата председателят на Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството господин Цоньо Ботев.
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вчера приехме до чл. 17. Продължаваме с чл. 18.
"Чл. 18. В случаите на образуване на нови общини или при административно-териториални промени в техните граници промените по бюджетите им и взаимоотношенията с Републиканския бюджет се извършват по ред, определен от министъра на финансите."
Предложение на народния представител Цоньо Ботев: член 18 да отпадне и да се замени със следните членове:
"Чл. 18. При сливане на две или повече общини се изработва сборен бюджет на новообразуваната община, който се приема от новоизбрания общински съвет не по-късно от 45 дни след частичните предсрочни избори.
Чл. 18а. (1) При отделяне на община общинският бюджет се преразпределя в приходната част по следния начин:
1. местните данъци и такси, глобите и имуществените санкции - според постоянното местоживеене;
2. данъкът върху печалбата на общинските търговски дружества и вноските от печалбата на общините - в зависимост от седалището им, съгласно съдебната регистрация;
3. постъпленията от управление и разпореждане с общинско имущество - в зависимост от местонахождението.
	(2) Преотстъпените на общината държавни приходи - съответно по местоживеене и седалище на стопанския субект.
	(3) Субсидиите се преразпределят от Министерството на финансите.
Чл. 18б. Общинският съвет на съществуващата община приема изменението на годишния общински бюджет най-късно един месец след отделянето на новата община.
Чл. 18в. Общинският съвет на новообразуваната община приема общински бюджет до края на текущата бюджетна година не по-късно от 45 дни след частичните предсрочни избори."
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 18:
"Чл. 18. (1) В случаите на образуване на нови общини или при административно-териториални промени в техните граници промените по бюджетите им и взаимоотношенията с Републиканския бюджет се извършват по ред, определен от Министерския съвет.
	(2) Общинският съвет на съществуващата община приема изменението на годишния общински бюджет най-късно 45 дни след отделянето на новата община.
	(3) Общинският съвет на новообразуваната община приема общински бюджет до края на текущата бюджетна година не по-късно от 45 дни след произвеждането на предсрочните избори.
	(4) При сливане на две или повече общини се изработва сборен бюджет на новообразуваната община, който се приема от новоизбрания общински съвет не по-късно от 45 дни след произвеждането на изборите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 18 някой желае ли да вземе отношение? Вносителят на предложението господин Цоньо Ботев приема редакцията на чл. 18, предложена от комисията. Следователно няма да подлагам на гласуване неговото предложение.
Моля, гласувайте текста на чл. 18 така, както е предложен от комисията.
Гласували 153 народни представители: за 136, против няма, въздържали се 17.
Член 18 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Чл. 19. Общинският бюджет се изменя през текущата година по начина, по който е бил приет. При промяна на общинския бюджет се прилагат разпоредбите на закона."
Комисията предлага да се приеме текстът на вносителя, като отпадне изречение второ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 19 има ли желаещи? Няма.
Моля, гласувайте чл. 19 така, както е предложен от вносителя, с отпадане на второто изречение в него, каквото е предложението на комисията.
Гласували 155 народни представители: за 145, против 1, въздържали се 9.
Член 19 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Глава четвърта - Изпълнение на общинския бюджет".
Комисията предлага да се приеме наименованието на глава четвърта, предложено от вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава четвърта.
Гласували 167 народни представители: за 164, против няма, въздържали се 3.
Заглавието на глава четвърта е прието.


ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Чл. 20. (1) Изпълнението на общинския бюджет започва от 1 януари и приключва на 31 декември.
	(2) Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез кметовете на кметства, райони и чрез ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет."
Комисията предлага да се приеме текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 20 има ли бележки? Няма.
Моля, гласувайте чл. 20 така, както е предложен от вносителя и от комисията.
Гласували 155 народни представители: за 140, против няма, въздържали се 15. 
Член 20 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Чл. 21. Събирането на приходите в общинския бюджет се извършва от:
1. общинската администрация за местните такси, освен ако със закон е предвидено друго;
2. данъчната администрация на Министерството на финансите - за данъците, която взаимодейства с органите на местната власт." 
Има предложение от народния представител Иван Симеонов, който по-късно го оттегли.
Комисията предлага да се приеме следната редакция:
"Чл. 21. Събирането на собствените приходи в общинския бюджет се извършва от общинската администрация, освен в случаите, в които със закон е предвидено друго."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 21 има ли бележки? Няма.
Моля, гласувайте чл. 21 така, както е предложен от комисията. 
Гласували 154 народни представители: за 145, против няма, въздържали се 9.
Член 21 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Чл. 22. (1) Касовото обслужване на общинския бюджет се извършва от Българската народна банка чрез български търговски банки и Държавна спестовна каса. 
	(2) Операциите по касовото изпълнение на общинския бюджет, включително съхраняването на парични средства и ценности, се извършват безплатно".
Комисията предлага да се приеме текста на вносителя.
"Чл. 23. Разходите от общинския бюджет се извършват до размера на постъпленията по чл. 6 и чл. 10 при спазване на определените със закон приоритети."
Комисията предлага да се приеме текста на вносителя. 
"Чл. 24. При наличие на временно свободни парични средства общините могат да правят срочни депозити в обслужващите ги банки, както и да закупуват държавни ценни книжа при най-изгодни условия за доходност и сигурност на вложените средства."
Комисията предлага да се приеме текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По членове 22, 23 и 24 имате ли бележки? Няма.
Моля, гласувайте членове 22, 23 и 24, както са предложени от вносителя и от комисията. 
Гласували 157 народни представители: за 143, против няма, въздържали се 14. 
Членове 22, 23 и 24 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Чл. 25. (1) Възникналият временен недостиг на средства в процеса на изпълнението на бюджета се покрива по решение на общинския съвет със заеми от:
1. извънбюджетни средства и фондове на общините, без създадените по волеизявления на дарители и средствата по международни програми и споразумения;
2. банки и други финансови институции;
3. републиканския бюджет, по ред и в срокове, определени от министъра на финансите;
4. други общини.
	(2) Общият размер на заемните средства по ал. 1 през съответната година може да бъде до размер, определен по чл. 10, ал. 1.
	(3) Възстановяването на средствата по ал. 1 се извършва, както следва: 
1. за извънбюджетни средства и фондове - по решение на общинския съвет;
2. на банки, други финансови институции и общини - съгласно договорените условия;
3. на републиканския бюджет - в срокове, определени от министъра на финансите, но не по-късно от края на бюджетната година."
Предложения на народния представител Руси Статков:
1. Член 25, ал. 1, т. 3 се изменя така:
"3. Републиканският бюджет по реда на чл. 40 от този закон."
2. Член 25, ал. 3, т. 3 се изменя така:
"3. На Републиканския бюджет не по-късно от края на бюджетната година".
Комисията не подкрепя предложенията.
Комисията предлага да се приеме текста на вносителя, като в ал. 3, т. 2 след израза: "договорените условия" се добави: "но не по-късно от края на бюджетната година".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложенията на народния представител Руси Статков, има ли бележки? Няма.
Моля, гласувайте предложенията на народния представител Руси Статков.
Гласували 160 народни представители: за 53, против 90, въздържали се 17.
Предложенията не се приемат.
Моля, гласувайте чл. 25, както е предложен от вносителя, с корекцията, направена от комисията - в ал. 3, т. 2, след израза "договорните условия" се добавят думите "но не по-късно от края на бюджетната година".
Гласували 140 народни представители: за 126, против няма, въздържали се 14.
Член 25 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Чл. 26. Кметът на общината внася на полугодието в общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета. При необходимост общинският съвет приема допълнителни мерки за изпълнение на бюджета и за спазване на бюджетната и финансовата дисциплина."
Комисията предлага следната редакция: 
"Чл. 26. Кметът на общината внася в общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие. При необходимост общинският съвет приема допълнителни мерки за изпълнение на бюджета и за спазване на бюджетната и финансовата дисциплина."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 26, както е предложен от комисията.
Гласували 132 народни представители: за 124, против 1, въздържали се 7.
Член 26 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Чл. 27. (1) Във връзка с оптимизирането на бюджетните разходи и реалните потребности на населението в течение на бюджетната година общинският съвет може да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена в общината в рамките на своята компетентност.
(2) Финансовите последици от решенията на общинския съвет по ал. 1 са за сметка на общинския бюджет."
Комисията предлага да се приеме текстът на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 27, както е предложен от вносителя и от комисията.
Гласували 126 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 5.
Член 27 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Чл. 28. (1) Извън случаите по чл. 25, във връзка с възникнали и доказани неотложни потребности, с решение на общинския съвет за съответната бюджетна година на кмета на общината могат да бъдат дадени следните правомощия при спазване общия размер на бюджета, одобрен от общинския съвет, и приоритетността на разходите, определени със закон:
1. да изменя размера на бюджетните кредити на различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност;
2. да прехвърля бюджетните кредити за различни видове разходи от една дейност в друга дейност в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер.
(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 кметът издава заповеди."
Комисията предлага следната редакция на чл. 28.
"Чл. 28. (1) Извън случаите по чл. 25, във връзка с възникнали и доказани неотложни потребности, с решение на общинския съвет за съответната бюджетна година на кмета на общината могат да бъдат дадени следните правомощия при спазване общия размер на бюджета, одобрен от общинския съвет, и приоритетността на разходите, определени със закон:
1. да изменя размера на бюджетните кредити на различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност;
2. да прехвърля бюджетните кредити за различни видове разходи от една дейност в друга дейност в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер;
3. да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.
(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 кметът издава заповеди."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 28?
Моля, гласувайте чл. 28, както е предложен от комисията.
Гласували 142 народни представители: за 134, против няма, въздържали се 8.
Член 28 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Чл. 29. (1) Кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити със заповед определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджетни кредити от втора и трета степен.
(2) Кметът на общината ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи."
Комисията предлага да се приеме текстът на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 29, както е предложен.
Гласували 134 народни представители: за 128, против няма, въздържали се 6.
Член 29 е приет.

ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Глава пета - Отчитане и контрол на общинския бюджет".
Комисията предлага следното наименование на глава пета "Отчитане на общинския бюджет".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието на глава пета имате ли съображения? Няма.
Моля, гласувайте заглавието на глава пета както е предложено от комисията.
Гласували 124 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 6.
Заглавието на глава пета е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Чл. 30. (1) Контролът по изпълнението на бюджета на общината се осъществява от населението чрез избраните съветници в общинския съвет, кмета на общината, от областните и териториални поделения на Сметната палата, териториалните поделения на Държавния финансов контрол, областния управител, Министерство на финансите и органите на данъчната администрация, съобразно предоставените им по закон компетенции".
Предложение от народния представител Цоньо Ботев:
Член 30, ал. 1 да придобие следната редакция:
"Чл. 30. (1) Контролът по изпълнението на бюджета на общината се осъществява от населението, от общинския съвет, от областните териториални поделения на Сметната палата, от териториалните поделения на Държавен финансов контрол, от областния управител, съобразно предоставените им по закон компетенции и от кмета на общината по отношение на разпоредителите с бюджетни кредити от втора и трета степен".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Тодор Костадинов:
Член 30, ал. 1. Текстът да се измени и да придобие следния вид:
"Чл. 30. (1) Контролът по изпълнение на бюджета на общината се осъществява от общинския съвет, кмета на общината, поделенията на Сметната палата, Държавен финансов контрол и данъчна администрация, както и чрез структури на гражданското общество".
Комисията не подкрепя предложението. 
Предложение на народния представител Петър Мутафчиев:
В чл. 30, ал. 1 да отпаднат думите: "избраните съветници" и "областния управител".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Стефан Нинов:
По чл. 30, ал. 1 да отпаднат думите "областния управител".
Комисията не подкрепя предложението.
"(2) Районният съвет осъществява контрол по разходването на средствата по общинския бюджет в частта за района".
Предложение на народния представител Иван Симеонов:
Алинея 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
"(3) Сметната палата и Министерството на финансите осъществяват контрол за разходването на предоставените на общината целеви субсидии и субвенции от Републиканския бюджет по предназначение".
Комисията предлага чл. 30 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли изказвания по предложенията за чл. 30? Няма.
Съгласно правилника се гласуват първо предложенията за отпадане.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на целия чл. 30.
Гласували 128 народни представители: за 126, против няма, въздържали се 2.
Член 30 отпада.
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Чл. 31. Изпълнението на бюджета на общината приключва на 31 декември като приключването и отчитането на общинския бюджет се извършва по реда и в сроковете за приключване и отчитане на държавния бюджет".
Комисията предлага следната редакция:
"Чл. 31. Приключването и отчитането на общинския бюджет се извършва по реда и в сроковете за приключване и отчитане на държавния бюджет".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 31 както е предложен от комисията.
Гласували 124 народни представители: за 123, против няма, въздържал се 1.
Член 31 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Чл. 32. (1) Разглеждането и приемането на годишния отчет за изпълнението на бюджета по пълна бюджетна класификация се извършва от общинския съвет.
(2) Приетият и заверен от Сметната палата годишен отчет за изпълнението на общинския бюджет се представя за сведение в Министерството на финансите.
(3) Общините представят сборни тримесечни и годишни отчети за изпълнението на бюджета си по пълна бюджетна класификация, както и допълнителна информация по форми, съдържание и срокове, определени от съответните органи.
(4) Информация за изпълнението и приключването на общинския бюджет се обявява пред населението по ред, определен от общинския съвет".
Комисията предлага следната редакция на чл. 32:
"Чл. 32. (1) Годишният отчет за изпълнението на бюджета се разглежда и приема от общинския съвет по пълна бюджетна класификация.
	(2) Общините представят периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета си по пълна бюджетна класификация, както и допълнителна информация по форми, съдържание и срокове, определени от съответните органи.
	(3) Приетият и заверен от Сметната палата годишен отчет за изпълнението на общинския бюджет се представя за сведение в Министерството на финансите.
	(4) Информация за изпълнението и приключването на общинския бюджет се обявява пред населението по ред, определен от общинския съвет".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 32 така както е предложен от комисията.
Гласували 123 народни представители: за 122, против няма, въздържал се 1.
Член 32 е приет.

ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Глава шеста - Управление на местните финанси".
Комисията предлага следното наименование на глава шеста:
"Управление на бюджетните и извънбюджетните средства".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава шеста, както е предложено от комисията.
Гласували 126 народни представители: за 125, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на глава шеста е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Чл. 33. Дейността по управлението на местните финанси се осъществява от органите на местното самоуправление, от кмета и от общинската администрация, които:
1. организират разработването, утвърждаването и актуализирането на бюджетната прогноза за тригодишен период;
2. организират разработването, утвърждаването и актуализирането на общинския бюджет;
3. приемат условията и реда за стопанисване, управление и разпореждане с общинската собственост;
4. осъществяват оперативно ръководство върху събирането на приходите и разходването на средствата по бюджета, извънбюджетните сметки и фондовете на общината;
5. организират отчетността на местните финанси в съответствие със закона;
6. оказват съдействие на органите на Сметната палата и на Министерството на финансите при изпълнение на техните функции и задачи на територията на общината."
Предложение на народния представител Цоньо Ботев:
В чл. 33 вместо "местните финанси" да се запише "бюджетните и извънбюджетните средства".
Второто предложение на народния представител Цоньо Ботев е оттеглено.
Комисията подкрепя предложението вместо "местните финанси" да се запише "бюджетните и извънбюджетните средства".
Комисията предлага следната редакция на чл. 33:
"Чл. 33.Дейността по управлението на бюджетните и извънбюджетните средства се осъществява от органите на местното самоуправление, от кмета и от общинската администрация, които:
1. организират разработването, приемането и актуализирането на бюджетната прогноза за тригодишен период;
2. организират разработването, приемането и актуализирането на общинския бюджет;
3. приемат условията и реда за стопанисване, управление и разпореждане с общинската собственост;"
Комисията предлага т. 3 да отпадне.
"4. осъществяват оперативно ръководство върху събирането на приходите, без тези по чл. 6, ал. 2, т. 1 и разходването на средствата по бюджета, извънбюджетните сметки и фондовете на общината;
5. организират отчетността по бюджетните и извънбюджетните средства в съответствие със закона;
6. оказват съдействие на органите на Сметната палата и на Министерството на финансите при изпълнение на техните функции и задачи на територията на общината."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 33, както е предложен от комисията, като т. 3 отпада, а следващите точки се преномерират.
Гласували 126 народни представители: за 125, против няма, въздържал се 1.
Член 33 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Чл. 34. (1) Оперативното управление на местните финанси се осъществява от специализирани финансови служби на общината в съответствие със закона и с решенията на общинския съвет.
(2) Специализираните финансови служби на общината са финансовото управление (отдел) и счетоводството. 
(3) Ръководителят на финансовото управление (отдел) организира изпълнението на задачите по чл. 33 и заверява платежните документи и счетоводните отчети. Ръководителят на финансовото управление (отдел) е пряко подчинен на кмета на общината.
(4) Службите по ал. 1 са отделени от структурата на Министерството на финансите и не се включват в неговите териториални поделения и звена."
Комисията предлага следната редакция на чл. 34:
"Чл. 34.	(1) Оперативното управление на бюджетните и извънбюджетните средства се осъществява от специализирани финансови служби на общината в съответствие със закона и с решенията на общинския съвет.
	(2) Специализираните финансови служби на общината са финансовото управление (финансовият отдел) и счетоводството.
	(3) Ръководителят на финансовото управление (финансовия отдел), който е пряко подчинен на кмета на общината, организира изпълнението на задачите по чл. 33 и заверява платежните документи и счетоводните отчети.
	(4) Службите по ал. 1 са отделени от структурата на министерството на финансите и не се включват в неговите териториални поделения и звена."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 34, както е предложен от комисията.
Гласували 131 народни представители: за 131, против и въздържали се няма.
Член 34 е приет.

ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Чл. 35. Управлението на местните финанси се подпомага методически от Министерството на финансите."
Комисията предлага следната редакция:
"Чл. 35. Управлението на бюджетните и извънбюджетните средства се подпомага методически от Министерството на финансите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 35 както е предложен от комисията.
Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
Член 35 е приет.
Има думата господин Стефанов за процедура.
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ (НС): Господин председателю, от името на Парламентарната група на Народен съюз искаме 30 минути почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Тридесет минути почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието с второ четене на законопроекта за общинския бюджет.
Има думата председателят на водещата комисия господин Цоньо Ботев.
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Глава седма - Взаимоотношения на общинския бюджет с Републиканския бюджет".
Комисията подкрепя наименованието на глава седма, предложено от вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава седма.
Гласували 132 народни представители: за 131, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на глава седма е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Чл. 36. Взаимоотношенията на общинския бюджет с Републиканския бюджет се осъществяват чрез:
1. обща субсидия за подпомагане дейността на общината;
2. вноски от общинския бюджет в Републиканския бюджет;
3. целеви субсидии в конкретните случаи за придобиване на дълготрайни активи;
4. финансова компенсация от страна на държавата;
5. временни безлихвени заеми от Републиканския бюджет;
6. средства за провеждане на държавната политика за развитието на общини в критично състояние и за изпълнение на национални и регионални програми".
Предложение на народния представител Тодор Костадинов:
В чл. 36, т. 1 след "общината" да се добави следният текст:
"субсидии за осъществяване на функциите със споделена отговорност, гарантиращи качеството на услугите, свързани с тях".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 36:
"Чл. 36. Взаимоотношенията на общинския бюджет с Републиканския бюджет се осъществяват чрез:
1. обща субсидия за подпомагане дейността на общината;
2. вноски в Републиканския бюджет;
3. целеви субсидии в конкретните случаи за придобиване на дълготрайни активи;
4. финансови компенсации от държавата;
5. временни безлихвени заеми от Републиканския бюджет;
6. средства за провеждане на държавната политика за развитието на общините и за изпълнение на национални и регионални програми и проекти".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението на народния представител Тодор Костадинов някой желае ли да вземе отношение?
Заповядайте, господин Костадинов.
ТОДОР КОСТАДИНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Предложението, което правя за допълнение на т. 1, е свързано с факта, че съществуват поне два типа отговорности - едни, специфични за общината, и други, които са споделени между държавата и общината. Държавата по Конституция носи отговорност за образованието и здравеопазването. По-голямата част от образованието се осъществява в общински учебни заведения, както и по-голяма част от здравеопазването.
Практиката досега сочи, че около 75 до 78 на сто от всички разходи, които правят общините, отиват за тези, така наречени функции по споделени отговорности.
В същото време ние нямаме трайно уредена по законодателен път методика, критерии, нормативи и стандарти за разходите, които трябва да осъществи държавата съвместно с общината. Получава се така, че общините поемат тежестта на финансовото задължение, а централната изпълнителна власт централизира при себе си правомощията. Тъкмо заради това - да се диференцират субсидиите, които са свързани със специфичните за общината дейности и споделените дейности, предлагам да се добави след края - "на общината" и текстът "включително субсидии и т. н.".
Моля това да се подложи на гласуване, тъй като това е буквално жизнено необходимо за общините в момента, а и за в бъдеще. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костадинов.
Има ли други желаещи да вземат отношение по предложението? Няма.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Тодор Костадинов за допълнителен текст в чл. 36, т. 1.
Гласували 144 народни представители: за 44, против 88, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 36, както е предложен от комисията.
Гласували 132 народни представители: за 119, против 7, въздържали се 6.
Член 36 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Чл. 37. (1) Размерът на общината и целевата субсидия за подпомагане дейността на общините и вноските в Републиканския бюджет се определят със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година".
Предложение на народните представители Цоньо Ботев и Иван Симеонов:
В чл. 37, ал. 1 думата "общината" да се замени с думата "общата".
Комисията подкрепя предложението.
"(2) Бюджетните взаимоотношения в частта за общата и целевата субсидия на общинския бюджет с Републиканския бюджет се определят по обективни критерии чрез Методиката за определяне на бюджетните взаимоотношения на Републиканския бюджет с бюджетите на общините, утвърждавани ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България".
Предложение на народния представител Тодор Костадинов:
Текстът да се промени и да стане:
"(2) Бюджетните взаимоотношения по чл. 36, т. 1 и 3 с Републиканския..." и да остане същият текст до края.
Комисията подкрепя предложението по принцип.

"(3) Условие за участие в разпределянето на целевите средства за придобиване на дълготрайни активи са възможностите на съответната община за осигуряване на собствени средства при финансиране на обектите.
 (4) По ред, определен със закон, целевите субсидии могат да се трансформират в общи.
 (5) Неусвоените целеви субсидии се възстановяват в Републиканския бюджет по ред и в срокове, определени от Министерския съвет."
Предложение на народния представител Петър Мутафчиев:
В чл. 37, ал. 5 текстът да отпадне и да се замени с:
"Неусвоените до края на бюджетната година целеви субсидии по придобиване на дълготрайни материални активи остават в общината за финансиране на обекта, за който са получени, през следващата бюджетна година."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Стефан Нинов:
В чл. 37 ал. 5 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
"(6) В случаите на неизпълнение от страна на кметовете на общини разпоредбите на чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в случаите, засягащи размера на бюджетните взаимоотношения на общината с Републиканския бюджет, министърът на финансите извършва служебно съответните промени.
 (7) Размерът на бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с Републиканския бюджет се счита за изменен от датата на писменото уведомление на министъра на финансите."
Комисията предлага следната редакция на чл. 37:
"Чл. 37. (1) Размерът на общата и целевата субсидия за подпомагане дейността на общините и вноските в Републиканския бюджет се определят със закона за държавния бюджет за съответната година.
             (2) Бюджетните взаимоотношения с Републиканския бюджет по чл. 36, т. 1, 2 и 3 се определят по обективни критерии чрез методиката за определяне на бюджетните взаимоотношения на Републиканския бюджет с бюджетите на общините, утвърждавана ежегодно със Закона за държавния бюджет.
             (3) Условие за участие в разпределянето на целевите средства за придобиване на дълготрайни активи са възможностите на съответната община за осигуряване на собствени средства при финансиране на обектите.
             (4) По ред, определен със закон, целевите субсидии могат да се трансформират в общи.
             (5) Неусвоените целеви субсидии се възстановяват в Републиканския бюджет по ред и в срокове, определени от Министерския съвет.
             (6) При неизпълнение от страна на кметовете на общини разпоредбите на чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в случаите, засягащи размера на бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с Републиканския бюджет, министърът на финансите извършва служебно съответните промени.
             (7) Размерът на бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с Републиканския бюджет се счита за изменен от датата на писменото уведомление на министъра на финансите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Ботев.
Господин Костадинов, Вашето предложение по принцип е прието. Вие приемате това, което предлага комисията.
Има предложение на народния представител Петър Мутафчиев за замяна текста на ал. 5.
Но, прощавайте, първо има предложение на народния представител Стефан Нинов - изобщо да отпадне ал. 5.
Има думата господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители! От текста е ясно какви са мотивите ми, за да предложа да не се връщат обратно целевите субсидии в Републиканския бюджет. Но аз, честно казано, и в комисията го казах, предлагам да приемем предложението на господин Стефан Нинов. Защо? Защото в същия член на ал. 4 ние приемаме - и това го одобри комисията, че по ред, определен със закон, целевите субсидии могат да се трансформират в общи. Това означава, че няма да има нито една община, която да си позволи да не вземе решение общинският съвет за трансформиране на тези целеви субсидии и да бъдат върнати съответно в Републиканския бюджет.
На въпрос на господин Бойко Георгиев има ли такива случаи - да бъдат върнати целеви субсидии в Републиканския бюджет, той отговори: засега - не. Затова аз ще оттегля своето предложение, но нека да гласуваме и да подкрепим предложението на господин Стефан Нинов: да отпадне ал. 5 от чл. 37. 
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Мутафчиев.
Има думата народният представител Емануил Йорданов.
ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Бих искал да обясня защо гласувахме в комисията против и двете предложения. 
На първо място - предложението за отпадане. Доколкото си спомням в Закона за държавния бюджет на Република България за 1998 г., ние приехме аналогичен текст на този, който е визиран в ал. 5. 
Що се отнася до това, че според господин Бойко Георгиев нямало данни до този момент да има възстановени в Републиканския бюджет целеви субсидии, мисля, че това е практически въпрос и този въпрос засяга главно органите, които извършват контрола по изпълнение на общинския бюджет. В закона ние вече приехме съответен текст за контрола. Просто тези държавни органи би трябвало да изпълнят своите задължения и когато целевата субсидия не е усвоена, тя би следвало да се върне.
Що се отнася до ал. 4, "по ред, определен със закон, целевите субсидии могат да се трансформират в общи". Да, ще могат да се трансформират в общи. Но когато това се определи с отделен закон, би трябвало да се определят и условията, при които да може да се извърши подобна трансформация.
Така че в случая смятам, че не е необходимо да бъдат приети както предложението на колегата Нинов, така и предложението на колегата Мутафчиев. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Йорданов.
Господин Мутафчиев, ако господин Йорданов е направил реплика, имате право на дуплика, ако неговото беше изказване, имате право на реплика. Така че и в двата случая имате думата.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Ако говорим за противоречие на предложената от мен промяна в ал. 5 на чл. 37 със Закона за Републиканския бюджет, смятам, че и ал. 4 по принцип противоречи на заложеното там, че трябва да се връщат в Републиканския бюджет неизползваните субсидии. Но имайте предвид и нещо друго, че също в този закон - за Републиканския бюджет, е даден начинът, методиката, по която могат да бъдат прехвърлени с решение на общинския съвет тези субсидии.
Така че тук няма противоречие и не пречи общините да подходят по този начин към неизползваните субсидии в общината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Мутафчиев.
Има думата господин Цоньо Ботев.
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: Тези текстове наистина бяха обсъждани много обстойно и аз бих призовал народните представители да приемат редакцията, предложена от комисията, защото с ал. 4 и ал. 5 фактически ние изчерпваме възможностите за решаване на проблема, когато има неусвоени целеви субсидии. Фактът, че е записано, че по ред, определен със закон, целевите субсидии могат да се трансформират в общи, значи, че всяка година при приемането на Закона за държавния бюджет, този въпрос трябва да се разглежда и да намери място в Закона за държавния бюджет и да бъде уреден. Ако няма такова нещо, значи, че тази възможност няма да се допуска за съответната година.

А що се отнася до това защо трябва да се възстановяват в Републиканския бюджет неусвоените целеви субсидии, това е поради факта, че в много от случаите общините настояват за получаване на целеви субсидии, а след това за обекти, които са изключително важни за инфраструктурата на общината, се оказва, че те не могат да ги използват и не могат да решат този проблем. Всяка година средствата, които получават, по един или друг начин се използват от общината, само че не за това, за което са предвидени.
Има и друго нещо. Може би в бъдеще въобще няма да има целеви субсидии, защото в развитите демократични страни такива целеви субсидии за дълготрайни материални активи не се предвиждат да се дават от държавния бюджет. Там е възприет принципът когато една община има нужда от изграждането на обект от инфраструктурата или придобиване на други дълготрайни материални активи, за които няма предвидени средства в бюджета, тя да прави това чрез вземане на кредити или чрез емитиране на ценни книжа или облигации. Това е практиката, към която трябва да вървим, но имайки предвид състоянието на нашата държава и въобще ситуацията, в която се намираме, комисията реши, че е добре засега да остане този ред, който беше известен и досега, и смятаме, че по този начин с алинеи 4 и 5 се урежда въпросът, свързан с неусвоените целеви субсидии - дали да се трансформират в общи или да се възстановят с Републиканския бюджет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Ботев.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Стефан Нинов ал. 5 на чл. 37 да отпадне.
Моля, гласувайте.
Гласували 143 народни представители: за 30, против 103, въздържали се 10.
Предложението за отпадане не се приема.
Има думата господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Колеги, ще направя предложение за отпадане на ал. 3 и ще ви кажа защо.
Така, както е записана ал. 3, поставя при неравнопоставени условия близо 30-35% от общините в Република България. Защото по справката, която гледах, толкова общини получават субсидия от Републиканския бюджет над 80-85 на сто. Откъде те ще намерят собствени средства, за да могат да участват като условие за даване на целеви субсидии? Това просто няма да е възможно.
А така, както е записано, може и с половин и с 1% дадена община да участва за тези субсидии, но когато се подредят в Министерството на финансите, те отново ще отпаднат от списъците или така вместо да помогнем на общините, които са в по-бедствено положение или в по-слабо финансово положение, ние отново ще сложим бариера пред тях. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Такоров.
Господин Цоньо Ботев има думата.
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Такоров! С този текст се цели нещо съвсем друго - да се сподели отговорността на общината по извършването на тези дейности по придобиване на дълготрайни материали активи. Защото когато общината не участва със свои средства в строителството, тя няма и кой знае какъв интерес да ги усвои. И което е по-важно, ако сте забелязали, всички проекти по международни програми имат това изискване - да се види, че примерно тази община има нужда от това, което иска да построи, че тя прави опити да го построи, като е заделила там колкото средства има, а недостига от средства да го поиска по друг ред, примерно, като целева субсидия. Това е нещо, което трябва ние, народните представители, първи да наложим като стил на дейност и стил на работа на общините. И мисля, че тук не е указано, че този, който може да осигури само 1 на сто, няма право на целева субсидия, а онзи, който има възможност да осигури 30 на сто - има право. Напротив, тук става въпрос наистина с това да се докажат възможностите да участват и общините в изграждането на един, да кажем, инфраструктурен проект.
А що се отнася до другото, за общините, които са в тежко икономическо състояние, по-нататък в закона е предвидено създаването на фонд "Регионално развитие" и точно чрез този фонд общините, които не могат да заделят средства, ще получават средства пък по друг ред. Това ще стане вече напълно ясно на всички народни представители, когато бъде приет Законът за регионалното развитие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Ботев.
Господин Такоров има думата за дуплика.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Аз отчасти споделям това, което казвате и което казахте може би преди десетина минути, че може би целевите субсидии ще отпадат като перо в Републиканския бюджет и ще се даде право общините сами да си определят колко пари да заделят за строителство. Но не мога да се съглася с Вас за това, че например един инфраструктурен обект, който е свързан, примерно, с пречистването на отпадни води, хайде, там има отделно пак къде да се дават целеви субсидии, но с водоснабдяването на дадена община, което струва милиони, а може би вече и милиарди на някои, на които не им е решен проблемът, как те ще участват именно в този процес за отпускане на целеви субсидии.
Така че аз ви казвам 80 на сто те получават като субсидия от Републиканския бюджет. Просто не може да стане, господине.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Такоров.
Подлагам на гласуване неговото предложение за отпадане на ал. 3 в чл. 37. Моля, гласувайте.
Гласували 144 народни представители: за 39, против 96, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 37 така, както е предложен от комисията.
Гласували 140 народни представители: за 115, против 5, въздържали се 20.
Член 37 е приет.
 
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Чл. 38. (1) Общината получава финансова компенсация от държавата при:
1. възлагане на допълнителни финансови задължения на общината с нормативни актове след приемането на държавния бюджет и определените с него бюджетни взаимоотношения за общината за съответната година;
2. други случаи, установени със закон.
(2) В случаите на неосигуряване на средства по т. 2 на ал. 1, нормативните актове влизат в сила и се осигуряват със средства през следващата бюджетна година."
Предложение на народния представител Цоньо Ботев:
1. В чл. 38, ал. 1, т. 2 става т. 3, а се въвежда нова т. 2 със следния текст:
"2. актуализиране на трудовите възнаграждения на заетите в бюджетната сфера, финансирани от общините с постановление на Министерския съвет;"
2. В ал. 2 вместо "т. 2" да се запише "т. 3".
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 38: 
"Чл. 38.	(1) Общината получава финансова компенсация от държавата при: 
1. възлагане на допълнителни финансови задължения на общината с нормативни актове след приемането на Закона за държавния бюджет и определените с него бюджетни взаимоотношения за съответната година;
2. актуализиране на трудовите възнаграждения на заетите в бюджетната сфера, финансирани от общините с постановление на Министерския съвет;
3. други случаи, установени със закон.
	(2) В случаите на неосигуряване на средства по т. 3 на ал. 1 нормативните актове влизат в сила и се осигуряват със средства през следващата бюджетна година."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 38, както е предложен от комисията.
Гласували 130 народни представители: за 130, против и въздържали се няма.
Член 38 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Чл. 39. Министърът на финансите съгласува със заинтересуваните ръководители на ведомства и с Националното сдружение на общините в Република България проекта на Закон за държавния бюджет на Република България в частта му за общините."
Предложение на народния представител Цоньо Ботев: в чл. 39 текстът "със заинтересуваните ръководители на ведомства и" да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Тодор Костадинов: в чл. 39 след думата "ведомства" да се постави запетая и да се допълни със следния текст "кметовете на общини и с управителния съвет на Националното сдружение..." и да се продължи досегашният текст.
Вносителят оттегли предложението си.
Комисията предлага следната редакция:
"Чл. 39. Министърът на финансите провежда консултации с Националното сдружение на общините в Република България по проекта на Закона за държавния бюджет за съответната година в частта му за общините."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля да гласувате чл. 39 така, както е предложен от комисията.
Гласували 129 народни представители: за 129, против и въздържали се няма.
Чл. 39 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Чл. 40. Временни безлихвени заеми от Републиканския бюджет се предоставят на общината в изключителни случаи по ред и в срокове, определени от министъра на финансите."
Предложение на народния представител Руси Статков - чл. 40 се изменя и става:
"Чл. 40. Временни безлихвени заеми от Републиканския бюджет се предоставят на общината по реда на чл. 25 от този закон."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага да се приеме текстът на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението на народния представител Руси Статков? Има думата господин Емануил Йорданов.
ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз съжалявам, че колегата Статков не е в залата, за да защити предложението си. Вчера в комисията възникна недоумение от тези предложения. В началото на деня гласувахме друго негово предложение по чл. 25 и се оказва, че в чл. 25 той предлагаше да има препращане към чл. 40, а сега в чл. 40 предлага обратно - да има препращане от чл. 40 към чл. 25. Ако беше тук, може би щеше да ни обясни защо прави това. Но за съжаление, него го няма. На мен ми се струва, че не е чел внимателно текста на закона. Член 25 говори за общия случай на отпускане на заеми от Републиканския бюджет, докато чл. 40 говори единствено за временни безлихвени заеми, подчертавам - безлихвени, които се отпускат в изключителни случаи. Тоест едно препращане от чл. 25 към чл. 40 би могло да доведе до неясноти при тълкуването и прилагането на закона. Именно заради това призовавам колегите да не подкрепят предложението на Руси Статков така, както е сторила и комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Йорданов.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков за изменение на чл. 40.
Гласували 131 народни представители: за 26, против 97, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 40, както е предложен от вносителя и подкрепен от комисията.
Гласували 132 народни представители: за 111, против 2, въздържали се 19.
Член 40 е приет.

ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: "Чл. 41. (1) За провеждане на държавната политика за развитието на изпадналите в критично състояние общини и райони, както и за изпълнението на национални и регионални програми и проекти се създава Национален фонд "Регионално развитие".
	(2) Средствата по фонда се набират от:
1. целеви средства от държавния бюджет, определяни ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България;
2. средства по международни програми и споразумения;
3. дарения и помощи;
4. други.
	(3) Редът за набиране, разходване и отчитане на средствата по фонда се определя от Министерския съвет с участието на представители на Националното сдружение на общините в Република България."
Предложение на народния представител Тодор Костадинов:
В чл. 41, ал. 1 текстът да стане:
"За провеждане на държавна политика за развитие на общини и региони в критично състояние, както и за изпълнение на регионални и национални програми и проекти, се създава Национален фонд "Регионално развитие".
1. В т. 1 след текста: "Република България", да се добави: "но не по-малко от 15 на сто от субсидиите за общините за текущата година".
2. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание: "Разходването на средства от фонда на общини и райони в критично състояние става на основата на методика, утвърдена със закон, и компенсационна програма на общината, утвърдена от общинския съвет".
3. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
"Разходването на средства от Фонда за регионални програми става с пропорционално финансово участие на общините, свързани с програмата".
4. Сегашната ал. 3 става ал. 5 със следното съдържание:
"Оценката на физически и регионални програми и отпускане на средства за тях става от Министерския съвет, съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България".
Вносителят оттегля предложението си.
Предложение на народния представител Руси Статков:
Член 41, ал. 3 се изменя и става:
"Чл. 41. (3) Редът за набиране и разходване на средствата по фонда се утвърждава ежегодно от Народното събрание по предложение на Министерския съвет, заедно със Закона за държавния бюджет."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага алинеи 2 и 3 да отпаднат и чл. 41 да придобие следната редакция:
"Чл. 41. За провеждане на държавната политика за балансирано развитие на общините и регионите с отделен закон се създава Национален фонд "Регионално развитие"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението на народния представител Руси Статков? Има думата господин Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Съжалявам, че в мое отсъствие се е обсъждало друго предложение и някои неща са казани некомпетентно. Но искам да подчертая, че във всичките си предложения съм се ръководел единствено от това, което може би всички вие се опасявате, а именно, да се дадат права на Министерството на финансите или на министъра, които права да бъдат субективно използвани. В този смисъл ние вече имаме горчив опит от законодателството в данъчната сфера - който не се е убедил, да отиде да види какъв е хаосът, - когато в закона не е уточнена ясна разпоредба и се оставя да се правят други документи. Аз готвя в момента във връзка с данъчното законодателство последно уточнение с експерти, защото в новите материали, които се дават като тълкуване, вече има нарушение на Конституцията. Но ние не бива да допускаме в този закон да се правят подобни неща. Аз съжалявам, повтарям, че колеги юристи са станали да говорят за неща, които наистина не са ясни от гледна точка на материята. 
Що се касае до конкретния текст, желанието ми е не - отново повтарям - министерството или някой друг, а ние като народни представители да се ангажираме с проблемите на регионите и съответно средствата, които се разпределят за тях. Защото става дума именно за такива средства.
Затова ви моля, колеги, тъй като една голяма част сигурно не следят - и то обяснимо - всички закони, но тук става дума именно за това - една отговорност, която всички ние имаме: да защитим по най-добрия начин регионите си. Тук не трябва да се ходи и да се моли по втория начин в отделни министерства, а трябва принципно, на базата на разговори в събранието, да се разпределят тези средства по най-добрия начин. В тази връзка ми е и предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Руси Статков. За реплика има думата господин Велислав Величков. 
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Статков! Съжалявам, че не бяхте в залата, когато се обсъждаше Вашето предложение. Но тъй като по него вече свършихме, искам да се изкажа по сегашното Ви предложение. Нямаме нищо против, че Народното събрание тук може да гласува средства за този фонд "Регионално развитие". Но просто не звучи много сериозно един толкова сериозен въпрос като фонд "Регионално развитие", който трябва да има съответния статут, структура, състав, бюджет и прочие, да бъде уреден с един член в този закон. В законодателната програма на Министерския съвет и на парламента е залегнал закон за регионалното развитие. В министерството в момента се работи по този закон. Вчера в комисията и вашите колеги от групата на БСП се съгласиха, че е много по-добре цялостната уредба на фонд "Регионално развитие" да бъде дадена в специализирания Закон за регионалното развитие, а не тук да го уреждаме частично с един или два члена и след това в другия закон примерно - цялостно. Именно поради това, че някои проблеми и някои институции са уредени в няколко закона, се натъкваме в момента на подобни противоречия в различни закони и се чудим как да ги изправяме в комисиите. Нека когато говорим за фонд "Регионално развитие", да имаме предвид Закона за регионалното развитие, който ще бъде гласуван тук от народните представители в Народното събрание. Там вие ще си защитите вашата позиция.
Във връзка с това предлагам да се подкрепи предложението на комисията по този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Величков. Други реплики няма. За дуплика има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Аз мисля, господин Величков, че ние с Вас не се различаваме в това, което желаем. Разбира се, че трябва да има отделен закон, който да урежда изцяло тази материя. Но ние не можем в този закон да дадем още днес в конкретната разпоредба права, тъй като става дума именно кой да решава и да разпределя тези средства, на друг орган. И аз няма да се връщам отново върху аргументацията си. Вярно е, че Министерският съвет е правителство на България, но по принцип винаги може да има и има повече политически нюанси. А Народното събрание винаги ще може по най-добрия начин да отрази и тук, и пред хората това желание и тези наистина реални искания.
Затова предложението ми е, без да се разпростираме, разбира се, върху материята, този текст да има друго съдържание - не Министерският съвет, а Народното събрание. А в отделния закон вече ще си го развием, както междупрочем се прави по други поводи.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС, от място): Никъде не пише за Министерския съвет.
РУСИ СТАТКОВ: Пише, пише. В ал. 3 на чл. 41, по която аз правя предложение, става дума за друг ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Статков, съобразете се с предложението на комисията алинеи 2 и 3 да отпаднат и чл. 41 да придобие това съдържание, за което и Вие пледирате.
РУСИ СТАТКОВ: Ами тогава защо пише, че го отхвърляте?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Цоньо Ботев.
ЦОНЬО БОТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз взимам думата по чл. 41, за да изясним ситуацията, каквато е в момента, тъй като с изказванията на господин Статков като че ли някой може да остане с впечатление, че има нещо нередно, което е направила комисията.
Предложението на господин Руси Статков във вида, в който той го е направил на базата на текста, който съществуваше в обобщения вариант на закона, е съвсем разумно и добро. Това никой не го отрича. Но ние след обсъждане решихме, че не би било редно наистина частично и непълно да решим проблемите със създаването на фонд "Регионално развитие", още повече, че предстои приемането на закон за регионалното развитие, в който отделна глава ще реши всички проблеми, свързани със създаването, с управлението, с контрола на фонд "Регионално развитие".
Именно в тази връзка ние решихме, че е по-добре да запишем само един текст в този закон, с който да дадем ясната заявка на Народното събрание, че такъв фонд се създава, и да задължим Народното събрание да уреди тази материя с отделен закон.
В такъв случай целият този текст, който предварително беше записан в обобщения вариант на законопроекта, става излишен. Затова предлагаме чл. 41 да остане без алинеи и да бъде с този кратък и ясен текст: "За провеждане на държавната политика за балансирано развитие на общините и регионите с отделен закон се създава Национален фонд "Регионално развитие".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Ботев.
Първо подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на алинеи 2 и 3 от проекта на вносителя.
Гласували 141 народни представители: за 130, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Алинеи 2 и 3 отпадат.
Моля, гласувайте за текста на чл. 41 така, както е предложен от комисията.
Гласували 138 народни представители: за 135, против няма, въздържали се 3.
Член 41 е приет.
Тридесет минути почивка. (Звъни.)
(След почивката.)ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - второ четене.
Има думата председателят на Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството господин Цоньо Ботев.
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: Уважаеми господин председател! Уважаеми дами и господа народни представители!
Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството представя на вашето внимание 

"Д О К Л А Д
по
Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за административно-териториалното устройство на
Република България N 854-01-8 с вносител народният
представител Методи Андреев и група народни 
представители

§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите "едномесечен срок" се добавя "след установяване на наличието на условия по чл. 8, ал. 1" и по-нататък след думите "с решение, което" се допълва "заедно с мотивите към него".
2. В ал. 1, т. 3 думите "двуседмичен срок" се заменят с "едномесечен срок"."
Предложение на народния представител Васил Клявков:
"1. В чл. 9, ал. 1, т. 3 думите "двуседмичен срок" се заменят с "едномесечен срок".
2. След думите "за провеждане на" се добавя "общ" и по-нататък думите "по т. 1" се заменят с "които следва да формират бъдещата община в съответствие с изискванията на чл. 7 и чл. 8"."
Комисията подкрепя предложението.
"3. В чл. 9 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
"(3) Ако в референдума по ал. 1, т. 4 в едно или няколко населени места от тези по ал. 1, т. 1 са взели участие по-малко от половината гласоподаватели, но повече от половината от тях са гласували за създаването на новата община, Министерският съвет може да вземе решение за включване на това или тези населени места в състава на бъдещата община при условие, че в останалите населени места от новата община референдумът е бил успешен"."
Предложение на народния представител Васил Клявков:
"В чл. 9 се създава нова ал. 3, която гласи:
"(3) В случай, че в едно или повече населени места референдумът по ал. 1, т. 4 не е редовно произведен или предложението не е прието и това прави невъзможно останалите населени места да формират община, Министерският съвет може да вземе решение за включването им в състава на новата община, ако за нейното създаване са гласували повече от половината избиратели от всички населени места, в които референдумът е проведен"."
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Валентин Симов:
"1. В чл. 9, ал. 1, т. 6 се предлага следния текст:
"6. Министерският съвет, след внасяне на доклад съгласно т. 5 в 30-дневен срок приема решение, след писмено становище на министъра на регионалното развитие и благоустройството".
2. В чл. 9, ал. 1, т. 7 се предлага следния текст:
"7. решението на Министерския съвет за създаване на нова община се изпраща на президента на Република България за утвърждаване не по-късно от 7 дни след изтичане на срока по   т. 6"."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Александър Пиндиков:
"1. Чл. 21, ал. 1, т. 3 да отпадне.
2. Чл. 21, ал. 2 се изменя така:
"(2) Възстановяването на населени места се извършва по реда на чл. 20, като искането се подписва от кмета на общината"."
Комисията не подкрепя предложението.
На основание чл. 69, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, комисията предлага на народния представител Александър Пиндиков да внесе предложението си като законопроект за изменение и допълнение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България."
Комисията предлага:
"§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
"1. В ал. 1, т. 2 след думите "едномесечен срок" се добавя "установява наличието на условията по чл. 8 и се произнася с мотивирано решение."
2. В ал. 1, т. 3 думите "двуседмичен срок" се заменят с "едномесечен срок", след думите "за провеждане на" се добавя "общ" и думите "по т. 1" се заменят с "които следва да формират новата община, в съответствие с изискванията на чл. 7 и чл. 8".
3. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Инициатива за създаване на нова община имат и съответният общински съвет, областен управител или Министерският съвет при спазване на процедурата по ал. 1, т. 4, 5, 6 и 7".
4. Създава се ал. 3 със следното съдържание:
"(3) В случаите, когато резултатите от референдума по ал. 1, т. 4 в едно или повече населени места правят невъзможно образуването на новата община, поради неспазване на изискването на чл. 7, ал. 1 или някои от условията на чл. 8, ал. 1, Министерският съвет може да вземе решение за нейното създаване, като включи и тези населени места в нейните граници при следните условия:
1. за създаване на новата община са гласували положително повече от половината избиратели от всички населени места, в които референдумът е проведен.
2. наличие на положително становище на областния управител в доклада по ал. 1, т. 5.
3. положително становище на министъра на регионалното развитие и благоустройството по ал. 1, т. 6.
§ 2. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 6 със следното съдържание:
"6. "Общ референдум" е референдумът, който се провежда едновременно в няколко населени места по общ въпрос."
§ 3. В Преходните и заключителните разпоредби на закона се създава § 12 със следното съдържание:
"§ 12. Навсякъде в закона думите "министъра на териториалното развитие и строителството" и "Министерството на териториалното развитие и строителството" се заменят с "министъра на регионалното развитие и благоустройството" и "Министерството на регионалното развитие и благоустройството"."
§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Ботев.
Има две предложения на народния представител Васил Клявков, които са подкрепени по принцип от комисията. Удовлетворен ли е господин Клявков от редакцията? 
ВАСИЛ КЛЯВКОВ (СДС, от място): Да. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Предложение на народния представител Валентин Симов,  неподкрепено  от  комисията, за текстове в чл. 9, ал. 1, точки 6 и 7.
Господин Емануил Йорданов има думата.
ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На първо място бих искал да отбележа, че въпреки че предложението на колегата Симов не е подкрепено от комисията, ние по принцип споделяме идеята, че би могло и би било полезно да се приемат подобни срокове. Това обаче, което ни накара да гласуваме против предложението, е, че, на първо място, 30-дневният срок, който колегата Симов предлага в т. 6, е прекалено кратък и той не отчита конкретните особености на процедурата. Тоест не би могло в този срок да бъдат завършени нещата.
Ако се погледне основният текст на чл. 9 от закона, се вижда, че според т. 6, след внасяне на доклада от областния управител, Министерският съвет трябва да вземе и писмено становище на министъра на териториалното развитие и строителството. Едва след това становище Министерският съвет обсъжда въпроса и взема решение за евентуалното създаване на нова община. Тоест, когато ние искаме да въведем определени срокове в процедурата, би следвало да се проучи детайлно въпросът и да се установи кой е именно най-подходящият срок, за да не се наложат в бъдеще нови изменения на закона по отношение на размера на този срок.
Има и нещо друго. Когато се предлага един такъв текст общо, в законодателството се получава, че въвеждането на нови срокове винаги би трябвало да е свързано със съответна преходна разпоредба, която да определи как тези срокове ще бъдат считани по отношение на вече заварените случаи. В този случай, обаче, колегата Симов не е предложил подобно разрешение и това води до опасността от противоречиво тълкуване на закона и допускане на определени грешки при изпълнение на процедурата. Именно затова предложението му не е прието.
Отново подчертавам: считаме, че е рационално, би могло да се въведат срокове, но това може да стане при едно следващо изменение на закона след по-детайлно проучване на случая. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Йорданов.
 Давам думата за реплика на  господин Ремзи Осман.
РЕМЗИ ОСМАН (ОНС): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Йорданов, Вие сте прав наистина, не бива да се поставят срокове, които има вероятност да не бъдат спазени от Министерския съвет. Но веднага възниква другият въпрос: ако Министерският съвет не си свърши работата, за един определен регион навреме ще се произнесе Министерският съвет поради субективни причини, но съвсем спокойно за друг регион може да остави нещата за дълго време и ние няма да можем да потърсим отговорност от Министерския съвет защо не са се произнесли навреме. Няма някакъв срок. Дали ще бъде два месеца, три месеца, четири месеца, една година, но все пак трябва да има някакъв срок. Какво ще стане тогава, когато Министерският съвет не си е свършил работата? Не става въпрос за Министерския съвет на този етап, а по принцип. Ако няма срокове, каква отговорност можем да потърсим от Министерския съвет, че не си е свършил работата докрай? 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Ремзи Осман.
За дуплика има думата господин Емануил Йорданов.
ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ (СДС): Господин Осман, изглежда съм останал неразбран. Отново повтарям: ние сме за приемането на срокове, но опасенията ни в конкретния случай мисля, че бяха достатъчно ясно изразени от мен. 
Що се отнася до това каква отговорност може да се потърси от Министерския съвет тогава, когато той не си е свършил работата, ние тук, в парламента, знаем много добре, че има случаи, когато Министерският съвет си е свършил работата и въпреки това му се търси отговорност по определения в Конституцията и законите ред - има питания, други процедури, вотове на недоверие и т.н.
Отново повтарям, просто тези срокове могат да бъдат въведени, но така, както изискват съответните правила, свързани със създаването на закони.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Йорданов.
Първо, подлагам на гласуване заглавието - "Закон за изменение и допълнение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България".
Моля, гласувайте заглавието.
Гласували 131 народни представители: за 124, против няма, въздържали се 7.
Заглавието е прието.
По предложението на народния представител Валентин Симов. 
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 133 народни представители: за 22, против 50, въздържали се 61.
Предложението не се приема.
Има предложение на народния представител Александър Пиндиков, неподкрепено от комисията.
Оттеглено е. Благодаря.
Има думата господин Цоньо Ботев, преди да преминем към гласуването на параграф 1.
ДОКЛАДЧИК ЦОНЬО БОТЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Аз ще си позволя да ви обърна внимание, че трябва да направим две редакционни промени в това, което предлага комисията - в § 1 точка 1 трябва да се чете: "В ал. 1, т. 2 след думите "едномесечен срок" се добавя "установява наличието на условията по чл. 8 и" и след думите "се произнася с" се добавя "мотивирано".
И второто предложение е в новосъздадената ал. 3 в т. 2 да отпадне "наличие на".
Колеги, ще прочета как трябва да звучи новият текст на ал. 1, т. 2: "Общинският съвет в едномесечен срок установява наличието на условията по чл. 8 и се произнася с мотивирано решение, което изпраща на областния управител".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря. Моля, гласувайте § 1 така, както е предложен от комисията с редакционното уточнение на т. 2, ал. 1, както и с отпадане на думите "наличие на" в т. 2 на ал. 3.
Гласували 142 народни представители: за 126, против няма, въздържали се 16.
Параграф 1 е приет.
Моля, гласувайте § 2 така, както е предложен от комисията.
Гласували 133 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 18.
Параграф 2 е приет.
Моля, гласувайте § 3, както е предложен от комисията.
Гласували 149 народни представители: за 141, против няма, въздържали се 8.
Параграф 3 е приет.
Моля, гласувайте § 4 така, както е предложен от комисията.
Гласували 140 народни представители: за 114, против 3, въздържали се 23.
Параграф 4 е приет, а с това и целият закон.
От името на парламентарна група думата има господин Методи Андреев.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (СДС): Уважаеми колеги, уважаеми господин председател! Аз съм малко развълнуван в случая, защото тази поправка в закона, която току-що приехме, всъщност отговаря най-точно на желанията на сегашния момент.
С тази поправка ние всъщност решихме един проблем, по който много време вече се шуми. Това е проблемът по отделяне на трите селища - Стамболийски, Кричим и Перущица в самостоятелни общини. Това още веднъж показва, че Обединените демократични сили усещат пулса на промените и проблемите в местното самоуправление и успяват навреме да реагират своевременно на желанията на хората.
Ние действително успяваме да го правим, защото това е част от нашето управление - смисъл и задача на нашето управление - да разширяваме и задълбочаваме базата за местното самоуправление, а именно отделянето на нови общини.
Смятам, че този закон до голяма степен ще създаде възможности цивилизовано, справедливо и по-съвършено да се излиза от тези казуси, които в закона, който е гласуван от предишното Народно събрание - Тридесет и седмото - не бяха решени, т. е. този чл. 9, който създаде това напрежение, е плод на предишното Народно събрание. Затова ние се обръщаме към всички жители на тези селища - това, което ние ви обещахме, ние го направихме. Вие вече сте общини. Това е въпрос на съвсем кратко време, за да може Министерският съвет да реагира на новата промяна и президентът на Република България да издаде указа. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Андреев.
Съобщения за парламентарен контрол на 27 февруари 1998 г.:
Министър-председателят на Република България Иван Костов ще отговори на актуален въпрос от народния представител Венко Вълчев и на питане от народния представител Кънчо Марангозов.
Министърът на вътрешните работи Богомил Бонев ще отговори на питане от народния представител Илия Масларски.
Заместник министър-председателят и министър на промишлеността Александър Божков ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Руси Статков и Димитър Луджев и на питане от народния представител Георги Дилков.
Заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Красимир Каракачанов, Анатолий Величков, Свилен Димитров, Ангел Найденов и Румен Овчаров.
Министърът на външните работи Надежда Михайлова ще отговори на питане от народния представител Жорж Ганчев.
Министърът на финансите Муравей Радев ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Петър Башикаров и Руси Статков.
Министърът на здравеопазването Петър Бояджиев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Илия Баташки.
Министърът на транспорта Вилхелм Краус ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Калчо Чукаров и Кирил Йорданов.
На основание чл. 76, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на промишлеността Александър Божков - на актуален въпрос от народния представител Евгени Димитров;
- заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Веселин Методиев - на актуален въпрос от народния представител Драгомир Драганов;
- министърът на земеделието, горите и аграрната реформа Венцислав Върбанов - на актуални въпроси от народните представители Венко Вълчев и Елена Поптодорова;
- министърът на вътрешните работи Богомил Бонев - на актуален въпрос от народния представител Велко Вълканов;
- министърът на труда и социалната политика Иван Нейков - на актуални въпроси от народните представители Елена Поптодорова и Георги Пирински.
На основание чл. 76, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание поради отсъствие на народни представители в заседанието се отлагат отговорът на заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев на питане от народния представител Дора Янкова; отговорът на министъра на околната среда и водите Евдокия Манева - на актуален въпрос от народния представител Любомир Божков.
Поради отсъствие от страната министърът на земеделието, горите и аграрната реформа Венцислав Върбанов не може да отговори на актуален въпрос от народния представител Иван Костадинов Иванов.
Съобщения за заседания на комисии:
Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството ще проведе извънредно заседание на 26 февруари т. г., четвъртък, т. е. днес, от 15,00 ч. в зала 456 на пл. "Княз Александър Батенберг" N 1.
Комисията по труда и социалната политика ще проведе заседание на 26 февруари, четвъртък, днес, от 15,00 ч. в зала 130 на пл. "Княз Александър Батенберг" N 1, при дневен ред: 
1. Представяне, обсъждане и становище по законопроекта за социалното подпомагане, внесен от Министерския съвет.
2. Разни.
Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол ще проведе заседание на 26 февруари, днес, четвъртък, от 15,00 ч. в зала 248 на пл. "Княз Александър Батенберг" N 1 при дневен ред:
1. Законопроект за създаване на фонд "Развитие на системата за народната просвета", вносители са народните представители Цветан Димитров и Георги Панев.
2. Законопроект за туризма, вносител Министерският съвет.
3.Законопроект за социално подпомагане, вносител Министерският съвет.
4.Законопроект за измерванията, вносител Министерският съвет.
Комисията по здравеопазването, младежта и спорта ще проведе заседание на 4 март, сряда, от 15,00 ч. в сградата на пл. "Княз Александър Батенберг" N 1, в зала 356 при дневен ред:
1. Обсъждане на проектостановище на комисията във връзка с искането на главния прокурор на Република България до Конституционния съд относно установяване на противоконституционност на чл. 26, ал. 5 от Закона за народното здраве.
2. Законопроект за здравното осигуряване, второ четене.
Редовното заседание на Комисията по външна и интеграционна политика, обявено за 26 февруари, четвъртък, от 15,00 ч., се отлага за 12 март, четвъртък, със същия дневен ред.
Следващото заседание на Народното събрание ще се състои утре, 27 февруари, в 9,00 ч. сутринта.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 12,46 ч.)

Председател:
		  Йордан Соколов

Секретари:
	         Виктория Василева
	        Атанас Мерджанов