Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1998-07-09

Председателствали: заместник-председателите Иван Куртев, Александър Джеров и Благовест Сендов 
Секретари: Виктория Василева и Камен КостадиновПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Откривам заседанието.
Продължаваме нашата работа по четвърта точка от седмичната програма:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА.
Вчера чухме становището на комисията. Имате думата.
Господин Нансен Бехар има думата.
НАНСЕН БЕХАР (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По това изменение в Кодекса на труда може много да се говори. Аз ще се опитам да бъда кратък, още повече, че на мен лично като професор, имам още доста години до момента, в който ще трябва да се пенсионирам, така че ми е по-лесно да говоря.
Много разговори бяха проведени с академичната общност, с научната общност в България и трябва да ви кажа, че общо мнението е безкрайно негативно към една такава промяна. Хората не могат да разберат мотивацията, от каква обществена нужда е продиктувана една такава мярка. Научните работници не се създават лесно. Един професор се създава години, десетилетия. Това е една инвестиция в него, една инвестиция на обществото, която трябва да почне да дава именно вече в зряла възраст най-добрите си плодове, и ние без никакъв смисъл обиждаме една научна общност, колкото и да звучат "правдоподобно" някои от аргументите, от мотивите към това изменение.
Ако целта е да се ударят тези, които са професори от обществените науки, те отдавна са ударени. Някои от тях физически умряха, починаха; някои от тях са огорчени и се дръпнаха, други не можаха да се приспособят, да асимилират промените и поради това, че техните предмети вече не се четат в университетите, тях естествено ги няма.
По същество една такава поправка ще удари главно хора от техническите науки, от медицинските науки. Само във Висшата медицинска академия около 170 души ценни кадри ще бъдат засегнати от едно такова изменение. Защо, в името на какво ние ще трябва да лишаваме обществото от тези хора?
В техническите науки имаме същото положение. 	 Фактически в мотивите към предложението за изменение на Кодекса на труда има едно положение, което е абсолютно неправдоподобно. Казва се "блокира се системата за растеж на кадрите". Абсолютно невярно, дами и господа, защото фактически системата не се блокира от запушалка отгоре, а просто няма нов прилив на научни работници, на професори, на хора, които желаят да се занимават с преподавателска работа, отдолу.
Не знам дали знаете колко много конкурси за аспиранти се провалят. Нулев прием. Ами нарушава се естественият репродукционен процес именно защото частният бизнес изсмуква най-добрите кадри и ние сме изправени пред едно положение, когато не поради това, че има запушалка отгоре от възрастните кадри, а поради това, че няма нов прилив на хора, ще се ликвидира имиджът, ще се ликвидира характеристиката на България като една страна с добър научен и преподавателски потенциал.
Също искам да кажа, че неверни са твърденията в мотивите, че във Франция например годините били така.
ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС, от място): Официалните данни са такива.
НАНСЕН БЕХАР: Официалните данни, господин Панев, са... Вие включвате в професурата учителите. Във Франция всеки учител се нарича "професьор". И мога да Ви кажа, че официалните данни са, че в Германия - специално писмо писах - която ние толкова уважаваме и изследваме, годините са 68. Имам го писмото в чантата си. В някои други страни, в малките страни са също 68. Дори в Дания имаме 70 години.
В Съединените щати, в държавните университети на   65 години вече те нямат право да заемат ръководна длъжност, но това е друго нещо. Те остават професори в своето учебно заведение. Нещо повече, даже им се дава възможност да получават едновременно и заплата, и пенсия, поради това че възрастният човек, който е натрупал тези знания, има нужда от допълнителен доход.
Искам да кажа, че фактически ще стане така, че ние ще обезкървим нашите научни съвети. Ами професорите са рядък вид, изчезващ вид в България! Трябва да има специален закон за съхраняване на този елит, а ние тук ги удряме по един абсолютно безсмислен начин.
Виждам, че времето ми изтича. Искам да кажа, че аз съм категорично против тази промяна. Надявам се, че господин Панев след дискусиите ще оттегли своя законопроект за изменение, защото просто той няма логика, в него няма никакъв смисъл, никакъв реален смисъл. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бехар.
Има думата за изказване народният представител Георги Панев като вносител. Заповядайте.
ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! Предложеният на вашето внимание законопроект за изменение на Кодекса на труда предвижда една промяна в чл. 328. Законопроектът е от едно изречение. То гласи: "В чл. 328, ал. 1, т. 10, числото "68" се заменя с числото "65"."
Какво се крие зад това? За какво става дума? В момента, сега възрастта за придобиване на право на пълна пенсия за изслужено време и старост за професори, научни сътрудници     I степен и доктори на науките е 68 години. При навършване на тази възраст се прекратява трудовият договор именно поради тази причина.
Законопроектът предвижда тази възраст да се намали с   3 години и да стане 65 години - такава, каквато е в повечето развити европейски страни, за което имам пълни справки, официални данни на ЮНЕСКО, данни на Европейския съвет. Който желае, може да дойде в комисията и да се запознае с оригиналите.
Законопроектът сам по себе си е пределно лаконичен, конкретен, ясен, поради което аз ще бъда също предeлно кратък в своето изказване.
Пред мен, в ръцете ми е една справка, която е автентична и максимално достоверна по простата причина, че е направена въз основа на писмени сведения от самите висши училища. В България има 42 висши училища. От 41 аз съм получил сведения.
Обобщеният резултат от тази справка показва - и моля уважаемата аудитория внимателно да осмисли процентите, които сега ще кажа - че в България 74 на сто от професорите са над 60-годишна възраст и респективно само 26 на сто са под   60-годишна възраст. Докато примерно за Франция, която беше цитирана в изказването на предишния оратор, съотношението е точно обратното, пълна инверсия - над 60 години са само 17 на сто от професорите, а до 60 години са 83 на сто от професорите.

Много моля, уважаеми госпожи и господа народни представители, да осмислите тези цифри и тази съпоставка. Става въпрос за едно органично нарушение и в растежа на кадри, и в осигуряването на учебния процес по един адекватен начин както чрез преподаване, така и чрез, ако щете дори, непосредствен контакт със студентите.
Обещах, че ще бъда кратък и бих искал само да спомена, че в България средната вързаст е 67,2 години. Последна справка от Националния статистически институт - 67,2 години! Обърнене внимание и на това число.
Разбира се, много може да се говори за академичната атмосфера, в която съм бил 22 години, която познавам много добре и съм участвал в нея. Може да се говори за уважението, за признателността към тези, които със своите трудове, със своя ум, със своя интелект са допринесли не само за науката, но и за образа на България. За тези неща вероятно ще говорят следващите оратори, защото освобождаването на щатно място поради придобиване на право за пълна пенсия за изслужено време и старост в никакъв случай не означава прекъсване на всякакви контакти с висшето училище, лишаване от възможност за творческа работа, лишаване от възможност за подготовка на студенти, прекъсване на пъпната връв на нашия голям учен, който и да е той, с неговата естествена среда. Но за това ще говорят други оратори.
В края на своето изказване бих искал да направя нещо като реплика на проф. Бехар. Разбира се, не става въпрос за учители в средните училища, когато говорим за Франция. Става въпрос точно за професори. Това е справка на самите висши училища. Те си имат организация, която следи за тези неща, която дава обобщени справки и статистики всяка година. Тази статистика е при мен и ще ви я покажа.
Всъщност това е, уважаеми госпожи и господа народни представители, което мога да кажа. Надявам се, че в последващата дискусия всички - повтарям - положителни страни на този акт, оздравителни страни на този акт, ще бъдат потвърдени. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Панев.
Първа реплика - господин Бехар.
НАНСЕН БЕХАР (независим): Уважаеми господин Панев, смятам, че Вашите доводи са най-малкото неточни. Ако направите един внимателен анализ на катедрите в Софийския университет и особено в новите университети, които са в някои провинциални градове, ще видите, че е абсурдно да се твърди, че е нарушена структурата и че възрастовата граница, възрастовите параметри са тези, които пречат на нормалния процес. Просто абсурдно е, защото има катедри и факултетни съвети, а също и научни съвети, в които с изключително голям зор понякога се събират по 5 души професори, за да може да бъде избран някой доцент - да бъдe придвижен напред.
Що се отнася до данните, аз също ще предоставя на ръководството на Народното събрание данни за Германия, където възрастта е 68 години. Мисля, че поначало, ако поставим цялата дискусия на оста "възраст", ще направим голяма грешка. Нещата са много индивидуални, господин Панев. Не може заради това, че трябва да се робува на някакъв принцип, който Вие възвеждате едва ли не в идеал, ние да лишаваме обществото от ценни кадри.
Абсурд е да се мисли, че тези хора, които са насилствено пенсионирани, ще бъдат много щастливи и с голямо удоволствие и радост ще участват в работата на научните колективи, в научните съвети. Практиката показа, че при един закон, който носи също Вашето име, бяха ударени доста способни хора и те съвсем не с желание, обидени един път, участваха в процеса. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бехар.
Госпожа Дончева има думата за реплика.
ДОНКА ДОНЧЕВА (ДЛ): Господин председател, господин Панев, аз очаквах тази Ваша справка, но тя не даде отговор на много от въпросите, които възникват в нас. Необяснимо е защо гледаме това предложение към Кодекса на труда, след като знаем, всички разглеждаме в тези дни Меморандума на Световната банка и предстои цялостно да се решава въпросът с пенсиите в страната. Ние ще отиваме към едно увеличаване на годините, а Вие внасяте проект за закон точно в обратната посока.
Установили сте двоен стандарт по отношение на проблема, който засяга кадрите, например доцентите. Защо не гледате в същия режим и тяхното положение?
Вие знаете, че ние забавихме в Комисията по образованието и науката разглеждането на Закона за висшето образование, на Закона за научните степени и научните звания. Как без да анализираме ситуацията във висшите училища по отношение на това, че там ще трябва да се имат предвид необходимия брой хоноровани преподаватели, ние решаваме такъв сериозен кадрови въпрос в страната? Има система от висши училища, които ще останат без кадри и няма да могат да получат съответния лиценз, няма да можем да ги акредитираме. Този анализ, тази обща справка, която ни предложихте, въобще не е задълбочена. Вие не го гледате в контекста на промените на Закона за висшето образование.
Освен това господин Бехар много точно Ви каза за въпроса, свързан с растежа на кадрите. Никой не пречи на всичко, което е в процеса на израстването на кадрите, да върви по своята стълбица. Но Вие пред нас разкривате истината, че се борите да се освободят щатни места. Да, Вие ще освободите  400 щатни места във висшите училища. Какъв ще бъде продуктът, като се има предвид, че успоредният процес по израстването на кадрите не върви със същия темп, с който Вие освобождавате местата във висшите училища? Ще имаме ли автоматично 400 готови професори, които със своя опит, с международния си принос, с целия си авторитет, с който те имат принос към висшето учебно заведение, ще заемат техните места? Въобще двата процеса по израстването на кадрите третират друга материя, която не е предмет на Кодекса на труда.
На тези три принципни въпроса Вие не давате отговор и правите всичко необходимо, за да внесете името си като принос в отрицателния принос в българската наука по отношение на ликвидирането на висшето образование.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дончева.
За трета реплика думата има господин Бончев.
ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ (независим): Уважаеми господин председател, драги колеги народни представители! Аз няма да се впускам подробно относно възрастта, но искам само да дам няколко примера, които касаят наши и чужди професори - за възрастта, която може би е най-плодотворната за тяхната изява.
Не знам дали господин Панев знае - и в България беше този човек - световноизвестният проф. Дебейки по кардиохирургия колко живота е спасил, когато е бил на 70 години? Не знам господин Панев дали знае европейското светило в урологията проф. Шмид от Германия, който оперира и българи, на колко години е бил, когато е правил такива сложни операции? Също над 70 години! Не знам дали е известно на господин Панев в България преди десетина години - имената са много и затова няма да ги споменавам - в Института по биохимия и молекулярна биология, когато започнаха изследванията и в целия свят се прочу този колектив в областта на интерферона, който ограничаваше разпространението на метастази на рак на гърдата, на колко години бяха тези професори? Над 70 години! Благодаря много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бончев.
Имате думата за дуплика, господин Панев.
ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС): Господин председателю, ще отговоря по ред:
Изглежда настана време, когато истината звучи като абсурд в нечии уши просто поради непривикналост...
ОБАЖДАТ СЕ ОТ ДЛ: По-ясно, по-ясно! Не се разбира, фъфлиш...
ГЕОРГИ ПАНЕВ: Изглежда дойде време, когато истината звучи като абсурд в нечии уши просто, защото не са привикнали на това. Аз изрично казах, че разполагам с автентична, възможно най-достоверна, единствена в България справка, изпратена от самите висши училища, подписана от техните ректори. ("Е-е-е!" и смях от ДЛ.) Директно изпратена от тях! И това е резултатът: 74 на сто от професорите в България са над 60 години и само 16 на сто са под 60 години, а във Франция е точно обратното... (Шум и реплики от ДЛ.)
За блокажа на системата... Много ви моля да въдворите ред!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Продължавайте да говорите. И Вие сте също толкоз гръмогласен от залата...
ГЕОРГИ ПАНЕВ: Мога да бъда и повече.
Блокаж на системата - много просто, проф. Бехар. Защо бягате от очевидни истини? Вие много добре знаете, че за да се заеме едно щатно място за професор, то трябва да бъде освободено. (Шум и реплики от ДЛ.) След него идва доцентът - освобождава своето място. Идва главният асистент - освобождава своето място. Идва старшият асистент - освобождава своето място. Идва асистентът... Такава е в момента веригата, така работи тя и очевидно става въпрос за един блокаж, за едно затапване, буквално задръстване на изхода, което води до задръстване на входа.
Госпожо Дончева, двойни стандарти, намаляване, а не увеличаване на възрастта... Но 65-годишната възраст е стандартът, който е приет в развития свят за пенсиониране, за придобиване на право на пълна пенсия за изслужено време и старост. Всъщност отиваме към стандарта и никакъв двоен стандарт тук няма. Бъдещият закон за пенсиите вероятно ще се ориентира към тази 65-годишна възраст.
Много моля да не се спекулира с числа. Числото е нещо, което говори много повече от словото. Вие казахте, че 400 души ще бъдат засегнати във висшите училища. Просто не е вярно. Същата тази автентична и възможно най-достоверна в момента справка, която и Статистическият институт няма (шум и реплики от ДЛ) просто, защото не е направена в момента, показва, че професорите във висшите училища са 909 души. Понеже едно висше училище е пропуснато, нека да са 920.
Аз забравих да кажа, че от тези 70 на сто над 60 години, 30 на сто са над 65 години! Ако вземем тези 30 на сто, става въпрос за много по-малко число. Но някак си е неудобно и не е в духа на академичния дебат, на академичната общност по този начин да се обсъждат нещата, както вие ги обсъждате. 
ОБАЖДАТ СЕ ОТ ДЛ: Какво общо имаш ти с академичната общност?
ГЕОРГИ ПАНЕВ: По репликата на господин Бончев: знам, господин Бончев, много неща знам. Вероятно и много, които Вие не знаете. Бил съм, видял съм и знам как известни учени освобождават своето щатно място на 65-годишна възраст, дава им се кабинет, предоставя им се всичко възможно за работа, буквално на ръце ги носят и по коридорите се разминават на един метър разстояние заради уважението и респекта и те си работят доколкото искат - до 80 години. Но не заемат щатно място. Има много други възможности за финансиране и аз предполагам, че дискусията по-нататък ще изясни този въпрос. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Панев.
Има думата народният представител Иван Зънзов.
ИВАН ЗЪНЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! За да бъда разбран добре, аз също ще кажа, че в тази пазарна икономика един хирург никога няма да се пенсионира. Той ще работи винаги някъде, така че този въпрос директно мен не ме засяга. 
Аз искам да обърна внимание за нещо на парламента. От Десети досега ние, представителите на всички политически сили, си играем на парламент в България. И всичко това, което говорим, за България са празни приказки. На какво положение се намира сега България? Аз не мога да обвиня за този статус на България Съюза на демократичните сили. Не мога да обвиня БСП и всички останали. Аз обвинявам политическото еничарство, което иска да докаже себе си. Това еничарство, на което дължим разрухата на селското стопанство, разрухата на промишлеността, образованието и сега науката. 
Аз с неприятно чувство споменавам името на другаря Георги Панев. Другарят Георги Панев говори, че от 65-годишна възраст вече не са продуктивни. Като лекар ще ви кажа, че има хора, които и на 30-годишна възраст са с развита атеросклероза. (Смях от ДЛ.) 
Господин Панев, Вас, като Ви гледам, смятам, че генетично сте лошо скроен човек. Иначе Вие нямаше да предложите един закон, който - по международните институции се заинтересувайте - е пасквил за България. И аз знам, че във всяка революция по света има палачи. Палачи редовни и нежни палачи в нежната революция.
Знаете ли, господин Панев, след Вашия закон колко научни работници в България, със световна известност направиха инсулти и инфаркти и загинаха? Сигурно не искате да знаете. 
И аз ще заявя тук, пред този парламент, че когато ние си играем на парламентаризъм, има едно поколение, което върви след нас. Вие се чудите защо това поколение не отива в организациите на Съюза на демократичните сили. Ние се чудим защо това поколение не идва при нас. Това поколение е от големи българи и цялата тази документация, която остава, за всичко това, което ние сме работили против България, ще дойде време да се търси отговорност...
Западът и големите страни купуват умове. Купуват сиво вещество, а ние ги хвърляме. Непосредствено след Десети една група големи професори по хирургия и по медицина в "Пирогов" бяха освободени по политически причини. След десет дни ги взеха други институции и те сега продължават да работят.
В подкрепа на Веселин Бончев сега ще Ви кажа, че на 80-годишнината на Углов - известния академик, голям сърдечен хирург, присъствах в Ленинград, сега Санкт Петербург, където той извърши поредната си сърдечна операция. 
И след това, заинтересувайте се: има една голяма разработка, която е за разузнавачите на западния свят. На тях на 75 - 80-годишна възраст, когато са на активна работа, не им личи възрастта и си изпълняват службата така, както един 50-годишен примерно. Но в момента, в който се пенсионират, те рухват, за четири-пет години добиват своята естествена възраст и загиват...
Аз искам да запитам другаря Георги Панев знае ли колко институти ще трябва да бъдат закрити и дали това е причината за професурите? Не е този начинът, господин Панев. Аз работя 40 години в Медицинския университет. И това, което говорите - че сме спирали хората... С неудобство ще Ви кажа, че под мое ръководство са защитени 14 кандидатски дисертации, от които 3 души са членове на БКП; има 9 души доценти, от които 2 души са членове на БКП; 3 докторски дисертации; 3 нови клиники, в които нямаше партийни членове... Друг е въпросът за кадрите, за хората, за истинските българи...
Господин председател, с неудобство ще предложа две неща в този парламент, които може би се предлагат за първи път в парламентарната практика на света:
Господин Панев скри, че цялата тази работа се отнася за една лустрация. Аз искам да ви кажа, господа: вие с такива като него и с полковниците, които виждам, няма да вървите напред. И ние няма да вървим напред с онези от нашите, които не разсъждават както трябва. И България няма да върви напред. Господина Панев е повече хитър, отколкото умен, защото се е изпуснал на хора от СДС да каже...
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС, от място): И лични обиди!
ИВАН ЗЪНЗОВ: Да каже: "Не ми пука, аз съм го уточнил този въпрос с "Раковски" 134..."
За лични обиди... Аз предлагам, първо, тъй като Панев, цялата му специализация и образование са били в Съветския съюз, той е работил в най-секретните отдели на Дубна, Панев след това е обикалял, хората, неговите приятели са се страхували да контактуват с него, така както са се страхували от представителите на Шесто и Първо управление... Не казвам, че е такъв. Да каже той от кои е!
При това положение, след като той отрича тази наука и след като е имало решение на Политбюро да бъде издигнат, да бъде хабилитиран като верен човек, аз ще предложа Панев да не се измъчва, тъй като с трудовете, които има, ако тези трудове бъдат поставени пред един сериозен научен съвет, той няма да стане професор, Народното събрание да реши да го направи професор, за да се успокои малко. (Оживление.)
Второто предложение ще бъде Георги Панев да влезе в Закона за лустрацията поименно като чадо на Политбюро на Българската комунистическа партия. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Понеже от залата имаше забележка от господин Ляков към мен за обиди - обиди нямаше в изказването на господин Зънзов. Но, господин Зънзов, и Вие нарушихте чл. 107, разгласявайки лични данни - верни или неверни - нещо, което нашият правилник не разрешава. (Оживление.)
За реплика думата има господин Панев.
ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Да ви кажа право, аз доста си мислих дали да взема реплика на едно изказване, което не демонстрира точно това, което господин Зънзов смята, че притежава. Но бяха изречени лъжи. Меко казано, може да се каже, че това са неверни твърдения, но аз ви казвам направо лъжи. 
Никога не съм бил в Дубна, защото моята специалност не е ядрена физика. И това, че преди години беше написано във вестник "Дума", че съм бил в Дубна, че характеристиките ми, че не знам какво, е просто една лъжа и инсинуация, типична за този вестник, типична за комунизма изобщо - обобщавам. Беше казано тук за палач, за не знам какво, но аз само искам да обърна внимание на едно нещо:
Каза се, че най-добрите наши учени ще бъдат лишени от възможност за научна работа, за контакт със студентите и пр. Разбира се, това няма да бъде така и не би трябвало да бъде така, освен ако българският манталитет не се намеси по един недостоен начин. Но аз се надявам, че за чест на академичната общност българският манталитет, което ние разбираме под него - вие знаете за какво говоря, именно в академичната общност не би трябвало да даде своите зловредни плодове.
Но поставям въпроса и с това свършвам. Какъв учен, какъв преподавател е този, който след себе си не е оставил школа? Който след себе си не е оставил хора, които в момента са по-добри и от него? Учителите трябва да надминат учениците си, уважаеми дами и господа!
ОБАЖДАТ СЕ ОТ ДЛ: Вашата школа коя е?
ГЕОРГИ ПАНЕВ: И за успокоение на господин Зънзов аз през тези осем години нито един път не съм казал кой съм, какъв съм, какво съм направил и сега ще кажа само едно нещо: единият от моите аспиранти в момента е световноизвестен учен, а аз самият нямам никакви претенции да бъда професор, защото аз съм си сменил професията през 1991 г. Тогава защити и моят последен аспирант и аз реших, че просто си сменям професията. Защото е недостойно да носиш две дини под една мишница, а трябва да избереш едно от двете и да го вършиш както трябва. За себе си аз мисля, че си върша моята работа както трябва. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Панев.
За изказване има думата народният представител Драгомир Драганов.
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз не мога да бъда заподозрян в пристрастия даже и да се приеме обидната за научнопреподавателския свят поправка на господин Панев. На мен като професор ми остават още поне 16 години да работя, така че надявам се няма да заподозрете, че браня едно съсловие, към което принадлежа, само защото може би и мен ще ме изхвърлят скоро.
Много е жалко, че в тази зала отново водим диалог между глухи. Предполагам, за всички е ясно, че вие отново ще си гласувате тази поправка, въпреки всички разумни аргументи против нея и въпреки всичките смехотворни аргументи на вносителите.
Вижте, колеги, и преди, и сега, в продължение на вече повече от 50 години научнопреподавателския състав в България е бил една от най-онеправданите прослойки. Срещу мизерни пари, срещу смешни пари българската наука и българското висше образование много често достигаха до научни и преподавателски подвизи и едва ли това някой може да го отрече. И през цялото това време нашите научнопреподавателски кадри отделяха огромна част от мизерните си иначе пари за благото на науката и за благото, за просперитета на бъдещите поколения на България. Просто е смешно, жалко, тъжно, а защо не и срамно, сега изведнъж с една необмислена, лековата и пълна с далеч ненаучни аргументи поправка ние да изхвърлим една част от този научнопреподавателски състав на бунището, на глада и мизерията. Защото много добре знаете, че така ще стане!
ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС, от място): Това е българският манталитет - "да изхвърлим"!...
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ: Господин Панев, вижте, Вие много обичате тук, и не само Вие, а въобще дясната страна на залата, да обяснявате какво "бивше" нямало. Аз не знам дали има или няма бивши комунисти, но мога да Ви кажа едно - няма бивши артисти, няма бивши художници, няма бивши професори. Един творец, независимо дали в сферата на изкуството или в сферата на науката, той твори до последния миг на живота си. И в тези сфери понятието "възраст" е много условно.
Глупостта, знаете, ходи по хората. Има и страшно много глупави хора, които току-що влизат в науката, а именно с възрастта се натрупва онзи опит, който прави от нашите стари професори, от нашите стари преподаватели светила в тяхната област. Просто, пак казвам, непочтено е Вие като техен колега да се отнасяте така към тях.
Абсолютно несериозно е, че по този начин, видите ли, като оставали тези проклети старци над 65 години, се спирало развитието на науката. Абсолютно! 
С вашата поправка вие ще допринесете много съществено за прекратяването на континюитета, на приемствеността в науката.
ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС, от място): Защо? Няма ли школа?
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ: Защото, ще Ви кажа, растежът в науката, континюитетът в научните школи в момента в България се спира не от наличието или присъствието на старите професори във висшите учебни заведения и в научните институти, а по същите причини на изключително мизерното заплащане на младите научнопреподавателски кадри. Ако толкова сте се загрижили за тях, дайте да се опитаме да подобрим тяхното материално положение, дайте да се опитаме да ги стимулираме да влизат в науката, а не по най-лесния начин да елиминираме старите професори.
Аз искам да ви припомня тук едно друго нещо - в миналия парламент тази поправка се дискутираше и тук, от тази трибуна, стенограмите помнят и говорят - от тази трибуна същият господин Панев, заедно с господин Будимов изключително пламенно и енергично обясняваха защо професорите трябва да се пенсионират на 68 години. Сега, когато са на власт... (Шум и реплики в залата.) 
Прочетете стенограмите, господин Панев! Прочетете стенограмите, моля ви се! (Шумно неодобрение от мнозинството.)  Сега, когато сте на власт, вие твърдите точно обратното. 
Господин Панев, ще Ви кажа едно нещо - когато една политическа сила говори едно, когато е в опозиция, и друго, когато е на власт, това се казва демагогия. И то демагогия в съвременния смисъл на това понятие, не водачи на народа, а лъжци!
И накрая - защо го правите всичко това? Вижте, голяма част от вашите поправки и предложения са на базата на първосигналната система. Те не са толкова сложни за разгадаване. В тази зала има достатъчно интелигентни хора, които могат да ги разгадаят. Значи, тогава когато преподавателският състав като цяло, ръководствата на висшите учебни заведения, ръководствата на научните институти - тогава, преди две години - се противопоставяха на безумията на Виденовата политика, вие стояхте плътно с тях и казвахте: нека да останат тези хора, вижте колко са добри те, защото подкрепят нашите демократични предложения.
Сега, когато същите тези хора - когато ръководствата на висшите учебни заведения в момента, се противопоставят на поредните безумия, които вие предлагате в Закона за висшето образование, вие изведнъж решавате, че това е най-сигурният начин да ги сплашите и да им кажете: ние ще ви резнем трите години.
Извинявайте, господин Панев, ще Ви кажа едно: това не е правно съждение. Това е чисто търсене на политическа изгода. Когато чрез закони се търси политическа изгода, става въпрос за политическо законодателство. Когато става въпрос за политическо законодателство - така го пише в букварчетата по демокрация - това означава извънредно законодателство. Когато има извънредно законодателство, това означава, че правовата държава е отстъпила място на политическата репресия.
И за да завърша, ще Ви кажа: много е тъжно, когато явлението паневщина се проявява във всички сфери на нашия живот. Преди четири години, или може би пет, благодарение на Вашия първи безумен закон, който приехте, моят факултет стоя 12 месеца без факултетен съвет. Нямаше БСП, нямаше СДС. Имаше хора, които бяха солидарни с това, че не може Народното събрание по един абсолютно груб, тодорживковски начин да се намесва в автономията на висшите учебни заведения. Сега вие се опитвате да го направите с тази ваша поправка. Евролевицата никога не е подкрепяла политическо законодателство. Евролевицата ще бъде категорично против тази ваша поправка и на първо четене, и на второ четене, и пред съответните инстанции, които биха могли да прекратят това безумие. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: За реплика думата има господин Панев. След това ще има процедури...
Въпреки, че господин Бехар, нека процедура да направи някой друг, защото вашето време използвахте многократно вече. Лично вие.
ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС): И аз не знам, господин председателю, дали да взема думата накрая, защото това са лъжи, и то безобразни, които могат да се приемат като лични нападки. Ами че има си парламент, има си стенограми. Винаги съм бил против това, знаете, никога не съм се изказвал. Ама, господин Драганов, Вие просто... Какво да Ви кажа... Хайде, няма нужда от квалификации. Това е истината.
Аз повече няма да взимам думата за реплики или дуплики, няма смисъл да се губи времето на пленарната зала. Но много Ви моля, имайте срам, това е български парламент, това е свещена трибуна! Как може оттук да се изричат такива груби лъжи? Но може, може, комунистите всичко могат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Панев.
Господин Бехар, направете си процедурното предложение, заповядайте, направете си го, но искам да напомня, че при първо четене на независимите депутати е определено по 5 минути, което включва и дуплики, и реплики. Това имах предвид, когато казах, че Вие вече надхвърлихте времето.
Заповядайте, направете си процедурата накратко, ако може.
НАНСЕН БЕХАР (независим): Правя процедурно предложение. Ние сме хора, които разбираме от цифри, разбираме от данни, нека господин Панев да размножи и раздаде на народните представители тази фамозна таблица, която има, и същевременно да се дадат данни за това колко незаети професорски места има във висшите учебни заведения...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Това не е процедура, господин Бехар.
НАНСЕН БЕХАР: Да, това е предложение да се отложи разглеждането на въпроса.
Освен това в колко научни съвети няма достатъчно професори, за да се формират те. По този начин ние да имаме ясна представа за какво гласуваме.
Предлагам да се отложи това разглеждане сега, докато не получим тези данни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Бехар предлага отлагане на разискванията, така ли?
НАНСЕН БЕХАР: Но и да получим тези данни, за да знаем за какво става въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Бехар, нали точно това Ви казах, че такава процедура няма. Процедурата е ясна.
Има ли противно становище на предложението за отлагане на разискванията? Това предложи господин Бехар по същество.
Поставям на гласуване процедурното предложение на господин Бехар за отлагане на разискванията.
Гласували 168 народни представители: за 89, против 72, въздържали се 7.
Предложението е прието. (Шум и реплики в залата.)
Има думата господин Панев.
ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! В залата има смут. Много колеги желаят да се изкажат, не е ясно за какво се е гласувало. Затова аз искам прегласуване, господин председателю. Колегите са в залата и те могат да потвърдят, че желаят да се изкажат. (Силен шум и реплики от левицата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Искам да обясня, че аргументът на господин Панев не беше правилен, защото отлагане на разискванията не отнема възможността за изказване. Това означава, че тази точка се отлага.
Поставям на прегласуване предложението на народния представител Бехар за отлагане на разискванията. Много точно формулирах и преди това предложението, но очевидно не ме слушате.
Гласували 199 народни представители: за 97, против 88, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Думата за нова процедура има госпожа Дончева.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Всеки да гласува с една карта!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Напълно съм съгласен. Трябва да ви спомена в момента колко души са гласували от Вашата група - 52.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Правя ново процедурно предложение: на основание чл. 41, ал. 2, т. 3 да бъдат прекратени разискванията, да бъде върнат законопроектът в комисия, да бъде взето становището на Комисията по социална политика и становището на Министерството на образованието досежно следното. Стана дума, че около 400 професори ще трябва да напуснат. Така или иначе в тази зала не се чу колко от тези хора се занимават с конкретна преподавателска дейност, колко са в научни съвети, с какви последици е свързано това за висшите учебни заведения. Аз правя това предложение, защото по никакъв начин не ме касае въпросът пряко. Но ми се струва, че той не може да бъде решаван без да е ясно какви последици има това. Извинявайте, господин Панев, но много пъти слушах за съотношението между броя на професорите до 60 и над 60 години. Но бих Ви попитала: и какво от това? Има випуски, когато просто се раждат учени или някакви други творци и други випуски, в които няма такива. Но не може въпросът да бъде поставян чисто емоционално: да се освободят няколко места. Не може без да е ясно какво означава освобождаването на тези хора. И никак не съм съгласна...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Това вече не е процедура, госпожо Дончева, това е по същество!
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Да, но то е свързано с аргументи. Ако ще повишаваме общата пенсионна възраст, а винаги пенсионната възраст на определена категория учени е била над общата пенсионна възраст, защо ние приравняваме пенсионната възраст на тези учени с общата пенсионна възраст? Нека да чуем и становището на Министерството на труда и социалните грижи. Как без това? Не може всеки да си прави упражнение.
Така че, моля да прекратим разискванията и да има становище и на двете комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожица Дончева. Тя предлага една процедура, която обаче няма да поставя на гласуване, защото ще Ви отпратя към чл. 44 - при първо четене всяка парламентарна група разполага най-малко с 30 минути. И никога не сме отнемали правото на парламентарните групи и не сме прекратявали разискванията.
По другата процедура, която поиска господин Бехар, гласувахме отлагане на разискванията. Отлагане на гласуване после може да предложите, но да прекратим разискванията при първо четене е нещо, което не сме правили никога.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Каква е пречката?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Чл. 44 казва, че всяка парламентарна група не може да има по-малко от 30 минути за обсъждане при първо четене.
ГИНЬО ГАНЕВ (ДЛ, от място): Това е когато искаме разисквания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Ами сега какво правим, не разискваме ли в момента? Знаете ли, че това съществува, господин Гиньо Ганев, точно за да пази интереса на опозицията? И утре от тази група ще поискат същото след първия изказал се и тогава ще кажете, че ви нарушават правата.
ГИНЬО ГАНЕВ (ДЛ, от място): Това е парламентарната логика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Станимир Калчевски има думата за изказване.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Вие сте длъжен да поставите това предложение на гласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Няма да го поставя на гласуване, защото е в противоречие с чл. 44 от правилника, а той защитава точно интересите на малките групи в парламента, каквато е вашата.
СТАНИМИР КАЛЧЕВСКИ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В залата започна да става по-горещо и това е хубаво.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Това не е толкова добре за гласуването после.
СТАНИМИР КАЛЧЕВСКИ: Дойде време независимо от всичко, господин Панев, да се кажат няколко думи. През 1959 г. завършвате средно образование. През 1967 г. завършвате висше образование, разпределен сте в Института по електроника на БАН. От 1 октомври 1971 г. сте редовен аспирант в Съветския съюз в Ужгородския държавен университет. През 1974 г. защитавате кандидатска дисертация в Киевския университет. Преди бяхте секретар на дружествено бюро на Димитровския комунистически младежки съюз. (Силен шум и реплики в залата.) Доцент Бончев от катедра "Атомна физика" към Физическия факултет на Софийския университет "Климент Охридски" моли Факултативния съвет да избере господин Панев за редовен научен сътрудник II степен...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Калчевски, ще Ви отнема думата след малко на основание чл. 107 от правилника.
СТАНИМИР КАЛЧЕВСКИ: ... към Катедра "Атомна физика" на щатна бройка, отпусната от Комитета за наука и технически прогрес, и висше образование. На 1 юни 1977 г. доцент Бончев отново моли почитаемият Факултетен съвет да повиши старши асистент Панев в главен асистент. (Председателят изключва микрофона на трибуната.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Станимир Калчевски, чета Ви чл. 107 от Правилника на Народното събрание: "Народните представители нямат право да прекъсват ораторите и да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било, да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот и т.н.". (Силен шум и реплики от левицата.)
Отнех Ви думата. Приемаме закон, а не обсъждаме биографията на господин Георги Панев. (Протести от левицата.) Нямате право да разгласявате данни от личния живот на когото и да е. И моля, напуснете трибуната. (Силен шум и реплики в залата.)
Думата за процедура има госпожица Татяна Дончева.

ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин председателстващ, винаги когато сме предлагали колеги народни представители за комисия, за председател на комисия или за нещо друго сме чели биографични справки. Вие не можете да ги спрете на основание чл. 107 от правилника. Моля Ви, просто не се опитвайте да тълкувате нещо, което е написано ясно. Просто го прочетете. Така че не може да спирате такова изказване. Той му чете биографията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожица Дончева.
Правилникът го знам добре. И, госпожице Дончева, нека се върнем на правилника за миг. Това, което поиска тя преди малко, за прекратяване на разискванията, какво означаваше? Че трябва да пристъпим към гласуване. Това ли искаше тя? Не. Значи очевидно не знае добре правилника.
Има думата господин Христо Стоянов.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, много ви моля, както казват хората, да успокоим топката и да започнем да разговаряме по един изключително голям въпрос. Тези хора, за които днес коментираме, не заслужават по този начин и така неспокойно, и в определена степен и арогантно да се държим . Става въпрос за професори, за хора, които са ни учили. Мен лично това не ме засяга, защото съм навършил 68 и ще бъда обективен. Това са добрите хора на България. Това са тези, които са ни учили. И всеки човек, който в живота си не е уважавал майка си и баща си, не е създал добро семейство, няма добри деца и няма възпитани деца. И всеки, който не уважава своя преподавател и не е признателен, е лош човек. Ето с това се занимаваме.
Господа, за кои говорим? Говорим за онези хора, които имат заплата, която е заплата на чистачката в "Нефтохим". И разчитаме всички ние, които имаме деца и искаме да се изучат при такива умни хора знаещи и можещи. И днес по този начин ли ще коментираме тяхното присъствие в нашето общество? 
Вижте, неслучайно вчера ви предложих. Аз мисля, че този въпрос трябва да бъде разгледан. Затова вчера го поставих в една процедура да го отложим, когато ще го разглеждаме за всички хора. И когато го разглеждаме за всички хора, те ще намерят също и в себе си компромис и няма да бъдат обидени, за да ги разглеждаме днес. Видите ли, ето това не е оправено в България. Цялата ни икономика на държавата трепери. И ние сме тук 240 души длъжници към този проблем. И в цялата тази атмосфера стои въпросът да гледаме дали да пенсионираме професорите на 65-68 години. Това ли ни оправя икономиката, бе хора? Това ли ви е проблемът? 
Затова аз мисля, че ако си разрешавам да се обръщам, по-нататък ще се обръщам само към господин Панев. Затова, защото уважавам много колеги, които са подписали това предложение, но съм убеден, че те са го подписали, защото той ги е убедил.
Погледнете мотивите, за които господин Нансен Бехар казва! Ами в Чехия всеки гимназиален учител е професор. В част от германските провинции - също. Във Франция - изцяло. И господин Панев ни дава една средна статистика, която обединява и професорите и гимназиалните учители и затова средната възраст е по-ниска.
Ами защо нашите колеги в Полша, полската страна, която е една от първите, която ще бъде приета в Европейския съюз, промениха закона си за пенсиониране на професорите? И не е на 68 години, господин Панев, а на 70. На колко е пенсионната възраст в Англия? На 70 години минус един ден. Така е в закона - 70 години минус един ден.
Колеги, аз ще ви напомня и на тези, които са от Тридесет и седмото Народно събрание, че този диалог вече го водихме. И намерихме сили. Тогава пък там предложението беше отляво, от аналогичен колега. И тогава също имаше такъв коментар. Аз ще ви прочета, уважаеми колеги от мнозинството, на тези, които са подписали, да чуете какво е казал един от вашите колеги, които уважавате и уважавам. Това е цитат от изказването на професор Шкодров.
"Защо избрахме 68 години? Аз ще се мъча да бъда малко по-спокоен. Преди известно време всички председатели на комисии, уважаеми господа, бяхте в зала "Запад" на съвещание за унифициране на българското законодателство с препоръките и законодателството на Европейската общност. Ние с това, което даваме днес с тази възможност, ставаме третата страна в Европа, която дава възможност на своите професори да работят до 68 години, а всички останали са до 70 години. Ние даваме тази възможност за 70 по друг начин."
ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС, от място): Това не е вярно.
ХРИСТО СТОЯНОВ: Ето стенограмата, господин Панев. Аз не Ви прекъсвах. Ако искате репликирайте ме така, както е редът. Ето я стенограмата. (Господин Стоянов показва лист от стенограмата.)
Ако искате, ще ви прочета изказването и на господин Будимов. Ако искате ще ви прочета и моето изказване и т.н. Така че защо сте се напънали да уреждаме тоя въпрос? Какво е това?
Колеги, има едно нещо, което е човешко и независимо, че законът ограничава, но никога закон не ограничава поведението да си добър човек. А доброто се възпитава цял живот и най-трудно. Но има още една по-голяма трудност. Ако си станал добър и заемеш длъжност, управляваща длъжност, да съхраниш доброто. Питам ви, ние, ако сме станали добри и сме тук и имаме това право да решаваме, не се ли лишаваме вече от онова, което сме правили, за да станем добри? И аз мисля, че и господин Панев е възпитаван от това добро. И не искам днес да загубя това добро. 
РЕПЛИКИ ОТ ДЛ: Той го е загубил отдавна.
ХРИСТО СТОЯНОВ: Не така, колеги! Недейте така! Точно заради това осем години нещата не вървят, защото си играем само на позиции анти. Само на анти! Това което казвате тук, против оттук. Това, което се казва оттук, против от другата страна. Затова го докарахме една богата държава, която можеше да бъде една от първите страни в Европа да бъде до положение преди две години децата да нямат хляб. Всички тук до един сме виновни. Няма какво да се измъкваме.
Затова аз ви моля, колеги от мнозинството, искрено ви моля. Ако аз съм егоист като политик, само щях да кажа, че не го поддържам и щях да ви гледам сеира. Защото при всички случаи ще загубите от това. Но работата е в друго - че ще загуби една друга част от обществото и това е младото поколение. Ако днес ние направим това нещо, ние няма да обидим само тези хора, на тази възраст. Ние ще обидим и добрите научни работници, които дълбоко уважават своите учители.
Господин Панев, ще си разреша да Ви кажа нещо от една такава позиция. Представям си, че не съм депутат, а съм един съвсем обикновен човек. И тогава при едно такова поведение се чудя какво бих Ви казал. Няма да Ви го казвам лично, но ще го кажа между хора, близки и то ще бъде: да не дава Господ на никого децата му да се сродяват с рода на Панев. (Ръкопляскания от блока на Демократичната левица.)
И понеже казахте, че трябва да имаме срам, ще Ви кажа, че в живота има един принцип, който народът го е казал: ако човек в нищо не вярва, ако човек от нищо не го е страх, ако човек от нищо не го е срам, знайте, това не е човек.
Вие трябва да се срамувате, за да останете човек. (Ръкопляскания от блока на Демократичната левица.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Имате думата за процедура, господин Славов.
ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на Демократичната левица искам 30 минути почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Давам 15 минути почивка. (Звъни.)
(След почивката.)ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (звъни): Продължаваме нашето заседание. 
Давам думата на заместник-председателя на Народното събрание акад. Благовест Сендов.
Моля уважаемите колеги да заемат местата си, за да можем спокойно да продължим нашата работа.
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, вземам думата, тъй като все пак и аз съм от това множество на професори - тази година се навършват 30 години, откакто съм станал професор, и не мога да бъда безразличен към съдбата на моите колеги.
Това, което разглеждаме днес, е един законопроект, който няма никаква логика. Говори се за увеличаване на възрастта за пенсиониране, а за професорите се иска намаление. Но когато дойде сляпата седмица, нали знаете, прави се всичко, за да се стигне до резултати, които някои очакват, а някои ще бъдат изненадани.
Разбира се, могат да се приведат най-различни статистики, но аз смятам, че сега е най-неподходящото време, за да се правят такива ад хок изменения за възрастта на пенсиониране на професорите, които живеят в едно изключително трудно време. И всякакви сравнения с други страни са неподходящи, тъй като в цивилизованите страни има така наречената степен "професор имиритос", т.е. професорите си остават професори и си получават професорски заплати, даже след като се пенсионират. А у нас професорите, след като се пенсионират, ще получават една мизерна пенсия.
Аз не мога да разбера предложението защо е направено, но смятам, че е направена една малка редакционна грешка. Според мен предложението числото "68" да се замени с числото "65" би трябвало да бъде редактирано по следния начин: числото "68" да се смени с "65" плюс Пи - голямата гръцка буква Пи, за да се различава от малката пи, която е 3,14. А голямата буква Пи прави алюзия за един наш колега. Голямата буква Пи може да се нарече константа на Панев, която взема две стойности. Тя взема стойност 0, когато Панев е доцент, и ще вземе стойност 10, когато Панев стане професор, евентуално. (Ръкопляскания в блока на ДЛ.) Аз съм сигурен, че ако се случи това събитие, аз го желая (смях в блока на ДЛ), господин Панев веднага ще предложи числото "65" да се смени със "75" или с "плюс безкрайност". (Смях и весело оживление в блока на ДЛ.)
ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС, от място): Всеки мисли за другите по себе си.
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Панев, не се обаждайте от място, достатъчно сте ни омръзнали. Благодаря. (Възгласи: "Браво!" и ръкопляскания в блока на ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има думата заместник-председателят на Народното събрание господин Куртев.
ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Много е тъжно, че един толкова сериозен въпрос се профанизира. И още по-тъжно е, че в профанизацията на този въпрос и доста професори участваха, ще ме извинят. Позволявам си, без да съм професор, защото досега едва ли други говориха, един обикновен български учител, да взема думата и аз по този толкова спорен въпрос.
Най-напред искам да успокоя Демократичната левица, че няма партийно решение, няма решение на парламентарната група по този законопроект и най-доброто доказателство, че това е така, ще бъде после и гласуването, когато ще се уверите, че и аз дори - заместник-председателят на Народното събрание, няма да гласувам за този закон. (Възгласи: "Браво!" и ръкопляскания в блока на ДЛ.) Но това съвсем не означава, че приемам вашите аргументи, съвсем не означава, че начинът, по който защитавахте числото "65", е добрият начин. И много тъжно е, че и проф. Драганов, и проф. Зънзов, пък дори и проф. Стоянов в края на изказването си ме изненада, подходиха към този въпрос по един начин, който наистина целеше създаване на напрежение в залата на Народното събрание, нагнетяване на обстановката и чисто по политически начин евентуално да бъдат тласнати някои от народните представители от групата на СДС да гласуват не така, както са решили предварително. От това нищо не печелим, още по-малко пък от биографични справки от рода на тази, която се опита да ни предложи господин Калчевски.
Сигурно има много хора сред тези, които са в момента на споменатата възраст - 68 години, и които са станали професори по партийни заслуги. Сигурно има такива. И аз съм следвал, и аз съм имал професори. Има професори, които не само, че не уважавам, аз ги мразя, защото са ме учили на неща, на които не е било редно да ме учат и които нямат нищо общо с науката. И също толкова е вярно, че сред тези, които евентуално след тази корекция ще трябва да се пенсионират, има наистина професори, които заслужават уважението на всички. Но това се отнася не само за професорите между 65 и 68 години, това се отнася и за всеки един научен работник дори между 30 и 35 години. 
За умението, за ума, както и за глупостта, няма възрастови граници - това се каза и от други. И не по този начин трябва да решаваме проблема. 
Ето защо, искам да успокоя всички от останалите парламентарни групи, които досега се изказваха, да не смятат, че този въпрос ще бъде решен с някакво партийно решение. Всеки един народен представител от групата на СДС ще гласува така, както смята, че е редно. И колкото по-малко приказки прозвучават оттук нататък в залата, като тези, които слушахме в първия час от дебата, уверявам ви, че толкова по-реален резултат, отговарящ на мисленето на народните представители, ще се получи.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Аргументи!
ИВАН КУРТЕВ: Аргументи ли? Аргументи, ако искате да излагам, сигурно няма да бъдат такива, каквито излагаха депутатите от вашата парламентарна група. Защото вие се мъчите сега тук, принуждавате ме и аз да мина малко на политически разговор с вас, мъчите се с този въпрос да консолидирате парламентарната си група и разбитото си положение в партията. Това е истина! (Смях и оживление в блока на ДЛ.) Това е истината!
И моля моите колеги от Съюза на демократичните сили и от останалите парламентарни групи да не се съобразяват с глупостите, които чухме в залата от лявата страна по този въпрос, а наистина да гласуват по съвест. Благодаря ви. (Единични ръкопляскания от блока на СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин заместник-председателя.
Реплика - проф. Стоянов. 
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Благодаря.
Уважаеми господин Куртев, понеже нашият правилник предвижда много неща - право на изказване, право на процедура, право на реплика, право на дуплика, но в него има нещо, което липсва, а това е по всяко време да поискаш думата да се извиниш. Такова нещо в нашия правилник няма. И аз ползвам формалното си право на реплика към Вас, за да се извиня, ако аз съм внесъл в това мое изказване такъв елемент на политизиране на проблема.
И откровено казвам на господин Панев - ще запазя поведението си на коректност, не съм искал това - но Ви казвам още един път, направете го така, че да не направим грешка. И господин Панев, като всеки човек, и аз също е нормално, човешко е да грешим. Нормално е. Но грешката пак се оправя от същия човек . И аз това имах предвид - не допускайте тази грешка да се развие по-нататък. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на проф. Стоянов.
Има ли други желаещи за реплика? Професор Драганов.
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз изцяло се присъединявам към апела на господин Куртев да не профанизираме тази дискусия, макар че откровено казано неговият призив за профанизация малко трудно се връзва с квалификацията му, че от лявата страна се говорели глупости. Това, поне по здравата логика, някак си не върви.
Мисля, че най-сериозният начин да не профанизираме повече дискусията, е просто господин Панев да оттегли своето предложение като вносител. Вие, господин Куртев, освен това казахте, че няма партийно решение. Аз Ви моля за едно разяснение.
На 20 март 1996 г. официалното становище на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили - ето го тук копието от стенограмата - е, че професорите в България трябва да се пенсионират на 68 + 2. То е мотивирано с консултации с представители на председателите на комисии в зала "Запад" на съвещание за унифициране на българското законодателство с препоръките и законодателството на Европейската общност.
Вие казвате, че няма партийно решение. Добре, как по съвест Вие ще изберете Панев, Европа, позицията Ви като опозиционна сила или позицията Ви, съобразно конюнктурната ситуация сега, когато, пак Ви казвам, мнозинството от ръководителите на висшите учебни заведения, това са уважавани професори, се противопоставят на своеволностите и безумията на предстоящия Закон за висшето образование? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на проф. Драганов.
Има ли друга реплика?
Господин Куртев, имате думата за дуплика.
ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, аз нямаше да се възползвам от правото си на дуплика, ако беше само изказването на проф. Стоянов. Но след изказването на проф. Драганов трябва да се възползвам, защото това, за което говорих, отново се потвърждава. Ние противопоставяме Панев на Европа. Господин Драганов, нека да бъдем сериозни един път в тази зала. Нека да бъдем сериозни един път - проблемът не е Панев и Европа, проблемът е съвсем различен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Куртев.
Има думата за изказване господин Школагерски.
ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Преди да започна изказването си, ще се обърна приятелски към моя приятел Куртев, който се е обръщал към мен приятелски: "Иване, не може от тази трибуна да се употребява думата "глупости"! Тя не подхожда на Иван Куртев. Засегнат съм лично като твой приятел."
Изказването ми е следното.
Уважаеми дами и господа, спори се тук въз основа на данни, които се изнасят и се разпространяват като достоверност на европейския опит. Преди време аз съм една от причините да се забърка тази каша. Вие, които сте били в предишното Народно събрание, си спомняте, че въпросът за пенсионната възраст на професорите беше разхвърляна във всички възможни нормативни актове и закони. Даже в Закона за научните степени и научните звания се говореше за пенсионна възраст. Тогава се наложи да унифицираме и да се съобразим не с друго, а с онова, което е в Европа и заобикалящите ни страни, защото ние не сме остров. Това беше причината аз да бъда обвиняван и вие си спомняте дискусиите, че дискусията между мен и между членове от моята парламентарна група беше тежка.
Аз категорично твърдя, че представлява заблуждаване на Народното събрание твърдяната възраст за пенсионирането на професорите в Европа. Официалната справка, която аз съм правил тогава, когато бях председател на комисията, се потвърждава и е от направените сега справки. И аз съм много благодарен на проф. Нансен Бехар, че данните, с които аз разполагам, са точни с това, което той е направил като проверка, звънейки в тези страни.
Не е вярно, че Европа си сече професорите на 65-годишна възраст. Това е нещо необичайно и логически, ако Вие помислите, ще видите, че е невярно, след като знаете, че в много от страните в Европа и в скандинавските страни съществува високият праг за пенсионна възраст. Той надхвърля някъде тази възраст от 65 години. Те не си пенсионират професорите преди да навършат тези години. Но тъй като се касае за една част от нацията, това е елитът на нацията, това са хората, които в своето развитие чертаят пътя на бъдещото развитие на нацията, всяка страна подхожда диференцирано към тези хора.
И затова аз с отговорност - ще направя след това моето процедурно предложение - ви съобщавам, че категорично пенсионната възраст на професорите в Германия е 68-годишна възраст; на професорите в Дания - една страна, с която ние можем да се сравняваме, защото ние се опитваме да се учим от датския опит и в селското стопанство, на тази страна е      70-годишна възраст; в Холандия е 68 години; но в Хърватско - тези, които снощи, за съжаление паднаха и които доставиха толкова радост на своя народ - в Хърватско възрастта е      68 години; Франция - 68 години. Тук се прави една илюзия, защото Вие знаете, че в много от тези страни учителите се наричат "професори". И тук се прави тази илюзия с 65-те години. Това са учителите, които се пенсионират във Франция. Професорите, университетските професори и професорите, които са, както ни обясни тук академикът, професор-докторите се пенсионират на 68-годишна възраст плюс 2. Така е навсякъде.
Затова нека да се обединим върху един безспорен момент. Въпросът за пенсионирането на водещите хора в науката не е политически въпрос. Аз съм убеден, че тези, които произлизат от тези среди, много добре знаят, че тези умни хора първи прецениха кое е по-доброто и се преориентираха в своето виждане много по-ярко и по-ясно, отколкото всички останали. Така че ние не бива да отнемаме на тези хора възможността сами да преценяват своето поведение - слава Богу, тяхното поведение е мотивирано - ръководителите на големите научни заведения и университети в България да не се пенсионират на 65-годишна възраст.
Този въпрос засяга не нас, Народното събрание, не засяга и мен. Този въпрос засяга цялата наша нация, целия наш народ. Ние решаваме дали да отнемем от репрезентативността и полезността на дейността за този народ онази част, която стои на първо място.
Разберете ме добре - аз не защитавам професорите. Не ги защитавам, защото много човешки им завиждам. Голяма част от тях ще са съгласни да ги изгоним на 65-годишна възраст. Знайте едно - че там, където се цени науката, там, където се ценят научните постижения и възможностите, а това е Европа и Съединените щати, на тези хора вратите са отворени. Тези хора ще отидат там и ще се пласират, независимо от възрастта си, и не за перспектива от две или три години, а дотогава, докогато могат. Така че аз не ги защитавам, доста голяма част от тях. И сега ще разберете защо е моето предложение.
И тъй като този въпрос ще се поставя, уважаеми колеги, не за първи път, и не единично и изолирано. Предстои ни нов закон за пенсиите. Предстои изменение на Кодекса на труда. Ние ще се сблъскаме с въпроса за възрастта на тези хора при гласуването на тези закони. Затова не вярвайте на предложението на господин Панев, че възрастта в Европа за пенсиониране на професорите е 65 години - като първо съображение; второ, недейте вярва и на мен, като ви твърдя другите възрасти. Следователно парламентът не може да се ангажира като основание за взимане на своето решение върху единично твърдение на народен представител по един такъв важен въпрос.
Вторият въпрос. Когато обсъждаме значението на този въпрос по отношение на нашата държава, на нашата нация, на нашите висши учебни заведения, ние трябва да преценим индивидуално за България какво е значението, ако ние посегнем на тази възраст.
Затова позволете ми от името на 38 народни представители да внеса предложение на основание чл. 30, ал. 2 за създаване на временна анкетна комисия от Народното събрание (веселост от блока на СДС). Продължавайте да се смеете, това е много смешен въпрос! Аз ви казах, че данните от този въпрос ще служат за три закона след това.
На тази анкетна комисия да й бъдат поставени в изпълнение на разпоредбите на правилника три въпроса: 
- първи въпрос - колко професори ще бъдат пенсионирани, ако бъде приет законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда досежно изменение на пенсионната възраст на професорите от 68 на 65-годишна възраст;
- втори въпрос - има ли незаети професорски места. В професорските и в научните среди се говори не за запушване, а за оставане на вертикали, незаети от професори, които стоят отворени, и то по една-единствена причина, която тук беше изтъкната - поради ниското възнаграждение;
- трети въпрос - какво ще бъде отражението по висши учебни заведения и научни институти, ако професорите бъдат пенсионирани на 65-годишна възраст.
Без тези данни, уважаеми колеги, ние не можем да вземем решение, което да бъде полезно за страната.
Предлагаме временната комисия да се състои от 13 народни представители, разпределени пропорционално, както правим това, от Народното събрание. Срокът за работа на комисията за провеждането на тази анкета е един месец. Така го предлагаме ние.
Господин председател, зяповядайте нашето предложение.
(Господин Йордан Школагерски предава писменото предложение на председателя на заседанието Александър Джеров.)
На основание на това предложение ние ви предлагаме във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 4 да отложим разискванията на закона и да ги довършим на основание данните от тази анкетна комисия. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от блока на Демократичната левица.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Школагерски. Това предложение, което беше направено от Вас и от група народни представители, на брой 38, трябва да бъде внесено според мен по съответния ред в канцеларията на Народното събрание, за да спазим правилника. (Шум и в реплики в блока на Демократичната левица.)
За процедура има думата госпожа Дянкова.
СВЕТЛАНА ДЯНКОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Преди да направя конкретното си процедурно предложение, бих искала да кажа, че тази анкетна комисия, която се предлага, вероятно няма да свърши по-добра работа, отколкото специализираната комисия в Народното събрание по образованието и науката. Знаете, че съгласно правилника там би могло да се направи една специализирана работна подгрупа, която да проучи всичките тези данни - за броя на професорите, за броя на свободните професорски места и т.н. Има механизми, по които може да се направи това проучване.
Във връзка с това аз предлагам отлагане на дебатите. Това е процедурата, която предлагам.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Съгласни сме.
ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (ДЛ, от място): Аз Ви депозирам нашето предложение, господин председател, Вие го изпратете в канцеларията. (Неразбираема реплика от Любен Корнезов от място.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Колега Корнезов, хайде да вървим по реда на правилника. Мисля, че Ви отговорих съвсем точно. Между юристи не би трябвало да има спор относно точните норми на правилника.
Има ли желаещи да вземат думата?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Има направено процедурно предложение и трябва да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има направено предложение за отлагане на дебатите. Тогава вече, господин Школагерски, може да използвате възможността да внесете предложението в канцеларията и да мине по съответния ред.
ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (ДЛ, от място): Аз съм Ви го предал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Поставям на гласуване направеното предложение за отлагане на дебатите.
Гласували 185 народни представители: за 126, против 52, въздържали се 7.
Предложението на госпожа Дянкова е прието.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ, внесен от Министерския съвет.
Давам думата на председателя на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията господин Светослав Лучников, за да изнесе становището на комисията и ще преминем към разглеждане на законопроекта.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! 

"Доклад на комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията, относно законопроект за мерките срещу изпирането на пари N 802-01-24, внесен от Министерския съвет 

Проект за второ гласуване.
З А К О Н
ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ"

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Заглавието беше предложено от председателя на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 124 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 8.
Заглавието: "Закон за мерките срещу изпирането на пари" е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: 
"Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С този закон се определят мерките срещу изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното прилагане.
		(2) Целта на закона е предотвратяване и разкриване действията на физически и юридически лица, насочени към изпирането на пари, придобити чрез или по повод на престъпление."
По този текст няма бележки.
Комисията предлага да се приеме така, както е предложен от вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Лучников.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Поставям на гласуване глава първа със заглавието и член 1 с неговите две алинеи, докладвани от председателя на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 118 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 9.
Глава първа със заглавието и член 1 с двете алинеи са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "Чл. 2. (1) Изпиране на пари е подготовката, осъществяването и приемането на резултата от действия, чрез които парични средства или друго имущество, както и добитото от тях, станали притежание на дадено лице чрез или по повод на престъпление, се въвеждат в стопанския оборот и резултатът от използването им се отчита счетоводно и се облага с данъци.
  (2) Изпиране на пари е налице и в случаите:
1. преобразуване или прехвърляне на имущества, придобити или по повод на престъпление;
2. подпомагане на лице, което е участвало в осъществяване на първоначално престъпление, с цел избягване на правните последици от неговата дейност;
3. укриване или прикриване на естеството, източника, местоположението, разпореждането, движението или правата по отношение на имуществата, придобити чрез или по повод на престъпление;
4. придобиване, притежаване или използване на имущества със знанието в момента на получаването, че са придобити чрез или по повод на престъпление.
 (3) Изпиране на пари е налице и когато по отношение на първоначалното престъпление българският Наказателен кодекс не се прилага."
Има предложение на народния представител Венцеслав Димитров ал. 3, която току-що прочетох, да отпадне.
Комисията не приема предложението.
Комисията приема текста на вносителя, като предлага следната нова редакция на ал. 3:
"(3) Изпиране на пари е налице и когато първоначалното престъпление е извършено в чужбина и не попада под наказателната юрисдикция на Република България."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Лучников.
Има предложение на господин Венцеслав Димитров за отпадане на ал. 3. Господин Димитров го няма, за да защити предложението си.
Поставям на гласуване предложението за отпадане на ал. 3.
Предложението не е прието от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 110 народни представители: за 8, против 99, въздържали се 3.
Предложението на господин Димитров за отпадане на ал. 3 не е прието.
Поставям на гласуване предложението на комисията, с новото съдържание на ал. 3.
Моля, гласувайте за чл. 2 съдържанието, предложено от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 106, против 1, въздържал се 1.
Член 2, в съдържанието, предложено от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По чл. 3 има предложение също на народния представител Венцеслав Димитров - точки от 5 до 18 да отпаднат.
Комисията не приема предложението и предлага следния окончателен текст на чл. 3:
"Чл. 3. (1) Мерките за предотвратяване и разкриване на действията по изпирането на пари са идентифициране на лица, събиране, съхраняване и разкриване на информация относно операции и сделки.
(2) Мерките по ал. 1 са задължителни за:
1. банки и небанкови финансови институции;
2. застрахователи;
3. инвестиционни дружества и инвестиционни посредници;
4. органите по приватизацията и приватизационните фондове;
5. лица, организиращи възлагането на държавни и общински поръчки;
6. лица, организиращи и провеждащи хазартни игри;
7. юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси;
8. лица, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи;
9. пощенски служби, които приемат или получават пари или други ценности;
10. нотариусите;
11. борси и борсови посредници;
12. лизингови предприятия;
13. концесионери;
14. политически партии;
15. професионални съюзи и съсловни организации;
16. организации с идеална цел;
17. одитори;
18. данъчни органи;
19. дипломирани експерт-счетоводители.
(3) Мерките са задължителни за лицата по ал. 2 и тогава, когато те са обявени в несъстоятелност и в ликвидация.
(4) Мерките се прилагат и към регистрираните в чужбина клонове на лицата по ал. 2 и 3."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Лучников.
Тук има едно-единствено предложение, пак на господин Венцеслав Димитров, което не е прието от комисията - за отпадане в ал. 2 на точки 5 до 18.
Моля да гласуваме предложението...
Отменям гласуването. Професор Драганов, имате думата.
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю. 
Дами и господа! Като т. 16 от институциите, за които мерките по ал. 1 са задължителни, са поставени организациите с идеална цел. Аз тук взимам думата най-вече като председател на Съюза на българските фондации и сдружения. Ето списъка, вижте го колко е (показва списъка), на дарители на организациите с идеална цел в България.
Много ви моля, помислете внимателно и ми кажете как технически би могло да се осъществи действието на закона спрямо такива дарители, като: "Чарлз Стюард Мод" фондация, "Рокфелер брадърс" фондация, Европейската културна фондация от Холандия (първите бяха от Щатите), "Чари Тейд" фондация от Великобритания, "Уестмистър" фондация за демокрация, "Фолксваген" фондация от Германия, "Конрад Аденауер" фондация, "Фридрих Хеберт", "Фридрих Ауман". Кажете ми как? Вижте колко е дълъг списъкът! Вижте колко е дълъг! Тук има: посолство на Федерална република Германия, посолство на Швейцария, посолство на Япония, Иван Станчов, Димитър Паница, Христо Стоичков, Боян Папазов, Фондация "Отворено общество", Фондация "Развитие на гражданското общество", Булбанк. Вижте!
Приемаме, от една страна - готвим и такъв закон, имаме общо взето съгласие, че ще влезе закон за организации с идеална цел - че организациите с идеална цел са структурите, ядрата на гражданското общество. От друга страна всички знаем, че последните две-три години по чисто обективни причини дарителството е силно свито. Оттам това се отразява на възможността за изграждане на тези структури на гражданското общество...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Професор Драганов, времето Ви изтече! Бихте ли направили Вашето предложение? Дотук чух аргументация...
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ: Защо е изтекло времето ми?
Добре, с две думи предлагам - и много Ви моля, влезте в смисъла на това предложение - поне организациите с идеална цел да не бъдат включвани в графата на мерките, които ще се прилагат спрямо тях. Просто физически не е възможно за тях. 
Най-сигурното е, включим ли и организациите с идеална цел, това означава ние да им отрежем и последните възможности за дарителство и спонсорство. Повярвайте ми, така ще стане! Дайте поне за тях да не го правим!
Хубаво, искате да контролирате политическите партии - правете го, не е фатално. Но оставете поне организациите. Не е възможно те да реагират ... Значи да дойде някой дарител и веднага да му кажат: първо си докажи произхода на парите, второ, откъде ги имаш, трето, защо и т.н. Много ви моля, помогнете на гражданското общество в България, кълнете се в него! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Поставям на гласуване предложението, направено от народния представител господин Драганов - за отпадане на т. 16 от ал. 2 на чл. 3.
Гласували 108 народни представители: за 18, против 82, въздържали се 8.
Предложението на господин Драганов не е прието.
Поставям на гласуване предложението на господин Димитров за отпадане на т. 5 до 18. 
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ 	(ОНС, от място): Аз искам да се изкажа. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Извинявайте, отменям гласуването. Господин Венцеслав Димитров е влязъл в залата, има право да аргументира своето предложение. 
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Уважаеми господин председателстващ, колеги! Аз мисля, че с това, което се предлага, ние се престараваме много и се престараваме вредно. Какво значи да предприемем мерки против изпирането на парите? Значи ония институции, в които се въртят парите, да има някакъв запис, господин Гоцев - да има запис, който да показва кой на кого е превел пари и когато някой иска да ги проследи, да може да ги проследи. Ние това искаме. Кои са тия институции? Тия институции са банките, хайде, някои застрахователни и други институции. Обаче всичките тия безумия, които са написани... Аз не знам, няма ли юристи в тоя парламент?
Вие сте писали нотариусите. Ами че аз на вас ли да ви кажа какви са нотариусите? Нотариусите са хора, при които какъв е юридическият термин? Не знам дали е юридически. Казва се: "изповядват сделки", господин Лучников! "Изповядват", което предполага, че има някаква конфеденциалност. И вие какво - ще ги накарате тия хора да правят служби за доказване на парите на хората, които отиват да изповядват при тях сделки? 
Е, сега не знам кой ви е дал тоя акъл, но в коя друга държава го има? Или те искат да ни направят някаква държава, в която да няма пазарна икономика, в която да няма едни нормални отношения между хората, и всеки, който ви плати... Вие защо не кажете долу в бюфета да проверяват откъде имат депутатите пари да си купуват кюфтета, да си декларират доходите и т.н.? 
За мен това е пълна глупост и аз вече започвам да се съмнявам, че в тоя парламент има някаква юридическа мисъл. Не става дума само за нотариусите, а и разни други такива, политически партии, Драго Драганов ви говори, организации с идеална цел и т.н.
Мисля, че законът хич няма да загуби, ако всичките тези институции и лица, които са изброени, бъдат сведени до 4-5, не чак до толкова много. Това е типично престараване и то от чужд акъл, под чужд натиск, от чужда правна система и от експерти, които не са запознати с проблемите на България. Типично престараване!
Аз съм сигурен, че тоя закон няма да може да работи. Чисто и просто един нотариус, когато отидете да изповядате една сделка, той няма да знае откъде са ви парите, но той няма никаква възможност да създаде такава структура при него, от която да разбере откъде ви идват парите и да ги проверява. Или вие навсякъде, когато плащате нещо, трябва да пишете декларация откъде са ви парите. 
Аз не знам, за мен законът не е съвършен. За мен законът е типично престараване в другата страна и поради това той няма да може да работи.
Аз призовавам колегите да подкрепят моите предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Димитров.
Има думата министърът на правосъдието господин Гоцев.
МИНИСТЪР ВАСИЛ ГОЦЕВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Аз не бих взел думата, ако езикът на господин Димитров беше по-коректен. Това, което той каза, е или неразбиране за какво става дума, или нежелание да се пресече прането на пари. 
Поставя се въпросът за нотариусите. Нека да се разходим около София и да видите къщите, които се продават и купуват за милиони левове, може би милиард. Нека да се запитаме дали хората за тези 2 и 3 години, в които имаме пазарно стопанство можаха да съберат пари, за да могат да купят тези къщи с чисти пари. Тук няма банки и няма обръщане на средства. Има регистриране, изповядване на сделка. Законът казва, че нотариусът ще трябва да отбележи, че е свършена сделката и да събере информация какъв е произходът на парите.
И ако преди малко се казваше за няколко уважавани институции, които дарителстват, разбира се, това ще стане само с отбелязване. Но ако покрай тези институции се разбере, че на една фондация лицето Х или У - имена, които могат много да се назоват в нашето общество, са дали парите, няма нищо чудно, че ще се попита какъв е произходът на парите. Нотариусите имат възможност да го направят. Има възможност да го направи и всеки един от тези, които са посочени в тези 19 пункта. Посочен е един повече, отколкото е предложило правителството.
Правителството не е измислило тези неща, нито е пренесло чуждата правна система автоматично. Правителството се е съобразило с Европейската конвенция, към която ние сме се присъединили и е съобразило условията, при които изникнаха тези богатства за 4-5 години в България, каквито миналият век след Освобождението не може да ги създаде за няколко поколения. Ако те са събрани с чисти пари и с платени данъци ние се радваме, че толкова бързо икономиката на България е тръгнала по един добър път, но ако те са събрани с пари, които смущават, че ще бъде събрана информацията за тях, българският гражданин, който изтърпява доста лишения в този момент има право да получи не само информация за парите, а да поиска тези пери да бъдат иззети и върнати на държавата, за да ги вложи за социални нужди и социални мерки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин министъра.
Реплика на министър няма.
За процедура имате думата, господин Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Моята процедура и моето предложение е да се гласуват точка по точка, защото са независими... Независима структура има, независими лица, не са свързани помежду си... Някои хора могат да решат едно да подкрепят, друго да отхвърлят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Вие предлагате отпадане на точки от 5 до 18.
Имаме гласуване член по член...
Поставям на гласуване цялото предложение - предложението е едно и то е за отпадане на точки от 5 до 18, неприето от комисията.
Моля да гласуваме.
Гласували 115 народни представители: за 25, против 88, въздържали се 2.
Предложението на господин Венцеслав Димитров не е прието.
Поставям на гласуване цялото предложение на комисията за чл. 3, докладван преди малко от господин Лучников.
Гласуваме предложението на комисията за чл. 3.
Гласували 103 народни представители: за 97, против 4, въздържали се 2.
Член 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:
"Глава втора
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА КЛИЕНТИ, СЪБИРАНЕ,
СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Раздел първи
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА КЛИЕНТИ"
По чл. 4 комисията приема текста на вносителя с една единствена промяна в ал. 1 - стойността "над 15 млн. лева" да се увеличи с "над 30 млн. лева", така че господин Димитров, няма опасност в бюфета да Ви искат да декларирате откъде сте взели парите, за да си купите кюфтетата...
"Чл. 4. (1) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да идентифицират клиентите си при извършване на операции и при сключване на сделки на стойност над 30 млн. лева.
	(2) Ал. 1 се прилага и в случаите на извършване на повече от една операция или сделка, които поотделно не надвишават 30 млн. лева, но са налице данни, че операциите или сделките са свързани.
	(3) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да идентифицират клиентите си и извън случаите по ал. 1 и 2, когато възникне съмнение за изпиране на пари."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Лучников.
Предложение няма.
Желаещи да вземат думата няма.
Поставям на гласуване глава втора със заглавие, раздел първи със заглавие и чл. 4 с трите му алинеи като в 1 и 2 алинея промяната е "30 млн. лева".
Гласували 113 народни представители: за 110, против 2, въздържал се 1.
Глава втора със заглавието, раздел първи със заглавието и чл. 4 със съдържанието, с "30 млн. лева" в ал. 1 и 2 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По чл. 5 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Бихте ли го прочели?
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "Чл. 5. Ако операцията или сделката се извършва чрез представител или в полза на трето лице без упълномощаване, лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да изискват доказателства за представителната власт, да идентифицират представлявания и вносителя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма постъпили предложения.
Няма желаещи да вземат думата.
Поставям на гласуване чл. 5 в редакцията на вносителя.
Гласували 115 народни представители: за 110, против 1, въздържали се 4.
Член 5 е приет.
Ще дам след малко почивка.
Ръководството на Народното събрание се извинява, че пропусна да честити рождения ден на народния представител господин Тодор Павлов. Да му е честито! Да е жив и здрав и дълги години да участва в работата на парламента! (Ръкопляскания.)
Почивка от половин час. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Продължаваме заседанието.
Господин Лучников, имате думата.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа. Стигнахме до чл. 6.
"Чл. 6.	(1) Идентифицирането се извършва:
1. за юридическите лица - чрез представяне на официално извлечение от съответния регистър, а ако лицето не подлежи на регистрация - на заверен препис от учредителния акт и регистриране на наименованието, седалището, адреса и представителя;
2. за физическите лица - чрез представяне на официален документ за самоличност и регистриране на неговия вид, номер, издател, както и на името, адреса, единния граждански номер, а за физическите лица, имащи качество на едноличен търговец - и чрез представяне на документите по т. 1.
	(2) Лицата, които по закон са задължени да се регистрират данъчно, представят копие от данъчната регистрация.
	(3) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 създават специализирани служби за идентифициране на клиенти, които:
1. събират, обработват, съхраняват и разкриват информация за конкретните операции или сделки;
2. събират доказателства относно собствеността на имуществото, подлежащо на трансфер;"
Предложение на Венцеслав Димитров: в чл. 6, ал. 3 т. 2 да отпадне.
Комисията не приема предложението.
"3. изискват сведения за произхода на паричните средства или ценности - предмет на операциите или сделките;"
Предложение на Венцеслав Димитров: в чл. 6, ал. 3 т. 3 да отпадне.
Комисията не приема предложението.
"4. събират информация за своите клиенти и поддържат точна и подробна документация за операциите им с парични средства или ценности;
5. при съмнение за изпиране на пари предоставят събраната информация на Бюрото за финансово разузнаване по реда на чл. 11."
Предложение на Венцеслав Димитров: в чл. 6, ал. 3 т. 5 да отпадне.
Комисията не приема предложението.
	"(4) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 изпълняват лично задълженията по ал. 3, когато не е възможно да се създаде специализирана служба."
Комисията приема текста на вносителя по чл. 6, като предлага:
1. В ал. 3 думите "лицата по чл. 3, ал. 2 и 3" се заменят с "лицата по чл. 3, ал. 2, т. т. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13 и 18".
2. В ал. 4 след думите "чл. 3, ал. 2" се добавя "т. т. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13 и 18".
3. Създава се ал. 5 със следното съдържание:
"(5) Всички лица по чл. 3, ал. 2 и 3 изпълняват задълженията си по чл. 6, ал. 3, т. 5."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Имате думата, господин Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Ако ми позволите, господин председател, ще се спра с едно изказване на трите си предложения, защото мисля, че са от едно естество.
Аз мисля, господин Лучников, че комисията в известна степен се е съобразила с моите предложения. Не всички онези лица от т. т. 1 до 18 могат да създадат специализирана служба. И мисля, че от тази гледна точка комисията, вярно, че не е подкрепила предложението ми, но го е подкрепила в отделни негови части, за което й благодаря.
Същото се отнася и за второто мое предложение - да изискват сведения за произхода на парите. За мен най-важното е, господин Гоцев, тези лица да водят запис, а други ще изискват, когато се хване, че не е платил данъци, че е откраднал пари, че парите били препрани и т. н. Важното е в тези лица да има запис, който да се пази определено време, и когато дойде тази специализирана служба или други служби, да проследят записа и да кажат: ето, значи тази служба не служи за препиране на пари, тази служба е записала всичко както трябва по закона и ние можем да ги проследим. Но не самата служба да те погледне и ако си й симпатичен или не си й симпатичен, да ти кажат: Откъде са ти парите? Ти какво, ще пишеш декларация? Оставете декларацията за пред онази служба за борба с престъпността. Там ще се правят декларации. А службата да си свърши работата, за която е създадена, да се извърши услугата, примерно нотариуси или нещо друго, даренията да се канализират по определен начин, а не после някой да казва: аз не мога да разкрия моите дарители, защото те искат да останат анонимни. А какви са нейните дарители? Нейните дарители са губещи държавни предприятия. За мен по-голямо престъпление в България в момента няма от това да се ограбват губещите държавни предприятия. И това трябва да са най-мръсните пари в България, а не такива, каквато е дефиницията за мръсни пари, примерно както в Съединените щати мръсните пари са от наркотици, от проституция и т. н. Нашият проблем е много по-сериозен. И от тази гледна точка можеше да се оправи законът. Обаче изглежда - пак подчертавам - ние възприемаме безкритично чуждия опит върху нашите условия, които са съвършено различни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Димитров.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Венцеслав Димитров за отпадане на т. т. 2, 3 и 5.
Гласували 139 народни представители: за 42, против 92, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Министър Гоцев, имате думата.
МИНИСТЪР ВАСИЛ ГОЦЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да изложа съображения против становището на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията, с което се иска да отпадне задължението да извършват тези действия по съхраняване и събиране на информацията на лицата, които са, аз ще ги кажа кои са, а не по точки: лицата, организиращи и провеждащи хазартни игри; юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси; лицата, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи (ломбардни банки); пощенски служби, които приемат или получават пари или други ценности; нотариусите; лизинговите дружества; политическите партии; организациите с идеална цел; одиторите и данъчните органи.
Съображенията на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията са разбираеми. Казва се, че тази категория лица мъчно може да организира специална служба, каквато изисква законопроектът за събиране и съхраняване на информация. Заедно с това обаче като че ли се пропуска, че в ал. 4 на същия текст вносителят е предложил тези всички лица, и тези, които споменах, когато не могат да имат такава служба, трябва да изпълняват лично задължения. Какво означава това? За юридическите лица очевидно, че няма невъзможност да ги изпълняват. Но примерно за нотариуса или за одитора, който ще бъде физическо лице, или един дипломиран експерт-счетоводител, те очевидно не могат да създадат една такава специална служба. Но няма никаква пречка те да имат една книга, в която те сами - разбира се, че те ще имат и свой помощен персонал - да записват тези неща.

Още повече по-нататък в текста тези същите не се освобождават от задължението да дават информация и да сигнализират Бюрото за финансово разследване. Ами, ако те предварително не са събрали информацията, ако не са я съхранили, по кой път ще информират това бюро? За да информират бюрото те трябва да имат задължението да съберат информация. Това съображение е в основата на настояването на Министерския съвет. За да може да действа този закон, всички тези лица, които и вие потвърдихте преди малко при гласуването, че трябва да имат отношение към мерките срещу изпиране на пари и да имат всички онези задължения, които са необходими да се изпълняват, за да може наистина този закон да функционира. 
Затова призовавам народните представители да гласуват текста така, както е предложен от правителството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Гоцев.
Имате думата, господин Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Господин председател, искам да се изкажа по предложението на комисията - става дума за добавките, против това, което се изказа господин Гоцев. Макар че не мога да му правя реплика, но мога да взема отношение по предложението на комисията.
Господин Гоцев, аз не знам кое правителство най-накрая ще направи Закон за хазарта, защото Вашите първи думи бяха за хазарта. Аз мисля, че тези хора, които са натоварени да правят Закон за хазарта, именно затова не го правят, защото имат интерес. Не е лошо там да се поразровите защо те имат интерес да не правят закон. Защото сигурно раздават лицензии и им е много приятно да ходят и да се молят. А пък аз ще ви кажа, че точно тия, дето раздават лицензи, препращат тези, които искат лицензи към една определена фондация. Да ви я казвам ли коя е. Лично те са ми го казвали. 
МИНИСТЪР ВАСИЛ ГОЦЕВ: Кажете ми я.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Няма да Ви я казвам. Вие я знаете по-добре от мен. Направете един Закон за хазарта и там какво ще напишете? Най-простото нещо, както е в Eвропа. На входа на всяко казино ще има един компютър и на него ще се регистрират всички, които влизат. Мисля, че това ще Ви свърши известна работа. Естествено не цялата работа. Не може един човек като заложи на рулетка да кажем на едно число и оня му казва можеш да заложиш 5 долара. Ако заложиш да кажем 50 и повече - откъде са ти парите? Ами хазартът затова е хазарт. Ако ще има хазарт трябва да се примирим с тези неща и да им взимаме данъците. Ако ще има хазарт обаче, ние трябва да го направим така, както трябва - с компютър, с регистрация и естествено може да видите кой ходи там, кой не ходи, има ли държавни служители, няма ли, има ли подставени лица, няма ли.
За нотариусите например. Одеве не ви казах, но най-простото - Вие сте юрист. Вие знаете ли някой нотариус да върши някаква сделка без да прави някакъв запис? Ами нали това му е работата - да записва. И един документ нали остава при него. Там има и други книги и така нататък. Той записва всичко. За мен е абсолютна безсмислица това, което сте го направили, но както и да е, гласувахте го. Хубаво, тези записи ще ги предоставят като им кажете, макар че всеки може да отиде при него и да му поиска. Като ги овластим тези хора, всичко ще си дойде на мястото. Но не може всички тези лица да ги накараме да правят служби за събиране на информация. Те си я събират по определен начин, но не повече и не да питат всеки - ами тия пари как са, какво са, пиши тук декларация и така нататък. Или пък ще му дадем възможност той да каже - аз ще извърша тази сделка, или няма да я извърша, защото ми се вижда, че твоите пари са съмнителни. Нека да има различни институции в България. Ето тази, която я създавате с този закон, тя да се бори с нея и да й се представят информации и толкоз.
Затова мисля, че след като бяха отхвърлени моите предложения, поне трябва да се подкрепят предложенията на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Димитров.
Има думата господин Лучников.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Господин председателю, господин министър, дами и господа! Ще си позволя все пак да защитя предложението на комисията, защото в противен случай се създава абсурд. Не можем да задължим един нотариус да създава служба за издирване произхода на парите, които минават през него. Не можем ние да го караме да издирва откъде е получил собствеността този, който продава чрез него. Не може, просто няма как той нито да създаде служба, нито сам да извършва тази работа. Или един одитор, или едно дружество с идеална цел. 
Представете си, че това е една фондация, която има само някакъв управител и двама-трима души персонал. Къде ще тръгне тя да търси произхода на парите, които се влагат в нея. Друга е работата, че те са задължени да дават сведения. Те сведенията ги дават. Събират ги, регистрират ги и ги дават. Ние сме отбелязали това изрично в новата ал. 5 - всички лица по чл. 3,  ал. 2, абсолютно всички лица изпълняват задълженията си по   чл. 6, ал. 3, т. 5, което значи при съмнение за изпиране на пари представят съответната информация на Бюрото за финансови разследвания. Те са задължени от това задължения и никой не ги освобождава. Но да ги караме да правят специални служби или сами да извършват несвойствени дейности, това е просто не само обременително, но, според мен, това е посегателство на свободното предприемачество и на свободната стопанска дейност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников. 
В този случай, тъй като предложението на комисията по същество се явява поправка към текста на вносителя е редно да гласуваме най-напред предложението на комисията, а след това текстът на вносителя. 
Поставям на гласуване предложението на комисията за изменения към текста на вносителя. 
Гласували 140 народни представители: за 99, против 8, въздържали се 33.
Предложението на комисията е прието.
Моля, гласувайте за чл. 6 така, както е предложен от вносителя с приетите вече поправки от комисията. 
Гласували 129 народни представители: за 124, против 1, въздържали се 4. 
Член 6 е приет. 
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "Раздел II - Събиране на информация".
По чл. 7 няма постъпили предложения. 
Комисията предлага да се гласува така, както е предложен от вносителя. Ще го прочета.
"Чл. 7.	(1) Когато възникне съмнение за изпиране на пари, лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да съберат информация относно съществените елементи и размери на операцията или сделката, съответните документи и другите идентифициращи данни. 
	(2) Събраните данни могат да се използват само за целите на този закон."
Няма предложения по този текст. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте наименованието на раздел II и чл. 7 така, както са предложени от вносителя. 
Гласували 114 народни представители: за 113, против няма, въздържал се 1. 
Заглавието на раздел II и чл. 7 са приети. 
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "Раздел III - Съхраняване на информация.
Чл. 8. В случаите по чл. 4 - 7 лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да съхраняват за срок до пет години данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции. За клиентите срокът тече от момента на прекратяване на отношенията, а за сделките и операциите - от извършването им.
Чл. 9. Данните и документите по чл. 8 се предоставят на компетентните власти при поискване по надлежния ред в оригинал, а при невъзможност - в заверен препис. "
По чл. 8 и 9 няма постъпили предложения и комисията подкрепя предложенията на вносителя. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин министър, имате думата. 
МИНИСТЪР ВАСИЛ ГОЦЕВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Искам да ви покажа сега, като гласувате този текст, абсурдността на отхвърленото предложение на Министерския съвет.
Ето на, в чл. 8 казвате: "Същите лица" - и то всички, а не само тези, които вие приехте преди малко, че трябва да събират информацията, "са длъжни да съхраняват за срок от пет години данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции". А като казахте, че не са длъжни да събират информацията...
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Не сме го казали.
МИНИСТЪР ВАСИЛ ГОЦЕВ: Казахте го. Защото онова, което гласувахте, че не са длъжни да го направят, е следното:
Точка първа - това не трябва да правят сега тези, които вие изключихте. Те трябваше да събират, обработват, съхраняват и разкриват информация за конкретните операции и сделки. 
Тези, за които вие гласувахте, ги освободихте от това задължение. А сега в чл. 8 им възлагате задължение за нещо, което те не са били длъжни да направят първия път. 
И аз още един път ви призовавам, като прочетете и онова, което го има в следващите разпоредби на ал. 3 от чл. 3, дали наистина не трябва да прегласувате текста. Или пък оправете този текст, който ще гласувате сега. 
Какъв е смисълът от целия този закон, ако политическите партии, тези, които споменах, изобщо нямат задължение да събират тази информация, а ще трябва да сигнализират, ако имат съмнение. По очите на клиента си ли ще разберат дали има съмнение, без да събрали информация, без да са направили онова, което ги задължава? Как ще се породи у тях съмнението, като не направят това, от което вие ги освободихте преди малко?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин министъра. 
Господин Венцеслав Димитров има думата.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Аз се извинявам, че трябва да взимам думата пак, но съмнението, господин министър, може да възникне по най-различен повод.
МИНИСТЪР ВАСИЛ ГОЦЕВ: Откога вече се правят реплики на министри?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не, това не е реплика. По този член господин Димитров не е говорил, така че не е реплика, а изказване.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: В нашия правилник има едно опущение, че министрите винаги могат да репликират народните представители, а народните представители не могат да отговарят на министри. Както и да е. Аз не се наемам да отговарям специално на министъра, но се изказвам по чл. 8, защото мисля, че в чл. 8 има логика. 
Съмнението може да възникне по различен начин. Може и по очите да възникне. Може да види някой човек, че има златни пръстени и така нататък. Може да е чел по вестниците нещо. Може да е подочул някъде, вижда и възниква съмнение. Едно е да възникне съмнение, друго е от това съмнение нещо да произлезе. Естествено у този, у когото е възникнало съмнението, той смята за свое задължение да се обърне към някакъв орган. Има създаден такъв орган и се обръща. Обаче как може да възникне съмнение в него? Ако вие накарате всеки един от тези органи и лица, 18-те точки, да ходи и да проверява... Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията го прие това нещо за абсурд. И аз не знам кой създава абсурди - дали Министерството на правосъдието и правната интеграция или Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията? Мисля, че в случая Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията е права, макар че има нещо малко повторение, но е точно така. 
Но едно е съмнението, друго е задължението. Съмнението може да възникне. И у нас има много съмнения. Не искаме да ги казваме какви са точно - кой какво прави тук. Но това е отделно.
Органът, който решава, е създаден. 
От друга страна, ние не можем да накараме всички тези хора да са задължени да му поверяват парите. Чисто и просто невъзможно е нотариусът да тръгне и да прави това. Достатъчно е запис. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Димитров. 
Господин Лучников, искате ли думата.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Не, не. Да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Конкретни предложения няма. Поставям на гласуване наименованието на раздел трети и членове 8 и 9 така, както са предложени от вносителя. 
Гласували 117 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 7.
Наименованието на раздел III и членове 8 и 9 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "Раздел четвърти "Разкриване на информация"
Чл. 10.	(1) Информацията, получена от лицата по чл. 3,  ал. 2 и 3, се съхранява, проучва, обработва и разкрива от Бюрото за финансово разузнаване при Министерството на финансите.
	(2) Структурата и организацията на дейността на Бюрото за финансово разузнаване се определят с наредба, издадена от министъра на финансите.
	(3) В Бюрото за финансово разузнаване могат да бъдат привличани като експерти представители на Българската народна банка, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция и органите на съдебната власт.
	(4) Взаимодействието между Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи се урежда с инструкция на двамата министри.
Чл. 11.	(1) При установяване или при съмнение за изпиране на пари, лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да уведомят незабавно Бюрото за финансово разузнаване преди извършването на операцията или сделката. 
	(2) В случаите, когато лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 прецени, че забавянето на операцията или сделката е невъзможно или може да попречи за разкриване на изпирането на пари, то уведомява Бюрото за финансово разузнаване незабавно след извършването на операцията или сделката.
Чл. 12. В случаите по чл. 11, ал. 1 министърът на финансите по предложение на Бюрото за финансово разузнаване може да спре с писмено нареждане определена операция или сделка за срок до три работни дни. Ако до изтичането на този срок не бъдат предприети действия по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 може да извърши операцията или сделката.
Чл. 13. При установяване или при съмнение за изпиране на пари лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да предоставят на Бюрото за финансово разузнаване поисканата допълнителна информация относно операцията или сделката.
Чл. 14. Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 не могат да уведомяват своя клиент или трети лица за разкриването на информация в случаите по чл. 11 и 13.
Чл. 15. Разкриването на информация в случаите по чл. 11, 13 и 18 не поражда отговорност за нарушаване на други закони."
По тези текстове и по целия раздел няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел IV и членове от 10 до 15 включително, така както са предложени от вносителя. 
Гласували 116 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 6. 
Заглавието на раздел IV и членове 10, 11, 12, 13, 14 и 15 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: 
"Глава трета
ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ

Чл. 16. (1) Лицата по чл. 3, алинеи 2 и 3 в четиримесечен срок от влизането в сила на закона или от регистрацията им приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, които се утвърждават от министъра на финансите.
	    (2) Вътрешните правила по ал. 1 установяват ясни критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти; реда за обучаване на персонала и използването на технически средства за предотвратяване и разкриване изпирането на пари.
Чл. 17. Контролът по прилагането на закона се упражнява от министъра на финансите.
Чл. 18. Когато лицата по чл. 3, алинеи 2 и 3 установят данни за изпиране на пари, незабавно уведомяват Бюрото за финансово разузнаване.
Чл. 19. Когато лице по чл. 3, алинеи 2 и 3 не изпълни задълженията си по този закон, министърът на финансите може:
1. да го задължи да предприеме конкретни мерки, необходими за отстраняване на нарушенията;
2. да отнеме издаденото разрешение, ако той го е издал, или да изиска това от органа, който е издал разрешението за упражняване на съответната дейност.
Чл. 20. Актовете по чл. 19, т. 2 могат да се обжалват по реда на Закона за Върховния административен съд.
Чл. 21. Министърът на финансите издава наредба за прилагането на закона в двумесечен срок от влизането му в сила."
Комисията приема предложението на вносителя за членове от 16 до 20 включително, а чл. 21 да отпадне, тъй като този въпрос се третира в Преходните правила. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Най-напред ще поставя на гласуване заглавието на глава трета и членове от 16 до 20 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 117 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 10.
Заглавието на глава трета и членове 16, 17, 18, 19 и 20 са приети.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на чл. 21.
Гласували 112 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 12.
Предложението на комисията за отпадане на чл. 21 е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: 
"Глава четвърта
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Чл. 22.  Министерството на финансите чрез органите на съдебната власт и Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция уведомяват заинтересованите органи в чужбина за получените данни относно първоначалните престъпления и свързаните с тях престъпления по изпиране на пари, за които българският Наказателен кодекс не се прилага.
Чл. 23. Министерството на финансите обменя информация за случаи на изпиране на пари с компетентните международни органи."
По чл. 22 и чл. 23 няма бележки. Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на глава четвърта и членове 22 и 23 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 113 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 10.
Заглавието на глава четвърта и членове 22 и 23 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "Глава пета - Административно-наказателни разпоредби."
Тук има предложение на народния представител Венцеслав Димитров в глава пета да се предвидят съответни обезщетения за неправилно засегнатите лица поради събиране и препредаване на изопачена информация за дейността им или пък изтичане на информация за тях извън системата. Комисията не може да приеме предложението, понеже то не е формулирано в текстове, които могат да бъдат гласувани, и не знам дали ще трябва да се гласуват, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Е, като няма конкретно предложен текст, няма какво да гласуваме.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Значи няма да се гласува, добре.
"Чл. 24. (1) Който извърши или допусне да се извърши нарушение по членове 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 13, се наказва с глоба от   500 000 лв. до 10 000 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
	     (2) Който извърши или допусне да се извърши нарушение по членове 11, 14 и 18, се наказва с глоба от 5 000 000 до 20 000 000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.
	      (3) Който извърши нарушение по чл. 16, се наказва с глоба от 200 000 лв. до 2 000 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
	     (4) Когато нарушението по алинеи 1, 2 и 3 е извършено от юридическо лице, на същото се налага имуществена санкция от 2 000 000 лв. до 50 000 000 лв.
Чл. 25. (1) Актовете за установяване на нарушението се съставят от контролните органи на Министерството на финансите, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите.
	     (2) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
По тези текстове няма предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на глава пета и членове 24 и 25, както са предложени от вносителя.
Гласували 123 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 8.
Заглавието на глава пета и членове 24 и 25 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:
"Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на този закон:
1. "имущества, придобити чрез престъпление" по смисъла на чл. 1 и 2 от закона са имуществата, произтичащи от осъществяването на престъпление;
2. "имущества, придобити по повод на престъпление" по смисъла на членове 1 и 2 от закона, са имуществата, получени, за да бъде извършено или загдето е извършено престъпление;
3. "първоначално престъпление" е всяко престъпление, облагите от което са предмет на изпиране на пари."
По § 1 няма забележки. Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието - "Допълнителна разпоредба", и § 1 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 127 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 8.
Допълнителната разпоредба и  § 1 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: 

"Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Този закон отменя Закона за мерките срещу изпирането на мръсни пари от 1996 г. (ДВ, бр. 48 от 1996 г.).
§ 3. В срок от три месеца от влизането в сила на закона лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да предадат на Бюрото за финансово разузнаване наличната информация за изпиране на пари."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
По тези два параграфа няма направени предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля да гласувате за заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и за § 2 и § 3 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 128 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 8.
Заглавието и параграфи 2 и 3 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 4. В срок от пет месеца от влизането в сила на закона лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да приведат организацията и дейността си в съответствие с изискванията на този закон и да представят вътрешните си правила по чл. 16 на министъра на финансите."
Комисията приема текста със следните изменения: след думите "чл. 3, ал. 2" да се добави "т. т. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13 и 18", а думите "и 3" се заличават. Това е привеждане в съответствие с онова, което ние приехме по чл. 6. Алинея 3 трябва да се заличи, защото тя предвижда за организации, които са изпаднали в несъстоятелност. Щом предприятието е изпаднало в несъстоятелност, то вече няма как да се организира и да привежда дейността си в съответствие с този закон, защото то вече подлежи на ликвидация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване § 4 така, както е предложен от вносителя с предложената от комисията поправка.
Гласували 136 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 19.
Параграф 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: С § 5 се предлагат изменения в Наказателния кодекс. Тъй като ние приехме, че такива изменения не могат да стават с друг закон, а само с изменение на самия кодекс, комисията приема предложението на народния представител Венцеслав Димитров § 5 да отпадне.
За сведение, вече се разглеждат измененията на Наказателния закон, които ще съответстват на предложените тук изменения и те ще бъдат предложени на пленарната зала в следващата седмица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 5.
Гласували 129 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието и § 5 отпада.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Параграф 6, който трябва да стане § 5:
"§ 6. В чл. 10 от Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г. и бр. 12 и 118 от 1996 г.) след думата "укривателите" се поставя запетая и се добавя "както и допустителите".
По този текст има предложение от народния представител господин Венцеслав Димитров - да отпадне.
Комисията не приема предложението и подкрепя текста така, както е предложен от вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на господин Венцеслав Димитров § 6 да отпадне, което комисията не подкрепя.
Гласували 127 народни представители: за 34, против 81, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте за § 6, който става § 5 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 124 народни представители: за 105, против 1, въздържали се 18.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 7. В чл. 31 от Закона за собствеността на гражданите (обн., ДВ, бр. 26 от 1973 г. ..."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Лучников, има предложение това, което сте приели за отпадане, да не го четете.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: В този параграф се предлага да се включат към имуществата, които са придобити по незаконен начин и "придобитите имущества чрез или по повод на престъпление".
Венцеслав Димитров предлага § 7 да отпадне. Комисията също приема предложенията и предлага § 7 да отпадне. Той е свързан със Закона за собствеността на гражданите, който е твърде съмнително дали може да се прилага, защото там са предвидени функциите на комитетите по Отечествен фронт и на разни други организации, които вече са несъвместими с нашата нова организация. Комисията предлага този въпрос да се уреди изобщо с материал, който трябва да уреди положението за отнемане и конфискуване на мръсните пари.
Така че комисията подкрепя предложението § 7 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Поставям на гласуване предложението на комисията § 7 да отпадне.
Гласували 132 народни представители: за 114, против 5, въздържали се 13.
Предложението е прието и предложеният от вносителите § 7 отпада.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 8. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет."
Комисията приема текста на вносителя по § 8, който става § 6, като предлага накрая да се добави текстът "който приема правилник за неговото прилагане в двумесечен срок от влизането на закона в сила."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте за § 8, който става § 6 така, както е предложен от комисията.
Гласували 127 народни представители: за 111, против 1, въздържали се 15.
Параграф 6 е приет.

ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Накрая има едно предложение на народния представител Венцеслав Димитров - да се създаде нов § 9 в Преходните и заключителни разпоредби със следното съдържание:
"§ 9. Законът влиза в сила 5 месеца след публикуването му в "Държавен вестник"."
Комисията не приема предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на господин Венцеслав Димитров, което не е подкрепено от комисията, за нов § 9.
Гласували 119 народни представители: за 17, против 88, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
С това приключихме с приемането на Закона за мерките срещу изпирането на пари. (Ръкопляскания.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ.
Моля народният представител Никола Николов, председател на Комисията по икономическата политика, да докладва законопроекта.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: 

"С Т А Н О В И Щ Е

по законопроект N 802-01-33 от 7 май 1998 г. за
изменение и допълнение на Закона за гражданското
въздухоплаване, внесен от Министерския съвет,
за второ четене

На редовното си заседание на 24 юни 1998 г. с участието на представители на вносителя, Комисията по икономическата политика разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, постъпилите писмени предложения от народни представители, както и направените предложения по време на дискусията.
Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да обсъди следния закон: "Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване".
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: По заглавието има ли бележки? Няма.
Моля, гласувайте заглавието на законопроекта.
Гласували 123 народни представители: за 122, против няма, въздържал се 1.
Заглавието е прието.
За процедурно предложение има думата господин Николов.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Господин председател, моето процедурно предложение е в залата по време на второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване да присъства и заместник-министърът на транспорта Апик Гарабедян.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли други предложения? Няма.
Моля да гласувате това процедурно предложение.
Гласували 107 народни представители: за 99, против 7, въздържал се 1.
Предложението се приема.
Моля да поканите заместник-министъра господин Гарабедян в залата.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 1. Член 1 се изменя така:
"Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с гражданското въздухоплаване в Република България и с осигуряването на безопасността и сигурността му."
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата "изключителен" се добавят думите "и неотменим".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Министерският съвет определя зоните във въздушното пространство, в които може да се ограничава въздухоплаването"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: По § 1 и § 2 има ли бележки? Няма.
Моля да гласувате тези два параграфа.
Гласували 112 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 4.
Параграфи 1 и 2 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 3. Създава се   чл. 2а:
"Чл. 2а. (1) Организацията и контролът за използване на гражданското въздушно пространство, както и ръководството и контролът на въздухоплаването в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България се осъществяват по ред, определен от министъра на транспорта.
              (2) Министърът на транспорта и министърът на отбраната определят реда за въвеждане и правилата за работа на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното движение.
              (3) Министърът на транспорта и министърът на отбраната определят реда за използване на въздушното пространство при прехода към военен контрол и ръководство на въздушното пространство при повишаващи се нива на извънредни условия."
Предложение на народния представител Ивалин Йосифов:
Параграф 3 се изменя така:
1. В чл. 2а, ал. 1 се заличава думата "гражданско" и изразът става "обслужваното въздушно пространство".
2. Член 2а, ал. 2 се изменя така:
"(2) Министърът на транспорта съвместно с министрите на отбраната и вътрешните работи определят реда за работа на Единната система за управление на въздушното пространство".
Комисията по икономическата политика не подкрепя текста.
Комисията подкрепя предложението на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Народният представител Ивалин Йосифов желае ли да подкрепи своето предложение? Имате думата.
ИВАЛИН ЙОСИФОВ (ЕЛ): Господин председател, уважаеми колеги! Направеното от мен предложение конкретизира самия законопроект и по идеология не изменя същността на предложения законопроект. Но след консултации в Комисията по икономическата политика, след консултации със заместник-министъра на транспорта господин Гарабедян, аз оттеглям като цяло предложението и правя едно-единствено предложение за изменение, а то е следното:
В чл. 2а, ал. 2 последната дума, която е "движение", да се замени с "пространство". В крайна сметка ал. 2 става така: "Министърът на транспорта и министърът на отбраната определят реда за въвеждане и правилата за работа на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство".
Ще се аргументирам защо правя това предложение. Първо, съгласно всички международни документи се прави разлика между въздушно пространство и въздушно движение.
Второ, ако говорим, както е дадено от вносителя, за въздушно движение, министърът на транспорта и министърът на отбраната да вникват в едно по-второстепенно понятие и терминология, като въздушно движение, смятам, че това принизява съответно нивото на министъра на отбраната и на министъра на транспорта, от една страна, а от друга страна, в документи, които са приети от международните организации, като Анекс N 2 и Анекс N 11, документ 4444, подробно се разписва организацията на самото въздушно движение и са правомощия на други органи и институции, а не на министъра на транспорта и на министъра на отбраната. Затова правя конкретно предложение думата "движение" да се замени с "пространство". Идеологията на закона се запазва, още повече, отчитайки, че в ал. 1 и ал. 3 се говори именно за въздушно движение, където са наистина правомощията на съответните министри.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. Искам да обърна внимание, че народният представител Ивалин Йосифов е напълно в правото си да направи това предложение. Може да има впечатление, че не е направено писмено, но в неговото писмено направено предложение се употребява изразът "въздушно пространство". Определение на въздушното движение - то и вятърът е въздушно движение, така че аз съм напълно съгласен с тази корекция. Но най-напред трябва да се гласува. Другите предложения се оттеглят.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Моля да изясним за какво става дума, защото това е предтермин. Ясно е за какво става дума - за обслужване на въздушното движение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Приемаме въпроса на господин Николов като изказване. Има реплика от господин Йосифов.
Има думата за реплика господин Йосифов.
ИВАЛИН ЙОСИФОВ (ЕЛ): Оттеглям като цяло предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Само в края на ал. 2 думата "движение" се заменя с "пространство".
ИВАЛИН ЙОСИФОВ (ЕЛ): Думата "движение" се заменя с "пространство". Не противоречи на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, понеже съм предложил чл. 2 да бъде изменен подробно, но думата "движение" е заменена с думата "пространство", както каза и председателят на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. Аз смятам, че трябва да помолим господин Гарабедян. Вносителят приема предложението. Добре. При това положение може да смятаме, че това е предложение на комисията. Няма да го гласуваме отделно.
Моля да гласувате § 3 със замяна на думата "движение" в края на ал. 2 с думата "пространство".
Моля, гласувайте.
Гласували 131 народни представители: за 130, против няма, въздържал се 1.
Параграф 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: § 4. Чл. 3 се изменя така:
"Чл. 3. (1) Гражданско въздухоплаване е всяко въздухоплаване, извършвано с гражданско въздухоплавателно средство и предназначено за:
1. превоз на пътници, багажи и товари по въздуха;
2. обслужване на селското, горското и други отрасли на стопанството;
3. геоложки, географски и други научни изследвания;
4. оказване на спешна медицинска помощ;
5. културно-просветни нужди, фотографиране и реклама;
6. борба с пожари, наводнения и други бедствия;
7. обучение, спорт и др.
	(2) Граждански въздухоплавателни средства са всички въздухоплавателни средства, с изключение на държавните."
Има предложение на народния представител Ивалин Йосифов, което е подкрепено от комисията.
Има предложение на Комисията по икономическата политика:
Параграф 4 се изменя както следва:
§ 4. Чл. 3 се изменя така:
"Чл. 3. (1) Гражданско въздухоплаване е всяко въздухоплаване, извършвано с гражданско въздухоплавателно средство и предназначено за:
1. превоз на пътници, багажи, товари и поща по въздуха;
2. обслужване на селското, горското и други отрасли на стопанството;
3. геоложки, географски и други научни изследвания;
4. оказване на спешна медицинска помощ;
5. културно-просветни нужди, фотографиране и реклама;
6. борба с пожари, наводнения и други бедствия;
7. обучение, спорт и др.
	(2) Граждански въздухоплавателни средства са всички въздухоплавателни средства, с изключение на държавните."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по § 4? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Параграф 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: § 5. Чл. 4 се изменя така:
"Чл. 4. На борда на въздухоплавателно средство, регистрирано в Република България, се прилагат българските закони, освен случаите, когато в ратифициран, обнародван и влязъл в сила международен договор е предвидено друго."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате § 5 така, както беше представен.
Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: § 6. Чл. 5 се изменя така:
"Чл. 5. (1) Въздухоплавателните средства, които осъществяват гражданско въздухоплаване, се регистрират по този закон.
	(2) Въздухоплавателни средства, вписани в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България, летят с национални и регистрационно-опознавателни знаци на Република България.
	(3) Гражданските въздухоплавателни средства за санитарни цели имат и знака на Червения кръст.
	(4) Регистрационно-опознавателните знаци се определят от министъра на транспорта."
Има предложение на народния представител Ивалин Йосифов, което е прието.
Има второ предложение, което е оттеглено.
Има трето предложение, което е прието.
Има предложение на Комисията по икономическата политика за текст на § 6:
Параграф 6 се изменя, както следва:
"§ 6. Чл. 5 се изменя така:
Чл. 5. (1) Въздухоплавателните средства, които осъществяват гражданско въздухоплаване, се регистрират по този закон.
	(2) Въздухоплавателни средства, вписани в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България, летят с национални и регистрационни опознавателни знаци на Република България.
	(3) Гражданските въздухоплавателни средства за санитарни цели имат и знака на Червения кръст.
	(4) Регистрационните опознавателни знаци се определят от министъра на транспорта."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по § 6? Няма.
Моля да гласувате.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Параграф 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: § 7. Чл. 6 се изменя така:
"Чл. 6. (1) Български авиационни оператори извършват въздухоплавателни услуги в страната и в чужбина на основата на търговски договор, а при липса на договор - при условията и по ред, определени от министъра на транспорта.
	(2) Чуждестранни авиационни оператори могат да извършват въздухоплавателни услуги в страната по силата на международен договор, по който Република България е страна, а при липса на договор - по ред, определен от министъра на транспорта."
Има предложение на народните представители Румен Овчаров и Петър Мутафчиев, което е прието от комисията.
Има предложение на Комисията по икономическата политика:
Параграф 7 се изменя, както следва:
§ 7. Чл. 6 се изменя така:
"Чл. 6. (1) Български авиационни оператори извършват въздухоплавателни услуги в страната и в чужбина на основата на търговски договор, а при липса на такъв договор ' по ред и условия и по ред, определени с наредба на министъра на транспорта.
	(2) Чуждестранни авиационни оператори могат да извършват въздухоплавателни услуги в страната по силата на международен договор, по който Република България е страна, а при липса на такъв договор - по ред и условия, определени с наредба на министъра на транспорта."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: В ал. 1 може би точката да стане тире и да отпадне "и по ред".
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по § 7? Няма.
Моля да гласувате § 7 с чисто редакционната поправка - отпадането на думите "и по ред".
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Параграф 7 е приет.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 8. Член 7 се изменя така:
"Чл. 7. Превозът на пътници, багажи и товари по редовни международни линии се извършва от български авиационни оператори, а по силата на международен договор, страна по който е Република България - и от чуждестранни авиационни оператори."
Има предложение на народния представител Ивалин Йосифов, прието от комисията; предложение на народния представител Даниела Николова, прието от комисията; предложение на народните представители Румен Овчаров и Петър Мутафчиев, също прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
Параграф 8 се изменя, както следва:
"§ 8. Член 7 се изменя така:
"Чл. 7. Превозът на пътници, багажи, товари и поща по редовни международни линии се извършва от български и чуждестранни авиационни оператори по силата на международни споразумения, страна по които е Република България."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по § 8? Няма.
Моля да гласувате.
Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма.
Параграф 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 9. Член 8 се изменя така:
"Чл. 8. (1) Министърът на транспорта ръководи и контролира гражданското въздухоплаване и гражданските въздухоплавателни средства и съоръжения на територията на Република България.
           (2) Министърът на транспорта осъществява правомощията си по ал. 1 чрез Гражданската въздухоплавателна администрация. Гражданската въздухоплавателна администрация е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на транспорта със седалище в София.
           (3) Министърът на транспорта с правилник определя структурата, дейността и функциите на Гражданската въздухоплавателна администрация."
Има предложение на народните представители Румен Овчаров и Петър Мутафчиев, което е оттеглено.
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? Няма.
Моля да гласувате § 9.
Гласували 117 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 6.
Параграф 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 10. Член 10 се изменя така:
"Чл. 10. (1) Въздухоплавателните средства могат да бъдат отдавани под наем въз основа на писмен договор в страната или в чужбина, със или без екипаж.
             (2) Българският наемодател или наемател уведомява писмено Гражданската въздухоплавателна администрация във всички случаи, когато се отдава под наем или се наема въздухоплавателно средство със или без екипаж.
             (3) В случаите, когато български авиационен оператор наема или отдава под наем въздухоплавателно средство за срок по-голям от 30 дни, договорите за наем се вписват в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства в Република България."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 11. Член 11 се изменя така:
"Чл. 11. (1) Пътниците, екипажите, багажите, товарите, пощата и пратките подлежат на контрол във връзка със сигурността и безопасността на полетите.
             (2) Министърът на транспорта, министърът на вътрешните работи министърът на финансите определят с наредба условията и реда за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване."
Има оттеглено предложение по този параграф.
"§ 12. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква "б" думите "зад граница" се заличават и се добавя "в чужбина, както и за спортните и учебните въздухоплавателни средства".
2. Буква "в" се изменя така:
"в) държавните въздухоплавателни средства, когато изпълняват полети под управлението на гражданските органи за обслужване на въздушното движение."
§ 13. Член 14 се изменя така:
"Чл. 14. Формата и условията за действителност на договора за прехвърляне на собственост върху въздухоплавателно средство се определя от законите на страната, където се сключва договорът.
§ 14. Член 16 се изменя така:
1. "Чл. 16. Физическите и юридическите лица, които експлоатират въздухоплавателни средства, ръководят летища или обслужват въздушното движение във връзка с осъществяване на гражданското въздухоплаване, предоставят на Министерството на транспорта статистическа информация, свързана с дейността им, при условия и по ред, определени от министъра на транспорта."
2. Алинея 2 се отменя."
Комисията подкрепя текстовете от § 10 до § 14 на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по параграфи от 10 до 14? Няма.
Моля да ги гласувате заедно.
Гласували 123 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 3.
Параграфи от 10 до 14 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 15. Създава се  чл. 16а:
"Чл. 16а. (1) Министърът на транспорта ръководи и контролира гражданското въздухоплаване:
1. организира участието на Република България в международните организации по въздухоплаване, член на които е Република България;
2. организира и координира използването на въздушното пространство за нуждите на гражданското въздухоплаване;
3. съгласува издаването на разрешения за изграждане на обекти от инфраструктурата на въздухоплаването и в околността на летищата и въздушните трасета;
4. издава разрешения за извършване на въздухоплавателни услуги;
5. прилага и развива Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване;
6. определя норми, правила и процедури в областта на гражданското въздухоплаване, включително условията и реда за превоз на опасни товари;
7. определя изискванията за издаване на удостоверения, свидетелства и лицензии на летища, други технически съоръжения и обекти, въздухоплавателни средства, авиационен персонал и предприятия, свързани с въздухоплаването;
8. определя условията за водене на съответните регистри и базата данни за освидетелстваните обекти и лица;
9. ръководи управлението на летища за обществено ползване, когато не са отдадени на концесия;
10. контролира дeйствията на авиационните оператори, летищните администрации и ръководството на въздушното движение във връзка с безопасността на полетите;
11. определя общите правила за въвеждане и използване на компютризирани системи за резервация, както и правила за компенсация при отказ за качване на пътници на борда на въздухоплавателно средство по редовни линии;
12. осъществява и други правомощия, определени със закон или с международен договор, страна по който е Република България."
Предложение на народния представител Ивалин Йосифов:
В § 15, чл. 16, ал. 1 се изменя така:
"Чл. 16. (1) Ръководителят на Гражданската въздухоплавателна администрация."
Аз мисля, че той го оттегли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Оттегляте ли го? Да.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Да, то е свързано с гласувано преди това предложение.
Предложението на народните представители Румен Овчаров и Петър Мутафчиев е прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика за текста на § 15:
"§ 15. Създава се чл. 16а със следното съдържание:
"Чл. 16а. (1) Министърът на транспорта ръководи и контролира гражданското въздухоплаване:
1. организира участието на Република България в международните организации по въздухоплаване, член на които е Република България;
2. организира и координира използването на въздушното пространство за нуждите на гражданското въздухоплаване;
3. съгласува издаването на разрешения за изграждане на обекти от инфраструктурата на въздухоплаването и в околността на летищата и въздушните трасета;
4. издава разрешения за извършване на въздухоплавателни услуги;
5. прилага и развива Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване;
6. определя норми, правила и процедури в областта на гражданското въздухоплаване, включително условията и реда за превоз на опасни товари;
7. опредeля с наредба изискванията за издаване на удостоверения, свидетелства и лицензии на летища, други технически съоръжения и обекти, въздухоплавателни средства, авиационен персонал и предприятия, свързани с въздухоплаването;
8. определя условията за водене на съответните регистри и базата данни за освидетелстваните обекти и лица;
9. ръководи управлението на летища за обществено ползване, когато не са отдадени на концесия;
10. контролира действията на авиационните оператори, летищните администрации и ръководството на въздушното движение във връзка с безопасността на полетите;
11. определя общите правила за въвеждане и използване на компютризирани системи за резервация, както и правила за компенсация при отказ за качване на пътници на борда на въздухоплавателно средство по редовни линии;
12. осъществява и други правомощия, определени със закон или с международен договор, страна по който е Република България."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по § 15? Няма.
Моля да гласувате.
Гласували 115 народни представители: за 114, против няма, въздържал се 1.
Параграф 15 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 16 се изменя така:
"Чл. 19. (1) Въздухоплавателното средство се допуска в експлоатация след преглед, регистрация и удостоверяване на летателната му годност.
	     (2) Гражданската въздухоплавателна администрация издава удостоверение за летателната годност на въздухоплавателното средство или на друга авиационна техника, произведени в Република България, ако изделието отговаря на съответните норми."
§ 17. В чл. 20 се правят следните изменения и до пълнения:
1. В ал. 1 думите "държавния регистър" се заменя с "регистър на гражданските въздухоплавателни средства".
2. Ал. 2 се изменя така:
"(2) Вписването в регистъра и отписването от него се извършват по заявление на собственика, владелеца или държателя на въздухоплавателното средство. Заявлението трябва да бъде подадено в 30-дневен срок от датата на възникване на съответното основание."
§ 18. Чл. 22 се изменя така:
"Чл. 22. Гражданската въздухоплавателна администрация издава удостоверение за регистрация на въздухоплавателно средство, вписано в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства, в което се вписват националният и регистрационно-опознавателният знак."
Има предложение на Ивалин Йосифов, което е оттеглено.
"§ 19. Чл. 23 се изменя така:
"Чл. 23. (1) Прехвърлянето на правото на собственост, учредяването и прехвърлянето на вещни права и учредяването на вещни тежести върху въздухоплавателно средство се извършват в писмена форма.
	     (2) Сделките по ал. 1 имат действие спрямо трети лица след вписването им в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства.
	     (3) Недействителен е договор за продажба или за отдаване под наем на въздухоплавателни средства - собственост на български лица, сключен в противоречие с международни договори или с решение на международна организация, приети от Република България.
	     (4) Учредяването на залог върху въздухоплавателно средство има действие от датата на вписването в регистъра. При учредяване на два или повече залога върху едно и също въздухоплавателно средство редът на предпочтително удовлетворение се определя от датата на вписване на тежестта в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства, а ако вписването е направено в един и същи ден, меродавен е поредният номер на вписването."
Комисията по икономическата политика подкрепя текстовете на вносителя за тези параграфи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по параграфи 16, 17, 18 и 19? Няма.
Моля да ги гласувате заедно до § 19 включително.
Гласували 127 народни представители: за 126, против няма, въздържал се 1.
Параграфи от 16 до 19 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Току-що бе казано от господин Йосифов, че оттегля предложенията си по следващите два параграфа.
"§ 20. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "задължително на основни, периодични и извънредни прегледи" се заменят с "на проверка за удостоверяване на съответствието им с норми за летателна годност, за авиационен шум и за газови емисии на авиационните двигатели, определени в Република България".
2. Алинея 2 се отменя.
3. Създават се нови алинеи 2, 3, 4 и 5:
"(2) Гражданската въздухоплавателна администрация може да признае удостоверението за летателна годност на въздухоплавателното средство, произведено в чужбина, ако то съответства на нормите за летателна годност.
(3) При промяна на оборудване на въздухоплавателно средство Гражданската въздухоплавателна администрация издава удостоверение за летателна годност и на оборудването на въздухоплавателното средство.
(4) Гражданската въздухоплавателна администрация признава удостоверения за авиационен шум на въздухоплавателното средство и за газови емисии на авиационните двигатели, издадени само от международно признат орган.
(5) Министърът на транспорта определя изискванията за по държане и удостоверяване на летателната годност на въздухоплавателните средства, за стандартите за авиационен шум и за газовите емисии на авиационните двигатели, както и реда за издаване и отнемане на съответните удостоверения."
Има оттеглено предложение на Ивалин Йосифов.
"§ 21. Чл. 25 се изменя така:
"Чл. 25. (1) Поддържането на летателната годност на въздухоплавателни средства се извършва от физически и юридически лица, получили право да извършват техническо обслужване и ремонт на авиационната техника.
	     (2) Министърът на транспорта определя условията и реда за издаване на свидетелствата и лицензите на лицата по ал. 1."
Има оттеглено предложение на народния представител Ивалин Йосифов. 
Комисията по икономическата политика подкрепя предните два параграфа.
И чета § 22:
"§ 22. Чл. 26 се изменя така:
"Чл. 26. Удостоверенията за летателна годност, за авиационен шум и за газови емисии на въздухоплавателно средство, регистрирано в страната, се отнемат, ако при преглед се установи нарушение на съответните изисквания по този закон."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Гласуваме § 20 до § 22 включително.
Има ли бележки? Няма.
Моля да гласувате.
Гласували 109 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 2.
Параграфи от 20 до 22 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 33. Чл. 27 се изменя така:
"Чл. 27. Удостоверенията за летателна годност, издадени от чуждестранните компетентни органи, се признават за валидни в Република България в следните случаи:
1. ако изискванията за летателна годност в държавата, чийто компетентен орган е издал удостоверенията за летателна годност, съответстват на международните стандарти и препоръки или ги превишават;
2. ако Гражданската въздухоплавателна администрация е дала съгласие прегледът на българското въздухоплавателно средство да се извърши в друга държава съобразно изискванията по буква "а"."
Има оттеглено предложение на народния представител Ивалин Йосифов.
Има второ предложение, което е прието.
Комисията по икономическата политика предлага текста на § 23:
"§ 23. Чл. 27 се изменя така:
"Чл. 27. Удостоверенията за летателна годност, издадени от чуждестранните компетентни органи, се признават за валидни в Република България в следните случаи:
1. ако изискванията за летателна годност в държавата, чийто компетентен орган е издал удостоверенията за летателна годност, съответстват на международните стандарти и препоръки или ги превишават;
2. ако Гражданската въздухоплавателна администрация е дала съгласие прегледът на българското въздухоплавателно средство да се извърши в друга държава съобразно изискванията по точка 1."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: И § 24. 
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 24. В чл. 28 думата "технически" се заличава."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: По параграфи 23 и 24 има ли бележки? Няма.
Моля да ги гласувате така, както бяха представени от председателя на комисията.
Гласували 121 народни представители: за 120, против няма, въздържал се 1.
Тези два параграфа са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 25. В чл. 30 се създават букви "к", "л" и "м":
"к)  свидетелство за авиационен шум;
 л)  свидетелство за газови емисии на авиационните двигатели;
 м)  лиценз за въздухоплавателна компетентност на авиационния оператор."
Има предложение на народния представител Ивалин Йосифов, което е прието от комисията.
Предложението на Комисията по икономическа политика:
"§ 25. В чл. 30 се създават букви "к", "л" и "м" със следното съдържание:
"к)  свидетелство за авиационен шум;
 л)  свидетелство за газови емисии на авиационните двигатели;
 м)   свидетелство за авиационния оператор."


 
"§ 26. Създава се чл. 31а:
"Чл. 31а.	(1) Летищната администрация може да премести въздухоплавателно средство, негови части или агрегати на територията на летището, когато без да представляват препятствие за опериращите въздухоплавателни средства са разположени на територията на летището в продължение на повече от шест месеца и в този срок въздухоплавателното средство не е било в състояние на летателна годност, или техния собственик, владелец или държател в продължение на повече от три месеца не заплаща цената за паркиране или наемната цена. 
	(2) Действията по ал. 1 се предприемат, ако с едномесечно писмено предизвестие е уведомено лицето, което е изоставило въздухоплавателното средство или негови части или агрегати, или с което е сключен договор за паркиране. 
	(3) Летищната администрация може да отстранява от летателното поле въздухоплавателно средство, загубило способност да се придвижва, ако то представлява препятствие за опериращи въздухоплавателни средства и операторът на въздухоплавателното средство не е предприел необходимите ефективни мерки за своевременното му изместване след настъпване на събитието. 
	(4) Летищната администрация не носи отговорност за вреди и щети, нанесени при изместване или отстраняване на въздухоплавателното средство, или елементи на въздухоплавателно средство по този член."
Комисията подкрепя текста на вносителя. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля, гласувайте съдържанието на § 25 и § 26. 
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Параграфи 25 и 26 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 27. Заглавието на глава трета се изменя така:
"Персонал и екипаж"
§ 28. Член 32 се изменя така:
"Чл. 32.	(1) Министърът на транспорта определя длъжностите, за изпълнение на които се изисква свидетелство за правоспособност.
	(2) Летателен персонал са лицата, които имат летателна правоспособност. Към тях при изпълнение на полет се приравняват лицата, които са в процес на обучение за придобиване на летателна правоспособност. 
	(3) Гражданската въздухоплавателна администрация издава свидетелства за правоспособност и води регистър на персонала при условия и по ред, определени от министъра на транспорта."
§ 29. Член 33 се изменя така:
"Чл. 33. Министърът на транспорта определя:
1. условията и реда за откриване на авиационни учебни центрове и изискванията, на които трябва да отговарят;
2. изискванията и реда за издаване на свидетелства на преподавателите в авиационните учебни центрове и програмите за тяхната подготовка;
3. списъка и квалификационните изисквания за съответните авиационни професии;
4. изискванията към кандидатите за обучение в авиационните учебни центрове, програмите по които се подготвят, условията и реда за провеждане на изпитите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: По § 27, 28 и 29, има ли бележки? Няма.
Моля да ги гласувате.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма. 
Параграфи 27, 28 и 29 са приети. 
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 30. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата "състав" се заменя с "персонал". 
2. Алинея 3 се изменя така: 
"(3) Гражданската въздухоплавателна администрация определя длъжностите, непосредствено свързани с осигуряването на безопасността на полетите, които могат да се заемат само от лица с авиационно образование."
Има предложение на народния представител Ивалин Йосифов, което е прието. 
Предложение на Комисията по икономическа политика: в § 30, чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата "състав" се заменя с "персонал".
2. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Гражданската въздухоплавателна администрация определя длъжностите, непосредствено свързани с осигуряване на безопасността на полетите и поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства, които могат да се заемат само от лица с авиационно образование."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по този параграф? Няма.
Моля да гласувате § 30.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Параграф 30 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 31. В чл. 35 думата "летателна" се заличава, а след думата "правоспособност" се добавя "на лицата по чл. 32, ал. 1" и след думата "установените" се добавя "към момента".
§ 32. Член 37 се изменя така:
"Чл. 37.	(1) Лицата от въздухоплаването, които подлежат на медицинско освидетелстване, и изискванията, на които трябва да отговарят, се определят от министъра на транспорта.
	(2) Годността на персонала за изпълнение на съответната дейност с оглед на здравословното състояние на лицата се установява от специализирана транспортна авиолекарска комисия, чийто статут, състав и правила за дейност се определят от министъра на транспорта."
§ 33. Член 38 се изменя така:
"Чл. 38.	(1) Екипаж на въздухоплавателно средство е персоналът, на който е възложено изпълнението на полета.
	(2) Екипажът на въздухоплавателното средство преди всеки полет задължително подлежи на медицински преглед. 
	(3) Съставът на длъжностите в екипажа се определя от службата по въздухоплаване в зависимост от типа на самолета и от характера на полета. Полети при непълен екипаж са забранени."
Има предложение на народния представител Даниела Николова, което е прието. 
Има предложение на народния представител Ивалин Йосифов, което е прието. Предложението на народните представители Румен Овчаров и Петър Мутафчиев също е прието.
Текст на § 33, предложен от комисията:
"§ 33. Член 38 се изменя така:
"Чл. 38.	(1) Екипаж на въздухоплавателно средство е персоналът, на който е възложено изпълнението на полета. 
	(2) Съставът на длъжностите в екипажа се определя от Гражданската въздухоплавателна администрация в зависимост от типа на въздухоплавателното средство и от характера на полета. Полети при непълен екипаж са забранени."
§ 34. В чл. 39, ал. 1 след думата "подготовка" се добавя "на екипажа" и думата "летателното" се заменя с "въздухоплавателното".
§ 35. В чл. 42 думата "необходими" се заменя с думата "възможни". 
§ 36. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
Алинея 2 се изменя така: 
"(2) Граждански летища са: 
1. летища за обществено ползване - за обслужване на международни и вътрешни превози, за обслужване на полети за авиационни и други услуги, срещу заплащане;
2. летища за обслужване на полети за авиационни услуги (без превозни услуги) срещу заплащане;
3. технологични - използвани само за нуждите на собственика, без заплащане."
2. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта определя международните летища за обществено ползване в Република България."
3. В ал. 4 думите "народната отбрана" се заменят с "отбраната, министъра на финансите и министъра на вътрешните работи".
4. Създава се ал. 5:
"(5) Министърът на транспорта и министърът на отбраната определят условията и реда за съвместно използване на гражданските и военните летища."
§ 37. Създава се чл. 43а:
"Чл. 43.	(1) Гражданските летища за обществено ползване са публична държавна собственост. 
	(2) Земите, върху които се намират съоръженията за навигация и управление на въздушното движение, които обслужват полети, свързани с международен или вътрешен обществен превоз, и технологично необходимите им терени са публична държавна собственост."
§ 38. Член 44 се изменя така:
"Чл. 44.	(1) Гражданската въздухоплавателна администрация удостоверява годността на гражданските летища, летателните площадки и съоръженията за навигация.
	(2) За обектите по ал. 1, които отговарят на определените стандарти, условия и изисквания, се издава удостоверение за експлоатационна годност.
	(3) Условията и редът за удостоверяване годността на летищата, летателните площадки и съоръженията за навигация, както и изискванията към тези обекти, се определят от министъра на транспорта."
Има прието предложение на народния представител Ивалин Йосифов.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
§ 38. Член 44 се изменя така:
"Чл. 44.	(1) Гражданската въздухоплавателна администрация удостоверява експлоатационната годност на гражданските летища, летателните площадки и съоръженията за навигация.
	(2) За обектите от ал. 1, които отговарят на определените стандарти, условия и изисквания, се издава удостоверение за експлоатационна годност.
	(3) Условията и редът за удостоверяване годността на летищата, летателните площадки и съоръженията за навигация, както и изискванията към тези обекти се определят от министъра на транспорта."
§ 39. Член 46 се изменя така:
"Чл. 46.	(1) Министърът на транспорта съгласува проектите за изграждане, разширяване или реконструкция на граждански летища и съоръжения за навигация.
	(2) Съгласуването по ал. 1 се предхожда от:
1. наличие на генерален план за развитие на летището;
2. одобрен застроителен и регулационен план и изпълнение на процедурите по Закона за опазване на околната среда, Закона за териториално и селищно устройство, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, по този и по други закони, които биха могли да имат отношение към издаваното разрешение.
	(3) Министърът на транспорта, министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на земеделието, горите и аграрната реформа определят с наредба разрешителния режим в околността на летищата. Издаването на разрешения за строителството на сгради, съоръжения, водоеми, сметища, надземни силнотокови линии, кариерни ями и други подобни обекти се съгласуват с министъра на транспорта."
§ 40. Член 47 се изменя така:
"Чл. 47.	(1) Министърът на транспорта определя ограниченията във връзка с безопасността на въздухоплаването, свързани с изграждането на обекти по чл. 46, ал. 3, както и изискванията, стандартите и начина за поставяне на предупредителни устройства на високи сгради и съоръжения.
	(2) Министърът на транспорта и министърът на земеделието, горите и аграрната реформа определят с наредба възможните ограничения върху характера на засажданите култури в района на летищата с оглед на защита от птици.
	(3) Гражданската въздухоплавателна администрация предписва демонтиране на частта, превишаваща безопасната височина.
	(4) При неизпълнение на предписанието по ал. 3 Гражданската въздухоплавателна администрация сигнализира компетентните органи за отстраняване на препятствието за сметка на неизпълнилото предписанието лице.
	(5) Летищната администрация контролира спазването на ограниченията по ал. 1 и ал. 2, включително и за близко разположени стълбове, дървета, мачти, диги, изкопи."
§ 41. Член 48 се изменя така:
"Чл. 48. Гражданската въздухоплавателна администрация съгласува проектите за изграждане и реконструкция на сгради, съоръжения и други строителни работи на територията на летището на основата на приетия генерален план."
§ 42. Създава се чл. 48а:
"Чл. 48а.	(1) Министърът на транспорта определя стандартите, условията и правилата, свързани с летищното осигуряване на полетите.
		(2) Гражданската въздухоплавателна администрация контролира изпълнението на функциите, поети като задължение от държавата по силата на международни договори по спазването на утвърдените стандарти, условия и правила за осигуряване на полетите.
		(3) Летищната администрация :
1.осигурява равнището на обявените категории стандарти при изпълнението на функциите, поети като задължение от държавата по силата на международни договори, свързани с:
а) поддържането на летателното поле и развитието на инфраструктурата на летището;
б) ограничаването и отстраняването на препятствията;
в) поддържането на визуалните сигнални средства;
г) аварийно-спасителното и противопожарното осигуряване на полетите на територията на летището и в неговата околност;
д) охраната на летището;
е) сигурността на полетите;
ж) координацията между различните ведомства и предприятия във връзка с използването на летището;
з) управлението на движението на територията на летището;
и) оборудването и инсталациите за електроснабдяване;
к) опростяването на формалностите в летищата;
2. възлага разработването и осъвременяването на генералния и кадастралния план на летището;
3. създава условия за стопанска дейност на територията на летището за лицензираните по този закон оператори на летищна дейност;
4. предприема мерки за ограничаване на авиационния шум;
5. може да задържа излитането на въздухоплавателно средство (освен при изпълнение на редовни превози), ако ползвателят му не е заплатил дължими такси или не е дал достатъчно гаранции за това.
6. събира летищни такси, предвидени по този закон.
		(4) Министърът на транспорта може да възлага изцяло или частично функциите на летищна администрация на летищното предприятие".
Тук има предложение, което не е прието от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Прочетете го и ще го гласуваме.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Предложение на народните представители Румен Овчаров и Петър Мутафчиев.
В § 42, чл. 48а се създава нова ал. 5:
"(5) Летищната администрация като обособена структурна единица на Гражданската въздухоплавателна администрация се управлява от петчленен дирекционен съвет, който включва: двама представители, определени от министъра на транспорта, с право на вето върху решенията на съвета; един представител, определен от кмета на съответния град; двама представители, определени от Асоциацията на авиационните превозвачи в Република България, която включва лицензирани у нас превозвачи, изпълняващи повече от 30 на сто от превоза на пътници и товари до и от страната".
Комисията по икономическа политика не приема това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Има думата господин Петър Мутафчиев да обоснове предложението, което ще гласуваме, и след това ще гласуваме заедно параграфи от 30 до 42.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Основният ни мотив, за да направим това предложение, първо, е, че в този закон е въведена една структура, която се нарича Летищна администрация. Но в този закон тя не е определена.
Вторият ни мотив е, че всички ние като народни представители, като представители на политически сили винаги апелираме към гражданското общество. Една от функциите на гражданското общество, това е гражданският контрол.
Затова в този текст сме ви предложили структурирането на Летищната администрация да стане по следния начин: двама представители, определени от министъра на транспорта с право на вето върху решенията на съвета; един представител, определен от кмета на съответния град, и двама представители, определени от Асоциацията на авиационните превозвачи.
Основен повод ни дава и това, че летищата са обществени места, където се обслужва голяма част от населението.
Смятам, че с това наше предложение не се нарушават и правата на принципала, т. е. на Министерството на транспорта и на министъра на транспорта, тъй като в това предложение сме предвидили право на вето на двамата представители на министъра на транспорта.
Надявам се, че ще приемете това предложение. Аз не зная мотивите, с които комисията е отхвърлила това наше предложение, тъй като не можах да присъствам тогава, но смятам, че ще подкрепите промените, които предлагаме в § 42. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има думата господин Николов.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Мотивите на комисията бяха, че летищата са търговски дружества и принципалът определя тяхното ръководство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли други бележки? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Румен Овчаров и Петър Мутафчиев по чл. 42.
Гласували 147 народни представители: за 45, против 101, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Преминаваме към гласуване на параграфи от 30 до 42 включително, така, както са представени от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 133 народни представители: за 107, против 5, въздържали се 2.
Параграфи от 30 до 42 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 43. Създава се чл. 48б:
"Чл. 48б.	(1) На територията на летище за обществено ползване търговските дейности се изпълняват от летищното предприятие или от оператори на летищна дейност.
	(2) Достъпът на операторите на летищна дейност до пазара за наземно обслужване в летищата се осъществява при условия и по ред, определени с наредба от министъра на транспорта".
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: По § 43 има ли предложения? Няма.
Моля да гласувате § 43, който ще бъде последен, за да прочетем и съобщенията за парламентарния контрол, и други съобщения, и да спазим работното време.
Гласували 123 народни представители: за 112, против 1, въздържали се 10.
Параграф 43 е приет.
С това приключихме гласуването по този законопроект.

Ще ви съобщя какъв ще бъде парламентарният контрол утре, 10 юли 1998 г., петък.
1. Министър-председателят на Република България Иван Костов ще отговори на четири актуални въпроса - от народните представители Жорж Ганчев, Христо Стоянов, Петър Димитров и Георги Божинов и на две питания - от народните представители Иван Генов и Румен Овчаров.
2. Заместник министър-председателят и министър на промишлеността Александър Божков ще отговори на две питания - от народните представители Иван Бойков и Пламен Славов.
3. Заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Веселин Методиев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Георги Божинов.
4. Министърът на външните работи Надежда Михайлова ще отговори на актуален въпрос от народния представител Иван Тодоров.
5. Министърът на вътрешните работи Богомил Бонев ще отговори на три актуални въпроса - от народните представители Александър Каракачанов, Веселин Бончев и Жорж Ганчев и на питане от народния представител Христо Петров.
6. Министърът на финансите Муравей Радев ще отговори на два актуални въпроса - от народния представител Руси Статков.
7. Министърът на труда и социалната политика Иван Нейков ще отговори на два актуални въпроса - от народния представител Иван Борисов.
8. Министърът на здравеопазването доц. Петър Бояджиев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Стефан Нешев.
На основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговорите със 7 дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев на питане от народния представител Румен Овчаров;
- министърът на културата Емма Москова на актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов;
- министърът на земеделието, горите и аграрната реформа Венцислав Върбанов на актуални въпроси от народните представители Андон Данаилов, Георги Михайлов и Георги Пинчев.
Други съобщения:
Комисията по икономическата политика ще заседава извънредно днес, 9 юли, от 14,30 ч. в зала "Запад".
Дневният ред е обявен.
На 15 юли 1998 г., сряда, от 15,00 ч. в зала N 232 на      пл. "Княз Александър Батенберг" N 1 Комисията по национална сигурност ще проведе редовно заседание.
Комисията по културата и медиите към Народното събрание ще проведе заседание на 9 юли, четвъртък, от 15,00 ч. в зала N 134 при обявения дневен ред.
Утре заседанието започва в 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)(Закрито в 13,59 ч.)


Заместник-председатели:
				    Иван Куртев

				   Александър Джеров

				  Благовест Сендов

Секретари:
		Виктория Василева

	         Камен Костадинов