Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1997-01-17

Председателствували: заместник-председателят Нора Ананиева

Секретари: Валери Стършелов и Юмер Юмер

ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА (звъни): Откривам заседанието на Народното събрание. Дневният ред, както е обявен, предвижда продължение на програмата от вчера с второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народното здраве, продължение, и продължението на второ четене на Законопроекта за малките и средни предприятия, останало от сряда. Мисля, че по този въпрос, когато стигнем до там, ще чуем становището и готовността на Икономическата комисия - дали е успяла да продължи с подготовката на останалите текстове.
Има думата господин Руси Статков за процедурен въпрос.
РУСИ СТАТКОВ (ПГДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ставам, за да поставя процедурен въпрос по един проблем, който тези дни за съжаление все повече се разраства и който според мен не трябва да бъде допускан по този начин да бъде развиван от някои, които имат интерес.
Всички ние сме поставени на изпитание. И когато се мъчим в диалог и търсене на съгласие по важните проблеми да намерим решение, то наши колеги за съжаление и то на ръководни длъжности в опозицията провокират, настройват и злоупотребяват, бих казал, по най-груб начин с нашето достойнство. Лидерът Иван Костов, Васил Гоцев и други вече няколко дни по различни поводи наричат депутатите от левицата и другите депутати, които останаха тук, страхливци. Същите тези подстрекаваха и продължават да подстрекават непрекъснато хората. Това е едната страна на въпроса.
Същевременно вчера във вестник "Труд" се появи нещо, което предизвика и моето крайно възмущение. В интервю с господин Евгений Бакърджиев, който междупрочем в нощта на 10 срещу 11 януари също подстрекаваше и говореше никой да не излезе жив оттук, същият този господин е казал, че сега голяма част от депутатите са се изнесли във вили на Министерския съвет на Банкя, там ги хранят и ги поят и защо не смеят да стъпят в София, и че утре къде ще емигрират - в Китай или в еди-коя си държава. Това е една страшно груба лъжа, това е отново подстрекателство за тези хора, които не знаят, че ние работим, че ние сме там, където сме си. И мисля, че на това нещо действително трябва да бъде сложен край. Още повече, госпожо председател, и днес в "168 часа" прочетох, че Вие например не сте се били отзовали на поканата си за среща, след като в понеделник направихте такова изявление. Аз знам много добре, че Вие сте били тук и единствено в 8,50 часа се е появил господин Лютфи. И тъй като във Вашия кабинет все още му лютяло на очите от газа, който беше употребен от демонстрантите или по-точно от тези, които бяха тръгнали да разбиват събранието, сте отишли в неговия кабинет. Това отново е поредна лъжа.
Затова аз ви моля, колеги, да подкрепите моето процедурно предложение ръководството на Народното събрание - разбира се, нека още веднъж да се направи проверка, но аз съм убеден, че няма да е депутат, който да е във вили в Банкя - да опровергае чрез БТА тези лъжи, тези подстрекателства. И моля също така специално за господин Бакърджиев да намерим юридическа формула да защитим своето достойнство, своята чест. Мисля, че в това отношение и депутатите от Бизнесблока ще подкрепят не депутатите от левицата, а българските депутати, чието достойнство се потъпква и се унижава.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: И аз благодаря. Ще имам грижата чрез Пресцентъра на Народното събрание да направим такова съобщение. Има достатъчно свидетели, достатъчно честни хора, в това число и журналисти, които могат да кажат къде живеят народните представители. Имаше достатъчно свидетели в деня, в който аз поканих в кабинета си всички, които желаят, да дойдат в 9,00 часа на кафе, за да видят погрома. Аз бях в 8,50 часа в кабинета си. Има хора, които знаят това, които бяха там и то и представители на опозицията.
В този смисъл ще се направи едно съобщение с апел към морала и съвестта на българските журналисти, които също са подложени на изпитание в тези трудни дни.

Преминаваме към първа точка от дневния ред -
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ, продължение.
Има думата професор Зънзов.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Госпожо председател, не знам дали е процедурно правилно, но ние гласувахме при разглеждането на този закон да присъстват и началникът на канцеларията и парламентарен секретар доктор Златев и госпожа Фани Виденова, началник управление на министерството. Гласувано е, сега трябва ли пак да се гласува?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Нека да гласуваме още един път за днешното заседание.
Моля режим на гласуване.
От общо гласували 122 народни представители, за - 120, против - 1, въздържал се - 1.
Прието е предложението.
Моля да бъдат поканени представителите на министерството.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Продължаваме с ァ 31 - текст на вносителя.
В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"Ал. 2. Вземането на органи за присаждане и присаждането им може да се извърши само в специализирани публични здравни заведения, определени от Министерството на здравеопазването и от специално подготвени за операцията специалисти."
Предложение по чл. 33:
Чл. 33, ал. 2 става така - предложението е на народния представител доктор Борис Банков:
"Чл. 33. Ал. 2. Присаждане на органи се извършва само в публични здравни заведения, определени от министъра на здравеопазването и от специално подготвени за това специалисти."
В чл. 33 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
"Ал. 3. Вземането на органи за присаждане от лица в състояние на мозъчна смърт може да се извърши само в публични здравни заведения, в които има условия за доказване на мозъчната смърт, и от подготвени за това специалисти."
Становище на комисията: подкрепя предложението на народния представител доктор Банков и предлага следната редакция на ァ 31 с 11 гласа - "за", без "против" и 2 - "въздържали се".
"ァ 31. Чл. 33:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Ал. 2 се променя така:
"Ал. 2. Вземането на органи за присаждане от лица в състояние на мозъчна смърт може да се извърши само в публични здравни заведения, в които има условия за доказване на мозъчната смърт, и от подготвени за това специалисти."
3. Създава се ал. 3:
"Ал. 3. Присаждането на органи се извършва само в специализирани публични здравни заведения, определени от министъра на здравеопазването, и от специално подготвени за това специалисти."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения към текста? Текстът на комисията е изграден върху предложението на доктор Борис Банков. Не виждам.
Моля да гласувате ァ 31.
От общо гласували 127 народни представители, за - 126, против - няма, въздържал се - 1.
Параграф 31 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: ァ 32. Текст на вносителя.
Създава се чл. 33а:
"Чл. 33а. Ал. 1. Органите и тъканите за присаждане не могат да бъдат предмет за възмездна сделка.
Ал. 2. Дарителят или неговите близки не могат да получат никаква парична или материална облага за дадения орган или тъкан."
Становище на комисията:
Възприема предложението на вносителя за създаване на нов чл. 33а и предлага следната редакция на ァ 32, която беше приета от комисията с 13 гласа "за", "против" и "въздържали се" няма.
ァ 32. Чл. 33а:
1. Ал. 1 и 2 остават в редакцията, предложена от вносителя.
2. Създава се нова ал. 3:
"Ал. 3. Износ на органи и тъкани не се допуска, освен за страни, с които Република България има сключени международни договори за взаимен обмен на органи и тъкани."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
Има ли други предложения към текста?
Комисията е предложила нова ал. 3 и приподкрепа на ал. 1 и ал. 2 на текста на вносителя.
Моля, режим на гласуване.
От общо гласували 128 народни представители, за - 125, против - 1, въздържали се - 2.
Параграф 32 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: "ァ 33. Текст на вносителя.
В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 и 2 се изменят така:
"Чл. 34. Ал. 1. Органи и тъкани за присаждане се вземат от трупове на починали лица, както и от лица, които се намират в състояние на мозъчна смърт, доказана от най-малко трима лекари, които не влизат в състава на екипа, извършващ присаждането.
Ал. 2. Органи и тъкани от трупове на лица, починали в здравни заведения, могат да се вземат за присаждане без съгласието на техните наследници, както и от лица в състояние на мозъчна смърт без съгласието на техните близки, само ако лицата са били дееспособни български граждани и приживе не са направили отказ за даряване на органи след смъртта си. Отказът се удостоверява с щемпел в личния паспорт на лицето от службата по гражданско състояние към общинските съвети или кметствата по местоживеене."
2. Създават се нови ал. 3 и 4:
"Ал. 3. Ако лицето по ал. 2 е на възраст под 18 години или е недееспособно, за вземането на органи и тъкани се иска писмeното съгласие на неговите родители, попечители или настойници.
Ал. 4. Не се допуска вземане на органи за присаждане от трупове на лица и от лица в състояние на мозъчна смърт с неустановена самоличност."
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6, като в ал. 6 след думите "по реда на" се добавя "чл. 33а и на".
Предложения по чл. 34:
Предложение от народния представител Георги Карев:
В чл. 34, ал. 2 да получи следното съдържание:
"Ал. 2. Органи и тъкани за присаждане от трупове на лица, починали или изпаднали в мозъчна смърт в здравни заведения или до пристигането в тях, могат да се вземат, само ако лицето е било дееспособен български гражданин и приживе е изразило съгласието си за такава интервенция и не го е оттеглило до смъртта си.
Органи и тъкани от такива лица могат да се вземат и ако лицето приживе не е направило отказ за даряване на органи след смъртта си. Отказът се удостоверява с щемпел в личния паспорт на лицето от службата по гражданско състояние към общинския съвет или кметството по местоживеене. В този случай за вземането на органи или тъкани се изисква съгласието на най-близкия родственик в следния ред: съпруга (съпругата), най-близкия родственик по права линия без ограничения на степента и най-близкия родственик по съребрена линия до 4 степен. Ако лицето няма близки от изброените линии и степени, интервенцията не може да бъде извършена."
Предложение от народния представител Борислав Китов:
В чл. 34, ал. 2 в края на изречението се добавя: "както и по всякакъв друг начин".
Становище на комисията:
Не приема предложението на народния представител Георги Карев за нова редакция на ал. 2.
Не приема предложението на народния представител Борислав Китов за допълнение в ал. 2.
Предлага следната редакция на чл. 34 с 8 гласа "за", "против" и "въздържали се" няма.
"ァ 33. Чл. 34:
1. Ал. 1 остава в редакцията, предложена от вносителя.
2. Ал. 2 се изменя така:
"Ал. 2. Органи и тъкани от трупове на лица, починали в здравни заведения, могат да се вземат за присаждане без съгласието на техните наследници, както и от лица в състояние на мозъчна смърт без съгласието на техните близки, само ако лицата са били дееспособни български граждани и приживе не са направили отказ за даряване на органи и тъкани след смъртта си. Отказът се удостоверява с щемпел в личния паспорт на лицето от службата по гражданско състояние към общинските съвети или кметствата по местоживеене."
3. Ал. 3 получава следното съдържание:
"Ал. 3. Ако лицето по ал. 2 е на възраст под 18 години или е недееспособно, за вземането на органи и тъкани се иска писменото съгласие на неговите родители."
4. Ал. 4 запазва редакцията, предложена от вносителя.
5. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6 с допълнението в ал. 6, предложено от вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли допълнителни предложения от залата?
За изказване има думата господин Орсов.
Направени са две предложения към текста от д-р Карев и д-р Китов. Ще ги гласуваме отделно.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПГДЛ): Уважаеми колеги! Аз не смея да се изказвам по съдържанието на закона от медицинска гледна точка. Но не мога да стоя, като чета редакцията. В един и същ ред има употребени два различни израза, които трябва да обозначат понятието "близки на починалото лице".
Вижте как е записано: "Органи и тъкани от трупове на лица, починали в здравни заведения, могат да се взимат за присаждане без съгласието на техните наследници (дотук добре), както и от лица в състояние на мозъчна смърт без съгласието на техните близки." Колко близки?
Аз предлагам тази дума да бъде заменена с "наследници", за да не се създава проблем в правоприлагането.
И после. Все пак добре би било по възможност думите, които се използват в закона, да бъдат на български език. Каква е тая дума "щемпел" по-нататък? По-добре "печат" го кажете, или "отбелязване".
Затова формално ви предлагам: на четвъртия ред от втората алинея вместо "техните близки" да бъде "техните наследници", въпреки че се повтаря по-горе думата "наследници", но от правна гледна точка е далеч по-ясно, и вместо "отказът се удостоверява с щемпел в личния паспорт" - "отказът се удостоверява с отбелязване в личния паспорт на лицето от службата по гражданското състояние".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
Има ли възражения по тази поправка? - Д-р Виткова.
МИНИСТЪР МИМИ ВИТКОВА: Уважаеми народни представители, може би е правилно да не бъде "щемпел", а да бъде "печат". Нека това да реши залата. Бих искала само да поясня, че лицата в състояние на мозъчна смърт все още не са починали, за да имат наследници. Те все още се водят, че са живи хора и те могат да имат близки. Затова е това разноезичие - в първия случай, когато се отнася до органи и тъкани, взети от починали лица, се говори за наследници, а когато се отнася до лица в състояние на мозъчна смърт, продължаваме да говорим за техните близки, тъй като състоянието на мозъчна смърт, при която продължават да функционират другите жизненоважни органи - сърце, бял дроб - все още това не са трупове, от които се вземат органи и тъкани. Затова има различие в термините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други бележки, предложения?
Думата "родственици" не решава ли въпроса, тъй като "близки" е доста по-широко?
Да чуем проф. Зънзов.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Госпожо Ананиева, смятам, че Вие сте права. "Родственици" смятам, че решава проблема. И д-р Виткова е права. И сега ще кажа още нещо, за което може би ще се засмеете - и Орсов е прав, затова защото наследниците са наследници и когато човек е жив, и когато е починал, те пак са наследници.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Можем ли да се обединим около думата "родственици" вместо "наследници" и вместо "близки", тъй като близки могат да бъдат и приятели, а тук става дума за реда по Закона за родственици?
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): И съпругът, който не е роднина. Съпругът изрично да се посочи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Ако тръгнем по реда на изброяването, тогава би следвало да употребим един по-разгърнат текст - най-близкият родственик в следния ред: съпругът (съпругата), най-близкият по права без ограничение на степента и т. н.
Имате думата, господин Орсов.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПГДЛ): Аз искам да ви предложа нещо, чрез което можем да излезем от тази ситуация. Най-добре е в Допълнителните разпоредби да бъде определено понятието "близки". Аз станах, защото в момента в този закон няма такова определение на понятието "близки" в Допълнителните разпоредби. Затова е необходимо, когато стигнем към края, да бъде посочено какво се разбира под "близки" по смисъла на този закон.
В този смисъл оттеглям предложението за промяна на думата "близки" с настояването в Допълнителните разпоредби да се определи съдържанието му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: А вместо "щемпел" - "с отбелязване в личния паспорт на лицето". Това достатъчно ли е, проф. Зънзов?
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Мисля, че е достатъчно, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Тъй като "печат" пак е нещо, което има друг характер.
Моля да гласувате ァ 33 във варианта, предложен от комисията, с единствената поправка: вместо "с щемпел" - "с отбелязване в личния паспорт на лицето". Формата на отбелязване ще бъде, разбира се, унифицирана със съответна наредба на министъра.
От общо гласували 127 народни представители, за - 122, против - 2, въздържали се - 3.
Параграф 33 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 34. Текст на вносителя:
"В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "само в определени от Министерството на здравеопазването заведения" се заличават.
2. В т. 1 от ал. 2 след думите "да бъде" се добавя "пълнолетно".
3. Създава се ал. 3:
"Ал. 3. Жив дарител може да бъде само лице, което е роднина по права възходяща или низходяща линия или по съребрена линия до четвърта степен. Изключение за родство може да се прави при осиновяване и между съпрузи."
Предложения по чл. 35: 
Предложение на народния представител д-р Георги Карев - от чл. 35 да отпадне ал. 3.
Предложение на народния представител д-р Банков - в чл. 35, ал. 1 думите "в определени от Министерството на здравеопазването заведения" се заменят с думите "в публичните здравни заведения, в които се извършва трансплантацията им".
Становище на комисията:
Не приема предложението  на  народния представител д-р Георги Карев за отпадане на ал. 3.
Комисията приема предложението на народния представител д-р Борис Банков и предлага следната редакция на чл. 35 (решението е взето с 11 гласа "за", "против" - 3, и "въздържали се" - няма):
"ァ 34. Член 35:
1. В ал. 1 думите "в определени от Министерството на здравеопазването заведения" се заменят с думите "в публичните здравни заведения, в които се извършва трансплантацията им".
2. За т. 1, ал. 2 остава изменението, предложено от вносителя.
3. Ал. 3 се изменя така:
"Ал. 3. Жив дарител може да бъде само лице, което е роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен. Изключение може да се прави при родство, възникнало въз основа на осиновяване и между съпрузи."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения, бележки?
Искам да отбележа един свой пропуск. Преди гласуването на ァ 33 не поставих на гласуване предложението на д-р Карев и на д-р Китов. Така че моля ви да обърнете на стр. 22, тъй като предложението на д-р Карев, въпреки че гласувахме ァ 33, има принципно различно съдържание в сравнение с текста на вносителя и текста на комисията. Затова ви моля да гласуваме предложението на д-р Карев по отношение на чл. 34, ал. 2, алтернативен текст на ал. 2.
От общо гласували 125 народни представители, за - 18, против - 52, въздържали се - 55.
Второто предложение на д-р Китов към чл. 34 беше на края на изречението да се добави "както и по всякакъв друг начин". Моля да гласувате и това предложение.
От общо гласували 126 народни представители, за - 18, против - 54, въздържали се - 54.
Не се приема.

А сега към ァ 34 - най-напред предложението на д-р Карев да отпадне ал. 3.
Припомням текста на ал. 3: "Жив дарител може да бъде само лице, което е роднина по права, възходяща или низходяща линия или по съребрена линия до 4 степен. Изключение за родство може да се прави при осиновяване и между съпрузи".
Моля да гласувате предложението на д-р Карев за отпадане на този текст.
От общо гласували 125 народни представители, за - 12, против - 59, въздържали се - 54.
Не се приема това предложение.
Предложението на д-р Банков е включено в окончателния текст на комисията, затова ви моля да гласувате ァ 34 в редакцията, предложена от комисията.
От общо гласували 126 народни представители, за - 119, против - 1, въздържали се - 6.
Параграф 34 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: "ァ 35. Текст на вносителя.
В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите "главният лекар" се заменят с "директорът".
2. Ал. 3, 4 и 5 се изменят така:
"Ал. 3. На задължително лечение, постановено по съдебен ред в публично здравно заведение подлежат и болни от психични заболявания, посочени в Правилника за прилагане на закона.
Ал. 4. Настаняването в здравно заведение за задължително лечение на психично болни по ал. 3 се извършва от районния съд по реда на чл. 59, 61, 62 и 63.
Ал. 5. Когато състоянието на психично болния налага вземането на незабавни мерки, директорът на публичното здравно заведение може да разпореди той да бъде настанен временно за лечение, като веднага уведоми за това съответния районен прокурор, а ако е чужд гражданин - и Министерството на външните работи. Районният прокурор в срок до 24 часа потвърждава писмено издадената заповед за принудителната медицинска мярка и сезира съда за вземане на решение по ал. 4."
3. Създава се нова ал. 6:
"Ал. 6. Когато намери предложението на прокурора за основателно, съдът определя формата за задължителното лечение - амбулаторно, полустационарно или стационарно и вида на здравното заведение."
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
"Ал. 7. Задължителното лечение в здравното заведение се прекратява с решение на районния съд по местонахождение на заведението. Съответният районен прокурор изготвя предложение до съда въз основа на съдебно-психиатрична експертиза от болничното заведение. Във всички случаи след всеки 6 месеца съдът се произнася служебно по въпроса за прекратяване или продължаване на лечението по предложение на болничното заведение и въз основа на представената съдебно-психиатрична експертиза."
Предложения по чл. 36:
Предложение на народния представител д-р Георги Карев:
В чл. 36, ал. 3 психичните заболявания, болните от които подлежат на задължително лечение трябва да бъдат посочени изчерпателно в закона, а не в Правилника по приложението му.
Становище на комисията: с 12 гласа "за", "против" - няма и "въздържал се" - 1, приема предложението на народния представител д-р Георги Карев и предлага следната редакция на чл. 36:
"ァ 35. Чл. 36.:
1. За ал. 2 остава изменението, предложено от вносителя, както и думата "държавно" се заменя с "публично".
2. Ал. 3 се изменя така:
"Ал. 3. На задължително лечение в публично здравно заведение, което е постановено по съдебен ред, подлежат и болни от шизофрения, параноя, циклофрения, епилепсия, от сенилни, пресенилни, травмени, съдови и органо-мозъчни психични разстройства, от инфекциозни, соматогенни, психогенни и интоксикационни психози, от олигофрения и тежка психопатия, които поради заболяването си могат да извършат престъпления от значителна обществена опасност или представляват опасност за близките си или за околните, или застрашават сериозно здравето си."
 3. Ал. 4 остава в редакцията на вносителя.
4. В ал. 5 думата "разпореди" се заменя с "нареди".
5. Ал. 6 придобива нова редакция:
"Ал. 6. При постановяване на решение за задължително лечение съдът определя неговата форма - амбулаторно, полустационарно или стационарно, и вида на здравното заведение, в което то се провежда".
6. Създава се нова ал. 6а:
"Ал. 6а. На задържаното психично болно лице се осигурява възможност да обжалва решението на съда, който се произнася по неговата законосъобразност незабавно".
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
"Ал. 7. Задължителното лечение в здравното заведение се прекратява с решение на районния съд по местонахождение на заведението. Съответният районен прокурор изготвя предложение до съда въз основа на съдебно-психиатрична експертиза от болничното заведение".
8. Създава се нова ал. 8:
"Ал. 8. На всеки 6 месеца въз основа на представената съдебно-психиатрична експертиза от здравното заведение, съдът се произнася служебно за прекратяване или продължаване на лечението".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
Към ァ 35 има едно-единствено предложение от д-р Карев, което е прието в окончателния текст на комисията.
Има ли други предложения от залата? - Няма.
Моля да гласувате ァ 35 в редакцията, предложена от комисията.
От общо гласували 125 народни представители, за - 121, против - 1, въздържали се - 3.
Параграф 35 е приет.

ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 36. Текст на вносителя. Чл. 36а се изменя така:
"Чл. 36а. Ал. 1. На изследване в публично здравно заведение за заразеност с вируса на синдрома на придобита имунна недостатъчност (СПИН) подлежат чужди граждани и лица без гражданство, които пребивават в Република България, при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.
Ал. 2. Лицата, заразени с вируса на СПИН, се изследват и лекуват в публични здравни заведения при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона."
Предложения по чл. 36а.
Предложение от народния представител Георги Карев: в чл. 36а, ал. 1, след израза "синдрома на придобита имунна недостатъчност (СПИН)" се добавя изразът "български граждани".
Комисията със 7 гласа "за", 1 - "против", "въздържали се" - няма, приема текста на вносителя и отхвърля становището на доктор Карев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има едно предложение към ал. 1 на този текст - на доктор Карев. Предложението е след израза "синдрома на придобита имунна недостатъчност (СПИН)" да се добави изразът "български граждани".
Моля да гласувате предложението на доктор Карев.
От общо гласували 127 народни представители, за - 11, против - 60, въздържали се - 56.
Не се приема това предложение.
Моля да гласувате параграф 36, текста на вносителя, който е подкрепен и от комисията.
От общо гласували 122 народни представители, за - 114, против - 1, въздържали се - 7.
Параграф 36 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 37. Текст на вносителя. В чл. 42 се създава ал. 3.
"Ал. 3. Децата в Република България до навършване на пълнолетие се ползват с особена закрила и грижа от страна на всички държавни органи и публични заведения, имащи отношение към тяхното здраве. Всички публични здравни заведения осигуряват с предимство необходимата здравна помощ и обслужване на децата и по най-високите за страната медицински стандарти."
Становище на комисията: предлага следната нова редакция на чл. 42, ал. 3. Предложението е прието с 8 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма.
"Ал. 3. Децата в Република България до навършване на пълнолетие се ползват с особена закрила и грижа от страна на всички държавни органи и публични заведения, имащи отношение към тяхното здраве. Всички здравни заведения осигуряват с предимство необходимата здравна помощ и обслужване на децата по най-високите за страната медицински стандарти."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Няма предложения по този текст. Има ли предложения от залата? - Няма.
Моля да гласувате параграф 37.
От общо гласували 124 народни представители, за - 119, против - 1, въздържали се - 4.
Параграф 37 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 38. Текст на вносителя. Чл. 44 се изменя, както следва:
"Чл. 44. Звената, обслужващи детското население във всички видове публични здравни заведения, имат предимство при финансовото осигуряване на тяхната дейност."
Предложения по чл. 44.
Предложение на народния представител доктор Георги Карев: в чл. 44 изразът "детско население" да се замени с думата "децата".
Становище на комисията: подкрепя предложението на Георги Карев и предлага следната редакция на чл. 44. Решението е взето с 8 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма.
"Параграф 38. Чл. 44. Звената, обслужващи децата във всички видове публични здравни заведения, имат предимство при финансовото осигуряване на тяхната дейност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли допълнителни предложения? Единствената поправка, внесена от доктор Карев, е възприета от комисията.
Моля да гласувате параграф 38 в редакцията на комисията.
От общо гласували 122 народни представители, за - 116, против - 2, въздържали се - 4.
Параграф 38 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 39. Текст на вносителя. Чл. 45 се изменя, както следва:
"Чл. 45. Министерството на здравеопазването съвместно с Министерството на образованието, науката и технологиите, Министерството на труда и социалните грижи и общините организират необходимата профилактична и лечебна медицинска помощ за децата в детските заведения, училищата и особено за децата от заведенията и домовете от интернатен тип."
Становище на комисията: предлага нова редакция на чл. 45. Решението е взето с 8 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма.
"Параграф 39. Чл. 45. Министърът на здравеопазването съвместно с министъра на образованието, науката и технологиите и министъра на труда и социалните грижи и общините организират необходимата профилактика и медицинска помощ за децата в детските заведения и училищата, като за децата от заведенията и домовете от интернатен тип се полагат специални грижи."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Няма предложения по този текст. Има ли допълнителни от залата? - Няма.
Моля да гласувате параграф 39 в редакцията на комисията.
От общо гласували 122 народни представители, за - 115, против - 1, въздържали се - 6.
Параграф 39 е приет.

ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 40. Текст на вносителя. Чл. 46 се изменя, както следва:
"Чл. 46. Ал. 1. Минералните води за лечебни нужди, лечебните калонаходища и крайбрежната морска плажна ивица са курортни ресурси.
Ал. 2. Минералните води за лечебни нужди с национално значение се определят от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.
Ал. 3. Министърът на здравеопазването установява охранителни зони и охранителен режим за опазване на курортните ресурси и курортите, където се забраняват, спират или ограничават строителството, експлоатацията и други дейности, които могат да увредят или унищожат курортните ресурси и курортната среда или да пречат на използването им."
Становище на комисията, прието с 11 гласа "за", "против" - няма, "въздържал се" - 1.
Комисията предлага следното съдържание на чл. 46 от параграф 40. Алинеи 1 и 2 остават в редакцията на вносителя и следната нова редакция на ал. 3:
"ァ 40. Чл. 46. Ал. 3. Министърът на здравеопазването, съгласувано с другите компетентни държавни органи, утвърждава охранителни зони и охранителен режим за опазване на курортните ресурси и курортите, където се забраняват, спират или ограничават строителството, експлоатацията и други дейности, които могат да увредят или унищожат курортните ресурси и курортната среда или да пречат за използването им."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения към този текст? Господин Боян Киров има думата.
БОЯН КИРОВ (ПГДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В текста, който се предлага да бъде приет, в чл. 46, на няколко места се споменава изразът "минерални води за лечебни нужди". Струва ми се, че "за лечебни нужди" трябва да отпадне. Става дума за минералните води въобще. Защо? 
Защото, първо, е невъзможно да бъде дефинирано понятието "за лечебни нужди". Коя минерална вода е за лечебни нужди и коя не е? Например, отивате във Велинград на един и същи извор, само че някой там ползва част от водата от извора дори за пране - значи не е за лечебни нужди, но едновременно с това на този извор ходят хора, които се лекуват - значи е за лечебни нужди. Тоест, една трета от извора е за лечебни нужди, а две трети - не са, така ли? Но става дума, че ние в случая говорим именно за извора като цяло, тоест, липсва възможност за дефиниране на понятието. Това ще доведе до голям хаос, това ще доведе и до юридически спорове. 
Затова ми се струва, че е много по-правилно минералните води въобще да бъдат дефинирани като курортни ресурси. А вече начинът на тяхното използване се определя от съответното министерство, което дава възможност те да бъдат използвани по един начин или по друг начин. Не е задължително начинът да бъде един и същ. Има ред на използване.
Затова предлагам изразът "за лечебни нужди" да отпадне. И, за да не ставам повече, мисля, че и в следващия параграф се използва също някъде този израз - да, в чл. 47 - измененията. Изразът "за лечебни нужди" след "минералните води" да отпадне и в следващия параграф, ако се приеме по принцип.
Освен това по чл. 46, ал. 3 имам следното предложение, понеже е по един и същи параграф, ще го кажа тук, за да не ставам втори път.
Изразът "министърът на здравеопазването, съгласувано с другите компетентни държавни органи" - кои са тези "други компетентни държавни органи, утвърждава охранителни зони..." и т.н.? Това е работа на министъра на здравеопазването.
Затова предлагам и текстът: "съгласувано с други компетентни държавни органи" или да бъде прецизиран, или да отпадне. За мен по-разумно е да отпадне, защото тук може да има конфликт на интереси, много сериозен. Може други компетентни държавни органи да имат интерес да строят почивна станция там, но въпросът е, че ние създаваме в тези текстове едни охранителни режими, а не режими за строеж на почивни станции върху охранителни зони.
Затова, струва ми се, министърът на здравеопазването трябва да поеме цялата отговорност за това. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: И аз благодаря. Други предложения? - Няма.
Първото предложение на господин Боян Киров засяга първите две алинеи, които са текст на вносителя. Второто предложение е към ал. 3, в която този текст е вметнат допълнително от комисията, тоест той се различава от текста на вносителя. 
Затова моля за становище и на комисията, и на вносителя. Има ли възражение от вносителя за отпадане на понятието "за лечебни нужди"?
Доктор Виткова нека да чуем, тъй като най-напред ще гласуваме предложението за отпадане в ал. 1 и ал. 2 и съответно в следващия текст, където се употребява същото понятие.
МИНИСТЪР МИМИ ВИТКОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители!     Този текст в допълнение "за лечебни нужди" ние повторихме текста от Закона за водите, като искам наистина пред вас да потвърдя, че е твърде условна тази граница. Минералните води са такива и те се различават от питейните води, поради по-високия си минерален състав. Делението между минералните води на такива - за лечебни нужди и без да имат лечебни качества, е също много условно. И минералните води за лечебни нужди се различават от другите по това, че те не могат да се пият в неограничено количество и неограничено във времето да се използват. Те се предписват от лекаря, тоест това са води с много високо минерално съдържание, като казвам, че границата наистина е твърде условна.
Затова и по двете предложения аз лично предоставям залата да вземе едното или другото решение.
Текстът на вносителя по отношение на охранителните зони предвиждаше министърът на здравеопазването да ги определя. След дискусията, която се състоя в Комисията по здравеопазване, ние приехме и процедурата на съгласуване с другите компетентни органи, които за различните курортни ресурси са различни органи - Комитетът по водите, Министерството на земеделието и редица други държавни органи, имат своята компетентност по други закони, с които ние приехме да съгласуваме своите действия преди окончателно министърът на здравеопазването да се произнесе по тези охранителни зони.
Така че ние приемаме и становището на комисията, но не бихме възразили, аз лично, на решението на залата, каквото и да бъде то, и по двата текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
Поставям на гласуване най-напред предложенията на народния представител Боян Киров.
Първо, в ал. 1 и ал. 2 да отпаднат думите "за лечебни нужди". 
Моля, режим на гласуване.
От общо гласували 124 народни представители, за - 82, против - 14, въздържали се - 28.
Приема се предложението да отпаднат думите "за лечебни нужди".
Второто предложение на господин Боян Киров е в редакцията, която предлага комисията за ал. 3, да отпаднат думите "съгласувано с другите компетентни държавни органи".
Моля, гласувайте!
От общо гласували 125 народни представители, за - 33, против - 25, въздържали се - 67.
Не се приема предложението за отпадане на този текст - на част от ал. 3.
Моля, гласувайте ァ 40 във варианта, който е предложен от комисията и с корекцията, която вече беше направена в ал. 1 и 2!
От общо гласували 122 народни представители, за - 113, против - 4, въздържали се - 5.
Приет е ァ 40.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 41 - текст на вносителя:
Член 47 се изменя както следва:
"Чл. 47. Ал. 1. Министерството на здравеопазването със съдействието на общинските съвети планира, организира, ръководи търсенето и проучването на минералните води за лечебни нужди и лечебните калонаходища и упражнява цялостен контрол по тяхното стопанисване и експлоатация.
Ал. 2. Министърът на здравеопазването утвърждава експлоатационните запаси на минералните води за лечебни нужди и лечебните калонаходища, без които не се разрешава експлоатацията им."
Становище на комисията: с 12 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма, комисията предлага следната редакция на чл. 47:
"ァ 41. В член 47:
1. Ал. 1 се изменя както следва:
"Чл. 47. Ал. 1. Министерството на здравеопазването съвместно с другите компетентни държавни органи и общинските съвети планира, организира и ръководи търсенето и проучването на минералните води за лечебни нужди и лечебните калонаходища. Министърът на здравеопазването упражнява цялостен контрол по тяхното стопанисване и експлоатация.
2. Ал. 2. остава в редакцията, предложена от вносителя."
Това е ァ 41.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли предложения към този параграф? Предложена е само нова редакция. Няма предложения към текста.
Моля, гласувайте ァ 41 - редакцията на комисията.
Напомням за отпадането на "за лечебни нужди", тъй като вече в предишния текст, който има принципно значение, възприехме да отпадне това определение. Не се налага отново да гласуваме, защото принципът се третира в ァ 40.
Моля, гласувайте!
От общо гласували 128 народни представители, за - 117, против - 6, въздържали се - 5.
Параграф 41 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 42 - текст на вносителя.
Член 48 се изменя както следва:
"Чл. 48. Ал. 1. Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването предоставя безвъзмездно на публичните здравни заведения необходимите им количества минерални води и лечебна кал и определя границите по крайбрежната морска плажна ивица за осъществяване на тяхната лечебна дейност при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.
Ал. 2. Лечебната кал извън тази по ал. 1 се предоставя възмездно при условие и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.
Ал. 3. Минералните води за лечебни нужди с национално значение и крайбрежните морски плажни ивици извън тези по ал. 1 се предоставят за възмездно ползване по реда на Закона за концесиите.
Ал. 4. Общинските съвети определят режима на ползване на минералните води извън тези по чл. 46, ал. 2.
Ал. 5. Изискванията и редът за производство, оборудване и бутилиране на минерални води се определят с наредба на министъра на здравеопазването."
Становище на комисията, прието с 11 гласа "за", "против" - няма, "въздържали се" - 1.
Комисията предлага следната нова редакция:
"ァ 42. В чл. 48:
1. Ал. 1 се променя така:
"Ал. 1. Публичните здравни заведения ползват безвъзмездно необходимите им количества минерални води, лечебна кал и части от крайбрежната морска плажна ивица за осъществяване на своята лечебна дейност, включително и в случаите, когато тези курортни ресурси се отдават по реда на Закона за концесиите.
2. Ал. 2, 3 и 4 се отменят.
3. Ал. 5 става ал. 2, като се променя така:
"Ал. 2. Изискванията и редът за оборудване на производствените мощности и бутилиране на минералните води се определят с наредба на министъра на здравеопазването."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Какви бележки има по този текст? 
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Само искам да обърна внимание, че при формулиране на предложение на комисията ал. 2, 3 и 4 се предлагат да отпаднат. Отменя се само нещо, което вече е прието.
Моля, гласувайте ァ 42 както е предложен от комисията - с отпадане на алинеи 2, 3 и 4 от текста на вносителя, промени в ал. 1 и в ал. 2 - досегашна ал. 5.
Моля, гласувайте!
От общо гласували 127 народни представители, за - 119, против - 5, въздържали се - 3.
Параграф 42 е приет.

ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 43. Текст на вносителя - чл. 49 се изменя, както следва:
"Чл. 49. Ал. 1. Местности с курортни ресурси и благоприятна природна среда се обявяват за курорти от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.
Ал. 2. Министърът на здравеопазването определя капацитета на курортите и изискванията по планирането, изграждането и експлоатацията им.
Ал. 3. Изграждането и експлоатацията на обекти и съоръжения на основата на използването на курортните ресурси се извършва с разрешение на министъра на здравеопазването."
Становище на комисията: с 8 гласа "за", "против" - няма, "въздържали се" - 4, комисията предлага следната нова редакция на чл. 49:
"ァ 43. Член 49:
1. Алинея 1 се променя така:
"Ал. 1. Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването определя националните курорти и техните граници".
2. Ал. 2 се разделя на две части - ал. 2 и ал. 3 със следното съдържание:
"Ал. 2. Министърът на здравеопазването съвместно с другите компетентни държавни и общински органи определя максималния капацитет на курортите по ал. 1.
Ал. 3. Изискванията по планирането, изграждането и експлоатацията на курортите по ал. 1 се определят с наредба на министъра на здравеопазването, министъра на околната среда и министъра на териториалното развитие и строителството."
3.Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
"Ал. 4. Изграждането и експлоатацията на обекти и съоръжения на основата на използването на курортните ресурси се съгласува с министъра на здравеопазването".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Няма предложения по този текст...
БОРИС БАНКОВ (от място): Момент!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА:  Да, има думата д-р Банков.
БОРИС БАНКОВ (ПГДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вероятно в предложения текст на ал. 2 е направена грешка. Там е написано, че "министърът на здравеопазването, съвместно с другите компетентни органи..." Това е почти невъзможно. Смятам, че би трябвало да е "съгласувано". Тоест на мястото на "съвместно" да стане "съгласувано".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Да, има ли възражения от комисията по тази замяна? Мисля, че тя съответства на вече приетия текст в ァ 40, където е употребено понятието "съгласувано".
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: По-точно ще бъде "съгласувано".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Да. Моля да гласувате ァ 43 с тази поправка - вместо "съвместно", "съгласувано" - редакцията на комисията.
От общо гласували 125 народни представители, за - 121 против - 1, въздържали се - 3.
Параграф 43 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 44. Текст на вносителя - в чл. 54 думите "трудещи се" се заменят с "граждани".
Становище на комисията - приема изменението, предложено от вносителя, с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Някой да възрази от залата? Против такава промяна? Очевидно понятието "трудещи се" вече се смята за извън закона.
Моля да гласувате направената поправка. Това е ァ 44.
От общо гласували 127 народни представители, за - 124, против - 1, въздържали се - 2.
Параграф 44 е приет.
Моля за внимание, следва изключително спорния ァ 45.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 45. Текст на вносителя - чл. 55 се изменя така:
"Чл. 55. Ал. 1. Забранява се под каквато и да е форма рекламата на алкохолни напитки и тютюневи изделия.
Ал. 2. Забраната по ал. 1 не се отнася за реклама в магазини, в които се продават само алкохолни напитки и тютюневи изделия.
Ал. 3. Производителите и търговците на тютюневи изделия и алкохолни напитки, когато рекламират други свои дейности и продукти, не могат да използват търговски фабрични марки и оформление, включени в рекламата за тютюневи изделия и алкохолни напитки".
Предложения по чл. 55.
Предложение от народния представител Георги Карев - в чл. 55, ал. 3 след думата "рекламата" отпада думата "за" и се добавя изразът "или опаковката на".
Предложение от народния представител Георги Аврамов и народния представител Ивайло Калфин - чл. 55 се изменя така:
"Чл. 55. Ал. 1. Рекламирането на наркотични и психотропни средства се забранява.
Ал. 2. Рекламирането на тютюневи изделия се забранява в излъчванията по радиото и телевизията, в близост до детски и учебни заведения и чрез методи, насочени към непълнолетни.
Ал. 3. Рекламирането на всички видове алкохолни напитки не може:
1. да бъде насочено към непълнолетните и в предавания за тях;
2. да свързва употребата на алкохол с управлението на моторни превозни средства;
3. да представя въздържанието или умереността при употребата на алкохол в отрицателна светлина.
Ал. 4. Реклами за лекарствени средства и медицински лечения могат да се излъчват само, ако са одобрени по установения в специален закон ред".
Предложение на народния представител Цоньо Ботев - чл. 55 се изменя така:
"Чл. 55. Ал. 1. Забранява се под каквато и да е форма рекламирането на тютюневи изделия освен в магазини, в които се продават само алкохолни напитки и тютюневи изделия.
Ал. 2. Забранява се рекламирането на алкохолни напитки или тютюневи изделия, които са произведени в нарушение на утвърдени държавни стандарти или без необходимото за целта разрешение.
Ал. 3. Рекламирането на всички видове алкохолни напитки не може:
1. да бъде насочено към малолетните и непълнолетните, и в частност в издания и предавания за тях;
2. да се извършва вътре и на 50 метра около учебни заведения, както и помещения на младежки асоциации;
3. да свързва употребата или въздържанието или умереността при употребата на алкохолни напитки с предполагаеми физиологични или психологични последствия от това;
4. да свързва употребата на алкохолни напитки по какъвто и да е начин със спорта, работата, сексуалната активност или управлението на моторни превозни средства.

Ал. 4. Всяка реклама на алкохолни напитки трябва да съдържа съвет за умереност или употреба на алкохолни напитки. Всяка реклама на тютюневи изделия трябва да съдържа предупреждение за вредата от тютюнопушенето за човешкото здраве. Формата и съдържанието на такъв съвет или предупреждение се определят от Министерството на народното здраве за различните видове рекламиране.
Ал. 5. Разпоредбите на предходните алинеи на настоящия член се прилагат и когато при рекламирането на други продукти на производителите и търговците на алкохолни напитки и тютюневи изделия се използуват търговски и фабрични марки и оформление, включени в рекламата за алкохолни и тютюневи изделия.
Ал. 6. Разпоредбите на ал. 1-4 на настоящия член се прилагат и при осъществяване на спонсорство за културни и спортни мероприятия. По изключение Министерският съвет може да утвърждава списък на значими културни и спортни мероприятия, спонсорирането на които от производители или търговци на алкохолни напитки и тютюневи изделия може да се обявява чрез предварително разгласяване. Допустимата форма и съдържание на обявите се определят от Министерския съвет. Такива обяви не могат да съдържат друга информация за производителите или търговците на алкохолни напитки и тютюневи изделия или за техните продукти, освен използуваните от тях търговски и фабрични марки, или фирменото им наименование."
Доцент д-р Китов предлага ァ 45, чл. 55 да се измени така:
"Чл. 55. Ал. 1. Забранява се под каквато и да е форма продуктовата реклама на тютюневи изделия.
Ал. 2. Забраната по предходната алинея не се отнася за местата, в които се продават и произвеждат тютюневи изделия.
Ал. 3. Забранява се телевизионната и радиореклама на алкохолни напитки във времето между 6,00 и 22,00 ч.
Ал. 4. Рекламата на алкохолни напитки не може:
1. да бъде насочена към непълнолетни и в частност публикувана в издания, предназначени за тях;
2. да се извършва в район до 50 м с учебни заведения, или сгради на младежки организации, както и в техните помещения;
3. да насърчава към крайната консумация, нито пък да представя въздържането и умерената консумация в негативен план;
4. да създава впечатление, че употребата на алкохолни напитки повишава физическата дееспособност, или пък е предпоставка за социален и сексуален успех, както и да твърди, че продуктите имат терапевтични качества;
5. да свързва консумацията с акта на шофиране, или работа с потенциално опасни машини.
Ал. 5. Забранява се рекламирането на алкохолни напитки и тютюневи изделия, които са произведени в нарушение на утвърдени държавни стандарти, или без необходимото за целта разрешение."
Становище на комисията: 
Педложението на доцент Китов не се прие. С 3 гласа "за" и 6 "въздържали се" то беше отхвърлено.
Не приема предложението на народния представител Георги Аврамов и народния представител Ивайло Калфин, както и предложението на господин Цоньо Ботев.
Приема предложението на народния представител Георги Карев и предлага следната редакция на чл. 55. Решението е взето със 7 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма.
"ァ 45. В чл. 55:
1. Ал. 1 и 2 запазват редакцията, предложена от вносителя.
2. Ал. 3 се изменя така: 
"Ал. 3. Производителите и търговците на тютюневи изделия и алкохолни напитки, когато рекламират други свои дейности и продукти, не могат да използуват търговски фабрични марки и оформление, включени в рекламата и опаковката на тютюневи изделия и алкохолни напитки."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има много предложения, някои от тях - като инструкция.
Има думата господин Валентин Стоев.
ВАЛЕНТИН СТОЕВ (БББ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз бих искал да изразя мнението на Комисията по радиото, телевизията и БТА по отношение на този член. Тъй като е пряко свързан с наскоро приетия Закон за радиото и телевизията, този член подробно бе разгледан на заседание на Комисията по радиото, телевизията и БТА и бе взето решение, бих искал да подчертая - с пълно единодушие, имаше пълен консенсус между представителите на всички политически сили, представени в комисията, в подкрепа на предложението на народните представители Георги Аврамов и Ивайло Калфин. Текстът, който те предлагат, е в пълен синхрон и преповтаря почти изцяло текста на Закона за радиото и телевизията, който касае този проблем.
Също така, бих искал да подчертая, че точно този текст почти преповтаря текстовете на директивата на Съвета на Европа в тази област, а предложеният от Министерския съвет текст е изключително рестриктивен и би нанесъл само вреди не само на националните медии, а на медиите като цяло, тъй като, както всички знаем, в България се консумират много повече алкохолни напитки и тютюневи изделия, които са местно производство и които въобще не се рекламират по радиото, телевизията и по медиите, докато рекламата на високоалкохолни напитки не само, че не се увеличава тяхната употреба, но това носи допълнителни доходи и допълнителни инвестиции в страната от тези големи фирми, които са представени тук.
Така че аз още един път искам да ви призова да подкрепим предложението на народните представители Георги Аврамов и Ивайло Калфин, което е най-точно, най-ясно и най-точно отговаря на тенденцията в Европейския съюз в момента. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
Има думата господин Георги Аврамов.
ГЕОРГИ АВРАМОВ (ПГДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Наистина, както каза преди мен народният представител Валентин Стоев, текстът, който предлагаме е същият текст, който е в Закона за радиото и телевизията. Наистина трябва да има синхрон между Закона за телевизията и Закона за народното здраве, защото, ако има различия между текстовете на двата закона, не се знае кой ще се изпълнява.
Освен това, искам да кажа, че в този закон ние разширяваме нещо, което смятаме за много важно - забраната за рекламирането на наркотични и психотропни средства. Това е пропуснато в Закона за народното здраве. Струва ми се, че то е много важно.
Освен това, аз имам намерение в Закона за бюджета да предложим част от средствата, които постъпват за реклама на алкохол и тютюн, става въпрос за търговските марки на тютюн, защото се забранява рекламата на тютюневи изделия, да постъпват за животоспасяващи лекарства. Надявам се уважаемите народни представители да подкрепят моето предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други желаещи? - Професор Чавдар Добрев.
ЧАВДАР ДОБРЕВ (ПГДЛ): Уважаеми колеги, аз бих искал да обърна вашето внимание към онова, което наричам самостоятелно мислене, а не инстинкт на колективна воля. Тъй като всеки закон или всеки параграф би трябвало, от една страна, да се съобразява с практиката на другите народи, с това, което е животът, с това, което са реалите. И на мене ми се струва, че ние много пъти в нашия досегашен опит сме се съгласявали с неща, които след това животът ги опровергава, и независимо от това какво ние решаваме, става друго.
На мене ми се струва, че неслучайно представителите на всички политически сили в медийната комисия единодушно подчертаха, че този проблем далеч по-точно и далеч по-цивилизовано и модерно, в съответствие с директивата на Европейския съюз, е решен в Закона за радио и телевизия. Аз не разбирам как същите народни представители, които са гласували Закона за радио и телевизия, сега си обръщат и мнението. Значи тогава по един начин се е разсъждавало, сега започваме по друг начин да разсъждаваме.
Ето защо аз не просто като член на комисията, а като депутат, пък и като човек, който общо взето винаги е смятал, че абстракцията трябва да бъде коригирана от живота, предлагам да бъде прието предложението на народните представители Георги Аврамов и Ивайло Калфин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има думата Златимир Орсов.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПГДЛ): Уважаеми колеги, предварително беше ясно, че по този текст от Закона за изменение и допълнение на Закона за народното здраве ще има доста различни мнения, включително и в рамките на една парламентарна група. Аз подкрепям с убеждение предложението, което е направила Комисията по здравеопазване. Смятам, че нейният текст е далече по-добър. 
Аргументите, които изтъкват поддръжниците на предложението, внесено от Георги Аврамов и Ивайло Калфин, в основата си се обосновават с това, че по този начин електронните медии в страната, пък и вестниците ще могат да получават доходи, от които да се издържа тази дейност. Аз съм убеден, че с реклама, която застрашава здравето на нацията, не е морално да се издържа една търговска дейност. И ако е въпросът до издръжката на предаванията на радиото и телевизията, има далеч по-лесно разрешение - да ги намалят. Тогава и разходите им ще бъдат по-малки, и няма да има нужда да си служат с такава реклама, за да издържат дейността си.
Обикновено по този въпрос и двете спорещи страни се позовават на европейските актове. По този въпрос от правна гледна точка би могло да се каже, че тези конвенции, които се съдържат в забраната за реклама на алкохол и на тютюн и тютюневи изделия под каквато и да е форма, в това число и непряка форма, каквато непряка форма на реклама представлява рекламирането на търговската марка, са задължителни за българските органи и са част от вътрешното право по силата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията. Целият въпрос е в това, че Конституцията не съдържа пряко механизъм за санкциониране на тези, които нарушават тази част от вътрешното право, внесена директно от конвенциите, които Република България е ратифицирала. В този закон се създават механизмите за контрол и за санкциониране на нарушителите на тези разпоредби.
Аз бих се обърнал към всички родители в залата, които имат малки деца - как те биха се отнесли към една такава дейност на своите примерно 10-15-годишни деца, изразяваща се в изрязването на рекламата на "Лъки страйк" от цигарените кутии, защото само оттам може да бъде изрязана тази реклама, за да се събира и да се изпраща на търговците на тази стока с надеждата да посетят Ню Йорк като награда за това, че са се ровили в боклуците, събирали кутии от "Лъки страйк" или купували си такива кутии, неизвестно какво правели после с тяхното съдържание. Бих искал да чуя мнението им по този въпрос - как ще се отнесат към една такава дейност на своите непълнолетни момчета и момичета.
С уважение подкрепям текста, който е предложен от Комисията по здравеопазване, и призовавам народните представители също да го подкрепят. Ако радиото и телевизията са допрели до търговията със здравето на младото поколение в България, по-добре да ги няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: За реплика има думата господин Ивайло Калфин.
ИВАЙЛО КАЛФИН (ПГДЛ): Аз бих искал да помоля колегата Орсов да обясни коя е тази конвенция, която страната ни е подписала и по силата на която е задължително в страната да бъде забранена рекламата на търговска марка, която се използва и за алкохолни, и за цигарени продукти. Това беше един основен аргумент, който беше изтъкнат от него. Аз такава конвенция не познавам.
Освен това познавам мнението на експерти от Европейския съюз и от Съвета на Европа, които са работили върху подобния текст в Закона за радио и телевизия, които казват, че това е текстът, който отговаря именно на нормите, действащи в Европа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други реплики има ли? - Няма.
Има думата господин Орсов за дуплика.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин Калфин, в международните актове, подписани от Република България, в това число и в Международния пакт за икономическите, социалните и културните права могат да бъдат намерени достатъчно текстове, които дават право на подрастващото поколение да расте в здравословна среда. Изхождайки от тези разпоредби и тяхното логическо прилагане по отношение на обществените отношения вътре в страната, без всякакво съмнение може да се извлече и забраната за индиректна реклама на тютюн и на тютюневи изделия, както и на алкохол и от тази гледна точка да се обоснове и рекламирането на търговската марка, под която са познати тези продукти.
Освен това в момента е невъзможно да се изброяват всички директиви на Европейската общност, които се отнасят по този въпрос, но достатъчно е този пакт, който е задължителен за страната.
ИВАЙЛО КАЛФИН (от място): Няма такава забрана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има думата професор Стоилов.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПГДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз като икономист искам да споделя с вас няколко съображения по повод на обсъждания текст. Едва ли ще бъде оспорено, че в един парламент народните представители трябва да използват като един от критериите при вземане на решение умението да бъдат ранжирани проблемите. Ние имаме такъв случай. Кой е по-тежкият проблем сега за България - всичко онова, което ражда кризата, депресията, притесненото финансово-икономическо положение на хората и социалните последствия от тях, или рекламата за алкохолни напитки например? Коя е по-голямата причина хората повече да пият и повече да пушат - дали рекламата или именно това притеснено положение, което можете да наблюдавате не само от примера на България, но и на всички други страни от Централна и Източна Европа, които в различна степен макар, поради различните резултати от така наречените реформи, са в студената или по-малко студена хватка на този преход.
Оценката е категорично в полза на тези фундаментални социално-икономически фактори. И това се доказва от сухия език на такива числа, че страни в Централна и Източна Европа, които са забранили рекламата на алкохолни напитки, имат чувствително увеличаване на консумацията с двуцифрени числа. И обратно, страни в Европа, където съществува практиката на реклама на алкохолни напитки, имат чувствително, в редица случаи с двуцифрени числа, намаляване на консумацията на алкохол. Когато говорят цифрите - има една пословица - замълчават и боговете. Аз оставям даже като по-второстепенно съображението, че в притеснената финансова обстановка една институция като Българска национална телевизия много трудно би намерила компенсатор на тези приходи. И зная, че някои колеги с лека ръка биха махнали на този аргумент. Но той не е за пренебрегване. Толкова повече, че 1997 г. не се очертава като по-лека във финансово отношение от 1996 г. Що се отнася до възможностите на бюджета да финансира едни или други структури, едни или други дейности.
И така, нищо не пречи след години при едно нормализиране на обстановката, при отпадане на тези проблеми,на свързаните с тях съображения, ние да променим текстовете. В преходно-динамично време текстовете на много закони се променят. И това не е никакъв проблем. В сегашната обстановка, обаче, ние бихме направили в тези две направления, за които аз казах, грешка и то немалка грешка.
Затова аз пледирам като много от колегите, да не отиваме към премахване на сегашната практика. Благодаря, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
Има думата господин Светослав Мичев.
Има ли други заявки от залата за изказване?
СВЕТОСЛАВ МИЧЕВ (ПГДЛ): Уважаеми дами и господа! Моят колега Златимир Орсов няма да ми се разсърди, ако му напомня, че аз не се изказвам по въпросите на земеделието, които не разбирам. Що се отнася до рекламирането в националните медии, аз отново ви моля да обърнете внимание на пълното единодушие, което Комисията по радио и телевизия има по този текст.
Ще се опитам да ви приведа само няколко доказателства в цифри. По най-общи данни през 1955 г. рекламният пазар в България е бил около 34-36 милиона долара. Това са едни от малкото, ако не и, така, единствените чисти пари отвън, дето са влезли в страната. През 1996 г., предвид свития пазар, тази сума намалява на 22-23 милиона долара. За 1997 г. предвижданията са още по-тъжни - не повече от 10-12 милиона долара за реклами ще влязат в България. Около 60 на сто от тази сума винаги е била предназначена за реклама на алкохол и цигари. Може да направите сметка какво ще загубим от това.
Нашата молба на колегите от Комисията за радио и телевизия, а също така и на ръководствата на двете национални медии, е да подкрепите предложението на Георги Аврамов и Ивайло Калфин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има думата Георги Дилков.
ГЕОРГИ ДИЛКОВ (БББ): Уважаема госпожо председател! Дами и господа народни представители!
Парламентарната група на Българския бизнесблок категорично подкрепя предложения текст от депутатите Аврамов и Калфин. И аз се обръщам с молба към представителите на Министерския съвет, специално към госпожа Мими Виткова да разбере, че наистина тук се опитва да се налага нещо, което е в разрез както с директивата на Съвета на Европа, така и с нашия закон, който беше съобразен, имам предвид Закона за радиото и телевизията.
И, госпожо Виткова,  аз съвсем откровено искам да споделя, това съм го казвал може би няколко пъти, не може с показни, с амбициозни предложения и показни акции Вие да останете с добро име в историята на изпълнителната власт. Такъв е случаят, знаете много добре, с прословутия картон за личен лекар, който българският гражданин може да носи в своя паспорт. А в същото време Вие знаете в какво състояние е онази част от народа, имам предвид болните хора. Моята майка е инвалид първа категория, не й достига пенсията само за лекарства. Така че... И Вие съкращавате някъде към десетина хиляди болнични легла, а в същото време продължавате да прокарвате такива предложения и да настоявате.
Аз откровено заявявам, че няма да се поддадем на този опит, пореден опит от страна на изпълнителната власт, която ние сме избрали, да бъдем манипулирани. Ние няма да участваме в такова гласуване, ако не се приеме този текст. Защото, повтарям, той е в съответствие с международните норми и с нашия закон.
Така че към онези колеги от лявата страна на залата, които..., в крайна сметка тя поначало е пълна само от лявата страна, много добре знаете това, които биха подкрепили това предложение на Министерството на здравеопазването. Просто другарски им обръщам внимание, че това не бива да бъде допуснато в тази пленарна зала. Поне по такива въпроси не трябва да имаме противоречие. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: И аз Ви благодаря.
Има думата министър Мими Виткова накрая, преди да пристъпим към гласуване.
МИНИСТЪР МИМИ ВИТКОВА: Уважаема госпожо председател! Уважаеми дами и господа!
Аз съм склонна да нося всякакви грехове, само не тези, които не съм извършила въобще. Не съм в състояние, нямам законно право и никога не съм закривала нито едно болнично легло в България, камо ли десет хиляди. Едва ако бъде приет този закон, не аз, а Министерският съвет, по предложение на Министерството на здравеопазването, съгласувано с общините, ако се отнася за здравни заведения, които обслужват населението на съответните общини или съгласувано с другите ведомства, които имат право да откриват здравни заведения, може само Министерският съвет да извърши такова нещо.
По днешното законодателство, ако общинският съвет на своя сесия реши да закрива или да открива болнични легла, той взема това решение, което аз само мога да потвърдя. Затова този грях не съм сторила и всички други негови мултипликации са нищо повече от спекулация.
Колкото до личния картон. Мислех, че поне това дело - да се даде право на българския гражданин, както във всяка цивилизована страна, да не бъде закрепостен към един участък, а да избира своя лекар от първичната медицинска помощ, така както в целия свят, трябваше да бъде оценено по достойнство. И това няма нищо общо с тежката икономическа криза, в която се намира страната и здравеопазването също.
Колкото до проблема, който се обсъжда в момента, уважаеми дами и господа, в Закона за радиото и телевизията рекламата, която там е регламентирана по един начин, се отнася наистина само до Националното радио и телевизия. Текстовете, които са там, не засягат рекламата на тютюневи изделия и на алкохолни напитки нито в другите средства за масово осведомяване, нито по трамваите, нито по улиците на нашите населени места. Значи този закон се отнася само до радиото и телевизията. И понеже като че ли упреците идват най-вече оттам, някои депутати се позовават на документи, които аз не съм видяла, но в ръцете си държа едно издание на делегацията на Европейската комисия, което е от 1996 г. и се нарича "Справочник на потребителя в Единния европейски пазар". В този справочник, издание на Европейската комисия, чета следния текст:
"Телевизионна реклама (специалното заглавие на раздела)
Европейският съюз казва "Не!" на реклама, която призовава към поведение, което може да се окаже опасно за здравето или за сигурността на потребителите, или за защитата на околната среда.
Рекламирането на цигари и на други тютюневи изделия по радиото и телевизията е абсолютно забранено", пише в това издание на Европейския съюз и аз го чета и се позовавам на него. Даже има описание, и аз мисля, че у нас проблемът не е на директната реклама, той донякъде е решен. Проблемът у нас е на така наречената индиректна реклама. И чета от същото това издание на Европейския съюз още един пасаж. Разбира се, никой никого не манипулира, волята е на народните представители:
"Освен това рекламата с търговска цел трябва да изглежда именно такава (описание):
Те не могат да бъдат представени в индиректен вид (за рекламите става дума). Например: ако в един филм героят бавно извади цигари "Марлборо" от джоба си, постави ги върху масата по такъв начин, че да се вижда марката, а след това запали цигара и известно време пуши, без да върши никакво друго действие - това представлява индиректна форма на реклама." Тази форма на реклама в този справочник също се казва, че е забранена.
Това, което ви цитира Златимир Орсов - за "Лъки Страйк" - ето го вестникът пред мен, на него няма цигари, но на него пише, че след събирането и изрязването на съответната емблема човек може да бъде ощастливен, ако представи определено количество на съответната фирма, и да замине на екскурзия в Ню Йорк.
Ето за тази форма на реклама говорим днес и право на парламента е да се произнесе ще я има ли в този безконтролен вид, ще подредим ли наистина приоритетите. Вероятно за всеки човек те изглеждат по различен начин. Само ви моля, не ме третирайте като представител на изпълнителната власт, а като лекар. За мен приоритетите са други. Защото в този момент, когато всички страдаме от недостиг на средства, страда и Националната телевизия, страдат и другите средства за масово осведомяване, значи ли, че ние не забелязваме един друг приоритет, който въобще няма как да решим, когато 85 на сто от болните с карцином на белия дроб, световнодоказана цифра, директно това заболяване при тях зависи от консумацията на цигари и ние нищо, уважаеми народни представители, не можем да направим, за да гарантираме тяхната ранна диагностика и тяхното лечение, значи ли, че днес, когато не можем да им осигурим нито лекарства, нито адекватна химиотерапия, нито адекватно лъчелечение, те не са приоритет?
При подреждането на приоритетите аз просто ви моля, без това да изглежда от моя страна някаква луда амбиция да се наложа, наистина да подредите приоритетите такива, каквито ни съветват и предлагат от цивилизованите страни, към които се стремим, и да оценим, разбира се, и действителността в България.
В ръцете си държа и хартата, която беше приета от Световната здравна организация. Нейното европейско бюро заседава през декември миналата година в Париж. По отношение на алкохолните напитки там по същия начин се препоръчва в националните политики рекламата на алкохолни напитки да бъде забранявана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
Започваме гласуване. Има внесени два цялостни алтернативни текста. Още предложения ли има?
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Два са фактически, но има отделно и на Китов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има три предложения, тъй като предложението на д-р Китов го няма в материала, това е пропуск на комисията, но се прочете. Нямяте го, не разполагате с него.
Има едно редакционно предложение на д-р Карев, но неговото гласуване ще зависи от това как ще мине гласуването на цялостните алтернативни текстове.
Първото цялостно алтернативно предложение за чл. 55 е на народните представители Георги Аврамов и Ивайло Калфин, подкрепено, както беше казано, единодушно от Комисията по радиото, телевизията и БТА. Моля, режим на гласуване.
От общо гласували 127 народни представители, за - 100, против - 8, въздържали се - 19.
Приет е този текст на ァ 45, с което всички останали отпадат.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: ァ 46. Той също е във връзка със забраната на продажбата на алкохолни напитки.
ァ 46, текст на вносителя:
"Точка 2 от чл. 56 се изменя така:
"2. в учебни, възпитателни и здравни заведения и общежития, както и в сладкарници и други търговски заведения, определени със заповед на министъра на търговията и външноикономическото сътрудничество, съгласувано с министъра на вътрешните работи".
Становище на комисията:
Комисията предлага следната нова редакция на т. 2 от чл. 56 с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма:
"ァ 46. Чл. 56:
2. в учебни, възпитателни и здравни заведения и общежития, както и в сладкарници и други търговски заведения, определени със заповед на министъра на търговията и външноикономическото сътрудничество, съгласувано с министъра на вътрешните работи и министъра на здравеопазването".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Предложения по този текст няма. Комисията предлага подобрена редакция. Моля да гласувате ァ 46.
От общо гласували 122 народни представители, за - 117, против - няма, въздържали се - 5.
Параграф 46 е приет. 
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 47. Текст на вносителя.
Вносителят предлага чл. 57 да отпадне.
Комисията подкрепя това предложение с 6 гласа "за", а "против" и "въздържали се" - няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля да гласувате предложението за отмяна на чл. 57. Това е предложение на вносителя, подкрепено от комисията. Това е съдържанието на ァ 47.
От общо гласували 122 народни представители, за - 116, против - 2, въздържали се - 4.
Приема се ァ 47.
Ще дам сега почивка. През почивката в зала "Запад" ще се събере Комисията по устройството и дейността на държавните органи съвсем за кратко, за да изработи едно становище.
Подготвено е съобщение на Пресцентъра на Народното събрание. След евентуално редактиране ще си разреша да го пусна. То е по повод разпространяваното от някои средства за масова информация твърдение, че депутатите от демократичната левица живеят в някакви специални вили. Пресцентърът е упълномощен да съобщи, че това е груба лъжа. Ще го излъчим по всички медии.
Половин час почивка. (Звъни)


След почивката

ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА (звъни): Продължаваме работа. Професор Зънзов - ァ 48.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 48. Текст на вносителя. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата "непушачи" се поставя точка и изразът "освен, ако последните са дали писмено съгласие за това" се заличава.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
"Ал. 2. Тютюнопушенето на обществени места се допуска при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.
Ал. 3. Забранява се продажбата на тютюн и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни, на територията на детските, учебните и здравни заведения, както и в търговски обекти, отстоящи до 200 м от тях."
Предложения по чл. 58. 
Предложение на народния представител Георги Карев: от чл. 58 да отпадне т. 1.
Предложение на народния представител Борислав Китов: ァ 30 от предложението на вносителя да отпадне.
Становище на комисията: приема измененията на вносителя за чл. 58 с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения? - Няма.
Най-напред гласуваме предложението на доктор Борислав Китов да отпадне целият параграф. Моля, режим на гласуване.
От общо гласували 122 народни представители, за - 7, против - 71, въздържали се - 44.
Не се приема предложението за цялостно отпадане.
Моля да гласувате предложението на народния представител Георги Карев да отпадне т. 1 от чл. 58.
От общо гласували 124 народни представители, за - 7, против - 73, въздържали се - 44.
Не се приема и това предложение.
Моля да гласувате ァ 48 - текста на вносителя, подкрепен от комисията.
От общо гласували 122 народни представители, за - 116, против - 1, въздържали се - 5.
Член 48 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 49. Текст на вносителя. Ал. 1 на чл. 59 се отменя, а досегашната ал. 2 става чл. 59. В него думата "принудително" се заменя със "задължително".
Комисията подкрепя измененията на вносителя за чл. 59 с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения? - Няма.
Моля да гласувате ァ 49.
От общо гласували 125 народни представители, за - 119, против - 2, въздържали се - 4.
Параграф 49 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 50. Текст на вносителя. Член 60 се отменя.
Становище на комисията: приема предложението на вносителя за отмяна на чл. 60 с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли бележки по този текст? - Няма.
Моля да гласувате ァ 50, с който се отменя чл. 60 от действащия закон.
От общо гласували 125 народни представители, за - 118, против - 3, въздържали се - 4.
Параграф 50 е приет.

ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 51. Текст на вносителя. Чл. 61 се изменя така:
"Чл. 61. Ал. 1. Районният прокурор прави предложение въз основа на проверка и съдебно-психиатрична експертиза. Сигнали и предложения за задължително лечение се правят от органите и лицата, посочени в правилника за прилагане на закона.
Ал. 2. Ако лицето, без основателни причини, откаже извършването на съдебно-психиатрична експертиза, прокурорът се разпорежда тя да се извърши принудително в амбулаторни или стационарни условия.
Ал. 3. Настаняването на лицето в специализирано здравно заведение за стационарна съдебно-психиатрична експертиза не може да надхвърля 30 дни.
Ал. 4. По изключение срокът по ал. 3 може да се удължи само от органа, който е разпоредил настаняването.
Ал. 5. Съдът изпраща препис от предложението на лицето, чието задължително лечение се иска. То може в 7-дневен срок да направи възражение и да посочи доказателства."
Предложения по чл. 61.
Предложение на народния представител доктор Георги Карев в чл. 61, ал. 3, след израза "30 дни" се добавя второ изречение със следното съдържание: "На задържаното психично болно лице се осигурява възможност да обжалва задържането пред съда, който се произнася по неговата законосъобразност незабавно".
В ал. 4 на същия член, след израза "разпоредил настаняването" се добавя изразът "по писмено искане, подписано от всички лица, на които е възложена съдебно-психиатричната експертиза".
Предложение на народния представител доктор Лорета Николова - в чл. 61 ал. 4 да отпадне.
Становище на комисията: не се приема предложението на народния представител Георги Карев за промени в ал. 3 и ал. 4, както и предложението на народния представител доктор Лорета Николова за отпадане на ал. 4.
Комисията предлага следната редакция на чл. 61 с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма.
"Параграф 51. В чл. 61:
1. Ал. 1 и ал. 2 се изменят така:
Ал. 1. Районният прокурор прави предложение за задължително лечение въз основа на проверка и съдебно-психиатрична експертиза. Сигнали и предложения за задължително лечение се правят от органите и лицата, посочени в правилника за прилагане на закона.
Ал. 2. Ако лицето, без основателни причини, откаже извършването на съдебно-психиатрична експертиза, прокурорът се разпорежда тя да се извърши принудително - амбулаторно или стационарно.
2. Ал. 3 остава в редакцията, предложена от вносителя.
3. Ал. 4 се допълва така:
Ал. 4. По изключение срокът по ал. 3 може да се удължи само от органа, който е разпоредил настаняването, но не повече от три месеца.
4. Текстът на ал. 5 остава в редакцията, предложена от вносителя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли допълнителни предложения? - Няма.
Има две предложения по този текст.
Едното е на доктор Лорета Николова за отпадане на ал. 4. 
Моля да гласувате това предложение.
От общо гласували 125 народни представители, за - 17, против - 71, въздържали се - 37.
Не се приема това предложение.
Второто предложение в две части е на народния представител Георги Карев за промени, които бяха прочетени, в ал. 3 и в ал. 4 на същия член.
Моля да гласувате тези предложения.
От общо гласували 127 народни представители, за - 12, против - 76, въздържали се - 39.
Не се приема и това предложение.
Моля да гласувате параграф 51 в редакцията... (Златимир Орсов иска думата)
По същия текст ли? Отменете гласуването.
Господин Златимир Орсов има думата.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПГДЛ): Уважаеми колеги! Аз пак взимам думата по чисто редакционната страна на разпоредбата по това, по което предстои да гласуваме.
Моля ви да обърнете внимание на второто изречение на ал. 1. Там е казано, че "сигнали и предложения за задължително лечение се правят от органите и лицата, посочени в правилника за прилагане на закона".
Не е редно с правилника да се възлага една или друга компетенция на държавните органи. Затова ви предлагам това изречение да бъде променено и да бъде записано кои органи и лица правят предложения.
Предлагам ви второто изречение да стане така: "Сигнали до прокурора за задължително настаняване на лечение на психично болни могат да правят държавните и общинските органи, здравните заведения, роднините и други заинтересовани граждани". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Тъй като обаче този текст не е даден своевременно, той е доста разгърнат, отклоняващ се от първоначалния текст...
Има ли принципни възражения от вносителя да се упоменат изрично органите? Професор Зънзов.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Аз смятам, че това е редно. Обаче вносител е министерството, Министерският съвет и ако те нещо имат.
ВНОСИТЕЛИТЕ (от място): Нямаме възражения.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Вносителите нямат възражения.
Ние се обединяваме - вносителят и комисията, около предложението на Златимир Орсов, което е професионално издържано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля тогава още един път да се прочете варианта, господин Орсов, тъй като в неговия текст се конкретизират органите и лицата и още в закона, без този въпрос да се отнася към правилника, се създават определени гаранции против злоупотреба с правото. Това е нужно още сега в закона да се реши.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПГДЛ): Ако се приеме моето предложение, първата алинея ще звучи така:
"Ал. 1. Районният прокурор прави предложение за задължително лечение въз основа на проверка и съдебно-психиатрична експертиза. Сигнали и предложения до прокурора за задължително лечение могат да правят държавните и общински органи, здравните заведения, роднините и други заинтересовани граждани."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли възражения да включим тази редакция в ал. 1? - Няма.
Моля да гласувате параграф 51 с тази конкретизация във второто изречение на ал. 1.
От общо гласували 126 народни представители, за - 113, против - няма, въздържали се - 13.
Параграф 51 е приет.

ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: ァ 52 - текст на вносителя.
В чл. 62 се правят следните изменения:
"1. В ал. 1 думите "принудително лечение" се заменят със "задължително лечение".
2. Ал .2 се изменя така:
"Ал. 2. Ако лицето без основателни причини не се яви доброволно при разглеждане на делото в съда, то се довежда принудително. Когато е настанено в здравно заведение и състоянието му не позволява да се яви в съдебно заседание, съдът го изслушва в здравното заведение."
Становище на комисията: комисията с 6 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма, приема предложението на вносителя за промяна в ал. 1 и редакцията на ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Няма предложения по този текст. Има ли от залата? - Няма.
Моля, гласувайте ァ 52 - текста на вносителя, който се поддържа и от комисията.
От общо гласували 127 народни представители, за - 122, против - 2, въздържали се - 3.
Приет е ァ 52.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: ァ 53 - текст на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Момент. Има процедурен въпрос. Има думата д-р Янева.
ЕЛЕНА ЯНЕВА (ПГДЛ): Уважаема госпожо председател! Предлагам да прекратим днешното заседание на Народното събрание поради това, че Демократичната левица има среща с представители на дипломатическите мисии в България в 12,00 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля, гласувайте процедурното предложение, след което да изчакате важните съобщения, които трябва да направя.
От общо гласували 123 народни представители, за - 120, против - 1, въздържали се - 2.
Прието е процедурното предложение.
Моля за една минута внимание.
Комисията по правата на човека и вероизповеданията ще заседава в сряда от 15,00 ч. в зала 238 на пл. "Княз Александър Батенберг" N 1. Ще започне работа по Законопроекта за държавния бюджет на Република България и Законопроекта за бюджета на фонд "Обществено осигуряване".
На 22 януари 1997 г., сряда, от 15,00 ч. в зала 356 на пл. "Княз Александър Батенберг" N 1 ще заседава Комисията по здравеопазването, която също ще разгледа Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 1997 г. и за бюджета на фонд "Обществено осигуряване".
Съобщението, което има най-съществено значение - то е само напомняне:
С разпореждане на председателя на Народното събрание от 9 януари 1997 г. Народното събрание е свикано на извънредно заседание на 19 януари 1997 г., неделя, от 11,00 ч.
Дневният ред е с една-единствена точка: полагане на клетва от новоизбраните президент и вицепрезидент на републиката пред Народното събрание.
Следователно, следващото заседание на Народното събрание е извънредно в неделя от 11,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни)

Закрито в 11,55 ч.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Нора Ананиева

СЕКРЕТАРИ:
Илко Савов
Митко Нитов