Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1997-01-24

Председателствувал: председателят Благовест Сендов
Секретари: Валери Стършелов и Юмер Юмер


ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (Звъни): Откривам заседанието на Народното събрание.
Имаме единствена точка от дневния ред -
ИЗБИРАНЕ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ.
Моля за предложения.
Думата има господин Александър Маринов.
АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ (ПГДЛ): Уважаеми колеги, ще повторя предложението, което вече направих на заседание на парламентарната група. Както е известно в момента при президента на Републиката започват преговори между представителите на демократичната левица и Обединените демократични сили. Аз смятам, че ще бъде добър знак от страна на мнозинството като желание за намиране на компромис в днешната сложна ситуация, ако този въпрос, който очевидно предизвиква обществени и политически дебати, бъде отложен.
Затова аз правя процедурно предложение да отложим разглеждането на въпроса поне докато не се върнат нашите представители от преговорите при президента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли против това предложение?
Думата има Мариела Митева.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПГД): Благодаря Ви, господин председателю! Аз ще изложа няколко аргумента срещу отлагането на решаването на този въпрос.
На първо място, искам да напомня на народните представители, че Висшият съдебен съвет е избран през 1992 г. - на 22 януари. Днес е 24 януари, т.е. мандатът на този Висш съдебен съвет вече е изтекъл и Народното събрание вече е в забава. Висшият съдебен съвет е постоянно действуващ орган и не може съдебната власт да бъде оставена без орган, който да функционира.
На второ място, президентът не може да прави консултации между парламентарните групи относно състава на Висшия съдебен съвет. Консултациите при президента са за ново правителство и неговият характер и състав.
И на трето място, във всички случаи бавенето на този въпрос води до безвластие. Ние виждаме, че съгласие, особено по характера и състава на правителството се постига трудно и загубихме един ценен месец. Бих искала към съдебната власт да се отнасяме по-отговорно и да не допускаме безвластие и нелегитимни решения във връзка с нейния висш кадрови орган.
Ето защо според мен, тъй като всички парламентарни групи - и на СДС, и на Народния съюз, и на Движението за права и свободи, и независимите депутати, и Българският бизнесблок са направили свои предложения за състава на Висшия съдебен съвет, струва ми се, че спокойно парламентът може да премине към гласуването на тези 11 членове от парламентарната квота.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате предложението на депутата Александър Маринов.
От общо гласували 124 народни представители, за - 5, против - 76, въздържали се - 43.
Предложението не се приема.
Има думата независимият депутат Кристиян Кръстев.
КРИСТИЯН КРЪСТЕВ (независим): Уважаеми дами и господа народни представители, господин председател! Днес като опозиционен народен представител влизам специално за изключително важния въпрос, който е поставен в дневния ред, да се приемат нови членове на Висшия съдебен съвет. Искам да ви кажа, че в този тежък момент за България за мен едно е ясно, че Народното събрание трябва да приготви една програма, краткосрочна програма за спасението на България и това трябва да стане от цялото Народно събрание. Имаме индикации, че са започнали преговори между опозицията и демократичната левица.
Самият факт за състава на Висшия съдебен съвет е изключително болезнен въпрос, който не може да бъде решаван силово. Виждам кандидатите, които са раздадени в материалите, всички са с тежнение към демократичната левица.
Във връзка с тежката ситуация и моето лично виждане е, че това Народно събрание на първо място трябва да се занимае с една краткосрочна програма за спасение на България, която да бъде гласувана, да се излъчи едно правителство, което да изпълнява тази програма, създадена от Народното събрание и след това да се премине към предсрочни избори. В тази връзка и поради необходимостта да се търси изход от задънената ситуация, ви моля първа точка, и моето процедурно предложение е т. 1 от дневния ред да отпадне за днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли против?
Моля да гласувате предложението на господин Кристиян Кръстев.
От общо гласували 123 народни представители, за - 1, против - 87, въздържали се - 35.
Предложението не се приема.
Преминаваме към обсъждане на кандидатурите. Кой ще направи предложение?
Думата има народният представител Лилян Сираков.

ДОКЛАДЧИК ЛИЛЯН СИРАКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Възложено ми е от Комисията по устройството и дейността на държавните органи да докладвам постъпилите предложения за членове на Висшия съдебен съвет, които трябва да бъдат избрани от парламентарната квота. Постъпили са предложения от всички парламентарни групи, съответно от депутати от тези групи, които ще докладвам.
Предложение от Парламентарната група на СДС.
"Уважаеми господин председател,
От името на Парламентарната група на СДС предлагам за избиране на членове на Висшия съдебен съвет госпожа Йорданка Йорданова Хаджиенева-Данова, госпожа Таня Костадинова Брънгова-Митова, госпожа Катина Георгиева Кръстева и господин Никола Емануилов Хитров."
Предложението е подписано от председателя на Парламентарната група на СДС Йордан Соколов.
Към предложението са приложени кратки справки за кандидатурите.
Таня Костадинова Брънгова-Митова е родена на 20 юли 1951 г. в гр. Момчилград. Завършила е средно образование през 1969 г. Същата година е приета за студентка в Юридическия факултет и е завършила през 1973 г. Работила е като съдия-изпълнител в Софийския районен съд, съдия в Софийския районен съд, съдия в Софийския градски съд и от 1 май 1992 г. е съдия във Върховния съд на Република България.
Госпожа Катина Георгиева Кръстева е родена на 19 януари 1939 г. в с. Енина, Хасковска област. От 1973 до 1982 г. е била съдия в Софийския районен съд. От 1982 до 1984 г. - член-съдия в Софийския градски съд. От 1984 до 1986 г. - заместник-председател на Софийския районен съд. От 1986 до 1990 г. - зам.-председател на Софийски градски съд и от 1990 - член-съдия на Върховния съд.
Никола Емануилов Хитров понастоящем е член-съдия във Върховния касационен съд. Завършил е Юридическия факултет през 1973 г. Работил е като юрисконсулт в "Промишлено строителство" до 1975 г. Арбитър в Държавен арбитраж - София, до 1980 г. До 1990 г. - арбитър във Върховния държавен арбитраж и от 1990 г. - съдия във Върховния съд на Република България.
Йорданка Йорданова Хаджиенева-Данова е родена през 1939 г. в гр. София. От 1967 г. е съдия в Софийския районен съд. От 1985 г. е съдия в Софийския градски съд, а от 1990 г. е съдия във Върховния съд, където работи и досега.
Предложение от Парламентарната група на "Народен съюз" - БЗНС, Демократическа партия.
"Уважаеми господин председател,
От името на Парламентарната група на "Народен съюз" - БЗНС, Демократическа партия, предлагам за избиране за член на Висшия съдебен съвет госпожа Йорданка Йорданова Хаджиенева."
Предложението е подписано от госпожа Анастасия Мозер и господин Стефан Савов. Справката не я докладвам, защото съвпада с предложение на СДС.
Предложение от независимите народни представители Иво Трайков, Николай Кисьов и д-р Орлин Драганов.
"Уважаеми господин председател,
Независимите народни представители предлагаме за член на Висшия съдебен съвет кандидатурата на Валентина Радкова Иванова."
Родена е на 12 октомври 1952 г. в гр. София. През 1974 г. завършва право в Юридическия факултет на Софийския университет. От 1976 до 1980 г. работи като районен прокурор в гр. Дряново. От 1980 до 1987 г. работи като прокурор в Софийска районна прокуратура. От 1987 до 1990 г. работи като прокурор в Софийска градска прокуратура. От 1990 до 1992 г. - началник служба "Правна" в Министерството на вътрешните работи. От 1992 г. работи като адвокат при Софийска адвокатска колегия.
Предложение от Парламентарната група на Движението за права и свободи.
"Уважаеми господин председател,
От името на Парламентарната група на ДПС предлагам за избиране на член на Висшия съдебен съвет господин Деньо Проданов Колев."
Предложението е подписано от заместник-председател на парламентарната група.
Деньо Проданов Колев е роден на 16 август 1943 г. в с. Скорци, област Ловешка. Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет през 1969 г. До 1992 г. работи като юрист в системата на следствието. Бил е следовател, заместник-началник на отдел, началник отдел "Криминален". В момента е адвокат към Адвокатски колектив - Габрово, с месторабота в гр. София. Има 27 години юридически стаж.
Предложение от Парламентарната група на Българския бизнесблок.
"Уважаеми господин председател,
Предлагаме за членове на Висшия съдебен съвет господин Божидар Колев - съдия от Върховния съд, и господин Петър Обретенов - секретар на Съвета по законодателството."
Предложението е подписано от проф. Христо Стоянов.
Господин Петър Обретенов е роден през 1935 г. в гр. Шумен. Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет през 1960 г. Бил е юрисконсулт, съдия, адвокат в гр. Варна. През 1990 г. е избран за депутат във Великото Народно събрание. Член е на Законодателната и Конституционната комисия. През 1992-1993 г. е член на Висшия адвокатски съвет. От 1993 г. е назначен за парламентарен секретар на Министерството на правосъдието, а от 1994 г. - за секретар на Съвета по законодателството към Министерство на правосъдието. Бил е в Централната избирателна комисия.
Господин Божидар Дабков Колев е роден на 19 януари 1944 г. в гр. Плевен. През 1969 г. е завършил право в Софийския университет. До 1973 г. е работил като организатор и завеждащ отдел "Организационно-правен" в Центъра за международни научни прояви към Съюза на научните работници. От 1974 г. е последователно съдия в Етрополския районен съд, съдия в Ботевградския районен съд, съдия и ръководител на Второ наказателно отделение в Софийския районен съд, съдия и заместник-председател на Софийския градски съд и член-съдия и ръководител на Трето гражданско отделение, както и заместник-председател на Върховния съд. От 2 декември 1996 г. е съдия във Върховния административен съд. Избран е за извънреден доцент и преподава специалността "Административно право и процес" в Юридическия факултет на Благоевградския югозападен университет.
Предложение от депутатите Стефка Наумова и Мариела Митева.
"Уважаеми господин председател,
На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България внасяме проект за решение, което следва да бъде гласувано."
Чета проекта за решение.
"Избира Соня Крумова Младенова за член на Висшия съдебен съвет."
Справка за Соня Крумова Младенова.
Родена на 19 юни 1945 г. в гр. Станке Димитров. Завършила е Юридическия факултет на Софийския университет. Има стаж по специалността 25 години. Работила е 10 години в Прокуратурата в гр. София като младши прокурор, заместник-районен прокурор и заместник-градски прокурор в Софийска градска прокуратура. Била е главен юрисконсулт на Комитета по труда и социалното дело, старши експерт и главен експерт по законодателството в Дирекция "Законодателство" към Министерството на правосъдието. Била е народен представител в Седмото Велико Народно събрание и в Тридесет и шестото Народно събрание. Понастоящем е адвокат.

Предложение от народния представител Мариела Митева:
"Уважаеми господин председател, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България внасям проект за решение, което следва да бъде гласувано:
Избира Светла Дочева Димитрова за член на Висшия съдебен съвет".
Светла Дочева Димитрова е родена на 26 септември 1956 гр. Тетевен. Завършва средно образование през 1974 г. Същата година е приета в Юридическия факултет на Софийския университет и завършва през 1978 г. От 1980 до 1982 г. е младши съдия в Ловешкия окръжен съд. От 1982 до 1985 г. е районен съдия в районен съд - гр. Тетевен, от 1985 г. е съдия в Софийския районен съд. От 1991 г. е заместник-председател на Втори районен съд - гр. София. От 1992 г. досега е съдия в Софийския градски съд, Фирмено отделение.
Предложение от народния представител Георги Юруков:
"Уважаеми господин председател, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България внасям следния проект за решение, което следва да бъде гласувано:
Избира Румен Генов Андреев за член на Висшия съдебен съвет".
Кадрова справка: роден е на 21 февруари 1951 г. в гр. София. През 1974 г. е завършил Юридическия факултет на Софийския университет. От месец юни 1977 г. е започнал работа като следовател в Националната следствена служба. Последователно е повишаван в длъжност старши и главен следовател.
От май 1992 г. е ръководител на отдел "Разследване на организираната престъпност и престъпления срещу националната сигурност". От 21 декември 1994 г. е назначен за заместник-директор на Националната следствена служба. Има общ юридически стаж 19 години.
Предложение от народния представител Наташа Тачева:
"Уважаеми господин председател, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България внасям проект за решение, което следва да бъде гласувано:
Избира Веселин Александров Ангелов за член на Висшия съдебен съвет".
Веселин Александров Ангелов е роден на 7 юли 1941 г. в гр. София. Завършил е висшето си юридическо образование в Софийския университет през 1970 г. Оттогава до настоящия момент непрекъснато е работил в съдебната система. Преминал е през всички степени на съдилищата - младши съдия в Софийския окръжен съд, районен съдия и председател на районен съд в Елин Пелин. Член-съдия на Софийския окръжен съд, член-съдия на Софийския градски съд и от 1991 г. е член-съдия на Върховния съд на Републиката. Има 25 години съдийски стаж. 
Предложение от народния представител Росен Хубенов:
"На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България внасям проект за решение, което следва да бъде гласувано:
Избира Еньо Димов Комитов за член на Висшия съдебен съвет".
Еньо Димов Комитов е роден на 21 юни 1928 г. в с. Аспарухово, Бургаска област. Има над 40 години юридически стаж. Работил е като прокурор в продължение на 13 години, има 20-годишна адвокатска практика. Бил е пет мандата председател на Софийската адвокатска колегия и един мандат председател на Централния съвет на адвокатурата в България. 
Член е на Централния съвет на Съюза на юристите и Комитета по правата на човека.
Предложение от депутатите Ана Миленкова и Димитър Дичев:
"Уважаеми господин председател, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България внасяме следния проект за решение, което следва да бъде гласувано:
Избира Милена Йорданова Дякова за член на Висшия съдебен съвет".
Милена Йорданова Дякова е родена на 19 март 1952 г. в гр. Русе. Завършила е право в Софийския университет. От 1975 г. до 1976 г. е стажант-съдия в Русенския окръжен съд. От 1976 до 1982 г. е била юрисконсулт, а от 1982 г. е назначена за арбитър в Окръжен държавен арбитраж - Русе. От 1986 г. до 1991 г. е била главен арбитър на същия арбитраж. От 1991 г. работи в Окръжен съд - Русе, първоначално като съдия, а от 1992 г. - като заместник-председател на Окръжния съд. От месец април 1993 г. има ранг член-съдия на Върховния съд. Трудов стаж 21 години.
Предложение от народните представители Стефка Наумова и Спас Мулетаров:
"На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България внасяме следния проект за решение, което следва да бъде гласувано:
Избира Иван Вълков Колев за член на Висшия съдебен съвет".
Иван Колев е роден на 5 октомври 1952 г. в гр. Дряново. Завършил е право в Софийския университет и счетоводство и контрол в Стопанска академия - Свищов. Постъпил е на работа в 1978 г. като следовател в МВР, град Велико Търново. От 1987 г. е избран за съдия в Окръжен военен съд - Плевен. От 1 февруари 1991 г. е постъпил като съдебен инспектор във Военносъдебния отдел на Министерството на правосъдието. От 1 октомври 1991 г. е избран за съдия във Военна колегия на Върховния съд на Република България, където работи и сега. Има юридически стаж 17 години и 7 месеца.
Предложение от народния представител Росен Хубенов:
"На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България внасям следния проект за решение, което следва да бъде гласувано:
Избира Николай Иванов Дермонски за член на Висшия съдебен съвет".
Николай Иванов Дермонски е роден на 5 август 1955 г. в гр. Пловдив. Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет. Започнал е работа като съдия-изпълнител в районен съд - Пловдив, в 1981 г. От 27 април 1981 г. до 12 юли 1983 г. е младши съдия в Окръжен съд - Пловдив. От 12 юни 1983 г. до 18 юни 1987 г. е районен съдия в районен съд - Пловдив, от 1985 и 1986 г. има награди от Министерството на правосъдието.
От 1987 г. е военен съдия във военен съд - Пловдив. От 1993 г. е член-съдия на Окръжния съд в Пловдив. Има ранг член-съдия на Върховния съд.
Предложение от народния представител Лилян Сираков:
"Уважаеми господин председател, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България внасям следния проект за решение, което следва да бъде гласувано:
Избира Петър Георгиев Василев за член на Висшия съдебен съвет".
Петър Георгиев Василев е роден на 20 септември 1938 г. в с. Арда, Пловдивска област. През 1972 г. е завършил Юридическия факултет на Софийския университет. От 1969 г. е работил като следовател в Окръжна следствена служба - Смолян. Като такъв работи до 1983 г., когато е преназначен на друга длъжност в МВР. От месец май 1980 г. отново е назначен за следовател в Окръжна следствена служба - Смолян. От 1 юни 1990 г. е назначен за ръководител на същата служба, където работи и досега. Има ранг ръководител в Централно следствено управление. Има над 20 години юридически стаж.
Предложение от народния представител Мариела Митева:
"Уважаеми господин председател, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България внасям следния проект за решение, което следва да бъде гласувано:
Избира Красимир Ламбрев Бамбов за член на Висшия съдебен съвет".
Кадрова справка: завършил е Софийския университет през 1978 г. От 1979 до 1980 г. е стажант-съдия в Кюстендилския окръжен съд. От 1980 до 1981 г. е съдия-изпълнител в Дупнишкия районен съд. От 1981 г. до 1992 г. е съдия в Дупнишкия районен съд. Съдия в Кюстендилския окръжен съд е от 1992 до 1993 г. и от 1993 г. е председател на Кюстендилския окръжен съд.

Предложение от народния представител Мариела Митева:
"Уважаеми господин председател, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България внасям следния проект за решение, който следва да бъде гласуван:
Избира Асен Тодоров Арсов за член на Висшия съдебен съвет".
Асен Тодоров Арсов е роден на 26 юни 1951 г. Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет през 1976 г. 
От 1977 - 1978 г. е стажант-съдия, а след това младши съдия в Габровския окръжен съд. От 1978 г. до 1981 г. е юрисконсулт в Стопанско предприятие РСВ - София. От 1981 г. до настоящия момент работи в системата на прокуратурата, както следва:
От 1981 до 1985 г. - заместник-районен прокурор в Софийска районна прокуратура. 
От 1985 до 1987 г. - районен прокурор на Пета районна прокуратура - София.
От 1987 до 1991 г. - прокурор в Софийска градска прокуратура, завеждащ надзор "Следствен".
От май 1991 г. - прокурор в Главна прокуратура, отдел "Следствен" с ранг на завеждащ отдел. 
Предложение на народния представител Мариела Митева: 
"Уважаеми господин председател, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България внасям следния проект за решение, който да бъде гласуван:
Избира Бочо Стефанов Цветков за член на Висшия съдебен съвет".
Кадрова справка на полк. Бочо Стефанов Цветков.
Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет през 1978 г. От началото до края на 1979 г. е стажант-съдия в Софийския военен съд. От месец март 1980 г. е военен следовател във Варненската военна окръжна прокуратура. От месец ноември 1982 г. е военен прокурор в същата прокуратура. От 1985 г. е назначен за заместник окръжен военен прокурор. От месец септември 1991 г. и до настоящия момент е окръжен военен прокурор във Варна. 
Това са предложенията за членове на Висшия съдебен съвет. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. Имате думата да вземете отношение към кандидатурите. Кой желае да се изкаже? - Заповядайте, госпожа Наумова. 
СТЕФКА НАУМОВА (ПГДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Бих искала да заявя от името на народните представители на Политически клуб "Екогласност", че ние поддържаме направеното и внесено по надлежен ред предложение Соня Крумова Младенова да бъде избрана за член на Висшия съдебен съвет.
От направената справка, която вие чухте, е видно и ясно, че тя отговаря на всички условия, посочени и в Конституцията, и в Закона за съдебната власт.
През всичките години на своята професионална дейност тя се е доказала като един висококвалифициран юрист, който има многостранни занимания, не само в тясно юридическата сфера, но и в сферата на науката. 
Така че още веднъж повтарям: поддържаме направеното от нас предложение и ви призовавам да гласувате за Соня Крумова Младенова да бъде избрана за член на Висшия съдебен съвет. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Ана Караиванова има думата.
АНА КАРАИВАНОВА (ПГДЛ): Благодаря Ви, господин председателю!
Уважаеми колеги, тягостно е, че днес, когато избираме членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента, предложения, за които членове има от всичките пет парламентарни групи, представени в парламента и дори от тримата независими кандидати, в залата присъстват само две парламентарни групи. Доброто е обаче, че за разлика от преди пет години, когато беше безцеремонно разтурен, разгонен първият състав на Висшия съдебен съвет, избран от Великото Народно събрание по общо съгласие на представените в него политически сили, от професионалисти, единодушно признати от съдебната система, и наложен силово от тогавашното мнозинство изненадващо в последния момент един списък от имена, някои от които съвсем непознати, сега имаме набор от действителни професионалисти, познавани в цялата съдебна система.
Аз не мисля, уважаеми колеги, нито да подценявам мястото и ролята на Висшия съдебен съвет в системата на съдебната власт, но никак и не бива да надценяваме неговото място и да позволяваме произволно да разширява правомощията си, да подменя и да измества в някои случаи органите на съдебната власт, така както са закрепени в Конституцията, а именно съд, прокуратура и следствие, нито да подменя или измества Министерството на правосъдието, което има също своите точно определени функции по администрацията. 
Висшият съдебен съвет трябва добре да знаем не е нито повече, нито по-малко от колективен кадрови орган, който назначава - освобождава, повишава - понижава и така нататък кадрите и предлага бюджета на съдебната власт чрез Министерския съвет пред Народното събрание. Нито декларации следва да приема на своите заседания против президента или в защита на президента, против Народното събрание или в защита на дадено мнозинство или малцинство, нито да се води от политически мотиви в кадровата си работа. Напротив, целият наш български народ има интерес в тази система да влизат само кадри с висок професионализъм, с висок морал, с високо чувство на отговорност към изключително важната функция, която изпълняват  - да защитават правата на гражданите, да защитават държавата от неправомерни посегателства.
Когато предлагаме определени кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет, уважаеми колеги, освен дето от тях трябва да изискваме, така както пише и в Конституцията, високи професионални качества и морал, мисля, че и тези, които ги предлагат, също трябва да имат своя морал. 
И аз се учудвам, колеги, с какъв морал парламентарните групи на СДС и Народния съюз, една трета от които от Народния съюз бяха в групата на СДС в предишното Народно събрание, включително господин Савов и господин Венцеслав Димитров, предлагат сега за член на Висшия съдебен съвет госпожа Йорданка Хаджиенева Данова, след като най-безцеремонно я изхвърлиха от първия състав на Висшия съдебен съвет и я замениха с пловдивския адвокат Бакърджиев. Тогава защитих госпожа Данова и днес стенограмата е в мен от заседанието на 22 януари 1992 г. Ще ми позволите, колкото и да е нескромно, да се самоцитирам:
"Бих искала да попитам - съм казала тогава - кои от предложените за подмяна от квотата на Народното събрание съдии нямат тези високи професионални и морални качества, които изисква чл. 2, ал. 1 от тогавашния Закон за Висшия съдебен съвет? - Госпожа Йорданка Хаджиенева никога не е членувала в политически партии, но само защото е съпруга на министър Данов, който си позволи да охранява Народното събрание.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място) - е записано в стенограмата - И да бие депутатите".

Тогава, уважаеми колеги, изхвърлихте госпожа Данова, защото съпругът й Христо Данов като вътрешен министър в правителството на Димитър Попов не позволи да бъде нападнат парламентът по време на подписването на Конституцията, включително и чрез упражняване на насилие върху някои по-буйни от гладуващите депутати от СДС. Няма да посочвам имената им, те се знаят.
Днес не знам защо ме човърка горчивата мисъл, че оценихте професионализма на госпожа Хаджиенева-Данова, само защото съпругът й като адвокат участвува в едно, предполагам, добре платено банково дело заедно с господин Соколов. Госпожа Хаджиенева, уважаеми колеги, които сте извън залата, ако ме слушате, има собствена тежест в съдебната система като дългогодишен съдия. И като жена за жена искам да ви кажа: моля ви, не оценявайте кадрите и жените чрез съпрузите им.
Затова аз ще спазя моите принципи и сега ще гласувам за госпожа Хаджиенева, защото ценя нейните качества на магистрат. Не зная обаче дали ще мога да убедя достатъчно от моите колеги да я подкрепят, още повече че предложението беше внесено едва снощи, в последния момент.
Ще гласувам и за госпожа Катина Кръстева от предложенията на Съюза на демократичните сили. Също я познавам. Един дългогодишен съдия, тръгнал от най-ниското стъпало - Районния съд, и изкачвал се постепенно до върха на кариерата си - Върховния съд, без асансьори и без парашути за разлика и от някои досега действуващи висши магистрати. Не зная дали ще мога да убедя и своите колеги да я подкрепят. Твърде късно постъпи предложението им. Защо ги няма тези, които предложиха висококвалифицирани кадри, да убедят и българския народ, и колегите си в парламента в техните професионални качества?
Искам, колеги, да споделя и второто си принципно съображение. От първото разтуряне на Висшия съдебен съвет поддържам становището си, че в кадровия орган на съдебната власт не бива да има адвокати. Защото присъствието на адвокати като кадровици създава неравнопоставеност преди всичко за гражданите в процеса. Не може, колеги, нечовешко е просто да изискваме от един съдия - особено в днешните времена, да бъде обективен и безпристрастен към гражданите, защитавани от един адвокат, от когото зависи професионалната му кариера, а оттам и заплатата му, и един гражданин, защитаван от, така да се каже, редови адвокат.
Много мои колеги обаче се позовават на няколко решения на Конституционния съд, че едва ли не само присъствието на адвокати в този кадрови орган го прави легитимен. Тяхно право е да отстояват това становище. За съжаление аз познавам и четиримата колеги адвокати, предложени от различните парламентарни групи или отделни народни представители - и Еньо Комитов, и Соня Младенова, и Валя Иванова, и Деньо Проданов. В едно или друго време съм работила с всички  тях. Всички те са блестящи професионалисти. Ценя високо и професионалния им морал. За да бъда вярна на принципите си обаче, аз искам да заявя пред всички, че ще се въздържа за техните кандидатури, не защото не ги уважавам, а защото държа един ден да се спазват принципите.
Не знам дали ще мога да убедя своите колеги в това мое принципно становище. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Има думата господин Чавдар Кюранов. Заповядайте.
ЧАВДАР КЮРАНОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Тъй като аз не познавам всички кандидати в листата от квотата на Народното събрание за Висшия съдебен съвет, аз попитах някои наши видни юристи. И те ме убедиха, че хората, които са подбрани тук, действително имат високи професионални качества.
Преди малко тук беше направено предложение от госпожа Стефка Наумова за Соня Младенова. Аз подкрепям това предложение. Аз смятам, че Соня Младенова е един много солидно изграден юрист, с остра и точна юридическа мисъл, с една способност за анализ на правните норми, каквато невинаги се среща. Вярно е, че Соня Младенова често е на различно мнение от мнозинството, но аз мисля, че това много по-често е плюс, отколкото минус.
Затова бих предложил на моите колеги в листата на кандидатите да бъде включена Соня Младенова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Включена е под N 16. Седемнадесети номер е Татяна Костадинова Митова.
ЧАВДАР КЮРАНОВ: Аз не я виждам. Аз не я виждам в тази листа, която аз имам.
Тогава, ако е включена, призовавам колегите да гласуват за нея. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Аз я включих на ръка.
Други желаещи?
Има думата господин Премянов.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Смятам, че разнообразието от предложенията прави силно решението, което ще вземем. Затова аз искам да се присъединя към тези предложения, които бяха направени допълнително от колеги, които представляват определена специфика или тенденция в политическия и парламентарния живот.
Подкрепям кандидатурата на Соня Младенова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Соня Крумова Младенова.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (извън микрофоните): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Заповядайте, господин Дилков.
ГЕОРГИ ДИЛКОВ (БББ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз слушах внимателно изложението на Ана Караиванова и трябва да ви кажа, че така и не разбрах какво предлага тя.
Ние сме парламент на Република България и тази квота, която ние трябва днес да приемем за Висшия съдебен съвет, е квота на целия парламент. Вярно е това, че в залата не присъствуват колегите от Обединените демократични сили. Но аз ви моля да постъпим по съвест и това, което каза госпожа Ана Караиванова специално за Йорданка Йорданова Хаджиенева-Данова, да не прозвучи така, както на практика прозвуча. "Не мога да убедя другите да гласуват за нея, въпреки че нямаме основание да не я включим в тази квота"! Това мисля, че беше един сигнал този път не демократичните сили, не тези от бившето СДС да я отхвърлят от листата, а сегашното мнозинство. Мисля, че трябва да престанем две години след формирането и започване на действие на този парламент да говорим, че вие бяхте такива към нас и ние ще бъдем такива към вас сега. Тоест, да се втвърдяваме взаимно, да се противопоставяме безгранично.
Ние ще гласуваме и за тази кандидатка и още веднъж, моля ви, да се съобразим и с останалите предложения на колегите от Обединените демократични сили или по-точно от отделните парламентарни групи, включени в Обединените демократични сили.
И понеже стана въпрос, че на 16-о място е Соня Младенова, а пък пред мен е раздадения вече списък, Таня Костадинова Митова, господин председател,  е на 16-о място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: На 17-о по азбучен ред.
ГЕОРГИ ДИЛКОВ: По азбучен ред ли е това или...?
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: По азбучен ред.
ГЕОРГИ ДИЛКОВ: Дали е предложена Соня Младенова във вчерашния ден - това е въпрос, това питам.
Добре. Благодаря Ви.
Мисля, че трябва да направим просто нещо, което ще ни прави чест после - в тяхно отсъствие да приемем някои от тези кандидатури, които са разумни кандидатури, разбира се.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Други желаещи?
В списъка, който ви е раздаден, на 16-о място впишете Соня Крумова Младенова. Таня Костадинова Митова става 17-а.
Има думата проф. Христо Стоянов.


ХРИСТО СТОЯНОВ (БББ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз искам да защитя кандидатурата на Йорданка Данова и нарочно казвам Данова, защото имам някакво чувство, че това Данова внася някакво съмнение. Дай Боже когато се възложи на един човек една държавна дейност и той да се отнесе така граждански, както се отнесе господин Данов по време на неговата дейност като министър на вътрешните работи. Нито съм приятел с него, нито съм близък по някакъв начин. Изхождам от един принципен подход и към един принципен човек, който в такъв критичен момент се отнасяше изключително коректно в името на България.
Втората ми позиция за госпожа Данова е, че този вид дейност е особен. И аз в себе си съм дълбоко убеден, че трябва да има повече жени. Жените и в този вид дейност са по-коректни, по-съвестни и по-човешки гледат на нещата. Това ми е второто съображение, след като чух и другото, че тя е един изключително добър професионалист. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. 
Други желаещи? - Кристиян Кръстев. Заповядайте.
КРИСТИЯН КРЪСТЕВ (независим): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! След като не се възприе предложението ми за отпадане от дневния ред на тази точка, аз искам да ви кажа, че слушайки дебатите по кандидатурите, виждам една насоченост, особено от госпожа Караиванова, която рязко се противопоставя на кандидата, представен от СДС и Народен съюз, госпожа Хаджиeнева.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА (от място): Напротив, тя я поддържа. Тя поддържа тази кандидатура. 
КРИСТИЯН КРЪСТЕВ: Искам да кажа, че тази кандидатура за мен е много подходяща да бъде гласувана и да бъде подкрепена изцяло. 
Също така бих искал да ви обърна внимание и на този въпрос, че госпожа Соня Младенова, нищо че е от средите на БСП, също е много подходящ кандидат за Висшия съдебен съвет. 
Отново искам да ви кажа, че ако при гласуването изберете членовете от парламентарната квота, които да бъдат главно от средите на БСП, ще доведе до една ескалация на напрежението. И ако вие добре вникнете в смисъла на акта, който днес Народното събрание ще приеме, би трябвало да гласувате балансирано и в никакъв случай да не се получи избор на всичките членове от средите, близки до БСП. 
Аз съм отново на становище, че в момента е необходимо съгласие на страната. Не мога да разбера това голямо бързане, което се налага за приемането на тази квота днес при отсъствието на опозицията.  И пак ви приканвам все пак при гласуването, гласувайте балансирано, за да не се направи извода, че отново по силов начин се взимат решения с политически ефект за в бъдещето. 
Аз няма да участвувам в гласуването и в момента напускам залата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Министър Червеняков.
МИНИСТЪР МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Господин Кръстев, бих помолил и Вие, ако можете, за една минута да ме изслушате. Действително се поставя принципният въпрос защо сега се прави изборът. Съгласно Решение N 4 от 1994 г. на Конституционния съд на Република България, Висшият съдебен съвет е орган, който е постояннодействащ. Той е върховен административен орган на съдебната власт. Съгласно това, Висшият съдебен съвет трябва непрекъснато да действа, за да вземе онези решения, които са необходими за нормалното функциониране на съдебната власт.
Както е известно, квотата на парламента беше избрана на 22 януари 1992 г. Така че след тази дата ние нямаме легитимни представители от квотата на Народното събрание във Висшия съдебен съвет. Ето защо се налага този избор да бъде извършен днес, за да може Висшият съдебен съвет да продължи своето нормално функциониране. Още повече, че Конституционният съд в същото решение подчертава, че мандатът е на отделните членове, а не на органа като цяло. Следователно, стои въпросът откога тези новоизбрани членове трябва да встъпят в длъжност.
Смятам, че всички представени кандидатури от всички парламентарни групи са на достойни юристи. Хора, които имат своето място в съдебната система. И предлагам действително да се изберат най-достойните от тях 11 члена, които да попълнят квотата на Народното събрание във Висшия съдебен съвет. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. 
Други желаещи да се изкажат? - Не виждам.
Последно ми бе даден списък от 20 души. Ще ги прочета: Асен Тодоров Арсов, Божидар Дабков Колев, Бочо Стефанов Цветков, Валентина Радкова Иванова, Веселин Александров Ангелов, Деньо Проданов Колев, Еню Димов Комитов, Иван Вълков Колев, Йорданка Йорданова Хаджиенева-Данова, Катина Георгиева Кръстева, Красимир Ламбрев Бамбов, Милена Йорданова Дякова, Никола Емануилов Хитров, Николай Иванов Дърмонски, Петър Георгиев Василев, Петър Стефанов Обретенов, Румен Генов Андреев, Светла Дочева Димитрова, Соня Крумова Младенова, Таня Костадинова Брънгова-Митова.
Има ли предложения по процедурата? - Мариела Митева.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПГДЛ): Благодаря Ви, господин председателю.
Предлагам ви да подложите на гласуване  предложените 20 имена, като смятаме за избрани 11-те, получили най-много гласове, но не по-малко от половината от всички народни представители. 
ГЛАСОВЕ ОТ ЗАЛАТА: От гласувалите.
МАРИЕЛА МИТЕВА: Добре, от присъстващите.
Съгласно Конституцията, Народното събрание има кворум когато в пленарната зала присъствуват повече от половината от всички народни представители и може да взема решения, когато гласуват повече от половината от присъстващите народни представители.
Освен това ви предлагам гласуването да стане по азбучен ред, а не по реда на постъпването на предложенията.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): И явно.
МАРИЕЛА МИТЕВА: Не предлагаме тайно гласуване. Тоест, бихме искали гласуването да бъде явно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: И след като изберем 11 по реда, за всеки отделно гласуваме решение.
МАРИЕЛА МИТЕВА: Вероятно всички са обърнали внимание, че всички имена са предложени с отделни проекти за решения. Съгласно нашия правилник Вие трябва да поставите на гласуване проектите за решения, т. е. за всеки член на Висшия съдебен съвет ние гласуваме отделно решение. Така са постъпили и самите предложения. И ще имаме всъщност 11 решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Следователно процедурата е следната - за всяко име предлагам решение:
На основание чл. 130 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 3 от Закона за съдебната власт Народното събрание реши:
Избира господин "Х" за член на Висшия съдебен съвет.
Така ще гласи решението. Това решение ще бъде прието или отхвърлено в зависимост от това колко гласа "за" получи кандидатът. Първите 11 ще бъдат приети, а другите ще бъдат отхвърлени.
Аз предлагам малко по-сложна процедура, която ще ни отнеме 15-20 минути повече, но ще бъде по-перфектна. Ние гласуваме по азбучен ред имената, определяме първите 11, които получават най-много гласове, и след това за всяко отделно име гласуваме решение отделно. Защото иначе по време на гласуването ние не знаем решението прието ли е или не е прието.
Има ли възражения? - Няма.
Преминаваме най-напред към гласуване на кандидатите, при което подреждаме 11, за които ще вземем решение.
Моля да гласувате за Асен Тодоров Арсов.
От общо гласували 125 народни представители, за - 120, против - няма, въздържали се - 5.
Моля да гласувате за Божидар Дабков Колев.
От общо гласували 127 народни представители, за - 120, против - няма, въздържали се - 7.
Моля да гласувате за Бочо Стефанов Цветков.
От общо гласували 126 народни представители, за - 101, против - няма, въздържали се - 25.
Моля да гласувате за Валентина Радкова Иванова.
От общо гласували 126 народни представители, за - 11, против - 13, въздържали се - 102.
Моля да гласувате за Веселин Александров Ангелов.
От общо гласували 127 народни представители, за - 121, против - няма, въздържали се - 6.
Моля да гласувате за Деньо Проданов Колев.
От общо гласували 122 народни представители, за - 111, против - няма, въздържали се - 11.
Моля да гласувате за Еню Димов Комитов.
От общо гласували 124 народни представители, за - 113, против - 1, въздържали се - 10.
Моля да гласувате за Иван Вълков Колев.
От общо гласували 126 народни представители, за - 29, против - 18, въздържали се - 79.
Моля да гласувате за Йорданка Йорданова Хаджиенева-Данова.
От общо гласували 124 народни представители, за - 26, против - 33, въздържали се - 65.

Моля да гласувате за Катина Георгиева Кръстева.
От общо гласували 124 народни представители, за - 24, против - 29, въздържали се - 71.
Моля да гласувате за Красимир Ламбрев Бамбов.
От общо гласували 122 народни представители, за - 9, против - 39, въздържали се - 74.
Моля да гласувате за Милена Йорданова Дякова.
От общо гласували 125 народни представители, за - 119, против - няма, въздържали се - 6.
Моля да гласувате за Никола Емануилов Хитров.
От общо гласували 124 народни представители, за - 20, против - 35, въздържали се - 69.
Моля да гласувате за Николай Иванов Дърмонски.
От общо гласували 122 народни представители, за - 112, против - няма, въздържали се - 10.
Моля да гласувате за Петър Георгиев Василев.
От общо гласували 123 народни представители, за - 112, против - няма, въздържали се - 11.
Моля да гласувате за Петър Стефанов Обретенов.
ГЛАСОВЕ ОТ ЗАЛАТА: Той не отговаря на условията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: От общо гласували 125 народни представители, за - 12, против - 54, въздържали се - 59.
Моля да гласувате за Румен Генов Андреев.
От общо гласували 122 народни представители, за - 113, против - 2, въздържали се - 7.
Моля да гласувате за Светла Дочева Димитрова.
От общо гласували 124 народни представители, за - 104, против - 1, въздържали се - 19.
Моля да гласувате за Соня Крумова Младенова.
От общо гласували 123 народни представители, за - 62, против - 6, въздържали се - 55.
Моля да гласувате за Таня Костадинова Брънгова-Митова.
От общо гласували 123 народни представители, за - 19, против - 30, въздържали се - 69.

Приключихме първия етап от гласуването. Най-много гласове - 121 "да" - получи Веселин Александров Ангелов, следван от Асен Тодоров Арсов - 120, Божидар Дабков Колев - 120, Милена Йорданова Дякова - 119. След това са Румен Генов Андреев - 113, и Еню Димов Комитов - 113. 112 има Николай Иванов Дърмонски, 112 - Петър Георгиев Василев, 111 - Деньо Проданов Колев, 104 - Светла Дочева Димитрова, 101 - Бочо Стефанов Цветков.
Това са 11-те избрани. (Ръкопляскания)
Моля да гласувате следните решения:
"На основание чл. 130 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 3 от Закона за съдебната власт, Народното събрание
Р Е Ш И :
Избира Асен Тодоров Арсов за член на Висшия съдебен съвет."
Моля да гласувате!
От общо гласували 124 народни представители, за - 122, против - няма, въздържали се - 2.
Решението е прието.
Моля да гласувате следното решение:
"На основание чл. 130 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 3 от Закона за съдебната власт, Народното събрание
Р Е Ш И :
Избира Божидар Дабков Колев за член на Висшия съдебен съвет."
Моля да гласувате!
От общо гласували 125 народни представители, за - 124.
Решението е прието.
Моля да гласувате следното решение:
"На основание чл. 130 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 3 от Закона за съдебната власт, Народното събрание
Р Е Ш И :
Избира Бочо Стефанов Цветков за член на Висшия съдебен съвет."
От общо гласували 123 народни представители, за - 121, против - няма, въздържали се - 2.
Решението е прието.
Моля да гласувате следното решение:
"На основание чл. 130 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 3 от Закона за съдебната власт, Народното събрание
Р Е Ш И :
Избира Деньо Проданов Колев за член на Висшия съдебен съвет."
От общо гласували 124 народни представители, за - 123,  против - няма, въздържал се - 1.
Решението е прието.
Моля да гласувате следното решение:
"На основание чл. 130 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 3 от Закона за съдебната власт, Народното събрание
Р Е Ш И :
Избира Веселин Александров Ангелов за член на Висшия съдебен съвет."
От общо гласували 123 народни представители, за - 121, против - няма, въздържали се - 2.
Решението е прието.
Моля да гласувате следното решение:
"На основание чл. 130 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 3 от Закона за съдебната власт, Народното събрание
Р Е Ш И :
Избира Еню Димов Комитов за член на Висшия съдебен съвет."
От общо гласували 122 народни представители, за - 120, против - няма, въздържали се - 2.
Решението е прието.
Моля да гласувате следното решение:
"На основание чл. 130 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 3 от Закона за съдебната власт, Народното събрание
Р Е Ш И :
Избира Милена Йорданова Дякова за член на Висшия съдебен съвет."
От общо гласували 125 народни представители, за - 124, против - няма, въздържал се - 1.
Решението е прието.
Моля да гласувате следното решение:
"На основание чл. 130 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 3 от Закона за съдебната власт, Народното събрание
Р Е Ш И :
Избира Николай Иванов Дърмонски за член на Висшия съдебен съвет."
От общо гласували 124 народни представители, за - 122, против - няма, въздържали се - 2.
Решението е прието.
Моля да гласувате следното решение:
"На основание чл. 130 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 3 от Закона за съдебната власт, Народното събрание
Р Е Ш И :
Избира Петър Георгиев Василев за член на Висшия съдебен съвет."
Моля да гласувате!
От общо гласували 125 народни представители, за - 123, против - няма, въздържали се - 2.
Решението е прието.
Моля да гласувате следното решение:
"На основание чл. 130 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 3 от Закона за съдебната власт, Народното събрание
Р Е Ш И :
Избира Румен Генов Андреев за член на Висшия съдебен съвет."
От общо гласували 122 народни представители, за - 119, против - 1, въздържали се - 2.
Решението е прието.

Моля да гласувате следното решение:
"На основание чл. 130 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 3 от Закона за съдебната власт Народното събрание реши:
Избира Светла Дочева Димитрова за член на Висшия съдебен съвет".
От общо гласували 122 народни представители, за - 120, против - няма, въздържали се - 2.
Решението е прието.
Мариела Митева има думата за процедура.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПГДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Аз ви предлагам да продължи гласуването на проектите за решения, защото Народното събрание не се е произнесло по тях, независимо от кои парламентарни групи са били внесени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Добре, продължаваме.
Гласувайте следното решение:
"На основание чл. 130 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 3 от Закона за съдебната власт Народното събрание реши:
Избира Валентина Радкова Иванова за член на Висшия съдебен съвет".
Моля, гласувайте!
От общо гласували 124 народни представители, за - няма, против - 17, въздържали се 107.
Решението не се приема.
Моля да гласувате следното решение:
"На основание чл. 130 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 3 от Закона за съдебната власт Народното събрание реши:
Избира Иван Вълков Колев за член на Висшия съдебен съвет".
Моля, гласувайте!
От общо гласували 123 народни представители, за - 2, против - 30, въздържали се - 91.
Решението не се приема.
Моля да гласувате следното решение:
"На основание чл. 130 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 3 от Закона за съдебната власт Народното събрание реши:
Избира Йорданка Йорданова Хаджиенева-Данова за член на Висшия съдебен съвет".
Моля, гласувайте!
От общо гласували 124 народни представители, за - 1, против - 30, въздържали се - 93.
Решението не се приема.
Моля да гласувате следното решение:
"На основание чл. 130 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 3 от Закона за съдебната власт Народното събрание реши:
Избира Катина Георгиева Кръстева за член на Висшия съдебен съвет".
Моля, гласувайте!
От общо гласували 125 народни представители, за - 1, против - 24, въздържали се - 100.
Решението не се приема.
Моля да гласувате решението:
"На основание чл. 130 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 3 от Закона за съдебната власт Народното събрание реши:
Избира Красимир Ламбрев Бамбов за член на Висшия съдебен съвет".
Моля, гласувайте!
От общо гласували 125 народни представители, за - няма, против - 31, въздържали се - 94.
Решението не се приема.
Моля да гласувате:
"На основание чл. 130 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 3 от Закона за съдебната власт Народното събрание реши:
Избира Никола Емануилов Хитров за член на Висшия съдебен съвет".
Моля, гласувайте!
От общо гласували 123 народни представители, за - няма, против - 29, въздържали се - 94.
Решението не се приема.
Моля да гласувате:
"На основание чл. 130 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 3 от Закона за съдебната власт Народното събрание реши:
Избира Петър Стефанов Обретенов за член на Висшия съдебен съвет".
Моля, гласувайте!
От общо гласували 124 народни представители, за - 1, против - 40, въздържали се - 83.
Решението не се приема.
Моля да гласувате:
"На основание чл. 130 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 3 от Закона за съдебната власт Народното събрание реши:
Избира Соня Крумова Младенова за член на Висшия съдебен съвет".
Моля, гласувайте!
От общо гласували 121 народни представители, за - 6, против - 14, въздържали се - 101.
Решението не се приема.
Моля да гласувате:
"Решение. На основание чл. 130 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 3 от Закона за съдебната власт Народното събрание реши:
Избира Таня Костадинова Брънгова-Митова за член на Висшия съдебен съвет".
Моля, гласувайте!
От общо гласували 125 народни представители, за - няма, против - 29, въздържали се - 96.
Решението не се приема.
Съобщение: Комисията по бюджет и финанси ще проведе заседание на 28 януари, вторник, от 13 ч. в зала 248 на пл. "Батенберг".
Половин час почивка. (Звъни)

След почивката

ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (Звъни): Откривам заседанието на Народното събрание.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. (Звъни)

Закрито в 11,30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Благовест Сендов

СЕКРЕТАРИ:
Валери Стършелов
Юмер Юмер