Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-01-22

Председателствували: председателят Стефан Савов и заместник-председателят Снежана Ботушарова
	Секретари: Илиян Илиев и Руслан Сербезов
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Оказа се, че компютърната система не работи, за съжаление. Тук обещават, че тя ще бъде пусната след малко.
	Госпожи и господа народни представители! Системата започна да работи. Регистрирайте се! Закъсняхме с четвърт час. Моля, побързайте да се регистрирате. Залата е пълна, цифрите, които показва таблото, са много малки и не отговарят явно на числото на народните представители, които присъствуват в залата.
	Моля господа народните представители да заемат местата си така, както е казано в правилника и където никъде не пише, че трябва да подпират страничните стени на Народното събрание! Времето за регистрация изтече. Имаме необходимия кворум. Заседанието се открива. (Звъни)
	Уважаеми госпожи и господа народни представители! Пред мен са книжата от Централната избирателна комисия. Разбира се, няма да ги прочета всичките. Те са на разположение на народните представители, които желаят да се запознаят с тях. Ще прочета двете удостоверения.
"Централна избирателна комисия

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

за избран президент на Република България

	Централната избирателна комисия удостоверява въз основа на обявените резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, че Желю Митев Желев е избран за президент на републиката ВЙ/КТ 1121.1 на изборите, произведени на 19 януари 1992 г., от името на Съюза на демократичните сили! (Бурни и продължителни ръкопляскания. Народните представители от СДС и ДПС стават прави) София, 22 януари 1992 г.	Председател: Румен Янков
		Секретар: Младен Червеняков
Централна избирателна комисия

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

за избран вицепрезидент на Република България

	Централната избирателна комисия удостоверява въз основа на обявените резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, че Блага Николова Димитрова е избрана за вицепрезидент на републиката от името на Съюза на демократичните сили. София, 22 януари 1992 г.	Председател: Румен Янков
		Секретар: Младен Червеняков"
	(Бурни и продължителни ръкопляскания от блока на СДС и ДПС. Депутатите на тези парламентарни групи стават прави)
	Аз моля избраните президент и вицепрезидент да влязат в пленарната зала на Народното събрание, за да положат предвидената в Конституцията клетва. (Те са посрещнати с ръкопляскания и ставане на крака от депутатите в цялата зала)
	Господин Желев, госпожа Димитрова, ако обичате, застанете тук. (Председателят посочва трибуната за изказвания. Всички в залата са прави и поздравяват новоизбраните президент и вицепрезидент с ръкопляскания)
	По силата и разпореждането на чл. 96 от Конституцията президентът и вицепрезидентът полагат пред Народното събрание клетвата по чл. 76, ал. 2.
	Уважаеми господин президент, уважаема госпожа вицепрезидент, моля повтаряйте клетвата след мен. (Президентът и вицепрезидентът полагат клетва със следното съдържание: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!" Всички в залата стават прави и ръкопляскат. Председателят на Народното събрание ги поздравява и им поднася клетвените листове, които те трябва да подпишат. Президентът и вицепрезидентът подписват клетвените листове. Д-р Желю Желев вдига клетвения лист в ръката си и го показва на залата. Той получава поздравление и от другия кандидат за президент - господин 1121.2 Велко Вълканов. Цветя за президента и вицепрезидента поднасят Александър Йорданов и Златка Русева. Те са поздравени и от госпожа Нора Ананиева. Господин Александър Йорданов поднася и на нея букет цветя. Преди да напуснат залата, те са поздравени и от господин Юнал Лютфи, председател на Парламентарната група на ДПС, и са изпратени с бурни и продължителни ръкопляскания. След тях и членовете на Министерския съвет напускат залата)
	Според процедурата, която установихте, президентът и вицепрезидентът няма да изнасят слова. Няма да произнасят слова и председателите на парламентарните групи. Ние ги поздравихме. (Ръкопляскания) Оттук нататък ние можем да си вършим работата.
	Уважаеми госпожи и господа народни представители! От този тържествен момент минаваме към нашето всекидневие. Може би сте забелязали, че в залата има едно нововъведение. То е нещо, което аз исках много отдавна да се направи, но както нашите технически служби във връзка с високата техника, не работят, оказа се, че и дърводелските служби не работят достатъчно бързо. Но отака или иначе, вие виждате една нова банка. Тази банка отделя трите реда, които са определени за министрите. Както виждате - махнати са пултчетата за гласуване. Оттам нататък третата парламентарна група, която има 24 депутати, именно Движението за права и свободи, заема тези три реда.
	По чл. 8, т. 6 председателят на Народното събрание (ще го прочета, за да няма грешка) "определя местата в заседателната зала за народните представители, разпределени по парламентарни групи, за членовете на Министерския съвет, президента и вицепрезидента".
	Уважаеми господа, всичко това има някакъв смисъл, щом е осветено в конституциите и правилниците на всички демократични държави. Аз смятам, че винаги е добре всяка парламентарна група да има най-пряк изход към трибуната.
	Но има и още нещо. В Народното събрание - в това, както и във Великото Народно събрание, са се гласували много закони без кворум, гласували са се много закони, в които не е имало достатъчно брой народни представители. Аз неведнъж съм го казвал. За съжаление чуждестранни журналисти заснеха и аз имам тези снимки, на които се вижда, че народни представители гласуват с по няколко карти. Това е публична тайна и затова си позволявам това да го 1121.3 кажа пред цялата страна. Затова моля трите реда, които са определени за Движението за права и свободи, да се заемат само от тях. Господин Дърмов, Вие бяхте от Движението за права и свободи, сега обаче сте от ПССД. Моля Ви, нека тук остане един ред свободен между СДС и ПССД. Защо? Ще ви кажа защо. Защото за Председателството ще бъде винаги много по-лесно да брои свободните места, ние знаем точно в кой сектор колко места има. Аз смятам, че няма нищо по-срамно за един парламент от това да се гласуват закони и да се приемат решения с несъществуващи народни представители. Ето защо си позволявам да го направя това нещо, а за него пълно право ми дава правилникът. Оттук нататък точно този ред трябва да се спазва! Благодаря.
	Както знаете, всяка сряда съм задължен да прочета новопостъпилите законопроекти. Постъпил е Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Федерална република Германия за приятелско сътрудничество и партньорство в Европа. Вносител е Министерският съвет. Комисии, които са натоварени да разгледат този законопроект са Комисията по външната политика и Законодателната комисия.
	Постъпил е Законопроект за обезщетяване на гражданите за нанесени от държавата материални щети след 1947 г. Вносител е госпожа Нора Ананиева, председател на ПССД. Проектът е предаден на Икономическата комисия, Комисията по бюджета и финансите, Законодателната комисия.
	Друг законопроект, който е постъпил, е този за кадастър на Република България. Вносители са Манол Тодоров и Константин Размов, народни представители. Той е предаден на Законодателната комисия, на Комисията за административно-териториално управление и местното самоуправление.
	Разполагаме и със Законопроект за изменение и допълнение на Закона за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество. Внесен е нов законопроект, като старият е оттеглен. Вносител е Министерският съвет и е предаден за разглеждане и обсъждане на комисиите - Икономическата и Законодателната.
	При нас е и Законопроектът за приватизация на държавни и общински предприятия. Вносител е Ангел Димов, народен представител. Предаден е за разглеждане и дебати в Икономическата комисия, Законодателната комисия, Комисията по бюджета и финансите. 1121.4
	Проект за решение за даване на съгласие за сключване на договори за държавни заеми от правителството на Република България. Вносител е Министерският съвет и е предаден на Комисията по бюджета и финансите, Законодателната комисия, Икономическата комисия.
	Проект за решение за даване на съгласие за поемане на финансови задължния от правителството на Република България. Внесен е от Министерския съвет. Предаден е за разглеждане в Комисията по бюджета и финансите, Законодателната комисия и Икономическата комисия.
	Това са законопроектите, които са постъпили в периода от 15 до 21 януари. 1121.5	Пред вас е следният проект за програма за работата на Народното събрание от 22 до 31 януари 1992 г.
	Моля народните представители, които искат да изкажат становища по тази програма, да вземат думата.
	Има думата господин Георги Марков.
	ГЕОРГИ МАРКОВ (СДС): Уважаеми колеги, аз имам две малки предложения за разместване в програмата.
	Смятам, че т. 1 и т. 3 трябва да минат по-назад, макар че става дума за законопроекти, приети на първо четене, нито Семейният кодекс, нито Законът за защита на конкуренцията в момента са толкова важни, колкото т. 8, която предлагам да мине първа. Това е Законопроектът за възстановяване собствеността върху някои недвижими имоти, отчуждени по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за планово изграждане на населените места и Закона за собствеността. Това е един закон, който в Законодателната комисия може би беше първият, приет с консенсус между всички юристи. Всички бяха съгласни и обединени около неговата справедливост, тъй като това засяга хиляди, хиляди граждани, независимо към коя политическа сила принадлежат.
	Предлагам този законопроект да бъде разгледан като т. 1 в дневния ред, а след въпроса за Висшия съдебен съвет, за който сме ангажирани законодателно, да решим утре, а като т. 3 да бъде Законопроектът за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост и останалите закони. Защото приватизацията чука вече на вратата. Ето защо ние трябва да приключим с основните реституционни закони.
	И като трета промяна предлагам следното. Не може Законът за собствеността и ползуване на земеделските земи (вече трети месец ние говорим колко е важен този законопроект), в никакъв случай не мога да се съглася, че той трябва, да речем, да бъде предхождан от Закона за договорите между социалистическите организации, който така или иначе не действува.
	Предлагам т. 15 да стане т. 12.
	Искам да изкажа възмущението си от тази трибуна, че председателят на Комисията по земеделието си е позволил да замине в чужбина в един момент, когато ние трябва в тази комисия да разглеждаме закона. СлР/КТ 1122.1
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Йовчо Русев.
	ЙОВЧО РУСЕВ (ПССД): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Преди една седмица, общо взето с консенсус, беше дадено съгласие Народното събрание да вземе решение за създаване на временна парламентарна Комисия по развитието на планинските и полупланинските райони. Аз Ви моля, господин председател, моля и Председателството, ако е възможно на утрешното заседание, независимо докъде ще се стигне по дневния ред днес, в началото на заседанието утре да бъде взето решение за създаване на такава комисия. Защото оставянето на този въпрос в края на програмата би отложило твърде много взимането на такова решение. А вече има законопроекти, които биха заангажирали вниманието на тази комисия. Благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Русев. Може би тази точка трябва да бъде някъде на седмо или осмо място, с оглед на работата през утрешния ден. Разбрах Вашето предложение.
	Има ли други предложения? Заповядайте, господин Дончев.
	ВАСИЛ ДОНЧЕВ (ПССД): Господин председател, аз няма да отнемам много време, но съм упълномощен от членовете на Съюза на пенсионерите в община Шумен да Ви предам едно тяхно заявление. Те имат някои препоръки за някои закони в дейността на Народното събрание. Същото е подкрепено с около 20 000 подписа.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, господин Дончев. Това е така, но то трябва да стане в подходящ момент, а не при обсъждане на дневния ред. Разбира се, че е правилно, трябва да обърнем внимание.
	Има думата господин Орсов.
	ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПССД): Благодаря Ви, господин председателю. Аз взимам думата първо, за да подкрепя предложението на господин Георги Марков. Действително Законопроектът за възстановяване на собствеността върху някои отчуждени по Закона за териториално и селищно устройство и по Закона за собствеността имоти, не предизвиква възражения, заради това аз подкрепям неговото предложение този закон да мине по-напред в дневния ред.
	Същевременно искам да заявя от името на Парламентарния съюз за социална демокрация, че неговите членове в Комисията по земеделието работят достатъчно интензивно върху този закон. Искам да заявя от името на съюза, че ние сме готови да поемем ръководството на комисията. И обещаваме, че няма да ходим в чужбина, докато законът не бъде приет. 1122.2
	Предлагам т. 2 - "Избор на членове на Висшия съдебен съвет", да остане най-малко за утрешното заседание, поради това че решението беше раздадено днес, няма необходимото време, изисквано от правилника, между раздаването на решението и разглеждането в пленарната зала.
	Освен това по същество искаме да се запознаем с хората, които се предлагат за членове на Висшия съдебен съвет.
	Освен това смятаме, че е малко несериозно решението да бъде формулирано така: "На мястото на хикс се избира игрек", като се има предвид, че това се прави за една част от квотата на Народното събрание във Висшия съдебен съвет. Благодаря ви за вниманието.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, господин Орсов. Има думата госпожа Маринова.
	КЛАРА МАРИНОВА (ПССД): Благодаря Ви. Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Предлагам в утрешния дневен ред, но правя заявка още от днес, като обещавам до края на работното време да внесе писмено предложение от името на групата народни представители от 23.Хасковски избирателен район за създаването на Анкетна комисия във връзка с публикацията във вестник "Земя" от 17 януари 1992 г., бр. 11. Там става дума за един много тревожен факт. Там е записано, че от турска страна е била своеволно заграбена българска територия от 10 000 мЅ в района на селата Чернодъб и Щит, в община Свиленград, между граничните пирамиди 307 и 308.
	Аз Ви моля, господин председателю, да имате предвид за утрешния дневен ред този въпрос. Отново казвам, че до довечера ние ще направим и писмено предложение за създаването на анкетна комисия.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля ви да бъде представен въпросът писмено до 18,00 часа.
	Има думата господин Койчев.
	НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПССД): Господин председател, уважаеми колеги! В т. 14 от програмата за работата на Народното събрание до края на месец януари са обединени два законопроекта. Става дума за Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда и Законопроекта за държавните служители.
	Вярно е, че тези два законопроекта са в областта на трудовото право. Но и по отношение на материята, която третират, и 1122.3 и по отношение на тяхното съдържание те са различни, още повече, че са внесени от различни парламентарни групи.
	Предлагам законопроектите да бъдат разделени и обсъдени поотделно.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви. Има думата господин Караиванов.
	КОСТЯ КАРАИВАНОВ (ПССД): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Взимам думата по процедурен въпрос. Имам едно питане към Председателството.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Почакайте, какъв процедурен въпрос?
	КОСТЯ КАРАИВАНОВ: По-точно относно обсъждане на програмата имам въпрос към Председателството: защо Председателството досега не спазва чл. 37, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание? В ал. 1 е казано, че Народното събрание по предложение на Председателския съвет приема програма за една или две работни седмици, забележете, разпределена по заседания. Досега програмите, които получаваме, с едно изключение, не се получават разпределени по заседания. Мисля, че това затруднява работата на народните представители и тяхната подготовка за заседанията.
	Не се спазва и ал. 2, която задължава председателя в края на всяко заседание да обявява датата и часа на следващото заседание, както и дневния ред, съгласно приетата едно- или двуседмична програма.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Караиванов. Мисля, че грешите. Първо, това не е процедурен въпрос. Ще Ви помоля да прочетете хубаво кои са процедурните въпроси. Второ, ние стигаме донякъде и би било съвсем неефективно да определим заседанията за тези две седмици. Защото, както виждате, ние не сме в състояние да направим това нещо. Стигаме донякъде, а председателят винаги обявява дали следващото заседание е в 15,00 ч. или в 9,00 ч. Между другото това го има в правилника.
	Така че, струва ми се, че не сте прав в това отношение. Не е напълно възможно за всяко заседание да определяме дневния ред. Но така, както е даден редът на заседанията, всъщност е точно за две седмици. Предполагам, че няма да можем да изпълним този дневен ред. Защото в тези две седмици има шест работни заседания, от които две са за парламентарен контрол, което ние спазваме съвсем строго.
	Има думата господин Панев. 1122.4	ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представителли! Моето предложение по дневния ред се състои в т. 17, а именно, Проект за решение за мораториум върху легализацията на дипломи за научни степени и звания, присъдени в републиките на бившия Съветски съюз, да премине след т. 2, с оглед това проекторешение да бъде гласувано днес или евеннтуално утре.
	Без да се впускам в мотивация по същество, ще отбележа само че мораториумът означава спиране на действие с оглед някаква предполагаема обществена полза. И в този смисъл отлагането на този акт до известна степен го обезсмисля. Ще добавя само, че проекторешението е внесено на 19 декември 1991 г. Има становище на Комисията по наука и образование и както виждате фигурира в програмата за дневния ред на Народното събрание.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Панев, Вие сте абсолютно прав от формална гледна точка. Но трябва да кажа, че в Председателския съвет преобладаваше мнението, че ние трябва преди всичко да гласуваме час по-скоро законите, които са свързани с икономическата тематика. Затова го оставихме по-назад. Това е въпрос, който ще реши залата, а не аз. Аз само давам обяснение как беше поставен въпросът в Председателския съвет.
	Друг желаещ? - Няма.
	Малко съм затруднен, но мисля, че тук заместник-председателите ще помогнат.
	Първо, имаме предложение от господин Георги Марков т. 8 да стане т. 1. С други думи първото четене на Законопроекта за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, да стане т. 1. Не виждам друг начин, освен този въпрос да решим с гласуване, поради което моля народните представители да гласуват.
	Господин Марков, тъй като не присъствувах на миналото заседание, както знаете бях в Мадрид, доколкото зная при второто четене на Семейния кодекс са останали някакви съвсем дребни въпроси. Така ли е, госпожа Ботушарова?
	ГЕОРГИ МАРКОВ (от място): Могат да почакат.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, това е Ваше мнение. Аз само подсещам народните представители за това, че този закон, имам впечатлението, че можехме да го свършим за 15 минути, ако е така, разбира се. Моля, гласувайте! РД/КТ 1123.1
	От общо 168 гласували, за 107, против 35, въздържали се 26.
	Предложението на господин Георги Марков се приема - т. 8 става т. 1.
	Има предложение от господин Орсов - т. 2 - "Избор на членове на Висшия съдебен съвет", да се отложи за утре.
	Господин Орсов, утре изтича срокът по закона, в който ние сме длъжни персонално да направим промените. Това е само едно напомняне. Моля, гласувайте по предложението на господин Орсов!
	От общо 178 гласували, за 81, против 97 и господин Мичковски, на който картата не работи и дойде да заяви своя глас, значи против 98, въздържали се няма.
	При това положение предложението на господин Орсов се отклонява.
	Първа точка остава - "Първо четене на Законопроекта за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство".
	Точка втора - "Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс".
	Трета точка - "Избор на членове на Висшия съдебен съвет".
	Има едно предложение - т. 7 да стане т. 3. Или т. 7 е - "Първо четене на Законопроекта за възстановяване собствеността на одържавени градски имоти", да мине фактически на четвърто място. Моля, гласувайте! Повтарям: т. 7 да стане т. 4.
	От общо 181 гласували, за 77, против 92, въздържали се 12.
	Отклонява се предложението на господин Марков - т. 7 да стане т. 4.
	Има още едно предложение. То е направено от господин Койчев. Става въпрос т. 14 - "Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнени на Кодекса на труда и първо четене на Законопроекта за държавните служители", да бъдат разделени и да бъдат гледани като две отделни точки.
	Моля ви, гласувайте за предложението, направено от господин Койчев, т. 14 да бъде разделена на две точки.
	Председателят на Народното събрание си позволява да направи една забележка. От около 220 регистрирани народни представители 1123.2 сега, когато гласуваме дневния ред, а този дневен ред е важен, защото определя нашата работа за две седмици, гласовете, които се подават, не са повече от 170. Не зная дали е съвсем коректно още в началото на нашето гласуване 50 души народни представители да не присъствуват в пленарната зала.
	Моля квесторите да помолят господата, които са в кулоарите, да се приберат и да гласуват.
	От общо 172 гласували, за 108, против 61, въздържали се 3.
	Ще имаме една нова точка в дневния ред. Ще остане - "Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда", и освен това една точка, ще видим с каква номерация - "Първо четене на Законопроекта за държавните служители".
	Остава, доколкото си спомням и доколкото съм записал, още едно предложение от господин Георги Марков. Т. 15, това е - "Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи", да мине т. 12 или ще видим точно поредността. С други думи да мине с 3-4 пункта напред. Моля, гласувайте и за това предложение!
	От общо 165 гласували, за 148, против 5, въздържали се 12.
	Предложението на господин Георги Марков се приема. 1123.3	Има предложение на господин Йовчо Русев, което гласи: "Създаването на временна парламентарна Комисия по проблемите на планинските и полупланинските райони на страната" да мине някъде напред така, че утре да може да се гледа. По-късно ще уточним номерата на позициите.
	Моля, гласувайте за предложението на господин Русев.
	Резултатът: от общо гласували 164 народни представители, 68 са гласували за, против 94, въздържали се 2.
	Отклонява се предложението на господин Йовчо Русев.
	И последно остава предложението на господин Георги Панев, който иска Проектът за решение за мораториум върху легализацията на дипломи за научни степени и звания, присъдени в републиките на бившия Съветски съюз, да бъде сложен така, че да може да се гледа утре, още в тази седмица.
	Моля, гласувайте!
	Резултатът: от общо гласували 156 народни представители, 57 са гласували за, 83 против, 16 се въздържат.
	Предложението на господин Панев се отклонява.
	Моля госпожи и господа народни представители, само да подредя програмата и ще Ви дам думата, госпожа Ананиева. Ние сме все още в процес на гласуване на дневния ред.
	Уточнихме следната
П Р О Г Р А М А

за работата на Народното събрание

22-31 януари 1992 г.

	1. Първо четене на Законопроекта за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство.
	2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс.
	3. Избор на членове на Висшия съдебен съвет.
	4. Второ четене на Законопроекта за изменение на Закона за защита на конкуренцията.
	5. Проект за решение за продължаване на срока за избиране на председател на Българската телевизия.
	6. Проект за решение за даване съгласие за сключване от Министерския съвет на Република България на договори за държавни заеми. ББ/КТ 1124.1
	7. Проект за решение за даване на съгласие за поемане на финансови задължения от Министерския съвет на Република България.
	8. Първо четене на Законопроекта за възстановяване собствеността на одържавени градски имоти.
	9. Първо четене на Законопроекта за изменение на Наказателния кодекс.
	10. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното производство.
	11. Първо четене на Законопроекта за банките и кредитното дело.
	12. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
	13. Първо четене на Законопроекта за отмяна на договор между социалистически организации.
	14. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността на гражданите.
	15. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
	16. Първо четене на Законопроекта за държавните служители.
	17. Създаване на временна парламентарна Комисия по проблемите на планинските и полупланинските райони на страната.
	18. Проект за решение за мораториум върху легализацията на дипломи за научни степени и звания, присъдени в републиките на бившия Съветски съюз.
	19. Отговори на въпроси и питания.
	Законът по точка първа не е голям и затова предлагам парламентарното време на първо четене да бъде час и половина, така, както определяме на всичките по-малки закони.
	Сега е ясна програмата за работата на Народното събрание в интервала от 22 до 31 януари 1992 г.
	Госпожа Ананиева, имате думата.
	НОРА АНАНИЕВА (ПССД): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! В една от безумните нощи на президентските избори разбрах, че господин Йорданов ми се е заканил да ми поднесе най-сетне един букет. И той ми го поднесе днес. Благодаря му сърдечно. Разбирам го като израз на волята за едно сътрудничество, което е абсолютно необходимо за един 1124.2 нормален парламент. И в същото време като жена на средна възраст аз зная, че букетите могат нищо да не означават, ако те бъдат само форма. И затова го моля да внуши на колегите си и моля колегите от дясната страна да преценят възможно ли ни е да избираме Висш съдебен съвет, да правим избор от Народно събрание, от парламент по този начин, по тази процедура? Предложени са имена само от едната парламентарна група, предложение от другите няма. Ние всъщност сега бяхме сюрпризирани с този списък. Ние даже не знаем тези лица кои са. Поне две-три думи написани... Освен това ние нямаме възможност да поднесем нашето предложение за листа. Може би особено след този букет някои от нашите предложения могат да влязат в тази листа - квота, която ще се води квота не на СДС, а квота от 11 съдии на Народното събрание.
	Затова аз моля наистина този въпрос с общото съгласие да бъде оставен за утре. Да го поеме в ръцете си Председателството. Господин Савов да ни събере, да види нашите предложения и така, както е приета парламентарната практика, именно оттук да дойдат предложенията. Иначе ние ще предлагаме, всеки ще гласува за своите хора... Това не е парламентарна квота именно за Висшия съдебен съвет. Просто ще се опозорим пред парламентарната история.
	Така че аз нямам намерение да връщам букета, но моля за дела, които да подкрепят жестта.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, госпожа Ананиева! Председателят в случая нищо не може да направи. Дневният ред е гласуван от залата. Единственото, което е възможно, е вносителят да си оттегли предложението. Друг процедурен начин няма.
	Господин Йорданов, аз обясних как стои въпросът процедурно от гледна точка на Народното събрание.
	АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Ананиева, дами и господа народни представители! Цветята, които бяха поднесени, са израз на нашето желание и очакване, след като минахме този дълъг изборен маратон, продължил повече от две години, най-после в една спокойна и творческа атмосфера да работим заедно за доброто на България.
	Що се отнася обаче до избора на Висшия съдебен съвет, няма никаква пречка вие да представите също своите кандидатури за членове на този съвет от квотата на Народното събрание, да дебатираме тук техните качества и Народното събрание да приеме тези от тях, за които гласува. 1124.3
	Разбира се, с оглед на това, че реформата в съдебната система е в ход, и ние трябва да я ускорим, предлагаме нещо повече - да се гласува днес ан блок за всички предложения, които правим. Бъдете уверени, че това са премислени предложения, че имената, които предлагаме, са на хора, които не обичат комунизма и мразят фашизма. Бъдете уверени, че тези хора много внимателно ще следят за това в съдебната система да не попадат хора с лошо минало, хора, замесени в репресии от сталинско и комунистическо време.
	Тези юристи, които предлагаме, са от такъв характер, че мисля и вие, като една модерна лява партия няма да възразите на тези имена. И мисля, господин председател, че днес хората, които са предложили тези имена, а това са все юристи и от Съюза на демократичните сили, и от Движението за права и свободи, и вероятно Вашите юристи сега ще предложат други имена, могат да защитят достойно направените кандидатури и да обяснят от тази трибуна кой кой е.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Йорданов, по този въпрос вече се говори. Явно, че дневният ред остава.
	Господин Джеров, ако обичате, вземете думата по точка първа от дневния ред и изнесете доклада на Законодателната комисия.
	ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЯКОИ ОТЧУЖДЕНИ ИМОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председател, госпожи и господа народни представители! Пристъпваме към първо четене на Законопроекта за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по три закона: Закона за териториално и селищно устройство, Закона за плановото изграждане на населените места и Закона за собствеността.
	Съавтори, съвносители на този законопроект сме двамата с господин Георги Марков.
	Първо, ще изнеса становището на Законодателната комисия, с която ние нямаме никакво различие. За какво става дума? Аз тук ще си позволя да изясня на народните представители неюристи и на колегите юристи, които пряко не работят в тази област, за какво става дума. 1124.4
	Законът за плановото изграждане действуваше у нас до 1 юни 1973 г. Предполагам, че си спомняте, че това беше един чисто благоустройствен закон. От 1 юни 1973 г. е в сила Законът за териториалното и селищно устройство на населените места, който продължи регламентирането на благоустройствената проблематика в нашата страна. С този законопроект ние визираме онази част от тези два закона, която засягаше отчуждаването на частните имоти. Отчуждаването беше допустимо във всички случаи, когато един имот е предвиден по застроителния регулационен план за някакво обществено мероприятие. Процедурата по стария Закон за плановото изграждане на населените места, действувал от 1973 г. до лятото на същата година, беше, че с решение на Изпълнителния комитет се извършваше отчуждаването, следваше протокол на комисията по – 85 от правилника, който извършваше оценката, след което идваше и обезщетяването.
	Трябва да ви кажа, понеже съм работил твърде много в тази област професионално, че има огромен брой частни парцели, които са отчуждени по Закона за плановото изграждане на населените места и след това нищо не е станало. Даже има и обезщетяване. Хората си живеят там, даже са забравили за станалото отчуждаване. Обаче имотът се води държавна собственост и върху него лежи тежестта всеки момент собственикът да излезе навън.
	Законът за териториално и селищно устройство постигна едно усъвършенствуване в регламентацията, като отчуждаването ставаше и става със Заповед # 98, в която се определя и начинът на обезщетяване. Следва или парично превеждане на сумите, или Заповед # 100, която конкретизира имотното обезщетяване. И по този закон има извършени много отчуждавания, без всъщност да е направено нещо. 1124.5
	Смятам, че тук всички трябва да мислим в една и съща посока. Каква е била целта на тези два закона - да извършват отчуждаване на един частен парцел и той да бъде застроен с онова, което се предвижда по застроителния регулационен план. Когато е направено само отчуждаването, независимо от това, че има и обезщетяване, а нищо не е направено по-нататък, никакъв строеж не година, а десетки години не е осъществен, за какво съществува това отчуждаване.
	На трето място тук се визира Законът за собствеността. По чл. 101 от същия закон се предвижда възможността за важни държавни и обществени нужди да бъде извършено отчуждаване пак на частна собственост и собственост на обществени организации.
	Първоначално това отчуждаване ставаше с решение на Министерския съвет, впоследствие беше предоставено на председателите на изпълкомите на някои народни съвети. И тук имаме същото положение - извършено е отчуждаване за важна държавна нужда, но оттам нататък нищо не става с оглед на отчуждаването. Има обаче и други случаи - и по единия, и по другия закон. Бих искал и върху тях да спра съвсем накратко вашето внимание. Отчуждават къщата на Х за построяване на някакво мероприятие. Вместо това мероприятие вътре влиза да живее У, или отчуждават имот от мен, за да бъде настанено трето лице вътре. Или това е изкористяване на целта.
	Също така имаме имоти, отчуждени по Закона за собствеността по чл. 101 с оглед на важна държавна нужда, а вътре се настанява някой човек. Мисля, че това, което сме заварили и което виждаме, трябва да бъде отстранено. В този смисъл заедно с колегата Георги Марков внесохме за разглеждане в Народното събрание законопроект за възстановяване на собствеността.
	Проектът ви е раздаден на 10 януари 1992 г., прегледали сте го, прочели сте го и аз смятам, че няма защо повече да мотивирам нуждата от този закон, тъй като в Законодателната комисия ние се разбрахме, че действително такъв закон е необходим. И като граждани на тази страна, и като народни представители ми се струва, че ще трябва да гласуваме утвърдително именно защото тези имоти, които са отчуждени за нещо, а това нещо не е станало, трябва да бъдат върнати. Разбира се, когато бъде възстановена ДП/МД 1125.1 собствеността по силата на закона, собственикът с възстановеното си вещно право трябва да върне на държавата всички онези суми, които той е получил, за да може да се постигне едно изравняване.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Преди да дам думата на господин Георги Марков искам да видя кои народни представители искат думата, защото знаете, че на първо четене ние разпределяме времето и да се следи колко души от парламентарна група ще се изкажат. Моля, подгответе списъка на желаещите да се изкажат.
	Има думата господин Георги Марков.
	ГЕОРГИ МАРКОВ (СДС): Уважаеми колеги, взимам думата като съвносител. Ще бъда съвършено кратък и ще се спра върху това кое различава законопроекта, както е внесен от мен и господин Джеров, и подобренията (може би), които са направени в Законодателната комисия.
	Става дума за отмяна на отчуждителни заповеди, които са издадени до 21 април 1990 г. Това е едно допълнение от Законодателната комисия. Според мен то е много уместно, защото оттогава насам, а това са измененията, направени през март - април 1990 година - всъщност, обезщетяването започна да става справедливо. Така че ако има отчуждителни заповеди, издавани след 21 април 1990 г., те са станали при новите справедливи условия на закона и затова ние не ги обхващаме в тази хипотеза.
	Второ, виждате, че в чл. 1 е казано, че сградите не само трябва да същесвуват, но и мероприятието да не е осъществено. Това като го гледам сега ми се струва много спорно и със Спас Мулетаров (той сигурно ще се изкаже по този въпрос) имах възможност да говоря в кулоарите. Хипотезата горе-долу е следната: отчуждена е къща и дворно място. Безусловно теренът е трябвало да бъде разчистен, къщата да бъде съборена, за да бъде построена, да речем, нова жилищностроителна кооперация. По едно или друго стечение на обстоятелствата, обаче, е станало така, че къщата продължава да стои отчуждена, теренът не е разчистен, но същевременно е осъществено и мероприятието. Изградена е жилищностроителната кооперация или е построена поликлиниката и т.н. Въпросът, който постави господин Мулетаров, е защо в тази хипотеза да не оставим някаква възможност да се иска отмяна на отчуждаването, за да може собственикът да възстанови собствеността върху къщата си, нищо че мероприятието е изградено. 1125.2
	Ситуацията е много комплицирана и на мен сега ми е трудно да кажа, но по-чисто е предложеното от Законодателната комисия, но може би има и резон в това, което той казва. Разбира се, нека да каже господин Джеров, той е по-добър специалист по отстоянията. Има една Наредба # 5, която дава известно отстояние между сградите в един и същи парцел и безусловно тази Наредба # 5 (не на Министерския съвет, а на бившия Комитет по териториално и селищно устройство) е нещо, върху което трябва да мислим.
	Хипотезата на Закона за собствеността (чл. 3) е нова, предложена е от нас в Законодателната комисия. Горе-долу така изглеждат нещата. Навремето Министерският съвет, а по-късно, след изменението на закона, председателите на изпълнителните комитети на областните народни съвети можеха да отчуждават сгради за т.нар. "особено важни държавни и обществени нужди". Хипотезата, която ние предвиждаме - да се възстанови собствеността, е горе-долу следната: отчуждава се къщата на лицето Х, за да се изгради в нея музей на Иван Вазов. Значи, хипотезата е, когато сградата се отчуждава за конкретно определена особено важна държавна и обществена нужда, при която теренът не се разчиства, сградата съществува и тя трябва да се ползува точно за музей на Иван Вазов. Това е станало през 1980 г. и изведнъж сега, през 1992 г., поглеждаме, че в тази сграда музей няма, а има настанена служба "Народно здраве", примерно, на местния общински народен съвет.
	В тази хипотеза ние даваме възможност хората да искат отмяна на отчуждаването. Тук следва да помислим кой е органът по отчуждаването, защото навремето е бил Министерският съвет, после, с измененията - председателят на изпълнителния комитет на областния народен съвет (какъвто сега няма), и трябва да помислим и точно да ориентираме бившите собственици към кого да се обърнат - дали това сега да бъде областният управител или кметът на съответната община.
	Ние даваме възможност на гражданите в 6-месечен срок да преценят дали е изгодно за тях да искат отмяна на отчуждаването. В масовия случай в тези хипотези това ще е изгодно, защото, освен че възстановяваме собствеността им върху сградите, те получават и собствеността върху земята, която си имат, защото винаги в обезщетение им се даваше само идеална част от съответното право на строеж върху държавна земя. 1125.3
	Аз мисля, че срокът от 6 месеца е разумен, защото все пак се отнася за някаква дейност, свързан с изграждане на населените места, с някакви мероприятия, предвидени по съответния застроителен и регулационен план.
	От друга страна, при всички случаи бившият собственик ще върне обезщетението, т.е. ще прецени кое е по-изгодно за него, но това пък върнато обезщетение, което в масовия случай ще отиде в общинските народни съвети, този сграден фонд може да се използува много рационално сега за задоволяване на нуждите на крайно нуждаещите се граждани, които години наред бяха картотекирани по Наредбата за разпределяне и продажба на жилища и които ние сега не можем да устроим просто защото няма сграден фонд. Така че ако гледаме за социален ефект, социален ефект има много голям и понеже законът е много справедлив и много социален, затова не е чудно, че в Законодателната комисия ние стигнахме до пълен консенсус.
	Аз с интерес бих чул и някои предложения, които са насочени към подобряване на този закон. Понеже става дума за Закон за териториалното и селищно устройство, тук не влиза отчуждаването по регулация, когато става дума за придаване от един парцел към съседен и т.н., това е правна материя, свързана е с целесъобразност, която ние не третираме.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Димитър Велев. 1125.4	ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПССД): Уважаеми колеги, напълно споделям становището, което изразиха двамата съвносители - господин Джеров в качеството си на председател на Законодателната комисия.
	Действително по този законопроект беше постигнат консенсус в Законодателната комисия, тъй като смятаме, че той решава справедливо въпросите, свързани с отчуждени недвижими имоти преди значително време и неизползуването на тези имоти до настоящия момент, т.е. неосъществяване на мероприятието, за което са отчуждени. Затова няма да се спирам на тези подробности, които тук се изложиха. Бих искал само да допълня въпроса, който постави господин Марков, като спорен. А именно: в края на ал. 1, където е казано, че искане за отчуждаване може да стане, само ако сградите съществуват към 1 януари 1992 г.; и второто условие - и мероприятието, за което са отчуждени, не е осъществено. На мен ми се струва, че тук трябва да извършим една корекция, господин Марков. Той не ме слуша в момента, но независимо от всичко ние ще кажем това в Законодателната комисия.
	Аз мисля, че второто изискване - мероприятието, за което са отчуждени тези имоти - не е необходимо да не е осъществено. То може да е започнало и да не е осъществено. Нека да си представим ситуацията, за която стана въпрос: при няколко отчуждени и застроени недвижими имота се изгражда някаква сграда или комплекс от сгради, но са останали една или две сградички, които не са разрушени, а всички останали са разрушени, теренът е разчистен, започнало е строителството ... Ако ние кажем, че мероприятието не е осъществено докрай, то не е реализирано и мисля, че няма да е справедливо да даваме възможност на онези хора, чиито застроени недвижими имоти съществуват, да имат право да си ги получат.
	Затова би трябвало да се каже, че ако сградите съществуват към 1 януари 1992 г. и мероприятието, за което са отчуждени, не е започнало да се осъществява, ако то е започнато, има разчистени терени и е започнало изграждане на новите обекти, а тези останали сгради предстои да бъдат съборени, тъй като теренът на това място се предвижда било за паркинги, било за ЦМ/ЙА 1126.1 гаражи, за тревна площ и т.н., той влиза в целия този комплекс, според мен така ще бъде най-добре. Тоест мероприятието, за което са отчуждени, не е започнало да се осъществява.
	При едно започнато мероприятие са направени маса разходи. Ако ние кажем сега, че възстановяваме собствеността на онези собственици, чиито имоти са запазени, всички онези средства, които са похарчени от държавата или други организации, ще бъдат извършени нахалост.
	Ето затова, след като споделям разпоредбите на този законопроект напълно, си позволявам да направя тази забележка като предложение. Мисля, че при второто четене и най-вече в Законодателната комисия ние ще намерим разбиране и по този въпрос.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Преди да дам думата на господин Даскалов, искам да напомня нещо, защото както виждам, днес заседанието започна много добре. Нека да не забравяме, че за второто гласуване трябва да има писмени предложения. Те трябва да се дадат, защото иначе не бихме могли да ги разглеждаме, освен ако са някакви допълнения. Просто напомням тази процедура.
	Господин Даскалов, имате думата.
	ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, госпожи и господа народни представители! Във връзка с предложения законопроектът си позволих през изтеклата събота да се обърна към гражданството и специалисти от гр. Варна, за да изразят становището по него. Не бях учуден, когато от пълната зала, независимо от това, че публиката беше в едната си част привърженик на една или друга политическа организация, подкрепи законопроекта, така както ние сме свикнали да казваме, по принцип. Твърде малко бяха забележките, които специалистите и заинтересованите лица от град Варна направиха по отношение на законопроекта. Те отчетоха неговата справедливост и социално значение като обърнаха внимание (и аз не можех да не се съглася) пак по отношение и във връзка с направените и от господин Марков, и от колегата Велев забележки както по отношение на чл. 1, така и по отношение на чл. 4.
	Първо, за това дали трябва мероприятието, за което са отчуждени, да е било осъществено или не. Господа присъствуващите изразиха становището, което и аз подкрепям, че следва 1126.2 да се изхожда не само от това, че мероприятието не е започнало, но може би трябва да се изхожда и от това дали съществуващата сграда в момента позволява да остане съгласно градоустройствения план. Ако въз основа на новия строеж, който е осъществен или на част от новия строеж, който е осъществен, тази сграда загрозява града и градоустройственият план по технически и архитектурни съображения не позволява тази сграда да съществува, като тя само временно е била оставена за ползуване поради належащи от друга гледна точка нужди, то може би трябва да се приеме, че не би следвало собствеността върху такава сграда да бъде върната.
	Но тогава, когато тази сграда съществува самостоятелно, би могла и в бъдеще да съществува самостоятелно, не пречи на градоустройствения план, не загрозява града - тогава няма никаква пречка да бъде възстановена собствеността върху такава сграда.
	От друга страна се отбелязва също така, че 6-месечният срок по чл. 4 е твърде занижен, тъй като е изминало доста време от акта на отчуждаването. Правото на искане за възстановяване на собствеността върху тези имоти вече се е прехвърлило от бившия собственик върху негови наследници и ми се струва, че срок от 1 година би бил по-реалистичен и би дал възможност да се осъществят целите и замисълът на авторите на законопроекта, поради което впоследствие за второто четене ще направя съответните предложения за изменение.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Георгиев има думата. 1126.3	ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ (ПССД): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Изразявам становище, за да подкрепя внесения законопроект, както и това, което се каза от преждеговорившите колеги.
	Наистина в Законодателната комисия проектът в първоначалния му вариант, бе разгледан много задълбочено от всички, направиха се резонни бележки, които са намерили отражение в сега разглеждания законопроект. Аз намирам, че проектът е във висока степен социален и във висока степен цели да въведе една справедливост. Искам да акцентирам на това, върху което обърна внимание господин Георги Марков - датата 21 април 1990 г. за онези, които не се занимават с тази материя. От тогава изменението на Закона за териториално и селищно устройство, което беше направено от предишното Народно събрание, преди Великото Народно събрание, то бе един от последните му актове, законодателни, се внесе за тогава, за онзи момент във висока степен една справедливост за обезщетение при отчуждаване. И затова ние приехме в Законодателната комисия, че отчуждаванията след тази дата, това е 21 април 1990 г., няма да ги включваме в този закон, макар и да не са реализирани мероприятията, тъй като има една относително по-голяма справедливост на обезщетяванията при отчуждаването. Но всички останали преди това очевидно носят белега на една висока несправедливост и тези, които са били пряко засегнати от такива отчуждения им е ясно как за едни относително стабилни жилищни сгради, едни големи градски имоти, парцели и пр., се заплащаха едни нищожни суми при обезщетенията, които, ако се запазят при това положение и не се приложи този закон, тези хора остават обезщетени с едни стотинки спрямо днешното време. При това искам да ви обърна внимание, че има повече от 10 години, за да не кажа и по-голямо време, отчуждения, които не са започнали да се реализират и осъществяват от гледна точка на предвидените мероприятия. Там пък несправедливостта е още по-голяма, а този закон възстановява тази справедливост.
	Тук се повдигнаха въпроси, които аз напълно възприемам. Един от тях е казаният от господин Марков, чрез разговора с господин Спас Мулетаров за сгради, които са останали  да съществуват при реализираните мероприятия. Този въпрос е ДЕ/ЙА 1127.1 и технически, но този въпрос е и архитектурен. Ще се преценява, разбира се, конкретно във всеки отделен случай. Тук обаче искам да поставя още един въпрос, който е също интересен. Вие знаете, че се вършиха отчуждавания, които надхвърляха възможностите на строителните организации, на отпуснатите т. нар. ежегодни лимити за строителство по градовете. Но се правеше отчуждение на големи терени за образуване на комплекси. И в този смисъл част от тези комплекси след отчуждението са застроени. На друга част от тези комплекси, отчуждени по едно и също време, не е започнало мероприятието по застрояването. Трябва да обмислим отново този въпрос в Законодателната комисия, да бъдем по-прецизни в духа на онова, което се каза вече. Смятам, че при второ четене такъв недостатък, ако бъде забелязан в Законодателната комисия, ще го оправим.
	Привършвайки, аз приканвам всички господа народни представители да подкрепят на първо четене този законопроект в този му вид, а ние ще вземем предвид всички предложения и положителни бележки, които се правят, включително и тези, които ще постъпят в писмен вид. Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря господин Георгиев. Госпожа Михайлова.
	ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз също се присъединявам към предложения закон и ви моля да го подкрепите. Законът е много навременен и наистина ще изиграе една много добра и социална функция, защото ще възстанови на първо място една справедливост, а освен това ще може да създаде и жилищен фонд, който съответните общини да ползуват за задоволяване на жилищните нужди.
	Проблемът, който искам да поставя пред вас е във връзка с чл. 1, където смятам, че може да се разглежда  още една хипотеза, а именно: чл. 1 на закона се отнася за отчужденията, касаещи застроени недвижими имоти и връщането на съответно съществуващите сгради. Считам, че би могло да се направи една поправка, в която да се каже, че не само сградите трябва да се върнат, а и имотите - един по-общ термин, в който вече ще имаме и случаите на празни терени. Защото много са случаите, в които имаме застроен недвижим имот, който е отчужден, сградата е бутната, съборена е, не съществува в момента, но така 1127.2 или иначе мястото седи, не е осъществено мероприятието, за което е отчуждена и според мен справедливо би било и в тези случаи хората да могат да получат това, което са притежавали. Вярно е, че сме изправени пред отчуждително производство и там са по-сложни хипотезите, когато се отчуждава един имот, но ми се струва, че след като трябва да върнем нещата на местата си, би трябвало да се получи така, че да могат и незастроените имоти, т.е. съществуващите, незастроени имоти да бъдат върнати на собствениците им. Това ще бъде по-справедливо и аз ви моля да помислите и върху тази хипотеза.
	Относно шестмесечния срок, за който преди малко се коментираше в чл. 4 дали е къс или е дълъг, за искането  за отмяна на отчуждаването, аз бих подкрепила законопроекта, че срокът 6 месеца е достатъчен и не е къс. Съображенията ми за това са следните: в случая имотите, които касаят този закон, не са само жилищни. Има много и стопански помещения, именно много от магазините в България са били отчуждени, не само иззети по силата на 60 постановление, за което ние вече имаме влязъл в сила закон. В тези случаи, според мен, 6-месечният срок е достатъчен да може да бъде възстановена собствеността, защото в противен случай ние ще изправим общините пред неизвестността кога определено лице ще поиска възстановяване на собствеността. Шест месеца е достатъчен срок хората да преценят искат ли да им се възстанови собствеността или не и смятам, че трябва да се обединим около този срок, в който всеки ще може да направи своето искане.
	Това са бележките, върху които конкретно исках да се спра, а другото, което още веднъж искам да кажа - смятам, че законът е много своевременен, много справедлив и ще ви моля да го подкрепите на първо четене.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, мисля, че сега имаше думата господин Виденов? Да, Вие имате думата. 1127.3	ИВАН ТОСЕВ (СДС): Господин председателю, госпожи и господа народни представители! Госпожа Михайлова каза за втората алинея към чл. 1, която исках да предложа. Сега тук искам да ви направя едно предложение, което ще бъде малко оспорвано, защото искам в този закон да вмъкнем и малко приватизация. Затова предлагам да включим един член трети, който ще гласи така: "Отмяна на отчуждаването могат да искат лицата, чиито недвижими имоти са отчуждени по Закона за териториално и селищно устройство и Закона за плановото изграждане на населените места и за застроени със заведения за обществено хранене и магазини или складове, след като заплатят стойността на обектите."
	На всички ни е известно, че много имоти, които са били застроени с къщи или с работилници, са бутнати постойките и на тяхно място са построени някъде бараки, някъде и леки постройки, които могат да бъдат закупени от тези бивши собственици.
	Аз пледирам да ме подкрепите и в този закон да направим тази смела крачка към приватизацията.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз не виждам господин Джеров или друг представител на Законодателната комисия, който да взима бележки. А в същото време никой не ми дава и писмени предложения. Така че мисля, че е редно всичките тези народни представители, които направиха своите предложения, след това да ги дадат в писмена форма.
	Господин Сталийски има думата.
	АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Бележките са ми в две насоки.
	Първата е досежно 6-месечния срок, който очевидно е преклузивен. Може да се помисли в Законодателната комисия дали този срок не трябва да бъде продължен. Има случаи, когато след издаване заповед по 98, е издадена и заповед по 100 от Закона за териториално и селищно устройство и хората са обезщетени натурално, т.е. с жилище. Трябва да се съберат. Представете си хипотезата, когато е умрял наследодателят, който е бил собственик, и има наследници.
	Това е първата ми забележка, макар че по принцип аз съм абсолютно съгласен със закона. СД/ЙА 1128.1
	Втората ми забележка. Тук се постави въпросът от един колега как трябва да подходим, когато част от мероприятието, както го наричаше Законът за териториално и селищно устройство, е започнало. Според мен трябва критерият да бъде следният: когато една незначителна част от мероприятието е започнала, няма никаква пречка да се реституират правата. Това е моето становище и ще моля в Законодателната комисия да бъде разгледано.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ще Ви моля, господин Сталийски, да дадете писмено на комисията Вашето предложение.
	Други желаещи не виждам. При това положение и при това единодушие не ни остава нищо друго, освен да гласуваме закона на първо четене. Моля народните представители да гласуват.
	От общо 138 гласували, за - 130, против - 2, въздържали се 6.
	Законопроектът се приема на първо четене.
	(Мотивите и текстът на законопроекта - Приложение 1,I) 
	Моля господин Джеров да заповяда, за да докладва останалите членове към Семейния кодекс. Господин Джеров, преди почивката имаме време точно да минем и този въпрос.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Позволете ми да докладвам докрая още няколко текста, които останаха, след като гласувахме основното тяло на измененията и допълненията на Семейния кодекс. Струва ми се, че няма да имаме възражения още четири параграфа.
	Параграф 10, в чл. 8; чл. 9, ал. 1 и 2; чл. 10, ал. 1; чл. 58, ал. 2; чл. 61, ал. 2; чл. 78; чл. 109, ал. 3; чл. 124, в заглавието на чл. 124 и – 2 от Допълнителните разпоредби думите "общински народен съвет" или "народен съвет" се заменят с думите "общински съвет".
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Желаещи да се изкажат? - Няма. Моля гласувайте.
	От общо 116 гласували, за - 113, против - няма, въздържали се - 3. 1128.2	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващият параграф. В чл. 110 думите "председателят на изпълнителния комитет на общинския народен съвет" се заменят с думите "кметът на общината".
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Желаещи да се изкажат? Няма. Моля, гласувайте!
	Председателят с нетърпение очаква да даде почивка, защото изглежда извън залата стават толкова интересни събития, че не можем да осигурим присъствието дори на 120 души.
	Прекратете гласуването и посочете резултата. От общо 121 гласували - за 113, против 3, въздържали се 5. Приема се – 10.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: В следващия текст в – 1 от Допълнителните разпоредби думите "социалистическия морал" се заменят с думата "морала".
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Желаещи да се изкажат? Няма. Моля, гласувайте!
	Резултат от гласуването: от общо 112 - за 110, против 2, въздържали се няма.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И последният параграф: в чл. 119 думите "1 на сто месечна лихва" се заменят с думите "законна лихва".
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря. Желаещи да се изкажат има ли? Няма. Моля, госпожи и господа народни представители, гласувайте последния текст.
	Резултатът: от общо 127 - за 120, против няма, въздържали се 7.
	Законопроектът е приет на второ четене!
	(Текстът на закона - Приложение 2, II)
	Давам половинчасова почивка като моля отново господа журналистите, господа служителите в този половин час да се въздържат от посещения в бюфета, за да могат действително народните представители да имат възможност да бъдат обслужени в бюфета и да не чакат на опашки.
	В 17 ч. и 35 м. продължаваме заседанието. (Звъни) ВЙ/ЙА 1129.1
(След почивката)

	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Имате думата, господин Джеров.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Раздадено е проекторешение за избиране членове на Висшия съдебен съвет. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет, публикуван на 20 декември 1991 г., – 12 - в едномесечен срок от влизане на този закон в сила да се проведе избор за членове на Висшия съдебен съвет означава, че и квотата на Народното събрание в размер на 11 души трябва също така да бъде определена най-късно до 23 януари 1992 г.
	В изпълнение на тази разпоредба, гласувана от Народното събрание, Съюзът на демократичните сили и Движението за права и свободи правят следното предложение за решение за избиране членове на Висшия съдебен съвет.
	Има само една промяна в раздаденото проекторешение, като вместо Вергил Стоянов се предлага Лидия Касабова.
	Или предлагаме на Народното събрание да гласува следното решение:
	Народното събрание на основание чл. 130, ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 2, ал. 3 от Закона за Висшия съдебен съвет и – 12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет реши:
	Избира за членове на Висшия съдебен съвет
	Ани Аджемова е съдия от Върховния съд на Републиката.
	Владислав Славов е член на Главната прокуратура на Република България.
	Георги Атанасов Бакърджиев е адвокат от град Пловдив.
	Иван Николов Татарчев и Иван Тодоров Григоров - са адвокати от град София.	
	Лалка Димитрова Кювлиева е пенсионер-юрист.
	Лилко Йоцов Петров е заместник-главен прокурор.
	Лидия Касабова е юрист.
	Михаил Георгиев Даскалов е пенсионер-юрист от град Варна.
	Цветана Сурлекова е съдия от Софийски градски съд.
	Предложените колеги, а те за мен са колеги, всички са Сл.Р/НП 1130.1 с висше юридическо образование, естествено, и всички имат над 15-годишен трудов стаж по специалността, с което те отговарят на изискванията на Закона за Висшия съдебен съвет.
	Конкретното решение, което ние предлагаме на Народното събрание, сега накрая прочетох имената, за да ви дам поясненията всеки от колегите какво опредставлява, къде работи, е:
	"Първи раздел.
	1. Избира Лилко Йоцов Петров - заместник-главен прокурор и прокурор на Въоръжените сили, на мястото на Чанко Апостолов.
	2. Лидия Касабова - юрист, на мястото на Симеон Котев.
	3. Ани Аджемова - съдия от Върховния съд, на мястото на Недко Добрилов.
	4. Лалка Димитрова Кювлиева - юрист-пенсионер, на мястото на Любен Велинов.
	5. Георги Атанасов Бакърджиев - адвокат от град Пловдив, на мястото на Йорданка Хаджиенева.
	6. Михаил Георгиев Даскалов - юрисконсулт, пенсионер от Варна, на мястото на Иван Филчев.
	7. Иван Николов Татарчев - адвокат, на мястото на Живан Белчев.
	8. Иван Тодоров Григоров - адвокат, на мястото на Димитър Гочев.
	9. Цветана Сурлекова - съдия от Софийския градски съд, на мястото на Божидар Колев.
	10. Владислав Славов - прокурор от Главна прокуратура, на мястото на Байчо Панев.
	Втори раздел:
	Преизбира Кирил Кирилов Маричков - за член на Висшия съдебен съвет."
	Това е проекторешението, което докладвам и предлагам на Народното събрание да бъде гласувано.
	ГЛАСОВЕ ОТ БЛОКА НА СДС: Да гласуваме.
	АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Да гласуваме!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Джеров. Има ли желаещи да вземат отношение? Имате думата господин Михайлов.
	ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПССД): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Парламентарният 1130.2 съюз за социална демокрация и юристите от Законодателната комисия единодушно се противопоставиха на изменението на Закона за Висшия съдебен съвет.
	И сега искам да потвърдя пред вас, че това изменение е противоконституционно и антидемократично. То е в нарушение на принципите за изграждане на правова държава. Този съд е вече избран и не може да се променя законът, за да може да се промени съставът му.
	Нашият парламентарен съюз е протестирал, подал е жалба пред Конституционния съд. За съжаление Конституционният съд и досега не се е произнесъл по нашата жалба. И не само това, не е постановил спиране изпълнението на закона, тъй като законът има организационно устройствен характер и правните последици при неговото изпълнение ще предизвикат твърде много усложнения и злепоставяне на хора.
	Ето защо ние смятаме, че този въпрос трябваше да се отложи, ако този срок е фатален, аз не съм сигурен дали не може да бъде удължен от Народното събрание и да се изчака решението на Конституционния съд.
	Това, което ни се предлага, уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители, е също в противоречие на Конституцията и специално на чл. 130, ал. 2, в която изрично се постановява, че за избор на членове на Висшия съдебен съвет кандидатите трябва да отговарят на високи професионални и нравствени качества. Никакви данни в тази насока за високи професионални и нравствени качества не са представени.
	От друга страна, парламентарната практика... Парламентарната практика, господин Йорданов (повторението е поради реплика от страна на господин Александър Йорданов, който прекъсва оратора), в западноевропейските страни при избор на магистрати на Висш съдебен съвет винаги следва една строго определена процедура. Тази процедура в парламента предвижда комисия от специалисти, която да прегледа всички данни за професионални и нравствени качества и да даде компетентно мнение пред парламента, преди той да се произнесе. Тук в нашия случай това не е направено.
	Аз вярвам на вашето заявление, че "вярвайте, това са много добри хора!", вие давате една политическа оценка. Но мен 1130.3 не ме интересува само политическата оценка, мен ме интересува професионалната оценка. Защото тези хора ще решават съдбата на всички съдии, прокурори и следователи в нашата страна. Тези хора трябва да имат професионално доверие във Висшия съдебен съвет. Вие такива данни не представяте и не можете да представите, защото процедурата, по която се приема тук, е чисто политическа. По политически данни и съображения не може да се променя състав на Висшия съдебен съвет, който вече е избран от Великото Народно събрание.
	Ето защо аз смятам, че ако сравните така предложените кандидати с тези, които се изваждат, вече са избрани, аз няма да се спирам на всички, но бих ви посочил няколко примера.
	Вземете например Иван Филчев. Аз познавам Иван Филчев, той е съдия от Върховния съд. Освободен е преди пет-шест години набързо по политически причини, защото брат му бил избягал на Запад. Това е човек с изключително високи професионални качества. Той е един голям творец-художник и писател. Това е един човек с изключителни качества. Аз не зная един съдия да се намери тук и да не каже, че господин Иван Филчев е човек, който отговаря на изискванията на закона.
	Аз питам: защо този човек сега се изважда и с какви професионални качества, госпожице Русева (обръщението към госпожица Русева е поради това, че тя с реплика прекъсва оратора), този човек се заменя с друг? Има ли той предимства пред него?
	Вие сте длъжни да дадете отговор на този въпрос не само на парламента, вие трябва да дадете отговор на онези юристи, които чакат един обективен, демократичен, безпристрастен Висш съдебен съвет, а не с политически предубеждения.
	Още един пример. Вземете случая с госпожа Йорданка Хаджиенева, която изваждате. Аз я познавам, защото е моя стедентка и беше в кръжока по Наказателно право, който ръководя. Тя беше отлична студентка и е отличен съдия в районния, градския и Върховния съд. Тя е съпруга на господин Христо Данов, доскорошен министър на вътрешните работи. Това е човек с високи професионални качества.
	Питам ви: затова, че е съпруга на господин Данов ли я изваждате от Висшия съдебен съвет? Тя е безпартийна - и в миналото, и сега. 1130.4
	В същото време вие предлагате един господин Григоров, Иван Григоров. Аз не познавам този човек. Но аз четох, аз чета редовно "Демокрация", господин Йорданов, на 13 януари прочетох една статия от него: "Темида мъчително се отърсва от партийния монопол". В тази статия се застъпват чисто политически възгледи и дейности. Аз не споря по тезите му и някои твърдения, неверни, това е друг въпрос. Но този човек се занимава с политическа дейност. А ние имаме данни, че и другите кандидати, които предлагате, са се занимавали с политическа дейност в полза на СДС. И някои от тях имат право да се занимават с такава дейност, защото са били юрисконсулти и адвокати и не попадат под закона за членуване в партиите за деполитизацията.
	Сега се получава така, че тези, които имаха право да се занимават, доказаха своите качества пред СДС и пред неговия Координационен съвет - те ще бъдат предложени. А другите бяха деполитизирани и не можеха да развиват своята дейност, за да докажат своята политическа преданост към една или друга политическа организация.
	Аз смятам, че това е несправедливо. Вие се връщате към старата тоталитарна система, когато Военният отдел на ЦК на БКП преценяваше високите политически качества и нямаше никакъв коментар относно професионалните качества.
	ХРИСТОФОР СЪБЕВ (от място): Много смело говорите.
	ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Ето защо..., господин Събев, много Ви уважавам и затова ме изслушайте, аз не съм застанал тук, за да поддържам едни или други политически възгледи, а съм застанал тук, за да защитя съдебната власт в България, която вие отново искате да превърнете в синя. (Ръкопляскания в блока на ПССД). Вие взехте изпълнителната власт в лицето на правителството и Президентството, взехте в парламента законодателната власт, сега искате да разрушите и съдебната власт отново с еднопартийна синя власт. Това няма да помогне на българския народ и на българското правосъдие.
	Като човек, който се е занимавал с подготовката на тези кадри в България, аз искам да изразя решителен протест! Това са действия на чист тоталитаризъм! Няма нищо демократично и обективно в тях! 1130.5
	И аз призовавам моите колеги от Парламентарния съюз за социална демокрация след дебатите да напуснем залата и да призовем юристите в България срещу синия тоталитаризъм в България! Благодаря ви, господа. (Ръкопляскания в блока на ПССД) 1130.6	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля за малко внимание. Следващите оратори да си носят картите.
	Към господин Михайлов се обръщам с една молба. Разбирам, че беше развълнуван (господин Михайлов, Вие не ме чувате), но моля Ви се в едно демократично Народно събрание да не се говори за вземане на властта. Просто не сме я превзели, нито сме взели властта, а властта сме я получили от народа. (Ръкопляскания от СДС и ДПС)
	За реплика има думата господин Сталийски.
	АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважавам много господин Михайлов, с който бяхме състуденти и сме в много добри отношения. За пръв път го виждам развълнуван. Той е спокоен, умерен човек. Пише добре, говори добре, но трябва да се разберат някои неща от тези, които не са юристи, а той е юрист за голямо съжаление.
	В това решение за избор на членове на Висшия съдебен съвет изрично се посочва правната норма - поради несъответствие с някои изисквания на чл. 2, ал. 1 от Закона за Висшия съдебен съвет.
	Първи въпрос, уважаеми дами и господа, откакто е избран, а вие твърдите, че е демократично, да приема, че е демократично, Висшият съдебен съвет какво е направил досега? Нищо. (Ръкопляскания от СДС) Достатъчно ли е това? Висшият съдебен съвет, уважаеми дами и господа, до този момент не е направил нищо. Защо?
	Вие говорите, господин Михайлов, че е трябвало да се назначи комисия да обсъди моралните качества, професионалните на всеки един от кандидатите.
	И вторият ми въпрос - по такъв начин ли беше избран сегашният, съществуващият Висш съдебен съвет? - Не. (Гласове от ПССД: "Да")
	НОРА АНАНИЕВА (от място): Вие не сте били тук.
	АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ: Слава Богу никой не ме е обвинявал досега в неграмотност.
	Чудя се защо господин Михайлов пита първо за Иван Григоров? Има един почтен човек, който е мой колега, с който съм се явявал по много дела и който уважавам, който е от лявата страна, това РД/КТ 1131.1 е Данчо Школагерски. Той познава Иван Григоров. Познава моралните му и професионалните качества.
	Иван Григоров се интересува освен от наказателно право и от гражданско и господин Школагерски знае това.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Сталийски, времето за реплика изтича. Вие можехте да вземете чудесно думата за изказване. Но завършете си репликата.
	АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ: И друг човек, на който искам да спра вниманието ви. Аз съм се явявал при господин Иван Филчев многократно. Нищо не мога да кажа за професионалните му качества. Това не мога да кажа.
	Пред повечето от тях съм се явявал в съда, защото съм адвокат 34 години. Както и на госпожа Нора Ананиева, на която не й е известно, аз бях голям приятел с нейния баща, който уважавам като съдия. (Нора Ананиева от място: "Зная") Когото тя може би не знае, но аз зная, как се озова в III консултация. Това беше един прекрасен юрист, от който аз съм се учил на практика, не на теория. И смятам, че и сега бай Крачун за мен има същото отношение, което аз имам към него.
	С оглед на това аз Ви моля да подкрепите това становище и да изберете всичките хора.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Сталийски, Вашето го смятам за изказване. Това не беше реплика. Малко сгрешихме, защото това не може да бъде реплика. Сега има три реплики. Знаете добре характера на репликата.
	Думата за реплика има Вержиния Велчева.
	ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Вземам тази реплика не да репликирам приповдигнатия тон на господин Михайлов, колкото да внеса тук едно уточнение.
	Парламентарната група на БСП нееднократно предлага да отложим този въпрос, докато Конституционният съд се произнесе. Нещо повече, те предлагаха дори Конституционният съд да спре действието на закона, докато се реши въпросът дали той съответствува на Конституцията.
	Искам да внеса едно уточнение, че Конституционният съд дори да желае, не може да спира действието на закони. Това не е предвидено нито в Конституцията, нито в закона, който урежда неговата дейност. 1131.2
	Колкото до другия въпрос, ние не можем да чакаме Конституционният съд да се произнесе, тъй като няма яснота кога ще стане това. Всеки, който се е запознал със Закона за Конституционния съд и приетата от него процедура, много добре би разбрал, че това може да отнеме и месеци. Ние не можем да оставим съдебната система в такова състояние. Всички ние имаме избиратели и знаем много добре какви са техните настроения. Хората искат една бърза промяна в съдебната система.
	Ето защо ние още днес трябва да изберем нашата квота, за да дадем възможност на Висшия съдебен съвет да започне своята дейност.
	Колкото до това тук да дебатираме кандидатурите, Парламентарната група на СДС никога не е възразявала срещу това. Групата на БСП много добре знаеше, че тази точка е включена в програмата. Можеше да подготви свои предложения. Ето сега ние сме готови да изслушаме нови предложения и наистина да дебатираме относно професионалните и моралните качества на кандидатите.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Думата за реплика има отец Христофор Събев. Това значи отношение към казаното от господин Михайлов.
	ХРИСТОФОР СЪБЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, другари и другарки, наистина ще кажа реплика съвсем накратко.
	Защото не политическите мотиви и не от политическа пристрастност ние искаме тази промяна, а точно, за да се махне политическата пристрастност, насадена от предишната комунистическа тоталитарна система, дори във всички сфери на обществения живот, като ракови разсейки. Това едно.
	И второ, ние не искаме син тоталитаризъм, защото по същия начин бихме обвинили Италия, че е тоталитарна държава, тъй като президентът Косига е християндемократ, тъй като министър-председателят Андреоти е християндемократ, парламентът е християндемократически и всички власти са християндемократически. Значи там ще кажем, че имаме християндемократически тоталитаризъм. А в България ние искаме по логиката на този господин, когото и аз също ще уважавам, щом като и той ме уважава, но дори аз ще го уважавам затова, че съм и християнин, всяко човешко същество дори когато се заблуждава, пак ще го уважавам, разбирате ли... 1131.3 (Ръкопляскания от СДС) Надявайки се на неговото искрено покаяние и да не се разпалва така, да бъде толкова ентусиазиран и така убедително да представя неща, които всички знаем, че не са точно така и да не изкривява истината по такъв патетичен начин.
	Това е, което ви казах. Мисля, че е достатъчно и ясно за този, който мисли логично.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Думата за реплика има господин Мицев. Трета реплика. 1131.4	МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС): Уважаеми колеги, нека да ме чуят внимателно и всички онези, които следят работата на парламента по излъчванията на радиото и телевизията. Съдебното ведомство трябва да бъде в непрекъсната борба с престъпността. А на война като на война. Но война се води от добри професионалисти. Досега съдебното ведомство доказа, че е рекрутирано от хора, които ги проверяваха до девето коляно по партийна линия дали са пригодни за съдии или не.
	Ние предлагаме 10 души. Като започнете от първия - господин генерала, главния прокурор на Въоръжените сили и стигнете до последния, блестящи юристи, които са в състояние да поведат действително борба против ширещата се стопанска престъпност. Защото, хайде да си зададем и следния въпрос: кой е най-големият стопански престъпник и защо се бавят толкова много делата и защо тук, в тази зала има юристи, на които беше поставено като задача да разследват едно такова зловещо престъпление като пожара във вашия бивш Партиен дом, а не доведоха нещата докрай! (Ръкопляскания от блока на ПССД)
	А имайте предвид, че и Конституционният съд също подлежи на промяна. Особено двама от членовете ви. Единият, който закупи неправомерно жилище, а другият, който ме караше миналата година да го слушам като депутат във Великото Народно събрание и да лъже за разни побоища пред Партийния ви дом.
	Затова предлагам да гласуваме ан блок.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Имаше три реплики: госпожица Велчева, отец Христофор, Маргарит Мицев.
	Сега господин Школагерски има думата за изказване.
	ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (ПССД): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вземам думата по един принципен въпрос и предварително зная, че това, което ще ви кажа, няма да се съобразите с него. Но искам да го знаете и да влезе в протокола на дебатите по този въпрос, защото някога някой вероятно ще прояви интерес и ще отчете дали е направено зло или не по един принципен въпрос.
	Аз се противопоставих пред вас против изменението на Закона за Висшия съдебен съвет, досежно отменянето на правилото, че в него не следва да бъдат избирани адвокати, които практикуват професията си. Ще ви прозвучи парадоксално, че като адвокат с ББ/КТ 1132.1 права все още, аз отново повдигам пред вас този въпрос. Искам да изслушате следните мои съображения.
	Текстът, който беше отменен от Народното събрание, беше буквален превод от френския текст. Френската адвокатура и френската съдебна система бяха стигнали до тази забранителна норма за действуващи адвокати да участвуват във Висшия съдебен съвет със страданието и опита си повече от един век. Ние не уважихме това мнение на нашите френски колеги и сега сме на границата да направим още една крачка по пътя на едно зло.
	Когато е гласувана Конституцията, е прогласувано правилото в чл. 117, ал. 2, че съдебната власт е независима. Като последица от него е гласувано правилото, че страните са равни в съдебния процес. Помислете върху следното: как вие ще изпълните тази конституционона норма, когато на едната банка по гражданско дело или наказателен процес стои адвокат, който е член на Висшия съдебен съвет? Дали хората, които са в залата, за да получат своите права или да защитят своите права като страна в съдебния процес, са равни с другите, на които защитникът не е член на Висшия съдебен съвет.
	Това първо.
	Второ, създава се неравноправие по отношение на упражняването на професията в самата адвокатура. Действуващите адвокати, които са членове на Висшия съдебен съвет, са адвокатите, които могат да упражняват с по-голяма ефективност и резултатност своята професия от останалите адвокати. Това е безспорно. А оттам създавате и възможността по един категоричен начин за неравноправно получаване на защита от отделните граждани.
	Аз разбирам, предложението, що се отнася до характера на хората и характеристиката на хората, мога да ви уверя, че всички мои колеги - Иван Татарчев, Иван Григоров, Лилия Касабова (тя беше доскоро съдия), не познавам колегата от Пловдив Георги Бакърджиев. Предполагам, че и той е един чист и добър колега. Но струва ми се, че вие трябва да прецените въпроса не от това какви са качествата на тези адвокати, а от принципния въпрос, че действуващите адвокати не трябва да бъдат членове на Висшия съдебен съвет. По този начин, направите ли ги членове вие, то вие посягате на основния принцип на изграждането на адвокатурата. Адвокатурата е една независима организация на самоуправление. 1132.2 Тя се управлява само от решенията на своите членове. А как вие ще вкарате в управлението на висшата съдебна власт като членове на Висшия съдебен съвет тези, които се самоуправляват? Не е ли необходимо тогава да помислите и да предложите изменение на Закона за адвокатурата, за да влязат във Висшия съдебен съвет, във Висшия адвокатски съвет и членове от тази съдебна власт? С какво право действуващият адвокат ще може да решава съдбата на съдия, прокурор или следовател, а те да бъдат дезавоирани от това тяхно право да решават съдбата на адвокатите? И по този начин къде отива прогласеният принцип в закона и Конституцията за независимостта на адвокатската професия и на адвокатурата като самоуправляващ се орган?
	Ако искаме да изпълним със съдържание, че съдебната власт е независима, тази конституционна норма, в никакъв случай вие не трябва да допускате в ръководния Висш съдебен съвет да участвуват хора, които са извън системата на съдебната власт. Адвокатурата е безспорно вън от тази система.
	Затова аз правя и конкретно предложение, уважавайки всички мои колеги. Ако те ме слушат, неизбежно ще се съгласят с мен и съпоставяйки качествата, да се обърна към вас с молба да приемете като предложение на мястото на господин Татарчев да бъде избран Живан Белчев, който не е член на БСП, а на БЗНС. На мястото на Иван Тодоров Григоров, да бъде избран съдията Димитър Гочев, който е симпатизант на Съюза на демократичните сили. И следващият момент - на мястото на колегата от Пловдив, да бъде избрана съдията от Върховния съд Йорданка Хаджиенева. Качествата на Хаджиенева като морална личност, като професионална личност са безспорни. Вие ги знаете много добре.
	При това положение отговарям и на спонтанно зададения въпрос от уважаемата моя колежка. Подходът не е партиен, но е професионален. И аз трудно бих могъл да сметна, че вие ще приемете, че един действуващ адвокат, колкото и добър да бъде той, познава кадрово хората от провинцията, хората, които упражняват тази професия, техните качества. А отделен е въпросът и за възможността за преценка на тези качества.
	Затова ви моля да не направите повторно една и съща грешка, но с убеждението, че може би вие ще я направите и няма да се вслушате в моето предложение. Аз съм благодарен за това, че ме изслушахте. 1132.3
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Заповядайте за реплика.
	ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Единствено по въпроса за участието на адвокатите.
	Този въпрос е решен със закон. И ако днес ние избираме отново Висш съдебен съвет, една от причините и основна причина за това е, че в този съдебен съвет след отпадането на разпоредбата от Конституцията, трябва да влязат адвокати.
	Съображенията, които изложи моят колега и добър приятел Данчо Школагерски, разбира се, тежат, но срещу тези съображения тежи, че в такъв случай прокурори не трябва да влизат, защото те се явяват при съдиите, юрисконсулти не трябва да влизат, защото те се явяват при съдиите. А именно независимостта на адвокатската професия е гаранция за един независим избор на съдии. А да се смята, че съдиите ще се повлияят от това, че един адвокат е във Висшия съдебен съвет, означава да нямаме доверие в морала на съдията, който поставя собственото си положение като служещ, като съдия по-високо от задължението си на съдия. И ако предложението, което се прави, е заменило няколко души, наистина уважавани наши колеги с адвокати, то не е затова, че тези наши уважавани и обичани от нас колеги не са годни да бъдат във Висшия съдебен съвет, а защото наистина трябва да влязат няколко души адвокати така, както повелява изменението на закона.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: За реплика има думата господин Ганев. 1132.4
	ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Много уважавам колегата Школегерски, неведнъж съм засвидетелствувал това и затова репликата ми този път няма да бъде бурна, а ще се опитам да бъде професионална.
	Той спомена, че няма да има равенство при явяването пред съд от една страна на адвокат, който е член на Висш съдебен съвет, а от другата страна - адвокат, който не е. Аз питам същото това не важи ли още повече за адвокат, който е народен представител и който има право да се явява в съд? Няма ли там неравенството да бъде още по-силно? Мисля, че този аргумент не трябва да се приема.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Йордан Василев за трета, последна реплика.
	ЙОРДАН ВАСИЛЕВ (СДС): Уважаеми колеги, изслушах с внимание, както обичайно, изказването на господин Школагерски. Искам да направя реплика първо в съвсем личен план, а след това в по-общ.
	В личен план познавам един човек, който е адвокат и когото бих предложил за член на Висшия съдебен съвет без всякакво съмнение в неговите качества. Това с нищо няма да попречи на неговото членуване там, ако той не беше депутат. Този човек се нарича Йордан Школагерски.
	Мисля, че той разбира моите мотиви, така че тук отпадат всякакви принципи на някаква партийност.
	Доколкото съм запознат със закона, съдиите се охраняват от него в своя статус и в своята неприкосновеност като служители, като служебно положение, така че един адвокат, член на Висшия съдебен съвет, трудно би могъл да прояви някаква активност за натиск или давление върху който и да било съдия, от когото е недоволен. Освен това относителното тегло на адвокатите във Висшия съдебен съвет е толкова нищожно, че дори е унизително за една толкова уважавана в света професия и аз съм малко учуден на французите и моето обяснение е само едно. Те просто не знаят какво значи половин век в съдебната система, т.е. съдии и прокурори, почти 99 на сто да бъдат членове само на една партия.
	Завършвам с въпрос към господин Михайлов (това е краят на репликата, а също и към господин Школагерски) колко процента от действуващите в момента съдии и прокурори не са били членове ДП/МД 1133.1 на Българската комунистическа партия някога? Дали има и 10 на сто?
	Може ли тогава да говорим за някакъв тоталитаризъм? Не бих искал да твърдя, че сега продължава да има червен тоталитаризъм. Тези хора вече са деполитизирани, а доколко е променено тяхното съзнание, аз разчитам на тяхната съвест на съдии.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Стоянов, няма възможност за повече реплики, три реплики се направиха.
	Има думата Шопов за изказване.
	ПАВЕЛ ШОПОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Мисля, че ще се съгласите както от лявата, така и от дясната страна, че досега най-непокънтатата, най-запазената система е прокурорско-съдийско-съдебната система в нашата страна. Това не е случайно. От лявата страна Социалистическата партия направи абсолютно висчко възможно действително да запази тази система непокътната. В това отношение особено й помогна сега действуващата Конституция. Смятам, че това е и основната причина в тази област нещата в нашия обществен живот да се намират в това най-трагично положение, в което се намират в момента. Мисля, че няма спор за това - растяща престъпност, ниска разкриваемост, корупция в съдебно-съдийско-прокурорската система и оттук - дестабилизация на цялото наше общество.
	Всеки наш гражданин има впечатление от действието на тази система, която беше фиксирана и създадена от комунистическата партия по абсолютно най-типичния тоталитарен начин. Тя беше част от тази система. Тя беше неразделна част от тази система и носи всички нейни пороци.
	В момента в страната ни текат процеси, които са по декомунизация на нашето общество. Смятам, че за това няма спор нито от лявата, нито от дясната страна. Затова, уважаеми колеги от лявата страна, какво лошо намирате вие в това? Вие също (твърдяли сте го винаги!) сте за декомунизация на тази държава, на нашата страна. Помогнете ни!
	Не мога да разбера и не мога да проумея защо такива уважаеми от нас колеги като господин Школагерски и господин Михайлов влагат толкова страст, толкова негативизъм в мерките, които ние взимаме в тази връзка. Всичко това е за общо благо, за да си идат тези най-лоши следователи, прокурори и съдии, 1133.2 най-черните от черните, хора, които са участвували във възродителния процес, престъпници, които съдиха далеч по-малки престъпници от тях... (Възмущение сред опозицията)
	Отсреща ми опонират. Вие сте същите тези хора, които създаваха този апарат, тази система (вие, надявам се, сте разбрали своите грешки) опитваме се и желаем да разградим... (Ръкопляскания за прекъсване от страна на опозицията)
	Така че в тази връзка молим и вие да ни помогнете с едно разбиране. Това ще бъде от полза за цялата наша държава. Надяваме се на вашата подкрепа да гласуваме този списък на съдии, прокурори и следователи, още повече, че няма спор, както се изказаха и колегите, че всички са добри професионалисти и никой от вас конкретно няма нищо против срещу нито един от тях, доколкото разбирам.
	Сегашният Висш съдебен съвет беше едно недоразумение на Великото Народно събрание, едно от многото такива недоразумения и с общи усилия трябва да поправим това недоразумение. Надявам се на вашата подкрепа и моля всички да гласуваме общо състава на новия Висш съдебен съвет. (Частични ръкопляскания от СДС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Мулетаров.
	СПАС МУЛЕТАРОВ (ПССД): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! На мен ми е неудобно и отчасти обидно, че в тази зала един колега си позволи да нарича хилядите честни, скромни изпълнители, които и сега работят... (Оживление сред народните представители от СДС) негови колеги "престъпници и корумпирани". Нека той излезе и докаже с факти кой от тези сега действуващи съдии, прокурори и следователи е бил престъпник, кой сега е престъпник и кой от тях е корумпиран, както и това колко души е установено, че са вършили подобни престъпления!
	РЕПЛИКА ОТ СДС: Хората ги знаят!
	СПАС МУЛЕТАРОВ: Най-малко може да се говори в едно Народно събрание, че представители на дадена професия са корумпирани или престъпници, тъй като на същото основание някой би отправил и към неговата категория колеги адвокати подобни обвинения. Досега никой не е казал, тъй като ако има отделни адвокати, които непочтено упражняват своята професия, никой няма право 1133.3 да ги нарече престъпници, както съдиите, прокурорите и следователите, които са изпълнявали законните си задължения, които са изпълнявали законните и конституционните разпоредби, не могат да бъдат наречени така.
	Затова, че ние днес обсъждаме един противоконституционен закон, който противоречи отначало докрай на сега съществуващата Конституция, това е безспорен факт и той ще тежи не само върху съвестта на господин Шопов и на неговите колеги, но създава и прецедент за бъдещите поколения и ще бъде предмет на изучаване във висшите учебни заведения и тези, които сега приемат подобни текстове, ще се срамуват от своите решения.
	Аз не мога да разбера какво означава твърдението, че има несъответствие с изискванията на чл. 2, ал. 1 от Закона за Висшия съдебен съвет. Кое е несъответствие в този закон и кое е в съответствие с този текст, който сега се прави? Кои са тези опорочени досегашни членове на Висшия съдебен съвет, избрани тук от представителите на всички политически партии, които бяха в този парламент? Кои са тези, които ги превъзхождат по някакви политически качества, като се има предвид, че половината от досега предложените и съществуващи не бяха членове на Българската социалистическа партия?
	Освен това, от предложените 11 души се предлагат  4 души адвокати и 3 души юрисконсулти да решат съдбата на следователи. Аз питам кой от тях знае същността, бита, проблемите и огромните трудности, пред които е изправено следствието в момента, за да взема той отношение за техните професионални и други качества?
	И на последно място в репликата - какви хора се предлагат, освен имената и професията им? Може ли някой да посочи, за да знаят десетките народни представители кого избират, тъй като никога досега в това Народно събрание не са се избирали персонални личности, без да се каже какво представляват те. Чл. 2 предвижда точно това, а ние го нарушаваме и се позоваваме на твърдение, че има несъответствие в него.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Георги Тамбуев. 1133.4
	ГЕОРГИ ТАМБУЕВ (ПССД): И аз ще говоря малко в личен план. от този списък, който е предложен, аз познавам лично Цветана Сурлекова. Мога да ви кажа най-хубави работи за нея. Какво имам предвид?
	През 1976 г. тя гледа едно дело на един уволнен физик и реши, че уволнението е правилно. Аз като журналист се заех да докажа, че то не е правилно. Събрах доказателства и се срещнах с нея още преди да напиша моята публикация "Отвод на една истина". Като се запозна с доказателствата, тя стигна до извода, че неправилно е решила това дело. На мен ми направи страхотно впечатление как един непознат съдия, след като се запозна с доказателствата, изрази готовност да пререши този въпрос. И даже написа около 1-2 страници, че не е разполагала с доказателствата, които аз й представих, и поради това е решила първото дело по такъв начин, сега е готова да го преразгледа и да го реши по друг начин.
	Искам да ви кажа, че един човек (на мен тогава това ми направи много силно впечатление), който може сам да реши обективно нещата след събирането на нови доказателства, този човек заслужава уважение. И трябва да ви кажа, че ще гласувам за Цветана Сурлекова.
	Но от другите хора, които се предлагат тук, откровено да ви кажа, аз не познавам никого. В същото време си спомням как преди се прие съставът на този съд. Имаше справки за всички предложени. За всеки народен представител имаше папка с биографична справка, какво представляват и т.н. Тук се предлагат кадрови въпроси само с един списък. Трябва да ви уверя, че за другите, тъй като не ги знаем какво представляват и как ще се сблъскат в съдебната система с казусите, които ще им предложи животът, аз няма да гласувам.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това, което ще кажа сега, се отнася за всички народни представители. Трябва да спазваме правилника. Репликата е кратко възражение по съществото на приключилото изказване. Господин Тамбуев, Вашето беше едно хубаво изказване - мога да го нарека "апология на госпожа Сурлекова", но Вие фактически с Вашето изказване отнемате възможността да се направи една реплика. Нека научим какво е "реплика", какво "дуплика" и въобще да вървим по реда на правилника. ЦМ/МД 1134.1
	Реплика иска и госпожа Шопова. Нека бъде действително реплика - възражение по същество на изказването към човека, който е говорил преди това.
	ПЕТЯ ШОПОВА (ПССД): Изразявам своето учудване от съжденията на колегата Шопов или може би изразявам своето учудване, че той така прогресивно се развива в план партийна пристрастност и с този партийна пристрастност залива парламентарната зала. Затова защото действително е срамно колеги-юристи от лявата, дясната страна и центъра, в тази парламентарна зала да се говори, че съдиите, прокурорите и следователите, изобщо хората, които правораздават в България, са престъпници.
	Но аз не се учудвам от това, че го прави колегата Шопов, тъй като той е изключително заслепен. И това негово заслепение не започва сега. Спомням си различни случаи в Пловдив, когато той не е пледирал за професионализъм, а само за това неговата кауза да бъде счетена за най-правилна. Това може би е хубаво в политически среди, но е много вредно, когато се решават въпроси на съдебната система. Бих препоръчала на колегата да потиска тези свои страсти.
	А на вас, скъпи колеги, искам да предложа, когато обсъждаме въпроса за Висшия съдебен съвет, да си спомним, че е необходим професионализъм в правораздавателните органи и безпристрастност. Затова нека осъдим колегите като колегата Шопов, които влагат пристрастност. Или може би, колега Шопов, вие искате съвсем открито да въведете в парламентарната зала едно понятие, което вече се прокрадва в някои комисии - понятието "лоялност". Лоялност към Съюза на демократичните сили за тези, които ще заемат места в съдебната система. Тогава питам: каква е разликата между тоталитарната система, която разграждаме, и новата система, която вие искате да създадете? (Оживление в залата)
	И още питам: Законът за Висшия съдебен съвет не беше ли приет във време, когато именно демократичните принципи бяха в основата на устройството на държавата и на съдебната система в това число? Вие искате сливане на властите, вие искате лоялност към СДС. Може би искате и конкретни кадрови справки и решения на съответните координационни съвети... Уважаеми колеги, аз не разбирам разликата. (Реплики от СДС) 1134.2
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Шопов има правото на дуплика.
	ПАВЕЛ ШОПОВ (СДС): Уважаеми колеги, мисля, че не сте ме разбрали добре. Аз не казах, че всички следователи, съдии и прокурори са престъпници. Аз казах - и това може да се провери, всички го чухте, че много от тях са такива... и нима не са такива тези, които участвуваха във "възродителния процес"? Нима не са такива онези прокурори, които в продължение на десетилетия криеха в сейфовете си делата на директори и големи началници и извършваха с това - ясно е на всички прокурори и съдии, които се намират тук, какво престъпление е това... Нима не са престъпници онези, които си превишаваха правата? За тях става въпрос. Тях ние искаме да сменим. А онези съдии, следователи и прокурори, които са честни, ще останат и ще работят за тази държава. Това имах предвид. И ако вие сте против това, вие сте против България, против обществения ред, против спокойствието. (Смях и ръкопляскания от БСП) Вие сте за престъпност. Вие сте за хаос в тази държава - хаос, който докарахте. (Ръкопляскания от СДС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Школагерски, не съм видял, че сте вдигнали ръка. Имате право на дуплика към предишния оратор. Извинете, знаете, че Ви уважавам и не бих си позволил да не Ви дам думата.
	ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (ПССД): Само за една минута ще кажа нещо. Първо, по отношение на въпросите, които поставиха към мен двамата мои съименници и колеги, които много уважавам. Найнапред колегата Василев: колко процента са безпартийни и колко процента са членове на партията... Не бих могъл да кажа отговора на този въпрос, но знам много добре, че в съда, прокуратурата и следствието беше проведена деполитизация (смях в СДС) и тези, които предпочетоха партийната си принадлежност - такива мога да цитирам и от Върховния съд - си отидоха. А тези, които са останали като безпартийни и работят, ако Вие имате доказателства и наблюдения, че са нарушавали този принцип на нечленове на партията, тогава Вие имате основание да поставите този въпрос с пълна острота.
	Вторият въпрос беше: какво е отношението към народния представител-адвокат и народния представител-член на Висшия 1134.3 съдебен съвет. Много голяма е разликата, особено дали съдът изпитва зависимост, когато се явява народен представител - адвокат или член на Висшия съдебен съвет. Много голяма е разликата. Особено силна е разликата, ако си народен представител от БСП и се явяваш сега пред съда. Това е особено голяма разлика, първо, и второ - вие сами виждате колко ние, народните представители, можем да решаваме съдбините на съдиите. А Висшият съдебен съвет ще ги решава.
	Колеги, ако не сте ме разбрали, искам да повторя още един път кардиналния въпрос, който поставих пред вас. Тук, не си спомням дали колегата Гоцев или друг колега каза: защо и прокурорите, и следователите са в съдебната власт? Аз не споделям, че те трябва да бъдат вътре в съдебната власт, но те с Конституция и закон са вътре. Следователно те могат да участвуват и да си решават техните неща. Обединило ги е това Народно събрание, а не моята воля.
	Вторият, принципният въпрос, е следният: адвокатурата не е орган от системата на съдебната власт и тези, които и сега са нейни членове - в това е смисълът на цялото мое изказване - да не бъдат избирани във Висшия съдебен съвет, т.е. да не се разширява участието по персона с оглед принадлежността към органа, да се включват в този орган членове, на които професията, организацията, в която членуват, не е член на съдебната власт. Това беше принципът.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Думата има госпожа Караиванова.
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Тя беше деполитизирана. Ти искаше пример за деполитизация, ето го.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля Ви, господин Димитров. 1134.4	АНА КАРАИВАНОВА (ПССД): Благодаря Ви, господин председателю, на Вас лично ще Ви отговоря. (Обръща се към господин Венцеслав Димитров)
	Уважаеми господа, уважаеми госпожи! Пледирайки за правова държава, най-напред имам две забележки. Изправени сме пред реалната опасност да приемем един противозаконен закон, пардон, да изберем орган, защото в списъка, който ни се предлага, никъде не е написано имат ли тези нови хора 15 години стаж. И на второ място - дали някои от тях членуват в политически партии, защото за адвокатите забрана да членуват в политически партии няма, но в чл. 2, ал. 3 от Закона за Висшия съдебен съвет такава забрана има. Поради това не може да се елиминират 106 народни представители да гласуват на тъмно, без да знаят дали предлаганите лица отговарят на категоричните изисквания на закона. Това първо.
	На второ място, предлаганите промени в състава на Висшия съдебен съвет са оголен израз на желанието на управляващата партия да подчини съдебната власт на своите виждания за демокрация. И то с две особено "демократични" цели.
	На първо място, това е да се проведе чистка в съдебната система, чистка на независимите, на достойните, на хората със самостоятелно мислене, на хората, които не се подчиняват на заповеди, защото разчитат именно на професионализма си, а не на политическо верноподаничество. Това си твърдение по-нататък мога да подкрепя с конкретни примери.
	На второ място, разчита се най-после да се започне съдебна разправа с неудобните, да се търсят изкупителни жертви за все по-трудното положение на народа ни, да се насочи в необходимата на СДС насока народното недоволство. Точно това, което предвиди във вестник "Култура" статията "Апокалипсис докога?" На някого му трябват дирижирани процеси не за да възтържествува справедливостта, не за да бъде приложен, забележете, Лениновият принцип за необратимостта на наказанието, а за разправа с неудобни и нехаресващи се лица. Да, съдебната система не действува, не действува от близо 2 години, защото беше подложена през цялото това време на един невероятен морален тормоз. От съдебната система си отидоха млади и перспективни кадри, които не бяха съгласни да бъдат подложени на какви ли не унижения, да бъдат наричани ДЕ/КТ 1135.1 от тази трибуна "престъпници", да получават едно мизерно заплащане, да работят в изключително тежки условия, да бъдат изключително умствено и професионално натоварени.
	Бих искала да попитам - кои от предложените за подмяна в квотата на Народното събрание съдии нямат тези високи професионални и морални качества, каквито изисква чл. 2, ал. 1? Недко Добрилов, който никога не е членувал в Българската комунистическа партия за разлика от оглавяващия новия списък, който е започнал от районен съдия, преминал през окръжния, през градския съд до Министерството на правосъдието и сега отново е съдия във Върховния съд. Или защото Недко Добрилов, независимо от политическите си пристрастия, има смелостта да се изразява, да участвува във Висшия съдебен съвет като професионалист и да гледа само професионалните качества на колегите си, а не кому харесват или кому са близки.
	Любен Велинов? Дългогодишен хоноруван асистент в университета, член-съдия във Върховния съд, директор на Дирекция "Законодателство" в Министерството на правосъдието?
	Живан Белчев или Божидар Колев, съдии във Върховния съд, членове на БЗНС допреди деполизитацията? Или защото последният докладчик на прочутото тълкувателно Решение # 2 на Гражданската колегия от 1991 г., което не се харесва, знаем на кого?
	Йорданка Хаджиенева? Никога не членувала в политически партии, само защото е съпруга на министър Данов, който си позволи да охранява Народното събрание?
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): И да бие депутатите.
	АНА КАРАИВАНОВА: Байчо Панев, дългогодишният прокурор? Това ли са хората, на които липсват делови, професионални, морални качества? Не, отново се извършва разправа, извършва се преврат в съдебната власт с назначаване на удобни, на хора, които ще изпълняват заповеди. Отново искате да превърнете правосъдието в слугиня!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Караиванова, времето Ви изтече отдавна.
	АНА КАРАИВАНОВА: Една минута само, за да отговоря.
	И на Маргарит Мицев? Защо не била известна истината за зловещия пожар? Ще Ви кажа, господин Мицев. Защото магистратите се страхуват.. Страхуват се не да осъдят, страхуват се да видят в залата главния кадровик на републиката. Затова размотават делото. 1135.2
	А на господин Венцеслав Димитров, който няколко пъти ми прави комплименти, бих отговорила - господин Димитров, не бих могла да Ви осъдя нито преди, нито сега, ако се върна. Пречи ми един член - чл. 33 в Наказателния кодекс. Благодаря. (Бурен смях и силни аплодисменти от групата на опозицията)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Момент, момент, сега, моля ви се.
	Госпожа Караиванова, тъй като все пак трябва да следя за законите, аз искам да Ви кажа нещо, което Вие като юрист, мисля, че трябва да го знаете. Чл. 2, ал. 3 казва, че по време на мандата им те не могат да бъдат народни представители и да членуват в политически партии по време на мандата. Те всичките могат да бъдат членове преди това, но по време на мандата не могат.
	Господин Даскалов има думата за реплика.
	Господин Караджов има право на втора реплика.
	И Вие, трета реплика.
	ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, госпожи и господа народни представители, уважаема колежке Караиванова! Репликата правя по повод на Вашето твърдение, че с това предложение за изменение на състава във Висшия съдебен съвет фактически се извършва една разправа, една чистка. Разправа и чистка по отношение на хора, които според Вас, имат достатъчните качества, за да останат там.
	Уважаема колежке, качество ли е бездействието? Онези професионални качества, които един професионалист има, те могат да бъдат неоспорени. Но фактът на бездействие ние го наблюдаваме и този факт на бездействие довежда дотам, че цялата съдебна система не може да се похвали с авторитет в нашето общество, затова защото в разстояние на две години вече, и повече даже, нито един престъпник стопански не можа да се намери в България, с изключение онзи по дело # 1. Не можа да се установи, че в България вече официално се говори, че има мафия. Не можа да се установи официално, че в България има търговия с оръжие. Не можа официално да се установи и да бъдат разкрити онези, за които се говори, че търгуват и с наркотици. Не можа да се установи официално, за което обществеността знае, за онези поименно, че техните досиета в полицията набъбват непрекъснато и все още заради извършени от тях стопански 1135.3 престъпления, но съответните органи поради известни и неизвестни за нас причини, не дават ход на тези дела.
	При това положение, уважаема колежке, аз смятам, че съдиите са слугини действително, но слугини не на една или друга партия, а на правосъдието и всеки един слуга на правосъдието би трябвало да бъде горд, че служи на това правосъдие. Ако ние искаме да направим от тези членове на Висшия съдебен съвет бездействуващи личности, то ние никога няма да се радваме на онзи авторитет, за който всеки юрист копнее като член, някакъв служител от съдебната система. Затова не чистката, не разправата или саморазправата с тези хора, а тяхното бездействие е единствената причина, която налага тяхната смяна. Благодаря. (Ръкопляскания от мнозинството)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Караиванова, аз нямам възможност да зная всичките членове на Наказателния кодекс, но след една проверка разбрах, че фактически Вие сте обидила народния представител Венцеслав Димитров. И затова въз основа на чл. 105...
	РЕПЛИКА ОТ ПССД: Кажете го члена!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля ви, когато говоря, нямате право да прекъсвате председателя.
	Въз основа на чл. 105, ал. 2 Ви правя забележка, госпожа Караиванова, защото чл. 33 означава "невменяемост". Така ли е? (Бурен смях и ръкопляскания от страна на опозицията)
	Браво, господин Боков, браво, господин Боков. (Филип Боков се смее и ръкопляска)
	И ръкопляскате, и на Вас Ви правя напомняне. (Филип Боков се изправя и присмехулно се покланя)
	Няма смисъл с този присмехулен глас, защото ако ние сега започнем тук да се обиждаме, че сме невменяеми, аз смятам, че това не прави чест на никого, господин Боков.
	Моля вторият за реплика - господин Караджов.
	(Проф. Димитър Михайлов иска от мястото си думата, за да говори по въпроса)
	По кой въпрос? Председателят е направил забележка според това. Аз Вас не Ви наказвам. Аз правя забележка на госпожа Караиванова.
	Моля Ви се, не Ви давам думата. Безсмислено е да се нажежава обстановката. 1135.4	ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПССД): Аз искам думата, за да Ви обясня.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля Ви се, не Ви давам думата. Моля Ви се, безсмислено е да се нажежава обстановката!
	ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Господин председател, аз съм професор по наказателно право и знам какво е обида. Искам да Ви обясня какво значи да обидите. (Силен шум в залата)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Михайлов, ще обяснявате на Вашите студенти. Не Ви давам думата и незабавно си заемете мястото, господин Михайлов!
	ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Не ме плашете, аз не се страхувам!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля Ви се, заемете си мястото! )Шум в залата)
	СТЕФАН КАРАДЖОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Моята реплика е по отношение на преждеизказалата се госпожа Караиванова, която каза, че ние готвим съдебна разправа. И по отношение изказването на госпожа Шопова, която каза, че липсвали професионализъм и безпристрастност. Според мен е липса на морал да се говори така. Или по-точно, това е наличие на марксистко-ленински морал, което е все същото - все липса на морал. (Ръкопляскания от СДС)
	Сегашната опозиция, която управляваше до 13 октомври, именно с помощта на съда, следствието и прокуратурата успя да прикрие през периода 1990 - 1991 година крупни политически престъпления, крупни прегрупирания на капитали, съсредоточени в ръцете на една партокрация, лично облагодетелствуване и износ на капитали, разбиване на и без това съсипаната икономика. А тук бездействието на съда и прокуратурата го защитава господин Спас Мулетаров - бившият заместник-главен прокурор и създател на тази система, дългогодишен партиен работник на Градския комитет на БКП и на ЦК на БКП. (Възгласи от СДС: "Браво!") Има информация, че негов е приносът за укриването на всички доказателства, които първоначално са били представени на прокуратурата, включително и партийният архив, във връзка с дело # 1, което се проточи дълги месеци и накрая завърши с известния фарс, със смешните обвинения по чл.чл. 282 и 250 от Наказателния кодекс, с които обикновено се обвиняват продавачите в "Плод и зеленчук". СД/ЙА 1136.1 Какво са направили съдът и прокуратурата през последните две години? Има ли един осъден? И Вие говорите за морал! (Шум в залата, ръкопляскания от СДС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (към реплика на Димитър Михайлов от място): А колкото за господин Михайлов, който иска да ме поучава, той нека да се поучи от правилника, в който се казва: "Оскърбителни думи". А оскърбителна дума е във всеки случай "невменяемост". (Шум вв залата)
	Моля Ви се, говорете.
	НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ: Господин председател, господа! Понеже тук стана дума за това, че Съюзът на демократичните сили ще извършва чистка, аз искам да се обърна към всички мои колеги юристи в залата. Защо Вие вчера нямахте възможност да бъдете в 16 зала на Върховнтия съд, когато председателят на III Гражданско отделение сви папката и потвърди едно абсолютно нищожно решение на Старозагорския окръжен съд, с което се касираше един законосъобразен избор? Защо Вие не можахте да видите сълзите в очите на един човек, който 7 години е лежал в Белене, и в същото време ироничната усмивка на бившия секретар на Комсомола в Раднево за това, което е извършено? (Реплика от блока на ПССД: "Какво общо има това?") Това ли са справедливостта и независимостта?
	Обвинявате ни, че искаме да правим чистка. На кого, след като самите вие направихте толкова хубава характеристика на кандидатите, които предлагаме ние? Да, вярно е, че прокурорите и съдиите са членове на Висшия съдебен съвет по силата на закона. Но сега и адвокатите са членове на този съвет по силата на закона. Така че за никакви незаконосъобразни действия не може да става дума.
	На второ място, нашите предложения са по-справедливи с оглед на това, че ние за първи път се съобразяваме и с регионалния принцип. Ние не предлагаме хора само от град София. Ние предлагаме хора от цялата страна и даваме възможност на тези хора наистина да изразят становище по повод на всяка една предложена кандидатура. 1136.2
	Така че не се опитвайте да кажете обидни думи по адрес на нашите кандидати, след като почтени юристи тук, ваши представители, ги похвалиха! Но не се опитвайте и да заставате зад гърба на хора от правосъдната система, които показаха, че мястото им не е там отдавна.
	А що се отнася до това, че заплатите им били жалки. От кой момент заплатите им са жалки? Аз бях съдия със 186 лева и продължих до 210 лева. Това беше таванът. А сега положението е твърде различно. (Ръкопляскания от СДС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата за изказване господин Бучков.
	ЕМИЛ БУЧКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, дами и господа! Преди да започна моето изказване по проблемния въпрос, който предизвика много емоции, искам да подчертая моите уважения към колегата Школагерски, с когото смятам, че имаме много допирни точки. Аз напълно съм съгласен с него в съображенията му, че Франция е разбрала грешката си. Но, колега Школагерски, ние не сме Франция. Много бих искал да бъдем Франция, но, уви, не сме.
	Когато един съд влиза в съдебната зала, всички присъствуващи стават на крака и оказват уважение на съдията, не на личността, а на институцията. А днес, когато президентът и вицепрезидентът влязоха в залата, юристи седяха по местата си и не станаха. (Ръкопляскания от СДС, възгласи: "Браво!") Никой не желае и не може да ги застави и не изисква да го обичат, но те трябва да уважават институцията "президент", да уважават себе си и да покажат своето възпитание. (Ръкопляскания от СДС)
	Господин Школагерски, колега, бих казал, във Франция нямаше възродителен процес. Във Франция не се извършиха никакви издевателства и във Франция, който извърши и най-малкото престъпление, ще се потърси отговорност. Кажете в тази съдебна система след 10 ноември 1989 г. има ли заведено поне едно дело, поне едно обвинение, дори да е отхвърлено с присъда, за изстъпленията, за жестокостите и за убийствата, които бяха извършени? - Няма. (Ръкопляскания от СДС) 1136.3	В предизборната си борба в сливенското село Ябланово един мъж - 120 кг и 1,90 м висок дойде и ме попита: "Аз съм Осман Дормушев. Кажете ми, господин Бучков, за какво лежах 52 месеца в Белене?" Какво да му кажа, като не знам! Какво да му отговоря?! А тези, които трябваше да проверят неговите оплаквания и на другите пострадали - никой не си мръдна и пръста! После говорим за съдебна система, за Висш съдебен съвет.
	Аз смятам, че някои колеги от лявата страна се увлякоха и не разбраха за какво става въпрос. Тук става въпрос за квотата от 11 души, която се избира от Народното събрание, не за останалата квота, която се избира от съдебните органи или само за 11 души става въпрос и когато останалите 11 души плюс тримата - главният прокурор, председателят на Касационния съд и председателят на Върховния административен съд - 14 души, професионални магистрати и още 11 избрани от Народното събрание ще решават проблемите на съдебната система, ще има и един външен контрол, за да не може да се превърне тя в гилдия, да не може да се превърне в едно затворено общество, а да служи на демократичните промени.
	Това, което госпожа Караиванова направи, ви даде една идеална характеристика на отделните хора, които трябвало да бъдат сменени. Откровено казано, изпитах чувството, че слушам партийния секретар на дадена организация, която познава досиетата (ръкопляскания), познава и кътните зъби на всеки един от тези служители. И точно, професионално по същия начин го направи.
	Говорим за деполитизация. Става въпрос за една форма. Вие много добре знаете - и тези, които дойдохте от съдебните места, от прокурорските места, че сте деполитизирани. Тук не сте. Защо да не продължи същото? Явно е, че това е една форма и няма какво да се лъжем. Дойде моментът да наречем нещата с истинските им имена. Ще правим ли демокрация? Ще бъдем ли независими от партийните разпоредби на Висшия партиен съвет или ще продължаваме да се подчиняваме? Извинявайте много, обръщам се главно към колегите си. Разберете! Нашата професия в цял свят се цени. Ние трябва да бъдем действително професионалисти и оценката за това трябва да бъде именно работата на юриста. Докато сме в плен или сте в плен на разни партийни пристрастия, ВЙ/ЙА 1137.1 колкото и голям да е вашият професионализъм, той ще бъде под знака на определени тежнения. Сложете си ръка на сърцето и си го признайте!
	Още един път се обръщам към колегите - юристи. Разберете едно: дайте да издигнем нашата професия на онази висота, която тя е намерила във всички демократични общества. Не я унищожавайте вие. Ние винаги можем да вървим заедно, ръка за ръка, независимо от нашите идейни виждания, но за професията не бива в никакъв случай да правим компромиси с нея. Благодаря ви. (Ръкопляскания)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕЖАН САВОВ: Искате думата за процедура? Заповядайте.
	ГЕОРГИ ПЕТРОВ (СДС): Уважаеми колеги, аз мисля, че по този въпрос се говори много дълго и правя следното процедурно предложение - нека да преминем към гласуване.
	Искам да кажа нещо друго. Вие познавате генерал Йоцов. Той е един изключително добър юрист. Един от най-добрите ...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Петров, правите процедурно предложение и повече няма какво да говорим.
	ГЕОРГИ ПЕТРОВ: Моля да се гласува.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Процедурното предложение е направено.
	РЕПЛИКИ ОТ РЕДОВЕТЕ НА ПССД: Имаме право на три реплики. Моля дайте думата за реплики!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ако сте прави, ще ви дам думата. Сега ще проверя.
	Кажете кои поискаха репликите? Имате право на три реплики. Наистина, изискванията за реплики бяха направени преди процедурата. След това ще гласуваме процедурата.
	Само едно искам да кажа на господин проф. Михайлов. То е във връзка с това, което каза господин Бучков. Моля Ви, действително, че би трябвало малко повече уважение. Не може един професор по наказателно право да идва тук и да казва на председателя: "Не ме плашете!". Господин Михайлов, аз мога много работи да кажа, защото аз знам, че за да стане човек професор е получил преди всичко благословията от съответния отдел на ЦК. Друг начин нямаше, за да стане професор. (Ръкопляскания)
	КЛАРА МАРИНОВА (ПССД): Репликата ми беше към господин 1137.2 Бучков и още няколко изказали се колеги, но за съжаление и последните думи на председателя ми дават основание за това. Колеги, не смятате ли, че е твърде обидно не само за лявата част на залата, но и за немалка част от десния сектор на залата толкова често да се отправят обвинения като: "бивш партиен секретар, бивш комсомолски секретар", "номенклатура на отдел в Централния комитет?" Колеги, дайте си реална сметка, че всички сме живяли в едно и също общество. Аз лично не съм била партиен секретар - платен и щатен, но сред вас има немалък брой такива, затова нека да бъдем малко по-внимателни, малко по-културни, малко по-деликатни едни към други.
	Да, госпожо Стефанова, защото на всеки от нас в биографията това общество е дало отпечатък. Нека не се срамуваме от собствените си биографии и когато призоваваме към професионализъм, това да бъде валидно за двете части на залата, защото не е обида, че дори и в ръководството на Народното събрание има професионалисти, които са били в своята битност партийни секретари. Надявам се, че вие също ще се съгласите с това. Така че много ви моля, колеги - недейте да наскърбявате онези, които честно и почтено са си изпълнявали професията - юрист, дори в съчетание с партиен секретар. Това не води към консолидация. Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Заповядайте, господин Николов. А на проф. Стефанова ще дам думата за лично обяснение накрая на заседанието така, както е редът.
	ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПССД): Господин Бучков, репликата ми е към това, което Вие казахте във Вашето изложение. Аз наистина не съм юрист, но искам да Ви уверя, че много добре ми стана ясно за какво става на въпрос за тези 11 бройки, които трябва да бъдат избрани от Народното събрание. Висшият съдебен съвет е от 25 души - трима влизат по право, 11 са от съдебната система, 11 избираме ние. Това е близо 50 на сто. На мен ми е пределно ясно това!
	И второ. Около това, което Вие казахте: че днешният ден, когато беше посетена пленарната зала от президента и вицепрезидента ние не сме изразили нашето уважение към тази институция. Лично аз изразих своето уважение и ги почетох със ставане 1137.3 на крака, но си задавам въпроса защо това не направихме миналата седмица в петък към вицепрезидента, който беше до тогава. Благодаря ви.
	ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Защото не беше поканен, господин Николов! Той дойде като партиен секретар!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви. Имаше и трета реплика. Госпожа Младенова, заповядайте.
	СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПССД): Уважаеми колеги, повод за моята реплика е изказването на господин Бучков и по-точно онази част от изказването, където той каза, че ние трябва да се стремим да станем модерна страна. Съгласна съм с него. Искам само да припомня на всички вас, че съгласно Всеобщата декларация за независимо правосъдие, която нашата страна е подписала в Милано през 1985 г. без резерви (с резерви подписа само Румъния), адвокатите не се включват в съдебната система. Считам за свое задължение да ви го кажа, затова защото Организацията на обединените нации има навика на две или три години да прави проверка на вътрешното законодателство доколко то съответствува с международните стандарти.
	Застанах тук и по още две причини. Първо, прекрасно, колеги, съгласна съм с вас - трудно се установяват стопански престъпления. Но вие след като пледирате за това и аз искрено искам да се установят стопанските престъпления като човек, който е наясно с тази задача - защо се отказвате от Недко Добрилов и Божидар Колев, които са брилянтни специалисти точно в тази област?
	Второ. Резервата ми - защо вие колеги, аз миналата година ви аплодирах, когато искахте кадрови справки за всички, които се кандидатират за Върховния съд на Републиката, а днес с лека ръка отминаваме изискванията на закона и ни поставяте в едно неудобно положение.
	В заключение искам да ви кажа следното: знаете ли, един френски мъдрец беше казал, че хората не се подчиняват на своите господари, защото се подчиняват само на закона и именно затова те служат на своите господари, но се подчиняват само на закона А законът повелява друго, Законът за избиране на Висш съдебен съвет, и ние не желаем да гласуваме един такъв противоконституционен акт! 1137.4
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, госпожа Младенова.
	Господин Боков, само едно кратко обяснение. Аз не съм Ви правил забележка, а аз Ви направих напомняне. Напомнянето е (ще го прочета, ще го погледна и в протокола), защото за напомнянето се казва следното нещо - "напомняне се прави от председателя на всеки оратор, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин". Извинявайте, господин Боков, но за председателя нарушаването на реда по всеки друг начин, когато един народен представител обиди друг и трети народен представител ръкопляска на обидата. Това е моето обяснение. Аз Ви направих напомняне, защото аз не мога да си представя, че може да бъде наречен някой, че е невменяем и на това нещо да се ръкопляска. Ако сте недоволни, може винаги да гласувате недоверие на председателя на Народното събрание.
	Поставен е въпросът, той е процедурен въпрос, за прекратяване на разискванията.
	Никакво предложение повече не може да има. Процедурно предложение е направено. Ако искате да направите изказване за противно становище, може. Аз дадох възможност за три реплики. Не виждам, значи няма противно становище. Моля ви тогава гласувайте! Става въпрос за прекратяване на дебатите. 1137.5	Моля ви за малко внимание госпожи и господа народни представители, докато изтекат трите минути за гласуването, искам да кажа следното. Много ясно е казано в правилника за гласуването, то се обявява 3 минути преди започването му, за да могат народните представители, които са вън от залата, да влязат. След като е обявено гласуването, не се допускат изказвания. Нашата практика, и на Великото Народно събрание, и на това Народно събрание е: гласува се, излиза се, пуши се цигара и т.н. Така няма да се гласува. Председателят обявява гласуването, в тези 3 минути народните представители се прибират и гласуват, така че да може да се види кои народни представители са в залата. Затова са дадени тези 3 минути, а не народните представители да гласуват и да излизат и да влизат. Това е казано съвсем ясно в правилника и мисля, че не може да се оспори.
	Аз смятам, че дебатите са важни, но гласуването е още по-важно, защото с гласуването чрез законите ние определяме съдбата на този народ. Така трябва да бъде в бъдеще.
	Моля, след изтичането на трите минути, квесторите да се научат да затварят вратите!
	От 183 гласували 115 са гласували за, 68 против, въздържали се няма.
	Дебатите се прекратяват.
	ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: По партии ...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ясно е, по партии, винаги трябва да се дава в такива важни гласувания. Няма смисъл да се подвиква за това нещо.
	Има предложения по реда на гласуванията. Първо, когато има допълнения - тях да гласуваме.
	Господин Школагерски, Вие предлагате на мястото на Георги Атанасов Бакърджиев да бъде оставена госпожа Йорданка Хаджиенева. Ние сме длъжи да гласуваме първо това.
	Моля ви, гласуваме предложението на господин Школагерски ...
	НОРА АНАНИЕВА: Искам да направя още едно процедурно предложение.
	Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ясно е, че по този въпрос оставаме на различни позиции. Специално за мен тази дискусия, колкото и неприятна, беше любопитна, Сл.Р/ЙА 1138.1 защото все пак очаквах някакви аргументи срещу тези 11 членове на сега действуващия Висш съдебен съвет, които да ни дадат основание сериозно да обмислим въпроса за тяхната смяна.
	Аз бих внесла официално процедурното предложение да преутвърдим мандата, като изберем същите 11 членове на Висшия съдебен съвет. (Христофор Събев ръкопляска) Предполагам, че, благодаря отче за овациите, предполагам, че това ще ви бъде и малко трудно, ще имате нужда и от разсъждения, поради което моля за половин час почивка.
	ХРИСТОФОР СЪБЕВ: Добре, чедо, добре!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие искате половин час почивка. Тъй като половин час повичка дава точно тази възможност да не може по-нататък да се гласува, председателят дава почивка пет минути. Точно пет минути, след пет минути започваме да гласуваме. (Звъни) 1138.2
(След почивката)

	ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Дами и господа народни представители, заемете местата си. Намираме се в процедура на гласуване и повече предложения не се приемат. Имате думата.
	ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПССД): Взимам думата по процедурен въп- рос, тъй като става дума за конкретно нарушение на реда за развитие на нашето заседание. Аз много съжалявам, че господин Саво не ръководи заседанието, защото искам да му припомня чл. 49, ал. 2 от нашия правилник, който той така обича да цитира и да повтаря. А там е казано, че всяка парламентарна група им аправо, има право да поиска почивка за не повече от 30 минути веднъж на заседание. Председателят дава почивката веднага след като тя бъде поискана. След като имаме прав она почивка, председателят не може да съкращава тази почивка. Каква е продължителността на почивката, решава парламентарната група, а не председателят. Председателят би могъл да съкрати почивката, ако парламентарната група имаше право сумарно до 30 минути почивка на едно заседание. След като това право може да се упражни само веднъж, парламентарната група преценява от какъв размер на почивка има нужда и тя определя това. Председателят е длъжен да се съобрази с нейното желание, след като групата има право на почивка. С това приключвам.
	И искам да заявя от името на Парламентарния съюз за социална демокрация, че ние не желаем да се опозоряваме с участието в гласуването на едно решение, което противоречи на Конституцията. Поради това ние няма да участвуваме в гласуването.
	ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Орсов, въпросът не е процедурен - втората му част.
	Струва ми се, че ние досега имахме и други процедурни въпроси, в които почивката беше до 30 минути. И така е давана. И за други случаи е било така, госпожа Ананиева.
	Имате думата, господин Йорданов, за процедурен въпрос. 1138.3	АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаема госпожо председателствуваща, госпожи и господа народни представители! Добре разбирам, че Българската социалистическа партия е една изморена партия. И в този смисъл е съвсем нормално тя често да взима почивка и колкото е по-дълга почивката, по-добре за народа. Във всички случаи обаче днес човек като си помисли каква работа сме свършили, ще излезе, че почти никаква работа не сме свършили. Затова ви предлагам и на БСП, и на СДС, и на Движението за права и свободи да не си тръгваме от тази зала преди да гласуваме този закон.
	Процедурно това означава да удължим времето на заседанието до изчерпването на точката от дневния ред.
	ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По процедурата реплика или възражение не може да правите, господин Стоилов.
	ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПССД): Госпожо председателствуваща, дами и господа! Причината да застана пред вас не е толкова предложението на господин Йорданов, което ние подкрепяме, а за да изложа категоричната позиция на Парламентарния съюз за социална демокрация. (Реакция в залата)
	ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Стоилов, нека да приключим с процедурния въпрос и след това по същество.
	ЯНАКИ СТОИЛОВ: Процедурния въпрос аз мисля, че лесно ще го приключим, защото никой не го оспорва.
	ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не, трябва да го гласуваме.
	ЯНАКИ СТОИЛОВ: Добре, аз ще изчакам да го гласуваме.
	ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, моля ви, нека да гласуваме по процедурния въпрос и след това.
	Направено е процедурно предложение да се удължи работното време, докато приключи гласуването по тази точка.
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Да си седне на мястото господин Стоилов.
	ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Стоилов, моля Ви седнете. След това ще Ви дам думата. Неудобно е по време на гласуване да сте тук. РД/ЙА 1139.1
	ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПССД): Да, аз ще изпълня тази Ваша препоръка, но бих Ви помолил да не приемате указания от залата, за които господин председателят на другата страна често налага санкции. (Реакция в блока на СДС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Правилникът е указание за всички и го спазвам.
	ЯНАКИ СТОИЛОВ: Точно затова призовавам.
	ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви гласувайте за направеното предложение, за да се удължи времето за работа, докато приключи тази точка.
	128 са гласували за, 36 - против и 10 - се въздържат.
	Искам да уточня нещо по искането на господин Янаки Стоилов. Преди малко, когато започнахме процедурата за гласуване, госпожа Нора Ананиева от името на парламентарната ви група, думата за процедурно предложение, направи го. След това господин Орсов отново поиска дума от името на парламентарната група и приказва. Сега Вие отново искате думата пак от името на групата. Просто правилникът не допуска парламентарната група непрекъснато да излъчва представители по един и също въпрос.
	Възможността, съгласно приетото изменение за говорене от името на групата има председателят и той го използва вече. А поначало всеки един от нас не може по един и същи въпрос да взема два пъти думата. Така че, ако се съчетаят двете норми, за съжаление не мога да Ви я дам. (Шум в залата)
	Продължаваме по този въпрос. В процедура на гласуване сме. Трите минути отдавна изтекоха като предупреждение. Направени са следните процедурни предложения по гласуването. Те не са процедурни, става дума за предложения по решението, съдържащо състава на Висшия съдебен съвет.
	Най-напред господин Школагерски направи предложения, отнасящи се до трима от досегашните членове на Висшия съдебен съвет.
	Госпожа Ананиева предложи да се гласува отново сегашният състав на Висшия съдебен съвет.
	И съответно имате проекта за решение с новите членове на този Висш съдебен съвет. 1139.2
	Искам да попитам господин Школагерски поддържа ли своето предложение да се гласува за тримата, които иска да останат, разделно от предложението за цялата листа.
	ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (от място): Да.
	ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: В такъв случай започваме гласуването по първото предложение.
	Предложението на господин Школагерски е вместо Георги Атанасов Бакърджиев, адвокат от Пловдив, ново предложение за член на Висшия съдебен съвет, да остане госпожа Йорданка Хаджиенева.
	Моля, гласувайте за това предложение.
	За предложението са гласували 19, против - 116, въздържали се - няма.
	Предложението се отклонява. 1139.3
	Следващото предложение е на мястото на господин Иван Николов Татарчев да остане господин Живан Белчев.
	Моля, гласувайте!
	Резултат: 9 народни представители са гласували за, 115 против, никой не се въздържа.
	Това предложение се отклонява.
	Следващото предложение е на мястото на господин Иван Тодоров Григоров, предложен като член на Висшия съдебен съвет, да остане господин Димитър Гочев.
	Моля, гласувайте!
	Резултат: 9 народни представители са гласували за, 114 против, 1 се въздържа.
	Предложението се отклонява.
	Следващите две предложения са от едно и също естество. Така че ще бъдат гласувани по реда на тяхното постъпване.
	Първото предложение за решение е това, което имате пред себе си и бе прочетено, за избирането на десет членове на Висшия съдебен съвет и преизбирането на Кирил Кирилов Маричков.
	Ако желаете, мога отново да прочета решението.
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Имаме го всички.
	ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате го. Добре.
	Така че това е първият вариант на основно решение, който най-напред ще се гласува.
	Моля, гласувайте!
	Искате да се прочете решението?
	Моля, преустановете гласуването. Има искане да се прочете решението. Нека го прочета още веднъж.
Р Е Ш Е Н И Е 

за избор на членове на Висшия съдебен съвет

	Поради несъответствие с някои от изискванията на чл. 2, ал. 1 от Закона за Висшия съдебен съвет и с оглед на отмяната на чл. 2, ал. 4 на същия закон Народното събрание на основание чл. 130, ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 2, ал. 3 от Закона за Висшия съдебен съвет и – 12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет ББ/НП 1140.1
Р Е Ш И :

	1. Избира
	Лилко Йоцов Петров - заместник-главен прокурор и прокурор на Въоръжените сили - на мястото на Чанко Апостолов.
	Лидия Касабова - юрист, на мястото на Симеон Котев.
	Ани Аджемова - съдия от Върховния съд - на мястото на Недко Добрилов.
	Лалка Димитрова Кювлиева - юрист, пенсионер - на мястото на Любен Велинов.
	Георги Атанасов Бакърджиев - адвокат от Пловдив - на мястото на Йорданка Хаджиенева.
	Михаил Георгиев Даскалов - юрисконсулт, пенсионер от град Варна - на мястото на Иван Филчев.
	Иван Николов Татарчев - адвокат - на мястото на Живан Белчев.
	Иван Тодоров Григоров - адвокат - на мястото на Димитър Гочев.
	Цветана Сурлекова - съдия от Софийския градски съд на мястото на Божидар Колев.
	Владислав Славов - прокурор, Главна прокуратура - на мястото на Байчо Панев.
	2. Преизбира Кирил Кирилов Маричков.
	Това е първото основно решение.
	Моля, гласувайте!
	Резултат: 117 народни представители са гласували за, 1 против, никой не се въздържа.
	Приема се първият вариант на решението.
	Мисля, че сте наясно как вземаме решенията. Справката е направена.
	Има думата господин Стоилов за обяснение на отрицателен вот.
	ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПССД): Това, което исках да споделя с вас, ще го споделя по повод на отрицателния си вот.
	Бях принуден да гласувам, макар и против това решение, за да ви покажа за какъв юридически акт се гласува. За нарушение на някои разпоредби на закона. Това повече напомня на решение за някои съображения във връзка с партийните концепции. Забележете, част от хората в това решение са изписани с трите имена, 1140.2 а други с двете. Като всички от тези, които се подменят, са само с две имена. Изглежда, за да се подчертае, че те наистина са втора категория. Така по-пестеливичко е отразено всичко.
	Но главното, което искам да изразя, е че каквото ние можахме в този парламент, за да запазим известни възможности за независимост на съдебната власт, го направихме. Съжалявам, че изглежда равностойни усилия за това не положи самата съдебна власт. Тъй като преди близо два века в Съединените щати, без да има изрично записано правомощие, Върховният съд атакува акт на президента, докато нашият Върховен съд, който има право да отправя искане към Конституционния съд, нема смелостта да направи това нещо. Изглежда някои от неговите членове смятат, че те ще имат възможност независимо да осъществяват правосъдието понататък. Дано това да бъде така, но аз се опасявам, че мнозинството от тях ще бъдат отново принудени, както вие твърдите, че е било доскоро, да се съобразяват с нечия политическа воля. Искам да припомня, че два века по-късно в Италия магистратите изразяват професионален протест за това, че президентът и правителството упражняват политически натиск върху тях.
	В България отново нещата вървят по силата на познатата ни отскоро инерция. Защото, изглежда, когато българинът получи висока служба и малко бъде сплашен, той е готов да се съобразява с по-силния.
	Дано магистратите у нас имат възможност да опровергаят тези думи. Дано Конституционният съд прояви решителност да се произнесе по един въпрос преди да е станало късно и това да е предрешено с множество актове на парламента.
	Ето тези неща ни карат да се опасяваме от начина, по който отново се действува спрямо съдебната власт.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Стоилов, мога да Ви покажа решението на Великото Народно събрание за избиране членове на Висшия съдебен съвет. Всичките са с първо и трето - с две имена са дадени.
	АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Защо не го направи това изказване тогава? (Въпросът е отправен към господин Янаки Стоилов)
	ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: С това точката за избор на членове на Висшия съдебен съвет приключи.
	Искам да направя няколко съобщения преди да бъде закрито 1140.3 заседанието.
	Решение на Централната избирателна комисия # 314.
	Централната избирателна комисия, назначена от Председателя на Република България за произвеждане на избори за народни представители, общински съветници и кметове, констатира, че народният представител Блага Николова Димитрова е избрана за вицепрезидент на Република България в изборите на 19 януари 1992 г., поради което и на основание чл. 95, ал. 2 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 96, ал. 1 от Избирателния закон
Р Е Ш И:

	Обявява за избран за народен представител от 13. избирателен район - Пазарджик, Ромил Венциславов Попов от Съюза на демократичните сили на мястото на Блага Николова Димитрова.
	Решението ще се обнародва в "Държавен вестник". 1140.4
	Съобщения и за комисиите:
	Комисия по земеделието - четвъртък от 10 часа в зала 507. На заседанието ще бъде обсъждан Законът за собствеността и ползването на земеделските земи.
	Законодателната комисия ще заседава на 23 януари, четвъртък, от 13 часа в зала "Запад" при следния дневен ред:
	1. Законопроект за възстановяване на собствеността върху някои отчуждени имоти по ЗТСУ.
	2. Проект за решение за даване на съгласие за сключване на договори за държавни заеми от правителството на Република България.
	3. Проект за решение за даване на съгласие за поемане на финансови задължения от правителството на Република България.
	Комисията по радио и телевизия - четвъртък, 23 януари, от 11 часа в зала 411 на Президентството.
	Комисията по жалбите, предложенията и петициите - 23 януари, четвъртък, от 11 часа на "Дондуков" 2, III етаж, 304 стая.
	Комисията по националната сигурност- четвъртък, 9 часа, зала 510 на "Дондуков" # 2.
	Комисия по труда и социалното осигуряване - четвъртък, 23 януари, 10 часа в зала 412 на "Дондуков" 2 със следните въпроси за обсъждане:
	- Законопроект за държавните служители и
	- Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
	Комсиията по външната политика ще заседава в четвъртък, 23 януари, от 9 часа в зала "Изток".
	Комисията за младежта, спорта и туризма - четвъртък, 23 януари, 11 часа, "Дондуков" 2 при дневен ред: среща с ръководството на СБА.
	Комисия по вероизповеданията - утре, четвъртък, 23 януари, 13,30 часа в стая 554, "Дондуков" 2.
	Госпожа Стефанова има право за лично обяснение в края на заседанието. Имате думата.
	СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС): Уважаема госпожо председателствуваща, уважаеми колеги! За протокола - Свобода Стефанова, 19. Русенски избирателен район, а за тези господа, които още не си научиха името ПССД - не, а БСП и за тази госпожа специално, която ми забравя името - Стефанова, а не Рашеева, въпреки че нямам нищо против да бъда и Рашеева. ДП/НП 1141.1
	Бях обвинена от госпожа Клара Маринова, може би, за някои, които не разбраха, че съм била партиен секретар или партиен член. Искам да обясня, че няма нищо престъпно в това да си бил партиен член, въпреки че аз никога не съм била. Тяхната система за смачкване на достойството на хората беше безпогрешна и хора с ценз не можеха да заемат определени постове, задължително трябваше да бъдат партийни членове. Така че престъпното беше в тяхната система, а не е престъпление, както те се опитват да вменят като качество на някои от членовете на Съюза на демократичните сили, да си бил партиен член. Престъпното е било в тяхната система. Това, че безспорно има престъпници в тяхната партия го доказва и ще го доказва съдебната институция, след като се отърве от тези престъпници, които все още са в техните редове.
	Затова, мила госпожо, другарко Клара Маринова, нека да не си затваряме очите пред това, че във Вашата партия и в съдебните институции все още има престъпници и нека се надяваме, че ще се отървем от тях . (Частични ръкопляскания от СДС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Закривам заседанието.
(Закрито в 20 ч. и 10 м.)

	ПРЕДСЕДАТЕЛ:Стефан Савов
	ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДТЕЛ:Снежана Ботушарова
	СЕКРЕТАРИ:Илиян Илиев
          Руслан Сербезов