Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-02-29

Председателствували: заместник-председателите Снежана Ботушарова и Кадир Кадир
	Секретари: Ведат Сакаллъ и Руслан Семерджиев
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Откривам заседанието на Народното събрание.
	Добър ден, уважаеми колеги. Както винаги, днес е ден за парламентарен контрол, независимо от това, че е събота. Ще прочета новопостъпилите питания след 21 февруари.
	Постъпило е питане от народния представител Никола Мишев към министъра на образованието и науката относно продължаване образованието на български граждани в Русия.
	Има питане от народния представител Тошо Пейков към министъра на околната среда относно унищожаването на силнодействуващи отровни вещества.
	Постъпило е питане от народния представител Никола Мишев към министъра на териториалното развитие, жилищната политика и строителството относно съкращения в СУ "Хидрострой", гр. Дупница.
	Постъпило е питане от народния представител Дончо Папазов към министъра на вътрешните работи относно демонтирането на гранични съоръжения.
	Има питане от народния представител Никола Мишев към министъра на околната среда относно възможностите за рекултивация на коритото на река Джерман. ВЙ/МД 1062.1
	Още едно питане от народния представител Никола Мишев към министъра на финансите относно неправилно начислени лихви към заеми за жилища в гр. Дупница.
	Има две питания от народния представител Иван Куртев към министъра на външните работи относно забавянето на назначаване на посланици на освободените места и възстановяването на посолствата в Колумбия, Венецуела, Уругвай, Перу и Еквадор.
	Има питане на господин Тошо Пейков към министъра на външните работи относно злоупотреби на българското посолство в Полша.
	Има питане от народния представител Емил Костадинов към министър-председателя относно режима за внос и износ на стоки.
	Постъпило е питане от народните представители Бончо Рашков и Захари Захариев към министър-председателя относно продължаване на преференциалните облекчения във връзка със земетресението в гр. Стражица.
	Има питане от народния представител Тодор Кумчев към министъра на вътрешните работи относно структурата и организацията на медицинските служби в МВР.
	Господин Велко Вълканов е отправил две питания към министър-председателя относно истинността на информацията за неспазване на чл. 3 от Конституцията в гр. Разград и гр. Исперих и относно участието на министрите Костов и Пушкаров в надзорния съвет на АД "Банкова консолидационна компания".
	Господата Захари Захариев и Бончо Рашков имат две питания към министрите на земеделието и на отбраната относно тежко финансово състояние на фирми.
	Постъпило е питане и от народния представител Филип Ишпеков към министър-председателя относно строителството и експлоатацията на каскада "Средна Въча".
	Господин Стоян Райчевски отправя питане към министърпредседателя относно размера на обезщетенията на репресираните.
	Постъпило е питане от народния представител Красимир Премянов към министъра на вътрешните работи относно възможности за възстановяване на тайната полиция за борба срещу политическите опоненти. 1062.2
	Има питане от господин Стоян Райчевски и към министъра на вътрешните работи относно точното определяне на границата по Резовската река.
	И последното постъпило питане е от господин Асен Мичковски към министър-председателя относно контрола върху вътрешните и международните телефонни разговори на българските граждани.
	В днешния ден парламентарният контрол включва разискванията по питанията на господин Едвин Сугарев и отговор на актуални въпроси и питания от страна на министър-председателя господин Филип Димитров, министъра на здравеопазването господин Никола Василев, министъра на външните работи господин Стоян Ганев, министъра на вътрешните работи господин Йордан Соколов, министъра на правосъдието господин Светослав Лучников и отговор на председателя на Комитета по енергетика господин Люлин Радулов.
	Госпожа Поптодорова, имате думата.
	ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПСБСП): Благодаря Ви, госпожо председател. Ще го нарека процедура, въпреки че е нещо по-различно от процедурата.
	В съгласие с госпожа Рашеева - моята колежка от 7. Габровски избирателен район, бихме искали да благодарим на госпожа Моша Колева, която се надявам, че ни слуша и която е наша избирателка от района за това, че си е дала труда да надпише картички и да направи мартенички за всички дами в парламента, като им честити едновременон и Първи март, и Осми март. Аз след малко ще връка и на Вас, госпожо Ботушарова, нейния поздрав. И тъй като не знаем с какво настроение точно ще приключим днешния ден, на мен ми се иска в самото му начало - преди да сме навлезли в същността на нелеката проблематика, която ни очаква, все пак да си спомним, че утре е Първи март, да си пожелаем добро здраве, добри нерви, добра издръжливост за времето, което ни очаква.
	Правя това пожелание, подчертавам отново, от името на госпожа Рашеева и от свое име.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, госпожо Поптодорова. Аз също желая днес на всички добро настроение и здраве. Благодаря. 1062.3
	Преди да започнем разискванията, ще започна с поставяне на питане към министър-председателя господин Филип Димитров. Питането е от народните представители господата Красимир Премянов, Юрий Борисов и Дончо Конакчиев относно изпълнението на Закона за имуществото на БКП и другите организации. Кой от тримата господа ще развие питането? - Господин Премянов, заповядайте.
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Дами и господа народни представители! Господин министър-председател, това питане е не опит да се коментира идейната и политическата мотивация, с която беше приет законът. По-скоро то е свързано с необходимостта да уточним механизма, по който се изпълнява този закон, и аз съм отправил към Вас питането за това, кое от закона, което е свързано с Вашите пълномощия и задължения като председател на Министерския съвет, Вие смятате, че е изпълнено, какво смятате, че допълнително трябва да бъде прието от Министерския съвет и от комисията, която Вие оглавявате, тъй като на сегашния етап по наша преценка, за което неколкократно сме информирали и Вас, и министъра на финансите, има факти, които говорят за това, че така пропагандираната широка цел, с която беше приет този закон, за да се постигне като резултат едно насочване на материални и финансови ресурси към държавния бюджет и към такъв начин на функциониране, според който максимален брой от българските граждани ще бъдат облагодетелствувани, не може да бъде доказано с това, което сега става. В сградата на Партийния дом е установен един много непочтен по моя преценка режим, защото той не съответствува на нашите споразумения, на нашите устни разговори, режим за съхраняване на имуществото и за движението на лица в сградата. По наша преценка има достатъчно основание за тревога, че са създадени реални условия да бъде разграбвано имуществото в този Партиен дом, за което смятаме, че след това ще бъде отправено обвинение към Българската социалистическа партия, към работниците от апарата на Висшия партиен съвет.
	Второ. Предприет е един подход към фирмите, които партията предварително беше заявила, че не желае да остават в нейната структура и не смята за необходимо да ползува тяхното имущество за развиване на широка стопанска дейност, но този подход е насочен към отнемането на едно право на партията, което произтича от Закона за политическите партии, с което тя може да развива 1062.4 стопанска дейност. Актовете на Министерския съвет, респективно на министъра на финансите, посягат на това право на Българската социалистическа партия и по-точно ние смятаме, че заповедите за конфискация на фирми, а не на имущество са насочени към това да се попречи на възможността на Българската социалистическа партия, а може би и на други организации да осъществява издателска дейност, която сега е конституирана чрез три издателски къщи. Затова аз питам по същество в това питане - какво Вие смятате, на базата на нашите предложения, които сме отправяли към Вас за предоставяне на имущество за нормално функциониране на партията и на нейните функции, каквато е издателската дейност, трябва да бъде направено, за да може да бъде осигурена тя, тъй като според нас издателската дейност безспорно е дейност, която може и трябва да бъде осъществявана от политически партии.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димитров, заповядайте. 1062.5
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Въпросът, зададен от господин Премянов, има всъщност две измерения. Едното е чисто правно и засяга функциите и прерогативите на администрацията по отношение изпълнението на закона, и второто е свързано с изказаните тук опасения относно начина, по който би могло да бъде употребявано имуществото, което е обект на закона, и да бъде дадена или не възможност на определени партии да упражняват позволени от закона дейности.
	Що се отнася до първия въпрос, той като той съдържаше питане за преценка какво има право да прави Министерският съвет и министър-председателят, вие вероятно знаете, че съгласно този нов закон, гласуван тук, изпълнението му се възлага на министъра на финансите. Във връзка със спецификата обаче на някои преценки, в частност на преценката за това, какво е необходимо на една партия, за да функционира нормално, беше създадена една комисия към Министерския съвет, коятот имаше временен характер и която трябваше да определи точно този минимум за нормалното функциониране на съответните партии и организации.
	Искам съвсем определено да отбележа, че в своето желание да прояви толерантен подход и да избегне риска от злепоставяне на тези партии и организации, Министерският съвет се нагърби със задължението да посрещне разходите им за двата месеца, в които беше в процес на прилагане законът, течаха процедурите по изземване, предоставяне, даване на декларации и пр., тъй като се предполагаше, че в тези два месеца споменатите партии няма да могат да се организират, за да си плащат сметките.
	Както е добре известно, аз съм председател на Координационния съвет на Съюза на демократичните сили и имам известна представа от разходи и сметки. И трябва да Ви кажа, господин Премянов, че, съвсем по човешки казано, окото ми се уплаши, когато пристигнаха сметките в Министерския съвет. Казвам това, защото напоследък започна много често да се чува едно оплакване, че едва ли не вашата партия или други партии, които са засегнати от закона, са сведени до състояние на невъзможност да функционират нормално, до голяма бедност. ЦМ/МД 1063.1
	Искам да Ви заявя съвсем определено, че сумите, които съставляваха сметките на Вашето централно ръководство само за тези два месеца, са несравними с това, което други политически партии, очевидно успешно функциониращи и печелещи избори (смях в опозицията) са изразходвали за години. Така че в настоящия момент ние не смятаме, че било вашата, било някаква друга организация, обект на този закон, е оставена да съществува при ненормални условия. Напротив, смятаме, че за първи път в един дълъг период от време вашата партия има възможността да функционира така, както други партии край нея правят това и отлично се справят.
	Що се отнася до възможностите за разграбване на имущество, Вие отлично разбирате, че един собственик е много позаинтересуван от запазването на своето имущество, отколкото този, който не е собственик. Позволявам си да обърна внимание че Вие, по-скоро Вашата партия, не е вече собственик на това имущество и ето защо държавата, представлявана от Министерския съвет и от Министерството на финансите, е значително по-заинтересувана от неговото опазване.
	Друг е въпросът, че действително има трудности както във връзка с подаването на декларации - известно Ви е, че някои организации и до този момент отказват да направят това, така и с уточняването на имуществото по тези дакларации, което беше обект и не смятам, че следва да се впускам нашироко в тази тема, тъй като тя беше отразена в медициите - беше обект на срещата, проведена между мен и областните управители и техните заместници, отговарящи за приложението на закона.
	Действително ние сме с твърдото намерение да попречим на разграбването и унищожаването на това имущество. Трябва да призная, че ние срещаме някои трудности. Вие разбирате, че е много трудно с един замах да бъдат променени всички, отговарящи за функционирането на ттези имущества, и особено на партийните фирми лица. И ние имаме опасението - дай Боже да не сме прави, че някой може да си позволи да разхищава това имущество. Както сами разбирате, тези хора не сме ги назначили ние и те не са били служили на държавата, а на партията, която беше преди това собственик на това имущество. 1063.2
	Що се отнася до възможността да се осъществява издателска дейност, законът позволява осъществяването на такава дейност. Това съвсем не означава, че държавата трябва да осигури издателска дейност, пък камо ли крупната издателска дейност на която и да било партия. Така че всяка една партия, която може да си плаща сметките, би могла да развива такава дейност, каквато пожелае.
	Съгласно закона задължението на администрацията е да предостави минимално необходимото на съответните партии. Противното би означавало изкуствено да ги създава. Ако тези партии имат право на съществуване в собствения смисъл на думата, т.е. ако те имат поддръжници, които са готови да си плащат членски внос или да правят дарения, или по друг начин да подкрепят своята организация, то тя би трябвало да смогне да прави много неща и ако вие решите да правите това, никой не би ви попречил. Но пак повтарям: Това не означава държавата да осигурява плащането на вашите сметки или извършването на издателска дейност.
	Искам да подчертая, че съгласно решението на Министерския съвет държавната собственост, която ще се предоставя на отделни парти и организации, ще се предоставя на възмездно основание. Аз не зная дали всички организации ще могат да си плащат за тези помещения, които са получили сега. Ако някои имат пари за повече, те могат да си наемат каквото пожелаят. Това важи и за вас. Ако те не могат да направят това, държавата не би могла да ги издържа над необходимия минимум. Така че що се отнася до осигуряването на специфични дейности, които биха могли да бъдат източник на доходи, то всяка организация ще си мисли за това как да се справя. 1063.3
	Искам да подчертая, че въпреки че законът не предвижда такива разпоредби Министерският съвет търси формата, в която да даде възможност на партиите и организациите да съхранят известни интелектуални имуществени права. И в този смисъл Вие ще имате скоро решение. Но, така или иначе, това не е обект на Вашето питане.
	И на последно място, за да стигнем до чисто правната страна на нещата, съгласно членове 2 и 4 от закона, Министерският съвет следваше да осигури на описаните партии помещения и движими вещи, необходими за осъществяването на тяхната дейност. Както е добре известно, такива помещения са осигурени и такива вещи, разбира се, в рамките на минимално необходимото са предоставени.
	Също така те включват безвъзмездно канцеларско оборудване, включват помещенията, които от 1 юни ще подлежат на договаряне, по начин, по който бъде уговорен между страните включват леки автомобили и микробуси, при това срещу заплащане по застрахователната стойност, което бих казал, че е един жест.
	ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС, от място): Стига с тези жестове! Те ще ни режат главите, ние жестове...
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Оттук нататък, с изключение на Конфедерацията на независимите синдикати в България, по чл. 4 са подали декларации съответните организации. И към настоящия момент са връчени заповеди на всички партии и организации за изземване на тяхното недвижимо имущество. Връчени са и заповедите за изземване на движимото имущество на част от тези организации. А по отношение на Вашата партия и на Българския земеделски народен съюз - единен, тези заповеди подлежат на връчване поради обема на имуществото, което беше обект на инвентаризация, и известната забава, свързана с описването на тези, както казах, твърде големи имущества.
	В ход е процедурата и по изземването на имуществата на фирмите "Слънчев ден" и "Универс", както и на други партийни фирми, бивши. И, както вече каза, подлежи да се реши съдбата на издателските къщи. Но пак повтарям, без да се нагърбва държавата с издръжката на която и да било партия.
	Мога да посоча, че централната администрация взима всички мерки, за да избегне възможността на определени места в страната Сл.Р/МД 1064.1 да бъдат предприемани смесвания на държавното имущество с общинското. Известно е, че бяха поддържани становища от някои кметове в селища в страната, че това имущество трябва да премине в патримониума на общините. Законът решава въпроса в полза на държавата. И по този въпрос Министерският съвет беше категоричен.
	Също така, грижейки се за своята собственост, държавата в лицето на Министерския съвет се старае да осигури нормалното функциониране на бившите партийни фирми.
	Що се отнася до последната част на Вашето питане, въпросът за това, каква ще бъде точно съдбата на тези имущества? Решение в този момент още не е постановено. Причината за това е, че сградният фонд, който се изземва по този начин, следва да бъде описан изчерпателно. И наред с това да се преценят възможностите в отделни населени места, където по силата на реституцията общинските органи остават без практически подходящи помещения, да се помисли за изваждането от този фонд на единични сгради или помещения. Като цяло обаче то принадлежи на държаватат и такива решения ще бъдат вземани от Министерския съвет.
	С други думи, при пълното описване на този сграден фонд решенията за него ще бъдат взети в цялост, а не на парче.
	И на второ място, по отношение на съдбата на имуществото, което се намира в партийните форми. Фактически се касае за имущество, което има отношение към оборота и което би трябвало да принася печалба. По този въпрос, след като започне да се реализира такава вече от името на държавата, Министерският съвет ще вземе решение. А една от причините, поради коитто това решение не се взима, е, че в момента предстои да бъдат внесени проекти за няколко нормативни акта, които уреждат тъкмо въпроси, свързани с осигуряването на някои обществени фондове. И ние искаме тези проблеми да бъдат уточнени в пакет.
	За да заключа, намерението на Министерския съвет е тази държавна вече собственост да бъде използувана в интерес на държавата. И ние не смятаме да правим отстъпки, за да поемаме издръжката, сметките или дейността на някоя от партиите, които са притежавали това имущество. Защото ние считаме, че това имущество е взето от хората и трябва да служи на тях. 1064.2
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Има думата господин Премянов.
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Начинът, по който министърпредседателят разви отговора на своя въпрос, лиши моите очаквания от яснота по проблеми, които според мен са на дневен ред. Но разбрах едно, че господин министър-председателят не си е изяснил начина, по който обещанието и отговорно заявеното, че в решенията ще създават паритет за материалните и ресурсни условия, в които функционират политическите организации, и в това число временно управляващата (шум в блока на СДС).
	ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС, от място): Какво значи "временно управляваща"? Не се прави на глупав! Я какъв клоун си, хайде!...
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Не е изпълнен (продължава шумът в блока на СДС), не му е ясно...
	Уважавайте господин министър-председателя... (към дясната страна на залата).
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Премянов, моля Ви, бъдете конкретен.
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): На мен ми е ясен този подход.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Поставете Вашите въпроси, моля Ви. (Продължава шумът в блока на СДС)
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Моля да извините Вашите колеги от СДС, господин министър-председател, че прекъснаха моята мисъл и не можахте да разберете моя уточняващ въпрос. Но този стил ми е ясен. На Вас също. От добрите болшевишки времена.
	И така аз искам да попитам господин министър-председателя в отговора на въпроса, който Вие ми дадохте, не ми стана ясно дали Вие ще следвате принципа на паритета като принцип, в който ще търсите равностойните материални условия, в които функционират политическите организации в страната?
	Темата за минимално необходимо имущество действително е доста имагинерна величина, тъй като на никому не му е ясно какво имаха предвид политическите сили, в това число и тази, която Вие представлявате, когато заложиха тази формула още в политическото споразумение, което определи развитието на политическия процес, в това число изборите, които доведоха Съюза на демократичните сили на власт. (Продължава шумът в дясната страна на залата) 1094.3
	Но Вие заявихте, че ще създавате паритетни условия за Съюза на демократичните сили и за всички останали.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Премянов, много Ви моля, уточнете въпросите. Отново развивате питане.
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Първият ми уточняващ въпрос е: как министър-председателят смята да осигури равностойни условия, материални, за функционирането на Българската социалистическа партия (засилва се още повече шумът в блока на СДС), на всички останали политически партии и сили, заедно с тази, която днес управлява страната?
	Вторият ми въпрос е: Вие съобщихте, че за издателската дейност на партията правителството няма намерение, което е съвсем основателно, да финансира издателската дейност на партията. (В блока на СДС говор и шум) Ние не искаме това. Ние искаме само един справедлив, логически, правно издържан икономически подход, в който парите, които са събрани от тяхната дейност, в това число и за абонамент, няма да бъдат конфискувани, а ще бъдат тази основа, върху която те ще развиват своята дейност. (Шум в блока на СДС) В това число издателска къща "Дума", издателска къща...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля Ви, господин Премянов, формулирайте въпроса си.
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): ... издателска къща "Христо Ботев", издателска къща "Вест".
	ИВАН КУРТЕВ (СДС, от място): "Дума" е собственост на държавата.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Заповядайте, господин Димитров. 1064.4
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! При задаването на подобни въпроси човек, който изпълнява функции на управление, се изкушава да се въздържи от някои по-остри думи, за да не бъде обвинен в това, че превръща тази трибуна в място за политически речи. Но този уточняващ въпрос ме принуждава да навляза малко и в тази тематика. Става въпрос за това, че вие се опасявате от нарушаването на някакъв паритет. Може би смятате, че този паритет е бил осигурен по някакъв начин по време на управлението на вашата партия? (Единични ръкопляскания от мнозинството)
	Не знам дали ви е известно, че само уставният фонд на споменатата издателска къща надхвърля 9 млрд. лева. (Възгласи от мнозинството: "Браво! Браво!", ръкопляскания) Говорим за уставния фонд. Вие разбирате, че съпоставката между имуществото, което тази партия притежаваше...
	ФИЛИП БОКОВ (ПСБСП, от място): Нали ще платите с него външния дълг?!
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: С левове трудно ще го платим.
	Вие разбирате, че с такова имущество и дума не може да става за паритет. Вие разбирате също така, че тези партийни фирми, част от които само аз цитирам, че сградният фонд, за който става дума, че цялото това имущество не е притежавано от никоя организация в тази държава. И всичките да ги съберете накуп, пак имуществото им ще бъде капка в морето спрямо това, за което става дума.
	Вие споменахте Съюза на демократичните сили. Вероятно ви е известно, че той не притежава и в момента недвижимо имущество. (Реакция от блока на ПСБСП) Тук не става въпрос за това дали да притежава или не. Става въпрос за това съществува ли паритет между политическите сили, т.е. има ли равни условия за тяхното функциониране. И моят отговор е, да, има равни условия за тяхното функциониране, защото една политическа сила очевидно може да функционира успешно при условията, в които функционира Съюзът на демократичните сили. (Ръкопляскания от мнозинството)
	ФИЛИП ДИМИТРОВ (ПСБСП, от място): А парите от Гърция?
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Следователно на СД/МД 1065.1 вашия въпрос, как точно смятаме да отстояваме равните възможности за политическите организации да се развиват, то ние смятаме да ги отстояваме по този начин, като колосалните имущества на едни, натрупани по време на един грабителски период, бъдат иззети. (Реплика от блока на ПСБСП: "Ама нали ги иззехте?") Именно. Именно за това те и бяха иззети. Но господин Премянов поставя въпроса за това колко несъответно на този принцип е било тяхното изземване. И моят отговор е: не, изземването им е именно в съответствие с принципа за равнопоставянето.
	Така че надявам се, че елементарното пресмятане на тези обстоятелства би могло да доведе до извода, че вашата политическа организация не е поставена при условия, които застрашават нейното функциониране. И следователно всякакви твърдения за това, че нейната дейност е спирана или препятствувана и че са нарушени някакви демократични принципи, са неверни и са насочени изключително само към това да създават лош имидж на България пред света и следоватено бъдещи дертове на българския народ. (Шум в залата, единични ръкопляскания)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Премянов, моля Ви, с картата. Имате право на две минути за Вашето мнение, но Ви моля с картата.
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Темата наистина е достатъчно основание човек да излезе от емоционалното си равновесие. (Реакция от мнозинството: "О-о-о!") Но аз мисля, че този отговор, който господин министър-председателят даде, не може да бъде приет като удовлетворителен, затова защото от него разбрахме, че Съюзът на демократичните сили, организацията, която той представлява, е организация, която в момента не разполага с никаква собственост. За мен това е една неистина, защото именно в собственост са предоставени тези дарения, които са получили от политически сили във Великобритания, които официално заявиха това, господин Димитров, в Гърция... Може би вашите членове не знаят това, тъй като сигурно са ограничени от възможността да се разпореждат с тези пари. (Шум в залата, реплики)
	Второ, Вие казахте една неистина за основните средства, с които разполага "Дума". Мога да Ви кажа, че грешката Ви е много сериозна. Вие съобщихте 9 млрд., а аз мисля, че става дума за 9 млн. Разликата е очевидна. 1065.2
	И, трето, аз мисля, че Вие допуснахте една, според мен, случайна грешка, когато съобщихте, че това, което се ползува от Съюза на демократините сили безвъзмездно, това, което то има намерение да осъществи, да извърши с имуществото, което е получило от партията, ще бъде предоставено на държавата. (Глас от залата: "Времето!")
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, времето изтече, господин Премянов.
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Аз, доколкото разбирам, и Съюзът на демократичните сили за съжаление отъждествява себе си с държавата и държавата идентифицира с обществото.
	ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС, от място): Това е най-голямата глупост, която съм чувала. Хайде стига вече!
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): За мен това са неправилни подходи и аз Ви моля, господин министър-председател, да погледнете на тази тема с цялата сериозност.
	ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС, от място): Хайде-де, няма да слушаме групости!
	ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Времето!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Премянов, бъдете коректен!
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Госпожо Русева, много Ви моля, спазвайте вежливия тон. Не ползувайте нецензурни думи и обиди към вашите политически опоненти. Аз говоря с министърпредседателя и му съъобщавам, че този отговор е неудовлетворителен, че той е тревожен и той говори за това, че Вие имате намерение със силата на властта да попречите за реалното развитие на демокрация в страната. (Реакция от мнозинството: "О-о-о!", шум в залата) По този закон аз ви моля да направите всичко необходимо, за да осигурите равностойни условия за развитие на политическия плурализъм в България и за нормалното функциониране на политическите партии в тази страна, в това число и на Българската социалистическа партия. (Ръкопляскания от блока на ПСБСП)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Премянов, времето Ви изтече. (Шум в залата)
	Господин Премянов помоли да засека времето, тъй като няма карта... (Златка Русева: "А той го наруши"), като уговорката 1065.3 беше да го уведомя. Но много ви моля, не сте коректни! Следвайте точно времето, което е определено.
	Господин Лютфи, по какъв въпрос?
	ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Взимам думата в качеството си на говорител и на заместник-председател на парламентарната група.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, заповядайте.
	ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Премянов, господин премиер... (Шум в залата) Уважаеми колеги, слушайте! Един момент, моля ви!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Лютфи, може ли да спрете за момент? Гласувахме, че при разискванията, ръководителите на парламентарните групи, ние го гласувахме, могат да вземат думата. Сега той иска думата като представител на парламентарната си група. (Шум в залата, протести от блока на ПСБСП)
	СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПСБСП, от място): Това не е дискусия!
	ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаеми колеги, моля ви! Вие не може да ставате по правилника, господин Шапатов. (Реплики, които не се разбират) Да, аз съм заместник-ръководител на парламентарна група и говорител. Вижте правилника, говорителят има право да взема думата. (Шум в залата)
	Уважаеми колеги, аз съм убеден, че тук излишно се политизира и драматизира въпросът за имуществото на БСП и за нейните имоти и за ограничаване на нейните възможности за дейност. Движението за права и свободи, третата политическа сила, парламентарна, политически съюзник на СДС (възгласи от блока на ПСБСП: "Браво! Браво!"), вече втора година няма помещение. Да, втора година ние нямаме дори две стаи, където да работим, но ние тук не го казваме. Ние не искаме да създаваме трудности на правителството в това отношение. Ние търсим начини в мирния диалог, в констрктивния диалог. И аз съм убеден, че правителството в съвсем кратко време ще даде тези минимални необходими възможности за разгръщането за дейност такава, каквато е необходима на Движението за права и свободи. И аз смятам, че тук господин Филипов абсолютно аргументирано от всякаква гледна точка обясни как стоят нещата с вашето имущество.
	Така че аз моля, госпожо председател, да вървим понататък по въпросите и отговорите. 1065.4
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Филип Боков иска думата като представител на парламентарната група на БСП. (Протести от мнозинството)
	Моля ви! След като се даде думата на една група, ще се даде и на другите, но ви моля да бъдете кратки. Господин Боков, имате думата. 1065.5	ФИЛИП БОКОВ (ПСБСП): Благодаря Ви, госпожо председател. Филип Боков от Парламентарния съюз за социална демокрация. (Викове от СДС: "Няма такъв!")
	Ползвам се от нарушението на процедурата, госпожо председател, която Вие позволихте, за да се изкажа като член на ръководството на Парламентарния съюз за социална демокрация. (Шум в СДС)
	Искам да ходатайствувам от името на Парламентарния съюз за социална демокрация пред господин министър-председателя, който се казва Филип Димитров, както ни е известно, а не господин Филипов, да отпусне необходимите помещения на техния съюзник Движението за права и свободи. (Ръкопляскания в БСП) Аз мисля, че това състояние е недопустимо и то показва, че правителството действително не подхожда паритетно не само към своите опоненти, но и към своите съюзници. (Бурни ръкопляскания в БСП и ДПС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Александър Йорданов.
	АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС, посрещнат с бурни ръкопляскания от цялата зала): Уважаеми госпожи и господа, по повод на разгърналата се така съвсем ненужна според мен дискусия, която отново губи времето на парламента, искам да ви запозная тогава и аз с един документ и след това да кажа няколко думи по проблема.
	С изх. # 3 от 15 януари 1992 г. Висшият съвет на БСП се е обърнал към фирма "Слънчев ден" във Варна, която според Закона за имуществото на партиите вече не е собственост на БСП, и е поискал фирмата да приведе сумата на БСП в размер на 240 000 лева като дивиденти на собственика за 1991 г. С други думи, бедната партия, нещастната партия, онеправданата партия не престава да прибира пари от държавата.
	Аз моля това писмо наистина да го вземе министър-председателят, да му обърне внимание, да види кой го е изпратил, защо го е изпратил. (Шум и реплики в залата) Казвам това, защото така трябва да се постъпи във всяка демократична държава.
	Що се отнася конкретно до въпроса, тук виждам усмихнати дами, наистина утре е празник и аз ще им припомня една стара, стара игра, която момиченцата от кварталите едно време играеха, може би и сега играят. В един момент от тази игра се казваше така: "На ти си куклите, дай си ми парцалките." И аз искам да СБ/МТ 1066.1 предложа да постъпим точно така: Съюзът на демократичните сили да предостави цялото си имущество и собственост на БСП, а вие да дадете вашето на нас. (Викове "браво" и бурни ръкопляскания в БСП и ДПС)
	Понеже вие твърдите, че, така да се каже, куклите са в нас вече, ние ви казваме: връщаме ви куклите, дайте ни вашите парцалки. (Викове в залата)
	Ако зависи разбира се от мен, аз бих пожелал в България да излиза не един вестник "Дума", а да излизат 10 вестника "Дума". Колкото повече вестници "Дума" излизат в България, толкова повече ще побеждава Съюзът на демократичните сили. (Смях и реплики в залата) В момента, в който в България от "Работническо дело" този вестник стана "Дума", от този момент Съюзът на демократичните сили започна да печели и спечели изборите. Аз ви пожелавам да издадете още десет вестника "Дума", за да можем още десет пъти да спечелим. (Шум в залата)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Постъпили са писмени отговори на питания. Господин Премянов, до Вас има писмен отговор от министър Луджев. Заповядайте. Следващият път, когато той ще бъде тук, ще можете да кажете мнението си. Току-що донесоха писмените отговори.
	До господин Тошо Пейков има два писмени отговора от министър Лучников.
	Продължаваме днешния ден за парламентарен контрол с разискването по питането на господин Едвин Сугарев. В Председателството са представени имената на тримата оратори от всяка парламентарна група. Според приетите правила всяка парламентарна група има 20 минути за участие в разисквания и те ще бъдат поделени между тримата оратори във всяка парламентарна група. Следвайки правилата от предишното разискване, ще се редуват оратори от всяка една от парламентарните групи и съответно процедурата, която предвижда правилника. Ще припомня само за направеното питане от господин Сугарев. То е депозирано на 21 януари, отправено е към трима министри - господин Йордан Соколов, господин Лучников и господин Луджев. Темата на питането е "възродителният процес", като към отделните министри има известно различие във въпросите в зависимост от компетенциите им. 1066.2
	На 14 февруари на питането е отговорил министър Лучников, на 21 февруари са отговорили министрите Луджев и Соколов. На същото заседание е внесено предложение за разискване от 50 народни представители заедно с проект за решение.
	Предложението за разискване и проектът за решение са раздадени на народните представители на 27 февруари, така че вие разполагате с него.
	Друг проект за решение не е предоставен.
	На заседанието си от 21 февруари Народното събрание взе решение разискванията да станат в петък, на 28 февруари, но тъй като ние променихме с друго решение това да бъде днес, разискванията ще се проведат сега.
	Има думата по процедурен въпрос госпожица Дърева.
	ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Освен процедурен въпрос, извинявайте за закъснението, предавам Ви още едно предложение за решение.
	Процедурният ми въпрос е следният. Уважаеми колеги, тъй като дискусията, която ние провеждаме и гласувахме да се проведе, е в нарушение на правилника на Народното събрание, според който парламентарен контрол се провежда относно дейността на сегашното правителство, а не на минали правителства, второ, дискусията е в нарушение на нашата Конституция, тъй като в момента има висящо дело в Прокуратуурата на Въоръжените сили по същия този проблем и аз смятам, че ние като законодателен орган нямаме право да изземваме функциите на съдебната власт, аз предлагам или да преразгледаме своето решение, или да продължим да нарушаваме Конституцията и правилника, по който работим.
	А за да бъде наистина тази дискусия сериозна, тъй като проблемът е сериозен и се отнася за цялата страна, аз предлагам днес тук действително да поканим тези хора, които имат наистина най-пълна информация за тези събития, тъй като нито господин Луджев, нито господин Соколов, нито господин Лучников имат нещо общо с "възродителния процес", моето процедурно предложение е да поканим хората, които са специалисти в тази област, Димитър Стоянов, Добри Джуров и, разбира се, господин Тодор Христов Живков.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожице Дърева, част от Вашите мисли, които казахте сега, миналия път бяха също изказани, но се гласува разискването да се проведе. 1066.3
	Освен това в проекта за решение и в това, което Вие току-що ни представихте, има предложение да се създаде временна анкетна комисия, която ще може да уточни тези факти, за които говорите, и да разговаря с лицата, които споменахте.
	Така че Народното събрание е гласувало и решило разискването да се проведе, а след това вече...
	НОРА АНАНИЕВА (от място): Процедурното предложение за изслушване на господин Живков е ново.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Вие знаете реда за постъпване на тези процедурни предложения. Предложението на госпожица Дърева не е процедурно. Процедурно е, когато се предлага да се прекратят или отложат разискванията, или да се включи точка в дневния ред. Тя по същество предлага да се отложат разискванията по тези съображения. Беше редно, ако това се оформя като решение, да се внесе преди това.
	Така че аз уважавам това, което Вие предлагате, но то просто не е процедурен въпрос, което може в хода на разискванията да се каже.
	Така че за участие в разискванията при парламентарните групи са представили следните оратори: парламентарната група на СДС е представила народните представители Аспарух Панов, Георги Карев и Едвин Сугарев. Парламентарният съюз на БСП е представил народните представители Чавдар Кюранов, Васил Дончев и Мариана Христова. Парламентарната група на ДПС е представила за оратори народните представители Исмаил Мехмед, Свилен Капсъзов и Мехмед Ходжа.
	Моля ви, уважаеми господа и госпожи оратори, идвайте с вашите карти, за да се отчита времето.
	Давам думата на господин Аспарух Панов.
	ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): Защо не искате да гласуваме процедурното предложение?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля Ви, има правилник за тези предложения как се оформят.
	Имате думата, господин Панов. 1066.4	АСПАРУХ ПАНОВ (25. Избирателен район, Радикалдемократическа партия, СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Искрено съжалявам, че моята първа поява на тази трибуна е свързана с една толкова срамна за България тема. Но преди да бъде затворена тази толкова ужасяваща страница в нашата най-нова история, тя трябва да бъде прочетена буква по буква и виновниците да си получат заслуженото.
	Много малко хора у нас имат действителна представа за размерите на този т.нар. "възродителен процес", за всички ведомства, които са се опозорили в това комунистическо злодеяние. И тук са просто смешни инсинуациите на госпожица Дърева, че "Възродителният процес" е участие само на Димитър Стоянов, Тодор Живков и кой беше още третият. Това е просто ясно на цялата партия.
	"Възродителният процес" далеч не е свързан само с пряко насилие върху турското население. Той води до една морална и нравствена деградация на много хора, които доброволно или по принуда са взели участие в този процес. Блестящ пример в това отношение е БАН и СУ "Климент Охридски".
	С решение на ЦК на БКП към Президиума на БАН се създава Научнокоординационен съвет по "възродителния процес". Знаете го това чудесно. Първи негов председател е небезизвестният професор Илчо Димитров, който и сега е основен стратег на политиката на БСП по националния въпрос. И вестник "Дума" му дава много често трибуна.
	След като Илчо Димитров става министър от 26 юни 1986 г. председател на този координационен съвет става професор Страшимир Димитров. Освен институтите на БАН, освен катедрите на Софийския университет в този "грандиозен план" се включва и Главно управление на архивите и Националната библиотека "Кирил и Методий". Този координационен съвет е естествено на специално финансиране и тъй като казах за Главно управление на архивите, ще ви прочета преамбюла на план-програмата, която изготвя Главно управление на архивите за участие в този Национален координационен съвет.
	"Възстановяването на българските имена на потомците на насилствено ислямизираните и турцизирани българи е изключително важен момент в процеса на по-нататъшното укрепване единството на българската социалистическа нация. То е революционно дело с патриотично и интернационално значение, което ще допринесе за активното участие на трудовите хора от нашата страна в изграждането на развитото социалистическо общество. РД/ВР 1067.1
	Възродителният процес се съпътствува от редица сериозни затруднения, създавани под влияние на пропагандната дейност на външни реакционни сили, които се стремят да затормозват консолидацията на българския народ" и т.н. И тук се казва: "Съдържащите се в архивните документи сведения са богата база за активна възпитателна дейност, за формиране на бойко, класово, партийно, непоколебимо българско патриотично социалистическо съзнание за опровергаване клеветническата кампания на реакционните кръгове в Турция и други капиталистически страни срещу Народна република България."
	Какъв позор! И вие си мислите, че тези хора, които са изготвили това, са се деполитизирали сега или са станали социалисти? Станали са толкова социалисти, колкото господин Премянов например.
	След това. В този позорен координационен съвет участвуват около 15 института от БАН. Като особено място заема Институтът за съвременни социални теории, който аз много се надявам, че в най-скоро време ще бъде изведен от състава на БАН. Защото е срам за БАН. И този прочут институт заедно с Висшата спортна школа "Г. Димитров" разработват темата "Възродителният процес и идеологическата борба срещу България". Една много хубава тема. (Откъслечни ръкопляскания от БСП)
	А какво да кажем за Историческия факултет, където се разработват темите от тенденциозна обективност към фалшификации. Където се разработва темата на доц. Сидеров "Буржоазната пропаганда и възродителният процес според френски източници". Направо трогателно, нали господа!
	Но искам да ви кажа също нещо, което малко хора знаят, това, че един от главните консултанти на този Кординационен съвет е бил бившият председател на Великото Народно събрание проф. Николай Тодоров. (Възгласи от СДС: "Браво!") На няколко пъти той дава отговорни мнения и консултации на идеологическия отдел на ЦК на БКП. Нямам намерение да ви чета всичко. Тук завеждащ отдел "Идеологически" при ЦК на БКП, за да изкаже своето виждане във връзка с промяната на имената и процеса на интеграция и по-специално как да се преборим с турското национално съзнание, което продължавало да битува. Това е 1985 година. 1067.2
	Естествено не е само БАН. Това са много ведомства. А какво да кажем, че досега не беше засегнат въпросът за Министерството на външните работи.
	Министерството на външните работи, където има създадена оперативна група, след което има създадени работни групи, точно тези работни групи, които направиха за посмешище България пред външния свят. Направо за посмешище. Няма да се спирам специално на действията на Министерството на външните работи, защото заедно с д-р Йордан Тодоров ще подготвим питане до министъра на външните работи по тези въпроси.
	Само искам съвсем накратко да кажа, че Министерство на външните работи не само изпълнява решението на Политбюро, но и дава инструкции на Политбюро как да се действува. (Смях в блока на БСП) Ето тук имам такъв документ. Имам един документ от Петър Младенов до Политбюро, в който се казва: "Успоредно с предприеманите по отношение на нашата задгранична дейност мерки е необходимо да се предприемат допълнителни усилия и вътре в страната. За тази цел предлагаме отдел "Идеологическа политика" при ЦК на БКП да ускори мероприятията за издигане нивото на ислямското ръководство в центъра и по страната в съответствие с изискванията на нашите национални интереси. Привеждане в ред на действуващите в Народна република България джамии - и найинтересното - да се разработи дългосрочна програма за кадрово укрепване на ислямското духовенство." Също трогателно!
	Обаче дали е свършил "възродителният процес", господа! Според мен още не е свършил. (Нора Ананиева от място: "Не!") И то се вижда в политиката по националния въпрос, която води БСП. И съвсем нямаше да свърши, ако бяха други резултатите от президентските избори.
	И накрая иискам да ви кажа, че вече 1990 г., след като са сменени, след като са върнати имената на турците, в Министерството на външните работи се създава една работна група за изготвяне на съображения, относно границите за националната сигурност на България. И в тази работна група ще се обсъждат следните въпроси, забележете, това е 1990 г. - военни стъпки за гарантиране на националната сигурност в условията на преустройство на изменящия се свят, като разполагане на ограничен контингент на съветски войски в южната част на България. Това естествено се подлага 1067.3 на дискусия, но можете ли да си представите, че тези хора, които го подлагат на дискусия, те сега са се деполитизирали и сега ще си служат във Външно министерство и те ще изпълняват новата външна политика!
	И накрая имам едно конкретно предложение по повод проекторешението, което се предлага. Искам да се добави към него едно последно изречение със следното съдържание: "Събраните материали и докладът на Анкетната комисия да бъдат предадени на Главния прокурор на Република България."
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Панов говори 10 минути. За останалите двама оратори има 10 минути.
	За реплика давам думата на господин Боков. 1067.4
	ФИЛИП БОКОВ (ПСБСП): Благодаря ви госпожо председател, искам отново да повторя вашата констатация, че 10 минути от времето на Съюза на демократичните сили вече изтече.
	Втор, искам да напомня на господин Панов, че предложението, което той направи, е несъстоятелно, защото тези материали, за които той говори, се намират вече в прокуратурата. И те се намират там, както беше казано на последното заседание миналия петък, по инициатива на Българската социалистическа партия и ДПС.
	РЕПЛИКА: Не всичко.
	ФИЛИП БОКОВ: Второ, господин Панов цитира само част от истината.
	РЕПЛИКА: Двадесет години не е имало нищо.
	ФИЛИП БОКОВ: И аз съм убеден, че в хода на тази дискусия това ще бъде практиката от страна на Съюза на демократичните сили - да цитира само част от истината. Той не цитира например едно решение на тогавашния Цендтрален комитет на комунистическата партия от 29 декември, в което се казва, че отхвърля като принципно неправилна и осъжда като груба политическа грешка провежданата от авторитарния режим на Тодор Живков кампания за насилствено създаване на етнически монолитна българска нация и свързаните с нея извращения на конституционните права на българските граждани. От същия ден, както всички много добре си спомняме, но някои не искат да си спомнят, има и едно решение на Държавния и Министерския съвет на Народна република България. В него се казва: "Осъжда всички действия, които накърняват правото на доброволен избор на име, свободно вероизповедание, както и правото на всеки при официално признаване и ползуване на българския език като държавен език да говори и други езици."
	И аз искам да ви цитирам господин Панов, становището на вашия собствен Съюз на демократичните сили, изразено на заседанието на обществения съвет за обсъждане на националния въпрос от 9 до 11 януари 1990 година, в което вашият говорител, господин Георги Спасов казва: "Решението на пленума на Централния комитет, на Държавния съвет и на Министерския съвет от 29 декември 1989 г. е първият действително демократичен акт, с който ръководството на управляващата Комунистическа партия и официалните власти поискаха ДЕ/ЗТ 1068.1 да скъсат с едно от най-тежките злодеяния на авторитарно-тоталитарния режим на Тодор Живков и да се разграничат от престъпната политика, която се отрази трагично върху милиони човешки съдби, нанесе дълбоки рани върху...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Времето ви изтече, господин Боков.
	ФИЛИП БОКОВ (ПСБСП): Нанесе дълбоки рани върху душевността и единството на българския народ, задълбоки икономическата криза, изостри социалното неравенство и доведе страната до международна изолация и т.н.".
	Искам да ви кажа, че вашето становище за колективна вина на Комунистическата партия влиза в противоречие с казаното от господин Александър Йорданов на същото това заседание. Господин Йорданов, аз ще ви цитирам.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не, няма да можете. Отнемам ви думата, господин Боков. Вземам думата на господин Боков, предупредих го, моля ви. Две минути и 40 секунди. Взех ви думата, моля ви, не. Репликата е две минути. Нека да бъдем точни. Днес всички са с карти. След предупреждение, ще отнемам думата.
	За реплика има думата госпожа Дърева. (Господин Юнал Лютфи настоятелно моли за думата.) Не, като свършат репликите.
	РЕПЛИКА ОТ СТРАНА НА ДЕПУТАТИ ОТ БСП: Госпожица Дърева, а не гос пожа Дърева.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Дърева, след това господин Балабанов. Моля ви госпожо Дърева с картата! Две минути. Тя е госпожица, но в парламента е госпожа, както останалите дами.
	ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Благодаря госпожо председател. Тъй като прекъснахте господин Боков, аз само искам да дочета думите на господин Александър Йорданов, който тогава е казал на 11 януари: "Ние подкрепяме др. Александър Лилов." (Ръкопляскания от БСП.)
	АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): По какъв повод е казано?
	ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА: Господин Панов, аз ви благодаря за това, което преди малко казахте - за това, че в момента върви нов "възродителен процес". Аз съм удивена от това, че нашият парламент вместо сериозно да се занимава с проблемите на населението с турско етническо самосъзнание, при което население в момента социалното и икономическото положение е мое би най-тежко в страната, тъй като 1068.2 безработицата е особено висока, това население, на което му предстои да преживее много сериозни социални трусове, поради Закона за земята, който ние ще приемем. С тези тежки за него клаузи, ние седим и се занимаваме с нещо, което в момента не е актуален въпрос. Аз бих искала нашият парламент да се занимава със сериозните проблеми на това население. Това е моята първа забележка.
	Но вие сте прав господине, че върви нов "възродителен процес". Аз исам да попитам - чия е теорията за така наречените родопски турци - тук ли сте професор Сепетлиев? И какви са тези хора - българи ли са, или са туриц? Искам да попитам кой ще държи сметка за новия "възродителен процес" и за турцизирането на българите мохамедани и на българските цигани в нашата страна? (Ръкопляскания от опозицията.)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, за реплика давам думата и на господин Балабанов. След това господин Панов има правото на дуплика.
	ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (ПСБСП): Госпожо председател, уважаеми колеги, сърцето ми на историк се радва от тази бурно изявена любов към историята на нашата страна. Но, господин Панов, както и във всяка друга професия, така и в историята, когато един човек не е професионалист, той може вместо да изпише вежди, да извади очи. И когато се занимаваме с изследването на един период от историята на страната, много лесно можем да се подведем - да започнем да скубем факти оттук-оттам, това, което ни изнася, и да правим изводи, такива каквито ни изнасят. Мен много ме учудва, че въпросът се разглежда в толкова тесни граници. Примерно нито дума не се казва упражнен ли е натиск отвън върху България като държава или върху част от българсокто население. А такава намеса имаше.
	РЕПЛИКА ОТ ДПС: Имаше Варшавски договор, господине.
	ПЕТЪР БАЛАБАНОВ: Имаше много факти господа, ако искате да говорим с факти, това ще стане малко по-късно, защото няма да ми стигнат двете минути, но второто, което искам да ви попитам - защо спирате и вземате такива изкуствени критерии, - че всички наградени по линия на МВР са били виновни. Ами наградените по линията на теливизията не са ли виновни? (Ръкопляскания от опозицията.) Тези, които ни убеждаваха от синия екран? Ази говорителите на Българско радио, които предаваха репортажи, не са ли виновни? Ами не е ли виновен човекът, който през 1986 г. е написал следните 1068.3 редове: "Нима съм настрана от събитията. Като партиен пропагандист и член на групата докладчици към общинския партиен комитет се стремя винаги да служа за пример в борбата за формиране на гореща любов и преданост към социалистическата си родина, за да се общува навсякъде на родния си български език."
	Този човек е тук, в тази зала, господа.
	АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (от място): Името, името.
	ПЕТЪР БАЛАБАНОВ: Не е в нашата парламентарна група. Благодаря за вниманието, двете минути ми изтекоха.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Панов, имате думата за отговор.
	АСПАРУХ ПАНОВ (СДС): Използувам правото си за дуплика - първо, за да ви осведомя, че в Закона за декомунизацията ще бъдат включени всички наградени по "възродителния процес", не само в МВР, така че може би и от телевизията (викове: "Браво!" и ръкопляскания от опизицията).
	След това, аз лично много ценя, това, което каза господин Боков - това действително беше едно много прогресивно решение от края на 1989 г., което всички оценяват по достойнство (ръкопляскания от страна на опозицията), обаче само два месеца след това, в 1990 г. в Министерство на външните работи се дискутират дали да бъде разположен контингент съветски войски в Южна България!? (Смях и викове: "Е,е" от БСП.) Дори, има в тази програма разполагане на съветски военни единици с тактическо ядрено оръжие, дори и това. (Викове: "Е,е" и ръкопляскания от опозицията.)
	Вижте, аз пак ви казвам - това са само въпроси, които са били поставени на дискусия, но дори да се дискутират тези въпроси е вече политическа перверзия.
	Само на госпожица Дърева искам да кажа, че просто вашето изказване не заслужава коментар.
	На последния господин, който е историк, аз просто не му знам името, много съжалявам, че просто му забравих името, искам да кажа, че аз съм се интересувал от история много, толкова много, че много добре знам, че от 1919 г. до 1989 г . няма нито един прогресивен ден в историята на Българската комунистическа партия. 1068.4
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Много моля за следното - има точно определена процедура за разискванията. И ако одеве все пак я наруших, казвам ви, че до края няма да позволя да се нарушава.
	Давам думата на господин Кюранов от Парламентарната група на БСП за изказване. (Депутатът Златимир Орсов се приближава към председателската маса и моли за думата по процедурен въпрос.)
	Каква процедура имате? Процедурата е приета. Ако става дума за предаване по телевизията, това ще стане след няколко минути - включването.
	ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): Защо след няколко минути, защо не сега?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Включено е, но загрява. И защото знаете, че те обявиха, че сутрешни предавания няма да има, заради което - уведомени са, съоръженията са включени и токущо ни казаха, че за съоръженията е необходимо време, за да заработят. Нямаме вина по този въпрос, извинявайте.
	Господин Орсов има думата по процедурен въпрос, но ако не е процедурен - ще ви прекъсна. 1068.5
	ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Разбира се, имате това право. Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация, Българска социалистическа партия.
	Взимам думата по процедурен въпрос и обръщам внимание, че днешното заседание се провежда не само по това допълнение към правилника, което приехме за разисквания по повод направени питания, а и по целия правилник. Моят процедурен въпрос е свързан с едно конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, както казва чл. 39, а именно нарушение на чл. 39, ал. 1.
	Става дума за следното. Преди малко господин Лютфи поиска думата за процедурен въпрос. Беше му отказано заради това, че има направени искания за реплика. Председателствуващият беше прав, но трябваше да му даде думата веднага след репликите, защото чл. 39, ал. 1 не к азва, че правото на дуплика изпреварва процедурните въпроси.
	Ето това е моят процедурен въпрос и моля, председателствуващият да спазва точно правилника.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Въпросът на господин Лютфи не беше процедурен. Така че не е необходимо господин Орсов да адвокатствувате на някой друг, който сам може да си защити предложението.
	Давам думата на господин Кюранов. Заповядайте.
	ЧАВДАР КЮРАНОВ (ПСБСП): Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация.
	Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, в историята на всеки народ има събития, с които той може да се гордее, които го извисяват, които наистина го правят народ. Но същевременно в историята на всеки народ има събития, от които той трябва да се срамува. (Шум в залата, реплики.) Моля не ме прекъсвайте! (Възгласи: "Е,е".)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за ред в залата.
	ЧАВДАР КЮРАНОВ: Независимо от това, дали той носи някаква вина или не за тези събития.
	Аз мисля, че така наречения и много неудачно наречен "възродителен процес" е процес, от който поне аз се срамувам. (Ръкопляскания от страна на мнозинството, възгласи: "Браво!") ВТ/ЗТ 1069.1
	Когато бях в с. Бенковски, близо до което е паметникът за трагичните събития от края на 1984 г., аз се извиних пред своите слушатели. Наистина вие ще кажете, че това е нещо като "извинявай, извадит ти окото" и все пак това извинение беше прието, включително от председателя на ДПС в Бенковски.
	Разбира се, аз не мисля, че нещата могат да се свеждат до едно извинение. И не е въпросът само до срам. Това е един позорен процес. Това е един престъпен процес. И аз мисля, че Българската социалистическа партия няма никакви основания да се отказва от таива квалификации. (Ръкопляскания, възгласи "Браво!")
	Мисля, че този процес целият, не само преименуването, трябва да бъде залеймен и осъден. И трябва да бъде потърсена реална отговорност от тези най-висши ръководители на БКП по това време и особено от най-висшия сред тях. (Ръкопляскания, възгласи: "Браво!") Бяха отнети елементарни човешки права - изучаване на мачиния език, правото на име, правото на етническо самосъзнание. Как? С насилие и то в края на ХХ век.
	И сега отново въпросът за отговорността и вината. Вижте
 какво, идеята за колективната вина е идея, присъща на всяка диктатура - било утвърдена, било начеваща. Зная, че сега няма да ръкопляскате. (Ръкопляскания от страна на малцинството.) Самото търсене на колективна вина означава начеваща, започваща диктатура. Това е една феодална идея. Това е едно връщане назад на човешката цивилизация.
	И какво ще бъде наказанието за колективната вина? Колективно дискредитиране на една цяла партия, колективно заклеймяване на БСП като терористична партия и колективна забрана на партията. Тоест на една трета от българските избиратели. Направете го!
	Но колективна вина няма! Няма колективна вина! Повтарям, трябва да понесат най-строго наказание тези, които взеха това престъпно решение. И го казвам не сега, а преди повече от година. Трима заместник-председатели на Българската социалистическа партия отидоха при главния прокурор и те поставиха въпроса да бъде възобновен процеса по "възродителния процес". Това е самата истина. (Реплика на депутат от мнозинството: "Герои".) Не, това не е героизъм. Това е граждански дълг. Така, както беше граждански дълг на тези членове на партията, които преди 10 ноември, още в 1981 г. провалиха 1069.2 един опит за решение за дискриминация на българските турци в Държавния съвет. След това настояха пред Евгени Матеев, когото сега искате да гоните, пред Живко Живков и Пеко Таков и те провалиха това решение по наше настояване.
	Както тези хора не бяха герои, които отказаха да излязат срещу турския министър на конференцията на ЮНЕСКО през 1986 г., въпреки че ги заплашваха с наказание. Както не бяха герои и тези, които отказаха да отидат на конференцията на ЮНЕСКО и да поддържат това официално становище, което беше едно позорно официално становище. Ето това не е героизъм. Повтарям, но това е гражданска съпротива.
	За вина не става дума, но в решението на Политбюро за отговорността на партията от 29 декември 1989 г. се говори за вина само на онези, които са допускали произвол, беззаконие и корупция. 1069.3	И този въпрос стои и нека да се реши така, както трябва. Това решение как беше оценено? Прочетоха тук изказванията и на господин Йорданов, и на целия Съюз на демократичните сили.
	АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Аз ще прочета после цялото тук.
	ЧАВДАР КЮРАНОВ (ПСБСП): Прочетете го и аз ще го прочета продължението. Ето го продължението. Слушайте сега какво сте казал Вие: "Въпросът е там, че ние трябва да видим конкретно тази отговорност чрез имена, действия и факти." Аз съм напълно съгласен с това. Но Вие сте съгласен с другото. А сега. Сега се дават други оценки. Какво се е променило? Тази партия се разграничи от "възродителния процес". Тя помогна да се възстановят човешките права на тези хора. Вярно е, че не беше напълно последователна нашата позиция нито за имената, нито за изучаването на турски език. Това е лично мое мнение. Ние нямаше никаква нужда да поставяме въпроса да не се учи той в училищата. Така е, но не за това вие сега поставяте въпроса. Вие поставяте въпроса, за да може да се стигне до забрана на тази партия и затова трябва да се поддържа този огън, затова трябва да се обработва общественото мнение. То няма това да го приеме. Нека да ви е ясно.
	АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Е, няма да ви забраним!
	ЧАВДАР КЮРАНОВ (ПСБСП): "...всуе се морите" - а първата дума от цитата не я използувам. Вие сами си я сложете. Той е от Вазовото стихотворение, но въпросът има втори аспект - не само аспект на човешки права, а аспект на национална сигурност. И аз не чух нито един от депутатите на СДС да говори за това. Кажете, говорете за националната сигурност, говорете за това, че една част от българския народ в Източна България сега е в национална несигурност, говорете за това, че една част от нашия народ живее в условията на национално безпокойство, говорете какво става с помаците, с българските мохамедани! Защо нито един от вас не говори за това? Защо не говорите, че в гр. Руен господин Маджаров иска да бъде титулуван - Сабри бей, и е титулуван така от населението и не само той. Говорете за това как се започва да се преименуват имена в България и че става нужда хора от Президентството да възразяват на това. Но то става! Защо става? Кой създава тази обстановка и кой създава тази атмосфера? ВЙ/ВР 1070.1
	РЕПЛИКА ОТ СДС: Минчо Минчев!
	ЧАВДАР КЮРАНОВ (ПСБСП): Нека спокойно да обсъдим кой я създава. Ако аз съм виновен - добре. Ще отговарям за това. Но да решим този въпрос, защото той е национален и не можем да го решим нито само лявата, нито само дясната страна, нито средната. Заедно трябва да го решим този въпрос. (Ръкопляскания)
	Не искам да пресилвам значението на такива факти, но те трябва да се знаят, за да не се повтарят, защото ако по този въпрос няма национално помирение, тази държава не е известно дали ще съществува. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Сугарев, реплика. Господин Лютфи - реплика, господин Даскалов - реплика.
	ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Професор Кюранов, съгласен съм, че не трябва да се търси колективна вина на каквато и да е партия, макар че все пак съм длъжен да Ви напомня, че на Нюрнбергския процес беше потърсена и такава колективна вина и то с основание. Когато става дума за "възродителния процес", вие винаги се мъчите да изглеждате, колкото се може по-невинни. Миналия път тук застана вашият много добре известен лидер другарят Луканов и заяви, че е бил един от първите хора, които са се възпротивили на "възродителния процес". Хубаво, обаче после при мен дойдоха родопчани и бяха възмутени и се оказа, че същият този другар Луканов е проповядвал точно "възродителния процес" на 7 март 1985 г. в селата Ряховците и Петко Славейково. Ето ви тук снимки, ако искате да се запознаете.
	И още нещо. Вие винаги се оповавате на това решение, което взехте на 11 януари. Но много ми е интересно кой събираше по същото това време националистите около Народното събрание. Не бяхте ли пак вие? Не са ли членовете на Отечествената партия на труда днес ваши съюзници? И ако става дума за отговорност - къде изчезнаха всички документи, свързани с "възродителния процес". Знаете ли, че цял камион документация е изнесена примерно от БАН? Къде са тези 60 документа от Политбюро на ЦК, които през февруари месец 1990 г. са отишли в Прокуратурата? Защо до този ден не са достояние на обществеността? Моля, отговорете ми на тези въпроси. (Ръкопляскания)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Лютфи, имате дума за реплика. 1070.2
	ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Господин Кюранов, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Кюранов, много внимателно слушах Вашето изказване. Почти трогателни бяха Вашите думи как Вие сте били възмутен и как Вие сте направили необходимото тогава да покажете, че Вие осъждате този срамен, позорен за българския народ, за България процес, но това не е достатъчно.
	ФИЛИП БОКОВ (от място): Вие какво направихте тогава?
	ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Боков, моля Ви.
	Навява ми малко демагогия, господин Кюранов, от Вашите слова, особено що се касае до втората част на Вашето изказване: че виждате ли какво става днес!? Подготвя се нов "възродителен процес" и че националната сигурност на България, виждате ли, е застрашена, че в Айтос или Руен един господин вече се зове или го наричат, или желае да бъде наричан Сабри бей. На турски език Сабри бей значи господин Сабри. Аз не знам какви асоциации правите, господин Кюранов, с обръщението Сабри бей - това е господин Сабри.
	И още нещо, господин Кюранов. Съмнява ме искреността на Вашите слова, че вие правите всичко възможно вашата партия да направи всичко, за да бъдат наказани виновниците за този срамен, позорен "възродителен процес", след като вие влязохте в съюз с най-големите националистически партии. (Председателствуващият предупреждава, че времето за реплика изтича)
	Вие сте в съюз с партии като Отечествената партия на труда, с Общонародния комитет за защита на националните интереси - партии, които провъзгласяват антитурска пропаганда, които правят и продължават и искат да продължи "възродителният процес" в нови условия днес.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОУШАРОВА: Взимам Ви думата, господин Лютфи. Моля. Двете минути минаха. Моля Ви, след това, ако имате изказване... Моля Ви, господин Лютфи, нека да е реплика и да бъдем точни. Моля Ви, господин Лютфи, не можете да продължите! (Господин Юнал Лютфи продължава да говори, но микрофоните в залата са изключени)
	След това, когато се изказвате, ще кажете.
	Господин Даскалов се отказва от думата.
	Господин Йордан Василев има думата. Много моля, спазвайте регламента за изказване! 1070.3
	ЙОРДАН ВАСИЛЕВ (СДС): Благодаря Ви, госпожо председателствуваща. Уважаеми колеги, днес разискваме един трагичен въпрос и затова не смятам, че е нужно да навлизаме в чисто политическата сфера, колкото и в тази посока да тръгнаха разговорите.
	В началото бих искал да кажа, че господин Кюранов не бива да бъде обвиняван в промяна на своята позиция. Моят нравствен дълг е да потвърдя това, понеже едва ли има друг човек в залата, който да знае, че тази неговата позиция датира от много години назад. (Ръкопляскания в залата) Той беше един от малкото решителни хора, които се осмелиха, включително при най-строга и тежка позиция, да потвърди становището, което изрази тук при - мога да го кажа - разпит, и да получи за това най-тежкото, доколкото си спомням, партийно наказание. Цялата работа е, че той има право да каже това, което каза, но не и неговата партия. И обстоятелството, че той бе именно ораторът по този въпрос, показва, че в тази партия е имало съвсем малко хора като него и тя не може да бъде оневинена сега заради отделните смели и достойни единици!
	РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Времето! Времето изтече!
	ЙОРДАН ВАСИЛЕВ (СДС): Изтече ли? Благодаря ви. Но бих искал все пак... Преди малко ми ръкопляскахте, господа, сега изтърпете да кажа още едно изречение.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Искате компенсация за ръкоплясканията...
	ЙОРДАН ВАСИЛЕВ (СДС): Когато става дума за колективна вина - ние трябва много добре да съзнаваме, че има колективна отговорност и тя се базира на цялостната политика на тази партия. Това искаме да осъдим днес ние, а не господин Кюранов, който имаше една точна позиция. И това, че всичките документи около "възродителния процес" бяха в ръцете на тази партия. Тя ги скри, вместо да ги публикува! Тя не наказа своите престъпници и сега след две години иска... Намерете документите, които вие сте скрили, господа. Ето, това е вината, за която ние апелираме. (Председателствуващият напомня, че времето за репликата е изтекло)
	Какво искате от нас да публикуваме? Скритите и унищожените от вас документи? Това не е никаква лъжа, госпожо. Това е истината и вие я знаете. И това, че твърдите, че е лъжа, ви поставя допъл1070.4 нително в една позиция на уязвимост и на вторична, продължаваща престъпност, както казват юристите!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Василев, отнемам Ви думата.
	Господин Кюранов, имате думата за дуплика. Моля Ви с картата и в рамките на две минути. 1070.5
	ЧАВДАР КЮРАНОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, няколко отговора на господин Сугарев.
	Аз не мога да оправдая никого, който е унищожавал документи. Ако това се докаже, той трябва да си понесе отговорността. Що се отнася до Нюрнбергския процес, ако ние днес - 50 години след него, съдим отново по Нюрнбергския процес, това е много жалко. Сега ние трябва да съдим по Хелзинки. ("Браво!" и ръкопляскания от опозицията)
	Отговарям на господин Лютфи. Не е демагогия, господин Лютфи. И Вие много добре знаете, че не е демагогия. За себе си няма нищо да доказвам. Обаче ще Ви кажа, че много хора реагираха на това нещо, на тоя престъпен акт. По много партийни организации се издигаха гласове, къде по-ярко, къде по-приглушено. Писмата на Груди атанасов, писмата на Антонина Желязкова и редица други. Това са факти.
	Аз не искам да правя сравнение кой, как, кога и кой на каква позиция е бил. Това не бива. Въпросът е, че сега не бива да бъдем на такава позиция и сега не бива да даваме и наймалки възможности за сянка на възраждане на нещо подобно на "възродителния процес". Това е важното.
	А между другото, не познавам турски език, но, доколкото ми е известно, "господин" е "ефенди", а "бей" е длъжност. (Смях от ДПС, ръкопляскания от опозицията)
	Благодаря на другаря Йордан Василев за признанието, което той направи на някакви мои прояви. (Обаждат се от мнозинството: "Какъв другар? Той не е комунист!")
	Но въпросът е много прост: политическа отговорност тази партия има, не може да няма. Вина имат тези, които са нарушили законите и само така и по тоя начин може да се поставя въпросът и по никакъв друг. Защото пак ви казвам: идеята за колективната вина връща цялата човешка цивилизация назад. Ако искате да имате тая слава, имайте я. (Ръкопляскания от опозицията)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам думата на господин Исмаил Мехмед от Парламентарната група на Движението за права и свободи. ЦМ/ВЙ 1071.1
	ИСМАИЛ МЕХМЕД (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Евентуалната отговорност на някои служители от системата на МВР за извършените от тях деяния по време на "възродителния процес" известни среди свързват със сигурността на страната. Никога не съм мислил, че за работа в системата на МВР, особено през годините на комунистическия режим и по време на така наречения "възродителен процес" е нужен някакъв интелект или по-малко професионализъм. Доводите, че лишаването ни от високия им професионализъм ще засегне сигурността на страната, не са нищо друго, освен манипулиране на обществеността. Създаването на мрежа от интриганти и доносници, които да проникват в интимната и с емейната среда на гражданите, подслушвания, зорко пазене на партийните комитети на единствената партия, която бе на целия народ, задържания в арести и затвори без съд и присъда, нанасяне на масови пободи над мирни граждани, които са и скали възстановяване на имената си, безразборни уволнения, издевателства и унижения. Изобщо каквото може да измисли човешката злоба и ненавист, не е професионализъм и сигурност, а представлява самата несигурност.
	Казаното искам да подкрепя с няколко примера. Не от други съображения, уважаеми народни представители, а само от съображения за достоверност някои са от моите преживелици.
	При среща с представител на МВР на 4 септември 1986 година, същият ми каза: "Какво си мислиш? Като си юрист, не можем да те съдим ли? Ще те съдя безе съд, без адвокат, без пледоарии. Аз съм Конституцията, аз съм Законът!".
	Това бе с реща със специалиста по международния тероризъм, началникът на Държавна сигурност в бившото Окръжно управление на МВР - Видин, и бивш народен представител от БСП от 67. Видински избирателен район Благой Александров Дечев. (Оживление сред мнозинството) По нареждане на Благой Дечев бях лишен от възможността дори да слушам радио, бях поставен в такава изолация, че ми се отказа да се амонирам за вестници, в т.ч. и за "Държавен вестник".
	По нареждане на същия бях лишен и от възможността да се разболявам, тъй като не ми се даваше болничен лист, т.е. обезщетение по болест. 1071.2
	Друг представител на органите на сигурността при депортирането ми за Австрия на 17 май 1989 г. ми каза, че за 24 часа трябва да напусна пределите на България. Отговорих, че при предложените миу словия не мога да сторя това. А той продължи: "Ти, ако не напуснеш, аз щ е намеря начин да те изхвърля от границата!"... При аналогичен повод същият е казал: "Ще те пуснем през руменскъта граница и повече не отговаряме за твоята безопасност..." - явно намек за убийство при опит за бягство през границата. Това бе началникът на Държавна сигурност в бившото управление на МВР - Силистра, Йовко Маринов.
	Награденият с Указ # 1313 Руси Славов - бивш началник на Окръжно управление на МВР - Силистра, и заместникът му Йовко Маринов са отговорни освен за другите си деяния и за масовите побои, нанесени на мирни граждани на митинга в с. Босна, гр. Дулово и други населени места. Дори в с. Босна населението е пребито не затова, че е участвало в мтинга, а просто мирни граждани са изведени от домовете им и са пребити на площада пред кметството.
	Арогантното и настърлено държание на Благой дечев още на първата ми среща с него - това беше около 24 март 1986 година, с него имах общо 3 срещи - ми внушаваше, че той е инициатор на "възродителния процес". Разбирах, че този процес му е станал вътрешно убеждение. Като имам предвид неговото държание и на много други служители - негови колеги, не мога да помисля, че служителите, професионалистите от МВР, са били механични изпълнителни. С помощта на тези "професионалисти" предстои да бъде разкрито съдържанието на многозначителните понятия по следствени и наказателни дела: "съветвахме ги", "убеждавахме ги", "проведохме профилактични беседи", "разпръснахме ги", "разотидоха се", "напуснаха страната", "даде се възможност да напуснат страната" и др.
	Заслужава внимание завидният професионализъм, когато, цитирам: "Благодарение на политическата зрелост и хладнокръвието, проявено от местното партийно и държавно ръководство в гр. Джебел, положението е овладяно. Не е допуснат сблъсък между подразделенията на МВР и тълпата и не се е стигало до употребата на сила". 1071.3
	Каква документирана лъжа! А всички знаят, че митингът в гр. Джебел е бил буквално потушен, като предварително е уговорено на пострадалите да не се оказва медицинска помощ.
	Работата по разкриването на престъпните деяния и издевателствата на служители, на които времето предостави възможността да станат поне полковници, трябва да продължи и виновните да получат и понесат с присъщата им гордост справедливото наказание, начело с партията, която по време на "възродителния процес" ги ръководеше под девиза "Революционно мислене - революционно действие".
	С подобни изказвания този въпрос не може да бъде изчерпан, но те могат да послужат като показател за сериозността на проблема и налагане на спешни мерки, съответни на извършеното. 1071.4	Във връзка с приетото решение, което ни се предлага, предлагам изменение, госпожо председател, чета направо диспозитиви: "Създава временна анкетна комисия за разследване на престъпленията на БКП и другите облществени организации, органите на Прокуратурата, съдебната и изпълнителната власт по време на т.нар. "възродителен процес", извършени срещу циганското, българомохамеданското и турското население от началото на 60те години насам".
	Разрешете ми едно запитване към министъра на вътрешните работи.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: ако го направите, господин Мехмед, по съответния начин.
	ИСМАИЛ МЕХМЕД: ..., тъй като след 1985 г. в районите, които са засегнати от "възродителния процес", бяха поставени специални коли за радиосмущения. Въпросът ми е: колко такива коли са поставени след 1985 г., колко от тях са демонтирани, а недемонтираните кога ще бъдат демонтирани? Благодаря ви за вниманието.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Исмаил Мехмед, оформете писмено този Ваш въпрос към министъра на вътрешните работи.
	Имате думата за реплика, господин Дърмов.
	МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПСБСП): Аз съм от Политическия клуб "Конституционни права и свободи", Парламентарен съюз за социална демокрация.
	Аз искам да изразя съгласието си с това, което говори ораторът от ДПС, че е необходимо конкретните престъпления, извършени по време на "възродителния процес", да бъдат детайлно разследвани, за да може нашата общественост да разбере какво наистина се е случило по времето на този срамен за нашата история акт, а също така и виновните да понесат съответното наказание от компетентния в дадения случай съд.
	разбира се, въпросът ми е все пак защо сега именно в този момент се повдига въпросът за отговорността? СР/ВЙ 1072.1
	Аз искам да попитам моите колеги от Движението за права и свободи, ,с които се познаваме още отпреди две години: защо Движението за права и свободи досега не се интересуваше именно от "възродителния процес", а хора, като господин Пламен Симов, господин Бахнев и до известна степен и моя милост, работихме в тази насока? Може би сега е дошъл моментът? (Шум в блока на СДС) Или сега е получена инструкцията? И и скам да се съглася с господина, че освен държавните институции, ние все пак трябваше да се поинтересуваме и от тези, които са прониквали в найинтимните тайни на хората, агенти като Сава, Сидер, Цеко, Огнян. Мисля, че и с тях трябва да се запознаем, и с тяхната дейност, с техните достижения за "възродителния процес". Благодаря ви. (Ръкопляскания в блока на БСП)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата за реплика господин Аджаров.
	КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, аз съм от Християянрепубликанската партия, ПССД.
	Господин Исмаил Мехмед даде много примери за масови уволнения, които са станали по време на "възродителния процес", примери с нарушение на човешките права. Вие знаете, че и тогава имаше хора, които протестираха открито. За съжаление от тях само двама сега виждам да седят отдясно и трима - отляво.
	Въпросът, който зададе господин Дърмов, е: защо именно сега се повдига тази дискусия? Аз бих искал да отговоря на него.
	Всъщност не е нужно аз да отговарям. Преди малко Аспарух Панов в своето изказване съвсем точно заяви, че всички участници във "възродителния процес" имат определено място в Закона за декомунизацията.
	ГЛАСОВЕ ОТ СДС: Е... И?
	КОНСТАНТИН АДЖАРОВ: Кои са те, заяви и ораторът от съюза на демократичните сили току-що. Днес беше това. Е, кои са тези участници, питам? Ами първо трябва да отидат всички учители, които са преподавали в Хасковски, Кърджалийски, Разградски, Силистренски, във всички региони, в които се провеждаше "възродителният процес". Това означава нови масови уволнения. Защото, ако сега един учител поиска да си намери работа, след влизането 1072.2 на този закон в сила, той ще трябва да представи декларация. И освен декларация, ще трябва да получи и удостоверение от полицията, че не е участник във "възродителния процес". Тоест, ще започнат много по-масови уволнения, много по-масови чистки от тези, които съществуваха тогава. Е, това ли е пътят, по който сме тръгнали?
	В заключение ще ви кажа следното. Уважаеми дами и господа, всеки парламент е и един театър. Той може да бъде театърът на преживяването (тук има литератори, които ще ме подкрепрят), където актьорите се вживяват в действието и това е реалистичният театър. Друго е да бъде театър на показа, а трето е да бъде театър на абсурда, който разиграваме в момента. (Шум в блока на СДС) Защото е абсурд да се търси такава колективна вина в една партия или в друга партия. Абсурд е да се иска забраната на една политическа партия...
	ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Ти нали не си комунист, бе?
	КОНСТАНТИН АДЖАРОВ: ..., която е и мала два милиона гласа, или една друга, която има 500 000 твърди гласа. Така че, престанете с тази игра: "Ще забраним ДПС! Ще забраним СПС!" Това е абсурд! Благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Времето Ви изтече, господин Аджаров.
	Има думата за реплика господин Захариев.
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Нали не си комунист, запиши се в тяхната партия...
	ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ (ПСБСП): Моля господин димитров да освободи банката на кабинета! Да, господин Димитров, не нарушавайте правилата. Той нарушава правилника (към председателстващата Снежана Ботушарова)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димитров, седнете си на мястото.
	ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ: Моля Ви се, господин Димитров. (Венцеслав Димитров от място говори нещо към Захари Захариев) Моля Ви се, господин Димитров! Аз Ви благодаря, господин Димитров.
	Уважаеми колеги, аз съм от 28. Търговищки избирателен район... 1072.3
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): От коя партия си?
	ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ: От Парламентарен съюз за социална демокрация, господин Димитров!
	Мисля, че в момента ние действително провеждаме едни твърде, бих казал, дори силна е думата, но срамни дебати. Ние се опитваме изкуствено да идеологизираме и политизираме един проблем, който се явява малко или повече проблем на нашата национална сигурност, който малко или повече се явява проблем на гражданското достойнйство и единствено на цялата българска нация, без да я делим на българи, турци, цигани и т.н. (Шум в блока на СДС)
	Искам да ви кажа също така, уважаеми господа, че когато говорите за колективната отговорност на БКП, да ви напомня, защото просто някои от вас нямат елементарна подготовка по този въпрос...
	ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): О-о-о!
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Специален институт по история на БКП има отговорност.
	ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ: ..., че само три месеца преди това срамно решение, само три месеца преди това срамно решение имаме едно друго решение на Политбюро на ЦК на БКП, което отразяваше една съвсем друга тенденция в тази партия, а и менно широко да се отворят Българската армия, Министерството на вътрешните работи и всички структури на обществото за българските турци, да се потърсят средства и методи за действително хомогенно национално единство.
	Така че това е само един факт, който показва, че винаги в тази партия, в тази страна, а става дума за партия-държава, са се сблъсквали две тенденции. И този процес, ако мислите, че е приключил след 10 ноември, жестоко се лъжете, господа! Затова аз ви призовавам: нека политически да подходим и съвместно да подходим към този въпрос.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Времето Ви изтича.
	ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ: Благодаря Ви, госпожо. Благодаря.
	ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Не се въртете насам...
	ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ: Много ми е приятно да Ви гледам, затова. 1072.4
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Мехмед, ще се възползвате ли от правото си на дуплика в рамките на две минути?
	ИСМАИЛ МЕХМЕД (ДПС): От репликиралите с въпроси само ще отговаря на господин Аджаров, който е засегнат.
	Господин Аджаров, уважаеми народни представители! Като говорим за "възродителния процес" и виновниците за този "възродителен процес", ние нямаме предвид служителите, организациите, които са от масата на българския народ, извън засегнатите от "възродителния процес". Разбира се, ние си даваме сметка за това, че четири-пет години, пък и повече, от 60-те години насам, ни научиха и на честност, и на коректност. Ние си знаем и нашите агенти, и тези, които са помагали по време на "възродителния процес". Така че те няма да бъдат изпуснати. Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам дума на оратор от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили. Това е господин Георги Карев. 1072.5	ГЕОРГИ КАРЕВ (СДС): Доктор Георги Карев, трети Варненски избирателен район, Радикалдемократическа партия, СДС.
	Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! В средата на 80-те години светът узна изумен, че е възможно в края на ХХ век, в една европейска страна да бъдат убивани, малтретирани и и зселвани хора за това, че не желаят да си сменят именатаа. Като си давам ясна сметка за огромните физически и нравствени страдания, претърпени от турското население, аз няма да говоря за тях, а за пораженията, нанесени от т.нар. "възродителен процес" върху българското население на страната. Тези поражения са неизмерими в брой на убитите, на ранените, малтретираните и изселените. Те изобщо са неизмерими в количествени категории, но подобно на всички нравствени поражения, те са много дълбоки и много трайни. Известна представа за техния мащаб би могла да се получи от митингите и шествията през януари 1990 г. Срамно и болно беше под трицветните знамена и портретите на Левски да се гледат тези озверени, тези изкривени от злоба лица. Разказват го като анекдот тук, в София, но във всеки анекдот има някаква доза горчива истина, че цигуларят Минчо Минчев искал да си избере псевдоним, защото в някои градове на гонцертите му се стичали хора, които не биха могли нищо общо да имат с музиката, а просто смятали, че афишите се отнасят до един известен участник във "възродителния процес", и отивали там да му стиснат ръката.
	Ето по такъв начин участници, виновници в този процес в някои райони на страната се възприемат от населението едва ли не като герои. Ето ви най-страшната черта, най-страшния аспект на деформацията на българската народопсихология.
	Страшна вина в това нещо имат групо продажни български публицисти и псевдоучени, които запретнаха ръкави да обосновават в печата и в науката това, което се вършеше в районите със смесено население. Човекът с перото, човекът с пишещата машинка се оказа не по-малко страшен от оня с автомата "Калашников" и с палката и белезниците в ръка.
	Аз не знам тези хора никога ли не бяха чували за Емил Зола, който има гражданската доблест да се изправи самичък срещу СД/ВЙ 1073.1 вълната от дивашки антисемитизъм във Франция по негово време! Ами, защо да ходим във Франция?! Да вземем академик Методи Попов, корифея на българската биология, който по време на една друга националистическа вълна, също самичък почти, се изправи срещу нея!
	Изселническата вълна оголи някои райони откъм работна ръка. Веднага бе въведена една модерна ангария, за да се компенсират отчасти нанесените икономически щети. Естествено, че на много хора, несвикнали с тежък физически труд, тази кампания им дотежа. Вместо това да бъде повод за едно преосмисляне на това каква част от тежкия физически труд в България се е извършвала от тези достойни хора, които бяха принудително изселени, комунистическата пропаганда, вярна на своята традиция да прехвърля вината от болната глава на здравата, успя да убеди част от това българско население, че виновни за неговите неволи и за неговите притеснения са изселилите се турци, дезертирайки от тогавашния си трудов пост.
	Бяха извършени хиляди сделки, формално законосъобразни, но в морален план представляващи чисто мародерство. Много граждани от районите със смесено население изкупиха от изселващите се на безценица добитък и недвижими имоти и им продадоха скапани москвичи и лади на баснословни за времето цени. Легенди се разказвам в България за сумите, искани и получавани от шофьорите на товарни автомобили за превоз на багажа на едно семейство от Разград до Капитан Андреево, да речем. Какво по-естествено, тогава, че точно тези хора, които се офайдосаха, мародерствайки по време на "възродителния процес", сега са най-големите активисти на Българската национално-радикална партия, на Отечествената партия на труда и на цялото съзвездие от обществени и регионални комитети за защита на националните интереси. (Ръкопляскания)
	Въз основа на казаното дотук, аз, виждайки, че времето изтича, искам да направя три конкретни предложения към бъдещата анкетна комисия, която ние ще изберем:
	Първо, да изготви и публикува библиографска справка на всички материали, публикувани в печата в защита на "възродителния процес", за да бъдат поставени техните автори поне в морален план на подсъдимата скамейка. 1073.2
	Второ, да се произнесе върху законосъобразността на Отечествената партия на труда, Българската националрадикална партия и Обществения комитет за защита на националните интереси, както и на техните печатни издания, които продължават да сеят отровата на етническата и религиозната вражда в България.
	И трето, да подготви и мотивира нормативен акт за отнемането на всички научни степени и звания, получени въз основа на дисертации, посветени на мотивировката на "възродителния процес". (Ръкопляскания от всички парламентарни групи)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Янаки Стоилов има думата. 1073.3	ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПСБСП): Госпожо председател, дами и господа! За да стигнем до по-дълбоките пластове на проблема, който обсъждаме, бих искал да поставя някои въпроси и в този смисъл е моята реплика.
	Според мен, най-голямата беда на този процес, който се разви преди няколко години, е, че от една крайност, която стигаше до неправомерно ограничаване на човешки права, в някои случаи ние сме из правени пред опасностите нашата страна да отива в други крайности, вместо да търси наистина това разрешение, което да дава възможност и за самобитност на отделните етнически общности, и за достатъчно единство на българското общество и държавност.
	Тъй като, забележете, този въпрос в България ние го обсъждаме при една много утежнена обстановка. Но проблемът е тежък даже не само за Средна и Централна Европа, в която не е и мало такива тежки посегателства върху човешките права, той се проявява дори и в развитите страни на Западна Европа. И нека да се замислим, че разделянето на нацията винаги създава проблеми с обединяването не само на нашето общество, но и в обединяването на цяла Европа, тъй като тези процеси, които в момента се развиват, ще попречат на много от нещата в Европа. Случайно ли е, че даже в страни, както казах, много по-развити, се възраждат националистически движения и то от страна на десни формации, които печелят все повече привърженици? Не казвам това, за да оправдая тези действия, които в момента обсъждаме, а наистина да помислим по-сериозно. В една такава дискусия се нуждаем от много повече средища, тъй като парламентът винаги излишно е политизиран. Нека да помислим за по-далечното бъдеще на нас, на нашите наследници и на българската държава. Това бих помолил и останалите, които се изказват, особено от колегите, които са само засегнати, нека също да не пренебрегват тази страна на проблема. (Ръкопляскания в БСП)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Ташев.
	МЕТОДИ ТАШЕВ (ПСБСП): Казвам се Методи Кашев и съм от 27. Старозагорски избирателен район, Българска социалистическа партия. СБ/ВЙ 1074.1
	Съгласен съм с Георги Карев, който призова името на Зола. Аз съм съгласен и с всички, които споделят мисълта, че отговорност трябва да се потърси от всички, които имат вина. Нямам никакви основания да бъда обвинен, че защитавам като цяло партията, но имам сериозни основания да кажа, че този дълбоко човешки живот, тази дълбоко човешка драма, която изживя българският народ в лицето на незаконния "възродителен процес", ние превръщаме в политически спор.
	Искам да споделя, че не един, не двама, не една партийна организация, а много бяха тези, които се противопоставиха. Тогава бях извън тази партия, но аз съм свидетел на институт, който имаше специално поставена задача по "възродителния процес", който категорично се противопостави, който категорично отрече тази линия на Българската комунистическа партия, тогава.
	Затова аз отново призовавам на тази драма, която изживяхме, да погледнем от човешки позиции и в никакъв случай да да продължаваме да противопоставяме едни на други. Защото, все едно, тя може да продължи в други издания, от което най-малко България може да има полза. Свидетел съм не, а сам съм биил учител не в едно, не в две села и сам съм бил свидетел как учители назовават своите учиници - турци с техните собствени турски имена. Тези турци до последния момент и ние, и те назоваваха на име. И ние бяхме едно, както преди "възродителния процес".
	Ето към това призовавам, когато и днес говорим за този "възродителен процес" - не просто механически да си подадем ръце, а да разберем онази драма, която изживя българският народ заедно с тези, които бяха оскърбени.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Друмев има думата за реплика.
	ЕВГЕНИ ДРУМЕВ (ПСБСП): Казвам се евгени Друмев, от Отечествената партия на труда, Парламентарен съюз за социална демокрация.
	Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз чух доста остри атаки срещу Отечествената партия на труда. Искам да ви напомня, че това е една млада партия, която няма и грам участие в т. нар. "възродителен процес". Ще си позволя да цитирам обаче един от стоящите точно насреща член на ДПС, който през 1959 г., в сп. "Нов живот", бр. 12 в статията "За формиране и развитието на българските тюрки" обоснова тезата си, че това 1074.2 население е в основата си коренно българско население. Теза, поддържана у нас и в чужбина. Поради това самоопределящите се като етнически турци, не са и не могат да бъдат част от турската нация, а са в основата си коренно старо българско население.
	Друг цитат: "Възродителният процес е по същество революционен акт, с който се заличава един от най-тежките белези на османското робство". И по-нататък, "... издигайки високо глас в защита на истината и отхвърляйки гневно невероятните лъжи и клевети, заявявам: да, ние сме българи, отказали се доброволно, убедено и напълно съзнателно от имена, чужди на българския ни народностен корен". Това е из декларация на 43-ма интелектуалци, между които е и Ибрахим Татарлъ.
	Искам да кажа и нещо друго, господа. Споменахте за нашествието на т.нар. националисти през януари тук, в София. Искам да ви кажа, че това, което в момента ДПС върши в нашия край, където кметове от ДПС си позволяват да подпечатват документи, искания на българомохамедани за изучаване на турски език (забележете, това не е техният майчин език), кметове от ДПС подписват и аз ще ги предоставя на господин министъра на вътрешните работи.
	Искам да ви кажа и следното. Ако нашето правителство продължава по този начин, тези българи, загрижени за съдбата на България, биха могли отново да дойдат тук, в София, за да защитят българщината. Отечествената партия на труда никога в никой свой документ не е атакувала това население. Забележете, никога!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Карев има думата за дуплика.
	Господин Татарлъ, ако искате лично обяснение, ще имате думата в края на заседанието.
	ГЕОРГИ КАРЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! По определение, репликата е кратко възражение по същество по отношение на някакво направено изказване. Тук в първите две реплики аз не чух възражения по същество, напротив, в тях имаше много конструктивни елементи.
	Що се касае до репликата на господин Евгени Друмев, в нея се съдържа отново някаква заплаха, че щели да дойдат тук и щели да защитават българщината. И аз затова ви казвам, че 1074.3 тези неща не са изживени, че тази националистическа пропаганда продължава и сега.
	В последните дни беше проведена една конференция на Обществения комитет за защита на националните интереси. В "Дума" беше изнесена информация, че този комитет ще предложи своята истина за възродителния процес. Само една истина има, дами и господа, за "възродителния процес". И, както всяка истина, тя е единна и неделима. Две истини няма. И се казва там, че липсата на концепция по националния въпрос влече след себе си тежки последици. Съгласен съм. и след това се посочва кои са тези последици. Една от тях е, цитирам, "приписването на тежки обвинения върху органите за сигурност по време на смяната на имена". Извинете, но това е цинизъм! Значи, ако имаше една стабилна концепция за националната сигурност, нямаше да се приписват на органите за сигурност такива тежки престъпления и такива тежки обвинения!
	Затова в заключение бих казал, че действително се нуждаем от национална консолидация, но тя изисква, първо, историята да се прочете, а след това да се затвори. Второ, директно виновните да си получат своите наказания, а тези, които са виновни само в морален план, да се покаят и да бъдат простени. Но в такива случаи първата крачка трябва да се направи от този, който се покайва, за да видят тези, кото ще прощават, че имат основания да простят. (Ръкопляскания в ДПС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам думата на втория оратор от парламентарния съюз, господин Васил Дончев.
	ВАСИЛ ДОНЧЕВ (ПСБСП): Казвам се Васил Дончев и съм от 31. Шуменски избирателен район, Парламентарен съюз за социална демокрация, Българска социалистическа партия.
	Госпожо председател, уважаеми колеги! Важността на въпроса, по който ди скутираме, се свежда не само до най-близката ни история. Периодът на преход, в който се намира нашето общество, неминуемо поставя пред нас и въпроса за национално-етническите отношения в страната ни в най-широк план. За никого не е тайна, че това е една от най-деликатните области в обществените отношения днес. За никого не е тайна, че тези проблеми, изисквайки своето решаване, поглъщат много историческо време. Това е така, защото точно в тази сфера на отношения разумът 1074.4 често изостава назад, а на преден план излиза сложната система от исторически, идеологически утвърдени стереотипи в социалната психика на народа. Нещо повече, тези въпроси имат и своето силно външнополитическо звучене, защото запазването на България като единна , неделима еднонационална държава има и международно значение. Тази специфика на проблема изисква внимателно отношение и много, много толерантност.
	Не мога да се въздържа да не цитирам едно мнение на министър-председателя господин Филип Димитров по този въпрос. В едно свое интервю за европейските стандарти на човешките права той споделя, цитирам: "Ина трето място е въпросът за махалото, това, че то не се успокоява с юмручни удари. Ние трябва да бъдем тлерантни, то тека или иначе ще се отмята в едната или в другата посока още известно време. И вместо да правим капитал от тези фактит, нека се опитаме да го успокоим по един мек и кротък начин. Този е пътят към изхода. Всякакви действия в посоката "аз ще си върна" или "те ще видят", създават заплаха за благоприятния развой на нещата. Те само засилват хода на махалото.".
	В този контекст ми се струва, че трябва да разгледаме повода за отново разгорялата се дискусия. Ако поставим въпроса има ли обективни предпоставки за изостряне на напрежението в междуетническите отношения, ще трябва да отговорим отрицателно. 1074.5	Първо, между отделните етнически групи в нашата страна няма коренно противоположни икономически интереси.
	И, второ, в юридически план Конституцията гарантира индивидуалните права на човека, на всеки български гражданин в съответствие както с постигнатото в процеса на демократизиране на живота ни, така и с европейските изисквания. Но след като няма обективни предпоставки, тогава трябва да зададем въпроса - кой е субектът, провокиращ напрежение в тази област? И не станаха ли много опитите за дестабилизация на обществото ни днес. Ще припомня някои.
	С една своя декларация СДС обяви за опасност от тероризъм и държавен преврат. Специализираните органи отрекоха това.
	Второ, тогава се появи "призракът" на стопанския саботаж. Доказателства - никакви. Остана, точно по методиката на Сталин, националният въпрос. (Реакция в блока на СДС) Но казано в кавички "в България евреи няма". И тогава погледът отново бе обърнат назад, към така наречения "възродителен процес". Отново удар по успокояващото се махало. И трябва ясно да кажем откъде идва той. Ще използувам, бих казал, други слова. Този удар идва отдясно, от широкочелата, неоялата се и т.н. дясна страна на парламента.
	За съжаление тези действия не служат за оправдание на неефективността на някои действия на правителството, а имам чувството, че тук е стремежът да се подкопае почвата под това правителство. Всички тези действия водят към някаква степен на дестабилизация. Кои са тези хора? Поне формално погледнато, техните имена не слизат от колоните на официалния печат, те са най-често пред радиомикрофоните и телевизионните камери. За съжаление в парламентарната история ще остане само списъкът на тези, които обосноваха необходимостта от тази дискусия днес.
	Но, господа, нито вече сталинизмът е на мода, нито окъсялата се и окъсана черга на пропагандата ви срещу социалистическата партия ще може да прикрие истинските ви намерения. Нещо повече, прави се опит тази дестабилизация да придобие международен характер. По друг начин не може да се определи разгласеният от вас компромат срещу външния министър господин Стоян Ганев и срещу лидера на Парламентарната група на Движението РД/ЙА 1075.1 за права и свободи господин Ахмед Доган. В дъното отново прозира синята нихилистична нишка.
	Правя конкретно предложение, госпожо председател, за парламентарна анкета по случая, тъй като се засягат междудържавни интереси и ние трябва да знаем истината. Няма нищо понеморално от това да петниш страната си пред света. И се питам неволно: не беше ли на това подчинена и акцията на господин Едвин Сугарев срещу Агенцията за чуждестранна помощ.
	Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от БСП)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: А, господин Дончев, предложението ви за анкета в писмен вид го представете.
	За реплика думата има господин Видьо Видев.
	ВИДЬО ВИДЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Не исках да вземам думата за изказване. Бях се зарекъл да не правя и реплика. Защо? Ами не съм правил статистика, но може би съм единственият в това Народно събрание, който има поглед, така да се каже, от двете страни. (Реакция в залата) Аз съм българин, а жена ми туркиня.
	(Наро Ананиева от място: "И други има такива.")
	ВИДЬО ВИДЕВ: Вероятно. Но защо не исках? Какви са тези документи, каква е тази опасност за националната сигурност! Не исках, защото, господа, цинично е да се говори за документи - били изгорени, липсвали, нямало ги и т.н. Става въпрос за човешки съдби. И когато се говори изобщо, това е статистика. А всяка човешка съдба е отделна сама за себе си.
	За националната сигурност. Първо, не продължавайте да се отъждестявате все още с българския народ. Българският народ наистина няма нищо общо с престъпните безобразия на една партия, даже, бих казал, на една престъпна върхушка, защото и много от членовете на вашата партия не знаят за какво става въпрос, а може би и някои от вас тук не знаят за какво става въпрос (отляво). Но това е, така да се каже, отделен въпрос.
	Има ли опасност за националната сигурност?
	Господа, аз не мога да разделя децата си на две половинки - българска и турска. И както никой не може да избере родителите си, по същия начин никой не може да избере държавата, в която се е родил и в която ще живее. Независимо какъв е той, тя е негова родина и еднакво скъпа за всички. 1075.2.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Времето ви, господин Видев, изтече.
	ВИДЬО ВИДЕВ: Доколкото за изхода какъв е? Ами, ако не продължава да се фашизира вашата върхушка, изходът е прост и лесен. По време на "възродителния процес" се говореше, че във в. "Работническо дело" е било вярно само датата отпред и резултатът от футболните мачове отзад. (Възгласи на възмущение от БСП) Горе-долу същото е и с в. "Дума".
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Видев, моля ви, времето ви изтече.
	ВИДЬО ВИДЕВ: И мисля, че рецептата е много проста и даже алхимикът на думичките господин Продев, ще се съгласи не само по "възродителния процес", а за всички проблеми, които ни разделят. Просто нещата трябва да се казват с истинските им имена. Убиецът е убиец, престъпникът е престъпник, крадецът е крадец, лъжецът е лъжец и т.н. (Възгласи от БСП: "Времето изтече!")
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Видев, ще ви взема думата, моля ви!
	ВИДЬО ВИДЕВ: Освен това... (възгласи на възмущение от БСП) нещата имат и собствените си имена и само вие можете да помогнете да няма напрежение, ако посочите имената на хората.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Видев ползува времето за две реплики. Давам думата за реплика на господин Бучков.
	ЕМИЛ БУЧКОВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да повторя една мисъл на Робърт Кенеди. Той казва: "Ако убиеш един човек, това е убийство. А ако убиеш милиони, това е статистика."
	Защо се приравняваме и ще продължаваме с тази статистика? Партията, Българската комунистическа партия носи определена вина за този позорен процес "възродителен" така наречен.
	Фактите, които тук се изнасят, говорят за нещо ужасно, жестоко и страшно. И вместо да се проникнем, т.е. вие от лявата страна, от съзнание, че тези неща трябва да бъдат разнищени, че тези неща трябва да бъдат показани, за да не се повтарят.
	(Нора Ананиева от място: "Нали това правим.") 1075.3
	ЕМИЛ БУЧКОВ: Във Франция терорът на Робеспиер е изцяло "съблечен", а вие две години криете нещата. Когато се говори за колективна вина, аз като юрист няма да поддържам тази теза, но ще ви кажа. Когато една организация чрез своите звена, чрез своите структури, чрез партийните си секретари участвува в едно престъпление, това е едно съучастие.
	Говори се, че ще бъде нарушена националната сигурност. Извинявайте много, но ако ще трябва да разчитаме на тези, които проведоха "възродителния процес", да ни охраняват, аз не допускам. Най-много още жертви да се дадат. Такива хора не могат да бъдат стражи на сигурността на нашата страна.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Тъй като господин Видев използува времето и за втора реплика, ако господин Тончев желае да направи дублика, може?
	(Тончев от място: "Не.")
	Не желаете, добре.
	Давам думата на втория оратор от Парламентарната група на Движението за права и свободи господин Свилен Капсъзов. 1075.4	СВИЛЕН КАПСЪЗОВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, колеги народни представители, нямах намерение да вземам думата да се изказвам по този проблем и бях се отказал, но тъй като за пореден път разбирам, че престъпността няма никакви скрупули и никакво чувство за покаяние, аз бях предизвикан да взема отоншение.
	Цялата страна, ние, се намираме в трета национална катастрофа. Това е констатирано от всички ни. Всички знаем, че има престъпления, но няма престъпници. Затова аз съм съгласен с господин Кюранов, че вината трябва да бъде конкретна и да бъде адресирана. Изказвам се и поради това, че в тази ситуация, когато на всеки ъгъл ни пресрещат с просешки ръце деца, старци и сакати хора...
	ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): Нямаше такива при социализма.
	СВИЛЕН КАПСЪЗОВ: ...ние се правим на големи социалисти, от лявата половина става въпрос. Още миналата година депутатът от ДПС господин Бахри Юмер на 18 февруари е задал въпрос в обсъждане на подкомисията по персоналните престъпления, защо не се разглеждат престъпленията, "възродителните" така наречени престъпления от 60-те и 70-те години. Отговорено му е от защитника на Тодор Живков - "Ние въобще не желаем да зачекваме този въпрос. Той не е стоял пред нас като проблем. Ще го имаме предвид като сигнал, но вие трябва да бъдете благодарни, че Тодор Живков разреши както македанския, така и турския проблем."
	Как го разреши - всеизвестно е на целия свят, а и господата от лявата страна дори когато признавахме Македония седяха като пънове. Извинявам се за определението. Продължавам нататък.
	Престъпленията бяха форма на цялата тактика на комунистическата партия като партия тоталитарна, която изпълва понятията и думите с антиподно съдържание. Когато говорим за демократизъм, значи, че има деспотство, когато говорим обратното - мъчи се да направи обратното. И поради това, тъй като тя крайно се нациоанализира и в нея аз виждам отявлени комунисти, които дори дават съвети, че е нямало геноцид в България, аз ще ви кажа, че "възродителният процес" е форма на геноцид, форма на заколение чрез трион. При това заколение жертвата трябва да говори колко й е приятно и да бъде благодарна на мъчителя. ДЕ/ЙА 1076.1
	Тъй като тази партия...
	НОРА АНАНИЕВА (от място): Времето изтече.
	РЕПЛИКИ: Картата, картата.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Картата сложете подобре.
	СВИЛЕН КАПСЪЗОВ: Времето не е изтекло, времето точно застъпва за мен.
	Аз ще бъда тогава конкретен. Още 60-те години, още през 60-те години се извършват маса жестокости в Родопите, в маса селища започват именно чрез тази форма масирано. И именно методите, господа, доказват явлението като геноцид, а не резултатите. А и резултатите, разбира се.
	Шейсетте години в маса селища в Родопите и особено в Западните Родопи - с. Рибново, хората са пребити и десетки мъже умират след няколко месеца от побоища. Но най-драматичен е случаят със с. Корница в подножието на Пирин, тъа като там са били оставени като последно, след като решат въпроса и след като бъде всичко премляно, те навлизат в началото на първите месеци - януари, февруари 1973 г. Селото е посещавано дипломатично и с разузнавателни цели няколко пъти от самия Петър Дюлгеров, първи секретар на окръжния комитет на пратията, който е слагал вили на всички, за да се съгласят с положението, че друг изход няма - трябва да преклонят глава или не. Посещавано е от генерал Трендафилов, командуващ тогава Първа бългеарска армия, със същата цел. Посещавано е от генерал Радонов, тогавашен представител, отново със същата цел. Тъй като са започнали и тъй като партията боравеше с така наречените хора "мюрета". Тези, които са с турси етнически произход, могат да ви обяснят какво значи "мюре". Те започват първо с малките служби, с бригадирите. Като пребиват тримата полевъзни бригадири, те започват на 27 срещу 28 март да атакуват с 3 хил. души обкръжение.
	РЕПЛИКИ: Картата, картата.
	СВИЛЕН КАПСЪЗОВ: Картата съм я поставил и не  съм я извадил аз. Моля ви, оправете си техниката вие.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, времето ви изтича.
	СВИЛЕН КАПСЪЗОВ: Да спра ли, госпожо председателствуваща? 1076.2
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не, не, не, заповядайте.
	СВИЛЕН КАПСЪЗОВ: На 27 срещу 28 март 1973 г. селото е обкръжено, тъй като хората са имали вахта и са молели, между другото преди това Държавна сигурност вмъква с югославски номер кола човек, агент на ДС, който пред откровените и простовати хора успява да ги привлече да си кажат всичко, каквото те искат, какво предявяват, и след това организира бойни групи срещу тях и сигнализира за атаката на 27-ми срещу 28-ми.
	Аз няма да се простирам и да повествувателствувам каква е била атмосферата. Затова ще приключа, тъй като нямам време. Резултатите от тази акция са 5 убити, 80 ранени, осъдени са от 3 до 12 години 10 души впоследствие, интернирани са 14 семейства, 13 човека индивидуално, т.е. цялото село и съдбата на стотици хора е съсипана. това е само един случай. Но това беше по протежение на целите Родопи. И тъй като аз си позволявам, и съм от тези хора, които в продължение на 80 години някои други хора им определят и им диктуват как те да се самоидентифицират и какви да се наричат, а никога не питат те как се чувствуват, затова аз ще им отговоря следното: че са забравили дори и държавната политика, и идеологията на самия Левски, който препоръчваше да се създаде еднинна нация въз основа на какви принципи, господа. И след това, след като не можаха да създадат атмосфера да се чувствуваме, да се проявяваме като единна нация, те тръгнаха, защото разделението това беше също форма.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Капсъзов, оставете време и за другия оратор.
	СВИЛЕН КАПСЪЗОВ: Между другото "възродителният процес" се мотивира изключително на социално-политическа основа, разберете го това нещо. Защото трябваше номенклатурата да има места по всички българо-мохамедански и турси села като партийни секретари, като полиция, като всякакъв вид администрация. Това беше двойно робство, защото във всички нови документи, които бяха допълнително изкарани, се закодираше - "помак", "турчин", "циганин" - т.е. хората оставаха отначало под наблюдение и отношението към тях отново да бъде негатично. Тоест пред целия свят в България да се знае, че няма малцинства, но тези малцинства да бъдат в едно крайно дискриминационно положение. Това е истината, уважаеми господа. 1076.3
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Оставете време и за третия оратор, господин Капсъзов.
	СВИЛЕН КАПСЪЗОВ: И затова аз конкретно ще изрецитирам хората, които са виновни в престъпленията именно в Корница - Ангел Цанев, бивш министъра на вътрешните работи, Петър Дюлгеров, Борис Аврамов, Крум Радонов, Тома Спиров, Данаил Трендафилов, Георги Стойчев, Димитър Шопов, някой си Мингов, Гуцев, Темелков и мн.др. Участвувал е и пълен отряд от Националната гвардия, танкове, оръжие и войска.
	Моля, правете си изводите дали трябва ние да ставаме единнаа нация и как трябва. Аз съм съгласен, че докато не намерим формулата как трябва да се чувствуваме като единна нация и как трябва да градим въз основа на съвременните принципи, няма, но аз държа виновниците да бъдат наказани, а не Тодор Живков отново да излиза по телевизията и неговите пригласници да твърдят, че са национални герои, когато те са престъпници.
	А защо се правеше това механично увеличаване на българския народ? Проучете, вижте демографските изследвания, господа.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Капсъзов, ще ви прекъсна, няма време за трети оратор.
	СВИЛЕН КАПСЪЗОВ: Защото нацията, българският народ изчезваше, та искаха механично да го увеличават. Същевременно декларираха и в 60-те, и в 70-те години, че поднасят на Брежнев България в подарък. Това е, благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, за Вашата група оставихте 2 минути за трети оратор. Моля за реплика вие и госпожа Миленова, тримата имате думата за реплика.
	РЕПЛИКИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Една минута остана от времето на ДПС.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Две минути остават, моля ви, следя тук. Заповядайте с картата, за протокола се представете. Времето е регламентирано, господин Йорданов.
	АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Можем да гласуваме и да го удължим.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Това вече е друг въпрос.
	ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ (от място): Да, можем да гласуваме в други случаи да го намалим. 1076.4	ТОДОР КУМЧЕВ (ПСБСП): Уважаема госпожо председател, дами и господа, аз съм от 22.Смолянски многомандатен избирателен район, Парламентарен съюз за социална демокрация, БСП
	Господин Капсъзов, аз ви слушах съвсем внимателно. Искам да ви кажа, че моето семейство и аз израснахме в Смолян и нашите най-близки приятели са именно българи с мохамеданска религия. Те са изключителни чисти и трудолюбиви хора, господин Капсъзов. Ние двамата заедно знаем това.
	СВИЛЕН КАПСЪЗОВ (реплика от място): Това го знам, не ми го казвайте.
	ТОДОР КУМЧЕВ: Но тогава, когато вие поставяте на политическата маса една деликатна карта, вие трябва да го правите, извинете ме, малко по-умело. Защото още преди 80 години Радославов за първи път тогава постави тази карта и спечели изборите, аки си спомняте, с четири народни представители.
	Аз искам само да цитирам нещо: "Днес и на слепите, и на враговете дори е ясно, че историческото възраждане на българо-мохамеданите започна едва след 9 септември 1944 г. В условията на социалистическа България, получили всички права наравно с еднокръвните си братя, бовшинството от българо-мохамеданите преодоляха вековните заблуди и предразсъдъци.
	Поради една или друга причина инцидентите бяха факт. Те бяха нежелателни и неприятни от всяка гледна точка. И виновниците за това от двете страни бяха наказани."
	Това са цитати от 20 януари 1979 г. на члена на комунистическата партия, редактор тогава на сп. "Родопи" др. Свилен Капсъзов. (Бурни ръкопляскания от страна на малцинството, възгласи: "Браво")
	Госпожо председател, времето е малко малко и аз искам да направя едно предложение. Аз ви каня най-учтиво вас и господин Йорданов да дойдете в Смолянски район. Изберете си, където искате, в която махала пожелаете4. Аз съм сигурен, че хората ще ви посрещнат съвсем радушно. Там е чисто, приветливо. Вие ще се убедите в техните материални и духовни ценности.
	Каня ви да посетите историческия музей в Смолян, за да може да се убедите с факти, и то археологически факти, че това е най-българската нация, която може и трябва да съществува. ВТ/ЙА 1077.1
	Каня ви обаче, госпожо председател, за да видите какво става и в днешно време с така наречения ревъзродителен процес. Благодаря. (Ръкопляскания от страна на малцинството)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има още две реплики, господин Капсъзов. Заповядайте.
	СТАНКА ВЕЛИЧКОВ (ПСБСП): Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация.
	Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, моята реплика е по повод, бих казала, фриволното изпълнение на господин Капсъзов, когато употребява думата "геноцид".
	Ще цитирам дословно Конвенцията за недопускане на геноцид и наказанията за него, приета от Генералната асамблея на 9 декември 1948 г., влязла в сила на 12 януари 1961 г.
	"В настоящата конвенция - се казва в документа - под геноцид се разбират следните действия, извършени с намерение да се унищожи изцяло или частично някоя националност етническа, расова, религиозна група чрез убийство на членовете на такава група, причиняване на сериозни телесни повреди или умствено разстройство на членовете на такава група (шум в залата, реплики), предумишлено създаване на някаква група такива условия, които водят до пълното или частичното й унищожаване, мерки, водещи до унищожаването на раждаемостта, насилствено предаване на деца от една човешка група на друга". (Шум в залата, реплики: "Нямало ли е убийства? Всички предпоставки са налице")
	Този текст е включен в нашия Наказателен кодекс, глава ХI, раздел III, чл. 416.
	Следователно, колкото и да са престъпни, извършените действия по времето на "възродителния процес", за които естествено и аз се срамувам и осъждам, тези именно действия, съпоставени обаче с документите на международното законодателство, не могат да бъдат квалифицирани като геноцид. (Шум в залата) И вместо тук да ми викате, искам да ви кажа, че така мисли всеки непредубеден човек, госпожице Златева. (Златка Русева, реплика от място: "Браво, госпожо, вие сте си останали комунистка.")
	Картината, която ви очертавам, според мен, има и още една страна. Казвам това не за да звучи като оправдание, а в името на истината. Тези факти могат да бъдат проверени от съответните власти. 1077.2
	Трябва де подчертая, че в крайна сметка всички тези неща, за които днес говорим, ни карат да мислим, че ще се говори и е необходимо да се говори за цялата истина. Невярното третиране на възродителния процес има опасност, дами и господа, за нов процес, наречене в крайна сметка "дебългаризация". Помислете за това! (Ръкопляскания, реплики от страна на депутати от мнозинството)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Миленова има думата за реплика. 1077.3
	ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА (ПСБСП): Уважаеми колеги, аз съм безумно развълнувана от това, че трябва да говоря по нещо, за което самата аз не съм наясно и може би господин Капсъзов ще ми обясни.
	Никога не съм знаела, че песента "Излял е Дельо хайдутин", с която България звучи в Космоса, не е на майчиния език на хората, които са я създали. Никога не съм мислила, че след като поголямата част от света си създава представа за България по родопските халища, по песните, по носиите, по техния фолклор, че това не е било български фолклор и българско изкуство. Но не за това става дума, уважаеми колеги. Става дума за това, че ние всички тук месеци наред и вече повече от две години ровим в едни рани, които са рани на цялата ни нация и няма излекуване. Всеки път си мисля, че тази последна операция ще доведе до оздравяване и че най-после аз и госпожа Шерифе Мустафа, и Велислава Гюрова, и Соня Младенова - всички заедно ще направим това законодателство, че няма да има безработни жени, че няма да има болни деца и се оказа, че ние сега продължаваме да сеем недоверие помежду си. Ако аз можех и имах такова самочувствие, което нямам, и ако можех да направя нещо, бих казала: "Моля, простете ми за всички вини, за които не съм виновна!"
	Всички факти, които ние тук изнасяме, аз нямам такива факти, защото има по-големи специалисти, но които се чуват по микрофоните, не водят до създаването на доверие между хората и всички ние знаем, че по страната недоверието върви. Затова, господин Капсъзов, аз разбирам, че вие всъщност сте объркан. Всеки човек се развива достатъчно добре...
	СВИЛЕН КАПСЪЗОВ (ДПС, от място): Не, не съм объркан!
	ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА (ПСБСП): Аз не смятам, че не сте объркан, защото тук чета: "и болка в моето сърце горчи, че в теб пред ходжа коленичих!" Това вие сте го казвали, господин Капсъзов. Благодаря. (Ръкопляскания от БСП)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Капсъзов, имате думата за дуплика. Моля ви - две минути.
	СВИЛЕН КАПСЪЗОВ (ДПС): Благодаря ви. Аз много се радвам, че моите опоненти проучват моето ранно творчество. (Оживление в залата) ВЙ/ЛТ 1078.1.
	Господин Шапатов, вашият гръмогласен глас, когато аз говоря, ще бъде заглъхнал, трябва да заглъхне... (Оживление)
	Господа, от нищо, което е написала моята ръка, аз не се срамувам. Дори призовавам да го издадете в отделен том, тъй като не ме издавахте десетилетия. Освен това аз съм готов отново да напиша и на господина ще му кажа, че подобни неща ги пиша и в оглавявания днес от мен в. "Права и свободи". Но той не го чете, господина! (Смях)
	Но аз казах, че тези цитати, които аз съм ги говорил, са били по отношение на обичаната сега от вас родина. И вашият главен редактор, който аз дълбоко уважавам и много съм научил от него като специалист - Продев - публикува скоро една снимка. На нея имаше двама офицери и сандъче кости. Аз мога да му обясня какво значи тази снимка и чии са тези кости, кога тези кости са направени там, кой е направил това, защото тези, които са му я дали, не са му казали какво е.
	Второ. Всичко, което съм го написал - аз мога да го напиша, но вие не разбрахте какви принципи трябва да търсим, за да създаваме единна нация, господа. Никой не твърди тук, че има две нации в тази страна. Има единна нация с хора, които искат да се самоизявяват като нация, а като народност могат да бъдат каквито искат - и патагонци... Но вие не желаете това. (Ръкопляскания)
	РЕПЛИКА ОТ СДС КЪМ ДЕПУТАТИТЕ ОТЛЯВО: Вие разединявате нацията! Какво ръкопляскате, господа!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам думата на третия оратор от Парламентарната група на Съэюза на демократичните сили господин Едвин Сугарев.
	Господин Сугарев, имате пет минути.
	ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Аз знам, уважаема госпожо председател, че имам пет минути и имам да говоря, обаче повече от пет минути. Правя официално процедурно предложение времето на всяка от групите да бъде удължено с десет минути. Моля да го гласувате. (Викове в залата: Не! Не!)
	Страх ли ви е от удължаване на времето, господа социалисти?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: А ние приехме процедура, че разискванията ще бъдат по 20 мин. на група, но предлагам 1078.2. да помислим доколко то препраща към глава пета тази дискусия има възможност съгласно чл. 42, ал. 2, ако приемем, че влиза в рамките на тази дискусия и предварително времето е било определено с решението, което гласувахме, всяка парламентарна група може да поиска удължаване на предварително определеното време. Става дума за това по ал. 1, но тъй като решението го замества не повече от една трета, тоест на 20 мин. една трета са някъде към 7 мин. Така че останалите групи имат право на това пропорционално удължаване. Не е предвидено да се гласува по това предложение. Ако искате - да го гласуваме.
	Не възразявате да се използуват тези минути? - Добре. Добре. Благодаря ви.
	Господин Сугарев, имате думата с удължено време.
	ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Преди всичко искам да благодаря на Парламентарната група на БСП за така щедро предоставената ми възможност да кажа това, което имам да кажа.
	Уважаеми дами и господа, аз няма да скрия пред вас, че зададох серия въпроси по повод "възродителния процес" не само, за да получа официално потвърждение на някои факти, които така или иначе бяха публична тайна, но и да послужат отговорите на нашите министри като повод да бъде казана цялата истина за тази най-срамна част от близката ни история известна под името "възродителен процес".
	Вероятно всички сте забелязали, че в един пункт въпросите ми към министър Луджев и към министър Соколов се пресичаха: на въпроса, действували ли са техните ведомства под давлението на централното ръководство на БКП и съгласувано с регионалните партийни органи - и в двата случая отговорите бяха положителни и бяха богато аргументирани. Става дума за един продължителен и всеобхватен процес на асимилация и насилствено заличаване на етническата идентичност, проникнала и оставила следи във всички сфери на общественото битие и осъществяван под прякото ръководство на БКП. При всички случаи комунистическата партия и лично нейният ръководител са давали основните директиви и са определяли стратегията на "възродителния процес". При все че очевидно са се стараели основните документи да не стават публично достояние. 1078.3.
	В ръцете ми е един от тези документи - решение на Политбюро на ЦК на БКП, озаглавено "За по-нататъшното сплотяване и приобщаване на българските турци към делото на социализма, към политиката на БКП". Ето го този документ. Искам да ви обърна внимание на крайно поверителния начин, по който са се разпространявали тези документи, който напълно отговаря на конспиративните навици на партията БКП-БСП.
	На титулната страница на този документ пише следното: "Решенията и съображенията на др. Тодор Живков са строго поверителни, предназначени са за постоянно ползуване и получателите им са лично отговорни за тяхното правилно съхранение. При промяна в длъжността материалите трябва да се предават лично на новия титуляр, а когато това е невъзможно - да се върнат на завеждащия отдел "Деловодство" на ЦК на БКП. Строго поверително. Екземпляр еди-кой си".
	Този изключителен документ е богато гарниран и обоснован с речи и изказвания на Тодор Живков. Първото от които е - забележете - е още от 1962 г. И аз наистина не мога да разбера защо този човек го съдят за някакви си апартаменти, а не за ръководената от него политика на насилствена асимилация и геноцид. Повтарям - геноцид - довела до човешки жертви, етнически напрежения и международна изолация на България. Тук могат да се прочетат невероятни глупости, които само марксизмът може да сътвори, като например фундаменталната идея, че нациите и по-общо етническите групи са исторически категории, че са възникнали при едни и изчезват при други исторически условия. Невероятно е, че се изисква от самите етнически групи да си съдействуват за това изчезване. Борбата срещу проявите на етническа идентичност според авторите на този документ трябвало да бъде главно дело и преди всичко на българските турци, да се разглежда като изява на техния патриотичен и комунистически дълг. С други думи: "Делото на давещите се е дело на самите давещи се!"
	Когато се гласуваше дали да има разисквания или не, преименуваните наследници на БКП останаха по местата си, но отказаха да гласуват. По-ясно и нагледно доказателство за тяхната гузна съвест едва ли може да има. Тъй че нека господа социалистите не крият главите си в пясъка - в този "възродителен процес" са замесени доста голяма част от тях - до последния партиен 1078.4. секретар. Нека все пак си припомнят и откритите партийни събрания, на които през 1989 г. бяха принудени да присъствуват всички членове на всички колективи в цяла България. И нека си спомнят какви лъжи и какви нелепости се говореха на тези партийни събрания.
	Именно за откритите партийни събрания говоря.
	ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС, от място): Той не говори за закритите, защото не е могъл да присъствува на тях. Той не е бил партиен член.
	ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Първите потърпевши във "възродителния процес" всъщност не са етническите турци, българомохамеданите. Акциите за насилствена асимилация срещу тях започват още през 1970 - 1971 г., според някои сведения и по-рано. В противовес на казаното от министър Луджев трябва да свидетелствувам, че както милицията, така и армията е взела дейно участие в репресиите срещу българомохамеданите. Примерно по това време аз бях войник в Ардино и за мое щастие бях преместен малко по-рано в трудови войски, но от съвойниците си зная как е протичало преименуването, заради което те оперативно са били преместени в Западните Родопи. Армията е блокирала всички подстъпи към дадено селище, органите на МВР, кметовете и партийните секретари са се заемали с мръсната работа по смяната на имената, което обичайно е свързано с побоища и унижения. На места помаците са оказвали съпротива, давали са и човешки жертви. По-старите лекари от този регион могат да свидетелствуват колко пребити и обезобразени пациенти са имали през този период. 1078.5.
	Най-страшното за мене обаче е, че акциите по преименуването и на помаците, и на турците не са само епизод, временен епизод от близката ни история. Това са десетилетия наред терор над българомохамеданите, а после и над турците, в който БКП е ангажирала и властите, и обикновените български служители.
	Примерно тези, които са упорствували да носят характерното за мохамеданите облекло или са спазвали мохамеданските обичаи, са били гонени от работа, не са можели да купуват в магазините и да ползуват обществения транспорт. Била им е отказвана дори и медицинска помощ. Примерно туркините и помакините не са можели да бъдат приети дори и в родилните отделения, ако са направили грешката да се явят там с шалвари.
	Аз питам каква е разликата между тази политика и примерно политиката на апартейда на режимите на Претория и Южноафриканската република? (Оживление в залата)
	"Възродителният процес" постепенно се е превърнал в раково образувание, чиито метастази са стигнали до всички сфери на обществото, включително и в културата. Примерно в Българската академия на науките е съставен Национален координационен съвет по проблемите на "възродителния процес", който е налагал програми и е изисквал разработки по 30 теми в цяла серия институти. И тъй като стана дума и за Нюрнбергския процес, спомена се и за евреите, аз искам да кажа нещо много съществено.
	В някоя от тези разработки се е доказвало дори антропологически, че етническите турци били потурчени българи, като се мерили черепи и т.н. Вярвам, че всеки свестен социалист и особено проф. Кюранов би могъл да направи естествените за този случай асоциации с научните обосновки на фашизма.
	По всички редакции по това време беше спуснат един речник от думи с турски корени, които задължително трябваше да се заменят с български. И редакторите не се свеняха да редактират дори и Иван Вазов.
	Правеха се скъпи филми, които следваше да покажат как турското население посреща с ликуване проясняването на своето етническо самосъзнание. В същото време турци се самоубиваха, за да избегнат най-върховното унижение, което беше измислил комунизмът - отнемането на човешката идентичност. Някои от тях ЦМ/ЛТ 1079.1. биваха съдени. Други лежаха без съд и присъда в арестите на Държавна сигурност и МВР. Над 5000 бяха депортирани. Хиляди бяха интернирани. Турски гробища и турски квартали бяха изравнени със земята. Местните дерибеи заграбваха на безценица тяхната собственост и взимаха тлъсти подкупи по време на голямата етническа екскурзия, а в същото време някъде в страната се провеждаха задължителни за всички открити партийни събрания, на които партийните активи разказваха позорни лъжи и небивалици в буквалния смисъл на думата и насъскваха хората срещу турците, сеейки семената на днешната етническа вражда. Достатъчно е човек да попрехвърли пресата, дами и господа, от лятото и есента на 1989 г., за де се изчерви от срам.
	Тука става дума за престъпления, които не се изчерпват само с акта на тяхното извършване. Те са престъпления и спрямо бъдещето на България, защото посетите тогава семена на етническо недоверие днес са бомби със закъснител, които могат всеки момент да избухнат. И ако днес някой определя комунистическата партия и съответно социалистическата - аз между тия две имена не правя разлика (оживление в опозицията), като потенциално терористична партия, то е, защото отново беше разиграна картата на национализма. Спомнете си вашата предизборна кампания, дами и господа! Спомнете си абсурдните идеи на вашия прословут депутат Велко Вълканов за наставките "ов" и "ев"! Спомнете си речите на вашия обичан Румен Воденичаров и ще разберете за какво става дума.
	Ето защо аз смятам, че просто е дошло време да се каже цялата истина за "възродителния процес", която е една от брънките, от много съществените брънки от веригата на насилието и терора, които тази партия упражняваше над своя народ. И ви моля да приемете нашето предложение за анкетна комисия, която да разследва дейността - правя тази поправка в предишния текст, защото там ставаше дума за престъпления, а престъпленията все пак са термин, който може да се отнася само към индивидуални извършители. За дейността на Българската комунистическа партия по време на "възродителния процес".
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Сугарев, по вашето изказване има много желаещи за реплики, но съгласно правилника само трима души могат да направят реплика. Петя Шопова, Филип Боков, Захари Захариев. 1079.2.
	Обръщам внимание на народните представители, че в залата няма комунисти. Всички сме съгласни, че трябва да се прочете историята. Да затворим тази тъмна страница в нашата история. Ние всички сме за бъдещето на България (ръкопляскания от опозицията), но да изясним въпроса, много ви моля.
	ПЕТЯ ШОПОВА (ПСБСП): Искам да направя три възражения на господин Едвин Сугарев.
	Той говори, че Парламентарният съюз за социална демокрация имал гузна съвест. Това е несериозно и моите аргументи са следните:
	Защо не трябваше да става днешната дискусия в този вид? Първо, защото става дума за времето на едно друго правителство. Просто напомням.
	Второ, защото има висящи дела - две висящи дела, едното от които е предварителна проверка на Военна прокуратура.
	Но най-сериозният аргумент, господин Сугарев. Тук залата дискутира и за се чувствувам особено, но смятам, че средната част на залата се чувствува най-зле. Много дълбоки са раните в Парламентарната група на Движението за права и свободи. А вие, господин Сугарев и вашата парламентарна група си позволявате на гърба на хората, които преживяха тази трагедия, да печелите политически дивиденти. Това не е морал и не това е пътят за търпимост и толерантност сега в Народното събрание и за единението на българската нация. (Оживление в залата)
	Аз апелирам да не използувате този тежък за България момент и на гърба на групата на Движението за права и свободи, и на гърба на хората, които считат себе си за етнически турци, да печелите политически дивиденти.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Шопова, Движението за права и свободи разполага и с юристи, и с философи, и с икономисти. Не се нуждае от вашия съвет.
	ПЕТЯ ШОПОВА (ПСБСП): Тъй като са известни моите симпатии към господин Кадир, приемете господин Кадир още един адвокат на Движението за права и свободи.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, подайте си молбата, приемаме ви.
	Господин Боков. 1079.3.
	ФИЛИП БОКОВ (ПСБСП): Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация и искам да направя реплика на изказването на господин Сугарев по няколко пункта.
	Първо, искам да призова господин Сугарев да не засяга честта и достойнството на заместник-председателката на Народното събрание госпожа Снежана Ботушарова. Ако тръгнем по пътя, който той предлага - да държим отговорни и последните партийни секретари, може да се окаже, че последният партиен секретар да е госпожа Снежана Ботушарова.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Вие адвокат ли сте на госпожа Снежана Ботушарова? Много ви моля, репликирайте господин Сугарев.
	ФИЛИП БОКОВ (ПСБСП): Второ, искам да кажа, че аз категорично не подкрепям тезата на господин Сугарев за асимилация на българите мохамедани. Асимилация, господин Сугарев, има тогава, когато се заличава или асимилира някаква друга народност. И това, което твърдите, по същество води до логическото заключение, че вие смятате, че българите мохамедани са нещо различно от българската нация.
	И трето, искам да се съглася с вас, че това, което стана през 1972 г. и 1984 - 1985 г., действително не е епизод в българската история. Аз мисля, че това е най-голямата трагедия на България.
	Тук стана дума за това, което е направил Радославов през 1914 - 1915 година. Известно е и предполагам, че известно и на вас, и на хората от вашата парламентарна група, че преди Втората световна война с царски укази са предприемани подобни кампании. Нашият проблем според мене е в това, че както вие правите сега - по чисто партизански съображения нагнетявате обстановката по национално-етническите взаимоотношения, е правено в миналото. И това не е донесло нищо добро на България. Аз мисля, че пътят трябва да бъде друг.
	Пътят трябва да бъде и може би това трябваше да е същността на нашата днешна дискусия - да видим къде сме по този въпрос, който тревожи всеки гражданин на България. И да видим какво можем да направим занапред, за да не повтаряме грешките от миналото.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Захари Захариев за реплика. 1079.4.
	ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ (ПСБСП): Господин Сугарев, аз съм впечатлен от полета на вашата мисъл, от силната емоция, която диминира в нея. Но вижте, политика и емоция нямат нищо общо. Политика с емоция не се прави, както се опитвате вие. Там, където емоцията е присъствувала толкова силво в политиката, последиците са били обикновено катастрофални.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Но морал трябва да има, господин Захариев.
	ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ (ПСБСП): Второ, по-конкретно: аз смятам, че е обидно тук от тази трибуна вие да говорите за МВР въобще, за МНО въобще - да поставяте знак на равенство на всички служители от Българската армия, в българската полиция, без да си давате сметка, че става дума за национални институции, господине. Става дума за достойнството на България и българската нация! 1079.5.
	Аз съм дълбоко скаран с армията и винаги съм бил човек с гражданско достойнство. Но все пак нека да помислим преди всичко, че сме българи. Но, изглежда, пътят, по който се поема днес в тази зала и поне впечатленията, които оставят у мен вашите съждения, са точно обратни, че на практика ние възпроизвеждаме отново, при нови условия разделението на нацията.
	Тодор Живков правеше това по линия на етноса, по линия на българи и турци, а вие обаче го правите не само на етническа основа вече, заигравайки, търсейки евтини политически дивиденти с една трагедия, но вие го правите вече и на политическа основа! Стига сте разделяли България. В България живеят само българи! (Шум в дясната страна)
	И искам да ви кажа, че когато станете да говорите по такива проблеми и въпроси, то би трябвало да се подготвите малко по-добре. Защото вътрешноетническите проблеми, които касаят нашата страна и външната политика на страната и отношенията ни с Турция са два съвсем различни въпроса. Защото именно още Политбюро на ЦК на БКП, изпращайки своята делегация в Кувейт за преговорите с Турция, на практика беше подготвила едно окончателно перспективно решение на този въпрос.
	ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (ДПС, от място): В която и вие участвувахте...
	ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ (ПСБСП): Накрая аз приемам това, което вие предлагате, а именно да се създаде анкетна комисия, където не на базата на емоциите, а на базата на документите и на политическия опит и разум да се стигне до някакъв конкретен отговор. И ви благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Захариев. Имате право на дуплика, господин Сугарев.
	ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! На госпожа Шопова ще отговоря, че според мен хора, които нямат гузна съвест, стоят в залата и гласуват, а не бягат по такъв недостоен начин, искайки почивка и неявявайки се след това в залата. (Ръкопляскания в дясната страна и възгласи: "Браво!")
	Що се отнася до това, че съм печелил политически дивиденти на гърба на ДПС. Аз съм имал същите позиции и преди да съществува ДПС, ако това не ви е известно. СлР/ЛТ 1080.1.
	На господин Боков ще отговоря следното. Искам да кажа за мохамеданите, защото това е една много важна тема. Това да отнемеш името, вярата и обичаите на един човек, малко ли е според вас, господин Боков? Искате ли да ви кажа още нещо, за така наречения вторичен възродителен процес, за който толкова много говорите? Когато бяха упражнени тези репресии върху мохамеданите, много от тях се преселиха в Източните Родопи, приеха турски имена, започнаха да учат турски език именно заради вас и заради такива като вас. (Шум в дясната страна на залата и ръкопляскания)
	Що се отнася до миналото преди Втората световна война, благодарение на вашата партия тези хора, именно мохамеданите, няколко пъти ту са били покръствани, ту отново са били потурчвани. Какво ще кажете примерно за дружеството "Родина", което вие закрихте?
	СВИЛЕН КАПСЪЗОВ (ДПС, от място): Те го защитават сега.
	ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Що се отнася до въпроса за господин Захариев. Не смятам, че имам много какво да му отговоря. Вижте, аз категорично заявявам, че когато говоря за ролята на МВР и на МНО във "възродителния процес", нямам предвид всички техни служители, които са честни професионалисти. Имам предвид найвече тези, които са им заповядвали.
	АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП, от място): А, това е друго.
	ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Защото решенията са спускани пряко от ЦК на БКП. И това е вашата вина, господа. (Ръкопляскания в блока на СДС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Сугарев. Следващият оратор е Мариана Христова. Понеже носите много документи, можете изцяло да ползувате удължението на времето.
	МАРИАНА ХРИСТОВА (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Да ви призная, леко ме огорчихте. Аз мислех, че само мене гледахте, а се оказа, че не сте ме видели къде съм.
	НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ СДС: Кажи ми, огледалце на стената коя е най-хубавата в страната.
	МАРИАНА ХРИСТОВА (ПСБСП): Уважаеми колеги, искам да започна с едно впечатление, което преди време създаде у мен една публикация в благоевградски вестник. Там един около 70годишен българомохамеданин се изповядваше и изплакваше в този 1080.2. вестник, че за шести път сега му сменят името.
	Трагедията на тази нация и на този народ нито започва от 45 години, и повярвайте няма да свърши и при управлението на СДС. Още повече, господа, ако погледнем световната история, оня сериозен проблем, който кара хората, създадени по божи тертип да се карат помежду си по различни причини, не е решен и в останалите държави. Не го реши една Великобритания, не го реши една Испания, не го реши и Турция. Очевидно, че решението на този проблем, на етническите вражди иска общо решение. И то няма да стане нито само от СДС, нито дори със съюза на ДПС у нас.
	В тази връзка ми разрешете да кажа своето становище по обсъждания проблем.
	"Възродителният процес", за който става дума в това обсъждане, е свързан с насилствената промяна на имената на част от българското население с турско етническо самосъзнание. И тази насилствена промяна независимо дали е физическа или психическа, представлява позор за този, който понастоящем е разрешил такова отношение към част от своя народ.
	Искам предварително да декларирам, че нито пряко, нито косвено лично аз не съм взела участие в тези процеси. За да не се правят изводи от по-нататъшните ми думи. Направих си една собствена анкета, господа, които така упорито гледате вляво, когато говорите назидателно и поклащате пръст, трябва да ви кажа, че такова признание направи и Мариела Митева, и Добрин Спасов, и Савка Йовкова, и много други.
	Излиза, че преди да погледнете наляво или надясно, трябва да кажете: дали сте по-малко виновни от мен или от моите колеги, които стоим вляво, за това, което се случи в тази държава. Защото, господа, ако ние днес съдим една комунистическа партия в лицето на социалистическата партия, аз искам да ви кажа, че най-малко сте необективни. Погледнете своите групи. Коя парламентарна група няма в своите редици членове на бившата комунистическа партия? Кой от тях независимо от неговото етническо самосъзнание хвърли своя партиен билет по тази причина? (Шум в залата) Кой от тях и от техните съюзници успя да се разграничи именно като партия от тази политика? А аз мога да ви кажа и много други неща за много по-голяма вина от вината на редовите, които днес стоят в редиците на социалистическата партия. 1080.3.
	Затова, преди да поклатите пръст към някого, погледнете се. И си спомнете нещо, което пише в Библията: "Кой хвърля камък пръв по виновния?" Толкова ли сме безгрешни ние, които говорим от тази трибуна? Толкова ли нямаме вина като съвременници? И какво сме направили този процес да няма такъв страшен характер за засегнатите хора?
	Аз искам да възразя срещу съдържанието на предложеното решение. Вярно е, че и Конституцията, и правилникът разрешават изграждане на временни анкетни комисии. Но също така е вярно, че в чл. 29, ал. 3 на правилника се казва, че задачите, числеността, съставът, срокът на дейност и финансовите средства на временните комисии се определят от Народното събрание.
	Предложението за решение, което ни беше раздадено, ако всички го погледнем внимателно, с изключение на задачата, срещу което имам специални възражения, на тях тепърва ще се спра, останалите реквизити на предложението на едно такова решение просто не съществуват.
	По тази причина считам, че практически няма проект за решение, такъв не ни е предложен и ние не можем да го обсъждаме и приемем днес.
	Това се отнася, разбира се, и за останалите предложения, които бяха внесени и от други двама народни представители днес.
	Вторият проблем, на който искам да спра своето внимание, зная, че времето ми е малко, но предполагам, че ще ми стигне, е обстоятелството какъв да бъде предметът на дейност на тази комисия. Аз се радвам, че господин Сугарев направи едно уточнение на този предмет на дейност. И все пак искам да се спра на основната формулировка, може би, защото там видях подписа и на няколко мои колеги юристи и това вече ме притесни.
	Предложението е следното. Създава се временна анкетна комисия за разследване на престъпленията на БКП, органите на съдебната и изпълнителна власт по време на "възродителния процес", извършени срещу българомохамеданското и турско население от началото на 70-те години насам. Беше направено едно предложение да бъде от 60-те години насам, както и да се заменят с думите "разследване на престъпления" с "дейността". 1080.4.
	За какво възразявам? На първо място, ако наистина приемем, че Конституцията е основен закон на нашата държава, по-добре е да погледнем една разпоредба в нейното начало, че България е правова държава и се управлява точно според Конституцията и законите на страната. А там по-нататък в чл. 117, ал. 2, се доразвива идеята на чл. 8, че държавната власт у нас е разделена на законодателна, изпълнителна и съдебна и за съдебната власт се казва, че тя е независима.
	Изхождайки оттук, аз искам да се спра на определението, което дава Наказателният кодекс на думата "престъпление". Престъплението е това общественоопасно деяние и действие или бездействие, което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо.
	Следователно, за да има престъпление, първо трябва да има виновно лице. А наказателно-отговорни са само физическите лица. По тази причина тази комисия не е в състояние именно в унисон с принципите на международното наказателно право да търси и да разследва престъпленията на БКП, защото БСП не е физическо лице, и вярвайте ми, нито е яла, нито е пила, нито престъпления е вършила. (Реакция от мнозинството) Престъпленията винаги се вършат от конкретни хора.
	Виждам, че спорите с мен от място, но искам да ви кажа, господа, че всяка вяра е имала своите войници, а има едни войници, които служат на всяка вяра, само за да не бъдат бити. (Ръкопляскания от блока на ПСБСП) И трябва да знаете, че тези войници на келепира се издухаха като ветрогонци донякъде от социалистическата партия, защото келепирът там вече го няма. Помислете си къде са! А тези, които останаха при нас, виждайки, че няма келепир, аз съм убедена, че пак при вас ще дойдат.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: То келепир не остана за тях, госпожа...
	МАРИАНА ХРИСТОВА (ПСБСП): Така е, келепир при нас не остана. Там, където го има, са и тези певци на всяка идеология, която понастоящем управлява. Аз се страмувам от тях и не искам да бъда в една партия с тях. А вие щом ги приемате в своите редици, си е ваш проблем. (Единични ръкопляскания в блока на ПСБСП)
	Искам да ви кажа, господа, възразявам и срещу формулировката да се разследват престъпленията на органите на съдебната и СД/ЛТ 1081.1. изпълнителната власт, тъй като след като съдебната власт е независима, след като има Висш съдебен съвет, който има определени от Конституцията функции, ако определено лице, което вече не като орган, а като физическо лице, макар и длъжностно, е извършило определено престъпление, дайте възможност на третата независима съдебна власт да каже своята дума, така както е по Конституция, дайте възможност на съдебната власт да наложи своята наказателна санкция срещу това лице. Ако вие имате политически аргументи обаче за неговата политическа оценка - моля направете го, господа, но го направете с факти, направете го цивилизовано, дайте възможност на тези хора, които искаме да бъдат други и които са част от българския народ, достойно да понесат и своята вина.
	Виждам, че ми клатите упорито глава и искам да ви кажа, че ако има някакво обвинение към мен, аз мога да ви го подскажа какво е то. Българофил съм, господа, българофил съм! Това е. (Реакция от мнозинството: "Е-е-е!", ръкопляскания в блока на ПСБСП) Обичам я тая държава! Обичам ги всички тези българи от грандоманите в моята партия, през дебеличките демократи в Съюза на демократичните сили, до последното циганче в тази държава! Обичам я тая земя до нейното последно деренце и искам да я има за бъдещето, да я има за децата ни, да я има за внуците ни, да бъдат хората единни, да бъдат хората наистина братя, така както пише във всички религии.
	И искам накрая да споделя с вас още едно свое съображение. Разбира се, ако искате, го приемете. Аз си мисля, че както всичко в това наше Народно събрание, и тази комисия не се прави точно за проблема, с който се създава. Бихме могли дори да разиграем томбула в тази посока. И си мисля какви ли са причините да се прави точно сега такава комисия. Ще ви предложа две мои виждания и прогнози в тази посока.
	На първо място, знаете ли безкрайно лесно е сега, когато расте безработицата, расте престъпността, растат цените, намаляват заплатите, ние да отклоним вниманието на българина от тези проблеми... (Глас от залата: "Времето!")
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Четиринадесет минути може да говори. Удължихме времето.
	МАРИАНА ХРИСТОВА (ПСБСП): Десет минути и 57 секунди говоря. 1081.2.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да, имате още четири минути.
	МАРИАНА ХРИСТОВА (ПСБСП): ...да отклоним вниманието на този българин, като го скараме със съседа му. Нека да се караме и да се делим на българи и турци, нека да си търсим вината до девето коляно, нека да се караме и да се делим на демократи и социалисти! Много по-лесно така ще понасяме глада и тъмницата.
	Разбира се, може би има и второ решение. Напоследък този заканителен пръст е свързан със закани от рода "Ще ви забраним, значи!". Ами, това е много лесно! По този начин, "значи", управляващата коалиция по стар тоталитарен начин "значи" ще се освободи... (Мнозинството повтаря: "Значи!") Точно така, "значи", господа литературни критици, ще се освободи от опозиция! Ами това не е ново! А освен това забранената парламентарна опозиция е един урок, една обица на ухото на останалите извънпарламентарни партии от опозицията. Внимавайте, "значи", и вас може да забраним! (Ръкопляскания в блока на ПСБСП)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата за реплика господин Златаров. Моля за тишина!
	ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Васил Златаров, СДС, Български демократичен форум.
	Дотук се говори какво е станало. Аз искам да отговоря на въпроса, защо е станало.
	На 9 септември, не е тайна, немалки части от нашия народ бяха подгонени под предлог на така наречения "фашизъм", а малцинствата и по-специално турското малцинство, бяха поставени в много благоприятно положение - по-добро заплащане на труда, лесно влизане в университетите. И се стигна до едно интелектуално еманципиране на турското малцинство, за което то би могло да благодари на комунистическата партия. И изведнъж - "възродителен процес".
	Защо? Аз го отгатнах умозрително и писах нещо. А господин Радой Ралин, който е бил добре информиран, казал, че това е единственото нещо, което е написано по този въпрос.
	Предстоеше по военен път да се болшевизира Турция. Съветският съюз не можеше да разчита на лесни привърженици там благодарение на фанатичното мюсюлманско население. И той трябваше 1081.3. да подготви бъдещата администрация на болшевишка Турция. И тази администрация трябваше да бъде нашето турско малцинство.
	Тази политика не успя благодарение на НАТО. И "възродителният процес" е само една последица на тази политика.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Златаров, но разбрах за световната революция нещо казахте... (Весело оживление, ръкопляскания в блока на ПСБСП)
	Господин Куртев, заповядайте.
	ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми госпожи и господа! Иван Куртев, БСДП в СДС.
	В своето изказване госпожа Христова, а преди нея и други оратори от социалистическата партия, използуват един термин "граждани с турско национално самосъзнание".
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Етническо.
	ИВАН КУРТЕВ (СДС): Етническо ли беше? (Весело оживление) Още по-добре.
	Дами и господа, защо се срамувате или страхувате, или не знам как да го кажа, да използувате думата "малцинство"? (Шум в залата)
	Много ви моля, изслушайте ме! И точно по този начин не вмъквате ли с това "турско етническо самосъзнание" българомохамеданите, циганите и останалите, които не са никакви турци, а са само мохамедани?! Тук вече намирисва наистина на нахилизъм нахилизъм, и то много опасен.
	И втория въпрос, който искам да ви попитам. Тук твърдите, че нямало хора, които са участвували (аз никога не съм използувал думата "възродителен" и няма да я използувам) в един престъпен акт. Има хора и това бяха хора, които бяха по върховете на вашата партия и по върховете на държавата, която управляваше вашата партия. И освен че извършиха едно невиждано престъпление, като се опитаха да сменят съзнанието и имената на хората, те извършиха два пъти по-голямо престъпление с това, че се опитаха да направят съпричастни в това престъпление един цял народ. 10.81.4.	Тук се спомена, че всички сме били виновни. Виновни са всички, които присъствуваха на събранията и мълчаха. Свикваха ги там, за да подкрепят тази ненационалистическа, тази направо фашистка, а фашистка и комунистическа означава една и съща политика. Тези, които организираха тази кампания, от тях тук има още хора. Никой, който тогава е бил член на Министерския съвет или на Централен комитет, не може да твърди, че не е виновен. Никой от тях не си хвърли билета, а искате от обикновения комунист да си хвърли билета. И престъплението ви е точно в това, че накарахте обикновения българин днес да се срамува за вашите невиждани изстъпления спрямо едни нещастни хора. (Ръкопляскания в СДС и ДПС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата за реплика господин Михайлов.
	Някой трябва да се осъзнае в залата.
	ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Аз съм Васил Михайлов, Нова социалдемократическа партия, Съюз на демократичните сили.
	Уважаеми господин председателствуващ, дами и господа народни представители. Искам да направя реплика на госпожа Христова, защото тя се опита тук да определи себе си като патриот, да определи, че българският народ има вина. Това няма да стане! Българският народ не е виновен, той живееше в съветската империя. (Протестни реплики в БСП) Много ви моля, българският народ живееше в съветската империя. Това, което сега се случва, е странно. Аз няма да позволя тук да се опитвате да определите, че българският народ има вина за срамното петно, наречено "възродителен процес".
	Освен това тази организация е виновна за този процес, тя никога не е била българска. Тя винаги е била проводник на чужди национални интереси. Тя е била винаги съветска организация. И в този смисъл тя ще понесе своята вина. Ще понесе своята вина!
	Що се отнася до престъпниците, до личната вина, те ще получат заслуженото. На една организация, която е прокарвала тук имперски интереси, няма да й се размине отговорността. (Ръкопляскания в СДС и ДПС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата за дуплика госпожа Христова.
	МАРИАНА ХРИСТОВА (ПСБСП): Само две възражения искам да направя. СБ/ВР 1082.1
	На първо място, понятието малцинство все още не е уточнено и от европейските държави. И тези, които наистина се интересуват от историята на това понятие и в международен аспект ще видят, че то все още нито е уточнено, нито е еднакво приложимо от различните държави в света. Петнадесет години известни юристи от цял свят работят по неговото уточняване, господа. Не считайте, че вие сте тези, които ще можете да им помогнете.
	Второ, аз много бях впечатлена от последното изказване. Оказа се, че колегата не ме е слушал и затова така ме интерпретира. Никога не съм казвала, че българският народ като цяло носи цялата вина, но управляващите винаги ще носят вината за неудачите в една държава по времето на тяхното управление. И все пак всеки един от този народ, който не се е противопоставил достатъчно ефективно, носи своята частична вина и от нея не бива да бягаме. Всички ние, независимо какво ни е етническото самосъзнание, господин Лютфи!
	И накрая ми разрешете, твърде често ни обиждате по този начин, да ви кажа едно разсъждение по повод като сме социалисти дали сме националсоциалисти, като сме националсоциалисти дали сме фашисти и просто кой какъв е. Господа, тази игра на думи може да продължи до безкрай, но искам да си помислите. Онези партии, които подкрепяха монархофашизма, сега не стоят вляво, стоят вдясно. Ако те са фашисти, то излиза, че те са националсоциалисти и може би са комунисти. Тогава за мен остава дясното демократично пространство.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожо Христова, продължението на Вашата реплика можете да публикувате в "Дума". (Ръкопляскания и викове "Браво!" в СДС)
	Има думата господин Татарлъ.
	ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (ДПС): Уважаеми господин председател...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Девет минути, Вашето продължение можете да публикувате в "Права и свободи".
	ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ: Искам да започна с една констатация. Това е, че питанията към министрите и правителството, техните отговори и дебатите по тях, предвидени в Конституцията, се превръщат в една действена парламентарна практика. Те дават възможност за един ефикасен парламентарен контрол, за един диалог и координация между законодателна и изпълнителна власт. По такъв начин 1082.2 въпросите на вътрешната и външната политика се обсъждат и се доуточняват в Народното събрание.
	Разрешете ми да премина към т.нар. "възродителен процес". Проблемът за т.нар. "възродителен процес" е сложен и многостранен, той има различни аспекти. Естествено не е възможно в едно кратко изложение да се засегнат. Но едно е безспорно, че т.нар. "възродителен процес" се нуждае действително от многостранен анализ, разглеждане и оценка. Това не е само въпрос за правилно осветляване на един период от близо 30 години, а такива опити има и порано, но е въпрос, който има пряко отношение към сегашната ситуация. Защото теоретиците, изпълнителите на "възродителния процес" са сред нас, включително в Народното събрание. Те са в държавните структури, те са в съдебната система, те са в прокуратурата, следователно въпросът има и практическо значение.
	Ще засегна само два въпроса.
	Първо, по механизма на осъществяването на т.нар. "възродителен процес" през 1984 - 1989 г. По този въпрос двамата министри - господата Луджев и Соколов - изнесоха богат фактически материал, очертаха механизмите на този масов геноцид и апартейд. (Шум в залата)
	КЛАРА МАРИНОВА (от място): Не бъркайте понятията. Апартейд е нещо съвсем друго.
	ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ: Аз ще направя опит да допълня някои детайли, разрешете ми да познавам международните актове и националното законодателство. Този въпрос е много важен, защото има отношение към отговорността на участниците във "възродителния процес". Но преди това искам дебело да подчертая, че този опит за масова асимилация и дискриминация, който се признава от цял свят, само от БСП все още продължава да не се признава, не е дело на българския народ, който е известен със своите демократични традиции. Затова напълно неоснователни са усилията да се разглеждат въпросите като междуетнически отношения между българи и турци, българи мюсюлмани и християни мюсюлмани. Става въпрос за политиката на тоталитарното управление на една партия - на БКП, превърнала се всъщност във фашистка расистка партия. Става въпрос за господстващия командноадминистративен строй на тази партия и тогавашния държавен режим. Аз съм бил в тази партия и много добре я познавам. 1082.3
	Не е вярно, че няма партийни документи за провеждането на т.нар. "възродителен процес". Лично Тодор Живков в печата заявява, че такива документи има, но те са укрити, за да се опазят участниците в него.
	Още в края на 40-те години преди изселването през 1950 г. в Политбюро на БКП се обсъждат тези за асимилация и дискриминация на малцинствата в България. Има документ. Но това става господствуваща линия през 60-те години. Важен етап в това отношение представлява 1967 г. По това време отделът при Централния комитет на БКП за работа сред малцинствата и турското население (такъв отдел имаше, макар че се отричаше, че има турци) под наблюдението на Станко Тодоров подготвя мерки и ги внася в Политбюро. Тези мерки се предлагат от Али Рафиев, който завежда този отдел тогава. И Тодор Живков категорично заявява, че трябва да се премине към масова асимилация на малцинствата в България. Това е истината!
	И действително в Политбюро не се разглеждат тези мерки и по-нататък следват организационни промени в Централния комитет на БКП, Националния съвет на Отечествения фронт, в ДКМС и други организации, закрит е отделът за работа с турското население и други отдели.
	По указание на Тодор Живков се създава петорка за цялостното ръководство на този масиран геноцид и асимилация. В тази петорка (ние досега се занимавахме с дребни риби) се включва Димитър Стоянов, Петър Младенов, Стоян Михайлов, Георги Атанасов. Начело на комисията е Пенчо Кубадински. По-късно, в последните години, комисията е възглавена от Милко Балев. Вземете показанията на Милко Балев. Те са налице.
	Така че по-нататък се ангажират целите отдели на Централния комитет на БКП. Специално искам да отбележа отношението на Военноадминистративния отдел начело с господин Палин и особено генерал Тодор Радулов, който отговаря за Вътрешното министерство. Лично под тяхна диктовка се осигурява насилствената смяна на имената.
	Така нареченият отдел "Агитация", след това "Идеологическа политика" лично Стоян Михайлов наблюдава насилствената смяна на имената. Създаден е специален сектор, начело с господин Борис Аврамов, който директно ръководи насилствената смяна на имената. Някой да е чувал за Борис Аврамов? Това е изпълнителят на решението. 1082.4
	По-нататък се създават структури към Държавния съвет. Джагаров, който се оплаква сега, лично участвуваше в тези неща. Негов помощник беше Шукри Тахиров, т.нар. Орлин Загоров, един от идеолозите на "възродителния процес".
	Така че биха могли да се видят и другите звена.
	Две думи по втория въпрос - за характера на "възродителния процес" и съдебната отговорност на активните участници в него. По този въпрос съществуват различни становища, даже бившият главен прокурор Мартин Гунев развиваше тезата, че не е имало член в Наказателния закон за съдене за участие във "възродителния процес", включително и за Тодор Живков. Тези разбирания развива и самият Тодор Живков. Това е демагогия, която за съжаление се споделя от болшинството от БСП.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин професоре, много Ви моля да свършвате. Необходими са ми две минути до 13 часа за процедурно предложение.
	ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ: Свършвам. Във връзка с това трябва да каже, че т.нар. "възродителен процес" не е нищо друго освен геноцид. Следователно в сила трябва да влезе именно нашият Наказателен закон, глава ХI, която се спомена тук. Член 416 и следващите трябва да се приложат към участниците във "възродителния процес".
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Татарлъ, много Ви моля!
	ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ: Едно изречение. Имам предложение за решението. В решението предлагам да се формулира "възродителният процес" като геноцид и апартейд и затова да се потърси отговорност.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата по процедурен въпрос Едвин Сугарев. 1082.5	ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Виждате, че темата е твърде сериозна. Изнесоха се много факти. И аз не вярвам, че ще има хора в тази зала, които да искат да остане тази тема без последствие. Освен това има министри, които чакат цял ден, за да дадат своите отговори.
	Ето защо правя процедурно предложение обсъждането и времето за работа в пленарната зала да бъде удължено с един час.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има ли друго предложение? Заповядайте, господин Томов.
	АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Александър Томов, ПССД, изказвам се от името на ръководството на Парламентарния съюз за социална демокрация. Ние приемаме предложението на господин Сугарев за удължаване на времето на дискусията. С това искам да се обърна и към председателствуващия имам ли сега възможност да направя след това процедурно предложение реплика на господин Татарлъ.
	ГЛАСОВЕ: Първо да гласуваме.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, народните представители да влязат в залата. Ще се гласува процедурното предложение за удължаване на заседанието с един час. Моля, гласувайте!
	За са 156, против - 5, 13 се въздържат.
	Приема се процедурното предложение.
	За реплика има думата господин Александър Томов.
	АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Уважаеми дами и господа, мисля, че голямото и обширно изказване на господин Татарлъ внесе в много от вас, а също така и у слушателите, вероятно и у телевизионните зрители много смут и постави много въпроси. Но найголемият въпрос, който господин Татарлъ постави, е въпросът за вината и отговорността. Понеже ще се изказвам, няма да говоря подробно, а ще направя сега само реплика.
	Господин Татарлъ, обръщам се към Вас, като депутат към депутат и като гражданин към гражданин на тази страна, мен също са ме карали да участвувам в събрания по този въпрос, но нито в открити, нито в закрити не съм участвувал. По мой въпрос аз знам защо. Но веднага Ви питам Вас. Написано е следното: "1985 г., м. юни. Многобройни и безспорни са доказателствата, които потвърждават българската ни принадлежност. Ние сами устаноРД/ВР 1083.1 вихме истината, въз основа на неопровержими факти от материалната и духовната ни култура, от душевността и традиционния ни бит, обичаи, обреди и нрави, живи в паметта на нашите майки и бащи с дълбока следа в нашия начин на живот."
	Декларация на група интелектуалци и общественици от средата на българите, възстановили българските си имена.
	Възхвала на какво? На "възродителния процес"?
	Отзад подпис - Илко Татарлиев, старши научен сътрудник в Института по балканистика "Людмила Живкова", д-р на филологическите науки. (Ръкопляскания и възгласи: "Браво!" от БСП)
	Аз Ви питам, господин Татарлъ, и прощавайте, че треперя в този момент - колко лицемерие може от тази трибуна да се жъне тук!
	Ето го подписът, който току-що ми донесоха. (Шум в залата)
	Следователно, когато се правят такива неща, трябва да се знае, че вината и отговорността е конкретна и тя винаги ще остане такава. Всичко останало е лъжа и измама. Ако аз съм застанал тук, имам моралната доблест да го направя. Направете го и Вие, изчистете този подпис. (Ръкопляскания от БСП)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Някои са осъзнати, господин Томов. Думата има господин Гинчо Павлов.
	ГИНЧО ПАВЛОВ (ПСБСП): Отечествена партия на труда, Парламентарен съюз за социална демокрация.
	Прощавайте, че се вълнувам, но миналата седмица министър Соколов изнесе данни за интензифициране на тероризъм от страна на турски националистически групи. Прав е господин Татарлъ, че това се разглежда едностранно сега. Но ще стане ли въпрос и за тази част, спомнете си на 6 януари 1990 г., лично господин Доган по телевизията каза: "Аз ръководих всички нелегални турски групи в България, дори и от затвора."
	Ползувайки терминологията на господин Татарлъ - ще стане ли въпрос и за геноцида върху това невинно българско население. Става въпрос за взривове, господин Татарлъ. (Ръкопляскания от БСП)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Балабанов има думата.
	ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (ПСБСП): Аз съм много доволен, господин председателствуващ, от опита да задълбочаваме в историята, но 1083.2 малко съм смутен от категоричността на изводите на господин Татарлъ, който като учен би трябвало да знае, че такива категорични изводи трябва да бъдат обилно подкрепени с факти.
	Той спомена, че Българската комунистическа партия едва ли не изначално е имала някакво предвзето отношение. Питам Ви, господин Татарлъ, кой построи пътищата в Родопите? Питам Ви, господин Татарлъ, откъде взеха хората тези пари, с които разполагаха? (Реакция от блока на СДС и ДПС) Питам Ви кога в България имаше турски вестници и турски радиопредавания? Кога в България имаше турски театър? И когато се запитаме, а защо всичко това беше ликвидирано, можем ли да не отчитаме политиката на недобросъседство, чуждата пропаганда, изкуствените проблеми в изселническия въпрос, призивите на радио "Анкара", отправяни постоянно?
	И какво излиза? Хората, които правиха взривове, преди началото на силната фаза на това, което днес наричаме "възродителен процес", никъде не обявяваха защо правят тези взривове. Или ние сега трябва постфактум едни престъпници да ги обявим за герои, за да намерим основание да наречем престъпници всички тези, които на нас не ни отърват. Това ли искате, господа? Но това не е исторически подход. А един политик, който си позволява антиисторически подход, много бързо разбира, че е по-добре да се занимава с чиста наука.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Татарлъ има думата. 1083.3	ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (ДПС): Господин Томов се позова на една декларация. вярно, тази декларация е подписана. Защо? Имената на 850 хил. турци насила бяха сменени. Денонощно в къщи са идвали господин Шукрю Таакин, Паунка Гочева, която е експерт на вашата група, която беше съветничка на Кубадински. Тя е осъмвала в къщи, за да ме заплашва. Аз отидох и й казах открито, аз съм бил там и казах, че това е голяма грешка, аз ще подпиша тази декларация, но имайте предвид, че ще настъпи изолация от цял свят - и така стана. Това е декларацията, която е написана под натиска на вашите органи. Това е книгата, която е написана по внушението на така наречения "Координационен съвет по "възродителния процес", с автори идеолозите Христо Ангелов Христов, Димитър Симеонов Ангелов, Страшимир Атанасов Димитров, Петър Христов Петров, Николай Михайлов Мизов, Орлин Тихомиров Загоров, Тодор Иванов Живков, Георги Георгиев Стоянов, Елена Грозданова, Георги Недев Янков... да чета ли по-нататък?
	Аз не съм написал и два реда в подкрепа на "възродителния процес"! (Оживление сред народните представители от ПСБСП) Намерете къде съм ги написал. Господин Томов, за мен Вие сте демагог, а не честен човек! (Единични ръкопляскания от ДПС и СДС)
	РЕПЛИКА ОТ ПСБСП: С какво Ви заплашваха, за да подпишете?
	ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (ДПС): Мисля, че това ви стига. Тези, които бяха в Белене... поговорете с академик Николай Тодоров, за да ви каже, че аз бях в списъка на тези, които трябваше да бъдат депортирани.
	КЛАРА МАРИНОВА (от място): Ама не бяхте депортиран. Защо не Ви депортираха?
	ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ: Вървете вие, вие сте палачите, вие сте убийците, а отгоре на това искате отговор. Нали вие ни накарахте това...
	РЕПЛИКА ОТ ПСБСП: Никой не Ви е карал да подписвате насила.
	ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ: Аз ви говоря как ние изготвяхме тази декларация... (Шум и оживление в залата, от различни места се чуват реплики)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина в залата! ДП/ВР 1084.1
	ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ: Аз не съм участвувал, аз ред не съм написал... напротив, по мое настояване бяха махнати такива изрази като "кръв от кръвта, плът от плътта", думи на Тодор Живков, които говорят за расизъм, и аз казвам, че това говори за расизъм. Те отпаднаха.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Татарлъ, да приключваме.
	ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ: Намерете ред, написан от мен.
	РЕПЛИКА ОТ ПСБСП: Много активно сте участвувал дори!
	ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ: Щом искате - да ви кажа...
	РЕПЛИКА ОТ ПСБСП: Участвували сте, участвували сте...
	ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ: Шестнадесет години в Софийския университет аз стоях в положението на преподавател, за да стана доцент, за да стана професор. Другите ставаха за 2 - 3 години. През 1981 г. аз съм преместен от Софийския университет и изпратен в Института по балканистика - четири преподаватели. 1983 година, на 8 август, Главно следствено управление дойде и подборно обра 250 заглавия книги, целите ми ръкописи, написани за 40 години. Тези книги стояха в Главно следствено управление в продължение на 6 години и ми бяха върнати през 1990 г. Досега 70 екземпляра още не са ми върнати. Ето това е положението. Това е вашата партия!
	КЛАРА МАРИНОВА (от място): Която беше и Ваша!
	ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ: Аз съжалявам, че през последните години от тоталитаризма останах в тази партия и не се махнах! (Шум и оживление)
	РЕПЛИКА ОТ ПСБСП: Но нямаше да станете професор...
	ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ: Точно така е. Вие се погледнете, вие защитавахте същите позиции, които защитавахте през тоталитаризма!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Татарлъ, много Ви моля, и в. "Дума" може да публикува това Ваше изказване. Нямаме време, господин Татарлъ.
	ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ: Що се отнася до изказването на господин Павлов - мисля, че за геноцида въпросът е ясен. На Балабанов, мой приятел, препоръчвам като млад човек, да не се заангажира. Нека да прозре, да види, защото много хора напуснаха БКП-БСП и ще продължават да напускат. Тази партия действително се превърна във фашистка, расистка партия! (Ръкопляскания от ДПС и СДС) 1084.2
	Вие нямате нищо общо с идеите на социализма и справедливостта! Вземете в. "Дума" - той се превърна в агитатор на фашистки и расистки разбирания!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Вземете си картата, господин Татарлъ.
	РЕПЛИКА ОТ ПСБСП: Да каже как стана професор...
	ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (от място): С трудове, господа, с трудове!
	СТАНКА ВЕЛИЧКОВА (от място): А доносите кой му ги е подписвал?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Александър Йорданов от името на Парламентарната група на СДС.
	АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Взимам думата като председател на Парламентарната група на СДС. Можех да я взема и по-рано от мое име, тъй като и аз смятам себе си за човек, който не се е намесвал никога в тази гадна история, наречена "възродителен процес". Склонен съм наистина комунистическата партия да се ангажира, да рови и да намери нещо, казано от мен.
	Ще ми позволите във втората част на моето изказване да прочета това, което съм говорил не сега. Сега вече е много лесно да се говори, тъй като има демокрация. Ще прочета това, което съм казал на 9 - 11 януари пред обществения съвет за обсъждане на националния въпрос. Тука има свидетели - господин Кюранов присъствуваше там, господин Татарлъ и някои други. Трябва да се види дали има разлика в нашите, в моите думи.
	Защо обаче днес се поставя този въпрос отново? Между другото точно това питане прозвуча от много от изказалите се. Наистина, защо днес? Бяха направени много предположения - от такива, свързани с дейността на правителството, до проблеми в Съюза на демократичните сили, до налудничавата мисъл, която напоследък е обхванала Българската социалистическа партия, че някой ще я забрани.
	Никой няма да ви забрани!
	КЛАРА МАРИНОВА (от място): Това се каза официално на митинг!
	АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ние ще ви гледаме... (шум и оживление в залата) Аз винаги съм мислил, че вашата партия малко от малко е била смела партия. Не се плашете, не се превръщайте в плашлива 1084.3 партия. В края на краищата изборните резултати доказаха, че за вас гласува определен кръг от нашия народ и т.н. Имате членска маса, имате партийна сграда, имате си и вестник - всичко си имате, не се плашете. Казва ви го председателят на парламентарната група - Александър Йорданов. (Смях и оживление, ръкопляскания от ПСБСП)
	Сега, защо обаче днес? Просто защото отговорите понякога на сложните въпроси са много лесни. Просто, защото днес вече има реална демокрация. Просто защото, след като Съюзът на демократичните сили спечели изборите, в нашата страна всеки гражданин може спокойно да изразява своето мнение, да търси отговор на своите въпроси по всеки въпрос. Това е една реалност, която доказва само едно - че Съюзът на демократичните сили е наистина една демократична коалиция, която няма нищо общо с фашизма и, слава Богу, с комунизма, като един по-лош вариант на фашизма! (Ръкопляскания от СДС)
	Тази именно демокрация ни кара всички нас - вас, нас и други хора - да се връщат към миналото и да търсят отговори на въпросите и проблемите, които заедно сме преживели.
	Така е и с "възродителния процес".
	Аз си мисля например, че някой може да изтълкува поставянето на този въпрос и по следния начин (казвам го просто като вариант, тъй като не прозвуча в тази зала) - тъй като една група депутати от Българската социалистическа партия са внесли иск в Конституционния съд за забана на Движението за права и свободи...
	НОРА АНАНИЕВА (от място): Не е за забрана...
	АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: ... и това във всички случаи в общественото съзнание отеква като едно своеобразно продължение на "възродителния процес" в днешни условия, в днешно време, просто защото не могат да преглътнат този хап на демокрацията, при който се появи още една политическа сила в България, извън БСП и партиите, които са в Съюза на демократичните сили и другите извънпарламентарни партии, които по една или друга причина не влязоха в парламента.
	Просто тази политическа сила е реалност, тя присъствува в парламента, гласува, взима отношение към проблемите... защо тя не подкрепя БСП, това е въпрос не на тази парламентарна група, 1084.4 а е въпрос на БСП. Вие ще си отговорите рано или късно на този въпрос.
	Аз си мисля в този смисъл, че най-доброто доказателство за промяна, която вие може да дадете в близките дни, за промяна именно от комунистическа към социалистическа партия, е да бъде оттеглен този иск от Конституционния съд - това ще означава наистина, че Българската социалистическа партия нещо старо е забравила и нещо ново е научила. 1084.5
	Сега се връщам на това кой, кога и къде какво е говорил, тъй като тук бе цитирано част от казано от мен изречение.
	На обществения съвет за обсъждане на националния въпрос се изказа господин Александър Лилов. Тогава той каза, че Българсакта комунистическа партия е отговорна за "възродителния процес". Две години по-късно вие се опитвате да докажете, че не партията е отговорна и респективно носи вината за това, а отделни нейни членове, които ние сега трябва да се превърнем в някакви полицаи, да ги издирваме, наказваме и т.н.
	Преди две години господин Александър Лилов е мислел наистина като политик, като демократ. Какво се е случило през тези две години, че вашата партия се е развила в посоката на недемократизма, аз не зная, това е въпрос, на който също трябва вие да си отговорите.
	Ето какво съм казал аз на това заседание: "Националният въпрос, който обсъждаме, има две страни. Това, първо, е неговата историческа, етнографска, демографска страна. Това е всъщност историята на въпроса. Тази историческа същност не може да бъде решена - цитирам, всичко това е цитат - от тоталитарни общественополитически системи - и това е факт, времето го доказа.
	Тя не беше решена нито от монархията, нито от установената след 9 септември така наречена народна демокрация."
	И следва цитатът, който вие цитирахте доста изкривено: "Нашият въпрос, казвам аз, трябва да бъде за отговорността. Ние подкрепяме др. Александър Лилов, това цитирахте вие, когато той постави въпроса за това, че БКП е отговорна. Въпросът е - допълвам аз, че ние трябва да видим конкретно тази отговорност чрез имена, действия и факти. (Оживление от страна на малцинството, ръкопляскания.) Тук вече се изнесоха много такива факти. Те трябва да станат публично достояние.
	Втората страна на въпроса, за която всички са убедени, че съществува, това е идеологическо-политическата същност на проблема - с всичкото това цитирам собственото си изказване. Тоест този въпрос днес, в днешните условия, когато трябва да осъществим един широк процес на демократизация, на прощаване с тоталитарната система, на разграждане на командноадминистративната система, този въпрос се поставя с определена цел." И казвам ВТ/ЗТ 1085.1 така: "Това именно е целта - да се спре пътят на демокрацията. Това се казва дори в решението на Комитета за защита на националните интереси в Кърджали. Повтори се много пъти и във всички изказвания. Очертаха се най-общо следните групи от българското население, които са заинтересувани от решението или нерешението на този въпрос."
	Тук ме прекъсва небезизвестният Груди Атанасов, който казва: "Не делете българското население на групи."
	И аз казвам: "Първо, ние сме съвременни хора и много добре знаем колко спекулативно е да се борави с понятието народ. Този народ се състои от различни социални, политически, професионални и други общности."
	ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПСБСП, реплика от място): Може ли писмено да ни го раздадете.
	АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Тук ме прекъсва вашиият съпартиец Станко Тодоров с точно същите думи - "да се говори по-накратко" (шум в залата, възгласи: "Е,е".), което показва, че и преди две години, и сега адекватно реагирате по един и същ начин, независимо, че Станко Тодоров го няма вече тук и никога няма да го има тук. (Оживление в залата.)
	След което се казва и същото, което и сега казвате, цитирам: "Станко Тодоров: Моля да не се обиждаме тук, дайте конкретни предложения."
	Следват, разбира се, конкретните предложения.
	Ето какво съм предложим преди две години, смея да го предложа и сега на вниманието на комисията, която след малко ще гласуваме.
	"Първо, предлагаме оставка и съдебна отговорност на всички лица от висшите и низшите ешелони на управленсата командноадминистративна система, които са взимали активно участие под всякаква форма за насилствено осъществяване на така наречения "възродителен процес".
	Второ, предявяване на обвинение, задържане и образуване на следствие за всички подстрекатели на онези тенденции в сегашните отношения на хората, в които се проявяват елементи, които подлежат на удар на закона. Това са всички елементи, които имат националистически характер, независимо от коя страна на барикадата идват, така да се каже. 1085.2
	Трето, предявяване на обвинение, задържане и образуване на следствие на всички подстрекатели, също така и проповедници на пантюркистка, тоест чужда националистическа идеологическа платформа, като открит акт на намеса във вътрешните работи на една суверенна държава и като антиконституционни и незаконни." (Ръкопляскания от страна на малцинството, реплики "Браво".)
	Ръкопляска се на всички предложения, господа, не само на едно. (Оживление в залата.) 1085.3	По-нататък. "Четвърто. Организиране на извънреден публичен народен съд за съдене виновниците за националната катастрофа на България след 9 септември във всички области на общественото и икономическото развитие, за продаване на националните интереси на чужди страни - Съветския съюз, за нерешаване на националния въпрос, за незаконно обогатяване и изнасяне на национално имущество зад граница."
	РЕПЛИКА ОТ СДС: Защо не ръкопляскате, господа?
	АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): "Пето. Незабавно деполитизиране и деидеологизиране на Българската народна армия и Министерството на вътрешните работи като единствена гаранция, че те няма да вземат ничия страна в днешните и може би бъдещи етнически конфликти.
	Шесто. Разтуряне на първичните партийни организации на БКП, тъй като и в този момент много от тези организации създават сходни проблеми.
	Седмо. Създаване на равноправни условия за всички политически групи и сили свободно и демократично да заявяват своите идеи и платформи в рамките на Конституцията и закона.
	И последно - рязко и категорично ускоряване на демократичния процес като единствена алтернатива, която може да реши и националния проблем."
	Това съм казал преди две години. Под тези думим и сега се подписвам. Ако вие наистина сте съгласни с мен - веднага сега гласуваме решението за създаване на временна анкетна комисия без много други приказки и разсъждения. И нека наистина, който се е набъркал в тази работа, включително и Минчо Минчев, който вдигаше шофьорите, митинги, стачки и т.н. в Кърджали, хората от неговото обкръжение, които тогава ходеха като него с едни черни якета и намръщени лица и с пистолети в задния джоб. Всички тези физиономии и лица да се видят и да си получат наистина заслуженото.
	Господин Минчев, много се извинявам - просто Вие, ако наистина сте все пак малко от малко човек, трябва да си подадете оставката от това Народно събрание, без да чакате временната анкетна комисия. (Ръкопляскания и викове: "Браво!") Това е, което искам да кажа. ВТ/ВЙ 1086.1
	Моля председателят на Народното събрание да предложи на гласуване моето процедурно предложение за прекратяване на дебатите (викове: "А-а-а! от БСП), разбира се, председателите на парламентарните групи имат право да вземат думата - няма никакъв проблем. Въпросът е да преминем към гласуване на предложението на съюза на демократичните сили за временна анкетна комисия. Благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нека да чуем и опозицията.
	АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам преди всичко да из разя задоволството на Парламентарния съюз за социална демокрация от това, че тази дискусия се състоя затова, защото въпроси, от които цялото общество страда, които тежат както от историческа гледна точка, така и от гледна точка на настоящето, не могат да бъдат нито о тлагани, нито замазвани. Толкова по-печално е, че сега в тази дискусия, която се извършва практически две години, а и повече от началото на демократичните процеси у нас, ние отново орем в едни и същи идеолого-политически въпроси. Ето защо възниква проблемът - защо сега се обсъжда този въпрос и какви са целите на неговото обсъждане? Ако ние искахме действително да направим крачка към неговото разрешаване, днес трябваше да отидем на съвършено конкретни въпроси, а именно - как се развиват процесите по изясняване на отговорността, какви практически стъпки са направени за разрешаването на последствията от "възродителнияп роцес", какво е икономическото и социалното положение на хората, живеещи в тези райони, защо сред тях се разраства безработицата, какво е положението на българите-мохамедани и защо от тях има толкова много оплаквания по един или друг въпрос, нарушени ли са правата на българските мохамедани, какви са проблемите със земята и бъдещето на тезеи хора, живеещи в съответните райони? Тъй като тези въпроси не бяха повдигнати, а отново се завъртяхме в ц икъла на и звестните ни и познати общи ди скусии за това - кой е виновен и кой не е.
	Ние естествено можем да смятаме следното, че целта на тази дискусия поне за някои господа в тази зала, и и извън нея, беше не да се изясни и реши този въпрос докрай от едни демокра1086.2 тични и верни позиции, а още един път да се намери политическият, партизанският интерес и да се атакува една част в тази зала, да се докаже, че тя е неспособна на промяна, да се докаже, че в нея няма грамотни хора с европейско мислене и в крайна сметка, че тази политическа сила няма място в България. нека да не се заблуждаваме, че има още един момент, че с тази дискусия някои хора в управляващата сега групировка се стремят да отклонят и парламента, и българската общественост от редица крещящи и важни въпроси, които вълнуват страната и всеки български гражданин - неговия джоб, неговия стомах. И това също е факт.
	РЕПЛИКА ОТ СДС: Това е последица от вашето управление, господине!
	АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Веднага обаче искам да кажа няколко неща, защото все пака дискусията е полезна. Първо. За първи път официално от политическа сила, разбира се, такива бяха реалностите, "възродителният процес" е осъден - на 29 декември 1989 г. Тук на мен ще ми бъде позволено да кажа, затова защото - казвам - от политическа сила, партия, тогава беше такава реалността. Вярно е, че интелектуалци като господин Кюранов и не само той, а като много хора и в тази част на залата, много хора като президентът Желев и други, осъдиха този процес и порано. Истина е обаче и аз мога да го кажа, понеже няма да бъда обвинен в лично пристрастие, че инициативата принадлежеше на Александър Лилов и че независимо от дискусиите, които имаше тогава, се прие едно решение, което категорично и ясно казваше: това е осъдителна политика, това е нарушение на човешки права, това е нарушение на граждански права и никой не може в тази страна да продължава тази политика повече.
	Длъжен съм да ви кажа още нещо - че няма политически форум на Българската социалистическа партия, а ние сме в нея, вярвайки, че това е нова партия, която върви по съвършено нов път. Независимо... (Смях в СДС) Смейте се, колкото си искате! Искам да кажа, че нито един форум няма, който да не е потвърдил това принципиално решение. Следователно осъждането на "възродителния процес" е факт, който почива върху национално съгласиее, и ако е имало отклонения от този факт, то те се дължат на лична позиция, а не на колективната позиция на Българската социалисти1086.3 ческа партия. И това е категорично. Ето защо аз не приемам публичните и политически по същество обвинения на господин Сугарев, че има с трах и гузна съвест от това нещо. Точно обратното. Аз смятам, че беше мъжествено тогава, когато хората, вярно водени от някои - излязоха през януари 1990 г. на площадите, когато много хора - вярно е, че имаше вътрешен сблъсък, вярно е, че е имало и хора, които са били несъгласни - без съмнение. Не сме слепи, за да не го виждаме, но вярно е, че се устоя на тази тенденция затова тези господа са тук сега. И не само затова. Това е първият въпрос.
	Второ. Искам да поставя и съвсем отговорно да говоря по въпроса за документите. Аз категорично възразявам и съжалявам, че господин Йордан Василев... а той е тук. Съжалявам, господин Василев. Мисля, че бяхте излезли. Исках да изразя съжаление, че го няма, но той е седнал отстрани, господин председател. Не се вижда.
	За документите. А ако някой има документ и е унищожавал документ, господа, сериозно, като депутати в тази зала може да се каже: унищожени са тези и тези документи, от тези и тези хора. Защото, казвам, господин Сугарев. Аз ще кажа това, което знам - много ви моля. А аз знам следното по този въпрос, че от октомври 1990 г., когато ръководството на БСП беше съществено обновено, се взе решение Прокуратурата да бъде допусната, аз това го заявявам съвсем отговорно, до всички архивни документи, намиращи се към октомври 1990 г., в архива на бившия ЦК на БКП, а след това - Висш партиен съвет, и след това им бяха предоставени, от което има протоколи, че те са описани. От този момент нататък господин Йончев и много други методично отдадоха тези документи и всичко, кото беше поискано. Най0важното е, че те бяха описани. А ако някой е крил документите, дайте да видим кои са тези хора. Ако някой ги е крал - аз ще кажа повече от вас и по-силно от вас - той си носи съответната правна и друга отговорност, но нека това да се види - кои са тези документи и как...
	И после. Нека да не се крием зад това нещо. Аз претендирам, че в България трудно нещо може да се скрие. Тук е господин министърът на вътрешните работи. Трудно може в България нещо 1086.4 да се скрие - документи, които смятахме, че ги няма, когато аз бях министър, ги намерихме много бързо. Много неща са предублирани, много неща са раздавани, много е малка страната и много са хората, които са били въвлечени. Тези, които са унищожени - има си начин и ред, по който да се установи това нещо, но не може да се говори общо от тази трибуна. Който е виновен, който е унищожавал документи или е давал заповеди за унищожаване на документи, които имат национална стойност или които имат общо значение за страната - в края на краищата и в съда трябва да се отиде. Толкова по документите.
	Аз искам да кажа само едно по този въпрос, че оттук произтича големият проблем, принципният проблем за отговорността и вината. Аз мисля, че господин Александър Йорданов като ръководител на Парламентарната група на СДС прави една постоянна методическа грешка. Тя е правна, както тук госпожа Христова каза затова, защото вината никога не може да бъде колективна. Има една методологическа грешка, която вие правите при оценката въобще на то талитарната система, господин Йорданов. Веднага искам да ви кажа - навсякъде по света то талитарните системи се отличават по това, че вграждат всичко, което може да се вгради, в своите действия. БКП - цялата. ОФ - целият. Гражданството - голяма частот тези, които не са били. Тук, нека да ме извини господин Татарлъ, но понеже Вие ме нарекохте демагог, ще Ви кажа - господин Татарлъ, това не е вярно. Само ще прочета понататък... (Господин Татарлъ отговаря от място)
	Само ще прочета по-нататък. Моля ви. Моля ви, спокоен бъдете. Аз не искам да ви обидя. Аз и скам просто истината да излезе. Вижте какво се казва, защото господин Кюранов, който е в тази зала и е часат от виновните - той не го е подписал. Той не го е подписал! Не сме го подписали и хиляди още от всички тези членове.
	ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (ДПС): Не са го подписали, защото са българи! Само представителите на турската интелигенция бяха накарани да се подписват! Вие сте българи и затова не сте били принуждавани!
	АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Във вашата група, господин Татарлъ, има хора, които също не са го подписали и сигурно също са такива. 1086.5 Искам да кажа не за Вас. (Господин Татарлъ спори от място)
	вие нямате думата, господин Татарлъ. Аз искам да Ви кажа, че не ми е думата за Вас. Думата ми е за принципния въпрос. Въпросът е следният - хиляди хора са били заблудени, хиляди хора не са имали информация, много хора въобще са били с изкривена информация и представа за нещата, защото така е била поднасяна. Ето защо, огато се говори, ние никога не можем да бъдем точни при една тоталитарна система. Може да се каже само едно - така беше, защото всичко беше пирамидално от горе до долу и всичко беше вградено.
	Но сега искаме истината и истината можме да бъде само по следния начин установена - конкретно кой е виновен. Ако се върнете, искаме да правим история - добре. Казвам ви, че правилно е казано - поета е политическата отговорност по този "възродителен процес". По същия начин, по който по време на Демократическата партия през 1911 г. ска правени още по-големи кощунства по същия въпрос. Друго време, ще кажете, други идеали. 1086.6
	Сигурно е било така, но историята е много тежка и затова трябва да се оценява много внимателно и много бавно.
	Следващият въпрос: днес бяха поднесени на парламента и на българската общественост два суперклина. 
	Първият суперклин беше, че във външно министерство през 1990 г. се е говорело - и нещо повече, както беше намекнато - за разполагане на съветски войски в определени части на България. Беше внушено на българската общественост, че това е въпрос на някакво по-висше политическо решение.
	Второто нещо, което беше казано вече като лично предположение, е, че "възродителният процес" е било началото на болшевизирането на Турция или на опити за такова нещо...
	Искам да се обърна към ръководството на парламента и да го призова: господа, много в България се говори така, по този начин. Няма да кажа сега безотговорно. Тези дни научихме за таен заговор, днеска научаваме за нови суперпланове. Ние сме сериозна страна и трябва да бъде сериозен и парламентът. Затова по този въпрос да се направи също анкетна комисия и да се разследва въпросът, ако е вярно - да се каже. Ако не е вярно, тези, които хвърлят тези бомби, да си понесат личната отговорност като депутати. Ето това е мисля справедливото и вярното.
	И накрая искам да предложа няколко конкретни неща от името на Парламентарния съюз за социална демокрация.
	Първо, принципно подкрепяме предложението за съставяне на анкетна комисия на парламента. Смятам обаче, че от гледна точка и на правото, и на политическия морал текстът трябва да изглежда така: създава временна комисия за събиране и изясняване на факти, отнасящи се...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имаме го.
	АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Аз искам депутатите да го имат. 
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имат го и депутатите, то е своевременно представено.
	АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Второ, аз мисля, че е справедливо предложението на господин Йорданов за оставка на всички, взели активно участие във "възродителния процес". Мисля, че това е вярно решение. Аз мисля, че в нашата парламентарна фракция, не само в нейното ръководство, това ще бъде подкрепено. ЦМ/ЗТ 1087.1
	Трето, аз мисля, че е правилно да се приеме, че е необходимо наказание на виновните, но на базата на законите на страната. Стига с това политическо правосъдие. Правосъдието е в съда. Нека това нещо да бъде доведено докрай. Ако не си вършат работата, да отговарят пред обществеността. За това си има съответен ред.
	Четвърто, ние се обявяваме за широк диалог, широк национален диалог по националния въпрос, включително с Движението за права и свободи. Смятаме, че това е правилно с всички политически сили обаче - и с тези, които защитават правата на българите, живеещи в тези райони. Затова защото никъде не може да има превес на един интерес над другия.
	Ние се обявяваме за спазването на няколко ключови принципа, които са необходими за решаването на националния въпрос. Това е правото на самоопределение. Това са правата на човека и на личността като изходен момент, от които се настройва всяка демокрация. И нека на тази база дискутираме, за да бъде плодотворна нашата дискусия.
	Накрая ние се обявяваме за събирането на факти, отнасящи се до терористични актове срещу невинни български граждани, които, ако не са доизяснени, също ще травмират една голяма част от българското население.
	В крайна сметка мога да поставя въпроса: може ли да се реши националният въпрос, който не е бил решаван и преди войната, и след войната? Този въпрос може да се реши само по един-единствен начин, уважаеми господа демократи! Ако действително всеки надделее временно поне над своите партизански балкански страсти и се отдаде на решаването на тези въпроси върху основите на европейската традиция. Европейската традиция за решаване на националния въпрос.
	В крайна сметка аз искам да призова именно за такъв начин на решаване на въпроса. И нека никой не се обижда. В крайна сметка тези въпроси не са ничии. Те са въпросите на България, засягат всеки български гражданин независимо от това, как той иска да се нарича. (Ръкопляскания от опозицията.) 1087.2
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата представителят на парламентарната група на Движението за права и свободи. Но нека да имаме възможност да гласуваме решението. Има единомислие в залата.
	ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Когато се говори за потъпкването на честта и достойнството на един човек или на цял етнос в системата на един народ, човек не може да говори спокойно, не може да няма емоции.
	Аз съм съгласен по принцип с господин Захариев, че политика не се прави с емоции, но тук се касае за нещо свещено, за нещо неприкосновено. И българският народ в своята история знае това нещо.
	Господин Захариев, в България не живеят само българи, както казахте. Ние не сме хомогенна българска нация. Ние сме български граждани - всички, равноправни. България е една красива градина от различни етноси. И националната сигурност, и териториалната цялост, и демокрацията на тази нова възраждаща се България е еднакво мила и на българи, и на турци, и на всички останали етнически групи в нашата страна.
	Що се касае до тази дискусия, която провеждаме днес, за голямо съжаление тя разкри само една част от така наречения "възродителен процес". Тя никак не е излишна. Съжалявам, господин председателю и уважаеми колеги депутати, че ще трябва днеска да приключим дискусиите по този изключително важен въпрос, касаещ един срамен и позорен епизод от историята на България. Но аз накрая ще направя едно процедурно предложение.
	Госпожа Мариана Христова каза, че Европа, европейските страни се чудели как да намерят решение относно регламентирането на правата на малцинствата. Намерен е ключът, има конвенция. Господин Боков ще потвърди. Конвенцията ще бъде приета в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа през май или юни и ние разполагаме с нея в Комисията за защитата на правата на човека и всички други организации (оживление сред опозицията). Така че вие да твърдите, че въпросът с регламентирането на правата на малцинствата е въпрос само на юрисдикцията, съжалявам, госпожо Христова, много се лъжете. Въпросът има социологичен аспект, правен аспект, политологически аспект и исторически аспект и т.н. 1087.3
	Ето защо въпросът почти е решен. Жалко е, че вашата партия вместо да върви именно към такова решение - вие правите всичко възможно този въпрос да се раздухва, този въпрос от време на време отново да става арена на дебати и да се спира демократичното развитие на нашата страна. (Реплики от опозицията: Вие искате дебати, а не ние.)
	Аз искам да ви кажа нещо и за вината. Вярно е, в правото е казано, че вината е индивидуална. Вярно е и това, че на 29 декември беше взето решението за възстановяването на имената. Но ние знаем много добре и целият български народ знае защо го направи. Защото вие бяхте притиснати. Притиснати да направите тази първа и единствена крачка - отново за демагогия и нищо друго не направихте по възстановяването на правата на малцинствата в страната.
	И сега вместо да продължите след тази първа стъпка, правите всичко възможно да не се реши този въпрос. И свидетели за това са не само нашата общественост и демократичните сили, но цяла Европа. И това вреди на нашия имидж. Това е именно в противовес на всички ваши изказвания, които вие правите тук, от тази трибуна.
	Но българският народ, за голяма радост, с етническото си многообразие е политически грамотен. Той знае вече много добре, че въпросът с правата на малцинствата, господа - обръщам ви много сериозно внимание, - е пряко свързан с националната сигурност и с демокрацията в България. Който не разбере това, ще сбърка, независимо коя партия представлява той.
	Защото неслучайно европейските политически, финансови и военни структури на едно от първите места слагат критерия за гаранцията на правата на етническите, религиозни, културни, езикови и всички други малцинства в страната и в съответния регион. Това трябва да бъде вашият жалон, вашият ориентир, когато се обсъжда този важен въпрос.
	Националният въпрос, уважаеми дами и господа, ще намери своето решение. Но ние като Движение за права и свободи няма да позволим първо, много добре искам от тази висока трибуна да кажа следното: да допуснем да се говори, че целият български народ е виновен за "възродителния процес". В никакъв случай!
	РЕПЛИКА ОТ ПСБСП: Това кой го е казал?
	ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Има преки виновници и това е Българската комунистическа партия, партията мастодонт (ръкопляскане от мнозинството) и вината е колективна, не само отговорността!
	Защото, ако тази партия през 1972, 1984 г. беше станала с всичките си свои членове на един голям митинг в цялата страна, нямаше да има "възродителен процес". Ето там е вашата вина! (Реплика от ПСБСП: "Лъжец!")
	Защото вие мълчахте. Затова говори и господин Йорданов. (Шум и реплики в залата.)
	Що се к асае до това, дали вие ще бъдете забранени или не, аз не мога да дам такава гаранция, каквато даде господин Йорданов, че няма да бъдете забранени. Забраната на вашата партия зависи от вашето поведение, от това как вие помагате за демократизирането на България.
	ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (от място): Сега ще дойдат от Съвета на Европа.
	ЮНАЛ ЛЮТФИ: Накрая, за документите, господин Томов. Много са така, извинявайте, несериозни вашите аргументи. Дайте документи, които показват кои са архитектите, кои са преките участници и дайте да ги съдим.
	АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (от място): Дайте ги вие. Къде са?
	ЮНАЛ ЛЮТФИ: Вие знаете много добре, че такива документи има. И не така, вие сте убеден, че има такива документи. Вие знаете кои са те.
	Защо, господин Томов, вие и цялото ваше ръководство не ни помогнете да намерим тези документи, за да разберем, че вие желаете тези виновници да бъдат изправени на подсъдимата скамейка?
	ЖАН ВИДЕНОВ (от място): Сега Филип Димитров е собственик на тези документи. (Шум и реплики в залата.) НЧ/ЗТ 1088.1
	ЮНАЛ ЛЮТФИ: И накрая, що се касае до процедурата, уважаеми колеги, аз предлагам тази дискусия по "възродителния процес" да продължи първо. Второ, Движението за права и свободи и нейната парламентарна група изцяло застават зад проекта за решение на съюза на демократичните сили. И, трето, п редлагам тази анкетна комисия да не работи и да не действува, както досегашните анкетни комисии, а да си свърши работата съвсем съвестно, за да докажем на нашия народ, че действително това Народно събрание и днешните депутати в него и всички политици днес искат цялата и пълна истина отново "възродителния процес" и че желаят действително виновниците за него да бъдат осъдени. (Ръкопляскане от мнозинството.)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Пристъпваме към гласуване. Три са предложенията.
	Има две предложения за допълване на първоначалния проект, представен от 52 народни представители. Ще ви прочета първото решение, което се предлага.
	Думата по процедурата има госпожа Христова.
	МАРИАНА ХРИСТОВА (ПСБСП): Господин Кадир, седнах понапред, за да можете да ме видите, но се оказа, че пак ви е трудно.
	Но все пак, аз направих едно предложение в моето изказване, което моля, колеги, съвсем процедурно да огледате още веднъж.
	Ние нямаме проект за решение, което да отговаря на правилника. Вярно, че по отношение на чл. 83, ал. 3 имаме право да вземем решение. Но проектът за решение е да се създаде временна анкетна комисия. А временната анкетна комисия, съобразно чл. 29, ал. 3 от правилника трябва да бъде с определени задачи численост, състав, срок на дейност и финансови средства, което се определя от Народното събрание. Такъв проект нямаме.
	Аз моля, ако трябва, да се даде почивка, уточнете го и тогава нека да пристъпим към гласуване.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Другите два проекта не са подписани съгласно чл. 29, ал. 1.
	ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ (от място): Значи ги връщаме всички. 1088.2
	КЛАРА МАРИНОВА (от място): Няма определени членове.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР (шум и реплики в залата.): Уважаеми народни представители, първото решение е подписано и внесено. Това решение трябва да се гласува. (Шумът и репликите в залата продължават.)
	Членовете допълнително ще приемем с друго решение. Създаваме държавата, а след това определяме президента, а не едновременно.
	Чета ви решението.
	КЛАРА МАРИНОВА (от място): Само преди две години за същата анкетна комисия трябваше да определяме броя на членовете.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Чета ви първоначалното проекторешение:
	"Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и на основание чл. 82, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на Република България
Р Е Ш И:

	Създава временна анкетна комисия за разследване на дейността на БКп, органите на съдебната и изпълнителната власт по време на така наречения "възродителен процес", извършени срещу българомохамеданското и турското население от началото на 70-те години насам."
	Има предложение за допълнение и поправки на текста, направени от господин Исмаил Исмаил.
	Моля, народните представители да влязат в залата, ще пристъпваме към гласуване.
	Господа, вие сбъркахте с "възродителния процес", нека аз сбъркам с решението. Едното е поправимо, а другото трудно се поправя. Много ви моля!
	Предлага се в текста на решението да се включи в ред втори "органите на Прокуратурата". Моля, който е за допълване на текста с думата "Прокуратурата", да гласува.
	КЛАРА МАРИНОВА (от място): Имам процедурно предложение. (Възгласи на недоволство в залата.) 1088.3
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожо Маринова, вие какво искате? (Шум в залата.)
	Можем да я изслушаме. Процедурно ли? Ако сте убедена, че е процедурно... Нека да изслушаме дали ще бъде процедурно предложението й. (Протести от мнозинството.)
	КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП): Благодаря ви господин председател! Позволявам си да подновя процедурното предложение и призовавам госпожа Снежана Ботушарова да потвърди, че при създадената само преди три седмици анкетна комисия, чийто доклад изслушахме миналата седмица, изрично беше настоявано и от нейна страна да се състави анкетната комисия така, както изисква правилникът.
	Аз не възразявам това да стане тук и сега, но да бъде съставена така, както е определено в правилника - брой, състав, предмет на нейната дейност, срок и какви ще бъдат нейните цели и отчета й пред Народното събрание. Много моля, да се гласува процедурното ми предложение.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Аз искам да ви попитам само нещо. От името на коя парламентарна група говорите?
	КЛАРА МАРИНОВА: Аз имам право, господин Кадир, да говоря и от свое собствено име.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Защото броят, съставът и задачите не определя вашата парламентарна група. Ето ви решението...
	КЛАРА МАРИНОВА: Аз предлагам и от свое собствено име, ако това ви удовлетворява, и от името на Парламентарния съюз за социална демокрация. (Шум и реплики в залата.) Но това няма никакво значение. Това го изисква правилникът, господин Кадир, а не аз или вие.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви много! Моля, отклонява се предлоението. (Шум и възмушение в залата.)
	Гласуваме, гласуваме...
	КЛАРА МАРИНОВА (от място): Протестирам! Настоявам да се гласува моето процедурно предложение.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не е процедурно предложението.
	КЛАРА МАРИНОВА (от място): Настоявам!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Вие може да настоявате, но аз не разрешавам.
	Моля, гласувайте да се добави думата "Прокуратурата". 1088.4
	КЛАРА МАРИНОВА (от място): Господин Кадир, вие правите нарушения на правилника в момента.
	СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (СДС): Може ли, ако обичате да кажа нещо. Когато госпожа Маринова предложи на комисията, тогава се гласува създаването на такава комисия да стане. Беше включено веднъж. Вторият път вече имаше конкретно решение за състава и срока на дейност.
	Ние гласуваме решение в резултат на дискусията. А за самата комисия - какъв състав, кой ще е председател, това ще бъде едно второ решение през другата седмица.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Докато няма състав комисията няма да работи.
	Моля, гласувайте! (Шумът в залата продължава.)
	Гласуваме в ред втори "органите на съдебната..." да се включи и "Прокуратурата" по предложение, което е направено в залата от господин Исмаил Исмаил.
	ГЛАСОВЕ ОТ ЗАЛАТА: За какво да гласуваме?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Караме по процедурата, по чл. 54 от правилника и допълнителните правила. Моля, гласувайте! (Филип Боков се приближава до председателствуващия и говори с него.)
	Господин Боков, първо трябва да гласуваме допълненията, поправката на предложения текст, а след това общият текст.
	Гласуваме само поправката, а след това ще гласуваме целия текст. (Невъобразимият шум в залата продължава.) Моля ви, има и други текстове.
	ФИЛИП БОКОВ (от място): Гласува се първо най-отдалечения текст.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Най-отдалеченият текст беше във Великото Народно събрание, господин Боков, където вие бяхте дежурен.
	Моля, гласувайте!
	Предложенията са от едно и също естество. И трите предложения - и на ПССД, и на Минчо Минчев.
	Прератете гласуването и посочете резултата.
	97 гласували - за, 15 - против, 21 се въздържат. 1088.5
	Друга поправка - да се включи пред "българомохамеданското население" и "циганското". Моля, гласувайте! Или ще бъде "извършени срещу циганското, българомохамеданското...".
	ГЛАСОВЕ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Кой от текстовете гласуваме?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Кое не можахте да разберете? Вие постоянно не разбирате нещо. Как цялата зала разбра... Текстът ви е раздаден. Работим по основния текст.
	КЛАРА МАРИНОВА (от място): Ние разбрахме, но по кой текст работим?
	ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): Кой решава кой е основният текст?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Вергиев, моля ви се, ще ви дам обяснение на вот. (Объркване и шум в залата.)
	Сега гласуваме, а който не иска може да не гласува, никой не ви задължава.
	Госпожо Маринова, има три предложения от едно и също естество: за анкетна комисия по "възродителния процес". Четете чл. 54, ал. 2.
	Първото предложение е на СДС. Второто предложение е на вашата партия и третото предложение - на депутатите. Караме по този ред. Четете чл. 54, ал. 2. Обясних ви това.
	КЛАРА МАРИНОВА (от място): Започваме от допълненията, а не от основата.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Сега гласуваме допълнение на предложението на СДС. Ако се отхвърли тяхното предложение, тогава...
	ГЛАСОВЕ ОТ МНОЗИНСТВОТО: Господин Кадир, не влизайте повече в диалог с тях.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ако се отхвърли предложението на СДС, тогава ще преминем към вашето.
	Гласуваме да се добави думата "цигансото" към текста на предложението на СДС.
	Прекратете гласуването и посочете резултата.
	96 гласували - за, 19 - против, 15 - въздържали се.
	Цифрата "70" се предлага да бъде "60". Моля, гласувайте!
	Извинете, гласува се 60 вместо 70.
	Сега ще ви прочета текста, дано ме разберете какво гласувате. Много трудно разбирате! Вие от лявата страна сте уж най-умните, а не можете да разберете. Може би аз не мога да обяснявам. 1088.6
	Текстът на СДС, проекта за решение, четете чл. 54, ал. 2, господин Димитър Йончев, за да разберете защо първо гласуваме този текст.
	ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ (от място): Но текста не е гласуван.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: След това ще го гласуваме текста.
	ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ (от място): Първо приемаме основния текст, а после допълненията.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да ви прочета ли текста изцяло?
	ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ (от място): Знаем го, няма нужда.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Няма нужда. Разбрахте за какво става въпрос. Първо се гласуват поправките и допълненията. А накрая целият текст. (През цялото време продължава шум и реплики в залата.)
	Прекратете гласуването и посочете резултата.
	95 гласували - за, 20 - против, 19 се въздържат. 1088.7	Предлага се ал. 2 от господин Аспарух Панов към текста на СДС.
	ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ (от място): Вие не го ли оправихте? (Смях и оживление)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Съвместно ще гласуваме текста на СДС. Нали се разбрахме? "Събраните материали и докладът на анкетната комисия (което съвпада с Вашето предложение) да бъдат предадени на главния прокурор на Република България." Моля, гласувайте.
	НОРА АНАНИЕВА (от място): Какво гласуваме?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме допълнението към текста.
	118 - за, 6 - против, 12 се въздържат. Ако обичате по партии.
	Сега ще гласуваме целия текст с приетите досега поправки.
	ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (от място): Прочетете текста! Какво гласуваме?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да прочета ли текста? (Мнозинството народни представители възразяват)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте. Гласуваме текста с приетите поправки, предложен от 50-те народни представители.
	ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (от място): Искам думата по процедурата.
	ГЛАСОВЕ ОТ ПСБСП: Какво гласуваме?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме целия текст с нанесените поправки. Да ви прочета ли още един път: антетката, без да се изменя: "Реши: създава временна анкетна комисия за разследване на дейността на Българската комунистическа партия, на прокуратурата, на органите на съдебната и изпълнителна власт по време на така наречения "възродителен процес", извършени срещу циганското, българомохамеданското и турското население от началото на 60-те години насам.
	Събраните материали и докладът на анкетната комисия да бъдат предадени на Главна прокуратура на Република България."
	Прекратете гласуване...
	КЛАРА МАРИНОВА (от място): Имаше допълнение за радиото и телевизията. Къде са? Имаше допълнения за радио- и телевизионните предавания... ДП/ВР 1089.1
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Прекратете гласуването, посочете резултата.
	За - 102, против - 19, въздържали се - 23. (Частични ръкопляскания)
	Парламентарните групи трябва да предложат конкретно решение за състава на комисията.
	Имате право на обяснение на отрицателен вот. Има думата господин Филип Боков.
	Приехме решението на първоначалния вносител.
	ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ (от място): Кой го е гласувал? Това е процедурна загадка!
	ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (от място): Имаше и други предложения!
	ФИЛИП БОКОВ (ПСБСП): Господин председател...
	РЕПЛИКА ОТ ПСБСП: Кога е раздавано?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Раздадено е всичко.
	ФИЛИП БОКОВ (ПСБСП): Тъй като беше създаден лек хаос в хода на гласуването и някои не разбраха какво е гласувано, беше прието решението на Съюза на демократичните сили, против което аз гласувах. Искам да обясня защо.
	Беше заявено от представители на Парламентарния съюз за социална демокрация, че ние подкрепяме принципно идеята да се състави парламентарна анкетна комисия. Аз гласувах против това, а предполагам, че и много членове на нашата парламентарна група са постъпили по същия начин, защото в проекта за решение, който ние внесохме и който не беше прочетен в залата, имаше една втора точка, която гласи следното: "Събиране и изясняване на факти, отнасящи се до терористични актове срещу невинни български граждани през 80-те години, застрашаването на националната сигурност на страната, изселническата кампания през 1989 г. и турцизирането на българомохамеданите след 29 декември 1989 г."
	Ние смятаме, че една комисия с такива задачи би могла по-балансирано да оцени сложните явления и процеси, които протичаха в страната през периода след 1970 г. Ето защо искам да подчертая, че мнозинството не допусна до гласуване в залата тази точка от проекта за решение, който ние предложихме.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: До три вота се обяснява. Имате думата за второ обяснение на вот. 1089.2
	ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател... (Господин Велко Вълканов влиза в спор с председателствуващия заседанието господин Кадир Кадир)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин кандидат за президент, ще Ви изгоня от залата! (Оживление в залата) Ще Ви отстраня от залата!
	ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Господин председател, моля да не ме прекъсвате!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР (към Велко Вълканов): Ще Ви отстраня от залата! С тези жестове какво искате да кажете?
	ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Моля да не ме прекъсвате, представил съм се. Гласувах против не защото не подкрепям предложението за анкетна комисия, която да изясни истината и да сложи край на спекулациите, но аз не мога да сложа своя глас на подкрепа на един такъв текст, в който "възродителният процес" се поставя в еднакво равнопоставено отношение спрямо различни групи на българския народ - българомохамедани, турско население и цигани, ако вие, господа, приемете, че те имат еднакво отношение спрямо идеята и духа на "възродителния процес", тук с това решение се прокарва онова, което се нарича асимилация на част от българския народ и затова ние също ще бъдем отговорни за този текст, който вие гласувахте.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Трето обяснение на вот - госпожица Велислава Дърева.
	ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Велислава Дърева, Парламентарен съюз за социална демокрация. Уважаеми колеги, искам да ви кажа, че преди малко с помощта на Председателството, което стои зад гърба ми...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: И над Вас...
	ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА: ... беше извършен един абсолютен процедурен нонсанс и един процедурен произвол. Българският народ въобще не разбра какво ние гласуваме, а най-важното е, че и народните представители не разбраха, защото аз съм професионален вестникар, господа, и за първи път виждам да се правят поправки на несъществуващ текст. Затова искам да отправя следния апел (искам да ме слушат внимателно колегите от "Постфактум") - "Найдобре е Гиньо Ганев да дойде!" (Оживление в залата) 1089.3
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има неяснота между депутатите. Госпожице Дърева, имам справка по питането на господин Едвин Сугарев. Много Ви моля, ако Вие не четете това, което Ви раздават при подписването при явяване на работа - втори въпрос. Предложението за разискване и проектът за решение е раздаден на депутатите на 27 февруари 1992 г., а днес допълнително бяха раздадени текстовете, предложени от Парламентарната група на ПСБСП и трима народни представители. Понеже са от едно и също естество, отговарят на условията на чл. 54, ал. 2 и затова се гласува първото предложение. Първото е на СДС (четете чл. 4 на правилата), като приехме по реда на чл. 54 с поправки и съответно накрая гласувахме целия текст. Именно това е.
	ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ (от място): Имаше и други поправки.
	КРЪСТЮ ТРЕНДАФИЛОВ (от място): Вие докладвахте само поправките от едната страна.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Александър Йорданов за процедурен въпрос.
	АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Взимам думата като председател на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили.
	Уважаеми госпожи и господа народни представители! Искам от името на Съюза на демократичните сили и от депутатите на Съюза на демократичните сили, а чрез нас...
	КЛАРА МАРИНОВА (от място): Днес е светъл ден за българската демокрация...
	АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: ...а чрез нас и вие да направите това - да го донесете до своите избиратели, до всички български граждани, а именно искам да ви поздравя всички вас с националния празник на България - 3 март, деня на освобождението на нашата страна от турско робство! (Ръкопляскания)
	Искам да припомня думите на Пенчо Славейков, че "Освободените имат много повече нужда от свобода, отколкото робът!"
	Днешното наше решение е точно в духа и заветите, бих казал, на нашата национална революция, на нашите светли възрожденски умове. И да ви пожелая наистина в България да има мир, съгласие и любов между всички българи, между всички етнически групи, 1089.4 така както говореше Дяконът на българската национална революция - Васил Левски! (Ръкопляскания)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата.
	ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (от място): Пак ли няма да ми дадете думата?
	ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПСБСП): Колеги, аз смятам, че председателствуващият извърши груби процедурни нарушения. Това го казвам съвсем сериозно, без намерението да го оскърбявам и да му причинявам огорчение. Аз съм съгласен, че можеше да се постави на гласуване това предложение, което беше направено от СДС, но към това предложение, към това решение имаше други още много предложения. Именно тях той не постави на гласуване. Това е нарушението на господин Кадир, това е неговият произвол.
	Аз смятам, че приетото решение е неперфектно и то не може да се смята за прието от Народното събрание. Прадлагам да се подложи на прегласуване и да продължим процедурата по гласуването на другите предложения, които бяха направени към предложението на СДС.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Вълканов, писмени предложения пред мен са на господин Исмаил Исмаил и господин Аспарух Панов. Освен това за допълнение на основното предложение. Именно тях ги гласувахме. След това вече има други проекторешения (пак от същото естество), ето това е положението...
	Имате думата. 1089.5	ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПСБСП): Благодаря, най-сетне. Оказа се, че невинаги е предимство да си дама, особено, когато пред теб излиза председател на парламентарен съюз. Но този председател на този парламентарен съюз ме зарадва с това, че призна, че Трети март не е руски военен преврат в България, а е все пак Националният празник на Република България. (Ръкопляскания от опозицията) Така че освен, че се присъединявам към поздравленията, които той отправи, аз бих искала да си спомним и за цената, която струва тая дата на българската нация. Бих искала да си спомним за онези хора, които ги няма, но ги няма не само поради времето, което е изтекло оттам, а са прекъснали живота си по-рано именно, за да можем днес ние да празнуваме Трети март като български национален празник.
	И затова с разрешението на господин председателствуващия съобранието днес, аз бих предложила останалите депутати в залата да почетем със ставане на крака паметта на българиопълченци, българи-воини, руси, румънци, финландци - всички онези, които ни помагат днес да чествуваме Трети март като Национален празник на Република България, като Национален празник на българската нация!
	(Всички става и почитат паметта на загиналите в Освободителната война)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Уважаеми народни представители, няколко съобщения... (Кирил Желев иска думата по процедурен въпрос) Процедура в 14 ч. и 30 м.!
	Много ви моля, аз ви казах господата Сепетлиев, Татарлъ, Минчо Минчев и Йордан Василев искаха лични обяснения, но времето изтече, но времето изтече. Поне да свърша и аз моята работа. (Оживление в залата)
	Нека да прочета съобщенията:
	Законодателната комисия съвместно с Комисията по земеделието ще проведе заседание на 4 март от 10 часа.
	Председателски съвет - в сряда от 13 ч. и 30 м.
	Комисията по жалбите ще има заседание на 5 март от 11 часа.
	Комисията за контрол над приходите и разходите - заседание на 4 март от 9 часа.
	Икономическата комисия ще има заседание на 4 март, не е посочен часът. ЦМ/ЙА 1090.1
	Комисията по правата на човека ще заседава на 4 март, сряда, не е посочен часът.
	Комисията по труда и социалното осигуряване - заседание на 4 март от 10 часа.
	Комисия по околната среда - заседание на 4 март от 9 часа.
	МИНЧО МИНЧЕВ (ПСБСП): Само една дума искам да кажа и аз. Аз съм от Отечествената партия на труда. Обръщам се към радиослушателите, не към присъствуващите в залата...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не сте цигуларят, нали?
	МИНЧО МИНЧЕВ: Не си много остроумен, Кадир. Аз съм Минчо Минчев, бившият служител от Държавна сигурност. За него става въпрос, цигуларят го няма.
	И тъй като вече 5 седмица вие не ми давате право на личен отговор, аз ще го публикувам в печата. Не зная защо толкова ви е страх от мене, но, изглежда, има защо.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Минчев, мисля, че не можете да обвинявате Председателството. Часът е 14 ч. и 30 м.
	МИНЧО МИНЧЕВ: Вече пета седмица...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Разбирам, но така приключихме и миналата седмица. И министри останаха без отговор.
	Следващото заседание ще бъде на 4 март, сряда от 15 часа.
	Закривам заседанието. (Звъни)
(Закрито в 14 ч. и 30 м.)

	ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: (п) Снежана Ботушарова
                 (п) Кадир Кадир
	СЕКРЕТАРИ: (п) Ведат Сакаллъ
          (п) Руслан Семерджиев