Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-03-04

Председателствували: заместник-председателят Снежана Ботушарова и заместник-председателят Кадир Кадир
	Секретари: Илиян Живков и Руслан Семерджиев
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Добър ден, уважаеми колеги, откривам пленарното заседание. Уведомявам ви за постъпилите законопроекти от 26 февруари до 4 март.
	Постъпил е законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица - вносител Министерският съвет. Законопроектът е разпределен в Законодателната комисия и Комисията по бюджета и финансите.
	Постъпил е законопроект за изменение и допълнение на Закона за отмяна на Закона за Държавния арбитраж - вносител Министерският съвет. Законопроектът е предаден на Законодателната комисия.
	Има също постъпил проект за решение за закриване на Медицинска академия - вносител е Министерският съвет. Проектът е предаден на Законодателната комисия, Комисията по здравеопазването и Комисията по наука и образование.
	Постъпил е законопроект за възстановяване на собствеността на недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в Република Турция и други страни през периода май-септември 1989 г. - вносител е председателят на Парламентарната група на Движението за права и свободи, народният представител Ахмед Доган. Законопроектът е разпределен в Законодателната комисия и Комисията по правата на човека. ДЕ/ЗТ 1091.1
	Постъпил е проект за решение във връзка с въвеждането на мораториум върху разрушаването и заличаването на културни ценности - група народни представители от Парламентарния съюз на БСП. Проектът е разпределен в Законодателната комисия и Комисията по културата.
	Уважаеми госпожи и господа, имате предложен проекта за програма за работата на Народното събрание за времето от 4 до 13 март 1992 г.:
	1. Второ четене на законопроекта за банките и кредитното дело.
	2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
	3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
	4. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за счетоводството.
	5. Второ четене на законопроекта за допълнение на Кодекса на труда (чл. 333).
	6. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за Агенция за чуждестранна помощ.
	7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кооперациите.
	8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отмяна на Закона за Държавния арбитраж.
	9. Първо четене на законопроекта за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.
	10. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и на Протокола за статута на бежанците от 1967 г.
	11. Решение за даване съгласие по принцип за участие на български военен контингент в операции на ООН.
	12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за МВР.
	13. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния архивен фонд.
	14. Промени в ръководствата и състава на парламентарни комисии.
	15. Първо четене на законопроекта за държавния бюджет. 1091.2
	16. Законопроект за ратифициране на Спогодба с правителството на Република Индонезия за предотвратяване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода.
	17. Проект за решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
	18. Решение за състава на Временната анкетна комисия за разследване дейността във връзка с т.нар. "възродителен процес"
	19. Решение за прекратяване пълномощията на народния представител Реджеб Мехмедали Чинар.
	20. Отчет на директора на Агенцията за чуждестранна помощ.
	21. Отговори на въпроси и питания.
	Не е разпределен съгласно правилника по дни, ще се опитаме с господин Кадир и това да направим, но най-напред трябва да се гласува тази програма и да се подредят законопроектите, за да може да се направи едно следващо разпределение по заседания.
	Искам също да ви уведомя, че трябваше да постъпи отчетът на Агенцията за чуждестранна помощ. Няма да има възможност да се даде на всички народни представители, тъй като по данните, които бяха предадени, е един обемен доклад, но ще има за парламентарните групи, в Библиотеката и въобще възможности да се запознаете с него. Предвидено е изслушването на резюме върху доклада от председателя на агенцията да стане в петък, на 6 март.
	И още, искам да ви кажа - днес на Председателския съвет разисквахме и въпроса за обсъждането на законопроекта за държавния бюджет. Предвидено е това да стане в края на другата седмица. Направено бе предложение вместо петък изцяло да бъде ден за парламентарен контрол, целият ден или част от него да бъде посветен на разискванията по законопроекта за държавния бюджет, но това допълнително, в следващите дни ще бъде уточнено.
	Обръщам се също към парламентарните групи да направят своевременно своите предложения за промени в състави на постоянни комисии и за състава на Временната комисия за разследване дейността по "възродителния процес". В събота гласувахме решение за такава комисия.
	Обръщам се също към председателите на всички постоянни комисии - законопроектът за държавния бюджет със съпътствуващите го доклади им е предоставен за разглеждане. Моля до края на 1091.3 другата седмица всички комисии да имат становище по законопроекта за държавния бюджет.
	И позволете ми още веднъж да се обърна към комисиите, на които е разпределен законопроектът за осъвременяване на пенсиите - да подготвят становища. Постъпило е предложение от ръководството на Парламентарния съюз да се включи това като точка в дневния ред. Не е включено в проекта за програма, тъй като няма становище на постоянните комисии. Господин Савов миналата седмица отново се обърна към комисиите да дадат становища по законопроекта и аз напомням за това.
	Моля, имате пред себе си проекта за програма за следващите две седмици. Господин Пирински, имате думата.
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Госпожо председател, по проектопрограмата, така както я предлагате на нашето внимание - във връзка с последните Ви думи, предлагам следното. В точка 15, която гласи "Първо четене на законопроекта за държавния бюджет" да бъде включено и първото четене на законопроекта за осъвременяване на пенсиите. Двата въпроса са очевидно свързани, тъй като каквото и решение да се вземе за механизма на осъвременяване на пенсиите, то трябва да намери отражение в законопроекта и след това в Закона за държавния бюджет. Нашият Парламентарен съюз е внесъл този законопроект още на 9 януари. Той е разпределен на две комисии - по труда и Законодателната. Моята молба е да включите в разпределението, което ще направите на законопроекта за бюджета по отделни комисии така, както се договорихме в Председателския съвет и законопроекта за осъвременяване на пенсиите, тъй като не бива да стигнем отново до процедурната трудност, че една или друга комисия не се е произнесла по него. Тъй че, формалното ми предложение е точак 15 да бъде продължена "заонопроекта за държавния бюджет и заонопроекта за осъвременяване на пенсиите".
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, благодаря Ви, господин Пирински.
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Второ предложение, което си позволявам да направя, госпожо председател, във връзка и с дискусията на заседанието на Председателския съвет е в тази проектопрограма да бъде включен и проектът за решение, предложен от народни 1091.4 представители от Парламентарния съюз за временно преустановяване уволненията на стопански ръководители и държавни служители до приемането на Закона за държавния служител. Тук отново се натъкваме на проблема, че освен Законодателната комисия, на която е разпределен проектът, трябва да се произнесат още две комисии, както се уточнихме на заседанието - по социалните въпроси и правата на човека. Молбата ми е да разпределите това решение за разглеждане срочно от тези комисии и доколкото и някои от другите точки, които сега проектопрограмата включва, не са изцяло готови със становища на комисиите и този проект за решение да бъде включен, за да подтикнем комисиите към по-голяма активност. Касае се за един много малък текст.
	Така че правя тези две предложения. Ако е необходимо, мога да оставя текста на формулировката за проекта за решение, за да го имате пред себе си.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, благодаря. Господин Стоилов има думата. 1091.5
	ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПСБСП): Госпожа председателствуваща, дами и господа! Вие пояснихте, че пред себе си имаме един набор от предложения, които трябва да оформят освен програмата и поконкретно дневния ред. Възползвам се от това нещо, за да предложа уточняването в този проектодневен ред. То се отнася до проблема, който сега е застъпен в точка втора - второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
	Смятам, че е необходимо тази точка да бъде поставена по-назад в дневния ред с условието, че нейното обсъждане ще започне веднага, след като Законодателната комисия привърши обсъждането на всички текстове за второ четене и гласуване на закона. Това според мен е необходимо. То не произтича непосредствено от правилника, но смятам, че произтича от логиката на законодателния процес, тъй като отделните разпоредби във всеки един закон и във всеки един проект са свързани и ние бихме могли да изпаднем в значителни затруднения, ако тук приемем предложения, различни от тези на Законодателната комисия, и те по-нататък ще се отразят и върху по-нататъшната работа във и извън пленарната зала.
	Така че аз моля и колегите в залата да подкрепят едно такова предложение, тъй като и във всеки един обяд при по-добри условия се предлагат три ястия. Вярно е, че всяко едно от тях се поема последователно, но не в различни дни, а все пак в рамките на един логически свързан процес. И затова аз смятам, че ние сега не трябва да предлагаме, образно и малко грубо казано, законодателната супа, защото след това може да изпаднем в забъркването на една законодателна каша като второ ястие. (Единични ръкопляскания от ПСБСП)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Е, може към десерта да минем направо.
	Господин Стоилов, предлагате ли конкретно кога?
	ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): Аз казах - когато е готов изцяло за второ четене. Възможно най-бързо.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Други предложения? Господин Джеров, може би по думите на господин Стоилов ще имате някакво уточнение? СД/ЗТ 1092.1
	АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (СДС): Уважаеми колеги, мисля, че предложението на господин Янаки Стоилов не може да бъде възприето. И аз се чудя на тази аргументация, която той сложи към своето предложение. Имало е немалко случаи, когато сме изменяли още отначалото внесени законопроекти. От това светът не е потъвал. И даже сега, ако в началото чрез гласуване народните представители променят някои от предложенията на Законодателната комисия, тя спокойно, понеже е в действие, може веднага да направи съответните изменения и в следващите текстове.
	Така че включването на законопроекта за изменение на Закона за ползване на земеделските земи днес като втора точка е напълно наложително и както Законодателната комисия обработва финала на законопроекта, така тя ще може да вземе предвид веднага всички изменения, ако такива бъдат наложени.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Караджов, имате думата.
	СТЕФАН КАРАДЖОВ (СДС): Уважаема госпожа председателствуваща, дами и господа! Предлагач точка пета - второ четене на законопроекта за допълнение на Кодекса на труда, да стане точка втора от дневния ред. Съображенията са ясни: много хора чакат този законопроект, тъй като се уволняват съпрузи или съпруги, които са единствени, работещи в семейството.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Други предложения към проекта има ли? Господин Василев, имате думата. Заповядайте.
	ЙОРДАН ВАСИЛЕВ (СДС): Госпожо председателствуваща, уважаеми колеги! Подкрепям предложението на господин Караджов, още повече че това е един текст, който няма да ни отнеме особено време.
	От своя страна предлагам точка 14 от програмата да мине като точка трета, ако се приеме предложението на господин Караджов, също неща, които няма да ни отнемат време, а ние отлагаме от доста отдавна. Те бяха в съвсем друг ред в програмата от миналата седмица.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Василев, по второто Ви предложение - оказа се, че не са още представени на Председателството всички тези промени. Заради това отиде по-нататък, като се обърнахме отново към парламентарните групи. 1092.2 Има няколко предложения, които не са оформени. Да кажем, подадено предложение да бъде освободен, но пък не е посочено кой да замести. Вие направихте Вашето предложение, ще го поставя на гласуване.
	Други предложения? Заповядайте, господин Матинчев.
	ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председателствуваща, уважаеми дами и господа народни представители! През изминалите две седмици беше включен като точка от дневния ред първото четене на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Сега виждаме, че в графика до 13 март тази точка е паднала.
	Аз още един път бих искал да изразя необходимостта от по-бързото приемане на този законопроект, тъй като той има изключително важно значение и за подготовката на редица други законопроекти. А също така и за правилно провеждане на икономическата реформа.
	Моето предложение е: след точка 11 отново да се запише "Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда".
	Втората бележка, която бих направил, е по искането за включването в дневния ред на законопроекта за актуализацията на пенсиите. Аз ще проверя какво е станало със становището на комисията, но ние в комисията проведохме обсъждане на този въпрос още когато обсъждахме въпросните 200 лв. към пенсиите за месец февруари. Становището на комисията, в едно изречение бих искал да кажа, е...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Но моля Ви, господин Матинчев, нека не започваме сега... Все пак много време отива за програмата. Добре е, че казвате, но по същество становището, когато започнем проекта. Благодаря, приемам предложението Ви.
	Господин Райчевски.
	СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаема госпожо председателствуваща, уважаеми колеги! Аз считам и предлагам законопроектът за изменение и допълнение на Закона за кооперациите трябва да мине веднага след Закона за изменение на Кодекса на труда, тъй като този проблем, с кооперациите, е извънредно актуален. В момент, когато се осъществява реституция, предстои и приватизация, кооперацията е един от основните проблеми, който вълнува днес обществеността. 1092.3
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да отиде на шесто място, след точка пета ли?
	СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Ако стане точка трета, както беше предложено, Кодексът на труда, четвърта точка да бъде Законът за изменение и допълнение на Закона за кооперациите.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Други предложения има ли? Дотук седем предложения за промяна. Всичко ще се гласува.
	Господин Орсов, имате думата.
	ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): От Парламентарния съюз за социална демокрация, Българската социалистическа партия.
	Взимам думата, за да конкретизирам до известна степен предложението, което направи господин Янаки Стоилов, като предлагам точка втора да мине след точка шеста - второ четене на законопроекта за изменение на Закона за Агенцията за чуждестранна помощ. Към неговите аргументи бих добавил само, че на народните представители е представена само част от този законопроект, който изработи Законодателната комисия след приключване на първото гласуване. На всички е известно, че един законопроект е цялостен организъм. Той не би могъл да се обсъжда на парче, без да се имат предвид връзките между отделните текстове, които съществуват в този законопроект. И освен това отлагането се налага поради факта, че Законодателната комисия не е изпълнила своето задължение по чл. 67, ал. 2 от нашия правилник - да внесе наред с предложенията мотивиран доклад по направените писмени предложения по отделните текстове.
	Аз призовавам народните представители да подкрепят предложението точка втора да мине след точак шеста.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Други предложения? Господин Йорданов иска думата. Заповядайте. 1092.4
	АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители. Аз предлагам да прекратим даването на предложения, да преминем към гласуване на вече направените. Мотиви за това - земята, господин Орсов, не чака Вас, а чака някой да я работи! В този смисъл аз наистина съм изненадан защо Българската социалистическа партия прави всичко възможно да не бъде приет законопроектът за изменение на Закона за земята, с който хората да си върнат наистина земята, да си направят кооперациите и да си започнат селскостопанската работа. Моля, нещо повече освен, че този закон днес трябва да започне да се гледа - моля също така уважаемата госпожа председател да разпореди дебатите да се предават по телевизията - открито за целия народ, също и по радиото.
	По-нататък - законопроектът за пенсиите. За да има пенсии, трябва да има частна собственост върху земята, трябва да има, повтарям, истински частни кооперации на село, трябва да има приватизация, т.е. държавната собственост да премине в частни ръце и оттам да се заделят необходимите средства за осъвременяване на пенсиите.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Йорданов, направете предложението си.
	АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Докато това не е станало, държавата няма пари, тъй като парите са изядени многократно, десетократно, стократно, хилядократно от Българската комунистическа партия, от нейните висши и нисши ръководители и поради тази причина пенсионерите не могат да им се осъвременят пенсиите. Те ще бъдат осъвременени в момента, в който бСП се появи като една конструктивна, подкрепяща демократичните сили сила и гласува бързо, без много приказки и увъртания законопроекта за земята, законопроекта за приватизацията, а още сега веднага - до половин час и законопроекта за банките. Направили тя това - много скоро и пенсионерите ще имат високи пенсии. Благодаря за вниманието. (Възгласи от БСП)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Вие предлагате да не се включва това в дневния ред - това разбрах от изказването.
	Повече предложения не се правят. Или има още?
	Сега по предложението за включване от Народното събрание ВЙ/МД 1093.1 да се гледат и слушат разискванията - това ще стане след като гласуваме програмата.
	Господин Боков, имате думата.
	ФИЛИП БОКОВ (ПСБСП): Благодаря Ви, госпожо председател. Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация.
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Такова нещо няма!
	ФИЛИП БОКОВ (ПСБСП): Няма - но има!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По правилник - няма, господин Боков.
	ФИЛИП БОКОВ (ПСБСП): Госпожо председател, аз вземам думата, за да се противопоставя на предложението на господин Йорданов и за да бъда в същия стил демагог, в какъвто беше той, аз искам да кажа, че пенсионерите очакват Съюзът на демократичните сили да увеличи пенсиите благодарение на конфискацията на имуществото на Българската социалистическа партия и другите организации. Все още не сте направили това, господин Йорданов.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Боков, моля мнението на друго място си обменяйте.
	ФИЛИП БОКОВ (ПСБСП): Аз искам да кажа на господин Йорданов, че парите, които той твърди, че са изядени от Българската комунистическа партия ги изяде на пенсионерите господин Иван Костов.
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Изядоха ги такива като теб и като баща ти!
	ФИЛИП БОКОВ (ПСБСП): Една година икономическият екип на правителството прави реформа и пенсионерите затъват все подълбоко и по-дълбоко. (Неодобрителен шум от СДС) И именно затова сме загрижени ние, господин Йорданов. Реформата не може да се направи без подкрепата на преобладаващата част от българското общество.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Боков, бъдете коректен - обсъжда се програмата!
	ФИЛИП БОКОВ (ПСБСП): Така че с речите, които вие ни произнасяте тук, едва ли ще можете да успокоите пенсионерите. Аз се страхувам. Ние настояваме този въпрос да се гледа.
	Господин Димитров, кажете го това тук от трибуната, че вие не искате да решите проблемите на пенсионерите. Благодаря ви. 1093.2
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Повече дискусии по програмата няма да се провеждат. Понеже постъпи писмено запитване дали ще се... Моля за тишина в залата! Дали ще се предават дебатите по телевизията - сега гласуваме програмата и ако...
	Много моля за тишина в залата! Ще започна да глобявам. Не знам дали имам това право. Моля за тишина в залата!
	След гласуването ще уведомя по микрофона, че ще се обсъжда или няма да се обсъжда законопроектът и ще моля да се включи съответно апаратурата, тъй като й е било необходим около половин час, за да загрее. Затова нека да гласуваме най-напред предложенията по този законопроект, за да има достатъчно време да се подготвят съответните техники, ако ще дискутираме.
	Направено е предложение второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделскитте земи да стане т. 7. Моля гласуваме това предложение: т. 2 или накратко казано Законът за земята да се гледа след законопроекта за Агенцията за чуждестранна помощ. Моля, гласувайте.
	Резултат: за - 86, против - 104, 2 - се въздържат. Отклонява се предложението това да бъде т. 7. Моля гласуваме това предложение: т. 2 или накратко казано Законът за земята да се гледа след законопроекта за Агенцията за чуждесранна помощ. Моля, гласувайте.
	Резултат: за - 86, против - 104, 2 - се въздържат. Отклонява се предложението това да бъде т. 7. Моля резултатите да се дадат по партии.
	Господин Стоилов, настоявате ли да гласуваме това, което Вие предложихте - когато целият законопроект е готов, или Вашето предложение се изчерпва от предложението на господин Хубанов?
	ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): Да го гласуваме. За мен има логика.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Гласуваме предложението на господин Стоилов същият законопроект да се регледа тогава, когато Законодателната комисия представи и последната му част. Моля, гласувайте това предложение.
	Резултатът от гласуването: за - 145, против - 35, 2 се въздържат. Т. 2 става законопроектът за изменение и допълнение 1093.3 на Кодекса на труда. Т 3 остава законопроектът за собствеността и ползуването на земеделските земи - това е от гласуванията дотук.
	Гласуваме предложението т. 14 - промени в ръководствата и състава на парламентарни комисии да стане т. 3. Моля, гласувайте!
	Резултат: за - 98, против - 75, 7 се въздържат. Предложението се приема. Т. 3 става точката, гласяща промени в ръководствата и състава на парламентарните комисии. Тогава т. 4 остава законопроектът за земята.
	Гласуваме предложението към т. 15 - първо четене на законопроекта за държавния бюджет да се добави и законопроектът за осъвременяване на пенсиите. Моля, гласувайте.
	Резултатът от гласуването: за - 89, против - 92, въздържали се - 3. Предложението се отклонява. 1093.4
	Гласуваме предложение в програмата да се включи проектът за решение за временно преустановяване уволненията на държавни служители и стопански ръководители до приемане на Закона за държавния служител. Моля, гласувайте!
	85 гласувале - за, 99 - против, 1 - въздържал се.
	Предложението се отклонява.
	Направено е предложение законопроектът за изменение и допълнение на Закона за кооперациите да отиде след законопроекта по Кодекса на труда.
	СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (от място): Оттеглям предложението, защото ще се добави Законът за земята.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Райчевски оттегля предложението.
	Остана още едно предложение. Това е предложението на господин Матинчев - да се включи в програмата разглеждане на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда след т. 11. Моля, гласувайте.
	158 гласували - за, 21 - против, 6 - въздържали се.
	Предложението се приема - става т. 12.
	Гласуваме цялостната програма след вече направените размествания. Моля, гласувайте!
	129 гласували - за, 5 - против, 40 - въздържали се.
	Програмата е приета.
	1. Второ четене на законопроекта за банките и кредитното дело.
	2. Второ четене на законопроекта за допълнение на Кодекса на труда (чл. 333).
	3. Промени в ръководствата и състава на парламентарни комисии.
	4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
	5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
	6. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за счетоводството.
	7. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за Агенция за чуждестранна помощ. НЧ/МД 1094.1
	 8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кооперациите.
	 9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отмяна на Закона за държавния арбитраж.
	10. Първо четене на законопроекта за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.
	11. Законопроект за ратифициране на конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и на протокола за статута на бежанците от 1967 г.
	12. Решение за даване съгласие по принцип за участие на български военен контингент в операции на ООН.
	13. Изменение и допълнение на Кодекса на труда.
	14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за МВР.
	15. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния архивен фонд.
	16. Първо четене на законопроекта за държавния бюджет.
	17. Законопроект за ратифициране на Спогодба с правителството на Република Индонезия за предотвратяване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода.
	18. Проект за решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
	19. Решение за състава на Временната анкетна комисия за разследване дейността във връзка с т.нар. "възродителен процес".
	20. Решение за прекратяване пълномощията на народния представител Реджеб Мехмедали Чинар.
	21. Очет на директора на Агенцията за чуждестранна помощ.
	22. Отговор на въпроси и питания.
	Господин Хубенов, имате думата по процедурен въпрос.
	РОСЕН ХУБЕНОВ (ПСБСП): Аз ще поставя два проблема, които са процедурни.
	Ще очакваме, съгласно споразумението на Председателския съвет или съгласно заявеното от вас до края на днешния ден да получим тази програма, разпределена по дни, за да отговорим наистина на записаното в правилника. Това е първият проблем. 1094.2
	Вторият, бих искал да уведомите пленарната зала и депутатството, взели ли сте мерки за пряко предаване по Българската телевизия и основните програми на Българското радио на дебатите по Закона за земеделските земи?
	В този дух и в дух на коректност аз предупредих председателствуващия пленарното заседание и ръководителя на групата на СДС, че от името на ръководството на Парламентарния съюз ще поставим този проблем. Господин Йорданов побърза да обере дивидентите. Аз не му се сърдя за това.
	Важното е и ние държим на това и го заявяваме още веднъж - да имаме пряко предаване по радиото и телевизията.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Надявам се, че ще си разделите вече дивидентите.
	Взети са мерки. Заседанието ще се предава.
	Започваме с точка първа -
	ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА БАНКИТЕ И КРЕДИТНОТО ДЕЛО.
	Господин Джеров ли ще докладва или господин Димитров?
	Господин Джеров, заповядайте да докладвате текста, който е останал.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаема госпожа председателствуваща, уважаеми колеги! Както шумно стана дума в последното заседание в петък, тогава, когато беше поставен на разглеждане законопроектът за банките и кредитното дело на второ четене, господин Венцеслав Димитров, както и още много други колеги представиха предложения за допълнение и изменение.
	Тъй като остана време днес, Законодателната комисия обсъди предложението на господин Венцеслав Димитров. Разбира се, на чисто политическа база имаше различия. По принцип поставихме въпроса на гласуване - дали да има такъв текст или не. В полза на подобен текст се произнесоха 11 от членовете на Законодателната комисия, 8 бяха против и 1 се въздържа.
	При това положение дадохме възможност за разискване, защото счетохме, че самият текст, така както е предложен нен е прецизен и трудно би могъл да стане като прецизна правна норма. След като обсъдихме възможните редакции предлагаме на вниманието на народните представители следната редакция на – 9 от Преходните 1094.3 и заключителните разпоредби към Закона за банките и кредитното дело. Ще ви го прочета внимателно.
	– 9. "Не могат да бъдат избирани в ръководните органи на банките и не могат да бъдат назначавани по чл. 7 лица, които през последните 15 години са били избрани в централните, областните и окръжните ръководни органи на БКП, ДКМС, ОФ, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма, Българските професионални съюзи и БЗНС или са били назначени на ръководна щатна длъжност в ЦК на БКП. Това ограничение се прилага за срок от пет години."
	Това е предложението, което правим за обсъждане от народните представители.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Велев има думата.
	ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПСБСП): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Аз предлагам след обсъждането на този текст най-напред да се постави на гласуване неговото отхвърляне, така както е предвидено в чл. 54, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
	Съобръженията ми за това са, че този текст е дискриминационен, противоречащ на международни правни норми и противоконституционен. Мисля, че на всички в тази зала, които се заклехме в тази Конституция, ни е ясен чл. 6, ал. 2. Там изрично е казано, че "Всички граждани са равни пред закона", че "не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност и т.н.".
	Мисля, че ние сме в крещящо противоречие с този член от Конституцията, който ограничава правата на труд и участие в работата на държавни органи на една катеория лица, за които предварително ние казваме, че носят някаква вина. Вината, господин Димитров, се доказва. Не така.
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Ако чакаме вас, няма да я докажете.
	ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: Ако чакаме вас ние много се съмняваме какво ще стане.
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Ние не ги лишаваме от право на труд. 1094.4
	ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: Право на труд има всеки гражданин в тази държава. А що се отнася до това дали е дискриминация или не, аз ще Ви прочета и Конвенция 111 относно дискриминацията в областта на труда и занятията, господин Димитров, която е ратифицирана и от нашата страна. И там е казано, че...
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Иска ти се да переш пари, нали?
	ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: Моля Ви се! Където се казва, че дискриминация е всяко различие, изключение или предпочитание, основано на признака на раса, цвят на кожата, пол, религия, политическо убеждение, национална принадлежност и т.н.
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): За убеждения не пише никъде.
	ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: Пише го и в чл. 6, пише го и в тази конвенция, пише го и в Международното харта за правата на човека, която не ми се иска сега да я чета, защото тя е много подробна. (Шум в залата)
	Щом не знаете Международната харта за правата на човека, тогава и нея ще Ви я прочета. Там е казано, че "всеки човек има право на достъп при равни условия до обществените и държавните служби на своята страна". И в чл. 23, че "всеки човек има право на труд, на свободен избор на работа, на справедливи и благоприятни условия на труда, както и на закрила срещу безработица" и редица още норми, които смятам, че господин Венцеслав Димитров може сам да си го прочете, а и някои други колеги.
	Аз знам какви са съображенията на господин Венцеслав Димтиров, за да предложи този текст. Той каза днес в Законодателната комисия, надявам се, че и тук може да го повтори, че в ръководството на банките в момента имало много лица, които били членове на окръжни, на областни комитети и в някои други партийни структури, които в момента участвуват в ръководните тела на банките.
	Дайте ние да не казваме, господин Димитров, кой е професионалист и кой не е професионалист, а съгласно Закона за банките и кредитното дело, където има ограничения, свързани с образователен и професионален ценз, тези хора, които купуват акции, тези хора, които участвуват в акционерните дружества на банките, 1094.5 те да преценяват кой е професионалист и кой не е. И ако има такива хора, които в момента са в ръководствата на някои търговски банки, именно те ще са хората, които ще ги освободят и на тяхно място ще поставят професионалисти. 1094.6
	Ние виждаме, че идеята е да се нанесе удар върху Българската социалистическа партия, която е правоприемник на Българската комунистическа партия. (Смях и шум в блока на СДС)
	Господин Димитров, Вие отново искате да кажете и подновявате своите претенции "Стане да седна". Вие това искате, господин Димитров, да освободите всички хора, които в момента са членове на БСП, за да се заемат от други хора, без да държите сметка за професионализма, въпреки че това е Вашият мотив, но той е необоснован мотив. Не можете да търсите отговорност от лица, докато не сте доказали тяхната вина. Този закон е репресивен и по-специално този текст, защото се търси колективна отговорност. А съгласно международноправните норми, съгласно нашата Конституция и съгласно действащото ни право не може да се търси колективна отговорност, господа.
	Ето защо, в заключение още веднъж подновявам своето предложение. Нека този текст да отпадне от законопроекта за банките и кредитното дело.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За реплика думата има господин Шотлеков.
	ИЛИЯН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, взимам думата за реплика по повод изказването на преждеговорившия, с оглед на това, че беше цитирана Конвенция # 111 на Международната организация на труда, както и Международната харта за правата на човека и т.н. - много официални документи. Искам само да обърна внимание на уважаемите дами и господа народни представители, че лично на мен професията или пък специалността "директор на банка" или пък "член на управителен съвет" не ми е известна. Такава професия няма. Тоест, дискриминация по отношение на професията няма. Има някои допълнителни изисквания, които се постановяват в закона за заемането на съответната длъжност и най-вече за избирането на съответното лице за член на управителен съвет. Доколкото това лице обаче е в гражданско правоотношение изобщо не може да става дума за нарушаването на никакви конвенции на Международната организация на труда, които конвенции се отнасят само за лица в трудови правоотношения. (Ръкопляскания от СДС) РД/МД 1095.1
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Ескенази има думата за реплика.
	ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Мисля, че съществува едно недоразумение. Тук не става дума за дискриминация по партийна принадлежност (реакция в блока на БСП), тъй като в закона не се казва, че членове на определена партия се лишават от това право. Лишаването е на друго основание - на това, че тези хора са участвали при вземане на решения, които са били вредни за страната. (Шум и възгласи в БСП) Така, както е казано, че лице, независимо дали е виновно или не, щом като е участвало в управителен съвет на дружество, което е обявено в несъстоятелност, не може да участва в управителен съвет на банка и никой не го пита виновен ли е или не, по същия начин се поставя въпросът на тази плоскост и не става дума за колективна отговорност. Нали така!
	Още повече, че тук не става дума и за убеждения, защото доколкото си спомням, още след 10 ноември Българската социалистическа партия, след като се преименува, твърдеше, че именно тези хора не са били убедени, а напротив, те са вредили на собствената си партия. Сега се чудя защо ги защитавате тези хора. Става дума за ръководители. В крайна сметка едно лице, което е довело до фалит едно предприятие, не може да стане директор на банка, обаче един завеждащ отдел "Промишленост", който е довел до фатално положение промишлеността на цялата страна - може. (Откъслечни ръкопляскания от СДС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата има господин Даскалов за реплика.
	ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Госпожо председател, госпожи и господа! Нямаше да се учудя, ако изказването беше направено от някой друг, но това, че го направи именно колегата Велев, че учудва. Казвам юриста Велев, това ме учудва дълбоко, той като той прави едно действително и явно в този случай неслучайно смесване на някаква вина с юридическия смисъл на думата "вина", на някаква дискриминация с правния смисъл на думата "дискриминация". И тук той възкликва къде отива правото на труда.
	Подобни бяха и аргументите, когато ставаше въпрос за деполитизацията на армията. И там ставаше въпрос, че се дискриминират онези хора, които искат да изповядват идеологията на 1095.2 на една или на друга партия, и по този начин ние ги лишаваме от това право, от една страна. А от друга страна, ги лишаваме и от правото на труд, тъй като не се допуска.
	Уважаеми господа, това е условие, за да се заеме тази служба. Това не е лишаване от право, никой не ви лишава да се трудите. Но за да изпълнявате длъжността еди-каква си в управителния съвет на банка, са необходими някакви условия и тези условия ги поставя законът. (Възгласи от БСП: "Кой закон?") Законът, който ще бъде приет.
	Конституцията, уважаеми господа народни представители, в чл. 93, ал. 2 предвижда, че за президент може да бъде избран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който отговаря на условията за избиране на народен представител и е живял последните пет години в страната. Защо не възкликнахте срещу това ограничение? Защо не възкликнахте срещу ттази дискриминация към онази част от българските граждани, които последните пет години, преди влизането на Конституцията в сила, не са живели в България и по този начин тази Конституция ги дискриминира.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Велев има право на отговор. Заповядайте.
	ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПСБСП): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Мисля, че когато се репликира това, което казах, много се изнасилват нещата. Условие, казва господин Даскалов, за заемане на определена длъжност. То е условие за някои, но е следствие за други, господин Даскалов. Защото тези, които са членували в посочените организации, за тях това не е никакво условие, това е следствие. Това значи, че тези хора вече не могат категорично, т.е. една категория хора са поставени извън равните възможности на всички.
	Що се отнася за сравнението, което Вие направихте, с ограничението на заемането на президентската длъжност, това е регламентирано в Конституцията и не е противоречие и не противоречи на никакви международни правни норми, за разлика от текст, който крещящо противоречи на текстове от Конституцията.
	В крайна сметка бих искал и на още един въпрос да се спра пак в отговор. Когато става въпрос за търсене на отговорност от някого, търсене на вина от някого, когато става въпрос за 1095.3 назначаване на някои лица или за избирането им, както се казва тук, нека тогава да се търси от всеки един конкретно индивидуално дали той е подходящ или не, дали е професионалист или не, дали членувайки в бивша партия или организация, той е допринесъл по някакъв начин за това състояние, в което се намираме. Защото има много началници отдели, не на най-високо ниво, които в момента са директори, господа, и които поради емоции бяха свалени от директорските си постове, но после работниците отново на митинги бяха принудени да ги върнат в заводите, защото заводите им останаха в скапано състояние, с извинение. Има и такива случаи. И сега тези хора ние отново ли да ги освободим?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Шапатов има думата.
	СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПСБСП): 17. Пловдивски избирателен район, Парламентарен съюз за социална демокрация.
	Уважаеми народни представители, господин Александър Джеров, като председател на Законодателната комисия предложи да бъде прието допълнение към Закона за банките и кредитното дело. Бих искал да се обърна с молба към господин Джеров да информира народните представители законосъобразен ли е този текст и отговаря ли той на международноправните норми и на Конституцията на Република България?
	В същото време съм длъжен да цитирам чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България, според която всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждение, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
	В същото време в една предизборна платформа на една от основните политически сили е записано: "Нашата програма е насочена с уважение и приятелство към всяко българско семейство, защото ние знаем, че ценностите на семейството представляват и ценностите на обществото". И по-нататък в същата тази програма е записано: "Ценностите, които изповядаме, са дълбоконародностните и моралните ценности на днешния свят - слободни и заможни личности, държава на националното достойнство." 1095.4
	Ако бъде приет този закон в закона и той ограничи правата на хората, които не са злоупотребили с нищо и които не биха могли да бъдат подведени под съдебна или друга отговорност, поради простата причина, че не са извършили закононарушения, това ще означава, че ще бъдат засегнати не само техните права, но ще бъдат засегнати правата и достойнството на хиляди български семесйтва.
	Прочетох тези мисли, посочени в предизборната платформа на СДС, за да покажа още един път, че между думите и делата на Съюза на демократичните сили няма нищо общо. Тази програма за възраждане на България би могла да се квалифицира единствено като програма за реставрация, като програма за възраждане на фашизма в България. (Възгласи от СДС: "У-у-у!")
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За реплика думата има господин Шопов.
	ПАВЕЛ ШОПОВ (Посрещнат с ръкопляскания от БСП): Християндемократически съюз, СДС.
	Има една хубава българска поговорка: "Една баба знае, едно бае". И вие, представителите на 100-годишнатта база, великата ви комунистическа партия, едно знаете, едно си баете. Никакакъв репресивен закон не е това, уважаеми господа. И българският народ трябва да разбере това. Да продължим ли и ние да ви обясняваме, че не се касае до наказателен, репресивен закон. Ние въвеждаме едни допълнителни изисквания за заемането на определени служби и длъжности такива, каквито в българското законодателство в множество закони има. Някои от тези закони са гласувани от вашата си комунистическа партия и продължават да действуват и сега. Това евсе едно да променим положението, че определени служби и длъжности могат да се заемат от лица с криминално минало. Такива ограничения има ли? - Има. Вие сами добре го разбирате.
	Същото оттук-нататък е да се даде възможността, че определени служби и длъжности могат да се заемат от лица без определен ценз. Такива ограничения има ли? - Има. въвеждаме просто едно допълнително ограничение и нищо повече.
	Смятаме, че не следва да драматизираме нещата. И не бива да продължите да въртите вашата латерна пак за фашизъм, за репресии и т.н., и т.н., както го правите досега. Затова 1095.5 имайте мъдростта и спокойствието, ако смятате и искате действително да минете за променяща се партия, да приемете и вие този текст, който сами разбирате, е насочен за декомунизация на държавата, а не за десоциализация на държавата. Вие сте социалисти, а не комунисти, нали така, господа? (Шум в залата)
	При това положение не виждам нищо лошо да се съгласите и вие.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За дуплика думата има господин Стойчо Шапатов. 1095.6	СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПСБСП): Благодаря на господин Шопов за репликата, която той отправи. Възможно е да съм допуснал и грешка, че става въпрос не за програма за възраждане на фашизма в България, а може би това е програма за възраждане на неофашизма. Благодаря ви.
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Трябва да го накажете за обида на парламентарна група.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димитров, имате думата.
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Искам да кажа няколко думи като вносител на това предложение. Редакцията е задоволителна за мен. Наистина моето предложение е станало още по-меко. Колкото беше меко, станало е още по-меко. Наистина!
	Това е един изключително мек текст за бившите членове на Българската комунистическа партия, които са участвували в ръководни органи. Не става дума за редови членове. Става дума за тези, които са участвували в ръководните органи. Не за членовете на организациите.
	Става дума за квалификацията. Тук ние сме длъжни да направим такъв закон, който да гарантира, че хората, които ще управляват банковото дело в България, ще имат нужната квалификация. Така ли е? Така е.
	И миналия път го казах, след като няма така наречения професионален лиценз в нашия банков закон, ние сме длъжни да направим други изисквания, които да гарантират, че хората, които ще управляват нашите пари, които ще дават пари на заем, наистина ще имат необходимата квалификация.
	Сега кажете ми вие дали всички тези, които работеха в ЦК на БКП, в окръжните комитети на партията и т.н., в централните органи на сателитните организации, имат необходимата квалификация. Имат ли я или не? Вие знаете какви са - те са професионални партийни апаратчици, функционери, т.е. нямат професионална банкова квалификация. Именно затова изключваме една малка част от хората, неспособни да заемат ръководни банкови длъжности. И забележете, това са само тези, които са работили през последните 15 години в тези органи, т.е. ако някой е работил преди 2025 години, после е работил като банкер, ВТ/ЙА 1096.1 моля, заповядайте. Освен това ограничението е само за един кратък период - от 5 години.
	После, който е професионалист, ама нека да работи, нека да е началник отделение, нека да е началник международни операции и всякакъв, но нека да не бъде измежду тези двама, които подписват документите на банката и нека да не участвува в ръководния съвет.
	Затова аз апелирам към колегите да гласуваме този текст и Законът за банките и кредитното дело да стане факт.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Дърева поиска първа думата за реплика.
	ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): За реплика и на господин Венцеслав Димитров. От одеве задаваме въпроса на каква законова база се прави това ограничение и получаваме любопитния отговор: на базата на закон, който евентуално може би сме щели били да приемем.
	Аз за първи път виждам да се работи по такъв странен начин и за мен това е юридически нонсенс.
	Струва ми се, че от дясната страна има хора - юристи, които ако си загубят дипломите за завършено юридическо образование, няма да могат да докажат, че са юристи.
	Освен това аз имам едно много просто предложение по въпроса. Текстът да бъде следният: в ръководните органи могат да бъдат избирани само членове на общинските координационни съвети на СДС, градските координационни съвети на СДС и Националния координационен съвет на СДС, като техните способности ще бъдат определяни от Националния координационен съвет на СДС респективно. (Оживление в залата, единични ръкопляскания)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Карадимов, след което господин Дърмов за трета реплика. Това са първите трима, които вдигнаха ръка. 1096.2	РОСЕН КАРАДИМОВ (ПСБСП): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Благодаря на господин Венцеслав Димитров, че се опита в една доста по-благовидна и приемлива форма да представи едно абсолютно неприемливо предложение. Няма да се спирам толкова на дискриминационния характер на тази разпоредба, която се предлага. Аз няма да обосновавам тезата, че тя лежи на един порочен принцип, той като този принцип ще бъде разголен, когато стигнем до закона за декомуникацията. Искам да споделя с вас моето надоумение от един друг факт.
	Уважаеми народни представители, гласуваме Закон за банките и кредитното дело. По силата на този закон в чл. 1, който вече е прогласувен, "банката е юридическо лице, учредено като акционерно дружество или кооперация, която е получила разрешение..." и т.н., а хората, за които говорим, уважаеми господа, се избират от общото събрание на кооперацията, от общото събрание на акционерите или от управителния съвет.
	Вие за идиоти ли ги смятате тези хора - че те ще изберат, като представляващи банката, две лица, които нямат съответните професионални качества? Ами ако аз си сложа парите като акционер в едн абанка, естествено е, че за мен от жизнено значение е кой ще бъде представляващ тази банка и кой ще ръководи нейните дела. Аз не прие4мам принципа на декомунизацията, но доколкото той в държавната сфера може да бъде дискутиран, аз не виждам как ще вървим към пазарна икономика, към пазарно стопанство, когато ние слагаме спирачки на частния сектор. В частния сектор хората трябва да докажат себе си според професионализма, защото ако бъдем последователни, в условията на този чл. 7 ние трябва да запишем хора, примерно, които през последните 15 години са работили в банковата система. Какви аргументи ще изложите против такова твърдение?
	Естествено, няма подготвени хора, приемам и това. Затова сме записали "необходим професионален опит" - той може да е една година, може да е две години, но не слагаме срок по-голям от тези една или две години по понятни причини.
	Ето защо това условие при всички положения ограничава и то не може да бъде приемливо, особено когато става въпрос за акционерно дружество и кооперация. ДП/ЙА 1097.1
	Дайте тогава да променим Търговския закон, дайте да забраним на тези хора изобщо да работят в частния сектор и с това да оправим страната.
	И за да приключа, господин Еске4нази каза, че тези хора са взимали решения, вредни за страната... Аз мисля, че едно такова твърдение трябва да бъде доказано.
	Между другото, по силата на разпоредбата, която сте включили, господин Димитров..., по силата на този текст, както сте го предложили, аз, който бях избран на 21 декември 1989 г. за първи секретар на ЦК, без да съм бил в тези структури, попадам под разпоредбите на този закон... (Шум и оживление в залата) Аз Ви благодаря за това... За разлика от хората, които се облагодетелствуваха от реституцията, аз казвам защо ще гласувам против. Аз имам и личен момент, докато Вие нямате тази доблест.
	Искам да ви кажа, че аз отговорност за решения, вредни за страната, не мога да понеса, ката че вие не можете да го запишете в закона.
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): На коя дата сте бил избран?
	РОСЕН КАРАДИМОВ: 21 декември 1989 г.
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): От 20 декември ще го фиксираме.
	РОСЕН КАРАДИМОВ: Благодаря!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате думата за реплика.
	ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ПСБСП): Парламентарен съюз за социална демокрация. Последната формулировка, която направи господин Венцеслав Димитров на своята мотивация за това предложение, внесе в мен повече тревога, повече смут за бъдещето на банковата система, отколкото първата - много ясно политически формулирана мотивировка, защото в своето изказване господин Венцеслав Димитров ясно и определено показа, че критерият за професионализма в банковото дело той свежда именно само и единствено до това дали тези хора са работили в определена система на обществения живот.
	Няма по-страшен удар за подмяната на професионалния критерий с този формален критерий и аз мисля, че в това свое изказване господин Венцеслав Димитров разкри докрай несъстоя1097.2 ността на своята теза. Не можете да убедите никого, господин Димитров, поради това, че той е работил в тази система, че това е необходимото и достатъчно условие да поставите етикета, че този човек не е професионалист. Много професионалисти работиха в тази система, в партията-държава работиха и найподготвените хора и това е голяма опасност... (Народен представител от СДС се опитва да го прекъсне с реплика)
	Вас Ви слушахме, господине, преди малко.
	Аз протестираам срещу този начин за определяне на професионализма в България. Това е несъстоятелно, господин Димитров!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димитров, имате право на дуплика.
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Госпожица Дърева каза, че сме се позовавали някъде на бъдещ закон. Бога ми, такова нещо няма. Ако искате, мога пак да го прочета, не нека да се гумиб време... (Шум и оживление в залата) На бъдещ закон тук въобще не се позоваваме. Ако има - има, ако няма - няма. Ако няма, ще остане това, което е.
	Ако иска господин Карадимов, можем да сложим (аз му предложих и преди малко) срок до 20 декември 1989 г., ако има толкова мерак. Ние тук сме приятели, хора, ще му гласуваме един такъв закон... )Смях и оживление в залата)
	РЕПЛИКА ОТ ПСБСП: С връзки!
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Третият репликиращ - господин Божинов. Аз мисля, че намекнах и когато се изказвах - наистина ограниченията срещу непрофесионализма не са пълни, но поне най-фрапиращите случаи (тези, които са служили в апарата на партията и са заемали отговорни места) предполагам, че те са ви тормозили и вас, защото преди поне преобладаващата част от вас са били повече или по-малко не издигнати (имало е и издигнати), но по-редови членове.
	Какво искате да кажете, че сте ни ръководили компетентно? Е, кой ще ви повярва на това нещо? Моля ви се...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Тодоров.
	ПЕТЪР ТОДОРОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Разминаване между думи и дела в Съюза на демо1097.3 кратичните сили няма (оживление в залата) и като доказателство аз правя следното предложение: в текста след "централните, областни и окръжни" да се добави "градски и общински ръководни органи" и след "БКП", ДКМС, ОФ, САБПФК"...
	ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (от място): Ловно-рибарския съюз...
	РЕПЛИКА ОТ ПСБСП: И пчеларите...
	ПЕТЪР ТОДОРОВ: ... "БПС и БЗНС" да се добави и "ДС и УБО". Мисля, че е ясно защо правя това предложение.
	И само две думи на тема професионализъм, която преждеговорившият засегна. Вижте, в Библията е казано: "По делата им ще ги познаете". Ако едни хора, които са били на отговорни места, вземали са отговорни решения и са довели страната до това състояние, в което се намира днес, мисля, че те не могат да претендират за професионализъм. (Шум и оживление в залата)
	Това е антипрофесионализъм и аз бих ви помолил, когато говорите на тази тема, да не се отъждествявате така явно с партията, от която се разграничавате, защото се получава дейаствително една доста странна ситуация - вие ту категорично твърдите, че сте се разграниличи, ту когато се говори за БКП, разбирате, че се говори за вас...
	РЕПЛИКА ОТ ПСБСП: Това е изказване, а не реплика.
	ПЕТЪР ТОДОРОВ: Внесете яснота във вашата позиция.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За реплика има думата господин Стоилов.
	ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПСБСП): Госпожо председател, дами и господа! Въпреки препоръките на господина, който говори преди мен, че ние трябва гузно да се спотайваме, за да не би някой да ни заподозре, че искаме да защитаваме определени позиции, аз правя обратното. Правя ги не заради това, че някой е бил в една или в друга партия, а защото се смятам в някаква степен причастен към проблема за човешките права -. от преди събранието и от преди пламенните речи на някои господа.
	От тази гледна точка, независимо за кого ще възниква проблемът в следващите години, аз съм склонен да защитавам една и съща позиция. Дори и след време да се поиска да се гласува такъв закон срещу вас, аз лично не бих бил склонен, но вие все повече ме затруднявате. Кажете ми как да постъпя, когато след години, рано или късно, ще започне процесът на "деседесери1097.4 зация? (Смях и оживление в залата) Виждате колко лошо звучи, то е по-зле даже от декомунизация. Тогава активните субекти ще бъдете вие.
	Аз съм против приемането на такива закони, но моят глас тогава дали ще може да натежи, когато хиляди ще са тези, които ще роптаят срещу вас, защото вие започвате не по-малко брутално, отколкото някои от тези, които искате да санкционирате, още повече, че в случая не говорим за държавни служби (нещо, което ви беше обяснено), а за действия, които се развиват в сферата на гражданското общество.
	Не се опитвайте да обсебите целия живот, грижете се за тези проблеми на хората, които можете да решите и недейте повече да извършвате, бих ги квалифицирал, глупости, които отклоняват хората от реалните проблеми. (Ръкопляскания от ПСБСП)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думаата за реплика господин Боков. 1097.5	ФИЛИП БОКОВ (ПСБСП): Благодаря Ви, госпожо председател! Парламентарен съюз за социална демокрация. Мисля, че нещата трябва да се назовават с истинските им имена и тук изобщо не става дума за професионализъм или за загриженост за това кой как е управлявал страната и да не го допуснем този човек сега да управлява страната. Става дума за една политическа депресия и аз мисля, че Съюзът на демократичните сили има един много сериозен проблем, който все повече и повече се проявява пред изминалите четири месеца. Това е, че Съюзът на демократичните сили се вари в собствения си сос. Проблемът е, че този сос извира и става все по-малко и все по-малко.
	Господин Димитров ме гледа изненадано и той вероятно не знае, че България на 7 май ще бъде приема в Съвета на Европа.
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Така ли, господине?!
	ФИЛИП БОКОВ: Да, Вие сигурно не сте чели, че Унгарският конституционеен съд е отхвърлил закон, който съдържа подобни предложения на вашите.
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Колко са комунистите там, знаете ли Вие? Не са толкова много, колкото сте вие. Трябва да се изчисти страната от бандити. За пет години само - до 1996 година. В ХХI век няма.
	ФИЛИП БОКОВ: Аз не зная колко са комунистите в България, но аз съм сигурен, че това, което ви есега предприемате, не може да издържи. Не може в края на ХХ век вие да приемате такива закони и да се наричате Съюз на демократичните сили.
	Вижте, вие ни поставяте пред един много сериозен проблем, тъй като този сос, за който аз говорих, извира. Тъй като начинът, по който ви едействувате "със стъпки бързи", ксакто е казал поетът, приближавате до следващите избори. Ние ще бъдем принудени, когато започне следващото Народно събрание, да приемем един-единствен закон. И той ще бъде "отменя всички закони, приети от Тридесет и шестото Народно събрание". (Ръкопляскания от опозицията)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Времето Ви изтича, приключвайте господин Боков.
	СВОБОДКА СТЕФАНОВА (от място): Иска ви се, ама няма!
	ФИЛИП БОКОВ: Така че господин Стоилов говори по този въпрос.
	ДЕ/ЙА 1098.1
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Ако сте тук. Ние ще се погрим да бъде извън.
	ФИЛИП БОКОВ: Ние ще бъдем тук, но вие няма да бъдете тук. Господин Стоилов говори за това.
	Недейте със собствените си действия да ставате обекти на такива закони. Благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Михайлов, трета реплика.
	РЕПЛИКА ОТ МНОЗИНСТВОТО: Хайде да не се заплашваме.
	ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Нова социалдемократическа партия, СДС.
	Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Правя реплика на изказването на господин Тодоров, като считам, че когато става дума з абанковото дело, опасността за него не идва толкова от партийните структури, колкото от структурите на Държавна сигурност. И в този смисъл бих желал да коригираам неговото предложение, като уточня, че става дума за служители на Държавна сигурност, платени и неплатени сътрудници на Държавна сигурност. Просто това уточнение бих желал да направя. Благодаря ви, дами и господа. (Ръкопляскания)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Тодоров, имате правото на дуплика. Моля Ви с картата - 2 минути.
	ПЕТЪР ТОДОРОВ: По отношение на първата реплика - вижте, вие много грешно разбирате нашата позиция. Тя е принципна, а не е егоистична.
	ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): Вие нямате позиция.
	ПЕТЪР ТОДОРОВ: Ние не само, че нямаме нищо против ние, ако направим това, което вие, вашата партия правеше тоталитарно и некомпетентно да разоряваме България, естествено, че трябва да бъдем не лишени от някакви привилегии или права, а трябва да бъдем съдени. И този народ не е загубил вяра, че един ден виновниците за катастрофата ще бъдат съдени. И тук няма значение дали сме сини или червени. Нали затова искаме да създадем правова държава, за да има закони, пред които всички да отговарят. Това по отношение на първата реплика. Научете се да мислите със съвременни категории, а не с тези от пради 10 ноември.
	Колкото до втората реплика - че вие ще измените всички закони - ами аз току-що ви казах господа, разберете на какви 1098.2 позиции стоите. Още веднъж потвърждавате, че искате да се върнете там, откъдето ние тръгваме. Искате да се върнете там, откъдето ние искаме да измъкнем България. Искате да се върнете, господин Боков, в миналото, което половин век градихте, защото единственото нещо, което измъква България от това минало са законите, които тук, това Народно събрание, с това мнозинство приема. И от това, че "вие ще се върнете", вие просто се саморазобличавате и нищо друго. (Ръкопляскания от мнозинството)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Тодоров, може ли да представите Вашите поправки към текста на господин Джеров или който ще докладва текста.
	Господин Петров поиска думата по процедурен въпрос.
	ГЕОРГИ ПЕТРОВ (СДС): БЗНС "Никола Петков" в СДС. Уважаеми колеги! Мисля, че много дълго се дебатира по този въпрос и аз като земеделец не мога да не ви обърна внимание, че ние трябва да преминем към Закона за земята. Няма нещо по-важно от това, колеги, нали. Нека да не се дразним. Да започнем на второ четене и да приемем член по член Закона за земята.
	Аз смятам, че вие всички сте наясно. Ето защо правя следното процедурно предложение - да прекратим изказванията и да преминем към гласуване на този законопроект за банките. Благодаря. (Ръкопляскания)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Против това предложение, обратно на него? Господин Орсов иска думата. Заповядайте.
	ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Парламентарен съюз за социална демокрация. Аз се противопоставям на направеното процедурно предложение от господин Георги Петров, защото всички се убедиха, че проблемът е достатъчно важен, за да му бъде отделено време за дискусия.
	И освен това, искам от името на Парламентарен съюз за социална демокрация да направя искане да бъде дадена думата на господин Александър Томов по чл. 38, ал. 5 от нашия правилник и второ искане към председаткеля на Законодателната комисия - ясно и точно да съобщи мнението на Законодателната комисия в изпълнение на чл. 22, ал. 3 от нашия правилник, а именно - мнението на Законодателната комисия дали предлаганият текст противоречи на Конституцията или не противоречи, но искаме ясно и точно становище, а не увъртане. Това са нашите предложения. 1098.3
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Направено е процедурно предложение за прекратяване на разискванията, ще го гласуваме, а правилникът е правилник и в него е предвидено това право, така че след като гласуваме процедурното предложение, ще продължим.
	Гласуваме предложението да се прекратят разискванията. Тъй като има гласуване, обявила съм го, моля в рамките на трите минути народните представители, които не са в залата, да влязат и да участвуват в гласуването.
	Моля, гласувайте.
	За - 128, против - 82, въздържали се - 6. Приема се предложението.
	Давам думата на господин томов като ръководител на парламентарния съюз. 1098.4	АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, госпожи и господа народни представители! Върху този закон се работи в продължение на повече от година. Някои от присъствуващите в залата за съжаление сред тях е и вносителят на това предложение, са работили също не по-малко от година по този закон.
	Миналия път казах на първото четене, че това беше един закон, който е гордост за парламента, затова защото това беше един добър закон, закон, който ясно, професионално икатегорично води към промяна на системата и създаване на демократична пазарна система.
	След тощу-що направената поправка мисля, че вече нямаме никакво основание да говорим за този закон като за един добър и професионален закон. Защото с тази поправка, която господин Димитров направи, този закон вече става нещо друго. Той става закон, в който се примесва професионализмът с чисто политиканство и партизанщина.
	Какви са ми аргументите? Накратко:
	Първо, този закон влиза в нарушение с ясни международни норми. той нарушава Европейската конвенция за правата на човека, към която ни еискаме да се присъединим. Ясно е, ч(е когато се ограничава право не по деяние, не за вина, а на базата на политическа принадлежност - минала или настояща, ясно е, че тогава ние нарушаваме тази европейска конвенция.
	Второ, ясно е, че тази поправка нарушава, категорично нарушава формални неща, но формални с огромна стойност - Конституцията и законите на страната. И това беше току-що доказано от господин митев и от други господа.
	Трето, за ви питам: как ще утвърждавате частното начало, частните банки, когато вие им определяте какво те да правят и с кого да се съюзяват, кого да назначават или не? Не става дума само (господин Шотлеков, мисля, че се изказа) за ръководен персонал. Казваме: "и назначаване".
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): По чл. 7. Който се подписва. Двама души са.
	АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Точно по чл. 7. Но тогава аз ти задавам въпроса, господин Димитров: частна банка, ако искаш да формираш... И ти беше един от тези, които се изказаха против това да има професионален лиценз в Бюджетната комисия. СД/ЙА 1099.1
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Да, така беше.
	АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: А сега въвеждаш професионален лиценз само на политическа основа.
	Следващото право и следващото ограничение това е, че се нарушават принципни, възлови критерии на демокрацията. Не може да оценявате човека по това, че той е бил избран на 18 години, да не давам пример, от вашата фракция за член на Градския комитет на ДКМС, или че е бил приет с комсомолски набор, пак от вашата фракция, за член на БКП... (Депупат от мнозинството: "Коя е тази наша фракция?") От вашата група, както искате я наречете, от вашия съюз... (Шум в залата) Не можете затова, че някой на 20 години... (Шум в залата, реплики) Вижте какво, не по това се определят нито вините на човека, нито индивидуалните му качества, нито професионализмът му. Ако вие бяхте заявили, което впрочем е решено, че за хора, за които има доказана вина, се прилагат тия ограничения, но това няма нужда да се записва, тъй като е решено с други закони.
	Следователно тук не став анищо професионално. И аз се обръщам към вас не от гледна точка на закона, никой от нашата фракция няма да бъде засегнат, ще бъдат засегнати обаче честата на този парламент; ще бъдат засегнати принципите, към които говорите, че се стремите. Помислете какъв ще бъде този закон, когато, четат го на Запад, защото ще го четат от утре, и намират накрая един закон, в който, бъдете уверени, че ще се смеят. Никакво право няма тук!
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Ще се смеят на вас, не на нас!
	АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Няма да се смеят, ти много добре знаеш това!
	Току-що, ще ме извинява господин Ескенази, че го цитирам, но всички професионали, които гледат на това така, се смущават. Десетки други начини има да се решат тия въпроси. Има начин да се решат чрез съд, ако тоя човек е виновен; има начин да се решат чрез кадрови подбор, но не е възможно да се решат по този начин.
	Ето защо аз мисля, че днес вие поставяте, господа, едно неприятно начало в дейността на българския парламент. Вие подменята професионализма с политиканството и отново искам 1099.2 да ви кажа, че нищо добро България не може да очаква от всичко това. И животът ще го докаже. Защото оттук ще се мине не само към премахването на десетки и стотици хора, част от които са били и против системата, и против дейността на тия, за които вие говорите, част от тия, които са били уволнявани дори, но по една или друга причина през последните 15 години са били ангажирани. Защото вие много добре знаете, че в системата, че всеки, който беше на възлово място, и в банковата система, системата се стремеше да го приобщи. Това беше принципът на тоталитарната система. И вие в момента искате да ударите точно по това. Но ще ударите, запомнете, Боков ви го каза, не само ще ударите интересите на нечия партия, вие ще ударите основите на обществото, тъй като сега промените искат хора професионали. (Реакция от мнозинството: "Е-е-е!") Утре ще премахнете десет хиляди стопански ръководители... И днес господин Костов ви ко каза, ще ви го кажат и много други, затова защото не може, дори в най-тоталитарните системи са се обръщали към т.нар. "спецове". Защото няма друг начин да се управлява тази икономика.
	Искам да ви кажа в крайна сметка: не само че ние ще гласуваме против, изразявам убеждението на цялата парламентарна група на ПССД, и ще гласуваме не защото защитаваме някого си и защитаваме виновници, това не отговаря на истината, а защото това, което предложи господин Венцеслав Димитров, противоречи на принципите на всяка демокрация, независимо дали е в България или вън от България. (Ръкопляскания от ПСБСП)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Йорданов има думата като председател на Парламентарната група на СДС.
	АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, дами и господа! Струва ми се, че атмосферата изкуствено се наелектризира, изкуствено се създава напрежение.
	Искам да ви призная, че снощи сънувах един сън. (Бурен смях) Сънят, накратко предаден, бе следният: сънувах, че Пенчо Кубадински открива банка и става управител, директор на банка. (Смях в залата) И след това, по-нататък си представих как хората в България, разбира се, незнаейки, че директорът на банката е именно Пенчо Кубадински, си внасят въътре парите или теглят заеми, за да работят земята, за да си купят жилище, за да си купят лека кола или просто си оставят парите в банката на Пенчо 1099.3 Кубадински, за да печелят от лихвените проценти. А Пенчо Кубадински, представете си (продължава сънят) в един хубав ден взима тези пари и и забягва в Африка на лов, както го е правил неведнъж, и харчи парите на тези хорица, както си иска.
	Напоследът бе изнесена информация за ямболската банка, и това вече не е сън, че тя е раздавала именно кредити, давала е пари на определени фирми. И неслучайно тя в момента е фалирала.
	И моята грижа е именно за парите на обикновените хора. Мен изобщо не ме интересува кой е бил от ЦК, от Политбюро и т.н. Въпросът е обаче обикновените хора на България, които блъскат от сутрин до вечер на работното място, къде да си оставят парите - дали при Пенчо Кубадински, или при някой честен човек като самите тях, като тези обикновени трудови хора?
	Аз мисля, че парите на хората не могат да бъдат оставени в ръцете на тези, които през годините доказаха, че са просто прахосници. Тук няма никаква идеология, никакъв комунизъм, никакъв социализъм, нищо друго, има само това: кой може да пази парите на хората, да ги умножава и кой може само да ги прахосва.
	За съжаление времето, в което живяхме, доказа, че тези, които управляваха България, са просто прахосници. Те само могат да прахосват пари, да ги изнасят извън България, да правят нещо там с тях, каквото правят - те си знаят, ние все още не знаем... Кои са тези хора? Те са изредени в този член. Тук такива хора аз не виждам! По улиците на София практически също не ги срещам. Те обикновено живевеха далеч от обществото, някъде скрити. Рядко някой можеше да срещне по улиците на София Тодор Живков. Вярно ли е? - Вярно е. Рядко някой можеше да срещне преди години именно тези хора от Политбюро, от ЦК и т-н.
	Аз трябва да ви кажа, че на нас вече, от СДС, ни става малко неудообно непрестанно ние да ви посочваме кои са хората, от които БСП сама трябва да се освободи и да престане да ги защитава. Продължава вече този въпрос години. Спомнете си: вие освободихте Тодор Живков и му изказахте благодарност! След това чак го изключихте от партията. Същото беше с Петър Младенов; същото с Андрей Луканов става и т.н. Докога ние ще ви казваме кои са хората, от които вашата партия трябва веднъж завинаги да се освободи и в нея да останат наистина честни 1099.4 комунисти, вярващи в тази идея... (Смях в залата) Нека да вярват, колкото щат, но да бъдат честни ръце, да бъдат искрени сърца. Такива хора обаче вие, не знам защо, не тях извеждате напред, а днес сте се загрижили за кого? - За бившите членове на Политбюро, за бившите членове на ЦК на БКП, забележете, за ръководителите на активните борци против фашизма и капитализма... Е, че как да дадеш ти човек човек да ти прави банка, капитал, който се е борил против капитала цял живот?! (Бурни ръкопляскания от мнозинството) При това активно се е борил! Хайде, да се е борил така, не активно, иди-дойди, но той активно се е борил! (Ръокпляскания от мнозинството, възгласи: "Браво, Сашо!") 1099.5
	Става дума за служители на Държавна сигурност. Ами естествено, че на такива хора трябва да се прегради пътят, независимо къде се намират, в коя партия са. Трябва ли да обяснявам защо. Мога и това да обясня защо те не трябва да бъдат.
	Аз мисля, че изкуствено се наелектрезира този въпрос, че не е нужно наистина БСП като една търсеща пътя към модерното, към съвременното, цивилизационно просто отношение политическа партия да се хваща само в границите на един изключително тесен електората. Вие сами стеснявате вашата база и днес цяла България разбра от тук, че вие защитавате интересите на определена шепа от хора, на един определен кръг електорат. И неслучайно толкойва бързо ви спадна процентът - тръгнахте от 90 процента преди две години, сега сте на 30 процента. При тази тенденция след три години, когато има избори, няма да преминете и бариерата за влизане в парламента. (Одобрителни възгласи, ръкопляскания от СДС) Ако продължите да защитавате единствено интересите на вашето бившо, подчертавам - бившо партийно ръководство. Вие сте избрани тук в този парламент заедно с нас от хората на България, за да защитаваме интересите на хората, не на Политбюро, не на Координационния съвет на СДС, а да защитаваме интересите на обикновените хора. Нека в ръководствата на банките да няма такива хора, които да прахосват парите на обикновените хора. Моля ви, всички да гласувате за този законопроект. Благодара. (Одобрителни възгласи, ръкопляскания от мнозинството)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Пристъпваме към гласуване. Направени са ... Имате процедура за гласуването?
	Господин Пирински, имате думата. По процедура.
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Госпожо председател, предлагам да поставите на гласуване първо предложението, направено от народния представител Димитър Велев. Това предложение гласеше, както си спомняте, този текст да отпадне от законопроекта за банките и кредитното дело. С две думи ще се мотивирам защо подкрепям това предложение.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: О, не, моля Ви, господин Пирински. Няма да Ви дам думата. Моля Ви.
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господа, то е от интерес и за вас. ВЙ/НП 1100.1
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Просто ще Ви прекъсна, защото - чуйте ме.
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Ние чухме тук за сънищата на господин Йорданов. Вярвам, че има смисъл да чуете две думи преди да пристъпим към гласуване за какво ще гласуваме.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Взимам Ви думата, моля Ви.
	Вземам думата на господин Пирински, защото това, което Вие казахте, влиза в начина на гласуване и аз ще го кажа първо гласуваме предложението на господин Велев за отхвърляне на текста. След това се гласуват допълненията към текста и след това - самият текст, докъдето стигнем с гласуването.
	Господин Пирински, моля Ви, нищо ново не казвате с в това - процедура на гласуването. Моля Ви!
	Пристъпваме към гласуване. Моля влезте и седнете на местата си. Доколкото ми е известно, апарати за гласуване няма на вратите.
	Гласуваме най-напред предложението да бъде отхвърлен този текст. Моля, гласувайте!
	Резултатът от гласуването: за предложението са 93, против - 114, въздържали се няма. Предложението се отклонява.
	Господин Тодорво и господин Михайлов да представят техните допълнения към текста.
	ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Уважаема госпожо председателствуваща, видяхме, че гласуваха 207 души. Съвсем скоро гласуваха с 60 души по-малко. Аз Ви моля да разпоредите да бъде установен броят на народните представители в залата при следващото гласуване.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми колеги, седнете на местата си. Парламентарните секретари да имат готовност за преброяване, евентуално.
	Господин Орсов не оспорва кворума. Моля, седнете.
	СТОЙЧО ШАПАТОВ (от място): А колко влязоха сега?! Вие защо сте там?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ама ние не сме тук, господин Шапатов, да броим кой влиза и кой излиза. Ако има оспорване на кворума, ще го направим. Предложението на господин Орсов не влиза в това, което правилникът предвижда и въпреки 1100.2 това направих предупреждение всички да седнат и да има готовност парламентарните секретари, ако е необходимо, да броят.
	Гласуваме допълненията към текста, направени сега. Господин Тодоров, Вашите предложения дадохте ли ги на господин Джеров? Добре.
	Господин Джеров, гласуваме направените предложения за добавка към текста, тъй като се отхвърля предложението той да отпадне. Какво е първото предложение, господин Джеров?
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има две предложения, госпожа председателствуваща. Едното мпредложение е за допълнение, където се говори за "избрани в централните, областни и окръжни ръководни органи" да се допълни: "градски и общински комитети". Това е едното предложение. Има и други.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Гласуваме предложението да се допълнят тези думи в текста.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Градски и общински комитети".
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте!
	Прекратете гласуването. Посочете резултата. За - 110, против - 89, 4 - въздържали се.
	Обяснение на отрицателен вот - господин Атанасов.
	ИВО АТАНАСОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, аз съм от 10. Кюстендилски избирателен район от Парламентарния съюз за социална демокрация.
	Днес е още един хубав ден за българската демокрация, както би казал другарят Александър Йорданов. Днес гласуваме закона за малката декомунизация. Предстои да гласуваме закона за голямата денормализация или както вие казахте - декомунизация, но тъй като господин Венци Димитров изрази преди малко съмнение, че това може да стане, аз бих предложил във всеки закон, който оттук нататък приемаме, да гласуваме по един такъв текст, който да накърнява правата на половината нация. (Шум в залата)
	Отрицателния си вот аргументирам с три очевидни и взаимно свързани неща. Очевидно е, че времето е слънчево и снегът дори по Витоша неудържимо се топи. Очевидно е още нещо - че и рейтингът на СДС се топи неудържимо като снегът отвън. Очевидно е и трето нещо - то е очевидно за всички нормално мислещи, че ако ми позволите да използувам изящния речник на 1100.3 на най-ваклото агънце между вас, че в следващия парламент от вас тук ще стоят само отделни индивиди. И след като ще бъде така, имамйте малко милост към следващия парламент- толкова вече законови текстове трябва да отменяме. Вие превърнахте този парламент в един авгиев обор и го напълнихте с репресивни и антидемократични законови текстове. Историята на България не свършва с това Народно събрание. Имайте малко милост и към следващия парламент. Не ни създавайте толкова работа! Благодаря за вниманието.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Поптодорова има думата.
	ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПСБСП): Благодаря Ви, госпожо председателствуваща.
	Гласувах против преди всичко от чувство за последователност. Мисля, че всички помнят неотдавна гласуваните закони - Закон за изменение на Закона за статистиката и Закон за изменение на Закона за конкуренцията. Това са печално известни закони Нешев и закон Карамфилов. Мисля си, че бихме могли да сложим и тук няколко собствени имена, защото дори експертът банкер господин Димитров не би могъл да ме убеди, че Стопанска банка е лоша банка. Нито мен, нито чуждите експерти. Той не би могъл да ме убеди, че Цветан Петков е лош банкер и аз мога да му дам атестати на американски банкери - хора, които ще отварят тук американска банка. И той добре го знае това, така че чувството ми за последователност не ми позволява да подкрепя толкова откровено персонифициран текст.
	Но има и още една причина, която също ме накара да гласувам против и това е, че мотивите, които стоят зад този текст, имам предвид не само допълненията, но и целия проектотекст на члена - тези мотиви обиждат средната интелигентност на българина, а тя, както знаете добре от тестовете, проведени в тази страна, е доста висока. Разбирам добре, че рубриката, под която се поставят, е "смяна на системата". Но сме свидетели на една прозаична и стара като света смяна на властта, смяна на креслата, смяна на местата. Нима не е ясно, че важното, което трябва да се постигне с този текст, е на съответните ключови места в банките да бъдат поставени хора, които ще отпускат кредити, които ще дават финансови облекчения при 1100.4 определено собствено предпочитание. Ясно като бял ден е, че това няма да бъдат фирми, които не са доказали и демонстрирали свята привързаност към управляващата сила. Ето защо аз искрено моля от името на всеки средно разумен човек- не жалея да слушам повече пояснения за смяна на системата. Смяна на системата няма, защото това би означавало смяна на стандартите и смяна на типа поведение.
	В заключение само искам да кажа, че много страшно е насилието върху закона, но още по-страшно е насилието върху законодателството, а в момента в тази зала, както и при много предишни други случаи, се извършва насилие върху законодателството. Съучастнияк в това насилие аз не желая да бъда. Благодаря ви.	 ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Още едно обяснение на отрицателен вот. Моля, заповядайте. 1100.5
	МЕТОДИ ТАШЕВ (ПСБСП): 27.Избирателен район. Парламентарен съюз за социална демокрация - БСП. Уважаеми господа народни представители! Аз гласувах против този текст, против добавката, защото и целият текст, и добавката са антидемократични по своята същност. Защото те са репресивни. А само хора, които не са почувствали ударите на репресиите, могат така безотговорно да предлагат репресивни закони. Аз съм против и гласувах против защото той е реваншистки по своята същност, по своето съдържание. Аз гласувах против, защото той ще предизвика една верижна реакция. Оставаше да се предложия още отсега не само партийните секретари, а и самите членове на Българската комунистическа партия да бъдат репресирани. (Шум в залата)
	Обръщам се към всички вас: близки са дните, когато вие ще покажете напълно своята същност на автори на реакционни закони. И това българският народ трябва да знае! Следващите закони по логиката на днешния закон, трябва да завършват с репресивни клаузи. (Шум и протести в залата)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Джеров, следващите предложения.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващото предложение е на Васил Михайлов. Той предлага едно допълнение: "Служители, платени и неплатени сътрудници на Държавна сигурност".
	ГЛАСОВЕ ОТ МНОЗИСТВОТО: И УБО.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И УБО ли, господин Михайлов, нямам го в текста? (Шум в залата)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Джеров, моля прочетете още веднъж текста.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предложението в дадения ми от господин Михайлов лично текст гласи: "Служители, платени и неплатени сътрудници на Държавна сигурност".
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Гласуваме текста, който бе прочетен. Моля гласувайте?
	105 гласували за, 81 - против, 6 - въздържали се.
	Добавката е приета.
	За обяснение на отрицателен вот давам думата на госпожа Ана Караиванова. НЧ/НП 1101.1
	АНА КАРАИВАНОВА (ПСБСП): 31.Ямболски избирателен район. Парламентарен съюз за социална демокрация. Колеги, аз гласувах против, защото този текст и като цяло, и с добавките, освен че е противоконституционен, на което особено държа да се изтъкне, е алогичен. Алогичен е естествено, защото е репресивен и като всеки репресивен закон това е съдбата му.
	В Наказателния кодекс за извършени престъпления по чл. 49, ал. 1 се предвижда до три години лишаване от право да се заема определена длъжност или да се упражнява професия, а когато е заедно с лишаване от свобода - най-много до три години след изтърпяване на наказанието. А в този закон се предвиждат пет години. Твърдо пет години. Защото по Наказателния кодекс е до три. Започва от една година.
	Второ, тук много ни изтъкваха някои оратори, включително и колегата Павел Шопов, че ставало въпрос не за репресии, а за гаранции за професионализъм. И тогава аз се питам за какъв професионализъм имат смелост да ни говорят някои юристи, които предвидиха като административно наказание от три до десет години лишаване от свобода и къде трябва да се върнат и кой изпит отново да издържат, за да видят, че по административно право лишаване от свобода не се предвижда. Там предлагам колегата Георги Марков като специалист по високите чела да ми обясни.
	И на трето място, бих искала да предупредя всички, които ще прилагат този закон, че има опасност да попаднат под ударите на наказателната репресия, от която господин Димитров освен от парламентарния си имунитет и на още едно основание е защитен, тъй като в чл. 172, ал. 1 от д ействащия Наказателен кодекс е предвидено, че който съзнателно попречи на някого да постъпи на работа или го принуди да напусне работа поради неговата народност, раса, религия и т.н., или поради неговите или на ближните му политически или други убеждения, носи наказателна отговорност до три години лишаване от свобода.
	И се надявам, че ако Конституционният съд не отмени този текст, хората ще се съобразяват с това, че носят наказателна отговорност и няма да прилагат текста. (Ръкопляскания от опозицията)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата има господин Захариев. 1101.2
	ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ (ПСБСП): 28. Търговищки избирателен район. Парламентарен съюз за социална демокрация. Уважаеми господа, аз не съм сънувал сън, обаче разтворих вестник "Демокрация" тази сутрин и на първата страница, драги Сашо, пише: "Всички сме деца на България". С този акт вие доказахте за сетен път, че възприетата от вас политическа стратегия не е подчинена на това мото, а е подчинена на една пагубна линия на разделение на българската нация по чисто политически причини. Защото не можем да бъдем всички деца на майка България при положение, че една част от българския народ се третира като заварени деца, а другите като първородни.
	И от тази гледна точка аз мисля, че Александър Томов съвсем не е прав като каза, че с този акт вие поставихте едно начало. Никакво начало. Беше направена една нова крачка към трайно установяване на линията на политическо разделение на българската нация. Линия, която ни тласка, определено ни тласка към една нова катастрофа.
	И другото, което е също любопитно, е, че това е една линия, която ни разделя не само като българи, но която ни отделя и от цивилизования свят. Защото в момента, в който една чехословакия се чуди как да се измъкне от собствената си примка, която положи със своя Закон за декомунизацията, вие фактически се опитвате да ги надминете, прехвърляйки клаузи от този закон в чисто специфични законодателни актове. И това нещо, между другото, не само че няма да ни приобщи към Европа, но ви го обещавам отсега, че ще ни създаде изключително много трудности и през м. май в Съвета на Европа, и след това. А това го казвам, тъй като ме попитаха кой съм аз, го казвам като специалист в тази сфера, за разлика от Вас, господине. Завърших "Международни отношения" заедно с господин Венцеслав Димитров.	И така, вие положихте началото на нещо много странно и ...
	ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Двете минути изтекоха, господин Захариев.
	ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ: Двете минути изтекоха. Аз пак ви благодаря! Имам такава добра сигнализаторка във Ваше лице, госпожо Русева.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата има господин Илиян Илиев за обяснение на отрицателен вот. 1101.3
	ИЛИЯН ИЛИЕВ (ПСБСП): Парламентарен съюз за социална демокрация, Михайловград.
	Явно и днешния ден, както казва господин Йорданов, ще се превърне в забележителен за българската демокрация. Аз не мога да гласувам нито за този текст, нито за целия член и по принципни съображения. Защото, господа, това е един закон, който ще представлява България пред света и в банковите сфери за дълъг период от време заедно с другите икономически закони, които ни предстои да разгледаме.
	В този закон Вие вмъквате една, образно казано, кръпка, съшита с бели конци и сега ние с тази кръпка ще се движим неспретнати в очите на Европа и на света. Това са принципните ми съображения. Но има и детайли, поради които аз не можех и няма да гласувам нито този текст, нито целия член. Вие говорите, господа, за 15 години назад заемани определени длъжности, но Вие не казвате до коя дата. Надявам се в основния текст да го споменете.	
	Второ, Вие не казвате какво ще стане с хората, които сега заемат тези длъжности. Вие не уточнявате какво значи това "избрани в ръководни органи", защото в ръководните органи са избирани и обикновени специалисти в определените насоки, без да са заемали щатни длъжности. Ако не знаете, между Вас има и комсомолски деятели, Пленумът е изборната дължност и той е ръководният орган.
	Трето, не се уточняват тези репресивни мерки в какви банки ще се прилагат. Защото, господин Димитров, и господа от СДС, в нашата Конституция е казано, че частната собственост е свещена и неприкосновена. С какво право Вие ще посегнете на една стопроцентово частна банка? Това никой никъде в света не може да го разбере и няма да го разберат.
	Господа, преди 10 ноември, когато пишехме своите биографии завършвахме тези биографии с думите "нямам роднини, засегнати от специалните закони на народната власт". Явно от днес нататък ние ще трябва да завършваме своите биографии с думите "нямам роднини, засегнати от специалните закони на демократичната власт". Колкото онова беше народна власт, толкова и това е демократична власт.
	Благодаря ви. (Ръкопляскания от БСП) РД/НП 1102.1
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По процедурен въпрос има думата господин Шапатов.
	СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПСБСП): Уважаема госпожо председател, в изказването на много оратори от Парламентарния съюз за социална демокрация беше отправена лична молба към председателя на Законодателната комисия господин Александър Джеров да отговори на въпроса. И аз смятам, че това е нормална практика във всяка парламентарна държава.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Шапатов, това не е процедурен въпрос.
	СТОЙЧО ШАПАТОВ: Отговаря ли на законите и на Конституцията на страната текстът, който се предлага?
	Аз съм дълбоко убеден, госпожо председател, че днес, в отсъствието на господин Стефан Савов, Вие с господин Кадир Джалил Кадри като довчерашни членове на Комунистическата партия, ръководещи днешното пленарно заседание, ще ходатайствате пред господин Джеров, за да отговори на поставения от нас въпроси.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Шапатов, съжалявам, но въпросът Ви не е процедурен. А може би ще предизвикате и лично обяснение от страна на господин Кадир.
	Давам думата на господин Джеров.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Първо, не става дума да си отговаряме помежду си на въпросите, защото в такъв случай всеки може да ми постави въпрос, аз мога на всеки да поставя въпрос и виждате 17,30 часът е и ние досега някаква особена работа не сме свършили. (Шум в залата)
	Фактът, че Законодателната комисия внася този текст в пленарната зала, това означава, че с гласовете на мнозинството, защото аз ви казах още от началото, че имахме различия, е преценено, че текстът е съобразен с Конституцията. Толкова. (Смях и ръкопляскания от БСП)
	Предлагаме на гласуване следния текст:
	Преходни и заключителни разпоредби.
	"– 9. Не могат да бъдат избирани в ръководните органи на банките и не могат да бъдат назначавани по чл. 7 лица, които през последните 15 години са били избрани в централните, областните и окръжните ръководни органи, градски и общински комитети на БКП, ДКМС, ОФ, Съюза на активните борци, Българските 1102.2 професионални съюзи и БЗНС, или са били назначени на ръководна щатна длъжност в ЦК на БКП, както и служители, платени и неплатени сътрудници на Държавна сигурност. Това ограничение се прилага за срок от 5 години."
	Това е текстът.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте. За - 111, против - 90, 1 се въздържа.
	За обяснение на отрицателен вот има думата господин Пирински.
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Госпожа председател, гласувах "против" по две причини.	 Едната е, че този текст очевидно няма място в този законопроект.
	И втората, разбира се, е, че неговата същност е абсурдна.
	За разлика от господин Йорданов няма да ви разказвам сънища, а ще ви разкажа или ще спомена няколко разговора вчера с водещи представители на дипломатическия корпус от западноевропейските и не само западноевропейските страни на приема по случай 3 март, даден от президента на републиката, където те изразиха искреното си учудване и огорчение, че този закон не беше приет на миналото заседание, миналата седмица. Именно защото прословутото листче на господин Димитров спъна това приемане.
	Уверявам ви, че аргументите, които бяха изложени тук, че онези в чужбина, които ще четат този закон и превода на този текст, ще решат, че нашата основна претенция, че ние сме остров на стабилност в тозди район на света, е малко преувеличена. Тъй като те добре ще видят, че с този закон се прокарва една линия на разделение на обществото, която достатъчно красноречиво и ясно беше назована от господин Захариев и аз няма да се разпростирам.
	Вие, господа, не пожелахте да ме чуете преди да пристъпите към гласуване. Аз исках да се обърна предимно към вас, за да ви предпазя от едно крайно неудобно предложение, в което изпадате, да се мъчите да защитите името си на Съюз на демократичните сили, след като се ангажирате с текстовете ,които са вопиющо антидемократични и вашето собствено поведение, радвайки се на това, че на един народен представител се отказва думата, изцяло потвърждава недемократичния ви характер. 1102.3
	Второ, по отношение на самото понятие "декомунизация", за което така убедено ни агитира господин Йорданов. Ако той самият малко се замисли, а и вие, ще разберете, че най-категоричният знак, че се декомунизираме, е да не приемаме подобни закони, господа. Тъй като самото понятие "декомунизация" и начина, по който го прилагате, говори, че вие носите всички тоталитарни белези на едно минало, което трябва да преодолеем заедно и ни връщате назад, вместо да ни движите напред.
	Ето защо, господин Йорданов, аз съм спокоен за следващите избори. Да, нашата партия прави много грешки, рейтингът би й паднал и повече, но вашата безценна помощ ще ни осигури победата.
	Благодаря ви. (Ръкопляскания от ПСБСП)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Друго обяснение на отрицателен вот няма. Почивка до 18,00 часа.
	Моля ръководствата на парламентарните групи да дадат предложения за попълване или промени в комисиите, тъй като при Председателството има само молба от господин Йордан Василев.
	Почивка до 18,00 часа. (Звъни) 1102.4(След почивката)

	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Продължаваме с точка втора от дневния ред -
	ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА, ЧЛ. 333.
	Поканете господин Джеров да докладва. Има думата господин Джеров от името на Законодателната комисия.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващата точка е Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Както се разбрахме и преди, както уточнихме тук, ако чакаме изцяло промяната на Кодекса на труда, до тази разпоредба може би ще стигнем доста по-късно. Затова приехме на първо четене един единствен параграф за нова алинея към чл. 329.
	При първото четене алинеята беше гласувана, но тя имаше доста правни грешки и поради това се наложи да не продължим още тогава с второ четене, а да бъде тя отново обсъдена в Законодателната комисия, за да се съобразим с действащото законодателство.
	При това положение Законодателната комисия предлага на вашето внимание следния параграф единствен. В чл. 329 се създава нова трета алинея със следното съдържание: "При равна квалификация не могат да бъдат уволнявани работници или служители, чиито съпрузи са регистрирани като безработни, както работници или служители, които единствено осигуряват издръжката на семейството си.
	Тази забрана не се прилага по отношение на работници и служители, които имат друг месечен доход, в размер по-голям от две минимални месечни работни заплати или притежават имущество, което може да им осигури доход в този размер, както и по отношение на работници или служители, които сами представляват семейство."
	Това е текстът, който предлагаме на вашето внимание с няколко пояснения.
	Първото изречение на новата алинея трета урежда въпроса при равна квалификация да не могат да бъдат уволнявани лица, чиито съпрузи са регистрирани като безработни. Това е едната категория. Другата категория е пак при равна квалификация да ВТ/ВР 1103.1 не могат да бъдат уволнявани работници или служители, които единствено осигуряват издръжката на семейството си.
	След няколко закона, с които бяха върнати имоти на гражданите, законите за реституцията, все пак трябва да държим сметка и за това, че някои от тези служители или работници могат да имат възстановено право на собственост върху магазини или върху други обекти. В такъв случай не би било редно да третираме еднозначно работници и служители, които не притежават възможност за допълнителен доход, и тези, които имат такъв.
	Именно това е задачата на втората алинея, като с нея предлагаме забраната да не се прилага по отношение на лица, които имат друг месечен доход в размер по-голям от две минимални месечни работни заплати. Това е единият случай. И вторият или притежават имущество, което може да им осигури доход в този размер.
	Струва ми се, че успяхме да обхванем хипотезите, които търсим да уредим, и моля този текст да бъде гласуван на второ четене. Благодаря, господин председателстващ.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Джеров. Предложения за допълнения, поправки? Господин Койчев има думата.
	НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми колеги! Очевидно текстът на изменението на чл. 329 на Кодекса на труда е получил своята приемлива формулировка.
	Аз искам да обърна вниманието ви върху това условие за притежаване на имущество, което може да им осигури доход в този размер. Държавната осигурителна система вече има горчивата практика за проучвания по честността и коректността в попълнените декларации за получаването на социални помощи. Там между другото са изискванията: да няма влогове в размер над минималната работна заплата, да няма къща, която да може да бъде отдавана под наем, да няма произведения на изкуството, които да могат да бъдат продавани, и т.н.
	Нещата се проверяват много трудно. С току-що приетия от нас Закон за банките и кредитното дело, в консултациите ми с разработчиците на закона, не можахме да стигнем до споразумение поне банките да потвърждават достоверността на деклараторите, че нямат влогове, чиито лихви или стойности не надвишават една месечна заплата, и да идат право да ползват съответните социални помощи. 1103.2
	Така че аз предлагам текстът "или притежават имущество, което може да им осигури доход в този размер", да отпадне.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Койчев. Други? Има думата господин Добрин Спасов.
	ДОБРИН СПАСОВ (ПСБСП): Предлагам една малка редакционна поправка. Изразът "единствено осигуряват издръжката", да се замени с "единствени осигуряват издръжката", защото когато се каже "единствено осигуряват" се разбира, че нищо друго не правят, а когато се каже, че "единствени осигуряват", се разбира, че само те я осигуряват. Това е смисълът, който цели законът.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Спасов. Заповядайте, колега.
	ТОШО МУХТАНОВ (ПСБСП): Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация.
	Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Преди известно време ние приехме поправка на Семейния кодекс, с която задължихме родителите да издържат децата си, ако учат до 25 години. Това се отнася и за разведени родители.
	Аз не разбирам антилогиката на текста, с който завършва внесеният законопроект, където пише, че тази забрана се прилага и по отношение на работници и служители, които имат доходи и т.н., както и по отношение на работници или служители, които сами представляват семейство. Ако това е един човек, който работи и има престарели родители и той трябва да ги издържа или да им помага, той може да бъде уволнен. Или ако това е родител, който дължи на децата си издръжка и е сам, той също може да бъде уволнен.
	Аз мисля, че влизаме в противоречие с това, което тогава утвърдихме. Затова предлагам накрая да се добави след думите "представлява семейство", думите "освен ако дължи издръжка", по смисъла на този закон, който гласувахме тогава. Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви и аз. Други предложения няма. Да ги систематизираме, господин Джеров.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По реда на предложенията.
	Първо, приемам на третия ред думата "единствено" да стане "единствени". Няма спор. 1103.3
	Не съм записал имената на колегите, които направиха предложения, а самите предложения. Не съм съгласен и мисля, че няма основание да отпадне "или притежават имущество, което може да им осигури доход в този размер".
	Нека да помислим логично. Ако едно лице има два магазина, ще го приемем ли равен на този, който няма нищо, или притежава някакво друго имущество, което може да му носи доход. Нека да гледаме правилно на нещата. Не може, от една страна, да кажем "който има друг месечен доход в размер, по-голям от две минимални месечни работни заплати като доход", а да пропуснем онези граждани, които притежават имот, който може да им даде един много по-голям доход. Нека да гледаме равно на нещата.
	По-нататък, по последното предложение - "които сами представляват семейство". Юридически е прецизно. В законодателството знаем какво представлява и какво означава семейство като дефиниция. Това са двамата съпрузи и техните непълнолетни и малолетни деца, разбира се. Дадена е дефиниция. Знаем, ако едно лице е несемейно или е само, то също така представлява семейство. Още когато влезе в сила Законът за собствеността на гражданите, на 30 април 1973 г., това беше въведено като принцип в нашето законодателство. Действително един обикновен гражданин трудно ще схване семейство, състоящо се от един човек, но в правото това е така.
	Поради това моля да не се правят никакви поправки в предложения от Законодателната комисия текст с изключение на третия ред, където да стане "единствени осигуряват".
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Колегата изглежда иска да уточни нещо.
	ВАСИЛ НИКОЛОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Джеров, уважаеми колеги! Аз се обърнах към господин Джеров, защото изслушах неговата молба да не правим повече поправки. Аз няма да правя никаква нова поправка, но държа моето предложение, внесено на първо четене, точката да се сложи след думата "размер", като отпадне "както и по отношение на работници или служители, които сами представляват семейство", да бъде гласувано.
	И миналия път, и сега няма да правя мотивировки, защото всичко е ясно. Много колеги ме подкрепиха след това, а и от 1103.4 трибуната прозвучаха думи в подкрепа на моето предложение. Благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Николов, имате ли текста. Значи след "размер" да поставим точка, а другото да отпадне.
	Господин Николов, малко закъсняхте. Госпожа Поптодорова беше преди Вас. Все пак е матренски месец.
	ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПСБСП): Аз се надявам, че няма да ни зачитате реда само през мартенския месец.
	Господин председателствуващ и господин председателю на Законодателната комисия, при първото обсъждане аз направих едно предложение, което тогава срещна гримасата на господин Джеров, но не и някакъв устен отговор. А ми се иска все пак да е било взето предвид.
	Предложението ми беше да се разпростре действието на тази поправка със задна дата, считано от 1 януари. И аз отново настоявам на своето предложение и искам да съобщя, че аз съм поела ангажимент пред голям кръг избиратели от моя избирателен район, 7. Габровски, хора, които са получили предизвестия, и миналия път изразих предположението, че и в други райони положението е същото.
	Искам само да допълня, че ние като Народно събрание сме в дълг към тези хора, защото допуснахме два месеца пауза, в които по никакъв начин не уредихме положението на подобни семейства. Именно в духа на този дълг, който имаме, аз много моля господин председателят на Законодателната комисия да бъде мой адвокат при защита на това предложение.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще го подложим на гласуване, госпожа Поптодорова. Господин Николов, заповядайте. 1103.5	ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Свищов, ПСБСП): Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми колеги! Излизам, за да подкрепя предложението на господин Мухтанов за добавяне след "семейство" в края - "освен ако не дължи издръжка". Нека да допуснем хипотезата, че...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: "... освен ако се дължи издръжка".
	ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Да, за това ставаше дума. Разведени, останал е бащата, майката вече е починала - ние гласувахме, че студенти и ученици ще имат право, ако това не съставлява особени затруднения за родителите, а сега става така, че давайки една възможност на учащи се със Семейния кодекс, тук от един единствен родител да не може ученикът или студентът да търси издръжка от родителя си. Мисля, че трябва да продължим традицията, която приехме, бихме могли, господин Джеров, да приемем тази добавка или това допълнение. Въпросът не беше тук кое е семейство или не, а в кои случаи просто останал сам човек не би трябвало при равни други условия да бъде съкращаван.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Мисля, че убедихте народните представители. Други няма. Имате думата, господин Джеров.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Госпожа Поптодорова постави въпрос. Аз още миналия път й реагирах, че една такава норма, която е гласувана на 4 март, да приемем, и е влязла в сила на 10 март, не може да намери отражение и към м. януари. Какво би станало, ако дадем обратна сила на тази правна норма, а пък има налице извършено уволняване. Нека да помислим. Ще създадем един правен хаос, една несигурност, едно затруднение, което е недопустимо. Охраната влиза в сила от деня на обнародването или на влизането в сила на закона, но в никакъв случай тя не може да бъде с обратна сила. Нека да помисли госпожа Поптодорова какво би се случило в живота, ако дадем тази правна норма нещо, което е недопустимо.
	По отношение на дължащите издръжка въпросът действително е основателно поставен. Аргументите бяха основателни. Аз лично се присъединявам към това допълнение, което беше предложено току-що. ДП/ВР 1104.1
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Направиха се предложения от господин Никола Койчев и Васил Николов за отпадане. Господин Джеров, първо трябва да гласуваме предложението да отпадне от текста изразът "притежават имущество, което може да им осигури доход в този размер". Предложението е на господин Никола Койчев. Иска се отпадане от предложения текст.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предлага се от второто изречение да отпаднат думите "или притежават имущество, което може да им осигури доход в този размер".
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте. Разбрахте ли за какво ще гласувате? Гласуваме за отпадане на прочетеното изречение.
	За - 75, против - 95, 1 - въздържал се.
	Не се приема предложението на господин Койчев.
	Господин Джеров, следващото предложение за отпадане от текста - на господин Васил Николов. Всички имате текста.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващото предложение е към раздадената редакция "... предпоследния размер" - точка. Тоест, предлага се да отпаднат думите "както и по отношение на работници или служители, които сами представляват семейство".
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за отпадане на прочетения от господин Джеров текст, предложен от господин Васил Николов.
	За - 55, против - 134, въздържали се - 3.
	Отхвърля се предложението за изменение.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващото предложение беше да се добави: "Нормата да влезе в сила от 1 януари...", извинете, може би не съм съвсем прецизен...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не, господин Джеров, има допълнение: "освен ако се дължи издръжка". Предлага се допълнение към целия текст, който е даден, "както и по отношение на работниците и служителите, които сами представляват семейство, освен ако се дължи издръжка". Това е добавката. Беше направено предложение.
	ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Да не се пише запетая, а да се добави "и не дължат издръжка".
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: От колегите се предлага редакцията "и не дължат издръжка", като по-прецизна. 1104.2
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, понеже сме в процес на гласуване, предложенията вече се направиха, нека да я гласуваме тази добавка. Който е съгласен - гласува за, който не е съгласен...
	РЕПЛИКА ОТ МЯСТО: Редакцията трябва да бъде ясна.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има филолози.
	(Народните представители Илиян Шотлеков, Константин Аджаров и председателят на Законодателната комисия господин Александър Джеров уточняват редакцията на текста)
	КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (от място): Редакционно да бъде "освен ако дължат издръжка". Мисля, че така ще бъде ясно.
	ИЛИЯН ШОТЛЕКОВ (СДС): Извинявайте, дами и господа, както е написан текстът: "..., освен ако дължат издръжка", това означава, че се отнася за всички категории работници и служители, визирани в ал. 3. Имаше се предвид (поне като се правеше предложението) само за последната категория - работници и служители, които сами представляват семейство и не дължат издръжка. Нали така? Това беше идеята.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля авторът на предложението да се яви при консултативната група, за да не се измени смисълът. 1104.3	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Направихме едно уточняване, защото издръжката трябва да се отнася само към последната категория - тези, които са сами семейство. И предлагаме, чета само края: "които сами представляват семейство, освен ако последните дължат издръжка".
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Мухтанов, имате ли нещо против това изменение?
	РЕПЛИКА: Не.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме допълнение към текста на Законодателната комисия по направеното предложение. Моля, гласувайте.
	Допълнението се приема - за - 158, против - 18, въздържали се - 6.
	Последното допълнение към текста, предложено от госпожа Поптодорова.
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Нали го отхвърлихме него.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не е гласувано.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Аз взех само отношение, че в никакъв случай не може да се приеме една такава разпоредба, защото закон, който се гласува или влиза в сила на 10 март, не може да обхване случаите от 1 януари. Изразих се малко погрубо.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Обяснение на вот, след като гласуваме.
	ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (от място): Не е вот, една модификация.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не е декларация, нали?
	ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА: Аз казах модификация, не декларация. Аз признавам верността на доводите, които даде господин Джеров тук. Моите мотиви бяха единствено за всички тези хора, които всеки един от нас е виждал, трудно може да се обясни чисто юридическата норма и прецедентът като такъв и затова искам да запитам дали е възможно някаква междинна мярка да приемем за висящите случаи. Поне тези, които са в момента в процедура. Няма начин да защитим никой от тези хора.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Поптодорова, можем да предложим с новия закон като приемем.
	Моля, гласуваме предложението за допълнение. ДЕ/ВР 1105.1
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма начин да се възстанови едно правоотношение, което е приключило.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Колеги, гласуваме допълнението, което предлага госпожа Поптодорова.
	За - 84, против - 77, въздържали се - 18. Предложението се отклонява.
	Господин Джеров, да гласуваме целия текст.
	(Депутатът Росен Карадимов се приближава към трибуната и отправя молба към председателя Кадир Кадир да му даде думата)
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Сега трябва да бъде поставен на гласуване целият текст.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, много Ви моля, има нещо по процедурата на гласуването. Господин Карадимов.
	РОСЕН КАРАДИМОВ (ПСБСП): Уважаеми председател, уважаеми колеги! Бих желал да оспоря това последно гласуване, тъй като ми се струва, че в залата не беше дадена достатъчно яснота по въпроса. Каза се от господин Джеров, че едно правоотношение което е приключило, не може да се регулира с обратна дата. Доколкото аз си спомням, точно групата на СДС миналата година настояваше и като основен принцип в Конституцията залегна, че се допускат гражданскоправни закони с обратно действие. Това е един класически вариант на материален гражданскоправен закон и той може да има обратно действие.
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): А бабите ще чакат закона за земята.
	РОСЕН КАРАДИМОВ: Господин Димитров, Вие можете да гласувате против, но нека внесем яснота в залата, че законът може да влезе и със стара дата от 1 януари. И аз формално оспорвам гласуването и ви моля да го подложите още веднъж на гласуване и ако народните представители решат, че принципът е верен, а не дали е законно - да го подкрепят. Благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Карадимов, Янаки Стоилов ще вземе ли отношение по въпроса?
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Няма да вземе. Той вижда колко е несъстоятелно.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Подлагам на прегласуване. Да се анулира предното гласуване. Ще прегласуваме, господин Джеров, понеже имаше друго становище. Евентуално може да се получи разлика.
	Много ви моля да внимавате. Господин Джеров, четете кое трябва да се прегласува. 1105.2
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предложението на госпожа Поптодорова гласи: "Тази правна норма да влезе в сила от 1 януари 1992 г.". Това е предложението.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това е предложението. Оспорено е гласуването. Ще прегласуваме текста. Моля, гласувайте.
	За - 93, отклонява се пак, моля ви се, не бързайте, против - 83, 11 се въздържат. Отклонява се предложението. Втори път нямаме основание за прегласуване, господин Карадимов.
	Гласуваме целия текст.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: С допълнението, което вече беше гласувано - "освен ако последните дължат издръжка".
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте целия текст.
	За - 178, против - 1, въздържали се - 1. Законът за изменение на Кодекса на труда е приет.
	Преминаваме към следващата точка от дневния ред -
	ПРОМЯНА В РЪКОВОДСТВАТА И СЪСТАВА НА ПАРЛАМЕНТАРНИ КОМИСИИ.
	Предлага се от Парламентарния съюз на БСП промяна в Законодателната комисия и в още комисии. Може би някой от вашата парламентарна група ще вземе отношение? Лично подадени молби при нас не са постъпили. Няма и процедура за освобождаване и приемане на нови членове на комисиите.
	Предлага се на мястото на Росен Карадимов в Законодателната комисия да бъде включен в състава господин Спас Мулетаров. Първо трябва да освобождаваме, след това да ги приемаме.
	Господин Росен Карадимов, по Ваше желание ли е?
	РОСЕН КАРАДИМОВ (от място): По мое желание е.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за освобождаване на господин Росен Карадимов от Законодателната комисия.
	За - 120, против - 23, въздържали се - 24.
	Господин Мулетаров е от същата парламентарна група. На мястото на Росен Карадимов се предлага да бъде избран господин Спас Мулетаров. Моля, гласувайте.
	За - 102, против - 52, въздържали се - 15. Господин Мулетаров е избран за член на Законодателната комисия.
	Следващото предложение за освобождаване и избиране в Комисията по административно-териториално устройство и местно самоуправление. Предлага се освобождаването на господин Димитър Велев. 1105.3
	Господин Велев, Вие съгласен ли сте? Нямате нищо против. Моля, гласувайте за освобождаването на господин Велев от комисията.
	За - 117, против - 32, въздържали се - 20. Освобождава се от комисията господин Димитър Велев.
	Предлага се на мястото на господин Димитър Велев госпожа Станка Величкова.
	РЕПЛИКИ ОТ МНОЗИНСТВОТО: Да я видим, коя е тя.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не е от СДС всеки случай. Моля, гласувайте за избиране на госпожа Станка Величкова в Комисията по административно-териториално устройство и местно самоуправление на мястото на господин Димитър Велев.
	За - 129, против - 20, въздържали се - 17. 1105.4
	Господин Шапатов, Вие напускате комисията - така ли? Освобождавате се.
	Предлага се на мястото на господин Стойчо Шапатов господин Емил Страхилов. Може би първо трябва да Ви освободим от комисията (обръща се към Стойчо Шапатов)?
	СТОЙЧО ШАПАТОВ (от място): Съгласен съм.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Който е за освобождаването на господин Стойчо Шапатов от Комисията по административнотериториално устройство и местно самоуправление, моля да гласува.
	За - 139, против - 15, 10 се въздържат.
	На мястото на господин Шапатов се предлага да бъде изран господин Емил Страхилов. Моля, гласувайте!
	За - 121, против - 24, 14 се въздържат.
	Следващата комисия - Комисия по културата. Предлага се освобождаването на господин Добрин Спасов от Комисията по културата. Моля, гласувайте! На негово място се предлага да бъде избран господин Иво Атанасов. (Реакция от мнозинството.) Сега гласуваме за освобождаването на господин Добрин Спасов.
	За - 119, против - 34, 12 се въздържат.
	Предлага се в комисията да бъде избран за член господин Иво Атанасов на мястото на Добрин Спасов. Моля, гласувайте!
	За - 91, против - 63, 11 се въздържат.
	Господин Иво Атанасов е избран в комисията при този резултат.
	Следващата комисия - Комисия по околната среда. Предлага се освобождаването на господин Стойко Пенчев. Моля, гласувайте! На негово място ще бъде избран господин Петър Балабанов.
	За - 118, против - 21, въздържали се - 2
	Гласуваме за избиране на господин Петър Балабанов за член на Комисията по околната среда. Моля, гласувайте!
	За - 100, против - 43, 23 се въздържат.
	Следващата комисия - Комисия по правата на човека. Предлага се освобождаването на госпожа Мариана Христова. Моля, гласувайте! На нейно място се предлага госпожа Нина Михайлова.
	За - 130, против - 18, 12 се въздържат.
	Приема се предложението за освобождаване.
	Моля, гласувайте за избиране на госпожа Нина Михайлова на мястото на Мариана Христова в Комисията по правата на човека. СД/ЗТ 1106.1
	Моля, гласувайте!
	За - 125, против - 20, 16 се въздържат.
	Приема се предложението.
	Следващата комисия - Икономическа комисия. Предлага се освобождаването на господин Жан Виденов. Моля, гласувайте!
	За - 90, против - 75, 6 се въздържат.
	Приема се предложението.
	На мястото на господин Жан Виденов парламентарната група предлага да бъде избран господин Никола Койчев. Моля, гласувайте!
	За - 129, против - 28, 15 се въздържат.
	Следващата комисия - Комисия по младежта, спорта и туризма. Предлага се освобождаването на господин Юрий Борисов. (Глас от залата: "Комсомолец!") На негово място се предлага друг комсомолец, щом казвате "комсомолец" (весело оживление, ръкоплясккания) - народният представител Росен Карадимов. (Смях, възгласи: "Браво!")
	Моля, който е за освобождаването на господин Юрий Борисов от Комисията за младежта и спорта, да гласува.
	Господа, не е обидно! Мен ме обвиняват, че с ъм бил член на БКП, макар че никога не съм бил член на БКП. А даже ме издигнаха и за партиен секретар. Ако на няоки им трябва, мога да бъда и партиен секретар. (Смях в залата.)
	За - 118, против. 43, 6 се въздържат.
	Господин Юрий Борисов е освободен от комисията. На негово място се предлага да бъде избран Росен Карадимов. Моля, гласувайте!
	За - 105, против - 56, 11 се въздържат.
	Господин Росен Карадимов е избран за член на Комисията по младежта, спорта и туризма.
	Следващата комисия - Комисия за контрол върху приходите, разходите и имуществата на политическите партии. Предлага се освобождаването на г осподин Пламен Вълканов. Моля, гласувайте! За избиране се предлага госпожа Петя Шопова. Гласуваме за освобождаването на господин Пламен Вълканов.
	За - 114, против . 52, 10 се въздържат. 1106.2
	Гласуваме за избиране на госпожа Петя Шопова за член на комисията на мястото на Пламен Вълканов. Моля, гласувайте!
	За - 102, против - 46, 10 се въздържат.
	Приключихме с предложенията, направени от Парламентарната група на БСП. 1106.3
	Преминаваме към следващи предложения за промяна в комисиите, предложени от страна на Парламентарната група на СДС.
	Първо, постъпило е заявление от господин Йордан Василев, народен представител от 15.Плевенски район.
	"Уважаеми господин председателю, моля да бъда освободен от функциите ми на председател на парламентарната Комисия за национална сигурност, а също и като неин член.
	Избирането на съпругата ми Блага Димитрова за вицепрезидент на страната прави според мен невъзможно оставането ми на този пост.
	Моля колегите депутати да разберат и да приемат моите мотиви, защото те са насочени единствено към урепване на демократичния процес у нас. Решението ми е категорично и един вот на отказ ще представлява за мене само недоверие и покана за ново подобно заявление.
	Надявам се, че Вие ще употребите своя авторитет, за да подкрепите моята молба. София, 23 януари 1992 г.
	   С дълбоко уважение: Йордан Василев."
	Това беше заявлението на господин Василев.
	Парламентарната група на СДС предлага решение: освобождава Йордан Василев от длъжността председател на Комисията по национална сигурност и член на Комисията по национална сигурност.
	Моля, гласувайте!
	На негово място се предлага господин Видьо Видев. (Шум и въпроси в залата) Той няма да е председател. Предлага се за член на комисията.
	За председател се предлага господин Слатински.
	Аз мисля, че тези данни могат да се огласят, за да се ориентирате.
	Прекратете гласуването и посочете резултата.
	148 гласували - за, 15 - против, 6 - въздържали се.
	Господин Йордан Василев се освобождава от Комисията по национална сигурност и като член, и като председател.
	За член на комисията се предлага да бъде избран господин Видьо Троев Видев. Моля, гласувайте!
	Аз мисля, че за председател може да направите и вие предложение, за да се конкурират.
	113 гласували - за, 42 - против, 13 - въздържали се. НЧ/ЗТ 1107.1
	Господин Видьо Видев е избран за член на Комисията по национална сигурност.
	Съюзът на демократичните сили предлага за председател на комисията господин Слатински. Има ли други предложения? Думата има господин Орсов.
	ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, от името на Парламентарния съюз за социална демокрация аз предлагам за член на ръководството на комисията и за председател на Комисията по национална сигурност да бъде избран господин Димитър Йончев. Мисля, че няма особена необходимост от аргументиране на това предложение. Бих искал само да изтъкна неговите безспорни професионални качества в тази област, както факта, че той е така да се каже, както стана известно и популярно - министърът на отбраната в сянка на Парламентарния съюз за социална демокрация. Неговите професионални качества са известни. Той ги доказа и миналата година във Великото Народно събрание, ръководейки тази комисия.
	Аз ви призовавам да гласувате за тази кандидатура.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Орсов, Вие като юрист, понеже има и свободно място за заместник-председател на комисията...
	ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Нека да уточня. Имам две предложения. Предлага се Димитър Йончев да бъде избран в ръководството на парламентарната комисия и за председател на тази комисия.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Предложение за председател на тази комисия има и СДС, затова първо ще се гласува да бъдат включени двамата поотделно в ръководството и след това единият ще остане заместник-председател, а другият - председател.
	Който е за включването на господин Слатински в ръководството на комисията, моля да гласува.
	116 гласували - за, 50 - против.
	Господин Слатински е избран за член на ръководството на Комисията по национална сигурност.
	Направено е друго предложение - за включване на господин Димитър Йончев в ръководството на комисията. Моля, гласувайте! 1107.2
	139 гласували - за, 31 - против, 13 - въздържали се.
	Господин Димитър Йончев е избран в ръководството на комисията.
	Колеги, моля за внимание! Предлага се господин Слатински да бъде избран за председател. Предложението е от СДС. Парламентарната група на БСП предлага за председател господин Димитър Йончев.
	По реда на предложенията първо гласуваме за господин Слатински да бъде председател на комисията.
	СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Нека да ги чуем!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Няма да провеждаме к онкурс, господин Стоилов. Моля, гласувайте! Аз мисля, че и двамата кандидати са известни както на депутатите, така и на българската нация.
	Прекратете гласуването и посочете резултата.
	109 гласували - за, 76 - против, 6 - въздържали се.
	Господин Слатински е избран за председател на Комисията по национална сигурност.
	При това положение за заместник-председател...
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Нека да гласуваме и за нашия представител. Той може да изкара повече гласове.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не е нужно. По коя процедура? Има две предложения от едно и също естество. Гласувахме по реда на постъпването.
	Пирински, много Ви се моля, винаги сте били коректен.
	Господин Димитър Йончев е в ръководството на комисията. Следващата длъжност, която е свободна, е за заместник-председател.
	Който е той да бъде заместник-председател на Комисията по национална сигурност, да гласува.
	110 гласували - за, 43 - против, 15 - въздържали се. 1107.3
	Преминаваме по-нататък. Комисия по културата - предлага се на мястото на госпожа Блага Димитрова да бъде избран за член на комисията господин Йордан Василев. Моля, гласувайте!
	За - 129, против . 15, 8 - се въздържат.
	Господин Йордан Василев е избран за член на Комисията по културата.
	Предлага се от страна на СДС за председател да бъде избран Йордан Венелинов Ганев. Или предлага се неговото включване в ръководството.
	Друго предложение за председател на комисията?
	ЙОРДАН РОЙНЕВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз предлагам господин Йордан Василев за председател на Комисията по културата.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Думата има господин Василев.
	ЙОРДАН ВАСИЛЕВ (СДС): Уважаеми колеги, аз не си подадох оставката от председателството на една комисия, за да бъда на друга, а просто защото смятам, че не е редно да бъда изобщо председател на комисия при това положение. Благодаря много за любезното предложение, но моля да приемете моя отвод.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме за избора на Йордан Венелинов Ганев за председател на Комисията по културата. Моля, гласувайте!
	За - 92, против - 39, въздържали се - 27.
	Господин Йордан Ганев е избран за член на ръководството и председател на комисията.
	Комисия по труда и социалното осигуряване. Има предложение за освобождаването на Видьо Троев Видев, понеже го избрахме в Комисията по национална сигурност. Моля, гласувайте за освобождаването на Видьо Видев от Комисията по труда и социалното осигуряване.
	За - 124, против - 7, 11 - се въздържат.
	Предлага се за член на Комисията по труда и социалното осигуряване на мястото на Видьо Видев да бъде избран господин Ромил Венциславов Попов. Моля, гласувайте!
	За - 116, против - 9, въздържат се - 13.
	Приема се предложението.
	Приключваме с комисиите. РД/ЗТ 1108.1
	Постъпила е молба от господин Реджеб Мехмедали Чинар, народен представител от ДПС.
	"Господин председател, моля поради здравословни причини да приемете оставката ми като народен представител на 29.Хасковски избирателен район."
	Желае ли някой да вземе отношение по молблата на господин Чинар? Причините са действително здравословни.
	Който е за оставката на господин Чинар, моля да гласува.
	За - 67, против . 73, 20 - се въздържат.
	Отклонява се молбата на господин Чинар.
	Колеги, искам да използвам времето и да ви кажа, че сега е 19 ч. и 46 м. и не можем да започнем да гледаме Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Не е възможно директно предаване по телевизията, защото след малко започва предаване за децата. Законопроектът за изменение на Закона за земите - утре от 15 часа с предаване по телевизията.
	Докрая няколко съобщения.
	Комисия по земеделието - заседание на 5 март, четвъртък, от 10 часа, съвместно със Законодателната комисия в зала "Запад".
	В зала "Изток", 5 март, 9,30 ч. Комисия по външната политика.
	Комисия по национална сигурност - зала 510 на "Дондуков" # 2, утре, в 9 часа.
	Комисия по жалби, предложения и петиции на граждани - 5 март от 11 часа на бул. "Дондуков" # 2, в стая 304.
	Комисията по правата на човека - заседание на 5 март от 12 часа в стая 420.
	 Открито заседание на Комисията по радио и телевизия - четвъртък, 5 март, от 10,30 часа, зала 411 на Президентството.
	Комисията за младежта, спорта и туризма - утре заседание от 9 часа в стая 521.
	Закривам заседанието.
(Закрито в 19 ч. и 50 м.)

	ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: (п) Снежана Ботушарова
                 (п) Кадир Кадир
	СЕКРЕТАРИ: (п) Илиян Илиев
          (п) Руслан Семерджиев