Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-04-03

Председателствували: заместник-председателят Кадир Кадир и заместник-председателят Снежана Ботушарова.
	Парламентарни секретари: Христо Атанасов и Илхан Мустафа.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имаме необходимия кворум, откривам заседанието. (Звъни)
ДНЕВЕН РЕД:

	1. Отчет на директора на Агенцията за чуждестранна помощ.
	2. Отговори на актуални въпроси и питания.
	Новопостъпилите питания след 27 март 1992 г. 
	1. Питане от народния представител господин Велко Вълканов към министъра на образованието и науката господин Николай Василев, министъра на здравеопазването Никола Василев и министъра на труда и социалните грижи господин Векил Ванов относно условията в училищат за сираци, изоставени деца, деца на социално слаби семейства, психически и телесно увредени деца.
	2. Питане от народния представител Васил Златаров към министъра на правосъдието гоподин Лучников относно обстоятелствата около смъртта на Петко Търпанов във Варненския затвор през 1953 г. и издирване на неговия гроб.
	3. Питане от народния представител господин Велко Вълканов към министъра на вътрешните работи господин Соколов относно участието на офицери от полицията в нахлуване в сградата на Главното мюфтийство. Цв.М/МБ 1050.1
	4. Питане от народния предтавтиел Димитър Куманов към министъра на отбраната господин Димитър Луджев относно мерките за гарантиране на личното достойнство и човешките права на военнослужещите, в частност на срочнослужещите.
	Вчера бяхте уведомени за отговорите, които ще бъдат дадени днес по актуални въпроси и питания. Мисля, че не е необходимо да ги повтаряме отново.
	По точка първа ще чуем отчета на директора на Агенцията за чуждестранна помощ.
	ОБАЖДАТ СЕ: Кой ще се отчита?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Няма ги министрите, няма го директора. (Смях в залата)
	ДИМИТЪР КУМАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Преди около месец съм дал питане до господин Соколов. По необясними за мене причини това питане се бави, въпреки че преди няколко дни изрично помолих чиновничката, която се занимава с този въпрос към Народното събрание и нейния заместник. Както виждам и досега това питане не излиза.
	Извинете, но питането е по един доста щекотлив въпрос и започвам да се съмнявам, че може би тук пипа някаква дълга ръка.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Председателството ще направи съответната проверка и ще Ви уведоми за движението на Вашето питане.
	При изслушването на отчета на агенцията Председателството предлага регламент, тъй като въпросът за изслушването не е уреден в правилника. Раздаден е проект, който ще ви прочета.
	Предлага се следният регламент, който трябва да се приеме от народните представители относно отчета на Агенцията за чуждестранна помощ.
	"Предложение за регламент:
	1. Експозе на директора на Агенцията за чуждестранна помощ в рамките на 15 минути.
	2. Въпроси от народните представители, отговори от директора на агенцията и разисквания в рамките на 60 минути.
	3. Приемане на решение по отчета." 1050.2
	Ако няма други предложения, моля да гласуваме регламента с оглед след изслушването на отчета в рамките на час - час и половина, да преминем към изслушване на отговорите на питанията, отправени от народните представители към министрите.
	Единствено не е уреден въпросът как ще бъде разпределено времето от 60 минути между парламентарните групи.
	Ако няма други предложения, моля да гласуваме регламента. След гласуването, поради това, че отсъстват и министрите, и директорът на агенцията, ще прекъсна заседанието.
	Моля, гласувайте предложения регламент за изслушване отчета на Агенцията за чуждестранна помощ.
	За - 115, против - 4, 12 се въздържат.
	Приема се регламентът за изслушване на отчета на Агенцията за чуждестранна помощ.
	Директорът на агенцията отсъства, министрите ги няма. Прекъсвам заседанието за 15 минути. (Звъни) 1050.3
(След прекъсването)

	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Уважаеми народни представители, съгласно приетия регламент въпросите на народните представители и отговорът на директора на Агенцията за чуждестранна помощ и разискванията ще бъдат в рамките на 60 минути.
	Председателството предлага по два въпроса от двете парламентарни групи - от СДС и Предизборния съюз на БСП, и един въпрос от Движението за права и свободи. Ако евентуално остане време, ще бъдат зададени допълнителни въпроси.
	Има думата господин Петко Симеонов - директор на агенцията.
	ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Това не е гласувано! Това е Ваше предложение.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: За какво да гласуваме? Регламентът е приет, имате по два въпроса. Ако остане време, ще задавате допълнителни въпроси.
	ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Къде го пише това нещо за двата въпроса?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Както при питанията. Не може СДС да задава 15 въпроса, а БСП да няма възможност за въпроси.
	ЗЛАТКА РУСЕВА: Не съм казала такова нещо!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ние Ви го казваме сега. Госпожице Русева, направете предложение за разпределение на 60-те минути между парламентарните групи.
	ЗЛАТКА РУСЕВА: Да, за това става дума.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Как ще бъдат разпределени според Вас? Отговорът на един въпрос може да е половин час.
	ЗЛАТКА РУСЕВА: Добре, така да остане.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожица Русева се съгласява.
	Има думата господин Петко Симеонов за експозе по отчета на Агенцията за чуждестранна помощ.
	Заповядайте, господин Симеонов.
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: Първо, моля за извинение за това, че закъснях.
	Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Винаги е съществувал голям интерес към дейността на Агенцията за чуждестранна помощ. Ние редовно СБ/КП 1051/1. публикуваме в "Държавен вестник" информация за това какво пристига при нас и къде отива. През цялата 1991 г. пускахме по "Панорама" нашия бюлетин. Пресцентърът на агенцията при всеки значим повод, при всяка значима пратка и всяко значимо разпределение пуска отделен бюлетин, който се разпространява чрез средствата за масова информация.
	Досега сме дали три пресконференции, едната от които беше директно излъчена по Българска телевизия. На вас ви беше представен нашият отчет на 4 март т.г., който е в обем над 200 страници заедно с приложенията.
	Аз ще направя съвсем кратко експозе към този отчет. В него ще се спра на важни по моему акценти в нашата дейност.
	Част от помощите, които пристигат, имат посочен от дарителя получател. Това е строго определена община, социален дом, здравно заведение или частно лице. В този случай задачата на агенцията съгласно разпоредбата на закона е да освободи пратката от митница, да осъществи контрол до получаването и да информира дарителя за извършеното.
	Друга част от помощите пристигат, без дарителят да е изразил своята воля. В този случай агенцията играе съгласно закона роля на разпределител. След консултации с министерствата на здравеопазването, на труда и социалните грижи, на просветата, на земеделието се извършва разпределение на дарението. При остри сигнали за нужда от помощ след необходимата проверка агенцията реагира в зависимост от наличностите.
	Третата част от помощите пристигат с изрично изразената воля на дарителя помощта да бъде продадена и средствата събрани в специален фонд, който да се изразходва по посочен от дарителя начин. Така в агенцията в момента има над 300 млн. лв., като най-крупната сума, която сме отпускали досега, разбира се, по воля на дарителя, са 50 милиона за Американския университет в Благоевград. Други 50 милиона, пак съгласно волята на дарителя - Американската агенция за развитие - са заделени за вече стартиралата програма "Сеитба92", която цели подпомагането на частни земеделски стопани със семена и торове за пролетната сеитба. 1051/2.попадат
	Обикновено дарителите не ни съобщават цените, а ние в агенцията не извършваме остойностяване на получените пратки. Тези, които са за безвъзмездно даряване. Така че е много трудно да се посочи на каква обща сума в левове са получените помощи, но във всички случаи става дума за десетцифрено число. Макар че това ще утежни щата на агенцията, смятам, че за в бъдеще е необходимо да сеизвършва остойностяване на всички дарения. Като имам предвид обаче тяхното многообразие, което покрива пълния списък на видовете потребителски стоки, тази работа ще бъде смислена, ако се върши с приближение. Получаваме бельо, дрехи, обувки, постелки, плодове, месо, брашно, захар, мляко, консерви, пасти за зъби, сухи супи, хиляди видове лекарства, книги и пр. и всичко това в различни разфасовки от различни страни, от различни производители, включително и в единични екземпляри. За всяка пратка се води документация от митницата до получателя. Тази документация е в наличност и винаги може да бъде проверена. Документацията, съпровождаща дарението, подлежи, разбира се, на усъвършенстване.
	Съгласно специална наредба на Министерство на финансите получаваната хуманитарна помощ от болници, детски градини, старчески домове и т.н. се заприходява на материален отчет по начина, по който се заприходяват и закупените с бюджетни средства стоки. Така че контролът върху използването на помощта не може да се отличава от контрола върху всички материални средства на определеното социално заведение. Маслото, получено като дарение от ученическия стол, старческия дом или Дома за сираци е поставено в същата рискова ситуация за злоупотреба, както и маслото, закупено със средствата, отпуснати от бюджета. То е при едни и същи хора, заприходява се и се отчита по еднакъв начин. Ако кухненският работник краде от месото в старческия дом, той го краде без да пита това хуманитана помощ ли е или са държавни средства. Казвам всичко това, защото е нелепо да се иска от агенцията със своя контрол да промени създадения стил на разхищения, присвоявания, който властва в страната. Онова, което е по силите на агенцията в съществуващите обществени условия, е да контролира безвъзмездната помощ от митницата до получателя, респективно материално-отчетното лице на обществената институция. Може би трябва да засилим контрола върху самото заприходяване на помощта ББ/МБ 1052.1 и след това да искаме копие от отчетните документи за нейното разходване. Но дали документите отговарят на фактическото състояние, можем да проверяваме само по сигнали, отделно - в единични случаи. Помощите, предназначени за търговска реализация, до възникването на борсата бяха предлагани на фирми-дистрибутори. От есента работим с борсата, а от началото на тази година експериментираме директна работа с магазини. Цялата докуентация по тези въпроси е налице. В моомента приключва тематична ревизия на Министерство на финансите по целесъобразността и законосъобразността по договорите на агенцията с фирми и борсата. Тази ревизия приключи на един етап. Беше ни прочетен ревизионният акт онзи ден. Проверени са 30 фирми. Както ми беше заявено, нямам правото да разгласявам все още ревизионния акт. Днес ще изпратим нашия отговор по него и след това очакваме заповед за реализация.
	Имената на фирмите, закупили помощи, се предават на полицията и Министерството на финасите за полицейски и финансов контрол. Помощите, предназначени за търговска реализация, попадат на стотици, ако не и на хиляди търговски производствени обекти. Основата, върху която извършваме контрол на фирмите, са сключени договори. Нашият типов договор с фирмите е подготвен от господин Васил Гоцев, народен представител от СДС. Използвам повода да благодаря на господин Гоцев за това, че той с голямо чувство за отговорност и безплатно работи за агенцията в течение на половин година. Договорите са добра основа за нашата контролна дейност. Това беше констатирано и от ревизията. Те, разбира се, подлежат на усъвършенстване.
	Агенцията обаче не разполага нито със сили, нито с пълномощия да имества полицейския, митническия, финансовия и данъчния контрол върху фирмите, извършващи търговска реализация.	
	Имаме възможност да проверяваме по сигнали и установените нарушения предаваме на полицията и прокуратурата. За съжаление оказа се, че договорите не могат да бъдат нормативна спирачка за реекспорт на хуманитарна помощ. По тази причина по наша инициатива Министерският съвет прие решение, с което забранява реекспорта. Необходимо е в новия закон за агенцията да се реши законодателно този въпрос. 1052.2
	Трябва да отбележа, че не само агенцията е получател на хуманитарна помощ. Десетки са организацииите, получили значителни дареиня. При тях помощите пристигат пак така - безвъзмездно с посочен получател, безвъзмездно без посочен получател и за търговска реализация. Това е съществен момент за разбирането на движението за хуманитарната помощ. В агенцията добре съзнаваме своята отговорност. Десетки са организациите, които получават помощи, но в полезрението на общественото внимание е Агенцията за чужедстранна помощ.
	За 1991 г. чрез агенцията са получени и разпределени приблизително около 90 на сто от нужните за страната инсулин и филтри за хемодиализа. Получени са значителни количества антибиотици, цитостатици, бебешки млека, спринцовки за еднократна употреба. десетки видове жизнено небоходими лекарства и медицински материали са заминали за болниците и аптеките. Оказали сме помощ на 480 детски социални заведения, 92 социални заведения за възрастни, 34 здравни заведения, 180 училища, 58 общински съвети, 27 съюзи, асоциации, фондации и пр. От постъпилите 1492 молби от различни обществени организации сме задоволили 988 или над 60 на сто. За съжаление помощите не могат да стигнат до всички нуждаещи се, нито пък да задоволят всички нужди на получателия на помощта. В агенцията пристигат множество искания от цялата страна за помощ. Социалните домове, училищата молят за кухненско оборудване (някъде са в драматично положение), за легла, за автомобили, учебни пособия, средства за отопление, пари за ремонст и строителство, средства за издръжка. В болниците не достигат медикаменти, апаратура, консумативи и реактиви за клинични лаборатории, материали за еднократна употреба, хуманизирани млека.
	Към агенцията се отправят и искания за подпомагане предимно с финансови средства и на производството. Големи свинекомплекси, като "Маноле-1 и 2", "Сребърна", свинекомплекса - Харманли, до момента са изтеглили крупни количества фураж, без да са го платили. Неговата стойност е около 20 млн. и ежедневно нараства (вече е към 30 млн.). Тези комплекси не биха могли да оцелеят, ако не бъдат кредитирани. Агенцията няма воля на дарител за тяхното кредитиране, но пък става дума за снабдяване с месо на цели региони. 1052.3
	В сферата на селското стопанство исканията към нас са главно в три групи:
	- От селски стопани, които желаят да започнат сега своя бизнес, но нямат капитал, за да стартират. исканията тук са за стотици милиони.
	- От селски стопани, които са започнали развитието на свое частно стопанство, теглили са кредити от банките, но поради лихви, пазарна конюнктура или лична несръчност се намират в крайно тежко положение. Исканията тук са също за стотици милиони и някои път имат просто драматичен характер.
	- Поради смяната на правилата на стопанския живот и икономическата конюнктура са застрашени възлови сдтопанства. Например Хибридният център край Добрич - те също искат от нас. Тук са също и споменатите свинекомплекси. 1052.4
	На 1 април се състоя заседание на Управителния съвет на Агенцията за чуждестранна помощ. На това заседание беше обсъден въпросът за създаването на селскостопанска кредитна централа, тъй като Управителният съвет не е в състояние, съгласно закона, да вземе самостоятелно решени, беше взето решение да се предложи на Министерския съвет да реши създаването на такава кредитна централа. За тази кредитна централа ние бихме могли да заделим около 100 милиона лева, които да послужат като мая за нейното създаване. Имаме обещания от различни източници да получим средства и се очаква да се съберат някъде около 1 милиард. Там, от тази кредитна централа, която по същество е една банка, ще бъдат отпускани кредити за подпомагане на селските стопани при значително по-изгодни условия от кредитите, които в момента се топускат от банките. Като едно, например от условията, които сега предвиждаме в проекта е първата година да не се изплаща главницата.
	Агенцията няма неограничени ресурси. Агенцията не е и държавният просяк в развития свят. Тя само организира безплатна хуманитарна помощ, пристигаща у нас. Благодарение на доверието, с което се ползва пред чуждестранните ни партньори и натрупаните контакти, агенцията може лесно да прерасне в агенция за помощ и развитие, като съдейства за привличането и на чуждестранни инвестиции. Но това вече е въпрос на преценка от правителството и Народното събрание.
	Като имаме предвид действащия в момента закон, за да бъдат усилията на агенцията ефективни ние сме длъжни да определим нашите приоритети. Когато дарителят желае да помогне, обикновено желае да знае точно на кого и защо помага, като предварително има някакво предпочитание - желае да помогне на старчески дом, на детско заведение или просто на талантлив художник. Както и досега при запитване от страна на дарителите ние ще ги насочваме към решаването на проблемите, свързани с конкретни социални домове и здравни заведения, които сме оценили съвместно със съответните министерства за най-нуждаещи се. Но когато дарителите нямат конкретни предпочитания, смятам, че трябва да ги насочваме към решаването на следните въпроси: първо, изграждането на Център за трансплатнация на костен мозък на деца с болести ВЙ/МБ 1053.1 на кръвта. В България около 300 деца страдат от такива болести. Далеч не всички се нуждаят от трансплантация, но една трансплантация струва около 100000 долара в зависимост от клиниката, в която се извършва. В Гърция има два такива центъра, в Турция три. Агенцията за чуждестранна помощ подписа договор с Фондация "Надежда" по този проект. Договорът е отворен и за други участници. Имаме започнати разговори с Министерството на здравеопазването по този проект. По решаването на проблема, както и по останаите, които ще изброя, създаваме заедно със своите партньори конкретна порграма.
	Вторият проект е изграждане на Център за ранна диагностика на рака тук след разговори с Министерството на здравеопазването се разбрахме, че не би могло да става дума за един център, а трябва да се работи за изграждане на цялостна система, покриваща страната. Защото за ранната диагностика на рака не е необходимо да се изгради научноизследоавтелска лаборатория, а редица центрове, до които да имат достъп здравите хора и това да бъде свързано с прак9тическото здравеопазване. Ние събираме в момента становища на експерти. Експертният съвет вече обсъжда на няколко пъти този въпрос. В кореспонденция сме с чуждестранни институции. Онзи ден гост на агенцията беше представител на една от фирмите, която произвежда оборудване за подобни цели.
	Третият проект е съдействие за по-нататъшно развитие на рабтилницата за протези. Там сме направо в окаяно състояние. Провеждани са разговори с наши специалисти от Института по ортопедия. Имаме готовност да сключим договор с института. Нашите юристи са го подготвили и да започнем конкретна работа. Получили сме уверението от крупни дарители, че ще ни помогнат със средства и оборудване.
	Четвъртият проект е свързан с подпомагане инициативата на Фондация "Отворено общество" за дългосрочната програма: "Национална информационна система". Става дума за снабдяването с литература и модерна техника от библиотечната мрежа в страната. Не е необходимо да разяснявам колко е важно това за нашия прогрес. Чрез агенцията досега са получени десетки хиляди тома западна литература. Бихме могли значително да увеличим тези постъпления, както и бихме могли да осигурим и технически средства за библиотеката ни. 1053.2
	Петото. Подпомагане на развитието на частното селско стопанство с акцент - производството на фуражи, месо, мляко и яйца. В момента стартира програмата "Сеитба 92". Аз споменах това нещо. В цялата страна вече тече раздаването на семената. Шестдесет процента от стойността на семената се заплащат от агенцията, 40 на сто - от производителите. Бяха получени над 7000 молби. Те са обработени с компютър и в момента, както казах, се раздават. От завчера вече тече продажбата навсякъде. Включени са тези култури, за които не е изтекъл агротехническият срок.
	Смятаме, че парите, които са отпуснати за тази цел 50 милиона - ще подпомогнат и ние подпомагаме главно частни стопани и кооперации на частни стопани. Тук е и въпросът за създаването на кредитната централа, за която преди малко споменах.
	Шесто. Това е подпомагане развитието на производството на детски диетични храни. В тази сфера страната има остри нужди и в момента страната има остър недостиг от "Хумана-1". Недостигат храните за бебетата и малките деца, за болните на хранителен режим. Не бихме могли непрекъснато да се надяваме на дарения. Дарителите, особено по-крупните проявяват значителен интерес към възможностите да инвестират в производството на хуманитарни цели. Тук му е мястото да оотбележа, че ако България предприеме на правителствено равнище бързи действия сме в състояние да осигурим поне за някои групи ученици безплатна закуска за следващата учебна година. И сега има случаи на припадане на деца в училища от глад. При растящата безработица и инфлация, при големите колебания в селското стопанство въпросът за изхранването на пенсионерите, многодетните, безработните, се превръща в застрашителен проблем. Агенцията може да съдейства, не цялостно да реши, но да съдества за решаването на този въпрос.
	Седмото е подпомагане на развитието на частните аптеки и частните лекарски кабинети. Тук имаме само някои общи идеи, имаме интересно предложение от община "Илинден" за създаване на геронтологична аптека.
	Осмо. Подпомагане на българската култура. В това направление вече се работи. Както споменах беше кредитиран с 50 милиона Американският университет в Благоевград. За да продължи успешно своята работа агенцията се нуждае от приемането на нов закон, 1053.3 който трябва да има предвид едногодишния ни опит. Ние сме раздали на народните представители, членове на Управителния съвет, един проект за такъв закон, но каква ще бъде съдбата на този проект зависи изцяло от Народното събрание.
	Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Аз нося отговорност за цялостната работа на агенцията. Срещу агенцията и лично срещу мен бяха отправени чрез някои средства за масово осведомяване редица нападки. Сега няма да се занимавам с тях. Цялата дейност на агенцията, както и лично моята в нея са документирани. Документите са налице. Досега са правени три ревизии в агенцията. Третата, както казах, приключва и тя е изцяло по въпросите ,повдигани от средствата за масова информация. Както и по повод на първите две, така и по повод на тази ревизия аз мога само да се усмихна. Ако у народните представители, ако у някой народен представител има някакво съмнение по отношение дейността на агенцията той може да заповяда. Ние ще му предложим цялата документация, с която разполагаме и да се запознае на място с онова, с което ние работим. Ако Народното събрание прецени, то може и да назначи специална анкетна комисия, която да се занимае с дейността на агенцията.
	Уважаеми дами и господа народни представители! Агенцията за чуждестранан помощ извърши през 1991 г. огромна и многообразна работа. Създаде се една нова държавна институция, която може и трябва да бъде усъвършенствана. Всички рационални предложения, обосновани критики към агенцията ще бъдат полезни за това усъвършенстване. В агенцията работят всеотдайни и способни хора и аз използвам повода от тази висока трибуна да им благодаря за водерието и труда-
	Благодаря и на всички, които ни подкрепиха с добра дума и с конкретно съдействие..
	Благодарност отправям и към нашите партньори от Министерството на здраевопазването, на социалните грижи, на просветата и на земеделието. 
	Използвам високата трибуна на Народното събрание, за да благодаря на нашите дарители, които помагат на България в това тежко, но изпълнено с надежди време.
	Благодаря ви и на вас за вниманието. 1053.4
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Симеонов.
	Ще дам думата за въпроси на парламентарните групи. Моля, които са готови да заемат мястото за въпроси. Въпроси към господин Симеонов?
	Господин Георги Игнатов има думата. А, Вие ще изчакате добре.
	Госпожица Вержиния Велчева има думата. Заповядайте. 1053.5
	ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Тъй като и доста министри чакат днес за отговор на питания на народни представители, ще се постарая от името на Парламентарната група на Съйза на демократичните сили да бъда съвършено кратка.
	Преди всичко ние очаквахме да чуем в този отчет повече конкретни факти, отколкото общи приказки. Очаквахме също така да се даде отговор и на всички тези публикации, които бяха направени в много от вестниците със съвсем конкретни факти, и да чуем до каква степен тези факти са били верни.
	Нашите два въпроса са следните:
	Първият ни въпрос е свързан главно с отчетността на агенцията. Господин Петко Симеонов спомена за представяни отчети от страна на агенция и в "Държавен вестник", и отчитане по друг начин. Все пак за нас остава необясним фактът как е възможно тези помощи, някои от които са и на значителна стойност, да бъдат отчитани под формата на кашони, килограми и т.н. Защото именно такъв е видът на отчетите, които се публикуваха в "Държавен вестник".
	Простете, но много трудно би могло да се извърши каквато и да било отчетност, когато, да речем, скъпи медикаменти се заприходяват под формата на кашони.
	Пак във връзка с отчетността. По закон директорът на агенцията е длъжен да отчита нейната работа пред Президента на Републиката. Нашият въпрос е: получавал ли е регулярно, така както изисква законът, писмени отчети Президентът на Републиката за дейността на агенцията? В изявление пред някои средства за масова информация господин Петко Симеонов отговори, че той устно се е отчитал редовно пред президента. Но сами разбираме, че когато става дума за значителни суми, един устен отчет едва ли би могъл да се приеме изобщо като отчитане на дейността.
	Възникват и много други въпроси във връзка с отчетността, най-вече с несъбраните задължения към агенцията. Защото ние добре знаем и можем да предполагаме как в днешно време една значителна сума пари може да бъде използвана през един определен срок от време. 
	И вторият въпрос, умишлено ли господин Симеонов премълча някои костатации, които се съдържат в ревизионните актове? ВТ/МБ 1054.1 Защото нашат агрупа е учудена на това, че той се усмихва на тези актове.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Господин Симеонов, ако искате да отговорите веднага, или бихте предпочели да чуете и други въпроси? Да, заповядайте.
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: Аз съжелявам, че не съм отговорил на очакванията в своето експозе, но аз не бих могъл за 15 минути да запозная уважаемото събрание с фактите, свързани с дейността на агенцията. те се съдържат в писмения отчет, който ви е предаден на 4 март. Той съдържа, повечето от неговия обем - близо 200 страници, са таблици и цифри.
	Въпросите защо не съм се спрял на въпроси, засегнати в средствата за масова информация. Смятам, че парламентът е друга трибуна и не съм длъжен да се занимавам с клевети и лъжи. Определено заявявам! Мога и да спомена някои имена. Публикациите на някои господа са просто клевета по адрес на агенцията.
	Отчетът под формата на кашони. Искам да ви кажа как пристигат част от помощите. Пристига ТИР. В него са наредени 100 кашона. В един кашон има: килограм ориз, килограм боб, три скатули аспирин, едни чорапи, едно пакетче пакетирано месо. Ние не бихме могли това нещо на часа да го изведем в отчет. То отива в склада, всеки кашон е номериран, след това комисия отваря кашона и съставя протокол за всеки отворен кашон. В този протокол се описва точно съдържанието на кашона и протоколът остава в склада, след което се извършва сумиране в склада и това сумиране постъпва в нашия компютър. Но това сеизвършва, да кажем, 3-4 седмици по-късно.
	Когато знаем, че става дума за дрехи и тези дрехи подлежат на химическо чистене, когато дрехите не са нови, те задължително минават през химическо чистене, първо се извършва подборка на дрехите, които стават за употреба и си струва да минат тази процедура, тази подборка, заповядайте в склада, за да видите как се работи и как се извършва тя. Тази подборка се извършва в течение на месец - месец и половина - два, след което отива в химическото чистене, след което отива в пункта на агенцията за химическо чистене.
	Така че ние не сме във физическо състояние да правим друг отчет, освен да отчитаме бройки кашони тогава, когато става дума точно за такъв тип сборни помощи. 1054.2
	Когато, разбира се, става дума за крупни пратки, там вече нещата са строго измерими. Когато става дума за еднотипни продукти, пристига месо, ориз, всичко това вече върви по реда както трябва.
	Президентът на Републиката е получавал този отчет, който се публикува в "Държавен вестник" всеки месец и е получавал към него, към този отчет, устно разяснение по всички онези въпроси, които са го интересували. Става дума за 1991 г. След направени бележки от страна на членове на Управителния съвет, започнахме да депозираме и цялостен писмен отчет, в който отново се съдържат тази справка, която имаме, наличностите в склада и в магазина на агенцията, както и проблемно описание на състоянието на дейността на агенцията.
	По отношение на несъбраните средства, Агенцията за чуждестранна помощ е завела дела срещу всички фирми, които ни дължат средства. Делата са в движение и ние ще си съберем средствата със съответстващита банкови лихви. Така че няма никакво основание за безпокойство по отношение на това дали агенцията ще си събере парите или не.
	Мисля, че засегнах всички Ваши въпроси.
	ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВ (реплика от място): За ревизионните актове.
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: Да, за ревизионните актове, извинявайте, не съм го отбелязал.
	В агенцията се извършва жива дейност. Това е практика. Живи хора работят. Естествено е да има пропуски. Естествено е да има нещо, което не е докрай усъвършенствано. И е естествено в един ревизионен акт да се посочва: това нещо трябва да се направи по еди какъв си начин, по друг начин. 1054.3
	Но досега нито една ревизия не е констатирала закононарушения, злоупотреба. Няма констатирано нещо, от което ние би трябвало да се срамуваме. Няма такова нещо! И затова, вие казвате защо се усмихвам... Ами в сравнение с онова, което някои хора се опитват да създадат митове за дейността на агенцията, и това, което е фактическото състояние на нещата, само усмивка може да предизвика. Затова защото в агенцията се работи, агенцията служи на България и ще продължи на служи.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Въпроси от Парламентарния съюз?
	Да, заповядайте за мнение по чутите отговори. (Обръща се към Вержиния Велчева) Следваме процедурата на питането, тъй като няма други.
	ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА: От името на парламентарната група аз не мога да изкажа задоволство от тези отговори. Ние може да сме доволни единствено дотолкова, доколкото разбрахме, че на практика агенцията не е във физическо състояние да води отчетност. Защото това бяха думите на господин Симеонов. След като той е така спокоен от констатациите в ревизионните актове, надявам се, че няма да възрази, ако тези ревизионни актове бъдат един ден публикувани.
	Колкото до неговите квалификации за някои от фактите, които бяха изнесени като клевети и лъжи, аз безкрайно много се радвам, че той започна с това, че носи своята отговорност. Защото, надявам се, че за тази квалификация някой ще потърси отговорност. (Единични ръкопляскания от мнозинството)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За въпроси давам думата на Парламентарния съюз на Българската социалистическа партия. Ще има ли въпроси? Господин Кирил Желев.
	КИРИЛ ЖЕЛЕВ (ПСБСП): Парламентарен съюз за социална демокрация, Ямбол.
	Уважаеми госпожо председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Симеонов! Бих искал от името на Парламентарния съюз за социална демокрация да Ви задам следния въпрос: по какъв начин беше организирана помощта с американската царевица, която получихме; как бяха изразходвани средствата от първия транш? Вие споделихте за тези 50 милиона, които са преведени на Американския университет. Аз лично съм информиран от отчета на агенцияСД/МБ 1055.1 та, но бих искал да допълня този въпрос с една друга страна: има ли друго искане от Американския университет за допълнителни средства, които трябва да бъдат преведени в резултат на получената помощ американска царевица?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Други въпроси ще се поставят ли от ваша страна? - Няма.
	Заповядайте, господин Симеонов.
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: В България пристигнаха досега два транша американска фуражна царевица. Първият транш беше 100 хиляди тона, вторият - 200 хиляди тона. Двата транша пристигат след правителствени споразумения.
	Нашата агенция организира транспорта, организира разтоварването, разпределението в страната по складове ,по фуражни заводи и след това участва в определяне цените на фуражите.
	Работата, която се извършва на всеки един от тези етапи, се извършва съвместно с фирми, които са специлизирани в съответния вид дейност. Да кажем елементарно: транспортът от пристанищата до складовете се извършва от БДЖ, товарно-разтоварните работи на пристанищата се извършват от съответни фирми, които са специализирани в тази дейност.
	Средствата, които са събрани от американската царевица, се намират на депозитен влог. От първия транш средствата са 102-103 милиона. Досега сме отпуснали 50 милиона, както споменах, за Американския университет съгласно волята на дарителя. Петдесет милиона от първия транш, съгласно договореността с американската Агенция за развитие, са за програмата "Сеитба 92". По този начин първите сто милиона от първия транш всъщност приключват. Парите от втория транш ще бъдат горе-долу около 200 милиона. Те не са докрай събрани, защото фуражът не е реализиран изцяло. Ние имаме искане от страна на Американския университет за 100 милиона. Това искане обаче е от страна на Американския университет. Ние не можем да го изпълним в този му вид. то трябва да бъде съответно с искане от Държавния департамент, изразена воля от Държавния департамент.
	По този повод искам да споделя с вас, че фондовете, които са събрани при нас от продажбата на различни стоки, са под решаващ контрол от страна на дарителя. Дарителят е този, който може да каже къде да отидат неговите средства. С парите, 1055.2 събрани например от италинските помощи (това са около 60 милиона, ние подписахме с тях един меморандум) италианската страна има желанието да бъдат реализирани 5-6 проекта, които цялостно да бъдат изградени с тези италиански пари.
	Така че ние не сме свободни в използването на парите.
	Господин Желев, достатъчно ли е това, което казах? 
	КИРИЛ ЖЕЛЕВ (от място): Да, благодаря Ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Други въпроси? Или Вие, господин Желев, искате да кажете Вашето впечатление от думите на господин Симеонов? Заповядайте.
	КИРИЛ ЖЕЛЕВ (ПСБСП): Благодаря Ви, господин Симеонов, за дадения отговор.
	Вижте, миналата година Великото Народно събрание действително създаде Агенцията за чуждестранна помощ в една специфична и трудна за страна обстановка. Аз смятам, че през този период агенцията доказа своята необходимост. Създадени бяха реални условия да се осигурят за страната съответно помощи. Намерена беше възможност те да се организират, транспортират и разпределят по определен начин.
	Разбира се, всеки един би могъл да има основателни или неоснователни претенции към начина, по който е извършвано това разпределение от страна на агенцията, защото явно потребностите на страната са многократно по-големи. Но аз бих искал да споделя и мнението на нашата парламентарна група, а и личното си мнение в тази връзка, че начинът, по който се работеше в агенцията, предполага и коректност в по-голямата част от случаите, предполага и едно друго отношени, бих казал, социално отношение към тези проблеми. Предполагаше в определена степен и загриженост при решаване на всички тези задачи и цели, с които беше създадена агенцията. 1055.3
	В този смисъл смятам, че в новия етап на развитие, който навлезе агенцията, логично е нейната дейност да бъде насочена преди всичко към използването на средствата, които се събраха. Те трябва да бъдат използвани именно в тази социална посока, в тесните места, които съществуват. Преди всичко бих потърсил за себе си, а и за всички нас едно друго решение, което е свързано с решаване на проблеми на обществото, независимо от начина, по който пристигат помощите.
	Що се отнася до американската царевица, ще споделя мнението, че на практика излиза, че ние работим с тях на принципа на затвореното натурално стопанство. Те ни дават царевица, с която ние финансираме Американския университет, продавайки тази царевица. При това Департаментът ни е отпуснал помощта като помощ на държавата. отделен въпрос е, че Агенцията за чуждестранна помощ разпределя тазипомощ. В условията, които е поставил Департаментът, не фигурира, че тази царевица се дарява с цел продажба и финансиране на Американския университет. Така на отделни представители на Департамента, предварителните условия на дарението да фигурират в това, което е направено от страна на Департамента на Съединените американски щати. И аз смятам, че това, независимо от всичко, не са коректни отношения, след като предварително не са поставени условията и тези условия се реализират. Благодаря Ви, господин Симеонов.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За въпроси от Парламентарната група на Движението за права и свободи, заповядайте.
	СУАВИ ХАДЖИ (ДПС): Госпожо председател, дами и господа! Уважаеми господин Симеонов! Можете ли да обясните факта, че бивши и настоящи служители на Агенцията за чуждестранна помощ са пряко свързани с фирмите, на които е възложена реализацията на помощите на агенцията? В пресата се изнесоха факти за дейността на такива фирми като "Артемис", "Милев" и др.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Симеонов, имате думата.
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: Агенцията за чуждестранна помощ преди възникването на борсата трябваше да работи с отделни фирми. Друг изход просто нямахме. Една от фирмите, с които работихме, беше фирмата "Артемис". Във фирмата "Артемис" преди постъпване ЦМ/МБ 1056.1 в агенцията е работил един от нашите служители, който вече не е на работа в агенцията, но е работил там. Той е напуснал фирмата съгласно изискванията на закона, така както законът предписва да напусне фирма, в която работи, примерно човек, който става министър или който става народен представител. Той е напуснал тази фирма по същата процедура.
	Пряко облагодетелстване от тази дейност аз не виждам. Не виждам какво бихме могли да търсим при положени, че ние получавахме систематичен отказ от поръчката, която тогава изпълни фирма "Артемис".
	Фирма "Артемис" пое дистрибутирането на първия транш от Европейската общонст, където ставаше дума за хиляди тонове месо, което изисква строго определени условия на съхранение. АЗ разговарях с фирми и съм запомнил репликата на едната от фирмите: "Жива стока, мъртъв търговец, търсете си друга..."
	Ние получихме отказ от държавните предприятия "Родопа" и "Сердика" тогава, когато камионите бяха тръгнали за България, тировете бяха тръгнали. Тогава изведнъж получих две писма едното от "Сердика", другото от "Родопа", че отказват да поемат получаваната помощ. Тогава бяхме изправени просто до стената. В тази инфарктна ситуация трябваше да бъде намерена организация, която да поеме помощта, защото това е помощ, която просто не може да стои на улицата.
	От цялата тази работа се съмнявам дали фирма "Артемис" е спечелила нещо, защото те имат несъбираеми плащания от други фирми, с които са работили, някъде около 30 млн. лева. Те пък в момента са изправени до стената. Така че не виждам нищо особено в цялата тази ситуация.
	Ревизията, за която споменах, изследва 30 фирми, в т.ч. и "Артемис". Тя не установи никъде нецелесъобразност и незаконосъборазност от страна на действията на агенцията.
	От страна на фирма "Милев" сме имали едно сътрудничество. После разбрахме, че става дума за човеки, който бил някакъв съдим. Разправиите там са големи. Съмнявам се и в тяхната полза от нашите отношения.
	Няма нищо, което да е в закононарушение по отношение на връзката на агенцията, с която и да е фирма. Няма такова нещо. 1056.2
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Доволен ли сте от отговора?
	СУАВИ ХАДЖИ: Да.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Тъй като има още време сдпоред регламента за разисквания, ще давам думата последователно на всяка от парламентарните групи да задава по един въпрос. Господин Георги Игнатов, заповядайте.
	ГЕОРГИ ИГНАТОВ (СДС): Господин Симеонов, става дума за това, какво става с помощите, след като излязат от Агенцията за чуждестранна помощ?
	След излизането на помощите от агенцията, те попадат в ръцете на зланомерени хора и оттам нататък следва една верига от злоупотреби, които измъкнаха милиони и милиони левове от ръцете на българския народ. Схемата на кражбата е една и съща, защото това е направо една злонамерена кражба, която се повтори стотици и стотици пъти с всички видове помощ. Нямаше да е нищо опасно, ако кражбата беше направена веднъж и беше ликвидирано с нея. Но това просто е една схема на ограбване на народа чрез помощите, които идват безвъзмездно.
	Ето един прост пример как става това нещо. Този пример се отася за всички останалми помощи, които идват в България. Помощта с френското месо, за която преди малко говорихме. Френското месо Агенцията за чуждестранна помощ решава да го продава по цена 8 лв. за килограм. Това е чудесно. В Пловдивски регион фирмата "Опън маркет" в лицето на Мария Недялкова - представителка на "Опън маркет", прави търг. Или това не е търга, по-скоро е някакъв конкурс. Според волята на дарителя конкурсът е такъв: месото се дава на този, който произведе най-евтин салам. Кандидатите, които искат да произвеждат салам, в пликове дават цената на произведения от тях салам с месо на цена 8 лева. Една фирма дава 14 лв., друга фирма - 13.60 лв. Някой даде 13 лева. 
	Някой в България случайно да е ял салам от 13 лева? Никой. Какво става по-нататък? 1056.3
	Тази фирма, която произвежда салам с най-ниска стойност, тя въобще няма намерение да произвежда салам. Например три фирми в Пловдив с общ офис и еднолична фирма "Надежда", еднолична фирма "Лиди Николов" и еднолична фирма "Перелин" купуват 300 хил. кг месо от помощта. Триста хиляди килограма по 8 лева. Те понеже не могат да произвеждат салам, веднага продават това месо на същата тази "Родопа", която преди това не е щяла да вземе месото, която е отказала хуманитарната помощ на агенцията. Значи това е чисто и просто една мафиотска уговорка - купува "Родопа" месото и произвежда салам на известните ни на всички цени над 28-30 лв. за килограм. Значи от 8 лв. за килограм месо се е получил салам за над 30 лева. Ето какво е станало и с всички останали помощи - 300 хил. кг по 6 лв. са спечелили, защото от 8 лв. са го продали на "Родопа" по 15 лв., това прави 1 млн. и 600 хил. лева. С един замах са прибрани толкова пари! Това става и с помощта с масло. Маслото се е продавало по 6 лева. Някой да е купувал от вас масло по 6 лева? Никой! Маслото стана 27-28 лева. След няколко препродавания, като всички тези печалби потънаха в джобовете на мафиотските фирми.
	Моят въпрос е такъв: какво е направила агенцията да прослеид какво става с помощта след излизането й от агенцията? Защото всички ревизии да се направят на агенцията, толкова хиляди тона месо по 8 лд. правят толкова лева. Сметката е ясна! Оттам нататък обаче какво е станло, за да стане месото от 8 лв. на 15 лева? Аз доколкото знам, в агенцията има само един човек, който следи движението на помощите след излизането и предаването на мафиотските фирми. А с един човек какво може да се проследи? Милиони и милини левове са окрадени от българския народ с тази хуманитарна помощ.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Симеонов, имате думата.
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: Господин Игнатов, Вие казвате: един човек какво може да направи? А сто какво могат да направят? А хиляда какво могат да направят? Нищо! Ние имаме договори с фирмите. На основата на договора контролираме фирмите. Нито веднъж досега не сме установили нарушението на договорите и на закона. (Шум в мнозинството) Заедно с това... Ама чакайте, СтБ/МБ 1057.1 аз не съм тръгнал да защитавам фирмата, аз просто ви казвам това, което ние сме установили на хартия, на книга, на документ. Вие сте народни представители и много добре знаете, че документът е този, който е важният. Важни са тези факти, които могат да бъдат доказани. За фирмите агенцията не би могла да носи отговорност. Ние предаваме имената на фирмите, които са получили помощи, на Полицията и на данъчните органи. Полицията, ако не е в състояние със своя апарат, ние собствена ли полиция трябва да изградим? И тя да следи как стават нещата.
	Онзи ден отпуснахме сухо мляко на община "Илинден" за училищата. В разговор с кметския наместник установих, че кметското ръководство е присъствало там при разтоварването на двата тона сухо мляко. Те са присъствали, докато се разтоварва от камиона и отива в склада. Докато те са били там, изчезват четири пакета. Как да го направим това нещо? Може ли нашата агенция, в състояние ли е тя да промени общия стил, общия начин на работа на тези фирми? Ами те по същия начин работят и с това, което идва по други канали! В момента всички знаем колко много организации, особено частни фирми, се занимават със спекулативна дейност. И те се занимават със спекулативна дейност независимо от това какво им попада в ръцете. Онова, което ние можем да направим, е предаване на Полицията. Предаваме на Полицията всеки случай, всеки констатиран случай.
	РЕПЛИКИ ОТ СДС: Колко сте предали?
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: Заведени са следствия.
	ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Колко сте предали?
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: Не мога да ви кажа колко. Следствията се водят в Полицията. Агенцията не е следствено отделение!
	ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Колко сигнала сте подали?
	АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (от място): Един, два, три, пет, десет - колко сигнала сте подали?
	ПЕТКО СИМЕЕОНОВ: ЗА миналата година сигналите бяха 25. Това са предадени на съответните органи по компетентност. Ние очакваме по-нататък те да се произнесат. Но агенцията не е в състояние да подмени Полицията, финансите, митниците. 
	Заедно с това, господин Игнатов, аз искам да изразя тук и своята болка от това състояние. Защото ние се намираме в една хаотична стопанска обстановка, от която е много трудно 1057.2 да се очаква някакъв специален ред за помощите, който да е поразличен от реда, в който се реализират всички останали стоки, които вървят в страната. Не би трябвало да се иска от агенцията онова, което не може да извърши Министерството на търговията и услугите, онова, което не може да извърши Министерството на финансите, Полицията и останалите ведомства.
	Имах рпазговори в Министерството на труда и социалните грижи. Там господин министърът ми казва: "Моля ти се, само не ни давайте някакви продукти. Изчезват. Мафиотска организация! Крадат на всяко равнище!" (Реплики в СДС)
	Това е Министерството на труда и социалните грижи, можете да запитате господин министъра по този повод. Тази система на отношения, на злоупотреби съществува и аз казах в своето въведение, че когато месото отива в ученическия стол, дали е хуманитарна помощ или е купена от бюджета, за готвача, който е свикнал да краде и продължава да краде, това няма никакво значение. Той продължава да си го изнася. Може ли агенцията да развие някаква особена специализирана дейност, в която да следи това парче месо, което е тръгнало по линията на хуманистарната помощ, да има различна съдба от парчето месо, което е тръгнало от държавния бюджет? Не сме в състояние да го направим! Не сме в състояние!
	РЕПЛИКА ОТ СДС: То излиза, че повече е крадено, отколкото е дадено.
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: Не е точно така. Сега вече започваме да говорим наедро.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Игнатов, доволен ли сте от отговора?
	ГЕОРГИ ИГНАТОВ (СДС): От отговаора е ясно, че агенцията е създала най-малкото условия за страхотни злоупотреби в тази страна. Става дума за стотици, милиони левове, които са окрадени от българския народ чрез подставени фирми. няма баба в тази страна, която да е купила масло за 6 лева. Няма човек, който да е купил месо за 8 лева. Ясно е! Всички тези пари са прибрани по някакъв начин, от нас са прибрани. И мисля, че това не е оправдание. Трябваше договорите да бъдат такива, че да не се позволяват кражби. 1057.3
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Симеонов иска да репликира господин Игнатов.
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: Извинявайте, но е просто смехотворно твърдението, че агенцията е създала условията за злоупотреби в страната. В момент на реформа, в който момент има очеваден икономически хаос, да се казва, че Агенцията за чуждестранна помощ е създала условията за този хаос, е най-малкото просто неоправдано.
	РЕПЛИКА ОТ СДС: Тя се е възползвала от този хаос.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За въпро от Парламентарния съюз? Отказвате се.
	Парламентарната група на Движението за права и свободи имате ли въпрос?
	Давам думата на господин Лъчезар Тошев за въпрос.
	ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Аз идвам от Правителствена болница, където е Едвин Сугарев, който най-внимателно следи дейността на АГенцията за чуждестранна помощ. И моля да бъдете така добри да изслушате неговото писмено становище по отчета на агенцията, което той ми предостави, тъй като той е много тежко болен и не може да дойде тук лично. (Шум в залата)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, заповядайте.
	ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
	"Агенцията за чуждестранна помощ е създадена със Закон за Агенция за чуждестранна помощ, гласуван от Великото Народно събрание на 2 номеври 1990 г. Нашето мнение е, че агенцията систематично е нарушавала този закон и по-точно чл. 1, ал. 2 от него, според който Агенцията за чуждестранна помощ е държавен орган по приемането, съхранението, разпределението и контрола върху използването на предоставена на българската държава от чужди държави, организации и граждани помощ с хуманитарна цел.
	Какво по-конкретно имаме предвид?
	По своя смисъл понятието хуманитарна помощ е безвъзмездно дарение, върху чието разпределение следав да се упражнява пълен контрол и сдпрямо което са немислими каквито и да било търговски спекулации. Никъде в закона не се регламентира правото на агенцията да продава хуманитарна помощ. Въпреки това огромната част от нейната дейност се заключава именно в такива продажби и то безконтролни и спекулативни. За година и нещо агенцията е продала хуманитарна помощ на обща стойност 369 927 816 лева. Сам по 1057.4 себе си този факт, въпреки че е в крещящо противоречие със закона, не би бил беда, тъй като става дума за помощи предимно от Европейската бощност, които по волята на дарителя трябва да бъдат разпродадени, за да се образуват фондове за подпомагане на нашата икономика. един такъв процес на разпродаване обаче предполага пределни цени на дребно и пълен контрол по пътя на стоките до потребителя.
	Агенцията не само не е осъществила такъв контрол, но е и създала услоия за спекулативна и напълно неконтролируема разпродажба на хуманистарната помощ, включително и с помощта на служители от самата агенция. Примерно основе десдтрибутор по отношение на първя транш от Европейската общност, италианския ориз и пр. става при това без конкурс от фирмата "АртемисООД", чийто съдружник с четири дяла участие и член на Управителния съвет е заместник-директорът на агенцията Спас Русев. Впоследствие в тази фирма преминават на работа и ред други служители на Агецията за чуждестранна помощ. "Артемис" е продала също без конкурс и без каквото и да е регламентиране на пределно допустима цена на дребно хуманитарна помощ за сумата 169 545 037 лева. Срещу това тя е получила 2 процента комисионна или около 3 млн. и 400 хил. лв., при това без да влага никакви разходи, тъй като транспортът и складовите разходи минават за сметка на Агенцията за чуждестранна помощ. 1057.5
	Но това не изчерпва проблема, тъй като "Артемис" по свой избор е продавала на други фирми, които на свой ред в пълно противоречие на чл. 6 от Закона за Агенцията за чуждестранна помощ са продавали на други, като са си начислявали печалба и данък оборот. Поради така създадената спекулативна верига до момента на достигането на хуманитарната помощ до потребителя, нейната цена се е изравнявала, а в някои случаи и надминавала цената на дребно на българския пазар.
	Второ, в отчета на Агенцията за чуждестранна помощ се казва: "При доставките стриктно бяха спазвани условията в договорите за ценообразуване на продуктите. В резултат на това бяха намалени съществуващите пазарни цени на онополните предприятия".
	Това изобщо не е вярно. В справката на Агенцията за чуждестранна помощ за реализираната хуманитарна помощ наистина се посочват единични цени, но те нямат нищо общо с реалността. Аз не си спомням, а и вероятно българските граждани едва ли ще си спомнят, някога и някъде да са купували краве масло за 18,50 лв. на килограм, говеждо месо за 10 лв. на килограм или ориз за 4,50 лд. на килограм. примерно за ориза, който е достигнал рекордни цени от порядъка на 10-11 лд. за килограм, при връх 13 лв., може да се каже, че е продаден изцяло спекулативно и безконтролно. Ревизионният акт от 24 септември 1991 г. ни дава възможност да видим как е станало това. В точка 1, ал. 3 се посочва примерно: "Коректинвест", фирма, в която участва като съдружнис с 8 дяла участие съпруга на небезизвестния бивш депутат Еленко Божков, която е получила от "Артемис"-ООД масло, сухо мляко и ориз по цени съответно 18,50, 6,50 и 4,50 и ги е продала не на пазара, а на други фхирми по цени съответно 22,76, 8,40 и 6,73 лв. на килограм. При тази спекулативна верига фирмите не правят никакво усилие и не влагат никакви разходи, а само се обогатяват в процеса на продажбата на гърба на хуманитарната помощ. В крайна сметка примерно оризът, продаван чрез "Артемис" на единична цена 4,50 лв. килограм, е достигнал до българските граждани в най-добрия случай на двойната цена от 9,00 лв. Или за да станат ясни мащабите на спекулацията, ако във фондовете на агенцията само то реализирания ориз са постъпили 73 310 503 лв., то българският народ е заплатил поне ББ/МБ 1058.1 още 73 милиона, които не са постъпили нито във фондовете на Агенцията за чуждестранна помощ, нито в държавния бюджет, а в джобовете на спекулативни фирми от рода на "Коректинвест", "Цеков"-ООД и др.
	Трето, връх на всичко това, дори и сумите, които трябва да бъдат в касите на агенцията, невинаги се оказват там. Например "Артемис" продължава да дължи на Агенцията за чуждестранна помощ скромната сума от 30 904 636 лв. Вложени само за един месец в банката, тези пари носят лихва повече от 1,5 млн.лв. Как е възможно например СП "Парта", преобразувана още преди месеци в частна фирма "Цеков"IООД, да продължава да дължи на Агенцията за чуждестранна помощ 8 706 209 лв. Още от първия транш на американската царевица. Ако срещу "Артемис" агенцията е започнала, макар и с пределно закъснение, дело, то защо същата мярка не е приложена спрямо "Цеков"? Дали защото Цеко Цеков е политически съмишленик на Петко Симеонов и подпомагаше активно неговата предизборна кампания в Михайловградски окръг.
	Четвърто, в справката за реализирана хуманитарна помощ фигурират и лекарства. Да се продават, предоставени като хуманитарна помощ лекарства, според мен е направо безбожно, но нека да видим как е ставало и това. Например фирмата "Медифарма" е превела на агенцията според тази справка 1 747 045 лв. Какви лекарства обаче, какви количества, продадени кому и на каква цена, за всичко това въпросната справка мълчи. На всичко отгоне същата "Медифарма" е фирмата, която разпределя и безвъзмездно изпратените лекарства, които се отчитат по следния начин. Получени еди-колко си кашона, дадени на тези и тези болници. На много места не се съобщава какво са съдържали кашоните, като че те са стереотипна маса с еднаква цена. Следователно нищо не би могло да попречи на фирмата дистрибутор да преразпределя лекарствата, съборазно собствените си комерчески интереси, включително да подменя едно лекарство с друго.
	Пето, редом с "Артемис" другият голям длъжник на Агенцията за чуждестранна помощ е стоковата борса "Опън маркет", която дължи 36 118 268 лв. Не зная дали е случайно, но другият заместник-директор на Агенцията за чуждестранна помощ Божидар Дръндаров е на работа тъкмо в "Опън маркет". Договорите със стоковата 1058.2 борса са прекратени "поради мудност на борсовите операции". Очевидно същата "Мудност" се проявява спрямо дължимите суми. В скоби казано, Агенцията за чуждестранна помощ е предоставила 20 хиляди тона царевица на свинекомплекса "Маноле". Инвеститор на този свинекомплекс е Божидар Дръндаров. идеята да се продават помощи не чрез фирми, а чрез стокова борса се обосновава с необходимостта да бъде гарантирано, че ще се ограничат цените на дребно до един предварително регламентиран максимум, който да не позволява спекулативни разпродажби. За съжаление спекулата продължава, тъй като отдадените под аренда още през 1989 г. търговски обекти на "Булгарплод" на Валентин Моллов и Данаилов президент на "Опън маркет", дават възможност на последния да се създаде безконтролна спекулативна мрежа в цялата страна за препродажба чрез фирми-посредници на получените чрез Агенцията за чуждестранна помощ и определени за търговски цели помощи: сухо мляко, говеждо месо, краве масло на блок, шоколади и др. На търг са разиграни 312 500 тона масло, внос от Германия и Франция и са закупени от еднолична фирма "Феникс" - Бургас, с президент Антон Танев. Това масло е било продавано и препродавано по цени от 17 до 30 лв. на килограм, въпреки пределно регламентираните 14,50 лв., за което има предостатъчно доказателства.
	Шесто, в определени случаи сделките на Агенцията за чуждестранна помощ са били осъществявани не само без контрол, но дори и без договор. В точка 1, ал. 2 от ревизионния акт се посочват случаите с предоставяне на протоколи на "Балканконсерв" и захар на Министерство на търговията и услугите, цитирам: "Без да са доставени договори, поради което липсват данни за количеството, определените цени и държимите на агенцията суми".
	Седмо. Накрая съм длъжен да изясня един случай, за който бях обвинен лично от посланик Иван Станчов, че говоря неистини. Става дума за изложбата с благотворителна цел, организирана в бългаското посолство в Лондон. Цитирам дума по дума точка 6 от ревизионния акт:
	"С писмо # 503 от 22 април 1991 г. на директора на агенцията Петко Симеонов е възложено на колективна фирма "Артемис6" да създаде необходимата организация по набиране на дарения от български художници за провеждане на изложби с благотворителна цел в гр. Лондон". 1058.3
	Картините са предоставени безвъзмездно на посочената фирма от художниците, без същата да е съставила необходимата отчетност за получаването им. картините не са отразени документално и в Агенцията за чуждестранна помощ като нейна собственост. По време на ревизията от посолството на Република България в Лондон се получи списък на 59 броя картини, предоставени от Агенцията за чуждестранна помощ. Трябва да добавя, че никъде в своите публикации не съм искал да засегна добрите чувства на художниците дарители.
	Що се отнася до "Артемис", повече от странен е следният факт. Не агенцията, а тъкмо "Артемис" е заплатила 100 хил. лв. транспортни разходи по превозване на картините, което за мен и до ден днешен е необяснимо. Осве нтова от думите на художници, участвали в изложбата, се изясниха обстоятелствата, които буквално са шокиращи. Част от картините изобщо не са били събирани от Петко Симеонов за изложба с благотворителна цел, организирана от емигарнтското дружество "Приятели на България", а за такава изложба в Гърция с цел да се подпомогне предизборната кампания на СДС. Например Кредиаса, който участва с цели 9 картини според изпратения от лондонското посолство списък въобще не знаеше,по че картиините му са попаднали в Лондон. Той естесвено не би имал нищо против да участва в такъв тип благотворителна изложба, но "Артемис" би трябвало поне да уведоми художниците къде пренасочват техните дарения, предназначени за СДС.
	Друг е случаят с големия наш художник Димитър Казаков. На него пък му е обещана самостоятелна изложба. Той дава над 40 платна, от които до днес ни вест, ни кост. Известно е само, че са продадени 26 от тях, за което вече покойният художник е получил смешната сума от 1000 долара. Иван Нинов и Николай Майсторов са се подписали в някаква документиця на "Артемис", но не са получили никакви дарителски протоколи.
	И така нататък, и така нататък.
	В заключение трябва кажа, че неизпълнението на Закона за Агенцията за чуждестранна помощ по отношение на контрола над разпределението на хуманитарната помощ е създало условия за спекулативна разпродажба на помощи, включително с активното съучастие на отговорни служители на агенцията, за финансови 1058.4 злоупотреби с получените от разпродажбата средства и за срамните случаи на реекспорт на хуманитарна помощ, част от които са цитирани в доклада на Агенцията. Административната непрозрачност и законоспирираност на работа в агенцията са създали на свой ред възмонжости за вземане на еднолични решения от страна на нейния директор, които са накрнявали финансовите интереси и престижа на тази институция. 1058.5
	Два примера. Петко Симеонов е платил на в. "1000 дни" сумата 400 000 лв. за издаването на един-единствен брой формат А-3 на в. "Образ и подобие" - рекламен вестник на Агенцията за чуждестранна помощ. Повече от ясно е, че тук става дума не за реална услуга, а за финансова инжекция на вестник, който защитава определени политически позиции. Също така Петко Симеонов съвсем наскоро е издал заповед за изнасяне на Агенцията за чуждестранна помощ от сградата на Президентството, без да се допита до Управителния й съвет.
	Биха могли да се зададат и ред други въпроси. Несъмнено е обаче едно - чрез своите крайно неудачни и скарани със закона методи на действие ръководството на Агенцията за чуждестранна помощ изложи България пред лицето на света, за което говорят достатъчно ясно изявленията на експертите по хуманитарна помощ към Европейската общност.
	Ето защо аз предлагам Народното събрание в специално свое решение да задължи министър-председателя и президента на Република България да направят нужното, за да бъде сменено ръководството на Агенцията за чуждестранна помощ.
	Едвин Сугарев."
	Ще връча този доклад на заместник-председателя на Народното събрание.
	Благодаря ви за вниманието.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Времето за въпроси, отговори и разисквания е един час. Господин Симеонов, имате около десет минути да отговорите или изобщо да вземете отношение към това, което чухте. Заповядайте.
	След това ще ви предложа един проект за решение. То е на Председателството. Ако има други проекти за решение - моля след това, ако са готови, след това да бъдат представени, за да се обсъдят.
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: Господин Сугарев много отдавна и систематично пише по адрес на агенцията и лично по мой адрес. Обикновено така е устроен човекът, че когато започне систематично да мисли за нещо, той не мисли за случайни неща и аз дълбоко уважавам стеремежа на господин Сугарев да мисли за нещо значително.
	За съжаление господин Сугарев, който заявява многократно, че следи редовно Агенцията за чуждестранна помощ, нито веднъж ВЙ/ЛТ 1059.1. не е дошъл в агенцията конкретно да се запознае с някакъв документ или поредица от документи, които определят някакъв въпрос. Оттук му пада нещо, оттам му иде друго - сяда и започва да съчинителства.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Симеонов, понеже господин Сугарев го няма, моля Ви, чуйте ме - ако имате... (Шум и реплики в залата) Ако имате нещо, което е личен упрек, моля не правете го, но на въпросите отговорете. (Шум в залата)
	Вижте, коректно е след като го няма, лични упреци да не се отправят.
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: За агенцията повечето от нещата, които казва господин Сугарев, не са обосновани. (Реплики от СДС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина в залата!
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: Обвинява ни, че в Закона на агенцията е казано, че тя се занимава с безвъзмездни дарения. И ние сме били нарушили в този пункт закона. Е, как ще нарушим закона, когато изрично ни е казано, че трябва да изпълняваме волята на дарителя. Волята на дарителя е това, което е пристигнало, да бъде продадено, парите да бъдат събрани на едно място и после дарителят да каже за какво да се използват тези пари. И ние тази воля сме изпълнили. Нима изпълнението на волята на дарителя е нарушение на закона, който предписва да се спазва тази воля?!
	Агенцията никога не се е занимавала с търговски операции. Поради тази причина е сключвала комисионерски договори с фирми. Агенцията никога не се е занимавала с търговия! А нашите комисионерски договори са законосъобразни и целесъобразни, което многократно беше потвърдено. Дотук е Агенцията за чуждестранна помощ, оттук нататък започват да действат законите на стопанския живот в България. Фирмите били начислявали... И данъци върху това... Но това се изисква - да начислява данъци. Въпросът да бъде зададен към министър Костов. А съгласно наредба на Министерство на финансите, те са длъжни да начисляват съответните данъци. Не сме установили нарушения при начисляването на данъците от нито една фирма. И затова, когато господин Сугарев казва: "Не си спомням случай..." Спомнете си случай! Спомнете си случай конкретен дата, час, място, документ, извършител на нарушението! Дайте ми този случай! "Просто не си спомням случай - нещо еди-какво 1059.2. нси - да е станало..."?! Конкретни факти ни трябват, за да можем да задействаме механизма на контрола, за да можем да предадем случая на полицията. Всички факти, които са дадени, са предадени на съответните органи. Ние не сме следствие, ние не сме прокуратура.
	ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Изнесоха се факти! Кажата за Вашата дейност! За дейността на агенцията!
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: За кое? За кое "моята дейност"?
	ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (от място): Достатъчно факти се изнесоха. Отговорете!
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: Дейността на агенцията е документирана. Няма извършено закононарушение. И няма нецелесъобразна дейност.
	ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (от място): Нецелесъобразна дейност, но за кого?
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: Нецелесъобразна за държавата. Няма вреди и щети на държавата.
	РЕПЛИКА ОТ СДС: Но може би за българския народ има?!
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: Отношенията между "Артгемис" и Агенцията за чуждестранна помощ се уреждат със съд. Делото е заведено и ние чакаме съдът да се произнесе.
	За фирма "Цеков". Ето фактите, за които говорите, които казвате: "Цеков" нищо не дължи. Защо да го съдим? Фирма "Цеков" нищо не дължи на агенцията! Господин Сугарев твърди - "за милиони и не знам какво"... Не е вярно! Не дължи!
	РЕПЛИКА ОТ ПСБСП: Но щом СДС е казало, че дължи, значи дължи...
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: "Медифарма" е държавната монополна организация, която се занимава с търговия за лекарства. Ако отидем при друга фирма, ще излезе, че онези са ни братовчеди. Ако използваме държавния монополист в разпространението на лекарствата - пак сме виновни. Какво трябва да правим лекарствата? (Шум и реплики в залата)
	Обясних за случая с кашоните. Когато един кашон е сборен, той не може по друг начин да се описва и онова, което е в него. В него има различни неща и в първия случай това е кашон, а след това в склада, след съставянето на комисията, когато комисията преглежда съдържанието на кашона, се съставя протокол за съдържа1059.3. нието на съответния кашон. И тези протоколи ги има в склада. Ако господин Сугарев беше проявил елементарен интерес към документацията на агенцията, истински интерес към нейната дейност, той щеше да провери това нещо и да го види в наличност.
	Аз сега за първи път чувам, че Божгидар Дръндаров бил кредитор на "Маноле", финансирал "Маноле". "Маноле" досега се кредитира с фураж от агенцията. Това са големи свинекомплекси с над 100 000 свине в тях. Те дават месо за цели региони. Многократно в Управителния съвет обсъждаме този въпрос - за отпускане на фураж на тези свинекомплекси. Имаше случаи, когато свинекомплексът отиваше поголовно на клане, ако не му дадем фураж. Е добре де, ако изколят тези свине, какво утре ще яде този народ?! Ако дадем фураж - виновни сме. Ако не дадем фураж - пак ще бъдем виновни. Кое трябва да направим?
	РЕПЛИКА ОТ СДС: Важни са условията, при които давате...
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: Условията, при които се дават?! Та те нямат пари! Те нямат пари. А трябва да ядем. Трябва да има месо в България!
	Портокалите от "Балканконсерв" - това го обяснихме. "Балканконсерв" получи по решение на Министерството на външната търговия портокалите директно. Има министерско решение по този въпрос. Портокалите отидоха там директно. Не са изобщо отивали при нас. Само беше казано: после парите да бъдат приведени на АЧП. Нито сме определяли "Балканконсерв", нито сме сключвали договор с него. Е как ще сключваме договор с тях, като те са директният получател? И то съгласно правителствено споразумение между България и Гърция. И това го писахме във вестник! И господин Сугарев - отново пак да пита!
	АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ (от място): Що да не пита?!...
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: Нека да пита, бе! Разбира се! Такъв човек не можеш да го спреш. (Ръкопляскания)
	Сега за художниците изложбата. Има цяла пачка писмен доклад от посолството ни в Англия. А, бе, поне да седне да прочете това нещо, което му е изпратено и на него! Бе да седне да го прочете, бе! (Шум и реплики в залата)
	ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (от място): В парламента на "Вие" се говори... (Шум в залата) 1059.4.
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: Много ли "бе"-та станаха? Изглежда някой си ги иска!
	Не съм се допитал до Управителния съвет като съм издал заповед агенцията да напусне Президентството. Това пак трябва човек... Ние се намираме в помещенията на президетската канцелария неправомерно. От една година пишем на две седмици писма до Министерския съвет, с което да ни бъдат предоставени помещения. И когато мен ме извиква началникът на президентската канцелария и ми казва, че трябва да напуснем Президентството, аз какво трябва да направя? Да свикам Управителния съвет? 1059.5.
	Агенцията за чуждестранна помощ върши хуманитарна дейност. Тя помага на хиляди и стотици хиляди хора в България. И тази дейност се нуждае поне от морална подкрепа от нашите държавни институции и политическите сили.
	С министерствата ние работим добре.
	АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (от място): Със СДС - зле.
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: Със СДС също работим добре.
	РЕПЛИКА ОТ МНОЗИНСТВОТО: А-а, не е така.
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: Извинявайте, СДС не е един или друг човек, който умее да пише.
	РЕПЛИКА НА ДЕПУТАТ ОТ МНОЗИНСТВОТО: С либералите.
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: С десетки кметове на СДС работим отлично. С областните управители на СДС работим отлично. С министрите на СДС работим отлично. С парламентаристите на СДС - членове на Управителния съвет на агенцията, работим отлично.
	Така че нямаме проблеми с политическите сили като цяло. Това че отделни злонамерени хора работят против агенцията, тези хора няма да попречат на агенцията. Ние ще продължим да вършим своята високохуманна дейност и всички въпроси, които са задавани някога в българския печат, се намират в тази папка. Тук се намират и отговорите на всеки от тези въпроси. Въпросите са обикновено десетина. Ще депозираме тази папка с пълен отговор, включително и на новоповторените въпроси от господин Сугарев, в Народното събрание. Който желае - нека чете. Благодаря ви, желая ви живот и здраве! (Ръкопляскания от страна на опозицията)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Времето за разисквания изтече. Повече няма да давам думата. Ако има допълнително въпроси, предложете, ще продължим с процедурата.
	Господин Симеонов, аз исках да Ви попитам: а как работите с БСП, с Движението за права и свободи, не се чу. Не е нужно да ми отговаряте, аз го задавам като въпрос, тъй като беше насочено само към едната страна.
	ПЕТКО СИМЕОНОВ: Отлично работим и с ДПС, както с техните хора по места, така и с техния представител в Управителния съвет. Много добре работим и с БСП, с техните представители в Управителния съвет и техните представители в местните органи на властта. (Шум в залата, реплики от страна на мнозинството) ВТ/ЛТ 1060.1.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Симеонов, нашият парламент пита и Вие не сте единственият човек, към когото се отправят въпроси. Господин Симеонов, казвам, че в нашия парламент народните представители питат и не сте единственият човек, към когото отправят въпроси. Така че не следва да има упрек в думите Ви, че се пита. Питаме, това е едно от правомощията на народните представители. Така че, добре е, че се задават въпроси.
	Уважаеми колеги, не е постъпило никакво предложение за решение. Председателството ви предлага следното решение. Прочитам първо текста, а след това цялото оформяне:
	"Народното събрание реши: Приема отчета на директора на Агенцията за чуждестранна помощ".
	Това е, което ние предлагаме. Други решения не са постъпили.
	ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Предложение към текста.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Заповядайте, госпожо Русева.
	ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Имам предложение за добавка в текста. Считам, че неправилно е да кажем с това изречение: "Приема отчета". Излиза, че едва ли не ние тук сме направили някаква ревизия и я приемаме. Трябва да се каже, че ние я приемаме като информация или като сведение. "Приема за сведение отчета", защото понататък би могло въз основа на този отчет и ние имаме такова намерение, да направим и парламентарна анкета, а може би и нещо друго, което ни позволява нашият правилник. Не може да се каже така категорично: "Приема отчета". Просто много широко може да се тълкува. Този отчет е за наше сведение, за наша информация. Благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Към предложения текст желаете ли да се добави друго? Моля народните представители да влязат в пленарната зала, предстои гласуване.
	Ще прочета още веднъж проекта за текст, като самият текст ще се гласува два пъти. Най-напред за допълнението на госпожа Русева и след това за текста, който предлага Председателството. 1060.2.
	Проектът е следният:
Р Е Ш Е Н И Е

	Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за Агенцията за чуждестранна помощ
Р Е Ш И:

	Приема отчета на директора на Агенцията за чуждестранна помощ.
	Предложение за добавка: "Приема за сведение отчета на директора на Агенцията за чуждестранна помощ".
	Моля, господа квестори, поканете народните представители да седнат. Моля гласуваме най-напред допълнението към проектотекста "за сведение".
	Моля, гласувайте.
	От общо 153 гласували, 87 са за, 67 - против, 3 се въздържат. Приема се това допълнение.
	Гласуваме текста на решението: "Приема за сведение отчета на директора на Агенцията за чуждестранна помощ". Моля, гласувайте.
	От 155 гласували народни представители, за са 130, 10 против, 15 се въздържат. Приема решението с текста: "Приема за сведение отчета на директора на Агенцията за чуждестранна помощ". 1060.3.
	Продължаваме с отговори на актуални въпроси и питания. Най-напред ще се обърна към господин Филип Димитров - министърпредседателя на Република България. Към него има немалко актуални въпроси и питания.
	Първият актуален въпрос е поставен от народните представители госпожа Клара Маринова и господин Красимир Премянов относно задържането от австрийските власти на български камион, превозващ арсен. Кой ще развие актуалния въпрос? Да, госпожа Маринова ще го развие. Заповядайте.
	КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП): Госпожа председателстваща, уважаеми колеги! Клара Маринова, Парламентарен съюз за социална демокрация, 29. Хасковски избирателен район.
	Уважаеми господин министър-председател! През последните дни сериозно безпокойство сред българската, а и сред международната общественост предизвикаха многобройните информации и у нас, и в чужбина, свързани със задържането от австрийските власти на български камион, превозващ арсен.
	Според австрийски осведомени източници, тази опасна отрова, предназначена за България, е основателно спряна. Този, обявен от средствата за масово осведомяване като международен скандал, се нуждае от компетентни разяснения, които се надяваме да получим от Вас. Неслучайно редица средства за осведомяване определиха образно случая като поредния български гейт. Този път го нарекоха "арсеник без стари дантели". Препоръчаха на майсторите на криминалния жанр да се възползват от находката в Суба и т.н.
	На мен ми направи впечатление доста голямото противоречие в изявленията, оценките и становищата по този случай през последните дни. Ще си позволя да цитирам някои от тях. Не зная дали повечето от вас са се запознали. Например представител на фирмата спедитор господин Стоян Стоянов изложи позицията на спедитора и транспортьора на 30 март в информационна емисия на Българската телевизия с думите: "От получените днес по факса от Ротердам товарни документи става съвсем ясно, че американският доставчик "Майнер метълс" е допуснал грешка в експедицията и съответно експедиторът "Комет-Ротердам", като в товарния документ не е упоменал класа на товара. Освен това той е бил длъжен да предостаСД/ЛТ 1061.1. ви на шофьора листовки с текст на български и на чужд език как да се действа в случай на авария."
	Според генералния директор на "Рудметал" Борис Нешков (той е по-пестелив в обясненията) обяснява, че сделката е перфектна. Ставало дума за 15 тона арсен-метал, а не арсен, на стойност 20 000 долара. "Случаят с превозвания през Австрия арсен е изкуствено раздухан и създава антибългарски настроения", изтъква господин Руси Дафинов - главен управител на Оловно-цинковия комбинат в Кърджали. Но в друг коментар четем: "Имаме си хиляди тонове арсен, изхвърлени край завод "Георги Дамянов" в Пирдоп, достатъчни да се отрови цяла България. Още преди десетина години в България са проявявали интерес западни фирми за складиране на отпадъци на наша територия..." и т.н.
	Не са малко коментарите по този повод. Затова конкретните въпроси, които имаме към Вас, господин министър-председател, звучат в следния аспект: какви са произходът и предназначението на този товар; кой и как е поръчал и организирал неговото транспортиране за България?
	Благодаря Ви предварително за отговора.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър-председателю, имате думата за отговор.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Действително въпросът, който поставят госпожа и господа депутатите, беше обект на доста коментари. Ще се постарая първо да ви изложа фактическата обстановка и вие ще си направите изводите и сами. Но аз, естествено, ще отговоря и на въпросите.
	Касае се за камион, който е транспортирал 15 това арсенметал.
	Отварям една скоба. Без да съм химик, металният арсен при нормални условия не се счита за силна отрова. Съществува в съединения, когато те са от неорганичен характер. Могат да се употребяват като пестициди и като втечнен арсеноводород, който също е опасен. Отделно от това, нагрят до определена температура над 400 градуса, може да се запали, в резултат на което се получава арсеник с нещо силно токсично. 1061.2.
	А арсен-металът, за който става дума, се използва в металното производство в Оловно-цинковия комбинат в Кърджали в продължение на около 20 години, по-специално за акумулаторното производство.
	Тези 15 тона арсен-метал са били закупени от акционерна фирма "Рудметал", като съконтрагент е била фирмата "Майнер метълс", която вероятно е внесла арсена от Китай, който е найголемият световен производител на този продукт. В Ротердам той пристига по море и е поет от "Спедицион ойрошпед", фирмата, която всъщност трябва да го превози (това е българска спедиторска фирма), като превозващият спедитор - холандската фирма "КометРотердам", е изготвила документите, в които изрично е посочила съдържанието - арсен-метал, вида, броя, опаковката и тежината.
	В тези документи не е посочено товарът да е опасен, т.е. да е отровен. Това би могло евентуално да бъде повод за възникналите коментари.
	Предполага се, че основната причина за задържане на стоката е, че известна част от варелите след морския транспорт и претоварването са били частично подбити или ръждясали.
	За самото изясняване на случая акционерна фирма "Рудметал" е наредила да се направи експертиза за състоянието на стоката и за опаковката от неутрален контролен орган. Съответно поръчано е на българския спедитор да извърши преопаковане на повредените варели в нови, което ще стане за сметка на доставчика, тъй като от него произхождат тези варели.
	С други думи, на въпросите: какъв е произходът и какво е предназначението на този товар. Произходът е покупка, а предназначението му е изготвяне на акумулатори в акумулаторното производство на завода в Кърджали.
	Вторият въпрос: кой и как е поръчал и организирал неговото транспортиране в България. Той е поръчан от фирмата "Рудметал", която е титулярът на завода, и неговото транспортиране е организирано по начина, който описах. С отговора на този въпрос мисля, че става ясно, че не се касае за отпадъчен продукт, който да се складира в България, защото се касае за покупка, в която ние плащаме за него, а не на нас ни плащат.
	И второ, що се отнася до наличието на големи количества, които могат да изтровят цяла България и т.н. Действително от 1061.3. екологична гледна точка е поставян въпросът за арсениеви съединения, които биха могли да се явят в резултат, и се явяват в резултат на определени производства, но това е един въпрос, а арсенметалът е обект на съвсем друг въпрос.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин министър-председателю.
	Госпожо Маринова, доволна ли сте от отговора или не?
	КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП): Благодаря на господин министърпредседателя, но запазвам правото си и за питане по този въпрос, защото все пак на мен не ми стана ясно какво е отношението на двете страни - Китай и Съединените щати, тъй като все пак не ми беше обяснено дали наистина Китай е източникът или Съединените щати, защото в част от публикациите се намесва друг източник на тази покупка.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ (от място): Госпожо Маринова, аз не разбрах, че Вашият въпрос е бил политически?
	КЛАРА МАРИНОВА: Не, той не е политически. Аз нямам политическо отношение нито към Китай, нито към Съединените щати... Тъй като в една голяма част от информациите, които в чужбина са изнесени, се намесват американски фирми, а не китайски.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожо Маринова, развийте го по-подробно.
	КЛАРА МАРИНОВА: Така че не виждам какво е обвинението към мен за политизиране на въпроса. Тук въобще не става дума за политическа оценка, а за една реалност - от къде е покупката.
	И второ, не съм удовлетворена от отговора на темата "отпадъчен продукт". Вие ме убеждавате само, че това е покупка, което за мен не звучи докрай аргументирано, че не става дума за погребване на отпадъчни продукти. Но аз се надявам, че в следващите дни и господин министър-председателят с проучванията, които е възложил, ще имаме възможност да се запознаем. И за да не става прецедент - по повод актуален въпрос да се развиват допълнителни питания, аз предлагам да имаме възможност под формата на питане още веднъж да се спрем на този въпрос.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ползвайте Вашето право, госпожо Маринова. 1061.4.
	Да, заповядайте, господин министър-председател.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Госпожо председател, тъй като стана ясно, че на госпожа Клара Маринова не всичко е станало ясно, аз моля да ми се даде думата, за да се поясня все пак.
	Както казах и от мястото си, аз не схванах, че въпросът е бил политически и затова се опитах да му отговоря в един чисто технически порядък. Ако пък въпросът не е политически, то това показва колко далеч сме тогава от разбирането за това що е пазарна икономика.
	В една пазарна икономика обикновено търговските сделки се извършват не от държавите, а от съответни фирми, които имат своята националност в зависимост от това къде се намира тяхното седалище.
	Едновременно с това, когато се говори за националността и тяхното седалище, а собствеността може да бъде и на някой друг, това са допълнителни въпроси, които съм готов да изясня в един по-частен разговор.
	Така или иначе употребяват се, когато става въпрос за произхода на една стока, и данни за това къде е мястото, където тя се произвежда. Ако сеопитаме да разсъждаваме в тази схема, тогава нещата биха били по-ясни.
	Стоката, за която става дума (арсен-металът), се произвежда на различни места в света, но най-големият й производител е Китай и повечето държави я купуват от него.
	Отварям една скоба. В пазарната икономика много често една сделка не се извършва между производителя и потребителя, а минава през няколко... Ами, извинявайте, явно, че трябва да си ги обясняваме тези неща. Те са елементарни, но нека да ги чуят хората, за да знаят за какво говорим и за какво се питаме.
	Та обикновено такива сделки не се извършват директно между потребителя и производителя, а съществува верига от правни субекти, които участват в тях. Един търговец купува от някого нещо, което продава на друг търговец, който го продава на трети, който може да се окаже потребителят, а може и той да прави нещо друго с него. Това е схемата на пазарното стопанство. Това, че в нашите комунистически учебници са ни разказвали, че това 1061.5. е нещо лошо и вредно, е отделен въпрос, но то е точно начинът, по който протичат нещата.
	КЛАРА МАРИНОВА (от място): Отговорете ми на въпроса.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Естествено, аз отговарям на Вашия въпрос. 1061.6.
	И затова произведеният в Китай арсен-метал е бил придобит, закупен очевидно от американската фирма "Майнер метълс", която е сключила сделка с него. И тази сделка, както вече казах, видно от съществуващите документи, е сделка за покупко-продажба. Тоест, ние сме платили пари, а те са ни дали арсен. Ако това беше сделка, при която да получим един отпадъчен продукт, за да си го складираме у нас, тогава те щяха да ни платят пари, за да вземем ние арсена. Разбирате ли разликата?
	Следователно твърдението, че от представената дотук документация на вас не ви е ясно дали не се касае за складиране на отпадъчен материал, може да означава само едно нещо че вие евентуално твърдите тази документация да е фалшива. Ако вие смятате, че това е така, вие, разбира се, може да оспорвате, но ако вие не твърдите това, би трябвало да бъде съвършено ясно и на вас, и на всички, че не се касае за такъв вид сделка. Благодаря ви.
	ГЛАС ОТ СДС: Сега дали разбраха?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Вторият актуален въпрос е на господин Никола Койчев относно протестните действия на работещите в рудодобива и уранодобива в Смолянски регион. Господин Койчев, имате думата да развиете Вашия въпрос.
	НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председател! Част от въпроса ми вече би трябвало да се зададе в минало глаголно време. Лично аз искам да изразя задоволството си за енергичните действия на правителството и решаването, поне на този етап, на един трудов конфликт с недостатъчно ясни за нашата общественост мотиви и искания. Именно и върху тези неясноти е построен моят актуален въпрос.
	Какви са конкретните искания или какви бяха по-точно конкретните искания на работниците и служителите от добивните производства в Смолянски регион? Кои от тях правителството смята за основателни и кои то може да удовлетвори и пое ангажимента да удовлетвори. Има ли несиндикални претенции и в какво се изразяват те? И какви са краткосрочните и стратегическите намерения на Министерския съвет за рудодобивното и уранодобивното производство, държа да се разгледат отделно двете производства, в решаването на проблема за заетостта на трудоспособното население в бившия Смолянски окръг. СлР/ЛТ 1062.1.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър-председател, заповядайте.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Въпросът за исканията при възникналия, да го наречем трудовоправен конфликт, беше неколкократно разясняван от правителството. Но аз Ви благодаря, че Вие ми давате възможността да направя това разяснение и тук.
	Както е добре известно, преди малко повече от десет дни беше поставен пред правителството въпрос от страна на стачниците за това, че фирмите, които осъществяват рудодобива и уранодобива, в продължание на два месеца не са изплащали заплати на работниците.
	Беше поставен въпрос и за това, че правителството, изхождайки от бедственото икономическо състояние на фирмите в уранодобива, свързано с наличието на голямо количество добит концентрат, който може да бъде реализиран само на цена повече от два пъти по-ниска от неговата себестойност, беше обсъдило въпроса за закриване на урановото производство и го беше поставило на дневен ред. Този концентрат така и не беше реализиран, той и в момента прочее не е реализиран, поради очакването да могат да бъдат получени за него по-големи суми, които отговарят на необходимостта това производство да бъде що-годе не много губещо.
	Поддържаше се тезата от единия от ръководителите на една от тези фирми и специално на фирмата "Редки метали", господин Веселинов, че съществува възможност да бъде сключена такава сделка, каквато той поне се е опитвал да сключи в продължение на няколко месеца.
	От тази гледна точка представителите на миньорите считаха, че трябва да бъде дадена последна възможност да се потърси такава реализация на урана, за да не бъде той закрит като икономически неизгоден.
	Едновременно беше поставен и въпрос за това, че би следвало програмата, която е развило правителството за съдбата на рудодобива и уранодобива да бъде съчетана със социални програми за преориентация на работната ръка, евентуално преквалификация по начин, който да бъде удовлетворителен за миньорите. В този 1062.2. смисъл правителството още в този разговор прие да направи всичко, което е необходимо, за да гарантира изплащането на тези заплати. След доста дълго обсъждане приехме да дадем един последен двуседмичен срок, за да се направи опит да се сключи тази сделка, за която се обещаваше, че вече, така да се каже, е едва ли не в ход, за да може за един дълъг период от време да бъде ангажирано нашето ураново производство на приемливи цени. И беше предложено представители на синдикатите с експерти на правителството да седнат и да направят своите възражения, евентуално допълнения и предложения към съществуващите програми.
	Това общо взето беше в тезисите на правителството още по-миналата събота, но едновременно с това към исканията беше добавено и още едно. Твърдеше се, че българската рудодобивна промишленост се намирала в това тежко състояние в резултат на нейното неправилно ръководене от министъра на индустрията и търговията господин Пушкаров.
	Както сами разбирате, аз се опитах да обясня на миньорите, че тежкото положение, в което се намира българската минна индустрия, се дължи не на господин Пушкаров, а на тези, които са управлявали страната дълго време преди него. (Частични ръкопляскания в малцинството) Да, подчертавайки, че за да бъде на такова дередже българската рудодобивна промишленост, тя е трябвало първо да бъде развита на основата на не особено качествени ресурси; второ, в размери, които не са съответни на възможностите на страната; трето, при очевидна себестойност много по-висока от стойността, която може да се реализира. Неща, които не е извършил господин Пушкаров, а които са били зададени в ситуацията много по-рано.
	За съжаление тези мои аргументи не бяха възприети и представителите на синдикатите поставиха искането и за оставка на господин Пушкаров.
	Аз се постарах да им обясня, че това е едно политическо искане, което аз няма да приема.
	Впоследствие стачката беше обявена и ние неколкократно преговаряхме, разговаряхме или, да го наречем както решим, с представителите на стачния комитет. Във всички тези разговори правителството, чрез мен, отново и отново поддържаше своята 1062.3. готовност да направи необходимото за изплащане на заплатите. Успяхме вместо разделянето им на две суми, които да се изплатят в един интервал от около две седмици, да стигнем до извода, че има някакъв начин да ги изплатим и наведнъж, което подлежи да стане в дните понеделник и вторник, и сряда може би, и оттам нататък сме готови да приемем и да обсъдим споменатите предложения и пр., и че е необходимо също така да се дадат тези две седмици, за да се види какво би могло да се направи за реализация на урановия концентрат още. 1062.4.
	В крайна сметка тези бяха и исканията, които бяха възприети в споразумението, което ние подписахме с представителите на синдикатите. Причината, че ние го подписахме едва онзи ден вечерта се заключаваше в обстоятелството, че всеки път, когато отново и отново ние сядахме, готови да подпишем това споразумение, се предявяваха искания, свързани със заявяване от страна на правителството, че поема ангажимент да бъдат отстранявани членове на кабинета или заявяване от страна на правителството, че е било извършено престъпно нехайство или нещо от този род, или заявявано от страна на правителството, че ще се търси наказателна отговорност от някого, така, като че ли е доказана вина.
	Очевидно това са искания, които имат политическо естество, насочени са срещу правителството и имат отношение към начина, по който се упражнява политическата власт. Ето защо аз заявих, че няма да подпиша споразумение, в което на правителството се поставят искания, засягащи начина, по който се упражнява политическата власт.
	Аз, разбира се, с удоволствие предложих да се подпише и подписах последната точка от това споразумение, в която се казва, че министър-председателят естествено ще упражни своето право на контрол върху всички длъжностни лица, институции и пр., които са свързани с тази работа, и ако има нередности, те ще бъдат отстранени, а ако има виновни лица за такива нередности, те естествено ще бъдат наказани. Това е в реда на нещата.
	Но това е нещо, което и да го има, и да го няма в споразумението, представлява елемент от прерогативите на изпълнителната власт. Обратно, исканията извън това, които бяха предявявани, са по своето същество политически. Нито едно правителство, което желае да носи отговорността за управлението на една държава, не може да приема такива искания. Благодаря.
	Понеже във Вашия въпрос имаше още един елемент - какво се прави в момента, както казах, в момента е готово постановлението за изплащане на сумите. Ние се уточнихме с представителите на синдикатите, че тяхното фактическо изплащане вероятно ще се осъществи някъде докъм 8 април. Даже в този момент се срещат представителите на синдикатите и представителите на правителството в тази комисия, която трябва да обсъди техните предложения във СтБ/ЛТ 1063.1. връзка с начина и способите, по които би могло да бъде разгледано развитието на рудодобива. А това по същество означава да се види има ли възражения примерно по отношение на това какъв обем от тези производства да бъде закрит или пък да не бъде, дали с тези рудници да се започне или да не се започва с тях, понеже се касае за нещо, което не става за един ден, а става за период от 3-4 години. Разбира се, да се види има ли други възможности или по-добри възможности за социалните гаранции на хората, които ще бъдат освободени от работа.
	И, на последно място, тече двуседмичният срок, в който ние евентуално ще можем да видим съществуват ли някакви поголеми надежди относно дългосрочното уреждане на въпроса с урановото производство у нас. Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Койчев, доволен ли сте от получения отговор или не?
	НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПСБСП): Господин министър-председател, в основни линии това, което казахте, ние го знаем и от масмедиите. Действително искането на деня е удовлетворено - това е въпросът за заплащането на положения труд. И това трябваше да стане.
	Тревожна е липсата на перспектива за заетостта в този регион. Смолянският район е в състава на Пловдивска област, а Пловдивска област е област с най-висок процент на безработица в страната. И този процент на безработица се дължи преди всичко на отмирането, замирането на производства в родопските райони. И ако в други региони на страната се разчита на реформата в селското стопанство и на селскостопанското производство като компенсатор на безработицата, за района, чиито проблеми обсъждаме сега, селското стопанство не дава никакви надежди. Там селскостопанско производство не е имало и не може да бъде развивано освен картофопроизводство и животновъдство.
	Това, което правителството възнамерява - да преквалифицира работната ръка, няма да доведе до никакъв практически резултат, защото правителството, доколкото разбирам, няма виждане за създаване на нова производствена инфраструктура в района.
	ВЛАДИМИР ДЖАФЕРОВ (от място): Ти ще кажеш, че няма!
	НИКОЛА КОЙЧЕВ: Кажете ми какво има? 1063.2.
	Това са моите бележки.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димитров, заповядайте! 1063.3.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Дами и господа, не знам дали няма да се възприеме като акт на нелоялност от моя страна, ако навляза сега точно в конкретните проекти, които в момента се дискутират. Но вие разбирате, че това е свързано естествено с трудности. Естествено е, че в България предстои да стане едно сериозно преструктуриране на цялата икономика, а не само на уранодобива и рудодобива, което неизбежно ще влече след себе си определени резултати. Това означава промени в заниманията, в трудовата ангажираност. Това означава вероятно промени и в местата, където тя би могла да се осъществява по най-добрия начин.
	Когато една икономика е била развивана така - със струпване на маси хора... Мадан и Рудозем до голяма степен са създадени през последните няколко десетки години. И те са създадени затова, защото е съществувала идеята, че там трябва да се развие страхотен рудодобив и страхотно производство. Оказва се обаче, както вие сами виждате, че това не е точно така. При това положение е естествено, че поради тази недалновидна и зле построена политика сега ще има социални проблеми.
	Какво се опитваме да направим засега?
	Съществуват няколко проекта, които са предимно от строителен характер. Става въпрос за възможността да се създадат няколко хидроенергийни единици, за възможността да се работи в пътно-транспортна насока. Тоест има изходи за поемане на основната част от работната ръка, която ще бъде освободена. Но разбира се това означава промяна и в много от елементите на начина на живот на тези хора и аз си давам сметка, че за тях това не е най-приятната перспектива. Но това са възможностите, пред които сме поставени, в резултат на начина, по който е структурирана самата идея за развитието на региона отпреди това.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има питане от народния представител господин Велко Вълканов относно участието на министрите Костов и Пушкаров в Надзорния съвет на Банкова консолидационна компания - АД. Господин Вълканов, имате думата да развиете вашето питане.
	ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председателю! В брой 13 на "Държавен вестник" от ЦМ/ЛТ 1064.1. тази година е публикувано обявление за регистрацията на холдинговото акционерно дружество Банкова консолидационна компания с капитал в размер на близо 1 млрд. лева. В Надзорния съвет на това дружество са включени членовете на Министерския съвет Иван Костов и Иван Пушкаров.
	Случаят, както разбирате, поставя най-напред определени политико-нравствени въпроси: кои са учредителите на посоченото по-горе дружество; притежават ли господа министрите акции в това акционерно дружество; какви са размерът и източникът на средствата, с които те участват в дружеството, ако участват като акционери с акции; получават ли господа министрите възнаграждение като членове на Надзорния съвет и ако получават, какъв е неговият размер; в какво свое качество господата участват в дружеството - като частни лица или като членове на Министерския съвет?
	Но случаят поставя и някои правни въпроси. В Указ # 56 за стопанската дейност имаше изрична разпоредба - чл. 59, ал. 2, съгласно която не можеха да участват във фирми на граждани нито лично, нито чрез подставени лица, народни представители, лицата, заемащи щатни изборни длъжности в държавните органи на управление, служителите в централни и местни органи по приет от Министерския съвет списък и други.
	С приемането на Търговския закон, глава първа и втора от Указ # 56, където се намираше и чл. 59, бяха отменени. Но фактическите основания на този текст останаха. Остана и чл. 15, ал. 4 от Закона за защита на конкуренцията, съгласно който: "Длъжностно лице не може да участва в предприятие или да бъде член на управителен или контролен орган на предприятие, ако това може да попречи на добросъвестното изпълнение на служебното му задължение".
	Без съмнение господа министрите нерядко ще трябва да вземат отношение към дейността на холдингови дружества, при което неизбежно ще възникне въпросът доколко те ще бъдат в състояние да проявят необходимата незаинтересованост при упражняването на своите пълномощия. Например, съгласно чл. 279 от Търговския закон, министърът на финансите определя дружествата, които могат да ползуват особения режим за данъчно облагане на холдинговата дейност. Ще бъде ли наистина господин министърът на финансите 1064.2. способен да действа достатъчно безпристрастно и при упражняването на своите правомощия по чл. 279 от Търговския закон, след като той самият участва в холдингово дружество?
	Като министър на финансите господин Костов ще трябва да упражнява висш държавен контрол върху стопанската дейност на всички стопански субекти, включително и върху дейността на холдинговото дружество, в чийто Надзорен съвет участва. Следователно той ще трябва да упражнява контрол върху самия себе си.
	Изобщо твърде често господа министрите ще се оказват и субекти, и обекти на една и съща дейност, което не може да не затрудни нормалното осъществяване на тази дейност. Съчетаването на висшата държавна власт с големите възможности на Банковата консолидационна компания поставя и въпроса за опасността от злоупотреба с възникналата огромна икономическа мощ.
	С оглед на изложеното си позволявам, господин министърпредседателю, да попитам дали информацията, с която разполагате относно холдинговото акционерно дружество Банкова консолидационна компания, не Ви дава основание да направите някои кадрови изводи относно господа министрите Иван Костов и Иван Пушкаров? В тоя смисъл да се изясни в какво свое качество участват и дали трябва да участват там.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър-председателю, заповядайте.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Съображенията, които господин Вълканов разви, сами по себе си са в контекста на едно виждане за търговското право, което се надявам, че постепенно ще надделее в тази държава.
	Това, което различава логиката на господин Вълканов от логиката на реалната ситуация сега, се базира върху факта, че в България основната част от банките представлява държавна собственост, първо, и, второ - титуляр на държавната собственост в тази държава е правителството. Фактически правителството чрез своите министри е това, което осъществява правата на собственика от името на държавата по отношение на всичката нейна собственост. Затова и правителството трябва да назначава директорите на друже1064.3. ствата. Затова и правителството е натоварено с необходимостта да преобразува фирмите в дружества. Затова и то взима всичките тези решения, които ние мечтаем да снемем от плещите на правителството. И ако питате мене, моята мечта е да живея в една държава, в която правителството няма да прави това. Но за съжаление, в момента правителството е длъжно да го прави, понеже такъв е процентът на държавната собственост - над 90 на сто.
	След това предисловие пристъпвам към холдинга. Действително - и решението за това е публично - възникна необходимостта от създаването на някаква единица, която оперативно може да ръководи държавното участие на банките в страната. Причините за това:
	Както ви е добре известно, след Указ # 56 практически и особено след излизането на Търговския закон, броят на банките в държавата нарасна неимоверно. Оказа се, че в момента ние имаме повече банки, отколкото операции всъщност те извършват. При това положение е налице едно раздробяване на държавното участие, което води до две последици.
	Първо, с това раздробяване отпада възможността от една сериозна инвестиционна дейност на банките, на което ние трябва да разчитаме, за да върви тази икономика. Не можем да очакваме всички инвестиции в бъдеще да се правят от бюджета или да чакаме само на външни инвестиции. 1064.4.
	И, на второ място, се създава риск от това, което се нарича дива приватизация. Приватизация е хубаво нещо, но дива, защото става отвъд законовите правила и там, където е налице смесено участие, би могло да се направи така, че един ден държавата да осъмне, освободила се от собственост - нещо, което естествено налага един по-голям контрол. Разбира се, подобна дива приватизация, искам да успокоя и вас, и всички, които ни слушат, винаги може да бъде санкционирана и спряна. Но вместо да се разправяме след това с допълнителни съдебни дела, а и без това се очертава, че ще има достатъчно, много по-разумно е да бъде осъществен един ефикасен контрол от една такава структура, която по същество включва представители на банките и представители на осъществителя на държавната собственост, респективно на държавното участие в банките, а именно Министерският съвет. И няма нищо по-естествено, че от името на Министерския съвет в един такъв холдинг няма да участва министърът на просветата, а ще участва министърът на финансите. И няма да участва министърът на здравеопазването, а ще участва министърът на индустрията и търговията - това се разбира от само себе си.
	Ето защо считам, че опасенията, които вие изказвате във връзка с възможността от конфликтиране на интересите, които ще имат тези министри в качеството си на министри и в качеството си на членове на съвета на този холдинг, не е реалистична. Тя не е реалистична, защото и в двата случая те трябва да взимат решения по отношение на едни и същи обекти, изхождайки от едни и същи критерии. Обектите - това са държавното участие в банките, а критериите - това са изгодата на едноличния собственик, сиреч държавата. Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря! Господин Вълканов, за уточняващи въпроси.
	ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПСБСП): Аз мисля, че господин Димитров не съвсем пълно отговори на моите въпроси, но искам все пак да кажа - господин Димитров, на Вас отговарям. Мисля, че щеше да бъде по-коректно, ако беше изрично казано, че участват в Надзорния съвет именно като членове на Министерския съвет, а не като частни лица, защото там е казано Иван Илиев Костов и т.н., което означава, господин Димитров, че когато той утре ДЕ/ЛТ 1065.1. бъде освободен от поста си на министър, той ще продължи да остава в холдинга, в Надзорния съвет. Отникъде не следва, че ще бъде освободен. Следователно...
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ (от място): Няма как да се регистрира.
	ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Следователно това указание, че той там като министър участва, означава, че при смяна на неговата позиция в Министерския съвет, изобщо в държавния апарат, ще се промени и неговият статус вътре в холдинга. Иначе отникъде не следва това.
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Даже и още министри ще вкараме.
	ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (отивайки към мястото си): Това е друга работа.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър-председателю, заповядайте.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Този, бих казал, подвъпрос изисква известно подуточнение. Става въпрос за това, че не съществува форма, в която в регистрацията да бъдат вписани титли, вместо имена. В един такъв Надзорен съвет следва да бъдат вписани имената на съответните хора. А оттам нататък, тъй като те нямат участие в собствеността на този холдинг, очевидно е, че се касае за държавното участие в банките. Следователно няма как частни лица да имат участие в него, то качеството им на министри е това, което способства за тяхното попадане там и не би могло с отпадането на едното, да възникне някаква необходимост от запазване на другото. Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Вълканов?
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Ако ми разрешите едно последно допълнение към предишния въпрос, който ми беше зададен. Току-що са предали от моята канцелария, че генералният директор на "Рудметал" е съобщил, че въпросът с метал-арсен е уреден и камионът е потеглил от Виена за България. (Викова "Браво!" и ръкопляскания)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има още едно питане от народния представител господин Велко Вълканов относно мерките 1065.2. за задоволяване на жилищните нужди на граждани, чиито жилища се връщат на български граждани с турско етническо самосъзнание.
	Господин Вълканов, имате думата да развиете питането си.
	ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПСБСП): Госпожо председател, господин министър-председателю! Получавам много писма от избиратели, които ме запознават с общ за всички тях жилищен проблем. Преди няколко години те са купили от съответни общински съвети жилища, които тези общински съвети на свой ред са купили от български граждани с турско етническо самосъзнание, заминаващи за Република Турция. Много от тези български граждани по-късно се завръщат в страната и са поискали да им се върнат продадените жилища. Предявените искове, доколкото зная, биват уважавани. Поставя се по този начин въпросът за съдбата на ония български граждани, които са купили имотите от общинските съвети. Те трябва да останат буквално на улицата. Очевидно неправилно е те да понесат последиците от едно поведение, в което нямат никакво участие.
	Сега искам, извън този текст, написан и изпратен на вас, да добавя, че получавам много писма и от български граждани с турско етническо самосъзнание, които също се оплакват, че в резултат на тази политика са останали без жилища. Много хора с турско етническо самосъзнание в момента нямат къде да живеят. Следователно възниква общ за две категории жилищен проблем.
	И аз ви питам - какво смята Министерският съвет да направи, какви мерки смята да вземе, за да осигури с жилища всички тези български граждани, които в резултат на една дълбоко вредна политика останаха без своите жилища.
	Аз зная, че беше прието Постановление # 170 на Министерския съвет, но впечатлението на всички е, че то не функционира достатъчно ефикасно.
	В Комисията по правата на човека ние обсъдихме мерки в това отношение и смятаме, че ще бъде целесъобразно да изчакваме някои предложения, които Министерският съвет би направил в тази насока.
	И аз ви моля, като давате своя отговор, да имате предвид и евентуалните мерки за подобряване на нормативното съдържание на 170 постановление на Министерския съвет. Благодаря ви. 1065.3.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря господин Вълканов. Господин министър-председателю имате думата.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Проблемът, който визира поставения ми въпрос, е един отдавнашен проблем. Аз не виждам господин Пирински в залата, но още по времето на "кръглата маса" - извинете ме, господин Пирински, ние имахме възможността да обсъждаме предложения за излизане от тази ситуация, в която бяха попаднали много български граждани, независимо от техния произход.
	Това, което според мен е некоректно във въпроса, са две неща. Едното нещо е, че се говори за много, без да се уточнява за какво става дума. Ако вие не сте наясно с цифрите, аз мога да се опитам да ви помогна. И второ - че се говори за връщане на жилища, които са били продадени, което не е случаят. Връщат се само такива жилища, при продажбата на които не е била изпълнена законната процедура или по един или друг начин тя е била опорочена. Като например при въздействието върху хората да подписват определени документи, които са представени при въвеждането в заблуждение, че трябва да изплатят взетите задължения, преди да могат да получат виза и други такива неща. Става въпрос за жилищно-строителни заеми, които са били скрепени с ипотека върху имота и следователно подобни твърдения въобще не са отговаряли на истината.
	От тези критерии фактически се е изхождало при намирането на общата формула за възстановяване на собствеността върху тези жилища. Както вероятно е добре известно и на питащия, касаеше се за общо взето над две хиляди случая, от които по-голямата част са вече решени. Доколкото ми е известно, в момента спорни остават въпросите, т.е. търсят разрешение на, не съм сигурен за точната цифра, но тя е някъде около 200. Говорим за жилища, а не за лица.
	Това означава, че постановлението, което беше издадено от Министерския съвет, намира своето приложение и в много от селищата, в които бяха извършвани такива актове вече са намерени доста разрешения. 1065.4.
	Искам да подчертая обаче, че в случаите, когато се касае за получаване на жилища от добросъвестни трети лица, интересите на тези добросъвестни трети лица биват защитавани и никой, който е получил жилището си правомерно или поне добросъвестно, т.е. без да знае, че някое длъжностно лице е извършило някакво нарушение, то в момента неговите права се защитават.
	Проблемът е там, че в огромния брой случаи, както и питащият знае, в подавляващото мнозинство от тези случаи се касае за лица, които са получили тези жилища без необходимите основания по действащия тогава Закон за собствеността на гражданите или по начин, който не е докрай правомерен, т.е. процедурата не е била изпълнена. В тези случаи на хора, които са имали и други имоти, на хора, които не са имали основания за получаването по реда на глава втора фактически от Закона за собствеността на гражданите, действаща тогава, естествено въпросът с техните права се поставя до връщането на онова, което те биха могли да са похарчили. Естествено и в тези случаи се търсят разрешения, но пак повтарям: хората, които правомерно и добросъвестно са придобили такива имоти, получават възможност или да бъдат настанени в друг имот, или в някои случаи, има няколко селища в страната, в които решението беше постигнато, като собствениците на имотите всъщност получиха възможност да заемат други жилища. Но, тъй като и този въпрос, както впрочем и останалите три, на които отговарях преди малко, до този момент не са получили от мен, аз не мога да ви извадя точните цифри за разрешаването на тези спорове. Във всеки случай готов съм да го направя, ако смятате, че това е необходимо. Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Вълканов, заповядайте.
	ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПСБСП): Тази информация, която получих е много важна. За мен е много съществено това, което каза господин Димитров, че лицата, които са били добросъвестни при придобиването на имота, ще бъдат съответно защитени. Но аз все пак питам какви материални мерки, строителство или нещо от този род, ще бъде направено, за да могат да бъдат ефективно задоволени нуждите на тези хора, които са без жилища в този момент. Иначе отговорът сам по себе си - да, добър е, ще кажа доволен съм. Но обосновката ББ/ЛТ 1066.1. от това не се променя. Проблемът остава като жив въглен в бита на десетки, стотици български граждани. В този смисъл аз не съм доволен от дадения отговор.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър-председател, да доуточните или да допълните?
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Извинете ме, госпожо председател, това ще бъде нещо съвсем кратко.
	Има три форми, с които могат да бъдат удовлетворявани такива права.
	Едната е паричната, която не се прилага за добросъвестни лица, освен по желание.
	Другата е предоставянето на свободно жилище, ако има такова.
	Третата е там, където има строеж, съответно включване в строежа, което от правна гледна точка означава даване на право на строеж върху държавна земя. То може да бъде дадено и на лица, които са готови да го получат без това да предполага вече да има план за изграждане на някаква сграда. Тоест, те могат да осъществят индивидуално такова строителство.
	В момента даже се обсъжда въпросът и това беше обект на едно предложение на Министерския съвет, за това как да бъде улеснен режимът на даване на строителни петна на хора, които са в такова положение. Но това са отделни въпроси.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Вълканов!
	ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПСБСП): Аз смятам, че именно третата форма трябва да бъде много силно застъпена и мисля, че Министерският съвет трябва да организира това производство на строителството на жилища, а не просто да дава петна за строителство.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има питане към господин министър-председателя от народния представител Александър Томов. Аз не го виждам в момента. Моля, ако ме чува, да заповяда в залата.
	Има още едно питане от народния представител Андрей Луканов. Господин Луканов пита относно превишаване на права и злоупотреба с власт от длъжностно лице с цел облагодетелстване на една политическа сила.
	Заповядайте, господин Луканов, да развиете питането си. 1066.2.
	АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПСБСП): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа! Повод за моето питане е едно окръжно на областния управител на Ловешка област, с което той приканва председателите на общинските координационни съвети на СДС да дадат предложения, свързани с преобразуването, кадровите промени и състоянието на държавни и общински фирми на територията на областта.
	Господин областният управител направо призовава председателите на координационните съвети на СДС да разработят и предложат чрез него на Министерство на индустрията и търговията промени, които биха били благоприятни за СДС, както той се изразява в това окръжно.
	В тази връзка, господин министър-председател, питането ми съдържа следните няколко въпроса.
	1. Смятате ли, че включването на координационните съвети на СДС по места в решаването на въпроси, свързани с управлението, кадровата политика и преобразуването на държавни и общински фирми с изричното намерение да се извършат в тези фирми благоприятни за СДС промени (цитирам това по текста) противоречи на Закона за образуване на едноличните търговски дружества с държавно участие, Закона за политическите партии в частта му, която забранява политическа намеса в дейността на стопански организации, а и на Търговския закон.
	2. Имате ли предвид да освободите от длъжност областния управител в Ловеч, като се има предвид, че, и аз го твърдя категорично, в случая са нарушени редица закони на републиката.
	3. Какво е участието на ръководството на Министерство на индустрията и търговията в подготовката на тези указания и материали, тъй като в текста се говори за представяне на материалите в министерството.
	4. Какви мерки възнамерява да вземе правителството, за да не допусне укриване от обществеността на подобни действия на местните органи и на политически органи по места, противоречащи на интересите на държавата и обществото.
	5. Как оценявате изрично предвидената в текста препоръка да се изключат синдикатите от процеса на обсъждане на предложенията и не е ли това нарушение на Конституцията, Кодекса на труда и други закони. 1066.3.
	6. Как се отнасяте към възстановяването на партийнономенклатурния принцип, който беше отхвърлен от началото на 1990 г., при подбора и назначаването на стопанските кадри в държавни и общински фирми.
	7. Смятате ли като ръководител на правителството, че ще бъдете в състояние да осъществите декларираните от Вас цели за смяна на икономическата и политическата система пред лицето на подобни открити опити за реставриране на старата система и методи на управление, които могат да блокират и осуетят и най-добрите намерения на Министерския съвет.
	Аз завърших. Очаквам с интерес Вашия отговор.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата има господин министър-председателят. Заповядайте. 1066.4.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! За мен поставянето на настоящия въпрос говори за две неща. Едното от тях е вероятно добросъвестното, надявам се, желание на бившите членове на бившата Българска комунистическа партия да скъсат с цялостния си начин на живот днес и да започнат да правят и да пледират за обратното на това, което са правили досега. И второ. За тяхната невъзможност да видят нещата другояче, освен в бяло-черна алтернатива, т.е. да видят всяко действие, което е свързано с контакт с една определена политическа формация, партия, като израз на онези тоталитарни принципи, които те прилагаха и които очевидно са единствената форма, в която те си представят подобен вид сътрудничество.
	Действително срастването на политическата, държавната и икономическата власт с една партия е нещо много отвратително и ние наблюдавахме колко отвратително е то в продължение на много години. Но обстоятелството, че то беше тъкмо такова, налага днес сериозни промени в съществуващите струтктури на администрацията и на стопанското управление.
	Какво имам предвид? Имам предвид това, че поради срастването на бившата комунистическа партия с всички звена на администрацията и стопанското управление в една голяма част от случаите на тези места бяха поставени хора по партийни принципи, хора, чието основно достойнство беше не дали могат да си вършат работата, а дали те са верни на комунистическия идеал, който отстоявахте всички вие. (Шум на недоволство и реплики от ПСБСП) Това налага днес да бъдат направени сериозни разграничения между това кои от тях си вършат работата и кои не си я вършат. Тук се налага да се събира информация. И когато се събира тази информация, ние естествено се обръщаме към тези, на които вярваме и не се обръщаме към тези, на които не вярваме. Помислете разумно! Към кого можем да се обърнем, за да получим информация? Можем да се обърнем към държавните органи - кметове, областни управители. Казвате, че те принадлежали на определена политическа сила. Ами то поначало така е в управлението - една политическа сила печели изборите и докато трае мандатът й, не повече - на нея принадлежат... ВЙ/ЛТ 1067.1.
	РЕПЛИКА ОТ ПСБСП: А какво ще кажете за "нежната революция"?...
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Ще стигнем и до "нежната революция". Бъдете спокойни. Аз мисля, че едва ли някой има съмнение в това, че революцията в тази страна беше "нежна", нали?
	РЕПЛИКА ОТ ПСБСП: Дали знаете смисъла на "нежната революция"?
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Така или иначе... Дами и господа, ако не искате, аз мога и да не довършвам отговора на въпроса.
	НОРА АНАНИЕВА (от място): Но Вие не сте започнали да отговаряте!...
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Така или иначе очевидно е, че събирането на тази информация не може да бъде едностранно административно, а то е свързано със събиране на такава информация и по линията на синдикатите, и по линията на структури, с каквито разполагаме и не виждам защо областният управител да не се обърне в този случай и към структурите на политическата сила, която представлява. Но - и тук аз съм много благодарен на господин Луканов - вижте какво е представил господин луканов в своето питане: той е представил това, с което се е обърнал господин областният управител и като го е цитирал, той е пропуснал да поясни какво всъщност разбира областният управител под "благоприятни за СДС промени", "а именно - пререгистриране по Търговския закон, промяна на компрометиращи и противопоставящи се на смяната на системата ръководители и промяна на статута на фирмите, където е възможно - от държавни в общински". И следва: "При вземане на решение моля да имате предвид следните съображения: Първо, да се отчита финансовото състояние на фирмата. Препоръчително е тези, които са в добро финансово състояние, да останат със същия ръководител". И това, ако не е икономически критерий, извинете, какво е?! Чета представеното от господин Луканов. Не го нося аз от къщи си. "Фирмите в много лошо финансово състояние, обявени в несъстоятелност или пред фалит, също не е разумно да сменят своя ръководител. За останалите е добре да се обсъди и предложи кандидатура за ръководител". 1067.2.
	Така че намесата на нестопански съображения в стопанските се опровергава по един хубав начин от това, което самият господин Луканов е представил. Ами, добре, аз съм склонен да вярвам, че един областен управител има право да събира информация за това какво е финансовото състояние на фирмата, включително и от хората от един координационен съвет, на които той може да се довери. Оттам нататък вземането на тези решения обаче, забележете, не принадлежи на споменатия координационен съвет, а напротив - обикновено се оказва, че становищата, които се получават от различни места, са различни. И в това няма нищо неестествено, защото у нас продължава да съществува недостиг на информация и ако щете, може би, липсата на достатъчна последователност в преценките на такива фактори. Няма нищо чудно в това. Това са наблюдения до голяма степен отвън. Разбира се, съществуват и органите, които събират своята собствена информация и това са органите на министерствата.
	За да отговарям по първо, второ и трето на господин Луканов... Смятате ли, че включването в координационните съвети по места в решаването на въпроси, свързани с управлението, кадровата политика и преобразуването на държавни и общински фирми, противоречи на Закона за образуването на еднолични търговски дружества? - Да, ако те вземаха решения, но тъй като те не вземат решения, а предоставят информация, което и се иска от тях, това само по себе си не противоречи на закона.
	Предвид на извършеното грубо нарушение на законите и злоупотребите с власт, смятате ли да отстраните незабавно от длъжност областния управител на Ловешка област? - Не виждам да е извършен акт на злоупотреба с власт, господин луканов.
	Трето: какво е участието на ръководството на Министерството на търговията и услугите в подготовката на тези указания и в разглеждането на материалите? - Ръководството на министерство има тази задача да разгледа всички събрани материали, които то получава от своите органи, от местните органи на властта, от други източници и в крайна сметка, съпоставяйки тези данни, да вземе решение, така че участието на ръководството на МИТ е огромно, да не кажа - всеобхватно. И все пак това решение не може да бъде взето от Министерството на търговията и услугите. 1067.3. То може да направи предложение пред Министерския съвет, който съгласно закона взема това решение, а той - законът, е такъв, затова защото в момента ние се намираме в рамките на Закона за преобразуване на държавните дружества. Както вече казах, Министерският съвет се явява осъществител на правото на собственост.
	Какви мерки ще вземе правителството, за да не допусне подобни случаи на укриване от обществеността, от законно избраните местни органи на властта и от трудовите колективи на действия, свързани с управлението, преобразуването и евентуално приватизацията на държавни и общински фирми? - Аз не виждам защо трябва да се счита, че тези действия имат някакъв таен характер. Друг е въпросът, че те биха могли да бъдат въпрос на конфиденциалност дотогава, докато бъде взето това решение, защото очевидно е, че информацията за това, че съществуват и негативни оценки за работата на някого, би могла да стане повод за отчаяни действия по укриване на имущества, по разпиляване на това, което притежават определените фирми. Вие много добре знаете, че на много места се стигна до такива резултати. Вие знаете, че имаше ТКЗС-та, примерно, които взимаха кредити и раздаваха премии с едничката цел да осъмнат в един прекрасен ден в състояние, в което това имущество, което те са имали, е било разпиляно, а нещо подобно се получава и в други организации, които не са ТКЗС. Така че от тази гледна точка, струва ми се, има известни основания да се мисли за действия, които да бъдат достатъчно бързи или ефикасни, но не става въпрос за нарушаване на прозрачността на тези процеси от тази гледна точка и аз ви отговарям, както виждате, така подробно.
	Как оценявате изключването на синдикатите и дори на законно избраните местни власти и отчитат ли се правата на държавните и общински фирми (?). Ами това е просто един лошо зададен въпрос. Напротив, вземат се становищата и на синдикатите, и на местните органи на власт и управление, и това си е просто нещо, което си е в реда на нещата. По този начин се събира информация. Имаме даже понякога големи проблеми. Като се запрат и единият синдикат казва: "Дръжте го този!", а другият синдикат вика: "Махнете го!". И ние се чудим какво да го правим. Или настъпва вариантът, в който и двата синдиката викат: "Махнете 1067.4. нете го!", а кметът и областният управител викат: "Много е добър човекът. Така и така. Такива резултати е постигнала фирмата. Те не са много добри, но... са еди-какви си, понеже е имал едикакви си трудности и пр.". Така че разнообразни са становищата. Отговорността обаче за това се поема само от Министерския съвет.
	И на последно място... Удивителна, от друга страна, пък е тази загриженост така да не би да бъдат изключени синдикатите. Няма да ги изключим, господин Луканов. Бъдете спокойни! Те ще имат възможността да си дават мнението. Но, само мнението!
	Как се отнасяте към възстановяването на партийно-номенклатурния принцип при подбора... Ами, вижте, това не е същият партийно-номенклатурен принцип. Няма такъв. Партийно-номенклатурният принцип означаваше, че партията, която беше фактически властта, определяше, назначаваше и евентуално санкционираше и пр. Тук, слава Богу, съществуват достатъчно противовеси и най-важното - съществува една опозиция. Не може да има партийнономенклатурен принцип, господин Луканов, в ситуация, в която има демократични органи на власт и в която има всички тези възможности за дискусии и за дебати, защото това, което правехте Вие и Вашата партия, беше престъпно затова, защото то се развиваше в царството на тишината и самотата и никой не можеше по никакъв начин да отреагира на него. Така че от тази гледна точка бъдете спокойни, не се възстановява партийно-номенклатурният принцип.
	И на последно място: смятате ли като ръководител на правителството дали ще бъдете в състояние да осигурите декларираните от Вас цели за смяна на икономическата и политическата система пред лицето на подобни открити опити за реставриране на старата система. Вижте - много е трудно. Действително осъществяването на смяна на икономическата и политическата система е много трудно. Ето, вие самите виждате, че в момента всички ние се опитваме да говорим за пазарна икономика и за свобода и демокрация. Едновременно с това си задаваме въпроси, от които личи, че тези неща не се усвояват толкова лесно, колкото и учени хора да се опитват да го направят, колкото и, може би, добросъвестно някои от тях да се стараят да влязат в тази роля. Трябва да ви кажа, че всички ние носим върху себе си печата на тези години, в които са ни "тъпкали" главите с такива неща, като 1067.5. това, което дадох за пример преди малко, и Вие протестирахте. Нали, че примерно - да се извършат междинни търговски посреднически сделки е много лошо. Ами това го пишеше в почти всеки учебник и ни го разказваха по радиото десетилетия наред. Аз не се учудвам, че госпожа Маринова беше недоволна от това, че тук се намесиха и няколко фигури на търговци. Но това е икономиката! Съжалявам. Ние обаче сме така възпитавани, че тези неща да ни бъдат максимално замъглени. И затова наистина е много трудно.
	А що се отнася до опити за реставриране на старата система и метода на управление - аз се надявам, че все пак това не може да стане, защото истината е, че, каквото и да си говорим и както и да се плашим едни други с едни или други думи, които, слава Богу, станаха "мръсни" думи постепенно в езика, както и да се плашим с тях, истината е, че това нещо не може да се върне! 1067.6.
	Така че много ще ми е трудно като шеф на правителството и на цялото правителство ще му е много трудно да сменя политическата и икономическата система, но бъдете сигурен, господин Луканов, ще успеем да го направим някак. Пък ако не ние, тези, които ще бъдат след нас, те ще го направят, защото просто връщане назад от това нещо няма. (Бурни ръкопляскания от страна на мнозинството)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Луканов, за уточняващи въпроси, заповядайте.
	АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПСБСП): Благодаря много. Господин министър-председател, аз споделям Вашия оптимизъм. Не е възможно да бъде възстановена една доказала своята неефективност и непригодност система и затова горещо Ви съветвам да не се опитвате Вие или да не позволявате някой друг да се опитва да го прави, защото поразиите от това ще бъдат големи.
	А сега моите уточняващи въпроси.
	Първо, кой според Вас, господин министър-председател, по силата на действащото законодателство в страната ще носи отговорност, в това число наказателна, за евентуалните материални и социални щети, които могат да последват и реално настъпват понастоящем, това искам да подчертая, като резултат от незаконна намеса в управлението и кадровата политика на автономни държавни и общински предприятия и фирми от страната на политически организации, политически и административни лица? Това е първият уточняващ въпрос.
	И вторият уточняващ въпрос. В цялата страна, явно по нареждане отгоре, координационните съвети на Съюза на демократичните сили самостоятелно или заедно с местните органи на властта, когато те са под контрола на СДС, са ангажирани в обсъждане на кандидатури и подготовка на предложения за освобождаване и назначаване на стопански ръководители до компетентните държавни органи. Ще отречете ли това? Бихте ли отрекли това?
	Това са моите уточняващи въпроси. Благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате думата, господин министър-председателю.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! ВТ/ЛТ 1068.1. На първия въпрос: кой ще отговаря, ако бъдат причинени вреди в резултат на незаконната намеса в работата на лица или политически структури, или административни длъжностни лица неправомерно в работата на самостойни стопански единици?
	Естествено, че всеки, който се намеси неправомерно в работата на самостойни стопански единици, които имат автономност по силата на Търговския закон, и причини от това вреди, съгласно закона ще отговаря така, както се отговаря според закона, а именно - лично и съобразно разпоредбите на наказателния текст, който съществува.
	Искам обаче да направя едно разграничение. Тези стопански единици са автономни, но те принадлежат на своя собственик. И този собственик - държавата, чиито права се осъществяват от Министерския съвет, има правото да взима решения по отношение на тази своя собственост, и в частност, да извършва и персоналните промени в тях. Може да извършва имуществени промени, може да изключва от уставния фонд на някое дружество нещо и може да променя и лица. Това е право на Министерския съвет. Това е резултат от факта, че империумът и доминиумът са по някакъв начин събрани в Министерския съвет, в една държава с такава собственост, това, за което говорих и преди това. Но така или иначе това е право, което законът му дава като осъществител на собствеността в държавата.
	От тази гледна точка лицата, които бъдат отстранявани, ще бъдат лица, за които Министерският съвет е преценил, че следва да бъдат отстранени и всеки собственик има право да извърши това действие.
	Това е едно правомерно действие и не виждам каква отговорност трябва да се носи за него. Но, разбира се, ако се окаже, че в голям брой случаи Министерският съвет е сбъркал, т.е. назначил е калпави управители на мястото на добри, тогава естествено той ще носи политическа отговорност, защото като осъществител на своя доминиум като собственик, той не може да отговаря пред никого за това, че се разпорежда по някакъв начин със собствеността, която трябва да управлява. Но понеже едновременно с това той има и империум, т.е. той е политическа власт, затова той политически може да отговаря за лошо управление. 1068.2.
	Е, виждаме, че сега в България още не отговарят много за лошо управление, но аз се надявам, че това ще стане за в бъдеще. (Ръкопляскания от страна на мнозинството)
	Що се отнася до втория въпрос: вярно ли е, че в България има кампания в момента за осъществяване на персонални промени в стопански единици? Ами, разбира се, господин луканов, погледнете на какво икономическо дередже сме! (Ръкопляскания от страна на мнозинството) Ами че, ако ние не започнем да правим промени, сме загубени! (Ръкопляскания от страна на мнозинството) Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Луканов, доволен ли сте от отговорите?
	АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПСБСП): Имам две минути. Господин министър-председател, аз Ви благодаря за отговорите, но не съм удовлетворен от тях (възгласи от страна на мнозинството: "А-аа") по следната причина. Или да кажа така: наполовина съм удовлетворен.
	Удовлетворен съм, защото Вие не отрекохте, напротив, потвърдихте намесата на координационните съвети на СДС в работата на автономни държавни и общински фирми.
	РЕПЛИКА НА ДЕПУТАТ ОТ МНОЗИНСТВОТО: И затова не си доволен?
	АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: Не съм удовлетворен, защото Вие се опитахте да оправдаете тази намеса. И аз смятам, че това е едно много опасно явление, много опасен начин на мислене, който директно реставрира миналото в нашата страна. (Шум в залата, реплики от страна на мнозинството)
	Аз трябва да Ви кажа, господин министър-председател, че когато Ви слушах, моля, успокойте се...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Много моля за тишина в залата.
	АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПСБСП): Госпожо, нали ще ми дадете времето? Госпожата е нервна.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Много моля за тишина. Моля за тишина.
	АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: Когато Ви слушах, във Вашите отговори пред очите ми минаваха образи на редица мои началници и колеги 1068.3. от бившите министерски съвети на България, които развиваха абсолютно същите мисли. Аз не споделям тези мисли и съм го доказал с действията си като министър-председател през 1990 г. (Възгласи от страна на мнозинството: "А-а-а!")
	Господин министър-председател, от това, което Вие казахте, аз си правя категоричния извод, че намесата на координационните съвети на СДС в решаването на въпроси от изключителната компетентност на държавните органи, представлява опит да бъде де факто реанимирана зад паравана на един все по-формален плурализъм постановката на бившия член първи от бившата Конституция на Народна република България и да се възстанови срастването на партийната и държавната власт, което би представлявало сериозно нарушение и представлява сериозно нарушение на чл. 11, ал. 2 на действащата Конституция на републиката
	РЕПЛИКА НА ДЕПУТАТ ОТ МНОЗИНСТВОТО: Вие искате да остане старата партийна власт.
	АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: Искам да Ви кажа също, господин министърпредседател, че в редица случаи, достатъчно е да споменем това, което министър Пушкаров каза по повод на "Арсенал", "Кремиковци", Комбината за тежко машиностроене - Русе, бившото обединение "Рибно стопанство", на страната с неуместни кадрови промени са нанесени щети за стотици и бих казал, за милиарди левове.
	РЕПЛИКА ОТ МНОЗИНСТВОТО: А вие за колко нанесохте?
	АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: И именно това, че ние се намираме в много трудно икономическо положение, господин министър-председател, трябва да накара правителството да бъде особено внимателно, когато извършва такива промени, тъй като щетите от това понякога са невъзстановими. Благодаря ви. (Шум в залата, реплики)
	И тъй като...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Луканов, времето изтече.
	АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (отстрани до микрофоните): Имам едно процедурно предложение.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не можете да правите това. След това ще го направите.
	АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: Не, не, то е само за секунда.
	Господин министър-председател, мога ли да имам Вашето внимание за секунда? 1068.4.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Луканов, просто повече...
	АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПСБСП): Аз моля председателстващият да даде думата на секретаря на парламентарния съюз, тъй като ние имаме предложение за дебати по този въпрос. Смятам, че за тези няколко минути темата не може да бъде изчерпана.
	РЕПЛИКА ОТ ДЕПУТАТ ОТ МНОЗИНСТВОТО: Веднага ще поискам процедура.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Луканов, ние сме гласували процедура за разисквания. Току-що обясних на госпожа Емилия Томова как да стане. Много Ви моля, има ред, нека се следва.
	АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: Предоставям това на Вас, госпожо председател.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, има ред, ще се следва. Зная, че е направено предложение за това, но нека да се спази точно, както са нещата. Няма проблем в това отношение.
	Продължаваме. Господин министър-председателю, Вие сте дали писмен отговор на народния представител господин Александър Маринов и той пожела да ползва правото си да каже своето мнение, т.е. доволен ли е или не от получения отговор. Давам думата на господин Маринов.
	АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ (ПСБСП): Благодаря Ви, госпожо председателстваща. Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация, БСП.
	Уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председателю! Ползвам се от възможността да изразя своето отношение към предоставения ми от Вас писмен отговор относно действията на правителството за анализа и овладяването на социалните последици от процеса на реституция.
	Трябва да Ви призная, господин министър-председателю, че за мое съжаление Вашият отговор не ме удовлетворява, а в известна степен ме изненадва. Във Вашия отговор Вие твърдите, че за последици от реституцията е рано да се говори. В същото време...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Маринов, извинявайте, кога е получен този отговор от Вас? - Миналата седмица ли или междувременно? 1068.5.
	АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ (ПСБСП): Не носи дата, но в петък го получих.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ще мога ли след това да видя писмения отговор? 1068.6.
	АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ (ПСБСП): На първо място, в отговори на Ваши колеги министри по сродни теми, в частност на госпожа Константинова и господин Никола Василев, се изразява остро безпокойство в съответните ресори на обществения живот от сериозни последици от реституцията, в частност предизвикани от непълноти или недоразумения в приетите закони.
	Известно е, че само поради процесите в сферата на търговията и услугите и само в големите градове няколко десетки хиляди души остават без работа. Според мен това са сериозни последици.
	По-нататък мисля, че в хода на прилагането на законите, при закриването на аптеки, детски, социални и здравни заведения, също възникват много сериозни проблеми. И аз, за съжаление, не споделям Вашия оптимизъм, че те са толкова малки или толкова лесно преодолими.
	Противно на Вашето мнение, че не са необходими промени в приетите закони, аз смятам, и това се потвърждава и от становището на госпожа Константинова и господин Василев, че такива празноти в законите съществуват и би било добре те да бъдат попълнени. Поради това, поради голямото обществено значение на хода на процеса на реституцията и без да отричам необходимостта от определено възмездяване на бившите собственици, то аз бих предложил от името на 51 народни представители, в съответствие с правилника да се проведат дебати на основата на тези питания...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Вижте сега, господин Маринов, моля Ви, има начин, не на микрофона... Сега това, което правите, е ясно, че го правите, за да ви чуят.
	АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ: Не, нямам такива съображения. Ще изпълня Вашата процедура.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Но, моля Ви, госпожо Ананиева, позволявам си лично да се обърна към Вас. Има ред за това. Моля Ви, процедурата да се спази. Ще бъде обявено, огласено и насрочено разискване.
	АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ: Да, добре. Благодаря Ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря и аз.
	Давам думата на господин министър-председателя. Заповядайте.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господа народни представители! Доколкото СД/ЛТ 1069.1. схващам допълнителната част в този въпрос, тя се свежда до това: смята ли, ако констатира празноти, правителството да предприеме някакви мерки или не. И евентуално се предлага да има дебати, което е вече въпрос на законодателната власт, а не на изпълнителната. Ако вие ще имате дебати, вие може да излезете даже и с допълнения към закона или с нов закон. Но това е ваша работа. Това, което е работа на правителството, е да прилага законите. И естествено, тъй като никой закон не е съвършен, то непрекъснато се натъква в своята практическа дейност на необходимостта било да се опита да попълни някоя празнота, било да даде тълкувания на някой текст, ако такова не е дадено от друг орган.
	Очевидно е при това положение, че ако ние констатираме празноти или неясноти в законите в такъв обем, че изпълнителната власт да не може да се справи сама с тях, аз ви уверявам, ние ще направим единственото възможно в тоя случай нещо, а именно: да упражним правото си на законодателна инициатива.
	Смисълът на този отговор, който Вие получавате обаче, е, че в този момент ние не констатираме празноти или неясноти в такива размери. Няма закон, който да е съвършен. Няма закон, в който чисто казуистично да са уредени всички възможности. Няма закон, който да не подлежи на тълкуване и да не се търсят в него местата на едни или други житейски хипотези. Разбира се, това важи и за законите за реституцията. Но в този момент Министерският съвет не е стигнал до разбирането, че се касае за такива големи празноти или такива големи неясноти, които да налагат законодателят да уточни или коригира своята воля. Ако вие, законодателят, решите, че това е необходимо, ние ще бъдем готови да чуем вашето становище.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря и аз.
	Има още време. Можем да чуем отговор по питания. Ще се обърна към министъра на правосъдието господин Лучников, той днес дойде и най-рано, с едно питане, постъпило от господата Тодор Пейков, Яни Милачков и Георги Панев.
	Моля, кой от вас ще развие питането? Моля ви, с картата, господин Пейков. 1069.2.
	ТОШО ПЕЙКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Лучников! Отговорите на нашето питане са от голямо значение за бъдещето на парламентарната ни демокрация. През октомври 1991 г. до Първи Софийски районен съд е отправена искова молба от господин Янко Янков, председател на партия "Либерален конгрес" срещу Българската социалистическа партия.
	Ход на съдебното дело е даден на 29 ноември 1991 г. от госпожа Жаклин Комитова. Тя приема доказателствата по исковата молба и отлага делото за 19 декември. После отново го отлага за 3 февруари 1992 г. и отново - за 20 март, когато е разгледано. А политическият мир у нас след това дело е вече съвсем различен, според нас.
	Нашето питане е следното. Доколко са основателни мотивите за многократното отлагане на делото и какво е правното положение на БКП и на БСП след 26 март 1992 г., когато съдът обяви иска на господин Янков за основателен и доказан, и ако това решение бъде потвърдено, защото, след като решението се потвърди, аз и още 49 депутати от СДС ще се обърнем към Конституционния съд, съгласно чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република България. Ще помолим уважаемите съдии да се произнесат конституционна партия ли е БСП, щом според мотивите в решението на Първи Софийски районен съд по гражданско дело # 4013 съдът е намерил за установено от фактическа и от правна страна, че БСП не е ставала правоприемник на БКП, тъй като в правния мир не е съществувало юридическо лице БКП.
	Освен това не са представени никакви доказателства, свързани с промяната на наименованието на БКП, а именно устав и представителство.
	Поради това извършеното на 10 април 1990 г. вписване на БКП не води до нейното учредяване като партия. Съдът е сметнал иска за основателен и доказан и е решил: признава за установено по отношение на партия "Либерален конгрес", че по действащото законодателство БКП, чийто юридически правоприемник претендира да е БСП, не е съществувала като легитимно юридическо лице партия.
	Освен това ще помолим Конституционния съд да се произнесе по чл. 149, ал. 1, т. 7 от Конституцията, доколко е законен СлР/ЛТ 1070.1. изборът от 13 октомври 1991 г. на 97 народни представители, които са част от Парламентарния съюз на БСП. За същите в ЦИК е известно, че са регистрирани по чл. 45 от Закона за избиране на народни представители. Но 30 дни преди изборите регистриралата ги БСП не е отговаряла на изискванията на чл. 47 от закона, т.е. към 13 септември не е представила при ЦИК препис от законно решение за регистрацията си като партия, както става ясно от решението по гражданско дело # 4013 от 1991 г.
	В нашия петитум на основание чл. 72, ал. 1, т. 3 от Конституцията ще помолим уважаемите съдии да постановят решение, с което да установят неизбираемост на 97 упоменати в приложен списък народни представители в Тридесет и шестото Народно събрание, регистрирани от БСП, техните пълномощия да бъдат предсрочно прекратени в съответствие с чл. 97 от Закона за избиране на народни представители.
	Господа, тежки са последствията от абсурдния политически капан, в който сама се вкара с безгрижното си нехайство Българската комунистическа и социалистическа партия (частични ръкопляскания в залата), която половин век се движи по ръба на закона и извън закона. По този начин тя самата навреди на своята партия и на честните хора, които може би все още вярват в нея.
	Според чл. 96, ал. 1 от закона при предсрочно прекратяване пълномощията на народен представител ЦИК обявява за народен представител следващия от съответната листа кандидат. Значи в парламента ще могат да влязат пренебрегнатите "юнаци" на Славомир Цанков от "Ера-3", "божите кравички" на госпожа Миленова и "Христовите бикове" на господин Аджаров (ръкопляскания в залата), както и цялата многобройна партия на господин Стефан Стамболов.
	Ако случайно останат свободни от 97-те места, с малко изменение на закона ще трябва да бъдат обявени частични избори, за да попаднат в парламента на законно основание и други честни жени и мъже.
	От това следва, че тези, които дълги години се оправяха с калема, този път и с калема на господин Иво Атанасов няма да бъдат спасени, защото склеротичната стогодишна бабичка и този път е пропуснала да се регистрира. 1070.2.
	Но, нейсе, някой беше казал, че комунистите се чувствали най-добре, когато са в безконтролна власт, а още по-добре когато са в дълбока нелегалност.
	Благодаря Ви и очаквам Вашия отговор. (Ръкопляскания в цялата зала)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам думата на господин министъра на правосъдието. Заповядайте!
	МИНИСТЪР СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Въпросите, които са ми зададени, са следните.
	Защо е отлагано няколко пъти въпросното дело за обявяване нелегитимността на Българската комунистическа партия, правоприемник, праводател всъщност на Българската социалистическа партия.
	Аз трябва да ви кажа, че въпросите за отлагане на едно дело са от компетенцията на свободното съдийско усмотрение, в което като представител на изпълнителната власт не съм се месил и нямам намерение да се меся. (Частични ръкопляскания в залата)
	Въпреки това отлагане, обаче, почитаемият съд се произнесе и господин Пейков ни запозна с неговото решение.
	По отношение на правните последици след това решение аз ви моля да ми дадете възможност да се десезирам, понеже аз в това дело преди да стана министър на правосъдието, съм взел участие като автор на една писмена консултация, която за мое голямо удовлетворение беше възприета от почитаемия съд. (Смях в първите редове на мнозинството)
	От решението разбрахме, че се възприе един безспорен факт. Не зная, но, самоуверена в своето всемогъщество, Българската комунистическа партия е пропуснала да се регистрира като такава след Петия конгрес през 1948 г., когато БРП (к) става БКП, съставя нов устав и избира ново ръководство. Но този факт тя не е счела за нужно да регистрира по съответния ред. (Шум в залата)
	След това, през периода между 1948 и 1990 г. тя няколко пъти, когато е трябвало да бъде призовавана в съда, е призовавана също като БРП (к), защото просто съдът не е намерил друга регистрация на такава партия. 1070.3.
	И чак през месец май, ако не се лъжа, 1990 г. по искане вече да се преименува от БКП в БСП се получава нещо много странно. В едно решение за 20 секунди се допуска преименуване от БРП(к) в БКП и от БКП на БСП, без да се представя обаче нов устав, без да се представят документи за новоизбрано ръководство. И това са били мотивите, които съдът, разбира се, не е могъл да прецени съвсем правилно и да обяви съществуването на тази партия за този период за нелегално.
	Оттам нататък другите последици, самият господин Пейков ви казва, той ще отнесе отново до съдебната власт и тя ще ги реши единствено и този път аз вече като министър няма да дам консултация. Благодаря ви. (Ръкопляскания в СДС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин министър.
	Господин Пейков, искате думата за доуточняващи въпроси или за да изразите мнението си?
	ТОШО ПЕЙКОВ (СДС): Уважаеми господин Лучников, моят допълнителен въпрос е следният. Ще се приложат ли към ръководството на БКП, респективно БСП разпоредбите на Наказателния кодекс по чл. 109, който гласи: "Който образува или ръководи организация или група, която си поставя за цел да извършва престъпления против народната република, се наказва с лишаване от свобода до 12 години, но не повече от наказанието, предвидено за съответните престъпления.
	Ал. 4. Не се наказва участник в организацията или групата, който доброволно се предаде на властта и разкрие организацията или групата преди да е извършено от нея или от него друго престъпление." (Одобрителни викове и ръкопляскания в СДС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър, заповядайте.
	МИНИСТЪР СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Господин Пейков, в никой от уставите на БРП(к), БКП и БСП не е декларирано, че тя се създава, за да извършва престъпления. Фактът, че е извършила престъпления, е вече друго нещо. Но този факт трябва да се установи по съдебен ред от следствието и от прокуратурата. Доколкото знам, нещо подобно има предвид Главна прокуратура, но аз пак според нашата Конституция нямам право да се меся в работата на Главната прокуратура. СтБ/ЛТ 1071.1.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Съгласно правилника днес трябва да приключим в 13 часа. Моля ви, не бързайте да излизате от залата, има няколко важни неща, които трябва да ви съобщя.
	Най-напред искам да благодаря и на министър Йордан Соколов, който целия днешен ден присъства в пленарната зала, но не стигна време, за да му дадем възможност и той да отговори поне на едно от многобройните питания към него.
	Искам да ви съобщя, че постъпи писмено при председателя на Народното събрание предложение за започване на разисквания, внесено е от една пета народни представители от Парламентарния съюз на Българската социалистическа партия. Предложението е да се проведе разискване по питането, внесено от народния представител Андрей Луканов, тъй като проблемите, поставени в него са от принципно важно значение за спазването на законността от държавните органи, подчинени на Министерския съвет.
	Това, което следва да реши Народното събрание, е кога ще се проведат разискванията. Съгласно приетата процедура това може да стане с решение на Народното събрание най-рано на следващото пленарно заседание, определено за парламентарен контрол.
	Преди да гласуваме това, аз ще моля да се направи една проверка на кворума, тъй като трябва да се гласува решение.
	Моля, режим на регистрация.
	Тъй като сме далеч от кворума, в случай, че сега не можем да гласуваме това решение, това ще стане в сряда, когато имаме пленарно заседание, за уточняване на деня на разискванията.
	Ще ми позволите ли, докато продължава регистрацията, за да не губим време след това, да направя няколко съобщения.
	Днес бе пропуснато в списъка за обявяване на постъпили питания питането на народния представител Георги Краев към министъра на вътрешните работи относно нападение и побой върху жител на гр. Плиска, Шуменско, по политически причини и във връзка с предстоящото връщане на земята на нейните собственици.
	Обръщам се към председателите на комисиите. В сряда в 8.30 ч. председателите на комисиите да бъдат при Председателството.
	Комисиите ще заседават както следва: 1071.2.
	Извънредното заседание на Икономическата комисия в понеделник вместо в 10.00 ч. ще се проведе в 16.00 ч. в пленарната зала с два въпроса:
	Разглеждане на проблемите и натрупаното напрежение във военнопромишления комплекс в страната; обсъждане на законопроекта за държавния бюджет за второ четене.
	Подкомисията по държавно регулиране на икономиката при Икономическата комисия ще проведе заседание във вторник, 7 април, 13 часа, зала 411 за обсъждане законопроекта за патентите.
	Комисията по административно-териториалното устройство и местното самоуправление ще заседава в четвъртък, 9 часа в зала 412.
	Комисията по образованието и науката ще заседава на 8 април, сряда, 11 часа в зала 309.
	Комисията по културата ще заседава в сряда, 12 часа, в Огледалната зала с дневен ред: обсъждане на законопроекта за авторското право и сродните му права; разни.
	Комисията по правата на човека ще заседава в сряда от 10 часа в зала 510 - законопроект за българското гражданство и проект за решение за създаване на анкетна комисия за запознаване със случаите на нарушаване на конституционните права и свободи на българските граждани.
	Комисията по околната среда - сряда, 9 часа, зала 411.
	Подкомисията по горите ще заседава след заседанието на комисията от 11.30.
	Комисията по жалбите, предложенията и петициите на гражданите ще заседава в сряда от 11 часа в 304 зала.
	Комисията по здравеопазването - сряда, 10 часа, 412 зала.
	Повтарям за пресконференцията: понеделник, 11 часа в зала "Запад". Тема: "Пролетни мотиви в парламента". Среща с председателя, заместник-председателите на Народното събрание и председателя на Законодателната комисия.
	Комисията по национална сигурност - четвъртък, 9 часа, зала 510.
	Регистрирани са 105 народни представители, кворум няма. Решението ще се гласува в сряда. 1071.3.
	Пленарните заседания продължават в сряда, 15 часа.
	Закривам днешното заседание. Приятен ден на всички. (Звъни)
(Закрито в 13 ч. и 05 м.)

	ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Кадир Кадир
	ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Снежана Ботушарова
	СЕКРЕТАРИ:Христо Атанасов
          Илхан Мустафа