Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-05-21

Председателствували: председателят Стефан Савов и заместник-председателят Снежана Ботушарова
	Секретари: Ведат Сакаллъ и Руслан Семерджиев
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (Звъни): Откривам заседанието, имаме необходимия кворум.
	Утре, 22 май, на актуални въпроси и пи тания ще отговарят:
	Министър Иван костов на питания на народните представители Емил Костадинов, димитър Велев, Коста андреев, Лъчезар Тошев, Александър Джеров.
	Второ, министър Светослав Лучников ще отговори на питания от Владимир Джаферов и Васил Златаров.
	Трето, министър Векил Ванов ще отговори на питания от Стойко Пенчев и Велко Вълканов.
	Четвърто, министър Александър Александров ще отговори на актуален въпрос, зададен от Стойчо Шапатов, и питане о т Любомир Павлов.
	Искам да предупредя господа народните представители, че ако утре господата отговорят и свършим по-рано, ще продължим с нашата програма, която имаме. Така че да знаете.
	Преди да започнем с дневния ред, тук имам едно искане. Искам да изясня един въпрос, с който се сблъскваме за първи път. Той е за връщането на министрите, които са били народни представители, в Народното събрание. Фактически това са господата Луджев и Пушкаров. ВТ/ВЙ 1101.1
	За съжаление Конституцията не е много ясна по този въпрос. Член 68, ал. 2 от Конституцията гласи, че: "Народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър. В този случай той се замества по определен от закона ред".
	В Правилника чл. 101 е казано: "Народен представител, избран за член на Министерския съвет, за времето, през което той изпълнява функциите на министър, се замества от следващия в избирателната листа кандидат. Когато бъде освободен като министър, пълномощията на народен представител на лицето по ал. 1 се възстановяват, а на заместващите - се прекратяват". (Реплика на депутат от опозицията: "Съвсем ясно е казано".
	Моля ви се, това е казано в правилника. Обаче в Конституцията е казано - "в закона". А в Избирателния закон за съжаление този въпрос не е изяснен. Затова според мен досега разсъждавахме с юристи от нашия Правен отдел, ние ще трябва чл. 96 да го допълним с една алинея. Защото там е казано всичко друго, но не и как ще стане това заместване. То не може да стане автоматично. То ще трябва да стане по всяка вероятност с един констативен акт, издаден от председателя, защото, разбира се, Народното събрание няма да гласува, но това ще трябва да стане по закон. Автоматично никъде не е предвидено и затова ми се ще законодателната комисия да подготви час по-скоро именно тази ал. 3 на Избирателния закон, с която да се уреди това положение. Защото просто в правилника имаме ясно казано как е, а в Конституцията е казано "по закона". Правилникът не е закон, така че мисля, че вие ще можете много скоро да изготвите тази ал. 3. Ще ни я представите и ние ще я гласуваме. и с това цялата тази практика нататък ще се въведе.
	Кажете, господин Близнашки.
	ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ (ПСБСП): Уважаеми господин председателю, дами и господа, мисля, че в този случай не е необходимо да се отива към някакви промени - било в закона, било в правилника за работа на парламента, тъй като връщането в парламента, който е загубил своя пост, става автоматично, по силата на самия закон. Това е смисълът, защото България е парламентарна република и в нея е допуснато едно отклонение от общия принцип, че в държавите 1101.2 с парламентарна форма на управление министрите са и членове на парламента. При нас е направено едно изключение, но то е изключение временно, едно изключение, което предполага автоматично възстановяване на статута на вече бившия министър като народен представител, след като вече е бил избран за такъв, след като е получил народното доверие.
	В този смисъл не е необходим какъвто и да било нов текст, нито акт от страна на Председателството или на самия парламент. От момента на освобождаването му като министър, един човек, избран за депутат преди това, заема своето място в парламента, а този, който е влязъл на негово място в листата, съответно трябва да напусна сградата на парламента.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Близнашки, това е на пръв поглед правилно и фактически е така. Обаче нали прекратяването на пълномощията, ако щете заплата и тъй нататък, трябва да стане, изслушайте ме пак, досега сме го мислили това нещо. Нищо не пречи във вторник или сряда, когато ще имаме заседание, да гласуваме тази ал. 3, за да мога аз да издам този констативен акт. Необходимо е, защото в Конституцията е казано "по закона". Заместването, именно, а обратното? Щом веднъж заместването става по закона, връщането нали и то трябва да стане по закон.
	На мен ми се струва, че най-чисто ще бъде, ако действително гласуваме една ал. 3. Това ще бъде ясно и и в края на краищата е въпрос на един-два дни, когато ще уредим това положение. Това не е според едни, а според доста юристи, с които се консултирах, е необходимо.
	Господин Вълканов, заповядайте.
	ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПСБСП): Аз смятам, господин председателю, че тук се поставя въпросът за правата на този народен представител. От ко й момент той вече е отново народен представител? Ако вие приемете някакво друго решение, свързано с някакъв покъсен акт, това води до следното положение, че всъщност неговите права се ограничават във времето. Конституцията казва "само за времето, през което е министър, той не е народен представител". Значи през времето, през което вече не е министър, той вече е народен представител. 1101.3
	Ако вие приемете друго решение, това означава, че днес той не може да заседава при нас, да гласува и да упражнява своите права. Вземете нещата от тази гледна точка, от гледна точка на правата на народния представител. Как ще кажете на Пушкаров: "Вие не можете да седнете тук и да заседавата, да гласувате". Ами, той вече е народен представител.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Но нали е народен представител и другият, кйто го замества.
	ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПСБСП): Не, неговите пълномощия вече са прекратени, защото другото лице вече не е министър. Той не е народен представител само за времето, през което е министър. вече не е министър, значи е народен представител. Другият в същия момент престава да е народен представител. Автоматически става.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре и няма никакъв акт?
	ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Не е необходим акт. актът вече е канцеларски въпрос - просто да кажете на касата и на другите служби там, че този човек от днес се ползува с правата на народен представител. Но ползването на правата става не по силата на вашия ак т, а по силата на Конституцията. Аз мисля, че това е.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, господин Вълканов. Трябва да ви кажа, че доста умувахме по този въпрос.
	ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Аз не се съмнявам. аз не се и съмнявам, че вие съвършено добросъвестно подхождате тук, но аз искам да разгледам проблема професионално.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие просто разбирате, че тук няма никаква игра на политика и т.н. Аз предлагам следното нещо...
	ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Нямам колебания.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не, аз имам колебания просто как да го направим. Добре, господин Вълканов, изслушайте за момент. Аз предлагам Законодателната комисия да се събере, да ибмисли този въпрос.
	ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (встрани от микрофоните): Пушкаров ще може ли сега да заседава?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вижте, те предават днес министерствата, така че няма да могат да заседават. 1101.4
	Господин Джеров, кажете вашето мнение. Не е ли добре Законодателната комисия да уреди този въпрос или най-малкото - да го обмисли.
	АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (СДС): Господин председател, уважаеми колеги, аз го приемам като задача на законодателната комисия. Никой в този момент не може да каже дали трябва да се допълни правилникът или не. Законодателната комисия ще обсъди проблема, и ако счита, ще направи предложения за допълнения, ако счита, ще докладва пред Народното събрание, че няма място за допълващ текст. Така че съвсем основателно приемам вашето предложение. Господин Вълканов реагира по същество, но ние няма да решим тук въпроса по същество.
	ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (реплика от място): Ако дойде Пушкаров сега, ще го върнем ли?
	АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (СДС): Става дума за това: ако се налагат процедурни правила - ще ги напишем, ако не се налагат - ще кажем на Народното събрание, че няма смисъл.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Точно така. Нека господин Луканов да каже. Давам думата на господин Луканов.
	Мисля, че няма нужда да правим такъв голям въпрос.
	АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПСБСП): Господин председател, вместо да решим един много прост проблем така, както той трябва да се реши по Конституция, а тя има директно действие, ние създаваме втори проблем, като превръщаме Законодателната комисия в орган, който има правото да тълкува Конституцията. А той, този помощен орган на Народното събрание такова право няма. Аз не съм юрист, но поне за мен това е очевидно. И аз се поразявам от самоувереността, с която господин Джеров поема задачи, които не би следвало да приема като юрист. В случая легендата за неговата скромност се развенчава. (Реплики от страна на мнозинството "Е-е")
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това беше случай, господин Луканов, да направите една лична нападна, но на мен ми се струва, че е съвсем излишна. Още повече, че вие не сте юрист, както си признахте. Ще вземете чл. 68, ал. 2 и ще видите, че не е ясна Конституцията, тъй като се казва "по определен от закона ред". Това ще рече, че в този закон трябва да има и как влиза, и как излиза народният представител от парламента. Аз моля Законо1101.5 дателната комисия дори, ако може днес, в почивката, да се събере и да помисли или пък утре да вземе решение.
	Всичко това аз го дадох като иннформация, тъй като бих искал да бъда перфектен. Иначе господин Пушкаров и господин Луджев са от нашата парламентарна група, на СДС, и би трябвало въобще автоматично това нещо да стане. 1101.6	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Господин председател, вече 30 минути обсъждаме един въпрос, който не е включен в дневния ред, един въпрос, който касае правомощия на народни представители, така както са уредени в Конституцията. Аз моля да не взимаме каквито и да било решения по този въпрос, просто по този крайно некоректен начин, по който едва ли не се оформя едно Решение на Народното събрание, с което се възлага задача на Законодателната комисия в нарушение на всичк процедурни правила, по които сеопитваме да организираме работата в Народното събрание и при една крайно съмнителна трактовка за това дали въобще законодателната комисия има право да се занимае с този въпрос.
	Така че, моля ви най-искрено да не оформяте подобно решение за Законодателната комисия.
	ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): А какво да правим?
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Да спазваме Конституцията. Да дадем възможност на народните представители, които вчера решихме да не бъдат повече министри, да заемат местата си в Народното събрание. и да се прецодери така, както Конституцията и правилникът на Народното събрание предвиждат.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Пирински, в случая вие вършите една неправилна пропаганда, защото никой не нарушава Конституцията. Аз не съм сложил на обсъждане. Господин Близнашки искаше да помогне. С удоволствие чух мнението му, както и на господин Вълканов. Моля ви, ако вие нямате мнение по този въпрос, аз искам, тъй като днес съм разговарял и с Конституционния съд, и с Централната избирателна комисия и не могат да ми дадат точно тълкувание, просто ще искам едно мнение. Защото не бих искал да създам една практика, която не е изяснена нито в Конституцията, нито в закона, няма такава практика. Благодаря. Продължаваме дневния ред, за който вие казахте...
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Едно процедурно предложение.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз искам да зная точно начина.
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Чуйте само едно процедурно предложение. Нека все пак, преди да се вземе каквото и да било решение, да разгледаме този въпрос в Председателския съвет, господин председател. СР/ВЙ 1102.1
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Чудесно. Председателският съвет ще се събере на почивката. Щом смятате, че Председателският съвет ще може да реши този въпрос.
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Не, той няма да го реши. Той трябва да прецени дали да включи в дневния ред на Народното събрание подобен въпрос.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Никой не го включва в дневния ред, господин Пирински.
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Аз разбирам, че не го включва, но с поред мен приемането на подобно решение по такъв начин, господин председателю, е недопустимо от процедурна гледна точка. Уверявам ви, аз не правя пропаганда в момента.
	ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Защо губим сега парламентарно време с излишни неща?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие 5 минути говорите, господин Пирински, и забравяте да си слагате картата. (Георги Пирински в момента по ставя картата си в апарата) А, не сега, моля ви се. Аз ви моля сега да си седнете на мястото, тъй като аз съм председателят и не бих искал да създавам... След като юристи от Конституционния съд, от Централната избирателна комисия не могат да ми дадат едно ясно решение, моля, и вие няма да можете да ми дадете. Продължаваме по дневния ред. Преди да продължим...
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Процедурният въпрос, господин председател...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Получих... Моля ви, нека аз да реша този въпрос. Какъв е процедурният въпрос?
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Процедурният въпрос е следният. Ние не можем да вземем каквото и да е решение по този въпрос...
	ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Моля ви, идете си на мястото, цял ден вчера и днес...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ние не сме поискали. Разберете, че аз не съм поискал решение, нито да вкараме в дневния ред... Аз направих една информация. Аз бях толкова коректен да направя информация.
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Вие предложихте Законодателната комисия да се занимае с един въпрос. (Много силен шум в блока на СДС) И това вече е решение. А ние не можем да приемем такова решение. Смятам, че и господин Джеров ще се съгласи. 1102.2(
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Законодателната комисия просто ако щете с няколко души да се съберат, господин Джеров, Школагерски, няколко юристи, господин Бучков, трима души. Добре.
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Той е член на Председателския съвет. Смятам, че и той няма да възрази първо да го разгледаме при вас. (Продължава се шумът в блока на СДС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Няма Председателски съвет... Моля ви, хайде да прекъснем тези ненужни разисквания. Те са вече известни.
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Разбирам, че при вас ще видим този въпрос.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз бях абсолютно коректен...
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Аз също.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: ...да кажа, че не съм наясно с този въпрос и просто да го поставя не за решение в залата, ако щете да ми се даде малко ум.
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Ясно, нека да го потърсим във Вашия съвет.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАНА САВОВ: А вие в момента не ми давате ум, господин пирински.
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Не, аз правя едно предложение, господин председател. (Шум в залата)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Уважаеми... За какво искате думата? По процедура! (Велислава Дърева от място иска думата)
	За какво, кажете за какво? Дневния ред ще прочета, моля ви, госпожице Дърева. Ще ви дам думата за процедура след това. Преди да прочета дневния ред, няма да ви дам думата за процедура. (Велислава Дърева е излязла отпред и разговаря с председателя: "Искам ду кажа две думи по този случай") Този случай не го разискваме. Председателят информира Народното събрание.
	ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП, от място): Моля да ми дадете думата. Да дам съвет. Нали мога да помогна?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не, не можете да помогнете. Вие точно не можете да помогнете, просто защото не сте юристка. Щом от Конституционния съд не могат да дадат съвет, вие също не можете.
	ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Искам да кажа едно изречение. (Продължава шумът в залата) 1102.3
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не. Получи се следното предложение: "Уважаеми господин Савов, моля на основание чл. 37, ал. 3 от правилника да поставите на гласуване за включване в дневния ред на 21 май 1992 г. (значи днес) нова точка първа: решение за създаване на анкетна комисия за изясняване причините за напрежението в страната във връзка с прилагането на Закона за собственосттаи ползването на земеделските земи.
	Получено е в срок, подписано е от господата Маньо Манев и Величко Манев.
	Моля да се гласува дали да включим това предложение като точка първа. Моля, гласувайте.
	ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС, от място): След като е върнато, не може да се гласува. След като е върнато, не може да се гласува.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, народните представители, които са навън, да влязат в залата, за да гласуват. Моля, побързайте с гласуването! Моля народните представители при гласуване да сядат по местата си. Това се отнася и за господин Орсов. Вижте, господа, на таблото сте изписани 93 от БСП, погледнете. Погледнете дали сте 93. Господин Орсов, седнете на мястото си! Седнете на мястото си и не вдигайте ръка на председателя! (Златимир Орсов маха с ръка нагоре) И не вдигайте ръка на председателя, защото ще получите наказание, което трябва. Точно така! Ще седнете на мястото си! Погледнете сега колко са празните столове! Това е смешно! Погледнете, пребройта ги! 93 души! Погледнете колко са в чужбина и т.н.! Погледнете!
	Моля, прекратете г ласуването и дайте резултата.
	ГЛАС ОТ ПСБСП: 94 сме.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Резултатът от гласуването е: за - 94, против - 100, въздържал се - 1.
	Действително никой не може да ме убеди, че тук имаше 96 души. Но не бих искал да продължа.
	Предложението се отхвърля.
	Това, което казвам, се отнася и за двете страни.
	ГЛАС ОТ БЛОКА НА ПСБСП: Ние сме 94 души.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Искате думата по процедура във връзка с дневния ред ли? Имате думата. 1102.4
	ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП: Много ви благодаря, господин председател. Взимам думата, за да оспоря това гласуване, тъй като в залата има хора, които не са народни представители. и аз ви уведомявам, че ако днес ние не благодарим на заместниците на господата Лудшев и Пушкаров, а на тяхно място да си дойдат титулярите, нашата парламентарна група ще оспорва всяко едно гласуване. (Ръкопляскания в блока на ПСБСП. Шум в залата)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Преминаваме към точка 4. (Глас от блока на ПСБСП: Е, как преминаваме?...)
	ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И Д ЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
	Господин Джеров, ако обичате да докладвате.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предлагаме на разглеждане едно допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
	И второ предложение - за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
	По поредността на текстовете, които засягат, ще поставя за разглеждане поотделно двете проекторешения.
	Първото проекторешение е във връзка с чл. 101 от Конституцията, който текст дава право на президента мотивирано да върне закона в Народното събрание за ново обсъждане, което може да му бъде отказано. Цитирам Конституцията.
	Ако си спомняте, този въпрос беше поставен на разглеждане в пленарната зала. Изясниха се няколко становища. Изказаха се различни виждания. И Законодателната комисия по решение на Народното събрание беше натоварена окончателно да прередактира текстовете и да ги представи за гласуване.
	В тази връзка материалът беше раздаден на 31 март 1992 година. 1102.5	В този материал изразихме становище, че съобразно вижданията в направените изказвания, трябва да се създаде един самостоятелен текст, в ко йто да се отрази процедурата, която се налага във връзка с преразглеждане на един върнат от Президента на Република България закон.
	Законодателната комисия предлага два варианта във финала. Ще ви го докладвам поотделно, защото в Законодателната комисия становищата се разделиха.
	В чл. 69а с неговите четири алинеи Законодателната комисия няма различия и ги предлага на вниманието за гласуване, защото, казах, дебатите минаха, различието идва от следното: първият вариант предлага нова пета и шеста алинея, вторият вариант предлага една нова пета алинея и нови членове 69б, в, г, д, е, ж. 
	Гласуването беше почти равно и затова Законодателната комисия няма право да реши (говоря за гласуването в Законодателната комисия). Затова при такова едно различие Законодателната комисия предлага двата варианта за разглеждане в пленарната зала. С незначително мнозинство, ми сля, че беше от един глас, беше възприет първият вариант. Но ми се струва, в името на коректността, спорът трябва да бъде поставен в пленарната зала, която да реши въпроса. Това е моят доклад, господин председател. Ако трябва текстово ще докладвам първи и втори вариант.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Джеров! Други становища освен на комисията няма. Тук имаше също дискусия по този текст, така че трябваше Законодателната комися да вземе решение. Вие сте отчели всички направени предложения.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, всички направени предложения. При това положение във връзка с новия чл. 69а, ал. 1 и 4 - бихме могли да го поставим на гласуване. Там няма различия. Различието идва, както докладвах преди малко, оттам нататък.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Затова нека тогава, господин Джеров, да четете текст по текст и събранието ще гласува. А там, където има различия, те съответно ще бъдат съобщавани.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Добре, благодаря, госпожо председателстваща! В такъв случай се предлага за гласуване: НЧ/ВЙ 1103.1
	Решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание със следното съдържание: "Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и – 1 от Допълнителните разпоредби от Правилника за организацията и дейността на народното събрание реши:"
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Дотук необходимо ли е да гласуваме този текст?
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не. Аз само го докладвам. Трябва да се гласува оттук нататък.
	"Създава чл. 69а със следното съдържание:
	Ал. 1. Председателят на Народното събрание съобщава на първото заседание на Народното събрание за постъпването на указ на президента на републиката по чл. 101 от Конституцията, с който, приет от Народното събрание закон, се връща за ново обсъждане.
	Ал. 2. В тридневен срок от постъпването председателят на Народното събрание възлага на Законодателната комисия да докладва пред народните представители указа на президента за връщане на закон за ново обсъждане и мотивите към него.
	Ал. 3. Върнатият за ново обсъждане закон се в ключва в дневния ред на Народното събрание в 15-дневен срок от по стъпването на указа. Ако то не е в сесия, този срок тече от първото пленарно заседание.
	Ал. 4. Народното събрание приема повторно закона с мнозинство повече от половината от всички народни представители."
	Тук спирам, защото дотук различия няма.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: уважаеми колеги, има ли различия между присъстващите в залата по този текст? Има ли различно мнение от това, което е предложено от Законодателната комисия? Не виждам желаещи да се изкажат.
	В такъв случай, моля, гласувайте текстовете от първа до четвърта алинея включително, както ги имате пред себе си и както ги прочете господин Джеров. Моля, гласувайте!
	Гласували общо 179 народни представители. От тях 171 са за, 1 - против, 7 - въздържали се. 1103.2
	Приемат се текстовете, които бяха прочетени.
	Сега по спорния текст.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, първият вариант предвижда само две нови алинеи. И с това първият вариант счита, че удовлетворява искането за промяна в правилника.
	Вторият вариант създава редица текстове. ще ви докладвам поотделно първи и втори вариант.
	Първият вариант предвижда още две нови алинеи към вече гласувания чл. 69а. Съдържанието на тези две алинеи е, както следва:
	"Ал. 5. Ако върнатият закон не получи необходимото мнозинство и е оспорен изцяло и по принцип, той подлежи на разглеждане по реда, предвиден за обсъждане и приемане на законопроекти."
	Ал. 6. (нова) "Ако върнатият закон не получи необходимото мнозинство и са оспорени само отделни текстове, се прилага процедурата по чл. 68, като се гласуват само текстовете, които са оспорени." Това е първият вариант.
	Докладвам ви и втория вариант. Той предвижда една нова ал. 5 със следното съдържание:
	"Ал. 5. Ако законът не получи необходимото мнозинство, той се счита за отхвърлен."
	Следва чл. 69б с три алинеи.
	"Ал. 1. Ако законът е оспорен изцяло и по принцип, повторното му обсъждане от Народното събрание започва на първо четене.
	Ал. 2. Народното събрание приема повторно закона на първо четене с мнозинството, предвидено в чл. 101, ал. 2 от Конституцията. При липса на изискуемото мнозинство законът се отхвърля.
	Ал. 3. Народното събрание приема повторно закона на второ четене чрез гласуване текст по текст с мнозинството, предвидено в чл. 101, ал. 2 от Конституцията на Република България.
	Чл. 60в (нов). Ако са оспорени отделни текстове на закона, повторно обсъждане от Народното събрание се извършва направо на второ четене само в частта на оспорените текстове.
	Чл. 69г (нов). При повторно четене на закона в случаите по – 4 и 5 могат да се правят предложения за отпадане, заместване или изменение на текстове по реда на чл. 68, ал. 2 от Правил1103.3 ника за организацията и дейността на Народното събрание.
	Чл. 69д (нов). На гласуване се поставя първо приетият от Народното събрание о спорен от президента текст. Този текст се приема повторно с мнозинство, предвидено в чл. 101, ал. 2 от Конституцията.
	Чл. 69е (нов). Ако съответният текст не събере изискуемото мнозинство от предходния параграф, на гласуване се поставят другите предложения по реда на чл. 54, ал. 1, точки 1 до 6 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
	Чл. 69ж (нов). Повторното обсъждане и гласуване на текстовете се извършва по реда на тяхната номерация на върнатия закон."
	Това беше вторият вариант.
	вие чухте отделните варианти и разбирате разликата. Но принципната разлика е тази: докато първият вариант изравнява процедурата с тази процедура, която е в правилника, вторият вариант създава една по-сложна, отделна и характерна за този случай процедура. това са двете отлики.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми колеги, ясно ли е разграничението между двата варианта, за да пристъпим направо към гласуване?
	Господин Стоилов иска думата. Заповядайте! 1103.4	ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПСБСП): Госпожо председател, дами и господа! Мисля, че много от колегите вече са ориентирани в различията от доклада на председателя на Законодателната комисия. аз няма да се спирам подробно на прочетените текстове, защото сигурно си спомняте, че ние водихме вече една твърде подробна дискусия, резултат от която са сега направените предложения.
	Искам да обърна внимание само на принципните неща, между които вие ще трябва да направите своя избор.
	Съществуват две различия. Ако погледнете ал. 5 и ал. 6 на първия вариант и съответно ал. 5 на втория вариант, те изцяло могат да се разглеждат като алтернативни. Съществува обаче едно второ различие, че независимо от приемането на ал. 5 във втория вариант се навлиза в една усложнена процедура, която съответства на юридическото и фактическото различие между оспорен изцяло закон от страна на президента, и оспорени отделни текстове в даден закон. Струва ми се, след като е възможно да бъдат направени възражения към приетия от парламента закон и по двата начина, то на тези два вида възражения трябва да съответстват и две процедури. Мисля, че в случая известната подробност и усложненост на процесуалните норми е допълнителна гаранция за коректните взаимоотношения между парламента и президента.
	Лично за мен обаче ал. 5 и ал. 6 в първия вариант предизвикват доста възражения. Защото с тези текстове парламентът се поставя в известно надмощие и съответно президентът е в една неравностойна позиция, когато се водят дискусии върху приети закони, тъй като след като парламентът е изразил своята воля в приетия закон и той е върнат от президента, парламентът не би трябвало да има право, по-голямо от това освен с едно минимално, но квалифицирано мнозинство да преодолее волята на президента. Забележете обаче: ако парламентът не успее при първото гласуване да събере тези изискуеми 121 гласа, на него му се дава още една възможност той да продължи да прави ревизии в закона. А нормалното е, след като този закон не получи квалифицираното мнозинство, той да се смята за отхвърлен и народните представители, които желаят да бъде законодателно уредена съответната материя, би трябвало по общия ред, предвиден за внасянето СБ/ВЙ 1104.1 на законодателни предложения, да подновят законодателната инициатива и тя да се развива в обичайните фази. Защото по-нататък се създава възможност парламентът, така да се каже, да направи два опита за преодоляване на възникналите възражения и вследствие на това се е явило и логичното продължение на ал. 6, тъй като там пък се дава възможност, ако върнатият закон не получи изискуемото мнозинство като цяло, след това да бъдат гласувани само отделни оспорвани текснтове. Но веднага възниква въпросът: ако президентът е оспорвал само отделни текстове, защо не се отива директно към подлагането на гласуване само на тези текстове?
	Именно поради тази причина смятам, че вторият вариант е по-издържан и затова смятам, че ние трябва да го подкрепим. Лично обаче не съм убеден дали тук няма да се намесят други мотиви, които не са юридически, и з наейки, че предложенията, които ние правим тук, дори да могат да бъдат квалифицирани в графата "конструктивни", тъй като виждате, че ви предлагаме текстове и тези текстове могат да бъдат обсъждани, те не са просто отрицание на единия вариант, сигурно вие ще предпочетете първия вариант. (Реплики в СДС: "Естествено") Това само ще ме убеди, че аргументите обикновено нямат стойност, независимо как се правят.
	Но дори да предпочетете първият вариант, ако искате да следвате собствената си логика, то тогава поне трябва да изберете ал. 5 от втория вариант, която в общи линии попада в схемата, която се развива в първия вариант, но не страда от тези юридически и логически противоречия, на които се опитах да обърна внимание.
	Затова, госпожо председател, смятам, че и гласуването трябва да бъде направено алтернативно за ал.ал. 5 и 6 от първия вариант и съответно за ал. 5 от втория вариант и ако се приеме ал. 5 от втория вариант, оттам нататък да се обсъждат предложения в чл. 69б и следващите, тъй като те имат самостоятелно значение и представляват едно доразвитие и допълнение на процедура, която не съществува в първия вариант на проекторешението.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата госпожа Велчева. 1104.2
	ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Аз искам само процедурно да уточня, че наистина ал. 5 от втория вариант кореспондира на ал. ал. 5 и 6 от първия вариант, но останалите текстове, предложени във втория вариант от чл. 69б нататък, нямат пряка връзка и независимо от това кой вариант на ал. 5 ще се приеме, тези текстове представляват едно самостоятелно цяло и според нашата позиция те изобщо са излишни. Затова са включени към втория вариант.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми колеги, има ли други предложения? Няма. В такъв случай ще гласуваме. Моля, господин Джеров да подрети текстовете по начина, по който ще ги гласуваме.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: В такъв случай бих помолил да се постави на гласуване първо първият вариант с две нови алинеи към гласувания вече чл. 69а. Те гласят:
	"Ал. 5. Ако върнатият закон не получи необходимото мнозинство и е оспорен изцяло и по принцип, той подлежи на разглеждане по реда, предвиден за обсъждане и приемане на законопроекти.
	Ал. 6. Ако върнатият закон не получи необходимото мнозинство и са оспорани само отделни текстове, се прилага процедурата по чл. 68, като се гласуват само текстовете, които са оспорени."
	Моля да се постави на гласуване първият вариант от двете алинеи и ако този първи вариант не получи съответния брой гласове, да минем към гласуване на втория вариант.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: В такъв случай г ласуваме най-напред първия вариант, тоекст текстовете на алинеи 5 и 6.
	Моля, гласувайте.
	От общо гласували 191 , за са 101, против - 87, въздържали се 3.
	Приема се първият вариант с ал. 5 и ал. 6. 1104.3	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Към чл. 68а. При това положение не би могло да се постави на гласуване вторият вариант в частта му относно ал. 5. Би трябвало да се поставят на гласуване членове: 69б, в, г, д, е и ж.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има искане за обяснение на отрицателен вот. Моля да дам думата на господин Близнашки.
	ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ (ПСБСП): Уважаема госпожо председателстваща, дами и господа, лично аз съм...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, уважаеми колеги, запазете тишина.
	Уважаеми господа, стоящи вдясно, моля, заемете местата си.
	ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ: Изненадан съм от упорството на Законодателната комисия да поддържа една позиция, която противоречи на логиката на самия институт, свързан с правото на президента да върне закона. И в двата варианта - подчертавам, не бих гласувал дори и за втория вариант, който се предлага от Законодателната комисия, тъй като в основата на двата варианта е заложен принципът на конфликта между президента и парламента. А не това е идеята на института. Съжалявам, че Законодателната комисия не е на висотата на изискванията на едно съвременно конституционно мислене. Замисълът на института е съвсем друг - да може парламентът да обсъди мотивите и възраженията на президента. Именно това е смисълът. Когато се върне тук, в залата, да има обсъждане, а след това връщате законодателния процес от началото. В резултат на това обсъждане са гласувани и формулирани различните алтернативи, които ще бъдат поставени на гласуване, а може да се търси компромис. И двата варианта не отговарят на замисъла на конституционния институт.
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Ако виждате, че нещо възприемате от обсъждането, добре.
	ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ: По този въпрос абсолютно нищо не разбираш.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има още един текст.
	Може ли спора да го продължите в кулоарите, уважаеми господа народни представители.
	Има още един текст.
	Не разбрах добре. Госпожа Велчева предложи да бъдат отхвърлени тези текстове. Питам ви, за да зная как да стане гласуването. Или се гласува направо за текста. Ако има предложеЦК/ВР 1105.1 ние те да бъдат отхвърлени, трябва да поставя най-напред него на гласуване. Ако няма предложение, тъй като не разбрах добре от Вашето изказване дали го правите, ще трябва направо да гласуваме текста, както е предложен.
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): За отхвърляне на всички текстове.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: То е еднакво. В края на краищата зависи откъде човек ще погледне нещата.
	След като има предложение за отхвърляне, струва ми се, че спазвайки правилника, трябва да гласуваме по този ред.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Росен Хубенов поиска думата. Нека той да каже.
	РОСЕН ХУБЕНОВ (ПСБСП): Въпросът е технически и не си струва да се обсъжда. Това, което трябва да се каже, е, че трябва да подложите всички текстове от втория вариант на гласуване - текст по текст, и с вота си Народното събрание ще ги приеме или ще ги отхвърли.
	Това, което обаче е важно да се знае, и господин Стоилов обърна внимание на него, но бих го казал в съвсем прав текст. С първото гласуване и с възприемането на първия вариант мнозинството на СДС и ДПС рязко и в нарушение на Конституцията ограничи компетенцията на президента. Говорих за това при първото обсъждане. Сега го припомням, тъй като при следващо гласуване на текстовете хората, които не са разбрали това и не са го направили умишлено, имат възможност да поправят своя пропуск.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Хубенов, имаше различно гласуване. Не беше гласувано единодушно в групите.
	Има думата госпожа Велчева.
	ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Бих помолила да не се води евтина пропаганда, а да се чете малко повече Конституцията. В Конституцията е казано много ясно, че повторно се приема или отхвърля законът като цяло. Затова всички тези текстове от чл. 69б нататък следва да бъдат отхвърлени, тъй като те са в противоречие с този конституционен текст.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: От двете изказвания стана ясно, че дискусията в Законодателната комисия е била доста оживена. Нека да не я пренасяме тук отново. 1105.2
	Господин Джеров, предложете за какво ще гласуваме найнапред.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: След като има предложение за отхвърляне, би трябвало да започнем оттам.
	Това е второто, на което ще ми позволите да се спра.
	Тези текстове от 69б со 69ж са взаимносвързани или ще се приемат, или ще се отхвърлят. Не бих искал поотделно да гласуваме, защото те са едно тяло, независимо че са разделени на членове.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: В този смисъл беше изказването и на господин Стоилов.
	Най-напред гласуваме предложението за текстовете от чл. 69б до чл. 69ж да бъдат отхвърлени.
	От гласували 183 народни представители, за отпадането на текста са гласували 95, против - 87, въздържал се - 1.
	Предложението се приема. В такъв случай повече по този текст няма да гласуваме. Отпадат текстовете, предложени във втория вариант от чл. 69б до чл. 69ж.
	С това се гласува първото решение за допълнение на правилника.
	Господин Джеров, имате думата за следващо предложение.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: В поредността следва да обсъдим и да решим въпроса за второто проекторешение. То е проекторешение за изменение и допълнение на правилника. Става дума за чл. 100 от правилника, който обсъжда въпроса за снемане имунитета на народни представители. Засега този въпрос е уреден в чл. 100 от правилника - ал. 1 и 2, като третата алинея няма нищо общо със случая.
	Въз основа на направените предложения Законодателната комисия прави предложения за отмяна на тези два текста и заместването им с нови осем алинеи, които разгръщат материята последователно. Както казах, ал. 3, която се отнася до това дали народните представители могат да бъдат призовани на военен сбор или учение, предлагаме съвсем чужда материя - да влезе в един самостоятелен текст чл. 100а.
	докладът на Законодателната комисия е раздаден на народните представители на 26 март 1992 г.
	Какво бихме могли да кажем като съображения към внесения проект за решение? 1105.3
	Досегашната редакция на чл. 100 от правилника съдържа три алинеи, които не регламентират пълно и точно материята по отмяна на имунитета на народния представител. С проекта се предлага, както казах преди малко, тези две алинеи да бъдат отменени. На мястото на отменените две алинеи се предлагат осем нови алинеи, в които точно за всеки конкретен случай са предвидени разрешения, съответстващи на разпоредбите на Конституцията на Република България. При дадените разрешения са отчетени на първо място: правата на народните представители да се явят пред Народното събрание или неговия председател и да дадат разяснение за извършеното от тях, по повод на което главният прокурор е поискал разрешение за възбуждане на наказателно предледване. Точно са регламентирани случаите, при които председателят на Народното събрание еднолично може да дава такова разрешение, както е създадено и задължението му на първото заседание на Народното събрание да внесе така даденото от него разрешение за одобряване от народните представители. Предвиденият срок от 48 часа, след който да се дава разрешение, създава допълнителна гаранция за спокойно и аналитично разглеждане на случая.
	Изяснен е и въпросът, че председателят на Народното събрание има право да издава съответни разрешения за задържане или възбуждане на наказателно преследване срещу народен представител само през периода, когато Народното събрание не заседава, а това е времето на ваканциите, които са уредени в съответния текст на правилника.
	С цел Народното събрание да бъде обективно информирано относно данните за извършеното престъпление от народен представител ал. 8 създава възможността Народното събрание само да избере анкетна комисия за всеки конкретен случай, която, след като получи дадените за извършеното престъпление данни, да информира Народното събрание, за да може то да вземе своето решение.
	Предлагам, госпожо председателстваща, да поставите на разглеждане така предложеното проекторешение.
	ГЛАСОВЕ ОТ БЛОКА НА СДС: Да се гласува.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Знаете, че постъпи алтернативен текст, внесен от 24 народни представители, който по датата на внасянето е, след като Законодателната комисия се е произнесла. 1105.4
	Желае ли някой от вносителите на този текст - пак е по чл. 100, да изложи мнението на вносителите?
	Има думата госпожа Велислава Дърева по процедурен въпрос. 1105.5	ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Благодаря, госпожо председателстваща.
	Уважаеми колеги, аз говоря преди всичко като член на Комисията по правата на човека. Имам много сериозно възражение днес да се разглежда този текст, тъй като той не е минал през Комисията по правата на човека. Знаете, че всяко проекторешение, което се отнася до правата на човека и има нещо общо с тях, пристига в нашата комисия, доколкото ми е известно депутатът също е човек. И нека да не забравяме този малък детайл. Ако някой обаче се опитва да опровергае това, си е за негова сметка.
	Освен това запознах се с протокола на Законодателната комисия от 26 март 1992 г. и според мен комисията е в нарушение на чл. 25 от правилника, по който работим, тъй като тези решения, които на нас са ни представени в първия вариант на този проект на госпожица Велчева и доклада, всички тези решения са взети без гласуване и дори без да е постигнат консенсус в самата комисия, поради което аз поставям под съмнение доклада, с който ние разполагаме в момента.
	Благодаря много. Моето предложение е да не се занимаваме днес с този проблем.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Вашето предложение е по чл. 54, ал. 1, т. 2 от правилника - да се отложи гласуването за следващото заседание. И тъй като това е направено предложение, аз ще го поставя на гласуване. То е в известен смисъл процедурно, но влиза също и в реда на извършване на гласуванията. Мисля, че можем да продължим дискусията. Или да гласуваме първо предложението?
	По чл. 54, когато е направено предложение гласуването да се отложи - то е на второ място. Първо, ако има за отхвърляне, после - за отлагане. Така че това е за отлагане, а текстът, който вие сте предложили - той се явява алтернативен, така че той също ще се гласува, но това предложение на госпожа Дърева е предшестващо гласуването по същество. Така че вариантите сега са да поставя на гласуване това предложение и в зависимост от гласуването по него ще отложим или ще продължим разискването.
	ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (от място): Това предложение е отпреди един месец и го има включено в програмата. Нямаше възражения тогава!... ВЙ/ВР 1106.1
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има предложение и трябва да го поставя на гласуване.
	Моля, гласувайте предложението на госпожа Дърева да се отложи гласуването по този текст - чл. 100 с всичките му алинеи. Моля ви, няма нищо неточно. Излишно е да се вълнувате. (Шумът в залата продължава) Гласуваме въпросът да се отложи за следващото заседание. Моля, гласувайте!
	Гласуването приключва. Прекратете го и посочете резултата.
	От 189 гласували народни представители, за са 92, против - 97, въздържали се - няма. Предложението на госпожа Дърева се отклонява.
	Аз искам обаче да й обясня следното. Този текст не е разпределян за становище в други комисии. Сега отделен е въпросът защо, но ако беше разпределен и нямаше становище на други комисии, тогава нямаше да има и процесуално право да бъде включен. Но той не е разпределен в други комисии. Вие сега правите едно допълнително предложение за това, което не влиза в процедурата.
	Заповядайте, господин Савов.
	СТЕФАН САВОВ (СДС): Тъй като председателят разпределя предложенията, решенията, законите и т.н., аз бих попитал госпожица Дърева защо навремето, когато правехме този правилник, не беше толкова убедителна да каже, че би трябвало той да се разглежда в Комисията за защита на правата на човека, защото защитата на правата тя засяга и колко часа ще работим на ден, и много други неща. Много ясно е, че правилникът ще бъде разпределен и трябва да бъде разпределен само в Законодателната комисия. (Ръкопляскания от мнозинството)
	(Господин Близнашки настоятелно иска думата)
	ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (от място): По въпрос не се правят реплики и дуплики.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Сега - въпросът не е по разискване в момента, за да ви давам думата.
	Моля Ви, господин Близнашки! Не Ви давам още думата.
	ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ (ПСБСП): Господин председателю!...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля Ви, не вземайте думата, за да не Ви прекъсвам, господин Близнашки. Това беше реплика... 1106.2
	ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ: Господин председател. Длъжен съм да направя тази реплика, тъй като, когато... (Шум в залата)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Много Ви моля! Не съм Ви дала думата още. Ще Ви я дам, но не като реплика. Много Ви моля! Не става дума за реплика. Изчакайте, ако обичате. Думата ще я получите, но не като реплика. Изчакайте, господин Близнашки! Реплика не може да се направи, защото това не е изказване. Това е обяснение къде и как е бил разпределен правилникът.
	Думата за изказване и за процедурен въпрос има госпожа Дърева. Заповядайте.
	ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Благодаря Ви, госпожо председателстваща.
	Пак по процедурен въпрос взимам думата. Аз моля господин председателя на Народното събрание Стефан Савов да разпредели този текст в Комисията по правата на човека, а за това защо преди не съм участвала така активно, аз мога да ви кажа, че тогава ние имахме един много добър правилник, а сега в момента вие го поправяте така, че той е точно в нарушение на правата на човека.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Близнашки, желаете ли да вземете думата? Заповядайте.
	ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ (ПСБСП): В тази ситуация аз не мога да не обърна внимание на господин председателя, че благодарение на неговите усилия, именно на неговите усилия, в българския парламент стана нещо, което не е правено никъде другаде по света - беше избрана Законодателна комисия, която да си направи правилник сама за себе си. Такива комисии от този тип, първо, не съществуват другаде в цивилизованите страни - едно. И, второ, никога не се възлага на постоянна комисия да подготвя регламента на парламента. Това са елементарни неща и трябва да се знаят. И тази практика продължава упорито да се следва. (Ръкопляскания от ПСБСП)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Велчева, имате думата.
	ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Не мислех да разказвам за някои позорни сцени в този парламент, но явно това се налага, за да се спрат всякакви по-нататъшни спекулации с този въпрос. 1106.3
	Първо, тази точка е включена в програмата - за седмичната програма говоря - на Народното събрание вече в продължение на един месец. Нейният ред най-сетне дойде. Ако някоя комисия е имала претенции, че трябва да разгледа този въпрос, тя е можела да направи това, като заяви своевременно, че желае този текст да бъде обсъден и от съответната комисия нямаше да има никакви пречки за това.
	Аз искам да оспоря и другото твърдение относно заключенията на Законодателната комисия и ми е неприятно заради мои колеги от парламентарната група на БСП, защото те бяха доведени до унизителното положение да бъдат довеждани под строй с двама политкомисари в лицето на госпожа Шопова и господин Близнашки и да бъдат заставяни да оспорват вече веднъж взето решение. Законодателната комисия се принуди втори път да разглежда този въпрос именно заради тези срамни политически спекулации.
	Аз наистина съжалявам, че моите колеги - юристи от Законодателната комисия, които са членове на тази парламентарна група, бяха поставени в такова унизително положение. Срам ме е, че сега някои правят опит да поставят и Народното събрание в такова унизително положение. И затова моля, госпожо председателстваща, да вървим по същество. Ако има конкретни предложения по текста - те да бъдат направени и да се спрат тези срамни политически спекулации за лица, които не заслужават да бъдат сред нас. (Ръкопляскания от СДС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Явно, че пленарната зала отново се оказа отдушник на споровете в Законодателната комисия.
	Предложението на госпожа Дърева за отлагане на разискванията се отклони. Нейното оспорване защо една или друга комисия не е гледала текста, просто не е за пленарна зала.
	Давам думата на господин Вълканов, а след това на госпожа Младенова - от името на вносителите на алтернативния вариант на чл. 100 да изложат своите аргументи. 1106.4
	ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, няма съмнение, че обсъжданият въпрос е изключително важен. Ние си даваме сметка, че депутатът не е обичайна фигура. Това не е служител, не е работник по трудов договор. Това е носител на народния суверенитет. Той изразява волята на народа, като я претворява в държавна воля, тоест в закон. Именно чрез народния представител
 обществото се превръща в държава и започва изграждането и на съответния апарат.
	Ето защо статусът на народния представител привлича толкова много вниманието на всички народни форуми - парламенти, народни събрания. Той се изгражда така, че нищо да не пречи да упражнява своята висока мисия.
	Народният представител не бива да търпи никакви ограничения. Най-малко трябва да е възможно да се посяга на неговата лична свобода. Посегателството върху свободата на народния предтсавител е косвено посегателство върху народния суверенитет.
	Законодателството на всички съвременни държави предвижда много сериозни гаранции за правата на народния представител. Най-напред нека отбележим, че не за всички престъпления се предвижда възможността за снемането на имунитета. По общо правило отговорност ии снемане на имунитет се предвижда само за някои видове престъпления, у нас само за тежките престъплления, тези, които се наказват с лишаване от свобода повече от пет години или смърт.
	Искам да посоча, че в някои проекти за Конституция след 9 септември се е предвиждало снемането на имунитета само за криминални престъпления, тоест не се е допускало отнемането на имунитет за политически престъпления. Такъв например е проектът на професор Венелин ганев, член 36, както и проектът на Никола Петков. Там изрично е казано, че не може да има наказателна отговорност за политически престъпления.
	Втората група или вторите гаранции се свеждат до процедурата, при която може да бъде снет имунитетът на народния представител.
	Най-напред почти всички законодателства предвиждат една предварителна фаза, в която се обсъждат същите тези въпроси, които предстои след това да се обсъдят в пленума на Народното ВТ/НП 1107.1 събрание. Общо взето, това предварително обсъждане става в постоянна комисия. Например в Бундестага обсъждането се извършва в Постоянната комисия за мандата и имунитета на народните представители. Австрийската конституция също предвижда обсъждането на този въпрос пак в постоянна ксомисия. Няма случаи - на мен поне не ми е известно, подобен въпрос да се обсъжда в комисия, създадена ад хок за случая. Едно създаване на комисия ад хок за случая, неизбежно се превръща в комсиия ад перносам, тоест с оглед на личността. А това вече води до опасността до пристрастия при решаването на съответните въпроси.
	Какво трябва дза прави постоянната комисия, която бъде сезиране с този въпрос?
	Но преди това, колеги, позволете да кажа коя комисия трябва да бъде тази, която всъщност трябва да решава тези проблеми. Аз обсъждах проблема с господин Ходжа, председател на Комисията по правата на човека, и той се съгласи с моето предложение тази комисия да бъде Комисията по правата на човека. Смятам, че наистина това ще бъде едно добро решение. Тази комисия е съставена от юристи, журналисти и други специалисти и тя би била съвършено подходяща да се произнесе по въпроса, който е предмет на нашето обсъждане.
	И така, какви трябва да бъдат задачите на тази постоянна комисия, в случая Комисията по правата на човека?
	Първата задача, която тя има да решава, е да констатира, че става дума за престъпление, което е тежко, тоест престъпление, което се наказва с лишаване от свобода повече от пет години или смърт.
	Освен това, на второ място, тя трябва да реши въпроса дали не са настъпили някакви погасяващи отговорността обстоятелства, тоест, амнистия, давност и някои други обстоятелства.
	На трето място, мисля, че тази комисия трябва да се занимае и с това, доколко са налице фактически обстоятелства, които да правят вероятно твърдението, че е извършено престъпление. И дори да се занимае с въпроса за вината на съответното лице. Подобно решение намираме в чл. 25 от Федралния закон за отговорността на държавните служители от 1982 г. на Мексико. Там се казва изри чно, че комисията, следственият комитет при Камарата на депутатите извършва всички юридически действия, необходими за установяването на факта на престъплението, а 1107.2 също и възможната вина на обвиняемия.
	Преди да се стигне до съответното заключение, трябва очевидно да се изслуша и народният представител, който е обвинен в извършването на тежко престъпление. Естествено няма пречка тук да се изслуша и главният прокурор, който е внесъл предложението за снемането на имунитета.
	Втората фаза в процедурата за снемането на имунитета е фазата в самото Народно събрание. Тази процедура трябва да започне естествено най-напред с изслушването на становище на постоянната комисия. Аз лично се колебая да взема отношение по следния важен въпрос: ако комисията излезе със заключение, че няма основание да се снеме имунитетът на народния представител, какво трябва да бъде становището на самото Народно събрание? Дали би било правилно Народното събрание да снеме имунитета въпреки отрицателната позиция на комисията?
	Мисля, че би могло, би трябвало да се приеме по-скоро това, че Народното събрание не е обвързано от решението на самата комисия. Но естествено е, че едно отрицателно становище на комисията трябва сериозно да мотивира пленума на Народното събрание да обсъди изключително сериозно проблема.
	Във всички случаи пленарната зала трябва да изслуша и народния представител, който е призован да отговаря за престъплението, което му се вменява във вина. Не е възможно такъв въпрос да се реши без неговото лично участие. Необходимо е да има един минимум дебати, дискусия по този въпрос и аз бих предложил дискусията да се ограничи по следния начин: да има един, който да се изкаже за снемането на имунитета, и един, който е против снемането на имунитета. Не би било целесъобразно да се правят изказвания по парламентарни групи, защото ще се наруши равенството на страните.
	Извинете, картата, да. Добре, ако ми кажете да прекъсна, ще прекъсна. Аз просто мисля, че говоря по същество. Не съм го направил нарочно, бъдете сигурни.	
	Много е съществен въпросът за гласуването. Аз смятам, че ще бъде съвършено целесъобразно и необходимо да се гласува тайно, защото само тайното гласуване ще позволи всеки народен представител да участвува в този процес в съответствие със своята съвест. Подобно решение откриваме и в Конституцията 1107.3 на Бразилия.
	Искам да ви кажа, колеги, че тези предложения, които правя, съм ги извлякъл от съвременното законодателство. Нищо не съм добавил от себе си.
	Не мисля, че ще бъде възможно да се решава въпросът с друго мнозинство, освен обикновено, тоест една втора плюс един от присъствуващите народни представители, защото Конституцията не предвижда друг кворум и друго мнозинство за този вид въпроси.
	Народното събрание следва да се произнесе по искането на главния прокурор диференцирано, защото може да се направи искане за задържане и за подвеждане под наказателна отговорност. Народното събрание може да позволи подвеждането на народния представител под отговорност, без да позволи задържането на народния представител. Може обаче да се получи и друго решение - да се даде съгласие за задържането на народния представител, но пита се дали това означава и съгласие за започването на наказателно преследване. Струва ми се, че ако Народното събрание даде съгласие за задържането на народен представител, трябва да се смята, че се дава съгласие и за започването на наказателно преследване, защото самото задържане е момент от наказателния процес.
	Един основен, важен пункт от процедурата ще бъде проблемът за статуса на народния представител, чийто имунитет е снет. Аз допускам тук да се развият дискусии, защото едно решение, което особено не ми харесва, откривам в предложението на Законодателната комисия. Там се предлага да се суспендират правата на народния представител, чийто имунитет се снема, в тоя смисъл, че има съгласие за задържане или за започване на наказателното преследване.
	Ще бъде съвършено неправилно да се смята, че би могло да се суспендират по някакъв начин права на народен представител, който не е престанал да бъде народен представител. Конституцията не допуска суспендиране на права на народен представител. Докато е народен представител, той има всички права и задължения на народен представител. Освен това едно суспендиране на правата би било в противоречие с презумпцията за невиновност на всеки, който е привлечен да отговаря наказа1107.4 теллно. Всеки български гражданин дажен и когато не е народен представител, е невиновен до влизането в сила на присъда, която доказва обратното. И съвършено неправилно ще бъде ние да огриничим в каквато и да е степен правата на народния представител. 1107.5
	Искам да ви кажа, че поддържам тази теза и по отношение на останалите обвиняеми, които са привлечени да отговарят наказателно.
	Аз винаги съм казвал, че даже когато е задържан един гражданин по някакъв процес, неговите права не бива да се ограничават. Защото задържането няма друг смисъл, освен да осигури явяването на лицето пред съда. Всички други права - социални, икономически, избирателни и прочие трябва да останат непогасени, несуспендирани. И това в най-голяма степен трябва да важи и за народния представител.
	И накрая искам да се спра на следния въпрос. Би ли трябвало да е възможно Народното събрание в един по-късен момент да се заинтересува от съдбата, от статуса на народния представител, чийто имунитет е снет?
	Аз смятам, че в това отношение ние можем да се съгласим с немското законодателство, което допуска Бундестагът по всяко време да се заинтересува от това какво е станало с народния предтавител, който е подведен да отговаря наяказателно. И Бундестагът може по всяко време да откаже, да снеме своето съгласие...
	ГЛАС ОТ БЛОКА НА СДС: Хайде стига де!
	ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Е, хубаво де, сега свършвам. Бива ли сега така да ми подвиквате? Свършвам вече.
	Би трябвало и ние, Народното събрание да можем в един по-късен момент да кажем, че оттегляме своето съгласие за задържането на народния представител. Това би било в съгласие с нашата обща принципна позиция. Благодаря ви за вниманието.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата за реплика има господин Мицев.
	МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо председателствуваща, уважаеми дами и господа, професор Велко Вълканов има, не може да му се отрече, блестяща ерудиция и изключително добре е подготвен по конституционноправните въпроси. Но ако човек трябва да бъде добросъвестен и тълкува предложенията на регента н Царство България, академик Венелин Ганев, в проекта му за конституция ще види, че идеята, а това сега сподели и неговият син, многоуважаемият депутат Йордан Ганев. Идеята е била да се отнеме правото на недобросъСл.Р/НП 1108.1 вестни трети лица или политически сили да преследват народните представители за тяхната политическа дейност, но не и за криминалните престъплеания. Това е така. Но когато сме изправени пред хипотезата на флагрантно нарушаване на националния суверенитет, който е свързан с накърняването на икономическата самостоятелност на държавата, то тогава е ясно, че подобни деяния би следвало да бъдат обявени във възможност за преследване по наказателноправен ред. Защото това, че някой човек е народен представител, не бива да го пави недосегаем до наказателната репресия и не бива да създава у него чувство за безнаказаност, каквато имаха до 10 ноември, пък и след това лидерите на управляващата Българска комунистическа партия.
	Тук сред вашите редици, господа от опозицията, стои един човек, чийто зет беше убит от Народния съд. Той у многоуважаван наш колега. Многоуважаван ваш колега. Как беше станало така възможно, че той беше осъден от Народния съд за това, че имал политически действия в миналото?
	Искам, когато му дойде времето, да ми отговорите на този въпрос. Благодаря.
	(Ръкопляскания от последните редици на СДС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За втора реплика давам думата на госпожа Стефанова.
	СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС): Уважаема госпожо председателствуваща, уважаеми колеги, аз съм от 19. Русенски избирателен район, СДС.
	Благодаря за лекцията, която изнесе господин Велко Вълканов, защото изясни много неща, които не ми бяха ясни и попълни празнотиюте в правната ми ориентация. Но искам да попълня и аз една неяснота и една празнина в познанията на господин Велко Вълканов (смях в ПСБСП), че тук не става дума за една персона, като персоната е господин Андрей Луканов. Тук става въпрос за доста персони от вашата страна, господа комунисти. Следващият е човекът, който разплака турското население - Минчо Минчев. А има и други господа, такива, които мислят, че приллагането на законите в страната не е задължение на управляващата коалиция. Вие трябва да знаете, господа, че СДС дойде на власт, за да внесе законност. И всички комуисти, на които не им се иска да има ред и законност в България, 1108.2 ще намерят това, което си заслужават.
	И за да не бъда голословна, искам да кажа, господин Велко Вълканов, че вероятно един от хората, за които ще трябва да се снеме депутатският имунитет, ще бъдете и вие. (Смях в ПСБСП)
	КЛАРА МАРИНОВА (от място): Отнемете й думата!
	СВОБОДКА СТЕФАНОВА: Защото на 5 май, господин Вълканов, вие отивате в село Долна Студена, приканвате населението (шум в малцинството) към бунтове и към демонстрации (свиркания в блока на ПСБСП), към наспазване на закона и след два часа пламват кошарите.
	КЛАРА МАРИНОВА (от място): Хайде, с тези кошари сега!
	СВОБОДКА СТЕФАНОВА: Другият е господин Близнашки, който обикаля магазините в центъра на София, които се реституират, и кара продавачките да не се подчиняват.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Времето ви изтече.
	КЛАРА МАРИНОВА (от място): Какво отношение има това към въпроса, който обсъждаме?
	СВОБОДКА СТЕФАНОВА: Благодаря, скъпи колеги, за вниманието. И се надявам, ако съдя по това колко нервничат комунистите, че в скоро време ще бъдат отнети повече имунитета. Благодаря. (Ръкопляскания в СДС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Обръщам внимание на уважаемите колеги, че репликата е по същество на изказването, което е преди това.
	ГЛАС ОТ ПСБСП: Това реплика ли беше?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За трета реплика има думата господин Гоцев.
	ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, два са въпросите, които като реплика трябва да разгледаме. Дали искането на главния прокурор трябва да се внесе най-напред в Комисията за правата на човека и дали Народното събрание ще трябва да реши каква да бъде мярката за неотклонение. Дали ще трябва да има дискусии по този въпрос. Това са нещата, които стоят правно.
	А да се поддържа, че трябва да се внесе за разглеждане първо в комисията и че Народното събрание, което ще трябва да каже дали да бъде мярката за неотклонение "задържане под 1108.3 стража" или не, означава да отричаме пълното разделение на властите, такова, каквото в Конституцията, която е действуваща, го има.
	Не е възможно комисията на Народното събрание или самото Народно събрание да навлезе по същество и да каже виновен ли е или не депутатът, чийто имунитет се иска да бъде снет.
	Онова, което се предлага в предложението на Законодателната комисия в ал. 4 на чл. 100 от правилника, е Народното събрание само да разгледа дали е мотивирано искането на главния прокурор за отнемане на имунитет. Това означава, че главният прокурор ще трябва само да ни каже защо иска да бъде отнет имунитета, да каже, че според него има извършено тежко престъпление, а ние, Народното събрание, да проверим дали именно такова искане е мотивирал главният прокурор. А не да проверяваме дали главният прокурор правилно или неправилно е квалифицирал деянието като тежко. Ако ние проверяваме това, означава, че ние влияем на правосъдната власт - на главния прокурор и на съда. Нямаме право да вършим това. Нямаме право и да искаме да проверяваме дейността на съда и на главния прокурор.
	Онова, което се съдържа в предложението, е достатъчно, само специална комисия да докладва пред Народното събрание хода на следствието и хода на развитието на процеса, който е извършен срещу депутата. Само по този начин можем да отстоим принципа на разделението на властите.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата за дуплика има господин Вълканов.
	ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПСБСП): Колеги, аз не разбрах възражението на колегата Мицев. Напълно съм съгласен, да, наистина така е било в проекта за конституция на професор Ганев. Такива са били намеренията. И аз не казвам, че сега трябва да бъде другояче. Аз съм съгласен с тази уредба, която се дава - да се отговаря и за други престъпления, не само за криминални, щом става дума за тежко престъплление. И следователно цялата му реплика срещу мен остава безпредметна.
	А що се касае до възражението на госпожа Свободка, аз искам да констатирам...
	ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (от място): Тя има презиме. 1108.4
	ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Извинете, госпожа Свободка Стефанова. Не зная защо така тръгна, да говорим всички за госпожа Свободка.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Може би лична симпатия, господин Вълканов?
	ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Тя констатира, че има празноти в нея, след това констатира, че има празноти в мен. Аз сега констатирам, че и нейната празнота си остава, и моята си остава незапълнена. (Ръкопляскания в ПСБСП. Смях в залата)
	А доколкото става дума за този пожар, къде беше той, не зная, но на мен ми се струва, че тя много напомня на господин Кольо Босия, който също поиска да ме съди на пресконференцията. Ами да си обединят усилилята и да ме съдят! Те са си много лика-прилика. (Смях в ПСБСП)
	И по възражението на господин Гоцев. При други обстоятелства не бих му отговорил, имам си причини да не контактувам дори и по този начин с господина. (Гласове в СДС: "Е-е-е!") Но сега става дума за нещо много съществено и затова искам да кажа следното. Тук не става дума да се извършва проверка по същество. Тази комисия няма да тръгне да разпитва свидетели и прочие, тя просто проверява данните, които са получени от прокурора и иска да установи дали те са издържани от своя собствена гледна точка. Ако там има противоречие и от самите тези доказателства, които представя прокурорът, може да се заключи, че няма престъпление, естествено тя няма да мълчи и ще каже: "Вашият акт е необоснован и от тази гледна точка ние приемаме, че няма престъпление."
	Това е, което всъщност аз предлагам да се върши в комисията - обсъждане, но единствено само по тези документи, които са представени от прокурора. Не виждам причини да се отхвърля една такава позиция.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Томова иска думата, вероятно по процедурен въпрос. 1108.5
	ЕМИЛИЯ ТОМОВА (ПСБСП): Уважаема госпожо Ботушарова! Аз искам да се обърна конкретно към вас като водеща днешното заседание в пленарната зала. Вие правилно обърнахте внимание на госпожа Стефанова, че наруши чл. 104 от нашия правиллник в главата "Парламентарно поведение" и се отклонява от същността на разискванията. Но ви моля да й обърнете внимание, че наруши и чл. 102, според който народните представителил нямат право да прекъсват оратора, да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било.
	Аз разбирам, че вие тук вероятно ползувате опита на господин Кадир да ни обясни, че наказанията се налагат на тези, които могат да се поправят. Съгласна съм с вас, че ако трябва винаги да прекъсвате госпожа Стефанова, тя просто не трябва да стига до трибуната. Но все някога трябва да започнете. Опитайте поне веднъж! (Ръкопляскания от опозицията)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожо Томова, трябва да ви кажа, че правилникът в такава насока непрекъснато се нарушава и винаги има недоволни в пленарната зала. Така че това е въпрос, от който в един момент се оказва, че цялата зала е недоволна. Аз и други жестове видях в залата, но не реагирах, защото това означава, да се нажежи обстановката и излишно да се изнервяме.
	Дотук поемам известна част от напрежението, за да продължим спокойно да работим. И нека да се чуе това, което е по същество.
	Давам думата на госпожа Младенов, която също е от вносителите на този проект. Не сте ли?
	СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПСБСП): Уважаеми колеги, аз не съм от вносителите на алтернативния вариант, но се изправям днес пред вас тук като един от заместник-председателите на миналогодишната комисия по правилника.
	Много ви моля да чуете нещо, което искам да ви кажа и което не е казано. Какво ме притеснява и искам вие да го знаете? Това е следното: първо, предварително да заявя, че аз съм от тези хора, които без оглед на политическата окраска съм за това, който, каквото е направил, да си понесе съответното наказание. Но аз съм и от тези хора в парламента, които считат, че това НЧ/НП 1109.1 трябва да стане в съответствие с правните норми в страната и международните конвенции, които ние сме подписали.
	Сега нещото, което вие не сте забелязали. Аз съжалявам, че ги няма всички колеги юристи от СДС.
	Уважаеми колеги, аз възразявам по същество ние да гласуваме днес. Защо? Направих си труда да направя преглед на Конституцията и да установя, че депутатският мандат - към него са приравнени няколко имунитета. Това е имунитетът на президента, на вицепрезидента, на министрите (докато са такива), на съдии, прокурори и следователи. И онова, което ме разтревожи, а ми се иска и вас да разтревожи, е следното: с измененията, които ние с вас приехме през декември в брой (струва ми се) 106 и 74 (изменението е в брой 106), ние приехме следната хипотеза за снемане на съдийския мандат. Значи общото сме ние - частното са съдиите.
	И вижте какво сме приели там. Член 13, който има две хипотези, допълнени от нас, ал. 2 казва така: "Преди да се произнесе Висшият съдебен съвет, взема устни или писмени обяснения от съдията, прокурора или следователя, за когото е направено предложение за снемане на имунитета." Това се възпроизвежда.
	Но втората хипотеза за нас като че ли е останала встрани, а именно: "Висшият съдебен съвет взема решение по искане за снемане на имунитета на съдия, прокурор или следовател с мнозинство две трети от членовете на Висшия съдебен съвет с тайно гласуване."
	Защо ви казвам това? За съжаление аз вкъщи разполагах само с два-три правилника на европейски страни. Вярно е, че са скандинавски, но е вярно и друго. В скандинавските страни в конституциите не се предвижда такъв институт. Ние трябва да го създадем, защото историята и моментът налагат това. Но трябва да го създадем, както ви казах преди малко, с всичките гаранции. Защото длъжностното лице, което ще дойде да иска от председателя на Народното събрание разрешение за едно такова действие, когато парламентът не работи, е просто едно длължностно лице и то, извенете ме, може да бъде облъчено или манипулирано. А трябва да се изключи такава манипулация.
	Как може да стане? В демократичните страни са избрали този вариант на квалифицирания кворум като гаранция срещу произ1109.2 вол. И аз тук ще ви кажа нещо. Знам, че и във вашите редици минават идеи, попълвам си неизвестностите за бъдещето на някои колеги от казаното преди мен, но аз знам, че когато няма законова гаранция, няма пречка всеки един да бъде поставен в неудобна ситуация. Какво означава това?
	Вижте, аз помня какво се правеше в едни други народни събрания и хич не искам ние да го повтаряме. Защото е възможно да се онсинуират доказателства. Възможно е само по донос - всички не обичаме доносниците и трябва да бъдем последователни в това да се създаде възможност да бъде злепоставен Хикс или Игрек. А когато нямаш допълнителната гаранция за това какво става в случай, че се окаже, че той е невиновен, значи произволът чука на вратата. Този произвол с такава квалифицирана харакстеристика на мнозинството може да се направи. Защо? Сега ще кажа.
	Уважаеми колеги, Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание не е нормативен акт на степента закон. И когато Висшият съдебен съвет и с помощта на вносителите от СДС се направиха измененията, публикувани в "Държавен вестник" брой 106 от 20 декември, когато Съдебният съвет се съгласи с предлаганите от парламентарното мнозинство изменения, той по същество се съобрази с правилата на Конституцията. Така че, ако утре се наложи някой да приеме тезата, за която ви говоря, това ще бъде вече вашата гласувана теза по измененията и допълненията на Закона за Висшия съдебен съвет. Разбирате ли?
	Много ви моля, нека да не бързаме, да не допуснем тази най-опасна грешка. Защото в заключение ми се струва, че ще я докараме дотам, че всеки един от нас (и ние, и вие)... Знаете ли, че аз вечно създавам смут и най-вече на "моите". Който е малко по-устат или окат да си иде и да останат едни хора, които само да викат: "Готово, гласувах."
	Смятам, че демокрацията в страната в момента няма такъв интерес. Затова просто ви моля, дайте да направим необходимото и ако трябва утре или в понеделник да внесем едно допълнение или уточнение. Мисля, че няма да има разнобой. Но да не направим грешка.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Велчева иска думата. Имате я, заповядайте!
	ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Аз много внимателно слушах госпожа 1109.3 Младенова. За жалост трудно намерих в нейното изказване конкретни предложения. Единственото, което забелязах като конкретно предложение беше направеното гласуването да става тайно и се предложи едно квалифицирано мнозинство.
	Колкото до тайното гласуване - няма пречка да бъде приет такъв начин на гласуване, тай като наистина и в този случай става дума за персонални гласувания.
	Но за едно квалифицирано мнозинство трудно бихме могли да говорим, тъй като такова мнозинство няма своето основание в Конституцията. Навсякъде, където такова мнозинство би следвало да има, Конституцията изрично го е предвидила.
	Колкото до другото предложение - да отложим днес решаването на този въпрос, аз не виждам какво ще спечелим с неговото непрекъснато отлагане, тъй като този въпрос се отлага вече в продължение на няколко месеца. Няма никаква пречка да се направят конкретни предложения в текстов вид, те да се поставят на гласуване заедно с основния текст и да се реши този въпрос още днес.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли други реплики? - Няма.
	Госпожо Младенова, имате думата за дуплика.
	СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПСБСП): Уважаеми колеги, аз очаквах такова възражение и ние подготвихме и внесохме в Конституционния съд едно искане, което аз след малко ще представя на ръководството на Народното събрание.
	"На основание чл. 150, ал. 1 от Конституцията на страната - едно искане за задължително тълкуване на разпоредбите на Конституцията на Република България, регламентиращи имунитета на народните представители, президента, вицепрезидента, министър-председателя, министрите, съдиите, прокурорите и следователите, както и на случаите за отнемане на този имунитет.
	Второ, понятието "може да бъде възбуждано наказателно преследване" в разпоредбата на чл. 70, изречение първо на Конституцията, относно законодателния му смисъл, точно приложение, началлен момент на действие, както и за съотносимостта на този институт с разпоредбите на чл. 30, ал. 3, чл. 103 - 132 от Конституцията."
	Уважаеми колеги, отново заявявам пред вас - убедена съм, че разширяване е нужно на тази възможност при пълни гаранции, 1109.4 защото, както е казал Дидро: "Законите са затова, за да бъдат насочвани срещу властниците, тъй като те са най-опасните злоумишленици."
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Това вероятно го давата само за сведение. Госпожо Младенова, искането е депозирано в Конституционния съд. Вие го давате тук за сведение? Да. Предавам го на господин Савов. Надявам се, че госпожа Томова този път няма пак да ме упрекне, че не съм спазила правилника. Аз го наруших, но не направих бележка на госпожа Младенова, защото тя желалеше да каже нещо различно от дуплика, но го каза.
	Гласувахме процедурата да се отложи за утре. Бе отхвърлена.
	Госпожа Шопова има думата по процедурата. 1109.5
	ПЕТЯ ШОПОВА (ПСБСП): Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, искам да направя следното процедурно предложение. То е свързано с една идея на господин председателя на Народното събрание Стефан Савов, възникнала по повод на имунитета на народните представители. Когато за първи път възникна този въпрос, господин Сасов ни увери, не зная дали това е станало, че ще се направи предложение до Конституционния съд, за да се тълкува понятието имунитет на народния представител. Явно това е било много целесъобразно, тъй като днес отново се сблъскваме с този въпрос и с въпроса за имунитета не само на народния представител, а и на другите лица - съдиите, прокурорите, следователите, министрите, които са приравнени в Конституцията.
	Ние направихме своето предложение до Конституционния съд да даде това тълкуване и затова смятам, уважаеми колеги, че би било неправилно Народното събрание днес да се занимава по същество с тълкуване на Конституцията, след като има създаден специален орган за това.
	Моето процедурно предложение е да се отложи обсъждането на този въпрос до произнасянето на Конституционния съд, който изцяло би облекчил нашата работа.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Няма норма, според която Народното събрание само да се постави в зависимост от Конституционния съд дали да гласува или не свое решение. Това може да стане, ако Конституционният съд разпореди спиране прилложението на акта. Така че ние не можем да се поставим под юрисдикцията на Конституционния съд, тъй като това би нарушило върховенството на Народното събрание и на вас това Ви е ясно, госпожо Шопова.
	Предложението за отлагане на гласуването е отхвърлено, така че единствената възможност е съгласно правилника да гласуваме двете предложения, те са алтернативни, по реда, по който са постъпили. И вече народното представителство е в правото си да реши това.
	ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПСБСП, от място): Това обсъждане ли е по същество? СБ/МД 1110.1
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, текстовете са обсъдени. Това е, което е в пленарната зала. Затова господин Вълканов говори повече от 15 минути, за да аргументира тези текстове, госпожа Младенова също. Аз също питам има ли желаещи да се изкажат. До този момент повече нямаше. Сега искате Вие думата, ще я имате.
	РОСЕН КАРАДИМОВ (ПСБСП): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Въпреки че въпросът очевидно е политически, все пак добре е да го разрешим на професионална и юридическа основа. Аз нямах намерение да се изказвам, но искам да Ви предложа следната схема на мислене, по-точно да Ви изясня и да помоля за съвет, госпожо председател, как да действуваме в една такава ситуация, тъй като се получава един юридически нонсенс. В момента ние правим изменение към Правилника за дейността и организацията на Народното събрание. Той не е нормативен акт и няма задължителна сила за държавните органи, лицата и гражданите извън това Народно събрание. В същото време чрез него по същество днес... Госпожо председател, слушате ли ме, защото от Вас ще искам отговор евентуално? По същество обаче с Правилника ние отиваме към едно тълкуване на Конституцията. Госпожо председател, мога ли да се аргументирам? Знам, че другарката, пардон госпожица Русева не разибра от право, но...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля Ви, не се отнасяйте така един към друг. тук всички са народни представители, избирани еднакво. Без лични нападки.
	РОСЕН КАРАДИМОВ (ПСБСП): Извинявам се на госпожица Русева, действително вметването на тази реплика беше некоректно, но понеже материята, за която говоря, е сложна и бих желал колегите да вникнат в нейната последователност...	
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Карадимов, уточнете изказване ли правите, въпрос към мен или процедура.
	РОСЕН КАРАДИМОВ (ПСБСП): Изказване. Тъй като с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание ние по същесто тълкуваме Конституцията, между другото ние с всеки един закон тълкуваме Конституцията, ние по нея нямаме право просто да обличаме своите решения в тълкувателни, то се получава една колизия на два акта, които Народното събрание е издало. Единият 1110.2 акт е Законът за Висшия съдебен съвет, в който по същество е направено тълкуване на Конституцията как се отнема имунитет, приравнен на депутатския. Сега с правилника, който не е нормативен акт, ние правим второ тълкуване на Конституцията, което противоречи вече на първото тълкуване на Конституцията, направено от нас, за Висшия съдебен съвет. Тъй като правилникът не е нормативен акт, а законът е нормативен акт, ако едно евентуално отнемане на имунитет, което се позовава на сегашните предложения за правилника, бъдат обжалвани пред Конституционния съд, Конституционният съд не е обвързан по никакъв начин с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и ще трябва да приложи Закона за Висшия съдебен съвет. Още повече, че Законът за Висшия съдебен съвет беше оспорван пред Конституционния съд и той не го отмени в тази му част, която развиваше въпроса за снемането на имунитета. Това означава, че Конституционният съд е приел, че именно такова тълкуване на конституционната материя е тълкуването на Конституцията, след като не го е отменил. Това означава, че ние, макар и косвено, имаме вот на Конституционния съд как трябва да върви процедурата по отношението на имунитет, приравнен на депутатския, и всеки опит да приравним или поскоро да направим втора уредба за различни хипотези от случаи ще влезе в противоречие с тази практика и на Конституционния съд, и на Закона за Висшия съдебен съвет. Просто няма да може да бъде приложена. А според Закона за нормативните актове съдът е длъжен да приложи закона от по-висока степен, в случая Закона за Висшия съдебен съвет, и да не се съобрази с правилника. Така че ние рискуваме просто да си губим времето днес.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Карадимов, Вие поставихте няколко въпроса, но искам само да Ви отговоря. Председателствуващата не е по-голяма от Законодателната комисия, а тук е дадено нейно становище. Така че по въпросите за процедурата мога да ги приема, но по същество за съжаление не мога. В Законодателната комисия са по-голямата част от юристите на Народното събрание, така че, когато те са представяли този проект, са взели предвид тези съображения. Аз не мога в момента да реагирам на тези въпроси, Вие много добре знаете, че това не е възможно.
	Има думата за реплика господин Васил Гоцев. 1110.3
	ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, дами и господа! Не може да се прави аналогия с Висшия съдебен съвет. Това са две съвършено различни институции. Това, че Висшият съдебен съвет казва, че съдиите се ползуват с имунитет като депутатския, означава, че те не могат да бъдат задържани и да бъде възбудено срещу тях наказателно преследване, докато Висшият съдебен съвет не вземе едно решение. Но това не значи, че народните представители ще трябва да се подчинят на онази процедура, която действува във Висшия съдебен съвет.
	И още нещо. Докато Висшият съдебен съвет е част от съдебната администрация, от третата власт и затова председателят на Висшия съдебен съвет не гласува, защото той е в изпълнителната власт, тук Народното събрание (аз пак ще повторя) не може да се вмесва във вземане на това дали е правилно или неправилно решението на главния прокурор, защото законодателната власт е отделно от изпълнителната и това прави съвършено различна едната процедура от другата.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Карадимов за дублика. 1110.4
	РОСЕН КАРАДИМОВ (ПСБСП): В моята дублика има два момента.
	Първият е, че господин Гоцев очевидно е изненадан от тези аргументи и сега развива своята теза. Те не са обсъждани, доколкото зная в Законодателната комисия, тъй като не фигурираха в протоколите. Това е достатъчно основание Законодателната комисия да обмисли и този вариант, тъй като той е принципен.
	Вторият ми аргумент е по същество на господин Гоцев. Много се радвам, че тази реплика беше направена, за да чуем всички, че заради конюнктурни цели вие сте готови да поставите имунитета на член на Висшия съдебен съвет над имунитета на народен представител. Това като фундаментален принцип, господин Гоцев, е недостойно и не е логично. Съгласен съм да обсъждаме всякакви процедури, но имунитетите трябва да бъдат приравнени. Не можете заради сегашния момент Вие да направите член на Висшия съдебен съвет като имунитет и защитен над народен представител. Все пак ние предсавляваме суверенитета на народа, докато много добре казахте, членът на Висшия съдебен съвет е само член на администрацията.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Нека да уточним някои въпроси по процедурата.
	Изказаха се достатъчно оратори от различни групи. Предварително не сме определили време. Така че нормите на правилника са по трима оратори от различните групи. Все още има малко време, което може да се използува за изказване, но не е предварително решено нищо друго. Аз следих и това, евентуално, ако се постави въпросът, да има представа и за времето.
	Има думата по процедурен въпрос господин Любомир Начев.
	ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Колеги, предлагам да подходим по следния начин.
	С гласуване да определим кой от двата алтернативни проекта да послужи като основа за дискусия. След това да гласуваме алинея по алинея този, който ще определим с нашия вот.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Начев, ние сме в дискусия. Двата проекта са поставени в пленарната зала. ЦК/МД 1111.1 Единственото ще бъде поредността при гласуването, тъй като те са алтернативни. Ако има други становища по текстовете, може да се чуе. Но иначе желаещи за изказвания няма.
	ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Моля да ни дадете няколко минути време, за да ви представим списък на желаещите да се изкажат от нашата парламентарна група.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Досега това правихме - изказвахме се по двата проекта. Господин Вълканов говори по същество. Госпожа Младенова говори по същество. Господин Близнашки говори по същество.
	ГЛАСОВЕ ОТ БЛОКА НА ПСБСП: Не са говорили по същество, само по принцип.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин начев, вижте единият текст, който е на Законодателната комисия, бе докладван от господин Джеров.
	Другият текст, който се явява алтернативен и е внесен по-късно и не е взет предвид, затова дадохме възможност и по него да се чуят мнения. В момента ставаше и паралелно аргументиране. Това бе направено от господин Вълканов и другите оратори. Беше направен паралел между отделните текстове. Тези два проекта са като едно цяло вътре в себе си. Затова ще трябва да се гласува поотделно и всеки един от тях. Не можем да гласуваме текст по текст на единия проект или на другия проект, тъй като те представляват вътрешно едно цяло. Те са съставени на различни принципи.
	Ако иска някой да се изкаже по тези проекти, моля да заяви желанието си за това участие, за да не продължаваме нещо, което е хем изказване по същество, хем било процедура. Извинявайте, колеги, но след процедурното предложение на госпожа Дърева продължихме по същество разискването по двете решения.
	Има ли желаещи народни представители, които ще дебатират по двата проекто?
	Виждам господин Велев, госпожа Шопова, госпожа Дърева, господин Близнашки, господин Неделчев.
	Има думата госпожа Златка Русева по процедурен въпрос.
	ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаема госпожо председател, ува1111.2 жаеми народни представители, искам да ви напомня правилника - затова вземам думата по процедурен въпрос.
	В чл. 42, ал. 3 е записано, че ако Председателският съвет не е разпределил предварително времето за обсъждане и изказвания по съответната точка от дневния ред, от всяка парламентарна група могат да се изкажат трима оратори по 10 минути всеки. В рамките на 30 минути парламентарната група може да определи и друг брой оратори.
	Мисля, че от парламентарната група, от която сега има желаещи да се изкажат, не зная дали от другата страна има желаещи, това вече е налице. Ако няма желаещи в другите парламентарни групи, които все още имат такава възможност, можем да отидем към приключване. Задължени сме и ви моля да спазите разпоредбата на чл. 42, ал. 3.
	Благодаря. (Ръкопляскания от блока на СДС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Трябва да ви призная, че времето е изчерпано от депутатите, които говориха досега. Лимитът от 30 минути е изчерпан.
	Има думата госпожа Нора Ананиева.
	НОРА АНАНИЕВА (ПСБСП): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, учудвам се, че един такъв съществен въпрос се разглежда до голяма степен без оглед на обстоятелството, че той има валидност за всички депутати. Някак си нещата изглеждат така: като отиде човек на нечие погребение и му минава мисълта, че може евентуално той да се размине.
	Поставям въпроса така, защото става дума за суверенитета на събранието. Става дума за много съществени неща, които утре ще засегнат едната страна на залата, а вдруги ден - другата. Така или иначе ще ни поставят всички в еднаква ситуация, тъй като справедливостта в крайна сметка независимо от времето стига до едни и същи принципи.
	Ето защо ползувам процедурната възможност - възможността на правилника, да поискам удължаване на времето за дебати от името на нашата парламентарна група. Още повече, госпожо председател, че тук става дума за някои съвпадащи текстове, които бихме гласували без особени дебати, и някои различаващи се тек1111.3 стове, които имат нужда от по-сериозна аргументация. Имаме подготовка за дискутиране именно на тези, различаващи се от предложенията на Законодателната комисия текстове. Молим да бъдем изслушани. Молим особено колегите юристи, които седят на първия ред (сочи дясната част на залата), да се върнат към принципите на правото и особено към принципите на парламентаризма. Моля, специално госпожица Русева, която никога не се е занимавала с конституционно право, малко по-сериозно да подходи в този момент, който утре може да засегне и нея.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожо Ананиева, помолих преди малко и господин Росен Карадимов, че този коментар, който се прави, е некоректен. На Вас правя това напомняне не е необходимо квалификация на качества на колегите, които са лична нападка. Ако това трябва да го прилагам стриктно, трябва непрекъснато да напомням, защото много некоректно се държим в пленарната зала. Аз напомням на госпожа Ананиева, че не може да се отнася така към колега народен представите. (Оживление от блока на БСП)
	Ще дам думата на госпожа Златка Русева от името на Парламентарната група на СДС.
	ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Искам да посъветвам господата първо да си регистрират групата. Изразявам протест от името на Парламентарната група на СДС. Господата да регистрират групата по съответния ред и тогава да ползуват привилегията, която има дава правилникът да се изказват от името на парламентарната група. (Ръкопляскания от блока на СДС)
	Искам да ги посъветвам, след като толкова много се грижиха да си изградят имиджа на толерантни опозиционери, на възпитани хора да не излизат сега извън нерви, когато може би някои от тях се страхуват лично за себе си.
	Госпожа Ананиева, трябва да Ви кажа, че съм се занимавала с доста полезна дейност, каквато е адвокатската, а вашият институт, който беше към Политбюро, е известно с какво се е занимавал. Така че Вие не може да ме обидите, защото аз съм човек, който цял живот професионално е защитавал правата и интересите на гражданите. А товав, че като нямате други аргументи, 1111.4 трябва да обидите и да окаляте човека, това стана известно на цялото общество.
	Благодаря Ви и на Вас, и на господин Карадимов. Днес ми направихте много добра реклама.
	И пак се връщам - да се спазва правилникът и не може да се вземе думата от нерегистрирана парламентарна група.
	Благодаря. (Ръкопляскания от блока на СДС, гласове: "Браво!")
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Нещата са ясни в залата. Може би трябва да стане по-ясно и за тези извън залата. Ясно е как работим в момента.
	По предложението на госпожа Ананиева. Направих консултация. Председателството счита, че искане за удължаване на времето за изказване, когато то предварително не е определено от Председателския съвет, не може да има, съгласно чл. 42, ал. 2 от правилника. Това не е лично мое становище, а на Председателството. Така че времето за изказване на парламентарните групи изтече. Думата за изказване няма да давам.
	Следващото, което трябва да направим, е да гласуваме текстовете.
	Има още желаещи за изказване по процедурни и други въпроси. Моля ви колеги, ако не сте точни в исканията си, ще трябва да ви прекъсвам.
	Има думата госпожа Петя Шопова по процедурен въпрос.
	ПЕТЯ ШОПОВА (ПСБСП): Уважаеми колеги, ние разбирам защо днес се държим както обичайно.
	Искам да ви кажа един принцип, който съм установила в практиката си като юрист и на гражданин на България.
	Когато се приема един принцип, той не е нито еднакво добър...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля Ви, госпожо Шопова, говорете по същество.
	ПЕТЯ ШОПОВА (ПСБСП): ... нито еднакво лош за някого. Той се отнася за всички. Това, че днес се внасят едни правила, за които се предполага, че имат политическо съдържание, се отнасят само за част от пленарната зала, не е така. 1111.5
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Напомням Ви, госпожо Шопова, да говорите по същество.
	ПЕТЯ ШОПОВА (ПСБСП): Внасям отново моите процедурни предложения.
	Първо, моля госпожо председател, моля Председателския съвет да се гласува моето процедурно предложение - до произнасянето на Конституционния съд предварително по този въпрос да не се занимаваме, тъй като става дума по същество за тълкуване на Конституцията.
	Второто ми процедурно предложение, уважаеми колеги, е свързано с факта, че досега си разменяхме процедурни съображения.
	Предлагам от момента на приключването на гласуването по процедурните въпроси да започне да тече времето за дискусия.
	Моля Ви да подложите на гласуване и това мое процедурно предложение.
	Трето, от името на нашата парламентарна група след тези две гласувания моля за 30 минути почивка.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожо Шопова, за Ваше съжаление не мога да поставя на гласуване предложението Ви, освен да Ви кажа, че губим парламентарно време, защото Вие искате просто да забавим гласуването. Така или иначе, това гласуване ще стане. Законодателната комисия се е произнесла и има два проекта, които ще бъдат гласувани. (Ръкопляскания от блока на СДС)
	Излишно е да повтарям, че Конституционният съд не е инстанция, от която зависим. Не е редно народен представител, отново повтарям, да предлага Народното събрание да се лиши от върховенството си в името на какво - на нечий интерес, или на това, че ние представляваме тук законодателната власт. 1111.6
	Що се отнася до това, че ние досега процедурно сме обсъждали - това не е вярно. Вие добре го знаете и може да се види от стенограмите.
	Имате искане за почивка. Аз тук влизам в конфликт с протеста, който бе направен от името на парламентарната група на Съюза на демократичните сили, че все още формално не е регистрирана групата ви като парламентарна и за да не предизвикам отново недоволства, ще ви оставя вие да се разберете, но искането ви няма да уважа.
	Друг процедурен въпрос има господин Орсов, заповядайте, а след това господин Велев. Или може би - преди това той? Моля по същество да бъдат процедурните въпроси, а не изказвания.
	ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПСБСП): Димитър Велев, БСП. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Мисля, че... Позволете ми само две думи да кажа преди това.
	Мисля, че...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (от място): Как преди това?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Велев, моля Ви, сложете картата. Моля, първо кажете процедурния въпрос и след това, каквото имате, ако е свързано с процедурата.
	ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПСБСП): Госпожо председател! Процедурният въпрос е следният: ние да гласуваме за единия от двата проекта за изменение на правилника. И когато отхвърлим единия - ние ще трябва да гласуваме по другите текстове, които се предлагат като заместващи или допълнения и нови предложения. И ние досега мислехме, че решаваме въпроса. Досега едната страна защитава своя проект, Законодателната комисия представи своя проект. И досега ние отстоявахме позиция с оглед на това, кой от двата варианта да се приеме. Ако така процедираме след това - към единия или към другия вариант, ние ще можем да направим предложения. И вие можете да направите предложения. ако се намери, че тези предложения са съществени, рационални, приемливи и правилни - те съответно трябва да се приемат. Или, с други думи, стъпвайки на единия вариант, ние ще имаме възможност по него да правим своите предложения.
	Ето защо аз исках предварително да кажа, за което господин председателят на Народното събрание ми се скара, предВЙ/МД 1112.1 варително исках да кажа, че ние се лутаме в една ситуация за това, защото досега не сме обсъждали паралелно два проекта. Ние нямаме разработена, нека да я кажа, методика. Нямаме разработени правила по какъв начин да действуваме. Ето оттам идва цялата суматоха. И за да няма такава суматоха, за да няма това неразбиране от страна на някои народни представители, ние мислим, че така най-добре ще се постъпи. Гласува се по принцип единият вариант и след това вече с предложение за изменение.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не може да стане това, господин Велев.
	ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПСБСП): Защо да не може да стане? (Шум и реплики в залата)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, не дискутирайте от микрофоните и седнали. Предложението бе направено...
	ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПСБСП): И защо от място ме репликират тогава? Аз нямам право оттук да непликирам, а те имат право от място да ме репликират?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Но аз към двете страни се обърнах, не само към Вас. Много моля, стига с тези процедурни въпроси, повтарят се до безкрайност!
	Господин Орсов искаше думата по процедурен въпрос. (Шум в залата)
	Моля за спокойствие в пленарната зала!
	ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Хай-де, Ор-сов!
	ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Благодаря за окуражаването, господин Димитров.
	Аз искам да ви припомня, уважаеми колеги, че вземам думата по процедурен въпрос. Той е свързан със следното. На 1 ноември 1991 г. според протоколите, които се пазят тук, в Народното събрание, е създадена парламентарната група на СДС. Тогава, както е известно, нямаше абсолютно никакъв правилник, нито някакви временни процедурни правила. На 8 ноември след приемането на Временните процедурни правила е създаден Парламентарният съюз за социална демокрация и той е регистриран под входящ номер...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Орсов, изяснете тези неща в канцелариите и извън пленарната зала. Моля ви, това 1112.2 не е процедурен въпрос! Напомням ви, за да не ви прекъсвам.
	ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): ... 102-32-13 от 13 ноември, докато парламентарната група на СДС не е създадена въз основа на никакви правила.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Орсов, правя Ви забележка. Прекратете, това не е процедура, моля.
	ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): И свършвам, госпожо Ботушарова. Свършвам, госпожо Ботушарова.
	Парламентарната група на СДС е създадена хей-така без никакви правила. Тя виси във въздуха. И въпросът за нейната легитимност е по-сериозен, отколкото въпросът за легитимността на Парламентарния съюз за социална демокрация.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Добре. Изяснете въпроса. Вашата регистрация непрекъснато се използува и става ябълка на раздора. Крайно време е да се изпълни правилникът.
	Господин Премянов, по процедурен въпрос ли желаете думата? Моля, народните представители да влязат в залата. Ще гласуваме.
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Уважаема госпожо председателствуваща, уважаеми колеги народни представители!
	Поради това, че нашата парламентарна група в стремежа си да допринесе максимално за създаването на демократичен дух и подаваща се на някаква логика на демокрацията атмосфера в това Народно събрание не среща разбиране от страна на ръководството на Народното събрание и на парламентарната група на Съюза на демократичните сили, което е обяснимо, аз искам да ви съобщя, че ако вие продължите... (Шум и реплики в залата)
	Моля ви се, аз имам също право да тълкувам това що е процедура. Недейте ми налагате едностранчиви спорове.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Премянов, говорете по процедурния въпрос.
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Моето съображение е следното: ако вие не приемете мотивираната, непристрастна логика на нашия Предизборен съюз и на нашата Парламентарна група или съюз, както щете го наричайте, това си е ваше право, ние сами сме си определили наименованието - и това също е наше право. Ние не можем да поемем отговорност за това недемократично функциониране на този парламент и няма да участвуваме в това гласу1112.3 ване. Помислете дали сте заинтересувани от това. Защото... (Ръкопляскания от ПСБСП, шум в залата)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин премянов, това е работа на всеки народен представител - дали да участвува в гласуването или не, така че, моля, господа квесторите да поканят народните представител в залата. (Народни представители от ПСБСП напускат залата)
	Представени са два проекта за решение. Съгласно практиката... Влизаме в процедура на гласуване. Повече няма да давам думата.
	Зачетох протеста на парламентарната група на Съюза на демократичните сили за представянето й като парламентарна група. Моля, в процедура на гласуване сме, уважаеми колеги, както е практиката на Народното събрание и съгласно правилника ще се гласува по двата проекта за решение, които са алтернативни.
	Господин Джеров, моля, поставете на гласуване и поредността на двата проекта. (Голяма част от народните представители от ПСБСП напускат залата)
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: На поставения въпрос имаме две предложения, които трябва да бъдат поставени на гласуване. Едното предложение за решение е на Законодателната комисия и то е с дата 26.3., потвърдено с дата 9 април 1992 г. Другото алтернативно предложение е внесено в Народното събрание на 23 април 1992 г. и затова много естествено не е гледано от Законодателната комисия, защото следхожда решението й с един месец.
	При това положение аз моля да бъде поставено на гласуване проекторешението, предложено от Законодателната комисия. То се отнася до отмяна на чл. 100, ал. 1 и 2 и на тяхно място на създаване на нов чл. 100 с осем алинеи.
	И на второ място - отмяна на трета алинея на чл. 100 и създаване на нов чл. 100а с една единствена алинея.
	Материалът е раздаден, той е без промени и моля да бъде поставен на гласуване. В зависимост от вота за предложението на Законодателната комисия ще трябва да бъде поставен евентуално на гласуване и предложеният проект от страна на група народни представители от БСП.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Джеров. 1112.4
	Припомням за стенограмата - гласуваме съгласно чл. 54, ал. 2 от правилника, т.е. - когато има две и повече предложения по едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.
	Моля, господа квестори, поканете народните представители да влязат в пленарната зала. Гласуваме първо проекта за решение, предложен от Законодателната комисия. Моля, гласувайте! (От народните представители от ПСБСП са останали само няколко човека в залата)
	Моля, побързайте с гласуването, колеги. Моля, уважаеми колеги, влезте в пленарната зала и гласувайте! Господин Марков, побързайте с гласуването.
	Гласуването приключва. Прекратете го и посочете резултата. От общо 114 гласували, за - 113, 1 - против, въздържали се няма. (Ръкопляскания от мнозинството, викове: "Браво!")
	Искам да кажа, че от лявата страна в залата има повече депутати. Гласувал е само един.
	ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН САВОВ: Има достатъчно кворум, защото господин Школагерски, господин Йовчев, господин Карадимов, госпожа Поптодорова и Вие, с вдигнатата ръка, били са тук и има кворум.
	Сега обаче прекратявам заседанието (звъни), защото има съобщение, че има бомба в залата и моля ви се, напуснете залата. Имаше кворум, присъствуващите се преброиха.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Тридесет минути почивка. 1112.5(След почивката)

	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Уважаеми дами и господа народни предснтавители, тъй като нянаме кворум, аз ще прекратя заседанието, но преди това искам да дам само няколко обяснения.
	Искате думата ли? Преди моето обяснение или след това?
	Искам да кажа, че взетото от нас решение е напълно законосъобразно, напълно отговаря на правилника. Гласували са 114, от тях 113 - за, 1 - против, но в залата имаше достатъчно хора, за да има кворум. Плюс всичко друго по правилника кворумът може да се провери, ако някой народен представител или парламентарна група преди гласуването поиска да се провери.
	Такова искане не беше направено, а иначе тук останаха и господин русев, и господин Кюранов, и госпожа Попгтодорова, и още много други. Така че кворум имаше, решението е прието. Щом това решение е прието, ясно е, че няма нужда да се гласува второто алтернативно решение.
	Господин Русев, заповядайте. (Възгласи и изразено неодобрение от страна на мнозинството, реплики: "Няма заседание!")
	Добре, аз смятам, че въпреки, че няма заседание, нека да изслушаме господин Русев. Моля ви се.
	Господин Русев иска да обясни отрицателния си вот. Днес трябва да го изслушаме, няма значение, вярно е, че няма заседание, но той е единственият гласувал и аз смятам, че е почтено, правилно и коректно да го изслушаме. Моля ви да го изслушаме. (Реплики от страна на депутатите от мнозинството)
	ЙОВЧО РУСЕВ (ПСБСП): Госпожо Стефанова, аз гласувах
 и между другото, господин председател, аз никога не съм напускал заседанията на Народното събрание. (Ръкопляскания от страна на мнозинството)
	Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Гласувах против поради следните съображения. Ние изграждаме една демократична държава. В тази демократична държава, в основата й стои авторитетът и влиянието на нейните институции -парламента, президента, правителството, съдебната власт. И всички ние сме дължни да утвърждаваме този авторитет. Без него не бихме могли да постигнем стабилност в нашето политиВТ/ВЙ 1113.1 ческо развитие, трудно е да градим демокрация. Но без стабилни и авторитетни институции демокация не би могла да се изгражда. Именно в партизанското отношение към авторитета на парламента ние уронваме неговия престиж, подронваме устоите на бъдещото развитие на България.
	Как можем да си обясним, че имунитетът на един народен представител е по-нисък от авторитета на представителите на другите власти, отколкото на членовете на Висшия съдебен съвет, отколкото на министрите.
	Господин председател, аз смятам, че авторитетът на този парламент заслужава една обща защита както от политическите сили, представени в него, така и от неговото ръководство. Аз бих се обърнал към вас с молба - направете всичко възможно ръководенето на заседанията на този парламент да създава неговия образ на истинска демократична, основна институция на българската държавност.
	Оотношението към депутатите, упълномощени с еднакви права и задължения - от лявата и от дясната страна, трябва да бъде еднакво.
	Аз бих се обърнал и към председателя и към заместникпредседателите. Господа, ние като депутати сме с еднакви права. Вие имате отговорността да ръководите дейността на този парламент, но това не означава, че някой от нас има повече права, в зависимост от това дали стои на тази трибуна или в редиците на обикновените депутати. Затова, господин председателю, аз гласувах против и се обръщам към всички народни представители, обръщам се и към вас като ръководство на Народното събрание - нека в бъдещата ни работа да направим така, че да утвърдим един силен, влиятелен парламент, в който да няма партизански страсти, а да има чувство за отговорност за бъдещето на България. Само тогава можем да тръгнем по пътя към демокрацията и по пътя към Европа. Благодаря. (Ръкопляскания на влезлите вече депутати от опозицията.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря. 1113.2	НОРА АНАНИЕВА (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, ние, изглежда, участваме в някакъв фарс, в някаква оперета. Ние, жените в тази страна, не сме служили и не знаем как точно стават тези неща, но малко странно - поне на мен ми изглежда, е да се съобщава на парламента за такава опасност след третото съобщение. Защото това е третото обаждане, не само в течение на този ден, а и през други дни, за които ние не сме били информирани. Второ, малко странно е, че в момента, в който е дадено такова съобщение, ние бяхме заключени в парламента. Не се даде възможност, поне аз така съм чувала от обучението по гражданска отбрана, че в този момент би следвало журналистите, депутатите, гостите (балконите са пълни) да бъдата поканени да напуснат сградата. Не зная така ли е трябвало да бъде.
	Още по-комично е, че ние трябваше да напуснем залата "Запад", където заседавахме, за да се провери дали и там няма такива устройства. Като че ли тези устройства ще избират залите - дали тук, дали в зала "Запад", дали в зала "Изток".
	Явно е, че става дума за един фарс. Но той има малко по-широк фронт. Аз искам да го свържа с това, че той беше направен точно в този момент, в един момент, в който се върви към репресивни действия по отношение на парламента, че се прави с една инсинуация от страна на председателя на Народното събрание, който не би следвало по този начин да прави алюзии по отношение на когото и да било, че се свързва с една агитка, която вън вече започва да скандира, и много бързо долетя тази агитка, и с много определени лозунги долетя.
	Всичко това ни кара да смятаме, че нещата не са случайни...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Ананиева, давате ли си сметка за обвиненията, които хвърляте към председателя?
	НОРА АНАНИЕВА: ... че нещата не са случайни, че тук става дума... Господин Савов, аз чух много добре каква алюзия направихте, когато се обърнахте към господин Ганев - депутата. Това беше недопустимо и ни кара да смятаме, че в тази игра има и нещо доста сериозно. Иначе би било много смешно - да заключите 1114.1 СР/ВЙ парламента и да правите проверки дали има нещо, или няма.
	Във връзка с това от името на нашия Парламентарен съюз бих желала да оспоря и вашето поведение като ръководител на този парламент в този момент, все едно дали е имало истинско обаждане, фалшиво или мнимо, или анонимно, вие не би следвало да го свързвате с каквито и да било политически алюзии.
	И второ, искам да свържа точно този театър с начина, по ко йто беше гласувано решението. То, разбира се, е нелегитимно, ние не можем да участваме в едно гласуване, което подкопава авторитета, позициите, суверенитета на един парламент, в едно решение, което не допуска свободна дискусия, да участваме в един политически фарс, при който една репресивна политика иска да бъде облечена в някакви прилични форми. Мисля, че тези, които са тръгнали по тази линия, по-честно ще постъпят пред себе си, ако заявят, че те нямат нужда от опозиция. Ние вече сме живели в такова време. Сега те желаят да живеят в това време. И ако отношението към о позицията е било винаги критерий за демокрацията в цивилизованите държави, мисля, че се налага, на фона и на това, което стана тук, господа управляващите да преразгледат своето политическо поведение. (Ръкопляскания в ПСБСП)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Ананиева, аз много се радвам, че тази ваша реч действително ще остане в стенограмите. Защото аз казах на господин Ганев просто нещо, което действително е факт - че мисля, че и неговият баща е бил жертва на един атентат. Ако има в стенограмата дума, където аз казвам, че то е било на БКП, вие се лъжете. Но аз мога да кажа, че е било на БКП. И вие самите не го отричате. (Ръкопляскания в СДС) Така че какво лошо има в това?
	Нима този атентат в "Света Неделя" не е все още найголемият терористичен атентат? И е дело на вашата предшественица партия.
	ГЛАС ОТ ПСБСП: Как го свързвате с днес?
	КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП): Как го свързвате с днешния ден?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие изведнъж не поемате това нещо. (Шум в залата) Каква агитка? Моля ви се, вие самите възприемате, че сте... Вие всички сте били членове на БКП и изведнъж вече не сте членове. Така, добре, ясно! Моля ви се, аз също 1114.2 имам право да отговаря на пламенната реч на госпожа Ананиева.
	ГЛАСОВЕ ОТ ПСБСП: Долу от трибуната, обаче!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Долу от трибуната, ако ще се гласува. Ако ще ми гласувате недоверие - да. Но, моля, кажете. Иначе, тъй като госпожа Ананиева излиза и заявява някои думи не е долу от трибуната. Долу от трибуната - когато аз няма да участвам в гласуването. Госпожа Ананиева, вие сте учила конституционно право, би трябвало да знаете тези неща.
	Второ, това, което вие заявявате, за него бих могъл да ви дам и поод съд, така да се каже (шум в залата), ако не бяхте народен представител. Защото вие свързвате моите дела с някакви агитки и с някакво затваряне. Не, госпожо Ананиева, аз останах последен тук, докато можах да изкарам всичките хора навън.
	ГЛАС ОТ ПСБСП: Аз бях последен!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Така че и тук не сте прави. А по мое време два пъти е имало един сигнал, сега е втори сигнал. За мен, ако мисля логически, е много ясно кой може да даде такъв сигнал, когато ще се гласува един такъв закон. (Много висок шум в ПСБСП)
	ГЛАСОВЕ ОТ ПСБСП: Кой?
	КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП): Кой даде сигнал?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Така че тези обвинения... Не вие, разбира се!
	КЛАРА МАРИНОВА: Кой?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има хора, които се опитват... Аз на ден получавам толкова заплашителни писма, колкото и вие получавате може би. Е, тогава? от тези хора, господин Боков, които изпращат заплашителни писма. Просто от тези хора. А аз, разбира се, не можех да ви заключа тук, нито съм ви заключил. И просто се чедя как може да отговарям на такива безсмислени приказки. Аз въобще не виждам. И когато утре ще прочетете стенограмата, ще видитее, че нямаше логика в това. (Шум в залата) Моля ви се, нама да има коментари по тези въпроси. Госпожа Ананиева е говорила, аз отговарям на госпожа Ананиева. Сега ще продължим по дневния ред. (Продължава шумът в ПСБСП) 1114.3
	Трето, ще продължим по дневния ред. Извинявайте, моля ви.
	КЛАРА МАРИНОВА: Имаме въпроси като народни представители.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: По този случай ли имате въпроси? Добре. По този случай смятам, че трябваше госпожа Ананиева да си зададе въпросите.
	КЛАРА МАРИНОВА: Ние понечихме да излезем от вратата и бяхме върнати.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Кой ви е върнал? Кой ви е върнал... Чакайте сега, слушайте сега... От зала "Изток"... как може да говорите по този начин... Извинявайте, госпожо Маринова, от място... При смущаване на реда в залата народният представител се отстранява от заседание. Моля, моля ви се! Ако смущавате реда, ще ви отстраня. и нито за момент не мислете, че няма да ви отстраня.
	Можете ли да говорите, че ние сме ви извадили от зала "Изток"? Това беше по молба на специалния отряд, който дойде и поиска, след като тук вече се освободи залата и ние дадохме сигнала, на който вие не благоволихте да слезете и аз точно прекратявах заседанието. Така че как може да се говори, че не сме ви по зволили.
	А сега аз ви задавам въпроса. Кой ви е забранявал да излизате от залата? (Шум, всички говорят в залата) От залата кой ви забранява? Моля един човек да говори. (Няколко души от малцинството са станали прави и вдигат ръка)
	ГЛАСОВЕ ОТ МАЛЦИНСТВОТО: От сградата! От сградата!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Разбира се, естествено, че от сградата ще ви забранят. (Гласове от малцинството: "Браво!, Браво!")
	Моля ви се. Дотогава... Вижте... (Ръкопляскания на места в последните редици на малцинството) Вашите ръкопляскания, вашите ръкопляскания, госпожож Томова, говорят само за непознаване на проблемите. Затова, защото на нас сега ни искат 29 500 долара, за да сложим трите рамки, в които да може да се вижда. 1114.4
	Нима след като толкова защитавахте с жар, че няма в историята на Народното събрание народни представители, които са носили бомби в джоба - прочетете историята! Затова никой не можеше да излезе. (Шум в малцинството) Има думата госпожица Русева. 1114.5
	ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председател, страхувам се, че вашият диалог с госпожа Ананиева и нейното изказване са извън рамките на заседанието. Доколкото си спомням, нека да се провери това в стенографския протокол, вие казахте: "Закривам заседанието". След това дойде господин Йовчо Русев и точно като в един добре режисиран сценарий, на който знаем кой е специалист тук в тази зала (възражения в блока на БСП), точно така, говори пет минути. Защото вие казахте: нищо, че е закрито, нека да си обясни отрицателния вот, след което господа от БСП (к) благоволиха и да се появят точно като в Хамлетов спектакъл един по един, един по един. Но за нас няма заседание. И всичко това, което се каза, се каза само и само да се покаже колко тази партия е загрижена за демокрацията, която едвали не ние заплашваме.
	За нас, господин председателю, няма заседание.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това е правилно - че няма заседание. Заседанието беше закрито. Има стенограма. Закривам заседанието. (Звъни)
	(Бурни възражения от блока на опозицията)
	Утре в 9 часа сутринта. То си пише в правилника. Министър Лучников ще отговаря на пи тания на Калчев и Дончо Папазов.
	(Заседанието бе закрито в 18 ч. и 55 м.)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ:
          (Стефан Савов)
	ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
               (Снежана Ботушарова)
	СЕКРЕТАРИ:
         (Ведат Сакаллъ)
         (Руслан Семерджиев)