Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-05-28

Председателствували: председателят Стефан Савов и заместник-председателят Кадир Кадир
	Секретари: Ведат Сакаллъ и Руслан Семерджиев
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (звъни): Откривам заседанието. Имаме необходимия кворум.
	Преди всичко, уважаеми госпожи и господа народни представители, искам да попитам дали са дошли двамата народни представители госпожа Станка Димитрова Райчева... (Реплики: "Не") и Ангел Антонов Антонов? Те са предупредени...
	МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС, от място): Госпожа Райчева все още има някакви проблеми.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, обаче за Ангел Антонов Антонов няма проблеми. Така че и днес двама народни представители няма да могат да положат клетва.
	Утре е ден за парламентарен контрол. На актуални въпроси и питания ще отговорят:
	1. Министър-председателят Филип Димитров ще отговори на актуални въпроси от народните представители Георги Божинов, Георги Попов, Николай Добрев, Велислава Дърева, Светослав Мичев, Александър Томов, Иван Генов и Илиян Илиев и на питане от народния представител Христофор Събев.
	2. Министър Николай Василев ще отговори на актуални въпроси от народните представители Георги Панев, Донка Дончева, Недялка Трайкова и Румяна Куртева.
	3. Министър Никола Карадимов ще отговори на питане на народната представителка Свиляна Захариева. РД/МД 1147.1
	4. Министър Иван Костов ще отговори на питане от народния представител Златимир Орсов.
	5. Министър Йордан Соколов ще отговори на актуален въпрос, представен от народния представител Иван Генов.
	Моля още веднъж народните представители, които не са се регистрирали, да се регистрират.
	Сега при мен е постъпил проект за декларация. Аз ще ви я прочета, като обаче предварително казвам, че тази декларация ще я пратя, преди да я обсъждаме въобще, на двете комисии по култура и образование. Тя е къса и затова ще ви я прочета. Подписана е от необходимия брой народни представители.
	"Парламентът на Република България оценява като справедливо огорчението, изразено от най-широки кръгове в българската общественост, във връзка с начина, по който в Русия беше отбелязан 24 май, празникът на Св.св. Кирил и Методий, на славянската писменост и българската култура.
	Неоспоримо право на всяка суверенна държава е да определя националните си празници в духа и според ценностите на своите исторически, религиозни и културни традиции. При пълната липса на руски традиции, свързани с този свят за България ден, в московското чествуване връх взе не толкова съблюдаването на източноправославния каноничен празничен цикъл, колкото неприкритото великоруско имперско самочувствие.
	За съжаление то се прояви в демонстративното и дори драстично премълчаване на реалния и огромен исторически принос, който утвърдената в България кирило-методиевска традиция дава за формирането на староруската култура, принос, който е изтъкван и задълбочено изследван от най-авторитетните руски учени-слависти в миналото и днес.
	Подобно чисто държавно посегателство върху дълголетната традиция в чествуването на 24 май като празник, българско духовно достояние, едва ли благоприятствува равноправния, искрен и високо ценен от българското общество диалог с културата на демократична Русия."
	Тази декларация ще я предам на двете комисии.
	РЕПЛИКИ ОТ ПСБСП: Кои са я подписали?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Подписали са я необходимият брой народни представители от СДС, начело с Яни Милчаков. 1147.2
	Господин Балабанов, ще обсъждаме тази декларация след като мине през комисиите. (Шум в залата)
	(Петър Балабанов разговаря с председателя Стефан Савов)
	Вижте сега, това, което господин Балабанов ми казва... (Моля Ви се, господин Янев, няма да обсъждаме тази декларация.) Господин Балабанов казва, че тази декларация е била обсъждана и че има възражения. Аз също поради това не я поставям на обсъждане. Мисля, че тя горе-долу, в общи линии, отговаря на мнението на всички парламентарни групи.
	(Коста Андреев разговаря с председателя Стефан Савов)
	Аз съм абсолютно съгласен с това, което казвате, господин Андреев. Но като декларация, която е представена като проект, и то за обсъждане, аз отказах да се обсъжда. И смятам, че тя ще трябва да мине (включвам тук, както казаха и някои народни представители, които дойдоха при мен и Комисията по външна политика), значи поне от три комисии да се разгледа и след това вече ще може да я обсъждаме и да видим какъв ще бъде текстът.
	Госпожа Маринова, имате думата.
	КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП): Благодаря Ви, господин председателю. Използувам правото си да направя процедурно предложение във връзка с току-що прочетената от Вас декларация. Аз разбирам Вашето желание тази декларация едновременно да бъде и чута от парламента, и обсъдена в комисиите, и обществеността да я знае, но не разбирам защо трябваше да бъде огласявана, ако Вашето намерение е да се гледа в комисиите. В този смисъл правя процедурно предложение дотолкова, доколкото Вие вече ни запознахте с нейния текст, да бъде пристъпено и към нейното обсъждане.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вижте, тя въобще не е сложена на обсъждане. Аз смятам, че ще бъде най-неправилно тук да почнем да обсъждаме, преди да имаме ето тези текстове, за които говори господин Андреев, които текстове сигурно са съвършено правилни. Става въпрос за оригиналните текстове, които са произнесени в Москва и в Петербург. Така че мисля, че правилно е първо всичко това да се прегледа от трите комисии.
	Минаваме към: 1147.3
	ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
	Преди това обаче има две предложения за включване в дневния ред.
	Едното предложение е от Предизборния съюз на БСП, подписано от госпожа Ананиева и гласи: "Уважаеми господин председателю, моля на основание чл. 37, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да поставите на гласуване за включване в дневния ред на Народното събрание за 28 май, днес, нова точка първа - решение за създаване на анкетна комисия за изясняване причините за напрежението в страната, във връзка с прилагането на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. Комисията по земеделие на Народното събрание вече е изразила положителното си становище към създаването на анкетната комисия."
	На мен не ми остава нищо друго, освен да подложа на гласуване предложението, направено от Предизборния съюз на БСП. Мол, гласувайте!
	РЕПЛИКИ ОТ СДС: Всеки ден ли ще гласуваме?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Тъй като в правилника, защото чувам гласове отдясно, не е посочено, че всеки ден не може да се прави едно и също предложение, аз нямам право да не чета тези предложения. Ако искате да изменим правилника, можем да го изменим, но сега ви моля да гласувате.
	Вижте, многократно съм молил народните представители, включително господин Венцеслав Димитров и госпожа Василева, когато се гласува, всеки сяда на мястото си и гласува. И не влиза и излиза, както господин Лъчезар Тошев преди малко излезе. Мисля, че това трябва да стане навик. Същото се отнася и за господин Орсов, и за госпожа Томова.
	Моля, прекратете гласуването и посочете резултата. За 93, против - 110, въздържали се няма. 1147.4
	Когато се събира Председателският съвет, непрекъснато говорим за това, че би трябвало да намерим поне малко, частица консенсус, за да вървим напред. И ако има депутати, които непременно искат да покажат някакво особено отношение към председателя, мисля, че ние никога няма да стигнем до нищо. (Шум в залата) Казвам това във връзка с желанието на групата на Предизборния съюз за среща с мен. Но всеки път, когато помоля господи нОрсов да седне или госпожа Томова, ето тя и сега стои права със скръстени ръце. Аз помолих и господин Венцеслав Димтиров, и всичките. Мисля, че това не е начин на отношение към председателя на Народното събрание. Колкото и да го мразите, все пак председателят на Народното събрание е председател.
	Първото предложение се отхвърля.
	Второто предложение.
	"Господин председателю, на основание чл. 86, ал. 1..." (Госпожице Велчева, може ли да си заемете мястото! Пък и другите, които излязоха, ако обичате, ги извикайте!)
	"На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията и чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям за приемане от Народното събрание за решение за създаване на анкетна комисия за издирване на лицата, които са съставили и разпространили писмени указания за неподчинение и противопоставяне на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и са организирали действия за неговото неподчинение и разпространение." (Ръкопляскания в мнозинството)
	Моля, гласувайте за включването на тази точка в дневния ред.
	РЕПЛИКИ ОТ БСП: Кой е вносителят?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вносител е господин Васил Гоцев. (Шум в залата)
	Отец Христофор, ако обичате, да си седнете на мястото.
	Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
	От общо гласували 201, за - 111, против - 82, въздържали се - 8. СБ/МД 1148.1
	Господин Гоцев, във Вашето искане Вие не сте посочили коя точка от дневния ред да бъде това решение.
	РЕПЛИКИ ОТ БСП: Първа!
	ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): На мястото на т. 2, тъй като още не е раздаден законопроектът за изменение и допълнение на Закона за пенсиите.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, гласувайте приемаме ли предложението на господин Гоцев т. 2 от дневния ред да бъде създаване на анкетна комисия.
	От общо гласували 203, за - 114, против - 88, въздържал се - 1.
	Втора точка от дневния ред става предложението на народния представител Васил Гоцев.
	Тъй като дневният ред е гласуван вчера, продължаваме нашата работа.
	Има думата господин Георги Петров за изказване по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за околната среда. 1148.2
	ГЕОРГИ ПЕТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Георги Петров, 26. избирателен район, София окръг.
	Под давление на общественото мнение и крещящата нужда от приемането на нов основен закон за опазване на околната среда се стигна до приемането на такъв нормативен акт от 2 октомври 1991 г. още от Великото Народно събрание. Този закон трябваше да провъзгласи принципите на държавната политика в областта на околната среда. Въз основа на основния закон следва да се разработят и специалните природозащитни закони - за опазване на отделните природни компоненти, за защита на човешкото здраве и околната среда от вредното въздействие на отпадъците и др.
	Доколкото зная, такива закони се разработват от Министерството на околната среда и други заинтересувани министерства и ведомства. Така че в най-скоро време ние трябва да приемем една цялостна, разгърната система от природозащитни нормативни актове, които да гарантират и прокламираното от Конституцията право на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда.
	Очевидно обаче практическото прилагане на основния Закон за опазване на околната среда е създало известни трудности, поради което Министерският съвет е внесъл настоящия законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Внимателният прочит на предложенията ме кара да мисля, че в много от случаите те са основателни и ще развържщат ръцете на органите на изпълнителната власт за ефективното прилагане на закона. Защото без създаването на гъвкави и разумни форми за прилагането на един закон има опасност да изпаднем пред обичайната за близкото минало пропагандна цел на законодателството.
	В тази връзка аз искам да поставя на вниманието на уважаемите колеги народни представители някои мои предложения по внесения от Министерския съвет на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
	По – 1, чл. 2 може би Законодателната комисия и Комисията по околната среда отново биха преразгледали предлаганото изменение. Мотиви: считам, че с това изменение не се постига нещо съществено. Дори по мое виждане в известен смисъл разпоредСД/МД 1149.1 бата на действуващия закон е по-изчерпателна.
	По – 2, чл. 3. Не намирам за удачно уреждането с този закон на въпроса за заплащането на природните ресурси. Това би трябвало да стане по-скоро с т.нар. "стопански закони", като се има предвид и фактът, че понятието "пазарна икономика" изключва безвъзмездното използуване на природните ресурси. Във връзка с процентното съотношение на фондовете тяхното централизиране неминуемо ще срещне възражения от страна на местните органи на управление. От друга страна, и Световната банка препоръча по-гъвкави форми за разпределение на набираните глоби за замърсяване на околната среда.
	Спорен от правна гледна точка е и терминът "санкция", защото той е общо понятие за отговорността въобще. Докато по Закона за опазване на околната среда става въпрос за налагане на глоби при замърсяване или друго увреждане на околната среда, което може да има вредни последици както за самата околна среда, така и за човешкото здраве.
	По – 3, чл. 7, ал. 1 има две неща, първото от които ме смущава - забраната за внос на опасни вещества. Защо? Защото съществуват производства, които използуват такива вещества. С такава една забрана не бихме ли блокирали някои рентабилни промишлени производства? Освен това вече съществуват международни конвенции в тази област, а и Икономическата комисия на ООН за Европа разработва проект на конвенция за боравенето с потенциално опасните химически вещества.
	Второто нещо е възлагането на Министерския съвет да утвърждава списък на опасните вещества и отпадъци. Мисля, че подобни списъци са технически понятия. Това е динамично променяща се проблематика в световен мащаб и в този смисъл тази функция би трябвало да се възложи на Министерството на околната среда в съдействие с други заинтересувани ведомства. Това мнение го съотнасям и с направенотто удачно предложение за изменение на чл. 17, ал. 3 - за утвърждаване на методите за контрол на отделните параметри на околната среда от министъра на околната среда.
	По – 8, чл. 19, ал. 6 от законопроекта. Считам, че предложението за добавка само на министъра на здравеопазването не е изчерпателно. Ами ако става въпрос за промишлени обекти, за 1149.2 обекти, свързани с транспорта, за горите и пр.?! В такъв случай би трябвало да се привлекат и ръководителите на такива министерства и ведомства.
	По – 12, чл. 24, ал. 1, т. 3. Предложеното допълнение считам за неуместно, защото тези правомощия са уредени с разпоредбата на чл. 28.
	По т. 4 със законопроекта не се прави едно съществено по мое мнение предложение. Министерството на околната среда не само трябва да координира контролните функции на другите министерства и ведомства, а, напротив, то трябва да контролира и самите тях, включително и народните съвети.
	Тъй като Глава шеста от сега действуващия Закон за опазване на околната среда е от особено значение както по отношение на търсенето на отговорност, така и във връзка с нейната превантивна функция, предлагам Законодателната комисия да разгледа по-конкретно следните въпроси:
	1. за обективната отговорност при замърсяване или друго увреждане на околната среда;
	2. за давността;
	3. за необжалваемата част от наказателните постановления;
	4. за правото на представители за екологични организации и движения да съставят актове на правонарушителите;
	5. не е направеноп редложение за изменение на – 2, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби, най-вече по отношение на определения 5-годишен срок. Моля ви да се замислим дали е реален, като имаме предвид и факта, че изтича вече почти година от влизането на закона в сила.
	Благодаря ви за вниманието!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Тодор Тодоров.
	ТОДОР ТОДОРОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Тодор Тодоров, Българска социалистическа партия, Добрички избирателен район.
	По принцип подкрепям внесения законопроект за допълнение и изменение на Закона за околната среда, предложен от Комисията по околната среда, и наред с положителните страни в този 1149.3 законопроект аз искам да отделя място на слабостите и възможностите евентуално за промяна на предлагания законопроект.
	С новия законопроект не се постига напълно връзката между новия закон и законите, които засягат опазването на отделните компоненти - земята, въздуха, водите - в околната среда. Считам, че в новия закон следва да се съдържат основните отправни нормативни положения както за усъвършенствуване на съществуващите, така и за разработване на нови законови актове по опазване на околната среда и на нейните компоненти, за да бъде този закон нещо като конституция на всички настоящи и бъдещи решения и дейности в тази сфера.
	В новия закон са необходими основополагащи текстове за бъдещото законодателство за опазване на околната среда, което трябва да решава комплексно и безкомпромисно тези остри и жизненоважни проблеми на страната. Това изискване например трябва да намери място в законопроектите за растителна защита, в законопроектите за хидромелиорациите, в законопроектите за горите и т.н.
	Особено значение ще има да се отдели място в закона и да се торази приоритетната сила и значение на този закон спрямо други законови актове и най-вече Закона за собствеността и ползуване на земеделските земи.
	Считам, че проблемът за опазване на земята в нашата страна, без да оценявам сега какво е състоянието на земята, заслужава да намери място и в този закон в едни по-конкретни текстове.
	Особено място също мисля, че заслужава да се отдели в този закон, кой ще носи отговорност - собственикът, арендаторът или други, които стопанисват земята при променящата се структура на земеделието в нашата страна. Защото при новите икономически условия, и ако приемем, че можем да ги наричаме "пазарни условия", във всички случаи отговорността, стопанисването ще се разсеят и ние не можем да търсим отговорност само у собственика или само у ползувателя, арендатора и т.н.
	В новия закон също следва да се запише и приеме текст, който да гласи: "Всеки гражданин има право да изисква да живее в благоприятна околна среда". Мисля, че колкото и да е обща тази формулировка, тя трябва да намери конкретно изражение в бъдещия законопроект и в бъдещия закон. 1149.4
	Чрез нови текстове например следва да се регламентират по-конкретно и взаимоотношенията между органите на министерството и регионалните органи, както и да се изведе по-точно и по-ясно ролята на Министерството на околната среда. Струва ми се и определено считам: като че ли не във всички аспекти ролята на Министерството на околната среда е отредена като един почти надведомствен орган, който да работи в тази област и да упражнява своите права.
	Предложените в законопроекта текстове не изчерпват необходимостта от изменение и допълнение например на закона през 1991 г. И особено това важи в чл. 5, 14, 16 и 17. Аз ще ги дам конкретно след това на второ четене. Цялата Глава трета, чл. 16, 17 и 18, с нуждае от основна преработка и обогатяване с нови постановки.
	Не са отразени напълно спецификата на проблемите по опазване на околната среда в новите икономически условия и структурното преустройство на икономиката относно реституцията и приватизацията. Считам, че по отношение особено на приватизацията, това, което се предложи и от други колеги, трябва да се помисли за прецизиране още малко на текстовете с цел да се диференцират правата и отговорнсостите на тези, които ще участвуват в приватизацията - този, който досега е бил собственик или е стопанисвал, следващият, който ще бъде собственик или ще стопанисва... Мисля, че има още нещо, което трябва да се добали.
	На следващо място, за замърсяване на околната среда в границите на допустимите норми, също се предвиждат такси, без да се изяснява при каква степен на замърсяване се отнася това. Днес на среща в Комисията по околната среда много ясно и точно господин Маршал посочи, че те имат точно обосновани нормативи. Обеща да изпрати дори такава документация, която да ни помогне.
	Тъй като при замърсяването на околната среда в преобладаващата си част потърпевши са хората от селищата и общините, то би следвало събираните средства, така както беше вчера предложението на някои депутати, да се разпределят в съотношение приблизително 70 към 30 в полза на общините. Но тук искам да вмъкна едно разяснение или една конкретизация. Може би, може 149.5 би е уместно да се диференцира какъв е обектът замърсител, дали замърсяването има локално значение, дали замърсяването има регионално или национално, да не отивам повече в подробности. Мисля, че една такава постановка, примерно само 50 на 50 или 70 на 30, което поддържам да е в полза на общините или на регионалните служби, които се занимават с тази дейност, е по-благоприятно, отколкото да се централизират 70 на сто от средствата в министерството и след това да тръгваме и да се осъществява т.нар. "ходене по мъките" за средства по отношение на мероприятия, които трябва да се провеждат.
	В заключение искам да подчертая следното: че във всички случаи този законопроект е една стъпка към поставяне на една по-добра законова основа за опазването на околната среда в нашата страна. И мисля, че всички зме заинтересувани от това.
	Накрая искам да споделя, че не мога да приема вчерашните думи на господин Бахри юмер, ако не греша неговото име, че, видите ли, че България само има проблеми с околната среда, тъй като вие знаете какви били причините. Днес отново господин Маршал каза, че почти същите проблеми съществуват и в Съединените щати, и на друго място. Дори Движението на зелените в Германия се породи именно по проблеми на екологията. И мисля, че в Германия няма комунистическа партия, която да е била на власт 45 години.
	Благодаря ви за вниманието!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря!
	Има думата господин Христо Тодоров от Съюза на демократичните сили. 1149.6
	ХРИСТО ТОДОРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз искам да изразя становището си по чл. 24, ал. 1, т. 8, където е предложението на Министерството на околната среда беше застъпена тезата, че управлението на резерватите и защитените територии трябва да премине към това министерство. В Комисията по околната среда аз изразих становище, че управлението не бива да минава към това министерство и искам да изложа принципите, поради които съм изразил това мнение.
	Една голяма част от резерватите и народните паркове се намират в горския фонд. Около 90 - 92 на сто от площта на всички резервати в България се намират в горския фонд. Историческите са създадени от лесовъди. Считам, че е уместно да се запази традицията, тъй като хората там познават едва ли не всяко едно дърво. Не би било редно да минават под управлението на друго ведомство.
	Освен това финансовата страна на проблема също не е за пренебрегване, тъй като в момента бюджетът не е натоварен с управлението на тези резервати и народни паркове. В момента управлението се финансира чрез т.нар. лесокултурни мероприятия, които се формират от тарифи и такси и по такъв начин не се обременява бюджетът.
	Освен това считам, че контролът ще бъде много по-качествен, ако управлението си остане такова, каквото е в момента, а Министерството на околната среда да може да контролира тези ведомства.
	Освен това искам да взема отношение по прословутия чл. 3 за разпределение на средствата. Аз бях един от тези, които защитаваха тезата средствата да бъдат разпределени 50 на сто към 50 на сто. Считам, че този процент е справедлив. Хората по места най-добре знаят къде ги "стяга обувката" и къде да вложат средствата. След като изслушах мотивите на министъра на околната среда - господин Валентин Василев, и прочетох становището на министерството в предложения последен вариант: 40 на сто за общините и 60 на сто за Министерството на околната среда, считам, че това е най-справедливият вариант и моля да бъде подкрепен от всички народни представители. Може би това е средният вариант, който е приемлив и за общините, и за Министерството на околната среда. КМ/МД 1150.1
	Общо взето, смятам, че законът е добър, приложим и справедлив. Моля, всички народни представители да подкрепят законопроекта на първо четене.
	Благодаря ви за вниманието.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря. С това се изчерпва листата на говорителите на СДС. Има думата Дончо Конакчиев. С него се изчерпва листата на БСП.
	ДОНЧО КОНАКЧИЕВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Аз заставам пред вас, воден от чувство за висока отговорност към проблематиката на екологията, тъй като тя е един от главните императиви на нашето време, императив, справним с този за мира и войната. Поради това ми се струва, че към най-важните въпроси трябва да подхождаме с необходимата сериозност. Надеждата да имаме един добър Закон за опазване на околната среда следва да ни води към такива промени в действуващото законодателство, които ще позволят да се решават натрупаните вече проблеми в тази област и да се повишава качеството на управлението на околната среда.
	Трябва да отбележа, както и други оратори преди мен вече отбелязаха, че се касае за глобални проблеми, проблеми на цялото човечество. Откакто съществува човешката цивилизация, според някои оценки досега човечеството е загубило поради различни разрушителни процеси, включително от водна и ветрова ерозия, повече земя, отколкото стопанисва в момента. оценките на експертите на Организацията на обединените нации показват, че до края на века може да се загуби още 1/3 от сега стопанисваната земя.
	Неслучайно се спирам на тази страна на въпроса, тъй като някои от проблемите на околната среда в България и сега са транснационални, други са причинени от конкретни действия в страната. Без да отричаме сериозността на този въпрос, особено в някои райони, бих ги нарекъл горещи райони (те обхващат около 10 на сто от населението нта страна, най-критични са 18 - 20 региона в страната), трябва категорично да посочим, че без да сме щастливо изключение в света, България не е от страните с най-силно нарушена околна среда. 1150.2
	Относно законопроекта, който обсъждаме на първо четене, аз изхождам от постановката, че засега у нас липсва съвременна, адекватна на изискванията на момента, логично свързана система за екологично законодателство, която би трябвало да включва на първо място общ, понякога наричан "Органичен закон за околната среда". Това е този закон, с чиито поправки ние сега се занимаваме с вас.
	На второ място са законите за компонентите и отраслите в съответствие с органичния закон (за тях вече стана дума). Ние имаме частично такива закони. Нямаме пълния избор.
	На трето място са необходимите подзаконови актове.
	На четвърто място са стандартите за околната среда.
	Тази система на екологичното законодателство се развива в света след приемането (тук умишлено правя пауза, защото ще употребя силна дума) знаменитата декларация на Конгреса на Съединените американски щати за националната политика по околната среда (тази декларация еп риета през 1969 г.) и последвалата след това интензивна работа от страните от Европейската общност през последните 20 години по дефинирането на стандартите за околната среда. За съжаление днес нашата страна няма, не разполага с дефинирана национална политика по околната среда. Затова и нашият органичен закон ще се наложи многократно (не само сега) да претърпи промени, за да може постепенно да се приближи към сложните изисквания на преходния период, в който се намираме.
	Разбира се, има много поводи за недоволство от провежданата през последните десетилетия политика в тази област, но такава политика, макар и с много недостатъци, имаше.
	Искам да привлека вашето внимание върху няколко числа. В текущи цени ще посоча 4 - 5 числа на капиталните вложения, които са реализирани за опазването и възпроизводството на околната среда. За периода 1976 - 1980 г. общо това са 487 млн. лева, средногодишно - 97 млн. лева. За следващия период - 1981 - 1985 г., са 787 млн. лева, средногодишно - 157 млн. лева. За последния период, който е влязъл в международните статистически отчети - 1986 - 1990 г., сумата е 1 млрд. и 349 млн. лева или средногодишно - 269 млн. лева. Тук са включени разходите за опазване на водите, включително изграждането на градски пречист1150.3 вателни станции, опазването на въздуха, почвата, противошумовите мероприятия, за внедряване на безотпадни технологии и не са включени разходите за залесяване, борба с ерозията и биологичната защита.
	За текущата 1992 г. предварителните оценки по сега действуващите цени, след поскъпването, показват, че ще се реализират капитални вложения от порядъка на 200 млн. лева. Сравнени с тези, касае се за едно неколкократно намаление.
	За да имаме добра политика по отношение на околната среда, ние безспорно би трябвало да се придържаме към европейската концепиця за екологически устойчивото развитие. Тази концепция е ангажимент на България. Тя е ормулирана в известния доклад на Световната комисия по околната среда и развитието. Известна е още като комисия "Брутланд" и е приета като официален документ на ООН през декември 1987 г. По-късно на Берлинската конференция на министрите през 1990 г. беше подписана и от наша страна.
	Като изхождам от тези предпоставки, аз поставям на вашето внимание три конкретни въпроса, но с принципно значение.
	Първият е по отношение на инвестиционната дейност и по-специално за екологическата експертиза. Тя трябва да бъде равностойна по значимост на технико-икономическата, архитектурноградоустройствената и социалната експертиза. Организирането й следва да се извършва от инвеститора, както това се прави от всички развити страни и както беше регламентирано в нашата страна с Наредбата за взаимоотношенията в инвестиционния процес. Това е световната практика. Не искам да ви утежнявам, но дори и Япония, която 15 години след другите страни възприе екологическата експертиза, я възприе в този регламент. Инвеститорът, а не някой друг, и то за своя сметка, е длъжен още при проектирането да осигури прогноза за възможните положителни и отрицателни последици от въздесйтвието на обекта върху природата, превишаването на които е заплаха за тази природа. Касае се за изчисления, схеми, обосновки и т.н. Така подготвената експертиза при посредническата роля на местната администрация следва да бъде обект на диалог между инвеститора и населението с оглед постигане на нужния баланс на интересите. 1150.4
	Вторият въпрос, който поставям на вашето внимание, е за ролята на органите на местната власт, въпрос, по който се произнесоха редица оратори преди мен. Без да подценявам методическата и координиращата роля на националните органи, трябва категорично да се посочи, че общинските съвети могат най-добре да балансират, координират и контролират използуването на природните ресурси.
	Уважаеми колеги, става дума за почвата, за горите, за водата, за пасищата. Изграждането на по-голямата част от обектите с природозащитна насоченост също е от компетенцията на органите на местната власт. Тук е комуналният транспорт, улиците, сметосъбирането, оползотворяването на твърдите отпадъци, градските пречиствателни станции за отпадни води, противошумовите съоръжения, централизираното топлоснабдяване, системите за наблюдение и контрол върху състоянието на околната среда и т.н. Списъкът е твърде дълъг. Ето защо именно там следва да се насочи поголямата част от приходите от природозащитните такси и глоби и особено тези, които са свързани с надвишаването на пределно допустимите концентрации.
	Аз още веднъж пледирам за съотношение в този пункт на приложение на икономическите регулатори - 70 към 30 в полза на общините. Така средствата ще бъдат по-близо до тези, които страдат от нарушенията, а това е движещата сила и залогът за превантивното, а не за наказателното действие на тези икономически регулатори.
	Последният въпрос, който поставям на вашето внимание, но струва ми се, че е с принципно значение, е за икономическата същност на управлението на природоползуването. Сега икономическите регулатори действуват така, че мероприятията за подобряването на околната среда реално влошават финансовите резултати на фирмите. Тези мероприятия увеличават обема на основните фондове, намаляват производителността, увеличават броя на заетите и повишават себестойността на продукцията. Фирмите не са заинтересувани да провеждат тези мероприятия. Решаването на този проблем вероятно трябва да се търси преди всичко в предстоящата данъчна реформа - не днес и не с тези корекции. Това е един въпрос със значи1150.5 мост за цялата икономика. Вероятно е свързан с митническите тарифи и с цялата система от икономически регулатори.
	Особено значим е проблемът за таксите при използуване на природните ресурси. Трябва да се знае, че не само у нас, в България, а във всички страни, практическото решаване на този проблем, т.е. привеждането в работа на тези такси, а не само записването им нормативно в някакъв акт, е затруднено поради липсата на необходимата методологическа яснота за определянето на стойностите на тези такси. Възможни са различни решения с различни последици. 1150.6
	Аз се ориентирам към приключване. При едни от тези варианти в основата се залага себестойността на добива на ресурсите и определена нормативна рентабилност. А при други ресурси се оценяват икономически, като се отчита относителната им ограниченост и възможности за многовариантното им използуване. Така цената на ресурсите се свързва с диференциаллната рента.
	За да може обаче да се осигури ефективно икономическото регулиране на природоползуването, е необходимо правителството да разполага с ясна технологична и структурна политика за производствената сфера. Сега такава политика няма и в условията на стагниращата, дори колапсираща икономика тези въздействия фактор за икономиката, който в края на краищата чрез спада на производството и цените на крайната продукция да удари върху населението. Тоест системата от такси и другите икономически регулатори не е поставена на здрава икономическа основа.
	Своите писмени предложения по конкретните текстове ще предам на ръководството на Законодателната комисия.
	Благодаря за вашето внимание.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Конакчиев.
	Господин Пирински иска думата за процедурен въпрос, след което мниистър Василев също иска думата по закона.
	Господин Пирински, моля. Процедурният въпрос има предимство, но моля ви се да бъде процедурен.
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Господин председателлю, процедурното ми предложение е в подкрепа на предложение, което вчера е било направено от депутат от Съюза на демократичните сили при доработката след първо четене законопроектът да бъде предоставен за разглеждане и в Бюджетната комсиия. Аз бих предложил и в Комисията по икономическата политика, но настоявам в една поне от двете икономически комисии на Народното събрание непременно да бъде разгледан законопроектът.
	Съображенията ми са свързани, разбир асе, с чл. 3, доколкото и в мотивите на вносителя - министър-председателя господин Димитров, е изтъкнато, че най-важният мотив за внасянето на този законопроект е създаването на нови финансово-икономически възможности за провеждане на екологичната политика чрез създаването на фондовете, за които се говори в чл. 3.
	Но, струва ми се, господин председателю, че има нужда ВТ/НП 1151.1 (обосновавам предложението си, няма да злоупотребя с времето) много внимателно да погледнем чл. 3.
	Ако пегледнете ал. 1 дори, тя би могла да бъде прочетена и така: "Физическите лица, използуващи природните ресурси, заплащат такси.4 Ние с вас като физически лица в момента използуваме един природен ресурс - въздуха, и може би би трябвало да плащаме такса за това.
	Предполагам, че господин министърът ще намери логично и точно обяснение на този абсурд, който се получава. Но вижте, господин председателю, по същество и сериозно говорейки, в този текст - на целия чл. 3, се въвеждат два нови вида такси, които са фактически един вид данъци. Това са таксите за използуване на природни ресурси и такстие за замърсяване в допустими норми.
	Освен това се въвежда една санкция, която и досега е налагана, разбира се, но нейната икономическа природа е съвършено различна от ... Просто тъй като господин министърът ще вземе отношение, бих го помолил да коментира този въпрос. (Реплики от залата) Ако искате по формална причина да ме прекъснете, аз веднага ще прекъсна. Струва ми се, че въпросът е твърде важен. (Реплика от място на министър Валентин Василев) Добре, подчинявам се, господин председателю. Моля ви, подкрепям предложението, което вчера беше направено, за второто четене на законопроекта непременно да има възможност да го разгледа внимателно и Бюджетната комисия.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Пирински, ако бяхте поискали думата за изказване аз щях да ви я дам, защото това просто не е процедурен въпрос. Но няма значение. Но просто щях да ви дам думата, тъй като само четири души от вашата група са се изказали. Това аз го смятам като едно изказване, предложение, което ще се вземе предвид от Законодателната комисия.
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (встрани от микрофоните): Вие като председател, тъй като разпределяте и насочвате законопроектите, а този законопроект не е насочен в Бюджетната комисия досега, просто молбата ми е вие да разпределите този законопроект и там.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие искате законопроектът да отиде и в Бюджетната, и в Икономическата комисия, и в двете 1151.2 комисии ли?
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (встрани от микрофоните): Най-малко в едната. Най-добре би било в Бюджетната комисия. Така беше предложението и на народния представител от СДС, не си спомням името му, който направи това предложение вчера.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Оз ще поискам да бъде насочен и към Бюджетната комиия. Не съм съвсем сигурен дали на второ гласуване може, но все пак може да даде мнение.
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (встрани от микрофоните): Да даде наймалко мнение, тъй като предстои и данъчната реформа.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Да, добре. Сега думата има господин министърът.
	МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Благодаря ви, господин председател.
	Уважаеми дами и господа народни представители, аз внимателно изслушах всички изказвания тук и съм благодарен, че всички в общи линии подкрепят този законопроект.
	Искам да изкажа някои виждания в края, тъй като се обособиха няколко групи мнения.
	Първо, много пъти се каза, че в закона трябва да влязат повече неща за земите, да се регламентира за въздуха. Искам да ви кажа, на всички трябва да е ясно, че това е само основният закон. Миналата година Великото Народно събрание го прие и прие една програма за още 7 - 8 специализирани закона, от които нито един не беше разработен. Ние правим най-необходимите промени тук, които просто блокират работата на изпълнителната власт на моето министерство и ви уверявам, че в момента се работи по всички останали 7 - 8 специализирани закона.
	Така че според мен напълно излишно е в този закон, който всички знаете, че е кратък, е основен, да започнем да вмъкваме неща, които ще влязат в следващите закони за води, почви, въздух, земи и т.н.
	Вторият въпрос, който се дискутираше, въпросът за това, кой ще носи отговорносот при приватизация или реституция и т.н. Аз мисля, че този един-единствен текст, който ние сме предложили, е напълно достатъчен. Там се казва, че тези, които приватизират или получават като реституция, не носят отговорност за минали 1151.3 екологични щети.
	Ще попитате кой? Ами вие си дадохте сами отговор на този въпрос с гласуването на Закона за земята, тъй като там в чл. 10 записахте: "Всички земи се връщат на собствениците" и оттам нататък грижата има държавата - Министерският съвет. Член 10 това казва. Аз не виждам кой друг, защото всичките тези щети са нанесени от държавни предприятия. Сега, че някои от тях са станали акционерни дружества или ООД, просто друг изход няма.
	Тук се направи една или неточност, или нарочна спекулация, като се каза, че тази година, цитираха се едни цифри, колко пари са се изразходвали за опазване на околната среда при предишните правителства и колко сега. Засега беше посочено 200 млн. Това е напълно невярно и ще ви кажа защо. Това са само парите, които бюджетът отпуска като субсидия на общините. Трябва да знаете, че цифрите, които се споменаха преди това, бяха коректни, но те се отнасяха за времето, в което държавата решаваше точно кой, какво, в кое предприятие да строи, дали да строи пречиствателни съоръжения, или да не строи. А през тази година, аз не мога да изчисля точно, защото не знам фирмените айни, но трябва да ви каже, че сумата е най-малко 30-кратно по-голяма от това, което вие споменахте. Защото всяко едно предприятие, което не се дотира от бюджета, не получава пари от бюджета, то само е длъжно да си решава екологичните проблеми и да прави това. Същото сега става в Комбината за цветни метали, в Кърджали, в Нефтохим и т.н., и т.н.
	Така че освен тези 200 милиона трябва да прибавим и всички средства, които дават фирмите, които ние задължаваме да си правят нещата. тези пари вие не ги отчитате. Не отчитате парите, които се дават в енергетиката също с такава цел. Не отчитате и това, че общините от собствения си бюджет дори дават, а не само от субсидиите.
	Така че тази цифра не е коректна и много е трудно оттук нататък да боравим с такива обобщени цифри, след като вече сме разпределили отговорностите в закона съвсем различно - това какво трябва да си направят фирмите, дали са частни или държавни, какво трябва да направят общ ините и т.н.
	Що се отнася до екологичната експертиза, вие говорихте 1151.4 за нея, да, наистина е така, тя и преди това се правеше и не е открита от нас, и ви благодаря, че ме подкрепихте, че тя трябва да се прави от инвеститора, но тук става вече въпрос за един, вече казах, цялостен процес. Тази експертиза трябва да отиде в общината, трябва да отиде сред обществеността и оттам да дойде при компетентния орган, който да види всичките тези неща и да отсече в края на краищата. И толкова по-зле за инвеститора, ако си е наел некомпетентни експерти, които да извършат експертизата. Той трябва да си плати отново.
	По отношение на разпределението - дали 50 към 50 и т.н., аз вече изразих категоричното становище на Министерство на околната среда, давам го тук още веднъж писмено. Просто това са нашите изчислевия. Този фонд е национален. Той се връща пак обратно в общините. и аз не съм съгласен, че общинските ръководства ще протестират. Не съм съгласен, защото те много добре знаят, че тези пари отиват в най-застрашените райони, точно там, където трябва. Те вече го почувствуваха. 1151.5
	Що се отнася до таксите, за които господин Пирински говори, повече не виждам защо трябва да се регламентира в този закон по отношение на таксите за природоползуване само, тъй като те вече действуват. ние даваме свобода на останалите държавни органи, които се занимават със стопанисването на ресурсите. Такива такси действуват в Комитета по горите. Ако щете за събиране на охлюви, на пепелянки, гъби, билки и т.н. Те вече са в ход тези такси. Новото е, че ние предвиждаме част от тези пари вече да отидат в общината, на чиято територия се намират тези обекти.
	Най-големият недостатък на този закон беше, че тук бяха отделени финансовите механизми, санкциите наистина са нещо ново, но те бяха оставени в стария Закон за водите, почвите и въздуха, в една наредба много остаряла. Просто тук събираме целия финансов механизъм засега.
	Такси - искам добре да разберете, че като казваме такси за замърсяване, това не значи, че всеки от утре ще започне да плаща такси. Ние сме подготвили вече подзаконовите нормативи актове. Дори развитите страни плащат по отношение на въздуха за три замърсителя, а по отношение на водата за четири-пет замърсителя такси. Дори те ги въвеждаха едно по едно от 20 години насам. Така че, господин Пирински, не се безпокойте за дишане на въздуха няма да се плаща. Има си подзаконови нормативни актове, които уреждат, защото замърсителите са стотици хиляди и едва ли в един закон можем да ги изредим тук.
	Това е, което исках да кажа в заключение.
	Благодаря ви все пак, че всички по принцип подкрепяте този закон на първо четене. Аз ви уверявам, че до края на годината ние ще имаме още няколко готови закона.
	Подзаконовите нормативни актове, които са предвидени в този закон, вече са готови и след приемнето на закона веднага ще бъдат предоставени за одобряване и разглеждане.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин министре, бих искал да ви запитам само имате ли нещо против принципно все пак Бюджетната комисия, и то във връзка специално с таксите да изрази становище.
	МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Аз не виждам какво общо има тук Бюджетната комисия, тъй като тук не става дума изобщо за ЕД/НП 1152.1 бюджет, а става дума за средства, които отиват не в бюджета, а в специализирани фондове.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Пирински, заповядайте на трибуната за разяснение.
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Господин председателю, работата е в това, че както каза господин министърът, има подготвени наредби, има подготвен списък на онези ресурси, за които ще се плащат такси и т.н., но те не са известни. Ние сега в средата на годината въвеждаме една много голяма неяснота за всеки стопански субект, който не знае оттук нататък какво да очаква. И ми се струва, че е редно Министерството на околната среда наймалкото съгласувано с Министерството на финансите да представи тази информация в Бюджетната комисия, защото, както беше казано тук ии от някои от колегите от ляво, които говориха, всеки такъв сбор се отразява и върху себестойността на продукцията, той не е калкулиран досега огт производителите. Оттам се засяга данъчната база, на която е изграден бюджетът и не можем, ми се струва, ако отговорно подхождаме, просто да отминем този аспект на закона. Аз не искам нито да го бавим, нито да го спъваме, а просто да разгледаме в комисията с експертите от Министеството на околната среда, с данъчните специаллисти от Министерството на финансите и специалстите от Бюджетното управление, за да преценим как да избегнем възможни неясноти, възможни смущения и затруднения в самото набиране на тези фондове и тяхното праилно функциониране. Това ме е единственото съображение.
	Моля господин министърът да се съгласи в този смисъл да направим едно разсъждение.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие може би искате реплика?
	МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Не. Господин Пирински, аз само исках да внеса яснота.
	Първо, Министерството на околната среда определя таксите за замърсяване. Както виждате ние сме дали останалите такси, то ги одобрява и съгласува. Но те, тези такси, се определят от Комитета по горите. Те действуват вече, когато се ползуват ресурси от горите. От Националния съвет по водите - когато ще се използуват водите за напояване или за питейно водоснабдяване. От Комитета по геология, когато да речем... 1152.2
	Друг е въпросът тези държавни ведомства дали са се замислили. Но Министерството на околната среда е разработило таксите за отпадъчни води, за замърсяване с отпадъчни води. И там влизат три-четири елемента, които са съгласувани с всички министерства и с Министерството на финансите. При ваше желание винаги бихме ги показали в Бюджетната комисия. Те са разработени в три варианта и точно това е нашата цел. Такива да бъдат таксите, че да накараме замърсителите нещо да направят, но не и да ги задушим още в първия момент. Това нещо е гледано много пъти в Министерството на финансите.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: За да не правим от мухата слон при това късо време, парлалментарно, което имаме, нека каже господин Джеров има ли нещо против предлойжението на господин Пирински, което е: преди второ гласуване или по време на второ гласуване Бюджетната комисия да вземе становище по въпроса не на целия закон, а по въпроса за таксите, които са включени в него. Смятате ли, че това нещо ще утежни работата или че въобще не е възможно.
	НЕВЕН ПЕНЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, искам да кажа, че господин Пирински неправилно интерпретира моето предложение, направено вчера. Не зная дали той е присъствувал вчера. Отнася се не за тези суми, които са за използуване на природни ресурси или за замърсявания в рамките или над рамките на пределно допустимите концентрации, които отиват в общинските и държавните фондове за опазване на околната среда. Предложението ми беше свързано с глава шеста от закона, където става въпрос за глобите, свързани с административните нарушения по този закон и аз мисля, че тези глоби отиват в бюджета и може би Бюджетната комисия ще си каже своето становище.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Мисля, че действително няма нищо, което да противоречи Бюджетната комисия да иска да се даде едно становище. Господин Джеров, давам ви думата.
	АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, ние сме при първо четене на внесения законопроект и никаква пречка няма всеки един от народните представите да направи своите предложения. Ако си спомняте и становището на Законодателната комисия, също така беше критично към една част от предложения законопроект и безспорно всичк отова ще бъде огледано и тогава, когато излезе 1152.3 след първо четене от пленарната зала ще се съберат компетентните комисии и ще вземат становище по отделните предложения, проблеми и Законодателната комисия по силата на своите задължения ще ги обобщи и ще ги внесе за разглеждане. Тъй че и това предложение заедно с другите предложения ще бъде обсъдено допълнително от компетентните комисии.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие сте задоволен, господин Пирински. Добре.
	Моля, господа квесторите, да помолят всички народни представители да влязат в залата, защото ни предтсои серия от гласувания. Моля народните представители, които са извън залата, да побързат да влязат. Имаме да гласуваме закона на първо четене и след това по точка втора за комисията има редица гласувания.
	Моля времето да започне да се отчита.
	Моля, прекратете гласуването и посочете разултатите. От общо 194 гласували: за - 188, против - няма, въздържали се - 6.
	Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за околната среда се приема на първо четене.
	(Мотивите и текстът на Законопроекта - Приложение # 1,I)
	Уважаеми госпожи и господа народни представители, минаваме към точка втора, така както я гласувахме. Това именно е внесеното предложение от гоподин Гоцев, поддържано от съответния брой народни представители -
	РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АНКЕТНА КОМИСИЯ.
	Ще ви напомня какво казва аправилникът.
	"Временни комисии се образуват по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети. Временните комисии се избират от Народното събрание по предложение на председателя или най-малко на една десета от народните представители. Задачите, числеността, съставът, срокът на дейност и финансовите средства на временните комисии се определят от Народното събрание. Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат по отношение на временните комисии."
	Всъщност това са правилата.
	Давам думата за процедурен въпрос на госпоша Наташа Тачева. 1152.4	НАТАША ТАЧЕВА (ПСБСП): 26. многомандатен избирателен район, София-окръг, БСП.
	Уважаеми господин председател, колеги! Преди да развия моя процедурен въпрос, искам да поставя един въпрос към председателя. Господин председатеалю, .... (Шум в залата)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Към господин председателя аз не знам дали има в правилника да поставяте въпроси! Задайте процедурен въпрос.
	НАТАША ТАЧЕВА: Добре, ще го задам като процедурен въпрос. съгласно чл. 29, ал. 2 от правилника, койтйо текст вие токущо прочетохте, временните анкетни комисии се създават по предложение на председателя или най-малко на 1/10 от всички народни представители. Тъй като вие не ни казахте и след голямо настояване посочихте, че предложението е внесено от господин Васил Гоцев, то аз поставям под съмнение спазени ли са изискванията на правилника? Тоест предложението подписано ли е от 24 народни представители?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Те са 35 народни представители.
	НАТАША ТАЧЕВА: Приемам, че е така, но тъй като това предолжение, проектът за решение не ни е предоставен, то ние нямахме възможност да се запознаем с него.
	И на второ място, нека не забравяме, че анкетните комисии се създават с решение на Народното събрание, тоест за тях се прилагат правилата на чл. 71. А съгласно чл. 71, ал. 2 от правилника, за да се произнесе Народното събрание и да включи в дневния си ред разглеждането и обсъждането на тази точка, би следвало да имаме становищата на постоянните комисии.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Интересно кой правилник четете, госпожо Тачева?
	НАТАША ТАЧЕВА: Същия този правилник, по който работим, господин председател.	
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Прочетете чл. 71.
	НАТАША ТАЧЕВА: Член 71, ал. 2: "Проектите за решения, декларации и обръщения (в случая не ни интересуват) се разпределят от председателя на Народното събрание между съответните постоянни комисии в тридневен срок от постъпването им."
	Анкетната комсиия също се създава с решение на народното събрание, господин председател. 1153.1 РД/НП
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, госпожа Тачева. Продължете.
	НАТАША ТАЧЕВА: По тези причини предлагам въпросът да бъде отложен.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ние сме под режима на чл. 29 и това много добре всеки го знае. Още по-добре го знае лявата страна, която именно под този режим иска непрекъснато вече дни под ред да внесе предложениие също за една анкетна комисия. Аз прочетох чл. 29. Ние сме под режима на чл. 29.
	След като имаме необходимите подписи, след като всичко наврме е дошло, аз бих искал от представители на парламентарните групи да излязат с предложения за народни представители, които да бъдат... Първо, да гласуваме числеността и състава.
	Моля, господин Виденов, заповядайте.
	ЖАН ВИДЕНОВ (ПСБСП): Преди всичко, господа, ние сме длъжни, след като приехме този въпрос да бъде обсъждан днес, да решим целесъбразно ли е или нецелесъобразно е избирането на такава комисия, а след това да се заемем с нейния числен състав и с нейните членове.
	По този въпрос бих искал да кажа няколко думи, господин председателю.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Един момент, господин Виденов. Да, прав сте. Аз смятам, че поне от всяка парламентарна група по един ще се изкаже именно по точно такъв въпрос, по който вие искате - дали има смисъл, дали няма смисъл от такава комисия. И затова сега вече може да започнете.
	ЖАН ВИДЕНОВ: Благодаря ви. Струва ми се, че наложеното в днешния дневен ред от Съюза на демократичните сили и Движението за права и свободи решение да се разглежда този въпрос, който явно ще бъде последван от налагане на решение за създаване на анкетна комисия за издирване на критиците на една авантюра като цяло е абсурдно. (Шум в залата)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля ви за тишина!
	ЖАН ВИДЕНОВ: Аз призовавам всичкия депутати и от лявата, и от дясната страна, и в центъра, да го отхвърлят. Това решение е абсурдно по две причини.
	Първо, конкретният въпрос, по който СДС и ДПС решихя да си играем на детективи, не съставлява никаква загадка, той 1153.2 е изяснен отдавна. Явно обаче на господата от СДС и ДПС е нужно да вдигнат максимално голям шум около един несъществуващ въпрос, само и само да не им се налага да отговарят на последствията от своята пагубна аграрна политика. А именно това е истинският въпрос, господа. И него с гняв поставят днес ваши бивши избиратели.
	Второ, подобно решение би било абсурдно, господа, защото много пъти, и днес в това число, депутатите от СДС и ДПС отказаха да приемат избирането на една анкетна комисия с много по-широк мандат, която да изясни всички, подчертавам, всички причини, довели до напрежение в селата. И отказаха не случайно. Ако се бяха съгласили, щяха да отговарят чрез своите министри на крайно неудобни за тях въпроси. Кой наложи един абсурден завой в българската аграрна политика? Кой лиши в този най-труден за тях момент селяните от социална помощ и грижи? (Смях от мнозинството) Кой вкара насилствено и против волята на собствениците в ликвидационните съвети абослютно неприемливи кандидатури? Кой реши да се справи с естественото недоволство на селяните със сила?
	Това е истинският проблем, господа! А е важен истинският проблем, а не въпросът, кой го поставя.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Виденов, не бива да се отделяте от темата.
	ЖАН ВИДЕНОВ: Това е темата.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това не е темата. Темата е анкетната комисия сега.
	ЖАН ВИДЕНОВ: Ако ние смятахме, господин председателю, че на ясни въпроси трябва да се отговаря с търсене на авторите им, ние отдавна щяхме да поставим въпроса, кой е автор на прословутата брошура за т.нар. "демократични общини", която е пълна с пизиви да се нарушава закона в политически интерес на Съюза на демократичните сили. Не го поставяме. Известно ни е вашето тоталитарно отношение, господа, към местното самоуправление.
	Ето затова аз призовавам всички депутати да гласуват против внесеното от господин Гоцев предложение. Не смятам, че депутати-социалисти трябва да участвуват в една анкета, чиято цел е да скрие истината, а не да се разкрие истината. (Възгласи от мнозинството: "У-у-у!") 1153.3
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Виденов, аз искам да поставя един въпрос, който е по същество. Отричате ли, че има писмени указания? Не става въпрос, че те са от вашата група. Става въпрос за писмени указания... (Реакция от малцинството) Моля ви се. Една анкета има смисъл, ако действително има да обследва нещо. Аз не казвам, че БСП е издала тези писмени указания. Обаче тези писмени указания аз съм ги виждал. Отказвате ли, че има писмени указания? Ако няма писмени указания, тогава ние действително бихме могли този въпрос въобще да не го обсъждаме. Но ако има писмени указания, тогава имаме всичките основания да направим една анкетна комисия.
	Господин Гоцев, като вносител има думата. 1153.4
	ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители! Необходимостта от създаването на такава анкетна комисия се налага от обстоятелствата, които сами вие не отричате, господа от опозицията. Това са обстоятелства, свързани с това, че на места хора, подбудени от някого, се опитаха да възпрепятствуват законно назначените ликвидационни съвети и поземлени комисии, да възпрат със сила изпълнението на техните функции. Гласуването на един закон от едно законно, демократично избрано Народно събрание не е авантюра и тази квалификация само показва невъздържаността в изразите на лидера на опозиционната партия.
                              
 
	Необходимо е създаването на тази комисия поради това, че тези групи от хора, които се събираха да възпрепятствуват осъществяването на закона, бяха подбуждани от писмено създадени указания, с които разполага всяко село, разполага и полицията. Някои от тези указания са анонимни. В тези указания се съдържат призиви към неподчинение, свързани с официални изказвания на Българската социалистическа партия (комунисти), с това, че не трябва да се изпълнява законът и че срещу този закон ще се борите със законни средства. Не зная каква е възможността със законни средства да се бори някой срещу закона, но боренето срещу закона, когато съставлява деяние, което е квалифицирано от Наказателния кодекс и то от Глава първа на Наказателния кодекс, трябва да бъде санкционирано.
	Не се съмнявам, че Прокуратурата ще изпълни своите задължения. Парламентът обаче ед лъжен да направи анкетна комисия и да каже на българския народ кой, след като съсипа веднъж селското стопанство, след като доведе хората на дъното, откъдето сега се мъчим с оскъдни средства да осигурим по-големи пенсии, се мъчат с последни усилия да направят необходимото, за да се спре възраждането на селското стопанство. Колкото и да ви е неприятно това, тази комисия, не се съмнявам, че парламентарното мнозинство ще създаде. Благодаря за вниманието на тези, които ме слушаха! (Ръкопляскания в мнозинството. Шум в залата)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата за реплика госпожа Томова.
	ЕМИЛИЯ ТОМОВА (ПСБСП): Репликата ми е към господин Гоцев, СБ/МД 1154.1 който се явява вносител на това предложение.
	Искам да ви напомня, уважаеми господа от Съюза на демократичните сили, че той бе вносител и на онзи злощастен законопроект за отмяната на Наредбата-закон за Народния съд. Спомнете си го. После не ни обвинявайте!
	Второ, защо толкова страхливо се опитвате да се скриете от това, което направихте в законодателната зала, когато пренебрегнахте интересите и волята на собствениците на земеделски земи, когато им назначихте хора некомпетентни, скарани въобще с честността, производството и труда, да разпределят техния собствен труд...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Томова, това не е реплика. Ще Ви прекъсна. Народният съд няма нищо общо с това. Въобще квалификации... ще Ви прекъсна!
	ЕМИЛИЯ ТОМОВА (ПСБСП): Добре, господин председател, вземам си обратно думите за Народния съд. Продължавам по обсъждания сега проблем.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Реплика по същество. Знаете какво е реплика.
	ЕМИЛИЯ ТОМОВА (ПСБСП): Реплика по съществото на изказването на господин Гоцев, който твърди, че напрежението на село е създадено от някаква брошура. Много ви станаха "ония списъци" и "ония брошури", господа! Не са ли ви твърде много?
	Освен това идете в селата при собствените си избиратели, чуйте ги какво ви казват - че вместо да защитите техните интереси, когато ликвидирате земеделските кооперации, ги изпращате на улицата. Стотици хиляди хора, към двеста хиляди! Вие им отнемате сега с текста на законопроекта за пенсиите и правото на по-ранно пенсиониране.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Томова, това не е реплика! Пак ви казвам. (Шум в залата, викове в мнозинството)
	ЕМИЛИЯ ТОМОВА (ПСБСП): Не викайте, господа, ще чуете това от хората на село, ако отидете там! Идете, не се крийте от тях в градовете!
	Освен това, уважаеми дами и господа от Съюза на демократичните сили, уважаеми дами и господа от поддържащото малцинство на ДПС, четири пъти в обсъждането на Закона за земята вие се отказахте от своите позиции, отказахте се от интересите на 1154.2 своите избиратели. и когато те справедливо недоволствуват, вие търсите причината не в антинародния закон, който наложихте, а в това, че хората справедливо защитават своите права!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожо Томова, прекъсвам Ви! Мина времето, прекъсвам Ви! И не е реплика това.
	ЕМИЛИЯ ТОМОВА (ПСБСП): Няма смисъл да ме прекъсвате, аз свърших.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има възможност за още две реплики - първата е на госопдин Боков, втората е на господин Луканов. Но ви предупреждавам: ако репликите не са реплики...
	ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС, от място): Искам думата по процедурата.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: След репликата. Процедурата не може да прекъсне репликата.
	ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Свързано е с начине, по който Вие давате думата.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има реплика и след репликата ще имате думата по процедурата.
	Моля Ви, господин Боков, действително да бъде като реплика, защото иначе ще Ви прекъсна.
	ФИЛИП БОКОВ (ПСБСП): Благодаря Ви, господин председателю! Аз искам да поздравя господин Васил Гоцев, тъй като вчера прочетох, че той е определен като трети човек, представител на Съюза на демократичните сили в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ръкопляскания в малцинството) и мога да го уверя, да бъде спокоен, че това, което каза тук той днес за това, че предлага да се състави анкетна комисия, която да разследва една публикация и което той тълкува като съвместимо с принципите на демокрацията, ще бъде преведено на английски език и ще бъде депозирано в Парламентарната асамблея при представянето на господин Гоцев там. (Ръкопляскания в малцинството)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Стига с тези заплахи!
	ФИЛИП БОКОВ (ПСБСП): Днес имахме среща... (Шум и викове в мнозинството) Вержинийке, ако обичате, малко по-спокойно!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не Ви давам думата, защото се отнасяте неприлично към депутати! Заемете си мястото! Тя за вас не е "Вержинийка"! Слезте от трибуната!
	Има думата господин Луканов, но, моля Ви, господин Лука1154.3 нов, това да бъде реплика. И си сложете картата. ако нямате карта, няма да говорите. И пак Ви предупреждавам какво значи "реплика". (Викове: "Е-е-е!" в опозицията) Няма "Е-е-е!", госпожа Ананиева! Ще вървим по правилника. Моля за тишина, имате думата!
	АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПСБСП): Господин председател, госпожи и господа! Това ще бъде реплика. Господин Гоцев постави въпроса за отговорностите и ги свързва с една непредизвикваща с нищо тези негови филипики нормална за демократична страна публикация. Аз бих го попитал кой ще носи отговорност за действията примерно на ловешкия областен управител, който в нарушение на закона отказва... (викове в мнозинството).
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това не е реплика, господин Луканов. вие сте един умен човек. Моля Ви се, ще Ви отнема думата. Ловчанският областен управител е нещо съвсем отделно. Вие за ловчанския областен оправител ще поставите въпроса. Това не е реплика. Моля Ви се, "репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване". Вие за ловчанския областен управител ще направите питане, но сега ще говорите по изказването на господин Гоцев.
	АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПСБСП): Добре, продължавам тогава, господин председател, не засягам незаконните дерибейски действия на ловешкия областен управител, говоря само за това, което говори господин Гоцев. По въпроса за отговорността. Кой ще носи отговорност за това, че българското село е разбунено, защото частният собственик, искам да подчертая, частният собственик, господин Гоцев, притежателят на идеална част от кооперативното имущество като частен собственик протестира срещу това, че една държава си позволява в края на ХХ век да се разпорежда с неговата частна собственост... (викове в мнозинството), изпращайки за това некомпетентни, а понякога и гротескни фигури, които бъркат в неговия джоб.
	Вие говорите, господин Гоцев, за съсипията в българското селско стопанство. Това селско стопанство до миналата година произвеждаше по 8 - 8,5 млн. тона зърно. Аз Ви питам: кой ще отговаря за това, че в резултат на гласувания от мнозинството закон тази година няма да се произведат най-малко 2, а може 1154.4 би до 4 млн. тона зърно? И това ли е вина на 45-годишното управление? И ако това стане, господин Гоцев, ако цените на фуража подскачат, ако месото стане 80 или 100 лева, ако саламът стане 150 - 200 лева, кой ще отговаря за всичко това - питам аз любимеца на Ярослав Радев и писача на тоталитарни закони! (Бурни ръкопляскания в опозицията. Шум и викове в мнозинството)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата за дуплика господин Васил Гоцев. 1154.5
	ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): От трите реплики всъщност съдържание имаше до известна степен първата, която казва, че в селата ние трябва да ходим и да видим какво има. Аз съм един от народните представители, които всяка събота и неделя съм в някое село. (Шумна реакция от блока на ПСБСП) Да, в някое село. И не само в Софийски окръг, както пише в. "Дума", а дори в селата на Южна България и на границата. (Шум в блока на СБСП)
	Какво мислят селяните - това го виждаме ние с нашите очи и вие с вашите очи. Но ние знаем по сведенията, които има министър Костов, че не са малко селата, в които на следващия ден след получаване на пенсиите се внасят в спестовна каса точно токова суми, колкото са изплатени от пенсиите. (Шумна реакция от блока на ПСБСП)
	Ние знаем, че рогатият добитък в България по време на вашето управление намаля катастрофално. (Силен шум в залата)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, тишина в залата! Моля, тишина в залата! И пустосванията са забранени в Народното събрание, господин Тодоров!
	ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Ние знаем, че овцете, които бяха в България милиони, намаляха толкова, колкото са сега. И това го знае най-добре този, който е водил икономиката на страната в една голяма част от миналото. (Шум в залата, реплики)
	Дали ще отговаряме или не, ще каже историята. Ние върнахме частната собственост на собствениците и пресякохме възможността чрез вашите кооперации да попречите на това. именно заради това нашата държава и управлението на Съюза на демократичните сили по административен ред назначи комисиите, които ще върнат частната собственост. В миналото се произвеждаше толкова жито, каквото по своето качество, доведено от Русия, служеше в другите страни само за фураж. (Бурна реакция в блока на ПСБСП, смях ръкопласкяния) И заради това вие днес сигурно, и господин Боков, и останалите които ръкопляскате и се смеете, ядете хубавия хляб, който можете да купите отвсякъде (смях от блока на ПСБСП), докато по-рано ядяхте хляб, какъвто никъде в света не можеше да се купи и да се намери.
	Колкото се касае до това, което споменавате Ярослав СД/МД 1155.1 Радев, прави впечатление, че той не е в 47-те, в които сте Вие, господин Луканов. (Ръкопляскания от мнозинството)
	А кой е гласувал тоталитарните закони, ще кажете вие, които ги гласувахте в това Народно събрание. Аз участвувах в тези заакони, които направиха първата крачка към приватизация и частно стопанство. (Шумна реакция от блока на ПСБСП: "Е-ее!") Това са законите, в които съм участвувал.
	А що се касае до заплахите за в. "Гардиън", можете да бъдете сигурни, че с открито чело ще отидем там, където трябва, макар че никой не ме е избрал никъде. И тва само в. "Дума" го пише вчера, защото пише всичко, каквото желае. Ние ще отидем, и бъдете сигурен, че на нас Европа ще повярва повече от вас. Защото вие говорехте против Европа. За вас Европа беше контраразузнааване или не знам си какво Централно разузнавателно управление. (Шум в блока на ПСБСП, реплики, които не се разбират)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ами господин Луканов като говореше, защо не викахте така?! Защо не викахте така?!
	Господин Гоцев, времето Ви изтича.
	ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Ние не се страхувахме от тази Европа. (Силен шум в залата)
	А колкото се касае за това, че съм вносител на Закона за обявяване недействитеността на Народния съд и неговите присъди, гордея се с това пред паметта на убитите. Гордея се с това, че ще очистим пред Европа това мръсно петно, което вие й сложихте, това съдебно убийство на невинни хора. (Силен шум в залата, ръкопляскания)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожица Русева.
	ЗЛАТКА РУСЕВА )СДС): Уважаеми господин председателю, уважеми народни представители! Взимам думата по процедурен въпрос.
	Когато започнахме обсъждането за приемане и гласуване на този проект, Вие обявихте, че по един представител ще се изкажже официално - аз така го разбрах, по всяка една парламентарна група. (Реплики от блока на ПСБСП: "Защо? Защо?") Така беше обявено. Затова и наашата парламентарна група не ползува правото си на реплики. И мисля, че когато сме в процедура на гласуване на решение за създаване на комисия, ние не можем 1155.2 да продължим по този ред. Затова ви моля да дадете думата на третата парламентарна група и да се пристъпи към вота на народните представители. Мисля, че трябва така да се движим, по правилника.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожице Русева, момент. Вие правите предложение да дам думата на представител на Движението за права и свободи и след това да се гласува, че се прекъсват изказванията. Това е Вашето предложение. (Шум в залата, реплики от блока на ПСБСП: "Да се гласува!") Що го гласуваме, разбира се. Първо обаче господин Бучков има думата.
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП, от място): Моля Ви за процедура.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФААН САВОВ: След господин Бучков. Дал съм му думата. След него ще имате по процедурата.
	Господин Бучков.
	ЕМИЛ БУЧКОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Въпросът, който разглеждаме, е много съществен. И едва ли някой си дава сметка за какво става дума. Касае се за закон, гласуван от Народното събрание, против който, срещ неговото изпълнение се организира една съпротива. И тази съпротива е насилствена, а не насилствена, както беше прогласил навремето Махатма Ганди своето движение.
	Въпросът е следният. Не можа да се разбере от много хора, или съзнателно се преиначаваше съдържанието на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, че ликвидационните съвети не са нищо друго освен държавни органи, на които се възлаага задължението или функциите да организират ликвидацията на т.нар. ТКЗС.
	Колко пъти трябваше да се изяснява, че ТКЗС в никакъв случай не са кооперации! Те бяха държавна ффирма и вие много добре знаете това.
	И фактически какво се направи с тези ликвидационни съвети? Те замениха назначените ръководства на ТКЗС от съответните окръжни и други комитети на Българската комунистическа партия. Така както ръководствата на предприятията ще бъдат сменени тогава, когато действуват в интерес на една партия, така тези съвети 1155.3 са държавни органи и носят отговорност пред държавата, включително и пред цялото Народно събрание.
	А собствениците, за които става дума, бяха и продължават да бъдат безгласни букви под ръководството на ТКЗС. Това именно трябваше да се ликвидира и държавата да поеме на своите плещи задължението да осигури получаването на имуществото, което те заслужават според критериите, предвидени в закона. (Реплики от опозицията: "Времето му изтича!", "Картата! Картата!")
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ами той е представител на парламентарна група и говори от името на парламентарната група... както госпожа Ананиева.
	ЕМИЛ БУЧКОВ (ДПС): Характерното нещо, което направи впечатлениес пециално в Ловеч, където бях, се получи така: областният управител подписваше заповедите за ликвидационните съвети и преди да бъдат подписани, имаше брожение, без да се знае кой ще бъде назначен. (Велислава Дърева: "Защо в Ловешки окръг?") Именно в Ловешки окръг.
	Аз ви моля да разберете едно нещо: че тази комисия, това е един прецедент, който трябва да стане основен репер, основен репер в дейността на Народното събрание, в дейността на Законодателната ласт, за да не се допусне някой да се ползува от привилегиите или да си присвоява правото, че може да не изпълнява гласуваните тук закони.
	Прави ми впечатление, че хора, които са били сторонници на тоталитарната власт, били са членове или кандидат-членове на Политбюро, народни представители веднага идват и критикуват тоталитаризма. Извинявайте много, но, меко казано, това е липса на свян, липса на срам.
	И ако действително някой честно е почувствувал, че става демократ, да дойде и да каже: "Това не е така!"
	И най-важното, което е: винаги в състава на ликвидационните комисии може да бъде допусната грешка, могат да бъдат назначени некомпетентни хора. Но това не може да бъде масово явление, защото, още преди да са назначени, вие започнахте тази кампания. Това е организирана кампания, тя е кампания срещу законодателната власт. 1155.4
	Затова нека този въпрос да се изясни, нека този въпрос да се осветли изцяло и тогава ще видим кой действително е виновен.
	Нашата парламентарна група много добре знае при какви условия е поставен нашият електорат. И затова той искаа справедливост, защото тойй е лишен в повечето случаи от земя. И неговият принос е в труд. И затова искаме да има едно справедливо разпределение. И ние ще държим за това съобразно критериите, приети в закона, и няма да допуснем това имущество да се разграбва от бившите ръководства на ТКЗС и да се правят частни фирми. (Шум в блока на ПСБСП)
	Моля ви се, поне ако не друго, имайте срам, имайте съвест да погледнете на тези хора, които са дали целия си труд само в обработването на земята. Бъдете поне честни и искрени! (Ръкопляскания от блока на СДС и ДПС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, гжосподин Бучков.
	Моля Вие се, госпожа Мариноа, госпожице Дърева, господин Тодоров, свалете си ръцете. (Реплики от блока на ПСБСП: "Защо? Защо?") Защото има едно процедурно предложение. (Шум в блока на ПСБСП) При едно процедурно предложение иа право един, който е на обратно мнение, да се изкаже. Пръв говори господин Бучков.
	Предложението беше: по един от всяка парламентарна група. Той каза... И след това вече ще гласуваме, ако един има, разбира се, против, да изложи становище. (Неодобрителна реакция от ПСБСП) Това е точно процедурата, моля ви се! Предложението, може да го видите, на госпожица Русева е да се изкаже и представител от третата парламентарна група и след това да прекъснем разискванията. (Шум в залата) Реплики няма, разберете! Няма, няма реплики! Не се хващайте за главата! При процедура няма реплики. Прочетете най-после правилника.
	Господин Пирински, Вие имате право да изложите противно становище. 1155.5
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Господин председателю, чл. 42, ал. 3 от нашия правилник гласи: "Ако Председателският съвет не е разпределил предварително времето за обсъждане и изказвания..."
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Пирински, това се отнася за законопроекти.
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Това е правило за обсъжданията на въпроси по същество, господин председателю. Ние приехме и Вие се съгласихте, че въпросът за създаване на такава комисия е въпрос по същество. Току-що господин Бучков (и аз го подкрепям) ясно заяви в началото на своето изказване, че въпросът е изключително съществен. Дори той се изрази, че едва ли всички разбираме колко е съществен. Ето защо, господин председателю, аз настоявам ние да се придържаме към правилника, който сме приели, и всяка парламентарна група да има право на 30 минути, в които да изложим своето разбиране по тези изключително съществени въпроси. (Шум на неодобрение от парламентарната група на СДС)
	Господин председателю, няма спор, че в българските села има напрежение. Ние като парламент можем да приемем два подхода: единият, който да е обективният, безпристрастният; другият политизираният. Ние настоятелно в продължение на трета седмица, господин председателю, предлагаме да бъде възприет първият подход, да създадем една анкетна комисия в този парламент (това, което искат и селяните, защото те не желаят тези политизирани дискусии именно по въпроси като този за земята). Трета седмица мнозинството отклонява това наше предложение. Пред мен са предложенията, които ние сме внесли по всички правила на процедурата. Вместо това ни се предлага сега да гласуваме за една анкетна комисия, която е очевидно политизирана. Тя се мъчи да обясни напрежението, което никакви указания не могат да породят, никакви подстрекателства не могат да породят, ако хората сами не се чувствуват засегнати като собственици. Сега ние искаме да намерим обяснението на това напрежение в някакви инструкции, а не там, където е коренът на това напрежение.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Времето Ви изтече, господин Пирински. КМ/МД 1156.1
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Господин председателю, съзнавам, че ми е изтекло времето, но Ви моля да ми дадете думата за изказване в съответствие с правилника.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не Ви я давам. Моля, заемете си мястото.
	ГЕРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Но аз имам право на думата съггалсо правилника, господин председателю.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не, господин Пирински.
	ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Процедурата не може да нарушава правилника.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не Ви давам думата и си седнете на мястото. Господин Пирински, моля Ви се, да не викам квесторите да Ви слагат на мястото Ви. (Бурни възгласи на неодобрение от опозицията) имам това право. Моля Ви се, заемете си мястото. (Георги Пирински показва правилника) Аз в спор не влизам. Седнете си на мястото. (Георги Пирински продължава да показва правилника)
	Господа квесторите, моля ви се, отведете господин Пирински на мястото му. (Бурни възгласи на неодобрение от опозицията) Господин Пирински, отстранявам Ви от заседанието! (Бурни възгласи на неодобрение, свиркания от опозицията. Група народни представители от Парламентарния съюз на БСП окупират трибуната)
	Няма да блъскате квесторите. Това, което правите, е срамота. Народен представител, който нарушава реда, се отстранява от председателя. (Групата народни представители от БСП обясняват на председателя, че решението му не било правилно)
	Госпожа Томова, и Вас ще Ви отстраня. Тогава съвсем няма да имате мнозинство. Госпожа Маринова, никой няма право да дойде тук. Вие сте си една агитка.
	КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП): Вие съзнателно ни принуждавате да идвааме до Вас.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Няма такова нещо.
	КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП): Ние искахме да си заемем местата и да обсъждаме...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това е процедурен въпрос.
	ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПСБСП): Гласуваме нещо, което правилникъът не позволява. По всяка точка от дневния ред... 1156.2
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това е процедурен въпрос.
	ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПСБСП): Никакви квестори и никакви процедури не могат да нарушат нещата.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Правилникът важи. Самият избор на една комисия е процедурен въпрос. (Групата народни представители продължава да бъде около трибуната)
	Господин Боков, моля седнете си на мястото. Оттук няма да ви дам никакви аргументи. Пратет още едно писмо в Парламента на Европа, че председателят на Народното събрание нарушава реда.
	Подлагам на гласуване процедурното предложение да се прекратят разискванията. Моля, гласувайте. (Парламентарната група на БСП напуска залата. остава само Николай Добрев, който вдига ръка)
	Господине, свалете си ръката и си седнете на мястото. (В залата от групата на БСП остава само Николай Добрев. Сяда на мястото си)
	Моля, побързайте с гласуването. Моля, прекратете гласуването и дайте резултатите.
	От 121 присъствуващи - 121 са за, против няма, въздържали се няма.
	НИКОЛАЙ ДОБРЕВ (ПСБСП, от залата): Искам проверка на кворума в залата.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Кворумът се иска преди гласуването. Прочетете най-после този правилник.
	НИКОЛАЙ ДОБРЕВ (ПСБСП): Искам думата.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФААН САВОВ: Как ще Ви дам думата, когато се гласува.
	НИКОЛАЙ ДОБРЕВ (ПСБСП): Аз Ви поисках думата, но Вие не ми я дадохте.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля да се гласува решението за комисията. Решението трябва да бъде (задачата е ясна): "Създава се Анкетна комисия за установяване лицата, които са съставили и разпространили писмени указания за неподчинение и противопоставяне на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и са организирали действия за противопоставяне и неподчинение на закона." Това е задачата. 1156.3
	Какво предложение има за численост от госпожица Русева?
	ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): С оглед задачата и характера на комисията (временна) предлагаме нейният състав да бъде от 7 души, като съотношението бъде: трима души от парламентарната група на СДС, двама от Предизборния съюз на БСП и двама от парламентарната група на Движението за права и свободи.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: има ли други предложения?
	ВЪЗГЛАСИ ОТ ЗАЛАТА: Няма, няма...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Имаа ли предложения от БСП? (В залата влиза Кирил Желев, БСП)
	Господин Желев, имате ли предложение?
	КИРИЛ ЖЕЛЕВ (ПСБСП): Имам процедурно предложение.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Процедурно предложение не може. В момента върви гласуването.
	КИРИЛ ЖЕЛЕВ (ПСБСП): Но гласуването приключи.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Срок на дейност?
	ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): 20 юни.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: До 20 юни. При това положение трябва да гласуваме, щом няма други предложения, за седем души. Задачата е посочена в решението (3, 2, 2). Срокът е 20 юни.
	Моля, гласувайте. 1156.4
	Задачата е гласувана ни за нея гласувате отново - задача, състав, чи сленост и време. Моля, гласувайте!
	От 122 гласували, за са 122, против няма, въздържали се няма.
	(Ръкопляскания от страна на мнозинството)
	Продължаваме гласуването, след това ще ви дадем думата.
	НИКОЛАЙ ДОБРЕВ (от място): Искаме да оспорим гласуването.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Чакайте, имаме да гласуваме още и след това ще оспорите колкото искате гласуването.
	Моля трите парламентарни групи да представят своите членове - СДС, БСП и ДПС.
	ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): От името на Парламентарната група на СДС предлагам за членове на комисията, която току-що гласувахме със съответната задача, господин Христо Марков, господин Константин Размов и господин Манол Тодоров.
	И за да не вземам след това думата, имаме предложение за председател и то е за Христо Марков. Благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Желев, от БСП имате ли предложения?
	КИРИЛ ЖЕЛЕВ (от място): Не, нямаме.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Нямате. Господин Лютфи.
	ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаеми господин председател, изхождайки от важността на тази комисия, която ще свърши една изключително отговорна и политическа работа, уважаеми колеги народни представители, Парламентарната група на Движението за права и свободи подходи много сериозно при подбора на своите кандидати. С оглед на това предлагаме от Парламентарната група на Движението за права и свободи да бъде включен в тази анкетна парламентарна комисия господин Хасан Али Хасан, който е заместникпредседател на Комисията по ахрарните въпроси.
	Вторият член е също един дългогодишен ръководител и работещ по проблемите на земеделието - Зия Дишли. Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря. Има ли някакви други предложения? - Няма. ВТ/ВЙ 1157.1
	Тогава предлагам да гласуваме ан блок, като оставяме свободни две места за представителите на БСП, когато поискат, като все пак срокът е...
	Моля, оставяме две места свободни, ако искат да предложат. Те в момента не представят. Моля, гласувайте.
	От 121 гласували, за са 121, против няма, въздържали се няма.
	Сега остава, за председател е предложен Христо Марков.
	ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаеми господин председател, за заместник-председател предлагаме господин Хасан Али от Парламентарната група на Движението за права и свободи.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, гласувайте за председател и заместник-председател.
	От 121 гласували, за - 120, против няма, въздържаял се - 1.
	Приема се предложението.
	Давам почивка. (Звъни)
(Почивка)
 1157.2(След почивката)

	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Откривам заседанието.
	Продължаваме гласуването... (Оживление)
	НОРА АНАНИЕВА (от място): Искам думата за декларация.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожо Ананиева, имате думата. Нека да бъде по-кратка тази декларация.
	НОРА АНАНИЕВА (ПСБСП): Благодаря Ви, господин председателстващ! Аз съм изумена, че господин председателят отново, както вече често му се случва след такава ситуация, която е предизвикана от неговите неправилни действия, си намери посъществени ангажименти. Бих желала пряко да му го кажа, но мисля, че той ще прочете протокола. И слушателите също ще чуят.
	Ние напуснахме залата по две причини. Първо, защото за пореден път в този парламент се отказва правота на една сериозна ди скусия. Това вече стана практика. Ние не бихме желали да участваме в такава бутафория на парламентаризъм, докато самите ние не решим да напуснем този парламент. Докато стоим, а известно е, че този парламент се държи на нас, тъй като той не би могъл... (Оживление от дясната част на залата, смях)
	Господа, прочетете учебниците, за да видите, че един демократичен парламент се държи на опозицията. Няма ли опозиция в парламента, няма демократичен парламент. Ние поне това сме научили. Не зная вие защо не сте го научили. В този смисъл, господа, трябва да се научите да уважавате опозицията, защото тя ви държи и вас в парламента.
	В този смисъл ние протестирахме против отстраняването на господин Пирински от залата, защото той беше тук в тройно качество. Първо, да направи едно процедурно предложение, да направи процедурно изказване, което се дава като право на всеки народен представител и не може да му бъде отнемано с всякакви копчета, които са израз само на безсилието на ръководещия да въведе един демократичен порядък в залата. Той беше и в качеството си на заместник-председател на Парламентарния съюз за социална демокрация и може по всяко време да се изказва и колкото си иска да се изказва. И, трето, той се опита да внесе едно успокоение в залата, като наложи един непартизански дух по ЕД/ВЙ 1158.1 такъв съществен национален въпрос, какъвто е въпросът за състоянието на българското село и напрежението.
	Така че ние протестираме против такова отношение. Говорихме вече за станалия практика двоен стандарт. Струва ни се, че не това е пътят за решение и бихме желали спокойно да го кажем на всички председателстващи това събрание, защото няма толкова квестори, които да ни изнесат, а по-тъжно е, че господа от дясната страна, когато вас ви изнесе населението или вашите избиратели. Така че ние можем да бъдем изнесени от квесторите и внесени обратно от избирателите, но вашата съдба е малко потъжна, която ви очаква с такова поведение в залата. (Оживление и смях от дясната страна на залата)
	Второ, по въпроса за втория ни мотив за тази протестна акция беше отношението ни към комисията, която се създава. Ние, разбира се, ще участваме в тази комисия, за да видим, да проследим, да участваме а ктивно, да дебатираме в каква посока в този труден момент в българското село тръгват депутатите от управляващото мнозинство. Това е една посока вече доста добре позната и на журналистиката, и на българското население. Посока на търсене на конспиратори, заговори, саботажи и всичко останало, което най-малкото е признак на една слаба власт. И на несъстоятелни, разбира се, закони.
	Ние смятаме, че тази комисия трябва и неизбежно ще разшири своя предмет и своите функции, за да се заеме с нещо, което засяга всички ни.
	Аз съм готова да повярвам на го сподин Гоцев, че него са го посрещали в някои села някои среди с хляб и сол така, както други среди в същите села посрещат и нас. В крайна сметка "пилците ще се броят на есен", когато дойдат изборите. А иначе в този момент ние всички не можем да си разрешим, стъпили на някакво стъпало на властта, тъй като парламентът е също част от йерархията на властта, вече да забравим койй ни е изпратил тук и да си затворим очите пред това, какво става в българското село.
	Затова ние искахме, това беше тонът и стилът на господин Пирински, един спокоен разговор на тази тема и мисля, че на парламента по дхожда да проследи каква е съдбата на законите, 1158.2 които гласува, как хората ги възприемат, какви са техните вълнения, а не да тръгва по погрешни следи, които не извеждат заникъде. Господа, ние ще участваме в комисията, но няма да се съгласим да вървим по един път, който води заникъде.
	Благодаря! (Ръкопляскане от лявата страна на залата)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз!
	По отношение на квесторите, техните права и задължения са отразени в чл. 11 от правилника. Прочетете правилника. Те изпълняват разпореждането на председателя за поддържането на реда. А редът в залата беше нарушен от господин Пирински. (Оживление в залата) На него му беше наложено наказание, дисциплинарна мярка по чл. 103, т. 5, във връзка с чл. 108, т. 2. И желателно е господин Пирински да напусне залата. (Оживление в залата)
	Тъй като вие обвинявате председателя, че нарушава законите, нормално е вие да спазвате законите.
	Реплика не се допуска.
	НОРА АНАНИЕВА (от място): Процедурно предложение.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Никой не може да отмени наложеното наказание от председателя. Имате единствената възможност по съответния ред да искате неговата оставка.
	НОРА АНАНИЕВА (ПСБСП): Господин председател, ние молим да се прояви разбиране и да се отмени. В противен случай ние ще запознаем пресата с имената на онези народни представители от двете страни, които отсъстваха по време на гласуването, но бяха изписани на таблото. Защото към момента на гласуването на предишното решение в залата имаше 96 души, заедно с квесторите и министър Василев. (Оживление в залата)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Вие приехте цяла Конституция без кворум, госпожо Ананиева! А що се отнася за изборите, няма да решава БСП кога ще бъдат изборите. Ще решава българският народ. (Оживление и ръкопляскания в залата)
	Преминаваме към следващата точка по дневния ред -
	ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ ОТ КОМПЕТЕНТЕН ДЪРЖАВЕН ОРГАН СТАТУТ НА ЕКОЛОГИЧНО ЗАСТРАШЕН РАЙОН
	Кой ще докладва от Законодателната комисия. (От лявата част на залата искат д умата за процедурно предложение) 1158.3
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Заповядайте.
	надявам се, че няма да е за изборите.
	РОСЕН ХУБЕНОВ (ПСБСП): Не се страхувайте от избори.
	Вземам думата по процедурен въпрос.
	В раздадената програма за днес по точка втора фигурира второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пенсиите.
	РЕПЛИКА ОТ ДЯСНАТА ЧАСТ НА ЗАЛАТА: Сети ли се вече!?
	РОСЕН ХУБЕНОВ: Вчера, на заседанието на Председателския съвет, беше взето решение при готовност - аз бях там - от страна на Законодателната комисия и на Комисията по труда днес да бъде подложено на гласуване в пленарната зала на Народното събрание предложението на Председателския съвет тази точка да бъде включена в днешния дневен ред. Тя затова фигурира в раздадената ви програма. Днес двете комисии заседаваха и взеха решение да докладват основната част от законопроекта, като остана за доразглеждане Преходните и заключителните рпазпоредби от него. Решението на двете комисии беше изразено ясно и...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Кажете процедурното предложение. Ще имате възможност да се изказвате. кажете си процедурното предложение.
	(Оживление и викове в залата)
	РОСЕН ХУБЕНОВ: Това, което вие, господин председателстващ, сте длъжен да направите сега, е да подложите на гласуване, съгласно решението на Председателския съвет, неговото предложение към Народното събрание - в днешния дневен ред и то сега, веднага да започне разглеждането на закона за пенсиите на второ четене. Аз заявявам от името на парламентарната група на Парламентарния съюз за социална демокрация (викане от дясната част на залата) Аз заявявам, че без и зключение ще г ласуваме за включването на Закона за пенсиите за второ разглеждане веднага без никакво отлагане. Процедурното ми предложение е веднага съгласно решението на Председателския съвет да подложите на гласуване това предложение.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Хубенов, много ви моля, понеже спазваме правиника, прочетете чл. 64 от правилника. На мен не ми е известно становището нито на Комисията по социалната политика, нито на Законодателната комисия. На вас известно 1158.4 ли е, на всичките? Становището не е раздадено. а съгласно чл. 64, не по-късно от 24 часа депутатите трябва да разполагат със становището на съответната комисия.
	РЕПЛИКА ОТ БСП: Поет е ангажимент.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ангажиментът е едно, а правилникът е съвсем друго. Той трябва да се спазва. В залата нямаше
 ангажименти. А какво са говорили в Председателството, аз не съм присъствал. Аз съм отсъствал. (Оживление в залата) Няма готовност за докладване. Няма нищо раздадено, поради което не може да се внесе за разглеждане като точка втора.
	Освен това, председателстващият от 15 ч. изрично подчерта, тъй като няма готовност по Закона за пенсиите, за точка втора да се гласува именно за тази анкетна комисия. И така беше гласувано в залата.
	(Оживление в опозицията. Росен Хубенов се отправя към трибуната)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нека да се изкаже. Господин Хубенов, вие сте юрист. Прочетете чл. 64.
	РОСЕН ХУБЕНОВ: Точно това обстоятелство има предвид вчера Председателският съвет и затова е необходим консенсус, затова е необходимо да няма нито един глас против в тази зала. Но за да се разбере, ще има ли някой от депутатите тук против разглеждането на този закон, за който ние вече настояваме от пет месеца насам, вие би трябвало да го подложите на гласуване. (Оживление и викове от дясната част на залата)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Добре, разбрахме ви, господин Хубенов.
	РОСЕН ХУБЕНОВ: Аз моля господин Сугарев, който беше на това заседание, да потвърди казаното от мен.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нека да забравим думата "консенсус". Не сме Великото Народно събрание.
	Има думата господин Едвин Сугарев. 1158.5	ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Ние на драго сърце бихме се съгласили с желанието на несъществуващата парламентарна група за социална демокрация и потвърждаваме точно това, което казахме на Председателския съвет. Само че аз бих искал господин Хубенов да обясни как можем да обсъждаме нещо, което не ни е раздадено, първо, и, второ - дори ако направим почивка сега и то бъде отпечатано и раздадено, аз не съм съгласен точно този законопроект, който е твърде силно обвързан във всичките си части да се гледа отделно на парче, както имаше прецедент и досега с други законопроекти.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Сугарев.
	Господин Бучков, имате думата. (Шум, оживление, възражения в блока на ПСБСП)
	искания, направени в нарушение на правилника, не се гласуват.
	ЕМИЛ БУЧКОВ (ДПС): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, дами и господа! Учедвам се от процедурния въпрос, който постави господин Хубенов, поради това, че той два пъти в тази зала отклони разглеждането на законопроекти, които не бяха раздадени предния ден на народните представители. (Възражения от блока на ПСБСП)
	По същия този повод сега изразява коренно различна позиция. Счятам, че няма основание да се нарушава Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание. Още повече, че след като не е раздаден този законопроект ан народните представители, за да могат да се запознаят с него, всякакви други дебати и разисквания биха били лишени от своя смисъл.
	Това е много сериозен въпрос. Вие знаете социалното напрежение, поради което задълбочено трябва отново този въпрос да разгледаме изцяло, обвързан като едно цяло, а не на отделни части. Защото днес изрично се подчерта, че отделни текстове гравитират към други. И не бива така леко да подхождаме по този въпрос. Още повече, че нямаме нормативно основание сега да разглеждаме този законопроект.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Бучков, досега говорихте от името на Движението за права и свободи. Сега бих желал от името на Законодателната комисия да продължаваме по дневния МЦ/ВЙ 1159.1 ред. (Реплики от опозицията) В нарушение на правилника не се подлага на гласуване. Четете чл. 64, моля ви се!
	Господин Бучков, имате думата по точка 3:
	ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТЕН ОТ КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН СТАТУТ НА ЕКОЛОГИЧНО ЗАСТРАШЕН РАЙОН
	ЕМИЛ БУЧКОВ (ДПС): Господин председателстващ, уважаеми колеги! (Реплики в опозицията)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина в залата! Господин Добрев, наказвам ви със забележка. (Реплики в опозицията) Продължавайте, господин Бучков.
	ЕМИЛ БУЧКОВ: Представен е проект за решение за обявяване и разработване на статут за екологично застрашен район. Законодателната комисия е изразила своето становище, което ви е раздадено на вас. Затова за едно по-правилно протичане на този въпрос аз предлагам да се изкажат вносителите, или един от вносителите като представител на останалите двама на това проекторешение и след това да вземе отношение Комисията по здравеопазването и Комисията по околната среда. След което ще изразя отново мнението на Законодателната комисия.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря, господин Бучков. Вносители са господин Стоян Иванов, Любомир начев и Петър Балабанов. Кой от тях ще говори? Господин Начев, заповядайте.
	ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): За протокола - Любомир Начев, 2. Бургаски избирателен район.
	Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, господин министър! Проектът за решение, който днес е представен на вашето внимание, беше внесен на 3 декември м.г. Налице са становищата на Комисията по опазване на околната среда, на Комисията по здравеопазването и на Законодателната комисия. Бих искал само с две изречения да ви припомня съдържанието на проекта, който беше внесен на 3 декември.
	С него ние предлагахме да се задължи Министерството на околната среда, съвместно с Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите и другите компетентни държавни органи, да разработят статут на екологично застраешен район и програма с неотложни мерки за подобряване състоянието на 1159.2 околната среда на територията на общините Бургас и Камено в срок до 1 март 1992 г. И съответно Министерският съвет, след като утвърди двата документа, два пъти в годината да информира Народното събрание за тяхното изпълнение.
	Отчитайки основната препоръка, съдържаща се в становището на специализираните комисии, вчера ние представихме на вашето внимание нов проект за решение, с който по същество оттегляме предложението за признаване на статут на некологично застрашен район на общините Бургас и Камено, тъй като това понятие, което се съдържа в чл. 24, ал. 1, точка 7 на Закона за опазване на околната среда, всъщност не е дефинирано. И тъй като неговото съдържание не е разкрито, споделяме напълно становището на колегите от специализираните комисии, че присъждането на този статут всъщност с нищо не би променило по същество положението на тези две общини. Тоест със или без този статут - проблемът остава.
	Същественото в случая са мотивите, които ни подтикнаха към внасянето на този проект за решение. Той е продиктуван от изключително тежкото екологично състояние в района на общините Бургас и Камено, както и на последиците, които влошената екологична обстановка оказва върху здравето на населението от този район. само за справка, на територията на Бургаската община живеят около 250 хил. жители, а на територията на община Камено около 25 хиляди. И това силно влошено състояние продължава вече години наред и о бхваща и трите компонента на околната среда - въздуха, почвата и водата.
	Особено тревожно е състоянието с питейната вода в Бургас. През по-голямата част от годината тя не отговаря на изискванията на Българския държавен стандарт и представлява непосредствена заплаха за з дравето на населението. Съобщения за това, че в Бургас водата не става за пиене нееднократно бяха публикувани в средствата за масова информация, а неотдавна вестник "Демокрация" с горчива ирония писа, че в Бургас водата не става и за ми ене.
	Проблемът с питейната вода произтича преди всичко от състоянието на язовир "Камчия", който не е снабден с необходимите за всяка водоохранителна зона приспособления. Водата постъпва в него замърсена и трудно се пречиства по естествен начин. 1159.3 Поради това тинята в язовира е с около 3,5 на сто повече в сравнение с другите язовири в страната, които са на приблизително същата възраст. Необходимо е да се изградят озонираща станция и още няколко съоръжения, за които по изчисления на специалисти ще бъдат нужни между 120 и 180 млн. лева, като само за тази година са необходими 69 млн. лева. Тоест точно толкова, колкото община Бургас внася в бюджета на страната.
	и тъй като правителственият бюджет не осигури тази година тези средства, стига се до парадоксалното положение в края на двадесети век един 200-хиляден европейски град да се снабдява с питейна вода с цистерни. Няма друг град, който да се снабдява по този начин. а това струва на общината между 15 и 18 хил. лева всеки ден.
	Замърсителите на околната среда в района са много и от различно естество - индустриални, транспортни, битови и т.н. Но основните от тях са крупните обекти с национално значение, изградени в този район - Нефтохимическият комбинат, Нефтопристанището, Металургичният комбинат, пристанищният комплекс. За тези колеги, които не са информирани, само ще спомена, че Нефтохимическият комбинат е изграден на територията на двете общини, като 80 на сто от неговата площ е на територията на община Камено. В резултат на производствената дейност на изброените и някои други предприятия всяка година над този район се изсипват 44 хил. тона серен   двуокис, 15 хил. тона азотни окиси, над 50 хил. тона въглеводороди и други опасни за здравето замърсители.
	Ето какви са резултатите. Концентрацията на сероводород в района надвижава от 10 до 57 пъти пределно допустимите норми, фенол - от 11 до 63 пъти, на амоняк - от 4 до 27 пъти, на ацетон - повече от 5 пъти. Силно замърсени са земеделските земи около Нефтохимическия комбинат и някои други предприятия и мини. Зстрашително е прогресивното замърсяване на Бургаския залив, което е в състояние да предизвика непредвидими последици за зд равето на хората, на флората и фауната в залива, както и на традиционния за този район отрасъл - туризма. Защото всяка минута във водите на залива се изливат 473 литра промишлено замърсени и фекални води. 1159.4
	И ето какви са печалните последици, дами и господа,
	Бургас е градът с най-висока смъртност в страната. Бургас е на първо мчясто по брой на спонтанните аборти. Детската смъртност в района бележи ужасяващи стойности. За 1991 г. тя е 21 на хиляда сред новородените, нещо, което го няма дори в
 страните от т.нар. "трети свят". Бургас е на първо място по заболяване на сърдечно съдовата система, по левкимия, по рак на белите дробове, на мъртвородени и деца с вродени деформации, на умствено и физически недоразвити деца. В пресата бяха публикувани данни за това, че в Бургас се раждат и деца с две глави.
	Знаете ли какво показват резултатите от едно изследване на заболеваемостта на децата между 7- и 14-годишна възраст, проведено преди около две години в с. Долно Езерово, което отстои на пет километра от Нефтохимическия комбинат? Какъв свямате е процентът на заболелите деца, дами и господа народни представители! Сто на сто! В Долно Езерово няма нито едно здраво дете! (Реакция в залата)
	Ето това е привилегированото положение, което съгласно едно от изразените становища на специализираната Комисия по опазване на околната среда би поставило района спрямо останалите райони в страната.
	Бургас и Камено се нуждаят от неотложни, от спешни мерки, които да спрат тенденцията на влошаване на околната среда в района и да положат началото на оздравяването на неговото население. Екологичната карта на странатат, която предстои да бъде разработена, ще послужи за основа на една дългосрочна програма, която навярно ще обхване обаче няколко десетилетия, а неотложните мерки за нужни още днес, още утре.
	Разбира се, няма да бъде справедливо, ако кажем, че нищо не се прави в насока подобряване на екологичната обстановка в района. Министерството на околната среда и лично министър Василев, Бургаската и Каменската общини, Районната инспекция по опазване на околната среда, Екогласност и други обществени организации полагат значителни усилия. Дори и днес в Бургас се провежда екофорум "Бургас92", посветен на опазването на Черно море. РД/МД 1160.1
	И аз бих искал да използувам микрофона, за да поздравя участниците във форума и да им пожелая успех в тяхната благородна мисия.
	За да бъдат обаче решени глобално екологичните проблеми на този район, са необходими координираните действия на всички заинтересувани държавни и местни органи, в лицето на Министерството на земеделието (използувам старото му наименование за краткост), както и на другите компентентни държавни органи, и, разбира се, на Министерство на финансите, тъй като тази комплексна програма трябва да бъде финансово обезпечена.
	Бургаската община е в състояние да финансира тази програма, ако обаче бъде оставена да се разпорежда с основната част от своите приходи. Но тя години наред само внася приходи в държавната хазна, без да получава дори и един лев субсидии. Затова колегите от Съюза на демократичните сили, избрани в Бургаския регион, говориха, когато се обсъждаше проектобюджетът. Но тъй като тогава не последва позитивно решение, сега сме принудени да се обърнем за съдействие отново към държавния бюджет било актуализирания, било бюджета, който ще приемем, за 1993 г. Казвам "принудени сме", защото здравето на хората, здравето на децата от Бургас и Камено не могат повече да чакат.
	Ето защо аз ви призовавам, уважаеми колеги народни представители, да подкрепите предложения проект за решение.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Начев, докато сте на трибуната, Вие сте юрист, познавате правилника, внесен е първоначално проект за решение на 3 декември. В комисиите е разгледан именно този проект. Сега внасяте нов проект за решение, което решение не е минало през комисиите. Вие сте вносителят - кой проект ще обсъждаме? Понеже Вие оттеглихте първоначалния проект, остава безпредметно да се занимаваме с т. 3.
	ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Оттеглям от първоначално внесения проект частта, която задължава Министерството на околната среда 1160.2 и другите изброени компетентни държавни органи да разработят и да признаят статут на екологично застрашен район на общините Бургас и Камено. Останалите два пункта остават и те по същество са включени в текста на проекторешението, което ви беше раздадено вчера. То по същество не променя първоначалния проект, а е една вече изчистена база за дискусията и за решението, което предстои днес да вземем.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: или Вие предлагате да гласуваме с поправките, които правите.
	ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Предлагам да гласуваме проекта за решение, който беше раздаден вчера.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Комисията по околната среда? Има думата госпожа Свобода Стефанова.
	СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! На вниманието на Комисията по околната среда беше дадено предложение от четирима народни представители от Бургаския избирателен район, които настояваха на Бургас и Камено да бъде даден статут на екологично застрашен район.
	Становището на Комисията по околната среда е внесено в парламента с дата 29 януари 1992 г. На няколко свои заседания комисията разгледа този въпрос с голяма загриженост, защото Бургас е един от тези градове, рожба на комунистическото управление. (Смях от блока на опозицията) Така че сега ви е смешно, но преди малко благодарение на господи нНачев на вниманието на всички тук, в залата, и на целия български народ стана ясна картината, която тези некадърни управници, господа, с червен цвят докараха като беда на жителите на Бургас, Камено и Долно Езерово. Вие бяхте, господа, тези, които укривахте данните, които изнесе господин Начев. Така че вместо да се смеете, си смъкнете главите под банките, защото вие сте виновни за това. (Единични реплики от страна на опозицията)
	За съжаление обаче господин Начев каза, че се отричат от статута като понятие, което не може да се дефинира. Това е записано и в протокола. 1160.3
	Наистина това понятие беше едно безумие, защото в България комунистическите управници направиха екологично до екологично застрашен район и ако трябва да се направи една карта, сигурно ще стане, както картата с лагерите, които създадоха след 9 септември. (Реплика от опозицията: "И ефектът ще бъде същият!")
	Затова Комисията по околната среда излезе със становище, че не може да се даде такъв статут, а би било редно да се разработи програма и такава програма материално обезпечена, има представена от Министерството на околната среда. Тази програма беше разглеждане на няколко заседания в Комисията по околната среда с представители и на Министерството на околната среда, и на здравеопазването.
	Предложението, което сега се внася, обаче (вчера) по дух не противоречи, но по начин, по който е внесено, фактически трябва да мине отново през комисията. И бих замолил председателя на Народното събрание да препрати това предложение на тези комисии, които бяха запознати с първото предложение. Защо? Това не е изрично протакане на нещата. Програма по принцип има, тя е обезпечена. Но това е един въпрос, който трябва да бъде много сериозно обсъден, защото след като през декември беше внесено предложението за статут и господата даже в техния комунистически вестник в Бургас ме оплюха, че съм спирала статута на екологично застрашен район, защото имам амбиции като русенка да бъде даден само на гр. Русе, утре, вдругиден, ако излезем с решение, могат пак да измислят нещо и да предложат трето решение.
	Нека това предложение да влезе в комисията, да бъде огледано и тогава да бъде внесено в пленарна зала.
	Благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: От Комисията по здравеопазването, Вие ли ще бъдете, господин Петров? - Заповядайте. 1160.4
	ПЕТЪР ПЕТРОВ (СДС): Поради липса на председателя на комисията д-р Карев, ще докладвам мнението на Комисията по здравеопазването аз. Нашата комисия разгледа на две заседания - на 18 декември 1991 г. и на 22 януари 1992 г. проекта за решение за признаване на Камено и на Бургас за екологично застрашен район. Тази позиция е изразена преди и тя съвпада напълно с това, което и сега се предлага. Като смятаме, че нямаме основание да признаваме само един район за екологично застрашен, тъй като такива екологично застрашени райони в България има много и това би трябвало да се реши с една цялостна програма за екологично нормализиране на страната, защото всяко признаване на екологично застрашен район е свързано с редица други придобивки, които трябва да се дадат на този район.
	Затова комисията поддържа решението си и смята за нецелесъобразно даването на статут на екологично застрашен район за територията на общините Бургас и Камено, поради което не подкрепя внесеното предложение. А ако сега новото трябва да бъде разгледано отново, би трябвало да влезе отново в комисиите. Но доколкото схващам, аз не виждам никаква разлика между първото и второто предложение.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Бучков има думата от името на Законодателната комисия.
	ЕМИЛ БУЧКОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Законодателната комисия на заседанието на 8 април т.г. разгледа проекта за решение във връзка с разработването от компетентни органи статут на екологично застрашен район, представен от народните представители Стоян Иванов, Любомир Начев, Петър Балабанов. На заседанието присъствуваще и министърът на околната среда господин Василев, който взе отношение по представения проект. По проекта за решение взеха отношение председателите на Комисията по околната среда и Комисията по здравеопазването, които изразиха пред вас своето становище. Общо е становището, че първата част от точка първа от представения проект трябва да отпадне, тъй като понятието статут на екологично застрашен район е лишено от съдържание и то не може да се дефинира. В този смисъл беше направена корекция и в представеното решение от 26 май това нещо е избегнато. СтБ/ЗТ 1161.1
	Но тук се поставя един основен въпрос - може ли и от компетентността на Народното събрание ли е да взема решения в този смисъл за програма за екологично застрашени райони или екологична програма. Въпросът с екологията е от компетентността на изпълнителните органи, на Министерския съвет, в който има специално ведомство по този въпрос и това е Министерството на околната среда. Става дума, че действително могат да се появят екстрени случаи, в които трябва да се вземат незабавни мерки. Поначало Министерският съвет в изпълнението на своите функици трябва да представи такава програма, разработена от министерството, на базата на съответните експертни оценки за околната среда. Може да има случаи, в които да се яви нещо съвсем екстрено, съвсем неочаквано или очаквано, но недооценено при изграждане на съответните съоръжения, когато не са били взети всички мерки за опазване на околната среда, така както се изискваше в съответните правилници по строителството или по експлоатацията на такива съоръжения.
	Изразявам мнението на Законодателната комисия, че едно такова решение да задължим Министерския съвет да приеме програма е в момента не в съответствие с основните функции на Народното събрание. Имаме възможност обаче по пътя на парламентарния контрол, ако трябва ежеседмично, да изискваме от Министерския съвет и лично от специализираното за това ведомство - Министерството на околната среда - сведения и тези обяснения, които ще се дадат, могат да прераснат и в дебати, и във вземане на конкретно решение за избягване на вредните последици от едно екологично замърсяване или една екологична катастрофа в отделни райони.
	Затова аз поставям въпроса пред вас и смятам, че решението, което се предлага, е по-скоро едно пожелание, въпреки че задължаваме Министерския съвет, и не е в съответствие с функциите на Народното събрание да приема решение, когато преди да се приеме решението, трябва да се проведе съответният контрол за работата на даден изпълнителен орган.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Бучков. Има думата министърът на околната среда господин Василев. 1161.2
	МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви,господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Честно да ви кажа, според мен това е един пропаганден ход инищо повече. Уважаеми господа социалисти, бъдете...
	ЧАВДАР КЮРАНОВ (ПСБСП, от място): Недейте поставя така глупаво нещата, министър сте!
	МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Не саглупости, господин Кюранов. Точно защото съм министър през цялото време бях много толерантен. Ако не бях толерантен, просто всеки ден щях да ви казвам кой какво е направил, господа. (Шум и протестни реплики в опозицията)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина. Господа, ще ви дам възможност да си излеете мъката.
	МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Точно така. Точно така, защото хората много добре знаят кой е виновен за това състояние.
	Искам да ви кажа следното: че каквото решение всъщност тук да се вземе, Министерството на околната среда и Министерският съвет, идругите министерства просто ще си вършат работата, която й повеляват законите и техните правомощия и толкова, доколкото ни позволяват възможностите на нашата страна. Трябва да кажа на вас и най-вече на хората на Бургас, че ние правим абсолютно всичко възможно и отделяме най-голямо внимание на този град. Министерството на околната среда има собствен план за действие по отношение на всяко едно от правомощията, които може да упражни в този град - и по отношение на контрол, и по отношение на това, как да защитаваме и какво да защитаваме пред бюджета, как да помагаме. Министерството на околната среда вчера предостави на Бургас 2 млн. лева за екологични нужди, преди един месец - още 1 млн. лева. 1161.3
	В този план на действие ние сме отбелязали точно какво и как да подхождаме към всеки един замърсител. И данните, които се цитираха тук, са взети сигурно не от тази година, господине, нали? Нали не са от тази година данните? Вие не сте дошли в министерството да видите все пак каква е разликата. Защото оказа се, че все пак правомощията, за сетен път показахме, че са разделени.
	Затова аз не възразявам това нещо да се внесе, да се обсъди каква точно програма искате. Но тези програми, които се правеха по-рано, където пишеше от горе до долу всяка една фирма и всяко едно предприятие какво да построи ... Просто такава програма не може, всеки си има отделни правомощия. Програма може да има общината за тези неща, които тя трябва да прави за водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води. Програма, план за действие си има министерството, здравеопазването и т.н. Ние имаме вече и условия, които поставяме на замърсителите. Знаете ние за тези 6 месеца ги проверихме по два пъти. Знаете какви санкции плаща Нефтохимическият комбинат, знаете, че намали също емисиите на сероводород. Но вие тези работи не ги споменавате.
	Просто искам да кажа, че каквото и решение да се вземе, ние нямаме нищо против да се обсъди точно каква програма се иска от нас, да я внесем и т.н. Но ще свършим тази работа и ще се опитаме да направим абсолютно всичко възможно и да защитим този град. И това хората може би вече го чувствуват.
	Така че оставям на вас да решите дали парламентът трябва да се занимава и да обсъжда програма на правителството или просто трябва да бъде оставено правителството да си върши работата и от време на време да се прави парламентарният контрол, за който споменах.
	Нека - пак се обръщам към господа социалистите, нека да не влизаме по такива въпроси просто с цел да извличаме дивиденти. Нека да се опитаме да помогнем на тези хора. Аз най-малко желая да извличам такива дивиденти, а бъдете уверени, че мога да го направя, ако више желаете. Аз не желая. Аз предпочитам в това време, в което тук говорихме, да свършим нещо за този град.
	Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от мнозинството.) СД/ЗТ 1162.1
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви. Има думата господин Кюранов за изказване. Да се готви Михаил Неделчев.
	ЧАВДАР КЮРАНОВ (ПСБСП, от място): Извинявайте, господин Неделчев искаше преди мен думата.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Изхождам от това, че министърът е от СДС. Да не се обидите, затова. Добре, щом отстъпвате, давам думата на господин Михаил Неделчев.
	МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ (СДС): Благодаря на господин Кюранов.
	Уважаеми господин председателствуващ, Михаил Неделчев, 2. Бургаски многомандатен район.
	Очевидно не е никаква привилегия да се поиска за един град или за един район статутът на застрашен в екологическо отношение район или град. Очевидно, за да бъдат принудени народните представители от този район да поставят този проблем, те имат сериозни основания. И ние, депутатите от Съюза на демократичните сили споделяме до голяма степен тези основания.
	Но същевременно изложената в становището на Комисията по околната среда на Народното събрание позиция е позиция, която ние също така споделяме. Ние също така смятаме, че това понятие не е дефинирано.
	Същевременно се опасяваме, че новият проект за решение, предложен от тримата народни представители от този район, също може по-скоро да извади очи, отколкото да изпише вежди. Защо? Защото за съжаление сме свидетели, че може би именно създаването на лошия образ, така да се каже, на Бургас като екологически застрашен район е също така една от причините да настъпи доста чувствителен отлив в последно време не само на чужди летовници, но и на български летовници. Бургаски район наистина в някои отделни свои райони, в някои свои квартали, специално що се отнася до Бургас, е сериозно екологически застрашен. Но все пак в Бургаския залив се намират и едни от най-прекрасните места на България, които, слава Богу, все още продължават да са чисти. И ако ние приемем днес едно решение, с което по един категоричен начин сякаш заклеймяваме това място като едно от най-мръсните места на България, то това наистина ще значи рухване на поминъка на една голяма част от населението на този край. 1162.2
	Нека, когато взимаме едно решение, това решение да е уравновесено, нека това решение да поставя проблемите, но същевременно да не е и решение, което поставя в едно дискриминационно в последна сметка положение част от населението на този район, което - пак повтарям, поминъкът му е именно свързан с чистота и на водите, и на горите, и на плажната ивица, и въобще с чистотата на въздуха. Ние не можем по един толкова драстичен и категоричен начин да отделим този район, обявявайки, че той сякаш наистина е едно от най-замърсените места на България.
	Затова моето предложение към нашите колеги от Българската социалистическа партия, от Движението за права и свободи, т.е. към всички депутати, избрани от този район, е просто да се съберем всички заедно, да обмислим един по-разширен текст, к ойто да е по-балансиран, който да не представлява проект за решение на Народното събрание, а който да е наша, ще помислим как да го наречем, наша декларация към правителството можем да го наречем, в която да поискаме наистина да се вземат срочни мерки. Господин Василев, министърът на околната среда, преди малко съобщи за новите субсидии, които са отпуснати на Бургаската община в това отношение. Нека това наистина бъде един текст, който да отчита интересите на всички хора, включително и спецификата на района, и това, че не само той изцяло е замърсен, а напротив. Нека това действително да бъде един текст, с който ние да предложим на Министерския съвет простода реши тези проблеми, но да не задължаваме Народното събрание в това отношение.
	Така че моята молба към тримата народни представители е да оттеглят настоящия проект за решение.
	Благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря, господин Неделчев.
	Има думата господин Кюранов.
	ЧАВДАР КЮРАНОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми колеги! Аз мисля, че разговорът, който се поведе по повод много интересния и много сериозния доклад, който направи нашият колега Начев, показа, че не е въпрос за пропаганда и че не е въпрос за търсене на дивиденти. Той отрази загрижеността на народни представители, избрани както от Българската социалистическа партия, така и от Съюза на демократичните сили, за положението на град Бургас. 1162.3
	Няма защо да го крием, истина е, че се получи една екологическа асиметрия, що се отнася до загрижеността към едни или други градове в България. И така или иначе Бургас мина малко по на заден план. И аз мисля, че това предложение, което направиха някои наши депутати - да се занимаем сериозно с тоя въпрос, не е безсмислено и не е пропагандно, повтарям отново.
	Тук, когато господин Начев изнасяше тежкото положение, в което Бургас се намира, естествено назряваше един въпрос, а той беше и подхвърлен от някои депутати, чия е отговорността за всичко това. Аз нямам намерение да отричам отговорността на бившото управление на тази страна за състоянието на нещата. И това не би трябвало да се отрича.
	Същевременно не трябва да се забравя, че през този период Бургас доста много се разви и като един промишлен център. И той ще продължава да бъде промишлен център независимо от трудностите, които изживява сега.
	Но същевременно трябва да кжа, че съм съгласен с господин Неделчев, че това предложение, което беше направено, би могло да се схване едностранчиво, би могло да се схване само така, че ние като че виждаме изключително черната, тъмната страна на положението на град Бургас. И това действително би могло да има ефект неположителен за самия град и за неговия поминък.
	Така че аз от свое лично име смятам, че предложението, което направи господин Неделчев - да седнем ние, депутатите, избрани от този район, и да поработим за едно решение, което да балансира нещата, без, разбира се, да крием екологическата истина, защото аз не смятам, че това беше намерението на господин Неделчев, да не се крие тази екологична истина, но същевременно нещата да бъдат балансирани така, че цялата приветливост и цялата красота на Бургас като един прекрасен морски курорт, интересен не само за България, а и за много страни в света действително да проличи и в това решение.
	Благодаря ви за вниманието.
	Извинявайте, една дума още. Вижте, понеже тия неща не бива да се отлагат, виждате, че от декември е направено предложението, аз бих предложил, ако нашите колеги са съгласни, още утре да седнем и да поработим по тоя въпрос. 1162.4
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Оттегляте ли тогава...? Не го оттегляте.
	ЧАВДАР КЮРАНОВ (ПСБСП, от място): Това е въпрос на вносителите, аз не мога да кажа.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да. Господин Райчевски има думата. 1162.5
	СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Няма по-тежко поразен екологиично град в България от Бургас. Може би има някое място в страната, но така комплексно селище, в което живеят толкова много хора, с такъв голям принос в нашия икономически живот действително няма. Всичко това, което каза господин начев за тежките поражения върху здравето, върху околната среда, върху питейната вода, върху морската вода, морските плажове и почвата, са верни. Аз не искам да изброявам повече страхотиите, защото всичко това плаши хората. Знаете, че в къщата на обесения не се говори за въже. Питам се защо тези страхотии сега започнаха да се казват, точно в този момент?
	Не съм съгласен, че тук не се търси чисто пропаганден ефект. Разговаряли сме помежду си често пъти с нашите колеги депутати от БСП. И аз се питам, след като тук не се целеше пропагандна цел, защо те не дойдоха и не поискаха да направим това предложение заедно?
	РЕПЛИКА НА ДЕЛЕГАТ ОТ БСП: А Вие къде бяхте цели пет месеца?
	СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Не съм съгласен и с това, което каза министър Василев, че на Бургас е отделяно най-голямо внимание. Напротив. На Бургас досега не беше отделяно никакво внимание в това отношение.
	Моето конкретно предложение е: програмата, която е изготвена от Министерството на околната среда, да бъде внимателно обсъдена в съответната комисия. Но мен това не ме задоволява. Мисля, че не само Министерството на околната среда трябва да има програма по отношение на Бургас. Такава програма би следвало да има и Министерството на здравеопазването и всички други министерства и ведомства. Така че ние би трябвало да поискаме да задължим Министерския съвет да изготви такава програма, където да се включат всички заинтересувани министерства.
	Подкрепям предложението да се съберем депутатите, да направим това предложение към Министерския съвет без да задължаваме Народното събрание да взема решение.
	Благодаря за вниманието. КМ/МД 1163.1
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Реплики? - Няма.
	Господин Балабанов, имате думата за изказване.
	ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (ПСБСП): Господин председателствуващ, уважжаеми колеги! Основната причина за ситуацията, която обсъжждаме, е това, че в продължение на десетилетия Бургаски окръг и изградените там промишлени мощности внасяха в бюджета на Република България най-много средства от всички териториални общности в страната след София-град. За сметка на това Бургас като град и община Камено бяха единствените големи градове в България, които както се изтъкна, не са получили нито един лев субсидия от републиканския бюджет. В това отношение Бургаската община винаги беше една от най-бедните.
	За съжаление тази ситуация се запазва и днес. И днес производството на Нефтохимическия комбинат, производството на Корабостроителния и кораборемонтния завод, Бургаското пристанище и другите големи промишлени предприятия внасят в бюджета на страната много солидни суми. Срещу това Бургаската община не получава адекватна помощ от държавния бюджет. Това беше основната причина, която ни накара да предложим този проект за решение. Той не е приумица и не е случайно създаден с демагогска цел, а се основава на съответния параграф от Закона за охрана на природната среда. Чл. 24 гласи: "Министърът на околната среда съвместно с министъра на здравеопазването, министъра на земеделието и хранителната промишленост и други компетентни държавни органи разработва (чета ал. 7, точка "б") статути и режими на райони със застрашена околната среда, проекти и мероприятия за възстановяване на нормалните качества на средата в тях, които представя за утвърждаване от Министерския съвет."
	Това положение на закона има пожелателен характер, т.е. то не определя при какви условия трябва да се задействува този механизъм. Според еднозначната оценка не само на народните представители но и на всички специалисти в областта на екологията, двете общини, за които става дума, имат пълното основание да поискат прилагането на такива мерки. 1163.2
	Искам да кажа, че ние приветствуваме грижите на министър Василев и специално програмата, която беше представена от името на Министерството на околната среда за развитие на изследванията по състоянието на въздуха, водата и почвите в района на Бургас. Ние знаем, че това е съществен принос в развитието на екологическите изследвания, но резултатите от тези действия ще се почувствуват след много години.
	Важното е да се импулсира Министерският съвет да предприеме по-спешни мерки още днес. Ето защо в текста, който предлагаме, ние отпускаме всичко това, което противоречи на закона, ние просто актуализираме този законов текст.
	Във връзка с това ние приветствуваме и желанието на колегите от Съюза на демократичните сили, избрани във 2. Бургаски район, и бихме предложили една обща среща на Комисията по опазване на околната среда с бургаските народни представители, на която биха могли да се доуточнят някои мерки.
	Ние считаме, че най-компетентни и най-точни мерки в тази област могат да изработят именно министрите, именно изпълнителната власт, в която се съсредоточава информацията и която най-добре може да прецени какви са реалните възможности за действие в момента. Това ни дава основание да настояваме гласуването на текста, тъй като (искам да прочета още веднъж) той не противоречи на закона и не представлява действие, което излиза извън прерогативите на Народното събрание.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Всички народни представители са го чели.
	ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (ПСБСП): Добре, искам да напомня, че става дума за програма с неотложни мерки за подобряване на състоянието въз основа на чл. 24, ал. 7, буква "б" от Закона за опазване на околната среда.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин Балабанов. Предлагам да определите място за среща със СДС, може би най-подходящо ще бъде Слънчев бряг за двете парламентарни групи. (Оживление в залата) 1163.3
	Има думата господин Караджов.
	СТЕФАН КАРАДЖОВ (СДС): Уважаеми господин председателствуващ, уважжаеми дами и господа! Аз слушах много внимателно изказванията на моите колеги от Бургаски избирателен район от лявата страна на залата. По въпроса за екологичното състояние на Бургас биха могли да се кажат десетократно по-неприятни неща, резултат от това, което каза господин Начев, резултат от неколкодесетилетното управление на комунистическата партия и на нейната престъпна безотговорност. (Шум на неодобрение в сектора на опозицията)
	Аз съм съгласен с неговите думи, но бих могъл да ви кажа още по-неприятни истини. Ще спомена само някои от тях.
	В Бургас има 235 завода, построени през това време, а във Варна имаше 135. В Бургас наличната земя в границите на града само 40 на сто е заета с жилищни площи, а 60 на сто заета от промишлени предприятия. Проблемът не е само във водата, на която много наблегна господин Начев. Данните, които той изнесе, бяха абсолютно верни. Проблемите са много и не касаят само цитираните от него 47 или 167 млн. лева. Още преди две години и половина, когато успяхме да получим секретни данни от тогавашните окръжен и областен комитет на БКП и разработим програма, се оказа, че най-скромните искания са от порядъка от 3 до 5 млрд. лева, за да може да се подобри състоянието на екологията и да се неутрализират отчасти щетите от "червеното" управление.
	В тази връзка смятам, че трябва да говорим съвсем разумно, да приемем решения и да набележим мерки, които действително можем да изпълним, а да не се занимаваме само с популистки ходове.
	Защото по времето, когато се строяха тези заводи, се даваха много пари за резиденции, а не за пречиствателни станции и отчистни съоръжения. Защото тези заводи, на които за съжаление сега не можем да се радваме, тогава бяха проклятие, а не благоденствие за Бургас.
	В тази връзка смятам, че е най-разумно с оглед интересите на самия град и на туризма в района, да възприемем пред1163.4 ложението, направено от колегата Михаил Неделчев - да разработим една истинска програма с отчитане на реалните възможности по години във времето, това, което реално може да се направи, а не само да приемаме решения, които не биха могли да бъдат изпълнени поради това, че са свързани с ресурс пари и ресурс време. Не може да се очаква за шест месеца управление на Съюза на демократичните сили да бъдат оправени бакиите, които са забърквани четири десетилетия и половина.
	Благодар за вниманието. (Ръкопляскания от сектора на СДС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз. Изслушахме и последния оратор. Давам думата за реплика на господин Начев.
	ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, като реплика ще взема отношение и по повод предложението за оттегляне на внесения проект.
	Не зная дали, когато вечер се прибирате вкъщи, си задавате въпроса: "Какво свършихме днес в Народното събрание?". Аз лично си го задавам. Тази вечер, след като се прибера, ще си кажа: "След като изслушахме четири изказвания по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приехме на първо четене." Цялото останало време отиде в политически пререкания, в дебати, които с нищо не увеличават ефективността от работата на нашия парламент. Именно това е причината, поради която в своето изложение пред вас аз не вложих абсолютно никакви политически елементи. Ясно е, че вината за това тежко екологическо състояние на този район тежи върху тоталитарния режим, но тъй като тук става дума за мерки, които следва да се предприемат занапред, вярвам, ще се съгласите с мен, че ако продължаваме да вървим напред с глава, обърната назад, и непрекъснато сочим с пръст и търсим виновни, рискуваме да си счупим носа още на първата преграда, която ще се изпречи пред нас. В този смисъл това, което ние днес обсъждаме, съвсем не е пропаганден ход.
	Ако ви прави впечатление, ние тримата депутати не сме посочили от коя парламентарна група сме и през цялото време през тези пет месеца, които изминаха, откакто е внесен проектът, 1163.5 се надявахме че нашите колеги от другите две парламентарни групи ще проявят интерес или поне най-малкото, когато се виждаме, пътувайки във влаковете за Бургас и София, ще разговаряме по този въпрос и ще се изрази общо желание да внесем проекторешение от името на трите групи. Това за съжаление не стана. 1163.6
	Но представете си, че то е внесено от името на тримата водачи на листи от трите парламентарни групи. Това по същество с нищо не променя нещата, защото тук става дума за грижата за хората, за децата на тоя район. И именно, изхождайки от това, от тази загриженост, ние предлагаме този проект и много бихме искали той да бъде гласуван още днес, защото началото на мерките, както казах, трябва да бъде положено веднага.
	Що се отнася до това дали имаме право или не да задължаваме Министерския съвет, тук бих искал да опонирам на господин Бучков, тъй като съгласно чл. 86 от Конституцията Народното събрание взема решения, които са задължителни за всички държавни органи. Парламентарният контрол абсолютно не ни пречи и не налага да променяме естеството на решението.
	Програмата по същество следва да се разработи от изпълнителните органи и включването на някои допълнителни елементи, в т.ч. и носещи декларативен характер, няма да променят по същество съдържанитео на решението. То се свежда до две неща:
	"Задължава Министерския съвет в срок до 31 август (даваме тримесечен срок, защото това съвсем не е лека задача) да разработи програма с неотложни мерки за подобряване на околната среда в района на общините Бургас и Камено.
	И второ, задължава министерския съвет в срок до 31 март и 30 септември всяка година да информира Народното събрание за изпълнението на програмата."
	Какво тревожно би видял в този проект за решение един чуждестранен турист, който възнамерява да летува на Българското Черноморие?
	Именно, изхождайки от тези съображения, които бяха застъпени в становищата на двете специализирани комисии, ние се отказахме от понятието "статут на екологично застрашен район". Разбира се, там могат да се добавят някои усложнения от икономически характер и т.н.
	С цел да не се допусне това ние се отказахме от първата точка в предишния вариант.
	С това позволете да завърша. От името на тримата вносители, моля да гласувате в подкрепа на предложения проект за решение. ВТ/МД 1164.1
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Понеже Вашето беше изказване, депутатите ще имат право на реплика. Вие като народен представител се изказахте, обаче едно решение не може да бъде сертификат за качеството на Черно море.
	Госпожо Стефанова, имате реплика - две минути.
	СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС): Уважаеми господин председател, не може в две минути да се събере една програма, която е разработена от Министерството на околната среда, именно за района Камено - Бургас.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Министърът може да говори неограничено време.
	СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС): Да, съгласна съм с това, но тъй като парламентът трябва да гласува, аз излизам с едно предложение - повече да не губим време. Ако трябва да се отчете какво можем да напралим, аз ще направя извадки от протокола и ще изпратя на главния прокурор Татарчев, за да търси кой е виновен за Бургас и Качено. (Реплики и изразено неодобрение от страна на опозицията) Въпросът е с какво решение трябва да излезе парламентът... Викайте, викайте, то като вие вземе мярката Татарчев, ще видите. (Неодобрение от страна на опозицията, шум, реплики)
	Въпросът е за това, какво трябва да решим днес в парламента. Това, което можем да решим, е вероятно да се върне за гледане в комисиите, защото това решение, което предлага господин Начев, явно, че не е гледано в комисиите, а становището на отделните комисии е във връзка с измисления от тях статут.
	При това положение предлагам да се върне за разглеждане в комисиите, които имат компетентност във връзка с предложението на народните представители от Бургас.
	Или друго предложение: да приемем плана който е на Министерството на околната среда.
	Господин председател, едното предложение е да се върне в комисиите за ново разглеждане. Другото е да одобрим плана на Министерството на околната среда, тъй като този план е раздаден на народните представители - членове на Комисията по околната среда. Освен това е препоръчано на народните представители от Бургас да запознаят сътоветните органи в Бургас. Това, че не 1164.2 са го направили, показва, че сегашните им изявления са чисто популистки. Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: За изказване ли сте или за реплика? Процедура, заповядайте.
	Мисля, че досега нямаме нарушение на процедурата, господин Желев.
	КИРИЛ ЖЕЛЕВ (ПСБСП): След това имам два процедурни въпроса, но сега специално по този въпрос. Благодаря Ви.
	Господин председателю, дами и господа народни представители, Кирил Желев - 31. Ямболски избирателен район.
	Господин председателю, ще Ви помоля на основание чл. 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който гласи следното: "Народните представители нямат право да прекъсват оратора, да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било, да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име..." и т.н. да наложите наказание на госпожа Свободка Енчева за това, че отправя заплахи от трибуната на Народното събрание. Благодаря Ви, разчитам на Вашата коректност.
	СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС, от място): Татарчев трябва да ви вземе вече мярката.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Позоваването на прокурора на Република България не означава процедурно нарушение. Тя казва: "По съответния ред от главния прокурор на Република България". (Шум в залата, реплики от опозицията)
	Няма да влизаме в пререкания, много ви моля. Изкажете се.
	КИРИЛ ЖЕЛЕВ (ПСБСП): Аз все пак ще повторя думите на госпожа Свободка Енчева.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще прочетем протокола и ще взема отношение.
	КИРИЛ ЖЕЛЕВ (ПСБСП): "Господин Татарчев ще ви вземе мярката." Не зная как бихте го тълкували. (Реплики от опозицията)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да, други има ли? За какво, за Татарчев ли? За Татарчев приключихме. Сега закона.
	Кое предложение? Направи се предложение за отлагане на разискванията. Добре, направете предложението.
	СТОЯН РАЙЧЕВКИ (СДС): Стоян Райчевски, 2. Бургаски избирателен район. 1164-3
	В предложенията, които чух тук от колежката Свободка, не видях моето предложение, което беше съответните комисии да излязат с предложение пред Министерския съвет. А Министерският съвет да излезе с цялостна програма, не само отделните министерства сами за себе си.
	Предлагам и това предложение да се гласува.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще се гласува, няма да се нарушава правилникът.
	Още повече беше направено предложение за срещата между депутатите от Бургаска област. Може би да проведете през това време и срещата.
	Предлагам първо да гласуваме предложението за връщане на проекта за решение, касае се за втория проект, господин Начев, в комисиите, след това пак в Народното събрание.
	ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП от място): То е същото.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Разбирам Ви, обаче Вие определяте конкретни дати. Нека да вземат по датите, евентуално ако се разшири. Това ми е мисълта. Имате конкретни дати, Вие казвате два пъти.
	ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Датите, които са фиксирани, са съобразени с препоръките на специализираните комисии по опазване на околната среда и здравеопазването, господин председател.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Начев, с нищо не Ви злепоставям интересите. Специално за датите въпросът не е обсъждан в комисиите. Може би Министерският съвет има някакви намерения.
	ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Съгласен съм.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля да се гласува предложението за отлагане на гласуването и връщането на проекта за решение, подобрения проект в съответните комисии. Не отпада от разглеждане в залата. Господин Начев е съгласен - единственият юрист от вносителите.
	ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП, реплика от място): Съгласен съм да се постави на гласуване.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да. Моля гласуваме за отлагане на решението и връщане на проекта в комисиите. 1164.4
	От общо гласували 176 народни представители, за предложението са 100, против - 70, 6 се въздържат. Отлага се.
	Заповядайте, по процедурата няма обяснение на вот.
	А, процедурно предложение, заповядайте.
	КИРИЛ ЖЕЛЕВ (ПСБСП): Господин председателю, дами и господа народни представители, господин председателю, днес като трета точка от дневния ред беше гласувано второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пенсиите.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Обясних ви, много ви моля. Ако трябва поотделно да обяснявам на всеки депутат от БСП, е друго нещо.
	КИРИЛ ЖЕЛЕВ (ПСБСП): Много ви моля да не ме прекъсвате.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: По един въпрос, по който взехте отношение вече. Много ви моля.
	КИРИЛ ЖЕЛЕВ (ПСБСП): Господин председателю, вие се позовахте на чл. 64, според който многократно както вие, така и председателят на Народното събрание, когато става дума за чл. 64 се обсъждат и той се отнася до законопроектите, които се гласуват на първо четене.
	Ето защо моля ви да се позовете на правата си по чл. 37, ал. 5, според който в изключителни случаи Председателският съвет може да предложи промяна в дневния ред в началото на пленарното заседание. Независимо от всичко, имайте предвид, че в коридора това, което се споделя, е, че виждате ли, причината за отлагането на обсъждането на тази точка от дневния ред е свързано с възникнали разногласия между Движението за права и свободи и Съюза на демократичните сили. (Шум в залата, реплики.)
	Ако нещата не стоят така...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Кое е процедурното, моля ви се? Кажете имате ли процедурен въпрос?
	КИРИЛ ЖЕЛЕВ (ПСБСП): ... то много ви моля да ползувате правата си по ал. 5 и да поискате обяснение от председателите на Законодателната комисия и на Комисията по труда и социалното дело кои са причините тази точка от дневния ред да не бъде обсъждана и тя да бъде прогласувана, отложена и изведена от дневния ред. Това е първото ми процедурно предложение.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това не е процедура. 1164.5
	КИРИЛ ЖЕЛЕВ (ПСБСП): Така. Второто ми процедурно предложение е свързано отново с нарушение на правилника и то се отнася до чл. 105. Преди около 30 минути вие наложихте наказание на народния представител Николай Добрев и наложихте наказание "забележка". Съгласно чл. 105 "Забележка се прави от председателя към народен представител, на когото вече е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда".
	Ето защо ви моля да отмените това ваше наказание и да наложите наказанието по чл. 104, което се отнася до напомняне. Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Щом председателят може да налага по-голямото наказание - отстраняване от залата на основание чл. 108, ал. 2, това не му пречи да налага и по-мекото наказание, по-лекото наказание. Така е в правото.
	Много ви моля. Гласувахме, приехме. Предоставя се на комисиите, след това проектът за решение в новия вариант с частичните изменения, които са направени от страна на вносителите, ще бъде върнат в залата за обсъждане.
	Просто нямаме време. Няколко съобщения имаме за утре. Наближава 20 часа. Със секунди не можем да спазваме продължителността на пленарното заседание.
	Преминаваме към съобщения. Просто нямаме време. Имаме няколко съобщения за утре. Наближава 20 часа. Със секунди не можем да спазваме продължителността на пленарното заседание.
	Съобщения. Моля за тишина!
	Утре, 29 май, министърът на външните работи Стоян Ганев ще отговори на две питания, отправени от народните представители Христо Марков и Тошо Пейков. Допълнение към съобщенията, които бяха направени в началото. Тошо Пейков и Христо Марков трябва да бъдат в залата утре.
	Пресконференция в понеделник, 1 юни, от 11 часа в зала "Запад". Ще участвуват председателят и заместник-председателите на парламента и председателят на Законодателната комисия. - На тема "Парламентът през юни". Какъв ще бъде парламентът през юни, ще разберете.
	Следващо съобщение. На 3 юни, сряда, 10 часа на "Дондуков" # 2 - Комисията по правата на човека. 1164.6
	Следващо съобщение. Комисията по културата ще има заседание на 3 юни от 12 часа в Огледалната зала в Народното събрание.
	Комисията по здравеопазването също в сряда, 3 юни, ще заседава от 10 часа на "Дондуков" # 2.
	На 28 май, четвъртък... Това е днес, от 10 часа. И такива съобщения се дават.
	Комисията по националната сигурност в сряда от 10 часа. Справка за залата при господин Слатински.
	За да спазвам правилника, утре отговор на питания и начало на заседанието 9 часа.
	Закривам заседанието. (Звъни.)
(Закрито в 19 ч. и 50 м.)

	ПРЕДСЕДАТЕЛ (п) Стефан Савов
	ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ (п) Кадир Кадир
	СЕКРЕТАРИ (п) Ведат Сакаллъ и Руслан Семерджиев