Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-05-29

Председателствували: председателят Стефан Савов, заместник-председателите Снежана Ботушарова и Кадир Кадир
	Секретари: Христо Атанасов и Руслан Сербезов
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (звъни): Откривам заседанието!
	Уважаеми дами и господа народни представители, във връзка със зачестилите инциденти тук, в залата, мога да ви кажа, че председателят на Народното събрание няма да допуска повече инциденти от този род, при които се струпват около трибуната хора, които се опитват да нарушават реда.
	Вчера на господин Пирински му беше наложено наказание в съответствие с правилника - да напусне залата, за което аз искам стенографът да запише, че две трети от неговото възнаграждение - така, както казва правилникът - няма да му се изплати. (Ръкопляскания от блока на мнозинството.) Няма да допусна нито веднъж тук господин Дърмов, госпожица Дърева, госпожа Шопова и т.н. - да не изреждам всички имена, да се събират около масата на стенографа и да правят по този начин точно това, което е казано и в правилника - да нарушават реда. Никое народно събрание и никой председател не биха позволили това!
	Така че имайте предвид, че оттук нататък: който иска думата, който иска да атакува решения на председателя на Народното събрание, ще го прави след като вдигне ръка и след като поиска думата, ако смята, че има основание.
	Но този начин: около масата да се събират хора, господин Стефанов от Кърджали, този начин именно няма да позволя! Този начин няма да позволя и това трябва да стане съвсем ясно на всички господа народни представители, ако искаме действително Народното събрание да има някакъв авторитет. (Ръкопляскания от мнозинството.) МР/ЗТ 2001.1
	Първо ще ви прочета една справка, защото ставаше въпрос как върви парламентарният контрол.
	До днес, 29 май, са регистрирани 184 питания от народни представители. Отговорено е на 136 питания на 13 пленарни заседания за парламентарен контрол. Десет питания са оттеглени. Не е отговорено на 38 питания. От тях 17 са поставени от Предизборния съюз на БСП, 15 от СДС и 6 от ДПС. От неотговорилите 17 питания, поставени от народни представители от Предизборния съюз на БСп, 11 са просрочени, като едно от тях е просрочено поради отсъствие на народния представител по болест, както и в друго - поради отсъствие на министъра от страната.
	От 15 питания от СДс, просрочени са 13 поради отсъствие на министри от страната.
	От ДПС - едно питане, поради отсъствие на народния представител от залата.
	За закъснението на отговорите има и друго обстоятелство: недостиг на парламентарно време за отговори на всички министри, включени в програмата на съответното пленарно заседание, съобразно сроковете на чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и използуване на дни за парламентарен контрол за законодателна дейност. От 21 възможни заседания в петък досега са използувани за парламентарен контрол 11 пленарни заседания. За 6 пленарни заседания в петъчни дни Народното събрание с гласуване е определило друг дневен ред. Това не може да не доведе до закъснение на отговорите в полза на някои законопроекти.
	На две заседания са проведени разисквания по питания. Така например на 7 февруари 1992 г. вместо парламентарен контрол е разглеждан законопроектът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. На 28 февруари 1992 г. е проведено разискване по питането на Едвин Сугарев относно "възродителния процес". На 6 март 1992 г. е разглеждан законопроектът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи - второ четене. На 20 март 1992 г. е разглеждан законопроектът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи - второ четене. На 17 април 1992 г. е разглеждан законопроектът за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. 2001.2
	Два петъчни дни народните представители бяха във ваканция: 24 април и 8 май.
	Актуални въпроси: досега са регистрирани 75 актуални въпроси от народни представители. От тях не е отговорено на 18 въпроса, като на 12 ще се отговори в срок до 29 май. Два въпроса не са потвърдени от народните представители към новите министри, на 4 въпроса ще се отговори в срок до 5 юни т.г. Оттеглени са 7 въпроса. На останалите 50 въпроса е отговорено.
	Това е справката, която мога да направя и която е направена от нашия Правен отдел.
	Още едно съобщение: парламентарните групи до сряда моля, внимавайте! - в съответствие на точка 12 от правилника да се регистрират, защото, първо, те са регистрирани по временните правила, а временните правила отдавна са изтекли и сега вече трябва да се регистрират точно по правилника. (Ръкопляскания от СДС и ДПС.) И всички парламентарни групи трябва да отговарят и да изпълняват правилника. Ако не се регистрират по правилника, просто те не са парламентарна група. Плюс това, че има много народни представители, които са сменени и имената им трябва да влязат в списъците.
	Искате думата по дневния ред ли? Заповядайте.
	АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да направя следното предложение - то е свързано с току-що прочетеното от вас:
	На 3 април беше внесено предложение, подписано от съответния брой народни представители, за разисквания на основата на отговора на господин министър-председателя на питане относно процеса на прилагането на реституционните закони и последиците от тях. Беше подложено на два пъти в пленарната зала на гласуване решение за насрочване на тези разисквания. Това решение беше отклонено. И аз ви моля да го поставите отново на гласуване решението, да кажем, да се насрочат тези дебати на 12 юни, след две седмици, като бих споделил само две съображения:
	- На първо място: разискванията на основа на питания на народни представители са конституционно положение. Не бива да се допуска с един формален вот да се блокира това конституционно право. 2001.3
	И на второ място, бих напомнил, че според мен не съществуват никакви съдържателни пречки, тъй като отвсички страни се осъзнава необходимостта за усъвършенствуване и промяна на тези закони, включително, доколкото ми е известно - и правителството предлага или ще предложи законопроект за изменение на реституционните закони в частта за опазване на обектите на културата.
	Затова аз бих помолил всички народни представители да гласуват това решение и да проведем една сериозна дискусия по посочения проблем.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Маринов, вие знаете, че според процедурните правила трябва да предложите една нова дата за разискване и тя да се гласува. Защото миналия път е било отхвърлено.
	АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ (ПСБСП): Аз предложих 12 юни, ще го внеса и писмено.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре. Тогава именно ще се гласува и ще се види дали ще се приеме.
	Новопостъпили питания след 26 май 1992 г.:
	Питане от народния представител Радко Пандурски към министъра на правосъдието относно разследване на конкретен случай.
	Питане от народния представител Стоян Райчевски към министъра на вътрешните работи относно изясняване съдбата на убития през 1944 г. Дико Русев Омакони.
	Питане от народния представител Никола Мишев към министъра на образованието и науката относно конкурс за директор.
	Две питания от народния представител Никола Мишев към министъра на вътрешните работи относно безследно изчезнали лица.
	Питане от народния представител Гинчо Павлов към министърпредседателя относно подписването на договор за приятелство и сътрудничество с Русия.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми дами и господа народни представители, започваме с отговори на отправени актуални въпроси и питания.
	Поради неотложен ангажимент на министъра на вътрешните работи господин Йордан Соколов ще започнем с негов отговор на актуален въпрос, отправен от народния представител господин Иван Генов относно шифъра на Република България. 2001.4
	Господин Генов, имате думата да развиете вашия актуален въпрос.
	ИВАН ГЕНОВ (ПСБСП): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, на 11 май т.г. в 11,45 ч. в зала "Изток" на Народното събрание, в присъствието на десетки журналисти господин Стефан Савов - председател на парламента, прочете дословно изпратена от посланик Леа Коен шифрограма относно нейния разговор с председателя на Европейския парламент. Тогава господин Савов, преди прочитането на шифрограмата, заяви: "Съзнавам, че върша нарушение".
	Като непосредствен участник в пресконференцията и дългогодишен служител в Министерството на външните работи реагирах с думите, че се извършва тежко престъпление срещу държавата. Според Правилника за вътрешния ред на Министерството на външните работи шифрограмите не могат да бъдат разгласявани, не могат да бъдат преписвани буквално и не могат да бъдат преснимани без съответното разрешение. Те са държавна тайна. Дори една идентифицирана дума от съответните чужди служби е достатъчна, за да бъде разсекретен шифърът на нашите секретни кореспонденции.
	Член 357 от Наказателния кодекс гласи, че "който разгласи сведения, съставляващи държавна тайна, които са му били поверени или станали известни по верме на служба или работа, както и този, който разгласи такива сведения, като съзнава, че от това могат да последват вреди за интересите на България, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с лишаване от свобода до 5 години. Ако от деянието са настъпили или могат да настъпят особено тежки последици за сигурността на държавата, наказанието е лишаване от свобода от 3 до 10 години".
	Член 104, ал. 1 гласи, че "който издаде на чужда държава или на чужда организация сведения, съставляващи държавна тайна, се наказва за шпионство с лишаване от свобода от 10 до 20 години или с най-тежкото наказание".
	ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС, от място): Ние не ги знаем тези неща - не сме учили в Москва.
	ИВАН ГЕНОВ (ПСБСП): В Наказателния кодекс има още редица членове, на които мога да се позова. 2001.5
	Господин министър, адресирам ви актуален въпрос със следното съдържание: когато се разкрие шифърът на една суверенна държава, възможно ли е да не се търси наказателна отговорност от лицата, виновни за такова тежко деяние?
	Аз очаквам вашия отговор, господин министър, и к ато отчитам, че за престъпления от общ характер наказателно преследване трябва да се възбужда от държавата, надявам се да сигнализирате господин Татарчев, който засега се прави на ни чул, ни видял, че най-високо държавно лице е консумирало целия състав на едно тежко престъпление и е нанесло вреда на националните интереси.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър, заповядайте. 2001.6
	МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първият въпрос в актуалния въпрос на народния представител Иван Генов той го формулира и той гласи: "Когато се разкрие шифърът на една суверенна държава, възможло ли е да не се търси наказателна отговорност от лицата, виновни за такова престъпно деяние?" Всъщност отговорът на така поставения въпрос се съдържа в Наказателния кодекс и едва ли заслужава такъв въпрос да се отправя към министъра на вътрешните работи. Съгласно т. 21 от постановлението на Министерския съвет, с което е утвърден списъкът на сведенията, които съставляват държавна тайна, шифърът на нашата държава съставлява държавна тайна. Когато се разкрие този шифър от някое лице, очевидно, че е налице престъпление, че виновният трябва да понесе предвидената в закона отговорност. Това го решава законът, най-малко го решава министърът на вътрешните работи.
	Въпросът, и господин Иван Генов не може да не го знае, след като толкова знания има в областта на наказателното право, се решава от Прокуратурата и от съда.
	Актуалният въпрос има една втора част. Във връзка с излезлите съобщения в печата на 12 и 13 май т.г., които показват, че Република България на практика вече няма шифър, искат да разберат дали са взети мерки за нов шифър и колко милиона би струвала тази подмяна на българския данъкоплатец. Действително в нашия печат на 12 и 13 май във вестниците "24 часа", "Дума" не съм сигурен за "Труд" излязоха публикации, че е разкрит шифърът на Република България. Имаше едно некратко предаване по "Постфактум", в което дори се посочваше какво наказание трябва да бъдело наложено на господин Савов. Трябва да ви заявя, че публикациите в пресата и казаното в предаването "Постфактум", че в Република България на практика вече няма шифър, е пълна лъжа. България има шифър, този шифър е надеждно защитен. Аз мога да ви прочета извадки от една справка и докладна записка, отправени до мен от началника на съответната служба в Министерството на вътрешните работи, която се занимава с шифъра. Българският национален шифър или по-точно дсипломатическият шифър е представен като една примитивна система в тези публикации и предавания, каквато за щастие той не е. Защото тежко и горко на националната сигурност, на СтБ/ЗТ 2002.1 дипломатическата, разузнавателната и военната дейност, ако може с една шифрограма или част от шифрограма да бъде направен пробив в защитените информационни системи с национална важност. Защитата на информацията се гарантира с модерни математически методи, радиоелектронни и свързочни средства. Службата за защита на връзките разполага с необходимите квалифицирани кадри. И по-нататък. Шифровата връзка с посолството в Брюксел е надлежно изградена, сигурността за нейното бъдещо функциониране не е застрашена. С изключение на въпросната шифрограма тайната на минали и бъдещи съобщения е гарантирана. Внушенията на публикациите в средствата за масова информация за компрометиране на шифъра на посолството в Брюксел са неоснователни.
	С оглед на това мога да отговоря на господин Иван Генов, че не са взети мерки за нов шифър, просто защото вземането на такива мерки не се налага и с оглед на това няколко милиона една такава подмяна, която не е необходима, няма да струва на българския данъкоплатец. А изводът е, че на тези средства за масова информация - "24 часа", "Дума" и "Постфактум" бих посъветвал господин Иван Генов за в бъдеще да не вярва прекалено много. (Бурни ръкопляскания в СДС.)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Генов, доволен ли сте или не от отговора?
	ИВАН ГЕНОВ (ПСБСП): Господин министър, аз бях на пресконференцията и с ушите си чух, когато господин Стефан Савов четеше шифрограма. Излиза, че България няма нужда от шифър, след като могат така безнаказано да се четат шифрограми. А иначе вие се опитахте да отклоните отговора на моя въпрос, но в началото признахте, че това е работа на Прокуратурата, а не на министъра на вътрешните работи.
	От цялостния ваш отговор излиза, че в смяната на системата влиза и декомунизиране на шифъра. (Подвиквания от СДС: "Разбира се!") Аз ви благодаря, така правова държава не се създава и смятам, че СДС гледа на България като на чужда държава. И това го доказахте със собствения си отговор. (Викове в СДС, шум в залата.)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина и ред в залата.
	Думата има министър Соколов. 2002.2
	МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Изглежда, че господин Иван Генов не ме е разбрал или не иска да ме разбере. (Шум в залата.) Това, което аз заявих в отговора на неговия актуален въпрос, се свеждаше до това, че прочитането на една шифрограма или на част от шифрограма в никакъв случай съобразно мнението на най-компетентния човек в тази област у нас - това е началникът на шифъра, на отдела, който се занимава с шифъра, абсолютно не е в състояние да разкрие шифъра.
	Що се касае до инсинуацията дали СДС смята България за чужда държава, на мен ми се струва, че досега в България еднаединствена политическа сила е доказала, че тя смята България не за с воя, защото друга една чужда велика държава смяташе за своя родина. (Бурни ръкопляскания в СДС, викове "браво".)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Председателят на Народното събрание господин Стефан Савов има думата. 2002.3
	ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми госпожи и господа! Прочел съм едно изречение от една шифрограма, в което... (шум в залата, реакция в блока на ПСБСП). Господин Генов, не махайте с пръст, защото Вие сте от тези, които именно продават нашата родина. (Остра реакция от блока на ПСБСП) На едро е предавана нашата родина от партията, към която принадлежахте. На едро, два пъти на едро е продавана! И това не можете да откажете исторически. (Реплики от блока на ПСБСП) Но аз ще кажа едно: аз прочетох едно изречение, едно изречение, което е от писмо от председателя на Европейския парламент господин Клепш към мен и което като го публикувам (това писмо), ще ви стане много неприятно.
	Благодаря. (Ръкопляскания от мнозинството, шум в залата, реплики от блока на ПСБСП)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Продължаваме с отговорите. (Шум в залата)
	Процедурата е ясна, господин Орсов.
	ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП, от място): Искам думата по процедурен въпрос.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Днес е ден за парламентарен контрол. (Силен шум в залата) Моля да не се вика "У-у-у!". Предупрежнение бе нъправено от господин Савов. Заповядайте по процедурен въпрос.
	По процедурен въпрос иска думата господин Орсов. Ще четем пак правилника.
	ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Уважаема госпожо председателствуваща! Аз винаги съм бил много доволен, когато от тази трибуна, на която Вие седите, се отправят призиви за спазване на правилника. Бих искал да знам въз основа на кой текст от правилника дадохте думата на господин Стефан Савов. Защото в Глава седма "Парламентарен контрол" няма такава възможност - някой, който е засегнат в питането, да прави обяснения по него. освен това процедурата по актуалните въпроси завършва без такива обяснения и оправдания от страна на засегнатия.
	Мисля, госпожо Ботушарова, че не е хубаво да се започва денят с едно нарушаване на правилника от Ваша страна. СД/МД 2003.1
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Орсов, аз Ви препоръчвам за домашно да развиете тази теза и другия път да ни обясните защо господин Савов е взел думата. (Шум в залата, единични ръкопляскания от мнозинството)
	Ако имате други въпроси към мен, може в кулоарите да ги зададете.
	Продължаваме с отговорите на актуални въпроси и питания към министър-председателя господин Филип Димитров. Към него има отправени осем актуални въпроса и едно питане. Ще прочета колегите, които са ги задали, а това е и редът, по който ще ги развиват:
	Актуален въпрос от господата Георги Божинов и Георги Попов. След това господин Николай Добрев, госпожа Велислава Дърева, тя има два въпроса, господин Светослав Мичев, господин александър Томов, господин Иван Генов, господин Илиян Илиев и питането от господин Христофор Събев.
	Давам думата на господин Георги Божинов или господин Георги Попов за актуален въпрос относно дейността на ВАК и възобновяване на процедурите за присъждане на научни степени и научни звания.
	Господин Божинов, заповядайте.
	ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ПСБСП): Уважаема госпожо председателствуваща, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа министри! Георги Божинов, 18. Разградски избирателен район.
	Актуалният въпрос е поставен от народните представители Георги Божинов и Георги Попов от Българската социалистическа партия. Той има следното съдържание:
	"Уважаеми господин министър-председател! В изпратеното до Вас изложение от Академичния клуб за демокрация към Федерацията на клубовете за демокрация към Съюза на демократичните сили (цитирам дословно) "самоопределението на тази политическа формация в иначе деполитизираната Българска академия на науките е поискано незабавно въвеждане на мораториум върху присъждането на научни степени и звания и временно преустановяване дейността на Висшата атестационна комисия и съответните й органи до извършване на кадрови промени в тях и утвърждаването на нови кри     
 Висша атестационна комисия 2003.2 терии в съответствие с вижданията и разбиранията на посочения клуб."
	С Ваша резолюция върху изложението за протоколно решение на Министерския съвет от 6 април 1992 г. разпореждате да се спре дейността по всякаква хабилитация до ново решение на Министерския съвет. Това е отразено и в писмото Ви до ВАК на 24 април 1992 г. В "Държавен вестник" е обнародвана заповед # 11, издадена на 15 април 1992 г. от изпълняващия длъжността председател на Висшата атестационна комисия, с което се отнемат временно правата на научните съвети и факултетните и академични съвети на висшите училища и се разпорежда да се спре дейността на специализираните научни съвети. С тази заповед се спира цялостната дейност по присъждане на научни степени и звания. Практически е прекратен за неопределено време естественият процес на израставане на научните кадри.
	Всичко това и отсъствието на виждане и сериозна подготовка за промяна на критериите и реда за присъждане на научните степени и звания и, подчертавам, опасенията, че ще се прибегне само до административна промяна в състава на съветите на ВАК, поражда напрежение в научните среди.
	Остават неизяснени всички въпроси, свързани с процедурите, за които са обявени конкурси и защити в "Държавен вестник", и за тези, които са в готовност за обявяване. Разстройва се работата на научните организации и се поставят под съмнение резултатите от дългогодишния труд на много аспиранти, докторанти и кандидати за хабилитиране.
	Липсата на правителствената концепция за съхраняване и развитие на науката и научните кадри създава условия под натиска на една или друга група от хора под знака на борба с остатъци от миналото да се развихрят разрушителни тенденции, разправи на политическа основа и партизанщина с непредсказуеми последствия.
	Тъй като изпълнението в Закона за научните степени и научните звания е възложен на Вас, уважаеми господин министърпредседателю, нашият въпрос е:
	Как, по какъв начин и в какъв срок ще бъде решен въпросът за дейността на Висшата атестационна комисия и нейните 2003.3 органи и ще бъдат възобновени процедурите за присъждане на научни степени и научни звания?"
	Много Ви моля, господин министър-председателю, да ми отговорите в едно свое изказване.
	Благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате думата, господин министър-председателю. Заповядайте.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз ще се опитам да спестя отчасти може би усилия и в следващи въпроси, като потърся двете теми в зададения ми въпрос.
	Едната тема е много проста. Тя е свързана с искането на една конкретна информация, а именно: кога, кой и какви предложения ще направи?
	Естествено не може да има съмнение в това, че на основание ч. 33, ал. 2 от цитирания закон аз имам правото да утвърдя комисия, която да се погрижи за подготвянето на предложение за преструктурирането и попълването на научните комисии и Президиума на ВАК.
	Също така бих ви посъветвал да не се съмнявате, че в тази комисия участвуват наистина хора, които са изтъкнати учени и специалисти от Министерство на образованието и науката, от академията, такива, които досега са участвували в Президиума на ВАК, в Съюза на учените в България и др.
	Що се отнася до сроковете, там е възложено до 15 юни 1992 г. да направят такива предложения. В работата на комисията са поканени да участвуват и заместник-председателят на Комисията за наука и образование при Народното събрание. Изобщо нещата са направени по начина, по който би следвало да бъдат направени.
	Но във Вашето питане се съдържа един много по-силен мотив и затова и Вашият емоционален акцент е поставен върху него. Той е свързан с това, че Вие очаквате ние да продължаваме да се държим така, като че ли в тази страна нищо не се променя.
	Господин Божинов и господин Попов, в тази страна става една много голяма промяна. Става една огромна промяна, която разтърсва много установености до днес. Става промяна 2003.4 в собствеността; става промяна в политическото доминиране на някаква социална структура; става промяна, единствено, и в много от стойностите, които, както е добре известно, съобразно с идеологията на управляващата доскоро партия бяха подчинени и изпълняваха функциите на това да обслужват целите и тенденциите на тази партия. 2003.5
	Аз мисля, че никой сериозен човек в тази зала и в тази страна не би възприел тезата, че всички действия, извършвани в сферата на науката и културата, са били адекватни, са били лишени от дълбоко политическо проникване и в крайна сметка са представлявали, една голяма част от тях, слава Богу, не всичките, това, което в цивилизования свят се утвърди като научен термин, а именно "промиване на мозъци". Повтарям, никой сериозен човек в тази страна не би имал, според мен, интелектуалната смелост да заяви, че такова нещо не е ставало. Е, добре, щом ние приемаме, че в много отношения критериите, по които са били оценявани интелектуалните и културните стойности в България, са били изкълчени, а това че те бяха изкълчени личи по почти всички официални писания, които са се появявали, интерпетиращи стойностите на художествени произведения, качествата на научни разработки. Персоналната тежест на хора учени е, добре, щом са били изкълчени тези критерии, вие не може да не очаквате те да се променят. Те ще бъдат променяни. И винаги, когато в една държава се извършшва такава огромна промяна, има и такива подпромени. Просто свикнете с тази мисъл, дами и господа. Свикнете с мисълта, че това е страна, която се променя.
	И нека да се опитаме, ако можем да я променим наистина по такъв начин, който най-малко да измъчва и дразни хората наоколо. Защото вие знаете, че усилията, които българската опозиция до 1991 г. положи и сега управляващите в България политически сили полагат, а именно тези процеси на промяна да вървят мирно, кратко и толерантно, са големи. Вие трябва да ги уважавате, но не си мислете, че може без промяна. (Ръкопляскания от мнозинството)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Божинов, имате думата.
	ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ПСБСП): Уважаеми господин министърпредседателю, аз съм възхитен от Вас! (Смях в залата) Аз съм възхитен, защото Вие открихте, не само емоционалния център на нашето питане, да, това беше ирационалният център на нашето питане. Ние се вълнуваме с уважаемия народен представител проф. Георги Попов ще има ли промяна. Вие ни уверихте, че да. РД/МД 2004.1 Но ако ние не искаме да казваме големи думи за много дребни неща, трябва да е ясно и да го кажем от тази трибуна, че преодоляване на рецидивите от миналото и смяна на начина за присъждане на научни степени и звания е неминуемо свързан със:
	Първо, нови критерии, нов ред, нова система за присъждане на научни звания. За това са нужни... (реплики от СДС) много ви моля, господа!... Нужни са нови закони. Опитите за такива нови закон са неуспешни. По моя преценка по две причини:
	Първо, те са по-трудни отколкото се струваше на тези, които подценяват дълбоката промяна на системата.
	И, второ, вододелът между заинтересуваните или не няма да мине между цветовете и това стъписа много реформатори.
	И, трето, уважаеми господин министър-председателю, нашата тревога е в това, че рецидивите на старата система ще бъдат запазени, за да се използуват докрай от една нова политическа сила и това ще бъде пагубно и за науката, и за цяла България, и това е нашата тревога и аз се радвам, че Вие я открихте.
	Благодаря Ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата има господин Николай Добрев със своя актуален въпрос, относно интервюто на специалния съветник господин Алекс Алексиев във в. "Демокрация" на 16 май т.г. Имате думата, господин добрев.
	НИКОЛАЙ ДОБРЕВ (ПСБСП): Уважаеми господин министърпредседателю, от в. "Демокрация", бр. 116 от 16 май 1992 г. научих, че комунистите в заговор с тясно свързаната с тях икономическа мафия и някои синдикални дейци целят да свалят правителството, да предизвикат парламентарна и политическа криза и да торпилират реформите. Това твърдение на официоза бих отминал със същата сериозност, с каквато споделих тревогата на господин Соколов от непослушанието на сърдечноболните и раздвижването на запасните сержанти, ако негов автор не бе Алекс Алексиев, човек от Вашия личен кабинет, специален съветник на министърпредседателя. Такъв високопоставен и широко информиран експерт си мери думите, говори обмислено и отговорно, развива тези, съзвучни с възгледите на своя патрон.
	Питам Ви, уважаеми господин димитров, Вие споделяте ли съдържанието и оценките в това публично изявление на Вашия съветник? Ако ги споделяте и мислите по подобен начин, бихте 2004.2 ли били любезен да защитите пред народното представителство този възглед с някои конкретни аргументи, с повече живи факти и данни. С аргументи и факти, които ще ни убедят, че действително има такова съзаклютие и че то иска по неконституционен начин да свали правителството.
	Възможно е, господин министър-председателю, Ввашите оценки да се разминават с тези на Алекс Алексиев. Тогава моля Ви, кажете в чий интерес е обществото ни да живее постоянно под страха от предстоящи провокации, предателства и заговори? Кому е изгодно да се нагнетява атмосфера на смут и несигурност, да се сее вражда, да се импулсира разделянето и противопоставянето на хора по политически признак? Не смятате ли, че в този контекст публикацията на Алекс Алексиев в качеството му на Ваш съветник е неприемлива и осъдителна, че тя не работи за гражданския мир и за съгласието в тази страна.
	Надявам се, уважаеми господин Димитров, няма да злоупотребя с Вашата отзивчивост, ако Ви помоля да разкажете малко повече за програмата на Вашето правителство, за борба с корупцията, което също е визирано в споменатата публикация. Изложете, моля Ви, контурите и ориентирите на тази програма, както и началните резултати от нейната реализация.
	Благодаря Ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТШАРОВА: Думата има министърпредседателят господин Филип Димитров. Заповядайте!
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да започна с един елемент от въпроса.
	ФИЛИП БОКОВ (ПСБСП, от място): Отговорете на целия въпрос.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Да, ще отговоря на целия въпрос, господин Боков. Въобще не се съмнявайте в това.
	Един интересен елемент в този въпрос беше дефинирането на неконституционния път като средства за сваляне на правителството. Трябва да отбележа, че това навежда на известни размисли. Действително има противоконституционни действия, които ние можем да наблюдаваме, които са и противоправителствени едновременно, извършвани от страна на някои хора, които се обявяват за привързани към настоящата опозиция и аз ще се спра на тях сега. Но за да започна с един цялостен отговор на въпроса Ви, бих искал да се спра на фактите. 2004.3
	Вярно ли е, че първото българско правителство, създадено от първия демократично избран български парламент (шум от опозицията) беше обект на атаки от първия ден на своето съществуване; вярно ли е, че представителите на опозицията до самото начало на неговото създаване обявяваха, че то не може да съществува такова, каквото е и лансираха като свой възглед тезата, че това, което е необходимо на страната, не е такова правителство, а някакъв вид коалиция, израз, разбира се, на пълната невъзможност на опозицията да проумее, че една партия управлява не тогава, когато има 99,97 на сто вот, а когато има вот, предвиден в Конституцията. Както и да е.
	Вярно е също така - и вие вероятно ще се съгласите с това, че определени кръгове в някои синдикати започнаха да заплашват правителството със стачки, които едва ли бяха твърде конституционносъобразни още от първите седмици на неговото съществуване, още през декември, за да бъдат обявени след това преди президентските избори и т.н.
	Вероятно вие не бихте отрекли, че след приемането на Правилника за приложение на Закона за земята лица, някои от които са поименно известни, тръгнаха из страната, за да разпространяват къде неверни, а къде провокиращи социалното спокойствие твърдения и да подтикват хората към противопоставяне на нормативните актове, действуващи в тази държава.
	Вие вероятно няма да отречете и факта, че в изданията на опозицията несъмнено се появяват изявления, които също така са насочени към предприемане на действия за директно противопоставяне на приложението на законите. Трябва да ви кажа, че един от хората в моя екип, който ми прави справката на печата, беше написал преди два дни там: "И, разбира се, статии срещу Закона за земята (ако ги няма, човек би трябвало да погледне от коя дата е вестникът)", за да види дали не е от по-рано и дали не е сбъркал днешния вестник. Всички тези действия говорят за едно определено отношение, което съществува от страна на това, което господин Алекс Алексиев е имал предвид, като е казал: "комунистите" по отношение на правителството, въпрос, който едва ли буди някакво съмнение. Оттам нататък това, че в момента, ВЙ/МД 2005.1 в който в правителството започнаха да се обсъждат промени, беше започната една кампания, в която се включиха и някои синдикални лидери и това е нещо, което най-малкото показва, че на тях това правителство не им харесва.
	Ако не възразявате, бих посочил дори и факта, че в същата тази зала аз колчем вляза - непрекъснато говори, говори, пък по някое време рече: "Е, това правителство няма програма...". Един факт, който, както знаете, е недостоверен. (Шум на неодобрение от ПСБСП) Факт, който знаете, не отговаря на истината (шум вв залата), понеже в чантата на всеки един от вас вероятно се помещават 85-те страници текст на декларацията за намеренията на правителството.
	КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП, от място): Това е декларация за намеренията, а не е програма! (Шум и реплики в залата)
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Казвам всичко това, за да ви помогна да разберете, че едва ли само господин Алекс Алексиев би могъл да мисли, че определени политически кръгове, имам предвид опозицията, имат желание да видят това правителство да си върви. Те биха искали да видят това правителство да падне и мисля, че вие го заявихте съвсем определено.
	КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП, от място): Да, да!
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Ако си спомням даже, господин Пирински предложи правителството да си подаде оставката, а вие събирахте подписка за вот на недоверие. Не знам дали успяхте да я съберете.
	Ето защо според мен единственото нещо, което би могло да притесни задаващите въпроса, е фактът, че заедно със споменатите изявили себе си в тази позиция синдикални лидери и безсъмнено заемащите тези позиция представители на опозицията, са споменати и други кръгове. Вероятно там е, където всъщност ви е заболяло. Така ли е?
	Споменаването на тези кръгове, които условно ние наричаме с индивидуалното понятие "мафия" са хора, които в този момент очевидно съществуват в тази държава, които се опитват да свържат наследените останки от сила, дошли по линията на комунистическата партия, с наследените количества информация, дошли най-често по пътя на връзките с тайните служби, с наследени 2005.2 количества пари, дошли най-често от сделки със съмнителна чистота и, разбира се, омотавайки всичко това с една претенция за господство над политическия и обществения живот в тази страна. Аз едва ли трябва да доказвам на вас, че такива явления съществуват.
	Както вероятно си спомняте обаче, това е нещо, което едва ли господин Алекс Алексиев е единственият, който е твърдял, защото тук, в тази зала, аз се опитах да се обърна към вас с определена толерантност и се опитах да обясня на вас - представителите на опозицията в тази зала - че в моите оче не вашето противопоставяне на правителството, дори не вашето противопоставяне на законите е толкова страшно за България, отколкото ако на законите и правителството се противопоставят такива именно сили на хаоса, които ние можем условно да наречем мафия.
	Не зная защо никой не се е поласкал от моето допускане, че много хора от тази зала сигурно не са свързани с тази мафия. Но във всеки случай аз искам да знаете, че правителството няма никакво намерение да остави подобна конфигурация да овладее реалния политически живот в България. Това е причината, поради която ние ще й се противопоставяме и поради която е необходимо естествено да се води и борбата за отстояване на законността и борбата с корупцията и всички останали естествени неща, които правителството трябва да прави с още по-голяма интензивност. Но колкото се отнася до това, дали аз възприемам думите на господин Алекс Алексиев, както вероятно би трябвало да сте разбрали от това, което казах досега...
	ФИЛИП БОКОВ (ПСБСП): Нищо не разбрахме!...
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: ... Това са думи, които в крайна сметка излизат от мен и аз ви заявявам от свое име, че наличието на подобни конфигурации, свързването на останки от политически сили и специални служби, финансово замогнали се съмнителни фигури е нещо, на което аз ще се противопоставям. Нещо повече. Ще се опитам да прекърша неговите възможности за успех, господин Боков. (Ръкопляскания от мнозинството)
	Оттам нататък какъв ще бъде нашият успех - ще видим. Знаете, че борбата с подобен род явления не е много лесна, но във всеки случай, ако вие се опасявате, че свързването на подобни конфигурации с името на вашата партия или с предишното име на 2005.3 вашата партия накърнява вашата чест, моля ви - намерете начин и се отграничете. Направете го ефикасно! (Ръкопляскания от СДС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Добрев, имате думата.
	НИКОЛАЙ ДОБРЕВ (ПСБСП): Уважаеми господин Димитров, от отговора Ви разбрах, че стил и начин на съществуване на правителството е да си измисля призраци и врагове. Вчера това беше толерантно изчакалата Ви сто дни опозиция, утре ще бъдат отлъчените синдикати, вдругиден - дружеството на пчеларите и природолюбителите, защото са тоталитарни организации. Аз самият мисля, че най-големият враг на Вашето правителство е самото правителство. Разбрах оправданието Ви и Ви благодаря. (Ръкопляскания от ПСБСП)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Велислава Дърева има думата да развие своя актуален въпрос относно намеса на изпълнителната в съдебната власт. Тя има и втори актуален въпрос, който ще развие, след като получи отговор.
	Заповядайте, госпожо Дърева.
	ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Благодаря, госпожо председателствуваща. Няма да развивам дълго този въпрос, той е съвсем кратък. Точно така съм го и депозирала на господин министърпредседателя.
	Уважаеми господин министър-председателю, известни ли са Ви случаи на намеса на представители на изпълнителната власт в прерогативите на съдебната власт?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър-председателят има думата за отговор. Заповядайте.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ако не четях опозиционната преса, сигурно много дълго щях да се чудя какво аджиба означава този въпрос. Както вероятно е добре известно, госпожице Дърева, съм чувствителен към темата за разделението на властите и винаги ми е правило удоволствие, когато мога да говоря по нея.
	Въпросът за разделението на властите е изключително важен въпрос за демокрацията и аз съм съгласен с Вас, че вмеша2005.4 телството от страна на изпълнителната власт в дейността на съдебната не може и не трябва да има. Това се гарантира с придаването на съответния статут на съдебната власт, който я прави неподвластна на изпълнителната. Това не се гарантира с неща от типа на това съдиите и администраторите да не си говорят. То не се гарантира и с това да се забрани примерно на министър-председателя и на главния прокурор, да кажем, да обядват заедно и естествено да разискват проблеми, които са свързани с важни въпроси - например със законността в страната. Така че, когато Вие търсите баланса на властите и границата между тях - търсете го в институциите и в техните прерогативи.
	Предполагам, че Вашият въпрос е свързан с едно доста интересно писание в един от опозиционните вестници. Вече не мога да си спомня кой и в него се говореше за това как съветник в Министерския съвет е занесъл данни на главния прокурор за извършители на престъпление. Искам да ви каже, че това е задължение на всеки един гражданин, независимо от това дали той участвува в администрацията или не. Но искам да добавя, че дотолкова, доколкото администрацията има по-добри възможности за поглед в някои сфери на живота, включително и на стопанския живот, то възможно е администрацията по-лесно да се натъква на данние за такива престъпления и най-естественото, най-законното и найзадължителното нещо, бих казал, в тези случаи е администрацията да подаде тези данни, за да бъдат предприети съответните предвидени в закона действия. Сега - дали ще ги даде на главния прокурор или на районния прокурор, е въпрос на избор, но вие много добре разбирате, че в момента, след като в продължение на повече от година съдебната система беше успешно блокирана от едни хора, които сигурно според Вас не са правили това поради своята принадлежност към определена политическа партия, следователно просто можем да приемем, че статистическият брой на хората, които попадат в тази партия случайно - в него превалират такива, които пречат на развитието на процесите. Вероятно това е въпрос на някакво съвпадение, но не знам... Така или иначе тези хора, след като в продължение на година доста пречеха на развитието на каквито и да било движения в съдебната система, сега някои от тях са си отишли, други може би са си останали, но тъй или 2005.5 иначе аз самият не се чувствувам достатъчно запознат, ако щете достатъчно сигурен в това, че винаги една преписка или една група данни ще бъдат придвижени достатъчно бързо до там, където й е мястото. И от тази гледна точка сигурно понякога поднасям информация на много високо ниво и вместо районният прокурор да се заеме с прибирането на някой човек, който е извършил престъпление, ние се обръщаме понякога към главния прокурор. Но важното в случая е това, че първо престъпленията ще бъдат преследвани и наказвани и аз не знам дали сте забелязали, но в последния месец тази машина като че ли бавно, бавно започва да тръгва, и това, за което вие също пледирахте доскоро, че трябва да бъдат наказани хората, които са извършили престъпления и които са тласкали България не към добро, започва полека-лека да се придвижва. То ще се придвижва с още по-голяма скорост - бъдете напълно спокойни за това! 2005.6
	А що се отнася до това е ли поднасянето на такива данни дейност, с която изпълнителната власт се вмесва в дейността на съдебната, бъдете напълно спокойни. Дори да би отишъл някой администратор и да развие своите възгледи за това как трябва да бъдат извършвани действията във връзка с тези процеси, дори това, госпожице Дърева, не представлява вмешателство на изпълнителната власт в съдебната власт. Защото вмешателство означава да имаш възможността, да имаш законния способ или някакъв друг, за да окажеш натиск. От тази гледна точка, именно в името на разделението на властите, сега действуващата Конституция, може би не по най-съвършения начин, но все пак успява да даде гаранции за независимостта на съдебната власт, на прокурорските институции и пр.
	Ето защо бъдете спокойна. Администрацията ще продължи да контактува със съдебните органи. Тя ще прави всичко, което е по силите й, за да улеснява тяхната работа и да ги снабдява с информация. Естествено в резултат на това ще има наказания. Но това не би могло да се нарече вмешателство. Благодаря ви. (Ръкопляскания от блока на СДС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожо Дърева, имате думата.
	ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Господин министър-председателю, много Ви благодаря и се радвам, че въпросът, който зададох, представлява една чувствителна за Вас тема.
	Господин министър-председателю, Вие разбирате, че аз нямах предвид този случай, за който Вие говорихте - за Ваш съветник, който е изнесъл някаква информация. Лично аз Ви благодаря за това и Вие бихте могъл да информирате Народното събрание за името на този съветник.
	Но аз искам да Ви попитам, господин министър-председателю, господин Боздуганов Ваш съветник ли е? Известно ли Ви е, че господин Боздуганов е злоупотребил с авторитета на Министерския съвет и от името на Министерския съвет е упражнявал натиск върху прокурора Радиан Гичев и е настоявал той да изпълни заповедта за задържане под стража на Вашия бивш колега - господин Георги Атанасов? Известно ли Ви е, господин министър-председателю, че този Ваш съветник не само е упражнявал натиск, но страшно ББ/МД 2006.1 много е искал да чуе как ще щракнат белезниците около ръцете на господин Георги Атанасов? Известно ли Ви е още, че прокурорът Радиан Гичев беше освободен, защото той бе против мярката за задържане под стража? И много Ви моля, обяснете на Вашия съветник - господин Боздуганов, че в този случай той нарушава Конституцията. Благодаря Ви, господин председателю!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Момент, господин министър-председателю. Може ли само...
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние отново, опасявам се, започваме да смесваме понятията. Моят съветник господин Боздуганов, когото имах предвид, както сигурно ви е добре известно, не може да отстранява прокурори. Прокуратурата е една строго йерархизирана система, в която заповедта на по-горния прокурор е закон за по-долния. Евентуално нейното неизпълнение може да повлече след себе си някои неприятни последици. И ако господинът прокурор, когото нямам честта да познавам, е бил сполетян от такива последици поради несъобразяване със заповедта на по-горестоящия свой орган, аз мога само да му съчувствувам за това, но в никакъв случай не и да съжалявам.
	А що се отнася до това дали моят съветник господин Боздуганов е искал да чуе щракването на белезниците, т.е. дали той е имал това субективно желание, това е въпрос, по който аз мисля, че едва ли има смисъл да коментираме. Аз съм убеден, че има много хора в тази страна, които биха искали да чуят щракане на белезници по отношение на определени лица. Но, разбира се, ние не можем да навлизаме в подобни теми и не тук е мястото за това. (Ръкопляскания от блока на СДС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Велислава Дърева има и още един актуален въпрос относно случаи на потъпкване свободата на словото и печата... (Моля за тишина в залата, уважаеми колеги!)... от представител на изпълнителната власт.
	Имате думата да развиете Вашия пълен въпрос.
	ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Благодаря Ви, госпожо председател, уважаеми господин министър-председател! Вашите последни реплики просто ме улесняват, за да задам следващия въпрос. Когато Вие споменахте за белезниците, аз си спомних апела на в. "Демокрация" по този повод. 2006.2
	Моят актуален въпрос отново ще бъде точно толкова кратък, колкото и предишният.
	Известно ли е на господин министър-председателя за случаи, когато представители на изпълнителната власт, на висши държавни служители са се опитвали да потъпкват свободата на словото и печата в Република България?
	РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Напълнихте България с комунистически мърсотии.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата има господин министър-председателят да отговори на този въпрос.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз благодаря на госпожица Дърева за конкретизацията на нейния въпрос: известно ли ми е да е била потъпквана свободата на словото и печата? Той се превърна в това дали ми е известно някой да се е опитвал да потъпква свободата на словото и печата. Трябва да ви кажа, че не ми е известно такова нещо. Но дори и да би ми било известно, това едва ли би имало голямо значение, защото очевидно е, че тези опити, ако такива някой би искал да направи, са неуспешни. Напротив, в България съществува свобода на словото и печата, която сама по себе си като ценност е нещо, което аз дълбоко уважавам и която в настоящия момент, ако беше добавено към нея и известен елемент на почтеност и добро възпитание, сигурно щях да й се възхищавам. Последните две качества невинаги са налице в това, което ние наблюдаваме от страна на някои медии. Но, както сами разбирате, това са неудобствата на тези времена като нашето, в които има много хора, за които разбирането за свобода и демокрация не е така бистро, както надявам се за всички тук в тази зала.
	Става дума за това, че в България продължават да съществуват едни интересни представи за това как някои журналисти трябва да упражняват свободата на словото и печата и те го правят, като представят много често в една, бих казал, невярна светлина определени обстоятелства или избирателно се отказват да се ползуват от данни, да речем за дейността на правителството, или за извършени от определени министри действия... Ето и днес в "24 часа" човек може да прочете едни неща за някакви опити 2006.3 за повишаване на заплати, които са щели да бъдат пробутани под някаква маса и прочее глупости, които нямат нищо общо с истината. Но, така или иначе... (Реплика от блока на ПСБСП, която не се чува) Знаете ли, понеже аз съм бил в Министерския съвет, ако вие имате някакъв фиш, защо не го извадите тук, за да ни разкаже тази история. Поне да знаем доколко достоверна е информацията ви.
	Всички тези действия обаче са нещо, което ние не считаме, че следва да бъде ограничавано. Е, разбира се, има моменти, когато аз мога да изразя неодобрението си, а и мой колега, по отношение на някой журналист. В крайна сметка аз не съм длъжен да търпя интервюенти, които интервюират тенденциозно и нещо повече - не съм длъжен даже да понасям отразяването на определени действия от правителството от журналисти, които примерно ние смятаме, че не заслужават достатъчно доверие. Оттам нататък, всеки, който иска частно да си отразява нещо, може да прави това на пълна воля. Тогава, разбира се, когато това ще бъде въпрос на договор с правителсвото, естествено е този договор да има две страни идвете страни, госпожице Дърева, да изразят своята воля. И само, когато тя съвпада, да има такъв договор. Така че това е, което бих могъл да кажа по въпроса за свободата на словото и печата и рисковете за нея. Мисля, че тя не е застрашена от никакви рискове. Единственото нещо, което бих искал да пожелая на всички свободни печатни и прочее издания в България, е да имат щастието да намират повече сили за това, да се занимават с действително важните въпроси на деня и по-рядко да заместват истината и събитията с долнопробни клюки. Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожо Дърева, доволна ли сте от този отговор? Имате думата.
	ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Благодаря Ви, господин министър-председателю! Аз съм доволна от Вашия отговор, защото предполагам не сте забравил чудесната мисъл, че "свободата на печата е майката на всички свободи".
	Но не съм доволна от това, което казахте, че не са Ви известни такива случаи.
	Господин министър-председателю, как може да не Ви е известно, че Вашият министър господин Стоян Ганев се намеси 2006.4 директно в предаването "Неделя 150", а след това последва искане за отстраняване на водещия това предаване - Мико Петров. Интересно как Вие не сте чул за този толкова гръмогласен случай, след като самият президент - д-р Желю Желев, дръпна ушенцето на Вашия външен министър.
	И много Ви моля, занесете на Вашия външен министър една Конституция, за да прочете там членовете 39 и 40. Благодаря много, господин министър-председателю!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожо Дърева, ще имате възможност лично да дадете Конституцията, тъй като министър Ганев е в Народното събрание и ще отговаря на въпроси.
	Следващият актуален въпрос е поставен от народния представител Светослав Мичев относно механизмите за определяне състава на правителствените делегации за чужбина.
	Заповядайте, господин Мичев, да развиете Вашия въпрос. 2006.5
	СВЕТОСЛАВ МИЧЕВ (ПСБСП): Аз, разбира се, бих искал да чуя отговор по това питане и от министъра на външните работи, но доколкото той трудно се свърта в България, като че ли е подобре с господин Димитров да го обсъдим. Въпросът е зададен твърде общо - за механизмите за определяне на състава на тези делегации. Аз бих Ви помогнал с един пример, да кажем, делегацията от неколцина депутати от СДС. Сами разбирате, че ние не се сърдим за това, че няма депутати от наша страна, а просто не ни е ясно кой е платил техните разходи и по какъв начин са включени в общата група и на какъв принцип.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин министър-председателят.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз естествено мога да отговоря на Вашия въпрос само дотолкова, доколкото се касае за правителствени делегации. Аз много често търпя обвинения в това, че не се старая може би достатъчно помпозно да представям България, като се ограничавам по-малки по брой делегации, отколкото често е прието, но мисля, че в една страна, която се намира на дереджето на България, е редно тези разходи да бъдат в рамките на възможното ограничаване.
	Обикновено принципът, по който се извършва комплектуването на делегацията, е свързан с няколко основни елемента.
	Първият от тях е, че във всяка делегация по силата на нормативен акт, който не е отменен, се предвижда, че трябва да има лице, което да се занимава с охраната или две лица, в зависимост от броя на делегацията. Смята се, че това било въпрос на етикет. Не знам какво толкова би трябвало да ни пази, но е така. Оттам нататък в нея лично аз винаги включвам представител на Министерството на външните работи, освен когато се касае за чисто работно или чисто икономическо посещение или среща. Защото във всички случаи, когато се осъществяват политически контакти, е задължително да присъствува представител на Министерството на външните работи и да бъде в течение на това. СБ/МД 2007.1
	След това делегацията се попълва с лица, които следва да бъдат способни да водят разговори по въпросите, които съответното посещение ще засегне. Обикновено те са лица на ниво министри, заместник-министри или съветници. Разбира се, делегацията обикновено включва и хора, които следва да се погрижат за отразяването на тези събития в медиите, защото, както добре знаете, не би могло да се очаква такъв вид срещи да принасят полза, ако не са добре отразени.
	При това положение в правителството не възниква проблем относно представителството на опозицията, просто защото в правителството, както знаете, представители на опозицията няма. В редки случаи, когато по повод на някои специални действия се налага да има и представител на парламента или пък някое лице с много висока квалификация, което пребивава в парламента, следва да бъде използувано и в една такава среща, то би могло да бъде поканено. По принцип до този момент аз не си спомням да съм имал възможността да комплектувам смесена делегация от парламента и правителството. Ако, разбира се, такова действие би трябвало да бъде извършено, то тогава парламентът би следвало да бъде представен със своите отделни парламентарни групи. Но когато става въпрос за правителствени делегации, дори и в тях да е поканен някой парламентарист, той е поканен не като представител на парламента, а като лице, което по едни или други причини е преценено, че е подходящо да участвува в делегацията и да представлява България. Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Мичев, имате думата.
	СВЕТОСЛАВ МИЧЕВ (ПСБСП): Аз ви благодаря, това, което казахте, разбира се, е така и би трябвало да е така. Само че конкретният пример, който Ви дадох, като че ли не получи отговор. Вие като че ли намекнахте, че господата Георги Марков, Александър Йорданов и Венцеслав Димитров не са били в състава на тази група. Но доколкото аз знам, техните разходи, а те не са малки, не са заплатени от парламента, а от Министерския съвет, то понататък някак се губи логиката във Вашите думи. 2007.2
	Бих искал да уточните това: в качеството си на какви са били тези господа в делегацията Ви в Страсбург. Не вярвам да са били като бодигардове.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате думата, господин министър-председател.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Приемайки това като конкретизация на въпроса, а именно как е било финансирано пътуването на споменатите депутати в Страсбург, пътуване, по което аз не мога да Ви отговоря в момента съвсем точно, тъй като не аз съм комплектувал делегацията, но тя във всеки случай би трябвало да е минала през мен, то мога да ви уверя, че ще направя проверка по този въпрос. Но смятам, че разходите на съответните депутати, ако те са включени в една правителствена делегация, естествено следва да бъдат поети от Министерския съвет. Друг е въпросът, че ако това беше една делегация на парламента, то разходите би трябвало да бъдат платени от вас.
	ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПСБСП, от място): А за пенсиите няма пари!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Аз искам да уточня, че господин Мичев сега конкретизира този въпрос. Той не се съдържа в актуалния му въпрос. Може би, ако бяхте го задали, щеше да има и точна информация.
	СВЕТОСЛАВ МИЧЕВ (ПСБСП, от място): Аз съм го дал на министър-председателя.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам думата на господин Александър Томов, който има актуален въпрос относно динамиката на цените на основните хранителни стоки.
	АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър-председателю, през последните 30 дни сме свидетели на един нов ценови шок. Бихте ли ни информирали не само нас, народните представители, но и българската общественост с колко са нараснали цените на основните хранителни продукти, кои са причините според Вас като министър-председател за тази нова инфлационна вълна, както и какви са конкретните мерки на правителството за компенсиране на доходите на населението. Благодаря. 2007.3
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър-председателю, заповядайте.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Както е добре известно, преди около месец беше извършена частична либерализация на някои от цените, които бяха контролирани досега, и въвеждане на нови прогнозни цени за тези стоки, които продължават да бъдат под контрол.
	Необходимостта от това действие е свързана с несъответствие между цените, съществуващи в България, и съотношенията между тях, от една страна, и цените, които биха ни помогнали да участвуваме в световния пазар, от друга. 2007.4
	Както е добре известно, едно от основните неща, което характеризира промените в българската икономика, е необходимостта от нейното привеждане в съответствие с нормалните ценностови мерки по света, т.е. свързано е с преструктуриране и на механизма на определяне на цените. Това, така да се каже, неизбежно неприятно явление беше поднесено на правителството на порции по разбираеми причини. Защото смятаме, че ако всички тези стъпки бяха извършени наведнъж, те биха били много по-трудно понесени от хората.
	За периода от 15 април - 15 май индексът на цените на стоките, които са обект на специално наблюдение, е около 123,22 на сто. Знаете, че са налице определени увеличения, които са свързани главно с разходите за производство, по следните причини:
	Знаете, че бяха повишени минималните изкупни цени на селскостопански продукти и съответно това доведе до известен отскок в цените на някои продукти, като на пшеницата за хляб - 36,4 на сто, живо тегло на свинете - 30 на сто.
	Горе-долу около 30,2 на сто е увеличението по отношение на телетата-малачета, птици-бройлери, шилета и 26,8 на сто за кравето мляко.
	Прогнозните цени за влагане в производството на брашно, тип 500 и 700, се увеличиха с около 25 на сто спрямо тези на Постановление # 155.
	Увеличението на цените и на електроенергията, и на топлоенергията, и на каменните въглища, което, както знаете, беше около 35 на сто и косвеният ефект, т.е. косвеното влияние на това повишение на цените съответно се включи във фактическите цени.
	Както е добре известно, прогнозните цени, които бяха визирани от правителството, не са таванни цени и ние дълго обосновавахме защо те не следва да бъдат такива. Даже в този смисъл беше и изменението на Указ # 56, което внесохме. Защото ако би имало таванни цени, то трайно цените на стоките биха се долепили до тази горна граница. Докато в настоящия случай, първо, действително е възможно движение под и над прогнозните цени, но смятаме, че за един малко по-дълъг период от време, с уталожСД/МД 2008.1 ването на усилените инфлационни очаквания, резултат от това повишение, ние ще можем да очакваме едно в крайна сметка вмъкване в прогнозните цени.
	Наред с това налице са и някои отскоци, за които споменах, в конкретните продажни цени. Така се получи с хляба в градовете София, Габрово, Пазарджик, Пловдив и Хасково и се стигна до едно по-голямо увеличение на неговите продажни цени с около 7 до 9 на сто.
	Най-чувствително надвишаване на фактическите надпрогнозните цени се постигна по отношение на свинското месо с кости, което се дължи на това, че прогнозната цена е средна за всички разфасовки и над нея остават цените на някои по-специални продукти - пържоли, бут и прочие, докато другите - на джолан и прочие, са съответно по-ниски.
	Цената на прясното мляко в София също се покачи над прогнозната, което беше свързано с едно по-високо изкупуване спрямо минималната изкупна цена, резултат очевидно от търсенето. Но считаме, че и това е въпрос на едно временно явление, като продажните цени на краве сирене, както и на брашната за влагане в производството, успяха да се задържат под прогнозните.
	Очевидно е, че всички тези явления налагат обсъждането на мерки, и това е всъщност и Вашият въпрос - какви са конкретните мерки, които правителството предвижда.
	В процес на приемане от страна на правителството, и то с действие от 1 май т.г., са следните документи:
	- Постановление за компенсиране на доходите на населението при либерализирането на цените;
	- Постановлението на Министерския съвет за нови средни брутни заплати за 1992 г., респективно формирането на основните месечни заплати в държавните органи и организациите на бюджетна издръжка;
	- Постановлението за нов Правилник за социално подпомагане;
	- и, разбира се, законопроектът за актуализация на пенсиите, който се намира в парламента.
	Достатъчно е да отбележа, че само за актуализацията на пенсиите държавата предвижда да отпусне около 4,5 млрд. лева, като наред с това предстои да се въведе и система за индексация на пенсиите, да се измени системата на семейните надбавки. А 2008.2 едновременно с това се въвежда и новият механизъм за подпомагане чрез индекса на увеличение на месечните парични помощи спрямо сегашния им размер (това е свързано със социалните помощи) и се очаква те да бъдат между 130 и 190 на сто, с което ще се осигури съответната защита за техните доходи.
	Тоест мерки се взимат. Друг е въпросът, че всички ние сме много добре наясно с факта, че преживявайки споменатите катаклизми, вероятно по към края на тази година ние ще бъдем принудени да удържаме инфлацията в едни разумни граници. Искам да кажа, че ние ще я удържаме и по-нататък, но така или иначе през тази година усилията в тази насока вероятно ще трябва да бъдат особено големи. Защото, както самият Ваш въпрос посочи, известно увеличение на цените, а оттам и на заплатите, следователно на инфлацията (на доходите имам предвид), е невъзможно да не се получи. Но, пак повтарям, основната задача в това отношение, и мисля, че с това отговарям на последната част от въпроса Ви, е тя да бъде държана под известен контрол. Тези са мерките и именно тяхната рестриктивност, т.е. обстоятелството, че те са поставени в известни граници, е това, което гарантира запазването на контрол над инфлацията.
	От друга страна, необходимостта от тези стъпки, струва ми се, е пределно ясна и за вас и тя е свързана с доводите, които изложих в началото.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате думата, господин Томов, след като чухте отговора на господин министър-председателя.
	АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър-председателю! Това, което ме удовлетворява във Вашия отговор, е, че ние нямаме практически разлики в статистическата инфармация, с която боравим. Нямаме разлика също и по принципното съображение, че без поетапна, постепенна и съобразена с логиката на реформата либерализация на цените не може да се осъществи реформа. Но оттук нататък аз моля да бъда чут добре и да споделя някои неща, които наистина у мен будят тревога. 2008.3
	През м. януари т.г. Вие ни обещахте, че средномесечната инфлация няма да бъде повече от 3,5 на сто средномесечно.
	В началото на м. април, отговаряйки на мой въпрос, Вие ни уверихте, че инфлацията за м. април ще бъде много по-малка и че не се очаква повишение на инфлацията през следващите месеци.
	В бюджета, който Вие ни предложихте тук и който ние обсъждахме задълбочено, също бяха конкретизирани подобни цифри и намерения.
	Следователно, господин министър-председателю, след като само 20 дни по-късно ние имаме ценови шок от 23 - 25 на сто. Вие или не сте знаели в началото на април за това, което предстои, или просто Вашите съветници и помощници или министри, които отговарят по тези въпроси, са Ви поставили в неяснота, меко казано.
	Аз не мога да допусна, че след като това нещо е било очаквано, Вие не сте могли да информирате парламента на съвършено конкретно поставени по тези въпроси проблеми.
	Второ, Вие доказахте тук, че много от цените са над тези, които правителството е обявило, над прогнозните, над това, което Вие сами сте заложили. Пред мен е точна справка и мога да Ви кажа, че практически всички, с 4 изключения, цени на основни хранителни продукти са над прогнозните, което Вие потвърдихте във Вашето изказване. Няма да се спирам на цифри, но мога да кажа, че това се получи поради допуснатата от Вашето правителство разлика между фактическото обявяване на либерализацията и развихрянето на изкупуване, опашки, презапасяване в складовете, нещо, което допълнително утежни ситуацията и допълнително повиши тези цени.
	Следователно самият начин, по който беше извършена либерализацията, не беше прецизен и той допринесе за това цените днес в обществото да са по-високи. 2008.4
	На следващо място Вие заявихте тук, че това е временно явление. Искам да Ви кажа, господин министър-председателлю, че ако взема един двумесечен срок напред, искам да Ви кажа като икономист, че аз се съмнявам, че това е временно явление. И ние с Вас двамата имаме спор по този въпрос. Вие заявявате, че това е временно явление и че цените, както през май 1991 имаха обратно поведение надолу, че това сега ще се повтори, аз твърдя, че това няма да стане сега, и то в срок от два месеца, че този процес няма да стигне границите, прогнозните цени, това да е базата, които вие предвидихте предварително.
	Следователно, ако това е така, правителството няма точна политика по отношение на цените, а оттук жизненото равнище на народа и всичко останало.
	По въпроса за компенсациите Вие казахте много точно...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Томов, имайте предвид, че Вие питате, а господин Димитров отговаря, а не обратното.
	АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Завършвам. Вие казахте много точно, че вие компенсирате на бюджетните организации. Но аз съвсем определено искам да Ви кажа, че ако вие се грижите за вашите бюджетни организации, днес разбираме, че два пъти ще увеличите цените, тоест задавам Ви въпроса и искам да Ви кажа, че не съм удовлетворен, затова защото огромната маса от българския народ живее не от бюджета, а живее от тези заплати, които получават от заводите и които заводите няма да могат да изплатят.
	Завършвам, благодаря ви много.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Много моля, уважаеми колеги, нека се съобразяваме, че ние питаме, а министрите и министър-председателят отговарят.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Аз се чувствувам задължен да взема думата след господин Томов в известен смисъл, за да констатирам още един-два елемента на сходство в нашите виждания за нещата.
	Аз се радвам, че господин Томов е констатирал една от причините за този отскок, за това повишаване и инфлационните очаквания, и оттам покачване на цените над прогнозните във факта, РД/МД 2009.1 че правителството беше принудено да въведе началния момент на увеличение на цените с известен период на забава след постановлението и по този начин даде възможност за преизкупуване, презапасяване и пр.
	Аз много се радвам, че представителите на опозицията са стигнали до този извод, защото, нека не забравяме една от атаките срещу правителството и трябва да призная, тя събуди даже известен смут в някои така по-малко свързани с икономическото мислене представители, дори и на управляващите групировки, беше за това, че правителството едва ли не тайно, изненадващо и без преди това да поиска разрешението на парламента, било взело решение за либерализация на цените. Очевидно е, че сега и господин Томов разбира, че подобни мерки не трябва да бъдат извършвани след много дълга подготовка, защото тази подготовка всъщност засилва инфлационните очаквания у населението и резултатът от нея е по-голямо повишаване на цените на практика. Това обстоятелство е съществено и аз се радвам, че то ще бъде имано предвид оттук нататък.
	Навторо място искам да изтъкна, че, господин томов, аз не знам дали Вие или аз сме по-прави в своите констатации, но всъщност застрашителните изводи от Вашето изказване дойдоха на базата на това, че ние имаме съгласие по всички въпроси, но имаме различия по една хипотеза дали тези цени постепенно ще се уталожат в близките два месеца или не. И ако Ввашата хипотеза би се оказала по-вярна от моята хипотеза, то тогава положението би било по-лошо, отколкото аз предполагам.
	Разбира се, една такава конструкция е възможна. Аз си давам сметка, че в една ситуация като нашата не всичко може да се прогнозира напълно и Вие самият много добре го знаете, затова и давате една прогноза, която самият Вие не може да обосновете по безсъмнен начин, а се осланяте на свота интуиция като икономист. Възможно е Вашата интуиция да е наистина един важен фактор за преценка, но искам да Ви кажа, че естествено ние сме длъжни да предприемем мерките, които трябва да се предприемат в рамките на възможното. Надявам се, че след Вашите констатации ние ще имаме по-голяма подкрепа от страна на опозицията в предприемането на тези мерки. 2009.2
	И на последно място, естествено да направим това, което е по силите ни, за да ограничим техните неблагоприятни социални ефекти. Това се и опитваме да правим.
	А що се отнася до тази диференциация, в която Вие се опитахте да обвините правителството, искам да добавя още две неща.
	Средният индекс на инфлацията не означава, че тя трябва да бъде една и съща през всички месеци. И точно в този смисъл нейното спадане през април беше практически едно от основанията, които даваха възможност да си позволим да извършим това, както знаете неизбежно, и Вие много добре го знаете, неизбежно либерализиране на цените, което ние не можахме да направим през февруари, точно за това защото не бяхме успели да овладеем нещата. Не успяхме да го направим и през март, защото продължаваше натиска на едни по-големи социални искания и в крайна сметка успяхме да направим това през април, когато бяхме успели все пак въпреки тези неща да удържим инфлацията до 3,2 на сто приблизително.
	При това положение на нещата, мисля, че не би следвало да се учудвате на моя отговор, когато сте поставяли това питане през април.
	А що се отнася до втория въпрос, че ние смятаме да толерираме държавните служители, аз искам да Ви кажа следното. В момента един от големите проблеми на администрацията е, че тя не може да си намери хора за много от дейностите, които има да извършва. Има министерства, които и в момента работят с 20 на сто непопълнен щат. И това е така поради факта, че действително доходите на държавните служители, както сигурно знаете, са изключително ниски. Това е една причина, поради която би следвало да се обсъжда, разбира се, възможността как да бъдат подкрепени хората, които получават своите заплати от бюджета.
	Разбира се, не е възможно това да се направи над пределите на бюджета, но да се мисли за такива възможности в рамките на бюджета, струва ми се е съвсем в реда на нещата. Толкова повече, че от тези хора се очаква да работят изключително и само в държавния интерес, тоест те не могат да комбинират различни места или различни начини за полагане на труд и реализиране на доходи. 2009.3
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Към министър-председателя има актуален въпрос от господин Иван Генов относно позицията на правителството за насилие срещу кюрдското население. Господин Генов, заповядайте да развиете Вашия въпрос. 2009.4
	ИВАН ГЕНОВ (ПСБСП): Госпожо председател, аз ви благодаря, че дадохте възможност на господин Стефан Савов да дотича от кабинета си и да се оправдава. "Гузен негонен бяга."
	Господин министър-председател, в началото на м. май т.г., докато България ставаше пълноправен член на Съвета на Европа в Страсбург, Вие осъществихте официално посещение в Турция. От средствата за масова информация и от вашите интервюта не стана ясно изразили ли сте позиция на правителството относно кървавите насилия от 21 март т.г. срещу кюрдското население в Югоизточна Турция. Но и преди посещението Ви не беше ясна правителствената позиция. Впрочем Вие не сте се отчели още за това посещение, а колегата Ви Сюлейман Демирел дава подобни отчети на третия ден в Турския парламент.
	И така да напомня фактите и как реагираха цивилизованите правителства на тях:
	На 21 март в резултат на турски военни акции в Югоизточен Анадол бяха убити над 70 кюрди мирно население. 18-годишно кюрдско момиче се самоуби, протестирайки срещу насилията над нейния народ. Светът беше потресен от продължаващата турска официална политика на най-грубо нарушаване на правата на човека. А северният съсед на Турция мълчи.
	На 9 април Европейският парламент прие специална резолюция, осъждаща кървавото нарушаване на основните човешки права от турските официални власти срещу невинни граждани. Вероятно изтъкнати представители на българския примитивизъм ще сведат и тази резолюция до някакво подвеждане на Европейския парламент от депутати на европейската левица.
	На 26 март министърът на отбраната на Германия си подаде оставката за това, че е доставил 15 танка "Леопард" на Турция, които вместо за отбраната на страната са били използувани срещу мирното кюрдско население.
	На 27 март Норвегия и редица други правителства осъдиха кървавите злодеяния в Турция.
	Накратко - оформиха се два подхода на международно реагиране на тези печални събития: първият - европейският подход, олицетворен най-силно чрез позицията на Европейския парламент, позицията на Германия. Той се състои в принципна защита правата МР/МД 2010.1 на човека и води до осъждане на Турция; и вторият подход е този на Съединените щати, който се води от геостратегически интереси, двойни стандарти към правата на човека и блокира с осъждането на Турция.
	Питам Ви, господин министър-председател: имаше ли и има ли Вашето правителство своя позиция? Ако отговорът е "да", защо се крие от обществеността? Ако отговорът е "не", защо мълчите - това ли е цената, която СДС плаща за подкрепата на ДПС? Защо не сте възложили на нашия посланик да направи съответен доклад така, както постъпиха западните страни? Добре знаем колко чувствителна е Турция към правата на човека извън нея, където има етнически турци, и колкото е пренебрежителна към тях вътре на собствената си територия.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми господин Генов, ще Ви направя забележка за непочтителното отношение към председателя на Народното събрание, който тук изрази становище не в лично качество, а по въпрос, който е свързан с Народното събрание.	
	Моля, да спазвате правилника относно парламентарното ни поведение.
	Имате думата, господин министър-председателю.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!
	Все пак е приятно да се чуе, че съществуват грижи за човешките права, и то точно от тази част на залата, от която човек най-малко би могъл да очаква (ръкопляскания от мнозинството). Всичко това очевидно показва определена еволюция на някои етноцентристки движения, създали се в България по-рано, и аз разбирам, че действително управлението на първото демократично правителство вече дава своите първи плодове.
	Що се отнася до поставения от Вас въпрос, позицията на България е била неколкократно изразявана. И тя се свежда до три основни пункта:
	Първо, България е против и винаги се е обявявала против извършването на всякакви насилия, чийто обект би могъл да бъде мирно население, по какъвто и да е било повод. 2010.2
	На второ място, България винаги се е противопоставяла и категорично е осъждала - имам предвид поне тази България, в която живеем днес - всякакви прояви на тероризъм.
	И на трето място - българското правителство е дълбоко убедено, че решаването на проблеми във всяка страна, включително и на кюрдския проблем в Турция, би могло да стане изключително с мирни средства, като се възстанови климатът на доверие между държавата и гражданите от този район и като, разбира се, категорично се ограничават и се извършва противопоставяне на всякакви действия, които могат да увеличат напрежението между държавата и гражданите от района. Естествено всичко това би трябвало да стане при отчитане правата на всички общности, които участвуват в конфликта.
	Тази позиция сме изразявали наведнъж. Тази позиция по някакъв начин беше изразена и в Република Турция от мен. Това е позиция, която едва ли може да учуди някого, защото ние винаги сме я следвали.
	Аз няма да споменавам за турското правителство и за Съединените американски щати, понеже, доколкото схванах, Вашата реч имаше две основни цели: едната беше да покаже Вашето неодобрение към българското правителство и втората беше да покаже, че вероятно политическата сила, към която принадлежите, е привърженик на лоши отношения между България и Турция и България и Съединените щати. Това схванах от Вашите думи.
	Подобни тенденции са добре познати в кръга на Вашата политическа сила. Достатъчно е човек да отвори вестниците от различните години - по-близки и по-далечни, за да прочете там всевъзможни неща, които би трябвало да накарат България да се почувствува застрашена от тези държави. Но понеже стана дума за позицията на Европа, аз искам да Ви припомня, че естествено, изразявайки своето неодобрение по отношение на всякакви насилия или рискове от насилия, европейските държави и на първо място Германия и Франция, подходиха към решаването на тези въпроси чрез търсенето на някакви разумни резултати. И вероятно неслучайно господин Франсоа Митеран посети Турция непосредствено, 2010.3 много скоро след тези събития.
	Общо взето позицията на държавите в Европа също е сдържана, което може да се обясни именно с тяхното желание да допринесат за политическото решение на тази конфликтна ситуация и да спомогнат за едно дълготрайно намиране на изход от всякакви по-нататъшни рискове от насилия - било от едната, било от другата страна. Тази позиция е позиция, която, разбира се, България внимателно следи. ние нямаме различия спрямо нея. И от тази гледна точка, струва ми се, че ако вие не сте наясно с това, то просто наистина сте пропуснал онова, което българското правителство е изявявало трайно.
	Друг е въпросът, че е възможно, разбира се, Вашата реч и Вашият въпрос да бяха мотивирани и само от тази тенденция, която споменах по-рано - тенденцията да се създадат настроения на нетърпимост по отношение на определени държави в света. Как точно успяхте да вкарате и Съединените щати в цялата тази работа, не ми стана много ясно, но чухме, че те са много лоши.
	Така че ако това е тенденцията на Вашето питане, то струва ми се, че тя едва ли е в най-добрия интерес на България.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате думата, господин Генов. Какво е Вашето мнение за отговора, който чухте?
	ИВАН ГЕНОВ (ПСБСП): Господин министър-председател, не се учудвам на отговора Ви, след като някои от съветниците Ви са лица с двойно гражданство, едно от които е американско. Вие казахте: по някакъв начин сте изразили позицията на правителството в Турция. Впечатляващи са Вашите думи: по някакъв начин! Позиция се отстоява гласно и открито, а не "по някакъв начин". Двойните стандарти в областта на правата на човека са цинични и архаични, господин министър-председател. И мълчанието на Вашето правителство не носи престиж на страната, а символизира една безхарактерна и безгръбначна външна политика!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: И последният актуален въпрос е на господин Илиян Илиев относно критерия при подбора на управител на фирма "Месоцентрала" - Михайловград.
	Имате думата, господин Илиев, за да развието въпроса си. 2010.4
	ИЛИЯН ИЛЕВ (ПСБСП): Благодаря Ви, госпожо председател.
	Уважаеми господин министър-председателю, ще бъда пределно кратък.
	Повече от месец колективът на фирма "Месоцентрала" в Михайловград е в ефективна стачка. Причина за тези крайни действия е решението на Министерския съвет за назначаването на господин Стоян Иванов за управител на фирмата. В разговор с представители на стачкуващите по техни думи, бившият министър на индустрията и търговията господин Пушкаров е заявил, че не може нищо да направи, защото за господин Иванов настоява ръководството на областната и общинската изпълнителна власт. Напрежението в колектива и населението на града расте. Нарушено е снабдяването на района с месо и месни произведения, поддържат се монополно високи цени от конкуренцията.
	Въз основа на това аз си позволявам да се обърна към Вас със следния въпрос: какъв е бил критерият при подбора на управител на фирмата ик акво възнамерява да предприеме Министерският съвет във връзка със създалата се ситуация?
	Благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър-председателю, имате думата за отговор.
	Заповядайте.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа.
	Аз трябва да призная, че съм донякъде озадачен от това, че този въпрос е бил изпратен все пак от Бюрото на Народното събрание до мен, защото всъщност той има един определено познавателен, а не контролен характер. Това е така, защото по отношение на намирането на критерии и тяхното прилагане аз не мога да си представя как точно парламентът би могъл да упражни своето право на контрол върху правителството.
	Както сигурно ви е добре известно, също десйтвуващ в рамките на нормативните актове, които го задължават, парламентът може да издава в кръга на своята компетентност извън нормативните актове и други актове с индивидуално значение, но уверявам 2010.5 Ви, че нито един от тези актове не би могъл да бъде свързан с оценяване качествата на стопанския ръководител или с оценяване на критериите за неговото назначаване.
	Във всеки случай обаче, понеше проявявате своя познавателен интерес и понеже аз съм получил вече това писмо и очевидно волята на председателя и заместник-председателите на Народното събрание е аз да Ви отговоря на този въпрос, ще се постарая да сторя това - пак повтарям - по познавателни причини.
	Критериите, които се използуват при назначаването на отделни стопански ръководители, са свързани с тяхната квалификация, с данните за тяхната практическа способност - значи енергичност, умение да се справят с решаването на проблеми и пр. И, разбира се, негативните данни за това - те да не са представители на корумпирани или действуващи в ущърб на държавата или на конкретното предприятие - техните действия досега.
	От тази гледна точка е бил извършен изборът и на споменатия нов директор. Въпросът е там, че по едни или други причини е възникнал конфликт между него и представители и на някои синдикати, и лица в предприятието, които не са свързани със синдикални организации, и е била обявена стачка.
	Искам да ви кажа, че като изключим това, че, струва ми се, вече е постигнато някакво споразумение и тя ще бъде прекратена и ще се работи може би утре и вдругиден, за да се компенсират някои неща, свързани с производството, искам съвсем определено да знаете, че тази стачка е била призната за незаконна от съда. Щом това е така, то тя не би могла да бъде основание за каквото и да било действие на правителството.
	С други думи, правителството би могло да обмисля доколко удачен е бил изборът на един ръководител. Очевидно е, че ако един ръководител - колкото и добър да е, - но неговият избор доведе до последици, които по някакъв начин вредят на производството с оглед на други някакви фактори, би могло да се обсъжда доколко той следва да остане или не. Тоест правителството винаги може да прецени своята позиция. Но то не може и няма да преоценява своите позиции - искам това да бъде абсолютно ясно на всеки! - по силата на незаконни действия. Правителството няма да се 2010.6 подчинява на натиск, който не е съобразен със закона. Ние сме готови с отворени очи да гледаме и с отворени уши да слушаме всичко, което ни се предлага в рамките на закона. Но за да има закон в тази страна, трябва по някакъв начин - това е очевидно елемент от моя стил и това е пояснение за господин питащия от предишния въпрос - очевидно необходимо е по някакъв начин той да бъде отстояван.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Илиев, заповядайте за Вашето мнение на това, което чухте в отговора на Вашия въпрос. 2010.7
	ИЛИЯН ИЛИЕВ (ПСБСП): Уважаеми господин министър-председателю! Аз не съм учуден от вашия отговор и бих искал да кажа, че по ред на задавания въпрос, аз съм осмия за днес, но винаги съм се възхищавал от това как умеете да бягате от същността на въпроса. Това някак си ми прилича на свадлива жена, която винаги изкарва мъжа си виновен, дори, когато той я е хванал в леглото си с друг.
	Искам да ви кажа, че въпросът ми съвсем не е познавателен. Той в дълбочина е много обобщаващ, макар и да става въпрос за частен случай. Вие твърдите, че Министерският съвет има за критерий да назначава некорумпирани личности. Вероятно вие знаете, че искането на колектива срещу господин Иванов е заради това, че той преди две години е освободен от същото предприятие за кражба. А в същото време е известно на обществеността, поне на мен така ми е казано, моля да бъда извинен, ако не е така, че господин Иванов е бил експерт към "Подкрепа" преди назначаването му за директор.
	Аз искамда заявя пред вас, че като народен предстнавител на всички, а не на отделна група граждани, естествено се интересувам от интересите на цялото общество, в частност на Михайловград и на региона. Не мога да не констатирам обаче, че като стил на работа на изпълнителната власт е несъобразяване с интересите на голямата част от обществото...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Илиев, моля ви завършвайте вашия въпрос.
	ИЛИЯН ИЛИЕВ (ПСБСП):... И по добре познатия ни порочен класово-партиен стил на работа.
	Приключвам, госпожо председател.
	За мене е ясно, че след като 90 на сто от колектива не приема този директор, нещо не е наред. Но вашите представители в района, като кметът, като областният управител не желаят просто да потушат този конфликт.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, завършвайте, господин Илиев.
	ИЛИЯН ИЛИЕВ (ПСБСП): Приключвам, само едно изречение. Ето защо в дълбочина въпросът не е дали стачката е законна или не, а дали управляващите имат желание да се съобразяват с мнозинББ/ЗТ 2011.1 ството от обществото или да консумират дадената им власт. Мисля, че второто е по-важно, но то си е за ваша сметка. Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: С това приключиха отговорите на въпроси към министър-председателя. Уважаеми колеги, моля всички да влязат в пленарната зала, тъй като има гласуване по предложението на народния представител Александър маринов. Аз ще го прочета, но моля и квесторите да поканят народните представители да влязат в пленарната зала, тъй като и кворумът в момента е съмнителен, като виждам присъствието ви в залата.
	Господин Александър Маринов писмено подновява своето искане на основание чл. 82, ал. 1 и 2 да бъде проведено разискване в съответствие с постъпилото на 3 април тази година искане от 51 народни представители по неговото питане към министър-председателя за хода наприлагане на реституционните закони и последиците от тях. Предложението е да се приеме решение в този смисъл, като датата на разискванията бъде 12 юни. Това е по-следващия петък.
	Моля, народните представители да влязат в залата, тъй като предстои гласуване. Текат 3-те минути.
	Моля, включете режим на гласуане. Гласуваме искането на народния представител Александър Маринов, подкрепено в съответствие с правилника от 51 народни представители, да бъде проведено разискване по неговото питане на 12 юни. Разискването е по темата: "Прилагане на реституционните закони и последиците от тях". Питане, на което е отговорил министър-председателят.
	Моля, гласувайте!
	Резултатът: от общо гласували 165 народни представители, 79 са гласували за, 86 - против, няма въздържали се.
	Отклонява се предложението разискването да бъде на 12 юни.
	Господин Маринов трябва да предложи друга дата.
	Продължаваме с отговорите на актуални въпроси към министър Николай Василев.
	(Нора Ананиева иска думата от място)
	Моля ви, госпожо Ананиева, процедурата е точна. Господин Маринов предлага, ние гласуваме. Ако искате нещо да се изяснява, изяснете го в Председателския съвет. В пленарната зала не можем да изясняваме други въпроси. Или правилникът трябва да се поправи. 2011.2
	Много ви моля, непрекъснато репликирате. Ще ви направя забележка или ще излезете от залата. Това е всеки ден, уважаеми колега. Седите на последния ред, а тук се чувате. Колегите пред вас също се нуждаят от тишина, за да чуят какво става в залата. Наистина ви умолявам, колеги. Не е въпрос само до Председателството. Този шум в залата е вреден за всички, които са тук.
	Госпожо Ананиева, имате думата по процедурен въпрос.
	НОРА АНАНИЕВА (ПСБСП): Уважаема госпожо председател! И тъй като и председателят на Народното събрание е тук, уважаеми господин председател! Моля, ръководството на Народното събрание да прецени по какъв начин в бъдеще трябва да се приложи този текст на правилника, който изиска от нас не да отклоняваме предложението за дискусия, а да определим датата. Вече стана практика определянето на датата да става предлог за отклоняване изобщо на дискусиите по определени питания, което е в грубо противоречие с правилника. Това е моето процедурно предложение и моля на следващото заседание да се изясни подходът, който предлага ръководството на Народното събрание, за да не се заобикаля правилникът, а бих казала по този начин - да се изтърбушва парламентарния контрол.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаема госпожо Ананиева! Правилникът се спазва точно и се получава това, от което вие недоволствувате. Излишно е да спорим по въпроса. Съгласна съм със забележката, но това е вот на народното представителство съобразно с правилника. Ако е необходимо нещо - било Законодателната комисия или вие, уважаеми колеги, може да предложите решение за въпроса. Нека да няма упрек, че не се спазва правилника. И решението е такова, каквото е гласувано от нас. Така го спазваме.
	Моля да продължим с отговорите на актуалните въпроси към министъра на образованието и науката - господин Николай Василев. Към него има два актуални въпроса. От господин Георги Панев и от госпожите Дончева, Трайкова и Куртева.
	Моля, господин Георги Панев да заповяда и да развие своя актуален въпрос относно неназначаване на професор, спечелил конкурс. А след това ще моля, уважаемите народни представителки... Да, вие ще доразвиете.
	Заповядайте, господин Панев! 2011.3
	ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! През месец юли 1991 г. Висшият химико-технологически институт - сега Софийски технологически институт, обявява конкурс за професор по математика. Конкурсът е напълно редовен и всички процедури, изисквани от закона, са спазени. Конкурсът е спечелен от доктор Георги Миланов Десимиров. С решение на Висшата атестационна комисия от 3 юли 1991 г. господин Десимиров получава званието професор и съгласно чл. 59 от Правилника за приложение на Закона за научните степени и научните звания в 3-месечен срок трябва да бъде назначен на работа. Оттогава и до момента, т.е. вече почти една година, ректорът на Софийски технологически институт - проф. Божов не изпълнява служебните си задължения и отказва да назначи на работа проф. Десимиров. Предупрежденията от Главната прокуратура на Република България, включително и от главния прокурор на Републиката с писмо от 10 април тази година, становището на Министерсвото на образованието и науката, както и категоричното становище на Висшата атестационна комисия с писмо от 20 май тази година остават без резултат и не променят позицията на господин ректора проф. Божов. Налице е груб произвол и неспазване на законите от длъжностно лице и то не какво да е, а ректор на висше учебно заведение, който в очите на обществеността трябва да олицетворява представите за морал, гражданска съвест и отговорност.
	Във връзка с това въпросите ми към вас, уважаеми господин министър, са следните. 2011.4
	Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за академична автономия на висшите учебни заведения държавното ръководство на висшето образование се осъществява от Министерския съвет и Народното събрание. Как вие, като член на Министерския съвет и министър на образованието и науката, следва да реагирате спрямо този очевиден произвол, произвол, който беше нормално явление при комунистическия режим, но който не би трябвало да има място в нова България.
	Какво е отношението ви като заместник-министър председател, отговарящ за духовната сфера, спрямо подобни действия от страна на ректор на висше учебно заведение и съвместими ли са такива действия с тази висока длъжност? Благодаря за вниманието.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата за отговор господин Николай Василев - министър на образованието и науката и заместник министър-председател на Министерския съвет на Република България.
	МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ректорът на Висшия химико-технологически институт проф. д-р Иван Божов е допуснал нарушение на чл. 59 от Правилника за прилагане на Закона за научните степени и звания, като до настоящия момент не е изпълнил задължението си да назначи в тримесечен срок от решението на ВАК хабилитираното лице проф. д-р Георги Десимиров. Причина е неправилното тълкуване на разпоредбите на Закона за научните степени и научните звания, Правилника за неговото приложение и Закона за академичната автономия на ВУЗ. Това е разяснено на проф. д-р Иван Божов още от бившото Министерсвто на науката и висшето образование с писма # 194 от 13 септември и # 194-Г40 от 15 октомври 1991 г. С писмо # 16158 от 24 октомври 1991 г. на Главната прокуратура на Република България на ректора е предложено да вземе мерки за отстраняване на допуснатото нарушение. При условие че до настоящия момент ректорът продължава да не изпълнява разпоредбите на закона, той може да бъде заставен да стори това единствено по съдебен ред.
	Съгласно членове 357, ал. 1, 358, ал. 1, точка 4 и 366, ал. 1, точка 1 от Кодекса на труда искът относно възникване на трудовото правоотношение може да бъде предявен от проф. Десимиров в тригодишен срок. Аз се опитах да обясня това многократно на СтБ/ЗТ 2012.1 проф. Десимиров. Вчера получих писмо от него, в което той ме уведомява, че няма да ме съди, защото аз не можах да го убедя дълго време, че не мога аз като министър на образованието и науката да го назнача, не мога да му подпиша заповедта за назначаване. Тук той ме уведоми, че миналия месец главният прокурор Иван Татарчев взе становище по въпроса кой следва да назначава новоизбраните хабилитирани преподаватели, следвало ректорите. "В тази връзка аз ще оттегля заведения от мен иск за парично обезщетение срещу държавата във ваше лице, за да остане той насочен само срещу ректора на ВХТИ - София".
	На 10 април, както разбрахте, и главният прокурор господин Иван Татарчев е изпратил писмо до господин Божов, ректора, в което го призовава да изпълни разпоредбите на закона иначе ще носи отговорност по чл. 282 от Наказателния кодекс. Отново никаква реакция. Господин ректорът очевидно се подиграва с властта и закона. Аз говорих и със заместник-главния прокурор господин Димитров, който ме уведоми, че днес, 29 май, от 9 часа сутринта ректорът Божов е извикан на разговор в Главна прокуратура. Предполагам, че се е явил. Аз съм сигурен, че и Народното събрание може да извика ректора Божов да си поговорите тук за нарушаването на закона. Очевидно този човек обича да се намира на приказка... (Реплики в залата.)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина, ще отстранявам от залата!
	МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Очевидно този човек обича да се намира на приказки и не спазва законите на България. Също толкова очевидно е, че ще му се наложи, ако продължава така, да си пласира приказките на едно друго, доста по-неприятно място.
	РЕПЛИКИ ОТ БСП: Браво, професоре!
	МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Приемам с гордост поздравлението, че искам да се спазват законите на тази страна. Приемам с гордост това поздравление.
	РЕПЛИКА ОТ БСП: Тодор Живков така се отнесе към вас!
	МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Що се отнася до възможността за отзоваване преди изтичането на мандата на проф. д-р Иван Божов, това може да стане единствено при спазване изискванията на чл. 10 от Закона за академичната автономия на ВУЗ с решение на органа, който го е избрал, прието с обикновено мнозинство от списъчния му състав. 2012.2
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря, господин Василев.
	Господин Панев, моля да вземете отношение по отговора - дали сте доволен или не.
	ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, удовлетворен съм от отговора на господин министъра. Благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Следващият актуален въпрос е отправен към министър Василев от народните представители Донка Дончева, Трайкова и Куртева.
	Госпожа Дончева, имате думата.
	ДОНКА ДОНЧЕВА (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Актуалният въпрос, както разбрахте, е от трима представители от различни региони в нашата страна, което отразява напрежението по този въпрос. Става дума за ликвидирането на филиалите на Министерството на образованието и науката в регионалните центрове.
	Уважаеми господин министър, с ваша заповед РД-1410 от 27 март 1992 г. бяха закрити, считано от 1 април 1992 г., всички регионални филиали, създадени към бившото Министерство на просветата. Трудовите правоотношения със служителите се прекратиха при условията на пълна ликвидация по смисъла на чл. 328, ал. 1, точка 1 от Кодекса на труда. Със следващата ваша заповед # РД-1411 от същия ден бяха създадени, считано от 1 април, регионални инспекторати като териториални звена на централно подчинение към Министерството на образованието и науката със седалища в същите градове, където бяха и регионалните филиали на бившото Министерство на народната просвета.
	Задълбоченият анализ на функционалните задължения на филиалите на Министерсвото на просветата и тези на регионалните инспекторати на Министерството на образованието и науката, показани в правилника им, сочат, че те съществено не се различават. Трудовите правоотношения със служителите следва да бъдат запазени съгласно чл. 123 от Кодекса на труда, а не както и при условията на пълна ликвидация по чл. 328, ал. 1, точка 1 от Кодекса на труда, както е квалифицирано във вашата заповед от 27 март, # 1410.
	Настояваме, господин министър, да обясните какво целите с ликвидацията на филиалите на Министерството на образованието и науката от 1 април 1992 г. и с разкриването на регионални инспекторати от същата дата. Защото в продължение на малко повече от 2012.3 една година се прави постоянна смяна на шаблоните на просветното министерство - от училищни инспекции на регионални дирекции, след това териториални филиали и сега отново регионални инспекторати, фактически с едни и същи функции. В смяната на табелите ли трябва да се търси ефективността на тези звена? Докога ще продължава моралният тормоз над инспекторите от регионалните звена, като се знае, че някои от тях са се явявали повече от два пъти на конкурс за едно и също място, с професионализма си са защитили тези места? След като постоянно се пледира за принципа на професионализма при подбора на кадрите, защо не се даде никаква гласност за подбора на временните екипи на регионалните и просветни звена, а се разчита единствено на предложенията на координационните съвети на СДС? Наистина ли, както вие твърдите, трябва да осъществим необходимите демократични промени в статута, структурата, във функцията на образованието и на научните институции, за да действуваме за тяхното кадрово обновяване и попълване със способни, творчески мислещи, духовно разкрепостени, откриващи в тези социални области своето жизнено призвание личности с този начин, по който това се извършва. Дали с освобождаването на 588 души някои новатори от Министерството на образованието и науката не отричат опита на педагози, признати от учителството в България, само затова, че са работили в условията на тоталитарния режим.
	Очаквам отговора ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на госпожа Дончева.
	Господин Василев, имате думата за отговор.
	МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Заповедта РД1410 от 27 март е издадена на основание чл. 3 от Постановление на Министерския съвет # 238 от 1991 г., изменено и допълнено с Постановление на Министерския съвет # 38 от 1992 г. и във връзка с привеждане структурата на Министерството на образованието и науката в съответствие с определените му функции и изискванията на Закона за народната просвета.
	С тази заповед бяха закрити от 1 април всички филиали, създадени към закритото Министерство на народната просвета и в съответствие с отменената законова уредба на просветата. Удивлява ме зададеният въпрос главно поради това, че реално мен ме питат защо изпълнявам решение на Народното събрание. И едва ли не ми 2012.4 търсят сметка, че го изпълнявам, тъй като самото Народно събрание на 8 ноември 1991 г. реши да бъде закрито Министерството на просветата, което означава закриване на всички негови управленски и контролни звена.
	Със заповед РД - 1411 от 27 март бяха създадени в структурата на новото министерство регионални инспекторати като териториални управленски и контролни звена. Всеки, който познава или си направи труда да се запознае с нормативните уредби, определящи основните функции и задачи на бившите филиали и новосъздадените инспекторати, ще се убеди, че функциите на новосъздадените инспекторати, както и тяхната административна и организационна структура, се отличават съществено от тези на закритите филиали. Достатъчно е да спомена, че на основание на публикувания Правилник за дейността на регионалните инспекторати на Министерството на образованието и науката те получават значителна автономност, променят своите административни и контролни функции, въвежда се нова номенклатура специалисти в тях.
	Следва да напомня на поставилите въпроса народни представители, че за разлика от филиалите регионалните инспекторати провеждат конкурсите за директори на училища и детски градини и получават нови права и отговорности в организацията и управлението на учелния процес в съответните региони. В този смисъл няма никакво основание позоваването на чл. 123 от Кодекса на труда. Става дума за пълна ликвидация, а не частична и по мнението на немалко компетентни юристи чл. 328, ал. 1 единствено може да бъде целесъобразно приложена.
	А ако трябва с две думи да отговоря и на последния въпрос в запитването на народните представители какво целя, защото те предполагат, че има и някаква задна цел със закриването на филиалите и откриването на инспекторатите, ще кажа, че целта на ликвидацията на бившите филиали е също така да се прекрати установеното от цялата наша общественост тяхното пълно бездействие и да се постигне необходимото единство в управленската инфраструктура на образованието. Благодаря. (Ръкопляскания в СДС.)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата госпожа Дончева да изрази своето отношение към отговора. 2012.5
	ДОНКА ДОНЧЕВА (ПСБСП): Като Ви благодаря, господин министър, за стриктното спазване на чл. 73 от правилника, т.е. за експедитивността в отговора, защото преди 48 часа ние го депозирахме, аз обаче не мога да бъда доволна от съдържателната му част, затова, защото тук нямаме намерение да правим аналогия между правилника на бившето Министерство на просветата и този на сегашното. Функциите се припокриват в много голяма степен. Не смея да занимавам народното представителство с това. Но искам да Ви кажа, че основание за това да не бъда дълбоко удовлетворена от отговора ми дават онези мотиви, които Вие изтъкнахте миналия ден, в деня на националния учителски протест по отношение на необективното, пристрастното, политически деформираното отразяване на сериозните проблеми в системата на българското образование. Или казано на обикновения ни, на разговорния ни език, за поредното разминаване между думите и делата в дейността на управляваното от Вас Министерство на образованието.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. В рамките на правилника сме.
	Продължаваме с отговорите на актуални питания, отправени към министъра на териториалното развитие, жилищната политика и строителството господин Никола Карадимов.
	Питане от народната представителка Захариева относно изселването на жителите на с. Орсоя. имате думата, госпожа Захариева. Три минути имате на разположение.
	СВИЛЯНА ЗАХАРИЕВА (СДС): Благодаря, господин председателствуващ.
	Колеги, питането ми е свързано с един драматичен, бих казала, проблем във връзка с изселването на жителите от с. Орсоя. През 1987 г. жителите претъпряват едно бедствие, което найвече засяга източната част на селото. Само година след това следващо такова бедствие, свлачище, и са засегнати и западните части на селото. Следват и нови свлачища.
	От тогава до сега, вече 12 години, хората живеят в една несигурност, защото само чрез решение едва ли би могло да се помогне на тези хора да бъдат сигурни.
	Онова, което правят изминалите правителства, е последователно да изпратят разпореждания (Разпореждане # 14, Разпореждане СД/МД 2013.1 # 21, Разпореждане # 6, Решение # 240) за изселване на селото. Но с това и се свършва хуманното деяние на всички правителства до този момент.
	Сега, в момента, повече от 45 семейства с членове над 122 души ще останат до края на годината без жилища. И питането ми е във връзка с това: какво министерството като решение и като практическо вече поведение ще вземе относно тези 145 семейства; къде ще ги настани; какви средства ще отпусне? Изобщо как ще се реши проблемът, тъй като до края на 1992 г. селото трябва да се заличи от картата на България?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин министър, имате думата за отговор.
	МИНИСТЪР НИКОЛА КАРАДИМОВ: Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми народни представители! Както спомена народният представител госпожа Захариева, в резултат на активни свлачищни процеси, искам тук да поправя госпожа Захариева, не през 1987 г., а преди 14 години, през 1978 г. в с. Орсоя, Михайловградска област, Министерският съвет взема решение за изселване на цялото село и за преместване на жителите му в селата Добри дол, Сталийска махала и отчасти в гр. Лом.
	И действително, както спомена тук госпожа Захариева, в продължение на 14 години досега Министерският съвет е взимал четири пъти решения, издава четири документа с разпоредителен характер, за да може да реши този въпрос, свързан с принудителното изселване на пострадалите от свлачището граждани.
	Във всички тези четири документа на Министерския съвет е бил задължаван Окръжният народен съвет на Михайловград и Общинският народен съвет на Лом да организират изселването.
	Какво е направено досега? Осигурени са терени за нови жилища в размер на 75 декара в с. Добри дол и в размер на 100 декара в с. Сталийска махала, като на отделни семейства е било отстъпвано безвъзмездно право на строеж върху парцели, някои от които надхвърлят и 1200 кв.м.
	Освен това на изселващите е било разрешено да закупуват недвижими имоти в кварталите "Младеново" и "Момин брод" в Лом.
	За всички засегнати имоти са били извършени оценки и са били изплатени парични обезщетения по старите цени за жилищата, за терените и за трайните насаждения. 2013.2
	Независимо от всичко това, което изброих, обаче, понастоящем в Орсоя все още живеят 95 семейства, или общо 225 души. От тези обаче 95 семейства само 45 не са осигурени с жилища, т.е. няма къде да се изселят.
	Тук искам да отбележа, че само 7 от тези 45 семейства са с членове повече от 4. Или по-голямата част от семействата са двучленни, а има и едночленни семейства. Това са основно възрастни хора, свързани с родното си село и земята, които засега просто отказват да се изселят. И заедно с това, разбира се, причината е: те просто няма и къде да се изселят.
	Независимо от волята на тези 45 семейства обаче, свлачищните процеси продължават, макар и пасивно. Но наблюденията показват, че активизацията на процесите има 10-годишна цикличност, т.е. очаква се след 5 - 6 години отново активизиране на свлачището.
	Именно като отчита това, Министерството на териториалното развитие и жилищната политика и строителството, съгласувано с Министерството на финансите и с Общинския съвет на Лом, внесе вчера, 28 май, в Министерския съвет проект за решение, което във вида, в който то бе прието, предвижда следното:
	1. Изселването на населението в с. Орсоя да завърши до края на 1993 г., като стане на етапи: първи - през настоящата година, и втори, окончателен - през 1993 г.
	Изселването да се организира в посока от запад на изток, а в едномесечен срок кметът на община Лом да разработи нов план за аварийна евокуация на населението в случай на необходимост.
	Освен това Министерството на финансите да осигури на община Лом целево средства за изселването, както следва:
	- за построяване на общински наемни жилища за споменатите 45 семейства сумата от 15 млн. лева, от които 5 млн. за настоящата година и 10 - за следващата;
	- за изграждане на необходимата инфраструктура в новите квартали в селата Сталийска махала и Добри дол - по 500 хил. лева годишна, за настоящата и за следващата година;
	- и за превоз на покъщнина на изселващите се семейства - по 500 лева на човек. 2013.3
	Освен това за тези семейства, които желлаят да закупят наемното жилище или да си построят ново, Държавната спестовна каса ще отпуска безлихвен кредит за 20-годишен период на изплащане за сумата, която е разликата между действителната стойност на квадратурата в размера на разрушеното жилище и получената като обезщетение парична сума досега.
	И още нещо предвижда решението на Министерския съвет от вчера. Бившите собственици на терените, отредени за изселването на жителите от с. Орсоя, които имат право по Закона за възстановяване на собствеността върху някои отчуждени имоти, по Закона за териториалното и селищното устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността, ще бъдат обезщетени с равностойни общински терени.
	Контролът по изпълнение на това решение се възлага на ръководеното от мен министерство.
	Междувременно в Лом тази година е започнало изграждане на един жилищен блок с 54 апартамента за настаняване именно на споменатите 45 семейства. Именно за завършването на този блок са предвидени и споменатите вече 15 млн. лева. Не всички обаче от споменатите 45 семейства ще бъдат настанени в този новостроящ се блок, тъй като той е с по-големи апартаменти от нуждите на споменатите 45 семейства. Така че ще се извърши едно преразпределение - тези многочленнни семействва, които досега са настанени в по-маломерни жилища, ще получат жилища в новостроящия се блок, а в освободените маломерни жилища ще бъдат настанеми едночленните и двучленни домакинства от с. Орсоя.
	В писменото питане на госпожа Захариева се споменава за две семейства Ангелови и Горанови, които са настанени преди около 3 месеца в жилища, които частично са изградени по стари цени, частично по нови.
	През февруари 1990 г. тези две семейства действително са подали молба до общината, но не за закупуване, а за настаняване. Така че те не могат да претендират да ползуват преференциите на Постановление # 36. В този случай обаче тези семейства РД/МД 2014.1 могат да закупят жилищата си по цени, определени от Наредбата за базовите пазарни цени за недвижими имоти, и съгласно вчерашното решение на Министерския съвет те могат да ползуват съответния безлихвен заем в тази разлика от цената, която те са получили като парично обезщетение и размера на квадратурата.
	Благодаря ви за вниманието.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин министър. Госпожа Захариева, ако нямате уточняващи въпроси, може да благодарите на министър Карадимов.
	СВИЛЯНА ЗАХАРИЕВА (СДС): Министър Карадимов, аз съм сигурна, че чрез мен жителите на Орсоя биха искали да Ви благодарят за това, което сте направили всички в министерския кабинет за тях. Само не зная в пресниманата от мен молба на двете семейства фигурира, че искат да закупят. Сега не зная Вие как, каква молба имате, но аз имам такава, ще я предоставя. Ако в тази молба фигурира такъв елемент, че те действително искат да закупят, възможно ли е да не платят 106 хиляди за жилище, а да платят по старите цени? Ето това ми е въпросът. Искам още нещичко да кажа.
	Тези хора са били обезпечени с възможно най-ниското заплащане на всичко онова, което са притежавали до момента на оценката. Срещу едно такова заплащане например на кмета Георги Ангелов Иванов, който, забележете - за 600 кв.м има жилище за 79 кв.м и на тази площ има "кошара, кокошарник, овчарник, кладенец, навес, 2 кочини, 2 бараки, тоалетна, декоративни храсти, 10 рози, 10 черници, 8 броя сливи, 7 дюли, 5 круши, 1 ябълка, 4 кайсии, 2 мушмули, 1 вишна, 1 праскова, орехи - 2, и лози 656".
	На керемидите да беше си насадил лозите, пак нямаше да има място за всичко това, а ето то влиза в оценката. И вие може да си представите, че тези хора, които са останали без жилище надали биха могли, нали, да направят онова, което кметът ще направи.
	Затова молбата ми е да се видят техните молби. Конкретно да се подходи, индивидуално към молбите на тези хора и ако е възможно, да си платят по старите цени. 2014.2
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Карадимов, имате думата.
	МИНИСТЪР НИКОЛА КАРАДИМОВ: Засъжаление данните, които госпожа Захариева изнася относно отчуждения и обезщетен с пари имот, не могат да се проверят, тъй като той вече е унищожен. Но очевидно - и това не е тайна за никого, при тези оценки често пъти са извършвани груби административни, разбира се, те в много случаи са и наказателни нарушения, когато са преувеличавани нещата, които са били оценявани при изплащането. Конкретно за случая не мога да кажа нищо, тъй като не може да се провери.
	Що се касае до тези две семейства информацията, относно тяхната молба, ни е дадена от община "Лом". Ние тоново ще проверим вида на молбата и ако действително те са подали молба за закупуване на жилището преди 4 март 1991 г., те съгласно Постановление # 36 могат да го купят по старите цени.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви също, господин министър. Госпожа Захариева, нямате повече въпроси?
	СВИЛЯНА ЗАХАРИЕВА (СДС, от място): Не, нямам.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Тези данни ги дайте в Прокуратурата, те ще подпомогнат.
	Продължаваме с питания, отправени към министъра на външните работи господин Стоян Ганев. Питането е отправено от господин Христо Марков, Тошо Пейков, Захари Захариев.
	Първото питане е от господин Христо Марков относно действия за двустранна конвенция за социално осигуряване между Република България и Кралство Белгия. Господин Марков, имате думата да развиете питането си.
	ХРИСТО МАРКОВ (СДС): Благодаря, господин председателю. Всъщност аз отговор получих от министъра на труда и социалните грижи, но тъй като е отправено питането и до министъра на външните работи, смятам, че от повече информация няма да загуби нито Народното събрание, нито хората,к оито са засегнати от приемането на подобна двустранна конвенция.
	Става въпрос за български граждани, които са работили в Кралство България и са получили правото си на пенсия. Те в 2014.3 Република България не получават пенсията си, защото липсва такава нормативна уредба за социално осигуряване на българските и белгийските граждани, съответно на двете страни. Има доста такива случаи в страната. Аз преди посочих случая с господин Георги Коматов от гр. Пловдив.
	От страна на Кралство Белгия, поне информацията, която имам, има разбиране за такава двустранна спогодба, особено от господин Ашил Дигинант, сенатор, в Кралство Белгия. За разлика обаче от хората, които са запознати от наша страна с този въпрос и са сезирани многократно, като например посланичката ни в Кралство Белгия, госпожа Леа Коен, съветникът й господин Иван Христовв, а и още предишният министър на труда и социалните грижи госпожа Масларова. Особено от страна на госпожа Коен досега са получени няколко уклончиви отговора и нищо повече.
	Питането ми конкретно е предприемат ли се от страна на Министерството на външните работи някакви конкретни действия за сключване на такава двустранна конвенция за социално осигуряване между Република България и Кралство Белгия, и евентуално кога би могло да се очаква сключването на такава конвенция?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата министърът на външните работи.
	МИНИСТЪР СТОЯН ГАНЕВ: Уважаеми господин председателствуващ, госпожи и господа народни представители! Въпросът, който се задава от господин Христо Марков, е много важен, не само защото се отнася до отношенията между България и Белгия, но и защото такива въпроси могат да бъдат поставяни и сме длъжни да ги поставяме и в отношенията ни с други държави.
	Конкретно за Белгия, това, което Министерството на външните работи прави, е насочването на вниманието на съответните ведомства към проблема и по-специално към министерството, което се занимава с този въпрос - Министерството на труда и социалните грижи. Ние координираме тази дейност. И освен това, когато бъде готов проект на съответното министерство, организираме преговорите със съответната страна. Ние сме готови да направим това, стига да има налице проект на съответното ведомство, който трябва да бъде одобрен от Министерския съвет. 2014.4
	Аз нямах възможност да чуя отговора на господин Ванов по този въпрос, но надявам се, че в Министерство на труда и социалните грижи, не само сериозно се мисли, но вече са и готови с конкретен проект. Ако не, то бих се обърнал към тях с такава молба. А Министерство на външните работи, повтарям, е готово веднага да осъществи процедурата за воденето на преговори с белгийската страна.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Ганев. Господин Марков, доволен ли сте от отговора?
	ХРИСТО МАРКОВ (СДС): Доволен съм. Аз преди получих отговор от господин Ванов и се надявам, че неговото ведомство след приемането ни в Съвета на Европа ще направи проект за такава двустранна конвенция. Още повече, че доколкото знам, в последно време от белгийска страна преговорите са в една напреднала фаза.
	Благодаря на министър Ганев. Надявам се, че в най-скоро време ще бъде факт тази двустранна конвенция.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата да развие питането си народният представител Тошо Пейков относно злоупотреби в посолството в Полша за сметка на българската държава. 2014.5
	ТОШО ПЕЙКОВ (СДС): Уважаеми господин председателствуващ, уважаема дами и господа народни представители, уважаеми господин министър на външните работи! За съжаление до ден днешен аз никога не съм бил в Полша, но до мен достигна информация, която аз моля уважаемия министър на външните работи да поясни.
	Аз знам за Полша, че преди няколко години един електротехник -Лех Валенса, пръв заби копието в снагата на вмирисания комунизъм. (Венцеслав Димитров, реплика от място: "Браво!", ръкопляскания от страна на мнозинството)
	Змеят за жалост умира в Полша, но змиярникът в българското посолство във Варшава остава непобутнат. (Ръкопляскания от мнозинството)
	Какво става в това усойничаво място, господин министър? Патриотични българи ме питат на какво основание е извършена покупко-продажба на апартамент от българския посолски комплекс на магьосника-екстрасенс Кашпировски? Имат ли тук пръст свръхестествените сили или служителите на черната магия? Какъв е статутът на фирмите наемателки в сградата на посолството на "Алея Осдзовски"? За какво служи наемът, получаван от тях?
	И самото ми питане. При мен пристигна заявление на граждани и изложение от живущите в жилищния комлекс при Посолството на Република България във Варшава. И в двата документа се излага тезата, че в Посолството на Република България в Полша се извършват злоупотреби за сметка на българската държава.
	Моля Ви, господин министре, да отговорите дали във Вашето министерство се знае за злоупотреби с недвижими имоти на Република България във Варшава, за занижени наеми, плащани от отделни фирми, и за нарушения с дипломатически паспорти.
	Прилагам заявлението и изложенията.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Пейков.
	Господин министър, имате думата.
	МИНИСТЪР СТОЯН ГАНЕВ: Госпожи и господа народни представители, господин Пейков постави един изключително остър проблем, но той за съжаление не се отнася само до нашите имоти в Полша. Ако беше само до Полша, щях сега да ви кажа, че след няколко дни всичко ще бъде решено. Но ако решим проблема с Полша, ВТ/МД 2015.1 ще останат поне още без никакво преувеличение около 40 - 50 проблема, на много по-голяма стойност, т.е. с още по-голямо стойностно значение за българската държава.
	Конкретно в Полша, действително съществуват различия в наемите, които са установени за едни или други наематели за еднакви имоти. Има и някои други нарушения. В момента започва процес за извършване на финансова проверка и на други видове проверки в системата на Министерството на външните работи. Мога да ви кажа, че е освободено лицето, което е отговаряло за посолския комплекс във Варшава. Но проблемът не е само до освобождаването. По-нататък, когато стигнем до конкретни резултати, ако видим, че има основание, ще поставим и въпроса за търсенето не само на административна, но и на съдебна, наказателна отговорност. Ако има основание за това.
	Понеже говоря пред уважемия парламент и знам, че българската собственост има възможност да чуе това, което се казва в тази зала, разрешете ми да кажа, че престъпления са вършени от предишните режими, защото са строени сгради, строени са дворци с десетки, стотици, хиляди квадратни метра.
	Последният случай, който създаде у мен тази представа е посолският комплекс в Ханой, който ако се не лъжа, е 5300 или 5800 кв.м. За него България е длъжна да заплатти една огромна сума (споменавайки това виждам тук и министъра на финансите), която ние предотвратихме да бъде изнесена от България преди няколко седмици. А на първо време трябваше да се изнесат 500 хил. долара, но сумата е много по-голяма и ние трябва да я плащаме сега. Кой ще живее в този комплекс?
	Господин Пейков поставя въпроса за Варшава, но аз го пращам чак в Ханой. Мога да премина през всички столици, в които ние имаме посолства. Това е един държавен проблем и аз мисля, че не само правителството, но и парламентът трябва да вземат мерки, за да се реши цялостно този въпрос. И то, колкото се може по-скоро.
	Разбира се, ние ще внесем предложение в правителството за тяхното решаване, но проблемът не е само до отделни случаи. Той е генерален. Ние получаваме символични наеми от много имоти, които имаме в чужбина. Опитваме се да анулираме сключваните 2015.2 преди години договори, но не навсякъде това е юридически възможно. България губи ежемесечно хиляди долари, огромни суми.
	И поради това още един път искам да кажа, че е необходимо да се намери бързо решение на този проблем. А във Варшава въпросът е не само икономически. Вие сте много прав, когато казвате, че е необходимо да бъдат извършени промени в самото функциониране на българското посолство. В най-скоро време ние ще излезем с предложение за нов посланик на България в Полша. Този въпрос сега се решава. (Реплики на депутати от опозицията: "Тошо Пейков!") Ще имам предвид и това предложение, което правите тук като депутати за господин Пейков. Освен това се правят промени в дипломатическия състав. А генерално предстоят съществени промени в дипломатическите представителства на България в другите страни (реплики от депутати на опозицията), тъй като първият етап в министерството приключи, сега предстои втория етап.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина в залата. Много ви моля.
	МИНИСТЪР СТОЯН ГАНЕВ: Позволете ми да кажа няколко думи по повод на нещо, което разбрах, че тук се е обсъждало в тази зала - за състава на делегацията, която аз водих в Страсбург.
	Аз с удоволствие се спирам на този въпрос, защото, когато бях с делегацията, която водих, с участието на известни депутати и политически лица, аз се чувствувах изключително удовлетворен от удоволствието на другата страна, с която общувахме, да общува с този състав на нашата делегация. Този, който решава състава на делегацията и който носи отговорност за това, е министърът на външните работи и, разбира се, имам пълното право да определям хората, с които ще общувам и които ще ми помагат в общуването с организации, лица и институции.
	Ако трябва отново да определям състава за друга делегация, ще имам предвид и предложенията, които се правят тук в парламента. Разбира се, аз се отнасям с уважение към всякакви предложения.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви и аз. Господин Пейков, за Полша може да има и посланик в сянка, нали знаете, на слънце и сянка зазначават. (Смях от страна на мнозинството, оживление в залата) 2015.3
	ТОШО ПЕЙКОВ (СДС): Уважаеми господин министре, аз изслушах с внимание Вашия отговор. Аз не знам дали във Варшава се чува нашето радио и затова бих искал да предоставите и писмено този отговор, за да мога да върна това, което казахте, до Варшава.
	Но аз бих Ви препоръчал при следващите си действия в посолствата, където явно, че тези отровни влечуги все още съществуват, да назначите във Вашето министерство един индийски змияр който да Ви помага. (Ръкопляскания от мнозинството, весело оживление)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Как се казваше, Кашпировски. Благодаря Ви.
	Третото питане е от народния представител Захари Захариев. Не го виждам в залата. Захари Захариев го няма, няма да се отговаря.
	За Кашпировски или за змиярника? Имате думата. 2015.4
	МИНИСТЪР СТОЯН ГАНЕВ: Много съжалявам, че господин Захариев го няма. Само за една минута си позволявам да взема думата, тъй като днес във в. "Дума" прочетох неща, които са достойни за съжаление. Защото се съдържат в един вестник, който претендира да бъде сериозен. Говори се за някакъв антируски и антибългарски проект, начерен "Стоян Ганев", на проект за договор между България и Русия, който не е приемал в Русия, защото съдържал не знам си какви клаузи. Безотговорно е това поведение на иначе, би трябвало да се предполага, отговорният депутат Иван Генов. Съжалявам, че констатирам това, но когато се говори за външната политика на България, всеки независимо към коя партия принадлежи трябва да бъде отговорен за това, което говори.
	Проектът за договор между България и Русия наистина е подготвен в Министерство на външните работи от специалистите в Министерство на външните работи с участието на всички други министерства и ведомства. Проектът е одобрен от Министерския съвет, изпратен е на Министерство на външните работи на Русия. Преди няколко седмици в Москва беше на посещение заместникминистърът на външните работи Валентин Добрев, който разговаря с отговорни представители на Министерство на външните работи на Русия. Мога да ви кажа, че в момента започват важни консултации за уточняването на проекта. От страна на Министерство на външните работи на Русия очакваме конкретни предложения така, както ние предлагаме един цял пакет. Те са предложили преди това друг проект. Нямаме съществени различия поне в разговорите, които досега имахме чрез нашия министър в Москва. Разговарял съм с господин Козирев на различни международни форуми през последните седмици. И следователно имам основанието да ви кажа, че сме в един напреднал стадий на подготовка на договора между България и Русия.
	Моля ви, когато депутати от опозицията говорят за този договор, да имат предвид информациите на България, а не на другата страна, защото те са българи, те са български граждани, освен ако не са решили да си променят гражданството. (Ръкопляскания от блока на СДС) Благодаря ви за вниманието.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Преминаваме към последното питане, отправено към министър Иван Костов от народния предББ/МД 2016.1 ставител Златимир Орсов относно обезщетяване на граждани, придобили право на строеж върху земеделски земи, намиращи се в строителните граници на населените места.
	Господин Орсов, имате думата.
	ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър Костов! Известно е, че с чл. 10, ал. 7 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи се възстанови собствеността върху земите и в случаите, когато върху тях са учредени права на строеж, но сградата не е изградена. Известно е, че дълги години чрез общинските съвети държавата е учредила на граждани, на жилищностроителни кооперации права на строеж. Впоследствие с чл. 10, ал. 7 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи същата тази държава се е поставяла в невъзможност да изпълни поетите задължения по Договора за учредяване право на строеж и е приела закон, нормативен акт, с който това право на строеж всъщност се прекратява. С това тя е злепоставяла интересите и правата на много граждани и жилищностроителни кооперации. Това е една непочтеност на държавата по отношение на нейните граждани и държавата би следвало сега да уреди последиците от това свое непочтено поведение.
	Ето защо, господин министре, аз Ви моля да отговорите как ще бъдат обезщетени онези граждани, които съвсем добросъвестно са придобили правото на строеж и жилищностроителните кооперации, които също така добросъвестно са придобили право на строеж, но които са изхарчили много средства до започването на този строеж - за изготвяне и одобряване на архитектурните проекти и строителните книжа, за подготовката на самото строителство, за придобиване на самото право на строеж. Как те ще бъдат възмездени за тези загуби, които поднасят?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата, господин Костов.
	МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председател, в отговор на питането на народния представител Златимир Орсов относно обезщетяването на граждани, придобили правото на строеж за индивидуално или групово кооперативно жилищно строителство върху земеделските земи, включени в строителните граници на 2016.2 населените места, на които при условията на чл. 10, ал. 7 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи следва да бъде отнето това право, Министерството на финансите изразява следното становище.
	На гражданите, придобили право на строеж за изграждане на жилища като индивидуални сгради или жилищностроителни кооперации след прилагане на разпоредбата на чл. 10, ал. 7 ото ЗСПЗЗ, следва да бъде възстановена заплатената от тях сума за правото на строеж. Изразходваните от тези граждани средства за проучвателни работи на терена, за изготвяне на архитектурно-строителни планове и ценообразуване на бъдещите сгради и за други административни услуги могат да бъдат потърсени и възстановени по общия исков ред.
	Освен това, господин Орсов, въпросът Ви е към министъра на строителството и градоустройството.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин Костов.
	Господин Орсов, уточнете адресата.
	ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Уважаеми господин Костов, неслучайно съм задал въпроса към Вас, защото известно е, че в нашата държава важи максимата: "Всичко в името на бюджета, всичко за благото на бюджета." Ето защо, ако Вашето мнение е да не се изплащат обезщетения, те няма и да бъдат изплатени, като имам предвид практиката от решенията, които взима Министерският съвет.
	Ето защо именно Вас питам, а не министъра на строителството. И искам да Ви попитам, като упълномощен от законите да представлявате и да се разпореждате с държавната собственост, разбира се, в определени граници, ще бъдат ли учредени права на строеж на тези граждани и жилищностроителни кооперации върху други държавни или общински парцели, тъй като върху тези земи, върху които сега се възстановява собствеността, гражданите можеха да построят жилища и това беше в голяма степен единствената им възможност да придобият жилища и да решат своите жилищни въпроси?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Уточняващ въпрос отправихте. Господин Костов, имате думата. 2016.3
	МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Ненапразно завърших отговора на въпроса си по този начин, господин Орсов. Аз не съм компетентен да отговарям на въпроси, които трябва да бъдат зададени към други министър. Не съм компетентен да отговоря на Вашия въпрос.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Орсов, имате думата, за да заявите дали сте доволен от отговора или не. Имате две минути на разположение.
	ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Става въпрос за решаване на проблем на тези граждани и жилищностроителни кооперации. Общият ред, към който препращате, уважаеми господин Костов, много трудно би могъл да се използува в тези случаи, даже бих казал, почти е невъзможно да се използува, тъй като ощетяването на техните интереси е станало с един законодателен акт и по-скоро с приложението на един законодателен акт. Поради което е необходимо органът, който прилага този законодателен акт, да вземе решение за обезщетяването на тези граждани, както между прочем преди известно време тук беше съобщено за подобен подход при решаване на подобни проблеми в с. Орсоя.
	Аз не мога да бъда доволен от Вашия отговор, защото в него липсва грижа за интересите на тези граждани, липсва грижа именно от министъра, който е натоварен с управлението на държавната собственост, и един такъв подход от Ваша страна според мен представлява прехвърляне, както се казва, топката, без да има за това достатъчно основание и без да се прояви необходимата грижа към проблемите на българските граждани.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Орсов, Никола Карадимов пише: министър по жилищната политика и строителството". А господин Костов, доколкото знаем, е на финансите.
	Ще вземете ли отношение, господин Костов?
	МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Господин Орсов, Вие се опитвате от трибуната на Народното събрание да правите политика от собствената си некомпетентност. отнесете се просто към министъра, към който трябва да се отнесете. (Ръкопляскания от блока на СДС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Костов. 2016.4
	Няколко съобщения. Моля за тишина в залата. Работното време днес е до 13,00 часа. Трябва да гласуваме за прекратяването му по-рано.
	Съобщения: в сряда от 14,00 ч. ще има Председателски съвет.
	Становището по законопроекта за пенсиите на Законодателната комисия и Комисията по труда и социалното осигуряване народните представители могат да получат във вторник, на 2 юли, следобед, за да може след това да бъде поставен на разглеждане в сряда.
	Законодателната комисия и Комисията по труда и социалното осигуряване ще имат заседание във вторник от 15 часа.
	Комисията по административно-териториалното устройство и местното самоуправление ще има заседание в четвъртък, 4 юни, от 9 часа, на бул. "Дондуков" # 2.
	Пресконференция с ръководството на Народното събрание на тема: "Парламентът през юни" ще се състои в понеделник, 1 юни, от 11 ч., в зала "Запад".
	Комисията по вероизповеданията ще има заседание на 2 юни, вторник, от 13 часа на бул. "Дондуков" # 2.
	Комисията по околната среда ще има заседание в сряда, 3 юни, от 9 часа, на бул. "Дондуков" # 2.
	На 30 май, събота, утре, ще се състои среща между Комисията по националната сигурност и албанската делегация.
	Икономическата комисия ще има заседание на 3 юни от 10 часа в пленарната зала.
	Подкомисията по външноикономическите връзки ще има заседание във вторник от 13,30 ч. в Президентството, в кабинета на господин Мичковски. Темите са: "Асоцииране към ЕО" и "Приемане на две конвенции за ратифициране".
	Уважаеми колеги, ние не сме почивали. Аз предлагам да гласуваме за прекратяване на заседанието за днес. Защото, ако дадем почивка, няма да остане време за повече работа.
	Моля, гласувайте за прекратяване на заседанието поради изчерпване на дневния ред и правото ви на почивка. Моля, гласувайте! 2016.5
	Има ли противно на това предложение? - Няма.
	Моля, гласувайте.
	От общо гласували 128 народни представители 115 са гласували - за, 2 - против, 11 се въздържат.
	Приема се предложението.
	В сряда заседанието ще започне от 15,00 ч.
	Закривам заседанието. (Звъни)
(Заседанието е закрито в 12 ч. и 30 мин.)

	ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Стефан Савов
	ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: (п) Снежана Ботушарова)
                 (п) Кадир Кадир
	СЕКРЕТАРИ: (п) Христо Атанасов (п) Руслан Сербезов)