Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-06-18

Председателствували: председателят Стефан Савов и заместник-председателят Кадир Кадир
	Секретари: Ведат Сакаллъ и Руслан Семерджиев
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, регистрирайте се побързо. (Звъни.)
	Откривам заседанието. Имаме необходимия кворум. Обаче пак липсва едната от парламентарните групи. Въпреки това продължаваме. (Без ДПС).
	Има ли някой от Комисията по образованието? Госпожо Йовкова, бихте ли дошли само да дадете едно пояснение, защото разбрах, че господин Сепетлиев бил в чужбина. Кой е заместникът? Или заместник-председател?
	САВКА ЙОВКОВА (ПСБСП): Господин Райков е заместник.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Райков, обсъждан ли е в Комисията по наука и образование досега въпросът за даване статут на висше училище на Варненския свободен университет?
	ЗАХАРИ РАЙКОВ (СДС): Мисля, че този въпрос не сме обсъждали досега и че преписката по въпроса е в кабинета на проф. Сепетлиев, който е заминал за Германия.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре. Извинявайте, защото тук винаги има някой, който да ме занимава с друг въпрос. Обсъждан ли е, или не е обсъждан въпросът.?
	ЗАХАРИ РАЙКОВ (СДС): Не е обсъждан.
	ПРЕДСЕДТАЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре. Но тъй като сега...
	ЗАХАРИ РАЙКОВ (СДС): Тук има декларация на Министерството на науката и образованието. МР/МБ 2024.1.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Нас декларацията на Министерството на науката и образованието не ни интересува. Ние сме законодателна власт. Ние говорим за комисията. 
	Внесен е законопроект, който съм изпратил до комисията, подписан от народни представтиели - от небходимото число народни представители - и настоятелно ви моля: обещахме днес немалкото народни представители, които се подписахме сега на петицията на младите хора отвън, вие вече сте сезирани официално. И този въпрос комисията на първото си заседание - ако трябва, ще свикате едно заседание     по този въпрос и да внесете в пленарната зала вашето становище и, разбира се, преди това - на Законодателната комисия. Защото действително има нещо неправомерно. Не признават Варненския университет, другите са признати. Прости искам в най-кратък срок вашето становище от комисията.
	ЗАХАРИ РАЙКОВ (СДС): Аз смятам, че в сряда, когато комисията има редовно заседание, можем да включим в дневния ред и въпроса за Варненския университет.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не, аз смятам, че нямате право да чакате сряда. Днес сме четвъртък и във вторник можете...
	ЗАХАРИ РАЙКОВ (СДС): Добре, в такъв случай, тъй като членовете на комисията са тук и имамевъзможност да ги предупредим, можем да направим едно заседание в 11 ч. във вторник.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Във вторник. И нищо не пречи в четвъртък да се внесе, макар и малко трудно, но поне другият понеделник непременно в пленарната зала. законодателната комисия ще си каже думата и този въпрос да може да бъде разрешен.
	ЗАХАРИ РАЙКОВ (СДС): Аз мисля, че времето е малко за обсъждане на този въпрос, но тъй като се надявам, че проф.Сепетлиев ще си дойде в понеделник, ще можем да си подготвим и да го обсъдим във вторник 11 часа. (Савка Йовкова приближава до председателя Стефан Савов)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ето на, че госпожа Йовкова прави едно предложение, което е много добро - в почивката можете да се съберете. Вижте какво, действително няма защо да оставяме по този начин младежта тук да прави митинги. Мисля, че те имат някакви основания. Тук вчера се говори достатъчно. Бихте могли 2024.2. в почивката поне да разгледате този въпрос. Аз съм изпратил предложението, така че предложението го имате.
	ЗАХАРИ РАЙКОВ (СДС): Добре. Тогава, колеги от Комисията по образованието и науката, нека да се съберем в залата по време на почивката и да обсъдим, доколкото е възможно за толкова кратко време този въпрос за Варненския университет.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ако не, важното е да започнете, нали? Долу "Огледалната" зала ще бъде свободна и можете да се съберете в почивката там.
	ЗАХАРИ РАЙКОВ (СДС): Добре, ще се съберем в "Огледалната" зала през почивката.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Освен дневния ред, постъпили са и предложения. Постъпило е едно предложение - Решение за закриване на Комисията по радио и телевизия, за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
	"Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България" и т.н. - продължава предложението.
	Моля ви, какво да правя? Чудя се.
	Постъпило е в срок едно искане за Решение за закриване на Комисията по радиото и телевизията. Сега чува ли се в залата? Моля ви, все пак, макар че има протести, че не се чува, но все пак трябва да има и тишина.
	"Мотивите: Комисията за радиото и телевизията бешу създадена въз основа на Временни правила за нейната дейност, приети по отношение на тогава съществуващата Комисия по радио и телевизия от Великото Народно събрание.
	Изминалият период доказа неефективността от подобна форма на контрол върху дейността на тези две национални институции. Закриването на комисията е в пълно съответствие с – 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Конституцията, който възлага на Народното събрание като цяло осъществяването на определени функции по отношение на Българското национално радио и Българската национална телевизия."
	Изглежда, че доста бързо е писано, защото има и някои грешки.
	"Подписано е от повече от една десета от народните представители." 2024.3.
	Аз ще изпратя това искане за решени, както гласи и правилникът, на Комисията по радио и телевизия и на Законодателната комисия. (Оживление и въпроси: "Защо?
	Моля?
	ГЛАСОВЕ ОТ БСП: Кои са се подписали?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Подписалите се са достатъчно народни представители - 27 народни представтиели.
	Както виждам, повечето са - поне както гледам имената от страна на СДС. Имената - в комисиите.
	Освен това сега сап остъпили тук предложения от господин Свилен Капсъзов - заместник-председател на Комисията по радио и телевизия: 
	"Уважаеми господин председател, настоятелно ви моля в дневния ред на заседанието в пленарна зала утре, четвъртък, 18 юни, да бъде включено като точка 1 разглеждането на две проекторешения на Комисията по радио и телевизия с входящи номера еди-кои си от 16.06.1992 г.".
	Това е разпратено. Няма получени становища от Законодателната комисия, Комисията по правата на човека и Комисията по труда и социалното осигуряване.
	Вносител на това предложение е бил Михаил Неделчев, така че докато ние нямаме тези становища, разбира се, че не бихме могли да го внесем за разискване.
	Сега минаваме вече по самата програма за работа. Мисля, че други предложения няма. Господин Палчев, заповядайте. След това - господин Райчевски. 2024.4.
	ИВАН ПАЛЧЕВ (ДПС): Господин председател, господа народни представители! Правя едно предложение за промяна в реда на точките в дневния ред, а то е точка 7, ако може, да мине на второ място днес. Точка 7 е: "Промяна в съставите на парламентарни комисии."
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това е чудесно, господин Палчев, но аз като председател трябваше да получа поне предложения досега. А не съм получил от нито една от парламентарните групи, след като знаете, че на всяко заседание искам предложения. И не знам... Господин Райчевски има думата. Ще поставя това на гласуване, но мисля, че ...
	СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да направя предложение във връзка с дневния ред.
	Предлагам точка 9, или "Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарното дело", да стане точка 2 или точка 3, ако се приеме предложението на господин Палчев, тъй като този проблем е много актуален. Постъпили са няколко настоятелни искания от Върховния ветеринарен съвет и от синдикатите на ветеринарните специалисти (или специалисти по ветеринарно дело), които ви предавам в момента. 
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Сега момент, бих искал само да се справя все пак с комисиите.
	Вижте сега, господин Палчев, не мога, защото е точно така, както знаех. Член 19, ал. 3 казва така: "Ръководствата и членовете на постоянните комисии се избират от състава на народните представители с явно гласуване по предложение на председателя на Народното събрание, след консултации с ръководствата на парламентарните групи."
	Аз и вчера, ако си спомняте, помолих парламентарните групи да ми дадат своите предложения. Дори стана въпрос, че на Председателския съвет госпожа Ананиева беше поставила за пръв път въпроса за участие в председателството на депутати от БСП в тези парламентарни комисии.
	Тъй че не мога да поставя просто поради правилника. И отново се обръщам с настоятелна молба... СД/МБ 2025.1.
	Моля ви се, господин Йорданов, чувате ли? Госпожа Ананиева не я виждам, обаче все има някой от ръководството. Да се предаде от ръководството на господин Палчев. Моля ви дайте ми имена, за да може да изпълним изискванията на чл. 19, ал. 3 За това нещо говоря действително от много дни насам. И найважното, че ние вече от 3 седмици го имаме в нашата програма. Обаче не можем да го осъществим поради това, че това именно изискване на ал. 3 ... (реплика на Златка Русева от място, която не се разбира). След малко, госпожице Русева, не може да ни накара да го направим, защото трябват консултации по тези въпроси.
	Има предложение в такъв случай от господин Райчевски второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарното дело да мине като точка 2. Тя е сега точка 6, господин Райчевски.
	Моля по този въпрос да се гласува. Действително по този закон - за ветеринарното дело, мисля, че има консенсус. Още вчера е раздаден. Така че би могло да гласуваме действително по-бързо да мине този закон. Моля, гласувайте.
	От всичко 186 гласували, за - 164, против - 5, въздържали се 17.
	Сега минаваме към съобщението за парламентарен контрол.
	Утре, 19 юни 1992 г., на актуални въпроси и питания ще отговарят:
	- Министър-председателят Филип Димитров ще отговори на актуални въпроси от Клара Маринова, Минчо Минчев и Филип Боков и на питания от Велко Вълканов, Дончо Папазов и Златимир Орсов.
	- Министър Векил Ванов ще отговори на актуални въпроси от Светослав Мишев, Мими Виткова, Елисавета Миленова и на питане от Стойко Пенчев.
	- Министър Светослав Лучников ще отговори на актуален въпрос от Златимир Орсов и питане от Радко Пандурски.
	- Министър Никола Василев ще отговори на актуален въпрос от Мими Виткова. 2025.2.
	- Министър Иван Костов ще отговори на актуални въпроси от Клара Маринова, Светослав Мишев, Елисавета Миленова и Иво Атанасов.
	- Министър Александър Александров ще отговори на актуален въпрос от Велко Вълканов.
	- Министър Георги Стоянов ще отговори на актуален въпрос от Йовчо Русев.
	- Министърът Никола Карадимов ще отговори на питане от Златимир Орсов.
	Поради отсъствие от страната не могат да отговарят министрите: Стоян Ганев, Николай Василев и Александър Сталийски. Аз говорих със Стоян Ганев. Те заминават тази вечер с Александър Сталийски за Бон и не могат да отговарят. Обаче поисках от него вече министрите, така както казах и на Филип Димитров, да планират така своите пътувания, че в петък да могат да отговарят, защото не може безкрайно да се влачат отговорите дори и на министъра на външните работи, който ясно, че е най-зает с пътувания, тъй като това му е работата.
	Минаваме към точка първа -
	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АЛЕКСАНДЪР ВЛАДКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКОТО РАДИО
	Уважаеми госпожи и господа народни представители, господин Александър Влаков е подал на 18 юни до председателя на Народното събрание молба:
	"Уважаеми господин председател, моля настоятелно да бъде приета оставката ми от поста председател на Комитета за радио." (Единични ръкопляскания от мнозинството.)
	По статута... Господин Неделчев, вие нямате решение по този въпрос. Имате ли решение? Ако обичате... Вашето решение е във връзка с подадената оставка на господин Влакво.
	"Във връзка с подадената оставка на господин Александър Владков като председател на Българското радио, постоянната комисия по радио и телевизия възлага на програмния директор на програма "Хоризонт" господин Иван Обретенов вреенно да изпълнява длъжността председател (генерален директор) на Българското радио до приключване на процедурата за избор на ново ръководство и председател на Българско радио. 2025.3.
	Постоянната комисия ще предложи в срок от 14 дни (до 2 юли) на пленарно заседание на Народното събрание кандидат за поста председател (генерален директор) на Българско радио."
	По решението на Великото Народно събрание, което ние продължаваме да изпълняваме, на нас не ни остава нищо друго при подадена оставка освен да я гласуваме. Защото така или иначе председателите на Българската телевизия и на Българското радио се избират и освобождават от Народното събрание. И комисията си е казала думата.
	Искате думата? (Обръща се към Васил Дончев от ПСБСП.) По този въпрос? Вижте, за освобождаването, когато има оставка, няма място въобще за дебати. Няма място за дебати. Оставката е изрична. Тук е, стои при мен.
	ВАСИЛ ДОНЧЕВ (ПСБСП, от място): Аз искам думата по предложението.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: За предложението? След това да. За предложението - разбира се.
	Сега гласуваме да освободим от длъжност Александър Владков. Моля ви се, гласувайте.
	От общо 195, за - 129, против - 20, въздържали се 48. (единични ръкопляскания от мнозинството.)
	Приема се оставката на господин Владков. (Ръкопляскания от мнозинството, радостни възгласи.)
	Сега заповядайте, господин Дончев. 2025.4.
	ВАСИЛ ДОНЧЕВ (ПСБСП): Господин председателю, след като се реализира вчерашният силен седесарски шут, който беше предложен от господин Георги Марков, защо тогава се отменя по-предното негово предложение за директор на Националното радио да бъде избран господин Петко Бочаров?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Дончев, в молбата, която е тук пред мен, е записано само да бъде освободен.
	Има думата господин Карадимов.
	АЛЕКСАНДЪР КАРАДИМОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Излишно е да напомням каква е точката от дневния ред - тя е само за освобождаване, а не и за избор на нов председател на Българското радио.
	Освен това съм длъжен да напомня на всички колеги, особено на предявителя на това абсурдно предложение, че кандидатурите според временния статут, който дава правомощия на постоянната Комисия по радио и телевизия, самата постоянна Комисия по телевизия и радио предлага на Народното събрание кандидатури за председатели на Българското радио и на Българската телевизия. Така че смятам въпроса за изчерпан.
	Предлагам това предложение въобще да не се подлага на дискусия и на гласуване като абсурдно и противоречащо на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и на правомощията на постоянната Комисия по радио и телевизия. Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Карадимов, аз нямаше да го поставя на гласуване дори и да искаше някой, защото това не е поставено не само в дневния ред, а и в искането на народния представител Георги Марков. Там няма искане да бъде назначен господин Бочаров. Има искане за освобождаването на господин Владков.
	АЛЕКСАНДЪР КАРАДИМОВ (СДС): Благодаря ви, господин председателю.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Джеров, ако обичате, да преминем към разглеждане на
	ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОТО ДЕЛО
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Законопроектът СтБ/ЛТ 2026.1. за изменение и допълнение на Закона за ветеринарното дело е раздаден, всички го имат и предполагам, че са го прегледали.
	Двете комисии обсъдиха направените при първото четене предложения и в резултат на обсъждането ние представяме на вашето внимание вече окончателно от наша гледна точка, разбира се, предложение за законопроект. В мотивите изясняваме двете становища, различията между тях и предоставяме на вашето внимание това, което се съдържа в четирите параграфа на законопроекта.
	Струва ми се, че сме успели да обединим вижданията на отделните предложители, вижданията на комисиите и, по-точно казано, на Комисията по здравеопазването, защото в този закон има определена специфика и безспорно Законодателната комисия, уважавайки специалните знания на колегите от Комисията по здравеопазването, се е съобразила с техните виждания.
	При това положение, господин председател, позволявам си да ви предложа да започнем обсъждането и гласуването на четирите параграфа, предложени като законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарното дело.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ако обичате, започнете с – 1.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По отношение на наименованието на закона, не подлежи на съмнение, че това трябва да бъде Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарното дело, който е в сила от 1967 г. с едно изменение през 1979 г.
	В – 1 се предлага да бъде създаден нов чл. 4а:
	"Ал. 1. Право да упражняват частна ветеринарномедицинска практика имат правоспособни ветеринарномедицински специалисти.
	Ал. 2. Ветеринарномедицинските специалисти от Държавния ветеринарносанитарен контрол не могат да окачествяват продукция от животни, при лечението на които те са упражнявали частна практика.
	Ал. 3. Лицата по ал. 1 подават молба за регистрация до кмета на общината на територията, на която се установява частна практика (кабинет), към която прилагат:
	1. документ за правоспособност и удостоверение за трудов стаж;
	2. становище от регионалната Държавна ветеринарномедицинска служба относно наличието на ветеринарносанитарни условия 2026.2. в клиниките, амбулаториите и лабораториите за упражняване на частна ветеринарномедицинска практика;
	3. свидетелство за съдимост.
	Ал. 4. Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
	Ал. 5. Министърът на селскостопанското развитие, земеползуването и възстановяването на поземлената собственост издава наредба за реда и условията за упражняване на частна ветеринарномедицинска практика."
	Това е съдържанието на предложения – 1 или за новия бъдещ чл. 4а.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Джеров.
	Има думата господин Ройнев.
	ЙОРДАН РОЙНЕВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Когато се разглеждаше законопроектът на първо четене, аз направих обстойно изказване, чухме и становищата на двете комисии - по здравеопазването и по земеделието - и искам отново да споделя пред вас, че това, което се предлага в момента от Законодателната комисия, се различава твърде много от предложенията на двете водещи комисии по този проблем. Тогава, когато направих своите предложения, които са връчени писмено в Законодателната комисия, аз предложих и сега поддържам своите предложения към чл. 4а, ал. 1 и 2 от законопроекта на Министерския съвет да отпаднат и да се създаде една нова ал. 1 със следния текст: "Разрешава се упражняването на частна ветеринарномедицинска практика на правоспособни ветеринарни лекари, които не осъществяват държавен ветеринарносанитарен контрол." Тогава изложих подробно своите мотиви и вчера в заседанието на Законодателната комисия също ги изложих. Сега искам още един път да повторя част от тях.
	Професионалната подготовка на ветеринарномедицинските лекари е именно онази осигуровка, която сега е твърде много необходима за обезпечаване здравеопазването на животновъдството ви птицевъдството в нашето земеделие. Това са органите, които имат изключително важно значение, за да може в този преходен период, в този изключително важен отрасъл на нашето стопанство да бъдат посрещнати нуждите, които ежедневно възникват пред животновъдството. 2026.3.
	Аз уважавам дълбоко труда на първите помощници на тези ветеринарни лекари, а именно средните ветеринарномедицински кадри - това са ветеринарните техници и фелдшери, но не са те хората, които ще решат основните проблеми на нашето животновъдство. Още един път повтарям, това са хората, които са първите помощници и това е записано в техния статут. Ако сте забелязали, в новата ал. 2, която предлагах и тогава, и сега предлагам отново да бъде включена, текстът е следният: "Ветеринарномедицинските специалисти със средно ветеринарномедицинско образование - ветеринарни техници, ветеринарни фелдшери, лаборанти могат да работят като помощници на частно практикуващите ветеринарни лекари."
	По този начин, уважаеми дами и господа, ние създаваме възможност на тези кадри да работят към частно практикуващите лекари, защото те в своята правоспособност не носят отговорност за своите действия. Единствено такава отговорност носи ветеринарномедицинският лекар.
	Освен това искам още един път да напомня, че в момента в нашата страна има около 4000 практикуващи ветеринарни лекари. От тях се очаква в бъдещите структури на Държавната ветеринарномедицинска служба да влязат около 1500-1700 лекари, а другите ще отидат да работят на частна практика в отделните населени места.
	Предлагам също така към т. 1 от законопроекта на правителството в ал. 3 след думите "документ" да се прибави "лекарски".
	Смятам, че няма нужда да изказвам мотивите си.
	Точка 2 към ал. 2 предлагам да има следната редакция: "Удостоверение от регионалната държавна ветеринарномедицинска служба, че не осъществява държавен ветеринарно-санитарен контрол." 2026.4.
	Съгласен съм с мнението на Законодателната комисия да отпадне точка 4 или искането за становище от регионалната професионално-съсловна организация.
	Уважаеми дами и господа, това са моите съображения по текста, който беше прочетен от господин Джеров, и който фактически е текстът на Законодателната комисия. Надявам се, че вие ще се съобразите с тези мои предложения, които, още един път казвам, са връчени писмено на председателя на Законодателната комисия.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Думата има господин доктор Карев.
	ГЕОРГИ КАРЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Започвам по реда на частите от предложения параграф 1.
	Дали ал 1 и 2 на чл. 4а ще бъдат обединени, както предлага доктор Ройнев, или няма да бъдат обединени, това не е найважното нещо в случая. Но безусловно съм съгласен с неговото предложение като идея, като текст. Това е "право да упражнява частна ветеринарномедицинска практика имат правоспособни ветеринарни лекари, които не упражняват държавен ветеринарно-санитарен контрол".
	В оригиналния текст, предложен от Министерския съвет, се казва "правоспособни ветеринарномедицински специалисти". Като се каже ветеринарномедицински, веднага идеята е ветеринарни лекари, а след това думата "специалисти" създава повод за една неяснота, че това е един по-широк кръг от специалисти. Затова смятам, че наистина е по-конкретно и по-точно да се каже "правоспособни ветеринарни лекари".
	По отношение на държавния санитарен контрол на колегите от Законодателната комисия при това разглеждане им се е видяло някак си недемократично да се ограничават хората, които работят в този контрол по отношение на частна ветеринарномедицинска практика в извънработно време. Но това е принцип, който е залегнал навсякъде по света. Тези хора упражняват контрол върху много неща, включително и върху частната ветеринарномедицинска практика НЧ/ЛТ 2027.1. и никак не е редно контролираните и контрольорите да се съчетават в едно и също лице. Това е така в редица сфери на хуманната медицина, това не може да бъде по друг начин и във ветеринарната медицина.
	При положение, че се каже, че не упражняват държавен ветеринарно-санитарен контрол, не знам има ли смисъл тази изрична подточка в документите, доктор Ройнев, изрично удостоверение, че не упражняват такъв. Ако те упражняват такъв, това си е вече нарушение на закона и те подлежат на съответните санкции.
	В оригиналния документ обаче в оригиналния проект, внесен от Министерския съвет съществува една точка, която предвиждаше контрол от страна на регионалните клонове на ветеринарномедицинските служби и на професионално-съсловните организации. Още в становището на нашата комисия беше казано, че не е редно да се иска становище на ветеринарномедицинските служби, защото това напомня да се иска разрешение от държавна аптека за разкриване на частна аптека. Евентуално, потенциално известна конкуренция между тях ще съществува и това нещо не е редно.
	От друга страна обаче, това, по което се различаваме с доктор Ройнев - аз смятам, че професионално-съсловните организации са много чувствителни по отношение на известни права досежно частната практика. Това са вече масови съюзи. И Българският лекарски съюз е така, и Съюзът на ветеринарните лекари е така. И смятам, че е много редно и много нормално тяхното мнение да се иска, поне консултативно, като един документ при регламентиране на правото на упражняване на частна практика. По простата причина, че те най-добре познават своите членове, познават ги и професионално, познават и техните морални качества и много добре знаят хората, които биха злоупотребили по един недостоен начин с възможността да упражняват частна ветеринарномедицинска практика.
	И затова аз съм за оставане на тази част от точката в оригиналния проект на Министерския съвет, която касае професионално-съсловните организации, а за отпадане на държавната институция ветеринарномедицински служби. Благодаря ви!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря ви! Думата има господин Стефанов.
	КРАСИМИР СТЕФАНОВ (СДС): Благодаря ви, господин предсе2027.2. дателю! Още при първото становище на Комисията по земеделието при първото четене ние чрез сформираната работна група към комисията, която подробно и аналитично даде своята оценка за внесените изменения в законопроекта за ветеринарното дело, на днешното заседание отново, тъй като нашият представител е присъствувал при заседанието на Законодателната комисия, вчера проведено тук, поддържаме своето становище и апелираме то да бъде възприето и за второ четене. Благодаря за вниманието!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Думата има господин Гоцев.
	ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! По три въпроса бих искал да изразя несъгласие с това, което се каза досега.
	Първият е за участието в лечението на животните от онези специалисти, които не са лекари, не са завършили висше ветеринарномедицинско образование, а са само фелдшери. При днешното състояние на нашите ветеринарномедицински служби по селата и обслужването, просто е наивно да се мисли, че ветеринарните лекари ще могат да обхванат всички райони, в които те се намират. Това е просто невъзможно. Онова, което ще правят масово, това ще бъдат техните помощници, или фелдшерите, за които се каза. Щом като на лекарите се дава правото да могат да имат частна практика, би следвало да се даде право и на фелдшерите. Иначе какво ще стане? Лекарят ще има право на частна практика, но лекарят няма да го има. Фелдшерът ще бъде там на държавна служба и няма да има право на частна практика. Той е, който ще бъде викан нощем на едно и друго село, той е, който в извънработно време ще ходи, но няма да има право да получи хонорар и няма да бъде длъжен да си плати данъка. А вероятно той това ще прави негласно, в нарушение на закона.
	Във всяка модерна ветеринарномедицинска лечебница има и лекар, има и фелдшер. Следователно щом като ще има частен лекар, частният фелдшер ще трябва да бъде до него. Но той дори да бъде по договор с частния лекар, ако ние със закона не му дадем право да има частна практика, той няма да може да подпомага и частния лекар. И тогава частният лекар ще трябва да върши работата на шелдшера, защото на фелдшера не е позволено да прави това. 2027.3.
	Така че аз поддържам текста такъв, какъвто е даден от Законодателната комисия.
	Вторият въпрос е във връзка с частната практика на контролните органи на ветеринарномедицинските служби. Няма основание те да бъдат лишени, щом като имат съответната правоспособност, от частна практика. Тезата, че това ще доведе до корупция е неточна и неверна. Тя е неточна с оглед на текста, който предлага Законодателната комисия. Защото тези хора, които са от ветеринарния контрол, те не лекуват, те контролират само животинската продукция. И щом като ние изключваме възможността тези, които частно практикуват, да контролират тази продукция от животните, които самите те са лекували, тогава никакво място за корупция не може да има. А ако не им се даде частна практика, при условието, че няма навсякъде ветеринарни лекари, те ще бъдат викани да израждат крави, да поставят инжекции и да правят всичко, което прави частният лекар. Формално няма да имат право да получат възнаграждение, на практика ще го получават. И ние някак си насилствено ще направим тези хора да бъдат корумпирани.
	И третият въпрос, който се постави, е във връзка със значението на тези обществени организации и съюзи. Според мен е абсурдно те да дават мнението си дали да бъде приет или не. Конкуренцията между всички такива съсловия е ясна. И в рамките на тази конкуренция един може да е желан или нежелан, и обикновено няма да бъде желан този, който пречи на другите, които определят дали да бъде желан или да не бъде желан.
	А, от друга страна, в момента има един лекарски съюз. Но преди известно време идваха при мен като адвокат да регистрирам друг лекарски съюз. Аз им отказах чисто по политически причини. Но той сигурно ще се регистрира. И тогава кой е лекарският съюз, който ще дава съгласие? Кой е ветеринарномедицинският съюз, който ще дава съгласие? Ами може би ще бъде един, който ще бъде под влияние на СДС, друг под влиянието на БСП, сигурно трети под влиянието на ДПС. Това нещо не би могло да бъде така.
	Правото на частна практика идва от това, дали отговарящ на закона с оглед на квалификацията си да вършиш това, което следва. По тази причина аз приканвам да се гласува за проекта такъв, какъвто е предложен от Законодателната комисия. Благодаря ви за вниманието! 2027.4.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Думата за реплика има господин Карев. 2027.5.
	ГЕОРГИ КАРЕВ (СДС): Абсолютно не съм съгласен и възразявам по същество и на трите точки, изложени от господин Гоцев. Просто се чудя на замаха и на самоувереността, с която той обсъжда неща, които са от една съвсем далечна нему професионална сфера! Просто по целия свят е така - контролиращият и контролираният да не бъдат въплътени в едно и също лице. Това е някакъв абсурд.
	А тази точка 2, аз вчера заплаших някого от тяхната комисия, че ще я публикувам в печата, че този, който един вид е участвувал в лечението на една овца, след това не може да участвува в окачествяване на нейното месо. Извинявайте, това е смехотворно, това е за хумористичния печат. Това не може да бъде изобщо сериозно възприемано.
	Така че и дума не може да става хората, които работят в областта на санитарния контрол, да упражняват частно ветеринарномедицинска практика. Разберете го това. Това е принцип, който в целия свят е залегнал. Ще си избере едното от двете. Ако не го устройва поста му в държавния контрол, там ще се намери кой да кандидатствува, а той да се хване само с частната си ветеринарномедицинска практика. Но не може и двете неща.
	По отношение на средните специалисти. Ами пишат ни писма помощник-фармацевти защо да нямат право да купуват, да ръководят, да притежават и т.н. аптеки. Ами просто защото не може. И питат, като влезе някой в аптека, различава ли коя е магистърфармацевт и коя е помощник-фармацевт. Така е, че не може да се различи, на никого на челото не пише, но в дипломите им пише и тези дипломи създават разлика в техните пълномощия и в техните отговорности. Съгласен съм, че фелдшери, техници и т.н. във ветеринарните лечебници работят рамо до рамо с лекарите, но те работят под техен контрол и на тяхна отговорност. При една частна практика същото може да стане, обаче ветеринарният лекар ще знае, че този фелдшер или техник, който работи заедно с него и под неговата егида, той ще носи отговорността. Не става въпрос може ли или не може фелдшерът да скопи едно прасе. Става въпрос за големите неща, които могат да застрашат здравето на цели региони. Става въпрос за антропос зоонози, за други неща, кой ще носи отговорността, когато някаква груба грешка направи, да речем, един среден ветеринарномедицински работник, който няма прерогативи, развива някаква дейност, прави някакъв пропуск, РД/ЛТ 2028.1. кой ще отговаря? Той си е превишил правомощията, вярно е, обаче цялата тази работа идва някак си не както трябва. И няма защо да се заплашваме тук, че щели да станат много и много нарушения. И понеже тъй и тъй ще станат нарушенията, дай да ги узаконим със закона. Законът трябва да си е перфектен, а пък, който нарушава закона, има си Наказателно-процесуален кодекс да урежда тези неща.
	Благодаря за вниманието.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: За дуплика господин Гоцев.
	ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми дами и господа, ние всички свикнахме да говорим как е в целия свят, без да имаме информация как е в целия свят. Аз не зная как е в целия свят, но имам информация за Германия и Франция, където тези контролни органи работят. Следователно поне в две културни държави на Европа не е така, както казва господин д-р Карев.
	Доколкото се касае до фармацевтите какво не могли да правят, също така в тези страни може да има аптека всеки - и адвокат, и инженер, и човек без образование, а за да върши работата в аптеката, той трябва да си назначи специалисти.
	Ние просто всички сме обременени от един начин на мислене, който е свързан с онова, което е било. И заради това се поддържа и туй, което се поддържаше досега. Каква ще бъде отговорността за това има дълга практика в европейската юриспруденция. Този, който не изпълни задълженията си като лекар, отговаря по правилата на договорната отговорност. Това е санкционирано още в 1830 г. от решение на Френския касационен съд, което е публикувано и широко известно на юристите.
	Ако фелдшерът се заеме да прави това, което не му е работа, той ще отговаря пред своите пациенти по реда на съответните закони, които съществуват в нашата страна. По същия начин един лекар, който не си разбира от занаята, и той може да умори хора и има немалко лекари, които не са на много по-голямо професионално ниво, отколкото други, които дълго време са работили като практици.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Заповядайте, господин Юруков.
	ЕМИЛ ЮРУКОВ (СДС): Господин председател, уважаеми колеги! Говоря от тази трибуна, като представител на фелдшерското съсло2028.2. вие. Обаче аз за разлика от колегите лекари, които говорят тук, ще защитя тези хора, въпреки че съм хуманен фелдшер.
	Не зная колко добре си представяте картината, ако наистина тези хора ги изхвърлим сега от борда на животновъдството. В момента ние върнахме земята отчасти и 1993 г. може би ще я върнем цялата. Животновъдството наистина има нужда от тези кадри. И ако сега на тези кадри не им дадем тази възможност да работят и частна практика, това са 6000 души, които наистина бяха назначавани от текезесетата, които са в ликвидация в момента. И в общините в цяла България вие имате по-голяма представа от мен, че имаше разкрити здравни служби само в общинските центрове. По-големите села бяха обслужвани наистина само от ветеринарни техници.
	И по мисълта, която господин Ройнев изрече тук от трибуната, че тези хора са имали някакъв статут, но и на първо четене аз ви поисках да ми дадете този статут, но вие не го дадохте, господин Ройнев. Те нямат никакъв статут. Наистина те работят по учебната програма, която ги поставя в такова неудобно положение сега, за да казвате какво имат право да работят и какво нямат.
	И тук наистина идва големият натиск от Лекарския съюз, голямото опасение, че много от тези ветеринарни техници ще бъдат конкурентноспособни на лекарите. И ако ние не подкрепим предложението на Законодателната комисия и на Министерския съвет, това значи да изложим нашето животновъдство на голямата опасност по селата, защото наистина в планинските села, полупланинските села, там лекари не ходят. Там всичко се обслужва от ветеринарни техници.
	Имате 2000 души лекари, които е невъзможно в тази страна, в която по-голямата част са селски райони, да обслужват тези, нуждаещи се от ветеринарна помощ.
	Мисля, че трябва добре да обмислим тези неща и да не говорим несъвършени неща поне на този етап. И след като имате такова виждане, че тези хора не са ви нужни вече във ветеринарното дело, защо не дадете и друго предложение, та тези техникуми, които все още съществуват, защо не ги ликвидирате и тях. Оттам излизат кадри стотици годишно. И тези ли хора на улицата ще изхвърлите? 2028.3.
	Това е нещо, което го предлага, не господин Ройнев, а то излиза от устата и от вижданията на самия Лекарски съюз. Помислете добре. Нашето село наистина има нужда от тези кадри и ние трябва да подкрепим предложението на Законодателната комисия.
	Благодаря за вниманието.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: За реплика господин Ройнев. 2028.4.
	ЙРОДАН РОЙНЕВ (ПСБСП): Благодаря ви, господин председателю, уважаеми колеги! Колегата Юруков каза, че ние ще изхвърлим зад борда, ако приемем това, което правим като предложение Комисията по земеделие и Комисията по здравеопазване, 6 000 човека на пътя. Това не е истина, колега Юруков. Напротив! Ние точно това искаме да направим. Тези хора да намерят своето място в сега съществуващата нова структура, която създаваме в тази ветеринарномедицинска служба. Аз казах в изказването си, че тези хора имат такава правоспособност, каквато им позволява ценза. И те не могат самостоятелно да упражняват редица професионални задължения. Затова именно тези 2500 ветеринарни лекари, които ще поемат тази частна ветеринарномедицинска практика, а те няма да бъдат по-малко, ще поемат и тези хора на работа при себе си. И няма да бъдат те хората наистина, които ще обслужват изцяло тези села, за които вие говорите. 
	Не съм съгласен с вас и твърдя, че по този начин ние създаваме работа на тези хора.
	Що се касае за обслужването, за което говорите вие, за планинските села, не е истина. Те не се обслужват само от ветеринарни фелдшери, те се обслужват и от ветеринарни лекари. А ветеринарните фелдшери, които работят с тези стопанства, те са работили под ръководството именно на тези ветеринарномедицински лекари. Благодаря ви за вниманието.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: За дублика ли искате думата? Имате думата, господи Юруков!
	ЕМИЛ ЮРУКОВ (СДС): Господин Ройнев, аз пак не съм съгласен с вас и не чух от тази трибуна да кажете по каква програма работите и никой от тях няма да пристъпи извън учебната програма, за да работи частна практика. Не зная защо се противопоставяте на тях. Тези специалисти нямат статут.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря. Заповядайте, господин Банков.
	БОРИС БАНКОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателю, уважаеми народни представители! Между текстовете, представени от вносителя на закона - Министерския съвет, и сега предлаганите ни текстове от Законодателната комисия, има съществени различия, които пораждат и този наш спор. ББ/МБ 2029.1.
	Аз не съм променил своето отношение. Това, което казах на първо четене на закона, го поддържам и сега. И ако трябва да обобщя, то се заключава в това, че поддържам мнението на д-р Ройнев и д-р Карев.
	Ще бъда кратък по-нататък. В областтта на държавния ветеринарно-санитарен контрол аз искам да ви кажа, господин Гоцев, че в българската държава има много добри традиции, които по нищо не отстъпват на световните традиции. Аз искам, уважаеми народни представители, да изразя мнението, че е недопустимо, недопустимо, повтарям, участието на лекарите от Държавния ветеринарно-санитарен контрол в частната практика. Това са хора, на които първо е осигурена държавна работа, които имат отношение към изключително важни неща в осъществяване на цялостната дейност. Не само търговска, но и друга, свързана с животинската продукция. Това са хора - тясно специализирани, които трудно биха осъществявали общата частна ветеринарномедицинска практика. И затова аз не приемам съществуващия текст точка 2 на чл. 4а от предлагания ни закон на Законодателната комисия. Затова предлагам този текст да отпадне и да остане текста, както е предложен от вносителя - Министерския съвет:
	"Забранява се упражняването на частна ветеринарномедицинска практика от ветеринарномедицинските специалисти, които осъществяват държавен ветеринарен санитарен контрол."
	Аз смятам, че малко неясно се поставя въпросът с това, кой има право на частна ветеринарномедицинска практика. Смятам, че в текстовете, които се предложиха на първо четене, се даваше възможност за частна практика и на специалистите от ветеринарномедицинските техникуми и други средни училища, но като помощници на ветиринарния лекар. Нищо не пречи в една община да има един лекар, а в съседните примерно населени места, където няма лекари, да има фелдшери или техници, които обаче все пак ще имат контрола на ветеринарния лекар. Които при нужда ще се консултират с ветеринарния лекар. Които при нужда ще осъществяват мероприятия под контрола на ветеринарния лекар.
	Аз не смятам, че приемайки текста, че за самостоятелна ветеринарномедицинска практика имат права само тези, които са с висше ветеринарномедицинско образование, и изхвърляме зад 2029.2. борда останалите хора. Но те трябва да имат правото на частна ветеринарна медицинска практика под контрола на някой. И то е естествено, че този някой ще бъде ветеринарният лекар. Естествено е, че това може да се уреси в Закона за ветеринарното дело и наредбата, която се очаква по-нататък.
	АЗ поддържам направените от мен предложения. Там, където се третира отказът за регистрация, да се допълни, че и отказът да се извърши такава регистрация, се съобщава писмено на лицето с мотивирани основания за това.
	Уважаеми народни представители, поддържам направеното от мен на първо четене предложение: "Държавните ветеринарномедицински учреждения, заведения и организации могат да предоставят на упражняващите частна практика помещения, оборудване, лабораторнии и други по договор срещу заплащане. Причината, за да предложа такъв текст, мисля че е ясна на всички. Тъй като тези учреждения, лаборатории сега се изпразват, а основната част от ветеринарномедицинската практика поне на този етап ще бъде осъществявана от частно практикуващите лица. За да може тези лица да ползуват базата, смятам, че е необходим такъв текст в сегашния закон. Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Даскалов има думата.
	ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа! Не толкова сложността, а тук опираме до принципа. И аз няма да споря с д-р Ройнев дали тези хора ще разрешат проблемите на българското животновъдство или не. Тук въпросът е кому се дава правото да упражнява частна ветеринарномедицинска практика. В това се състои въпросът. И в законопроекта се казва, че право на такава частна ветеринарномедицинска практика имат правоспособни ветеринарномедицински специалисти в най-широкия смисъл. Всеки, който има някаква диплома за ветерирнарна медицина, независимо в каква степен е тази диплома, тя ще бъде в онази степен, в каквато нашите училища позволяват нисша, висша, средна, каквито училища имаме - такава е и степента на дипломата. С други думи, онази правоспособност, която аз съм придобил в резултат на моя учебен процес, който успешно съм завършил, положил съм необходимите държавни изпити, независимо в каква степен, придобил съм правото да упражнявам тази 2029.3. ветеринарна медицинска практика и сега вие не ми позволявате. Нещо повече, забранявате ми да упражнявам такава практика. На какво основание? Само затова, защото моята диплома е по-ниска от вашата? Ами нали дипломите - и това го казва и д-р Карев, и д-р Ройнев, дипломите разграничават пълномощията. ТОчно така. Абсолютно е така, д-р Карев. И сега, когато ми разрешавате да упражнявам тази практика, аз ще я упражнявам само в рамките на правомощията, които имам съгласно тази диплома. Това е толкова просто! И никакъв контрол, колега, не е необходим. Ако в тези пълномощия, съгласно дипломите, е оказано за някакви дейности, че аз мога да ги извършвам само като помощник на ветеринарния лекар, това означава, че частната практика за тези дейности мога да извършвам само като помощник на ветеринарния лекар. Но вие казахте, д-р Ройнев, че има редица, редица дейности, които не са позволени. Но като има редица, редица дейности, които не са позволени да се упражняват, има пък други редици, които съгласно тези пълномощия въз основа на моята средна диплома имам правото да упражнявам без контрол. С други думи, онова, което имам правото да упражнявам без контрол, дайте ми възможността да упражнявам частна практика. А пък онова, което въобще нямам право, въбоще няма да упражнявам. А третата редица от дейности, която имам право да упражнявам под контрол, ще я упражнявам под контрола на ветеринарния лекар.
	Другият проблем, който господин д-р Карев повдигна дали трябва да се осъществява контролът от професионално-съсловните организации при издаването на разрешение. Професионалносъсровните организации безусловно трябва даимат отношение към съсловието, но което принадлежат, което обединяват, което организират, но в никакъв случай те не могат да издават разрешително за упражняване на една професия. Разрешителното това е дипломата. С факта, че аз съм придобил качеството на ветеринарен лекар, фелдшер, някакъв друг специалист, ам имам правото да упражнявам тази професия. И вие в качеството си на професионално-съсловна организация нямате право да ми забраните да постъпя там, на частната работа или в държаванта работа, за да упражнявам професията. Но друго имате право и друго трябва да съблюдавате. Вие трябва оттам нататък да следите моето поведение. В това 2029.4. се състои ролята на професионално-съсловната организация - моето поведение от момента на постъпването ми на работа. Защото вие, д-р Карев, не ме познавате на следващия ден, след като съм завършил образованието си. Вие казахте, че тези съсловни организации се познават. Те се познават в процеса на работата. Но в първия ден, тогава, когато съм постъпил след завършването на образованието си, вие не ме познавате. Вие нямате право и никога не можете да имате право и всеки един съдия тогава, когато регистрирате вашата съсловна организация, би следвало да зачеркне от вашия устав правото ви да давате разрешение на постъпващите на работа независимо дали е държавна или частна.
	И третият проблем, който вие засегнахте, беше дали контролиращият и контролираният се въплъщават в едно лице. Според мен това е упражняването на две съвсем различни дейности. Те не инкорпорират в себе си една и съща деятелност. Вечерта, когато бъда повикан спешно да прегледам едно животно, една крава, аз не се явявам и като контролиращ. На другия ден, когато отивам да контролирам хигиенните условия, съобразно с изискванията, аз не се явявам като лекуващ макар и на това животно, д-р Ройнев! И поради това не ми забранявайте през нощта да отида да лекувам животното.
	Затова не се въплъщават в едно и също лице качествата на контролиращия и на контролирания. Благодаря ви. 
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Карев иска реплика и господин Джаферов иска реплика.
	Аз бих искал само да обърна внимание на следното нещо. Господин Карев, действително не бива да се спираме на въпроса за професионалната организация да дава разрешение. Защото по закон вече в България ще може даима десет професионални организации на ветеринари, десет на лекари, десет на архитекти, десет на инженери. Друг е въпросът за стопанските камари или за камарите на всички професии, защото те вече са публични лица. А иначе другото е незащитима теза.
	Има думата господин Карев. 2029.5.
	ГЕОРГИ КАРЕВ (СДС): Благодаря. По този въпрос - за профосеонално-съсловните организации, може да се спори, наистина може. 
	За честта на българското лекарско съсловие и на българското ветеринарно съсловие трябва да кажем, че слава Богу няма десет съсловни организации и няма да има в България такива и толкова, по простата причина, че колкото са повече, толкова е по-малък не броят на техните членове, а техният авторитет в обществото. А пък авторитета на една съсловна организация в обществото е всичко, което е тя. Тя просто няма друго, на което да разчита освен на своята сила и авторитет в обществото.
	И наново, правейки реплика към господин Даскалов, се възхищавам на замаха, с който се навлиза в чужди области, в които съответните специалисти се познават много по-добре на базата на няколко десетилетен практически опит.
	Много се извинявам, но изобщо не става въпрос лекарският или ветеринарният съюз да издава разрешения за упражняване на тази практика. Но органът, който издава това разрешени, трябва да сезира мнението на професионално-съсловната организация. И тя мен или господин Даскалов не ни познава от деня, когато сме подали заявлението си, а колосалната армия от хора, коиот ще започнат да упражняват частна практика, са хора, които досега са работили в съответната държавна мрежа. Нито един от тях няма да бъде познат от един ден. Става въпрос за дългогодишни колегиални впечатления. И затова казвам, че съсловната организация най-добре може да квалифицира и морала, и професионалното ниво на един свой колега. И е нормално нейното мнение да се зачете. Друг е въпросът, че това мнеине може да бъде консултативно.
	Много съм възхитен от тезата, че когато аз отида вечер да помогна на една крава, съм в едно качество, а пък на другия ден, когато отида да оценявам качествата на обора или качеството на месото и млякото, съм в съвсем друго качество. Самият факт, че съм едно и също лице и това лице, както всеки смъртен, е податливо на всякакви съблазни, понеже лицето хикс знае, че доктор игрек на другия ден ще му издава някакъв страшно важен ВТ/МБ 2030.1. сертификат, много е просто, за оказаната помощ на кравата, ще му даде 200 лева, защото е страшно много благодарен и страшно много държи на тази крава. Пък на другия ден доктор игрек ще си затвори очите пред очевидни нарушения.
	И сега в системата на ХЕИ сме свидетели на определена степен на корупция. Моля ви се, ще създаваме тук законова база за още по-голяма корупция! Предупреждавам ви, че е абсурдно това хора, ангажирани в Държавния санитарен к онтрол, да участвуват, да извършват частна ветеринарномедицинска практика. Ако това нещо бъде гласувано в залата, това е едно петно върху работата на този парламент. Просто ще ни се смеят хората. Абсурдна е тази тези!
	И накрая по отношение на средните кадри. Разбира се, никой не ги изхвърля зад борда, никой не им забранява да работят. Но, вижте, ветеринарният съюз не за да защитава своите интереси от фелдшери, фелдшерите не представляват заплаха за ветеринарномедицинския съюз, но те излагат няколко точки в своята защита на тази теза.
	Първата от тях, това е, че основна задача на ветеринарномедицинските органи е борбата със заразните и паразитните болести. Точно в тази сфера, а не в областта на ветеринарномедицинските манипулации, средните ветеринарномедицински кадри страшно далеч отстъпват, просто нямат нужната квалификация в областта на заразните и паразитните болести.
	На второ място, те нямат подготовка за извършване на експертиза върху ветеринарни продукти. Експертизата е прерогатив изцяло на висшите ветеринарномедицински кадри.
	И накрая, понеже господин Даскалов държеше да знае какво пише в дипломата, а аз не знам някоя диплома да изброява какво има право дипломираният да прави, има една квалификационна характеристика, мисля, че е издание на Министерството на земеделието (вие нея ли показвахте преди малко?), в която се казва, че ветеринарният техник е първи и незаменим сътрудник на ветеринарния лекар. От това по-ясно какво искате? Той ще му бъде незаменим сътрудник и в частната практика, но няма да взема сертификат за самостоятелна частна ветеринарномедицинска практика.
	И бих направил процедурно предложение да прекратим дебатите. Мисля, че достатъчно се поляризираха мненията. 2030.2.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Само господин Георгиев да каже, защото от много време искаше думата. След него ще направим вече процедурни предложения.
	ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателю, благодаря ви, че ми дадохте думата. 
	Очевидно дискусията ще се окаже полезна, преди да пристъпим към гласуване на този първи текст. Аз искам да подкрепя изцяло становището на Законодателната комисия. Искам преди всичко да привлека вашето внимание, като ви кажа, че в Законодателната комисия се развиха също така подробно дебати и около този текст, и около другите, за които ще говорим малко по-сетне, с пълната отговорност независимо дали някой е тесен специалист в тази област, или е специалист в законодателството въбоще.
	И аз приканвам, преди да гласуваме тук, да се организираме като хора, които сме дошли отговорно в тази зала и можем да имаме мнение по всички въпроси, след като чуем мнението на тесния специалист по даден въпрос. А ние тъкмо това направихме в Законодателната комисия.
	Първият въпрос, върху който искам да привлека вниманието ви, е фонмулировката на ал. 1: "Право да упражняват частна ветеринарномедицинска практика имат правоспособни ветеринарномедицински спеицалисти".
	Защо приехме тази формулировка? Защото в изграждането на един закон, и сега вече говоря и като специалист юрист, има логика, има законодателна техника, която ние не можем да пренебрегнем.
	Искам да обърна внимание на ветеринарните специалисти и на другите специалисти, които досега говориха. Отворете чл. 26 в сега десйтвуващия Закон за ветеринарното дело, за който няма предложение да се изменя от Министерския съвет. Ето какво се казва в него: "Право да упражнява ветеринарна дейност и да заемат съответна длъжност се дава на лицата, които имат призната правоспособност - ветеринарен лекар, ветеринарен техник или ветеринарен фелдшер, в границата на съответната ми правоспособност."
	Кажете ми, господа, как ще превъзмогнете този текст, за който няма предложение от Министерския съвет за изменение? Когато в самия действуващ закон е казано: Кръгът от хората, 2030.3. които имат право на ветеринарна правоспособност и да я упражняват.
	Не искам да се впускам в други съображения. Достатъчно е това съображение, което е чисто легално и съответствува на законодателната техника по изграждането на закона. Моля ви се, тогава, след като говорим като специалисти, съобразете се с юристите по изграждането на един закон. Това не можем да го пренебрегнем по никакъв начин. Трябва да разбираме текста, който предлага Законодателната комисия във връзка с този текст, ал. 1 във връзка с този член 26. Тоест упражняват частна ветеринарномедицинска практика в съответствие с тяхната правоспособност. Това е - нивото на тяхната правоспособност. 2030.4.
	По-нататък вие казвате: "Ама как?" Ами, прочетете малко по-надолу, в ал. 5 се казва: "Министърът на земеделието - казвам по-краткото наименование, че е много дълго - издава наредба за условията за упражняване на частна ветеринарно-медицинска практика." Ами той ще ги опише тези работи в съответствие с тези разпоредби. И ние няма да отрупваме този закон с неща, които трябва да отидат в правилника и в наредбата. И това е също въпрос на законодателна техника. И ви моля да ме изслушате като юристи.
	Вие искате ние да кажем къде да се подреди - сигурно и това - във ветеринарната лечебница това лекарство, къде онова лекарство, как да бъде чистена или не. Но това не е работа на закон. Министърът ще си издаде една отделна наредба, подробна, или правилник и най-подробно ще се опишат всички тези неща. И то в съответствие със закона, който ние приемаме.
	Не искам повече да говоря по тази алинея първа и смятам, че е повече от ясно нейното съдържание.
	Аз ви моля да се вникнете в съдържанието на ал. 2, която е силно дебатирана алинея. (Възразяват му от блока на СДС) Ами прочетоха се всички алинеи, моля ви се.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Да, да, прочете се. Прочетоха се.
	ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ (ПСБСП): Аз не си позволявам да правя такова нещо и от Великото Народно събрание досега тук не съм репликирал нито един. Това е недостойно, господине. Моля ви се.
	ВЛАДИМИР ДЖАФЕРОВ (СДС, от място): Извинявам се.
	ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ (ПСБСП): Приемам извинението ви.
	По ал. 2. Беше внесено от Министерския съвет, че се забранява частната ветеринарномедицинска практика от органите, от лекарите, които работят в ДВСК. В Законодателната комисия се спори много по този въпрос. Тук не е написано. Искам да ви кажа, че преобладаващото мнение беше след гласуването да се приеме, че не могат да упражняват такава практика. Това, което е записано тук, е мое предложение. Вникнете в него: то е компромисно предложение. Аз ви моля да вникнете и ще видите, че въобще ____________ Държавен ветеринарно-санитарен контрол МР/ЛТ 2031.1. не е разрешено така, както тук се спореше. Чета, за да се вникне добре: "Ветеринарномедицинските специалисти от Държавния ветеринарно-санитарен контрол не могат да окачествяват продукцията от животни, при лечението на които те са упражнявали частна дейност", което означава, че след като той - ние сме разрешили по принцип на тях в първата алинея и те влизат в първата алинея, - ако той трябва да окачествява такава продукция, няма право да я окачествява. И в наредбата, която ще излезе, министърът ще каже как ще стане това.
	И ето: гаранцията, че едно и също лице няма да се яви в две лица, което тук се говори. И т.н. да не се спирам в подробности. Моля ви, вникнете внимателно в текста. Той е компромисен. Той елиминира тая опасност, за която тук колегите специалисти повдигат въпрос. Елиминира тази опасност. Но аз трябва да ви кажа: върнете се. Ние приехме толкова много закони във връзка с Търговския закон и въобще в другите сфери. Че ние даваме право и на други хора, които работят в държавни учреждения, в държавни предприятия, да ги избират като експерти, да вършат и частна работа, стига тя да не е свързана с конкуренция с това, което той работи там на работното си място, стига да не е свързана с работата му.
	И третият въпрос е относно тия профсъюзни организации, така да се каже вкратце. В никакъв случай не трябва да допускаме това в началото. Трябва да си отговорим на първия основен въпрос: какъв е режимът? Дали режимът е регистрационен или дали режимът е разрешителен? Според мен режимът е смесен: регистрационноразрешителен, защото, след като се подадат указаните документи, не съществува задължение на кмета или на длъжностното лице в случая кмета, непременно да го регистрира, а той може да направи и отказ, който подлежи на обжалване по Закона за административното производство. Трябва ли сега в тази поредица от стриктно обмислени в Законодателната комисия документи, които са необходими за разрешаване на частна дейност, да добавим и това? Според мен не бива в никакъв случай! Ами, ако лицето Х не е член на нито една такава профсъюзна организация?
	ОБАЖДАТ СЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ: Не е профсъюзна организация.
	ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ (ПСБСП): Не, той задължително ли трябва да е член? Може да не иска да бъде член. Може да има най-различ2031.2. ни. Към коя ще се обърне? Само усложняваме нещата.
	Аз предлагам тези органи да се намесват по-нататък в работата и да дават - как да кажа - предложения за освобождаване или за прекратяване на частната дейност и т.н., но в никакъв случай да не бъде в началния момент при разрешението, защото само ще усложнят нещата с документация.
	Затова, привършвайки, се обръщам към всички колеги: нека да се вслушваме преди всичко към това, как се изгражда един закон, да имаме предвид, че ние правим само изменение на даден закон, в който си съществуват други разпоредби, и не можем да вмъкваме сега такива, които да противоречат на действуващите разпоредби. И в крайна сметка да си даваме сметка и за това, че освен като тесни специалисти, ние сме и държавници, и общественици и трябва да налагаме системата, която тук сме избрали ние, а именно - навлизане на частната практика широко като една гаранция за конкуренция и за висок професионализъм в работата.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря ви.
	Господин Джаферов, заповядайте за процедурно.
	ВЛАДИМИР ДЖАФЕРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители!
	Независимо от това, че преди мен доктор Карев направи процедурата за прекратяване на дебатите и за преминаване към гласуване, аз държа да направя моето процедурно предложение.
	Преди това искам да се извиня на господин Георгиев за моята реакция, но аз смятам, че постъпих неправилно и че той е един етичен човек.
	Моята процедура се отнася до това: обръщам се с една молба към многоуважаваното председателство. Наблюдавам, че се получава една опасна тенденция в работата на Народното събрание. Това започна от Закона за пенсиите. Сега виждам, че продължават разискванията на този закон. Аз много моля да се спазва правилникът за нашата работа. И всички колеги да обърнат внимание на това, че ние фактически се намираме на второ четене на закона, а не на първо четене. И смятам, че е излишно да казвам, че в момента ние водим дебати по същество. И много моля колегите, които ще вземат по-нататък отношение по въпросите, да спазват 2031.3. правилника, за да можем да вървим точно и бързо по отношение на нашата работа.
	Предлагам да гласуваме прекратяване на разискванията и да преминем към гласуване. Благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря.
	Направено е процедурно предложение. Моля, гласувайте за прекратяване на дебатите или против прекратяването. Ако има някой за изказване против, да се изкаже, но мисля, че няма.
	ДЕПУТАТ ОТ БСП: Има реплики.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: За реплики ще ви дам думата след гласуването. Нека гласуваме и тогава.
	Моля, гласувайте.
	От всичко 143 гласували народни представители, 99 са за, 24 - против, 20 въздържали се.
	Приема се предложението.
	Извинявайте, господин Николов, трябваше да ви дам думата за репликата, но не разбрах, че искате реплика. Но това не пречи сега.
	ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, аз гласувах за прекратяване на дебатите, но преди това исках да взема отношение. Реплика да изкажа по отношение изказването на господин Георгиев.
	Господин Георгиев, аз внимателно слушах това, което вие изложихте като една конструктивна позиция на Законодателната комисия по подреждането и приемането на един текст за изменение на закона. Но искам да ви обърна внимание върху следното, господин Георгиев: нима вие не трябва да се замислите, че освен правната страна при изготвянето на този закон, той проследява и една логика, която е тясно професионална в този случай. И се изненадвам, когато вие потвърждавате вашето внасяне на изменение по текста на ал. 2, а именно правото на държавно упражняващите ветеринарни органи да упражняват същевременно и частна ветеринарна практика. Не би ли следвало вие да се масилите, когато специалистите професионалисти в това Народно събрание се изказаха вече против това? И на всичко това отгоре вносителят - Министерският съвет, който се е съобразил с експерти специалисти от негова страна и го потвърждава. Защо вие предлагате едно компро2031.4. мисно решение в ал. 2, тъй като вие сам като законодател знаете много добре, че със закона компромис не бива? Ето, към това искам да ви навея, за да помислите. И смятам, че неоснователно поддържате и отхвърляте ал. 2 от първо четене, както беше поставена тя, дори от самия вносител - Министерския съвет, от изказаните съображения на професионалистите в Народното събрание.
	Благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря.
	Господин доктор Ройнев има думата. 2031.5.
	ЙОРДАН РОЙНЕВ (ПСБСП): Благодаря ви, господин председателю. Йордан Ройнев, БСП, Троян.
	Уважаеми господин Георгиев, аз напълно поддържам вашата теза, че чл. 26 е един от основните членове, който фактически е свързан с въпроса, който третираме и ние. И понеже господин Юруков също постави въпроса за правоспособността, именно във връзка с правоспособността на средните ветеринарномедицински кадри, а тяхната правоспособност е само да извършват манипулации, назначени от ветеринарномедицинския лекар... Това е тяхната правоспособност и тя е записана в тяхната длъжностна характеристика. И аз отговарям и на господин Юруков, и на всички онези, които се съмняват в това нещо. Има специална наредба и е записана там точно тяхната професионална същност.
	Така че само манипулации... И тези хора, за да не останат на пътя, да могат да отидат да работят в частните клиники на частно практикуващите лекари - само това е начинът, ако ние запишем, че ветеринарен лекар има право да упражнява частно ветеринарномедицинска практика.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря. Дуплика? Добре, имате думата господин Георгиев.
	ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ (ПСБСП): Аз не виждам нищо ново от изказалите се двама отзад напред. Ами, тъкмо това е. Щом може да върши манипулации, до тая степен ще му се разреши частната практика. Аз не знам от какво се опасявате! Нали министърът ще издаде наредба и ще отчете именно тия съображения. Прочетете ал. 5, която казва, че министърът издава наредба по тоя въпрос за функциите и организацията на частната практика. За какво се безпокоите? Тъкмо това, което казвате, го има в закона.
	И отивам вече на дуплика на първото изказване. Ами, това е логиката на закона! Ето, виждате, един закон се чете от начало до край, за да му разбереш логиката. Вие сте се съсредоточили в чл. 1 и не мърдате по-натам. Ами аз ви предложих да видите чл. 26 и вижте как изведнъж увисна цялата ви теза по чл. 1, ал. 1!
	Ето, погледнете сега ал. 2. Алинея 2 не е забраняваща. Алинея 1 е разрешаваща. Алинея 2 само забранява частично относно разрешението на тия лекари, които работят в Държавния ветеринарноСД/ЛТ 2032.1. медицински контрол, да не могат да окачествяват, ако са извършили в частната си практика там дейност.
	Ето, виждате къде е забраната. И това не е компромис със закона, това е текст, който компромисно разрешава въпрос, по който тук се спори. Това не е компромис в никакъв случай със закона. Напротив, това е един елегантен текст, ако се замислите в него, който много добре разрешава целия спор.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря ви, господин Георгиев.
	Моля сега за малко внимание. Първо, ще помоля господа квесторите да поканят народните представители.
	Аз трябва да ви кажа, че съм много доволен, защото това е един от редките закони, по които се говореше професионално, бих казал. И ако забелязахте, в самите парламентарни групи нямаше някакво партизанско, така да се каже, единение, а в самите парламентарни групи хората се разделиха, което показва, че ние започваме полека-лека да работим професионално.
	Обаче, тъй като с този закон решаваме съдбата и на ветеринарното дело, и на хиляди специалисти, бих поканил народните представители все пак да влязат в залата, за да може да започнем...
	Господин Джеров, да систематизираме предложенията до известна степен поне, защото те не бяха малко.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председател, всъщност тук имаме две тези, които поотделно трябва да бъдат поставени на гласуване.
	Едното е първите две алинеи, предложени от Законодателната комисия. Това е едната теза. В нея се говори за ветеринарномедицински специалисти, без да ги разграничаваме на хора с висше или без висше образование.
	Другата тези, която беше поднесена и от доктор Карев, която в едно изречение замества двете алинеи.
	При това положение бих помолил да поставим на гласуване предложението на доктор Карев, което гласи така... Той дава едно обяснение в началото, че става дума за обединяване на ал. 1 и 2 и предлага следния текст:
	"Право да упражняват частна ветеринармодециниска практика имат правоспособни ветеринарни лекари, които не упражняват държавен ветеринарно-санитарен контрол." 2032.2.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз мисля, че на господин доктор Ройнев е също тази теза. Така че просто трябва да обединим тези тези.
	Мисля, че и на господин Банков е приблизително същата теза. Горе-долу действително тези тези се групират.
	Каза се, че влизаме в противоречие с чл. 26. Това се изказа от някои депутати. Други депутати го оспорват. Така или иначе, ние трябва да гласуваме.
	Господин Джеров, тъй като действително много от депутатите не чуха, влизат сега, повторете още веднъж предложението на доктор Карев, доктор Ройнев и доктор Банков.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Ще повторя пак, че тук става дума за две противоположни тези в един момент - дали право на частна практика да се даде само на ветеринарните лекари или на ветеринарномедицинските специалисти. Това е едно сборно, общо понятие, и, както каза господин Георгиев, то е дефинирано в чл. 26 от закона.
	Предложението, което беше направено от доктор Карев, от доктор Ройнев и от други, гласи: "Право да упражняват частна ветеринарномедицинска практика имат правоспособни ветеринарни лекари, които не упражняват държавен ветеринарно-санитарен контрол."
	Това е едното предложение, което би трябвало първо да се постави на гласуване.
	А второто е на Законодателната комисия, което е разбито на две алинеи и то гласи така:
	"Ал. 1. Право да упражняват частно ветеринарномедицинска практика имат правоспособни ветеринарномедицински специалисти.
	Ал. 2. ветеринарномедицинските специалисти от Държавния ветеринарно-санитарен контрол не могат да окачествяват продукция от животни, при лечението на които те са упражнявали частна практика."
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз смятам, господин Джеров, че предложението на Законодателната комисия трябва да се гласува алинея по алинея, защото все пак има разлика...
	Но нека сега първо да гласуваме предложението на доктор Карев, доктор Ройнев и на господин Банков. Моля, режим на гласуване. 2032.3.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предложението на доктор Карев, на доктор Ройнев и на другите колеги лекари.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, гласувайте.
	От общо 197, за са 101, против - 88, въздържали се 8.
	Приема се предложението на доктор Карев, доктор Ройнев и доктор Банков.
	Господин Рашков, заповядайте за отрицателен вот. 2032.4.
	РАШКО РАШКОВ (СДС): Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, искам с няколко думи да обясня отрицателния си вот. Аз бях един от авторите на наредбата за приложение на частната медицинска практика от миналата година на Министерството на здравеопазването. Режимът за упражняване на частна медицинска практика, не лекарска, а частна, беше регистрационен. Всяко медицинско лице независимо дали е с висше, полувисше или средно медицинско образование имаше право по силата на тази наредба да упражнява частна медицинска практика. Освен това в наредбата нямаше изискване за ценз не само висшистите, а всички останали специалисти, стига да имаха правоспособност, получаваха правото след този регистрационен режим да упражняват частна медицинска практика.
	Освен това беше необходимо и становище от съсловната организация. Аз мисля, че аналогични правни уредби трябва да имат и аналогично съдържание, а не да са в остро противоречие една спрямо друга. Защото със сега приетото ние, разрешавайки частната медицинска практика на един медицински фелдшер, който може да лекува нашето дете, нашата съпруга и нас самите, в същото време не разрешаваме на един фелдшер с ветеринарно образование да лекува нашите селскостопански животни. Това е в грубо противоречие едно с друго, поради което аз гласувах против предложението на уважавания доктор Карев.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Попов.
	РОМИЛ ПОПОВ (СДС): Искам да обясня моя отрицателен вот. Говоря като специалист, лекар съм по професия и то специалист хирург. Защитих изконното право на фелдшерите също да имат право на частна практика, защото това са хората независимо дали са хуманни или ветеринари, които в рамките на тяхната компетентност могат да окажат в много случаи необходима компетентна помощ - ветеринарномедицинска и хуманномедицинска. Не може, когато те влагат своя труд, те трябва за този труд да получат съответно възнаграждение.
	Аз ви питам, когато ветеринарният лекар отсъствува и възникне чрезвичайно положение, единственото компетентно лице в дадено населено място - село, колиба или където и да било, може да окаже такава помощ и то да няма право да я окаже. СтБ/ЛТ 2033.1.
	Къде е логиката? Защо се нарушава принципът въобще за частната практика? Защо за едни да може, а за други да не може. Инеженерът, който прави телевизори, може да има право на частна практика, телевизионният техник да няма право на частна практика, когато оправя вашия телевизор! Моля ви се, сравнението може би не е много сполучливо, но е в смисъла за принципа на частната практика въобще. И ние по този начин, гласувайки това, което гласувахте сега, ще вмъкнем клин между две съсловия. Това, което казахте, че те са наши необходими, верни помощници - ветеринарномедицинските специалисти и лекарите. Сега ще забиете такъв клин между тях и ще създадете противоречия, от които няма да можем да се оправим. Благодаря ви.
	МАРИН ТОДОРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Частната практика на ветеринарните медицински фелдшери е реалност. Тази реалност е като частна практика, нелегална, която не е платена.
	Аз обяснявам моя отрицателен вот с това, че давайки право на частна практика на ветеринарните фелдшери, те трябва да се регистрират, те трябва да извършват медицинска дейност, за която трябва съответно да плащат данък. Ние узаконяваме една практика, която всъщност бърка в държавния бюджет.
	Мосля, че ще бъде разумно да помислим още веднъж, дори предлагам прегласуване на това предложение. (Ръкопляскания от мнозинството)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля ви се! Позволявам си да ви прочета чл. 26 от Закона за ветеринарното дело, защото действително ние не го познаваме, тъй като се занимаваме само с отделни изменения.
	Член 26 казва: "Право да упражняват ветеринарна дейност и да заемат съответна длъжност се дава на лицата, които имат призната правоспособност ветеринарен лекар, ветеринарен техник или ветеринарен фелдшер в границите на съответната им правоспособност. Ветеринарните лекари, преминали курс на специализация и съответен стаж и издържали изпит по специалността, се утвърждават от Министерството на земеделието като специалисти. Забранява се извършването на ветеринарномедицински интервенции и манипулации на животни от лица, които нямат правоспособност на ветеринарен лекар, ветеринарен техник или ветеринарен фелдшер." 2033.2.
	Вие виждате, че действително ние стъпваме в една много хлъзгава почва. Защото имаме един Закон за ветеринарното дело, ние сега искаме да го осъвременим. Много е ясно, че някак си в този режим, в който ние искаме сега да създадем частна практика, изведнъж поставяме една голяма част, може би 6000 души, както се казва тук, хора, които изведнъж да нямат право на частна практика. Това, разбира се, ще доведе моментално до корупция, до нищо друго! Защото никой не може да ме убеди, че този техник или фелдшер, каквито са повечето в селата, няма сетне да получи дори много повече отколкото му се полага.
	Исках да направя просто едно разяснение, защото имам пред себе си Закона за ветеринарното дело и тук нещо не пасва.
	Има думата госпожица Русева.
	ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Благодаря ви, господин председателю. Аз просто исках да избързам, за да се вместя в процедурата, която е предвидена в правилника. И аз мисля, че вашите обяснения ще ми помогнат да направя предложението, тъй като трябва да се направи веднага след гласуването, а тези три изказвания бяха обяснение на вот.
	Смятам, че съм спазила процедурата, предвидена в нашия правилник, и от името на нашата парламентарна група правя предложение за прегласуване, като моля народните представители да се дистацират от емоционалните изказвания, а да помислят просто върху това има ли или няма противоречие с разпоредби в същия закон. Благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, аз имам право да реша това нещо. (Обръща се към господин Ройнев, който иска думата) Няма изказвания, нямате думата. Аз решавам въпроса, така е просто по правилника.
	Моля ви се, след като изслушахме много обяснения и, както казах, групите са всъщност разделени, няма тук партизанство по партии, моля да прегласуваме отново.
	Гласуваме отново предложението на доктор Карев, доктор Ройнев и доктор Банков. Които са съгласни с предложението на тримата уважаеми доктори, към което се присъединиха и други, то те ще гласуват със зелено. Тези, които са против, ще гласуват с червено. Много ясно е това нещо. 2033.3.
	ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС, от място): Трябва първо да гласуваме прегласуването.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ама чакайте, господин Даскалов. Ние прегласуваме. Тези, които са съгласни с предложението, гласуват със зелено. Тези, които са против, гласуват с червено. Това е толкова ясно! (Шум в залата)
	Моля ви се, защо е този шум в залата? Още повече, действително този път в самите парламентарни групи имаше различни мнения, различни становища. Би трябвало сега по съвест да гласуваме.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Гласува се предложението право да упражняват частно ветеринарномедицинска практика имат правоспособни ветеринарни лекари, които не упражняват държавен ветеринарносанитарен контрол.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Става въпрос, че ние изключваме фелдшерите и техниците. Това е въпросът. (Възражения от залата) Аз имах идеята, че след това можем да добавим и контрола, и т.н., но сега това е, което може да се направи.
	От общо гласували 205, за са 89, против - 107, въздържали се 9. (Ръкопляскания от мнозинството)
	При това положение остава предложението на Законодателната комисия, алинея по алинея, господин Джеров. 2033.4.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Остава предложението на Законодателната комисия.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Обаче алинея по алинея.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Алинея по алинея, понеже имаше различия.
	Господин председател, ще моля да се подложи на гласуване предложената ал. 1 на новия чл. 4а. Предложението е на Законодателната комисия и гласи: "Право да упражняват частна ветеринарномедицинска практика имат правоспособни ветеринарномедицински специалисти."
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля ви, слушах внимателно този закон и макар да не съм специалист в тази област, под думата "специалисти" се разбира това, което прочетох в чл. 26 - техници и фелдшери. Просто хората да бъдат наясно.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И трите категории.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: И трите категории. Моля, гласувайте ал. 1 на чл. 4а.
	Гласували общо 205 народни представители. От тях 133 са за, 51 - против, 21 въздържали се.
	Господин Ройнев, за отрицателен вот ли искате думата? Заповядайте! Само че, вижте, господин Ройнев, отрицателен вот може да обяснявате само ако не сте взели становище преди това. А вие вече сте взели становище. Така че нямате право.
	Господин Пандов не е взимал думата. Сега може да я вземе за обяснение на отрицателен вот.
	ТОДОР ПАНДОВ (ПСБСП): Господин председател, уважаеми колеги! Мисля, че първо - при гласуването и след това гласувах "против", защото събранието прие едно решение, което не само поставя в голяма степен ограничения във връзка с квалификацията на кадрите, а е нещо, което в практиката не само в нашата страна, но и в света го няма.
	Какво значи частна практика? Някои много опростенчески си представят, че това е сегашната частна практика, когато лекарят или фелдшерът с чантата и с лекарствата отиват и ти намазват или ти излекуват овцата, или ударят инжекция. Частна практика означава първо, за мене, да откриеш клиника и да знаеш, че това е ветеринарна лечебница. (Шум в залата) Не, уважаеми колеги, НЧ/ЛТ 2034.1. ние приемаме закон и занапред частната ветеринарна практика ще бъде именно в такива обзаведени ветеринарни лечебници, клиники или други. Какво означава ветеринарен фелдшер? Аз бих казал, че под терминът "ветеринарни специалисти" ние ще стигнем и до осеменители за изкуствено осеменяване и редица други неща, когато трябва точно да квалифицираме кой до каква степен е специалист.
	Затова гласувах "против", защото смятам, че именно ветеринарният лекар е този, който беше упълномощен да открие и да ръководи с помощен персонал. Той може да има и 50 човека среднисти, които да помагат и да осъществява частната практика и мероприятието.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, но само частният лекар ли ще взема парите? А помощниците ще гледат. Това няма да стане на практика.
	ТОДОР ПАНДОВ (ПСБСП): Не, не става дума само за частни лекари. И занапред държавната ветеринарна служба ще има широко приложение, особено в масовите мероприятия, където бюджетът ще ги финансира. Но и частната практика ще има немалка роля.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Джеров, нека да продължим с втората алинея.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Сега трябва, както преди малко започнах, да гласуваме за ал. 2. Алинея 2, предложена от Законодателната комисия, гласи: "Ветеринарномедицинските специалисти от Държавния ветеринарно-санитарен контрол не могат да окачествяват продукция от животни, при лечението на които те са упражнявали частна практика." Това е предложената ал. 2 от Законодателната комисия, като пред нас стои текстът на Министерския съвет, който се различава от това предложение.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз мисля, че имаше и някакво друго предложение. (Уточнява нещо с господин Джеров)
	Добре, моля, гласувайте текста на Законодателната комисия.
	ЙОРДАН РОЙНЕВ (ПСБСП, от място): А текстът на Министерския съвет?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ще го гласуваме и него. Момент, правилно е, защото тук се предложи, мисля, че от господин Банков, но не съм съвсем сигурен, да гласуваме текста на Министерския съвет. И тъй като той е по-отдалечен, би трябвало първо да гласу2034.2. ваме него. Затова прочетете, ако обичате, текста такъв, какъвто е бил на Министерския съвет.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предложението на Министерския съвет за ал. 2 гласи така: "Забранява се упражняването на частна ветеринарномедицинска практика от ветеринарномедицински специалисти, които осъществяват държавен ветеринарно-санитарен контрол." Това е предложението.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Джеров, прочетете го още веднъж. Извинявайте, но мисля, че това е важно, защото трябва да се изчистят някои работи.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Или да се разбере разликата между двата текста. Този на Законодателната комисия го имате.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля ви за малко тишина! Нали за това именно помолих господин Джеров да прочете текста още веднъж. Тук става въпрос за смесване на функциите на хора, които са от държавния санитарен контрол.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Министерският съвет предлага следната редакция на ал. 2 на чл. 4а: "Забранява се упражняването на частна ветеринарномедицинска практика от ветеринарномедицински специалисти, които осъществяват държавен ветеринарно-санитарен контрол."
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, гласувайте за предложението на Министерския съвет.
	Гласували общо 185 народни представители. От тях 170 са за, 10 против, 5 въздържали се.
	Приема се ал. 2 така както е била формулирана от Министерския съвет.
	Продължаваме с ал. 3.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По ал. 3 първо да видим едно допълнение, което беше представено. То е за нова т. 4 като документ, който трябва да бъде представен - становище от регионалния клон на професионално-съсловната организация. И понеже това е допълнение, моля, първо да бъде поставено на гласуване. Аргументацията беше изложена от колегите, които поддържат това виждане.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Повторете, защото, докато обсъждахме, почти нямаше кворум. Сега в залата има голямо движение, но все пак има някакъв кворум.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Аз бих помолил колегите 2034.3. народни представители да спрат разговорите, за да могат да чуят за какво става дума.
	Към ал. 3 (предложението на Законодателната комисия) се предлага една допълнителна точка 4. Това е един допълнителен текст, допълнителен документ - "становище от регионалния клон на професионално-съсловната организация".
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз искам да повторя за тези, които не са присъствували, какви бяха разсъжденията. Някои становища бяха такива, че в бъдеще ние ще имаме възможност и ще бъдем изправени пред възможността да има синдикални или други организации, различни. Нищо не пречи в законодателството да бъдат няколко. И в такъв случай: от кого се поставя въпросът?
	Аз мога да ви кажа от пример, който познавам - в България преди Девети септември 1944 г. имаше няколко журналистически дружества. Или имаше два ветеринармодециниски съюза, както и медицински. Така че на мене ми се струва, че при една страна, която вече навлиза в свободната практика, не знам дали би могло въобще това да се покрие, защото не е възможно да има един. Много е възможно да има два и три.
	Моля ви, гласувайте за предложението на т. 4 към ал. 3. Това е новото допълнително предложение.
	Гласували общо 177 народни представители. От тях 17 са за, 137 - против, 23 въздържали се.
	Отклонява се точка 4. 2034.4.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: При това положение може да поставим на гласуване едновременно алинеи трета, четвърта и пета.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Защото нямаме други предложения.
	ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля тогава ал. 3 с нейните три точки, ал. 4 и ал. 5 - гласуваме. Моля ви, гласувайте предложението на Законодателната комисия.
	От общо 175, за са 168, против - 4, въздържали се 3.
	Сега ще дам почивка, като моля Комисията по науката и образованието да се събере в Огледалната зала, за да вземе становище по въпроса за Варненския университет.
	Половин час почивка. (Звъни) РД/ЛТ 2035.1.
(След почивката)

	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имаме кворум. Продължаваме заседанието със законопроекта за изменение на Закона за ветеринарното дело. Господин Школагерски, имате думата.
	ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Ние приключихме параграф първи.
	Параграф 2. Създава се нов чл. 8а. "Ал. 1. Ежегодно в зависимост от епизоотичната обстановка в страната и в международните договорености, Министерският съвет по предложение на министъра на селскостопанското развитие, земеползуването и възстановяването на поземлената собственост утвърждава списък на заразните и паразитните болести, срещу които държавните медицински органи провеждат задължителни профилактични и принудителни мероприятия: диагностични изследвания, имунопрофилактика, карантина, изолация, възбрана, усилена възбрана, дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Към този списък се прибавят и възникналите екзотични болести на територията на страната. Разходите за провеждането на тези мероприятия се финансират от държавния бюджет.
	Ал. 2. Разходите за профилактиката и лечебната дейност по отношение на незаразните болести по животните се поемат от техните собственици."
	Две думи по отношение на този текст. По този текст е възприето становището на Комисията по земеделието, на Комисията по здравеопазването и то съвпада със становището на Законодателната комисия. По този текст в Законодателната комисия нямаше спорове.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не остава нищо друго, освен да гласуваме. Моля, гласувайте!
	Гласували общо 149, за са 149, против няма, въздържали се няма.
	Следващият параграф.
	ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Параграф 3. Към ал. 2 на чл. 24 се добавя следното ново изречение: "Разходите от трупосъбирането и загробването са за сметка на общините."
	Текстът е същият, който предлага Министерският съвет. Приет е единодушно, с консенсус в Законодателната комисия. 2035.2.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте!
	Гласували общо 144, всички са за, против няма, въздържали се няма.
	ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Параграф 4. В чл. 32 се правят следните изменения:
	В ал. 1 числото "200" се заменя с "1000".
	И в ал. 2 числото "400" се заменя с "до 4000".
	Колеги, внимавайте, поне аз, доколкото си спомням, числата бяха от едно до девет, а оттам нагоре са цифри. Как беше литературно?
	РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Така е правилно.
	ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Обратното? Значи това е вярното. Добре.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други предложения няма. Гласуваме – 4. Моля, гласувайте!
	Гласували общо 147, за - 145, против няма, въздържали се 2.
	ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Заключителна разпоредба. Параграф 5. Навнякъде в Закона за ветеринарното дело думите "Народна република България" се заменят с "Република България", "Министерството на народната отбрана" се заменя с "Министерство на отбраната", "Министерство на външната търговия" се заменя с "Министерство на търговията", "Министерство на народното здраве и социалните грижи" се заменя с "Министерство на здравеопазването" и "Министерство на земеделието" се заменя с "Министерство на селскостопанското развитие, земеползуването и възстановяването на поземлената собственост".
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други предложения няма. Моля, гласувайте!
	Гласували общо 150, за са 148, против - 1, въздържал се 1.
	С това гласуване Законът за изменение и допълнение на Закона за ветеринарното дело е приет. Изявление няма да има от страна на партиите.
	(Текстът на закона - Приложение # 1,II.)
	Господин Школагерски, продължаваме със следващата точка.
	ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Уважаеми колеги, следващият закон в дневния ред, така, както е включен е 2035.3.
	ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ АРХИВЕН ФОНД
	Законът е на първо четене.
	Министерският съвет на 4 януари 1992 г. е внесъл за разглеждане в Народното събрание горепосочения закон, към който са приложени и мотиви. Те са ви раздадени и вие сте запознати с тях.
	Предложените промени от Министерския съвет са в три посоки.
	В първата се включват онези промени, които се налагат с оглед отпадането от закона на понятия, свързани с времето преди 10 ноември, терминологични промени.
	Втората обхваща промени в предвидените глоби, които естествено трябва да бъдат осъвременени съобразно инфлацията.
	Третата насока на изменение - предвиждат се допълнения, изразени в параграф 1 и 8 от законопроекта.
	Законодателната комисия разгледа този законопроект. Смята, че така, както е предложен от Министерския съвет и както вие познавате неговото съдържание, не противоречи на Конституцията, измененията са необходими, поради което предлагаме на народните представители да одобрят на първо четене така предложения от Министерския съвет законопроект.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря, господин Школагерски.
	Господин Ибрахим Татарлъ има думата. 2035.4.
	ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Вземам думата, за да изложа становището на Комисията по културата по проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния архивен фонд, внесен от Министерския съвет.
	На заседанията на Комисията по културата народни представители поставиха въпроса за по-задълбочено обсъждане на представения законопроект. Тъй като той засяга много и различни по характер институти и институции, необходимо би било той да се обсъди от всички комисии, които имат отношение към проблемите на архивното дело. От Комисията по културата не е искано становище по официален път и поради това не е извършвано неговото прецизно проучване.
	Комисията по културата по принцип подкрепя предложението за някои неотложни промени в сега съществуващия закон за държавния архивен фонд, но изразява следните съображения.
	Първо, необходимо е да се предвиди в предлагания законопроект член, който да бъде в закрила на личните, обществени и религиозни архиви.
	Второ, тъй като предложенията за изменение и допълнение на сега съществуващия Закон за държавния архивен фонд са недостатъчни, изисква доизясняване и допълнение, необходимо е да се ускори приемането на нов закон, който цялостно, на съвременно равнище да обхване проблемите, свързани с архивното дело в нашата страна.
	За да не вземам втори път думата, искам да изразя личната си позиция по разглеждания въпрос. Естествено аз споделям общото становище на Комисията по културата. Бих подчертал огромната положителна роля в развоя на българската култура на Държавния архивен фонд като общонационална институция.
	Идеята за държавен архив у нас възниква още в края на ХIХ век - началото на ХХ век. През 1911 г. е приет известният Закон за старините, в който е засегнат и този въпрос.
	Дълги години функциите на държавен архив изпълнява Народната библиотека. Създаването на Държавния архивен фонд представлява голяма крачка напред в развитието на българската архивистика. Издирени, съхранени, обработени са хиляди писмени свидетелства по българската история и култура. ББ/ЛТ 2036.1.
	Същевременно трябва да кажа, че досегашната законова уредба на архивното дело има много сериозни недостатъци. Тя носи силния отпечатък на тоталитарната парадигма и практика. Тя е силно идеологизирана, което налага неотложни промени в нея. Някои от тях са намерили място в предлагания законопроект за Държавния архивен фонд. В досегашната законова уредба е залегнала една концепция, която има претенциите на пълен тоталитарен контрол върху личните, обществени, религиозни и други архиви, тяхното пълно унифициране, монополизиране. Известни са рецидивите на посегателство върху личните архиви на учени и общественици, създаването на закрити и специални фондове, забраната на достъп до тях. През времето на така наречения "възродителен процес" тотално бяха насилствено прибрани с помощта на органите на следственото управление, на Държавна сигурност и на милицията архивите и различни писмени свидетелства от училища, библиотеки, читалища, религиозни институции сред турското население у нас. Като пример бих посочил изземването на богатите архиви на мюфтийствата в Шумен, Кърджали, Разград и други. Голям брой ръкописни съчинения са изнесени от духовното училище Мюллат, от библиотеките на медресето в Люляково, Бургаско, и т.н. Изчезнаха между другото хиляди томове литература на турски език, включително и издадени в България. През м. август 1983 г. беше направен обиск и иззети архивите, литературата на цяла група интелектуалци из средата на турското население. Имам предвид действията на органите на Главно следствено управление и на тогавашната Държавна сигурност срещу кандидата на филологическите науки Риза Моллов, Мехкере Моллова, доцент Хайре Мемова, Салибах Меджев и др. И досега част от техните архиви не са върнати на притежателите. Това беше открит произвол и посегателство върху правата и свободите на българските граждани.
	В заключение бих казал, че е необходим нов закон за архивите, в който цялостно да се уредят въпросите на архивното дело в Република България, като бъдат обхванати както държавните архиви, така също и различните форми на лични, обществени, религиозни и други архиви от напълно нови съвременни, демократични позиции при пълно съблюдаване на правата и свободите на гражданите. 2036.2.
	Но още сега трябва да се направят някои допълнения в обсъждания законопроект. В този дух са и препоръките на Комисията по културата. Предлагам също така да се предвидят членове, с които да се улесни достъпът до използуването на архивите.
	Приканвам уважаемите народни представители да подкрепят на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния архивен фонд, а направените предложения да се вземат предвид при второ четене на законопроекта. Благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Татарлъ.
	Досега не са направени конкретни предложения с текстове. Аз искам да уточня, че са извършени само неотложните промени, а има внесен законопроект от БСП, доколкото ми е известно, който допълнително ще бъде разгледан.
	Има думата господин Райчевски.
	СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Искам да изкажа още едно основание, с което ще препоръчам колкото се може поскоро да бъдат приети тези поправки към Закона за архивите, независимо че след това следва да бъде приет един цялостен закон.
	Както знаем, документите по световните стандарти не се третират като имущество и като такива те не бяха иззети според Закона за имуществото на Българската комунистическа, съответно социалистическа партия и сателитните организации.
	А архивът на БКП е част от националния архивен фонд. В него се съдържа много богата информация, която засяга не само партийната история, а цялата ни национална история. Там има съхранени фондове за историята на ВМРО, Българската работническа социалдемократическа партия, БЗНС "Никола Петков" и "Звено". Цялата документация след 1975 г. е подчинена на отдел "Деловодство" и не е вкарана още и не е обработена. Тя следва час поскоро също да бъде обработена и картотекирана в този фонд. Всички останали партийни архиви в бившите окръзи също предстои подобна обработка. Затова аз ще апелирам към всички вас да подкрепите изцяло тези предложения и всички други, които са направени през тази дискусия, за да бъдат приети по-скоро и този богат архивен фонд, който в момента стои запечатан, да стане достъпен за работата на нашите историци, на нашата общественост. Благодаря за вниманието. 2036.3.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря, господин Райчевски.
	Има думата господин Кирил Желев. 2036.4.
	КИРИЛ ЖЕЛЕВ (ПСБСП): Благодаря ви. Кирил Желев - 31. Ямболски избирателен район, Българска социалистическа партия.
	Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение на основание чл. 39, ал. 2, точка 4 да бъдат отложени разискванията по този законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния архив.
	Мотивите ми за това са следните: споделям някои от изводите и оценките, които господин Татарлъ изрази в своето становище, както лично, така и становището на Комисията по културата. Но, вижте, обърнете внимание, текстовете, които са предложени на вниманието, засилват в още по-голяма степен авторитарния характер на самия закон. Страната ни се нуждае не от Закон за държавния архив, а от Закон за архивите. И като логика на поведението, вижте какви за мен поне абсурдни текстове присъствуват в сегашния вариант на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния архив.
	"Главно управление на архивите определя документите, които са ценни по смисъла на чл. 2 и мястото на тяхното съхраняване."
	По тази логика напълно е възможно да бъде реализирана следната хипотеза: Главно управление на архивите да реши примерно, че личният архив на господин Едвин Сугарев примерно трябва да се съхранява в държавния архив. И при условие, че господин Сугарев откаже да предаде личния си архив, то той веднага влиза под принципите на административно-наказателните разпоредби в този закон, според който, ако той не предаде документите за съхранение в държавните архиви, би трябвало да заплати глоба от 2000 лв. Това са текстовете, които са свързани с изменения и допълнеия в този закон. Това се отнася до всички граждани на Република България и аз смятам, че принципно законът е остарял и в него трябва да настъпят съществени промени и изменения.
	Съображенията ми, от една страна, са тези. От друга, има и още едно формално съображение. Аз не зная доколко Министерският съвет е гледал законопроекта за изменение и допълнение, когато го е внасял, но ако обърнете внимание, в чл. 18 е записано следното: "Документите на държавния архивен фонд ВТ/КП 2037/1. могат да се използуват от всички учреждения, организации и граждани на Народна република България."
	Даже когато са внасяли законопроекта, господата не са обърнали внимание, че има още текстове, които поне терминологично би трябвало да бъдат подменени. И аз смятам, че това най-малкото е неуважение към народното представителство. И ще продължа, в тази връзка, ако обърнете внимание на преходните и заключителни разпоредби на – 4. Там е записано: "Параграф 4 става – 5 и думата "началника" се заменя с "председателя".
	А в – 4, който е посочен при нас в преходните и заключителни разпоредби, е записано: "Изпълнението на закона се възлага на министъра на информацията и съобщенията."
	И аз питам, дами и господа: къде ще заменим началника с председателя, с министъра на информацията и съобщенията ли, при условие, че няма такова министерство и при условие, че в истинския закон за държавните архиви въобще няма такъв – 4, който да гласи, че изпълнението на закона е възложено на министъра на информацията и съобщенията.
	Лично аз смятам, че по законопроекта най-малко и наймеко казано е работено несериозно и ползвам процедурното си право по правилника на Народното събрание, повтарям още веднъж, на основание чл. 39, ал. 2, точка 4 да отложим гласуванията, докато се подготвят сериозно, отговорно и компетентно нещата и се внесат в Народното събрание. Благодаря ви за вниманието.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря, господин Желев.
	Господин Желев, едно отлагане ще води до ново разглеждане на същия законопроект. Може би трябва да се направи другото: евентуално със самото гласуване дали ще се приеме законопроектът или няма да се приеме. Това ми е мисълта. Това предложение ще го поставя на гласуване, разбирате ли?
	КИРИЛ ЖЕЛЕВ: Тогава аз ще допълня процедурното си предложение, господин председателю.
	Вижте, в закона не се третират действително и не се защитават личните интереси на гражданите. Затова логично е да имаме становище на Комисията по правата на човека.
	Знаете ли, когато преглеждах сравнителното законодателство на Франция, на Холандия, на Унгария, на Швейцария, там са записани изключително добри текстове, които защитават инте2037/2. ресите на личността, на гражданина и неговите права. Там има реални срокове, вариращи между 30 и 150 години, които са в състояние да защитят тези интереси. Там влиза включително и темата за психодосиетата, ако я разгледаме като такава.
	И понеже става дума за различни видове интереси, аз предлагам да вземем становището на Комисията по правата на човека в Народното събрание.
	Едновременно с това, нормално и логично според мен ще бъде да вземем становището на Комисията по националната сигурност, защото, ползувайки тези два текста за изменение и допълнение, ще повторя пак хипотезата, напълно е възможно на някой да му хрумне, че част от архивите примерно на Министерството на отбраната трябва да се прехвърлят в държавния архив.
	Нека да не позволяваме. Нека поне тези две комисии да дадат своите становище, да огледаме нещата и да влезем с един подобрен вариант. В Комисията по науката и образованието също трябва да мине. Комисията по културата е дала сравнително набързо едно становище.
	Това ми е молбата - да бъде върнато за преразглеждане в комисията, да се потърси възможност Министерският съвет, ако има желание, да оттегли своя законопроект и мисля, че вече има почти четири варианта, доколкото съм запознат, на закони за архивите като цяло, които уреждат всички тези проблеми и е нормално те да влязат за обсъждане в тази пленарна зала.
	Затова процедурното ми предложение е да отложим разискванията и да го върнем в комисиите, като помолим да се вземе и становището на Министерския съвет за внасяне на цялостен закон за архивите. Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Желев.
	Има ли някой от друга парламентарна група да изрази противното становище? - Няма. Гласуваме процедурното предложение на господин Кирил Желев за отлагане на разискванията по законопроекта. Мотивите бяха изложени подробно. Моля, гласувайте.
	Общо гласували 182, за предложението са 86, против 88, въздържали се 8.
	Отхвърля се предложението, продължаваме с разискванията.
	Има думата господин Петър Балабанов. 2037/3.
	ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (ПСБСП): Най-накрая опряхме до един закон, който повече или по-малко има отношение към науката. За съжаление не е най-необходимият. И за съжаление - не найдобре направеният.
	Има нещо много странно в това, че с първата си законодателна инициатива или с една от първите си законодателни инициативи правителството на господин Филип Димитров се опитва да узакони едно нарушение на законите, което от предложените текстове става още по-неприемливо. Всъщност нашите архиви са изправени пред редица проблеми. Това е известно на специалистите отдавна. Тези проблеми напоследък се задълбочават от различни обстоятелства.
	Например тежко се отрази върху архивите прилагането на Закона за реституцията, който заплашва стотици хиляди документи да останат на улицата. (Шум в блока на СДС) Отделни общински архиви са принудени да прекратят своята дейност. 
	Българските специалисти от Главно управление на архивите са подготвили четири цялостни законопроекта, с които Министерският съвет е запознат. Те са съобразени както с международните и общоприетите норми в тази област, така и с новите условия за формиране на демократично гражданско общество в нашата страна.
	Тук искам да отворя скобка. Господин Райчевски обяви преди малко, че архивните документи не се третирали като собственост по международните стандарти. Няма такова нещо. Запознат съм достатъчно добре със законодателствата в различните страни. Архивните документи се ползуват със закрилата на всички закони за собственост - на законите за наследство, на законите за авторските права, тъй като те са вещ, която може да бъде притежание и е притежание както на физически, така и на юридически лица.
	За съжаление мнението на професионалистите в нашата държава никога не е било зачитано - нито преди, нито сега. Ето защо и предлаганите поправки в Закона са архивите са, меко казано, любителски. Например изискването държавни чиновници от Главно управление на архивите да определят стойността на недържавна собственост и да определят на собствениците как трябва да се разпореждат с това, което имат, противоречи на капитални МР/КП 2038/1. юридически принципи и на основните демократични права. Вие мислите, че този документ е насочен срещу Българската социалистическа партия, господа? Не е вярно. Той е насочен срещу всички нас. По това решение Главно управление на архивите може да нареди на всеки един от нас да съхранява своя личен архив в помещение с кондиционер или в банка, защото всички ние сме хора, които творим история, и нашите лични архиви имат малко или голямо отношение към историята. (Шум и възражения) Говорим сериозно. Този текст засяга отношения между държавата и свободните граждани. Той дава право на държавата да се намесва пряко в делата не само на всички политически партии, но и в делата на профсъюз "Подкрепа", и в делата на вестник "Демокрация", тъй като и там се съхраняват изключително важни исторически документи.
	Политическата цел на правителството - постфактум да се оправдае едно беззаконие, влиза в разрез както с текстовете на Конституцията, така и на редица новоприети от нас закони. Но то влиза в разрез и със съществуващите текстове в Закона за държавните архиви. Например Законът за държавните архиви, – 14, ал. 3 гласи, че придобиването на документи не засяга авторските права, а следователно - и собственическите права на авторите. Бих се радвал да ми докажете, че един автор трябва да бъде глобен, ако откаже да предаде документи, създадени от него, в държавните архиви, както гласи предлаганата нова ал. 3 на чл. 22.
	Вие бихте ли се радвали да ви глобят за това, че отказвате да предадете свой дневник или своя лична кореспонденция?
	Особено подозрителен е обаче формулираният нов – 4 от преходните и заключителните разпоредби. Той се отнася пряко не само до орхавити не БКП - БСП, а той обхваща документи на БЗНС "Никола Петкова, на БСДП, на видни български политици като Мушанов и Пастухов, чиито наследници окончателно губят - по този текст - правото да предявят претенции за своето наследство. Едно време бКП извърши сериозно закононарушение...
	ГЛАСОВЕ ОТ СДС: Само това ли?
	ПЕТЪР БАЛАБАНОВ: ... когато включи в партийния си архив чужди документи. Но - забележете! - Дори тогава не бяха включени документите на всички политически партии, а по съще2038/2. ствуващия и по предлаганите текстове се предлага да бъдат включени документите на всички политически партии. Нещо повече. Този текст така, както е формулиран, визира и документите за възстановяване на Демократическата партия, и документите за възстановяване на Радикалдемократическата партия, и дори протокола за създаването на СДС. Аз зная, че има някои хора, които биха желали да скрият този протокол, но защо е необходимо да става по този начин?
	В същото време извън ударите на този закон остават АСП, остава Зелената партия, остават БЗНС-казионни, остава Отечественият фронт. И се питам: дали това не е някаква нова форма на политически аванс?
	Разбира се, възлагането на изпълнението на този законопроект на господин Стефан Софиянски, който се визира, който се подразбира от предложения текст, също така не издържа критиката. Нямам нищо против господин Софиянски, но нито рангът, който заема в държавната йерархия, нито функциите на неговото ведомство и неговите функции са достатъчни, за до мже този законопроект да бъде изпълнен.
	Две думи за мотивите на законопроекта.
	Един пладнешки грабеж не може да бъде оправдан с юридически мотиви. Социалистическата партия никога не се е отказвала да предаде в държавните архиви документите, които имат отношение към българската история. Още през март 1990 г. в държавните архиви бяха предадени над 20 архивни единици - личните фондове на дейци на българското националноосвободително движение, на българското революционно движение. Нещо повече, господа, кой още през 1990 г. изнесе в пресата документи за безобразията на Тодор Живков, на Милко Балев и на тяхната компания? (Смях от блока на мнозинството) Ние ги изнесохме, господа. (Шум) И аз искам да ви попитам: тези шест месеца, през които партийният архив не стои запечатан, защото в него непрекъснато се работи и се работи анонимно, какво излезе от него в тези шест месеца? И защо нищо не излиза? Има две обяснения. Или хората, които шест месеца работят вътре в партийния архив, не са наясно с работата си и не са добри специалисти, или там се подготвят поредните фалшификации и компромати, тъй като там се намират личните дела, тъй като там се намират и редица други документи, 2038/3. засягащи и хора, седящи в тази зала. Аз не бих се учудил, ако след няколко месеца в личното партийно дело на господин Иван Костов, на господин Хасан Али или на други седящи в тази зала се окажат документи, за които те си нямат и представа, че могат да съществуват.
	Очевидно този текст не издържа и най-бегла юридическа критика. Ето защо аз отново повтарям нашето предложение - да отложим разискванията по него. Но ако вие държите да се занимаваме с кръпки на един стар порочен закон, аз съм приготвил предложения, които внасям, текстове, които внасям и които държа да бъдат обсъдени от Комисията по националната сигурност, от Комисията по външната политика, от Комисията по правата на човека, от Комисията по науката и образованието и от Комисията по културата, т.е. всички тези комисии, които имат отношение към архивното дело в България. Повярвайте, господа, тези текстове са изработени от експерти, които не са социалисти. Тези текстове са изработени въз основа на запознаването ми със законите и нормативните актове, уреждащи архивното дело в различните западноевропейски страни. Предлагам да се отнесете към тях с внимание.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви и аз. Десет минути изказване.
	Реплика на господин Едвин Сугарев, господин Райчевски, господин Карев. 2038/4.
	ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Ставаше дума за това, че Българската социалистическа партия никога не била крила своите архиви.
	Господин Балабанов, преди повече от година в същата тази зала беше цитирана една стенограма от разговор на господин Йончев с архиварите на БСП. И след това тази стенограма беше публикувана в средствата за масова информация. Там ставаше дума за едни интересни сандъци с документи, които би било хубаво човек да си запази за черни дни.
	Нека господин Йончев върне тези сандъци с документи и тогава няма да имаме нужда от такъв закон.
	Благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Сугарев. Господин Райчевски.
	СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми колеги! Моята кратка реплика е относно повратността на тълкуването на казаните от мен думи.
	Документите по нашето законодателство и по съществуващите законодателства в повечето европейски страни не се третират като имущество. Друг е въпросът имат ли стойност, какво представляват, как се оценяват. И поради това, че те не се третират като имущество, те не бяха иззети с акта за изземане на партийното имущество. И целта на тази поправка в предлагания тук законопроект е именно тази - да се коригира този пропуск и час по-скоро тези документи да станат общонационално достояние.
	При признатото от всички нас и неоспорвано от никого срастване в миналото на партията и държавата мисля, че нямаме основание повече да се противим на подобен акт.
	Благодаря за вниманието.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря, господин Райчевски. Господин Карев има думата за реплика.
	ГЕОРГИ КАРЕВ (СДС): Възразявайки по същество по отношение на предложението за включване на чак толкова много комисии при разглеждането на този въпрос, бих могъл да направя само едно допълнение към предложението на господин Балабанов.
	Ако такъв пакет от комисии бъде включен, държа да бъде разгледан въпросът и в Комисията по здравеопазване. И ако някой се запита откъде накъде тази работа, ще ви кажа, че десетки СД/КП 2039/1. хиляди истории на заболявания и епикризи бяха изгорени във връзка с това, че там пише, да кажем, името Исмаил Юсуфов Мустафов.
	Благодаря за вниманието.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Карев. Господин Балабанов, имате думата за дуплика.
	ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (ПСБСП): Що се касае до прословутата стенограма, държа да напомня, че тя беше изнесена от сградата на партийния дом от една кинорежисьорка, член на СДС, която беше допусната до най-тайните от най-тайните архиви на БКП. (Бурна реакция в блока на мнозинството, смях) Можем да я извикаме да свидетелствува, господа. Тя е моя добра позната, въпреки че е седесарка. (Шумна реакция в блока на мнозинството) Има и такива случаи.
	Що се касае до това дали документите са собственост или не са собственост, то позволете на международните аукциони от типа на "Сотби"... Да не би документите, които се продават, да се продават като въздух, да се продават като идея?
	Аз нямам нищо против да се разгледа и в Комисията по здравеопазването въпросът за лекарската тайна, тъй като между компроматите, които напоследък циркулират, упорито се промъкват елементи на нарушаване на лекарската тайна и тъй като в медицинските документи, в медицинските архиви действително се извършват много фалшификации. Но мисля, че именно това е пътят, който трябва да поемем.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря ви, господин Балабанов. Има думата госпожа Станка Величкова. Заповядайте.
	СТАНКА ВЕЛИЧКОВА (ПСБСП): Благодаря ви. Станка Величкова, 25. избирателен район, София, Българска социалистическа партия.
	Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители! Всички ние отлично знаем, че историята на политическите партии, организации и движения, а оттук и историята на нацията за съответен период може да бъде съхранена, ако обществото ни има една съвременна, съобразена с Конституцията и международната практика нормативна уредба за архивния фонд.
	Българската наука, днешните и утрешни изследователи ще могат да направят своята безпристрастна оценка, ако този безценен архивен изворов материал е събран и съхранен в своята 2039/2. цялост, ако е запазен в единство и недробимост. А това налага принципно нов закон за създаване на национален архивен фонд.
	Този закон ще трябва да определи принципите и организацията на архивите на държавните институции, на политическите организации, на частните фирми и физическите лица, като отчита неприкосновеността на частната, в случая на интелектуалната собственост.
	Този нов закон трябва да гарантира запазването на сложно преплитащите се национални, държавни, партийни и граждански интереси независимо от това кое правителство ще управлява.
	Един нов закон за националния архивен фонд ще отговори на потребностите за запазване на самостоятелния облик, самобитността на всеки политически и икономически субект. Този момент е твърде съществен, ако ние, народните представители, искаме да създадем гаранции за развитието на България по пътя на демокрацията и гражданското общество.
	Ето защо аз още от самото начало пледирам за създаването на нов закон за национален архивен фонд. Още повече, че с предложения законопроект на Министерския съвет няма да бъде решен неуреденият вече втора година проблем за архивите на политическите организации.
	Законопроектът не само не отговаря на изискванията на времето, в което живеем. Моите възражения по същество са, че законопроектът на Министерския съвет нарушава Конституцията, потиска правата на собствениците на архиви свободно да се разпореждат с интелектуалната си собственост и противоречи на съвременното международно законодателство и на утвърдените демократични принципи.
	Позволете ми да кажа кои са моите аргументи за тези принципни възражения по законопроекта.
	Първият ми аргумент е, че законопроектът влиза в противоречие с Конституцията и по-точно нарушава чл. 11, ал. 5 и чл. 17, ал. 3.
	Правителството на Съюза на демократичните сили по този начин, чрез този законопроект ще погази неприкосновеността на частната собственост и ще се разпорежда с историческата памет на обществено-политическите организации от тяхното създаване до 15 януари 1990 г., без да се интересува от тяхното съгласие. 2039/3.
	Чрез този законопроект правителството подчинява големия обществен проблем за архивния фонд на България на своите едностранчиви политически цели. Проектът идва да узакони фактическата конфискация на архива на Българската социалистическа партия. Правителството иска да легализира своя неправомерен акт на принудително отчуждаване на собственост, погазвайки конституционната клауза, че това става не само въз основа на закон, но и след предварително равностойно обезщетение. 2039/4.
	Между прочем въз основа на този конституционен текст Висшият съвет на Българската социалистическа партия сезира Върховния съд.
	Дами и господа народни представители, искам още веднъж да подчертая, че с този законопроект ще се извърши едно антидемократично обсебване на цялото архивно богатство - не само на Българската социалистическа партия, но и на всички политически партии и организации, като Демократическа, Радикалдемократическа, БЗНС "Никола Петков" и т.н. Той възпроизвежда рецидиви на миналот, връща ни към Указ # 515 на Президиума на Народното събрание от 10 октомври 1951 г. Този указ, повтарям, от 1951 г., навремето утвърди, че всичко в държавата е държавно. Той насочи в държавния архив фондове на партии и сдружения, фондове на граждани, които днес напълно основателно могат да предявят претенции за одържавената им интелектуална собственост.
	Аз обръщам внимание на народното представителство именно на тази страна на законопроекта, тъй като тя ще бъде една от най-сериозните бариери по пътя на търсенето на истината, на вярната преоценка на политическата история.
	Втори аргумент. Този законопроект носи елементи на репресия, има репресивна насоченост. Той погазва правата на фондообразувателите, особено на Българската социалистическа партия. Законопроектът предвижда одържавяване чрез конфискация на архива на БСП от нейното създаване, т.е. от 1891 г. до 9 септември 1944 г., когато, отлично знаете всички, партията не е управляваща и въпреки тежките условия, в които съществува, успява да създаде и съхрани своите документи. Без никакво законно и, бих добавила, морално основание Министерският съвет иска да обсеби тези документи, да постави партията в състояние на политическа безпаметност.
	Законопроектът е репресивен и защото цели изземване на лични партийни дела, включително и на Централната контролна комисия, на лични архивни фондове, на фондовете на международни организации. Със законопроекта се цели да се узакони конфискацията и на архива на БСП, който още няма научна обработка и може да стане обект на политически фалшификации. Става въпрос за един действително голям необработен масив от докуСБ/КП 2040/1. менти от 1975 г. насам.
	Антиконституционно и с репресивна насоченост е предложението на Министерския съвет мястото на съхранение и ценността на всички документи, включително, забележете, и на частни лица и сдружения, да се определя от държавна институция. Това е текстът на точка 7, чл. 5, ал. 2, с който се нарушава логиката на самия закон. Този закон дава възможност, а не регламентира задължителност за предаване на частни архиви в органите на Държавния архивен фонд.
	Под ударите на този недемократичен текст попадат не само архивите на БСП и на останалите политически партии, но под ударите ще попаднат и архивите на Светия синод, на Главното мюфтийство, на Движението на права и свободи, личните архиви на дисидентите, на народните представители, на всеки български гражданини.
	Законопроектът не дава гаранции от името на държавата за съхраняването и използуването на частните архиви, за да може фондообразувателят сам да прецени дали и къде да предаде своите архиви. Законопроектът на Министерския съвет не осигурява правата на всички лица, сдружения и организации свободно да се разпореждат със своята интелектуална собственост.
	Трети аргумент. Законопроектът не подобрява сега действуващия закон, не решава крещящите проблеми в архивното дело. Аз очаквах, че Министерският съвет ще работи сериозно за бедствената материална база, в която се намират нашите архиви. А вместо този основен, капитален въпрос, свързан със съхраняването на историческата памет на българския народ, в крайна сметка те се занимават с допълнения, които погазват българската Конституция.
	Затова нека да отбележа трите ограничителни принципа, гарантиращи интересите на обществото в тази област, принципи, които са залегнали в международното законодателство и в конкретните решения на проблемите за архивното дело във високоразвитите страни. Тези принципи се отнасят до запазване на държавната тайна. Вторият принцип е, че се ограничава достъпът до документи, ако има опасност за тяхното повреждане или унищожаване, до засягане на доброто име на отделни лица. Третият принцип еда не се разрешава достъпът до необработени документи, 2040/2. независимо какви са те и къде се съхраняват.
	Въпреки претенциите на правителството за нов режим на ползуване на документи от този род, в законопроекта липсват сроковете, след изтичането на които ще бъде разрешен достъпът до тях.
	Накрая желая да заявя следното. Дами и господа, правителството на СДС прави сериозно отстъпление даже от постановлението на Министерския съвет от 4 юли 1991 г. То прикрива антиконституционните си претенции с идеологически митове. Политическа вреда ще бъде нанесена на цялото общество, ако Министерският съвет пренебрегне специалния ред за съхранение на самия собственик на необработената документация. Предупреждавам, че с допълнението на – 4 се отварят възможности за политически фалшификации и спекулации, то е в дълбоко нарушение с изискванията за професионалното запазване на документите и тяхното използуване. Прагматично-вулгарното и недобросъвестно използуване на необработените документи може да доведе до съсипване на човешки съдби, до политическа ескалация, до репресии на хора, неудобни на сегашния режим. Искам да бъда разбрана правилно: аз не правя мрачни предсказания, а само обръщам внимание на народното представителство върху възможните последици от неправомерното използуване на необработената документация.
	В заключение ще подчертая, че ако този законопроект бъде гласуван, става ясно, че правителството ще осъществи пълна конфискация на онова, което не е негово и не бива да бъде негово. До този момент правителството е извършило вече един прецедент. Още преди да бъде приет съответен закон, Министерският съвет по извънреден начин фактически иззе архива на Българската социалистическа партия. Това не е случайно, а последица от извънредния антиконситуционен Закон за конфискация на имуществото на БКП. Това не е случайно. Защото редица специални закони съдържат дискриминационни клаузи, погазващи личните права на гражданите. Отбелязвам това, тъй като новият законопроект е поредна стъпка към създаване на антидемократично законодателство. Ако бъде гласуван, той ще нанесе удар на демокрацията, на политически яплурализъм, на правото на собственост, защото именно в условията на мирен преход към демокрация Министерският съвет не трябва да внася този законопроект, с който иска да каже на 2040/3. политическите организации и на отделните граждани: вашата памет е държавна! Подобна претенция е дискриминация, политически волунтаризъм и фактическа аморалност.
	Затова аз отхвърлям с най-дълбоко убеждение този законопроект. Предлагам да се обединим върху необходимостта от качествено нов проект за създаване на Национален архивен фонд. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания в опозицията)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви. 14 минути имате.
	Думата за реплика има господин Тошо Пейков.
	ТОШО ПЕЙКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Има ли за какво да плаче и да жали госпожа Станка Величкова и кой нанесе удар на българската история и на българските архиви? Чета ви ръкописен текст, написан под диктовката на министър Атанас Семерджиев през февруари 1990 г. Под диктовката на най-грижливия "архивар" на България текстът е засекретен под # 4-190 от 7 февруари 1990 г. Секретно от особена важност. Но аз смятам, че човекът, който се явяваше тук да ни чете уроци по морал, е нарушил всички правила на морала. "Да се назначат експертни комисии, да се унищожат статистическите картотеки..."
	РЕПЛИКИ ОТ БСП: Това не е реплика!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще го минем като изказване, нищо не пречи.
	ТОШО ПЕЙКОВ: " и преписките. Да се унищожат делата на ВКР. Четвърто, далата от служебния партиен архив. Първо, всички дела с изтекъл срок да се унищожат. Свалените в архив дела по линия на Шесто управление, както и по преценка на експертната комисия и по някои други линии и определените дела да се прочистят (забележете!) и да се унищожат. 2-40/4.
	Делата от партийния архив да се прегледат от комисиите и документите, в които има информация с конкретни данни за агентурно-оперативната работа, да се отделят и унищожат. (Става въпрос за партийния архив, за който госпожа Станка плаче тук)
	Пето. От делата на партийния архив да се унищожат и всички дела и документи, които нямат историческо и справочно значение. Това ще определи експертна комисия от неисторици от Шести отдел.
	Шесто. Унищожаването на делата от оперативния, служебния и партиен архив да се извършва съгласно възприетия ред от назначените експертни комисии с протоколи и при участието на отдел 03-ДС. Протоколите за унищожаване да се утвърждават от областния началник."
	Този, който често се явяваше, дами и господа, тук да ни чете правилата на политическия морал, най-грижливо се е погрижил да не остане нищо, тъй като по места архиварите от Шести отдел са унищкожили и са се престарали да унищожат още повече от това, за което плаче тук госпожа Станка. Аз я питам: има ли за какво все още да плаче тя? (Ръкопляскания от мнозинството)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Пейков.
	Имате ли други реплики?
	ГЛАСОВЕ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Това не беше реплика, а изказване.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Добре тогава, изказване. Тогава нямате право на дуплика. Щом приемате, че е изказване, нямате право на дуплика.
	ГЛАСОВЕ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Тогава го приемаме за реплика.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: За реплика ли го приемате? Добре. Заповядайте! Не си знаете интересите.
	СТАНКА ВЕЛИЧКОВА (ПСБСП): Да, може би не си знам интереса, защото днес, за да бъдеш в редовете на Българската социалистическа партия наистина е много трудно нещо. И невинаги можеш да бъдеш от прагматичен интерес, а точно обратното - от висок идеал.
	Но, първо, искам да кажа нещо, свързано с нашите отношения, колеги. За господин Кадир вече втори път... Не ми се сърдете, господин Кадир, аз съм Шопова, макар че почти 27 години нося фамилията Величкова и никак не се притеснявам от нея. НЧ/КП 2041/1. Защото това е фамилията на един миньор.
	Второ, искам да кажа на господин Шопов, че ако сме с него на полето, за да берем евентуално нещо, което би се родило есента, бих искала да ми вика Станке с удоволствие. Но тек, господин Шопов, вие нямате...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не господин Шопов, а господин Тошо Пейков.
	СТАНКА ВЕЛИЧКОВА: Да, Пейков, извинявайте! Господин Пейков, аз съм Величкова. И много моля, ето, аз ви бъркам името не за друго, а защото съм притеснена от вашето поведение.
	По същество: аз не плача и ви уверявам, че не става въпрос за плач било от вашата парламентарна група или от нашата. Става въпрос за това България да запази паметта на своите партии. Затова пледирах за национален архивен фонд. Погледнете как Бундестагът съвсем наскоро реши въпроса за архивите на партията на Грегор Гизи. Поучете се от тях. Вижте как унгарците, а знаете колко по-малък електорат от нашия има Унгарската социалистическа партия, и въпреки всичко как реши въпроса за архивите - не от политически пристрастия, а свързано именно с паметта на нацията. Бъдещото поколение на България не трябва да бъде болно от политическа амнезия!
	И последно, бих питала тук господина, който мисли, че плаща: защо вие и откъде имате тези текстове, които ми четете? Ако те са оригинални документи, тогава ще ви питам откъде ги имате? Ако са от вестника, вестникът все още не е документ, за да можете от трибуната на Народното събрание да ме питате за нещо, за което евентуално трябва да питате в частен разговор, именно защото е вестник, господин Семерджиев.
	Ако сте го взели като секретен документ, то идва да докаже правотата на моята теза, че наистина има три ограничителни принципни групи, които трябва да се спазват, свързани с държавната тайна. (Ръкопляскания от опозицията)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви. Те вашите архиви объркаха и нашите имена и ние сега помежду си се объркахме напълно.
	Думата има господин Стефан Савов.
	СТЕФАН САВОВ (СДС): Народен представител от СДС. За разлика от госпожа Величкова, която е била дъщеря на миньор, 2041/2. аз съм бил две години миньор, тъй че намираме общ език може би.
	Вижте, аз просто не мога да разбера вашето изказване. Аз не можах да хвана цялото ваше изказване, но достатъчно беше това, което чух. (Шум в залата)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина в залата! Изказва се господин Савов.
	СТЕФАН САВОВ: Защото архивите бяха едно могъщо оръдие на Българската комунистическа партия, а след това и на продължителката й - Българската социалистическа партия, поне по времето на господин Луканов, а и по-нататък, с което се манипулираше историята. А историята, вие знаете много добре, че за всеки цивилизован народ това е коренът. А един народ без корени не може да живее.
	В продължение на 47 години, аз просто се срамувам дори, че трябва да говоря това нещо, защото в продължение на 47 години достъп до архивите, истинските, важните архиви, имаха само определен брой хора. И то не дори всичките членове на БКП, а един много точно определен брой, главно чиновници на Държавна сигурност. Аз знам, че дори историци нямаха тази възможност.
	И трябва да ви кажа, че аз много често от тази трибуна съм говорил за нещо, което се казва "меа кулпа". Тъй като комунистическата партия е взела много от католическата църква, "меа кулпа" е да си признаеш вината, да се очистиш. И когато сега говорим за Закона за архивите, на мене ми се струва, че вие трябва да си направите едно голямо признание за това, че толкова години са писани учебници по история, че толкова години са били измисляни истории, че толкова години са били фалшифицирани истории, защото просто не е могло да се стигне до архивите от обикновения гражданин. Това е факт, който предполагам, че вие не можете да отречете, защото това е ноторно известен факт и са неща вече, които въобще не трябва дори да се дискутират. Затова ви казах, че ме е срам, че ви ги говоря.
	Но на мене ми се струва, че когато тук идват депутати от страна на БСП, особено тези депутати, които искат да кажат, и не да кажат, а действително искат да бъдат от една нова лява партия, трябва просто действително да покажат, че тези архиви толкова време са били скрити, че тези архиви са били толкова 2041/3. време покрити. Който се е занемавал с архиви, който малко е знаел нещо, знае да речем, че във Франция и Англия архивите се откриват на 20 - 30 години, най-тайните архиви, които са на външно министерство за външнополитическите отношения.
	У нас това нещо не стана, така че аз просто се чудя защо въобще ние трябва да говорим. Какво въобще има да дебатираме по тези въпроси?
	Пак ви казвам: признайте вината на тази партия, която вие все още продължавате да чествувате. Вие продължавате да чествувате и Георги Димитров, и Васил Коларов, и всички тези ваши богове. Обаче това са хората, които наложиха този ограничителен режим не само в областта на архивите, а и в целия обществен живот.
	Нека да започнем отново! Нека просто да сложим една черта. Нека да се открият всички тези архиви! Нека генерал Семерджиев да дойде тук и да си признае какво е очистил, защото го е очистил. Нека дойдат всичките господа и Владимир Тодоров, който сигурно утре-вдругиден ще бъде някъде в затвора. Това няма как да не бъде, защото просто е унищожил шест тома от досието за смъртта на Георги Марков. Нека дойдат всички тези хора, които са участвували в това дело, в делото на унищожението на архивите. И нека тогава вече да започнем да говорим и действително там, където има държавна тайна, да сложим 25 години, 30 години, обаче преди това аз ви казвам: няма начин да се разберем по никой въпрос дотогава, докато вие не се отърсите от вашето наследство, което не знам защо непрекъснато си го слагате на гърба. (Ръкопляскания от мнозинството)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря! Думата за реплика има господин Милен Стоянов.
	МИЛЕН СТОЯНОВ (СДС): Нека дълбоко уважаваният от мен господин Стефан Савов да ме извини, но аз не мога да се съглася с неговата квалификация "меа кулпа". "Меа респонсибилита" това е, което трябва да почувствувате вие, господа! Отговорност! Тази отговорност, която не може да опрпавдае по време на разгрома на опозицията изземването на личните архиви и тяхното впоследствие унищожаване или ако не унищожаване, то такова засекретяване, че и дяволът да не може да ги открие. Вие трябва да поемете отговорността за нарушаването на собствеността, за 2041/4. която господин Балабанов така пламенно говори. Дори само за това отговорността е огромна, поради простата причина, че БКП, а вие сте пълнопрпавни правоприемници, понесе тази отговорност на плещите си и не я е свалила от вас. Запомнете това, че вие дължите! (Ръкопляскания от мнозинството)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Думата за реплика има господин Желев. 2041/5.
	КИРИЛ ЖЕЛЕВ (ПСБСП): 31. Ямболски избирателен район, Българска социалистическа партия.
	Уважаеми господин председателствуващ, дами и господа, уважаеми господин Савов! Аз не зная, но вие просто не сте обърнали внимание, че това, което отстоява като позиция и този състав на парламентарната група на Българската социалистическа партия и нейните коалиционни партньори, е свързано с обръщане на законодателството от настоящето към бъдещето. И виждате ли, омръзна ми, на 43 години съм, някой непрекъснато да ме връща в миналото и да ми обещава нещо за в бъдеще. (Бурна реакция от СДС)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля ви, тишина в залат!
	КИРИЛ ЖЕЛЕВ: Казвам ви го съвсем коректно, да го знаете това, господин Савов. Непрекъснато някой ми обещава бъдеще и се оправдава с миналото. Виждате ли, аз живея в настоящето. И когато отстояваме принципите на този закон, ги отстояваме те така да променят нещата, че да ги обърнат към бъдещето. А обърнете внимание, този закон отново ни връща назад.
	Що се отнася до това, което казахте за Франция, също бих искал да ви репликирам. Защото там сроковете са от 150 до 35 години. И ако искате, дословно мога да ви ги прочета.
	"Срокът, според който публичните архивни документи могат да бъдат свободно консултирани, е 150 години, смятано от датата на раждане за документи, съдържащи индивидуални... от медицински характер" и така стигат до 60 години и до 35. 
	РЕПЛИКИ ОТ СДС: За индивидуалните.
	КИРИЛ ЖЕЛЕВ: Да, говорим за индивидуалните и за правата на личността. Когато аз предложих прекратяване и отлагане поточно на разискванията по този въпрос, желанието ми беше в този законопроект да влязат текстове, които да защитават индивидуалните права на физическите лица и на българските граждани. И когато разговаряме по този законопроект, имайте предвид, че е необходимо не да търсим желанието на този или на онзи да извърши някакви политически действия, свързани с конкретната обстановка в страната ни. Защото, виждате ли, този законопроект нас по същия начин ни устройва, ако за в бъдеще ние застанем начело на управлеинето, просто ще ползуваме вашия закон и ще РД/КП 2042/1. го реализираме по същия начин. Но знаете ли, това не е необходимо на никого.
	Завършвам репликата си с това, че не мога да проумея и другото, това, което споделихте за Владимир Тодоров. Преди да се е произнесъл още съдът, вие казахте, че той ще бъде зад решетките. Извинявайте, все пак сте председател на Народното събрание, нямате основание за това. (Ръкопляскания от ПСБСП)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Желев.
	Имате думата, господин Балабанов.
	ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (ПСБСП): Напълно съм съгласен с господин Савов за вината на тези ръководители на комунистическата партия, които създадоха секретни архивни фондове и които криха както от нашите специалисти по история, така и от нашия народ целия този огромен исторически материал.
	Искам само да напомня, че по времето на господин Луканов, макар че той няма нищо общо с партийните фондове, които тогава, ако трябва да търсим ръководител, бяха във ведомството на господин Лилов, те бяха отворени за всички. И аз не познавам случаи след 15 януари 1990 г., когато на някого да е било отказано достъп до най-секретните от секретните фондове на Българската комунистическа партия. (Бурна реакция и смях от СДС)
	Господа, вие даже не знаете къде са те. Вашият смях издава незнание.
	Що се касае до същността на въпроса, който обсъждаме, господин Савов, той се заключава не в това какво е правило навремето ръководството на комунистическата партия, той се заключава в това да не продължаваме да правим това вече с друг знак. Тъй като предлаганите текстове не са стъпка към демократизиране на архивното дело у нас. Те са стъпка към увековечаване на комунистическите принципи, заложени в Закона за архивите.
	И само да ви прочета текста, който се предлага.
	"Документи на политически партии, създадени от тяхната дейност или съхранявани от тях до 15 януари 1990 г., се предоставят на държавните архиви по ред, определен от Министерския съвет."
	Това означава, че вие трябва да предоставите на Министерския съвет документа за основаване на Демократическата пар2042/2. тия. Но, да речем, вие сте съгласни с това, а ако господин Дертлиев не е съгласен да предостави на държавния архив документите на БСДП, тогава? Тогава трябва да бъде глобен, трябва да бъде наказан и този архив да бъде конфискуван.
	Господа, това е комунизъм в най-лошия му вид. Това е болшевизъм.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Балабанов.
	Господин Савов, ще се ползувате ли от правото на дуплика? Имате думата.
	СТЕФАН САВОВ (СДС): Господин Желев, трябва да ви кажа, че по тези въпроси, макар и да ми е хоби, това, съм доста добре запознат. Става въпрос да не се отварят архиви, в които просто се засягат личности, личностни отношения, ако щете семейни отношения. Иначе за всичко друго срокът във Франция е 30 години. Изключение едно-единствено дело има Деклозиеровата афера, която още не е разкрита, защото там има още някакви неща. Аз знам точно нещата, така че мога да говоря тук на събранието много дълго, но нямам толкова право.
	Господин Балабанов, преди всичко бих много желал на Демократическата партия архивът, който на 19 май 1934 г. при преврата, след това от полицията попадна в още по-лошата милиция, да ни го предадете най-после, пък и да ни предадете нашите имоти. И то ще бъде хубаво, без които ние... защото не само вие сте имали имоти, макар че аз мога да кажа, че тези имоти, парите идваха от Съветския съюз, защото това е известно. Докато нашите имоти бяха, така да се каже, събирани от нашите привърженици.
	Но просто нямам нищо против всичко, каквото трябва, разбира се, това не може, архивът е архив, когато се предава една година, две години. Ние нямаме нищо тайно, потайно. Демократическата партия нищкога не е била тайна и потайна. Така че, ако има такъв закон, разбира се. Но аз се съмнявам дали бКП въобще има такъв документ, с който да покаже своята самоличност.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Савов.
	Госпожа Емилия Томова има думата. 2042/3.
	ЕМИЛИЯ ТОМОВА (ПСБСП): Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми дами и господа народни представители! Ще бъда кратка в своето изказване. То е по-скоро предложение. Искам да го мотивирам така.
	Целта на този Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния архивен фонд е ясна. Прочетете законопроекта. Благодарим на нашия Правен отдел, че така добросъвестно е пренесъл и оригинала на закона, който се изменя, и текстовете, които Министерският съвет представя да бъдат изменени.
	Като ги прочетете, уважаеми господа, ще видите, че целият законопроект е направен само за ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби, която гласи така: "Документи на политически партии, създадени от тяхната дейност или съхранявани от тях до 15 януари 1990 г., се предоставят на държавни архиви по ред, определен от Министерския съвет."
	Това е чиста проба конфискация и всички много добре го разбираме.
	Ето защо искам да ви обърна внимание на няколко неща и да направя своето конкретно предложение.
	Добре е, че в законопроекта са предвидени санкциите за злоупотреби при съхраняването или предаването на архивите. Но там, където терминът "длъжностно лице" е заменен с "лице", вече се стига до една правна недомислица и мисля, че юристите много добре го разбират. Там, където всички текстове са създадени, за да уж завоалират ал. 4, накрая има едно смехотворно предложение и аз ще повторя колегата Желев, но искам да сме наясно. Пак благодаря на Правния отдел, че е оставил ал. 4 успоредно на предложената ал. 5, която трябва да стане.
	Параграф 4 става – 5 и думата "началника" се заменя с "председателя". Няма такива думи, които да бъдат заменени. Самият Министерски съвет не е видял какво пише.
	Целта е била друга, господа, и тя е конфискация. Но за да се предпазим от това, защото с мечтания от вас да ни вмъкнете в тайните на партийния архив, с този архив ще получи държавата и документи, които са частна собственост. А вие сте борци за реституция, т.е. за справедливост. Би трябвало да приемете на второ четене предложенията... (Реплики от СДС) Ние не сме за реституция в този вид, в който вие я наложихте в Народ2042/4. ното събрание, но това е отделен въпрос и няма да се връщаме към него.
	Ние затова ви депозирахме предложения по текстовете на закона, които поне малко да усъвършенствуват тези негови пропуски. 2042/5.
	И последното, което искам да ви кажа. Текстът на параграфа 4 от Преходните разпоредби бих ви предложила да звучи така:
	"За периода от време, когато са били управляващи, политическите партии предоставят документите си за използуване въз основа на изискванията на Закона за държавния архивен фонд, правилника за прилагане на закона и останалите подзаконови актове, отнасящи се за държавната документация."
	Коя е причината за това?
	Уважаеми господа! Вие сега сте управляващи. Не си мислете, че някой ще ви позволи със стари традиции да прикривате нови грехове. Няма да го бъде. благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, госпожа Томова. Има думата за реплика господин Маргарит Мицев.
	МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз се солидаризирам с това, което каза госпожа Томова. Поне дотолкова и доколкото я разбрах, че архивът на всяка политическа сила или на всяка пресонифицирана или непесонифицирана правна общественост в тази страна, е нещо много важно.
	Макар и да нямам никакви, нито лични, нито родови причини да обичам Българската комунистическа партия под каквото и име да се нарича, искам да ви кажа, че аз я възприемам като част от създаденото от българската национална душевност. А щом това е така, всички архиви на Българската комунистическа партия трябва да бъдат национално достояние и национална собственост. Именно поради тази причина аз адмирирам съдържанието на внесения законопроект, още повече, че не желая с архива на Българската комунистическа партия, под каквото и да е име съществувала, да се случи така, както с архива на една от най-патриотичните организации, създадени някога в България - това е вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, която вашите предци и най-вече о, божепочившото лице Георги Димитров разпореди да предадат в Югославия, включително и костите на героя на България Гоце Делчев. Е, това ако не е национално предастелство, здраве му кажи.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, госдподин Мицев.
	Други за реплика няма. ББ/МБ 2043.1.
	Госпожа Томова, имате думата за дублика.
	ЕМИЛИЯ ТОМОВА (ПСБСП): Нямам какво особено да възразя на господин Мицев. Радвам се на неговата широка душа, щом в нея има място и за мен, макар и член на БСП.
	А сега, уважаеми господа, няма да споря с господин Мицев, с неговата теза, а ще ви кажа, че един ремонтиран закон обикновено остава да съществува дълго време. И това ще го видим със Закона за пенсиите. Затова ние искахме нов Закон за държавния архивен фонд. Вие ремонтирате ли се, господин Савов?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Всичко е ремонтирано.
	ЕМИЛИЯ ТОМОВА (ПСБСП): Господин Савов твърди, че СДС е ремонтиран и ще бъде на власт дълго време. (Стефан Савов е седнал в блока на СДС.)
	И така да ви кажа какво предлагахме ние в този нов закон да се включи. Тъй като архивите, независимо чии са, са действително богатство на една нация, ние предлагахме в новите закони за архивите да се създаде един такъв текст, който да даде възможност за нов държавен архив, публичен архив на политически организации в България. Нека да се създадат нормативно уредени условия за съхранение, комплектуване и използуване на архиви на гаржадни и сдружения на граждани. Това е принципно решаване на въпроса. Но какво да ви правя, господа! Макар и да претендирате, че ще управлявате дълго време, много гледате в миналото. Та имам притеснения за вас.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, госпожа Томова.
	Има думата господин Премянов. С картата, господин Премянов! И с това се изчерпват 30 минути на БСП. 
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! За пореден път, обсъждайки един обществен въпрос, който иска своето правно решение и регламентация на един особено важен и за нацията, и за държавата въпрос, ние се подаваме на емоции и робуваме на идеологически мотиви на поведение.
	Ние предложихме един прагматичен подход към този въпрос. Смятаме, че една такава важна част от нашето бъдещо развитие и демократично обществено устройство иска наистина един нов закон. 2043.2.
	И действително, колкото и лични основания да има някой да представя в емоционална или критична светлина - основателна или не, нашата история, едва ли този въпрос сега до голяма степен частично или цялостно може да реши въпроса за архивите в тази страна.
	Нашето правителство сега, правителството на Република България внесе законопроект, с който то по същетво не решава нищо. Който се е занимавал с архивите, тук имаше много претендиращи за това, е известно, че когато ние сме имали някакво отношение или впечатление за управлението на тази страна, когато съществуваше Българска комунистическа партия, която искам да припомня, че днес е Българска социалистическа партия и в това си качество и по устав, и по идейна ориентация, и по социалното си поведение, тя е Българска социалистическа партия и е некоректно някой да не се съобразява с това. Та когато ние имахме наблюдения по този въпрос, мога да ви кажа, че има един много голям въпрос. Материалното осигуряване на архивното дело в България. Какво направи това правителство, за да реши проблема с материалната база на архивите в центъра и по места? Нищо подобно. Отговор на този въпрос и пълно бездействие и в същото време по този въпрос, както правилно каза господин Савов - живата история е коренът на нацията - ние отново се занимаваме с идеологически мотиви. Да предоставим права на тази партия и на тази група политически сили или формация, която управлява страната, да конфискува по същество арихвите на другите политически партии, които са съществували през 1990 година, да ги упоотреби по предназначение и то какво предназначение? - Да обслужи своите теснополитически партийни интереси. Ако това е смисълът на този закон, аз зная, че вие със силата на вашето мнозинство, можете да го наложите. Но аз искам да ви помоля за следното и помислете. Съвсем миролюбиво, съвсем конструктивно, действително не смятате ли, че въпросът за архивите в нашата страна се нуждае от нов закон? И ако вие сте съгласни с това, дайте наистина в ускорен порядък да решим този въпрос.
	Нещо повече. Искам да припомня това, когато миналата година чертаехме рамките на политическия процес в страната в едно политическо споразумение, под което вие, господин Савов, 2043.3. доколкото си спомням също си положихте подписа, много добре си спомням, когато редактирахме този текст заедно. Там беше казано точно и ясно каква трябва да бъде съдбата на архивното дело, на архивите в страната. Само за по-малко от година вие коренно си проенихте отношението към този въпрос. Кое е последно вашето мнение? Коя е крайната ви позиция по този въпрос? Това, което беше тогава вписано в политическото споразумение, под което си положихте подписа, или смяната на политическата конфигурация в България промени вашето мнение към този въпрос и вашата позиция на управляващ ли?
	И така, колеги, от името на БЪлгарската социалистическа партия, на нейните коалиционни партньори в коалицията, в която ние се намираме и се наричаме между нас Парламентарен съюз за социална демокрация, ние ви предлагаме:
	Оценявайки важността за настоящето и бъдещето на българската държава и нация на въпроса за архивното дело да приемем предложението да преустановим движението и процедурата по обсъждането на този закон и да се върнем към разглеждане на нов, общ Закон за архивното дело в България. ТОва е нашето предложение. Благодаря за вниманието.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Премянов, ние един път гласувахме за отлагане разискванията. Втори път няма. Самото гласуване накрая ще покаже дали ще се приеме по принцип, или няма да се приеме.
	Господин Савов, имате думата за реплика.
	Моля да приключиме с репликата, можеме да гласуваме на първо четене законопроекта. 2043.4.
	ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН САВОВ: Господин Премянов, към вас е репликата и затова все пак добре е да ме изслушате, защото вярно е, че аз участвувах още в началото във всичките тези преговори, но изглежда, че вие не си спомняте това, което беше найважното и поради което след това бях от хората, които излязоха от този парламент. Защото не стигнахме до архивното дело, а важното беше, че трябва да направим избори през май. Така ли беше, господин Премянов? Април - май. Достатъчно е да се прелистят стенографските дневници, за да се види колко пъти господин Кюранов тук, в залата, и вън, по радиото е говорил, че господин Савов е бил именно човекът, който през цялото време е говорил за някакви си избори през април - май, които били съвсем нереални.
	Така че ние не можахме да стигнем нито до избори, а пък до архивното дело въобще не стигнахме.
	И ви напомням още нещо: че аз като представител на Демократическата партия, като такъв подписах споразумението с три уговорки, както никой не го подписа и бях единственият, хайде, да го кажем, лидер на партия, който не стана да поздрави онзи кабинет на спасението, който вие така радостно тогава посрещнахте - на господин Попов. Това също можете да го видите от архивите. (Ръкопляскания от страна на мнозинството)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Савов. Има още една реплика. Господин Тошев, имате думата за реплика. На господин Савов беше лично обяснение, но мина като реплика.
	ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Аз мисля, че можем съвсем прагматично да разглеждаме този въпрос, както пледира тук господин Премянов. В момента излизаха много оратори от социалистическата партия да пледират тук да се защитят архивите на БКП. А БКП е една организация, която никога не е била регистрирана. Тя е била една тоталитарна, репресивна организация (реплика от страна на депутат от мнозинството: "Разбойници") и следва просто господин Соколов да нареди да се отиде и да се конфискува този архив, без да има нужда от никакви други закони. Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви. Господин Премянов, имате думата за дуплика.
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, аз не тръгвам да коментирам кой в тази зала е бил член на Българската комунистическа партия. ВТ/ЛТ 2044.1.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Жан Виденов го няма в залата, господин Премянов. Господин Премянов, много ви моля, вашата карта, не на Жан Виденов. (Възгласи "А-а-а!" от страна на мнозинството, шум и реплики от страна на мнозинството)
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Картата на Жан Виденов е тук, да. (Силен шум от страна на депутати от мнозинството, ръкопляскания, тропане по банките, свиркане, скандирания: "Жан Виденов, Жан Виденов")
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина в залата. Дайте на оратора време да говори. (Силен шум от страна на депутати от мнозинството) Който ползва чужда карта, нали знаете какво се прави по правилника.
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Това показва прогрес във вашето отношение, щом скандирате Жан Виденов. Значи сте си променили малко мнението към лидерите на Българската социалистическа партия. (Скандиранията и възгласите от страна на депутатите от мнозинството продължават)
	Сега колеги, аз ви моля за следното (силен шум в залата, реплики, възгласи).
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Уважаеми колеги, моля ви за тишина.
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Аз я взех оттам, недейте да спорите сега. Недейте да спорите. Когато някой пътува зад граница, всички лични документи трябва да се намират в страната, ако вие не възразявате. Защото би било много неприятно, ако се загуби лична карта на народен представител с неговата карта и средства в друга страна. (Скандирания и възгласи от страна на депутати от мнозинството)
	Но, както и да е. Господин Жан Виденов е в Кранц Монтана, поканен е на Европейския форум и пътува за там заедно с господин Александър Йорданов. Той си остави всички лични документи тук. (Възгласи "Е-е-е!" от страна на мнозинството, реплики, шум в залата)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Дайте ги в архивата, господин Премянов.
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Сега, колеги, ако вие желаете да се върнем към темата, можем да го направим. 2044.2.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много ви моля за тишина, за да гласуваме законопроекта на първо четене. Колеги, много ви моля. Досега не е казал нито една дума. Много ви моля, дайте му възможност, за да можем да гласуваме законопроекта. (Силен шум в залата, продължават репликите и възгласите от страна на депутати от мнозинството)
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Вие отново потвърдихте, че по този въпрос, който обсъждаме днес, сте склонни да коментирате вашите частни квалификации, несъответствуващи на реалната истина за Българската социалистическа партия, за нейното минало, когато е създадена през 1891 г. като Българска социалдемократическа партия и не се върнахте към основния въпрос, който смятам, че имаше смисъл да бъде център на нашата дискусия и обсъждане. (Шумът в залата и репликите от мнозинството продължават)
	Има ли смисъл, уместно ли е ние днес да приемем частични промени в Закона за архивите, с които не решаваме нито един от проблемите, които реално съществуват в тази област.
	Господин Савов, тъй като вие ме реплекирахте и посочихте част от политическото споразумение между политическите сили, мога да ви припомня, че там бяха казани и вие положихте подписа си под това, че редица други политически актове трябваше да бъдат извършени, преди да бъдат произведени изборите за Народно събрание. И тези три уговорки или условия при подписа си, вие не предвидихте вашето фактическо поведение, с което напуснахте Комисията по външната политика, с което излязохте на жълтите плочки и затова аз смятам, че... (Реплики и силен шум в залата от страна на мнозинството)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много ви моля за тишина. Господин Премянов, моля ви, изтекоха и двете минути, и трите минути.
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Добре, явно е, че не е възможно, тук не се слушаме или не желаем да слушаме гласа на нашите колеги...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да, не желаят да ви слушат. Нали разбрахте? Много ви моля.
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Госпожица Златка Русева е много раздразнена от това, че аз я моля и моля нейните колеги да погледнем на архивното дело като една важна тема с перспективно 2044.3. значение и да вкараме един цялостен закон, който урежда този въпрос.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Премянов.
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): ...А не да се занимаваме с конфискация на партийните архиви на Българската социалистическа партия. Това е.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Премянов, благодаря ви. Той говори за две карти, затова четири минути.
	ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС, от място): И да не гласуваш с картата на Жан Виденов.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, народните представители да влязат в залата. Гласуваме на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Държавния архивен фонд. Архивен фонд, а не жилищен фонд. Такъв няма, знаете. (Весело оживление от страна на мнозинството) Държавния архивен фонд. Моля, режим на гласуване, текат трите минути.
	ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС, от място): Може ли с две карти?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Дали може с две карти, консултации дават в друга стая. Моля, побързайте, няколко съобщения ще има след гласуването.
	От общо гласували 205, за са 124, против - 79, въздържали се 2. Приема се.
	(Мотивите и текстът на законопроекта - Приложение # 2,II.) 2044.4.
	Обяснение на вот ли искате? Вие гласувахте против. Вие се изказахте и съгласно правилника нямате право. Само който не се е изказал против. Така пише в правилника.
	Комисията по здравеопазването.
	Госпожица Дърева, имате думата за обяснение на отрицателен вот. (Шум от блока на сДС, гласове: "Госпожица или госпожа?" Депутатите започват да напускат пленарната зала)
	ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Благодаря, господин председателствуващ. Има 4 минути до 20 ч., но очевидно колегите много бързат.
	Аз искам да обясня своя отрицателен вот съвсем накратко.
	Аз гласувах против този законопроект по принцип, тъй като по Закона за имуществата на партиите СДС не успя да се сдобие с архива на Българската социалистическа партия и сега се опитва да намери някакво законово покривало, за да конфискува този така мечтан от тях архив. Аз не зная защо толкова много лелеете вие за този архив.
	ПАВЕЛ ШОПОВ (СДС, от място): Терористична организация!
	ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Ако някога Българската комунистическа партия, както казаха някои тук, е преправяла българската история с червен молив, аз дълбоко подозирам господата отдясно, че искат да преправят българската история със син молив.
	И освен това, всички призиви, които се отправиха тук, пак да поемем някаква вина, искам да ви кажа, уважаеми господа, че меа кулпа остана в Средновековието, а ние сме в края на ХХ век. Този закон, който вие гласувахте, по принцип не е нищо друго освен просто поредното беззаконие и поредният опит да конфискувате нещо, което не ви принадлежи на вас. Вие го искате за вас, а не за българската наука. Ето в това се състои цялата работа.
	Благодаря, господин председателствуващ.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Тъй като и моята скромна милост беше канена за Кран Монтана, както се произнася правилно, обаче останах, защото смятах, че тук са по-големите интереси на България. Но трябва да ви кажа, че господин Виденов има чудното свойство да гласува по телепатия. Той е гласувал в 18 ч. и 20 м., в 18 ч. и 22 м., заради което налагам наказание на господин МР/ЛТ 2045.1. Премянов. (Оживление) В 18 ч. и 22 м., а самолетът му литна за Кран Монтана в 16 ч. и 45 м. (Оживление)
	(Красимир Премянов отива към председателствуващия да възразява и застава на трибуната)
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Господин Савов, дълбоко уважавам правата, които има председателят на Народното събрание. Много съжалявам, че много често той ги употребява, за да се занимава с неща, които са от технически характер. (Шумно неодобрение)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Как от технически характер?!?
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Мога отговорно да ви съобщя, отговорно - аз не се плаша от вашите наказания и затова съм в Българската социалистическа партия. И затова съм в този парламент. Имайте го предвид!
	Но искам да ви съобщя, че господин Виденов напусна залата в 16 ч. и 30 м. и си остави картата на апарата с личните документи. Възможно е. Възможно е да е била допусната техническа грешка. Но не употребявайте името на господин Виденов. Проверете, поискайте листа за гласуването и само тогава имате право вие да отправяте обвинение.
	ДЕПУТАТ СТЕФАН САВОВ: Аз имам правото винаги да проверявам гласуването.
	КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Много ви моля, много ви моля. Проверете по документи. Много ви моля. Вие се опитвате да дискредитирате господин Виденов. Аз разбирам вашите дребнави мотиви. Не ви прави чест!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Съобщения:
	Комисия по здравеопазването - на 24 юни, сряда, 9 часа.
	(Някои пътуват с чужди паспорти, нали знаете?)
	Комисия по националната сигурност - в сряда, 24 юни, от 9 часа.
	Комисия по правата на човека - на 24 юни, сряда, 10 часа.
	Комисия по жалбите, предложенията и петициите - 22 юни, понеделник, от 11 часа.
	Комисията по вероизповеданията - вторник, 23 юни, от 14 часа. 2045.2.
	Пресконференция "Блажени са жалващите се" - организира се от Пресклуба към Народното събрание с участието на председателя на Комисията по жалбите и заместник-председателя на комисията 22 юни, понеделник, от 11 ч. в зала "Запад".
	Утре - заседание от 9 часа. (Звъни)
(Закрито в 20 ч.)

	ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Стефан Савов)
	ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Кадир Кадир)
	СЕКРЕТАРИ:(Ведат Сакаллъ)
          (Руслан Семерджиев)