Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-09-04

Председателствували: председателят Стефан Савов, заместник-председателите Снежана Ботушарова и Кадир Кадир.
	Секретари: Христо Атанасов и Георги Петров
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители, добър ден! Откривам заседанието, имаме кворум. (Звъни) Моля тези, които все още са вън, да дойдат в залата.
	Господа министрите, които предполагам, че са тук вече, моля да дойдат също в залата.
	Най-напред ще ви прочета списъка на новопостъпилите питания след 3 юли 1992 г.
	1. Питане от народния представител Тошо Пейков към министъра на селскостопанското развитие, земеползуването и възстановяването на поземлената собственост относно участието на министърството в насочването на обучаващите звена от американската фирма "Ленд ОЛейкс".
	2. Питане от народния представител Яни Милчаков и Тошо Пейков към министъра на правосъдието относно осъдени с влезли в сила присъди, които не изтърпяват наказанието си.
	3. Питане от народния представител Христо Тодоров към министъра на околната среда относно добива на уран в землището на с. Троян, община Симеоновград.
	4. Питане от народния представител Любомир Начев към министъра на вътрешните работи относно претърсвания за незаконно притежаване на оръжие.
	5. Питане от народния представител Велко Вълканов към министър-председателя относно срещата в Барселона със Симеон II.
	6. Питане от народния представител Златимир Орсов към министъра на селскостопанското развитие, земеползуването и възЦМ/ЛТ 3037.1. становяването на поземлената собственост и министъра на промишлеността относно мерки за изкупуване на реколтата от грозде.
	Господин Орсов, извинявайте. Бих искал да ми кажете за мое сведение, тъй като вчера видях, че имате и предложение за решение, което аз пуснах. Двете ще вървят паралелно, така ли? - Да.
	7. Питане от народната представителка Савка Йовкова към министъра на образованието и науката относно обявяване на конкурси за оферти за производство и разпространение на училищна документация.
	И последното питане е от народния представител Георги Попов към министъра на правосъдието относно прилагането на Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти.
	Господин Любомир Начев тук ли е? Ако обичате, елате, за да ви предам писмения отговор от господин министър Георги Стоянов, който сте поискали. (Господин Начев получава отговора от председателя)
	Започваме деня за парламентарен контрол. Господин Филип Димитров - министър-председател на Република България, ще отговори на редица въпроси. Сега няма да ги чета, за да спестя време. Вчера ги прочетох. Това са девет питания и въпроси.
	Най-напред актуален въпрос от народния представител Веселин Иванов относно действия на софийския областен управител във връзка с дейността на ликвидационните комисии в община Кочериново. Тук ли е господин Веселин Иванов?
	ОБАЖДАТ СЕ: Болен е.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, отпада искането му и остава за следващия път.
	Актуален въпрос от народния представител господин Иво Атанасов относно различията в заплащането на топлофикационните услуги. Господин Атанасов, заповядайте.
	ИВО АТАНАСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "ЕРа-3"): Дами и господа, господин министър-председател! Вие разбира се сте се запознали с писмения въпрос, който съм ви задал, но искам да припомня проблемите, които са застъпени в него, за колегите в залата и за радиослушателите. 3037.2.
	Първият въпрос е за големите различия в цената на парното в отделните градове. Известно е, че в София и в някои други градове има топлоелектрически централи, които се дотират от държавата или поне доскоро се дотираха. Там, въпреки че има парно и топла вода почти 24 часа, услугата се заплаща много по-евтино, отколкото в повечето окръжни и някои неокръжни градове, които се отопляват от т.нар. районни отоплителни централи (РОЦ).
	Така например за януари 1992 г., когато в София се е плащало предполагам по около 200 лв. на месец, в кв. "Запад" в Кюстендил - един голям комплекс, поискаха по 1000 лв. на месец. Това беше една сума, която хората масово не можеха да плащат и на 1 февруари парното беше изключено.
	Във вашия речник има думи като геноцид. Аз се въздържам от такива термини, но все пак условията за живот не бяха човешки, съгласете се.
	Следователно първият проблем е за различията в цените на парното.
	Вторият проблем е за непосилните цени, които се искат и за тази година. Караха ни да сключим договори за 1300 лв. за двустаен апартамент на месец. При това положение хората не могат да се отопляват.
	Проблемът се усложнява и от това, че в много от жилищните блокове няма възможност за алтернативно отопление  няма комини или пък електрическите инсталации не са изчислени така, че всички да могат да се отопляват с ток.
	Третият проблем касае специално една група 15-етажни блокове в Кюстендил. Аз съм ви представил една подписка на почти всички живеещи в тези блокове и съм ви помолил специално да се ангажирате с един отговор до тях, за да се види как може да се реши техният проблем, защото те наистина ще бъдат изправени пред невъзможност да се отопляват тази зима и да живеят тази зима.
	На мен много ми се иска и както казвате вие, бих желал да се надявам, че ще излезете от характерния за СДС стереотип на Братя Грим "Имало едно време..." или "Имало 45 години"... и кратко и убедително ще отнговорите на въпроса ще има ли парно тази година, на каква цена ще бъде, ще могат ли хората да го 3037.3. плащат. (Оживление сред мнозинството)
	Въобще ми се иска в началото на зимния сезон, който идва, да кажете на нашето население ще може ли да се отоплява особено за пенсионерите, или ще бъде обречено на едно студено съществуване (шумът продължава), което пък веднага ще направи неточна прогнозата за мека есен, която вчера беше предложена тук и която аз споделям.
	Благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря ви, господин Атанасов.
	Ако обича господин министър-председателят да отговори на този въпрос.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз разбирам, че господин Атанасов поставя един проблем, който е сериозен. Схващам, че той не иска да го политизира, употребявайки термин като геноцид и пр. И усетих неговата надежда, че тази политическа есен няма да бъде мека. Но така или иначе, като проблем, свързан с реалния живот на хората извън тези политически елементи, това е проблем, който занимава сериозно Министерския съвет и както вероятно знаете, вчера беше проведено едно твърде дълго заседание, в което голяма част от вниманието беше отделена тъкмо на този вид проблеми, свързани с цените, достъпността и гарантирането на електричеството, топлофикацията и пр.
	Първата част от вашия въпрос е свързана с разликите в цените на топлинната енергия. Разбирате, че в едно пазарно стопанство е естествено да има такива разлики в цените, така както естествено е в други насоки разликите да бъдат с обратен знак. Примерно, така както в някои градове на страната някои продукти - хранителни или други - са по-евтини, отколкото в други градове, възможно е по отношение на топлинната енергия да бъде обратното.
	Но действително, както са дадени възможностите на различните топлоелектрически централи, на много места се прави едновременно с това и опитът да бъдат намалени значителните различия в цените, което може да стане по два начина: чрез отделяне на суми от печалбата или от други видове дейности, извършвани от предприятията или от общинските бюджети, за да може да бъде поета по този начин разликата между фиксираните и производствените цен 3037.4.
	Що се отнася до, и с това фактически опирам до третата част от въпроса ви, местата, където съществуват социални проблеми във връзка с тези цени, т.е. местата, в които хора с по-ниски доходи биха изпитвали сериозни затруднения да посрещнат този вид разходи, за тази зима ще бъде в действие система на защитна социална мрежа, която ще може да поеме част от тези разходи за хората с ниски доходи.
	Тя се изработва в момента и всъщност един от плодовете на това заседание вчера беше и това, че при актуализирането на цените на топлинната енергия и на електричеството, ще трябва да бъдат взети мерки така, че да бъдат предпазени социално слабите слоеве от прекомерни затруднения в тази насока.
	Що се отнася до споменатите жилищни блокове на ул. "раковски" в град Кюстендил, те са действително един проблем - абонати са на общинската отоплителна система и за нормализиране на централизираното топлоснабдяване се счита, че вероятно най-ефикасният подход ще бъде отново стигането до реална, освободена цена на топлинната енергия.
	Разбирате причината, поради която тези социални моменти, които споменах в началото, това не е извършено в пълен обем, но така или иначе този е пътят, по който смятаме, че бихме могли да постигнем някакъв резултат.
	И по отношение на втората част от въпроса ви - за това дали ще бъде възможно услугата, която обикновено е по-малко отопление само за 12 часа, а топла вода въобще не се подава, да бъдат приведени към едно постоянно захранване. Да, това фактически е целта на Националната електрическа компания.
	А алтернативният вариант за отопление е нещо, което правителството не би могло да предложи в този момент по съвършено понятни причини. В сградите, вие пак ще кажете, че тръгваме по пътя на приказките на братя Грим, но съгласете се, че не това правителство е одобрявало нормативните актове, според които са се строели сгради, в които няма комини. Така че, съжалявам, не мога да поема отговорността за това, че определени блокове в страната са лишени от възможността да употребяват алтернативни източници на енергия. Това означава, че при създалото се положение тези хора ще трябва да се отопляват, там, където няма централен ВТ/ЛТ 3038.1. ТЕЦ, с електричество. А това, разбира се, означава, че техните разходи ще бъдат по-големи и тук отново това, което правителството ще може да направи, ще бъде да се опита чрез втората социална мрежа да поеме онези, на които наистина силите им не позволяват да посрещнат тези разходи сами. Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря ви, господин министърпредседател. Господин Атанасов, имате право да заявите дали сте доволен или не от отговора.
	ИВО АТАНАСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Само с едно изречение. Тъй като в предизборните програми и на БСП, и на СДС имаше сходни текстове по въпроса за местното самоуправление, където беше казано, че тежките местни проблеми ще бъдат решавани със средства от държавния бюджет и аз просто чаках точно това да кажете че държавният бюджет ще се наеме да финансира един такъв проблем, какъвто е този за парното отопление. Но аз разбирам защо не го казвате. Правителството не успява да събира данъците, едно "Сапио" с този 1 милиард и т.н. Разбирам затруднението ви, господин министър-председател.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Атанасов.
	Господин Николай Добрев има актуален въпрос относно изпълнението на Закона за имуществото на БКП, БЗНС, ДКМС, ОФ и тъй нататък. Имате думата, господин Добрев.
	НИКОЛАЙ ДОБРЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин министър-председателю! Жилав, бодлив и неподчинен на оперативното време се оказа моят актуален въпрос. Зададен на 3 юли тази година, дефазиран от отговора си близо 2 месеца, съвсем по правилника на Народното събрание, той все още е жив, пари и в голяма степен отразява и храни политическата злоба на деня.
	Законът за конфискуване на имуществото на бившата БКП и сателитните й организации, призван според авторите да установи някаква социална справедливост и да осигури равен старт на политическите партии в политическото съревнование, бе деформиран от управляващите до опасно оръжие за саморазправа и смачкване на политическия опонент, за оковаване на неговите ръце и крака, за прекъсване на връзките му с хората, за унижаване и оскърбяване 3038.2. на привържениците на социалистическата идея. (Шум от страна на мнозинството, възгласи "А-а-а")
	Тези думи не са измислица, рутинна пропаганда, злонамерено наливане на масло в огъня в момент, когато обществото радее за спокойствие, гражданско съгласие и политическо разбирателство.
	НЗЛАТКА РУСЕВА (СДС, от място): Недейте да четете като на Х конгрес.
	НИКОЛАЙ ДОБРЕВ: Множество са партийните съвети в страната, които бяха изхвърлени на улицата, без да им бъде предоставено помещение (реплика на депутат от мнозинството: "Браво!"), вижте Карлово, Стара Загора, гр. Гоце Делчев, Мадан и други. (Ръкопляскания от мнозинството)
	На редица места на партийните съвети бяха предоставени помещения, които и при най-голямо снизхождение трудно могат да се нарекат обитаеми - занемарени, паянтови, с компрометирана техническа инфраструктура, в крайните квартали, по възможност близо до нашите мургави сънародници, отдалечени от естествените пътища, потоци и средища за човешко общуване. (Шум в залата и реплики от страна на мнозинството)
	Аз съм подготвил снимков материал, господин министърпредседателю, за да ви покажа, къде е настанен общинският партиен съвет в Годеч. (Николай Добрев показва снимки)
	Особено оскърбително е отношението при предоставяне на движими вещи за осъществяване на така наречената дейност на политическите организации. От сърцето на вашия високопоставен чиновник Любим Пранджев - областен управител на София-област, за партийния съвет в Годеч са се откъснали само една секция, една желязна каса и една пишеща машина. Забележете, няма столове, маса или бюро, телефон, отоплителни съоръжения, след като помещението е негодно в него да се извършва друга дейност. (Единични ръкопляскания от страна на мнозинството)
	Половината от върнатото по места имущество на бившата Българска комунистическа партия е запечатано, без да се състави съответният приемо-предавателен протокол.
	Моля, отговорете ми, уважаеми господин министър-председателю, вашето правителство радее ли за разгръщане на демокрацията и политическия плурализъм? Създава ли условия на политическите партии да изпълняват отредените им от Конституцията функции? 3038.3. Кажете пред народното представителство и като лидер на СДС вие насърчавате ли акциите на някои местни сини лидери, насочени към отстраняване на БСП от политическия живот чрез икономическо задушаване и с лишаване от най-елементарните условия за политически живот и дейност. (Възгласи "Ау" от страна на мнозинството) Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Добрев.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз бях останал с погрешното впечатление, че господин Добрев има интерес към това дали на определени места са извършени някакви конкретни действия и му бях донесъл една - две справки. Няма да ви занимавам с тях тогава, ще му ги дам лично и той може би ще може да види какви заповеди са издадени, по отношение на какво имущество и прочие, ако това представлява някакъв интерес.
	Както схванах от вашето изказване обаче, вашият въпрос има съвсем друга тенденция. Той има за цел да разкрие дали управляващата в момента сила има намерение да задушава, унищожава или икономически съсипва, изтощава и прочие вашата специално партия. (Глас от мнозинството: "С главна буква")
	Трябва да ви кажа, че една от честите критики, които ми се отправя, на мен и на моето правителство, разбира се, е свързана с това, че недостатъчно бързо се реализират изискванията на този закон.
	Разбира се, ние проявяваме на моменти може би по-голяма от необходимата толерантност към вашата партия, защото си даваме сметка, че не е редно това, че вие не успявате да организирате приложението на закона да се превръща в някаква сериозна пречка за вашата дейност.
	Искам обаче да ви бъде съвършено ясно, че критериите за задоволеност на една партия при обикновени условия са различни от критериите за задоволеност на комунистическата партия по време на комунистическото управление. (Глас от мнозинството: "А така!") 3038.4.
	От тази гледна точка вие очевидно не бихте могли да се надявате, че степента на комфорт, която е имала комунистическата партия преди, е това, което вашата партия ще има сега. И в това отношение аз бих ви посъветвал по един най-чистосърдечен начин - вгледайте се в условията, при които работи Съюзът на демократическите сили, който е управляваща партия в момента, който, бидейки в това положение, продължава по един скромен начин да задоволява своите потребности и в крайна сметка вие виждате, че неговата дейност е достатъчно ефикасна.
	С други думи, това, което е необходимо, не е толкова голямо количество имущества. Това, което е необходимо, е подкрепата на хората и разбира се, желанието да си вършите работата.
	Що се отнася до това дали Съюзът на демократическите сили си е поставил такива именно цели, и с това привършвам отговора на въпроса ви, като задушаване и пр. на вашата партия, аз искам да ви уверя, че ние сме много далеч от такива намерения. Напротив. Както виждате, ние се ползуваме от всяка възможност, за да дадем възможност на вашата партия да функционира нормално, да изразява своите становища, с които ние много често не сме съгласни, но спазвайки правилата на демокрацията, ние седим и както виждате влизаме в много, понякога даже безсмислени спорове, давайки възможност да изразите вашата позиция.
	Така че от тази гледна точка, ако за вас представлява някакъв интерес конкретните мерки, които са предприети, аз ще имам удоволствие да ви ги дам.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин министърпредседателю!
	Господин Добрев, имате възможност да изразите дали сте доволен или не.
	НИКОЛАЙ ДОБРЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, правилникът не ми позволява да влизам в диалог с господин министър-председателя. Искам само да кажа това, че сега вече съм убеден защо по места се разгръщат такива партизански страсти и защо политическата култура на отношенията между обществените сили по места е на такова завидно равнище.
	Господин министър-председателю, благодаря ви за отговора! Но ние с вас и сега разговаряме на различни езици. Благодаря! ББ/ЛТ 3039.1.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Добрев!
	Уважаеми госпожи и господа народни представители! Както знаете, тези дни на посещение в България е парламентарна делегация от японския парламент по покана на нашия парламент, по моя покана. Тази парламентарна делегация е водена от председателя на японския парламент. В момента те са горе. Вие знаете какво значение има Япония за нас, техническата помощ, която ни е давала. Моля да поздравим делегацията, която е горе (депутатите стават на крака и с ръкопляскания приветствуват японската делегация).
	Благодаря ви, госпожи и господа народни представители!
	Актуален въпрос от народния представител Захари Захариев относно тежкото финансово състояние и перспективите за развитие на българската електроника.
	ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин министърпредседателю! По данни на международни институции, включително КОКОМ, България беше безспорен лидер в областта на изчислителната техника в бившия соцлагер. Тя осигуряваше около 47 на сто от целия стокооборот на всички страни, взети заедно, в това направление. Общата стойност на експорта на нашата страна представляваше около 2 млрд. преводни рубли. Заводите и институтите на електрониката в България са на съвременно технологично ниво. Това позволи България да доминира в техническо отношение в областта на комплексните изчислителни системи, като създаде първите минисуперкомпютри в СИВ. Над 80 такива комплекса работят във водещи институти на ОНД, над 400 бр. български специализирани матрични процесори работят по откриване на нефт в нефтената промишленост на ОНД, с български минисуперкомпютър се проектира и руският шатъл "Уран". България беше безспорен лидер в дисковата и лентовата периферия, както и в областта на персоналните компютри. След разпадане на бившия соцлагер и неговата икономическа формация СИВ, започна рязко деградиране на българската електроника. За 1990 г. експортът падна на 700 млн. преводни рубли. За 1991 г. е вече под 300 млн. преводни рубли. Тази година очакваните цифри са още по-трагични. България няма други пазари. В същото време рецесията на световната електроника също повлия на тези процеси. В настоящия момент заводите и институтите на електрониката на практика не работят. Пазарът ни в ОНД е вече обречен за дълъг 3039.2. период. Пазар на Запад трудно ще намерим. Ограниченията на КОКОМ все още не са изцяло свалени за България. Единственият шанс за спасяване на електрониката е нейното ориентиране към вътрешния пазар, за което съществуват реални възможности чрез реализиране на проектите за подмяна на аналоговата съобщителна система в България с цифрова и нейното осъвременяване. По същество това е електронизация чрез цифрова съобщителна техника. Дори в страните от третия свят местното производство на телекомуникационна техника задоволява 72,4 от пазара им. Телекомуникационната промишленост на малките страни не е в състояние самостоятелно да участвува в конкурентната борба с водещи фирми. Свободният достъп на телекомуникационните гиганти в националните пазари на малките страни бързо води до практическа ликвидация на тяхната промишленост.
	Единствената алтернатива за нас на непосилната борба е интеграция и сътрудничество с някои от водещите фирми и използуването на конкурентната борба между тях в интерес на промишлеността и вътрешния пазар. Въпреки че националният пазар на съобщителната техника и услуги все още е доминиран от монополен потребител, съществуват реални възможности за развитие на конкуренцията както в производството на телекомуникационни продукти, така и в областта на услугите. Това може да стане преди всичко чрез стратегически направлявана интеграция с някои от водещите западни фирми,...
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Захариев, времето изтече за развиване на въпроса.
	ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ (ПС на бСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): ...които да бъдат поставени в конкурентни условия на българския пазар.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Знаете добре правилника!
	ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Добре, аз ще съкратя моето изказване. Текстът се намира у министър-председателя, но мисля, че елементарната коректност все пак изисква определено търпение от ваша страна, както ние сме го проявявали към вас.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Извинявайте, но правилникът е за всички. 3039.3.
	ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ (ПС на бСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Да, казах, че го съкращавам и отивам към въпросите.
	Искам да цитирам становището на Комитета по съобщения по този въпрос. Със сегашния си потенциал може би само поделенията на промишлеността, които са произвеждали изчислителна техника, ако не се разрушат преди пренасочването им, могат да поемат при кооперирането с водещи фирми функциите на производството на съобщителни системи.
	Господин министър-председател! Предвижда ли правителството включване на българската електроника в тези проекти, които се оценяват за над 5 млрд. щатски долара? Ако правителството не гарантира включването на електрониката в съобщителните проекти, какво мисли да прави с милиардите досегашни капиталовложения в тази област и високоспециализираните специалисти, които за жалост вече масово напускат нашата страна.
	Благодаря ви!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря ви, господин Захариев!
	Господин министър-председателю, имате думата за отговор на този актуален въпрос. 3039.4.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Проблемът за българската електроника е много сериозен. Аз мисля, че господин Захариев едва ли би трябвало да се обижда от това, че беше спрян в един момент на своето изложение, понеже близо до ума е, че тази тематика едва ли може да се изчисти в речи. Проблемът е много широкообхватен. Аз съм ви подготвил една справка, в която се говори за финансово състояние, задлъжнялост към 31 декември 1991 г., какво е направено, какво се е увеличило, какво е спаднало, как с 20,8 са се увеличили запасите от произведена и нереализирана продукция и т.н., и т.н.
	Но понеже Вашите въпроси са свързани все пак и с отклика и на аудиторията, нека да се спра върху тези няколко пункта, които вие поставихте като акценти във Вашето питане.
	Преди всичко вярно е, че България е една страна с традиции в електрониката, вярно е, разбира се, че в тази електроника има доста диспропорции, които ни правят слабо конкурентоспособни с големите постижения в тази наука в последните години и в практиката на електрониката, но също така вярно е, че в България има достатъчно много хора, които са висококвалифицирани и могат да работят с едни по-модерни и развити технологии. Това е причината, поради която една от насоките, в която настояванията ни в търсенето на чужди инвестиции продължават именно в сферата на електрониката. На вас вероятно ви е направило впечатление, че при моето посещение в Съединените щати две от основните компании, които посетих, бяха "Спринт" и "Хюз". Очевидно подобни контакти имахме и в Холандия. Изобщо те се правят навсякъде.
	Оказва се, че ние с вас мислим горе-долу в една и съща насока. Точно така, както и вие, и правителството си дава сметка, че една изключително благодатна посока, в която може да се ориентира развитието на електрониката, е именно сферата на телекомуникациите. Нещо повече, вие сигурно сте обърнали внимание, че в декларацията за намеренията на правителството на телекомуникациите беше отделено доста обширно място. Със задоволство мога да ви кажа, че в тази насока вече има известен резултат. Вие вероятно сте обърнал внимание на съобщенията, които се появиха в медиите, за разработената програма за развитие на телекомуниСтБ/ЛТ 3040.1. кациите у нас, базирана върху една система от договори, които преди няколко седмици бяха вече подписани. Става въпрос за един двуфазов проект, в който би трябвало да се поставят основите на модернизация на българските телекомуникации, включително тяхното оборудване с модерни електронни технологии, който включва инвестирането на около 200 млн. щатски долара за период от една година и нещо. Някъде към началото на 1995 г., когато този етап бъде завършен, ние трябва да преминем към втория, който е свързан вече с крупни инвестиции. Вие посочихте сумата 5 млрд. щатски долара, струва ми се, че тя е малко по-малка, леко надхвърля 4, доколкото мога да цитирам данните по памет. Но така или иначе това ще бъде една система от инвестиции, които ще се определят по търгов начин и за които вече са заявени участията на тези компании, които участвуват в първата фаза на проекта. Достатъчно е да спомена "Ен Ти - енд Ти", "Сименс", защото струва ми се, че тези имена са достатъчно реномирани. Нашето участие естествено е в сферата на изпълнителската дейност и от тази гледна точка то именно ще даде възможност да се използуват нашите ресурси - хората с тяхната квалификация и, разбира се, наличните оборудвания, средства и прочие, които могат да влязат в действие.
	Мисля, че ако вие лично проявявате интерес към детайлите на тази програма, която беше публикувана в едри щрихи преди около месец, струва ми се, в Комитета по телекомуникациите, пощите и далекосъобщенията ще бъдат изключително радостни да ви предоставят всички детайли по нея, защото тя вече е една реалност и е в процес на изпълнение.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Захариев, доволен ли сте или не от отговора?
	ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Да, определено мога да кажа, че съм доволен от отговора на министър-председателя и от факта, че действително мислим еднопосочно. Дай Боже, да не се получи така, както се получи с господин министър Сталийски. След онова, което той заяви тук пред нас, то не се превърна в практика. 3040.2.
	Аз ще се възползувам от поканата, която господин министърпредседателят ми отправи.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Следват два актуални въпроса, поставени от народния представител Стойчо Шапатов.
	Господин Шапатов, имате думата да развиете вашия първи актуален въпрос, както е даден тук, относно щатния и числен състав на Дирекцията по вероизповеданията и нейните поделения и бюджета им за 1992 г.
	Другият ви актуален въпрос пак е свързан с тази дирекция, но развийте първо този.
	СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Дами и господа народни представители, господин министър-председателю! Съгласно чл. 13, ал. 2 от Конституцията на Република България религиозните институции са отделени от държавата. Като се позовавам на този конституционен текст, изразявам своето лично убеждение, че е логично и наложително Дирекцията по вероизповеданията към Министерския съвет и нейните структури в областните центрове да преустановят своята дейност, които по същество изпълняват ролята на разпоредителни държавни органи спрямо институции, които са отделени от държавата.
	Недопустимо е върху религиозните общности да се осъществява опекунство и държавно-бюрократичен контрол. Запознат съм с някои ваши изявления през последните дни, особено вчера, в които вие твърдите, че и в редица други страни има подобни органи по вероизповеданията към изпълнителната власт. Това ваше твърдение е вярно, но не изцяло. Вие не уточнявате, че в тези страни органите по вероизповеданията далеч нямат правомощията, които си е присвоила българската Дирекция по вероизповеданията, да бъде арбитър, съдник и разпоредител с волята, вярата и каноните на религиозните общности, изграждани по време на тяхната хилядолетна история.
	Съгласно – 3, ал. 1 от Конституцията на Република България всички разпоредби на заварени закони се прилагат само, ако не противоречат на основния закон на страната. Очевидно Законът за вероизповеданията, на базата на който е изградена и Дирекция3040.3. та по вероизповеданията, няма и не може да има никаква правна стойност след 12 юли.
	В този смисъл смятам, че неправомерно се отделят значителни средства от държавния бюджет за издръжката и дейността на една противоконституционна държавна институция, каквато е Дирекцията по вероизповеданията.
	По същество субсидиите на тази институция от 12 юли насам, т.е. съгласно изискванията на – 3, ал. 2 от Конституцията в едногодишен срок след приемането на основния закон на страната, трябваше да бъдат преустановени функциите на органите, които противоречат на Конституцията и на тези закони. Някой би следвало да носи отговорност за нарушаването на закона.
	Моят актуален въпрос би могъл да бъде обобщен в следната кратка формулировка: какви са досегашният щатен състав и бюджетът на Дирекцията по вероизповеданията и нейните структури в областните центрове и предвижда ли се в близко време тя да бъде закрита като ненужна държавно-бюрократична институция, съществуваща в противоречие с Конституцията и законите на страната?
	Благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър-председател, заповядайте за вашия отговор.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз не знам как ще ви прозвучи това, което ще ви кажа сега. Но в последните няколко месеца на мен ми писна да слушам хора, които дори не са кръстени (ръкопляскания в мнозинството) да проявяват своята загриженост за съдбата на Българската православна църква по един начин, от който Българската православна църква едва ли печели.
	ЖАН ВИДЕНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", от място): А някоя друга църква дали печели?
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Въпросът е в това, че Българската православна църква, както и друг път съм казвал, действително има своите проблеми. Много често обаче в изказванията, които слушаме относно тези проблеми, се прави опит те да бъдат подменени. Твърдението, че едно нещо било не докрай 3040.4. конституционно, но все пак не е и неконституционно, е твърдение, което аз не мога докрай да разбера. Но така или иначе в България, както и във всяка друга страна, църквата има две сфери, в които се явява.
	Едната сфера е църковната, духовната сфера, там, където важат каноничните правила, където църквата е общност на вярващи и където тази общност на вярващи функционира съобразно с изискванията, въведени от канона, от църковните събори и установените от традицията правила.
	Едновременно с това църквата е елемент от гражданското общество, юридическа личност, която влиза в правоотношения с физически и юридически лица и държавни органи и прави това съобразно действуващото в страната законодателство. 3040.5.
	Аз моля, един път завинаги да си дадем сметка всички, че тези две неща много пъти не си съвпадат. Ако съществува едно изискване на действуващото законодателство, според което създаването на един орган става по определена процедура, то, за да бъде възприета представителната власт на този орган в сферата на гражданскоправния мир, е необходимо процедурата да бъде спазена.
	Ако аз видя едно благословение, не мога друго, освен като вярващ християнин да го възприема с всичкото уважение към него. Ако аз видя една заповед за уволнение, аз обаче, бидейки вярващ християнин, не мога да погледна на нея с благоговение, а трябва да погледна на нея като на акт, базиран върху правната система на тази държава, и да кажа валидна ли е тя или не е валидна. Разбирате ли?
	Е, добре. Докато споровете продължават да се водят по този начин, докато хора, които добросъвестно или злонамерено наливат масло в огъня, решение трудно ще се намери. Това е и причината, поради която аз многократно заявих тук, че не искам изпълнителната власт да се намесва в духовните въпроси на църквата. Но, за Бога, освободете ме от необходимостта да се намесвам в правните въпроси, в които така или иначе не мога да откажа да се намеся.
	Ето защо в своите почтителни и, надявам се, човешки разговори с отци от едната и другата страна на спора в Българската православна църква, аз изразих тази своя позиция многократно и ги помолих да потърсят плоскостта, на която да ми дадат да стъпя, ако не като шеф на изпълнителната власт, то поне като вярващ християнин, за да мога от положението, в което се намирам благодарение на вота на избирателите и на вашия вот да помогна по някакъв начин за разрешаването на тези проблеми.
	Слава Богу, беше проявено като че ли желание от страна на спорещите страни да посрещнат, излъчат, подкрепят или не зная как да го назова, група общественици, ползващи се с приетото от двете страни съгласие да участвуват, която да моделира в разговорите, които се водят между двете страни. Не се учудвам, че моментът, в който замъждуква такава надежда, започват да се правят всякакви опити да й се дават обструкции. НЧ/ЛТ 3041.1.
	Но аз искам да подчертая това, което казах на отците, посетили ме вчера отново. И то е: ако ние се опитаме с административни и правни способи да дефинираме кой е прав и кой е крив в Българската православна църква, ако започнем да раздаваме из нея правосъдие или ако бъдем принуждавани да го правим, от това църквата няма много да спечели. Защото онзи, който счете, че правата му не са били зачетени, ще запази горчивината и, недай Боже, тенденцията да се противопоставя. А вие разбирате, че когато такива тенденции има, шансовете да се намерят маса основания и интерпретации, които да създадат догматични или канонични противоречия, са огромни.
	Затова ако вие действително мислите за църквата и ако вашето, така да се каже, интелектуално уважение към нея, а ако сред вас има и такива, които изпитват чувство към тази църква, ако тези интелектуални уважения и чувства ви карат наистина да й мислите доброто, то може би единственото, което може да се направи, е да се стимулира диалогът в нея и да се потърси начин вместо да се противопоставят и изострят още повече отношенията, по един добронамерен начин да се поставят проблемите, пак, дай Боже, да им се намери решение. Благодаря ви! (Ръкопляскания от мнозинството)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Шапатов, имате думата.
	СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря ви, господин министър-председател, че ми дадохте възможност публично да заявя, че съм кръщаван по всички канони на традиционната източноправославна религия в църквата "Св. Георги" в с. Градина, Пловдивска област. Не знам дали вие можете да потвърдите същото за вас.
	Вашите специални органи очевидно са ви заблудили и след понеделник мога да представя кръщелното свидетелство, за да може все пак, когато изисквате такава предварителна информация, тя да бъде по-точна и прецизна.
	Аз не съм доволен от вашия отговор, защото вие не отговорихте на нито един от моите въпроси. Аз питах за щата и бюджета на Дирекцията по вероизповеданията. Вие говорихте общи приказки, 3041.2. но нищо не казахте по въпроса, който аз ви зададох. Говори се, публична тайна е, може би не е вярна, но вие не отговорихте и аз не мога да кажа дали е вярно или не, че тази дирекция изразходва милиони левове само за това, че осъществява една разпоредителна функция, която е в противоречие с Конституцията на страната. Благодаря ви! (Ръкопляскания от опозицията)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Напомням ви, уважаеми колеги, че личните обяснения са накрая. (Шум и реплики в залата) Защо, господин Николов, викате отзад? Първата част от изказването на господин Шапатов беше лично обяснение, което той съвсем коректно можеше да го направи накрая. А втората част беше становище по отговора.
	Просто ви напомням, че правилникът има изисквания и се отнася за всички!
	Господин Шапатов има втори актуален въпрос относно участието на служители на Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет на 24 август т.г. в окупацията на Пловдивската митрополия. Имате думата да го развиете.
	СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС,  ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Дами и господа народни представители, господин министър-председател! На 24 август т.г. беше извършено организирано нападение на Пловдивската митрополия, която се намира на територията на моя избирателен район. Целта на окупаторите е била да превземат с противозаконни средства сградата на митрополията и да отстранят от длъжност каноничния митрополит Арсений.
	Според писмените документи, с които разполагам, нападателите са били хора на низвергнатите митрополити Пимен, Панкратий, Каленик и отлъчения от църквата господин Христофор Петров Събев.
	В централната информационна емисия "По света и у нас" снощи господин Христофор Събев се разграничи от окупаторите. Постъпка, която аз адмирирам.
	В същото време съм дълбоко убеден, че противозаконните действия срещу Пловдивската и Ловешката митрополия, а така също и на други места в страната не са случайно и изолирано явление. Те са следствие и продължение на започналото и за съжаление несанкционирано покушение срещу Светия Синод, господин министърпредседател, който се намира само на 50 метра от тази сграда. 3041.3.
	Вашето дълго и необяснимо мълчание, господин министърпредседателю, поощри и в известен смисъл срамните действия и сцени, които задълбочиха разкола в Българската православна църква и поставиха позорно петно на хилядолетната и традиционната източноправославна вяра и религия.
	В акцията в Пловдив на 24 август е участвувал и Янчо Димитров Тодоров, отговарящ за вероизповеданията към Областния съвет в гр. Пловдив. След оказаната съпротива от страна на служители, поддръжници на легитимния Свети синод на Негово Светейшество патриарх Максим и след намесата на служители на общинското полицейско управление инцидентът е бил предотвратен.
	Вие имате при вас, предполагам, копие от изложениетопротест на свещенослужители и църковнослужители от Пловдивската епархия и Пловдивската митрополия, а също така и писмото да президента на страната, председателя на Народното събрание и до вас. Имате предполагам и обръщението на митрополит Арсений и огромната част от архиерейските наместници и епархийските свещеници до президента, председателя на Народното събрание и до вас за санкциониране на незаконните действия.
	Моят актуален въпрос към вас е следният: какви санкции ще бъдат наложени на служителите на Дирекцията по вероизповеданията и ще се потърси ли персонална отговорност от виновните лица за участието им в противозаконната акция и нарушаването на чл. 13, ал. 2 от Конституцията на Република България по време на окупаторската акция в Пловдивската митрополия на 24 август т.г.? Благодаря!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър-председателю, заповядайте! 3041.4.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Ползувам се от възможността да довърша нещо от въпроса на господин Шапатов преди малко.
	Съгласно Закона за бюджета, който вие сте гласували - аз, разбира се, няма да ви го цитирам, защото вие сте длъжен да знаете какво сте гласували - вие бихте могли да констатирате, че дирекцията няма никаква възможност да харчи милиони, даже и стотици хиляди за своята дейност. Нейният щатен състав е от девет души и в момента даже не е попълнен. А що се отнася до наличието на подобни органи в европейски държави, в Германия, Турция, Унгария и Гърция, както и в други, има такива органи, които са даже с ранг на министерства.
	Така че твърдението, че съществуването на такъв орган само по себе си е противоконституционно - твърдение, което направихте първия път и сега, е твърдение, което няма нищо общо с правото. А пък оттам нататък вече друг е въпросът с какво може да има общо.
	Важното е, че ние, разбира се, всички тези, които сме проявявали някакъв интерес към съдбата на Българската православна църква, преди това да стане толкова модерно, сме работили по въпроса за измененията на закона. Промяна в структурата би могло да има и аз ще бъда един от първите хора, които ще я адмирират. Но тя може да стане само по пътя на създаването на един нов закон.
	Що се отнася до описаната от вас сцена и събития в Пловдивската митрополия на 24 август тази година, аз затова ви говоря, че положението в църквата е тревожно и сериозно, защото стават такива неща. Вие не съобщавате нещо, което ние да чуем за първи път. Друг е въпросът, че начинът, по който би могло да се търси решението на този проблем, е едва ли прекият сблъсък. И аз се радвам, че точно на същата тази дата - 24 януари - имайки възможност да разговарям с представители на Висшия клир, срещнах тогава у тях или поне у някои от тях разбирането, че не може така опростенчески да се поставят въпросите на църквата, а трябва наистина да се намери духовен изход. И слава Богу, струва ми се, че тези архиереи са готови да го търсят.
	Що се отнася до това дали лицето Янчо Димитров Тодоров, което посочвате в своето питане, е служител на Дирекцията за МР/ЛТ 3042.1. вероизповеданията, мога категорично да ви заявя, че това не е така. Друг е въпросът, че в своето днешно изявление вие вече направихте една корекция, която аз, разбира се, не съм проверил, защото тя се въвежда днес в съображение, а именно - има ли то отношение към други органи на управлението. Това, разбира се, би могло да се провери. Но във всеки случай това лице, повтарям, не е служител в Дирекцията по вероизповеданията.
	Що се отнася до разграничаването от подобни действия - нещо повече! - вие си давате сметка колко опасно би било, ако в този момент сблъсъци между привърженици на една или друга от спорещите в църквата страни стигнат до актове на насилие по отношение не вече на имущество, а по отношение на човешки същества. Вие отлично разбирате, че ако такова нещо би било извършено, страхотно петно би легнало върху православието в България. Ето защо в настоящия момент целта и усилието е да има диалог и да няма насилие, да има търсене на изход и да няма борба за надмощие.
	Давам си сметка, че може да ви се види на пръв поглед трудно за разбиране, но тези, които имат отношение към църквата, по-добре ще го разберат. Става въпрос за това, че има дни, в които не просто правото, а ако щете в известен смисъл и жертва е необходима, за да може да се постигне резултат.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Заповядайте, господин Шапатов.
	СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин министърпредседател, като изразявам неудовлетворение от вашия отговор, аз оставам с надежда, че ако продължите да бъдете министърпредседател, все пак някой ден вие ще отговорите поне на един въпрос, който народните представители ви поставят.
	Благодаря ви!
	РЕПЛИКА ОТ СДС: Стига глупости, бе. (Смях)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Към министър-председателя има и две питания. Господин Исмаил тук ли е? Заповядайте, господин Исмаил. 3042.2.
	Питането е относно приложението на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
	ИСМАИЛ МЕХМЕД ИСМАИЛ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми народни представители! На 5 юни 1991 г. Великото Народно събрание прие Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Съгласно – 2 от допълнителните и заключителни разпоредби на закона, Министерският съвет не по-късно от шест месеца от влизането на същия в сила трябваше да издаде актове, посочени в чл. 4, а именно: досежно размера и реда за изплащане на обезщетението и реда за установяване на репресиите и състава на централни и регионални комисии.
	Въпреки неизпълнението от страна на Министерския съвет на посочената разпоредба, дори се направи предложение за изменение и допълнение на Закона за реабилитацията, в смисъл обезщетението да стане с приватизационни бонове. Като се има предвид напредналата възраст на по-голямата част от репресираните и липсата на опит за ориентиране в новите икономически условия, обезщетяването с приватизационни бонове е равносилно на отказ да се обезщетяват тези лица.
	В мотивите към предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за реабилитацията Министерският съвет посочва, че изпълнението на горната разпоредба, т.е. издаването на наредба се явява в противоречие с чл. 84, точка 2 и чл. 106 от Конституцията. Това е едно оправдание за пропуска на Министерския съвет да се предвидят средства в разходната част на бюджета за тази година. Съгласно чл. 87, ал. 2 от Конституцията, законопроектът за държавния бюджет се изготвя от Министерския съвет. Тази празнота не се попълва и от уж приетото постановление за приемане на наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Действието на тази наредба правителството поставя в зависимост от влизането в сила на измененията и допълненията на Закона за реабилитацията - накратко - а те могат и да не се приемат или да се приемат в изменен или променен вид. Това е съгласно протокол # 16 на Министерския съвет от 20 февруари 1992 г.
	Обезщетяването на репресираните лица заедно с всичко друго е и едно високохуманно дело, което следва да се изпълни 3042.3. по почти служебен почин, какъвто се прилагаше по време на репресиите.
	По съображение за икономия на време не виждам смисъл да повторям въпросите си.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Вие имате още време, господин Исмаил, тъй като питането е за пет минути. Ако желаете, прочетете въпросите.
	Господин министър-председателю, заповядайте.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Поставеното питане съдържа някои реални, съвършено реални въпроси и някои констатации, върху които аз няма да се спирам, защото мисля, че оценки на това дали един конституционен текст е извинение за Министерския съвет или не, са нещо, което аз не мога да коментирам. Във всеки случай, споделяйки напълно казаното от господин Исмаил за това, че е необходимо да се разреши един такъв въпрос с цялата отговорност за това, искам да подчертая, че законът, който Великото Народно събрание гласува с една завидна скорост и... - въздържам се от други квалификации - едва ли би могъл да мине за съвършен.
	По тази причина създаването на наредба, с която да бъде решен този въпрос, беше оценено от Министерския съвет като неудачно. По този въпрос бяха известени и заинтересованите лица, в смисъл Съюзът на репресираните, и проектът за допълнение и изменение на закона е внесен в Народното събрание отдавна.
	Вие добре разбирате, че се касае за сума от около 1 млрд. лева, която би следвало да бъде предвидена съобразно с предложенията, които Министерският съвет дава за определяне на обезщетенията. Като те са съответно свързани с тежестта на претърпяната репресия и с нейното времетраене.
	Предложенията за създаването на ценни книжа са предложения, които в крайна сметка ще реши парламентът. Но аз искам да обърна внимание в момента на това, че нашето желание не е да не дадем възможност на хората да получат пари, а да намерим формата, с която да стимулираме участието в приватизацията. И вероятно и оттук нататък вие ще се натъкнете на вече внесени 3042.4. законопроекти в парламента, на предложението да бъде предвидена форма, да речем - възможност за избор, при която сумата, цената на ценните книжа, ако биха били избрани ценни книжа, да бъде завишена, за да се стимулира по този начин изборът на ценни книжа, а пък ако такъв избор не се направи, съответно да се предпочита обикновената парична форма. 3042.5.
	Искам да подчертая обаче, че всички тези неща в крайна сметка ще бъдат решени от вас. Законопроектът за изменение и допълнение на този закон се намира в Народното събрание и от тази гледна точка мисля, че по този начин вие ще можете да осъществите законодателната си функция и да дадете онази конструкция, онова решение, което прецените за най-справедливо.
	И за да завърша, искам да подчертая: ние всички много пъти сме имали поводи, критикувайки маниера, по който се правеше право по време на комунистическото управление, да казваме колко абсурдно е определени, съществени елементи от правната разпоредба да бъдат прпедоставени да се оформят с подзаконови нормативни актове. Струва ми се, че сме изправени отново пред такъв случай и ми се струва, че включително и с тези конституционни основания, които бяха посочени, но и от гледна точка на тази правна чистота този вид решение на проблема ще бъде по-удачният. А защо той не беше постигнат във Великото Народно събрание, мисля, че всички си даваме сметка. Това беше един закон, който се гласува в един доста специфичен момент за Народното събрание и който като че ли по-малко целеше да се приложи в практиката веднага, отколкото да покаже, че такива желания в Народното събрание съществуват.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Исмаил, имате възможност за два уточняващи въпроса или да вземете отношение към отговора.
	ИСМАИЛ ИСМАИЛ (от място): Отказвам се.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Отказвате се. Благодаря Ви.
	И последното питане, на което ще отговори министърпредседателят, е поставено от господин Шапатов и е относно извършени нарушения на изпълнителната власт в гр. Асеновград на чл. 31 на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
	Заповядайте, господин Шапатов.
	СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Дами и господа народни представители, господин министър-председател! Съгласно чл. 31 от Закона за местното самоуправление и местната админисЦМ/КП 3043/1. трация общинският съветник не може да заема щатна длъжност в съответния общински съвет с изключение на председателя на общинския съвет. Въпреки многократните искания на общинските съветници - социалисти от гр. Асеновград за прекратяване на пълномощията на четирима съветници от листата на СДС, същите продължават да изпълняват функциите на съветници и същевременно работят на щатни длъжности в общинската администрация.
	Така например госпожа Надежда Истилиянова Райнова е началник на управление "Финанси". Господин Тодор Йорданов заема длъжността началник управление "Икономическо развитие". Господин Вакрил Георгиев Запрянов е специалист по държавни и общински имоти, а господин Димитър Василев Арнаудов е специалист по общински имоти.
	След изборите през месец октомври миналата година тъждествена на ситуацията в Асеновград беше и тази в град Първомай, където в съответствие със закона и по указание на Министерския съвет бяха освободени като общински съветници заемащите тогава длъжностите "специалист по културата", "специалист по социалните грижи" и др.
	Моето питане към Вас е следното: не следва ли законът да се прилага с еднаква сила спрямо всички лица, независимо от тяхната политическа принадлежност?
	И ако Вашият отговор е да: какви мерки ще предприеме висшият изпълнителен орган - Министерският съвет, за преодоляване на допуснатите нарушения на Закона за местното самоуправление и местната администрация от изпълнителната власт в Асеновград?
	Благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате думата, господин министър-председателю.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Казусът, който поставя господин Шапатов, действително е интересен. Правейки съответните справки, се оказа, че действително има лица, които се намират в граждански правоотношения, граждански договор, а даже и на щатна работа. Това са общо трима души, от които единият е на граждански договор, а другите са на щатна работа в кметството в Асеновград. 3043/2.
	Всъщност законът забранява заемането на щатна длъжност в съответния общински съвет от негови съветници. Разбира се, с изключение на председателя, но това е разпоредбата на чл. 31.
	В члз. 31 няма ограничение да се заема длъжност - щатна, или да се сключват граждански договори с общинската администрация, която по същество е кметството. Така че от гледна точка на нарушение на закона аз не бих се съгласил с вас, че такова има, тъй като формална забрана за това липсва.
	Друг е въпросът, че според мен казусът, който Вие поставяте, е наистина интересен. И аз поемам ангажимента той да бъде разгледан в Министерския съвет с оглед при измененията, които и без това ще трябва да бъдат направени в много близък момент в Закона за местното самоуправление, да бъде въведено и едно такова ограничение.
	Аз си давам сметка, че Вие имате основание да търнсите наличието на някакъв конфликт на интереси в една такава двойствена, бих казал, позиция на съответния служител. И лично аз вероятно ще подкрепя въвеждането на такава забрана. Но, подчертавам, в настоящия момент такава забрана в закона не се съдържа, т.е. споменатите действия не са неправомерни.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Заповядайте, господин Шапатов.
	СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин министърпредседател, моите два уточняващи въпроса са следните:
	Във връзка със запитване на общинския съветник от Асеновград Божидар Маринов до Министерския съвет и с Ваш отговор с изходящ # 060078 от 30 април 1992 г. е отговорено следното:
	"По повод на направеното от Вас питане (става въпрос за същите тези лица, за които и аз развих питането си) относно възможността щатни длъжности - началници на управления, главни специалисти или специалисти от общинската администрация на община Асеновград да се заемат от общински съветници, Ви уведомяваме, че това е недопустимо съгласно чл. 31 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
		Н-к отдел "Местна администрация
		и обществен ред" (п) Л. Георгиева" 3043/3.
	Подпис и печат на Министерския съвет.
	В този смисъл моят уточняващ въпрос е следният:
	Този въпрос, когато е било изпратено писмото от общинския съветник в Асеновград Божидар Маринов по повод на неговото запитвани, дали е бил обсъждан в Министерския съвет или сега, четири месеца след като този отговор вече е даден и общинският кмет не се е съобразил с предписанието на Министерския съвет, което е категорично, Вие отново ще разгледате този въпрос?
	И второ, не смятате ли, че съгласно чл. 72, ал. 2, глава IХ на Закона за местното самоуправление и местната администрация областният управител спира изпълнението на незаконосъобразни актове на общински съвети и ги отнася до окръжния съд? По-нататък в този правен текст е казано, че той може да отменя незаконосъобразни актове на околийския управител и общинските кметове. Подобно предложение е направено до областния управител от общинските съветници на гр. Асеновград, но то е останало също без последствие.
	Моят втори уточняващ и допълнителен въпрос е дали, ако има обратно тълкуване от страна на Министерския съвет, тъй като Вие поехте ангажимент, че този въпрос ще бъде разгледан отново, това, което се е случило в гр. Първомай и в други населени места на общината, където общински съветници-социалисти напуснаха или заеманата щатна длъжност, или се отказаха да бъдат общински съветници, ще може да придобие обратна сила.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата министърпредседателят.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Очевидно е, че затова съществуват отделите на Министерския съвет, както впрочем и във всяко друго ведомство, за да реагират оперативно и да не поставят всеки въпрос пред Министерския съвет на обсъждане. Това е ясно само по себе си.
	Текстът, който прочетохте - отговора на госпожа Георгиева, според мен е симптоматичен. Госпожа Георгиева, която е един добър юрист, не е намерила сили да напише в този текст, че това е неправомерно. Тя е написала, че това е недопустимо. Тоест тя е изхождала от същите, бих казал, нравствени съображения, от които изхождам и аз, като Ви изразявам тук своята теза. По 3043/4. тази причина вероятно и нейният отговор не е бил взет прпедвид, защото въпреки да се споменава в него за някакво противоречие в чл. 31, както посочих и преди това, такова фактически няма.
	От това произтичат отговорите и на останалите елементи от Вашите два подвъпроса. Очевидно е, че след като няма законова забрана за това, то не е неправомерно. Очевидно е, че щом като не е неправомерно, заповедта за това не може да бъде отменена от областния управител, тъй като той може да отменя само неправомерни заповеди. И че при това положение при промяна в правния режим очевидно тя няма да рефлектира назад, защото няма да може да има обратна сила. 3043/5.
	Всички тези констатации са логическото следствие от първоначалното правно заключение, което си позволих да направя пред вас.
	При това положение мисля, че няма основание да се говори за необходимост от извършване на правни действия в тази насока преди евентуална промяна в закона.
	Вие разбирате, че в настоящия момент аз мога да изразя пред вас само свое лично становище, тъй като, пак повтарям, това е въпрос на законова уредба и в крайна сметка вие ще я решите. Аз мога да ви гарантирам, че ще поставя този въпрос пред Министерския съвет, мога да изкажа надеждата, че Министерският съвет евентуално ще излезе с такова предложение и да формулирам хипотезата, че Вие може би ще приемете това предложение.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Шапатов, имате думата.
	СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин министър-председател, аз съм доволен от това, че Вие поехте ангажимент и гарантирахте, че ще поставите този въпрос пред Министерския съвет.
	Аз считам обаче, че този въпрос, по който Вие сега поемате гаранция да бъде обсъден и евентуално решен в бъдеще време, би могал да бъде решен в рамките на тези 70 дни, през които аз съм депозирал моето питане. То е депозирано на 25 април 1992 г. и днес тече - 70-тият ден.
	В този смисъл аз не мога да бъда удовлетворен, тъй като Вие поставяте едно условие за бъдеще време, от което не е ясно какъв ще бъде и отговорът. А целта на моето питане беше да получа ясен и категоричен отговор.
	Аз се надявах, че в рамките на правилника на Народното събрание в 14-дневен срок, нека да бъде в един месец, този въпрос би могъл да бъде проучен и аз да получа точен и ясен отговор.
	За съжаление обаче, както вече е практика в това Народно събрание, днес е 70-тият ден от това питане и Вие отново ВТ/КП 3044/1. не можете да дадете ясен и точен отговор. Оставам с надеждата, че в близко време все пак Министерският съвет ще даде един положителен и принципен отговор на моето питане.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Заповядайте, господин министър-председателю.
	МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Ползвам се от възможността да взема думата, защото очевидно нещо не е било докрай ясно.
	Господин Шапатов, аз проявих към Вас учтивост, аз се опитах да се държа с Вас като един човек, който е готов на сътрудничество за решаването на проблемите. Това вероятно Ви е попречило да разберете смисъла на моя отговор. Моят отговор е съвършено категоричен и еднозначен, не съдържа никакво място за съмнения. Моят отговор е, че при сега действащата законова уредба, а законите, ако ми позволите да ви припомня, се гласуват от Народното събрание, при сега действащата законова уредба това състояние не е неправомерно. Тоест моят отговор на Вашия въпрос е категорично отрицателен. Не исках да Ви обърквам, опитвайки се да се държа учтиво и с подобаващото желание за сътрудничество с Вас.
	Благодаря ви. (Единични ръкопляскания)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Искам да уведомя групата народни представители, отправили питане относно прилагането на Постановление # 119 на Министерския съвет от 1992 г., ще прочета само няколко имена - господата Атанас Матеев, Тошо Пейков, Стефан Божинов, Красимир Стефанов, че е поискано отсрочване на отговора поради необходимост от допълнително проучване.
	С това актуалните въпроси и питанията към министърпредседателя завършиха. 
	Ще отговаря на актуални въпроси и питания министърът на вътрешните работи господин Йордан Соколов. Към него има два актуални въпроса и две питания. Актуалните въпроси са от господин Велко Вълканов, госпожа Велислава Дърева, а питанията са от господин Стоян Райчевски от господин Христо Марков.
	Давам думата на господин Велко Вълканов за неговия актуален въпрос относно действия на съдебно-изпълнителните органи в Синодалната палата и неоказване съдействие от органите на 3044/2. изпълнителната власт. Заповядайте.
	ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, моето актуално питане е отправено към министъра на правосъдието най-напред и след това към министъра на вътрешните работи, но господин министърът на правосъдието отсъства и естествено трябва да се задоволя с това да ми се отговори единствено от министъра на вътрешните работи.
	И така въпросът: на 19 юни т.г. съдия-изпълнителят Ана Славчева е трябвало да изпълни решението на Пети районен съд в София за описване на движимото имущество на Синодалната палата в София и за запечатване на апартамента на патриарха и на митрополитските апартаменти.
	Ана Славчева не е могла да изпълни дейстявията си по служба. Частни лица, Христофор, извинете Христо Събев и други, не са й позволили да влезе в сградата. Намиращите се там органи на изпълнителната власт не са й оказали необходимото в случая съдейстявие. В 13,30 ч. тя е направила протокол, че не е допусната в сградата и е поела по обратния път.
	Допълнителни усилия за изпълнението на решението на съда не са положени. Както разбирате, господа министри, в случая е налице отказ на държавните органи да упражнят възложените им функции. Проявява се тенденцията държавните органи да действат избирателно - когато искат, както искат, спрямо когото искат, за каквото искат. Те прилагат законите съобразно действащия в момента политически интерес. По този начин държавната власт, държавата изобщо абдикира от самата себе си.
	Питам ви с оглед на това, господа министри, първо, защо органите на изпълнителната власт не са оказали необходимото съдейстявие на съдия-изпълнителя Ана Славчева да изпълни действията си по служба?
	Второ, какви мерки възнамерявате да предприемете, за да се осигури изпълнението на въпросното решение и възстанови престижът на държавната власт?
	Благодаря ви за вниманието.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, господин Вълканов. 3044/3.
	Господин министър, заповядайте за отговор на този актуален въпрос.
	МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! В своя отговор аз мога да взема отношение само по действията на Националната полиция. Не приемам упрека на господин Вълканов, поне що се отнася до полицията - че тя действа избирателно, така, както на мен ми се струва, че действа избирателно, господин Вълканов, който при подобен повод, инцидент, във връзка с оказване съдействие по отношение на мюфтийството, излезе тук с питане защо полицията е оказала съдействие, а сега застава на диаметрално противоположна позиция - защо не е оказала съдействие? (Шум в залата, реплики)
	ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (от място): Не е същото. 3044/4.
	МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: Случаят е станал на 19 юни 1992 г. Около 10,00 ч. в Пето районно полицейско управление се е явила госпожа Ана Славчева, съдия-изпълнител при Пети районен съд, поискала е съдействие. Провела е разговор с подполковник Велико Великовски, началник сектор "Охрана на обществения ред" в управлението. Подполковник Великовски е формирал група от шест униформени полицейски служители, които под негово ръководство около 11,00 ч. са пристигнали пред сградата на Светия Синод. В присъствието на госпожа Славчева подполковник Великовски е осъществил връзка през отворен прозорец на първия етаж с отец Христофор Събев. Последният е заявил, че няма да се съобрази с незаконното искане, както той го е нарекъл, да допусне представителите на властта, респективно съдебната изпълнителка в сградата. От страна на подполковник Великовски е направен опит за посредничество чрез служител от Столичната голяма община, който е дошъл, опитал се е да посредници, но отново доброволно допускане в сградата не е станало. Съдия-изпълнителят Славчева обаче не е имала на разположение специалисти, на които да нареди отваряне на вратата на сградата. Може би този детайл не е известен на нарнодните представители, които не са юристи, но на господин Вълканов като юрист и като бивш адвокат трябва това да е добре известно, че когато трябва да се проникне от съдебен изпълнител в едно помещение, взискателят е този, който трябва да осигури специалисти, а органите на полицията могат само да окажат съдейсятвие, ако едно такова проникване бъде възпрепятствано.
	Тъй като съдия-изпълнителят Славчева не е имала на разположение такива специалисти, самата тя се е отказала по-нататък от действия, съставила е протокол за станалото до този момент и е заявила, че при създалата се обстановка няма претенции към дейсятвията на полицейските служители.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате думата, господин Вълканов. Доволен ли сте или не от отговора?
	ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожо председател, в някаква степен съм доволен, доколкото получих информация за обстоятелствата, при които се е разигравал случаят. Но съм ББ/КП 3045/1. изключително недоволен от некоректния начин, по който си позволява господин министърът да третира два съвършено различни случая. При първия случай полицията оказва съдействие на една от спорещите страни, която самоуправно упражняваше своите права. А сега ставаше дума да се окаже съдейсятвие на държавен орган, който упражнява държавна власт.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Нека да продължим със следващия актуален въпрос. Това е въпрос, поставен от госпожа Велислава Дърева относно обискиране на жилища, служебни и стопански помещения на лица, заподозрени в незаконно притежаване на оръжие. Заповядайте!
	ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря, госпожо председател! Господин Соколов, Вие имате текста на моя въпрос, който аз сега ще развия. Но освен това подозирам, че сте облагодетелстван до голяма степен - моята позиция Ви е известна. Предполагам, че сте прочел моя материал под заглавие "Ванче Соколову пишеше". Главният прокурор, както стана известно, Ви е изпрътил един факс или писмо, или заповед, както го наричате, с който по принцип разрешава да се обискират жилища, служебни и стопански помещения на лица, заподозрени в незаконно притежаване на огнестрелно оръжие.
	След това Вие сте упълномощил своята подопечна полиция да влиза, да нахълтва може би по-точно казано, в домовете на хората, въоръжени с този факс, ако случайно някоя районна прокуратура откаже да издаде конкретно разрешително. Мен ме интересува как при извършване на следствени действия от страна на полицията, снабдена с подобен факс, ще бъдат спазени изискванията на НПК, а също така изискванията на чл. 30 и 33 от Конституцията на Република България?
	Също така много ме интересува дали преди да подпишете писмото, разпратено до полицията, до Вашите подчинени органи, сте прочел повторно Наказателно-процесуалния кодекс, защото тогава щяхте да разберете, че има разлика между обиск и претърсване. И че се обискират хората, а жилища се претърсват. Също така щяхте да забележите, че се нарушава чл. 16 от въпросния НПК, защото това писмо отнема правото на районните прокурори да действат по собствена преценка и да вземат решение по своето 3045/2. вътрешно убеждение, базирано на закона. И означава ли това, че предубеждението на главния прокурор трябва да се превърне в убеждение на районните прокурори? Освен това с писмото се елиминират районните прокуратури като участници в предварителното производство и в надзора за законност и това писмо с Ваше участие, естествено, тъй като Вие го потвърждавате, превръща районните прокуратури в едно най-обикновено гише "До поискване". Иска полицията разрешение за претърсване и го получава моментално. Освен това това конкретно разрешение, което би дал който и да бил районен прокурор, става съвършено излишно, защото щом разрешението на главния прокурор е по принцип и изобщо, без име, то е разрешение за всички и за всеки. То не е разрешение за претърсване на конкретно жилище, а за претърсване на всяко жилище.
	Не забелязвате ли, господин Соколов, все пак Вие сте министър на вътрешните работи, че писмото на господин Татарчев е само един предлог за претърсване на жилища?
	Отделно от всичко това и във връзка с него, прощавайте, още малко, госпожо Ботушарова, искам с това да довърша, това писмо нарушава чл. 33 от Конституцията, гарантиращ неприкосновеността на жилището, и чл. 8 от Конституцията, който прогласява разделението на властите.
	Освен това, господин Соколов, от Ваши изявления в печата аз научих, че там, където има възможност, писмото на главния прокурор ще бъде придружавано с конкретно разрешение. Означава ли това, че Вие ще спазвате закона при възможност? Много се вълнувам от точно този отговор, който Ви задавам.
	И освен това, не се ли страхувате, че Вашите служители, нахълтвайки само с този факс, на който, повтарям, няма име, той е по принцип, нахълтвайки в което и да било жилище или служебно помещение, ще попаднат под ударите на чл. 170 от Наказателния кодекс, ал. 1 и 2, където е упоменато точно как се наказват тези, които нарушават неприкосновеността на жилището.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате думата, господин министър!
	МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! В отговор на зададения актуален 3045/3. въпрос мога да кажа, че действително съм в добра позиция, защото съм чел литературното произведения на госпожица Дърева "Ванче Соколуву пишеше" и за мен е ясно, че с поставения актуален въпрос тя иска да има продължение от рода "Соколов Дъреву говореше". (Смях в залата и ръкопляскания от блока на СДС)
	Отнасяйки се с дължимото уважение към всички народни представители, многократно констатирам едни опити на народни представители да тълкуват и Конституцията, и законите, без да са специалисти, и просто да губят времето и на Народното събрание с поставяне на въпроси, на които правният отговор е много лесен.
	Госпожица Дърева в краткия си зададен въпрос започва с това дали няма да се нарушат чл. 30 и чл. 33 от Конституцията. Няма да се нарушат, ако тя си бе направила труда да прочете докрай тези текстове. Защото чл. 30, ал. 2, на който се позавава, гласи, че никой не може да бъде задържан, подлаган на оглед, обиск или на друго посегателство върху личната му неприкосновеност, освен при условията и по реда, определени със закон.
	По същия начин стои въпросът и с неприкосновеността на жилището, фиксирано в чл. 33 от Конституцията. Жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателите му никой не може да влиза или да остава в него, освен в случаите, изрично посочени в закон. Така че самата Конституция дава възможност със закон да се прави претърсване на едно жилище, както и да се влиза в него.
	Тук аз не бих искал да ви губя времето с това какво е обиск и какво е претърсване. В повечето от законодателствата на развитите страни не се прави разлика между обиск и претърсване, както не се прави разлика между оглед и освидетелстване. 3045/4.
	Нашето предишно социалистическо право, което непрекъснато неговите апологети искаха да убедят, че е над и по-добро от буржоазното право, измислиха това разграничение между обиск и претърсване, като обискът засяга лицето, претърсването се отнася за помещение, както и на едно помещение се прави оглед, а едно лице се освидетелства. Нещо, което дори от нашата Конституция не е възприето, защото ако вие видите текста на чл. 30, там се говори, че никой не може да бъде задържан, подлаган на оглед. Оглед, ако ние възприемем това разграничение, на лице не може да се прави. Трябва да му се направи освидетелстване. Но не в това е същността на въпроса.
	Законът, който регламентира реда за извършване на обиск или претърсване, е Наказателно-процесуалният кодекс. Той съдържа редица разпоредби, казано е още в чл. 134, че когато има достатъчно основание да се предполага, че в някое помещение или лице се намират предмети или книжа, които могат да имат значение за делото, се извършва претърсване за откриването и изземването им. Претърсване и изземване може да се извърши по решение на съда или на прокурора, казва чл. 135, ал. 1. За да не губя времето с продължаване на цитатите, чл. 136 и чл. 137 определят процедурата, при която това става, и гаранциите, че с това няма да бъде злоупотребено.
	Така че, отговаряйки на тази част от актуалния въпрос на госпожица Дърева, как при извършване на следствени действия от страна на полицията ще бъдат спазени изискванията на Наказателно-процесуалния кодекс, аз Ви отговарям, че навсякъде при досегашните дейстявия на полицията, а така ще бъде и занапред, всички изисквания на Наказателно-процесуалния кодекс са спазени. Досега няма депозирано оплакване от някое лице относно извършено претърсване или обиск в нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс. Нещо повече, аз не бих губил времето ви да отговарям на подмятането, че се касаело за нахълтване в жилище. Не знам дали госпожица Дърева има предвид контретен случай или й се иска да има такива случаи, за щастие такива случаи няма, ще си позволя само да цитирам окръжното, издадено въз основа на разрешението на главния прокурор, в точка 2 на което се казва: "След задълбочена оперативна проверка на всеки сигнал за незаконно притежаване на огнестрелно оръжие и боеприпаси и при наСБ/КП 3046/1. личието на достатъчно проверена оперативна информация могат да бъдат предприети дейстявия по претърсването". И полицията спазва това положение в отправеното окръжно.
	Не бих искал да ви губя времето и да отговарям дали били иззети функциите на районните прокурори. Ако малко си беше направила труда да навлеме в правната материя, госпожица Дърева би трябвало да знае, че прокуратурата е единна институция, че всеки по-висш прокурор има пълните права на по-низшия прокурор - може да го отстранява, може да го замества, а специално по отношение на предварителното производство и на предварителното следствие главният прокурор изрично е посочено, че има право дори да отстранява следовател или прокурор, които дотогава са извършвали следствените или предварителните дейсятвия.
	Така че никакво нарушение с писмото на главния прокурор Татарчев на статута на прокуратурата няма.
	С това аз смятам, че отговарям на правната страна на направеното актуално питане, но понеже очевидно то има и политически подтекст, ще ми позволите да се спра на него.
	Вие знаете, че престъпността в страната бележи едно чувствително нарастване. Напоследък се забелязва все по-честа употреба на оръжие при извършването на престъпления и все повече са случаите, в които е употребено незаконно притежавано оръжие. С оглед на това решението на министерския съвет за пререгистрация на цялото притежавано огнестрелно оръжие, както и действията на полицията в изпълнение на даденото разрешение от главния прокурор, са насочени към пресичане на престъпността, която си служи с употреба на оръжие при извършване на престъпления. Може би за вас ще е интересно да ви съобщя следните данни: за периода от 1 януари до 30 юли тази година са иззети незаконно притежавани или носени 318 броя ловни пушки, 62 броя бойни карабини, 12 броя автомати, 3 броя леки картечници, 249 броя пистолети, 88 броя пневматични и газови пистолети и 116 броя самоделно направени огнестрелни оръжия.
	Освен това доброволно са били предадени 760 броя огнестрелно оръжие.
	И когато ние отчитаме обществената опасност на незаконно притежавано оръжие, когато ние искаме полицията да се бори с нарасналата престъпност, а аз смея да заявя, че тяводи една 3046/2. трудна и доблестна борба, на мен ми се струва, че всяка политическа сила трябва ясно да си дава сметка в борбата на правителството с престъпността на чия страна застава. Дали е оправдано от желание винаги да бъде срещу правителството, тя да застане на страната на престъпността?
	Аз не се учудвам от публикациите във връзка със случаите на изземване на незаконно оръжие, които се появиха в нашия булеварден печат - това е групата, любимата пресгрупа на българския народ "168 часа", както и вестник "Труд" и неговите притурки, които в тази борба, имам прпедвид и акцията в Петрич, определено застанаха на страната на прохождащата мафия. Това са две пресгрупи, ръководени от бивши партийни секретари, като Петьо Блъсков и Тошо Тошев (ръкопляскания в мнозинството) и тяхната позиция е разбираема. Напротив, обратната им позиция би била изненада.
	ВЪПРОС ОТ ОПОЗИЦИЯТА: А кого финансира Чомбе?
	МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: Чомбе никога не е финансирал СДС (шум в опозицията), Чомбе има проведени много срещи с ваши привърженици. При акцията срещу Чомбе бяха иззети, след като има данни, че е изтекла информация и затова не беше заловен самият той, един автомат "Скорпион" - това е най-съвършеният автомат, за който нашата полиция само мечтае да го притежава, един пистолет, една бойна граната и нещо съвсем невинно, по мнението на тази преса, едни клещи за поставяне на пломби на митницата. (Шум в залата)
	При тази акция са намерени многобройни разписки, подписани от изнудвани от Чомбе лица за крупни суми, без да се дължат такива, незаконно притежавана валута и 130 хил. лв. предварително описани за последния случай на отвличане с цел откуп. 3046/3.
	И когато се явяват сили и печатни издания, които защитават не полицията в тази акция, а Чомбе и хората около него, всеки от нас може да си отговори на коя страна те стоят. И затова на мен ми се струва, че когато се пишат такива литературни произведения, както това прави госпожица Дърева, когато те се публикуват в органа на една политическа партия, която е виновна за сегашното състояние на нашата страна, включително и за ръста на сегашната престъпност (протести от опозицията), ако тя продзължава да стои на отсрещната страна на барикадата, на страната на престъпността, срещу правителството, едва ли ще спечели политически дивиденти, освен сред престъпниците.
	Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин министър!
	Госпожице Дърева, имате думата съгласно правилника.
	ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря! Ще спазя правилника.
	Много Ви благодаря, господин министър! От Вашите отговори разбрах, че ако утре получите безименен факс за арестуване и без да пише никакво име вътре, Вие няма да се поколебаете моментално да разпратите до подопечната Ви полиция същото такова окръжно със същия гриф "Секретно" тутакси да дават разрешително.
	Освен това искам да Ви кажа, че колкото и да се опитахте да направите един отговор, не се получи "Соколов Дъреву говореше", защото Соколов говореше, но нищо не казваше. Съжалявам! (Рък8опляскания от опозицията)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви за коректността!
	Преминаваме към следващото питане. Има думата господин Стоян Райчевски.
	СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители и министри! На 21 ноември 1948 г. и малко по-късно от тази дата, на два пъти, според предоставени сведения от очевидци в с. Странджа, Бургаска област, са били убити без съд и присъда шест души от същото село, а именно: Продан Карамзлиев, Тодор Пейчев, Стоян Петков Ямалиев, Недялко Петков Ямалиев, Иван Богданов и Иван Терзиев. НЧ/КП 3047/1.
	За да се прикрие злодеянието, по-късно е разпространена версията, че те са преминали границата с Турция. Впоследствие техните роднини и близки са били изселени от селото принудително.
	През 1971 г. са прпавени постъпки пред Българския Червен кръст за проверка на версията с бягството. Отговорът на Турския Червен полумесец е, че такива лица не са прекосявали границата и не се намират на турска територия.
	Разполага ли министерството, господин министър Соколов, със сведения за съдбата и участта на споменатите шест безследно изчезнали от с. Странджа, Бургаска област?
	За сведение само ще добавя, че те и шестимата са били активисти и симпатизанти на БЗНС "Никола Петков". Други обвинения към тях не са били отправяни по онова време, освен че са критикували новоустановената отечественофронтовска власт.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Райчевски!
	Господин министър, имате думата.
	МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! От направената справка по документи, които се съхраняват в служба "Архив" на МВР, е видно следното:
	На 15 септември 1951 г. по повод на образувано дело Старозагорският окръжен съд нарежда с писмо на околийския началник на МВР - гр. Елхово, да се издирят и задържат лицата Иван Богданов Алексиев, Тодор Стоянов Пейчев, Стоян Петков Ямалиев, Недялко Петков Ямалиев, Иван Янев Терзиев. Лицето Продан Карамзалиев не фигурира в този списък.
	На 28 септември 1951 г. околийският началник на МВР гр. Елхово, отговаря с писмо, че въпросните лица са бегълци в Турция.
	В отсъствие на подсъдимите задочно се дава ход на наказателно дело от общ характер # 898 от 1951 г. С присъда # 976 от 20 ноември 1951 г. на Старозагорския окръжен съд са признати за виновни и осъдени в тяхно отсъствие лицата Иван Богданов Алексиев - 18-годишен, и Недялко Петков Ямалиев - 20-годишен, на 6 години и 8 месеца лишаване от свобода и конфискуване в полза на държавата по една втора идеална част от цялото им дви3047/2. жимо и недвижимо имущество, както и да заплатят глоба в полза на държавата по 50 000 лв.
	Тодор Стоянов Пейчев - 35-годишен, Стоян Петков Ямалиев 36-годишен, Иван Янев Терзиев - 29-годишен - на десет години лишаване от свобода, конфискация на половината от движимото и недвижимото имущество в полза на държавата.
	За Стоян Петков Ямалиев и Иван Янев Терзиев са запазени и бюлетините за общодържавното им издирване, като върху бюлетина за Терзиев допълнително с химикалка е написано: "Прекратен в бюлетин # 218 - убит през 1951 г. на границата". В две други справки, изготвени от помощник-началника на Пета секция на Шести граничен отряд през 1954 г. за Стоян Ямалиев и Иван Янев Терзиев се посочва: "Има непроверени и недокументирани данни, че същите лица, заедно с техните другари, са ликвидирани при преминаване на границата. Това е видно, продължава справката, от писмото на изменниците (както са ги нарекли) от с. Странджа Христо Панделиев и Мико Тодоров, които пишат до техни близки за горепосочените лица, че не са между живите, изказват съжаление за това и се заканват да отмъстят за тяхната смърт".
	С други данни за посочените от Вас, господин Райчевски, лица службата "Архив" на МВР не разполага.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин министър!
	Господин Райчевски, имате думата.
	СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Аз благодаря на министър Соколов за направените усилия и извършената справка.
	В допълнение искам само да добавя, че ми е изпратено копие от изложение до прокурора на републиката, подписано е от близки на безследно изчезналите, в които те посочват поименно седем души, извършители на убийството над тях, посочват начина, по който е била станала инквизицията, и местността, където са заровени.
	Вярвам, че прокуратурата и следствието ще направят своето по установяване на истината, защото явно се касае за политическо убийство.
	Може би тази тема е неприятна за мнозина, но тази страница, колкото и неприятна да е, трябва да се прочете докрай, преди да бъде окончателно затворена. И тъжното е, че става дума 3047/3. вече не за страница, а за една многотомна книга, книга на страданията на българския народ.
	Благодаря ви!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин министъра за участието му днес. Към него повече въпроси няма.
	Тук ли е Георги Петров? - Няма го.
	Актуален въпрос от народния представител Емил Филипов. Господин Филипов, имате думата.
	ЕМИЛ ФИЛИПОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председател, колеги народни представители и уважаеми господин Ескенази! Въпросът, който Ви поставих, е представен в писмен вид в кратка форма, за да не Ви затруднява, имайки предвид колко много писмени материали имате в своя кабинет.
	Ще го прочета.
	"В средствата за масова информация се появиха публикации за подготвени списъци на предприятия за приватизиране. На първо място се сочат предприятия и обекти от хранително-вкусовата промишленост и туризма.
	Не считате ли, че това противоречи на разпоредбата на чл. 2, ал. 3 от Закона за преобразуване и прпиватизация на държавни и общински предприятия, съгласно която Народното събрание е оторизирано от закона да обсъжда и приема програмата за приватизация, която правителството внася в парламента?
	Няколко допълнителни съображения:
	Първо, вече минаха близо шест месеца от приемането на закона и все още нито на равнище в комисии, нито в пленарната зала са обсъждани актуалните проблеми по приватизацията. Достига само частична информация за тези процеси, но нямаме конкретна, точна информация от държавните органи.
	Второ, самият Надзорен съвет на Агенцията по приватизация е в такъв състав, че не дава възможност на представители на значителна част от избирателите да участват пряко в неговата работа и да упражняват контрол. 3047/4.
	Трето, обществото силно се интересува от този процес, тъй като докато промените в Закона за земята засягат само част от българските граждани, Законът за приватизацията засяга огромната част от българското зряло население.
	И четвърто, най-важното, трябваше съгласно закона да бъдат издадени седем наредби за неговото прилагане. Четири от тях минаха, макар и неофициално, през Икономическата комисия и вече са одобрени.
	Искам да бъдем информирани как стои въпросът с тези два важни документа, необходими за началото на приватизацията.
	Първият, това е Наредбата за преференциалното участие съгласно чл. 24 и чл. 5, ал. 2.
	И второ, какво става със създаването на взаемен фонд, който трябваше да бъде формиран в тримесечен срок? И след законова уредба за разпределението на този взаемен фонд съответно той да започне да действа.
	Струва ми се, че ние се нуждаем от повече гласност в приватизацията, тъй като в пресата се появиха съобщения за идеи по приватизиране на БГА "Балкан", на туризма. Има области, където кадри и хора могат да проявят конкретен интерес и притежават професионални лични качества за участието в приватизацията и в ръководството на тези обекти.
	Без широка информация на обществото и без контрол на Народното събрание не трябва да вървят процесите по приватизацията."
	Моля Ви, господин Ескенази, да отговорите на тези мои въпроси.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Илко Ескенази - заместник-министър председател.
	ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ИЛКО ЕСКЕНАЗИ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми народни представители! Аз ще отговоря на две части. Единият отговор на въпроса е така, както е поставен писмено, и другият е на разширения въпрос, на който ще се опитам да отговоря, въпреки че не е поставен по съответния ред.
	Що се отнася до писмения въпрос: не считате ли, че подготовката по програмата по приватизация противоречи на разпоМР/КП 3048/1. редбата на чл. 2, ал. 3 от закона - казвам го накратко - за приватизацията? Направо отговарям: това е наистина чл. 2, ал. 3. Но ако се погледне – 14 от преходните и заключителните разпоредби, отговорът се съдържа там. Редът по чл. 2, ал. 3 не се прилага по отношение на процедурата за приемане на програма за 1992 г. Така че за тези 10 секунди смятам, че отговарям на въпроса така, както е зададен писмено. Отговорът се съдържа в самия закон и това не може да бъде даже мое лично мнение. Що се отнася до разширения въпрос, това е вероятно една тема за един доста дълъг разговор, който би следвало да се състои в Икономическата комисия, тъй като се поставят въпроси относно формиране на взаемен фонд, относно подзаконовите актове.
	Искам само да уведомя господин Филипов, че подзаконовите актове - оставащите - са подготвени. Те са съгласувани с министерствата. Аз съм помолил да бъдат сезирани синдикатите. Отговорът сега не съм готов да ви кажа точно на коя дата и как е получен, но синдикатите отговориха, доколкото си спомням, че правителството няма друга форма да разговаря със синдикатите, освен в Съвета за социално партньорство. Това, разбира се, смятам, че няма да бъде основание да се забави приемането. Но така или иначе, за да се избегнат конфронтации, аз държа специално като наблюдаващ икономическия ресор да бъдат взети мненията на максимално широк кръг заинтересовани среди. Въпреки че нито Конституцията, нито Законът за приватизацията предвиждат съгласуване на подзаконовите нормативни актове с парламента. Това в крайна сметка е принципът в този закон. Аз нямам нищо против проектите да бъдат предоставени на Икономическата комисия. Ако това не е свършено досега, подчертавам: въпреки че това в никакъв случай не мога да го приема като принцип - подзаконовите актове на правителството да бъдат съгласувани с парламента. Това, разбира се, забави извънредно много законодателната дейност - законодателна в широкия смисъл - на Народното събрание.
	Но в този аспект на приватизацията, просто поради необходимостта от най-широко обсъждане това би могло да стане в Икономическата комисия. Разбира се, с твърдото ни становище като правителство, че ако Икономическата комисия не ги разгледа в кратък срок, това не би било основание за забавяне за публикуване на тези подзаконови актове. 3048/2.
	Господин Филип Димитров постави и редица други въпроси. Аз моля господин председателстващият и самият народен представител да ми позволи да не отговарям на тях не само поради това, че формално излизат извън обхвата на писмения въпрос, но и защото това предполага да разговаряме поне един час на тази тема, което мисля, че не е целта на днешното заседание. Това предполага една дискусия по същество. Народните представители знаят, че винаги, когато поискат да се направи обсъждане по въпрос било с отделен член на правителството или специално по икономическата реформа с мен, са добре дошли.
	Благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин заместник-министър председател.
	Имате думата, господин Филипов.
	ЕМИЛ ФИЛИПОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря, господин председател! Колеги народни представители и господин Ескенази, благодаря за отговора.
	Моята основна цел беше да задам - бих казал - пилотен въпрос, който да сложи началото на периодични дискусии по този жизненоважен проблем за страната. И считам, че цялото Народно събрание, пленарната зала трябва да бъде в течение по горещите проблеми на приватизацията, тъй като по места, когато ходим, това са въпроси, които ще ни бъдат поставяни от всички политически сили, независимо от това коя страна в залата поддържат.
	Считам, че не трябва да бъдем взаимно доволни - правителството и Народното събрание - по нашата съвместна работа в момента по проблемите на приватизацията. Съществува един вакуум на взаимна информираност. И ми се струва, че както от страна на нашата комисия, така и от страна на Министерския съвет би трябвало да положим усилия за повече информираност и повече съвместни действия.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Филипов.
	Има думата народният представител Стойко Пенчев да развие актуалния въпрос, отпрпавен към министъра на отбраната.
	Господин Пенчев, заповядайте на трибуната. 3048/3.
	СТОЙКО ПЕНЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателстващ, колеги! Преди да развия аргументацията на своя актуален въпрос, който по време закъсня с два месеца, искам с няколко думи да отразя развитието на проблема.
	Първо - това, че от страна на министър Сталийски беше проявена една изключителна тактичност и внимание в двата разговора, които водих с него, по проблема на Съюза на запасните офицери. И аз искам тук да му благодаря за това, че той така принципно и тактично подходи по този разговор.
	Вторият момент е, че колегите от Движението за права и свободи в двата разговора, които също проведох, погледнаха принципно на проблема, а не търсеха конфронтационния елемент, който може да бъде само един показател за това, че диалог е възможно да съществува при решаването на проблемни въпроси, а не да се върви по линията на конфронтиране за проблеми от общонационален характер, какъвто е проблемът за сградите на Съюза на запасните офицери, сержанти и старшини.
	И тук бих искал да подчертая, че за разлика от този подход на колегите от Движението за прпава и свободи и министър Сталийски, не така подходи министър-председателят господин Филип Димитров, не така подходи и господин министърът на финансите Иван Костов.
	По този повод аз ще ви запозная с последователната хронология на аргументите. Те започват с това, че с писмо # 07-0051 от 18 юни 1992 г. Министерството на финансите, Държавното юрисконсулство, адресирано до кмета на София господин Янчулев, са оставили без уважение искането на Централния съвет на Съюза на запасните офицери, нарушавайки на практика чл. 88, ал. 1 от Наредбата за държавните имоти, където трябваше да бъде отписан от актовата книга съгласно волята на съюза на запасните офицери сградата на ул. "Христо Ботев" 48. Този имот е одържавен с Постановление # 10 на министерския съвет от 20 юли 1948 г. в "Държавен вестник", бр. 180 от 3 август 1948 г. поради ликвидиране на собственика на имота. Но за съжаление независимо от това, че е бил визиран както министър-председателят господин Филип Димитров, в отделно питане от проф. Вълканов, същият господин Костов даже не е отговорил съгласно изискванията на админис3048/4. тративното право на зададения му директно въпрос. А го е предал на свой служител, което на практика юридически нарушава процедурата.
	Във връзка с това внесох предложение освен актуалния въпрос за решение, което решение в първата си част касае проблемите на сградата на бул. "Христо Ботев" - и с това приключвам - а във втората си част касае проблема за всички сгради на Съюза на запасните офицери, които съгласно "Държавен вестник", бр. 180 от 3 август 1948 г. са 32 на територията на страната.
	Аз моля за разбиране от страна на всички колеги. Моля и господин Сталийски за подкрепа по вземане на решение за мораториум за тези сгради, докато бъде принципно изяснено с правен характер как трябва да бъде продължен техният статут по-нататък.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата министърът на отбраната господин Сталийски. 3048/5.
	МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Относно първата част на въпроса за вземане на Решение # 181 от 11 май тази година от Министерския съвет считам, че няма начин и не касае Министерство на отбраната.
	Сградата, намираща се на бул. "Христо Ботев" 48, никога и с никакъв акт не е предоставяна на Министерство на отбраната, както по Закона за държавните предприятия, така и по останалите закони, които се отнасят до имуществото и то както се наричаше в стария закон, общественото. Същата сграда не се е водила и не се води на отчет в съответните специализирани органи на Министерство на отбраната.
	Със своето решение Министерският съвет е предоставил сградата под наем на Движението за права и свободи. Взетото решение е акт на Министерския съвет като колективен орган и не е свързано с дейността на Министерството на отбраната.
	От тази фактическа обстановка и от обстоятелството, че лично аз през месец май не съм бил член на Министерския съвет, се налага изводът, че нямам обективна възможност да изясня причините и мотивите на правителството относно вземане на цитираното решение.
	Що се отнася до втората част на въпроса - за необходимостта от налагане на тримесечен мораториум по отношение на цитираната сграда, както и при други подобни случаи на територията на България, това отново касае само и изключително дейността на Министерския съвет като колективен орган.
	Пред вас ще споделя моето становище за мораториума. Никога не съм бил привърженик на мораториума. Това е отлагане до известно време на нещо, което трябва да се случи като един юридически факт. На уважавания от мене колега Пенчев ще отговоря, че аз съм син на офицер, раняван три пъти и всичките сгради ще бъдат върнати веднага след влизането на закона.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Сталийски.
	Думата има господин Пенчев.
	СТОЙКО ПЕНЧЕВ (ПС на бСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин министър, колеги! Аз искам да благодаря на господин Сталийски за разбирането ЦМ/ЛТ 3049.1. на проблема за сградите на Съюза на запасните офицери. Смятам, че всички вие при внасянето на това решение в дневния ред на Народното събрание ще подкрепите изграждането на такъв период за мораториум, който на практика ще даде възможност да бъде правно решен проблемът и справедливо по отношение на тия сгради.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви.
	Има думата господин Райчевски, за да развие питане към господин Сталийски.
	СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители и министри! Уважаеми господин министър Сталийски! Още през 1983 г. специалистите от Центъра по морска история в Созопол установиха край Бяла, Варненско, наличието на потопена през 1941 г. съветска подводница. Впоследствие в пресата се появиха и други съобщения за още потопени съветски подводници по нашите брегове, като броят им нарасна до осем и повече.
	Разполага ли Министерството на отбраната, господин министър, със сведения за точния брой на потопените съветски подводници и за задачите, които те са изпълнявали по нашите брегове? Представляват ли потопените подводници опасност за корабоплаването, риболова и другите дейности в морето, като се има предвид, че са били съоръжени с мини, торпеда, оловни акумулатори, муниции и други? Предприемани ли са действия от наша и от съветска страна за тяхното обезопасяване?
	Благодаря.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря, господин Райчевски.
	Господин Сталийски, имате думата.
	МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми господа народни представители, уважаеми господин Райчевски! По първия въпрос: разполага ли Министерството на отбраната със сведения за точния брой на потопените съветски подводници? - Да, разполага.
	В района на българското Черноморско крайбрежие са потопени четири съветски подводници. Това са подводните лодки Ц-34, Щ-204, Щ-210 и Щ-211. На три от тях координатите на местата, където са потънали, са уточнени, обявени с известие до мореплавателя и означение на всички навигационни карти като райони, забранени за плаване под номера 14, 15 и 16. 3049.2.
	По втория въпрос: разполага ли Министерството на отбраната със сведения за задачите, които те са изпълнявали по нашите брегове? - Да, положителен е отговорът.
	Най-общо задачите могат да бъдат формулирани така: нарушаване и то драстично, на морските комуникации на противника, разузнаване и стоварване на диверсионно-разузнавателни групи в тила на противника. В потвърждение на това говорят фактите, че за времето на Втората световна война съветските подводници са потопили чрез торпедни атаки и поставени скрити минни заграждения няколко десетки кораба, натоварени с гориво, оръжие, боеприпаси и други товари.
	През юли и август на 1941 г. подводниците Щ-209 и Щ-211 стоварват на българския бряг диверсионни групи в състав от съответно 14 и 9 души.
	Някои от вас, които са с побелели коси като мене, помнят двата големи процеса в България, които бяха гледани от Военнополевия съд. Това са така наречените процеси на подводничарите. За присъдите не мога да кажа нищо, министърът на правосъдието го няма.
	На третия въпрос: представляват ли потопените подводници опасност за корабоплаването, риболова и други дейности в морето?
	Уважаеми дами и господа народни представители! На този въпрос е трудно да се даде отговор и то категоричен и еднозначен. От една страна, сами по себе си потъналите подводници представляват опасност, тъй като съдържат взривоопасни материали торпеда и мини, които с течение на времето са станали още поопасни. Така че при сътресение е възможно самовзривяване.
	От друга страна, те се намират далече от използуваните от мореплавателите ферватери, обявени са, а някои от тях са обозначени с плаващи знаци. Дълбочината, на която се намира едната - на 32-34 метра, а другите две - на 59 и 61 метър, в международното корабоплаване се счита за безопасна, тъй като е повече от 16 метра.
	На последния въпрос, уважаеми господин Райчевски: предприемани ли са действия от наша и от съветска страна за тяхното обезопасяване?
	Първо, ще се отклоня, за да отговоря на въпроса как могат да бъдат обезопасени. Откритите три подводници могат да 3049.3. бъдат обезопасени като бъдат извадени, или като бъдат взривени, или като бъдат обявени, нанесени по морпските карти и обозначени до тяхното пълно разпадане, разлагане и естествено обезопасяване, което не е екологично опасно.
	Да бъдат извадени при сегашното им състояние е невъзможно, като се има предвид почти 100-процентовата вероятност те да бъдат самовзривени. Взривяването и унищожаването на подводниците ще предизвика екологични, и което е по-важно, хуманитарни проблеми: подводниците са един вид паметници на погребаните в тях хора от екипажите им.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви и аз, господин Сталийски.
	Господин Райчевски, имате думата.
	СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, доволен съм от отговора и благодаря на министър Сталийски за неговата изчерпателност.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Преминаваме към следващите въпроси. Господин Иво Атанасов ще развие въпрос, отправен към министър Костов.
	Имате думата. 3049.4.
	ИВО АТАНАСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря, господин председателю.
	Дами и господа, господин министър Костов! За трети път поставям от тази трибуна въпроса за прословутата вече фондация "Сапио". Веднъж към вас, господин министър Костов, веднъж към господин министър Лучников и сега отново към министър Костов. И все не мога да получа задоволителен отговор. Може би затова, защото все пак това е фондация, оглавявана от един от тридесет и деветимата, които миналата година гладуваха, за да гладуваме сега ние. (Възгласи: "Е-е-е!", "Браво!" от страна на депутати от мнозинството)
	Може би затова, защото вие сигурно не знаете това, господин Ясен Златков, който оглавява тази фондация, е бивш научен сътрудник в Института по история на БКП към ЦК на БКП. Ето, вижте, кои са приятелите на господата Йорданов, Савов, Сугарев и т.н. Ето това е вашият вариант за декомунизация. Ето това е вашият вариант за борба с онова, което господин премиерът нарича "мафия".
	Господин министре, настоявам най-сетне да се даде един отговор. Тези вече набъбнали до 1 млрд. лв., които фондация "Сапио" дължи на бюджета, влязоха ли в бюджета или не влязоха? Защото тук преди три часа, когато господин премиерът отговаряше на въпроса ми за цените на парното отопление, каза, че в държавния бюджет няма достатъчно средства за субсидии. Но ето, само от фондация "Сапио" вие можете да вземете един милиард. Четирипет милиарда се губят от аферите около "Нефтохим". Неприбраните пари в бюджета се равняват някъде на 10-15 милиарда.
	Ако вие, господин министър Костов, успеете да включите тези пари в бюджета, всички, надявам се, сме сигурни, че ще има пари и за парно отопление, и за пенсии, и за безплатни лекарства, и т.н. Моля ви за един точен отговор.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Атанасов! Господин министър, имате думата.
	МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Иво Атанасов! Отговорът е разделен на две части. Първият е за задълженията на фондация "Сапио". Очевидно дължим още обяснения във връзка ВТ/ЛТ 3050.1. с характера на задълженията на фондация "Сапио".
	И втората част - за мерките по събирането на задълженията.
	Първо, извършена е данъчна проверка на фондация "Сапио" за стопанската й дейност през 1991 г. в нарушение на чл. 133 от Закона за лицата и семейството. Тя е установила следните държавни вземания, невнесени в бюджета: 74 млн. 164 хил. лв. такса; 7 млн. 333 хил. лв. данък върху оборота; 237 млн. 551 хил. лв. акциз.
	Дължимите суми не са калкулирани в цените на стоките. На тази основа са извършвани продажби по цени, неколкократно по-ниски от реалните - от тези, които е трябвало да бъдат с начислени мита, данък върху оборота или акциз. Именно заради това цените на стоките, на които се радваха много хора през 1991 и първата половина на 1992 г., бяха изключително ниски. Имам предвид цените на вносния алкохол и на вносните цигари.
	ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", от място): Те социални функции ли изпълняват?
	МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Тъй като следващите се косвени данъци и мита не са начислени в цените на реализираните вносни стоки, те не са платени от потребителите. Поради което, като реална величина не съществуват.
	Тук може да се зададе въпросът и, разбира се, отговорът, ако тези мита, данък върху оборота и акцизите бяха начислени, щеше ли да се осъществи този внос, щеше ли да има такова крайно потребление? Отговорът, според нас, е категорично "Не!", тъй като високата цена на акцизните стоки, преди всичко това бяха алкохол и цигари, щеше да препятствува тяхната консумация.
	Аз повтарям отново това, върху което искам да акцентирам, за да стане ясен характерът на задълженията на фондация "Сапио".
	Тези суми, след като не са били начислени и след като не са били платени от потребителите, които са консумирали стоките, на цени, значително по-ниски от тези, които е трябвало да бъдат, като реална величина, не съществуват.
	В резултат на тези по-ниски цени, които не включват митата, акциза и данъка върху оборота, се постига бърз оборот на реализация, с което реално фондация "Сапио" е формирала облагаема печалба в размер на 32 млн. 977 хил. лева. За нея не са 3050.2. внасяни, подчертавам това, не са внасяни полагащите се 13 млн. 190 хил. лв. данък върху печалбата, 3 млн. 297 хил. лв. вноски за общинските народни съвети и 659 хил. лв. вноски за фонд "Мелиорации".
	Мерки за събиране на задълженията. За митата и 15-процентната импортна такса е уведомено Главно управление "Митници", което с писмо 04190019 от 23.II.1992 г. съобщава, че ще извърши събирането по надлежния ред. На Столична митница са блокирани телевизори и касетофони за около 100 хил. щатски долара, с оглед осигуряване на дължимите мита.
	С писмо # 1709013 от 9 юни 1992 г. Столичното данъчно управление е уведомило търговските банки да извършат принудителни вземания по установения от закона ред от известните банкови сметки на фондацията. А с писмо 1707 от 9.I.1992 г. на Столичното данъчно управление, е помолена за съдействие Българска народна банка да ни извести за банковите сметки на фондацията в подчинените й търговски банки.
	Досега са получени отговори само от четири банки и са събрани суми общо за 234 щатски долара и 379 лева. Тази смешна сума се дължи на закрилата, която Народното събрание направи за сметките на българските лица, в това число за организациите, в търговските банки. По силата на чл. 47, ал. 3 от Закона за банките и кредитното дело данъчните органи нямат право да проверяват паричните сметки на лицата и нямат право да налагат запор върху тях.
	Вследствие на това още в началото, когато станаха известни претенциите, които бюджетът ще има към фондация "сапио", вероятно фондацията е направила всичко възможно, за да изчисти своите сметки и времето, което беше нужно, за да стигнем до тези сметки, й е дало възможност да го стори.
	Аз няколко пъти съм се обръщал към народните представители с молба да позволят при аналогични случаи данъчното управление да може да достига безпрепятствено до паричните сметки на лицата, които дължат данъци. Това обаче в момента не става.
	Искам да ви дам като пример един друг случай - съвсем наскоро станаха известни и други нарушения от такъв тип и нашите настоявания да бъдем допуснати до паричните сметки на нарушителя изискваха триседмична процедура по осведомяване на прокуратурата 3050.3. и предаване на прокуратурата на всички необходими документи, настояване на прокуратурата пред съда за постановление и постановление, което в последна сметка даже и не свърши работа. И затова отново повторение на цялата тази процедура, докато се доберем до сметките на лицата, към които имаме подозрение, че дължат данъци на държавата.
	Искам да ви обърна внимание как е формулиран текстът на защитата, която Народното събрание е направило върху лицата. Могат да бъдат давани сведения само при положение, че лицето пожелае това, само при положение, че прокурорът иска и има доказано престъпление. Аз питам: ако има доказано престъпление, без информацията за паричните сметки, тогава паричните сметки за какво са?
	Но такъв текст сте приели и такъв текст в момента помага на нарушителите на данъчните закони да избягват данъчното облагане.
	Във връзка със съмненията за извършване на документални престъпления, фактури, в които е посочено, че за стоките са платени митата и акцизите, като това всъщност не е извършено, с писмо 1552 от 5 юни 1992 г., Столично данъчно управление е изпратило документацията в Районна прокуратура - гр. София, тъй като това е документно престъпление.
	Сега преписката на фондация "Сапио" се намира в съда във връзка с жалбата й срещу акта за данъчна проверка на Столично данъчно управление. Тоест, цялата процедура все още не е завършена.
	В момента на фондацията се извършва данъчна проверка за първото полугодие на 1992 г.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Костов! Господин Атанасов, имате думата.
	ИВО АТАНАСОВ (ПС на бСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря, господин председателю. Господин министре, да си призная, аз съм много изненадан от вашия отговор. За разлика от отговора ви на първия ми въпрос, когато се обърнах към вас преди около два месеца тогава вие бяхте доста точен. Но сега отговорът ми заприлича на една защитна реч за тази фондация. И това именно страшно ме изненадва и ме тревожи, защото как ще се борим срещу тази 3050.4. мафия, как вие като правителство ще се борите срещу тази мафия, когато фактически излиза, че фондация "Сапио", според думите ви е извършила една високоблагородна и едва ли не патриотична дейност, като е продавала на населението цигари и алкохол на ниски цени.
	МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ (от място): Не съм казал такова нещо.
	ИВО АТАНАСОВ (ПС на бСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): А все пак законът, за който вие обвинявате народното представителство, е внесен от Министерския съвет и е внесен и с ваше участие. Той е приет от мнозинството в тази зала, а не от малцинството. Така че, струва ми се некоректно топката да се прехвърля в полето на парламента и едва ли не в неговата лява половина. Така ли е? 3050.5.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Никога не е прехвърлял в лявата половина.
	ИВО АТАНАСОВ (ПС на бСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Освен това не би ли могло държавата по съдебен път да върне тези суми, да ги потърси. Вие казвате, че многократно сте се обръщали с молба за промяна на процедурата, за ускоряване на тази процедура, по която можете да се доберете до сметките. Но в Икономическата комисия такава ваша молба не е постъпвала. Тя просто трябва да се напише черно на бяло. Не сте направили това. Така че позволявам си да ви посъветвам. Ако вие наистина искате да се хванат краищата на тези пари, направете необходимото.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Вашето е въпрос, нали? Благодарете на министъра!
	МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Аз благодаря на господин Иво Атанасов за съвета. Вече съм го осъществил. В Закона за данъчното производство ние предлагаме корекция на чл. 47, ал. 3, която ще даде възможност на данъчната администрация да получи достъп до паричните сметки на българските и другите лица, за които има подозрение, че са извършили данъчни нарушения или данъчни престъпления.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата народният представител господин Георги Божинов да развие въпрос, отправен към министър Костов.
	ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател! Нашият актуален въпрос е поставен преди повече от 40 дни от народните представители Георги Божинов и Мими Виткова. Аз не съжалявам, че толкова късно господин министърът ще отговори на моя въпрос, защото няма по-подходящ момент от този, в който той даде отговор по повод на фондацията "Сапио", за да отговори на моя въпрос. Той е следният:
	Уважаеми господин министър, в интервю, поместено във в. "Демокрация" от 16 юли, вие твърдите, че бюджетът не е източник на инфлация. Ако това е вярно, нашият въпрос към вас е на каква цена се постига. На какво посягате в разходната част на бюджета, когато недвусмислено признавате, че има данъчна ББ/ЛТ 3051.1. дупка? Допустимо ли е да се съкращават разходите за образование и здравеопазване под минимално необходимото за съществуването им? Смятате ли, че без актуализация на бюджета е възможно да започне и се реализира новата учебна година и да функционира здравната система в страната. Това е писменият въпрос, който сме ви поставили. Аз бих искал да ви кажа, че днес, 40 дни покъсно, в пресата се появиха факти за десетки общини, в които стотици здравни и образователни учреждения нямат възможност да продължат своята нормална дейност. Днес научаваме, че Александровската болница без вашата намеса трябва да бъде затворена в близките дни.
	Бих искал да се възползувам от оставащите ми секунди, за да ви помогна да се ориентирате в мотивите за нашия въпрос тогава, преди 40 дни формулиран. С писмо на Министерство на финансите вие сте се обърнали към редица общини, с което коригирате бюджета и издръжката за образование. Така например в община Стражица сте намалили бюджета с 291 хил. лв. На община Павликени сте намалили с 961 хил. лв. и сте посочили, господин министър, в това циркулярно писмо, че правите това намаление на бюджета за образованието, за да обезпечите изпълнението на Постановление # 239 на Министерския съвет. Стоящият зад вас уважаем министър Василев и неговото министерство компетентно ме уведомиха, че когато са подготвяни разчетите за бюджета на министерството, са предвидени коректно всички разходи за това постановление. Така че тази корекция на бюджета на училищата в хода на навечерието на новата учебна година е изключително тревожно.
	И последният момент, който искам да посоча: вие казвате в това интервю, че загубите от организации като тази "Сапио" и редица други, които не са внесли дължимата част в приходната част на бюджета, се компенсират от други приходи.
	Много бих искал да зная дали тази компенсация е за сметка на орязване на разходната част за жизнено необходимите подсистеми на нашето общество или вие я компенсирате с резерви, които не сте сложили на тази маса, когато ни внесохте бюджета.
	Е, това са двата логически въпроса. Или е едното, или е другото. Вие се смеете, но аз съм съвършено несъгласен с вас, че продадените по-евтино цигари и уиски са били щастие за българския народ. Не, това е нещастие за бюджета на България, господин 3051.2. министър. Защото те са конкурирали онези честни търговци, които са си платили митата за по-скъпите стоки.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Божинов, моля ви се, изтече времето.
	ГЕОРГИ БОЖИНОВ: И понеже не са купени техните стоки, я няма приходната част в бюджета, с която да платите на училищата и на здравеопазването. Там е големият проблем, на който аз чакам вашия отговор.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Божинов, уважавайте и нас, моля ви се!
	Господин Костов, имате думата.
	МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Божинов! Независимо че така емоционално размахвате пръст от трибуната, аз ви моля да запазите спокойствие и да имаме един добър диалог, защото аз съм тук, за да бъда на вашите услуги и да отговоря на вашите въпроси. Пък и да ми се поскарате, ако искате, от тази трибуна. Само че не съм тук, за да ми поставяте в устата думи, които не съм казал. Това вече е некоректно. Не съм казал, че е щастие за българския народ внасянето на алкохол и цигари. Аз лично съм въздържател, враг съм и на алкохола, и на цигарите. Считам, че много по-драстични трябва да бъдат мерките, които обществото трябва да взема срещу тяхната употреба. Така че, моля ви, не ми вкарвайте в устата думи, които не съм казвал. Това и господин Иво Атанасов се опита да направи. Така че нека да запазим коректния тон. Моля ви се, имате достатъчно други възможности за популизъм, които при повече находчивост можете да използувате. (Ръкопляскания)
	Отговорът на питането до голяма степен се съдържа в действуващите нормативни актове. Преобладаващата част от разходите за здравеопазването и образованието, съответно 67,2; 67,8, т.е. две трети от разходите, се финансират от общините. Съгласно Конституцията на нашата страна и Закона за местното самоуправление и местната администрация бюджетите на общините са отделени от държавния бюджет и са приети от сесии на общинските съвети. За да гарантира дейността на тези две изключително важни обществени системи, Народното събрание със Закона за държавния бюджет за 1992 г. задължи общините да осигурят в собствените си бюджети 3051.3. задължителни минимални разходи за финансирането на тези две системи. В отделен текст законодателят е определил приоритетите, които конкретните финансиращи органи следва да съблюдават при изразходването на средствата. А те са: медикаменти, заплати, стипендии, пенсии, социални обезпечения и помощи, храна, отопление, осветление, както и издръжката на социалните, здравните и образователните заведения. 3051.4.
	На практика чрез тази система от приоритети са обхванати всички разходи на образованието и здравеопазването.
	При отчитане на изложените обстоятелства могат да се дадат следните конкретни отговори на поставените от Вас въпроси.
	Първо, Министерството на финансите и неговият министър се придържат строго към закона и задълженията си, които произтичат от него. В този смисъл въпросът на какво посяхате в разходната част на бюджета е най-малкото неточен и некоректен.
	Второ, на въпроса допустимо ли е да се съкращават разходите за образование и здравеопазване под минимално необходимото, отговорът е, че не само че не е допустимо, но е и противозаконно. Доколкото става въпрос за задължителните минимални разходи, фиксирани в Закона за държавния бюджет за 1992 г. Както беше вече посочено, законодателят точно е определил отговорните за това органи.
	Трето, действащите нормативни актове дават възможности за решаване на допълнителните финансови потребности на здравеопазването и образованието и особено тези, които произтичат от необходимостта от увеличаването на заплатите. И тези възможности към момента все още не са изчерпани.
	Министерството на финансите провежда действия в рамките на закона и своите компетенции, които целят максималното използване на тези възможности. Те са свързани с подобряване на финансовата организация и по-пълното използване на съществуващите ресурси.
	Четвърто, смятаме за неприемливо съдържащото се в подтекста на питането предложение за инфлационно финансиране на образованието и здравеопазването. Неприемливо! Насърчаването на подобни действия не само няма да реши проблемите на тази система, а може да вкара страната в неудържимата спирала на инфлацията.
	И искам, господин Божинов, да Ви кажа една радостна новина - за инфлацията през месец август.
	ГЛАСОВЕ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Казаха ни я вече.
	МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Предполагам, че знаете вече, а може би не знаете и от мен можете да научите: инфлацията ще ннбъде от порядъка на около 2,2-2,3 на сто за месец август. (Ръкопляскания в мнозинството) Жалко, че го няма господин АлекСБ/КП 3052/1. сандър Томов, който твърдеше тук, че тези неща са абсолютно невъзможни.
	В заключение, трябва да се отбележи, че цялостната постановка на въпроса буди недоумение. Единствено емоционални подбуди или от позицията на популизма, а не на здравата икономическа логика може да се упреква един министър на финансите, че не упражнява бюджета така, както повелява законът, и той да не е източник на инфлация.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодар, господин Костов.
	Господин Божинов, спазвайте правилника, много Ви моля.
	ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин Костов, но този път ме слушайте, защото това беше причината за моята реакция.
	И така, уважаеми господин министър, понеже е абсолютна истина това, което казахте, че е незаконно да не се осигурят минимално необходимите средства за тези две жизненонеобходими сфери, аз твърдя, че за да стане това, е невъзможно да не направите корекция в бюджета. И двете неща, които Вие тук казахте, не могат да се съвместят. Хващам се на бас с Вас, както Вие се хващате често на бас!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Аз ще бъда арбитър на баса.
	Благодаря Ви, господин Костов, за участието. Актуален въпрос отправят народните представителки Донка Дончева, Румяна Куртева и Мариана Христова към Николай Василев, министър на образованието.
	Има думата Донка Дончева да развие въпроса.
	ДОНКА ДОНЧЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря, господин председателстващ.
	Уважаеми господин заместник-министър председател и министър на образованието и науката, дами и господа народни представители! Нашият актуален въпрос беше продиктуван от изпълнение на държавните изисквания за приемане на ученици, завършили осми клас в средните професионални училища. Наблюденията ни са от окръзите Варна, Пловдив, Плевен и от обилната информация, която публикуваха в печата в този период. Не загуби актуалност през летния период, независимо от лавинообразното нараст3052/2. ване на актуалните въпроси в образованието, породени от изместването на професионализма от политизацията в българското училище.
	Късното въвеждане в края на предходната учебна година на допълнителните приемни изпити постави сериозна бариера пред всеки кандидат. Сред обществеността битува мнението, че след тази трудна и не особено спорна учебна година голяма част от учениците нямат интелектуална и психологическа нагласа за полагане на изпит по математика. Необяснимо е как в техникумите, които досега без изпити едва изпълняваха държавната поръчка, се приложиха тези единни държавни изисквания, както и в редица техникуми, които по наши сметки са около 40 на сто от общоучилищната мрежа, където не се оперира с този основен усебен предмет - имаме предвид селскостопански, на услугите и т.н. Това обяснява големия отлив от техникумите за сметка на СПТУ и при определено завишаване броя на насочването на ученици в техникуми със занаятчийска специалност.
	Затова, господин министър, се налага ясно да се заяви вече означава ли тази политика, че на страната не са нужни висококвалифицирани средни изпълнителски кадри? От информацията, с която разполагаме, се вижда, че планът за приема в голяма част от окръзите не е изпълнен с около 25-30 на сто, а където са съсредоточени технологични, химически, транспортни, строителни и други училища, този процент е по-голям.
	Не съществува ли опасност за прекъсване на приемствеността с определени вузове? Може би, господин министър, не трябваше да има планова поръчка, за да се поставят училищата при еднакви конкурентни условия - така, както не се наблюдава приемът в девети клас на средните общообразователни училища.
	Тревожи ни и прилагането на чл. 32, точки 1 и 2 на Наредба # 3 на Министерството на образованието, с което се пренебрегват както личните желания на децата, така и ненужното претоварване на едни открити вече паралелки и лишаването на училището от издръжка заради закриването на други паралелки. Но грешките продължиха и с решението на Министерския съвет, допуснато и от Вас, довело до двоен стандарт при социалното подпомагане на завършилите средно образование ученици. За да се привличат кадрите в професионалните училища ли се реши тези, които за3052/3. вършват техникуми и СПТУ и не са устроени на работа, да ползват статут на безработни, за разлика от връстниците им в СОУ? Това не само че е социално несправедливо, то поставя и по-големия и неотложен въпрос за връзката на професионалното образование с икономическата политика, на чиято основа би следвало да се сформира и обосновава потребността от средни специалисти.
	Недостатъчно прецизният подход при решаването на въпроса за приема в средните професионални учебни заведения породи и допълнителните проблеми и напрежение в учителските колективи - хора, останали без учебен норматив, намалена финансова издръжка поради неизпълнен прием и нарушена връзка с дългогодишни базови предприятия и много други.
	Господин министър, Вие и ръководеното от Вас министерство, считате ли, че в отсъствието на яснота за структурните промени в икономиката няма нужда от грижи и промени в професионалното образование? Какво ще направите Вие за съхраняване на положителните традиции, защото Ваши са думите, че не можем да се откажем от образците на общообразователното и професионалното образование. Но ако няма доказателства в практиката, те остават без съдържание.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, госпожа Дончева.
	Господин министър, имате думата.
	МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Аз ще отговоря на въпроса във вида, в който ми беше даден, а не във вида, в който беше излишно раздут тук.
	При внимателния прочит на актуалния въпрос става ясно, че той не е формулиран в явен вид, така както аз го получих. Там се пита какви мерки предвижда министерството, без да се уточнява за какви мерки по същество, мерки за какво и за кого. Ето защо аз бих формулирал този въпрос според експертната оценка на логици, семантици и специалисти по контентен анализ по следния начин.
	Какви мерки предвижда Министерството на образованието и науката за изпълнение на плана за прием на учениците в техникумите след осми клас? 3052/4.
	На така формулирания въпрос, ако сте съгласни, разбира се, с тази формулировка, ще отговоря по следния начин:
	Министерството на образованието и науката не възнамерява да вземе никакви допълнителни мелки, извън предвидените в чл. 8, ал. 2 и раздели трети и четвърти от наредба # 3, съгласно която учениците могат да кандидатстват в паралелки на средното професионално-техническо училище и професионално-техническото училище, извън предвидените в точка 3 от пояснителните бележки на Справочника за професионалното образование през учебната 1992/1993 г., съгласно който е възможно приемането в допълнителни паралелки на СПТУ по професии, утвърдени по държавната поръчка, извън предвидените в телекс на министерството # 3364 и 3392 от 27 юли, с който се дава възможност в рамките на държавната поръчка да бъде извършено трансформиране в паралелки СПТУ по професии, отговарящи на професионалните направления на паралелките за техникум, като срокът за записване е удължен до 14 август, извън предвидените в заповед РД-1442 от 15 юли на министъра на образованието и науката, според която за участие в класиране в техникумите след приключване на втория кръг се допускат ученици с бал, по-нисък от определения с Наредба # 3.
	Допълнителни мерки, извън предвидените, не се налага да бъдат вземани, защото според министерството с план-приема в техникумите се създава само финансово и кадрово осигурена възможност определен брой деца да получат висококачествено професионално образование. План-приемът не може и не следва да се разглежда като догма, която на всяка цена следва да се прилага, така както се разглеждаше всеки план в миналото в условия на свръхцентрализирано планиране във всички сфери на обществения живот.
	Съгласно чл. 7, ал. 1 на Наредба # 3 на министерството за държавните изисквания при приемане на ученици в професионалните училища и по-специално в техникумите кандидатите полагат приемен изпит по математика или изобразително изкуство, в зависимост от специалността, независимо от формата на обучение. С изискванията на този член се осигурява подбор на кандидатите на входа на системата на професионалното образование. Необходимостта от този подбор се определя от предвариНЧ/КП 3053/1. телно установяване на възможностите и пригодността на кандидата за постигане целите на обучението в техникумите с оглед получаване на образователна степен - средно образование и придобиване на професионална квалификация "техник", "икономист" и др., отчитане на равнището на общообразователната подготовка на кандидатите с оглед предстоящото усвояване на съвременните технологии и техники в условията на пазарната икономика.
	Въвеждането на изискването за полагане на приемен изпит във всички техникуми, независимо от броя на кандидатите, е наложително както поради посочените мотиви, така и поради отсъствието на единни критерии за оценяване на знанията на учениците на изхода на системата на основното образование.
	Убедени сме, че въвеждането на този подход на приема на учениците в техникумите осигурява предпоставка за по-високо качество на професионалната подготовка и доближаване до европейските изисквания.
	В заключение искам да обърна внимание на две обстоятелства:
	Първо, с Наредба # 3 и другите посочени по-горе документи е осигурена възможност за продължаване на образованието на учениците, които не са се класирали в техникумите. От тази гледна точка буди недоумение Вашето опасение, че редица отрасли ще се лишат от конкурентно подготвени кадри, които ще се реализират след пет години, защото училищата, първо, не готвят конкурентни кадри, а специалисти, способни да се реализират в условията на неизбежната за пазарната икономика конкуренция и професионална динамика. И освен това трябва да се каже, че никой не може точно по каквато и да било методика да прогнозира днес, в този момент, отраслите, в които след пет години ще има дефицит, или обратно - излишък от специалисти. Затова трябва да се наблегне на възможностите за професионална динамика.
	Напълно неоснователно е и вашето опасение, уважаеми народни представители, че стотици учители ще останат без работа, защото, първо, запазват се работните места в професионалните училища и освен това преориентирането на учениците от техникумите към СПТУ, както вече споменах, беше продължено до 14 август. 3053/2.
	Искам да завърша с една информация, която ще влезе в противоречие с много от опасенията, изказвани в пресата. Безработицата сред учителите, масова безработица сред учителите няма да има. След 1 октомври тази година масови съкращения на учителите няма да има. Искам да кажа, че поне според нашите предвиждания, разбира се, не мога да бъда абсолютно сигурен в това, че не само няма да има съкращения, но системата на образованието трябва да поеме нови учители. Имаме над 2000 свободни работни места из цялата страна. Така че може би това ще бъде едната, единствената или една от малкото области от нашия социален живот, в която бичът на безработицата няма да плющи.
	Благодаря ви!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин Василев!
	Госпожа Дончева, имате думата, но Ви моля да бъдете кратка.
	ДОНКА ДОНЧЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз благодаря много на уважавания от мен господин министър на образованието. Трябва да кажа, че отговорът получи тази нагласа, с която е поставен във въпроса. Въпросът е в дейстявителност от 23 юли, но очаквах от Вас, за да ме успокоите че няма нищо и формулировката, ако не Ви устройваше в този вид, е неясна, че няма нищо обезпокояващо от плана, за който става дума.
	Аз не чух в каква степен е изпълнен все пак план-приемът. Защото така или иначе след пет години ние ще разчитаме на тези специалисти. Дано за това тези, които ще потребяват тези кадри, не са се обезпокоили, така както не е обезпокоено и просветното министерство.
	Мен не ме успокои този отговор, защото не видях наличието на образователна сериозна политика, която да изпреварва икономиката. Мисля, че предназначението, голямото предназначение на образованието е и това. Вашият отговор не ме успокои в това отношение. Но надявам се, че е успокоил учителите, които въпреки всичко са заявили, че ще стачкуват.
	ГЛАС ОТ МНОЗИНСТВОТО: Вие това и чакате!
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви! Моля за тишина в залата! 3053/3.
	Преминаваме към въпроси, отправени към министър Биков.
	Първият актуален въпрос е от Йордан Ройнев. Господин Райнев, в залата ли сте? - Няма го Ройнев.
	Господин Ангел Димов, вторият въпрос е от Вас. Моля да развиете въпрноса в рамките на три минути. Чакат още много министри.
	АНГЕЛ ДИМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, уважаеми прпедседателю. Ангел Димов, 17. Пловдивски избирателен район, БСП.
	Уважаеми председателю, уважаеми народни представители! Преди две години, когато представителите на СДС-движение бяха в опозиция, се надпреварваха да дават обещания на българските избиратели...
	ГЛАСОВЕ ОТ МНОЗИНСТВОТО: И ги изпълнихме!
	АНГЕЛ ДИМОВ: Обещаваха, че след като поемат държавното кормило, нашата страна ще бъде залята с капитали от Запад, а износът на пресни и преработени земеделски стоки ще бъде пренасочен от източните към западноевропейските пазари. Но дойде време, както казват руснаците "да подведем итоги", да направим равносметка и да отчетем резултатите от упражняваната власт. (Шум, реплики в залата и ръкопляскания от мнозинството)
	Очевидно е, че при разрушителното, репресивното и ретроградното управление на СДС-движение България почти изцяло загуби завоюваните позиции на международните пазари. С лека ръка се пропиля десетилетният самопожертвователен труд на няколко поколения наши ученици специалисти по външна търговия. (Шум и смях в залата)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин димов, всичко да бъде в рамките на три минути.
	АНГЕЛ ДИМОВ: Без работа и препитание останаха над един милион души.
	Уважаеми председателю, уважаеми народни представители! Справедливостта изисква да признаем, че при авторитарното управление на комунистите и сдружените земеделци у нас бяха изградени модерни предприятия на консервната промишленост. Значителна част от тях са оборудвани със западна високопроизво3053/4. дителна техника, в това число и за производство на детски храни. А в Стара Загора и в други градове е създадено нелошо машиностроене за консервната промишленост. 3053/5.
	През 80-те години у нас ежегодно се произвеждаха по около 500-600 хил. т консервирани зеленчуци и плодове. (Шум и неодобрение от блока на СДС) Две трети от тези количества се изнасяха в чужбина, включително и на западноевропейския пазар.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Димов, поставете Вашия въпрос. Ще Ви прекъсна. Изтекоха трите минути. Много Ви моля.
	АНГЕЛ ДИМОВ: Поставям въпроса.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нищо, че нямате карта, вижда се, че времето Ви изтече. Поставете въпроса.
	АНГЕЛ ДИМОВ: Откакто управлението на икономиката и страната бе предадено на СДС-движение, се закри Министерството на външноикономическите връзки и се разрушиха установените ефективни търговски отношения с редица държави. Ежегодно не се преработва и продава произведена продукция: череши, праскови, домати, краставици и т.н., за стотици милони долари.
	РЕПЛИКИ ОТ СДС: Времето!
	АНГЕЛ ДИМОВ: Остава незаплатен трудът на стотици хиляди селяни и работници.
	Затова моят въпрос към новоизбрания министър на индустрията Румен Биков е: какви мерки е набелязало Министерството на индустрията за решаване на острите проблеми на консервната промишленост и нейното по-нататъшно развитие.
	Благодаря ви за вниманието. (Смях и възгласи от блока на СДС: "БКП, БКП!")
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата министър Биков.
	МИНИСТЪР РУМЕН БИКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Димов! Искам след Вашата емоционална реч да стъпим на земята и да говорим за реалните проблеми на консервната промишленост.
	На Министерството на промишлеността е известно състоянието, в което се намира консервната промишленост, а в настоящия момент - и трудностите, които тя преживява. От тази връзка произтичат и трудностите с изкупуването и преработването на реколтата през 1992 г.
	Главните причини, които обуславят това състояние на предприятията от консервната промишленост, се свеждат главно до: МР/КП 3054/1.
	1. Рязко намаляване на износа на преработени плодове и зеленчуци и преди всичко износа към републиките от бившия Съветски съюз, които бяха основни потребители на такава продукция. Но тук искам да отворя една скоба - че това не е по вина на българските производители или на българските търговци. В отделен разговор мога да обоснова твърдението си.
	2. Намалено потребление от консерви, плодове и зеленчуци вътре в страната.
	3. Наличие на значителни количества готова продукция или полуфабрикати, произведени на склад по поръчки за бившите държави на Съветския съюз, които в момента не се изплащат, или пък тези, които са заминали, нямат покритие на реализацията.
	4. Високо ниво на производствените разходи в резултат на увеличаващите се изкупни цени на плодовете и зеленчуците, на електроенергията, топлоенергията, на големия абсолютен размер на лихвите по ползваните заеми, които имат сезонен характер. Което говори от своя страна за неефективността на въвежданите мощности до този момент.
	5. Висока кредитна задлъжнялост към банките и значителна по размер междуфирмена задлъжнялост.
	Във връзка с това по предложение на Министерството на промишлеността Министерският съвет прие Решение # 266 от 13 юли 1992 г. за оказване на временна финансова помощ на едноличните търговски дружества с държавно имущество от преработващата промишленост, осъществяваща и сезонна дейност. Това решение дава възможност освен временна финансова помощ предприятията да ползват и кредити при облекчен лихвен процент, т.е. до 80 на сто от основния лихвен процент с източник - средства по Постановление # 27 на Министерския съвет.
	Освен това при недостига на средства на предприятията за разплащане с доставчици на суровини и материали се допуска сключването на договора за фирми и търговски стоков кредит от доставчиците, които също се гарантират от горецитираното постановление.
	В изпълнение на това решение на Министерския съвет Министерството на промишлеността извърши анализ и оценка на финансово-икономическото състояние на предприятията от консервната промишленост, обезпечеността им с договори за реализация - за3054/2. бележете - на продукцията от реколтата през 1992 г. и тяхната възможност за възстановяване финансовата помощ, т.е. търсене на обвързване на реализацията с вече сключени търговски договори. На тази основа министерството подготви и прпедстави и специално създадена комисия от заместник-министри на финансите, промишлеността и търговията, съгласно точка 3 от Решение # 266 на Министерския съвет своите предложения за оказване на временна финансова помощ. Направеното предложение от комисията бе утвърдено от Министерския съвет с Решение # 355 от 27 август т.г. бе отпусната временна финансова помощ на 42 фирми и дружества от консервната промишленост общо в размер на 677 млн. лв. със срок за възстановяване 31 август 1993 г.
	По същи яначин Министерството на промишлеността ще постъпи по отношение на държавните предприятия от винарската, месодобивната, захарната и други подотрасли на хранително-вкусовата промишленост.
	Що се касае до поставения от Вас въпрос във Вашето питане, което получих писмено, за нормални цени за изкупуване на селскостопанска продукция, следва да Ви уведомя - вероятно Вие знаете, - че цените на стоките и услугите в Република България се определят на договорна основа между производител и потребител с изключение на ограничен брой стоки и услуги с особено важно значение за жизненото равнище на населението и икономиката на страната, които са под наблюдение и контрол на компетентни държавни органи, които не смятам да цитирам.
	В случая цените на плодовете и зеленчуците, които се преработват от консервната промишленост, не са обект на ценово регулиране от страна на държавата. Същите се определят на пазарен принцип според търсенето и предлагането на договорна основа.
	В условията на пазарната икономика грижата за реализацията, включително за износ, е на самите стопански субекти. Това не изключва държавата да оказва помощ и съдейсятвие за осигуряване на реализацията на продукцията. В това отношение със съдействието на Министерството на търговията бяха направени посещения в Руската федерация и в други републики от бившия Съветски съюз за оказване на съдейсятвие, за съживяване на стокообмена, включително и за износ на продукция от консервната 3054/3. промишленост. Този въпрос беше обект на внимание при посещението у нас, в нашата страна на президента на Русия господин Борис Елцин. В тази насока от особено голямо значение са направените постъпки на правителствено ниво за определяне на експортни квоти на наши селскостопански произведения на страната с Общия пазар, с които вече разполагаме.
	В заключение бих казал, че с предприетите мерки Министерството на промишлеността е създало необходимите условия за преодоляване на стагнацията в консервната промишленост, като конкретните действия следва да бъдат осъществени от ръководствата на самите дружества и фирми.
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви и аз, господин Биков.
	Остава да говорите и Вие. Ако имате нещо по-дълго, можете да разговаряте с него двамата извън залата.
	АНГЕЛ ДИМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, благодаря Ви.
	Чух отговора. Струва ми се, че новоизбраният млад министър Румен Биков има амбицията да работи за стабилизиране на нашата индустрия. Похвално е според мен това, че е вникнал в пр облемите, макар и за кратък период от време, тъй като има и министри, които все още не разбират за какво става дума.
	РЕПЛИКИ ОТ СДС: Хайде, стига, бе. Няма ли малко възпитание у теб?
	АНГЕЛ ДИМОВ: Не искам да го обезсърчавам засега и ще кажа, че съм доволен от неговия отговор. (Ръкопляскания)
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз.
	Господин Ройнев, имате думата, за да развиете Вашия актуален въпрос, отправен към министър Биков.
	ЙОРДАН РОЙНЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, господин министър! Като ръководител на Министерството на промишлеността на Вас трябва да Ви е известно, че в гр. Троян и Троянската община съществуват промишлени структури, чийто дял от националния мащаб е твърде осезателен. Благодарение на 3054/4. този факт, господин министър, Троянската община е една от четирите общини в Република България, която е на вноска към бюджета на държавата. От тях най-проспериращата фирма е "Елма", която има за полугодието на 1992 г. постъпления от продажбите 153 млн. лв., чиста печалба около 13 млн. лв., начисления и внесени данъци за периода са 16 млн. лв. Вземанията възлизат на 83 млн. лв., в това число от оня ден по списъците за стокообмена за 1992 г. в размер на 6 млн. и 400 хил. клирингови долари.
	Запазени са всички традиционни и външни партньори, направени са пробиви и в други страни.
	За първото полугодие са постъпили около 4 млн. щатски долара, а очакванията за второто полугодие са към 3 млн. и 700 хил. щатски долара.
	В момента във фирмата работят към 2180 души. Средната работна заплата е 1843 лв. Не са допускани престои и принудителни неплатени отпуски поради липса на работа.
	Имайки предвид всичко това, господин министър, Ви питам:
	Първо, какви са мотивите Ви за издаването от Вас на заповед # РД-11851 от 16 юли 1992 г. за освобождаване на сегашния управителен съвет? За какви държавни представители в сегашния управителен съвет на фирмата става дума, след като целият управителен съвет е избран от работещите във фирмата на събрание на пълномощниците?
	Второ, защо след като във Вашата заповед Вие определяте числеността на новия управителен съвет на седем души, Вие назначавате пет като държавни прпедставители и двама оставяте за избор от събранието на пълномощниците на фирмата? Съгласно изискванията на досега действащите нормативни актове по този въпрос, отношението трябва да бъде 4:3 или 50 плюс 1.
	Известно ли Ви е, господин министър, че назначените от Вас държавни представители са само членове на КТ "Подкрепа", в т.ч. и сегашният ръководител на КТ "Подкрепа" във фирмата господин Стойко Христов, което е в противоречие на Указ # 56 и Вашата наредба за избор на ръководство в държавните фирми.
	Благодаря ви за вниманието.
	ПРПЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Ройнев.
	Има думата министърът на промишлеността господин Биков. 3054/5.
	МИНИНТЪР РУМЕН БИКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Ройнев! Не би имало възможност днес тук пред вас да анализирам състоянието на българската промишленост. В различните си аспекти този въпрос, както знаете, е непрестанна тема на дискусии на всички нива на държавните органи, на органите на власт и управление. Той служи еднакво добре за защита както на съзиданието и обновлението, така и като коз за ретроградни амбиции. Всяка стъпка, която се предприема за поставяне на основите, обосновките и принципите на новия подход в решаване на проблемите на производството въобще, среща както вътрожена подкрепа, така и организиран отпор. Още по-ясно е това противостоене, когато се касае за смяна на ръководителите на промишлени предприятия.
	Искам да ви уверя, че аз като министър и екипът ми от сътрудници се стремим да формираме решенията си след анализ на конкретните условия в предприятията - както по отношение на икономическите, така и на социалните им аспекти.
	В много случаи само фактът, че дадено предприятие реализира печалба, все още не означава, че то стои добре в условията на пазара или са разкрити максималните му възможности. Там където има реални условия за по-високи икономически резултати и се изискват и по-високи критерии към съответните ръководители ще се съгласите, че съм лъжен да се подчинявам на такъв един стремеж, а което е още по-важно - да го стимулирам. Естествено, тогава трябва да извадим на преден план хора, избиращи пътя на мобилизиране на всички възможности, които да заменят летаргичната вегетация на задоволяващите се с малко, но сигурно.
	Затова при потнециална държавна фирма "Елма" - Троян не бива да ни корите за стремежа максимално той да се оползотворява. В тази ситуация нови хора с нестандартно мислене и подход могат да се окажат тези, които ще осигурят още по-добрите резултати на фирмата. това са и основните ни мотиви за определяне на държавните представители в управителния съвет на фирмата.
	Нашето дълбоко убеждение е, че съществуването и образуването на държавни фирми по вече отменени законови разпоредби е анахронизъм. Готови сме, желаем и работим в тази насока час по-скоро за преобразуването им в адекватни пазарни условия на ЦМ/МБ 3055.1. стопански субекти да стане колкото се може по-скоро. 
	Макар и с неохота, но сме принудени да се ползваме от текстовете на Указ # 56. Съгласно чл. 24, ал. 1 с моя заповед се определят представителите на министерството в Управителния съвет на фирмата. Колкото и да гледаме на Указ # 56 като на престроечна носталгия към ръководната роля на трудовите колективи, и в него не можем да намерим норма, овластяваща общото събрание на трудовия колектив на държавна фирма "Елма" да си избира целия управителен съвет.
	Правото, с което съм овластен от Министерския съвет съгласно чл. 3 от министерско Постановление # 98, са правата на едноличния собстевник. Следователно можем да решим и въпроса с числеността на управителния съвет и с определянето на представители по цитирания чл. 24, ал. 1 - половината плюс един от членовете му.
	Не виждам никаква пречка досегашният генерален директор отново да остане такъв, спечелвайки вота на колектива си. Общото събрание следва да определи своите представители в управителния съвет и ако същият попадне сред тях, той има реалния шанс отново да бъде избран. Но тази възможност, пак повтарям, е изцяло в компетенцията на общото събрание.
	Що се отнася до твърдението, че всички определени от Министерството на промишлеността лица, са членове на КТ "Подкрепа", аз го приех като любопитна информация. Вярвайте ми, не знаех. Не съм имал и няма откъде на науча, тъй като категорично не приемам състоянието на и боравенето с досиетата. Може би в това точно е разликата, а тя все още е непривична за рутината на нечии представи и разсъждения.
	Отново ще се върна на чл. 24, ал. 1 от Указ # 56. Посочените от нас членове на Управителния съвет са пет, поименно изброени. Те, разгледани на принципа 50 плюс 1, дават численост на управителния съвет от 8 души, което е и коригирано. 
	Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Биков.
	Господин Ройнев, желаете ли да изразите вашето отношение към отговора? 3055.2.
	ЙОРДАН РОЙНЕВ: Аз съм затруднен да дам оценка на отговора и имам една молба към господин министър Биков: да продължим разговора, ако той желае, след приключване на заседанието.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: На кафе?
	МИНИСТЪР РУЕН БИКОВ: Приемам.
	ЙОРДАН РОЙНЕВ: Приемете. Благодаря ви.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Орсов, моля да развиете вашия въпрос към министър Георги Стоянов.
	ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФХБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър Стоянов! Повод за моя актуален въпрос е едно ваше телевизионно интервю от средата на миналия месец. От това интервю се създава впечатление, че поставяте под съмнение създаването на кооперации преди възстановяването на собствеността върху земята, тъй като (цитирам): "Членовете на една кооперация трябва да бъдат реални собственици на нещо, което доброволно да внесат изцяло или част от него в кооперацията като дялово чуастие. А преди да получат протокол # 6, тоест решението по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за земята, кооператорите не са собственици на земята. Следователно не могат да я внесат като дялово участие в кооперацията".
	Такова впечатление се създава от интервюто.
	Първо, бих искал да отбележа, че внасянето на земя в кооперация като дялово участие е крайно неудобно, тъй като собственикът й ще загуби собствеността си върху нея. Много подобре е като дялово участие или като дялова вноска да се внесат пари, а на тях кооператорите очевидно са реални собственици.
	Второ, ако в кооперацията изобщо се внася земя, то тя се внася не като дялова вноска, а за ползване. Проблемът за земята не е проблем на регистрацията на една кооперация, а проблем на дейността на вече регистрирана кооперация. Законът за кооперациите обаче е дал на новорегистрираните кооперации едногодишен срок, за да започнат своята дейност. А този срок, ако започнем отсега нататък да го считаме, спорев вашите публични изявления, ще се възстанови юридически собствеността върху 7580 на сто от земеделските земи в страната. 3055.3.
	На трето и на последно място бих искал да отбележа, че в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - две от неговите разпоредби - чл.  30, ал. 3 и чл. 32, ал. 3, които вие добре познавате, предполагат вече създадени кооперации преди окончателното възстановяване на собственоста и с това разбира се се намират в точно съответствие с чл. 4 и следващите от Закона за кооперациите.
	Във връзка с това, уважаеми господин министре, ви питам: считате ли за допустимо от правна гледна точка създаването на кооперации преди възстановяването на собствеността върху земеделските земи?
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Орсов.
	Господин министър Стоянов, заповядайте. Това е последният въпрос за деня и приключваме след вашия отговор.
	МИНИСТЪР ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! На така зададения актуален въпрос аз имам следния отговор:
	Контролът за допустимостта при създаването на каквато и да е кооперация е възложен на съда. Министерството на селскостопанското развитие, земеползването и възстановяването на поземлената собственост е държавен орган, който изпълнява своите функции въз основа на определените му права с Постановление # 131 от 15 юли 1992 г. В текстовете на това постановление на министерството не са предоставени такива права - да осъществява какъвто и да е контрол по допустимостта при създаването на кооперации. Така че аз не бих могъл като министър да кажа кое е допустимо и кое е недопустимо при създаването на кооперации.
	Но като юрист мога да кажа следното:
	Голямата идея на Закона за кооперациите е частни физически лица, тоест собственици на реално имущество, водени от един икономически интерес, да обединяват своите усилия за постигането на този икономически интерес. И когато се формира този вид сдружение, те доброволно да внасят в това сдружение - кооперацията, част от имуществото, което реално притежават и по този начин да се формира капиталът на кооперацията. А от тази гледна 3055.4. точка аз считам, че това изискване трябва да бъде налице, когато се регистрира кооперацията и може би това е една непълнота в чл. 4 от Закона за кооперациите, за да може съдът служебно да следи при създаването на кооперации наличието на такова имущество. 3055.5.
	Аз знам, че законът е дал възможност на кооперациите след тяхното регистриране или т.е., юридическото им създаване, да не упражняват стопанска дейност в продължение на една година. Но това не изключва задължението, когато формираме кооперацията, капиталът на тази кооперация да бъде налице.
	Що се отнася до кооперациите, за които става дума в актуалния въпрос, аз бих казал следното. Аз не съм привърженик на онези производствени кооперации, а на онези кооперации в областта на земеделието, които са разпространени в цял свят. Това са преди всичко обслужващите кооперации на частните земеделски стопани. Това са кооперациите, в които се извършва материално-техническото снабдяване, това са кооперациите, в които се зивършва проучването на пазарите, реализацията на продукцията, всички онези съпътстващи дейности на земеделското производство, за да може самият производител да бъде освободен от тези задължения. Цялото му внимание и всичките му усилия да бъдат съсредоточени в създаването и в производствените процеси.
	От тази гледна точка смятам и поддържам това мое становище, че когато се създава една земеделска кооперация, трябва да бъдат налице всички изисквания. Вярно е, че земеделската земя не е капитал, но когато говорим за разпоредбата на чл. 33, ал. 3 от Закона за кооперациите, ние трябва да държим под внимание и този текст, който създава условия за извършване именно на земеделска дейност. В кооперацията, ако нямаме земеделската земя, каква земеделска кооперация ще бъде тя? По силата на какво и с какво ще произвежда земеделска продукция?
	От тази гледна точка аз направих своето изявление, че би било добре, когато се създава една земеделска кооперация, под каквато и форма да е тя, тези, които я създават, физическите лица трябва да бъдат носители на реални права. Права на собственост, вещни права, които те доброволно да проценят и да внесат в кооперацията и по този начин да създадат онова необходимо имущество на кооперацията, онези материални ценности, които да създадат реалните възможности да се осъществяват предметът на дейност на кооперацията.
	Това е моят отговор на така зададения актуален въпрос. И пак повтарям, че министърът на земеделието не може в рамките ББ/МБ 3056.1. на предоставените му права да осъществява какъвто и да е контрол при формирането на кооперации.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Стоянов.
	Господин Орсов, имате думата.
	ЗЛАМИТИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин министре, от многото думи, които казахте, стана ясно, че вие бихте желали може би да се създават обслужващи кооперации, но изглежда нямате нищо против, ако хората искат да създадат и други кооперации в които да се занимават. Аз съм много доволен, че потвърждавате това. Значи вие нямате нищо против хората да създадат и други кооперации, които да не се занимават просто с обслужваща дейност, а с някаква производствена дейност. Доволен съм от това, че в един разговор преди известно време с вас, който имахме в понеделник, вие в този разговор потвърдихте, че няма никаква пречка да се създават кооперации такива, каквито хората желаят и само от тяхната воля зависи каква точно кооперация да създадат. Разбира се, при спазване изисканията на чл. 4 от Закона за кооперациите.
	Накрая искам да кажа само, че според решението на Конституционния съд, което той постанови по нашата жалба срещу Закон за изменение и допълнение на Закона за земята, хората, които в момента създават кооперациии, не са губили никога собствеността върху земята си. Така че любимото на мнозина изискване за собственост върху земята при създаване на кооперациите, е налице според Конституционния съд.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Орсов! Благодаря и на господин министъра за неговото участие.
	Няколко съобщения:
	Пресконференция на пресслужба ще се състои на 7 септември, понеделник от 11 часа в зала "Запад". Пресконференцията е на тема: "Парламентарна ваканция - политическа есен".
	Поканено е за участие Председателството на Народното събрание.
	Временна анкетна комисия за Нефтохим "Палма" ще има заседание в сряда, 9 септември от 9 часа в зала 517. 
	Комисията по околната среда ще проведе заседание на 9 септември, сряда от 9 часа в зала 411. 3056.2.
	Комисия за контрол над приходите, разходите и имуществата на партиите ще проведе заседание на 10 септември от 10.30 часа в зала 411.
	Комисията по здравеопазването ще има заседание на 9 септември от 10 часа в зала 412.
	Комисията по земеделие ще проведе заседание на 9 септември от 10 часа на бул. "Дондуков" 2.
	Комисия по радио и телевизия ще има извънредно заседание на 9 септември от 11 часа в "Огледална" зала. Редовно заседание на 10 септември от 11 часа в "Огледална" зала.
	Комисията по образованието ще има заседание в сряда от 11 часа в 305 зала.
	Заседание на Икономическата комисия ще се състои в четвъртък от 10 часа в пленарната зала.
	Закривам заседанието. (Звъни)
(Закрито в 12 ч. и 45 м.)

	ПРЕДСЕДАТЕЛ:Стефан Савов
	ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Снежана Ботушарова
	ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Кадир Кадир
	СЕКРЕТАРИ:Христо Атанасов
	          Георги Петров