Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-09-16

Председатели: председателят Стефан Савов и заместник-председателите Кадир Кадир и Снежана Ботушарова Секретари: Илхан Мустафа и Трифон Митев
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (звъни); Уважаеми госпожи и господа народни представители! Откривам заседанието. Имаме необ¬ходимия кворум.
Вие знаете за нещастието, за гибелта на нашия колега господин Свилен Капсъзов. Вие знаете, че това беше един наш добър другар, един човек, който работеше активно в парламента, който изказваше своите становища, убедително, и смятам, че всички го уважавахме.
Аз няма да говоря повече. Ще дам думата на господин Юнал Лютфи от името на Движението за права и свободи да каже няколко думи за господин Свилен Капсъзов. Вие знаете, че Народно¬то събрание излезе със свой некролог. По пресата беше съобщено -това е една нещастна случка, за която всички ние съжаляваме.
Господин -Лютфи, заповядайте.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважа¬еми колеги народни представители! Напусна ни завинаги един от гордите и непреклонни синове на Родопите. Родният край от Орфей -Родопите, е откърмил и творци, и борци за свобода. Свилен носеше в голямото си сърце и двете начала.
Целият му живот премина под знака на борбата в името на свободата на човека и твореца. Като народен представител той имаше свое ярко присъствие в краткото време на парламента¬рист, но то беше достатъчно, за да остави светла следа както в дейността на парламентарната група на Движението за права
 
и свободи, така и в работата му на заместник-председател на Комисията по телевизия и радио.
Поет и журналист той успя да превърне вестник "Права и свободи" в качеството са на главен редактор в трибуна на идеи¬те на Движението за права и свободи.
Свилен Капсъзов скланяше глава само пред България и пред образа на Апостола. Сега ние свеждаме глави пред светлата му памет.
Предлагам с едноминутно мълчание да почетем паметта му. (Всички стават на крака. Едноминутно мълчание.) ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Да, благодаря ви. Господин Йорданов иска да направи едно предложение, което предполагам, ще се приеме от всички ни.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Напусна ни Свилен Капсъзов -един изключително честен и достоен човек, един добър парламента¬рист. Свилен беше поет в годините, когато беше трудно да бъдеш поет. Свилен беше човек в годините, когато беше трудно да бъдеш човек. Познаваме се отдавна, от времето, когато той работеше в една от тесните стаи на в. "Култура". Работеше върху пробле¬ми на публицистиката. Живееше всъщност с проблемите на нашия живот. Търсеше и светлините, и сенките в този живот.
И аз разбирам защо след това той стана и главен редактор на един вестник, чието име говори само за себе си - в. "Права и свободи".
Смъртта е винаги нелепа и думите не могат да я заместят. От името на парламентарната група на Съюза на демократич¬ните сили ние искаме простичко да кажем: сбогом, Свидене! Ние винаги ще те помним!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз искам да направя едно пред¬ложение, тъй като утре между 12 и 13 ч. е поклонението в Централ¬ните гробища на господин Свилен Капсъзов. Утре Народното събрание да започне с един час по-късно работата си. Просто мисля, че ние всички ще отидем и едва ли ще можем да се приберем и да започнем нормално да работим. Тъй като вие трябва да решите това, подлагам на гласуване: утре Народното събрание да започне от 16 часа своята работа.
Госпожа Клара Маринова иска да каже нещо.
 
К71АРА МАРИНОВА (ПС на БСП, Б-ЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, от името на Парламентарния съюз на Българската социалистическа партия и останалите коалиционни партии вземам думата, за да изразя нашите дълбоки съболезнования към семейството на Свилен Капсъзов, към всички негови другари от парламентарната му група, към всички колеги народни представиели, защото вън и независимо от всичко страшно е, когато един от нас, един от тези, с които е минавало ежедневието ни, вече го няма.
Нелепата случайност е най-тежка за тези, които го позна¬ваха, за неговите близки и роднини. Но тежестта усещаме всички днес, които седим в тази зала.
Свилен Капсъзов  беше човекът, с който можеше да се работи, можеше да се разговаря, можеше да се разбира. Човек, който определено ще ни липсва.
Присъединяваме се към предложението, направено от пред¬седателя на Народното събрание, и от името на колегите народни представтиели от нашия парламентарен съюз предлагаме народните представители от сегашното Тридесет и шесто Народно събрание да учредим фонд, с който - разбираме, че няма да върнем Свилен -но бихме могли да бъдем полезни за неговото семейство.
Поклон пред паметта на Свилен - поета и човека, народния представител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ; Благодаря ви, госпожа Маринова. Все пак правилникът изисква да гласуваме това предложе¬ние - утре да започнем работа в 16 часа. Моля, които са съгласни, да гласуват.
От всичко 197 гласували народни представители 197 са за, против и въздържали се няма.
Утре заседанието започва от 16 часа.
Аз се присъединявам към апела на госпожа Клара Маринова. Предполагам, че изразявам в случая мнението и на трите парламен¬тарни групи. И ще помоля Движението за права и свободи да учреди в своята канцелария едно място, в което ние ще можем да внесем - всеки един според възможностите си - една лепта, за да под¬помогнем семейството му. Защото знаем, че никой от нас, от нашите семейства не е толкова богат, за да може все пак да поеме един
 
такъв удар. Знаем, че синът на господин Капсъзов е тежко конту-зен. Това ще изисква средства.
Така че моля Движението за права и свободи просто да поеме тази грижа, а ние да се отзовем на този призив.
 
Уважаеми госпожи и господа народни представители, вие имате пред вас дневния ред. Към този дневен ред имаше и редица предложения и допълнения.
Съюзът на демократическите сили предложи в дневния ред да бъде включен докладът на господин Христо Марков, който е вече приключен. По мое недоглеждане не съм го разпространил. Смятам, че правилно ще бъде още днес този доклад да бъде разпро¬странен, за да може да бъде разгледан от вас и тогава другата седмица в началото ще може да го разгледаме.
От страна на Предизборния съюз на БСП и останалите коали¬ционна партии са направени редица предложения. Няма да чета първите три, защото те съвпадат с дневния ред, с програмата.
Проект за решение за избиране на председател на Българско радио.
За съжаление не мога да го сложа на гласуване, не мога да го включа в дневния ред, защото не съм получил досега от комисията становище.
КлАРА МАРИНОВА (ПС на БСП, блП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, нЛП "Стефа Стамболов" и СДПД "Ера-5", от място): Има ста¬новище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Маринова, аз смятам и така би трябвало, становище е тогава, когато го получа, когато то бъде раздадено на народните представители. До мен дори не е стигнало подобно становище. Така че време е да го получа.
КлАРА МАРИНОВА (от място): Бихме помоливи председателят на комсиията да вземе отношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не, няма смисъл да взима отно¬шение. Само преди няколко дни, ако си спомняте, в петък беше, взе отношнеие. Час по-скоро призовавам председателя да изпрати становището на комисията. Какъв смисъл има отново да говорим за същото, за което говорихме вече. Ако има становище, действи¬телно това становище трябва писмено да дойде при мен, да бъде раздадено на народните представители.
Това, което е от значение също, проект за решение за отмяна на решението на Народчото събрание от 7 юли 1992 г. за задържане под стража на народния представител Андрей Карлов Луканов.
 
Това предложение е подписано от госпожа Ана Караиванова. Както виждате, то до известна степен е видоизменено от това, което досег асе предлагаше от господин Вълканов и от госпожица Дърева, и от госпожа Караиванова. На Председателския съвет -защото го получих сега, предадох го на Законодателната комисия, която утре ще има заседание и която бе замолена още утре да излезе със своето становище.
Вие знаете, че тук въпросът освен човешки е разбира се, политически и правен, защото имаме решение и на Върховния съд, имаме решение и на Конституционния съд.
Аз моля утре господин Джеров, господин Вучков, ако не е тук господин Джеров, да вземете становище, за да може този въпрос да го придвижим и да го включим в дневния ред.
Проект за решение относно осигуряване на средства за изкупуване на гроздето и извършване на есенната сеитба.
Вече няколко пъти се поставя този въпрос от господин Златимир Орсов. Проекторешението е разпределено на Комисията по земеделието и на Комисията по бюджета и финанси. Не е разпре¬делено на Законодателната комисия, тъй като е проект за реше¬ние, а не законопроект. И двете комисии не са представили своите становища.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пенсиите.
Този закон е представен от господин Коста Андреев... (Шум в залата.) Не знам защо е този шум? Ако може да слушате.
РЕПЛИКИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Раздава ни се Закон за демокра¬тизацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Закон за демократизацията. Не е минал през никъде. Сега и на мен ми се даде този закон. Моля ви се приемете го за сведение. Този закон не е минал през комисиите.
Вие знаете, че при мен има сигурно, не знам вече, 250 закона се събраха. Аз съм длъжен да ги раздавам, а пък... (шум в залата).
СТАНКА ВЕЛИЧКОВА (ПС на БСП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", от място): Това е шедьо¬вър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Нека някой да дойде да каже своето мнение, защото аз не чувам така. (Шум в залата.)
 
Аз смятам нека сега да не разглеждаме този закон. Той нито е минал през комисиите, нито е изпратен, нито нищо. Просто да продължим сега по дневния ред така, както са представени нещата.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пенсиите, внесен от господата Коста Андреев, Тодор Тодоров и Маньо Манев. Разпределен е на Законодателната комисия и на Коми¬сията по труда и социалното осигуряване. Комисиите не са дали своите становища.
Освобождаване на господин Христофор Събев като предсе¬дател на Комисията по вероизповеданията.
Този въпрос се поставя вече втори път. Аз миналия път обясних каква е процедурата, че трябва на Председателски съвет председателите на групите да дадат своите становища. Двама от представителите на групите на СДС и на ДПС казаха, че нямат становища на своите парламентарни групи. Аз смятам, че те трява да вземат час по-скоро становище... (недейте, госпожа Маринова, няма смисъл, вие ще кажете същото, което и аз) ... те трябва да взмет становище и на следващия Председателски съвет просто да излязат със своите становища, защото този закон минава вече втори път.
Проект за решение относон предоставяне на ограден фонд на Министерство на културата.
Това проекторешение е разпределено на Законодателната комисия, Комисията по културата и Комисията за контрол върху приходите, разходите и имуществата.
Предоставено е становище на Комисията за контрол върху приходите, разходите и имуществата на политическите партии. Днес на Председателския съвет чух, че и Комисията по културата имала вече становище. Но за мен становище е тогава, когато то получа писмено. Чакам това писмено становище, за да може да го гледаме. Мисля,ч е в Министерство на културата е било прието становище, но час по-скоро трябва да излезе.
Законопроект аз отмяна на Закона за изповеданията от 1929 г. от господин Велко Вълканов мисля, че беше. Разпределен е на Законодателната комиясия и Комисията по вероизповеданията. Становища не са депозирани. Очакваме становище от Комисията по вероизповеданията.
 
РЕПЛИКИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Няма да ги получите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, господин Христофор Събев да даде своето решение, не своето, разбира се, а да даде реше¬нието на комисията.
Беше предложен също и законопроект за държавния печат, обаче този законопроект не е дошъл при мен в съответния срок и поради това не можем да го приемем в дневния ред.
Това е, което мога да кажа.
 
От госпожа Йовкова има едно предложение, моля внима¬вайте! Предложението е от госпожа Савка Йовкова и от господин Георги Божинов. Господа народни представители, моля ви внима¬вайте, защото ще трябва да гласуваме по този въпрос. Това е предложение за включване на точка в дневния ред за работата в периода 16 - 25 септември: "Проект за решение за създаване на временна комисия запроучване на реда за обявяване и провеждане на конкурсни изпити за експерти в районните инспекторати на Министерството на образованието и науката, както и реда на обя¬вяване на резултатите от назначаването на експертите". Това проекторешение е посъпило в законния срок, подписано е от 24 души народни представтиели - една десета, така, както се иска. То е много късо и аз ще ви го прочета, защото ние по този въпрос ще трябва да гласуваме.
"На основание чл. 89, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България Народното събрание реши:
1. Създава временна комисия за проучване реда за оявяване и провеждане на конкурсни зипити за експерти в районни инспекто¬рати в Министерството на образованието и науката, както и реда на обявяване на резултатите и назначаването на експертите.
2. Временната комисия да направи проеврак и на мотивите и принципите при обявяването на конкурсите за училищни дирек¬тори.
3. Комисията да се състои от 5 депутати.
4. Резултатите от работата на комисията да се обявят до 15 октомври 1992 г.
Мотиви;
В парламентарната Комисия по образование и наука, както и лично до членовете на комиситя пристигат десетки жалби за неправомерно провеждане на конкурсите за освобождаването на общински съвтеници като директори на училища, за липса на глас¬ност при обявяването на резултатите, за допускане до конкурсни изпити на лица без учителска правоспособност и за незачитане на резултатите от конкурсите при назначаването на експертите. Всичко това се отразява негативно върху организацията на работа в учебните заведения."
Съгласно правилника трябва да гласуваме дали да включим в дневния ред за периода от 16 до 25 септември това предложение
 
и тогава вече, разбира се, ще гласуваме за временна комисия, за състава й и т.н.
Уважаеми госпожи и господа депутати, надявам се, че чухте за какво ще гласуваме - гласуваме за едно предложение на госпожа Савка Йовкова и Героги Божинов за проект за решение за създаване на временна комисия за проучване на реда за обявява¬не и провеждане на конкурсни изпити за експерти в районните инспекторати на Министерството на образованието и науката, както и реда на обявяване на резултатите и назначаване на екпертите.
Моля тези, които са съгласни да включим и тази тока в дневния ред, който ще го приемем, да гласуват за нея. Моля, гласувайте!
Резултати от гласуването: от общо 190, за - 94, против 90, въздържали се 6
Отклонява се предложението. Отклонява се предложението за включване в дневния ред само с два гласа.
Сега трябва да гласуваме дневния ред. Моля ви се, госпожи и господа народни представители, мисля, че невниманието понякога ни пречи да приемем едни правилни решения. Затова моля ви, из¬слушвайте. . .
Фактически програмата е същата почти, както беше, както сме я приели, с изключение законопроекта за ратифицирани на спогодбата между правителството на Република България и правител¬ството на СултанатаОман за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии. И мисля,ч е второ четене на законо¬проекта за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договориет не беше приет в миналата програма. Да. Значи, ние фактически гласуваме само тези две нови точки - всичко останало е от миналото.
Но искам да ви кажа още нещо - постави се в Председател¬ския съвет въпросът за Комисията по енергетика. По този въпрос имаме решение. Имаме решение, че тази комисия ще бъде и трябва да бъде създадена. Позволете ми по-късно да поставя този въпрос отново затова, защото просто преписката Правният отдел я търси и трябва да се види точно докъде сме стигнали. Проблемът беше дали тази комисия да бъде временна или постоянна затова, защото Движението за права и свободи няма възможност, ако е постоянна, да даде свои представители в комисията. Ние сме гласували по
 
този въпрос. Нека да оставим някъде по време на заседанието, когато имаме цялата преписка, да поставим отново този въпрос и просто да го решим. Аз смятам, че ние бихме могли да я напра¬вим и временна - за три години, тогава и Движението за права и свободи ще има своите представители, но нека да дойде преписка¬та, за да видим точно какво сме гласували.
Сега моля да се гласува дневният ред така, както ви е представен и така, както го приехме. Моля, гласувайте!
Резултати: от общо 187, за - 134, против - 19, въздържа¬ли се 34.
Дневният ред се приема.
Искам за сведение да съобщя, че възложих на нашия Външен отдел да преведе заключенията или становищата по-скоро, по-правилно, на Интерпарламентарния съюз по случая на господин Луканов, за да може утре да бъде раздаден на Законодателната комисия, за да може да се запознае с документа.
Господин бучков, заповядайте, продължаваме. (Нина Михайлова иска думата.) Един момент, господин Бучков, има процедура. Госпожа Нина Михайлова имате думата.
НИНА МИХАЙЛОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, подновявам своето предложение във връзка с трета точка от току-що приетия дневен ред за законо¬проекта за допълнителните изисквания към научните организации и ВАК. Молим господин председателя да покани министъра на образо¬ванието и науката, господин Василев, да присъства при разглеждане на този законопроект. Макар и невносител, отново казвам, той е съпричастен към този закон и да зирази дори своето становище. Има време дотогава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Този въпрос няма нужда да бъде гласуван. Аз ще се обадя на министър Василев, ако желае да присътва, когато се дойде до този закон. Това ще бъде във всеки случай след почивката, за да присъства на това разглеждане. Госпожица Дърева, сега чак погледнах тази бележка: "Моля да разпределите предложенията за отмяна на решението от 7 юли за задържане под стража на господин Луканов и на Комисията по правата на човека"У Мисля,ч е добре да чуем първо становището
 
на министерството, на Законодателната комисия и след това нямам нищо против.
Господин Бучков, продължете.
ДОКЛАДЧИК ЕМИУ1 БУЧКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представтиели, продължаваме второ четене на законопроекта за доплънение и изменение на Кодекса на труда.
"Параграф 29. Член 66 се изменя така:
Член 66, ал. 1. С трудовия договор се определят мястото и характерът на работата и трудовото възнаграждение на работни¬ка или служителя.
Ал. 2. С трудовия договор могат да се определят и други условия, свързани с предоставянето на работната сила, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона, както и усло¬вия, които са по-благоприятни за работника или служителя от установените с колективния трудов договор.
Ал. 3. За място на работата се смята седалището на пред¬приятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата."
Предложение имаше от господин Абаджиев, който го оттегли и предложение има от господин Костадинов по ал. 3. Той предлага в ал. З да се нанесе една поправка.
 
"За място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор", а неговото предложение е: "За място на работата се смята предприятието, за работа в което е сключен трудовият договор."
Становището на Законодателната комисия е, че не бива текстът да се променя, но имайте предвид и следното: когато се касае за кадри, т.нар. "номенклатурни кадри", т.е. когато трудовият договор се сключи с висшестоящата организация - това са директори и други посочени, трудовото правоотношение се пораж¬да между работника и предприятието, в което той работи, а не с кого е сключен трудовият договор.
В тази насока знаете много добре, че когато се касаеше за трудови спорове за работника или служителя, който е назначен от висшестоящата организация, винаги се призоваваше и същата организация, макар че комисията компетентно разглежда тези трудови спорове, беше комисията, учредена в самото предприятие.
Аз не знам господин Костадинов дали ще поддържа пред¬ложението си?
ЕМИл КОСТАДИНОВ (от място): Поддържам го. ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Ама, вижте как се получава тек¬стът. Получава се малко особено. Получава се: "Седалището на предприятието за работа, в което е сключен трудовият договор". И така не е редакционно гладко.
Предоставям на колегите, ако искат да вземат отношение по така направеното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Бих искал да знам господин Костадинов какво смята?
ЕМИл КОСТАДИНОВ (от място): Поддържам предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Поддържате вашето предложе¬ние. Добре, ако няма други, които искат да изразят становище, в такъв случай моля... Господин Шотлеков, искате ли думата?
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Разбирам ви, но може би трябваше редакцията да бъде малко по-друга, защото и така не е гладко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вижте, ако можем да изгладим тази редакция. Щом е въпросът само до редакцията, нали?
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз искам да ви обърна внимание, че така както е написано предложението на господин Костадинов, то има стесни-
 
телен характер по отношене на чл. 66 и е по-неблагоприятно за работника и работодателя. Така, както е написано предложението, има един неясен смисъл.
Ако господин Костадинов счита, че редакцията на текста не е достатъчно ясна в сега предложения вариант, той би трябвало да предложи нова редакция на самия текст. В противен случай, така както го предлага, щеима неяснота в самия текст и ще има възможност за двустранно тълкуване.
Искам да ви обърна внимание, че чл. 66 относно мястото на работата е важен с оглед изменението на трудовата функция на работника и мястото на работата. Вие знаете, че чл. 120 и следващият имат едностранна неизменност на характера на работата и при това е много важно как точно тук ще бъде формулирано място¬то на работа на работника и характерът на неговата трудова функ¬ция.
Затова моля, господин Костадинов да оттегли предложе¬нието си. Аз като юрист му казвам, че в случая предложението може да има някакви възможности за тълкуване, може би е направено с добра воля, но не е добре прецизирано юридически.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Костадинов?
ЕМИл КОСТАДИНОВ (от място): Поддържам предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Поддържате становището си. Моля, гласувайте за предложението, формулирано от господин Коста¬динов. Вие чухте и едната, и другата страна. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте за предложението на господин Костадинов.
От общо 171, за - 77, против - 89, въздържали се 5.
Отклонява се предложението.
Моля сега подлагам на гласуване предложението на Законо¬дателната комсиия. Моля, гласувайте.
От общо 160 гласували, за - 139, против няма, въздържа¬ли се 21.
Приема се.
Продължаваме нататък.
ДОКЛАДЧИК ЕМИл БУЧКОВ: Параграф 30. Алинея 1 на чл. 67 се изменя така:
"Ал. 1. Трудовият договор може да бъде сключен:
 
1. за неопределено време;
2. като срочен трудов договор."
Няма направени предложения за изменението на този текст и ако няма изказвания, да го предложим за гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Някой народен представител, който иска да изкаже становище? - Няма.
Моля тогава гласувайте текстът, предложен от Законода¬телната комисия.
От общо 163, за - 157, против няма, въздържали се 6. Приема се.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ВУЧКОВ: Параграф 31. В чл. 68 се правят следните изменения:
Първо, точка 1 се изменя така: "За определен срок, който не може да бъде по-дълъг от три години, доколкото в този кодекс или в друг закон, или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго."
В точка 2 думите "за извършване" се заменят с "до завърш¬ване".
Точка 4 се заличава.
Точка 5 става точка 4 със следното съдържание: "За рабо¬та на длъжност, която се заема с конкурс, за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс."
Няма предолжнеие за допълнение или изменение на текста. ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Някой да иска думата? Госпожа Митева.
 
НАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря! Бих искала само редакционно да предложа в точка 1 вместо изброяване¬то "доколкото в този кодекс, в друг закон или в акт на Министер¬ския съвет не е предвидено друго" да стане "доколкото в закон или акт на Министерския съвет не е предвидено друго". Мисля, че редакцията става по-стегната. Иначе смисълът е същият.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Вучков, тук ме зани¬маваха с друга работа и затова аз не чух...
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Госпожа Митева направи една ре¬дакционна корекция, която смятам, че би могла да се приеме, защото действително текстът е много тромав така. И ако се въз¬приеме нейната редакция, текстът ще добие следния вид: "За опре¬делен срок, който не може да бъде по-дълъг от три години, докол¬кото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго." Смятам, че бихме могли да гласуваме това предложение. ПРЕСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Някое друго становище? Нмяа. В такъв случай нека да гласуваме ал. 1, точки 1, 2, З и 4. Нали, господин Бучков? По всичко това няма никакви промени и предложения. Така ли, господин Бучков?
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Първо трябва поправката на госпо¬жа Митева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, нека да гласуваме първо поправката на госпожа Митева. Моля ви, гласувайте! Няма никакви други предложения.
Гласували общо 153 народни представители. От тях 148 са за, 5 - против, въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Тогава да гласуваме изцяло § 31.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ; Гласуваме изцяло § 31. Няма никакви предложения. Моля, гласувайте!
Моля да побързаме да гласуваме и да не губим време по членове и параграфи, по които имаме консенсус или има преобла¬даващо съгласие.
Гласували ощо 145 народни представители. От тях 143 са за, против няма, 2 въздържали се. Продължаваме нататък.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Параграф 32. В чл. 69 се правят следните изменения:
 
Алинея 1 се изменя така: "Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работ след изтичане на уговорения срок пет или повече работни дни, без писмено въз¬ражение от страна на работодателя и длъжността е свободна."
В ал. 2 след думите "работник" се добавя "или служител". Няма предложения за допълнение и изменение.
ПЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, има ли някакви Други становища? Няма. Моля да гласуваме изцяло § 32. Гласувайте!
Гласували общо 156 народни представтиели. От тях 155 са за, против няма, 1 въздържал се.
Продължаваме, господин Бучков. следнитеДОЖДУИйягЕМИЛ БУЧКОВ: Параграф 33. В чл. 70 се правят
В изречение първо на ал. 1 слуд думите "работник" се добавя "или служител", а числото 3 се заменя с числото 6.
В изречение второ на ал. 1 и в ал. З след думата "работ¬никът" се добавя "или служителят".
Предложения за допълнение или изменение на този текст няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: има ли народни представтиели, които искат да предоставят своето становище? Господин Костади¬нов, моля.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Предложението ми касае първата точка от чл. 70. Тук става дума за пробния период.
Предложението ми е "числото 3 се заменя с числото 6" да отпадне. Тук става дума за три или са шест месеца пробен период. Разбира се, и двата срока се срещат в законодателствата на редица страни, и това е и съгласно рекомендацията за прекра¬тяване на заетостта от 1968 г., съгласно и препоръките, които д-р Вайс е направил по проекта за Кодекс на труда, че шест месеца не е разумна продължителност на пробния период.
Затова предлагам в чока 1 тези думи да отпаднат - "а числото 3 се заменя с числото б". Това да отпадне, т.е. да не се продължава пробният период от три на шест месеца.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие искате да бъде само три, а не шест месеца, така ли? Добре.
Господин Шотлеков иска думата. ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаеми господин председатели,
възмВжност^и^о №ЯД§кс^а^§^Г^раЗДан^ас4^ае забе^жеЗД и на работодателя, и на работника взаимно да установят дали са подходящи един за друг.
Освен това искам да ви обърна внимание, че с развитието на техническите новости има професии, при които за три месеца не може да се установ дали той е подходящ да извършва тази работа или не. Има такива сложни кибернетични процеси и така нататък, сега да не навлизам в подробности.
В крайна смека от законодателно гледище са приемливи възможностите да се установи еди разумен максимален срок на този срок за изпитване, и този шестмесечен срок според мен е този разумен максимум, който е допустим. Никъде в международните регламентациии, господин Костадинов, няма ограничение на изпи¬тателния срок. Затова нито проф. Вайс, нито някой друг би могъл да каже какъв да бъде срокът на изпитване. И нито едно национал¬но законодателство не би могло да се съборази с препоръките на Международното бюро на труда тогава, когато счита, че особе¬ностите на националното законодателство допускат при създаването на един частен бизнес ние да определим максимален срок на изпит¬ване три месеца. В крайна сметка, ако този срок е три месеца, след това работодателят и работникът ще сключат нов срок, само че срочен вече трудов договор за три месеца и какви ще бъдат правните последици - никакви. Същите каквито са и при този.
Затова по-добре е срокът за изпитване да бъде до шест месеца. Това дава един по-гъвкав режим. Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря на господин Шотлеков! Господин Костадинов, съгласявате ли се с доводите на господин
Шотлеков?
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (от място(: Не, не се съгласявам. ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, щом не се съгласявате, ще поставим на гласуване вашето предложение. Не, два пъти по темата не се говори, господин Костадинов. Добре, кажете.
 
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз не мога да разбера откъде идва това безпокойство на господин Шотлеков, но що се касае до препоръката, която Манфред Вайс е дал, то това може да бъде удостоверено веднага и то е именно в тази посока - да не се удължава пробният период от 5 на 6 месеца. Това е категорично! Можем сега веднага да го видим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Мисля, че нещата са ясни. Господин Костадинов предлага пробният срок да бъде 3 месеца.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ВУЧКОВ: Господин председател, смятам, че предложението, както е направено от Законодателната комсиия, е максимален срок до 6 месеца. Той може да бъде и един месец, може да бъде два месеца, може да бъде три, може да бъде пет, но най-много шест месеца. И ми се струва, че дискусията, която тук се разгаря, е по-скоро за авторство. Няма пречка и при шест месеца етаните да се договарят за три месеца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Как точно е казано в основния текст, господин Бучков, за да можем да се ориентираме?
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: В текста е казано "до три месеца", а в предложението, което сега се прави за изменение, е до шест месеца. Просто се удължава срокът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господа народни представите¬ли, мисля, че е ясно. Тук се дава една по-голяма свобода на работодателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Иванов. СТОЯН ИВАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз искам да обърна вни¬мание на редакцията на чл. 70 във връзка със следващия член 71. В чл. 71 е казано "до изтичане срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорено, може да прекрати договора без пред¬известие". А целият текст на чл. 70 е следният: "Когато работата изисква да се провери годността на работника да изпълнява окон¬чателното приемане на работата, може да се предшества от договор със срок на изпитване до три месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът желае да провери дали работата е подходяща за него."
 
Поне в моята практика никога не съм присъствал на сключ¬ване на договор, в който работникът определя условията. Как се отразява това нещо на сключването на договора? Защото в чл. 70 от Кодекса на труда се казва, че работникът се назначава. А дали това е по молба на работника или по молба на предприятието -не става ясно.
Искам да предложа една нова редакция на чл. 70, ако, разбира се, това се възприеме. Смятам, че тази редакция ще от¬страни, ако мога така да кажа, този недостатък.
Предлагам чл. 70 да гласи така: "Ал. 1. Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява или работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него, окончателното приемане на работа може да се предшества от договор със срок на изпитване до шест месеца, който договор отразява уговореното."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Иванов, вие фактиче¬ски поддържате с малко повече думи предложението на Законодател¬ната комисия - за шестмесечен срок.
Господин Бучков, имате ли нещо против? Аз смятам, че така се изясняват нещата и редакцията на господин Иванов би могла да се приеме.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Става дума за следното, ние имаме една установена терминология в Кодекса на труда. Всеки знае какво значи срок за изпитване. Ако ние започнем да даваме обяс¬нения, изяснения, някак си ще се разводни текстът.
Ето защо смятам, че не бива да се изменя така установе¬ният текст. Една е възприетата терминология. Друг е въпросът дали въбоще не трябва да се прередактира и да има нов кодекс. Това е нещо съвсем различно. И ако ме питате мен, би трябвало да има нов. Но така или иначе ние гледаме закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
И тъй като това е фактически ново предложение, не е постъпило писмено в определения срок по Правилника за органи¬зацията и дейността на работата на Народното събрание, предлагам да гласуваме само предложението на господин Костадинов, защото фактически то е допълване на текста или техническо оформяне.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това е правилно. Вярно е, че предложението не е дадено навреме.
Тогава първо поставям на гласуване предложението на господин Костадинов да остане само три месеца.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Ако остане три месеца, си остава старият текст. Значи да не се променя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Хубаво, да не се променя.
Моля, гласувайте.
Резултати от гласуването; за - 61, против 77, въздържали се 12.
Предложението се отклонява.
Гласуваме текста така, както е предложен от Законодател¬ната комсиия.
Моля, гласувайте.
От общо гласували 140 народни представители, за са 116, против - 9, въздържали се 18.
Уважаеми госпожи и гопсода народни представители, приема се чл. 70, § 33.
Моля ви се, нека народните представители се приберат в залата, защото аз лично виждам, че нямаме кворум.
Неведнъж съм казвал пред средствата за масова информа¬ция, че би било най-добре, когато парламентът стане скучен, но скучен не означава да не участват в народните представители, а ще рече просто да имаме разисквания, които да бъдат професио¬нални. Така че моля, господа квесторите да помолят народните представители да влязат в залта.
Продължаватайте, господин Бучков.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Параграф 34. Член 72 се изменя така:
"Трудов договор с пенсионер
Член 72. Ал. 1. Трудов договор с пенсионер се сключва, само ако за същата работа няма кандидат, който не е пенсионер. Липсата на кандидат се удостоверява от Инспекцията по труда.
Ал. 2. Трудов договор с пенсионер, навършил 60 години за мъжете и 55 години за жените, се сключва за определено време, но за не повече от една година.
Ал. 3. Трудов договор с пенсионер, който не е навършил възрастта по предходната алинея, може да бъде сключен и за неопре¬делено време или срок, по-дълъг от една година.
 
Ал. 4. Трудов договор с пенсионер, ненавършил 60 години за мъжете и 55 години за жените, сключен за неопределено време или за срок повече от една година, се превръща в трудов договор за срок от една година, считано от деня на навършване на посо¬чената възраст, доколкото страните не са уговорили по-кратък срок.
Ал. 5. По отношение на трудовия договор с работещ пенсио¬нер по предходните алинеи не се прилага разпоредбата на чл. 69, ал. 1."
По чл. 72, ал. 1 е постъпило предложение от господин Георги Петров, който иска тази алинея да отпадне.
Законодателната комсиия смята, че това предложение е несъстоятелно, тъй като трудов договор с пенсионер ще се сключи само тогава, когато няма кандидат, който не е пенсионер. И, разбира се, това нещо може да се удостовери единствено от Ин¬спекцията по труда. Като се има предвид и безработицата, която съществува в момента, нито логично, нито морално, нито от законо¬ва гледна тока би било оправдано да се сключва трудов договор с пенсионер, а в това време хора във възраст, когато могат да работят, да останат без работа.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Бучков, бих ли могъл да задам един въпрос към комисията: тъй като ние навлизаме в пазарното стопанство, взела ли е предвид Законодателната комисия именно този проблем, че работодателят може да иска да работи именно с човек, който е на пенсионна възраст, който е, примерно казано, един изпитан менаджър. и тогава ще трябва да се отнася до Инспекцията по труда. Това мисля, че някак си никак не съв¬пада със законите именно на пазарното стопанство.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Господин Савов, може би тази забележка, която направихте, би била оправдателна, ако ние не се намирахме при едно положение все още 90 на сто да бъде държа¬вен сектор от народното стопанство. При това положение държавата като една социална закрила не би трябвало да си позволява лукса да плаща от своя страна помощи за безработица, а, от друга -да държи пенсионери на работа. Не става въпрос и не съм против предложението и становището, което изказахте. Но при тази ситуа¬ция, в която се намираме сега, друго разумно предложение аз не виждам. Друг би бил въпросът при един Кодекс на труда, при друга структура на народното стопанство.
Но това, разбира се, би могло да бъде изменено и... ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз лично не съм убеден. Госпожа Младенова има думата. Мисля, че след това господин Илко Илиев искаше думата и господин Шотлеков след това, и господин Койчев.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз съм малко улес¬нена от вас, господин председтаелю, защото вие иззехте част от моите аргументи във вашето питане, което отправихте преди малко към господин Бучков. Но аз бих желала да предложа на коле¬гите ми други разсъждения.
Колеги, самият текст така, както е изграден като чл. 72, със заглавие "Трудов договор с пенсионер", има две хипотези, които си противоречат помежду си. И това е хипотезата на ал. 1 с хипотезата на ал. 5.
Вижте как стоят нещата: ал. 1 казва, че "трудов договор с пенсионер се сключва, само ако за същата работа няма кандидат, койтсне е пенсионер. Липсата на кандидат се удостоверява от Инспекцията по труда". Добре. Приемаме, че това е възможно, и се прави.
 
И в ал. З се казва така: "Трудов договор с пенсионер, който не е навършил възрасдтта по предходната алинея, може да бъде сключен и за неопределен или за срок по-дълъг от една годи¬на." Тук ни липсват на нас с вас хипотезите, които се правят с "когото". Всичките тези изключения би трябвало да бъдат избро¬ени. Но аз принципно. Колега Шотлеков, аз не ви правя този знак. И е хубаво да се знае, че принципът на изграждане на новата система изисква коренно различния подход в законодателството за решаване на този проблем. И когато ние сме казали, че ще правим структура на свободна пазарна икономика, за мен и за нас всички не би трябвало да има оправдание, че - виждате ли -към деня 16 септември 1992 г. хикс процента от промишлеността, производството и търговията били все още държавен сектор. Нашата основна цел с вас като политици е да не бъдат държавен сектор. И след като това е така, хайде - само държавен сектор. Хайде да направим правната норма такава, че да развързва правото и инициативата на онзи, който плаща, да избира своята наемна ръка.
Моето конкретно предложение процедурно е - и аз ще моля този текст просто да не бъде подлаган сега на гласуване - а да бъде върнат на Законодателната комисия и да продължим работата си по другите текстове. И в следващото пленарно заседание да ни поднесат един по-добър вариант.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря ви, госпжо Младе¬нова.
Господин Илко Илиев има думата, един момент. Впрочем, госпожа Младенова направи едно процедурно предложение. Мисля, че по това процедурно предложение, само ако има някой притов него - процедурното предложение е да бъде предоставено на комисия¬та за преразглеждане... Господин Шотлеков, вие искахте да се противопоставите...
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаеми господин председтаел, уважаеми колеги! Аз сега се противопоставям на процедурното предложение на госпожа Младенова, тъй като въпросът не е толкова юридически, а въпросът е икономически, госпожа Младенова. При 500 хил. безработни в страната в момента този въпрос е и социален, и икономически въпрос - за това дали трябва да освободим пазара на труда на пенсионерите, или да не ги допуснем до пазара на труда.
 
Искам да ви кажа, че в Закона за пенсиите чл. 50 ние решихме този въпрос преди около месеца, когато гласувахме изме¬ненията и допълненията на чл. 50 от Закона за пенсиите. Там казахме следното: че ние пускаме пенсионерите на пазара на труда, но от заработката, която те ще произведат, ще се удържа определе¬на сума. Такова беше и законодателното решение.
С оглед на това, че ние вече сме взели едно такова реше¬ние, т.е. не споделяме императивната забрана, това пленарно заседание...
СОНЯ МЛАДЕНОВА (от място): Това е стара забрана...
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ: Моля? да, да. Казвам ви, че това е забра¬на, която към чл. 72, ал. 1 е правена, преди да приемем Закона за пенсиите. Разбира се. А вие може би знаете, че старият Закон за пенсиите, чл. 50, имаше точно същата забрана. И затова няма смисъл предложението да се връща в Законодателната комисия, а по-добре е тук да станат дебати по този въпрос. Тъй като -пак повтарям - законът е социален и икономически. Въпрос на възможности на държавата е дали може да плаща на безработните и на тези хора, или да търси административни методи - понякога административните методи се съпоставят към условията на пазарната икономика - или да търси административни методи за създаването на по-голяма конкурентоспособност от страна на безработните по отношение на пенсионерите, като примерно забраним на пенсио¬нерите да работят.
Лично аз считам, че решението, което беше прието със Закона за пенсиите, е едно по-добро решение и повече съответ¬ства на духа на пазарната икономика.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Момент, госпожа Младенова. Ще подложа вашето предложение на гласуване. Аз смятам, че в този текст има действително най-различни аспекти и всеки един от нас трябва да ги обмисли добре. Не мога да се намесвам повече.
Които са за предложението на госпожа Младенова чл. 72 -аз смятам, че целият чл. 72, нали, госпожа Младенова - да бъде отново предоставен на комисията, защото има и това противоречие, за което вие казахте - да гласуват положително. Които са против, ще гласуват отрицателно.
 
Това е предложението. Госпожа Младенова, чухте ме, нали? Член 72 да бъде предоставен на комисията още веднъж да го пре¬разгледа.
От всичко 155 гласували народни представтиели, 81 за, 64 против и 10 въздържали се.
Член 72 се препраща наново на Законодателната комисия, за да бъде преразгледан или за да бъде след това поднесен за гласуване.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Параграф 55. Член 75 се отменя. ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Бихте ли все пак цитирали чл. 75 за улеснение на народните представители.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Да. Въпреки че те имат раздаден Кодекса на труда с измененията и сегашния ни текст. Но нищо. Ще го прочета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Е, тогава недейте, щом като е така.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Раздаден им е съвсем точно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, тогава недейте. Щом като е така направено, да гласуваме за отмяната на чл. 75.
Моля, § 35. Няма други становища? Моля, гласувайте.
От всичко 152 гласували народни представители, 129 са за, 5 - против въздържали се няма.
Приема се.
Продължавайте.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Параграф 56. В чл. 74 се правят следните изменения:
Алинея 1 и 2 се изменят така:
"Ал. 1. Трудов договор, който противоречи на закона или на колективен трудов договор, както и на морала или ги заобика¬ля, е недействителен.
Ал. 2. Трудовият договор се обявява за недействителен от съда по реда на глава осемнадесета. В случаите, когато трудо¬вият договор е недействителен поради приемането на работа на работник или служител, който не е навършил допустимата по този кодекс възраст, недействителността се обявява от Инспекцията по труда."
В ал. 5 думите "по-горестоящ орган" се заменят с "друг компетентен" и думите "компетентният орган за разглеждане на трудови спорове" се заменят "съда".
 
В изречение второ на а-л. 6 думата "предприятието" се заменя с "работодателя".
Алинея 7 се изменя така: "При обявяване на недействи¬телността на трудовия договор не се прилагат разпоредбите на чл. 333".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Няма постъпили становища?
ДОКЛАДЧИК ЕМИл БУЧКОВ: Няма постъпил предложения за изменения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Емил Костадинов има думата.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Момент така. По чл. 74, по ал. 1 и 2, в ал. 1 думите "както и на морала" - това е предложение на Емил Костадинов, да се заличат, а в ал. 2 думите "се обявява" да се заменят с "може да се обяви".
ПРЕДСЕДТАЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Костадинов, ако обича¬те да обясните вашето становище.
 
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, пХМД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Съвсем накратко. Второто предложение по а-л. 2 го оттеглям.
По ал. 1 предложението ми е да отпаднат думите "както и на морала". Аргументите ми са, че за съжаление това е едно достатъчно неясно понятие и представлява опасност от дискримина¬ционно приложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Мисля, че становището на госпо¬дин Костадинов е ясно, защото моралът може да се тълкува по различен начин. Може би трябваше да добавите, че това, което е морално и неморално е казано в закона. Така че може би това е вашето основание.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ВУЧКОВ: Обикновено считаме, че което е незаконно, е и неморално, въпреки че и в това отношение би могло да се получи и по-друга ситуация. Но така или иначе би могло да се възприеме предложението на господин Костадинов за отпадане на текста "както и на морала".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Значи Законодателната комисия смята, че би могло. Господин Шотлеков!
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Понятието "морал" е нравствена категория и за съжаление тя се използува в практиката на много развити страни като законодателна практика.
Аз ще ви дам една такава хипотеза. Примерно аз съм дирек¬тор на едно предприятие. При мен назначавам само мои близки, независимо от техните качества. Това не противоречи всички те примерно, да кажем, да могат да заемат тези длъжности, но в същото време има по-подходящи кандидати, които аз не ги назнача¬вам, защото моите близки са ми по-близки до сърцето и затова си назначавам тях. Действително не противоречи на закона, не противоречи на колективния трудов договор, но противоречи на морала. И това, ако аз мога да го докажа, че назначението е извършено така, значи този индивидуален трудов договор ще бъде нищожен.
ЕМИЛ ВУЧКОВ (от място); Недействителен. ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Недействителен, да. В същото време, ако избегнем категорията "морал", значи няма да има място на оценка на такива правни действия. Знаете в крайна сметка, че в правото има и голяма доза нравственост.
 
И затова аз искам да ви препратя и към Закона за задълженията и договорите. Той използува същото понятие "морал" в чл. 26, когато казва, че една сделка, която противоречи на морала, беше вярно "социалистически", но сега се надяваме, че това прилагател¬но е отпаднало, е също така нищожна.
Така че ако установяваме една нова практика тук, то би тртбвало веднага да рефлектира и в Закона за задълженията и договорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Митева!
МАРИЕлА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Бих искала да опонирам на господин Шотлеков в такъв смисъл. В стария текст на закона, който ние отменяме, пред думичката "морал" имаше "социалистически" и сега с тези предложения това прилагателно отпада.
И в двата случая, и преди, и сега, вие твърдите, че когато договорът противоречи на морала, той трябва да се обяви за недействителен. Колко трудови договора по причини, които вие тук изложихте, са обявени за недействителни?
Второ, аз бих искала да приведа един друг пример. Спомням си, когато Великото Народно събрание дискутираше категорията "морал", която влиза в различни нормативни актове, господин Йордан Кукуров ми обясни, че именно защото в Указа на адвокату¬рата е имало забрана лица с неморални качества да бъдат приемани за адвокати, той по причина, че е лежал в лагерите в Белене, дълго време не е успял да стане такъв. Мисълта ми е за такъв морал ли става дума, когато настоявате той да остане в текста на закона?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има ли други желаещи да се изкажат? Господин Мицев!
МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, колежката Митева е абсолютно права. В старите нормативни актове се говореше за "социалистически морал", а нас са ни учили в Юридическия факултет и за една друга категория, наречена "правила на социалистическото общежитие". Но с оглед унификацията на нашето законодателство и неговата терминология в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите е употребен терминът "добри нрави". "Добрите нрави" е термин,
 
койтое осветен от правната традиция, който се използува още от класическата система на римското частно право и който се използува в законодателствата на всички страни, използуващи континенталната правна система. Той, разбира се, не е познат на страните от англосаксонския правен кръг по простата причина, че тяхната система не е изградена върху системата на римското частно право. Това е едно.
Другото, което искам да кажа, е, че много често има и противоречия между морала и правото, тъй като едно нещо може да бъде морално, но е противоправно и обратното,
Тук има доста юристи, но и хора неюристи, които се интере¬суват от правната система. Такъв е примерът с ефтаназията. Едно дете, ако е болно от дифтерит, родителите му, след като му е правена трахиотомия, то ще умре и казват: "Докторе, бий му една инжекция да го приспиш." Докторът от морални подбуди да не се мъчи детето го приспива, т.е. го убива. Ами този човек ще бъде съден за умишлено убийство. Но иначе от морална гледна точка е оправдан.
Затова нека, за да сме в унисон с нашата правна реформа, вместо термина "морал" да употребим онова, което се е употребя¬вало и преди 9 септември, а и сега в законопроекта за задължения¬та и договорите за неговото изменение - "добри нрави" да бъде. Предполагам, че господин Шотлеков също няма да има нещо против. Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: "Добринрави" вске пак е нещо по-точно, отколкото "морала". "Добрите нрави" все пак е нещо по-прието. Вие бяхте напълно права за мен поне за социалистическия морал, както казахте, но... Кажете!
МАРИЕлА МИТЕВА (ПС на ЕП, БлП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Сигурно можем да си даваме примери до утре къде е използувано и къде не е използувано това понятие, но според мен трудовият договор следва да бъде обявен за недействителен само когато противоречи на закона или на колективния трудов договор, или го заобикаля. Тоест както противоречието с "морала", така и противоречието на "добрите нрави" според мен трябва да отпаднат, като основание за неговата недействителност.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре. Имаме тогава три пред¬ложения.
Едното предложение е на господин Емил Костадинов. Поддържа го госпожа Митева. Тъй като това предложение е за отпадане на известен текст, има предимство. Гласуваме първо предложението на госпожа Митева, след това остава предложението на господин Мицев, поддържано от господин Шотлеков - да се промени вместо "морала" - "добрите нрави". И ако комисията остане за "морала", тогава вече трето предложение.
Моля, гласувайте за предложението на господин Костадинов, подкрепено от госпожа Митева, да отпадне "както и на морала".
От 175, за са 95, против - 77, въздържали се 3. Приема се предложението на господин Костадинов да отпадне "както и на морала".
При това положение остава да гласуваме целия текст, по който няма други предложения, нали така? ДОКЛАДЧИК ЕМИл ВУЧКОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Костадинов, отпада "както и на морала" и няма нужда от друга редакция.
"Трудов договор, който противоречи на закона или на колективен трудов договор, или ги заобикаля, е недействителен."
Моля, сега гласуваме за останалата част от § 36, чл. 74, по който няма предложения. Моля, гласувайте!
Моля, посочете резултата! Общо 167 гласували, за - 167, против няма, въздържали се няма.
Сега, уважаеми госпои и господа народни представители, моля за малко внимание! Преди да дам почивката, ние сме решили създаване на постоянна Комисия по енергетиката на пленарно заседа¬ние от 1 юли 1992 г., постоянна комисия, без да сме избрали нейния състав.
Повторно този въпрос за състава на комисията е поставен на 29 юли 1992 г., но след възражения от страна на парламентарна¬та група на Движението за права и свободи решаването му е отложе¬но и впоследствие не се е състояло.
Значи, гласувано е, че комисията е постоянна, че ще се състои от петнадесет члена - седем-шест-два. Не е гласуван персоналният състав. Общо взето, гласуването е било почти с консенсус - от 154 - 150.
 
Сега тук няма достатъчно представители на Движението за права и свободи и днес няма да можем да решим този въпрос, обаче утре трябва да го решим, защото тази комисия по енергетика трябва да започне да работи. Това е общото съг-ласие. Целият въпрос е, че тъй като Движението за права и свободи не може да участвува в тази комисия, защото няма достатъчно... (Шум в залата) Моля ви се, уважаеми господа, вижте, влачим този въпрос вече толкова време, идва зимата и тази комисия между другото ние я нарекохме по предложение на господин Денчев "Комисия по енергетиката и енергийните ресурси". Така беше предложението.
Аз смятам, че изходът е един. Да направим тази комисия временна, като ние можем да й сложим срок и три години. Това нищо не пречи, за да може да участвува и Движението за права и свободи. Движението за права и свободи вече няма хора, които да сложи, които ще бъдат в трета комисия, а това по правилник не може. Там е проблемът.
Моля, парламентарните групи да помислят по този въпрос. Утре да може да решим вече този въпрос. Съставът е ясен. Дали ще бъде временна и съответно парламентарните групи да посочат своите представители.
Да, кажете, господин Денчев! Другият изход е само Движе¬нието за права и свободи да не участвува, което пък няма да бъде правилно.
 
ПЛАМЕН ДЕНЧЕВ (ПС на 6СП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-5"): Уважаеми господин предсе¬дател, уважаеми колеги!
Този въпрос се поставя за трети път. Аз не мога да си обясня как може народните представители, които са изразили своето становище два пъти по един въпрос, сега да го променят. Проблемът е двояк. От една страна, вярно е, че ако комисията е временна, колегите от ДПС ще могат да участвуват по-леко, но, от друга страна - колегите от нашата парламентарна група, а доколкото зная и колегите от СДС не са съгласни да участвуват в три комисии. дублират се времената на заседанията. Получава се едно допълни¬телно натоварване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Те нямат правото по правилник. ПЛАМЕН ДЕНЧЕВ: Не, те са в две постоянни и една временна. Фактически стават три комисии - едната е формално временна. Вие предлагате срок от три години. Тя е формално временна коми¬сия. Практически става така, че народните представители трябва да работят в три комисии. Това е едно допълнително натоварване и много от колегите не желаят да участвуват в комисията при тази ситуация.
Аз бих желал сериозно да помислим по този въпрос и смятам, че не е целесъобразно да се поставя за трети път преразглеждане¬то на един проблем, който е гласуван с общо съгласие в Народното събрание. Благодаря ви.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС, от място): Какво предлагате? Да бъде постоянна комисията ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вижте, вие сте напълно прав, че фактически, ако я направим временно-постоянна, значи пак да ви натовариме, но нека моля ви се утре, защото днес явно, че няма да може да стане, утре, особено Движението за права и свободи, господин Матинчев, имайте грижата, да се изясни този въпрос. Защото, иначе има много резон в това, което се каза. Защото, ако тя ще бъде проформа временна, не за два-три месеца, а тя действително трябва да бъде за година-две-три, за да върши работа, освен ако оставим така, че ще има представители от двете парламентарни групи. Моля, утре трите парламентарни групи да имат свое становище по въпроса, за да можем да решим този проблем,
 
тъй като действително ние два пъти сме гласували и то почти единодушно по този въпрос.
Половин час почивка. (Звъни)
 
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Докато колегите се съберат, за да имаме кворум, фоайетата са озвучени, няко-лко съобщения:
Комисията по вероизповеданията ще има заседание на 17 септември, 10,00 ч., на "Дондуков" № 2.
Комисията по жалбите, предложенията и петициите на гражда¬ните - заседание на 17, утре, от 11 ч., на "Дондуков" № 2.
Съобщение на Комисията по радио и телевизия - заседание в четвъртък, 24 септември, от 11 часа, в зала "Огледална".
И едно съобщение във връзка с погребението на народния представител господин Свилен Капсъзов. Автобусите за Централните гробища, които ще превозват народните представители за погребение¬то на народния представител Свилен Капсъзов, ще тръгват в 11,30 ч., утре, от площада пред Народното събрание.
Кой ще докладва? Поканете господин Бучков или господин Джеров, или господин Школагерски. Може би трябва да бъде господин Бучков, защото той е запознат със спорните въпроси в чл. З ли беше, параграф 3 ли, господин Джеров? Би трябвало той да поеме поне точката, а вие, както решите.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (СДС): Уважаеми господин председател¬стващ, аз бих помолил колегата Бучков да довърши, защото той е в течение на репликите, на предложенията, които са били направе¬ни, и след това вече оттук-нататък ще минем към гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: моля, квесторите, поканете господин Бучков да заеме мястото си на трибуната. Това се отнася и за народните представители - да заемат местата си в залата.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Уважаеми господин председателству¬ващ, уважаеми колеги народни представители! Стигнахме до ал. З на чл. 152 от Наказателно-процесуалния кодекс.
По ал. З се проведе гласуване и остават точките, които са към тази алинея. Има две предложения, които са направени, и затова аз ще ви ги прочета поредно, за да не се получава някакво неудобство така систематично, както са дадени.
В ал. З на чл. 152, точка 1, е предвидено следното, защото алинеята е, че извън случаите по ал. 1 мярка за неотклоне¬ние задържане под стража се взема и за други престъпления, в които се предвижда наказание "лишаване от свобода", когато:
 
1. "Съществува основателна опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление".
Направено е предложение текстът на тази точка да добие следната редакция: "Съществува опасност обвиняемият да се укрие, да напусне страната, да заличи следите от престъплението или да извърши друго престъпление."
За този така предложен текст в Законодателната комисия осем бяха за, 9 - против.
лично аз и другите колеги, които гласувахме за този текст, имахме предвид, че освен укриването, което съществува в текста, "или да извърши друго престъпление", не бива да се изпуска хипотезата - напускането на страната, което винаги може да се извърши, или заличаване следите на престъплението.
Ето защо предлагам колегите, които поддържат тезата, че текстът на точка 1 не бива да добие тази редакция, да вземат отношение по него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  СНЕЖАНА БОТУШАРОВА:  Благодаря,  господин Бучков. Кой от народните представители желае да вземе думата? Госпожа Христова има думата.
МАРИАНА ХРИСТОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов", СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, съображението на юристите, които в Законодателната комисия поддър¬жахме да не се прави това изменение, е, че хипотезата "да напусне страната" е частен случай на предвиденото в закона условие "да се укрие", като имахме предвид и обстоятелството, че едно лице може да напусне страната, без да има умисъл да се укрие от раз¬следването. По принцип законът дава възможност при всеки един от случаите, когато прокурорът прецени, че съществува опасност за укриване, независимо дали едно лице напуска страната, или не я напуска, има право да приложи тази мярка.
По принцип не възразяваме да се включи и тази хипотеза, но нашето възражение беше, че всъщност е един частен случай на вече предвиденото условие "да се укрие", вкарваме допълнително в текста на точка 1.
Получи се едно почти поравно разделение на юристите в Законодателната комисия. Половината от нас подкрепиха тази редакция на закона, която съществува и сега.
 
Още едно съображение имаме в тази посока. Законът трябва да се измени, само ако изменението е съществено. Ако няма същест¬вено изменение на онези части от текста, които и сега съществуват, едно изменение се явява излишно.
Няма съмнение, че се налага създаването на нов закон, но дотогава този е в състояние да изпълни функциите си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: С други думи, вашето предложение е да не се приема изменението, предложено от Законо¬дателната комисия.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Аз обосновах предложението и защо не гласувахме за приемане на това изменение. Всъщност ние не се противопоставяме и на това ново условие, но считаме, че то е част от общата мотивировка на сега съществуващия текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Други желаещи да вземат отношение по текста? - Няма.
Господин Бучков, моля ви да подредите предложенията за гласуване, тъй като вие разполагате с тях. Направено е предло¬жение да се отхвърли текстът.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Има две предложения. Едното е да остане текстът, както е в чл. 152, ал. З, точка 1. А другото е текстът да се измени и добие редакцията, която ви прочетох.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: В такъв случай съгласно практиката, която имаме, и правилника най-напред трябва да се гласува предложението за отхвърляне. По същество да остане тек¬стът, както е в закона, означава той да се отхвърли. В такъв случай гласуваме най-напред предложението да не се приеме или да се отхвърли направеното предложение за промяна в текста на точка 1, ал. 3. Моля, гласувайте. Като уточнявам: тези, които гласуват със зелено, са за предложението да бъде отхвърлено, т.е. да остане старият текст. Които са против това и желаят да има промени в текста, гласуват с червено.
Моля, гласувайте. Гласуваме предложението за отхвърляне на текста, предложен от Законодателната комисия.
Общо гласували са 170 народни представители, за предложе¬нието са 89, против - 81, въздържали се - няма.
Приема се предложението за отхвърляне на текста, предложен от Законодателната комисия. С други думи, остава текстът така, както в момента е в закона.
 
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: В същата ал. З има направено предложение от господин Начев за нова точка 3 със следното съдър¬жание: "Срещу обвиняемия има повдигнато обвинение за друго тежко умишлено престъпление."
Ако господин Начев е тук, може да изложи тезата си, но искам да ви кажа, че при разглеждането в Законодателната комисия приехме, че не бива да се приема тази точка 3. Тъй като въпросът все пак заслужава внимание с оглед обстановката в стра¬ната и престъпността, аз моля господин Начев да изложи съображе¬нията си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате думата, господин Начев.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожо председател, дами и господа народни представители! Моето предложение, което съм внесъл на 3 септември, беше за създаване на нова ал. З към чл. 152 с последваща преномерация на сегашните ал. З и 4. Но след дискусията, която се състоя миналата седмица и допълнителни¬те разговори, които проведох с членове на Законодателната комисия, аз приемам становището, което миналия път официално от името на Законодателната комисия представи господин Вучков и оттеглям своето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА:  Благодаря,  господин Начев! В такъв случай няма да се гласува направеното предложе¬ние. Господин Начев го оттегля.
Господин Вучков, има ли други предложения по този текст? ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Няма други предложения и трябва да преминем вече към следващия текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Джеров, имате думата да докладвате следващия текст - § 4.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Минаваме към § 4. Той се отнася до чл. 162 от Наказателно-процесуалния кодекс.
Член 162 има заглавие "Отговорност за неизпълнение на задълженията по връчването".
Предлага се в ал. 1, в която е казано: "Длъжностното лице, което наруши задълженията си по връчването, се наказва с глоба до 20 лева" - 20 да се замени с 200 лева.
 
Мис-ля, че тук не би трябвало да ви убеждавам в правил¬ността, защото когато е писана тази разпоредба, 20 лева е било нещо и то е могло да въздействува, докато сега 20 лева е една сума, която всеки би платил, без да му въздействува по този начин от когото и да е.
Предлагам да се възприеме и да се гласува в полза на § 4 със съдържание: В чл. 162, ал. 1 числото "20" се заменя с "200".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕМАНА БОТУШАРОВА: Има ли други предложения? Няма. Моля, гласувайте за направеното предложение за промяна в текста. С други думи, гласуваме текста на § 4. Моля, гласувайте!
Гласували общо 179 народни представители. От тях 176 са за, против няма, 3 въздържали се.
Този текст се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Параграф 5 така, както е раздаден, той се отнася към чл. 171.
Член 171 има заглавие "Дела, по които се провежда предва¬рително производство".
Досегашният текст е: "Предварително производство се провежда за престъпленията от общ характер по всички дела и за престъпленията, които се преследват по тъжба на пострадалия в случаите по чл. 46."
Предлага се съвсем нова редакция на чл. 171 от страна на Законодателната комисия, както следва:
"Член 171. Ар. 1. Предварителното производство се про¬вежда:
1. за престъпления от общ характер;
2. за престъпленията, извършени от непълнолетни и от лица с физически и психически недостатъци, които им пречат да се защитават сами;
3. за престъпленията, които се предледват от тъжба на пострадалия - в случаите по чл. 46.
Ал. 2. Предварителното производство по ал.  1, точка 1 (това е за престъпленията от общ характер) не се провежда по дела, ако са подсъдни като първа инстанция на районния съд
и:
1. лицето е заварено при извършване на престъплението
или е заловено непосредствено след извършването му;
 
2. върху тялото или дрехите на лицето има явни следи от престъплението;
3. лицето се е явило лично пред съответните органи на Министерството на вътрешните работи или прокурора с признание за извършеното престъпление."
Това е и предложението на Законодателната комисия, съот¬ветствуващо на предложенията, които Министерският съвет е напра¬вил в първоначалната редакция.
Съображенията за това предложение се намират в мотивите на Министерския съвет. Аз не бих искал да ги възпроизвеждам, да ги произвеждам като мои, тъй като те са, както казах, на Министерския съвет.
Същевременно е постъпило предложение на групата на БСП по чл. 171, ал. 2 - да отпадне ал. 2 на чл. 171 и свързаният с нея раздел трети.
В случая аз бих, нека колежките да уточнят, но аз бих приключил предложението с това да отпадне ал. 2 на чл. 171, а когато дойдем до раздел трети, тогава отделно ще го разгледам. Сега не е редно тук да гледаме и ал. 2 на чл. 171 и да прехвър¬ляме към раздел трети.
Предлагам на вашето внимание предложението на Законода¬телната комисия, отразено в § 5 на стр. 2 от раздаденото писмено предложение, и предложението на групата на БСП - ал. 2 на чл. 171 да не се възприема, това са двете постановки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Джеров, моля само за уточнение: ал. 2 това е новата ал. 2, която се предлага?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Новата, защото предложението е за отпадане на досегашния чл. 171, а той има само една-единст-вена алинея. Затова и предварително ви я прочетох.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА  БОТУШАРОВА:  Благодаря,  господин Джеров!
Госпожа Караиванова иска думата. Господин Михайлов има думата. Заповядайте!
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря ви, госпожо председателствуваща! Уважаеми дами и господа народни представители, аз имам едно процедурно предложение. Ние сме
 
на второ четене на закона - да прескочим първата алинея и да започнем дебатите по втората алинея. Защото измененията в първата алинея са обусловени от това дали ще се приеме втората алинея. Във втората алинея, както виждате, се предвижда възможност за някои случаи да не се провежда предварително производство.
Затова се налага в ал. 1, точка 1 да се отмени изразът "по всички дела". Ако се приеме втората алинея, тогава наистина това изменение в точка 1 на ал. 1 ще следва логически.
Второ, в предложеното изменение по точка 2 се предлага задължително следствие за непълнолетни, а то е предвидено в чл. 377 от Наказателно-процесуалния кодекс и не е нужно тук да се предвижда. Остава само това изменение, което се отнася до лица, които страдат от физически или психически недостатъци и не могат да се защитят. Но в случай че не се измени точка 1, те попадат по точка 1, а точка 5 въобще не се променя. Затова според мен не е нужно - тя е нова точка 3, а съдържанието е съвършено същото, както и сега чл. 171, точка 2 - "за престъпле¬ния, които се преследват по тъжба на пострадалия в случаите по чл. 46."
Ето защо аз ви моля да обсъдим най-напред втората алинея, където ние имаме принципни възражения, и тогава да се върнем на ал. 1. Благодаря ви, госпожо председателствуваща!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Няма пречки, господин Михайлов, да се обсъжда текстът, а след това вече, като започне гласуването, ще е ясно какви са аргументите - "за" или "против" един или друг текст.
Госпожа Караиванова иска думата. Заповядайте!
 
АНА КАРАИВАНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, аз най-малко бих искала да политизираме този въпрос, този изключително сериозен въпрос. И затова още в нача¬лото ще ви кажа, че четейки стенограмата от първото разглежда¬не на проекта, на което ние не присъствувахме, колагата Дако Михайлов, като практикуващ, е казал, че имаше доскоро едно бързо производство в Наказателно-процесуалния кодекс, чл. 409 и други, което не издържа практиката, въпреки че беше по-съвършено уреде¬но от този нов текст, но за съжаление при второто четене и в Законодателната комисия никой не е обърнал внимание на това негово предложение.
Естествено за нас е разбираем стремежът на изпълни¬телната власт да постави поне началото на някаква борба с неби¬валия криминален бум, който залива страната. За съжаление обаче отново според мен, а и според колегите от групата, не е избран удачният, правилният начин. Това, което ни е предложено, звучи твърде познато. Да не се спирам на него.
Затова вместо в едногодишния срок, предвиден в Консти¬туцията, да приемем изцяло нов НПК, така както е заложено в § 3, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби, един проце¬суален кодекс, изграден изцяло на нови принципи, ние сега кърпим на парче. В момента пък Министерският съвет е приел вече, разбрах от средствата за масова информация, нови изменения на действува¬щия пак НПК от 1974 г., т.е. ако се изразя идеологически, върху тоталитарния вътък тъчем демократичната шарка, нещо, което не става.
Предлаганият в чл. 171, ал. 2 от НПК и свързаният с този текст нов раздел трети в глава XX, така нареченото полицей¬ско разследване, а аз мисля, че по-удачно е да се нарече проку¬рорско разследване, не са съобразени както със съществуващата кадрова и материална обезпеченост на правозащитните органи в момента, така и със съществуващи текстове в действуващия НПК. Аз бих искала да видя на практика как полицейският орган завежда лицето при прокурора - в София, колеги, всеки от вас може да направи този експеримент - как ще намери свободен прокурор,
 
който да не е в съдебно заседание, да не пише обвинителен акт, да не приема граждани, да не прескача до бюрото си купищата папки, защото те работят по четирима в една стая, как този проку¬рор ще разпита уличеното лице и свидетелите, ще състави в момента постановление, след като няма машинописки, а при машинописките в момента чакат най-малко седмица материалите, които са изготвили прокурорите на ръка, че и повече.
По-нататък. Бих искала да разбера как за тези 24 часа полицейският орган ще успее да свърже лицето с адвоката, така както го пише по-нататък в текстовете, да разпита свидетели и едно от много важните изисквания - да му вземе свидетелство за съдимост, особено ако това уличено лице е родено в друг град. Защото от този процесуален документ зависят твърде много неща в процеса, зависи пряко квалификацията на престъплението - дали ще бъде повторно, дали ще бъде опасен рецидив, а пък от това дали ще бъде опасен рецидив, колеги, понякога зависи и подсъд¬ността. Така е например при грабежа. А оттам вече се променя и задължително предварителното следствие. От предишните осъжда¬ния на лицето зависи дали то ще изтърпи наказанието ефективно или съдът ще отложи условно. Така е изискването на чл. 66 от Наказателния кодекс. От предишните осъждания зависи какво наказа¬ние ще му наложи - едно е наказанието при осъждан за първи път, едно е при осъждан пет пъти преди това. От предишните осъждания най-накрая зависи и режимът на изтърпяване на наказанието, така както е посочено в Закона за изпълнение на наказанията, чл. 46 и следващият. Поради това предлаганият ни институт противоречи най-напред на чл. 82, точки 3 и 4 от Наказателно-процесуалния кодекс, очертаващи предмета на доказване, т.е. другите обстоятел¬ства, които имат значение за отговорността. Това са предишните му осъждания, причините и условията.
Предлаганите изменения противоречат и на чл. 85 от сега действуващия НПК, тъй като обясненията на кръстеното отново уличено лице е един доста неясен процесуален институт, отменен в чл. 205, не влизат в кръга на доказателствените средства, предвидени в този кодекс. Тогава каква ще е процесуалната им стойност за съдилищата, за прокурора?
По-нататък. В новия проект за Закона за устройството на съдилищата е предвидено, че разглеждането на делата за тежки
 
престъпления става с участието на съдебни заседатели. А такива са редица престъпления, подсъдни на районния съд - грабежи, кражби, изнасилвания. И сега в чл. 412 от проекта, пряко свързан с тази втора алинея, е предвидено, че делата, по които е проведено полицейско разследване, се разглеждат еднолично от районния съдия. Ние сме изправени пред поредния правен абсурд, колеги. Ако лицето е заварено при извършване на грабежа или взломна кражба, делото му ще разгледа еднолично съдията. Ако след това в резултат на разследване лицето е хванато, делото ще се гледа от съд със съдебни заседатели, което, знаете, е една гаранция все пак за правилното разглеждане.
Условието, предвидено по-нататък в чл. 171, ал. 2, точка З за започване на полицейско разследване лицето да се е явило лично пред съответните органи на МВР или прокурора с признание за извършено престъпление, пряко противоречи на чл. 51, ал. 2 от Конституцията и чл. 91, ал. 2 от действуващия Наказателно-процесуален кодекс, забраняващи обвинението и присъдата да се основават само на самопризнанието на обвиняемия. А също така и на Европейската конвенция, не мога в момента да ви цитирам текста.
Заимствуваният, колеги, от американското законодателство текст на чл. 415, ал. 1, съгласно който се разпитва като свидетел и длъжностното лице, провело полицейското разследване, пряко противоречи на чл. 93, ал. 1 от НПК, който забранява да бъдат разпитвани като свидетели лицата, които са участвували в същото наказателно производство в друго процесуално качество. Това също е изтъкнал при първо четене колегата Дако Михайлов, никой не е взел под внимание неговото възражение.
Член 411, ал. 1, точка 1 от проекта, съгласно който производството пред първата инстанция се образува по обвини¬телен акт, противоречи на чл. 240, съгласно който производството пред първата инстанция се образува по обвинителен акт и тъжба на пострадалия. Не е споменато постановление на прокурора, каквото едва сега се въвежда.
И така, колеги, питам аз: кои от взаимноизключващите се текстове в един кодекс ще накараме да прилага младият юрист, младият районен съдия, младият районен прокурор, който току-що е постъпил и ние трябва да го учим, че законът свято и неот-
 
клонно следва да се спазва. Вместо да избягваме противоречията, които и сега ги има в НПК, ние плодим нови такива. Аз не съм против опростените форми на процесуалното разследване и бързото наказване на престъпността. Но създавайки нови форми, колеги, те трябва да са детайлно обмислени и свързани, непротиворечиво направени с всички останали текстове, защото ако миналия път колегата Христова ви цитира, че старите юристи ни учеха: "Чети два текста отгоре и два текста отдолу", то когато става въпрос за един кодекс, където цялата материя е кодифицирана, трябва да се чете от началото до края, за да не си противоречат вътрешно текстовете.
Затова, колеги, аз смятам, че отхвърляйки тази алинея, тя е свързана после и с раздел трети на глава XX, ние трябва да върнем в тази част проекта на вносителя, да го преработи, да измисли форма, която да се съгласува със съществуващите тексто¬ве, а и с тези, в които внасят промени, и тогава да ни внесе един детайлно обмислен кодекс.
Аз лично съм за възстановяване на дознанието.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Йорданов.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Съюзът на демократичните сили моли за половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Тридесет минути почивка. Продължаваме в 18,45 ч. (Звъни)
 
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни):  Продължаваме заседанието.
Уважаеми колеги, в залата не мога да преценя има ли кворум. Моля, пуснете режим на регистрация. Моля, колеги, реги¬стрирайте се.
Докато извършвате регистрацията, ще прочета едно съобще¬ние: за заседанието на Комисията по външната политика - тя ще заседава в четвъртък, от 9 часа в зала "Изток".
Времето за регистрация изтече.
В залата няма необходимия кворум. Ще прекратя днешното заседание.
Продължаваме утре в 16 часа заради погребението на народ¬ния представител Свилен Капсъзов.
Заседанието утре - в 16 часа. Приятна вечер. (Звъни)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Стефан Савов)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
(Снежана Ботушарова)
(Кадир Кадир)
(Кадир Кадир)
СЕКРЕТАРИ:
(Илхан Мустафа)
(Трифон Митев)