Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-09-17

Председателствали: председателят Стефан Савов и заместник-председателят Снежана Ботушарова
Секретари: Илиян Илиев и Руслан Семерджиев
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, госпожи и господа народни представители, побързайте! Регистрирайте се!
(Звъни) Откривам заседанието. Имаме необходимия кворум. Утре, 18 септември, на актуални въпроси  и питания ще отговорят:
Министър-председателят Филип Димитров - на питане от Велко Вълканов и Атанас Матеев.
Министър Николай Василев ще отговори на питане от Савка Йовкова.
Министър Светослав Лучников ще отговори на актуален въпрос от Невен Пенев.
Министър Векил Ванов ще отговори на актуален въпрос от Георги Петров.
Министър Георги Стоянов ще отговори на актуален въпрос от Златимир Орсов.
Министър Румен Биков ще отговори на питане от Златимир Орсов.
Министър Александър Александров ще отговори на питане от невен Пенев и Дако Михайлов.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Господин председател, може ли едно предложение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожи и господа народни представители! Много ми е неприятно, че трябва отново да ви обърна внимание, че близо двайсет или трийсет дори народни пред¬ставители и от трите групи не са изпълнили задълженията си съгласно чл. 96, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Те са длъжни, както знаете, в едномесечен срок от избирането им да представят на председателя на Народ¬ното събрание декларация за имущественото си състояние към мо¬мента на избирането им. Десет месеца фактически тези наши коле¬ги не са изпълнили това задължение. А вие знаете, че това е фиксирано в чл. 96, ал. 2 - че ние искахме от министрите и те в срок от една седмица действително дадоха декларациите. А при нас все още има хора, които не са го направили. Между другото, този списък стои почти перманентно вън на черното табло, смъква се от някои хора - не зная кои и как, - но отново от моята кан¬целария се поставя този списък. Аз отново ще го прочета, въпреки че мисля, че това е наше задължение - ние сме решили и трябва да го изпълним. Още преди десет месеца.
Моля да си вземат бележка по този въпрос:  Александър Василев Лилов, Борис Цветков Банков, Васил Николаев Михайлов, Велислава Иванова Дърева, Георги Петков Близнашки, Георги Сте¬фанов Тамбуев, Димитър Георгиев Димитров, Димитър Николов Ми¬хайлов, Димитър Трендафилов Йончев, Емилия Тодорова Томова, Звездалин Векилов Кафеджиев, Иван Алексиев Гайтанджиев, Иван Николов Пушкаров (за него впрочем има извинение - той има декла¬рация като министър, но нека просто да я поднови), Йордан Кири¬лов Школагерски, Йордан Стоянов Куцаров, Клара Вълова Маринова, Красимир Василев Желязков, Любомир Владимир Павлов, Мариела Николаева Митева, Марин Пенев Маринов, Мирослав Димитров Дърмов, Михаил Димитров Неделчев, Пламен Атанасов Йовчев, Радка Емилова Василева, Росен Андреев Карадимов, Руслав Малинов Сербезов, Тодор Йорданов Тодоров, Христо Георгиев Тодоров, Христо Дамянов Бисеров, Христофор Петров Събев, Червенко Крумов Лазов, Юнал Саид Лютфи, Янаки Боянов Стоилов и Янко Кирилов Кожухаров.
Моля ви, това е задължение на народните представители. И просто необяснимо ми е десет месеца, че те не са изпълнили това свое задължение. А ние поискахме от министрите и те го изпълниха. Всъщност, да ви кажа, след десет месеца нещата си¬гурно са се променили. Разбира се, новите народни представители, които току-що бяха одобрени, като господин Александров и други, те ще дадат, ще изпълнят своето задължение - това е двумесечен срок, но хората, които прочетох, са народни представители от
 
дълги месеци.
Постъпили са за обсъждане от Народното събрание законо¬проекти:
Законопроект за демократизацията. Вносител: Тошо Пейков (ръкопляскания), представен в Законодателната комисия и Комисия¬та по правата на човека.
Законопроект за закриване на Селскостопанската акаде¬мия и създаване на Национален център за замеделски науки и научно обслужване. Вносител: проф. Пандов, проф. Петър Марков, Хасан Али Хасан. Изпратен на Законодателната комисия, Комисията по земеделието, Комисията по образованието и науката.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Вносители:
Тодор Тодоров, Коста Андреев и Маньо Манев. Предоставен на Зако¬нодателната комисия и на Комисията по земеделието.
Законопроект за изменение на Закона за пенсиите, законо¬проект за електроенергетиката. Вносител: Министерският съвет. Предоставен на Законодателната комисия, Икономическата комисия и Комисията по енергетиката.
Законопроект за официалния език в Република България. Вносител: Петър Балабанов и група народни прпедставители.
Законопроект за изменение на Указ 56 за стопанската дейност. Вносител: Асен Мичковски и Валентин Карабашев, Георги Пирински, Георги Николов, Ариф Мустакли и Реджеб Чинар. Предоста¬вен на Законодателната комисия, на Икономическата комисия и на комисията по бюджета и финансите.
Законопроект за държавните такси. Вносител: Георги Нико¬лов от Свищов. Казвам го, защото има двама георгиниколовци, както знаете. Предоставен ан законодателната комисия, Икономи¬ческата комисия и на Комисията по бюджета и финансите.
Законопроект за вероизповеданията. Вносител: Мирослав Дърмов. Предоставен на Законодателната комисия, Комисията по вероизповеданията и Комисията по правата на човека.
Законопроект за нормативните актове. Вносител: Министер¬ският съвет. Предоставен на Законодателната комисия.
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносител: Министерският съвет. Предоставен на Законодателната комисия.
 
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданско-процесуалния кодекс. Вносител: Министерският съвет. Предоставен на Законодателната комисия.
Или с други думи - всичко 12 законопроекта. Моля за внимание: към дневния ред, който е гласуван, имаме предложение и от госпожа Савка Йовкова, което е всъщност повторение на вчерашното предложение.
Моля, госпожи и господа народни представители, още вед¬нъж ще ви го прочета. Мисля, че вчера не бяхме достатъчно вни¬мателни. Предложението е на основание, чл. 37, ал. 1 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да се включи като точка в дневния ред: "Проект за решение за създаване на временна комисия за проучване на реда за обявяване и провеждане на конкурсни изпити за експерти в районните инспек¬торати на Министерството на образованието и науката, както и реда за обявяване на резултатите при назначаването на експер¬тите". Решението е:
"РЕШИ:
Създава Временна комисия за проучване реда за обявяване и провеждане на конкурсни изпити за експерти в районните инспек¬торати на Министерството на образованието и науката, както и реда за обявяване на резултатите и назначаването на експертите. Временната комисия да направи проверка на мотивите и принципите при обявяване на конкурсите за училищните инспектори. Комисията да се състои от пет депутати. Резултатите от работата на коми¬сията да се обявят до 15 септември 1992 г.".
Мотивите са съвсем кратки. Ще ви ги прочета: "В парла¬ментарната Комисия по образование и наука, както и лично до членовете на комисията, пристигат десетки жалби за неправомерно провеждане на конкурсите за освобождаване на общински съветници като директори на училища, за липса на гласност при обявяване на резултатите, за допускане до конкурсни изпити на лица без учителска правоспособност и за незачитане на резултатите от конкурсите при назначаване на експерти. Всичко това се отразява негативно върху организацията на работата в учебните заведения."
Всичко това формално е в ред. Постъпило е навреме. Всъщ¬ност народните представители Георги Божинов и Савка Йовкова -забравих да кажа - са инициатори. Освен това е приподписано
 
от 25 народни представители. Вчера се гласува и мисля, че с 94 или 96 гласа се отхвърли.
Моля, народните представители да гласуват дали да се приеме.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Имам едно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля Ви се, няма сега предло¬жения и коментари по дневния ред. Няма обсъждане, няма нищо. Мисля, че достатъчно ясно казах. И вчера ясно го казах и обявих вчера резултата.
Моля ви, гласувайте за това дали да включим в дневния ред - не за днес, разбира се, но в дневния ред между 18-25 сеп¬тември, това предложение на госпожа Савка Йовкова и на господин Георги Божинов. Моля, гласувайте!
Резултат: от всичко 201 гласували народни представители, 101 - за, 94 - против, и 6 - въздържали се.
 
Предложението на госпожа Йовкова и на господин Божинов се приема в дневния ред. Ще го сложим последно и ще видим вече нататък кога ще го гледаме. (Нора Ананиева вдига ръка и иска думата)
Госпожа Ананиева, ще Ви дам думата, но само да свършим с дневния ред, моля Ви! Разбрахме се, че ще Ви дам думата. (Шум в залата)
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Моля ви за малко внимание! Вчера разясних точно как е вървяла проце¬дурата по Комисията за енергетика. Трябваше за днес председате¬лите на парламентарните групи да ми кажат предложенията на своите парламентарни групи. (Шум от депутатите на СДС)
Аз ще чакам да утихнат коментарите в залата, за да може все пак след това да продължим дневния ред. Смятам, че тази Комисия по енергетиката е от особено голямо значение и ние про¬дължаваме като че ли да не правим нищо. Поради това, че от Движе¬нието за права и свободи не може да има трети член, всичките са заангажирани в по две комисии, имаме възможността да напра¬вим комисията временна. Мисля, че господин Денчев, от друга страна, тук обясни много правилно, че ако направим една времен¬на комисия, на която само ще бъде името й временно, защото тя не може да бъде временна за два месеца, тази комисия, ние отново фактически ще заобиколим нещата.
Господин Палчев, имате думата, за да обясните този въпрос.
ИВАН ПАЛЧЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, ува¬жаеми госпожи и господа народни представители! Парламентарната група на Движението за права и свободи, след като разгледа въп¬роса, днес реши да подкрепи първоначалното предложение на коми¬сията да бъде постоянна и за неин член предлагаме д-р Нюсет Хаджимет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Трябваше двама души да пред¬ложите, господин Палчев. Ние решихме така - седем, шест и два. Имате ли други предложения?
ИВАН ПАЛЧЕВ (от място): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Нямате, тя не е член на две комисии, така ли? Добре.
Тогава остава още един въпрос.
 
Гласувано е съставът на тази комисия да бъде от 15 души. Разпределението беше 7:6:2. Моля за предложения от страна на двете парламентарни групи как да бъде съставена тази комисия. Господин Йорданов, госпожа Ананиева, моля.
Ние можем да направим и нещо друго - просто да гласу¬ваме вместо тя да бъде от 15, да бъде от 13 души. Аз правя пред¬ложението, обаче би трябвало да се изработи. Тогава - 6:5:1. Получават се 12 - пак не става. Може би в съотношение 7:6:1.
Господин Йорданов, съгласен ли сте?
Днес Народното събрание действително е много разсеяно. Съгласен ли сте от 14 души да бъде групата?
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): 7:5:1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие предлагате 7:5:1?
А Вие (обръща се към госпожа Нора Ананиева) предлагате 7:6:1. Може да бъде и 7:5:1. (Шум в залата)
Нека просто да поставим на гласуване нещата.
Госпожа Ананиева, кажете Вашето предложение, ако оби¬чате.
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, аз предлагам да не усложняваме повече този въпрос: всяка група си е предложила хората, колегите от ДПС също предложиха. Да остане в този състав и да не правим тепърва заседания, да пре¬ценяваме кой да излиза сега. Ние бихме могли да предложим един човек допълнително и да бъде 7:7:1. Ако държим на бройката 15 души.
Аз предлагам 7:6:1 и с това да тръгне най-после тази комисия и да изберем ръководство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз смятам, че няма никакво значение, че броят на членовете ще бъде четно число. Тъй че 7:6:1, обаче трябва да ми се предложат имената. Само Движение-нието за права и свободи е предложило своето име. За утре, моля, ако сега гласуваме този състав, за утре моля имената. (Шум и реплики от залата)
Те бяха дадени, обаче сега имаме промяна. Това нищо не пречи утре да ми представите имената и да ги гласуваме, но сега да гласуваме за предложението на госпожа Ананиева - 7:6:1. Моля, гласувайте!
 
Резултат: от общо 187, за 127, против 55, въздържали се 5.
Приема се предложението.
Моля утре двете парламентарни групи да ми дадат имената отново или да ги потвърдят.
Имаме още нещо по дневния ред. Имаше и това беше и пред¬ложение на госпожа Ананиева, мисля, от тези предложения, които вчера направи, за законопроекта за държавния печат. Сега вече законопроектът е налице и може да бъде включен в програмата. Вие знаете, че този законопроект е от тези, които бяха върнати от президента.
Господин Джеров, ние можем да го разглеждаме? Няма преч¬ки? Тогава, тъй като Председателският съвет отклони...
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (от място): Той вече е раздаден...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Той вече е раздаден, добре. Значи съвсем в ред сме. Бихме могли тогава да гласуваме това предложение, което беше основно направено от госпожа Ананиева, от групата, да включим в дневния ред за двете седмици и законо¬проекта за държавния печат. Не знам дали ще успеем, но все пак ще го имаме поне и за следващите дни да си запази реда, защото той е важен законопроект.
Моля, режим на гласуване. Нека да гласуваме, които са съгласни за включване в дневния ред законопроекта за държавния печат.
Резултати: от общо 189, за 166, против 10, въздържали се 13.
Включва се и законопроектът за държавния печат.
 
Докладът на Анкетната комисия за установяване на лицата, организирали противопоставяне и неподчинение на Закона за соб¬ствеността и ползването на земеделските земи. По този въпрос няма нужда да гласуваме. Подсещам само господин Христо Марков, че имаше някаква техническа нередност.
ХРИСТО МАРКОВ (от място): Вече всичко е наред.
ПРПЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Наред ли е? - Добре. Ще се раздаде на народните представители и този доклад. Който ще се интересува от повече подробности, ще има възможност да ги получи. Ще ви кажа допълнително къде ще оставим материалите, защото там освен доклада има и многобройни сведения от различни дирек¬ции и т.н. Допълнително ще кажа къде ще може да получите сведе¬ния, ако се интересувате. Докладът, предполагам, че ще бъде раздаден утре, защото тогава ще може да бъде мултиплициран.
По предложението на народната представителка Ана Караи¬ванова относно отмяна на решението на Народното събрание за задържане под стража на народния представител Андрей Луканов за днес се очаква становище на Законодателната комисия. За днес или утре всъщност?! Вие кога ще имате заседание?
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (от място); В сряда. В сряда ще гледаме този въпрос като точка първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре. В такъв случай гос¬пожа Караиванова има думата.
АНА КАРАИВАНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председа¬тели, ние не внесохме първоначалното предложение за снемане на имунитета в Законодателната комисия или в някаква друга вре¬менна анкетна комисия, когато трябваше да се разяснят тези въпро¬си на голяма част от народните представители, които не са спе¬циалисти по наказателно право. Сега един въпрос, който засяга една допусната от нас грешка и по-точно от Председателството, господин председателя - да се гласува заедно... Аз и миналия път казах - да се гласува заедно и едновременно за снемане на имунитета и разрешението за задържане под стража. И аз мисля, че дори и без да минава в Законодателната комисия, този въпрос ние бихме могли да изправим. Да признаем тази наша грешка и да го изправим като гласуваме разделно двата въпроса, така както налага разумът на текста.
 
Освен това изминаха повече от два месеца самият Нака-зателно-процесуален кодекс задължава, когато по изключение глав¬ният прокурор продължава срока на следствието над два месеца, задължително да се произнесе и по мярката за неотклонение, когато тя е задържане под стража.
Ако следваме по една аналогия този текст и когато Народ¬ното събрание е дало разрешение на един депутат, който остава действащ депутат, би следвало да разгледа дали може безкрайно да отстранява този депутат от работата му и от представителст¬вото на неговите избиратели или също като изтекат два месеца трябва поне да преразгледа въпроса за разрешението за задържа¬нето му.
Затова нашето предложение е да не се изчаква решението на Законодателната комисия, а да поставим незабавно въпроса за включването в дневния ред. Още повече, че налице са заключе¬ния на експертизи, които твърдят недвусмислено, че има опасност в тази обстановка, в която е поставен народният представител Андрей Луканов, за живота и за здравето му. Имаме налице и резо¬люцията на Интерпарламентарния съюз, който доста по-добре от нас разбра българското законодателство.
Поради това ние настояваме да се включи в дневния ред още днес този въпрос, да не се протака изкуствено, за да не се получат нежелателни, да не кажа и трагични последици.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, госпожо Караиванова.
Мисля, че по този въпрос вече е говорено много и много дълго. И ние имаме решение на Народното събрание първо този въпрос да се разгледа в Законодателната комисия. Така беше, нали? (Шум в залата) Така беше, защото целият въпрос е свързан.
Решението на Интерпарламентарния съюз е всъщност на Комисията по правата към Интерпарламентарния съюз, което е пре¬ведено и раздадено на членовете на Законодателната комисия. Раздадени са и по три екземпляра в парламентарните групи. Това е едно искане към правителството, не към парламента, госпожо Караиванова.
Затова смятам, господин Джеров, че в сряда вие ще раз¬гледате като точка първа този въпрос и ще можем да вземем реше¬ние. Така сме гласували поне три-четири пъти по този въпрос.
 
И винаги резултатът е бил такъв.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (от място): Да, ще го разгледаме. НОРА АНАНИЕВА (от място): Нито веднъж не сме гласували по този въпрос. Кога сме гласували?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ние сме гласували, госпожо Ананиева. Не е да не сме гласували.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Просто Вие го прехвърляте. ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ние сме гласували да се раз¬гледа в Законодателната комисия. Ако искате, да гласуваме и сега дали да мине през Законодателната комисия, но на мен ми се струва, че въпросът е толкова сложен, че трябва да мине през Законодателната комисия. (Оживление в залата)
Господин Джеров, бихте ли ни припомнили как беше слу¬чаят? Ние сме гласували този въпрос да се разгледа в Законода¬телната комисия. Нали е така?
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (СДС): Първо, Законодателната коми¬сия е получила с разпореждане на господин председателя на Народ¬ното събрание двете предложения: на колежката Караиванова и на господин Велко Вълканов, или в обратния ред.
Същевременно, доколкото си спомням, имаме решение и на пленарната зала Законодателната комисия да излезе със ста¬новище.
И съответно на това в първото заседание на Законодател¬ната комисия това ще бъде точка първа, както вече заявих от място. (Оживление в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Имаме решение.
ОБАЖДАТ СЕ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Нямаме решение. (Оживление в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз ще помоля за една проверка. Доколкото си спомням, имахме гласуване по този въпрос.
Сега искам да съобщя, че вчера, както знаете, решихме, че народните представители, които желаят да подпомогнат семей¬ството на загиналия наш колега Свилен Капсъзов, ще имат тази възможност. Има поставена кутия в стаята на парламентарната група на ДПС.
Аз сега отново ще направя проверката, но сега моля госпо¬дин Джеров да продължим с разглеждането на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда. (Недоволство от
 
опозицията)
Госпожа Ананиева иска думата, момент.
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, Б/1П, ОПТ, ПХМД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПд "Ера-3"): Уважаеми колеги, мисля, че би следвало да се върнем към предложението на Коми¬сията по земеделието, което беше внесено съвсем точно, по прави¬лата на процедурата, а именно в петук, утре - аз затова вдигам ръка още от самото начало на заседанието - вместо ден за парла¬ментарен контрол или във вид на най-солиден парламентарен контрол да бъде изслушан министърът на селскостопанското развитие, земе-ползването и възстановяването на поземлената собственост по състоянието на селското стопанство, по хода на аграрната рефор¬ма и по състоянието на есенните работи на село.
Мисля, че през тези дни всички - малко или много, пове¬че или по-рядко - са били на село и не би следвало в един мо¬мент, в който има толкова сериозни трудности - и финансови, и организационни, и психологически на село, когато хората ни атакуват като цяло като Народно събрание, а не една или друга парламентарна група, когато са налице доста сериозни отклонения дори от точката и от духа на закона, който беше предназначен да ускори аграрната реформа, ние да се занимаваме с каквото и да било друго, а да не се вълнуваме от това, което вълнува една голяма част от българския народ.
Струва ми се, че никакви мотиви - нито процедурни, нито че не е добре написано това предложение... Този аргумент из¬несе господин Савов на Председателския съвет... Нито че при¬мерно се поднася от тази или онази страна на залата би следвало да ни отклонят от тази необходима грижа.
Затова подновяваме предложението, което направихме през миналата седмица, подновявам предложението, което за съжаление колегата Красимир Стефанов не поднови сега: утре вместо ден за парламентарен контрол да отделим поне час или час и поло¬вина да изслушаме информацията на министъра, за да можем за следващата седмица да подготвим едно обосновано решение за неот¬ложни мерки за есенните работи на село и за ускоряване на аграр¬ната реформа.
Възможно е - чувам отново подвиквания в познатия стил -възможно е да се противопоставят чисто процедурни аргументи.
 
Едва ли не, че такова изслушване може да стане само в комисиите. Знам, че Комисията по земеделието вече е направила такова из¬слушване и мисля, че нашият народ трябва да чуе тази дискусия именно в пленарната зала, ако не искаме главоломно да се срива рейтингът на парламента и ако ние не искаме да бъдем един ден -а той сега е такъв ден - да бъдем обвинени, че се занимаваме с всичко друго, само не с това, което засяга съдбата на хората и съдбата на държавата.
Така че подновявам предложението утре вместо парламен¬тарен контрол да бъде изслушан министърът на селскостопанското развитие, земеползването и възстановяването на поземлената соб¬ственост, по хода на аграрната реформа и състоянието на есен¬ните работи.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това предложение трябваше да го поднови господин Орсов. А пък аз бих искал да кажа, защото става въпрос за парламента, и не за коментар, че Вие сривате в момента рейтинга на парламента, защото с Вашето изказване Вие засягате Председателството, че под някаква си процедурна форма би трябвало, по-скоро не се грижи за хляба на народа. Не е така. В парламента обаче трябва да влизат все пак някакви перфектни предложения, защото иначе ще стане хаос не само за хляба, а и за всичко друго. Моля Ви се, господин Стефанов.
КРАСИМИР СТЕФАНОВ (СДС): Многоуважаеми господин предсе¬дател, почитаеми дами и господа, колеги! Аз само мога да изкажа съжаление, че госпожа Ананиева просто не е попитала колегите, които са в нашата комисия, за да ви дадат по-подробна информация докъде сме стигнали.
Вие много добре знаете, че по правилник си има процедура за внасяне на такива разисквания. Вие смесихте няколко понятия, госпожо Ананиева. Ние сега разискваме въпроса само за обезпеча¬ване финансирането на есенната сеитба, а не за хода на аграр¬ната реформа. Това е отделен въпрос и върху него ние също имаме виждания като комисия, специализирана към парламента. Затова Ви моля, нека тази трибуна не бъде използвана само с една такава уклончива цел. Защото ще Ви напомня, че само преди няколко месеца Вие бяхте изключително против закона, а сега от един път проя¬вявате... (Реакция от опозицията) Много ви моля! От един път човек да се зачуди каква загриженост! Както мога да кажа от твърди атеисти, вие тръгнахте в църковните работи да се месите. Затова нека да бъдем разумни и колегиални.
Сега комисията има въпрос, който и днес ще се решава в 17,00 ч., и колегите, които бяха на нашето заседание днес, знаят как е редът и процедурите, които ние сме съставили. Затова не искам тук, тази трибуна да бъде използвана с една такава повратна цел.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Имам право да използвам три¬буната. ..
КРАСИМИР СТЕФАНОВ: Разбира се, госпожо Ананиева, полз¬вайте я, както искате, но преди това попитайте поне колегите, които са от вашата група в нашата комисия.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля Ви се, диалог няма, гос¬пожа Ананиева! Говори сега председателят на комисията, изслу¬шайте го.
КРАСИМИР СТЕФАНОВ: Затова апелирам: съберете преди това информация и тогава да говорите и нека да не нервничим наис¬тина тук.
Сега в 17,00 ч. са поканени институциите, които са заин¬тересовани - Министерство на финансите, на селскостопанското развитие, националната банка и работна група, която аз обясних и вече се чудя за кой път да обяснявам тук пред нашите колеги, които трябва да излязат с едно определено становище.
И аз мисля, че не парламентът, а изпълнителната власт е оторизирана да си реши именно този проблем. Ако те не успеят да го решат, тогава ние бихме могли да внесем въпроса тук. И миналия път ви поясних, че ние ще имаме готовност едва за сряда на извънредно заседание и след това вече решение, което ще се вземе от цялата комисия, съвместно с информацията, която вече е дадена от Министерство на земеделието. И ако Вие имахте такъв интерес, бихте била така добра да дойдете в комисията и щяхте да я чуете. Там беше министър Костов.
Още веднъж искам да кажа тук, че на страниците на "Дума" беше подчертано днес, че едва ли не комисията само фиктивно е работила и няма да имаме никакво решение. Аз смятам, че ще излезем с разумно и рационално решение. Имаме достатъчно компе¬тентни колеги, които съвместно с тези, които споменах, още днес ще бъдат готови и утре ще бъде на вниманието на изпълнителната власт, която може да си вземе решение.
Затова Ви моля, недейте да отиваме пак към минали пре¬ния, които не бяха много добри. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря. Господин Джеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Кодексът на труда...
НОРА АНАНИЕВА (от място): Да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: По какъв въпрос? (Реплики от опозицията) По дневния ред няма прения, няма въпроси, така че моля ви се, заемете си мястото. Всичките въпроси са изяснени.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Подложете на гласуване пред¬ложението ми.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие не може сега да спорите с председателя на комисията. Моля ви се в рамките на комисията да се разберете и толкова.
Господин Джеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По Кодекса на труда, про¬дължаваме с § 37.
Раздел втори на глава пета, включващ членове 77 до 82 включително, се отменя.
Това е предложението. По него не са постъпили никакви виждания, искания, предложения или възражения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има ли народни представители, които да имат някакво становище? - Няма.
Моля тогава, гласувайте § 37.
От общо 169, за - 163, против - 1, въздържали се - 5.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва § 38. С него се предлага чл. 83 да бъде изменен така в две алинеи:
"Чл. 83. Ал. 1. Длъжностите, които се заемат въз основа на избор, се установяват в закон, в акт на Министерския съвет или в устав.
Ал. 2. Избор се произвежда за заемане на длъжност, която е свободна или предстои да бъде освободена, както и при продъл¬жително отсъствие на лицето, което я заема. Срокът, за който се избира лицето, е не по-дълъг от пет години."
Това е предложението, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има ли предложения?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма постъпили при мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Становища, които искат да изразят народни представители, по-различни? - Няма.
Моля, гласувайте!
От общо 162, за - 161, против - няма, въздържал се -един.
Господин Джеров, продължете.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Параграф 39. Създава се нов чл. 84 със следното съдържание:
Първо, заглавието - "Поставяне на кандидатури за избор на длъжност".
Съдържанието е от четири алинеи:
 
"Чл. 84. Ал. 1. Кандидатурите  за заемане  на  изборна длъжност се поставят от органи и лица, определени в закон, в акт на Министерския съвет или в устав. За заемане на изборна длъжност кандидатът може и сам да постави кандидатурата си.
Ал. 2. За една изборна длъжност могат да бъдат посочвани или да кандидатстват неограничен брой кандидати.
Ал. 3. Изборът се произвежда, след като кандидатът даде писмено съгласието си.
Ал. 4. Избор се произвежда и тогава, когато за длъж¬ността кандидатства само едно лице."
Това е съдържанието. Предложения не са постъпили. ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Предложения няма. Има ли други желаещи? Господин Кюранов.
ЧАВДАР КЮРАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин предсе¬дател, аз по-скоро имам един въпрос към председателя на Зако¬нодателната комисия. За мен не е ясна в чл. 84 ал. 1. Щом като за заемане на длъжността кандидатът може да постави сам канди¬датурата си, то какъв е смисълът на ограниченията в предишното изречение? Тогава всяка институция, независимо от това дали е определена в закон, в акт на Министерския съвет или в устав, може да направи това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Койчев. НИКОЛА КОЙЧЕВ (от място): Да отпадне изискването за писмено съгласие. Процедурно много утежнява нещата. ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: В ал. З? НИКОлА КОЙЧЕВ (от място): Да. ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Шотлеков. ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По отношение на това, което каза проф. Кюранов. Вижте, смисълът на първото изречение на ал. 1 е да може колек¬тивен орган да предлага за изборна длъжност определено лице. Естествено, че и самото лице може да има такава възможност. Например за управляващ дадена фирма. Управителният съвет на фирмата може да предложи едно лице, но в същото време и други лица биха могли да подадат документи за съжата длъжност. Това е идеята.
 
По втория въпрос. Ние ако напишем, че само лицето може да предлага, тогава няма да има възможност някой друг да пред¬ложи човек за заемане на тази длъжност. Например, няма да има възможност Народното събрание да избере шеф на Агенцията за чуждестранна помощ, както стана наскоро. И общо взето винаги колективният орган, който избира, трябва да има възможност да предлага за тази длъжност кандидатура. А същото означава, че и всяю друго лице би могло да кандидатства, но вече по друг начин ще тежи кандидатурата, представена от колективния орган, и по друг - самостоятелната кандидатура на лицето.
Вторият въпрос, който постави господин Койчев, е за писменото съгласие. Естествено е, че трябва да е писмено съгла¬сието, защото това е преюдициален факт за възникване на юриди¬ческия състав, от който възниква трудовото правоотношение.
Искам да ви кажа, че липсата на такъв изричен текст в досега действащия закон поставяше много неясноти дали има съгласие на едно лице да бъде избрано на дадена длъжност или няма. Представете си сега, че няма такова съгласие, проведе се изборът, даде се кандидатурата примерно от един колективен орган и след това лицето просто не желае да заеме длъжността. В този случай всички усилия по провеждането на избора ще бъдат напразни. Затова специално за този текст аз смятам, че трябва да остане да се иска писмено съгласие от лицето и по този начин изрично да бъде манифестирана волята на лицето, че желае да изпълнява тази длъжност. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Кюранов, задоволи ли Ви това?
 
ЧАВДАР КЮРАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Формулата трябва да бъде такава, че предложението може да бъде направено от колек¬тивен орган или от самото лице и толкоз.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Кюранов поставя въпрос защо съществува второто изречение...
ЧАВДАР КЮРАНОВ (от място): Не, защо съществува първото изречение?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Първото е нормално, госпо¬дин професор. Кандидатурата се поставя от определени лица, от определени обществени организации. А тук искаме да кажем - нор¬малното положение, в първото изречение: моята кандидатура може да бъде поставена от съответните органи. И тук поясняваме с второто изречение - същевременно и аз сам мога да се предложа. Така че ми се струва, че има добър синхрон между двете изре¬чения.
По отношение предложението на господин Койчев - какво значи устно съгласие? Съгласието трябва да бъде документирано. Може да има спорове казал ли съм "да" или не съм казал, но в какъв разговор, при какви условия... След като моето волеизявле¬ние е изразено писмено, това гарантира проверка и възможността за констатирането му.
Затова аз предлагам чл. 84 да бъде гласуван без про¬мени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Койчев, заповядайте. НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-5"): Уважаеми дами и господа! Моето предложение е от гледна точка на деловитостта и рационализма. Ние ако не упоменем категорично "писмено съгла¬сие", съгласието може да се третира или в акта, или в подзако-новия документ, или в устава като процедура. А животът предлага много често ситуации, когато в духа на демокрацията едно лице се избира в резултат на моментната дискусия на съответния кворум:
отводи, самоотводи и други процедури, които се протоколират -значи има писмен документ. И там вече лицето, нормално е то да присъства при обсъждането на неговия избор, може да изрази или да отрече своето съгласие.
 
Моето предложение е свърнзано именно с този рационализъм в процедурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Митева, имате думата.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз бих искала да погледнете още веднъж все пак ал. 1. В израза "кандидату¬рите за заемане на изборна длъжност се поставят от органи и лица" се съдържа всъщност второто изречение. Употребено е мно¬жествено число, естествено, че и този, който иска да се канди¬датира, може да направи това.
Що се отнася до идеята дали да има писмено съгласие на лицето или не, ами вижте, след като е обявено, че за тази длъжност ще се произвежда избор и са направени кандидатури, оттам нататък нека да дадем възможност за по-голяма оператив¬ност на тези, които ще провеждат избора, за да вземат писмено или устно съгласие на лицето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз мисля, че правим от мухата слон, но както и да е. Ние просто с тези думи даваме още една възможност.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председател, може ли само едно изречение? Колежката Митева не е права, защото първото изречение говори за третите лица. Нека да го погледне прецизно. А второто изречение говори за самото лице, което ще се самопредстави. Органите са трети лица спрямо него, тъй че няма противопоставяне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Шотлеков, имате думата.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, извинявайте, че пак взимам думата, но това е реплика по повод изказването на госпожа Митева.
Вижте, ние не можем в един трудов договор да имаме две насрещни писмени волеизявления, а в следващото основание - из¬бора - да нямаме насрещни писмени волеизявления.
В крайна сметка от какво възниква изборът? Възниква от две насрещни волеизявления: на избирателното тяло и на избра¬ния. Ако няма манифестирана воля на избрания, по същия начин, както е при трудовия договор, ние поставяме различни критерии за двете различни основания, което е парадокс.
 
Затова, моля Ви се, като юрист разсъдете, че в случая защитата, която се прави, е на работника, на този, който ще изпълнява тази длъжност - с писмената форма на волеизявлението, което се иска от него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря! Господин Кюранов го няма, за да каже дали поддържа своето предложение. Добре, поддържа го.
Тогава да започнем да гласуваме.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И то разделно по алинеи вече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Първо ще гласуваме предло¬жението на господин Кюранов. То е по ал. 1 - да отпадне пър¬вото изречение.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, първото изречение на ал. 1 на чл. 84.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: А госпожа Митева иска да отпад¬не второто изречение. Така ли беше? Добре.
Първото предложение е на господин Кюранов - първото изречение на ал. 1 да отпадне. Моля, гласувайте! Нали е така?
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (от място): Да отпадне второто изре¬чение на ал. 1. Ако отпадне първото, това е безсмислица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ако греша, моля ви, попра¬вете ме, но мисля, че това беше неговото предложение. Така е.
Моля, гласувайте! Аз разбрах господин професор Кюранов в смисъл, че първото изречение няма смисъл, след като всяко едно лице има право да си подаде кандидатурата. Мисля, че не¬говото предложение беше такова, но за съжаление той напусна залата. Това може да се провери в протокола, но тъй като после ще гласуваме за отпадане и на второто изречение, всичко ще бъде наред.
Гласували общо 156 народни представители. От тях 55 за, 95 против и 6 въздържали се.
Сега ще гласуваме предложението на госпожа Митева.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да отпадне второто изре¬чение на чл. 84, ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, режим на гласуване. Гласуваме за отпадане на второто изречение.
 
Гласували общо 167 народни представители. От тях 79 за, 94 против и 3 въздържали се.
Отклонява се предложението.
Моля, гласувайте за ал. 1 на чл. 84 заедно със загла¬вието, така както е дадено от Законодателната комисия. Моля, гласувайте!
Гласували общо 161 народни представители. От тях 150 за, 1 против и 10 въздържали се.
Алинея 1 се приема.
По втората алинея няма никакви предложения. Първо ще гласуваме ал. 2, по която няма никакви предложения. Моля, гла¬сувайте за ал. 2.
Гласували общо 144 народни представители. От тях 144 за, няма против, няма въздържали се.
Сега гласуваме по ал. 5. Има предложение от господин Койчев да отпадне "да даде писмено" - "изборът се провежда след като кандидатът даде съгласието си". Значи отпада думата "пис¬мено". Това е предложението на господин Койчев.
Моля, вече имаше дебати, гласувайте за предложението на господин Койчев.
Гласували общо 162 народни представители. От тях 68 за, 90 против и 4 въздържали се.
Предложението се отклонява.
 
Моля, гласувайте за предложението на ал. З, чл. 84 така, както е дадена от Законодателната комисия.
Моля, гласувайте!
Резултат: от общо гласували 161 народни представители, 150 са гласували за, няма против, 11 се въздържат.
Приема се и ал. 3.
По ал. 4 нямаше никакви предложения - нито писмени, нито становища, изразени тук в залата.
Моля, гласувайте!
Резултат: от общо гласували 153 народни представители, 153 са за, против няма, въздържали се няма.
Благодаря.
Господин Джеров, § 40.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Параграф 40 - правят се предложения за три промени, съответно в ал. 1, 2 и 6 на чл. 85.
Първо, в ал. 1 думите "с нормативен акт" се заменят с "в закон, в акт на Министерския съвет".
Второ, ал. 2 се изменя така: "Избор се произвежда, кога¬то присъстват повече от половината от лицата, които имат право да гласуват".
И третото, в ал. 6 след думата "гласуването" се поставя точка и текстът до края се заличава.
Това са предложенията за промени в чл. 85. Не са по¬стъпили никакви предложения в писмена форма до този момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има ли оратори? Господин Койчев!
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПС на БСП, БлП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми дами и господа! Аз предлагам да запазим текста на действащия кодекс по отношение на ал. 2 - критерият за присъствие на органа, който избира съответното лице. Критерият да бъде две трети от при¬състващите и както е предложено, след точката, текстът да от¬падне.
Алинея 2 да звучи така: "Избор се произвежда, когато присъстват най-малко две трети от лицата, които имат право на глас".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Койчев. Становища? Господин Шотлеков!
 
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предложението за изменение на закона е съоб¬разено с приетите закони както от Великото Народно събрание, така и от това Народно събрание, господин Койчев. Например, съветвам Ви да отгърнете Търговския закон и да видите как се избира управляващият на едно търговско дружество. Там се иска 50 на сто плюс един. Съветвам Ви да отгърнете закона... НИКОЛА КОЙЧЕВ (от място): От присъстващите... ИЛИАН ШОТЛЕКОВ: Не, моля ви се. Там са акционери. От имащите право на глас, които могат да вземат глас. Така че -50 плюс един.
По същия начин се процедира и в Закона за кооперациите и други закони, които третират такива въпроси.
Така че, ако ние установим един по-голям кворум от две трети, просто този текст ще противоречи на вече приетите текс¬тове, които Великото Народно събрание е приело, и тъй като този текст ще бъде специален по отношение на тях, ще ги отмени.
Считам, че е излишно да установяваме толкова висок кво¬рум за вземането на решение за заемането на една длъжност. В крайна сметка става въпрос за възникването на трудово правоот¬ношение, а не за нещо друго. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Койчев, приемате ли го? Поддържате Вашето предложение. Добре.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Пак разделно трябва да гласуваме, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: По ал. 1 няма предложения. Моля, гласувайте по ал. 1 предложението на Законода¬телната комисия!
Резултат: от общо гласували 155 народни представители, 149 са гласували за, 2 против, 4 се въздържат.
Алинея 2. Имаме предложението на господин Койчев, което гласеше, че трябва да присъстват две трети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Всъщност различието между предложението, което направих, и предложението на господин Кой¬чев е в това: Законодателната комисия предлага половината от лицата, господин Койчев предлага две трети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ; Тъй като имаме две предло¬жения, гласуваме първо за предложението на господин Койчев -
 
две трети да присъстват. Всъщност това е старият текст на закона.
Моля, гласувайте!
Резултат: от общо гласували 169 народни представители, 73 са гласували за, 94 против, въздържали се 2.
Отклонява се предложението.
Моля, гласуваме предложението по ал. 2 така, както е дадено от Законодателната комисия.
Моля, гласувайте!
Резултат: от общо гласували 159 народни представители, 124 са гласували за, 7 против, въздържали се 28.
Господин Палчев, да гласуваме пак ал. З и да свършим по този въпрос. (Господин Палчев дава знак, че иска думата)
По точка 3.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Точка 3 е относно ал. 6. Други предложения няма. Може да поставите на гласуване пред¬ложението на Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Няма предложения. Моля, гла¬сувайте!
Резултат: от общо гласували 163 народни представители, 163 са гласували за, против няма, въздържали се няма.
Господин Палчев, предполагам, че искате думата за проце¬дурно предложение?
ИВАН ПАлЧЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, ува¬жаеми госпожи и господа народни представители! От името на Пар¬ламентарната група на Движението за права и свободи Ви моля да ни дадете 30 минути почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Палчев, аз точно мислех да дам обикновената почивка. Това съвпада ли с Вашето желание и да не правим един час почивка, а половин час почив¬ка? Да. Аз точно смятах да дам почивка, защото днес до 20,00 ч. ще работим.
Тридесет минути почивка. (Звъни)
 
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Моля уважаемите народни представители да влязат в пленарната зала. Продължаваме.
ДЕПУТАТ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Проверка на кворума!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Продължаваме при наличие на кворум, разбира се - засега влизат народните представители.
Моля, господа квестори, поканете народните представители да влязат в пленарната зала.
Моля уважаемите народни представители да заемат места¬та си в пленарната зала.
Продължаваме с
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС.
Тук е и министър Лучников, представител на вносителя на законопроекта. Имате думата, господин Джеров.
ОБАЖДАТ СЕ ОТ ЗАЛАТА: Проверка на кворума!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има кворум, уважаеми колеги.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаема госпожо предсе¬дателстваща, да започнем оттам, където вчера спряхме.
Беше докладван от мен § 5, с който се предлага ново съдържание на чл. 171, съдържащо нова ал. 1 и нова ал. 2. От страна на представителите на Българската социалистическа партия беше направено предложение втората алинея, предложена от Зако¬нодателната комисия, да отпадне.
Бих помолил в тази връзка господин Лучников да вземе отношение по направеното предложение, след което ние вече бихме могли да... (оживление), след което можем да продължим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Както обичайно правим, даваме думата на вносителя на законопроекта. Зная, че госпожа Мариана Христова се записа за изказване вчера.
Господин министър, ще вземете ли сега думата, тъй като има възможност, или ще чуете ораторите?
МИНИСТЪР СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (от място): Аз искам да чуя възражението най-напред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНАБОТУШАРОВА: Да. Госпожа Христова, имате думата.
 
МАРИАНА ХРИСТОВА (ПС на БСП, БлП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамлолов" и СДПд "Ера-3"): Уважаеми колеги! Имам чисто професионални съображения да не подкрепя предложение¬то на Министерския съвет във връзка с ал. 2 на чл. 171 така, както проектът ни е връчен.
Какво предвижда този текст? Този текст предвижда, че предварително производство по ал. 1, точка 1, т.е. за престъп¬ление от общ характер, не се провежда по дела, ако са подсъд¬ни като първа инстанция на районния съд и лицето е заварено при извършване на престъплението или е заловено непосредстве¬но след извършването му, върху тялото и дрехите на лицето има явни следи от престъпление и трето - лицето се е явило лично пред съответните органи на МВР или прокурора с признание за извършено престъпление.
Съгласно чл. 28 от НПК подсъдни на районния съд са всич¬ки дела, с изключение на тези по чл. 129, които са много малко на брой, които са подсъдни като първа инстанция на окръжния и Върховния съд. Ако това е така, означава, че този критерий, който сега се внася, се отнася до всички дела, в това число и дела, по които са предвидени наказания, правещи престъплението тежко по смисъла на закона - да не се провежда предварително производство.
Това е твърде опасно за практиката и аз бих си послу¬жила с един пример.
Преди време като прокурор ми се наложи да задържа два¬ма души, които бяха обвинени в извършване на убийсятво. Беше убита една млада булка, чийто труп беше намерен в училищния двор на плевенско село. Господин Лучников вероятно си спомня този случай като практикуващ юрист тогава. (Министър Светослав Лучников кима утвърдително)
Тази жена беше живяла дълго време на съпружески начала с един мъж в Овча могила. И когато намерихме нейния труп, ес¬тествено беше първо да попитат мъжа й какво знае за случая. Той призна убийството заедно с брат си. Нещо повече, органите на сигурността намериха върху дрехите на него и на брат му следи от кръв.
Задържахме тези двама мъже. Но следователят, сега обя¬вен за тоталитарен следовател и вече не е в редовете на след-
 
ствието, един доста интелигентен и "разтропан" мъж, веднага даде дрехите за експертиза. Установи се, че кръвта не е човеш¬ка. Признанието, което бяха направили те, макар и мотивирано, се оказа, че е направено от страх.
Пуснахме тези хора и малко по-късно намерихме другите.
Ето, тук са двете хипотези, които визира ал. 2 - на¬правено е самопризнание и намерени явни следи. Но в този слу¬чай е възможна грешка. Грешката е възможна и тя е опасна, за¬щото пък тази алинея ограничава правото на лицето, спрямо кое¬то вече има възбудено предварително производство, да има за¬щита в една фаза на наказателния процес - предварителното произ¬водство. Не може самопризнанието само по себе си да бъде ос¬нование, което да лиши обвиняемото лице от правото му на за¬щита в една фаза на предварителното производство. Фазата на предварителното производство освен събиране на доказателства за обвинението включва и събиране на доказателства в защита на обвиняемия. Така че самият факт, че по този начин ние ли¬шаваме голяма част от хората от възможност за защита във фа¬за на предварителното производство, е много опасна.
Беше по-справедливо като че ли едно старо положение на закона преди изменението му...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина! Гос¬пожа Христова, извинете ме! Моля за тишина! Не се чува добре, има голям шум в залата. Много моля за тишина!
МАРИАНА ХРИСТОВА: ... когато критерият да се провежда дознание, а не предварително следствие, беше размерът на пред¬вижданото наказание. Там се имаха предвид само престъпления, по които законът предвижда наказание до три години лишаване от свобода. И това беше наистина един показател, че престъп¬лението не е тежко по смисъла на закона. А тук тези критерии, които в момента са дадени, се отнасят за тежки престъпления.
Аз считам, че този текст, тази алинея противоречи и на няколко важни текста от нашата Конституция, а също така и от няколко международни текста от конвенции и пактове, приети от българската държава.
Аз искам да се спра например на чл. 11 от Всеобщата декларация за правата на човека, където в ал. 1 казано, че все¬ки човек, който е обвинен в престъпление, има право да бъде
 
считан за невинен до доказване на неговата вина в съответст¬вие със закона, в публичен процес, по време на който са му били осигурени всички необходими гаранции за неговата защита. Ето, фактът, че ние вече в резултат само на самопризнанието го лиша¬ваме от възможност да се защити в едно прнедварително произ¬водство, като със закон приемаме, че може и да не се проведе такова, практически представлява едно нарушение на този текст от декларацията.
Този текст нарушава и чл. 14, точка 3, букви "б" и "г" от Международния пакт за гражданските и политическите права, който също така е ратифициран от българската държава. Там се казва, че всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, се счита за невинно до доказване на вината му съгласно закона. И имат право при пълно равенство при средния минимум на гаран¬ции да разполагат с достатъчно време и с необходимите улесне¬ния за подготовка на защитата си и за установяване на връзка със защитниците по свой избор. Както и да не бъде принужда¬вано да свидетелства против себе си или да се признава за ви¬новно. Фактът, че едно самопризнание служи като основание едно лице да бъде лишено от възможност да се защити във фазата на предварителното производство, представлява нарушение на този текст от Международния пакт, ратифициран от нашата страна.
Няколко норми на Конституцията се нарушават с този текст на предлагания ни проект. Аз няма да се спирам подробно на тях -Конституцията на всички ни е известна, - за да не губя повече и време.
Но, колеги, изхождайки от принципа за демократизиране на процесите - от една страна, от друга страна - за прецизност при събиране на доказателствата, аз считам, че всеки един такъв вариант за приемане на ал. 2. Съображения по целесъобразност не могат да служат като основание за изменение на закон. Аз разбирам, че следователите в страната са намалели, аз разби¬рам, че в следствието влязоха хора, на които работата им е труд¬на - не са свикнали с нея и трудно се справят с многобройните дела, но трябва да се намерят начин и форма наистина да се ор¬ганизира кадровата работа в разследването. По този начин, с ограничаване правата на лицата, за които се предполага, че са
 
извършили престъпление, като ги лишаваме от основното им, га¬рантирано от Конституцията, право на защита, не можем и няма да подобрим качеството на наказателното преследване.
 
Качеството на наказателното преследване зависи преди всичко от предварителното разследване. Колеги, само един факт искам да посоча. Извърши човекът престъпление, случаят минава през районния съд, където го съди съдия, завършил Юридическия факултет, минал практически изпит, промоцията, стажувал някъде. Оттам нататък делото се обжалва пред окръжния съд, там трима съдии решават съдбата му. По-късно може би петчленен състав във Върховния съд гледа делото по преглед по реда на надзора, занимава се пленумът на Наказателното отделение на Върховния съд. А вижте, че в основата на всичко това ние поставяме една възможност именно основите на едно обвинение да бъдат изградени от лица, които са некомпетентни, не са завършили право, не по¬знават принципите на водене на наказателното производство и практически с възможност за пропускане на важни факти от раз¬следването на едно обвинение. Не може на слаби основи да се гради стабилна сграда. В момента с предлагането на този текст ние правим точно това - даваме възможност на непрофесионалисти да не дадат възможност после на професионалисти да се произ¬несат обективно по това има ли извършено престъпление, от кого е извършено то.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕМАНА БОТУШАРОВА: Има ли народни предста¬вители, които желаят да направят реплика? Господин Мицев, имате думата.
МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател! В предлагания текст от вносителя на законопроекта се казва из¬рично, че предварително производство по ал. 1, точка 1 не се провежда по дела, ако са подсъдни като първа инстанция на район¬ния съд и лицето е заварено при извършване на престъплението или е заловено непосредствено след извършването му. Аз благо¬даря от името на много мои колеги народни представители за това, че вносителят е напипал, избрал точния, най-важен момент, който трябва да бъде пред всички нас, когато се поставя въпросът за тоталната борба срещу развитието на престъпността в страната.
Тук сме изправени пред хипотезата на едно бързо поли¬цейско разследване. Аз дълбоко уважавам народната представител¬ка от опозицията колегата Христова, която доста пространно аргу¬ментира своята теза, но на всяка теза има антитеза. Така в раз-
 
дел трети - особени правила за разглеждане на дела за престъп¬ления от общ характер, по които не е проведено предварително производство, а именно тук се визира производството на т.нар. "полицейско разследване", се казва недвусмислено, че лицето, спрямо което е започнало полицейско разследване, има право на защита съобразно нормите на този кодекс. Така че няма никакво място да се смята и никакъв повод, че това лице ще бъде лишено от своите процесуални права.
От друга страна, органите на МВР са длъжни да разяснят на уличеното лице основанията за започване на полицейското раз¬следване, предвидената отговорност, правото му да откаже да дава обяснение, както и да му дадат възможност да се свърже със защитник и да посочи доказателства.
РЕПЛИКА ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Това не е реплика. МАРГАРИТ МИЦЕВ: Аз не разбирам къде са опасенията на госпожа Христова.
С това ще завърша. Запазвам си правото на друга реплика по друг повод, за да си доразвия тезата. Но никъде не се зася¬гат човешките права на лицето, което ще бъде обект на разслед¬ване по полицейското разследване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Друга реплика? Госпожа Христова, ще отговорите ли? Имате думата. МАРИАНА ХРИСТОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз благодаря на господин Мицев, че е такъв оптимист. За мен обаче опасността остава. И за да можете да разберете моите опасения на какво преди всичко се базират, искам да дам един пример, какъвто преди време мисля, че господин Карев даде в едно свое изказване. Това е едно и също, колеги, ако вие сте болен и вместо да ви изпра¬тят при лекар специалист, ви изпратят при медицинската сестра. Когато един човек има нужда от конкретен специалист, какъвто представлява юристът-следовател с висше юридическо образование, който е държал изпит, за да може да упражнява тази професия, гаранциите ви за защита са едни, а когато ви изпратят при меди¬цинската сестра, вашите гаранции ги няма. Просто в този случай няма професионализъм. А интересите на гражданите са твърде се¬риозни. Например за гражба по чл. 194 се предвижда наказание осем години лишаване от свобода. Това престъпление е подсъдно
 
на районния съд. Можем да си представим, когато един полицей¬ски служител без квалификация в областта на правото, само въз основа на признание, което пък представлява нарушение на Консти¬туцията съобразно чл. 31, точка 2, лиши от възможност гражданина да се защити във фазата на предварителното производство. И фак¬тът, че няма защита, ми се струва, че е повече от ясен.
В предварителното производство всяко едно следствено действие може да бъде и придружено със защита, докато при поли¬цейското разследване, знаете, че критерият е друг.
И още нещо искам да кажа. Какво ще стане, господин Луч-ников, в случая, когато лицето, направило признание, се отка¬же от своето признание после? Нима тогава поради липса на при¬знание ще трябва делото да се върне обратно, за да се проведе предварително разследване? Не може да бъде критерият за това дали да бъде проведено разследване или не. Аз разбирам Вашите съображения за процесуална икономия и ги подкрепям. Но смятам, че отново би следвало да се възстанови в някаква форма дозна¬нието, като критерият трябва да бъде тежестта на извършеното престъпление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Уважаема госпожо предсе¬дател, уважаеми дами и господа! Аз смятах и се надявах, че поне по този толкова важен проблем няма да се изкарат на преден план политически пристрастия и всички ще разберем колко е необхо¬димо сега да поведем една енергична борба срещу растящата прес¬тъпност в страната. Ние искаме да я поведем, стига вие да не ни пречите.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Ние ви пречим!
МИНИСТЪР СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Сега ще Ви кажа защо пречи¬те и сега ще Ви кажа защо Вашите възражения са неоснователни. Аз не смятам, че някой в тази зала се съмнява в демократичност¬та на Съединените американски щати. Аз смятам, че никой в тази зала не се съмнява в демократичността на Великобритания, на Франция и на Германия. Във всички тези страни има ако не същата, то поне подобна процедура за бързо справяне с престъпления, които не будят съмнение. Вие се хващате за хипотезата на само¬признание, когато той ще се яви. Вижте какво се казва - той
 
да се яви. Не да го заловят, а той сам доброволно да се яви и да каже, че е извършил престъплението. Но това е една марги-нална, странична хипотеза. Основната хипотеза е - заловен убие¬цът намястото, основната хипотеза е - заловен крадецът на мяс¬тото или когато той бяга и ние го заловим, преследвайки го. Защо трябва да протакаме работата с едно излишно следствие, когато всичко е ясно?
Вие говорите за защита на правата на подсъдимия. Аз винаги съм казвал, че в такъв исторически момент, в който се намираме ние сега, по-важно е правото на жертвата, а не правото на престъпника. И вие това упорито не искате да го разберете. Господин Мицев ви каза и тук може, който иска, да прочете текста на специалните правила, които обясняват как да стане това пред¬варително полицейско разследване и вие ще видите, че всички права на подсъдимия са абсолютно запазени. Той има право на адвокатска защита, той има право на всичко. И когато съдът се убеди - и това е написано - или има подозрение, че случаят не е изяснен, той има право да го върне за разследване. Значи нищо не е пропуснато.
В изключителната хипотеза обаче тук има възможност, когато цялата общественост е възмутена, когато убиецът, изна-силвачът, грабителят, крадецът е хванат на място, веднага да получи възмездие. Това иска от нас нашата общественост сега, дами и господа! И много ви моля да не й пречите.
 
Освентова трябва да ви кажа, че тия текстове - аз не съм пеналист и не мога да твърдя, че са най-съвършените, но трябва да ви уверя, че те са изработени от специалисти в Глав¬ната прокуратура и Националната следствена служба. Аз смятам, че те най-добре знаят какво им е необходимо в момента, за да водят ефективна борба срещу престъпността.
Аз моля уважаемите народни представители да гласуват проекта, така както сме го внесли и то не само тук, по чл. 171, но и в специалната глава, която урежда процедурата на това произ¬водство.
Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството) ПРЕДСЕДАТЕЛ  СНЕЖАНА  БОТУШАРОВА:  Господин  министърът не е народен представител. Реплика се прави към изказване на народен представител. Ако искате за изказване, ще дам думата.
Господин Димитър Михайлов има думата. (Недоволство от мнозинството)
Моля ви се, нека да спазваме правилника и така няма да има недоразумения.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БлП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, Н/1П "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз напълно споделям загрижеността на Министерството на право¬съдието и правителството да се осигури по законен път ефективност на процедурата в борбата с престъпността.
Аз също смятам, че сега съществуващата процедура не улеснява борбата особено с дребните и средните престъпления. Необходима е една по-ефективна процедура.
Искам да ви уведомя, че допреди известно време - коле¬гите юристи знаят - имаше освен предварително следствие и пред¬варително дознание. И това предварително дознание се отнасяше именно за тези случаи, които прпедимно са подсъдни на районните съдилища - престъпления по-дребни и от средна степен на тежест. След това се включиха - пак по предложение на следст¬вието, господин министър, и на прокуратурата - така наречените бързи производства, които окастриха правата на обвиняемия и на гражданите и създадоха особени усложнения. И след това се стигна до премахване и на дознанието, и на бързите производства. И затова в момента наистина има неуредени въпроси.
 
Но аз не съм съгласен, че по този начин трябва да бъдат уредени - така както е предложено в законопроекта. Всъщност в законопроекта се иска да се използва формата на задържане в случаите на завареност на мястото на престъплението, на сле¬ди от престъплението и другите случаи, указани в Наказателно-процесуалния кодекс, за да се изключат тези случаи на предва¬рително следствие или друга форма на предварително разследване. А според мен, господин министър, това от процесуална гледна точка е недопустимо.
Не може да няма за престъпление, особено от средна сте¬пен, предварително разследване. Друг е въпросът, че това пред¬варително разследване може да бъде във формата на едно дозна¬ние, което приключваше в двуседмичен срок. Може да бъде и в десетдневен срок. И такава процедура е предвидена наистина в западните страни. В англо-саксонската система, откъдето е из¬ползван този опит, но тя е непригодна за нашите условия.
А аз, господин министър, Ви препоръчвам да прочетете романа"Нюйоркският демон - човекът с четиридесетте жени", за да се уверите лично колко невинни хора по тази процедура се намират в американските затвори. Западна Европа никога няма да възприеме тази процедура.
Освен това Вие допуснахте и редица неточности. Вие ка¬захте, че убиецът... Защо? Убиецът не може да попадне по тази процедура. Убиецът трябва да има предварително следствие. Тези са за по-леките престъпления. Но има престъпления, които не са съвсем леки. Една кражба, която се наказва с лишаване от свобода до 10 години и повече даже, също ще мине по тази проце¬дура, и с показанията на полицая от предварителното разслед¬ване.
Затова аз предлагам, за да можем да улесним практиче¬ската дейност, да възстановим дознанието, макар и с някои огра¬ничения, тъй като органите на Министерството на вътрешните рабо¬ти имат и кадри, завършили Висшата специална школа, юристи, имат и практически опит и могат сега да решат тези сложни проб¬леми на следствието.
Аз съм съгласен с Вас, че законът трябва да даде въз¬можност тези случаи да се решават. Но не съм съгласен с друго -че ние трябва да улесним разследването за сметка на правата
 
на обвиняемия и на гражданите. Това не бива да допуснем, защото ще допуснем хаос.
Ето защо аз подкрепям предложението на нашата парла¬ментарна група тази разпоредба, втората алинея по-специално, да се обсъди още веднъж в Законодателната комисия, за да можем там ние да изработим наистина един инструментариум, процедурен, който ще увеличи ефективността, процесуалната ефективност в борбата с престъпността. Иначе ще се допуснат груби грешки, както се допуснаха и при мярката за неотклонение задържане под стража и ще трябва отново да сезираме Конституционния съд, за да ги отменя.
Аз мисля, че вие, дами и господа народни представители, не бива... Този въпрос не е политически. Този въпрос е чисто юридически, процесуален въпрос. Ние не го политизираме и никога няма да го политизираме. Ние сме готови да дадем всякакви проце¬дурни форми и да гласуваме за процедурни форми, които ще пови¬шат ефективността, но при които ще се спазят правата и свободи¬те на българските граждани.
Благодаря ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Михайлов, както разбирам, Вие в края на изказването си правите процедурно пред¬ложение. ..
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: То е направено, аз го подкрепям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Вие искате да се отложи гласуването на ал. 2.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Да се върне в Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА; Аз само уточнявам, за да се има предвид какво ще се гласува.
За реплика давам думата на господин Дако Михайлов, след това на господин Павел Шопов и господин Георги Петров.
ДАКО МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, ува¬жаеми колеги! При първото четене на законопроекта действително аз изразих някои съмнения в целесъобразността за приемането на полицейското разследване. Но не виждам защо трябва да се страхуваме днес от приемането на второ четене именно на чл. 171.
Нека да оставим настрана политическите пристрастия, политизирането на спора и т.н. Аз виждам, че колегите-юристи
 
от -лявата страна всъщност се страхуват от накърняване правото на защита на обвиняемия. Но нека да не четем текста на чл. 171 откъснато от особените разпоредби, защото чл. 171 е в особена¬та част, в особените правила за предварителното производство. Той урежда въпроса за предварителното следствие, а ал. 2 е из¬ключението - именно това полицейско разследване. Докато в осо¬бените правила - раздел трети - това е нова глава, ако мога така да се изразя, в Наказателно-процесуалния кодекс, където действително цялостно е разработена тази постановка. Ние не можем да откъсваме едното от другото.
Аз не виждам защо трябва да се страхуваме от това, че едва ли не ще накърним правото на защита на уличеното лице. Вярно е, че полицейските склужители или тези лица, които ще бъдат определени от министъра на правосъдието - те едва ли ще бъдат толкова некомпетентни и толкова неграмотни, така както се твърди тук днес в залата. Това все пак ще бъдат лица, които имат що-годе някаква правна култура. От тоя полицейски служител няма да зависи бъдещето на това полицейско разследване. Не виж¬дам защо трябва да обиждаме нашите колеги-прокурори и съдии, които по-нататък ще поемат в свои ръце това полицейско разслед¬ване. Защото поначало ние забравяме най-важното - че когато прокурорът прецени, че делото представлява фактическа или прав¬на сложност, той ще го върне. При това положение аз не виждам защо трябва да се дава пример, че една квалифицирана кражба, за която се предвижда наказание лишаване от свобода от 10 годи¬ни, видите ли, тя ще мине по това бързо производство... Ами няма да мине, господин Михайлов! Няма да мине по простата при¬чина, че действително тя ще представлява правна или фактическа сложност и при това положение няма да попадне в тая глава.
Затова аз приканвам колегите действително да гласуваме тоя текст на чл. 171 и правя процедурното предложение да пре¬кратим дебатите и да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Павел Шопов има думата за втора реплика.
 
ПАВЕЛ ШОПОВ (СДС): Миналата седмица, уважаеми колеги, в четвъртък, излязох с намерението и мисля, че успях, станах, за да обясня точно за какво става дума с обикновен, прост език на хората, които ни слушат, за проблема, който в момента разре¬шаваме. Надявам се и сега да го направя, без да използваме текс¬тове, без да използваме алинеи и правни квалификации.
Става въпрос за това дали престъпленията в нашата стра¬на да се преследват по един ефективен, но при защитени права на извършилите ги лица или не? Това е и нищо повече. И става въпрос дали да прекъснем една политика, подета от комунисти¬ческата партия миналата и по-миналата година за нарастване на престъпността, защото това е преднамерена, целенасочена поли¬тика от ваша страна, която в момента вие не правите нищо друго, освен да продължавате да я защитавате. И в тази връзка беше отменен институтът на дознанието, за да се стигне до това тра¬гично и плачевно положение делата да нарастват, папките от дела пред следователите, които да се намират в една невъзможност. Нека да си кажем нещата право в очите и да отнесем въпроса не като юридически, а като чисто политически. АНА КАРАИВАНОВА (от място): А така! ПАВЕЛ ШОПОВ: Да, така е, госпожа Караиванова! Ако ние желаем едно ефективно действие на Наказателно-процесуалния ко¬декс, една бърза разкриваемост и санкция на извършителите на престъпленията, ние не можем да направим нищо друго, освен да приемем това предложение на Законодателната комисия, за да може в този актуален момент, важен момент на растяща престъпност да я спрем и да я ограничим по този начин.
А сега, господин Михайлов, това за мен е една маневра, този Ваш призив и това Ваше предложение за връщането на дозна¬нието. Просто върху Вас лежи отговорността върху Вашата партия, от отмяната на този институт, който донесе такива тежки неблаго¬приятни последици в съдебното производство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Трета реплика, господин Георги Петров.
ГЕОРГИ ПЕТРОВ (СДС); Уважаеми колеги! Аз смятам, че ние би следвало да приемем така предложения чл. 171 от Законо¬дателната комисия, тъй като виждаме, че в момента в България има един бум на престъпността. Имаме толкова много неразкрити
 
престъпления. Всеки ден печатът изнася потресаващи факти за убийства, за изнасилвания на стари и на млади хора и т.н. Така че тези мерки именно за неотклонение... Какво пречи например един човек, който ограби банка, мигар трябва да бъде веднага пуснат и после да бъде разследван? Та той може да избяга при сегашния либерализиран паспортен режим, при сегашната ситуация, когато всеки може да напусне страната. Мигар той мзже да бъде търсен после за това, че той е ограбил банката или пък е извър¬шел някакво друго престъпление? Например, някой джебчия, хванат е на самото местопрестъпление? Мигар той трябва да бъде пуснат, а не да бьде веднага, да бъде приложена спрямо него мярка за неотклонение задържане под стража. Аз така смятам. Тези обос¬новки от господин Михайлов са неправилни. Той е един опитен юрист, професор по наказателно право, пеналист.
Смятам, че именно тук пее трябва да постъпим така, че да защитим интересите на хората, интересите на тези хора, кои¬то всеки ден пострадват, които всеки ден им биват накърнявани правата, човешките права, личните права. Знаем, че зсеки ден много от тях биват; както казах в началото, изнасилване и ограб¬вани, и убивани за два лева, им.зме и такива случаи. Така че ние не трябва в този момент да бъдем либерални именно към прес¬тъпниците, а трябва да направим така, че те да бьдат незабавно задържани, следствието да се извърши колкото се може по-скоро, тъй като не е тайна за никого, че много от престъпниците просто биват пускани, тъй като не се извършва върху тях разследване в даден момент и те използват това и правят второ престъпление. Мигар това е правилно? Мисля, че ние просто трябва да постъпим така, че престъпността да бъде намалена. Тя, разбира се, не може да бъде изкоренена, тъй като никъде не е изкоренена, но поне да бъде ограничена в даден момент.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата за отговор има господин Михайлов.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БлП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-5"): Уважаеми колеги, искам най-напред да изтъкна, че упреците, че политика преслед¬ваме с искането да се обмисли и правилно да се реши този проб¬лем, са неоснователни.
 
Аз лично бях против премахването на дознанието. Бях против тези бързи производства, които осакатяваха правата на обвиняемия. Но тогава управляващите, както и сега, не ме по¬слушаха и сбъркаха. И затова ви моля да изчистите изобщо НПК от всякакво политизиране, тъй като става въпрос за борба с прес¬тъпността.
Никой от нас тук, народните представители, няма да иска да ограничи възможностите на правозащитните органи да водят ефективна борба с престъпността. Но много от нас не са компе¬тентни в тази област. И аз моля, когато някой не е компетентен в тази област, да не се произнася така категорично поне.
Що се отнася до това, което каза господин лучников, а беше и от колегата Дако Михайлов потвърдено, че когато има нарушение или правата на обвиняемия са засегнати, съдът и проку¬рорът ще имат възможност да върнат делото за доразследване. Та тъкмо това не могат да направят. Сега се премахва предвари¬телното производство, предварителното разследване и то за някои сериозни престъпления.
Следователно няма възможност да се поправят правата на гражданите. За съда няма тази процедурна възможност. Затова ние искаме да въведем предварително производство, което е раз¬лично от предварителното следствие, което е и по-кратко по време и по-малко по изисквания, за да повишим ефективността на орга¬ните на предварителното производство и да облекчим следовате¬лите, които и без това сега са много малко, чрез едни дознатели.
Затова ви казвам: има тези възможности и по най-ефек-тивен начин може да се реши този въпрос. Аз в Законодателната комисия бих предложил и конкретни разпоредби.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Сега, уважаеми колеги, бе направено процедурно предложение да се прекратят разисква¬нията, след което ще пристъпим към гласуване. Има вече няколко предложения.
Моля, гласувайте за предложението да се прекратят разиск¬ванията по този текст! Моля всички народни представители да заемат местата си. Гласуваме предложението да се прекратят разиск¬ванията по чл. 171, предложен като § 5 в новия законопроект за изменение.
 
Гласували са 174 народни представители, за предложе¬нието са 102, против 72, въздържали се няма. Прекратяваме разискванията.
Има ли народен представител от Парламентарната група на Движението за права и свободи, който желае да вземе думата, тъй като съгласно правилника при прекратяване на разискванията парламентарната група, която не е участвала, може да вземе ду¬мата. Няма желаещи.
В такъв случай са направени няколко предложения. Господин Джеров, ще Ви помоля да дойдете и подредим предложенията за гласуване.
Предложението на господин Михайлов е да се отложи гласу¬ването на този текст за следващото заседание, като Законодател¬ната комисия допълнително се произнесе. Става дума за ал. 2.
Госпожа Караиванова поддържаше предложението да отпад¬не...
АНА КАРАИВАНОВА (от място): Да се върне на вносителя. ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За ал. 2 става дума. И другото предложение е на Законодателната комисия. Моля за малко уточнение, което господин Джеров ще на¬прави след консултация.
 
Господин Джеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Сега да уточня предложе¬нието, което беше направено от тримата колеги. То не е само ал. 2 да бъде върната и разгледана отново, защото втора е свър¬зана с първа. Ако се постави на гласуване предложението на ко¬легите от БСП, трябва да се постави за цялото предложение относ¬но чл. 171, а не по алинеи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: В такъв случай гласу¬ваме предложение да се отложи гласуването за следващото заседа¬ние, т.е. в сряда на целия текст на § 5, който се отнася до чл. 171. Така ли, господин Джеров?
Моля, гласуваме предложението да се отложи гласуване¬то на § 5 от законопроекта, като Законодателната комисия до¬пълнително го разгледа. Моля, гласувайте! Моля, гласувайте на¬правеното предложение текстът на § 5, който се отнася до целия чл. 171 от кодекса, да бъде отложено за следващото заседание -това означава за сряда.
Гласували общо 180 народни представители. От тях 82 за, 95 против и 3 въздържали се.
Отклонява се това предложение.
В такъв случай гласуваме останалите предложения. Госпо¬дин Джеров, може ли да поставите предложенията едно по едно на гласуване.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: В последователността ще трябва да се постави на гласуване предложението за отпадане само на ал. 2 към чл. 171, включен в проекта в § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, колеги, гласуваме предложението за отхвърляне на новата ал. 2, която е предло¬жена от Законодателната комисия. Моля, гласувайте!
Гласували общо 181 народни представители. От тях 79 за, 99 против и 3 въздържали се.
Не се приема предложението.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: При това положение вече би трябвало да се постави на гласуване целият § 5, който пред¬лага нов чл. 171 с две алинеи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля,  гласувайте за текста на § 5.
 
Гласували общо 180 народни представители. От тях 100
за, 79 против и 1 въздържал се.
Обяснение на отрицателен вот ще се прави ли? - Няма.
Думата има госпожа Русева за процедурен въпрос.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС); Уважаема госпожо председател, от
името на Парламентарната група на СДС искам половин час почивка. ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Половин час почивка -
това значи 19,50 ч. Почивката ще я дам, но тя ще съвпадне със
закриване на пленарното заседание.
Позволете ми да прочета съобщенията за комисиите.
Утре продължаваме в 9,00 ч. с парламентарен контрол.
Комисия по образованието и науката - сряда, 11,00 ч.,
зала 509.
комисия по културата - сряда, 12,00 ч., в Огледалната
зала.
Комисия по прпавата на човека - сряда, 10,00 ч., зала 510. Комисия по националната сигурност - 25 септември, сряда,
10,00 ч. в зала "Изток".
комисия по здравеопазването - сряда, 10,00 ч., зала 412. Закривам заседанието. (Звъни)
(Закрито в 19 ч. и 20 м.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Стефан Савов)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕл:
(Снежана Ботушарова)
СЕКРЕТАРИ:
(Илиян Илиев)
(Руслан Семерджев)