Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-10-16

Председателствували:  заместник-председателите  Снежана Ботушарова и Кадир Кадир.
Секретар: Илхан Мустафа и Руслан Сербезов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Добър ден, уважае¬ми госпожи и господа народни представители! Желая лек ден на всички. Закъснението се дължи на това, че часовникът беше спрял на 8,50 часа, от което се получи малко заблуда за началното започване на заседанието.
Днес е петък - ден за парламентарен контрол и ще започна с прочитане на новопостъпилите питания след 10 октомври до днес.
Постъпило е питане от народния представител г-н Тошо Пейков към министъра на правосъдието - г-н Светослав лучников относно случаи на нарушаване на човешките права.
Постъпило е питане от народната представителка г-жа Мими Виткова към министъра на вътрешните работи г-н Йордан Со¬колов относно истината на изнесените факти по актуалния въпрос от народния представител г-н Емил Капудалиев на 13 март 1992 г.-и резултатите от проверката.
Постъпили са две питания от народния представител г-г-н Васил Златаров към министъра на вътрешните работи г-н Йордан Соколов относно обстоятелствата около смъртта на двама български граждани.
Ще припомня отново кой ще отговаря днес на въпроси и питания на народните представители.
 Ще отговаря министър-председателят г-н Филип Димитров;
на актуален въпрос, поставен от народния представител г-н Гинчо Павлов; питане на народния представител Стойчо Шапатов; питане на народния представител мил Филипов; питане на народния предста¬вител Златимир Орсов.
След това ще отговарят министър Векил Ванов, министър Йордан Соколов, министър Георги Стоянов, министър Николай Василев и министър Иван Костов.
Господин Премянов иска думата по процедурен въпрос. Заповядайте, господин Премянов.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): От името на Парла¬ментарната група на Българската социалистическа партия - коалиция, искаме да се възползуваме от правото за почивка. Моля да ни бъде дадена такава в продължение на 50 минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: 5з минути почивка. Продъл¬жаваме в 10 часа. (Звъни)
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители, продължаваме заседанието след исканата почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: По процедурен въпрос ли искате думата? Имате думата!
ИВАН ПАЛЧЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, заемете местата си в залата, госпожа Ананиева, много закъснявате. Моля за тишина в залата, за да може да говори ораторът.
ИВАН ПАЛЧЕВ: От името на Парламентарната група на Движе¬нието за права и свободи и на основание чл. 32, ал. 2 и чл. 34, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагаме на 20 октомври 1992 г. от 15 часа да се проведе закрито заседание на Народното събрание на тема: "Право¬мерността на действията на министър-председателя на Република България г-н Филип Димитров и неговият съветник г-н Константин
 Мишев във връзка със сделка за оръжие за съседна страна, действия¬та на Националната разузнавателна служба, изложени в доклад на директора на службата г-н Бриго Аспарухов, както и неговото поведение във връзка с този случай".
Предлагаме на заседанието да бъдат изслушани председателят на Министерския съвет г-н Филип Димитров и директорът на Национал¬ната разузнавателна служба г-н Бриго Аспарухов.
Най-учтиво каним президента на Република България д-р Желю Желев да присъствува на това заседание.
Бихме желали народните представители да бъдат запознати със следните документи:
- звукозаписа и стенограмата от срещата при президента на Републиката, проведено на 2 октомври 1992 г.;
протокола от заседанията на Комисията по контрола на производството и търговията с оръжие, обсъдила мисията на г-н Константин Мишев;
пълномощното, командировъчната заповед и отчета за задграничната командировка на г-н Мишев;
- паметните записки от срещите на г-н Филип Димитров с някои посланици на приятелски страни, акредитирани в София, във връзка с мисията на г-н Константин Мишев;
- текста на писмото на Министерство на външните работи, който удостоверява, че страната, обект на командировката на г-н Мишев, не е в обхвата на ембаргото на Организацията на обеди¬нените нации;
- сводка за реакцията на чуждестранния печат по "мисията Мишев".
Моля да се гласува процедурното предложение за извънредно заседание на Народното събрание на 20 октомври, вторник, от 15 часа.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Палчев.
Противно становище? Господин Александър Йорданов има думата.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Ето едно разумно предло¬жение (ръкопляскания от блока на СДС), направено от господин Палчев. Разумно наистина, защото вчерашният ден беше загубен.
 Сега обаче трябва да изслушате едно още по-разумно предложение, направено от мене.
Първо, Съюзът на демократичните сили е наистина вече загрижен от факта, че времето върви, седмиците се нижат, практи¬чески в тази пленарна зала закони не се приемат. Минаха толкова седмици вече и закони не се приемат. Вместо това българският народ се занимава със съветниците на президента, със съветниците на министър-председателя. И съветникът на президента Здравко Попов и съветникът на министър-председателя се обвиняват в едно и също почти - че са се занимавали с оръжие. А оръжието обаче, както е добре известно, е за война. А ние сме в този парламент за мир, за хляб, за работа на хората да осигурим, социални пенсии, изобщо да направим нещо за хората на България. Очевидно обаче в тази зала надделяват точно тези хора, които точно това не искат. Те искат да се занимават с клюките на деня, със скандалите, с това, което пише в жълтите вестници. Добреу, и с това ще се занимаваме. Но понеже това се иска очевидно толкова настоятелно, толкова често, ние не можем да не кажем също "да". Разбира се, дайте да обсъждаме тези скандали. Но моля ви се, не закрито от хората. Открито от хората. (Ръкопляскания от блока на СДС)
Затова ние настояваме заседанието, което предлага госпо¬дин Палчев, и на което ще се засегнат въпросите именно за съвет¬ника на президента Здравко Попов и всичко това ще се засегне, защото от микрофона никой нас не може да ни отстрани. И ние ще говорим за това, за което знаем и имаме факти и ще говорим! Няма държавна тайна, защото няма държавна тайна... Някой тука се обажда сега. Само по този въпрос: държавната тайна. Няма тайна дори и за доносниците и агентите на Държавна сигурност. Защо? Защото тези служби, в които те са били доносници и агенти, са закрити. Те не съществуват. И още утре във вестниците, аз знам, че ще излязат списъци с тези доносници от парламента. (Ръкопляскания от блока на СДС) Защото те не са прехвърлени сега в новата служба. Издаването на държавната тайна се отнася за нещо, което не съществува вече. Затова, което не съществува, няма държавна тайна. Това е много ясно. И аз не изключвам варианта да се появи, също както миналата година във "Факс", същото нещо и сега. Но това е по този въпрос.
 А по въпроса, който сега ни интересува, просто СДС предла¬га, за да се изчисти веднъж завинаги този проблем, ние сме напълно съгласни с господин Палчев, но нека всички да се съгласим, заради хората в България, които искат да разберат какво толкова ние тука тайно и закрито правим, заседанието да бъде абсолютно откри¬то, за да чуят хората на България кой кой е и какво е правил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви. Моля за тишина в залата.
Постъпило е процедурно предложение за извънредно заседа¬ние във вторник, 20 октомври. Дали заседанието ще бъде открито или закрито, ще се решава във вторник.
Моля, който е за провеждане на...
Противно становище? Само едно становище слушаме, много ви моля. Председател на парламентарна група го изложи.
Моля, който е за извънредно заседание във вторник, моля да гласува.
МАРГАРИТ МИЦЕВ (от място): Ние искаме да предложим корек¬ция в темата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ако имате някакво предложение по темата, ще се обсъжда във вторник.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (от място): Първо трябва да се разбере каква е тази тема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ние трябва да направим проверка дали има необходимите подписи, господин Даскалов. Ако няма необхо¬димите подписи, няма да има закрито заседание.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (от място): Дайте ми думата, за да кажа какво искам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Даскалов, сега гласуваме само дали да има извънредно заседание или да няма.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (от място): За да има във вторник заседание, аз трябва да знам каква ще бъде темата му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за извънредно заседание във вторник.
Каква ще бъде темата, ще решаваме във вторник като точка първа. Ще бъдат направени и други предложения, господин Даскалов.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (от място): Имам едно допълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не, темата сега няма да я гласу¬ваме. Гласуваме само дали да има извънредно заседание, темата ще
 я гласуваме във вторник.
До 18 часа в понеделник могат да бъдат направени предложе¬ния. Едно от тези предложения е предложението на Движението за права и свободи.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (от място): Има едно допълнение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще го направите по съответния ред.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): А предложението на Палчев по съответния ред ли беше направено? Вие нарушавате правилника заради ДПС!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля ви се, подлагам на гласуване само дали да има извънредно заседание.
Госпожа Русева, подлагам на гласуване дали да има извън¬редно заседание. А каква ще бъде темата, ще решаваме допълнително. Много ви моля!
Резултатът от гласуването: от общо гласували 203 народни представители, 192 са гласували за, 10 против, 1 се въздържа.
До 18 часа в понеделник могат да бъдат направени и други предложения за заседанието във вторник. И в началото на заседание¬то, както винаги, ще гласуваме дневния ред за вторник. А дали ще има открито или закрито заседание, зависи дали ще има предста¬вена подписка. Аз подканвам господин Палчев да регистрира по съответния ред предложението си в Деловодството на Народното събрание.
Преминаваме към точка... Дайте резултата по партии! Имате вече резултата.
Актуален въпрос от народния представител господин Гинчо Павлов относно премахването на митата за внос на рафинирана захар, отправена към министър-председателя на Република България господин Филип Димитров.
Заповядайте, имате право. (Обръща се към господин Димитър Сепетлиев)
ДИМИТЪР СЕПЕТЛИЕВ (ДПС): Уважаеми господин председатели, уважаеми колеги! От името на Движението за права и свободи искаме половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР (звъни): До 11 часа почивка.
 (След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Уважаеми госпожи и господа депутати, продължаваме нашата работа. Искам да направя едно съобщение. Поради отпътуване на министър-председателя на Републи¬ка България господин Филип Димитров за Германия за погребението на господин Вили Бранд, той не може да отговаря на предвидените актуални въпроси и питания от народните представители Гинчо Павлов, Златимир Орсов, Стойчо Шапатов и Емил Филипов. Затова преминаваме към актуален въпрос, отправен от народния представи¬тел Бончо Рашков.
ГИНЧО ПАВЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин пред¬седател, аз намирам причините за отсъствието на господин Димитров наистина за уважителни, но след вчерашното фактическо негово бламиране, което на цивилизован език означава вот на недове¬рие, и с ясното съзнание, че пътят ни минава през неговата остав¬ка...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля ви. (Шум в залата)
ГИНЧО ПАВЛОВ: ...аз не желая никакъв отговор на зададе¬ния от мене въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви. Няма да се отгово¬ри на вашия въпрос. Господин Бончо Рашков тук ли е?
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Болен е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Няма да се отговаря на неговия въпрос. Има зададен актуален въпрос от народния представител Стойчо Шапатов относно пенсионирането на работниците от говедо¬въдството, овцевъдството и животновъдството. Господин Шапатов, имате думата. Въпросът е отправен към министъра на труда и социал¬ните грижи.
СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Дами и господа народни представители, господа министри! На 20 декември минала¬та година аз се обърнах към вас със специално питане във връзка с някои неуредени въпроси, касаещи пенсионирането на работници¬те в животновъдството и по-специално за тези в сферата на овце¬въдството. За пример посочих две села от Първомайска община -село Драгойново и село Дълбок извор. Непосредствено след вашия
 обнадеждващ отговор получих много писма от цялата страна, от които е видно, че броят на тези заслужаващи особено уважение трудови хора е незначителен, което в никакъв случай не означава, че трябва да бъдат пренебрегнати техните справедливи искания и жизнени интереси. Не бих искал отново да се спирам на чл. 66 от Правилника за категоризиране на труда на пенсионерите и във връзка с пенсионирането на работниците в една от най-тежките сфери на селското стопанство - животновъдството. Цялата фило¬софия на въпроса е всъщност доста елементарна. В съществуващите документи на земеделските кооперации липсва наименованието на заеманата длъжност или е посочено най-общо длъжностното наимено¬вание член-кооператор, което автоматично ги лишава да ползват при пенсионирането си правата на животновъди, каквито много от тях цял живот са били. това формално, но законно изискване поставя в оскърбително положение животновъдите, принуждава ги да преодоляват редица бюрократични бариери и прегради, включи¬телно и да се обръщат към правораздавателната система, която е безсилна поради липсваща нормативна база, въпреки добрите намерения и оскреното желание на съда да разреши поставения проблем.
Във вашето изложение на 20 декември 1991 г., господин министър, вие отговорихте следното: (цитирам) "Министерството на труда и социалните грижи може да разработи и внесе за приемане нормативен акт, по силата на който по изключение и само за опре¬делен период от време тези факти биха могли да се установят и въз основа на други доказателства - свидетелски показания, декларации на длъжностни лица, работили по това време, и др." От вашия отговор изминаха девет месеца, достатъчно, за да бъде решен поставеният от мен и по същество неоспорван от вас проблем. Моят актуален въпрос към вас е следният: Изработен ли е нормати¬вен документ от Министерството на труда и социалните грижи, предстои ли той да бъде обсъден от Министерския съвет и кога според вас би могло да се очаква, че той ще влезе в сила? Бла¬годаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря. Има думата министърът на труда и социалните грижи господин Векил Ванов.
 МИНИСТЪР ВЕКИЛ ВАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Шапатов! Повдигнатият от вас въпрос беше обект на многократни обсъждания в Министерството на труда и социалните грижи.
Група специалисти от Главно управление "Социално осигуря¬ване" и Министерството на земеделието направиха конкретни проуч¬вания в редица бивши трудово-кооперативни земеделски стопанства. В резултат на това се установи, че една група пенсионери или лица, на които им предстои да се пенсионират, действително се работили в сферата на животновъдството. Министерството на труда и социалните грижи имаше идея да разработи и внесе за приемане нормативен акт, по силата на който по изключение и само за опре¬делен период, а именно преди 1974 г. работилите в животновъдството да могат да удостоверят това и въз основа на други доказателства. Основното виждане на министерството беше това, че въз основа на постановление на Министерския съвет № 50 от 1979 г. и впослед¬ствие на Наредба № 13 ще бъде възможно доказването на това обстоя¬телство.
Този въпрос неколкократно беше обсъждан с Министерството на замеделието, но за съжаление издаването на нормативен акт е практически невъзможно.
В настоящия момент молбата на няколко животновъди от бившия Пазарджишки окръг е внесена в Централната комисия по социално осигуряване, която е съпроводена с удостоверение за издаване на клас-квалификация "животновъд". Изчакваме становището на Централната комисия по социално осигуряване по този въпрос и ако отговорът на комисията, в която е включен представител и на Върховния съд, е положителен, то доказването на трудов стаж на лицата, притежаващи такива удостоверения, може да се установи, без да е необходим какъвто и да е нормативен акт. По този начин би могло да се докаже наличието на трудов стаж в животновъдството на една малка група, основно жени, на които може да бъде отпусната пенсия при условията на т. 66 от Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране, но за доказването на трудов стаж за животновъдството.
Преди 1971 г. тази възможност не може да бъде използвана. Специалисти от Министерство на труда и социалните грижи и Минис¬терството на земеделието продължават проучването на този въпрос. Благодаря.
 ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз. Господин Шапа-тов?
СТОЙЧО ШАПАТОВ: Господин министър, аз не мога да бъда удовлетворен от вашия отговор, тъй като от поставянето на въпро¬са изминаха девет месеца и вашето правителство прояви изключи¬телна експедитивност във връзка със законите за реституцията, за облагодетелстване на една шепа хора, а когато става въпрос за трудови хора, на които целвият съзнателен живот е преминал в животновъдството, вие в продължение на десет месеца не сте направили почти нищо и сега Вашият отговор също е уклончив. Аз не мога да бъда доволен от такъв отговор, защото по същество той обрича хората, работили в животновъдството, да продължават да тропат по вратите на бюрократичните инстанции, които вие представлявавте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви. Следващият актуален въпрос е от народния представител Емил Капудалиев. Имате думата, господин Капудалиев.
 ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (СДС): Уважаеми господин председателству¬ващ, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министре! За да се признае и приведе пенсията на репресираните лица в съответствие с техния трудов стаж, според методическите указания на отделите "Пенсии" във вашето министерство се изисква удостоверение, че е изплатено обезщетение за периода на репресия¬та.
Във Видински избирателен район, от който аз съм народен представител, има много политически затворници и незаконно репре¬сирани лица след 9 септември 1994 г., които не искат обезщетение за мъките си по затворите, лагерите, въдворявания и изселвания, защото считат, че това е неморално от тяхна гледна точка. Те не могат да представят при този случай изискуемите се удостовере¬ния и чисто моралните им подбуди влизат в противоречие с изисква¬нията на закона.
Ситуацията е парадоксална, защото служителите в отделите не приемат документите им, удостоверяващи периода, признат им от закона за трудов стаж, а те самите по този начин са облекчили, така да се каже, държавния бюджет, защото доброволно са се отка¬зали от съответното възнаграждение. Но те пък, отделите, не им начисляват пенсиите съобразно новия размер на техния трудов стаж, с което те биват значително ощетени.
С оглед на горното питам: как да се разглеждат методичес¬ките указания на вашето министерство в тези случаи?
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Ванов, имате думата.
МИНИСТЪР ВЕКИЛ ВАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Капудалиев! Указанията за прилагането на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица не съдържат безусловно  и единствено изискване на удостоверение, че е изплатено обезщете¬ние за периода на репресията. Вярно е, че липсва добре изграден нормативен ред за доказване на незаконността на репресията и продължителността на периода, който следва да бъде зачетен за трудов стаж.
При това положение, според указанията по прилагането на Закона з апенсиите, доказването на факта на незаконно репре¬сиране и продължителността на периода, който следва да бъде признат за трудов стаж, се извършва чрез:
 - документ за поименна реабилитация с акт на Народното събрание;
- на второ място, безусловно се зачита за трудов стаж времето, за което е получено обезщетение по реда на Постановле¬ние на Министерския съвет № 58 от 1990 г.;
- на трето място, зачита се и времето, през което лицата са лишени от свобода по административен ред;
- и накрая - времето, през което са били лишени от свобо¬да лица, осъдени по глава I от специалната част на съответния Наказателен закон - "Престъпления против Народна република...", и са амнистирани впоследствие със закона.
Следователно не съществува непременно изискване лицата да се получили обезщетение, а фактът на евентуално получаване на обезщетенията само се използва за доказване на трудовия стаж, който трябва да бъде зачетен, заедно с други такива ф акти, предвидени в указанията по прилагане на Закона з аполитическа и гражданска реабилитация.
Органите по социално осигуряване следва да използват която и да е от посочените възможности, без да се изискват всич¬ките едновременно, за да установят и зачетат съответния трудов стаж.
Друг е въпросът, че е възможно в отделни райони да е възникнала различ(на практика. Предпоставка за това е и недоста¬тъчно пълното и ясно определяне на нормативния ред за доказване на незаконността на репресирането и установяване на трудовия стаж.
Ето защо по инициатива на Министерството на труда и социалните грижи беше проведена среща с Министерството на право¬съдието, на която е направен опит да се внесат уточнения в този ред. Считам, че в най-скоро време ще стане възможно неговото подобряване и ще бъдат отстранени причините за възникващите недоразумения при зачитане на трудовия стаж на репресираните лица.
Междувременно, господин Капудалиев, искам да ви обърна внимание, че има изпратено едно писмо за решаването на този въпрос до министъра н аправосъдието господин лучников. Позволе¬те ми само част от него да ви зачета.
 "В "Държавен вестник", бр. 50 от 1991 г. бе обнародван Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица в сила от 29 юни 1991 г. Съгласно чл. 1 от същия е обявена политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица зара¬ди техния произход, политически и религиозни убеждения.
С чл. 7, т. 2 е предвидено да се зачете за трудов стаж и времето, през което пълнолетни лица не са работили, когато са били интернирани, изселвани и заселвани.
Зачитането на трудовия стаж и евентуално произтичащите от това пенсионни права се извършва от териториални органи в системата на Главно управление "Социално осигуряване".
На основание § 3 от закона е издадено Постановление на Министерския съвет № 159 от 21 юли 1992 г. за прилагане на чл. 7 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, обнародван в "държавен вестник", бр. 62 от 1992 г. Съгласно чл. 2 от същото Министерството на правосъдието е нормативно задължено да издава документ, с който се установява фактът, че лицето е незаконно репресирано.
Аналогично задължение е установено и за Министерството на вътрешните работи, когато без присъдата са незаконно репреси¬рани.
Министерството на вътрешните работи издава удостоверение Образец № 1, в което изрично вписва, че по силата на администра¬тивен акт по политически причини лицето е престояло в поделение на МВР, затвор, лагер или ТВО.
Поради изложеното по-горе районните управления "Социално осигуряване" не могат да зачетат трудовия стаж на репресираните лица, осъдени по наказателни дела, тъй като липсва документ дали с присъдата е упражнена незаконно репресия заради произход, политически или религиозни убеждения. Това налага във възможно най-кратки срокове да се установят формата и съдържанието на документа, установяващ факта на незаконна репресия."
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви. Господин Капуда-лиев, имате думата.
ЕМИл КАПУДАЛИЕВ (СДС): Аз благодаря много на министър Векил Ванов за подробното осведомяване. Дано не само хората
 от Главно управление "Социално осигуряване", но и всички да имат на разположение "Държавен вестник" бр. 62 от 1992 г. и така също "Държавен вестник" бр. 50 от 1991 г., за да могат да се направят справките не само във Видински окръг, но и в цялата страна, където има незаконно репресирани.
Благодаря ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви.
Преминаваме към отговорите на питания и въпроси, отпра¬вени към министъра на вътрешните работи господин Соколов. Актуа¬лен въпрос от народния представител Едвин Сугарев. Господин Сугарев, имате думата.
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми министър Соколов! На една пресконференция, проведена на 18 август т.г., господин Арлин Антонов - началник на Националната служба за сигурност, изказа твърдението, че ваши служби искали да му изземат архивна документация от бившите служби на Държавна сигурност.
Вие публично опровергахте това, но не стана ясно как и дали ще бъде санкциониран полковник Антонов във връзка с това правокативно изявление.
Също така вие заявихте неколкократно, че никой не може да има достъп до досиетата без ваше знание.
Имате ли данни и можете лида проверите дали вашите пред¬шественици са упражнявали също толкова стриктен контрол по отно¬шение на досиетата? Конкретен случай, от който се интересу¬вам, е как е било изнесено, ако изобщо, разбира се, е било из¬несено, досието на Петър Берон. Според неколкократни информа¬ции в пресата то е минало през ръцете на президента и все още се намира в неговите сейфове.
Има ли право господин президентът да изисква и да получа¬ва такава информация?
Имате ли сведения за други архиви на бившата Държавна сигурност, например тези на Първо главно управление, които да се намират под контрола на Президентството?
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз. Има думата министърът на вътрешните работи.
 МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Отправеният актуален въпрос всъщност съдържа няколко питания, които са различни. Първото от тях засяга прословутата пресконференция на 18 септември и едно изявление на директора на Националната служба за сигурност Арлин Антонов, че бил направен опит служби или служители от МВР да изземат архив от Националната служба за сигурност.
Такова изказване наистина беше направено. То беше дораз¬вито при едно явяване на господин Арлин Антонов по телевизията.
Аз вече имах възможност да дам пояснения. Първо, ставаше дума не за архив, а за две автоматизирани информационни системи, засягащи влизащите и излизащите български граждани от страната и отделно чужди граждани от страната.
Целият архив на всички служби в системата на МВР, включи¬телно и всички досиета и данните за тях, с изключение на досиета¬та на действуващите агенти, които са по службите, но данните за същите тези досиета се намират в служба "Архив" на МВР. Така че всички данни се намират на едно място.
Що се каса едо двете автоматизирани информационни систе¬ми, изобщо дума не може да става една служба да изземва данни от друга служба. Всички служби в системата на Министерството на вътрешните работи са свързани. Всички служби трябва да имат достъп до оперативни данни. В системата на Министерството на вътрешните работи Законът за МВР не предвижда затворени структу¬ри .
И на последно място, ставаше дума да се обсъди въпросът именно тези две информационни системи къде да се намират. Те сега се намират в сградата, в която се намира и Националната служба за сигурност, но не в самата Национална служба, а в тъй наречената служба "Изчислителен център", тъй като се касае до компютърни данни, данни, които в еднаква степен (аз не бих искал да правя някакво сравнение и някакво подреждане) засягат Национал¬ната служба за сигурност, в не по-малка степен Централната служба за борба с организираната престъпност, която се занимава с борбата срещу тероризма, борбата срещу контрабандата на наркотици, на бойни вещества и въоръжение (става дума за незаконна контрабанда, разбира се), както и незаконния износ и внос на предмети от нашето културно-историческо наследство.
 При това положение тази служба също трябва да има поглед, защото това налага нейната дейност, в даден момент кое лице се намира във или извън пределите на страната. Веднага става ясно, че тези две автоматизирани информационни системи могат да бъдат използувани за всичко друго, но само не за някакви политически цели, включително за компромати, каквато нотка имаше в редица публикации в средствата за масова информация.
И наистина, въпросът за достъпа до тези информационни системи, както и от оперативна гледна точка къде е най-добре те да се намират, за да могат да обслужват всички служби от системата на министерството на вътрешните работи, чиято дейност опира до тях, ще бъде решен от ръководството на министерството.
Що се касае до това дали полковник Антонов е санкциониран за своето изявление, той не е санкциониран. Аз все още смятам, че неговото изявление до голяма степен се дължи на непознаване в детайли на съдържанието на тези две информационни системи.
Втората част от въпроса засяга вече досиетата. Аз заявих, че достъпът до досиетата, които се намират в архива на МВР, става само с изрично разрешение на министъра на вътрешните работи. Дали преди това моите предшественици са упражнявали също толкова стриктен контрол по отношение на тези досиета, аз не мога да кажа. Надявам се, че това е било така, защото всички те не може в по-малка степен от мен да не са си давали сметка какво означават тези досиета.
Имам поставено питане за едно конкретно досие - на госпо¬дин Петър Берон. Отговор на този въпрос аз бих могъл да дам само на закрито заседание на уважаемото Народно събрание, защото моят отговор би засегнал изнасяне на държавна тайна. И ако Народ¬ното събрание вземе такова решение, или ми разреши да изнеса такива данни на открито заседание, аз ще се подчиня. Но това не мога да направя по мое решение.
Последният въпрос е дали има сведения за други архиви на бившата Държавна сигурност, например тази на Първо главно управление, които да се намират под контрола на Президентството. Аз няма да открия никаква тайна, че бившето Първо главно управле¬ние след това беше преобразувано в Национална разузнавателна служба. Тя се намира под контрола на президента, включително
 че контигентът е подготвен, хората са подбрани, необходимите средства са дадени, включително с аклиматизацията и ваксинирането на изпращания контингент.
В своя реплика колегата народен представител Стефан Караджов от СДС заявява следното: "Репликата ми е по повод на това, че сумата 3,6 до 4 милиона щатски долара - това е разходът, който България ще даде, независимо дали ще участвува или няма да участвува, в качеството си на член на Организацията на обеди¬нените нации. Това ми се струва, че някои колеги не са разбрали като са чели текста. Тази сума, която казаха днес специалистите е 170 милиона лева, които са равни на около 8 милиона долара. И то е много по-малко от това, което ние ще получим при изпраща¬нето на цитираните военни части. А по мои груби сметки на базата на 3 милиарда долара, които предвижда Организацията на обединените нации за година и половина - за 18 месеца, ние ще получим десетки милиони, по-точно около 100 милиона долара. С други думи на мен ми се струва, без да съм се консултирал със специалисти, че това би могло да бъде много сигурен заем от банката и да не се дават пари от бюджета. Благодаря." (Край на цитата)
На тази база министър Сталийски е дал справката за поста¬новление на Министерския съвет № 189, което допълва постанов¬ление № 67, а също така и своята заповед.
Аз имам молба господин министър Соколов да изясни този проблем, тъй като в моето изказване пледирах за това, че частите са неподготвени, за това че районът е особено опасен и виждате, че резултатите днес са свързани именно с връщането на 35 души, като се има предвид, че в 9 източен сектор, където са пехотните батальони, проблемът е по-тежък, отколкото с полицейските части, тъй като те все пак работят в по-населени райони и при тях като че ли тези проблеми - сега министър Соколов може би това ще изясни - стоят не точно така.
Но аз имам предвид, че би трябвало да се начислят и средствата, които са за изминалия период, тъй като той е бил най-тежкият на практика за батальона и частите - периодът на аклиматизация в тези твърде тежки природни условия.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви и аз.
Господин министър, имате думата.
 МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! На поставеното питане мога да дам следния отговор: със задоволство мога да заявя, че по отноше¬ние на полицейския контингент към омиротворителните сили в Камбод¬жа, състоящ се от 75 полицейски служители, от самото начало никакви проблеми не е имало. Бих добавил - от никакъв характер.
От самото начало по решение на ръководството на Министер¬ството на вътрешните работи на тези служители се изплаща пълният размер на обезщетението, което се получава по линия на Обществото на обединените нации. Това са 110 долара на ден, впоследствие увеличени още с 35 долара дневна командировка, или от самото начало всеки служител от полицейския омиротворителен контенгент получава тези суми - 110, респективно 145 долара плюс цялата си заплата в страната, увеличена с 50 на сто. Така че по отноше¬ние на заплащането никакво недоволство от служителите към полицей¬ския контингент в Камбоджа няма.
Единственият проблем, който там се е появил, това е от чисто вещеви характер - с оглед на климатичните условия, които са специфични, се оказа, че много по-бързо се износват дрехите на тези хора в сравнение с нормативите, които са за страната, тъй като там и влажността, и температурите са високи. Хората се изпотяват, почти всеки ден се перат. Това по-бързо износва дрехите. Ние взехме мерки и бяха изпратени допълнително такива дрехи.
Аз не мога да правя сравнение чии функции са по-опасни. В никакъв случай функциите на полицейските служители не са по-малко опасни от тези на военния ни батальон по простата причина, че докато военните служби са групирани, полицейските служители се намират по няколко души, често пъти има случаи и по един или двама, в раздалечени райони, което поставя пред тях допълни¬телни натоварвания.
Много висока оценка е дадена от съответните служби на Обществото на обединените нации. Една немалка част от нашите офицери там са издигнати на ръководни длъжности, не на обикновени полицейски длъжности. Имахме направено искане да изпратим още 75 души, в резултат на тяхната добра подготовка, която е конста¬тирана. За съжаление това искане беше направено да се реализира
 до края на месец септември. Ние отговорихме, че за нас това е невъзможно, защото означаваше наново да се прави набиране на такива служители и то знаещи английски език (това е изискване¬то). Но сме отговорили, че в един по-продължителен срок ние можем да задоволим такова искане на Обществото на обединените нации.
В момента имаме искане с три месеца да бъде увеличен техният престой там.
Независимо от липсата на проблеми една наша делегация, ръководена от полковник Кондов, началник Охранителна полиция към Дирекция на националната полиция, който се беше наел и отгова¬ряше, и добре изпълни всички поставени задачи по набирането и функционирането на този полицейски контингент в Камбоджа, направи там посещение. Върнала се е преди два дни. Още не ми е представен нейният доклад, но устно ми беше заявено, че пробле¬ми пред полицейския контингент в Камбоджа не съществуват. Благо¬даря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин министър! Господин Пенчев.
СТОЙКО ПЕНЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря за отгово¬ра, господин министър!
Аз само искам да добавя две неща. Вие вероятно сте обърна¬ли внимание, че изпращането на контингент примерно от Япония, където условията са както при нас (за първи път се изпращат такива части), възниква въпросът за процедура по създаване на закон за този род участие на полицейски сили и контингенти на армията.
Добре би било като инициатива и от страна на министер¬ството, и от Министерския съвет подготовка на един такъв закон, тъй като явно, че ние и по-нататък ще продължаваме да участвуваме в такива омиротворителни сили.
И втората ми молба е, доколкото това е възможно в сферата на документацията, която Вие сте получили, да бъда запознат с документите, след като на Вас Ви бъдат представени, по доклада на изпратената група от Вашето министерство. Благодаря Ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз!
 Питане, отправено от народния представител Методи Ташев. Господин Ташев, имате думата.
МЕТОДИ ТАШЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХМД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председатели, господин министър! Обществена тайна е вече, че след погрома, който беше нанесен и на военнопромишления комплекс в България, започна не единичното разграбване на оръжие, боеприпаси и взривни вещества.
ГЛАСОВЕ ОТ СДС: Какъв погром?
МЕТОДИ ТАШЕВ: Разкритите случаи на организирани кражби на оръжие и боеприпаси в голямо количество и разпродажбата му вътре в страната, на границите и извън страната са само осветена¬та част на едно колкото тъмно, толкова и престъпно дело, което има далеч по-необхватни и тревожни размери.
Според мен не е необходимо да се изброяват случаите, известни Вам и на служителите на оглавявяното от Вас министер¬ство, за да се доказва, че престъпният свят започва да върти бизнес, от който най-бързо и най-много се печели, и от който най-сигурно се губи и минира спокойствието и сигурността на хората, на обществото на България.
Искам да вярвам, че Вие най-добре от всички познавате не само фактите, но и причините, пораждащи и подхранващи това тревожно и престъпно явление.
Господин министър, в своето изложение, в питането си до Вас фактите се отнасят до обектите от военнопромишления ком¬плекс на територията на гр. Казанлък, на Мъглиж, на Шейново, но Вие разбирате, че това се отнася и за много други. От срещата-разговор с ръководството на т.нар. полиция на небюджетна издръжка, гр. Казанлък, разбрах, че повече от една година те са с неопреде¬лен статут. И това силно тревожи и безпокои ръководството, а и всички служители.
В издадените законови и подзаконови актове и разпоредби, които влизат в сила след приемането на Закона на Министерството на вътрешните работи, публикуван в брой 57 от 16 юни 1991 г., се използуват термините "ведомствена полиция" и "полиция на небюджетна издръжка". С въпросния приет закон се правят следните изменения в Закона на Народната милиция. Точка първа въвежда
 в сила определението "Национална полиция". Точка втора - Глава трета се отменя. И по силата на тази отмяна престават да съществу¬ва определението "ведомствена полиция".
Обаче със заповед 1-15 от 17.1.1992 г. се заменя разшире¬ното понятие "ведомствена полиция" с "полиция на  небюджетна издръжка". Но в Закона на Министерството на вътрешните работи чл. 15 е въведено определението "Национална полиция", а в точка пета от същия член се определя една от задачите на Националната полиция, т.е. да организира и осъществява охраната на учреждения и обекти. И в Закона на Националната полиция, чл. 6, ал. 1 се определят основните задачи на Националната полиция, като в точка четвърта от същия член се потвърждава, че Националната полиция охранява учреждения, стопански и други обекти.
От тези несъответствия и взаимно отменящи се формулировки е видно, че определенията "ведомствена полиция" и  "полиция на небюджетна издръжка" нямат правно покритие. И в този смисъл въпросната полиция няма правен статут. А за служителите в нея не важи трудовоправното законодателство.
От тези не просто формални, а законови неуредици произ¬тичат ред социални, служебни и функционално-оперативни проблеми, без бързото решение на които се поставя под съмнение надеждната охрана на обектите от военнопромишления комплекс.
 Какви проблеми визират служителите в "Арсенал" - Казанлък, Държавна фирма "Арсенал"?
Първо, те получават, или по-точно, получили са индексация¬та от месец септември, т.е. от края на месец декември 1990 г., чак на месец септември 1991 г., т.е. за 10 месеца наведнъж, което всъщност ги ощетява, тъй като общият данък на дохода е по-голям.
От 1991 г. досега заплатите се дават почти редовно през 2-3 месеца, а вие знаете, че през последните месеци те изобщо не са получили.
Стои тревожен и въпросът със средствата, които осигуряват тяхното формено облекло. Невинаги се осигуряват тези полагаеми се 12 заплати при тяхното пенсиониране. Освен това, много голяма част от тях са единствените, които работят в семейството, а останалите са безработни.
В такъв смисъл вие разбирате, че се отнася до човешки проблеми, до социалното положение на хората, и то в никакъв случай не съдържа никакъв политически намек, касае се за уреждане на нещо, което ще гарантира надеждната охрана от тези, на които е възложено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Ташев, изтекло Ви е времето.
МЕТОДИ ТАШЕВ: Кои са проблемите, които са свързани със самата охрана?
В "Арсенал" няма достатъчно складове, а това се повтаря както в Мъглиж, така и в Шейново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Ташев, много Ви моля, изтече Ви времето.
МЕТОДИ ТАШЕВ: ... и често пъти самите производствени помещения се превръщат в складове, които не се запечатват добре, не се затварят добре, а и охрана за тях не е осигурена.
Не е достатъчно оборудвана и самата база, където се охранява...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР; Господин Ташев, ще Ви отнема думата, изтече Ви времето. Направих Ви няколко напомняния, много Ви моля. Не може.
МЕТОДИ ТАШЕВ: Една минутка, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Седем минути стават.
 МЕТОДИ ТАШЕВ: Касае се за оборудване, което може да замени броя на служителите. За това съоръжение "Скала", което е на Бузово поле би могло да освободи голяма част от служителите, а там служителите, благодарение на тези социални неуредици, напускат и вие това по-добре от мен знаете.
Въпросът ми е - възможно ли е, докато излезе Законът за военната полиция, междувременно да бъде уредено било с наредба или правилник, не само тяхното, така да се каже, причисляване към Министерството на вътрешните работи, но и осигуряване с онази техника, с онези съоръжения, които според вас ще бъдат и надеждна охрана.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата, господин министър. МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Питането беше развито, а отговорът ще се помъча да не е толкова дълъг.
Всъщност питането изхожда от някои неразбирания в норма¬тивната уредба. В България в момента има само Национална полиция. Ведомствена полиция не съществува. Националната полиция обаче е на бюджетна и на извънбюджетна издръжка. Обстоятелството, че има полиция на извънбюджетна издръжка се дължи на гласувания бюджет от Народното събрание. Лично моето разбиране е, че цялата полиция, ако има бюджетна възможност, трябва да е на бюджетна издръжка и тази издръжка да се осигурява от Министерството на вътрешните работи. С оглед на това в рамките на гласувания от Народното събрание бюджет от общия брой обекти с решение на Министерския съвет от 25.03.1992 г. 19 обекта чиста охрана в състав от 540 души премина също на бюджетна издръжка, но останаха 77 обекта, охранявани от 2554 служители, които са на извънбюджетна издръжка. Това означава, че издръжката им се осигурява по извън¬бюджетна сметка, средствата, в която извънбюджетна сметка, постъп¬ват от стопанските обекти, които се охраняват, по силата на сключени договори, че те трябва да поемат точно определен размер на тази издръжка, включваща, разбира се, всичко необходимо.
Проблемът идва, не от липсата на нормативна уредба, а идва от обстоятелството, че редица стопански дружества и фирми всъщност в определени моменти не внасят така, както са поели задължението по договора, издръжката за охраната.
 Така че, когато дойде времето Народното събрание да гласува следващия бюджет, аз отсега апелирам, да се увеличат сумите по бюджета за Министерство на вътрешните работи, за да може наистина цялата Национална полиция да мине на бюджетна издръжка.
Що се касае до намеците, които бяха направени, че поради липсата на охрана едва ли не ставали всичките тези случаи на кражби на оръжие, трябва да ви кажа, че функциите на охраната не са такива, каквито изглежда ги вижда уважаемият народен пред¬ставител Методи Ташев. Охраната във военнопромишления комплекс не може да охранява всяко отделно помещение във всяка сграда в зависимост от това дали даден завод е направил склада в едно или друго помещение. Охранява се от външни лица общо територията на съответното предприятие или търговско дружество, ако е образу¬вано такова, а вече вътрешните порядки и вътрешният отчет на оръжието, това е проблем на ръководството на самия завод.
С оглед на всичко казано дотук почти няма случаи, като казвам "почти", това са два случая с по няколко бройки на липсващо оръжие от поделенията на Министерството на вътрешните работи. По-скоро има случаи за съжаление на участие на служители на Министерство на вътрешните работи в незаконна търговия с оръжие, но това е проблем, който е извън отправеното питане. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Ташев.
МЕТОДИ ТАШЕВ (ПС на БСП, БЛГ1, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-5"): Господин министър, в случая и има, и няма значение дали аз съм доволен от Вашия отго¬вор. Обаче има значение, че тези, които се интересуват, чуха този отговор и Вашето желание с новонастъпващата бюджетна година да се уреди това.
Защото, в заключение, ще кажа онова, което познавам. Случаите, когато не се изплащат месеци наред заплатите е еднакво и за работниците, и за служителите във Вашата ведомствена полиция. Но, ако на работниците се дава отпуск, ако те могат с допълнителен труд, страничен да направят нещо, то служителите във ведомствената полиция това не могат да сторят. В случая те са поставени в неравностойни условия. Толкова повече това налага да не стои проблемът да плащат предприятия, които всъщност сега са губещи или изобщо непечелещи.
 ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Ташев.
Към министър Соколов повече питания и въпроси няма. Само можем да благодарим за неговото участие.
Преминаваме към въпрос, отправен от господин Стойчо Шапатов към министър Георги Стоянов. Господин Шапатов, имате думата.
СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председа¬тел, дами и господа народни представители, господин министър! Моето питане към Вас се отнася за критериите във връзка с кадровия подбор при преобразуването на Държавна фирма "Сагита" в град Първомай в дружество с ограничена отговорност.
Както Ви е добре известно с Решение № 57 от 02.09.1992 г. на Министерството на селскостопанското развитие, земеползуването и възстановяването на поземлената собственост се образува Едно¬лично дружество с ограничена отговорност с наименование "Сагита" и с предмет на дейност - производство и изкупуване на птици, месодобив и месопреработка, търговия на вътрешния и външния пазар с птици и птичи продукти.
В решението е посочен 50-дневен срок за освобождаване на досегашния генерален директор и неговите заместници. Досегашни¬те икономически резултати на фирмата са много добри и това Ви е известно. По време на разговора с Вас Вие не можахте да изтъкне¬те нито един сериозен аргумент за освобождаването на сегашното ръководство.
Моето питане към Вас е - какви са критериите, по които Вие, като министър, осъществявате кадровата политика в повереното Ви министерство и съзнавате ли, че поемате пряка и лична отговор¬ност за евентуални неблагополучия вследствие на водената алогична и партийно пристрастна кадрова политика? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Шапатов. Господин министър, имате думата.
 МИНИСТЪР ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Лично аз съм изненадан от така поставения въпрос.
Преобразуването на държавните фирми в еднолични търговски дружества е право на министрите, с което те са упълномощени по силата на разпоредбите на Постановление № 98 на Министерския съвет от 1992 г.
Това е една рутинна дейност, по силата на която се създа¬ват онези организационни предпоставки за по-бързото приватизиране на държавното имущество, на държавните структури, тъй като дър¬жавната фирма, създадена по Указ № 56 за стопанската дейност, задължително трябва да бъде преобразувана в дружество по смисъла на Търговския закон и впоследствие да бъде предложена за привати¬зация.
Когато се ликвидира, преобразува по-скоро, една държавна фирма в еднолично търговско дружество, се сменят и съответните ръководни органи на тези структури - Управителен съвет, генерален директор и негови заместници.
По силата също на подзаконов нормативен акт, така е определено, в месечен срок управителните съвети освобождават генералните директори и след това се саморазпускат.
Управителите на едноличните търговски дружества се назна¬чават от министрите. Сключва се граждански договор, а в решението за преобразуване фигурира и името на управителя.
Конкретният въпрос, който ми се поставя: защо при преобра¬зуването на споменатата структура в еднолично търговско дружество "Сагита" в град Първомай не е определен за управител бившият генерален директор на фирмата?
Наистина ние с господин Шапатов имахме разговор в моя кабинет в присъствието на бившия генерален директор. Аз не съм съгласен с постановката, че там не бяха казани всички онези основания, които са довели мен, общинското ръководство и област¬ната управа в Пловдив до решението за предлагането на друга
кандидатура.
Вярно е, че държавна фирма - Първомай, към момента на преобразуването има добри икономически резултати. Вярно е, че именно това беше причината един продължителен период от време и
 общинското ръководство, и областната управа да се колебаят дали да предложат отново кандидатурата на бившия генерален директор.
Но тук вече се поставя въпросът не само за икономическите резултати, а и за средствата, с които се управлява, за да се постигнат тези резултати.
И преценката на тези доводи доведе до решението да бъде предложена и издигната друга кандидатура.
За какво става дума? Става дума и за онова, че един ръководител трябва да бъде общественотърпим, общественоприет. Точно тази обществена непоносимост към бившия генерален директор в организацията доведе и до това решение.
Аз не мога да се съглася, че метод на управление в наше време може да бъде и трябва да бъде непрекъснатото скъсяване на дистанцията с подчинения работник на разстояние един юмрук. Аз не мога да се съглася, че този управител в своя активен речник ежедневно, непрекъснато да споменава близки и роднини по права линия на своите подчинени, имам предвид женската част на фамилия¬та. Знаете за какво става дума. Аз не мога да приема един такъв метод на управление. Това беше големият въпрос, който стоеше пред нас и ние трябваше да оценим тази обществена непоносимост към този човек. И когато стана дума за това в моя кабинет, госпо¬дин Шапатов, Вие ми заявихте следното: че това го знае цял Първо¬май. Е, хубаво, сега ще го знае цяла България. (Възгласи: "Бра¬во!" от страна на депутати от СДС)
Благодарен съм, че поне не казахме името на този човек, защото той все пак има достойнство. Това бяха мотивите.
А що се отнася до моята алогична политика, господин Шапатов, аз имам висше образование по логика и трябва да Ви кажа, че от 250 подменени ръководители при преобразуването на фирмите в еднолични търговски дружества, аз нямам противодействие, а имам само разбиране. Защото критериите са ясни. Критериите могат да бъдат само едни: професионализъм, добро виждане на развитието, оценяване на трудностите в прехода към чистите пазарни отношения, една обществена приемливост и търпимост на кандидату¬рата. За да направим това, ние сме впрегнали всичките общински съвети, впрегнали сме областните управители, за да добием една наистина пълна представа за кандидатурите за ръководители на тези структури. Знаем колко е трудно това, и пак повтарям, в
 моята работа - преобразуването и определянето на управителите, нямам никакви конфликти с тези хора, които са подменени. И ако трябва да се говори така, както Вие споменахте - партийно при¬страстна кадрова политика, това никога не е било нито в моя активен речник, нито в моето съзнание. Може би на някой друг -да, но никога аз не съм подхождал така към този въпрос.
 А що се отнася специално до господин бившия генерален директор, ако това би могло да се нарече така - партиен подход, аз бих казал само това: вие знаете за тези 1,5 млн.лв., които бившият генерален директор извън своите правомощия, без съгласу¬ване с Управителния съвет на фирмата, е подписал документ, с който дава гаранция на една частна фирма. И вие знаете коя е тази фирма - на бившия първи секретар на Българската комунисти¬ческа партия в град Първомай. (Шум в залата) Това е може би само политическият подход. В моята работа алогичност и партий¬ност няма.
Благодаря. (Ръкопляскания в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Шапатов, имате думата. СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХМД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин министър, аз ще се възползувам от правото си да Ви задам два уточняващи въпроса, като ги мотивирам в рамките на определеното време.
Първо. Държавна фирма "Сагита" е произвела за седемте месеца на 1992 г. продукция за 80 млн. и 229 хил.лв. при 18 млн. и 672 хил.лв. за същия период от миналата година. Ежедневно се колят и обработват по 20-50 хил.пилета - бройлери. От 1 януари 1992 г. досега са разкрити нови 75 работни места. Реализирана е печалба в размер на 4 млн. и 152 хил.лв. Фирмата работи със собствени оборотни средства, без кредит от държавата и от банката.
Към 51 август фирмата разполага със собствени валутни средства в размер на 1 млн. и 407 хил.лв. Построен е нов работни¬чески стол през 1991-1992 г. Започната е газификация на фирмата със собствени оборотни средства, за което авансово са преведени 400 хил.лв. Затова дали е ставал гарант досегашният генерален директор на други частни фирми - възможно е да е ставал гарант, но той не е ощетил с нито една стотинка фирмата, нито е ангажирал оборотни средства на фирмата затова, че е станал гарант. Аз не съм адвокат на досегашния генерален директор. Тук става въпрос за смяната на цялото ръководство.
Първият ми въпрос е: смятате ли Вие, че при тези иконо¬мически резултати, при откриването на нови работни места, при тези блестящи икономически резултати и една стройна организация в тази държавна фирма, изключвам субекта, в случая генералния директор, Вие правилно осъществявате Вашата кадрова политика?
 И вторият ми въпрос е: не смятате ли, господин министър, че с Вашите действия за извършване на необосновани и немотивирани кадрови промени в една просперираща държавна фирма Вие на практика ставате съучастник на тези новоизлюпени богаташи, които се стремят да дестабилизират предприятието и в крайна сметка, възползувайки се от Закона за приватизацията, да заграбят труда на стотици работници и служители, допринесли със своя труд и талант за нейното изграждане и сегашния й, заслужаващ уважение облик, икономически стабилитет?
В този смисъл са моите два допълнителни въпроса. След Вашия отговор аз ще се възползувам да кажа дали съм доволен от отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Стоянов, имате думата. МИНИСТЪР ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз не можах да разбера защо се задават тези допълнителни въпроси. Ясно и кате¬горично казах, че към момента на преобразуването до момента, в който е бил въпросният господин генерален директор, фирмата е била в добро финансово състояние. Няма спор по този въпрос. И казах мотивите, които са довели не до смяната, а до неиздигане на кандидатурата на въпросния господин за управител на новосфор¬мираната структура - еднолично търговско дружество. Много е ясно. Казах, че вече в едноличните търговски дружества няма управителни съвети, няма генерални директори. Това е нормативната база. Имаме управители, еднолични управители, докато се извърши приватизацията.
Така че това е въпрос на нормативна уредба. Не става дума за ръководството. Какво разбирате, извинете, господин шапа-тов, под "ръководство"?
СТОЙЧО ШАПАТОВ (от място): Заместник-генерален директор. МИНИСТЪР ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Няма заместник-генерални дирек¬тори. Всички заместник-генерални директори и генералните директори по силата на това постановление, за което стана дума, се освобож¬дават в месечен срок. И е казано по кой ред - по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2, т.е. съкращаване в щата. Защото в новото еднолично търговско дружество няма такива длъжности. И никога не сме имали проблеми по тези въпроси.
 А що се отнася до това, пак за господина, че той има някакво отношение към тези успехи, безспорно е, че е така и никой не го отрича. И затова казах, че колебанията и в мен, и в общинското ръководство, и в областната управа бяха такива. Но какви са гаранциите? Можете ли да кажете дали тази фирма ще тръгне надолу или ще върви нагоре с новия управител? Нека да видим. Разбира се, ние оценяваме всичко това. Разбира се, че новият управител тръгва от една висока база. Тази база трябва да бъде запазена и да се върви напред. Това е заложено и в биз-неспрограмата на новия управител. Ние следим тези дружества, ние ги знаем. Това е нашата грижа, това е нашето задължение. И този, който отива надолу, този, който не управлява добре държав¬ната собственост засега, ще бъде сменен.
Това е, което искам да ви кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин министър Стоянов.
Господин Шапатов, с картата, до две минути!
СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин министър, аз съм доволен от Вашия отговор, тъй като Вие сега, когато отгова¬ряхте на моите допълнителни въпроси, казахте, че единствен крите¬рий са професионализмът и добрите резултати, които Вие по същество не отрекохте тук във Вашето изложение при отговора и в началото на моето питане, и при отговора Ви на двата ми допълнителни въпроса.
Аз съм доволен от това, че Вие фактически потвърдихте, че като министър на земеделието изпълнявате една политическа поръчка и продължавате да осъществявате линията на политически репресии. Няма съмнение, че следващото демократично правителство ще отмени всички тези незаконосъобразни решения и заповеди и кадрите, които са достойни за уважение, тези, които действително ръководят компетентно и професионално своите държавни фирми, ще бъдат възстановени на работа. А Вие поемате цялата отговорност за безумието, което вършите в днешния икономически живот на страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля Ви, не обиждайте министър Стоянов.
 Преминаваме към следващите питания и въпроси, отправени към министър Николай Василев - министър на образованието и наука¬та.
Питане от народната представителка госпожа Савка Йовкова.
Имате думата.
САВКА ЙОВКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин министър, в края на учебната година аз отправих питане към Вас във връзка с въвеждането на 12 позиции учебна документация и във връзка с опасността да не приключи нормално учебната година. За обща радост, въпреки напрежението, въпреки огромното желание на много хора да подпомогнат този процес, вие като министерство успяхте да се справите със задачата.
В този смисъл е необяснимо, че в началото на учебната година ние отново започваме с един хаос в производството, раз¬пространението и цените на документите, което също развълнува много хора.
Питането ми е продължение на първия ми въпрос и е свързано с финансовата и стопанската дейност на Министерството на образо¬ванието и науката. Ясно е, че министерството трябва да формулира и да защитава ясно определени правила за държавно регулиране на пазара за учебници, помагала и учебна документация. Такива са и препоръките на институции, готови да предоставят финансови помощи за българското образование. В същото време Министерството на образованието и науката следва да спазва изискванията, произ¬тичащи от Закона за защита на конкуренцията, а именно да гаранти¬ра присъствието на конкуренти-производители, без да създава изкуствено с административни разпореждания до регионалните ин¬спекторати монополно положение на отделни фирми, както това стана в началото на тази учебна година.
Ето и конкретните ми питания във връзка с тази постановка.
Уважаеми господин министър, съгласно чл. 17 от Закона за народната просвета Министерството на образованието и науката се задължава да разработи Закон за документация на образованието, а съгласно § 8, т. 1 това трябва да стане до една година след влизането на закона в сила. Такъв законопроект до момента не е разработен. Тогава на какво основание и по какви критерии на 11 юли 1992 г. Министерството на образованието и науката
 обявява конкурс за оферти за производство и разпространение на училищна документация по утвърдени от министерството образци? От кого са разработени образците и защитени ли са с необходимите технически средства - воден знак, номерация, качество на хартията и прочие, за да се елиминира възможността за злоупотреба с тях? Новите образци ще бъдат ли идентични с тези, които ще бъдат внесени като законопроект, или в бъдеще ще се окажат невалидни, както и идентични ли са тези, които внесохте в края на учебната година, с тези, които сега се разработват?
 заведения, че образците от училищната документация са възложени на посочените по-горе фирми, а документите, отпечатани от други фирми, са нелегитимни. Там има и свободно образуване на цени.
Съгласно сключения договор изпълнителите информираха редовно през няколко дни министерството за хода на производството и разпространението на училищната документация. От сведенията, с които разполагаме, става ясно, че необходимите за началото на учебната година образци, са произведени и разпространени в съответните общини и учебни заведения, признавам, на места с определено закъснение.
Вярно е, че законодателната дейност върви по-бавно. Тя закъснява не само в тази, но и във всички области. Но докато правим или чакаме законите, смятам, че трябва да си вършим всеки¬дневната работа. И именно на това основание бяха обявени конкур¬сите и осигурени училищата с необходимата им документация. Благо¬даря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз. Госпожа Йовкова, имате думата!
САВКА ЙОВКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПФЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Бих искала да се възползувам от правото си за два доуточняващи въпроса.
Господин министър, предвидени ли са възможности фирмите да се конкурират и да предлагат на по-ниски цени на училищата-купувачи учебна документация?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Йорданов, дайте възмож¬ност на господин министъра да слуша. (Господин Йорданов в момента разговаря с министър Николай Василев)
САВКА ЙОВКОВА: Господин Йорданов, дайте възможност на господин министъра да чуе два доуточняващи въпроса, които не са включени предварително в питането.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Щом Вие се обръщате към мен, с удоволствие!
САВКА ЙОВКОВА: Благодаря Ви.
Господин министър, повтарям, първият ми доуточняващ въпрос е: предвидена ли е възможност фирмите-производителки да се конкурират и да предлагат по-ниски цени на училищата-купувачи от предвидените в ценоразписа? Това е първият ми доуточ¬няващ въпрос.
 И вторият, който е по-важен, имате ли информация за Ваши съветници, които участвуват в управителни съвети на издател¬ски фирми, получават втора заплата и ако имате, кои от тях са участвували в организацията и провеждането на търга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, госпожа Йовкова.
Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! На първия въпрос мога да отговоря така, че не е дадена възможност за конкуренция. Просто министер¬ството определи възможно най-ниската цена. И тези фирми, които свободно, без договор с министерството, се опитаха да произвеж¬дат училищна документация и да я разпространяват, именно те пуснаха тези образци, отделните позиции с много по-висока цена -със спекулативна цена. Ние намалихме многократно тази цена и тя е възможно най-ниската.
В рамките на определеното от министерството няма възмож¬ност между тези три фирми-производителки за конкуренция.
По втория въпрос искам да кажа, че макар в първоначалния щат на министерстовот да се предвиждаха няколко съветника, аз в момента нямам нито един съветник. Приемам въпроса така: дали някои хора от щата на министерството все пак не участвуват в подобни надзорни или директорски съвети на фирми и дали това не е изиграло някаква роля при определянето на победителите в конкурса. Заявявам, че не мога сега да отговоря съвсем компе-петнтно на този въпрос. Струва ми се, че такова нещо няма. Но аз бих проверил и съм готов да ви изпратя писмен отговор. Ако той, примерно, съдържа някакви скандални неща или не ви удовлет¬ворява, можете отново да използувате този механизъм на питане, за да ви отговоря и публично. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Йовкова, имате думата!
САВКА ЙОВКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОГ1Т, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин  министър,  Вие ми отговорихте добросъвестно и аз Ви благодаря за това.
Но и от моето питане, и от Вашия отговор става ясно, че трябва да преразгледате политиката си в това отношение, за да се даде възможност наистина на фирмите на най-ниски цени да предлагат на бедните ни училища закупуване на такава докумен¬тация. Благодаря Ви.
 ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви и аз.
Преминаваме към следващото питане, отправено от народните представители госпожа Куртева, госпожа Донка Дончева и господин Димитър Велев.
Госпожа Куртева, имате думата!
РУМЯНА КУРТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин предсе¬дател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Питането, на което днес имате възможност да отговорите, е от 11 септември. Въпреки молбата на бележката, която съпровождаше питането, да се опитате да отговорите във възможно по-къс срок от 14 дни, така се получи, че поредица от дни за парламентарен контрол бяха осуетявани по една или друга причина. Но беше налице Вашето желание да отговорите на нашето питане.
Питането засяга проблема за незаконосъобразните действия на Министерството за образование и наука по обявяването и провеж¬дането на конкурсите за директори на училища, на детски градини, на учебни учреждения.
Господин министър, смея да твърдя на базата на многото писма, жалби, които получихме, както в комисията, съжалявам, че госпожа Радка Василева я няма в момента, но тя вчера пое отговорността върху себе си, като каза, че не познава този проб¬лем. А има десетки, стотици жалби, писма, изпратени и до синдика¬ти, и до Вас, и до комисията, и до отделни депутати. Този проблем беше на вниманието почти десетина дни лавинообразно във всички средства за масова информация. И аз няма да скрия от Вас, че преживях доста неприятно онзи момент, в който, дни преди стачката служителка на Вашето министерство направи обяснение по радиото, като каза, че конкурсите са проведени по всички изисквания и че на първо място са класирани от съответната комисия в София тези, които заслужават първото място, но защо те не са назначени - това било въпрос към министъра. Защото той е човекът, който сключва трудовия договор.
 Ще се публикуват ли резултатите от конкурса, за да се запознае учителската колегия с печелившите оферти, правилата на търга и сроковете на сключените договори със съответните фирми? Какви са гаранциите на Министерството на образованието и науката, че в началото на учебната година всички училища ще бъдат снабдени с необходимата документация и в какъв срок ще се подготви закон за документация на образованието?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Господин министър, имате думата!
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! За да се осигури началото на учебната година с небоходимите образци на документи за средно образование, Министерството на образованието и науката обяви, че приема оферти за производство и разпространение на училищна документация. Офертите трябваше да съдържат:
1. предложение за производство на училищна документация;
2. виждане за разпространението на училищната документация до съответните общини и учебни заведения;
3. цената на един екземпляр от всеки вид от училищната документация или от всяка позиция.
Комисия, назначена със заповед на министъра, се събра и прегледа подробно представените оферти. След обсъждане и прецен¬ка на предложените условия в представените 15 оферти, комисията с протокол от 7 август 1992 г. одобри следните шест фирми:
- за производство на училищна документация: първо, държав¬на фирма "Мадара-принт", второ, издателство "Вега 35", трето, издателство "Класика";
за разпространение на учебна документация: първо, държавна фирма "Пегас" - Пловдив, за регионите в Южна България без Софийска област; второ, държавна фирма "Светлина" - Плевен, за регионите в Северна България и трето, стопанско дружество "Максим" - София, за гр. София и Софийска област.
С посочените шест фирми е сключен договор. Фирмите, спечелили конкурса, разработиха образците, които бяха утвърдени от ръководството на МОН, и ще залегнат и в бъдещия закон.
Документацията за средното образование е изработена съгласно Българския държавен стандарт. С писмо до регионалните инспекторати на министерството бяха информирани всички учебни
 Мисля, че това не беше никак в полза на Вашия авторитет, а ми се ще да вярвам, че Вие трудно оихте допуснал такова нещо.
Другото основание, което актуализира този проблем днес, е подписаното частично споразумение между синдиката на българските учители, независимия учителски синдикат и министерството, което на Вас Ви е познато и знаете, че с точки 4, 5 и 6 по същество се признава, че проблемът съществува.
Така или иначе настъпи едно объркване, смут в училищата, защото се оказа, че на 15 септември, на първия учебен ден в България, нещо, което не е било толкова често като че ли явление, имаше училища без директори, следователно и с неформирани учител¬ски колективи, с незавършена подготовка за учебната година. Имаше училища с директори, поради отнети правомощия, защото конкурсът е обявен, но не е приключил. А имаше за съжаление училища, в които в първия ден се явиха повече от един директор. Един, който министерството е назначило, а друг, зад който застава целият учителски колектив, учениците и родителите поради неговите качества на педагог.
И все пак, кои са тези по-чести закононарушения, за които става дума в много писма, които сме получили от района?
Господин министър, няма почти район, от който да не сме получили - и от Враца, и от Шумен, и от Стара Загора, и от Плевен, и от Велико Търново, и от Варна, и от Добричц, и от къде ли не. Няма такъв район. Готови сме да Ви предоставим цялата преписка, която е на раположение, и в комисията, и на народните представители.
Ето някои по-често срещани нарушения. Често в списъците на страните на в. "Аз Буки" има училища, в които длъжността директор е заета напълно правомерно - с конкурс, с постоянен трудов договор, с атестиране и в същото време мястото е заето, а то е обявено за конкурсно по неизвестни причини.
Не са малко случаите, когато с обявяването на конкурса се предприемат действия за нарушаване на трудов договор по време на редовен платен годишен отпуск. Обявяват се конкурси за места на директори в трудовоправни отношения с други министерства. Става дума за министерства, които са в трудово-правни отношения с училища по транспорт, строителство, селско стопанство, а попад-
 нахме и на такава документация, която показва, че например Минис¬терството на транспорта многократно се е обръщало и къ мВас, и към заместник-министьр Костадинова, но истава без отговор тяхната молба за взаимно обсъждане и да се отстрани тази груба намеса без тяхно знание в кадровите въпроси на тези училища.
Не се спазва предвидения в Закона за народна просвета 5-годишен срок за атестиране. Това внася елементи на субективизъм и на стихийност. Скрити остават мотивите на авторите на списъ¬ците. При условие, че това става без каквато  ида е оценка -не е ясен и критерият, по който едни хора се включват в тези списъци, а други не се включват. Ако все пак Вие твърдите, че някой прави такава оценка, то тя трябва да става не на скрито и не от кой да е, а от регионалните инспекторати, които са поде¬ления на Вашето министерство.
И всичко това в по-голямата си част е свършено, господин Василев, до м. юни, а Вие знаете, че м. април с пълната ликвидация на филиалите на министерството, които от м. април се нарекоха регионални инспекторати, в тях тези длъжности бяха заети от хора временно назначени, неявили се на конкурс. И ставаше така, че те пък определяха кои да се явяват от директорите на конкурс.
Негласно отпадна, което внесе много смут, признавам Ви, Вашата заповед от 6 март за атестиране на директорите. Нещо, което те приеха с много приятна изненада, но тя отпадна негласно, тази заповед. И стана така, че вместо демократизмът, заложен в тази заповед, се появи грубо вмешателство от страна на некомпе¬тентни, временно назначени хора в регионалните инспекторати. Заменено беше това с диктат от страна на общински кметове и заместник-кметове, а също така няма да скрия от Вас - и от регио¬нални съвети, координационни съвети на СДС. Оказа се, че атести¬рането се извършва по списъци, които са босъждани в регионалните съвети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Куртева, много Ви моля!
РУМЯНА КУРТЕВА: Да. Много Ви моля, ще се откажа сигурно от последната си реч, но просто да доизясня, ако може въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Реч? Това е питане, а не реч.
РУМЯНА КУРТЕВА: Заключението, да, заключението.
 Предполагам, наблюдавам много внимателно и господин министъра, и мисля, че това, колеги, е от взаимен интерес и правя едно отклонение като Ви кажа това: аз съм убедена, че ако Вие вчера вече бяхте слушали това питане и имахте възможност да надникнете в документацията, не бихте гласували да отпадне създаването на комисия. Въпрос, който беше внесен от колежката Савка Йовкова в Народното събрание.
Има нещо друго, до което стигнах - за комисиите: изисква¬ните две комисии, тези, които да приемат документите и тези, които да провеждат самия конкурс, обикновено са сляти в една. Едни и същи хора и приемат, и определят хората, допуснати до конкурс, и провеждат самия конкурс. Предвидената проектопрограма, господин министър, която се разработва от участниците в конкурса, тя невинаги може да изпълни своето предназначение. Защото най-често се проверява от хора недотам компетентни...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР; Няма да остане време за отгово¬ра. Много Ви моля да приключвате вече.
РУМЯНА КУРТЕВА: ... и не се спазва както и изискването на Кодекса на труда за 3-дневния срок.
И завършвам примерите с такива парадоксални случаи, когато човек, класирал се на първо място е изместен от хора, които през предходната година, участвайки в комплексна оценка, са били предупредени, че трябва да освободят ръководната длъж¬ност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Куртева, напомням Ви, ще Ви отнема думата! А министърът разбира от малко. Той разбра питането Ви и ще Ви отговори. Няма да имаме време за отговора. Много Ви моля!
РУМЯНА КУРТЕВА: И завършвам, господин министър, с очаква¬нията за това, че Вие ще направите в момента една самокритична, обективна, професионална оценка на това явление...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много Ви моля, ще Ви отнема думата! Просто ме принуждавате да Ви отнема думата. Много Ви моля!
РУМЯНА КУРТЕВА: (Приключвам, приключвам. Просто послед¬ните думи) ... защото се надявам, че Вие държите на Вашите думи през м. юни на страниците на в. "24 часа", че ще се откажете и няма да издигате директори по бившия почин: "Простак, но не
 наш човек" и само след три месеца и половина същите журналисти заговориха за тъмносиньо нашествие в образователната система.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви! Не знам дали остана време. Господин министър, едва ли ще успеете да отговорите. Имате ли нещо против да оставим отговора за следващото заседа¬ние?
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ (от място): Както реше събра¬нието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата, господин министър.
МАРИАНА ХРИСТОВА (от място): Можем да удължим работното време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: За удължаване на времето няма да има кворум, госпожа Христова.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Два месеца нямаше министър, а сега няма кворум.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата, господин минис¬тър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател¬ствуващ, уважаеми дами и господа народни представители! Само въпросът зае близо 10 минути. Наистина проблемът е сложен и ако трябва да отговоря на него ще трябва да говоря час-два. Затова сигурно ще засегна само някои аспекти по него.
По повод на обявените конкурси за заемане на директорска длъжност в някои училища, които към датата на обявяване на кон¬курса се заемат от назначени лица преди влизане в сила на Закона за народната просвета сме давали многократно обяснения, включи¬телно и в пресата. Основното възнаграждение, че се провежда конкурс на заета длъжност, като нарушение на чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда е неоснователно поради следните съображения:
на основание чл. 11, ал. 2 от Закона за нормативните актове особен закон може да уреди определена материя по различен начин от общата уредба и в тези случаи се прилага специалният, особе¬ният закон. Този принцип е възпроизведен и в чл. 10 от Кодекса на труда, където пише (цитирам): "Този закон се прилага за всички трудови правоотношения с български предприятия, доколкото не е предвидено друго в закон и т.н."
С оглед разпоредбата на § 1 от Допълнителните разпоредби
 към Кодекса на труда училището също е предприятие, тъй като приема самостоятелно лица по трудово правоотношение. В § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за народната просвета е посочено, че заварените на длъжността директор на училище запазват правата си до обявяване на конкурс за съответната длъжност, но за не повече от 5 години от влизане в сила на този закон. Следователно, § 9 от Закона за народната просвета за разлика от чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда предвижда провеждане на конкурс за заето място. По силата на чл. 11, ал. 2 от Закона за народната просвета и чл. 10, ал. 1 от Кодекса на труда прило¬жим е Законът за народната просвета като специален закон, уреждащ обявяването на конкурс по различен начин от предвидения в общия нармативен акт, какъвто е Кодексът на труда.
В съответствие с нормативните документи директори на училища могат да бъдат лица, които отговарят на изискванията за ценз, стаж и професионални качества, съответствуват на крите¬рии, поставени от работодателя, в случая - министерството. В този смисъл подлежат на обявяване като конкурсни места местата на всички директори на училища, предучилищни заведения и обслуж¬ващи звена, които заемат тази длъжност, без да са преминали през конкурс.
В някои от обявите за провеждане на конкурси за директор¬ски места се съдържаха условия, поставящи възрастови ограничения пред кандидатите за участие в конкурса. Със заповед на министъра на образованието и науката №1 09763 от 20 август тези ограничения бяха премахнати, като регионалните училищни инспекции към Минис¬терството на образованието и науката бяха своевременно уведомени да не се обявяват конкурси за директори в училища, където на заемащите този пост в момента лица остават по-малко от две години до излизане в пенсия.
Повдига се също така въпросът за неспазването на триднев¬ния срок, определен от Кодекса на труда за обявяване на резултати¬те от конкурса. Оказа се, че технически това е или много трудно изпълнимо, или направо неизпълнимо, доколкото конкурсите се провеждат по региони. Но поради несъвършенството на Закона за народната просвета техническото оформяне на техните резултати се извършва от министерството, а заповедите за назначение на директорите се подписват лично от министъра.
 Министерството прави всичко възможно да съкрати времето между приключването на обявените конкурси и връчването на запове¬дите за назначавне на класираните кандидати. От над 5 хил. училища досега са обявени конкурси за директори в близо 800. Целта, която искаме да постигнем, е да се оцени професионалната подготов¬ка на кандидатите. Съгласно чл. 37, ал. З от Закона за народната просвета кандидатите за директори представят проектопрограми за развитие на конкретното училище съгласно държавните образова¬телни изисквания.
В комисията, която министерството определя, влизат пред¬ставители на учителския колектив и на общинския съвет по место¬нахождение на училището. Комисията изслушва защитата на програма¬та и предлага или не предлага на министъра сключването на трудов договор. В зависимост от резултата на проведения конкурс, трудо¬вият договор може да бъде прекратен на основание чл. 325, т. 8 от Кодекса на труда, ако оъде избрано друго лице; може да остане в сила същият трудов договор, ако същият директор е спечелил конкурса или друго лице не се е явило или класирало; ако конкур¬сът не се е провел поради липса на кандидати или никой от явилите се не е одобрен, правомощията на директора остават. Повторно обявяване на конкурс в тези случаи трябва да стане не по-късно от посочения в § 9 от Закона за народната просвета срок.
Що се отнася до конкурсите за директори на детски градини, правомощията на министъра на образованието и науката са стеснени само до определяне на комисия по провеждане на конкурса. Трудовите договори със спечелилите конкурса кандидати се  сключват от кмета на общината.
Аз знам, че в България има много недоволни. Тези недовол¬ни са недоволни по различни причини. Не бих казал, че винаги основателни. Сигурен съм, че недоволни винаги ще има тогава, когато има безработица и се обявяват работни места. Едни се класират, а други отпадат. Сигурен съм, че ако сложа на всички тези места други хора, отново ще ни залее вълна от недоволство.
Не мога да гарантирам разбира се, че навсякъде всички изисквания са били спазени, че е нямало нито един случай на несправедливо прекратяване или необосновано сключване на трудов договор, или че политическите пристрастия са били категорично елиминирани.
 Проверка впрочем по повод на някои конкретни оплаквания отдавна е започнала и затова няма нужда от никакви комисии. Проверката продължава.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви и аз.
Госпожа Куртева, за колко време? - Обещахте да не задава¬те...
Ако е необходимо, да направя първо съобщенията, а след това можете да говорите колкото искате. (Шум и реплики)
Моля ви се, понеже наближава 13 ч., първо ще прочета съобщенията.
Комисия по жалбите, предложенията и петициите - 22 октом¬ври, 11 ч., на "Дондуков" 2.
Комисия за контрол над приходите и разходите - 21 октом¬ври, сряда, 9 ч., Огледалната зала.
Комисия по околната среда - 9 ч. на 21 октомври, "Донду¬ков" 2.
Комисията по правата на човека - 21 октомври от 10 ч. в зала 510 на "Дондуков" 2.
Пресконференция на тема "Българското участие в есенната сесия на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа". Поканени за участие са Аспарух Панов и господата Васил Гоцев, Юнал Лютфи, Филип Боков и Иван Генов. Зала "Запад" на 19 октомври, понедел¬ник, 11 ч.
Съвместно заседание на Председателския съвет с ръковод¬ството на Комисията по националната сигурност - вторник от 12 ч. Председателският съвет кани и ръководството на Комисията по националната сигурност с оглед на дневния ред, който предстои.
Заседание на Парламентарната група на Движението за права и свободи - 20 октомври, вторник, 14 ч.
Парламентарната група на БСП и другите партии ще проведе общо събрание на 20 октомври, вторник, от 13 ч. и 30 м. в сградата на Народното събрание, зала "Запад".
Продължавайте, госпожа Куртева.
РУМЯНА КУРТЕВА (ПС на БСП, БлП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председател! Надявам се, че са повече хората, които проявяват интерес към проблемите на българското училище, от тези,
 които останаха в залата, а те са много малко за съжаление.
Господин министър, във Вашето изказване отговор на пита¬нето аз почувствах съчетани две неща: един чисто служебен отговор, без загриженост за съдбата на тези хора. Може би длъжността, която заемате, налага този стил на Вашия отговор. Но в същото време няма да скрия, че почувствах и Вашето признание и макар че Вие го сведохте до единични случаи на нарушения, смея да Ви уверя, че не са единични. Отдавна случаите на нарушения в българското училище относно назначенията на директори излязоха извън рамките на отделното училище, на отделната личност, на отделния район на страната. Те са повсеместни. И вие само бихте имал полза, ако изискате даже и парламентарна комисия, която да провери тези случаи.
Искам да Ви попитам кое все пак, защото много държа да чуят хората по места: кое все пак остава в сила? Вие не казах¬те нищо за това частично споразумение, а фактът, че тук говорите в срок до 30 октомври да се разработи технология за провеждане на конкурсите... Значи такава досега е нямало. По каква тогава технология и на базата на какви изисквания са провеждани и как ще възтържествува справедливостта в случаите, в които по никаква всъщност технология... Не е ясно...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Оставете малко време и за минис¬търа, за да може да отговори.
РУМЯНА ТУРТЕВА: И другият уточняващ въпрос: в срок до 10 ноември казвате, че ще се обявят показателите и критериите. Значи е нямало досега такива, щом сега поставяте такъв срок. Аз сега разбира се не съм убедена, че такава трябва да бъде логиката на подреждане на тези два документа, ако ги приема като такива.
Кое е в сила от това споразумение и какво Вие ще направи¬те, за да възтържествува справедливостта в случаите на нарушения?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Имате още две минути, господин министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Технология, разбира се, че е имало. Синдикатите имат право да са недоволни от тая технология и да искат нейното усъвършенстване. Ние ще разработим с тях технология, но, уверявам ви, тази технология ще бъде също така
 насочена към смяна на всички директори, които забавят или противо¬стоят на реформата в българското училище.
Същото се отнася и за критериите и изискванията. Предпола¬гам, че не може да твърдите сериозно тук, от тази трибуна, че Министерството на образованието и науката е тръгнало да сменя директори без никакви критерии и без никакви изисквания - нещо, което звучи смешно. Ние ще продължим разбира се да ги усъвършен¬стваме, като целта е на тези директорски места да застават дей¬ствително хора, които са способни и които имат вкус към новото, към демократичното мислене, към реформата на образованието.
Повсеместни са не нарушенията - аз смея да заявя това, тъй като проверки сега започват, те и досега бяха извършвани. Проверките са извършвани съвместно с представителите на трите основни учителски синдиката, така че резултатите от тях са обек¬тивни.
Пак повтарям, недоволни хора винаги е имало и ще има. Разбира се, ние ще се опитваме с всички възможни демократични средства да тушираме социалното напрешение и да осигурим на българското училище едно спокойно оитие.
Благодаря за вниманието!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин министър! Часът е 15. Следващото заседание е във вторник от 15 ч.
Закривам заседанието. (Звъни)
(Закрито в 13 ч.)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕ-ЛИ:
(Снежана Ботушарова)
(Кадир Кадир)
СЕКРЕТАРИ:
(Илхан Мустафа)
(Руслан Сербезов)