Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-10-21

Председателствували:  заместник-председателят  Снежана Ботушарова
Секретари: Илиян Илиев и Георги Петров
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Добър ден, уважае¬ми госпожи и господа народни представители! Желая ползотворен и лек ден за всички. Като че ли напоследък като го пожелавам все не се случва, но наистина желая да бъде лек и ползотворен денят.
В началото ще прочета постъпилите законопроекти до днес.
Постъпил е законопроект за изменение на Закона за собстве¬ността и ползуването на земеделските земи. Вносители са господин Георги Николов и група народни представители. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия и на Комисията по земеде¬лието.
Внесен е проект за решение, относно търговията с оръжие и държавната политика в областта на отбранителната индустрия. Вносители са група народни представители от трите парламентарни групи. (Шум в залата) Моля за тишина, уважаеми колеги! Проектът за решение е разпределен от Законодателната комисия, Комисията по бюджета и финансите, Икономическата комисия и Комисията по национална сигурност.
Уважаеми колеги, знаете, че фотографите присъствуват в началото на пленарното заседание. Така че те имат още няколко минути, след което ще излязат от пленарната зала.
Господин Палчев, по процедурен въпрос ли? Заповядайте.
ИВАН ПАЛЧЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! От името на Парламентар¬ната група на Движението за права и свободи Ви моля за половин час почивка.
 Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Половин час почивка, Продължаваме в 15 ч. и 50 м. (Звъни)
 (След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Уважаеми колеги, продължаваме заседанието.
Дневният ред за седмицата е приет и аз искам да напомня какво остана от него.
Бе гласувано след провеждането на закритото заседание точка първа да бъде избор на председател на Народното събрание. В такъв смисъл има внесено предложение от госпожа Емилия Томова, но това е в програмата и няма да се гласува, госпожо Томова.
След тази точка следва доклад на председателя на Комисия¬та по радио и телевизия и избор на председател на Българското национално радио; след това е Кодексът на труда и т.н.
Разбрах, че от вчера е останала точка втора - Комисията по транспорта. Аз се обръщам към ръководствата на парламентарните групи да представят своите кандидатури за членове на комисията. Вие сте представили четирима, господин Премянов, но квотите са 2:2:1, така че моля днес по време на почивката да уточните вашите представители, за да може след почивката да се гласува съставът на тази комисия.
Има също така предложение от господин -Любомир Павлов точка втора днес да бъде: законопроекти и проекти за решения във връзка с разсекретяването на информация от архивите на бившата Държавна сигурност. Предложението е постъпило вчера до 18 ч. Тази точка отпадна от законодателната програма, но предложението е подновено. Тя ще бъде поставена на гласуване.
Има и още едно предложение - на господин Орсов - за включване като точка първа на решение на Народното събрание във връзка с проекта за Закон за осигуряване на есенните земе-делско-стопански работи от ликвидационните съвети на обявените в ликвидация организации по § 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Наред с това е внесен един проект за решение, с което се иска да се задължат две комисии да дадат становища.
На господин Орсов искам да кажа, че засега няма становище на Законодателната комисия. Господин Венцеслав Димитров е заявил в пленарно заседание, че тяхната комисия няма да дава становище. Освен ако има становище вече...
 ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Ще даде.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ще даде. Моля тогава да се дадат тези две становища на комисиите по бюджета и финанси¬те и на Законодателната. За това стана дума на Председателски съвет още преди време.
Моля, уважаеми колеги! Това, което трябва да се гласува за допълнение в дневния ред и е постъпило по съответния ред и време, е предложението на господин Любомир Павлов за точка втора: законопроекти и проекти за решение във връзка с разсекретя-ването на информация от архивите на бившата Държавна сигурност.
Моля, гласувайте за включване като точка втора в днешния дневен ред.
Резултати: гласували са 216 народни представители. За - 101, против - 98, 17 се въздържат.
Това предложение се отклонява. (Единични ръкопляскания от СДС)
(Златимир Орсов от място иска думата)
Обясних, господин Орсов. Моля Ви, няма да го обсъждаме. Уточнете с председателите на комисиите. Нямате процедурен въпрос и ако искате да обясните, по вашето решение... Просто иначе ще трябва да Ви прекъсна.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): Искам думата по процедурен въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По процедурен въпрос иска думата господин Орсов.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз взимам думата действително по процедурен въпрос, за да направя възражение срещу нарушението на правилника. Внесъл съм още на 19-и един проект за решение във връзка с проекта за Закона за осигуряване на есенните земеделско-стопански работи от ликвидационните съвети и във връзка с това предложение на основание чл. 37, ал. З от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, с което предложение искам този проект за решение да бъде точка първа от дневния ред и настоявам предложението, което съм напра¬вил, да бъде поставено на гласуване.
 Вчера тук се говориха, включително и от господин Йорданов, приказки, че този законопроект трябва по-бързо да влезе в залата и да се гледа, тъй като проблемът не чака. И аз сега виждам, че той ме подкрепя и съм му безкрайно благодарен.
Така че много Ви моля, госпожо Ботушарова, нека да осигу¬рим възможността Народното събрание да разгледа този законо¬проект. Досега той не е включван в дневния ред, защото две комисии не са дали становищата си.
Решението, което предлагам, има за цел точно да осигури становищата на въпросните две комисии, за да може законопроектът най-после да влезе в пленарната зала, защото времето тече. Ако ще приемем този законопроект през декември, то би следвало да променим датите и да бъде за следващата сеитба, а не за тази, която в момента предстои.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Не може ли и за тази, и за следващата, и за по-следващата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Дискусия по този въпрос няма да допусна.
Господин Орсов, Вие нарушавате правилника. Първо, моля Ви, когато се обръщате към председателствуващия, да не го персони-фицирате. Ако трябва като госпожа Ботушарова да Ви отговоря, ще Ви отговоря като на колега. Но Ви отговарям за позицията на Председателството по повод на дневния ред. Правилникът е еднакъв за всички законопроекти. Вероятно има и други уважаеми народни представители, които желаят час по-скоро техните законо¬проекти да бъдат поставени на гласуване. Но комисиите не са дали становища.
Говорихме с председателите на комисиите. Съжалявам, правилникът е за всички и не мога да го наруша. Няма основание, господин Орсов. Добре знаете, че няма основание.
 Следващата точка за днес е избор на председател на Народ¬ното събрание. Тя бе отложена да стане точка след провеждане на закритото пленарно заседание, което вчера завърши, всъщност завършило е нощес. Имате думата по тази точка - избор на председа¬тел на Народното събрание.
Господин лютфи иска думата. Заповядайте.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Спомняте си преди седмица и половина Парламентарната група на Движението за права и свободи предложи точката за избор на председател на Народното събрание да бъде точка № 1. Но по стечение на редица обективни, важни обстоятелст¬ва тази точка беше отложена почти с цяла седмица и днес отново сме изправени пред необходимостта тази точка да бъде точка № 1, така както е по правилника, тъй като е останала от гласувания вече дневен ред.
Вие знаете нашата позиция, че за председател на Народното събрание Парламентарната група на Движението за права и свободи още от поставянето на дневен ред на тази точка, винаги е имал предвид и неговата изходна позиция е била, че на този пост трябва да седне един достоен депутат от групата на Съюза на демократични¬те сили. (Шум и реплики от страна на депутати от СДС)
Тъй като когато вие, госпожо председател, казахте, че трябва да се изкажем по тази точка, аз и моите колеги очаквахме, че подобно предложение ще направи председателят на парламентар¬ната група господин Александър Йорданов или някой друг от ръково¬дителите.
Явно, че при това положение Парламентарната група  на Съюза на демократичните сили няма готовност към днешна дата да предложи кандидат за председател на Народното събрание.
Преди да приключа моите слова, бих искал да кажа пред цялото народно представителство и на цялата наша общественост, че депутатите от Парламентарната група на Движението за права и свободи са обезпокоени от отлагането на този изключително, жизненоважен въпрос, от който зависи не само по-нататъшната плодотворна дейност на парламента, но и цялостният процес на демократизация и на промени в нашата страна.
 Ако ние днес се съгласим тази точка да бъде отложена за утре или за следващия ден...
ЖАН ВИДЕНОВ (от място): Няма такова предложение.
ЮНАЛ ЛЮТФИ: .. то, трябва да ви кажа, че ние ще се съгла¬сим, просто защото няма да има предложение от другите парламен¬тарни групи.
Но искам да напомня на колегите, че този въпрос, уважаеми колеги, не може дълго и безкрайно да се отлага. Ние, депутатите от движението за права и свободи, ще продължаваме да настояваме час по-скоро да бъде издигната не една, а няколко алтернативни кандидатури за председател на Народното събрание и да бъде избран най-после председателят на Народното събрание. Благодаря ви, госпожо председател. (Единични ръкопляскания в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА:  Благодаря,  господин Лютфи. Точката е ясна, имате думата.
Господин Лютфи, във вашето предложение аз не разбрах съдържа ли се... Извинете ме, не разбрах, освен това ваше изло¬жение, по съществото на въпроса съдържа ли се процедурно пред¬ложение за отлагане на тази точка или вие се позовавате на това, което е било. Просто не разбрахг има ли предложение да се отложи тази точка?
ЙНАЛ ЛЮТФИ (от място): Не, няма предложение. То ще стане от само себе си, ако никой не предложи от двете групи. Ние няма да предложим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕМАНА БОТУШАРОВА: Да, да, благодаря. Няма предложение да се отлага точката.
Има ли предложения по тази точка?
Госпожа Ананиева, заповядайте. По т. 1 - избор на предсе¬дател. Не см егласували друго...
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, колеги народни представители! Наистина е крайно време да се избере председател на Народното събрание, има доста¬тъчно достойни хора в тази зала и струва ми се, ч еколегите, които не са в състояние бързо да направят своето предложение, поемат една доста сериозна отговорност, като имам предвид комента¬рите в пресата и коментарите в тази зала.
 С оглед на стабилизирането на работата на парламента и по-ефективното му действие, с оглед на това да не се отлага и във връзка с това, че не е официално депозирано предложение за отлагане на точката ,ние настояваме точка 1 от дневния ред още днес да бъде и ще внесем своето предложение за председател на събранието. (Възгласи: "Браво!" и реплики от страна на депутати от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ние сега сме на точка 1. (Шум в залата, реплики, ръкопляскания от страна на депутати от СДС)
Госпожо Ананиева, може би нещо не сте разбрали. Ние сме точно на точка 1. Тя е на дневен ред. Това е точка 1. До момента се изказаха чнения, че не се издигат кондидатури за председател. Точка 1 е в момента. Няма никакви предложения дотук. Госпожа Ананиева, заповядайте.
НОРА АНАНИЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ние издигаме кандидатурата за председателското място на господин Янаки Стоилов. (Ръкопляскания и възгласи: "Е-е-е-е" от блока на СДС)
Имаме три групи мотиви з атази кандидатура. Първата е свързана с тезата, с позицията ни, с повелята на деня и повелята на обществото за национално съгласие. (Реплики от СДС) Позицията за национално съгласие и нашата политика за национално съгласие предполага една кандидатура, която може да освободи парламента от оковите, от възможността той да бъде използуван като оръдие на изпълнителната власт.
Ние сме дали достатъчно доказателства в тази посока, необходимо е само да припомня, че в условията на предишния парла¬мент, на Великото Народно събрание, въпреки че имахме мнозинство, при това мнозинство истинско, не мнозинство относително, ние предоставихме ръководството на основните парламентарни комисии на тогавашната опозиция. Има и достатъчно други доказателства и струва ми се, че е дошло време колегите от Съюза на демократич¬ните сили да дадат ответен жест за национално съгласие или бих употребила и понятието национално разбирателство, ако ви харесва повече.
Втората група мотиви са свързани със самото съществуване,
 същност, принцип и начин на действие на парламента. Парламентът няма особено висок престиж в обществото, това е известно, това ни тревожи. Предполагам, че тревожи и всички вас. Този парламент има нужда от дейстивя, има нужда от ръководство, което да съхрани неговия суверенитет, което да го съхрани от влияние от страна на други власти и да осигури едно истинско разделение на властите в смисъла на Конституцията. Ние виждаме в кандидатурата, която ви предлагаме, една такава възможност за промяна в стила, съдър¬жанието и начина на действие на парламента.
 Третата група мотиви са свързани с личността. Ние доста¬тъчно добре се познаваме, знаем кой в коя област е специалист, знаем достатъчно добре и вие всички знаете достатъчно добре, това знае и обществото, качествата на господин Янаки Стоилов. В негово лице парламентът ще има един достоен, млад, надежден председател, един компетентен председател, един председател, който е свързан със създаването и с приложението на Конституцията, конституционалист като теория и практика. И това е най-високо качество, освен всичко останало, което е нужно на този етап на този парламент и на българскат адемокрация.
Внасям официално предложението за кандидатурата на госпо¬дин Янаки Стоилов. (Бурни ръкопляскания от опозицията) ГЛАС ОТ СДС: "Води ни партиж, води ни!"
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Чухте, уважаеми колеги, предложението от страна на Предизборния съюз на БСП и коалиция за кандидатурата за председател на Народното събрание.  Това е господин Янаки Стоилов.
Желае ли някой да вземе отношение към процедура или към самата точка - избор на председател на Народното сълбрание? След като няма желаещи да се изкажат, аз ви предлагам да преминем към гласуване, като искам да напомня: първо, Комисията за провеж¬дане на избори да се приготви. (Шум и реплики в залата) Гласуване¬то става тайно. Досега сме гласували вече много пъти тайно.
Моля, преди да се отиде към урните, господин Янаки Стои¬лов иска думата. Да, заповядайте, господин Стоилов! Моля за тишина в залата! Думата им агосподин Янаки Стоилов.
Кажете господин Премянов. По процедурен въпрос господин Красимир Премянов има думата.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председателствуващ, уважаеми колеги народни представители! Оче¬видно влязохме по същество в точка първа от дневния ред. Смятам, че ще бъде уместно след като чуем мнението на отделните парламен¬тарни групи и техните кандидати, да дадем възможност на всички тях да изложат свое виждане за по-нататъшното развитие на дейност¬та на Тридесет и шестото Народно събрание, тоест своеобразна платформа за своето виждане за този парламент.
 ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕМАНА БОТУШАРОВА: Господин Премянов, аз подканих народните представители, но никой не поиска думата, затова я давам на господин Янаки Стоилов. Моля за тишина и внима¬ние в залата!
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПС на БСП, БлП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожа председател¬ствуваща, дами и господа народни представители! Включването на точката за избор на председател на Народното събрание в днев¬ния ред на парламента ни дава възможност да поставим отново въпросите за ролята на личността, която ще го ръководи. Едва ли подлежи на съмнение обстоятелството, че за разлика от всяка партия, от правителството, председателят на Народното събрание не може да има собствена политическа програма. Той обаче в рамките на Конституцията... (Шум и реплики от мнозинството) 
ГЛАСОВЕ ОТ СДС: Не чети!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина в залата! 
ЯНАКИ СТОИЛОВ: ...и правилника на парламента може да влияе върху парламентарния живот.
С изпълнението на какви задачи смятам за уместно да се ангажира бъдещият председател, който и да е той?
Първо, със съдействието на ръководствата на парламентар¬ните групи и чрез Председателския съвет да се стреми към такава законодателна програма, която да задълбочава икономическите промени и да ги осигурява социално. Приемам, че е необходимо да се даде приоритет на законодателните инициативи на правител¬ството, но не и да се пренебрегват предложенията на опозицията, какато беше досега. Разбира се, тази задача може да бъде изпълнена само с обединените усиливия на повечето от народните представите¬ли .
Второ, споделям необходимостта да се разгледат исканията за промени в правилника, много от които намирам за целесъобразни. Те в частност биха предотвратили досеташните злоупотреби от ръководството на Народното събрание и на председатели на постоянни комисии така селектиращи предложенията, че някои от тях въобще не могат да бъдат обсъдени от народното представителство.
Трето, необходимо е да се повиши ефективността на парла¬ментарния контрол. Спорът във връзка с действията, които анга¬жираха правителството... (Шум в залата)
 ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Много моля за тишина, колеги!
ЯНАКИ СТОИЛОВ: ... и ръководствата на част от службите за сигурност, които разглеждахме, са достатъчно недвусмислени в това отношение.
Четвърто, взаимодействието между представителите  на основните държавни институции следва да се осъществява при зачита¬не на самостоятелните правомощия на всяка една от тях.
Пето, законодателната власт е призвана да съдейства за независимостта на съдебната, както и да отстоява самостоятел¬ността на парламента чрез непредубедена оценка на исканията на органите на съдебната власт, отправени към парламента.
Шесто, болезнено се нуждаем от стил на парламентаризъм, който да не уязвява достойноството на българските граждани, в частност - избирателите. С общи усилия, което е в интерес и на собственото ни достойнство, трябва да не допускаме повече странното и вулгарното да изпълват духа на парламентарния живот, както по-специално бяхме свидетели в днешния ден, че когато много политически проблеми не могат да се прешат с политически средства по указания, дадени от тази зала преди няколки дни и със съдействието явно приближени на хора от изпълнителната власт лица ставаме свидетели наистина на излагането на твърдения, които не могат да бъдат потвърдени, и които уронват достойн¬ството, включително и на техните инициатори.
 Целта на моето изказване в никой случай не е самоцелно да печеля вашите симпатии и всячески да търся привърженици в тази зала, а да споделя гледището си за това как бъдещият предсе¬дател на Народното събрание може да допринесе за затвърждаването и развитието на парламентаризма в България.
Обръщайки се към всички, искам да заявя, че самият аз не съм изпълнен с особен стремеж в този момент да заема тази висока, отговорна длъжност. Защото, откровено казано, може би за нашата политическа формация, може би за бъдещата работа на парламента тя да носи и положителни страни, лично за мен аз я възприемам с повече рискове, с повече възможности за бъдещо политическо обругаване, с каквото е богат нашият политически живот, с по-малко възможности за професионална работа, която е необходима в българския политически живот.
При задълбочаващите се социални проблеми и крехкото преимущество на Съюза на демократичните сили в парламента може би за едно правителство, излъчено от него, предоставянето на председателския пост на опозицията, би могло да бъде и сериозен стабилизиращ го фактор. Затова активното ни отношение към попълва¬нето на ръководството на Народното събрание не е плод на конфрон-тационно мислене или самоцелна партийна амбициозност, а израз на стремежа ни към националноотговорна политика за търсене на национално съгласие.
Най-накрая бих искал, обръщайки се към всички вас, да заявя, че качествата, които трябва да притежава един председател на Народното събрание, са твърде богати и аз лично не претендирам, че ги притежавам в пълна степен. Поне до момента обаче съм се чувствувал достатъчно свободен в своите действия и съм се стре¬мил, разбира се, според своите убеждения, да убеждавам и вас, и своите избиратели в тези проблеми, от които се нуждае страната, от които се нуждае поне, смятам, по-голямата част от българското общество.
В този ден аз не бих искал да пренебрегна и обстоятелство¬то, че трябва да обсъждаме въпроса за ново ръководство на Народ¬ното събрание, след като този пост беше освободен. И в този смисъл не бих искал да пренебрегвам, въпреки нашите критични оценки, и тази част от дейността на досегашния председател на
 Народното събрание, с която той ни е помогнал да видим какво представлява институцията на ръководителя на парламента, да ползваме неговия опит във всичките му страни, включително, ста¬раейки се да избегнем това, което сами сме отричали.
Надявам се, че със скромните качества, които притежавам, някои от които пред нас, поне до този момент, не бяха демонстри¬рани, ние бихме могли да търсим заедно решаването на проблемите на българския парламент.
Бих искал най-накрая да благодаря на моите колеги от Парламентарния съюз, които прецениха като подходяща кандидатурата ми и я предложиха на вашето внимание. Естествено е още сега, без да е необходимо при завършването на процедурата да вземем думата, да благодаря на всички, които в мое лице биха намерили до известна степен човек, който е в състояние да сподели задачите, стоящи пред парламента, споделени пред вас.
И най-накрая искам да уверя тези, които ще гласуват срещу предложената кандидатура за председател в мое лице, че може би без да го искат, ще ми осигурят достатъчно лична свобода и вероятно по-богати възможности за бъдещ професионален и полити¬чески избор.
Благодаря ви за вниманието. (Бурни ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Заповядайте, господин Йорданов.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Днес наистина е един хубав ден за българската демокрация (ръкопляскания от ПС на БСП), защото това, което много пъти Съюзът на демократичните сили е казвал и е настоявал в тази зала - да се постигне именно това разбирателство и депутатите от БСП да заемат своите места в комисиите на Народното събрание, за да можем активно в тези комисии да работим за доброто на България, очевидно вече започва да се сбъдва. Разбира се, тръгва се по обратния път, като най-напред се насочва погледът към най-високото място в парламента. Това издава така, малко, как да го кажа - едни непремислени амбиции. (Весело оживление) Но нищо, и това е добре. Това е пак израз на едно желание да се подобри работата в парламента. И ние приветствуваме това усилие, нищо, че е насочено директно
 към върха. Може би това е един стар спомен от историята на тази партия, където обикновено все горе, към върха, се гледаше най-напред. Един ваш вожд и учител, дългогодишен ръководител на вашата партия, в такива случаи казваше: "Отдолу да се започне, другари, отдолу" (весело оживление), тоест, от работа в комисиите, от издигане на заместник-председатели в комисиите и т.н. Но нищо, все пак аз наистина твърдя, че е хубав ден за демокрацията!
 Вероятно Съюзът на демократичните сили, отчитайки този хубав ден, няма да вземе участие вв гласуването и ще ви предоста¬вим изцяло възможността специално на депутатите на БСП сами да си изберат своя председател на парламента.
Благодаря ви. (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Жан Виденов има думата.
ЖАН ВИДЕНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Ст. Стамболов" и СДПД "Ера-3"):  Уважаема госпожо предсе¬дателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! И като български депутат, и като партиен лидер, и като човек с разума и със сърцето си подкрепям кандидатурата на господин Янаки Стоилов за председател на българския парламент. Струва ми се, че тези думи, пълни с толкова искреност, разум и с тол¬кова отговорност към това, което предстои, доказаха на всички, които са в състояние да не мислят пристрастно в тази зала, че имаме пред себе си една чудесна кандидатура. Може би господин Янаки Стоилов няма да промени законодателната политика на този парламент. Това е ввъпрос на парламентарни мнозинства, на съот¬ношението на политическите сили, на предизборните платформи, на конкретните ангажименти към властта, но господин Янаки Стоилов ще направи всичко възможно, аз съм убеден в това, тези, които го познават във всички части на тази зала - също, за да се върне в нея духът на парламентаризма и това ще бъдат искрени, отговорни и честни усилия в интерес на България.
Уважаеми дами и господа, призовавайки ви от името на ръководството на Българската социалистическа партия и нейните депутати да подкрепите кандидатурата на господин Янаки Стоилов за председател на Народното събрание, аз в същото време искам да призова и парламентарната група на ДПС, и парламентарната група на Съюза на демократичните сили към отговорност за съдби¬ните и стабилността на най-важната държавна институция - българ¬ския парламент. Българският парламент не може и не бива да бъде изкуствено дестабилизиран, господа. И това е отговорност на всички ни - и на управляващи, и на опозиция.
 Първото по хронология конституционно задължение на българския парламент е да си избере председател. То трябва да бъде изпълнено с отговорност към България. То не бива да става бойно поле на дребнопартийни страсти. То не бива да става обект на шантаж, обект на долнопробна демагогия. То не бива да става един мост, по който проблемите на правителството на Съюза на демократичните сили, на политиката на Съюза на демократичните сили, на върхушката на съюза на демократичните сили да се прех¬върля върху този парламент. Този парламент в този му вид е в състояние да избере своя председател и той ще го направи днес за доброто на България!
Благодаря ви. (Ръкопляскания от ПС на БСП и партиите от коалицията)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата има господин Едвин Сугарев.
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Първо, искам да поздравя лявата страна на залата за чудесната кандидатура, която издигат и второ - да обърна все пак внимание, че не ние бяхме парламен¬тарната група, и не ние бяхме хората, с чийто вот бе свален предишният председател на Народното събрание, който си вършеше добре работата и трето - от името на парламентарната група на СДС иска половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Половин час почивка.
Продължаваме в 17 ч. и 15 м. (Звъни)
 (След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми колеги, искам да напомня състава на Комисията за провеждане на тайно гласуване. Това са следните народни представители: Руслан Семерджиев, Христо Марков, Нариела Митева, Кирил Желев и Ремзи Осман.
Тук ли са уважаемите народни представители, членове на тази комисия?
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (от място): Част от тях са тук. Вземете мерки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Питам всички.  (Шум в залата) Моля за още малко търпение, уточняват се някои техни¬чески подробности.
Уважаеми колеги, тъй като комисията, (господин Желев отиде да провери) не е в пълен състав, за да продължим заседа¬нието, е необходим кворум. Моля пуснете режим на регистрация, проверка на кворума в залата.
(Председателстващата госпожа  Снежана Ботушарова предо¬ставя на господин Кадир Кадир да продължи да ръководи заседанието)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Затруднявате председателството.
РЕПЛИКИ О Т ОПОЗИЦИЯТА: Как? Ние сме тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Текат трите минути. Квесторите, поканете народните представители.
Моля обявете резултата. Няма кворум. Прекъсвам заседа¬нието до 18 часа.
РЕПЛИКИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Обявете по партии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Някои не можаха да разберат до колко часа е почивката, може би на това се дължи. До 18 часа прекъсвам заседанието. (Звъни)
 (След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, увавжаемите госпожи и господа народни представители да влязат в пленарната зала. Пуснете режим на регистрация. Господа квестори, поканете народ¬ните представители да влязат в пленарната зала, има режим на регистрация.
В залата има необходимия кворум. (Звъни) Продължаваме заседанието.
Тъй като членът на комисията господин Руслан Семерджиев отсъства, понен устно бе направено предложение да бъде заместен с друг народен представител от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Следващият, който е предложен. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Следващият, който е предложен, но то й не е гласуван. Това е господин Тошо Пейков. Всяка група предлага своите кандидати. Тук ли е господин Тошо Пейков? (Гласове от блока на СДС: Да, тук е.")
Необходимо е да се попълни саставът на комисията. Това е Комисия за провеждане на тайно гласуване. Аз моля, за да няма проблеми с процедурата, да се гласува попълването на квотата на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили с госпо¬дин Тошо Пейков.
Моля, гласувайте! Моля, в момента се провежда гласуване, попълва се съставът на Комисията за произвеждане на тайното гласуване. Гласуваме за господин Тошо Пейков да по пълни квотата на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили. Моля гласувайте!
Прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували са 195, за 159, против 12, въздържали се 24. Изпишете на таблото. Господин Пейков получава мощна парламентарна подкрепа. Моля, комисията да влезе във функциите си. Бюлетините са подготвени, урните също.
Поканвам народните представители да се отправят за гласуване на предложената кандидатура на господин Янаки Стоилов за председател на Народното събрание. (Звъни)
 (След гласуването)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (Звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Моля,  заемете местата си, ще продължим заседанието.
Комисията е готова, кой ще докладва от името на комиси¬ята? (Обаждат се; "Тошо, Тошо")
Заповядайте, господин Тошо Пейков.
ТОШО ПЕЙКОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители!
"Днес, 21 октомври 1992 г., се проведе тайно гласуване за избор на председател на Тридесет и шестото Народно събрание. Комисия в състав: Христо Марков, Тошо Пейков, Мариела Митева, Кирил Желев и Ремзи Осман обявява следните резултати:
Общ брой на гласувалите народни представители - 101.
Брой на бюлетините с незачеркнато име на кандидата
- 100.
Брой на бюлетините със зачеркнато име на кандидата
- 1.
Брой на празните пликове - няма.
Въз основа на резултата от проведеното тайно гласуване Народното събрание констатира, че в из бора са участвали по-малко от половината народни представители и на основание чл. 81, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 4 от Допъл¬нителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, изборът е недействителен."
Съжалявам! (Смях и ръкопляскания в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Нора Ананиева има думата.
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БлП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Ст. Стамболов" и СДПД "Ера-3"):  Уважаема госпожо предсе¬дател, уважаеми колеги! Току-що бяха обявени резултатите.
По-съществен за нас е самият акт на избора - на първия опит, след като изтече срокът по правилника, да бъде избран председател на Народното събрание. Този опит беше иницииран от парламентарната левица с ясното съзнание, че е крайно време
 този въпрос да се реши, за да се тръгне в посока на приемане на законите, от които се нуждае страната.
Ние си даваме сметка, че в този момент можемше днес да бъде избран председател на събранието, ако колегите от Съюза на демократичните сили се бяха вслушали  в настойчивата молба, в декларираната предварително подкрепа на Движението за права и свободи, за съжаление, това не стана по едни или други причини, които няма да коментирам.
Но ние тръгнахме с този ход ясно, честно, открито, със своя достойна кандидатура, позната на обществото и на парла¬мента. Ние тръгнахме с едно виждане за това как трябва да се променят съдържанието и начинът на действие на парламента, ние тръгнахме без да играем, без да блъфираме, без да извиваме ръцете на когото и да било - както трябва да се прави честна и морална политика.
Второ, в този избор беше пропуснат един шанс - един шанс за парламента още утре сериозно, задълбочено, без натиск на каквито и да било други о бстоятелства да обсъди дейността на правителството във връзка със заявеното искане за вот на доверие.
Пропуснат беше и още един шанс колегите да се изявят като истински демократи, тъй като на тях не им беше дадена въз¬можност да използват тайния вот, свободната си воля, за да гласу¬ват дори против тази кандидатура.
Този шанс беше пропуснат и това е още един текст за демократизма на една или друга политическа формация. Пред обще¬ството бяха съпоставени две линии в обществото, две политически линии. Едната - конструктивна, едната линия на търсене на съгла¬сие, едната линия на търсене на стабилизация и другата линия - линия на блокиране на нещата, на блокиране дейността на парла¬мента, линия на задълбочаване на противоречията, линия, която обществото няма да одобри.
Жалко е за парламента, но мисля, чо той ще намери сили да излезе от това положение. И тези сили ще бъдат в общото съгла¬сие, в общото желание да преодолеем това положение.
надявам се, че утре парламентът ще има своя нов пред¬седател. (Ръкопляскания от опозицията)
 ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Аз благодаря на ръко¬водството на парламентарните групи, че се отзоваха и представиха кандидатурите за членове на Комисията по транспорта, това остана от вчера да бъде оформено. Така че нека да продължим с нашата работа - да се попълни съставът на комисията, за да може да заработи.
Гласувахме Комисията по транспорта да бъде постоянна и да се състои от 5 народни представители. Предложенията са следните:
От парламентарната група на СДС са предложени господата Невен Пенев и Руслан Семерджиев.
Предложенията на Предизборния съюз на БСП - коалиция са господата Вълкан Вергиев и Стойко Пенчев.
Предложението на Парламентарната група на Движението за права и свободи е за господин Ремзи Дурмуш.
Предлагам ви да гласуваме състава на комисията така, както е предложен от парламентарните групи изцяло. Възражения има ли? - Няма.
Моля, гласувайте за петчленния състав на тази комисия с народните представители така, както са предложени поименно.
Гласували са 177 народни представители. За 170, против няма, въздържали се 7.
Съставът на комисията е приет.
 Предложения за председател на комисията и съответно заместник-председател. Госпожа Нора ананиева има думата. Заповя¬дайте.
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Ст. Стамболов" и СДПД "Ера-3"):  Госпожо председател, ува¬жаеми колеги, ние предлагаме за председател да бъде избран гос¬подин Стойко Пенчев, който е специалист в областта на транспорта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Други предложения ще се правят ли? Да, господин Александър Йорданов има думата.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, Парламентарната група на СДС предлага за председател господин Руслан Семерджиев, тъй като е много добър специалист по тази проблематика. Благодаря ви. (Весело оживление и възгласи от страна на депутати от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ  СНЕЖАНА  БОТУШАРОВА:  Други  предложения? Ще поставя на гласуване двете предложения по реда на постъпването им.
Първата кандидатура е за господин Стойко Пенчев. Моля, гласувайте.
Гласували са 195 народни представители, за - 94, против - 99, 2 се въздържат.
Отклонява се тази кандидатура. (Шум и възгласи от блока на СДС)
Подлагам на гласуване следващата кандидатура за предсе¬дател на комисията. Тя е за господин Руслън Семерджиев. Моля, гласувайте. Само две са предложенията.
МАНЬО МАНЕВ (от място): И все пак аз моля, ако предста¬вителите на ДПС са тук, да се... (Председателстващата и зключва микрофоните)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля Ви, господин Манев. В процедура на гласуване сме. Не взимайте така микрофона. Не съм Ви го дала. Моля Ви, не съм Ви дала думата. Макар и да сме народни представители от един и същ избирателен район, процедурата е за всички. Моля ви, не съм Ви дала думата. Аз от колегиал¬ност бих ви я дала, но все пак... Моля Ви.
 От общо 194, за - 97, против - 87, 10 се въздържат. Отклонява се това предложение. (Весело оживление в блока на БСП, шум, реплики)
Друго предложение за председател на комисията? Господин Йорданов, имате думата.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Премериха си силите БСП и СДС и аз предлагам като народен представител, не като предсе¬дател на парламентарна група, като един от вас, председател на комисията да стане господин Ремзи Дурмуш от ДПС. Благодаря. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли други предложе¬ния? Възражения има ли? - Няма възражения. Други  предложения няма. Подлагам на гласуване това предложение:  за председател на комисията да бъде избран господин Ремзи Дурмуш. Моля, гласу¬вайте.
Гласували са 195 народни представители, за - 122, против - 52, 21 се въздържат. (Възгласи "Браво" и ръкопляскания от блока на СДС)
Господин Ремзи Дурмуш е председателят на Комисията по транспорта.
За заместник-председател или председатели ще правите ли, уважаеми колеги, предложение? (Групов отговор от блока на СДС: "Малко хора са")
Комисията е малка, но по правилник може и да има. Зато¬ва аз питам. Предложения за заместник-председател? Не се прави предложение. От залата мнозина репликират, че комисията е малка по брой и може да работи само с председател.
Остава много малко време до края на пленарното заседа¬ние. Следващата точка е сериозна и голяма, предполага дискусии. така че се ориентираме към приключване на пленарното заседа¬ние.
 Уведомявам ръководителите  на  парламентарните  групи - утре в 12,30 часа Председателски съвет. Моля, бъдете точни. Закривам заседанието. (Звъни)
(Закрито в 19 ч. и 50 м.)
ЗАМЕСТНИК-П РЕДСЕДАТЕЛ:
(п) Снежана Ботушарова
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(п) Кадир Кадир
СЕКРЕТАРИ:
(п) Георги Петров
(п) Илиян Илиев