Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-10-22

Председателствували:  заместник-председателят  Снежана Ботушарова
Секретари: Илхан Мустафа и Руслан Сербезов
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (Звъни): Добър ден, уважае¬ми госпожи и господа народни представители! Откривам днешното пленарно заседание. Има необходимия кворум.
Няма да изненадам уважаемите народни представители с искането на Министерския съвет. То вече е получено от всеки един от вас. Министерският съвет предлага на Народното събрание да гласува доверие на правителството на господин Филип Димитров за цялостната му политика в областта на икономиката, вътрешните и външните работи и сигурността. Правилникът е казал какво да правим в тези случаи.
Искам да ви уведомя, че до председателя на Народното събрание е постъпило едно искане за проект за решениен на народния представител Илиан Шотлеков. Просто го съобщавам, тъй като е постъпило по съответния ред, с което той иска Народното събрание да реши да даде съгласие да бъде разкрито досието, ако има такова, на народния представител Илиан Шотлеков.
Уважаеми господин Шотлеков, не мога да поставя на гласува¬не Вашето искане, тъй като това е въпрос, който в момента се обсъжда по друг начин - чрез решения и законопроекти. Мога да го предоставя на комисия да го разгледа. Съобщавам, тъй като е постъпило в срок и Ви уведомявам, че не мога да го поставя на гласуване.
Искам да напомня на уважаемите народни представители -при постъпило искане за вот на доверие - какво казва правилникът. ВИ/КТ 3001.1
 
Чл. 83:  Министерският съвет може да поиска Народното събрание да му гласува доверие по цялостната политика или по конкретен повод. Искането е постъпило. "Разискванията започват на следващото заседание след постъпване на искането за вот на дове¬рие". Искането е постъпило вчера и днес е следващото заседание. Казано е също така в правилника: "След приключване на разисква¬нията Народното събрание приема решение на същото заседание". И е казано още, че решението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъствуващите народни представители.
На Председателския съвет, който завърши преди няколко минути бе уточнено време за разисквания. Правилникът предполага Председателският съвет да определи време за разисквания на общо основание, ако не стане това, да бъде до 30 минути на група. Това, което предлага Председателският съвет е времето за разисква¬не по групи да бъде, както следва; на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили и на Парламентарната група на Предизборния съюз на БСП и коалиция по един час, на Парламентар¬ната група на Движението за права и свободи - 30 минути. Това е, което се предлага. То не е въпрос, подлежащ на гласуване, а е за да улесни процедурата.
Аз моля уважаемите народни представители да заемат местата си в пленарната зала.
Искането за вот на доверие от страна на Министерския съвет - и предоставям думата на Министерския съвет да мотивира това свое искане към Народното събрание.
По процедурен въпрос ли, господин Палчев? - Заповядайте.
ИВАН ПАЛЧЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Движението за права и свободи, Парламентарната група, Ви моли за половин час почивка.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважавам искането Ви. Давам половин час почивка.
В 15 ч. и 55 м. продължаваме. (Звъни)
 
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (Звъни): Моля уважаемите госпожи и господа народни представители да заемат местата си в пленарната зала. Времето за почивка изтече.
Моля, господа квестори, поканете народните представители да заемат местата си в залата.
Господин Сугарев, по процедурен въпрос ли искате думата? (Утвърдителен отговор от господин Едвин Сугарев) Заповядайте.
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! От името на Парламентарната група на СДС искам половин час почив¬ка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА; Уважавам искането. Триде¬сет минути почивка. (Звъни)
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля уважаемите госпожи и господа народни представители да заемат местата си в пленарната зала. Продължаваме заседанието. (Звъни) Моля още един път господа квесторите да поканят народните представители да заемат местата си в пленарната зала.
Искам да съобщя на уважаемите народни представители, че гост на днешното заседание е вицепрезидентът на Република България госпожа Блага Димитрова. (Депутатите стават прави и с ръкопляскания поздравяват вицепрезидента госпожа Блага Димитро¬ва)
Продължаваме заседанието. Напомням, че точката, която обсъждаме, е искането Народното събрание да гласува доверие на правителството на господин Филип Димитров за цялостната му политика в областта на икономиката, вътрешните и външните работи и сигурността. Продължаваме оттам, откъдето спряхме. Тук е мини-стър-председателят на Република България с по-голямата част от своя кабинет.
Господин министър-председателю, искате ли думата да
 
обосновете мотивите за искането на Министерския съвет? (Утвърди¬телен отговор от министър-председателя господин Филип Димитров) Заповядайте. Процедурата е ясна. Съобщих решението на Председател¬ския съвет за времето за дебатите. Заповядайте.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕ/1 ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо вицепрезидент, господа министри! Заставам пред вас, за да мотивирам искането, направено от Министерския съвет на Република България, да бъде гласуван вот на този Министерски съвет, оглавяван от мен като негов министър-председател, на доверие за неговата цялостна политика в сферата на икономиката, вътрешните и външните отношения и сигурността.
Причината, поради която тъкмо днес, когато едно отдавна очаквано от нас решение на Конституционния съд на Република България е вече факт, едно решение, според което всяко правителст¬во, пред което е бил поставян въпрос за недоверие за неговата цялостна политика и което е получило доверието на народните представители, не може да бъде изправено пред подобен вот по искане на депутати в продължение на 6 месеца от тази дата.
С други думи, правителството, което в момента управлява България, би могло да постави на обсъждане своята политика, или по-скоро да му бъде поискано да я постави, едва след няколко месеца. Въпреки това обаче Министерският съвет реши да постави пред вас въпроса за вот на доверие по една очевидна и много ясна причина.
България в този момент се нуждае от силно правителство, чиято опора е ясно заявена и което въз основа на това е способно да поема огромните отговорности, пред които ходът на развитието на събитията в Бъ-лгария, ходът на развитието на реформата го изправя.
Ето защо ние не можем да не поставим този въпрос пред вас сега. Какво означава това "сега"? То има най-малко две измере¬ния:
Едното измерение на това "сега" са събитията, които предхождат днешния ден, събития, в които не за първи път в своята недълга биография това правителство беше изправено не просто пред трудности, не само пред необходимостта да полага усилия, но и пред прояви на враждебност и недобронамереност.
 
Другият аспект на това "сега" е свързан с действията, които непосредствено предстоят и които налагат, щото това прави¬телство да може да има ясно дефинирана опора, както вече казах, и да може, опирайки се на нея, да проявява силата и твърдостта, за да взима решения, които не са нито лесни, нито винаги много приятни.
Вие добре знаете, че в последните 11 месеца България се придвижи по пътя на реформата до прага на няколко събития, които са тясно свързани с онова, което бих нарекъл национален интерес, а именно:
В резултат на гласуваните от вас закони и дейността на правителството са вече в ход два твърде сериозни и важни процеса - създаването на частна собственост, частна инициатива и пазар в града, респективно реприватизацията и създаването на частна инициатива и пазар в селото.
Вие добре знаете, че гласуваният от Великото Народно събрание Закон за земята за съжаление не успя да даде големи плодове. (Реакция в блока на ПС на БСП, реплики) Благодарение на измененията, които вие гласувахте в него, той стана годен да бъде прилаган и днес той се прилага.
Обстоятелството, че до края на годината около 27 на сто от обработваемата земя ще бъдат върнати на нейните предишни частни собственици, е обстоятелството, което има значение не само индивидуално за тях. (Реплика от опозицията, която не се разбира) Не, има значение, любезни господине. Защото това е обстоятелството, което води до създаването у една огромна част от българското население на икономическа възможност да участвува в последващите икономически процеси; да използува тези средства за упражняването на частна инициатива.
Другият процес - процесът на създаване на частна собстве¬ност извън селското стопанство, на който беше поставено началото с реституционните закони, създали за първи път от няколко десети¬летия насам възможност за проява на частна инициатива, този процес набира скорост в момента чрез началото на приложението на Закона за приватизацията. И както вие като депутати вероятно знаете, съобразно приватизационната програма за 1992 г. вече започват процедурите (или практически започнаха процедурите) за приватизация на обекти и в кръга на дейността на Агенцията за приватизация, и в кръга на дейността на отделните министер¬ства.
 
Вие добре разбирате, че процесът на приватизация е свързан с много отговорности и, разбира се, с неизбежни атаки и укори, особено тогава, когато опозицията би решила да заеме позиция на настъпление срещу избраното правителство. Това, разбира се, е въпрос на избора на дамите и господата, които стоят в лявата страна на залата. Но така или иначе изборът на позиция за противо¬поставяне на правителствената дейност е възможен. И аз ги моля да не ми се сърдят, когато съм длъжен да допусна такава възмож¬ност, толкова повече, че ние вече получихме известни доказателства за това, че поне част от тях не са твърде склонни да проявяват конструктивност, ако съдя и по няколкото забележки, които се чуха преди малко от този край на залата.
Ето защо ни имаме вейки основания да предполагаме, че този процес ще бъде свързан с усилия и неизбежната нужда за правителството да може да поема отговорност в достатъчен обем, т.е. да има сила.
 
Докато тези процеси все пак носят известно възнаграждение за хората, които участвуват в тях, има процеси, които предстоят, чиято болезненост е особено голяма. И вие добре разбирате, че действията по преструктуриране на икономиката, а по същество това са действията по решаването на въпросите с лошите заеми на предприятията, което пък от своя страна означава решаването на съдбата на практически всички съществуващи стопански единици в страната, някои от които, разбира се, ще оцелеят, но други ще трябва да загинат и да бъдат ликвидирани, всичко това неизбежно води до моменти и на усилие, и на трудности, може би дори и на горчивина.
Тези стъпки са мъчителни както всяка операция. Ние не можем да не ги извършим. Нещо повече, ние сме готови да сторим това. И както неведнъж беше реч за това в последно време, ние вече като правителство сме подготвили схемата на програмата за действие в тази насока. (Шум и реплики от БСП) Подчертавам, че приложението на тази програма, което ще започне вероятно в първите дни на декември, и която фактически ще бъде готова една-две седмици по-рано, е нещо, което съставлява затруднение за всяко едно правителство.
Ние обаче не сме дошли, за да извличаме политически дивиденти от своето управление, ние дойдохме, за да посрещнем проблемите, които тази страна беше наследила и сме готови да поемем отговорността за тези действия. Ние обаче не бихме могли да ги направим, ако не усещаме ръцете си развързани и позициите си достатъчно силни.
Всичко това е свързано и с други стъпки, които също изискват поемането на отговорност. Защото пред нас стоят две групи споразумения, от които директно произтича едно трето дейст¬вие, а именно инвестиционната програма за периода 1993-1995 г., която фактически определя до голяма степен приоритетите в прави¬телствената дейност за този период. Но тези две споразумения, за които говоря, и които са от изключителна важност за страната, са споразуменията с банките-кредитори и споразуменията с междуна¬родните финансови институции, на които ние разчитаме.
Ние добре разбираме, че в една силно политизирана обста¬новка, в една обстановка на остри дискусии и спорове е винаги лесно този, който поема отговорноост, да бъде атакуван. Ние
 
не си правим илюзии за това, че ще бъдем атакувани. Но след 11-месечни усилия ние можем да кажем, че сме направили крачки напред и в двете насоки, че благодарение на мандата на това Народно събрание ние сме придвижили споменатите преговори напред и можем да се надяваме в близко бъдеще да бъдем изправени пред възможността да подпишем както споразумение за решаването на проблема на дълга, така и споразуменията с Международния валутен фонд и банката, които ще доведат до един свеж прилив на пари в страната. Всички тези действия естествено ще бъдат атакувани... ГЛАС ОТ БСП: Докога ще ги чакаме тези пари?
МИНИСТЬР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Вие не може да чакате тези пари, защото те няма нито да паднат от тавана, нито да се разпределят по банките, а ще влязат по един точно определен начин именно във връзка с тази инвестиционна политика от една страна и във връзка с решаването на проблемите на дълга. Така че, визуалната гледка на тези пари едва ли ще бъде толкова ярка. Резултатите от тях е по-важно да бъдат такива.
Така или иначе в тези моменти вие добре разбирате, че е абсурдно да се мисли, че едно правителство, за което една голяма част от контролираната от кой знае кого преса в България се забавлява ежедневно да пише, че неговите устои се клатят. Едно правителство, за което представители на важни институции си позволяват да говорят същото, не би могло да застане и сериозно да води преговори по тези въпроси. Ние не можем да разчитаме на формулата: това правителство остава до еди-кой си месец. Ние не можем да разчитаме на формулата: въпреки многобройните удари това правителство е недоубито.
Не, дами и господа! В такава позиция ние не можем да влезем в подобни преговори и да ги доведем докрай. Затова ние заставаме пред вас и искаме вашето доверие.
Необходимостта да сторим това, както вече споменах, произтича от онзи първи аспект на нашето "сега", от това, че в последно време, колкото и парадоксално да изглежда това, всяка стъпка напред в реформата в България беше посрещана все повече и повече на нож, укорявана все повече и повече, за да стигнем до драматични изявления за това как нищо не се случва в страната, как политиката на правителството е гибелна, как реформата не върви и как изобщо нищо не става.
 
Тези констатации са може би очевидно неверни за хората, които ходят по улиците. Но тези констатации оказват своето влияние върху хората, които ни наблюдават, върху външния свят, върху нашите партньори. Защото дори и да не отразяват една достоверна оценка за реалността в България, те отразяват една тенденция, едно желание да бъде дестабилизирано или свалено настоящото правителство и по този начин подронват неговите възможности да постига резултати.
Ето защо ние излизаме пред вас и искаме този вот на доверие, защото чрез него можем да дадем ясно да се разбере е ли това правителство способно да си върши работата, е ли то способно да поема отговорности и ангажименти, е ли то способно да се изправи пред своите партньори отвън и да каже: да, ние ще направим това.
Обстоятелството, че някои хора в лявата част на залата изпитват известни съмнения в тази насока, не ме учудва. (Смях и реплики от БСП) Ако те не личаха, ние едва ли бихме се занима¬вали с това да искаме такъв вот на доверие. Но именно затова, защото техните съмнения не само че им личат, но намират от време на време много ярък израз, израз, който на моменти забравя за това какво представляват националните интереси на България, тъкмо затова ние сме принудени да направим тази стъпка. (Ръкопляс¬кане от СДС)
Едва ли има смисъл да говоря дълго... (гласове от БСП:
"Няма смисъл!")... затова какво е националният интнерес на Бълга¬рия, защото, всички вие, депутати в този парламент, вероятно отдавна сте си отговорили на този въпрос. Но аз искам да подчер¬тая, че споменатите реакции от ваша страна, действията от страна на част от опозицията показаха по един безсъмнен начин, че дори в обстановка като тази, обстановка, която бидейки трудна за цялата държава, би трябвало да изисква голямо чувство за отговор¬ност, е възможно на бялото да се казва черно и обратно. Ние видяхме... (Реплика от депутат от БСП, която не се разбира, но която предизвиква бурни реакции от страна на мнозинството) ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина в залата! МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Извинете ме, госпо¬дине, признавам, че никога и през ум не ми е идвало да Ви поканя на разговор в Горна баня. Обещавам да обмисля тази възможност. (Шумът и репликите в залата продължават)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина в залата! МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Ставаше дума за това, че дори в тази трудна обстановка се проявява тенденция да се нарича бялото черно и обратно. Ние видяхме как определени политически кръгове проявиха готовност да атакуват правителството дори и тогава, когато то извършваше действия, които те му бяха препоръчвали. Достатъчно е да припомня онази ситуация, когато Министерството на вътрешните работи освободи един взет от доста време наистина държавен имот, за който много представители на опозицията бяха говорили дълго и патетично. Аз си спомням, че това беше превърнато отново в повод за атаки към същото това правителство.
Но аз си спомням също неща, които, според мен, са по-опасни. Аз си спомням, че въпреки упоритата политика на това правителство, базирана и върху позициите, изявени официално от този парламент - за отстояване и утвърждаване на справедливост¬та и на човешките права по отношение на всички негови български граждани, независимо от техния етнически произход, въпреки това хора, които бяха защитавали тези съвършено различни от тази, намериха форми и начини да атакуват това правителство, задето отношенията между етническите групи в България били нестабилни или напрегнати.
 
Стигна се дотам, от висотата на най-отговорни институции да се твърди, че България не е застрахована от развития като в нейна съседна държава.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): Това становище го застъпвахте Вие.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Това беше не само опит да се атакува правителството, това беше опит да се създаде една неверна представа и чрез нейното често повтаряне може би тя да бъде използувана като инспирация за някои, че такива проб¬леми в България не са решени и биха могли да застрашат нейната вътрешна стабилност.
Аз съм убеден в това, че там, където господствува разумът, и там, където действията на хората и държавниците са мотивирани действително от националните интереси, при един разумен и мъдър народ като нашия, това не би могло да стане. Разбира се, възможно е, както сме виждали и по-рано, да се появят агитатори, хора, които се опитват да вдъхновяват такива напрежения и конфликти, но слава Богу, ние можем да се справим с тях. Можем тогава, когато разчитаме на мъдростта на народа си, и тогава, когато институциите в страната, включително и правителството, са доста¬тъчно силни.
Във връзка с изкривяванията на нещата, аз искам да се спра на още един момент. Изкривяването на реалността и атаките срещу правителството много често пренебрегваха или умишлено изопачаваха неговата борба, и борба е точната дума, за създаване на условия за спазване на законността в страната. Защото всички, които са готови да мислят отговорно днес, разбират, че България като всяка страна, която минава през такава промяна, неизбежно минава и през рискове. И тези рискове чудесно проличаваха тогава, когато се правеха опити да се поставят под контрол цели индустрии и те да служат не на държавата.
Аз съм удовлетворен от обстоятелството, че въпреки труд¬ностите, които срещнахме в първата половина от своетто управление, ние все пак успяхме да поставим под контрол две големи звена от нашата икономика - петрола и търговията с оръжие. (Възгласи и ръкопляскания от страна на депутати на БСП) Очевидно е, че това на някои им е трудно да ни го простят. (Ръкопляскания от
 
блока на СДС) Но резултатите в първата сфера вече са налице. Резултатите във втората сфера, надявам се, също ще дойдат скоро. (Възгласи и реплики от опозицията)
Но важното е, че във всички тези случаи правителството трябваше да се справя с прояви не просто на немарливост или некомпетентност, а и с прояви на зла воля и справянето с тях само по себе си беше винаги повод за атаки от определени кръгове, към които част от опозицията редовно се присъединяваше. (Възгласи "И-и-и!" от страна на депутати от опозицията)
Аз се надявам...
ЖАН ВИДЕНОВ (от място): "Сапио" да си плати данъците.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: ... че към днешна дата тези събития ще бъдат може би преосмислени и от хората, които нападаха правителството заради тях. Надявам се, защото ми се иска да вярвам, че в този парламент дори и тогава, когато се действува по начин, който не помага твърде на България, това става не от някаква преднамерена цел, а по причини на инерция или на някакво друго отклонение.
Толкова повече, че в настоящия момент правителството, осъществявайки своите задачи, вероятно ще има още доста поводи да се сблъска с действия на организирана престъпност или както накратко им казваме: мафиотски действия. (Реплика от опозиция¬та: "Любимата тема")
Такива действия ние естествено няма да търпим и ще им се противопоставяме, дори с риск и за това да не ни простят. И в крайна сметка да стигнем до един може би не особено красив, но поне за нас вътрешно достоен финал.
Това, което налага този вот на доверие, е свързано и с тези обстоятелства. Правителството трябва да чувствува своите ръце развързани и в тази сфера - в сферата на вътрешните работи, и да може да бъде годно да се противопоставя на напора на такива неправомерни действия.
Още повече обаче то се нуждае от възможността да поеме отговорност в една друга сфера, която е особено чувствителна днес - сферата на външните отклонения. Колкото и да не се харесва това на представителите на онези сили, които им се иска да спрат промените и да дискредитират това правителство, България през времето на неговото управление регистрира външнополитически
 
резултати, и то външнополитически резултати, които имаме всички основания да смятаме, ще могат да дадат практически плодове.
Признанието, което България получи във връзка със своите позиции както вътре в страната, както по отношение на етническите и социалните групи, така и по отношение на своята позиция навън, е нещо, върху което едва ли има нужда да се спирам. Неведнъж представителите на всички парламентарни сили в тази зала имаха възможността да усетят това приемане и връщайки се в България да могат да се похвалят с начина, по който светът гледа сега на нея.
И все пак, дори и в тази сфера се направиха опити, които ако и да не са пряко свързани с парламентарни сили, находящи се тук, в тази зала, получиха във всеки случай подкрепа от тях, опити на останали в днешните институции лица, които очевидно принадлежат на едно минало, опити, които в крайна сметка целяха създаването на впечатление за България като страна, която не следва да бъде приемана насериозно, в която трябва да има съмне¬ния, която по някакъв начин не отговаря на картината, изграждана с толкова усилия от настоящото правителство, като за страна, която отстоява стабилността и която е стабилизиращ фактор в своя регион.
 
Тъжно е, че подобни действия получиха, вместо санкция, похвала от парламента. Но в крайна сметка никога не е късно нещо криво да се изправи.
Така или иначе българското правителство има нужда от ясна позиция по отношенине и на своите външнополитически действия, защото в противен случай би могло да се остане с впечатлението, че него го разбират навън, но уви, твърде често не и вътре. А неговата опора се намира вътре в страната и степента на отговор¬ност, която то може да поеме, произтича оттук, от този парламент и от това, което става в границите на България. Така че, за да бъде ефикасна неговата политика и оттук насетне нему е необхо¬димо ясното и определено становище на парламента.
Всички тези неща са неизбежно преплетени елементи в политиката на правителството. Точно така, както в тях се препли¬тат и от тях следват и елементите на сигурността на държавата, елементите на онова, което гарантира нашето ежедневно спокой¬ствие.
Разбира се, ние имаме възражения към структури, които съществуват в страната. Разбира се, ние не можем да кажем, че реформата в политическите структури на държавата е завършила и тъкмо затова на нас ни са необходими сила и възможност да я продължаваме. Ясно е, че в България продължава да има сили, които намират убежище дори и в официалните институции, за които и сигурността на страната, и нейното бъдеще, или образът, който има пред света, може би не е особено ценен. Но това, което прави¬телството може да поеме като своя отговорност в този случай, е, че то ще продължи да полага всички усилия за превръщането на тези структури в такива, които наистина служат на България, разбира се, действувайки в рамките на своите прерогативи и очак¬вайки от останалите институции да го подкрепят в тази насока.
Уважаеми дами и господа, в нашето искане за доверие има една много проста алтернатива и тя се свежда до следното - ние сме готови да поемем и да продължим да поемаме отговорността за всички трудни и мъчителни неща, които трябва да бъдат извършени в тази страна. Но, за да го сторим, е необходимо да стъпим здраво на краката си и да чувствуваме ръцете си развързани. Обратно, ако ние нямаме тази възможност, ние не виждаме смисъл да се създава имитация на управление и българското правителство да
 
поставено положение, в което то само изглежда, че управлява, само изглежда, че може да поема отговорности, а всъщност е напълно блокирано. Такава конструкция ние не можем да приемем. И, ако се касае за това, нека този, който поема отговорността за съдбата на България, да го заяви открито.
Благодаря ви. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата иска министърът на финансите господин Иван Костов. Заповядайте!
МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Уважаеми колеги депутати, уважаема госпожо председател! В този парламент през последните дни се случиха събития, които дадоха основание на Министерския съвет да внесе предложение за искане вот на доверие за своята цялостна политика в икономиката, вътрешните и външните работи и сигур¬ността.
Ние в Министерския съвет считаме, че самият начин, по който стана посегателството върху авторитета на нашия министър-председател, показва, че има нещо зад това действие. (Смях от блока на опозицията) И аз ще се опитам да покажа какво е то.
Един министър-председател може да бъде свален, според мен, вие мислете заедно с мен, ако можете... (Смях и ръкопляскане в блока на СДС) ... за нарушения на Конституцията, които вие не сте констатирали, за нарушение на закона, каквото вие пак не сте констатирали, за нарушение на нормативните актове, което вие пак не сте констатирали. Вие не сте констатирали и не сте атакували неговата политика, както ние искаме да дадете доверие (Реплики от блока на опозицията: "Като няма такава, как да я атакуваме?")
Вие се опитвате да нанесете на министър-председателя само някакъв морален и психологически ущърб. Това е направено непредпазливо, защото има само едно обяснение. Вие желаете да блокирате правителството на Съюза на демократичните сили, защото сте готови да управлявате страната, бидейки опозиция, което ще рече да създадете ново парламентарно мнозинство, да подготвите министри, кабинет, да вземете вота на доверието на Народното събрание и да понесете тежката отговорност. Искате ли вие такова нещо? Тоест, вие искате ли отговорността да управлявате нашата страна? Съвсем очевидно вие не я искате тази отговорност. (Смях
 
и ръкопляскания от блока на СДС) Повече от очевидно. Тогава какво искате? Ще ми позволите един политически преамбюл, след това ще говоря по темата. (Реплики от блока на БСП: "Това е извън темата") Това е темата, според мен, като член на Министер¬ския съвет, който е поискал и е гласувал за това решение на този отговорен орган да се иска вот на доверие. И аз се питам какво искате? Щом не можете да искате да управлявате страната, тъй като крехки са ви плещите да понесете отговорността за това в този момент. Аз си задавам въпроси и мисля на глас. И ви подка¬них да го правите заедно с мен. Където съм сбъркал имате възмож¬ност да вземете думата след мен и да дебатирате по оставката на правителството. (Реплики от БСП: "Правилникът не ни разрешава") Ами правилникът сте си го приели вие. Моля ви се да не ме прекъс¬вате, защото, освен неспособни да носите отговорност, вие ще се окажете и неспособни да проявявате нужното минимално възпита¬ние в парламента.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Вие се нуждаете от това възпи¬тание!
МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Какво искате тогава? Пак съм си на въпроса, от който не ми давате да напредна въобще. Защо не ми давате да кажа какво искате вие? Вие просто в момента ме апострофирате, за да не ми дадете възможност, опитвате се да ме спрете по някакъв начин, въпреки че аз ще престана да ви обръщам внимание и ще си кажа това, което имам да казвам: какво искате вие, как аз разбирам какво вие искате. (Реплики и шум в блока на опозицията) И как преобладаващата част от хората разбират какво искате вие. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина и спокой¬ствие!
МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Истината, господа и дами от опози¬цията, не е ваша привилегия. Истината в общество като нашето, е размита. Хората схващат сигналите за това, което става в обще¬ството по различен начин и го интерпретират по различен начин. И, ако вие слушате как аз интерпретирам това, което е станало, вие ще разберете как една преобладаваща част от нашето общество интерпретира това, което е станало. И, ако това ви интересува, защото вие би трябвало да сте умни политици, щом сте опозиция, трябва да растете като опозиция, да израстете поне до равнището,
 
на което ние достигнахме, за да поемем управлението на стра¬ната. (Шум и ръкопляскания от блока на опозицията) Затова хайде опитайте се да се понаучите на нещо, няма да ви е излишно. Аз казвам, чрез мен и такива като мен вие ще чуете начина, по който преобладаващата част от хората интерпретират събитията, които ги заобикалят.
И така, какво искате вие? (Бурна реакция и реплики от блока на опозицията)
Аз не вярвам вие да искате, аз не вярвам, скъпи, да искате аз да сляза от това, което наричате "министерски трон" и да седна в тази зала, а някой от вас да застане на моето място! Не вярвам да го искате това! (Шум в залата) Защото вие знаете какво ще стане с този човек. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина в залата! Ако няма условия за работа ще ме принудите да прекъсна заседание¬то. Моля за тишина в залата!
МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: В политиката това, което съм раз¬брал тези няколко дни, тъй като досега не обръщах особено внима¬ние на политическите проблеми в страната, но това, което разбрах, е, че в политиката твърде голямо значение има взаимното провоки¬ране на страните. Аз не ви провокирам. Говоря това, което мисля. (Реплики и шум от блока на опозицията) Ама ето виждате ли, какво изкривено съзнание имате. Вие не искате да приемете сериозно това, което ви говоря. (Реплики на възмущение от блока на опози¬цията) И така, какво искате вие?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина! Който не иска да слуша, колеги отляво, може да излезе.
(Част от депутатите на БСП напускат залата)
МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Ще остане ли някой да каже какво искате?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина в залата! (Бурна реакция от блока на опозицията)
МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Аз ще кажа какво искате все пак. Тези, които имат много слаби нерви, моля да напуснат залата. (Ръкопляскания от блока на СДС)
Аз разбирам, че нервите са ви изхабени в непрекъснатата конфронтация в парламента, но все пак трябва да имате търпение да изслушвате политическите си противници.
 
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА ОПОЗИЦИЯТА: Хайде, говори де! МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Чакам да ми създадете атмосфера, госпожо.
Добре, аз започвам да си отговарям на основния въпрос. Аз считам, че това, което вие искате, вие ще станете и ще кажете какво е то точно, е да постигнете разцепление на Съюза на демок¬ратичните сили, неговото отслабване, създаване на нова конфигура¬ция в парламента, която да бъде по-склонна да се вслушва в съве¬тите на опозиция, достатъчно масова, каквато сте вие.
 
Вие се опитвате да отслабите Съюза на демократичните сили, а не да стигнете до отговорността да управлявате страната. И ако това е така, вие трябва да се приготвите да носите цялата отговорност. Защото в момента да се отслабва управлението на с траната, както аз ще покажа по-нататък, наистина е един сериозен политически риск и вие просто трябва да го понесете.
ЖАН ВИДЕНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, Н-ЛП "Ст. Стамболов" и СДПД "Ера-3" (от място):  За какво плачеш, бе Костов?
МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Минавам по същество. Считам за свое задължение... (Шум в залата) Това беше преамбюлът, който много от вас не издържаха. (Ръкопляскания в СДС)
Това, което съм длъжен да направя сега като министър на финансите на правителството, което иска вот на доверие, е да ви запозная с отчета за изпълннието на бюджета за 9-те месеца. нора ананиева (от място): Най-после!
МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Ммоля ви се, аз знам, че има плоскост, върху която интересите ни съвпадат. Но тези, които напуснаха, нямаха търпение да стигнат до нея. Аз се питам дали вие така нетърпеливо, бидейки опозиция, имате някакви шансове за бъдещето. (Ръкопляскания в СДС)
НОРА АНАНИЕВА (от място): Не ни мислете! Нямайте грижа за нас.
МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Мисля, че шансовете ви, с това изчерпано търпение, са крайно ограничени. (Шум и реплики в опо¬зицията) Аз мислех,  че мо ите нерви са най-сериозно оопънати в тази страна или съм от хората, на които нервите са най-сериозно опънати, но като гледам тук как се държат хората в тази зала, разбирам, че се намирам в нещо като менажерия. Моите нерви са съвършено запазени, за разлика от тези, които вие проявявате.
Моля ви се, ако имате желание да изсвлушате това, което смятам, че съм длъжен да дам...
По предварителни данни на банковата телеграфна отчетност изпълнението на консолидирания държавен бюджет към 30 септември 1992 г. спрямо годишния разчет по приходите е 68 на сто, а по разходите - 69, 4 на сто. Касовият дефицит към този период е покрит главно с банково финансиране. В консолидирания държавен
 
бюджет относителният дял на правителствения бюджет по приходите и разходите в информацията по изпълнението към 30 септемеври 1992 г. е съответно 49,6 и 42,7 на сто при съотношение по годиш¬ния разчет 57,2 и 57,3 на сто. Чувствителното изоставане на приходите затруднява нормалното финансиране на разходите, което налага  ежедневна преценка при осигуряването на средствата за обслужване на дълга и лихвите по него, правителствените транс¬фери и другите разходи до размера на постъпилите приходи при спазване на определената приоритетност в съответствие с изисква¬нията на чл. 10 от Закона за държавния бюджет за 1992 г.
Постъпленията от приходите по консолидирания държавен бюджет са отражение на икономическата ситуация в страната. Това налага всички бюджетни организации в рамките на по стъпленията си да осъществяват разходите си при строги икономии, стриктна бюджетна ди сциплина, спиране на нецелесъобразните разходи и отлагане на тези, които могат да бъдат отсрочени. Това особено е необходимо в този момент, когато възможностите на страната ни, респективно на бюджета, са твърде ограничени.
Изпълнението на бюджетите на общините се запазва срав¬нително добро на фона на общото изпълнение. Предоставените им субсидии и трансфери от републиканския бюджет са в размер на 68,5 на сто от годишния разчет, като изпреваарват изпълнението на републиканските приходи с 10 пункта. Отпусканите субсидии са съобразени с приоритетните нужди на общините, но за сметка на задържане на някои разходи по Републиканския бюджет. В същото време изпълнението на общинските приходи изпреварва републикански¬те с 45,4 пункта, което показва, че още със Закона за държавния бюджет са създадени по-благоприятни условия за финансирането на общините.
Проблемите по изпълнението на приходите и финансирането на дефицита се решават изключително в рамките на Републиканския бюджет. Наличностите по бюджетните сметки на общините в края на периода са в размер близо на 700 млн. лева. Именно това поз¬волява на страната при тази много трудна ситуация, в която се намира, да посреща все пак с известни възможности за маневри в общините някои от най-сложните си финансови проблеми.
 
Бюджетът на социалното осигуряване приключва деветмесе¬чното с отклонение от разчетите по Закона за държавния бюджет по волята на Народното събрание. Чрез ползване на временен крат¬косрочен банков кредит в размер на 1 500 000 000 лева Републикан¬ският бюджет финансира допълнително изплащането на увеличените размери на пенсиите по бюджета на социалното осигуряване, така както те бяха приети с поправките в закона.
С регулярните месечни постъпления следва да се погаси и ползваният временен кредит, за което за съжаление в момента не съществуват благоприятни условия.
Вноските за Държавното обществено осигуряване следват динамиката на увеличените размери на работните заплати. Тази зависимост ще отпадне в резултат на прекратяването на контрола от страна на банките по изплащането на осигурителните вноски, което крие сериозни рискове пред изпълнението на бюджета на Държавно обществено осигуряване до края на годината.
Общото изоставане в изпълнението на приходите по Репуб¬ликанския бюджет за периода се дължи преди всичко на данъчните приходи, тоест запазва се тенденцията на изоставане от началото на годината. Изпълнението на данъчните приходи, това е така нареченото явление "данъчна дупка" е 53,1 на сто спрямо разчета за годината. Изоставането в изпълнението на данъчните приходи се дължи на неизпълнението на да нъка върху оборота, данъка върху печалбата от финансовите институти, данъка върху печалбата от нефинансовите предприятия и  акцизите, като постъпленията от последните два данъка не достигат абсолютните стойности за същия период на миналата година.
Очертавата се тенденция за неизпълнението на данъка върху печалбата от финансовите институти се потвърждава с изпъл¬нението на приходите от този данък за месец септември в размер на 77,5 млн. лева, което е само 10,2 на сто от средномесечните постъплениня до месец август. Основна причина е заделянето на специални резерви за несъбираеми вземания по отпуснатите банкови кредити преди облагането на печалбата на основание Закона за банките. Българската народна банка все още не е определила ясни критерии за тези несъбираеми вземания на банките и използва критериите от миналата година. Редно е да съществува и ограничи-
 
тел, а не стопроцентово печалбата на банките да се заделя при формирането на тези специални резерви. Истинската причина за това поведение на банковата сфера е с тремежът да се подготви и да влезе в предстоящото трансформиране на кредитните задължения в нашата страна, за което спомена министър-председателят, в началото на декември с колкото се може по-големи провизии и резерви, за да участва в процеса на преструктурирането. И както виждате, това става за сметка на правителството и за сметка на републиканския бюджет.
Изпълнението на данъка ввърху печалбата от нефинансови предприятия за месец септември е в размер на 285,9 млн. лева и представлява едва 63,1 на сто от средномесечните постъпления до месец август.
От посочените четири основни приходоизточници единствено изпълнението на акцизите за месец септември в размер на 520,9 млн. лева представлява 61,8 на сто над средномесечните постъпления до месец август. Запазва се съществуващата тенденция на чувстви¬телно изпълнение на данъчните приходи по Републиканския бюджет на данъка върху общия доход, митата и митническите такси, но тяхното преизпълнение не може да компенсира неизпълнението на другите данъчни приходи. Преизпълнението на неданъчните приходи е 18,7 на сто спрямо годишния разчет. Изпълнението на разходите само по републиканския бюджет за отчетния период възлиза на 65,4 с превишение на приходите с 6,9 пункта.
В общото изпълнение на разходите по Републиканския бюджет към 30 септември основен дял заемат трансферите - 63 на сто от общата сума. На министерствата и ведомствата са предо¬ставени 67,3 на сто от разчетените им годишни субсидии и трансфе ^ по Закона за бюджета за тази гдина. Наличностите по сметките на същите в края на отчетния период възлизат на 641,7 млн. лева.
Платени са лихви за външни заеми в размер на   п 1 503 000 000 лева, от които лихви по облигационни заеми към немски и японски банки - 317,4 млн. лева, а останалите са лихви към официалните кредитори от Парижкия клуб, с които имахме подпи¬сани двустранни споразумения в рамките на многостранното спора¬зумение от 17 април 1991 г. и ратифицирани от Народното събрание на 25 септември 1992 г.
 
Платените лихви по вътрешни заеми представляват 77,8 на сто спрямо годишния разчет. Най-голям размер са плащанията на лихви по заеми към Българската народна банка. Поради восикя лихвен процент през първото по лугодие, по-висок от този, който ние очаквахме, платените лихви на БНБ в размер на 2 409 000 000 лева представляват начислените лихви до месец май и са 60,9 на сто от разчетения годишен размер.
 
Очерталата се тенденция на нарастване размера на лихве¬ните плащания към финансови сектор и очакваното голямо неизпъл¬нение на приходите от него са причина да не се и зплатят досега лихви към БНБ в размер на 2 милиарда 605,4 милиона лева за периода юни - септември. -Лихвите, изплатени през месец юли по облигацион¬ния .заем, покриващ дълговете на държавни фирми към банки, офор¬мени в държравен дълг, са в размер на 1 милиард 135 мили она лева. Предоставени са субсидии за стопанската дейност в размер на 2 милиарда 520 милиона лева, което е 68,6 на сто от годишния разчет. От тях - на Комитета по енергетика - 1 милиард 310, а на фирма "БДЖ" - 642 милиона лева.
За деветмесечието на тази година касовият  дефицит по консолидирания държавен бюджет е 8 милиарда 748 милиона, регистрираният първичен дефицит е 215 милиона лева, а вътрешният - 7 милиарда 245 милиона лева. касовият дефицит за разглеждания период по Републиканския бюджет е 10 милиарда 257 милиона лева. По-ниският касов дефицит от консолидирания държавен бюджет е вследствие реализираните наличности, бюджетен излишък по бюджет¬ните сметки на министерства и ведомства, социалното осигуряване и общините - от една страна, и от друга - явилият се недостиг по републиканския бюджет вследствие взаимоотношенията ни с Бъл-гарскатадъншнотърговска банка.
Дефицитът по Републиканския бюджет е резултат от намале¬нието на общите приходи по бюджета, главно през третото тримесе¬чие и наложилите се увеличени разходи през този период.  Финан¬сирането на касовия дефицит по Републиканския бюджет вк лючва външното финансиране при запазване пасива му вследствие активното салдо по клиринговите разплащания със страните от бившия Съветски съюз.
Вътрешното финансиране е в размер на 11 милиарда 509 милиона лева и о тразяването нетното небанково и банково финанси¬ране, в това чи сло и краткосрочни безлихвени заеми за сметка на временно свободни извънбюджетни сметки. Нетното небанково финансиране е в размер на 552 милиона лева. С емитирането на емисиите на шестмесечните съкровищни бонове започна да се оформя дългът на бюджета в държавни ценни книжа за 1992 г. За периода
 
той представлява 17 на сто от нетното небанково финансиране. Нетното банково финансиране в размер на 8 милиарда 694 милиона лева е 81 на сто от увеличения годишен размер, одобрен със Закона за и зменение на държавния бюджет.
В банковото финансиране е включен и временният краткосро¬чен кредит в размер на 1 милиард и 500 милиона лева, ползван за осигуряване изплащането на увеличения размер на пенсиите, който трябва да се възстнови в края на месец октомври.
Финансирането на салдото на консолидирания държавен бюджет може да се разгледа и чрез структурата на източниците и направленията във финансиращия план на касовия дефицит. За деветмесечието пасивът на финансирането е оформен от погашения по облигационния заем от 1990 г. и по съкровищните бонове с настъпил падеж, тримесечни, емитирани в края на 1991 г. и първото полугодие на 1992 г. - 69,6 на сто, погашения към депозитните банки 5,5 на сто, погашение към Българската народна банка З на сто, делът на плащанията към чужбина 10 на сто и попълването на бюджетния депозит - 12 на сто.
Източниците за компенсиране на пасива и за нетното финансиране на касовия дефицит са; емисия на съкровищни бонове - 43,5 на сто, дългосрочен банков кредит - 38,8 на сто, краткосро¬чен банков кредит - 7,1 на сто, друго финансиране - 10,6 на сто. Изпълнението на държавния бюджет за деветмесечието потвърж¬дава тенденцията на неизпълнение на републиканските приходи, относително ритмичното изпълнение на приходите по останалите бюджети. Причината за това е, че почти всички рискове, свързани с изпълнението на бюджетната програма, бяха поети от Републикан¬ския бюджет.
Усилията на Министерството на финансите в това отноше¬ние трябва да бъдат подкрепени от останалите министерства и ведомства, от общинските съвети и аз бих добавил - и от самото Народно събрание.
Гледам, че останаха още по-малко тези, които се интере¬суваха живо от финансовите проблеми, имам предвид опозицията. Изглежда, текстът е бил много скучен.
 
РЕПЛИКИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Водим си записки. (Министър
-председателят Филип Димитров се смее)
МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Какво направи Министерството на финансите в областта на финансовата политика, като качествени стъпки досега? (Шум в опозицията)
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА БСП: Вие сте сериозен човек! Недейте така!.. .
МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Ами, ето - съвсем сериозно ви говоря, господине.
Министерството на финансите разработи и предложи в Министерския съвет бюджетен документ, наречен "рамка" за 1993 година в контекста на средносрочната фискална програма 1993
- 1995 година.
В тази бюджетна рамка се прави анализ на икономическото развитие на България от началото на реформата, изпълнението на държавния бюджет, макроикономическата рамка на проектобюджета за 1993 г. и се дава бюджетната рамка за 1993 г. Министерският съвет разгледа и обсъди и одобри бюджетната рамка като бюджетна директива за разработването бюджета на страната за 1993 г.
Политическата криза, в която се намираме, прекъсна разработването на конкретния бюджет на страната и внасянето му в Министерския съвет поради следната проста причина. Незави¬симо, че бюджетната директива ясно определя начина на процедиране и е постигнато съгласие на министрите от кабинета за компроми¬сите, които трябва да бъдат направени, за да стане възможен бюджетът на страната за 1993 година, конкретната разработка се спъва от обстоятелството, че бюджетът за 1993 г. е продукт на сложен компромис между хора, заемащи конкретни постове и носещи голяма отговорност за сферите, за които отговарят. Ето защо една правителствена криза, водеща до смяна на хора в каби¬нета, ще наложи или преодобряване на бюджетната рамка, или пре-договаряне на условията, които са договорирани и по тази причина аз преустанових работата по разработването на бюджета на страната за 1995 г., тъй като постигнатите резултати практически няма да имат значение, без да се получи вотът, за ко йто настоява Министерският съвет пред вас. Така че, това, което изглежда за едни политическа игра, за други - политическа битка и т.н., на практика е спряло в момента процесът на разработването на
 
бюджета на страната, след като - пак повтарям - са решени най-важните въпроси за следващата година.
В областта на преговорите по външния дълг. През тази година бяха извършени няколко тура преговори, в които позициите на страните, започнали от много раздалечени краища, постепенно се сближиха и това дава възможност.... Разменен беше и документ, за който сега мисля, че мога да говоря - това е едно междинно съгласие по принципите на сделката, което стана на последната среща, на последната ди скусия с Банковия консултативен комитет. Приемането на междинно съгласие по принципите в аналогични преговори по външния дълг на страната навсякъде е разкривал пътя към конкретно договаряне на самото споразумение. Ето защо ние имахме надежди и все още имаме тези надежди, че ако банките-кредиторки счетат страната за достатъчно солиден и сериозен партньор, те, в началото на ноември, когато беше насрочена след¬ващата среща, можеха да поставят и да обсъждат с нас въпроси, разрешаващи параметрите на самото споразумение.
 
За да стане това, са необходими две условия. Първото условие е срещу банките да стои партньор, който разполага с политически авторитет, с политическа подкрепа, тъй като каквото и решение да се вземе в хода на преговорите по външния дълг, може да бъде атакувано и да бъде обърнато срещу този, който води преговорите, по начина, по който вие атакувахте и обърнахте явни факти срещу нашия министър-председател.
Ето защо без политическо доверие правителството практи¬чески не може да разработи и да предложи своя позиция. И дори да я разработии и да я предложи, тя няма да бъде погледната солидно, на нея няма да се обърне внимание и ако ние не получим вота на доверие, надали някой сериозно ще продължи преговорите в тази ситуация.
Второто нещо, което е необходимо, за да могат банките да сключат споразумение по дълга с България, това е в страната да има финансова стабилност. Страна, в която не е я сно какъв ще бъде валутният курс и какъв ще бъде ли хвеният процент, страна, която не може да си направи сметката на парите, не може да отчете бюджета си и не може да си проектира бюджета за следващата година достатъчно надеждно, очевидно не може да бъде партньор за банките в едно сериозно споразумение с външния дълг.
Финансовата стабилност на страната, където най-важни параметри са валутният курс, стабилният валутен курус, бих казал, и сравнително търпимият лихвен процент, се постига много сложно, с цената на много жертви в продължителен период от време и не носи засега устойчив характер.
Ето защо в следващите месеци е напълно възможно да се дестабилизира финансово страната.
Дестабилизирана финансово страна също не  е  надежден партьор, с който банките биха седнали и сериозно биха разисквали въпросите за споразумение по редукция на дълга. Ето защо в момента разрешаването на въпроса за политическото доверие на правителст¬вото, с който е свързана правителствената политика за поддържане на финансовата стабилност и правителствения авторитет, за да може да представи своето предложение и да води дискусията с банките за споразумение, е абсолютно наложително. Без вот на доверие в момента не може да има придвижване напред в преговорите по външния дълг.
 
Третото нещо, в разработването на което дотук е участ¬вало Министерството на финансите, това е програмата за транс¬формиране и преструктуриране на задълженията на лошите кредити. Ние участваме в тази програма, която може да се окаже само илю¬зия, по следния начин. Създаваме възможност за оценка на финан¬совите ресурси, с които разполага Министерството на финансите и банките за участие в една операция по преструктуриране на лошите кредити. Участваме и при изготвянето на програмата (ние я нарекохме програма за действие), според която отделни институ¬ции в страната тр ябваше да получат взаимно съгласие и да получат компромис по начина, по който ще бъде разрешен този изключително сложен проблем.
До момента, в който страната влезе в тази изострила се ситуация, на практика беше постигнато съгласие между и нститу-циите в смисъл, че Българска тародна банка започна операции по изчисляване на провизиите на търговските банки, определяне на собствените ресурси за участие в сделката и прие да участва в операции по самата сделка и разработването и осъществяването й.
Същото може да се каже за тъ рговските банки и за съот¬ветните стопански министерства.
Това съгласие отново изисква солидна политическа основа под себе си, защото операцията по трансформирането на фирмените задължения ще засегне една крупна сума фирмени задължения, ще разреши някои от проблемите на стрната и ще породи десетки, бих казал, нови проблеми.
Отговорността за такова действие може да вземе само правителството, и то в съгласие с Българска народна банка и търговските банки, само при положение, че може да отрази един политически натиск на осъждане, на компрометиране и пр., който може и непременно ще последва операция по трансформация на лошите кредити.
Големите надежди, които ние имаме в областта на транс¬формирането на лошите кредити, се крият в това, че трансформа¬цията на лошия кредит може да стане условие за стопанско оживле¬ние или за временен отдих на националното производство. Разбира се, това е спорен въпрос, доколкото такъв ефект може да се
 
постигне. Но в разработването на тази програма България излезе на челно място в източноевропейските страни. Ние сме практически най-напред в разрешаването на този проблем.
В момента, пак казвам, отново се налага този политически вот на доверие, за да може да стане възможна операцията.
Операцията е часат от условията, които поставя Световната банка за финансово преструктуриране на страната, и има следните неппосредствени последствия:
- първо, изчиства ло шите кредити от портфейлите на банките;
- второ, облекчава кредитното бреме пред фирмите, които имат перспективи пред себе си, и урежда по този начин един от най-тежките въпроси в страната, наследство от т оталитарната система.
Четвъртата тема, в разработването на която ние участваме и  имаме някакви резултати досега, това е разработването на разширеното споразумение с Международния валутен фонд, на базата на което става възможно да се постигнат две неща:
- първо, да се проектира средносрочно икономическата политика на страната;
- и второ, да се получи достъп до финансови ресурси на Международния валутен фонд аналогично на Световната банка за сделка по външния дълг на страната.
Работата по разширеното споразумение е в следната фаза. На базата на бюджетната рамка или на бюджетната директива, за която ви споменах съвсем мимоходом (тя е публикувана  и вие можете да я намерите в публикацията "Бюджетът" № 8 от 1992 годи¬на), работата е в следната фаза:
- договорирани са условията на макрорамката почти изцяло;
- договорирани са в общи линии и структурата на раз¬ходите и на очакваните приходи и остават спорни няколко момента, свързани с:
1. размерите на бюджетния дефицит;
2. начина на неговото финансиране.
За да може страната да не п онесе особено тежко годината на прехода във ф инансовата реформа, каквато ще бъде 1993 г., ние настоявахме пред Международния валутен фонд (сега мога това
 
да го кажа вероятно пред всички) за 6,3 на сто касов дефицит на бюджета на страната за 1993 г., постепенно спадащ в средно-срочна перспектива до 1995 г. до 5,8 - 5,9 на сто.
Една забележка. В разработването на разширените споразу¬мения, които Мемждународният валутен фонд е имал с Полша и с Унгария, разширени споразумения, които нямаха бъдеще, тъй като по нашия анализ на тези страни са били наложени и тежки фискални ограничения в размерите на дефицита и неговото финансиране, ние се намираме в значително по-добра позиция в сравнение със страните, които на практика не са се оказали способни да изпъл¬нят тригодишни споразумения. Обогатен с този опит, Международният валутен фонд е склонен и беше  склонен да се доближи до 6 на сто дефицит за ст раната за 1993 г. Значи о стават спорни и дискусионни 0,3 на сто финансиране на бюджетния дефицит, което в пари е някъде около 1 милиард лева.
 
Следващата програма, за която споменах мимоходом, това е програмата за преструктуриране на финансовия сектор, която ще бъде подкрепена от Световната банка, която също дава възмож¬ност да бъде подкрепена от Международната финансова институция реформата за преструктуриране на лошите кредити, така и за достъп до финансови ресурси на Световната банка за сделката.
Ние в момента имаме приблизителна оценка и имаме направено обещание за размера, който от финансови средства, на които стра¬ната може да се надява при постигане на споразумение с банките, знаем приблизително какъв е този размер. Този размер е въпрос на политическо и икономическо решение и върху неговото определяне влияят редица обстоятелства. Най-важното обстоятелство, което влияе върху определянето на този размер, от моя опит мога да кажа това, е политическата стабилност на страната, която поема съответните ангажименти.
Защо това е така? Защото колкото е по-сериозна и колкото е по-стабилна в политическо отношение една страна, толкова по-склонни са международните финансови институции да й наложат по-леки ограничения, доколкото съществува надеждата, че политичес¬ката стабилност е в състояние да неутрализира финансов, икономи¬чески и пр. провал при наличие на сериозно национално съгласие по провежданата политика. Обратно - при положение, че такава политическа стабилност в страната няма, световните финансови институции се гарантират с тежки условия, които налагат, и които им дават възможност да водят политиката си по начин: "спри и тръгни". Спри - в момент, в който се явява някаква опасност, в този момент те замразяват програмите и спират отпускането на кредитите и откупките на средства. И тръгни - в момента, в който се появява възможност за разведряване.
Именно тежки условия, или трудноизпълними, или почти неизпълними условия международните финансови институции са длъжни да налагат на страни, в които няма икономическа и политическа стабилност. Ето защо това, което в момента става, а именно полити¬ческата криза на страната, сериозно препятства постигането на това съгласие, което както виждате е било на върха на писалката.
В областта на приватизацията Министерството на финансите извърши дадените му функции, а именно - предостави необходимите
 
лицензи за фирмите, които да извършват оценка на приватизирани фирми. Дадохме лицензи по критерии, които бяхме определили, и сега в момента процесите се управляват от Агенцията по приватиза¬ция. По волята на Народното събрание Министерството на финансите няма активни функции в областта на приватизацията.
В областта на социалната политика и в областта на данъчна¬та реформа - Министерството на финансите внесе, Министерският съвет одобри и внесе в Народното събрание и те вече доста време стоят тука, шест закона за данъчна реформа. Това са два закона, уреждащи данъчната администрация, нейните правомощия и данъчното производство и четири закона, отнасящи се за преките данъци:
данъка върху печалбата, данъка върху доходите на физическите лица, данъка върху добавената стойност и акцизите.
Тези шест закона на практика представляват ядро на данъч¬ната реформа, а данъчната реформа и данъчната устойчивост биха ни позволили, ако има добрата воля, да разрешим проблема с това, което нарекох данъчна дупка - да възстановим реда и доверието на хората към държавната администрация и към възможностите на правителството и на общините да разполагат със средства и да налагат съответната финансова дисциплина.
Ако тези данъчни закони бяха приети и въведени в страната, в началото на 1995 г. щеше да се създаде една отлична възможност България да изпревари някои от централноевропейските  страни, които също като нас не могат да решат принципните въпроси с вида и бъдещето на своята данъчна система. Защо това е така народните представители сигурно по-добре знаят от мен. Защото интересите в областта на данъчната система са твърде много, твърде различни. Време за постигане на съгласие и политическа атмосфера за постигане на съгласие по това изключително важно дело в момента не съществуват и поради това надеждите на Министер¬ството на финансите, че ще има скоро данъчни закони изчезват и това кара мене лично наистина да давам подкрепа на тези хора в правителството, които искат да бъде разрешена политическата дилема и да бъде определена съдбата му, за да е ясно, че ще се създадат условия да бъдат решавани такива важни национални цели и да бъдат удовлетворени такива важни национални интереси, каквито са интересите на данъчната реформа и създаването на стабилна данъчна система в страната.
 
Ако ние бяхме запазили политическата стабилност и вие бяхте приели тези закони, ние определено щяхме да излезем пред другите централноевропейски страни и щяхме ако (пак казвам ако, много "ако" вероятно ще произнеса тази вечер) ако бяхме постигна¬ли решение на проблема за външния дълг, България щеше да се превърне във висококотирана страна или поне толкова високо, колкото централноевропейските, и тогава ситуацията с притока на външни капитали, с помощи за България или с инвестиции и търговски кредит щеше да бъде съвършено друга.
Депутатът от Съюза на демократичните сили господин Карад-жов, когато ме разпитваха в комисията по въпросите за "Нефтохим", ми зададе един такъв въпрос, който искам да ви кажа: "Ами, каза, защо "Нефтохим" не си е взел един кредит от чужбина, а е трябвало в началото на годината правителството да му взима от Световната банка и да му дава... Те са толкова прости, казва, нещата. Ето я фирмата, може да преработва такива и такива количества, защо не е получила този кредит и всичките тези неща са се развили по толкова сложен начин". Отговорът е съвършено прост и той по много очевиден начин потвърждава какво означава страната да не може да преодолее външноикономическата си и финансовата изолация. Отговорът е в това, че на страната се отказва търговски кредит, отказва се и застраховане, и гарантиране на банки, които осъществяват търговски кредит в България.
Ето защо повечето от българските фирми, с много малки изключения (аз се радвам, че тези изключения стават все повече) не могат да получат достъп до кредит от чужда банка и тази банка на свой ред не може да получи застраховки и гаранции, тъй като все още тегнат последиците от мораториума.
Разрешаването на тази двойна дилема: създаването на благоприятни условия вътре в страната и разрешаването на проблема с мораториума чрез доближаване, аз бих казал, даже не подписване на споразумението, но плътно доближаване до споразумение по външния дълг на страната, наистина е в състояние, и аз имам надеждите, че това може да се случи, да разкрие наистина нова перспектива пред нашата икономика.
Както виждате, и тук за одобряването на данъчната система е необходимо това политическо съгласие, необходим този политичес¬ки вот.
 
В тясна връзка с данъчната реформа се намира реформата в социалното осигуряване и здравната осигуровка. Основният проб¬лем, в решаването на който ние участваме, който беше поставен в правителството, и в момента е една нерешена задача, защото отново е въпрос на сложен компромис, това е разработването на вноската или вноските, които ще се плащат в социално-осигурителния фонд и във фонда за здравна осигуровка. Начинът, по който тези вноски ще кореспондират със сегашната система на данъци, вноски в бюджета на страната и в общинските бюджети.
Тъй като това е изключително сложна финансова операция, правителството възложи на една група да разработи тази материя и да внесе предложение за разрешаването на проблема, като одобри принципи. Моментът на вота прекъсна тази работа и в момента тя не може да продължи.
Аз пак искам да обърна внимание на все едно и също обстоя¬телство, но то е лайтмотивът, който всички вие ще видите, че пречи на нашата работа, а то е наличието на политическа воля, за да има съгласие за компромис между страните, които отстояват различни интереси. В случая това са Министерството на здравеопаз¬ването, Министерството на образованието, общините от трета страна и републиканският бюджет от четвърта. Тъй като ще се извършва крупно преразпределение на приходи и ще се формират нови механиз¬ми за осъществяване и контрол над разходите, в момента такова доверие, такъв политически комфорт не съществува дори в Министер¬ския съвет, независимо че той произлиза от една и съща политическа коалиция.
Аз мисля, уважаеми колеги депутати, че аргументирах поведението си като министър на финансите, подкрепяйки вота за искане на доверие за своите действия като член на кабинета, за икономическата политика и по-общо, цялостно за политиката в тази страна. Бих подкрепил своите колеги, които вероятно тук ще говорят по-общо за икономическата политика, ще се спрат на проблемите на стопанските министерства, на проблемите на структур¬ната реформа, на проблемите на приватизацията и т.н. Бих ги подкрепил само с това, че вероятно от тях ще чуете същото: разре¬шаването на какъвто и да е икономически проблем не може да стане без наличието на политическо съгласие, на политическа подкрепа в парламента.
 
Ще ви дам само този пример. Както виждате, трудната ситуация, в която се намира бюджетът, много трудна, налага да се търси трудно решение за финансирането на дефицита с Българска народна банка. От три седмици насам, всъщност това винаги сме го правили по този начин, ние договаряме и това са едни твърди сложни, трудни преговори с Българската народна банка, как точно това ще стане, как ще се разположи във времето, тъй като ин¬тересите са гигантски, противостоят си двете най-големи финан¬сови институции в страната, те трябва да постигнат някакъв ком¬промис, защото тази страна се управлява наистина по границите на компромиса, по границите на това, което позволяват нормите. Защото страната не се намира в условия на политическа, икономи¬ческа и финансова стабилност .И точно тук, три седмици вече ние не можем да водим преговори с Българската народна банка, тъй като тя отказва да постави на основа на компромиса разисква¬нето на въпросите за финансирането на бюджетния дефицит. И отказа, напълно основателно, тъй като тези, с които ще прави компромиса, не й е ясно кои са. Защото, ако тя сега направи един компромис с нас, намирайки решение за финансиране на бюджетния дефицит, утре някой друг с вашето може би ново парламентарно мнозинство, може да се обърне срещу банката и да каже: "Защо вие сте направили така и така" и да се получи отново политическа конфронтация.
Ето защо решаването на най-трудните въпроси (ето един пример за такъв труден въпрос, който изисква политически комфорт в обществото, за хората, които вземат особено трудни решения, бих казал, на границата на компромиса), става невъзможно. И от три седмици насам Министерството на финансите практически не може да разрешава основните си задачи. Тоест ние практически сме блокирани.
Аз не знам защо така ми се усмихва моят колега господин Александър Томов, но това, което говоря, са твърде сериозни неща и вие трябва да знаете в какво положение се намира тази страна, когато искаме вашия вот на доверие. Вие трябва да знаете размерите на отговорността, за която аз казах в самото начало, че сигурно нямате желание да я поемете, тъй като това е твърде тежка отговорност за вашите плещи. Благодаря ви за вниманието. (Бурни ръкопляскания от блока на мнозинството)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По процедурен въпрос ли? Само ако е процедурен въпрос. Госпожа Ананиева има думата по процедурен въпрос.
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, колеги народни представители, добре е, че тръгнахме, както е прието да се казва тук "      , лбошо ще бъде, ако отидем отвъд абсурда, защото ние тръгнахме без никаква процедура. Практически сега не е ясно по каква процедура вървим. Какво правим?
В Председателския съвет ние разпределихме времето за дебати на двете големи парламентарни групи по един час и на Движението за права и свободи - половин час. Два часа и половина дебати. Но извън реда, разбира се, че е добре да се чуят минист¬рите, още повече, че за пръв път те излизат с реални аргументи и с нещо, което прилича на програма или платформа, или някакви виждания за развитието.
Именно за това моля, първо, имаме нужда от половин час почивка, за да си починем от господин Филип Димитров и от господин Иван Костов. (Ръкопляскания от страна на някои от министрите) След което да се уточни една програма, една платформа или една процедура за времето, през което ще бъдат изслушани. Щом ще бъдат изслушани, трябва да се даде отделно време за задаване на въпроси на господа министрите и отговори, след което да започ¬нат дебатите. Иначе сме тръгнали наистина към абсурда.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофоните): Нали искахте да ги чуете?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕМАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Ананиева, почивка ли искате?
НОРА АНАНИЕВА (встрани от микрофоните): Предложете проце¬дура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Аз се учудвам, че все правилникът не е ясен. Правилникът е много ясен. Има искане за вот на доверие от правителството. Излагат се мотивите. (Шум в залата, реплики) Плюс това, моля ви, стига сте викали, колеги отляво. (Шум и реплики от страна на опозицията) Попълнете си председателството, нека ваш представител тук да води заседанията, пък аз ще го репликирам тогава на всяко изречение. (Ръкопляскане от блока на СДС)
 
На двойно основание министрите имат думата. Първо, Минис¬терският съвет иска вот на доверие. Второ, съгласно Конститу¬цията и правилника те могат да вземат думата и имат предимство.
Сега се из-лагат мотиви и се защитава тази политика, по която се иска вот на доверие. След това ще има разискване, както правилникът го казва и затова ние уточнихме времето за разискване. Какво е разискване, познавате до болка. Какво е това разискване, пише го в правилника. Няма да го чета. Давам редовната 50-минутна почивка. (Звъни)
 
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР (звъни): Продължаваме заседанието.
РЕПЛИКИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Проверка на кворума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Никой не е искал проверка на кворума. Има думата министърът на правосъдието господин Лучников. (Възгласи от опозицията: "Е-е-е-е") Госпожа Ботушарова ви обясни - имат право на две основания - от Конституцията и правилника.
Имате думата господин Лучников.
МИНИСТЪР СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Уважаеми господин председа¬тел, уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа! Аз се надявам, че вие си спомняте какво винаги съм изнасял доста критично или самокритично, както вие обичате да казвате, факти, които не са били особено приятни за правителството.
Аз бях един път много изненадан, когато една много уважа¬вана от мен дама в един също уважаван от мене вестник каза, че тя ме била ппритиснала, за да кажа някои неприятни факти, когато вие сте всичките тук свидетели, че никой не ме е притискал, особено пък дама. (Смях в залата) И аз казах просто една истина, която не беше много приятна.
В същия дух, който аз много обичам да спазвам, трябва да ви кажа, че няма да дойда да пледирам, че това правителство, което иска вашето доверие, е безгрешно. То, разбира се, е допусна¬ло доста грешки, няма да ви ги изброявам, защото вие ги знаете по-добре от мене. Ще спомена само недостатъчно ефективната борба срещу стопанската престъпност, срещу прането на мръсните пари и някои не много ласкави прояви на това, което доби гражданстве¬ност у нас под наименованието "номенклатура". Наистина бяхме твърде снизходителни към някои неща и с това предизвикахме негоду¬ванието на немалко хора.
Но, когато се преценява едно правителство и когато се дава доверие или не на това правителство, основното е да се помисли, не дали то не е правило грешки, защото правителство, което да не прави грешки, едва ли има някъде по света, даже и вашите научнообосновани партийни линии след това често пъти се подлагаха на самокритика като грешни, та, ние, че си имаме грешки, си имаме, въпросът е дали тези грежки ни правят негодни
 
да управляваме или не.
Аз съм чувал много пъти вашата преценка, че ние, специално този екип, сме негодни да изпълняваме нашата собствена програма, която вие много уважавате, но просто ни есме негодни да я уп¬равляваме. От тази страна (сочи към блока на СДС) може би хората пък мислят, че сме годни. Въпросът е в една демократична стра¬на кой преценява годността на правителствения екип да управля¬ва или не? Според правилата на демокрацията и тази преценка се прави от законноизбраното Народно събрание, което с 50 на сто плюс един дава доверие или не дава доверие. Именно затова ние сме дошли тук да поискаме да се произнесе това почитаемо Народно събрание дали сме годни да управляваме или не сме годни.
Аз ви казвам това, което каза и моят добър колега  и приятел господин Костов, че ние с много голямо удоволствие бихме приели една отрицателна оценка и бихме си починали като предадем щафетата на бремето върху вас. Но това само по себе си, уважаеми дами и господа, не е достатъчно на едно правителство. В една истински демократична държава грешките на правителството се оценяват с добронамереност. Тоест, те се констатират и му се казват с желанието то да ги преодолее и с желание да му се помогне да речем, защото все пак е малцинство, важи правилото, господа, който навремето от вашите предшественици беше прокрамиран като основна политическа тактика. Това е тактиката на "Колкото по-зле, толкова по-добре". (Ръкопляскания от блока на СДС)
Аз трябва да ви кажа, че аз се ужасявам, когато виждам с какво настървение, с какъв мазохизъм обществен, ако щете, се изнасят болките, жестоките болки на това общество. Аз трябва да ви кажа, че чужденци са споделяли с мен възмущението си, когато при тежките железопътни катастрофи, които станаха в нашата страна, хората едва ли не злорадствуваха "Виждате ли това калпаво правителство, чиито влакове излизат от релсите". Когато по целия свят излизат релси и по целия свят падат самолети, но никой там не злорадствува и не обвинява за тази работа правителството. (Реакция от опозицията) Ако това беше само в такива екстремни случаи - прекрасно. Но в нормалната си дейност вие упорито, последователно пречите на това правителство да управлява и пречите
 
на този парламент да върши работата си.
Аз ще говоря само за това, с което сте попречили на моето ведомство.
Откога, господа, при вас стоят законите, които според Конституцията трябваше да бъдат приети до 31 юли. Те стоят много преди 31 юли при вас, но те не се придвижват, защото с вашата законодателна практика да спорите по всяка запетайка, на всеки текст, а след това да обяснявате защо сте гласували против него както в комисиите, така и в залата, ние не можем да прокараме вашите закони.
И оттук, искайки вашето доверие, си позволявам да из¬кажа аз от своя страна недоверие към вашата добронамереност тази страна да се сдобие със закони, каквито трябва да има според Конституцията. (Ръкопляскания в блока на СДС) И, ако вие случайно и от тази страна (сочи наляво) не гласувате доверие, аз ще искам веднага след това и може би даже ще ви призова още сега, когато вие се изказвате по нашето предложение да ни гласувате доверие, да заявите отговорно пред българския народ,  защото  той слуша и гледа  какво правим тук, дали вие най-после имате  наме¬рение да почнете сериозно да помагате да се създадат законите, които трябва да се дадат на този народ. (Ръкопляскания от блока на СДС)
Вие сега, господа, а тук може би даже ще направи известен упрек и на моите приятели отдясно, вие сега, господа, сте си дали една много широка трудова програма - да работите три дни на седмица. От тези три дни петък е за парламентарен контрола, който знаете, че е една празна приказка, защото нищо по нея не се говори сериозно. (Реакция от блока на опозицията) От остана¬лите два дни - сряда и четвъртък (реплики от блока на опозицията) моля ви, господа, вие най-малко един ден прекарвате да спорите по дневния ред и то особено как да се подредят точките на дневния ред. (Реплика от блока на опозицята) Остава ви един-единствен законодателен ден. В този един-единствен законодателен ден вие половината обяснявате отрицателните си вотове, така че остава на седмицата половин законодателен ден. Нека българският народ да чуе от тази трибуна, че с половин законодателен ден тойъ не може да получи навреме законите, които му трябват, за да мине от миналото в бъдещето. (Възгласи, реплики от блока на опозицията: "Кой на кого ще дава оценка?")
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Дайте възможност на министъра да говори. Вие ще говорите когато преминем към разискванията.
 
МИНИСТЪР СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Аз много ви благодаря за блестящото потвърждение на това, в което ви упреквам. С вашето поведение вие още един път показвате, че сте една абсолютно деструктивна опозиция, извинявайте много, от болшевишки тип. (Ръкопляскания, "Браво!" в СДС)
РЕПЛИКА ОТ БСП: Говорете, за да ви ръкопляска Свобод-ка!
АНГЕЛ ДИМОВ (от място): Говорете за законите най-пос-ле!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Димов, ще ви отстраня от залата.
МИНИСТЪР СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Почвам. Почвам да ви каз¬вам: Закон за устройство на съдебната система, Закон за основно преработване на задълженията и договорите, Закон за собственост¬та, не за вашата социалистическа собственост, а за гражданско-правната световна единна собственост (ръкопляскания в СДС), Закон за държавните имоти, Закон за общинските имоти, Закон за българското гражданство, който също стои, Наказателно-проце-суалният кодекс - основно преработен, Гражданско-правният кодекс - основно преработен, Наказателният закон, дори закона за малката поправка в Наказателно-процесуалния кодекс, която вие приехте с толкова голямо настървение против. Не знам защо, сигурно ви бяха приятни тези, които този закон преследваше и искаше бър¬зо да постави зад решетките. Ваша си работа, те са си ваш елек¬торат, тези хора, които нарушават обикновено законите, и вие имате право да ги защитавате. Нямаме нищо против, така ще бъде. (Ръкопляскания, "Браво!" в СДС)
Така че малко ли са ви тези закони? Да кажа ли още?
Е, добре, след толкова закони, които сме внесли и които вие не гласувате, как да работим ние?
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (от място): Каквото каже Александър Йор¬данов, това става!
МИНИСТЪР СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Моля ви се, аз не обичам да говоря дълго. То не ми прилича, пък съм  и стар и вече се уморявам. Обаче искам да ви кажа, господа, че вие днес или утре, както стигне времето, дали  ще  ни гласувате доверение  или
 
не, но нашият вот за доверие има характер на тест. Той иска да ви провери тук пред тази зала и пред целия народ, и пред вашия електорат, и пред нашия електорат дали вие желаете да има в тази страна правителство, на което вие да бъдете конструк¬тивна опозиция, или не щете да има правителство... Аз съм съгла¬сен с това, което толкова проницателно ви казва моят приятел Иван Костов, че вие не желаете да има в тази страна действащо правителство, разбирате ли?
РЕПЛИКА ОТ БСП: Ама ДПС го иска това...
МИНИСТЪР СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Вие сте като онази стара поговорка за кучето, което не яде кокала, но не го дава и на друг. Вие не щете да управлявате, каза ви се защо. И затова пак ви казвам: Този наш вот на доверие е един тест - да ви видим как ще посрещнете нашия призив за конструктивна, демокра¬тична лява опозиция. Заявете го всички, ама не само с думи, както обикновено го правите, а с дела.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): Дела, дела и само дела! РЕПЛИКИ ОТ БСП: Какви са тези дела?
МИНИСТЪР СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Какви са тези дела ли? Ами тези дела са да не работите законодателно половин ден, а да работите примерно като всички нормални български хора пет дена. Ами защо да не  работите пет дена? Не искате. Ето  ги тези натрупани закони, които сме дали тук, раздвижете ги, кажете си мнението, дайте ги.
РЕПЛИКИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Кажете това на Джеров! (Шум в залата)
МИНИСТЪР СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Вижте, вие изваждате въпроса на входа, а аз го търся по средата, даже не и на изхода. Нашите закони постъпват, но вие толкова ги бавите още в комисиите с вашата тактика, която е една и съща и там, и в пленарната зала, че те просто не могат да се придвижват и става известното запуш¬ване на тясното място и не става.
Добре, нищо, аз съм готов даже да приема прекрасно ва¬шето желание, така  горещо изразено, да заработите сериозно в законодателството. Очаквам с нетърпение вече, пак повтарям, на дела да го потвърдите.
 
РЕПЛИКИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Виновни са другите! МИНИСТЪР СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Добре, хайде тогава да направим друго. Щом те са виновни, хайде вие ни гласувайте доверие, пък нека те да ни гласуват недоверие и в края на краи¬щата да свършим работа. Защото по тези закони, които ви предла¬гаме, аз съм сигурен, че ако вие искате да бъдете наистина де¬мократични политически дами и господа, тогава вие ще действате за тях, защото те са наистина създадени по европейски образец, прекрасни, демократични закони. А пък ако не искате... Колко пъти да ви убеждавам, че у вас е топката, вие трябва да докажете че сте демократични, а не ние. Ние няма какво да доказваме тази работа.
Аз се надявам по-нататък, че вие ще обясните защо на толкова много места създавате много големи неприятности  на нашата прокуратура и на нашите следствени органи. ЕМИЛИЯ ТОМОВА (от място): Моля?
МИНИСТЪР СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:  Създавате неприятности и затруднявате много работата на нашите прокурори и на нашите следствени работници.
РЕПЛИКА ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Говориш глупости. МИНИСТЪР СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Благодаря, благодаря! Но аз искам да ви кажа защо. Защото вече няма никакво съмнение, че вие съветвате вашите привърженици и вашите избрани законно кметове на много села, които аз също много уважавам, да не из¬пълняват законите. (Бурни ръкопляскания в СДС, викове "Браво!") И с това вие принуждавате вашите прокурори (смях в опозицията), тоест не нашите, а българските прокурори и следствени работници... А, нима вие не сте нас, вие други ли сте? Под нашите се разбира и оттука, и оттука, как иначе? (Шум в опозицията) Да предизвик¬ват непрекъснато...
РЕПЛИКА ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Факти!
МИНИСТЪР СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Е, съжалявам, факти ще ви дам като ми зададете питането следващия път като актуално или не, ще ви дам цели списъци с факти. Трябва да ви кажа, че само преди две седмици изпратих на прокуратурата, дето  при мен са дошли, не ми е работа аз да ги приемам, две ей такива папки. Ще дойва и ще ви ги прочета. Ще ги видите.
 
Така че, второто доказателство за вашата демократичност е не само да ни гласувате доверие, ами да съветвате вашите при¬върженици в страната също като вас да съдействат лоялно за изпъл¬нение на законите, които са приети законно от това Народно съб¬рание. Защото вече ми омръзна да ви поучавам ли, какво да правя... (Реплики в опозицията) Ами да, защо не... Даже ако щете и от позицията на възрастта мога да ви поучавам. Но аз искам да поу¬чавам от позицията на Конституцията, която вие приехте. Един закон става закон, когато се гласува от 50 на сто плюс един народни представители. И след това никой народен представител и никоя политическа сила няма право да се обявява против този закон и да насърчава хората да не го изпълняват. Между вас тук има именити прокурори и прокурорки, знаят много добре, че това е съставомерно престъпление. Така ли е? Ако не е така, опровер¬гайте ме!
 
Аз няма да ви говоря за работите, в които се изразява вашето непокорство, защото тук моят колега господин Соколов сигурно ще има случаи да ви поразкаже малко какво става и в този сектор.
Завършвайки, аз още веднъж моля да се гласува доверие на правителството, тъй като то ако и да върши известни грешки е съвършено годно да управлявав, особено на фона на вашето неже¬лание да управлявате.
Благодаря. (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря.
Имате процедура? По правилника? Министърът призовава да спазваме законите. Имате думата, госпожа Томова.
ЕМИЛИЯ ТОМОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Ст. Стамболов" и СДПД "Ера-5"):  Уважаеми народни предста¬вители, аз искам да припомня на всички, включително и на минис¬търа на правосъдието, че днешната точка от дневния ред е: Вот на доверие на правителството на господин Филип Димитров за ця¬лостната му политика в областта на икономиката, вътрешните и външни работи и сигурността. От пледоацията на господин Лучников става ясно, че опозицията иска вот на доверие от господин Луч¬ников. И бих помолила господин Димитров, ако искате да получите вот на доверие не допускайте подобни изказвания тук. Те просто срамят правителството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви. Съветвате прави¬телството, разбрахме. Можете да съветвате правителството "в сянка", а не действащото правителство! (Ръкопляскания от СДС)
Имате думата, господин Соколов.
МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри! Правителеството иска вот на доверие за ця постната си политика, включително в областта на и кономиката, на вътрешните работи, на външните работи и на сигурността.
Като министър в това правителство, отговарящ за вътреш¬ната сигурност, аз не мога да не взема отношение към поискания от вас вот, защото периодът, в който се намира нашата страна - период на мирния преход от тоталитаризма към демокрацията,
 
поставяше, поставя и ще поставя особено тежки и важни задачи и отговорности в областта на вътрешната сигурност.
Министър Иван Костов, запозвайки своето изказване, се опита да обясни какво иска опозицията. Позволете ми аз да не съм съгласен изцяло с него, защото опозицията едва ли иска разцепване на СДС, което би означавало СДС да не управлява. Опозицията иска СДС да продължи да управлява, а тя да продължи да пречи на това управление.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Като всяка опозиция! 
МИНИСТЪР ЙО РДАН СОКОЛОВ: Като всяка опозиция, но не като всяка конструктивна опозиция, каквато вие претендирате да сте.
РЕПЛИКА ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Ами вие не сте конструктивно правителство.. .
МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: Аз съм убеден защо вие не искате да управлявате. Защото вие управлявахте дълги години и управлявахте без всякаква съпротива, защото при предишния режим съпротива беше немислима с оглед на репресивните органи, които вие бяхте създали...
РЕПЛИКА ОТЛЯВО: А къде отидоха дисидентите?! МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: ... и в резултат съсипахте България! (Ръкопляскания от СДС)
А правителството на Съюза на демократичните сили управ¬лява по-малко от една година, управлява при яростната ви съпротива със законни и незаконни средства и изведе България извън икономи¬ческата криза (смях от опозицията), защото ако  в резултат на вашето управление България се озова с 11 милиарда външен дълг и с мораториум, след по-малко от една година управление на Съюза на демократичните сили това правителство сполучи България да започне да изплаща външния си дълг.
Ако по време на правителството на господин Луканов валутният резерв се стопи, за по-малко от една година валутният резерв на страната стана милиард и половина. И ако не беше вашата съпротива, ако не бяха вашите машинации  и на ръководените от вас фирми, България щеше да си върне една голяма част от огра¬бените пари. (Шум и реплики от опозицията, ръкопляскания от СДС)
 
В областта на вътрешната сигурност имаше едни интереси, които трябваше да стоят над партийните интереси. Това бяха нацио¬налните интереси на България за ред, за сигурност, за спокойствие. По този така важен въпрос, който наистина може да бъде тест за отношение към България икъм нейните национални интереси, по въпроса за борбата с нарастващата престъпност, вие се озовахте на обратната страна на барикадата.
Едва ли българските граждани ще забравят вашето становище по въпроса за и зземване на оръжието от престъпниците, в които то се намира. (Ръкопляскания от СДС) Казвам "престъпници", защото притежаването незаконно на оръжие само по себе си е престъпление по нашия Наказателен кодекс, защото с това незаконно притежавано оръжие се извършват голяма част от престъпленията в страната. И вие пожелахте, знаейки, че в резултат на вашето положение в миналото оръжието е предимно у вас, то да остане у вас. Сега е също у вас. Много малка част е иззета, но ще продължи да бъде изземвано! В това можете да бъдете сигурни! (Ръкопляскания от СДС)
В борбата за промяна на органите на сигурността вие от самото начало бяхте против реформата, вие посрещахте на нож всяка персонална промяна, макар че цялото наше общество беше единодушно, че такава промяна се налага по простата причина, че се промениха времената, в които живеем. И аз съм много любо¬питен да чуя сега вашето становище, защото подкрепяни от вас вестници, които първи реагираха на всяка кадрова промяна, която уж се извършвала по политически причини, а се извършваше по некомпетентност и некадърност на хора, които вие сте толерирали в миналото, сега същите тези вестници имат някакъв проблясък и започват да поучават пък защо не били сменени хора, които били завършили АОНСУ, които били в миналото партийни секретари, които имали родители активни борци. Вземете последните броеве на вестник "Труд" и ще се убедите в това.
Когато полицията започна борбата с организираната пре¬стъпност и със зараждащата се маффия в България - една борба, която никак не е лесна, една бо рба, за която аз оттук искам да благодаря на органите на си гурността и на полицията - вие
 
отново застанахте на другата позиция. Когато полицията извърши акцията в Петрич срещу Иван Кочев (Чомбе), вие бяхте тези и поддържаните от вас вестници, които го защитихте.
Тук, когато имах едно питане по този въпрос, всички ще си припомнят оттук именно това...
РЕПЛИКА ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Той финансира вас, той финансира СДС!
МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: Твърди се, че Чомбе финансирал СДС, а к огато той беше заловен и при доказани тежки престъпле¬ния, не СДС, а вие плачете за него. Обяснете това на българския народ!
Когато полицията преди няколко дни затвори казиното на Кулата, а това е един безпрецедентен случай - извън граничната територия на България да има българско казино без всякакъв конт¬рол, вие бяхте тези, които продължавате да плачете за затваря¬нето на това казино. (Шум в залата) Разбира се, и ръководството на КТ "Подкрепа", което реагира, че крупиетата, видите ли, били членове на синдиката и щели да останат без работа, ако не работе¬ли в едно незаконно казино.
По всички тези въпроси правителството положи немалко усилия...
РЕПЛИКА ОТ ОПОЗИЦИЯТА: А "Сапио"?
МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: Колкото и да се обаждате -това вече наистина е въпрос на възпитание. Министър Костов се по мъчи да ви го обясни, ако не сте разбрали, мога само да съжалявам, но това няма да ми попречи да кажа това, което смятам за мое задължение да кажа.
 
Със съпротивата срещу правителството, включително в областта на вътрешната сигурност, вие искахте да спечелите поли¬тически дивиденти. (Реплика от ПС на БСП: "Ама ти ги даваш, бе!")  Искахте хората да повярват, че некомпетентно е правител¬ството на Съюза на демократичните сили, а вие сте компетентните. Само че нашият народ отдавна разбра вашата "компетентност", съсипала България, и вижда компетентността на правителството на Съюза на демократичните сили. Защото това правителство е наистина в състояние да се справи с негативните явления в област¬та на вътрешната сигурност. И колкото и да пречите, това прави¬телство доказа, че то може да работи, че у нас могат да бъдат изградени органи на сигурността, които да извоюват доверието и обичта на народа... (смях от ПС на БСП), колкото на вас това да ви се вижда смешно, защото вие не може да не сте забравили о мразата на този народ към същите тези органи в миналото. Сега не може да сте доволни от това, че народът вече промени своето отношение. (Реплика от опозицията: "Я кажи колко баби са изнаси¬лени!") Бабите вие ще ги кажете.
Но когато това правителство се опитва да се бори с престъпността, а вие покровителствате престъпността, повече от ясно е, че правителството трябва наистина да поиска един вот на доверие, трябва да поиска една решителна, ш ирока подкрепа о т този парламент, включително за своята политика в областта на вътрешната сигурност, на обществения ред, на това, че то досега успя да осигури мирния преход при вашата незаконна, често пъти, съпротива, за която говори министър Лучников. И затова аз моля, когато почитаемото народно събрание ще гласува вота на доверие, който ние искаме от него, да има предвид всичко това, за което говорих. Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозин¬ството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще ги имаме предвид. Благодаря ви много.
Господин Желев, какво желаете? По процедурен въпрос ли? (Утвърдителен отговор от господин Кирил Желев) Имате думата.
 
КИРИЛ ЖЕЛЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, -НЛП "Ст. Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми  господин  предсе¬дател, дами и господа народни представители, господа министри! Бих искал да обърна внимание, че дневният ред, по който се движи народното представителство, е свързан с гласуване доверие на правителството. В този  смисъл, съгласно член 50 членовете на Министерския съвет имат право да присъстват на заседанието и могат да вземат думата винаги, когато я поискат. Думата се взема и се говори от трибуната на Народното събрание. И в този смисъл пък министрите са оратори.
Съгласно член 41, когато ораторът се отклонява от обсъж¬дания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.
Дами игоспода, аз очаквам, когато се гласува доверие на правителството, да чуя по кои въпроси господа министрите искат да получат доверието. (Реакция на мнозинството,  реплики)
Господин министър на вътрешните работи, очаквах от вас да поискате доверие по проблемите, свързани с намаляване на престъпността, по решаване на законовото уреждане на пробле¬мите на полицията. Моето желание беше да видя и да чуя от вас как и по какъв начин вие ще застанете и ще гарантирате правата на всеки един от полицаите. Направете го това поне със закон.
В същото време аз през цялото това време, през което стоим тук, в залата, и слушаме, чувам кой пречи на правителството да работи, оценки на  Народното събрание като цяло, което му пречи, чуваме хленчене, но не чувам по кои въпроси вие действи¬телно искате да получите подкрепа. Извинявайте, словоблудството не е достойнство на нито едно правителство.
Благодаря ви. (Бурна реакция от мнозинството, ръко¬пляскания от опозицията)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР:  Аз не можах да разбера про¬цедурата.
КИРИЛ ЖЕЛАВ (встрани от микрофоните): Процедурата е да отнемате думата, когато той се отклонява.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да не излизат извън границите на България, това ли означава? (Шум в залата, реплики)
 
КИРИЛ ЖЕЛЕВ (встрани от микрофоните): Когато някой се отклонява...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да не се отклоняват. Те имат предвид.
По процедура ли сте и вие?
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Ст. Стамболов" и СДПД "Ера-5"):   Уважаеми  господин председателстващ, току-що министърът на вътрешните работи на България съобщи нещо много интересно на парламента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много ви моля, само по проце¬дурата!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Само по процедурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: За разисквания ще имате думата допълнително.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Разбира се...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Час и половина на парламентар¬на група, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Вижте, това не търпи никакво отлагане! Министърът на вътрешните работи ни уведоми за една престъпна организация, на която е била прекратена дейността.
Днес аз научих, че е била възстановена дейността на въпросната престъпна организация. Аз искам да се изясни: нашите сълзи или нещо друго ви мотивира да разрешите на тази престъпна организация да продължи да действа,  уважаеми господин министър? (Шум в залата, реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Божинов. Продължаваме изслушването на министрите по внесеното.
Може би министърът на отбраната?  Сега ще получите пълния отговор на всички въпроси. Моля за тишина в залата! Господин Сталийски, имате думата.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ: Уважаеми господин пред¬седател, уважаеми дами и господа народни представители!  Аз като адвокат ще бъда, както винаги, много кратък. (Оживление в блока на опозицията)
Искам да спра вашето внимание върху два момента. Пър¬вият е реформата във Въворъжените сили на Република България.
 
Тая реформа беше започната, знаете от кого, и сега считам, че е почти накрая.
Аз не мога да кажа, че ко мунистите са пречели на тая реформа. Но мога смело да кажа, че с ни що не са помогнали. Това е самта истина.
Вторият въпрос (още две минути), е свързан с така на¬речения закон "Сталински". Законът не е на Сталийски, уважаеми дами и господа. Законът е на един екип при Министерството на отбраната, където са участвали както цивилни,  така и военни лица. Има един закон  на Президентството, има един друг закон, внесен от колегата Дърмов.
Идеята на тоя закон, така нареченият прословут "Сталий¬ски", се състои в това: ние не желаем  Министерството на от¬браната да има "шапка", каквато и да бъде тя. Ние искаме минис¬търът на отбраната да има възможността и функции, каквито, спо¬ред прочутия закон "Сталийски", му се дават. Целта на тоя закон, другия, е една: Генералният щаб да бъде "шапка" на Министерство¬то на отбраната.
Вие знаете, че аз не съм в лоши, но не съм и в добри отношения с Генералния щаб. Да оставим това къде и кога се кове тоя закон. Това е, разбира се, е дна малка държавна тайна и аз не съм длъжен да ви давам обяснение. Но .конфронтацията не започна от министъра на отбраната. Конфронтацията започна от Генералния щаб и за голямо съжаление аз зная кой седи зад него. (Реплика от опозицията: "Кой?", ръкопляскания от мнозин¬ството) Това е държавна тайна, господа. (Бурен смях в блока на опозицията. Или да я наречем "публична" (Смях в залата)
Три са нещата, които искам в тоя закон "Сталийски" да бъдат възприети. Има парламентарна група, има комисия и след това има и пленарна зала.
Трябва да разберете, че аз няма да допусна, докато съм министър,  Генералният щаб да се занимава с търговия. Вие видяхте какво стана с един, който се занимаваше с търговия и който беше министър. (Силен смях от опозицията, ръкопляскания)
Войската е войска, а политиката е политика. Генералният щаб не бива да се занимава с  политика. И аз не желая да се занимавам с войска. (Бурен смях от опозицията)
 
Вторият въпрос. Той е свързан с функциите - военната полиция. Аз няма да допусна военната полиция да се командва от Генералния щаб. Защо? Защото, ако следствието се остави в ръцете на Генералния щаб, той много лесно може чрез своите сле¬дователи да прекратява всички дела, което не желая.
 
Третото и с това завършвам - контраразузнаването, това, което... Господин Боков ще ви каже и още работи... и понеже съм казвал направо в очите, не искам да ви вобиждам. Нямате интерес.
Знам каква е стратегията на лявата страна досежно този закон.
ГЛАС ОТ БСП: Кажете ни, защото ние не я знаем.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ: Целта е Генералният щаб да ръководи и Министерството на отбраната. А вие знаете кой стои зад Генералния щаб, което няма да кажа, че е тайна, а е публична тайна.
ГЛАС ОТ БСП: Кой стои?
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ: Вижте, господин Захариев, Вас почти ви смятах за интелигентен човек. (Силен шум и реплики в залата)
И накрая, за да завърша, за тези пет месеца откакто аз съм член на правителството като министър на отбраната рефор¬мата продължи и законът се подготви. Не казвам, че този законо¬проект е най-сполучлив. Трябва да намерим допирни точки и там където аз съм сбъркал, да призная, но там, където Президент¬ството е сбъркало, също да признае. Защото фактически аз казах много пъти: не в Президентството, не в Министерството на отбра¬ната ще се приеме този закон, а този закон ще го приемете вие с 50 плюс 1. Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Какъв беше законът? Законът "Сталийски".
Заповядайте, господин Вълканов.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Ст. Стамболов" и СДПД "Ера-3"):   Уважаеми  колеги, искам да направя едно процедурно предложение. След като чухме изказването на министъра на отбраната аз смятам, че всички ние вече имаме една добра представа какво правителство имаме. (Смях от депутатите на БСП) И по тази причина смятам за излишно да правим допълнителни разисквания.
Предлагам да прекратим разискванията и да пристъпим към гласуване. (Ръкопляскане от БСП)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това можем да направим при положение, че няма други желаещи от страна на кабинета да моти¬вират тяхното искане за вот на доверие. Доколкото знам министър Василев ще говори. Като се изчерпа кабинетът, тогава. Да ги изслушаме изцяло.
Имате думата, господин министър. ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (от място): Имах процедура. ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Докрай да изслушаме мотивите, господин Вълканов. Вие сте конституционалист.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз предполагам, че някои от вас се чудят какво ще кажа, излизайки на тази трибу¬на и очакват нещо малко по-интересно от чутото досега. Очак¬ването за нещо по-интересно едва ли се свъръзва с възможността да обясня каква реформа се извършва днес в областта на образова¬нието и науката в България, тъй като това не е вк лючено в точ¬ките, по които се иска гласуване на доверие на този кабинет. И аз не искам да се отклонявам от темата. Бих могъл часове наред да описвам какво се опитваме да направим... Може би не се изразих съвсем правилно - каква реформа се извършва. Тя е започнала и е още в своя начален етап.
Правителството иска да се гласува или да не се гласува вот на доверие от страна на парламента за неговата цялостна политика в областта на икономиката, външните и вътрешните работи и националната сигурност. След обясняването на мотивите, по които ние искаме този вот, ще има дискусия, ще се изкажат много от народните представители.
Може би някои от вас очакват аз да призова тук да се гласува вот на недоверие на този кабинет. Защо? Аз съм изразявал своето неодобрение неведнъж от някои от д ействията на кабинета. И това е известно. Мисля, че бихме могли да намерим по-добри решения в областта на нашата икономическа стратегия и тактика. Дълбоко съм убеден, освен това, че кабинетът  трябваше, а още не е късно това да се възобнови, да осигури пълноценни контакти със синдикатите, да осигури тяхната гаранция за социален мир, да ги накара да се ангажират с извършващите се промени в страната.
 
Освен това убеден съм, че този кабинет можеше да потърси по-широка обществена подкрепа за промените, които извършва. Не , на нас не ни трябва търсенето на симпатизанти или членове на СДС, или на па ртиите, които са в СДС. Но ние трябваше да намерим много повече си мпатизанти в стрпаната на промяната, която извършва СДС. Много повече хора в България трябваше да бъдат убедени, и това е наша грешка, че не успяхме да ги убедим, че промените, които сега се извършват, са фатално необходими за България. Отделен е въпросът за допусканите в една или друга степен грешки, при извършването на тези промени. Но аз мисля, че ако може изобщо да се говори за някакво национално разбирател¬ство, съгласие и пр., то това ве, че България не може да остане такава, каквато е била досега, че тя трябва да се промени същес¬твено.
Именно това се опитва да прави правителството на СДС. Разбира се, не трябва да се забравя, че аз съм от СДС и естествено ще поискам от парламента - и от дясната, и от лявата част, и от нашите приятели - съюзници от ДПС, да гласуват доверие на този кабинет.
Искам да уточня и моята позиция: това, че не одобрявам някои от действията на кабинета, не означава, че поставям себе си на някаква друга, привилегирована плоскост, като казвам:
ето това са хората, които грешат, а аз,  който стоя отстрани, съм безгрешен, посочвам им грешките, аз съм невинен и т.н. Като член на този кабинет, независимо от мнението ми за едно или други негово действие аз поемам изцяло своята отговорност и съм наравно отговорен с моите колеги и за успехитет, и за не¬успехите на този кабинет. В това отношение аз съм част от тях и не искам моята позиция да се разбира по друг начин.
 
Ако ставаше дума за решаването на личен проблем, ако ставаше дума за това парламентът да гласува недоверие на Николай Василев като просветен министър, бих пледирал действително това да стане и не виждам никакви проблеми тук. Аз самият отдавна искам да облекча моето битие и просто оставането на този пост ми струва все повече и повече усилия. Много е трудно, само човек, който не е бил вътре в тези неща, който не се е занимавал с тази проклета дейност, наречена министерстване, не може да разбере за какво става дума.
Много е трудно. Имаш усещането, че си прав, имаш усеща¬нето, че вървиш в добра посока, полагаш изключително много усилия, даже не говоря и за физическите параметри на тези усилия, за часовете в денонощието и прочие. И от време на време те нападат тежки мисли. Правиш перманентна равносметка през седмица, през две. И равносметката съвсем не звучи, бих казал, оптимистично. Съвсем не звучи оптимистично.
Ако става дума за личен проблем, пак повтарям, вие нямате никакъв проблем, освобождавайте ме веднага, аз с удоволствие, тъй като съм и депутат, ще седна сред вас и ще се постарая да си запълня времето с доста по-леки и по-интересни неща.
Но проблемът е далеч по-сложен. Той е далеч по-труден и тук всички трябва да поемем своята голяма отговорност.
България трябва да има силно, работещо правителство. За да има силно и работещо правителство, то трябва да разполага както с широка обществена подкрепа, така и със стабилна подкрепа от страна на парламента. А когато казвам стабилна, нямам предвид точно 50 на сто плюс един глас. За съжаление това е нестабилна подкрепа на всеки възможен кабинет.
Ако този кабинет не разполага със стабилна подкрепа в парламента, то неговата дейност няма да бъде ефективна. Той така или иначе ще бъде слаб, независимо от своите усилия, от искреното си желание да направи нещо в България.
Разбира се, правителството на СДС, според мен, трябва да коригира своята дейност, трябва да усъвършенства своята дей¬ност. Това е друго, това е друг проблем, но вие трябва да ни дадете вашето доверие, за да има смисъл нашата работа.
 
Това е големият въпрос - за смисъла на всяко социално действие, за смисъла на всяко социално решение. Защото, ако ние не разполагаме с вашето доверие, с вашата подкрепа, просто изобщо няма смисъл да работим. Ние можем да останем формално като кабинет, можем да провеждаме нашите заседания, но смисълът на това, което правим, се губи. И това е големият въпрос - за смисъла. Вън от мислите е само безсмислието. Съжалявам, но без¬смислието се превръща вече в перманентна характеристика на нашето общество, на нашите политически структури, на нашите политически усилия. И е крайно време да направим някакви усилия, да излезем вън от границите на безсмислието, дори с цената на компромиси, дори с цената на разбирателство, но на първо място с цената на разбирането, че промените, които ние се опитваме да осъществим в България, пак повтарям, може би невинаги и във всички пунктове перфектно, са жизненонеобходими за нашата родина. Водени от това разбиране, вие сигурно ще дадете своето доверие на правител¬ството. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз. Останаха да говорят представителите на най-важните министерства, но нямаме възможност, господин Ванов.
Съобщения за парламентарен контрол.
Утре, 23 октомври на актуални въпроси и питания ще отго¬варят:
Министър-председателят Филип Димитров на актуален въпрос от народния представител Коста Иванов и на питания от народните представители Златимир Орсов, Емил Филипов и Стойчо Шапатов.
Министър Николай Василев ще отговаря на питане на народния представител Методи Тошев.
Министър Йордан Соколов ще отговори на питане от народните представители Любомир Начев, Фидел Косев и Мими Виткова.
Министър Румен Биков ще отговаря на актуален въпрос на народната представителка Недялка Трайкова и на питане от народния представител Златимир Орсов.
Министър Валентин Василев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Георги Петров.
 
Министър Георги Стоянов ще отговаря на актуален въпрос от народния представител Веселин Иванов.
Закривам заседанието. Утре в 9 ч. в залата. (Звъни) (Закрито в 19 ч. и 50 м.)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Снежана Ботушарова
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕл:
Кадир Кадир
СЕКРЕТАРИ:
Илхан Мустафа
Руслан Сербезов