Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-10-29

Председателствували:  заместник-председателят  Снежана Ботушарова и заместник-председателят Кадир Кадир
Секретари: Илиян Илиев и Руслан Семерджиев(
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Добър ден, ува¬жаеми госпожи и господа народни представители! Откривам пленар¬ното заседание. Това, с което ще започнем, е гласуване на проекта за програма за две седмици за работата на Народното събрание. В момента се раздава този проект. Вие вчера получихте проект за програма, от него липсват само три точки.
Наред с това са направени редица предложения за допъл¬ване на тази програма, за размествания в нея, така че ще моля да вземете отношение и по тях.
Най-напред искам да ви съобщя за направените предложе¬ния към програмата. Те са внесени от госпожа Нора Ананиева, от името на Предизборния съюз на БСП и каоалиция. Има и няколко предложения от парламентарната група на Съюза на демократичните сили.
Имахте ли време да се запознаете с проекта за програма, за да ви запозная с направените допълнителни предложения. По същество предложеният проект за програма повтаря това, което бе пред предшестващите седмици. Към този проект за програма има направени още предложения.
Госпожа Нора Ананиева предлага като точка първа в днеш¬ния дневен ред да бъде включен избор на председател на Тридесет и шестото Народно събрание. Постъпило е по съответния ред. Ще го поставя на гласуване.
 
Постъпило е също така предложение за избор на анкетна комисия за проучване на инцидента в Софийската митрополия  и други случаи на незаконна окупация на църковни сгради. Има необхо¬димия брой подписи, 1/10 най-малко са подписали. Депозиран е и проект за решение, в който са посочени задачите, числеността, съставът и срокът за работа на тази комисия. Това също ще го поставя на гласуване.
Постъпило е също така искане да бъдат включени в програ¬мата няколко проекта за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Те са четири на брой. Тези проекти за решения са разпределени в Законодателната комисия. Няма становище, така че не могат да бъдат поставени на гласуване, т.е. да бъдат включени в днев¬ния ред сега.
Има и още много други предложения за поправки в правилни¬ка. Явно ще трябва да ги разглеждаме наведнъж, но след като Законодателната комисия даде своето становище.
Постъпило е също така искане да се включи в дневния ред законопроектът за осигуряване на есенните земеделско-стопан-ски работи от ликвидационните съвети на обявените в ликвидация организации по § 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Има също така подобна тема - искане за включване на проект за решение на Народното събрание за неотложни мерки в осъществяването на аграрната реформа.
И от господин Орсов е постъпило вчера искане да бъде включено решение на Народното събрание, във връзка с проекта за закон за осигуряване и т.н.
Понеже много пъти стана дума, аз бих се обърнала към председателя на Комисията по земеделие. По повод на тези искания мога да кажа, че за законопроекта няма становища на две от коми¬сиите - Бюджетната и Законодателната.
Про проекта за решение за аграрната реформа, разпределен е на четири комисии. Също няма становища.
А искането на господин Орсов е процедурно по-скоро и е разпределено на две комисии, независимо от естеството на съдър¬жанието му.
 
Моля, господин председатели на Комисията по земеделие, господин Стефанов, да кажете как стоят нещата с този законопроект.
КРАСИМИР СТЕФАНОВ (СДС): Многоуважаема госпожо предсе¬дател, почитаеми колеги! За членовете на Комисията по земеделие вече, предполагам, че на всички ни е омръзнало да говорим по тази тема - осигуряването на есенната сеитба.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): На мем не ми е омръзнало.
КРАСИМИР СТЕФАНОВ: Знам, господин Орсов, и ние имахме разговори с Вас на тази тема.
Последното предложение, което е внесено сега, фактически знаете процедурата - трябва да мине през комисията. А за остана¬лия проект имам разбирането на Комисията по бюджета и финанси да дадат своето становище, независимо от това какво ще бъ де, дали негативно или положително, ние искаме колкото се може по-скоро и имам уверението, че те ще го разгледат.
Затова мисля, че е най-добре да се обърнем и към предсе¬дателя на Комисията по бюджет и финанси към парламента, който да даде своето становище. А тук и трите парламентарни групи предполагам са обединени върху необходимостта за приемането на подобен закон, като основни вносители се явяват наши колеги от трите групи.
Искам да направя едно предложение, ако може, госпожо председател, за днешния дневен ред. Нещо, което наистина е същест¬вено важно за общата ни земеделска реформа и предполагам, че всички вие бихте се обединили върху това предложение. Точка 17, която е изместена сега, наистина с всяко изминато заседание и загубеното време, коет омина през тези седмици, или точка 16 - проект за решение за изменение на списъка на фактите, сведе¬нията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България. Това е един много възлов момент. На всички ви е ясно... (Реплика от блока на опозицията) Точно за земеделието е, госпожо Ананиева, защото се отнася за картния материал, който се ползва от всички поземлени комисии в страната ни. Знаете, че в развитите страни и в Западна Европа и по будките се продава такъв материал. Затова е необходимо ние да освободим ползването на този картен материал, с което всеки един добър икономист може да си направи равносметка колко милиони левове можем да съкратим на тази дър¬жава.
 
Затова предлагам да бъде включено като първа точка в дневния ред, тъй като и самото разискване за решение ще бъде не повече от петнадесетина минути, при едно разумно разглеж¬дане на нещата.
Благодаря ви за вниманието.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Дискусия повече по този въпрос не можем да правим. Моля ви, нека да съобщя и за остана¬лите предложения, които са направени. Стигнах до средата. Нека да кажа какво още е направено. Тъй като за този законопроект неколкократно стана дума, затова помолих председателя на комисията да вземе отношение.
Направено е също така предложение за включване в дневния ред проект за решение във връзка с уреждане дълговете на фирми¬те от военната промишленост от госпожа Ананиева. Това решение е разпределено на три комисии. Няма становища на две от тях. Така че не може да се постави за гласуване днес.
Що се отнася до предложението да се включи законопроек¬тът за държавния печат, то вече е направено. Има го в проекта за програма.
Госпожа Ананиева също е поискала включване на доклада на председателя на Комисията по радио и телевизия за избор на председател на Българското национално радио - също е включено.
Поискано е пак от госпожа Ананиева (чрез цялата група) да се включи доклад на Временната анкетна комисия за установяване на всички данни и обстоятелства, свързани с вноса на петрол, неговата преработка в "Нефтохим" - Бургас и "Плама" - Плевен и т.н. Срокът за дейност на тази комисия е изтекъл. Това не става за първи път. Но докладът още не е депозиран, доколкото имам информация той се подготвя в момента. След като бъде изготвен ще го включим по право в програмата.
Постъпило е искане от господин Александър Йорданов за Парламентарната група на Съюза на демократичните сили - т. 2 да бъде проектът за решение във връзка с утвърждаването на списък на народни представители, членове на Министерския съвет, прези¬дентската институция и т.н.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Фактически това трябва да стане т. 1. Беше включено като т. 2, когато имаше гласуване на вота на доверие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, господин Йорданов, в програмата то е т. 5, заедно с останалите, но имате възможност да доуточните точно искането.
 
(Едвин Сугарев се приближава към трибуната) Господин Сугарев, дайте ми възможност да довърша с другите предложения, а след това ще уточните.
Има искане за включване на законопроекта за отмяна на Закона за вероизповеданията от 1949 г. Няма становища на двете комисии. Правилникът не ни дава възможност да се включи в днешна¬та програма.
Има искане от господин Любомир Павлов да бъде точка в дневния ред законопроекти и проекти за решения във връзка с разсекретяването на информация от архивите на бившата държавна сигурност - това е включено в програмата.
Има още едно искане, което е може би по-скоро пожелание към събранието. Госпожа Ананиева го е подписала - да се включи проект за решение на Народното събрание, задължаваща Законодател¬ната комисия да обсъди и предложи законодателна програма на Народното събрание до края на тази сесия. Знаете, че всяка комисия има свой ред за работа. Това е съвсем друга тема на разговор и може би самата Законодателна комисия може да поеме или следва да поеме инициативата за това, тъй като досега ние не см есе намесвали в работата на комисиите, а всички ние сме включени поне в две комисии, с изключение на Председателството.
И така, от направените предложения, за гласуване ще бъде това, което се отнася за избор на председател, за Комисия за проучване на инцидентите, за проекта за решение (господин Сугарев ще уточни) и вече по програмата - други предложения за разместване.
Нека дам думата на господин Сугарев, господин Слатински също поиска, господин Матинчев, господин Тодоров.
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Истина е, че нашето предложение беше за т. 2, но това беше в един момент, в който т. 1 беше гласуването на вот на доверие на българското правителство. Така че ние настояваме това да бъде гласувано като т. 1 от днешния дневен ред. Имаме съвсем прагматични основания за това искане. Аз ще ги изложа съвсем накратко.
От известно време има едно издание, което публикува списъци на евентуални сътрудници на бившата държавна сигурност. Тези хора практически са лишени от възможност да се защитят
 
чрез съда, тъй като доказателствата за тяхната невинност са от такъв порядък, че върху тях тегне държавната тайна. Аз наистина съм изключително учуден от факта, че нашето искане за разглеждане на този проблем се отхвърля толкова упорито от парламента. И ако то се отхвърли и този път, аз ще бъда принуден да си помисля, че този списък е действителен. Благодаря ви! (Ръкопляскане от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Сугарев, и към господин Йорданов се обръщам: Вашето предложение за цялята т. 5 ли се отнася или само проектът за решение да бъде т. 1?
ЕДВИН СУГАРЕВ: Нашето искане е за разместване на точките в дневния ред, т.е. т. 5 да бъде т. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпходин Николай Слатин¬ски има думата. Нека се направят всички предложения, а след това ще ги гласуваме.
НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ (СДС): Уважаема госпожо председател, аз вземам думата по друг повод, но тъй като съм на трибуната ще употребя 15 сикунди, за да кажа, че подкрепям категорично предложението на нашата парламентарна група и още повече може би ще бъда упълномощен от нашата комисия. Но засега казвам от свое име, че е въпрос на чест за Комисията по национална сигур¬ност предложението на парламентарната група да бъде прието.
Аз обаче вземам думата по повод на предложението на господин Красимир Стефанов за т. 16 - проект за решение за изме¬нение на списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България. Този списък беше много отдавна одобрен от нашата комисия и заслужава, поради изключителната му важност да мине по-напред.
Искам да напомня на Председателството за това, че некол¬кократно съм предлагал (поне два пъти) точката да бъде мялко в по-друг вид. Тъй като ние явно сега нямаме време, а и поземле¬ната реформа не чака, да одобрим целия списък, за си позволих да извадя една част от него и да го депозирам в Народното събра¬ние като проект за решение за изваждане на някои елементи от състава на списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България. Това е само тази част от списъка, от общото проекторешение, което касае поземлената реформа и е одобрено по принцип от Комисията по национална сигурност.
 
И ако Народното събрание желае да подпомогне поземлената реформа, то може да включи веднага след двете предложения, напра¬вени досега, като т- 3 именно този проект за решение. Това е един частен случай от общия списък, но е от огромно значение за поземлената реформа. Благодаря ви! (Ръкопляскане от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА:  Господин  Слатинскиь това предложение е дала Законодателната комисия, което означава, че тя има становище. Така както са формулирани са в резултат на работата на Законодателната комисия, това означава, че по така формулираната точка има становище на Законодателната комисия. Може и това, което вие предлагате, но по така формулираното ваше - проект за решение - трябва да има становище на Законодател¬ната комисия.
Има думата господин Матинчев.
ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Обсъждаме програмата на Народното събрание за периода 29 октомври - 6 ноември. Аз ще взема отношение по представената програма по два въпроса.
Първият въпрос е Кодексът на труда. Благодарение на вас, уважаеми народни представители, при последното обсъждане на кодекса ние направихме сериозен скот в него. Ние достигнахме до 169 параграж от всичко 269 параграфа. Или с други думи -останаха ни 100 параграфа, които предполагам ще предизвикат по-ограничени дискусии от проведените досега. При появата на конструктивност от Народното събрание виждам реалната възможност, ако изпълним взетите решения за интензивна работа по Кодекса на труда днес, ако не се отлага тази точка за по-задно място в дневния ред, и ако утре вместо питания към Министерския съвет ние се занимаваме изключително с Кодекса на труда, аз ви уверявам, господа, че може би най-сетне Народното събрание ще се поздрави с приемането и утвърждаването на един крупен вот, който очакват всички в тази страна.
 
Бих искал да формулирам, госпожо председател. Молбата ми е да не отпада от т. 2 на дневния ред второто четене на законо¬проекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
Второто ми предложение е петък изцяло - четирите часа да бъдат посветени на работа по Кодекса на труда.
Следващото ми предложение: от народните представители Илиян Шотлеков и Златка Русева беше внесен един законопроект за допълнение на Указа за насърчаването на раждаемостта. В това предложение се предвижда изплащането на месечни добавки на деца и на семействата, в които и двамата родители са безработни. Това е един изключително тежък проблем, който от месеци тегне като тегоба върху българските семейства. Предложението е изключи¬телно ясно, има становище на Комисията по труда и социалното осигуряване. Ние го приемаме единодушно.
Моля ви, госпожо председател, да се предложи обсъждане и приемане на законопроекта за допълнение на Указа за насърча¬ване на раждаемостта.
Не бих искал да ми възразите, че Законодателната комисия все още не е разглеждала тези изменения и допълнения на указа. На мен ми се струва, че това не би отнело много време на нашите колеги за приемане на решение по този твърде важен въпрос. Благо¬даря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА  БОТУШАРОВА:  Благодаря,  господин Матинчев. Аз не ви възразявам, но възразява правилникът. Ако Законодателната комисия се подготви за утре и другата комисия, която също трябва да каже мнението си, щом това е готово - ще го включим веднага. Аз лично не ви възразявам.
Господин Михайлов, понеже преди вас има и други колеги, по процедурен въпрос? Заповядайте.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, Б.ЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз взех думата по процедурата на обсъждането на дневния ред. Мисля, че ако правим изказвания по отделни точки, след това се връщаме на други, ние твърде много ще забавим процедурата по обсъждането и приемането на дневния ред. Затова, госпожо председател, аз ви предлагам точка по точка от така направените
 
предложения да ги обсъдим и след обсъждането да гласуваме и тогава да преминем на следващата гочка от направените предложения по дневния ред. Сега се говори за селското стопанство, за държав¬ната тайна, за всичко се говори и когато дойде време да гласуваме, ние няма да знаем кой какво е говорил.
Затова аз ви моля да възприемете, можете да го подложите и на гласуване, всяка точка от направените допълнителни пред¬ложения да обсъдим и веднага да гласуваме, за да преминем към следващата точка. Това ще бъде много по-делово и много по-кон-структивно за работата на парламента. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Михайлов, аз си водя бележки, за да не забравя. Но тази процедура я правим една година, предполагам, че не за първи път сте тук, когато утвърждаваме програмата. Предлага се програмата, но вътре има предложения за пререждане. Ако ние гласуваме точка по точка, как например, когато има три предложения за точка 1, как могат да се направят? Така че става дума за това колегите да бъдат по-експедитивни в своите предложения.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: по т. 1 има три предложения, по следва¬щата може да има 4 предложения, а ние ги смесваме тези многоброй¬ни предложения по една точка с многобройни предложения по друга точка. Затова аз ви предлагам една много по-опростена и много по-делова процедура. Нямам нищо против да следвате и тази, но тя няма да помогне по-бързо да се приеме дневният ред на Народ¬ното събрание. Ако вие следвате практиката всеки да се изказва по всички точки и чак накрая да се гласува, вие си спомняте, че тази процедура, която се следваше досега, не беше ефективна, защото, когато се пристъпва към гласуване на отделна точка, отново се взема думата, за да се пояснят едни или други съображе¬ния "за и "против" приемането на дадената точка от дневния ред.
Но ако вие следвате същата, аз ще ви помоля след малко да ми дадете думата, за да се изкажа по всички точки от предло¬жения дневен ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕМАНА БОТУШАРОВА: Просто не намирам за нужно да оспорвам това, което казахте. Вероятно във вашето съзна¬ние е останала тази представа за сложност на процедурата. Предло¬женията са 12 на вашата парламентарна група и заради това ние губим толкова време.
 
Господин Тодоров има думата.
ТОДОР ТОДОРОВ (ПС на БСПС, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вземам отношение само по предложе¬нието, което беше направено от господин Златимир Орсов и което е внесено своевременно във връзка...
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Сега не се обсъжда! ТОДОР ТОДОРОВ: Изслушайте ме малко какво ще кажа и мисля, че няма нужда да нажежаваме обстановката.
Господин Красимир Стефанов, председател на комисията подсказа какви са причините и госпожа председателстващата също ги посочи. Но ние сме разтревожени от факта, че се правят изявле¬ния през последните няколко дни, че този законопроект и такива законопроекти няма да се разглеждат. И лично тези изявления нас ни тревожат, че се правят от председателя на Бюджетната комисия. Нека малко човешки да погледнем на нещата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕМАНА БОТУШАРОВА: Господин Тодоров, каже¬те какво предлагате!
ТОДОР ТОДОРОВ: Предлагам да се гласува решение на Народно¬то събрание, с което да задължим Комисията по бюджета и финансите и Законодателната комисия най-късно до вторник да имат официално становище по законопроекта, защото явно е, че причините не са в това, че някой отсъства. Причините са съвсем други и предлагам да се гласува това, което е предложено от господин Орсов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕМАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, подкрепяте една теза, която е против правилника. Съжалявам, няма да мога да го поставя на гласуване.
Господин Боков има думата.
ФИЛИП БОКОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря ви, госпожо председател! Аз вземам думата, за да изкажа едно мнение малко по-различно от това, което изложи тук господин Сугарев по въпроса за досиетата и да направя едно друго предложение.
Аз също следя с доста голямо любопитство публикациите в един многотиражен вестник...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Бихте ли направили предло¬жение, а другите неща могат да се кажат...
 
ФИЛИП БОКОВ: Ще го направя, разбира се, ако ме оставите
да го направя - ще го направя. Ако не ме оставите - няма да
го направя!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Оставям ви, направете
го!
ФИЛИП БОКОВ: Изпитвах нарастващо безпокойство от това, че моето име не се появяваше там. Даже бях готов да платя около 1000 лева, за да мога да вляза в този списък, тъй като мисля, че оставянето ми извън него, беше компрометиращо. И слава Богу, днес моето име фигурира там. Очевидно започва публикуването на висшия офицерски кадър. Аз предлагам господин Сугарев да се съгласи да изчакаме да видим какъв е висшият офицерски кадър, който ще публикува вестник "Ранно утро" и тогава да се занимаваме с въпроса за досиетата. Или най-малко да оставим в нашата седмична програма този въпрос там, където му е мястото. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря ви. Господин Орсов има думата.
ЗлАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожо председател, колеги! Вземам думата, за да подкрепя от името на нашия Парламен¬тарен съюз предложението на господин Стефанов 16 точка от дневния ред да стане първа точка. Проблемът за разсекретяване на картите, които са от значение за извършване на поземлената реформа, стои още от Великото Народно събрание. Така че, моля уважаемите народ¬ни представители да гласуват за пререждането на тази точка от дневния ред.
И второто ми предложение: вие споменахте, че предложеният проект за решение, с който аз искам Народното събрание да за¬дължи Законодателната и Комисията по бюджета и финансите да се произнесат по Закона за сеитбата, противоречало на правилника. Бих искал да кажете на коя точка от правилника противоречи, тъй като то се отнася до един текущ процедурен въпрос.
Господин Венцеслав Димитров преди две седмици заяви по телевизията, че няма да гледа такива комунистически закони като за сеитбата. Аз на неговите обещания, че ще ги гледа, вяра нямам, както нямам вяра и на Законодателната комисия, която обеча днес на заседанието си да разгледа този законопроект.
 
Ето защо аз настоявам това процедурно решение, с което предлагам Народното събрание да задължи двете комисии да разгле¬дат законопроекта и да дадат становището си по него, независимо какво е това становище - дали е отрицателно или положително, да бъде поставено на гласуване, за да може този законопроект най-после да влезе в пленарната зала и Народното събрание да се произнесе по него.
Още веднъж ви моля, госпожо председател, да не повтаряте грешката от миналата седмица и изобщо да не поставите на гласуване предложението за решение, което съм направил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря ви, господин Орсов! Ще приложа правилника.
Господин Михайлов искаше преди това думата. Господин Даскалов иска думата по процедурен въпрос. ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По процедурата. И трите изказвания - на господин Боков, на господин Тодоров, на господин Орсов - бяха разисквания по дневния ред. това от правилника за работата на Народното събрание е недопустимо. И аз ви моля учтиво тогава, когато народен представител дискутира по дневния ред, да му се отнема думата така, както е предвидено в правилника.
По съответния ред са направени предложения за дневния ред. Народните представители имат възможността да се запознаят с тези предложения и с вота си ще дадат своето съгласие или несъгласие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕМАНА БОТУШАРОВА: Благодаря ви. Господин Михайлов, имате думата. По проекта з адневен ред. Само ви моля не по всичките точки!
 
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Ст. Стамболов" и СДПД "Ера-3"):   Уважаеми  колеги, аз ще бъда кратък.
Първо по проекторешението за някои неотложни селскостопански дейности...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Много Ви моля, господин Михайлов, по този въпрос се гласува или не. Моля не влизайте в обсъждане. Правя Ви предупреждение, че се нарушава правилникът
(Стефан Савов от място прави реплика, която не се чува)
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Тъкмо това, господин савов, искам да обясня. Искам да обясня, че Бюджетната комисия не иска да си свърши работата, парализира дейността на Законодателната комисия. Ние се занимавахме три пъти. Те са 19 законопроекта. И ние смятаме, че можем другите да отложим, но единственият, който трябва да разгледаме, е проекторешение за неотложни селско¬стопански работи и особено по въпроса за кредитирането на сеит¬бата - есенната и пролетната. И затова ние подкрепяме и предло¬жението на господин Стефанов. Има заключение на Комисията по земеделието.
Второ. Аз искам да оспоря искането да се премести точка 16 - проект за реш ение за изменение на списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Михайлов, това с гласуване ще се реши.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Госпожо председател, господин Слатин¬ски имаше основание, когато каза, че той променя първоначалното. Там са няколко предложения. Комисията по национална сигурност предлага само един от тези елементи, свързан с прилагането на Закона за земята, става дума специално за топографските карти. Но в законодателната комисия има и решение по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Много Ви моля, не по същество. Ако точката се приеме, там ще кажете.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Но нашите представители в Законодател¬ната комисия се изказахме против и се възразява, защото... (Възра¬жения от групата на СДС) Изслушайте ме, моля ви се.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕМАНА БОТУШАРОВА: Моля все пак за тишина. ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: ... защото Националната комисия не е взела становището на компетентните органи дали представлява държавна тайна или не представлява държавна тайна. И затова аз не смятам, че трябва да се разгледа.
И последният въпрос - за досиетата. Господа, този списък, ако е лъжа, ако е к девета, трябва Прокуратурата да възбуди наказателно преследване срещу авторите на клеветата. Ако е раз¬криване на държавна тайна, също трябва да възбуди наказателно преследване. Това е работа на Прокуратурата и тя трябва да си свърши работата.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Сега със списъка никой не се занимава, а с два законопроекта и проекторешение.
Моля, обявявам, че ще има гласуване. Текат три минути. Моля всички народни представители да заемат местата си. За първа точка конкурират няколко предложения. Първото предложение, постъпило по време, е точка първа да бъде сегашната точка пета. Постъпило е на 27 октомври в 16,30 часа.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Изказване във връзка с това как да се гласува. Това е наше предложение, на СДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За процедура. Кажете, господин Сугарев?
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Тъй като това решение е свързано с един много важен именно за нас проблем, а именно иска ли да знае парламентът кой кой е в този му състав или не иска да знае, от името на Парламентарната група на СДС предлагам гласуването да бъде поименно. (Ръкопляскания в групата на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Член 52 от правилника - направено е предложение точка първа да бъде сегашната точка пета. Това са законопроектът за разсекретяване на досиетата, внесен от господин Георги Марков, проектът за решение във връзка с утвърждаване на списък и т.н., проектът за решение във връзка с отмяна и т. н. Предложението е направено от парламентарна група
 
гласуването да бъде поименно. Поставя се на гласуванне без разискване, но се изслушва по един народен представител от пар¬ламентарна група, която не е съгласна с направеното предложение. Виждам госпожа Митева.
НАРИЕЛА МИТЕВА (от място): По процедурен въпрос. ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не процедура, по този въпрос. Каква процедура? Има предложение за поименно гласуване по тази точка. Те искат включването в точката да бъде поименно.
НАРИЕЛА МИТЕВА (от място): искам да взема думата по процедурен въпрос. Процедурен е въпросът, когато има констати¬рано нарушение на правилнинка. ето го чл. 37, ал. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, не сте разбрали нещо. Става дума за чл. 52.
МАРИЕЛА МИТЕВА (от място): Вие не можете да поставите предложението за гласуване за разместване в дневния ред, тъй като не е постъпило.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕМАНА БОТУШАРОВА: Постъпило е, моля Ви. Постъпило е на 27 октомври в 16,30 ч.
Моля, ще се гласува. Има ли народен представител от друга парламентарна група, който не е съгласен с направеното предложение? Пак обяснявам за какво става дума. Предлага се точка пета да стане точка първа в програмата. Предлага Парламен¬тарната група на СДС това гласуване да бъде поименно. Против? Има думата господин Дърмов.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Ст. Стамболов" и СДПД "Ера-3"),  посрещнат  с  ръко¬пляскания от групата на СДС): Благодаря ви, колеги от СДС, благо¬даря. Виждате ли, в. "Демокрация"...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не, моля Ви само по предложението, а не вестникът. Правилникът казва, ако не сте съгласен с предложението.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ: Мисля, че е крайно време този пар¬ламент да заработи. Всички ние имаме карти, всички ние можем да използваме разпечатката за своите пропагандни цели. И ако иска "Демокрация" да бъде на нивото на "Ранно утро", нека я използва и нека я помести. А ако колегата Сугарев се чувства засегнат, че го няма в този списък, нека се обърне, все пак
 
зад него стои човек, който е специалист в тази насока. Мисля, че ще може да му ходатайства. (Шум, реплики в групата а СДС)
ПЕДСЕДАТЕл СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Друг народен представител, който е против от другата парламентарна група? - Няма.
В такъв случай, направено е предложение гласуването точка пета да бъде точка първа  да бъде поименно. Това е за досиетата и прочие. Казано е в чл. 52. Там пише.
Моля, които са съгласни това гласуване да бъде поименно, да гласуват със зелено, който е против, ще гласува с червено и съответно въздържал се.
Господин Лютфи, по процедурата ли? Кажете.
ЮНАл ЛЮТФИ (ДПС):  Госпожо председател, уважаеми колеги, трябва да има две гласувания, първо тази точка да стане първа и второ - то да бъде поименно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не, не, господин лютфи. Обратното е.
ЮНАл ЛЮТФИ: Или обратно. Първо да бъде поименно и след това да стане първа точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да. Благодаря. Гласуваме първо за начина, по ко йто тази точка ще стане от пета първа. Предложението е да бъде поименно гласуването. Моля, гласувайте.
Господин Добрев, три пъти го обясних. Ще го кажа още веднъж. Предлага се гласуването точка пета да стане точка първа да се извърши поименно. Гласуваме това - начинът на гласуванне, да бъде поименно. Това е предложението. Това е предложението. В чл. 52 от правилника е казано ясно този път. Моля, гласувайте.
Гласували са 219, за - 106, против - 96, 17 - се въздър¬жат.
Отхвърля се предложението.(Оживление, ръкопляскания в групата на СДС, скандирания: "Ченгета, ченгета!")
Моля за тишина в залата. Моля за тишина в залата! Гласуваме предложението точка пета да стане точка първа по нормалния начин. Моля, гласувайте.
 
По обичайния начин се гласува с картите точка пета да стане точка първа, въпросът за досиетата да стане точка първа. Моля, гласувайте.
Гласували са 217, за - 104, против - 99, 14 се въздържат. (Оживление, реплики в групата на СДС, скандирания: "Ченгета, ченгета!", "Всеки ден ще е така, всеки ден ще е така!")
Моля за тишина в залата.
Следващото предложение за точка първа.
(Продължават скандиранията в групата на СДС: "Ченгета, ченгета!" "Всеки ден ще е така!")
Моля, преустановете с шума. Ако няма тишина в залата, ще прекъсна заседанието. Много моля за тишина.
Ще гласуваме, господин бйорданов, следващите предложения.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! (Продължава шумът в залата) Уважаеми дами и господа народни педставители! Тъй като е просто невъзможнон парламентът да работи без народните представители да се познават, а това вече може да стане само след разкриване на досиетата, съюзът на демократичните сили взима половин час почивка.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Половин час почивка.
 
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕМАНА БОТУШАРОВА (звъни):  Продължасзаме заседанието. Има необходимият кворум.
Аз искам да взема аргументи от предложението на господин димитър Михайлов за промяната и за да не се получи така, че тя да не бъде приета, ви предлагам следното: да гласуваме така, както е предложена, тъй като по нея няма други промени, след което да гласуваме предложението за включване като точка първа - избор на председател, предложението заточка 16 да стане точка първа и предложението за образуване на анкетна комисия, тъй като по самата програма, вътре в съдържанието други предложения няма.
Искам да направя едно уточнение, господин Слатински беше прав. Аз поисках справка от Законодателната комисия. Не зная защо формулировката на точка 16 е така, както е написана, но тя не е подадена така от Законодателната комисия. Трябва да бъде: "Проект за решение за изключване на някои факти, сведе¬ния и предмети от състава на списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на република България", така тя е гледанна от комисията и по този въпрос няма спор. Отнася се точно за плановете за градовете, кадастрал-нните и другите топографски планове и т.н., което е необходимо за земеразделянето и изобщо за съставянето на земеделските карти.
Така че това е единственото уточнение, което правя. Поисках тази справка, господин Слатински, бяхте прав. Надявам се да е както винаги.
Точка 16 трябва да бъде с тази формулировка, както е разгледана и както е предложено решението. Затова аз ви моля да гласувате проекта за програма, както е предложен, след което ще има три допълнителни още гласувания за доуточняване към него. Моля, гласувайте. Проектът за програма, както е предложен и ще има три допълнителни гласувания: едното е да се включи избор на председател, за временна комисия иточка 16 да отиде на челно място. Но вътре в самата програма други промени няма. Така че, моля, гласувайте.
 
Гласуваме проекта за програма, както е предложен, а след това допълненията, които са направени, тъй като самото съдържание на този проект не се променя, моля, гласувайте проректа за програма, който днес беше раздаден.
Гласували са 194, за - 102, против - 80, 12 се въздържат.
Към тази програма има допълнително предложение. Точка първа от днешния дневен ред да бъде избор на председател на 36-о Народно събрание. Моля, гласувайте.
това е допълнително включване към програмата.
Гласували са 195, за - 108, против - 87, въздържали се - няма.
Направено е още едно предложение за точка първа: точка 16 - проект за решение за изключване на някои факти, сведения и предмети от състава на списъка а фактите, сведенията и педмети-те, които съставляват държавна тайна на република България, да бъде също точка първа, но тъй като точка първа се определи, става дума за точка втора, следващата точка. Моля, гласувайте.
В програмата е, но да се измести напред. Изказаха се няколко души, които подкрепиха това предложение. Става дума за оформяне на кадастралните и земеделските планове. Някой да не остане с впечатление, че е за нещо друго.
Гласували са 196, за - 150, против - 13, 33 се въздържат. Това става точка втора.
Направено е също предложение да се включи в програмата образуването нна анкетна комисия за проучване на инцидента в Софийската митрополия и други случаи на незаконна окупация на църковни сгради. Гласуваме включвае в дневния ред. Моля, гласу¬вайте.
Гласували са 195, за предложението - 90, против - 102, З се въздържат. Отклонява се.
 
И има едно предложение на господин Матинчев утре, петък, целият ден, цялото парламентарно време да бъде посветено на Кодекса на труда.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 191 народни представители. За - 139, против - 32, 20 се въздържат. Приема се.
Утре, петък, ще разглеждаме Кодекса на труда. Моля да го носите със себе си, уважаеми колеги. Всъщност това е дневният ред за утре.
Това са предложенията, които според правилника можем да поставим на гласуване.
Програмата е приета за две седмици. Нейната първа точка е
ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. (Разменят се реплики между блока на БСП и блока на СДС)
Имате думата, уважаеми госпожи и господа народни пред¬ставители. (Размяната на реплики продължава, но шумът е много голям и не се разбират)
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Да минаваме към следва¬щата точка, защото нямаме предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕМАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Ананиева иска думата.
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХМД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Ст. Стамболов" и СДПд "Ера-3", посрещната с ръкопляскания от депутатите на СДС): Благодаря, колеги; за овациите. Радвам се на вашето безгрижие по отношение на истинското действие на парламента. Това безгрижие, което показва мнозинството в този парламент, е разбира се, не радостно, а тревожно.
Съжалявам много. Ние бихме имали и имаме своята канди¬датура. Бихме могли да я предложим, но както и миналия път ви казах, ние искаме това да стане в една достойна конкуренция.
В същото време сме убедени, разбира се, че нашият кан¬дидат няма конкуренти във вашата страна, но тъй като мнозинст¬вото е решило да предложи кандидатура от страна на Съюза на
 
демократичните сили, чакаме вашите предложения, по които ще се произнесем. (Ръкопляскания от опозицията)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ще предлагате ли канди¬датура, уважаеми колеги?
РЕПЛИКИ ОТ БСП: Няма лиедин достоен човек сред вас?
К-/1АРА МАРИНОВА (от място): Изоставаш от влака, Сашо. Влакът отиде... (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА; Ако няма предложения, да отиваме към другата точкаа. Питам всички - вие мълчите. (Шум и реплики, разменяни между блока на СДС и БСП)
По точка първа - мълчание...
Преминаваме към точка втора (ръкопляскания от СДС)
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА НЯКОИ ФАКТИ, СВЕДЕНИЯ И ПРЕДМЕТИТЕ, КОИТО  СЪСТАВЛЯВАТ ДЪРЖАВНА ТАЙНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Законодателната комисия е дала становище... Господин Савов иска думата.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Ние не можем да преминем към точка втора без да сме изчерпили точка първа. ("Така е" от опозицията) А навсякъде в цивилизованите страни, както казва госпожа Ананиева, този, който предлага една точка, предлага и кандидат. Това е точно така. Естествено, това дори е казано в много конституции;
че точно така става. Вие предлагате точка, вие предлагате канди¬дат. Ние чакаме от вас кандидат - достоен човек. Казахте, че имате много достойни хора, но не можем да минаваме така от точка първа на точка втора без нищо да се направи. Благодаря. (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Съгласна съм, господин Савов, но по точка първа - мълчание. (Шум в залата)
Още веднъж се обръщам към вносителите за включването на точката в дневния ред: ще я подкрепят ли със съдържание или предложението беше само процедурно?
(Госпожа Ананиева, господин Кюранов и други депутати от опози¬цията напускат залата. Това е посрещнато с шум и реплики от блока на СДС)
Вносителката госпожа Ананиева излезе от залата. Тя изказа мнение... (Шум)
 
Господин Гоцев, заповядайте.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Намираме се пред изклю¬чително тефък конституционен момент. Народното събрание гласува с мнозинство точка първа от дневния ред да бъде избор на пред¬седател, нещо, което е нормално да стане, след като повече от един месец това народно събрание няма председател.
Парламентарната група на Съюза на демократичните сили многократно заяви, че няма днес, за в бъдеще и и зобщо да из¬дигне кандидат за свой председател.
Следователно останалите две парламентарни групи, ако желаят този парламент да продължи да съществува, трябва днес, когато са гласували тази точка от дневния ред, въпреки противо¬поставянето на СДС, да предложат своя кандидат. И ако те не предложат такъв кандидат, предлагам председателстващата Народното събрание като конституционалист да си зададе въпроса: може ли повече да функционира това Народно събрание. (Възгласи "Е-е-е" от опозицията, ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Лютфи има думата. Заповядайте.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! След тази...
ОБАЖДАТ СЕ: Декларация...
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Без подсказване, моля ви се.
След тази декларация имаме нова ситуация. Затова от името на Движението за права и свободи искам половин час почивка, госпожо председател.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Половин час почивка. (Звъни)
 
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕМАНА БОТУШАРОВА: Моля уважаемите госпожи и господа народни представители да заповядат в пленарната зала!
Продължаваме заседанието. (Звъни)
Моля всички да заемат местата си!
Господин Йорданов, искате думата ли? - Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС); Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Доколкото съм запознат с парламентарната практика, във всички случаи не толкова много, колкото господин Орсов...
ЗлАТИМИР ОРСОВ (от място): Вярно е това!
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Искам да подчертая, че обичайна практика е, ако има кандидат за едно или друго място и той трябва да бъде издгнат за такъв, да бъде попитан лично дали желае да бъде издигнат и даде своето съгласие за това. Що се отнася до въпроса за председател на парламента, това става два пъти по-голямо - просто и морално, и парламентарно задължение.
Ситуацията е такава днес в Парламентарната група на СДС, че възможните кандидати, които ние смятахме да издигнем на поста председател на парламента, в момента или отсъствуват от страната, или пътуват, просто на път са да напуснат сега страната. (Възгласи, реплики от опозицията)
Сега аз ви казвам нещо сериозно, а вие се усмихвате. Аз не знам...
Въпросът е, че това са неотложни международни ангажименти, поети от управляващата коалиция СДС, които не могат да бьдат отложени. Просто при най-голямо наше желание човек не може да слезе от самолета и да стане председател на Народното събрание. (Шум в залата) Затова Съюзът на демократичните сили ви казва, че именно поради тази причина днес ние не можФм да издигнем кандидат за председател на Народното събрание. Става дума за днес, защото когато хора летят във въздуха, не е хубав ден за българската демокрация!
Благодаря ви. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Палчев, заповя¬дайте.
 
ИВАН ПАЛЧЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Като говорител на Парла¬ментарната група на Движението за права и свободи искам да подчер¬тая отново нашето становище, че постът председател на Народното събрание би трябвало да бъде зает от представител на Парламентар¬ната група на Съюза на демократичните сили! (Ръкопляскания от СДС)
Улисани в твърде много неща през изминалите седмици, част от които безсмислени, явно колегите от Съюза на демократич¬ните сили нямат готовност тази седмица да ни представят кандидат, но явно се очертава и другата алтернатива - те до сряда ще имат такава готовност.
Сега да загубим два часа отново, тъй като ние няма да гласуваме. Предполагам, че и СДС няма да гласува. Само вие да гласувате е излишно. Но ако така се внася - всяка седмица по два пъти предложение за господин Янаки Стоилов - един достоен човек, който прави чест не само на нашия парламент, но би бил чест и за други парламенти - нищо чудно в едно от тези гласувания да се случи и това, което ние не желаем, тъй като казано е, че щом като СДС е водеща политическа сила, тя трябва да излъчи председател на Народното събрание.
ЙНАЛ ЛЙТФИ (от място): Добре беше казано! (Смее се) ИВАН ПАЛЧЕВ: Поради това аз се обръщам към вас с молба да изтеглите вашето предложение и да минем към Кодекса на тр/да, за да свършим днес малко работа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: В двете изказвания аз прозрях следното предложение - да се отложат разискванията, обаче не бяха формулирани според правилника. Така ли да разбирам изказванията?
ЮНАЛ ЛЮТФИ (от място): Да се оттегли точката... ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ние не можем да я оттег¬лим, защото тя е в дневния ред, но можем да я отложим. ИВАН ПАЛЧЕВ (от място): За сряда!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да я отложим за сряда ли, господин Палчев? Така - за сряда. Разбрах от думите на госпо¬дин Палчев, т.е. ги разтълкувах, че се съдържа предложение тази
 
точка: "Избор на председател", разискванията по нея да бъдат отложени за сряда. Това е предложението на господин Палчев. Правилно ли съм разбрала, господин Палчев? ИВАН ПАЛЧЕВ (от място): Да!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА; Госпожа Ананиева има думата.
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-5"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! След вчерашните дебати има освен хубави дни и хубави нощи за българската демокрация. Правя това като реплика на господин Йорданов.
Едновременно с това, разбира се, е много жалко толкова много достойни хора от Съюза на демократичните сили в момента да са във въздуха. (Смях от опозицията) Бихме желали някаква гаранция, че до сряда ще бъдат свалени! (Смях от опозицията, ръкопляскания) Поради което - готови сме да изчакаме тази операция (смее се) и да се съгласим с отлагане, но при условие, че в сряда първа точка от дневния ред е избор на председател на събра¬нието. (Ръкопляскания отляво)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожо Ананиева, думата "свален" е многозначителен термин... (Шум в залата)
НОРА АНАНИЕВА (от място): Може да се каже и "приземени"... ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Може би да боравим с думите на правилника, все пак.
Господин Йорданов, имате думата.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, няма ситуация в България, при която Съюзът на демократичните сили да приема условие или условия от Българската социалистическа партия. (Бурни ръкопляскания от СДС и ДПС) Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА:  Остава предложението на господин Палчев да се отложат разискванията по тази точка. Господин Палчев предложи за сряда.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): А ние предлагаме да бъде точка първа в сряда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Нека, ако трябва, точката да се уточни допълнително. Искате точка първа? Добре.
 
Появиха се три неща в това ус-ловие - първо, да бъдат отложени разискванията, което е най-общото. Второто е те да бъдат в сряда, а третото е те да са точка първа.
Ако искате, да гласуваме по трите предложения поотделно, за да не се получи допълнителен конфликт и да се надяваме, че самолетите излитат и кацат благополучно.
Гласуваме първо предложението, което е най-общо и се съдържаше в изказването на господин Йорданов, да бъдат отложени разискванията по тази точка. Ще гласуваме, моля ви, едно по едно. Първо - да бъдат отложени разискванията. Моля, гласувайте за това предложение. Гласуваме за отлагане на разискванията.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Не е така!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: А как е? Кажете, господин Йорданов. Моля, спрете гласуването!
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Аз мисля, че бях прекалено ясен. Ще повторя отново. Кандидатът, който бъде предложен да стане председател на парламента от СДС, трябва да бъде тук, в тази пленарна зала. Вие сега ни казвате в сряда да го докараме жив или умрял. (Реплики от залата: "Жив! Жив!")
Така. Във всички случаи ще е така! Ние можем да поемем някакво абстрактно обещание да съдействуваме за това, но ако няма самолет?! (Шумни възгласи от залата) А ако има мъгла? (Шум от залата) Ако летището е затворено? (Шумът в залата продължава) И т.н., и т.н. Затова нека да не се ангажираме с такива неща. Приемаме, че в сряда Председателският съвет ще разгледа този въпрос и ще направим всички интервенции съответният кандидат да бъде тук. Иначе аз не знам как да го реша просто физически този въпрос.
КлАРА МАРИНОВА (от място): По съвест! По съвест!
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Защото не става въпрос за това който и да е да изберем за председател на парламента, нали?
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Лютфи, заповя¬дайте. Процедура.
 
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДСП): Уважаема госпожо председател, явно е, че въпросът е много сериозен. И тъй като действително ние трябва много сериозно да помислим и хората трябва да са налице, нашата парламентарна група предлага като компромисен вариант... Господин Йорданов, може ли, понеже се отнася до вашето предло¬жение, нашата парламентарна група предлага този въпрос да бъде включен в програмата до края на другата седмица, т.е. четвъртък, това е последният парламентарен ден. И моля това да бъде гласува¬но.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Предложението е да се отложи разискването по тази точка за следващата седмица. (Реп¬лики и шум в залата) Отлага се разискването на този въпрос за следващата седмица. Това е предложението н агосподин Лютфи.
Моля, гласувайте за това предложение! Прекратете гласува¬нето и посочете резултата. Гласували са 201 народни предста¬вители, за 127, против 27, въздържали се 47.
Предложението се приема. Точка първа се отлага за след¬ващата седмица - избор на председател на Народното събрание.
Следващата гочка втора е проект за решение за изключване на някои факти, сведения и предмети от състава на списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България.
От името на комисиите кой ще докладва становищата? Гос¬подин Бучков за Законодателната комисия, господин  Слатински за Комисията по национална сигурност и господин Стефанов  за Комисията по земеделието. Имате думата господин Бучков.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, дами и господа! Предстои разглеждането и приемането на решение за изключване на някои факти, сведения и предмети от състава на списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България. Този списък е приет и обнародван в "Държа¬вен вестник", бр. 31 от 17 април 1990 г.
Предложението, което е направено, е да се изключат от списъка такива факти, сведения и предмети, които  по своето естество не представляват държавна тайна. С проекта за решение се цели да се уредят въпросите, свързани главно с облекчаване работата на общинските администрации и общинските поземлени
 
комисии, които извършват административноправно и техническо обслужване, както и възстановяване на собствеността върху земе¬делските земи.
по този въпрос на заседанието на Законодателната комисия бяха поканени и присъствуваха експерти, които изясниха, че въп¬росните планове, посочени в решението, не могат да представляват държавна тайна и поради това те трябва да бъдат изключени от този списък.
Смятам, че е излишно да споменавам, че в стремежа  за така наречената "национална сигурност" и обхванати от чувството за шпиономания се стремяха абсолютно всичко да вкарат като дър¬жавна тайна, дори и личния живот на хората.
При това положение Законодателната комисия, която взе предвид становището на експертите, предлага решението, което вие имате пред вас, да бъде прието от Народното събрание. С това решение се изключват тези факти и обстоятелства, които са посочени в списъка от 1990 г. като държавна тайна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  СНЕМАНА  БОТУШАРОВА:  Господин  Слатински, имате думата за становището на вашата комисия.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Уважаем агоспожо предсе¬дател, дами и господа народни представители! Аз се чувствувам малко раздвоен, защото съм и вносител на това предложение, но най-напред искам да ви кажа, че тук се поставиха под съмнение компетентностите на някои хора. Аз си признавам пред вас, че не съм най-компетентният в тази зала, но след като компетентните хора по дадения проблем не си свършиха работата, се наложи да проведа консултации, действително много консултации,  със спе¬циалисти и ви предложих едно решение на проблема със съзна¬нието, че се движим в процедурата и не извършваме никакви наруше¬ния, а напротив, можем да помогнем на аграрната реформа.
Комисията по национална сигурност разгледа внесения от Министерския съвет проект за изменение на списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Народна Република България (такова е названието на списъка), на няколко свои заседания изслуша редица експерти в различни области и след като направи съответните промени, изработи свое становище в подкрепа на така предложените изменения и не направи съществени изменения в обсега, който касае сегашното обсъждане.
 
Използувайки положителното становище на комисията, под¬крепила по принцип, това становище ви е раздадено, всички изме¬нения в проекта, аз извадих от него именно това, което касае разсекретяването на съответните карти. Трябва да ви кажа, че и след като беше внесено това предложение, в комисията продъл¬жиха да постъпват отзиви, които бяха в духа на моята, така да я кажа, идея и аз съм абсолютно убеден, че тя е изчистена, тя е една добра идея, полезна идея и ви призовавам да гласувате за това решение, с което ще направите ,след ваканцията, най-сетре едно добро за тази държаваа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕМАНА БОТУШАРОВА: И от третата комисия господин Стефанов.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР СТЕФАНОВ: Многоуважаема госпожо пред¬седател, почитаеми дами и господа народни представители! Първо ми позволете да ви благодаря, че приехте предложението за про¬мяна на реда на точките, което ни дава една възможност наистина да свършим нещо, което ни дава една възможност наистина да свър¬шим нещо, което ще има един действителен отзвук и резон за всички нас и за целия български народ.
комисията по земеделие в много по-дълъг период е имала на своето внимание измененията на така наречения "Списък за държавната тайна". В контекста си той се явява като един затор-мозяващ фактор при прилагането на земеразделянето в страната ни, тъй като всички геодезически групи, които са ангажирани при земеразделянето, ползуват такъв картен материал и там е установен някакъв порядък, който фактически им прекъсва донякъде производствения процес.
Тук искам да напомня и още нещо, което Комисията по земеделие прие като свое виждане и го предложи на Министерст¬вото на отбраната, откъдето ние получихме пълна подкрепа, че частите, коит оса ангажирани, като топографски групи и които биха могли да бъдат ползувани при земеразделяне или ползувани от поземлени комисии в процеса на възстановяване на собствено¬стта на земеделските земи, но се сблъскаха именно в този аспект представляващите тайна по списъка, който е даден в хронологията на "Държавен вестник" актически, им спира тяхната дейност.
Затова аз още веднъж искам да ви благодаря, че ще стигнем до приемане на едно такова решение и ви моля нека да бъдем един
 
път с консенсус, който действително ще има резон и икономически, и действителен за този етап на земеразделянето и за движението на аграрната реформа в страната ни.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви и аз. Господин Димитър Йончев има думата.
 
ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Съвсем накратко искам да ви запозная с една особеност и да ви предложа нещо. Този въпрос е обсъждан доста отдавна - от пролетта, и възникна един проблем. Става дума за това, че има не само карти с различен мащаб - от 100 000 и по-едри, които военните използуват. Става дума, че има две картни системи. Едната картна система е от 1959, едната е от 1970 г. И тук в текста не става дума за систе¬мите, освен в четвърта точка, където се разсекретява система 1970 г.
Както винаги, има едно перфектно решение на въпроса, но трудно се постига. Ние пролетта ситгнахме до него и го въз¬ложихме като идея. това беше: едната система да остане за нуждите на армията със съответния едър мащаб, а другата система да бъде изляцо за граждански цели и на нея да се извърши и поземлената реформа, геодезическите проучвания и т.н.
Възникна обаче един въпрос, че част от кметствата и част от общините ползуват система, която ние бихме възложили под секретност и те трябва да си прехвърлят данните върху дру¬гата система, за което армията изрази пълна готовност да им помогне и топографските им части да предоставят такива карти, които те имат, за да може да се получи разделно ползуване н адве картни системи, за да се гарантира, от една страна - тайната, от друга страна - гражданската дейност.
но това предизвиква двойна трудност. Първо, съответните министерства ни казаха, че не са в състояние да ни кажат точно какви са разходите и за колко броя карти става дума. Имаше при¬близителни работи, по памет.
Второ, казаха, че това ще изисква време. Аз си давам сметка, че ако бяхме възложили сериозно тази отговорност, от пролетта досега това щеше да бъде свършено. Армията беше решила да помогне, сега нещата напреднаха много. Задържа се процесът.
Но аз искам да ви предупредя, лично аз ще се въздържа да подкрепя проекта не защото съм против това да се свърши по¬землената реформа, а защото оставяме и двете системи разсекре-тени - по-едри от мащаб 100 000, както е показано по решението.
 
Бих иска-л да имаме една система, с която да работи ар¬мията. затова Законодателната комисия тук е посочила, че е пол¬зувала експертните услуги на две от министерствата, но там не фигурира военното ведомство. Не знам, сега всички сме с нас¬троение да го гласуваме бързо, за да върви поземлената реформа. Но аз бих предпочел да защитим едната система. Ако трябва да направим консултация, примерно още за един-два дни.
-Лично моето мнение е, че не бива да се оставят и двете картни системи разсекретени в този едър мащаб. Просто оставаме без картна система за военни нужди. Това е проблемът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Народният представител Димитър Михайлов има думата.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми дами и господа народни представители! Този въпрос беше обсъждан в Законодателната комисия. Няма никакво съмнение, че такава нужда за ускоряване на аграрната реформа се налага.
Единственият спорен въпрос е по това, че Комисията за национална сигурност не е взела становището на компетентния орган, който трябва да каже може ли да се разсекретят тези топо¬графски карти и кои именно - от коя година. Експертът, който беше в Законодателната комисия, не е от компетентния орган, и той го заяви.
Моята молба, още в Законодателната комисия, към Комисията за национална сигурнос те да вземат  становището на компетент¬ния държавен орган - това е Генералният щаб, където има специа¬лен институт. Тогава аз с чиста съвест ще гласувам за разсекре-тяването на тази тайна. Без становището на компетентния орган според мен Комисията за национална сигурност, а и ние бихме допуснали една грешка с важно държавно значение.
Ето защо аз си позволих и тогава, и сега си позволявам да предложа този въпрос да се върне в Комисията за национална сигурност, за да може да се изслуша мнението на компетентния орган и да ни се докладва. Тогава аз ще гласувам спокойно и с чиста съвест. Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госопдин Михайлов, вие пред¬лагате отлагане на лазискванията?
 
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Не, за връщане на въпроса в Законода¬телната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Именно, отлагане на разисква¬нията означава това. Ще изслушаме и друго становище.
Господин Бучков, като депутат ли искате да говорите? Имате думата.
ЕМИЛ БУЧКОВ (ДПС): Уважаеми колеги, това, което госпо¬дин Михайлов изрази, го каза и по време на заседанието на Зако¬нодателната комисия. Дължа обаче да отбележа, че господин Евтим Икономов, инженер от Министерството на териториалното развитие, жилищната политика и строителство, е специалист и в системата на министерството на строежите се намира "Геопланпроект", където се пазят и съхраняват всички секретни карти. Така че не може да се говори, че не е специалист. Напротив - те се съхраняват там и там е секретната служба на тези карти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви! Господин Влади¬слав Даскалов има реплика към господин Йончев.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): Свърши с репликите към гос¬подин Йончев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: По вина на председателствува¬щия е. Грешката е на председателствуващия. Имате думата.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Господин председател, колеги! Компетентното лице, което беше в Законодателната комисия, освен това, което господин Бучков изложи, каза между другото и след¬ното: че, първо, подобни карти в Германия има от 1941-1943 г. И аз се ангажирам да донеса от Германия такива карти, включи¬телно и за пътеките по планините за разходки. Освен това това компетентно лице каза, че спътниковите снимки правят фотографии на подобни карти не само на площта, на терена, а и на дълбочина. така че тези карти, това нещо въобще не представлява според него, а господин Бучков каза, че той има отношение и към сек¬ретните карти, той твърди, че този род карти не са със секрет¬на стойност, поради което ви моля да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин Даска¬лов!
Господин Йончев, имате думата.
 
ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Искам само да отговоря. Благодаря за това, което споделихте.
Но трябва да се има предвид едно уточнение: релефът, който е отбелязан върху топографската карта, не представлява тайна. Със сегашните технически средства за разузнаване и за аерофото и снимки от космоса това представлява достъпно за всяка развита технология. Това не е тайната. Тайната е кодировката на самия картен лист и по това се различават картните системи. Иначе германските карти са много точни. И сега ги ползуват ту¬ристите като идват тук.
Проблемът е да запазим една кодировка, която да не е в ръцете на гражданските институции. Това е целият проблем. Затова ако в впърва точка на това решение, където е написано:
плановете на градовете с мащаби 1:100 000 и по-едри мащаби, втора точка - кадастрални - 1:5000, ако тук се прибави: система 1970 г., така запазваме 1959 г. зда военни нужди. Това е напълно удовлетворително. Аз искам да запазим една система. А това, че ще е свързано с известен труд за някои хора, ами то всяко нещо иска известни разходи и труд. Това е моята мисъл. Разбира се, че в самия релеф на местността няма нищо тайно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Димитър Йончев!
Васил Михайлов им адумата. Не е за досиетата, нали, господин Михайлов? Благодаря!(
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаеми дами и господа, уважаеми господин председателствуващ! Бих искал да кажа няколко думи по този много важен въпрос.
Господин Йончев говори за разсекретяването на картите, което е задължително условие, за да се проведе аграрната реформа в ускорени темпове, това, което обаче той според мен бърка, е следното: след като в Комисията по национална сигурност б4е проведена консултация с Генералния щаб и със пециалистите от него, комисията излезе със своето становище. То е разумно и то запазва държавната тайна за функционирането на военното ве¬домство, а същевременно разсекретява картите, за да се извърши реформата.
 
Обръщам внимание на точка 13, където се казва следното:
"Разсекретяват се военни карти и планове в графичен вид (када¬стрален и на населени места), оригиналите и копията от тях в мащаб 1:100 000 и по-едър и техните аналози в цифров вид". Тук не става дума за координатната система, за която вие говорите, господин Йончев, защото по-нататък (прочетете) е казано: "Коор¬динатите на трайно обозначени на мест аточка с точност до 70 м и по-точни, определени в държавните координатни системи, без координатите в координатната система от 1970 г. и свързаните с нея топографски и кадастрални материали и данни".
 
Една система е засекретена и тя ще се ползува от военните. Представителят на Генералния щаб беше ясен и категоричен. Тези два текста са съгласувани именно с това компетентно ведомство. Така че предложението и становището на Комисията по национална сигурност е издържано. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Йончев, разбрахте, всичко е съгласувано.
За реплика ли? Имате думата.
СТОЙКО ПЕНЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Колеги, аз пледирам за професионализъм, когато се разговаря по тези неща. Има една наука, която се нарича "Картография"...
ВАСИл МИХАЙЛОВ (от място): Аз съм топограф.
СТОЙКО ПЕНЧЕВ: Момент, може да сте топограф, аз сега ще Ви обясня.
Проблемът с картографията е свързан с Института по карто¬графия в Троян. Там има специална система, има отдел, който се занимава с тези неща. И вместо тук да се мъчим да се правим на специалисти, предлагам Комисията по национална сигурност да покани специалисти от този институт и тогава да се вземат решенията - координатни системи, меркатори и т.н. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Дърмов, имате думата за реплика.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Колеги, ние в Комисията по национална сигурност бяхме свидетели как представи¬телите на Генералния щаб ни посъветваха системата от 1959 г. да остане за военни нужди. Това е нещо, с което ние трябва да се съобразим. В тази връзка аз ви моля нека ние да стъпим на сериозни познания по този въпрос, а не да правим лаически интер¬претации от това един лекар да се изказва по въпросите на армията или един неслужил - по някои други въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР; Процедурно ли? - Господин Юнал Лютфи има думата.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Господин председател, уважаеми колеги депутати! Въпросът вече е изяснен. Чуха се много предложения,
 
много становища. Предлагам, господин председател, да гласуваме прекратяване на изказванията и дебатите по този въпрос. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Направено е процедурно предложе¬ние за прекратяване на дебатите. Аз трябва да подложа на гласуване процедурното предложение. След това никой няма да може да се изказва, господин Михайлов.
Моля, гласувайте за процедурното предложение, направено от господин Лютфи за прекратяване на дебатите.
Резултат: от общо гласували 189 народни представители, за - 126, против - 30, въздържали се - 35.
Господин Школагерски, господин Вучков възлага на Вас да прочетете текста.
Господин Димитър Михайлов направи предложение за отлагане на разискването и изпращане на проекторешението в Законодателната комисия.
Моля, гласувайте за отлагане на разискванията. Има направено предложение,  господин Мулетаров държи да спазваме правилника. Гласуваме.
Който е за това да се приеме днес текстът, трябва да гласува с червено. Който е да не се приеме днес текстът, гласува със зелено.
Резултат: от общо гласували 192 народни представители, за - 88, против - 104, въздържали се - няма.
Господин Слатински, имате ли текста, за да го прочетете и да гласуваме целия текст? Елате и прочетете текста.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Аз малко се затруднявам да прочета това, което е решила Законодателната комисия, защото не съм неин член.
"РЕШЕНИЕ
за изключване на някои факти, сведения и предмети от състава на списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България, обнародван във вестник
"Държавен вестник", бр. 51 от 17 април 1990 г. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конститу¬цията на Република България
 
РЕШИ:
Изключва от състава на списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България някои факти, сведения и предмети, както следва:
1. плановете на градовете в мащаб 1:100 000 и по-едри мащаби и копията от тях;
2. кадастрални и други топографски планове в мащаб 1:5000 и по-едри мащаби и копията от тях, които нямат цифрови стойности на координатите от държавната координатна система, нанесени в извънрамковото им оформление;
5. аероснимки, земни фотоснимки и друга информация, получена чрез дистанционни методи, които не съдържат или са заличени по механичен начин изображения на обекти, свързани с националната ни сигурност;
4. координатите на трайно обозначени на местността точки в координатната система ото 1970 г. и свързаните с нея топограф¬ски кадастрални планове и данни."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за текста!
Резултат: от общо гласували 184 народни представители, за - 106, против - 16, въздържали се - 62.
Приключихме. Приехме решението.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Аз благодаря на народните представители. Смятам, че днес свършихме една хубава работа. Благодаря ви. (Единични ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Преминаваме към следващата точка.
Може би трябва да дадем думата на господин Михаил Неделчев или на господин Капудалиев.
Господин Капудалиев, имате думата.
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Упълномощен съм от името на постоянната Комисия по радио и телевизия да направя едно предложение, тъй като в самия доклад, който трябва да ви предложа, са залегнали две кандидатури за поста председател (генерален директор) на Българското национално радио.
 
И тъй като до този момент не е уточнена точно процедурата, по която би трябвало да бъде избрана една измежду двете кандидату¬ри, от името на Комисията по телевизия и радио предлагам тази точка да бъде включена на първо място в дневния ред за сряда.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нямаме установена процедура, когато има алтернативна кандидатура.
Има думата за противно становище госпожа Клара Маринова.
Направи се предложение за отлагане на процедурата по тази точка.
КЛАРА МАРИНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Моето становище е в известен смисъл противно. Ние подкрепяме предложението изборът на председател на Българското национално радио да бъде отложено от тази вечер. Но нашето предложение е изборът да се включи като точка първа в утрешния дневен ред по една проста причина, ч и без друго утре ние ще имаме нормален парламентарен ден.
На второ място, искам да внеса известна яснота. Господин Капудалиев е прав в едно, че има доклад на Комисията по телевизия и радио. Кандидатурата на Комисията по радио и телевизия обаче, господин Капудалиев, както Ви е известно, е една и има едно допълнително предложение в лично качество на един от депутатите-членове на тази комисия - в случая председателят на комисията. Нека да бъдем докрай коректни.
Така че нашето предложение е изборът на председател на Българското национално радио да бъде включен като точка първа от утрешния дневен ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата заместник-председате-лят на Парламентарната група на СДС.
 
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Поддържаме предложението да бъде отложена тази точка, освен всичко друго и поради това, че аз поне не видях да има решение, раздадено на народните пред¬ставители, което според мен решава нещата.
Бих искал да помислим удачно ли е, след като веднъж сме гласували, че утре ще гледаме само Кодекса на труда, да включваме тази точка утре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви. Моля, гласуваме предложението за отлагане на разискванията по точка трета, каза господин Юнал Лютфи. Режим на гласуване. Гласуваме за отлагане на разискванията. За утре не можем да го отложим, понеже няма проекта за решение. Няма процедура, когато има алтернативна кандидатура, не е възможно. Освен това вече гласувахме дневния ред за утре.
КЛАРА МАРИНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХМД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", от място): Не е така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Така пише в правилника, гос¬подин Божинов, когато има алтернативни кандидатури, няма.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (от място): Това е избор и може да има алтернативни кандидатури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Но не е таен. Тайният избор нали знаете как се провежда?
От общо 189 гласували, за 171, против 11, въздържали се 7.
Господин Школагерски, продължаваме. Кой параграф от Кодекса на труда? С вас много бързо върви кодексът.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Параграф 170. В чл. 281 се правят следните изменения: Точка 1. В ал. 1 навсякъде след думите "работници" се прибавя "и служители".
Точка 2. В изречение първо на ал. 2 след думите "работ¬ници" се добавя "и служители", а в изречение трето текстът след думата "ведомства" докрая се заличава.
Алинея 4 се изменя така: "Министрите и ръководителите на други ведомства са длъжни да организират провеждането на периодично обучение на работниците и служителите по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда
 
по програми, съгласувани с министъра на труда и социалните грижи и с министъра н аздравеопазването, и с другите заинтересовани министри. Обучението завършва с изпит."
Уважаеми колеги! Параграф 171 и 172 са кратки, без ни¬каква особеност. Позволете ми да прочета г тях.
Параграф 171. В чл. ^8й думите "предприятието е ^;юьн(
тнмци" се добавя "и служители".
Параграф 172. В чл. 283 се правят следните изменения:
Първо, заглавието се изменя така: "Отказ на работника или служителя да изпълнява възложената работа".
Второ, в изречение първо след думата "работникът" се добавя "или служителят", а думите "и профкомитетът" се заличават.
Трето, изречение второ се изменя така: "В тези случаи продължаването на работата се допуска само след отстраняване на опасността по нареждане на работодателя или на непосредст¬вения ръководител".
Параграф 173. В чл. 284 се правят следните изменения:
Точка 1. В ал. 1 думите "предприятието е длъжно" се заменят с "работодателят е длъжен", а след думата "работници" се добавя "и служители".
Второ. В ал. 2 след думата "работниците" се добавя "и служителите".
Алинея 3 се изменя така: "Условията и редът за предо¬ставяне на специално работно облекло и лични предпазни сред¬ства, както и техният вид, се определят от министъра н атруда и социалните грижи и от министъра н аздравеопазването".
Прочетох ви всички тези параграфи. По тях няма постъ¬пили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нека първо да гласуваме по процедурата. С едно гласуване да ги минем, господин Школагерски. Как да направим?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Ако има дебати? ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не, няма дебати. Нариела Митева е много спокойна, Шотлеков също. Предла¬гайте да ги гласуваме на един път всичките.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Уважаеми колеги, предлагам да гласуваме решение със следното съдържание: да гласуваме ад-
 
блок, заедно § 170, § 171, § 172 и § 173.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте. От общо 125 гласували, за 125.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Сега да гласуваме самите параграфи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Без да ги четем, гласуваме. ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Параграф 170, § 171, § 172 и § 173.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за текста на Законодателната комисия по посочените параграфи. От общо 135 гласували, за 135. Следващият параграф.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Параграф 174. Член 285 се изменя така:
"Ал. 1. Работниците и служителите, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици, получават за сметка на работодателя безплатна храна, противоотрови и други средст¬ва, които неутрализират вредното въздействие на работната среда.
Ал. 2. Категориите работници и служители, които имат право на безплатна храна, противоотрови и други средства по предходната алинея, се определят по професии, специалности и видове работи от министъра н атруда и социалните грижи и от министъра н аздравеопазването.
Ал. 3. Забранява се замяната на определените видове безплатна храна, противоотрови и лични предпазни средства, както и заплащането н атяхната равностойност."
Уважаеми колеги, по този параграф е постъпило предложение от народни япредставител Констадинов, който предлага в ал. 1 на чл. 285, която започва така "Работниците и служителите, заети в производства...", да се измени така: да се започне с думи, които да предхождат текста в ал. 1: "без да се накърняват ко¬лективните и личните защитни мерки, които се изискват от законо¬дателството и директивите за безопасен и здравословен труд". И тогаво да продължи с текста "работниците и служителите, заети в производство, свързани с вредни за здравете последици, полу¬чават за сметка на работодателя безплатна храна" и т.н.
Явно господин Костадинов им аопасение, защото текстове¬те са разнородни. Заповядайте, господ9ин Костадинов.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата, господин Коста¬динов. текстът става много тежък, господин Костадинов.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХ1Д, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин Школагерски прочете текста. В началото на ал. 1, преди сега предложения текст, предлагам да започне текстът така: "без да се накърняват колективните и личните защитни мерки, които се изискват от законо¬дателството и директивите за безопасен и здравословен труд".
Бих искал да кажа своето мнение, че аз съм принципно против безплатната храна, тъй като тя не е защита. Същото се отнася в много голяма степен и до противоопровите - например млякото. Разбира се, давам си сметка, че днес те не могат да бъдат заменени. Но става дума за едно старо положение, когато работниците биваха заблуждавани, ч енещо се прави за тях, вместо сега в случая работодателят да предприеме организационни, те¬хнически и други мерки, за да разреши проблема. Тоест става въпрос за избрания подход къде да се противодействува. И считам, че преди всичко противодействието трябва да бъде там, където идва опасността, а не само там където се консумира.
Затова считам, че текстът, който предлагам, независи¬мо от някои гаранции в ал. З, ще подобри предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря, господин Шотлеков имате думата.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предложението н агосподин Костадинов повтаря едно предложение, което се прави от Международното бюро по труда. Не затова взимам думата, а просто в Международното бюро по труда се предлага един текст, който общо взето е безсмислен. Тъй като се казва "колективните и лични мерки, които се изискват от зако¬нодателството". Естествено, че след като се изисква от законо¬дателството, то е уредено с някой закон и е задължение за стра¬ните. Просто не могат работниците и служителите да нарушат за¬кона, за да получат такава безплатна храна. Те ако го нару¬шат, ще бъдат санкционирани по съответния ред. Просто няма сми¬съл от този текст.
По-нататък. "Директивите за безопасни и здравословни условия на атруд". Преводът е лош. Той е правен от английски и е преведен директива. Трябваше поне българският термин да
 
се сложи. С това се обръщам към господин Костадинов. Директивата означава заповедта на работодателя. Ако заповедта на работода¬теля уврежда здравето на работника, той просто няма да я из¬пълни, защото заповедта е незаконна. И работодателят има за¬дължението да осигури безопасни и здравословни условия на труд. Ако не ги осигури ,работникът отказва да изпълни каквато и да е заповед. Затова казвам, че няма смисъл от текста. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Койчев, вие няма ли да вземете отнрошение по предложението? Господин Костадинов, няма ли да оттеглите предложението си?
Ще гласуваме допълнението. Няма друг изход. Вие какво ще кажете, господин Школагерски?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Аз имам друго съмнение, господин председател, и нека да ме слушат и двамата опоненти. Така както е редактирано предложението на Законодателната ко¬мисия - "работниците и служителите, заети в производства, свър¬зани с вредни за здравето последствия, получават за сметка на работодателя безплатна храна, противоотрови и други средства, които неутрализират вредното въздействие на работната среда". това са неща, които влизат в храненето или пък се дават перио¬дично. Явно, че става дума за хранителни средства или за средства, вземани от работниците. Не виждам как вземането на такива про¬тивоотрови и на такива мерки биха застрашили например защитните мерки, колективните и лични защитни мерки, за да можем да изва¬дим пред скоба това, което предлага колегата Костадинов, и да кажем "без да се накърняват колективните и личните защитни мерки, които се изискват в законодателството". Ами вижте, щом се изиск¬ват от законодателството, те са императивно задължени и не могат да бъдат накърнявани с даването на каквото и да е след това. Така че аз виждам известно разминаване между предложението на господин Костадинов и предложението на Законодателната комисия, без да обиждам господин Костадинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Вълканов, посъЕзет-вайте го, елате. Става въпрос да направим един хубав текст. ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХМД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз предполагам, че той има предвид да каже това: извън мерките, предвидени в законодател-
 
ството, да се дава това и това, и това.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Казано е: без да се на¬кърняват.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Това не е коректно. Би могло най-много да се каже: извън мерките, предвидени в законодателството, да се дава това и това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Шотлеков, вие? Госпо¬дин Вълканов, бихте ли оформил вашето предложение да го гла¬суваме.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Костадинов оттег¬ля предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Кос¬тадинов, от името на юристите, разбира се.
Има ли други предложения? - Няма.
Моля, гласуваме § 174, касаещ измененията в чл. 285 от Кодекса на труда - текста, предложен от Законодателната коми¬сия. Моля, гласувайте.
От общо гласували 125, за 124, против няма, 1 въздържал се.
 
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (от място): Текстът е добър. Какво има? ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, направено е предложение за отлагане на разискванията по § 177 от проекта за изменение на Кодекса на труда. Моля, гласувайте за отлагане на разискванията по § 177 за подобряване на направеното предложение.
От общо 122 народни представители, за предложението - 103, против - 16, 3 се въздържат.
Отлага се § 177.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Параграф 178. В чл. 289 се правят следните изменения:
В ал. 1 думите "предприятието е длъжно" се заменят с "работодателят е длъжен".
Ал. 2 се изменя така: "Работодателят е длъжен да отчита трудовите злополуки, общите и професионалните заболявания, по ред,  установен от министъра на здравеопазването, от министъра на труда и социалните г рижи и от ръководителя на Националния статистически институт".
Уважаеми колеги, в следващите параграфи до 187 и 188 включително нямаме предложения. Ако разрешите, да прочета всич¬ките, да ги коментираме и гласуваме заедно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Добре.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: § 179. Чл. 291 се отменя.
§ 180. Чл. 292 се изменя така: "Социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите се финансира със средстваот работодателя и от други източници".
§ 182. В чл. 294 се правят следните изменения:
1. Думата "предприятието" се заменя с "работодателят", а след думата "работниците" се добавя "и служителите".
2. Точка 5 се изменя така: "бази за културно занимание, клубове, библиотеки и др.".
3. В т. 6 след  думите "работници" се добавя и "служи¬тели" .
В параграф 183 чл. 295 се отменя.
§ 184, чл. 296 се изменя така: "Работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло, при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в колективния трудов договор".
 
Тези данни се отчитат пред трудовия колектив и се използ¬ват при ек лючване на колективния трудов договор".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря. Господин Костадинов, имате думата.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Ст. Стамболов" и СДПД "Ера-3"):  Предложил  съм  да не бъде отменен така предложеният чл. 288;, като се съобразявам с изискванията на Ковнецията за безопасност и здравословност на труда и Конвенцията за трудовата о копна среда, които изиск¬ват информация относно рисковете да се предоставя на представите¬лите на трудещите се. И тази дума "трудещите се" се употребява. не съм я "уморил" аз.
Тези данни са база за формулиране на политика в областта на безопасност и здравословност на труда, в т.ч. и на правител¬ствена политика. И затова настоявам предложеният текст да остане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Шотлеков, Вие ще вземете ли отношение? И  да остане, няма да пречи, господин Шотлеков. Може и да остане, може и да не остане.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Не бих възразявал да има подобен текст, при положение обаче, че му намерим някаква по-добра юридическа редак¬ция все пак. Тук има консултации, ... "длъжен е ежегодно данните да зачетат безопасните условия и условията на труда в предприя¬тието по показатели и ред, утвърдени след консултации..." и т.н.
едва ли тези консултации ще доведат до някакви съществени промени в реда и начина, и аз лично, като не отхвърляме текста, предлагам да го върнем на Комисията по труда, да го редактираме и ще го приемем следващия път, ако нямате нищо против.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (встрани от микрофоните):
Чудесно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Вълканов може би ще каже.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (от място): Защо точно консултациите Ви притесняват?
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ: Не, ще видим дали за консултациите. Въобще просто да придобие един вид, който е по-приличен. Иначе нямам нищо против.
 
Продължаваме. Има ли предложения по следващите текстове?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Няма, господин председател, но понеже са даа параграфа, струва ми се, че да гласуваме две решения, ще се забавим - за всеки параграф - решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Добре.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Параграф 175. В чл. 286 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата "работникът" се добавя "или слу¬жителят" .
2. В ал. 2 текстът след думите "по предложение на" до края се заменя с "министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалните грижи".
Това е целият параграф. Предложение по него няма. ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за текста. От общо 133 народни представители, за - 133. Продължаваме. ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Параграф 176. В изречение първо на чл. 287 след думата "работници" се добавя "и служители". А в изречение второ след думата "работниците" се добавя "и слу¬жителите" и думите "Министерството на народното здраве" се заменят с "министъра на здравеопазването".
Предложение по този параграф няма. ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР; Моля, гласувайте. От общо 131, за - 131. Продължаваме.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Параграф 177. "Член 288 се отменя". Това е предложението на Законодателната комисия. По него има предложение от народния представител Емил Костадинов, който предлага чл. 288 да не се отменя, а да добие следната редакция или по-скоро предложението би следвало да бъде точно така: Чл. 280 се изменя, както следва: "Работодателят е длъжен да установява ежегодно данните за съществуващите безопасни и здравословни условия на труда в предприятието по показатели и ред, утвърден от Министерството на труда и социалните грижи и Министерството на здравеопазването, след консултации с предста¬вителните организации на работодателите, работниците и служи¬телите
 
§ 185. В ч-л. 297 се правят следните изменения:
1. В ал. думата "предприятието" се заменя с "работода¬телят, а след думата "работниците" се добавя "и служителите".
2. Ал. 2 се изменя така: "Живищата се разпределят според критерии, установени в колективния трудов договор".
3. В ал. З думата "предприятието" се заменя с "работо¬дателят" .
§ 186. Чл. 298 се отменя.
§ 187. В чл. 299 се правят следните изменения:
Първо, заглавието се изменя така: "Грижи за семействата на работниците и служителите".
 
Второ, в ал. 1 и 2 думата "предприятието" се заменя с "работодателят", а след думата "работниците" се добавя "и служителите".
В ал. 1 думата "предприятия" се заменя с думата "работо¬датели" .
Трето, ал. З се изменя така: "Социалните фондове и фор¬мите за социално обслужване могат да се ползват и от семействата на работниците и служителите по решение на общото събрание и в съответствие с колективния трудов до говор.
§ 188. Чл. 300 се изменя така: "Грижи за пенсионираните работници и служители".
"Чл. 300. По решение на общото събрание наработниците и служителите, социалните фондове и формите на социално обслуж¬ване могат да се ползват от пенсионери, работили при същия рабо¬тодател" .
Чухте измененията дотук. Те помоему са удачни, необхо¬дими. Предлагам да гласуваме решение да ги гласуваме общо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще гласуваме решението да гласу¬ваме общо текстовете (не самите текстове).
От общо гласували 129, за - 129. Против и въздържали се няма.
Приема се.
Имате думата, господин Шотлеков.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Господин председател, уважаеми колеги! Аз предлагам § 182 да се измени така: "Чл. 294 се отменя".
Веднага ще поясня за какво става дума. В чл. 294 са залегнали задължения за работодателя да осигури транспортно обслужване, търговско обслужване и т.н....
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Шотлеков, има ли постъ¬пило писмено предложение до момента? Ако няма писмени предложе¬ния, няма защо да говорим.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ: Имаше го това предложение в едно от становищата на първото четене, където беше дадено в писмен вид. Не мога сега да го представя. Ако смятате, че предложението е безсмислено, е стествено, ще гласуваме против. (Реплики от БСП)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Шотлеков, много Ви моля, нека да не затрудняваме парламента.
Моля, господин Школагерски, кажете какво трябва да оъде гласувано.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Гласуваме текстовете на законодателната комисия от § 178 до 188 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: От § 178 до 188 включително. При мен е така.
Гласуваме текста на законодателната комисия от § 178 до § 188 включително.
Моля, гласувайте!
От общо 137 гласували, за 137. Против и въздържали се няма.
Продължаваме. Спорният текст, господин Школагерски.
ДОКЛАДЧИК  ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин председател, преди да докладвам § 189, нека да запозная народните представи¬тели с предложението на народната представителка Мими Виткова, направено писмено при първото четене, която предлага да бъде включен нов чл. ЗООа със следното съдържание:
"Ал. 1. Бюрата по труда и социалните въпроси дават раз¬пореждане за настаняване с предимство на свободните работни места в държавни предприятия на следните категории лица: (Сле¬дователно текстът има приложения само в държавните предприятия)
1. бременна жена или майка на дете до 3-годишна въз¬раст;
2. жени, чиито съпрузи отбиват военната си служба;
3. трудоустроени работници или служители;
4. непълнолетни лица, които не учат;
5. лице, чийто съпруг е регистриран като безработен или единствен осигурява издръжката на семейството.
Ал. 2. Разпореждането по предходната алинея се издава по искане на заинтересованото лице, ако същото е регистрирано като безработно и отговаря на изискванията за съответната длъж¬ност.
Ал. 3. Разпореждането на бюрото е задължително за ръко¬водителя на държавното предприятие."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Шотлеков, може би ще изразите становището на вашата комисия?
 
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Този текст, който се предлага като чл. ЗООа, фактически възстановява отменения вече от парламента 98 текст. Така че ние фактически с един параграф отменяме един текст в кодекса, а след това с нов параграф - ЗООа, го създаваме отново. Ами, извинявайте, това е абсурдна законодателна техника и не прави чест на парламента да приема такива актове.
Освен това искам да обърна още внимание на вносителите, на госпожа Виткова, извинявайте, понеже тя е единствен вносител, че по този начин създаваме ново основание за възникване на тру¬довото правоотношение, а именно и ндивидуален административен акт, който никъде, в нито една страна, не съществува като осно¬вание за възникване на трудовото правоотношение. И не можем в условията на една пазарна икономика, към която ужким отиваме, да създаваме нови основания с административни методи, тоест да се връщаме към практика, която вече сме отрекли.
И най-вече, процедурно аз възразявам по такъв начин да бъдат създавани правни норми, тоест отменяме една правна норма и след това отново я възстановяваме с нов текст в същия този закон. Просто нямаше смисъл тогава да отменяме чл. 98 и следващите...
И освен това тук няма съдебно решение. Ами ако примерно аз оспорвам акта - къде ще оспорвам този акт на ръководителя? Текстът така, както е предложен, отново е непълен.
Съжалявам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други ще вземат ли отношение?
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ: Аз се извинявам, но да допълня, понеже господин Школагерски каза: къде ще бъдат уредени тези отноше¬ния. Предмет за уреждането на това е Законът за заетостта и в момента, в който ние започнем да гласуваме Закона за заетостта, всичките тези неща ще бъдат уредени там, а ко преценят народните представители, че е необходимо.
и аз пак повтарям, не е необходимо законът за заетостта да има такива административни мерки. Достатъчно е с икономически средства да се въздейства и да се уреждат отношенията на тази група от хора.
Благодаря ви.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Митева, направете пред¬ложение да отлагаме ли, понеже отсъства колежката в момента...
НАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Ст. Стамболов" и СДПД "Ера-3"):  Вярно е, че парламентът не за първи път спори по този повод, но аз лично поддържам идеята, докато бъде приет Законът за заетостта за една категория социално слаби да има защитни механизми.
Моето предложение е, ако така яростно се оспорва от представителите на Съюза на демократичните сили този текст, той да бъде върнат в Законодателната комисия, както правихме няколко пъти вече с други текстове и тогава да го обсъдим отново. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за предложе¬нието. Връщаме предложения текст 3ООа в Законодателната комисия да се произнесат дали е необходимо да се приеме текстът или не.
резултат от гласуването: от общо гласували 126, за -10-5, против - 20, 1 се въздържа. Стигнахме до...
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: ... Параграф 189. Уважаеми колеги, разрешете ми да ви прочета няколко параграфа, по които няма предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР; Моля за тишина!
Господин Димитров, приемаме Кодекса на труда, а не финан¬сов закон. (Шум и реплики в залата)
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Колеги, нека да запазим темпото и сериозността на работата досега.
След прочитането на тези параграфи аз сам ще предложа на господин председателя да прекратим за днес.
"§ 189. В заглавието на глава петнадесета след думите "работници" се добавя "и служители".
Параграф 190. В изречение второ на ал. З от чл. 301 думите "и от Централното ръководство на професионалните съюзи" се заличават.
параграф 191. Ал. 2 на чл. 302 се изменя така: "Лицата, ненавършили 16 години, се приемат на работа с разрешение на Инспекцията по труда за всеки отделен случай".
 
Параграф 192. Ал. 5 на чл. 303 се изменя така: "Лицата от 16 до 18 години се приемат на работа с разрешение на Инспек¬цията по труда за всеки отделен случай".
Параграф 193. В ч-л. 304 се правят следните изменения:
1.  изречение първо се изменя така: "Списъкът на рабо¬тите, на които по изключение могат да се приемат лица от 15 до 16 години, както и на вредите, тежките и опасни работи, които са забранени за лица от 16 до 18 години, се утвърждават от минис¬търа на труда и социалните грижи и от министъра на здравеопазва¬нето. ";
2 в изречение второ думата "настъпилите" се заменя с "настъпващите".
Параграф 194. В чл. 305 се правят следните изменения:
1. в ал. 1 думата "предприятието" се заменя с "работода¬теля" ;
2. ал. 2 се отменя;
3. в ал. З след думата "работниците" се добавя "и служи¬телите" ;
4. ал. 4 сей зменя така: "Работниците и служителите, ненавършили 18 години, имат право на платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни, включително и за календар¬ната година, през която навършват 18 години".
Параграф 195. Чл. 306 се отменя.
Параграф 196. Ал. 2 на чл. 307 се изменя така: "Списък на работите по предходната алинея се утвърждава от министъра на труда исоциалнте грижи и от министъра на здравеопазването. Този списък своевременно се привежда в съответствие с настъпва¬щите изменения в условията на труда и се преразглежда най-малко един път на три години".
Параграф 198. В чл. 309 се правят следните изменения:
1. в изречение първо на ал. 1 думите "бременна работничка и ли работничка-кърмачка" се заменят с "бременна жена или кърмач¬ка", а в изречение второ думата "работничка" се заменя с "тя", а думата "предприятието" се заменя с "работодателя";
2. в ал. 2 думата "предприятието" се заменя с "работо¬дателя" ;
 
5. в изречение първо на а-л. З след думата "работничка" се добавя "или служителка", а в изречение второ думите "Законът за социалното осигуряване" се заменят с "отделен закон";
4. ал. 4 се изменя така: "Работодателят съвместно със здравните органи определя ежегодно длъжности и работни места, подходящи за заемане от бременни жени и кърмачки".
Това са параграфите, уважаеми колеги, по които няма предложение.
Предлагам да гласувате решение - да гласуваме общо параг¬рафите от 185 до 198 включително.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласуваме. Прекратете и посочете резултата. От общо 144, за - 144 народни представители.
Господин Школагерски, какво е положението по-нататък? Има ли много предложения? Изхождайте от времето, че много малко време остава до края.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: В следващия параграф, господин председател, има предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много са?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има предложения и в § 202.
Ние приехме вече около 30 параграфа. Разбирам умората на всичките, затова аз лично ви предлагам да спрем с Кодекса на труда и да продължим на следващото заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: И в зависимост от текстовете, които ще бъдат преразгледани в Законодателната комисия.
Затова няколко съобщения.
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА СДС: Не сме гласували.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласувахме ги.
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА СДС: Гласувахме само решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Само решението ли гласувахме?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: А сега да гласуваме самите текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласуваме самите текстове от 189 до 198 включително - текстовете, предложени от Законода¬телната комисия. Моля, гласувайте!
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата. От общо 127, за - 126, против - няма, един се въздържа.
Има само две съобщения. Те са з аследващата седмица може би.
Пресконференция на тема: "Парламентарната Комисия за радио и телевизия - контрол или закрила на медиите". На прескон¬ференцията ще участва ръководството на комисията с председател Михаил Неделчев. Пресконференцията е в понеделник, 2 ноември - 11 ч., зала "Запад".
Комисията по правата на човека - 4 ноември, сряда, от 10 ч. на "Дондуков" 2.
 
Утре от 9 ч. продължаваме с Кодекса на труда. (Звъни) (Закрито в 19 ч. и 42 м.)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕдСЕДАТЕЛИ:
(Снежана Ботушарова)
(Кадир Кадир)
СЕКРЕТАРИ:
(Илиян И-пиев)
(Руслан Семерджиев)