Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2012-06-14

Председателствали: заместник-председателите Анастас Анастасов, Екатерина Михайлова и ПАВЕЛ ШОПОВ

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Имаме кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Заповядайте, господин Терзийски – за процедура.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаеми господин председател, апелирам към Вас и очаквам да се възползвате от правото си по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и да включите като точка в дневния ред – за днес или утре, точката, която вчера не беше приета и която аз предложих.
Тъй като не очаквам да се случи това, искам да направя процедура, защото е факт поредната жертва от глутница бездомни кучета и в момента се борят за живота на този старец, който е разкъсан в кв. Редута. Наистина не очаквам да включите като точка това, което предложих, затова предлагам да станем и да се помолим за живота на този старец, защото имам чувството, че Народното събрание с това мнозинство е неспособно да направи нищо друго по проблема, освен да се помоли за живота на поредната жертва.
Ако аз изтърва моето куче и то разкъса някого, ще бъда съден по Наказателния кодекс за убийство. Искам да попитам: каква отговорност носи престъпното бездействие или действие на определени длъжностни лица? Каква отговорност носи директорът на общинското предприятие „Екогласност”, при положение че разполага с близо милион и половина бюджет, като разходите за едно куче са 300 лева, отнесено средно годишно – месечно то е почти колкото издръжката на едно дете в държавата.
Каква отговорност носи общинският съвет, кметът на общината, парламентът и дори министър-председателят? Понеже никой в тази верига не преодолява този проблем, защото явно, че е изгодно проблемът да съществува, за да може да се усвояват едни пари и да се ползват след това – предлагам да се помолим на този, който е над всички нас – на Бог, поне той да спаси живота на този човек. (Частични ръкопляскания отляво.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Терзийски, вчера народното представителство отхвърли Вашето предложение по чл. 43, ал. 3 и едва ли аз ще съм този, който ще си позволи да пренебрегне волята на цялата зала. 
По другото Ви предложение – мисля, че трябва да има някакви граници в тази посока, но това си е за Ваша сметка.
Процедура? Господин Червенкондев, заповядайте.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за разместване на точките от днешния дневен ред.
Моето конкретно предложение е: продължаваме с точка първа като Второ четене на Законопроекта за управление на отпадъците. Вносител – Министерският съвет на 11 юли 2011 г., приет на първо четене на 1 декември 2011 г. 
Нека разискванията и дебатите да бъдат до почивката в 11,00 ч., а след нея – като точка втора от днешната ни програма, да бъде Законопроектът за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Вносител – Министерският съвет на 4 май 2012 г., приета е като точка втора от седмичната ни програма.
След нея като точка трета от днешната ни програма: това е Доклад на Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда и проекти за решения по доклада. Вносител – председателят на Временната комисия, от 24 април 2012 г.
След това точките да си продължат до изчерпване на работното ни време. Благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Обратно предложение – господин Курумбашев.
Заповядайте.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Искам да изкажа обратно предложение и да се мотивирам ясно пред Вас по отношение на Закона за управление на отпадъците. Става дума за това, че там висим като наказателна процедура, която вече е внесена в съда, и глобата е над 15 хил. евро на ден за приемането на Закона за управление на отпадъците.
Този законопроект е жизнено важно да бъде приет час по-скоро. Затова е важно, ако можем да работим днес и утре по него, ако трябва – да имаме и извънредни заседания, но този закон максимално бързо да бъде приет. И всякакви пререждания, каквито се случват с тези предложения – съзнавам важността и на тази комисия, защото съм член и на комисията, на която господин Червенкондев й е председател, съзнавам, че има и други важни аргументи, но този законопроект наистина трябва да бъде приет. Трябва да се опитаме в рамките на този месец да бъде приет. 
Имайте предвид, че като парламентарно време ще ни отнеме сигурно две седмици, за да четем законопроекта – много е дълъг като текстове.
Затова молбата ми е да си вървим по гласувания от нас дневен ред. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението на господин Червенкондев.
Гласували 124 народни представители: за 78, против 36, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Понякога в живота се случва нещо, което прави определени теми и определени проблеми особено актуални. Поредният случай е с човек, нахапан от кучета. 
Тук споделям безпокойството на господин Терзийски, но ще предложа едно по-ефективно решение от неговото. Да се молим, да, то е хубаво – всеки трябва да го прави, непрекъснато да го прави, господин Терзийски – да се моли на Бога. 
Ние от „Атака” сме внесли законопроект през месец април – Закон за изменение на Закона за защита на животните, в който даваме много ясни и конкретни решения на целия този проблем. Той е минал през някои от комисиите, има одобрение от Министерството на земеделието и затова, господин председател, Ви приканвам – според правото, което имате съгласно правилника, да внесете в дневния ред и още днес да разгледаме тези два-три текста, които сме внесли като предложения и са твърде безспорни – вижда се, и са просто панацея за проблема. Те ще го решат, така че да не се случват подобни нелепи и грозни инциденти. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, господин Шопов. (Реплика от народния представител Георги Терзийски.)
Лично обяснение ли? Господин Терзийски, моля Ви! (Реплика от народния представител Георги Терзийски.)
Заповядайте, госпожо Манолова. 
Господин Терзийски, моля Ви да се държите сериозно в залата, не се намираме в забавачница. 
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, процедурата ми е по начина на организация на пленарното заседание. Аз наистина не разбирам защо изобщо ръководството си прави труда да изготвя програма за работата на Народното събрание, след като трета поредна седмица дневният ред, с който се занимаваме, е коренно различен от това, което се предлага от Председателския съвет и се гласува в пленарната зала.
От друга страна, бих го разбрала, ако в дневния ред влизат теми, които са важни за българските граждани, като например одитът на Сметната палата за Екоравновесие или за Центъра за градска мобилност – теми, които са важни за столичани и съвпадат с проблемите на днешния ден или Закона за управление на отпадъците, по който ежедневно България търпи санкции от Европейската комисия. 
Тези произволни промени, които се правят в седмичната програма, наистина не допринасят нито за качеството на дебата, нито за това дневният ред на това Народно събрание да съвпада с дневния ред на българските граждани. Тук се правят едни свободни размествания, за да се удовлетворят различни интереси, включително и с вкарването по-напред на доклада на комисията, оглавявана от господин Червенкондев, абсолютно в противоречие с процедурните правила и в противоречие с дневния ред на българските граждани.
Много Ви моля, отчитайте, когато се изготвя седмичната програма, какво реално ще се случи в пленарната зала и нека то бъде актуализирано с това, което е важно за българските граждани, а не за отделни икономически интереси, какъвто е случаят с тази комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Само две неща. Предложените промени в програмата на Народното събрание за тази седмица са в рамките на това, което сме гласували във вторник. Предложенията, които правите Вие и Вашите колеги, внасят нови елементи в програмата и всъщност Вие нарушавате по този начин сериозността на дебата. 
С цялото ми уважение към гражданите на София, но мисля, че София не е България. (Реплики от КБ.) Само това мога да Ви кажа. Благодаря. (Реплики от Михаил Миков и други народни представители от КБ.) 
Заповядайте за процедура, госпожо Банковска. (Реплика от народния представител Михаил Миков.)
Хората биват ухапвани и изяждани не само в София, господин Миков, само това мога да Ви кажа. 
ГАЛИНА БАНКОВСКА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател... (Реплика от народния представител Михаил Миков.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Да сте си решили проблема преди това!
ГАЛИНА БАНКОВСКА: Уважаеми колеги! На основание Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение за удължаване на срока между първо и второ четене на Закона за предучилищното и училищното образование с още три дни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 124 народни представители: за 116, против 1, въздържали се 7.
Предложението е прието, госпожо Банковска.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ.
С доклада за второ четене ще ни запознае госпожа Михайлова.
Заповядайте, госпожо Михайлова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА: Благодаря Ви, господин председател.
Преди да започнем по същество четенето на законопроекта, правя процедурно предложение за допускане в залата на госпожа Евдокия Манева – заместник-министър на Министерството на околната среда и водите, господин Стефан Стефанов – директор на дирекция „Управление на отпадъците” на Министерството на околната среда и водите, и госпожа Оля Матова – началник на отдел в дирекция „Управление на отпадъците” в Министерството на околната среда и водите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 109 народни представители: за 107, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
Заповядайте, госпожо Михайлова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА: Благодаря. 
„Закон за управление на отпадъците”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на закона, което се подкрепя от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 7.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА: Глава първа – „Общи положения”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава първа.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за наименованието на Глава първа, за текста на чл. 1 и чл. 2, които комисията подкрепя.
Гласували 95 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 11.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА: Постъпило е предложение от народния представител Лъчезар Тошев.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Постъпило е предложение от народните представители Петър Курумбашев и Румен Такоров.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 3 и предлага следната редакция:
„Чл. 3. (1) Класификацията на отпадъците се определя с наредба на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването.
(2) Класификацията по ал. 1 се извършва според списъка на отпадъците, установен с Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с чл. 1, буква „а” от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с чл. 1, § 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци. Списъкът на отпадъците включва опасни отпадъци, отчита произхода и състава на отпадъците и, когато това е необходимо – пределните допустими стойности за концентрация на опасни вещества. 
(3) Списъкът на отпадъците по ал. 2 е задължителен по отношение на определянето на отпадъците, които трябва да бъдат смятани като опасни. Включването на вещество или предмет в списъка не означава, че то е отпадък при всички обстоятелства. Вещество или предмет се смята за отпадък, само когато отговаря на определението по § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби.
(4) Определен отпадък може да бъде смятан за опасен, дори и да не е включен като опасен в списъка на отпадъците в случаите, когато проявява едно или повече от свойствата, посочени в приложение № 3. 
(5) Когато са налице безспорни доказателства, че даден отпадък, който е включен в списъка за опасни отпадъци, не проявява никое от изброените в Приложение № 3 свойства, той може да бъде смятан за неопасен. 
(6) Преквалификацията на опасните отпадъци като неопасни отпадъци не може да се извършва чрез разреждане или смесване на отпадъците с цел намаляване на началните концентрации на опасни вещества до нива под пределните допустими стойности за концентрация на опасни вещества, определящи отпадъците като опасни.
(7) Вземането на проби и анализите на състава и свойствата на отпадъците с цел установяване на декларираните данни и класификация на отпадъците се извършва от акредитирани лаборатории.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на комисията за чл. 3, както е по доклада.
Гласували 91 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 8.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме текстовете на вносителя за чл. 4 и чл. 5, които се подкрепят от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 8.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА: По чл. 6 e постъпило предложение на народния представител Лъчезар Тошев:
1. Чл. 6, ал. 1 в началото на текста се добавят думите: „При създаване на политики, планове за управлението на отпадъците, както и при прилагането им от”.
2. В чл. 6 след текста на ал. 2 се добавя ново изречение: „Всяко предложение за отклонение от йерархията задължително се съпътства от оценка на жизнения цикъл, извършена и сертифицирана по ISO стандартите”.
3. В чл. 6, ал. 3 след текста се добавят думите: „и при обезпечаване на най-благоприятните за околната среда резултати като цяло”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лъчезар Тошев, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 16, против 52, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 6, който се подкрепя от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА: „Глава втора – Задължения и отговорности”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора.
„Раздел I – Задължения на лицата, извършващи дейности с отпадъци”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на вносителя за наименованието на Глава втора и Раздел І, които се подкрепят от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 5.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА: По чл. 7 е постъпило предложение на народния представител Лъчезар Тошев – в чл. 7, ал. 1 след думата „самостоятелно” се добавят думите: „в съответствие с чл. 1, ал. 3 и с йерархията по чл. 6, ал. 1,”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лъчезар Тошев, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 27, против 39, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 7, който се подкрепя от комисията.
Гласували 76 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА: По чл. 8 е постъпило предложение на народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8 по принцип и предлага следната редакция:
„Чл. 8. (1) Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 за класификация на отпадъците.
(2) Притежателите на отпадъци са длъжни:
1. да изпълняват разпоредбите за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците;
2. да поддържат в постоянна изправност и нормално действие съоръженията си за третиране на отпадъци;
3. да предприемат всички мерки за несмесване на:
а) опасни отпадъци с други опасни отпадъци или с други отпадъци, вещества или материали; смесването включва и разреждането на опасни вещества;
б) оползотворими отпадъци с неоползотворими отпадъци;
4. да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които не може да бъде осигурено третиране в съответствие с изискванията на този закон, на територията на Република България;
5. при наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да организират безопасното им управление;
6. да водят отчетност за отпадъците по реда, определен с този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
7. в момента на поискването да осигуряват достъп на контролните органи до съоръженията, в които се образуват отпадъци, до съоръженията за съхраняване и третиране на отпадъците и до документацията по отпадъците;
8. да осигурят инструктаж и периодично обучение на персонала, който работи с опасни отпадъци;
9. да предвидят и осъществят необходимите мерки за неразпространяване на замърсяване след закриване на обектите и дейностите, както и на инсталацията или съоръжението за третиране на отпадъци;
10. да предвидят необходимите финансови средства за:
а) изпълнение на плана за мониторинг;
б) закриване на инсталацията или на съоръжението за третиране на отпадъци;
в) следоперативен мониторинг и контрол;
11. да уведомяват компетентните органи за предстоящи промени на суровините и технологичните процеси, които биха довели до изменение в количеството или вида на образуваните отпадъци и техните опасни свойства.
(3) Притежателите на опасни отпадъци по ал. 2 могат да извършат смесване на отпадъци, при условие че:
1. дейността по смесване се извършва от лица, които притежават разрешение или комплексно разрешително по чл. 35;
2. изискванията по чл. 1, ал. 3 са изпълнени и не се увеличава вредното въздействие на управлението на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, и
3. дейността по смесване отговаря на най-добрите налични техники.
(4) Когато опасните отпадъци са смесени по начин, който противоречи на изискванията на този закон, се извършва разделяне, когато това е възможно и необходимо, съобразно критериите за техническа и икономическа осъществимост, при спазване на изискванията на чл. 1, ал. 3.
(5) За смесени отпадъци, образувани от домакинствата, не се прилагат изискванията на закона относно:
1. контрол на опасни отпадъци;
2. забрана за смесване на опасни отпадъци по ал. 2, т. 3, буква „а”;
3. етикетиране на опасни отпадъци;
4. водене на документация за опасни отпадъци по Глава четвърта, Раздел I.
(6) Разпоредбите на този закон относно етикетиране и документация за опасни отпадъци не се прилагат за отделни фракции от опасни отпадъци, образувани от домакинства, до приемането им за събиране, обезвреждане или оползотворяване от лице, притежаващо съответното разрешение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на комисията за чл. 8, както е по доклада.
Гласували 85 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 9, който се подкрепя от комисията.
Гласували 78 народни представители:за 75, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА: Постъпило е предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители по чл. 10.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 10: 
„Чл. 10. (1) Строителството, разрушаването на законни сгради и съоръжения и доброволното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи се извършва по начин, осигуряващ последващото оползотворяване, в това число рециклиране на образуваните строителни отпадъци в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 4. 
(2) При строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи възложителят носи отговорност за изпълнението на целите, свързани с подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от строителни отпадъци, съгласно чл. 32, ал. 1.
(3) Принудителното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи се извършва от собственика или изпълнителя на разрушаването селективно по материали. 
(4) Кметът на съответната община отговоря за предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране.
(5) Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, са за сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или съоръжението. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи за дейностите по транспортиране и оползотворяване на отпадъците кметът на съответната община подава заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение за събиране на вземането от задължените лица по реда на чл. 417, т. 2 от Гражданския процесуален кодекс.
(6) Възложителят на обществени поръчки за проектиране и изпълнение на строежи, с изключение на премахване на строежи, включва в условията за избор на изпълнител и в договорите за възлагане задължения към изпълнителите за влагане на рециклирани строителни материали съгласно изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 4.
(7) Произведените продукти от рециклиране на строителни отпадъци, които се пускат на пазара в Република България и са предназначени за трайно влагане в строежите или части от тях, трябва да осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите въз основа на експлоатационните им показатели, определени в техническите спецификации, както и на нормативните изисквания за тяхната употреба в зависимост от областта на приложението им.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на комисията за чл. 10, както е по доклада.
Гласували 85 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА: Постъпило е предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители по чл. 11.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 11:
„Чл. 11. (1) Възложителят на строителни и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 40 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, с изключение на текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи изготвят план за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 43, ал. 4. 
(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за:
1. разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв. м;
2. реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м;
3. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м.;
4. разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган. 
(3) Планът по ал. 1 се включва в обхвата на инвестиционните проекти по Глава oсма от Закона за устройство на територията, а за обектите, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, се изготвя като самостоятелен план.
(4) Плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват:
1. за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект – като част от процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по реда на Глава осма, Раздел II от Закона за устройство на територията от органа, отговорен за тяхното одобряване;
2. за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект – от кмета на община или оправомощено от него длъжностно лице, на чиято територия се реализира проектът.
(5) Компетентният орган по ал. 4 може да изисква предоставяне на допълнителна информация или отстраняване на нередовностите в случай на несъответствие с изисквания на наредбата по чл. 43, ал. 4, като изпраща мотивирано становище до заявителя не по-късно от 15 дни от получаване на плана.
(6) В случаите по ал. 4, т. 2 кметът на общината одобрява плана за управление на строителни отпадъци или мотивирано отказва одобрението му в срок до един месец от получаването на плана или от отстраняването на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация.
(7) Отказът за одобрение на плана може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Одобрението на плана за управление на строителни отпадъци включва проверка на съответствието с целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци.
(9) Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на обектите се установяват:
1. за строежите, за които се упражнява строителен надзор – с окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията на лицето, упражняващо строителен надзор, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при изпълнението на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци;
2. за строежите, за които не се упражнява строителен надзор – с отчет до кмета на общината по образец съгласно наредбата по чл. 43, ал. 4, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при реализацията на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци.
(10) Документите по ал. 9 се представят на органа, одобрил инвестиционния проект или плана за управление на строителни отпадъци, както и на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се извършва строително-монтажните работи или разрушаването.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на комисията за чл. 11, както е по доклада.
Гласували 86 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 7.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 12, който се подкрепя от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА: „Раздел ІІ – Отговорност на производителя”.
Постъпило е предложение на народния представител Петър Курумбашев и народния представител Румен Такоров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ по принцип и предлага следната редакция:
„Раздел II – Разширена отговорност на производителя”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за наименованието на Раздел ІІ, както е по доклад.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА: По чл. 13 е постъпило предложение на народния представител Лъчезар Тошев – в чл. 13, ал. 4 след текста се добавят думите „на основата на оценка на жизнения цикъл на отпадъка, извършена и сертифицирана по ISO-стандартите и на анализ разходи-ползи, в които са отчетени социалните и обществени ползи.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лъчезар Тошев, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 16, против 40, въздържали се 32.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 13, което се подкрепя от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет. 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА: По чл. 14 е постъпило предложение на народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение на народния представител Борислав Стоянов:
„В чл. 14 се създава нова ал. 7:
„(7) Лицата по ал. 1 заплащат на организацията по оползотворяване, с която притежават сключен договор възнаграждение, чийто минимален размер е петдесет на сто от размера на продуктовата такса, определена по реда на чл. 59, ал. 1, т. 1.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 14 и предлага следната редакция:
„Чл. 14. (1) Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, отговарят за разделното им събиране и третиране, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване, определени с наредбите по чл. 13, ал. 1.
(2) Лицата по ал. 1 изпълняват задълженията си:
1. индивидуално, или
2. чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.
(3) В случай че изпълняват задълженията си индивидуално, лицата по ал. 1, както и всички техни дистрибутори, включително лицата, извършващи продажба на крайните потребители, са задължени да приемат обратно на мястото на продажбата отпадъците, образувани в резултат на употребата на съответните продукти, в съответствие с изискванията на наредбите по чл. 13, ал. 1.
(4) Лицата по ал. 1 могат да изпълняват задълженията си индивидуално след получаване на разрешение по реда на Глава пета, Раздел III.
(5) Лицата по ал. 1 могат да изпълняват задълженията си чрез колективни системи след сключване на договор с организация по оползотворяване по ал. 2, т. 2, притежаваща разрешение, издадено по реда на Глава пета, Раздел III.
(6) Договорите по ал. 5 съдържат изисквания за проверка и одитиране на данните за продуктите, пуснати на пазара от лицата по ал. 1.
(7) Лицата по ал. 1 могат да променят организацията по оползотворяване, чрез която изпълняват задълженията си, само след като прекратят договора си по ал. 5 с нея. При сключването на нов договор с друга организация по оползотворяване задълженото лице е длъжно да й представи копие от уведомлението за прекратяване на договора си с предходната организация.
(8) Лицата по ал. 1 не могат да участват по едно и също време в повече от една организация за един и същи отпадък.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Борислав Стоянов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 18, против 49, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
Гласуваме редакцията на комисията за чл. 14, както е по доклада.
Гласували 78 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 4. 
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма. 
Гласуваме предложението на вносителя за чл. 15, което се подкрепя от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА: По чл. 16 – предложение от народния представител Борислав Стоянов: 
В чл. 16, т. 1 думите „спазване принципа на равнопоставеност и” се заличават.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ и Румен Такоров:
Досегашният текст на чл. 16 става ал. 1 и се създават нови алинеи 2 и 3:
„(2) Лицата по чл. 14, ал. 1 не могат да участват по едно и също време в повече от една организация за един и същи отпадък.
(3) Лицата по чл. 14, ал. 1, които изпълняват задълженията си чрез колективни системи, заплащат на организацията по оползотворяване възнаграждение, чийто минимален размер е седемдесет на сто от размера на продуктовата такса, определена по реда на чл. 59, ал. 1, т. 1.”
Комисията подкрепя по принцип предложението за ал. 2, което систематично e отразено в ал. 8 на чл. 14 и не подкрепя предложението за ал.3.
Предложение от народния представител Митко Захов:
В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. предоставяне на възможност за участие на лицата по чл. 14, желаещи да изпълняват задълженията си по този закон и по съответната наредба по чл. 13, ал. 1, чрез колективна система по смисъла на чл. 14, ал. 2, т. 2, като всяко лице, член на организацията, заплаща на организацията равно по размер възнаграждение за даден отпадък, независимо от неговия личен пазарен дял.”
2. Създава се т. 3:
„3. членовете на организацията по оползотворяване нямат право да членуват в друга организация по оползотворяване за един и същ отпадък.”
Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и подкрепя по принцип предложението по т. 2, което систематично e отразено в ал. 8 на чл. 14. 
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Борислав Стоянов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 15, против 38, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението от народните представители Петър Курумбашев и Румен Такоров за създаване на нова ал. 3 от предложения текст, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 21, против 45, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Митко Захов, което не е подкрепено от комисията по отношение на т. 1.
Гласували 77 народни представители: за 18, против 14, въздържали се 45.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 16, който се подкрепя от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 74, против 1, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА: По чл. 17 – предложение от народния представител Митко Захов:
В чл. 17 се създава ал. 3:
„(3) Организациите по оползотворяване не могат да набират членове чрез търговски посредници, търговски представители, търговски пълномощници по смисъла на Глава шеста от Търговския закон или чрез други платени или неплатени форми на външни услуги.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Митко Захов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 6, против 26, въздържали се 46.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 17, който се подкрепя от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 69, против 3, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА: Предложение от Иван Вълков и група народни представители за създаване на чл. 17а.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което систематично е отразено в чл. 21.
Предложение от народния представител Иван Вълков за създаване на чл. 17а.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което систематично е отразено в чл. 21.
По чл. 18 – предложение от народния представител ГЕОРГИ БОЖИНОВ:
В чл. 18 се правят следните промени:
1. В член 18, ал. 1 след думите „...пред министъра на околната среда и водите отчети, ...” се добавя „отчети за изпълнение”.
2. В чл. 18 се добавя нова ал. 2 със следния текст:
„(2) Отчетите за изпълнение по ал. 1 удостоверяват съответствие на извършваните дейности с минималните технически стандарти по чл. 29.”
3. В чл. 18 се добавя нова ал. 4 със следния текст:
„(4) Отчетите за изпълнение по ал. 1 се проверяват от комисията по ал. 10.”
Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и 2 и подкрепя по принцип предложението по т. 3.
Постъпило е предложение на народния представител ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: 
1. В чл. 18 да се създаде нова ал. 2 с долупосоченото съдържание, а останалите алинеи да се преномерират:
„(2) Отчетите за изпълнение по ал. 1 удостоверяват съответствието на извършените дейности с минималните технически стандарти по чл. 29.”
2. В чл. 18 текстът на ал. 3 да се заличи и да се замени със следния текст:
„(3) Отчетите за изпълнение по ал. 1 се проверяват от комисията по ал. 10.”
Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и подкрепя по принцип предложението по т. 2.
Постъпило е предложение на народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението. 
Постъпило е предложение на народните представители Петър Курумбашев и Румен Такоров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Митко Захов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Борислав Стоянов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 18 и предлага следната редакция:
„Чл. 18. (1) Организациите по оползотворяване и лицата по чл. 14, ал. 2, т. 1 доказват изпълнението на задълженията си и постигането на целите по чл. 14, ал. 1 и чл. 15, като изготвят и представят пред министъра на околната среда и водите отчети, доклади с фактически констатации и други документи в обхват, съдържание и срокове, определени с наредбите по чл. 13, ал. 1.
(2) Отчетите по ал. 1 се заверяват от регистрирани одитори по смисъла на Закона за независимия финансов одит, въз основа на доклад с фактически констатации относно договорените процедури за проверка изпълнението на задълженията по този закон и наредбите по чл. 13, ал. 1, в т.ч. целите по чл. 14, ал. 1, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. Изискванията към проверката, както и съдържанието на докладите и сроковете за представянето им се определят с наредбите по чл. 13, ал. 1.
(3) Министърът на околната среда и водите може да назначи една текуща проверка по договорени процедури относно изпълнението на условията в издадените разрешения, поставените цели и изпълнението на изискванията, определени в този закон и в наредбите по чл. 13, ал. 1, в т.ч. проверка на икономическата информация, доказваща пуснатите на пазара продукти, в резултат на чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, събирането, повторната употреба, рециклирането и оползотворяването на отпадъците, както и на размера на начислените такси по чл. 59 и/или извършените разходи за дейности с отпадъци, на следните лица:
1. лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;
2. лицата по чл. 14, ал. 2, т. 1, които изпълняват задълженията си индивидуално;
3. организациите по оползотворяване по чл. 14, ал. 2, т. 2;
4. лицата, извършващи дейности по събиране, транспортиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци по договор с организация по оползотворяване или с лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, във връзка с изпълнение на техните цели и задълженията по този закон.
(4) Одиторите, извършващи текущи проверки по договорени процедури по ал. 3, се определят от министъра на околната среда и водите за период от най-малко две календарни години по реда на Закона за обществените поръчки.
(5) Разходите за извършените текущи проверки по договорени процедури по ал. 3 са за сметка на одитираните организации по оползотворяване и на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, и се възстановяват на Министерството на околната среда и водите по ред, определен от министъра на околната среда и водите, в срок до един месец от тяхното предявяване. След приключване на проверката по ал. 3 могат да бъдат назначавани допълнителни проверки, разходите за които са за сметка на Министерството на околната среда и водите. 
(6) Организациите по оползотворяване, лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, както и лицата по ал. 3 предоставят достъп до наличната документация и площадките, на които се извършват дейности с отпадъци, и осигуряват необходимата информация във връзка с изпълнение на задълженията на одиторите.
(7) Направените констатации в докладите от проверките по ал. 3 са основание за налагане на санкции и/или отнемане на разрешенията на организациите по оползотворяване и на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално по реда на Глава пета, Раздел III, както и за налагане на санкции на лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, както и на лицата по ал. 3, т. 4 в случай на установени нарушения на този закон и на наредбите по чл. 13, ал. 1.
(8) При отнемане на разрешението по чл. 81, ал. 1 изпълнението на задълженията и целите по чл. 14, ал. 1 и чл. 15 се доказва по реда на ал. 1 за периода от отчетната година, предшестващ отнемането.
(9) Ежегодно министърът на околната среда и водите назначава със заповед комисия, която да анализира отчетите и документите по ал. 1 и констатациите в докладите по ал. 2 и ал. 3. В срок до 10 дни от приключване на дейността си комисията изготвя доклад до министъра на околната среда и водите с мотивирано предложение за предприемане на действията по ал. 7.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Господин Чакъров, заповядайте.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Бих искал да кажа, че аз поддържам предложението, което съм направил по отношение на чл. 18.
Може би е редно преди това да посочим, че обсъждаме един проект на закон, който извървя много продължителен път от първоначалното му представяне в парламента преди една година до настоящия момент. За съжаление, след тази една година все още нямаме проект, който напълно да изпълнява целите, за които се създава и който да отговаря на потребностите за нови политики в сферата, която регулира, а именно управлението на отпадъците.
Законът не изпълнява основната си цел за пълно въвеждане в българското законодателство на Европейската директива за отпадъците и се създава риск да бъде продължена наказателната процедура, за която преди малко и господин Курумбашев взе отношение. Наказателната процедура срещу страната ни е стигнала вече до съд, има заведено дело и това затвърждава статуквото в управлението на отпадъците със създалите се неефективни практики за симулиране на дейности за разделното събиране, подчертавам, обезвреждане, оползотворяване и рециклиране на отпадъците, както и за разходване на средства, набирани от продуктовата такса.
Защо законът не изпълнява основната си цел? Той въвежда непълно европейските регламенти в нашето законодателство. Голяма част от директивата се предвижда да бъде въведена в нашето законодателство чрез подзаконови нормативни актове, като е предвидено това да стане 6 месеца след приемането на закона. С това ние ще загубим още време в условия на вече стартирала наказателна процедура, стигнала до съда.
Какво имам предвид, когато се казва, че има неефективни практики? Идеята и целта би следвало да бъде да има проектозакон, с който да се въведат модерните съвременни постижения в сферата на управлението на отпадъците от водещите страни – членки на Европейския съюз, и в нашата страна по отношение на разделното събиране на отпадъците, на обезвреждането, третирането, оползотворяването и рециклирането на различните потоци от отпадъци, а именно от опаковки, от автомобили, от електрическо и електронно оборудване, от батерии и акумулатори. За съжаление се запазва статуквото, каквото е в момента и с този законопроект няма да отбележим съществен прогрес. Още веднъж казвам, не се създават предпоставки да се случи въвеждането на една модерна европейска съвременна система за дейности по отношение на управление на отпадъците с оглед на обществените потребности, каквито има. 
Трябва да посочим, че темата е изключително чувствителна. В това отношение мога да посоча публикации от най-скоро време във вестник „Труд”, където отново има критики. Трябва да бъдем коректни във връзка с това. Даже по времето, когато бях министър, този проблем е стоял на дневен ред. Вижда се как разделно събрани отпадъци се изсипват на платформата на един камион и се изнасят. Това изключително много демотивира хората, гражданите да изхвърлят разделно отпадъците. Това е предпоставка оттам нататък разделно събраните отпадъци, първо, да намалят обемите, които ще се извозват до депата за депониране, и второ, тези отпадъци да се използват за рециклиране като суровина, като енергия.
В това отношение мога да посоча и новия доклад на Световната банка, в който управлението на отпадъци е посочен като проблем по-голям дори от климатичните проблеми. Не знам дали изцяло трябва да се съгласим с тази позиция, но както се посочва в доклада, през 2025 г. отпадъците ще струват на градовете по света 375 млрд. долара, че отпадъците от депата генерират 5 на сто от общото количество на парникови газове в света и 12 на сто от общото количество метан – газ с много по-силен парников ефект от въглеродния диоксид.
Как отговаряме ние на всички тези предизвикателства в сферата на управлението на отпадъците, на обществените потребности у нас? Със закон, който тръгна, за съжаление, със скандал, който отново беше обсъден, след като народното представителство взе отношение. Едва ли трябва да припомня срещата, която проведохме, и добре че стартира, добре че се състоя дискусията тук, в Народното събрание, в зала „Запад”.
По отношение на конкретното предложение, което съм направил. Предложението за минималните технически изисквания не получи одобрение. Уважаеми колеги, идеята тук е да има проследяване на дейностите, но то не беше прието – отново да няма отчитане само по документи от одиторите. Аз уважавам работата на одиторите, но те получават само документи. 
Репликите, които получихме от страна на представителите на Министерството на околната среда и водите и в лицето на госпожа Манева, са, че нямало такива стандарти. Това не е вярно, уважаеми колеги! В страни като Великобритания, Германия и редица други страни има такива стандарти – минимални технически изисквания, по които се проследява движението на отпадъците, и по този начин ние виждаме и ще виждаме най-правилното, най-прозрачното разходване на средства, които ще се съберат от продуктовата такса. Първо, да постигнем целите за разделно сметосъбиране, защото сме на опашката в Европейския съюз, и второ, да постигаме целите и да има ясно и прозрачно разходване на средствата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Реплики? 
Преди да Ви дам думата, господин Божинов, има искане за изявление от името на парламентарна група.
Господин Стойнев, имате думата.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Изминаха близо два месеца, откакто в публичното пространство бе лансирана поредната екстравагантна идея на правителството – преместването на структури на държавната администрация от столицата в други големи градове на територията на страната. (Шум и реплики от ГЕРБ.) За всички стана ясно, че представената с гръмко име децентрализация е поредният опит на правителството да измести фокуса на медийното и обществено внимание от темите, които наистина заслужават внимание, а именно икономическият растеж, сривът в заетостта, бедността, безработицата, сигурността на гражданите, корупцията. 
Онези, които поне малко са запознати с процеса на децентрализацията, посрещнаха със снизходителна усмивка тези идеи. За всички нас не подлежи на съмнение, че преместването на една административна структура от едно населено място в друго не е нищо друго, освен едно елементарно преместване и в никакъв случай не можем да говорим за децентрализация. Управляващите разбират административната реформа единствено като съкращаване на административни структури в отделните области на страната. Но има хора, за които постоянните и устойчиви екстравагантни медийни идеи не предизвикват снизходителни усмивки, а напротив – дълбоко притеснение и несигурност за бъдещето. Сигурно се досещате за кои хора става дума – това са държавните служители, чиито професионален път е заложен на карта на непремерените действия на правителството.
Конкретен израз на това безпокойство е писмото, подписано от близо 650 служители на Централното митническо управление и Централното управление на Националната агенция за приходите, по повод лансираната идея за преместването им в град Русе и град Велико Търново. Писмото е насочено към стоящите най-високо в йерархията на държавното управление: председателя на Народното събрание, министър-председателя на Република България, финансовия министър и омбудсмана на Република България. 
Това писмо е адресирано и до мен. За съжаление никой не пожела да се срещне с тези хора. Аз ги приех преди една седмица и те споделиха с мен своите притеснения относно бъдещата в кавички реформа. 
В това писмо, подписано между другото от около 90% от служителите на тези административни структури, с неясни аргументи и категорични доводи се разбива идеята за преместването им в град Русе и в град Велико Търново, но и идеята за администрацията и за административната реформа по принцип. От писмото става ясно, че преместването няма да доведе до желаните ефекти за снижаване на разходите за администрация, няма да бъдат преодолени дисбалансите в икономическото развитие на страната. Напротив – неимоверно ще се усложни координацията както в рамките на съответните административни структури, така и с външните ни партньори в лицето на Европейския съюз и Съвета на Европейския съюз. Ще бъде създаден реален риск от влошаване на резултатите от работата на Централното митническо управление и Националната агенция за приходите. Няма да са налице необходимите условия от гледна точка на оборудване и апаратура, които да позволят качествено изпълнение на дейността на служителите. Ще бъдат създадени предпоставки за влошаване условията на труд на митническите и данъчните служители, защото новите сгради, в които те ще бъдат настанени, няма да отговарят на съвременните изисквания. Вместо намаление на разходите за издръжка, преместването ще доведе до многократно увеличение на нужните финансови средства. То ще дойде не от друго, а от необходимостта да се направят разходи, които вече веднъж са направени при настаняването на служителите в сградите, в които те в момента работят. Говорим за основни и текущи ремонти, за купуване на оборудване, обзавеждане, специализирана апаратура, офис техника.
До изграждането на структури, които ще предоставят услуги със сходно и дори по-високо качество, ще се затрудни сериозно стопанската дейност на фирмите, които в момента ползват услугите на Централното митническо управление и Централното управление на Националната агенция за приходите. Ще се затрудни и достъпът до качествени услуги и за обикновените граждани.
И не на последно място, едно такова преместване би нанесло огромна травма на държавните служители и техните семейства. Мнозина държавни служители най-вероятно ще загубят работата си, защото няма да искат да жертват своя и начина на живот на своите деца, близки и роднини. Другите, които все пак ще решат да се преместят, ще го направят от страх да не загубят работата си. Но тогава открити остават въпросите: дали техните съпруги или съпрузи ще успеят да намерят работа в другите населени места; дали тази работа ще е със същото ниво на заплащане; кой ще гарантира, че техните деца ще могат да посещават училище с поне същото качество на образование?
Това са въпроси, които нямат отговор и на които правителството очевидно отказва да отговори. Това са въпроси, които по недвусмислен начин показват, че идеята за преместването на административните структури извън София е социален експеримент, който не почива на рационални основи. Това е поредната медийна акция на правителството, поредната симулация на административни реформи. Да, но в резултат от такива действия на риск са изложени човешки съдби и кариери.
Примерът на служителите от Централното митническо управление и Централното управление на Националната агенция по приходите ясно го доказват. Също така ясно сте доказали, че не се интересувате и от съдбата на хората в Република България.
Ще се опитам да Ви умилостивя с факта, че ако Вие разбиете тези структури, подлагате на риск приходната част в бюджета. Може би това е основен довод да смекчи прословутата Ви реформа.
Във връзка с това Парламентарната група на Коалиция за България остро осъжда поведението на правителството и настоява правителството да се откаже от идеята си да премества Централното митническо управление от гр. София в гр. Русе и Централното управление на Националната агенция по приходите от гр. София в гр. Велико Търново. Ако Вие обаче все още сте настоятелни и не се вслушате в доводите ни, в доводите на държавните служители, Коалиция за България настоява в срок от две седмици правителството да представи за обсъждане в Народното събрание ясна концепция за планираните от него премествания на структури на държавната администрация, план за действие с ясни срокове и оценка на въздействието му. В концепцията да се включат всички, а не част от структурите на държавната администрация, за които има идеи за преместване.
Второ, концепцията и планът за действие да бъдат обсъдени с организациите на бизнеса, синдикатите и организираното гражданско общество. Както многократно е заявявано, основният смисъл за тези действия е подобряването на административното обслужване. Поради това, както приляга на демократична и правова държава, такива мащабни идеи трябва да бъдат предварително консултирани със заинтересованите групи и с ползвателите на административни услуги. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин Стойнев.
Продължаваме с дискусията по закона.
Думата има народният представител Георги Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Разглеждаме нов Закон за управление на отпадъците – закон с изключителна важност за живота и здравето на хората, за опазването на природната среда и бих казал, един от най-значимите икономически закони, които този парламент разглежда. Член 18-ти, на който се намираме, определя как организациите по оползотворяване на отпадъците ще доказват изпълнението на своите задължения за постигане целите на закона. 
Предложението, което правят редица народни представители, както и преждеговорившият народен представител Джевдет Чакъров, внася принципно нов момент. 
Кога и къде се породи идеята за въвеждане на стандарти за техническите изисквания? В европейските институции при обсъждането на новата директива за отпадъците от електронно и електрическо оборудване беше констатирано и остро дискутирано положението, че в редица страни на европейската общност този изключително отговорен и икономически важен процес се извършва неконтролируемо и неефективно. Така се роди идеята в новата директива, която днес транспонираме в българското законодателство – в чл. 27 да бъдат редактирани резултатите от тези дискусии и именно регламентирането на минималните технически стандарти за дейности по третиране.
Ние не предлагаме нещо ново, което сме измислили двамата с колегата или с тези, които го предлагаме. Това са най-добрите европейски практики в най-развитите страни, които в пожелателен тон в бъдещ времеви хоризонт, са препоръчали на страните членки.
Това е изключителен шанс на България – да подмени досегашната система за одит на дейностите по третиране с много по-съвременна система. Ето защо предлагаме да бъде променен характерът на отчета. Отчетът да удостоверява в съответствие на извършената дейност с минималните технически стандарти, които предлагаме да бъдат въведени в чл. 29.
В предложението ми като система съм развил този нов последователен принцип. Той беше отклонен от управляващото мнозинство в комисията, очевидно ще бъде отклонен и в залата, защото тук е невъзможно да бъде променен характерът и тялото на закона. 
Правя това изказване, за да подчертая, че когато някой казва, че сегашното управление е без алтернатива, че секторните политики са най-доброто възможно, той или не е информиран, или е политически пристрастен. Рано или късно и, надявам се, че ще е скоро, при промяна на този закон ще бъдат въведени тези най-добри практики, ще бъдат разработени стандартите (по тях вече експертите и в България работят), и това ще бъде нормативната база, по която ще се отчита дейността за постигане на целите за управление на отпадъците – нещо особено важно за България, защото трябва да догонваме най-добре развитите страни. Уви, за това днес нямаше политическо съгласие, нямаше готовност на администрацията да отстъпи своите позиции да назначава одиторите, да възлага одитите, да наказва отклонилите се и да държи всичко в своите ръце. Това може да се постигне на този етап. Наш дълг беше да заявим, че има и други решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Георги Божинов в частта, която не е подкрепена от комисията – по т. 1 и 2.
Гласували 93 народни представители: за 25, против 51, въздържали се 17.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Джевдет Чакъров в частта, която не е подкрепена от комисията – т. 1.
Гласували 91 народни представители: за 17, против 47, въздържали се 27.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакцията, която ни беше предоставена за чл. 18.
Гласували 92 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА: По чл. 19 е постъпило предложение от народния представител Лъчезар Тошев – в чл. 19, ал. 1 след текста се добавят думите: „и съобразно йерархията за управлението на отпадъците”.
Комисията не подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители, което е подкрепено от комисията по принцип.
Постъпило е предложение от народните представители Петър Курумбашев и Румен Такоров – в чл. 19, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се допълва, като в края на изречението се поставя запетая и се добавя „и за разделното събиране на биоразградими отпадъци, генерирани в резултат на тези дейности;”.
2. В т. 5 думата „събирането” се заменя с „разделното събиране”.
3. Точка 6 се допълва, като в края на изречението се добавя „и биологични отпадъци”.
4. Точка 11 отпада.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1-3 и не подкрепя предложението по т. 4.
Постъпило е предложение от народния представител Лъчезар Тошев за добавяне на текстове в ал. 3, т. 8, което е подкрепено от комисията.
Постъпило е предложение от народния представител Георги Божинов – в чл. 19 се правят следните промени:
Алинея 3, т. 11 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Митко Захов, което е подкрепено от комисията.
Постъпило е предложение от народния представител Борислав Стоянов – в чл. 19 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 3, т. 11 в края на изречението да се добавят думите „по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Дейностите с отпадъци на тези площадки се извършват от лице, притежаващо документ по чл. 35 за тях”.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Кметът на общината възлага по реда на ЗОП осигуряването, изграждането или ползването на площадките по ал. 3, т. 11 от оператори, притежаващи документи по чл. 35 за дейности с отпадъци. За публично-частно партньорство в този случай се прилага същия ред.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 19 по принцип и предлага следната редакция:
„Чл. 19. (1) Кметът на общината организира управлението на битовите и строителни отпадъци, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на този закон и наредбата по чл. 22.
(2) Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица по чл. 35, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.
(3) Кметът на общината отговаря за: 
1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;
3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;
4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци;
5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община; 
6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;
7. организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в това число определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;
8. изпълнението на решенията по чл. 26, ал. 1 на общото събрание на регионалните сдружения по чл. 24, ал. 1 и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба;
9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;
10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в това число определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;
11. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в това число едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места;
12. почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12;
13. осигуряването на информация на обществеността по т. 1-12, 14 и 15 чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин;
14. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;
15. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.
(4) В населените места с районно деление изградените площадки по ал. 3, т. 11 следва да съответстват най-малко на броя на районите, така че предлаганите услуги да бъдат достъпни за жителите на общината.
(5) При неизпълнение изискванията на ал. 3, т. 11 отчисленията по чл. 64 се увеличават с 15 на сто за периода до отстраняване на неизпълнението.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
Изказвания? 
Заповядайте, господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, с колегата Курумбашев сме направили предложение за отпадане на т. 11 от ал. 3. Когато писахме това предложение ние не отчитахме само поправката, която беше направена по време на работата на комисията, като отпаднаха думите „отпадъци от черни и цветни метали”, но имахме и нещо друго предвид, тъй като няма основание да считаме, че включването на общините в този процес ще бъде една успешна практика, главно поради един проблем – липсата на финансов ресурс в общините за осъществяването на тази дейност.
Помислете си в една община, която е от 10 или 15 хиляди жители, какво едрогабаритно може да се изхвърли от бита – някой друг диван, някоя и друга дограма, някоя и друга печка или нещо друго. Тъй като сме записали, че на тази площадка ще се предават едрогабаритни и опасни отпадъци, ние задължително трябва да имаме охрана, трябва да имаме ограда на тази площадка, трябва да имаме човек, който да заприходява всички отпадъци, които влизат. Но те ще са една минимална част, която няма да покрие разходите, които общините ще направят за тези площадки. Именно това беше основният мотив да поискаме т. 11 от ал. 3 да отпадне в този текст.
Затова, госпожо председател, аз настоявам, въпреки всичко, да гласуваме изцяло отпадането на т. 11 от чл. 19. Защото ние пишем текстове, но от началото на този мандат може би половината от задълженията, които вменяваме на общините, нямат финансово покритие. Няма защо да ги товарим допълнително. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Ще гласуваме Вашето предложение.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Михайлова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата, тъй като с тази глава и с току-що прочетения текст на члена, който разглеждаме в момента, всъщност излизаме извън общите положения на Закона за отпадъците, където се регламентира йерархията на отпадъците и навлизаме в територията на отговорностите и задълженията на всички, които трябва да изпълняват своите задължения, за да бъде управляван потокът от отпадъците. Първи в тази вече нова йерархия се появяват местните власти. Ако обърнахте внимание, поредицата от задължения, които ние разписваме на местните власти, е доста сериозна. 
Няма да разглеждам въпроса, който спомена колегата Такоров – за финансирането на общините, поради простата причина, че аз съм убедена, че отпадъците носят и финансова полза на общините, ако те са качествено управлявани. За съжаление обаче ние разписваме поредица от задължения на общините, без да им даваме много големи възможности. 
В следващия член Вие ще чуете за тях, че те трябва да сключват договори с определени организации, но ние не отваряме голямата възможност за публично-частното партньорство в управлението на отпадъците на ниво община. Това е една от слабостите на закона, който разглеждаме днес, че той следва логиката на прехвърляне на отговорностите – прехвърляне на отговорността за разделното събиране, прехвърляне на отговорността за едрогабаритните отпадъци, прехвърляне на отговорността за почистването на всичко, което може да се прехвърли на общините – остава като функция на общините, без в други закони или в някаква възможност на този законопроект да дадем възможност на общините да управляват по друг начин потока на отпадъците. 
Тук използвам случая да цитирам един доклад, който напоследък цитира кой ли не по всякакъв повод. В част от работния документ на комисията във връзка с препоръките за България по Европейския семестър, подготвен специално за България от експертите на комисията, има един абзац, в който се посочва, че ако България успее да въведе европейското законодателство по управление на отпадъците, би могла да създаде не по-малко от 14 хил. работни места и финансов оборот от милиард и половина годишно – ако въведе законодателството във възможностите, което дава това законодателство.
Тук обаче ние се сблъскваме с това, че се прехвърлят отговорности, не се дава дори вратичка за това как те биха могли да бъдат изпълнявани реално, но има една записана последна алинея, в която се цитира и как ще бъдат наказвани общините, ако не изпълнят част от тези отговорности. 
Взех думата, за да кажа, че това е пример, в който се вижда, че този закон като цяло прави една плаха крачка напред, но не използва всички възможности на европейското законодателство за управление на отпадъците и по тази причина едва ли ще бъде реално работещият закон, който да промени управлението на отпадъците и да превърне тази дейност в печеливша и на местно ниво, и на държавно ниво. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване. Първо, поставям на гласуване предложението на народния представител Лъчезар Тошев, което не се подкрепя от комисията. 
Гласували 92 народни представители: за 10, против 51, въздържали се 31.
Предложението не се приема.
Сега ще гласуваме предложението на народните представители Петър Курумбашев и Румен Такоров в частта, която не е подкрепена от комисията, а именно за отпадането на т. 11, което се съдържа в т. 4 от предложението.
Гласували 87 народни представители: за 13, против 58, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложението на народния представител Георги Божинов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 19, против 59, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Борислав Стоянов, което също не се подкрепя от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 13, против 51, въздържали се 25.
Предложението не е прието.
Сега вече гласуваме предложението на комисията за редакцията на чл. 19.
Гласували 93 народни представители: за 81, против 2, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА: По чл. 20 е постъпило предложение на народния представител Георги Божинов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Постъпило е предложение на народния представител Джевдет Чакъров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Постъпило е предложение на народните представители Петър Курумбашев и Румен Такоров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Постъпило е предложение на народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение на народния представител Борислав Стоянов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 20 и предлага следната редакция:
„Чл. 20. (1) Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране по чл. 19, ал. 3, т. 6, като сключва договори при условия и ред, определен с решение на общинския съвет, със:
1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, Раздел III, и/или
2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на съответната община, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на Глава седма, Раздел II от Закона за опазване на околната среда.
(2) С договорите по ал. 1 се урежда разделното събиране на отпадъци от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм.
(3) Кметовете на общини с районно деление могат да сключват договори с лицата по ал. 1, т. 1 и 2, за всеки район поотделно.
(4) С договорите по ал. 1 се определят най-малко следните условия:
1. изискванията към системата за разделно събиране на отпадъците от домакинствата, в това число обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на обслужване;
2. количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и редът за отчитане на тяхното изпълнение; 
3. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на територията на съответната община;
4. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на съответната община по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли народни представители, желаещи да вземат отношение по текста?
Заповядайте, господин Чакъров.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Вярно е, че предложението, което съм направил, е прието по принцип. Това, което бих искал да кажа, е, че с разпоредбите на предходния член, който гласувахме, за съжаление не се прави крачка напред. Това впрочем беше изказано преди малко и от госпожа Искра Михайлова.
Ако бяха възприети предложенията и бяха гласувани във вида, в който бяха направени – преди малко стана въпрос за минималните технически стандарти и изисквания – действително всички бихме видели как парите ни, които се събират като продуктова такса, биха се разходвали с оглед реалното постигане на целите.
Тук бих исках да обърна внимание на други предложения, които направихме по време на второто разглеждане на проекта на Закона за управление на отпадъците в комисията, а именно предложенията за разграничаване на системите за събиране на отпадъци в опаковки от домакинствата и бизнеса, които точно бяха в посока на провеждане на такива нови политики.
Определено искам да кажа, че се запознах с достиженията, на водещите страни – членки на Европейския съюз, и видях прегледа на практиките им, отразени впрочем в докладите на Европейската комисия по прилагане изискванията на Директивата и различни специфични национални източници за различните държави. Категоричното заключение от този анализ е, че системите за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата и бизнеса са различни. Потоците отпадъци от тези системи се отчитат отделно.
Този законопроект би бил много по-съдържателен и би реализирал крачка напред, ако бяхме дали тази опция на кметовете – на общинско ниво да следят потоците специално от отпадъци от опаковки от бизнеса и от домакинствата.
В интерес на истината голяма част от резултатите и целите, които се постигат, се отчитат именно по линия на това, което се прави от страна на бизнеса. Ние бихме могли да бъдем много по-амбициозни и да се заложат много по-амбициозни цели почти в рамките на 100% по отношение на рециклиране и оползотворяване на отпадъците, които се генерират от опаковки от страна на бизнеса. Определено за това е необходим много по-малък ресурс.
Ако действително отпадъците от опаковки на общинско ниво се отчитат на базата на минимални технически изисквания, защото има една разгъната система за разделно сметосъбиране, за колегите, които не са изцяло в тази материя, ще кажа, че транспортните разходи за отпадъците на първо време ще спаднат в много голяма степен. 
Най-малко 35-40%, до 50% от обема на отпадъците отиват за рециклиране и оползотворяване. Оттам нататък ще има много по-малко отпадъци, които ще се депонират в депата. Това ще води до по-ниска стойност на таксата за депониране. Оттам нататък едва ли е необходимо да посочвам ползите на отпадъците от опаковки, които се използват за рециклиране и оползотворяване като суровина. Всичко това наистина би могло да се въведе и кметовете да имат много по-ясна визия, много по-чисти политики по отношение реализацията на разделното сметосъбиране на общинско ниво. Това е ключов момент и ключов елемент, който действително би дал нов тласък, би се реализирала нова крачка и нови достижения, каквито трябва да реализираме с оглед на това, че сме на опашката в Европейския съюз по отношение на разделното сметосъбиране.
Това, което обсъждаме и ще приемем с този законопроект, ни дава отговорите, с които трябва да отговорим на стоящите пред нас предизвикателства. 
В рамките на разглеждането на законопроекта има още време. Впоследствие всички предложения ще се обсъждат.
Бих искал да отговоря на обсъжданията, които имахме по време на разглеждането на законопроекта в комисията на второ четене. Отговорът от страна на Министерството на околната среда и водите е едва ли не, че трябва да бъдат изградени отделни системи за потоците отпадъци от бизнеса и от домакинствата. Не се налага изграждането на такива системи. Когато потоците са отделни, те много ясно и точно могат да бъдат съвместявани, да се проследяват от всички контролни органи, включително и от кметовете с техните компетенции и отговорности.
Целите, които ще се постигнат, механизмите, с които ще се постигат, ще дават много по-висока степен на прозрачност на разходване на парите ни, които се събират от продуктовата такса и най-важното – би имало ефективна, а не фиктивна система за разделното сметосъбиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Реплики? Няма.
Има ли други народни представители, които искат да вземат отношение по текста? Не виждам.
Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване чл. 20 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА: По чл. 21 е постъпило предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 21 и предлага следната редакция:
„Чл. 21.	(1) Кметът на общината самостоятелно, когато не участва в регионално сдружение по чл. 24, ал. 1, или съвместно с другите кметове на общините от регионалното сдружение, предприема действия по възлагане и извършване на прединвестиционни проучвания за изграждане на ново съоръжение/я за третиране на битовите отпадъци най-малко три години преди изчерпване обема на депото за битови отпадъци или изтичането на експлоатационния срок на инсталацията, за което уведомява съответната РИОСВ.
(2) Върху недвижими имоти – публична или частна държавна собственост, може да се учредява безвъзмездно право на строеж в полза на общини за изграждане на депа или на други съоръжения или инсталации за третиране на отпадъци, както и на прилежащата инфраструктура към тях. Правото на строеж се учредява безсрочно.
(3) Исканията за учредяване на правото на строеж по ал. 2 се подават до министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра на околната среда и водите. Въз основа на решение на Министерския съвет областният управител сключва договор за учредяване на правото на строеж.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли изказвания по текста? Няма.
Поставям на гласуване чл. 21 в редакцията на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Прекъсваме работата по законопроекта. Половин час почивка.
В 11,30 ч. продължаваме по приетия дневен ред.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: 
Продължаваме със:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЗАЕМНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ (ВТОРИ ПРОЕКТ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА И ТРАНСПОРТА) МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ. Вносител е Министерският съвет на 4 май 2012 г.
Има три доклада по тази точка. 
С доклада на Комисията по бюджет и финанси ще ни запознае председателят на комисията госпожа Менда Стоянова.
При предстоящо гласуване, ако няма необходимият кворум, ще има поименно преброяване.
Моля квесторите да се заемат със задачата да издирят народните представители.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! 
„ДОКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси по Законопроект за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202-02-15, внесен от Министерския съвет на 4 май 2012 г.
На заседание, проведено на 10 май 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 13 февруари 2012 г.
На заседанието присъстваха следните представители на Министерството на финансите, дирекция „Външни финанси и международно сътрудничество”: Стефан Сотиров – началник на отдел „Европейски финансови институции”; Светлана Панова – началник на отдел „Световна банка, Международен валутен фонд и Г-24” и Десислава Лазова – държавен експерт в същия отдел.
Целта на проекта е да се улеснят регионалната търговия и регионалният транспорт чрез подобряване на капацитета, ефикасността и качеството на услугите на избрани външни гранични пунктове на Европейския съюз с акцент върху трансевропейските коридори: Капитан Андреево-София-Видин, Капитан Андреево- София-Калотина и река Дунав за транзитни превози и търговия.
От проекта се финансират разходи за следните основни дейности: строителни работи за подобряване на инфраструктурата на граничните пунктове; доставка на стоки и специализирано оборудване за граничните служби; консултантски услуги за предпроектни проучвания, проектиране за предстоящите реконструкции, строителен надзор, одит, обучение и други.
Изменението на Заемното споразумение е за преструктуриране на проекта, което включва отпадане на част от дейностите от Компонент 1 и фокусиране усилията на правителството върху големите договори, за които има реален напредък.
Предоставеният заем в размер 40,9 млн. евро за подкрепа на финансирането на Втория проект за улесняване на търговията и транспорта се намалява на 39,5 млн. евро с редуциране на 1,4 млн. евро от първоначалната стойност.
Промените, които се предлагат са следните:
1. Удължаване на крайната дата за теглене на средствата по заема и на срока за изпълнение на проекта с 18 месеца - до края на 2013 г., което ще позволи успешно завършване на последния участък от магистрала Марица (подходен път към ГКПП - Капитан Андреево), с цел неговото модернизиране и увеличаване на пропускателната способност, изграждане на нов митнически терминал в Свиленград, модернизиране на някои по-малки гранични пунктове на външните граници на ЕС и други.
2. Отпадане на строителните работи, планирани за ГКПП - Калотина и пренасочване на част от предвидените средства за други дейности по проекта.
3. Осигуряване на достатъчно средства за завършване на последния участък от магистрала „Марица", ГКПП - Капитан Андреево и митническия терминал в Свиленград.
4. Осъвременяване на първоначалните индикатори за мониторинг на изпълнението на проекта.
С намаляването на дейностите по проекта чрез отпадане строителството на ГКПП - Калотина и пренасочването на част от средствата за други дейности общата стойност на проекта се намалява с 1,9 млн. евро – от 54,6 на 52,7 млн. евро, съответно заемът се намалява с 1,4 млн. евро – от 40,9 на 39,5 млн. евро, съфинансирането се намалява от 13,7 на 13,2 млн. евро.
Предложеното вътрешно преразпределение на средства между разходните категории не променя процентното съотношение на финансиране от заема (75 на сто).
Промените в компонентите са свързани с преразпределяне на средства между отделните категории разходи, заложени в заемното споразумение. В резултат на преструктурирането се очаква делът на разходите за консултантски услуги, обучение и оперативни разходи по проекта да намалее от 9,8 на 7,6 на сто от размера на заема във връзка с предвижданото намаляване на относителния дял на строителните работи по проекта за сметка на увеличаване на дела на доставките на оборудване.
Ангажиментите за теглене на средства остават непроменени.
Удължаването на крайната дата за теглене на средства от заема и на срока за изпълнение на проекта е с цел осигуряване пълното завършване на планираните строителни работи, финансирани със средства по заемното споразумение.
Предвидените промени не водят до съществено изменение на финансовите параметри на проекта. Изменението на заемното споразумение не предвижда промяна на финансовите условия по заема.
След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за” - 21 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 13 февруари 2012 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Доклад на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Господин Дедев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДЕДЕВ: Уважаем господин председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД 
на Комисията по регионална политика и местно самоуправление по Законопроект за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202-02-15, внесен от Министерския съвет
На редовно заседание, проведено на 17 май 2012 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202-02-15, внесен от Министерския съвет на 4 май 2012 г. 
В заседанието на комисията взеха участие госпожа Недялка Чолакова – ръководител екип за изпълнение на Втория проект за улесняване на търговията и транспорта, и госпожа Десислава Лазова – държавен експерт в дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество” в Министерството на финансите, които представиха законопроекта пред членовете на комисията.
Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта), сключено на 23 март 2007 г. между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, е за преструктуриране на проекта, което включва основно отпадане на част от дейностите от Компонент 1 и фокусиране усилията на правителството върху големите договори, за които има реален напредък. 
Промените, които се предлага да се направят, предвиждат:
1. Удължаване на крайната дата за теглене на средствата по заема и на срока за изпълнение на проекта с 18 месеца – до края на 2013 г. 
2. Отпадане на строителните работи, планирани за ГКПП – Калотина, и пренасочване на част от предвидените средства за други дейности по проекта. 
3. Осигуряване на достатъчно средства за завършване на последния участък от магистрала „Марица”, ГКПП – Капитан Андреево, и митническия терминал в Свиленград. 
4. Осъвременяване на първоначалните индикатори за мониторинг на изпълнението на проекта.
Предложеното вътрешно преразпределение на средства между разходните категории не променя процентното съотношение на финансиране от заема (75 на сто). Удължаването на крайната дата за теглене на средства от заема и на срока за изпълнение на проекта с 18 месеца до 31 декември 2013 г. е с цел осигуряване пълното завършване на планираните строителни работи, финансирани със средства по заемното споразумение. Предвидените промени не водят до съществено изменение на финансовите параметри на проекта. Изменението на заемното споразумение не предвижда промяна на финансовите условия по заема. 
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 13 гласа – „за”, 0 гласа – „против” и 0 гласа – „въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроектът за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202-02-15, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви, господин Дедев.
С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае господин Тошев.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Благодаря, господин председател. 
„На редовно заседание, проведено на 17 май 2012 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
Съгласно представените от вносителя мотиви, Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие е за предоставяне на заем за подкрепа на финансирането на Втория проект за улесняване на търговията и транспорта. 
Целта на проекта е да се улеснят регионалната търговия и регионалният транспорт чрез подобряване на капацитета, ефикасността и качеството на услугите на избрани външни гранични пунктове на Европейския съюз с особен акцент върху трансевропейските коридори ІV (Капитан Андреево – София –Видин), Xc (Капитан Андреево – София – Калотина) и VII (река Дунав) за транзитни превози и търговия. 
От проекта се финансират разходи за следните основни дейности: 
а) строителни работи за подобряване на инфраструктурата на граничните пунктове; 
б) доставка на стоки и специализирано оборудване за граничните служби; 
в) консултантски услуги за предпроектни проучвания, проектиране на предстоящите реконструкции, строителен надзор, одит, обучение и други. Проектът не финансира придобиването на земя. Постиженията на проекта се оценяват чрез качествени оценки и количествени показатели.
Бенефициенти по проекта са Агенция „Митници”, Главна дирекция „Гранична полиция”, службите за граничен фитосанитарен и ветеринарен контрол към Българската агенция по безопасност на храните, Агенция „Пътна инфраструктура”, областните администрации. Реализацията на проекта ще осигури съвременни и адекватни на високите изисквания условия за работа на граничните служби, които ще разполагат с нови и модерни съоръжения за проверки на граничните пунктове и във вътрешността на страната, съвременно оборудване за контрол и комуникации и прочие.
Промените, които се предлага да се направят, са, както следва:
1. Удължаване на крайната дата за теглене на средствата по заема и на срока за изпълнение на проекта с 18 месеца – до края на 2013 г. 
2. Отпадане на строителните работи, планирани за ГКПП – Калотина, и пренасочване на част от предвидените средства за други дейности по проекта. 
3. Осигуряване на достатъчно средства за завършване на последния участък от магистрала „Марица”, ГКПП – Капитан Андреево, и митническия терминал в Свиленград.
4. Осъвременяване на първоначалните индикатори за мониторинг на изпълнението на проекта.
Предвидените промени не водят до съществено изменение на финансовите параметри на проекта. Изменението на заемното споразумение не предвижда промяна на финансовите условия по заема. 
След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното становище:
Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Откривам разискванията.
Изказвания? Няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие под № 202-02-15, внесен от Министерския съвет на 4 май 2012 г.
Гласували 91 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 3.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Заповядайте за процедура, госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, моля за процедура – на основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – да преминем към второ гласуване на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: 
„ЗАКОН 
за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Член единствен. Ратифицира Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 13 февруари 2012 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване така предложения ни проект на Закон за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Законопроектът е приет и на второ гласуване.

Следва:
ДОКЛАД НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И ОБСЪЖДАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГУЛИРАНЕТО НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПРИ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ДОКЛАДА.
Вносител – председателят на Временната комисия, на 24 април 2012 г.
Заповядайте, господин Червенкондев.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Благодаря, господин председател.
Правя процедурно предложение за допускане в залата на господин Йордан Кирков – държавен експерт в дирекция „Природни ресурси и концесии” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 93 народни представители: за 86, против 4, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Моля поканете госта в залата.
Заповядайте, господин Червенкондев.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Уважаеми колеги, ще Ви запозная с:
„ДОКЛАД
за дейността на Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда
Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда се създава с решение на Четиридесет и първото Народно събрание от 4 април 2012 г.
Решение на Народното събрание от 18 януари 2012 г. за забрана върху прилагането на технологията „хидравлично разбиване” при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България поставя стриктни ограничения върху прилагането на някои технологии при проучването и добива на нефт и природен газ на територията на Република България, като ги описва изчерпателно и фокусира забраните върху отделни дейности от цялостния технологичен процес. Част от така приетите ограничения се оказват сериозно препятствие пред вече започналите процедури по проучване и добив на конвенционален нефт и газ в България, с което изцяло ограничават дейността на лицата, които експлоатират находища, да проучват и добиват нефт и природен газ под заплаха от сериозна санкция. Създаденото ограничение не кореспондира с основната цел на приетото решение за забрана, а именно да се забрани безсрочно проучването и добива на шистов газ на територията на страната с прилагане на описаните технологии, които са нови за България и не е било възможно пълното изследване на тяхната безопасност за околната среда, живота и здравето на гражданите. Във връзка с това, приоритетната задача в дейността на комисията е да извърши преглед на състоянието на дейностите по проучване и добив на нефт и газ след влизане в сила на забраната, приета от Четиридесет и първото Народно събрание.
В първото заседание на комисията този въпрос беше поставен на разискване. Неговата значимост се потвърди допълнително и от повишения интерес към участие в заседанията на комисията. Сред гостите бяха: министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, Марина Армутлиева, Аксения Велева – директор на дирекция „Природни ресурси и концесии”, Йордан Кирков – държавен експерт в същата дирекция, Кольо Тонев – управител на „Дайрект Петролиум”, от Минно-геоложкия университет проф. Васил Балинов, доц. Ефросина Занева-Добранова, Щерьо Льомов, доц. д-р Георги Николов, Павел Павлов, проф. Щерев, Христо Казанджиев, от Българската академия на науките проф. Дъбовски и проф. д-р Кристалина Стойкова, от „БУЛГАРТРАНСГАЗ” господин Кирил Темелков, от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България госпожа Надя Лазарова, Любомир Вълков, Росен Тодоров, както и от неправителствените организации Мариана Христова, Дона Пикърт, Ангел Славчев, Милен Стоянов, Борислав Сандов, Минчо Христов, Драгомира Раева, Мариана Петрова, Петко Ковачев и други. Присъствието на повечето от посочените гости и на редица заинтересовани страни се запази по време на всички заседания на комисията.
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев представи сравнителна информация на присъстващите за състоянието на дейностите по проучване и добив на подземни богатства за периодите 2010-2011 г. и след приемане на разглежданото решение за забрана. За първия период са предоставени над 110 концесии, отделно над 150 разрешения. Допълнително реалните приходи за миналата година от концесионни възнаграждения надвишават с близо 50% прогнозните такива, като достигат над 63 млн. лв.
След приемане на решението за забрана от 18 януари 2012 г. в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма са получени редица становища от компании, които извършват проучвания или се готвят за добив на природен газ в страната. Допълнително са получени становища и от представители на научната общност в страната. В посочените становища се споделят определени неясноти в записаните текстове, които възпрепятстват както добива на конвенционален газ в България, така и нагнетяването на количества газ в хранилището в Чирен. Като основна пречка във всяко от становищата се очертава поставеното ограничение за налягане от 20 атмосфери, което не дава възможност за сондиране на дълбочини, по-големи от 20 метра.
Изложени бяха и притесненията относно забраната в т. 1 на приетото решение във връзка с ограничаване на дейността на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” по ремонт и разширяване на хранилището в Чирен. Профилактиката и прокарването на нови сондажи изискват вкарване на течности с налягане по-високо от 20 атмосфери.
След направеното изложение проф. Васил Балинов изрази мнение, че е необходимо ограничението от 20 атмосфери да отпадне с цел възстановяване на дейностите по проучване и добив на природен газ в България, което няма да противоречи на основната забрана за проучване и добив на шистов газ на територията на Република България. Професор Балинов представи на присъстващите и редица разграничителни критерии между двете дейности.
От Гражданска организация за забрана на проучването и добива на шистов газ по метода „хидравлично разбиване” се изрази готовност за дискусия относно терминологията и ограниченията за налягането. Изразено беше притеснение, че с премахване на ограничението за налягане може да се повлияе на основната цел на решението.
От името на Български енергиен форум се представи становище по приетата забрана, в цялост. Посочени бяха и нови варианти за извършване на проучвателни дейности за природен газ, в това число и шистов, при които не се прилага технология „фракинг”. В допълнение представители на ПП „Зелените” поискаха въвеждане в относимото законодателство на недвусмислени определения за различните по своя характер дейности при проучване и добив на подземни богатства, което да спомогне за тяхното разграничаване и да актуализира нормативната рамка в сектора, съобразно новите световни тенденции и научни достижения. Допълнително бяха изразени притеснения относно вида на използваните вещества при прилагане на технологията „хидрофракинг” в дейности по добив и проучване на неконвенционални източници във връзка с опазването на живота и здравето на хората и околната среда. Беше направено искане за формулиране на точни и ясни определения, които да спомогнат за по-пълното разграничаване дейностите по проучване и добив на конвенционални и неконвенционални природни богатства, и в частност нефт и газ.
Обсъдиха се различни възможности за редакция на визираната т. 1 от решението, както и се изтъкна значимостта на националната добивна индустрия за енергийната независимост на страната, и отрицателното влияние на ограниченията върху текущия добив на природен газ в страната. Редица учени и представители на бранша, сред които Кольо Тонев, Кирил Темелков, потвърдиха като ключов проблем забраната в т. 1 на приетото решение за вкарване на течности с налягане, по-голямо от 20 атмосфери под земята, при проучване и/или добив с цел извличане на нефт или природен газ.
След направеното обсъждане беше отчетена нуждата от редакция на т. 1 на приетото на 18 януари 2012 г. Решение за забрана върху прилагането на технологията „хидравлично разбиване” при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България с цел възстановяване на нормалното функциониране на газохранилището в Чирен, както и за извършването на дейностите по проучване и добив на конвенционален природен газ.
В последващите заседания на комисията се проведе обсъждане на конкретно предложен от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма текст за редакция на т. 1 от решението за забрана. Акцент се постави върху отпадане на изискването за налягане, което да освободи от забраната дейностите по добив на конвенционален природен газ и едновременно да запази всички ограничения за проучване и добив на шистов такъв. Представеното предложение обективно отразява постъпилите в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма становища. Доцент Добранова представи становище на Минно-геоложкия университет, близко до предложения от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма текст за редакция на т. 1 от решението. Представители на „Дайрект Петролиум” отправиха предложение забраната да се прилага само за хоризонталната част на сондажа, за да се конкретизира за добива на шистов газ, отчитайки тази особеност на технологията. Екатерина Димова – представител на Инициативен комитет за чиста България, изрази подкрепа за по-нататъшно проучване на добрите практики в останалите държави и пренасянето им в националното законодателство с цел прилагане на територията на Република България. Йордан Кирков – експерт в дирекция „Природни ресурси и концесии”, разясни на присъстващите текущия ред за предоставяне на концесии и контрол на дейността на концесионерите при изпълнение на концесионните ангажименти. Той изтъкна и наличните възможности за предварителен и последващ контрол.
Христо Казанджиев внесе яснота по повод разискванията необходимо ли е да се прилага забраната за едновременно нагнетяване на описаните в предложенията течности. Той подкрепи становище, че дори и да не се постави това изискване, промяна в обхвата по същество няма да настъпи. Използваните понятия той разгледа в контекста на световната практика и наложените определения, като също така поясни, че всеки стандарт следва да предвижда възможност за актуализация, съобразена с бързото развитие на технологиите в сферата на проучването и добива на нефт и газ. Представени бяха примери за нормативни изисквания към проектирането и експлоатацията на всеки един сондаж, съгласно актуалното екологично и строително законодателство.
В отговор на поставените въпроси за възможните екологични рискове Йордан Кирков визира актуалните промени в Закона за опазване на околната среда, които въвеждат задължително изискване за ОВОС при дейности във връзка с неконвенционални газове.
В хода на дискусията бяха направени редица конкретни предложения за възможни редакции на т. 1 от Решението от 18 януари 2012 г. Повечето от предложенията в писмен вид, както и редица писма и становища бяха представени и обсъдени в заседанията на комисията.
От страна на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма беше предложен вариант за редакция със следния текст:
„1. Забранява прилагането на технологията на хидравличен разрив или всяка технология с друго наименование, която представлява едновременното нагнетяване на смес от течности, химични добавки и механични и/или органични пълнители в сондажи, водеща до образуване на нови и/или разширяване на съществуващи естествени пукнатини или пукнатинни системи в глинести нефто-газогенериращи скални формации, с цел извличане на нефт и/или природен газ от тях.”
Госпожа Мариана Христова представи предложение за редакция, което се коментира като допълнително ограничаващо възможностите за извършване на дейности по проучване и добив. Бяха представени примери за отделни важни елементи за всяка от дейностите, които се възпрепятстват с предложените текстове.
Народният представител Петър Курумбашев направи редакционни предложения за промяна на точки 1, 2 и 4 от решението, като основен акцент в дискусията по тях се очерта отпадането на думата „едновременно” в предложената от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма редакция. В коментар господин Йордан Кирков посочи, че предложението не би променило смисъла на предложения текст, но понятието „едновременно” внася допълнителна яснота. Господин Радослав Наков от Българската академия на науките подкрепи принципно предложения от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма текст.
Народният представител Иван Иванов предложи да се направи редакция на т. 1, а точки 2 и 3 да отпаднат. След приключване на дебатите и проведено гласуване с 5 гласа „за”, 2 „против” и 1 „въздържал се” комисията подкрепи предложената от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма редакция на т. 1, която да бъде предложена на Народното събрание.
Във връзка с всичко посочено Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда предлага на Народното събрание да приеме Решение за изменение на Решение на Народното събрание от 18 януари 2012 г. за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България със следния проект:
„РЕШЕНИЕ
за изменение на Решение на Народното събрание от 18 януари 2012 г. за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
В Решението на Народното събрание от 18 януари 2012 г. за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България т. 1 се изменя така:
„1. Забранява прилагането на технологията на хидравличен разрив или всяка технология с друго наименование, която представлява едновременното нагнетяване на смес от течности, химични добавки и механични и/или органични пълнители в сондажи, водеща до образуване на нови и/или разширяване на съществуващи естествени пукнатини или пукнатинни системи в глинести нефто-газогенериращи скални формации, с цел извличане на нефт и/или природен газ от тях.
Предметът на комисията е формулиран по начин, който да обхване редица дейности при проучване и добив на подземни богатства и не следва да се ограничава само до тези по проучване и добив на нефт и природен газ. С оглед на това, както и отчетената належаща нужда от изменение на Решението на Народното събрание от 18 януари 2012 г., и наличието на множество почивни дни, срокът на действие на комисията се оказа твърде недостатъчен. Във връзка с посоченото и изготвянето на окончателния доклад на комисията беше разгледано предложение за удължаване на срока на действие на комисията с три месеца.
Значимостта на поставените проблеми, проведените подробни обсъждания и анализ на постъпилите становища ангажираха предвиденото време на комисията от нейното първо заседание до 17 март 2012 г. На проведеното на 17 май 2012 г. заседание се взе и решение със 7 гласа „за” и 1 глас „въздържал се” да се предложи на Народното събрание удължаване срока на действие на комисията.
Комисията предлага на Народното събрание да приеме Решение за удължаване на срока на действие на Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда, както следва:
„РЕШЕНИЕ
За удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда 
Народното събрание на основание чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда, създадена с Решение на Четиридесет и първото Народно събрание от 4 април 2012 г., с три месеца.” Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви, господин Червенкондев.
Това са две проекторешения.
Пред мен има и други две проекторешения.
Първото е от господин Лъчезар Тошев.
Господин Тошев, желаете ли да го представите? Това е отделно, различно решение и според нашия правилник всички проекторешения, внесени от който и да е от народните представители или парламентарна група, трябва да се гледат заедно.
Има и още едно четвърто проекторешение от Михаил Михайлов, Иван Иванов, Асен Агов. Виждам, че господин Асен Агов е в залата. Ще дам възможност тези проекторешения да бъдат представени съобразно правилника.
Господин Тошев, заповядайте.
Пояснявам, че по проекторешението на господин Лъчезар Тошев няма доклад на комисиите, на които е разпределено.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Това е Временна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Да, това е доклад на Временната комисия, но това е една материя.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Тези решения не са обект на този доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Тези проекторешения са ми предоставени не само за информация. Считам, че трябва също да бъдат разгледани – така е по правилник, освен ако вносителите – господин Тошев и вносителите на другото проекторешение, не пожелаят.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК, говори встрани от микрофоните): Разберете се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Аз разполагам с тези решения, които са ми предоставени. 
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Тук става въпрос за доклад на Временна комисия с изрично решение на Народното събрание.
 ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Не мога да разбера в такъв случай защо от Правния отдел са предоставени тези проекти на решения?
Господин Тошев, желаете ли да бъдат разглеждани?
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК, встрани от микрофоните): Не, не съм в течение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Не сте в течение.
Господин Агов, Вие като вносител на другото проекторешение, също не претендирате? Ако е така, те няма да бъдат разглеждани.
Продължаваме по проекторешението на временната комисия.
Заповядайте за процедура.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В точката от дневния ред имаме Доклад на Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда. Проектът на решение по доклада е с вносител председателят на временната комисия. Има създадена такава временна комисия с решение на Народното събрание. Тази временна комисия работи няколко месеца и в момента гледаме нейния доклад.
Господин Шопов, двете други точки, които поставяте на вниманието на колегите, са проекти на решения, които нямат общо с дейността на тази временна комисия. Те са разпределени на постоянните комисии в Народното събрание, които разбирам, че не са ги гледали и не са се произнесли с решения по тях, не са подготвили доклади по тях. Това са отделни точки, които нямат връзка с дейността на Временната комисия, чийто доклад разглеждаме в момента.
Моля Ви да не объркваме процедурите. Няма такава точка в дневния ред и няма как те да бъдат внесени, това са съвсем различни неща. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Фидосова, за пояснение: нашият правилник изисква всички проекторешения по една материя, по един проблем да се гледат заедно, а е безспорно, че тези две проекторешния са такива. И това става.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Това е от Временната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Временна или постоянна, това са проекторешения и неслучайно са ми предоставени тук. Нямам никаква възможност, освен да ги поставя на разглеждане, освен ако вносителите им не пожелаят и не държат те да бъдат гледани. В случая обаче господин Тошев и господин Агов нямат претенции те да бъдат гледани. Този въпрос го поставям за прецизност.
Заповядайте, господин Курумбашев.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да Ви информирам, че на 6 юни, заедно с уважаемите колеги Кирил Добрев и Георги Божинов ние сме внесли предложения, които касаят работата точно на тази временна комисия. Те не са разпределяни на постоянни комисии и ние не сме и искали да се разпределят на постоянни комисии, защото те касаят само и единствено работата на временната комисия. И за моя огромна изненада тези предложения, които ние ясно сме изпратили, разбира се, до госпожа Цачева като председател на Събранието и до господи Червенкондев, като председател на тази комисия, ние в момента не ги разглеждаме. 
И моята молба към Вас, като председател, е да ни дадете на нас като вносители да обосновем тези наши предложения, да ги представим, да представим нашите мотиви защо сме ги предложили, защото те касаят само и изцяло работата точно на тази временна комисия. И за моя огромна изненада... (Реплика от народния представител Диан Червенкондев.) 
Добре, нали говорим в момента за работата на временната комисия? Да коментираме всички предложения, които бяха направени. 
Между другото, аз си спомням, че и господин Иван Иванов направи предложение по време на комисията. Аз съм съгласен и господин Иванов да излезе да си представи своите предложения. Уважаемите колеги Тошев и Агов, ако искат, също да излязат и да си представят предложенията. Какъв е проблемът? Или ще гледаме само предложения, които са представени от Червенкондев? Защо? Останалите нямат ли право да правят предложения? Техните предложения не могат ли да се разглеждат?
Моля Ви да дадете право на всички, които са били вносители на предложения, просто да могат да ги представят пред уважаемите народни представители с мотивите си и те да бъдат дебатирани наравно и заедно с този доклад, който господин Червенкондев ни представи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Курумбашев, ще Ви отговоря съобразно правилника – Вашите проекторешения са предложения относно работата на временната комисия. Те са процедурни и нямат нищо общо с тези три решения, които цитирах по същество.
След като вносителите господин Тошев и господин Агов не държат техните проекторешения да се разглеждат в настоящото заседание, то продължаваме само с решението на временната комисия.
Всичко това беше необходимо да се каже за прецизност, тъй като има правила в нашия правилник, които изискват, както Ви е известно, всички проекторешения, но по същество, господин Курумбашев, да се гледат заедно. 
Откривам дебата. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Процедура – заповядайте, господин Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Бих искал процедурно да поставя този въпрос да бъде решен. Аз не се отказвам да защитавам моето предложение и да пледирам за неговото приемане, тъй като то е за изменение на вече прието решение на Народното събрание. Аналогичен е случаят с другото решение, внесено от Михаил Михайлов, Асен Агов, Иван Костов и други народни представители. Те не са си изтеглили предложението.
Моля Народното събрание да реши дали ние в момента разглеждаме изменение на вече приетото решение за налагане на мораториум върху добив на шистов газ, или разглеждаме процедурното предложение на временната комисия за удължаване на нейния срок. Ако разглеждаме в момента удължаване на срока за дейността на комисията, няма защо да разглеждаме останалите проекти. Но, ако ще ги разглеждаме по същество, тогава, разбира се, аз ще защитавам и моето проекторешение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Не разбрах какво искате да направя сега – да го подложа на гласуване ли? 
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (встрани от микрофоните): Да се произнесете относно това какво точно разглеждаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Точката е в приетата програма и е изключително добре изписана. Става въпрос за внесено предложение за решение от председателя на временната комисия. Това е само една-единствена точка. Тези решения, които наистина са...
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Това са две решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Да, две решения. Едното е за удължаване на срока, другото е за промяна.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Разглеждаме двете решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Да, така е, но които са внесени от председателя на временната комисия. Нищо друго не е представено за разглеждане и няма отношение към днешната точка от програмата.
Заповядайте за разисквания.
Господин Курумбашев, заповядайте.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател. 
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз искам да Ви представя нашите предложения, които бяха представени в комисията и които дори не са отразени в това, което ни чете господин Червенкондев. Даже се чудя дали сме били на една и съща комисия. Ние имахме там конкретни предложения, по които имаше гласуване, което не е отбелязано. (Реплика от народния представител Диан Червенкондев.) Прочетете си протокола и вижте, че не е отбелязано. Имаше „за”, „против”, „въздържали се”. В това, което прочетохте и което ни е раздадено, такъв акт няма. Имах предложение по т. 1. Беше гласувано. Имах предложение по т. 2, имах предложение по т. 4. Това не е отбелязано в протокола, който ни прочетохте. Така че това не отразява онова, което е било като заседание на комисията. Но тъй като не го отразява и не е раздадено на народните представители, аз използвам случая да Ви представя нашите предложения.
Първото предложение е по внесеното от господин Червенкондев предложение за промяна в т. 1. Нашето предложение там е в това дълго изреждане, че забранява прилагането на технология на хидравличен разлив и така нататък, стигаме до „пукнатинни системи в глинести и нефтогазогенериращи”, и тук нашето предложение като добавка е да бъде „и газогенериращи въгленосни скални формации”. 
Защо искаме да има дефиницията за газогенериращи въгленосни скални формации? Защото това се отнася за Добруджа. Там има точно такива формации и с дефиницията „глинести”, ние не обхващаме формациите, които са в Добруджа. В Добруджа опасностите са две. Едното нещо, Вие знаете, че там има няколко сериозни зони на сеизмична опасност и прилагането на фракинг е изключително опасно от това, че могат да се събудят напрежения, които така или иначе ги има в земните недра. И втората опасност е проникването на тези химикали, които се използват при фракинга, във вода, която се използва за напояване, или която е питейна.
Следващото, което искахме да Ви предложим, тъй като тук няма да водим с Вас спор като геолози дали тази технология, която сега Вие ни предлагате в т. 1, е правилна или не е правилна, дали е изрядна дефиницията или не е изрядна, ние искаме да Ви представим други две предложения, които са за т. 2 и за т. 4. Тъй като ние се съмняваме в това, което Вие правите в т. 1 и смятаме, че по един завоалиран начин Вие разрешавате отново проучването на шистов газ в България, ние Ви предлагаме т. 2 да има следният прост и категоричен вид: „Забранява проучването и добива на шистов газ на територията на Република България”. Тоест не по технологията, описана в т. 1, а по каквато и да е технология. Така че нашето предложение за т. 2 е: „Забранява проучването и добива на шистов газ на територията на Република България”.
И следващото предложение е в т. 4. Тъй като там нарушителите ще бъдат санкционирани с глоба от 100 млн. лв., тъй като там е записано, че нарушителите ще бъдат санкционирани с такава глоба, ако работят по технологията, описана в т. 1, но Вие променяте технологията, описана в т. 1 и затова ние Ви предлагаме следната редакция на т. 4: „Всички проучвателни или добивни дейности, предвиждащи описаната в т. 1 или подобна технология” – тук е нашето предложение – „или проучването и добив на шистов газ се преустановяват незабавно, считано от деня на обнародване на това решение. Нарушителите ще бъдат санкционирани с глоба от 100 млн. лв.” Така в т. 4 ние отново ясно и изрично изписваме, че тези, които се занимават с проучване и добив на шистов газ, ще бъдат наказани с тази глоба, независимо от това дали това се случва по описаната в т. 1 технология, или някаква друга технология.
И тъй като не искаме да влизаме с Вас в някакви технологични спорове и да правим семинар на геолози в залата на Народното събрание, ние искаме ясно и просто да бъде изразена волята на народните представители в т. 2 и т. 4, където да се казва: в т. 2, че се забранява проучването и добива, в т. 4 този, който се занимава с проучване и добив, има глоба от 100 млн. лв., без да се конкретизира дали това е технологията по т. 1 или някаква друга технология. 
Мисля, че бях пределно ясен с тези наши предложения. Тези предложения са депозирани до председателя на Народното събрание на 6 юни, разпределени са на господин Червенкондев на 7 юни. Той разполага с тях. И аз Ви моля, господин председател, ако искате, ще Ви ги предоставя писмено, или Вие може да ги изискате...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Аз ги имам.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Мисля, че трябва да ги имате. И аз Ви моля, господин председател...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Ще бъдат подложени на гласуване, както са предложени.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: ...да бъдат подложени на гласуване. 
И още нещо да Ви кажа, колеги. Ако оставите в нас и най-малката сянка на съмнение, че искате да отворите вратичка за проучване и добив на шистов газ в България, ние смятаме участието на народни представители от Парламентарната група на Коалиция за България в тази комисия за абсолютно безпредметно, тъй като Вие просто ще искате да използвате нашето присъствие там като параван, за да вземате само решения, които искате да бъдат взети. Вземайте си ги сами и си носете политическите последици от тях, но няма нужда ние да участваме в това.
Ясно Ви заявявам, че ако не подкрепите предложенията ни по точки 2 и 4, независимо с колко ще удължите дейността на тази временна комисия, представители на Парламентарната група на Коалиция за България няма да участват в нейната работа. Благодаря Ви.
Моля за удължение на времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Да се удължи времето.
Реплики? 
Господин Червенкондев, заповядайте за първа реплика.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Курумбашев, съвсем не поставяте коректно цялата информация. Предложението, което сте внесли с Вашите колеги, е постъпило в Деловодството на Народното събрание, след като комисията вече е заседавала, след като е изготвила доклада си. Не сме имали такова заседание. То е разпределено от председателя на Народното събрание за повторно разглеждане от специализираната комисия. Вие знаете това много добре, но въпреки всичко спекулирате, както винаги сте правили.
Имам няколко въпроса към Вас като реплика.
Първо, какво имате против шистовия газ като цяло? Дали е по-опасен от останалия газ? Имате против само по технологията? Защото с точки 2 и 4 Вие казвате: „Не, ние няма да проучваме и добиваме шистов газ”. Това казвате. Защо? 
Остава съмнение, че Вие сте най-доволни от цялата тази ситуация – да бъдем енергийно зависими изцяло от някакъв друг газ, от една тръба! 
Дори по най-обикновения начин – конвенционалният, който е познат от 50 60 години, от десетилетия назад, ако може да се добие шистов газ, Вие казвате: „Не, пълна забрана – сто милиона лева”. Това ли искате?
Застанете пред всички българи и кажете: „Не искаме да има промяна на енергийната ни зависимост. Не искаме да знаем има ли газ, какъвто и да било, включително шистов”. 
Шистовият газ явно за Вас е по-опасен. Опасен е може би като диверсификация на доставките – не за нещо друго.
Много добре знаете, че в тази първа точка, в тези три заседания единствено и само сме говорили как да облекчим, как да премахнем забраната и проблемите при проучването и добива на конвенционален газ по стандартни технологии! Не по непознатата или, както считате, опасна технология – „фракинг” (или с другите наименования).
Излезте тук и отговорете конкретно, точно и ясно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Втора реплика има ли?
Господин Иванов, заповядайте за втора реплика.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, наистина коректно ще направя реплика на господин Курумбашев, защото бях изумен от това, което той преди малко заяви – че Коалиция за България иска ясно да знае и да прочете, че в решението изрично се забраняват проучването и добивът на шистов газ в България. Така ли е, господин Курумбашев? Така ли казахте? Така.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Направи си репликата сега!
ИВАН Н. ИВАНОВ: Да се забрани добив на нещо – можете да поискате да се забрани и добив на въглища, на петрол, на злато или на каквото и да било. Това е позиция, която не трябва изобщо да се чуе в българския парламент!
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Да, да.
ИВАН Н. ИВАНОВ: Да, да. Господин Корнезов, може да сте били конституционен съдия, но даже не сте си направили труда да видите... (Реплика от народния представител Любен Корнезов.)
Не ме прекъсвайте от място!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля, без размяна на реплики.
ИВАН Н. ИВАНОВ: Не ме прекъсвайте от място! (Оживление, шум от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля Ви, без реплики. 
ИВАН Н. ИВАНОВ: Защото решението (и си отворете ушите, господин Корнезов) е за забрана върху прилагането на технологията „хидравлично разбиване” при проучване на шистов газ! 
Такава мракобесническа позиция – да кажете, че общо се забранява! По други технологии, няма значение – никакъв шистов газ! Защото рубладжиите искат България да остане завинаги зависима от „Газпром”! Това е позицията, която в момента заемате!
Точка 2 е абсолютно изрична – забранява добива на шистов газ на територията на Република България (реплика от народния представител Румен Овчаров), но с технологията по т. 1. Тоест единствено технологията „хидравлично разбиване”!
Това е наистина антинационална позиция – да забраниш добив на един природен ресурс, който се съдържа в недрата на България, изобщо! 
Кажете ми: защо искате изобщо да бъде забранен? Защо не искате да остане в рамката, в която е записано в решението?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето изтече, господин Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ: На кого искате да се харесате? На Москва ли? Доказали сте го многократно досега! Доказали сте го! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Иванов, времето Ви изтече. Благодаря.
Трета реплика има ли? Няма.
Господин Курумбашев, заповядайте за дуплика.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Да Ви поздравя с настъпилите празненства по повод Седмицата на лобиста. Вчера приехме Закона за горите – днес ГЕРБ и Синята коалиция искат да отменят мораториума за проучване и добив на шистов газ! Те искат да направят това чрез промяната в т. 1.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ, от място): Отговори конкретно на въпросите!
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Тяхното намерение трябва да бъде ясно казано тук, от парламентарната трибуна – че те имат желание да възстановят проучванията и добива на шистов газ в България. 
Това, което се случва, е, че маските падат и че тази временна комисия не е била направена, за да се измислят някакви добри практики, с които да се гарантира околната среда в България, а просто тихомълком мораториумът за проучване и добив на шистов газ да бъде отменен.
Нашата парламентарна група няма желание да участва в този спектакъл. Вие този спектакъл можете да си го играете заедно със Синята коалиция (реплики от ГЕРБ), разрешете проучването и добива на шистов газ в България, и си добавете към топката от Закона за горите и проучването и добива на шистов газ и Вие ще сте на път да направите „Голям шлем” тази седмица. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за изказване, госпожо Гаджева.
ДЕНИЦА ГАДЖЕВА (Атака): Благодаря Ви, господин председател.
Дебатите дотук показаха, че ГЕРБ са взели своето политическо решение да добиват шистов газ на територията на Република България.
Както се изказа и господин Курумбашев преди малко, ние сме категорично против. Партия „Атака” беше първата българска отговорна партия, която внесе в Деловодството на Народното събрание свой Проект на мораториум за забрана на проучванията и добива на шистов газ. Вие не го уважихте. 
След това Коалиция за България внесе своя законопроект, който също не уважихте, и направихте всичко възможно, след като бяхте притиснати в ъгъла от масови протести – тук горе седят представители на граждански организации, които са водили тези протести...
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ, от място): Вие ли ги поканихте?
ДЕНИЦА ГАДЖЕВА: Не, не съм ги поканила аз.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ, от място): Ние ги поканихме!
ДЕНИЦА ГАДЖЕВА: Добре, Вие се държите лицемерно! Нека да довърша.
След като бяхте притиснати, защото на Вашия премиер господин Борисов не му се харесва народното недоволство, когато той прави грешки, решихте да създадете тази временна комисия, за да отключите всъщност вратичката в този законопроект, в това решение, което Народното събрание, така или иначе, прие под натиска на обществото.
Направихте тази комисия, чиято цел всъщност беше да отвори тази вратичка за проучване и добива на шистов газ.
И тук ще кажете: да, фракинг, обаче няма друг метод, познат в света, с който да се добива шистов газ, освен фракинга. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля Ви, не влизайте в диалог от залата! По този начин прекъсвате говорещия.
Заповядайте, госпожо Гаджева.
ДЕНИЦА ГАДЖЕВА: Аз не знам дали колегите от БСП са прави, когато казват, че трябва да напуснат комисията, за да не се легитимират решенията на ГЕРБ, които се вземат от нея. По-скоро е ясно, че нито едно от предложенията – нито от нашите, нито от Вашите, ще бъде прието, защото е взето решение, както казах.
Ще завърша изказването си така, както го започнах: ГЕРБ, правителството на господин Борисов, току-що взе решение да добива шистов газ на територията на Република България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики?
Господин Червенкондев, заповядайте за първа реплика.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Извинявам се на колежката Гаджева, че съм я репликирал от място. Нека приеме моите извинения.
Това, което искам да попитам и бих искал да получа конкретен отговор – от господин Курумбашев естествено, че няма как да получа, и не получихме конкретни отговори, но искам да попитам: какво имате против шистовия газ, който би се добил по конвенционална технология, по неопасната технология? Имате ли нещо против? Кажете конкретно „да” или „не”!
Въпросът е, че, пак Ви казвам, в т. 1 това, което ние коментирахме на тези три заседания, уважаема колежке, ние коментирахме как да не пречим на проучването и добива на конвенционален природен газ, по конвенционални технологии. Мисля, че така беше.
Комисиите работеха изключително открито, не лицемерно, в диалог и с постоянното присъствие на колкото си може по-голяма и по-широка представителност от граждански сдружения. Нали така беше?
Днес на това заседание ние сме поканили и представителите на гражданските сдружения.
Политическа партия ГЕРБ, аз като вносител, като председател на временна комисия, ние не правим нещо потайно, нещо скришно или нещо, по което няма диалог. Напротив, по време на всичките тези заседания, макар и бурни, макар и с доста патос, преминаха все пак и в диалог. И диалогът продължи и вчера, продължава и днес и ще продължава и за в бъдеще, ако срокът на действие на комисията бъде удължен, наистина да намерим добрите практики, да ги приложим в нашето законодателство, така че България да остане наистина безопасна, с чиста природа, с добро здраве на хората, но и енергийно независима!
Това е нашето твърдение, зад това заставаме съвсем отговорно и открито, но искаме, както задаваме конкретни въпроси, Вие да дадете конкретни отговори. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За втора реплика заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Очевидно някои не са слушали внимателно. Съжалявам, че членове на тази временна комисия не са били достатъчно съсредоточени, за да разберат какво се предлага.
Ами, вижте – говорим, че технологията е опасна. Това никой не го отрича.
Опасна е, поради няколко причини – под високо налягане се вкарват химически вещества, течности и други механични вещества, с цел от тези пукнатини да се извлича този шистов газ, но по тази технология се добива и нефт.
Забележете какво пише в този проект. Ще прочета края, защото това може би ще продължи дебата: с цел проучване и добив на нефт и природен газ, уважаеми колеги. По тази технология! Ами, дайте да забраним тогава добива на нефт. (Реплики.)
Дайте да забраним и добива на нефт, защото газ от шисти и при конвенционалния газ, където има шисти, преди да се стигне до пласта с конвенционалния газ, също се добива газ, макар и в минимални количества. Минимални в сравнение със съдържанието на конвенционалното находище. Ами, дайте да забраним и добива на нефт, и добива на газ. Разбрахме, че искате това да бъде забранено в България.
Благодаря Ви, но това казват специалистите. Аз не съм специалист. Тази комисия имаше възможност да изслуша доценти, професори от Минно-геоложкия институт. И тези текстове са подготвени от експертизата, естествено. А че Вие искате да вземете едно политическо решение – Ваш проблем. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Това беше втора реплика.
Има ли трета реплика?
Господин Димитров, заповядайте.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Госпожо Гаджева, искам да Ви коригирам – няма такъв газ под земята. Няма! За разлика от другия газ, който го има под земята и трябва да го изкараш. Този го няма!
Върви производствен процес и за да се осъществи това производство под земята, трябва да вкарате около 500 химикали. Това е положението!
И слушам тук едни глупости – как ни обясняват, че ще добиваме шистов газ с конвенционални методи. Ама, дайте да се държим поне сериозно! Това, повтарям, е производствен процес.
Това производство предполага вкарване на вредни неща под земята, половината си остават под земята, другата половина ги изкарваме над земята. Едните отравят земята в дълбочина, другите отравят преди всичко водите, излизайки над земята. Та от тази гледна точка има природен газ от шистите, но няма шистов газ. Това си е природен газ, което, повтарям, се произвежда по определена технология.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Желаете ли дуплика, госпожо Гаджева? Заповядайте.
ДЕНИЦА ГАДЖЕВА (Атака): Тогава защо всички се възбуждат по тази тема?
Досега коментираме с господин Краси Велчев, че ГЕРБ не иска да добива чрез технологията „фракинг” газ от шисти.
Добре, но технологията „фракинг” не беше описана никъде, точно, конкретно какво представлява. Какво представлява този толкова опасен фракинг?
Господин председател на комисия, ние не го чухме. Ние не го чухме! Нито едно от тези светила на геологията в България не се изказа в смисъл, че фракингът е това, това, това... Според тази енциклопедия технологията „фракинг” означава – така, така,... Не се даде точно описание на фракинга, за да можем да заложим този фракинг в т.1.
Оттам насетне настъпи целият хаос, който настъпи и на който ние в момента сме свидетели, но също сме и участници в него, защото текстът се измени няколко пъти.
Искате да кажете, че тези различни формирования на текста, означават едно и също – фракинг. Така ли е или не е така?
А когато го изменяме няколко пъти, ние всъщност какво правим? Е, ще го опишем по този начин, по който той е полуфракинг, ама не е точно фракинг, върви към полуфракинг, ама ще можем да си добиваме шистов газ. Ние ще си добиваме този шистов газ. Ние знаем, че той не се добива по никой друг начин, освен чрез фракинг, но понеже нашият фракинг не отговаря, тоест нашият е различен от този, който отговаря на условията на т. 1, затова ние ще го добиваме и тук няма нищо не законово! И всичко е редно и фирмите пляскат с ръце – тези, които са дошли, тези, за които някои от нас лобират, защото има и такива хора. Това е целта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За изказване – господин Мартин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Искам да Ви предложа да намалим нивото на емоциите по този експертен въпрос на първо място и след това политически. Важно е да имаме, ако е възможно, единна позиция на Народното събрание какво правим оттук нататък. Ако има някакви пречки, а такива пречки има, пред добива на конвенционален газ, защо да не ги премахнем? Искам да питам: има ли човек в Народното събрание, който да е против това – в България да има добив на конвенционален природен газ, какъвто добив имаме от десетки години? Никой не е против. (Реплика от народния представител Румен Овчаров.)
Ето, виждам, че господин Овчаров пръв каза, че и той не е против. (Шум и реплики от КБ.) Напълно нормално. 
Тоест, ако има такива пречки, редно е те да бъдат премахнати. Хората, които са против премахването на тези пречки, казват: „Много хубаво си купуваме газ от „Газпром”. Да нямаме собствен добив, за да си купуваме само от тях”. 
Сега идва вторият въпрос – въпросът за шистовия газ. Шистовият газ, колеги, е тема, по която не трябва да бързаме. Искам да успокоя и колегите, които искат да се бърза по тази тема. Ако имаме такива залежи – аз знам, че имаме, всички знаем, че имаме, но не знаем колко са големи, няма смисъл да се бърза. Нека да видим най-добрите световни практики. Нека тази технология да стане безопасна, тя ще стане безопасна, но това бързане е излишно. 
Нека да възприемем най-доброто световно и европейско законодателство, което да гарантира опазването на българската природа. Тенденцията е такава, че природните ресурси се изчерпват и ако ние забавим използването на българския шистов газ, той ще бъде още по-ценен след години, когато и самата технология ще бъде безопасна. Хората, които сега настояват да се бърза с използването на шистовия газ, уважаеми колеги, не са прави. Няма смисъл от това бързане. Той ще бъде още по-ценен утре.
Следващото важно нещо: нациите, които са най-технологично напреднали, когато те припознаят, когато те решат и когато те докажат, че технологията за добив на шистов газ е безопасна, тогава трябва да приложим тези технологии в България.
Аз съм против и съм го казвал много пъти – не е редно България да бъде поле на експерименти. Просто не можем да си го позволим и затова искам да ми повярвате. Не може България да бъде поле на експерименти, цената ще бъде много голяма. 
Искам хората, които много бързат с шистовия газ, да ме чуят за следното нещо. Моля да ме чуете, колеги! Ако Вие избързате сега, ще направите беля, защото ще настроите обществото трайно срещу шистовия газ с една недоказана още технология и утре ще бъде невъзможно с новата технология, която ще се появи след години, която ще бъде безопасна, това реално безопасно използване да се случи, така че бърза работа, колеги, нямаме.
Напротив, трябва да вземем и днес, и утре едно стратегическо решение. Стратегическото решение има два компонента и е много просто: разбира се, използване на конвенционален газ сега, за което имаме традиции, има технологии, които са доказани, няма проблеми, и продължаване на събирането на информация от всички възможни източници за шистовия газ, всички възможни проблеми.
Присъствах на една среща миналата седмица, в която чухме за напредъка, който има в момента, но чухме и проблемите, които има при добив на шистов газ, така че ние не сме осигурили още законодателната рамка. Първо, да видим рамката, второ, да се убедим – аз не съм убеден, казвам Ви го открито, че в момента има безопасна технология за добив на шистов газ. Е, къде да бързаме тогава?! 
Този, който се хвърля в тъмното, в неизвестното, понякога плаща зловеща цена за това. България не може да си позволи такъв ход, така че да продължим, както досега – плавно, постепенно да събираме най-добрите практики, най-добрата информация. Чуйте ме, няма да избяга шистовият газ! Няма да избяга, така че спокойно, не бързайте! Когато видим утвърдените технологии, надявам се, с голям консенсус да бъдат приложени и в България. Благодаря за Вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики?
Господин Божинов. (Реплика от народния представител Георги Божинов.)
Първо репликите, след това обясненията.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На 5 юни миналата година за първи път проговорихме по тази тема и направихме декларация от името на Парламентарната група на Коалиция за България. 
Днес мислех да не вземам участие в дебата, защото виждам колко се е разширила географията на хората, които имат познания и позиция, но ме провокира изказването на господин Мартин Димитров. 
Втората част на Вашето изказване е безупречно аргументирана и тя е звучала от тази трибуна. Ако ние имаме това богатство, то няма да избяга и никой не е казал, че нашето поколение трябва да консумира всичко, което природата е дала на тази територия, и то при рискови технологии. 
Вие поставихте един въпрос: кой и защо бърза, а господин Червенкондев просто допусна грешка – отви се и нервно каза, че има притеснения. Къде са притесненията? Да ги чуете от мен. Информация за наличието на шистоносни скали може да се получи и по неконвенционални методи, и това е факт, но пълната информация как ще се реализира добивът, за което говори Петър Димитров, не може да стане по друг начин, освен въпросната технология, за да е ясно при какво налягане става изпускането, при какви компоненти се запазват шуплите и така нататък.
В България има информация от изследователи, получили разрешително за проучване на нефт и газ, по недефинирана технология и с такъв произход. Къде им е проблемът? Проблемът е в българското законодателство, господин Червенкондев, защото за да получат право не на геоложко, а на търговско откритие, те трябва да са платили изследванията, които са направили, но трябва да декларират пред министъра кой е методът, а той е предмет на мораториум и това е, което в момента е в мотивите да има такава комисия, да има такова шикалкавене, да има нещо, което да разхлаби мораториума. Да го знаете от мен, когато изпълнявате поръчки, без да знаете какви са мотивите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика има ли?
Заповядайте, господин Червенкондев.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, правя Ви реплика по Вашето изказване. Както Ви ръкопляска господин Божинов на втората част на Вашето изказване, мисля, че не е мястото днес, в това заседание, на това решение и на тези предложения. На някой не му ли стана ясно, или на Вас не Ви ли е ясно, че в момента мораториумът остава?! Ние не коментираме проучване и добив на шистов газ, промяна на технологиите. Днес коментираме единствено и само конвенционалния газ, конвенционалния добив по класическите технологии, така че този мораториум да не пречи на тях. Когато му дойде времето, когато коментираме, никой не бърза за този шистов газ. Никой не коментира днес отпадане на мораториума за проучване и добив на шистов газ по опасната и неясна технология „фрай хидрофракинг”. 
После в моето изказване ще коментирам някои от становищата на господин Димитров, който счита, че говорим само глупости, но не е така. Репликирам Ви и Ви питам: ясно ли е, че в момента не говорим за шистов газ? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Трета реплика? Заповядайте, господин Курумбашев.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! В тази реплика наистина искам да поздравя господин Димитров за неговото балансирано изказване, защото това, което ние с Вас трябва да си кажем в тази зала, е, че ние законодателно не сме готови да вдигаме този мораториум. 
Американските представители, които бяха дошли безплатно в България с идеална цел – да ни убеждават как този метод не е опасен, самите те споделиха с нас, първо, че нямат регулации на федерално ниво, и второ – че отделни щати са направили отделни регулации, които в момента мислят как да бъдат приложени. Например простият въпрос: ще бъдат ли задължени компаниите, които правят хидрофракинг, да публикуват тези химикали на уеб сайт? Дори и този въпрос не е решен законодателно. Самите те ни споменаха как самите компании са били против да публикуват тези данни. 
Ние като български народни представители трябва да сме абсолютно сигурни, че сме взели абсолютно всички законодателни мерки, които могат да бъдат взети, преди да започнем да мислим по темата за разрешаване за проучване и добив на шистов газ. За това е нашето твърдо и ясно предложение и ако не става дума за възобновяване на проучването на шистов газ, подкрепете нашето предложение. Дайте да помислим за законодателна рамка, която ще гарантира безопасен добив, и тогава да коментираме този мораториум да падне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика – заповядайте, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Господин Червенкондев, ще бъда още по-конкретен, с това, което ще Ви кажа. Основната задача, която трябва да свърши временната комисия, е да вземе най-добрите световни и европейски практики в защита и на природата, и на населението при добив на полезни изкопаеми. Знам, че това е много и сложна работа, но вярвам, че ще получите подкрепата на цялото Народно събрание. Това е крайната цел. Този въпрос въобще не се ограничава до шистовия газ. Той касае целия добив на полезни изкопаеми. Това трябва да бъде целта на комисията – да видим най-добрите световни практики, най-добрата защита и да я въведем в България.
Този въпрос не може да бъде решен за един ден. Това е работа, за която на Ваше място бих поискал още време, още мандат, още експертиза. Смятам, че е редно да отидете и на място. Редно е да отидете там, където е имало проблеми и там, където е нямало проблеми – да видите какви законодателни решения са приложени, и каква степен на защита има в най-добрите световни и европейски практики. Казвам Ви го по най-конкретния начин този път.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Лично обяснение – заповядайте, господин Овчаров.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Благодаря на господин Димитров, че спомена името ми, за да кажа няколко неща, тъй като ми се ще те да бъдат много ясни.
Първо, никой от Парламентарната група на Коалиция за България не е срещу това България като държава да знае своите ресурси. Още по-малко пък някой от нас е срещу добива на конвенционален нефт и газ. Така че по този въпрос не си приказвайте и не си позволявайте реторика от тази на някой от преждеговорившите. 
Няма да Ви припомням и основните опасности, които преди време си позволих да цитирам тук, пред Вас. Искам само да Ви припомня, че тези опасности бяха базирани на данни, които ни бяха изпратени от Американското посолство в София. Сега, когато внасяте нови предложения, направихте ли си труда поне да прочетете това, което Ви е изпратил американският посланик? Става дума за земетресения, които са предизвикани от тази технология. Направихте ли си труда по някакъв начин да уточните какъв ще бъде ефектът от това, което искате да правите върху водолазните слоеве в Добруджа? Споменах Ви, че технологията с химическо извличане на минерални ресурси от земните недра не е нова – тя е използвана в България десетилетия, и последствията от това използване все още не са премахнати. За това не казвате нищо! Знаете ли защо не казвате? Става дума за едно много просто нещо. Сигурно сте чели Джек Лондон и си спомняте как едни хора с кучешки впрягове се надбягваха, за да забият първи колчетата. Цялото това бягане и цялата тази промяна се прави именно за това – едни фирми да забият колчетата за добива, който ще се случва след известен период от време. Кажете просто фирмите тук, за да престанем с този цирк. Благодаря Ви за вниманието. (Частични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Други изказвания?
Заповядайте, господин Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, господин председателю.
Както се разбира, всъщност ние обсъждаме два проекта за решения – единият е за удължаване срокът на дейност на комисията, а другият, за изменение на вече гласуваното проекторешение. След спора, който имахме, смятам, че беше коректно да обсъдим и другите предложения.
С това, което се внася от комисията като проект за решение за гласуване – остава в сила забраната за прилагане на технологията хидрофракинг при добив на шистов газ и се маха забраната за същата технология при използване на добив на конвенционален газ, на петрол, на каменна сол и други, където тя се използва. Преди няколко дни имах питане към министъра на околната среда и водите, (тъй като тази технология досега се използва в България и това е видно от две писма – от БАН и от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”, които поискахме и получихме и знаем, че тази технология се използва) – дали има някакви вредни последици от използването досега на тази технология, тъй като тя очевидно се прилага и очевидно ще продължи да се прилага. С днешната корекция в решението тази технология ще продължи да се прилага за други неща, освен за добив на шистов газ. Добивът на шистов газ го оставяме временно настрана.
Оказа се, че министърът на околната среда е единственият човек, който не знае, че тази технология се прилага у нас – това беше отговорът. Всички останали знаят. 
В момента, за да преодолеем това, което парламентът направи с решението си от началото на тази година за мораториум върху шистов газ, оставяме в сила прилагането на тази технология. Въпросът е: защо технологията, която е оспорвана, ще остане да действа, както е действала и досега? Защо не желаем да добиваме чрез нея и други неща, като шистов газ например? Има ли някой, който да е против самия шистов газ? Шистовият газ е метан – най-простият въглеводород. При изгарянето на метана се получава въглероден двуокис и вода. Ако няма логика в това действие, тогава трябва да потърсим друга логика. 
Известно е, че Брежнев е забранил да се добива конвенционален газ в България – да се правят проучвания за конвенционален газ край Варна, когато известният милиардер Арманд Хамър е поискал това. Това го знам отпреди и сега излезе по вестниците – не е неизвестна информация. Те не са искали ние да имаме енергийна независимост тогава. Днес положението изменило ли се е? В крайна сметка, ако няма спор за тази технология и ние желаем да я прилагаме, защо да не я прилагаме и за добив на други ресурси? Това е въпрос, на който ГЕРБ трябва да отговори. Защото в противен случай остава, че това, което се предлага, е популизъм. Забраняваме само добива на шистов газ, а същата технология, към която има критики, ще продължи да се използва, както се е използвала досега.
Очаквам да имаме отговор на този въпрос. В противен случай това означава, че просто заиграваме с някои кръгове, които в момента желаят да пречат на добива на собствени енергийни ресурси в България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики?
Първа реплика – заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, пак ще повторя това, което казах преди малко: описва се технологията и накрая завършва „с цел, проучване и добив на нефт и природен газ”. Сега отново ни задават въпросите: „Какво забранявате? Защо забранявате само за газ?” Забраняваме технологията, с която се добива природен газ, включително и нефт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика? Няма.
Дуплика – заповядайте, господин Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): По отношение за проучването преди няколко дни чухме две изказвания – на господин Божинов и на господин Овчаров, че нямат нищо против да се направи проучване, ако то се направи от самата държава България, което означава, че въпросът, който те поставят, е друг и не е свързан с технологията, а с това кой ще има правата върху добива. Това е съвсем различен въпрос – дали ще бъдат американци или няма да бъдат американци. Това е! 
По отношение на това, което Вие казвате, прочетете внимателно текста, който предлагате да се гласува. Вие предлагате именно тази технология, която се използва при разпукване на шисти, при разширяване на съществуващи пукнатини и така нататък. Тоест само за шистов газ. Господин Лазаров, това, което цитирате, не е генерална забрана за прилагане на технологията за нефт и газ, а е забрана само за добив на шистов газ, тъй като нагоре в текста се говори за пукнатини в шистите. Нали така? За това говорим. Тоест технологията продължава да се използва за добив на конвенционален газ. Технологията ще се използва. Нека бъде ясно това – това правим с това решение.
Последно, за тези вещества, които предизвикват толкова голям страх в обществото, които ще се слагат. Вярно е, че трябва да се каже какви са тези вещества, но понякога паниката се предизвиква от самите им химически наименования. 
Основното вещество, което се инжектира, е дихидроген монооксид, за който може да се каже, че при попадане в дихателните пътища предизвиква смърт, че се използва в индустрията, че го има в раковите клетки и прочее. Това вещество на обикновен език се казва вода.
Другото вещество, което основно се слага, е кристален силициев диоксид – има го в едно от проекторешенията. Кристален силициев диоксид на обикновен език е пясък. Вода и пясък. За да влязат и да заседнат в тези пукнатини песъчинките, откъдето после да се изсмуче този газ. Какви други вещества ще се сложат, зависи от закона. Ако ние кажем: „Тези – може и тези – не може”, тогава този въпрос отпада. Но когато се използват химически наименования, които изглеждат сложни и непознати, те предизвикват паника в слушателите, особено ако некоректно се използва информацията за тях, както ви казах за водата. Когато тя попадне в дихателните пътища при удавяне, предизвиква смърт, но това не означава, че водата сама по себе си е опасна. Нали така? Тя е основното нещо, от което ние се състоим в крайна сметка. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте за лично обяснение, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Благодаря на господин Тошев, че ми дава възможност да доизясня и моята, и позицията на Българската социалистическа партия.
Преди около една година министър Трайчо Трайков, когато обосноваваше необходимостта от тези проучвания, направи една много смела и грандиозна прогноза. Той заяви, че България има за 300 години залежи от шистов газ, а количествата бяха дефинирани с едни цифри, които е трудно да ги проумее всекидневното съзнание – трилиони нормални кубически метра, говори се за нормални, а не за кубически метри. Американският посланик също потвърди.
Ако това не са били пропагандни клишета с геостратегически и конюнктурен интерес, а действително почива на някаква обективна прогноза, българската държава трябва да се замисли. (Реплики от ГЕРБ.)
За кое? (Реплики от ГЕРБ.)
Ако с конвенционални и достъпни методи се докаже наличието на тези количества, престъпление към българския народ е при действащото законодателство да позволиш на някого да плати проучването и да стане собственик на търговското откритие, което значи за стотици години напред, когато е изгодно и удобно, да го добива и продава. По-добре ако го имаш, българската държава да установи с методи – днес приблизително, а утре, когато са безвредни – точно, да плати тези изследвания на това геоложко откритие по българското законодателство и да позволи на българската държава да добива или да концесионира и ползва това богатство. Това знание е абсолютно необходимо за вярна, национална и патриотично отговорна позиция. За това не спекулирайте, че ГЕОРГИ БОЖИНОВ е казал, че може с държавни средства. Да, в този контекст и при тези условия, и това е друга политика, различна от тази, която пробутвате днес, по волята на чужди интереси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За изказване – народният представител Рамадан Аталай.
Заповядайте, господин Аталай. (Размяна на реплики между народните представители Георги Божинов и Красимир Велчев.)
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Ако успокоите залата, може би ще сме по-полезни и на обществото, и на самите нас.
Ще започна с думите на господин Божинов за национална, патриотично отговорна партия – като че ли днес такава ще се окаже само Движението за права и свободи, защото ще се опитам да ви върна към темата, която днес и в момента обсъждаме тук.
Уважаеми колеги, ако от тази зала днес не отправим послания да възстановим доверието на обществото към всички онези технологии, включително и конвенционалните, които са необходими, за да се проучва и добива от земните недра онова, което ни е дал Всевишният, няма да сме в час. Ние днес трябва да възстановим онова доверие, което ГЕРБ по една или друга причина наруши само преди една година, поради това, че имаше натиск отвън, от обществото, незнаейки точно за какво става въпрос. Тогава ние, народните представители от опозицията, предлагахме да се приеме закон, а не мораториум, който можеше да се обсъжда днес на първо или на второ четене и въз основа на този закон да се дадат определените решения за добив, проучване на конвенционалните неща, които трябва да се добиват от подземните недра, и тогава да разделим добива и проучването на шистовия газ. Но тогава ГЕРБ имаше политическата воля да налага всичко онова, за което мисли, че са прави, и днес стигнахме до този момент, където всички политически сили трябва да си кажем мнението, но и да вземем онова решение, което е полезно за държавата.
Ние всички готови ли сме днес да направим така, че да променим т. 1 от онзи мораториум, за да дадем възможност да се продължават съответните конвенционални проучвания от нашите земни недра? Всички сме готови, но именно тук е мястото за политика и поздравявам БСП, че днес намериха онова тънко място и бият колкото се може по всички онези, които приеха мораториума тогава, без да имат яснота за какво става въпрос. Тогава нашите колеги от ГЕРБ също така бодряшки дойдоха и направиха това предложение пред нас. Ние щем-не щем приехме този мораториум.
Уважаеми колеги, съмнението е реалност в политиката. Днес цялото общество, включително и народните представители, не са убедени в начина и технологиите, които трябва да се прилагат за проучването и добива на шистовия газ не само в България. Не са убедени и в Англия, не са убедени дори и американците, които днес добиват някъде около 15% газ от шистите в Америка.
Ако днес от тази трибуна ние отправяме послания за земетресенията – ами при земетресението в Перник нямаше добив на шистов газ. Имаше земетресение. Но по същият начин петимата професори, които ни представиха всички онези проучвания в Англия, се случи земетресение точно въз основа на добива на шистовия газ. Реалности! 
Затова днес решението, което ни предлагат от името на комисията, е да оставим за по-нататък проучванията на шистовия газ, да не се прилагат в България. Още веднъж повтарям: с това решение, което днес ще приемем, не се дава разрешение за проучване и добив на шистов газ. Едно към едно. Ако не е така, нека някой да излезе и да прочете това решение.
Трябва да възстановим онова нещо, което тогава нарушихме – конвенционалните проучвания. Това е факт и трябва днес да направим това. 
За да не говоря дълго, ще Ви предложа някои допълнения и изменения въз основа на решението, което предлага комисията. Смятам, че по този начин ще избегнем всякакви съмнения и ще приемем едно решение на Народното събрание, с което ще дадем възможност на комисията да работи още шест месеца. Имам предвид, че ГЕРБ имат политическа воля да удължат още шест месеца и за следващите управляващи ще остане да вземат решение дали да има добив и проучване на шистов газ. Това е реалност. Това се вижда от всички. 
Затова, господин председател, предлагам първа точка от това решение да звучи така: „Забранява прилагането на технологии на хидравличен разрив или всякакви технологии с друго наименование, което представлява нагнетяване на смеси от течности и химически добавки и механични и/или органични пълнители в сондажи”, и продължаваме докрай с предложеното.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Тоест да стане в множество число – „всякакви технологии”?
РАМАДАН АТАЛАЙ: И да отпадне „едновременно”, защото с „едновременно” вкарвате съмнение в решенията и в главите на всички политици, включително на онези външни организации, които чакат на Орлов мост да излязат пак с развети знамена и да дойдат тук – пред Народното събрание. 
Оттам нататък с втора точка да дадем възможност на комисията да работи пълноправно, добросъвестно, да си свърши работата, да се вземат решенията. 
А технологиите кога ще се проучат, кога ще се развият, по какъв начин ще се развият, кой с кого се е срещал? Както каза господин Мартин Димитров, ние няма да се срещнем с никой, освен с всички най-безопасни технологии, които ще се прилагат, за да няма съответните опасения и да не ползваме онези изрази, които господин Тошев ползва – „че плашим хората”, „че ще се отравят през дихателните пътища, през ноздрите” и така нататък.
Това е моето предложение, уважаеми колеги. Нека да бъдем отговорни и да постъпим отговорно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Значи, „технологии” в множествено число и да отпадне думата „едновременно”. Така Ви разбирам.
РАМАДАН АТАЛАЙ: Да – „всякакви технологии и смеси”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
За изказване – господин Червенкондев. Заповядайте.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Няколко пъти, под формата на реплики на всички преждеговоривши, които взимаха отношение и се отклоняваха от основната тема, се опитах да кажа категорично, точно и ясно: ние в момента не вдигаме пълния, безсрочен мораториум за проучване и добив на шистов газ. Казвам го категорично, точно и ясно. Това решение е взето от Народното събрание, като безсрочен предмораториум по технологията, описана в т. 1. Това категорично остава и всички трябва да го знаят. Всякакво заиграване в такава посока наистина не е национално отговорно. Казвам Ви го категорично, точно и ясно.
Защо променяме и защо редактираме т. 1? Защото имахме проблеми в достатъчно открит диалог с всички граждански сдружения, всички политически партии, в заседанията на временната комисия, с представителите на експертите, учени, хора от бранша, дори от държавните организации, като „Булгартрансгаз”. Стана ясно, че както е записано в т. 1 в мораториума, вкарването на каквито и да било течности с налягане по-голямо от 20 атмосфери под земята, означава нарушение на мораториума. Говорим за конвенционални проучвателни и добивни действия. 
Всички ние се обединихме, че рискът идва единствено и само от технологията „хидрофракинг”. Идва от това, че тя е непозната, не е ясна, не е регламентирана. Затова наложихме този пълен мораториум. Пълният мораториум остава. Да, прави сте – не се знае какво точно е определението, какви химикали се поставят, какво отражение биха намерили върху подпочвените води и как биха намерили отражение върху сеизмиката на района, как биха намерили отражение и по отношение на въздуха, ако щете!
Докато нямаме приет от обществото адекватен, точен и ясен отговор, този мораториум ще бъде в пълната си тежест, в пълна забрана. Дотогава! 
На този етап и като първа стъпка в работата на временната комисия беше да облекчим конвенционалния добив на нефт и газ. Конвенционалният добив!
Дори самото съхранение на газ в газохранилищата в Чирен беше затруднено. Защо беше затруднено? Защото за да се поддържа целостта на съоръжението, за прочистване на самите технологии, се вкарват течности и е факт, че на голяма дълбочина тези течности надхвърлят 20 атмосфери. Ако четем точно и буквално т. 1 на наложения мораториум означава, че на „Булгартрансгаз” трябва да бъде наложена глоба от 100 млн. лв. Ние не искаме това. Ние искаме да правим проучване и да добив на шистов газ, но не и да пречим на „Булгартрансгаз”, на националната енергийна сигурност и въобще на националната сигурност.
Нека да бъдем национално отговорни и когато са важни въпросите и са важни решенията, от тази трибуна да не правим заиграване със страховете на хората. Достатъчно комисии имахме, с достатъчно широка представителност. 
Получихме предложение от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма как да бъде коригирана т. 1 в наложения мораториум. Направихме заседания, всеки успя да си каже мнението, както винаги имаше представители на гражданските сдружения и инициативи. Те изразиха свои притеснения. Не точно притеснения, а едва ли не, че желанието на ГЕРБ и на временната комисия е да заобиколят мораториума, да го освободят и да направят така, че да се правят някакви тайни проучвания или добив на шистов газ по тази опасна технология. Притеснението им идва от начина на формулиране на текстовете. 
Във вчерашния ден нашите разговори с гражданските сдружения и с техни представители продължиха. Въпреки приетото решение, конкретно в същата философия и в същия смисъл, ние решихме чисто редакционно по техни предложения да направим редакция в т. 1. 
Основните притеснения идваха от това: защо само „течности”, а не казваме и „гелове” или „втечнен газ”; защо не пишем, че забраната е „върху всякакви скални формации или въглищни пластове”? Оставаше някакво съмнение: „видите ли, Вие изключвате въглищните пластове, защото там има газ или пък ще се прилага тази технология”. Не, нямаме такива притеснения – нито имаме такива заявки, нито пък имаме разрешения. Един сондаж не се прави ей така от днес за утре, някой дошъл, пробил някаква дупка или направил някакъв сондаж и някаква технология. Всичко това е под строгия мониторинг и разрешение на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, дирекция „Подземни богатства”, на Министерството на околната среда и водите. Това не е нещо, което става от днес за утре. 
Естествено, че нямаме притеснение да бъдат записани „гелове” или „втечнен газ” и да напишем така, че забраната на опасната и спорната технология да важи върху всякакви скални формации, но да е казано научно. По предложение на гражданските сдружения и на Българската академия на науките, ние казваме: „във всякакви седиментни формации”. Те включват всичко, дори и въглищните пластове.
Притеснението, което имаха до вчера – го вкарваме в предложение. Затова нека да постъпим национално отговорно и да си казваме нещата такива, каквито са наистина. Веднъж може да се говори, да се прави политика, за да се яхват страхове и когато се задават конкретни въпроси, да няма конкретни отговори, защото явно някои хора може би се притесняват от конкретика.
Уважаеми господин председател, правя редакционна промяна за текста в т. 1. Предлагам текстът да бъде следния: „Забранява се прилагането на технологията на хидравлично разкъсване (фракинг) или всяка друга технология, която представлява едновременното нагнетяване на смес от течности (гелове или втечнен газ) – което също притесняваше всички – химически добавки и/или флуиди, механични и/или органични пълнители в сондажи, водещи до образуване на нови и/или разширяване на съществуващи естествени пукнатини или пукнатинни системи във всякакви седиментни формации, включително въглищни пластове, с цел проучване и добив на нефт и природен газ”.
Допълнително разширяваме това определение, така че да избегнем всякакви страхове, че технологията ще се прилага по този опасен начин. На този етап единствено искаме – докато не сме убедени и докато не проучим добрите практики, докато не сме готови със законодателни промени – категорично мораториумът да остане на 100% безсрочно в пълната си тежест за проучване и добив на природен газ и нефт по технологията „хидрофракинг”, или както и да е наименована, до проучването на добрите практики. 
Така че правя процедурно предложение за тази редакция. Ето, господин председател, тук е написан текстът за т. 1.
Призовавам всички колеги да бъдат национално отговорни и с консенсус да подкрепим проучването и добива на конвенционален газ по конвенционални технологии, без какъвто и да било риск за природата и гражданите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? 
Господин Добрев, заповядайте.
КИРИЛ ДОБРЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вижте, предложения, които правиме ад хок, след като сме се събирали и три месеца сме водили някакви дебати, меко казано, не са коректни. От този текст, който прочетохте, не мога да разбера дали нашите предложения са влезли вътре, или ги няма. (Реплики от ГЕРБ.)
Мисля, че ние работихме достатъчно градивно, господин Червенкондев. Влязохме в положението на „Булгаргаз” и за Чирен. Въпросът е ясно да кажете защо трябва да има промяна в текстовете – и това е заради сондажите, които в момента се извършват в Добруджа. Никой не ни каза тези сондажи за какъв газ са – за шистов или за конвенционален. Ако са за шистов – трябва да се прекратят, ако ли пък не – значи трябва ясно да кажем, че проучванията продължават.
Второ, думата „едновременно” влезе или отпадна? Защото тази технология, която изброявате, ако смесите и химикалите не са в комбинация – поотделно могат ли да се използват, или не могат?
Господин председател, молбата ми е да видим този текст и след това да гласуваме. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика?
Заповядайте, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин председател.
Явно, че текстовете се променят постоянно, но целта е една и съща. Отиваме към крайната цел. Единственото притеснение в момента, което остава, и преди малко колегата Добрев каза: ако искате да успокоим обществото, да махнем думата „едновременно” нагнетяване. Защото само „едновременното нагнетяване” вече всява смут в хората, че тогава всички химикали, които ще са заедно, ще бъдат вкарани без всякакъв контрол и така нататък.
Да отпадне „едновременно” от Вашия текст и тогава ще оттегля моите предложения. Тогава текстът остава така, както би трябвало да бъде и ще видите, че БСП ще Ви подкрепят. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Трета реплика?
Господин Курумбашев, заповядайте.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Червенкондев, спомняте си, че в Комисията предложих да отпадне думата „едновременно”. Сега имате предложението и на господин Аталай – да отпадне думата „едновременно”.
Също в комисията Ви предложих след „газогенериращи” да има и „газогенериращи въгленосни”. Вие тогава го отхвърлихте, а вчера казвате, че сте го приели. Значи имате проблем да приемате нещо, защото съм го предложил аз. (Възгласи от ГЕРБ: „Е-е-е”.)
Приемете дефиницията „газогенериращи въгленосни” и я запишете. Виждам, че сте стигнали до този извод, но когато аз съм предложил, Вие го отхвърляте в комисия, а вчера казвате, че е прието.
Второ, за дефиницията „едновременно”. Вижте в доклада, че сте го подложили на гласуване – предложил съм го и сте го отхвърлили. Ако стигнем до съгласие по т. 1 – да приемете тези предложения, и да се води някакъв градивен разговор.
Ако по никакъв начин не говорим за възстановяване на проучване и на добив на шистов газ – приемете предложението по т. 2 и т. 4. Уточнихме, че нямаме никакви различия по добив на конвенционален газ. Уточнихме, че трябва да работим по нашето законодателство, за да сме сигурни, ако един ден падне този мораториум, че сме изградили такова законодателство, което да е взело най-добрите практики от държави, които са много по-напред.
Тогава може да се стигне до съгласие, приемайки нашите предложения по т. 2 и 4 и това, което Вие четете в момента по т. 1. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика?
Господин Червенкондев, заповядайте.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Въпросът е чисто на формулировка, в нашето предложение ние го казваме по абсолютно същия начин. Когато разширяваме прекалено, да не се върнем до т. 1, която е в момента, и да имаме проблем пак с конвенционалния добив на газ? Така ли е? Да се връщаме после пак и да правим същото? 
Защо да е „едновременно”, или не – ето какво е мнението: ако се вкарва хидрофракингът по принцип, който е рисков и който в момента притеснява абсолютно всички, трябва едновременно да се нагнети течност и налягане, за да се извлече. Така ли е? Ние го забраняваме и в решението казваме: „Да, когато имаме едновременни процеси, това е забранено” – в такъв случай попада под мораториума. В глинести формации, които могат да генерират газ, също се включваха и тези процеси. Когато направим прекалено описателно всичко, се идва до риска, че пак можем да забраним конвенционалния газ, а не шистовия. Така или иначе, го казваме: в момента по технологията хидрофракинг, с всичките й наименования и технологии, проучването и добивът са забранени, съгласно действащия мораториум, който остава и сега.
Достатъчно конструктивно минахме всичките заседания, изслушахме абсолютно всички, дадохме възможност на трибуна и изява на всички. Категорично оставаме с ясната позиция, че докато няма решение или добри практики по тези технологии, забраните остават и ще останат дотогава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Министър Добрев, Вие ли искате думата? Да.
Заповядайте.
МИНИСТЪР ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Решението, което днес комисията ще вземе за промяна на първа точка в мораториума, касае единствено и само конвенционалния добив на газ. Ние имаме доказани количества – между 5 и 6 милиарда в едното от находищата, в блок „Ловеч”, близо до село Девенци, на което миналата седмица Министерството на околната среда и водите даде положителен ОВОС. След него, ако той не бъде обжалван, разбира се, ние ще дадем концесия за добив. Добив на местен газ може да започне поне до края на годината, в началото на годината, конвенционален газ, защото забраната, мораториумът е пределно ясен. Ние четем и тълкуваме само първа точка, но погледнете втора и трета точка в мораториума. Аз ги нямам пред себе си, но втора и трета точка казват, че забраняваме проучването, забраняваме и добива. Да не говорим, че всички съображения, претенции, предложения на екологичните организации са приети, както и предложенията на опозицията по отношение на промените в т. 1. 
Ако проблемът е „едновременно”, думичката „едновременно”, аз нямам нищо против и думичката „едновременно” да отпадне, за да можем да успокоим всички и да гарантираме, че в никакъв случай не става въпрос нито за заобикаляне на забраната, нито за отваряне на вратичка за каквито и да било проучвания и добив на шистов газ. Става въпрос единствено и само за конвенционален газ. 
Колеги, ако днес не подкрепите промяната, така че да си позволим отново да добиваме конвенционален газ, защото сме единствената държава в света, която сама си го забрани, според мен е време да коригираме тази несправедливост. Това означава, че ние никога няма да имаме енергийна независимост, защото енергийно независими ще сме единствено, когато сме напълно енергийно независими от никой, тогава, когато имаме местен добив. Количествата за които споменах – между 3 и 6 милиарда кубика, въобще не са малко. Това са количества, които ще гарантират цялата консумация в Република България в продължение на между една и две години. Разбира се, този газ не може да се извлече с тези темпове, така че не можем да кажем, че следващата година ще сме енергийно независими, но най-малкото ще намалее нашата зависимост.
Знаете, че компанията „Мелроуз” добива количества в Черно море. Около 10 до 15% имаме собствен газ в нашия микс, който потребяваме. Този газ е с 40% по-евтин. Ако ние се борим за независимост и за достъпна цена на газа, трябва да коригираме текстовете в т. 1. След като настоявате да няма думата „едновременно”, нека да отпадне думата „едновременно”, но аз се надявам цялото Народно събрание, всички народни представители да подкрепят този текст, за да дадем ясен сигнал на всички, че ние искаме енергийна независимост, че ние искаме достъпни цени на газа. Благодаря Ви, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Аз искам да направя формално предложение в качеството си на народен представител по предложението, което направи господин Червенкондев, за редакция на т. 1 – да отпадне думата „едновременно”.
Що се касае до въпроса, който беше поставен тук от колегите, наистина има чисто редакционни разминавания. Думата „разрив”, която специалистите, експертизата казва, че е русизъм, е заместена с „разкъсване”. 
Беше поставен въпросът, не го виждам колегата, добавяйки редакционно „всякакви седиментни формации” – това включва абсолютно всякакви формации. Но за да няма съмнение, господин Червенкондев го каза, аз ще го повторя, добавихме „включително и въглищни пластове”. Така че сме дали максимално възможно най-широк обхват на това определение, слагайки течности, и в скоби сме обяснили все пак, за да няма съмнение – гелове и втечнен газ, слагайки химически добавки, механични и/или органични пълнители, водещи до образуване и разширяване на съществуващи пукнатини или така наречените шисти всъщност. А за да има образуване на нови или разширяване на съществуващи, но ние няма да описваме цялата технология, естествено е, че налягането трябва да бъде достатъчно голямо.
Господин председател, правя формалното предложение от текста, който Ви даде господин Червенкондев, да отпадне думата „едновременно”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Да. 
Заповядайте за реплика, господин Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря, господин председател.
Господин Лазаров, Вие преди малко споменахте и както господин Червенкондев също предложи, да се добави към текста „и въглищни пластове”.
Ако си спомняте, при първото гласуване на това решение, което в момента ще променяме, имаше направен опит да се забрани добив на газ от въглища. Това беше много странно, защото това не е шистов газ. Това значеше, че някой прави опит да се намеси в една друга дейност – добив на газ от въглища. Тогава парламентът реши да премахне това предложение, защото не беше ясно кой точно го предлага, откъде е дошло и какви интереси обслужва. 
По-нататък имах питане към министър Трайков, все още беше министър на икономиката, за един проект, който е за Добруджанското въглищно находище, където има фирма, която е поискала да добива газ от въглища. От друга страна решението да й се даде възможност да добива, е блокирано от съдебна процедура от фирмата „Овъргаз”, която е завела дело срещу това решение.
В момента отново виждаме, че се появява предложение да се включат въглищните пластове, тоест да се намесим в един спор, който предстои съдът да реши. Това смятам, че е абсолютно недопустимо, защото това ще бъде едно много открито лобиране в момента в полза на спирането на добив на газ от въглища от Добруджанското въглищно находище, където се твърди, че има към 7 милиарда кубика, което е повече, отколкото министър Добрев преди малко каза за другото находище. Това също е метан – CH4, най-простият въглеводород. Всъщност е едно много чисто гориво, дава въглероден двуокис и вода и нищо друго. 
Защо искаме да блокираме в момента добива на газ от въглища? Това е въпросът към тези, които внасят предложението да се добави „и въглищни пластове” чрез депутати от ГЕРБ.
Въпросът е: кой точно стои зад това предложение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика има ли? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, аз съм категорично несъгласен с такива хвърлени във въздуха бомбастични обвинения. Тук става въпрос единствено и само за забраната за добиване чрез хидрофракинг или фракинг на газ от шисти. Доколко във въглищните пластове има шисти и може да се добива газ, това е отделна тема. Аз не съм специалист по тази тема. Никъде не е ставало въпрос във всички тези изказвания, които правихме аз, а и част от колегите, за забрана за добива на конвенционален газ, даже напротив. Затова променяме точка първа, за да няма възможност, за да се премахне вероятността да не се добива, или някой да тълкува и да не се добива газ по конвенционален начин. Същото важи и за нефт, разбира се. Ни най-малко нямам представа кой, какви договори сключва, какви дела се водят, това е извън моята тематика. 
Мисля, че това е определението, което би успокоило духовете, в смисъл че категорично се забранява добивът по тази технология чрез хидрофракинг и нагнетяване на течности, гелове и химически вещества и добивът на газ от шисти. За да няма съмнение, че тази забрана важи само за скалисти формирования, само за глинести формирования, но тази забрана, този метод не важи за въглищни пластове, затова е добавено „например”, макар че всякакви седиментни формации включват и тези пластове въглища. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте за процедура, господин Димитров.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за удължаване на работното време до приключване на тази точка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля да гласуваме така направеното предложение.
Гласували 89 народни представители: за 74, против 9, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Господин Сидеров, заповядайте за изказване.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Господин председател, господин министър, дами и господа народни представители, драги господин Червенкондев! Излизам с уточнението, че ще направя националноотговорно изказване от трибуната. Ще направя процедурно предложение накрая, господин председател, защото виждам, че вместо яснота, объркването става все по-голямо.
Объркването тръгна оттам, че всъщност мнозинството в лицето на Партия ГЕРБ прие един текст, който не беше изчистен, не беше прецизиран. Там имаше технически параметри, които не трябваше да ги има. Вместо да се приеме ясното и просто предложение на „Атака” за мораториум, беше приет този усукан текст. Няма да обяснявам защо беше направено – по чисто политически, конюнктурни причини.
Сега Вие, господин министър, казвате да не си самозабраняваме добива на конвенционален газ. Разбира се, че не трябва да си го самозабраняваме, но това стана, защото Вашето мнозинство прие един непрецизен текст. 
Сега какъв е проблемът? Вместо да се реши, той се задълбочава! Напрежението в обществото се увеличава, защото днес обществото, обществените организации, гражданските организации, медиите знаят, че в парламента ние пипаме мораториума, нещо променяме в мораториума. Какво точно променяме, господин Лазаров, бъдете сигурен, че няма да разберат – обществото, медиите до последния момент, защото каквото и да променим, ще остане нагласата, че нещо в този мораториум е променено и това дава възможност за добив на шистов газ, което парламентът уж прие да не е така.
Страхът в обществото го има. Не е нужно той да се насажда, той съществува, тъй като най-златната земя на България – Добруджа, може да бъде опустошена, ако се добива по този начин.
Добре, Вие казвате, че няма да се променя това нещо – методът остава забранен, само че да освободим добива на конвенционален газ. 
Господин министър, няма да бъде разбрано! Казвам Ви го убедено, като човек, който от много години се занимава и с политика, и с медии. Това, първо.
Второ, какво налага да се бърза сега и да се прави тази промяна днес? Защо на парче се обработва един текст, който поначало не беше добър, за да остане съмнението, че се е отворила вратичка за шистовия газ?
Вместо това аз Ви предлагам едно наистина националноотговорно решение. То е да се изработи цялостен закон за добив и притежание на всички български природни ресурси и богатства. Тук вече става дума не да говорят лобисти на една или друга фирма, защото в това Народно събрание видяхме лобисти на различни фирми. Аз съм лобист единствено на българската нация и като такъв Ви казвам много ясно: за да се отстранят всякакви съмнения, че едно решение или даден закон се приема тук в интерес на чужда държава или чужда фирма, най-добре е, най-доброто, което може да се направи, е сега да се отложат, господин председател, тези дебати, да се отложи съответно и гласуването, и с работна група между всички парламентарни сили, всички парламентарно представени партии, да се изработи един закон, в който ясно да се казва – аз това не го казвам като специалист юрист, аз казвам неговата същина – че всичко, което се открие и придобива в България, принадлежи на българската държава. То ще се обработва, извлича и ще бъде изцяло българска държавна изключителна собственост, че то няма да се дава на концесия на която и да е чужда фирма, независимо дали ще е „Шеврон”, „Мелроуз” или „Газпром”. Аз не искам българските природни богатства да бъдат проучвани, обработвани, извличани и да ни се продават от чужда фирма, защото Вие говорите за цена, която щяла да се намали, обаче кой ще определи тази цена – „Шеврон”, „Мелроуз”, някоя друга американска, или – няма значение, френска или руска фирма? За мен е еднакво неприемливо както „Газпром”, така и „Шеврон”, да ни диктуват цени за нещо, придобито в България. 
Говорим за природните богатства на България. Нека да премахнем най-после тази колониална практика – концесията, и в един закон, който да се изработи, да се каже ясно, че всичко, което се добива в България – правото, патентното право за добив, ще бъде само на българската държава. Това, което се добива тук – природен газ, нефт, въглища, злато – подчертавам – да не връщам сега лентата, но златодобивът беше даден на една чужда фирма на концесия, която е просто убийствена за България като интерес. Това продължава и днес. Има десетки концесии и Вие, господин министър, го знаете много добре, на които са дадени отделни участъци на България. Защо, кому е нужно? Нека българската държава да вложи пари, да прави сама своите проучвания, да прави сама своя добив и да не си купува собствения газ или нефт, евентуално добит някога, от чужда фирма, макар и на някаква по-ниска цена от руската. Затова говорим, затова е моето национално предложение. Ако наистина сте националноотговорна партия, ще го приемете. 
Господин председател, завършвам с процедурата – сега да отложите дебатите, да отложите това гласуване, да се седне и да се направи един закон, който да обхване изцяло добива и притежанието на всички природни богатства на България, независимо от какъв характер са те и този закон да гарантира, че те ще бъдат обработени от българска държавна фирма и ще бъдат изцяло притежание на българската държава. Само тогава ще отпаднат съмненията, че изказващите се тук са лобисти на един или друг чужд интерес. Това е единственият начин да го направите, господин министър. Обръщам се към Вас, защото сте представител на правителството, а там то може да си изработи това, което говоря – този закон, и по този начин Вие ще ликвидирате всякакви съмнения, че работите за един или друг чужд интерес. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Има ли реплики? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Волен Сидеров за отлагане на разискванията и гласуванията по тази точка.
Гласували 104 народни представители: за 24, против 53, въздържали се 27.
Предложението не е прието.
Заповядайте за изказване, господин Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз ще подкрепя направеното от комисията предложение относно т. 1, въпреки че имам много по-радикални предложения за промяна на този документ. Но дори и тази промяна аз ще я подкрепя с пълната убеденост, защото тя има за цел да разреши проучвания и добив на конвенционален газ и нефт в Република България.
Ако ние не приемем тази промяна, рискуваме действително всички инвеститори в тази област да напуснат страната ни. Може би някои, включително и в тази зала да имат такова желание, аз считам обаче, че хората, които мислят за интересите на България, трябва категорично да приемат решения, които са в интерес на страната ни.
Основното, което се предлага и всъщност е промяна, е, че отпада ограничението за налягането при нагнетяването на съответната смес от 20 бара. Наложеното ограничение означаваше, че проучвания в страната не могат да бъдат правени на дълбочина не повече от 200 м, което наистина е хоризонт, в който не можем да открием нито конвенционален газ, нито нефт. 
Аз ще продължа и нататък, ще кажа, че думата „едновременно” е необходимо да остане. Възразявам както на министъра, така и на господин Червенкондев, който е готов да си оттегли думата „едновременно”.
Защо трябва да остане думата „едновременно”? Защото само при добива на шистов газ има едновременно нагнетяване на всички тези компоненти. При добива на конвенционален газ се използват някои от тези компоненти без да е едновременно. Ако ние премахнем думата „едновременно”, това означава, че при използването на която и да е компонента забраняваме подобни проучвания и добив.
Искам да Ви прочета нещо, което е факт. При четенето обаче се разбира, че е документ. Още през 1970 г . тази технология на хидравлично разбиване беше изпробвана в Чиренското газово находище. Оттам се добиваше единствено конвенционален газ. Тогава всъщност е била нагнетявана смес от вода, пясък и солна киселина. Ако ние премахнем думата „едновременно”, ще забраним всички изследвания и проучвания, които се правят за конвенционален газ.
Господин Добрев, пред мен е документът, защото подкомисията събра достатъчно материали, той пристигна от компанията, която ще добива конвенционален газ в находището Девинци. Вие го споменахте. Те заявяват следното: „Съществува много голяма разлика в мащабите на провежданите хидро разриви при добива на шистов газ и този, който се използва като метод за стимулиране на добива на конвенционален газ от по-плътни колектори, и които изискват до определена степен едни или други от тези компоненти. Само едновременното включване на тези компоненти ще ограничи хоризонта на мораториума единствено за шистов газ”. В противен случай те попадат също под забраната, която ще гласуваме, ако думата „едновременно” отпадне от текста. И добавят: „Забраната на такъв минифрак – както те го наричат, когато не е в пълен комплект, във вертикалните сондажи, наред с ограничението за налягане от 20 бара препятства сондирането и ограничава добива на конвенционален газ, води до намаляване на ефективността, което не е в интерес не само на инвеститорите, но и на българската енергетика.” И добавят: „Това може да доведе до напускане на инвеститорите и искане за компенсации по направените вече инвестиции”. С тази цел предлагат да се премахне забраната, ограничението до 20 бара. Думата „едновременно” съществуваше в текста, който беше предложен. 
Това е въпрос, свързан със задълбочени познания в конкретна област. Не може с лекота да се вадят или слагат думи от един текст, а след това да се чудим защо Народното събрание гласува текстове, които е трябвало да бъдат приети, за да се забрани проучването и добива на шистов газ, а забраняваме добива на всичко, което се съдържа в земните недра. Това е моето енергично предложение. 
Представителите на Българската социалистическа партия много силно експлоатират страховете на хората – първо ги насадиха, сега ги експлоатират. Засегнаха и въпроса какви са катастрофичните сценарии, свързани с добива на шистов газ. 
Искам да отбележа какви са препоръките на специалната комисия, която бе създадена от Европейската комисия, за да проучи законодателството и рисковете в страните-членки. Накрая, на стр. 84 на този документ, който е почти една тухла, комисията, назначена с документ от председателя Барозу, заявява: „Прагът за оценка на въздействието върху околната среда при метода на хидравличното разбиване в добива на въглеводороди е определен на много по-високо равнище от всички потенциални промишлени дейности. Поради това е необходимо да бъде снижен значително.” Отчита се, че този страх действително е довел до изисквания, които превишават реалния риск.
По-нататък комисията заявява нещо, с което съм напълно съгласен: „Всички използвани химикали трябва да бъдат публично обявени, броят на разрешените химикали да бъде ограничен, използването им да бъде контролирано”. И малко по-нататък: „Контролът на повърхностните води и емисиите във въздуха следва да бъде задължителен”. Това е европейското становище – не забрани против националния интерес, а ясни правила, които трябва да се спазват и чието спазване трябва да бъде контролирано.
Когато се говори къде сме ние, ако сме в Европа, искам да Ви изброя страните, където в момента вървят тези проучвания, като в по-голямата част от тях има експериментален добив. Това е официалният документ, раздаден на комисията: Полша, Украйна, Турция, Румъния, Унгария, Дания, Франция, Норвегия. Спирам дотук – това са европейските страни. Вие знаете за Канада, Съединените щати и така нататък. 
Господин Овчаров заяви, че ще станат земетресения, може би имаше предвид по-силни от пернишкото. Когато стане дума за земетресение, всеки сеизмичен трус може да бъде определен като земетресение. Такива стават с хиляди по земната кора ежедневно. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Завършвам, господин председател, извинявайте. 
Става въпрос, че те настина се влияят. Във Великобритания бяха констатирани два сеизмични труса – единият от 1,4, другият от 1,7 по Рихтер. Проучванията бяха спрени, беше извършена цялостна оценка и комисията, назначена от Камарата на представителите, разреши продължаването на изследванията. Заяви, че човешкият организъм може да почувства земетресение не по-малко от 3,3 по скалата на Рихтер. С други думи, тези сеизмични трусове са напълно безопасни. 
Когато обаче се говори за земетресения от трибуната на Народното събрание, хората изпитват притеснения, че започват да падат стени, блокове, както паднаха в Свищов, или напукани комини и други тежки нарушения, както в Перник. 
Завършвам, уважаеми колеги. Имаше обвинения, че евентуално има лобизъм.
Аз апелирам да подкрепите направеното от комисията предложение, защото трябва да защитим националните си интереси. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Извинявайте, господин Иванов, минута и половина говорите повече.
ИВАН Н. ИВАНОВ: Знам, завършвам. (Оживление.)
Господин Овчаров каза: някакви фирми щели да вземат някакви пари. Левицата е много притеснена, защото щях да кажа, че всичките фирми на висши функционери на Българската социалистическа партия също вземат някакви пари.
И второ, не е необходимо да бъде „Шеврон”, не е необходимо да бъде американска компания, за мен е важно България да постигне енергийната си независимост чрез добив на природен газ от местни ресурси. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ и от независими.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики?
Господин Аталай – процедура. 
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Господин председател, аз уважавам господин Иван Иванов. Той винаги е стриктен и пунктуален. Явно, че този път не чете текста както трябва. Ако остане „едновременно”, господин Иванов, тогава трябва да се махнат „смеси”, за да сме наясно за какво става въпрос.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК, от място): Добре.
РАМАДАН АТАЛАЙ: Колеги, ако махнете „едновременно”, ще внесете успокоение в обществото. Понякога една думичка играе много съществена роля изобщо в политиката. Ако махнете „смеси” с „едновременното”, ще обедините много хора да са едновременни. 
Тук става въпрос за една прецизност, а технологията я знаем по какъв начин и как се добива газ. Господин Иванов не е необходимо да го обяснява на господин Казанджиев и на другите. Всички го знаем. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: А процедурата?
РАМАДАН АТАЛАЙ: Ако отпадне „смеси”, тогава аз си оттеглям моето предложение и да остане предложението на господин Червенкондев.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК, от място): Така е по-добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Други изказвания? 
Господин Ивелин Николов, заповядайте.
ИВЕЛИН НИКОЛОВ (КБ): Уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми колеги! Искам да Ви върна към едно предложение от началото на дискусията, което може да стигне до някакво решение на този толкова сложен проблем. Ние продължаваме да се съсредоточаваме около т. 1 на решението на Народното събрание, което беше грешката при приемането на този мораториум, и се съсредоточаваме да опишем технология. 
Аз не съм убеден при цялата отговорност и уважение към всички народни представители, че ние, описвайки технологията, ще избегнем опасности и ще избегнем проучвания и добив за шистов газ. Кой може да гарантира, че какъвто и текст на технология днес да променяме с отделни думи, вкарване или премахване на думи, не може да бъде намерен друг метод, който не е описан в т. 1, по който да вървят проучвания или добив на шистов газ? 
Ясната ни позиция ще бъде, че ние можем да подкрепим новата т. 1, която ще позволи добиването на конвенционален газ, дори в редакцията, предложена от комисията, ако се приемат предложенията на господин Курумбашев по т. 2 и 4. Същността на мораториума са т. 2 и т. 4. Това е мораториумът. Той не е т. 1. Просто в т. 2 да отпадне свързването с технологията по т. 1 и в т. 4 да отпадне свързването с подобна технология от т. 1. Тогава ще имаме възможност да добиваме конвенционален газ, а мораториумът дотогава, докогато имаме добър закон, дори да се намери нова методика, ще остане. Иначе в противен случай не можем да си правим експерименти с написани десет пъти т. 1 за методиката. 
Ако бъдат подкрепени предложенията по т. 2 и т. 4 за необвързване на мораториума с технологията, тогава има логика и да заявим пред обществото, че мораториумът остава. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Закриваме дискусията.
По реда на предложенията. 
Господин Курумбашев, поддържате ли направените предложения от Ваша страна, както са формулирани в проекта Ви за решение? 
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Аталай, Вие поддържате ли Вашите предложения? Защото сега добавихте ако отпадне думата „смеси” оттегляте предното, така ли?
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, от място): Ако отпадне „едновременно”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Предложението в текста на господин Червенкондев е да отпадне „едновременно”. Няма да го има.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. Господин Аталай оттегли неговите предложения.
По реда на предложенията. 
Господин Курумбашев предложи в зала решението да има следния вид:
Точка 1 да придобие следното съдържание:
„1. Забранява прилагането на технологията на хидравличен разрив или всяка технология с друго наименование, която представлява едновременно нагнетяване на смес от течности, химични добавки и механични и/или органични пълнители в сондажи, водеща до образуване на нови или разширяване на съществуващи естествени пукнатини или пукнатинни системи в глинести нефто-газогенериращи и газогенериращи въгленосни скални формации с цел извличане на нефт и/или природен газ от тях”.
Както и да се добавят още две точки в решението. 
В т. 2 на гласуването преди това решение след думата „забранява” се добавя изразът „проучването и” и след думата „България” се поставя точка и останалата част се заличава.
И третото, което предлага, е в т. 4 след думата „технология” се добавя изразът „или проучването и добив на шистов газ”.
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 26, против 41, въздържали се 41.
Предложението за изменение и допълнение на решението не е прието.
Проектът за решение беше докладван. Ще докладвам целия проект, заедно с направеното искане за изменение на т. 1 от господин Червенкондев.
Проект за
РЕШЕНИЕ
за изменение на Решение на Народното събрание от 18 януари 2012 г. за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България (ДВ, бр. 7 от 2012 г.)
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
В Решението на Народното събрание от 18 януари 2012 г. за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България т. 1 се изменя така:
„1. Забранява се прилагането на технологията на хидравлично разкъсване (фракинг) или всяка друга технология, която представлява нагнетяване на смес от течности (гелове или втечнен газ), химически добавки и/или флуиди, механични и/или органични пълнители в сондажи, водещи до образуване на нови и/или разширяване на съществуващи естествени пукнатини или пукнатинни системи във всякакви седиментни формации, включително въглищни пластове, с цел проучване и добив на нефт и природен газ.”
Моля, гласувайте.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК, от място): Аз имах предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Вие не можете да предлагате промяна в нещо, което е предложено и не е гласувано.
Гласували 110 народни представители: за 92, против 12, въздържали се 6. 
Решението е прието. 
На база на доклада на Временната комисия е предложен и втори проект за решение, а именно:
„РЕШЕНИЕ
за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности попроучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда
Народното събрание на основание чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда, създадена с Решение на 41-ото Народно събрание от 4 април 2012 г., с 3 месеца.”
Моля, гласувайте.
Гласували 111 народни представители: за 95, против 6, въздържали се 10.
Решението е прието.
С това приключихме работата по тази точка.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): С какво ще започнем утре?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Утре ще продължим със Закона за изменение и допълнение на Гражданско-процесуалния кодекс.
Съобщения за парламентарния контрол на 15 юни 2012 г., петък, от 11,00 ч.:
1. Министърът на външните работи Николай Младенов ще отговори на пет въпроса от народните представители Венцислав Лаков, Четин Казак, Десислав Чуколов, Кирчо Димитров, и Петър Мутафчиев.
2. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на въпрос от народния представител Антон Кутев и на две питания от народните представители Антон Кутев, и Драгомир Стойнев.
3. Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще отговори на въпрос от народния представител Пламен Орешарски и на питане от народния представител Димчо Михалевски.
4. Министърът на отбраната Аню Ангелов ще отговори на въпрос от народните представители Петър Курумбашев и Ангел Найденов.
5. Министърът на правосъдието Диана Ковачева ще отговори на два въпроса от народния представител Мая Манолова.
6. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще отговори на шест въпроса от народните представители Петър Димитров, Станислав Станилов, Иван Николаев Иванов (два въпроса), Любомир Владимиров, и Михаил Миков.
7. Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще отговори на шест въпроса от народните представители Валентина Богданова (два въпроса), Милена Христова, Ангел Найденов, Георги Пирински, и Милена Христова и Петър Курумбашев.
8. Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще отговори на шест въпроса от народните представители Мая Манолова (три въпроса), Румен Петков, Ваньо Шарков, и Димчо Михалевски, и на питане от народния представител Мая Манолова.
9. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще отговори на пет въпроса от народните представители Мая Манолова, Мартин Димитров, Станислав Станилов, и Джевдет Чакъров (два въпроса) и на две питания от народните представители Павел Шопов, и Яне Янев.
10. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на три въпроса от народните представители Димчо Михалевски, Милена Христова, и Корнелия Нинова.
11. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на 15 въпроса от народните представители Джевдет Чакъров, Кирчо Димитров (два въпроса), Михаил Миков (три въпроса), Пенко Атанасов (два въпроса), Захари Георгиев, Димитър Карбов, Цвета Георгиева, Димитър Дъбов, Димчо Михалевски, Огнян Тетимов, и Петър Мутафчиев и на четири питания от народните представители Димчо Михалевски (три питания), и Иван Костов.
На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на питане от народните представители Сергей Станишев и Пламен Орешарски;
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Димчо Михалевски, и Корнелия Нинова;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев – на четири въпроса от народните представители Михаил Михайлов, Петър Димитров и Румен Овчаров (два въпроса), и Георги Пирински;
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов – на четири въпроса с писмен отговор от народните представители Мая Манолова, Корнелия Нинова, Ангел Найденов, и Захари Георгиев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на два въпроса от народните представители Иван Костов, и Павел Шопов, на два въпроса с писмен отговор от народните представители Иван Николаев Иванов, и Мая Манолова и на две питания от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов – на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова – на въпрос от народния представител Валентин Микев;
- министърът на културата Вежди Рашидов – на въпрос с писмен отговор от народния представител Любомила Станиславова.
На основание чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Георги Анастасов се отлага отговор на негово питане към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.
Утре в 9,00 ч. продължаваме със законодателна дейност.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,18 ч.)		
	


Заместник-председатели:
Анастас Анастасов

Екатерина Михайлова

Павел Шопов


Секретари:
Пламен Нунев

Милена Христова