Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2011-05-19

Председателствали: заместник-председателите Анастас Анастасов, Павел Шопов и Екатерина Михайлова

Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин


ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ (Звъни.): Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. 
Уважаеми колеги, на всички вас вече е известно, че вчера в Деловодството на Народното събрание беше депозиран Проект за решение с предложение на министър-председателя на Република България господин Борисов, с което се предлага на Народното събрание господин Александър Светославов Цветков да бъде освободен като министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а господин Ивайло Ангелов Московски да бъде избран за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Също така вчера от Министерския съвет е издадена заповед, с която колегата Делян Добрев е назначен за заместник-министър и към 17,30 ч. на същия ден той подаде молба за освобождаването му като народен представител.
Затова ще се възползвам от правомощията си и на основание чл. 43, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, ще предложа като първа и втора точки в днешния дневен ред да бъдат включени в същата последователност Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България и Прекратяване правомощията на народен представител, а предвидената за днес точка първа да стане точка трета.
Заповядайте за процедура, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, естествено, че възразяваме срещу включването по този начин на подобна точка в дневния ред на парламента. Започва да ви става навик да нарушавате правилата и започва да изглежда доста нахално, когато сериозни въпроси се претупват без обяснения и се включват като извънредни в дневния ред на Народното събрание. 
Кое му е извънредното на това решение, което трябва да вземем? Кое е чрезвичайното обстоятелство? Ние тук не избираме и не сменяме управител на „Плод и зеленчук”, а министър и е необходимо най-малкото да се спазват правилата. 
При цялото ми уважение към господин Дянков, но не е той човекът, който трябва да дойде и да обоснове тази промяна. (Шум и викове от ГЕРБ „Еее!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля за тишина в залата!
МАЯ МАНОЛОВА: Това е работа на премиера. Това е работа на премиера! Така или иначе премиерът назначава и уволнява, нормалната практика е да дойде тук и да обясни пред Народното събрание. Защото всички чухме сутринта, че му били симпатични и харесвал и двамата, но харесвал повече единия, че работите били хубави, но не достатъчно хубави. Да дойде тук и да каже кое не им е достатъчно хубавото на тези сектори в правителството, за да може парламентът да вземе информирано решение. Не ви ли е обидно на вас...
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Не, не е!
МАЯ МАНОЛОВА: ... че премиерът се държи като дружинен ръководител на Народното събрание (реплики от ГЕРБ), а председателят на парламента по този обиден начин, по който извънредно се включват точки в седмичната ни програма? Поне изчакайте да минат 24 часа – да се осмисли това предложение, да се чуят аргументи и тогава да се обсъжда. 
Така че възразяваме срещу включването на тази точка в дневния ред по този начин. Изчакайте 24 часа до внасянето на проекта за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Госпожо Манолова, изключително и само в правомощията на премиера, съгласно Конституцията на Република България, е да решава кои да бъдат членове на Министерския съвет. Неговото предложение е пред мен, то е подписано от него. В Конституцията пише: ”по предложение на министър-председателя”. Никъде не пише, че той трябва лично да се яви. В момента господин Борисов отсъства от страната, така че функцията на премиер на страната се изпълнява от вицепремиера Дянков. 
Мисля, че от това по-ясно няма как да го кажа, а дали ситуацията е извънредна или е изключителен случай, мисля, че липсата на министър на едно министерство, и то такова – изключително важно за Република България, е от съществено значение за управлението на това министерство. Така че благодаря за възражението.
Заповядайте за процедура, господин Димитров.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, във връзка с точка първа правя процедурно предложение за допускане в залата на господин Ивайло Ангелов Московски. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря за предложението – ще бъде гласувано, след като гласуваме предложението за включване на тези точки в дневния ни ред.
Подлагам на гласуване предложението, което направих, като точка първа в днешния дневен ред да бъде включен Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България, а като точка втора – Прекратяване на правомощията на народен представител, а днешната точка първа от дневния ред да стане точка трета.
Гласували 143 народни представители: за 113, против 27, въздържали се 3. 
Предложенията са приети.
Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Тодор Димитров за допускане на господин Ивайло Московски в пленарната зала.
Гласували 135 народни представители: за 120, против 10, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Моля, поканете господин Ивайло Московски в пленарната зала.

Продължаваме с:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
С предложението на Министерския съвет ще ни запознае господин Симеон Дянков.
Заповядайте, господин вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! От името на премиера господин Бойко Борисов бих искал да прочета това проекторешение. Както току-що се каза, от днес премиерът е на официално посещение в Полша и аз временно изпълнявам тези функции.
„Уважаеми господин председател, Александър Цветков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, подаде оставка пред мен в качеството ми на министър-председател на Република България и поиска да бъде освободен от заеманата от него длъжност като член на правителството.
В тази връзка и на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България представям на вниманието ви Проект на:

„РЕШЕНИЕ 
за персонални промени в Министерския съвет

1. Господин Александър Светославов Цветков да бъде освободен като министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
2. Господин Ивайло Ангелов Московски да бъде избран за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Прилагам биографична справка на господин Ивайло Московски и предлагам Народното събрание да приеме проекта за решение.
Министър-председател: Бойко Борисов.”
Бих искал накратко да споделя с вас някои факти от биографията на господин Ивайло Ангелов Московски. 
Господин Московски е роден през .... г. в гр. София. Възпитаник е на Математическата гимназия „Гео Милев” в гр. Плевен. Завършил е бакалавърска степен по публични финанси в УНСС, София и е магистър по финансов мениджмънт на Стопанската академия в гр. Свищов. От 1999 до 2002 г. е бил търговски директор на „Сата” ООД, член на Управителния съвет на „Монтана” АД и член на Надзорния съвет на „Аналитик” АД. В периода 2003-2009 г. е бил управител на „БГ НИТ” ЕООД, официален представител на фирма „STOLL” – Германия, за България. От 2009 г. заема поста заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Ръководител е на управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” и национален секретар на България за ТРАСЕКА. Член е на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, на Одитния комитет на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”. Владее немски, английски и руски език. Женен, с две деца. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Откривам дискусията.
Изказвания?
Заповядайте, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател! Обръщам се към Вас с това обръщение, не защото казахте, че изпълнявате функциите на министър-председател, тъй като настоящият министър-председател Бойко Борисов е ангажиран днес, а защото за втори път Вие представяте пред българското Народно събрание промените в кабинета – веднъж по отношение министъра на здравеопазването, сега във връзка с оставката на министъра на транспорта.
След като Вие вече имате този опит като министър-председател да правите промените в кабинета, очаквах за втората смяна да дадете някакви мотиви, да кажете защо от Ваша страна се приема една такава оставка, какви са причините, за да може Народното събрание, всеки един народен представител с чиста съвест да вземе своето решение и да реши дали да освободи стария министър на транспорта, и дали да подкрепи новата кандидатура, която предлагате.
Защо казвам това? Защото вчера чух нещо много интересно от устата на министър-председателя Бойко Борисов. Той подкрепя смяната не за друго, а защото според него трябва да се работи по-динамично по отношение на Оперативна програма „Транспорт”. Затова трябва да бъде сменен министърът. Същевременно Вие предлагате заместник-министъра, който има пълните пълномощия по Оперативна програма „Транспорт”, за министър. Веднага следва въпросът: за да се развива по-динамично, това означава, че този министър на транспорта в момента е пречил на развитието на Оперативна програма „Транспорт”. Така ли е? Отговорете на този въпрос, защото няма друга логика!
Ако не е това, защото това е негативна оценка на господин Дянков към министъра на транспорта, то тогава криете нещо. Ако е друга причината, тогава я кажете пред всички нас!
Мисля, че в транспорта наистина има много неща, които могат да се кажат като негатив най-вече за това, че за две години ГЕРБ не успя да определи конкретна политика – не само политиката, която трябва да се развива по оперативната програма, но и по отношение на отделните сектори.
Мисля и очаквам, че номинираният за министър на транспорта господин Московски преди да гласуваме неговата кандидатура ще представи днес пред Народното събрание своите виждания по няколко въпроса. Първият въпрос е как ще се развиват процедурите по концесията и да се отговори категорично на един много сериозен проблем, с който и Народното събрание трябва да се занимава. Това е проблемът и решението, което взе правителството във връзка с концесионирането на летище София – летище, в което са направени всички необходими инвестиции и печели в момента, и изплаща заемите, които е изтеглило, за да се направят тези инвестиции. В момента правителството със свое решение и по предложение на предишния министър взе решение летището да се даде на концесия, тоест да се даде на някой, който да печели от него. Съгласен ли е господин Московски с подобна политика, или ще използваме концесията като важен елемент да се инвестира в инфраструктурата? Построй, експлоатирай и предай съответно на държавата – в цял свят е позната тази практика.
По отношение заемите на „Български държавни железници”, не е тайна, че има голям спор, който тече негласно, включително и в редиците на ГЕРБ. Ще трябва ли да теглим кредит от Световната банка, чийто представител бяхте Вие, за да погасим дългосрочните кредити на „Български държавни железници”, и в замяна на това да се направи съкращение от 7000 човека? След това се каза: „Ние можем да не го направим”. Как ще върви реформата в БДЖ и в железопътния транспорт – това ли е основният въпрос и как го вижда господин Московски.
Много са въпросите, но има един сериозен въпрос и едно сериозно съмнение: промените, които Вие, господин Дянков, предлагате днес, както казахте, в качеството си на премиер, поради редовното отсъствие при подобни случаи на премиера Бойко Борисов, като че ли са промени, които сочат едно – различното надмощие на лобитата в партията ГЕРБ и в българското правителство.
Ако Вие считате, че това наше твърдение не е правилно, то моля Ви, опровергайте го! Кажете какви са мотивите за това, което предлагате! В противен случай обществото отново ще остане с убеждението за битката, която се води вътре. Вие също сте включен в този процес, виждате, медиите казват: „Дянков е този, който направи всичко възможно, за да бъде освободен министър Цветков”, затова наистина ще Ви моля ясно и категорично да го заявите. Ако считате, че не сме прави, го опровергайте! Според мен е трудно, защото май това е истината. Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики? Няма реплики.
Заповядайте за изказване, господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Не за втори, за четвърти път господин Дянков върши тази работа, защото очевидно е куражлия да застава да сменя министри. Само да отбележа, че не е за втори път.
Аз няма да задавам въпроси, защото, макар и за много малко време, ние успяхме да установим истинската причина за тази смяна. Имаше колебание в един момент дали това не е плахият опит на министър Цветков да защити превозвачите от монополиста на течните горива, но не ще да е това основната причина.
Трябва да кажем основната причина: тя е пълната неспособност на правителството да осъществи тежките реформи в сферата на българските железници – това е големият проблем.
В какво ескалира този проблем? В споразумение със Световната банка, голям заем, заем срещу реформи, похарчване на участието на правителството за покриване на загубите на железниците, никакви реформи! И сега ще следва отказ от страна на Световната банка да отпусне своите средства. Проблемът ще стане неудържим. Това е причината, поради която са се появили „личните причини” на господин Цветков. 
Защо се стигна дотук? Защо е толкова тежко положението на българските железници? Защото има криза и кризата не е преодоляна! Защото пътническите превози са сведени до минимум! Съставите, които ги обслужват, са сведени до минимум! Товарните превози, които са най-силният индикатор и най-ясно корелират с произведения брутен вътрешен продукт, продължават да намаляват! Железниците губят товари непрекъснато! В тази ситуация продължава да спада средната скорост на движение на влаковете! Този превоз става все по неконкурентоспособен! 
Правителството на ГЕРБ се хвърля да строи магистрали – магистралите доунищожават железниците! Това е пълна каша, пълно объркване от страна на управлението, неспособност да се посегне и да се реши един наистина много тежък проблем в българския транспорт! Това е основната причина! И тя трябва да бъде казана ясно пред Народното събрание! 
Това може ли да го реши господин Московски? Може ли? Кой го причинява? Това състояние кой го причини? Кой не можа да се противопостави на кризата? Цялото правителство! Правителството е това, което не отговори на кризата с антикризисни мерки! Как сега този човек, колкото и да е свестен, колкото и да е енергичен, млад и силен, да приемем, че и знае, и може, и пр., ще задвижи всичкото това нещо? Как ще преодолее кризата? Как ще докара товари? Как ще увеличи движението на хората? Как ще напълни влаковете? 
Как ще решите тези проблеми? Вие нямате никакви средства да решите тези проблеми. Заставате на поста като един служител, накарали го – от такъв служител става друг служител. Правителството се пълни със служители. Къде са политиците, които ще пресрещнат проблемите на страната? 
Аз искам да предупредя Народното събрание за това, което ще се случи. Световната банка ще откаже парите. Вината ще падне върху правителството. Кашата ще стане още по-тежка. Поради тази причина Синята коалиция няма да подкрепи това предложение, защото не вярваме, че това е решение на същинските въпроси на българския транспорт! Благодаря ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Реплики?
Господин Дянков желае да вземе думата по повод на това.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Костов, в малко минути Вие успяхте да разкажете доста некоректни данни и прогнози. Просто бих искал да Ви поправя за няколко от тях. 
Първо, правителството досега не е харчило допълнителни пари към БДЖ. Това, което Вие току-що разказахте, просто не е така.
Второ, заемът със Световната банка все още не е подписван и не е подписан, защото ние от Финансовото министерство настояваме да видим какви са реформите. Дали ще се подпише, или не – нека да видим. Като излезем оттук, с Вас можем да си поговорим по тази тема. Но това, с което започнахте Вашето изказване, и двата Ви коментара не са коректни. 
Трето, само преди седмица това правителство, което Вие току-що доста критикувахте, започна за 400 млн. лв. скоростна отсечка Пловдив-Свиленград – нещо, за което нито едно предишно правителство дори не си е помислило, че може да направи. Така че като говорите за „успехите” в този сектор – да, този сектор е труден, но това е първото правителство, което реално вече нещо е направило. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Петков, заповядайте за изказване.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин вицепремиер! При високата чуваемост на критики, бележки и предложения, които бяха направени от госпожа Манолова, от господин Мутафчиев и от господин Костов, бих искал съвсем честно да кажа пред вас две неща. 
Първо, аз не мога да участвам в предстоящото гласуване поради конфликт на интереси. С бащата на кандидата за министър сме близки другари, съратници, работили сме заедно и преди 1989 г. (шум, реплики, весело оживление). Сега рискувам евентуално мое гласуване да бъде накърнено от тежки емоционални мотиви, което не би трябвало да бъде водещо при вземането на лично решение по един толкова важен въпрос.
Второ, искам да отбележа факта: един от мотивите, който така или иначе прозвуча в публичното пространство (за освобождаването на шефката на НОИ – че не са реализирани партийни назначения), тук вече говори за един друг привкус. Освен като източник на кадър – Математическата гимназия в Плевен, друг знак, който да ме мотивира да променя решението си, не виждам. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? 
Господин Чукарски, заповядайте за първа реплика.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Господин Петков, аз се извинявам, че ще Ви направя реплика, но Вие нарушихте един принцип, известен ни от ученическите години, когато „Тихо мъртвият казал: „Не, комунист!” и не разкрил другарите си. Това, че Вие сега го правите, мен ме притеснява. (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика? Няма.
Господин Петков, заповядайте за дуплика.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, очевидно този стих дълбоко е проникнал в съзнанието на някои от вас (весело оживление). 
Аз мисля, че господин Московски има всички основания да се гордее с баща си. Пак казвам, познавам Ангел Московски от години, работили сме заедно, включително той е наш коалиционен партньор в Плевен. Ръководи политическа сила, която е наш коалиционен партньор и е изключително достоен и почтен човек. Така че нямам никакви основания нито да предъвквам приятелството с него, нито господин Московски има основания да се притеснява от баща си. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Казак, заповядайте за изказване.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Подемайки темата, която беше започната от колегата Петър Мутафчиев и продължена от господин Костов – относно това, че вече е тенденция вицепремиерът да представя от името на министър-председателя такива важни кадрови промени в правителството, смея да предполагам, че това не е случайно. Може би след 23 октомври той би могъл да поеме вече като титуляр тази роля. Или може би така предполагат управляващите.
Ако говорим сериозно, уважаеми колеги, тази промяна, която се предлага, е поредната след вчерашната „оставка”. Тази оставка според мен отново е в кавички. Тази оставка отново е изтръгната явно с мотиви, които ние само можем да гадаем. Господин Костов изказа предположенията на Синята коалиция. Господин Петър Мутафчиев изказа други предположения. Предположения колкото искаме. 
Когато отиващият си министър или не желае, или му се забранява да говори по реалните мотиви за неговата оставка, криейки се зад благовидната фраза „по лични причини”, на нас ни остава само едно – да констатираме, че тази оставка е факт и ние трябва да гласуваме.
Зад тази оставка без съмнение се крият сериозните проблеми и сътресения в управлението на държавата, които вече не могат да бъдат скрити зад никакви кадрови промени. 
Господин Костов знае от личен опит, че след средата на един мандат, когато се правят промени, те се правят винаги с цел да се стабилизира управлението и с надеждата, че тези промени ще подобрят резултатите от това управление. За съжаление, и при него тогава, и преди това, и след това винаги резултатът е бил един и същ. Тогава когато политиката е грешна, тогава когато има системни грешки изначално във водената политика, каквито и кадрови промени да се правят по средата на мандата, те не могат да обърнат тази тенденция. 
Едно е сигурно – усвояването на европейките фондове по оперативните програми не вървят с обещаното темпо, с което управляващата партия дойде на власт, първо.
И второ, за някои от лицата, които отговарят пряко за тези оперативни програми, вече се анонсира, че предстои да бъдат сменени. На други обаче им се дава възможност вече като министри да поемат изцяло отговорността за това дали тази тенденция ще продължи или ще се обърне.
Ние предстои да чуем много оценки – и от страна на Сметната палата, и от страна на Европейската комисия. Аз съм убеден, че тези констатации няма да бъдат лицеприятни. И Оперативна програма „Транспорт”, и Програмата за развитие на селските райони, и Оперативна програма „Регионално развитие”, и всички останали оперативни програми далеч, далеч не покриват онези амбициозни цели, които бяха поставени в началото. Степента на усвояване на средствата е много, много по-слаба от това, което беше обещано преди изборите. Това нещо ще бъде затвърдено като констатация в края на мандата.
Уважаеми колеги, за нас е категорично, че тази практика и подходът, който се възприема на принципа „проба-грешка”, „дайте да опитаме сега с новия, с него може би ще стане, със стария не стана”, категорично не е работещият механизъм, тогава когато няма работещ механизъм, тогава когато няма ясна визия, тогава когато няма добра организация на управлението на държавата. Затова Парламентарната група на Движението за права и свободи няма да гласува „за” тази кадрова промяна, тъй като тя е безсмислена, тогава когато липсва ясна политика и ясна визия за усвояването на първо място на еврофондовете, и второ – за коригиране на системните слабости в отделните сектори на управлението на държавата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
Господин Дянков, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Казак, само един факт за тази програма „Еврофондове”. 
Досега – след година и половина, при управлението на партия ГЕРБ и това правителство, над 20 пъти се е ускорило усвояването на фондове в програма „Транспорт”. (Силен шум и реплики от КБ.) Над 20 пъти! (Шум в залата.)
Каква е оценката за вашето управление при положение, че ние вече над 20 пъти сме по-добре от това, което вие сте направили? (Реплики от КБ.) Двадесет пъти! 
И не само това. Ние искаме тази промяна, за да можем да сме 50 пъти по-добри, 100 пъти по-добри от вас! И ще го направим! (Шум и реплики в залата.) Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Димитров, заповядайте за изказване.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер! 
Поисках реплика, получи се недоразумение – ще направя изказване.
Уважаеми господин Костов, искате премиерът да даде детайлни обяснения защо сменя министри. Разчитате на това, че българският народ и тук присъстващите колеги имат много кратка памет. Защото аз добре си спомням, когато сменяхте министрите Евгений Бакърджиев, Александър Божков (Бог да го прости!), Валентин Василев и така нататък, и от Вас искаха също обяснения, но Вие мълчахте. Стигна се дотам, че вашият президент да Ви каже култовата реплика: „Иване, кажи си и ще ти олекне!”. Вие пак замълчахте. Е, на какво основание сега искате на Вас да Ви се дава обяснение?! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма реплики.
За лично обяснение, заповядайте, господин Костов. (Реплики от ГЕРБ.)
ИВАН КОСТОВ (СК): Първо, господин Димитров, аз не търся обясненията.
Моето изказване започна така: аз няма да задавам въпроси, аз ще кажа причините, заради които е осъществена смяната. Вие изглежда не сте били в началото. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля, без реплики от залата!
ИВАН КОСТОВ: Не сте били в началото, когато съм започнал изказването си и заради това ми вменихте, че аз искам някакви обяснения. Аз обяснения не искам. Те са ми ясни – обясненията! 
Аз предложих обясненията си на Народното събрание. Народното събрание е мястото, където всеки казва как вижда нещата, казва ги пред своите избиратели, казва ги пред българската общественост. Хората трябва да имат яснота какво се случва в страната.
А по отношение на култовата реплика – не оставате ли с тревожното впечатление, че ще трябва да му олекне и на Бойко Борисов в някакъв момент?! (Оживление в залата, смях от СК.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За изказване – госпожа Плугчиева, заповядайте.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ): Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Дянков, когато излизате на тази трибуна и апелирате към господин Костов да бъде коректен във факти, в данни, в коментари, значи това е задължително условие и за Вас. 
И когато излизате тук и хвърляте в пространството едни абсолютно несериозно поднесени цифри: 20, 50 пъти увеличение при усвояване на евросредствата, би трябвало да се засрамите от това, което се случва.
Има само две цифри, които искам да ги покажа, да Ви ги обявя официално. Тези цифри са на Еврокомисията: м. юли 2009 г., когато точно Вие поехте щафетата, бяхме на 14-о място по усвояване на евросредства. За съжаление в резултат на личното Ви действие и бездействие, се получи един провал и забавяне с девет месеца, докато се стигне до нов министър, след това докато се навакса, и въпреки всичко не можа да се навакса това, което трябваше. Променяхте правила, обявихте нацията, обявихте всички за престъпници, и в крайна сметка в момента сме на „почетното” 25-о място по усвояване на евросредствата! Източник на справката: Еврокомисията.
Крайно време е да престанете с този абсолютно некоректен маниер на оценки, на работа. 
Само си помислете, че в усвояването на средствата това е като един маратон – на петия километър, или в началото сме били на 14-о място. Сега, когато другите усвояват 3-4 пъти повече средства, ние сме на „почетното” 25-о място. (Реплики.)
Направете необходимото наистина, защото както за средствата по програма „Транспорт”, както и за средствата по „Конкурентоспособност”, така и за средствата по „Земеделие”, където катастрофата е пълна и закривате сектора, така и по „Конкурентоспособност”, където малките и средни предприятия по Ваше искане и по апел на икономическия Ви министър влизат в сивата икономика, отговорността ще бъде главно Ваша, че ние няма да усвоим средствата. Вие сте политическото лице, което носи отговорността за всички оперативни програми! Вие водите държавата към пълен провал.
Второ, Вие ще доведете нещата дотам, че за следващия период 2014-2020 г. ние да не получим и тази сума, която сме успели да извоюваме за този програмен период.
Да се върнем на темата за това с какво се занимаваме днес и защо сменяте този министър? Точно когато стигнахте до извода, че са направени реформи или че стартира процесът на промяна, точно тогава го сменяте, без да дадете никакво обяснение. Хвърляте този човек, който наистина полага усилия, без да му дадете възможността, както Иван Костов каза, да му дадете наистина реалния шанс да направи нещо. Аз се опасявам, че следващият, на който главата ще бъде взета, ще бъде той. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Господин Дянков, заповядайте. 
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ, встрани от микрофоните): Господин председател, моля да удължите времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Удължете времето на парламентарната група.
Само искам да напомня темата, за която сме се събрали като първа точка, и мисля, че не е необходимо да обсъждаме политиката. (Шум и реплики от Коалиция за България.)
Съгласно чл. 55 от правилника всеки министър има право да вземе думата, когато пожелае в пленарно заседание. 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Плугчиева! Да ви припомня два факта от миналите няколко седмици. 
Първи факт – само преди няколко дни открихме магистрала „Люлин” (силен шум и реплики от Коалиция за България) – 20,4 км. Първата официална с всички документи магистрала – нещо, което вие не успяхте да направите. Макар че вие също дойдохте и така някак си се опитвахте и вие да се впишете в пейзажа. (Шум и реплики от Коалиция за България. Ръкопляскания от ГЕРБ.) 
Втори факт – миналия месец Земеделското министерство, програмите по земеделие разплатиха 1 млрд. 300 млн. лв. на земеделците – нещо, което вие не успяхте да направите. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Михалевски, заповядайте. (Реплика от народния представител Меглена Плугчиева.)
Вашето име не е споменато, госпожо Плугчиева. (Шум и реплики от Коалиция за България.)
Няма лично обяснение, тъй като не е споменат народният представител поименно. (Шум и реплики от Коалиция за България. Уточнения между председателстващия и народния представител Меглена Плугчиева.) 
Господин Михалевски, заповядайте.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин вицепремиер! Съжалявам, че го няма министър-председателя. Ние наистина искахме да чуем от Вас каква е мотивацията за смяната на министъра на транспорта, защото лично министър-председателят заяви, че това е недоброто управление на еврофондовете. 
Искам обаче преди това да Ви обърна внимание, че усвояването на еврофондовете и оползотворяването за нашата страна, господин вицепремиер, не може да бъде Ваше лично постижение, защото то е Ваше лично задължение. Не се хвалете, защото за 21 месеца дотук реално имаме усвоени 965 млн. евро в кавички, защото в тях има 233 милиона кухи по „Джеръми” и „Джесика”, които никъде не са стигнали и си стоят по сметките на националния фонд. Питам по простото тройно правило: ако за 21 месеца сме стигнали 12%, след 27 месеца на колко процента ще сме, господин министър? 
Когато давате примери на бившия министър-председател господин Костов, бъдете коректни, защото проектът Пловдив-Свиленград не е започнат от вас и не е за първи път от вас. То е дело на няколко български правителства. Вярното обаче е, че за първи път при вас провалихте този проект и загубихте 100 млн. евро финансиране от ИСПА и в момента правите така (ръкопляскания от Коалиция за България), че искате да натоварите Оперативна програма „Транспорт” с 200 милиона за оставащия участък, който по ИСПА струваше 100.
Аз ви казвам: ако това ви е аргументацията в главата, тогава вашите управленски решения са много спорни, защото вие не знаете какво става, не знаете къде отивате. Както един мой колега каза: „Хаос в главата, маркуч в ръката!”. Благодаря ви. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? 
Заповядайте, господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер! Уважаеми колега, вече три или четири пъти се споменава да дадем обяснение за тази оставка. (Реплики от Коалиция за България.) Вие вчера чухте ли, видяхте ли, слушахте ли, че тази оставка е по лични причини? (Шум и реплики от Коалиция за България.) Може би искате тук, в парламента, ние да обсъждаме семейството, децата на бившия министър, така ли? 
На всичко отгоре чух тук и една реплика – че тази оставка е била „изтръгната”. На това твърдение искам да кажа, че по-хубаво е даден министър да си дава оставка, а не както в други партии да се самоубиват. Нали, по-хубаво е да минем с оставки?! (Ръкопляскания от ГЕРБ. Реплики от Коалиция за България.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика? Няма.
Дуплика желаете ли?
Заповядайте, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): „Огледалото” е много хубаво, ама нещо не ви стиска да го приемете. (Реплики: „О-о-о!” от ГЕРБ.) Не ви стиска нещо да го приемете! Вземете го приемете, защото министърът не си върши работата.
Уважаеми господин Велчев, аз вече наистина се безпокоя след Вашата реплика. Вие знаете ли какво прави парламентарната група и министър-председателят?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Да.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Мотивацията, която казвате Вие и която казва министър-председателят. Ние не коментираме личните причини на господин Цветков. Те са си изцяло негови. Въпросът е, че министър-председателят каза, че не е по лични причини.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Така ли?!
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Не сте ли чули?! Вземете и гледайте медиите – министър-председателят общо-взето не слиза оттам. Аз не знам кога точно работи, но той не слиза от медиите и обясни, че причината да бъде освободен господин Цветков е по-добрата оптимизация по работата на еврофондовете в неговото министерство.
И тук възниква големият въпрос: ако той досега е недоволен, разбирайте, господин Дянков е недоволен, защото очевидно той е моторът на тази смяна, защо господин Московски става министър? Аз нямам никакви претенции към господин Московски. Много пъти съм го слушал в Еврокомисията, но вие се губите в координатната система. И оттук казвам: много съм обезпокоен за България, защото българското правителство не знае какво прави. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Матов, заповядайте за изказване.
ДАРИН МАТОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Мен ме учудва единомислието в изказванията на хората отляво и хората отдясно. Ама много ме учудва! 
Аз искам да кажа, че също познавам господин Московски. Няма като господин Петков да декларирам тук конфликт на интереси, най-малкото защото познавам господин Московски като човек от Плевен, от моя район, и като прекрасен специалист и професионалист. Приемам тази декларация за конфликт на интереси отляво, но не мога да приема изказването на господин Костов, който още в началото от трибуната казва, че няма да задава въпроси, а накрая завърши само с въпроси. 
Второ, мисля, че господин Костов го боли някъде другаде. Не го боли новият министър на транспорта, а може би го боли на друго място – заместник-министъра на икономиката. Нещо такова. (Смях и частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Днес обсъждаме поредната шеста смяна в правителството на Бойко Борисов. Постът министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията е един от най-важните постове в българското правителство. За да направят народните представители своя информиран избор как да гласуват, е необходимо да бъдат представени ясни и сериозни аргументи за тази оставка. Вместо това ние вчера научихме, че оставката е по лични причини. Ако се твърди това, извинете, то означава, че се подценява интелигентността на народното представителство и то се лишава от възможността да направи своя информиран избор при гласуването, което ще последва.
Нещо повече, този мотив, който ни представи заместник министър-председателят, още вчера беше опроверган от думите на министър-председателя Борисов. Цитирам ги дословно: „Причина за смяната е необходимостта да се наложи по-голямо темпо в усвояването на европейските фондове”.
Ще повторя нещо, което беше казано – че отговорността за усвояването и темпото на усвояването на европейските фондове се носи от заместник-министъра, който отговаря за това. И тук има нещо, което не се връзва. Именно този заместник-министър е предложен и ще бъде гласуван за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Явно е, че причината трябва да търсим някъде другаде. Тази причина е в абсолютната разруха на българските железници – разруха, която води тези железници и ги е довела до състояние на фактически фалит. Заявявам това съвсем ясно!
Тук ще кажа само няколко факта, като в същото време ще отговоря и на министър Дянков, на неговото твърдение, че реконструкцията и модернизацията на жп линията Пловдив-Свиленград е започнала сега с 400 млн. лв. от това правителство. Уважаеми господин заместник министър-председател, в 2000 г. Европейският съюз в състав 15 члена излезе със своя проект „Тина”, който говореше за развитието на инфраструктурата в Югоизточна Европа. В този проект беше заложена тази реконструкция и беше подписан договор за нея, който беше най-големият ни договор като финансиране, основно от Европейската инвестиционна банка на стойност 314 млн. евро. Най-големият! Разбира се, реализацията не можеше да се осъществи, защото договорът беше подписан буквално няколко месеца преди изборите през 2001 г. Беше заложен срок за реализация 2004 г. Правителството на Сакскобургготски не направи нищо, абсолютно нищо през 2005 г. по реализацията, но за съжаление в следващите 4 години правителството на тройната коалиция успя да реализира само частта от Крумово до Първомай и продължаваше реализацията на частта. Вторият етап трябваше да бъде до Свиленград. Вместо това се отчита, че парите поради многократно увеличаване на стойността на проекта са стигнали само за реализацията на проекта до Димитровград. Сега всъщност се подписа това, което вие говорите, но то е само частта от Димитровград до Свиленград. Искам истината да се казва такава, каквато е, защото иначе българските граждани остават с абсолютно невярна информация в главите си.
Господин министър, това, че железопътният транспорт е в състояние на фалит, се дължи на още няколко факта. Преди година и половина беше провален търгът за рехабилитация на жп линията от Пловдив до Бургас поради тежка корупционна практика, натиск върху тръжната комисия и елиминиране по недопустим начин на участниците в търга. И аз питам: какво е разследването на ОЛАФ и българското правителство информирано ли е за заключенията на ОЛАФ? 
Продължавам нататък. Догодина ще бъде завършен Дунав мост 2. Поне такъв е вече срокът за завършване. Трябваше да се завърши още 2010 г. Като се завърши този мост, то в какво състояние е линията София-Видин, която също трябваше да бъде рехабилитирана, за да може основният поток от товари към Румъния, Полша и Северна Европа да минава през този мост, а не влакът да се движи в продължение на 4-5 часа?
И накрая, завършвам с това, което беше споменато досега и което считам за изключително важно. Всичко, което изтъквам, е в резултат на липсата на каквато и да е реформа, отказ от реформи, които, господин министър, Вие трябваше да заложите във Вашата антикризисна програма. Нямаше антикризисна програма в транспорта, нямаше антикризисна програма в железниците и се стигна до това състояние!
Ще се подпише ли договор със Световната банка, господин министър? Той е на стойност 600 милиона. В момента фалитът на железниците...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Иванов, много Ви моля!
ИВАН ИВАНОВ: Аз говоря точно относно функциите и отговорностите на министъра на транспорта, господин председател! Не говоря за друго.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: В момента гласуваме оставка. Не обсъждаме политиката на министерството.
ИВАН Н. ИВАНОВ: Завършвам. Само ще кажа, че ние гласувахме временно от републиканския бюджет да се осигурят 150 млн. лв., за да може да се избегне фактическият фалит, но ако не се извършат реформи, Световната банка няма да подпише заема, а не се ли подпише, наистина железниците отиват към своята гибел. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
Господин Станишев, заповядайте за изказване. (Шум и възгласи в ГЕРБ.)
Моля, без реакции от залата!
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер! Разбира се, много от споровете и въпросите, които прозвучаха досега при този дебат, нямаше да са необходими, ако тук беше министър-председателят на Република България и беше казал ясно и мотивирано за причините за оставката на министъра на транспорта, ако ясно беше казал защо предлага новия министър. Само че, както вече стана дума, за пореден път министър-председателят на страната бяга от своята отговорност и от своите права на министър-председател. Когато прави промени в кабинета, не се явява, а изпраща вицепремиера господин Дянков, който очевидно все повече се вживява в ролята на бъдещ премиер. Това не е наш проблем, това е проблем на министър-председателя, който тази сутрин половин час вися на телефона на една национална телевизия да обяснява мотивите за смяната на министъра на транспорта, на Христина Митрева и на други, но не дойде в Народното събрание да ги каже! И както винаги се държа като шоумен, а не като премиер на Република България. Защото мотивите, които прозвучаха, бяха смехотворни.
И досега стана дума – дали поради лични причини подава оставка министър Цветков, дали заради бавно и лошо усвояване на средствата по Оперативна програма „Транспорт”, както заяви министър-председателят вчера? Ако истинските мотиви бяха проблемите в транспортната политика или бавното усвояване на средствата от Оперативна програма „Транспорт”, премиерът би трябвало да направи тази смяна през декември миналата година. И не само тази смяна. Защото тогава председателят на Европейската комисия господин Барозу отправи писмо до министър-председателя, в което каза: „Имате огромни проблеми, специално по две оперативни програми – „Транспорт” и „Околна среда и води”, където – в писмото се казва – усвояването е близо 1% от общия обем средства.”
Ако това е истинският мотив, тогава трябваше да бъде направена смяната; ако това е мотивът, днес трябваше да бъде направена смяната и на министъра на околната среда и водите, защото нищо не се е променило и в този сектор. Само че, както всичко, което се прави от премиера и от това правителство, истинските мотиви са различни – те са нелегални, подмолни, задкулисни. Те са в резултат на вътрешни конфликти на интереси и не се казват просто и ясно, защото сигурно са неудобни. Аз не очаквам никаква промяна в политиката. 
Правейки тази промяна министър-председателят отказва ли се от неща, които са направени досега, и от намерения, които са заявени от досегашния министър и от финансовия министър? Отказахте се от нисколихвен заем от японската Банка за развитие за два контейнерни терминала във Варна и в Бургас. Това създава риск България да бъде заобикаляна все повече и повече в международните транспортни коридори. Вместо това се готвят концесии, нагласени концесии – искам да подчертая – за пристанище Бургас, където всички знаят, че условията са за собствениците на „Български морски флот”, и за пристанище Варна, където на най-големия български индустриален клъстер, който произвежда в Девня и експортира, ще сложите на входа една „тапа”, която ще рекетира производителите – това е, което се прави досега! Очевидно ще продължи да се прави. 
Ще има ли промяна и отказ от концесиониране на летище София, изградено с европейски пари (новият терминал), модернизирано и със средства от арабските държави като заем, действително модернизирано летище, което печели, може и ще печели още повече? Дава се нещо наготово някой да събира средства. Вероятно господин Цветков някъде нещо не е изпълнил от указанията, дадени от министър-председателя – не тези обаче, които се декларират публично, а тези, които се казват на четири очи и задкулисно. Това е истинската причина за неговата смяна! 
И за другите смени, които нашумяха вчера, не са истинските мотиви тези, които се обявяват. Двеста милиона била по-малко събираемостта на осигурителните вноски в НОИ и затова Христина Митрева била освободена. Глупости! Глупости, че това са мотивите! По тази логика, господин Дянков, премиерът трябваше Вас да Ви уволни още миналата година юли, защото Вие предложихте бюджет, в който трябваше да има нулев бюджетен дефицит, а м. юли 2010 г. прогласувахте бюджетен дефицит, който беше близо над 4% от брутния вътрешен продукт. Там разликата, несъбираемостта е много по-голяма – 2 млрд. лв. Нали Вие, господин Дянков, обещахте, че само от връзването на кабели между митница и други агенции и защото ще спрете да крадете, за разлика от лошата тройна коалиция, ще съберете 2 млрд. лв. повече. Събрахте 2 млрд. лв. по-малко. Разликата е 4 милиарда. Питам за пореден път: къде е фискалният резерв, който ви оставихме?
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Откраднаха го, къде е!? 
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Тези дни Българската народна банка обяви, че е паднал на 4 млрд. 176 млн. лв. – под санитарния минимум. Питам: къде са 4 милиарда, изхарчени за две години? За какво, кой е видял големите ползи? 
Премиерът казва: „Строим магистрали”. Много хубаво, че довършвате проекти, които започна предишното правителство (реплики и възгласи от ГЕРБ), както е „Люлин”. Дори министър Плевнелиев в „Панорама” в петък призна, че 114 км магистрали са построени и пуснати в експлоатация от предишното правителство – срещу 20 км. „Люлин”, 40% от които са построени в предишния мандат. (Реплики от ГЕРБ.) Само че вие довършихте тези 20 км магистрала с оскъпяване от 120 млн. лв., магистрала 9 млн. евро на 1 км.(Реплики от ГЕРБ.) Никой не обясни защо е това оскъпяване, по какъв начин?
Стана дума и за другите мотиви: споменах госпожа Митрева. На всички стана ясно, че просто не изпълнява партийните поръчения на ГЕРБ. Премиерът днес не се посвени да каже: „Да, ние имаме властта, ние ще назначаваме наши партийни кадри, защото ние носим отговорност.” Питам: за какво тогава е Законът за държавния служител? Те политически лица ли са? Не! За какво са тогава изобщо конкурсите, кого лъжете? Мотивът за смяната например на заместник-министъра на икономиката и енергетиката не е ясен. Премиерът каза, че много пътувал в чужбина, не можел да го намери – все бил в чужбина. 
Извинявайте, но министър-председателят за първите 20 месеца е пътувал много повече, отколкото аз за първите 20 месеца от моя мандат. Само че за онова време България получи подкрепа и стана член на Европейския съюз, а за тези 20 месеца не успяхте, и премиерът не успя да осигури политическа подкрепа за влизането в Шенген. (Ръкопляскания от Коалиция за България.) Трябваше да бъдем март т.г. в Шенген – това беше национална цел! Нула резултат, не сме в Шенген! Това е ефикасността и на премиера. (Реплики от ГЕРБ.)
На всички е ясно, че промените и в икономиката са съвсем други. Защо не кажете? Очевидно на премиера му трябва заместник-министър, който ще доведе до успешен резултат преговорите за Белене. Публична тайна е, че заместник-министър Косев не се възприема сериозно от руската страна. 
	ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Станишев, извинете, че се налага да Ви прекъсна, но моля да се придържаме към темата.
	СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Така че мотивите не са истински, те са фалшивите. Истинските причини са някъде зад кулисите. Всяка промяна досега в Министерския съвет не е променила политиката. Трима министри на здравеопазването, питам ви: какво се промени в здравеопазването към по-добро в резултат на тези промени? Истинската промяна, която трябва да бъде направена, е по отношение на премиера на България, защото това е едноличен режим.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: За да станеш ти ли?
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Властта е еднолична. Премиерът сам казва: „Аз управлявам всичко, аз контролирам всичко”. Затова той носи отговорност – за всичко – и за Вашата работа, господин Дянков, и на министър Цветанов, и на Цветков, и на всички останали. От тази отговорност няма как да избяга, да бъде доброто ченге, добрият арбитър, а другите да бъдат лоши. Затова е необходима промяна в правителството и на премиера, а не на един или друг министър. Няма как с тези мотиви, които са фалшиви, да подкрепим промените, които предлагате. (Ръкопляскания от Коалиция за България.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики?
Заповядайте, госпожо Дукова – първа реплика.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин заместник министър-председател, уважаеми колеги! Предизвикана съм да започна с две хубави български поговорки, които казват следното: „Къде го чукаш, къде се пука?” и „Ни срам, ни сурат!”.
Отляво и отдясно гадатели-шамани с овладени до съвършенство жестомимични изказвания тълкуват управленски решения. Хора, които купуваха стари вагони за солидни комисионни; хора, които правиха водни и неводни огледала – поне да се бяха огледали в тях; хора, които даваха доверие на политици като господин Краус, който заложи бомбата в транспорта и в железниците, и доведе страната ни до тази катастрофа в транспорта, дават и си позволяват да правят оценки на управленски каузи и административни решения. Ама, господин Казак, ама да бяхте накарали вашия лидер да дойде тук, пък да прави закони и да прави политики, а не да искате министър-председателят да бъде тук, когато той е в командировка (смях и оживление в Коалиция за България), когато той наистина прави политики. 
РЕПЛИКА ОТ КБ: Господин Казак не се е изказвал.
СНЕЖАНА ДУКОВА: Ще ви кажа нещо: да не обикаля Кърджали и Джебел в този момент. Тук има важни решения, където правим наистина политики.
Нашата оценка е твърде важна и вие много добре знаете, че сме поставени в условия, в които не да тичаме, а да бягаме по скоростна отсечка. Когато това бягане има уморен водач или човек, който наистина трябва да отдъхне, защото има друг, който да го смени да бяга със същата скорост и по-бързо, ние ще го направим. Ще бягаме обаче по тази пътека, въпреки вас отляво и отдясно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Втора реплика?
Заповядайте, господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин Станишев, разкривайки истинските причини, казахте, че заместник-министърът на икономиката и енергетиката господин Марий Косев бил сменен, защото руската страната не го харесвала. Това за Вас реален мотив ли е да бъде сменен български преговарящ, защото не е удобен на руската страна? Навсякъде в демократичните страни, когато някой не е удобен на другата страна, го считат за много добър преговарящ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Трета реплика?
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер! Съвсем накратко, господин Станишев, понеже споменахте няколко оперативни програми и по-точно се спряхте на „Околна среда” в началото на своето изказване, и Оперативна програма „Транспорт”.
Оперативна програма „Околна среда” – какво заварихме ние, когато поехме властта от вас? Подадени 150 проекта, а само пет проекта одобрени за изплащане. Защо се получи това? Поради това, че във вашето правителство, заместник-министри и министри се скараха по какъв начин да усвоят парите. Вкарахте чисто водоснабдителни проекти в Програма „Околна среда”, която е за канализационни проекти. Поради тази причина ваши заместник-министри опорочиха тази програма и Европейският съюз спря всички средства с изключение на тези 5 от 150, между другото, единият от които е на Столична община.
Другото, което искам да кажа, е за Оперативна програма „Транспорт”. При Вас напредък нула – кръгла нула. В момента верифицирани или изплатени – 10%. Затова, когато Вие говорите оттук с Вашите популистки изказвания и лансирате някакви Ваши химери и идеи, които не са верни, моля, първо погледнете фактите и тогава говорете. (Шум и реплики от КБ.) Недейте да се уповавате на това, че популистките Ви изказвания ще ангажират вниманието на обществото или по някакъв начин Вие ще успеете да заблудите обществото за това, което се прави.
Бих искал да завърша със следното, понеже споменахте магистралите. Аз си спомням, че магистрала „Люлин”, която откри премиерът в неделя, преди две години също беше открита от Вас, но се наложи две години ние да я дострояваме. Преди това, преди тези     две години, Вие направихте откриване на магистралата и рязахте ленти. Това беше Вашето управление – една пълна лъжа и една пълна заблуда за обществото. В момента нещата се случват, защото след като ние режем ленти, колите се движат, а не се достроява още две години. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика?
Заповядайте, господин Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер! По трите реплики, които бяха отправени към мен, имам да кажа следното. От първата личи, че управлението се възприема не като умствено интелектуално усилие, а най-вече като физическо – като надбягване. Само че управлението реално е друго нещо – трябва първо да се мисли, а после да се действа.
Господин Костов, аз казах, че заместник-министър Косев се възприема несериозно, а не като опасен или човек, който се противопоставя. Аз съм водил преговори с господин Путин. Знам колко е тежко.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: То си личи.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: И съм отстоявал националните интереси. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Отстоявал съм ги, и мога да го докажа с факти. Когато един заместник-министър и български преговарящ казва някакви аргументи – много човешки, лични и казва: „Това е моя лична позиция.”, господин Кириенко излиза и казва: „За срещи с граждани имам друго време, искам позицията на българското правителство.” Вероятно това е мотивът, но премиерът не казва истинските мотиви.
Трето, по отношение на оперативните програми. Един нов проект не е направен и не е пуснат за две години в Околната среда и водите. Едно евро не е преведено от Европейската комисия! 
Що се отнася до строителството на магистрали, добре би било да знаете, че първоначалният срок на магистрала „Люлин” беше извън мандата на предишното правителство. Няма как да съм откривал тази магистрала. Откривал съм строителството й, а не съм рязал ленти на други. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Наскоро видях една снимка, премиерът пак откриваше сградата на „Криминална полиция”, която беше открита на 1 юли 2009 г., само че този път го направи от другия вход. Това е любимо занятие на премиера, а не управлението. Прави се шоу, а не се решават реалните проблеми. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за лично обяснение, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател. 
Понеже госпожа Дукова незнайно защо в рамките на реплика към господин Станишев, цитира моето име, искам да й отговоря следното. Уважаема госпожо Дукова, двадесет и една години господин Доган тича, бяга по пътеката на българската политика (шум и реплики от ГЕРБ), и е бегач на дълги разстояния. Вие сте поредната партия, която тича, тича, тича и надали ще изкара дори скоростната отсечка, която й е дал българският избирател. Пожелавам ви, все пак, да изкарате докрай. Благодаря. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За изказване, д-р Лъчезар Иванов, след това господин Курумбашев и след това господин Мартин Димитров.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Днес темата – точка първа, беше промяна в кабинета. Ставаме свидетели на една предизборна агитация и ако трябва да бъда още по-точен – вот на правителството на господин Бойко Борисов. Тук всички, които се изказаха преди мен, говореха на всякакви теми, по всякакви проблеми, но не и за това, което ние сме постави като точка от дневния ред.
Забележете, че тук, днес, ние виждаме един малък модел на предизборна кампания – отляво и отдясно. Едното лице на нашата саркастична опозиция, говореща като крайна инстанция, като хора, които единствено имат право да определят как да се случват нещата в държавата. От другата страна виждаме едни хора, които с подмолни средства се опитват да разколебаят доверието в бъдещия министър на транспорта господин Московски.
Уважаеми колеги, право на премиера е да определя кадровия състав на Министерския съвет. Негово право е да подменя и оптимизира работата на Министерския съвет. 
Не знам защо тук, днес, се разгоряха такива страсти или по-точно може би страхът от това, че оптимизацията на кабинета ще доведе до по-добри резултати и на изборите нашата партия ГЕРБ ще се представи изключително убедително.
Може би днес, тук, вие видяхте сблъсъка на интереси на моменти виждате как и отляво, и отдясно се говори по един и същи начин. Нима, както каза моят колега, забравихме, че когато се правиха промените в кабинета на господин Иван Костов, никой не даваше обяснения. Тук мога да цитирам и господин Станишев, който не е в залата, когато той правеше промени в кабинета, също не даваше никакъв отчет защо и как ги прави. Сега, днес, вие се изправяте пред нас да ни критикувате. Защо? Защо, питам? При положение, че ресорът „Транспорт” и, когато говорим за железопътен транспорт – един от най-тежките, една от най-големите рани в транспорта, рана, която никой не можа да затвори, рана, която никой не можа да излекува за толкова години, и виждате, че нашето правителство амбициозно се зае именно с тези проблеми, трупани през последните 20 години. Нека тук, който излезе да говори за железопътния транспорт да каже дали някое от правителствата успя да се справи със задълбочаващите се проблеми. 
Много е лесно да се критикува, много е лесно да се хвърля прах в очите на хората, но мисля, че хората много добре и ясно виждат какви са стремежите, опитите на нашето правителство. 
Искам да кажа нещо повече, че днес ние всъщност виждаме модела на кампанията, който ще се разгори.
Уважаеми господин председател, аз се обръщам към Вас, за да кажа, че в крайна сметка тук сме се събрали за взимане на решение за промяна в кабинета и избора на господин Московски за министър на транспорта.
В заключение, за да не отегчавам с дълги изказвания, ще кажа, че договореностите за финанси в областта на транспорта в предишното правителство бяха 9%, а сега, господин Дянков, ако не ме лъже паметта – 54%. Оставям на вас да прецените сами за какво става въпрос и за това, че желанието на господин Борисов правителството не само да изкара, а и да повтори своя мандат е огромно и ще го постигнем независимо дали – отляво или отдясно, се опитват да ни спъват и препъват. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
За изказване – господин Курумбашев. Заповядайте.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер! Искам да насоча светлините на прожектора към човека, който отсъства тук. Това е човекът, който носи персоналната отговорност за всеки един министър. Искам да ви кажа, че доскоро много хора го оприличаваха на един филмов герой от филма „Кръстникът” – една роля, която играеше Марлон Брандо. Но сега вече дойде време да ви кажа, че той ми прилича на друг филмов герой. Филмовият герой е от български филм. Той е нашият всенароден любимец – „Любимец 13”. Той даже си прилича по поведението на футболния терен с поведението на футболния „Любимец 13”. 
Спомняте ли си кой носи персоналната отговорност за госпожа Румяна Желева – нашето „национално съкровище” във външната политика? Спомняте ли си кой носи персоналната отговорност за здравния министър Нанев? Спомняте ли си кой носи отговорността за другия здравен министър, който пие 8 л мляко – госпожа Борисова? Как тя беше избрана на едно кръстовище и от кого беше избрана? И сега отново имаме един прекрасен министър, който прекрасно се е провалил и без мотиви си отива. Защо се случва това? Това се случва, защото имаме един министър-председател, който отказва да приеме личната отговорност както в този случай, така и в случаите със смяната на шефа на Фонд „Земеделие”, с шефове на Здравноосигурителната каса и с шефовете на НОИ. Това се случва, защото държавата наистина се управлява от „Любимец 13” и се управлява като Предприятието „Дупки пробиваме всякакви”. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики? 
Господин Иванов – първа реплика.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Аз разбирам Вашите артистични наклонности и цитати от различни филми – познавате добре културата, кинопроизводството, но бих искал да припомня нещо. 
Господин Бойко Борисов от 2001 г. е човекът, който има най-висок рейтинг в държавата. Това безапелационно се доказва и към днешна дата. Той е човекът, който сам през 2005 г., без партия, успя да обедини народа и да победи тук, в София. Сам, без политическа партия!
Мога да дам още много факти – харесва ли ви, или не харесва? Дали той е „Любимец 13” – да, може би за българския народ той се явява „Любимец 13” и е печелившият, защото той е човекът, който без да има митология, без да има някакви свръхестествени качества, като един от нас, успя да бъде разпознат, да бъде избран и да продължава да бъде избиран. Може би е човекът с харизмата?! Може би това при вас отсъства и точно затова е тази завист – че нямате такъв човек. Може би поради тази причина, каквото и да се каже, мисля, че е изключително неуважително. Смятам, че все пак тук сме интелигентни, възпитани, културни хора и в отсъствието на господин Борисов някак не е естествено, не е прието да се говори. 
Мисля, че господин Дянков, седейки тук, е достатъчно доказателство за това какво трябва да се случи днес и за това, че господин Борисов го е упълномощил да изпълнява ролята на премиер.
Така че каквото и да говорим, единственото, което трябва да направим, е да гласуваме промяната, която е предложена именно от господин Борисов, който носи отговорността, забележете, за това правителство и за управлението на държавата. А има време – на 23-ти, народът ще се произнесе затова дали добре, или лошо се води управлението на Политическа партия ГЕРБ и на държавата, в лицето на господин Борисов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика – господин Михов. 
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Явно колегите са изпаднали в някакво умопомрачение – най-вече отляво и отдясно. 
Репликата ми не е конкретно към господин Курумбашев. Денят е четвъртък – редовно заседание, не е петък, не е парламентарен контрол. Камерите са изключени и заседанието не се дава пряко по телевизията. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Измествате темата. Вие като нямате работа, поне оставете новия министър да свърши някаква работа! Явно с наближаването на вашия Конгрес на Бузлуджа страстите се нажежават, но там се изявявайте, поканете там медиите. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Възгласи „Браво!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Трета реплика – господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Курумбашев, просто искам да Ви напомня един любим на българите филм, той се казва „Топло”. В този филм имаше трима герои, които лъжеха наред, мамеха наред и накрая, Вие добре знаете филма, разбрахте какво се случи. Знаете с кого българският народ, след изборите през 2009 г., свързва тези трима герои. Става въпрос за нещо тройно! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Дуплика?
Господин Курумбашев, заповядайте.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер! Вие между другото, мисля, че знаете истинските причини за освобождаването... Може би е добре да ги кажете някой ден, ако не сега. Разбирам защо сега не можете да ги кажете. 
Иначе репликите на тримата колеги от ГЕРБ ще ги обобщя само с едно тристишие на Радой Ралин и то е: „Здрав като блиндаж, с глава като алабаш, ама страшно наш!” 
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не Ви е верен цитатът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Сега думата има народният представител Мартин Димитров – за изказване.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер! Смяната на един министър е повод за равносметка. Чуваме какви ли не неща днес, но не и истината, не и действителното състояние на държавата. А истината е следната. Минаха две години от това управление и ключовите реформи за съжаление ги няма. Тази истина трябва да ви бъде казана. Не може да ви бъде спестена! По тази причина ние, от Синята коалиция, ще гласуваме срещу тези промени, защото реформите ги няма.
Ще ви кажа истината докрай. Има двама-трима в ГЕРБ, които работят за тези реформи. Двама-трима! Техният глас не беше чуван дълго време – единият от тях е Дянков. Дълго време не беше чуван и заради това сте се докарали дотук. Бюрокрацията не беше намалена, не се взеха мерки за усвояване на европейските фондове, и ако разчитате на харизмата на Бойко Борисов да ви държи, въпреки че работата не се случва, хора, няма да стане по този начин! 
Към вас имаше огромни надежди за усвояване на европейските фондове, за битка с корупцията, която наследихте, за промяна на България. Всички тези реформи две години по-късно ги няма, което означава, че вече дори е много трудно човек да се надява, че това може да се направи. Дори надеждата за това започва да става все по-трудна.
Искам да ви напомня нещо. НДСВ имаха лидери с не по-малка харизма от вашия лидер. Те дори управляваха в ситуация, в която нямаше толкова тежка криза. И платиха жестока цена. Това трябва да ви притеснява. Вие трябва да се стреснете малко, а не да си разменяте тук с БСП – едните четат стихове, другите – вицове и закачки. Не ви помага това! 
Обикалям страната – хората живеят много зле. Това, което е средна класа в България, тя е набутана в ъгъла. Тези хора в момента фалират. Тези хора, които довчера горе-долу кретаха, сега са пред това да станат безработни. А какви са мерките? Няма сериозни мерки. Вие нямате антикризисна програма, макар че тези двама-трима, които ви казваха тези неща вътре през последните няколко години, не бяха чувани. Беше им казано, че това няма никакво значение – ние обикаляме, откриваме детски градини, откриваме магистрали, по два-три пъти ще ги открием и ще оправим нещата. Но няма да стане така! Това е проблемът. Така че поне слушайте тези двама-трима при вас, които ви казват истината. 
Без тези реформи, колеги, ние продължаваме да затъваме. Целият Европейски съюз излезе от кризата. Този растеж, който е минимален, не трябва да ви успокоява. Ние продължаваме да затъваме, защото безработицата расте. И бизнесът, господин Велчев, понеже и Вие сте от бизнеса, от зле отива на по-зле. Аз не съм намерил един човек да каже една добра дума, че нещата се оправят. Един такъв няма! 
Вие в момента не трябва да се успокоявате. Ще отговорите на БСП, ще разкажете повече вицове от тях, те ще цитират Радой Ралин, вие ще цитирате други хора. И какво от това? Успокоявате се, че харизмата на вашия лидер ще замести несвършената работа, но няма да стане. Няма да стане! Защото хората вече масово разбират, че нещата не вървят. 
Вижте успешния пример в целия Европейски съюз – Естония. Те направиха тежки и ключови реформи, за които в началото нямаше и подкрепа. Тежки ключови реформи! Електронно правителство, намаляване на бюрокрацията. Вече имат над 80% усвояване на европейските фондове. Ето това трябва да е целта ви, а ние буквално сме последни или едни от последните. Защото не правим тези реформаторски политики и хората, които ви ги говорят вътре, им казвате – приказвай си, приказвай си. Без да ги чуете, без да вземете мерки. 
Не се държим ехидно, държим се загрижено и се притесняваме. Притеснени сме, защото това е нашата страна. Става дума за нашата страна, която е последна в Европейския съюз в момента и кризата продължава да се задълбочава, вместо да я преодоляваме. Това ви го казвам с думи на загриженост. Този, новият министър нищо няма да направи в тази среда. (Реплики от ГЕРБ.) Защото има нужда от цялостна нова концепция за реформи. Ето това ви липсва – цялостна нова концепция за реформи. Но не виждам как ще стане! Защото имате грешно разбиране за успеха. Откриването на някакви обекти, детски градини и магистрали е хубаво и важно нещо, но то по никакъв начин не може да замени реформите. 
Затова ви моля следното нещо. Питайте хората! Питайте хората от малкия и среден бизнес – вижте как живеят те, вижте нарастването на безработицата и ако по някакъв начин няма изцяло нова концепция за управление, нова антикризисна програма, нов план за реформи, които това Народно събрание да приеме, нещата ще бъдат много зле за държавата, ще бъдат зле и за вас. 
Така че моят съвет е: имате нужда от цялостна нова реформаторска концепция веднага, иначе нещата ще отиват само на зле. Благодаря ви за вниманието. (Реплики на народния представител Лъчезар Иванов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Има ли реплики? Няма реплики.
Има ли други изказвания? Няма.
Закривам дискусията. 
Ще обява решението отново:

„РЕШЕНИЕ
за персонални промени в Министерския съвет 
на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 27 юли 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.)

РЕШИ:

1. Освобождава Александър Светославов Цветков като министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
2. Избира Ивайло Ангелов Московски за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.”
Моля, гласувайте.
Гласували 151 народни представители: за 105, против 42, въздържали се 4.
Решението е прието.
Господин Московски, заповядайте за полагане на клетва и повтаряйте след мен. (Всички народни представители стават.)
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!”. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Председателството поздравява новоизбрания министър Ивайло Московски.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Уважаеми колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ. 
Както ви обясних малко по-рано, това е една от извънредните точки за днес.
Нашият колега Делян Александров Добрев е подал заявление, с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подава оставка като народен представител и моли пълномощията му да бъдат прекратени.
По повод това негово заявление предлагам един служебен проект за:

„РЕШЕНИЕ
за прекратяване на пълномощията на 
народен представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, ал. 2 от Конституцията на Република България 

РЕШИ:

Прекратява пълномощията на Делян Александров Добрев като народен представител от 29. едномандатен избирателен район Хасково.”
Откривам дискусията.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване така предложения проект за решение.
Гласували 112 народни представители: за 103, против 3, въздържали се 6.
Решението е прието.
Делян Добрев го няма в залата в момента, но искам да му кажа, че лично от мое име, а предполагам и от името на колегите, му пожелавам успех в бъдещата работа и да знае, че има приятели тук. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)

Точка трета от днешния дневен ред е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА.
Вносител е Министерският съвет на 15 февруари 2011 г. Същият е приет на първо четене на 17 март 2011 г.
С доклада ще ни запознае господин Димитров. 
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател! Правя първо процедура за допускане в залата на Евгени Ангелов – заместник министър на икономиката, енергетиката и туризма, Светослава Малчева и Жана Величкова, от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата: Едуард Стойчев – председател, и Владимир Иванов – член на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля поканете гостите и експертите в залата.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: „Закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на закона по вносител.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Подлагам на гласуване параграфи 1 и 2 по вносител.
Гласували 71 народни представители: за 65, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за   § 3:
„§ 3. В чл. 3а ал. 1 се изменя така:
	„(1) Пазарът на производителите е място и инфраструктура за търговия на едро с налични храни и цветя, където стоката от земеделски производители може да се манипулира, окачествява, етикетира и партидизира за по-нататъшна продажба на вътрешния пазар или за износ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 3 в редакцията, предложена ни от комисията.
Гласували 70 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на   § 4:
„§ 4. В глава първа се създава чл. 3б: 
„Чл. 3б. Не се допуска извършването на търговски сделки на едро с налични храни и цветя на места, различни от тези по чл. 3, ал. 1 и чл. 3а, ал. 1, с изключение на търговия:
1. в търговски обект, представляващ магазин или вериги от магазини за самообслужване за продажба на едро и дребно на храни и нехранителни стоки, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице и сградите и съоръженията представляват комплексен обект;
2. между производител, включително чрез посредник, и преработвателно предприятие или вносител и преработвателно предприятие.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване § 4 в редакцията на комисията.
Гласували 70 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме § 5 по вносител.
Гласували 71 народни представители:за 65, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на   § 6:
„§ 6. В чл. 10, ал. 1, т. 1 след думата „борси” се поставя запетая и се добавя „за членовете на стокова борса”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 6 по комисия.
Гласували 72 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „лицензия” се заменя с „лиценз”.
2. Алинея 2 се изменя така:
     „(2) В заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като стокова борса се посочва ЕИК на търговеца. Към заявлението се прилагат:
1. данни за структурата на капитала съгласно изискванията на чл. 24;
2. проект на борсов правилник;
3. данни за помещенията и за техническото оборудване на стоковата борса;
4. устройствен правилник за борсовия арбитраж.”
3. Създават се нови ал. 3 и 4:
     „(3) Лицензът по ал. 1 е безсрочен.
      (4) Правата по лиценза по ал. 1 не подлежат на прехвърляне и/или преотстъпване, освен в случаите на правоприемство по Търговския закон.”
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
     „(5) В заявлението за регистрация на стоковото тържище се посочва ЕИК на търговеца. Към заявлението се прилагат:
1. проект на правилник за организацията, дейността и охраната на стоковото тържище;
2. копие на документа, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията, както и документи, издадени от компетентните органи, удостоверяващи пригодността на площите и материалната база на стоковото тържище за търговия със съответните стоки и стокови групи;
3. официална скица – копие от застроителния и регулационен план за територията на тържището с приложено описание, съдържащо информация за местата и начина на предлагане на съответните видове стоки и стокови групи, както и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на площите и материалната база, в които ще се извършва дейността;
4. общи условия на договор за наем на площи на територията на стоковото тържище;
5. документи, доказващи изпълнението на изискванията на ал. 6 към територията, на която е организирано стоковото тържище.”
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея:
а) в т. 1 думите „отреден за тържище” се заличават;
б) точка 3 се отменя.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
     „(7) В заявлението за регистрация на пазар на производителите се посочва ЕИК на търговеца. Към заявлението се прилагат:
1. проект на правилник за организацията, дейността и охраната на пазара на производителите;
2. документи, издадени от компетентните органи, удостоверяващи пригодността на площите и материалната база на пазара на производителите за търговия със съответните стоки и стокови групи;
3. официална скица – копие от застроителния и регулационен план за територията на пазара на производителите с приложено описание, съдържащо информация за местата и начина на предлагане на съответните видове стоки и стокови групи, както и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на площите и материалната база, в които ще се извършва дейността;
4. общи условия на договор за наем на площи на територията на пазара на производителите;
5. декларация, че са налице изискванията по ал. 8.”
7. Досегашната ал. 6 става ал. 8. 
8. Създава се нова ал. 9:
     „(9) Комисията изисква служебно от Агенцията по вписванията следните документи, необходими за издаване на лиценз за извършване на дейност като стокова борса, за регистриране на стоково тържище или на пазар на производителите:
1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
2. устройствен акт съобразно вида на търговеца;
3. данни за внесения капитал съгласно изискванията на чл. 23.”
9. Досегашната ал. 7 става ал. 10.
10. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и в нея думите „ал. 7” се заменят с „ал. 10”.
11. Досегашната ал. 9 става ал. 12.
12. Досегашната ал. 10 става ал. 13 и в нея думите „ал. 7” се заменят с „ал. 10”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Преди да подложа на гласуване съответния параграф, за което приканвам народните представители да заемат местата си в залата, имам едно питане, господин Димитров.
На страница 5 при ал. 5, след изреждането на точки 1, 2, 3, 4 и 5 следва пак пета точка.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Госпожо председател, има четвърто изменение и след това пето изменение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Задавам този въпрос, защото една и съща номерация се повтаря и исках да уточним, преди да гласуваме, дали не е техническа грешка, каквато се случва в докладите, или е така, както сте го прочели.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Да, госпожо председател. Четвърто изменение има пет точки и след него следва пето изменение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Не виждам желаещи.
Поставям на гласуване § 7 в редакцията, която ни е предложена от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Предлагам тук да спрем с второто четене на този законопроект и да дадем почивка до 11,30 ч., когато ще продължим пак с него.(След почивката.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля народните представители да влязат в залата. Продължаваме работата си по програмата.
(Председателят Анастас Анастасов отправя многократни покани към народните представители да влязат в залата.)
Последна покана към народните представители – започваме с доклада и ако няма необходимия кворум, ще има поименно преброяване.
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Господин председател, стигнахме до § 8 - § 7 беше гласуван.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 8, който комисията подкрепя.
Моля, гласувайте!
Гласували 72 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
„§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думата „лицензия” се заменя с „лиценз”.
2. В ал. 3 думата „разрешение” се заменя с „лиценз”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 9, така както е по доклада.
Гласували 74 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
„§ 10. В чл. 16а, ал. 2 думите „алинеи 3, 4, 5 и 6” се заменят с „алинеи 5-8”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 10, така както е по доклада.
Гласували 71 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията предлага да се създадат нови параграфи 11 и 12:
„§ 11. В чл. 18, ал. 1 думите „представена лицензията, издадена” се заменя с „представен лиценз за, издаден”.
§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „издадената лицензия” се заменят с „издадения лиценз”;
б) в т. 1 думата „лицензията” се заменя с „лиценза”.
2. В ал. 2 думата „лицензията” се заменя с „лиценза”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложенията на комисията за създаване на нови параграфи 11 и 12 със съдържание, така както е по доклада.
Гласували 72 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 6.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 13:
„§ 13. В чл. 23, ал. 2 думата „разрешение” се заменя с „лиценз”, а думата „разрешението” се заменя с „лиценза”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 11, който става § 13, така както е по доклада.
Гласували 68 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 14:
„§ 14. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
       „(1) За гарантиране на задълженията по борсови сделки с незабавно изпълнение стоковата борса открива специална банкова сметка, като редът за приемане и разпореждане с гаранционните вноски на борсовите членове се определя в борсовия правилник.”
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „ал. 1” се заменят с „ал. 2”.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
       „(5) В заявлението за издаване на лиценз се посочва ЕИК на търговеца. Към заявлението се прилагат:
1. проект на правилник на клиринговата къща; минималните изисквания към съдържанието на правилника се определят с наредбата по ал. 2;
2. данни за помещенията и за техническото оборудване на клиринговата къща.”
6. Създават се ал. 6, 7 и 8:
       „(6) Лицензът по ал. 4 е безсрочен. 
        (7) Правата по лиценза по ал. 4 не подлежат на прехвърляне и/или преотстъпване освен в случаите на правоприемство по Търговския закон.
        (8) Комисията изисква служебно от Агенцията по вписванията следните документи, необходими за издаване на лиценз за клирингова къща:
1. уставът на дружеството;
2. данни за внесения капитал и за структурата му съгласно изискванията на чл. 26а;
3. актуално състояние с имената и адресите на лицата, които ще управляват и ще представляват клиринговата къща.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 12, който става § 14, така както е по доклада.
Гласували 72 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 15:
„§ 15. В чл. 26а се правят следните изменения:
1. В ал. 5, т. 4 и 5 думите „ал. 1” се заменят с „ал. 2”.
2. В ал. 6, т. 2, буква „а” думите „ал. 1” се заменят с „ал. 2”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на нов § 15, със съдържание, така както е по доклада.
Гласували 72 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 13, който става § 16 и което комисията подкрепя.
Гласували 72 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 17:
„§ 17. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. предоставя търговски площи или други активи на продавачите на тържището при условия и по ред, определени с правилника по чл. 54, ал. 1;”.
2. В ал. 3 думите „и дейността” се заменят с „дейността и охраната”.
3. Създава се ал. 4: 
       „(4) Изпълнението на задълженията по ал. 1, т. 3 се удостоверява чрез писмен документ, чиито реквизити се утвърждават от комисията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 14, който става § 17, така както е по доклада.
Гласували 72 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 18:
„§ 18. В чл. 52а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3: 
       „(2) Изпълнението на задълженията по ал. 1, т. 4 се удостоверява чрез писмен документ, чиито реквизити се утвърждават от комисията.
        (3) Организаторът на пазара на производителите може да извършва продажби на стоки от свое име и за сметка на конкретен земеделски производител по ред, определен с правилника за организацията, дейността и охраната на пазара.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 15, който става § 18, така както е по доклада.
Гласували 69 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 19:
„§ 19. В Глава пета наименованието на Раздел ІІІ се изменя така: „Сделки на стоково тържище и на пазар на производителите”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на нов § 19, със съдържание, така както е по доклада.
Гласували 71 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 16 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 20:
„§ 20. Член 55 се изменя така:
„Чл. 55 (1) На стоковото тържище и на пазара на производителите се допуска извършването на сделки само с налични храни и цветя, приети на територията им, и на местата, определени за продажби.
	  (2) Сделките по ал. 1 се извършват само от търговци, регистрирани при условията и по реда на Търговския закон, или на Закона за кооперациите, или от лица, регистрирани по съответното законодателство на страна - членка на Европейския съюз.
	  (3) Когато земеделски производител няма регистрация по Търговския закон или по Закона за кооперациите, сделките по ал.1 могат да се извършват от субектите по ал. 2 или от организатора на пазара на производителите по реда на чл. 52а, ал. 3 на цена, определена от производителя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 16, който става § 20, както е по доклада.
Гласували 74 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 17 комисията подкрепя текста на вносителя, като параграфът става § 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 17, който се подкрепя от комисията и който става § 21.
Гласували 78 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 5. 
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 18 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става § 22:
„§ 22. В чл. 59 се правят следните допълнения
1. В ал. 2 след думата „тържището” се добавя „и на пазара на производителите”.
2. В ал. 3 след думите „стоково тържище” се добавя „и на пазар на производителите”, а след думите „стоковото тържище” се добавя „и на пазара на производителите”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 18, който става § 22, както е по доклада.
Гласували 76 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 19 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става § 23:
„§ 23. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1 след думата „тържище” се добавя „и на пазара на производителите”.
2. В ал. 2 след думата „тържище” се добавя „и на пазара на производителите”.
3. В ал. 3 след думата „тържището” се добавя „и на пазара на производителите”, думите „и дейността” се заменят с „дейността и охраната”, а след думата “тържище” се добавя „и на пазара на производителите”.
4. Алинея 4 се отменя.
5. В ал. 5 след думата „тържище” се добавя „и на пазара на производителите”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 19, който става § 23, както е по доклада.
Гласували 75 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 20, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 24:
„§ 24. В чл. 64, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „издадените разрешения” се заменят с „издадения лиценз”.
2. Създава се т. 6: 
„6. преустановява дейността на местата, където се извършва дейност в нарушение на изискванията на чл. 3б.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 20, който става § 24, както е по доклада.
Гласували 78 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 21 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 25:
„§ 25. В чл. 64а се създава ал. 5: 
	„(5) При прилагане на мярката чл. 64, ал. 1, т. 6 комисията преустановява дейността на лицата, извършващи дейност в нарушение на чл. 3б, чрез запечатване на помещенията по реда на ал. 3 и 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 21, който става § 25, както е по доклада.
Гласували 76 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 22, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 26:
„§ 26. В чл. 65, ал. 1 изречение първо се изменя така: „Който наруши чл. 2, ал. 2 и 3, чл. 3, ал. 2, чл. 3а, ал. 2, чл. 3б, чл. 6, ал. 3, чл. 8, ал. 3 и 4, чл. 9, чл. 11, чл. 15, ал. 1, чл. 22, ал. 2, чл. 25, чл. 27, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 35, чл. 38, ал. 2, чл. 39, чл. 41, чл. 42, ал. 1, чл. 43, 44, 52, чл. 52а, ал. 1, чл. 54, ал. 3, чл. 54а, ал. 3, чл. 55, ал. 2 и 3, чл. 57, 59 и 60 и § 3, се наказва с глоба от 400 до 3500 лв., ако деянието не съставлява престъпление.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 22, който става § 26, както е по доклада.
Гласували 80 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 7.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 27:
„§ 27. В § 2 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. „Търговска сделка на едро” е продажба на количество, не по-малко от единичната транспортна опаковка, когато стоката е опакована, или на количество, определено с Правилника за организацията, дейността и охраната на съответното тържище или пазар на производителите, когато стоката не е опакована.”
2. Точка 11 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 23, който става § 27, както е по доклада.
Гласували 72 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 28:
„§ 28. В останалите текстове на закона думата „лицензия” се заменя с „лиценз”, а думата „лицензията” се заменя с „лиценза”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 24, който става § 28, както е по доклада.
Гласували 70 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието „Преходни и заключителни разпоредби”, което комисията подкрепя.
Гласували 72 народни представители: за 68, против 1, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 29:
„§ 29. (1) Лицата, които към влизането в сила на този закон имат удостоверение за регистрация на стоково тържище и пазар на производителя, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с неговите изисквания в 6-месечен срок от влизането му в сила.
	 (2) Процедурите по извършване на регистрация на стоково тържище или на пазар на производителите, започнали по досегашния ред, се довършват при условията и по реда на този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 25, който става § 29, както е по доклада.
Гласували 75 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 30.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 31.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за параграфи 26 и 27, които стават съответно параграфи 30 и 31, които се подкрепят от комисията.
Гласували 73 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет и с това на второ гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата, № 102-01-11, внесен от Министерския съвет на 15 февруари 2011 г. 

Продължаваме със следващата точка от програмата. 
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
С доклада ще ни запознае господин Пейчев. 
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН ПЕЙЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, правя процедурно предложение за допускане в зала на госпожа Евдокия Манева – заместник-министър на Министерството на околната среда и водите, и госпожа Боряна Каменова – началник на отдел „Политика по околната среда”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 69 народни представители: за 68, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля поканете гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН ПЕЙЧЕВ: „Доклад относно второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 102-01-17, внесен от Министерския съвет на 16 март 2011 г., приет на първо гласуване на 7 април 2011 г.”
„Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания има ли относно наименованието на закона? Няма.
Гласуваме наименованието на закона по вносител, което се подкрепя от комисията.
Гласували 69 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН ПЕЙЧЕВ: Предложение на народния представител Иван Алексиев, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – да се създаде нов § 1.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 1 със следната редакция:
„§ 1. Член 8 се изменя така:
1. Досегашният текст става ал. 1. 
2. Създава се ал. 2: 
	„(2) Министърът на околната среда и водите може да делегира със заповед правомощия на заместник-министрите, като определя техните функции и да оправомощава длъжностни лица във връзка с волеизявления и действия, които са част от съответното производство по издаване на административни актове и документи.” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания, колеги? Няма.
Гласуваме новия § 1 с редакцията, която беше прочетена.
Гласували 70 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН ПЕЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за 
§ 1, който става § 2 :
„§ 2. Член 22а се изменя така:
„Чл. 22а. (1) Операторите, извършващи дейности по Приложение I на Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 166/2006”, докладват данни за изпускането и преноса на замърсители в регистъра по чл. 22б, т. 2, публикуван на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда.
	(2) Данните по ал. 1 се докладват в електронен формат съгласно Приложение ІІІ на Регламент (ЕО) № 166/2006, в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася информацията. 
	(3) Регионалните инспекции по околната среда и водите проверяват достоверността на докладваните от операторите данни и ги потвърждават в регистъра по чл. 22б, т. 2 до 31 май на съответната година, следваща годината, за която се отнася информацията.
	(4) Министърът на околната среда и водите дава указания за извършване на проверката по ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване § 1 по вносител, който става § 2 по редакцията на комисията.
Гласували 72 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН ПЕЙЧЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 2, който става § 3.
Гласували 69 народни представители: за 68, против няма, въздържал се 1. 
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН ПЕЙЧЕВ: Предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители, за създаване на § 2а.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 2а, който става § 4 със следната редакция:
„§ 4. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Създава нова ал. 2:
	„(2) За организиране на общественото обсъждане възложителят внася писмено искане до определените от компетентния орган органи по ал. 1, с предложение за място, дата и час на срещата/срещите за обществено обсъждане, мястото за обществен достъп до документацията и за изразяване на становища, като датата на първата среща е до 60 дни от датата на внасяне на искането. Към писменото искане се прилага по един екземпляр на доклада за ОВОС с всички приложения към него на всеки един от определените органи по ал. 1. Определените органи по ал. 1 потвърждават писмено предложението в срок до 7 дни от внасяне на искането или правят друго предложение за същия 60-дневен срок, като при непроизнасяне на органите по ал. 1 в 7-дневния срок се смята, че предложението на възложителя е прието.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”.
4. Досегашните алинеи 4 и 5 стават съответно алинеи 5 и 6.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване създаването на § 2а, който става § 4 по редакцията на комисията, която беше прочетена.
Гласували 67 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 3. 
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН ПЕЙЧЕВ: Предложение на народния представител Джевдет Чакъров:
Разпоредбата на § 3 от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става  § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Джевдет Чакъров, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 66 народни представители: за 13, против 46, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 3, който става § 5.
 Гласували 67 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН ПЕЙЧЕВ: Параграф 4 – предложение на народния представител Джевдет Чакъров:
„Разпоредбата на § 4 от ЗИД на Закона за опазване на околната среда да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания по отношение на § 4? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Джевдет Чакъров за § 4, което предложение не се подкрепя от комисията.
Гласували 68 народни представители: за 18, против 43, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 4, който става § 6.
Гласували 72 народни представители: за 69, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН ПЕЙЧЕВ: Параграф 5 – предложение на народния представител Джевдет Чакъров:
„1. В разпоредбата на § 5 от ЗИД на Закона за опазване на околната среда точка 2 да отпадне.
2. В разпоредбата на § 5 от ЗИД на Закона за опазване на околната среда точка 3 да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложенията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания по отношение на § 5? Няма.
Подлагам на гласуване, първо, предложението на народния представител Джевдет Чакъров, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 67 народни представители: за 5, против 58, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 5 по вносител, който става § 7.
Гласували 72 народни представители: за 70, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН ПЕЙЧЕВ: По § 6 и § 7 няма предложения и могат да бъдат гласувани заедно.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6 и § 7, които стават съответно § 8 и § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме заедно двата параграфа по вносител – 6 и 7, които съответно стават § 8 и § 9.
Гласували 68 народни представители: за 67, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН ПЕЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 8, който става § 10:
„§ 10. В чл.131б се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
	„(3) За периода 2013–2020 г. разпределението на безплатни квоти за емисии на парникови газове на инсталации, различни от генератори на електроенергия и инсталации за улавяне на въглероден диоксид, се осъществява в съответствие с решение на Европейската комисия за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии, публикувано в „Официален вестник” на Европейския съюз.” 
2. Алинеи 5 и 6 се изменят така: 
	„(5) Неразпределени безплатно квоти в съответствие с ал. 3, както и 15 на сто от квотите за въздухоплаване за всеки от периодите по ал. 4, т. 1 и 2, се разпределят чрез търг.
	(6) Търгът по ал. 5 се провежда в съответствие с Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ, L 302 от 18 ноември 2010).”
3. В ал. 7 след думите „Броят квоти” се добавя „за авиационни дейности”. 
4. В ал. 9 в текста преди т. 1 след думите „Приходите от продажбата на квотите” се добавя „за авиационни дейности”.
5. В ал. 12 думите „чл. 131к” се заменят с „чл. 131к, ал. 2”.”
На основание чл. 74, ал. 2, изречение 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение за редакционна поправка в т. 5 на § 8, който става § 10: след думите: „В ал. 12” да се добави „и 13”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване редакционното предложение, направено по така прочетения текст.
Гласували 68 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване § 8, който става § 10 с приетата редакционна поправка в смисъла, по който тя беше прочетена от докладчика.
Гласували 71 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН ПЕЙЧЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Колеги, изказвания? Няма.
Моля да гласуваме § 9, който става § 11.
Гласували 70 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН ПЕЙЧЕВ: По § 10 има предложение на народния представител Джевдет Чакъров – в разпоредбата на § 10 от ЗИД на Закона за опазване на околната среда текстът „Изпълнителният директор на ИАОС” да се замени с „Министърът на околната среда и водите”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания? Не виждам.
Моля да гласуваме предложението на народния представител Джевдет Чакъров, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 68 народни представители: за 9, против 53, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 10 по вносител, който става § 12.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН ПЕЙЧЕВ: По § 11 е постъпило предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 11, който става § 13:
„§ 13. В чл. 131е се създават ал. 4 и 5:
„(4) Компетентният орган по чл. 131г, т. 2 одобрява в 4-месечен срок плана за мониторинг на годишните емисии и данните за тонкилометрите от датата на получаването им.
(5) Компетентният орган по чл. 131г, т. 2 отказва да одобри плана за мониторинг и данните за тонкилометрите, когато:
1. операторът на въздухоплавателно средство е представил план за мониторинг на емисиите и данните за тонкилометрите, които не са изготвени в съответствие с наредбата по чл. 131л, т. 1 и в 14-дневен срок не го е допълнил съгласно указанията на компетентния орган;
2. операторът на въздухоплавателно средство не притежава валиден оперативен лиценз за въздушен превоз, издаден от държава – членка на Европейския съюз.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли желаещи за изказване, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване § 11, който става § 13 по вносител с предложението на народния представител Иван Иванов, по редакцията на комисията.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН ПЕЙЧЕВ: От § 12 до § 20 включително няма предложения. 
Комисията подкрепя текста на вносителя със съответната преномерация, която става от § 14 до § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Колеги, има ли изказвания по всичките тези параграфи, които ще гласуваме заедно? Няма.
Подлагам на гласуване параграфите от 12 до 20 включително по вносител, които стават параграфи от 14 до 22 включително.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН ПЕЙЧЕВ: По § 21 е постъпило предложение от Иван Н. Иванов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 21, който става § 23:
„§ 23. В § 9 от Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „съгласно одобрените за изпълнението им графици” се заличават и се създава изречение второ: „При необходимост договорите могат да се изменят или допълват, с оглед възможностите за изпълнение на Програмите”.
2. Създава се ал. 3:
	„(3) При прекратяване на договор по ал. 2 програмата се довършва при условията и по реда на Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация, приета с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. ...)” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване § 21 по вносител, който става § 23, като е одобрено по принцип предложението на Иван Н. Иванов и група народни представители – в редакцията, която беше прочетена от докладчика за § 23.
Гласували 70 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН ПЕЙЧЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Гласуваме § 22 по вносител, който става § 24.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН ПЕЙЧЕВ: Комисията предлага да се създаде § 22а, който става § 25:
„§ 25. В § 38 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. ...) ал. 2 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания, колеги, има ли? Няма.
Гласуваме предложението да се създаде § 22а, който става § 25, според редакцията на комисията. 
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН ПЕЙЧЕВ: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
По параграфи от 23 до 26 включително няма предложения. 
Комисията подкрепя текста на вносителя със съответното преномериране – стават от § 26 до § 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания има ли, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението, така както е подкрепено по вносител от комисията, заедно с текстовете от § 23 до § 26 по вносител, които стават от § 26 до § 29 по комисия включително. 
Гласували 69 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.


ДОКЛАДЧИК ОГНЯН ПЕЙЧЕВ: Има предложение от народния представител Иван Алексиев, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 26а, който става § 30, със следната редакция:
„§ 30. Разпоредбата на чл. 97, ал. 2 се прилага и за неприключилите до влизането в сила на този закон процедури по ОВОС.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания по предложението на народния представител Иван Алексиев и по предложението на комисията? Няма.
Гласуваме създаването на нов § 26а, който става § 30 по предложение на народния представител Иван Алексиев с редакцията на комисията, която беше прочетена.
Гласували 71 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН ПЕЙЧЕВ: По параграфи 27 и 28 няма предложения.
Комисията подкрепя текстовете на вносителя, като параграфите става съответно параграфи 31 и 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме параграфи 27 и 28 на вносителя, които стават съответно параграфи 31 и 32.
Гласували 74 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
С това приехме на второ четене Законът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Благодаря ви.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ № 2 НА ФИНАНСОВИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА И НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” (БЪЛГАРИЯ – ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРОЕКТ НА ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА) И НА ИЗМЕНЕНИЕ № 2 НА ФИНАНСОВИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА И НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” (БЪЛГАРИЯ – ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРОЕКТ НА ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА – ПРОЕКТ Б). 
Вносител е Министерският съвет на 9 май 2011 г.
Следват докладите на комисиите.
Първи е докладът на Комисията по бюджет и финанси.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще прочета:
„ДOКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси по Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници” (България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа) и на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка     и    Национална компания „Български държавни железници” (България  – железопътен проект на Трансевропейската мрежа – проект Б), № 102-02-10, внесен от Министерския съвет на 09 май 2011 г.
На заседание, проведено на 12 май 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници” (България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа) и на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници” (България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа – проект Б), внесен от Министерския съвет.
На заседанието присъстваха следните представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Ивайло Московски – тогавашен заместник-министър, и Илиана Денева – държавен експерт в Дирекция „Координация на програми и проекти”, Петър Дяков – директор на Дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” в Национална компания „Железопътна инфраструктура”, и Стефан Сотиров – началник-отдел в Дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество” в Министерството на финансите.
От името на вносителя законопроектът беше представен от заместник-министър Московски.
При подписването на договорите с Европейската инвестиционна банка в периода от 1999 до 2001 г. проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград – гръцка/турска граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч.” е бил с предполагаема обща сума 340 млн. евро. За осигуряване на тази сума е било предвидено финансиране от:
- Собствени фондове на заемополучателя и безвъзмездна помощ от Европейския съюз общо 190 милиона евро (37 млн. евро от държавния бюджет, осигурявани чрез дирекция „Национален фонд" на Министерството на финансите, и 153 млн. евро безвъзмездна помощ от програма ИСПА, отпусната по Финансов меморандум („мярка по ИСПА") на Европейската комисия от 4 февруари 2002 г., и е валиден до 31 декември 2010 г. и 150 млн. евро кредити от ЕИБ.
Според първоначалните планове проектът е следвало да бъде завършен и разплатен в рамките на срока на валидност на финансовия меморандум по ИСПА (до 31 декември 2010 г.).
Народното събрание с Решение от 7 юли 1999 г. е дало съгласие Министерският съвет да проведе преговори и сключи договори за заеми между Република България, Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници” в размер на 150 млн. евро (ДВ. бр. 62 от 1999 г.).
Заемът е разделен на два финансови договора, първият – за 80 млн. евро, а вторият – за 70 млн. евро.
Първият финансов договор „България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа" в размер на 80 млн. евро е подписан в Люксембург на 7 юли 1999 г. и е ратифициран от Народното събрание на 22 декември 2000 г. Поради допуснато значително изоставане от първоначално предвидения график до посочения в договора краен срок за завършване на проекта и за искания за траншове – 30 юни 2005 г., не са били поискани никакви траншове. С подписването на 23 януари 2007 г. на Споразумение за потвърждаване и за изменение на финансовия договор (ратифицирано от Народното събрание на Република България на 21 септември 2007 г. и обн., ДВ, бр.106 от 2007 г.), срокът за искане на траншове е удължен до 30 юни 2010 г. До тази дата са осъществени три транша за общо 40 млн. евро.
Вторият финансов договор „България – Железопътен проект на Трансевропейската мрежа, Проект Б" в размер на 70 млн. евро е подписан в София на 19 декември 2001 г. и е ратифициран от Народното събрание на 21 септември 2007 г. 
Поради допуснато значително изоставане от първоначално предвидения график, до посочения в договора краен срок за искания за траншове - 30 ноември 2006 г., не са били поискани никакви траншове. 
С подписването на 23 януари 2007 г. на Споразумение за потвърждаване и за изменение на финансовия договор (ратифицирано от Народното събрание на Република България на 21 септември 2007 г. и обн., ДВ, бр. 107 от 2007 г.), срокът за искане на траншове е удължен до 30 юни 2010 г., като до изтичането му не са поискани никакви траншове.
При изпълнението на проекта е допуснато голямо изоставане, което не е наваксано до края на 2010 г. Причини за това са закъснения при подготовката и провеждането на тръжните процедури, сложните и бавни процедури за отчуждаване на имоти и части от имоти за нуждите на проекта, които не са завършени и към настоящия момент и които водят до непрекъснатото му оскъпяване, а също така и промени в изготвените технически спецификации във връзка с определянето на защитени зони по НАТУРА 2000. 
Въпреки това, предвид значимостта на проекта не само за Република България, финансиращите го институции на Европейския съюз - Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, приемат да осигурят необходимото финансиране до успешното му завършване.
Европейската комисия има готовност да предостави безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г., която да замести и дори да надхвърли първоначално определената помощ от ИСПА, а от страна на Европейската инвестиционна банка на 29 октомври 2010 г. са подписани предлаганите за ратификация изменения на финансовите договори с Европейската инвестиционна банка, с които се удължават сроковете за ползване на целевия кредит за изпълнението на обекта.
По повод настоящото изменение с помощта на експертен екип е извършен анализ на текущото състояние на проекта и на схемата за финансирането му и е подготвен пакет от документи за финансиране на проекта от Оперативна програма „Транспорт” , включително актуализация на обхвата и стойността, схемата за финансиране, разбивката на проекта по договори и тръжната стратегия по Оперативна програма „Транспорт”.
Актуализираната прогнозна стойност на проекта за реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив-Свиленград е 406,21 млн. евро, включваща:
- Проект със съфинансиране от ИСПА („мярка по ИСПА"), възлизащ общо на 198,78 млн. евро и 
- Проект от Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г., възлизащ на 207,43 млн. евро и финансиран с безвъзмездно предоставени средства от Европейската комисия за Оперативна програма „Транспорт” и заемни средства от Европейската инвестиционна банка, а при евентуален недостиг или за разходи, неприемливи за сертифициране по Оперативна програма „Транспорт” и попадащи извън обхвата на финансовите договори с Европейската инвестиционна банка, средства от Национална компания „Железопътна инфраструктура" или от други финансови източници.
С предлаганите за ратификация изменения на двата финансови договора са уредени следните въпроси:
1. Удължени са крайните срокове за ползване на заема, както следва:
- предвиденият срок за завършване на строителните работи по проекта е удължен до края на 2012 г.. с последващ едногодишен период за отстраняване на дефекти;
- крайният срок за искания на траншове по заема е удължен до 31 декември 2012 г. и за двата финансови договора;
- срокът, след който Европейската инвестиционна банка може да анулира която и да е част от кредита, по отношение на която не са били извършени плащания, е променен от 31 октомври 2010 г. на 30 април 2013 г. и за двата финансови договора.
2. Променени са погасителните схеми за финансовите договори, както следва:
За първия Финансов договор „България – Железопътен проект на Трансевропейската мрежа":
- за усвоените до 30 юни 2010 г. 40 млн. евро е запазена предишната погасителна схема, при която датата на падеж на първата погасителна вноска беше 15 декември 2010 г., а на последната - 15 юни 2024 г.;
- за траншовете, които се превеждат на заемополучателя след 30 юни 2010 г., е въведена нова погасителна схема, при която датата на падеж на първата погасителна вноска е 15 юни 2013 г., а на последната - 15 юни 2024 г.
За втория Финансов договор „България - Железопътен проект на Трансевропейската мрежа, Проект Б”, броят на полугодишните равни вноски по главницата за всеки транш е увеличен от 28 на 30, като първата дата на погасяване ще е не по-късно от три години след датата на плащане на въпросния транш, а последната дата на погасяване ще е не по-късно от осемнадесет години от датата на плащането.
3. Техническото описание на проекта е приведено в съответствие с актуалната му, към днешна дата, структура/компоненти и с вече изготвените и одобрени идейни и технически проекти за реконструкцията и електрификацията на цялата жп линия Пловдив-Свиленград-гръцка/турска граница.
4. Потвърдени са упражняваното и преди подписването на Измененията № 2 право на Европейската инвестиционна банка да не извършва плащания на траншове при неудовлетворително изпълнение от бенефициента по кредита – Национална компания „Железопътна инфраструктура", на задължението да сформира и поддържа пълноценно функциониращо Звено за управление и мониторинг на проекта, както и задължението на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да бъдат удължени договорите за надзор на проектирането и строителството и за техническа помощ на Звено за управление и мониторинг на проекта за комплексното управление на проекта поне до пускането в експлоатация на целия обект.
5. Потвърден е поетият от българската страна (и вече изпълнен) ангажимент до 1 ноември 2010 г. да предостави на банката копие от искането за модификация на Финансовия меморандум по ИСПА за „мярката по ИСПА", с което обхватът на изпълнявания по ИСПА компонент на проекта се актуализира (намалява), съобразно реалното изпълнение на работите и разходването на средствата към 31 декември 2010 г.
6. Потвърден е поетият от българската страна (и вече изпълнен) ангажимент до 1 декември 2010 г. да предостави на банката копие от формуляра за кандидатстване пред Европейската комисия за финансова подкрепа от Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г., с което своевременно ще се осигури цялото финансиране, необходимо за завършването на проекта, съгласно т. 7 от преамбюла на финансовите договори с Европейската инвестиционна банка.
7. За всяко от споразуменията заемополучателят е приел да заплати на Европейската инвестиционна банка такса, дължима за предоговаряне на финансовия договор, в размер 10 000 евро, във връзка с разходите на банката по подготовката и изпълнението на споразумението. Тази такса се удържа от следващия транш по договора. Таксата е въведена от Управителния съвет на Европейската инвестиционна банка като обща политика на банката при изменения на финансовите й договори със заемополучателите. По информация от Европейската инвестиционна банка размерът на наложената такса за горепосочените две конкретни споразумения е минималният възможен.
Сключените изменения на финансовите договори като цяло са в полза на българската страна. Подписани са на 23 ноември 2010 г. от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и на 29 ноември 2010 г. - от министъра на финансите, в изпълнение на решение на Министерския съвет, съгласно Протокол № 41 от заседанието на Министерския съвет на 17 ноември 2010 г. 
При разискванията бяха зададени въпроси, на които подробно отговори господин Ивайло Московски.
След приключване на обсъждането се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за” – 17 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 и ал. 3 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници” (България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа) и на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници” (България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа – проект Б), сключен чрез размяна на писма на 29 ноември 2010 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря и аз.
Следващият доклад е на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Докладът ще бъде прочетен от председателя на комисията господин Вълков.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 
на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа) и на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа - проект Б), № 102–02–10, внесен от Министерския съвет на 9 май 2011 г.
На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 12 май 2011 г., бе обсъден Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа) и на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа - проект Б), № 102–02–10, внесен от Министерския съвет на 9 май 2011 г.
На заседанието присъстваха господин Ивайло Московски –министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, госпожа Галина Василева - директор на дирекция „Координация на програми и проекти” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Петър Дяков – директор на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” в Национална компания „Железопътна инфраструктура”, и експерти от Министерството на финансите.
Законопроектът беше представен от господин Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Ратифицирането на изменението на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници” е на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за международните договори на Република България. 
Договорите с Европейската инвестиционна банка, които се изменят, са на обща стойност 150 млн. евро и са предназначени за финансиране на проекта за реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив–Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч („България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа”). От тях до подписването на Изменение № 2 са усвоени 40 млн. евро. С ратификацията и обнародването на измененията на финансовите договори ще бъде завършена предвидената от българското законодателство процедура за влизане в сила на международните договори, с които се предвижда удължаване на изтеклите през 2010 г. срокове за усвояване на средствата по тези финансови договори. 
При подписването на договорите, в периода от 1999 до 2001 г. заложената обща стойност на проекта е 340 млн. евро, от тях: 153 млн. евро безвъзмездна помощ от програма ИСПА, отпусната по финансов меморандум („Мярка по ИСПА”) на Европейската комисия от 4 февруари 2002 г., и е валиден до 31 декември 2010 г.; 150 млн. евро кредити от Европейската инвестиционна банка, и 37 млн. евро - от държавния бюджет, осигурявани чрез дирекция „Национален фонд” на Министерството на финансите. Според първоначалните планове проектът е следвало да бъде завършен и разплатен в рамките на срока на валидност на финансовия меморандум по ИСПА.
При изпълнението на проекта е допуснато голямо изоставане, което не е наваксано до края на 2010 г. Сред причините за това са закъснения при подготовката и провеждането на тръжните процедури, процедурите за отчуждаване на имоти и части от имоти за нуждите на проекта, които водят до непрекъснатото му оскъпяване. Като причина може да се определят и промените в изготвените технически спецификации във връзка с определянето на защитени зони по НАТУРА 2000. 
С помощта на експертен екип, осигурен от Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия в рамките на инициативата „JASPERS”, през периода юли – ноември 2010 г. е извършен анализ на текущото състояние на проекта и на схемата за финансирането му и е подготвен пакетът документи за финансиране на проекта от Оперативна програма „Транспорт”, включително актуализация на обхвата и стойността, схемата за финансиране, разбивката на проекта по договори и тръжната стратегия по Оперативна програма „Транспорт”. 
Актуализираната прогнозна стойност на проекта за реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив-Свиленград е 406,21 млн. евро.
В обхвата на Мярката по ИСПА попадат реконструкцията и електрификацията на жп участъка от Пловдив до Димитровград, включително изграждане на системите за сигнализация и телекомуникации, строителният надзор и техническа помощ за комплексното управление на проекта за реконструкция и електрификация на жп линията Първомай-Свиленград- турска/гръцка граница, за този жп участък.
Средствата от заема от Европейската инвестиционна банка ще бъдат използвани преди всичко за възстановяване на средства по извънбюджетна сметка „Национален фонд” и за завършване на „Мярката по ИСПА” в предвидения обхват, както и за разплащане на дейностите по договорите от „Мярката по ИСПА” с възложител Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, изпълнението на които се прехвърля към Оперативна програма „Транспорт”. Това са договорите за изпълнение на компонентите за изграждане на модерни системи за сигнализация и телекомуникации, надзор на строителните работи и техническа помощ на звеното за управление и изпълнение на проекта в Национална компания „Железопътна инфраструктура” за цялостното управление на проекта. 
Извън обхвата на проекта за реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив-Свиленград остава строителството по така наречената „Фаза 3” на проекта – за жп участъка след гара Свиленград до границите, което е обособено като отделен, допълващ проект. 
С предлаганите за ратифициране изменения ще бъдат възстановени средства в размер 29,8 млн. евро по извънбюджетната сметка на Министерството на финансите – Национален фонд, с които е надвишен ангажиментът на централния бюджет при изпълнението на проекта по програма ИСПА.
Сключените изменения на финансовите договори като цяло са в полза на българската страна. Подписани са на 23 ноември 2010 г. от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на 29 ноември 2010 г. – от министъра на финансите, в изпълнение на решение на Министерския съвет.
В хода на дебатите към вносителите бяха зададени въпроси за необходимостта от изменението на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници”, както и за фазата, на която се намира проектът. 
След проведената дискусия и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 14 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа) и на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа - проект Б), № 102–02–10, внесен от Министерския съвет на 9 май 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря, господин Вълков.
Следващото становище е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, което ще бъде прочетено от господин Николовски – член на комисията.
ДОКЛАДЧИК МИХАИЛ НИКОЛОВСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги.
„СТАНОВИЩЕ
относно Законопроект за ратифициране на Изменение № 2
на Финансовия договор между Република България и
Европейската инвестиционна банка и Национална компания
„Български държавни железници” („България – железопътен
 проект на Трансевропейската мрежа”) и на Изменение № 2
на Финансовия договор между Република България и
Европейската инвестиционна банка и Национална компания
„Български държавни железници” („България – железопътен
проект на Трансевропейската мрежа” – Проект Б), № 102-02-10, внесен от Министерския съвет на 9 май 2011 г.
На заседанието, проведено на 18 май 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа горепосочения проект на закона. Направено бе уточнение от страна на вносителите, че се отнася за Национална компания „Железопътна инфраструктура”, а не за Национална компания „Български държавни железници”.
В заседанието на комисията взеха участие Ивайло Московски – заместник-министър тогава, Илияна Денева Павлова – държавен експерт в дирекция „Координация на програма и проекти”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и Стефан Сотиров – началник на отдел в дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество”, Министерството на финансите.
На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 и ал. 3 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосочените изменения на финансовите договори, сключени чрез размяна на писма на 29 ноември 2010 г.
Договорите с Европейската инвестиционна банка, които се изменят, са на обща стойност 150 млн. евро и са предназначени за финансиране на проекта за реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/час („България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа”). От тях до подписването на Изменение № 2 са усвоени 40 млн. евро. С ратификацията и обнародването на измененията на финансовите договори ще бъде завършена процедурата за влизане в сила на международните договори, с които се предвижда удължаването на изтеклите през 2010 г. срокове за усвояване на средствата по тези финансови договори и ще бъде дадена възможност за ползване на заемните средства за изпълнение на Мярката по ИСПА до успешното й приключване.
Договорите за заем от Европейската инвестиционна банка са сключени в изпълнение на Решение на Народното събрание от 7 юли 1999 г. за финансиране на проекта „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград – гръцка/турска граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/час”. Заемът е разделен на два финансови договора – първият възлиза на 80 млн. евро, а вторият на 70 млн. евро.
Стратегията за завършване на проекта се базира на прехвърляне на дейностите от обхвата на ИСПА към ОПТ с цел приключване и постигане на целите на проекта със средства от ОПТ.
Обхватът на Мярката по ИСПА и проекта по ОПТ са дефинирани така, че да има функционална завършеност на всеки от двата компонента при постигане на общите цели на проекта за реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив-Свиленград-гръцка/турска граница, като при това бъде избегнат рискът от двойно финансиране.
С предлаганите за ратификация изменения на двата финансови договора са удължени крайните срокове за ползване на заема.
Предвиденият срок за завършване на строителните работи по проекта е удължен до края на 2012 г., с последващ едногодишен период за отстраняване на дефекти.
Техническото описание на проекта е приведено в съответствие с актуалната му към днешна дата структура/компоненти и с вече изготвените и одобрени идейни и технически проекти за реконструкцията и електрификацията на жп линията от Свиленград до гръцка/турската граница. В актуализираното техническо описание изрично се уточнява, че финансираните от ЕИБ услуги за извършване на строителен надзор и дългосрочна техническа помощ за комплексното управление на проекта ще обхванат цялата жп линия от Пловдив до Свиленград и границите, включително жп участъка от Свиленград до турската и гръцката граници.
Добавена е компонента „Помощ от международен консултант за звеното за управление и мониторинг”, с което се дава възможност услугите на международния консултант, който подпомага звеното, да бъдат заплатени със средства от заема на Европейската инвестиционна банка.
Сключените изменения на финансовите договори, подписани на 23 ноември 2010 г. като цяло са от полза на българската страна. С ратифицирането на измененията на горепосочените финансови договори се създават обективни предпоставки за успешното финализиране на важни проекти, част от Трансевропейската мрежа, чрез които ще се осъществи железопътната връзка Европа – Азия, както и интегриране на жп мрежата на България с европейската жп мрежа.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага с 14 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници” („България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа”) и на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници” („България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа” – Проект Б), № 102-02-10, внесен от Министерски съвет на 9 май 2011 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви, господин Николовски.
Колеги, докладът е разпределен на още една комисия – Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, но съгласно чл. 70, ал. 3 не е задължителен. Съгласно чл. 70, ал. 3 се изисква да бъде гледан законопроектът при условие на основна комисия, която е Комисията по бюджет и финанси. 
В такъв случай преминаваме към разглеждането на законопроекта.
Първо, от името на вносителя – Министерският съвет, искате ли думата да представите законопроекта, или ще вземете отношение по време на дебата? Не желаете.
Откривам дебата.
Уважаеми народни представители, имате думата за изказвания, мнения и становища.
Има ли желаещи за становища?
Заповядайте, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър, изказването ми по тази точка ми дава повод да Ви честитя избирането Ви за министър на транспорта. Самият факт, че на първия закон, който обсъждаме, свързан с Министерството на транспорта, Вие сте тук, ми дава надежда, че във Ваше лице ГЕРБ и екипът, който ще създадете, вероятно най-сетне ще представи една обща визия за развитието на транспорта, която да се следва в бъдеще.
Искрено Ви желая успех!
Излизайки на трибуната чух, че някои възразиха: „Абе, защо трябва да дебатираме по тази тема?” Защото става дума за немалко пари. Става дума за принципни въпроси, касаещи финансирането на европейските проекти.
Първоначално искам да декларирам, че ние ще подкрепим тази ратификация не за друго, а затова, защото проектът Пловдив-Свиленград, в частта му по Програма ИСПА, трябва да бъде приключен.
Същевременно обаче не можем да не споделим и нашето разочарование от това, което се правеше в последните години. Това е един сложен проект, наистина започнат преди две правителства, с много оспорвания по него. Това започна още с търга, който беше проведен за първия етап, дела от порядъка на 2 години, започнал най-сетне в 2008 г. Нека да не звучи самохвално, но при предишното правителство започна и вторият етап и, разбира се, третият етап, който е по Оперативна програма „Транспорт” – това е Свиленград – турска граница.
За съжаление можем да отбележим, че последната година и половина имаше сериозно забавяне по отношение на реализацията на проекта – жп линията за 160 км/час – Пловдив – Свиленград.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Преди това нямаше.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Винаги е имало. Господин Иванов, никога година и половина, не се е чакало и не е сложена една тухличка. Не е приключил, включително проект, който има 10 – няма и 10%, 6% да довършите Пловдив – Първомай. Шест процента от работата трябваше да се довърши за година и половина. Деветдесет беше направена точно за година и три месеца преди това. За това става дума. Къде е причината? Причината беше в организацията и взаимодействието между институциите. Нека не се забравя това в отчуждението – взаимодействието между Министерството на транспорта и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Вие знаете ли, че все още има отчуждителни процедури, които не са довършени? Взаимодействие между министерството и общините, защото в Първомай има няколко отчуждителни процедури. Става дума за домове на хората, във втория етап, които също не са довършени. 
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Това при нас ли е? Защо не го направихте вие?
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ:	 Това касае цялостното ви управление, господин Иванов. Аз за това говоря! (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Какво беше следствието? Какво беше следствието? (Реплика от народния представител Станислав Иванов.) Ако можехме да свършим всичко, може би нямаше за има нужда да идвате на власт. Следствието беше, че взехте едно решение – пак правителствено решение, ваше решение, че виждате ли, ще прехвърлим проекта към Оперативна програма „Транспорт”, в частта Димитровград – Свиленград, където, обърнете внимание, признавате, че през тази година и половина на „Асталди” не е дадена възможност за работа по участъка Първомай – Димитровград, и увеличихте сумата с    13 милиона.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Защо? Защо?
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Защото признахте, че сте бездействали. 
Тоест от 162, нито едно до 2009 г. Уважаеми господа, нямаше възражение от „Асталди” и искане към правителството. Ще ви кажа защо, защото беше създадена работна група между заместник-министрите, която вашето правителство разби и не я направи. Какво направихте? Искате ли да ви кажа? Добре, прехвърлихте към Оперативна програма „Транспорт” – 64 милиона дадохте за един малък участък между Първомай и Димитровград, останаха        98 милиона. Заложихте 200 милиона за този – същия участък, който по ИСПА трябваше да бъде приключен за 98 милиона. За това става дума. Казвам ви го не за друго, а за да имате поука, защото ще дойде време, пак ще гласуваме някоя ратификация за удължаване сроковете на споразумението, дали ще е с Европейската инвестиционна банка, или с друг финансов донор на проектите в България. 
Човек трябва да си признава грешките. Ние сме правили това. Човек трябва и да чува какво му говорят, когато наистина притеснението на хората, включително живеещите в този регион, има основание.
Аз се надявам, че в края на краищата наистина ще заработи един екип между двете министерства, така че не само на този проект, а на всички останали проекти да се дава добра възможност за тяхната реализация по отношение на отчуждението, то, разбира се, трябва да бъде на ниво заместник-министри. Ако това не стане, ще си имате страшно много проблеми и с Оперативна програма „Транспорт”. 
Убеден съм, че новият министър оценява това, защото е минавало през неговия гръб като заместник-министър на транспорта, отговарящ по тези проблеми. 
Този проект, както казва Димчо Михалевски, ще ме извини, че го цитирам от тази висока трибуна: „Хем бавен, хем скъп”. Разбързайте се малко и поевтинете това, което трябва да правим като инфраструктура, както обеща премиера, че строите евтино автомагистрали, започнете да строите евтино и железници, за да може България наистина да се интегрира към европейската транспортна система. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли реплики към господин Мутафчиев?
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, уважаеми господин Мутафчиев! Сам казахте, че този проект е започнал преди две правителства. Оттогава досега за втория участък, за който говорите – напредъкът е нула. Подписан е договор с една фирма, която незнайно защо е заложила много ниска цена. Поради това, че тя не може да изпълни тази част от договора, се отказва.
Извинявайте много, след като за 10 години нищо не е направено по този участък и 10 години са бавени тръжни процедури и т.н., незнайно защо вие в момента обвинявате нашето управление за това, че е забавило този проект. Десет години напредък – нула, бавене на тръжни процедури, прехвърляне на топката, и в един момент се оказва, че ние сме виновни за цялата тази картина. След 10-годишен нулев напредък по проекта. Извинявайте много, бъдете по-коректен. Да, знаем, че има проблеми, знаем, че тези проблеми не могат да бъдат разрешени току-така, поради тази причина прехвърляме проекта към оперативната програма, за да не бъдат загубени тези средства изцяло, защото другият вариант е да бъдат загубени изцяло.
Спасяваме проекта, давайки тези пари, за да може той да се осъществи. Така ли е? Какво смешно намирате в това, което казвам? Няма нищо смешно!
Тежкото наследство, което е заварено там, е именно това, че не е направено нищо, че напредъкът е нула и в един момент вие с вашия популизъм прехвърляте топката на нас, което е абсолютно некоректно и неколегиално. Благодаря ви.
 ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли желаещи за други реплики? Няма.
Има ли други желаещи за изказвания? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Господин Иванов, много фриволно работите с нулите. Една нула казахте – нула по Оперативна програма „Транспорт” – в предишния дебат. Сега говорите нула усвояване на средства по Пловдив – Свиленград. Две нули докарахте във вашето поведение. Много Ви моля, по-спокойно, ще Ви обясня! Първо, 96% от проекта Пловдив – Свиленград е приключен – говоря за първата част. От 2008 г. до средата на 2009 г., уважаеми господине, колко процента по първия проект довършихте вие? Сключен договор, започнати процедури по всичко. Какво направихме за втората част за същия този период? Повторете това, което беше направено. Винаги има проблеми. Аз не твърдя, че при нас е нямало закъснения. Ние успяхме да пуснем Дунав мост, да започнем строителството и вървеше, и същевременно заводът за панелите се построи. Започнахме Пловдив – Свиленград по ИСПА. 
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Ние отворихме магистрала „Люлин”.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: С всичките проблеми, които възникнаха, спомняте си по автомагистрала „Люлин” успя да се възстанови финансирането. Вие дойдохте на възстановено финансиране по „Люлин”. Извинявайте, а за оскъпяването... Какво ще ми говорите, когато два пъти по-скъпо става строителството на участъка Димитровград – Свиленград. За какво говорите?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Да ги загубим ли искате?
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Какво значи „да ги загубим”? Имаше хиляди пътища, по които можеше да го решим. Вие не чувате! Вие не искате да има диалог! Това е големият проблем. Надявам се, че все пак някой ден, някой от вас ще седне и ще помисли: „Абе, дявол да го вземе, в не всичко, което правим, сме прави.” Аз ще ви питам след време: колко ще излезе автомагистрала „Тракия”? Тази, с която се хвалехте, че е много евтина. Сега казвате: „Защо най-ниската цена сте искали за железниците?” Вие защо искахте за магистралите най-ниската цена? За това говоря, господин Иванов, защото е нормално и е изискване от страна на Европейската комисия по търговете. Да Ви попитам защо увеличихте цената на метрото и не влязохте в границите? Защо бяхте планирали толкова? Защо не ми отговорите на този въпрос? С колко по-скъпо излезе метрото на софиянци и кой трябва да плаща тези пари? Те също са от кредит, нали? 
Дайте като говорим, първо да разсъждаваме, да претеглим нещата и тогава включително да критикуваме. Бъдете търпеливи към това, което ви се казва. Не ви се казва със зло намерение. Казва ви се, за да търсим решението на нещата, посочват ви се грешките. Може би не навсякъде сме прави, но все пак целта ни е да помогнем – да помогнем и да покажем, че трябва да работим за България. Това е. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли други изказвания?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Това бяха реплики и дуплики. В този случай личните обяснения, винаги, когато съм водил заседанието, не съм ги допускал, господин Иванов.
Има ли други изказвания? Няма.
Господин Министър, Вие ще вземете ли думата по същество?
Заповядайте.
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Добър ден, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще бъда много кратък. Дискутира се темата за ратификация за заема с Европейската инвестиционна банка. Основната му цел е да гарантира финансиране за довършването на този проект.
Ще кажа защо този проект е много важен и защо е свързан с бъдещето на коридор № 4. Ако успеем да го изградим, ние ще имаме, надявам се, който и да е на власт – без значение, довършвайки през следващия програмен период изцяло връзката между границата на Република България със Сърбия, изграден железопътен коридор от Драгоман до Турска граница. Основната цел към която се стремим е тази. Разбира се, няма да влизам в детайли, тъй като по време на комисии многократно сме дискутирали проблемите. Така е, съществуват тези проблеми. Действително една голяма част от забавянето се дължи на бавната комуникация за решаване на отчужденията. Разбира се, каквото е зависило от нас сме го направи. Смея да твърдя, че до голяма степен процесът е максимално ускорен. Направени са на добро ниво всякакви комуникации с колеги от други министерства и посоката там е добра. Вероятно може да се направи още по-добра – това за в бъдеще гарантирам, че ще се случва.
Относно разделението на този проект и фазите, както се изпълнява. Гарантирам, че сме направили най-добрия избор, който е бил възможен да бъде направен. Вероятно, в някаква степен, някъде сме избрали може би по-малкото зло, но нямаше друг начин, защото, в противен случай трябваше да върнем многократно по-големи разходвани средства. 
Благодаря за вниманието. Предварително благодаря, ако подкрепите тази ратификация – важна е за България. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Други желаещи за изказване? Няма.
Закривам дебата.
От водещата комисия – някой ще докладва ли текста, който ще гласуваме, или да го направя аз? (Шум и реплики в залата.)
Нека все пак да ви прочета Законопроекта за Ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници” (България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа) и на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници” (България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа – проект Б).
„Чл. 1. Ратифицира Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници” (България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа), сключено чрез размяна на писма на 29 ноември 2010 г.
Чл. 2. Ратифицира Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници” (България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа – проект Б), сключено чрез размяна на писма на 29 ноември 2010 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
Това е законопроекта на първо четене. 
Колеги, моля да гласувате.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Червенкондев – процедурно предложение.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Правя процедурно предложение, съгласно чл. 70, ал. 2 от нашия правилник, да приемем и на второ гласуване разглежданото днес ратифициране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли противно предложение? Не.
Моля да гласувате по отношение на това предложение за второ гласуване на законопроекта.
Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Уважаеми колеги! Предлагам на второ гласуване 
„ЗАКОН
за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници” (България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа) и на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници” (България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа – проект Б)
Чл. 1. Ратифицира Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници” (България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа), сключено чрез размяна на писма на 29 ноември 2010 г.
Чл. 2. Ратифицира Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници” (България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа – проект Б), сключено чрез размяна на писма на 29 ноември 2010 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Колеги, откривам дебата за второ четене и второ гласуване на законопроекта.
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Вносителят, има ли желание за изказване? Не.
Закривам дебата.
Преминаваме към гласуване. 
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието. 
С това законопроектът също е приет и се превръща в закон.
Колеги, в оставащото време от пленарното заседание днес, така както повелява Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание, ще направя съобщенията за парламентарен контрол, утре, 20 май 2011 г., петък, 9,00 ч.:
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на 11 въпроса от народните представители: Меглена Плугчиева – 3 въпроса, Митхат Метин, Пенко Атанасов – 2 въпроса, Веселин Методиев, Димитър Чукарски, Лютви Местан и Неджми Али – два въпроса, Михаил Миков и на 3 питания от народните представители Калина Крумова – 2 питания, и Меглена Плугчиева;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще отговори на 7 въпроса от народните представители Георги Пирински, Петър Димитров, Иван Николаев Иванов – 3 въпроса, Петър Димитров, Анна Янева и Николай Пехливанов;
- министърът на външните работи Николай Младенов ще отговори на 2 въпроса от народните представители Иван Иванов и Волен Сидеров и 3 питания от народните представители Георги Пирински, Атанас Мерджанов, Сергей Станишев и Ангел Найденов;
- министърът на правосъдието Маргарита Попова ще отговори на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на 4 въпроса от народните представители Ангел Найденов, Ирена Соколова, Пенко Атанасов и Румен Петков и на питане от народните представители Мая Манолова и Драгомир Стойнев; 
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще отговори на 2 въпроса от народните представители Захари Георгиев и Петър Курумбашев и на питане от народните представители Кирил Добрев и Драгомир Стойнев.
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов ще отговори на въпрос от народния представител Анна Янева;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще отговори на 2 въпроса от народните представители Иван Николаев Иванов и Петър Курумбашев. 
На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговорите със 7 дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на 2 въпроса от народните представители Петър Курумбашев и Георги Божинов, на 2 питания от народните представители Иван Костов и Иван Николаев Иванов, Яне Янев и Емил Василев;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков – на 2 въпроса от народните представители Волен Сидеров и Любомир Владимиров и въпрос с писмен отговор от Иван Николаев Иванов;
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов – на 2 въпроса от народните представители Румен Петков и Валентина Богданова;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов – на 2 въпроса от народните представител и Любомир Владимиров и Мая Манолова;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов – на въпрос от народния представител Мая Манолова.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание се отлагат отговорите на:
- въпрос от народните представители Джевдет Чакъров и Петър Курумбашев към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- въпрос от народния представител Димитър Горов към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- питане от народния представител Яне Янев към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков и министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и министърът по управлението на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. 
Това бяха съобщенията за парламентарен контрол. 
Както повелява нашият правилник, ви обявявам, че следващото заседание ще се състои утре, 20 май 2011 г., и целият ден от 9,00 ч. ще бъде посветен на парламентарен контрол. 
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,58 ч.)


Заместник-председатели:

					      Анастас Анастасов

						Павел Шопов

						Екатерина Михайлова


Секретари:

		Петър Хлебаров

		Митхат Метин