Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-01-15

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Лъчезар Иванов

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Имаме регистрирани 142 народни представители, тоест имаме нужния кворум.
Откривам днешното пленарно заседание. (Звъни.) 
Преди да продължим с второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и Въоръжените сили в Република България, разрешете ми да направя едно съобщение.
Днес, 15 януари 2010 г., на народните представители е раздаден общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приети на първо четене на 16.12.2009 г. Проектът е изготвен от Комисията по правни въпроси на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ четене.
Има ли желаещи за процедура? Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
На основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение за удължаване на срока за предложения между първо и второ четене по Законопроекта за електронните съобщения с три дни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Уважаеми народни представители, моля да гласуваме процедурното предложение, направено от народния представител Красимир Ципов.
Гласували 150 народни представители: за 141, против 4, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Заповядайте за процедурно предложение, господин Стоичков.
ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Относно приетия на първо гласуване Законопроект за развитие на академичния състав и постъпилите в Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта многобройни предложения и становища от висши учебни заведения и научни организации правя предложение на основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание срокът за предложения за второ гласуване да се удължи с още четири дни, тоест до 22 януари 2010 г. включително. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Моля да гласуваме процедурното предложение на народния представител Огнян Стоичков.
Гласували 139 народни представители: за 136, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Уважаеми народни представители, продължаваме с: 
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Има ли желаещи за изказвания по текстовете на законопроекта, който вчера коментирахме от § 23 до § 54 включително?
Заповядайте за процедура, господин Тодоров.
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение в залата да бъде допуснат заместник-министър Аню Ангелов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Вчера беше гласувано това процедурно предложение. Още не сме завършили законопроекта, така че може да заповяда, не е необходимо да имаме ново гласуване.
Уважаеми народни представители, има ли желаещи за изказвания по параграфите, които вчера разглеждахме – от § 23 до § 54 включително?
Заповядайте, господин Радославов.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Господин председател, уважаеми колеги! Вземам отношение по темата, тъй като този закон беше предмет на дълги дискусии и в предишното Народно събрание. И тогава, и сега защитавам една и съща позиция. Аз мисля, че Българската армия след освобождението на България от турско робство е била един от двата основни стълба, на които се е крепяла държавността, националната сигурност и суверенитетът. Единият от тези стълбове е Българската армия, а другият според мен е бил и е Българската източноправославна църква.
Българската армия е изграждана с много любов, уважаеми приятели, колеги, от поколения българи след освобождението ни от турско робство. Било е чест за всяко едно семейство ... (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Моля за тишина в залата!
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ: Тази Българска армия действително е отговорила на всичките тези надежди и любов с една безпримерна служба в името на националния идеал за обединена България. Знаете какъв е бил националният идеал – обединена Санстефанска България. Поколения офицери и войници са се сражавали в името на този национален идеал.
Аз мисля, че тя си е извоювала своя авторитет с редица големи победи, а и със самия факт, че рядко в историята има армия, която няма пленено бойно знаме. Какво правим ние с Българската армия през тези години на прехода, така нареченото демократично развитие на България след 1989 г., с най-различни мотиви: тежко икономическо състояние, ангажименти към НАТО преди или след влизането ни, деполитизирането на армията – имаше такъв период. Всички тези неща доведоха Българската армия по състав – и офицерският корпус, и самата армия, до една численост на двадесет и няколко хиляди, при полиция, която е над шестдесет хиляди. Всеки един да се замисли сам за себе си, независимо дали е народен представител от управляващото мнозинство или от опозицията, като какъв вид държава е това, където полицията е три пъти           по-многобройна от армията и в кои държави около нас е такова положението? Аз не мога да разбера – и тогава, и сега пак поставям този въпрос на дискусия, защо една Турция или Гърция не си редуцират армията, а в България в близките 20 години постоянно върви този процес? Те са държави – членки на НАТО много преди нас. 
Нещо повече, не само че не си намаляват армията и въоръженията, но Гърция купи преди една година и нещо от Русия най-модерни ракети и въоръжение. Ние унищожихме ракети за над милиард долара срещу няколко стотина, няколко десетки милиона компенсация. Да не говорим що танкове, самолети нарязахме и в края на краищата целият този план за развитие на Българската армия до 2010-2015 г., който беше предмет на неколкогодишни обсъждания, се стигна дотам, че предсрочно ликвидирахме и наборната военна служба. Тогава аз пак поставих въпроса на тогавашния министър Близнаков: „Господин министър, Вие твърдите, че има недокомплектовка на пет хил. души за професионални войници. Като махнем и наборния състав, кой ще Ви носи караулната служба? Колко струва издръжката на един професионален войник на държавата и колко например на един наборен?” Ясно беше, че е грешка, защото армията не е само механизъм за защита на страната, но и Българската армия винаги – и в Царство България, и при Народна Република България, и при Република България, е възпитавала в патриотичен дух българската младеж. Беше грешно и продължаваме да изоставаме с резервистките сили. Няма армия и държава на НАТО, която да няма резервистки корпус. Вместо една част от офицерския състав, една част от тези многобройни сгради и помещения...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Ще Ви помоля да се придържате към текстовете от законопроекта.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ: Приключвам. Ние вместо да ги използваме и да ги трансформираме, където да се извършва това възпитание и военно обучение на младите хора, ние създадохме една среда евентуално да има корупция и в тази област. 
Защо говоря за всичко това? Защото ме боли. Аз съм син на български офицер и винаги съм се гордял, че съм такъв. Възпитаван съм в чувство на уважение към Българската армия и не мога да приема в този текст, който е за преките задължения на ръководителя, началника на отбраната, който е бившият началник на Генералния щаб, да му се вменяват задължения да подготвя заповеди на министъра на отбраната. Министърът на отбраната е цивилно лице, политическо лице. В края на краищата нали деполитизирахме армията? Ние като даваме такива политически правомощия на министъра на отбраната, значи отново политизираме армията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Времето Ви изтече.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ: Моето предложение, господин председател, уважаеми колеги, е да отложим въобще приемането на тези текстове. Нека да се обмислят сериозно тези неща, защото това не е в интерес нито на държавата, нито на държавната ни сигурност, нито в интерес на Българската армия. Мисля, че се прибързва с това приемане на изменения по закона. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли реплики към народния представител Александър Радославов? Не виждам реплики.
Аз ще се обърна към господин Радославов – това предложение за отлагането на тези параграфи по същество ли беше? Това беше предложение, направено от Вас.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Правилно съм разбрал.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Длъжен съм да подложа на гласуване предложението на народния представител Александър Радославов да бъдат отложени параграфите от § 23 до § 54 включително.
Моля, който е за отлагане на параграфите от 23 до 54 и разглеждането, да гласува.
Гласували 142 народни представители: за 35, против 96, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Има ли желаещи за изказвания? Не виждам желаещи.
Заповядайте, господин Тодоров.
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Вземам думата, за да мотивирам направеното предложение от мен, като народен представител и госпожица Моника Панайотова, а това е в § 21 - в чл. 79, ал. 2 след думите „останалите кандидати” да се добави „или орган на изпълнителната власт по смисъла на Закона за администрацията, който е изпълнявал ръководна длъжност не по малко от три години”. Такива органи са например заместник-министрите, областните управители, ръководителите на агенции, които според нашето мнение не трябва да бъдат ограничавани, да имат възможност да се кандидатират за постоянни секретари на Министерството на отбраната.
В т. 2 предлагаме в чл. 97 ал. 6 да се заличи. Защото, както беше предложена в първоначалния вариант от вносителя, тази ал. 6 създава дискриминационни условия на база на годините, които се предлагат за научните звания „асистент” и „научен сътрудник”. Затова предлагаме тази ал. 6 да отпадне. Благодаря ви. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Тези предложения са включени в доклада.
Има ли желания за изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване последователно параграф по параграф с направените съответно предложения.
Започваме с предложението на народния представител Венцислав Лаков. Комисията не подкрепя предложението по т. 1, 3 и 4, а по т. 2 и 5 предложенията са оттеглени.
За протокола - току-що беше заявено, че всички точки по предложението се оттеглят, така че няма да бъдат поставени на гласуване.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Ангел Найденов, Атанас Мерджанов и Спас Панчев - § 21.
Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 134 народни представители: за 35, против 96, въздържали се 3.
Предложението не е прието. (За уточнение – това е § 21 – по 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 77.)
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Спас Панчев – в § 21, в чл. 77, само припомням предложението - създава се нова ал. 3.
Комисията не подкрепя предложението.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 143 народни представители: за 44, против 94, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Има предложение от народните представители Ангел Найденов и Спас Панчев по § 21, чл. 100, ал. 2. 
Комисията не подкрепя предложението.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 139 народни представители: за 42, против 96, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми дами и господа народни представители, господин председателю! Вземам думата, защото неслучайно попитах от място, макар и извинявайки се сега, по кои текстове гласуваме. Вие казахте, че гласуваме предложенията по чл. 77. Сега казвате, че гласуваме предложенията по чл. 100. А преди чл. 100 имаме предложения по чл. 81, 83 и 85. Неслучайно вчера казах, че доста ни затруднява технологията, която е избрал вносителят – в един § 21 да вкара 30 текста, по които имаме отделни предложения. Моля Ви, все пак да уточним процедурата, по която гласуваме, тъй като в доклада на комисията предложенията са в отделни параграфи. Следователно е хубаво да се върнем към доклада на комисията – по тези параграфи, които сега са обособени в отделни текстове, да гласуваме отделните предложения. 
Аз например искам да направя предложение да прегласуваме текста по чл. 83, където става дума за подчиненост на началника на отбраната на държавния глава – на президента на Републиката, в качеството му на върховен главнокомандващ. Имаме аргументи, които ние не успяхме да развием вчера като вносители по тези текстове.
Затова Ви моля да се върнем към гласуване на текстовете по начина, по който са направени предложенията по отделните членове на § 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Аз Ви благодаря, господин Найденов, но ще Ви обърна внимание, че когато обявих Вашето предложение, тук влизат чл. 77, чл. 83, чл. 85 и 89. Те вече бяха прогласувани и сега Вие излязохте, за да направите вероятно процедурно предложение, ако имате за това, по което ние гласувахме. 
Освен това, господин Найденов, аз имам протокола от вчера, където беше направено предложение от народния представител Четин Казак от ДПС и ние вчера прогласувахме, така че нека спазваме онова, което ние сме приели като процедура. Така че след като прогласувахме предложението на господин Ангел Найденов и Спас Панчев в § 21, чл. 100, обявих, че предложението не е прието и Вие заявихте желание за процедура. Аз Ви дадох думата, като мислех, че ще направите процедура по прегласуване. Тъй като няма такава, преминаваме по нататък.
Има предложение от народните представители Корман Исмаилов, Четин Казак и Неджми Али - чл. 97, ал. 2.
Комисията не подкрепя предложението.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 139 народни представители: за 36, против 102, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Процедура – заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! Правя процедурно предложение за прегласуване. Искам още един път да обърна внимание, че става въпрос за запазване на досегашната уредба и регламент за избор на началници на висши военни училища, които по сега действащия закон в пълно съответствие със Закона за висшето образование и цялото ни законодателство, свързано с тази материя, трябва да бъдат хабилитирани лица. Няма друго висше учебно заведение в България, за което да не важи това изискване. Няма университет или друго висше учебно заведение, чийто ректор или ръководител да не бъде хабилитирано лице. Дори в Закона за МВР има изричен запис, който изисква ректорът на Академията на МВР да бъде хабилитирано лице.
На какво основание, на основание на каква толкова голяма специфика, при положение че вече има достатъчно подготвени хабилитирани лица с военни звания, натрупали и военна, освен академична подготовка, ние им преграждаме пътя да заемат тези длъжности? Това е абсолютно неоснователно и противоречащо на цялото ни законодателство.
Уважаеми дами и господа народни представители, затова ви призовавам още един път: нека не се поддаваме на тези абсолютно неоснователни доводи, че разширяваме кръга. Мениджъри може да има навсякъде. Вие може да сте мениджър, Вие може да сте мениджър, но някой от нас може ли да стане ректор на Софийския университет или на Бургаския свободен университет, ако не е хабилитирано лице?! Защо ще трябва да допускаме хора, нямащи нищо общо с науката, да ръководят доценти и професори?! 
Още един път ви призовавам да преосмислите и подкрепите това много правилно наше предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря на господин Казак.
Подлагам повторно на гласуване предложението, направено от Корман Исмаилов, Четин Казак и Неджми Али по чл. 97, ал. 2.
Гласували 132 народни представители: за 39, против 86, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Има предложение от народните представители Румен Петков, Ангел Найденов и Атанас Мерджанов по членове 93, 94 и 95, което комисията не подкрепя.
Моля народните представители да гласуват. 
Гласували 131 народни представители: за 33, против 93, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Процедура за прегласуване – заповядайте, господин Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Обръщам се към вас с молба да вникнем в съдържанието на предложението и какво гарантира то. 
Първо, по никой начин не става дума за увеличаване на финансовия ресурс.
Второ, предложението засяга сигурността в подготовката на кадри за Военновъздушните сили в целия спектър, който засяга родовете войски.
На трето място, това е много сериозна възможност във Военновъздушното училище в Долна Митрополия да се създадат необходимите предпоставки качествено и ефективно да бъдат обучавани чуждестранни курсанти, както е било в миналото, и да бъдат обучавани кадри за гражданската авиация. Неслучайно във вчерашните аргументи, които изложих, акцентирах върху това, че в рамките на работата на генерал-лейтенант Димитър Георгиев и на Инициативния комитет за възстановяване на военновъздушното училище са постъпили в подкрепа на възстановяването 18 предложения, в това число от неправителствени организации, от сектори на Българската академия на науките, но и от въздухоплавателни компании. 
Моля ви да вникнем в съдържанието на предложението, да разберем, че е в интерес на Българската армия и нашата национална сигурност и да го подкрепим.
Господин председател, моля Ви да го подложите на прегласуване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Петков.
Моля да прегласуваме предложението на народните представители Румен Петков, Ангел Найденов и Атанас Мерджанов по членове 93, 94 и 95.
Гласували 137 народни представители: за 41, против 93, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Моля да гласуваме параграфите от 23 до 54 включително по предложение на комисията.
Гласували 133 народни представители: за 98, против 29, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Господин Найденов, имате думата за обяснение на отрицателен вот.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Гласувах „против” тези параграфи. Вчера имах възможност по част от тях да изложа своите аргументи, които не получиха нито отзвук, нито пък бяха предмет на разисквания в пленарната зала или преди това в комисията. Това са изключително важни текстове, доколкото засягат функции, отговорности, правомощия и компетенции на министъра на отбраната, началника на отбраната, постоянния секретар. Те минаха някак си твърде леко покрай нас, да не кажа лековато, а те определят изключително важни проблеми, взаимоотношения и структура в системата на отбраната.
Важното е обаче, че тук мина без какъвто и да е дебат текст, който засяга отпадането на подчинеността на началника на отбраната на Президента на републиката в качеството му на върховен главнокомандващ при осъществяване на неговите правомощия. Имаше предложение на колегите от ДСБ за орязване на всички правомощия на Президента като главнокомандващ в мирно време, което беше оттеглено. Сега беше приет един по-елегантен начин, но това че е по-елегантен, не го прави по-приемлив – за отпадане на тази подчиненост, представляваща всъщност механизмът и основата, чрез която държавният глава може да реализира правомощията си като върховен главнокомандващ в мирно време. Затова гласувах „против”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря на господин Найденов. 
Искам да направя една отметка и да кажа, че по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание нямахте право на отрицателен вот, но за да се чуе гласът на опозицията, направих този жест. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: Уважаеми господин председател, вчера в почивката Комисията по външна политика и отбрана се събра и имахме единодушно становище по следните текстове, които ще изброя, преди текста „висшите военни училища” да се добави „военни академии” в следните параграфи и членове: § 6, чл. 26, т. 15а; § 14, чл. 50, ал. 1, т. 4; § 25, чл. 78; § 40, чл. 93, алинеи 1 и 2; § 41, чл. 94, алинеи 1, 2 и 3; § 42, чл. 95, алинеи 1, 3, 5 и 6; § 43, чл. 96, ал. 1; § 44, чл. 97, алинеи 1, 2, 3, 4 и 5; § 45, чл. 98, ал. 5; § 46, чл. 99, алинеи 1 и 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 123 народни представители: за 118, против 4, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: Преминаваме към § 55.
Комисията предлага да се създаде нов § 55:
„§ 55. В чл. 128, ал. 1 думите „специализираните формирования” се заменят със „структурите”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 121 народни представители: за 101, против 2, въздържали се 18.
Предложението е прието.
За процедура – заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, специално се обръщам към Вас и към колегите. Преди малко поставихме в един ред родовото понятие „висше училище” с видовото понятие „академия”. Законът за висшето образование казва, че всичко е висше училище. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.)
Оставете, премълчах, защото разбирам, че има емоция.
Но сега заменяте едно понятие „специализирано формирование”, което е със статут, с понятие „структура”, характерно за всяко едно нещо. Всяко нещо има своята структура.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Вчера това беше вашето предложение.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Разбирам, но не можем да заменим „специализирано формирование” с думата „структура”.
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: Ние не заменяме, а допълваме.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Структура е присъщо качество на всяко нещо. Нали това предложихте преди малко?
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: Предложихме да се добави „военни академии”.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Говоря за последното предложение: 
В § 55 думата „специализираните формирования” да се замени със „структури”. Това нещо също има своята структура. (Показва депутатската си карта.) Няма как да заменим това нещо със „структура” и дума, която обозначава организацията на даден обект, дадена същност, да замени самото нещо. Извинявайте, не е коректно. Премислете това нещо, господин министър. Или трябва да дадете определение що е „структура” по смисъла на този закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Местан. Направихте процедура за прегласуване.
Уважаеми народни представители, моля да прегласуваме предложението на комисията за нов § 55.
Гласували 105 народни представители: за 25, против 57, въздържали се 23.
Предложението не е прието, текстът не е приет. (Шум и реплики.)
Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Местан! Имам безкрайно уважение към Вашето владеене на българския език, както и познанията Ви за образователната система в България, но искрено Ви моля внимателно да четете там, където правите предложение и се намесвате! В момента направихте невиждана глупост. Става дума за редакционна поправка, свързана....(силен шум и реплики от КБ и ДПС.)
Извинявайте много, четете внимателно текстовете! Става въпрос за редакционна поправка, свързваща един член на закона с друг член на закона, отнасяща се към структури в Българската армия. (Реплики от КБ.) Не, не знаете какво сте гласували, видно от това, което току-що направихте.
Разбира се, депутатите са суверени и имат право да направят тези поправки. Но искрено Ви моля да се отнасяте към държавата като към държава! Бъдете така добри да четете внимателно какво гласувате, защото с поправката, която преди малко обосновахте, абсолютно изнесена извън контекста, да не казвам какво направихте – знаете си.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ, от място): Не е редно да говорите така на народен представител!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Преминаваме към следващия параграф.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, § 23, § 24,   § 25, § 26 и § 27, които стават съответно § 56, § 57, § 58, § 59, § 60 и § 61. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказване? Не виждам.
Моля да гласуваме параграфите от § 22 до § 27 включително.
Гласували 118 народни представители: за 108, против 5, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: Следва предложение от народните представители Корман Исмаилов, Четин Казак и Неджми Али, което е подкрепено от комисията.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 62:
„§ 62. Чл. 139. Приемането и изпълнението на военна служба от военнослужещите се основава на принципа на недопускане на дискриминация и осигуряване на равни възможности за професионална реализация съгласно предварително установени изисквания и критерии за заемане на длъжности във въоръжените сили.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказвания от народните представители? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста, който бе прочетен преди малко. 
Гласували 115 народни представители: за 113, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: Предложение от народния представител Спас Панчев, което не е подкрепено от комисията:
В § 29, чл. 141 се създава нова т. 10:
„10. Повторно на военна служба се приемат офицери, сержанти и войници, които отговарят на изискванията на този закон и не превишават пределната възраст за притежаваното военно звание, което запазват.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 63.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказване?
Господин Панчев, заповядайте.
СПАС ПАНЧЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! В параграфа се посочва кой може да заеме длъжността на военнослужещ.
Предложението, което правя, е хората, които са били военнослужещи - офицери, сержанти, и по една или друга законова причина са напуснали армията, да имат право и възможност да се върнат отново при условията и изискванията на закона. За да дадем възможност: първо, когато армията допълнително има нужда от хора, тези, които имат опит и квалификация, да имат право отново да кандидатстват и, второ, считам, че по този начин ще се икономисат средства на държавата, на армията от допълнително обучение, което се налага за новопостъпили такива. 
Често се случва хора да имат законови основания да напуснат армията - затова предложението ми е да не дискриминираме тези хора, а те да имат право отново да кандидатстват по реда и условията на закона. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Реплики към господин Панчев? Не виждам.
В такъв случай подлагам на гласуване предложението, което е направено от народния представител Спас Панчев, което комисията не подкрепя.
Гласували 116 народни представители: за 27, против 83, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване предложението на вносителя. 
Гласували 118 народни представители: за 99, против 4, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 30, 31 и 32, които стават съответно параграфи 64, 65 и 66, като в § 30, чл. 142, ал. 1, в ал. 2, точки 3, 4 и 6 преди „висшите военни училища” поставяме отново „военни академии”. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване направеното предложение. 
Гласували 112 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 67:
„§ 67. В чл. 147 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министерството на отбраната” се заменят с „Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия”. 
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) При подаване на заявлението кандидатът прилага свидетелство за съдимост и подписва декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7.
(4) При приемане за обучение във военните академии и висшите военни училища кандидатът прилага свидетелство за съдимост и подписва декларацията по ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказвания от народните представители? Няма.
Подлагам текста на гласуване.
Гласували 120 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41, които стават съответно параграфи 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 и 75.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказвания от народните представители? Няма.
Моля, гласувайте, уважаеми народни представители.
Гласували 116 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: Преминаваме към § 42.
Има предложение от народните представители Ангел Найденов и Спас Панчев: 
В § 42, чл. 160, ал. 1 подточка „а” се отменя.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 76.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народните представители Ангел Найденов и Спас Панчев. Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 119 народни представители: за 27, против 92, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на комисията.
Гласували 106 народни представители: за 92, против 8, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: Преминаваме към § 43.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 43, 44, 45, 46 и 47, които стават съответно параграфи 77, 78, 79, 80 и 81.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Моля да гласуваме обявените параграфи.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 104 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: Преминаваме към § 48.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 82:
„§ 82. В чл. 166, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „правоотношението за изпълнение на военна служба” се заменят с „договора за военна служба и освобождаване от военна служба”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Предлагам да гласуваме прочетения текст.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Предложението е прието. 
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: Преминаваме към § 49.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49 и § 50, които стават съответно параграфи 83 и 84.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Няма желаещи за изказване.
Да гласуваме текстовете – моля народните представители да гласуват.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: По § 51 има предложение от народния представител Спас Панчев:
В § 51, чл. 169 думите „се освобождават” се заменят с думите „могат да бъдат освободени”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 85.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Желаещи за изказване няма.
Предлагам да гласуваме направеното предложение от народния представител Спас Панчев, което комисията не подкрепя.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 17, против 80, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Моля да гласуваме предложението на комисията.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 102 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: Преминаваме към § 52.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 и 59, които става съответно параграфи 87, 88, 89, 90, 91, 92 и 93.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание в народните представители за изказвания? Няма.
Моля да гласуваме изброените параграфи.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 101 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: Преминаваме към § 60.
Комисията предлага по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 60, който става § 94:
„§ 94. В чл. 188 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думата „министерството” се заменя с „Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия”;
б) точка 2 се изменя така: 
„2. е едноличен търговец, съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, прокурист, търговски представител, търговски посредник, ликвидатор, синдик, член на управителни или контролни органи на търговско дружество или кооперация”;
в) в т. 3 накрая се добавя „или работи по трудово правоотношение”;
г) в т. 4 думите „по трудово правоотношение или” и „медицинска” се заличават.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) При установяване на несъвместимост по ал. 2, т. 1 на военнослужещия се предлага друга длъжност, съответстваща на притежаваното военно звание и квалификация. При отказ от негова страна да заеме предложената му длъжност или при невъзможност да му се предложи такава в едномесечен срок от установяване на несъвместимостта договорът за военна служба се прекратява по реда на чл. 165, т. 5”.
3. Досегашните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно алинеи 4, 5 и 6”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаеми народни представители, имате ли желание за изказване? Няма.
Моля да гласуваме така прочетеният текст.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Предложението се приема с пълно единодушие.
Продължаваме нататък.
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: Преминаваме към § 61. 
По него има предложение от народния представител Венцислав Лаков, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 61, който става § 95:
„§ 95. Създават се чл. 188а и чл. 188б:
„Чл. 188а. (1) Военнослужещите са длъжни да декларират по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси всеки частен интерес, който имат във връзка с функциите на структурата или военното формирование, в което изпълняват военната служба.
     (2) Военнослужещите са длъжни да не участват при обсъждането, подготовката и вземането на решения, когато те или свързаните с тях лица са заинтересовани от съответното решение или когато имат със заинтересованите лица отношения, пораждащи основателни съмнения в тяхната безпристрастност.
     (3) В случаите по ал. 2 военнослужещите писмено уведомяват министъра на отбраната, съответно оправомощените от него длъжностни лица по чл. 146, т. 2 и 3.
    (4) При наличие на обстоятелствата по ал. 1 военнослужещите се отстраняват от изпълнение на служебните задължения, свързани с възникналия конфликт на интереси по ал. 1.
Чл. 188б. (1) Военнослужещите не могат да приемат или да улесняват приемането нито за себе си, нито за свързани с тях лица на подаръци, дарения, пътувания, настаняване в хотел, оказване на гостоприемство, отстъпки от дължими плащания, преференциални заеми или други облаги или услуги, които водят до оказване на влияние върху изпълнението служебните им задължения в полза на предлагащия облагата или услугата.
	   (2) Военнослужещите не могат да ползват служебното си положение с цел придобиване на облаги за себе си или за свързани с тях лица, дори и когато получаването на облагите няма да окаже влияние върху изпълнението на служебните им задължения.
	   (3) Военнослужещите нямат право да дават или да предлагат подаръци или извършване на други услуги, които биха довели до оказване на влияние върху изпълнението на служебните задължения на приемащия.
	   (4) Приемането или предлагането на подаръци или облаги въз основа на служебно положение се счита за корупционна практика.
	   (5) Военнослужещите могат да приемат подаръци на стойност до 50 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, еднократно през календарната година”.
 ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказване на народните представители? Няма.
Подлагам на гласуване прочетения преди малко текст на вносителя.
Моля, народните представители да гласуват.
Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 и 77, които стават съответно параграфи 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 и 111.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание у народните представители да направят изказване? Няма.
Подлагам на гласуване изброените параграфи.
Моля, народните представители да гласуват.
Гласували 106 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: Преминаваме към § 78.
Предложение от народните представители Ангел Найденов и Спас Панчев - в § 78, чл. 226б, ал. 1 се прави следното допълнение:
„Изписва се второ изречение със следното съдържание: „Военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия могат да придобият чрез закупуване или замяна със собствен имот едно жилище, ателие или гараж от жилищния фонд на министерството през целия срок на службата, ако са прослужили не по-малко от 15 години”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 78, който става § 112.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказвания?
Господин Панчев, заповядайте.
СПАС ПАНЧЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, господин министър! С изменението на закона, което миналият парламент прие, една добра придобивка беше приета радушно от военнослужещите, работещите в системата. Тя им даваше право да могат да закупят след 15 години трудов стаж жилища, в които живеят, гаражи, ателиета. 
Истина е, че ние живеем в трудна година, година на кризи, но животът се променя. Аз съм убеден, че България ще има много и по-добри възможности в бъдеще. На мен ми се иска, и с колегата Найденов предложихме, да запазим тази възможност. Въпреки че се повишиха заплатите, военнослужещите, работещите в системата не получават достатъчно добри заплати. Да запазим поне това предимство и тази възможност - след 15 години трудов стаж те да могат да закупят жилището, в което живеят. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Реплики към господин Панчев?
Заповядайте, господин Тодоров.
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Действително би било хубаво, ако има такава възможност, но още в дебата в комисията стана ясно, че към момента фондът на Министерството на отбраната не е толкова богат и има недостиг на жилища. В същото време с тази поправка спектърът на дейност на Министерството на отбраната леко се измества и се превръща с едни по-скоро социални функции, отколкото типичните функции, които са присъщи на Министерството на отбраната. Освен това, както вече посочихте, в годината на криза, когато Министерството на отбраната няма да има достатъчно средства, не би могло да се мисли за изграждането на нови такива жилища. Затова призовавам колегите да не подкрепят това предложение, защото това беше и основният дебат в комисията, с който посочихме, че към този момент това предложение не е целесъобразно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Втора реплика? Не виждам.
Право на дуплика – господин Панчев, ще вземете ли отношение? Не. Благодаря.
Други желания за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народните представители Ангел Найденов и Спас Панчев, което не се подкрепя от комисията.
Моля, народните представители да гласуват.
Гласували 111 народни представители: за 19, против 89, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Ще подложа на гласуване текста на вносителя.
Моля, народните представители да гласуват.
Гласували 104 народни представители: за 91, против 1, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 79, 80, 81, 82 и 83, които стават съответно параграфи 113, 114, 115, 116 и 117.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфите от 79 до 83.
Моля, народните представители да гласуват.
Гласували 100 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: По § 84 има предложение от народните представители Корман Исмаилов, Четин Казак и Неджми Али – чл. 235 се изменя така:
„Чл. 235. На военнослужещите се изплащат възнаграждения и обезщетения по този закон в срок до 45 дни от настъпването на основанието за изплащането им, при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 84, който става § 118.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желания за изказване? 
Заповядайте, господин Исмаилов.
КОРМАН ИСМАИЛОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Ние, либералите, сме чувствителни, особено когато се отнемат, ограничават или нарушават права на гражданите. Казвам „на гражданите”, защото разглеждам военнослужещите като граждани в униформа. Професията на военния е с особен статут и предполага да бъде стабилна, предвидима професия.
 Разглеждам случая от позицията на преминаващите в запас. В случая вие изземвате едно тяхно право. Струва ми се, че се подронват основни принципи, чрез които тази професия се възприема – както споменах преди малко – като стабилна, добре уредена, а статутът на военнослужещия в обществото е по-висок.
Това е моето съображение да остане досегашния текст, тоест не по преценка на държавата да се казва кога и как при определени условия военнослужещите да получават своите обезщетения и възнаграждения. Благодаря. Надявам се, че ще вземете под внимание тези бележки. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желания за реплики? Няма.
Министърът заяви желание за изказване. 
Заповядайте, господин Младенов.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Благодаря, господин председател.
Господин Исмаилов, благодаря за разбирането и желанието Ви да дадете все пак някаква възможност на изпълнителната власт да преценява в зависимост от бюджета възможностите, които има, за изплащането на тези обезщетения. 
Уважаеми народни представители, нека да изясним още веднъж този изключително чувствителен казус. Министерството на отбраната не отнема правото на обезщетение на хората, които напускат системата на отбраната. Министерството на отбраната иска да създаде механизъм, който да позволи изплащането на тези средства да се случва разумно, в нормален срок, та хората да могат да планират кога ще получат средствата. Защото същите тези либерали, които казваха, че са за подпомагане на тези хора, са създали ситуация, в която е невъзможно изплащането заради източване бюджета на министерството. Фактически през последните месеци и за един доста дълъг период от време министерството е забавило изплащането на тези пари, защото не е било във възможност да го направи поради липсващ бюджет. Нека да създадем механизъм, с който от една страна държавата да може да планира своите разходи, а от друга страна хората да бъдат сигурни, че ще ги получат. Когато им кажем, че на еди-коя си дата, след еди-колко си дни те ще ги получат, те наистина да ги получат. Затова текстът, който вносителят е представил пред вас, е да има възможност това да се прави по режим, определен от министъра на отбраната, за да могат всички в системата да бъдат сигурни, че ще получат своите средства.
Искам да ви уверя, че това го правим от гледна точка както на финансовата стабилност на Министерството на отбраната, така и на сигурността на хората, които напускат системата на отбраната.
Затова моля да подкрепите предложението, както е внесено от вносителя. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има думата господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря, господин председателю.
Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Аз ще направя предложение за отпадане на § 84 от внесения законопроект от Министерството на отбраната. Моите колеги са направили предложение за прередактиране.
Господин министър, мисля, че в случая Вие изхождате от конкретна ситуация на финансови затруднения, която ползвате като основа, за да направите предложението – да разсрочите във времето възможността за изплащане на обезщетения на военнослужещите. Предполага се, че този закон няма да действа и да има сила само в рамките на 2010 г., когато считате, че ще продължат затрудненията, свързани с финансовото състояние на страната. Тоест той ще има по-продължително действие, в което се надяваме, и че страната ни ще има по-добро финансово положение. Следователно и бюджетът на Министерството на отбраната може да бъде такъв, че да му позволи да изплаща обезщетенията, регламентирани в Раздел VІІІ – „Обезщетения на военнослужещите”, тоест във всички текстове на чл. 227 и следващите. Става дума за обезщетения, които военнослужещите получават при освобождаване от военна служба, в това число и при настъпване на тежка или средна телесна повреда при или по повод на изпълнение на техните задължения. Става дума за освобождаване при навършване на по-малко или повече от 10 години, когато те са получили също увреждане, което ги прави негодни за носене на военна служба. И най-после става дума за освобождаването им от военна служба при навършване на не по-малко от 20 години или необходимите според Кодекса за социално осигуряване за военнослужещите. В този смисъл ние сме длъжни – Вие като министър на отбраната и ние като народни представители, да осигурим онова, което българската държава дължи на хората, изпълняващи особен вид държавна служба.
И второ, преди 4-5 минути ние гласувахме текстовете, свързани с несъвместимост и с конфликт на интереси на военнослужещите, които въвеждат допълнителни ограничения за реализиране на тяхната служба – тоест една поредица от ограничения. В крайна сметка стигаме до момент, в който държавата трябва да компенсира тези ограничения на базата на изплащане на съответни обезщетения. Вие искате да го разсрочите, което без съмнение е допълнителен повод, аргумент и основание за демотивация на българските военнослужещи. Това внася напрежение. На вас това ви е известно.
Уважаеми колеги, предлагам да подкрепим предложението за отпадане на § 84 и да се вместим в сроковете на досега действащия закон – изплащане на обезщетението не по-късно от 45 дни след настъпване на основанието за освобождаване на българските военнослужещи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
За изказване има думата господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Ние разбираме абсолютно основателните доводи на министъра на отбраната за затрудненията, в които се намира Министерството на отбраната понастоящем, за да изпълни тези свои законови ангажименти към всички онези военнослужещи, на които министерството дължи или би дължало по една или друга причина възнаграждения или обезщетения. 
Ако това се отнасяше за затруднения в края на миналата бюджетна година, то искам да попитам: дали в новия бюджет за 2010 г. все още съществуват подобни затруднения, които да изискват актуалността на подобен текст? Ако тази необходимост е отпаднала, тогава може би няма потребност от този текст. Но ако продължава да съществува и за тази година, тогава без да нарушаваме основните принципи за обезщетяване на тези военнослужещи, можем да предложим подобен текст в Преходните и заключителните разпоредби – че до края на 2010 г. Министерството на отбраната може да не спази срока за изплащане на обезщетенията. 
Не бива обаче бланкетно, недефинирано да либерализираме режима за изплащането на тези обезщетения. Струва ми се, че така ще предизвикаме сериозно напрежение и несигурност у онези, на които тепърва им предстои пенсиониране или възнамеряват да кандидатстват в системата на отбраната и Въоръжените сили.
Съгласете се, че една от причините, която правеше тази служба по-атрактивна, са именно тези обезщетения, тези възнаграждения, бонуси и т.н., от които се възползват тези служещи или служители.
Затова моето питане е: ако има възможност, нека да го прехвърлим в Преходните и заключителните разпоредби до края на тази година, а не да го записваме като общ текст, който да действа недефинирано в бъдеще. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря на господин Казак. 
Има ли реплики към господин Казак? Няма.
Уважаеми народни представители, ще подложа на гласуване предложението на народния представител Ангел Найденов за отпадане на текста.
Моля, гласувайте.
Гласували 111 народни представители: за 19, против 90, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на предложението, направено от народните представители Корман Исмаилов, Четин Казак и Неджми Али, което комисията не подкрепя.
Моля, гласувайте.
Гласували 109 народни представители: за 19, против 88, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Моля, гласувайте текста на вносителя.
Гласували 115 народни представители: за 95, против 13, въздържали се 7.
Текстът е приет.
Предлагам да спрем дотук – чл. 85.
Половин час почивка, след което ще продължим с парламентарен контрол.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаеми народни представители, моля заемете местата си.

Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода 12 декември 2009 г. до   14 януари 2010 г.
Постъпило е питане от народния представител Емил Делчев Димитров към Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма, относно актуалното правно състояние на условията за осъществяване на концесия и изпълнение на договорните задължения на концесионера. Следва да се отговори писмено до 28 януари 2010 г.
Писмени отговори: 
- писмен отговор от министъра на здравеопазването Божидар Нанев на въпрос от народния представител Ангел Найденов;
- писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Тодор Великов;
- писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- писмен отговор от министъра на външните работи Румяна Желева на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;
- писмен отговор от министъра на външните работи Румяна Желева на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;
- писмен отговор от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;
- писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос на народния представител Ваньо Шарков;
- писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- писмен отговор от министъра на здравеопазването Божидар Нанев на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- писмен отговор от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Пламен Петров;
- писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Яне Янев;
- писмен отговор от министъра на отбраната Николай Младенов на въпрос от народния представител Бойко Великов;
- писмен отговор от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Кирил Гумнеров;
- писмен отговор от министъра на външните работи Румяна Желева на въпрос от народния представител Димитър Чукарски;
- писмен отговор от министъра на външните работи Румяна Желева на въпрос от народния представител Димитър Чукарски;
- писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Георги Божинов;
- писмен отговор от министъра на младежта, образованието и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Огнян Пейчев;
- писмен отговор от министъра на здравеопазването Божидар Нанев на въпрос от народните представители Хасан Адемов и Нигяр Джафер;
- писмен отговор от министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков на въпрос от народния представител Ивайло Тошев.
Уважаеми народни представители, продължаваме с парламентарния контрол. 
Започваме с министър Нона Караджова, министър на околната среда и водите, която ще отговори на въпрос на народния представител Петър Атанасов Курумбашев относно въвеждането на забрана за строителство на електроцентрали, базирани на възобновяеми енергийни източници, и съответно въпросът от народния представител Тодор Димитров Великов относно причините, довели до многократното обгазяване на гр. Стара Загора през м. май и декември 2009 г.
Следва въпросът на господин Петър Курумбашев, след това ще бъде въпросът от народния представител Мартин Димитров относно „временно спиране” на проекти за производство на електричество от възобновяеми енергийни източници. Тъй като двата въпроса се дублират, народните представители ще могат последователно да изложат своите становища.
Заповядайте, господин Курумбашев.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Караджова, уважаеми господин Плевнелиев, уважаеми колеги! Знаете, че преди повече от месец беше направено едно изявление от министър Караджова, в което се говореше за това, че предстои да бъде въведен мораториум върху изграждането на електроцентрали, които са базирани на възобновяеми енергийни източници. 
В началото на своето изказване, във връзка и с модерната напоследък тема за конфликт на интереси, съм длъжен да декларирам потенциален конфликт на интереси, тъй като работя за норвежката компания „Техно Енерджи”, която работи в областта на възобновяемите енергийни източници. Към момента тя няма дейност на територията на България. Според мен споменаването на думата „мораториум” е изключително лош знак за България и за инвеститорския интерес. 
Напоследък, госпожо Караджова, наблюдаваме една ревизия на това изказване, по-внимателни изкази от типа на „временна забрана”, „временно спиране”. Вчера в Комисията по околната среда и водите госпожа Манева заяви, че изобщо няма идея да се въвежда такъв мораториум, че може би ще има някакво „временно спиране” само за месец или два. Моята молба е Вие да изясните становището на министерството, тъй като вярвам, че все пак Вие сте титуляра в това министерство, въпреки смелите изявления на госпожа Манева.
Искам и да ви обърна внимание върху факта, че още преди Вашето изявление администрацията започна да своеволничи и да издава различни отговори на инвеститори в тази област, които да не дават определеност изобщо дали може да се инвестира в България, или не. (Председателят Лъчезар Иванов дава сигнал за изтичане на времето.)
Аз съм готов да Ви предоставя отговор на министъра на земеделието господин Найденов, който между другото е даден на повече от 15 компании, който казва: „Отлагам да се произнеса по това дали една земеделска земя може да бъде преотредена, или не до изясняване и допълнително проучване за целесъобразността от изграждане на обекта с оглед на съответствието с Националната програма за добива на електроенергия от възобновяеми енергийни източници”. Той казва – аз нито се съгласявам да преотредя този имот, нито пък се съгласявам да ви откажа - просто отлагам, докато се приеме една национална програма. Между другото това е негов отговор, подписан на 15-ти ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Господин Курумбашев, превишихте времето. Дадох Ви знак два пъти. Моля Ви, ако обичате, да се ориентирате към въпроса.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Искам да ви кажа, че администрацията, още преди да дадете това изявление, започна да дава на заден ход. А когато има такова изявление от Ваша страна в този и без това доста сложен инвеститорски процес, да сме сигурни, че все пак в България ще се развиват възобновяемите енергийни източници. Разбирам Вашето добро желание да има ред и да въведете ред, в което Ви подкрепяме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Курумбашев.
Ще дам думата и на народния представител Мартин Димитров да зададе своя въпрос, тъй като двата въпроса ще получат общ отговор от министър Нона Караджова.
Заповядайте, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Благодаря, господин председател.
Господин Плевнелиев, госпожо Караджова, дами и господа! За разлика от господин Курумбашев искам да започна с това, че нямам конфликт на интереси по този въпрос и го задавам с пълното спокойствие на тази ситуация.
Госпожо министър, много е важно да се изясни каква е позицията на вашето министерство и на правителството, тъй като повече от месец има една безтегловност. Говори се по медиите, че ще има мораториум, ще бъдат спрени проекти. Извинявайте, но не самият мораториум, а подобни слухове могат да уплашат инвеститорите. 
БСП и компания забъркаха една голяма каша, тъй като нямаше състезание, нямаше ясни критерии, има заявления за стотици проекти, ясно е, че всички не могат да станат. И това е на Вашата глава – ние това го разбираме, знаем, че кашата е голяма. 
Но трябва да въведете ясни критерии. Примерно, за земи от І до ІV категория е ясно, че не може да има такива проекти. Това са плодородни земи. За другите обаче не би трябвало да е проблем. Ако са извън „Натура 2000”, не би трябвало да е проблем. 
Много е важно да не бъдат изгонени инвеститорите в година, в която се очаква ръст на безработицата. Много е важно Вие днес от тази трибуна да кажете ясно какво правите – ще има ли такъв мораториум. Ако има, какво точно ще обхване – кои групи проекти? Защото не може такива, които имат разрешения за строеж, които са започнати, в които е инвестирано, изведнъж да бъдат спрени. Казвам директно какво е моето безпокойство – да не уплашим инвеститори, които да избягат в Румъния, в Гърция и някъде другаде и да загубим работни места в една много тежка година.
Така че е много важно да не продължаваме тази безтегловност още повече да се говори - ще има мораториум, няма да има мораториум. Даже беше раздаден по неофициален ред един текст. Говори се за временно спиране на проектите, но това за една година ли ще бъде, за няколко месеца ли ще бъде, точно кои проекти ще бъдат засегнати, също не става ясно. Така че тази неяснота не е добра и трябва да спрем с нея, още повече чувам, че министърът на икономиката, енергетиката и туризма не споделя такава позиция. Той пък има друго виждане. Много е важно този въпрос да бъде изяснен, за да може България през 2010 г. в една много тежка ситуация да изпълни изискванията на Европейския съюз за повече възобновяеми енергийни източници. Знаете, че има изискване за 16% през 2020 г. Това трябва да изпълним, защото, ако не го изпълним, ще ни бъдат търсени отговорност и санкции. (Председателят Лъчезар Иванов дава сигнал за изтичане на времето.)
Така че, госпожо министър, моля за точен отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря Ви.
Госпожо Караджова, имате право на отговор, като той може да бъде развит в рамките на 6 минути.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Курумбашев, уважаеми господин Димитров! Ще започна с това, че в края на м. ноември, както се изисква почтено от една администрация, да обявя едно намерение, което се обсъжда – повтарям, никога не съм казвала, че ще се наложи мораториум. Това не е в компетенциите на министъра на околната среда на водите, нито в компетенциите на правителството. За целта трябва да се вземе или решение от Народното събрание, или да се променят законите, което е в компетенциите на парламента. 
Защо подхванах тази обществена дискусия? Причината да се прибегне до това предложение е разпространената практика да се изграждат възобновяеми енергийни източници без да бъдат отчетени всички нужди на дадена територия и негативните ефекти върху околната среда в цялост, което представлява нарушение на разпоредбите на екологичното законодателство. В резултат на това Европейската комисия през м. декември 2008 г. стартира процедура по нарушение във връзка с одобряване на икономически дейности в зона „Калиакра”. Обвинението на комисията е, че не са отчетени кумулативните въздействия на всички одобрени проекти за изграждането на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми източници. За периода до м. септември 2008 г. от Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна, са одобрени около 700 вятърни генератора само в района на Калиакра, а оттогава до м. септември 2009 г. – още 800 само в Североизточна България. 
През м. октомври 2009 г. стартира друга процедура за нарушение от страна на Европейската комисия, която е насочена към одобряване проекти на територията на цялата страна и не само за ветрогенератори, но и за малки ВЕЦ и фотоволтаични инсталации. Също така подобни случаи са обект на разследване от страна на комисията, за което страната ни е предоставила многократно допълнителна информация, касаеща одобрението на проекти за производство на енергия от възобновяеми източници по територията на цялото Черноморско крайбрежие. За последните 4-5 години са одобрени по реда на екологичното законодателство общо 4 хил. 716 вятърни генератора, от които около 1500 са в защитени зони от мрежата „Натура”.
Що се отнася до фотоволтаичните инсталации за същия период има одобрена процедура или са на различен етап проекти на обща стойност 74 хил. дка земи, от които около 32 хиляди са в защитени зони от мрежата „Натура 2000”. Тревожна е тенденцията по информация на Министерството на земеделието към значително нарастване на земеделските земи с променено предназначение и на молбите за промяна на предназначението на земеделски земи за целите на изграждането на ВИ-съоръжения. 
Според проучвания на специалисти за изграждане на фотоволтаични паркове със заявен само 1 мгвт пикова електрическа мощност се изискват инсталационни площи от порядъка на 50 дка, а се предвиждат проекти за огромни мощности от порядъка на 400-500 мгвт, развити на земеделски земи или горски терени. 
Сериозен проблем е и възможността за нарушаване на оттока на реките при изграждането на ВЕЦ. Към момента от 4-те басейнови дирекции са издадени 840 разрешения за малки ВЕЦ, от които немалко попадат в защитени зони „Натура 2000”, като е надминат потенциалът на водните обекти за такъв вид съоръжения, особено, които са предвидени за изграждане на нерегулирани течащи води. 
Ето защо обсъждаме въвеждането на определени ограничения до приемането на Национален план за действие за 2011-2020 г. Това се очаква да стане към средата на 2010 г. С Националния план за действие за възобновяеми източници ще бъдат определени територии, граници и вероятно квоти за съответните енергийни обекти и на тази база ще се осъществи стратегическо планиране на производството на енергия от възобновяеми източници в национален мащаб. Ще се извърши екологична оценка и оценка за съвместимост на плана с „Натура 2000”, като по този начин ще се осигури правилното прилагане на законодателството в областта на околната среда и в частност за оценка на кумулативния ефект по отношение на околната среда и на всички проекти за изграждане на съоръжения за производство на възобновяеми източници. 
Инвеститорският интерес към възобновяемите източници в България е голям. По данни на Министерство на икономиката и енергетиката са отправени искания за присъединяване към Националната електропреносна мрежа на обекти с колосалната обща мощност около 12 хил. мгвт. Доколкото ми е известно, в момента производството на електроенергия и потреблението в страната се осигурява от мощности около 7 хил. мгвт. Така че едва ли ще се случи подобно нещо да спадне инвеститорският интерес, независимо дали за няколко месеца ще се въведат ограничения, или не. 
 Поводът, по който повдигнах в общественото пространство дискусия по този важен въпрос, на практика изведе на преден план и много сериозни проблеми, свързани с възможността на Националната електропреносна мрежа да присъедини толкова много искания. Тези 12 хил. мгвт, за които споменах, са минали всички процедури на екологична оценка, отчуждаване на земеделски земи, като проучванията показват че една част от тях са осигурени с финансиране. 
Тук става въпрос за въвеждане на ред в една поредна система, която е в пълен хаос: не са изградени съответните довеждащи мрежи от съоръженията – имам предвид вятърните паркове, към електропреносната мрежа, това предстои да се изгражда. Въпросът е много сериозен не само от гледна точка на околната среда, но е много важен от гледна точка по какъв най-евтин начин България ще достигне тези 16%. Той може да се постигне много скъпо, ако дадем приоритет примерно на фотоволтаичните инсталации, от които производството на електроенергия е четири пъти по-скъпо и това в крайна сметка ще отиде до джоба на всички граждани. За съжаление никой не е правил такъв анализ. Не само това, вече имаме две наказателни процедури, препоръки от комисията за временно преустановяване на проекти, докато се приеме националният план. Това може да стане не с мораториум. Споменатото вчера от госпожа Манева е абсолютно обсъждано и с мен, и с министър Трайков, и с министъра на земеделието и храните. 
В момента обсъждаме най-доброто решение: дали временно да се преустанови, повтарям, само приемането на нови заявления. Ние сме правова държава и не бихме могли да спрем тези, които са в процедура. Това няма как да се случи.
След голямата среща, проведена от нас преди два дни с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, на която имаше много представители, получихме конкретни предложения. Всички са съгласни, че хаосът е огромен и трябва да бъде въведен ред. Предполагам, че максимум до една седмица ще имаме решението дали много бързо ще въведем по-строги правила, които да ограничат подаването на заявления по самите наредби, за което има възможност, или ще предложим на Народното събрание временно преустановяване приемането на нови заявления. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
За реплика има думата народният представител Петър Курумбашев.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря, господин председател. И благодаря, че разрешихте това просрочване на времето както на мен, така и на колегата Димитров, така и на госпожа Караджова, тъй като темата наистина е много важна?
Според мен въпросът е следният. Госпожо Караджова, дали не смятате, че трябва да се направи по-сериозна междуведомствена работна група между Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и вашето министерство, тъй като имам чувството, че проблемът надхвърля рамките на компетентността на вашето министерство.
Другото нещо, което трябва да се случи – очевидно трябва да има някаква диференциация. Ако човек примерно иска да сложи фотоволтаични панели на покрива и това формално се води електроцентрала, макар и за 4 киловата, защо да му бъде забранено? Ако се прави някаква временна забрана, тя трябва да се прави много диференцирано, а не да се казва ангро: „Ще спрем всичките, докато се въведе ред”. Примерно, да спрем да регистрираме коли в КАТ, докато направим много добра нова система.
Молбата ми е, първо, повече да не се правят подобни изявления, а после да обясняваме, че не сме имали предвид това.
На следващо място, едно много бързо и отговорно изявление, може би е най-добре да бъде от страна на премиера, в което да се каже, че ще има временна забрана или временно спиране и то ще бъде само за тези и тези конкретни случаи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Давам думата на министър Нона Караджова за дуплика.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Господин Курумбашев, такава междуведомствена работна група вече има и работи, именно за да се отчетат всички възможни ефекти на предложеното решение. 
По отношение на споменатото за инсталациите върху покривите на сградите, за тези случаи не се искат екологични разрешения, така че в никакъв случай, ако се стигне до такава мярка, няма да попадне в забраните. Между другото, това е много добър и евтин начин да постигнем определени цели по отношение на възобновяемите енергийни източници. Смятам, че сме предприели всичко.
Що се отнася до оповестяването в пространството, мисля, че ако не го бяхме направили, щяхте да ни упрекнете, че крием. Смятам това за най-добрия начин. Именно покрай това се направиха много добри срещи с представители на всички заинтересовани страни, тъй като истината се ражда в разговорите и когато нещата се сложат на масата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Давам думата за реплика на народния представител Мартин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Благодаря, господин председател.
Госпожо министър, че е каша, каша е. Че е оставена от БСП и ДПС, така е. (Силен шум и реплики от КБ и ДПС.) Че нарочно са оставили такава, също е вярно. (Реплики: „Е-е-е” от ДПС.) Моля за внимание, колеги!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Моля за ред в залата, ако обичате!
МАРТИН ДИМИТРОВ: Първо, много е важно, ако има такъв мораториум или временна забрана, да бъде с кратък срок на действие, да е ясно, че е за един или два месеца. 
Второто, още по-важно нещо, госпожо министър: този национален план трябва да въвежда ясни критерии и да бъде приет буквално до няколко месеца. Дори лятото ще бъде късно. Вие можете ли да поемете конкретен ангажимент, че до няколко месеца ще има такъв национален план с ясни критерии какви проекти се финансират, какви не се финансират, кои получават и кои не получават одобрение – което, между другото, е по-точният термин. 
Трябва да има състезание между тези инвеститори. Когато има голям интерес, това, което трябва да се направи, е да има ясни критерии и да получават разрешение проектите, от които България има най-голяма полза и носят най-голяма полза за обществото. Трябва да има ясни критерии и по-добрите да получават разрешение. 
Такъв национален план обаче не може да бъде бавен, примерно до 2011 г. Той трябва да бъде приет още през 2010 г. по най-спешния и най-бързия начин. Въпросът е дали можете да поемете ангажимент за това?!
Госпожо министър, ако се върви към тази временна забрана, е много важно тя да бъде дефинирана за период, както и Вие споменахте – примерно 1-2 месеца, и обхват, точно кои проекти обхваща. Вие също отбелязахте. Не може започнати и получили одобрение проекти, които са на някаква фаза на извършване, изведнъж да им се каже: „Сега за един период от време не можете да завършвате тези проекти”. Това е много лош сигнал за бизнес средата в България. 
Сега е моментът не само да се сложи порядък, но и да се даде приоритет на тези проекти и то публично, пред цялото общество, да има състезание, така че тези, които ще се реализират, да имат най-голяма обществена полза за България. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
За дуплика – министър Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Действително, ако се стигне до такава временна мярка – преустановяване приемането на нови заявления, то ще е до одобрението на плана, което се очаква и по закон трябва да се случи до средата на тази година.
За съжаление и в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма няма наличен такъв план. Той тепърва ще се разработва, сега започва да се разработва. Надявам се това огромно изоставане да бъде преодоляно. Вярвам, че това ще се случи до средата на тази година. 
Компетенциите на Министерството на околната среда и водите е да се включи в процедурата за екологична оценка на този план. Идеята е в този план да се очертаят териториите и зоните, в които инвеститорите с висок процент на увереност биха могли да стартират своите инвестиционни намерения от гледна точка на околната среда, тоест ще бъдат очертани зони, където с висока степен на вероятност се допуска, че в процедурите по оценка за въздействие върху околната среда за всеки проект ще има голяма вероятност техните проекти да бъдат одобрени.
Не само това. Разбрахте какъв е големият проблем за тези заявени огромни количества, за които в момента стои голяма питанка: как и на кой ще бъде удовлетворено искането. Доколкото ми е известно, много отговорно беше заявено на събирането преди два дни с всички заинтересовани страни, където се даде много важна информация, че от гледна точка на сигурността на мрежата не е допустимо това изследване за много други страни, не само за България – това е технически въпрос, който навсякъде в света е един и същ – че една мрежа може да поеме максимум 20% енергия от възобновяеми енергийни източници, за да има стабилност и сигурност, а заявленията са за много повече от 20%. Ако се реализират, ние може би ще имаме 50% енергия от възобновяеми енергийни източници. Въпросът е, че те са подадени и трябва да бъдат удовлетворени и сега трябва да се намери решение и на този въпрос, който е оставен за решаване няколко години наред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Преминаваме към въпрос от народния представител Тодор Димитров Великов относно причините, довели до многократното обгазяване на гр. Стара Загора през м. декември 2009 г.
Има думата народният представител Тодор Великов.
ТОДОР ВЕЛИКОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър! В навечерието на най-светлия празник – Рождество Христово, старозагорци пак бяха сюрпризирани с поредната отровна порция – тричасово наднормено замърсяване на въздуха с азотен окис. То бе в такива мащаби, че принуди областният управител да свика кризисен щаб, който излезе с препоръка към жителите на града да не напускат жилищата си, работните помещения, да затварят плътно прозорците на стаите, да избягват физическа дейност на открито, особено чувствителните групи от населението – деца, възрастни хора с астма или хронични белодробни заболявания.
Със заповед на областния управител 23 декември 2009 г. бе обявен за неприсъствен ден за всички детски градини, ясли и училища. С това, уважаема госпожо министър, се изчерпаха действията на държавната власт, в това число и на подопечното Ви министерство в изпълнение на задълженията съгласно чл. 8 от Закона за опазване на околната среда и чл. 24 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, които задължават държавата да предотвратява и не допуска замърсяване на чистотата на атмосферния въздух, а ръководеното от Вас министерство и РИОС – да контролират експлоатацията на обектите с източници на вредни емисии и работата на пречиствателните им съоръжения. 
На 30-31 декември 2009 г. последва ново обгазяване на гр. Стара Загора с азотен оксид в продължение на 16 часа, като в четири последователни – от 22,00 ч. на 30 декември 2009 до 1,00 ч. на 31 декември 2009 г. стойностите бяха над алармения праг от 400 микрограма на кубичен метър. Този път нито бе свикан кризисен щаб, нито бе алармирано населението.
Уважаема госпожо министър, във връзка с това Ви питам: известни ли са Ви фактите по обгазяването на гр. Стара Загора през м. декември 2009 г.? 
Какво е предприето от вашето министерство за установяване източника на замърсяване?
Моля да имате предвид, че за що-годе грамотните хора обясненията за замърсяване от трафика на автомобили и ползването на твърдо гориво за битово отопление са несериозни, предвид вида на замърсителя, времето на замърсяване и интензитета му.
Проверени ли са твърденията на представителите на двата потенциални замърсители на атмосферния въздух в града: 
Министерството на отбраната – че на 22 декември 2009 г. (сигнал от председателя за изтичане на времето) на полигона „Змеево” са извършени планови изпитвания на патрони и снаряди за гаубици и че количеството и видът на боеприпасите не могат да предизвикат установяването на замърсяване на въздуха в областта; 
ТЕЦ „Енел Марица изток 3” - че замърсяването не е с произход от излъчванията в атмосферния въздух при технологично изгаряне на лигнитни въглища? 
Нещо повече, дружеството е получило сертификат за системи за управление на околната среда по международните стандарти ИСО-1401 от 2004 г. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Давам думата на народния представител Евгений Желев относно обгазяването на гр. Стара Загора с азотен окис. 
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, дами и господа, уважаеми колеги! Колегата Великов беше доста пространен в своя въпрос. Моят е подобен. 
Аз само искам да попитам госпожа министъра: какво е становището, нейното лично и на експертите от Министерството на околната среда и водите, относно източника или източниците на обгазяване и какви мерки ще бъдат предприети от нейното ведомство, за да не се повтарят в бъдеще такива инциденти? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря на народния представител господин Желев.
Давам думата на министър Нона Караджова за общ отговор. 
Имате право на шест минути.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Великов и господин Желев, във връзка със зададения от вас въпрос бих искала да ви информирам следното.
Министерството на околната среда и водите е обезпечило района на Стара Загора с най-много автоматични пунктове за контрол на качеството на атмосферния въздух в сравнение с останалите райони на страната, а именно: две автоматични измервателни станции - в гр. Стара Загора, „Зелен клин” и в гр. Гълъбово, и три опси системи - в с. Могила, Остра могила и Ръжена. Последните две, подчертавам, са разположени в района на военен полигон „Змеево”.
През м. декември 2009 г. в Стара Загора са отчетени превишения на стойностите на азотен диоксид. Превишенията са регистрирани за дните от 2 до 9 декември, от 21 до 24 декември и от 29 до 31 декември 2009 г. 
Тази цикличност се наблюдава при метеорологична обстановка, характеризираща се с много ниска стойност на вятъра – това е безветрие, стабилни инверсионни процеси, ниско атмосферно налягане и мъгла, затрудняващи дифузионните процеси, създаващи възможност за задържане на замърсителите в приземните атмосферни слоеве. 
За периода от 1 до 14 януари не са регистрирани нови превишения, основно поради коренна промяна в метеорологичната обстановка в района на Стара Загора. 
За създадената такава метеорологична обстановка е поискано становище и от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, като е потвърдено наличието на стабилни инверсионни процеси в гр. Стара Загора. Получена е допълнителна информация от неправителствената организация „Гражданско обединение – Екоцентър”, Стара Загора, които са извършили температурни измервания на гр. Стара Загора чрез оборудван самолет на височина до 1 км.
За посочения период е извършвана непрекъсната инвентаризация на емисиите на замърсители от промишления сектор. Направени са проверки на място, изчисления на база налични протоколи от емисионни измервания, изчисления по утвърдена методика Коринер на емисиите от транспорта и от отоплението в битовия и обществения сектор. 
Трябва да бъде подчертано, че градът не е топлофициран. За същия период не са установени нови, значими източници на емисии на азотен диоксид. 
За допълнително изясняване на обстановката на територията на града беше разпоредено извършването на паралелни измервания с мобилна автоматична станция в кв. „Железник” и кв. „Самара”. Измерванията са извършени на разстояние, съответно 3,5 и 0,8 км от автоматичната измервателна станция „Зелен клин” и обхващат период от 23 декември 2009 до 4 януари 2010 г. Резултатите от измерванията не показват превишения на установените норми.
Важно е да бъде посочено, че за разглеждания период от останалите четири автоматични пункта за контрол на качеството на атмосферния въздух в областта не са отчетени превишения, което още веднъж потвърждава изразяваната от нас позиция, че полигон „Змеево” няма връзка с нарушеното качество на атмосферния въздух по показател азотен окис. 
Във връзка с коментара на господин Великов относно вида и интензитета на замърсяването ще отбележа, че съгласно резултатите от математическо моделиране за пренос на замърсители на разстояния, за да се получи в Стара Загора замърсяване с подобен интензитет, на полигона „Змеево” трябва да действа точков източник, който емитира около 16 т азотни оксиди за един час, което е абсолютно невъзможно. 
По отношение на приноса на ТЕЦ „Енел Марица изток 3” ще отбележа, че през периода от 19 ноември до 31 декември 2009 г. трите централи от комплекса „Марица изток” са работили със следното средно натоварване: ТЕЦ „Брикел” – 50%, ТЕЦ „Марица изток 2” – 80%, и „Енел Марица изток 3” – 90% от инсталираните си мощности. 
Изградената система за ранно предизвестяване при неблагоприятни метеорологични условия не показва за този период значимо въздействие на емисиите на азотен диоксид от централите върху качеството на атмосферния въздух в града. Незначителният принос на трите ТЕЦ-а се потвърждава и от резултатите от извършените измервания с мобилната автоматична станция в двата жилищни квартала на града.
По отношение на коментираното замърсяване на атмосферния въздух през периода 2002-2006 г. Ви информирам, че регистрираните през този период превишения се отнасят за нивата на друг замърсител – серен диоксид, и са в резултат от дейността на ТЕЦ в региона в този период.
По отношение на обективния контрол върху дейността на полигона в Змейово ще посоча, че същият се гарантира от извършвания мониторинг на качеството на въздуха от двете общи системи, разположени специално за целта в района на въздействие на полигона, както и от осъществявания граждански контрол от гражданско обединение „Екоцентър”. Поради това сме убедени, че не е възможно постигане на по-голяма обективност при оценка приноса на полигона върху качеството на атмосферния въздух в региона.
Уважаеми господин Великов, уважаеми господин Желев, извършеният пълен анализ на комплекса от фактори довели до превишаване на нормите за азотен диоксид показва, че причината са емисиите от автомобилния трафик с наслагване на емисии от отоплението в битовия и обществен сектор и от промишления сектор в съчетание с неблагоприятни метеорологични условия през този период, създаващи възможност за задържане на замърсителя в приземния атмосферен слой през м. декември 2009 г.
В подкрепа на изразената позиция ще посоча, че след промяната на тази метеорологична обстановка в Стара Загора от 1 януари т.г. до момента не са регистрирани превишения на праговата стойност на средночасовата норма за азотен диоксид от действащите пунктове за мониторинг на територията на областта. 
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора, е предприела всички необходими действия за информиране на населението за създадения риск и за мерките, които следваше да се предприемат за ограничаване въздействието на замърсителя върху здравето на хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Думата за реплика давам на народния представител Тодор Димитров Великов.
ТОДОР ВЕЛИКОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, не съм удовлетворен от отговора, който прочетохте тук пред нас. Това е писменият отговор на въпроса, който аз Ви зададох, и не съдържа изцяло обективната информация относно обгазяването на гр. Стара Загора.
Вашето управление на Министерството на околната среда и водите по нищо не се отличава от управлението на предишната тройна коалиция. И ще Ви отговоря защо – пълен мит е, че обгазяването на гр. Стара Загора е на основа на автомобилния трафик и битовото отопление на гражданите в Стара Загора. В настоящия момент все още няма идентифициран източник на азотния оксид. Откъде се появява той? Вие, госпожо министър, де факто със своите действия или по-скоро със своето бездействие обричате на геноцид близо 150 хил. души живеещи в Стара Загора и областта. 
Ние сме ползвали много експерти – и наши, и чужди, които ни уверяват, че изцяло обгазяването на Стара Загора се дължи на взривните мероприятия, които се извършват на територията на полигона Змейово. Трябва да Ви заявя, че двете станции, които са разположени в двете села Остра могила и Ръжена и които отчитат обстановката са оптични и не дават възможност за отчитане на реалното обгазяване, което се получава от полигона в Змейово. Затова аз съм крайно учуден от отговора, който Вие ми дадохте и искам ясно и категорично да заявя: „Ред, законност и справедливост” настояват да се направи пълен контрол, за да се сложи най-накрая диагноза на това обгазяване, което тормози повече от 200 хил. жители на Стара Загора и областта. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Думата давам на министър Караджова за дуплика.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Явно имате огромно желание да плашите хората и вероятно това е единствената причина да се изявявате толкова некомпетентно от трибуната на Народното събрание. 
Ясно от името на отговорен компетентен орган Ви отговорих какво е установено до момента обективно. Моля вашите учени, вашите източници на информация да застанат пред хората и да кажат какви са данните и кои са възможните източници.
В понеделник поради това, че абсолютно се преекспонира този проблем и се плашат хората, ще бъдем аз и министър Младенов на среща с обществеността в Стара Загора. Полигонът „Змейово” ще бъде отворен, за да се убедят хората. Ще дойдат учени от Института по хидрология и метрология на БАН. 
Уверих Ви, уверявам Ви, че това е обективната истина и сме направили всичко възможно да установим източниците. В момента няма проблем. Не плашете хората, моля Ви! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Думата за реплика има народният представител Желев.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, госпожо министър, уважаеми колеги! Ако говорим сериозно по този проблем два дни няма да ми стигнат, а имам сега само две минути.
Едва ли има човек в тази зала, който да е повече претърпял и да е повече работил по проблемите на обгазяването на Стара Загора от мен, затова ще кажа, че аз съм удовлетворен от отговора на госпожа министър Караджова, защото тя каза ясно, че Стара Загора е снабден с най-много техника, контролираща околната среда в сравнение с други градове и области. Това е така, защото това се случи още по време на моя мандат, когато бях кмет. И тогава беше сложна ситуацията и трябваше да отговорим на страховете и тревогите на хората, които имат право да се притесняват за себе си, за здравето си и за здравето на собствените им деца и внуци.
Естествено обаче ние не трябва да си позволяваме да преиграваме и да създаваме психоза, каквито тенденции в последно време пак се явяват, особено от група хора и някои областни медии, които използват именно страха, напрежението и тревогите на хората с неясни за мен цели.
Госпожо министър, затова колкото по-ясно и категорично говорят специалистите - без колебание, без недомлъвки, с ясен контрол на всички възможни източници на обгазяване и замърсяване, толкова по-добре. Да, както и гражданските сдружения, местната власт, и медиите – всички те имаха възможност да влизат спокойно на полигона, когато и както искат, с предварително определен и одобрен поименен списък от Министерството на отбраната, за да могат да контролират там какво се случва. Не знам сега как е и дали това продължава. Надявам се да имат този достъп, за да има възможност гражданското общество и сдруженията – техни представители, да проверяват, да контролират, за да са спокойни хората. 
Още нещо искам да кажа – като министър на здравеопазването, заедно с колегата Чакъров разработихме и съответните показатели, за да можем да приемаме в Министерския съвет съответни програми за устойчиво развитие и чистота в областта на екологията на определени райони. Такава програма беше приета със специално постановление на Министерския съвет относно област Стара Загора, където ясно е разписан ангажимента на държавата и на общините. Тя само трябва да се изпълнява.
Още веднъж – открито, ясно, точно нека да говорят специалистите, за да успокояваме хората. Няма нужда от политизация, нито от партизация на проблема. Има нужда от професионализъм, за да са спокойни всички граждани. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Давам думата за дуплика на министър Караджова. Заповядайте.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Благодаря Ви, д-р Желев, за това, което казахте. Вие минахте през кръговете на ада с всичко това и Ви благодаря, че като лекар казвате на хората за какво става въпрос.
Може би пропуснах да кажа, че полигонът и в понеделник, както и след това ще бъде отворен за хората, за да видят те какво се случва там. Смятам и се надявам, че наистина това съчетание на няколко фактора едновременно, да не се повтаря. Ние ще реагираме веднага. Денонощно следим обстановката. Ако се случи нещо ще информираме хората и ако е възможно да се предприемат бързо съответните действия. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Да благодарим на госпожа Нона Караджова – министър на околната среда и водите, за днешното участие в парламентарния контрол.
Преминаваме към питания и въпроси към Росен Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството.
Започваме с питане на народния представител Николай Янков Пехливанов и Станислав Тодоров Станилов относно прилагане на изискване за осигуряване на български работници при изпълнението на обект „Автомагистрала „Тракия” Оризово-Бургас”, участък Лот-2 Стара Загора-Нова Загора.
Заповядайте, господин Пехливанов.
НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър! Във връзка със стартиралия конкурс за изпълнение на обект „Автомагистрала Тракия – лот 2, Стара Загора – Нова Загора” и обстойният преглед на тръжната документация ни направи впечатление един тревожен факт - в споменатата документация липсва изискване работниците на обекта да са български граждани.
В условия на икономическа криза в страната ни, на нарастваща безработица и поучени от лошите практики досега сме убедени, че трябва да се защити интереса на България и българските граждани. Искам само да отбележа лошата практика със строителството на новата писта на летище София, където работната ръка беше преобладаващо от чуждестранни работници. Смятам, че е целесъобразно да се предвиди изискване минимум 90% от списъчния състав на работниците да бъдат български граждани, като правилото да важи както за главния изпълнител, така и за подизпълнителите. По наше мнение подобна мярка ще защити българските строителни работници и ще се пребори с дъмпинговите ставки на чуждестранните, особено от Македония, Турция и Албания. Така ще постигнем много съществен икономически ефект в две направления: парите, които ще се плащат като заплати, ще останат в българската икономика, и ще се намали безработицата в сектора. В допълнение, участието в мащабен проект от ранга на автомагистрала „Тракия” ще повиши квалификацията на заетите по проекта и тяхната конкурентоспособност на пазара на труда. 
По отношение на защитата на родния бизнес можем да почерпим опит от наша съседна страна. По наши данни в Гърция не се допускат чужди фирми да изпълняват проекти с европейско финансиране, като за чужди фирми се приемат такива с над 50% негръцко участие. Смятам, че въпросът е от изключителна важност за постигане на целите по преодоляване на икономическата криза и нарастващата безработица в строителния сектор.
С оглед на гореизложеното питането ни към Вас, господин министър, е: каква е политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка със защита на интересите на България и българските граждани при изпълнението на тези проекти и смятате ли, че е възможно да се заложи изискване за националността на заетите по проекта във връзка с лот 2, за който вече е стартирал конкурсът, и ще предприемете ли мерки да включите това изискване в конкурса за останалите лотове? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Давам думата на министър Росен Плевнелиев, който да даде отговор в рамките на пет минути.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Пехливанов! Автомагистрала „Тракия” е част от общоевропейския коридор № 8 и трансевропейската магистрала, нейното изграждане е от национално и международно значение. Проектът за довършване на автомагистрала „Тракия” е включен за финансиране по Оперативна програма „Транспорт” за периода  2007-2013 г.
При подготовка на документациите за участие в обществените поръчки и провеждане на самата процедура Министерството на регионалното развитие и благоустройството се съобразява с принципите за възлагане на обществени поръчки, установени в чл. 2, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, а именно публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Документацията за възлагане на обществената поръчка беше предоставена за преглед и получени положителни оценки от Агенцията за обществените поръчки – управляващият орган в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Асоциация „Прозрачност без граници” и от „Джаспърс” - инициативата на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. 
Въвеждането на задължение за изпълнителя на съответната поръчка да използва изпълнителски персонал с българска националност, съответно българско гражданство, по същността си представлява въвеждане на дискриминационно условие от страна на възложителя на обществената поръчка. По този начин се ограничава кръгът на участниците в процедурата, което е в противоречие с принципа за равнопоставеност и недопускане на дискриминация при възлагане на поръчките, установено с нормата на чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Поставянето на условие за българско гражданство на изпълнителския персонал на поръчката противоречи и на чл. 25, ал. 5 от ЗОП, а именно, че възложителите нямат право да включат в решението, обявлението или документацията условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки. Поставеното изискване е в противоречие и с разпоредбите на чл. 51, ал. 1, т. 7, 8 и 10 от ЗОП, които ясно определят параметрите на изискванията, касаещи доказване на техническите възможности на кандидата за изпълнение на поръчката, като националността, съответно гражданството на ангажирания за изпълнение персонал, не е относима към доказване качеството на техническите възможности по процедурата.
Тук искам да допълня, че разпоредба на чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП въвежда в националното законодателство и принципите, и директивите - указанията на Директива 2004/18 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги, а именно възлагащите органи третират икономическите оператори еднопоставено, недискриминационно и действат по прозрачен начин. Въвеждането на изискване за българска националност, съответно българско гражданство на изпълнителския персонал, на изпълнителя, нарушава принципа за свободата за установяване по чл. 43 от Договора за създаване на Европейската общност.
И последно, следва да имаме предвид, че в чл. 14 от Директива 2006/123 на Европейския парламент и на Съвета от 12.12.2006 г. относно услугите на вътрешния пазар са изброени изискванията, които държавите членки е недопустимо да поставят по отношение на достъпа до или упражняването на дейност по предоставяне на услуга на тяхна територия, включително и за строителството. В забранителния списък категорично попада въвеждането на дискриминационни изисквания - пряко или непряко, основани на националност, включително свързани с националността на доставчика и неговия персонал. България като държава – член на Европейския съюз, разбира се, има своите поети ангажименти и Вие видяхте от всичките доказателства, представени досега, че ние спазваме тези изисквания.
Тук искам обаче да приложа и едно становище - заключение на Министерството на труда и социалната политика, и в съгласие с това, което Вие предложихте и което казахте по отношение на това, че залагането на изискване за национална принадлежност, от една страна, на 100% от персонала, е изискване, което е неоправдано. Това е в писмо, което ние имаме от МТСП. Но от друга страна, в Закона за насърчаване на заетостта за работодателя е предвиден   10-процентният праг, за който Вие говорите, от наличния щатен състав, над който не могат да бъдат наемани чужденци. Заложените нормативни разпоредби в българското законодателство са достатъчна гаранция от тази гледна точка за защита на националния пазар на труда.
Искам да Ви дам един конкретен факт в заключение. Към момента, по данните, които имаме от Министерството на труда и социалната политика, са издадени само 1358 разрешителни за работа в България на граждани от трети страни. Това е една изключително ниска цифра. Тя доказва, че държавната политика в този сектор работи. Благодаря ви. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Давам думата на народния представител Николай Пехливанов за два уточняващи въпроса.
НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ (Атака): Благодаря Ви, господин председател.
Господин министър, знаете много добре - за да е успешен един проект и за да завърши той в срок, трябва да бъде обезпечен със съответния човешки ресурс. Навярно при провеждането на конкурса за лот 2 на автомагистрала „Тракия” и в навечерието на избор на главен изпълнител имате яснота какъв трябва да е минималният числен състав на работещите на този обект.
В тази връзка първият ми допълнителен въпрос към Вас е: колко ще е минималният числен състав, който ще работи на обекта, какъв е процентът от него, който е ръководен, и колко ще бъдат работници? Става дума, че ако евентуално търгът бъде спечелен от чуждестранна компания, най-вероятно целият управленски екип ще бъде от чуждестранни граждани. Или зададен по друг начин въпросът: каква заетост вие ще осигурите на този обект в продължение на три години?
Знаете, че строителният сектор беше най-силно развиващият се в последните пет години. Много голяма част от българското население се прехранваше от тази дейност и свързаните със строителството дейности. Във времето на криза този сектор пострада най-много. По наша информация спрямо м. януари 2009 г. приблизително 60% от работещите в строителството и в сходните с него сектори в момента са останали без работа. Тези хора трудно ще се преквалифицират и трудно ще си намерят работа в други области. Вие нееднократно заявявахте, че кризата в сектора ще се компенсира с изпълнение на проекти, финансирани със средства по европейските програми.
Вторият ми въпрос към Вас е: обсъждате ли стратегия в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Министерския съвет, съгласно която максимален процент от средствата, усвоени по тези проекти, да останат в България и да се влеят в българската икономика? Имате ли някаква стратегия по какъв начин максимален процент български граждани да ангажирате по изпълнението на тези проекти и предвиждате ли законодателни инициативи? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Давам думата на министър Плевнелиев да отговори на двата уточняващи въпроса в рамките на три минути.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Пехливанов, отговарям конкретно на Вашите въпроси. По отношение на лот 2, 3 и 4 на магистрала „Тракия” ние очакваме да създадем между 5 и 6 хил. работни места. Това ще бъде голям успех в трудната ситуация, в която е изправена строителната индустрия. Ще ви дам малко цифри от гледна точка на броя на работещите в строителната индустрия в България, които са съществени и важни.
От гледна точка на Вашето предположение, че около 60% от работещите в строителната индустрия в момента са останали без работа – не мога да се съглася с Вас. Точните цифри показват, че в регистъра на строителните компании от около 5560 компании има около 1500, които отпаднаха. Това е факт. Тоест около 30% от строителните компании изпитват затруднения. От друга гледна точка обаче цифрите показват, че броят на заетите в строителството от около 250 хил. регистрирани човека падна на малко под 200 хиляди, така че може би не трябва да говорим за 60%, а за около 35-40 хил. човека, което сигнализират Камарата на строителите в България и Браншовата организация „Пътища”. Уверявам ви че имаме ежедневна дейност и работа с тях. Те са в Консултативния съвет на министъра и са абсолютно наясно, както и обратното – ние сме наясно със ситуацията при тях. Строителният сектор в момента регистрира увеличение на безработицата не от около 60%, а може би от около 15-16%.
Това, което правим по Оперативна програма „Транспорт” и Оперативна програма „Регионално развитие”, е изключително съществено. В рамките на 2010 г. смятаме да стартираме проекти в Оперативна програма „Транспорт” за 1 млрд. евро, в Оперативна програма „Регионално развитие” за 250 млн. евро, в „Транзитни пътища” – 5 млн. евро, както и държавните инвестиционни заеми, които гарантирахме с решение на правителството – за още около 400 млн. евро. Така че няма по-сериозна антикризисна мярка от тази. Правим всичко възможно! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Давам думата за отношение по отговора.
Заповядайте, господин Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! В предишния мандат с предходния министър имахме постоянни прения по тези въпроси. Разбира се, от тази работа не излизаше нищо по една проста причина. Виждате, че нашият въпрос се отнася към защита на националните интереси в тази сфера, в която Вие сте министър – пътно и високо строителство и така нататък.
От чуждестранните фирми, които работят главно пътно строителство в България, по-голямата част са турски. Вие знаете това. През миналия мандат тези турски фирми имаха политическия чадър на Движението за права и свободи, не изпълняваха българските закони, нарушаваха цялото законодателство и се ползваха с изключителна привилегия спрямо останалите чужди фирми.
Ще дам един елементарен пример. Известният международен консорциум, втори по големина в Европа – „Щрабаг”, строи в България пътища и високо строителство. Вие го знаете по-добре от мен. Те строят голяма сграда на бул. „Цариградско шосе”. Проверете им работниците. Там има 2-3 до 7 чужди граждани - австрийци и германци, които са само в ръководството и контрола. Всички останали са българи. В ръководството на фирмата „Инжстрой”, която е собственост на „Щрабаг”, всички са българи, главният инженер е българин, само икономическият директор е австриец.
Обърнете се сега към другите чужди фирми и ще видите, че там не само ръководствата, но на всички нива са само турци. Българите са рядкост, по изключение. И не само това – редовите работници, както много пъти е споменавано по медиите и в парламентарните питания, са докарани тук от Турция, като много голяма част от тях работят без разрешителни. При миналото правителство съм призовавал това да бъде проверявано, проверявал съм лично няколко пъти и съм се убедил, че това е така, но те имаха политически чадър.
Затова с нашето питане ние Ви призоваваме този политически чадър над турските фирми да бъде махнат. Те се държат тук като в колониална държава, не се съобразяват с България, със законите и националните й интереси и така нататък. Именно затова задаваме този въпрос и ще продължим да задаваме подобни въпроси, тъй като сме дълбоко убедени, а това се вижда от медиите и при управлението на господин Сакскобургготски, и при господин Станишев, че тези фирми нарушават тотално българските закони, както други чужди фирми не ги нарушават, получаваха привилегии и се държаха по един унижаващ българското общество и неговото правителство начин. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Преминаваме към питане от народния представител Яне Георгиев Янев относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за защитата на държавната собственост.
Господин Янев, давам Ви думата да развиете питането си.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Изпълнителната власт има задължение да носи отговорност за държавната собственост. В частност съгласно Закона за държавната собственост министърът на регионалното развитие и благоустройството се грижи за недвижимите имоти, а министърът на финансите – за движимите вещи и държавната собственост. За мен като народен представител представлява голям интерес как министърът на регионалното развитие и благоустройството изпълнява това свое задължение, като вземам за пример така наречените „царски имоти”. Преди няколко месеца, сам знаете, министърът на земеделието и храните заведе в Софийския окръжен съд дело срещу Симеон Борисов Сакскобургготски за неправомерно реституираните му 15 хил. дка рилски гори. Тук искам да вмъкна, че в комисията в Четиридесетото Народно събрание именно аз подготвих доклада и открих, че Симеон Сакскобургготски е надвзел над 5 хил. дка.
Тези поземлени имоти обаче далеч не се изчерпват с така наречените царски имоти. Към тях се отнасят още имот „Саръгьол”, дворец „Врана”, имот „Царска Бистрица”, къща в с. Слатина, дворец „Ситняково”. Налице са многобройни юридически и фактически доказателства, че тези имоти са реституирани незаконосъобразно в полза на Симеон Сакскобургготски и други членове на фамилията на бившите царе. Тези доказателства бяха представени както пред Временната комисия в Четиридесетото Народно събрание, така и сега, когато от името на Парламентарната група на Ред, законност и справедливост внесохме мораториум, който Народното събрание с малки корекции прие. След като влезе в сила този мораториум, Вашите задължения стават още по-силни и още по-неотложни, за които обществеността и до момента не е получила никакви данни за предприети действия. Практически всички документи, представени във Вашето ведомство, а Вие можете да ги изисквате по служебен път, могат да Ви послужат за предприемане на конкретни действия.
Във връзка с това, казусът с царските имоти би било редно да бъде пример как държавата да брани публичната държавна собственост.
Затова въпросите са ми: Първо, каква е политиката на МРРБ след встъпването Ви в длъжност като министър по отношение на държавната собственост, която се владее неправомерно или спорно от други юридически и физически лица? Второ, като доказателство за тази политика какво ще предприемете, за да бъдат върнати в патримониума на държавата т.нар. царски имоти? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Давам думата на министър Плевнелиев за отговор.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Янев! Във връзка с отправеното питане относно политиката на МРРБ за защита на държавната собственост Ви уведомявам, че като министър на регионалното развитие и благоустройството винаги ще следвам политика в защита на националния интерес и опазване на държавната собственост. Ръководейки се от принципа за върховенството на закона, няма да допусна разграничаване и неравно третиране на възникнали случаи при изпълнение на възложените ми правомощия.
В съответствие с чл. 66, ал. 1 от Закона за държавната собственост, като министър на регионалното развитие и благоустройството осъществявам общо ръководство и контрол при управлението и разпореждането с недвижими имоти – държавна собственост. Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс министърът на регионалното развитие и благоустройството защитава интересите на държавата в съдебни производства по дела, които се отнасят до недвижими имоти – държавна собственост.
Тук искам да отговоря конкретно на Вашия въпрос за царските имоти.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството не е участвало в процеса на възстановяване на имотите на наследниците на бившите царе Фердинанд І и Борис ІІІ и в архива на министерството не се съхраняват документи, касаещи така наречените царски имоти. 
Посочените от Вас имоти са деактувани, както следва:
- дворец „Врана” е деактуван от кмета на Столична община господин Стефан Софиянски със заповед от 23 януари 2001 г.;
- имот къща в с. Слатина е деактуван със заповед на кмета на Столична община Стефан Софиянски – заповедта е от 12 ноември 1999 г., и повторна заповед от 23 ноември 2000 г.;
- имот „Царска Бистрица” е деактуван със заповед от 18 октомври 2002 г. от областния управител на Софийска област Олимпи Кътев;
- имот „Саръгьол” е деактуван със заповед от 18 октомври 2002 г. на областния управител на Софийска област господин Олимпи Кътев;
- дворец „Ситняково” е деактуван със заповед № 525 от 17 ноември 2003 г. на областния управител на София област Олимпи Кътев.
Възстановяването на имотите, отнети със Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис, имат техните наследници и действията по отписване на имотите е извършено на основание Решение на Конституционния съд на Република България № 12 от 4.06.1998 г. по конституционно дело от 1998 г. Тъй като в архива на министерството не се съхраняват тези документи, касаещи така наречените царски имоти, ние отправихме молба към Народното събрание за осигуряване на достъп до протоколите от заседанията на Временната комисия, формирана от Четиридесетото Народно събрание за установяване на отнетото и възстановено имущество на бившите царе Фердинанд І и Борис ІІІ и техните наследници, както и предоставяне на всички налични документи, събрани от Временната комисия във връзка с работата й. 
Към момента екип от експерти на МРРБ - от дирекция „Правна” и дирекция „Държавна собственост и жилищна политика”, извършва задълбочен анализ на документите. Предвид огромния обем от документи е необходимо още известно време за подготовка на искови молби. Повтарям, ние подготвяме искови молби, което е конкретна, много ясна мярка на правителството и на министерството, което се представлява от мен, в защита на държавния интерес.
Със сигурност в срока, който ние си поставяме допълнително, ще имаме вече готови искови молби. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Давам думата на народния представител Яне Янев да зададе два уточняващи въпроса.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаеми господин министър, за разлика от други ваши колеги в Министерския съвет, Вие все пак нали живеете в България? Въпреки че сте живял достатъчно време в Германия, бяхте в България, за да видите, че вашият колега Мирослав Найденов предприе действия с тези искови молби преди повече от 3 месеца. Толкова ли чиновниците във вашето министерство не са в час, за да проследят действията на другия ваш колега? Работите в един и същи орган – Министерския съвет, за да предприемете същите действия. 
Аз питам: защо сега съобщавате, че тези искови молби сега ще бъдат заведени, а през това време нищо не е предприето? Трябваше да има специално питане в парламентарния контрол, за да може да се задвижи тази процедура.
Искам ясен и категоричен отговор: първо, до коя дата ще бъдат внесени тези искови молби; кои са юристите, които готвят тези искови молби, защото са малко компетентните юристи в България, които познават този казус? 
Ако Вие изискате цялата преписка за така наречените царски имоти от всички ведомства, уверявам Ви, че нищо няма да направите, защото цялата преписка е някъде около 7 хил. страници. Това е начин, за да се забави цялата процедура.
Така че очаквам конкретен отговор на тези въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Давам думата на министъра за отговор.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Янев! Вие сам си отговорихте на въпроса. Вие посочихте много добре какъв е обемът работа, който трябва да бъде свършен. Също така като депутат Вие трябва да сте наясно с факта, че когато Министерството на земеделието и храните е свършило работа и е подало искови молби, това е станало в съвместна работа с екипите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Така че ние там сме работили заедно.
От тази работа, която беше свършена преди 3 месеца, продължаваме да работим. Обемът е огромен, искови молби ще бъдат подадени, волята на държавата е ясно изразена от двама министри, които стоят пред Вас и са предприели конкретни мерки. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Янев, имате думата за отговор.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Господин министър, още веднъж ме убедихте, че или е имало натиск да не предприемате конкретни действия досега, или екипът Ви е немощен и неспособен да се справи с този изключително важен за държавата въпрос. Защото този проблем е знаков, той съществува от 8 години. Най-добрите конституционалисти и юристи в тази държава са се произнесли. Аз съм питал голяма част от тях, като се започне от проф. Джеров и се стигне до проф. Владо Петров. Никой от тях изобщо не е търсен от вашето ведомство за консултации. 
Не мога да разбера, след като не са ползвани най-добрите юристи в държавата, които са запознати с казуса, кой може да напише искова молба? Или да не стане същото, което очаквам да се случи от исковите молби на министъра на земеделието и храните – те да бъдат написани съвсем формално, с цел да получат отказ и по този начин имотите на Сакскобургготски окончателно да се узаконят?
Вие не ми отговорихте и на моите конкретни въпроси: кога ще бъдат внесени тези искови молби и кои са юристите, които ги подготвят? Ние живеем в условия на демокрация и би било редно този процес да бъде абсолютно прозрачен.
Затова, господин министър, аз очаквам до края на м. януари Вие да си изпълните ангажиментите спрямо държавата и да предприемете конкретни действия. В противен случай ще се окаже, че Вие сте поредният министър, както в предишни правителства, който не желае или стопира решаването на този изключително важен казус.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Янев.
Следва въпрос от народния представител Михаил Рашков Михайлов относно законността на извършващото се строителство на Националната спортна зала „София”.
Господин Михайлов, заповядайте да развиете въпроса си.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! В отговора на въпроса на народния представител Иван Иванов на 4.12.2009 г. министър Нейков съобщи, че в момента се извършва усилено строителство на обект „Национална спортна зала”, която е най-яркият пример за брутално незаконно строителство през последните 20 години. Защо? 
1. Започнатото строителство е незаконно, тъй като до момента няма избрана фирма за строителен надзор. Проектът не е проверен от технически контрол по част „конструктивна” и без тях не може да има задължителна заповед на книга на обекта (с техните имена), заверена от ДНСК. 
Не трябва ли ДНСК да провери гореизказаното и незабавно да спре строителството? 
2. Допустимо ли е извършените до момента строителни работи да са по проект, съществено различаващ се от тръжния, при това неправомерно, и с много по-лоши функции? Ликвидирани са и неколкостотин подземни и надземни паркоместа, унищожена е една тренировъчна зала.
3. След спирането му трябва ли строителството да бъде възобновено, едва след спазването на всички законови изисквания и привеждането му в съответствие с тръжния проект и съответна проверка на цената?
4. Колко ще струва залата при горните обстоятелства? По експертна оценка цената не трябва да надвишава 60 млн. лв.
С разликата, която е повече от 30 млн. лв., могат да се оправят много важни кръстовища в столицата. Просто искаме конкретен отговор на тези въпроси. 
Трябва да отбележим за коректност, че въпросът е зададен още на 11 декември 2009 г., вече е минал месец и няколко дни след задаване на въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Михайлов.
Заповядайте за отговор, министър Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Михайлов! За многофункционалната спортна зала е представен доклад за съответствие и е изготвен от „Линк контрол” ООД. На 17 ноември 2009 г. са одобрени проекти за строежа и от главния архитект на София е издадено разрешение за строеж № 251 от 17 ноември 2009 г. за многофункционална спортна зала на името на Министерството на физическото възпитание и спорта. Разрешението за строеж е влязло в сила на 3 декември 2009 г., вписано от главния архитект на София върху разрешението за строеж. 
При извършена от ДНСК проверка на място е установено, че е изпълнен масов изкоп и подложен бетон в петното на предвидения строеж. Строително-монтажните работи са извършени без осигурен строителен надзор и без да е съставен протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво в нарушение на чл. 157, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията. 
Предвид установените нарушения от заместник-началника на ДНСК е издадена заповед № 14 144 от 21 декември 2009 г. за спиране изпълнението на всички видове строително-монтажни работи на строежа. На виновните лица със заповедта са дадени указания за отстраняване на допуснатите нарушения. На виновните лица, допуснали извършването на нарушенията, е наложена глоба в размер на 6000 лв. 
По т. 2 от Вашето запитване - строителството в Република България се осъществява по одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение на строеж. В този смисъл строежът на многофункционалната спортна зала следва да се изпълнява по одобрените на 17 ноември 2009 г. инвестиционни проекти и издаденото към тях разрешение за строеж от 17 ноември 2009 г. 
По т. 3 от Вашето запитване - с писмо изх. № 130025 от 30 декември 2009 г., Министерството на физическото възпитание и спорта уведомява ДНСК, че са отстранени причините, довели до издаването на заповедта за спиране, а именно: сключен е договор от 29 декември 2009 г. с „ММБ Инженеринг” ЕООД за строителен надзор на обекта. На 29 декември 2009 г. е съставен протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, подписан от служител на общинската администрация. Представена е заверена заповедна книга № 76 от 29 декември 2009 г. за строеж. 
Предвид отстранените пропуски от заместник-началника на ДНСК е издадена заповед № 14147 от 30 декември 2009 г., с която е разрешено продължаването на изпълнението на строително-монтажни работи на строеж „Многофункционална спортна зала”.
По т. 4 от Вашето запитване - въпросът относно цената на строежа, разбира се, не е от компетенциите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, така че може да зададете този въпрос към Министерството на физическото възпитание и спорта.
Разбира се, това, което е изключително важно е, че Дирекция „Национален строителен контрол” може да проверява. В заключение на Вашия въпрос дали това, което се строи на обекта, съответства на инвестиционния проект, който е одобрен и на база на който е издадено строителното разрешение - разбира се, аз ви гарантирам, че това нещо ще бъде правено. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Плевнелиев. 
Заповядайте за реплика, господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Благодаря Ви, за отговора. Това, което прочетохте Вие самият, е, че на 29 и 30 декември 2009 г. е издадено разрешението. Вие знаете, че строителството тече още от август-септември. По какъв проект въобще се е извършил този строеж? Вие сам казахте, че разрешението и от главния архитект и т.н., всичко е от ноември и декември.
Да не говорим, че всички неща, които последваха след това, са вследствие на една пресконференция, която ние дадохме с Иван Иванов. Три месеца имаме огромен инвестиционен проект, договорът за който беше сключен от старото правителство. В първите си дни новото правителство, тоест господин Борисов, успя да свали 17 млн. лв.. За мен 17 милиона са абсолютно малко в сравнение с това, което се подготвя. 
Това, което архитектите и експертите казват, ще бъде една голяма къща, в която ще си има колони, в която ще има абсолютно всичко и на която цената няма да е повече от 30-40 милиона. Вие сам много добре знаете и казвате, че това е отговорност. Но Вие сте човек, който е много навътре в този бизнес, имате успешни проекти и знаете, че много просто може да се изискват количествени сметки за това какво е направено, какво е извършено, за да се види реално каква е цената и подизпълнителните фирми да я дадат. 
Как така за в бъдеще ще казваме: ами, това нещо ще струва  90 млн. лв., това нещо ще струва 100 милиона и т.н.? Това наистина е несериозно при условие, че това са 90 милиона държавни пари в условия на криза за инвестиция. Три месеца се извършва някакво строителство, за което се издава разрешение и се определя строителна надзорна фирма и технически контрол на 29 декември 2009 г. Това просто наистина е… Аз не знам с какви думи може да се окачестви това нещо. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Заповядайте за дуплика, министър Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Михайлов! По отношение на финансите още веднъж повтарям, че нашето министерство не е компетентно, но по обекти, където нашето министерство е компетентно, само за пет месеца ние сме икономисали на българските данъкоплатци 136 млн. лв. Можете да влезете на сайта на министерството и да го видите. Общински проекти - едни и същи. От тройната коалиция - 52 млн. лв. Същите проекти със същите тръби, на същите местоположения - от нас след преговори - 27 млн. лв. Мога да ви дам десетки такива примери. Общият обем, цялата статистика, проект по проект е на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Вярвайте ми, ние правим всичко възможно. Ако този проект беше от нашата компетенция щях да Ви дам конкретен отговор. Щях да преговарям, щях да дам всичко от себе си и моят екип, така че да коментираме темата пари по един друг начин. 
Моля Ви този въпрос да го зададете към Министерството на физическото възпитание и спорта, тъй като те са компетентни. Те, разбира се, могат да се произнесат и по казуса дали проектът, който е по тръжната документация съответства на този, на който е издадено строителното разрешение и съответно това, което се изпълнява в момента. Ние като компетентно министерство и ДНСК можем и ще проверяваме дали проектът се изпълнява по инвестиционния проект, на който е издадено строителното разрешение.
Аз Ви уверявам, че това ще бъде направено. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Плевнелиев.
Следва въпрос, поставен от народните представители Георги Андонов и Любен Татарски относно избор на изпълнител и изпълнение на договор по Проект „България – транзитни пътища V” по направление Юндола-Разлог-Гоце Делчев-Садово.
Заповядайте, господин Андонов.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! 
Господин министър, правителството на Република България е получило заем от Европейската инвестиционна банка за съфинансиране реализацията на Проект „България – транзитни пътища V”. 
С Решение № 33 от 16 май 2009 г. на изпълнителния директор на НАПИ е обявен търг за изпълнител на обект „Лот 22а - Рехабилитация на път ІІ-84 и ІІ-19”, с обща дължина 109 километра, разделени на следните участъци: 
- Участък № 1 – Юндола-Разлог от километър 54 до километър 107; 
- Участък № 2 – Разлог-Гоце Делчев-Садово от километър 36 до километър 53; 
- Участък № 3 – Разлог-Гоце Делчев-Садово от километър 53 до километър 74 и 
- Участък № 4 – Разлог-Гоце Делчев-Садово от километър 74 до километър 93.
На 23 юли 2009 г. пред администрацията на Националната агенция „Пътна инфраструктура” са отворени оферти за провеждане на процедурата за изпълнител на обект „Лот 22а” по Проект „България – транзитни пътища V”. 
Съгласно информацията, публикувана на страницата на Агенция „Пътна инфраструктура” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Тръжната комисия е трябвало да разгледа подадените оферти и да излезе с решение до 23 октомври 2009 г. 
Предвид горното, въпросът ми към Вас е следният: има ли взето решение на комисията за избор на изпълнител и кога се очаква да стартира реализацията на обекта – ЛОТ 22а, проект от „България – Транзитни пътища V”, с рехабилитацията на път ІІ-84 и път ІІ-19, участъци 1, 2, 3 по направление Юндола-Гоце Делчев-Разлог-Садово? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. 
Има думата за отговор министър Росен Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Татарски, уважаеми господин Андонов! Проект „Транзитни пътища V” включва 27 лота. В момента в процедури за избор на изпълнител на рехабилитация са 11 лота. Сред тях е и посоченият от Вас проект ЛОТ 22а – рехабилитация на път 84, и път 19, участъци 1, 2, 3 и 4 по направление Юндола-Разлог-Гоце Делчев–Садово. 
Чрез открит международен търг, съобразен с правилата на финансиращата институция, на 23 юли 2009 г. в административната сграда на АПИ са отворени подадените оферти за провеждане на процедура за избор на изпълнител на обект 20 – ЛОТ 22а от проекта „България – Транзитни пътища V” за горепосочения обект. Общата дължина е 109,824 км, разделен е на няколко участъка, а именно: участък № 1 – Юндола-Разлог, участък № 2 – Разлог-Гоце Делчев-Садово (от километър 36 до километър 53), участък № 3 – Разлог-Гоце Делчев Садово (от километър 53 до километър 84), и четвъртият участък е Разлог Гоце Делчев Садово (от километър 74 до километър 92).
Отворени са осем оферти. Комисията за избор на изпълнител е изготвила протокол с проекторешение и престои одобрение от Управителния съвет на АПИ. Решението на Управителния съвет на АПИ ще бъде взето след получаването от МРРБ на разрешение за строеж на обекта. Както виждате, ние искаме да направим точно обратното на това, което е правено досега – започваме Хаинбоаз без строително решение, юруш, завършваме го, и тогава се чудим какво да правим. 
Сега искаме да направим точно обратното – няма да започваме обекта, докато нямаме строително решение. От тази гледна точка изчакваме. Строителното разрешение обаче вече е издадено. То е с № 35 от 29 декември 2009 г. и престои публикуването му в “Държавен вестник”. Необходимо е разбира се да изтече регламентираният 14-дневен срок за възражения, съгласно изискванията на чл. 149, ал. 4 от ЗУТ. След като изтече и този срок, при условие че няма постъпили възражения, разрешението за строеж ще се завери от министъра на регионалното развитие и благоустройството с печат „Влязъл в сила!” и изготвяме придружителните писма до възложителя и съответните общини в едноседмичен срок. 
Същевременно възложителят е упражнил правото си, съгласно клауза 15 от Инструкциите за офертите и е поискал от всички участници в конкурса удължаване на срока на валидност на офертите до 31 януари 2010 г. Причината е в изтеклия срок на подадените оферти – на 19 ноември 2009 г. Точка 15.1. на клауза 15 от Инструкциите за офертите изисква офертите да останат валидни за период от 119 дни след крайната дата за внасяне на оферти. Две от фирмите – участници в конкурса, са отказали да удължат валидността на офертите си и на тях ще им бъде върната банковата гаранция. Съгласно т. 16.2. от Инструкциите за офертите, офертната гаранция трябва да бъде валидна за период от 56 дни след изтичане на срока на валидност на офертата и след всеки период на продължаване, поискан впоследствие. 
Съгласно Закона за пътищата по време на зимния сезон също така ние не можем да работим и да извършваме СМР в републиканската пътна мрежа, но след подписване на договор с избрания изпълнител, аз категорично мога да се ангажирам, тъй като имаме ясни графици и разбира се да се надяваме да няма жалба, защото това би било единственият проблем, който може да възникне по пътя, изпълнението на проекта да започне веднага след 31 март 2010 г., когато така или иначе отпада невъзможността да се извършват СМР. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Има ли реплики? 
Заповядайте, господин Татарски.
ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господа министри, господин Плевнелиев! Аз Ви благодаря за отговора. На един от допълнителните въпроси всъщност Вие дадохте отговор – за строителното разрешение, оказва се, че това наистина е сериозна пречка и е хубаво, че този проблем вече е решен. В тази връзка искам да Ви попитам има ли други процедури, които не са извършени и могат да забавят още изпълнението на проекта. Имам предвид отчуждителни процедури, избор на надзорна фирма. 
Като задаваме този въпрос, ние го правим, защото е изключително важен не само за Благоевградска и за Пазарджишка област като транспортен възел, коридор, а, от друга страна, ние сме притеснени, имайки предвид историята с фирма „Продефтики” и изпълнението на този проект в един по преден период от време, когато и парите ги няма, и пътя го няма – проблеми, които съпътстват изпълнението на всеки един такъв инфраструктурен проект. Още повече тръжната документация от проектодоговора е подготвена от предишното ръководство - на НАПИ. 
Ние се надяваме, че Вие, вашето ведомство и новото ръководство на Агенция „Пътна инфраструктура” ще положите всички усилия не само в срок, не само с най-добра цена, а и с най-добро качество да бъде изпълнен този проект. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Татарски.
Ще ползвате ли дуплика, министър Плевнелиев? Заповядайте.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин Татарски, само да доуточня, тъй като Вашият въпрос предвиждаше дали има и други процедури, които не са изпълнени и евентуално биха мигли да спънат изпълнението на проекта. Такава процедура за избор на надзорник има, но така или иначе ние имаме пълен график за действие, тя също ще се случи. Просто добавям това към предишния отговор, който ви дадох. Така че към 31 март ние ще имаме строително решение, надзорник и пълна готовност за действие – избран изпълнител, и към 1 април изпълнението на проекта трябва да започне.По отношение на миналото, което разбира се е изключително проблематично, вие знаете, че текат дела между фирма „Продефтики” и държавата. Това разбира се е еманацията на начина, по който се подхождало към изпълнението на проекти – дали е този път, дали магистрала „Люлин”, дали Хаинбоаз, ние наблюдаваме едно и също нещо: подписваме договорите на юруш в предишните управления на България и чак след това мислим за строителни разрешения, за процедури, за отчуждителни процедури, за надзорни фирми. Искаме да променим това нещо, искаме да направим така, че държавата да е този играч на пазара, който да спазва най ясно правилата, а не държавата да се държи по един арогантен начин. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Плевнелиев за участието му в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към отговор на Тотю Младенов - министър на труда и социалната политика, на въпрос поставен от народния представител Огнян Тетимов относно неизплащане на трудови възнаграждения на над 250 работници във фирма „Марвел” ООД – гр. Сандански.
Господин Тетимов, имате възможност да развиете въпроса си.
ОГНЯН ТЕТИМОВ (Атака): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, уважаеми гости! Това, което искам да питам господин министъра –на територията на Благоевградска област не е само един - проблемът с фирмите, а просто става тенденциозно напускането на гръцки фирми, без да уведомяват работниците. Доколкото разбирам, преди 15 дни се е получило същото нещо и в община Петрич. 
Моят въпрос е конкретно за фирма „Марвел” ООД – Сандански, чиито работодатели са гръцки граждани. Във фирмата работят над 250 работника, които не са получавали повече от три месеца своите възнаграждения. За същото това време на тях не са им изплащани полагаемите се осигуровки и всички плащания към държавата. Приблизително за същия период от време управителите на фирмата не са се явявали на работа. 
Пред работниците стои един основен проблем – те нито са уволнени, нито са освободени по друг начин от работа, не могат да напуснат по собствено желание, нито пък фирмата е обявена във фалит. На този етап трудовите книжки и всички документи, както и лични вещи, се намират във фирмата, която е заключена и работниците не могат да си ги получат. По този начин те не могат да се регистрират на трудовата борса. Има пенсионери, които не могат да подадат документи за пенсиониране; бременни, които не могат да излязат в майчинство; онкоболни, които не могат да кандидатстват за лечение по безплатните пътеки. Болшинството от тези работници дължат пари към банки и други кредитни институции и са притиснати за връщане на заемите.
В тази връзка Ви моля да ми отговорите: какво ще направи държавата, за да открие собствениците на предприятието и да ги принуди да изплатят дължимите трудови обезщетения, както и да ги задължи да върнат трудовите книжки и личните вещи на работниците? Защото без тях те не могат да участват на трудовия пазар в страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Тетимов.
За отговор – министър Тотю Младенов, заповядайте.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа депутати! Уважаеми господин Тетимов, в отговор на Вашия въпрос искам да Ви уведомя, че на 16 ноември м.г. в дирекция „Инспекция по труда” в Благоевград по телефона е постъпила информация за това, че на същата дата при пристигане в предприятието работници от „Марвел” ООД, Сандански, са установили, че помещенията са заключени и те нямат възможност да извършват своята дейност. При проведения телефонен разговор е отправено запитване за възможните начини за защита на трудовите права на работещите в предприятието. 
След този сигнал Инспекцията по труда и инспектори от дирекцията в Благоевград на 24 ноември са извършили проверка на шивашкия цех в Сандански. 
При извършената проверка в шивашкия цех е установено, че цехът е заключен. Единственият работник, който е намерен на работното си място, е пазачът на смяна Емил Демерджиев, от когото са снети писмени обяснения. Според него основната причина за затварянето на цеха е обявеният фалит на фирма „Беле”, базирана в гр. Солун, Република Гърция, която снабдява фирма „Марвел” ООД с работа и материали. 
При проверката е изяснено, че от 14 ноември шивашкият цех е заключен и в него не се извършва производствена дейност. На работещите са изплатени всички трудови възнаграждения в пълен размер до м. септември включително. За м. октомври работниците са получили само авансово плащане – средно по около 100 лв. 
Осигурителните вноски са внесени в Териториална дирекция „Национална агенция по приходите” до м. октомври 2009 г. Досиетата, разчетно-платежните ведомости и цялата документация на дружеството е заключена в шивашкия цех.
Към 14 ноември работещите в дружеството са около 260. Трудовите правоотношения на работниците и на служителите действително не са прекратени. При извършената проверка в Търговския регистър на фирма „Марвел” ООД – Сандански, е установено, че не е налице открито производство за обявяване в несъстоятелност. 
Към 18 декември законните представители на дружеството са преустановили всички контакти и комуникации със своите длъжностни лица и обслужващите ги счетоводни къщи на територията на Република България. Поради липса на законен или надлежно упълномощен представител, контролните органи на дирекция „Инспекция по труда” са обективно възпрепятствани да завършат образуваните административни производства. 
С оглед на това за издирването, за осъществяването на контакт с гръцките граждани, законни представители на фирма „Марвел” ООД, от наша страна на 9 декември е потърсено съдействието на Бюрото във връзка с Директива 9671 на Европейската общност на Република Гърция и на съответника – Службата по трудови и социални въпроси на посолството в Република Гърция. Съветник Димитрова пое ангажимент да проведе срещи с длъжностните лица от министерството. 
На 21 декември получих информация, че след намеса на съветника писмото на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” до Бюрото по труда във връзка с Република Гърция, заедно с приложените призовки за представящите “Марвел” ООД, е препратено от Министерството на заетостта и социалната защита на Гърция до Генерална дирекция „Полиция” – Солун, за връчване на тези призовки на законните представители. 
От посолството на Република България в Република Гърция са дадени указания на Генералното консулство в Солун да влезе в контакт със съответните гръцки власти за проследяване на въпроса, както и да настоява пред тях за възможно най-бързо връчване на призовките на законните представители на фирма „Марвел” ООД. Към момента очаквам обратна информация за предприетите от гръцките власти действия по този проблем и информация от полицията в Солун за издирването на тези лица. 
Уважаеми господин Тетимов, в заключение искам да Ви информирам, че при предприемането на действия по изясняването на този случай и още няколко на фирма „Марвел” в действащото законодателство има пропуски, чрез които да бъдат отстранени неблагоприятните последици за работници при прекратяване от работодателя на дейността на предприятието, без да бъдат оформени трудовите правоотношения на наетите лица. От тази гледна точка съм създал работна група, която в много бърз порядък да предложи промени в Кодекса на труда, в поднормативните и други законови актове с цел изчистването на тези въпроси. Чрез тези промени ще се създаде механизъм за предотвратяване на подобен вид действия от страна на недобросъвестните работодатели. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Младенов.
Господин Тетимов, заповядайте за реплика.
ОГНЯН ТЕТИМОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Благодаря Ви за компетентната и бърза намеса – това, което сте извършили. Надявам се, че в най-скоро време проблемът с фирма „Марвел” (и не само с фирма „Марвел”, защото, аз Ви казах, на територията на област Благоевград има още доста) ще бъде изчистен. В понеделник ще се срещна с другите работници. Надявам се, че в най-кратки срокове ще успеете да се справите с тези неуредици, защото положението е много трагично. Хората дължат много пари на банките и просто са възпрепятствани да плащат. Знаете, че банките не прощават за тези работи. 
Ще Ви бъда много благодарен, ако до края на месеца проблемът с фирма „Марвел” бъде разрешен. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Ще ползвате ли право на дуплика?
Заповядайте.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Искам да Ви уверя, че от един месец се занимавам с този въпрос лично – с посолството на България в Гърция, с консулството в Солун, с нашия трудов посредник, който е в Солун. Правим всичко възможно чрез полицията тези лица да бъдат издирени, да им се връчат призовките на Главна инспекция по труда и да дойдат да оправят нещата с хората в тези предприятия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Младенов за участието му в днешния парламентарен контрол. С неговия отговор изчерпахме и програмата за този контрол. 
Закривам пленарното заседание.
Следващото редовно пленарно заседание е в сряда, начален час – 9,00. (Звъни.)

(Закрито в 12,52 ч.)


Председател:
			Цецка Цачева

Заместник-председател:

					Лъчезар Иванов

Секретари:
			Пламен Нунев

			Милена Христова