Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-01-22

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Лъчезар Иванов
Секретари: Мариана Даракчиева и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум, откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Започваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 15 януари 2010 г. до 21 януари 2010 г.: 
Питане от народния представител Димитър Йорданов Чукарски и Цветан Асенов Цветанов към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, относно политиката на Министерството на земеделието и храните по повод изпълнение разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Следва да се отговори в пленарното заседание на 29 януари 2010 г.
Питане от народния представител Тодор Димитров Великов към Николай Младенов – министър на отбраната, относно политиката на Министерството на отбраната за спазване на конкретно право на гражданите на Република България от Стара Загора и региона за здравословна среда за живот във връзка с експлоатацията на Централния артилерийски полигон „Змейово” и данни за конфликт на интереси и длъжностна несъвместимост на висши държавни служители в Министерството на отбраната във връзка с това. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 февруари 2010 г.
На основание чл. 85, ал. 5 и чл. 91, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за връчване на народни представители са постъпили писмени отговори:
- от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева;
- от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Пенко Атанасов;
- от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Хасан Адемов;
- от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народните представители Алиосман Имамов и Муса Палев;
- от министъра на здравеопазването Божидар Нанев на въпрос от народните представители Ваньо Шарков и Димо Гяуров;
- от министъра на здравеопазването Божидар Нанев на въпрос от народния представител Яне Янев.
Преминаваме към изслушване на Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката, който ще отговори, първо, на въпрос от народния представител Борислав Тодоров Стоянов относно отказа на Министерството на образованието, младежта и науката да изпълни задълженията си по Закона за висшето образование във връзка с плагиатство на ректора на Стопанска академия - Свищов.
Господин Стоянов, заповядайте да развиете въпроса си.
БОРИСЛАВ СТОЯНОВ (Атака): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър, уважаеми колеги! Днешното ми питане идва като резултат от огромното обществено недоволство не само на регионално ниво, но и в цялата държава, което стана факт, след като през последните месеци бяха изнесени поредица от скандални разкрития във връзка с дейността на ректора на свищовската Стопанска академия и на приближен кръг негови преподаватели, които включваха един октопод от офшорни фирми, обвързани с небезизвестните братя Маргини, битието на прословутия брокер Красимир Георгиев, станал известен като Красьо Черничния, както и със сигнали, подадени срещу въпросния ректор за плагиатство. 
Тези разкрития започнаха благодарение на партия „Атака”, бяха подкрепени впоследствие и от колегите от партия ГЕРБ.
Последният ми въпрос е свързан с казуса с плагиатството на ректора на Стопанската академия в Свищов. Преди няколко месеца вашето министерство е сигнализирано по надлежния ред за наличие на сериозно нарушение на Закона за висшето образование в Стопанската академия. Според сигнала ректорът доц. д-р Величко Адамов е уличен в плагиатство. Доказването на деянието е извършено по установения ред от ВАК с Решение № 12 от 3.07.2001 г. и доклад към него.
Друг случай – в качеството си на ректор доц. Адамов назначава Божидар Божинов за директор на Академичния компютърен център на Стопанската академия в Свищов, въпреки че последният също е уличен в плагиатство от ВАК с Решение № 7 от 24.04.2007 г.
С двете си действия доц. Адамов активно и пасивно нарушава разпоредбите на Закона за висшето образование – чл. 58, ал. 1, т. 4, която изисква членовете на академичния състав да бъдат освободени от длъжности при доказано по установения ред плагиатство в научните трудове. 
Напълно изненадващо на 23 септември 2009 г. специализираната администрация на Министерството на образованието не само не се произнася по съществото на сигнала, но и обявява, че той е извън нейната компетентност. Припомням, че чл. 10, ал. 2, т. 7 от Закона за висшето образование възлага на министъра на образованието, младежта и науката да упражнява контрол върху висшите училища по спазването на този закон и предвижда ясен ред как министерството да процедира при установяване на нарушенията.
Моята проверка установи, че служителите на министерството са взели решение да „амнистират” в кавички доц. Адамов на своя глава, без да Ви информират. Това поражда основателни съмнения или за проявена некомпетентност и немарливост, или за съпричастност към корупционна схема, в която е обвинен и небезизвестният докторант от Стопанската академия Красимир Георгиев.
В този ред от факти моят въпрос към Вас е: какви мерки ще предприемете за отстраняване на уличен в плагиатство ректор? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор давам думата на министъра на образованието, младежта и науката господин Сергей Игнатов.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Стоянов! Съгласно Закона за висшето образование, висшите училища се ползват с академична автономия и осъществяват цялостната си дейност върху този принцип в съответствие със законите на страната. Един от главните компоненти на академичната автономия е академичното самоуправление. 
Законът провежда последователно принципа на самоуправление при конституиране на всички органи на управление, включително и при избор на ректор и предсрочно прекратяване на неговия мандат. Всички въпроси, свързани с определянето и прекратяването на правомощията на органите на управление са предадени в компетентността на висшето училище, като законодателят възлага правомощия в тази област на министъра на образованието само по изключение. И това в изрично предвидените и изчерпателно изброените хипотези. В Закона за висшето образование липсва установен пряк механизъм, по който министърът на образованието може да повлияе върху отстраняването на ректора на висшето училище.
Съгласно чл. 35 от Закона за висшето образование, ректорът може да бъде отзован преди изтичане на мандата му единствено и само с решение на органа, който го е избрал, тоест на общо събрание и след установяване на извършеното нарушение по безспорен начин и обсъждане на неговата тежест.
Поради изложеното е необходимо да се има предвид, че въпреки решението на Научната комисия по икономическите науки към Висшата атестационна комисия, с което е било отказано даването на научна степен „доктор на науките” на заемащия към момента длъжността ректор на Стопанската академия в Свищов господин Величко Адамов с мотив: „Преписване и спорни приноси”, не съществува нормативно установен ред за отстраняването му от министъра на образованието, младежта и науката, поради липса на санкции от Президиума на ВАК. 
В Министерството на образованието, младежта и науката постъпи сигнал-жалба, в който са изложени твърдения за извършени нарушения от страна на ректора, свързани със Закона за висшето образование, трудовото законодателство, авторските права и други нормативни актове. Контролът по спазването на трудовото законодателство и правата по интелектуална собственост не е в подведомствеността на министъра на образованието, младежта и науката. От друга страна, плагиатството или представянето на чуждо произведение или части от него като свои собствени, е сериозно накърняване на правата, свързани с интелектуалната собственост. Наказателният кодекс въздига в престъпление някои деяния, свързани с използването на чужд обект на авторско право, без необходимото по закон съгласие на носителя на съответното право. Установяването на това престъпление, както и реализирането на наказателната отговорност на извършителя, е от компетентността на органите на съдебната власт.
Във връзка с това нашето министерство предприе следните мерки:
Първо, в изпълнение на чл. 10, ал. 2, т. 7 от Закона за висшето образование, са предприети мерки за извършване на проверка във Висшето училище за установяване на изложените в жалбата данни за нарушение на Закона за висшето образование. 
Второ, тази сутрин бе проведена среща и с ректора. Предстои такава и със Сдружението за европейско качество във висшето образование. 
Трето, с оглед на преодоляване на по-нататъшното разпространяване на отрицателни нагласи за запазване на доброто име на едно от най-старите висши училища, установило и успешно развило в България традицията на висшето образование по икономически специалности, е изпратено писмо за среща-разговор до председателя на Общото събрание на Стопанската академия в Свищов във връзка с повишения интерес от страна на средствата за масово осведомяване и появата на негативни материали, свързани с дейността на Стопанска академия „Димитър Ценов” в Свищов. 
При необходимост по-нататъшни действия ще бъдат предприети според резултатите от горепосочените мерки. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Игнатов.
Имате думата за реплика.
БОРИСЛАВ СТОЯНОВ (Атака): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър, безспорен е фактът, че сигурно има безброй начини Общото събрание да бъде манипулирано от съответния ректор чрез съответните вратички в закона. Пак ще кажа, че за един човек, който изпълнява такава отговорна длъжност, е важен не само неговият професионализъм, а дори в още по голяма степен – неговите морални качества, тъй като той отговаря за бъдещето на нацията, на младите хора, особено във висше учебно заведение.
Искам да Ви уверя, че специално ние от „Атака” ще продължаваме да настояваме този казус в Стопанската академия да получи своето разрешение, което според нас е именно отстраняване на ректора. На същото мнение са и научните среди, и широката общественост. Убеден съм, че Вие ще съдействате, защото точно това са очакванията на голям кръг от хора - не само в съответния град, а в цялата държава, тъй като този случай стана известен на всички. Доколкото съм наясно, и прокуратурата вече се занимава с този казус. 
Очаквам в най скоро време да има реални резултати, защото хората очакват от нас именно да се върви по нов път, а не да се спускат някакви чадъри над определени хора, които са достатъчно компрометирани в обществото. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Дуплика ще ползвате ли?
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Само две думи ще кажа – чадър няма над никого. В деня, в който се заклех в парламента, след като излязох от залата, минах през нашето министерство и взех всичките папки и материали по „случая Свищов”. Аз ги дадох на главния прокурор – така стартира прокурорската проверка. Мога да кажа, че те вече са включени в годишния план на Сметната палата. Така че чадър няма и действаме съобразно нормативната уредба. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Следва въпрос от народния представител Станислав Станилов относно неспособността на администрацията на Министерството на образованието, младежта и науката да контролира спазването на законовия ред в българските висши училища.
Заповядайте, проф. Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! През миналата година Вие, господин министър, обещахте на младите хора от Пловдив да помогнете за решаване на тежкия проблем във филиала на Техническия университет. Подобен ангажимент поехте и пред народните представители. Напомням, че става дума за издадени 461 протокола за индивидуални изпити без номера. 
Вашата проверка установи, че проблемите са сериозни и те бяха повод да се замислим по един друг въпрос – за възможността министерството да осъществява ефикасен контрол при спазване на законовия ред в българските висши училища. Вашата позиция е убедена позиция системата да върви към засилване на децентрализацията, в съчетание със засилване контрола по спазване на законността. Аз напълно подкрепям този подход, който изисква съчетаване на двата процеса. 
Вие поехте ангажимент за структурни реформи в администрацията, които да я направят по ефективна. Разбирам, че новият Устройствен правилник вече е даден за съгласуване и смятам, че предложените промени са навременни. Същевременно променените структури сами по себе си не могат да решат никакви въпроси – решават ги хората, които работят в тях. 
Проверката в Пловдив няма как да не ни накара да се замислим – представителите на министерството откриват скандални нарушения, вършени с години, но дават абсолютно наивни заключения. За четирима ваши експерти е нормално единствените виновници да са самите студенти и деловодителката в учебния отдел. Сред заподозрените липсва само чистачката. Констатира се, че порочната практика е въведена от, цитирам: „Техническия университет – гр. София, Филиал Пловдив”, но няма никакви изводи за ръководството на филиала – директора, декана на факултета и заместник-декана по учебната част.
Лично аз Ви обърнах внимание, господин министър, че има и други проблеми, като например обучението на докторанти в катедра „Електроника”. Вашите чиновници не са дали формален отговор на съответните сигнали. Подобна практика се наблюдава и в други университети. 
В този ред от факти моят въпрос към Вас е: ще продължат ли да се ползват с Вашето доверие служителите на министерството, които изпълняват задълженията си по посочения начин? Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на проф. Станилов.
За отговор – министър Игнатов.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Станилов! Проверката в Техническия университет – София, Филиал Пловдив бе извършена в периода 11 13 ноември 2009 г. по жалба на господин Кръстьо Карамански – председател на Българския студентски съюз, гр. Пловдив. По време на проверката комисията се запозна с цялата налична по случая документация, съхранявана във филиала и проведе разговори с бившите и настоящи ръководители на основното звено, с деканите на факултетите, със студентите, които са подали жалбите, с преподавателите, с водещия прокурорската проверка и с представители на административния персонал. 
Съгласно разпоредбите на действащото законодателство висшите училища се ползват с академична автономия и самоуправление, от което произтича ограничението в предмета на проверките по чл. 10, ал. 2, т. 7 от Закона за висшето образование. Не могат да бъдат проверявани по този закон решенията на органите за управление на висшето училище и на неговите основни звена.
Комисията не е имала правомощие и задача да проверява решенията на органите за управление на филиала, макар че в процеса на работа се е запознала с множество данни и факти. Основната част от действията на ръководството на филиала са в съответствие с Правилника за устройството и дейността на Техническия университет – София, като например разпоредбата на чл. 100, т. 2 от този правилник: за срок от 10 години се отстраняват студентите, които не могат да изпълняват задълженията си съгласно учебния план и вече са прекъсвали обучението си за една година по предходния член. По тази разпоредба са отстранени от университета за 10 години 40 студенти.
Служителите на министерството нямат право да коментират приетата от висшето училище правна норма и да правят заключение за начина на приложението й от ръководството на филиала.
Поради тези обстоятелства поискахме от ректора на висшето училище становище за бъдещото функциониране на Техническия университет – гр. София, Филиал – гр. Пловдив, с оглед подобряване качеството на обучение и на свързаните с него административни услуги. Министерството на образованието, младежта и науката не е по-горестоящ орган, имащ правомощието да отменя актовете на органите за управление на висшите училища по смисъла на чл. 81 от Административнопроцесуалния кодекс. Единствената възможност за оспорване е предвидена в разпоредбата на чл. 38 от Закона за висшето образование, според която всички актове на ръководството на висшето училище могат да се обжалват пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Следващата седмица предстои приемане на новия Устройствен правилник на Министерството на образованието, младежта и науката и цялостно преструктуриране на ведомството с цел прозрачност и ефективност на администрацията при изпълнение на политиките и постигане на заложените в Програмата на правителството за европейско развитие на България цели.
По време на първите шест месеца от управлението си новият екип анализира детайлно работата на служителите в министерството и тези, които показват желание и компетентности за изпълнение на обявената през м. октомври програма, ще продължат да се ползват с доверието му.
Освен това, в заключение ще кажа, че е готова рамката на новия Закон за висшето образование. Той предоставя широка автономия на университетите, но едновременно с това задълбочава тяхната отговорност и начините за постигане на това. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Игнатов.
За реплика – проф. Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Аз съм удовлетворен от отговора на въпроса по смисъла на това, че чиновниците в министерството трябва да носят известна отговорност. Нещата там трябва да се променят, за да може все пак да не се нарушават права във ВУЗ овете. Автономията на ВУЗ-овете не означава, че студентите там са без права, че виновниците за това отстраняване, които явно са ръководството на филиала, са недосегаеми. Автономията изобщо не пледира за никаква недосегаемост – никъде, в никой университет, никъде по света.
Може би, господин министър, както Вие сам намекнахте, в новия Закон за висшето образование би трябвало да залегнат такива клаузи, в които за такива грешки и нарушения би трябвало да се носи и административна отговорност. Вие знаете, че докато текат съдебните процедури, тези студенти губят правата си, губят инерцията и губят години от младия си живот, за да влязат в българската индустрия, в българския обществен живот.
В комисията вероятно с Вас ще обсъждаме и този закон, но би могло още отсега (във връзка с подобни сигнали, с този най вече) да се направи така, че да няма подобни явления, от които пада петно не само върху самия университет, но и върху министерството. В края на краищата обществото държи отговорно министерството – казва: те са им шефове. Университетът е държавен, колкото и да е автономен. Работодателят е министърът на образованието, младежта и науката. Работодател не е нито Общото събрание, нито ректорът.
Така че аз ще продължавам да настоявам в Техническия университет нещата да се сложат в ред и вероятно Вие ще получите още въпроси в този смисъл. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на проф. Станилов.
Господин министър, ще ползвате ли дуплика? Няма.
Да благодарим на министър Игнатов за участието му в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към изслушване на министъра на здравеопазването Божидар Нанев, който ще отговори първо на питане от народния представител Нигяр Сахлим Джафер относно политиката на Министерството на здравеопазването за ограничаване на онкологичните заболявания и готовността за стартиране на Национална скринингова програма.
Заповядайте.
НИГЯР ДЖАФЕР (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Трайна е тенденцията за повишаване на заболеваемостта от онкологични заболявания както в България, така и в световен мащаб. В много европейски страни обаче заболеваемостта расте, но смъртността от рак намалява. У нас броят на заболелите расте, увеличава се и смъртността. Според водещи експерти през 2020 г. болните от рак ще са с 50% повече. Видимо е, че това ще представлява истинско изпитание за здравните, социалните и финансовите системи. Специалистите отдавна са стигнали до извода, че ако националните правителства не инвестират енергично в превенция, стотици хора ще умират безсмислено от рак, въпреки че животът им е можело да се спаси чрез ефективни скринингови програми, ранна диагностика и адекватно лечение. С особена сила това се отнася за три вида локализации – рак на гърдата, рак на маточната шийка и колоректален рак. 
През м. декември 2007 г. в 40-то Народно събрание бе създадена групата „Парламентарен консенсус за борба със социално значимите заболявания”, включваща 18 народни представители от абсолютно всички парламентарни групи, както и независими депутати. Групата предприе редица действия и инициативи, проведе серия от срещи и кръгли маси за идентифициране и възможни решения на основните проблеми в областта на онкологичните заболявания, с участието на водещи експерти в тази област, включително национални и републикански консултанти, неправителствени и пациентски организации, представители на Президентството, Министерския съвет и Националната здравноосигурителна каса.
На кръгла маса през 2008 г. бе приет меморандум, проведоха се дебати в залата, след което Народното събрание прие Декларация за ограничаване и контрол на онкологичните заболявания.
Оценявам като изключително добър знак и опит за приемственост в добрия смисъл на тази дума, в името на обща кауза - функционирането и продължаването на усилията на групата „Парламентарен консенсус за борба със социално значимите заболявания” и в този парламент под патронажа на сегашния председател на Народното събрание госпожа Цачева.
В питане, отправено към тогавашния министър на здравеопазването през м. май 2009 г., той отговори, че в изпълнение на Декларацията на Народното събрание е създадена работна група за изработване на Национална антиракова програма и Национален антираков план. Огласено бе, че Министерството на здравеопазването е спечелило проект за скрининг за 19 млн. лв. от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за трите предотвратими локализации на рак.
Уважаеми господин министър, питането ми е свързано с огромните очаквания и нуждата от развитието на този проект, с готовността за стартиране на дейностите по него и предприетите стъпки към реализиране на конкретни действия за справяне с този проблем, защото единствено скринингът, профилактиката и ангажираността на държавата, а не просто на неправителствения сектор, могат да гарантират намаляване на щетите от този бич, какъвто е ракът – здравен, обществен и в личен аспект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на д-р Джафер.
За отговор – министър Нанев. Заповядайте.
МИНИСТЪР БОЖИДАР НАНЕВ: Уважаема госпожо Цачева, уважаема д-р Сахлим, уважаеми народни представители! Онкологичните заболявания са сред основните здравни проблеми не само у нас, но и в останалите европейски държави. Делът на заболелите непрекъснато се увеличава. Затова в Министерството на здравеопазването е разработен проект за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за провеждане на национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания по приоритет на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектното предложение е било депозирано в Агенцията за социално подпомагане през м. май 2009 г. и е подписан договор за финансиране на проекта „Спри и се прегледай”. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 19 млн. 558 хил. лв., от които до момента са похарчени 68 хил. лв. Негов бенефициент е Министерството на здравеопазването, а дейностите, които той включва, са извършването на скрининг, профилактика и информиране на населението. Провеждането на скрининга върху трите най-чести локализации на карцином – рак на млечната жлеза, рак на маточната шийка и колоректален карцином, е насочено към население в активна трудоспособна възраст. Така искаме да се постигне превенция и ранна диагностика, да подобрим трудоспособността на населението, да се оптимизират здравните и социални разходи. Проектът е с национален обхват и реалното извършване на скрининговите прегледи се очаква да стартира през есента на 2010 г. Министерството на здравеопазването работи също така върху изготвянето на Национална антиракова програма и Национален антираков план.
В тази връзка през 2008-2009 г. експерти от дирекции в Министерството на здравеопазването са взели участие в изготвяне на Национална програма за профилактика и контрол на рака в България 2009-2018 г., както и План за стратегия, профилактика и контрол на рака в Република България 2009-2018 г. Двата документа обаче не са били утвърдени. Затова ръководството на Министерството на здравеопазването взе решение работна група с участие на пациентските организации да изготви до 15 февруари 2010 г. Национална програма за борба с рака в Република България, след което тя ще бъде представена на вниманието на Министерския съвет. В момента в страната профилактичната дейност в областта на онкологичните заболявания се осъществява от Националната здравноосигурителна каса. Това става чрез провеждането на годишни профилактични прегледи, които Министерството на здравеопазването е заложило в основния пакет на Здравната каса.
Профилактичният преглед способства за формиране на групи от пациенти, изложени на риск от определени заболявания. Обособени са три основни рискови групи – за сърдечносъдови, онкологични заболявания и диабет. При онкологичните заболявания се следи за три локализации – рак на простата, рак на дебелото черво и рак на млечната жлеза.
Към отговора съм подготвил приложение, което бих искал да Ви представя, защото е невъзможно в определеното време да бъде изчетено. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Госпожо Джафер, имате думата за два уточняващи въпроса.
НИГЯР ДЖАФЕР (ДПС): Благодаря, господин председателстващ.
Уважаеми господин министър, различните форми на скрининг по отношение на трите предотвратими форми на рак могат да бъдат в различен обхват. България през 70-те години на предходния век е имала една от най-добрите програми за популационен скрининг. За съжаление в момента борбата и ранната диагностика на раковите заболявания се оставят на ентусиазма на неправителствени и граждански организации. Скринингите могат да бъдат най-различни видове – регионални, пилотни проекти, национални, които са най-добрите форми на скрининг.
Приветствам това, което казахте - че са направени реалните първи стъпки по отношение изпълнението на тази Национална скринингова програма, но България продължава да бъде може би единствената страна, която няма реални стъпки, за да стигне тази помощ до хората и да оценят българските граждани, че наистина държавата проявява загриженост в тази посока.
Няколко дни по-късно в Брюксел България ще получи една награда – на Европейската асоциация за борба с рака, точно за програмата „Спри и се прегледай” – много добър опит, много хубав проект, който трябва да намери практическото си осъществяване и да даде своите реални резултати.
Има четири важни момента в контрола и борбата с онкологичните болести – превенцията; ранната диагностика и скрининг; диагнозата, лечението и наблюдението; и не на последно място – палиативните грижи. Ако някога заработят хосписите и отделенията за долекуване, както и болници, надяваме се, за продължително лечение, може би ще се реши и този проблем. Но в момента държавата продължава да бъде длъжник на хората, които са заболели и им е поставена страшната диагноза „рак”. Това, което трябва да разберат хората, е, че ако се прегледат навреме, ранната диагностика може да предотврати много други поражения – и на обществената система чрез обществените средства за здравеопазване, и в личен аспект. 
Благодаря Ви за отговора. Очакваме реалните стъпки в тази насока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Министър Нанев, имате думата.
МИНИСТЪР БОЖИДАР НАНЕВ: Уважаема д-р Джафер, разбирам Вашата загриженост. Държавата наистина дълги години е била и продължава да бъде длъжник в някои аспекти по отношение на оказването на помощ при онкологично болните, особено в палиативните грижи и създаването на хосписи. Това се прави и в момента. От Министерството на здравеопазването по Наредба № 40, която определя обхвата на дейности, включени в задължителното здравно осигуряване, се създават и ще бъдат предоставени такива пътеки за долекуване. Предложени са промени и в Закона за лечебните заведения, където хосписите се детерминират според европейските норми. Работата ни с неправителствените и пациентските организации е съвместна, като не оставяме инициативата да бъде тяхна. Използваме тяхното желание за работа и ентусиазъм. Сътрудничим си пълноценно. 
Наградата за проекта „Спри и се прегледай” е много добър пример. Проектът е награден с първа награда в Брюксел, той заслужава внимание, защото предоставя истински грижи за онкологично болните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Заповядайте, д р Джафер.
НИГЯР ДЖАФЕР (ДПС): Уважаеми господин министър, навсякъде по света се смята, че е крах за здравната система, ако едно раково заболяване на пациента се открие по-късно от втория стадий. В България сухата статистика показва, че раково болните се откриват в късните трети и четвърти стадий. Ето защо мисля, че няма лекар и непредубеден човек, който да не е убеден, че скрининговите програми са начинът и държавата трябва да тръгне по този път. Ние ще следим вашите усилия, за да можем да опровергаем, че тенденцията в България е да се заболява повече от рак и да се умира повече от рак. По света заболеваемостта наистина се увеличава, но смъртността намалява. Което значи, че човекът може да е с диагнозата рак, но преодолява това препятствие и си умира от нещо друго, съвсем различно от тази диагноза.
Благодаря за отговора. Наистина си запазваме правото и като парламентарен консенсус в борбата със социално значимите болести да следим следващите реални стъпки в тази сфера.
МИНИСТЪР БОЖИДАР НАНЕВ: Уважаема д-р Джафер, и аз Ви благодаря за вниманието, но нека да не очертаваме такава апокалиптична картина в България. Не се откриват само в трети и четвърти стадий заболявания, откриват се и в първи, и във втори стадий. Много усилено се работи в тази насока. Статистиката показва, че те се увеличават като процент в първи и втори стадий и превалират на трети и четвърти стадий по определени заболявания, какъвто е ракът на млечната жлеза например. Така че нека не омаловажаваме труда на лекарите и специалистите и всички положени досега усилия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря. Доктор Нанев, това беше жест към Вас и проблематиката за рака, тъй като Вие нямахте право всъщност на изказване.
Преминаваме по-нататък.
Въпрос от народния представител Антон Константинов Кутев относно посещението в САЩ на министъра на здравеопазването, заместник-председателя на Народното събрание и директора на Изпълнителната агенция по трансплантация на разноски на заинтересованите организации.
Господин Кутев, имате думата.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми колеги! Безспорно въпросът ми касае и председателстващия в момента заседанието на Народното събрание. Не мога да преценя дали той се намира в момента в конфликт на интереси и дали трябва да води заседанието, нека сам да прецени.
По повод посещението в Съединените щати безспорно човекът, към когото може би трябва да бъдат отправени тези питания, не е само министърът, тъй като няма съмнение, че най-високопоставената длъжност от всички, които са направили това посещение, е заместник-председателят на парламента. Това за една парламентарна република, разбира се, е най-високото ниво. Не знам кой е водил делегацията, според мен той трябва да я е водил, но така или иначе, по нашите правила аз мога да задам въпроса към министъра, и затова към него отправям въпроса въпреки ясното съзнание, че той се отнася далеч не само към него.
Логиката да се обърна с този въпрос към министъра касае не само неговото лично присъствие там, а присъствието на още няколко човека, включително, както съм споменал и в заглавието на въпроса, и на директора на Изпълнителната агенция по трансплантация госпожа Джалева и доц. Платиканов примерно, който е един от хората, който е бил там и е присъствал в ролята си на съветник, но в момента вече е израснал до национален консултант.
Тъй като на част от въпросите, които съм поставил, вече има публичен отговор, ясно е, че те са били на това посещение. Защото въпросът ми започва с това – дали са били и дали са били командировани от министър-председателя Бойко Борисов. Отговорът според мен е ясен. Но оттам нататък нещата имат друг смисъл. Тоест важният отговор, който бих искал днес да получа, е дали наистина единствен господин Хичев има общо с организациите, които са платили пътуването и дали той наистина е изпълнителният директор на „Остеоцентър”, в което не се съмняваме, и в края на краищата как ще бъде обяснен конфликтът на интереси? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Господин Нанев, имате думата.
МИНИСТЪР БОЖИДАР НАНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Кутев! Разбира се, въпросът Ви е ясен, той е в общественото пространство, има публикувани материали и на сайта на Министерството на здравеопазването, така че няма съмнение, че е имало такава делегация. Работна група от Министерството на здравеопазването, водена от министъра на здравеопазването, заедно със заместник-председателя на Народното събрание д-р Лъчезар Иванов, заедно с директора на Изпълнителната агенция по трансплантации, заедно с доц. Платиканов посети Вашингтон и проведе срещи в департамент на здравеопазването и социалните дейности, както и други ведомства, по покана на Евроатлантическия фонд и Федерацията на американски граждани от български произход. Разходите за самолетни билети и хотел бяха поети съгласно поканата от Федерацията на американски граждани от български произход и Евроатлантическия фонд, разходите за дневни и медицинска застраховка – от Министерския съвет. 
Министърът на здравеопазването беше командирован от Министерския съвет със Заповед № КМ-241 от ноември 2009 г.
Както вече споменах, финансиращите визитата за пътни и хотел са Евроатлантическият фонд - американска обществена организация, подпомагаща развитието на проекти в сферата на здравеопазването и други сектори в САЩ, учредена е от бившия държавен секретар Хенри Кисинджър и Франк Попов, дългогодишен директор на „Дау Кемикъл”, и Федерацията на американски граждани от български произход, чийто президент е и д-р Румен Хичев. 
Една от всички срещи на българската делегация, в това число и присъствието на д-р Джалева – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по трансплантация, беше осъществена и с ръководството на „Остеотех” – водеща биотехнологична компания в областта на остеобиологичните науки и биотехнологии. На срещата присъстваха президентът на „Остеотех” господин Сам Марчао, заедно с целия ръководен екип на компанията. Беше изнесена презентация за организацията, правилата, стандартите в областта на тъканите за трансплантация. Делегацията разгледа и се запозна с работата на Световния биотехнологичен център за производство на тъканни алографт продукти за нуждите на ортопедична, неврохирургична и травматология.
Няма конфликт на интереси – подреждам отговора според Вашите въпроси, при провеждането на визитата на министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев в САЩ. Поканата беше отправена чрез българския посланик в САЩ Лъчезар Петков и беше съгласувана с Държавния департамент на САЩ и Министерството на външните работи. Организацията и планирането на визитата бяха съгласувани с американското законодателство за предотвратяване на конфликт на интереси и корупционни практики, както и с посолството във Вашингтон и протокола на българското Министерство на външните работи. Нито една фирма от български или чужд произход, включително и Остеоцентърът не е участвал в поемане на разноските по тази визита. Обвинението в конфликт на интереси е неоснователно и поради причината, че Министерството на здравеопазването и в частност министърът на здравеопазването не са страна по договори с „Остеоцентър”. (Председателят подава сигнал, че времето е изтекло.)
Целта на това посещение беше полагането на основата на ново взаимно сътрудничество и обсъждане на важни за двете страни – българското и американското Министерство на здравеопазването, в областта на развитието на двустранни отношения на междуправителствено ниво; извършване на реформи и внасяне на някои промени в съществуващите модели; актуални въпроси около пандемичната обстановка и мерки за защита на населението в условия на пандемия; организация, правила и стандарти в областта на органните и тъканните трансплантации, които са приоритет и на нашето министерство. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Министър Нанев, времето Ви изтече. Говорите една минута повече.
МИНИСТЪР БОЖИДАР НАНЕВ: Ако има време, ще довърша.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря Ви. 
Думата за реплика има народният представител Антон Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Господин министър, отговорът принципно беше достатъчно изчерпателен и най-малкото даде отговор на някои мои съмнения, а и не само мои – очевидно е.
Едното от тях безспорно беше фактът, че господин Хичев очевидно се явява далеч не само шеф на едната фирма, но и на неправителствените организации, което ще рече безспорно, че има свързване на интереси. Това, че практически цялата настояща и бъдеща към този момент сила на България по отношение на трансплантациите се е съсредоточила на едно място, именно в САЩ, може би не е лошо. Стига наистина срещите, които вие сте провели, да бяха на съответното ниво. Защото, когато при един български заместник-председател на Народното събрание и един български министър отива на посещение президентът на една частна компания, колкото и голяма да е тя, не е нивото, на което би трябвало да се отчита срещата. Тоест самият факт, че вие сте имали среща с една от най-големите компании в един определен сектор, а именно трансплантациите, и фактът, че от българска страна са ангажирани категорично всички настоящи, подчертавам, и бъдещи хора, които ще се занимават с трансплантации в тази държава и които ще взимат ключови позиции, означава, че това посещение не е случайно, още повече, че очевидно виждаме връзката през господин Хичев при финансирането. Тоест за мен е ясно, че има един човек, който е заинтересован от вашата работа, който през неправителствена организация, която той ръководи, е заплатил пътуването. За мен е очевидно, че това няма как да не ви вкара в определени размисли, компромиси. Вече дали е конфликт на интереси е законов въпрос. Тоест дали може да се докаже конфликт на интереси, защото той се доказва по някакви законови механизми. Аз не мога да твърдя, че мога да докажа за конфликта на интереси. Разбира се, ще направя всичко възможно. Фактът обаче, че имате рязко несъответствие между длъжността, която заемате, и начина на финансиране на съответната, как да го кажа, екскурзия или пътуване, или делегация. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Заповядайте за дуплика, министър Нанев.
МИНИСТЪР БОЖИДАР НАНЕВ: Уважаеми господин Кутев, абсолютно сте прав. Това е въпрос на закон за доказване на конфликт на интереси. Все пак да Ви спомена каква дейност извърши делегацията и каква програма имаше. 
Проведоха се срещи и разговори на федерално ниво. Федералното правителство на САЩ беше представено от д-р Дон Моулдс – заместник-министър по планирането на Департамента по здравеопазване и социални дейности на САЩ; д-р Чарлз Фридман – национален координатор по медицински информационни технологии към Департамента на САЩ; Джей Мърчънт – официален представител на Департамента по здравеопазване и социални дейности на САЩ; Силвия Савич – завеждащ Бюро за Югоизточна Европа към Департамента по търговията на САЩ. 
В болници и лечебни заведения нашите срещи бяха представени от Кристин Уелч – вицепрезидент по стратегически инициативи и връзки с бизнеса към Американската болнична асоциация; проф. Рой Лийбоф – професор по кардиохирургия и директор на Центъра по спешна кардиохирургия в Университетската болница към Университета „Джордж Вашингтон”.
Научният сектор при нашите срещи беше представен от Чарлз Уеснър – директор на Национална академия на науките на САЩ по иновациите и предприемачеството.
Технологичният сектор в медицината бе представен от Питър Плута – директор за Централна Европа на „Cisco Systems”, Inc; Тревор Гън – директор на международните връзки на „Меdtronic”, Inc; Кристофър Ломбарди – директор на Европа по „Raytheon Company”, Джордж Хенди – главен директор на Института по стратегически проучвания. 
В срещата в Департамента по здравеопазване и социалните дейности на САЩ от американска страна присъстваха и следните официални лица: Джон Монахън – специален представител на секретаря на Департамента по здравеопазването и социалните дейности; д-р Брус Джелин – заместник-министър и министър по епидемиологичните заплахи и ваксинационната доктрина на САЩ. 
На срещите бяха обсъдени важни за двете страни въпроси от областта на здравеопазването:
- развитие на двустранните отношения на междуправителствено ниво;
- извършване на реформи и внасяне на някои промени в съществуващите модели;
- актуални въпроси около пандемичната обстановка;
- мерки за защита на населението в условия на пандемия;
- организация, правила и стандарти в областта на органните и тъканните трансплантации;
- преструктуриране и организиране на болнична мрежа;
- обучение на кадри.
Обсъдена бе политиката на американското и българското правителство в областта на здравното осигуряване и други приоритетни въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря Ви.
Преминаваме към въпроси и питания към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов.
Въпрос от народния представител Пенко Атанасов Атанасов относно забавяне директните плащания за земеделски производители.
Имате думата.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, въпросът ми беше зададен преди Нова година и по обективни причини явно до този момент не можеше да бъде отговорено на него. Мисля си, че актуалността му е важна, защото директните плащания на площ съществуват от няколко години и с тях държавата, с влизането ни в Европейския съюз, дава едно много сериозно рамо на нашите земеделски производители. Според мен, въпросът си остава актуален, защото земеделските производители можеха още от 16 октомври да получат тия пари, но това по едни или други причини не се случи, а годината, която измина, беше изключително тежка за тях. 
Аз мисля, че за Вас не е тайна, че, първо, реколтата, която получиха, я реализираха трудно и на много ниски цени. Бяха им необходими оборотни средства, за да могат да завъртят новото производство. Който не се е занимавал със земеделие, не би разбрал за какво става въпрос. Две хиляди и девета година кризата в страната ни се почувства с особена сила, а земеделският производител, разбира се, го почувства първи, защото, участвайки в това производство, което, разбирате, е един цикъл за година, е много важно тая помощ да се получи навреме. 
През годините е доказано, че по принцип в период на криза земеделието е секторът, в който имаме най-малък спад на приходи в бюджета по брутен вътрешен продукт, заради нашите природно-климатични условия, заради това, че производството и през годините, и сега е такова, че можем да произвеждаме продукция такава, каквато се реализира. Вярно – невинаги на цени, на които сме искали да бъде това производство.
Все пак, господин министър, въпросът ми е: каква е причината за това забавяне? Вие разбирате, че го задавам, защото ми се иска това да не се случва в бъдеще. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Атанасов, както Вие сам казахте, въпросът Ви вече не е актуален. Искам да подчертая, че такова забавяне наистина няма.
Регламентираният период, в който се изплащат директните плащания, е от 1 декември на текущата година до 30 юни на следващата година, съгласно Регламент 73/2009 на Съвета на Европа.
По изключение предоставянето на директни плащания от държавите – членки на Европейския съюз за 2009 г. можеше да започне от 16 октомври, което за България не беше възможно. При нас изплащането беше обвързано с две условия, съгласувани с Европейската комисия и нейните служби. Първо, следваше да се изпълни планът за действие и да се проведе одитна мисия, която приключи на 4 декември 2009 г., с която да се провери напредъкът на страната ни по отношение на прилагане на консолидирания екшън-план за подобряване на ИСАК 2009. Съгласно него беше задължително извършването на кръстосани проверки на заявените площи, непосредствено преди изчисляване на дължимите суми.
Слоят с данните за допустимите площи беше предаден на Държавен фонд “Земеделие” на 25 ноември 2009 г., а в периода 26 ноември – 5 декември 2009 г. бяха извършени кръстосаните проверки на парцелите спрямо този слой.
Общата сума за директните плащания за 2009 г. е в размер на 771 млн. лв. От тях 221 млн. лв. са националните доплащания, а останалите са европейската субсидия.
По схемата за единно плащане на площ се изплащат по 23,78 лв. на декар, от които 16,23 лв. е европейската субсидия, а 7,55 лв. е националното доплащане от бюджета.
От 14 декември 2009 г. започна изплащането и на обещаните 61 млн. лв. за животновъдите като национални доплащания за 2009 г. на подадените от тях 30 заявления. На глава животно за първи път, забележете, се изплащат следните суми: по 132,60 лв. е субсидията за отглеждане на говедо; по 29,73 лв. е за отглеждане на овце и кози-майки, като в това число 14,59 лв. за отглеждане на овце и кози-майки, необвързани с производството, и 15,14 лв. за отглеждане на овце и кози-майки, обвързани с производството. Това са първите преки субсидии, които фермерите получават за отглеждане на животните, след като само за два месеца беше разработена и утвърдена легитимна процедура за изплащане на помощите на глава животно.
За земеделските стопани през м. декември бяха осигурени 503 млн. лв. От тях бяха одобрени и наредени по сметките на земеделските производители и животновъдите общо 460 млн. лв. директни плащания и национални доплащания. С тях на всички коректни производители е изплатен пълният размер на европейската субсидия на декар плюс част от националното доплащане за обработка на земята. Останалата част от субсидиите ще бъде изплатена през януари и февруари 2010 г., въпреки че регламентът позволява това да се случи до м. юни.
До края на м. януари ще бъдат изплатени субсидиите за необлагодетелстваните райони, определени с наредбата, приета с Постановление на Министерския съвет № 30 от 15 февруари 2008 г., със завишени ставки спрямо 2008 г.
До средата на м. февруари 2010 г. ще бъдат изчислени останалите застъпвания на площ, така че в края на м. февруари Държавен фонд “Земеделие” да може да изплати субсидиите на декар и на земеделските производители, за които са установени застъпвания. Като процент от заявената територия застъпванията тази година са изключително малко – под 1%. От 95 хил. заявления бяха констатирани застъпвания само в 10 хил. Към момента по 1500 заявления все още се проверяват застъпвания.
Бих искал да напомня, че информацията във връзка с директните плащания и националните доплащания на земеделските стопани за 2009 г. е общодостъпна на сайта на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд “Земеделие”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Найденов.
Реплика? Заповядайте.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, благодаря за отговора, който предоставихте, но според мен Вие скрихте един много важен момент. Да, и предишното правителство има вина донякъде с проверките, със закъснението, но пълната вина е във Вас. Когато задавах въпроса, неслучайно казах защо.
Според мен, а и мисля, че всички тук ще се съгласят, че приоритет на държавата е максимално да бъдем в помощ на земеделския производител тогава, когато има най-много нужда. Държавата като такава най-много ще има полза, защото естествено ще получава това, което трябва да влиза в бюджета.
Аз просто казвам, че не можахте добре да си свършите работата качествено и навреме вероятно затова, че беше ново управлението и на Фонда, и на самото министерство. Поздравявам Ви за това, че до м. февруари ще изплатите и останалата част. Вие на няколко пъти се обвързвате с дати, които не изпълнявате. Притеснява ме това ще стане ли до края на м. февруари?! Ако стане, имате адмирациите на всички, разбира се, и моята. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин Атанасов, не знам аз ли не се изразих правилно или Вие не ме разбрахте, затова ще трябва да повторя ясно и точно.
Съгласно Регламента директните плащания и националните доплащания се плащат от 1 декември на настоящата до 30 юни на следващата година. От дължими 771 млн. лв. ние сме изплатили две трети от сумата през м. декември, което се случва за първи път в историята на България и откакто съществуват тези плащания. 
В съседна Гърция, където в момента протестират и са блокирали границата, не са им изплатили и 1 евро. Така е в по-голяма част от страните. 
Българското правителство наистина направи необходимото в този тежък период, за да изплати две трети от сумата през м. декември, вместо да каже, че за тези седем месеца, в които можем да плащаме, ще плащаме по 100 млн. лв. Ние изплатихме близо 500 млн. лв. през м. декември. От това по-бързо и по-добре свършена работа не знам. 
Само за миналата и по-миналата година, когато вашето правителство е управлявало, последните плащания са били през м. юни, а през м. декември не са плащали нищо.
Нека наистина да не политизираме въпроса. Ситуацията е тежка. Правителството направи всичко необходимо – първо, въобще да тръгнат плащанията, защото заради допуснати пропуски, констатирани от Европейската сметна палата, тези 771 млн. лв. бяха де факто блокирани. Ако не бяхме изпълнили този екшън план, който ни повериха в началото на м. декември, тези плащания нямаше да тръгнат.
Наистина не просим адмирации, а мисля, че ги заслужаваме. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Найденов.
Преминаваме към въпрос от народните представители Пенко Атанасов и Спас Панчев относно размера на директните плащания за площ и броя на земеделските производители, които ще ги получат.
Заповядайте да развиете въпроса си.
СПАС ПАНЧЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господа министри, драги колеги! Днес при нашите питания, разбира се, има дублиране, защото въпросите ни бяха зададени в началото на м. декември м.г., а вече месец и половина по-късно, за радост на министерството, то успя да изпълни много от ангажиментите, които лично министърът беше поел.
Все пак, за да сме коректни към земеделските производители и да дадем повече светлина, а не да търсим възможност да политизираме въпроса или да критикуваме, от 2007 г. българските земеделски производители получават пари за единица обработваема площ. Държавата прави всичко възможно и доплаща суми на единица обработваема площ. По този начин земеделските производители получават една възможност, една помощ, за да развиват земеделието в България.
Вие, господин министър, бяхте обещали, че до 5 декември 2009 г. ще се извършат плащанията. Тъй като това не беше изпълнено на 9 декември 2009 г., ние зададохме въпроса към Вас, затова така се дублират отговорите ни. Благодарни сме, че бяха дадени пари на земеделските производители. Това, което ни направи впечатление, е, че една част от земеделските производители получиха плащания от Европейската комисия, а една част получиха доплащания от български пари. Как стана така, че в списъка имаше само малка част, които получиха български доплащания? Как беше решено това да бъде извършено по този начин, защото това прави впечатление на хората? Дали имаше някакъв подбор? Смятате ли, че е правилно така да се работи в бъдеще?
Нашите въпроси към Вас са: каква част от земеделските производители успяха да получат плащанията през първия транш и ще бъде ли изпълнено Вашето обещание до края на м. февруари и окончателно до края на м. юни? Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Заповядайте за отговор, министър Найденов.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Панчев! Ще си позволя в началото на отговора да не се съглася с това, че съм обещал до 5 декември да платим. Казах, че технически можем да започнем да плащаме след 5 декември, тъй като проверката на Европейската комисия е назначена от 1 декември до 4 декември 2009 г. и преди тази дата ние не можем да започнем да плащаме. 
С това уточнение в началото, позволете ми да премина към отговора на въпроса, който наистина, прав сте, ще внесе допълнителна яснота по отношение на земеделските производители.
В чл. 29 на Регламент 73 от 2009 г. на Съвета на Европейската общност е предвидена възможност за изплащане на директна подкрепа най-много на два транша. Цитирам: „Плащанията се извършват под форма на най-много два транша годишно в периода от 1 декември до 30 юни на следващата календарна година”. 
Както вече казах, от оторизираните суми през м. декември до момента, по сметката на земеделските производители и животновъдите, са наредени общо 460 милиона директни плащания и национални доплащания. Те представляват съответно около 70% от всички директни плащания и около 30% от националните доплащания както на площ, така и за животни. Останалата част ще бъде изплатена до края на м. февруари 2010 г., съгласно разчетите на Министерството на финансите. 
От общия брой 95 333 подадени заявления, плащания са оторизирани на 80 059 земеделски стопани, на които след извършване на всички заложени проверки по заявлението не са установени нередности. Броят на земеделските стопани, които получиха плащания през първия транш, извършен на 14 декември 2009 г. по схемите е, както следва:
- по схемата за единно плащане на площ – 80 059 кандидати;
- по схемата национални доплащания за животни, отглеждани говеда, необвързани с производството към референтната дата – 13 708 кандидати;
- по схемата национални доплащания за животни, отглеждани овце-майки и кози-майки, необвързани с производството към референтните дати – 7655 кандидати;
- по схемата национални доплащания за животни, отглеждани овце-майки и кози-майки, обвързани с производството към референтните дати – 6085 кандидати;
- по схемата за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за обработка – 192 кандидати;
- по схемата за енергийни култури – 33 кандидати.
Оторизираните плащания към 14 декември 2009 г., европейско плащане и национално съфинансиране, без удържаните санкции по схемите са, както следва:
- по схемата за единно плащане на площ – 396 млн. 378 хил. лв.;
- по националните доплащания на площ – 26 млн. лв.;
- по схемата национални доплащания за животни, отглеждани говеда, необвързани с производството към референтна дата – 43 млн. 981 хил. лв.;
- по схемата национални доплащания за животни, отглеждане на овце-майки и кози-майки, необвързани с производството към референтните дати – 9 млн. 659 хил. лв.;
- по схемата национални доплащания за животни, отглеждане на овце-майки и кози-майки, обвързани с производството към референтните дати – 3 млн. 957 хил. лв.;
- по схемата за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка – 276 хил. лв.;
- по схемата за енергийни култури – 248 хил. лв.
Както разбрахте, почти всички европейски плащания са изплатени. Ресурсът за националните доплащания беше ограничен, защото ако си спомняте, м. декември Народното събрание гласува този половин милиард дефицит, за да могат да бъдат осигурени средства. След като имахме среща с браншовите организации, беше ни предоставен списък от Националната асоциация на зърнопроизводителите с крайно нуждаещи се техни членове, към които има приложени санкции от банките. По тяхна молба приоритетно при плащане на националните доплащания бяха преведени пари към тях, а на останалите членове ще бъдат, както ви обясних и преди малко, изплатени всички суми до края на м. февруари. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Найденов. 
Заповядайте за реплика, господин Атанасов.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, колеги, уважаеми господин министър! Благодарим Ви за отговора. Този списък не може да не ни притеснява. Аз разбирам, че е предоставен от браншовите организации. Добре е, че има такива, които са си получили на 100% директните плащания на площ. Какъв беше този критерий – на едните да бъде платено, а на другите да не бъде платено? Кой определи, че едните са с по-големи нужди, а другите са с по-малки? За обществото и земеделските производители това стана някак си скрито, в дълбока тайна и сега тук се показва, че само на тези, които са крайно нуждаещи се, на които банките ще запорират сметките и т.н., само на тях са били изплатени. 
Аз съм убеден, че на много други земеделски производители, които са били в същото положение, не е изплатена пълната сума. Дайте да се разберем! Мисля, че това е недопустим административен подход, когато става въпрос за държавни пари, които отиват при земеделските производители, и ние не можем да се съгласим, че по неясни критерии са били разпределени тези средства. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Заповядайте за дуплика, министър Найденов.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин Атанасов, ние имахме два варианта на действие. Първият вариант, да не платим на абсолютно никой и да се съобразим с регламента 31 декември – 30 юни. Тоест в м. декември, когато и без това нямаше пари в бюджета, ние можехме да пуснем, както и направихме, на 100% европейските плащания и на никой да не дадем национални доплащания, без да нарушаваме регламента, да изчакаме, разбира се, тази година да се съобразим до 30 юни. 
След срещата, както ви казах, с Националната асоциация на зърнопроизводителите, която представлява като обработваема площ над 85% от обработваемата площ, или на потенциалните бенефициенти за получаване на субсидии. По тяхно изрично настояване и наистина по представени от тях факти и аргументи за запор на банкови сметки, за блокиране на дейност, за стартирани процедури по изземване на имущество. Разговаряйки, ние решихме, че по-добре в ограничения ресурс да направим жест към тези хора, които, повярвайте ми, не сме гледали нито партийно към кого членуват, нито някакви други критерии, ако, разбира се, в подтекста Ви на зададения въпрос има такъв смисъл.
Не ни корете за това, че направихме наистина невъзможното да платим определена част през м. декември, когато наистина нямаше средства. За останалите, и ние сме имали разговори с тях, ще има плащане, включително през м. януари и през м. февруари. Ще получат средствата си всички. Точно в този момент, преди стартиране на следващата кампания, правим наистина невъзможното да се случи. В този смисъл, тъй като виждам, че и господин Тасим ме гледа, наистина се нуждаем, както при ситуацията с тютюнопроизводителите, от подкрепа. Защото това касае хората, а тези на терена нямат ясно изразена политическа принадлежност, имат ясно изразени нужди и ние удовлетворихме тези нужди. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Преминаваме към въпрос от народния представител Янаки Боянов Стоилов относно неизплатени средства на земеделските производители – животновъди, от област Монтана. 
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин министър, аз задавам въпроса към Вас от името на около 150 земеделски производители – животновъди, отглеждащи овце и кози в област Монтана. Те не са получили изцяло доплащанията, на които имат право. При подаването на документите през пролетта на 2009 г. те не са отбелязали в заявлението, че кандидатстват и по двете схеми, включително и по тази, която е обвързана с производството. Защото никой тогава, въпреки предвидените задължения от съответните органи, не им е разяснил как да се попълнят тези формуляри. Така няма нито един от земеделските производители в цялата област, които попадат в категорията, да е получил допълнителните около 15 лв., които им се полагат.
Интересното е, че тогавашният ръководител на Областната разплащателна агенция в Монтана, който носи отговорността за тази информационна дейност, сега, по ваше време, е издигнат за директор на Фонд „Земеделие”. Казвам Ви го, защото Вие сте и представител на ГЕРБ – дали, ако хората, които носят определени задължения, не са се справили с тях, трябва да получават още по-висока длъжност?
Но моят най-важен въпрос е: как Вие ще реагирате на подадените жалби от земеделските производители и ще направите ли необходимото да получат пълния размер на субсидията за бройка овца-майка и коза-майка? Надявам се, че това, въпреки закъснението и въпреки пропуските, може да бъде направено при добра воля. Разчитам на Вашия ясен отговор и настоявам да потърсите решение на това основателно искане на земеделските производители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Имате думата, министър Найденов.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Стоилов, позволете ми преди началото на въпроса да отговоря косвено и на зададения въпрос за кадровите проблеми в Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие” – Монтана, тъй като получих и други сигнали за проблеми, и то по мярката „Млад фермер”. Разпоредих, разбира се, чрез Държавен фонд „Земеделие”, проверка. Докладът с констатациите е на разположение на изпълнителния директор и в скоро време ще се произнесем, тъй като там наистина, прав сте, има проблеми. Става въпрос все пак за проблеми в стартирането на Кампания 2009, когато същите тези чиновници в териториалното управление на Държавен фонд „Земеделие” е трябвало да обяснят на хората какви са максималните възможности, от които могат да се възползват.
По отношение на поставения въпрос. По този начин ще имам възможност както да разясня действителната ситуация на животновъдите, кандидатствали за национални доплащания през 2009 г., така и накратко да представя мерките, които предприемаме в тази посока, за да не се повтарят тези пропуски. 
Изискванията за кандидатстване за национални доплащания за 2009 г. бяха определени с Наредба № 3 от 25 февруари 2009 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания. Наредбата определя изискванията за кандидатстване по две схеми за подпомагане – на овце-майки и кози-майки - една схема, която е необвързана с производството, и една схема, която е обвързана с производството. Общото изискване и за двете схеми е животните да са регистрирани в системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти към определена дата. Но само обвързаната схема изисква период на поддържане на заявените животни най-малко 100 дни след края на периода на подаване на заявленията. Всеки земеделски производител избира схемите, по които да кандидатства и има възможност да се консултира със служителите на място при подаване на заявленията, които от своя страна са длъжни да окажат съдействие. 
След крайния срок за кандидатстване Разплащателната агенция обработва получените заявления и проверява дали са спазени изискванията, извършва административни проверки, проверки на място и при изпълнение на изискванията оторизира плащанията по заявените схеми, подчертавам, заявените схеми или тези схеми, по които заявителят е положил своя подпис. Защото няма Разплащателна агенция, която би извършила плащане по схема, която не е заявена. Не виждам причина, поради която животновъдите да се откажат от получаване на допълнително подпомагане и да не подадат заявленията си и по двете схеми за подпомагане, както е в случая с животновъдите от района на Монтана, но за да се извърши подпомагане, преди всичко това трябва да е заявено писмено. 
Тук опираме до съвсем другата страна на въпроса. След като животновъдите са имали право да кандидатстват и по двете схеми, защо тази информация не е била разпространена и не е стигнала до тях, защото тази възможност е съществувала, а животновъдите не са били информирани? Основният въпрос, според мен, произтича от начина на комуникация на информацията до заявителите и бих казал цялостната липса на комуникация при подаване на заявления за подпомагане през 2009 г. 
Дължа обяснение на всички ощетени животновъди, че кампанията за подаване на заявления за националните доплащания за 2009 г., която протече в периода 1 март – 9 юни 2009 г., стана по време на управлението на друго правителство и аз не мога да отговоря защо не е проведена както трябва. За да не се допусне подобна грешка в настоящата Кампания 2010, съм предприел следните мерки. На първо място, схемите за подпомагане с национални доплащания за 2010 г. бяха подложени на вътрешно обсъждане в Министерството на земеделието и храните и изпратени за консултации с Европейската комисия още през м. декември 2009 г. От м. януари 2010 г., съгласно дадени от мен инструкции, работна група подготвя нов проект на Наредбата за национални доплащания. Новата наредба, която ще определи изискванията за кандидатстване по схемите за национални доплащания за 2010 г., ще бъде готова достатъчно рано, за да позволи преди стартирането на кампанията за кандидатстване да се извърши обучение на служителите, които ще консултират заявителите по места, за да се информират всички заинтересовани земеделски производители. Считам, разбира се, че с тези навременни мерки ще проведем една успешна кампания, за да не се получат подобни пропуски през 2010 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Господин Стоилов, имате думата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин министър, добре е да използвате парламентарния контрол като част от информационната кампания, но моят въпрос, който Ви зададох, остана без отговор. Защото тези хора в трудната икономическа ситуация продължават да разчитат на средствата, техните животни са налице - поддържа се числеността им. Вие не оспорвате, че те са добросъвестни и поради неизпълнение на служебните задължения на лицата, които е трябвало да разяснят, те са допуснали този пропуск. Мисля, че когато на везните се сложи това формално изискване с добросъвестното отношение и с фактическото съответствие на изискванията на наредбата, които са покрили тези хора, смятам, че с Ваше разпореждане могат да се осигурят тези средства за доплащане за 2009 г. А за 2010 г., да се надяваме, че всичко ще бъде по-добре организирано и те ще получат полагащите им се средства. 
Аз очаквам във Вашата дуплика все пак да ми кажете, а така да разберат и хората, да разчитат ли на Вашето активно ангажиране и разпореждане за осигуряване на тези средства или вече да търсят някакъв друг начин да преориентират своята дейност - да намаляват животните? Или може би да си организират протести - не знам, това е тяхна преценка. 
Надявам се все пак, че Вие ще вземете присърце този въпрос, а не просто така формално. Очаквам да кажете какъв ще е финансовият ангажимент по отношение на тези доплащания, на които те продължават да разчитат? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Господин министър – право на дуплика.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин Стоилов, народни представители,! Иска ми се да можех да разреша тези плащания, но затова обясних, че заявителската кампания стартира през м. март, а приключва до м. юни. След това обработените вече данни са подадени на Европейската комисия за оторизиране на тези плащания. След като са оторизирани от Европейската комисия и подлежат на проверка от Европейската сметна палата, не можем извън подадените тогава като параметри стойности да изплатим един лев допълнително. 
Има прецедент: националните средства се третират като държавна помощ, която се нотифицира. Ще Ви кажа по какъв начин можем да компенсираме хората. Вече проведохме разговори, тъй като те реагираха и се срещнаха с нас. Могат да бъдат компенсирани по схемата „де минимис”. Ние работим в тази посока – подготвяме по-лесен начин за получаване на средства по „де минимис”, които да ги компенсират по някакъв начин. Не може обаче да им изплатим допълнително средства, нито пък да направим неразрешена държавна помощ към тях. 
Има прецедент, който беше така нареченият код-6, когато беше наредено плащане от бившия министър Валери Цветанов за заявени площи, неразрешени от Европейската комисия, за което Европейската комисия санкционира България, върнахме средствата в двоен размер и се наложи да изпълняваме този екшън-план, поставил под угроза 771 милиона.
Отново казвам: въпреки желанието ми това да стане търсим начини чрез системата за подпомагане „де минимис” да ги компенсираме и това ще се направи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Следва въпрос от народния представител Пенко Атанасов Атанасов относно приключване на Програмата САПАРД.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Настоящата 2010 г. се очертава като изключително трудна за обикновените граждани, бизнеса и без съмнение – за общините. Някои от българските общини са в особено затруднено положение, тъй като разработените и изпълнени проекти по Програма САПАРД не бяха разплатени или бяха частично разплатени. На някои от общините бяха наложени санкции, които усложняват допълнително и без това трудното финансово положение на бюджетите им.
В тази връзка въпросът ми към Вас е: колко общини не са получили финансиранията си по изпълнените проекти по САПАРД? Колко общини са получили частично финансиране? Колко общини са наказани и с какви суми?
За всичко, което Ви питам, особено важен е въпросът: обмисля ли държавата да помогне на засегнатите общини, тъй като голяма част от тях са пред фалит? Това е факт, защото изпълнилите проектите фирми безспорно ще потърсят правата си в съда за неизплатените от общините средства. Това е изключително тревожно, изключително важно, защото, за съжаление, засегнатите от този въпрос общини не са малко. Мисля, че трябва да имаме ясен отговор и визия какво правим в тази трудна ситуация за много общини, допълнително усложнена поради финансовата криза? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Думата има министър Найденов.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов! За периода преди юни 2001 г. – 31 декември 2009 г. Държавен фонд „Земеделие” има сключени договори с 332 общини. От тях са изплатени 252 проекта на обща стойност 151 млн. 575 хил. лв. и са анулирани 80 проекта на стойност 42 млн. 864 хил. лв. по трите общински мерки, които са: мярка 6 „Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горска продукция”, по която са изплатени 32 проекта, а 25 проекта са отказани; по мярка 7 „Обновяване и развитие на селата, опазване и съхранение на селското наследство и културни традиции” са платени 176 проекта, 43 са отказани; по мярка 8 „Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура” са платени 44 проекта, 12 са отказани.
Относно общинските проекти, изплатени през 2009 г., са извършени допълнителни проверки съгласно акредитираните процедури от август 2009 г. на националния ръководител на Програма САПАРД с цел да се извърши проверка на обществените поръчки – предмет на инвестиции по Програма САПАРД. Вследствие на тези проверки са установени нарушения по процедурите в 26 общини и са наложени санкции в зависимост от констатираното нарушение между 5 и 25% от одобрената сума по договор с Държавен фонд „Земеделие”, като общините са получили частично финансиране. Санкционирани с 5% за основната дейност „Строителство, залесяване” са 3 общини; санкционирани с 25% за основната дейност „Строителство, реконструкция, залесяване” са 20 общини; санкционирана с 25% за основната дейност „Строителство, реконструкция, залесяване” и с 5% за дейност „Услуги, строителен надзор” е една община; санкционирана с 25% за основна дейност „Строителство, реконструкция, залесяване”, с 5% за „Услуги, строителен надзор” и с 25% за изготвяне на работен проект е една община; санкционирана с 5% за „Услуги и строителен надзор” е една община.
Уважаеми господин Атанасов! Бих искал да поясня, че Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” не биха могли да компенсират общините с финансови средства, с които са били санкционирани по Програма САПАРД. Искам да напомня, че Програмата за развитие на селските райони до 2013 г. предоставя възможности за финансиране на проекти, подадени от общини, по няколко мерки, а именно: 
- мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”;
- мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”;
- мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”;
- мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”;
- мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”;
- мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности;
- мярка 431-432 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за потенциалните местни инициативни групи”, каквито договори ние вече подписахме преди две седмици. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За реплика има думата народният представител Атанасов.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин председател, колеги, господин министър! Благодаря за подробния отговор, който дадохте. Но в засегнатите общини, а и в обществото остана големият въпрос: защо от м. август, когато тръгнаха да вървят проверките, откриха се недостатъци в процедурите по Закона за обществените поръчки, като че ли държавата потърси начин, защото тя участва с 25%, ако не се лъжа – остана убеждението, че държавата няма пари, което вероятно е факт, и потърси начин да не участва със средствата, с които трябваше да участва по САПАРД. Натовари с това общините, като си намери такива критерии, че тези средства да не бъдат изплатени. Разбирате ли какво витае в обществото?! За съжаление, до голяма степен мисля, че това е вярно.
На всичко отгоре беше изключително трудно на общините да се свържат с работещи по програмата, да получават информация, да не говорим да се свържат с шефа на Държавен фонд „Земеделие” или с конкретния отговарящ по САПАРД. Комуникацията в този период беше изключително трудна. Мисля си, че заради лоша организация, заради липса на опит на новото ръководство ние върнахме много повече средства, отколкото би трябвало да върнем по Програма САПАРД. За съжаление, това остана в обществото, в общественото съзнание и за нас лично, за което мисля, че и Вие искрено съжалявате. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Давам думата на министъра за дуплика.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин Атанасов, наистина също бях изненадан, когато разбрах за тези констатации. За съжаление констатациите за нередности са на Агенцията за държавен и финансов контрол. Съгласно регламента тези констатации бяха изпратени в Брюксел и ние получихме забрана да изплащаме тези средства.
По отношение на комуникацията, тъй като кметовете членуват в Националното сдружение на общините в България, многократно лично премиерът Борисов ми се е обаждал, аз самият съм се срещал с кметове, които попадат в тези констатации на Агенцията за държавен и финансов контрол, а не на Държавен фонд „Земеделие”. Разберете: констатацията идва от друга институция!
Правили сме всичко възможно там, където е възможно, проблемите да бъдат отстранени и да се разплатим в последния момент. Стигна се дотам, че буквално в последните часове, говоря не за дни, а за часове, тоест в последния ден на възможност за заявка на средства към Брюксел, да свиквам извънреден Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие” и по мое предложение искахме да вземем политическо решение за изплащане на тези суми, независимо от констатациите, а ако трябва, на по-късен етап те да бъдат върнати. 
Националният координатор на европейски средства в Министерството на финансите госпожа Инджова присъстваше на заседанието. Тя ни информира, че е провела спешни разговори с Брюксел и това може да доведе, ако си го позволим, забележете – до санкции по отношение на Програмата за развитие на селските райони. Ще дам веднага пример с две съседни общини. Община Сатовча получи проекти за 23 милиона по Програмата за развитие на селските райони и няма констатации за проблеми по САПАРД, и съседната община Гърмен, чийто кмет идва многократно при мен заради констатации по един или два проекта по САПАРД, като в момента той не може да контрактува нито един договор по Програмата за развитие на селските райони. Затова, за да защитим интересите на по-голямата програма, прочетох и мерките, по които могат да кандидатстват, спазихме регламента. Всъщност да се надяваме, че общините ще имат възможност да получат допълнителни средства по другата програма. Благодаря ви. Успешен ден!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря на министър Найденов. 
Сега преминаваме към въпроси към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков. Започваме с въпрос на народния представител Ивайло Георгиев Тошев относно появилите се информации и съобщения за извършени нарушения и приключил одит на „Летище София” ЕАД и констатирани при проверката нарушения.
Имате думата.
ИВАЙЛО ТОШЕВ (ГЕРБ): Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Действително отправеният от мен въпрос е свързан с появилите се информации и съобщения от средствата за масова информация относно извършен одит на „Летище София” ЕАД и констатациите, извършени в хода на проверката на извършване на този одит, за допуснати нарушения при управлението и най-вече при провежданите процедури по Закона за обществените поръчки. 
В тази насока аз моля да отговорите на въпроса налице ли са нарушения на процедурите, провеждани по Закона за обществени поръчки в „Летище София” ЕАД и по-конкретно процедурата за комплексно почистване на Терминал 2 на „Летище София”, довело до сключване на договор, увеличаващ разходите за почистване с над 1800%, и процедурата за проектиране и изпълнение на шумозащитен екран на площадката за изработване на авиационни двигатели, довело до сключване на договор на стойност над 2 млн. 400 хил. евро с участник, неотговарящ на изискванията, който би следвало да бъде отстранен от процедурата? И какви са евентуално предприетите действия от Ваша страна по отношение установяване на виновните лица и търсене на съответната отговорност?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Давам думата за отговор на министър Александър Цветков.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Тошев! Още в началото на м. септември миналата година разпоредих да бъде извършен одит от звеното за вътрешен одит към министерството в „Летище София”, което приключи през м. декември.
По отношение извършената проверка на посочената от Вас обществена поръчка „Комплексно почистване на нова терминална сграда – Терминал 2 на „Летище София”, одитът е констатирал следните нарушения:
Първо, според тях при провеждането на тази обществена поръчка е нарушена разпоредбата на чл. 50 и на чл. 25 от Закона за обществените поръчки, като е допуснато като условие за участие в документацията критерий за допустимост на кандидата, който не е съобразен с размера и спецификата на обекта на поръчката и дава предимство и необосновано ограничава участието на лица в обществената поръчка.
Второ, след сключването на договора за комплексно почистване на нова терминална сграда Терминал 2 на „Летище София” с фирма „Джиза БГ” за период от 5 години, разходите за почистване на същия обект са се увеличили от 11 958 лв. на 236 851 лв. месечно, което е нарастване с 1880% или 19,8 пъти.
По отношение проверката на проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Проектиране и изпълнение на шумозащитен екран” на площадка за изпробване на авиационни двигатели, вътрешният одит е установил следното:
Непълнота на офертата, като комисията неоснователно е приела, че непредставените документи могат да бъдат поискани допълнително като пояснение на представената оферта. След тяхното получаване участникът – Консорциумът БДИ АЦОМ, е класиран и избран за изпълнител и с него е сключен договор за изпълнение на обществената поръчка. 
По така изготвения одитен доклад има представено и становище от дружеството „Летище София”, в което се изразява несъгласие с направените от одиторите констатации.
По отношение на направените констатации по процедурата „Комплексно почистване на терминала на сграда „Терминал 2” дружеството изразява следното становище. Заключението, че след сключване на договора за 5 години с „Джиза БГ” месечните разходи за почистване са се увеличили с 1880% или 19,8 пъти в сравнение с тези, правени от „Василка” София, за трите месеца, за които е била наета, е направено на несъпоставима база и чрез чисто механични сравнения. Става въпрос за значително ограничения предмет на дейност – само неотложни почистващи дейности при осигуряване минимум санитарни изисквания за пътниците на „Василка” София, разликата в наетия персонал и използваната техника, консумативи и др.
По отношение на констатациите по процедурата проектиране и изпълнение на шумозащитен екран на площадка за изпробване на авиационни двигатели, становището на „Летище София” ЕАД е следното: Непредставените документи са декларации от Консорциума БДИ АЦОМ и подизпълнителите му по чл. 47 от Закона за обществените поръчки, като 18 от декларациите са представени и на практика допълнително са изискани още шест такива за някои от членовете на подизпълнителите.
Комисията е преценила, че рискът от нарушението, което ще се извърши при изискването на допълнителни 6 бр. декларации, е оправдано в сравнение с негатива от блокиране на средства по ИСПА за неизпълнен ангажимент, още повече че има един-единствен кандидат участник в процедурата – Консорциума БДИ АЦОМ и са представени 18 бр. декларации от основните съдружници в него.
Предвид разликите в позициите на вътрешния одит и дружеството по тези процедури, както и предвид факта, че по отношение на процедурата за почистването на „Летище София” има извършени две проверки от Агенцията за държавна финансова инспекция, приключили без констатирани нарушения, изпратих на органите на прокуратурата доклада за вътрешния одит с цел установяване на наличието, или липсата на достатъчно данни за образуване на досъдебно производство за извършено престъпление от общ характер. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има думата за реплика народният представител Тошев.
ИВАЙЛО ТОШЕВ (ГЕРБ, от място): Отказвам се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Да благодарим за днешното участие на министър Александър Цветков.
Преминаваме към въпроси към министъра без портфейл Божидар Димитров.
Въпрос от народния представител Станислав Тодоров Станилов относно нуждата от спешно помагане на Колежа за български народни танци и инструменти в с. Твърдица, Република Молдова.
Заповядайте, господин Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Както знаят повечето от вас, колежът в с. Твърдица, Молдова е създаден през 1996 г. като филиал на Държавното музикално училище в Молдова. От създаването на филиала Република България изпраща командировани преподаватели – хореографи и диригенти. Акцентът в учебната програма е изучаването на български народни песни и танци и българския музикален фолклор, като това помага за съхраняването на семейните традиции и предаването от поколения на поколения на песенното богатство, запазено в автентичния си вид от българската общност.
Министерството на културата на Молдова има ангажимента да осигурява единствено заплащането на педагогически и непедагогически персонал, стипендиите за изявени ученици и наема за сградите. Разходите по издръжката на колежа се покриват от агрофирма в с. Твърдица, която се явява и основен дарител и спонсор. За съжаление, финансовата криза достигна и Молдова и фирмата е пред фалит. Финансовата помощ е прекратена, като колежът няма средства дори да си плати тока. 
Ако не получи спешна помощ, колежът трябва да прекрати своята дейност и дори има опасност да бъде закрит. 
Във връзка с това моят въпрос към Вас е: какво ще направи българската държава, за да подпомогне запазването на българското музикално училище в Молдова? Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има думата за отговор министър Димитров.
МИНИСТЪР БОЖИДАР ДИМИТРОВ: Уважаеми господа заместник-председатели на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Музикалният колеж в с. Твърдица в Република Молдова е едно от 183-те училища, които възникнаха от Нова Зеландия до Тюмен и от Аляска до Далечния Изток, до Нова Зеландия през последните 20 години на демократизация на света и главно на Източна Европа, а също така и на установяване на контакти с историческите български общности в чужбина и новата икономическа емиграция.
За съжаление, само три от тях са на пряка държавна издръжка. Останалите се издържат или са структурирани в местни структури, издържат се от частници, от републиканските бюджети на други държави и така нататък.
Ако досега нещата горе-долу вървяха добре, със световната икономическа криза много от тези училища бяха ударени. Едно от тях е колежът в Твърдица, който, искам да подчертая, по отношение на комунално-битовите заплащания или осигуряване е към държавния бюджет на Република Молдова. Токът е спрян, не защото те са нямали пари, а защото е спрян токът на Музикалния колеж „Щефан Няге” към Държавното музикално училище, част от което е и колежът в Твърдица. В интерес на истината, в момента има ток. Очевидно е, че така не може да се продължава в бъдеще.
Какво предвиждаме? В настоящия момент нормативната възможност, която съществува, е кандидатстването по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, която включва повече учебници и учебни помагала, но също така от тези средства могат да се заплащат и комунално-битови нужди на колежа - не само на този колеж.
Миналата година по тази програма на 53 училища са били дадени около 3 млн. 600 хил. лв. Който не е кандидатствал, той не е получил. Кандидатстваха 53 училища на четвъртия ден от управлението на правителството на ГЕРБ. На 31 август бяха раздадени 3 млн. 600 хил. лв. по тази програма. Добре е тази година и ние ще подтикнем Музикалния колеж в с. Твърдица да кандидатства.
Втората възможност вие ще осигурите след време, когато ви представим Законопроекта за българските общности в чужбина. Там сме предвидили създаването на фонд „Подпомагане на българските общности извън Република България” – не на самите общности, а, разбира се, на техните институции. Ако приемете този закон, ще видим как ще се генерират средствата във фонда, се надявам да има достатъчно средства да посрещаме такива, на пръв поглед, дребни битови проблеми, които обаче могат да доведат до закриването на едно, за щастие, от вече стотиците български училища зад граница.
Искам да ви кажа, че в момента подготвяме голямо дарение от книги, учебни помагала и методична литература за всички училища с преподаване на български език, библиотеки и центрове в Република Молдова. Отделна пратка има, по-специфични книги - музикална методична литература, за Музикалния колеж в с. Твърдица. Просто очакваме малко да се поразмрази времето, да спаднат снеговете в тази област на Европа. Знаете, че сега там е особено тежко, както и у нас в Североизточна България. В рамките на 2-3 седмици ще получат голямо дарение. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Право на реплика има народният представител Станилов.
Заповядайте.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаеми господин министър, аз съм удовлетворен от Вашия отговор, особено от това, че Вие реагирате веднага. Ние с Вас сме приятели от 30 години. Като енергичен общественик в тази позиция на защита на българските общности навън винаги сте се държали на високо ниво. 
Призовавам Ви и като министър, което е в линията на партия ГЕРБ (господин Борисов от тази трибуна каза, че той се грижи да се оправи държавата, а като се оправи държавата, трябва и българските общности в чужбина да се почувстват в известен смисъл част от тази държава), да държите все по-твърдо тази линия и да въздействате както на господин Борисов, така и на цялото правителство да имат непрекъснато внимание към нашите общности навън. Досега в повече от 100-годишната история на България те винаги са били пренебрегвани, винаги вниманието към тях е било много принизено. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Право на дуплика има министър Божидар Димитров. 
Заповядайте.
МИНИСТЪР БОЖИДАР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви за хубавите думи. Хората ще помислят, че сте ми задали удобен въпрос, както е терминологията, но това не е така. 
Аз не съм съгласен обаче. Действително съм помагал и на това училище, и на други български училища в Молдова като общественик в миналото, преди да стана министър – ще помагам и в бъдеще. Но искам да кажа, че и вие трябва да помагате, защото тези общности са дали много на България.
Като идвах насам, се сетих, че тук, може би от тази трибуна, са отговаряли двама министър-председатели на България, по произход от Бесарабия. Това са Александър Малинов – голям български политик, Димитър Греков; много македонски българи – те пък са още повече от бесарабските българи. България тогава е имала политика спрямо тях – в първите десетилетия след Освобождението. Дай Боже, да има такава политика и в бъдеще. Това зависи до голяма степен от вас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Да благодарим на министър Божидар Димитров за днешното участие в парламентарния контрол.
Преминаваме към въпроси към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.
Започваме с питане от народния представител Кирил Гумнеров относно мерките за защита от страна на държавата на българските производители и търговци от агресивната ценова политика на големите търговски вериги в страната.
Имате думата, господин Гумнеров.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (Атака): Благодаря.
Господин министър, господин председател, колеги! Уважаеми господин министър, през последните години в България отвориха свои магазини редица търговски вериги, притежаващи стотици магазини в Европа и по света. Като цяло това е добра тенденция, защото показва покачващото се доверие от страна на инвеститорите към нашата страна и към нейната икономика. Но, от друга страна, тази инвазия е на път да доведе до фалит огромна част от местните средни и дребни търговци и производители.
Прави впечатление изключително агресивната ценова политика на тези вериги, за които се е превърнало в практика да привличат клиенти, като продават стоките си на нереално ниски цени, включително на цени под себестойност. Точно тази практика поставя под угроза от фалит хиляди български предприемачи. Ако тези хиляди български предприемачи затворят предприятията си, то още десетки хиляди работници, българи, ще останат безработни и ще бъдат на гърба на държавата.
Тъй като е ясно, и практиката показва, че законите в страната не защитават достатъчно българските предприемачи от стратегията на западните търговски вериги да пробиват на българския пазар чрез ценови дъмпинг, както е ясно, че Законът за защита на конкуренцията и съответните инстанции са безсилни и не могат да сложат край на подобна нелоялна политика, то е крайно време в тези процеси да се намеси и държавата.
В тази връзка, за да се защитят българските предприемачи, аз искам да знам какви мерки ще вземе правителството, за да прекрати подобни унищожителни за българската икономика практики? Има ли изградена национална политика, която да даде сигурност на родните производители и на българските работници, политика, която да гарантира, че всеки опит за ценови дъмпинг ще бъде своевременно и жестоко наказан? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Давам думата на министър Трайчо Трайков за отговор в рамките на 5 минути.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гумнеров, с оглед на изготвянето на точен и изчерпателен отговор на Вашето питане, то беше представено на вниманието на Комисията за защита на конкуренцията – органът, който съгласно българското законодателство е отговорен за прилагане на общественото право в областта на конкуренцията. По информация на комисията, в КЗК са образувани две служебни производства – за установяване на евентуално извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията и чл. 81 от Договора за създаване на Европейската общност, както и по чл. 21 от горецитирания закон от страна на „Метро кеш енд кери” ЕООД, „Билла-България”, „Кауфланд-България”, „Пикадили” АД, „Максима-България” ЕООД и „Хит хипермаркет” ЕООД. Съмненията на комисията са насочени към евентуалното наличие на споразумение и съгласувани практики между предприятията и/или евентуална злоупотреба с господстващо положение, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на съответния пазар и да засегне интересите на потребителите. Проучването на комисията се намира в напреднал стадий на събиране на доказателства и изготвяне на анализи. До момента са установени множество практики и търговски условия, прилагани от веригите в отношенията им с доставчиците, включително и такива, свързани с ценовата им политика, които предстои да бъдат детайлно анализирани.
Вашето питане касае въпроси, свързани с продажбата на стоки под себестойност, което попада в хипотезата на чл. 36, ал. 4 от Закона за защита на конкуренцията и представлява нарушение в областта на нелоялната конкуренция, а не на антитръстовите разпоредби, които са предмет на настоящите образувани в комисията производства. Ако в хода на проучването обаче бъдат установени данни и доказателства за евентуално извършени нарушения и по Глава седма от Закона за защита на конкуренцията, комисията би могла да образува служебно производство в тази насока. След приключване на проучването на страните ще бъде осигурен достъп до събраните доказателства по преписката, след което комисията ще се произнесе с решение. Същото ще бъде публикувано в електронния регистър на КЗК и ще бъде общодостъпно.
Ще добавя, че в рамките на мащабното проучване на Комисията за защита на конкуренцията, свързано с поведението на търговските вериги, са набелязани и редица други проблеми, които по предварителното мнение на комисията се нуждаят от изрична нормативна уредба. В този смисъл КЗК би могла активно да участва в процеса на съгласуване на проекти на нормативни актове, регулиращи поведението на участващите на съответното ниво на реализация на стоки и услуги. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Господин Гумнеров, имате думата за два уточняващи въпроса.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (Атака): Господин министър, искам да Ви благодаря, защото за пръв път чувам и разбирам, че държавата прави някакви усилия, за да защити българите от инвазията на чуждите вериги. Знам, че е трудно да се направи баланс между инвазията на тези огромни и наднационални търговски вериги и интересите на местните хора и местния бизнес, но тук се засягат интересите на българските производители и търговци. И ние сме тук, в този парламент, именно за да направим този баланс. Истината е една – че без намесата на държавата българските производители и търговци ще загубят битката с тези компании и в крайна сметка ще фалират, а това е трагедия не само за тях и семействата им, а и за държавата.
В разрез с правилника няма да задам втори въпрос, защото чух това, което ме обнадежди. 
Искам да Ви благодаря и да кажа, че все пак ние сме българи и във всичките си решения първо трябва да изхождаме от това! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос – от народния представител Иван Николаев Иванов относно строителството на мокри комини на блокове 7 и 8 в ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД.
Господин Иванов, имате думата.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, ТЕЦ „Марица Изток 2” е реално най големият ни енергиен комбинат и по тази причина неговото значение за страната е изключително. На 15 април 2008 г. е публикувано обявление за възлагане на обществена поръчка за построяването на мокър комин и спомагателните съоръжения към него за отвеждане на димните газове след сероочистващите инсталации за блокове 7 и 8 на ТЕЦ „Марица Изток 2”.
Възложителят е определил ориентировъчна стойност на поръчката 15 млн. лв. без ДДС. Четири месеца по късно – на 4 август, в регистъра на Агенцията за обществени поръчки, в официалния електронен сайт е публикувана информация за сключен договор между ТЕЦ „Марица Изток 2” и съответния изпълнител – „Ветрорезина Балкан” като стойността на предложената оферта, приета от възложителя, е 27 млн. 143 хил. лв. Това е повече от 12 млн. лв. над цената, определена ориентировъчно от възложителя.
По този повод, господин министър, имам следните въпроси към Вас: как е определена стойността на обществената поръчка от ТЕЦ „Марица Изток 2” за обекта „Мокър комин, газоходи към него и спомагателни съоръжения за отвеждане на димните газове след сероочистващите инсталации за блокове 7 и 8 в ТЕЦ „Марица Изток 2”?
Второ, какви са стойностите на същия тип комини, изградени за блокове от 1 до 4 и оферирани за блоковете 5 и 6 от един и същ подизпълнител – „Ветрорезина Балкан” ЕООД? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Думата за отговор има министър Трайчо Трайков.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин Иванов, ще се опитам да отговоря на въпроса Ви, който има фактическа и малко по оценъчна част.
По първата част от въпроса – как е определена стойността на обществената поръчка, ще кажа, че това е в резултат на предпроектни проучвания, включващи експертна оценка на възможностите за изпълнение и монтаж, възложени на фирма „Експро 2000” ЕООД, като е била получена ориентировъчна стойност от 20 млн. лв., както казахте, за изграждане на общ мокър комин за котли 7 и 8. По късно е направено компютърно симулиране на работата на комина и е установено, че същият ще се претовари. По тази причина е взето ново решение за изграждане на два самостоятелни комина – за всеки котел.
С решение по т. 10 от Протокол № 7 от 9 април 2008 г. на Съвета на директорите е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, обявена официално в „Държавен вестник”, бр. 4 от 22 април 2008 г. В резултат на проведена процедура са класирани 5 регистрирани фирми. Поръчката е спечелена от ДЗЗД “Ветрорезина Балкан”, “Вито 95” на стойност 27 млн. 142 хил. 953 лв., чиято оферта се е оказала икономически най-изгодното предложение спрямо останалите оферти – и ценово, и технически. Не е имало обжалване от страна на неспечелилите четири фирми.
Относно втория Ви въпрос. Съпоставката между стойностите на проекта, коментиран в първия Ви въпрос, и останалите проекти не би била съвсем коректна, даже колегите казват – невъзможна, предвид сериозните различия в обема на извършваните дейности по отделните проекти и спецификите в техническите параметри и характеристики на отделните обекти, тъй като мокрите комини на блокове 1-4 са само подобект от договорното споразумение с „МИЦУИ & КО” ЛТД от 2003 г. Разполагаме с общата стойност на тази модернизация – 226 млн. евро, която включва всички дейности, касаещи изграждането на сероочистките до ключ, а не само на мокрите комини. 
Съпоставката на проекта за 7 и 8 блок обаче може да се прави единствено между сероочистката към блокове 5 и 6 на консорциум „Индреко-Инсигма”, които са аналогични с тези на 7 и 8 блок. За сравнение стойността на проекта за 5 и 6 блок е 170 млн. лв., а този за 7 и 8 – 157 млн. лв., в т.ч. за абсорбер 130 млн. и за комин 27 милиона. Тоест проектът за 7 и 8 блок е с 13 млн. лв. по-икономичен.
Стойността на договора с консорциум „Индреко-Инсигма” от 12 декември 2008 г. за изграждане на цялостна сероочистваща инсталация за блокове 5 и 6 е на стойност 86 млн. евро, която включва също доставка и монтаж както на машини и съоръжения за сероочистка, така и изграждане на мокър комин. Тази процедура е проведена по правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие и е спечелена от фирмата, оферирала най-ниска цена. 
Специфичните решения, които са търсени при проектирането и изпълнението на съответните сероочистващи инсталации, са довели до съществени разлики в стойностите на проектите за изпълнение на инсталациите, като разликите са освен в материалите за комините (за блок 5 и 6 е предложен да бъде стомана, докато тези на блокове от 1-4 и 7 и 8 е използван материалът GRP), така също и дължини на газоходи, различен капацитет на абсорбери и други различия в съпътстващото съоръжение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Право на реплика има народният представител Иван Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, Вие сте един стойностен човек и се чувствах неудобно да слушам цялата тази словесна еквилибристика, включително със стойности на определени проекти, която са Ви изготвили, за да отговорите на моя въпрос. Аз не питам за целите проекти, тях ги знаем, питам конкретно за това какви са стойностите, на които са реализирани от същия тип мокри комини? И за да бъда убедителен, защото Вие споменахте и за някаква ориентировъчна цена от 20 млн., нека Ви кажа, че всъщност гаранцията за участие в обществената поръчка е в размер на 150 хил. лв., а съгласно Закона за обществените поръчки тази гаранция не трябва да надвишава 1% от ориентировъчната цена. С други думи, стойността, която Ви казах, 15 милиона, е тази, която е ориентировъчната цена – не повече от 15 милиона!
А що се касае до другите мокри комини, нека да бъда кратък с това, което показват фактите. От 1 до 4 блок на ТЕЦ „Марица Изток 2” подизпълнителят е изпълнил два мокри комина от стъкопласт и височина 135 м – точно това, което се прави в момента в 7 и 8 блок на ТЕЦ „Марица Изток 2”. Цената е 12 млн. лв. без ДДС. Сравнете с 27 млн. за 7 и 8 блок! За 5 и 6 блок също фирмата „Ветрорезина Балкан” за един комин е оферирала цена от 5 млн. лв., по-точно 2,5 млн. евро, което прави 5 млн. лв. Това значи, че ако бяха два комина, цената щеше да бъде 10 млн. лева. 
Затова, господин министър, искам да чуя ясно как цената специално за 7 и 8 блок изведнъж е скочила практически близо 2,5 пъти? Има ли контролни органи в министерството и в сектор „Енергетика”, които да установят, да докладват, не по Ваше време, това е при предишния министър Петър Димитров, когото не виждам в залата, че всъщност се нарушава общественият интерес? Тези 12 милиона вповече спрямо реалната цена са пари на българския данъкоплатец, защото ще бъдат калкулирани в цената на електроенергията, която произвежда ТЕЦ. Има виновни лица, тези лица трябва да понесат своята отговорност. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Право на дуплика – министър Трайков.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин Иванов, ще възложа съпоставяне на тези допълнителни данни, които дадохте, с това, което имаме, и ако се установят съществени различия, които ми дават основание за допълнителна проверка, тя ще бъде осъществена. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов относно процедурата и провеждането на обществени поръчки в ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД.
Имате думата.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, едно от най-важните неща, които трябва да се случат в българската енергетика, е да се възцари прозрачност в нея. Защото, отново ще цитирам министър Симеон Дянков, който, завръщайки се в България, каза, че две неща са го изненадали най-много: че корупцията у нас се е оказала много по-голяма отколкото е очаквал и че енергетиката в продължение на 20 години е работила за определен кръг лица.
Това, което в момента искам да запитам и очаквам от Вас убедителен отговор, е свързано наистина с необходимостта от прозрачност при процедурите и провеждането на обществените поръчки в държавните енергийни дружества на Република България. Ще имам въпроси и за другите енергийни дружества, но в случая питам отново за ТЕЦ „Марица Изток 2”. Какъв е броят на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки и какъв е броят на обществените поръчки, възложени на основание чл. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и каква е общата стойност на обществените поръчки по чл. 2 от тази наредба в ТЕЦ „Марица изток 2” поотделно за 2008 и 2009 г.? Взето ли е решение от Съвета на директорите на ТЕЦ-а за възлагане на малките обществени поръчки по чл. 2 от наредбата и предоставена ли е в съответствие с чл. 34, ал. 5 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки обобщена информация за всяко тримесечие за малките обществени поръчки по чл. 2 от наредбата до Агенцията за обществени поръчки? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Давам думата за отговор на министър Трайков.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Ще отговоря пак конкретно, с факти. Броят процедури за възлагане на обществени поръчки , открити през 2008 г. по реда на Закона за обществените поръчки и по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, е 401, като от тях проведените по реда на чл. 2 са 159 броя. Стойността на сключените през 2008 г. договори по проведени обществени поръчки общо е 239 млн. 987 хил. 383 лв., а тази на договори по обществени поръчки, проведени по реда на чл. 2 от Наредбата за малки обществени поръчки, е 4 млн. 577 хил. 491 лева.
Към 16 декември 2009 г. броят на процедурите за възлагане на обществени поръчки, открити през 2009 г. по реда на Закона за обществените поръчки и по реда на Наредбата за малки обществени поръчки, е 414, като от тях проведените по реда на чл. 2 от наредбата са 272 броя. 
Стойността на сключените през 2009 г. договори по проведени обществени поръчки общо е 121 млн. 748 хил. 444 лв., а тази на договори по обществени поръчки по реда на чл. 2 е 14 млн. 792 хил. 841,36 лева.
Дали е взето решение на Съвета на директорите в съответствие с чл. 9, т. 3 от Правилата за работата на Съвета на директорите на ТЕЦ „Марица Изток 2”? Същият взема решение за откриване, провеждане, обявяване на изпълнител и прекратяване на процедури за възлагане на обществени поръчки съобразно изискванията на Закона за обществените поръчки и наредбата във всички случаи, когато същите имат стойност над определената в чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от наредбата. 
По третия Ви въпрос – дали е предоставена в съответствие с чл. 34, ал. 5 от наредбата обобщена информация за всяко тримесечие за малки обществени поръчки до Агенцията за обществени поръчки. Въпросът визира текста на посочената разпоредба в ревизията му от преди 1 януари 2009 г. Към момента на действие на тогавашния текст ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД е изпълнявало стриктно задълженията си на възложител и е изпращало до Агенцията за обществени поръчки визираната в разпоредбата информация, което е потвърдено и от Агенцията за обществени поръчки.
Съгласно сега действащата ревизия на чл. 34, ал. 5 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки възложителят е длъжен в срок до 28 февруари на всяка година, следваща отчетната, да изпраща обобщена информация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки за всички малки обществени поръчки, реализирани при условията на чл. 2.
В съответствие със законовото изискване ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД в качеството му на възложител ще изпрати посочената информация до агенцията в срок до 28 февруари 2010 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Право на реплика на народния представител Иван Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, данните, които Вие посочихте за малките обществени поръчки, считам, че са верни. Аз не мога да ги оспоря.
Какво обаче се оказа? Че в рамките на две години около 20 милиона – 15 милиона за 2009 г., 4 милиона и нещо за 2008 г. – 20 млн. лв. е стойността на всички малки обществени поръчки.
Нека сега да си припомним кога се възлага малка обществена поръчка и какво всъщност често пъти се крие зад нея. Ако имаме нормална процедура за възлагане на обществена поръчка, се публикува обявление с търг, въз основа на който се избира изпълнителят. Когато обществената поръчка е малка, тогава няма никакво публикуване, няма публичност и единствено възложителят, по свое собствено усмотрение, избира три фирми, на които ви кани за участие. 
Излишно е да Ви казвам, че ако искаме да има прозрачност, тази практика трябва да бъде сведена до минимум, а тя съществува и цъфти, защото например дори и за ремонт на хидроизолации и други подобни дейности вместо да се обяви обща обществена поръчка и да бъде спестено от средствата, защото винаги конкуренцията ражда по-ниска цена и по-ниски оферти, и подобрява и качеството се възлагат хидроизолации на всеки отделен било корпус, било здание, като по такъв начин реално се насочва победителя към един строго лимитиран контингент и тогава често пъти не се защитава и обществен интерес.
Що се касае до публичността. Аз проверих на сайта на агенцията, до 2008 г. реално през три месеца тези отчети са публикувани винаги. Те обаче липсват и в месеците преди промяна на наредбата. Да се надявам, че след м. февруари ще мога да ги открия.
Господин министър, насочвам Вашето внимание към проблем, който трябва да бъде решен, и не трябва да се допуска едно държавно енергийно дружество да източва средства, които са всъщност на всички нас, българските данъкоплатци. Лекарите казват: „Когато има тумор в един организъм, трябва да се отстрани, защото иначе метастазите обхващат целия организъм”. Надявам се това да не се случи под Ваше ръководство. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желаете ли думата за дуплика, господин министър? Отказвате се. 
Благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос, който е от народния представител Корнелия Петрова Нинова, относно Енергийната стратегия на България.
Имате думата.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Благодаря Ви.
Господин министър, на 3 август 2009 г. пред БГНЕС казвате следното: „Новата Енергийна стратегия ще бъде готова до октомври месец, за да бъде приета след това от Народното събрание”.
На 23 октомври 2009 г. по време на парламентарен контрол заявявате: „Нашите намерения са Енергийната стратегия на България до 2020 г. и нейната екологична оценка да бъдат внесени за приемане в Народното събрание до края на 2009 г.”
На 23 ноември 2009 г. по време на Кръглата маса, която организирахме в парламента на тема „Енергийна стратегия на България до 2020 г.”, потвърждавате това свое обещание, че до края на 2009 г. ще внесете на нашето внимание Енергийната стратегия за одобрение.
Давам тези няколко примера, за да покажа, че Вие сте последователен в това свое обещание, че ще имаме Енергийна стратегия до края на 2009 г.
Днес сме 22 януари 2010 г. и Енергийна стратегия в парламента няма внесена. Тоест, господин Трайков, Вие не си изпълнявате обещаното.
Това може да се дължи на няколко причини: 
Първата е, че когато поемахте тези ангажименти, сам не сте си давал сметка, че не можете да ги изпълните, защото само екологичната оценка би Ви отнела около 8-9 месеца най-малко.
Втората е, че след противоречивите, а понякога и взаимно изключващи се твърдения за енергетиката, излъчвани от вашето правителство, може би все още не сте наясно и нямате единна позиция как да се развива отрасъла до 2020 г.
Третата и най-тежката би била, ако не смятате вече, че енергетиката е стратегически важен отрасъл за България и ако се отказвате от собствената си мисъл, че – цитирам: „Наличието на приета Енергийна стратегия до края на 2009 г. ще улесни работата на правителството и ще създаде прозрачна среда за контрол на действията на управляващите”.
Ето защо Ви питам: имате ли намерение да си изпълните обещанието и ако – да, кога ще внесете новата Енергийна стратегия на България в парламента? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Думата за отговор давам на министър Трайков.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Нинова, права сте, че изработването на новата Енергийна стратегия отнема повече време отколкото очаквах първоначално. Хубавото в случая е, че по нея се работи и когато тя може да бъде представена за обсъждане и гласуване, това ще се случи, а не както при вашето правителство – готовият проект стоя и никога не беше взет предвид. А защо се работи и какво се случва ще се опитам да Ви обясня сега.
Енергийната стратегия попада в областите по чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, включена е към т. 5.1 от Приложение № 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и е предмет на задължителна екологична оценка. По препоръка на Министерството на околната среда и водите се изготви и допълнителна оценка, а именно оценка на съвместимостта на Проекта на Енергийна стратегия с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие. Наличието на положително становище на Министерството на околната среда и водите по тези оценки е задължителна предпоставка и първа стъпка за приемане на Енергийната стратегия от Министерския съвет, каквото беше първоначалното положение, но сега вече от Народното събрание, което беше изцяло подкрепена от нас мярка за публичност и широко обсъждане.
Към момента предварителните доклади за екологичната оценка и за оценката на съвместимостта като част от нея са готови и са предоставени на вниманието на Министерството на околната среда и водите. Предстоят обстоен преглед и анализ на тези доклади, както и допълнителни консултации и съгласувания с оглед получаване на положително становище от компетентното ведомство.
Следваща стъпка представлява провеждането на консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица, в това число и с Министерството на околната среда и водите, който процес е с продължителност от един месец. За провеждането на тези консултации ще бъде осигурен обществен достъп до Проекта на Енергийна стратегия и до Проекта на Доклад за екологична оценка. След това предстои отразяване на бележките и предложенията от проведените консултации в Доклада за екологична оценка. Така подготвения окончателен Проект на доклад следва да бъде изпратен на вниманието на Министерството на околната среда и водите с искане за издаване на положително становище. 
Както вече посочих, именно наличието на положително становище по Доклада за екологична оценка ще позволи стартиране на процедура по междуведомствено съгласуване на Проекта за Енергийна стратегия и съответно внасянето й за разглеждане и приемане от Министерския съвет и последващи – от Народното събрание.
Към момента освен с работа по екологичната оценка провеждаме и дискусии и обсъждания на Проекта на Енергийна стратегия, в рамките на които екипът ни получава някои полезни предложения и именно с тяхното отразяване се занимаваме паралелно. В съответствие с Европейската енергийна политика хоризонтът на националните стратегически цели и решения е до 2020 г. Получихме препоръки, с които смятаме да се съобразим – да удължим периода на прогнозите и да представим ключови прогнозни индикатори до 2030 г., което е свързано с допълнителна работа.
Също така искаме да отразим някои нови виждания на инвеститорите и на енергийните компании по отношение на възобновяемата енергия. 
Наистина се получи забавяне в сравнение с първоначалните ми очаквания, но работата върви доста добре. Смятам, че ще има един качествен документ, който наистина да свърши работа и да отговаря на предназначението и очакванията, които има към него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Давам думата за реплика на народния представител Корнелия Нинова. Заповядайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин министър, не ми отговорихте на въпроса: кога ще бъде готов този проект? 
Освен това, когато поемахте обещанието да бъде готов до края на 2009 г., не знаехте ли, че Ви чакат тези процедури, които тук много коректно описахте, че трябва да преминете, за да бъде приета стратегията?
Трето, противоречите си в изказванията! Смятайки, че стратегията на бившето управление не е добра и, споделяйки го тук, си противоречите с Ваше изказване по време на кръглата маса в парламента, когато обсъждахме тази тема. Там Вие заявявате, че Стратегия 2002-2007 г. е добра, свършила е своята работа, че новият проект на бившето управление за Стратегията в енергетиката, който беше публикуван през м. ноември 2008 г. на сайта на Министерския съвет, за да се случи дискусия по него, също има своите достойнства, но има нужда от доработване и промяна в някои свои аспекти. Тоест Вие сте дали вече положителна оценка на това, което е правено в енергетиката от предишното управление. Моля Ви да не отстъпвате от тази оценка и да не си противоречите. (Реплика от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Имате думата за дуплика.
Заповядайте, министър Трайков.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Госпожо Нинова, само Вие виждате противоречие в думите ми. Няма противоречие. Понякога правя грешки, но след това си ги признавам, но в случая не става дума за една от тях.
Не бих могъл и не искам да отричам нищо хубаво, което се е случвало в енергетиката преди. Напротив това е основата, на която стъпваме.
Енергийната стратегия, за която говорите, просто не беше приета. Щом сте имали, защо не сте я приели? Когато тя вече е приета, тогава е стратегия, която е документ. Преди това са само размисли, които някой е изготвил. В това се състои поемането на политическа отговорност и залагането на името. Това е, което ние ще направим.
Обясних Ви защо има условности в датите и не мога да Ви назова конкретна дата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Да благодарим на министър Трайков за днешното му участие в парламентарния контрол.
Уважаеми народни представители, следващото заседание ще бъде на 27 януари 2010 г. от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,28 ч.)

Председател:
Цецка Цачева

Заместник-председател:
Лъчезар Иванов

Секретари:
Мариана Даракчиева
Митхат Метин