Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-03-24


Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Екатерина Михайлова 
Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа народни представители, предлагам на вашето внимание проект за програма за работата на Народното събрание за 24-26 март 2010 г.
На Председателския съвет, след като съобразихме постъпилите предложения, предлагаме на вашето внимание следната програма: 
1. Проект за решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2010 г. Вносители: Красимир Велчев, Тодор Димитров, Пламен Нунев и Даниела Петрова. 
2. Проект за решение за попълване състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. Вносители: Лютви Местан и Йордан Цонев.
3. Проект за решение за промяна на състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Вносители: Камен Костадинов, Йордан Цонев и Лютви Местан.
4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс - продължение на общия законопроект, изготвен от Комисията по правни въпроси по законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приети на първо четене на 16 декември 2009 г.
5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за животновъдството. 
6. Проект за решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз. Вносител: Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. 
8. Доклад на Временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев и проект за решение по доклада.Вносител: Временната анкетна комисия.
9. Годишен отчет за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност” за 2009 г. Вносител: Министерски съвет.
10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. 
11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането. 
12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносители: Иван Димитров Иванов и група народни представители.
13. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество. 
14. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 г. 
15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. 
16. Второ четене на законопроекта за развитието на академичния състав в Република България. 
17. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за здравното осигуряване. Вносители: Ваньо Шарков и Мартин Димитров.
18. Парламентарен контрол.
Подлагам на гласуване предложения проект за работна програма за времето 24-26 март 2010 г.
Гласували 161 народни представители: за 138, против 6, въздържали се 17.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, господа народни представители! Тъй като нямаме специално обсъждане по дневния ред, след неговото гласуване аз поставям на вашето внимание предложение за отпадане на т. 7, а именно второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. 
Какви са моите мотиви? Пред мен е, ако проявявате интерес, ще предоставя на ръководството на парламента, и проектодоклада на Комисията по мониторинг на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Той беше приет само преди няколко дни и ще бъде предложен за обсъждане и гласуване на предстоящата сесия на асамблеята в края на месец април. В т. 6 в нейното първо подразделение се казва следното (чета само това, което се отнася до обсъждания въпрос): „Българските власти да предприемат стъпки в близко бъдеще, като се консултират систематично с Европейската комисия за демокрация чрез право, Венецианската комисия, по важните законопроекти, включително измененията в Наказателно- процесуалния кодекс, с оглед напълно да бъдат взети предвид европейските стандарти”.
В този законопроект продължават да стоят открити въпроси на съответствието с Европейската конвенция за основните права и свободи и затова моето предложение, госпожо председател, и апел към колегите е този въпрос да бъде отложен. Предстои ни в скоро време парламентарна ваканция, през това време законопроектът, който е подготвен за второ четене, може да бъде консултиран в кратки срокове с комисията и след като имаме нейното становище и доклада на комисията, нека тогава да се прецени как по-нататък да се пристъпи към неговото обсъждане. 
Затова моето предложение е за отпадане на тази точка и ще настоявам, надявам се, че и министърът на правосъдието ще го подкрепи, защото тя е заявила този ангажимент пред Съвета на Европа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отпадане от приетата с наше решение програма на т. 7, а това е второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно- процесуалния кодекс.
Гласували 168 народни представители: за 65, против 98, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Постъпило е предложение по чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
„Уважаема госпожо председател, на основание чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да се проведе изслушване на министър-председателя господин Бойко Борисов, на вицепремиера и министър на финансите господин Симеон Дянков, на министъра на икономиката, енергетиката и туризма господин Трайчо Трайков и на министъра на труда и социалната политика господин Тотю Младенов относно социално икономическата ситуация в страната, антикризисните мерки на правителството и изпълнението на държавния бюджет за 2010 година.
На основание чл. 43, ал. 3 от правилника изслушването да се включи като точка от програмата на Народното събрание за периода 24-26 март 2010 г.”
Предложението е от името на председателя на Парламентарната група на Коалиция за България.
Господин Найденов, заповядайте.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Госпожо председател, дами и господа народни представители! Искам да аргументирам предложението, направено от името на Парламентарната група на Коалиция за България, като ще започна с убеждението, че най-важната тема през отминалите дни, днес, а вероятно и в бъдеще ще бъде темата за социално-икономическата ситуация в страната, ефекта от прилагането на антикризисните мерки, резултатите от тяхното забавяне или пък от тяхното отсъствие. 
През тези дни, убеден съм, вниманието на мнозинството от българските граждани се раздвоява между поредната идея, която се появява отнякъде, пусната за тестване на общественото мнение, и очакването тя да бъде припозната, призната или съответно да бъде опровергана.
Същевременно всички ние с безпокойство следим факта, че се появяват непрекъснато нови идеи – коя от коя с по-кратък живот. Същевременно нараства дефицитът; недостигът на финансови средства; расте несъбираемостта на приходите; главоломно расте безработицата; има социално напрежение; има протести. Всичко това, според нас, уважаеми дами и господа, налага на вниманието на Народното събрание, за да не остава встрани от общия процес на обсъждане на антикризисни мерки, да бъде представена информация, анализ, оценка на ситуацията в страната от името на министър-председателя и основно на трима министри, които имат пряко отношение към въпросите, свързани със социално-икономическата ситуация, изпълнението на бюджета и, разбира се, намерението за антикризисни мерки днес или в бъдещ период от време.
Аз разбирам съображението на ръководството, че министър-председателят ще отсъства цялата седмица. Ние сме склонни да приемем, госпожо председател, че, ако той е ангажиран, може да се поеме ангажиментът да бъде поканен за изслушване не тази седмица, следващата седмица, но да бъде ясно, че това ще бъде фактически направено пред Народното събрание.
Второ, ние сме предложили процедурата съгласно правилника, която предвижда изслушване на един министър. Готови сме, ако има съгласието на народните представители, да предложим специални процедурни правила за изслушване на премиера и на министрите и същевременно за провеждане на дебати по това, което ще бъде представено като Антикризисен план.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Красимир Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Безспорно въпросът, който се поставя от опозицията, е много важен. Ние също подхождаме с разбиране и смятаме, че този дебат трябва да се състои и тук, както в обществото. Проблемът обаче в това, което Вие предлагате, наистина е, че и господин Борисов, и споменатите министри не са в България. Това е едно. 
Второто нещо е, че в момента, знаете, текат разговори и преговори и с Тристранния съвет.
Аз смятам, че едно такова изслушване, за да бъде пълноценно и не само да бъде популизъм и да се правим на загрижени, би трябвало да изслушаме и всички – неправителствени организации, профсъюзи и т.н., за да може след това правителството, когато застане пред нас, да каже: да, ние постигнахме такива и такива договорености и ще вземем следните мерки, а не само да си говорим празни приказки.
Затова ние ще се въздържим за предложението, което вие имате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От предложението на господин Найденов съзирам съгласие в програмата за тази седмица да не бъде включвано, а това да се подложи на гласуване за програмата за следващата седмица, когато се надяваме да имаме яснота и по отношение на тристранното сътрудничество, партньорите, и с присъствието на господин Борисов в републиката.
Да разбирам ли, че го оттегляте, господин Найденов, за тази програма – тази седмица, защото по същество има заявено разбиране и желание за изслушване и от страна на мнозинството. Просто седмицата е неподходяща.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Госпожо председател, аз не чух от председателя на парламентарната група на мнозинството съгласие подобно изслушване, в това число и чрез специални процедурни правила, предвиждащи дебати, да бъде включено в дневния ред на Народното събрание за следващата седмица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Защото не е предмет на обсъждане за тази седмица. Може би заради това не е заявено.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Затова казвам в аванс: ако има това съгласие, в това число и ако Вие сте готова да поемете този ангажимент за следващата седмица, ние ще оттеглим предложението си за точка в дневния ред за тази седмица. Но, ако няма това съгласие, държим да бъде подложено на гласуване, за да се види отношението на народните представители към подобно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Найденов, това, което мога да поема като ангажимент, е свързано с моите правомощия, че ако постъпи такова предложение, аз съответно в началото на следващата работна седмица ще го поставя на гласуване. Това мога да поема като ангажимент.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Ние държим тогава да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване процедурното предложение за изслушване на министър-председателя Бойко Борисов, Симеон Дянков, Трайчо Трайков и Тотю Младенов по реда на чл. 99, ал. 2 от правилника за работната ни програма за тази седмица.
Гласуваме!
Гласували 169 народни представители: за 64, против 18, въздържали се 87.
Предложението не е прието.
Съобщения: 
Постъпили законопроекти и проекторешения в периода от 17 до 23 март 2010 г.:
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители са Яне Янев и група народни представители. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстващи са Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси.
Проект за декларация на Народното събрание по повод геноцида над арменския народ от властите в Османската империя. Вносители са Яне Янев и група народни представители. Проектът за декларация е разпределен на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.
Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията. Вносител е Министерският съвет. Проектът за решение е разпределен на Комисията по труда и социалната политика и на Комисията по културата, гражданското общество и медиите.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносители са Димо Гяуров и Кирчо Димитров. Водеща е Комисията по правни въпроси. Съпътстваща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Вносители са Мартин Димитров, Иван Иванов и Кирчо Димитров. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси. 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Вносител е Любен Татарски. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Съпътстващи са Комисията по правни въпроси и Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. Вносител е Станислав Станилов. Водеща е Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси.
Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Съпътстващи са Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по правни въпроси.
Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2009 г. Вносител е Комисията за защита на конкуренцията. Разпределен е на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
Законопроект за ратифициране на изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Съпътстващи са Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по правни въпроси.
Проект за Решение за попълване състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. Вносители са Лютви Местан и Йордан Цонев.
Проект за решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2010 г. Вносители са Красимир Велчев и група народни представители.
На 22 март 2010 г. с вх. № 053-42-1 в Народното събрание е внесен Доклад на Временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев, и проект за решение по него. 
Поради значителния обем на внесените материали по един екземпляр от тях са раздадени на 23 март 2010 г. по парламентарни групи. Същите се намират на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Публикувани са и на електронния адрес на Народното събрание. 
На 16 март 2010 г. от Министерството на здравеопазването е постъпил отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми към 31 декември 2009 г. С писмо на председателя на Народното събрание отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по здравеопазването. Отчетът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 22 март 2010 г. от Сметна палата на основание чл. 37, ал. 2 от Закона за Сметна палата в Народното събрание е внесена актуализираната годишна програма за одитната дейност на Сметна палата за 2010 г. С резолюция на председателя на Народното събрание програмата е изпратена на Комисията по бюджет и финанси. Тя е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 22 март 2010 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за основните резултати от статистическите изследвания за индекси на приходите от продажби в сектор търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети за януари 2010 г.; индекси на промишленото производство и индекси на оборота в промишлеността за януари 2010 г.; индекси на строителната продукция за януари 2010 г.; индекси на потребителските цени за февруари 2010 г.; основни резултати от наблюдението на работната сила през 2009 г.
С мое писмо материалите са изпратени на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. Същите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание.
Преминаваме към първа точка от приетата от нас работна програма за настоящата пленарна седмица. 
На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е постъпил:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЕЛИКДЕНСКАТА ВАКАНЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА 2010 Г. 
Ще прочета проекта.
„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 
РЕШИ:
Великденската ваканция на Народното събрание за 2010 г. е от 2 до 11 април 2010 г. включително. ”
Вносители са Красимир Велчев, Тодор Димитров, Пламен Нунев и Даниела Петрова.
Има ли някакви съображения? Няма.
Подлагам на гласуване проекта за решение, с който ви запознах току-що.
Гласували 144 народни представители: за 134, против 1, въздържали се 9.
Предложението е прието.
Следващата точка е с вносители Лютви Местан и Йордан Цонев:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА. 
„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 18, ал. 7, и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 
РЕШИ:
Избира Камен Костов Костадинов за член на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика.”
Едно пояснение – мястото на господин Риза след неговото напускане на състава на Народното събрание е овакантено, а това е от квотата на Парламентарната група на Движението за права и свободи. 
Подлагам на гласуване проекта за Решение за избиране на господин Камен Костадинов за член на тази комисия.
Гласували 130 народни представители: за 119, против 3, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Преминаваме към:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА СЪСТАВА НА ПОСТОЯННАТА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА.
От заместник-председателите на Парламентарната група на ДПС Камен Костадинов, Йордан Цонев и Лютви Местан е постъпил проект за Решение за промяна на състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 25, буква „а” и „с” и чл. 26 от Статута на Съвета на Европа 
РЕШИ:
1. Освобождава Алиосман Ибраим Имамов от Парламентарната група на ДПС като член – основен представител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
2. Избира Юнал Саид Лютфи от Парламентарната група на ДПС за член – основен представител на Основната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.”
Моля, гласувайте.
Гласували 133 народни представители: за 125, против 6, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС – продължение.
В петък госпожа Фидосова ни запозна с проекта на § 17, който става § 13, и прекратихме работата си при откриването на дебатите по този текст.
Преди да продължим – едно процедурно предложение.
Госпожо Фидосова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ще направя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати госпожа Даниела Машева – заместник-министър на правосъдието, и господин Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване процедурното предложение за допускане в залата на заместник-министрите.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Моля, квесторите, поканете заместник-министрите.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Моят пулт не работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Цяла система заради един народен представител да променяме?!
Моля, квесторите, оказвайте съдействие на господин Мутафчиев по време на ползването на системата. (Народният представител Петър Мутафчиев иска думата.)
Заповядайте за процедура, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Госпожо председател, във връзка с гласуването, което се провежда, много Ви моля, или изчаквайте повече от 30 сек., или системата да бъде направена така, че след като се поставят поне два пръста, съответно народният представител да може да прояви своето право да гласува по Конституция определени законопроекти и решения на българския парламент, а не да се изисква четири или пет пъти да се дават отпечатъци за едно гласуване. 
Затова ще Ви моля – или имайте търпение да изчакате да се проведе едно нормално гласуване при тази бавна система, която се въведе, или съответно да се предприемат мерки за техническото обезпечаване, така че с поставяне на един от пръстите да може да се гласува. Благодаря Ви. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Откривам дебата по редакцията на § 13 така, както ни бе предложена от Комисията по правни въпроси.
Моля народните представители, които имат отношение към този текст, да дадат знак с вдигане на ръка. Не виждам.
Подлагам на гласуване § 13 в редакцията, така както ни е предложена от Комисията по правни въпроси.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Извинявайте, госпожо председател, уважаеми колеги. Само една редакционна бележка в ал. 3, т. 1 преди „е извършено” да се допише „деянието”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отменете гласуването.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Колеги, в ал. 3, т. 1 в началото преди „е извършено” да се добави „деянието”, както е в т. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване § 13 с редакционната поправка в ал. 3, т. 1 пред „е извършено” да бъде дописана думата „деянието”.
Гласували 108 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Госпожо Фидосова, продължете.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Постъпило е предложение от народния представител Михаил Миков за § 18:
„В § 18, чл. 142а:
а) в т. 1 изразът „от една до шест години” да се замени с „от една до три години”;
б) т. 3 да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 14:
„§ 14. В чл. 142а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до две години” се заменят с „до шест години”.
2. В ал. 2 думите „от една до шест години” се заменят с „от две до осем години”.
3. В ал. 4 думите „от три до десет години” се заменят с „от три до дванадесет години”.
4. В ал. 5 думите „преходната алинея” се заменят с „ал. 1”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 23, против 68, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуваме предложението на комисията за редакция на § 14 така, както ни беше предложено.
Гласували 107 народни представители: за 87, против 6, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Постъпило е предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители за § 19.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Михаил Миков, което е оттеглено.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 19 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Предложения, становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 19.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Постъпило е предложение от народния представител Михаил Миков за § 20:
„В § 20, чл. 144:
а) в т. 1 след израза „до три години” се добавя изразът „и глоба до хиляда лева”; 
б) т. 2 и т. 3 да отпаднат.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има постъпило предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 15:
„§ 15. В чл. 144 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до шест месеца или с глоба от сто до триста лева” се заменят с „до три години”.
2. В ал. 2 думите „лишаване от свобода до една година или глоба до двеста лева” се заменят с „лишаване от свобода до пет години”.
3. В ал. 3 думите „лишаване от свобода до три години или пробация” се заменят с „лишаване от свобода до шест години”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което комисията не подкрепя.
Гласували 101 народни представители: за 23, против 73, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 15, както ни докладва госпожа Фидосова.
Гласували 103 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 18.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 21.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме § 16.
Гласували 107 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 22.
Постъпило е предложение от народния представител Михаил Миков. Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме § 17.
Гласували 99 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме § 18.
Гласували 101 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 24.
Постъпило е предложение от Димитър Лазаров и група народни представители. Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме § 19.
Гласували 102 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Постъпило е предложение от Димитър Лазаров и група народни представители за създаване на нов § 24а. 
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 20:
„§ 20. В чл. 160 думите „чл. 116, т. 2” се заменят с „чл. 116, ал. 1, т. 2”, думите „чл. 131, т. 2” се заменят с „чл. 131, ал. 1, т. 2”, а думите „чл. 142, ал. 2-4” се заменят с „чл. 142, ал. 2 и 3”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 20 с редакцията по предложението на комисията. 
Гласували 102 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 25.
Постъпило е предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители. 
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Михаил Миков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 25 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища? Няма.
Моля да гласуваме отпадането на § 25, съгласно предложението на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 21:
„§ 21. В Глава трета, Раздел V се създава чл. 171а:
Чл. 171а. (1) Който противозаконно придобие, разкрие или разпространи трафични данни, каквито се събират, обработват, съхраняват или използват съгласно Закона за електронните съобщения, се наказва с лишаване от свобода до три години или пробация.
(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено с користна цел, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища? Няма.
Моля да гласуваме § 21, съгласно предложението на комисията.
Гласували 101 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 26.
Постъпило е предложение от народния представител Михаил Миков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 26 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме отпадането на § 26, съгласно предложението на комисията.
Гласували 103 народни представители: за 99, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 27.
Постъпило е предложение от народния представител Михаил Миков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 27 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме предложението на комисията за отпадане на § 27.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 28.
Постъпило е предложение от народния представител Михаил Миков – в § 28, чл. 182, т. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 22:
„§ 22. В чл. 182 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до една година или с пробация” се заменят с „до три години”.
2. В ал. 2 думите „до шест месеца или глоба от сто до триста лева” се заменят с „до шест месеца или с глоба до три хиляди лева”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 22, против 79, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на комисията за редакция на § 22, така както ни беше предложен от госпожа Фидосова.
Гласували 103 народни представители: за 88, против 10, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 29 е постъпило предложение от народния представител Михаил Миков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 23:
„§ 23. В чл. 182а, ал. 1 думите „до една година” се заменят с „до три години”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Гласуваме § 23 съгласно предложението на комисията.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 30 е постъпило предложение от народния представител Михаил Миков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 24:
„§ 24. В чл. 185 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до една година” се заменят с „до три години”.
2. В ал. 2 думите „до три години” се заменят с „от една до шест години”, а думите „от 100 до 300 лв.” се заменят с „до 5000 лв.”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 24 съгласно предложението на комисията.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Постъпило е предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители: да се създаде нов § 30а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 25:
„§ 25. В чл. 186 думите „пробация или глоба от 100 до 300 лв.” се заменят с „лишаване от свобода до една година или с пробация”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Гласуваме предложението на комисията за създаване на нов § 25.
Гласували 101 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 31 има предложение от народния представител Михаил Миков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 26:
„§ 26. В чл. 187 думите „до една година” се заменят с „до три години”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за редакция на § 26.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Постъпило е предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители за създаване на нов § 31а, което е оттеглено.
По § 32 има предложение от народния представител Михаил Миков.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 27:
„§ 27. В чл. 192, ал. 1 думите „от 100 до 300 лв., както и с обществено порицание” се заменят с „до 3000 лв.”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване редакцията на § 27 съгласно предложението на комисията.
Гласували 104 народни представители: за 103, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 28.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 29.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване ан блок параграфите с номера 28, 29 и 30 по предложението на комисията.
Гласували 106 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми колеги, следващият § 36 има отново два варианта, поради това че в доклада за второ четене са обобщени два законопроекта. Ще прочета първи и втори вариант, след което ще помоля да подложим на гласуване първо втори вариант, а след това първи и отделните предложения.
По вариант първи е постъпило предложение от народния представител Михаил Миков.
Комисията не подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, вариант първи, който става § 31:
„§ 31. В чл. 212, ал. 1 след думата „движимо” се добавя „или недвижимо”, а думите „до осем години” се заменят с „от две до осем години”.”
По вариант втори е постъпило предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага вариант втори на § 36 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Преминаваме към режим на гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на вариант втори.
Гласували 103 народни представители: за 100, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Сега гласуваме предложението на народния представител Михаил Миков по вариант първи, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 16, против 86, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Моля, гласувайте предложението на комисията за редакцията на § 31, вариант първи.
Гласували 106 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 37 има предложение от народния представител Михаил Миков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 37 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за отпадането на § 37.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 38 е постъпило предложение от Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 32:
„§ 32. В чл. 215 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до пет години” се заменят с „от една до шест години”.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „от хиляда до три хиляди лева” се заменят с „от пет хиляди до десет хиляди лева”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 32 по предложението на комисията.
Гласували 111 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 33:
„§ 33. В чл. 218б думите “до сто и петдесет лева” се заменят с “до размера на две минимални работни заплати за страната, установени към датата на извършване на деянието”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 33 по предложението на комисията.
Гласували 109 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 40 има предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Михаил Миков.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 34:
„§ 34. Член 218в се изменя така: 
“Чл. 218в. Наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия в следните случаи:
1. за престъпления по чл. 216, ал. 4 и 6 и чл. 217, ал. 1 и 2, когато предмет на престъплението е частно имущество;
2. за кражба, обсебване, измама и изнудване, когато предмет на престъплението е частно имущество, ако пострадалият е съпруг, възходящ, низходящ или роднина по съребрена линия до втора степен на виновния или живее с него в едно домакинство, или е настойник или попечител на виновния.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 17, против 86, въздържали се 2.
Предложението не е прието. 
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 34.
Гласували 107 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Постъпило е предложение от Димитър Лазаров и група народни представители – да се създаде нов § 40а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 35:
“§ 35. В чл. 219 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите “до три години” се заменят с “до шест години”.
2. В ал. 3 думите “до осем години” се заменят с “от две до осем години”.
3. В ал. 4 думите “от една до пет” се заменят с “от три до десет”, а думите “от една до десет” се заменят с “от три до дванадесет”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 35 с предложената ни редакция.
Гласували 107 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Постъпило е предложение от Димитър Лазаров и група народни представители – да се създаде нов § 40б.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 36:
„“§ 36. В чл. 220 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “до пет години” се заменят с “от една до шест години”.
2. В ал. 2 думите “от една до десет” се заменят с “от три до десет”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 36 с предложеното ни съдържание.
Гласували 106 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 41 има предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 41 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 41.
Гласували 109 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 37.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване § 37.
Гласували 99 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 43 е постъпило предложение от Димитър Лазаров и група народни представители. 
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 38:
„§ 38. В чл. 234 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на склад” се заличават, а думите „до 3 години” се заменят с „от 1 до 6 години”.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „до 5 години” се заменят с „от 2 до 8 години”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 38 по предложението на комисията.
Гласували 98 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 44 също има два варианта.
Вариант І:
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, вариант І, който става § 39.
Вариант ІІ: 
Постъпило е предложение от Димитър Лазаров и група народни представители. 
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е и предложение от народния представител Михаил Миков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 44, вариант ІІ да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на вариант ІІ.
Гласували 106 народни представители: за 99, против 1, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Сега гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 44, който става § 39. Гласуваме § 39 по вариант І на комисията.
Гласували 104 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 40.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 41.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 42.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок гласуваме параграфи с номера 40, 41 и 42.
Господин Мутафчиев, приключихте ли с двете карти? (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.) – Чудесно. (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.) И две карти.
Гласували 108 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Играете си и с втора карта – заради това не Ви се получават гласуванията. (Реплики от народните представители Петър Мутафчиев и Георги Божинов.) Добре. (Весело оживление.) 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 48 е постъпило предложение от Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 43:
„§ 43. В чл. 248а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Който, за да получи кредит, представи неверни сведения, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и с глоба от 1000 до 5000 лв.”
2. В ал. 3 думите „до 3 години” се заменят с „от 1 до 6 години”, а думите „от 2000 до 5000” се заменят с „от 2000 до 10 000”.
3. В ал. 5 думите „до 5 години” се заменят с „от 2 до 8 години”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 43 съгласно предложението на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 49 има предложение от Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Михаил Миков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 49 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за отпадане на § 49.
Гласували 102 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 50 има предложение от Димитър Лазаров и група народни представители. 
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50, който става § 44:
„§ 44. В чл. 254б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до 5 години” се заменят с „от 1 до 6 години”.
2. В ал. 2 думите „до 6 години” се заменят с „от 2 до 8 години”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 44 по предложението на комисията.
Гласували 105 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 45.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 45.
Гласували 99 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 52 има предложение от Димитър Лазаров и група народни представители. 
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 52 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 52.
Гласували 101 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 53 има предложение от Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 53 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за отпадане на § 53.
Гласували 103 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 54 е постъпило предложение от Михаил Миков § 54 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 46:
„§ 46. В чл. 269, ал.1 думите „до 5 години” се заменят с „до 6 години”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 16, против 83, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на комисията за редакция на § 46. 
Гласували 103 народни представители: за 93, против 2, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 55 има предложение от народния представител Михаил Миков. 
Комисията не подкрепя предложението § 55 да отпадне.
Има предложение от Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 55, който става § 47:
„§ 47. В чл. 270 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до 1 година или глоба от 100 до 300 лв.” се заменят с „до 3 години или глоба от 500 до 2000 лв.”.
2. В ал. 2 думите „до 2 години” се заменят с „до 5 години”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване § 47 в редакцията, предложена от комисията, но преди това, извинявайте, има предложение на народен представител.
Отменете гласуването!
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 14, против 81, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 47.
Гласували 101 народни представители: за 91, против 2, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 56 има предложение от Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56, който става § 48:
„§ 48. В чл. 274а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 след думите „вътрешните работи” се поставя запетая и се добавя „Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража или Закона за съдебната власт”, а думите „до 2 години и глоба до 500 лв.” се заменят с „до 3 години или пробация”.
2. В ал. 2 думите „до 5 години и глоба до 2000 лв.” се заменят с „от 1 до 6 години”.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Който по какъвто и да е начин опетни, противозаконно унищожи или повреди формено облекло, служебни знаци или надписи, носени или поставени по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража или Закона за съдебната власт, се наказва с лишаване от свобода до 1 година”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 48, съгласно предложението на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 94, против 2, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 57 има предложение от Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Михаил Миков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 57 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме отпадането на § 57, съгласно предложението на комисията.
Гласували 105 народни представители: за 100, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 58 има предложение от Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 58 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за отпадане на § 58.
Гласували 103 народни представители: за 99, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 59 комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 49.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60, който става § 50.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61, който става § 51.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок подлагам на гласуване параграфи 49, 50 и 51, съгласно предложението на комисията.
Гласували 102 народни представители: за 98, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 62 има предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Михаил Миков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 62 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 62.
Гласували 103 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народния представител Михаил Миков - § 63 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 63, който става § 52:
„§ 52. В чл. 313, ал. 2 думите „от една до шест години” се заменят с „до три години”, а думите „от сто до двеста и петдесет лева” се заменят с „до хиляда лева”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 16, против 84, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението за § 52 в редакцията, предложена ни от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 64, който става § 53:
„§ 53. В чл. 318 думите „орган на властта” се заменят с „длъжностно лице”, а след думата „обществеността” се добавя „ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление” и се поставя запетая.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 53 по редакцията на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 54.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 54.
Гласували 101 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 66 има предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 66 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за отпадане на § 66.
Гласували 100 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 67 има предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 67 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за отпадане на § 67.
Гласували 102 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 68 има предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 68, който става § 55:
„§ 55. В чл. 326 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Ако от деянието по ал. 1 са настъпили значителни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от петстотин до две хиляди лева”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 55 по предложението на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 104, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 69 има предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 69 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме отпадането на § 69 по предложението на комисията.
Гласували 106 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 70, който става § 56.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 56.
Гласували 102 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 71 има предложение от Димитър Лазаров и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 71 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за отпадане на § 71.
Гласували 113 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 72 има предложение от Димитър Лазаров и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 72, който става § 57:
„§ 57. В чл. 338 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „до 2 години или с глоба от 100 до 300 лв.” се заменят с „от 1 до 5 години или с глоба от 500 до 3000 лв.”. 
2. В ал. 2 думите „до 5 години” се заменят с „от 2 до 8 години”.
3. В ал. 3 след думата „имот” се добавя „когато деецът не е искал и не е допускал това”, а думите „от 2 до 8 години” се заменят с „от 3 до 10 години”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 57 по предложението на комисията.
Гласували 117 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 73 има предложение от Димитър Лазаров и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 73, който става § 58:
„§ 58. В чл. 339 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до 6 години” се заменят с „от 2 до 8 години”.
2. В ал. 2 думите „от 3 до 8 години” се заменят с „от 3 до 10 години”.
3. В ал. 3 думите „до 6 години” се заменят с „от 2 до 8 години”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 58 по предложението на комисията.
Гласували 112 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 74 има предложение от Димитър Лазаров и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 74, който става § 59.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 59.
Гласували 112 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 75 има предложение от Димитър Лазаров и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 75, който става § 60:
„§ 60. В чл. 339б думите „до 6 години” се заменят с „от 3 до 10 години”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 60 по предложението на комисията.
Гласували 108 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 61:
„§ 61. В чл. 354а, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „голямо количество” се заменят с „големи размери”, а думите „особено голямо количество” се заменят с „особено големи размери”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 61 по предложението на комисията.
Гласували 115 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 76 има предложение на Димитър Лазаров и група народни представители. 
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 76, който става § 62:
„§ 62. В чл. 357 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до 5 години” се заменят с „от 2 до 8 години”.
2. В ал. 2 думите „от 3 до 10 години” се заменят с „от 5 до 15 години”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 62 по предложението на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Преходна разпоредба”.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона и предлага да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията.
Гласували 103 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 77 има предложение от народния представител Михаил Миков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 77 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за отпадане на § 77.
Гласували 110 народни представители: за 109, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието, а с това е приет на второ четене Законът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. (Ръкопляскания.)
Следващата точка от нашата програма е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО.
Госпожо Танева, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение по реда на нашия правилник в залата да бъдат допуснати господин Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните, господин Васил Николов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по селекция и животновъдство, и госпожа Виолета Петрова – старши експерт в Комисията по земеделието и горите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Моля, квесторите, поканете гостите в залата.
Госпожо Танева, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Представям доклада на Комисията по земеделието и горите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството, № 902-01-59, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 3 февруари 2010 г. 
„Закон за изменение и допълнение на Закона за животновъдството”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя.
Гласували 93 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 1 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
По § 2 също няма постъпили предложения от народни представители.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме ан блок параграфи 1 и 2.
Гласували 99 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 3 има постъпило предложение от група народни представители, което се подкрепя от комисията.
Има постъпило предложение на народния представител Пенко Атанасов, което комисията не подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „продоволствието” се заменя с „храните”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При изпълнение на своите правомощия министърът на земеделието и храните се подпомага от:
1. специализирана дирекция в Министерството на земеделието и храните;
2. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството;
3. областните дирекции „Земеделие”;
4. Съветът по животновъдство – като консултативен орган;
5. животновъдни организации.”
3. Алинея 3 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Заповядайте, господин Атанасов.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложният от мен текст, когато гледахме закона на първо четене, като цяло беше приет даже и от специалистите от министерството, и от шефа на агенцията. Недоумявам, че той не се приема от комисията. 
Позволете ми да се аргументирам защо този текст беше предложен. Националният генофонд е нашето богатство на държавата в областта на животновъдството. Това е национална ценност, за която отдавна имаме политика, която сме следвали в това отношение и според мен не бива да се прекъсва това, което вече е било. Още от 1998 г. ние сме подпомагали земеделските производители в тази част. Това е една добра традиция, защото държавата ни като цяло има нужда от това. От 1998 г. до 2009 г. включително тази помощ за генофонда е нараснала – от 2 милиона е стигнала до 9 млн. лв. През 2007 г. с влизането ни в Европейския съюз тази помощ беше нотифицирана. И тя беше нотифицирана неслучайно - такъв вид помощи съществуват в почти всички европейски страни. Мисля си, че е излишно да ви убеждавам в смисъла и значението на това такава помощ да съществува. Още повече, че по Регламент 1857 това е допустима национална помощ.
Моето предложение даже не е фиксирано със сума, предоставено е на министерството да реши как и по какъв начин да се случва тази помощ. Разбираме трудното състояние на бюджета и на кризата, но тази помощ е съществувала и е престъпление, бих казал, ако тя бъде прекъсната. Да, казаха ми, че мястото й не било в този закон. Но аз си мисля, къде по-точно, ако не в Закона за животновъдството това може да бъде записано и да бъде решено по начин, който ще бъде в интерес на нашите земеделски производители. 
Апелирам към всички, които сте в залата, и към присъстващите от ГЕРБ да подкрепите това мое предложение. Мисля, че то е в интерес на всички и на страната ни като цяло. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
За изказване – госпожа Танева.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Сигурно няма да мога да използвам изцяло времето, което ми се полага по процедура, искам да бъда кратка. Никой няма нищо против да се субсидира Националният генофонд. В никакъв случай, напротив, вносителят на законопроекта и Министерството на земеделието и храните работят последователно в посока всичко, което е възможно да се нотифицира като помощи, което е и, разбира се, приоритетно и във възможностите на държавния бюджет конкретно за тази година, това да се направи. Държавните помощи и схемите, по които те се разпределят за съответната година, става след нотификацията им пред Европейската комисия и става за периода, за който са нотифицирани. Актът, който приемаме, е закон, който урежда принципите, правилата и философията на този сектор, а субсидиите или държавните помощи, които се разпределят всяка година, могат да бъдат нотифицирани по различна методология, по различен начин, в различно време да се плащат, може да не е веднъж годишно. Така че това е конкретика, която се решава за съответната година и според нотификацията и се урежда с подзаконов нормативен акт или наредба след нотифицирането на съответната помощ.
В този смисъл аз мога да потвърдя това, което казахме на господин Атанасов и в хода на заседанието на първо четене, че, да, работи се по това да се субсидира Националният генофонд, но мястото не е тук, в което можем да кажем това, защото то няма да бъде изобщо точно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика? Заповядайте.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Танева, това, което направихте като изказване, буквално звучеше: просто няма да има такава помощ!
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Това не е вярно!
ПЕНКО АТАНАСОВ: Никакви стъпки до момента не са приети. Текстът е кратичък и ясен и не е толкова утежняващ нито администрацията, нито органите, които работят по този текст. Националният генофонд и контролираната част от популациите се субсидират веднъж годишно от държавата. Това е философията! Тя е съществувала толкова години, вие сега решавате: край, не! Дайте да се разберем, няма винаги ГЕРБ да бъде във властта… (Бурна реакция от ГЕРБ.) Е, нека да го избия политически, за да го разберете, иначе не искате да го разберете!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Къде са вашите хора да ви подкрепят?
ПЕНКО АТАНАСОВ: Подкрепете ни вие и тогава ще видим дали няма да решим въпроса. (Смях и реплики в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – госпожа Танева.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Атанасов, да, текстът може да не е утежняващ, това е само едно изречение, но ние приемаме закон, който трябва да се прилага и изпълнява точно и прецизно. Както вече обясних и в своето изказване, субсидирането се прилага съгласно нотификация. Тя може дори да бъде различна всяка година и е според това, което е допустимо по еврорегламентите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Пенко Атанасов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 16, против 68, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакцията на § 3, така както ни бе предложена от госпожа Танева.
Гласуваме § 3 по предложение на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 71, против 2, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Обявявам 30 минути почивка. Началото на заседанието е от 11,40 часа.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължаваме с § 4.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители!
По § 4 има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Има предложение на народния представител Пенко Атанасов, което комисията не подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. Създават се чл. 3а, 3б и 3в:
„Чл. 3а. (1) Специализираната дирекция в Министерството на земеделието и храните организира дейността и създава условия за осъществяване на държавната политика в областта на животновъдството, като разработва стратегии и програми за неговото развитие и за изготвянето на нормативни актове в областта на животновъдството.
 (2) Структурата и дейността на специализираната дирекция се определят с Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните.
Чл. 3б. (1) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството:
1. подпомага министъра на земеделието и храните при провеждането на държавната политика в областта на развъдната дейност, управлението и съхраняването на генетичните ресурси;
2. управлява и поддържа Националната генетична банка;
3. управлява държавните станции за изкуствено осеменяване и предоставя услуги, свързани с репродукцията на селскостопанските животни;
4. управлява държавните лаборатории за анализ на качествените показатели на животинските продукти за нуждите на селекцията и предоставя услуги на фермери, развъдни и други организации;
5. управлява Националната референтна лаборатория за генетични анализи в животновъдството;
6. осъществява контрол върху дейността на развъдните организации и развъдната дейност;
7. изпълнява и други функции, възложени от министъра на земеделието и храните.
 (2) При осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 3, 4 и 5 Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството събира такси в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.
Чл. 3в. Областните дирекции „Земеделие” провеждат на територията на областта държавната политика по отношение на отглеждането и възпроизводството на селскостопанските животни, производството и предлагането на пазара на живи животни, животински продукти, сперма, яйцеклетки и ембриони.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Преминаваме към режим на гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Пенко Атанасов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 16, против 65, въздържал се 1.
Предложението не е прието. 
Сега гласуваме редакцията на § 4, съгласно предложението на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 62, против няма, въздържали се 16. 
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 5 има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отменете гласуването!
Подлагам на гласуване редакцията на § 4, съгласно предложението на комисията.
Гласували 84 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 14.
Предложението е прието.
Госпожо Танева, продължете с § 5.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Постъпило е предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на § 5:
„§ 5. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Животновъдни организации по смисъла на този Закон са развъдните организации по чл. 8.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 5.
Гласували 83 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 6 има постъпило предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Има постъпило предложение на народния представител Пенко Атанасов, което беше оттеглено.
Комисията предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Развъдните организации са сдружения, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Те се създават за съхраняване и/или усъвършенстване на породи, линии и хибриди селскостопански животни, защита и контрол на произхода и автентичността на животните и произвежданите от тях продукти.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 6.
Прекратете гласуването! Няма кворум. Коалиция за България не участва в гласуването.
Десет минути почивка.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължаваме заседанието. Моля народните представители да заемат местата си.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 7 има постъпило предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Има постъпило предложение от народния представител Емил Димитров, което беше оттеглено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Танева, извинявам се, че Ви прекъсвам, но не сме гласували § 6, тъй като нямахме кворум.
Подлагам на гласуване § 6 по предложение на комисията.
Гласували 100 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Госпожо Танева, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има постъпило предложение от народния представител Пенко Атанасов, което комисията не подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8.(1) Развъдна организация се учредява въз основа на свободна инициатива на физически и юридически лица за извършване на развъдна дейност по породи, линии или хибриди животни. Развъдната организация извършва развъдна дейност с животни, собственост на нейните членове.
(2) Развъдната организация извършва развъдна дейност с животни от един вид. Тя може да се сдружава с други развъдни организации, които извършват развъдна дейност със същия вид животни.
(3) Развъдната дейност се извършва от развъдни организации, получили разрешение по чл. 29б, ал. 3.
(4) Развъдните организации осъществяват развъдната дейност въз основа на развъдна програма.
(5) Развъдната програма се разработва от специалисти-зооинженери.
(6) За финансиране на дейността си развъдните организации набират средства от:
1. членски внос;
2. целеви вноски;
3. дарения и помощи;
4. международни финансови институции, програми и организации;
5. други приходи.
(7) Министърът на земеделието и храните осъществява цялостен надзор върху развъдната дейност в животновъдството.
(8) Условията и редът за извършване на развъдната дейност се определят с наредби на министъра на земеделието и храните.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Пенко Атанасов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 24, против 84, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласували 109 народни представители: за 94, против 1, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 8 и § 9 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване параграфи 8 и 9 по вносител.
Гласували 107 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 7.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 10 има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на § 10:
„§ 10. В чл. 10б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 5 и на продуктовите бордове” се заличават, а думата „продоволствието” се заменя с „храните”.
2. В ал. 2 думите „и продуктовите бордове” се заличават.
3. В ал. 3 думите „асоциации и продуктовите бордове” се заменят с „организации”, а думата „продоволствието” се заменя с „храните”.
4. В ал. 4 думите „и продуктовите бордове” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Поставям на гласуване редакцията на § 10 по комисия.
Гласували 113 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 11 и § 12 няма постъпили нови предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване параграфи 11 и 12 по вносител.
Гласували 104 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 13 има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията предлага следната редакция на § 13:
„§ 13. Член 11д се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Моля, гласувайте редакцията, която ни предлага комисията, за § 13.
Гласували 104 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 5.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията предлага да се създадат § 13а и § 13б, които стават съответно параграфи 14 и 15:
„§ 14. В чл. 11е ал. 3 се изменя така:
„(3) В Министерството на земеделието и храните се води публичен регистър на независимите акредитирани лаборатории за изследване на суровото мляко, в който се вписват:
1. наименованието, седалището и адреса на управление на лабораторията;
2. ръководителят на лабораторията и телефон за връзка;
3. регистрационен номер на сертификата за акредитиране, дата на акредитация и валидност.”
§ 15. Член 12 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли желаещи да вземат отношение по тези нови параграфи? Няма.
Моля, гласувайте новите параграфи 13а и 13б, които стават съответно параграфи 14 и 15.
Гласували 106 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 14 няма постъпило предложение. 
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Подлагам на гласуване § 14, който става § 16 по вносител.
Гласували 106 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 15 има постъпило предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Има постъпило предложение от народния представител Димчо Михалевски, което комисията подкрепя по ал. 7, подкрепя го по принцип по ал. 11, а в останалата част беше оттеглено.
Има постъпило предложение на народния представител Пенко Атанасов, което беше оттеглено.
Комисията предлага следната редакция на § 15, който става § 17:
„§ 17. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
 „(2) Животинските продукти, предназначени за пазара, се окачествяват и класифицират съгласно изискванията на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
 „(3) Обектите за отглеждане на селскостопански животни подлежат на вписване в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Националната ветеринарномедицинска служба с уникален номер във връзка с осъществяване на епизоотичния контрол.”
3. Създават се ал. 4-8:
 „(4) Животновъдните обекти, в които се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за лична консумация, се определят като лично стопанство и собствениците им нямат право да предлагат на пазара произведените в обекта суровини и храни.
 (5) Животновъдните обекти, в които се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни, които се предлагат на пазара, се определят като „ферми” и се регистрират по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
 (6) Зоотехническото обслужване на производството по смисъла на ал. 1 се осъществява от специалисти – зооинженери.
 (7) Ветеринарното обслужване на животните се извършва по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност от ветеринарен лекар.
 (8) Условията и редът за дейността на животновъдните стопанства в планинските и другите необлагодетелствани райони се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има желание за изказване по този текст.
Господин Михалевски, имате думата.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Благодаря, госпожо председателстващ.
Уважаеми дами и господа, колеги! Моето предложение е редакционно към новата ал. 8, която току-що госпожа Танева прочете.
След края „с наредба на министъра на земеделието и храните” да добавим „до три месеца от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за животновъдството”. 
Това е продиктувано от факта, че трябва час по-скоро да определим условията за тези специфични случаи, за да може евентуално след това от държавните помощи към тези животновъди реално да предприемем някакви мерки. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо Танева, моля Ви за отношение към предложението на господин Михалевски.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема госпожо председател, моля думата да бъде дадена на заместник-министъра на земеделието и храните господин Цветан Димитров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Димитров.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЦВЕТАН ДИМИТРОВ: Госпожо председател, господа народни представители! Аз мисля, че в този тримесечен срок сме в състояние да изготвим такава наредба, но не съм сигурен дали систематичното място на този срок е тук или в Преходни и заключителни разпоредби. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Да, може би наистина е по-добре този срок да бъде сложен в Преходни и заключителни разпоредби. Ще помоля междувременно председателя на комисията, докато се докладва законът, да се подготви текст, който да се предложи. Мисля, че в случая има съгласие да бъде приет такъв текст, но на систематично място, където наистина би трябвало да е.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Аз също смятам, че систематичното място е в Преходни и заключителни разпоредби.
Господин Михалевски, Вие изразявате съгласие.
Предлагам да подложим на гласуване тази редакция и да я допълним в Преходни и заключителни разпоредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Тъй като има общо съгласие, сега няма да подлагам на гласуване това предложение, когато стигнем до текстовете, които уреждат Преходни и заключителни разпоредби, тогава ще го подложим на гласуване.
Сега подлагам на гласуване текста на § 17 в редакцията, която ни е предложена от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 101, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 16 има направено предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на § 16, който става § 18:
„§ 18. В чл. 13а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”, а след думата „съгласно” се добавя „зоотехническите”.
2. Алинея 2 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Режим на гласуване за редакцията на § 18 по предложение на комисията.
Гласували 102 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 17 има постъпило предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Има постъпило предложение от народния представител Димчо Михалевски, което комисията подкрепя по принцип по ал. 1, а по ал. 3 беше оттеглено.
Има постъпило предложение от народния представител Пенко Атанасов, което беше оттеглено.
Комисията предлага следната редакция на § 17, който става § 19:
„§ 19. Създава се чл. 13б:
„Чл. 13б. (1) Собственик, който отглежда селскостопански животни по чл. 13, ал. 5, трябва да има необходимата квалификация за това. Когато собственикът няма необходимата квалификация, е длъжен да сключи договор за изпълнение на задълженията по отглеждането на животните с лице, което притежава необходимата квалификация.
 (2) Лицата по ал. 1, които нямат специализирано селскостопанско образование, трябва да са преминали курс на квалификационно обучение и да се получили документ за професионална квалификация от обучаваща институция.
 (3) Лицата по ал. 1 притежават и съхраняват документите, удостоверяващи собствеността или правото на ползване на сградния фонд и животните в определен животновъден обект.
 (4) Селскостопанска дейност в една ферма се извършва само от едно лице.
 (5) Лицето по ал. 4 може да упражнява селскостопанска дейност в повече от една ферма.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли желаещи народни представители за изказвания? Няма.
Моля да гласуваме § 19 в редакцията на комисията.
Гласували 102 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 18 няма постъпили нови предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля да гласуваме § 18, който става § 20 с текста по вносител.
Гласували 97 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 19 има предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя следната редакция на § 19, който става § 21:
„§ 21. В чл. 14з се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и гарантиране” се заменят със „за подпомагане”, а след думите „мери под” се добавя „наем или”.
2. В ал. 3 думата „продоволствието” се заменя с „храните”, а думите „силно засегнати от храстовидна и плевелна растителност мери и пасища” се заменят със „слабопродуктивни земи и земи в обезлюдени райони”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля да гласуваме § 19, който става § 21, в редакция на комисията.
Гласували 96 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 4.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията предлага да се създаде § 19а, който става § 22:
„§ 22. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „продоволствието” се заменя с „храните”, а думите „търговия с” се заменят с „предлагане на пазара на”.
2. В ал. 3 навсякъде думата „продоволствието” се заменя с „храните”.
3. В ал. 4, т. 4 думата „асоциация” се заменя с „организация”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля да гласуваме редакцията на комисията за новия § 22.
Гласували 96 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 20 има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на § 20, който става § 23:
„§ 23. В чл. 15а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „продоволствието” се заменя с „храните”.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думата „продоволствието” се заменя с „храните”.
3. В ал. 3 думата „двумесечен” се заменя с „едномесечен”, а думата „продоволствието” се заменя с „храните”.
4. В ал. 5 думата „продоволствието” се заменя с „храните”.
5. В ал. 6 в текста преди т. 1 думата „продоволствието” се заменя с „храните”.
6. В ал. 8 в текста преди т. 1 думите „Търговията с” се заменят с „Предлагането на пазара на”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Моля да гласуваме редакцията за новия § 23 по текста на комисията.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 21 има постъпило предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Има постъпило предложение на народния представител Емил Димитров, което беше оттеглено.
Има постъпило предложение на народния представител Пенко Атанасов, което беше оттеглено.
Комисията предлага следната редакция на § 21, който става § 24:
„§ 24. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Всички породи животни в Република България формират генетичните ресурси в животновъдството.
 (2) Породите селскостопански животни се класифицират, както следва:
1. местни;
2. локално адаптирани и новосъздадени;
3. трансгранични;
4. интродуцирани;
5. синтетични популации.
 (3) В зависимост от рисковия статус местните и локално адаптираните породи селскостопански животни се класифицират, както следва:
1. изчезнали породи;
2. изчезващи породи;
3. застрашени от изчезване;
4. незастрашени от изчезване.
 (4) Най-ценната в развъдно отношение част от всяка порода формира нейния генофонд, а съвкупността от генофонда на всички породи формират националния генофонд.
 (5) Националният генофонд се структурира по видове и породи селскостопански животни.
 (6) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството поддържа регистър на мъжките разплодни животни и регистър на развъдните стада от националния генофонд, който ежегодно се актуализира по предложение на развъдните организации и се одобрява със заповед на министъра на земеделието и храните.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли желание за изказване? Не виждам.
Моля да гласуваме редакцията на комисията за новия § 24.
Гласували 100 народни представители: за 90, против няма, въздържали 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 22 няма постъпило предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 25.
По § 23 няма постъпило предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване § 22 и § 23, които стават § 25 и § 26.
Гласували 96 народни представители: за 92, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 24 има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на § 24, който става § 27:
„§ 27. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Развъдната дейност в животновъдството включва:
1. идентификация и регистрация на животните за нуждите на селекцията;
2. контрол на биологичните, стопанските и продуктивните признаци – обект на селекция, като качественият им анализ се определя в независими акредитирани лаборатории;
3. определяне на развъдната стойност на животните;
4. отбор на животни за разплод;
5. подбор с прилагане на различни методи на развъждане;
6. водене на зоотехнически регистър, развъдна книга и друга зоотехническа документация;
7. водене на родословна книга;
8. издаване на сертификат за произход и зоотехнически сертификат;
9. репродукция.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля да гласуваме § 24, който става § 27, в редакцията на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Преди да продължите обаче, госпожо Танева, искам да се обърна към народните представители – ще пусна и сигнал с покана за гласуване, защото само 88 народни представители гласуват, кворумът е 80.
Затова се обръщам към народните представители извън тази зала – да заповядат, да влязат в залата и да участват в гласуването.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Да дойдат на работа!
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 25 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 28.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Подлагам на гласуване текста по вносител на § 25, който става § 28.
Гласували 93 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 26 няма постъпили предложения.
Комисията предлага следната редакция на § 26, който става § 29:
„§ 29. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „и 21” се заличават.
2. В т. 1 след думата „съхранение” се добавя „на генофонда”, а думите „от националния генофонд и контролираната част на популацията” се заменят със „селскостопански животни”.
3. В т. 2 думата „съществуващи” се заменя със „съществуващите” и след думата „хибриди” се добавя „селскостопански животни”.
4. Точка 3 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля, гласувайте § 26, който става § 29, в новата редакция на комисията.
Гласували 91 народни представители: за 83, против 5, въздържали се 3.
Приема се предложението.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 27 има постъпило предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 27, който става § 30:
„§ 30. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Дейностите по чл. 20, т. 3-9 се извършват от специалисти – зооинженери.
 (2) Дейностите по чл. 20, т. 1 и 2 могат да се извършват и от лица, упълномощени от развъдните организации.
 (3) Условията и редът за извършване на дейности по чл. 20 се определят с наредбите по чл. 8, ал. 8.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля, гласувайте § 30 в новата редакция на комисията.
Гласували 96 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 28 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 31.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля, гласувайте § 28, който става § 31, по вносител.
Гласували 96 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 8.
Приема се предложението.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 29 има постъпило предложение от народните представители Десислава Танева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Има постъпило предложение от народния представител Емил Димитров.
Предложението беше оттеглено.
Комисията предлага следната редакция на § 29, който става § 32:
„§ 32. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „селекционери” се заменя със „специалисти или фермери”.
2. Алинея 2 се изменя така:
 „(2) При чистокръвните и полукръвните чуждестранни породи коне, за които важат общи международни изисквания, родословните книги се водят от организации, одобрени със заповед на министъра на земеделието и храните.”
3. В ал. 3 след думите “животни и” се добавя „регистрирани”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля да гласуваме новия § 32 в редакцията на комисията.
Гласували 94 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 9.
Приема се предложението.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 30 на вносителя има постъпило предложение от народния представител Пенко Атанасов – чл. 28 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 30, който става § 33:
„§ 33. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думата „еднокопитните” се заменя с „регистрираните еднокопитни”.
2. В ал. 2 думите „по чл. 8, ал. 6” се заменят с „по чл. 8, ал. 8”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли желание за изказване? Няма.
Първо, гласувайте предложението от народния представител Пенко Атанасов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 25, против 69, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте редакцията на § 33, така както ни я предлага комисията.
Гласували 98 народни представители: за 84, против 8, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 31 на вносителя има постъпило предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Има предложение от народния представител Емил Димитров, което беше оттеглено.
Комисията предлага следната редакция на § 31, който става § 34:
„§ 34. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) В текста преди т. 1 думите „дейност по селекция и репродукция” се заменят с „развъдна дейност”, а думата “продоволствието” се заменя с “храните”.
б) Точки 1 - 6 се изменят така:
„1. заверено копие от съдебно решение за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел, придружено от:
а) заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация;
б) заверено копие от удостоверение за вписване в централния регистър при Министерството на правосъдието за юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
2. развъдна програма за всяка отделна порода, линия или хибрид, съдържаща задължително:
а) характеристика на породата;
б) ясно формулирана развъдна цел;
в) селекционни (контролирани) признаци; 
г) развъдна и генеалогична структура на породата;
д) фактори на развъдната политика;
е) методи за контрол на признаците – обект на селекция; 
ж) методи за оценка на развъдната стойност; 
з) методи на развъждане;
и) схема за селекция на отделните категории родители;
3. списък и местонахождение на стадата и отделни животни, включени в развъдната програма;
4. доказателства, че:
а) извършват дейността ефективно;
б) могат да извършват необходимите проверки за регистриране на родословие;
в) регистрират произхода на животните;
г) работят с достатъчна по обем популация за осъществяване на развъдната програма за усъвършенстване на породата или че работят с достатъчна по обем популация за запазване на породата, когато това се смята за необходимо;
д) могат да използват данните за качествата на животните, необходими за осъществяване на развъдната програма, за усъвършенстването на породата или за запазването й;
5. набор от правила (инструкция), които обхващат:
а) начините на определяне на характеристиките на породата;
б) системата за идентификация на животните;
в) системата за регистриране на животните;
г) извършването на контрола на продуктивните качества и признаци - обект на развъдната програма;
д) система за използване на зоотехническите данни;
е) начините за водене на родословната книга, ако има различни изисквания за вписване на животните, или ако има различни процедури за класифициране на животните, вписани в книгата;
6. процедурен правилник, приет съгласно устава на развъдната организация, определящ и принципа на недискриминация между членовете.”
2. В ал. 2 думата “продоволствието” се заменя с “храните”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Желаещи за изказване? Няма.
Режим на гласуване на § 31, който става § 34, в редакцията на комисията.
Гласували 101 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 13.
Приема се този текст на комисията.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 32 има постъпило на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на § 32, който става § 35:
„§ 35. В чл. 29а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 навсякъде думата “продоволствието” се заменя с “храните”.
2. В ал. 2 думата “продоволствието” се заменя с “храните”, а накрая се поставя тире и се добавя „експерти в областта на развъждането на съответния вид животни”. 
3. В ал. 4 думата “продоволствието” се заменя с “храните”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля да гласуваме § 32, който става § 35 в редакцията, която ни дава комисията.
Гласували 95 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 4.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 33 на вносителя има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на § 33, който става § 36:
„§ 36. В чл. 29б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата “продоволствието” се заменя с “храните”; 
б) точка 2 се изменя така: 
„2. развъдната програма застрашава запазването и развитието на породата или в случаите, когато са налице обстоятелства, които застрашават изпълнението на развъдната програма на съществуваща организация или сдружение;”.
2. В ал. 2 думата “продоволствието” се заменя с “храните”.
3. В ал. 3, изречение второ думите „Ново разрешение се издава” се заменят с „Подновяване на разрешението се извършва”.
4. Създава се ал. 4:
 „(4) Развъдна организация, на която е отказано издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност, може да кандидатства отново една година след уведомяването за отказа.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Подлагам на гласуване новия § 36 в редакцията на комисията.
Гласували 93 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 34 на вносителя има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на § 34, който става § 37:
„§ 37. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата “продоволствието” се заменя с “храните”.
2. Алинея 2 се изменя така: 
 „(2) В регистъра по ал. 1 се вписват: 
1. наименование и координати за връзка с развъдната организация;
2. дата на одобрение и номер на разрешението;
3. наименование на породата или породите, за които се осъществява развъдната програма”.
3. Създават се ал. 3 и 4:
 „(3) Председателите на развъдните организации са длъжни да заявят в Министерството на земеделието и храните всяка промяна в обстоятелствата по ал. 2, т. 1 в едномесечен срок от настъпването й.
 (4) Министерството на земеделието и храните изпраща на Европейската комисия (ЕК) и на официалните органи на държавите – членки на Европейския съюз (ЕС), регистъра по ал. 1 и на организациите по чл. 27, ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Подлагам на гласуване новия § 37 в редакцията на комисията.
Гласували 100 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 35 на вносителя има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на § 35, който става § 38:
„§ 38. В чл. 32а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „При” се добавя „констатиране липса на дейност, нарушения, свързани с невъзможност за изпълнение на развъдната програма, или”, а думата “продоволствието” се заменя с “храните”. 
2. Създава се нова ал. 3:
 „(3) Министърът на земеделието и храните отнема разрешението на развъдната организация за извършване на развъдна дейност, когато развъдната организация:
1. не е започнала да осъществява развъдна дейност;
2. застрашава съществуването на породата;
3. не предоставя информация на контролните органи;
4. дискриминира своите членове;
5. неправомерно изразходва финансовите средства, предоставени й от държавата.”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думата “продоволствието” се заменя с “храните”, а след думите „по ал. 2” се добавя „и 3” и думите „по чл. 12, ал. 2” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля, гласувайте редакцията на комисията за § 38 по новата номерация.
Гласували 96 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 9.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 36 на вносителя има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на § 36, който става § 39:
„§ 39. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
 „(3) Продуктите по ал. 1 се използват само при наличието на зоотехнически сертификат за разплодника, от който са получени.”
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думата „селекционен” се заменя със „зоотехнически”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля да гласуваме редакцията на комисията за § 39 в новата номерация.
Гласували 88 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 8.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 37 на вносителя няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 40.
По § 38 на вносителя няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 41.
По§ 39 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 42.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля да гласуваме текста на вносителя за § 37, 38 и 39, които стават съответно § 40, 41 и 42.
Гласували 99 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 40 на вносителя има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на § 40, който става § 43:
„§ 43. В чл. 39а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Търговията с” се заменят с „Предлагането на пазара на” и думите „по чл. 8, ал. 6” се заменят с „чл. 8, ал. 8”.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Създават се нови ал. 3 и 4:
 „(3) Предлагането на чистопородни разплодни животни, хибриди, сперма, яйцеклетки и ембриони на територията на Република България се извършва при наличие на зоотехнически сертификат или сертификат за произход. При предлагане на пазара на регистрирани еднокопитни те се придружават и от идентификационен документ (паспорт). 
 (4) Условията и редът за предлагане на пазара на еднокопитни, предназначени за състезания, и редът за участието им в тези състезания се определят с наредба по чл. 8, ал. 8.”
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея след думите „по ал. 2” се заменят с „ал. 3”, думата „асоциации” се заменя с „организации”, а думата “продоволствието” се заменя с “храните”. 
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „ал. 2, т. 1 и 2” се заменят с „ал. 3, т. 2 и 3”, а думата “продоволствието” се заменя с “храните”. 
6. Създава се ал. 7:
 „(7) Копие от документите по ал. 3, издадени извън територията на Република България, се предоставят на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля, гласувайте за редакцията на комисията за § 43.
Гласували 94 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 8.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има постъпило предложение от Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията предлага да се създаде § 41а, който става § 44:
„§ 44. В чл. 44б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „застрашени породи” се заменят със „застрашени от изчезване и изчезващи породи”.
2. В ал. 2 думата „продоволствието” се заменя с „храните”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля да гласуваме предложението на комисията за редакцията на § 44.
Гласували 95 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 7.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 41 на вносителя няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 45.
По § 42 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 46.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля да гласуваме параграфи 41 и 42 по вносител, които стават съответно параграфи 45 и 46.
Гласували 91 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 6.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 43 на вносителя има постъпило предложение от Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на § 43, който става § 47:
„§ 47. Член 46а се изменя така:
„Чл. 46а. Контролът върху развъдната дейност включва проверка за спазване изискванията на наредбите по чл. 8, ал. 8, чл. 39а и чл. 44б, ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля да гласуваме редакцията на комисията за § 47.
Гласували 95 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 7.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 44 на вносителя има постъпило предложение от Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на § 44, който става § 48:
„§ 48. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството – за развъдните организации и дейностите по чл. 46 и чл. 46а при условия и по ред, определени с наредби на министъра на земеделието и храните.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Да гласуваме редакцията на комисията за § 48.
Гласували 92 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 5.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 45 на вносителя няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 49.
По § 46 на вносителя няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 50.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля да гласуваме параграфи 49 и 50.
Гласували 89 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 6.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията предлага да се създаде § 46а, който става § 51:
„§ 51. В чл. 51г, ал. 1 думите „търгува с” се заменят с „предлага на пазара”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Желания за изказвания? Няма.
Моля да гласуваме § 51, така както ни го предложи комисията.
Гласували 92 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 6.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 47 на вносителя няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 52.
По § 48 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 53.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля да гласуваме параграфи 47 и 48 по вносител, които стават съответно параграфи 52 и 53.
Гласували 95 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 7.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията предлага да се създаде § 48а, който става § 54:
„§ 54. Член 55 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля да гласуваме новия § 54.
Гласували 97 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 9.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 49 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 55.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля да гласуваме текста по вносител за § 49, сега ставащ § 55.
Гласували 93 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 50 на вносителя има постъпило предложение от Десислава Танева и група народни представители, което се подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на § 50, който става § 56:
„§ 56. Наименованието „Допълнителна разпоредба” се заменя с „Допълнителни разпоредби”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля да гласуваме новата редакция, която комисията предлага за § 56.
Гласували 98 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 9.
Предложението се приема. 

ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията предлага да се създаде § 50а, който става § 57:
„§ 57. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 1 и 2 се отменят.
2. Точка 3а се отменя.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. ”Животински вид” е популация от индивиди със сходни биологични качества, отделена от другите популации чрез една от формите на репродуктивна изолация.”
4. В т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „който се изисква при предлагането на пазара на селскостопански животни за разплод”.
5. В т. 6а думите “асоциация или” се заличават.
6. Точка 7 се изменя така:
“7. ”Категория” е група индивиди от една порода, разграничима на възрастов, физиологичен или развъден признак.”
7. Точка 11 се изменя така:
„11. „Отглеждане” е комплекс от зоотехнически мероприятия, които осигуряват оптимален растеж, развитие и продуктивност на животните, в съответствие с биологичните им особености.”
8. Точки 15 и 15а се отменят.
9. Точка 17 се отменя.
10. Точка 18 се изменя така:
„18. „Порода” е група животни от един вид с общ произход и еволюция, създадена от човека в определени еколого-стопански условия, притежаваща уникални биологични и стопански качества, които устойчиво се предават по наследство.”
11. Точка 18а се изменя така: 
„18а. „Представителни пазари” са пазари, където се извършва предлагане на живи селскостопански животни и/или продукти от тях.”
12. Точка 18б се отменя.
13. В т.18в думите „и популация” се заличават.
14. В т. 18г думите „Рядка порода и популация” се заменят с „Изчезваща порода”.
15. Точка 18д се изменя така:
„18д. Незастрашена от изчезване порода е порода, при която общият брой на разплодните женски животни е по-голям от 1 000 или общият брой на разплодните мъжки животни е по-голям от 20.”
16. Точка 18е се отменя.
17. Създават се точки 18ж - 18н:
„18ж. „Местни породи”, наричани още “автохтонни”, са породи произхождащи от приспособени към и използвани в определен географски район на страната.
18з. „Локално адаптирани породи” са породи, създадени по определени развъдни схеми, които са били в страната достатъчно дълго време (повече от 5 генерации), за да могат да се адаптират към една или повече от традиционните производствени системи или географски район.
18и. „Новосъздадени породи” са породи, създадени по определени развъдни схеми и признати от съответен компетентен орган в страната. Преобладаващият брой от животните, съставляващи породата, са в рамките на последните 5 генерации.
18к. „Трансгранични породи” са местни породи, които съществуват в две или повече съседни страни в даден регион (на континента). 
18л. „Интродуцирани породи” са породи, които са внесени в страната с развъдна цел.
18м. „Синтетични породи” са популации от даден вид селскостопански животни, получени в резултат на кръстосване на съществуващи породи по определена и призната развъдна схема с цел обединяване на специфични признаци от различни породи.
18н. „Изчезнала порода” е порода, за която не съществува голяма възможност да бъде възстановена като жива популация. Изчезването е абсолютно, когато няма разплодни мъжки животни (сперма), разплодни женски животни (яйцеклетки), нито останали ембриони.”
18. В т. 23 думата „Селекционна” се заменя с „Развъдна”.
19. В т. 24 думите „кучета и камили” се заменят с „каракачанско куче и българско овчарско куче, отглеждани”.
20. Точка 25 се изменя така:
„25. „Сертификат за произход” е документ за удостоверяване произхода на животни, определени за развъдни цели, който се издава от развъдна организация и съдържа следната информация: име и печат на развъдната организация, издаваща документа, входящ номер на животното в зоотехническия регистър (индивидуален номер) и идентификационен номер (ветеринарен номер) на животните, дата на раждане, пол, порода, майка и баща на животните, вписани в сертификата, собственика на фермата и населеното място. Сертификат за произход може да бъде издаден както за единични животни, така и за група животни от дадено стадо, включено в развъдна програма.”
21. Точка 25а се отменя.
22. В т. 32 думите „здрави, високопродуктивни” се заличават.
23. Точка 34 се изменя така:
„34. „Чистопородно развъждане” е възпроизводство на животни в рамките на породата.”
24. Точка 36 се изменя така:
„36. "Зоотехническа книга" е книга, дневник или друг носител на информация, в който се вписват данни за ражданията, запложданията и движението на животните в стада, включени в развъдни програми. Зоотехническата книга се води от собственика или от определено от него лице по образец, утвърден от развъдната организация.”
25. В т. 37 след думата „регистър” се добавя „за дадена порода селскостопански животни”.
26. Точка 40 се отменя.
27. Точка 42 се отменя.
28. Точка 44 се отменя.
29. Създават се т. 45-50:
„45. „Животновъден обект” е всяко териториално обособено място, на което се отглеждат селскостопански животни.
46. „Ферма” е животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за предлагане на пазара.
47. „Лично стопанство” е животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за лична консумация.
48. „Собственик на селскостопански животни” е физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността върху животните.
49. „Собственик на животновъден обект” е физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността и/или правото на ползване върху обекта.
50. “Национална генетична банка” е националният генетичен ресурс, включващ сперма, яйцеклетки, ембриони, тъканни култури и носители на генетична информация от породи селскостопански животни, съхранявани в Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Желание за изказване няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 57, както ни я предложи комисията.
Гласували 95 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 7.
Приема се предложението.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията предлага да се създаде § 50б, който става § 58:
„§ 58. В Допълнителните разпоредби се създава § 1а:
„§1а. Този закон въвежда разпоредбите на чл. 2, 4 и 8 от Директива 2008/73/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област и за изменение на директиви 64/432/ЕИО, 77/504/ЕИО, 88/407/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО, 89/556/ЕИО, 90/426/ЕИО, 90/427/ЕИО, 90/428/ЕИО, 90/429/ЕИО, 90/539/ЕИО, 91/68/ЕИО, 91/496/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/65/ЕИО, 92/66/ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/EO, 2000/75/EO, Решение 2000/258/ЕО и Директиви 2001/89/EO, 2002/60/ЕО и 2005/94/EO.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля да гласуваме за § 58 в редакция на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 7.
Приема се предложението.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Постъпило е предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията предлага да се създаде § 50в, който става § 59:
„§ 59. В § 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за животновъдството (ДВ, бр. 51 от 2007 г.) думите “или продуктов борд” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля да гласуваме § 59 в редакция на комисията.
Гласували 94 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 9.
Приема се предложението.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 51 на вносител комисията предлага да се създаде „Допълнителна разпоредба” и следната редакция на § 51, който става § 60:
„Допълнителна разпоредба
§ 60. В останалите текстове на закона:
1. Думата „асоциация” се заменя с „организация”.
2. Думите „министъра на земеделието и продоволствието” и „министърът на земеделието и продоволствието” се заменят съответно с „министъра на земеделието и храните” и „министърът на земеделието и храните”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Нека да гласуваме § 60 – „Допълнителна разпоредба”, както ни предлага комисията.
Гласували 96 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 6.
Приема се предложението.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „Преходни и заключителни разпоредби.”
Комисията подкрепя текста на вносителя. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля да гласуваме „Преходни и заключителни разпоредби”.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Нека да дойде Димчо Михалевски, защото има срок за тези наредби и ние ще създадем специална разпоредба. Оказва се, че има 6-месечен срок за всички наредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Тук съгласуваме в момента предложението на господин Димчо Михалевски, което той направи по-рано в залата, за създаване на един текст за издаване на наредби и го оставихме да погледнем какво е положението при „Преходни и заключителни разпоредби”. Всъщност има предложение за срок, в който да бъдат издадени наредбите. При това положение не е необходимо отделно да правим гласуване за един от текстовете със специален режим на наредбата, тъй като има общ текст, който предвижда срок за издаване на наредби от министъра.
Прощавайте, всичко това, което говорим, е на фона на гласуване, което не сме обявили за приключило. 
Първо да обявим за приключило гласуването на текста, който бях подложила на гласуване.
Гласували 93 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 8.
Приема се възражението, но това не променя гласуването, а всъщност беше едно съгласуване за нещо, което беше направено доста по-рано като предложение от народен представител.
Заповядайте, госпожо Танева.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията предлага следната редакция на § 52, който става § 61:
„§ 61. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните издава наредбите по прилагането му.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Това е разпоредбата, в която се включва и срокът.
Моля да гласуваме § 52, който става § 61, с текста, който ни се предлага от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 53 няма постъпили нови предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 62.
По § 54 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 63.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля да гласуваме параграфи 53 и 54 по вносител, които стават съответно параграфи 62 и 63.
Гласували 102 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 7.
Приема се предложението.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 55 на вносител има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на § 55, който става § 64:
„§ 64. В Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз се правят следните допълнения:
1. В Глава пета:
а) в Раздел І се създава чл. 47а:
„Чл. 47а. Условията и редът за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения се определят с наредба на Министерския съвет.”
б) създава се Раздел ІV с чл. 58а-58к:
„Раздел ІV
Месо и яйца
Чл. 58а. (1) Предлагането на пазара на кланични трупове от говеда, свине и овце, добити в кланици, които прилагат скалата на Общността за класификация, наричана по-нататък „скалата”, се извършва след тяхната класификация. 
 (2) Класификацията на кланични трупове от свине и говеда по скалата задължително се извършва в кланици, в които броят на кланетата, изчислен средно за календарната година, надхвърля броя, определен с наредба на министъра на земеделието и храните.
 (3) На класификация по ал. 2 подлежат животни, които са идентифицирани и регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
 (4) Собственикът или управителят на кланицата обявява ежеседмично по подходящ начин и на подходящо място цените, по които кланицата изкупува животните, за единична бройка, за група животни, за всяка категория и клас по скалата.
Чл. 58б. (1) Класификацията по скалата се извършва от лица - класификатори, които притежават свидетелство за класификация на кланични трупове. Свидетелствата се издават от Селскостопанската академия, от университетите, обучаващи специалисти по класификация на кланични трупове, или от съответния продуктов борд след проведен курс на обучение и успешно положен изпит.” 
Само правя техническа редакция: „или от съответна обучителна организация”, а не „продуктов борд”. Това е техническа грешка.
 „(2) Програмата за обучение и за провеждане на изпит се изготвя от лицата по ал. 1, изречение второ и се одобрява от министъра на земеделието и храните.
 (3) За провеждане на обучението и за повторно явяване на изпит в случаите по ал. 4 кандидатите заплащат такса, определена с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
 (4) Свидетелството по ал. 1 е безсрочно. То може да бъде отнето от контролните органи по чл. 58г, ал. 1 при установяване на нередности по окачествяването, като:
1. отклонения от правилата за класификация;
2. непълноти и липса на документация;
3. неспазване на сроковете за докладване на цените;
4. непрактикуване на класификацията за срок, определен с наредбата по ал. 6;
5. други нередности, определени в наредбата по ал. 6.
 (5) За издаване на ново свидетелство класификаторите полагат отново изпит по реда на наредбата по ал. 6.
 (6) Условията и редът за провеждане на курса за обучение и на изпита за издаване и отнемане на свидетелството се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.
 (7) Министерството на земеделието и храните поддържа база данни за класификаторите, завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце, и за кланиците, извършващи класификация.
Чл. 58в. (1) Министърът на земеделието и храните възлага на класификаторите извършването на класификация на кланичните трупове в кланиците.
 (2) Собствениците, управителите и останалият персонал на кланиците, в които се извършва класификация, са длъжни да осигурят подходящи условия за работа на класификаторите и да не възпрепятстват извършването на работата по класификацията.
 (3) След извършване на класификацията класификаторът съставя протокол за резултата от класификацията. Протоколът се предава на отговорното лице от кланицата, което предоставя копие от него на производителя, доставил или предал животните за класификация в кланицата.
(4) Производителят, доставил животни за класификация в кланицата, както и собственикът или управителят на кланицата могат да оспорят резултата от класификацията пред органите по чл. 58г, ал. 1. 
Чл. 58г. (1) Класификацията съгласно скалата се контролира чрез проверки на длъжностни лица, оправомощени от министъра на земеделието и храните.
(2) Не се разрешава използването за лични нужди или разгласяването на информация от лицата по ал. 1, която им е станала известна по време на проверките.
Чл. 58д. (1) Кланиците изпращат в Министерството на земеделието и храните данни за средната цена за покупко-продажбата на кланичен труп за определено тегло и категория, класифициран по скалата, в срок, определен с наредбата по чл. 58е, ал. 2.
 (2) Длъжностни лица на представителните пазари за живи селскостопански животни и продукти от тях изпращат всяка седмица в Министерството на земеделието и храните данни за средната цена за покупко-продажбата на животните.
(3) Не се разрешава използването за лични нужди или разгласяването на информация от лицата по ал. 1 и 2, която им е станала известна във връзка със задължението им за изпращане на данни за цените.
(4) Информация за данните по ал. 1 и 2 се предоставя от министъра на земеделието и храните - при поискване от орган на държавна власт, а на международни организации - въз основа на сключени споразумения.
Чл. 58е. (1) Редът и методът за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.
(2) С наредбата по ал. 1 се определят и:
1. задължението за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата съгласно броя на кланетата;
2. изискванията за приемане, предкланичен престой и клане на животни в кланицата;
3. редът и методът за класификация, идентификация и претегляне на кланичните трупове;
4. редът за събиране и предаване на резултатите от класификацията;
5. редът за изчисляване и докладване на цените;
6. редът за извършване на проверка в кланиците;
7. редът за разглеждане на споровете относно класификацията.
(3) Министърът на земеделието и храните определя със заповед представителните пазари на живи селскостопански животни и продукти от тях.
Чл. 58ж. Министърът на земеделието и храните определя с наредби:
1. изискванията относно доставянето, съхраняването, транспортирането, окачествяването, маркировката и опаковката на яйца и реда за извършване на проверки във връзка с предлагането им на пазара;
2. изискванията за класификацията на месото, разфасовките и субпродуктите от домашни птици и качествените изисквания към тях в зависимост от вида на птиците, външния вид и теглото на трупа;
3. изискванията за съхраняване и предлагане на пазара на месо, разфасовки и субпродукти от домашни птици;
4. тестовете по окачествяване и контрол върху качеството на месото, разфасовките и субпродуктите от домашни птици;
5. реда за събиране на данни за средната цена на покупко-продажбата.
Чл. 58з. (1) Условията и редът за издаване и отнемане на свидетелство за окачествители на яйца и птиче месо, както и за провеждане на курс за обучение и за полагане на изпит се определят с наредба по чл. 58ж. 
(2) Свидетелствата се издават от Селскостопанската академия, от университетите, обучаващи специалисти по животновъдство, и/или от обучителна организация след проведен курс на обучение и успешно положен изпит.
Чл. 58и. (1) Предлагането на пазара на кланични трупове от зайци се извършва след тяхното окачествяване в кланици от лица, които притежават свидетелство за окачествител. Свидетелствата се издават от Селскостопанската академия, от университетите, обучаващи специалисти по животновъдство, и/или от обучителна организация след проведен курс на обучение и успешно положен изпит. 
(2) Програмата за обучение се изготвя от обучаващата институция по ал. 1.
(3) Министерството на земеделието и храните води регистър на окачествителите, завършили квалификационен курс за класификация и окачествяване на заешко месо и разфасовки.
Чл. 58к. Предлагането на пазара на птиче и заешко месо и яйца се извършва след окачествявяне в кланици и центрове за опаковане на яйца при спазване изискванията на този закон и на Закона за ветеринарномедицинската дейност.” 
2. В Глава шеста се създават чл. 60а – 60д:
„Чл. 60а. (1) Органите на държавния контрол в животновъдството осъществяват контрол върху предлагането на пазара на месо и яйца.
(2) На контрол подлежат обектите по чл. 58а, ал. 2 и по чл. 58к.
Чл. 60б. Контролът включва:
1. проверка на състоянието и начина на използване на сградите, инсталациите и техническото оборудване, свързани с окачествяването, класификацията и предлагането на пазара на месо и яйца;
2. вземане на проби за извършване на анализи и изследвания;
3. проверка на документацията по извършваната дейност.
Чл. 60в. Контролът се осъществява от:
1. длъжностни лица, оправомощени от министъра на земеделието и храните - за обектите по чл. 58а, ал. 1 и 2, за изискванията, определени с наредбите по чл. 58е и 58ж, и за обектите за производство и търговия с кланични трупове от зайци по чл. 58и, ал. 1; 
2. органите за държавен контрол по Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
Чл. 60г. Контролните органи имат право:
1. на свободен достъп и проверки в контролираните обекти;
2. да дават задължителни предписания за отстраняване на допуснатите нарушения;
3. да съставят актове за констатираните административни нарушения.
Чл. 60д. Лицата, подлежащи на контрол, са длъжни да осигуряват на органите по чл. 60в достъп до контролираните обекти, да им съдействат и да изпълняват техните предписания.”
3. В Глава осма се създават чл. 74а - 74д:
„Чл. 74а. (1) За нарушения на разпоредбите на чл. 58ж, т. 1 и чл. 58и се налага глоба от 500 до 1500 лв., ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.
(3)За нарушения на разпоредбите по чл. 58а – 58е и 58ж, т. 2, 3 и 4 се налага глоба от 3 000 до 10 000 лева, при повторно нарушение от 10 000 до 25 000 лева, а при трето нарушение се отнема правото на дейност.
Чл. 74б. (1) Лице, което отказва да съдейства или препятства изпълнението на дейностите на държавния контрол по чл. 60б, се наказва с глоба от 300 до 400 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 800 до 1200 лв.
Чл. 74в. (1) Лице, което укрива информация или предоставя невярна информация на контролните органи в нарушение на изискванията на чл. 60г, се наказва с глоба от 400 до 600 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв.
Чл. 74г. При повторно извършване на нарушенията по чл. 74а - 74в предвидените глоби или имуществени санкции се налагат в двоен размер.
Чл. 74д. (1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 74а – 74г се съставят от лицата по чл. 60в. 
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и храните или от упълномощени от него длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.” 
4. В Допълнителните разпоредби се създава т. 21:
„21. „Класификация по скалата на Общността” е система за класифициране на кланични трупове от говеда, свине и овце според вида на животното, общия външен вид на мускулната структура (конформация), мастното покритие, теглото и процента на постното месо.” 
5. Навсякъде в закона думите “Министерството на земеделието и продоволствието”, “министъра на земеделието и продоволствието” и „министърът на земеделието и продоволствието” се заменят съответно с “Министерството на земеделието и храните”, „министъра на земеделието и храните” и „министърът на земеделието и храните”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, госпожо Танева, за изключително бързото темпо, с което прочетохте този толкова дълъг текст.
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по § 64? Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 64 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 5.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 56 на вносителя има предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя.
Има предложение на народния представител Емил Димитров, което беше оттеглено.
Комисията предлага следната редакция на § 56, който става § 65:
„§ 65. В Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни се правят следните допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1 се създава изречение второ:
„Местните (автохтонните) породи селскостопански животни и създадените породи в страната съгласно приложението, са собственост на българската държава.”
2. В чл. 15 се създава ал. 3:
„(3) Правото на сертификат за породите животни съгласно приложението към чл. 4, ал. 1 принадлежи на българската държава. Притежател на сертификатите за съответните породи е Министерството на земеделието и храните.”
3. Създава се приложение към чл. 4, ал. 1:
„Приложение към чл. 4, ал. 1
БЪЛГАРСКИ ПОРОДИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА
А. МЕСТНИ (АВТОХТОННИ) ПОРОДИ ЖИВОТНИ
ГОВЕДА
Българско сиво говедо
Родопско късорого говедо
БИВОЛИ
Български бивол
ОВЦЕ

Бяла маришка овца
Вакла маришка овца
Реплянска овца
Местна карнобатска овца
Медночервена шуменска овца
Копривщенска (Средногорска) овца 
Дъбенска овца
Средностаропланинска овца
Каракачанска овца
Странджанска овца
Сакарска овца
Котленска овца
Среднородопска овца
Свищовска овца
Софийска (Елинпелинска) овца
Тетевенска овца 
Западностаропланинска овца 
Брезнишка овца 
Местна старозагорска овца
Черноглава плевенска овца
Местна старозагорска овца


КОЗИ
Местна дългокосместа (Калоферска) коза
КОНЕ
Каракачански кон
Старопланински кон
Рилородопски кон
МАГАРЕТА
Местно магаре
СВИНЕ
Източнобалканска свиня
ПТИЦИ
Старозагорска червена кокошка
Черна шуменска кокошка
КУЧЕТА
Каракачанско куче
Българско овчарско куче
Б) ПОРОДИ ЖИВОТНИ, СЪЗДАДЕНИ В БЪЛГАРИЯ
ГОВЕДА
Българско черно-шарено говедо
Българска кафяво говедо
Българско родопско говедо
Българско симентално говедо
БИВОЛИ
Българска мурра
ОВЦЕ
Североизточна тънкорунна порода
Дунавска тънкорунна порода
Тракийска тънкорунна порода
Карнобатска тънкорунна порода
Севернобългарски коридел
Южнобългарски коридел
Старопланински цигай
Родоски цигай
Синтетична популация българска млечна
КОЗИ
Българска бяла млечна коза
КОНЕ
Източнобългарски кон 
Дунавски кон 
Плевенски кон
СВИНЕ
Дунавска бяла
Български ландрас – специализирана линия Ch
ЗАЙЦИ
Виенчин”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Желаещи да се изкажат по този параграф? Няма.
В такъв случай подлагам на гласуване редакцията на § 56, който става § 65 по комисия.
Гласували 94 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 5.
С това е приет изцяло Законът за изменение и допълнение на Закона за животновъдството. (Ръкопляскания в ГЕРБ.)
Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2010 г.)
Вносител е Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Господин Танчев, заповядайте да ни запознаете с доклада на комисията.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛИН ТАНЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители!
„На свое редовно заседание, проведено на 10 март 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове обсъди и прие проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2010 г. 
При подготовката на проекта бяха взети предвид Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз за 2010, приета с решение на Министерския съвет № 47 от 4 февруари 2010 г., и предложенията на постоянните комисии на Народното събрание за включване на проекти на европейски актове. 
При подбора на проектите бяха взети също предвид следните съображения.
Приемането на новата работна програма не прекъсва процеса на наблюдение и контрол на проектите, включени в предишни годишни работни програми на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз, доколкото тези проекти не са окончателно приети.
В работната програма се включват приоритетно проекти на актове, които имат законодателен характер и създават възможност Народното събрание ефективно да контролира участието на правителството в процеса на обсъждането и приемането на актовете на Европейския съюз, както и да участва в политическия диалог с европейските институции.
Други документи на европейските институции - съобщения, доклади, бели и зелени книги и други, могат да се обсъждат в комисиите на Народното събрание извън настоящата работна програма, като приетите по тях становища, при необходимост се изпращат на европейските институции, за да се вземат предвид при подготовката на предложенията за законодателни актове на Европейския съюз.
В Годишната работна програма по принцип не се включват проекти, целящи единствено кодификация на съществуващи актове, тяхното опростяване или произтичащи от периодичния им преглед.
След състоялото се обсъждане Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на основание чл. 103, ал. 3 от ПОДНС предлага с 13 гласа „за” на Народното събрание да приеме следния проект на решение относно Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз както следва: 
„РЕШЕНИЕ
Народното събрание на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 103, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ :
Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2010 г.) 
ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2010 г.)
Народното събрание, като се ръководи от
- приноса на съответните европейски актове за социално-икономическото развитие на Република България и за утвърждаването у нас на правовата държава, демократичната политическа система и общочовешките ценности,
- ролята на предлаганите проекти за развитието на Европейския съюз като единно икономическо пространство и като пространство на свобода, сигурност и правосъдие, 
- нуждата от укрепване на глобалната ролята на Европейския съюз като защитник на демокрацията и устойчивото социално и екологично развитие,
- спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност в европейския законодателен процес,
реши да упражни правомощията си по чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, като подложи на процедурата по парламентарно наблюдение и контрол по Глава Десета от чл. 103 до чл. 109 от ПОДНС следните проекти на актове:
1. Инициатива относно приемането на План за действие за европейска енергийна политика (2010 – 2014 г.). 
2. Актуализация на Плана за действие за енергийна ефективност, приет през 2006 г. за периода до 2012 г.
3. Предложение за Регламент относно мерките за гарантиране сигурността на доставките на газ.
4. Законодателни инициативи във връзка с облагането с ДДС на пощенските услуги. 
5. Предложения за законодателни мерки във връзка с борбата с данъчните измами.
6. Предложения за преработване на Регламента за административно сътрудничество в областта на ДДС.
7. Предложение за изменение на Директивата за данъчното облагане на енергийните продукти с цел въвеждане използването на данъчни инструменти за намаляване на емисиите на СО2 в данъчната основа за облагане на горивата с акциз.
8. Проект за изменение на Регламент 1383/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои права върху интелектуалната собственост, както и относно мерките, които следва да се вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост.
9. Законодателни инициативи с цел реформа на Общата селскостопанска политика след 2013 г. 
10. Нови законодателни мерки, свързани с опростяване на Общата селскостопанска политика.
11. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, определящ задълженията на оператори, предлагащи дървен материал. 
12. Предложения за законодателни мерки във връзка с изпълнение на Стратегията по здравеопазване на животните “Профилактиката е по-добра от лечението” за периода 2007-2013 г. 
13. Предложение за Директива за прилагане правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване.
14. Предложение за инициативи, свързани с иновациите в здравеопазването и по–конкретно в областта на електронното здравеопазване.
15. Предложение за Решение на Съвета за пост-Лисабонска стратегия във връзка с Общностната политика по заетост след 2010 г. 
16. Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността.
17. Предложение за мерки, свързани с ревизията на първия железопътен пакет.
18. Предложение на Европейската комисия за Регламент за разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданската авиация.
19. Стратегия за развитие на информационното общество.
20. Стратегия за вътрешната сигурност на Европейския съюз и актове по нейното прилагане.
21. Наблюдение върху актове и дейността, свързани с Постоянен комитет за оперативно сътрудничество по въпросите на вътрешната сигурност (COSI). 
22. Инициатива за създаване на Европейски пакт за борба с международния трафик на наркотици. 
23. Инициатива за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно европейската заповед за осигуряване на защита.
24. Правила относно упражняването на правото за гражданска инициатива.
25. Актове, свързани с процеса на присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.
26. Предложение за изменение на Регламент 44/2001 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.
27. Законодателни инициативи в области от стратегически интерес за сигурността и борбата с тероризма.
28. Мерки, свързани с дейността по Програмата на Съюза за защита на децата при използване на интернет и други информационни технологии.
29. Мерки, свързани с „Обновена рамка за европейско сътрудничество в областта на младежта 2010-2018 г.”
30. Стратегическа рамка за европейско сътрудничество „Образование и обучение 2020 г.”
31. Рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие.
32. Предложение за проект на Програма за конкурентоспособност и иновации.
33. Предложение за законодателни мерки относно показателите за наблюдение на европейското изследователско пространство.
34. Стратегия за развитие на Дунавския регион.” 
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Танчев.
Има ли някакви съображения? 
Господин Агов, заповядайте.
АСЕН АГОВ (СК): Госпожо председател, уважаеми народни представители, Синята коалиция ще подкрепи Годишната програма на Народното събрание. Ние така гласувахме и в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Ако ми позволите, госпожо председател, искам да направя един коментар под линия. Тази програма е съобразена с Програмата на Европейския съюз, но България, Народното събрание на България, в светлината на вчерашния Междинен доклад, публикуван от Европейската комисия, има да свърши сериозна работа и в тази посока.
Ние споделяме оценката, че този доклад е най-добрият междинен доклад по мярката за мониторинг, да го нарека накратко, в „Правосъдие и вътрешни работи на България и Румъния”. България е осъществила напредък и добрите думи, казани в доклада, трябва да бъдат споделени от всички. Но също така, струва ми се, всички в тази зала споделяме и тревогата от констатациите във връзка с отсъствието на реформи в съдебната система. От това, че съдебната система не функционира достатъчно добре, за да се изразя по-деликатно, за да отговори на нуждата от справедливост и правосъдие в нашето общество. В този доклад с тревога установяваме и, мисля, че всички се тревожим от това, че са констатирани съмнения за корупция във Висшия съдебен съвет. Отгоре на всичко има програма на Комисията за реформи от 2009 г., която трябва да бъде следвана от българското Народно събрание.
Аз искам да призова, тъй като пролетната сесия завършва с Великденските празници, в лятната сесия Народното събрание да се заеме много сериозно. Това призоваваме ние от Синята коалиция – за това да се приеме законодателство в две посоки: едното е за реформа на съдебната система и ако можем да си поставим краен срок края на лятната сесия, защото тогава ще бъде публикуван и Годишният доклад. Разбира се, и законодателство, което да допълни и да измени законите за обществени поръчки и за конфликта на интереси. Това са два много важни момента, с които, ако ние успеем да се справим в лятната сесия, ще поставим много сериозно ударение върху борбата срещу корупцията – един от етикетите, който все още, за жалост, и този междинен доклад не отстранява от лицето на България.
Искам да подчертая също така, че не виждаме как може да се извърши дълбока реформа така, както е препоръчана от Европейската комисия, без да се извършат сериозни промени в българската Конституция. Ние настояваме за такива промени и смятаме, че е напълно в капацитета, в силата на този парламент да изгради широко съгласие за онази дълбочинна реформа на съдебната система, която ще възвърне доверието на обществото ни, защото то е важното. Ако има доверие в обществото към съдебната система и Европа ще има доверие към съдебната система на България така, че да има чувство за справедливост.
Ето, това е моят коментар под линия. Струва ми се, паралелно с всичко онова, което беше така внимателно представено от председателя на Комисията по европейските въпроси, не трябва да сваляме приоритета от онова, за което току-що говорих. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По същество правите ли предложение за допълване на програмата? Не.
Има ли реплики? Няма.
Имате думата, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, ние от „Атака” изцяло приемаме както диспозитива на решението, така и мотивите. Но има нещо смущаващо единствено в мотивите, което ни кара да бъдем особено предпазливи и да си зададем въпроса как да гласуваме за настоящия акт.
Имам предвид единствено нещо, което се съдържа в Раздел „Разширяване на Европейския съюз” и подраздел „Страни, водещи преговори за членство”. На два пъти в този раздел е употребено наименованието на Република Турция. Така леко витиевато, май не точно определено, без да се заявява някаква особена и категорична, безспорна подкрепа в полза на Турция, но може при определени обстоятелства да се изтълкува и така. Известно е, че партия „Атака” е абсолютно непримирима и категорична против членството на Република Турция в Европейския съюз. Това е основополагащ момент в нашата програма и за това, за което ние сме на историческата сцена. Защото винаги сме предупреждавали, че влизането на Турция в Европейския съюз ще има фатални последици за източноевропейските страни, не само за България, но и за другите страни – членки от Европейския съюз: съседните Гърция, Румъния и по-нататък Кипър. Известно е становището на тези страни по отношение на Република Турция. Известно ви е становището и на стари страни от Европейския съюз като Германия, Франция, Австрия и общо взето само една, категорично далечна, на другия край на Европа скандинавска страна е изразила становище защо ли не Турция да стане член на Европейския съюз.
Аз няма да влизам в детайли в тази проблематика и този въпрос. Той подлежи и на много сериозен дебат в българското общество. Този дебат предстои. Но нека по такъв начин, по който това е направено в тази декларация, ние да не го предрешаваме и да не правим за първи път, може би, на толкова високо ниво толкова официално изявление, макар и не така категорично казано. Може би целта на тази формулировка е точно такава. Не знам кой е подготвил мотивите към този доклад.
Ще ви прочета това, което ни смущава. Това са две изречения:
„Споделяме разбирането, че разширяването на Европейския съюз дава силен импулс за реализиране на политическите и икономически реформи в страните от Западните Балкани и Турция и съдейства за укрепването на мира и сигурността в Европа” и по-нататък. Това е основното. 
Западните Балкани, да, там има въпроси и относно Македония, които ние си поставяме. Там нещата обаче не са така драстични и толкова спорни и толкова драматични, що се касае до българското обществено мнение. Но по отношение на Турция нещата стоят изключително драматично.
Предлагам от това изречение в мотивите – това можем да го направим, да гласуваме да отпадне – да не предрешаваме този въпрос, наименованието „и Турция” като остане цялото това изречение.
Още едно изречение – това е вече на стр. 23, това е последният абзац на главата: „Ще продължим да работим в подкрепа на европейската перспектива на Турция като държим на спазване на принципа на оценка според собствените заслуги”. В контекста на цялата тази глава може да се тълкува, че ние всъщност тази така наречена европейска перспектива на Турция е не друго, а приемането на Турция като член на Европейския съюз, а не като друго. Защото каква европейска перспектива на държава, която има 2% от своята територия в Европа, в крайна сметка? Но в контекста на заглавието „Разширяване на Европейския съюз и страни, водещи преговори за членство”, може да се тълкува така.
Така че тук предложението ми е от мотивите да отпадне цялото това изречение.
С това ние считаме, че всички ние няма да направим нещо много фатално – за първи път в акт на Народното събрание от това най-високо място да предрешим толкова съществен и съдбоносен за страната въпрос.
Иначе, ако не се приемат тези наши предложения за отпадане на това изречение от мотивите на стр. 23 и на думата „Турция”, наименованието „Турция” на стр. 22 от това, което прочетох, ние ще гласуваме „въздържали се”, за да подчертаем и да обърнем внимание на особеното отношение на партия „Атака” по този така важен за страната въпрос. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов, считам, че тук има някакво неразбиране.
Въпрос на наша компетентност – на Народното събрание, е обсъждане на проект за Решение за годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз, с тези точки, които коректно ни предложи председателят.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака, от място): Това са мотивите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не, това не са мотиви. Това, на което Вие казвате мотиви, е Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз. Това е програмата на правителството. Ние тук няма как в друг орган на изпълнителната власт да внасяме корекции по тяхната програма.
Ако Вие имате конкретни предложения по проекта за решение, това, което изчете господин Танчев, но в него никъде не се споменава ...
Правите ли някакви предложения по отношение на ... Тук се говори какво ще следи Народното събрание. Позволявам си да го преповторя: 
„Народното събрание реши да упражни правомощията си по чл. 105, ал. 4 от Конституцията, като подложи на процедурата на парламентарно наблюдение и контрол по Глава десета от чл. 103 до 109 от правилника ни следните проекти на актове...”, и се говори кои актове ще следи Народното събрание. Те са коректно предложени, посочени извънредно.
Направете оттегляне на процедурното Ви предложение, за да можем да минем към гласуване.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): След тези уточнения явно няма как това да бъде направено като гласуване от страна на Народното събрание. Нашите забележки и нашите задръжки, нашите възражения остават. В тази връзка относно това, което е представено като правителствена програма, ние ще гласуваме „въздържали се”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване проекта за Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2010 г.
Гласували 106 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 12.
Програмата е приета.
Поради приключване на работното време, преди да закрия днешното пленарно заседание, обявявам, че утре започваме в 9,00 ч. с второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 14,00 ч.)

Председател:
Цецка Цачева

Заместник-председател:
Екатерина Михайлова

Секретари:
Петър Хлебаров
Митхат Метин