Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-05-12

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Лъчезар Иванов 

Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа народни представители, предлагам проект за Програма за работата на Народното събрание за 12-14 май 2010 г., около който се обединихме тази сутрин на Председателския съвет:
„1. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносител – Министерският съвет.
2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците – продължение.
3. Проект за Решение за създаване на Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в „Държавен вестник”, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на „Държавен вестник” от 2010 г. Вносители – Сергей Станишев и група народни представители. С уточнението, че поради налагащите се консултации между парламентарните групи по състава на комисията за тази точка тя ще бъде разглеждана като точка първа в програмата за утре, четвъртък, 13 май 2010 г.
4. Ново обсъждане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет от Народното събрание на 15 април 2010 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 99 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносители – Министерският съвет; Димо Гяуров и Кирчо Димитров; и Емил Радев и Десислава Атанасова. 
6. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. Вносител – Министерският съвет.
7. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация. 
8. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници. 
9. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането.
10. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото. 
11. Второ четене на Законопроекта за изменение на Закона за посевния и посадъчния материал.
12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. 
13. Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, за 2009 г.
14. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.
15. Парламентарен контрол, предвиден за петъчния ден.”
От първоначално представения проект, с който бе дадена възможност парламентарните групи да се запознаят, отпада точката, предвиждаща обсъждане на Годишния доклад на омбудсмана на Република България за 2009 г. по изрично настояване на господин Гиньо Ганев.
Подлагам на гласуване предложения проект за програма, около който се обединихме на Председателския съвет.
Гласували 160 народни представители: за 145, против няма, въздържали се 15.
Предложението е прието.
На основание чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Парламентарната група на Коалиция за България чрез заместник-председателя си господин Ангел Найденов предлага да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България Бойко Борисов, заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков, министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов и министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков относно въздействието на кризата върху социално-икономическата ситуация в страната, подготвените антикризисни мерки и текущото изпълнение на бюджета за 2010 г.
Предложението е изслушването да се включи като точка първа на 13 май 2010 г., четвъртък, в програмата на Народното събрание за периода от 12 до 14 май 2010 г.
Преди да го подложа на гласуване – господин Найденов, за връзка с току-що гласуваната програма и като точка първа за утрешния ден да разгледаме въпроса за Временната анкетна комисия за нарушение на Конституцията и Правилника.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Вземам думата, за да мотивирам направеното от името на Парламентарната група на Коалиция за България предложение.
Уважаеми дами и господа народни представители, за съжаление, и в дните до началото на тази парламентарна седмица, включително и в почивните дни, не ни спестиха или по-точно правителството не ни спести поредната порция от идеи, намерения и планове за борба с кризата. Всъщност всичко това, което се коментира през тези дни, минава под етикета на борба с кризата, на временни мерки и понякога на зле прикрити закани, зад които може да се разчете намерение за орязване на социални права на българските граждани.
Няма възможност да се спирам на конкретни мерки, които се съдържат в така наречения, пореден впрочем, Антикризисен план, който правителството уж е приело миналата сряда, но идеите и намеренията, които чуваме през последните дни и които са обект на коментари, варират от намерения за промени в ключови социални системи през сериозни намерения уж за съкращаване на административните разходи, за преструктуриране на агенции, на дирекции в министерства и ведомства и опират дори до актуализация на бюджета. 
Зад всичко това обаче лесно може да се види проява на непоследователност, на непредсказуемост по отношение на цялостната политика, която правителството реализира до този момент по отношение на ограничаване на въздействието на кризата. Дори може да се види упоритото до инат нежелание на правителството да очертае собствената си политическа отговорност, включително и тогава, когато част от тези мерки се представят като резултат на договаряне със социалните партньори. (Сигнал от председателя за изтичане на времето.) 
Това представяне на политическата отговорност според нас може да стане...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: ...чрез представяне на един цялостен план, от който да е видна политиката на правителството тук в парламента, заради което е и нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Найденов, обръщам Ви внимание да се придържаме към чл. 43, ал. 4 от нашия правилник, който изрично казва, че проектът за програма по ал. 1, предложен от председателя, и предложенията по чл. 43, ал. 3 не се обсъждат в залата, което имплицитно съдържа (реплика от народния представител Ангел Найденов) и възможността за разяснение по така предложеното от Вас искане, което мисля, че много коректно и точно изчетох в залата.
Подлагам на гласуване предложението по реда на чл. 43, ал. 3, постъпило от Парламентарната група на Коалиция за България за изслушване на основание чл. 99 от правилника на министър-председателя, заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков, министър на труда и социалната политика Тотю Младенов и министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - утре, 13 май 2010 г., като първа точка от дневния ред.
Режим на гласуване, моля.
Гласували 174 народни представители: за 64, против 43, въздържали се 67.
Предложението не е прието.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 5-11 май 2010 г.:
- Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Съпътстваща е Комисията по земеделието и горите;
- Законопроект за изменение на Закона за народните читалища. Вносител – Даниела Петрова и група народни представители. Водеща е Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси;
- Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи. Вносител – Христо Бисеров. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Съпътстващи: Комисия по правни въпроси, Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по околната среда и водите. Разпределен е на Комисията по правни въпроси, Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. 
На 12 май 2010 г. с вх. № 054-00-612 в 8,28 ч. е постъпило съобщение до председателя на Народното събрание, с което ме уведомяват народните представители Мартин Димитров, Кирчо Димитров и Иван Иванов, че на основание чл. 75 от правилника оттеглят внесения законопроект на 19 март 2010 г. за акцизите и данъчните складове с № 054-01-21.
И няколко съобщения още:
- На 4 май 2010 г. от Националния статистически институт са постъпили Информация за общ индекс на цени на производител и за индекси на цени за производител на вътрешния пазар за м. март 2010 г. и Основни статистически характеристики на образованието през 2009 г.
С мое писмо материалите са изпратени на съответните постоянни комисии – Комисията по икономическата политика, енергетиката и туризма и Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.
 Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание;
- На 4 май 2010 г. в Народното събрание е постъпил анализ на тема „Установени корупционни практики”, изготвен от Държавна агенция „Национална сигурност”.
Материалът е предоставен на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и на Комисията за контрол на ДАНС и се намира на разположение на народните представители в Библиотеката на парламента;
- На 5 май 2010 г. от Българската академия на науките е постъпил Годишен отчет на БАН за 2009 г. 
Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към същинската ни работна програма:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
Разпределен е на водеща комисия – Комисията по околната среда и водите. Съпътстващи са Комисията по правни въпроси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и с допълнително разпореждане – на Комисията по бюджет и финанси.
Постъпили са съответните доклади.
От името на водещата Комисия по околната среда и водите с доклада ще ни запознае председателят на комисията госпожа Искра Михайлова.
Заповядайте, госпожо Михайлова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, дами и господа народни представители!
„ДОКЛАД
относно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 002-01-20, внесен от Министерски съвет на 26 март 2010 г.
На свое редовно заседание, проведено на 1 април 2010 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, внесен от Министерски съвет на 26 март 2010 г.
От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха заместник-министър Евдокия Манева и Миля Димитрова – директор на дирекция „Политика по изменението на климата”.
От името на вносителя законопроекта и мотивите за неговото внасяне бяха представени от госпожа Евдокия Манева.
Със законопроекта се цели на първо място транспонирането на Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, като с направената регламентация трябва да се постигне ограничаване на емисиите на парниковите газове от въздухоплаването, което ще допринесе съществено за изпълнение на ангажиментите на Европейския съюз за постигане намаление на емисиите от парникови газове до 2020 г. с най-малко 20% под равнищата от 1990 г. 
Чрез това транспониране се осигурява национално нормативно регламентиране на принципите, заложени в Директивата за включване на авиационните дейности в Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове като се определят: периодите на участие на авиационните дейности в търговията с квоти за емисии на парникови газове; рамка за разпределяне на квотите на операторите на въздухоплавателни средства, администрирани от Република България; компетентен орган, отговарящ за участието на авиационните дейности в Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, неговите задължения, както и тези на операторите на въздухоплавателни средства, като в приложение се посочват и авиационните дейности, които влизат в обхвата на Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове.
Със законопроекта се създава правно основание за транспониране в подзаконова нормативна уредба на Решение 2009/339/ЕО на Комисията за изменение на Решение 207/589/ЕО във връзка с включване на насоки за мониторинг и докладване на емисиите и на данните за тонкилометрите от авиационни дейности.
На второ място е транспонирането на чл. 9 и чл. 11 от Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността, с цел Министерството на околната среда и водите да събере необходимите данни, подкрепени с достатъчно доказателства за емисиите от новите дейности в Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Тази информация е необходима на Европейската комисия, за да вземе предвид емисиите от новите дейности при преизчисляване на общото количество емисии за Европейската общност. С транспонирането на чл. 11 от Директива 2009/29/ЕО се регламентира, че до 30 септември 2011 г. страната ни ще представи на Европейската комисия списък с инсталациите на територията на страната, попадащи в обхвата на Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове от 1 януари 2013 г. нататък и безплатно разпределените квоти за определени инсталации, изчислени в съответствие с правилата на директивата, и се създава ново Приложение № 7, в което се описват дейностите на инсталации, които попадат в обхвата на Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове или предстои да бъдат включени от 2013 г.
Предлаганите със законопроекта други по-важни изменения и допълнения в закона могат да бъдат обобщени както следва:
Създаване на правна рамка за участие на България в международната търговия с емисии по чл. 17 на Протокола от Киото чрез Национална схема за зелени инвестиции. Международната търговия с емисии е един от механизмите за изпълнение на задълженията на страните за намаляване на парниковите газове, като обект на тази търговия са свободните количества предписани емисионни единици. В проекта на закона предписаните емисионни единици се третират като стока, която е държавна собственост и подлежи на продажба по особения ред, предвиден от този закон.
Законът полага основите на Националната схема за зелени инвестиции, като очертава структурата и основните й принципи за работа, които ще гарантират прехвърлянето на предписани емисионни единици между държавите съгласно правилата на Протокола от Киото и тяхното така наречено позеленяване. Всички страни купувачи на предписани емисионни единици имат изискване за „позеленяване” на средствата от продажбата, тоест получените средства да бъдат изразходвани за проекти и други дейности, водещи до намаляване на емисиите на парникови газове.
Процедурите за продажба на предписани емисионни единици ще включват предварителни преговори с потенциални купувачи, които ще се провеждат от министъра на финансите и министъра на околната среда и водите. След решение на Министерския съвет за одобряване на основните условия на сделката, двамата министри ще сключват договора с купувача. Министерството на околната среда и водите ще извършва отписване на закупеното количество предписани емисионни единици от Националния регистър и прехвърлянето им в регистъра на страната - купувач.
Средствата по Националната схема за зелени инвестиции следва да се управляват отделно от държавния бюджет. Те ще влязат в извънбюджетна сметка, специално предназначена за целите на Националната схема за зелени инвестиции. Тази сметка ще се управлява от Министерството на финансите. 
С предлаганото изменение на Закона за опазване на околната среда се урежда ролята на водещия орган в прилагането на Националната схема за зелени инвестиции, която се възлага на Националния доверителен екофонд. 
Националният доверителен екофонд ще има основна задача да осигурява избора и одобрението на предложените проекти, програми и дейности и да следи за тяхното правилно изпълнение. Фондът няма да оперира директно със средствата, получени от продажбата на предписаните емисионни единици, а само ще одобрява дейностите за финансиране. Реалното финансиране ще се реализира от извънбюджетната сметка към Министерството на финансите. 
Детайлните процедури за работа и критерии за избор и одобрение на проектите ще бъдат разписани в специална наредба, предвидена в проекта на закона.
Средствата от продажбата на част от свободните предписани емисионни единици ще се използват за подпомагане на множество проекти, програми и дейности, за които няма налично друго подпомагане и осъществяването им е затруднено или невъзможно. Това се отнася особено за проекти в областта на енергийната ефективност в частния и общинския сектор, транспорта и горското стопанство. Националната схема за зелени инвестиции може да подпомага и всякакви други проекти, водещи до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове, в сектори като възобновяеми енергийни източници, смяна на горивна база, управление и третиране на отпадъците, улавяне и оползотворяване на метан от сметища и пречиствателни станции, а също и за изграждане на капацитет чрез образователни програми и кампании във връзка с изменението на климата, разработване на необходимите стратегии, планове и програми, както и проекти за адаптация към въздействията от изменението на климата.
С цел осигуряване на прозрачност и надеждност на Националната схема за зелени инвестиции на купувачите ще бъде предоставен пълен достъп до съответните данни, информация и документация по проектите, както и възможност за наблюдаващо участие чрез представители в Консултативния съвет на Националния доверителен екофонд.
В законопроекта се въвеждат мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 1102/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно забраната за износ на метален живак и някои живачни съединения и смеси и безопасното съхранение на метален живак отпадъци в националното законодателство, което се осъществява чрез определяне на министъра на околната среда и водите като компетентен орган, създаване на контролен механизъм и въвеждане на санкции, приложими при неизпълнение на изискванията на регламента. 
Правят се корекции за поясняване на процедурата за кандидатстване на нови участници в Европейската схема за търговия с квоти за отпускане на квоти от формирания резерв „Нови участници” в Националния план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008-2012 г.
При обсъждането на законопроекта се разгледа и постъпилото писмено становище на отдел „Европейско право”, което беше представено от госпожа Любка Ценова, началник на отдела. 
Съгласно становището на отдел „Европейско право” предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за околната среда въвежда коректно разпоредбите на изброените в него директиви, които подлежат на транспониране. Направени бяха и някои бележки и препоръки за прецизиране, които бяха приети от вносителите.
След откриването на дебата от председателя на комисията отношение взеха народните представители Костадин Язов, Огнян Пейчев, Искра Михайлова и други. Бяха поставени въпроси относно възможностите за продажба на емисии, начини за управление и използване на средствата, както и бяха предложени и допълнителни представители в управителните органи на Националния доверителен екофонд.
След проведените разисквания Комисията по околната среда и водите с 11 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” подкрепи законопроекта и изразява следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 26 март 2010 г.” Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
За доклад има думата председателят на Комисията по правни въпроси госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, ще прочета доклада на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 26 март 2010 г.
Комисията разгледа този законопроект на заседание, проведено на 22 април 2010 г.
„На заседанието присъстваха представители на Министерството на околната среда и водите: госпожа Ваня Григорова – директор Изпълнителна агенция по околна среда, и господин Калин Илиев – директор дирекция „Международна дейност”.
С този законопроект се цели транспониране на Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността.
Съществена част от законопроекта са текстовете за създаване на правна уредба и механизъм за участието на Република България в международната търговия с емисии на парникови газове съгласно чл. 17 на Протокола от Киото.
Законопроектът полага основите на Националната схема за зелени инвестиции, като очертава структурата и основните й принципи за работа, които ще гарантират прехвърлянето на предписани емисионни единици между държавите съгласно правилата на Протокола от Киото и тяхното тъй наречено позеленяване.
Средствата по Националната схема за зелени инвестиции следва да се управляват отделно от държавния бюджет. Те ще влизат в извънбюджетна сметка, специално предназначена за целите й. Тази сметка ще се управлява от Министерството на финансите. 
Националният доверителен екофонд ще има основна задача да осигурява избора и одобрението на предложените проекти, програми и дейности и да следи за тяхното правилно изпълнение. Фондът няма да оперира директно със средствата, получени от продажбата на предписани емисионни единици, а само ще одобрява дейностите за финансиране. Реалното финансиране ще се реализира от извънбюджетната сметка към Министерството на финансите. 
Средствата от продажбата на част от свободните предписани емисионни единици ще се използват за подпомагане на множество проекти, програми и дейности, за които няма налично друго подпомагане и осъществяването им е затруднено или невъзможно. Това се отнася особено за проекти в областта на енергийната ефективност в частния и общинския сектор, транспорта и горското стопанство. 
Предвиждат се незначителни корекции за поясняване на процедурата за кандидатстване на нови участници в Европейската схема за търговия с квоти, за отпускане на квоти от формирания резерв „Нови участници” в Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008 – 2012 г.
Предлага се изменение в чл. 144, ал. 1, като се предвижда да отпадне т. 1, буква „л” – „мониторинг на нейонизиращи лъчения”. Изменението се налага поради невъзможността да бъде изградена мониторингова мрежа с измервателни станции за нейонизиращи лъчения. Такава не съществува и в Европейския съюз поради естеството на електромагнитното лъчение като физично явление. 
След проведената дискусия, със 17 гласа „за” и 2 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 002-01-20, внесен от Министерски съвет на 26.03.2010 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Министър Караджова поиска думата. Заповядайте.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Иванов, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата преди другите председатели на комисии да се произнесат по законопроекта, тъй като ми предстои внасянето на нов законопроект в Министерския съвет, а заседанието е от 10,00 ч. Затова благодаря за възможността сега да взема думата.
Госпожа Михайлова и госпожа Фидосова много подробно представиха пред Lас мотивите за внасяне на законопроекта в Народното събрание.
Ще очертая три ключови момента, които мотивираха министерството да подготви законопроекта, да го представи в Министерския съвет и да бъде внесен в парламента.
Първо, чрез изменение и допълнение на Закона за околната среда се създава правна рамка за адекватно участие на Република България в европейския и международния процес за борба с климатичните изменения.
Второ, по този начин, ако законопроектът бъде одобрен, България ще изпълни задълженията за въвеждане на текстове в националното законодателство на европейски директиви и регламенти.
Трето, създава се законова рамка, чрез която Република България справедливо да се възползва от възможността по чл. 17 от Протокола от Киото да въведе схемата за зелени инвестиции. Вие знаете, че през последните 20 години България намали многократно емисиите си на парникови газове в сравнение със задълженията. Това е справедлива възможност ние като държава да се възползваме от това право, че сме допринесли съществено за намаляване на емисиите на Общността и изпълнението на ангажиментите на целия Европейски съюз по Протокола от Киото.
Апелирам да подкрепите законопроекта, тъй като той е важен за страната ни както от гледна точка на участие в процесите на борба с климатичните изменения - на Европейския съюз, на международната общност, така и да ни даде възможност да се възползваме от Протокола от Киото евентуално за постъпления в страната ни, които да се използват за проекти за намаляване на емисиите на парникови газове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Продължаваме със становище на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Докладът ще бъде представен от представител на комисията.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: 
„ДОКЛАД
на Комисията по европейските въпроси и контрол на
европейските фондове относно Законопроект за изменение
и допълнение на Закона за опазване на околната среда,
№ 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 26 март 2010 г.
На заседанието, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, внесен от Министерския съвет.
В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на околната среда и водите: Евдокия Манева, заместник-министър, Боряна Каменова – началник на отдел „Прилагане на европейската политика по изменение на климата”, и Силвия Рангелова – главен експерт в Дирекция „Международно сътрудничество”.
Първо, настоящият законопроект предлага приемането на разпоредби, които гарантират съответствието на българското законодателство с европейските изисквания в областта на опазването на околната среда. Предложените изменения са и във връзка със започналата наказателна процедура по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз за въвеждане в законодателството на чл. 9а и чл. 11 от Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО. 
Второ, със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда се въвеждат изискванията на Директива 2008/101/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността. В изпълнение на изискванията на Директива 2008/101/ЕО относно разпределянето на издаване на квоти по отношение на авиационните дейности, в законопроекта в чл. 131а, ал. 3 е определен компетентен орган по прилагане схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове да е министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице. Законопроектът предвижда в чл. 131б, ал. 4 период за разпределението на общото количество квоти за емисии на парникови газове от авиационни дейности. В чл. 131б, ал. 5 е транспониран методът за разпределение на квотите за въздухоплаването посредством продажба чрез търг. Изискването за разпределяне и издаване на квоти на оператори на въздухоплавателни средства е въведено в чл. 131н, ал. 1. В съответствие с Приложение № 1 от директивата се създава ново приложение № 6 към чл. 131а, ал. 4 от законопроекта, посочващо авиационните дейности, които влизат в обхвата на Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове.
Разпоредбите на чл. 9 и чл. 11 от Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността са въведени в законопроекта. С разпоредбите на чл. 9 от Директива 2009/29/ЕО се урежда количеството квоти на целия Съюз по отношение на инсталациите, които са включени в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове от 2013 г. нататък. Член 9а от Директивата относно корекция на количеството квоти се въвежда в чл. 131и, ал. 2 от законопроекта.
Относно националните мерки за изпълнение, предвидени в чл. 11 от Директива 2009/29/ЕО в законопроекта, се предвижда в чл. 131б, ал. 2, че компетентният орган публикува и представя пред Европейската комисия най-късно до 30 септември 2011 г. списък с инсталации на територията на страната, които попадат в обхвата на схемата за търговия с емисии на парникови газове за периода от 2013 г., както и количеството квоти разпределени безплатно на всяка инсталация. 
Във връзка с мониторинг и докладване на емисиите и на данните за тонкилометрите от авиационни дейности, в законопроекта се създава правно основание за транспониране в подзаконова нормативна уредба на Решение 2009/339/ЕО на комисията за изменение на Решение 2007/589/ЕО.
В законопроекта се въвеждат и мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 1102/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно забраната за износ на метален живак и някои живачни съединения и смеси и безопасното съхранение на метален живак и отпадъци в националното законодателство. В изпълнение разпоредбите на Регламент 1102/2008 се предвижда компетентен орган да бъде министърът на околната среда и водите. 
Трето, към законопроекта могат да бъдат направени следните препоръки:
1. С цел прецизиране на техническото изписване на разпоредбите на Регламент 1102/2008 предлагаме в чл. 59в и в чл. 59г от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда думата „алинея” да бъде заменена с „параграф”.
2. Член 131б, ал. 6 от законопроекта е необходимо да придобие следната редакция:
„Чл. 131б (6) Търгът по чл. 131б, ал. 5 се провежда в съответствие с процедура, установена със съответен регламент на Европейската комисия след влизането му в сила”.
3. Член 131в, ал. 4 е необходимо да бъде прецизиран, както следва: 
„Чл. 131в (4) Всеки оператор на въздухоплавателно средство, посочен в Регламент (ЕО) № 748/2009 относно списъка на операторите на въздухоплавателни средства или в неговите последващи ежегодни изменения, представя на компетентния орган по чл. 131а, ал. 3 план за мониторинг на емисиите и данните за тонкилометрите, изготвен в съответствие с наредбата по чл. 131л, ал. 1, т. 1.” 
4. С цел прецизиране на техническото изписване на разпоредбите на Регламент 1102/2008 предлагаме в чл. 57г, ал. 2 от законопроекта думата „алинея” да бъде заменена с „параграф”.
5. С цел прецизиране на техническото изписване на разпоредбите на Регламент 1102/2008 предлагаме в чл. 166б, ал. 1 и ал. 2 от законопроекта думата „алинея” да бъде заменена с „параграф”.
6. В § 2а от Допълнителните разпоредби от законопроекта думата „разпоредби” да бъде заменена с „изискванията” на Директива 96/82/ЕО.
IV. В заключение може да се каже, че предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за околната среда съответства на разпоредбите на Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността, както и на Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността. 
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда създава и мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 1102/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно забраната за износ на метален живак и някои живачни съединения и смеси и безопасното съхранение на метален живак отпадъци в националното законодателство.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 12 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за околната среда, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 26 март 2010 г., като водещата комисия вземе предвид направените препоръки между първо и второ гласуване на законопроекта.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
С доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения ще ни запознае нейният председател господин Иван Вълков.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
„Д О К Л А Д
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 26 март 2010 г.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда бе разгледан и обсъден от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения на заседание, проведено на 1 април 2010 г.
Законопроектът бе представен от г-н Калин Илиев – директор на дирекция „Международна дейност” в Министерството на околната среда и водите. Становище по законопроекта изрази госпожа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
В директивата, съответно и в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда е предвидено авиационните дейности да бъдат включени в обхвата на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Чрез включването на авиационните дейности в тази схема се цели ограничаване на емисиите на парниковите газове от въздухоплаването.
Със законопроекта е определен размерът на квотите, които се разпределят между авиационните оператори. 
В съответствие с чл. 3г, параграфи 1 и 2 от директивата в законопроекта е предвидено 15 % от квотите за въздухоплаване за съответните периоди да се разпределят чрез провеждането на търг. Този търг ще се провежда по регламент, приет от Европейската комисия.
Приходите от продажбата на квотите чрез търг ще се използват за финансиране на дейностите по изменение на климата. Тези дейности са изброени в предложението на вносителя за чл. 131б, ал. 9, т. 1 до 5. Предвидено е приходите от продажбата на квоти чрез търг да се разходват чрез Национален доверителен екофонд.
Създава се задължение за авиационните оператори, включени в специален списък на операторите, приет с регламент на Европейската комисия, да представят на министъра на околната среда и водите план за мониторинг на емисиите.
В законопроекта е предвидена възможност авиационните оператори да подават заявление до министъра на околната среда и водите за безплатно разпределение на квоти.
Предвидено е и създаването на специален резерв от квоти, който ще се формира през всеки от периодите, посочени по-горе, в размер на 3 % от общото количество квоти. Неразпределените квоти от специалния резерв се продават на търг. 
Законопроектът предвижда възможност министърът на околната среда и водите да поиска от Европейската комисия да вземе решение за налагане на забрана за експлоатация на оператор, който не изпълни задълженията си за изготвяне на план за мониторинг, за предаване на недостигащото количество квоти, както и при неизпълнение на изискването за изготвяне на годишен доклад с данни за емисиите.
Директивата изисква всяка държава - членка да определи компетентен орган, отговарящ за участието на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда се предлага този орган за България да бъде министърът на околната среда и водите.
При обсъждането на законопроекта на заседанието на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения бе проведена дискусия по така направеното от вносителя предложение за определяне на компетентен орган по прилагане на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Народните представители от комисията, присъствали на заседанието, се обединиха около становището, че компетентният орган, отговорен за участието на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, би следвало да е министърът на околната среда и водите. Предвид компетентностите на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно провеждането на цялостната политиката в областта на всички видове транспорт обаче би трябвало той също да участва в процесите на определяне на правилата и разпределяне на квотите с емисии на парникови газове по отношение на авиационните дейности. 
Предлага се да бъде обсъдена възможността за въвеждане на конкретни текстове в Закона за опазване на околната среда, които ясно и точно да регламентират функциите на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като му бъдат възложени определени задължения и правомощия във връзка с осъществяването на процесите на определяне на правилата и разпределяне на квотите с емисии на парникови газове от авиационните дейности.
Предвид изложеното Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно с 14 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 26 март 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Доклад на Комисията по бюджет и финанси.
Заповядайте, господин Грозданов.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители!
„На заседание, проведено на 22 април 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 002-01-20, внесен от Министерски съвет.
На заседанието присъстваха следните представители на Министерството на околната среда и водите: Калин Илиев – директор на дирекция „Международна дейност”, Боряна Каменова – началник отдел „Европейски политики по изменение на климата”, и Ваня Григорова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция „Околна среда”.
Законопроектът беше представен от Калин Илиев, който изтъкна следните основни промени.
Въвежда се директива на Съвета и Парламента относно включването на авиационните дейности в схемата на търговия с квоти за емисии на парникови газове. Това е директива, по която срещу страната ни има вече стартирана процедура по нарушение, а наказателна процедура за невъвеждане в срок на изискванията на европейското законодателство е от м. март. Това именно прави законопроекта изключително приоритетен с цел прекратяване на наказателната процедура срещу страната ни.


Създава се правна рамка за установяване на Националната схема за зелени инвестиции, която представлява начина, по който страната ни ще се възползва от гъвкавите механизми от Протокола на Киото. Ще можем да продаваме така наречените „предписани емисионни единици” или „спестени емисии” на евентуални страни купувачи.
Законопроектът урежда процедурата по сключване на договори, процеса на набиране на евентуални купувачи и начина на разходване на средствата от продажбата на предписани емисионни единици.
Със законопроекта се създава Национална схема за зелени инвестиции (НСЗИ). Средствата по тази схема ще постъпват в извънбюджетна сметка, специално предназначена за целите на НСЗИ. Тази сметка ще се управлява от министъра на финансите.
Предложено е изменение в текстовете, уреждащо ролята на Националния доверителен екофонд, като той няма да оперира директно със средствата, получени от продажбата на предписани емисионни единици, а само ще одобрява дейностите за финансиране.
При обсъждането беше поставен въпрос относно начина, по който ще се получават и разходват средствата от продажба на предписани емисионни единици. И по-точно процедурата по вземане на решение относно „зелените проекти”, в които ще бъдат инвестирани набраните суми в извънбюджетната сметка, каквото е изискването по Протокола на Киото.
Направена беше препоръка, като мярка в подкрепа на фискалната позиция на бюджета тези средства да бъдат използвани за някои от разходите на бюджета. Примерно разходите за съфинансиране от страна на общини или други публични институции, кандидатстващи по зелени проекти на околна среда. Това може да става в случаите, когато купувачите на емисии не са поставили предварителни конкретни условия за разходване на парите от тази търговия. В тази връзка между първо и второ четене би могло да се направи допълнение, което да гарантира, че тогава, когато купувачът не е поставил конкретни условия за инвестиции в определени проекти, в определени сектори или в определени видове дейности, решението за това къде да бъдат инвестирани средствата да не се взема от доверителния фонд, а от тримата министри – на финансите, на околната среда и водите и на земеделието или от Министерския съвет.
По този начин постъпилите средства ще бъдат използвани за подкрепа на съфинансирането по екологични програми.
След дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” – 16 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 26 март 2010 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Уважаеми народни представители, след като чухме докладите на съответните комисии, откривам дебата по законопроекта.
Има ли желания за изказвания? Заповядайте.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Бих искал да кажа, че ние подкрепяме предложенията за промени в Закона за опазване на околната среда. Ние подкрепихме предложенията за промени в Закона за опазване на околната среда на първо четене в Комисията по околната среда и водите, защото той създава правната рамка за участие на България в международната търговия с емисии по чл. 17 на Протокола от Киото чрез Националната схема за зелени инвестиции. 
Важно е в условията на сегашната сериозна икономическа криза максимално бързо да направим необходимата организация и да се включим в тази търговия, която дава възможност за инвестиции в екологични проекти, което ще е и пряка подкрепа за бизнеса. Това от своя страна ще е индиректна подкрепа и за бюджета на страната ни.
Чрез промените в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за околната среда се постигат и механизмите. Ние виждаме, че това би могло да стане в максимално прозрачен аспект – именно управлението на средствата от продажбата на емисиите, и ние ще работим за това. Предвижда се съгласно международните изисквания средствата по Националната схема за зелени инвестиции да се управляват отделно от държавния бюджет и да влизат в извънбюджетната сметка, специално предназначена за тези цели, която ще се управлява от Министерството на финансите. Промените предвиждат водещ орган в прилагането на Националната схема „Зелени инвестиции” да е Националният доверителен екофонд. Предвижда се фондът да не оперира директно със средствата, получени от продажбата на предписаните емисионни единици, а само да одобрява дейностите за финансиране. 
Предвидено е Министерският съвет с решение да одобрява основните условия на сделката, а министърът на финансите и министърът на околната среда и водите да сключват договори с купувачи. Ние ще настояваме за пълна прозрачност на договорите, за огласяване на всички условия по тях и ще настояваме и ще следим за пълна прозрачност при избор на проектите, които ще се финансират.
Бих искал да засегна един друг аспект по отношение на това, че не може да се говори за пропуснати ползи за страната ни, за България, от това че страната ни сега се включва в международната търговия с емисии по чл. 17 на Протокола от Киото. Считам, че е важно точно сега да разсеем тези спекулации, че от неучастието си до момента страната ни е пропуснала ползи. Няма пропуснати ползи, казвам го ясно и категорично, още повече че предложения за сделки не е имало. Бих искал да кажа, че е имало единствено японски експерти, които са били с предложения за проучване, но без да се стига до конкретни сериозни предложения. Считам категорично, че страната не е пропуснала никакви шансове. Напротив, сега в условия на икономическа криза това е един много сериозен ресурс и резерв, който може да се използва. Времето за това е до 2012 г. 
Може да се посочи и друго със сигурност като факти – че от откриването на схемата през 2008 г. досега няма много активна търговия, направо може да се каже, че няма такава търговия с емисии. Сега е времето всичко това да бъде реализирано. Първо да се реализират всички възможности, които вече посочихме, най-вече в условия на икономическа криза.
Ние подкрепяме на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за околната среда. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря на народния представител Чакъров.
Има ли реплики? Няма.
Желания за изказвания? 
Заповядайте, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, представените в пленарната зала становища на водещите комисии, както и изказването на министър Караджова и на ексминистър Чакъров хвърлиха голяма светлина върху този проблем.
Аз искам да засегна само един въпрос, който според мен има принципно политическо значение – въпрос, до който се докосна становището, представено от господин Грозданов. Аз намирам този въпрос за много съществен.
Вярно е, че най-съществената част от законопроекта са онези текстове, чрез които се създава правната уредба и механизма за участието на Република България в международната търговия с емисии на парникови газове съгласно чл. 17 от Протокола на Киото. Тази международна търговия с емисии е само един от механизмите за изпълнение на задълженията на страната за намаляване на парниковите газове.
Преди да подчертая кой е обектът на международната търговия, искам да посоча, че обект на продажба са два различни вида емисии по два различни механизма. 
Първият, между инсталациите, главно горивни и промишлени. В България са разпределени 42,3 млн. тона еквивалент въглероден двуокис. Това показва, че става дума не само за въглеродния двуокис, а и за онези други газове, наречени парникови, които имат преизчислено еквивалентно влияние каквото въглеродният двуокис върху климата.
Предприятията могат да продават какво? Те могат да продават делтата – разликата между онова, което им е дадено с Плана за разпределение на емисиите между инсталациите в Република България, утвърдени от Европейската комисия, и онова, което по достатъчно надежден, наречен верифициран начин, е емитирано от тях през изминалата година. Те могат да го продават, могат да го съхраняват в свои сметки за бъдещи инвестиционни намерения и развитие.
Какво казва по този въпрос един от водещите стопански ръководители на България в изказване, станало емблематично в специализираните среди? Този мениджър, чието име и фирмата, която ръководи, няма да посочвам, казва: „Предпочитам да продавам цимент вместо да продавам въглеродния двуокис”. 
Правя това уточнение, пояснявайки единия вид търговия, защото то ще залегне като основание в тезата, която ще предложа след малко за другия вид търговия, обект на който са свободните количества предписани емисионни единици. В законопроекта това понятие или този обект на това понятие се третира като стока, която е държавна собственост и подлежи на продажба по един особен ред, предвиден именно в този закон. Този особен ред е свързан и с така наречената Национална схема за зелени инвестиции като е очертана структурата и основните принципи за работа, които ще гарантират прехвърлянето на тези предписани емисионни единици вече на България, а не на отделни предприятия към други държави, съгласно правилата на Протокола от Киото и така нареченото позеленяване на икономиката. 
Всяка страна, която купува от България нейните неусвоени предписани емисии, ще има право да предяви претенции каква да бъде инвестицията, в която да се реализират средствата, които са постъпили към сметките на България от продажбата на тези предписани и свободни за нашата страна емисии към друга страна. Подчертавам това, защото в закона е предвидена процедурата за продажба на тези предписани емисионни единици и се възлага на двама министри – на министъра на финансите и на министъра на околната среда и водите, по инициатива на другата страна да водят преговорите, да информират Министерския съвет и след получено съгласие от Министерския съвет те двамата да подписват договора. Така пише на стр. 3 от Мотивите на Министерския съвет. Но ако отворите на стр. 13 на законопроекта в ал. 3, която е долу в края на тази страница, ще видите друг кръг на лицата, които са отговорни. 
Този въпрос може да бъде видян само от човек, който е чел много внимателно, или от човек, който много дълбоко познава нещата. С две думи, разменени с министър Караджова на излизане от залата, за мен стана ясно, че Министерският съвет при разглеждането на този законопроект е констатирал несъответствието, коригирал е текста в тялото на закона, и онова, което е останало в Мотивите от стария вариант, е текстът, който аз атакувам и който колегата Грозданов засегна в своето становище, че трябва да бъде уреден по друг начин. 
За какво става дума? Става дума, че в закона е отредена специална роля - в тази национална схема за зелени инвестиции, на така наречения Национален доверителен екофонд. В становището на Бюджетната комисия се казва, че не той трябва да бъде последната инстанция, която да определя за какво да отиват средствата от продажбата на определени емисии.
Искам да поясня на колегите, че този Национален доверителен екофонд беше създаден със закон по конкретен повод преди много години. Случаят беше следният. Една държава, в случая Швейцария, предложи на България така наречената суапова сделка – замяна на дълг срещу природа. Отписваха се 20 млн. швейцарски франка от дълга на България, които България няма да връща на Швейцария, но те ще бъдат изразходвани само за определен тип проекти под непосредственото и решаващо наблюдение на страната-донор. Тогава беше създаден със закон този фонд, беше регламентирано избирането на ръководството му. Този фонд и това ръководство, според мен, изпълни блестящо своята мисия, защото швейцарците подбраха един безупречен човек – това е д-р Валентин Босевски, който се назначава от Министерски съвет, но при изричното съгласие на донора. Този фонд изчерпа и изпълни своята мисия. Сега, когато трябваше да го закриваме, поради изчерпан предмет на действие, Министерският съвет, според мен, много удачно възлага на тази структура една значима роля при набирането на проектите, при определянето и структурата на инвестиционните средства. 
Но въпросът е политически. Въпросът вече е различен. Ако по-рано донорът беше Швейцария и тя казваше за какво да отиват парите, сега тази квота, която е разлика между емитираното от българската индустрия и предписаното ни според последната корекция с база 2005 г., е изключителна национална собственост. Въпросът е за покриване на фиска или за коригиране на структурата на националната икономика по посока на нейното позеленяване, но с приоритет на онова, което е най-важно за икономиката на страната. Тоест без министъра на икономиката и енергетиката не бива да се водят преговорите, не бива да се избират приоритетните проекти, не бива да се подписват договорите. 
Аз пледирам по посока на това, което засегна господин Грозданов, че не екофондът, а тримата министри на България трябва да бъдат тези, които ще преценяват от офертите, които имаме, коя най-близко съответства на националните приоритети на България, за да се водят преговори и да се подписва споразумение. Тоест аз пледирам да се подкрепи вариантът на стр. 13 - така както е записано в § 3 на чл. 142б, а не така както е записано в предложените ни мотиви, че само двамата министри вършат тази работа и подписват договорите.
И може би точно заради това стана ясно при едно от изслушванията в комисията на най-високо поставеното административно лице в България по този въпрос, че когато в Брюксел са научили, телефоните на министерството били почервенели. Почервенели са, защото тази мярка се появи в антикризисния списък на правителството. Те не допускат, същността на решаването на тези проблеми не допуска средствата да отиват директно към фиска на страната и решаването на неговите проблеми. Затова смятам, че този въпрос трябва да бъде решен политически от управляващото мнозинство, да бъде заявен и решен от парламента по начина, по който и аз пледирам и мисля, че и правителството е уловило в дискусията на последното си заседание. Да бъде ясно, че средствата от продажбата на емисии не могат да отиват за нищо друго, освен за приоритетни области за така нареченото позеленяване, но най-вече за решаването на структурните проблеми на българската икономика в условията на криза. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря на господин Божинов.
Реплики към него? Няма.
Желание за изказване? Няма.
В такъв случай закривам дебата.
Уважаеми народни представители, моля, гласувайте на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 26 март 2010 г.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.

Преминаваме към точка втора от нашата седмична програма, а именно:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, продължение.
Госпожо Михайлова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин председател.
Правя процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министър Евдокия Манева, господин Стефан Стефанов – директор на дирекция „Управление на отпадъците” в Министерството на околната среда и водите, и госпожа Теодора Желева – началник на отдел „Управление на битови и строителни отпадъци” от същата дирекция в Министерството на околната среда и водите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаеми народни представители, моля, гласувайте за допуск в залата.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Моля, квесторите, поканете гостите в залата.
Имате думата, госпожо Михайлова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
По § 6 от законопроекта е постъпило предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Асен Агов.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народните представители Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Лъчезар Тошев.
Комисията предлага текстът да бъде разгледан с § 37, тъй като систематичното му място е при Глава пета, Раздел ІІІ.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказване? Няма.
Моля, гласувайте предложението на комисията § 6 да отпадне.
Гласували 91 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 7 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за параграфа, който става съответно § 6 и § 7:
„§ 6. В чл. 13 думите „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
§ 7. В чл. 15, ал. 2 думите „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказване? Няма.
Моля, гласувайте направеното предложение.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 8 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция: 
„§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „лица по чл. 12, ал. 6” се заменят с „лица по чл. 12, ал. 7”.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 след думите „съдове за” се добавя „събиране и”;
б) в т. 2 и 4 след думите „съоръжения за” се добавя „оползотворяването и/или”;
в) точка 6 се изменя така:
„6. определянето на места за поставяне на съдове, места за разделно събиране и площадки за временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;”
г) в т. 10 след думата „батерии” се добавя „и акумулатори”;
д) създават се т. 11-15:
„11. организирането на дейностите по разделно събиране на опасните отпадъци от общия поток битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 24, ал. 2 и 3 и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;
12. осигуряването на информация на обществеността по т. 5-7, 9 и 10; 
13. осигуряване изпълнението на мерките в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците;
14. разделното събиране и временното съхраняване на биоразградими отпадъци, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане;
15. почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 16в.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желаещи за изказване, мнения, становища? Няма.
Подлагам на гласуване § 8 по предложения текст, прочетен от председателя на комисията.
Моля народните представители да гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 90 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 9 е постъпило предложение на народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9 и предлага следната редакция:
„§ 9. Създават се чл. 16а-16в:
„Чл. 16а. Кметовете на общини с районно деление могат да сключват договори с организации по оползотворяване за всеки район поотделно.
Чл. 16б. Кметът на общината осигурява организирането на разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Чл. 16в. Собствениците на пътищата по чл. 8 от Закона за пътищата отговарят за:
1. почистването от отпадъци на пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за поддържане по смисъла на § 1, т. 1-3, 6, 9 и 10 от Допълнителната разпоредба на Закона за пътищата;
2. осигуряването на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжение за тяхното третиране.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища има ли? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 9, съгласно предложението на комисията. 
Гласували 94 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 4. 
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 10 е постъпило предложение от народния представител Искра Михайлова.
Предложението е оттеглено.
Постъпило е предложение от народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10 и предлага следната редакция:
„§ 10. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Кметът на общината самостоятелно, когато не участва в регионално сдружение или съвместно с другите кметове на общините от регионалното сдружение предприема действия по възлагане и извършване на предпроектни проучвания за изграждане на ново съоръжение/я за третиране на битовите и/или строителните отпадъци най-малко 3 години преди изчерпване обема на депото за битови и/или строителни отпадъци или изтичането на експлоатационния срок на инсталацията, за което уведомява съответната РИОСВ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи да вземат отношение по предложения текст? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 10, съгласно предложението на комисията.
Гласували 86 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 11 и предлага следната редакция:
„§ 11. В чл. 19 след думата „битови” се добавя „включително биоразградими” и се поставя запетая, а след думата „строителни” се добавя „опасни отпадъци, образувани от физически лица”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища? Няма.
Поставям на гласуване § 11, съгласно предложението на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 12 е постъпило предложение на народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов.
Предложението е оттеглено.
Постъпило е предложение на народните представители Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 12 и предлага следната редакция:
„§ 12. Член 19а се изменя така:
„Чл. 19а. (1) Общините, включени във всеки от регионите по чл. 28, ал. 4, създават регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци.
(2) Регионалната система за управление на отпадъците има за цел да постигне тяхното ефективно третиране, съобразно изискванията на чл. 4, ал. 1 и изпълнение на задълженията по чл. 16 чрез участие на общините.
(3) Общините – членове на регионално сдружение, определят собствеността на регионалното депо и/или съоръжение за третиране на отпадъците. Собствеността може да бъде:
1. на общината, която е собственик на терена или има учредено право на строеж върху определения за изграждане терен;
2. съсобственост на общините – членове на сдружението;
3. собственост между финансиращия частен партньор и общината – собственик на терена, и/или общините – членове на сдружението.
(4) Цената за третиране на тон отпадък, постъпил в регионалната система за управление на отпадъците, е еднаква за всички членове на регионалното сдружение по чл. 19б, ал. 1 и от нея не може да се формира печалба за сдруженията.
(5) Община, неучастваща за регионалната система за управление на отпадъците, може да ползва същата или друга такава при условия и цени, определени от съответното регионално сдружение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване?
Заповядайте, господин Татарски.
ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, струва ми се, че тук има някакво несъответствие между предложението на народния представител Йоана Кирова, която предлага „регионалната система” да се замени с „регионално сдружение”. По-надолу четем отново „общините създават регионална система”. И по-нататък в ал. 3 четем „регионално сдружение”.
Струва ми се, че не е отразено точно това предложение коректно в текста, който се чете вече като окончателен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Какво предлагате?
ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Ако се приеме предложението на Йоана Кирова, навсякъде вместо „регионална система” да бъде записано „регионално сдружение”, което е по-коректния текст. В чл. 19а, ал. 1 и ал. 2 вместо „регионална система” да бъде записано „регионално сдружение”, както е предложението на народния представител Йоана Кирова. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Господин Татарски, само напомням, че предложението на народните представители Йоана Кирова и група народни представители е в ал. 3 думите „регионална система” се заменят с „регионално сдружение”. И точно предложението на госпожа Кирова е отразено в текста. Тоест, нейното предложение няма предвид по принцип замяната на „регионална система” с „регионално сдружение”, а има предвид точно конкретната алинея. И така е отразено предложението в текста. 
Казвам го като реплика. По принцип не възразявам да се въведе терминът, но предложението е коректно отразено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заместник-министър Евдокия Манева иска думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. 
Абсолютно коректно е отразена бележката на госпожа Кирова. В единия случай става дума за регионално сдружение, тоест за членовете на тази организация, която ще управлява регионалната система, а в другия случай става дума за цели и предназначение на регионалната система като такава. Така, че коректно е отразено, може би сте се заблудили от текста.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика? – Няма да ползвате.
След уточнението, че предложеният текст на комисията коректно възпроизвежда в ал. 3 предложението на народния представител Йоана Кирова – вместо „регионална система” да бъде вписано „регионално сдружение”, подлагам на гласуване § 12 в редакцията му, предложен от комисията. 
Гласували 92 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 13 е постъпило предложение от народния представител Искра Михайлова. 
Предложението е оттеглено.
Постъпило е предложение от народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов. 
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Постъпило е предложение отново от народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов.
Комисията подкрепя по принцип предложението. 
Постъпило е предложение от народния представител Искра Михайлова. 
Предложението е оттеглено.
Следва друго предложение от народния представител Искра Михайлова.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Искра Михайлова.
Комисията подкрепя по принцип предложението. 
Предложение от Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението. 
Две предложения от народния представител Искра Михайлова – оттеглени при дебатите. 
Предложение от народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 13 и предлага следната редакция:
„§ 13. Създават се членове 19б, 19в, 19г, 19д и 19е:
„Чл. 19б. (1) Общините, включени във всеки от регионите по чл. 28, ал. 4, създават по реда на този закон регионално сдружение.
	   (2) Общинският съвет на съответната община приема решение за участие в сдружението по ал. 1, копие от което се изпраща на кмета на общината, на чиято територия се предвижда изграждането или е разположено регионално депо. 
	   (3) Общинският съвет на община от регион по чл. 28, ал. 4 може да приеме решение за присъединяването й към сдружение на общини от друг регион, при условие че не се осуетява създаването или функционирането на регионалното сдружение или регионалната система за управление на отпадъците в собствения й регион, след представяне на положителни становища на двете регионални сдружения и на РИОСВ.
	   (4) Членове на регионалното сдружение могат да бъдат само общини.
	   (5) Регионалното сдружение възниква от датата на неговото първо общо събрание, протоколът от което се изпраща на министъра на околната среда и водите за регистрация в специален регистър и на съответния областен управител.
	   (6) Регионалното сдружение е юридическо лице със седалище в общината, която е собственик на терена, върху който е изградено или се предвижда изграждането на регионално депо, или която има учредено право на строеж.
	   (7) Регионалното сдружение не формира и не разпределя печалба, не придобива собственост. Неговата дейност се подпомага и осигурява от съответните общински администрации.
	   (8) Органи на управление на регионалното сдружение са общото събрание и председателят на сдружението. 
	   (9) Общините могат да получат финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите или други национални публични източници на финансиране само след създаването на регионално сдружение.
	  (10) Разпоредбата на ал. 9 не се прилага в случаите, когато съответният регион се състои от една община. 
	  (11) Община, която откаже да участва, предизвика забавяне, осуети създаването или функционирането на регионално сдружение и/или на регионална система за управление на отпадъците, заплаща вредите и пропуснатите ползи на останалите общини от съответния регион. 
Чл. 19в. (1) Общото събрание на регионалното сдружение се състои от кметовете на участващите в него общини.
	   (2) Областният управител, а ако съответният регион по чл. 28, ал. 4 попада на територията на две или повече области, техните областни управители участват в общото събрание на регионалното сдружение без право на глас. 
	   (3) Общото събрание на сдружението се свиква от неговия председател веднъж на 6 месеца или по искане на някое от лицата по ал. 1 или ал. 2. Свикването става чрез писмена покана с дневен ред до горепосочените лица, копие от която се изпраща на министъра на околната среда и водите. 
	   (4) Общото събрание се провежда, ако на него присъстват кметовете на всички общини, членове на регионалното сдружение. 
	   (5) При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и се провежда, ако на него присъстват най-малко две трети от кметовете и те представляват най-малко две трети от жителите на всички общини, членове на регионалното сдружение.
Чл. 19г. (1) Общото събрание взема решения за: 
1. избор на председател;
2. приемане на нови членове в регионалното сдружение;
3. даване становище за присъединяване на община към сдружение на общини;
4. определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата и развитието на регионалната система за управление на отпадъци;
5. възлагане на обществени поръчки и избор на доставчици и изпълнители по изграждането на елементите на регионалната система за управление на отпадъци;
6. провеждане на процедури за избор на оператор/и на регионалната система за управление на отпадъците;
7. утвърждаване на единна цена за третиране на тон отпадък, постъпил в регионалната система за управление на отпадъците;
8. приемане на инвестиционна програма за развитието на   регионалната система за управление на отпадъците;
9. определяне на реда и начините за събиране и разпределение на дължимата цена от потребителите на системата (общините, членове на регионалното сдружение);
10. сключване на договори и определяне на цените в случаите, когато регионалната система за управление на отпадъците се ползва от общини извън регионалното сдружение или от други притежатели на отпадъци;
11. осъществяването на контрола на експлоатацията на регионалната система за управление на отпадъците и дейността на избрания оператор/и;
12. собствеността на регионалното депо и/или на съоръженията за третиране на отпадъци;
13. вътрешни правила за работа на сдружението;
14. други въпроси, свързани с дейността на регионалното сдружение.
	   (2) В случаите по чл. 19в, ал. 4 общото събрание взема решения с мнозинство от най-малко две трети от присъстващите кметове, които представляват най-малко две трети от жителите на всички общини, членове на регионалното сдружение.
	   (3) В случаите по чл. 19в, ал. 5 общото събрание взема решения с единодушие. 
	   (4) За проведените заседания на общото събрание се съставят протоколи, които се подписват от неговия председател и от присъстващите кметове.
	   (5) Решенията на общото събрание се оповестяват по подходящ начин във всяка от общините и се изпращат на министъра на околната среда и водите и на съответния областен управител.
	   (6) Решенията на общото събрание подлежат на обжалване само от заинтересованите общини по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 	   (7) Община, която не изпълни решение на общото събрание в определения й за това срок, отговаря за нанесените вреди и пропуснати ползи на членовете на регионалното сдружение.
Чл. 19д.	 (1) Председателят на регионалното сдружение се избира измежду лицата по чл. 19в, ал. 1 за срок, съвпадащ с мандата му като кмет.
	(2) Председателят на сдружението участва в гласуванията на общото събрание наравно с останалите кметове на общини.
Чл. 19е. Председателят на сдружението:
1. представлява сдружението;
2. изготвя дневния ред за заседанията на общото събрание;
3. свиква и ръководи заседанията на общото събрание;
4. поддържа достоверна информация за броя на жителите на общините, членове на регионалното сдружение, на основата на официалните данни от Националния статистически институт;
5. организира и ръководи изпълнението на решенията на общото събрание;
6. извършва други дейности, възложени му от общото събрание”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване по тези текстове, тъй като те не са малко?
Заповядайте, господин Чакъров.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Като цяло първо бих искал да кажа, че до голяма степен съм удовлетворен от варианта за промени в Закона за управление на отпадъците, до който достигнахме в парламентарната Комисия по околната среда и водите.
Удовлетворен съм, че основните предложения, да не кажа всичките, които направихме аз и народни представители от Парламентарната група на ДПС, бяха приети. Удовлетворен съм не за това, защото тези наши предложения бяха приети, а защото по редица от спорните текстове, да не кажа по всичките, които биха създали трудности и проблеми в процеса на управление на отпадъците и опазването на околната среда, в парламентарната Комисия по околната среда и води ние успяхме да постигнем консенсус.
Като казвам, че съм удовлетворен в голяма степен от постигнатото, не го казвам да издребнявам, защото винаги има какво да се желае и да се подобри, но бих искал отново да подчертая постигнатия консенсус в името на това да осигурим една добра законова база за работа на общините в областта на управлението на отпадъците, както и за работата на различните участници в процеса на събиране, преработка, транспортиране и оползотворяване на отпадъците, както и за всички, които работят за опазване на околната среда от замърсяване с отпадъци.
Отделно и нарочно бих искал да обърна внимание на постигнатото в областта на управлението на отпадъците от общините. Всички аспекти на закона са важни, но този е особено важен с оглед на това действително да се въведе и в реалност да за функционира регионалният принцип за управление на отпадъците. Това касае всички нас като граждани и в аспект на чиста околна среда в населените места и извън тях, и в аспект на нови такси, които пряко ще се отразят на таксата за смет.
Много е важно тези текстове да създават една законова нормативна база, която да улесни работата на общините и да бъде един работещ регламент. Аз искрено се надявам това да стане по този начин, защото и без това сме закъснели в някои аспекти и в такъв аспект трябва да бъдат положени усилия и от законодателя, и от общинските управления, както на областно, така и на национално ниво, визирам Министерството на околната среда и водите. Надявам се всичко това да укрепи и ускори работата за постигането на целите в този аспект.
Много е важно да знаем, че по този начин, въвеждайки този регионален принцип и след като заработят и регионалните сдружения в регионалните системи, в които ще се включат общините, новата такса смет, която, така или иначе, ще бъде повишена, да бъда съотносима и социално поносима за всички нас като граждани на страната. В това отношение приветствам вече текста, който приехме, в регионалната система такса смет и всички разходи и за депониране и т.н., да бъдат еднакви за всички населени места, без оглед на това на какво разстояние се намират те от регионалните депа. Така че, ние затова подкрепяме и ще подкрепяме текстовете, до които достигнахме и по които постигнахме консенсус в парламентарната комисия. Искрено се надявам те да бъдат улесняващи и ускоряващи работата на общините за постигането на целите, които сме си поставили. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Чакъров.
Реплики няма.
Други народни представители, които желаят да участват в... (Реплики.) 
Реплика? Процедура?
Заповядайте!
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, ще направя процедурно предложение да спрем разглеждането на този законопроект поради простата причина, че в пощенската си кутия на мен и на няколко народни представители, получихме един материал за остър конфликт на интереси, в който се казва, че досега във всички комисии, в които съм участвал, не е заявяван такъв конфликт на интереси.
Главното действащо лице във всички комисии беше заместник-министър Евдокия Манева. В документите, които са ми изпратени, се упоменава, че племенницата на госпожа Манева е търговски директор в „Екопак – България”, който акумулира в рамките на една година приходи от около 290 млн. лв. от оползотворяването на разделно събиране на отпадъци.
Този конфликт на интереси не е заявен, госпожо председател. И наистина, ако продължим да го гледаме, без да се изясни от Инспектората на Министерския съвет, може би този целият законопроект няма да може да получи бял свят, въпреки че той е много необходим на България в момента. Затова искам да прекъснем разглеждането на този законопроект, докато се реши този проблем. Благодаря Ви, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище?
Заповядайте, госпожо Манева. Имате думата, за да изкажете мнението си.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Току-що бяхте свидетели на поредната клюка, която тиражира БСП.
Търговският директор на „Екопак” е господин Бургуджиев. Моята племенница работи в същата тази организация от 2005 г. като редови служител и няма никакъв конфликт на интереси. Попълнила съм декларация, проверила съм всички обстоятелства, така че, много Ви моля преди да тиражирате клюки, да проверите нещата!
Ще получите най-различни клюкарски твърдения, но Вие сте длъжен – има регистър на организациите, там е означено кой е търговски директор, кой влиза в управителния съвет, кой влиза в надзорните съвети, да сравните със закона и да не се занимавате с клюки, когато приемаме един толкова важен закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отлагане на разискванията и гласуванията по този закон.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 12, против 79, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване § 13, съгласно редакцията на комисията. Гласуваме.
Гласували 94 народни представители: за 84, против 4, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА:
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам ан блок на гласуване параграфи с номера от 14 до 18 включително по вносител, така както се подкрепят от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 85, против 3, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 19 е постъпило предложение на народния представител Йоана Кирова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме ан блок параграфи с номера 19 и 20, които комисията подкрепя по текста на вносителя.
Гласували 95 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Преди да дам начало на почивката, уважаеми народни представители, за мен е удоволствие да ви информирам, че в 11,00 ч. в Клуба на народния представител ще бъде открита изложбата „Глаголически ренесанс”. Експозицията е продължение на подобна изложба, организирана тази година в Хърватия по повод националния празник на България. 
Всички народни представители са поканени да присъстват на събитието.
Тридесет минути почивка. Продължаваме в 11,30 ч.
(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: 
Продължаваме с § 20. Текстът на параграфа не е изчетен. 
Заповядайте, госпожо Михайлова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Преди почивката госпожа Цачева предложи гласуване ан блок на § 19 и § 20, без аз да съм изчела § 20. Текстът на вносителя по § 20 се подкрепя от комисията.
По настояване на водещите протокола трябва да се прочете: комисията подкрепя текста на вносителя за § 20 и тогава да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря. 
Подлагам на гласуване § 20 по вносител, който се подкрепя от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 21 е постъпило предложение на народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов.
Комисията не подкрепя предложението.
Постъпило е предложение на Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 21 и предлага следната редакция:
„§ 21. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 накрая се добавя „и комплексно разрешително, издадено по реда на Глава седма, Раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда”;
б) в т. 3 текстът преди буква „а” се изменя така:
3. лицата, чийто средносписъчен брой на персонала надвишава 10 души и при чиято дейност се образуват:”.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Програмите по ал. 1 се разработват в съответствие с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците и включват мерки, предвидени в план за действие към Националната програма”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Има ли желание за изказване по § 21? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 20, против 72, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 21 по предложение на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 80, против 7, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ:
За процедурно предложение има думата господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Преди почивката поисках отлагане разглеждането на този законопроект заради конфликт на интереси. Заместник-министърът Евдокия Манева излезе от тази трибуна и каза, че това е гнусна лъжа. Залата отхвърли да спре разглеждането на този законопроект. Тя ме насочи и заяви от тази трибуна, че племеницата й ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Ако обичате, процедурата.
РУМЕН ТАКОРОВ: Да. Заяви, че племеницата й Ивелина Обретенова е обикновен служител от „Екопак”. Ето Ви разпечатка от 12 май т.г., където пише, че Ивелина Обретенова...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Каква е процедурата?
РУМЕН ТАКОРОВ: Пише, че Ивелина Обретенова е търговски директор. 
Процедурата е за отлагане разглеждането на закона заради конфликт на интереси. Ако не го подложите на гласуване или ако не спрете, това ще тежи на Вашето съзнание. Заповядайте. (Връчва разпечатката.)
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Каква е тази Ивелина Обретенова?
РУМЕН ТАКОРОВ: Търговски директор в „Екопак”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Направена е процедура от народния представител Такоров за отлагане разглеждането на законопроекта.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение – разглеждането на законопроекта да бъде отложено.
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 18, против 80, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Моля, продължете с § 22.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 22 е постъпило предложение от Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 22 и предлага следната редакция:
„§ 22. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и ал. 4” се заличават и накрая се добавя „за съгласуване или утвърждаване”.
2. В ал. 2 думата „едномесечен” се заменя с „14-дневен”.
3. В ал. 3 думите „и 3” и изречение второ се заличават.
4. Създават се нови алинеи 5 до 8 и ал. 9 и 10:
	„(5) Програмите, изготвени от лицата по чл. 29, ал. 1, т. 3, извършващи дейности на територията на повече от една регионална инспекция по околната среда и водите, се утвърждават от директора на всяка регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се извършват дейностите.
	 (6) В срок до 14 дни от внасянето на проектите на програмите по ал. 3 и 5 директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите може еднократно да изиска от заявителя отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация.
	 (7) В срок до 14 дни от уведомяването по ал. 6 заявителят отстранява нередовностите и/или предоставя допълнителната информация.
	 (8) В срок до 14 дни от датата на отстраняване на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите съгласува със становище или утвърждава с решение представените проекти.
	 (9) Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите отказва съгласуването или утвърждаването на представения проект на програма с мотивирано решение, когато не са спазени изискванията по ал. 7.
	 (10) След издаден отказ по ал. 9 лицата по чл. 29, ал. 1, т. 2 и 3 могат да представят нова програма по реда на ал. 1.”
5. Досегашните ал. 5, 6, 7 и 8 стават съответно алинеи 11, 12, 13 и 14.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за изказване по § 22 има ли? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 22 по вносител със съответната редакция, която беше прочетена.
Гласували 101 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване § 23.
Гласували 103 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 24 има постъпило предложение на народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов. Предложението е оттеглено.
Предложение на Йоана Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е друго предложение на Йоана Кирова и група народни представители, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 24 и предлага следната редакция:
„§ 24. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. Продуктова такса в размер и по ред, определени с акт на Министерския съвет, се заплаща от:
1. лицата по чл. 11, ал. 1 и 2, които не изпълняват по реда на чл. 11, ал. 4 задълженията и целите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъците съгласно този закон и наредбите по чл. 24, ал. 2;
2. лицата по чл. 11, ал. 4, т. 1, които не са доказали по безсъмнен начин пред министъра на околната среда и водите, че са изпълнили задълженията и целите по т. 1;
3. лицата по чл. 11, ал. 4, т. 2, членуващи в организация по оползотворяване, които не й заплащат уговореното възнаграждение;
4. организациите по оползотворяване, които не са доказали по безсъмнен начин пред министъра на околната среда и водите, че са изпълнили задълженията и целите по т. 1 на лицата по чл. 11, ал. 4, т. 2, членуващи в тях”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Изказвания по § 24? Няма.
Моля народните представители да гласуват § 24.
Гласували 104 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 17.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 25 е постъпило предложение от народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов. Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за изказване по § 25? Няма.
Моля народните представители да гласуват § 25 по вносител.
Гласували 107 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 26 е постъпило предложение от Йоана Кирова и група народни представители. Предложението е оттеглено.
Постъпило е друго предложение на Йоана Кирова и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 26 и предлага следната редакция:
„§ 26. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „чл. 12, ал. 6” се заменят с „чл. 12, ал. 7”;
б) създава се т. 11:
„11. категориите уреди или видовете батерии и акумулатори съгласно съответните наредби по чл. 24, ал. 2, в случаите когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване или негодни за употреба батерии и акумулатори.”
2. В ал. 2 думата „магнитен” се заменя с „електронен”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за изказване по § 26? Няма.
Подлагам на гласуване § 26 в редакцията, която беше прочетена.
Гласували 105 нарони представители: за 93, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
 ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 27 е постъпило предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Постъпило е друго предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 27 и предлага следната редакция:
„§ 27. В чл. 39, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за вписване в съответния регистър на заявителя” се заменят с „единен идентификационен код”.
2. В т. 7 след думите „съгласно Закона за опазване на околната среда” се добавя „и/или решение по оценка за съвместимост по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие”.”
3. Точки 8 и 9 се изменят така:
„8. санитарно удостоверение от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) – за лицата, извършващи дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина или свързана с тях изследователска дейност на територията на съответната инспекция или от министъра на здравеопазването – когато дейностите се извършват на територията на повече от една РИОКОЗ;
9. документите по чл. 51, ал. 1, т. 6 – за дейностите по транспортиране на опасни отпадъци в случаите по чл. 12, ал. 6;”.”
4. Създават се точки 12-14:
„12. копие – извадка от влязъл в сила подробен устройствен план, заверено от компетентния орган по Закона за устройство на територията;
13. заверено копие на нотариален акт или на договор за наем, придружен с друг удостоверителен документ за собственост на имота, издаден от компетентните служби, на чиято територия е площадката, съдържащ данни за адреса на обекта, парцела, планоснимачния номер и други описателни данни, когато имотът е извън регулация;
14. определен размер на отчисленията за един тон депониран отпадък съгласно чл. 71а за дейност по обезвреждане на опасни и неопасни отпадъци чрез депониране.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желания за изказване по § 27? Няма.
Подлагам на гласуване § 27 в редакцията, която ни беше прочетена.
Гласували 107 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желания за изказване за § 28? Няма.
Подлагам на гласуване § 28.
Гласували 99 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 29 и предлага следната редакция:
„§ 29. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „упълномощено” се заменя с оправомощено”.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В срок 15 дни от подаване на заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по изгаряне или съвместно изгаряне на отпадъци, което отговаря на изискванията на закона, или от отстраняването на нередовности и/или предоставянето на допълнителна информация в случаите по чл. 40, ал. 1, компетентният орган по чл. 37, т. 1 и 2 съвместно с общините оповестява и осигурява в продължение на един месец при равнопоставеност достъп на заинтересованите лица до заявлението.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Изказвания по § 29? Няма.
Подлагам на гласуване § 29.
Гласували 102 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 30 е постъпило предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 30 и предлага следната редакция:
„§ 30. В чл. 42 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „допълнителната информация” се добавя „или от изтичането на едномесечния срок по чл. 41, ал. 3”.
2. В ал. 3 се създават т. 4, 5 и 6:
„4. е налице неизпълнение на чл. 39, ал. 2;
 5. площадката и дейностите, които ще се извършват на нея, не отговарят на минималните изисквания на наредбите по чл. 24, ал. 2;
6. заявлението е подадено от организация по оползотворяване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Изказвания по § 30? Няма.
Подлагам на гласуване § 30.
Гласували 98 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желания за изказване по § 31 и § 32? Няма.
Подлагам на гласуване § 31 и § 32.
Гласували 101 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 33 е постъпило предложение от народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 33 и предлага следната редакция:
„§ 33. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ал. 6” се заменят с „ал. 7”.
2. Алинея 3 се изменя така:
       „(3) Правата по издадените разрешения и по откритата процедура по издаването им се прехвърлят при промяна на техния титуляр при запазване условията на разрешението след уведомяване на компетентния орган, който отразява служебно промяната”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказване по § 33? Няма.
Подлагам на гласуване § 33. 
Гласували 100 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 34 и предлага следната редакция:
„§ 34. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „ал. 6” се заменят с „ал. 7”.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. лицата, от които се приемат отпадъци за транспортиране;”.
3. Точка 3 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли изказвания по § 34? Няма.
Подлагам на гласуване § 34.
Гласували 103 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказванe по § 35? Няма.
Подлагам на гласуване § 35.
Гласували 96 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Постъпило е предложение от народния представител Йоанна Кирова и група народни представители за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението за създаване на нов § 35а, който става § 36 със следната редакция:
„§ 36. В чл. 52, ал. 2 накрая се добавят думите „или когато заявлението е подадено от организация по оползотворяване”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване създаването на § 35а, който става съответно § 36.
Гласували 91 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 37.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване § 36, който става § 37.
Гласували 83 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 37 е постъпило предложение от народния представител Йоанна Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение на народния представител Лъчезар Тошев – към чл. 54:
1. да се създаде нова ал. 1а със следния текст: „Забранява се събирането и изкупуването на излезли от употреба електропроводници от всякакъв вид на железопътни релси и части от ЖП вагони, метални капаци от части, метални арматури от автомобилни гуми, части от метални паметници и пластики, когато те се предлагат за изкупуване от физически лица.
2. Алинея 2, т. 2 да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 37, който става § 38 и предлага следната редакция:
„§ 38. В чл. 54, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. декларация, че е търговец, с посочване на единен идентификационен код, а за чуждестранните лица – копие на документ, издаден в съответствие с националното му законодателство, удостоверяващ правния статус на заявителя;”.
2. В т. 3 след думата „площадката” се добавя „или разрешение по чл. 37.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища? 
Заповядайте – народният представител Лъчезар Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми народни представители, както знаете в България има един голям проблем от последните години. Това е, че почти не останаха бронзови паметници, бюстове в парковете, редица кабели, включително за високо напрежение, бяха срязвани. След това държавата трябваше да плаща значителни суми, за да се възстановяват, а средства в крайна сметка идват от данъците на гражданите. Същото се случва и с ЖП релси, с части от ЖП вагони, метални капаци от шахти, което създава и опасност, че някой може да пострада, когато капакът на шахтата е отместен. Освен това после са големи разходите, за да се възстановяват липсите на части от инфраструктурата – метални арматури от автомобилни гуми, части от различни метални пластики и прочие. До момента ние не можем да се справим с този въпрос. За съжаление този проблем остава актуален.
Досегашната система очевидно не работи и трябва да се направи нещо, което да подобри ситуацията. Това, което аз предлагам, е да се отнеме възможността за пазар от физически лица или изобщо на такива предмети, да ги нарека най-общо, от списъка, който съм предложил да бъде забранен за изкупуване от физически лица.
Комисията не подкрепи предложението. То първоначално беше внесено към предложения от Министерския съвет чл. 12а, който комисията предложи да отпадне, а този член създаваше условия за лицензиране на фирмите, които изкупуват такива цветни и черни метали. Не можах да разбера докрай аргумента защо, когато има лицензиране и изисквания към тези фирми, е лошо, а когато няма – това е добро. Затова поддържам предложението си и смятам, че ще намеря разбиране във Вас, че този въпрос трябва да бъде решен. 
Някога, може би преди 10 години, имаше голям проблем с пожарите в България, които очевидно бяха предизвиквани умишлено и полицията не можеше да се справи него. Но когато се забрани износът на дървесина, пожарите изчезнаха, прекратиха се, което означава, че когато се отнеме мотивът за извършване на едно нарушение или престъпление, тогава и извършителите няма да го извършват. 
Това е предложението, което съм внесъл – да се забрани събирането и изкупуването на такива метални предмети. Смятам, че нашето общество трябва да се обърне към този проблем и да го реши. Не е редно ние в момента като общество и държава, която има силата да се справи с този въпрос, да продължаваме да стоим в една ситуация, която освен всичко ни унижава. Когато нарязват паметника на някой виден българин, който е допринесъл много за нашата държава, това не е ли обида и към цялото общество?
Нека да си зададем и въпроса защо има хора, които стигат дотам поради своята бедност да посягат на такива обекти, на кабели и т.н. Търсенето на решение на техния проблем не е по друг начин, освен чрез забраняване на изкупуването на такива предмети, за да не се извършват такива нарушения и престъпления.
Не бих искал по този въпрос да има различни гледни точки, но в случая има такава друга гледна точка, че забранителният режим ще доведе до преминаване на тази дейност в сивата икономика, ще се извършва още по-тайно и т.н. Аз не виждам достатъчно подкрепа за такива аргументи. За съжаление, в комисията те надделяха и моето предложение беше отхвърлено.
Надявам се в пленарната зала тези аргументи да бъдат чути и това предложение да бъде подкрепено. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Реплики? Няма.
Господин Божинов – изказване.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Моето изказване е насочено в посока на подкрепа на идеята на господин Тошев. Най-важният момент в неговото предложение е, че се отказва да бъдат изкупувани посочените по-горе вещи и материали от посредниците – от физически лица, които не ги притежават. Както го е дал, обаче се забранява изцяло оторизираните за това организации да изкупуват отпадъци от проводници, от железопътни материали и съоръжения и т.н.
Можем ли да направим един компромис? Да приемем Вашия текст и редакционно да добавим, че тези материали могат да се изкупуват само от лицата, които докажат собствеността си. 
Когато в БДЖ отпаднат релси, части от вагони и т.н., няма какво да ги прави. Но само този, който има документ и основание, че е собственик, от него да бъдат изкупувани.
Шахти? Шахти – само от общината, ако са отменени, повредени и т.н.
Паметниците също имат собственик – това е населеното място, Министерството на културата или някой друг.
Нека подкрепим Вашата идея, но редакционно да добавим, след като кажем, че „не могат да бъдат изкупувани от физически лица” и добавим запетая „а само от организациите и лицата, които имат собственост върху тях”. Тогава ще стане приемливо.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК, от място): Приемам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма желаещи за реплики.
Заместник-министър Манева поиска думата. Имате думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Този текст беше много внимателно обсъждан в комисията. Това са направления, свързани с оползотворяването на отпадъци от метали, по които лиценз се издава от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Колегите от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Министерството на вътрешните работи, които участват много активно в контрола на тази дейност, категорично се противопоставиха срещу забранителен текст, който всъщност с нищо не допринася за решаване на този проблем. Не допринася, защото вече такива експерименти са се правили и се получава точно обратното – бум на кражбите. 
Взети са всички мерки: в момента, за да предадете метален отпадък, трябва да докажете произход на материала. Това, което предложи господин Божинов, е практика в момента. Това е начинът, по който се проследява има ли кражба и съответно да се установи нарушителят на закона.
В чл. 61 в настоящия закон са въведени допълнителни ограничения, когато става дума за отпадъци от инфраструктурни обекти. Частта, която касае железопътни релси, шахти и т.н., е категорично решена по нов начин в настоящия закон.
Всички колеги от комисията бяха убедени в аргументите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, подкрепени от Министерството на вътрешните работи. Това според мен е сериозен аргумент срещу забраната.
Предлагам Ви да подкрепите решението на комисията. Този текст с нищо няма да допринесе за решаване на проблемите. Сегашната процедура – за издаване на лиценз, и контролът по спазването на лицензите, а също искането на документация за произход, регистрирането в приемната книга на всеки, донесъл такъв отпадък, е сериозна предпоставка за справяне с проблема. Искам да ви кажа, че и в момента ние като министерство сме се включили в дейности, свързани с проверка на лицензираните фирми. Надявам се, че редките случаи, които все още се наблюдават, ще бъдат преодолени. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Заповядайте – народният представител Захари Георгиев.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Когато поисках думата, една от основните ми идеи беше да чуя мнението на вносителите, тоест на комисията, по този текст и какви са причините да го отхвърли. От това, което каза госпожа Манева, не стана ясно защо комисията не е приела този текст. 
Този законопроект не разглежда чл. 61 от закона, действащия до момента текст, което означава, че той е недобър текст, защото виждаме, че продължават ексцесиите със събирането на черни и цветни метали.
Предлаганото от господин Тошев дори може да се допълни в посока да се задължат фирмите, които имат лиценз за изкупуване на метали, да уведомяват органите на реда, когато постъпят такива изброени в неговия случай отпадъци, за да се пресече всякак тази вандалщина. 
Всъщност, да си говорим право – това е мафия за кражба на цветни и черни метали. Ако не въведем подобно нещо, ще има само да констатираме и пълним статистиката и страниците на медиите как не можем да се справим с този случай. Смятам, че трябват по-крути мерки и мисля, че предложението на господин Тошев ще реши този въпрос.
Отново настоявам: защо уважаемата комисия не е приела неговите аргументи? Чухме аргументите на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, госпожо Михайлова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Вземам думата за реплика от името на комисията, за да мога да информирам народното представителство за това, че предложението на господин Тошев беше обсъждано на няколко пъти по време на заседанията на комисията. Както госпожа Манева посочи вече тук, то не беше прието от комисията въз основа на представените становища от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Министерството на вътрешните работи, които изказаха определено мнение, че такъв тип забранителни текстове – категорични, биха довели до прехвърляне на този вид дейност изцяло към сивата икономика. Това е едно.
Второ, чл. 61 не е предмет на разглеждане на законопроекта, тъй като няма промени в него. Но в чл. 60 от сега действащия Закон за управление на отпадъците има конкретни изисквания, които се поставят пред търговците, които търгуват с такъв тип метали. 
Алинея 3 на чл. 60 от действащия закон – „Търговска дейност с отпадъци от медни и алуминиеви кабели и проводници от всякакъв вид и количества се извършва при наличие на: издаден сертификат за произход - от лицата по чл. 54; декларация за произход, попълнена от лицата по чл. 54”. Алинея 4 – „При извършване на търговска дейност с отпадъци по ал. 3 продавачът задължително предава на купувача издадено от него удостоверение за произход с приложени: копие от сертификата за произход и копие от полученото от него удостоверение за произход”. 
Тоест в разпоредбите на сега действащия закон има предвидени изисквания за удостоверяване на произход на материалите, които се предлагат на търговците. Това бяха основанията на комисията да не подкрепи предложението и да предложи варианта на параграфа във вида, в който Ви го представих. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Михайлова.
Втора реплика? Няма желаещ.
Заповядайте, господин Георгиев.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
От тази реплика още повече се доказва, че този закон в чл. 60 не защитава обектите и отпадъците, за които говори господин Тошев. Тук иде реч за проводници – медни или алуминиеви, иде реч за отпадъчни метали от съставите на железните пътища. 
Въобще не идва реч примерно за унищожените паметници на културно-историческото наследство. 
Какъв е проблемът, ако се приеме този текст? И допълнен от това, което предложи господин Божинов, да се иска удостоверение за собственост, той напълно решава въпроса. 
И сега искат удостоверение за произход. И сега унищожават кабелите, мачкат, горят, топят, предават. Къде са тези удостоверения, които уж се искат по действащия закон? Този текст не действа! 
Моля комисията, народните представители, дайте да не гледаме като коне с капаци в това пространство! Иначе има опасност да ни обвинят в съпричастност с тази мафия. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Георгиев.
Други народни представители? 
Дебатът е закрит. Преминаваме към режим на гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лъчезар Тошев за създаване на ал. 1а към чл. 54, заедно с предложението му ал. 2, т. 2 да отпадне. Гласуваме цялото предложение на народния представител Лъчезар Тошев, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 21, против 31, въздържали се 41.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя с негова номерация 37, който става § 38 по предложението на комисията. Гласуваме § 38.
Гласували 86 народни представители: за 72, против 5, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 38 е постъпило предложение от Йоана Кирова и група народни представители. 
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 38, който става § 39, и предлага следната редакция:
„§ 39. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.2 накрая се добавя „и прилага” и се създават точки 1 и 2:
„1. документите по чл. 54, ал. 4, т. 2;
2. документ, удостоверяващ изпълнението на задълженията по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда.”
2. В ал. 3 думата „упълномощено” се заменя с „оправомощено”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища? Не.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 38 по редакцията на вносителя, който става § 39.
Гласували 86 народни представители: за 71, против 1, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 39 е постъпило предложение от народния представител Огнян Пейчев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Постъпило е предложение от Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 39, който става § 40, и предлага следната редакция:
„§ 40. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „упълномощен” се заменя с „оправомощен”;
б) в т. 2:
аа) в буква „а” след думите „и цветни метали” се добавя „по чл. 60, ал. 2”;
бб) създава се буква „ж”:
„ж) е отпаднало правното основание за ползване на единствената площадка, вписана в лиценза”;
в) създава се т. 4:
„4. заличава се вписана в лиценза площадка при:
а) наличие на мотивирано предложение от министъра на околната среда и водите;
б) установена от комисията по чл. 56, ал. 1 липса на правно основание за ползване на имота, на който е разположена площадката, при условие че тя не е единствената, вписана в лиценза”.”
2. Създава се нова ал. 2: 
		„(2) В заповедта по ал. 1, т. 2 се включва разпореждане за предварително изпълнение при условията на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, освен когато търговецът представи банкова гаранция в полза на министъра на икономиката, енергетиката и туризма в размер на 30 хил. лв. В случай, че заповедта за отнемането бъде потвърдена от съда с влязло в сила решение, банковата гаранция се освобождава в полза на органа по предходното изречение.”
	3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „по ал. 1, т. 1 и 2” се заменят с „по ал. 1, т. 1, 2 и 4”. 
	4. Създават се алинеи 4 и 5:
		„(4) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощен от него заместник-министър издава дубликат на лиценза, когато е изгубен, откраднат или унищожен, въз основа на заявление на търговеца и декларация по ред, определен с наредбата по чл. 61. 
		(5) В 7-дневен срок от получаването на заповедта за отнемане, съответно прекратяване, на лиценза за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали търговецът е длъжен да предаде в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма оригинала на лиценза.” 
	ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища, колеги? Не. Преминаваме към гласуване. 
	Подлагам на гласуване § 39 по номерацията на вносителя в редакцията на комисията, който става § 40. Гласуваме § 40.
	Гласували 81 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 11.
	Предложението е прието.
	ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 41.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме § 41 по номерацията на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 40 по неговата номерация. 
	Гласували 82 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 12.
	Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 41 е постъпило предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители - комисията подкрепя предложението.
Друго предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители – предложението е оттеглено.
Постъпило е предложение от народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев – предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 41, който става § 42, и предлага следната редакция:
„§ 42. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4:
а) точка 1 се изменя така:
„1. единен идентификационен код на заявителя”;
б) точка 4 се отменя;
в) в т. 5 думите „дейностите” и „временно съхраняване” се заличават, а думите „или с общини” се заменят с „и с общини”;
г) точка 6 се изменя така:
„6. сключени предварителни писмени договори с лица, притежаващи разрешение по чл. 12, за предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците, чрез които се осигурява изпълнението на задълженията на членовете на организацията по оползотворяване по този закон и наредбите по   чл. 24, ал. 2”;
д) създават се точки 9, 10 и 11:
„9. учредителен акт на организацията по оползотворяване;
10. нотариално заверена от заявителя декларация, че не е свързано лице по смисъла на този закон с лице, на което е отнето разрешението или му е отказано издаването на такова разрешение, преди изтичането на една година от отнемането или отказа;
11. проект на договор между организацията по оползотворяване и нейните членове”.
2. В ал. 6 се създава т. 4:
„4. да съдържа забранителни разпоредби за:
а) разпределяне на печалби;
б) издаване на облигация и акции с купони за дивидент;
в) отпускане на кредити и гаранции по кредити на трети лица, както и поемането на менителни задължения;
г) издаване на акции на приносител;
д) включване в предмета на дейност на дружеството на дейности извън изрично посочените в § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби;
е) за преобразуването на организацията чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне или прехвърляне на цялото имущество на едноличния собственик на капитала”.
3. В ал. 7 след думата „заявлението” се добавя „и програмата по чл. 29, ал. 1, т. 4”, а думата „подава” се заменя с „подават”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя по принцип за § 41 и редакцията, която ни предлага, за новата номерация на чл. 42.
Гласуваме § 42 по предложението на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 64, против 7, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 42 е постъпило предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители – предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители – комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 42, който става § 43, и предлага следната редакция:
„§ 43. Създават се чл. 62а – 62г:
„Чл. 62а.(1) Правата по издаденото разрешение по чл. 62 не могат да се прехвърлят и/или преотстъпват.
        (2) Организацията по оползотворяване не може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, отделяне на еднолично търговско дружество или прехвърляне на цялото имущество на едноличен собственик на капитала.
	   (3) Организацията по оползотворяване не може да сключва договор за извършване на одит с регистриран одитор, който е неин служител или акционер.
	   (4) Организацията по оползотворяване не може да има предмет на дейност, различен от посочения в § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби.
Чл. 62б.(1) Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки представя към заявлението по чл. 62, ал. 2 сключени предварителни писмени договори с не по-малко от десет общини с общо население не по-малко от 200 хил. жители.
       (2) Към заявлението по чл. 62, ал. 2 организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки представя заверен от кмета на общината план за разполагане на съдове за разделно събиране на отпадъците, посочени с конкретни параметри (обем, тип) и количествена стойностна сметка.
	  (3) Окончателните договори трябва да съответстват на предварителните договори по ал. 1.
	  (4) Договорите по алинеи 1 и 3 трябва да отговарят на минимални критерии и изисквания по наредбата по чл. 24, ал. 2 за съответния вид на масово разпространени отпадъци.
Чл. 62в. В тримесечен срок от получаване на разрешението по чл. 62, ал. 1 организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки представя на компетентния орган сключените окончателни договори съгласно представените договори по чл. 62, ал. 4, т. 5 и  чл. 62б, ал. 1”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Кирова има думата.
ЙОАНА КИРОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Бих искала да предложа една редакционна поправка - предлагам в чл. 62в да се замени с чл. 62б.
Тук е допусната техническа грешка. Поради заличаване на текста на чл. 62б от текста на вносителя, чл. 62в става чл. 62б. Гласуван и приет е текстът от Комисията по околната среда и води на текста на чл. 62а до чл. 62в и съответната препратка в § 110 следва да е към чл. 62б, а не както е отбелязано „чл. 62в”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за становище на докладчика.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Става дума за техническа грешка в резултат на номерирането на членове 62а, б и в. Поради заличаване на текста в чл. 62б по текста на вносителя, чл. 62в става чл. 62б и в § 110 трябва да има препратка към чл. 62б по-нататък в изчитането на текста. Тоест § 43 ще звучи така:
„§ 43. Създават се чл. 62а – 62в:”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това е първа редакционна поправка.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Това е редакционната поправка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Казахте: чл. 62в трябва да бъде чл. 62б. (Реплика от Евдокия Манева.)
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Колеги, като се нанесе поправката в § 43 – основния текст: „Създават се чл. 62а - 62в”, нататък текстът е коректен, така както го изчетох, а по-нататък при разглеждането на § 110 ще има препратка към чл. 62б, вместо, както е записано в текста, към чл. 62в. 
Тоест редакционната поправка в текста на § 43 е само в основния текст: „Създават се чл. 62а - 62в”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да разбирам, че следва да подложа на гласуване редакционната поправка: В § 43 вместо „Създават се чл. 62а – 62г”, да се чете „чл. 62а – 62в”.
Подлагам на гласуване тази редакционна поправка.
Гласували 78 народни представители: за 63, против няма, въздържали се 15.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване целия § 43 по предложението на комисията с вече приетата редакционна поправка.
Гласували 77 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 43 е постъпило предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 43, който става § 44, и предлага следната редакция:
„§ 44. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „заявлението” се добавя „и приложените към него документи, необходими”, а думата „отговаря” се заменя с „отговарят”.
2. В ал. 2 след думите „Компетентният орган” се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице”.
3. В ал. 4 думите „един месец” се заменят с „два месеца”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 44 по номерацията на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 71, против 1, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 45.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме § 45 по предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 44.
Гласували 78 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 45, който става § 46, и предлага следната редакция:
„§ 46. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „заявление” се добавя „на хартиен и електронен носител”.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
2. актуализирана програма по чл. 29, ал. 1, т. 4 съгласно изискванията на наредбите по чл. 24, ал. 2 на хартиен и електронен носител;
3. документ за платена такса.
(3) В срок до два месеца от получаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите и/или предоставяне на допълнителната информация органът по чл. 62, ал. 1 издава или мотивирано отказва удължаване на срока на разрешение”.
3. Създават се нова ал. 4 и ал. 5:
„(4) Компетентният орган преценява дали заявлението по ал. 1 и приложените към него документи отговарят на изискванията на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(5) Компетентният орган може еднократно да изисква от заявителя в срок до един месец от постъпване на заявлението отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация към заявлението и приложените към него документи, когато това е необходимо за изясняване на фактите и обстоятелствата по ал. 2.”
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
Моля народните представители да обърнат внимание на това, че има техническа грешка в текста – записано е ал. 7, трябва да се чете ал. 6.
„(6) В срок до два месеца от изискването по ал. 5 заявителят отстранява нередовностите и/или предоставя допълнителната информация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища?
Заповядайте, господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ненапразно два пъти исках да спрем разглеждането на този законопроект. Един от текстовете, който създава корупционни практики и който е свързан с конфликт на интереси, е по ал. 4 - създава се нова ал. 4, където се казва:
„(4) Компетентният орган преценява дали заявлението по ал. 1 и приложените към него документи отговарят на изискванията на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.”
Аз предлагам тази алинея да отпадне.
Питам: как смятате, че ще се реши проблемът, ако фирмата на племенницата подаде документи до лелята и тя трябва да даде ход дали документите отговарят или не отговарят на изискванията за продължаване на разрешението на тези фирми?
Искам от тази трибуна да се извиня на Ивелина Обретенова, защото след моето изказване – може би има явна връзка между залата на Народното събрание и „Екопак” – това момиче беше понижено от „директор – продажби”, в „мениджър – продажби”. Сигурно ако изляза още един-два пъти на трибуната, най-вероятно до 14,00 ч. може да стигне и до портиер в дружеството, за да няма конфликт на интереси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Всъщност какво предложихте по същество?
РУМЕН ТАКОРОВ: Отпадане на ал. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител господин Такоров за отпадане на ал. 5 от § 46.
Гласували 89 народни представители: за 15, против 68, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
С направената поправка за техническа грешка от докладчика – там, където в текста е изписано „ал. 7”, да се чете „ал. 6” - подлагам на гласуване § 46 по редакцията и номерацията на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 86 народни представители: за 76, против 6, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 46 комисията подкрепя текста на вносителя и параграфът става § 47.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме преномерирането на § 46 по вносител на § 47, както е предложението на комисията в подкрепа на текста на вносителя.
Гласували 77 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 47 е постъпило предложение от народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители, което е оттеглено.
Има предложение на народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 47, който става § 48, и предлага следната редакция:
„§ 48. В чл. 68 се създават точки 4 и 5:
„4. организацията по оползотворяване е разпределила печалба на своите акционери и/или съдружници;
5. е налице неизпълнение на чл. 62б”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Гласуваме § 48 по редакцията на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 48 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 49.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте преномерирането на § 48 в § 49, който се подкрепя от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 49 е постъпило предложение от народния представител Искра Михайлова.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 49, който става § 50, и предлага следната редакция:
„§ 50. В Глава пета се създава Раздел ІVа:
„Раздел ІVа - Финансиране на обезвреждането на отпадъци чрез депониране
Чл. 71а.	(1) За дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки собственик на депо е длъжен да прави месечни отчисления в банкова сметка за чужди средства на съответната РИОСВ, на чиято територия се намира депото.
	(2) Натрупаните през експлоатационния период на депото средства по ал. 1 се използват за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото съгласно разрешението или комплексното разрешително по чл. 12, ал. 1 и/или утвърдения от компетентните органи по околна среда проект за рекултивация.
	(3) Сметката по ал. 1 е с преходен остатък в края на всяка календарна година.
	(4) Редът и начинът за изчисляване на отчисленията се определят с наредба на министъра на околната среда и водите и министъра на финансите.
	(5) До 10-то число на текущия месец собственикът на депото превежда в сметката по ал. 1 месечните отчисления за предходния месец.
	(6) Размерът на отчисленията за един тон депониран отпадък се актуализира на всеки три години.
	(7) Средствата по ал. 2 за извършване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото не могат да са по-малки от средствата, определени по реда на наредбата по ал. 4.
Чл. 71б.	(1) За изпълнение на задължението си по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото или на участък или клетка от него при наличие на необходимите условия за закриване съгласно наредбата по чл. 15, ал. 2, собственикът на депото подава заявление до министъра на околната среда и водите или до оправомощено от него длъжностно лице за разходване на сумите от сметката по чл. 71а, ал. 1.
	(2) Редът и начинът за разходване на сумите от сметката по чл. 71а, ал. 1 се определят с наредбата по чл. 71а, ал. 4.
Чл. 71в. Собствениците на депа за инертни отпадъци се освобождават от задълженията по чл. 71а. 
Чл. 71г. Изискванията на чл. 71а не се прилагат за депа за отпадъци, в които съвместно се депонират минни отпадъци по Закона за подземните богатства и отпадъци съгласно чл. 2, ал. 1, когато:
1. количеството на депонираните или предвидените за депониране минни отпадъци е преобладаващо и
2. за изпълнението на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото се осигурява финансово обезпечение по реда на Закона за подземните богатства.
Чл. 71д. В срок до три месеца от преустановяване експлоатацията на депото собственикът започва извършването на дейностите по закриване на депото в съответствие с плана за закриване на депото.
Чл. 71е.	(1) Лицата, чийто отпадъци се обезвреждат чрез депониране на регионално или общинско депо, правят отчисления в размер и по ред, определени с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на околната среда и водите и министъра на финансите.
	(2) Отчисленията по ал. 1 имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване.
	(3) Натрупаните средства по ал. 1 се разходват за дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци, обезпечаващи изпълнение от общините на изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
Чл. 71ж. Отчисленията по чл. 71а, ал. 1 и чл. 71е, ал. 1, когато се правят от общини, са елементи от разходите по чл. 66, ал. 1, т. 3 от Закона за местните данъци и такси.
Чл. 71з. Изискванията на този раздел не се прилагат за депа за отпадъци, които изцяло са включени в програмите за отстраняване на екологични щети, приети с решение на министъра на околната среда и водите в съответствие със Закона за опазване на околната среда и акта на Министерския съвет съгласно § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища по обсъждания текст?
Заповядайте, господин Горов.
ДИМИТЪР ГОРОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, колеги! Имах възможността още при обсъждането на законопроекта на първо четене да отбележа някои смущаващи елементи в текстовете на закона. За моя радост една от тезите, която защитавах тогава – че не е необходимо да приемаме такса депониране и че това е друг вид такса, която е допълнителен налог за населението, е била отчетена при обсъждането между първо и второ четене и е отпаднала. Това подобрява текстовете на закона.
За мен обаче продължава да е смущаващ фактът, че дейностите по обезвреждане на отпадъците би трябвало да се обезпечават с такса, която фактически трябва да бъде събирана от собствениците на депата, където се обезвреждат тези отпадъци. В предходните точки говорихме, че държавата е изключително ангажирана с изграждането на депата и поради тази причина 10% от размера на депата могат да бъдат използвани за нуждите на държавата при неясни според мен обстоятелства. В този случай обаче изцяло всичко се прехвърля върху общините и върху гражданите като цяло, тъй като е ясно, че при всички случаи цената ще бъде увеличена при обезвреждането на отпадъците в новите депа.
Във връзка с това смятам, че третият субект в обезвреждането на отпадъците, а именно държавата, би трябвало да има по-голяма ангажираност в целия този процес.
Освен това смущаващ е и един друг момент, който е свързан с това къде се събират тези средства. Общините, които събират тези средства, ще ги внасят по сметки в РИОСВ в районите, в които те функционират. По същество това са чужди сметки за тези общини и аз не виждам какво налага това нещо да бъде в сметки на РИОСВ, а не примерно в сметки на общините, ако изобщо се стигне до приемането на този текст. 
Освен това редът и начинът на определяне на размера на тази такса се запазва единствено и само като приоритет и възможност на правителството, по-точно на Министерството на околната среда и на Министерството на финансите. Мисля, че общините и общинските съвети би трябвало да имат много по-голяма тежест при определянето на тази такса, защото те най-добре ще знаят какви са необходимостите, какви са разходите в депата и какви са възможностите за намаляване на тези такси, тъй като не е тайна, че при тези обстоятелства това отново ще натовари крайните потребители на тази услуга, която така или иначе би трябвало да се плаща от населението, защото от населението идва депонирането на отпадъците.
И другото нещо, което е смущаващо и би трябвало според мен да не подкрепим този текст, е свързано с това, че в условия на криза това е поредното натискане на общините. С бюджета, който приехме само преди няколко месеца, орязахме една голяма част от парите и възможностите, които се дават на общините за различните дейности от самите общини. По този начин ние допълнително натоварваме общините и това ще има лош ефект за общините като цяло.
Според мен държавата ненужно абдикира от целия този процес, държавата бяга ненужно от отговорността, която може да поеме в посока активно участие при обезвреждането на отпадъците.
Затова молбата ми е да не подкрепим чл. 71а и чл. 71б, които касаят събирането и разходването на тези средства. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становище от докладчика? Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
По време на заседанията на комисията дълго беше обсъждан въпросът с определянето на такса депониране на отпадъци. Предполагам затова в окончателния текст в една от подточките беше посочено, че тази такса се въвежда с цел да бъдат стимулирани общините да депонират колкото се може по-малко отпадъци, а да концентрират своите усилия върху рециклирането и оползотворяването на отпадъците. Тоест тенденцията е тази такса да намалява при по-доброто управление на отпадъците в бъдеще, а при депониране на отпадъците тя естествено се появява с цел управление и на съответната система за отпадъци. Това беше позицията на комисията, когато прие текста, който Ви прочетох за членове 71а и 71б и последващите членове, които са предмет на § 50.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Реплика? Заповядайте.
ДИМИТЪР ГОРОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, госпожо Михайлова! Използвам повода, да направя реплика. Мисля, че доста силно е твърдението, слагайки нова такса, общините да започнат едва ли не да се самоконтролират и по този начин да депонират по-малко отпадъци. Не знам какви са Вашите наблюдения, но ежедневно отпадъците, които се акумулират от населението, се увеличават. 
От тази гледна точка няма да се получи ефекта, който се цели с така наречената самоконтролираща или даваща възможност на общините да депонират по-малко отпадъци. За мен това остава единствено и само един допълнителен налог, който ще бъде плащан допълнително, който ще натовари населението допълнително и, разбира се, до голяма степен ще постави общините в неизгодна ситуация от гледна точка на това, че парите им ще бъдат в някакви други сметки, което в края на краищата ще бъде, меко казано, според мен и обидно за самите общини, че едва ли не няма да могат да се справят с този проблем.
Доскоро бях общински съветник и според мен дейностите в общинския съвет, касаещи управлението на отпадъците, се разглеждат много сериозно и много внимателно. Всяка една от общините има интерес такса „Смет”, която се събира, изобщо парите, които събират от населението в тази връзка, да бъдат колкото се може по-малко, защото в края на краищата тези хора избират кметовете и общинските съвети да ги управляват. Те имат интерес да намаляват тези разходи по други причини, а не по тези.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Други становища? Йоана Кирова.
ЙОАНА КИРОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Колега, аз в изказването си към Вас искам само да спомена, че въвеждането на тази такса е в изпълнение по Мярка 411 от Плана за действие на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г. и е насочен към постигането на определени цели, които госпожа Михайлова вече спомена.
Това е един финансов механизъм, който сме длъжни да въведем съгласно европейските директиви. Това са отчисления, които общините правят и сега съгласно Закона за местните данъци и такси. Единственото, което наредбата или актът на Министерския съвет, е, че ще бъдат уточнени някакви минимални размери, които общините все пак трябва да правят. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на госпожа Кирова.
Реплика – Горов.
ДИМИТЪР ГОРОВ (КБ): Уважаема госпожо председател! Госпожо Кирова, мисля, че не сте ме разбрали никак правилно. Аз нямам нищо против хармонизацията на законодателството, което се налага от Европейския съюз и нашето членство в Европейския съюз с нашето законодателство. Тук обаче няма нищо общо между това, което говорите Вие за тези такси, тези пари и тези суми, които се събират от общините, с процеса на управление на отпадъците. Няма нищо общо с това. Тук става въпрос, че имаме една такса „Смет”, която такса „Смет” се събира от общините и тя е за определени дейности. Сега въвеждаме друга, която касае друга дейност, която е свързана с отпадъците, и това е един допълнителен налог. 
Не смятам обаче, че държавата трябва да определя минимални цени на тази услуга. Защо, при положение че общината може да определи по-малка цена от тази, при положение че е изиграла добри процедури, по-малки са разходите в няколко общини, които са направили такова депо за управление на отпадъците, а държавата трябва да сложи минималните цени? Това не го разбирам. Няма как да го обясните нормално по никакъв начин. То не е свързано с абсолютно никакви директиви на Европейския съюз. Това е политика на държавата в момента за излизане и прехвърляне на цялата отговорност към общините и натоварване на населението с плащането на допълнителни налози. Това е истината. Всичко останало – извинения с Европейския съюз, със Светия Синод и с каквито и да било други институции няма нищо общо с действителността. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще ползвате ли дуплика, госпожо Кирова? Не.
Госпожа Манева иска думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Поисках думата, за да не би случайно някой от колегите да се подведе по това, което каза господин Горов, тъй като то няма нищо общо с текстовете, които ние предлагаме за създаване на по-прецизен финансов механизъм за управление на отпадъците. Финансов механизъм, който отговаря и в момента на Закона за местните данъци и такси. Изключително задължение на кметовете на общините е да организират събирането, депонирането, оползотворяването на отпадъците, но и нещо друго – след експлоатационните грижи и закриването на депата. Нещо, което в момента не се прави. По тази причина ние изрично въвеждаме отчисление, което общините сами определят. Не е вярно, че държавата го определя. Общините сами определят, за да натрупват разходи. В момента, в който депото се изчерпва, да имат налични средства, за да могат да посрещнат потребността от създаване на ново съоръжение. Държавата не може непрекъснато да изгражда нови и нови съоръжения. 
Практиката в момента показва, че такива общини например като Сандански, като Мадан, като Враца, които получиха изцяло държавна субсидия за изграждане на депа за отпадъци, поради неправилната експлоатация и поради това, че не спазваха Закона за местните данъци и такси да имат отчисления и натрупани средства, с които да посрещнат необходимостта от изграждане на нови клетки, сега държавата отново финансира тази дейност. Така, че по отношение на отчислението за след експлоатационните грижи и мониторинга, и изграждането на нови съоръжения сме изцяло в съответствие със сега действащия Закон за местните данъци и такси. Ако тези такси са били определяни така, както трябва, тоест са се събирали толкова пари, колкото е необходимо да действа системата оптимално, няма никакви проблеми и таксата няма да се увеличи.
Втората такса – таксата, която е за депониране. Да, тя се определя от държавата и тя е такса, която стимулира рециклирането и оползотворяването на отпадъците. Ние имаме конкретни количествени задължения към Европейския съюз, които сме поели за отделяне на тази част от отпадъците и нейното оползотворяване. Държавата поема ангажимента за предоставянето на инвестиции в това направление. 
Вие всички знаете, че едно от първите решения, които правителството прие, е Постановление № 209, с което бяха заделени средства за изграждане на сепариращи инсталации. Тоест тази материална предпоставка, която позволява отделянето на подлежащата на рециклиране част от отпадъците и това го поема държавата, но по-нататъшните грижи трябва да бъдат на всички нас, на общините. Затова тази минимална такса се заделя, кумулира се в специална сметка, но с нея разполагат общините. Нито един лев от тези отчисления, които ние предвиждаме по финансовия механизъм, няма да отиде за нищо друго освен по предназначение и те ще принадлежат на общините. Така, че няма никакви основания за безпокойство, че ще се създаде някаква ситуация, която да затруднява гражданите. Напротив, ние ще създадем всички предпоставки управлението на отпадъците да се извършва съгласно нормативните актове и с едни разумни средства, определени от съответните общини. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Има ли други становища? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо, подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Горов за отпадане от § 50 на чл. 71а и чл. 71б.
Гласували 89 народни представители: за 12, против 72, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 50 в редакцията, съгласно предложението на комисията.
Гласували 89 народни представители: за 75, против 6, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: По § 50 е постъпило предложение от народния представител Йоанна Кирова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народните представители Джавдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Йоанна Кирова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Постъпило е предложение от народните представители Джавдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов, в което се предлага в § 50 разпоредбата на ал. 2 на чл. 75 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 50, който става съответно § 51 – § 71:
„§ 51. В Глава пета наименованието на раздел V се изменя така: „Трансграничен превоз на отпадъци”.
§ 52. Член 72 се изменя така:
„Чл. 72. (1) Превозът на отпадъци в рамките на Европейската общност със или без транзит през трети страни, вносът в Общността от трети страни, износът от Общността към трети страни, както и транзитът през Общността от и към трети страни на отпадъци се извършват при условията и по реда на Регламент 1013/2006.
       (2) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице е компетентният орган за Република България по прилагането на Регламент 1013/2006 относно превоза на отпадъци по смисъла на чл. 53 от регламента. 
       (3) Компетентният орган по ал. 2 води специален регистър на издадените съгласно Регламент 1013/2006 нотификации за превоз на отпадъци от, за и през територията на Република България, за внос или износ от или към страни, които не са членки на Европейския съюз, както и на годишните справки-декларации по чл. 83.
       (4) Всички нотификации по ал. 3 и документи по Регламент 1013/2006 относно превози на отпадъци се представят на български или на английски език. В случаите, когато документите са представени на английски език, компетентният орган има право да изисква официален превод на български език.”
§ 53. Член 73 се изменя така:
„Чл. 73. (1) За превоз на отпадъци, за които съгласно Регламент 1013/2006 се изисква писмена нотификация, лицето, определено като нотификатор съгласно чл. 2, т. 15 от Регламент 1013/2006, изпраща до компетентния орган по чл. 72, ал. 2 документ за платена такса и документите по чл. 4 от Регламент 1013/2006, включително и:
1. единен идентификационен код или регистрационен номер от регистъра по чл. 26, ал. 1, т. 4 на нотификатора, а за чуждестранните лица – документ, издаден в съответствие с националното му законодателство, удостоверяващ правния статус на нотификатора, издадени до 3 месеца преди датата на представянето му;
2. единен идентификационен код на превозвача/превозвачите, а за чуждестранните лица – документ, издаден в съответствие с националното му законодателство, удостоверяващ правния статус на превозвача/превозвачите, издадени до 3 месеца преди датата на представянето му;
3. копие от съответното разрешение, регистрационен документ или лиценз за дейности с отпадъци съгласно заявените с нотификацията дейности;
4. копие от подписан договор съгласно чл. 5 от Регламент 1013/2006.
(2) В случаите, когато се изисква финансова гаранция или еквивалентна застраховка съгласно чл. 6 от Регламент 1013/2006, тя трябва да бъде представена под формата на банкова гаранция, застрахователна гаранция или застрахователна полица. 
(3) При превози на отпадъци за Република България за операции по временно оползотворяване или обезвреждане финансовата гаранция или еквивалентната застраховка покрива стойността на разходите до завършване на превозите, удостоверено с издаване на сертификат съгласно чл. 15, буква „д” от Регламент 1013/2006. 
       (4) При обща нотификация по чл. 13 от Регламент 1013/2006 за превоз от Република България финансовата гаранция или еквивалентната застраховка трябва да покрива цялото количество отпадъци, посочено в нотификацията, като се допуска частична финансова гаранция за част от количеството отпадъци в случаите по ал. 7.
       (5) Когато финансовата гаранция по чл. 6 от Регламент 1013/2006 е представена под формата на банкова гаранция, банковият гарант се задължава неотменно, безусловно и при отправено първо писмено поискване от министъра на околната среда и водите да преведе сумата по банковата гаранция в полза на и по сметка на Министерството на околната среда и водите. Банковата гаранция е безусловна и неотменяема и трябва да бъде издадена от чуждестранна банка с кредитен рейтинг АА на рейтингова агенция Moody's или от българска банка. Банковата гаранция, издадена от чуждестранна банка, следва да бъде авизирана чрез българска банка.
 (6) Застрахователната полица по чл. 6 от Регламент 1013/2006 се издава от застрахователното дружество, притежаващо лиценз, издаден по реда на Кодекса за застраховането. Застрахователната полица включва уговорка за плащане на пълния размер на сумата по застрахователното събитие в полза на Министерството на околната среда и водите при наличие на първо писмено поискване. 
       (7) Допуска се да тръгнат едновременно толкова превози, колкото са покрити от частичната финансова гаранция. В този случай всеки следващ превоз може да тръгне, след като се получи сертификата по чл. 16, буква „д” от Регламент 1013/2006/ЕО.”
§ 54. Член 74 се изменя така:
„Чл. 74. (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице при одобрение на условията за превоза издава писмено съгласие за неговото извършване чрез поставяне на подпис, печат и дата в нотификацията.
       (2) Органът по ал. 1 издава мотивирана заповед в следните случаи:
1. при разрешаване на превоз по чл. 9, § 1, буква „б” от Регламент 1013/2006 с поставяне на определени условия по чл. 10 от регламента;
2. при повдигане на възражение по чл. 9, § 1, буква „в” от Регламент 1013/2006;
3. при оттегляне на съгласие по чл. 9, § 8 от Регламент 1013/2006.
       (3) Заповедите по ал. 2 се изпращат от органа по ал. 1 до нотификатора по реда на Гражданския процесуален кодекс.

	(4) Заповедите по ал. 2 се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта, с която компетентният орган оттегля своето съгласие съгласно чл. 9, § 8 от Регламент 1013/2006, не спира нейното изпълнение.”
§ 55. Член 75 се изменя така:
„Чл. 75.	(1) Забраняват се превозите на отпадъци за Република България, предназначени за обезвреждане, освен в следните случаи:
1. при задължение за приемане на отпадъка обратно съгласно чл. 22 и 24 от Регламент 1013/2006;
2. при превоз на остатъка, получен в резултат на третиране на отпадъци, с произход от България към други страни, за които в България няма съоръжения за рециклиране; в този случай превозът на остатъка се извършва с нова нотификация.
	(2) Забраняват се превозите на отпадъци за Република България, предназначени за оползотворяване, ако операторът на инсталацията, където се предвижда да бъде извършено оползотворяването, е оползотворил по-малко количество отпадъци от български произход в сравнение с количеството превозвани до Република България отпадъци за оползотворяване в същата инсталация.”
Моля народните представители да обърнат внимание, че има допусната грешка – отново в номерацията е изписано „§ 55”, а трябва да се чете „§ 56”:
„§ 56. Член 76 се изменя така:
„Чл. 76. (1) Всеки превоз на отпадъци за Република България се извършва при следните изисквания:
1. съоръженията за крайно оползотворяване на отпадъци да имат достатъчен капацитет;
2. операторите на съоръжения по т. 1 да притежават съответните разрешения, регистрационни документи или лицензи за дейности с отпадъци съгласно нотификацията;
3. операторите на съоръжения по т. 1 да притежават разрешения за третиране и на остатъците от оползотворените отпадъци или да осигурят третирането на остатъците по екологосъобразен начин.
	(2) Компетентният орган по чл. 72, ал. 2 изпраща запитване за изпълнението на обстоятелствата по ал. 1 по факс или с помощта на друго техническо средство до директора на регионалната инспекция по околната среда и води, на чиято територия е разположено съоръжението за третиране на отпадъците.
	(3) Директорът на РИОСВ, на чиято територия е разположено съоръжението за третиране на отпадъците, в тридневен срок от получаване на запитването по ал. 2 извършва проверка и изпраща становището си по факс или с помощта на друго техническо средство.
	(4) Органът по чл. 72, ал. 2 отказва превоза за Република България с мотивирана заповед, когато:
1. не е изпълнено едно или повече от изискванията на ал. 1;
2. нотификаторът или получателят на отпадъците е санкциониран два или повече пъти за незаконен превоз на отпадъци, установен по реда на Регламент 1013/2006.
	(5) Заповедта по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.”
§ 57. Член 77 се изменя така:
„Чл. 77. (1) Превозът на отпадъци между Република България и страни, които не са членки на Европейския съюз, се извършва през митнически учреждения, определени със съвместна заповед на директора на Агенция „Митници” и министъра на околната среда и водите. 
	(2) При превоз на отпадъци между Република България и страни, които не са членки на Европейския съюз, компетентният орган по чл. 72, ал. 2 изпраща копие от нотификацията и копие от издадената заповед по реда на чл. 74, ал. 2 или ал. 3 до директора на Агенция „Митници” и до директора на съответната регионална инспекция по околната среда и води.”
§ 58. Член 78 се изменя така:
„Чл. 78.(1) При съществени промени съгласно чл. 17 от Регламент 1013/2006 в условията на превоза, за който има дадено съгласие, се изисква нова нотификация.
	 (2) За съществени се считат следните промени по издадената нотификация:
1. увеличаване на количеството отпадък, посочено в нотификацията, или
2. промяна в маршрута, ако транзитните държави са различни от първоначално посочените в нотификацията, или
3. удължаване на срока за превоз, посочен в нотификацията.”
§ 59. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79.(1) Компетентният орган по чл. 72, ал. 2 издава разрешение на оператора на съоръжения за оползотворяване в случаите и при условията на чл. 14 от Регламент 1013/2006.
	 (2) Разрешението по ал. 1 се издава само за съоръжения за оползотворяване на отпадъци, посочени в приложения III, IIIA и IIIБ на Регламент 1013/2006, и които не са предназначени за междинни операции по оползотворяване.
	 (3) За издаване на разрешение по ал. 1 операторът на съоръжението за оползотворяване на отпадъци попълва заявление, към което се прилагат и следните документи:
1. единен идентификационен код;
2. копие от издаденото му разрешение по чл. 37 за извършване на дейности с отпадъци или комплексно разрешително, издадено съгласно Закона за опазване на околната среда, в случаите, когато такова се изисква;
3. описание на използваната в съоръжението технология, включително кодовете на дейностите по оползотворяване.
	(4) В заявлението по ал. 3 се посочват:
1. наименованието, седалището и адресът на управление на оператора на оползотворяващото съоръжение;
2. отпадъците, които ще се оползотворяват, както са посочени в приложения III, IIIA и IIIБ на Регламент 1013/2006, както и съответният код от Европейския каталог на отпадъците;
3. описание на химичния състав на отпадъка, когато е възможно;
4. количеството отпадъци, предвидено за оползотворяване;
5. информация относно количеството, състава и третирането на остатъците от оползотворяването;
6. срок на действие на разрешението, за който се кандидатства.
	(5) С разрешението по ал. 1 министърът на околната среда и водите дава уникален регистрационен номер на съоръжението за оползотворяване и изпраща на оператора на съоръжението копие от разрешението. Разрешението по ал. 1 не може да бъде със срок на действие, по-късен от 
31 декември 2014 г.
	(6) Компетентният орган по чл. 72, ал. 2 изпраща по факс или с помощта на друго техническо средство запитване за изпълнението на обстоятелствата по ал. 3 и 4 до директора на регионалната инспекция по околната среда и води, на чиято територия е разположено съоръжението за третиране на отпадъците.
	(7) Директорът на регионалната инспекция по околната среда и води, на чиято територия е разположено съоръжението за третиране на отпадъците, в тридневен срок от получаване на запитването по ал. 6 извършва проверка и изпраща становището си по факс или с помощта на друго техническо средство.
	(8) При издаване на нотификация за отпадъци, предназначени за междинни операции по оползотворяване, чл. 14, § 4 от Регламент 1013/2006 се прилага, ако съоръжението за крайно оползотворяване притежава разрешение по ал. 1.”
§ 60. Член 80 се изменя така:
„Чл. 80. (1) При промяна в данните по чл. 79, ал. 3 и ал. 4, както и при промяна в издаденото разрешение съгласно чл. 37 или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда, операторът на инсталацията подава до министъра на околната среда и водите заявление за промяна в обстоятелствата, към което прилага писмени доказателства, удостоверяващи настъпилата промяна, в срока по чл. 45, ал. 2. Компетентният орган се произнася с решение по заявлението за промяна в обстоятелствата в едномесечен срок.
	(2) Компетентният орган по чл. 72, ал. 2 отнема издаденото разрешение за предварително съгласие при настъпване на едно от условията на чл. 47, ал. 1. В този случай нотификаторът не може да кандидатства за издаване на ново разрешение в срок една година от датата на отнемане на разрешението.
	(3) За удължаване срока на издаденото разрешение в срока по чл. 44, ал. 1 се подава заявление за удължаване, към което се прилага декларация, че не е настъпило изменение в условията, при които разрешението е издадено. В този случай компетентният орган се произнася с решение в едномесечен срок.
	(4) Издаденото разрешение за изменение и/или допълнение по ал. 1 или отказ да се издаде, измени, допълни или удължи срокът на разрешение за предварително съгласие се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
§ 61. Член 81 се изменя така:
„Чл. 81. При незаконен превоз на отпадъци по чл. 2, т. 35 от Регламент 1013/2006 органите по чл. 94а, ал. 2 или оправомощени от тях длъжностни лица незабавно уведомяват писмено министъра на околната среда и водите и директора на съответната регионална инспекция по околната среда и води по местонахождението на която е установен незаконният превоз.”
§ 62. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. (1) В случаите по чл. 22, т. 2 и чл. 24, т. 2 от Регламент 1013/2006 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице задължава със заповед нотификатора да транспортира отпадъците обратно в Република България и да ги третира по екологосъобразен начин. Заповедта в този случай придружава превоза на отпадъци до крайното му местоназначение.
       (3) Заповедта по ал. 2 се изпраща на нотификатора, а за случаите по ал. 3 – на получателя, по реда на Гражданския процесуален кодекс.
       (4) Заповедите по ал. 2 и 3 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението. 
       (5) Ако разходите по задълженията, съгласно ал. 2 и 3 са поети от министъра на околната среда и водите, те подлежат на възстановяване в пълен размер от виновното лице, съгласно ал. 2 и 3.”
§ 63. Член 83 се изменя така:
„Чл. 83. Всяко лице, извършващо трансграничен превоз на отпадъци, за които не се изисква нотификация по Регламент 1013/2006, представя в Министерството на околната среда и водите годишна справка-декларация.”
§ 64. Член 84 се изменя така:
„Чл. 84. (1) Всяко лице, извършващо дейност като търговец по чл. 2, т. 12 или като брокер по чл. 2, т. 13 от Регламент 1013/2006, подава до министъра на околната среда и водите заявление за вписване в регистъра по чл. 26, ал. 1, т. 4, в което посочва:
1. единен идентификационен код наименование, седалище и адрес на управление;
2. вид, код и наименование на отпадъка, който ще се търгува.
       (2) Към заявлението по ал. 1 се представя документ за платена такса.
       (3) При непълнота на представените документи по ал. 1 или 2, министърът на околната среда и водите в 15-дневен срок уведомява писмено лицето за това и определя срок за отстраняването й.
       (4) В 15-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 или от отстраняване на непълнотата по ал. 3, министърът на околната среда и водите или оправомощеното от него длъжностно лице, издава удостоверение на вписаните в регистъра по ал. 1 търговци и брокери.”
§ 65. Член 85 се изменя така:
„Чл. 85. Регистрираните лица по чл. 84 уведомяват министъра на околната среда и водите за всички промени по извършената им регистрация в 7-дневен срок от настъпването им.”
§ 66. Член 86 се изменя така:
„Чл. 86. Компетентният орган по чл. 72, ал. 2 отказва вписвъне в регистъра с мотивирана заповед:
1. когато заявителят в рамките на една година преди подаване на заявлението е извършил административни нарушения, за които е бил наказван два или повече пъти с влязло в сила наказателно постановление по реда на глава шеста, раздел ІІ;
2. при неотстраняването на непълнота на представените документи по чл. 84, ал. 1 или 2 в определения срок.”
§ 67. Член 87 се изменя така:
„Чл. 87. (1) Регистрацията на вписан в регистъра търговец или брокер се заличава:
1. когато заявителят в рамките на една година преди подаване на заявлението е извършил административни нарушения, за които е бил наказван два или повече пъти с влязло в сила наказателно постановление по реда на глава шеста, раздел ІІ;
2. по искане на търговеца, съответно на брокера;
3. при прекратяване на юридическото лице, при смърт на регистрирания или при поставянето му под запрещение;
4. при неуведомяване в срока за промените по чл. 85.
       (2) Заличаването на регистрация по ал. 1 се извършва със заповед на министъра на околната среда и водите.”
§ 68. Член 88 се изменя така:
„Чл. 88. Заповедите по чл. 86 и чл. 87, ал. 2 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедите не спира изпълнението им.”
§ 69. Член 89 се изменя така:
„Чл. 89. Нотификатори могат да бъдат единствено търговците и брокерите, вписани в регистъра по чл. 26, ал. 1, т. 4.”
§ 70. Член 90 се изменя така:
„Чл. 90. За издаваните нотификации, разрешения и регистрационни документи по този раздел се събират такси, определени с Тарифата на таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, одобрена от Министерския съвет.”
§ 71. Член 91 се изменя така:
„Чл. 91. Редът и начинът за изчисляване на размера на финансовите гаранции по този раздел и за предоставяне на годишните справки-декларации по чл. 83 се определят с наредба на Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания?
Заповядайте, госпожо Христова. 
ФАНИ ХРИСТОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, искам да направя предложение за редакционна поправка в § 59 от законопроекта. Тъй като в § 52, чл. 72, ал. 2 компетентен орган за Република България по прилагане на регламента, относно превоза на отпадъци, е министърът на околната среда и водите, или оправомощено от него длъжностно лице, затова смятам, че аналогично в ал. 5 на чл. 79 трябва да добавим „или оправомощено от него длъжностно лице” и текстът да продължи „дава уникален регистрационен номер”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В коя алинея на чл. 79?
ФАНИ ХРИСТОВА: Алинея 5. Това е § 59. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли коментар на предложението? 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Колеги, редакцията е коректна във връзка с вече фиксирания текст, че компетентен орган е министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице. В този случай в ал. 5 на чл. 79, тоест § 59, трябва да се запише „с разрешението по ал. 1 министърът на околната среда и водите, или оправомощено от него длъжностно лице, дава уникален регистрационен номер на съоръжението” и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Фани Христова – в § 59 за промени в чл. 79, ал. 5 след „министъра на околната среда и водите” да се добави текстът „или оправомощено от него длъжностно лице”.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Туджай Наимов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 14, против 69, въздържали се 12. 
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа по принцип текста на вносителя за § 50, който става съответно § 51-71 с приетото от нас допълнение в § 59.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 10.

Предложението е прието.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 14,02 ч.)

Председател:
			Цецка ЦачеваЗаместник-председател:
					Лъчезар ИвановСекретари:
		Петър Хлебаров
		
		Митхат Метин