Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-09-29

Председателствал: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Анастас Анастасов

Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа народни представители, предлагам проект за Програма за работата на Народното събрание за 29 септември – 1 октомври 2010 г., както следва:
1. Проект за Решение за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман.
2. Проект за Решение за избиране на Комисия за провеждане на тайното гласуване при избора на омбудсман.
3. Проект за Решение за преобразуване на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София, в Университет по библиотекознание и информационни технологии със седалище София.
4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
5. Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Протокола относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.
6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег ІVС”. 
7. Проект за Решение по отчета за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. Тази точка е предвидена като първа за четвъртък – 30 септември 2010 г.
8. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
9. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс. 
10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Гражданскопроцесуалния кодекс. Вносители са: Министерският съвет и Емил Радев и група народни представители.
11. Парламентарен контрол, предвиден за петък като традиционна последна точка.
Подлагам на гласуване предложения проект за Програма за работата на Народното събрание за периода 29 септември –        1 октомври 2010 г.
Гласували 129 народни представители: за 111, против 7, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Госпожа Манолова, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, за мен е непонятно защо това мнозинство за първи път прави отклонение от парламентарната практика, а именно да разглежда отчета за дейността на Националната здравноосигурителна каса отделно от отчета за изпълнението на бюджета за миналата година. Двата отчета са логически свързани и дават една цялостна представа и картина как, по какъв начин Националната здравноосигурителна каса е организирала и е управлявала здравноосигурителната дейност.
Всъщност, обяснението е само едно: управляващите имат притеснения от разглеждането на отчета за изпълнението на бюджета на Касата за 2009 г., защото всички си спомняте, че в края на миналата година вместо да се разплати с болниците, Касата прехвърли излишъка в нейния бюджет по сметки на Българската народна банка. В резултат на това болниците не получиха 170 млн. лв., а с тези пари беше натоварен бюджетът на Касата за 2010 г. Беше извършено едно безобразие с парите на българските граждани за здраве, което постави началото на батака в Здравноосигурителната каса. Това безобразие според мен представлява и изпълнително деяние по едно престъпление, визирано в Наказателния кодекс, по който повод е сезирана прокуратурата от неправителствени организации, защото някой си позволи да се разпореди с пари от бюджета на Здравноосигурителната каса без разрешение на българския парламент – единственият орган, който може да прави промени в бюджета на Касата.
По тази причина правя формалното предложение т. 7 от програмата за работата на парламента за тази седмица да отпадне, а следващата седмица да бъдат включени за общо разглеждане проект за Решение по отчета за дейността на Касата и проект за Решение по отчета за изпълнението на бюджета за 2009 г. Данните, които се съдържат в отчета на бюджета, са скандални, но така или иначе трябва да бъдат представени пред българския парламент, а оттук – и пред българските граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване процедурното предложение за отпадане от дневния ред на т. 7 – проект за Решение по отчета за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г.
Гласували 131 народни представители: за 45, против 82, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Съобщения.
Постъпили са законопроекти и проекторешения за времето от 23 септември до 28 септември 2010 г., както следва:
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите на Република България. Вносители са Лъчезар Тошев и Ваньо Шарков. Водеща е Комисията по културата, гражданското общество и медиите, съпътстваща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
- проекти за решения за избиране на Комисия за провеждане на тайно гласуване при избор на омбудсман и за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман. Вносители са Искра Фидосова и Димитър Лазаров.  
Това са двата постъпили проекта: един законопроект и проекти за решения.
Днес – 29 септември 2010 г., на народните представители е раздаден общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, приети на първо четене на 9 септември 2010 г. Проектът е изготвен от Комисията по културата, гражданското общество и медиите на основание чл. 71, ал. 2 от правилника. На 9 септември 2010 г. при приемането на законопроектите на първо четене народните представители гласуват и приемат процедурното предложение на Величка Шопова за удължаване на срока за приемане на писмени предложения с максимално възможния по правилника. Срокът по чл. 73, ал. 1 от правилника е 28 дни и започва да тече от датата на предоставянето на общия законопроект на народните представители. Срокът изтича на 26 октомври 2010 г. 
На 28 септември 2010 г. от Националния статистически институт е получена информация за публикуването в сайта на Националния статистически институт на ревизирани тримесечни данни за брутния вътрешен продукт за периода 1995 – 2009 г. и описание на елементите, които включва приключилата ревизия. Материалът е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към първа точка от приетата ни работна програма:
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ПРИ ИЗБОРА НА ОМБУДСМАН И ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ПРИ ИЗБОРА НА ОМБУДСМАН.
Постъпили са проекти за решения с вносители Искра Фидосова и Димитър Лазаров.
От името на вносителите – заповядайте, госпожо Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, ще прочета проекта на 
„РЕШЕНИЕ
за приемане на Процедурни правила за тайно гласуване 
при избора на омбудсман.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с чл. 10 от Закона за омбудсмана
РЕШИ:
Приема Процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман, както следва:
1. За провеждане на тайното гласуване се избира комисия в състав от 11 народни представители – по двама от всяка парламентарна група и 1 независим народен представител.
2. Гласуването се извършва с една бяла бюлетина с имената на предложените кандидати и квадратче пред всяко име за отразяване волята на гласуващия народен представител.
3. Бюлетините се поставят предварително в изборните кабини.
4. Пликовете за гласуване са бели, непрозрачни, с еднакъв размер и без надписи. Пликовете се предоставят на народните представители от членовете на Комисията за провеждане на тайното гласуване.
5. Всеки народен представител гласува „ЗА” единия от кандидатите, като постави знак „Х” в квадратчето пред съответното име. Когато има само един кандидат, всеки народен представител гласува „ЗА” предложения кандидат, като постави знак „Х” в квадратчето, или „ПРОТИВ” предложения кандидат, като не постави знак „Х” в квадратчето.
6. След гласуването народният представител поставя бюлетината в изборния плик, излиза от изборната стая и пуска плика в избирателната кутия. Извършеното гласуване се отбелязва в списъка на народните представители, като гласувалият народен представител се подписва.
7. Разкъсване, зачертаване и други знаци върху бюлетината не я правят недействителна. Плик с две или повече еднакви бюлетини се брои за една действителна бюлетина.
8. Бюлетината е недействителна, когато: 
а) е саморъчно направена;
б) е намерена в изборната кутия без плик;
в) е поставен знак „Х” в повече от едно квадратче;
г) не е поставен знак „Х” в нито едно квадратче, когато бюлетината е с повече от един кандидати.
Когато пликът съдържа две или повече бюлетини с различно съдържание и когато пликът е празен, бюлетините се броят за една недействителна бюлетина.
9. Гласуването се провежда в рамките на 1 час, смятано от обявяването на процедурата.
10. След приключване на гласуването Комисията за провеждане на тайното гласуване съставя протокол с данните от гласуването, който се подписва от членовете на комисията. Председателят на комисията обявява пред Народното събрание резултатите от гласуването.
11. За избран се смята кандидатът, получил мнозинство повече от половината от гласувалите народни представители.
12. В случай, че при първото гласуване никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, се провежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Второто гласуване се провежда при същите условия и ред. За избран се смята кандидатът, получил мнозинство повече от половината от гласувалите народни представители. При равен резултат между кандидатите се провежда нова процедура за избор. 
13. Председателят на комисията обявява пред Народното събрание резултатите от гласуването.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по предложения проект за решение спрямо процедурните правила?
Госпожа Манолова, имате думата.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Колеги, тъй като току-що се запознахме с процедурните правила, които визират два случая, когато има един или двама кандидати, ви моля да обърнете внимание на т. 8, която визира недействителните бюлетини, и хипотезата на подточка „г”, която казва, че бюлетината е недействителна, когато не е поставен знак „Х” в нито едно квадратче, когато е с повече от един кандидат. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, но това не кореспондира с чл. 5, последното изречение. То трябва да спре на „не е поставен знак „Х” в нито едно квадратче” и да се сложи точка.
МАЯ МАНОЛОВА: Да, според мен да се заличат думите „когато е с повече от един кандидат”. Това е моето виждане. И според мен в т. 5 смисълът е същият. Просто трябва да е ясно, за да знае комисията по какъв начин да брои бюлетините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте, госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги народни представители, коментирахме при проекта с вносителите, но не е намерил отражение в т. 2 начинът, по който ще бъдат изписвани в общата бяла бюлетина имената на предложените кандидати.
При повече от един кандидат как ще бъдат изписвани имената им на бюлетините, тоест в каква поредност. Вариантите са два – или по азбучен ред, или по реда на завеждане в Деловодството в Народното събрание. Аз лично предлагам това да бъде по азбучен ред. 
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Как да стане?
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Към т. 2 да се допълни: „Гласуването се извършва с една бяла бюлетина с имената на предложените кандидати и квадратче пред всяко име за отразяване на вота на гласуващия народен представител, като кандидатите се изписват по азбучен ред. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Има ли други изказвания? Ако няма други изказвания, закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова в т. 8, буква „г” да отпадне изразът „когато е с повече от един кандидати” и вместо запетайка да се сложи точка.
Моля, гласувайте.
Гласували 134 народни представители: за 104, против 15, въздържали се 15. 
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Цецка Цачева т. 2 от решението да стане:
„2. Гласуването се извършва с една бяла бюлетина с имената на предложените кандидати, подредени по азбучен ред, и квадратче пред всяко име за отразяване волята на гласуващия народен представител”.
Предложението е да се включи изразът „подредени по азбучен ред”.
Моля, гласувайте.
Гласували 134 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Подлагаме на гласуване цялото Решение за приемане на Процедурни правила за тайно гласуване при избор на омбудсман с току-що приетите промени, които бяха направени.
Моля, гласувайте.
Гласували 133 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 11.
Предложението за тези процедурни правила е прието.

Продължаваме с точка втора:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ПРИ ИЗБОРА НА ОМБУДСМАН.
Вносители са народните представители Искра Фидосова и Димитър Лазаров.
Заповядайте, госпожо Фидосова. (Председателстващите заседанието се сменят.)
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Всички парламентарни групи дадоха своите предложения за членове на Комисията за провеждане на тайното гласуване. Ще прочета проекта за решение, като предполагам, че в залата ще се направят предложенията от името на независимите народни представители:
„РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия за провеждане на тайно гласуване 
при избора на омбудсман
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и Решението за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман
РЕШИ:
Избира Комисия за провеждане на тайно гласуване при избора на омбудсман в състав от 11 народни представители – по двама от всяка парламентарна група, и един независим народен представител, както следва:
Председател: 
Юлиана Колева – народен представител от ПГ на ГЕРБ;
Членове: 
Красимир Ципов – народен представител от ПГ на ГЕРБ;
Захари Георгиев – народен представител от ПГ на КБ;
Румен Такоров – народен представител от ПГ на КБ;
Тунджай Наимов – народен представител от ПГ на ДПС;
Ердоан Ахмедов – народен представител от ПГ на ДПС;
Петър Хлебаров – народен представител от ПГ на партия „Атака”;
Венцислав Лаков – народен представител от ПГ на партия „Атака”;
Иван Иванов – народен представител от ПГ на СК и 
Любомир Иванов – народен представител от ПГ на СК.”
Следва да постъпят предложения за независим народен представител. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Предложения за независим народен представител? 
Първо Тодор Великов даде заявка.
ТОДОР ВЕЛИКОВ (независим): Благодаря Ви, госпожо председател.
От името на независимите народни представители от „Ред, законност и справедливост” предлагаме в тази комисия да влезе Георги Терзийски – юрист. Надяваме се този път господин Върбанов да не предлага лицето Димитър Чукарски, който не само че не е независим, а си е много зависим от изявленията на господин Дянков за субсидията, която се получава през партията. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Други предложения за независим народен представител?
Господин Върбанов.
ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Не знаех, че колегата има телепатични способности. 
Да, наистина предлагам колегата Димитър Чукарски, който също е юрист и смятам, че може да си свърши работата в комисията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други предложения? Няма.
Преминаваме в режим на гласуване по поредността на кандидатурите за независим народен представител. Първа по време бе предложена кандидатурата на народния представител Георги Терзийски.
Гласуваме членството в комисията на Георги Терзийски.
Гласували 138 народни представители: за 48, против 36, въздържали се 54.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението за членство в комисията, която ще проведе избора, на народния представител Димитър Чукарски.
Гласували 132 народни представители: за 97, против 9, въздържали се 26.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване целия проект за Решение за избиране на Комисия за провеждане на тайно гласуване при избора на омбудсман със съдържанието, предложено ви от госпожа Фидосова, с предложените от нея членове от парламентарните групи, с допълнение – приетото току-що решение относно членството в комисията на Димитър Чукарски като независим народен представител.
Гласували 137 народни представители: за 131, против 5, въздържал се 1.
Предложението е прието. 

Следващата точка от работната ни програма:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ, В УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СЕДАЛИЩЕ СОФИЯ. 
Следва доклад на постоянната Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.
Господин Стоичков, моля да ни запознаете със съдържанието на доклада.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Проект за решение за преобразуване на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София, в Университет по библиотекознание и информационни технологии със седалище София, № 002-03-14, внесен от Министерския съвет на 06.08.2010 г.

На свое извънредно заседание, проведено на 21.09.2010 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта разгледа Проект за решение за преобразуване на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София, в Университет по библиотекознание и информационни технологии със седалище София, № 002-03-14, внесен от Министерския съвет на 06.08.2010 г.
На заседанието присъстваха: Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката, и проф. Стоян Денчев – ректор на специализираното училище. 
Становището на НАОА бе представено от проф. Иван Панайотов и доц. Александър Маринов. Проектът за решение за преобразуване на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София, в Университет по библиотекознание и информационни технологии със седалище София, е на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование във връзка с изискванията на чл. 17, ал. 3 от Закона за висшето образование.
Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София, е правоприемник на Полувисшия институт по библиотечно дело, създаден с Постановление на Министерския съвет от 18 септември 1950 г. С Решение на Тридесет и осмото Народно събрание от 17 юли 1997 г. институтът става самостоятелно висше училище с наименование „Колеж по библиотечно дело”. Висшето училище е преименувано с Решение на Тридесет и деветото Народно събрание от 3 април 2003 г. в „Колеж по библиотекознание и информационни технологии”. Колежът е преобразуван в Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии със седалище София с Решение на Тридесет и деветото Народно събрание от 2 септември 2004 г.
Специализираното висше училище има акредитация от НАОА за обучение в професионалното направление „Обществени комуникации и информационни науки” в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” и образователната и научна степен „доктор”.
Националната агенция за оценяване и акредитация е дала през 2009 г. (Протокол № 17) положителна оценка и на проект за откриване на обучение по специалности от професионално направление „Информатика и компютърни науки”.
Проектът за преобразуване на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии –   гр. София, в Университет по библиотекознание и информационни технологии, е получил положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация – Протокол № 20 от 18 юни 2009 г., със срок от три години, считано от Решението на Народното събрание и в който срок да се поиска институционална акредитация.
Проектът е подкрепен и от Министерство на образованието, младежта и науката заради успешното развитие на специализираното висше училище през последните години, което му е позволило да надхвърли рамките на специализирано висше училище и да придобие облика на университет. Специално бе подчертано доброто управление на висшето училище, което няма недостиг на средства, въпреки икономическата криза.
В дискусията се включиха народните представители Галина Банковска, Румен Стоилов, Георги Колев, Снежана Дукова и Огнян Стоичков. Те обърнаха внимание на високия процент (над 97%) на реализация на завършилите студенти, на високия процент (над 80%) хабилитирани преподаватели на основен трудов договор и на успешното сътрудничество на висшето училище с други образователни институции в страната и чужбина, както и с Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.
Членовете на комисията констатираха, че са спазени изискванията на чл. 17, ал. 3 на Закона за висшето образование и след проведено гласуване по проекта за решение с резултат: 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта прие следното решение:
Предлага на Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование да подкрепи Проект за решение за преобразуване на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София, в Университет по библиотекознание и информационни технологии със седалище София, № 002-03-14, внесен от Министерския съвет на 06.08.2010 г.”. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Стоичков.
Изказвания?
Заповядайте, господин Методиев.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, има един въпрос: „Защо още един университет?”, на който хубавият доклад на господин Стоичков не даде отговор.
Когато има установена традиция на преподаване на висши образования в едно професионално направление, когато една колегия е успяла да изгради една институция за провеждане на това образование, когато е стигнала до колежанска форма, отпред остава само една цел и това е висше училище. Тази цел е постигната в нашия случай, който е т. 3 от днешния ни дневен ред – има Висше училище по библиотекознание и информационни технологии.
Защо университет? – Ние трябва да правим промени в Закона за висшето образование, да се върнем към идеята за федериране на университетите в България, защото знаем, че те са много – нещо, което тръгнахме, започнахме да го правим, изостави се във времето, и сега пак ще се възстанови. Съвсем скоро - в момента, в който това бъде направено, ще трябва да се търси партньорство и на този университет. 
В България принципът университет да бъде онова висше училище, което развива поне по три направления от четирите големи направления на науката, висше образование, почти не желаем да го спазваме. Ние имаме прекрасен Университет по архитектура и градоустройство. То е висше училище по архитектура. Ние имаме прекрасен Технически университет. Той е висше училище за техническа работа, а пък след това има Химико-технологичен и други клонове на техниката. Политехника, каквато България е имала, нямаме, но имаме университети по това, по това, и по това... (Шум и реплики.) 
В крайна сметка този път не е правилният. С това затрудняваме министър Игнатов, който се е нагърбил с много тежката работа да извърши тази реформа и я прави. За негова чест – я прави! Така че няма основание за мен да подкрепя появата на още един университет в България, защото това няма никаква перспектива. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Методиев.
Реплики?
Заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, ние ще подкрепим Проекта за решение за преобразуването на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии в Университет по библиотекознание и информационни технологии.
Съображенията ни са следните, че ние нямаме право да прилагаме абсолютните критерии, на които трябва да отговаря една образователна институция, за да се преобразува в университет, защото не сме сторили това през последните 20 години спрямо редица други университети, които не покриват тези абсолютни класически критерии, за да бъдат университети, защото в България има само няколко университета, които покриват тези критерии.
И възниква закономерно въпросът защо, след като сме били толерантни спрямо десетки други висши училища и сме ги назовали „университет”, допуснали сме девалвирането на това понятие „университет”, сега изведнъж се сещаме, че трябва да прилагаме някакви абсолютни критерии от днес?
Бих повярвал, че има логика в подобна политическа теза, ако нямаше съучастие при разкриването на поредния университет. Не е вярно, че няма политехника. Има и то на супер европейско ниво: Европейски политехнически университет в Перник – продукт на новата реформаторска политика на министрите отличници! Чудесно! 
И какви са тези принципи, които тук сега защитаваме? Как да съотнесем тези суперпринципни позиции: университет може да бъде само, ако предлага обучение и в четирите направления? Чудесно! Нима това са критериите, покрити от Европейския политехнически университет в Перник – продуктът на новата реформаторска политика на министър Сергей Игнатов?
Уважаеми колеги, трябва да бъдем честни пред себе си: СВУБИТ – Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, е също толкова университет, колкото са университети и всички останали, с няколко изключения. Съжалявам! Това е практиката, която сме наложили всички, и всички носим отговорност за това.
Що се отнася до СВУБИТ, никак не е коректно да се твърди, че понеже са тръгнали от колеж, техният абсолютен предел като развитие е специализираното висше училище. Защо? По силата на коя норма от Закона за висшето образование, по силата на каква логика? Не виждам такава. Напротив, ако едно висше училище, макар да е тръгнало със статут на колеж, успява да се развива, да покрива нови стандарти, трябва да му се даде път да се развива. В противен случай дължим обяснение защо мерим с различен аршин едни и същи образователни реалности. 
А инак, темата за това кое е университет, кое е специализирано висше училище, наистина е много голяма. Ние не можем да потърсим отговора на този въпрос, спирайки един проект за преобразуване на специализирано висше училище в университет, месеци след като с огромно мнозинство, с акт на Четиридесет и първото Народно събрание сме създали още един, забележете, Европейски политехнически университет в Перник. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Местан, ако Вашата логика е за това, че има университети, които носят това име без да заслужават, без да отговарят на критериите, то аз имам едно предложение. Стига се е мъчило Народното събрание да приема еднократни решения за това или за онова висше учебно заведение да става университет. Аз ви предлагам с един акт директно всички колежи да ги превърнем във висши училища, а висшите училища с един акт да ги направим университети и да спрем да се занимаваме с това. (Шум и реплики от ГЕРБ.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма такова предложение, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Мисля, че това ще е най-практичният ход на Народното събрание, пък и управляващото мнозинство ще го гласува с удоволствие, тъй като те се отказаха от идеята си да окрупняват университетите, така че няма да има никакъв проблем. Ако го подкрепите, като радетел на българското образование аз ще се радвам и ще гласувам за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Заповядайте, господин Местан, за дуплика.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, разбирам иронията на господин Мутафчиев. За нея има много сериозни основания. 
Но, господин Мутафчиев, това всъщност вече се е случило. Бихте ли ми казали колко от висшите училища в България – всъщност това е родовото понятие, и университетът е висше училище, не са университети? Май остана само Висшето строително училище.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): И транспортното.
ЛЮТВИ МЕСТАН: И транспортното. 
Продължете списъка. Не можете. Всичко останало май вече е университет.
Разбирам, но вече в плана на сериозното. Трябва да се съгласим, че най-вероятно големият проблем не е в наименованието, а в качеството на образователния продукт, който се произвежда в едно или друго висше училище. По този показател, ако индикатор за това е интересът на младите хора, струва ми се, че Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии и тази година се радваше на изключително сериозен интерес. За разлика от други висши училища наистина нямаше проблем с приема на студенти, тъй като по всички специалности, които предлага, броят на кандидатите беше далеч над утвърдените с решение на Министерския съвет субсидирани от държавата бройки. При положение че тази година във висшите училища са обявени няколко хиляди места в повече, отколкото е общият брой на кандидатите, на този фон СВУБИТ се радва на много сериозен интерес, което би трябвало да е индикация за качество на образователните услуги, които предоставя. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги народни представители! Аз съм дошъл от преподавателската катедра в политиката и заради това проблемите във висшето образование са ми били близки винаги и сигурно така ще е през целия ми живот. 
Висшето ни образование преживява тежка криза. Кризата идва от ниското му качество, от това, че не е конкурентоспособно, че все по-малко хора желаят и могат да седнат на скамейките на университетите. Това е тъжната истина - огромни български колонии от студенти се обучават в чужбина. Пет хиляди души има в Австрия. Пет хиляди души – най-голямата група студенти в Милано, след германската, са българи, втори и трети по големина са в Лондон и т.н. Защо младите хора отиват там? Защото тук няма висше училище, което да ги спечели с качеството на обучението. 
Как отговаря Народното събрание на това? Девалвира титлите – така отговаряме ние. Обезценяваме титлите и по този начин участваме в една голяма измама – лъжем младите хора. 
Вижте, това не е училище по..., както не може да го произнесе господин Лютви Местан, и аз така не мога да кажа: биб..., биб..., какво беше? То е университет. Хайде, идете в университета! Защо участваме в това мошеничество, аз не мога да разбера?! Какъв университет в Перник?! Какви са тези работи?! Това беше също голяма глупост.
Вместо да се отговори на предизвикателството за качеството с интеграция, с обединение, с концентрация на най-качествените преподаватели, вижте какво правим ние – произвеждаме менте висшисти. Менте висшисти! И вие сега давате един голям печат да се подпечати дипломата на менте висшиста с нещо там – Университет по библиотекознание. Това е абсурд! Абсурд е! Как не разбирате, че това нещо е абсурд?! Докога ще участваме в тази измама? Тъжни времена – колкото повече упадат функциите на една организация, толкова по-гръмки имена съкращава тя. Това е продължение от Закона на Паркинсон и всички ние участваме в това упражнение. Тъжна картина! Няма да върнем авторитета на българското висше училище. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Костов, като споделям анализа Ви за недъзите на системата на висшето образование, правя реплика във връзка с внушението, че едва ли не опозицията внася тоя Проект за решение. Припомням: Проектът за решение е внесен от Министерския съвет по предложение на министъра – отличник и реформатор, господин Сергей Игнатов. Това трябва да се има предвид. Това е едно.
Второ, искам да Ви припомня, че по време на предишното управление – естествено е, че всички имаме заслуга за девалвирането на интелектуалния продукт, който произвежда българското висше училище, като родово понятие, но за четири години ние не допуснахме разкриването на нито едно ново висше училище, не допуснахме и преименуване или преобразуване на висши училища в университети. Само за година реформаторската мисъл на министър Игнатов ни дари с нов Пернишки политехнически университет и сега обсъждаме един проект.
Аз знам кои са минусите на редица висши училища, съобразно обективните критерии за университет.
Ние казахме, че ще подкрепим този Проект за решение не за друго, а защото нямаме основание, не на базата на обективните, реалните, абсолютните критерии, на които трябва да отговаря едно висше училище, за да се зове университет, а защото те покриват сравнителните критерии с оглед на една практика, която Вие оценявате като порочна и най-вероятно имате основание за това. Но продължавате тази практика – говоря като управляващо мнозинство.
Завършвам, обсъждаме Проект за решение на Министерския съвет, на Сергей Игнатов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин Местан, много рядко в тия последни години аз съм имал възможност да се съглася с Вас. Сега го правя с голямо огорчение. Така е, законопроектът е на Сергей Игнатов, законопроектът е на министъра, който трябваше да извърши реформи и който вместо реформи налива мелницата в обезценяването на стойностите във висшето училище. Трябва да го призная с огромно огорчение. Прав сте, че в предишния четиригодишен мандат нямаше такава практика. И в това сте прав.
Аз призовавам мнозинството да спре този закон, да не гласува за него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Снежана Дукова.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, Политическа партия ГЕРБ ще подкрепи Проекта за преобразуване на висшето училище в университет по няколко много съществени и важни аргумента, които не са контрапункт на това, което каза господин Местан, и не се противопоставят дори на това, което каза отдясно господин Костов.
Аз не зная защо се неглижира един процес, един процес на желание на едно училище да усъвършенства своя престиж дори и само заради това да получи титлата университет, която е придобила гражданственост, като е едно изключително популярно и значимо висше учебно заведение – първо.
Второ, когато в комисията обсъждахме, което пролича и от доклада на господин Стоичков, там липсваха аргументите на колегите отдясно по няколко причини. Първо, защото ги нямаше или второ, защото нямаше аргументи. Всички, които взехме отношение по темата и като резултат от гласуването, бяхме изключително „за”. Там присъстваше ректора на учебното заведение, който категорично изнесе една доста сериозна информация за това какво представлява учебното заведение. Ще кажа само няколко неща.
Там няма липса на кадри – в болшинството си хабилитирани, с международен престиж. Там, в неговия доклад, има – ще си позволя една нелицеприятна дума „наплив”, която не е естествена за моя речник като литератор – 7 или 17 кандидата за едно място.
Смея да твърдя, че след две висши учебни заведения и две магистратури, които аз направих, завърших този университет, който ще направим сега, защото там има изключителна комуникация с Народната библиотека и защото тенденцията е да гледаш телевизия и да правиш различни неща – там просто студентите четат и работят в библиотека.
На трето място, онази европейска програма, която наричаме „Европа 2020”, говори точно за идентификация на образованието с интерактивните науки и с интензитета на информационните технологии и познания.
С оглед на тези аргументи, с оглед на това, че наистина и университетът го заслужава, ние ще подкрепим предложения проект така, както сме го подкрепили и в комисията. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Дукова.
Реплики? Няма.
Предлагам на вашето внимание Проекта за решение за преобразуване на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София, в Университет по библиотекознание и информационни технологии със седалище София:
„Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование
РЕШИ:
Преобразува Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София, в Университет по библиотекознание и информационни технологии – София.”
Моля, режим на гласуване!
Гласували 89 народни представители: за 75, против 7, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Следваща точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
Приет е на първо четене на 8 септември 2010 г.
С доклада на Комисията по земеделието и горите ще ни запознае господин Тасим.
Заповядайте, господин Тасим.
ДОКЛАДЧИК ЮНАЛ ТАСИМ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моля за допуск в залата на госпожа Снежана Благоева – директор на Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за допускане в залата.
Гласували 84 народни представители: за 83, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Квесторите, моля, поканете гостите.
Продължете, господин Тасим.
ДОКЛАДЧИК ЮНАЛ ТАСИМ: 
„ДОКЛАД
относно Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, № 002-01-64, внесен от Министерския съвет на 13 юли 2010 г., приет на първо гласуване на 8 септември 2010 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.
Гласували 85 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЮНАЛ ТАСИМ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регламент ЕИО № 2092/91 на Съвета” се заменят с „Регламент ЕО № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент ЕИО № 2092/91 (OB,L 189/1 от 20 юни 2007 г.), наричан по-нататък „Регламент ЕО № 834/2007”.
2. В ал. 2, т. 1 думите „Регламент ЕИО № 2092/91” се заменят с „Регламент ЕО № 834/2007”.
3. В ал. 3 в текста преди т. 1 думата „регистри” се заменя с „бази данни”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване § 1 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ЮНАЛ ТАСИМ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване § 2 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЮНАЛ ТАСИМ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 19, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или” се заменят с „копие от регистрация по ЕИК/БУЛСТАТ или копие на документ за вписване”.
2. В т. 2 в началото се добавя „нотариално заверено копие на”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 3 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 76 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЮНАЛ ТАСИМ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Министърът на земеделието и храните издава разрешение или прави мотивиран отказ в срок от:
1. два месеца от постъпване на заявлението за извършване на контролна дейност по спазване правилата на биологичното производство;
2. три месеца след одобряване на заявлението-спецификация за вписване в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения или Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер, чието съответствие ще контролира заявителят.”
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случаите по ал. 2 сроковете по ал. 3 спират да текат до отстраняване на непълнотите или несъответствията.”
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно алинеи 5 и 6.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания има ли? Няма желаещи.
Гласуваме § 4 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ЮНАЛ ТАСИМ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
„§ 5. В чл. 23, т. 1 думите „Регламент ЕИО № 2092/91” се заменят с „Регламент ЕО № 834/2007”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 5 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЮНАЛ ТАСИМ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 6.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЮНАЛ ТАСИМ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Забранява се използването на знак и означение на земеделски продукт или храна с традиционно специфичен характер, а в случаите на чл. 13, параграф 2 от Регламент /ЕО/ № 509/2006 - и наименованието на земеделски продукт или храна, които:
1. не са вписани в Европейския регистър на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер;
2. са вписани в регистъра по т. 1, но конкретният земеделски продукт или храна не съответства на вписаната спецификация;
3. са вписани в регистъра по т. 1, но конкретният земеделски продукт или храна не е обект на контрол по чл. 18.”
2. В ал. 4 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 1, 2”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване така внесения текст за § 7, съгласно доклада.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЮНАЛ ТАСИМ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
„§ 8. В Глава четвърта, раздел ІІ се създават чл. 25а и 25б:
„Чл. 25а. (1) Официалният контрол върху земеделски продукти или храни, които съответстват на чл. 2 от Закона за храните, включително върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер по смисъла на чл. 10 от Регламент /ЕО/ № 510/2006 и чл. 14 от Регламент /ЕО/ № 509/2006, се осъществява от органите на официалния контрол по Закона за храните в съответствие с изискванията на Регламент /ЕО/ № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните.
  (2) Контролът по ал. 1 се извършва от:
1. органите на държавния здравен контрол върху всички храни с изключение на храните от животински произход;
2. органите на държавния ветеринарно-санитарен контрол по отношение на храните от животински произход.
  (3) При осъществяване на официалния контрол по ал. 1 органите на официалния контрол имат правомощията по Закона за храните, включително за прилагане на административни мерки.
  (4) Органите на официалния контрол по ал. 2 представят ежегодно до 31 март на министъра на земеделието и храните подробен годишен отчет за извършените проверки по ал. 1, констатираните нарушения и наложените санкции за предходната година, съответните последващи проверки и списък на лицата, върху които са упражнили контрол.
Чл. 25б. Министърът на земеделието и храните и министърът на здравеопазването определят с наредба начина и реда за осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на комисията по § 8, съгласно доклада.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЮНАЛ ТАСИМ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
„§ 9. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 2 от Регламент /ЕО/ № 2200/96 на Съвета и в регламентите по прилагането му” се заменят с „чл. 113 и 113а от Регламент /ЕО/ № 1234/2007 на Съвета от 27 октомври  2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (ОВ, L 299/1 от 16 ноември 2007 г.), наричан по нататък „Регламент /ЕО/ № 1234/2007” и Дял втори на Регламент /ЕО/ № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти /ЕО/ № 2200/96, /ЕО/ № 2201/96, /ЕО/ № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (ОВ, L 350/1 от 31 декември 2007 г.), наричан по нататък „Регламент /ЕО/ № 1580/2007”.
2. Създава се ал. 6:
  „(6) За издаване на сертификата по ал. 4 Министерството на земеделието и храните събира такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията по § 9, съгласно доклада на същата.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЮНАЛ ТАСИМ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
„§ 10. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „регистър” се заменя с „база данни”.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думата „регистъра” се заменя с „базата данни”.” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 10, съгласно доклада на същата.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЮНАЛ ТАСИМ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 11, съгласно предложението на вносителя, което комисията подкрепя.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЮНАЛ ТАСИМ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
„§ 12. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 11 и 12 от Регламент /ЕО/ № 2200/96” се заменят с „чл. 125а, 125б, 125в, 125г и 125д от Регламент /EО/ № 1234/2007”.
2. В ал. 2 думите „чл. 44 от Регламент /ЕО/ № 2200/96” се заменят с думите „чл. 125б от Регламент /ЕО/ № 1234/2007”.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 думата „временно” се заличава;
б) в т. 2 думите „изпълнение на изискванията за признаване от временно признати” се заменят с „признаване от”;
в) създава т. 5:
„5. условията и реда за подпомагане на групи производители.”
4. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци представят ежегодно в срок до 30 август на текущата година в Министерството на земеделието и храните информация съгласно Приложение XIII към чл. 99 от Регламент /ЕО/ № 1580/2007.
(5) Признатите организации на производители, които не са представили и не изпълняват операционна програма, са длъжни ежегодно да подават в Разплащателната агенция информация за стойността на търгуваната през годината продукция в срок до 31 март на следващата календарна година.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам за гласуване редакцията на комисията по § 12, съгласно доклада на същата.
Гласували 73 народни представители: за 72, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЮНАЛ ТАСИМ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13:
„§ 13. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Разплащателната агенция одобрява оперативните програми на признатите организации на производители на пресни плодове и зеленчуци съгласно Националната стратегия за устойчиви оперативни програми и Националната рамка за екологични дейности на основание чл. 103ж от Регламент /EО/ № 1234/2007 и извършва плащания съгласно същия регламент и регламентите по прилагането му.”
2. В ал. 2:
а) т. 1 думата „операционни” се заменя с „оперативни”;
б) в т. 2 думата „операционните” се заменя с „оперативните”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 13, съгласно доклада.
Гласували 73 народни представители: за 72, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЮНАЛ ТАСИМ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14:
„§ 14. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. (1) Организациите на производители могат да предвидят в операционните си програми изтегляне от пазара на продуктите, включени в Приложение Х от Регламент /ЕО/ № 1580/2007.
(2) Организациите на производители уведомяват предварително писмено в тридневен срок Разплащателната агенция за всяка операция по изтегляне на продуктите по ал. 1 от пазара. Уведомлението съдържа вида, количеството и класа на качество на изтегляните продукти по ал. 1, тяхното предназначение и мястото, на което се осъществява изтеглянето от пазара.
(3) След изтеглянето от пазара продуктите по ал. 1 трябва да бъдат реализирани чрез безплатно разпределяне за благотворителни организации, училища, детски градини или лечебни заведения.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 14, съгласно доклада на същата.
Гласували 71 народни представители: за 70, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЮНАЛ ТАСИМ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 15 по вносител, който комисията подкрепя.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЮНАЛ ТАСИМ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16:
„§ 16. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „лица”, се добавя „които са”, а думите „или по законодателството на държавата – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство” се заличават.
2. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. копие от регистрация по ЕИК/БУЛСТАТ;”
б) в т. 4 думите „или личен номер на гражданин на страна – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 16, съгласно доклада на същата.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЮНАЛ ТАСИМ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя също и по § 18 и по § 19. Там също няма предложения.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете на комисията по вносител за § 17, 18 и 19, които комисията подкрепя.
Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЮНАЛ ТАСИМ: Комисията предлага да се създаде нов § 20:
„§ 20. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „Регламент /ЕИО/ № 2092/91 на Съвета” се заменят с „Регламент /ЕО/ № 834/2007”;
2. В т. 14 думата „Операционни” се заменя с „Оперативни”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 20, съгласно доклада на същата.
Гласували 75 народни представители: за 74, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЮНАЛ ТАСИМ: „Заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на „Заключителни разпоредби” към законопроекта.
Гласували 75 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЮНАЛ ТАСИМ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 21:
„§ 21. Министърът на земеделието и храните и министърът на здравеопазването издават наредбата по чл. 25б в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 20, който става § 21, съгласно доклада на същата.
Гласували 69 народни представители: за 68, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЮНАЛ ТАСИМ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 21, който става § 22:
„§ 22. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните допълнения:
1. В чл. 26, ал. 1, т. 8 накрая се добавя „включително съответствието им с Регламент /ЕО/ № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни, наричан по-нататък „Регламент /ЕО/ № 510/2006” и Регламент /ЕО/ № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер, наричан по-нататък „Регламент /ЕО/ № 509/2006”.
2. В чл. 27, ал. 4, т. 1, буква „е” накрая се добавя „включително съответствието им с Регламент /ЕО № 510/2006 и Регламент /ЕО/ № 509/2006”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 21, който става § 22 съгласно доклада на същата.
Гласували 76 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЮНАЛ ТАСИМ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 23:
„§ 23. В Закона за марките и географските означения (обн., ДВ, бр. ....) чл. 57 а се изменя така:
„Служебна регистрация
Чл. 57а. (1) Регистрацията на географско означение или храна се извършва служебно от Патентното ведомство, когато географското означение на земеделския продукт или храна бъде вписано в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения.
(2) Регистрацията по ал. 1 се извършва по отношение на лицата, които са включени в групата по чл. 5, § 1 от Регламент /ЕО/ № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни. В случаите, когато вече е предоставена национална закрила, се вписват само новите ползватели.
(3) Министерството на земеделието и храните уведомява Патентното ведомство за вписването на географското означение на земеделския продукт или храна в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения. Регистрацията се извършва в едномесечен срок от уведомяването.
(4) Уведомлението по ал. 3 съдържа имената и адресите на лицата по ал. 2, географското означение на земеделския продукт или храна, описанието на границите на географското място и описание на установените качества или особености на земеделския продукт или храна и връзката им с географската среда или с географския произход.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, господин Тасим.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 22, който става § 23 съгласно доклада на комисията.
Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието, а с това е приет на второ четене и Законът за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, № 002-01-64, внесен от Министерския съвет на 13 юли 2010 г.

Следващият законопроект от днешната ни програма е предвиден за 11,30 ч., затова преминаваме към точка 6:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ, КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ, УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН И СЕРТИФИЦИРАЩИЯ ОРГАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ ІVС”.
Вносител е Министерският съвет от 13.10.2009 г.
Имаме доклад на водещата Комисия по регионална политика и местно самоуправление.
Господин Татарски, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег ІVС”, № 002-02-33, внесен от Министерския съвет
На свое редовно заседание, проведено на 23 септември 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег ІVС”, внесен от Министерския съвет.
От името на вносителите законопроектът бе представен от госпожа Лиляна Павлова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
Общата цел на програмата „Интеррег ІVС” е да подобри ефективността на политиките за регионално развитие в областите иновации, икономика на знанието, околна среда и предотвратяване на риска, както и да допринесе за икономическата модернизация и повишена конкурентоспособност на Европа. Подкрепата се предоставя на национални, регионални и местни власти, както и на публично-правни организации от всички региони на Европейския съюз, Норвегия и Швейцария. Програмата е одобрена от Европейската комисия на 11 септември 2007 г. и се финансира по Цел „Европейско териториално сътрудничество” от Европейския фонд за регионално развитие и от годишни вноски на участващите в програмата държави.
Общият размер на националния принос на страната ни към бюджета на програмата, дължим за периода 2007-2015 г., е      130 хил. 670 евро, разпределен на девет равни годишни вноски, всяка от които възлиза на 14 519 евро, като вноските за 2007-2010 г. включително, са изплатени от бюджета на МРРБ. Страната ни не е поела задължение за предоставяне на национално съфинансиране на българските партньори в проекти по Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег ІVС”. Ратификацията на споразумението ще осигури пълноправно участие на България по програмата и достъп до средствата по нея на български партньори по проекти.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 15 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег ІVС”, № 002-02-33, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
С доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове ще ни запознае госпожа Панайотова. 
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МОНИКА ПАНАЙОТОВА: Благодаря, господин председател.
„СТАНОВИЩЕ
относно Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC”, № 002-02-33, внесен от Министерския съвет на 13 септември 2010 г.
На извънредно заседание, проведено на 24 септември 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа гореспоменатия законопроект.
В заседанието на комисията взе участие Димана Садонкова – заместник-главен директор на Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото Споразумение за изпълнението на Оперативната програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC”.
Пълното становище на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове отразява следните основни моменти:
II. Програма „ИНТЕРРЕГ IVC” е одобрена от Европейската комисия на 11 септември 2007 г. „ИНТЕРРЕГ IVC” е програма, финансирана по Цел 3 „Европейско териториално сътрудничество” на европейската регионална политика от Европейския фонд за регионално развитие и годишни вноски от държавите, участващи в програмата. Основната й цел е да допринесе за икономическата модернизация и повишената конкурентоспособност на Европа чрез предоставяне на подкрепа на национални, регионални и местни власти, както и на публичноправни организации от всички региони на Европейския съюз, Норвегия и Швейцария. Програмата е насочена към подобряване ефективността на политиките за регионално развитие в областите иновации, икономика на знанието, околна среда и предотвратяване на риска. 
III. Ратификацията на Споразумението потвърждава поетите ангажименти на правителството на Република България относно:
1. договорената институционална структура за управление на програмата;
2. реда за сключването на договор за финансиране между Управляващия орган и водещи партньори по проекти;
3. определянето и функционирането на Национално звено за контакт;
4. изграждането на национална система за първо ниво на финансов контрол;
5. задължението на всяка държава членка да докладва открити нередности и да възстановява неправомерно изплатени суми при допусната нередност от страна на бенефициент, намиращ се на нейна територия;
6. изплащането на финансовите задължения на държавите към техническата помощ на програмата на девет вноски през периода 2007-2015 г.;
7. приложимото право и компетентната юрисдикция за съдебно уреждане на международни спорове между държавите-участнички в програмата.
След като бъде обнародвано в „Държавен вестник”, за Република България споразумението влиза в сила от датата на обнародване на Оперативната програма от Европейската комисия – 11 септември 2007 г. Влизането с обратна сила на споразумението е с цел да се утвърдят направените до момента разходи за програмата и плащанията към проектните партньори. Общият размер на националния принос на Република България към бюджета на приоритет „Техническа помощ” на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC” за периода 2007-2015 г., възлиза на 130 670 евро, като е разделен на девет равни годишни вноски, всяка от които възлиза на 14 519 евро. Вноските за 2007, 2008, 2009 и 2010 г. са изплатени и трансферирани от бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството към бюджета на Програмата. Република България не е поела задължение за предоставяне на национално съфинансиране на българските партньори в проекти по програмата. 
IV. Споразумението за изпълнение на програма „ИНТЕРРЕГ IVC” е подписано при условие на последваща ратификация, съгласно чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България, предвид факта, че последното съдържа финансови задължения за държавата и предвижда участието й в съдебно уреждане на международни спорове.
Ратифицирането на Споразумението за изпълнение на Оперативна програма „ИНТЕРРЕГ IVC” e от съществено значение за Република България, с оглед осигуряване пълноправното й участие в програмата като страна – членка на Европейския съюз, както и достъп до средствата по програмата на български партньори по проекти.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Споразумение между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC”, № 002 02 33, внесен от Министерски съвет на 13 септември 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае господин Димитров.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Благодаря, господин председател.
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC”, № 002-02-33, внесен от Министерски съвет на 13.09.2010 г.
На извънредно заседание, проведено на 24 септември 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. 
Общата цел на програма „ИНТЕРРЕГ IVC”, предвид фокуса й върху междурегионалното сътрудничество, е да подобри ефективността на политиките за регионално развитие в областите иновации, икономика на знанието, околна среда и предотвратяване на риска, както и да допринесе за икономическата модернизация и повишена конкурентоспособност на Европа. Подкрепата се предоставя на национални, регионални и местни власти, както и на публичноправни организации от всички региони от Европейския съюз, Норвегия и Швейцария.
Програмата се съфинансира по Цел „Европейско териториално сътрудничество” от Европейски фонд за регионално развитие и от годишни вноски на участващите в програмата държави.
Споразумението е подписано за Република България от министъра на регионалното развитие и благоустройството в София на 9 юни 2008 г., за Управляващия орган – от президента на регион Нор-Па дьо Кале на 29 юли 2008 г. в Лил, и от Сертифициращия орган – на 11 август 2008 г.
Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” на Министерството на регионалното сътрудничество и благоустройството изпълнява функциите на Националното звено за контакт за периода 2007-2013 г. по Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC”.
След като бъде обнародвано в „Държавен вестник”, за Република България споразумението влиза в сила от 11 септември 2007 г. – датата на одобряването на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC” от Европейската комисия. Влизането с обратна сила на споразумението е с цел да се утвърдят досега направените разходи по програмата и плащания към проектните партньори.
Република България не е поела задължение за предоставяне на национално съфинансиране на българските партньори в проекта по Оперативна програма за междурегионалното сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC”.
Тъй като споразумението предвижда участие на държавата в съдебното уреждане на международни спорове от Административния съд в Лил – Франция, както и поради това, че съдържа финансови задължения за държавата, то е подписано при условия за последваща ратификация. Ратификацията на споразумението ще осигури пълноправното участие на България в програма „ИНТЕРРЕГ IVC” като страна – членка на Европейския съюз, и достъп до средата по програмата на български партньори по проекти.
След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумение между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на Оперативна програма за международно сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC”.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Откривам разискванията. 
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумение между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на Оперативна програма за международно сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC”, № 002-02-33, внесен от Министерския съвет на 13 септември 2010 г.
Моля, гласувайте.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Господин Татарски, заповядайте за процедура.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение - на основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание законопроектът да бъде подложен на второ гласуване. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Татарски.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: 
„ЗАКОН 
за ратифициране на Споразумението между държавите - членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ІVС”
Член единствен. Ратифицира Споразумението между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ІVС”, подписано за Република България на 9 юни 2008 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Споразумението влиза в сила от 11 септември 2007 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на второ гласуване така предложения законопроект.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
С това Законопроектът за ратифициране на Споразумението между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ІVС” е приет и на второ гласуване. 
Колеги, в 11,30 ч. продължаваме с т. 5 от нашия дневен ред.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Уважаеми колеги, продължаваме с пета точка от днешния дневен ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОТОКОЛА ОТНОСНО ПРЕХОДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖЕН КЪМ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И КЪМ ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ.
Водеща е Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Госпожо Панайотова, заповядайте да представите становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК МОНИКА ПАНАЙОТОВА: Благодаря, уважаеми господин председател.
На основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение в пленарната зала да бъдат поканени господин Милен Люцканов - заместник-министър на външните работи, и госпожа Екатерина Ангелова – експерт в Дирекция „Европейски съюз” в Министерството на външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Моля народните представители да влязат в залата.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля да поканите гостите.
Заповядайте, госпожо Панайотова.
ДОКЛАДЧИК МОНИКА ПАНАЙОТОВА: Благодаря, господин председател.
„СТАНОВИЩЕ
на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно проект на Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Протокола относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, № 002-02-34, внесен от Министерския съвет на 16 септември 2010 г.
На извънредно заседание, проведено на 24 септември 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа така представения проект.
В заседанието на комисията взеха участие господин Милен Люцканов – заместник-министър на външните работи, и Бисерка Бенишева – генерален директор на Дирекция „Европейски съюз” в Министерството на външните работи.
I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 8 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосочения проект на Протокол.
II. На 23 юни 2010 г. в Брюксел в рамките на конференция на постоянните представители на държавите-членки на Европейския съюз, е подписан Протоколът за изменение на Протокола относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия. Член 1 от Протокола предвижда за оставащия период от парламентарния мандат на Европейския парламент (2009-2014 г.) към съществуващите 736 места в Европейския парламент да бъдат добавени 18 допълнителни места, с което общият брой членове на Европейския парламент достига временно 754 до края на настоящия парламентарен мандат. Допълнителните 18 места са предвидени за държавите членки, за които се отнася политическото споразумение, постигнато от Европейския съвет на заседанието му на 18 и 19 юни 2009 г.
III. В съответствие с чл. 1 от Протокола Република България ще получи едно допълнително място, с което броят на българските представители в Европейския парламент ще стане общо 18. Това обстоятелство е разписано в § 44, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ДВ, бр. 25 от 2009 г.). 
IV. Горепосоченият Протокол влиза в сила, при възможност, на 1 декември 2010 г., при условие че са депозирани всички ратификационни инструменти от подписалите го държави членки. С оглед спазването на този срок е необходимо приоритетното ратифициране на Протокола за изменение на Протокола относно Преходните разпоредби от страна на Народното събрание на Република България. Влизането в сила на Протокола е от съществен интерес за Република България, предвид досегашното забавяне на процеса, причинило известни неудобства на допълнителните 18 евродепутати от 12-те държави членки.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 13 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Протокола относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, № 002-02-34, внесен от Министерския съвет на 16 септември 2010 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае господин Димитров.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Благодаря, господин председател.
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Протокола относно Преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия № 002 02-34, внесен от Министерския съвет на 16 септември 2010 г.
На извънредно заседание, проведено на 24 септември 2010 г., съвместно с Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. 
Протоколът за изменение е подписан на 23 юни 2010 г. в Брюксел в рамките на Конференция на постоянните представители на държави – членки на Европейския съюз. Съгласно чл. 1 от Протокола Република България ще получи допълнително място в Европейския парламент, с което броят на българските представители там ще стане общо 18. След влизането в сила на протокола до края на парламентарния мандат 2009-2014 г. към съществуващите 736 места в Европейския парламент ще се добавят още 18 места, предвидени за държавите членки, и така общият брой на членовете на Европейския парламент ще достигне временно 754 души.
Законопроектът не влиза в противоречие с принципите на външната политика на Република България.
След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Протокола за изменение на Протокола относно Преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейска общност за атомна енергия, подписан на 23 юни 2010 г. в Брюксел.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
От името на вносителите има ли желаещи за изказване? Няма.
Откривам дебатите.
Има ли желаещи за изказвания, колеги? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Протокола относно Преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия под № 002 02 34, внесен от Министерския съвет на 16 септември 2010 г. 
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
С това законопроектът е приет на първо гласуване.
Заповядайте за процедура, госпожо Панайотова. 
ДОКЛАДЧИК МОНИКА ПАНАЙОТОВА: Благодаря Ви, господин председател.
На основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение законопроектът да бъде приет и на второ гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Заповядайте, госпожо Панайотова.
ДОКЛАДЧИК МОНИКА ПАНАЙОТОВА: Благодаря, господин председател.
„ЗАКОН
за ратифициране на Протокола за изменение на Протокола относно Преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия
Член единствен. Ратифицира Протокола за изменение на Протокола относно Преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, подписан на 23 юни 2010 г. в Брюксел.
Заключителна разпоредба
 Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма. 
Подлагам на гласуване Закона за ратифициране на Протокола за изменение на Протокола относно Преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
С това Законът за ратификация е приет и на второ гласуване.

Продължаваме със следващата точка от днешната програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ.
Господин Димитров, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, първо процедура за допускане в залата на Сергей Цочев - председател на Агенцията за ядрено регулиране, Албена Белянова и Пепа Стоянова от същата агенция и на Симеон Йорданов от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: 
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия № 002 01 18, внесен от Министерския съвет на 2 март 2010 г., приет на първо гласуване на 30 април 2010 г.
„Закон за Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия”.
Предложение от народния представител Костадин Язов - създава се нов § 1:
„§ 1. Наименованието на закона се изменя така:
„Закон за безопасността при използването на ядрената енергия”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на закона и предлага следната редакция:
„Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Костадин Язов, което комисията не подкрепя.
Гласували 91 народни представители: за 25, против 30, въздържали се 36.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за наименованието на закона така, както е по доклада на комисията.
Гласували 79 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 1 по вносител, който е подкрепен от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 2 има предложение от народния представител Костадин Язов – в § 2, чл. 3, ал. 2, т. 9 думата „безопасно” се заменя с „безопасността при”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Костадин Язов, което комисията не подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 24, против 26, въздържали се 35.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на § 2 по вносител, който комисията подкрепя.
Гласували 82 народни представители: за 76, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете на параграфи 3, 4, 5 и 6 по вносител, които комисията подкрепя.
Гласували 83 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 2.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 7 има предложение от народния представител Иван Иванов:
В § 7, чл. 15, ал. 3, т. 4 след думата „демонтаж” се добавя „контрол на качеството”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 3:
а) в т. 3 думите „или на части за тях” се заличават;
б) точка 4 се изменя така:
„4. работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и услуги;”
в) създава се т. 8: 
„8. извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение.”
2. В ал. 4:
а) в т. 5:
аа) буква „а” се изменя така:
„а) конструкции, системи и компоненти, важни за безопасността на ядреното съоръжение;”
бб) в буква „б” думите „условия и предели за безопасна” се заменят с „предели и условия за”; 
б) точка 6 се отменя;
в) в т. 13 думите „или на части за тях” се заличават. 
3. В ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „на инструктори на пълномащабни симулатори и на квалифицирани експерти по радиационна защита”.
4. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Разрешение за превоз на радиоактивни вещества по ал. 4, т. 12 се издава за извършване на конкретен превоз, когато съответната дейност не е включена в лицензия, издадена по ал. 3,  т. 5.
(7) Материалите и радиоактивните вещества, свързани с осъществяването на дейности съгласно издадена лицензия или разрешение по този закон, се освобождават от регулиране за всеки конкретен случай със заповед на председателя на агенцията по искане на лицензианта или на титуляра на разрешение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Иванов, което комисията не подкрепя.
Гласували 83 народни представители: за 18, против 28, въздържали се 37.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на § 7, съгласно редакцията на комисията по доклада.
Гласували 83 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция     на § 8:
„§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. да спазват изискванията, нормите и правилата за ядрена безопасност, радиационна защита и физическа защита при осъществяване на съответната дейност и да изграждат и поддържат ефективна система за управление на дейностите, която дава приоритет на безопасността и осигурява висока култура на безопасност;”.
2. В т. 3 се създава изречение второ: „Оценката включва и верификация на установените мерки за предотвратяване на аварии и ограничаване на последиците от тях, включително верификация на защитните физически бариери и административни процедури, чието нарушаване би довело до значителни увреждания на работниците и населението, причинени от въздействието на йонизиращите лъчения;”.
3. В т. 4 думите „наемат на” се заменят с „допускат до”, а след думата „образование” се добавя „квалификация и”.
4. В т. 5 думите „наемат на” се заменят с „допускат до”, думата “приета” се заменя с „издадена”, а думите „Министерския съвет по предложение на” се заличават.
5. В т. 16 думите „радиационнозащитната зона” се заменят със „зоната за превантивни защитни мерки”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 8, съгласно доклада.
Гласували 79 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция    на § 9:
„§ 9. В чл. 17, т. 2 се изменя така:
„2. добавянето на радиоактивни вещества при производството на храни, играчки, бижута и козметични продукти, както и вносът и износът на такива стоки и продукти;”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Овчаров.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вземам думата по две причини.
Първо, не става ясно, както не стана ясно и на заседанието на комисията, по чие предложение отпада т. 5, която беше предложена от вносителите. Комисията сама, така имагинерно, не би могла да снеме подобно предложение.
Второто ми съображение е по същество.
Предлагам ви да чуете за какво точно става дума.
Става дума за създаването на т. 5, която казва така: 
„5. намаляването на концентрацията на радиоактивни вещества и радиоактивни отпадъци с цел освобождаването им от регулиране по този закон.”
Вносителят, когато е предлагал промяната в закона, е предложил норма, която не позволява да бъде намалявана концентрацията на радиоактивните вещества, така че те, намалявайки тази концентрация или по-простичко казано, разреждайки един радиоактивен разтвор с други количества вода, например намалявайки активността на този разтвор, той да бъде изваден извън контрола на закона и спокойно да бъде изхвърлен например в р. Дунав.
Искам да кажа за какво точно става дума. Ако приемем, че едно неразумно лице или недобронамерено лице в Атомната електроцентрала разреди един разтвор, който иначе трябва да бъде концентриран и съхраняван в хранилището за радиоактивни отпадъци, му долее малко вода, той спокойно може да го изхвърли в реката.
Искам да информирам тези народни представители, които не са достатъчно добре информирани, че основният принцип при третирането на радиоактивни отпадъци по препоръките на Международната агенция по атомна енергия е не те да се разреждат и изхвърлят безконтролно, а да се концентрират и съхраняват под контрол в значително намалени обеми.
Именно този принцип е залегнал и в т. 5 – намаляване на концентрацията на радиоактивни вещества и радиоактивни отпадъци с цел освобождаването им от регулиране по този закон. Изведнъж в комисията по незнайно чие предложение този текст отпада. Опитахме се и в комисията, и сега тук, да разберем защо този текст трябва да отпадне, при положение че той е в пълно съответствие с препоръките на групата на съветниците на Международната агенция по атомна енергия. Не ни беше дадено никакво обяснение. 
Това, че Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) в крайна сметка се е съгласила с предложението на Министерския съвет или на Министерството на икономиката, както се каза, че това предложение е съгласувано от тях, то е очевидно, че агенцията е поставена под сериозен административен натиск, за да приеме подобно предложение.
Въпросът е: каква е логиката ние като народни представители да приемаме подобно предложение? Отново повтарям, то позволява разреждането на радиоактивни вещества и тяхното безконтролно изхвърляне в околната среда. Защо се отказваме от един текст, който е в пълно съответствие с изискванията на Международната агенция по атомна енергия и който беше предложен от Министерския съвет? Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. 
Реплики?
Заповядайте, господин Николов.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председателстващ.
Дами и господа народни представители, уважаеми господин Овчаров! Този текст наистина беше предложен от Министерския съвет, но впоследствие както Министерският съвет, така и Агенцията за ядрено регулиране казаха, че не са прецизирали текста и не са осмислили всички аспекти във връзка с предложението. Досега този текст не е съществувал. Той касае не само ядрената централа, а и много други аспекти в третирането на ядрените отпадъци. Това може да доведе до отнемане лицензията за експлоатация на действащи ядрени реактори, тъй като те изхвърлят огромни количества въздух и вода от технологичните помещения и процеси след намаляване на концентрацията на голям брой радиоактивни вещества в тях под нивата разрешени за изпускане в околната среда. На международно ниво влияем в пълен конфликт с основния принцип за управление на радиоактивните отпадъци, изискващ минимализиране на количествата радиоактивни отпадъци за погребване, основната технология за това – дезактивацията, базиране, намаляване, концентрацията на радионуклиди под нивата за освобождаване. Доколкото си спомням, на международно ниво се забранява разреждането на радиоактивни отпадъци с цел освобождаването от регулиране. Именно затова то може да се постигне чрез дезактивация, а не чрез намаляване, тоест чрез увеличаване обема. Именно ще навлезем в много други сфери и поради тази причина аз мисля, че този текст не е прецизиран и трябва да отпадне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Втора реплика? Няма. 
За дуплика – господин Овчаров, заповядайте.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Уважаеми господин Николов, честно да си призная, не можах да схвана каква точно реплика ми направихте, при положение че самият Вие накрая казахте, че международните препоръки или препоръките на Международната агенция по атомна енергия забраняват разреждането на радиоактивните отпадъци с цел извеждането им извън регулирането по този закон. Е, след като те го забраняват – защо ние го разрешаваме? Това е въпросът на който никой не дава отговор.
Няма да бъде отнет лицензът на Атомната електроцентрала в Козлодуй заради този текст. Бъдете спокоен! Но този текст дава възможност – не само в Атомната електроцентрала, аз в Атомната електроцентрала не се съмнявам, че няма да бъдат допуснати тези неща, защото там вече се контролират на значително друго равнище, – както Вие казахте, има значителен брой радиоактивни отпадъци, които се употребяват по най-различни начини и са много по-трудно контролируеми в цялата страна. С този текст ние позволяваме тези източници да бъдат безконтролно изхвърляни в околната среда. Това е проблемът. 
И препоръката, и това, което беше внесено от Министерския съвет, беше в пълно съответствие с препоръките на Международната агенция и с тези забрани, които съществуват вече в много от страните в Западна Европа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин Димитров – за изказване.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаеми колеги! Когато става въпрос за подобни текстове, тук място за политизация и дебати от политически характер няма. Важното е да приемем най-добрите текстове, които гарантират сигурността на българските граждани. Това е целта в крайна сметка. 
Когато беше гласуването на тази точка, аз гласувах против отпадането на текста, който е предложен от Министерския съвет, защото лично моето мнение е, че той създаваше повече сигурност. Но за да имат повече информация, не само членовете на комисията, отправих едно писмо към Агенцията за ядрено регулиране и към Министерство на икономиката. И двете писма са изпратени по имейла на всеки член на Комисията по икономическа политика, но ми се ще да ви информират и вас за основния отговор, който е получен от тези две институции.
Към момента в действащото законодателство, това се казва от Агенцията за ядрено регулиране, в ядрената област такава забрана е въведена с разпоредбата на чл. 11 от Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, приета с Постановление на Министерския съвет № 198 от 03.08.2004 г., обнародвана и т.н. Текстът гласи: „Забранява се разреждането на радиоактивни отпадъци с цел достигане на нивата по чл. 2.” По-нататък от Агенцията за ядрено регулиране се обяснява каква забрана е имало до момента. Колеги, тук има един важен въпрос. Тази забрана е в наредба в подзаконов нормативен акт, а предложението на Министерски съвет беше да се запише в закона. Разбирате разликата!
Подобен отговор е получен и от Министерство на икономиката, тоест и двете институции не виждат сериозни рискове, ако този текст отпадне. Въпреки това съм длъжен да ви кажа, за да бъда с чиста съвест, че аз няма да подкрепя това отпадане, защото за мене предложението на Министерски съвет създаваше максимална степен на сигурност за българските граждани. По тази причина избирайки, винаги избирам по-голямата сигурност за хората. Вече е въпрос на мнение и решение на Четиридесет и първото Народно събрание. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Господин Николов, от името на вносителите някакво разяснение по този въпрос? Желаете ли?
Заповядайте, господин Николов.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Както казах, този текст не е присъствал досега в закона и никога не е бил нарушаван, така или иначе, досега. Въпросът също е, че увеличаването на обема с цел намаляването на концентрацията на радиоактивни вещества не освобождава от регулация, тоест те продължават да бъдат в аспекта на агенцията. Те са регулирани. То противоречи на фундаментални принципи в управлението на радиоактивните отпадъци, предложени от МАЯР и възприети от целия свят. Ако предложението се приеме, ще се наложи да бъдат прекратени много от договорното финансиране от IBRD. Ако предложението се приеме, в полето на забраната попадат автоматично основни процеси в управлението на радиоактивните отпадъци като дезактивация с цел освобождаване и изгаряне на радиоактивни отпадъци, изпаряване на трапни води от АЕЦ с цел освобождаване в околната среда на излишните технологични води, минимализиране на радиоактивните отпадъци посредством дезактивация и освобождаване от контрола на замърсените с радионуклиди нерадиоактивни вещества. Трябва да се откажем от основните концепции с управлението на радиоактивните отпадъци – намаляване на обема на радиоактивни отпадъци, отделяне радионуклидите от нерадиоактивната чарт, промяна на състоянието на радиоактивните отпадъци. 
Затова, аз мисля, че това не трябва да влезе в основния закон, а трябва да се уреди с поднормативен акт. Благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? 
Заповядайте, господин Димитров.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Аз така и не мога да се ориентирам в логиката, която излага господин Николов. Имаме писма, че тези регулации са в подзаконови актове и те действат. Действат! Значи, ако те действат, по Вашата логика АЕЦ „Козлодуй” трябва да е спряна. Тук се предлага това изискване да се качи на по-високо ниво.
От друга страна Вие казвате: „Те си подлежат на регулация”. Ами ето ви го залива „Вромос”, идете и ги регулирайте. Нали законът в стария си вид без това ограничение действа десетилетия? Те са се натрупвали. Виждате какво се случва. Не разбирам какво се отстоява тук. Явно има някакво лобиране, но поне го преведете за какво става въпрос. Не може да спре АЕЦ заради въвеждането на тази регулация, понеже нея я има. Тук се предлага от подзаконово ниво да се качи на законово и правим огромен дебат дали да стане това или да не стане. Това просто не е сериозно. Няма никаква логика! Ако го има на подзаконово, дайте да го вдигнем на законово ниво и да приключим. Да не създаваме нови казуси като „Вромос”, тъй като не знаете след като се разреди и се изхвърли то на друго място, дали няма да се утаи и да се концентрира. Нямате доказателства! Защо да го правим това? Това е лобиране, което на мен лично не ми е ясно защо се прави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Николов.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председателстващ.
Господин Димитров, ще Ви обясня защо. Защото вкаран така в закона, ние абсолютизираме. В поднормативния акт се изброяват случаите, където се предлага и начинът, който се предлага. Има моменти, в които това се прилага. Реално погледнато по този начин забраняваме и абсолютизираме това нещо за разреждане на радиоактивните отпадъци.
Мисля, че Ви обясних – в поднормативния акт е по-добре да се конкретизират случаите, както е направено, и след като действа, не мога да разбера защо трябва да абсолютизираме този текст в закона, като може да се приложи в някой вид дейности? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за текста    на § 9. (Реплика от народния представител Петър Димитров.)
Няма такова предложение, господин Димитров, съжалявам.
Приключих с дебата. (Реплики от КБ.)
Отменете гласуването. 
Заповядайте, господин Димитров.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Господин председател, за пръв път ми се случва текстът на вносителя да бъде отминат с мълчание и да се счита, че той не съществува, а да се гласува само предложението на комисията. Гласуват се всички, в т.ч. и отхвърлените предложения. В случая да започнем с предложението на вносителя, който е Министерският съвет на Република България. Парадоксално е опозицията да отстоява предложението на Министерския съвет и след това минете към другите предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Добре. 
Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение – да се гласува предложеният текст от вносителя за § 9. (Оживление в КБ.)
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Колеги, да ви обясня процедурата, ако някой не е разбрал. Гласува се предложението на вносителя, ако то не бъде одобрено, след това се гласува редакцията на комисията. Това е процедурното предложение, направено от господин Димитров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Гласували 76 народни представители: за 22, против 4, въздържали се 50.
Предложението по вносител не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 9 така, както е по доклада.
Гласували 76 народни представители: за 59, против 11, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, гости на Народното събрание са ученици от Немската гимназия „Фридрих Шилер” – гр. Русе. Младежите са на образователно посещение в парламента. Моля да ги приветстваме с „Добре дошли!” (Народните представители ръкопляскат.)
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете на § 10 и 11 по вносител, които комисията подкрепя.
Гласували 67 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 2.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на   § 12: 
„§ 12. В чл. 21 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Лицензията или разрешението могат да бъдат изменени служебно от председателя на агенцията:
1. ако в 14-дневен срок от уведомяването по ал. 3 лицензиантът или титулярът на разрешение не е поискал съответното изменение;
2. в случаите по ал. 1, т. 3 - въз основа на мотивирано искане на компетентните държавни органи.
(5) Титулярът на лицензия или разрешение, по отношение на когото е открито производство по служебно изменение, може в 14-дневен срок от писменото уведомяване за това да направи възражения или да даде обяснения. Лицензията или разрешението могат да бъдат изменени с мотивирана заповед след изтичането на този срок.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 12, както е по доклада.
Гласували 67 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете по вносител от § 13 до § 22, които комисията подкрепя.
Гласували 70 народни представители: за 69, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23:
„§ 23. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Председателят на агенцията издава лицензии:
1. за експлоатация на ядрено съоръжение;
2. за извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение.”
2. В ал. 2:
а) в текста преди т.1 думите „Лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение се издава” се заменят с „Лицензиите се издават”;
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 3 и 4 думите „експлоатацията на ядреното съоръжение” се заменят с „лицензията”;
г) в т. 9 думите „по експлоатацията със” се заменят със „с”;
3. В ал. 3 думите „Лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение се издава” се заменят с „Лицензиите се издават”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 23, съгласно доклада.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете от параграфи 24 до 29 включително, които комисията подкрепя.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 30 има предложение на народните представители Анна Янева и Румен Овчаров – създава се § 30а:
“§ 30а. В чл. 45 се създава ал. 5:
  „(5) Въз основа на анализ на необходимостта от изграждане на нови производствени мощности, по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, Министерският съвет може с отделно решение да даде принципно одобрение за изграждане на ядрена централа. Това решение предхожда решението по същество по ал. 1 и е основание за извършване на оценките по ал. 5.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Анна Янева и Румен Овчаров, което комисията не подкрепя.
Гласували 76 народни представители: за 11, против 53, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста по вносител за § 30, който комисията подкрепя.
Гласували 71 народни представители: за 70, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете на § 31 и § 32 по вносител, които комисията подкрепя.
Гласували 64 народни представители: за 63, против 1, въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33:
„§ 33. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с „икономиката, енергетиката и туризма”;
б) в т. 1 думите „от Министерския съвет” се заменят със „с наредбата по чл. 55, ал. 1”.
2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Юридическите лица на бюджетна издръжка планират, предоставят и отчитат вноските по ал. 1, т. 1 като трансфер между бюджетни сметки.”
3. В ал. 3 думите „съгласно Закона за енергетиката и енергийната ефективност” се заличават.
4. Създава се ал. 5:
  „(5) Размерът на вноските по ал. 1, т. 1 се определя така, че в края на експлоатационния период да бъдат събрани необходимите средства за покриване на разходите по извеждане от експлоатация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията за § 33, както е по доклад.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 34:
„§ 34. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. годишна програма на титуляра на лицензия за извеждане от експлоатация;”
б) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „включително административни и финансови разходи”;
в) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „включително на ядрени централи, обявени като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци по реда на този закон”.
2. В ал. 2 думите „енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с „икономиката, енергетиката и туризма”.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Когато реализацията на проекта за извеждане от експлоатация се окаже по-скъпа от одобрените от управителния съвет на фонда оценки на разходите, необходимите допълнителни разходи са за сметка на лицето, което последно е експлоатирало ядреното съоръжение, съгласно издадена лицензия за експлоатация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 34 съгласно доклада.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 35:
„§ 35. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „който се състои от 9 членове, включително председател” се заличават.
2. В ал. 2 думите „енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с „икономиката, енергетиката и туризма”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 35 съгласно доклада.
Гласували 72 народни представители: за 71, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 36, който комисията подкрепя.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37:
„§ 37. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 4 се изменя така:
„4. контролира администрирането на приходите по фонда и целесъобразното им разходване;”
б) точка 5 се отменя.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) С цел подпомагане дейността на фонда управителният съвет може да създаде междуведомствена експертна работна група. Организацията на работа и съставът на групата се определят с наредбата по чл. 55, ал. 1.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с „икономиката, енергетиката и туризма”.
4. Създава се ал. 4:
„(4) При промяна на лицензианта и периодично, поне веднъж на 5 години, управителният съвет прави преглед на оценките на разходите за извеждане от експлоатация, като при необходимост се изменя размерът на дължимите вноски.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 37 съгласно доклада.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма. 
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38:
„§ 38. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с „икономиката, енергетиката и туризма”.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Управителният съвет на фонда по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма приема методология за определяне на разходите по финансиране на извеждането от експлоатация и съответно за определяне на дължимите вноски. Методологията трябва да отчита технологичните аспекти и изискванията за ядрена безопасност и радиационна защита.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 38 съгласно доклада.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма. 
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 39, който комисията подкрепя.
Гласували 69 народни представители: за 68, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40:
„§ 40. В чл. 57 т. 6 се изменя така:
„6. внос и износ на източници на йонизиращи лъчения, включително изделия, съдържащи източници на йонизиращи лъчения, в случаите когато те не представляват изделия с двойна употреба по смисъла на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба.” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 40 съгласно доклада.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 41 има предложение от народния представител Иван Иванов.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете на § 41 и 42 по вносител, които комисията подкрепя.
Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 43 има предложение от народния представител Иван Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Господин Димитров го оттегля.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя по § 43, който комисията подкрепя.
Гласували 67 народни представители: за 66, против няма, въздържал се 1. 
Предложението е прието. 
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44:
„§ 44. В чл. 64, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1:
а) в буква „а” думите „по време на експлоатация на ядреното съоръжение” се заменят с „в ядрени съоръжения”; 
б) буква „б” се изменя така:
„б) инструктори на пълномащабни симулатори и квалифицирани експерти по радиационна защита;”. 
2. В т. 2 думите “с източници на йонизиращи лъчения” се заменят с „в ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения по ал. 1, извън тези по т. 1”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 44, съгласно доклада.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 45 има предложение от народния представител Иван Иванов.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете на § 45 до 47 включително по вносител, които комисията подкрепя.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48:
„§ 48. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато лицето, което е издало удостоверението за правоспособност, не предприеме действията за отнемане на удостоверението по чл. 69, ал. 2 в 14-дневен срок, председателят на агенцията има право да извърши пряко тези действия.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 48 по редакцията на комисията, съгласно доклада.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете на § 49 и 50 по вносител, които комисията подкрепя.
Гласували 70 народни представители: за 69, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51:
„§ 51. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 думите „енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с „икономиката, енергетиката и туризма”.
2. В ал. 3 думите „съхраняване и/или” се заличават.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) С акта по ал. 3 хранилището се обявява за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
(5) Отчуждаването на имоти и части от имоти - частна собственост, предназначени за изграждане на хранилището по ал. 3, се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите при условията и по реда на Закона за държавната собственост. Решението се обнародва в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 51, съгласно доклада.
Гласували 68 народни представители: за 67, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 52 има предложение от народния представител Костадин Язов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52:
„§ 52. В чл. 76, ал. 1 след думата „осъществява” се добавя „само”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 52, съгласно доклада.
Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 53 по вносител, който комисията подкрепя.
Гласували 69 народни представители: за 68, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54:
„§ 54. В чл. 86 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1, 2, 6 и 7 думите „енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с „икономиката, енергетиката и туризма”.
2. В ал. 2 думите „енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с „икономиката, енергетиката и туризма”.
3. Алинея 3 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 54 съгласно редакцията на комисията по доклада.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 55:
„§ 55. В чл. 87 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с „икономиката, енергетиката и туризма”;
б) в т. 4 думите „негова молба” се заменят с „негово заявление”.
2. В ал. 2 думите „енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с „икономиката, енергетиката и туризма”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 55 съгласно редакцията на комисията по доклада.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56:
„§ 56. В чл. 89 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „приетите от Министерския съвет” се заменят с „одобрените”;
б) в т. 5 думите „енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с „икономиката, енергетиката и туризма”.
2. В ал. 3 думите „определен със заповед на изпълнителния директор” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 56 съгласно редакцията на комисията по доклада.
Гласували 72 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 57 е постъпило предложение от народните представители Драгомир Стойнев и Кирил Добрев.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение от народния представител Светлин Танчев.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение от народния представител Иван Иванов.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 57:
„§ 57. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „включително административни и финансови разходи”;
б) създава се т. 5:
„5. общините и населените места, в района на които се експлоатира или е одобрено или разрешено по реда на Закона за устройство на територията и на този закон изграждане на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци, могат да получават финансиране на проекти и дейности за устройство и развитие на територията при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 94, ал. 1.” 
2. В ал. 2 думите “енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с “икономиката, енергетиката и туризма”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 57 в редакцията на комисията съгласно доклада.
Гласували 65 народни представители: за 63, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 58:
„§ 58. В чл. 94 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с “икономиката, енергетиката и туризма”.
2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Юридическите лица на бюджетна издръжка планират, предоставят и отчитат вноските по чл. 92, ал. 1, т. 1 като трансфер между бюджетни сметки.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? 
Подлагам на гласуване текста на § 58 в редакцията на комисията съгласно доклада.
Гласували 67 народни представители: за 63, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59:
„§ 59. В чл. 95 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „който се състои от 9 членове, включително председател” се заличават.
2. В ал. 2 думите “енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с “икономиката, енергетиката и туризма”.
3. В ал. 3 думите “енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с “икономиката, енергетиката и туризма”, а думите „Министерството на икономиката” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 59 съгласно редакцията на комисията по доклада.
Гласували 69 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 60:
„§ 60. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. приема правилник за организацията и дейността на управителния съвет на фонда;”;
б) точка 3 се изменя така:
„3. контролира администрирането на приходите по фонда и целесъобразното им разходване.”
2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) С цел подпомагане дейността на фонда управителният съвет може да създаде междуведомствена експертна работна група. Организацията на работа и съставът на групата се определят с наредбата по чл. 94, ал. 1.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите “енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с “икономиката, енергетиката и туризма”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 60 съгласно редакцията на комисията по доклада.
Гласували 71 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По параграфи 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 и 68 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване текстовете на параграфи от 61 до 68, включително – по вносител, които комисията подкрепя.
Гласували 70 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 2.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 69 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 69:
„§ 69. В чл. 109 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „радиационнозащитната зона” се заменят със „зоната за превантивни защитни мерки”.
2. В ал. 2 думите „радиационнозащитната зона” се заменят със „зоната за превантивни защитни мерки”, а думата “продоволствието” се заменя с “храните”.
3. В ал. 3 и 4 думите „радиационнозащитна зона” се заменят със „зона за превантивни защитни мерки”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване текста на § 69, съгласно редакцията на комисията по доклада.
Гласували 67 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По параграфи 70, 71 и 72 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване текстовете на параграфи от 70 до 72, включително по вносител, които комисията подкрепя.
Гласували 66 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 2.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 73 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
„§ 73. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 изречение второ се заличава.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Право на достъп без придружител в защитената зона на ядрено съоръжение имат само лица, притежаващи разрешение за работа или за извършване на конкретно възложена задача в стратегически обект, получено по реда, определен със Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване текста на § 73, съгласно редакцията на комисията по доклада.
Гласували 64 народни представители: за 64, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По параграфи 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване параграфи от 74 до 81, включително по вносител, които комисията подкрепя.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 82 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията по § 82 - същият да отпадне.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 83 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 83, който става § 82:
„§ 82. В чл. 147, ал. 1 след думите „този закон” се добавя „или по подзаконовите нормативни актове по прилагането му”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма. 
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 83, който става § 82, съгласно доклада.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 84, който става § 83.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 85, който става § 84.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване текстовете на § 84, който става § 83, и на § 85, който става § 84, по вносител, и които комисията подкрепя.
Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 86 – предложение от народния представител Костадин Язов – предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 86, който става § 85:
„§ 85. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпоредба” се изменя така: „Допълнителни разпоредби”. 
2. В § 1:
а) точки 2, 4 и 5 се отменят;
б) в т. 6 накрая се добавя „и Съвместния протокол за прилагане на Виенската и Парижката конвенция (обн., ДВ, бр…), ратифицирани със закон (обн., ДВ, бр...)”;
в) точка 8 се изменя така:
„8. „Дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, които не могат да бъдат пренебрегнати от гледна точка на радиационната защита” са трудови дейности, свързани с работа и/или съхраняване на материали или водещи до производството на остатъчни материали, които обикновено не се считат за радиоактивни, но които съдържат естествени радионуклиди, причиняващи значително увеличение на облъчването на професионално заети лица и евентуално на лица от населението.”; 
г) в т. 9 се създава изречение трето: „В съответствие със свързания с дейностите със закрити източници риск, те се класифицират в пет категории:”. 
Следва таблица, която не се чете.
„Където А е активността на източника, а стойностите на D и методът на пресмятане са посочени в наредбата по чл. 123.”;
д) точка 12 се изменя така:
„12. „Зона с контролиран достъп” е зона, определена за целите на физическата защита, която обхваща територия около защитената зона на ядрено съоръжение, достъпът до която се контролира и може да бъде ограничен за лица и превозни средства.”;
е) точка 19 се изменя така:
„19. „Квалифициран експерт по радиационна защита” е физическо лице с необходимите знания, подготовка и технически умения, които му дават възможност да извършва оценки на дозите и да дава консултации и съвети по осигуряване на радиационната защита на персонала и населението, както и на безопасността на ядрените съоръжения и източниците на йонизиращи лъчения. Правоспособността на квалифициран експерт по радиационна защита се признава по ред, определен в съответните нормативни актове”;
ж) създава се т. 19а:
„19а. „Конструкции, системи и компоненти, важни за безопасността” са тези:
а) чиято неправилна работа или отказ могат да доведат до недопустимо облъчване на персонала или на лице от населението;
б) които предотвратяват развитието на очакваните експлоатационни събития в аварии;
в) технически средства, които са предназначени за намаляване на последствията от неправилна работа или отказ на конструкции, системи и компоненти.”;
з) точки 20 и 21 се отменят;
и) точка 25 се изменя така:
„25. „Облъчване” е процесът на излагане на въздействието на йонизиращите лъчения.”;
к) създава се т. 26а:
„26а. „Освобождаване от регулиране” е регулирана дейност по този закон, извършвана от лицензиант или титуляр на разрешение с цел освобождаване на бъдещи дейности (погребване, рециклиране, повторно използване и др.) с радиоактивни вещества или материали от изискванията на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.”;
л) създават се точки 29а и 29б:
„29а. „Превоз” е промяна на местонахождението на даден товар, съдържащ ядрен материал, отработено гориво, радиоактивни отпадъци и други радиоактивни вещества, от мястото на произход на товара до мястото на неговото предназначение. Дейността „превоз” включва всички дейности по подготовката на товара за изпращане, дейностите, свързани с товаренето, превозването, разтоварването и получаването му, включително транзитен престой и временно съхраняване на товара, ако са наложителни. 
29б. „Проектна заплаха” са атрибутите и характеристиките на потенциалните вътрешни и/или външни нарушители, които биха могли да извършат опит за противозаконно отнемане на ядрен материал или саботаж, срещу които се проектира и оценява системата за физическа защита.”;
м) създава се т. 34а:
„34а. „Саботаж” е всеки умишлен акт, насочен срещу ядрено съоръжение или ядрен материал при използване, съхранение или превоз, който би могъл пряко или непряко да застраши здравето и безопасността на персонала и населението или да увреди околната среда чрез облъчване с йонизиращи лъчения или освобождаване на радиоактивни вещества.”;
н) точка 37 се изменя така:
„37. „Специализирано обучение” е следдипломно теоретично и практическо обучение и подготовка, включително дублиране и инструктаж, на физически лица с цел извършване на специфични дейности или задачи в ядрени съоръжения или с източници на йонизиращи лъчения.”;
о) създава се т. 40а:
„40a. „Съоръжения с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност” са котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода и повдигателни съоръжения, които са част от конструкциите, системите и компонентите, важни за безопасността, и при повредата на които могат да се отделят радиоактивни продукти.”;
п) точка 43 се отменя;
р) в т. 45 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на превозването извън площадката. То може да включва също и разрешени изхвърляния”;
с) в т. 49 думите „ядрена инсталация” се заменят с „инсталация”; 
т) точки 51, 52 и 53 се изменят така:
„51. „Ядрена безопасност” е състоянието и способността на ядрено съоръжение и на неговите системи и персонал за постигане на подходящи експлоатационни условия, предотвратяване на инциденти и аварии и ограничаване на последиците от тях, така че персоналът и населението да бъдат максимално защитени от йонизиращите лъчения на ядреното съоръжение.
52. „Ядрена инсталация”, „ядрена авария”, „ядрен материал”, „лице” и „експлоатиращ” в Глава десета са понятията, определени в чл. I от Виенската конвенция.
53. „Ядрена централа” е електроцентрала, в която енергията се генерира от един или повече ядрени реактори и която може да включва прилежащите съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво, разположени на една площадка, за които са предвидени обща физическа защита и аварийно планиране.”;
у) в т. 54 думата „специален” се заличава.
3. Създават се § 1а – 1 ж:
„§ 1а. При международен превоз в рамките на Европейския съюз на радиоактивни вещества, които не са ядрен материал или радиоактивни отпадъци, се прилага Регламент (Евратом) № 1493/93 на Съвета от 8 юни 1993 г. относно доставките на радиоактивни вещества между държавите членки.
§ 1б. (1) При международен превоз в рамките на Европейския съюз, както и при внос, износ или транзитен превоз през Европейския съюз на отработено ядрено гориво или радиоактивни отпадъци в зависимост от конкретния случай освен лицензия по чл. 15, ал. 3, т. 5 или разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 7, 12 или 16 председателят на агенцията издава:
1. документ за потвърждаване на международния превоз – при наличие на съгласие на останалите държави, свързани със съответния международен превоз, или
2. документ, съдържащ писмено съгласие за извършване на превоза през територията на Република България.
(2) Документите, свързани с международния превоз, се изготвят в стандартен формат, одобрен със заповед на председателя на агенцията.
(3) Документите по ал. 1 могат да бъдат издадени за:
1. всеки конкретен превоз;
2. повече от един превоз за период до три години, ако са изпълнени условията за еднотипност, определени със заповедта по ал. 2.
(4) В случаите, когато се изисква писмено съгласие по ал. 1, т. 2, непроизнасянето на председателя на агенцията в определените срокове се смята за мълчаливо съгласие за извършване на превоза на територията на Република България.
(5) В случаите по ал. 3, т. 2 и ал. 4 изискването за наличие на издадени в зависимост от конкретния случай лицензия по чл. 15, ал. 3, т. 5 или разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 7, 12 или 16 не се отменя.
(6) Условията, които се определят с лицензиите и разрешенията, свързани с международен превоз по този параграф, не могат да бъдат по-рестриктивни от условията, които се определят при осъществяване превоз на отработено ядрено гориво или радиоактивни отпадъци в рамките на територията на Република България.
(7) Отказите за издаване на документите по ал. 1 се мотивират. 
§ 1в. В случаите на внос в Република България или на износ от Република България съответно от или в държава – членка на Европейския съюз, не се изисква издаване на разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 13 и 15. 
§ 1г. Списъкът на конкретните факти, сведения и предмети, съставляващи служебна тайна в областта на регулирането на безопасното използване на ядрената енергия и радиационната защита, се определя със заповед на председателя на агенцията. 
§ 1д.  (1) Информацията, която е станала известна на председателя на агенцията, на заместник-председателите и на служителите от агенцията във връзка с изпълнението на техните функционални задължения, е защитена тайна и се предоставя по реда на този закон.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя само по писмено искане на компетентните държавни органи на Република България.
(3) Извън случаите по ал. 2 информацията по ал. 1 се предоставя:
1. с писмено съгласие на съответния заявител, лицензиант или титуляр на разрешение по този закон, предоставил информацията;
2. на заявители, лицензианти или титуляри на разрешение по този закон, когато това е необходимо за правилното протичане на лицензионния процес и за осъществяването на контролната дейност по този закон;
3. в случаите, когато председателят на агенцията възлага на трети лица извършването на експертизи, проучвания и изследвания, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита;
4. в изпълнение на задължения на Република България, произтичащи от международни споразумения;
5. въз основа на влязло в сила съдебно решение.
(4) Ограниченията по ал. 1-3 не се прилагат при предоставянето на:
1. информация за инциденти и аварии в ядрени съоръжения или обекти с източници на йонизиращи лъчения в обем, определен с наредбите по чл. 19, ал. 1, т. 8 и чл. 123;
2. данни за състоянието на радиационния фон на територията на Република България;
3. данни за радиоактивно замърсяване на околната среда, което може да застраши живота и здравето на населението;
4. данни за полученото облъчване с йонизиращи лъчения на персонала и населението.
§ 1е. (1) С този закон се въвеждат изискванията на Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 г. за установяване на общностна рамка за ядрена безопасност на ядрените инсталации.
(2) На всеки три години председателят на агенцията изготвя доклад относно изпълнението на изискванията на директивата по ал. 1. Докладът се представя на Европейската комисия по установения ред за взаимодействие с институциите на Европейския съюз. Конкретните срокове се определят в съответствие със сроковете за провеждане на съвещания за разглеждане на докладите, представени съгласно чл. 5 от Конвенцията за ядрена безопасност.
(3) Първият доклад по ал. 2 се представя на Европейската комисия до 22 юли 2014 г.
§ 1ж. Председателят на агенцията най-малко веднъж на 
10 години организира периодична самооценка на националната законодателна, регулаторна и организационна рамка за ядрена безопасност на ядрените инсталации и на работата на компетентния регулаторен орган и предлага провеждането на международна партньорска проверка с цел постоянно подобряване на ядрената безопасност.” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Колеги, изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 86, който става § 85 по доклада.
Гласували 70 народни представители: за 69, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: „Преходни и заключителни разпоредби.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Параграф 87 – предложение от народния представители Костадин Язов.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 87, който става § 86, като систематичното му място е преди Преходни и заключителни разпоредби:
„§ 86. В останалите текстове на закона думите „енергетиката и енергийните ресурси” се заменят с „икономиката, енергетиката и туризма”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 87, който става § 86, съгласно доклада.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 88, който става § 87, и предлага следната редакция:
„§ 87. Започнатите до влизането в сила на този закон производства за издаване на лицензии и разрешения се довършват по досегашния ред.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 88, който става § 87, съгласно доклада.
Гласували 75 народни представители: за 74, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 89, но предлага да се отхвърли, тъй като е отразен на систематичното му място като § 93.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 89, който тя предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като § 93.
Гласували 73 народни представители: за 72, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 90, който става § 88.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 90, който става § 88 и е подкрепен от комисията.
Гласували 67 народни представители: за 66, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 91, който става § 89, и предлага следната редакция:
„§ 89.	(1) До влизането в сила на съответните наредби по чл. 26, ал. 6 контролът на съоръженията с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност, разположени на площадката на въведени в експлоатация ядрени централи, се осъществява по досегашния ред.
(2) За съоръженията с повишена опасност извън тези по ал. 1 контролът се осъществява по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите.
(3) В срок до шест месеца от влизането в сила на този закон контролът на съоръженията с повишена опасност по ал. 2 се осъществява по досегашния ред.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 91, който става § 89 съгласно доклада.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 92, който става § 90.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 92, който става § 90 и който комисията подкрепя.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 93 има три идентични предложения от народните представители Светлин Танчев; Драгомир Стойнов и Кирил Добрев,п и от Иван Иванов със следния текст:
„Създава се § 94:
„§ 94. В срок от два месеца от влизането в сила на този закон Управителният съвет на Фонд „Радиоактивни отпадъци” приема правила по чл. 93, ал. 1, т. 5 от закона.”
Комисията не подкрепя и трите предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 93, който става § 91.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК, от място): Аз оттеглям предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Светлин Танчев, което комисията не подкрепя.
Гласували 77 народни представители: за 17, против 7, въздържали се 53.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Драгомир Стойнев и Кирил Добрев, което комисията не подкрепя.
Гласували 70 народни представители: за 17, против 44, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 93, който става § 91 и е подкрепен от комисията.
Гласували 68 народни представители: за 67, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 92:
„§ 92. Министерският съвет в тримесечен срок от влизането в сила на този закон приема необходимите изменения и допълнения в наредбата по чл. 94, ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 92, съгласно доклада.
Гласували 70 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 93:
„§ 93. Разпоредбите на § 20, т. 2, § 33, т. 2 и § 58 влизат в сила от 1 януари 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 93, съгласно доклада.
Гласували 70 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието, а с това е приет и на второ гласуване Законът за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия под № 002-01-18, внесен от Министерския съвет на 2 март 2010 г. 
Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС.
Водеща е Комисията по правни въпроси.
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще прочета Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс на Комисията по правни въпроси под № 002-01-62, внесен от Министерския съвет на 13 юли 2010 г.
Комисията го разгледа на свое заседание на 16 септември 2010 г.
„На заседанието присъстваха представители от Министерство на правосъдието – госпожа Даниела Машева – заместник-министър, госпожа Милена Първанова – началник отдел „Международни отношения и акредитирани организации”, госпожа Виктория Нешева – директор на дирекция „Съвет по законодателство”, госпожа Росица Дичева – държавен експерт в същата дирекция. 
От името на вносителя законопроектът беше представен от госпожа Даниела Машева.
С проекта се цели да се конкретизират някои разпоредби, за да се преодолее възникването на противоречива практика по прилагането на закона, свързани основно с новата уредба на имуществените отношения между съпрузите, с процедурата по осиновяване и с реда за изплащане на присъдена издръжка от държавата.
В разпоредбите, относно имуществените отношения между съпрузите се съдържа презумпцията, че съвместният им принос се предполага до доказване на противното. Това налага да се уреди в чл. 21, ал. 4 оборването на законовото предположение за съвместен принос чрез доказване от ищеца на липсата на съвместен принос, а не на значително по-големия му принос. Предлага се в чл. 23, ал. 1 след думите „изцяло с лично имущество по чл. 22, ал. 1” текстът до края да бъде заличен. Думите „или по време на” на практика изключват съществуването на семейната имуществена общност и това налага промяната в разпоредбата.
В законопроекта се предлага да бъде пресъздаден текстът на отменения чл. 22, ал. 3 от отменения Семейния кодекс, а именно че разпореждането с общ недвижим имот или с вещно право върху такъв имот, извършено от единия съпруг, поражда действие за другия, ако в шестмесечен срок от узнаването той не го оспори по исков ред. Предвидено е също така това право да може да бъде упражнено не по-късно от 3 години от извършване на разпореждането.
Урежда се възможността за вписване в регистъра не само на деца, настанени в специализирана институция, но и на тези, на които се предоставя социална услуга – резидентен тип по чл. 4, ал. 1, 
т. 5 от Закона за закрила на детето. Предлага се включването на детето в списъка да се извършва след индивидуална оценка за всеки отделен случай и само ако това е в негов интерес.
Проектът конкретизира срока за даване на съгласие за осиновяване в случаите на настаняване по административен ред в специализирано заведение на дете, както и момента, до който родителите могат да оттеглят даденото съгласие за осиновяване.
Предлага се изменение в чл. 105, изречение първо, според което информацията за произхода на осиновеното дете се дава от окръжния съд, допуснал осиновяването, ако важни причини налагат това, вместо от дирекция „Социално подпомагане”.
Предвижда се прокурорът и дирекция „Социално подпомагане” да могат да предявят иск за прекратяване на осиновяването в случаите на унищожаемост в сроковете по ал. 3 и ал. 4 на чл. 106 от Семейния кодекс, а при тежко провинение или наличие на други обстоятелства, които дълбоко разстройват отношенията между осиновителя и осиновения – до навършване на пълнолетие на детето. Предлага се във всички случаи на прекратяване на осиновяване, освен поради взаимно съгласие, задължително участие на прокурор. 
В чл. 113, ал. 1, т. 3 терминът „постоянно местопребиваване” се заменя с „обичайно местопребиваване”, тъй като при международно осиновяване е меродавно обичайното местопребиваване на страните по отношението на осиновяващ и осиновяван, а критерият „гражданство” не се прилага в Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване от 1993 г., наричана Хагската конвенция. 
Предложението за заплащане на такси е свързано с дейностите и разходите, осъществявани от Министерството на правосъдието по повод вписване в регистъра. При констатиране на несъответствия или пропуски в представената документация на подателя се дават писмени указания за отстраняването им и се определя 30-дневен срок за това. В част от случаите уведомителното писмо се изпраща в чужбина. След изтичане на срока се извършва преглед на представените документи. Ако недостатъците не бъдат отстранени в посочения срок, се подготвя доклад и проект на уведомление за прекратяване на производството и връщане на документите на осиновяващия. В част от случаите уведомлението с приложените оригинали се изпращат в чужбина. 
В Глава десета „Издръжка” се урежда правото на издръжка, лицата, които дължат издръжка, размерът на дължимата издръжка, както и възможността за изплащане на присъдена издръжка от държавата. Предвижда се издръжката да се изплаща считано от първо число на месеца, следващ месеца, през който е образувано изпълнителното производство, като с това се цели ограничаване на плащанията от държавата на издръжка за минали периоди.
Предвижда се неизправният длъжник да възстанови платената от държавата издръжка заедно със законната лихва. Вземането се събира по реда, предвиден за публичните вземания, но по своя характер вземането на държавата от длъжника по изпълнителното дело за изплатените издръжки е частно държавно вземане и тук редът за събиране на публични държавни вземания е неприложим.
Съгласно разпоредбите на чл. 162, ал. 2 от ДОПК частни са държавните и общинските вземания, които не са посочени изрично като публични държавни и общински вземания. Това противоречие се явява пречка за събиране от неизправния длъжник на изплатената от държавата издръжка.
В § 17 се съдържа предложение, с чието приемане ще се преодолее празнотата във връзка с реда за довършване на започналите съдебни производства. 
Становище изказа и госпожа Фани Давидова от програма „Достъп до информация”, според която предложените промени в частта, относно достъпа на осиновените деца и техните осиновители до информация за биологичния произход на децата са недостатъчни.
На заседанието присъства и господин Красимир Димитров – преподавател по гражданско и семейно право в СУ „Климент Охридски”, който също изложи своето становище по законопроекта.
Със Семейния кодекс от 2009 г. за първи път в цялата история на българското семейно право не се предвиди възможност припознаването да се оспорва от прокурора и трети лица, които имат правен интерес. С изменение в стария Семеен кодекс от 2003 г. бе предвидено, че припознаването може да се оспори и от Агенцията за социално подпомагане. Причината за това бе в установената опасна практика институтът на припознаването да се използва за заобикаляне на режима на осиновяването и за „продажба на деца”.
По действащия Семеен кодекс припознаването, което е формален акт и не се нуждае от никакви доказателства, може да се оспорва само от родителя или навършилото 14 години дете.
Недопускането на други лица, включително и прокурор от обществен интерес открива отново широко вратите за заобикаляне на осиновяването и за „търговия с деца”, поради което е наложително най-малко припознаването да може да се оспорва по съдебен ред от прокурора или Агенция „Социално подпомагане”. 
В дискусията взеха участие народните представители Четин Казак, Искра Фидосова, Янаки Стоилов, Ивайло Тошев, Анастас Анастасов и Юлиана Колева. 
Госпожа Фидосова обърна внимание на разпоредбата на § 3. С предложената редакция на § 3 се възпроизвежда текста на чл. 22,  ал. 3 от отменения Семеен кодекс, който пораждаше спорове в правната теория и практиката относно характера на недействителността на разпореждането с общ недвижим имот, извършено от единия съпруг. Редакцията на действащия чл. 24, ал. 4 от новия Семеен кодекс също не дава отговор на този въпрос. Необходима е допълнителна редакция на този текст с оглед на предотвратяване на по-нататъшни спорове по неговото прилагане.
Постави се въпрос за приложното поле на § 2 – дали се обхваща и хипотезата на трансформиране на придобити вещи от съпруг – едноличен търговец за упражняване на търговската му дейност и включени в неговото търговско предприятие. Изрази се становище, че ако срещу такива вещи се придобият други и новопридобитите станат съпружеска имуществена общност, това би противоречало на правната логика.
Господин Ивайло Тошев постави въпроса кое налага съкращаването на срока за оттегляне на даденото съгласие за осиновяване от родител, след като му се дава възможността за обжалване на решението за осиновяване.
С § 11 изслушването на рождените родители на осиновения е въведено като изискване за предоставяне на информация за произхода на осиновения. В много случаи това би било невъзможно или най-малкото трудно осъществимо, а се говори за наличие на важни причини, обосноваващи предоставянето на информацията.
Предложената ал. 2 за обжалване по общия ред от лицата по ал. 1 също е некоректна. Искането е от осиновителите или навършилия 16 години осиновен и те биха могли да обжалват евентуален отказ за предоставяне на информация. Ако се даде възможност родителите да обжалват решението за предоставяне на информация, това би превърнало охранителното производство в някакво подобие на исков процес.
Госпожа Юлиана Колева обърна внимание, че би било удачно да не се прилага един и същ режим на осиновяване за чужденци и български граждани, живеещи в чужбина.
След проведеното обсъждане и гласуване с 15 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс,    № 002-01-62, внесен от Министерския съвет на 13 юли 2010 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Колеги, вече е 14,00 ч. Утре в 9,00 ч. продължаваме с дневния ред, който приехме днес.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,00 ч.)

Председател:			Цецка ЦачеваЗаместник-председател:	Анастас АнастасовСекретари:		Петър Хлебаров
		
				Митхат Метин