Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-11-30

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Павел Шопов 
Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Имаме кворум – откривам пленарното заседание.
Уважаеми народни представители, днес България се разделя с един от най-обичаните си талантливи и обаятелни актьори – Андрей Баташов. Ще го запомним и с активната му гражданска позиция, която той отстояваше като депутат от Четиридесетото събрание на Република България. Нека почетем паметта му с едноминутно мълчание. (Всички стават. Едноминутно мълчание.) 

Преминаваме към приетия дневен ред за настоящото извънредно пленарно заседание.

Първа точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, приет на първо четене на 16 септември 2010 г.
Госпожо Манолова, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател! От Парламентарната група на Коалиция за България възразяваме срещу включването в доклада за второ гласуване на допълнителен доклад, който според председателя на Здравната комисия представлява неразделна част от доклада за второ четене на измененията и допълненията на Закона за здравето. 
За всеки от народните представители е очевидно – от датите на внасяне на основния и на допълнителния доклад, че вторият е направен извън сроковете, така че представлява сериозно нарушение на чл. 73 от нашия правилник.
Тук става дума и за нещо друго. Изобщо е нарушена процедурата, която е регламентирана и в Конституцията, и в нашия правилник, за приемане на законите, в които това става на две четения. Най-малкото нарушение е, че предложенията, които е направила председателката на Здравната комисия, са извън срока, който е определен от Народното събрание за предложения за второ четене. 
Тук се прави нещо по-сериозно – прави се опит един законопроект да бъде приет само на едно четене, което е нарушение на българската Конституция. Ако проследите, с този допълнителен доклад се правят промени в Закона за здравното осигуряване, каквито промени не са обсъждани по време на разискванията по този законопроект при неговото първо гласуване. 
Оставям настрана и факта, че Законът за здравното осигуряване по неизвестни за мен причини, очевидно ясни само на мнозинството, в момента е отворен четири пъти по четири различни законопроекта. Веднъж – по предложение на колегите от Синята коалиция, което е стандартната и законна практика; веднъж – през бюджета на Националната здравноосигурителна каса; веднъж – през републиканския бюджет; и, представете си, направо на второ четене – през Закона за здравето. Е, не е ли скандално промени в един и същи закон да се правят едновременно по четири други основни законопроекта – в Преходните и заключителните разпоредби? Това е скандално. 
Още повече, по-нататък ще вникнете и в същността на тези промени, които не са просто козметични. На практика обезсмислят основни принципи на здравното осигуряване. Те обезсмислят колективното договаряне, като приемат, че с едно постановление на министъра на финансите ще се определят обемите и цените на медицинските дейности – дейности, които са предмет на договаряне. Тогава възникна въпросът: защо изобщо е Националният рамков договор? Или въпросът, който задават лекарите: защо изобщо съществува Националната здравноосигурителна каса? 
С тези примери се опитвам да ви кажа, че промените, които се предлагат на едно четене извън правилника, в противоречие на Конституцията, касаят същностни сериозни проблеми – не са технически, редакционни или други.
И ви заявявам, че ако вие допуснете до разглеждане извън правилата този допълнителен доклад, ние ще атакуваме закона пред Конституционния съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на Комисията по здравеопазването – госпожа Дариткова, заместник-председател на комисията. 
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Докладът за допълнително гласуване е внесен в комисията и е приет от членовете на комисията. Доколкото имам информация, има решение на Конституционния съд, който определя, че броят на гласуванията се отнася само за пленарната зала. Така че в този смисъл допълнителният доклад касае законопроекта, приет на първо четене, и е неизменна част от него – касае текстове, които са част от материята на измененията в законопроекта. 
Аз смятам, че Вашето изказване е само опит да саботирате приемането на закона, в никакъв случай няма да доведе до някакви трайни юридически последствия и връщане на закона. (Реплика от народния представител Мая Манолова.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате думата за доклад за второ гласуване, госпожо Дариткова – затова Ви дадох думата. 
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Уважаема госпожо председател, на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъде допусната в пленарната зала госпожа Людмила Василева – дирекция „Правно нормативни дейности и човешки ресурси” в Министерството на здравеопазването. (Реплики от КБ.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 139 народни представители: за 122, против 6, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят госта.
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, не очаквам госпожа Дариткова да ме разбере, най-малкото защото тя е участвала в това нарушение на правилата в Здравната комисия, най-нормално е да поддържа същата версия, и очевидно, може би предвид на това, че не е юрист, но Ви обръщам внимание като на юрист, че в момента се прави опит с този допълнителен доклад да бъде приет законопроект за изменение и допълнение на закон на едно гласуване! 
Дариткова не може да разбере, че работата на Здравната комисия си касае Здравната комисия, но в момента, в който внесете и предложите за гласуване този допълнителен доклад, нали си давате сметка, госпожо Дариткова, че на едно четене ще бъдат приети промени в закон, които не са обсъждани на първо гласуване! Това е фрапантно нарушение на Конституцията! Това ще Ви докара многобройни неприятности, след като бъде отменен от Конституционния съд, защото ще бъде и основа за премахването на рамковото договаряне, което сте намислили за тази година. 
Освен това, аз недоумявам откъде му хрумва на мнозинството едновременно в четири други закона да прави промени в Закона за здравното осигуряване, и то за конкретни дейности, които касаят 2011 г. Разбирате ли в каква смешна ситуация поставяте пленарна зала – четири пъти да правим промени по един невлязъл в сила закон, необнародван, които касаят едни и същи текстове?
Ще видите същото направено по Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, ще го видите в Закона за бюджета, ще го видите в предложенията на колегите от Синята коалиция, и като капак – само на едно четене през Закона за здравето! Това е фрапантно нарушение на правилата и води до противоконституционност изобщо на приетия закон!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Дариткова, имате думата.(Реплики.)
За процедура – господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Госпожо председател, действително Ви предлагам да обърнете сериозно внимание на възражението, което се прави, защото, уважаеми народни представители, това не може да е технология за изменение на такъв закон като Закона за здравното осигуряване.
Госпожо Цачева, най-малко подложете на гласуване процедурното предложение за оттегляне на този допълнителен доклад и за повторно обсъждане евентуално в Здравната комисия, но въпросът е преди всички юридически.
В § 97, госпожо Дариткова, на законопроекта, който е внесен за първо четене, що се отнася до този текст за промяна в Закона за здравното осигуряване, се визира един-единствен член от закона – чл. 59, и се предлага едно-единствено изменение – създаване на нова ал. 13. И това е обсъждано на първо четене.
В този допълнителен доклад, който сега ни се предлага, се предлагат промени в Закона за здравното осигуряване, които обхващат чл. 15, чл. 19, чл. 53, чл. 55, чл. 55д, чл.55е, и някъде към края има и промяна в чл. 59, ал. 3. Нищо от това не е обсъждано на първо четене.
Това са фундаментални промени в Закона за здравното осигуряване. Кой, по какъв начин може да защити такъв подход? Това е недопустимо от всяка гледна точка и по принцип и от гледна точка на правилата за приемане на първо и второ четене на законопроекти, така че категорично, госпожо Цачева, настоявам да не допуснете обсъждането на този допълнителен доклад. Намерете подходящата форма, но сте длъжна да го направите. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Правите ли процедурно предложение за оттегляне на допълнителния доклад?
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Правя го, ако Вие не поемете инициатива да предложите на госпожа Дариткова да не го докладва. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа!
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Нямате правно основание да го дискутирате. Това би било нарушение на Конституцията!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Знаете, че в нашия правилник са разписани правилата за второ гласуване на законопроект, който е приет на първо гласуване.
За съжаление има практика, която е установена и от предходни народни събрания – преди доклада за второ гласуване да е внесен за обсъждане и гласуване в пленарната зала, същата комисия да приема допълнителен доклад. Случаите са не един и не два и аз в момента не бих могла да изброя по памет, но всички вие сте наясно, че има такива.
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател. Категорично възразявам по начина, по който водите заседанието. Трябва да се спазва Конституцията, която предвижда, че законите се приемат на две четения, и всякаква практика в отклонение от Конституцията ще води до противоконституционност, независимо дали от предишното, от по-предишното или отпреди 15 събрания, или от настоящото.
Въпросът е принципен и Вие като председател на Народното събрание не може по никой начин да пренебрегвате норми на Конституцията с позоваване на някаква практика, така че Ви моля да спазвате Конституцията, защото практиката, независимо от кое Събрание, не е повод да се нарушава Конституцията! И аз Ви моля само едно – да спазвате Конституцията като председател на Народното събрание! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Миков.
Заповядайте, господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Госпожо председател, безспорно сте права. Има практика за внасяне на допълнителни доклади, но няма практика допълнителен доклад да прави промени в закон. Допълнителни доклади са се налагали, когато именно се е отлагал текст за допълнително разглеждане, за внасяне за уточнения и т.н.
Тук става дума за нещо изключително съществено, за фундаментални, основни норми на Закона за здравното осигуряване, които са от най-спорните. И то такъв начин да ги допуснете за обсъждане и гласуване е абсолютно, наистина противоконституционно. И нямате никакво основание да черпите, никакво основание, от някакви мними предходни практики. Не допускайте нарушение на Конституцията! Във Ваши ръце е.
Първото Ви задължение е да съблюдавате спазването на Правилника, а Правилникът изисква спазване на Конституцията!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Започваме по основния доклад за второ гласуване. Докато стигнем до § 16 ще се произнеса каква ще е съдбата на допълнителния доклад.
Заповядайте, госпожо Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: „Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето № 002-01-69, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2010 г.”
Уважаема госпожо председател, Комисията по здравеопазването на основание чл. 73, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага на второ гласуване следния проект на „Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на закона, което комисията подкрепя.
Гласували 125 народни представители: за 101, против 3, въздържали се 21.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение на народния представител Геновева Алексиева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 1 със следната редакция:
„§ 1. В чл. 6а, ал. 3 думите „и диспансерите” се заменят с „центровете за психично здраве, комплексните онкологични центрове и центровете за кожно-венерически заболявания”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания, уважаеми колеги, няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за създаването на нов § 1, както е по доклад.
Гласували 121 народни представители: за 101, против 5, въздържали се 15.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за § 1, който става § 2, и за § 2, който става § 3, които комисията подкрепя.
Гласували 125 народни представители: за 103, против 6, въздържали се 16.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 3 има предложение на народния представител Десислава Атанасова.
Комисията подкрепя предложението по т. 1, 2, 3, 5 и 6.
Предложението е оттеглено по т. 4.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3, който става § 4:
„§ 4. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Регионалната здравна инспекция се ръководи и представлява от директор, който се подпомага от заместник-директор.
   (2) Директорът на регионалната здравна инспекция заема длъжността въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда от министъра на здравеопазването.
   (3) Директор на регионална здравна инспекция може да бъде лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, призната медицинска специалност, квалификация по здравен мениджмънт и три години стаж след придобиване на специалността.
   (4) Директорът на регионалната здравна инспекция се атестира на всеки три години от комисия, назначена от министъра на здравеопазването. Редът за провеждане на атестацията се определя с правилника по чл. 10, ал. 3.
   (5) Министърът на здравеопазването може да прекрати трудовото правоотношение на директор на регионална здравна инспекция, получил отрицателна атестация, с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.
   (6) Заместник-директорът на регионалната здравна инспекция заема длъжността въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда от директора на съответната регионална здравна инспекция.
   (7) Заместник-директор на регионална здравна инспекция може да бъде лице с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, призната медицинска специалност и с квалификация по здравен мениджмънт.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 3, който става § 4 съгласно доклада.
Гласували 109 народни представители: за 93, против 6, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 4 има предложение на народния представител Геновева Алексиева.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4, който става § 5:
„§ 5. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Регионалните здравни инспекции осъществяват на територията на съответната област дейности по:
1. държавен здравен контрол;
2. контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните и здравните заведения;
3. проверка относно спазването на изискванията по чл. 40, ал. 4 и чл. 47, ал. 4 от Закона за лечебните заведения;
4. планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза;
5. промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите;

6. събиране, регистриране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на здравна информация за нуждите на националната система за здравеопазване;
7. мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на населението;
8. анализи, оценки и прогнози за здравно-демографските процеси на регионално ниво;
9. лабораторни анализи и изпитвания; 
10. разработване и изпълнение на регионални здравни програми и проекти; 
11. координация и изпълнение на национални и международни здравни програми и проекти;
12. методическа, консултативна и експертна помощ;
13. следдипломно практическо обучение в областта на опазване на общественото здраве;
14. проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве;
15. планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи и изготвяне на военновременен план за територията на съответната област.
 (2) Регионалните здравни инспекции съвместно със съсловните организации проучват потребностите от медицински и немедицински специалисти с висше образование и предлагат на министъра на здравеопазването броя на местата за следдипломно обучение по специалности.
 (3) Наименованието и броят на дирекциите в общата и специализираната администрация на всяка регионална здравна инспекция, техните функции и числеността на персонала в тях се определят в правилник, издаден от министъра на здравеопазването.
  (4) С правилника по ал. 3 министърът на здравеопазването може да възложи на определени регионални здравни инспекции дейности, които се изпълняват на територията на няколко области или на територията на цялата страна.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.

Подлагам на гласуване редакцията на вносителя за § 4, който става § 5 съгласно доклада.
Гласували 98 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 5 има предложение на народния представител Геновева Алексиева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 5, който става § 6: 
„§ 6. Член 10а се изменя така:
„Чл. 10а. (1) Приходите на регионалните здравни инспекции се формират от:
 1. субсидия от републиканския бюджет;
 2. собствена дейност.
 (2) Регионалните здравни инспекции са администратори на приходите по ал. 1, т. 2, които се формират от:
1. държавни такси;
2. глоби и имуществени санкции, наложени с влезли в сила наказателни постановления, издадени от директорите на регионалните здравни инспекции, постъпили по сметката им;
3. други източници.	
 (3) Средствата по ал. 1, т. 2 се разходват за: 
1. осъществяване на контролна дейност;
2. профилактика на незаразните болести, профилактика и надзор на заразните болести;
3. създаване, поддържане и водене на регистрите по този закон и по други закони, възложени на регионалните здравни инспекции;
4. лабораторни анализи и изпитвания;
5. участие в национални и международни междулабораторни изпитвания;
6. акредитиране и поддържане акредитацията на лабораториите на регионалните здравни инспекции;
7. разпространение на информационни и научноизследователски материали; 
8. обучение и квалификация на персонала;
9. придобиване, поддръжка и ремонт на дълготрайни материални активи до 30 на сто.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 5, който става § 6 съгласно доклада.
Гласували 97 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Параграф 6 –предложение на народния представител Геновева Алексиева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6, който става § 7:
„§ 7. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. С цел защита на здравето на гражданите на територията на Република България се извършва държавен здравен контрол чрез осъществяване на дейностите по чл. 15.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 6, който става § 7 съгласно доклада.
Гласували 91 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Параграф 7 – предложение на народния представител Станка Шайлекова.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 7, който става § 8 и който комисията подкрепя.
Гласували 88 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Има предложение от народния представител Геновева Алексиева по § 8.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 8, който става § 9:
„§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „контрол” се добавя „по чл. 15”;
б) точки 3 и 4 се отменят.
2. В ал. 2 след думите „контрол към” се добавя „Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 8, който става § 9 съгласно доклада.
Гласували 95 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Има предложение от народните представители Ваньо Шарков и Иван Николаев Иванов по § 9:
„§ 9. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
 (2) Държавен контрол за спазване на изискванията за защита на населението от въздействието на йонизиращи и нейонизиращи лъчения се възлага от министъра на здравеопазването на избрани от него здравни структури, съоръжени с необходимата апаратура и обучен състав, както и на НЦРРЗ.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Предложението ми е да не се приема предложението на комисията в т. 1 – след думата „контрол” да се добави „по чл. 15”. Става въпрос какво може да върши главният здравен инспектор – да „организира и ръководи държавния здравен контрол”. 
Чл. 15(1), е:
„Чл. 15. (1) Държавната политика по опазването на общественото здраве и държавният здравен контрол на територията на съответната област се осъществяват от РИОКОЗ.” 
В чл. 15 въобще не е казано за какъв държавен контрол става въпрос. Нека си остане досегашният текст. 
Главният държавен здравен инспектор би трябвало да запази правомощието си да осъществява държавния здравен контрол, а не само да се ограничава по чл. 15. Няма никакъв смисъл.
Така че предлагам да отпадне буква „а” от предложението на комисията – да не се добави „по чл. 15”, а да си остане: „Главният държавен инспектор организира ...”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Миков, извинявам се, че Ви прекъсвам, но този параграф го гласувахме преди малко. В момента сме на § 9, който става § 10.
МИХАИЛ МИКОВ: Това е точно § 9 от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Не! Пропуснахте го като текст.
МИХАИЛ МИКОВ: А, добре, щом съм го пропуснал, добре сте си го приели тогава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Други изказвания? Няма. 
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков и Иван Николаев Иванов, което комисията не подкрепя.
Гласували 94 народни представители: за 10, против 59, въздържали се 25.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 9 , който става § 10 , който комисията подкрепя.
Гласували 84 народни представители: за 72, против 2, въздържали се 10.
Предложението е прието.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ) (от място): Моля, казвайте предложението по вносител или по комисия е!
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 10, който става § 11; за § 11 по вносител, който става § 12 и § 12 по вносител, който става § 13 – предложения, които комисията подкрепя.
Гласували 102 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 15.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Има предложение на народния представител Станка Шайлекова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За протокола, предложението е оттеглено.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за § 13, който става § 14, и § 14, който става § 15 – предложения, които комисията подкрепя. 
Гласували 96 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 14.
Предложението е прието.
Параграф 16 няма да бъде обсъждан и гласуван, ще го прескочим и продължаваме след това с произнасянето.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Има предложение на народния представител Геновева Алексиева за § 15.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 15 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията – § 15 да отпадне.
Гласували 101 народни представители: за 89, против 4, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Господин Миков, заповядайте за отрицателен вот.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми дами и господа, вносителят коректно е предложил да отпадне Държавна агенция за младежта и спорта, защото вече такава няма, и да се замени от министъра на физическото възпитание и спорта. 
Вие току-що, уважаеми дами и господа народни представители, приехте да си остане „Държавна агенция за младежта и спорта”, а да не се приеме „министърът на физическото възпитание и спорта”. 
Аз гласувах против, защото смятам, че от доста време няма Държавна агенция по младежта и спорта. Само че не зная защо вие приехте да си остане Държавната агенция за младежта и спорта в този закон и отхвърлихте предложението на вносителя? Това направихте, скъпи ми колеги, да сте живи и здрави! Благодаря.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Искам да кажа, че тази корекция вече е направена в закона и затова се предлага предложението по вносител да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, госпожо Дариткова, продължете с § 17.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 17 има предложение на народния представител Десислава Атанасова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 17:
„§ 17. Член 26б се изменя така:
 „Чл. 26б. (1) Откриването на оптики по чл. 26а, ал. 1 се извършва по реда на чл. 36.
(2) Изискванията за устройството и дейността на оптиките се определят с наредба, издадена от министъра на здравеопазването.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Параграф 16 защо го пропуснахте?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Отложихме го. (Реплика на народния представител Мая Манолова.)
Не, за момента за гласуване и за обсъждане по допълнителния доклад, който беше внесен и който вие оспорихте преди около половин час.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Да, но отлагането се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване текста в редакцията на комисията за § 17, както е по доклад.
Гласували 94 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за параграфи 18, 19, 20 и 21, които комисията подкрепя.
Гласували 84 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 10.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: В § 22 има предложение на народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 22:
„§ 22. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
 „(1) Всеки, който открие обект с обществено предназначение, е длъжен да уведоми за това съответната регионална здравна инспекция по местонахождението на обекта не по-късно от деня на започване на дейността, като посочва адреса на обекта, видовете дейности, които се извършват в него, както и името и постоянния адрес на лицето, което упражнява дейността, а ако е търговец – посочва ЕИК. Уведомлението може да се извърши и по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.”
2. В ал. 2 думите „три месеца” се заменят с „един месец”.
3. В ал. 3 думите „Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве” се заменят с „Регионалните здравни инспекции”.
4. В ал. 4 думите „и оптики” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 22, както е по доклад.
Гласували 89 народни представители: за 78, против 2, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за параграфи от 23 до 27 включително, които комисията подкрепя.
Гласували 93 народни представители: за 78, против 2, въздържали се 13.
Предложенията са приети.
Заповядайте за процедура, господин Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Действително аз оставям на юристите да преценят за Допълнителния доклад и по-точно на темата за здравното осигуряване. Мисля, че корекциите, които са във втория доклад, които не касаят здравното осигуряване и са минали съответно на първо и на второ гласуване, няма проблем да бъдат прогласувани тук, за да останат само така наречените параграфи, които са за здравното осигуряване.
Обръщам се към опозицията: ако имат възражения да ги изразят, ако не – просто да вървим, тъй като те са минали съответно на първо и второ четене и просто са включени в Допълнителния доклад.
Ако има възражения, моля, изкажете ги тук на трибуната. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, преценявайте сами. По принцип целият Допълнителен доклад е извън реда, който е предвиден в нашия правилник. По текстовете, които визира колегата Иванов, става дума само за нарушаване на правилника.
С текстовете, които касаят промените в Закона за здравното осигуряване, се нарушава и Конституцията в частта, в която казва, че законите се приемат на две четения. Тоест ние казахме, че не подкрепяме нарушаването и на Конституцията, и на правилника, затова сме против, но ако приемете да се гласуват и да се обсъждат текстовете, които просто нарушават правилника, ще нарушите само правилника, иначе ще нарушите и Конституцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Госпожо Дариткова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 28 има предложение на народния представител Десислава Атанасова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 28:
„§ 28. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. За издаване на документи и извършване на услуги по този закон от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве се заплащат държавни такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 28, както е по доклад.
Гласували 100 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 19.
Предложението е прието.


ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 29, който комисията подкрепя.
Гласували 105 народни представители: за 85, против 2, въздържали се 18.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение на народния представител Геновева Алексиева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 29а, който става § 30 със следната редакция:
„§ 30. В чл. 51, ал. 3 думата „възражение” се заменя с „разрешение”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на § 29а, който става § 30, съгласно доклада.
Гласували 107 народни представители: за 95, против 2, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 31.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 32.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 30, който става § 31; § 31, който става § 32; § 32, който става § 33, и които предложения комисията подкрепя.
Гласували 102 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 22.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Параграф 33 – предложение на народния представител Десислава Атанасова направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 33, който става § 34:
„§ 34. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 в изречение първо след думите „лекуващия лекар” се добавя „или на лекаря, насочил пациента за хоспитализация”.
2. Алинея 4 се изменя така: 
 „(4) Изолация и лечение на болни от заразни болести извън посочените в ал. 1 може да се осъществяват в домашни условия след преценка на съществуващия епидемичен риск от лекуващия лекар или след консултация с епидемиолог или специалист по инфекциозни болести.”
3. Създава се ал. 6:
 „(6) Редът за изолация на болните от заразни болести се определя с наредбата по чл. 60, ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 33, който става § 34, съгласно доклада.
Гласували 104 народни представители: за 95, против 1, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 35.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 36.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 34, който става § 35 и за § 35, който става § 36 – предложения, които комисията подкрепя.
Гласували 90 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 10.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение на народните представители Ваньо Шарков и Иван Николаев Иванов:
Да се създаде нов § 35а:
„§ 35а. Създава се чл. 64а: 
„Чл. 64а (1) Министерският съвет с наредба определя максималните допустими нива на облъчване на населението с нейонизиращи лъчения – електрически, магнитни и електромагнитни полета в честотния обхват 0 Hz (Xepцa ) – 300 Gz (Гига Херца), излъчвани от стационарни източници, като телевизионни и радио предаватели, антени на цифрови телевизионни предаватели и клетъчните антени, както и контрола по тяхното спазване. Тези нива трябва да са съобразени с практиките на страните от Европейския съюз.
 (2) Нивата за съответните честотни спектри се определят за две зони:
1. зона, недостъпна за хора без специална екипировка с изключение на плоски покриви на сгради;
2. зона от територии, които не са работна среда, но в които периодично или постоянно пребивават хора.
 (3) Контролът върху този вид лъчения се осъществява с периодичен мониторинг, като се правят и безплатни измервания по искане на граждани в едномесечен срок. Измерването се извършва при максимална мощност на излъчвателя по методика, определена от международната агенция за защита от нейонизиращи лъчения в присъствието на лицето, подало искането.
 (4) Всеки гражданин има право да получи информация за нивата на съответните честотни спектри за местата, в които пребивава. За целта Регионалните здравни инспекции организират електронна страница с банка данни за технически показатели за излъчващите обекти.
 (5) В процеса на съгласуване със здравните органи собственикът на всеки такъв обект изпраща задължително на електронен носител в НЦООЗ и РЗИ технически данни за излъчвателя. Тези данни съдържат:
1. адрес;
2. тип на излъчвателя съгласно номенклатурата на производителя;
3. работен честотен обхват;
4. входяща мощност;
5. коефициент на усилване;
6. кадастрална скица със схема на изчислената хигиенно-защитна зона (сканирана) в хоризонтален разрез на ниво терен и напречен разрез на хигиенно-защитната зона около излъчвателя в съответствие с оста на най-близко отстоящата сграда до кулата, пилона или сградата, на която е монтиран излъчвателя. Върху хигиенно-защитната зона се посочват еднаквите нива на облъчване, очертани като линии, отстоящи една от друга на всеки 10 метра в посока отдалечаване от излъчвателя.
 (6) Не се допуска монтирането на излъчвател върху по-ниска от околните сгради, ако разстоянието между тази сграда и съседните сгради попада в рамките на хигиенно-защитната зона на този излъчвател.
 (7) Не се допуска монтирането на излъчватели на нейонизиращи лъчения на разстояние по-малко от 500 метра до детски градини, училища, лечебни заведения, домове за възрастни хора и хосписи.
 (8) Не се допуска монтирането на антени на телекомуникационни оператори върху улични стълбове за осветление или стълбове за поддържане на контактната мрежа на градски транспорт.
(9) В случай че разстоянието по ал. 7 е нарушено или е допуснато неизпълнение на ал. 8, собствениците на излъчвателите са длъжни да ги демонтират за своя сметка в срок от 30 дни след установяване на нарушението. При неспазване на този срок общината ги демонтира за сметка на собственика.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Шарков.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Предложението, което сме внесли, е в резултат на факта, че настоящата нормативна база в България, отнасяща се до защита на населението от вредното въздействие на нейонизиращите лъчения, е безвъзвратно остаряла и не отразява фактическото състояние на нещата, а нивото на облъчване на хората с нейонизиращи лъчения в момента е около 1500 пъти по-високо в сравнение с облъчването от естествените източници преди години.
Този проблем е световен. Той не е само за България, поради което и Световната здравна организация на основание на резултатите от Международен проект за изследване влиянието на електромагнитните полета върху човешкото здраве препоръча на страните членки на СЗО да регламентира здравната закрила на населението от тези полета чрез национални закони, като дори предложи образец на такъв закон. 
За здравния ефект от облъчването на хората с нейонизиращи лъчения в рамките на Европейския съюз са проведени изследвания по осем програми. Резултатите потвърждават безпокойството на Световната здравна организация. 
Тревожни факти се описват и същевременно се дават указания от Комисията на европейските общности в Брюксел от 1 септември 2008 г. в Доклада на Комисията за прилагане препоръките на Съвета от юли 1999 г. за определяне нивата на облъчване населението с електромагнитни полета, и втори доклад през 2002-2007 г., в действие, от Европейската комисия, Главна дирекция „Защита здравето на потребителите” и дирекция „Обществено здраве и оценка на риска” и много други. Същите позиции са отразени в резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г.
Световният научен свят изобилства от публикации. Това, което се съобщава, са силно тревожни факти по отношение на вредното въздействие на нейонизиращото лъчение върху различните човешки органи. В много страни като Германия, Франция, Финландия, Русия се предприемат специални мерки за защита на подрастващите от въздействията на нейонизиращите лъчения. 
В Гърция всички антени на телекомуникационни оператори, монтирани в близост до училища, болници и др., работят с 60% намалена мощност. В различните страни от Европейския съюз са приети различни периодики за мониторинг на излъчвателите на нейонизиращи лъчения, но там те се спазват безусловно, за разлика от България.
Въведеното изискване в това, което предлагаме, е всеки гражданин на страната да има право на непосредствен достъп до техническите показатели на излъчвател на нейонизиращи лъчения, отговаря на постановките в Закона за защита на околната среда и практически се гарантира с настоящите допълнения, които ние се опитваме да направим.
Мога да ви дам и други медицински доказателства в подкрепа на нашето предложение. Например – през 1990 г. д-р Нийл Чери е направил анализ на вредите от електромагнитното лъчение и публикувал доклад, според който ниските електромагнитни честоти са най-вероятни причинители на рак, а високите са само „възможен” канцероген. 
През юли 2001 г. Здравният отдел на Калифорния предоставя публично доклад, в който като рискове за здравето от такова облъчване са посочени: левкемия при децата, където ефектът е по-силен, тъй като при тях костите са все още недоразвити, и при възрастни – рак на мозъка, склероза и опасност от спонтанен аборт. 
В израелския град Натания през 2004 г. е проведено изследване относно връзките между заболяването от рак и облъчването от антените на операторите. Резултатите от него показват, че случаите на тумори са 4.15 пъти повече при хората, живеещи в близост до базова станция, в сравнение със средното ниво за целия град. 
Такива изследвания са правени във Франция, Испания, Египет, Полша, Австрия и са установили по-леки здравословни проблеми като главоболие, гадене, безсъние, високо кръвно налягане дори при хора, живеещи до сто метра от базовите станции на операторите.
Всичко това го казвам, за да стане ясно, че има здравно основание в предложението, което ние правим за изменения в закона.
Забележете, в становището, което беше представено в Комисията по здравеопазването от страна на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се казва, цитирам: „Да се има предвид, че в международен мащаб няма окончателно заключение от гледна точка на степента на вредно въздействие на тези полета.” Няма окончателно становище не дали са безвредни или вредни, няма окончателно становище относно степента на вредното въздействие. 
Това, което ние сме предложили със забраната за монтиране върху детски градини и около детски градини, училища, лечебни, здравни и социални заведения, не само че се подкрепя от 74% от българските граждани, съгласно проведеното изследване на Националния център за изследване на общественото мнение, но то е, уважаеми колеги, и в този учебник (показва учебник), който се нарича „Увод в безжичните комуникации”. Има цяла глава, която е озаглавена „Разстоянието до антената – основен предпазен фактор”.
Предполагам, че голяма част от вас ще се въздържат при гласуването, но така или иначе тези ограничения трябва да бъдат въведени в един момент.
Моля ви да подкрепите нашето предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Изказвания? Няма. 
Заповядайте за реплика, госпожо Георгиева.
ЗОЯ ГЕОРГИЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Шарков, много благодаря за научния доклад, който изчетохте, само ще кажа, че това няма нищо общо със Закона за здравето. 
Разбирам, че това е тема, по която могат да се правят много популистки изказвания като народозащитници, но предложенията, които внасяте, освен да въведат по-голям хаос, няма да направят нищо друго. Не мога да си представя как практически си представяте безплатно да бъдат правени замервания по искания на граждани в срок от един месец. Няма как да се случи! 
Искам само да ви кажа, че има закони, които регламентират изграждането на базовите станции. Това е Законът за електронните съобщения. Общо взето това е проблемът и темата, която се спряга в цялата страна. Освен това по силата на Закона за устройство на територията базовите станции се наричат строежи.
В Закона за устройство на територията също са регламентирани условията за изграждане на базовите станции и въвеждането им в експлоатация. Има Наредба № 21, която регламентира правилата за изграждане на мобилните далекосъобщителни мрежи и съоръжения, където подробно са описани и хигиенно-защитните зони и условия, на които трябва да отговарят базовите станции.
В едно сте прав – необходимо е да се направи Регистър на базовите станции, като в този регистър трябва да бъдат вписани всички параметри на базовите станции. Необходимо е те да бъдат замервани поне веднъж в годината дали отговарят на заложените параметри в проектирането и в протокола, с който са въведени в експлоатация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Шарков.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Георгиева, казахте, че в България има други закони, които регламентират всички тези неща. Аз ще Ви кажа как те се спазват. През 2008 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството, бившият министър е тук – министър Гагаузов, джиесем операторът „Вивател” ще бъде задължен да демонтира най-много незаконни базови станции – общо 101, стана ясно от приключилата проверка на Дирекцията за национален строителен контрол. „Мобилтел” ще трябва да премахне 44 базови станции, а „Глобул” да се прости с 19 такива обекта. 
Специалистите от Строителния контрол са забранили на „Мтел” да ползва 322 от изградените си базови станции, да прекратят дейностите по строителството на нови осем такива. 
На „Глобул” е забранено да оперира с 225 от съществуващите обекти и да спре монтажа на започнати нови десет.
Оператор „Вивател” трябва да прекрати ползването на 126 от базовите станции, които притежава, и да спре строителството на новите девет обекта.
Освен това на 42 от проверяваните станции на територията на страната са извършени общо 1381 проверки, не е установена дори собствеността. Разбирате ли колко е защитено българското население?! Да се казва, че това се използва за популизъм, както искате го приемайте, но българските граждани в момента не са защитени по никакъв начин от всички щуротии, които си правят тези оператори, защото те си правят каквото си искат!
На територията на страната има една-единствена референтна лаборатория, която смятате ли, че може да обикаля, да проверява всички тези станции и да осъществява контрол?
Защо не защитим поне децата, както са защитени в Гърция?! Защо там може, мобилният оператор е същият и в България, а в България – не може?! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Георгиев.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Ще взема отношение по предложението на колегите господин Шарков и господин Иванов в посока да го защитя.
Не е въпрос на съобщения и телекомуникации, не е и въпрос толкова на технически параметри, а става въпрос за здравето на българските граждани. В този закон затова има място за тази тема!
Вероятно мнозина от вас знаят, други не: Пловдивската община се възпротиви остро на разполагането на такива станции в близост до детски градини, училища и други подобни заведения. Административният съд не прие аргументите на Пловдивската община, защото липсват достатъчно законови изисквания за това. Това е причината, за да не се приемат основателните опасения, че здравето на хората не е защитено.
За всички нас е ясно, че онези градове и държави, които ценят здравето на хората, са въвели норми въпросните антени на базовите станции да се разполагат в градовете на такава височина, че да не влияят с близки излъчвания върху здравето на хората.
В Закона за устройството на територията съществуват такива правила, че когато част от обитателите на една сграда вземат решение с необходимия кворум да монтират антена на покрива на своята жилищна сграда, без това да зависи от най-близко стоящите, които са против, тези антени излъчватели ще бъдат монтирани там. Как са защитени техните права? – Никак! За една шепа жълти стотинки те са готови да се подложат на риск на това все още недостатъчно изследвано за здравето явление.
Моето мнение е, макар този текст, за който сега става въпрос, да не е съвършен, е по-добре да има подобен текст или да се разработи прецизно след това.
Няма да скрия от вас, тъй като имам известна техническа грамотност, че ако българското правителство и съответните ведомства искат да проследят какви са степените на излъчване и мощностите на излъчване на тези базови излъчвателни станции, могат да го направят, не е много сложно. Вярно е, че трябват пари за това. Във всеки един момент обаче ще може да се контролира всяка една базова станция на мобилните оператори какви мощности излъчва и как влияе това на гражданите, а не да се правят хаотични периодични измервания. Примерно, месеци след подаването на сигнала от гражданите, за това време естествено се пренастройват мощностите, в които излъчват съответните базови станции.
Въпросът за здравето на българските граждани е важен. За това отговаря не само правителството, но и ние като народни представители, затова ще подкрепя това предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики?
Господин Шарков, заповядайте.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Не мога да разбера защо няма изказвания „против” нашето предложение?
Във връзка с казаното от Вас за дейността на правителството искам да Ви кажа, че в изпълнение на Заповед № 75/3.09.2009 г. на министър-председателя господин Борисов междуведомствена група е извършила анализ на европейските практики при изграждане и експлоатация на базови станции от наземни подвижни мрежи и е изготвила доклад, в който са залегнали следните предложения:
„1. Да бъдат изготвени конкретни предложения за промяна в действащото законодателство - това, което сме внесли, е промяна в действащото законодателство – с цел осигуряване на по-стриктен контрол върху базовите станции в процеса на тяхното проектиране, изграждане и функциониране.
2. Да се даде изискване самите мобилни оператори да извършват собствен мониторинг и да информират населението, за да се изгражда доверие.
3. Мобилните оператори да бъдат задължени да ползват съвместно инфраструктурата за предоставяне на електронен съобщител.”
Това, което виждаме в момента, са различни мобилни оператори върху една жилищна сграда с по четири антени върху четирите краища на сградата.
„4. Създаване и поддържане на публично достъпна електронна база данни към Министерството на здравеопазването.”
Това е доклад до министър-председателя с дадени препоръки от септември 2009 г., а сега е ноември 2010 г. Нищо от това не е направено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика на господин Захариев?
Господин Иванов, заповядайте.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Захариев, искам да споделя, че в предишното Народно събрание това предложение на народните представители Шарков и Иванов също беше предложено, но тогава Вие го отминахте с безразличие, а сега виждам огромна загриженост за здравето на българите. Не мога да разбера кога вие говорите прямо, че сте загрижени за здравето – в сегашния парламент или в предишния, когато бяхте управляващи?! Бъдете последователен, когато излизате на тази трибуна и защитавате дадена теза! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Трета реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Георгиев.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Не мога да отговоря на репликата на господин Шарков, защото там нямаше противоречие с това, за което пледирах аз.
С удоволствие ще отговоря на репликата на господин Иванов, защото това, което говори той, не е истина. Това е – извинете за израза, ще го сложа в кавички – една опашата лъжа, която той изрече оттук.
Винаги в своя съзнателен живот през последните 10-15 години съм се борил срещу това явление, което пречи за здравето на хората, в това число и в парламента, и в Общинския съвет в Пловдив.
Тук видимо обаче има раздвояване на личността на господин Иванов, който веднъж пледира в една посока, когато е в опозиция, а когато е в управлението, пледира в друга посока. Чудя се дали за това няма някакви други причини?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. 
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков и Иван Николаев Иванов, което комисията не подкрепя.
Гласували 98 народни представители: за 21, против 35, въздържали се 42.
Предложението не е прието.
Благодаря.
Господин Шарков, заповядайте за процедура.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за прегласуване с един-единствен мотив. Това гласуване, което току-що беше направено в пленарната зала, няма нищо общо с гласуването на българските граждани по отношение на предложенията за промени в закона.
Седемдесет и три процента от българските граждани казаха „за” на забраната за монтиране около детски градини. Тук 73% казват „за” монтиране дори върху самите детски градини! Това е класически пример за разминаване между обществените очаквания и това, което вие правите в пленарната зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на прегласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков и Иван Николаев Иванов, което комисията не подкрепя – става въпрос за създаване на нов § 35а.
Гласували 92 народни представители: за 24, против 18, въздържали се 50.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 36 има предложение на народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника. 
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 36, който става § 37:
„§ 37. В чл. 72 се създава ал. 4:
 „(4) Предоставянето на резултатите по ал. 1, т. 3 и уведомяването по ал. 2 може да се извършва по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 36, който става § 37.
Гласуваме § 37 по доклада на комисията.
Гласували 97 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 38.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 38 по доклада на комисията.
Гласували 93 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 38 има предложение на народния представител Десислава Атанасова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 38, който става § 39:
„§ 39. В чл. 74 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „10-дневен” се заменят с „тридневен” и абревиатурата „РИОКОЗ” се заменя с „регионалната здравна инспекция”.
2. В ал. 2, изречение второ абревиатурата „РИОКОЗ” се заменя с „регионалната здравна инспекция”.
3. В ал. 3 навсякъде абревиатурата „РИОКОЗ” се заменя с „регионалната здравна инспекция”.
4. В ал. 4 абревиатурата „РИОКОЗ” се заменя с „регионалната здравна инспекция”.
5. В ал. 5 абревиатурата „РИОКОЗ” се заменя с „регионалната здравна инспекция”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 39 в редакцията на комисията. 
Гласували 93 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение на народния представител Десислава Атанасова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 38а, който става § 40 със следната редакция:
„§ 40. Създава се чл. 82а:
„Чл. 82а. Със средства от собствени приходи общините могат да подпомагат дейности по профилактика и лечение на социално слаби, безработни и други лица, които имат регистрация за постоянен адрес в съответната община.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 40 съгласно доклада на комисията.
Гласували 100 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 41.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 42.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 43.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок гласуваме § 39 до § 41 по вносител, които стават съответно § 41 до § 43 включително по доклада на комисията.
Гласували 96 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение на народния представител Десислава Атанасова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 41а, който става § 44 със следната редакция:
„§ 44. Създава се чл. 101а:
„Чл. 101а. (1) Срокът на решението за степента на трайно намалена работоспособност се определя в наредбата по чл. 101, ал. 7 в зависимост от характера на увреждането, динамиката на неговото развитие и възможностите за възстановяване на работоспособността.
(2) При дефинитивни състояния, посочени в наредбата по ал. 1, при които няма възможност за пълно или частично възстановяване на работоспособността, степента на трайно намалена работоспособност се определя пожизнено.
(3) При множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни състояния, срокът на решението за степента на трайно намалена работоспособност се определя по реда на ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 44, съгласно предложението на комисията. 
Гласували 100 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 45.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 46.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 47.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок гласуваме § 45, 46 и 47, съгласно доклада на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието. 
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 45 има предложение на народния представител Десислава Атанасова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 45, който става § 48:
„§ 48. В чл. 108 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 абревиатурата „РЦЗ” се заменя с „регионалната здравна инспекция”.
2. Алинея 4 се изменя така:
 „(4) Решенията на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК се изпращат по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление в Националния център за здравна информация и в Агенцията за хората с увреждания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване § 48 съгласно доклада на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 49.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 49, моля.
Гласували 94 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 47, който става § 50:
„§ 50. В чл. 111, ал. 1, изречение първо думите „съответния РЦЗ” се заменят със „съответната регионална здравна инспекция” и думите „на РЦЗ” се заменят с „на регионалната здравна инспекция”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 50 съгласно доклада на комисията.
Гласували 85 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение на народния представител Десислава Атанасова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 47а, който става § 51, със следната редакция:
„§ 51. Създава се чл. 112а:
„Чл. 112а. Съобщаването на решенията на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК на заинтересованите организации - НОИ, НЗОК, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността, се извършва по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление, а освидетелстваното лице и осигурителите се уведомяват с писмо с известие за доставяне.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 51 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 52.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 52.
Гласували 88 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 49 има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 49, който става § 53:
„§ 53. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
 а) абревиатурата „РЦЗ” се заменя с „регионалната здравна инспекция”; 
 б) създава се изречение второ: „Директорът на регионалната здравна инспекция е председател на съвета.”
2. Алинея 2 се изменя така:
 „(2) Съветът по ал. 1 включва един представител на регионалната здравна инспекция, директорите на лечебните заведения за болнична помощ, на центъра за спешна медицинска помощ и представители на областната администрация и на общините в съответния регион.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 53.
Гласували 89 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 50, който става § 54:
„§ 54. В чл. 116б, ал. 1, т. 9 абревиатурата „РЦЗ” се заменя с „регионалната здравна инспекция”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 54 по предложението на комисията.
Гласували 89 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 55.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 56.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме ан блок параграфи с номера 51 и 52 по вносител, които стават съответно § 55 и § 56 по доклада на комисията.
Гласували 79 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 53, който става § 57:
„§ 57. В чл. 170, ал. 1, 3, 4 и 5 абревиатурата „РЦЗ” се заменя с „регионалната здравна инспекция”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 57 по доклада на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 74, против 1, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 58.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 58 по доклада на комисията.
Гласували 77 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 55 има предложение на народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 55, който става § 59:
„§ 59. Създава се чл. 171а:
„Чл. 171а. Заявлението по чл. 170, ал. 1 и уведомлението по чл. 171, ал. 2 може да се подава по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 59.
Гласували 84 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 60.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57, който става § 61.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме ан блок параграфи 60 и 61.
Гласували 80 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 58 има предложение на народния представител Десислава Атанасова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Десислава Атанасова, направено по реда са чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 58, който става § 62:
„§ 62. В чл. 175, ал. 2 думите „и акушерка” се заменят с израза „акушерка” и „лекарски асистент”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване § 62 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 59 има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 59, който става § 63:
„§ 63. В чл. 179 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думата „и координира” се заменя с „координира и контролира”.
2. Създава се ал. 2:
 „(2) Министърът на здравеопазването упражнява контрол за дейностите по провеждане на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването върху висшите училища, лечебните и здравните заведения, както за извършените проверки в едномесечен срок се съставя констативен протокол с препоръки и се определя срок за отстраняване на допуснатите нарушения.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване § 63 по доклада на комисията.
Гласували 81 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 60 има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 60 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 60.
Гласували 71 народни представители: за 63, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 61 има предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Предложението е оттеглено.
Има предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда са чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 61, който става § 64:
„§ 64. В чл. 185 се правят следните допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
 „(3) Българският лекарски съюз, Българският зъболекарски съюз, Българският фармацевтичен съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи предоставят на хартиен и електронен носител на Министерството на здравеопазването информация за:
1. вписване и заличаване на лица от регистъра на съответната съсловна организация в 30-дневен срок от вписването на промените в регистъра;
2. наложените административни наказания на членове на съответната съсловна организация в 7-дневен срок от влизането в сила на наказателното постановление.”
 2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Съсловните организации по ал. 3 предоставят при поискване информация на Министерството на здравеопазването относно придобита от членове на съответната съсловна организация специалност по чл. 178, ал. 2. 
 (5) Всяка година до 31 януари, както и при поискване, Министерството на образованието, младежта и науката и висшите училища предоставят на Министерството на здравеопазването информация за завършилите през предходната година студенти по специалностите от професионални направления „Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация”, „Обществено здраве” и „Здравни грижи” и за лицата, изпълнили условията на чл. 186, ал. 3.
 (6) Всяка година до 31 януари, както и при поискване, институциите в системата на професионалното образование и обучение изпращат в Министерството на здравеопазването информация за лицата, придобили професионална квалификация по медицинска специалност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване § 64 в редакцията му, съгласно доклада на комисията.
Гласували 82 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Обявявам 30 мин. почивка.
Заседанието продължава в 16.20 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието продължава.
Тъй като стигаме до втори текст, по който има допълнителен доклад, ви уведомявам следното. Съгласно правилата в Конституцията и в правилника на Народното събрание правомощията на председателя, имащи отношение към работата му в пленарната зала, не включват възможност надлежно приет доклад от постоянна комисия и подаден в Деловодството на Народното събрание да не бъде допуснат от председателя за обсъждане в пленарната зала.
Що се отнася по същество до направените възражения, след преглед на практиката на Конституционния съд ви уведомявам за следното. Практиката на Конституционния съд категорично подчертава възможността да се внасят промени в законопроектите между двете гласувания в Народното събрание. Конституцията не ограничава възможността на законодателя да допълва или изменя проектите на закони между двете гласувания, както и че е съвсем естествено и конституционосъобразно внесените законопроекти да бъдат изменяни и допълвани в процеса на тяхното обсъждане. От тази гледна точка изискването за две гласувания на законопроектите, провеждани на отделни заседания, е тясно свързано със създаването на гаранции за упражняване правото на народните представители да правят предложения за промени в първоначалните текстове. 
В този случай и по този начин са: „Конституционният съд прави преглед на тези решения...”. Мога да ги изброя, но това за мен е загубено пленарно време. 
Ще поясня само, че най-богати разсъждения и мотиви в тази насока се съдържат в Решение № 6 от 19 април 2007 г. на Конституционния съд с докладчик съдията Пламен Киров в дело, образувано по искане на 51 народни представители, за приетия Закон за бюджета на Република България за 2007 г., където с допълнителен доклад, аналогичен на днешния случай, са внесени няколко параграфа – от 100 до 104, за промени в закони, които първоначално не са фигурирали във внесения за първо разглеждане законопроект.
По въпроса за оспорването на това, че внесените допълнения в редакцията на § 102 са извън обхвата на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето на първо четене, моля да обърнете внимание на стенограмата от първото четене на законопроекта, където и в доклада на комисията за първо гласуване е казано изрично, че госпожа Десислава Атанасова информира народните представители, че от страна на Министерството на здравеопазването вече има поет ангажимент при второ гласуване на законопроекта текстовете на предложените разпоредби за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения и Закона за здравното осигуряване да бъдат преразгледани и прецизирани. В този смисъл ще обсъждаме включените текстове по допълнителния доклад.
Заповядайте, госпожо Дариткова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заявих, че нямам правомощия. Позовавам се на правомощията ми така, както са разписани в Конституцията, в правилника и в учебниците по конституционно право.
Госпожо Дариткова, имате думата. (Шум и реплики от КБ.) 
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 16 има предложение на народния представител Десислава Атанасова.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Лъчезар Иванов, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника. 
Комисията подкрепя предложението по т. 1.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2.
Предложение на народния представител Лъчезар Иванов, съгласно допълнителния доклад, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция за § 16, съгласно допълнителния доклад:
„§ 16. В чл. 26а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думата „зрението” се добавя „осъществявана от лекар с призната специалност по очни болести или от лекар с професионална квалификация, определена в утвърдения по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения съответен медицински стандарт;”.
2. Създава се ал. 4:
 „(4) Здравните консултации по ал. 1, т. 1 могат да се осъществяват само в оптика, която има сключен договор с лекар с призната специалност по очни болести.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 16 в редакцията по допълнителния доклад на комисията.
Гласували 102 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Госпожо Манолова, заповядайте за процедура.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Процедурата ми е по начина на водене.
Госпожо председател, преди около два часа, когато направихме възражение относно допустимостта на допълнителния доклад и по-точно неговото противоречие с Конституцията, Вие поехте ангажимент да направите съответните справки и да си изясните въпроса от правна и конституционна гледна точка. 
Очевидно не сте разбрали смисъла на нашите възражения. Ние не възразяваме срещу това, че принципно е изготвен допълнителен доклад, защото, както казах преди малко по покана на господин Лъчезар Иванов, тази порочна практика за внасяне на допълнителни доклади е съществувала и в предни народни събрания. Нашето възражение беше, че част от допълнителния доклад визира закон и по-точно промени в основните принципи на закон, които не са обсъждани и не са гласувани на първо четене.
Аргумент в подкрепа на моето твърдение е изявлението на председателката на Здравната комисия по време на приемането на този допълнителен закон в Здравната комисия, когато тя казва, че тъй като тези проблеми и текстове са обсъждани в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, тя просто прехвърля дебата от бюджета на Касата в този закон. Какво по-ясно признание, че на първо четене изобщо не е ставало дума за промяна в основните принципи на здравното осигуряване, респективно на договарянето между Касата и Лекарския съюз?
 Така че в момента нарушението, което извършвате, е, че допускате да бъде приет закон на едно гласуване, а именно промените в Закона за здравното осигуряване, а останалото, което визира § 16, току-що гласуван, и § 65, е обикновено нарушение на правилника, което за вас не е никакъв проблем – вие го нарушавате ежедневно.
Става дума за нарушение на Конституцията и ние Вие предупредихме, че ще го атакуваме пред Конституционния съд. Ваша ще е отговорността затова, че ще срутите бюджета на Касата за следващата година. Ваша ще бъде персонално отговорността за това!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова, бих се съгласила с Вас, ако правилникът или Конституцията съдържаха правомощия за председателя, който и да беше той, да не подложи доклад за второ гласуване на обсъждане в пленарната зала. Повтарям! Председателят на Народното събрание не разполага с такова правомощие. Нямам еднолични права и отговорност за това дали е конституционно съобразен или не един текст. Аз съм една от вас! Така че каквото гласува Народното събрание – това е неговата воля. 
Нека да дадем възможност на Конституционния съд и той да се произнесе по този казус.
Заповядайте, госпожо Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Има постъпило предложение на народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника, по § 62 съгласно внесения допълнителен доклад към доклада за второ гласуване.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 62, който става § 65 с окончателна редакция съгласно допълнителния доклад:
„§ 65. В чл. 186 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
 „(3) Чужденците, извън тези по ал. 1, упражняват медицинска професия в Република България при следните условия:
1. владеят български език и професионална терминология на български език, установено по ред, определен с наредба на министъра на образованието, младежта и науката и министъра на здравеопазването;
2. след признаване на професионалната им квалификация по реда на закона за признаване на професионални квалификации, ако професионалната квалификация е придобита в държава - членка на Европейския съюз, или
3. след успешно полагане на изпит, ако професионалната квалификация е придобита в трета държава:
а) включващ държавните изпити, определени в единните държавни изисквания по чл.177 за упражняване на регулирана професия от професионални направления „Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация” и „Здравни грижи”;
б) по чл. 180, ал. 3 за упражняване на специалност в системата на здравеопазването.
2. Създава се нова ал. 5:
 „(5) Условията и редът за допускане и явяване на изпит по ал. 3, т. 3 се определят с наредба на министъра на здравеопазването.”
3. Създават се алинеи 6 и 7:
 „(6) Редът за заплащане явяването на изпит по ал. 3, т. 3 се определят с правилника за дейността на съответното висше училище.
  (7) Висшето училище издава удостоверение за успешното полагане на изпит по ал. 3, т. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 65 по допълнителния доклад на комисията.
Гласували 112 народни представители: за 95, против 1, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Има предложение на народния представител Даниела Дариткова за § 63.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 63, който става § 66.
„§ 66. В чл. 192 се създава ал. 5:
 „(5) Министерството на здравеопазването изпраща на съответната съсловна организация и на съответната регионална здравна инспекция заверено копие от влязлата в сила заповед по ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 66 по доклада на комисията.
Гласували 103 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Има предложение на народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника за § 64.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 64, който става § 67:
„§ 67. В чл. 193 се създава ал. 3:
 „(3) Министерството на здравеопазването изпраща на съответната съсловна организация и на съответната регионална здравна инспекция заверено копие от влязлата в сила заповед по ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 67.
Гласували 108 народни представители: за 94, против 1, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 68.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66, който става § 69.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме ан блок параграфи с номера 68 и 69.
Гласували 101 народни представители: за 89, против 1, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Има предложение на народния представител Десислава Атанасова за § 67.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 67, който става § 70:
„§ 70. В Глава седма, Раздел ІV се създават чл. 208а, 208б и 208в:
„Чл. 208а. Тялото на починало лице може да се използва за целите на обучението и научните изследвания във висшите медицински училища, след като смъртта е установена съгласно медицинските критерии и ред, определени в наредбата по чл. 18, ал. 1 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.
Чл. 208б. (1) Тялото на починало лице може да се използва за целите на обучението и научните изследвания във висшите медицински училища, ако лицето е български гражданин и приживе е изразило писмено съгласие за това.
 (2) В случаите, когато няма изразено съгласие по ал. 1, тялото на починало лице може да се използва за целите на обучението след получаване на писмено съгласие в разумно кратък срок от едно от лицата в следната поредност:
1. съпруг/съпруга или лице, с което се намира във фактическо съжителство;
2. роднини по права линия (низходящи и възходящи); 
3. роднини по съребрена линия до трета степен;
4. роднини по сватовство до втора степен.
(3) Тялото на починало лице може да се използва за целите на обучението и научните изследвания и в случите когато няма изразено съгласие по ал. 1 и няма получено съгласие по законоустановения ред поради липса на установени лица по ал. 2.
(4) Редът, по който телата на починалите лица по ал. 1 - 3 могат да се използват за целите на обучението и научните изследвания във висшите медицински училища, се определя с наредба на министъра на здравеопазването, съгласувана с министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи.
Чл. 208в. (1) След приключване на обучителната дейност висшите медицински училища уведомяват близките или роднините на починалото лице и поемат разходите по погребението му.
(2) Висшите медицински училища извършват организацията и поемат разходите по погребението на починалото лице в следните случаи:
 1. когато има изразено съгласие по чл. 208б, ал. 1 и няма установени лица по смисъла на чл. 208б, ал. 2 или
 2. при наличие на условията на чл. 208б, ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 67, който става § 70 съгласно доклада.
Гласували 99 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68, който става § 71.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 68, който става § 71 и който комисията подкрепя.
Гласували 94 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за   § 69, който става § 72:
„§ 72. В чл. 211 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „РИОКОЗ” се заменя с „Регионалната здравна инспекция” и думите „от 1000 до 3000 лв.” се заменят с „от 200 до 3000 лв.” и думите „от 3000 до 10 000 лв.” се заменят с „от 1000 до 10 000 лв.”.
2. В ал. 2 думите „от 3000 до 9000 лв.” се заменят с „от 500 до 9000 лв.” и думите „от 9000 до 15 000 лв.” се заменят с „от 2000 до 15 000 лв.”.
3. В ал. 3 думите „от 5000 до 15 000 лв.” се заменят с „от 2000 до 15 000 лв.” и думите „от 10 000 до 20 000 лв.” се заменят с „от 5000 до 20 000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма. 
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 69, който става § 72, съгласно доклада.
Гласували 104 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 70, който става § 73.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 71, който става § 74.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 72, който става § 75.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 73, който става § 76.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател. 
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! Предлагам чл. 212 нов да бъде редактиран: „Извършителят на това нарушение, който” – физическо лице, а после в ал. 2 и ал. 3 са предвидени две различни санкции. В единия случай за едноличен търговец, а в другия случай за юридическо лице – има се предвид търговско дружество.
Понякога може да се окаже, че един едноличен търговец има предприятия с капитали много по-големи, отколкото на едно ЕООД, които вече се регистрират и с 2 лв. капитал.
Мисля, че е абсолютно дискриминационно третирането тук. Затова трябва да се изравни. Предлагам ал. 3 да отпадне, а ал. 1 да стане: „Когато нарушението е извършено от едноличен търговец”, имайте предвид, че едноличният търговец не може да извърши – това е юридическа фигура. Има представител на едноличния търговец, нито търговското дружество, субектът на нарушението в ал. 1 и това е „който” – може да бъде управителят, може да бъде магазинерът, защото не може юридическо лице да извърши, извършва го управителят на юридическото лице. 
Ако трябва прекъснете, консултирайте се с някои юристи, не пишете такива глупости. Моля ви, без да се извинявам за това, което ви казвам! Без да се извинявам!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Това за кой текст става въпрос? 
МИХАИЛ МИКОВ: Става въпрос за чл. 212а. Като приемам състава по същество, предлагам ал. 3 да отпадне, а ал. 2 да стане: „Когато нарушението е извършено от представител на едноличен търговец или юридическо лице” и т.н. да остане санкцията. 
Тук има юристи в тази зала, разбират за какво става въпрос. Не може да се прави някаква подредба на наказанията – един едноличен търговец може да има имущество за 10 милиона и едно търговско дружество да има имущество за 50 хил. лв. – да има един магазин. По каква логика въвеждате такова градиране на санкциите с оглед юридическата форма на дейността, която е избрал човек? Кой ви съветва тия работи, просто да се чуди човек?! Няма ли кой да питате? Толкова ли сте го закъсали? 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Добре, все пак да уточним. 
Ако добавим „е извършено от представител на ЕТ или юридическо лице”, оттам как продължава текстът?
МИХАИЛ МИКОВ: „Когато нарушението е извършено от представител на едноличен търговец или юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение от 2 до 5 хиляди лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Тоест искате „ал. 1” също да отпадне като израз?
МИХАИЛ МИКОВ: Не, не, не. „Който отказва или препятства”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Не, не – „Когато нарушението по ал. 1 е извършено от представител ...” Така е изписан текстът. Вие „ал. 1” не го споменавате като израз в момента.
МИХАИЛ МИКОВ: Да, от „представител на едноличен търговец или юридическо лице”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Става въпрос, че е посочено: „Когато нарушението по ал. 1 е извършено от ...” Така трябва да е текстът.
МИХАИЛ МИКОВ: Да, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Добре, разбрах.
МИХАИЛ МИКОВ: Господин председател, извинявайте, ама Вие сте юрист – не може юридическо лице да извърши нарушение. Човек – управителят ли е, кой ли е пълномощникът, той извършва нарушението, магазинерът извършва нарушението, а не юридическото лице. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Разбрах. 
МИХАИЛ МИКОВ: Самият текст: „Когато е извършено от юридическо лице” е ... 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? 
Заповядайте за реплика, госпожо Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Понеже системно внушавате нашата юридическа безпомощност, бих казала, че в досега действащия закон в чл. 210 отново има диференциране на глобите и санкциите по отношение на юридическо лице и на едноличен търговец. Така че и досегашните текстове са писани по същия начин, мисля, че от вас.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Не съм бил тук, иначе и тогава бих го казал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Втора реплика има ли?
Заповядайте за втора реплика, господин Радев.
ЕМИЛ РАДЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Миков, уважаеми колеги! Първо, нека да уточним, че едноличният търговец е физическо лице, така че там този проблем го нямаме. 
Правната техника, която използваме за юридическите лица – това е съществуващ текст от закона, винаги е формулирана по този начин, защото ако кажем „представител”, какво ще означава – наказващият орган ще иска изрично пълномощно, писмено, нотариално заверено? Какво?
Когато използваме представител, просто оттам-нататък влизаме в много други хипотези, които в един момент наказващият орган, ние ще блокираме цялата дейност от административно-наказателната процедура. 
Така или иначе и в други закони тази формулировка се използва и тя е досега действаща формулировка. В момента не се изменя точно тази формулировка. Дали ще има отделно наказание за едноличен търговец и за юридическо лице – това вече е по целесъобразна преценка. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви.
Трета реплика? Няма.
Заповядайте, за дуплика, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Господин Радев, съжалявам, че такъв тип прочит на закона се е появил преди Вас. Съжалявам, че сега го констатирам, но имате шанс ... Говорете с колегите си – може ли юридическо лице да отказва и да препятства? Юридическото лице няма собствена воля. Волята му се определя от органите му. Извинявайте, съжалявам, че Ви казвам тези неща. Затова не може нарушението по ал. 1 – възпрепятства и отказване – да се извършва от юридическото лице. Това е правна фигура и това, че се е появило в законодателството, преди вие да се появите в парламента, не е повод този текст да ... Не може вие да си преписвате стари текстове и само заради това, че са приети преди това, да казвате: „Те са така.”
Става въпрос за обикновена редакционна поправка!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
МИХАИЛ МИКОВ: Пак ви казвам – няма никаква логика, дори отпреди вас да е. Няма никаква логика да се прави разграничение според правната фигура, която търговецът е избрал да осъществява търговската си дейност. Няма логика! Казвам ви! 
Един едноличен търговец може да има много повече имущество, отколкото едно търговско дружество. Каква е логиката на единия „от 1000 до 3000”, както тук е казано, на другия „от 2000 до 5000”. Защото единият има 10 магазина, другият има един дюкян, само че е избрал да си ограничи отговорността като търговско дружество. Сега ще кажете: „Ама преди нас.” Нали уж затова сте вие, за да не стават такива работи?!

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Други изказвания? Няма.
Беше предложено от докладващия да се гласуват параграфи от 70 до 73 едновременно, тъй като нямаше оспорвания и нямаше предложения по тях, но сега има направено предложение. 
Ще ги гласуваме по ред, за да може да направим гласуване и за процедурното предложение на господин Миков.
Гласуваме първия параграф по вносител, който комисията подкрепя, по който няма предложение от господин Миков. Това е § 70 по вносител. Комисията подкрепя този текст.
Гласували 111 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 22.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване редакционните предложения на народния представител Михаил Миков: в § 71, който става § 74, в ал. 2 да се добави след израза „е извършено от представител на едноличен търговец или юридическо лице”, както и предложението му: ал. 3 от този текст да отпадне.
Гласували 102 народни представители: за 28, против 56, въздържали се 18.
Предложението на господин Миков не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 71, който става § 74, който комисията подкрепя.
Гласували 99 народни представители: за 80, против 5, въздържали се 14.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване двата текста по вносител за параграфи 72, който става § 75, и § 73, който става § 76, предложения, които комисията подкрепя.
Гласували 99 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 15.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение на народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 73а, който става § 77 със следната редакция:
„§ 77. В чл. 225, ал. 2 думите „регионалният център по здравеопазване” се заменя с „регионалната здравна инспекция”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на нов § 73а, който става § 77, съгласно доклада.
Гласували 93 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 74, който става § 78.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 74, който става § 78, предложение, което комисията подкрепя.
Гласували 95 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение на народния представител Десислава Атанасова, направено по реда чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 74а, който става § 79 със следната редакция:
„§ 79. В чл. 229 думите „чл. 228б” се заменят с „чл. 228в”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за създаването на § 74а, който става § 79, съгласно доклада.
Гласували 98 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение на народния представител Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Лъчезар Иванов, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 74б, който става § 80 със следната редакция:
„§ 80. В чл. 229а думите „чл. 130, 131, 132, 132а, 132б, 133, 135 и 136” се заменят с „чл. 223, ал. 1 и 2”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за създаването на нов § 74б, който става § 80, съгласно доклада.
Гласували 96 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение на народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 74в, който става § 81 със следната редакция:
„§ 81. В чл. 229б думите „чл. 134” се заменят с „чл. 223, ал. 3”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за създаването на нов § 74в, който става § 81, според доклада.
Гласували 99 народни представители: за 89, против 1, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 75, който става § 82.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 75, който става § 82, който комисията подкрепя.
Гласували 88 народни представители: за 79, против 3, въздържали се 6.
Предложението е прието. 
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение от народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника за § 76.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 76, който става § 83:
„§ 83. В чл. 231 ал. 1 се изменя така:
 „(1) Нарушенията по чл. 209 – 217, чл. 218, ал. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и чл. 218а се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, а наказателните постановления се издават от директора на регионалната здравна инспекция.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за създаването на § 76, който става § 83, съгласно доклада.
Гласували 99 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 77, който става § 84.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 78, който става § 85.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за създаването на § 77, който става § 84, и § 78, който става § 85, и които комисията подкрепя.
Гласували 87 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 11.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение от народния представител Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Лъчезар Иванов, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 78а, който става § 86, със следната редакция:
„§ 86. Създава се чл. 233а:
„Чл. 233а. Нарушенията по чл. 220, 221, 224, 226, 228а и 228б се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит”, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за създаване на § 78а, който става § 86, съгласно доклада.
Гласували 91 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение от народния представител Лъчезар Иванов за § 79.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Лъчезар Иванов, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 79, който става § 87:
„§ 87. Член 234 се изменя така:
„Чл. 234. Нарушенията по чл. 221а и 222 се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, а наказателните постановления се издават от директора на регионалната здравна инспекция.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за създаването на § 79, който става § 87, съгласно доклада.
Гласували 93 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение от народния представител Лъчезар Иванов за § 80.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 80, който става § 88:
„§ 88. Създават се чл. 234а и 234б:
„Чл. 234а. Нарушенията по чл. 228 се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция или от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит”, а наказателните постановления се издават от директора на регионалната здравна инспекция или от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит”.
Чл. 234б. Нарушенията по чл. 228в се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от министъра на здравеопазването, а наказателните постановления се издават от министъра на здравеопазването.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 80, който става § 88, съгласно доклада.
Гласували 95 народни представители: за 81, против 1, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 81, който става § 89.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 81, който става § 89 и който комисията подкрепя.
Гласували 88 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение от народния представител Цвета Георгиева, направено по реда на    чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника за § 82.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 82 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията, с което не се подкрепя текстът на вносителя и се предлага § 82 да бъде отхвърлен.
Гласували 87 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение от народния представител Десислава Атанасова за § 83.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 83, който става § 90:
„§ 90. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 9:
а) в буква „з” думата „предприятия” се заменя с „обекти”;
б) в буква „и” думата „предприятия” се заменя с „обекти”;
в) в буква „н” думата „предприятия” се заменя с „обекти”;
г) създава се буква „ф”:
„ф) обекти с излъчващи съоръжения, които са част от електронна съобщителна мрежа като: базови и радиорелейни станции, радио- и телевизионни предаватели и ретранслатори, радиолокаторни и навигационни станции и други.”
2. В т. 10:		
а) буква „б” се изменя така:
„б) лекарствени продукти;”
б) създава се буква „ж”:
„ж) медицински изделия.”
3. В т. 11 се създава буква „м”:
„м) дейността с азбест и/или азбестосъдържащи материали.”
4. В т. 20 думите „използва име или фабрична марка” се заменят с „използва наименование или марка”, а думите „и име или фабрична марка” се заменят с „и фирма или марка”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 83, който става § 90, съгласно доклада.
Гласували 93 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 84, който става § 91.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 85, който става § 92.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за § 84, който става § 91 и за § 85, който става § 92, които комисията подкрепя.
Гласували 90 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 10.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на подразделението, което комисията подкрепя.
Гласували 82 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 86 има предложение от народния представител Десислава Атанасова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 86, който става § 93:
„§ 93. (1) Министерският съвет с постановление преобразува заварените към влизането в сила на този закон регионални центрове по здравеопазване и регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в регионални здравни инспекции в срок до един месец от влизането в сила на закона.
 (2) В срока по ал. 1 министърът на здравеопазването издава правилника по чл. 10, ал. 3.
 (3) Дейността, имуществото, архивът, правата и задълженията на преобразуваните регионални центрове по здравеопазване и регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве преминават към съответните регионални здравни инспекции.
  (4) Трудовите правоотношения с директорите на регионалните центрове по здравеопазване и на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве се прекратяват по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда в срок до един месец от приемане на актовете по ал. 1 и 2.
  (5) В срок до три месеца от изтичането на срока по ал. 4 министърът на здравеопазването обявява и провежда конкурсите за заемане на длъжността директор на регионална здравна инспекция по реда на чл. 9, ал. 2. 
   (6) До провеждането на конкурс по реда на ал. 5, длъжността директор на регионалната здравна инспекция се заема по трудово правоотношение, възникнало на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда. 
   (7) Служебните и трудовите правоотношения на служителите от преобразуваните регионални центрове по здравеопазване и регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве се уреждат по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда и в съответствие с определените с актовете по ал. 1 и 2 численост и структура на регионалните здравни инспекции.
   (8) Заварените към влизането в сила на този закон регионални центрове по здравеопазване и регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве продължават да извършват досегашните си дейности по Закона за здравето и предвидените в други закони дейности до преобразуването им в срока по ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 86, който става § 93, съгласно доклада.
Гласували 95 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 87 има предложение от народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 87 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията § 87 да бъде отхвърлен.
Гласували 84 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 88 има предложение от народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 88 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърлянето на § 88.
Гласували 88 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 89 има предложение от народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 89, който е отразен на съответното му систематично място в § 121.
Комисията предлага § 89 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията § 89 да бъде отхвърлен.
Гласували 89 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 90, който става § 94.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 91, който става § 95.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за § 90, който става съответно § 94, и за § 91, който става съответно § 95 – предложения, които комисията подкрепя.
Гласували 96 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 16.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Има предложение от народния представител Десислава Атанасова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 91а, който става § 96, със следната редакция:
„§ 96. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, ...) в чл. 153б, ал. 1, т. 1, буква „в” думите „диспансери за психични заболявания” се заменят с „центрове за психично здраве”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 91а, който става § 96, съгласно доклада.
Гласували 95 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 92, който става § 97.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 92, който става § 97, подкрепен от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 93 има предложение от народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 93, който става § 98:
„§ 98. В Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн., ДВ, ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 7е, ал. 7 думите „регионалните центрове по здравеопазване” се заменят с „регионалните здравни инспекции”.
2. В чл. 14е, ал. 5 думите „регионалните центрове по здравеопазване” се заменят с „регионалните здравни инспекции”.
3. В чл. 21в, ал. 5 думите „регионалните центрове по здравеопазване” се заменят с „регионалните здравни инспекции”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 93, който става § 98, съгласно доклада.
Гласували 96 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 94, който става § 99.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 95, който става § 100.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 96, който става § 101.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 94, 95 и 96, които стават съответно § 99, 100 и 101, които предложения комисията подкрепя.
Гласували 93 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 10.
Предложенията са приети. 
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 97 има предложение на народния представител Десислава Атанасова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, съгласно внесения допълнителен доклад към доклада за второ гласуване, има постъпило предложение на народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 97, който става § 102, съгласно допълнителния доклад:
„§ 102. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15:
 а) в ал. 1 се създават т. 12 и 13:
„12. одобрява прогнозните обеми и цени на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 в съответствие със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването по чл. 19, ал. 7, т. 12;
13. одобрява методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 в съответствие със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването по чл. 55е, ал. 1.”;
 б) създава се ал. 3:
„(3) Членовете на надзорния съвет не получават възнаграждения за участие в заседания на съвета.”
2. В чл. 19, ал. 7 се създават т. 12, 13, 14, 15, 16 и 17:
„12. разработва прогнозните обеми и цени по чл. 55г, ал. 1 и ги изпраща за становище на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването;
13. предлага за одобряване от надзорния съвет прогнозните обеми и цени по т. 12;
14. обнародва в „Държавен вестник” обемите и цените на медицинската помощ, приети по реда на чл. 55д, ал. 6;
15. внася за приемане от Министерския съвет одобрените по реда на чл. 55г, ал. 4 обеми и цени на медицинската помощ в случите по чл. 55д, ал. 9, заедно със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването;
16. предлага за одобряване от надзорния съвет методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2;
17. внася за приемане от Министерския съвет одобрените по реда на чл. 55е, ал. 2 от надзорния съвет методики по т. 16, заедно със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването.”
3. В чл. 53, ал. 2 думите „5 години” се заменят с „една година”. 
4. В чл. 55а:	
а) в ал. 1 думите „Агенцията за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите” се заменят с „Министерството на финансите”;
б) в ал. 2 думите „Агенцията за икономически анализи и прогнози” се заменят с „Министерството на финансите”.
5. В чл. 55б, ал. 2 думите „Агенцията за икономически анализи и прогнози” се заменят с „Министерството на финансите”.
6. Създават се чл. 55г, 55д и 55е:	
„Чл. 55г. (1) Прогнозните обеми и цени на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 се разработват от НЗОК. 
(2) При разработване на прогнозните обеми и цени по ал. 1 НЗОК взема становището на националните консултанти по чл. 6а от Закона за здравето.
(3) Прогнозните обеми и цени по ал. 1 се изготвят в съответствие с утвърдените по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения медицински стандарти и Правилата за добра медицинска практика.
(4) Прогнозните обеми и цени по ал. 1 се одобряват от надзорния съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК в съответствие със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването.
Чл. 55д. (1) Обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 се договарят ежегодно в съответствие с бюджета на НЗОК за съответната година след внасяне на проекта на закон за бюджета на НЗОК за следващата календарна година за разглеждане от Народното събрание.
(2) Обемите и цените по ал. 1 на медицинските дейности се договарят от 10 представители на НЗОК и 10 представители на Българския лекарски съюз.
(3) Обемите и цените по ал. 1 на денталните дейности се договарят от 9 представители на НЗОК и 9 представители на Българския зъболекарски съюз. 
(4) Статутът на съсловните организации по ал. 2 и 3 и редът за определяне на представителите им за участие в договарянето и приемането на обемите и цените по ал. 1 се уреждат със Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина. 
(5) Представители на НЗОК по ал. 2 и 3 са членове на надзорния съвет и управителят на НЗОК.
(6) Обемите и цените на медицинските дейности по ал. 2 и на денталните дейности по ал. 3 се приемат с мнозинство от не по-малко от 7 представители на НЗОК и 7 представители на съсловните организации на лекарите, съответно на лекарите по дентална медицина.
(7) Обемите и цените по ал. 6 се приемат в срок до 14 дни от обнародването на закона за бюджета на НЗОК за следващата календарна година. 
(8) Обемите и цените, приети по реда на ал. 6 се обнародват в „Държавен вестник” и са задължителни за НЗОК, РЗОК и за изпълнителите на медицинска помощ.
(9) Когато обемите и цените на медицинската помощ по ал. 1 не бъдат приети при условията и в сроковете, определени в този закон, управителят на НЗОК внася одобрените по реда на чл. 55г, ал. 4 обеми и цени чрез министъра на здравеопазването за приемане от Министерския съвет, заедно със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването не по-късно от последния работен ден на текущата година.
Чл. 55е. (1) Методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 се разработват от НЗОК и се изпращат за становище на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването.
(2) Методиките по ал. 1 се одобряват от надзорния съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК в съответствие със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването.
(3) Управителят на НЗОК внася одобрените по реда на ал. 2 методики чрез министъра на здравеопазването за приемане от Министерския съвет, заедно със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването.
(4) Методиките по ал. 1 се актуализират при необходимост по реда на приемането им.”
7. В чл. 59, ал. 3 думите „със срок на действие не по-малко от една година и не по-дълъг от срока на действие на НРД” се заменят със „за срока на действие на НРД и са в сила до приемането на нов или при промяна на действащия НРД”.
8. В Преходните и заключителните разпоредби се създават § 19м, 19н и 19о:
 „§ 19м. Разпоредбите на чл. 55а и 55б се прилагат до 28 февруари 2011 г.
§ 19н. През 2011 г. медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 се заплаща в обеми и по цени и методики, определени в постановленията на Министерския съвет по чл. 55в, ал. 1. Приетите обеми, цени и методики могат да бъдат изменяни и допълвани при необходимост по предложение на министъра на финансите, съгласувано с министъра на здравеопазването.
§ 19о. През 2012 г. медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 се заплаща в обеми и по цени и методики, определени по реда на чл. 55г, 55д и 55е.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Доктор Адемов, имате думата.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Госпожо председател, аз правя предложение целият § 102 в редакцията на комисията да отпадне.
Правя това предложение, защото, като изключим факта, че този параграф не е гледан на първо четене, искам да припомня, че вносителите правят предложение за промени в Закона за здравното осигуряване единствено и само в чл. 59, който касае сключването на договори на новооткритите лечебни заведения. Тоест това, което е записано в текста на вносителите като промени в Закона за здравното осигуряване, по никакъв начин не кореспондира с предложените промени в § 102 в Закона за здравето.
Нещо повече, в чл. 55в на действащия закон е казано, че с постановление на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите, се определят обемите, цените и методиките, по които се изплащат цените на медицинските услуги по чл. 55. Следователно за годината 2011 няма никакъв проблем.
Защо тогава се налага за 2012, за която година се отнасят текстовете на членове 55г, 55д и 55е от § 102, сега да създаваме проблем? Тези членове, които споменах преди малко – 55г, 55д и 55е, въвеждат една сложна процедура, която имитира договаряне, която създава впечатление, че рамковото договаряне се запазва. В същия момент, преди да се пристъпи към рамково договаряне, Надзорният съвет и управителят на Националната здравноосигурителна каса определят на практика методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ. При определена методика за заплащане на помощта, която методика не се договаря, излиза така, че след нейното приемане и след публикуването й в „Държавен вестник” Лекарският съюз, съсловните организации сядат и започват да преговарят върху нещо, което вече отдавна е ясно!
Уважаеми колеги, тези текстове са напълно безсмислени.
Предлагам да отпаднат, първо, защото те не решават нищо през годината 2011; второ, ако се мисли в посока на това да се усъвършенства начинът на договаряне, да се изчисти, да се даде възможност за истинско, реално договаряне, то нека това да стане в реална обстановка, а не сега с промени в Закона за здравето да предлагаме промени, които не само не решават нищо, а изострят обстановката, създават противопоставяне, създават условия за напрежение, с абсолютно основание се говори за нарушаване на Конституцията. Затова предлагам този параграф да отпадне.
Нещо повече. При положение че, пак повтарям, методиката е приета, за какво договаряне ще става дума след това, какво ще договаря Лекарският съюз? Сядат, пият по едно кафе и започват да говорят на тема, която вече отдавна е решена!
Уважаеми колеги, не допускайте такова псевдодоговаряне! Няма никакъв смисъл от тези текстове. 
Пак повтарям, ако трябва да усъвършенстваме нещо в договорния процес, ако искаме все пак да запазим здравното осигуряване, като си припомним, че договорното начало е един от основните аргументи на здравното осигуряване, трябва да седнем съвсем спокойно да помислим върху тези текстове, а не с промени в Закона за здравето да решаваме проблемите на здравното осигуряване.
В момента в три закона текат промени в Закона за здравното осигуряване и в трите закона текстовете си противоречат – в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, в този закон и в закона, който приехме преди няколко дни по предложение на Мартин Димитров и Ваньо Шарков.
Още веднъж призовавам: колеги, подкрепете предложението за отпадане на § 102 – той не решава нищо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Госпожо Манолова, имате думата.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, вземам думата за процедурно предложение. След малко ще направя изказване по този текст.
Абсолютно прав е господин Адемов, като отново акцентира на това, че за първи път тези предложения за промени в Закона за здравното осигуряване се гледат сега в пленарната зала. Подобни текстове не са обсъждани на първо четене. 
Когато госпожа Атанасова твърди, че ще се преосмисли позицията на министерството по Закона за лечебните заведения и здравното осигуряване, има предвид едни други скандални текстове, а именно: правото на министъра еднолично да решава разкриването на нови болници и спорния въпрос дали могат да бъдат откривани публично-частни партньорства със същия предмет на дейност на територията на публични здравни заведения. Така че даже няма и следа от заявка, че Законът за здравното осигуряване ще бъде основно ремонтиран през Закона за здравето. 
Тъй като стана дума за наистина нови промени в редица текстове, моето формално процедурно предложение е дебатът по отделните членове – чл. 15, чл. 19, чл. 55 в неговите „а”, „б” „в”, „г” „д”, „е”, „ж”, по чл. 59 и в Преходните и заключителни разпоредби - § 19м, 19н, 19о, да бъде направен отделно, тъй като реално съм пред хипотезата да направя изказване по един цялостен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. 
Държа това да се отбележи в протокола, защото, както вече обявихме, ще изпратим този протокол и този закон на Конституционния съд. Да е ясно, че сме искали дебат по всеки един от текстовете; да е ясно, че сме заявили, че за първи път на едно четене се гледа този ЗИД сега в пленарната зала.
Поправям господин Адемов – Законът за здравното осигуряване е отворен в четири други законопроекта, не в три – в Закона за бюджета, бюджета на Националната здравноосигурителна каса...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрахме Ви, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: ... проекта на Синята коалиция и Закона за здравето. В четири закона едновременно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Направени са две процедурни предложения. Ще ги подложа на гласуване по реда на тяхното предлагане.
Постъпи предложение от д-р Адемов § 102 да отпадне.
Подлагам на гласуване предложението на д-р Адемов за отхвърляне на § 102 по допълнителния доклад.
Гласували 96 народни представители: за 22, против 59, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Преди да подложа на гласуване другото процедурно предложение, има искане за прегласуване.
Заповядайте, проф. Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Искам да предпазя народните представители, парламента и Вас лично, госпожо председател.
Нямаме право да разглеждаме, да разискваме и да гласуваме този параграф, тъй като той касае Закона за здравното осигуряване, който не е разглеждан на първо четене. Аргументите се казаха тук. Аз няма да изтъквам други аргументи, само ще припомня, госпожо председател, че през май същият този парламент гласува на едно четене де факто Закона за националния архивен фонд и със Решение № 8, ето го решението (показва го), от 27 май 2010 г. целият закон заради това процедурно нарушение на Конституцията, както ви е известно, беше отменен! Аз ви предупреждавах от тази трибуна да не правите това – вие го направихте и Конституционният съд го отмени. 
Веднъж поне послушайте един стар съдия и не ми отваряйте работа пак пред Конституционния съд! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Корнезов.
Подлагам на прегласуване предложението на д-р Адемов за отхвърляне на § 102 по допълнителния доклад.
Гласували 95 народни представители: за 24, против 49, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване процедурното предложение на народния представител Мая Манолова отделните членове, които се променят с § 102 в Закона за здравното осигуряване, да бъдат с отделни параграфи и всеки народен представител да има възможност в рамките на 5 минути да взема отношение по отделните текстове.
Гласували 95 народни представители: за 23, против 61, въздържали се 11. 
Предложението не е прието.
Има ли желаещи народни представители, които да вземат отношение по същество?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, само ще вметна, че с току-що проведеното гласуване вие добавихте още едно основание в подкрепа на това, че Конституционният съд ще отмени тези текстове като противоконституционни на процедурно основание. Няма как в рамките на 5 минути човек да се изкаже и да бъдат обсъдени многобройните предложения в един законопроект. 
Предполагам си давете сметка, че по същество с тези текстове се правят не просто някакви козметични промени или някакви редакционни поправки. С тези текстове се променят основни принципи на здравното осигуряване. Аз бих казала, че се обезсмисля здравното осигуряване като съществуващ модел и неговата сърцевина - колективното договаряне. Няма никакъв смисъл от Националния рамков договор, след като ще бъдат определени по административен ред обемите и цените на медицинските дейности. 
Сигурно си давате сметка, че това е поредната стъпка назад към един административен подход, към един едноличен подход на вземане на важните решения в дейността на Здравноосигурителната каса, изобщо на здравното осигуряване, че се отива към един модел на бюджетно финансиране. 
Няма никакъв смисъл и от тези еквилибристики, които се правят в чл. 55г и чл. 55д, защото тук имаме нещо, което не е нито риба, нито рак - нито има в истинския смисъл на думата колективно договаряне, нито има в истинския смисъл на думата бюджетно финансиране.
За пример само ще ви дам безобразията и закононарушенията, бих казала, евентуално възможно е - и престъпленията, които бяха извършени в Националната здравноосигурителна каса по отношение разпределянето парите на болниците. Тази практика вие с тези текстове я узаконявате. Самата шефка на Националната здравноосигурителна каса извика органите на ДАНС да направят една проверка как точно в едноличен порядък, в нарушение на методиката, са се разпределяли парите между болничните заведения. 
Сега договарянето се свежда до едни съгласувателни процедури между Националната здравноосигурителна каса, министъра на здравеопазването и министъра на финансите. Всъщност, договарят се тези три институции. Българският лекарски съюз е един формален наблюдател на този процес. И всъщност вие, които се назовавате дясно мнозинство, би следвало да си дадете сметка, че няма как да се прави договаряне без неговите основни елементи; че решаваща дума би следвало да имат всъщност изпълнителите на медицинските услуги - тези, които правят предложението в това договаряне. 
Като се фиксират цените, в крайна сметка за какви пазарни принципи изобщо става дума? Вие връщате лентата назад - далеч преди модела, който - лош или добър - по време на синьото управление беше установен и е служил за база за развитие на системата.
Нещо друго - вие в момента приемате едни текстове, които са в противоречие с действащото законодателство, защото чл. 55в, който е действащ, дава един подход, един алгоритъм за установяване на обемите и цените на медицинските услуги – „с постановление на министъра на финансите”. Доколко това е порочно, е ясно с оглед и на протестите на Лекарския съюз.
Член 55в, чл. 55г, чл. 55д дават една друга процедура, тоест действащият закон в основното си тяло дава два режима, които взаимно се изключват, които взаимно си противоречат. Ами, така се прави законодателство на едно четене, когато не се дообмислят предложенията и не се съгласуват едно с друго.
И аз съм абсолютно изумена и от позицията на министъра на здравеопазването, който като довчерашен заместник-председател на Лекарския съюз би следвало да милее затова колективното договаряне да съществува, то да е реално. Ами естествено, че в Лекарския съюз не са едни безотговорни хора, които със своето поведение да взривят бюджета на Касата или изобщо да взривят финансовата стабилност на здравната система. По този начин вие им казвате, че те са едни хора, които ще играят ролята на кукли на конци, на подставени лица, които ще трябва да казват: „Да, добре!”, и да слагат своят подпис под това, което им се предложи от страна на Националната здравноосигурителна каса.
Ето затова, дами и господа от управляващото мнозинство, и господин Константинов, Лекарският съюз напълно основателно каза, че няма никакъв смисъл от Здравната каса, защото тя основната си функция на страна, която участва в договарянето, вече няма да я осъществява.А да не говорим и за самите текстове. 
За съжаление в краткото време – в рамките на пет минути, не мога да кажа всичко, но реално, ако не се постигне договореност с Касата, остават да действат правилата, които са установени от Касата, Министерството на финансите и здравния министър. След като предварително е решено какво се случва, ако не се постигне съгласие, какъв би бил интересът на страните да правят компромиси в този процес? 
Наистина не Ви разбирам, господин министър! С тези текстове, с подкрепата за тези текстове, Вие зачерквате всичко положително, което направихте в качеството си на заместник-председател на Българския лекарски съюз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Думата иска министърът на здравеопазването господин Константинов.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, трогнат съм от топлите думи по отношение на Лекарския съюз, чийто член съм аз, но това ме кара да си спомня времето, когато наистина бях заместник-председател, когато бях секретар на Колегията, когато беше на власт тройната коалиция и когато между 2006 г. и 2009 г. нямаше рамков договор. 
Кой определяше цените и обемите? Не Лекарският съюз. Никакви преговори! Те бяха с решение на Управителния съвет на Здравната каса. Сега не се нарича Управителен съвет, а е Надзорен съвет. Това е игра на думи и не е толкова важно. 
Истината е, че там нямаше договорен процес. Срути ли се здравеопазването? В момента дори се гордеете с постиженията. И няма нищо лошо!
Искам да кажа, че се прави една принципно голяма грешка между модел на здравеопазване и договорен процес. Това са неща, които не са свързани. Не мога да се съглася, че договорният процес е същината на здравеопазния модел. 
Да, ние можем да имаме бюджетно здравеопазване, когато няма здравни вноски. Има бюджет и той се разпределя. Можем да имаме здравно осигуряване, което да е със здравни вноски, които да се ползват. Там може да водим сериозни дебати кое е по-хубаво, кое е по-лошо, но това няма пряка връзка с договарянето.
И понеже пак няколко пъти се каза за Лекарския съюз - Лекарският съюз беше този, който казваше, че иска да се прави остойностяване. Оттам тръгнаха всички неща.
Лично моето виждане за думата „остойностяване” е малко по различно, но това е много специфичен дебат. Просто нека да говорим по-експертно и да не казваме, че - ето, връщане назад, каква голяма крачка, при положение че на практика три години беше така. През 2006 г. имаше рамков договор, но 2007-2008-2009 г. цените и обемите директно се решаваха от Здравната каса, а тя също беше със силно политическо присъствие. Това няма защо да го забравяме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Доктор Желев, имате думата.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, господин министър, дами и господа, уважаеми колеги! Действително 2007, 2008 и 2009 г. нямаше договаряне, но то не е, защото тройната коалиция не го искаше, а защото тогавашният Управителен съвет на Лекарския съюз и неговият ръководител правеха всичко възможно да няма договаряне.
Така ли беше, господин министър?
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Доктор Райчинов беше заместник.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ: Общо взето е така, но д р Райчинов нямаше думата. Имаше един друг доктор, заради който се наложи аз като министър да променя Закона за съсловните организации и да направим нов. Така ли беше? Така беше.
И още нещо, тройната коалиция и Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса не си позволиха да променят нито цените, нито обемите. Те бяха от договарянето през 2006 г., където аз присъствах като член на Управителния съвет на Касата.
По въпроса за § 102, действително, колеги, друго е времето, където можем и трябва да разговаряме и да дебатираме по промяната на Закона за здравното осигуряване. Какво се опитвате да направите сега?! Този текст беше внесен в навечерието на лекарските протести и искахте по този начин леко така да дадете, как да кажа, знак на колегията, че, виждате ли, ще ви пуснем едно договаряне, ще го направим по един нов начин. В крайна сметка става сложна каша.
Два пъти питах министъра на финансите: кога ще получим и дали се работи по остойностяването? Вярно е, и аз съм съгласен, че тази дума е малко измислена, но така беше по закона. В крайна сметка до края на тази година трябваше да видим какви са прогнозните цени на клиничните пътеки. Такова нещо не се случи. Нямаше и как да се случи, защото още в началото на тази година беше закрита Агенцията за финансови прогнози и анализи. Не знам какво са работили в Министерството на финансите. Сега, от една страна, те ще правят прогнозни цени, от друга страна - Националната здравноосигурителна каса ще прави тези прогнозни цени, трети ще ги одобрява, пети ще ги пуска. Какво ще се договоря Лекарският съюз? Нищо! Ама нищо няма да договаря. Казва се: „Хлябът струва 5 лв., хайде сега да го направим 4.” Как ще стане? Няма как да стане. 
Затова трябваше да приемете предложението на колегите и да отложим този текст. Да го разгледаме в друг порядък и да достигнем до някакъв реален работещ механизъм. С този параграф това няма да се получи. Съжалявам, че така се получава, но отговорността е ваша. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Не сте прав, д-р Желев, нито Вие, нито министър Константинов, защото има разлика между опитите на Националната здравноосигурителна каса в предния мандат да постигне съгласие с Лекарския съюз и това, което се прави сега.
 Аз не искам да правя каквото и да е сравнение между предишното ръководство и сегашното в лицето на д-р Райчинов, но дори и тогава предишното мнозинство, каквото и да беше то, не си позволи със закон да пренапише Националния рамков договор. Не си позволи да подмени договорното начало, независимо от поведението на Лекарския съюз. (Реплики от ГЕРБ.) Законът се спазваше такъв, какъвто е, и Националният рамков договор – такъв, какъвто е. Той предвиждаше, ако не се постигне съгласие за следваща година, да се възпроизведат основните параметри на действащия договор. 
Какво прави сегашното мнозинство? Предварително, страхувайки се, че няма да се договори с Лекарския съюз, забележете, какво предлага? Да се сложи кръст на Националния рамков договор и той да бъде заменен с административни разпоредби през Закона за здравното осигуряване. Ами скандалните текстове, които присъстваха в Закона за бюджета на Касата за следващата година, в които се казваше, че в едната си част договорът продължава да действа, а в другата част, която касае цените и обемите на медицинските дейности, се подменят с решение на Здравноосигурителната каса.
Не разбирате ли, д-р Константинов, че в момента тук стои въпросът: ще има или няма да има договорно начало в здравното осигуряване и в дейността на Касата? Защото ако вие определите цените и обемите и през следващата година ги обявите с постановление, при това даже не Ваше, а на министъра на финансите...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Репликата е към д-р Желев, а не към д р Константинов.
МАЯ МАНОЛОВА: ...не може да става дума за никакъв договор. А и следващата година, ако прогнозните цени се диктуват от Касата и Вие ги одобрявате, какъв договор с Българския лекарски съюз?! По-добре поемете цялата отговорност – кажете, че става дума изцяло за бюджетно финансиране. Да се закрие Касата, да се отменят договорите и да е ясно кой носи отговорност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Ще ползвате ли дуплика, д-р Желев?
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Ще направя дуплика, но не за да удължавам времето, а да кажа, че имахме възможност в края на четвъртото тримесечие на 2008 г. да увеличим пътеките с около 10%. Тогава също имаше възможност за договаряне между Лекарския съюз и Касата, но тогавашният Управителен съвет не го използва. Да припомня, че сме увеличили в някаква степен цените, колкото имахме възможност.
А иначе това, което казва колежката Манолова, действително е така. В крайна сметка има принципи, които трябва да спазваме. Щом всички говорим, че искаме да има договаряне и всички сме за този принцип в здравното осигуряване, нека да го спазваме, колкото и трудно да е. И в сегашния Закон за здравното осигуряване има текстове, които позволяват при невъзможност за договаряне Касата да има бюджет и да се работи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване § 102 по допълнителния доклад на комисията, в редакцията на комисията.
Гласували 101 народни представители: за 84, против 16, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 98, който става § 103.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 103 в номерацията на комисията.
Гласували 80 народни представители: за 70, против 4, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 99 има предложение на народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 99, който става § 104:
„§ 104. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите се правят следните изменения:
1. В чл. 17, ал. 1 и 3 думите „регионалните центрове по здравеопазване” се заменят с „регионалните здравни инспекции”.
2. В чл. 32а, ал. 3 и 4 думите „съответния регионален център по здравеопазване” се заменят с „съответната регионална здравна инспекция”.
3. В чл. 33а, ал. 2 и 3 думите „регионалния център по здравеопазване” се заменят с „регионалната здравна инспекция”.
4. В чл. 39 думите „съответния регионален център по здравеопазване” се заменят с „съответната регионална здравна инспекция”.
5. В чл. 65б, ал. 1 думите „съответния регионален център по здравеопазване” се заменят с „съответната регионална здравна инспекция”.
6. В чл. 86, ал. 2 думите „регионалните центрове по здравеопазване” се заменят с „регионалните здравни инспекции”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 104 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Има предложение на народния представител Десислава Атанасова за § 100.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 100, който става § 105.
„§ 105. В Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 2 и 3 думите „диспансерите с легла” се заменят с „комплексните онкологични центрове”.
2. В чл. 25 думите „районните центрове по здравеопазване” се заменят с „регионалните здравни инспекции”.
3. В чл. 27, ал. 1, 2 и 3 думите „диспансерите с легла” се заменят с „комплексните онкологични центрове”.
4. В чл. 39, ал. 5 думите „регионалните центрове по здравеопазване” се заменят с „регионалните здравни инспекции”.
5. В чл. 41, ал. 1 думите „диспансерите с легла” се заменят с „комплексните онкологични центрове”.
6. В чл. 57, ал. 1 и 2 думите „районния център по здравеопазване” се заменят с „регионалната здравна инспекция”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 105.
Гласували 83 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 101, който става § 106.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 106.
Гласували 94 народни представители: за 81, против 1, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Има предложение на народния представител Десислава Атанасова за § 102.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 102, който става § 107.
§ 107. В Закона за лечебните заведения се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
  а) в ал. 1 след думата „транспорта” се поставя запетая и се добавя „информационните технологии и съобщенията”;
  б) създава се ал. 5:
  „(5) Директорите на лечебните заведения по ал. 1 предоставят на министъра на здравеопазването информация за медицинските дейности и разходваните ресурси и анализ на дейностите на лечебните заведения по ред, определен от съответния министър и министъра на здравеопазването.”
2. В чл. 9 се създава ал. 6:
  „(6) На територията на държавно или общинско лечебно заведение за болнична помощ може да осъществява дейност друго лечебно заведение за болнична помощ само при условие че клиниките, отделенията и лабораториите в двете лечебни заведения за болнична помощ извършват различни медицински дейности.”
3. В чл. 26, ал. 3 след думата „звена” се добавя „и отделения”.
4. В чл. 28а, ал. 2 думата „основна” се заличава.   	
5. В чл. 29, ал. 3 думите „един представител на регионалния център по здравеопазване, един представител на регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве” се заменят с „двама представители на регионалната здравна инспекция”.
6. В чл. 35:
 а) в ал. 3:
 аа) в текста преди т. 1 думите „Устройството и дейността” се заменят с „Устройството, дейността и структурата”;
 бб) в т. 2 след думата „транспорта” се поставя запетая и се добавя „информационните технологии и съобщенията.”;
 б) в ал. 4 думите „регионалния център по здравеопазване и регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве” се заменят с „регионалната здравна инспекция”.
7. В чл. 39 се създава ал. 4:
 „(4) Основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения по ал. 1 и факултетите, извършващи лечебна дейност по чл. 2а, се определят с наредба на министъра на здравеопазването.”
8. В чл. 40:
 а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „съответния регионален център по здравеопазване” се заменят със „съответната регионална здравна инспекция”;
 б) алинея 3 се отменя;
 в) алинея 4 се изменя така:
 „(4) В 14-дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 1 регионалната здравна инспекция извършва проверка относно спазване на здравните изисквания от лечебното заведение. В случаите, когато се установи, че в лечебното заведение не са спазени здравните изисквания регионалната здравна инспекция дава предписания и определя срок за отстраняването им.”;
г) в ал. 5 думите „регионалният център по здравеопазване” се заменят с „регионалната здравна инспекция”;
д) в ал. 7 думите „съответния регионален център по здравеопазване” се заменят със „съответната регионална здравна инспекция”;
е) в ал. 8 думите „регионалния център по здравеопазване” се заменят с „регионалната здравна инспекция”;
 ж) алинея 9 се изменя така:
 „(9) В 14-дневен срок от извършване на проверката по ал. 4 и получаване на удостоверението по ал. 6 или от отстраняване на непълнотите по ал. 8 директорът на регионалната здравна инспекция издава удостоверение за регистрация на лечебното заведение или удостоверение за извършване на лечебната дейност по чл. 2а.”
9. В чл. 47:
 а) в ал. 2 думите „регионалния център по здравеопазване” се заменят с „регионалната здравна инспекция”;
 б) алинея 3 се отменя;
 в) алинея 4 се изменя така:
 „(4) В 30-дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 1 регионалната здравна инспекция извършва проверка относно спазването на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3, правилника по чл. 28а, ал. 3 и на утвърдените медицински стандарти и издава удостоверение, а при установени несъответствия дава предписания и определя срок за отстраняването им.”;
 г) в ал. 5 думите „Министерството на здравеопазването” се заличават и думите „от регионалния център по здравеопазване” се заменят с „регионалната здравна инспекция”;
 д) в ал. 7 думите „регионалният център по здравеопазване” се заменят с „регионалната здравна инспекция”;
 е) в ал. 10 думите „ал. 3” се заменят с „ ал. 4”.	
10. В чл. 48, ал. 1, т. 3 числата „24, 25” се заличават.
11. В чл. 65: 
а) в ал. 1:
аа) думите „и Министерството на отбраната” се заменят с „Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на отбраната”; 
бб) създава се изречение второ: „Лечебното заведение предоставя на допуснатите до конкурс кандидати информация относно бюджета и длъжностно разписание на персонала в срок, определен в обявлението за конкурса.”;
б) създава се ал. 4:
  „(4) Директорът на лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се подпомага от заместник-директор по лечебната дейност, който се назначава съгласувано с министъра на здравеопазването.”
12. Член 117 се изменя така:
  „Чл. 117. Нарушенията по чл. 115 – 116а се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит”, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит”.”
13. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 15:
„§ 15. Лечебните заведения за болнична помощ, които осъществяват дейност на територията на държавно или общинско лечебно заведение за болнична помощ и не отговарят на условията по чл. 9, ал. 6 могат да продължат да извършват досегашната си дейност до изтичане на сроковете, уговорени в сключените до влизането в сила на този закон договори за наем или за съвместна дейност.”
14. В останалите текстове на закона думите „регионален център по здравеопазване”, „регионалния център по здравеопазване”, „регионалните центрове по здравеопазване” и „регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве” се заменят съответно с „регионална здравна инспекция”, „регионалната здравна инспекция”, „регионалните здравни инспекции” и „регионалната здравна инспекция”.
15. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения се правят следните изменения:
 а) в § 72, ал. 1 думите „разрешения за лечебна дейност до министъра на здравеопазването” се заменят с „удостоверения за регистрация до съответния регионален център по здравеопазване”;
 б) в § 75, ал. 1 думите „регионалните центрове по здравеопазване, регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве” се заменят с „регионалните здравни инспекции”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Госпожо Манолова, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, изказването ми има две части – едната формална, другата по същество.
В рамките на формалната, която е предназначена за заседанието на Конституционния съд, когато ще обсъждат конституционалносъобразността на приемането на този закон, искам да подчертая следното, че изявлението на председателката на Здравната комисия по време на неговото първо четене визира именно текстовете в Закона за лечебните заведения, респективно Закона за здравното осигуряване, които касаят новосъздадените болнични заведения. Новосъздадените болнични заведения!
Ако забелязвате, тук са отпаднали чл. 37, ал. 6 и чл. 37а. Тя обеща, че вносителят ще преосмисли своята позиция по тези скандални текстове, което виждаме, че се е случило. Това е единствената й заявка за евентуални промени в този закон, респективно в Закона за здравното осигуряване, който в чл. 59 визираше една подобна хипотеза какво се случва с договорите в случаите на нововъзникнали, новорегистрирани лечебни заведения. 
Фактът, че този допълнителен доклад, който съдържа в себе си промени в Закона за здравното осигуряване, не е обсъждан и на първо четене, се потвърждават и от тези действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вече сме на основния доклад, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: Ето тук са заявените промени.
От друга страна, искам да изкажа своето задоволство, че това, което отбелязахме ние с колегата Адемов, още когато в Народното събрание беше внесен този законопроект, под напора на медиите, на неправителствените организации, на опозицията, в крайна сметка беше коригирано, а то е скандалното правомощие на министъра на здравеопазването еднолично да взема решения за това кои болнични лечебни заведения, които са подали заявления за регистрация, ще получат такава и кои не. Тоест този лобистки текст, който създаваше възможности за корупционни практики, виждаме, че е отпаднал в окончателния текст и това е благодарение на намесата на опозицията и най-вече на медиите, които раздуха достатъчно това предложение, на което никой от управляващите не можа да даде разумен отговор.
Виждаме също така, както отбеляза председателката на Здравната комисия при първото гласуване на този законопроект, прецизиран е текстът, който забраняваше на територията на държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ да осъществяват дейност други лечебни заведения за болнична помощ в условията на публично-частни партньорства, което беше нейният анонс за промени в тези закони. Всичко останало, което визира Законът за здравното осигуряване, е в резултат на някакви умозрителни дейности извън срока за първо и второ гласуване на членове на управляващото мнозинство, които попаднаха тук в тази зала и против правилника, против българската Конституция, в предния текст бяха гласувани от Народното събрание, поради което, пояснявам, че най-вероятно те ще бъдат отменени от Конституционния съд, което ще създаде големи проблеми за бюджета на Здравната каса за следващата година, защото именно там е това, което се регламентира – цените и обемите на медицинските дейности. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма. 
Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване § 107 в редакцията по доклада на комисията. 
Гласували 93 народни представители: за 79, против 3, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 103, който става § 108.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 108 по доклада на комисията.
Гласували 77 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието. 
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение на народния представител Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народният представител Десислава Атанасова.
Комисията подкрепя предложението. 
Комисията предлага да се създаде § 103а, който става § 109 със следната редакция:
„§ 109. В Закона за Националната агенция за приходите в   чл. 5, ал. 1 думата „директора” се заменя с „управителя”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 109 по доклада на комисията.
Гласували 91 народни представители: за 75, против 1, въздържали се 15. 
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 104, който става § 110.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 105, който става § 111.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме параграфи с номера 110 и 111 по доклада на комисията.
Гласували 89 народни представители: за 75, против 3, въздържали се 11. 
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за   § 106, който става § 112:
„§ 112. В Закона за признаване на професионални квалификации се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
    „(2) Законът не се прилага за гражданите на трети държави, които са придобили професионални квалификации по регулирани медицински професии в трети държави.”
2. В чл. 41:
  а) в ал. 1 думите „бившия Съветски съюз или от” се заменят с „една от държавите от бившия Съветски съюз - ”;
  б) в ал. 2 думите „от бившия Съветски съюз или” се заличават;
  в) в ал. 3 думите „от бившата Югославия или” се заличават.
3. В чл. 86 се създава ал. 3:
  „(3) Средствата от събраните такси по ал. 1 и 2 се разходват за обезпечаване на дейностите по признаване на професионални квалификации.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 112 по доклада на комисията.
Гласували 91 народни представители: за 76, против 4, въздържали се 11. 
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение на народният представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението. 
Комисията предлага да се създаде § 106а, който става § 113 със следната редакция:
„§ 113. Заварените до влизането в сила на този закон процедури по признаване на професионални квалификации на граждани на трети държави, които са придобили професионални квалификации по регулирани медицински професии в трети държави, се приключват по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване? Не.
Подлагам на гласуване § 113 по доклада на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 15. 
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение на народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 107 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 107 по вносител.
Гласували 88 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 13. 
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 108, който става § 114.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 114 в номерацията на комисията.
Гласували 86 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 108а, който става § 115, със следната редакция:
„§ 115. В Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) в т. 6 след думата „национален” се добавя „електронен регистър”;
б) създава се т. 13:
„13. предоставят на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.”
2. В чл. 13:
а) в т. 3 след думата „създава” се добавя „и води” и думата „национален” се заменя с „националния” и след думите „членовете си” се добавя „по чл. 5, т. 6.”;
б) създава се т. 6:
„6. предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.”
3. В чл. 24, т. 2 накрая се добавя „по чл. 5, т. 6.”.
4. В чл. 34:
а) в ал. 1, в текста преди т. 1 думата „регистъра” се заменя с „регистрите по чл. 5, т. 6”;
б) в ал. 2 накрая се добавя „в 10-дневен срок от настъпване на съответната промяна.”;
в) алинея 3 се изменя така: 
	 „(3) Районните колегии на БЛС, съответно на БЗС, уведомяват управителния съвет на БЛС, съответно на БЗС за всички вписани обстоятелства и промени в регистъра по ал. 2 в 10-дневен срок.”;
г) създава се ал. 4:
	 „(4) Управителният съвет на БЛС, съответно на БЗС, вписва промените по ал. 3 в националния регистър в 10-дневен срок от уведомяването от съответната районна колегия.”
5. В чл. 36а думите „чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето” се заменят с „част втора от Закона за признаване на професионални квалификации”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 115 по доклада на комисията.
Гласували 94 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Параграф 109 – предложение на народния представител Даниела Дариткова направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 109, който става § 116:
„§ 116. В Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) в т. 4 след думата „национален” се добавя „електронен регистър”;
б) създава се нова т. 9:
„9. предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.”
2. В чл. 12 се създава т. 8:
„8. предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.”
3. В чл. 25, т. 2 накрая се добавя „по чл. 5, т. 4.”.
4. В чл. 31, ал. 6 се изменя така: 
	 „(6) Чуждите граждани извън тези по ал. 4 прилагат към заявлението за вписване и следните документи: 
1. документ за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издаден по реда на чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;
2. удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия и/или удостоверение за признаване на специализация, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации, или 
3. удостоверение за успешното полагане на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а” и/или буква „б” от Закона за здравето.”
5. В чл. 33:
а) в ал. 2 накрая се добавя „в 10-дневен срок от настъпване на съответната промяна.”;
б) в ал. 3 думата „едномесечен” се заменя с „10-дневен”;
в) създава се ал. 4:
	 „(4) Управителният съвет на БФС вписва промените по ал. 3 в националния регистър в 10-дневен срок от уведомяването от съответната регионална колегия.”.
6. В чл. 36 думите „чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето” се заменят с „част втора от Закона за признаване на професионални квалификации”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 116 по доклада на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Параграф 110 – предложение на народния представител Десислава Атанасова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 110, който става § 117:
„§ 117. В Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 2 след думата „асистенти” се добавя „и лекарските асистенти”.
2. В чл. 8: 
а) в т. 2 след думата „национален” се добавя „електронен професионален регистър”;
б) създава се т. 13:
„13. предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.”.
3. В чл. 16:
а) в т. 3 след думата „националния” се добавя „електронен”;
б) създава се т. 7:
 „7. предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.”;
4. В чл. 37: 
а) в ал. 1, в текста преди т. 1 думата „регистъра” се заменя с „регистрите по чл. 8, т. 2”;
б) в ал. 2 накрая се добавя „в 10-дневен срок от настъпване на съответната промяна.”;
в) алинея 3 се изменя така: 
	 „(3) Председателят на управителния съвет на съответната регионална колегия уведомява в 10-дневен срок управителния съвет на БАПЗГ за всички вписани обстоятелства и промени в регистъра й.”;
г) създава се нова ал. 4:
	 „(4) Управителният съвет на БАПЗГ вписва промените по ал. 3 в националния регистър в 10-дневен срок от уведомяването от съответната регионална колегия.”;
д) досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. В чл. 39а думите „чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето” се заменят с „част втора от Закона за признаване на професионални квалификации”.
6. В § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба след думите „рентгеновите лаборанти” се добавя „лекарските асистенти”.
7. В § 3 от Преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 8” се заменят с „чл. 6”. ”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 117 по доклада на комисията.
Гласували 89 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Параграф 111 – предложение на народния представител Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 111, който става §118:
„§ 118. В Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки се правят следните изменения:
1. В чл. 13, ал. 2 думите „ал. 3” се заменят с „ал. 9”.
2. Навсякъде думите „съответния регионален център по здравеопазване” и „регионалните центрове по здравеопазване” се заменят съответно със „съответната регионална здравна инспекция” и „регионалните здравни инспекции”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване § 118 по доклада на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Параграф 112 – комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 112, който става § 119:
„§ 119. В Закона за управление на отпадъците се правят следните изменения:
1. В чл. 39, ал. 1, т. 8 думите „регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ)” се заменят с „регионалната здравна инспекция (РЗИ)” и след думата „една” абревиатурата „РИОКОЗ” се заменя с „РЗИ”.
2. В чл. 95, ал. 1 абревиатурата „РИОКОЗ” се заменя с „регионалната здравна инспекция”.
3. В чл. 118б, ал. 1 абревиатурата „РИОКОЗ” се заменя с „регионалната здравна инспекция”. ”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 119 по доклада на комисията.
Гласували 92 народни представители: за 76, против 1, въздържали се 15.
Предложението е прието. 
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 113, който става § 120.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 120 по номерацията на комисията.
Гласували 93 народни представители: за 79, против 2, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение от народните представители Ваньо Шарков и Иван Николаев Иванов да се създадат § 114, 115 и 116:
„§ 114. В Закона за устройство на територията в края на    чл. 186 се добавят като нови алинеи:
„(2) Когато това се отнася за монтиране на антена на излъчвател на нейонизиращи лъчения, разрешение се взема с нотариално заверен подпис от всеки собственик. Ако в хигиенно защитната зона на излъчвателя попада съседна сграда следва да се вземе разрешението на всички собственици на имоти в тази сграда чрез нотариално изповядани подписи.
(3) При неспазване на тази процедура, собственикът се уведомява чрез кмета на населеното място и е длъжен да демонтира съоръжението не по-късно от 30 дни след като получи известие по съответния ред, независимо от броя на предявителите. В случай че не стори това, демонтажът се извършва от общината, като разходите за това се покриват от собственика на съоръжението.
(4) Не се допуска монтирането на антени на телекомуникационна оператори върху стълбове от уличната инфраструктура в населените места. Демонтажът се извършва от собственика за негова сметка, а при неизпълнение от общината за сметка на собственика.
§ 115. В Закона за опазване на околната среда:
 1. В чл. 17 след „Всеки има право на достъп до наличната информация за околната среда, без да е необходимо да доказва конкретен интерес” се добавя „на което основание има право на достъп до информацията за техническите данни на излъчвател на нейонизиращи лъчения на основание чл. 55а, ал. 5 от Закона за здравето.”.
2. В чл. 144. (1) Националната система за мониторинг на околната среда се добавят:
и) радиологичен мониторинг;
л) мониторинг на нейонизиращи лъчения, се добавя: „който се осъществява от органи определени от министъра на здравеопазването”.
§ 116. За излъчващи обекти, изградени и въведени в експлоатация преди влизането в сила на закона, инвеститорът осигурява проверка на изчислената хигиенно-защитна зона, чрез измерване на стойностите на електромагнитните полета и предприема мерки за привеждането им в съответствие с изискванията на закона. Не по-късно от 30 дни от публикуването на промените в Закона за здравето, инвеститорът (собственикът) изпраща на електронен носител данни за тези излъчватели, съгласно чл. 64а от закона.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков и Иван Николаев Иванов, което комисията не подкрепя.
Гласували 94 народни представители: за 19, против 35, въздържали се 40.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение от народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника:
Комисията подкрепя предложението. 
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Съгласно внесения допълнителен доклад към доклада за второ гласуване има постъпило предложение от народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 114, който става § 121 със следната окончателна редакция, съгласно допълнителния доклад:
„§ 121. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на:
1. Параграфи 1, 16, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 42, 44, 56, т. 1 и 2, § 65, 68, 70, 76, 80, 81, 90, 92, 96, 102, т. 3, 4, 5, 7 и 8, § 105, т. 1, 3 и 5, § 107, т. 1, 2, 3, 4, 6, буква „а”, т. 7, 10, 11, 13 и 15, буква „а”, § 109, 110, 112, 113, 115, т. 5, § 116, т. 4 и 6, § 117, т. 5 и 7 и § 118, т. 1, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник”.
2. Параграф 102, т. 1, 2 и 6, които влизат в сила от 1 март   2011 г.
3. Параграф 22, т. 1 (относно чл. 36, ал. 1, изречение второ),  § 37, 48, т. 2, § 51 и 59, които влизат в сила от 1 юли 2011 г. 
4. Параграф 107, т. 15, буква „б”, който влиза в сила от      30 септември 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 121 в редакцията му по допълнителния доклад на комисията.
Гласували 106 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 16.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от нашата програма:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 Г.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моля първо за процедура – в залата да бъдат допуснати господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, госпожа Весела Караиванова Начева – подуправител на НОИ, господин Йосиф Милошев – началник-отдел „Правен” в НОИ, госпожа Антоанета Ганчева – главен актюер в НОИ, и господин Мирославов – директор на дирекция в Министерството на труда и социалната политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 94 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието. 
Госпожо Стоянова, имате думата.
Моля, квесторите, поканете гостите.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Доклад на Комисията по бюджет и финанси относно второ гласуване на Законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011        № 002-01-95, внесен от Министерския съвет на 21 октомври 2010 г. Приет на първо гласуване на 10 ноември 2010 г.
„Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.
Гласували 95 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Постъпило е предложение от народните представители Лютви Местан, Хасан Адемов, Алиосман Имамов по чл.1: 
„В чл. 1, ал. 1:
1. В I числото „8 243 719,1 хил. лв.” се заменя с „8 300 719,1 хил.лв.”
2. В т. 1, 1.1.4 – числото „10 620,0” се заменя с „67 620,0”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Доктор Адемов, имате думата.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин министър, колеги! Правя предложение, което касае увеличение на общите приходи и трансфери в консолидирания бюджет на Държавното обществено осигуряване с 57 милиона. Забележете, това предложение го правя не, че е за увеличаване на осигурителни вноски, а за сметка на увеличение на главницата по ревизионни актове за начет в приходите на Държавното обществено осигуряване от Националната агенция за приходите.
Уважаеми колеги, в началото на 2010 г. право на парично обезщетение за безработица са имали 163 хил. 173 безработни. Към края на юли безработните с право на обезщетение са 130 хил. 173, а за следващата година по план вие предвиждате 111 хил. 149 безработни с право на обезщетение.
 При положение че от тази година в антикризисните мерки беше включено нещо, вече прието – отпадане на горния, максималния праг на обезщетението за безработица, който досега беше 240 лв., а сега вече е 60% от осигурителния доход, при всички положения интересът към получаване на обезщетения за безработица ще бъде по-голям, респективно и разходите ще бъдат по-големи.
В анализа към доклада по бюджета на държавното обществено осигуряване вие заявявате, че дефицитът във Фонд „Безработица” ще бъде 147 милиона за следващата година. Понеже са предложени мерки, които увеличават разходите, без срещу тях да стоят приходи, аз предлагам да се увеличат приходите с 57 милиона.
Уважаеми колеги, предлагам да подкрепите моето предложение, защото то по никакъв начин не променя макрорамката: не се увеличават осигурителни вноски, а с това предложение създаваме само условия предвидените разходи да бъдат покрити със съответни приходи. Обвиненията през всички тези години са били, че Народното събрание приема разходи, без срещу тях да седят осигурителни вноски или приходи. Това, което правим в момента, е разходите да бъдат обвързани с приходите.
Моля да приемете това предложение. Изобщо не съм сигурен, че в Бюджетната комисия са вникнали в същността на предложението. Пак повтарям: не предлагам увеличаване на осигурителните вноски, защото в условия на криза това не би било добре, предлагам увеличение на приходите по главницата от ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма желаещи за изказване.
Минаваме към режим на гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Лютви Местан, Хасан Адемов и Алиосман Имамов, което комисията не подкрепя.
Гласували 99 народни представители: за 24, против 66, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за чл. 1.
Гласували 96 народни представители: за 76, против 6, въздържали се 14.
Предложението е прието.
Процедура.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предлагам да удължим работното време до изчерпването на дневния ред. (Шум, оживление, реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратна процедура – госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, абсурдно е едно такова предложение! Нищо не налага вечерта и през нощта да се приемат два бюджета, които са изключително важни – на държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Има достатъчно време, вижте коя дата сме днес, да бъдат обсъдени и разгледани на спокойствие.
Това, което се натрапва като мнение, е, че мнозинството иска да избяга от дебата, да го смачка, така че хората да не разберат какво точно се случва както с парите в държавното обществено осигуряване и толкова повече с парите в Здравноосигурителната каса. Защо не предложите тази нощ да разгледаме направо и големия републикански бюджет?! Това е политиката на мнозинството, която касае цялото важно законодателство. Утре да продължим и с Изборния кодекс, както настояваше госпожа Фидосова. Това, което се случва сега, е скандално!
Тази седмица в извънредни заседания Правната комисия разглежда „на ура” проекта за Изборен кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По темата, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: В момента след 19,00 ч. вие предлагате да гледаме тук бюджета на второ четене, и то на държавното обществено осигуряване, и след това неизвестно в колко часа да гледаме бюджета на Касата. Това не е го е правило никое мнозинство. 
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Сегашното го прави.
МАЯ МАНОЛОВА: Нищо не го налага, освен вашето желание, господин Велчев, да не допуснете дебат. Това, че Вие не се изказвате, е ясно, това, че не слушате аргументите, е ясно, но поне българските граждани трябва да чуят какво се случва с парите, които ги интересуват – парите за пенсии, парите за обезщетения, парите за болници, парите за лекарства, парите за джипита – това ги интересува. Некоректно е към тях, при положение че обещахте публичност, прозрачност и дебат, да мачкате дебатите в малките часове на нощта. Кое налага да се гледат в момента тези бюджети?! Това е ненормално от всякаква гледна точка! Тази сутрин сме започнали Изборния кодекс от 10,00 ч.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Ако искате, предложете пряко предаване!
МАЯ МАНОЛОВА: Много ви моля, вслушайте се в гласа на здравия разум и не правете глупости тук да се приемат бюджети на второ четене в това състояние и по това време. Много е възможно освен това да се допуснат грешки. Няма как да се скриете от обществото, няма как просто, няма смисъл да изтезавате залата с дебати по никое време, които не се налагат! Така или иначе, ще стане ясно какво сте избрали и какво сте приели. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): През деня хората са на работа и не могат да чуят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на работното време до изчерпване на дневния ред на извънредното заседание.
Гласували 103 народни представители: за 71, против 27, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Заповядайте за прегласуване.
МАЯ МАНОЛОВА: (говори встрани от микрофоните) Директното предаване ще го оставя за господин Велчев.
Уважаеми колеги, тъй като ние имаме чувство за отговорност, си даваме сметка колко важни са законопроектите, които се обсъждат в момента. От името на нашата парламентарна група правя искане за половин час почивка – да пием по кафе и се освежим. Като ще стоим до сутринта, поне да сме на ясни глави. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обявявам 15 минути почивка. Продължаваме в 19,05 ч. 
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Продължаваме заседанието.
Имате думата, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текстовете на вносителя за чл. 2, чл. 3, чл. 4 и чл. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за чл. 2, 3, 4 и 5, които комисията подкрепя.
Гласували 72 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 3.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 6 е постъпило предложение от народните представители Лютви Местан, Хасан Адемов и Алиосман Имамов.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Предложението е оттеглено.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 6, което комисията подкрепя.
Гласували 78 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието. 
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 7, което комисията подкрепя.
Гласували 72 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието. 
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 8 има предложение на народните представители Емилия Масларова, Мая Манолова и Драгомир Стойнев – в чл. 8:
1. В ал. 1:
а) точка 2 да отпадне;
б) точка 3 става т. 2;
в) точка 4 става т. 3, а числото „2000” се заменя с „2 400”.
2. Алинеи 2 и 3 да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Светлана Ангелова и Ваня Донева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 8, със следната редакция:
„Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2011 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2009 г. като самоосигуряващите се лица:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5401 до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6501 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2000 лв.
(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2009 г., както и за започналите дейност през 2010 и 2011 г. е 420 лв.
(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид дохода по ал. 1, т. 2, буква „а”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Госпожо Масларова, заповядайте.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Виждате нашето предложение с моя колега Драгомир Стойнев и с Мая Манолова.
Какъв е мотивът ни за отпадане на минималния месечен размер на самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия доход за 2009 г. Вижте чл. 8, ал. 2. Създава се една неравнопоставеност между хората в зависимост от времето, когато са започнали работа. Тъй като със задна дата за 2009 г. се създават тези изисквания, тези, които започват в 2010 и 2011 г., отиват в по-благоприятната ситуация с по-ниския доход като самоосигуряващи се лица от тези, които са започнали по-рано работа. Това е единият ни мотив.
Другият ни мотив – отново се връщаме към темата за максималния осигурителен доход. Колеги, всички сме наясно, че има проблем с приходната част на държавното обществено осигуряване. Защо не искаме да направим 10 минимални заплати, както беше идеята на закона още в 2000 г. Тези 2400 лв. максимален осигурителен доход са приходи в държавното обществено осигуряване – 72 млн. лв. Толкова ли излишни пари имаме в тази приходна част на бюджета на ДОО?
Освен това няколко пъти коментираме – в период на криза нека тежестта да се поеме от повече хора, от хората с високи доходи. Това е справедливо. Това е солидарният стълб на пенсионната система. И аз мисля, че тук като че ли не искаме да вникнем в съдържанието на това, което ние предлагаме. Това не е нещо опасно. Там ние самите ще дадем пример като народни представители, че не пазим своите доходи. Това е атака на хората в страната, че ние продължаваме да задържаме високодоходните групи и натоварваме самоосигуряващите се и вдигаме тавана на минималния осигурителен доход. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания?
Госпожо Манолова, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, предлагам ви да обърнете специално внимание на нашето предложение по т. 3, което касае максималния месечен размер на осигурителния доход. Няма никаква логика, когато се твърди, че основният проблем в бюджета на държавното обществено осигуряване е приходната му част, когато се говори за дефицит, когато се говори за замразяване на пенсиите поради липса на достатъчно средства, да не се натоварят по-високодоходните групи с по-справедлив размер.
Всъщност тази тенденция се наблюдава в цялото данъчно и осигурително законодателство, като ви припомням, че по същия начин се отказахте от въвеждането на данък лукс, за да натоварите най-бедните хора с данък върху имотите с ниски данъчни оценки.
Освен това повечето от народните представители така или иначе попадат в тази хипотеза. Мисля, че тук именно трябва да се даде знак, че сме за това тежестта на кризата, включително и ангажиментът за пълнене на бюджета на държавното обществено осигуряване, да става за сметка на високодоходните групи, сред които попадаме и ние. 
Така че подкрепете нашето предложение за увеличаване на максималния месечен размер на осигурителния доход от 2000 на 2400 лв. както по съображенията, които бяха изложени от колегата Масларова, така и предвид съображенията, които излагам тук пред вас. 
Логиката е естествена – десетократният размер на минималната работна заплата и изискването за справедливост и за солидарност: тези, които получават повече, е редно да участват с по-висок размер от данъчното и осигурителното бреме. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики? 
Госпожо Донева, заповядайте.
ВАНЯ ДОНЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Госпожо Манолова, ефектът от вашето предложение в приходната част ще бъде 41 млн. 700 хил.
Искам да обясня защо работната група не прие вашето предложение.
В същото време като трансфер от държавния бюджет ще бъдат необходими 27 млн. лв. 
Отделно от това, по разходите за парични обезщетения ще се наложат допълнителни разходи – още 4 млн. лв.
Ефектът по разходи за пенсии от вдигането на тавана за пенсии, знаем, че е 35% от максималния осигурителен доход, ще доведе до допълнително разходи - още 25,5 милиона.
Това предложение води всъщност до по-големи разходи от приходите, които биха били получени в резултат на увеличаването на максималния размер. Това бяха мотивите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Втора реплика? Няма.
Дуплика? 
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо Донева, разбира се, че не сте права. Няма автоматизъм между двете величини – осигуряване на приноса на високодоходните групи в бюджета на държавното обществено осигуряване и тавана на пенсиите, защото най-ранният възможен момент, в който ще се получи това увеличение, е през 2012 г., а ние в момента обсъждаме бюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година. Така че не сте права – едното не води автоматично до другото.
Но тук става дума и за нещо по-важно – именно за солидарността като основен принцип на функциониране на тези системи. Мисля, че най-малкото, което трябва да се направи, е парламентът да даде този знак към хората, които едва преживяват в момента – че тези, които имат по-високи доходи, ще участват с по-голям дял както в осигуряването, така и в данъчните тежести.
Това е въпрос на политика също така, не просто на сметки, макар че вие и тук правите сметките така, както ви отърва; въпрос на политика и на това какво послание отправяме към хората. 
С отхвърлянето на това предложение и с другите предложения вие им казвате, че ще продължавате да товарите най-бедните, най-нискодоходните с най-голямо бреме. Същевременно, успоредно на това, ще замразявате доходите именно на тези най-бедни хора, най-голямата част от които са българските пенсионери.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова, Мая Манолова и Драгомир Стойнев, което комисията не подкрепя.
Гласували 101 народни представители: за 19, против 77, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 8, така както е по доклада.
Гласували 89 народни представители: за 78, против 6, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 9 има предложение от народните представители Емилия Масларова, Мая Манолова и Драгомир Стойнев:
В чл. 9 числото „136,08” се заменя със „149,69”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Господин Стойнев, заповядайте.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Тук става въпрос за увеличаване на минималната пенсия! Де факто 30 месеца минималната пенсия няма да се увеличава. Забележете, тук става въпрос за 136 лв. 8 ст. и вие ще карате тези хора на минимална пенсия да живеят с такава сума, откакто управлявате в продължение на 30 месеца.
Все пак натрупаната инфлация и за следващата година, уважаеми господин министър, ще бъде 10%. 
Всички знаем, че потреблението на един пенсионер изцяло се различава от средностатистическото домакинство. Тоест, плащайки си отопление, храна, консумативи, лекарства, де факто за него инфлацията ще бъде дори над 10%!
Смятам за съвсем нормално, при положение че по-нататък ще видим, че отменяте Швейцарското правило, минималната пенсия да се вдигне с 10%, тъй като вие много добре говорите как не намалявате пенсии, но де факто покупателната способност на хората намалява с 10%! Ами това ако не е намаляване на пенсиите с 10%, какво е?! Затова именно тук предлагаме поне минималната пенсия да се вдигне с увеличаването на инфлацията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики?
Заповядайте, господин Главчев.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Стойнев, как стигате до това число – 10% инфлация, и кой период сравнявате с кой друг? Хармонизираната инфлация е 3,6%. Освен това, има допълнителни 96 милиона, които са необходими за пенсии. Откъде да дойде източникът за тези разходи за пенсии?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Уважаеми колеги, тук говорим за натрупана инфлация от 30 месеца. Вие откакто сте на власт, не сте вдигали минималната работна заплата! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Да, минималната пенсия! После ще стане въпрос и за минималната работна заплата. Откакто сте на власт, колко е натрупаната инфлация? Никой не говори за това. И плюс тази за 2011 г.?!
Ако вие не предприемете нещо, вие де факто тук ще узаконите бедността на най-рисковите групи.
Моля Ви, господин министър, вземете отношение по този въпрос. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Други изказвания?
Госпожо Манолова, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, предлагам ви да се държите по-отговорно. Тези текстове, които обсъждаме в момента, касаят доходите на най-бедните български граждани. (Оживление.) Вашето веселие и вашето оживление са повече от неуместни, както и...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Отговорността зависи от това кой присъства в тази зала, госпожо Манолова! Така че не обиждайте! Ще Ви прекъсна! Престанете да обиждате колегите ми!
МАЯ МАНОЛОВА: Не ме прекъсвайте! Не ме прекъсвайте!
Те се държат обидно по отношение на българските граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Продължете.
МАЯ МАНОЛОВА: Това е безобразие - начинът, по който се отнасяте към едно предложение, което касае минималната пенсия!
Това са официални данни, които, включително с прогнозата за 2011 г., показват 10% инфлация.
Вие сте първото българско правителство, първото българско парламентарно мнозинство, което абсолютно нехае за най-бедните български граждани! Аз на ваше място бих се срамувала или поне бих си мълчала, когато тук се дебатират тези проблеми, а не да седите и да се държите нагло, при положение че става дума за доходите на най-бедните хора в България.
Според официалната статистика на „Евробарометър”, откакто вие управлявате България, тя е на трето място по най-бързо обедняване на българските граждани, голяма част от които са българските пенсионери. Какво са 136 лв.? И как мислите, че хората оцеляват при тази инфлация и при тази ситуация?
Преосмислете поведението си и гласуването си, защото наистина това касае най-бедните български граждани. Преди малко можеше да увеличите минималния праг на осигурителния доход, ако искахте да дадете някакъв знак, че трябва някой да внася повече, за да могат пенсионерите да получат минималното, за да могат да преживеят тази зима.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики?
Заповядайте, господин Николов.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председателстващ.
Госпожо Манолова, Вие се държите безотговорно към абсолютно всички български граждани, които плащат данъци в тази държава, защото не казвате откъде ще се вземат именно тези пари, тоест откъде ще дойдат приходите. Вие само говорите за разходи. Искате да дестабилизирате цялата система и аз не мога да разбера именно вашата безотговорност. Бих казал, че тя достига голяма наглост вече само и само да можете да ползвате този популизъм пред българските пенсионери. Поради тази причина Вие формирате само разходи, но от къде са приходите – не казвате. (Силен шум.)
На това отгоре мога да Ви кажа: когато приехте Швейцарското правило и вдигнахте изведнъж пенсиите, преди да напуснете властта, защо не изчислихте и не ги хармонизирахте тогава с инфлацията, а ние сега плащаме? Това искам да Ви питам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Госпожо Стоянова – за втора реплика, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаема госпожо Манолова, минималната пенсия не е социална помощ. Пенсията на всеки един от нас трябва да бъде обвързана с това колко се е осигурявал, колко време се е осигурявал, върху какъв доход се е осигурявал. Осигуряването дори на минималния осигурителен доход от 420 лв. не осигурява такава минимална пенсия.
Тези пенсионери, които получават минималната пенсия, аз съм съгласна с Вас, че тя е доста ниска и трудно някои от тях преживяват, които нямат други доходи, но има друга система – социално подпомагане, която ще помогне на тези хора да преживеят кризата. А необвързването на пенсионната система, получаваната пенсия, с положения осигурителен стаж и осигурителен доход, означава трайно дебалансиране на системата. Аз се надявам, че Вие не пледирате за това. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. 
Трета реплика няма.
За дуплика заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Господин Николов, редно беше да изпиете едно кафе, да се освежите и да следите дебата, преди да говорите небивалици! Точно преди малко обосновахме в нашето предложение от къде ще дойдат парите за увеличаване на минималната пенсия, а именно от увеличаване на осигурителната вноска, която ще внасят – Вие, аз и такива като нас. Ако бяхте приели това предложение, въпросът щеше да бъде излишен, но ние сме го направили и така или иначе, има обвръзка между предложенията, които касаят приходната част, и тези, които касаят разходната част. Това, че не сте си прочели предварително доклада – добре, но следете дебата в залата. Или идеята тук е просто да се говорят небивалици, за да не се разбере кой какво предлага и кой какво гласува!
Много Ви моля, следващия път, когато ме репликирате, да се подготвите по-добре, по същество!
Уважаема госпожо Стоянова, защо след като твърдите, че има обвръзка между двете величини, в крайна сметка поставяте таван на пенсиите? Защо след като твърдите, че пенсията не е социална помощ, защо не реализирахте вашето намерение за допълнителни надбавки на възрастните хора над 75-годишна възраст или за вдовишките пенсии, които са ваши предизборни обещания?
Ами известно ли Ви е, че границата на бедността вече надхвърля 200 лв. и с тези предложения Вие обричате на бедност и на мизерия стотици хиляди български граждани?
Аз мисля, че начинът, по който се държите, и репликите, които правите, показват вашата пълна безотговорност и нехайство по отношение на това как живеят най-бедните български граждани. И е срамота да говорите това в пленарната зала! 
Това, че не можете да си съберете приходите, това, че те намаляват, макар да увеличавате брутния вътрешен продукт, това, че те намаляха с 2 милиарда лева, в крайна сметка е проблем, защото вие не можете да си осигурите приходната част от вашата администрация. Това не е проблем на гражданите. Това е проблем на управлението. 
А това, че не искате да натоварите по-високо доходните групи с по-високи осигуровки, е престъпление спрямо най-бедните български граждани, така че нито един от аргументите, които представяте, не оправдава Вашата безотговорност към пенсионерите, които получават минимална пенсия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте, господин министър, за изказване.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз смятам, че не бива да смесваме осигурителната система със социалното подпомагане. Това, което сме заложили в Кодекса за социално осигуряване, е от 1 януари 2012 г. да направим ясно разграничаване на двете неща. Всички видове помощи и обезщетения, които трябва да се плащат и които нямат осигурителен характер, ще се плащат от Агенцията по социално подпомагане, а осигурителната система е тази, която ще плаща пенсиите и краткосрочните, и дългосрочните обезщетения.
На второ място искам да припомня следното нещо – да, минималната пенсия е ниска за България, пенсиите като цяло са ниски за България, но те не могат да се компенсират от държавното обществено осигуряване, защото ние трябва да покрием 2 милиарда дефицит, натрупан през последните години в осигурителната система. 
С всички тези неща, които правим с Кодекса за социално осигуряване за дългосрочната визия за пенсионната система, включително и с бюджета за държавното обществено осигуряване, ние залагаме намаляването и изчистването на тези дефицити, за да може след един определен период от време да започне натрупване и тогава реално да увеличим пенсиите от осигурителната система. А дотогава ще използваме всички възможни начини от повечето приходи в държавния бюджет да компенсираме най-ниските пенсии на хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Други изказвания? 
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Дами и господа! Господин министър, общите приказки и обещанията за нещо, което ще се случи 2011 г., са хубаво нещо. Ние казваме, че тази година една част от хората няма да могат да се издържат. И Вие направихте няколко удара по отношение на енергийните помощи – 30% извадихте от там, редица други категории орязвате.
Тук става въпрос за нещо съвсем различно, че тези пенсии – вярно, че не са социално подпомагане, но пенсиите в България по принцип са несъответни на вложения и овеществен труд някога. В процеса на приватизация същите тези предприятия си заминаха на доста лежерни цени. Можем да изброяваме предприятия, ама да не се почувства някой засегнат тук. И банки, и прочие – те заминаха през определени периоди. Там отиде трудът на тези хора.
Става въпрос за сума, която е пренебрежимо малка. Става въпрос за вашето отношение като правителство, като политика. Можете да извадите за харчове да летите с вертолетите напред-назад, а тук става въпрос за сума, която е пренебрежимо малка при този брутен вътрешен продукт.
 Добре де, казва Манолова: вдовишките пенсии не са ли предизборно обещание? За тях пари нямате. За минималните пенсии пари няма и все няма, няма, няма. В същото време за харчовете на държавната администрация, на Министерския съвет има, за други неща – има. Е, как да убедите тези хора, че вие имате отношение към тях, като им обещаете светлото бъдеще след 2012 г.?! Затова колегите предлагат, и то съвсем минимално увеличение и солидарност на вноските, само че вие не искате да увеличите вноските на народните представители. Пречи ви това! Къде е 2000 - 2400? Всичките 240 сме в тази категория. Това е знак, сигнал към тези хора на солидарност. 
Има хора в България, които получават по-високи доходи. Дай Боже, да са повече. Те не са тръгнали да се съпротивляват, но правителството казва: „Не!” Трябва още повече да оскотяват бедните. Ето за това става въпрос и това гласуване е доста показателно. Не знам само къде е вашата подкрепяща група от „Атака”, която най-много разпространяваше социал-популизма през последните години. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? 
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Господин Миков, Вие не ме разбрахте в какъв контекст намесих неизпълненото обещание за надбавките на възрастните хора над 75-годишна възраст. Това беше аргумент по повод твърдението на госпожа Менда Стоянова, след това и на министъра, че пенсиите не били социално подпомагане. Обяснете ми тогава защо в предизборната си програма и в програмата на правителството казахте, че ще има надбавки за хората над 75-годишна възраст? Това какво е? (Шум и реплики от ГЕРБ.) 
Това какво е, господин министър? Това пенсии в истинския смисъл на думата ли са, или нещо друго? Оставам настрана, че не си изпълнихте обещанието, което е по-важно, но казвам, че аргументите ви в момента са неоснователни. Просто търсите някакво извинение за това, че не искате да намерите пренебрежимо малко пари за най-бедните български граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика? Няма.
Господин Миков, въпросите бяха към министъра, но ако искате, можете да отговорите Вие. Добре, благодаря.
Господин Лазаров – процедура.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, процедурата ми е по начина на водене на заседанието. Много Ви моля, спазвайте правилника и не допускайте злоупотреба с права – под формата на реплика на преждеговорившия господин Миков да се задават въпроси на присъстващия министър или да се правят общи изказвания. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Лазаров, ако знаех какво си мисли госпожа Манолова или който и да е от народните представители, нямаше да работя тук. (Шум и смях.)
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова, Мая Манолова и Драгомир Стойнев, което комисията не подкрепя.
Гласували 106 народни представители: за 25, против 76, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
За прегласуване – господин Стойнев, заповядайте.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Уважаеми колеги, бих искал да се осъзнаете. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Госпожо Стоянова, Вие добре казахте, че държавното обществено осигуряване не е социално подпомагане. Съгласен съм. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Но ние заварихме минимална пенсия от 68 лв. За четири години я удвоихме. Това означава ли, че сега вие замразявате пенсиите за четири години? 
Нали така, господин министър?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви за предложението.
Подлагам на прегласуване предложението на народните представители Емилия Масларова, Мая Манолова и Драгомир Стойнев, което комисията не подкрепя.
Гласували 107 народни представители: за 24, против 74, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 9, който комисията подкрепя.
Гласували 98 народни представители: за 75, против 15, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за членове от 10 до 13 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания по текстовете, които прочете госпожа Стоянова? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителите от чл. 10 до чл. 13 включително, които комисията подкрепя.
Гласували 104 народни представители: за 94, против 2, въздържали се 8.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народните представители Емилия Масларова, Мая Манолова и Драгомир Стойнев:
„В чл. 14: 
1. Алинея 1 да отпадне.
2. Алинеи 2 и 3 стават съответно ал. 1 и 2.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Откровено казано, не мога да разбера логиката на това предложение – да отпадне вноската гарантирани вземания, и то само за 2011 г.
Колеги, аз не зная доколко сте запознати – тази вноска се плаща от работодателите и е само 0,1%. За мен това, извинявам се за израза, но е малко флирт с работодателите. За 0,1%, при това за една гаранция, която при фалит на предприятия се получава от работниците и служителите, и то при доста трудни и тежки условия и процедури, които минават при всички случаи през съда. Не виждам защо трябва да се направи такава промяна единствено и само за 2011 г. Помислете, сумата не е нито фатална, нито много тежка за работодателите, даже, бих казала, пренебрежително ниска. Струва ми се, че това по-скоро е популистки запис, отколкото нещо, което реално ще донесе приходи или разходи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики?
Давам думата на госпожа Весела Караиванова, подуправител на Националния осигурителен институт. 
Госпожо Караиванова, заповядайте.
ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА: Благодаря Ви, господин председател! 
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! След малко, при гласуване на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване, с него ще гласуваме и план-сметката на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”. 
Госпожо Масларова, ще Ви отговоря защо се предлага да няма вноска за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”. Вие ще видите, че натрупаните средства и изплатените вземания на работниците и служителите позволяват да няма вноска за 2011 г. Размерът на обезщетението ние го плащаме и сега, както е в момента, за гарантиране на вземане. 
Може за в бъдеще да се помисли за промяна на Закона за гарантирани вземания на работниците и служителите и да се разширят правоимащите лица с оглед на това, че несъстоятелността се бави в съда. В момента във Фонд „Гарантирани вземания” има натрупани средства Те се инвестират добре и носят висока доходност. Така че няма да ощетим никой с това, че за 2011 г. имаме нулева вноска за Фонд „Гарантирани вземания”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Други изказвания?
Господин Миков, заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря. 
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! 
Твърде странна е политиката на правителството. От една страна, казва: „Нямаме пари.” От друга страна, казва: „Ще сложим таван.” 
Става въпрос за действащ текст в нашето законодателство, който е на конвенционална основа по силата на една конвенция, която трябва да гарантира работниците при фалит на предприятия. 
Каква е икономическата обстановка? Взаимна свръхзадлъжнялост между фирмите, обявени и необявени фалити, висока задлъжнялост към работниците. В тази ситуация правителството каза: „За тази година ще ни стигнат.” Ами ще ви стигнат, защото дълги години трупахме като мравчици – не само нашето правителство, а и предишното. Сега икономическата политика на това правителство води до свръхмеждуфирмена задлъжнялост и до фалити. Слава Богу, че банките още не са потеглили конеца, защото ги е страх, че активите още повече ще се обезценят на този пазар. 
И вие казвате: „Първо ще затворим тавана – на 1000 лв., само да е обезщетението на работниците.” 
Второ – ще освободим бизнеса. Защо точно в тази ситуация да го освободите? Защото разчитате на онова, което ви е останало в наследство. А 2012 г.?! 
Фалитите си вървят. В 2012 г., ако се отвори недостиг, какво ще направите? Ще кажете: „Нямаме пари, няма да е 1000 лв., ще направим 500 лв.” Ще се върнем преди 7-8 години, както беше равнището на обезщетението на работниците при несъстоятелност на предприятия. 
Може ли да се подкрепи такава политика? В момент, когато цялата икономическа обстановка показва, че трябва да се гарантира този фонд? Ами ако са ви повече парите, гарантирайте не 1000 лв. на работниците, гарантирайте 1100 лв. Това са изработени възнаграждения и вие искате да ги замразите на този таван. Добре, като имате повече средства, не премахвайте облагането. Нека вноските да си вървят. Вдигнете на 1050-1100 лв.! 
Какъв знак давате? Опрощавате тези пари от работодателите, защото те фалират? Затова и от тях се отчислява, а това е изработено и неполучено от работниците. Като сега имате достатъчно, ами увеличете! Нека да вървят вноските и гарантираните не да са 1000 лв. – да са 1050-1100 лв., направете разчети. 
Каква е тази политика? Изфукайте ги тази година тези пари и догодина – какво? Ще кажете: „Ами дайте да намалим, да не е 1000 лв., да стане 500, 300 лв.” А това е изработено от работника и точно заради това работодателят внася, защото при фалита ощетява работника. И това е европейско решение, Международната организация на труда, конвенция. Хи-хи-ха-ха, пука ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? 
ЕМИЛ РАДЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Миков, явно не сте много запознат за какво точно се използва фондът. Този фонд подпомага работниците и служителите до събиране на вземанията в едно производство по несъстоятелност. Ако искате да знаете, в едно производство по несъстоятелност работниците и служителите са на първо място – и преди държавата, и преди всички останали кредитори. Така че оттук-нататък не спекулирайте, че дали тези пари ще са 1000 лв. или 1050 лв. – тези пари оттам-нататък работникът или служителят ще си ги търси и ще си ги получи, и то преференциално, на първо място като преференциален кредитор на едно фалирало дружество. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика? Няма.
Господин Миков, заповядайте за дуплика.
МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин председател!
Господин министър, господин Радев, съжалявам, че не е пред мен Търговският закон, за да прочета на колегите реда. Има и кредитори, има и обезпечени, има и ипотеки. Повечето от фалиращите, голямата част от изпадналите в несъстоятелност са заложили всичко и са обезпечили. Извинявайте, но накрая на работниците им остава една снимка пред предприятието. 
Не мога да разбера защо в тази ситуация въобще трябва да се пипа този курс. Това не е кой знае какъв жест към бизнеса. Какъв жест към бизнеса е това, и то в условия, когато рисковете пред изпадане в несъстоятелност на предприятия са по-големи от обикновено? Аз разбирам да е нормална обстановката, във фонда да има достатъчно средства... 
Ще трябва по-внимателно да прочетем реда на обезпечаване. Защото има доста работници, които – ще им извадя аз тази работа, която вие договорите – и ще им я изпратя. Да дойдат при вас и да им обясните как ще си вземат те парите от изгорялата фабрика. Защото такива са идвали при мен, но сега вече ще ги пращам при вас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин министър, заповядайте за изказване.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми дами и господа народни представители, господин Миков, искам да Ви уверя, че това е част от националното споразумение между правителството, работодателите и синдикатите в две посоки. 
Първо, защото във фонда за гарантиране на вземанията има достатъчно натрупани средства – около 216 млн. лв. 
Второ, защото в крайна сметка с тази осигурителна вноска ние действително облекчаваме малко бизнеса. 
На трето място, сумата за обезщетение беше 750 лв., сега е 1000 лв. Това беше част от антикризисните мерки. Така че ние увеличаваме размера на обезщетението в крайна сметка. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова, Мая Манолова и Драгомир Стойнев, което комисията не подкрепя.
Гласували 91 народни представители: за 25, против 65, въздържал се 1. 
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 14, което комисията подкрепя.
Гласували 90 народни представители: за 71, против 12, въздържали се 7.
Предложението е прието. 
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 15, който комисията подкрепя.
Гласували 86 народни представители: за 70, против 10, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Преходни и заключителни разпоредби.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на подразделението, което комисията подкрепя.
Гласували 87 народни представители: за 80, против 3, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи от 1-ви до 4-ти включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания уважаеми колеги? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителите за параграфи 1, 2, 3 и 4, които комисията подкрепя.
Гласували 91 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 7.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 5 има предложение на народните представители Емилия Масларова, Мая Манолова и Драгомир Стойнев:
„В § 5:
1.	Досегашният текст става ал. 1.
2.	Създава се ал. 2:
„(2) През 2011 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се индексират от 1 януари с коефициент 1,1.”
      Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Лютви Местан, Хасан Адемов и Алиосман Имамов:
„ В § 5 се добавя изречение второ: „За периода от 1 юли – 31 декември 2011 г. пенсиите се индексират с размера на хармонизираната инфлация в края на 2010 г.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Господин Имамов, заповядайте.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Господин председател, уважаеми колеги! Нашето предложение касае § 5, а в него има запис, който отменя така нареченото Швейцарско правило за актуализация на пенсиите през следващата година.
При условие че управляващите многократно са заявявали намеренията си да оставят на едно постоянно равнище доходите и пенсиите, при всички положения трябва да имаме предвид реалните доходи и пенсии, което означава задължително номиналните доходи и пенсии да бъдат индексирани с промените в инфлацията. 
Точно за това се отнася нашето предложение, тоест във втората половина на следващата година размерът на пенсиите да бъде индексиран с размера на хармонизираната инфлация в края на 2010 г.
По време на обсъждането в комисията ни беше казано, че оценката на допълнителните разходи за половин година, тоест за втората половина за следващата година, е приблизително 78-80 млн. лв., въпреки че според мен тази оценка е твърде приблизителна, защото ние още не знаем каква ще бъде хармонизираната инфлация в края на тази година. 
Нашето предложение изцяло съвпада с намерението на управляващата партия да изпълни обещанието си да остави, да замрази на едно и също равнище доходите и пенсиите, в противен случай те ще бъдат изядени категорично от размера на инфлацията през следващата година. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова, Мая Манолова и Драгомир Стойнев, което комисията не подкрепя.
Гласували 90 народни представители: за 19, против 65, въздържали се 6.
Предложението не е прието. 
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Лютви Местан, Хасан Адемов и Алиосман Имамов, което комисията не подкрепя.
Гласували 87 народни представители: за 19, против 64, въздържали се 4.
Предложението не е прието. 
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 5, който комисията подкрепя.
Гласували 83 народни представители: за 67, против 11, въздържали се 5.
Предложението е прието. 
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народните представители Станка Шайлекова и Геновева Алексиева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 8, който става § 6, със следната редакция:
„§ 6. Дейността по профилактика и рехабилитация за 2011 г. се извършва в:
1. дружества, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт;
2. специализирани болници за рехабилитация – еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, получили разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването за дейности по рехабилитация както и лечебни заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които извършват дейности по рехабилитация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания, уважаеми колеги?
Заповядайте, госпожо Петрова.
ВЯРА ПЕТРОВА (ГЕРБ): Скъпи колеги, господин министър! Искам да направим една редакционна поправка в ал. 2 и тя да звучи по следния начин: „Специализирани болници за рехабилитация, получили разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването за дейности по рехабилитация, както и лечебни заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които извършват дейности по рехабилитация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Ако обичате, може ли пак да изчетете точно промяната?
ВЯРА ПЕТРОВА: В момента е „Специализирани болници за рехабилитация – еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, получили разрешение за лечебна дейност”. Моето предложение за редакционна поправка е: „Специализирани болници за рехабилитация, получили разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Тоест да отпадне изразът „еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала”?
ВЯРА ПЕТРОВА: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Да отпадне този израз?
ВЯРА ПЕТРОВА: Да отпадне – да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Обратно предложение? Няма.
Госпожо Масларова, заповядайте за изказване.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Господин председател, колеги, господин министър! Моето предложение е много внимателно да прочетем в § 6, който всъщност е § 8, ставайки § 6, т. 2. Моето предложение е тази т. 2 да отпадне.
Какво гласи тя, преди малко колежката я прочете: „специализирани болници за рехабилитация”, дори да махнем текста, „получили разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването за дейности по рехабилитация както и лечебни заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които извършват дейности по рехабилитация”.
Колеги, досега тази дейност – дружеството е собственост на Националния осигурителен институт – това е профилактика, рехабилитация и отдих.
Защо ние разширяваме възможностите на други институции, които да могат да извършват тази дейност? Аз ще ви прочета какво казва този чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, на който ние се позоваваме и колегите се позовават:
„Центровете за спешна медицинска помощ, центровете за трансфузионна хематология, лечебните заведения за стационарна медицинска помощ, домовете за медикосоциални грижи, в които се осъществява медицинско наблюдение, специфични грижи за деца, както и лечебните заведения”, забележете „към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта се създават от държавата.”
Колеги, разполагаме с 14 млн. лв. за профилактика и рехабилитация. Тези средства се отпускат по програма на Националния осигурителен институт. Тези средства се отпускат на това дружество, собственост на Националния осигурителен институт. Тези средства имат своето целево предназначение. Те са за възстановяване здравето, забележете, единствено и само на работещите, с оглед възстановявайки здравето си или да се рехабилитират, те да не източват парите, натрупани в средствата, които са за лечение, за болнични. Тези пари са на НОИ, тези пари са в Националния осигурителен институт. Програмата е на Националния осигурителен институт, дружеството е на Националния осигурителен институт. 
Нека да не забравяме и още нещо. В точка втора, която предлагате, при тези специализирани болници за рехабилитация може да се ползват и съответните клинични пътеки. И защо трябва Министерството на правосъдието, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта да ползват тези средства? Това са специализирани структури на Националния осигурителен институт. Всъщност ние размиваме една помощ. В тези заведения могат да почиват абсолютно всички, част от тях да ползват клинични пътеки, а това си е една специфична програма на НОИ в нейното дружество, наречено „Профилактика, рехабилитация и отдих”.
Ако през 2008 или 2009 г. там имаше 25 милиона, тази година са предвидени само 14 милиона. Разбирате ли за какво става въпрос? Някои ще могат да отидат веднъж по клинична пътека, а веднъж да отидат чрез тази програма. Мисля, че достатъчно преференции дадохме на МНО, на МВР да ползват различни дейности. Сега искате да изземем от Националния осигурителен институт и една програма, която изпълнява негово собствено дружество. 
Тук заставам категорично в защита на Националния осигурителен институт и считам, че т. 2 трябва да отпадне. 
Това е нещо ново, не зная как комисията е стигнала до това решение. Тук отварям една скоба, за да кажа, че всъщност, когато трябваше да защитаваме тези наши предложения, ние, представителите на Коалиция за България, не бяхме известени, че ще има заседание на Бюджетна комисия. Не бяхме поканени, за да можем да защитим тези наши предложения.
Моля ви, тази т. 2 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики?
Заповядайте, д-р Шайлекова.
СТАНКА ШАЙЛЕКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Госпожо Масларова, никой не е изземал функциите на Националния осигурителен институт. Ние изрично сме посочили в нашето предложение, че в заведения, в които той е едноличен собственик на капитала, може да се провежда рехабилитация и профилактика. Ние сме посочили в т. 2, че специализирани заведения, които имат разрешение от министъра на здравеопазването, за да извършват лечебна дейност и да се извършва рехабилитация по клинични пътеки, хората също могат да ги използват. В тези заведения, собственост на МНО, на МВР – там също може да се ходи по клинични пътеки. Пациентите винаги минават през съответния специалист и те се насочват по клинична пътека, така че никой не иззема функциите на Националния осигурителен институт. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика? Няма.
Дуплика, госпожо Масларова, желаете ли? Не. Благодаря.
Госпожо Караиванова, заповядайте за изказване.
ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин министър! 
Госпожо Масларова, благодаря Ви за защитата. Права сте. Търговското дружество „Профилактика, рехабилитация и отдих” наистина е едноличен собственик на капитала, и Националният осигурителен институт. Аз и ръководството на Националния осигурителен институт, и министърът сме най-малко заинтересовани да се случи дисбаланс в средствата, с които разполагаме. Но не съм съгласна с Вас. Това са средства на осигурените лица. Те идват от фонд „Общо заболяване и майчинство”, от фонд „Пенсии”, от „Пенсии, несвързани с трудова дейност” и от фонд „Трудова злополука”. Това са публични средства – това са моите, вашите и на всички вас средства. Така че не виждам някаква драма в това тези средства да се разходват прозрачно при повече изпълнители на програмата. Не мисля, че Клиничната болница на МВР ще има желание да кандидатства по програмата. Традиционно пак ще си останат специализираните болници за рехабилитация. Традиционно ще си останат и изпълнителите в дружеството за „Профилактика, рехабилитация и отдих”, защото осигурените лица ги познават и когато заявяват желание, те си идват пак в тези дружества. 
Няма място за безпокойство. Наистина средствата са малко, но тъй като все пак сме в период на криза, размерът на обезщетенията за временна неработоспособност се увеличава, което означава, че програмата не е съвсем ефективна – ползва се повече за почивка, отколкото за рехабилитация и за възстановяване. Разполагаме с още 1 милион, който ще бъде усвоен към края на годината, или пък ще бъдат прехвърлени средства от удостоверени и издадени в края на годината, и ползване на програмата през януари, но мисля, че така ще защитим интереса на осигурените лица. Средствата идват от техните осигурителни вноски. Мисля, че го дължим на тях. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Други изказвания? Няма.
Първо, подлагам на гласуване предложението на народния представител Вяра Петкова за редакционна поправка в т. 2 на § 6 по доклад – изразът „еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала” да отпадне. 
Гласували 94 народни представители: за 77, против 13, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Емилия Масларова – т. 2 от така предложения § 6 да отпадне.
Гласували 96 народни представители: за 16, против 75, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на нов § 8, който става § 6, съгласно доклада, с гласуваното вече предложение от госпожа Петрова.
Гласували 95 народни представители: за 79, против 12, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Параграф 6 – предложение на народните представители Емилия Масларова, Мая Манолова и Драгомир Стойнев. 
Параграф 6 се изменя така: 
„§ 6. В Кодекса за социално осигуряване се правят следните изменения и допълнения:
„1. В чл. 4, aл. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „ако това е предвидено в съответната програма”.
2. В чл. 4а, ал. 3 се правят следните изменения:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. 18 на сто за фонд „Пенсии” за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., а за работещите при условията на I или II категория труд – 21 на сто;
2. 13 на сто за фонд „Пенсии” за лицата, родени след 31 декември 1959 г., а за работещите при условията на I или II категория труд – 16 на сто;”
б) в т. 4 цифрата „1” се заменя с „2”;
3. В чл. 6:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 думите „шестнадесет на сто” се заменят със „18 на сто”, а думите „19 на сто” се заменят с „21 на сто”;
бб) в т. 2 думите „единадесет на сто” се заменят с „13 на сто”, а думите „14 на сто” се заменят с „16 на сто”; 
б) в т. 4 думата „едно” се заменя с „2”; 	
в) в ал. 3:
аа) в изречение първо думите „по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8” се заменят с „по чл. 4, ал. 1, т. 7, 8 и 9”, а в изречение второ думите „по чл. 4, ал. 1, т. 5, 7 и 8” се заменят с „по чл. 4, ал. 1, т. 5, 7, 8 и 9”;
бб) точка 8 се изменя така:
„8. от 1 януари 2011 г. осигурителната вноска за Фонд „Пенсии” за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., се разпределя, както следва:
а) 8 на сто за сметка на осигуреното лице, а за самоосигуряващото се лице – 18 на сто;
б) 10 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на І u ІІ категория труд – 13 на сто;”
вв) точка 9 се изменя така:
„9. от 1 януари 2011 г. осигурителната вноска за Фонд „Пенсии” за лицата, родени след 31 декември 1959 г., се разпределя, както следва:
а) 5,8 на сто за сметка на осигуреното лице, а за
самоосигуряващото се лице – 13 на сто;
б) 7,2 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на I и II категория труд – 10,2 на сто.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Светлана Ангелова и Ваня Донева.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Лютви Местан, Хасан Адемов и Алиосман Имамов:
„В § 6, т. 4, 5 и 6 да отпаднат.” 
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6, който става § 7 със следната редакция:
„§ 7. В Кодекса за социално осигуряване се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4а, ал. 3 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. 17,8 на сто за Фонд „Пенсии” за лицата, родени преди     1 януари 1960 г., а за работещите при условията на І или II категория труд – 20,8 на сто;
2. 12,8 на сто за Фонд „Пенсии” за лицата, родени след      31 декември 1959 г., а за работещите при условията на I или II категория труд – 15,8 на сто;”
2. В чл. 6:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 думите „шестнадесет на сто” се заменят със „17,8 на сто”, а думите „19 на сто” се заменят с „20,8 на сто”;
бб) в т. 2 думите „единадесет на сто” се заменят с „12,8 на сто”, а думите „14 на сто” се заменят с „15,8 на сто”;
б) в ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица, определени съобразно облагаемия им доход за дейността като самоосигуряващо се лице;”
в) в ал. 3:
аа) в текста преди т. 1, в изречение първо думите „по чл. 4,  ал. 1, т. 7 и 8” се заменят с „по чл. 4, ал. 1, т. 7, 8 и 9”, а в изречение второ думите „по чл. 4, ал. 1, т. 5,7 и 8” се заменят с „по чл. 4, ал. 1, т. 5, 7, 8 и 9”;
бб) точка 8 се изменя така:
„8. от 1 януари 2011 г. осигурителната вноска за Фонд „Пенсии” за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., се разпределя, както следва:
а) 7,9 на сто за сметка на осигуреното лице, а за
самоосигуряващото се лице – 17,8 на сто;
б) 9,9 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи
при условията на I и II категория труд - 12,9 на сто;”
вв) точка 9 се изменя така:
„9. от 1 януари 2011 г. осигурителната вноска за Фонд „Пенсии” за лицата, родени след 31 декември 1959 г., се разпределя, както следва:
а) 5,7 на сто за сметка на осигуреното лице, а за
самоосигуряващото се лице – 12,8 на сто;
б) 7,1 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи
при условията на I и II категория труд – 10,1 на сто.”
3. В чл. 49, ал. I, изречение първо, думите „12 календарни месеца” се заменят с „18 календарни месеца”.
4. В чл. 54б, ал. 1 думите „9 календарни месеца” се заменят с „18 календарни месеца”.
5. В § 22о от Преходните и заключителни разпоредби:
а) в текста преди т. 1 думите „31 декември 2010 г.” се заменят с „31 декември 2011 г.”.
б) точки 2 и 3 се отменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! От Коалиция за България с удовлетворение виждаме, че сте си поправили голямата грешка, която многократно повтаряхме, че ще направите още месец декември 2009 г., когато намалявахте осигуровките.
Виждаме, че сега вдигате осигуровките, което е добре! Понеже много се спекулира с дефицита на държавното обществено осигуряване за 2009 г., той е 1,5 милиарда, господин министър! След Вашето намаление на осигуровките дефицитът надмина 2 милиарда, така че тук вина определено имате Вие.
Вие вдигате осигуровките с 1,8, а защо не с 2%? Защо се отказвате от допълнителни 35 млн. лв.? Ето откъде може да се вземе приход! (Реплики от ГЕРБ.) 
Разбирам вашето желание – да кажете, когато дойдат следващите избори: „Да, ние намалихме осигуровките. Намалихме ги с 0,2%.” Не е достатъчно! За какво ви е?! Защо се отказвате от допълнителни 35 млн. лв., не мога да разбера?!
Второто ни предложение. Безработицата нарасна – 9,5%, коефициентът на заетост намалява, обезкуражените лица се увеличават. Защо да не вдигнем осигуровката за Фонд „Безработица” с 1%? С колко се увеличава дефицитът на Фонд „Безработица” за тази година? С 64%! Защо се отказваме от допълнителни 180 млн. лв. Ето откъде наистина може да съберем приходи и се надявам вие да подкрепите нашето предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Реплики? 
Заповядайте, господин Костов.
ЦВЕТАН КОСТОВ (СК): Уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми господин Стойнев! При обсъждането на първо четене на Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. от Синята коалиция изразихме ясно своята позиция – позиция на несъгласие с параметрите на бюджета, несъгласие със заложената в него философия.
Неслучайно между първо и второ четене не направихме, не внесохме предложения, защото сме убедени, че промени в отделен текст или в някои параметри няма да оптимизират този проект.
Макар ние с вас да сме на диаметрално противоположни позиции относно величината на осигурителните вноски, аз оценявам вашите усилия да се получи един по-добър бюджет, но това няма как да се случи и дебатът дотук мисля, че го потвърди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Втора реплика? Няма.
Дуплика, господин Стойнев? Не.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Искам да кажа няколко неща в нашето предложение като аргументация и, разбира се, да изкажа и моето несъгласие с гласувания текст от страна на комисията относно разглеждания § 6.
Първо, искам да кажа, че аз лично приемам като позитивна стъпка максималното увеличаване на обезщетението за безработицата, което става 60% от съответния осигурителен размер на осигурителния доход или за заплатата, която са получавани.
Ние всички, включително и моите колеги, които са в Националния осигурителен институт, разбира се, предполагам, че и министърът, следим, че Фонд „Безработица” много бързо намалява своя обем, даже отива на дефицит, тъй като действително 60%, а не 240 или 280 лв., а 60% от една работна заплата, примерно 1000 лв., са вече едни 600 лв., а ако заплатата е по-висока – още по-голяма сума, което е добре за хората, които са внасяли дълго време.
Ние предлагаме вноската за Фонд „Безработица” от 1% да стане 2%. Ние намалихме вноската преди 2 г., защото безработицата падна чувствително, дори имаше дефицит на пазара на труда за някои категории от работещите. Сега, при положение че се увеличава безработицата, трябва да се увеличи Фонд „Безработица”, така че да можем да гарантираме изпълнението на тези 60% - това е едното предложение.
Колеги, искам да кажа и за другото предложение, въпреки че на няколко пъти говорим по този въпрос. Комисията предлага увеличаване на месеците, в чл. 49, ал. 1 първите думи „12 календарни месеца” се заменят с „18 календарни месеца”. Не зная давате ли си сметка за какво става въпрос? Става въпрос за правата на майките и най-вече на осигурените майки, и най-вече на работещите жени в различните сфери и отрасли на народното стопанство.
Колеги, говорихме, че това е краткосрочно обезщетение – след като родят своята рожба, те получават 90% от своя осигурителен доход 12 месеца назад. Защо ги връщаме 18 месеца назад?
Миналия път коментирахме, примерно една жена завърши гимназия, не висше образование, кандидатства за работа и бъде назначена, при всички случаи минава на изпитателен срок, който е 3 или 6 месеца. През тези 3 или 6 месеца тя получава минимална заплата, без значение каква е тя за съответната категория или отрасъл. Още 12 месеца след това, ако тя спечели това място и работодателят й има доверие, отива на по-висока работна заплата. Сега обаче обезщетението ще се изчислява на базата на този по-нисък доход и после и тези 12 месеца, за които, да речем, тя е получавала по-висок доход.
Защо искаме да ощетим една интелигентна част от хората, които раждат през този период? Всички знаем, че нито една жена не носи бебето си 12 или 18 месеца. Това отново е намаляване, свиване на правомощия, които са дадени на българските жени.
Ще поставя и въпроса за следващият текст, който касае чл. 54б, ал. 1, където думите „9 календарни месеца” се заменят с „18 календарни месеца”. Тези месеци касаят обезщетението за безработица.
Хората получават 4 месеца обезщетение и за тези 4 месеца обезщетение ние ги връщаме 4,5 пъти назад във времето. Следователно за едно краткосрочно обезщетение отново завишаваме изискванията и правим всичко възможно да свиваме преференции, които досега са ползвани от хората. Не мога да разбера защо така наречените мерки винаги са в ущърб на хората?!
Госпожа Стоянова изчете следващия параграф, § 22, който касае болничните, така наречената временна мярка. Нали беше временна, кризисна мярка само за 2010 г.? Защо я продължаваме за 2011 г.?
Попитахме направен ли е анализ какви са резултатите от това – позитивни, негативни, какво и защо се налага, за да можем да подкрепим този текст.
Колеги, определено не бих подкрепила тези текстове и смятам, че трябва много сериозно да се замислим върху това, което правим с промените в Закона за държавното обществено осигуряване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Имамов.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Господин председател, уважаеми колеги! Предложенията ни по § 6 са за отпадане на т. 4, 5 и 6, които касаят следното.
Точка 4 се отнася за срока за определяне на размера на обезщетенията на майките, който се предлага да бъде увеличен от 12 на 18 календарни месеца.
Точка 5 се отнася за срока за определяне на размера на обезщетенията за безработни. Предлага се да се увеличи от 9 на 18 календарни месеца.
Точка 6 касае схемата за заплащането на първите дни от болничните от работодателите – това, за което говори госпожа Масларова.
Смятаме, че аргументите за подобни промени, които се изтъкваха напоследък и в медиите, и в публичното пространство, не са достатъчно убедителни. Тези точки имат една-единствена цел, а именно да се правят икономии в системата. Само по себе си в това няма нищо лошо, но когато е за сметка на майките, безработните и бизнеса, мисля, че не бихме подкрепили такъв подход. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
Има думата Весела Караиванова – подуправител на НОИ.
Заповядайте.
ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА: Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, уважаема госпожо Масларова, господин Имамов! Тези предложения са обвързани и с правата, които вие дадохте на майките. В България имаме най-дългия период на получаване на обезщетения за бременност и раждане – 410 дни. (Шум, оживление.) Да, това е супер за демографската криза, в която се намираме в момента, за стимулиране на майките е супер.
Преди малко говорихме за обвързване на правата с осигурителните вноски. Сега, когато правителството има воля да обвърже правата с осигурителните вноски, ние казваме, че майките ще пострадат. Искам да уверя народните представители, че ако майката или лицето, което ще изпадне в риска „Безработица”, работи при коректен работодател, с постоянни договори, които се декларират навреме, то няма да пострада и ще получи своето обезщетение така, както е разписано в закона.
Мисля, уважаеми дами и господа народни представители, че всички вие не сте съгласни така наречените кухи фирми, които и днес министър Цветанов заедно с Националната агенция за приходите разкриха, да източват фондовете на държавното обществено осигуряване, нека да сме наясно! Коректните работодатели, които декларират работните заплати, техните работници и служители няма да пострадат. Нека да има принципи в социалното осигуряване! Благодаря ви. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Господин Курумбашев, заповядайте за процедура. 
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря ви, господин председател,
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Вземам думата за процедура, свързана с чл. 42, ал. 3 от нашия правилник, а именно това, че по искане на парламентарна група може да се направи проверка на кворума чрез поименно прочитане имената на народните представители. Молбата ми от името на нашата парламентарна група е да бъде направена такава проверка на кворума.
Разбирам, че докато ние обсъждаме тук този законопроект, председателят на Народното събрание госпожа Цачева участва в развлекателно предаване със социален елемент, каквото е „Великолепната шесторка”, заради което предлагаме проверката да бъде отзад напред на азбучния ред. Благодаря ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Не мога да разбера каква проверка, като кворум има?! (Шум и реплики.)
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Проверката може да е по всяко време, но по преценка на председателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: 

Александър Владимиров Радославов	- тук
Александър Руменов Ненков	- тук
Александър Стойчев Стойков	- тук
Алиосман Ибраим Имамов	- тук
Анастас Василев Анастасов	- тук
Анатолий Великов Йорданов	- тук
Ангел Георгиев Даскалов	- тук
Ангел Петров Найденов	- тук
Андрей Лазаров Пантев	- отсъства
Анна Георгиева Янева	- тук
Антон Константинов Кутев	- тук
Антоний Йорданов Йорданов	- тук
Ариф Сами Агуш	- отсъства
Асен Димитров Гагаузов	- тук
Асен Йорданов Агов	- тук
Аспарух Бочев Стаменов	- тук
Атанас Станкев Камбитов	- тук
Атанас Тодоров Мерджанов	- отсъства
Ахмед Демир Доган	- отсъства
Белгин Фикри Шукри	- тук
Бисерка Борова Петрова	- отсъства
Бойко Стефанов Великов	- отсъства
Борис Крумов Грозданов	- тук
Борислав Тодоров Стоянов	- отсъства
Валентин Алексиев Николов	- тук
Валентин Николов Иванов	- тук
Валентин Тончев Микев	- тук
Валентина Василева Богданова	- отсъства
Ваньо Евгениев Шарков	- тук
Ваня Донева Георгиева	- тук
Величка Николова Шопова	- тук
Венцислав Асенов Лаков	- тук
Венцислав Василев Върбанов	- тук
Веселин Методиев Петров	- отсъства
Владимир Цветанов Тошев	- отсъства
Владислав Евгениев Димитров	- тук
Волен Николов Сидеров	- тук
Вяра Димитрова Петрова	- тук
Галина Димитрова Банковска	- отсъства
Галина Стефанова Милева-Георгиева	- тук
Геновева Иванова Алексиева	- тук
Георги Велков Колев	- отсъства
Георги Георгиев Пирински	- отсъства
Георги Георгиев Плачков	- тук
Георги Данаилов Петърнейчев	- отсъства
Георги Иванов Андонов	- тук
Георги Иванов Икономов	- отсъства
Георги Тодоров Божинов	- отсъства
Георги Цвятков Терзийски	- отсъства
Георги Чавдаров Анастасов	- тук
Гинче Димитрова Караминова	- отсъства
Гюнай Хасан Сефер	- отсъства
Гюнер Фариз Сербест	- тук
Даниел Георгиев Георгиев	- отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова	- тук
Даниела Димитрова Миткова	- тук
Даниела Маринова Петрова	- тук
Дарин Величков Матов	- отсъства
Делян Александров Добрев	- отсъства
Делян Славчев Пеевски	- отсъства
Деница Стоилова Гаджева	- отсъства
Десислав Славов Чуколов	- тук
Десислава Вълчева Атанасова	- отсъства
Десислава Жекова Танева	- тук
Джевдет Ибрям Чакъров	- отсъства
Джема Маринова Грозданова	- тук
Диан Тодоров Червенкондев	- тук
Димитър Анастасов Карбов	- отсъства
Димитър Ангелов Горов	- тук
Димитър Асенов Колев	- отсъства
Димитър Бойчев Петров	- тук
Димитър Борисов Главчев	- тук
Димитър Иванов Аврамов	- отсъства
Димитър Йорданов Атанасов	- тук
Димитър Йорданов Чукарски	- отсъства
Димитър Николов Лазаров	- тук
Димитър Стоянов Дъбов	- отсъства
Димо Георгиев Гяуров	- тук
Димчо Димитров Михалевски	- отсъства
Доброслав Дилянов Димитров	- тук
Драгомир Велков Стойнев	- тук
Дурхан Мехмед Мустафа	- отсъства
Евгени Димитров Стоев	- тук
Евгений Желев Желев	- тук
Екатерина Иванова Михайлова	- тук
Елин Елинов Андреев	- отсъства
Емануела Здравкова Спасова	- тук
Емел Етем Тошкова	- отсъства
Eмил Генов Василев	- отсъства
Емил Делчев Димитров	- отсъства
Емил Димитров Гущеров	- тук
Емил Димитров Караниколов	- отсъства
Емил Йорданов Радев	- тук
Емил Кирилов Иванов	- отсъства
Емилия Радкова Масларова	- тук
Ердоан Мустафов Ахмедов	- тук
Живко Веселинов Тодоров	- тук
Захари Димитров Георгиев	- тук
Зоя Янева Георгиева	- тук
Ивайло Георгиев Тошев	- тук
Иван Атанасов Алексиев	- тук
Иван Дечков Колев	- тук
Иван Димитров Иванов	- отсъства
Иван Йорданов Божилов	- тук
Иван Йорданов Костов	- отсъства
Иван Николаев Иванов	- отсъства
Иван Петров Иванов	- тук
Иван Стефанов Вълков	- тук
Иван Тодоров Иванов	- тук
Ивелин Николаев Николов	- тук
Ивелин Николов Николов	- отсъства
Иво Тенев Димов	- тук
Илия Иванов Пашев	- тук
Ирена Любенова Соколова	- тук
Искра Димитрова Михайлова-Копарова	- тук
Искра Фидосова Искренова	- тук
Йоана Милчева Кирова	- тук
Йордан Иванов Бакалов	- отсъства
Йордан Кирилов Цонев	- отсъства
Калина Венелинова Крумова	- отсъства
Камен Костов Костадинов	- отсъства
Камен Маринов Петков	- отсъства
Касим Исмаил Дал	- отсъства
Кирил Боянов Калфин	- тук
Кирил Владимиров Гумнеров	- тук
Кирил Николаев Добрев	- отсъства
Кирчо Димитров Димитров	- тук
Корман Якубов Исмаилов	- отсъства
Корнелия Петрова Нинова	- тук
Костадин Василев Язов	- тук
Красимир Георгиев Ципов	- тук
Красимир Любомиров Велчев	- отсъства
Красимир Неделчев Минчев	- тук
Красимир Петров Петров	- тук
Красимира Щерева Симеонова	- тук
Кристияна Методиева Петрова	- отсъства
Лили Боянова Иванова	- отсъства
Лъчезар Благовестов Тошев	- отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов	- тук
Любен Андонов Корнезов	- отсъства
Любен Петров Татарски	- тук
Любомила Станиславова Станиславова	- тук
Любомир Владимиров Владимиров	- тук
Любомир Тодоров Иванов	- тук
Лютви Ахмед Местан	- отсъства
Марио Иванов Тагарински	- отсъства
Мартин Димитров Димитров	- отсъства
Мая Божидарова Манолова	- тук
Меглена Иванова Плугчиева-Александрова	- отсъства
Менда Кирилова Стоянова	- тук
Милена Иванова Христова	- отсъства
Мирослав Николов Петков	- тук
Митко Живков Захов	- тук
Митхат Мехмед Табаков	- отсъства
Митхат Сабри Метин	- отсъства
Михаил Ненов Николовски	- тук
Михаил Райков Миков	- тук
Михаил Рашков Михайлов	- отсъства
Моника Ханс Панайотова	- тук
Муса Джемал Палев	- тук
Неджми Ниязи Али	- отсъства
Недялко Тенев Недялков	- тук
Нели Иванова Калнева-Митева	- тук
Нигяр Сахлим Джафер	- тук
Никола Иванов Белишки	- тук
Николай Горанов Коцев	- отсъства
Николай Димитров Костадинов	- тук
Николай Петков Петков	- тук
Николай Тодоров Мелемов	- отсъства
Николай Хинков Рашев	- отсъства
Николай Янков Пехливанов	- отсъства
Огнян Андонов Пейчев	- тук
Огнян Димитров Тетимов	- тук
Огнян Стоичков Янакиев	- отсъства
Павел Димитров Шопов	- тук
Павел Илиев Димитров	- тук
Пенко Атанасов Атанасов	- тук
Петър Атанасов Курумбашев	- тук
Петър Василев Мутафчиев	- отсъства
Петър Владимиров Димитров	- тук
Петър Иванов Хлебаров	- тук
Петър Методиев Петров	- тук
Петя Николова Раева	- тук
Пламен Василев Орешарски	- отсъства
Пламен Георгиев Цеков	- отсъства
Пламен Дулчев Нунев	- отсъства
Пламен Тачев Петров	- отсъства
Рамадан Байрам Аталай	- отсъства
Ремзи Дурмуш Осман	- отсъства
Румен Иванов Иванов	- тук
Румен Иванов Такоров	- тук
Румен Йорданов Петков	- отсъства
Румен Стефанов Стоилов	- тук
Румен Стоянов Овчаров	- отсъства
Светлана Ангелова Найденова	- отсъства
Светлин Димитров Танчев	- отсъства
Светомир Константинов Михайлов	- тук
Светослав Неделчев Неделчев	- тук
Светослав Тончев Тончев	- тук
(В залата влизат още народни представители.)
Имаме кворум. Продължаваме заседанието.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова, Мая Манолова и Драгомир Стойнев, което комисията не подкрепя.
Гласували 107 народни представители: за 12, против 93, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Лютви Местан, Хасан Адемов и Алиосман Имамов, което комисията не подкрепя.
Гласували 111 народни представители: за 19, против 86, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 6, който става § 7, както е по доклада.
Гласували 116 народни представители: за 95, против 12, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение от народните представители Светлана Ангелова и Ваня Донева за нов § 7.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 7, който става § 8:
„§ 8. В § 19к от Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. …) думите „31 декември 2010 г.” се заменят с „31 декември 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 8 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 108 народни представители: за 89, против 12, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 9.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок подлагам на гласуване параграфи с номера 7 и 8 по вносител, които стават съответно по доклада на комисията § 9 и § 10.
Гласували 110 народни представители: за 94, против 10, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 - „Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2011 г.”.
Комисията подкрепя Приложение № 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме Приложение № 1 съгласно доклада на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 91, против 10, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Приложение № 2 към чл. 12 - „Диференцирани осигурителни вноски, фонд „Трудова злополука и професионална болест” за 2011 г.”.
Комисията подкрепя Приложение № 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме Приложение № 2.
Гласували 102 народни представители: за 87, против 2, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Приложение № 3 към чл. 14, ал. 3 - „План-сметка на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” за 2011 г.”.
Комисията подкрепя Приложение № 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме Приложение № 3.
Гласували 102 народни представители: за 91, против 7, въздържали се 4.
Предложението е прието.

Преминаваме към: 
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2011 Г. (Реплика от народния представител Михаил Миков.) 
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Процедура, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предлагам в залата да бъде допусната д-р Нели Нешева - управител на Националната здравноосигурителна каса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 104 народни представители: за 100, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят госта.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Стоянова, продължете.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Доклад на Комисията по бюджет и финанси относно второ гласуване на Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (реплики и тропане по банките от КБ) за 2011 г., (шум и реплики от КБ)...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, ще ви дам думата - тя започна да чете. Нека да изчакаме. Много добре следя и чувам.
Госпожо Стоянова, довършете си мисълта.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: ...№ 002-01-96, внесен от Министерския съвет на 22.10.2010 г., приет на първо гласуване на 10.11.2010 г.
„Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.
Гласували 92 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Господин Найденов, заповядайте за процедура.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Аз вземам думата, уважаеми дами и господа народни представители, за да ви предложа да отложим заседанието и да продължим с разглеждането на бюджета на Националната здравноосигурителна каса в утрешния ден.
Мъча се да намеря достатъчно аргументи за упорството ви, но това, което демонстрирате, повече върви като да търкаляте камъни, а не да гледате бюджети на ДОО-то, или на Националната здравноосигурителна каса.
Макар и да изглеждат рутинни, между тези законопроекти има достатъчно важни текстове с особено и политическо, и още повече от това - обществено значение. И това, което правите, е дълбоко неприемливо, за да не кажа, че е и несериозно. 
Фактът, че гласувате чисто механично, не е основание да продължаваме с гледането след девет часа заседания на комисии и на Народното събрание. Част от колегите работят от 10,00 ч. 
Аз си направих труда да погледна 2005, 2006, 2007, 2008 години кога и как са приемани бюджетите на ДОО и на Националната здравноосигурителна каса и такъв парадокс няма, колкото и да се опитват някои народни представители да ни обясняват.
През 2005 г. те са гледани на две заседания с нормално пленарно време; 2006 г. - на четири заседания. Един единствен път - през 2007 г., този бюджет е гледан на едно заседание от 10,00 ч. до 19,00 ч. От 10,00 ч. до 19,00 ч., а не в 21,00 ч.! През 2008 г. са гледани на две заседания отново с нормално работно време.
Това, което правите, не ви прави чест - преди всичко на мнозинството, и на всички останали, които ги подкрепят.
Как можете да убедите хората, че вземате информирани и аргументирани решения по начина, по който заседавате в момента?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно мнение.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че след като беше поискана почивка от Парламентарната група на Коалиция за България, за да се подсилят, да се подкрепят с кафета, след което направиха предложение да се преброим в залата, мисля, че не пречи нищо да продължим, тъй като всички желания и условия, които бяха поискали от Коалиция за България, бяха спазени. Така че, колеги, мисля, че това е тяхно желание. Ние ще продължим да разглеждаме дневния ред, който ние сме гласували в началото на заседанието, така че правя обратно процедурно предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител Ангел Найденов за отлагане на точката от дневния ред.
Гласуваме!
Гласували 103 народни представители: за 23, против 75, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Госпожо Стоянова, имате думата ... (реплики).
Прощавайте, процедура.
Господин Ваньо Шарков - процедура.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин Найденов припомни само работата на предишния парламент. По времето на Жан Виденов пак така се приемаха бюджетите - нощно време. Нека да си припомним цялата история на парламента.
От името на парламентарна група искам половин час почивка. (Оживление.)
Проявете малко кавалерство и към госпожа Стоянова, която втори законопроект започва да чете без никакво прекъсване.
Госпожо председател, предлагам половин час почивка. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Почивка - 15 мин.
Продължаваме в 21,30 ч. 
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Определеното време за почивката изтече, заседанието продължава.
Госпожо Стоянова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 1 има предложение на народните представители Ваньо Шарков и Цветан Костов:
„В чл. 1, ал. 2, т. ІІ се правят следните изменения:
- в т. 1.5.1. числото „169 000” се заменя със „194 000”;
- в т. 1.5.2. числото „171 000” се заменя със „196 000”;
- в т. 1.5.3. числото „94 000” се заменя със „104 000”;
- в т. 1.5.4. числото „71 500” се заменя с „91 500”;
- в т. 1.5.6. числото „958 020” се заменя с „1 158 020”;
- в т. 1.5.7. числото „120 000” се заменя с „40 000”;
- т. 1.5.7.2. се заличава;
- т. 5 се изменя така: „Здравноосигурителни плащания за дейностите по диагностика и лечение на злокачествени заболявания и за болни с бъбречна недостатъчност на „диализно” лечение, включително осигуряване на лекарствени продукти и медицински изделия за тези заболявания – 240 000”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов:
„1. В чл. 1, ал. 2, таблицата, се правят следните промени:
а) в т.1.5. Здравноосигурителни плащания, колона 3, числото „1 974 520” се заменя с „2 174 520”;
б) в т.1.5.1. здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ, колона 3, числото „169 000” се заменя със „189 000”;
в) в т.1.5.2. здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ, колона 3, числото „171 000” се заменя със „191 000”;
г) в т.1.5.3. здравноосигурителни плащания за дентална помощ, колона 3, числото „94 000” се заменя със „104 000”;
д) в т. 1.5.4. здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност, колона 3, числото „71 500” се заменя с „91 500”;
е) в т. 1.5.5. здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, колона 3, числото „391 000” се заменя с „441 000”;
ж) в т. 1.5.6. здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ, колона 3, числото „958 020” се заменя с „1 038 020”;
з) в т. 3. Резерв за непредвидени неотложни разходи, колона 3, числото „260 268” се заменя с „400 268”;
и) т. 5. Предоставени трансфери на Министерството на здравеопазването за заплащане на медицински дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, осигурявани от МЗ, се заличава.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Нигяр Сахлим и Хасан Адемов:
„В чл. 1, ал. 2:
а) в т. 1.5.1. – числото „169 000” да се замени с „219 000”;
б) в т. 1.5.2. – числото „171 000” да се замени с „219 000”;
в) в т. 1.5.3. – числото „94 000” да се замени със „134 000”;
г) в т. 1.5.4. – числото „71 500” да се замени със „101 500”;
д) в т. 1.5.5. – числото „391 000” да се замени с „491 000”;
е) в т. 1.5.6. – числото „958 020” се заменя с „1 128 020”;
ж) т. 1.5.7.2. се заличава;
з) т. 5 се заличава.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Госпожо председател, вземам думата по начина на водене.
 Имам към Вас един упрек и той е много сериозен. Госпожо председател, Вие сте длъжна да се съобразявате с действията на партизанския отряд. (Смях.) Длъжна сте да следите информацията къде той води военни действия, защото, ако видите съобщенията на пресцентъра за партизанския отряд днес, ще Ви стане ясно, че той се намира в основната си част и води своите действия във ВВОЗ. Това е военно-въстаническата оперативна зона във Велико Търново. Там в момента отрядът провежда изнесено заседание. Там е командирът на отряда.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Рота.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Не, това е отряд, разбира се.
Командирът е Станишев, а в 14,00 ч. се провежда мероприятието – пресконференция, след което се предполага, че ще има и други действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов, по предмета на обсъждането.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Сигурно ядене и пиене, донесено от ятаци. (Смях и ръкопляскания.) 
Ние от „Атака” разбрахме, че там отрядът е поръчал тази вечер и „Звук и светлина” – нещо като фишеци, димни завеси и фойерверки (смях), с които да замае.
Вие сте длъжна, госпожо председател, да се съобразявате с това действие.
Днес тук отрядът беше оставил политкомисар, заместник-командири и една картечарка (силен смях и ръкопляскания), която...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов!
ПАВЕЛ ШОПОВ: ... през цялото време, госпожо председател...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов! (Силен шум и ръкопляскания.) 
Господин Шопов, моля, приканвам към...
ПАВЕЛ ШОПОВ: ... имаше задача да стреля, да води масиран огън и да задържа противника. (Силен шум, смях и реплики.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов, времето Ви изтече. Ще Ви отнема думата.
Моля, седнете си на мястото. (Смях и ръкопляскания.) 
Господин Кутев, заповядайте.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми колеги, моята процедура е кратка и проста – предлагам да вземем решение всички изказвания на господин Павел Шопов да се предават директно по Националната телевизия. (Шум и смях.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Желев – процедура.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Госпожо председател, уважаеми дами и господа! Като лекар ще ви кажа и ще ви предложа да прекратим заседанието, защото явно удължаването на работното време не ни действа добре. Да, не знам на вас как ви действа, но на голяма част от хората тук не действа добре, като лекар ви го казвам.
Колеги лекари, спазете принципите и законите на физиологията. Имате дипломи, защитете ги. Колкото повече стоим тук, ще измислим нещо, което не знам как ще го приемат хората. Благодаря ви. (Шум и смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шарков, имате думата. (Оживление и смях в залата.)
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): (Смее се.) Не знам за националната телевизия... (Смях и оживление в залата.)
Уважаеми колеги, не зная националната телевизия дали ще предава, обаче „Господари на ефира” дълго време ще предават. (Смях в залата.) Събраха материал за няколко предавания напред. 
Уважаеми колеги, това, което двамата с д-р Костов предлагаме, е в няколко направления. 
Първото е: предвидените в „Други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ (т. 1.5.7)”, които никога в предните парламенти не са били обяснявани какво точно са тези други плащания, изведнъж, в този Закон за бюджета – от 27 милиона миналата година, нарастват на 120 милиона, което по никакви финансови показатели и изисквания не е обосновано. (Оживление и смях в залата.) 
Аз си сядам. (Смях и оживление в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли други изказвания? Реплики? (Смях и оживление в залата.)
Господин Желев, заповядайте.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Благодаря, господин председател!
Уважаеми господин председател! Колега Шарков, имахте много хубаво предложение. Съжалявам, че не можахте да го обосновете. Някои от текстовете, които предлагате, имат пълно съвпадение с предложенията, които правим аз, колежката Манолова и Янаки Стоилов, защото мислим нормално и реално. (Реплики от ГЕРБ.)
Колеги, действително смисълът на предложението, което правим, е да разпределим онези 340 милиона, които предвиждате в т. 5 като трансфер от Здравната каса към Министерството на здравеопазването. Няма смисъл с пари от здравните осигуровки да покриваме ангажимента на държавата. 
В чл. 82 от Закона за здравето ясно е казано какви са ангажиментите на държавата и какви заболявания... (Шум в залата.)
Колеги, моля за малко внимание, за да свършим по-бързо.
Повтарям, в чл. 82 от Закона за здравето е казано държавата какъв ангажимент има към онези заболявания, които не се покриват от здравноосигурителни вноски. Няма защо да пестим пари на държавата по този начин. Още повече, че приехме закон, внесен от колегата Шарков и колегата Димитров, в който се казва, че всички пари от здравноосигурителни вноски ще отиват изключително за здравеопазването, за здравни плащания.
Така че ние предлагаме да увеличим с 20 милиона здравноосигурителните плащания за първична медицинска помощ, за да увеличим възможността за профилактика; с 20 милиона да увеличим здравноосигурителните плащания за специализирана и извънболнична медицинска помощ, като по този начин дадем възможност за повече изследвания и премахнем регулативните стандарти; с 20 милиона да увеличим здравноосигурителните плащания за медико-диагностични дейности. Логично е, знаете защо – защото талоните за изследвания не достигат. 
Предлагаме да увеличим с 50 милиона здравноосигурителните плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни, за да има възможност да се повиши процентът на реимбурсация именно на лекарствата, които хората получават и за които всички говорим, че са скъпи и особено хората от третата възраст не могат да си ги позволяват в обем, какъвто е необходим. 
Предлагаме да се увеличи оперативният резерв със 140 млн. лв., за да има възможност евентуално в процеса на договаряне, ако има такъв между Лекарския съюз и Надзорния съвет на Касата и се формират и нови клинични пътеки – да има откъде да ги финансирате. 
Предлагаме увеличение с 80 милиона за здравноосигурителни плащания за болнична помощ. Знаете, че там не достигаха 60 милиона в сравнение с бюджета от миналата година и даваме възможност за още 20 милиона отгоре. 
Всичко това за сметка на тези 340 милиона, които се предвиждат като трансфер към министерството.
Смятаме, че по този начин ще сме значително по-адекватни и ще дадем възможност на самото управително тяло на Касата да преговаря и договаря допълнителни дейности и да увеличава плащанията в болничната помощ. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли реплики? 
Господин Шарков, заповядайте за реплика.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Господин председател, репликата ми е към д-р Желев, който каза, че за съжаление не съм гласувал нашето предложение. Смятам, че това, което ние предлагаме, е по-добро от това, което вие предлагате. Причината за това е в няколко неща.
Първо, това, което ние предлагаме – тези 120 милиона, които са за други здравноосигурителни плащания – от тях да бъдат взети 80 милиона и да отидат в извънболничната помощ с един-единствен мотив – това да бъдат пари, които да бъдат за профилактични дейности, защото инвестирането в профилактиката намалява парите след това за болнично лечение. И много по-лесно можем да се справим и по този начин може да бъде спрян в много голяма степен потокът от тези, всички ние знаем как се правят някои хоспитализации. 
Второто, което предлагаме – т. 1.5.7.2, където са неразплатени задълженията за предходната година. Не е ясно към кого са тези задължения. Неразплатени задължения има и към доставчици на медикаменти. Има и към болнична помощ. Трябва да бъде ясно къде отиват. Затова ние сме записали тези 100 милиона неразплатени от предходната година, всъщност тези пари да отидат в болничната помощ. 
Предлагаме парите, които са трансфер към Министерството на здравеопазването, наистина да останат пари в Касата за разплащане на тези дейности, които са за лекарства за онкоболните, за пациентите на хемодиализа. Но Касата да провежда процедурата, Касата да извършва плащанията, за да бъде единственият орган, който не само прави тази политика, но в същото време да е единственият орган, който носи отговорността за нея. Иначе отговорността се размива между Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, които поръчват лекарства макар и за различни дейности.
Идеята е тези 340 милиона също да отидат за болнична помощ, но при ясното условие, че в тази болнична помощ през следващата година ще се прави наистина реформа. Пак повтарям идеята на Синята коалиция: парите, които отиват за болнична помощ, да следват принципа, че тези пари вървят след оказаната качествена медицинска помощ, а не след всяка медицинска помощ, независимо от това къде тя е указана. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли втора реплика, уважаеми народни представители? Не виждам. 
Господин Желев, заповядайте за дуплика.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Господин председател, благодаря Ви.
Дами и господа! Колега Шарков, така е, предложенията от двете страни имат резон и логика, разликата е в размера на средствата, иначе принципите и за профилактиката, и за подсилване на болничната помощ са верни. Бих искал да Ви кажа, че действително, ако се провежда реформа, то трябва да е ясно какво се иска да се прави. Нали? За да направиш нещо!
Дотук аз лично не мога да схвана каква реформа ще става. Говорим, че има болници за долекуване, пътеки за долекуване – всъщност някъде да сте видели някакво остойностяване на тези пътеки? Как ще стане? Как ще долекуваме ортопедични заболявания, неврологични заболявания, кардиологични заболявания? Как? По какъв начин с един и същ аршин? Сложна история. Това иска много мислене и по този начин, по който действаме, едва ли ще бъдем адекватни.
Хубаво е Вашето предложение, хубаво е нашето предложение, за съжаление обаче те не се приемат и си приказваме тук колкото така да демонстрираме възможност и знания. Само че мнозинството няма да ни чуе. Хората дано ни разберат. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Други изказвания има ли, колеги?
Заповядайте.
НИГЯР САХЛИМ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Не знам кой картечар, кой ятак, кой на лудите приятел или враг, обаче сме на път от този час нататък да се превърнем и да заменим едно цяло предаване на „Пълна лудница”. Още повече че разглеждаме изключително сериозни предложения. Всички ние сме потенциални пациенти, кой по-рано, кой по-късно, и това е видно.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Ако това важи за вашите групи, за нашата не важи.
НИГЯР САХЛИМ: На път сме да се превърнем и се превърнахме в единствената ненормална страна, която с пари за здравеопазване, от здравни вноски, се опитва да крепи държавния бюджет, опитва се да прави някакви еквилибристики, за да върви по-добре икономиката, пазарът и така нататък.
В същото време не достигат пари за направления, за изследвания. Болниците бавят или не правят планови операции и това е прецедент. 
Ето защо, ако забелязвате, независимо от това, че колегите, кой по-хумористично, кой под друга форма защитават предложения в една и съща посока – и от Синята коалиция, и колегите от БСП. В тази посока са и нашите предложения. 
Ние предлагаме този така наречен обратен трансфер в размер на 340 милиона да бъде даден за здравноосигурителни плащания и да остане в бюджета на Касата. Тези пари, отивайки в Министерството на здравеопазването, най-вероятно ще покрият разходи, свързани и покривани досега от данъци, още повече, че в общия бюджет на Министерството на здравеопазването се извършват плащания, които например покриват не само Спешна помощ, хемодиализа, онкоболни, психично болни. Проблемът е, че например от 1 януари, вие знаете, предстои едно сливане на бившите ХЕИ-та – РИОКОЗ с РЦЗ. Част от този бюджет, и това го заяви министърът на земеделието и храните, ще бъде взет от бюджета на здравеопазването.
Още повече, че министърът на финансите вече лансира идеята с пари за здраве, досега в БНБ – големият резерв, да се имитират облигации и да се купят ценни книжа.
Уважаеми колеги, тук въобще вече не става въпрос за това парите за здраве, плащани от българските граждани, да отиват за здравни услуги и за здравеопазване. Нещата придобиват едни размери, които трябва да бъдат овладяни.
Ето защо ви призовавам към разум, защото тези промени, които предлагаме, всъщност са – парите да се дават за профилактика повече на личните лекари, за повече направления, регулативни стандарти на специалистите в доболничната помощ, за повече медикодиагностична помощ, за лабораторни изследвания, за рентгенови снимки от доболничната помощ, за да не се натоварват болниците в тези огромни размери, които наблюдаваме, че се случва всичко това.
Практически предложенията ни са в това да се спре разширяването на пакета, защото нарушава няколко закона поне, както и наредба на министъра на здравеопазването за пакета, плащан от здравноосигурените граждани. В противен случай с този бюджет ще натоварите малкото редовно осигуряващи се български граждани. Те намаляват, защото се демотивират.
Здравноосигурените български граждани вече не виждат смисъл да се осигуряват и това е една порочна практика. Благодаря за вниманието. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, д-р Сахлим.
Реплики? 
Заповядайте, господин Шарков.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Надявам се вече ръководенето на заседанието да бъде както трябва.
Репликата ми е за това, че ние от Синята коалиция, макар и в различен формат в предния парламент, предлагахме същите неща. Тогава вие се събирахте един път в Хисаря, втория път в Банско и гласувахте точно обратното на това, което предлагате сега.
Аз не мога да разбера кога сте откровени пред избирателите – тогава, когато защитавахте съвсем друга теза, или сега, когато правите тези предложения и казвате, че и нашите предложения са добри.
Тогава с бюджета за 2009 г., когато го гласувахме 2008 г., се увеличи здравноосигурителната вноска от 6 на 8 %, само че тези 2 % вие ги взехте и ги вкарахте в излишъка в БНБ, тогава ние гласувахме „против” и ви казахме, че това е голяма грешка. 
Сега при бюджета за 2010 г., когато парите от здравноосигурителните вноски на самоосигуряващите се поради вдигането на базата, в която се самоосигуряват, отново отидоха в БНБ, ние пак бяхме против.
Трябва да има все пак някакви принципи, които да се защитават, а не един път да бъдем така, защото управляваме, а втория път да бъдем на обратното, защото сме опозиция. Иначе изобщо няма как българското здравеопазване да върви напред.
Ние се опитваме по някакъв начин да наложим принципа, че в здравеопазването не трябва да има цветове, а вие го разделяте на – когато сме управляващи, когато сме опозиция. Безпринципно е това! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Заповядайте, д-р Желев.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа, госпожо Нигяр! Вземам повод за реплика, за да отговоря на колегата Шарков, че ... (Реплика от народния представител Ваньо Шарков.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Репликата е към д-р Сахлим.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ: Добре, ще направя реплика, ще отговоря и на Вас. 
Става въпрос за онези 340 милиона, които разпределяме или се опитваме поне и трите парламентарни групи да им намерим място в бюджета на Здравноосигурителната каса. Всички ги разпределяме по един или друг начин, с разлика, пак казвам, в стойността и за профилактика, и за медицински изследвания, и за клинични изследвания, и за медикаменти за домашно лечение, и за болнична помощ.
И трите предложения не се приемат. Тези 340 милиона ще вървят в трансфер към Министерството на здравеопазването. Какво ще се покрива с тях? Ангажиментът на държавата към всички онези заболявания, които са извън сферата на здравното осигуряване и се правят с наредба на министъра и забележете, държавно делегираните дейности, които досега общият бюджет покриваше. Кои са държавно делегираните дейности? Ясли, кабинети, здравни услуги в училищата и стандартите на диспансерите.
Като ги съберете тези неща, общата им стойност става 440 милиона, поне досега толкова са харчени – с 340 няма как да ги покриете. Няма как да стане! Нещо няма да се плаща!
Що се отнася до вноската, добре, че я вдигнахме с 2 % и добре, че имаше резерв, защото сега щяхте да се чудите какво да правите. Този резерв действително ние предлагахме и за миналия бюджет да влезе в Касата, защото аз лично винаги съм настоявал парите за здраве да са там, вътре в реалния бюджет на Касата, а не в общия бюджет. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Приключвам.
Сега остават едни 1 млрд. и 300 извън това, което се предвижда. Къде отиват те? Къде са?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, д-р Желев.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ: Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? 
Доктор Сахлим, заповядайте за дуплика.
НИГЯР ДЖАФЕР (ДПС): Уважаеми колега Шарков, разбирам Вашето желание чрез реплики сега да си развитието тезите, защото в състояние на бурен смях не успяхте да го направите като изказване. 
Въпреки всичко не мога да не Ви кажа следното. Откровено, в този предлаган бюджет на Националната здравноосигурителна каса има иновативни моменти, които не са патент нито на тройната коалиция, нито на някой друг преди тройната коалиция, дори не на синьото управление, защото 340 млн. като обратен трансфер към Министерството на здравеопазването никога не е осъществяван. 
Вие знаете, че другата основна характеристика на този бюджет е така наречената скрита актуализация, скрита някъде в тези текстове на Преходните разпоредби за 130 млн., които бяха раздавани, от този ръкав – 65 млн., от другия – 65, и сега Събранието трябва по някакъв начин да узакони. Това не е патент на никой преди това. Не е патент на никой да реши милиард и петстотин, най-вероятно в края на годината, с новия бюджет да бъдат оставени на разположение само на министъра на финансите и той да емитира ценни книжа и еврооблигации. Това определено е ноу-хау. 
Няма какво да се връщате отново назад. Да гледаме напред! А напред нещата не изглеждат никак оптимистично. Аз подозирам, че ние ще продължаваме да правим предложения за промени в една и съща посока. Да, тук няма политика. Аз съм убедена в това, защото има колеги, които много обичат да повтарят, че от здравеопазването не трябва да се прави политика, а здравната политика е нещо съвсем различно. Вие поне изглеждате съвсем нормален човек и знам, че ги разбирате тези неща, но действително имахте нужда да си развиете тезата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Госпожо Манолова, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги от Синята коалиция и от ДПС! Не усещате ли, че това се превръща в един разговор между нас, в едни безсмислени спорове кога точно какво се е случило и по какъв начин разпределяме тези 340 млн., които мнозинството е решило иновативно да трансферира в Министерството на здравеопазването. 
В крайна сметка най-същественото, което е решило управляващото мнозинство, ще се случи, а именно за първи път в историята на Здравноосигурителната каса ще се прави трансфер от Касата към Министерството на здравеопазването, за първи път здравноосигурените лица, освен за себе си, ще трябва да плащат и вместо държавата, а именно дейности, които тя дължи на здравно неосигурените. 
По какъв начин ние ще си прехвърляме топката помежду си, е един разговор без всякакво значение, тъй като мнозинството лековато, с веселие, със забавление, дали демонстрирано от ГЕРБ или от парламентарната група на „Атака”, ще си гласува текстовете, без изобщо да вникне в нашите аргументи и без желание да се вслуша в нито едно от нашите предложения.
За съжаление това ще се напише на сметката на българските граждани и ще успеем да водим безсмислените спорове затова увеличават ли се парите за здраве или не? Да, в момента не може да се отговори на този въпрос, защото кашата с трансферите, с парите, със сметките в държавния бюджет и в бюджета на Касата, е пълна.
Колеги от Синята коалиция, не ви ли притеснява, че буквално дни след като беше прието вашето предложение в Закона за здравното осигуряване, парите за здраве да отиват за здраве, то се нарушава от същото това мнозинство, към което вие принадлежите? Не ви ли притеснява този факт? Не ви ли притеснява, че на нашите настоятелни питания какво се случва с големия резерв на Здравноосигурителната каса получихме отговор? Отговорът се намира в републиканския бюджет. Парите излизат от обхвата на Здравноосигурителната каса и отиват да пълнят големия резерв, евентуално с тях да се разпорежда, както намери за добре, финансовият министър. Не ви ли притеснява, че целият този дебат по вашия законопроект беше едно пустословие и празно говорене, след като нарушенията се извършват буквално дни след това?
Господин Шарков, ако бяхте чули дебата по Закона за здравето, където се засягат основни принципи за здравното осигуряване, щяхте да се притесните за здравноосигурителния модел, който вашето управление създаде, и който ние, въпреки всичките си забележки, следващите правителства продължавахме. Там се слага кръст на колективното договаряне, там се слага кръст и на рамковия договор, там изобщо Българският лекарски съюз вече няма защо да присъства, нито пък Здравноосигурителната каса, защото се минава към бюджетно финансиране. Не ви ли притесняват всичките тези неща? 
Къде ще е мотивът на българските граждани да си плащат вноските, след като с лека ръка мнозинството, парите, събрани от техни вноски, ги праща в големия резерв да се харчат от министър Дянков, а 340 милиона от тези, които ще съберат следващата година, ги праща в здравното министерство, за да плаща ангажименти на държавата?
Това са предложения, които няма как да не будят основателна тревога. Аз наистина не разбирам вашето веселие на фона на безхаберието на ГЕРБ и на „Атака”. Какво точно ви забавлява? Това, че българските граждани ще бъдат ощетени с 340 млн. лв., които по ваше настояване трябваше да отидат с тях да се разпорежда Здравната каса за здравноосигурителни плащания? Този бюджет противоречи не само на вашия закон, той противоречи на основни принципи на здравното осигуряване, според което Касата има отношение само с изпълнители на медицинска помощ.
Питам аз: Министерството на здравеопазването ще се регистрира ли като изпълнител на медицинска помощ? Какви точно дейности ще извършва? По какъв начин контролните органи на Касата ще контролират тези дейности? Не ви ли притеснява, че цялата система на здравното осигуряване се обръща с краката нагоре? Късният час, който наистина действа на някои от колегите по един доста нездравословен начин, би следвало да накара поне хората, които наистина се тревожат как ще се харчат парите, да мислят трезво, да мислят тревожно.
Тук всякакви аналогии за това какво се е случвало по време на предното управление са повече от неуместни, защото тогава парите за здравеопазване стигаха (реплики), защото, тогава беше оставен този резерв, на който сега се прави безпрецедентна през този бюджет втора актуализация. Кога се е случвало това, господин Шарков? Кое Ви кара да сте толкова весел и толкова безгрижно да участвате в тази пародия на дебат на мнозинството? (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение – народният представител Ваньо Шарков.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Виждате как се използва парламентарната трибуна, за да се говори 5 минути, без да се каже нищо. Виждате как се правят опити да се забравя това, което е правено през предните години. Така беше и 2001 г., когато на нас и на голяма част от българските граждани беше внушено, че изключително бързо трябва да забравят онова, което е направил Жан Виденов, за да могат някои хора отново да се върнат на власт. Сега се прави абсолютно същото нещо – да забравим какво се е случвало в предишните четири години и всичко да потъне в забрава и „ни лук яли, ни лук мирисали” отново да се върнат някои хора. 
Наистина изключително ме притесняват някои неща. Притесняваме ме това, изглежда д-р Желев беше прав, когато каза, че трябва да има психиатрична помощ в този парламент. Това ме притеснява. Особено след някои изказвания започва да ме притеснява все по-силно.
Това, което ме притеснява, е фактът, че от вноските, събирани от българските граждани за здравеопазване има достатъчно събрани средства и тези средства трябва наистина да отиват за здравеопазване. Това, което ме притеснява, са появилите се публикации в медиите и онова, което се случвало, но това е тема на консолидирания бюджет, а не е тема на бюджета на Националната здравноосигурителна каса – какво да се случи с излишъка или преходния остатък, или с така наречения голям резерв.
Много ме притеснява, защото от тази трибуна месец септември вицепремиерът и министър на финансите господин Дянков каза: „Парите от здравни вноски в БНБ не са пипани от нито едно от предните правителства и ние няма да ги пипаме.” Минаха два месеца, а се случва нещо съвсем друго. Говори се нещо съвсем друго, че тези пари ще бъдат пипани. И който ги пипа, какво ще прави с тях? Трябва да се обясни, но това е тема на консолидирания бюджет. Затова аз се стремя да се изказвам по темите, които са в този бюджет, и по предложенията, които сме направили.
На второ четене ние сме предложили числа, променят се суми, парите, които отиват за здравеопазване. Пет минути се говори от тази трибуна и не се каза нищо по тези предложения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков и Цветан Костов, което комисията не подкрепя.
Гласували 123 народни представители: за 31, против 34, въздържали се 58.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов, което комисията не подкрепя.
Гласували 122 народни представители: за 24, против 87, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Нигяр Сахлим и Хасан Адемов, което комисията не подкрепя.
Гласували 119 народни представители: за 24, против 78, въздържали се 17.
Предложението не е прието.
Заповядайте за предложение за прегласуване, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Формално искането ни е за прегласуване, но използвам случая да задам въпрос на Синята коалиция: кога сте последователни, господа от Синята коалиция? Слушахме една дълга лекция на тема...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова, обосновете си прегласуването или ще Ви отнема думата.
МАЯ МАНОЛОВА: Господин Шарков, Вие сте непоследователен. В рамките на пет минути... (Народният представител Мая Манолова говори на изключени микрофони.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението на народните представители Нигяр Сахлим и Хасан Адемов.
Гласували 117 народни представители: за 26, против 83, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за чл. 1.
Гласували 125 народни представители: за 94, против 29, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 2.
Гласували 115 народни представители: за 112, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народните представители Ваньо Шарков и Цветан Костов за чл. 3:
„В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
- в ал. 1, т. 1 – думата „броя” се заменя с „прогнозния брой”;
- в ал. 1, т.2 – думата „стойността” се заменя с „прогнозната стойност”;
- в ал. 2 след думите „Националната здравноосигурителна каса” се добавя „след съгласуване с Българския лекарски съюз”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков и Цветан Костов, което комисията не подкрепя.
Гласували 99 народни представители: за 7, против 46, въздържали се 46.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за чл. 3.
Гласували 106 народни представители: за 86, против 15, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 4.
Гласували 103 народни представители: за 86, против 11, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение от народните представители Ваньо Шарков и Цветан Костов за чл. 5:
„В чл. 5, ал. 1, т. 1 след думата „годишна” се добавя „прогнозна”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 5:
„Чл. 5. (1) В рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.6:
1. Националната здравноосигурителна каса определя за всяка районна здравноосигурителна каса годишна обща стойност на разходите, разпределена по месеци;
2. районните здравноосигурителни каси определят задължителна годишна прогнозна стойност за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите, разпределена по тримесечия.
(2) Изпълнението на дейностите по ал. 1 се контролира по месеци и прогнозната стойност по ал. 1, т. 2 се коригира на тримесечие.
(3) Прогнозните стойности по ал. 1, т. 2 и корекциите им по ал. 2 се утвърждават от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.
(4) За определяне на прогнозните стойности по ал. 1, т. 2 и техните корекции Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса приема правила.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков и Цветан Костов, което комисията не подкрепя.
Гласували 93 народни представители: за 7, против 36, въздържали се 50.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 5 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 89, против 5, въздържали се 5.
Предложението е прието.
За отрицателен вот – господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател. Ние от Коалиция за България гласувахме „против”, защото тази регулация ще продължи досегашната практика - на политическо субективно разпределяне на парите от Здравната каса. На едни здравни заведения ще се плаща 70-80% от изработеното, на други – 50-60%. Неслучайно управляващото мнозинство не искаше да разгледа отчета за бюджета на Здравната каса, защото в дискусията там ще стане ясна тази далавера, която въртите със Здравната каса. Сега с този текст, с тези широки бланкети отваряте възможност за дискреция на политическия орган там – Надзорният съвет на Здравната каса, с което ще продължите политически да управлявате средствата за здравеопазване. Това е законовата възможност, с която възлагате цялата отговорност върху Надзорния съвет. Един ден той ще трябва да отговаря за тези политически действия в областта на здравеопазването с парите на хората, които се осигуряват. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Миков.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 6.
Гласували 96 народни представители: за 83, против 7, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване ан блок наименованието на подразделението и § 1 по вносител, които се подкрепят от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 83, против 5, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – заповядайте, госпожо Манолова. (Възгласи от ГЕРБ: „Ее!”.)
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, гласувах „против”, тъй като и по отношение на този параграф важи всичко, което беше казано по чл. 5 на този законопроект, а именно, че в правомощията на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса се дава субективното право да преразпределя парите, получени от преизпълнението на здравноосигурителните приходи, между лечебните заведения.
Свидетели сме на безпрецедентен случай, когато се оказа, че в нарушение на утвърдената методика ръководството на Националната здравноосигурителна каса е разпределяло по свое собствено усмотрение парите, дължими на лечебните заведения: на едни 60, на други 70, на трети 80, на четвърти 90%.
На вас явно това не ви прави никакво впечатление, но наистина е фрапантен факт: стигна се дотам шефката на Касата да вика органите на ДАНС да извършат проверка за закононарушения, извършвани с разпределянето на парите на Здравноосигурителната каса. Това не са пари на Касата, това са пари, събрани от здравните вноски на българите, и трябва да бъде ясно как ще се разпределят!
С този законопроект вие предоставяте възможност начинът, по който се извършваха злоупотребите през миналата година – абсолютно субективен, да се случва и през следващата година. Това абсолютно не кореспондира с недоимъка от пари за здраве. На фона на това, че едни лечебни и болнични заведения издъхват, на този фон субективно ръководството на Касата ще може да си разпределя по собствено усмотрение както парите, така и преизпълнението на приходите. Това е не само недобър знак, но вие приемате текстове, които създават предпоставки и узаконяват корупционните практики в здравноосигурителната система.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Манолова.
Госпожо Стоянова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. Министерството на здравеопазването ежемесечно до края на текущия месец предоставя трансфер към бюджета на Националната здравноосигурителна каса по чл. 1, ал. 1, ред 5 в размер на поетото през месеца задължение към лечебните заведения за извършената от тях акушерска помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето. Дейността се заплаща при условията и по реда на Националния рамков договор за медицинските дейности, а когато не е сключен Национален рамков договор за медицинските дейности – при условията и по реда на § 12б от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване. Средствата се отчитат по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.6.1 по бюджета на Националната здравноосигурителна каса.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 2 в редакцията на комисията.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Има изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обявих гласуване.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Закъде бързате? Претупвате дебата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Никой не бърза, госпожо Манолова, напротив.
Гласуваме.
Гласували 95 народни представители: за 83, против 6, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 3 и 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване ан блок параграфи с номера 3 и 4.
Гласували 96 народни представители: за 85, против 8, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 5 има предложение от народните представители Ваньо Шарков и Цветан Костов.
Комисията подкрепя предложението по т. 3. 
Комисията не подкрепя предложението по т. 1, 2 и 4, а именно:
„1. В ал. 1 след думата „изделия” се добавя „се заплащат със средствата по чл. 1, ал. 2, ред 5” и останалия текст се заличава.
2. Алинея 2 се заличава.
4. Алинея 4 се заличава.”
Предложение на народните представители Десислава Атанасова и Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов - § 5 се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 5: 
„§ 5. (1) През 2011 г. дейностите по диагностика и лечение на злокачествени заболявания и на болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение, включително осигуряването на лекарствени продукти и медицински изделия, както и другите медицински дейности, които през 2010 г. са финансирани чрез бюджета на Министерството на здравеопазването и чрез делегираните от държавата дейности през бюджета на общините, се заплащат със средствата по чл. 1, ал. 2, ред 5.
(2) Дейностите, лекарствените продукти и медицинските изделия по ал. 1 се заплащат по ред и методика, определени от министъра на здравеопазването.
(3) Средствата по чл. 1, ал. 2, ред 5 се трансферират ежемесечно до края на текущия месец.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Доктор Желев.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа, уважаеми колеги! Ние направихме предложение този параграф да отпадне по причини, че с тези разпоредби, които вкарвате тук, ще създадете лек хаос в Министерството на здравеопазването, което ще трябва да поема ангажименти, които досега не е изпълнявало, и да финансира дейности, които държавата е финансирала през държавно делегираните дейности в общия бюджет. 
Както виждам, нямате намерение да променяте нещо и в крайна сметка вие си носите отговорностите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Доктор Шарков.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, нашето предложение е малко по-различно и то е действително средствата за диагностика и лечение на злокачествените заболявания и на болните с бъбречна недостатъчност на диализно лечение, включително осигуряването на лекарствени продукти и медицински изделия, да остане като функция и като дейност на Националната здравноосигурителна каса и да бъдат плащани от нея. Безспорно и най-вероятно това е дейност, която ще бъде поета в един момент от Националната здравноосигурителна каса. Вероятно има някакво основание в твърденията, че нямат пълната готовност да го поемат и да го осъществят още с дейността си от 1 януари следващата година. Но съсредоточаването на тези средства в Националната здравноосигурителна каса има много по-добър ефект, отколкото разпиляването и прехвърлянето на трансфери към Министерството на здравеопазването.
Това, което ние предлагаме, е да отпадне заплащането и на другите медицински дейности, които през 2010 г. са финансирани чрез бюджета на Министерството на здравеопазването. Бюджетът на Министерството на здравеопазването за следващата година е същият, който беше през 2010 г. без този трансфер, който сега се предвижда. И тези средства и по думите на предишния министър на здравеопазването бяха абсолютно достатъчни, за да бъдат разплатени другите медицински дейности. Затова ние не виждаме смисъл в това да бъде увеличаван с над 60% бюджетът на Министерството на здравеопазването, при положение че то ще извършва същите дейности, които е вършило през 2010 г. и няма никаква разлика с 2011 г. Идеята на предложението ни, когато го правихме, парите от здравноосигурителни вноски да отиват за заплащане само на здравни дейности, извършвани от Националната здравноосигурителна каса, бе свързана точно с това нещо. 
Поради тази причина ние предлагаме другите медицински дейности, които са функция и ангажимент на Министерството на здравеопазването, то ги е изпълнявало през 2010 г., както и в предните години, и не е необходимо да бъде допълнително финансирано с 340 млн. лв., за да извършва тези дейности, които е извършвало през 2009 г. и предходните години. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Доктор Желев.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, колега Шарков! Дълбоко се съмнявам, че Касата ще се оправи по-добре, отколкото министерството, що се касае до осигуряването на лекарствата, особено за хемодиализа и за онкозаболяванията. И ще ви кажа защо. Защото досега министерството по Наредба 34 прави търгове по Закона за обществените поръчки. С това, което предлагате в един от следващите текстове за НЗОК, й давате възможност да се договаря за цени.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Които ще са по-ниски.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ: Как за по-ниски? Как се прави договаряне? Има Закон за обществените поръчки, има Позитивен списък, има Закон за лекарствените средства, където се казва на какви бази и как се формира цената, колега Иванов. Възможността за договаряне дава друга възможност. Само че вие се борите против корупцията. Как? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика? Няма да ползвате.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков и Цветан Костов в частта по т. 1, 2 и 4, където комисията не подкрепя предложението.
Гласували 100 народни представители: за 6, против 47, въздържали се 47. 
Предложението не е прието.
Процедура – госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, вероятно с оглед напредването на времето се разсейвате и не виждате, че още по време на обсъждането на този текст исках да взема думата за процедура. Много Ви моля, гледайте и на ляво.
Моето процедурно предложение е да поканите здравния министър, който преди 10 минути приключи участието си в „Референдум”, да се включи в дебата за парите на Здравноосигурителната каса за следващата година, защото видно от част от дискутираните текстове те касаят и бюджета на Министерство на здравеопазването, те касаят и дейности, които ще трябва да се извършват от Министерството на здравеопазването.
Не е нормално ние тук да стоим до това време, а ръководството на парламента да участва в различни предавания. Здравният министър, който е приключил участието си в дебат по парите на касата, може би е редно да дойде тук и да участва в истинския дебат, който се случва в парламента. Това е абсолютно несериозно. (Реплики от ГЕРБ.)
Много Ви моля, извикайте здравния министър, поканете го да дойде и да се включи във важния дебат, който касае бюджета на Здравноосигурителната каса за следващата година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов, което не се подкрепя от комисията. 
Гласували 88 народни представители: за 11, против 71, въздържали се 6. 
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 5 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 94 народни представители: за 80, против 9, въздържали се 5.
Предложението е прието. 
За отрицателен вот – госпожа Манолова. 
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, гласувах против този текст, защото това е един от текстовете, които узаконяват незаконния трансфер на 340 милиона от парите, събрани от гражданите за здраве, към Министерството на здравеопазването, с което да се осигури ангажиментът на държавата към определени категории болни. 
Гласувах против този текст и защото отношението на парламентарното ръководство и на изпълнителната власт в лицето на министъра на здравеопазването е скандално, когато става дума за бюджета на Здравноосигурителната каса за следващата година.
Би следвало министърът да е тук тогава, когато се определят парите, с които той ще извършва едни дейности, които му се вменяват със задължение.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Станишев къде е?
МАЯ МАНОЛОВА: Би трябвало министърът, който е действащ министър и който ще харчи тези пари, да е тук и да каже в какви обеми са му необходими и за какви дейности. Другото е несериозно. (Реплики от ГЕРБ.)
Ние можем да се изтезаваме – да стоим тук до 23,00 ч., до 24,00 ч., да обсъждаме едни предложения и вие да не чувате нищо, но главната фигура, основното действащо лице трябва да е тук.
Отправям настоятелната си молба към Вас да поканите здравния министър да се включи в този дебат. Ами той касае най-много него! 
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя – от § 6 до § 10 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам ан блок на гласуване параграфи с номера от 6 до 10 включително.
Гласували 95 народни представители: за 81, против 10, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – госпожа Манолова. (Шум, смях и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Моля за ред в залата!
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Госпожо председател, мен би ме било срам, ако седях на Вашето място – да участвам в този цирк (силен шум и реплики от ГЕРБ), който касае един от най-важните ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата!
МАЯ МАНОЛОВА: ... които се приемат. Срамота е за позицията, която заемате! 
Също така е срамно за народните представители, които реагират по този начин, но това си е техен проблем. Все пак Вие сте председател на Народното събрание.
Гласувах против тези текстове (реплики между народните представители Михаил Миков и Искра Фидосова), които вие приехте ан блок, защото с един от тях се прави поредната, втора актуализация на бюджета на Здравноосигурителната каса за 2010 г.
По начина, по който абсолютно несериозно, с насмешка, с лековатост, с високомерие, абсолютно безотговорно вие приемате бюджета за следващата година на Касата, отсега е ясно, че и там ще се правят много актуализации. Но това ще бъде резултат от абсолютното безхаберие на управляващото мнозинство към най-важните закони в държавата. Всъщност това е базата на успешното управление на вашето правителство през следващата година!
Може ли едни закони, които се приемат по такъв безхаберен начин, които касаят бюджетите на най-важните структури, да се приемат в 23,00 ч. вечерта с насмешки, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Без 15.
МАЯ МАНОЛОВА: ... веселие и подсмихвания от страна на мнозинството? Ами никой от вас не се изказа по едно от предложенията, които са направени и отляво, и отдясно!
На ваше място би ме било срам, а на мястото на председателя на Народното събрание – още повече. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 11 има предложение от народните представители Ваньо Шарков и Цветан Костов:
В § 11 се правят следните изменения и допълнения:
Създава се нова т. 1 със следното съдържание:
Член 13, ал. 1 се променя така:
„Чл. 13. (1) Надзорният съвет на НЗОК се състои от девет членове — един представител на представителните организации за защита правата на пациентите, един представител на представителните организации на работниците и служителите, един представител на представителните организации на работодателите, един представител на Българския лекарски съюз, един представител на Българския зъболекарски съюз, един представител на омбудсмана и по един представител на Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите и Националната агенция за приходите.”
-	В ал. 4 думите „и останалите четирима представители на държавата” се заличават и думите „определят и освобождават” се променят на „определя и освобождава”.
-	В т. 1, в създадената т. 8 на чл. 24 думите „както и други медицински дейности, определени с нормативен акт” се заличават.
-	В 5, ал. 8 на чл. 54, в т. 1 след думите „Национален рамков договор” се поставя точка и останалият текст се заличава, а т. 2 се заличава.
-	В 5 новата ал. 9 се заличава, ал. 10 става 9, ал. 11 става 10, като след думите „Държавен вестник” се добавя „и на електронната страница на НЗОК”.
-	Точка 8 или новият § 12а се заличава.
	Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Десислава Атанасова и Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов.
Комисията подкрепя предложението по т. 4.
Комисията не подкрепя предложението по т. 1, 2 и 3, а именно:
„1. точка 1 се заличава;
2. в т. 2, буква „а” преди думата „десет” се добавя „не по-малко от”, а буква „б” се заличава;
3. точка 3 се заличава”.
Предложение от народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов за нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 11:
„§ 11. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13:
а) в ал. 1 думите „един представител на представителните организации на работниците и служителите” се заменят с „двама представители на представителните организации на работниците и служителите” и думите „5 представители” се заменят с „4 представители”;
б) в ал. 4 думата „четирима” се заменя с „трима”.
2. В чл. 18 се създава нова т. 3:
„3. собственици, членове на управителни и контролни органи на търговски дружества или еднолични търговци с предмет на дейност производство, внос, търговия на едро или дребно с лекарствени продукти; съдружници или акционери, притежаващи над 5 на сто от капитала на търговски дружества с предмет на дейност производство, внос, търговия на едро или дребно с лекарствени продукти или работят на трудов договор в тези дружества.”
3. В чл. 24:
а) създава се нова т. 8:
„8. заплащане на дейностите по диагностика и лечение на злокачествени заболявания и на болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение, включително осигуряването на лекарствени продукти и медицински изделия за тези заболявания, както и други медицински дейности, определени в нормативен акт;”;
б) досегашната т. 8 става т. 9.
4. В чл. 26:
а) в ал. 1, т. 1 думата „пет” се заменя с „десет”;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Със средствата от резерва се плащат разходи в случай на значителни отклонения от равномерното разходване на средствата или на териториален дисбаланс в потреблението на медицинска помощ, както и дейности, способстващи механизмите на разплащане и качеството на медицинската помощ.”
5. В чл. 37:
а) в ал. 1, т. 1 след думите „установена за страната” се поставя точка и текстът до края се заличава;
б) алинея 5 се отменя.
6. В чл. 45:
а) създава се нова ал. 9:
„(9) За лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, НЗОК може да договаря с притежателите на разрешенията за употреба или с техни упълномощени представители отстъпки от стойността, на която се заплаща от НЗОК съответният лекарствен продукт, при условия, критерии и ред, определени с наредбата по ал. 8.”;
б) досегашните ал. 9 и 10 стават съответно ал.10 и 11.
7. В чл. 59 ал. 11 се изменя така:
„(11) Директорът на съответната районна здравноосигурителна каса прекратява договорите с изпълнителите на медицинска помощ в следните случаи:
1. при отчитане на дейност, която не е извършена - частично, за съответната клинична пътека или за съответния пакет по специалност от основния пакет специализирана извънболнична медицинска помощ, по която е отчетена дейността;
2. при повторно отчитане на дейност, различна от тази по т. 1, която не е извършена, като договорът се прекратява изцяло.”
8. В чл. 80г, ал. 2 думите „пътуването и пребиваването им в държава – членка на Европейския съюз”, се заменят с „временното им пребиваване в държава – членка на Европейския съюз, държавите от Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария”.
9. В Преходните и заключителните разпоредби се създават § 12а и § 12б:
„§ 12а. (1) Разпоредбата на чл. 24, т. 8 се прилага до 31 декември 2011 г.
(2) За срока по ал. 1 дейностите по чл. 24, т. 8 се заплащат при условия и по ред, определени в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г.
§ 12б. (1) За осъществяване на дейностите, предвидени в този закон през 2011 г., се прилагат Национален рамков договор за медицинските дейности и Национален рамков договор за денталните дейности, сключени в срок до 31 декември 2010 г. при условията и по реда на чл. 54 и чл. 55. 
(2) В случай че не бъдат подписани националните рамкови договори по ал. 1, през 2011 г. се прилага Националният рамков договор за 2010 г. с изключение на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ, приети по реда на чл. 55в.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Аз се включвам направо в продълженията, но след като тези важни въпроси трябва да бъдат обсъждани по това време, се чувствам длъжен да обоснова нашето предложение само в частта му за отпадане на т. 3 в този параграф. 
Зад тази прозаична и кратка фраза се крие отнемането на една социална придобивка на българските пенсионери, които не са освободени от плащането на така наречената потребителска такса, тоест парите, които те заплащат при посещението при лекар в доболничната помощ. Знаете, че според досегашните разпоредби те заплащат 1 лв., а разликата до 2,40 лв. се заплаща от бюджета. По този начин не са ощетени нито лекарите, които получават тези средства, нито хората, които се нуждаят от здравна помощ.
Вие сега предлагате да узаконите едно положение, което още през миналата година предизвикваше у вас неудобство, защото то е по закон, а имаше закъснение в изплащането на тези средства на лекарите, а мисля, че все още на места има такъв проблем. Става дума за една сума, която не е голяма, може би между 20 и 30 милиона, и вие искате тя да бъде платена от хората, повечето от които са засегнати от допълнителните тежести – икономически и социални, в кризата. Това отразява общия възглед, че най-добре тежестите за всичко, което става в обществото, да бъдат понасяни от тези, които имат най-малко възможности да ги плащат. Това е философията. Това не е въпрос само на размера на средствата. Те като обща маса в бюджета не са много. За някои от пенсионерите също не са много. 
Аз щях да разбера това ваше предложение, ако вие искахте да диференцирате тази мярка според доходите и имуществото, с които разполагат неработещите хора, и да кажете, че някои от тях нямат нужда от такава социална подкрепа, и те ще плащат пълния размер, други са освободени по медицински показатели – държавата се е погрижила за тях, и ще запазите тази мярка само за хората, примерно с по-ниските доходи и имуществени възможности. 
Тогава имаше логика да се внася предложение в сега действащата практика, но вие правите най-лесното и най-необоснованото – просто да отнемете поредната социална придобивка, вместо да разширяваме тези права, които правят здравето не само право, но и ценност, която трябва да бъде гарантирана за всеки един човек, тъй като нищо по-важно няма за хората, които се обръщат към медицинските специалисти.
Ето това е нашето предложение и най-доброто, което може да се направи, е вие да гласувате в негова подкрепа, но, за съжаление, в живота и в политиката не винаги и дори много често не най-добрите предложения стават решения! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики няма. 
Други народни представители? 
Госпожа Манолова, а след нея – д-р Желев.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, това мнозинство по това време наистина ражда едни шедьоври, които ще бъдат сочени дълго време за пример за това как не трябва да се прави законодателство.
В рамките на няколко часа – след нормалното време за работа на парламента, именно 19,00 ч., разглеждаме втори законопроект, който прави промяна в Преходните си разпоредби в един друг закон – в Закона за здравното осигуряване.
Е, няма такъв парадокс, при който в един и същи ден, един и същи закон да бъде променян два пъти! И тук възникват елементарни въпроси за това в крайна сметка кой ще бъде обнародван първи и как се наслагва единият закон върху новоприетите текстове от другия. 
Това е наистина едно ноу-хау, което досега не се е случвало и което трудно може да бъде обяснено, но това е една от поредните предпоставки за обявяване на противоконституционност на Закона за здравето в частта му, която касае Закона за здравното осигуряване. При това става дума за промяна на едни и същи членове, на едни и същи механизми. 
Е, кажете ми в крайна сметка, как ще се прилага през следващата година Националният рамков договор? Как ще се определят обемите и цените на медицинските дейности, след като в два различни закона, с промени в един и същи закон, се приемат предложения, които не кореспондират помежду си? 
Аз ви обърнах внимание, че Законът за здравното осигуряване след промените, които направихте през Закона за здравето, включва два взаимно изключващи се режима – единият чрез обнародване на постановление на министъра на финансите, с което определя цените и обемите, а другият – чрез някакво псевдодоговаряне. И тези текстове са в чл. 55в, чл. 55г, чл. 55д от Закона за здравното осигуряване – два реда, които взаимно се конкурират, които не се напасват, които си противоречат. 
Сега, в същия ден, вие отново вземате този закон и отново правите едни промени, които касаят определянето на цените и методиките през следващата година, включително и действието на Националния рамков договор. И забележете, тук има един ред – различен от този, който се прие в предния закон, за това, че, видите ли, Националният рамков договор за 2011 г. в случаите, в които не се сключи такъв, действа този, който е приет през 2010 г. Искам да ви обърна внимание и на нещо друго, че подобна хипотеза в Националния рамков договор за 2010 г. не съществува. 
Тук юристите би следвало да се притеснят как така със закон ние променяме договор. Със закон променяме договорни взаимоотношения между самостоятелни правни субекти – Националната здравноосигурителна каса, Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз. Как става тази работа, колеги юристи? (Реплики от ГЕРБ.)
Аз не мисля, че оправданието е този час, но мисля, че вие ще имате сериозни проблеми през следващата година, когато се опитате да приложите това безумно законодателство, което приемаме по това време.
И както вече казах, тази година актуализирахме два пъти бюджета на Касата. Е, няма как един бюджет, приет в такова безхаберие, в шеги и закачки от страна на мнозинството, да остане траен през следващата година. Още повече, че той се приема в противоречие на конституционни разпоредби и в пълно противоречие на законите, които са приети в един и същи ден. 
Това е пълно безхаберие към здравето на хората и по начина, по който ще се реализира бюджетът на Националната здравноосигурителна каса! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Доктор Желев, имате думата.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, само още един път искам да ви обърна внимание на новосъздаващата се ал. 9 към чл. 45, § 11, в която се казва, че се дава възможност на представители на Касата да договарят цени и отстъпки в цени. Хайде да помислим много добре. Това са около 200 милиона, върху които ще се правят договорки. Двеста милиона! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Доктор Лъчезар Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Бих искал да спра вашето внимание на § 11, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта, а именно предвижда се увеличаване броя на представителните организации на работниците и служителите от един на двама, също и броят на представителите на държавата се намалява от пет на четири. Тоест представителите на неправителствените организации ще имат мнозинство при вземане на решенията от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. 
Тук отварям една малка скоба, за да подчертая, че това предложение, направено от народните представители на политическа партия ГЕРБ, напълно съвпада, и това не беше отразено, с предложението на народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов.
Уважаеми дами и господа, вие тук, отляво, опозицията, трябваше да кажете, че това е прецедент в историята на управлението на НЗОК. Досега нито едно правителство не е имало куража да направи подобно нещо, имайки предвид важността на решенията, които се вземат в Надзорния съвет по отношение на дейността и управлението на НЗОК. 
В § 11, т. 2 в Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предвижда членовете на Надзорния съвет на НЗОК да не могат да бъдат лица, които са собственици, членове на управителни и контролни органи на търговски дружества или еднолични търговци с предмет на дейност производство, внос, търговия на едро или дребно с лекарствени продукти, съдружници или акционери, притежаващи над 5 на сто от капитала. Мисля, че е необходимо подробно да се помисли върху тези аргументи. До момента всички осъзнавахме, че това не бива да става, но никой нямаше доблестта да го предложи. 
От друга страна, в Преходните и заключителни разпоредби от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, който беше приет на второ гласуване в пленарната зала само преди броени часове, тук слушахме многократно изказванията на госпожа Манолова именно за Закона за здравното осигуряване и неговите недостатъци, но тук бяха пропуснати, трябва да го кажем в интерес на истината, някои много важни неща. 
А именно, първо – членовете на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса да не получават възнаграждение за участията си в заседателния съвет. Може би това беше пропуснато умишлено. 
Второ, срокът на дейност на Националния рамков договор за медицински дейности и на Националния рамков договор за дентална дейност да бъде в срок от една година. Това също беше пропуснато.
Трето, нов ред за определяне на обемите и цените на медицинската помощ. Като медицински дейности те ще бъдат договаряни от представителите на НЗОК и на Българския лекарски съюз, а за дентална дейност – съответно от Българския зъболекарски съюз. 
Смятам, че всичко, което казах дотук, е доказателство, че правителството и Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ винаги са отворени за мненията и критиките на своите опоненти, за разлика от опозицията, която е сега. В предното Народно събрание те не се вслушаха нито веднъж в даваните предложения от опозицията. Така че харесва или не харесва това на левицата, трябваше да бъде казано в подкрепа на това, че позитивните и добрите предложения се приемат от политическа партия ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ваньо Шарков – първа реплика.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми д-р Иванов, само една малка поправка. Тя изглежда по следния начин – това, че се възстановява принципът да има повече представители на неправителствените организации, е безспорен факт. Това, че за първи път се случва, не е вярно, поради простата причина че Касата така беше създадена. Така работеше в първите години след нейното създаване. Първите промени към одържавяване и повече представители на държавата бяха по време на управлението на НДСВ, след това продължиха с по-ускорени темпове, така че не се случва за първи път. Това беше правено тогава, когато беше правителството на Обединените демократични сили. Това е един от основните принципи за работа на Националната здравноосигурителна каса. Възстановяването на трипартитния принцип е най-важното, за да може Касата да продължава да съществува и да работи. 
Другото, което е важно, е възстановяването на договорното начало. Аз се надявам, че това нещо ще се случи към края на януари, когато има що-годе някакви нагласи да бъде наистина постигнат Национален рамков договор. 
Вкарването на изискването собствениците на аптеки и на фармацевтични предприятия и т.н. е наистина нещо ново, но това трябваше да бъде спазвано съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Това не са някакви нови неща. Просто трябваше да бъдат спазвани законите и да не се случва да има хора, които са представители на фармацевтични фирми и да бъдат в Надзорния съвет на Касата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Господин Иванов, трябва да Ви припомня, че предложението за възстановяване на трипартитното съотношение в Надзорния съвет фигурира в антикризисните мерки на правителството от април. Това е една от 59-те мерки и не беше нужно от Коалиция за България да ви правим такова предложение в закона. Трябваше Министерският съвет да си го внесе, след като е поел ангажимент към социалните партньори и да си го направи. Това – първо. 
Второ, ние не акцентирахме на това предложение, защото практически то вече губи всякакъв смисъл. Договорно начало през следващата година няма да има, защото, както се прие днес, през следващата година обемите и цените на медицинските дейности ще бъдат определяни с постановление на финансовия министър. Е какво договаряне, господин Шарков?! За какво договаряне говорим?! Върви се към пълно обезличаване на Националната здравноосигурителна каса и по какъв начин тя ще се управлява, вече няма никакво значение. 
Беглите опити – днес с противоконституционно приетия закон се прави нещо средно между бюджетно финансиране и договорно начало, са абсолютно безсмислени и безполезни, след като сърцевината, най-важното от колективното договаряне, именно обемите и цените, вече ще се правят от Националната здравноосигурителна каса. Този орган, както казва Българският лекарски съюз, няма никакво значение и никакъв смисъл. В този контекст няма никакво значение кой го управлява и той просто трябва да се закрие, защото той вече няма да изпълнява реална функция. Така че как ще бъде управляван, макар че това е наше предложение, вече, Бога ми, няма никакво значение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще ползвате ли дуплика, д-р Иванов? Не.
Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков и Цветан Костов, което комисията не подкрепя.
Гласували 87 народни представители: за 5, против 26, въздържали се 56.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов в частта, в която не се подкрепя от комисията, а това е по т. 1, 2 и 3.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Предлагаме всяка точка да се гласува поотделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не Ви разбрах – предлагате поотделно да се гласуват трите точки? 
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов по т.1, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 19, против 68, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов по т. 2. В тази част то не се подкрепя от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 16, против 68, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Желев, Манолова, Стоилов по т. 3, в която част комисията не го подкрепя.
Гласували 91 народни представители: за 18, против 68, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 11 съгласно редакцията по доклада на комисията.
Гласували 93 народни представители: за 77, против 11, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Има предложение на народните представители Десислава Атанасова и Даниела Дариткова: 
В Преходните и заключителните разпоредби да се създаде §11а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 11а, който става § 12 със следната редакция:
„§ 12. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина в чл. 262, ал. 4, т. 4 думите „редки заболявания” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 12 съгласно доклада на комисията.
Гласували 92 народни представители: за 79, против 7, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Има предложение на народните представители Десислава Атанасова и Даниела Дариткова:
В Преходните и заключителните разпоредби да се създаде § 11б.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 11б, който става § 13 със следната редакция:
„§ 13. В Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки в чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Лекарствените продукти, предназначени за лечението на състояния след трансплантация, се заплащат от Националната здравноосигурителна каса по реда на Закона за здравното осигуряване.”
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 13 по доклада на комисията.
Гласували 89 народни представители: за 80, против 5, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 14.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване ан блок параграфи с номера 12 и 13 по вносител, които стават съответно параграфи с номера 14 и 15.
Гласуваме параграфи 14 и 15.
Гласували 89 народни представители: за 83, против 2, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 23,17 ч.)


Председател:
			Цецка Цачева


Заместник-председатели:
					Анастас Анастасов

					Павел Шопов


Секретари:
			Пламен Нунев

			Милена Христова