Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-12-14

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова 
Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

(Председателят господин Анастас Анастасов обявява регистрация, но поради липса на необходимия кворум отлага началото на заседанието за 9,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Налице е кворум – откривам заседанието. (Звъни.)
Госпожо Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 24 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 24 със заглавие „Възнаграждение”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителите за чл. 24, заедно със заглавието, както е по доклада, който комисията подкрепя.
Гласували 142 народни представители: за 104, против 24, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 25 е постъпило предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Сидеров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Георги Анастасов:
В чл. 25, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 30 дни”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 25:
„Предсрочно прекратяване на пълномощията
Чл. 25.	(1) Пълномощията на член на Централната избирателна комисия се прекратяват предсрочно:
1. по собствено желание;
2. при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода;
3. при поставяне под запрещение;
4. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
5. при несъвместимост;
6. по искане на предложилата го партия или коалиция от партии;
7. ако не участва по неуважителни причини в три поредни или в общо пет заседания през годината;
8. при смърт.
(2) Централната избирателна комисия с решение прекратява предсрочно пълномощията след запознаване и обсъждане на документите и другите доказателства,  установяващи настъпването на обстоятелство по ал. 1. Решението по ал. 1, т. 4, 5, 6 и 7 може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до три дни от съобщаването му.
 (3) Върховният административен съд се произнася в срок до три дни от постъпване на жалбата с решение, което не подлежи на обжалване. 
 (4) Председателят на Централната избирателна комисия в срок до три дни от влизането в сила на решението по ал. 2 уведомява президента на републиката и предложилата го партия или коалиция от партии.
 (5) Член на комисията, който не участва в заседанията повече от 30 дни, за периода, в който той не изпълнява правомощията си, може да бъде заместен временно от член, предложен от съответната партия или коалиция от партии.
(6) В случаите по ал. 4 и 5 президентът на републиката в срок до три дни назначава член на Централната избирателна комисия по предложение на съответната партия или коалиция от партии.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, в члена, който е озаглавен „Предсрочно прекратяване на пълномощията”, са включени нови хипотези за прекратяване пълномощията на член на Централната избирателна комисия в хипотезата, в която същият по неуважителни причини не е участвал в три поредни или в общо пет заседания на ЦИК през годината. Това са малко спорни хипотези, още повече свързани с начина, по който това ще бъде доказвано, по начина, по който това ще бъде обжалвано.
В крайна сметка в окончателния текст на комисията е залегнало едно нереализируемо практически положение, а именно обжалването и произнасянето на Върховния административен съд да протекат в рамките на по три дни. За всички колеги юристи е ясно, че тези срокове практически са невъзможни. Когато се сложи един такъв срок, в най-добрия случай това води до липса на съблюдаването му от страна на съответния съд. 
Тъй като става дума за състояние, в което член на ЦИК, който е представен от дадена политическа сила, няма да има правомощия, тъй като обжалването не спира изпълнението на това решение на ЦИК, мисля, че тук е необходимо да се сложат по-ясни срокове, които да могат да бъдат изпълнени. В крайна сметка периодът, в който една партия ще бъде без представителство в Централната избирателна комисия, да бъде ясно определен и по-кратък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Изказвания?
Господин Анастасов, заповядайте.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ): Господин председател, дами и господа народни представители! Предложението, което съм направил, е да се намали срокът за трайната невъзможност, когато отсъства един от членовете на Централната избирателна комисия. И той е резонен, защото периодът, за който реално те ще работят по време на изборите, е някъде около три до четири месеца. Записано е, че ще отсъства шест месеца, тоест тогава се оставя самата Централна избирателна комисия без един член или Х членове, които не могат да присъстват повече от един месец. Това е реален технически проблем, който може да спъне реалната дейност на Централната избирателна комисия.
Това е предложението, което се надявам, че, ако наистина помислите, ще го възприемете и ще го одобрите. Това е въпрос вече не на инат, а на политически и технически разум. (Реплики между докладчика Искра Фидосова и народния представител Георги Анастасов.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Господин Миков, заповядайте за изказване.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Моето изказване е свързано с две редакционни предложения. Става въпрос за ал. 6, където се приема хипотезата за заместващ член по силата на ал. 5. След израза „в срок до три дни назначава” да се вкара „заместващ член на Централната избирателна комисия по предложение на съответната партия или коалиция от партии” и накрая да се добави „за определен период”.
Защо предлагам това? Защото при хипотезата, предвидена в чл. 5, президентът с указ ще назначи заместващ член при по-дългосрочно отсъствие. В един момент се връща другият член - първо, че комисията ще има по-голям състав от законно предвидения, но може да възникне спор между заместващия и трайно назначения кой да участва в заседанието. Ако духът на този текст е такъв, какъвто е в ал. 5, тоест „при трайна невъзможност се назначава друг” –да е ясно, първо, че е заместващ, и второ, че е за определен период, в който неговите пълномощия дерогират пълномощията на другия постоянно назначен. Представете си какъв спор може да възникне, което да доведе до блокиране на дейността на комисията! 
Ако трябва да повторя, господин председател, двете си редакционни предложения, които може би ще подобрят този текст и няма да създават евентуално такъв проблем. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Аз ги записах.
МИХАИЛ МИКОВ: Записахте ги? Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.
Гласували 130 народни представители: за 28, против 88, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакционното предложение на народния представител Михаил Миков – в ал. 6 на чл. 25 да се направят допълнения: в текста на ал. 6 след израза „в срок до три дни назначава” да се сложи думата „заместващ”, за да стане изразът „заместващ член на Централната избирателна комисия”, и накрая изречението да свърши с израза „за определен период”. 
Подлагам на гласуване така направеното редакционно предложение.
Гласували 131 народни представители: за 35, против 73, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 25, заедно с наименованието на текста, така както е по доклад.
Гласували 130 народни представители: за 101, против 17, въздържали се 12.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 26 е постъпило предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението. 
Предложение на народния представител Михаил Михайлов: 
„В чл. 26, ал. 7 се правят следните промени:
Думите „съобщаването им” се заменят с „обявяването им на интернет страницата на Централната избирателна комисия”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак:
„В чл. 26, ал. 1 след думата „комисия” се добавя текстът „е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, която”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски:
„В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 12 се заличава. 
2. В ал. 1, в т. 16 изразът „утвърждава образец на кочан с бюлетините при изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове” се заличава.
…
6. В ал. 7 след числото „25” се вписва „26”, след числото „26” се записва числото „27”.”
Комисията подкрепя по принцип предложението по точки 3, 4 и 5 и не го подкрепя по точки 1, 2 и 6.
Предложение на народния представител Георги Анастасов:
„В чл. 26, ал. 1 се създава нова т. 43 със следния текст „Издава на участниците в избори за президент и вицепрезидент, представители в Европейския парламент и народни представители чрез техните представители и застъпници специално оторизирани пред Централната избирателна комисия и на наблюдателите, извлечение от протокола с резултатите”.”
Комисията не подкрепя предложението. 
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 26:

„Правомощия и обжалване
Чл. 26. (1) Централната избирателна комисия:
1. следи за прилагането на този кодекс на територията на страната и в избирателните секции извън страната;
2. осъществява методическо ръководство и упражнява контрол върху дейността на избирателните комисии;
3. издава методически указания за работата на избирателните комисии по прилагане на този кодекс и провежда обучение на членовете на районните и общинските избирателни комисии и на секционните избирателни комисии извън страната;
4. при произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България определя условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната не по-късно от 70 дни преди изборния ден; решението се изпраща на Министерството на външните работи не по-късно от 69 дни преди изборния ден;
5. назначава районните избирателни комисии, общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии извън страната и утвърждава списъци на резервните членове; назначава и секционните избирателни комисии в страната в случаите, когато районната или общинската избирателна комисия не ги е назначила в определения срок;
6. освобождава членове на районните и общинските избирателни комисии и на секционните избирателни комисии извън страната в случаите на нарушения на този кодекс и на решенията на Централната избирателна комисия, както и при наличие на обстоятелство по чл. 25, ал. 1;
7. определя възнагражденията на членовете на избирателните комисии;
8. разглежда жалби срещу решения и действия на районните избирателни комисии, общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии извън страната, произнася се по тях в срок до 24 часа от постъпването им, а в изборния ден незабавно, с решение, което не подлежи на обжалване; решението се обявява незабавно;
9. води регистри на партиите и коалициите от партии за всички видове избори, регистри на инициативните комитети при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България, както и регистри на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;
10. регистрира и обявява партии и коалиции от партии за участие във всички видове избори, както и регистрира инициативни комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България и им издава удостоверения;
11. заличава регистрацията на партии, които не отговарят на изискванията на чл. 82, ал. 3, т. 7;
12. отказва регистрацията на партия, когато установи, че не е провеждала предвидените в устава заседания на върховния й орган повече от два последователни пъти, но не по-малко от веднъж на 5 години, и не е представила в съда за вписване състава на новото ръководство;
13. регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;
14. определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции;
15. формира и утвърждава единните номера на избирателните секции извън страната;
16. утвърждава техническия образец и защитата на бюлетините, определя съвместно с Министерския съвет условията и реда за отпечатването им не по-късно от 33 дни преди изборния ден; утвърждава образец на кочан с бюлетините при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове; осъществява контрол за изпълнението на утвърдените изисквания;
17. определя чрез жребий номерата на бюлетините на партиите и коалициите от партии при избори за народни представители и ги обявява не по-късно от 31 дни преди изборния ден;
18. определя чрез жребий номерата на бюлетините при избори за членове на Европейския парламент от Република България и поредността на вписване на кандидатските листи в бюлетината при избори за президент и вицепрезидент на републиката и ги обявява не по-късно от 31 дни преди изборния ден;
19. определя условията и реда за провеждане на предизборната кампания в съответствие с този кодекс;
20. контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги с национален обхват;
21. определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден не по-късно от 20 дни преди изборния ден;
22. поддържа интернет страница, в която публикува решенията си, методическите указания, предварителните и окончателните резултати от изборите и други документи и данни; 
23. определя реда за проверка за гласуване в нарушение на правилата на кодекса и възлага извършването й на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
24. предоставя резултатите от проверката по т. 23 на заинтересованите лица и при установяване на гласуване в нарушение на правилата на кодекса сезира прокуратурата;
25. организира и провежда чрез средствата за масова информация разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите;
26. определя условията и реда за участие на наблюдатели не по-късно от 50 дни преди изборния ден и им издава удостоверения;
27. приема и обнародва в "Държавен вестник" методиката за определяне на резултатите от гласуването не по-късно от 65 дни преди изборния ден при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България и не по-късно от 80 дни преди изборния ден при избори за общински съветници и кметове;
28. определя условията и сроковете за възлагане чрез конкурс на компютърната обработка на данните от гласуването не по-късно от 54 дни преди изборния ден;
29. възлага чрез конкурс компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите;
30. определя реда за проверка на подписките за участие на независими кандидати и възлага изпълнението на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
31. определя реда за проверка на списъците с имената, единните граждански номера и подписите на избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите, както и реда за проверка на кандидатските листи, и възлага изпълнението на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
32. определя единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място преди всеки избор;
33. публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването по избирателни секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии, коалиции от партии и инициативни комитети;
34. публикува резултатите от изборите по избирателни секции в бюлетина по т. 29, съдържащ и технически носител не по-късно от 40 дни след изборния ден; 
35. утвърждава образец на печат на районните и общинските избирателни комисии, както и на секционните избирателни комисии и на подвижните секционни избирателни комисии – при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове;
36. обявява края на изборния ден след приключване на гласуването на територията на страната не по-късно от 20,00 часа;   
37. предава в Националния архивен фонд екземпляра от протоколите на секционните, районните и общинските избирателни комисии;
38. утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците не по-късно 55 дни преди изборния ден;
39. взема решение за премахване или изземване на агитационни материали, поставени или разпространени в нарушение на този кодекс на територията на повече от един изборен район или които се отнасят за повече от един изборен район;
40. определя населените места, в които ще се образуват избирателни секции извън страната;
41. възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството да извърши проверка по избирателния списък и списъка за допълнително вписване на придружителите дали едно лице е било придружител на повече от двама избиратели в една и съща или в различни избирателни секции и определя реда и срока за извършване на проверката;
42. утвърждава образците на декларации по този кодекс.
(2) Централната избирателна комисия при произвеждане на избори за народни представители:
1. определя броя на мандатите в многомандатните изборни райони въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по актуализирани прогнозни данни, предоставени от Националния статистически институт на база резултатите от последното преброяване на населението;
2. обявява резултатите от изборите и издава удостоверения на избраните народни представители;
3. обнародва в „Държавен вестник” резултатите от изборите незабавно след обявяването им;
4. при предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител обявява за народен представител следващия в съответната листа кандидат;
5. констатира и обявява за недействителна регистрацията на кандидатите, които не отговарят на изискванията на чл. 107, ал. 1 и 4;
6. заличава регистрацията, когато се установи, че кандидатът не отговаря на условията по чл. 4, ал. 1, както и когато подписката в подкрепа на независимия кандидат не отговаря на изискванията на чл. 109, ал. 1.
(3) Централната избирателна комисия при произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката:
1. обявява резултатите от изборите и датата за произвеждане на нов избор, ако няма избран кандидат съгласно чл. 93, ал. 3 от Конституцията на Република България;
2. обявява имената на кандидатите, между които ще се произведе новият избор, в срок не по-късно от 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен;
3. обявява резултатите от изборите и имената на избраните президент и вицепрезидент на републиката, обнародва ги в „Държавен вестник” незабавно след обявяването им и издава удостоверения на избраните президент и вицепрезидент на републиката;
4. заличава регистрацията, когато се установи, че кандидатът не отговаря на условията по чл. 4, ал. 2, както и когато подписката в подкрепа на независимите кандидати не отговаря на изискванията на чл. 112, ал. 2, т. 2;
5. констатира и обявява за недействителна регистрацията на кандидатите, които не отговарят на изискванията на чл. 112, ал. 1.
(4) Централната избирателна комисия при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България:
1. изпраща до компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз, списък на гражданите на тези държави, които са вписани в част ІІ на избирателния списък, както и извлечение от регистъра по чл. 118, ал. 3 за гражданите, които са регистрирани като кандидати;
2. организира и провежда чрез средствата за масова информация или по друг подходящ начин разяснителна кампания относно условията, при които гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз могат да избират и да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България;
3. обявява резултатите от изборите и издава удостоверения на избраните членове на Европейския парламент от Република България;
4. обнародва в „Държавен вестник” резултатите от изборите незабавно след обявяването им;
5. предоставя информация за резултатите от изборите на президента на републиката, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя;
6. заличава регистрацията, когато се установи, че кандидатът не отговаря на условията по чл. 4, ал. 3 или 4, както и когато подписката в подкрепа на независимия кандидат не отговаря на изискванията на чл. 119, ал. 1;
7. констатира и обявява за недействителна регистрацията на кандидатите, които не отговарят на изискванията на чл. 116, ал. 1 и 117, ал. 1.
(5) Централната избирателна комисия при произвеждане на избори за общински съветници и кметове:
1. упражнява контрол върху регистрацията на партиите, коалициите от партии, инициативните комитети и кандидатите в общинската избирателна комисия; 
2. констатира и обявява за недействителна регистрацията на кандидатите, които не отговарят на изискванията на чл. 122, ал. 1-4;
3. организира и провежда чрез средствата за масова информация или по друг подходящ начин разяснителна кампания относно условията, при които гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, могат да избират общински съветници и кметове и да бъдат избирани за общински съветници;
4. предлага на президента на републиката да насрочи в 14-дневен срок от получаване на предложението избори за общински съветници или кметове:
а) в случаите по чл. 281, т. 1, 2, 4, 5 и 6;
б) при предсрочно прекратяване пълномощията на кмет. 
(6) Решенията на Централната избирателна комисия се обявяват чрез публикуване на интернет страницата на комисията и в бюлетина на Българската телеграфна агенция.
(7) Решенията по ал. 1, т. 5, 6, 21, 26 и 29 могат да се обжалват пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването им. Централната избирателна комисия изпраща жалбата на съда незабавно. Върховният административен съд разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до три дни от получаването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, Централната избирателна комисия и заинтересованите лица. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
(8) Решенията по ал. 1 точки 10, 11, 12 и 13, ал. 2 точки 5 и 6, ал. 3 т. 4 и 5, ал. 4 т. 6 и 7, ал. 5 т. 2 включително отказите за регистрация могат да се обжалват пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването им. Централната избирателна комисия изпраща жалбата на съда незабавно. Върховният административен съд разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до 24 часа от получаването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, Централната избирателна комисия и заинтересованите лица. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване. 
(9) При обжалване на решенията на Централната избирателна комисия сроковете по Административно процесуалния кодекс не се прилагат. 
(10) В жалбата се посочва решението което се обжалва, основанието, имената и адреса на жалбоподателя и телефон, факс или електронен адрес за призоваване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? 
Госпожо Манолова, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги! Текстът е изключително важен доколкото визира правомощията на Централната избирателна комисия. 
Предвид визията на Политическа партия ГЕРБ неща, които могат да бъдат разписани в кодекса, а не да бъдат предоставени като правомощия на Централната избирателна комисия, би следвало всеки един от нас много внимателно да се вгледа в това, какво ще може да прави Централната избирателна комисия оттук и занапред. Това не съвпадаше с нашата визия, защото, след като щe се прави кодекс, е редно ред от основните положения, които касаят произвеждането на изборите да бъдат разписани в кодекса, а не да се оставят за дописване на ЦИК, но така или иначе това е подходът, който Политическа партия ГЕРБ е избрала.
По същество. Ние сме против едно от правомощията, от новите правомощия на Централната избирателна комисия, а именно да отказва регистрация на политически партии под претекста, че същите не са провели заседания на своите върховни органи по начина, по който това е предвидено в техния устав или поне веднъж през последните пет години. Смятаме, че тази преценка няма как да бъде извършвана от Централната избирателна комисия защото би била достатъчно субективна, особено в хипотезите – нередовно заседание на върховен орган или проведено, но нерегистрано по съответния ред. Така че тази преценка да се прави от Централната избирателна комисия дали една партия е провела надлежно заседание на своя върховен орган и това да служи за основание за отказ на ЦИК да регистрира тази партия – това вече е прекалено.
Това се вписва между другото и в цялостната схема, която предлагат ГЕРБ за тези избори – един репресивен подход по отношение на регистрацията на политическите субекти за участие в изборите. Ще го видите разписано след това и в двустепенната регистрация, когато секирата ще може тежко да падне върху главите на някои от политическите субекти, особено по-малките, на ред различни основания.
Ето това е един конкретен пример, в който едно мнозинство от ГЕРБ и „Атака”, което ще има Централната избирателна комисия, с едно ръководство избрано от ГЕРБ и от „Атака”, ще прави преценка дали да откаже на една политическа партия да я регистрира за участие в изборите, защото според мнозинството на ГЕРБ и „Атака” в ЦИК, тази партия не си е провела надлежно заседанието на върховния орган. 
Това според мен е прекалено и е едно от основанията, поради които може да бъде атакуван този кодекс.
По нататък. Забележете кои от правомощията на Централната избирателна комисия не подлежат на обжалване. Не са приети нашите предложения, които са в обратен смисъл. Това е методиката за определяне на резултатите от гласуването. Методиката, за която господин Миков вчера пледираше, че трябва да е разписана в кодекса и, ако имаме претенции да правим едно трайно и стабилно законодателство, не трябва да оставяме тези въпроси на преценката на Централната избирателна комисия. Не само че ЦИК ще определя тази методика, но и начинът, по който тя ще определи методиката, ще бъде окончателен, тоест ГЕРБ и „Атака” ще определят по какъв начин ще се изчисляват изборните резултати. 
Както вчера някой се шегуваше, остава и компютърът, с който ще се изчисляват тези резултати, да стои на бюрото на председателя на Политическа партия ГЕРБ, за да е ясна каква ще бъде картинката с изборите.
Второто правомощие на ЦИК, което не подлежи на обжалване – определянето на условията и сроковете за възлагане чрез конкурс на компютърна обработка на данните от гласуването. Разбира се, много удобно е този, който ще обработва и ще брои резултатите, отново да бъде определен с едни правила от мнозинството на ГЕРБ и на „Атака” и това, разбира се, да не подлежи на контрол. 
Давате си сметка, че при едни рестрикции за допускане на политически субекти, при едни съмнения за контролиране на вота, едни съмнения за отчитането на резултатите, стават вече прекалени. 
Аз лично нямам обяснение защо ви е необходимо това, освен ако наистина не сте решили да манипулирате резултатите от вота и на тяхната окончателна фаза, което е мнението, натрапващо се от това, което виждаме. 
Едно предложение, което ще си позволя да направя в залата, направих го устно и беше дискутирано в Правната комисия, което не беше подкрепено от нея, затова не е залегнало като предложение на комисията, е: предложението да бъде обжалвано и правомощието на ЦИК по чл. 26, ал. 1, т. 3 , а именно: „Методическите указания за работата на районните избирателни комисии, на общинските и секционните избирателни комисии”. Тези методически указания всички, които са правили избори, знаят, че имат практически силата на подзаконов нормативен акт. Това са едни правила, които се спазват, и тези правила могат изобщо да изкривят (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) волята на народните представители вложена в този кодекс.
Последно, обръщам ви внимание – много е дълъг текстът, затова си позволих да просроча времето – на някои смешни термини, абсурдни термини, които присъстват в този кодекс, едно от което се намира и в правомощията на ЦИК: че ЦИК утвърждава образец на кочан с бюлетините при изборите за президент и вицепрезидент.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Няма да те слушаме повече! За какви кочани става дума?
МАЯ МАНОЛОВА: Ами кочанът с бюлетините! Да не става дума за билети за баня, които да бъдат раздавани с определен печат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Шест страници текст. Направил съм забележка – госпожа Манолова да се ориентира към приключване!
МАЯ МАНОЛОВА: Така че, уважаеми колеги, прочетете този текст! В Правната комисия аз заподозрях ДПС, че са участвали в измислянето на този термин. Те не са тук, за да го защитят, така че поне вие го ревизирайте. Такива смешни термини като кочани с бюлетини да не присъстват в Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Имате ли предложение някъде да се замени този текст в чл.26 ал.2 т 3?
МАЯ МАНОЛОВА: А ми да – образци на бюлетините. Думата кочан – не е ясно какво е неговото практическо значение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. Реплики? Няма.
Други изказвания? 
Господин Миков, заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател!
Моля да се има предвид и от Вас, и от залата, че става въпрос за 50 разпоредби, всяка с отделно значение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля Ви, по същество!
МИХАИЛ МИКОВ: Ще мина по същество, може и въобще да не се изказвам. Ще се опитам да тръгна от главните въпроси и дано да има някаква чуваемост.
На първо място, има текстове, които са противоконституционни и това е ал. 3, т. 1: „Централната избирателна комисия при произвеждане на избори за президент и вицепрезидент обявява резултатите от изборите и датата за произвеждане на нов избор, ако няма избран кандидат. Категорично правомощие на Народното събрание е да определя датите за изборите на президент.” Това досега е решавано чрез закона, в който се казваше, че, ако няма избран, се избира 14 дни след това. Не може да се делегира конституционно правомощие на Народното събрание на Централната избирателна комисия.
Текстът в Конституцията, в чл. 84, т. 4 се казва, че Народното събрание насрочва избори за Президент на Републиката. И не може ЦИК, независимо че не се е получил първият избор, да изземва правомощия на Народното събрание.
На второ място, по този текст трябва да ви кажа, че препратката към чл. 93, ал. 3 от Конституцията е некоректна. В чл. 93, ал. 3 единствено е казано, че е избран кандидатът, получил повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели. Може би вносителите или комисията имат предвид ал. 4, в която се казва, че ако никой от кандидатите не е избран в 7-дневен срок се провежда нов избор и т.н., така че минимум препратката към ал. 3 е некоректна. 
В този смисъл предлагам ал. 3 да се замени с ал. 4, но като цяло да отпадне правомощието на Централната избирателна комисия – при непроведен избор тя да насрочва избор, на основание ал. 4 от чл. 93. Не може на Централната избирателна комисия да се възлагат конституционни правомощия на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Тоест т. 1 да отпадне от ал. 3, така да го разбирам.
МИХАИЛ МИКОВ: Ами, да отпадне. Народното събрание е по Конституция.
В същата ал. 3 – обявява кандидатите, обявява имената на кандидатите, но хайде, това е редакционно. 
Предлагам да отпадне т. 3. В комисията също го предлагах: да се обнародват в „Държавен вестник” резултатите от изборите незабавно след обявяването им. Резултатите от изборите са едно. Досега се обявяваха в „Държавен вестник” избраните кандидати след разпределението, а резултатите от изборите ще представляват някакво безумно обявяване в „Държавен вестник”, след като то отдавна е обявено на страницата на Централната избирателна комисия. Не е необходимо! Нека в „Държавен вестник” да се обявяват имената на избраните, а резултатите от изборите се обявяват в един том, който се издаваше досега, повечето от вас са го виждали. Предлагам на основание т. 33 да отпадне „поискване” – в т. 33 от ал. 1, тоест партиите, участвали в изборите, служебно да получават: предоставя на технически носител тези резултати на партии и коалиции, които са участвали в изборите; и накрая да се добави „участващи в изборите” – участвали сте в изборите, ето ви един носител с тази информация.
В т. 23 на ал. 1: определя реда за проверка за гласуване в нарушение на правилата на кодекса. Да заменим кодекса със закона, тоест „на закона”. Това се опитах да обясня и в комисията. Не може кодексът, въпреки амбицията на вносителите, да изчерпи всичкото законодателство съотносимо към изборите. Минимум тук влиза – Законът за радиото и телевизията, влизат редица други административни закони. Така че общото – законът, включва и кодекса, но по-широк е кръгът от разпоредби на действащото законодателство, които се отнасят към провеждането на изборите. 
В т. 24: предоставя резултатите от проверката по т. 23 на заинтересованите лица и при установяване на гласуване в нарушение на правилата на кодекса сезира прокуратурата.
Уважаеми дами и господа, има два типа нарушения – едните са престъпления, за които има смисъл да се сезира прокуратурата и те са нарушения, ако щете и на Конституцията с прякото й действие, и на Наказателния кодекс. Второ, за които няма какво да занимава прокуратурата, които са административни.
Навсякъде в текста предлагам да отпадне: Главна дирекция „Гражданска регистрация” и да остане „Министерството на регионалното развитие и благоустройството”. И в комисията казах, че не е добре в закон, а да не говорим за кодекс, да се слагат дирекции или някакви други административни звена, които утре могат да бъдат агенции, могат да бъдат обикновени дирекции и са въпрос на една по-голяма динамика на уредба с оглед предвиждането на съответната изпълнителна власт. 
Така че Министерството на регионалното развитие и благоустройството, знаем че ГРАО е към него, нему се възлага тази функция и край. А иначе, цитирането на дирекцията в кодекс, е абсурдно. Не че е абсурдно, може всичко! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето Ви изтече, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ: Изтече ли? 
И други неща имам да ви казвам, но ще си ги спестя поради липса на време. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Други изказвания? 
Заповядайте, господин Анастасов.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ): Предложението, което съм направил, е да се издават извлечения на представителите и застъпниците на участниците в изборите от Централната избирателна комисия. Вие сте го възприели по-нататък за районните избирателни комисии и за общинските избирателни комисии, което е нещо ново. 
Защо за Централната избирателна комисия не важи да се издава на застъпниците. След като сте казали „а”, след като е казано „б” в кодекса, нека да се каже и „в”. Не е толкова сложно и няма нищо нелогично представителите на съответните партии, които нямат представители в Централната избирателна комисия, да получават тези извлечения, да имат съответния контрол и наблюдение върху изборния процес в тази Централна избирателна комисия, на която отговорността е изключително голяма за обективността на изборите. Иначе се поставят под съмнение, за тези, които нямат представители вътре, фактическите резултати. 
Това е реалното, което трябва да се направи. Аз се чудя защо това не е включено вътре и очаквам да го подкрепите. Да го считаме като технически ваш пропуск.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател. 
Уважаеми дами и господа народни представители! Искам да фокусирам вниманието ви върху предложението за отпадането на т. 12, в ал. 1, а именно правомощията на Централната избирателна комисия да откаже регистрация на партия, която не е провела и т. н. – виждате какъв е текстът на закона. Всъщност тук имаме една своеобразна интерпретация на текст, който фигурира в Закона за политическите партии, където може да бъде заличена партия по искане на прокуратурата в условията, които са преписани тук в Избирателния кодекс. Само че основната разлика е, че там започва процедурата по искане на прокуратурата, прави се в съдебно производство, съответно участват представители на самата партия, които биха могли да изложат аргументи, да представят обяснения и доказателства, и в крайна сметка преценката е на съда.
Оттам нататък, разбира се, това е решение, което може да бъде обжалвано. Тук в случая имаме правомощие на ЦИК да откаже регистрацията на съответната партия. Изниква въпросът: защо? Аз се надявам, че представителите на работната група или в случая на мнозинството, ще ни представят допълнителни аргументи в днешното заседание, защото е ясно, че това е едно от важните политически решения, които предстои да вземе Народното събрание. Защото какво по-тежко извън, разбира се, заличаването на регистрацията, може да има за една партия, когато й се отказва участието в изборите. Трябва да има достатъчно убедителни доказателства защо трябва да го прави Централната избирателна комисия и на какво основание ще направи преценката, извън формалните изисквания, за провеждане на две заседания на ръководството, или в рамките на пет години? 
Първо, тук давате допълнителни аргументи по отношение на съмненията и на опасенията, на резервите, в случая на партии, политически субекти извън мнозинството, че това е един текст, който е натоварен с много политическо двусмислие. Доколкото преценката, в случая на Централната избирателна комисия, е преценка на един орган, в който доминира едно политическо мнозинство. В този случай, разбира се, няма как да опровергаете съмненията или да разсеете опасенията, които ние като опозиция представяме в изказванията си и съответно сме направили с това предложение. 
Затова ми се иска да чуя много повече аргументи извън, разбира се, желанието да гласувате и по този начин да отхвърлите предложението.

Второ, предлагам в т. 4 – отново на ал. 1, по отношение на правомощията на Централната избирателна комисия, където е казано, че определя условията, реда и организацията за провеждане на изборите извън страната, да отпадне изразът „условията”. Условията са всъщност един фактор, който следва да бъде определен в самия кодекс, в текстовете, които засягат гласуването по различните видове избори в секциите извън страната.
Впрочем на много места в Избирателния кодекс тогава, когато става дума за гласуване извън страната, са уредени тези условия. Затова е необходимо да отпадне „условията” и да остане само „реда и организацията” и това да бъде предмет на едно техническо решение, уредено в указание на Централната избирателна комисия, а условията, които са много по-тежки като изискване, по отношение на начина, по който ще се проведат изборите, да останат само и единствено предмет на решение в Избирателния кодекс или в съответните текстове, засягащи изборите извън страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики?
Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По отношение на чл. 12. В крайна сметка, съдът е този, който се произнася по отказа. Съдът е този, който се произнася, но там има и други текстове, за да не губим време, където има заличаване на регистрация – те са обжалваеми. Съдът е този, който се произнася, включая и за чл. 12.
По отношение на това, което каза господин Миков. В Конституцията е казано до 7-дневен срок, че се провежда този избор, когато на първия тур няма избран кандидат. Централната избирателна комисия не определя срока, а просто обявява датата. Има много голяма разлика. Срокът е определен в Конституцията, нали така? Както са насрочени от Народното събрание тези избори, там е казано при какви условия. Конституцията вече казва, че се провежда в 7-дневен срок и се обявява дата. Тя трябва да бъде обявена в крайна сметка в този срок, който е посочен.
По отношение на чл. 26, ал. 1, т. 12, съдът се произнася – Административният съд, защото тези актове на Централната избирателна комисия за отказ от регистрация на едно или друго основание, за заличаване на кандидати или за регистриране, когато не отговарят на определени условия, впоследствие се установят, те се обжалват от съда. 
Господин Найденов, съдът се произнася, не се произнася Централната избирателна комисия и това решение не е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Уважаеми господин Лазаров, аз не оспорвам факта, че има възможност да бъде обжалван отказът за регистрация в съда. Само че Вие си представете хипотезата, в която една партия се готви за избори, очевидно е, че тя има други ангажименти и други отговорности, свързани с подготовката за участието си в тези избори, включително и по отношение на кандидати, платформи, кампания. Представете си и другата хипотеза, в която й е отказана регистрация и тя трябва да се занимава с обжалване на този отказ, същевременно да участва в съдебно производство, да събира доказателства доколко и в каква степен са проведени заседанията на нейните ръководни органи, да води споровете кои са легитимните представители на едното или на другото ръководство – има такива случаи на регистрация на различни ръководства на една и съща политическа формация. 
Сам разбирате, че Вие вкарвате тази партия на практика в една нескончаема процедура на спорове и на обжалване, която я отклонява очевидно от основното й ангажиране и съответно фокусиране на вниманието върху изборите – затова става дума. В случая, когато имате доминиращо мнозинство в един орган – какъвто е Централната избирателна комисия, давате правомощия и същевременно едно доста силно оръжие по отношение на политическите опоненти.
Впрочем, сам разбирате, а и колегите от мнозинството сами разбират, че тогава, когато имаме пред себе си един проект, който не е подкрепен с висока степен на съгласие, съвсем основателни са съмненията и резервите, които изпитват другите политически формации. Затова се опитайте да изчистите всякакво двусмислие и всякакви текстове, които могат да събудят възражение от политическо естество, а впрочем този Избирателен кодекс е пълен, за да не използвам друг израз, с точно такива двусмислени текстове от политическа гледна точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Други изказвания? Няма.
Закривам дебатите.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.
Гласували 105 народни представители: за 22, против 71, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак, което комисията не подкрепя.
Гласували 106 народни представители: за 12, против 80, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, което комисията не подкрепя в частта т. 1, 2 и 6, както е по доклада.
Гласували 112 народни представители: за 20, против 79, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.
Гласували 112 народни представители: за 19, против 82, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
 Заповядайте за предложение за процедура, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Правя искане за прегласуване и искам да обърна вниманието на народните представители, че това наше предложение касае отпадането на правомощието на ЦИК да отказва регистрация на политически партии под предлог, че не са провели заседания на висшите си ръководни органи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Госпожо Манолова, прощавайте, но преди малко ние гласувахме предложението на господин Анастасов.
Но, така и така сте тук, да ми кажете имате ли конкретно предложение по чл. 26, ал. 1, т. 3?

МАЯ МАНОЛОВА: В такъв случай ще помоля господин Анастасов да подложи на гласуване предложението ми по чл. 26, ал. 1, т. 3. Същото беше обсъждано в Комисията по правни въпроси – да бъде добавено сред предложенията, които подлежат на обжалване. Защото това предложение касае методическите указания, които издава Централната избирателна комисия, и те са задължителни за районните, общинските и секционните избирателни комисии. Тоест имат задължителна сила и тогава, когато ЦИК си позволи да допише закона по начин, който противоречи на духа, на разпоредбите на кодекса, може да се стигне наистина до превратно тълкуване на някои от текстовете. Практически това си е един подзаконов нормативен акт, който е правило, който се прилага по време на провеждането на различните видове избори. Така че най-нормалното нещо е тези методически указания да се обжалват. 
Обратното би било възможно, ако кодексът изчерпателно беше уредил всички хипотези; ако, след като правим кодекс, ние бяхме разписали правилата за отделните ЗИД-ове за избори по начин, който не допуска дописването на тези правила от ЦИК. Но след като ЦИК ще дописва, ще тълкува, ще доразяснява и това ще има задължителност за прилагане от общинските, районните и секционните избирателни комисии, най-малкото това правомощие следва да бъде обжалвано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Само един въпрос. В текста на чл. 26 има две възможности – по ал. 7 и по ал. 8, за обжалване решение на Централната избирателна комисия пред Върховния административен съд.
МАЯ МАНОЛОВА: Да се добави по чл. 26, ал. 1, т. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Но към кое от основанията? Има определени решения, които се обжалват по ал. 7 пред Върховния административен съд.
МАЯ МАНОЛОВА: Преценете! Единият случай визира обща хипотеза, а другият случай визира конкретни избори.(Шум и реплики.) Пред Вас е текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. 
МАЯ МАНОЛОВА: Ето, тук виждам, че има един вариант на кодекса. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Да предположим – ал. 7
МАЯ МАНОЛОВА: Предложението ми е обжалването по чл. 26, ал. 1, т. 3 да бъде включено в ал. 7 от същия текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова – чл. 26, ал. 1, т. 3, тоест издаването на методически указания за работа на избирателните комисии, както е формулирано в редакцията на комисията, да бъде включено в ал. 7 на същия текст, където е възможността за обжалване на тези методически указания пред Върховния административен съд.
Гласували 111 народни представители: за 20, против 81, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков – в ал. 1, в т. 23 на чл. 26 думата „кодекса” да бъде заменена с думата „закона ”.
Гласували 114 народни представители: за 26, против 72, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков за допълнителна промяна в т. 33 на ал. 1 на чл. 26, а именно от текста да отпадне изразът „при поискване”, а към края на изречението и на самия текст да бъде добавен изразът „участващи в изборите”.
Гласували 119 народни представители: за 20, против 87, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Господин Миков, имате предложение от ал. 3 да отпадне т. 1.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Да отпадне изразът от „датата за произвеждане на нов избор”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков от ал. 3, т. 1 на чл. 26 да отпадне изразът „датата за произвеждане на нов избор”.
Гласували 119 народни представители: за 20, против 83, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Господин Миков, заповядайте за процедурно предложение за прегласуване.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, уважаема госпожо Фидосова! Още веднъж искам да ви прочета чл. 84, т. 4 от Конституцията, където е казано: „Народното събрание насрочва избори за президент на републиката”. Конституцията не прави разлика дали става въпрос за първоначално насрочване или насрочване при условията на чл. 93, ал. 4. Ако искате, го поправяйте. Аз продължавам да смятам, че позоваването на ал. 3 е некоректно – тя урежда съвсем друга материя, но гласувайте с ясното съзнание, че става въпрос за противоконституционно отнемане на права от Народното събрание и делегирането им към един орган, какъвто е Централната избирателна комисия. 
Не може конституционни права на Народното събрание да се прехвърлят на административни органи, каквато е ЦИК. Няма такъв филм! По смисъла на Конституцията „насрочване” не е нищо друго от определяне на дата. Какво друго е „насрочване”, ако не определяне на дата? Да се знае, да се пише в протокола. Благодаря Ви.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Така е и сега в Закона за избиране на президент. Четете Закона за избиране на президент!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков от ал. 3, т. 1 на чл. 26 да отпадне изразът „датата за произвеждане на нов избор”. 
Гласували 118 народни представители: за 21, против 89, въздържали се 8. 
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков навсякъде в текста на чл. 26 изразът „Главна дирекция „Гражданска администрация” да бъде заменен с изразът „Министерството на регионалното развитие и благоустройството”.
Гласували 116 народни представители: за 21, против 88, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Ангел Найденов - в чл. 26, ал. 1, т. 4 да отпадне изразът „условията”.
Гласували 115 народни представители: за 18, против 89, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 26 заедно са наименованието, както е по доклад.
Гласували 118 народни представители: за 96, против 19, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Госпожо Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 27 е постъпило предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народните представители Тагарински, Чукарски и Върбанов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 27:
„Назначаване.
Чл. 27. (1) Централната избирателна комисия назначава районни избирателни комисии не по-късно от 60 дни преди изборния ден, както следва:
1. при избори за народни представители - за всеки многомандатен изборен район;
2. при избори за членове на Европейския парламент от Република България, за президент и вицепрезидент на републиката – за всеки район според районирането на територията на страната при последните избори за народни представители.
(2) При областния управител се провеждат консултации, като парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, представят:
1. писмено предложение за състав на районната избирателна
комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага; 
2. удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия съответната партия или на представляващите коалицията от партии лица; 
3. пълномощно от представляващия съответната партия или от представляващите съответната коалиция от партии лица в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица. 
(3) Към предложението си по ал. 2 партиите и коалициите от партии представят списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 или 5. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.
(4) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите от партии, ако има такива.
(5) В случаите, когато не е постигнато съгласие между
представителите на парламентарно представените партии и
коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, областният управител не по-късно от 65 дни преди изборния ден изпраща на Централната избирателна комисия предложенията, направени от парламентарно представените партии и коалиции от партии и от партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.
(6) В случаите, когато е постигнато съгласие, областният управител представя в Централната избирателна комисия:
1. писмено предложение за състав на районната избирателна комисия заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
2. документите по ал. 2 и 3, представени от партиите и коалициите от партии;
3. протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, включително и писмените им възражения;
4. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.
(7) Предложението на областния управител по ал. 6 се прави не по-късно от 65 дни преди изборния ден.
(8) Когато областният управител не е направил предложение в срока по ал. 7, той изпраща незабавно документите по ал. 2, 3 и 4 в Централната избирателна комисия.
(9) В случаите, когато е постигнато съгласие, Централната избирателна комисия назначава районната избирателна комисия по предложението на областния управител, направено по реда на ал. 6.
(10) В случаите, когато не е постигнато съгласие или областният управител не е направил предложение в срока по ал. 7, Централната избирателна комисия назначава районната избирателна комисия по направените предложения на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Фидосова, моля Ви да докладвате наименованието на Раздел ІІІ – „Районни избирателни комисии” и подкрепата на комисията за текста на вносителя за наименованието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Извинявам се.
„Раздел ІІІ – „Районни избирателни комисии.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ.
ПРЕДЕСДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? 
Госпожа Манолова. 
Едновременно вървят изказванията по докладвания Раздел ІІІ и по чл. 27.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги! Не мога да не ви обърна внимание на следващата изява на групата, както я нарекохме вчера – народни артисти – господин Марио Тагарински, Димитър Чукарски и Венцислав Върбанов. (Шум и реплики от независимите народни представители.)
Те правят за втори път предложение, което в първия случай беше насочено към състава на Централната избирателна комисия. Там по тяхно предложение, подкрепено от политическа партия ГЕРБ, в крайна сметка за първи път се правят промени в начина, по който се структурира ЦИК. Най-голямата парламентарно представена политическа сила предлага председател, заместник-председател и за първи път Централната избирателна комисия избира от своя състав секретаря, тоест властовите позиции в Централната избирателна комисия се определят от управляващото мнозинство – ГЕРБ и „Атака”.
Любопитното е, че за първи път, давайки властта на едно мнозинство в ЦИК, предложението не идва от редиците на самата политическа партия ГЕРБ, а идва от трима независими народни представители. Те очевидно представляват партии, които не са най-голямата политическа сила, и се очаква по-скоро да се загрижат за представителството на по-малките партии както в Централната избирателна комисия, така и в районните, и в общинските избирателни комисии.
Тук същите народни представители правят едно друго предложение. По-нататък ще проследите как те правят и следващо – трето предложение, което също е прелюбопитно.
Второто предложение практически лишава областния управител – лицето, при което се провеждат преговорите и консултациите между политическите сили за състава на районните избирателни комисии – от възможност в крайна сметка да направи предложение пред ЦИК за назначаване състава на районните избирателни комисии. Следователно в ЦИК вече се концентрира прекомерна власт. Първо, ЦИК е орган, чието ръководство 100% се определя от най-голямата парламентарна партия; второ, ЦИК започва вече да изземва функции от други органи. Както видяхте, тя отказва регистрация на политически субекти на основания, които се въвеждат за първи път.
Всъщност тук ЦИК утвърждава състав на районни избирателни комисии без предложение на областния управител – такова е предложението на тримата народни представители.
Още по-любопитно, което ще развия при следващото тяхно предложение, е, че изключват правото на кметовете да предложат пред общинските избирателни комисии създаването на секционните избирателни комисии, тоест те изземват права от органи, които досега са ги имали, и ги предоставят на изцяло политически органи, каквито са в единия случай Централната избирателна комисия, в другия случай – районната и общинските избирателни комисии.
Защо?! Защото, ако към настоящия момент всички областни управители са от политическа партия ГЕРБ, част от кметовете са от ГЕРБ, други са от други политически сили. Е, защо на кметовете, при които се провеждат консултациите между политическите сили за съставите на СИК-овете, да могат да правят предложения, като един политически орган, какъвто е районната или общинската избирателна комисия, да не си вземе това решение за съставите на секционните избирателни комисии? Ето за това става дума. 
Казвам именно затова, че няма никаква логика да се правят такива предложения и те да се подкрепят от мнозинството, освен едно – да се концентрира цялата власт, включително и на изборите, в една политическа сила, която да преценява кой да участва в изборите, какъв да е начинът, по който ще се провеждат изборите, какъв да е съставът на РИК-овете, ОИК-овете и СИК-овете, как да се определя методиката за резултатите и накрая – как да се отчитат резултатите. Е, ако това е заявка за честни избори, регламентирани в този кодекс, не знам изобщо за какво става дума!
Това са хипотезите, които урежда този кодекс в различните фази на изборния процес.
В случая обръщам внимание, понеже явно на мнозинството му е станало неудобно само да прави такива предложения в собствен интерес, се стига до тези фигури – да се дава на независими народни представители да правят услуга на мнозинството и уж така, съвсем независимо, да предлагат текстове, които да бетонират ГЕРБ в изборните комисии и в правомощията, които имат, и да изземват права от кметовете и областните управители, за да ги дадат на избирателните комисии. Ето за това става дума в този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? 
Господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Манолова! Слушах поредното Ви изказване, сериозните Ви аргументи и нескритата Ви тревога от тази откровена арогантност на мнозинството. Но искам да Ви кажа, че Вашите усилия няма да променят онова, което е замислено, Вашата почтена опозиционност няма да доведе до никакъв конструктивизъм. На такова поведение има един майстор и майсторът е гласоподавателят. Само той може да бъде явяващ се и е опозиция на такова поведение, каквото демонстрира госпожа Фидосова, когато Вие говорите – самодоволно, излъчващо, че има власт. 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Не говори от мое име, ако обичаш.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Ами, дайте лично обяснение тогава.
Повтарям – само избирателят ще отговори на това поведение на парламентарното мнозинство. То си мисли, че е вечно мнозинство в политическото пространство и това е най-голямата му заблуда. Затова не се ядосвайте, когато ги убеждавате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Почтено щеше да бъде, ако тук беше заявено, че досега действащата практика беше председателите на различните избирателни комисии – централна, районна, общинска, бяха от опозицията. Секретарите на досега действащите избирателни комисии – централна, районна, общинска, бяха от опозицията; заместник-председателите бяха от опозицията. Почтено щеше да бъде, уважаеми колеги, ако беше заявено, че в момента на все още действащата ЦИК председателят е от опозицията, секретарят е от опозицията, заместник-председателят е от опозицията. Почтено щеше да бъде казано, че в момента действащата ЦИК и районните избирателни комисии председателят е от коалиционното мнозинство на предишното управляващо правителство, секретарят е от партията на мандатоносителя, а заместник-председателят - от една друга политическа сила, която в момента не е в парламента. Това щеше да бъде почтено да бъде казано, а не да се правят манипулации, защото тези манипулации в крайна сметка трябва да бъдат ясни. Благодаря. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Фидосова – реплика.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Манолова! След тирадата от глупости и лъжи, които чухме преди малко от тази трибуна, забравихте да споменете само Сметната палата. Може би ще я кажете в дупликата. (Реплики от КБ.)
Уважаеми колеги, за какво става въпрос в разпоредбата на този член? Досега консултациите се провеждаха при областните управители за назначаване на районни избирателни комисии и ще продължат да се провеждат при областните управители. Когато се постигне споразумение между участващите партии и коалиции в тези консултации, областният управител изпраща предложението, подписано от всички участващи в консултациите, и Централната избирателна комисия назначава районната избирателна комисия. И досега беше така, и ще продължи да бъде така. 
Когато няма постигнато споразумение, областният управител изпраща протокола на Централната избирателна комисия и Централната избирателна комисия по предложенията на партиите и коалициите, които са заявени, назначава районната избирателна комисия. Няма случай, в който и досега да не се съобразяват с предложенията на партиите и коалициите, които са парламентарно представени. Тук става въпрос за несъгласие не за членовете, а за несъгласие за председател, заместник-председател и секретар на районната избирателна комисия. Същото ще важи, когато стигнем до текста и за общинската избирателна комисия. 
Това е текст, госпожо Манолова, учудвам се на Вашето лицемерие, който Вие самата в Правната комисия, след десетки обяснения какво означава, приехте редакцията на този текст. Така е било досега. Ние нищо друго не сме направили, освен да сме разписали по-ясни, по-подробни и по-точни правила, за да няма спорове по прилагането на този текст, какъвто очаквате да има явно след това, за да блокирате изборните процеси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За дуплика – госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Още древните мъдреци са казали, че квалификациите, които прави изказващият, касаят и засягат не този, за когото се отнасят, а него самия. (Реплики от ГЕРБ.) Аз мисля, че народните представители могат да четат и да видят какво е конкретното предложение на групата народни представители, а именно то изключва предложението на областния управител до Централната избирателна комисия за окончателното споразумение между политическите сили. Същото е и по отношение на назначаването на СИК-овете – изключва предложение на кмета до общинската избирателна комисия или районната избирателна комисия за постигнато споразумение между политическите сили. Това беше предложението. 
След разправии в рамките на два-три-четири часа в Правната комисия, където също с подобна „ала-бала” какво е написано и кой кого лъже, представителите на ГЕРБ бяха принудени да се съгласят и да коригират текста, защото тук е на принципа: ако мине. Прави се от независими народни представители, подкрепя се от ГЕРБ, ако мине. С една неточност, която е именно в правото на кмета да оформи окончателно споразумението между политическите сили и да го предложи в РИК или ОИК. Правото на областния управител да оформи предложението, всъщност съгласието между политическите сили, и да го представи в ЦИК. 
Защо ви е промяна в правилата, питам аз? Задавах този въпрос и в Правната комисия, защото по отношение на областния управител на пръв поглед изглеждаше нелогична тази промяна. Но, когато стигнахме до кметовете, всичко си дойде по местата. Има кметове, които не са от ГЕРБ. Не е редно, според управляващите, те да правят предложения за съставите на секционните избирателни комисии. И всичко това е на принципа: ако мине. 
И понеже господин Лазаров тук се опита да ми говори за почтеност, аз ще ви кажа простичко и ясно – не е почтено тогава, когато една политическа сила концентрира цялата власт по провеждане на изборите, когато прави политическа цедка за това, кои да участват, когато определя чрез своите политически органи изборните комисии, правилата и условията за гласуване в състава на секционните комисии, методиката за определяне на резултатите и техническата обработка от гласуването. При това без това да подлежи на съдебен контрол. Ето това е непочтено. А почтено беше, когато в предния парламент, без да имате право, ние ви дадохме възможност на участници във всички изборни комисии – от ЦИК до СИК-овете. Ето това беше почтено. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Манолова. 
Има ли други народни представители, които желаят думата?
Господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, това е един от текстовете, който очертава линията, че изборите в България няма да бъдат честни, и създаването на предпоставки... (Реплика от народния представител Цвета Караянчева.) 
Караянчева, изкажи се бе, душко! Изкажи се, бе! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Много моля, много моля, въздържайте се от определения, квалификации...
МИХАИЛ МИКОВ: И най вече относно изказвания, нали?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Съзнавам това, че дебатът е интересен, текстовете са интересни, но моля да има адекватно парламентарно поведение в залата. 
МИХАИЛ МИКОВ: Защо няма да бъдат честни изборите? Отменя се правото на областния управител да предложи. Постигнато съгласие – предлага; непостигнато съгласие – той пак предлага и изпраща предложението на партиите. Какво отпада тук? Предложението на областния управител. Защо? За да може същото да стане и като предложение на кметовете. Това никога за 20 години не се е случвало. Защо? Защото ще има мнозинства във висшестоящата комисия и по този начин всеки от представителите на мнозинството чрез непостигане на съгласие, чрез шиканьозно поведение долу – представителите на ГЕРБ и „Атака”, те могат директно да решават проблема горе. Това е! И го кажете ясно, че така го правите! Недейте да шикалкавите едни препращащи норми, които смятате, че никой няма да ги прочете!
И госпожа Фидосова – честни сини очи. (Оживление в ГЕРБ.) Така било. Не е било така! И недейте да заблуждавате залата и хората. Областният управител, кметът респективно – постигнато, непостигнато съгласие, имат правомощия да предложат, имайки предвид съотношението на политическите сили в региона, отчитайки особеностите.
Областните управители са ваши, но и да носят отговорност за своето предложение. Ясна отговорност.
Сега какво става? Ако има съгласие, те предлагат. Е, какво има да предлагат, като има съгласие? Централната избирателна комисия гледа, че хората са постигнали съгласие, подписва протокола за съгласието и ги назначава, както са се съгласили. 
Сега, когато няма съгласие, областният управител няма да предлага! Всяка партия може да блокира съгласието и решението да се вземе горе. И областният управител казва: „Ами аз изпратих предложението на партиите, но отгоре решиха така”.
Тези юридически трикове, госпожо Фидосова, ги разказвайте във вашата група. Хората ще са наясно, че ГЕРБ включително ще блокира съгласието, за да може горе – в органите, където има мнозинство, да постига решения, каквито иска. И то ще се види при формирането на комисиите. Така че, пак казвам – залагането на нечестни правила не може да доведе до честни избори. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? 
Госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Господин Миков, за последен път по тези текстове, тъй като ще дойдем до следващите, ще правя реплика, ще отговоря и ще прочета решение на Централната избирателна комисия досега, по действащите четири закона.
Повече на лъжи и глупости няма да отговарям в днешното заседание. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.) 
„Решение на Централната избирателна комисия”, ще Ви го дам после за справка – да си го прочетете, „по отношение на общинските избори”:
„5. Централната избирателна комисия за местни избори назначава състава на ОИК, съобразявайки се с направените предложения на парламентарно представените партии и коалиции при спазване на основното съотношение между партиите и коалициите,” – тук е било за предишните избори, „представени в Четиридесетото Народно събрание, съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група, към 3 август 2007 г.”
Друго едно решение - № 8 на Централната избирателна комисия; същият състав, който е сега, при секретар Мустафа Карадайъ: в случай, че не е постигнато съгласие, областният управител предлага на ЦИК и в съответствие с изискванията изпраща документите и предложенията за състав на РИК. Към предложенията се прилагат протоколът от проведените консултации, както и постъпилите писмени предложения и възражения от партиите и коалициите и ЦИК по направените предложения взема решение и назначава районните избирателни комисии.
Още веднъж повтарям, че нищо различно не правим от това, което до този момент се правеше. Имаше спорове по отношение на две думи, които в различните четири закона са употребени по различен начин, а в два от тях ги няма – какво прави областният управител, съответно кметът, когато няма постигнато съгласие по отношение на ръководството на районната или общинската избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? 
Нека да изчерпим процедурата по изказване – реплики и дуплики.
Има ли желаещ за втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Госпожо Фидосова, освен квалификациите, другото, което прочетохте, просто потвърждава моята теза – досега не е било така. 
Иначе там – лъжи, клишета, добре. Но това, което прочетохте, беше само в подкрепа на това, което ви казах. Какво да ви кажа повече?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Това пише в закона в момента! Прочетете си го!
МИХАИЛ МИКОВ: Ние четем закона и знаем какво е ставало в тези години. Добре, че дойдохте Вие – да ни разкажете. Ако можете да заблуждавате аудиторията, недейте по отношение на нас. Освен нас, има и граждани, има хора от други партии, които сега са извън парламента, правили са избори. Има хора, участвали в Централна избирателна комисия, има юристи, има преподаватели, има неправителствени организации, има външни наблюдатели. Те знаят, могат да четат, могат да сравняват. Вие подготвяте юридикообразен усложнен закон и проблеми, които да възникнат, за да можете да манипулирате изборите. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? 
Лично обяснение – госпожа Манолова. (Шум и реплики. Реплики между докладчика госпожа Искра Фидосова и народния представител госпожа Мая Манолова.) 
Моля за тишина в залата! Докато има квалификации, ще слушаме и лични обяснения!
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Госпожо Фидосова, всички юристи в залата, след като чуха това, което прочетохте, си направиха извода за това кой говори глупости! (Реплики и възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.) 
С решенията, които прочетохте, само потвърждавате нашето възражение и опасение от това, че правилата се променят. Досега, независимо постигнато или не съгласие, предложението се правеше от областния управител!
Аз също ще Ви дам за справка стенограмата от заседанието на Правната комисия, когато в продължение на три часа ние се обяснявахме за нещо очевидно, а именно изключва ли предложението на тримата народни представители правенето на предложението от страна на областния управител, респективно на кметовете, или не.
Тогава Вие си послужихте със същите квалификации. Тогава госпожа Колева търсеше къде точно тримата народни представители включват предложение от областния управител и от кметовете и не можа да го намери в рамките на три часа, през които аз търпеливо я чаках. 
И цялата тази разправия, която звучеше по същия начин: от Ваша страна – „глупости”, а от моя страна – настояване да ми кажете къде фигурира предложението на областния управител и на кметовете, приключи с това, че се наложи да се коригира текстът на тримата народни представители. Идеята им, по-точно Вашата идея, защото Вие стоите зад това предложение, беше именно такава – да се изключи възможността на кметовете да правят предложения след консултациите между политическите сили за съставите на секционните избирателни комисии. Това е истината! И тази истина я има и в стенограмите от заседанията на Правната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители желаят ли да вземат отношение?
Господин Тагарински – лично обяснение.
МАРИО ТАГАРИНСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Манолова, Вие си позволихте вече за втори път квалификация по отношение на Ваши колеги народни представители. 
Явно не познавате добре българската Конституция... (Шум и реплики от КБ.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Миков, моля, не се обаждайте от място.
МАРИО ТАГАРИНСКИ: ...и нейния чл. 67. Но аз разбирам Вашите „Радини вълнения”, тъй като Вие сте сравнително млад депутат и знаете само да бъдете на власт. Знам, че Ви е изключително трудно, когато не Вие определяте правилата, но това е волята на Конституцията и на българския избирател: мнозинството определя правилата.
И искам да Ви кажа, че Вие нямате право да отнемате правото на законодателна инициатива на всеки народен представител в тази зала – всичките 240 народни представители са избрани от българските избиратели.
Аз разбирам, че Вие имате тревоги по отношение на определени кметове и определени общини, но, така или иначе, това са правилата. Те са били такива и ако правим някакво предложение, то е в интерес на прецизирането на практиката. 
Не знам Вие откога правите избори, аз правя избори от 1994 г. и имам малко повече опит от Вас по отношение на ЦИК и районните избирателни комисии, и секционните избирателни комисии. И Вие много добре знаете какво правехте в миналия парламент.
Пак Ви казвам, че тогава бяхте на власт. Свиквайте да сте опозиция. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Минаваме в режим на гласуване.
Подлагам ан блок на гласуване предложението на комисията за наименованието на Раздел ІІІ „Районни избирателни комисии” по вносител и редакцията на чл. 27 „Назначаване” по доклада на комисията.
Гласуваме!
Гласували 109 народни представители: за 86, против 17, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Тридесет минути почивка.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието продължава.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народния представител Волен Сидеров и група народни представители: 
„Предлагаме създаването на нов член 27а, който да стане чл. 28: 
„Чл. 27а. (1) Пълномощията на член на районна избирателна комисия се прекратяват с решение на Централната избирателна комисия при условията на чл.25, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 8.
(2) Решенията на Централната избирателна комисия по предходната алинея могат да се обжалват по реда на чл.26, ал.7.
(3) В срок от три дни от влизане на решението в сила парламентарната група, партията или коалицията, от чиято квота са прекратени пълномощията на член на районна избирателна комисия, предлага на Централната избирателна комисия да назначи нов неин представител. Централната избирателна комисия попълва освободеното място на първото си заседание след постъпване на предложението. В случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6 предложението за нов член се внася от съответната парламентарна група, партия или коалиция, заедно с искането за прекратяване на пълномощията.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Волен Сидеров и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 10, против 29, въздържали се 64.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Член 28 – постъпило е предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски – в чл. 28, ал. 1, в изречение второ се заличава точката и се добавя текстът: „и никоя партия или коалиция не може да има мнозинство”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 28:
„Състав
Чл. 28. (1) Общият брой на членовете на районната избирателна комисия се определя по реда на ал. 2-6.
(2) Парламентарно представените партии и коалиции от партии предлагат членове на районната избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, както следва:
1. за изборни райони до 9 мандата – 11 членове; 
2. за изборни райони с 10 и повече мандата – 15 членове. 
(3) При назначаването на членовете по ал. 2 се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции от партии, като се използва методът на най-големия остатък.
 (4) Партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, имат право на по един свой член в районната избирателна комисия, извън броя на членовете по ал. 2.
 (5) В случай че общият брой на членовете на районната избирателна комисия, определен по реда на ал. 2, 3 и 4, е четно число, парламентарно представената партия или коалиция от партии с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на районната избирателна комисия. При равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалициите от партии с равни остатъци. 
(6) В случай че партията или коалицията от партии, която следва да посочи член при условията на ал. 5, формира мнозинство в районната избирателна комисия, това право се предоставя на партията или коалицията от партии със следващия най-голям неоползотворен остатък. При равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалициите от партии с равни остатъци.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател. 
Позволявам си да се включа в дискусията, тъй като навярно и колегите все още не са успели да влязат в текстовете, които предложи госпожа Фидосова, и да обърна внимание на предложението, внесено от трима народни представители от Коалиция за България за добавяне на текст в края на ал. 1 на чл. 28 със следната редакция: „и никоя партия или коалиция не може да има мнозинство”. Става дума за общия брой на членовете на районните избирателни комисии.
Позволявам си да насоча вниманието ви към това предложение, тъй като е свързано с дискусията преди почивката и с подхода, който прилагаме към регламентирането на състава и начина на работа на избирателните комисии на различните равнища. Всъщност с предложението на тримата колеги се поставя един ограничител – в една избирателна комисия една отделна партия да не може да разполага с мнозинство. 
Тук преди почивката господин Тагарински изрази своеобразно разбиране за това какво представлява демокрацията – в смисъл че мнозинството диктува условията. Това разбиране по-скоро подхожда на човек, който споделя разбиранията за авторитарно управление, а не за демократично. Говорим за възможно най-сериозни неща – за регламентиране на условията за местни избори догодина, които в голяма степен ще определят и облика на това, което наричаме българската демокрация. Когато разсъждаваме и разговаряме по най-различни въпроси – и свързани с влизането в едно пространство като Шенгенското, и т.н., винаги трябва да се връщаме към основни параметри на начина, по който изграждаме политическия живот в страната. 
Аз бих се обърнал към представителите на мнозинството сериозно да разгледат това предложение и да го подкрепят, тъй като ще е възможно най-ясният знак, че онова, което, да речем, господин Лазаров пледира и защитава, онова, което по своеобразен начин се мъчи да ни убеди и госпожа Фидосова, независимо от особените изрази, които използва, а именно, че се цели създаването на условия за честни и свободни избори, наистина е така. Така че бих ви предложил гласуването по този текст да е своебразен тест – дали действително се цели това, или се твърди само на думи, а всъщност се придържате към подхода на господин Тагарински, който, бидейки независим, много ясно заяви, че подчинява предложенията си на една-единствена цел – една определена партия и коалиция да няма равни шансове в изборите. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Реплики? 
Първа реплика – Димитър Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вчера достатъчно се наслушах, че трябва да се чете този кодекс. Очевидно вносителите на този текст, когато са го внасяли, не са чели кодекса и просто са писали нещо, за да правят политика. 
Ами, в чл. 15 и по вносител, и така както вчера го гласувахме, има една ал. 3, която е обща, и там е казано: „Представителите на една партия или коалиция от партии не могат да имат мнозинство в една и съща избирателна комисия. Председателят и секретарят…” и т.н. То се отнася за всички избирателни комисии. 
Четох още един път кодекса след препоръките, да не би случайно нещо да съм пропуснал да прочета, но се оказа, че очевидно вносителите на този текст не са чели кодекса, когато са го внасяли. Целта явно е била само да правят политически внушения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Втора реплика – Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Нормално е да бъдете заблуден, господин Пирински от начина, по който е написана констатацията под нашето предложение, а именно, че комисията не го подкрепя. Ако Политическа партия ГЕРБ, която е автор и на този доклад, беше малко по-коректна, под това предложение щеше да бъде написано – подкрепено по принцип. 
Тъй като коректността, особено когато става дума за приемане на Изборния кодекс, абсолютно отсъства и тук си служим с едни квалификации, които излагат тези, които ги правят, а не тези, за които са адресирани, ние отдавна сме се отказали да очакваме коректно отношение. 
На мястото на господин Лазаров и на госпожа Фидосова бих била по-предпазлива с изявленията по отношение на това кой е чел и кой не е чел кодекса. Вчера стана ясно, че именно те все още не знаят, че изборните списъци се правят по постоянен адрес, нито са наясно какво предлагат самите те в Допълнителните разпоредби и то по важни текстове, които касаят пасивното избирателно право, а именно кой гражданин може да бъде избиран за кмет. Именно те като вносители на кодекса не са си прочели текстовете. Демонстрираха, че не ги знаят и в момента се сърдят, че народните представители не могат да се ориентират в 364 текста. Е как да се ориентират, като под предложенията на Коалиция за България и тогава, когато са приети от комисията, пише: комисията не подкрепя предложението. Как, господин Лазаров, да се ориентират? 
Вие не сте си прочели Допълнителните разпоредби и очаквате от хората, които стояха снощи до 24,00 ч., да знаят всеки един от 364 члена. 
Тук използвам да вметна по отношение на господин Тагарински – не може да му се отрече, че той поне беше откровен и каза това, което Вие се притеснявате да кажете – че този кодекс ще бъде такъв, какъвто го иска ГЕРБ и няма значение какъв дебат ще има в залата. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Трета реплика – народният представител Искра Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители!
Уважаеми, господин Пирински! С първото си изказване по Изборния кодекс показахте, че не сте го чели. Това не е най-голямата беда. По-голямата беда е, че вчера, седейки през цялото време в тази пленарна зала не сте и чули какво сме гласували по чл. 15, ал. 3.
По отношение на това, което каза госпожа Манолова. Колеги, когато се правят предложения между първо и второ четене, трябва да се чете внимателно законопроектът и да се правят там, където касае съответните текстове, а не там, където не им е мястото. 
Госпожо Манолова, да разбирам ли, че с господин Станишев ще си оттеглите предложението по този член, тъй като самата Вие казахте, че го има разписан в чл. 15, ал. 3. Не сте го прочели, не сте видели и сте го направили и тук да бъде разписан повторно.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Е как да оттеглям предложение, което вие не сте подкрепили?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Дуплика – заповядайте, господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател! 
Благодаря и на тримата народни представители, които направиха реплики. Не съжалявам, че взех думата, както каза госпожа Фидосова, за първи път по тази точка и да привлека вниманието към този текст най-малкото поради това, че възражението, което направи госпожа Манолова по начина, по който е записано това предложение – действително трябваше да фигурира, че комисията подкрепя по принцип предложението, но счита, че то е отразено в чл. 15 и не е нужно да се гласува отделно. Това е коректният запис. 
Дали всеки може да проследи всяко гласуване в 23,00 ч. във вчерашния ден? Не зная колко и от колегите от ГЕРБ са успели да проследят точно това гласуване, което визира госпожа Фидосова.
Въпросът е по същество. Действително трябва преди всичко да съзнаваме, че гласувайки този текст и този кодекс, ние трябва да търсим решения, които не са резултат на диктат на мнозинството, а на много внимателна преценка въз основа на аргументите и на опозицията. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Други народни представители, желаещи да вземат отношение към текста? Не виждам.
Закрит е дебатът.
Преминаваме към гласуване. 
Подлагам на гласуване предложението от народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, което не се подкрепя от комисията и беше предмет на дебат дали е точна формулировката. 
Гласували 124 народни представители: за 23, против 77, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
Процедура – заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, госпожо Михайлова! Вижте до какви абсурдни ситуации ни довежда инатът на мнозинството и нежеланието да признае, че е приело предложение на опозицията и на някои различни от ГЕРБ, и в случаите,...
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА (от място): Това е по вносител! Стига вече говорихте тези глупости!
МАЯ МАНОЛОВА:... в които тези предложения са отразени в кодекса. 
Какво следва буквално от това, което е отразено в доклада и от това гласуване? Предложението в районните избирателни комисии никоя партия или коалиция да няма мнозинство – първо, не се подкрепя изобщо и второ, не се приема. Ето това в момента се случва, ако човек гледа доклада по начина, по който е направен и това гласуване. 
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Каква е процедурата?
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Процедурата е за прегласуване. 
В противен случай, уважаеми колеги от мнозинството, просто се излагате. (Възгласи”Е-е-е”, силен шум и реплики.) 
Един принцип, който фигурира в Изборния кодекс, който винаги е фигурирал в изборните правила: че представителите на никоя политическа сила не могат да имат мнозинство, излиза, че не се подкрепя от ината да не се напише, че това предложение е на Коалиция за България и е подкрепено по принцип. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Това беше искане за прегласуване.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Искам лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: След гласуването, госпожо Фидосова.
Поставям на прегласуване предложението на народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски. 
Гласували 125 народни представители: за 25, против 88, въздържали се 12.
Предложението не прието.
Лично обяснение на народния представител Искра Фидосова. 
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги народни представители! За първи път си позволявам да взема думата за лично обяснение, тъй като смятам, че вече наглостта на някои хора тук от тази трибуна, премина всички граници. Омръзна ми да ни наричат – некомпетентни, да са скандални текстовете, да се говори, че този кодекс е недемократичен, да се говорят глупости и лъжи от тази трибуна в продължение на два дни.
По вносител в чл. 15 Парламентарната група на ГЕРБ и Парламентарната група на партия „Атака” сме разписали този текст, госпожо Манолова. Омръзна ни, на нас, двете парламентарни групи да сме ви виновни за това, че не четете, и за некомпетентността на хора от вашите парламентарни групи. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: За процедура – господин Пирински, заповядайте.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Госпожо председател, предлагам наистина процедурно да призовете госпожа Фидосова, да се успокои. (Силен шум и реплики.) Да се успокои, да не употребява тези изрази, които възпламеняват пленарната зала. Тя за пореден път употреби крайни квалификации, които няма как да останат без отговор.
Второ, аз приемам нейната препоръка да съм достатъчно внимателен, когато има записан текст, който подкрепя нейното мнение, и съм длъжен да го знам. Да, но госпожо Фидосова, Вие сте длъжна като вносител на този доклад, точно по този текст не да запишете: „Комисията не подкрепя предложението”, откъдето възниква цялото недоразумение, а съвършено коректно да запишете: „Комисията по принцип го подкрепя, но тъй като е отразено в чл. 15, счита, че то не следва да се гласува”. Това е, което трябва да се запише, за да се избегне целият този процес на нагнетяване на напрежение. Би трябвало вместо да реагирате по начина, по който реагирате, да отчетете, че сте допуснала грешка, редактирайки така доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Аз призовавам всички народни представители за повече спокойствие. 
Втори ден имаме извънредно заседание, разбирам, че понякога страстите се разпалват повече. Имаме още много работа.
Подлагам на гласуване чл. 28, с текста, който ни се предлага от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 98, против 20, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Продължаваме с чл. 29.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Член 29 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев:
„В чл. 29, ал. 1:
а) точка 11 да отпадне;
б) точка 12 става т. 11;”.
Комисията не подкрепя предложението по буква „а” и „б” и го подкрепя по принцип в останалата част, която не чета заради това, че е подкрепена.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 29:
„Правомощия
Чл. 29. (1) Районната избирателна комисия:
1. следи за изпълнението на този кодекс, упражнява контрол върху дейността на секционните избирателни комисии на територията на изборния район или на района според районирането на страната на последните избори за народни представители и провежда обучение на членовете на секционните избирателни комисии в страната;
2. назначава секционните избирателни комисии в страната и утвърждава списъците на резервните членове;
3. освобождава членове на секционните избирателни комисии в страната в случаите на нарушения на този кодекс, на решенията на Централната избирателна комисия и на районната избирателна комисия, както и при наличие на обстоятелство по чл. 25, ал. 1;
4. следи за своевременното и правилно образуване на избирателните секции и формира единните им номера;
5. упражнява контрол за своевременното изготвяне и обявяване на избирателните списъци, за отпечатването на бюлетините и за издаването на удостоверения за гласуване на друго място; 
6. следи за осигуряване на условия за гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението;
7. регистрира и обявява инициативни комитети за участие в изборите за народни представители и им издава удостоверения;
8. регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети при избори за народни представители;
9. заличава регистрацията, когато се установи, че кандидатът не отговаря на условията по чл. 4, ал. 1, както и когато подписката в подкрепа на независимия кандидат не отговаря на изискванията на чл. 109, ал. 1;
10. регистрира застъпници на кандидатите и им издава удостоверения;
11. обявява номерата на бюлетините на независимите кандидати при избори за народни представители;
12. контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги с регионален и местен обхват, произнася се по жалби и нарушения на предизборната кампания в срок до 24 часа от постъпването им; 
13. съвместно с общинската администрация снабдява секционните избирателни комисии с избирателни урни, модулни кутии за бюлетините при избори за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България, бюлетини за гласуване, избирателни списъци, печати – при избори за президент и вицепрезидент на републиката, формуляри на протоколи, списъци, извлечения и чернови и контролира тяхното съхранение, разпределение по секции и транспортиране; 
14. упражнява контрол за изпълнение на задължението по чл. 54, ал. 3; 
15. разглежда жалби срещу решения и действия на секционните избирателни комисии и се произнася с решение до един час от постъпване на жалбата и преди края на изборния ден; решението се обявява незабавно и не подлежи на обжалване; 
16. установява и обявява резултатите от гласуването в района в срок до 48 часа след приключването му и съставя протокол;
17. възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството да извърши проверка по избирателния списък и списъка за допълнително вписване на придружителите дали едно лице е било придружител на повече от двама избиратели в една и съща или в различни избирателни секции и определя реда и срока за извършване на проверката;
18. издава на участниците в изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите извлечение от протокола с резултатите от гласуването в района;
19. предава на Централната избирателна комисия екземпляра на протокола на районната избирателна комисия, екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за Централната избирателна комисия, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии; копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на районната избирателна комисия, предоставени от изчислителния пункт и два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии;
20. предава на областната администрация останалите книжа и материали с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия в срок не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите от изборите. 
(2) Районната избирателна комисия обявява решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава. Мястото за обявяване на решенията се определя с решение на комисията незабавно след назначаването й и се оформя по начин, показващ предназначението му. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията.
(3) Решенията на районната избирателна комисия по ал. 1, т. 2, 3, 7, 8, 9 и 10 могат да се обжалват в срок до три дни от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: За изказване?
Заповядайте, госпожо Манолова. 
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, част от текстовете, които визират правомощията на районните избирателни комисии, всъщност предрешават въпроса с вида на бюлетината при изборите за народни представители. Тук се бетонира решението на Политическа партия ГЕРБ изборите за народни представители да се провеждат с отделни бюлетини, а не с интегрална бюлетина, както беше досега. 
Предвид споровете с госпожа Фидосова – кое предложение къде да се отразява и кои текстове да бъдат отложени, след като се вземат решения по същество, практически вече този дебат се обезсмисля, още преди да се е състоял. Всъщност това е идеята на управляващите и на председателя на Правната комисия, ако може един дебат, който е важен и ще се включат народни представители от всички парламентарни групи, просто да се избегне и да се предреши.
Какво е конкретното ми предложение по т. 13, в която за първи път се въвежда фигурата на модулната кутия за бюлетини при избори за народни представители и членове на Европейския парламент от Република България? В Правната комисия тези модулни кутии придобиха гражданственост с името „тавички”. Това е една идея в едни „тавички” да се разполагат бюлетините за народни представители – отделните бюлетини, както обясниха представителите на ГЕРБ. Какъв е смисълът да се слагат бюлетините в „тавички” е една интересна тема, но аз не мисля да ви губя времето с нейното развиване. Тези модулни кутии имат смисъл единствено и само, ако бъдат направени по начин, който да не позволява избирателят да получи повече от една бюлетина. 
Предлагам ви следното: след думата „модулни кутии за бюлетини” да се постави запетая и да се вмъкне изразът „които да не позволяват получаването на повече от една бюлетина от избирател”. Така поне предварителното раздаване на бюлетини ще се концентрира до тези политически сили, които ще организират снабдяването на секционните избирателни комисии с бюлетини. Все пак този процес ще се локализира до едни лица от Политическа партия ГЕРБ, които ще разполагат на един по-преден етап с достъп до бюлетините и ще могат – който ще ги раздава, да ги раздава.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Вие така ли правехте?! Раздавахте ги.
МАЯ МАНОЛОВА: Все пак на този процес ще му се сложат някакви рамки, а така, когато бюлетините ще стоят безконтролно в изборните помещения, това е един процес, който ще тече през целия ден, и който в крайна сметка не е в интерес на честността на изборите.
Ние, госпожо Фидосова, на Вашата реплика от място, направихме така, че бюлетините при тези избори да бъдат интегрални. Защото всеки, който е участвал в избори, знае, че интегралната бюлетина е доброто средство за защита срещу контролирането на вота. Това – защо ГЕРБ връщат отделните бюлетини, макар че те вече предрешиха изхода на този дебат, но ние ще го развием подробно в съответните текстове. Няма как да им го спестим, няма как да не кажем на хората, че връщането на отделната бюлетина се прави за първи път с модерния Изборен кодекс.
Тук имам конкретно предложение и то е поне да вложим някакъв смисъл в тези модулни кутии и в някакъв момент този процес на разнасяне на бюлетини, на ваденето им от изборното помещение, да бъде контролиран.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Тоест, след модулни кутии за бюлетините предлагате допълване „ които да не позволяват получаването на повече от една бюлетина от избирателя”.
МАЯ МАНОЛОВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Правилно съм записала. Добре. Благодаря.
Реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Въпреки така обидното отношение, че не четем текстовете, аз ще си позволя да направя следните предложения:
В чл. 29, ал. 1, т. 3 изразът „в страната” да се замени „в съответния район”. Защото районната избирателна комисия да освобождава членове на секционните избирателни комисии в страната мисля, че не е добра редакция. В съответния район – да е ясно, че районна комисия не може да освобождава членове на секционни комисии от други райони. Защото редакцията „в страната” е дошла от едно друго място – кореспондентно с централната, където се говори с чужбина и страната, но районната комисия има правомощия по отношение на секциите в съответния избирателен район, а отвъд границата – не.
На второ място, предлагам в т. 17 да отпадне изразът „в една и съща или”. За какво става въпрос? Районната комисия възлага на Главна дирекция еди-коя си ГРАО да извърши проверка по избирателния списък и списъкът за допълнително вписване на придружителите – дали едно лице е било придружител на повече от двама избиратели. Хайде, когато става въпрос за различни избирателни секции, разбирам, но районната комисия да възлага на ГРАО – дирекцията да отиде в една секция и да провери нещо, което е абсолютно във възможностите на секционната комисия – представяте си каква процедура разписвате, няма да употребя най-точната квалификация! Вместо да кажем на комисията, че тя следи да има спазване на закона и затова е секционната избирателна комисия, при нея са списъците, те дописват, те знаят, ние възлагаме с решение на районната комисия, да възложат на ГРАО – дирекцията да отиде и да изиска списъците. Сами разбирате за какви абсурдни управленски и административни решения става въпрос. Ако няма някакви сериозни аргументи ви моля...
Госпожо председател, също така в т. 2, пак на ал. 1 изразът „в страната” да се замени с „в съответния избирателен район”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Тоест в т. 2 и т. 3 предлагате една и съща промяна.
МИХАИЛ МИКОВ: В т. 2 и т. 3. Да е ясно, че районната комисия има отношение по освобождаване и назначаване на членовете в съответния избирателен район, а не в страната въобще.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Разбрах. В т. 2 и 3 замяна на термините, а в т. 17 отпадане „в една и съща или”.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Репликата ми визира предложението на господин Миков по т. 17, а именно възлагането на ГРАО да извърши проверка за това, колко пъти са били придружители в една и съща секция и в различни секции определени лица, след като възможността на гражданите да гласуват с придружител беше максимално ограничена и затова се изискват необходимите удостоверения от ТЕЛК-ове, от НЕЛК-ове и от други лекарски органи. На практика възможността на хората, които реално имат проблеми, да упражнят правото си на глас, беше стеснена до минимум. 
От друга страна, няма да има хора, които да могат да злоупотребят с това право. Такива, които не могат да гласуват, просто няма да гласуват при този затегнат режим. Тук резонният въпрос е: колко ще струва тази проверка? В крайна сметка защо ще се харчат едни пари, които според експерти надхвърлят 100 или   200 хил. лв., да се проверяват включително фактите, дали едно лице е било придружител на избиратели в една и съща изборна секция?
Защото, както добре знаете, знае го и госпожа Цачева, оказа се, че една сума в рамките на няколко десетки хиляди лева е проблем за Народното събрание – да се провери една подписка, но в същото време това не е проблем да се харчат едни излишни пари от Централната избирателна комисия, в случая от районните избирателни комисии, за проверка на тези обстоятелства.
Според някои от експертите тук става дума за цифри над 100 хил. лв. При положение че тези пари ги няма, за да се осигурят модулни кутии, от които да се вади само по една бюлетина, а не да се изнасят и раздават на избирателите, и тези пари се дават за едни безсмислени проверки, тук възниква въпросът: кому е нужно това?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Втора реплика? Няма.
Ще ползвате ли дуплика, господин Миков? Не, както разбирам.
За изказване заяви желание народният представител Георги Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да насоча вниманието ви върху чл. 29, ал. 1, т. 10. Смятам, че тук трябва да се направи едно прецизиране. „Регистрира застъпници на кандидатите и им издава удостоверение”. Практиката до момента показва създаване на напрежение между кандидатите и изборните комисии точно в момента, в който се издават тези удостоверения. Мисля, че е редно да се заложи срок, в който да се издават тези удостоверения, така че да не се създава излишно напрежение с постоянно търсене и изискване на вече издадени удостоверения. 
Предлагам да се включи – до края на следващия работен ден, следващ деня, в който е постъпила молбата за регистриране на тези застъпници. Защото понякога комисиите се оправдават с прекалено голям брой едновременно постъпили заявления, а друг път ги издават несвоевременно. Това създава излишно напрежение в избирателните комисии. Смятам, че когато има един такъв регламент, това нещо може да бъде избегнато.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Ще Ви помоля обаче да дадете писмено предложението си. Предложенията станаха много, които внимавам и записвам на едно листче – предстои да ги гласуваме, а никой не ми дава предварително написани предложенията си, което не е коректно. Затова Ви моля да ги разпишете.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение към този текст? Няма.
Първо поставям на гласуване предложението, което не е прието от комисията, на народните представители Владимир Тошев, Цвета Караянчева, Аспарух Стаменов и Стефан Дедев, а именно в точки „а” и „б”.
Гласували 93 народни представители: за 11, против 4, въздържали се 78.
Предложението не е прието.
Започваме да гласуваме предложенията, които се направиха в залата, за промяна, допълване или отпадане на текстове. 
Първото предложение е на народния представител Мая Манолова - в чл. 29, ал. 1, т. 13 след думите „модулни кутии за бюлетините” следва запетая „които да не позволяват получаването на повече от една бюлетина от избирателя”.
Гласували 97 народни представители: за 21, против 41, въздържали се 35.
Предложението не е прието.
Заповядайте за процедура за прегласуване, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Искам прегласуване със следните аргументи. Това, че предложението ми е подкрепено от няколко депутати от различни парламентарни групи означава, че все пак някой вниква в същността на това предложение, а то е да се изключи възможността от изборните помещения да се изнасят бюлетини. 
Вчера например с госпожа Колева участвахме в един дебат в една медия, в който тя твърдеше, че аз не съм разбрала, че въпросните модулни кутии ще си бъдат, както бяха наречени в Правната комисия, едни тавички – тавички, в които ще се разполагат бюлетините без всякакъв смисъл. Тя твърдеше, че аз не съм разбрала и всъщност тези кутии ще бъдат направени по начин, който да не разрешава да бъде теглена повече от една бюлетина.
Госпожо Колева, не разбирам Вашето притеснение в момента да подкрепите моето предложение! Защото самата Вие вчера твърдяхте, че това е смисълът на тези модулни кутии. 
Също така очаквам и от Синята коалиция, която по принцип е за интегралната бюлетина, поне да подкрепи слагането на определени прегради пред това, да се изнасят и разнасят бюлетини.
Колеги, не разбирате ли какво предлагам? - Да няма контролиране на вота и разнасяне на бюлетини на избирателите! Това е смисълът на моето предложение.
Тези, които гласуват „против”, реално гласуват затова да се контролира вотът и да се улеснява купуването на гласове - индианска нишка, раздаване на бюлетини и прочие. Ето това е, второ път ви го казвам ясно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на прегласуване предложението на народния представител Мая Манолова.
Гласували 93 народни представители: за 19, против 54, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
Преминаваме към предложението на народния представител Михаил Миков.
Имате думата, господин Ципов - разбирам, че има доуточняване за редакцията по предложението на господин Михаил Миков.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Предложението ми е за една по-добра редакция на това, което предлага господин Михаил Миков – не да запишем „в съответния район”, а да запишем „в съответния избирателен район (район в страната)”.
Това е свързано и с чл. 34, в който се казва, че секционните комисии се назначават за всяка избирателна секция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Тоест имаме добавяне: „Назначава секционните избирателни комисии в съответния избирателен район в страната и утвърждава списъците на резервните членове”. Това е цялото изречение, ако бъде прието.
КРАСИМИР ЦИПОВ: „в съответния избирателен район (район в страната)” да остане.
Предложението е: „в съответния избирателен район (район в страната)”, защото става дума за два вида избори. Едните са националните, каквито са за президент и вицепрезидент и евроизбори, а другите - за национален парламент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Миков е съгласен.
Подлагам на гласуване направеното предложение от народния представител Михаил Миков в редакцията, която ни беше предложена от Красимир Ципов в т. 2 и т. 3 на ал. 1 на чл. 29, както беше докладвано току-що. Идентично е в т. 2 и в т. 3.
Гласували 95 народни представители: за 89, против 5, въздържали се 1.
Предложението е прието.
Заповядайте за предложение за прегласуване!
ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА (Атака): Моля този текст да бъде подложен на прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Прегласуваме предложението, направено от народния представител Михаил Миков, в редакцията на народния представител Красимир Ципов, на чл. 29, ал. 1, точки 2 и 3.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Всички са „за”, предложението е прието. Това е резултатът от прегласуването. (Смях, оживление.)
Има още едно предложение, което постъпи в пленарната зала от народния представители Георги Терзийски – в чл. 29, ал. 1, т. 10, накрая изречението да се допълни със следния израз: „до края на следващия работен ден след подаване на молбата за регистриране”.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 20, против 47, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Терзийски, предполагам процедура за прегласуване.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаемо госпожо председател, уважаеми колеги! Апелирам да не проявявате политически инат и да приемете това абсолютно логично и разумно допълнение, дори в интерес на дебата и съглашателството. Съгласен съм да не се приеме текстът, който аз предлагам, предложете ваш текст! Недопустимо е обаче да се създава това напрежение, което се получава в избирателните комисии!
Не може тази процедура да не бъде обвързана със срок поради практиката, която забелязваме: стават скандали между председателите на комисиите и кандидатите, които регистрират свои застъпници. Обвържете това условие и тази процедура със срок! Не виждам какво ви притеснява това и защо не подкрепите подобно логично, разумно и в тона на добрата законодателна дейност предложение?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на прегласуване предложението на народния представител Георги Терзийски.
Гласували 92 народни представители: за 23, против 46, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване редакцията на чл. 29. (Реплики от народния представител Михаил Миков.)
Изпуснала съм едно от предложенията. 
Внимавам, но сменяте редакциите си в движение, правите предложения за редакции в движение.
Преди да подложа на гласуване целия текст, наистина не сме гласували едно от предложенията на господин Миков, а то е в т. 17 да отпаднат думите: „в една и съща или”.
Отменете гласуването.
Уточнете какво имате предвид.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател. Това правомощие е записано в правомощията на Централната избирателна комисия.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Или трябва да отпадне цялото, защото го има при ЦИК.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Дали не трябва да отпадне цялата т. 17?
Господин Миков, предложението ми е тук да отпадне цялата т. 17, тъй като това правомощие е записано като правомощие на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Съгласни ли сте?
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Съгласен съм. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Иначе ще подложа на гласуване и двете предложения. Ние сме в процедура на гласуване, не можем да се върнем към дебат. (Реплики от народния представител Мая Манолова.)
Уважаеми колеги народни представители, ако има съгласие, ще подложа на гласуване само едно от предложенията, ако няма, ще поставя на гласуване и двете предложения и залата ще реши. Не сме обаче в процедура на дебат, а в процедура на гласуване. (Шум и реплики.)
След като няма съгласие, първо, подлагам на гласуване предложението на господин Миков, както го е формулирал – в т. 17 да отпаднат думите: „в една и съща или”.
Гласували 87 народни представители: за 20, против 16, въздържали се 51.
Предложението не е прието.
Госпожо Манолова, заповядайте за прегласуване.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, предложението за отпадане на този текст не решава проблема, който ви посочи господин Миков. Той е, че ЦИК, в случая РИК ще възлага на ГРАО да провери дали в една и съща секционна избирателна комисия някое лице е било придружител повече от два пъти. Всичко това струва пари, нали се сещате?! И когато ЦИК може да направи едно нещо, гледайки протоколите, които самата тя оформя, и съблюдавайки изискванията на закона, да не допуска това лице повече от два пъти, ще възлагаме на ЦИК да направи проверка дали това се е случвало или не?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: А за другото лице, което може да отиде в 5 секции?
МАЯ МАНОЛОВА: Говорим за една и съща секция – първата част от хипотезата.
Не искам да се връщам към това кой колко е чел, но едно и също предложение да фигурира и в ЦИК, и в РИК, явно някой, който е правил доклада, нещо не е допрочел.
Отпадането на текста обаче не решава проблема – да се харчат излишни пари за излишни проверки.
Предложението ми е за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Прегласуваме предложението на народния представител Михаил Миков за отпадане на думи в т. 17 на чл. 29, ал. 1.
Гласували 90 народни представители: за 18, против 41, въздържали се 31.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Красимир Ципов за отпадане на цялата т. 17 в чл. 29, ал. 1.
Моля, гласувайте.
Гласували 84 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Преминаваме към гласуването на чл. 29 в редакцията, която се предлага от комисията, и с приетите редакционни промени, които залата подкрепи. 
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 77, против 10, въздържали се 7.
Предложението е прието. 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 30 има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Тагарински, Чукарски и Върбанов:
„1. В ал. 1 числото „65” да се замени със „70”.
6. В ал. 7 след думата „кмета” се добавя „по ал. 6”, числото „70” се заменя със „75”.
8. Числото „67” се заменя със „72”.”
Комисията не подкрепя предложението по т. 1, т. 6 относно замяната на числото „70” със „75” и т. 8 относно замяната на числото „67” със „72” и го подкрепя по принцип в останалата част.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 30:
„Назначаване
Чл. 30. (1) При произвеждане на избори за общински съветници и кметове, Централната избирателна комисия назначава общински избирателни комисии за всяка община, не по-късно от 65 дни преди изборния ден. Общинските избирателни комисии се назначават за срока на пълномощията на общинския съвет.
(2) При кмета на съответната община се провеждат консултации, като парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, представят:
1. писмено предложение за състав на общинската избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
2. удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица; 
3. пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица.
(3) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите от партии, ако има такива.
(4) В случаите когато не е постигнато съгласие между
представителите на парламентарно представените партии и
коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, кметът на общината не по-късно от 70 дни преди изборния ден изпраща на Централната избирателна комисия предложенията, направени от парламентарно представените партии и коалиции от партии и от партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.
(5) В случаите, когато е постигнато съгласие кметът представя в Централната избирателна комисия: 
1. писмено предложение за състав на общинската избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
2. документите по ал. 2, представени от партиите и коалициите от партии;
3. протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, включително и писмените им възражения;
4. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.
(6) Предложението на кмета по ал. 5 се прави не по-късно от 70 дни преди изборния ден. При създаване на нова община предложението се прави от назначения временен кмет при същите условия.
(7) Когато кметът на общината или временният кмет на новосъздадена община не е направил предложение в срока по ал. 6, областният управител прави предложение въз основа на предложенията по ал. 2 не по-късно от 67 дни преди изборния ден.
(8) В случаите когато е постигнато съгласие Централната избирателна комисия назначава общинската избирателна комисия по предложението на кмета на общината, направено по реда на ал. 5 или на областния управител, направено по реда на ал. 7.
(9) В случаите когато не е постигнато съгласие Централната избирателна комисия назначава общинската избирателна комисия по направените предложения на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.
(10) Председателят на Централната избирателна комисия в срок до три дни от влизането в сила на решението за прекратяване на пълномощията на член на общинската избирателна комисия, поради наличие на обстоятелство по чл. 25, ал. 1, уведомява предложилата го партия или коалиция от партии. Централната избирателна комисия в срок до три дни назначава член на общинската избирателна комисия по предложение на съответната партия или коалиция от партии.
(11) Член на общинската избирателна комисия, който не участва в заседанията повече от 30 дни, за периода, в който той не изпълнява правомощията си, може да бъде заместен временно от член, предложен от съответната партия или коалиция от партии. Централната избирателна комисия в срок до три дни назначава временен член на общинската избирателна комисия по предложение на съответната партия или коалиция от партии.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо Фидосова, струва ми се, че изпуснахте да кажете заглавията на раздела.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Раздел ІV – Общински избирателни комисии”.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІV.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, тъй като от тази трибуна прозвучаха доста обиди и нападки, използвам случая да ви покажа къде в предложението на независимите народни представители се изключва възможността на кметовете да правят предложения за съставите на секционните избирателни комисии. Можете коректно да видите в тяхното предложение в т. 2, в която се предлага как това да стане без съответни предложения, направени от кметовете.
Честно казано, аз продължавам да не разбирам защо им е на едни независими общински съветници да правят предложения, които да изключват кметовете от едни демократични процедури, още повече, че такава е утвърдената практика, но, от друга страна, използвам случая, че господин Тагарински е в залата, да му благодаря за неговата откровеност и честност, която не стига на мнозинството, за да каже, че в крайна сметка си налагат и си приемат едни правила, които може и да не са демократични, но са такива, каквито харесват на мнозинството и по този начин ще фигурират в Изборния кодекс. Тоест, дебатът е абсолютно излишен и независимо от това, какво мислят и отляво, и отдясно, какво мислят гражданите, тук ще се наложи един стандарт, който може и да е различен от демократичния, но е такъв, който е удобен на управляващата партия ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги! В ал. 11 на чл. 30, изречение второ предлагам думата „временен” да отпадне, тъй като в хипотезата на изречение първо става ясно за какъв член става дума, който трябва да бъде временно член, предложен от съответната партия и коалиция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
Други народни представители, желаещи да вземат отношение? Не виждам. В такъв случай преминаваме към гласуване.
Имаме едно предложение за отпадане и една част от предложение на народни представители – неприета. 
Първо, предложението, което направи господин Ципов току-що, е за отпадане на думата „временен” в ал. 11.
Моля, гласувайте. Моля народните представители да влязат в пленарната зала и да гласуват. Кворумът е под въпрос. Виждам, че влизат народни представители – ще ви изчакам.
Гласували 82 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Поставям на гласуване предложението, направено от народните представители Марио Тагарински, Димитър Чукарски и Венцислав Върбанов, в частта, която не е подкрепена от комисията.
Кворумът пак го няма, уважаеми народни представители! Ако продължава така, ще съм принудена да прекъсна заседанието! Много ви моля да влезете в пленарната зала и да гласувате.
Гласували 80 народни представители: за 4, против 20, въздържали се 56.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване Раздел ІV, заглавието „Общински избирателни комисии” и заглавието на чл. 30 в редакцията, която ни се предлага от комисията, с приетите редакционни промени по време на дискусията и гласуването, което направи залата.
Гласували 82 народни представители: за 80, против 1, въздържал се 1.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 31 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски:
В чл. 31, ал. 1, в изречение второ се заличава точката и се добавя текстът „и никоя партия или коалиция не може да има мнозинство”. 
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 31:

„Състав
 Чл. 31.	(1) Общият брой на членовете на общинската избирателна комисия се определя по реда на ал. 2-6.
(2) Парламентарно представените партии и коалиции от партии предлагат членове на общинската избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, според броя на избирателните секции на територията на общината, както следва: 
1. с до 150 избирателни секции – до 9 членове;
2. с над 150 избирателни секции – 11 членове;
3. за районите в градовете с районно деление –15 членове;
4. за Столичната община –19 членове. 
(3) При назначаването на членовете по ал. 2 се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции от партии, като се използва методът на най-големия остатък.
(4) Партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, имат право на по един свой член в общинската избирателна комисия, извън броя на членовете по ал. 2.
(5) В случай, че общият брой на членовете на общинската избирателна комисия, определен по реда на ал. 2, 3 и 4, е четно число, парламентарно представената партия или коалиция от партии с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на общинската избирателна комисия. При равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалициите от партии с равни остатъци. 
(6) В случай че партията или коалицията от партии, която следва да посочи член при условията на ал. 5, формира мнозинство в общинската избирателна комисия, това право се предоставя на партията или коалицията от партии със следващия най-голям неоползотворен остатък. При равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалициите от партии с равни остатъци.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо Манолова, заповядайте за изказване.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо Фидосова, по повод нашето предложение с колегите от Коалиция за България, което отново според доклада, който Вие сте изготвили, не е подкрепено от комисията, Ви давам шанс, след всички хули и нападки, които изсипахте върху мен, колегите и върху господин Пирински, да ни се извините тук, от тази трибуна. (Реплики и възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.) 
Още повече, че, както стана ясно преди малко, подобни грешки, изготвяйки този доклад, Вие сте допуснали нееднократно.
Последната беше двукратното разписване на задължението на районните избирателни комисии и на Централната избирателна комисия да възложат една и съща проверка на придружителите, които са нарушили закона и са придружавали гласоподаватели повече от два пъти.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Това не е грешка.
МАЯ МАНОЛОВА: Един и същи текст с един и същи обхват, разписан два пъти – веднъж като правомощия на ЦИК за цялата страна, след това на всяка РИК поотделно. Това е същото като предложението, което ние сме направили – да е ясно, че представителите на една политическа сила, партия или коалиция, не могат да имат мнозинство в никоя комисия – нито в ЦИК, нито в РИК, нито в ОИК. Коректно беше да се напише, че това предложение се подкрепя по принцип.
Вместо това ние бяхме подложени на обиди, нападки, хули, при положение, че подобни грешки вие сте допуснали нееднократно. Така че шансът ви в този момент е да ни се извините от тази трибуна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли реплики? Няма.
Госпожо Фидосова, тъй като това предложение действително е намерило отражение в други текстове, доколкото разбирам, то практически не би трябвало и сега да подлежи на гласуване, защото е прието, но другаде. Така ли е?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: То е по вносител, но като не са го направили където трябва...
Трябва да се гласува, както сме го гласували в комисията. Да си го оттеглят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Фактически го има, но в друга редакция и на друго място.
Водещият не може да реши спора, който се води между депутатите.
За изказване има думата господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря, госпожо Михайлова.
В подкрепа на изразеното от Вас мнение, че текстът не би следвало да бъде подложен на гласуване, възражението на госпожа Фидосова е, че този текст фигурира в първоначалното предложение на вносителите. Но ако обърнете доклада на стр. 15, виждате, госпожо Фидосова, че комисията е предложила своя окончателна редакция на чл. 15. Тоест в редакцията на комисията е отразено това, което всъщност предлага този текст. Така че Вашето възражение, че тази теза фигурира само в първоначалното предложение, не е точно. Има текст на комисията.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Алинея 3 не е пипана.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Да, но текстът е разглеждан от комисията и тя е предложила текст.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Тя е подкрепила ал. 3. Там няма предложения.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Но комисията има свой окончателен текст, в който това предложение е отразено, тоест тя го е подкрепила. Аз считам, че това не би следвало да се подлага на гласуване. Винаги се е процедирало така. Когато има предложение, което съвпада с вече приет текст, той се записва в доклада: „Подкрепя предложението, но не счита, че следва да се гласува, тъй като е отразено на друго място”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Реплики? Няма.
Изказвания? Няма.
Тъй като възниква спор, аз не мога да бъда арбитър. Залата ще бъде арбитър.
Първо ще подложа на гласуване, както е направен докладът – предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 87 народни представители: за 11, против 68, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
За прегласуване – заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): С риск върху ми отново да се изсипят хули и нападки, ще направя предложение за прегласуване със следния аргумент. Неподкрепяйки това наше предложение, което изисква в общинските избирателни комисии никоя политическа сила, никоя партия или коалиция да няма мнозинство, излиза, че вие подкрепяте обратното – възможността в общинските избирателни комисии някои партии или коалиции от партии да имат мнозинство. Ето, до това се стига, когато се нарушава правилникът. А правилникът е ясен – кои предложения се разписват като подкрепени от комисията, кои като подкрепени по принцип и кои като неподкрепени. Практически това наше предложение фигурира в текст на комисията и това е принцип, който се въвежда по отношение структурирането на избирателните комисии.
Инатът не е добър съветник. Защото, ако се гледа буквално стенограмата от пленарното заседание, излиза, че волята на парламента е в общинските избирателни комисии да не важи принципът никоя политическа сила да няма мнозинство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Прегласуваме направеното предложение от народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски.
Моля, гласувайте.
Гласували 85 народни представители: за 10, против 68, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
За обяснение на отрицателен вот – Димитър Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В чл. 15 са уредени общите правила за съставянето на комисиите, където е казано, че в нито една от тези комисии определена политическа сила – партия или коалиция от партии, не може да има мнозинство. Предложението, което са направили колегите от Коалиция за България, е този текст да съществува отделно и за всяка една избирателна комисия. Тоест общият текст да го има и в текста за ЦИК, да го има и в текста за РИК, да го има и в текста за общинските избирателни комисии, да го има и в текста за секционната избирателна комисия. Не, ние не сме против, защото сме го написали. В крайна сметка гласуваме кодекс. (Реплика на Мая Манолова.)
Има обща регламентация. Логиката, която ни се обяснява, означава, че във всеки текст, който се отнася до списъци, ние трябва да повтаряме „право да избират народни представители” и да добавяме: „имат право българските граждани, които са навършили 18 години”; в текста за Президент – „право да избират Президент имат...”. Ето това е логиката, която тук се иска да ни бъде втълпена. Хайде да си кажем, че има един общ текст, но ако някой иска непрекъснато да повтаря и за останалите комисии, да пречи на приемането на този кодекс, нека да е ясно – че с всякакви допустими способи като реплики, изявления, се прави всичко възможно този кодекс да не бъде приет. 
Колкото и да се опитват тук колегите да обясняват и убеждават, ние сме против това – една политическа партия или коалиция от партии да има мнозинство. Не, няма такова нещо. Ние сме против това един текст, общ за всички комисии, да бъде гласуван за всяка отделна комисия и това нещо да се повтаря. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Едно обяснение – допълнение. Тъй като това предложение по принцип е въведено от нас в правна норма, след като е приет чл. 15, аз схващам, че възраженията са по начина на изготвяне на доклада.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Точно така!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Би трябвало в доклада да се запише, че това предложение е отразено на систематичното му място в редакцията на чл. 15. (Реплика на Димитър Лазаров.)
Както е представен докладът, няма как да не се гласува. Затова правилно беше подложено на гласуване. Народното събрание каза волята си. Мисля, че тук сме в процедурен спор по изготвяне на доклада, а не по същество, тъй като по същество няма проблеми. Този текст е намерил място в общите разпоредби.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Принципът се отхвърля.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрахме становището. В момента докладът е подготвен така. Ако Вие не оттеглите предложението в залата, няма как да не го подложим на гласуване. Това направи председателстващият – госпожа Михайлова.
След като сме наясно, че нито една партия или коалиция не може да има мнозинство, тъй като това вече е приело Народното събрание в гласувания вчера чл. 15, подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на чл. 31.
Гласуваме чл. 31 в редакцията на комисията.
Гласували 84 народни представители: за 74, против 6, въздържали се 4.
Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народния представител Волен Сидеров и група народни представители за създаване на нов чл. 31а, който да стане чл. 33. 
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в чл. 26, ал. 1, т. 6 и ал. 7 и чл. 30, ал. 10 и 11.
По чл. 32 е постъпило е предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 32 със заглавие „Възнаграждения”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за чл. 32 „Възнаграждение”, в редакцията на вносителя.
Гласуваме чл. 32 „Възнаграждения”.
Гласували 82 народни представители: за 78, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 33 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 33:
„Правомощия
Чл. 33. (1) Общинската избирателна комисия:
1. следи за прилагането на този кодекс, упражнява контрол върху дейността на секционните избирателни комисии на територията на изборния район и провежда обучение на членовете на секционните избирателни комисии;
2. определя и обявява номерата на изборните райони в общината; при номерирането им общинската избирателна комисия се съобразява с Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в страната;
3. назначава секционните избирателни комисии и утвърждава списъците на резервните членове;
4. освобождава членовете на секционните избирателни комисии в случаите на нарушения на този кодекс, на решенията на Централната избирателна комисия и на общинската избирателна комисия, както и при наличие на обстоятелство по чл. 25, ал. 1;
5. следи за своевременното и правилно образуване на избирателните секции и формира единните им номера;
6. упражнява контрол за своевременното изготвяне и обявяване на избирателните списъци;
7. следи за осигуряване на условията за гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението;
8. утвърждава образците на бюлетините за общински съветници и кметове за отпечатване в съответната община;
9. определя чрез жребий поредните номера на партиите, коалициите от партии и независимите кандидати в бюлетината и ги обявява не по-късно от 31 дни преди изборния ден;
10. съхранява бюлетините, списъците, печатите и протоколите в предоставеното й помещение в сградата на общината;
11. съвместно с общинската администрация снабдява секционните избирателни комисии с избирателни урни, бюлетини за гласуване, избирателни списъци, печати, формуляри на протоколи, списъци, извлечения и чернови, като контролира тяхното съхранение, разпределение по секции и транспортиране; 
12. упражнява контрол за изпълнение на задължението по чл. 54, ал. 3; 
13. разглежда жалби срещу решения и действия на секционните избирателни комисии и се произнася по тях незабавно, до един час от постъпване на жалбата и преди края на изборния ден; решението се обявява незабавно и не подлежи на обжалване; 
14. регистрира и обявява партии, коалиции от партии и инициативни комитети, които ще участват в изборите за общински съветници и кметове в съответната община;
15. регистрира и обявява кандидатските листи за избиране на общински съветници и кандидатите за кметове;
16. заличава регистрацията, когато се установи, че кандидатът не отговаря на условията по чл. 4, ал. 5 или 6, както и когато подписката в подкрепа на независимия кандидат не отговаря на изискванията на чл. 125, ал. 1; 
17. контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги с регионален и местен обхват, произнася се по жалби и нарушения на предизборната кампания в срок до 24 часа от постъпването им; 
18. при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник обявява за избран следващия в съответната листа кандидат;
19. регистрира застъпниците на кандидатите за общински съветници и кметове и им издава удостоверения;
20. обявява края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на общината не по-късно от 20,00 ч.;
21. установява и обявява резултатите от гласуването в срок до 48 часа след приключването му и издава удостоверения на избраните общински съветници и кметове;
22. издава на участниците в изборите или на техните представители и застъпници, и на наблюдателите извлечение от протокола с резултатите от гласуването в изборния район;
23. насрочва втори тур за кмет, когато няма избран кандидат;
24. в случаите, когато няма избран кмет на втория тур или когато изборът за общински съветници или кмет е обявен за недействителен или при предсрочно прекратяване пълномощията на кмет, в срок до 7 дни, уведомява Централната избирателна комисия да предложи насрочване на нов избор;
25. обявява на видно място в общината (кметството) и чрез местните средства за масова информация датата на насрочения от президента избор;
26. предава на Централната избирателна комисия протоколите и решенията на общинската избирателна комисия за всеки вид избор; третите екземпляри от протоколите на секционните избирателни комисии; разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии; копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, предоставени от изчислителния пункт; два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии; 
27. предава на общинската администрация останалите книжа и материали с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия в срок не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите от изборите. 
(2) Общинската избирателна комисия обявява решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава. Мястото за обявяване на решенията се определя с решение на комисията незабавно след назначаването й и се оформя по начин, показващ предназначението му. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията.
(3) Решенията на общинската избирателна комисия могат да се обжалват в срок до три дни от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която разглежда жалбата в срок до три дни и се произнася с решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване… (Шум и реплики.)
Госпожа Манолова има думата.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, имам въпрос към вносителите от ГЕРБ на едно предложение, което наистина е техническо и подобрява техническата редакция на правомощията на общинските избирателни комисии. 
Понеже не получих отговор на този въпрос по време на заседанието на Правната комисия, исках да попитам за какви списъци, освен избирателните списъци, става дума, които общинската избирателна комисия да дава на секционните избирателни комисии?
Очевидно е, че тук става дума за изчерпателно изброяване, защото в следващи текстове, възможността за представяне и на други книжа отпада. Ясно е, че сте искали да изброите всичко коректно, но все пак да е ясно какви са тези списъци. (Реплики на народния представител Искра Фидосова от място.) 
Ами, тогава да се разпише, примерно: „списъците, предвидени в чл. 254”, защото остава неясно какви са тези списъци. (Шумни реплики от място на народния представител Искра Фидосова и на правния й съветник.)
Ами, не! Избирателен списък, извинявайте, но всеки знае какво е. Всеки знае какво са бюлетини, формуляри на протоколи и прочие. Достатъчно коректно е, докато тук абстрактното изписване на „списъци”, поражда въпроси…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате предвид т. 10 от правомощията на общинската избирателна комисия: „съхранява бюлетините, списъците, печатите и протоколите”?
МАЯ МАНОЛОВА: Всъщност корекцията започва от предния текст – предложението на колегите Тошев и група народни представители. Погледнете на стр. 63: в чл. 33, ал. 1, т. „г” след думите „формуляри на протоколи” се добавя „списъци”. И това е отбелязано в окончателната редакция в т. 11, където освен „избирателни списъци”, написано е още – „протоколи, бюлетини” и се добавя „списъци”. И затова питам какви са тези списъци.
Ако тези списъци са дефинирани в някой текст, да се напише кой е текстът, иначе възниква въпрос. (Шум и реплики.)
Ами, да е ясно кои са тези списъци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Фидосова, в т. 10 има правомощия: „съхранява бюлетините, списъците, печатите и протоколите в предоставеното й помещение”. (Реплики на народния представител Искра Фидосова.)
Точка 11 казва: „съвместно с общинската администрация снабдява секционните избирателни комисии с избирателни урни, бюлетини за гласуване, избирателни списъци, печати, формуляри на протоколи, списъци”.
В т. 10 за кои списъци става реч, и разликата между избирателни списъци и другите списъци в т. 11, това обяснете!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Да, благодаря.
Госпожо Манолова, в кодекса на няколко места има в няколко текста списъци, които са различни. Първите, които са описани като допълнителния списък, както и още една или две редакции – просто да погледна само кодекса, за да Ви ги цитирам, е чл. 181 по вносител. Другите са в чл. 254, предполагам и е възможно, но ми трябва справка, за да погледна и в още текстове. Така че „списъци” тук си е коректно, има го разнесено навсякъде. Няма как да го уточним и да направим десет препратки за всички документи, които има нататък в кодекса. Това сме имали предвид. 
А избирателният списък е ясен. Той си е един избирателен списък, всичко друго са списъци на избирателен списък, навсякъде, където има в кодекса такива списъци – тези за придружителите, допълнителните списъци, списъците с протоколите, списък на заличените лица – множество на брой списъци в различните глави и раздели на кодекса. 
Смятам, че не бива да го добавим, тъй като ще стане най-вероятно грешка, няма как да изброим тук и да изпишем абсолютно всички текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика? 
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, въпрос е на правна техника, но правната техника обикновено има и своя логически смисъл. Ако претендирате, че книжата, които предава общинската избирателна комисия на секционните избирателни комисии, са изчерпателно изброени, а това следва от заличаването на думите „и други книжа”, следва конкретно да бъде пояснено какви са тези списъци. 
Ето, аз мога да ви кажа, че чета чл. 254 и не намирам обяснение за какви списъци става дума. Не изключвам наличието на други списъци да е разписано в кодекса, но тук трябва да е ясно точно кои списъци се имат предвид, защото не може някакви списъци да предава общинската избирателна комисия на секционните избирателни комисии, без да бъдат дефинирани. 
Пак казвам, това, което в момента Вие казвате, не е коректно. Ако някой чете стенограмата, за да разбере точно за кои списъци е ставало дума, ще види, че в чл. 254 по вносител няма списъци. 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: В чл. 181.
МАЯ МАНОЛОВА: Току-що казахте чл. 254. 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: И 254, и 181. 
МАЯ МАНОЛОВА: Е, къде в 254? В кой текст на 254?
Вижте, тези списъци не са сто. Тези списъци са възможни, които не знам какво изчерпателно включват, но трябва да бъде направена препратка към текстовете, в които са обяснени тези списъци. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.)
Говорим не за избирателните списъци, а за другите списъци. Напишете за кои списъци по кои текстове става дума – по чл. 86, по чл. 254 – там, където са написани списъците. Оставете си малко време коректно да се напише за кои списъци става дума.
Правя формално предложение да се отложи до след няколко текста, докато извадите за кои членове става дума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ако се добави „списъците по този кодекс”, това решава ли проблема, госпожо Манолова?
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, встрани от микрофоните): Има различни списъци. Част от тях не се дават на секционните избирателни комисии. 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Всичко се дава.
МАЯ МАНОЛОВА: Ами примерно списъците за проверка на двойно гласуване и впрочем, дават ли се на СИК? (Реплики от народните представители Искра Фидосова и Мая Манолова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По същество е направено формално процедурно предложение за отлагане на гласуването по този текст.
Моля, народните представители да гласуват. 
Гласували 87 народни представители: за 9, против 75, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Други народни представители желаят ли да се изказват по предложението на комисията за чл. 33 – правомощия на общинската избирателна комисия? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 33 в редакцията по доклада на комисията с наименование „Правомощия”.
Гласували 90 народни представители: за 82, против 4, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Раздел V – Секционни избирателни комисии в страната.” 
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителите за наименованието на Раздел V.
Гласували 87 народни представители: за 80, против 2, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Постъпило е предложение от народните представители Тагарински, Чукарски и Върбанов за чл. 34.
Комисията подкрепя по принцип предложенията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 34:
„Назначаване
Чл. 34. (1) Районната или общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии за всяка избирателна секция, включително подвижните секционни избирателни комисии при гласуване с подвижни избирателни урни, не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
(2) При кмета на съответната община се
провеждат консултации, като парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, представят:
1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
2. удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия съответната партия или на представляващите коалицията от партии лица; 
3. пълномощно от представляващия съответната партия или от представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица.
(3) Към предложението си по ал. 2 партиите и коалициите от партии представят и списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1. Заместването се извършва с решение на районната или общинската избирателна комисия.
(4) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите от партии, ако има такива.
(5) В случаите, когато не е постигнато съгласие между представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, кметът на общината не по-късно от 30 дни преди изборния ден изпраща на районната или общинската избирателна комисия предложенията, направени от парламентарно представените партии и коалиции от партии и от партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.
(6) В случаите, когато е постигнато съгласие кметът представя в районната или в общинската избирателна комисия: 
1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
2. документите по ал. 2 и 3, представени от партиите и коалициите от партии;
3. протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, включително и писмените им възражения;
4. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.
(7) Предложението на кмета по ал. 6 се прави не по-късно от 30 дни преди изборния ден.
(8) Когато кметът на общината не е направил предложение в срока по ал. 7, той изпраща незабавно всички документи от проведените консултации в районната или общинската избирателна комисия.
(9) В случаите, когато е постигнато съгласие районната или общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по предложението на кмета на общината, направено по реда на ал. 6.
(10) В случаите, когато не е постигнато съгласие или кметът на общината на е направил предложение в срока по ал. 7, районната или общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по направените предложения на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.
(11) Когато районната или общинската избирателна комисия не назначи в срок по ал. 1 секционните избирателни комисии, тя изпраща незабавно цялата документация в Централната избирателна комисия, която назначава секционните избирателни комисии.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема, госпожо Фидосова! Още в този текст ще Ви покажа защо беше некоректно общото изписване на думата „списъци” в предходния член. В следващия текст думата „списъци” е използвана по отношение на списъците от резервните членове, с които партиите и коалициите ще заместват предложените от тях лица. Така че думата „списъци” се използва нееднократно в този кодекс. Когато бланкетно, без да поясните за кои списъци става дума, възлагате на общинските избирателни комисии да дават списъци на секционните избирателни комисии, просто поставяте един хаос в това действие. 
Изключително важно е какво ще получат секционните избирателни комисии, защото реално те осъществяват изборния процес. Вие изключвате възможността да има някакви други книжа извън изчерпателно посочените, което означава, че тук трябва да се поставят всички списъци, визирани в този кодекс.
Няма да се връщам на предните текстове, но оттук по всички текстове, по които думата „списъци” е използвана, просто ще ви я соча, за да ви кажа, че с предния текст вие въведохте задължения и списъците на резервните членове, с които партиите ще заместват предложените от тях членове на общинските избирателни комисии и секционните, ще фигурират в документацията на секционните избирателни комисии. Ето това е един от примерите, в който вашето нежелание да слушате каквото и да е, което ви се казва отляво, включително и по едни най-безобидни редакционни текстове – не се приема.
В крайна сметка, като поработим още час, два, три – не знам какви са ви разчетите – естествено е умората да си каже думата и по отношение на вас. Като се има предвид, че се инатите да чуете каквото и да е, даже и съвсем дребно и редакционно, ясно е до какви грешки ще се стигне в този кодекс. Изборният процес в голямата си част е технология. Тази технология трябва да бъде разписана в съответни текстове. Тогава, когато има грешки в тази технология, се стига до буксуване на самия изборен процес.
Другият вариант е ЦИК с „Методически указания” да ви преправя, дописва текстовете. Нали затова се прави кодекс, за да се огледа всичко?! Като го предлагам аз, не е задължително да не е разумно. 
Излезте от този мит, от тази схема на мислене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Терзийски, заповядайте.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да насоча вашето внимание върху ал. 8 на този член, който разглеждаме, а именно когато кметът на общината не е направил предложение в срока по ал. 7, той изпраща незабавно всички документи.
Искам да ви попитам за процедурата по тази алинея. Как ще бъде регулирана според този закон? Какъв е механизмът, който задължава кмета незабавно да изпрати всички документи, след като той не е направил това предложение? Ако кметът не изпрати тези документи, как ще се процедира в този случай? Реално няма законов механизъм, който задължава кмета да изпрати тези документи незабавно до комисиите.
Какво е вашето тълкуване по отношение на прилагането на тази алинея?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Мисля, че отговорът се съдържа в текстове, които вече гласувахме.
Реплики? Няма.
Може би някой от вносителите или госпожо Фидосова, пояснете.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Това вече ние го обяснявахме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обяснете го още веднъж за господин Терзийски.
Няма желаещи да дадат отговор на господин Терзийски. 
Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 34 „Назначаване” в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 87, против 6, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Процедура – заповядайте, господин Димитров.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за удължаване на работното време до 19,00 ч. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на работното време до 19,00 ч.
Гласували 95 народни представители: за 82, против 3, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Процедурно предложение в тази връзка – заповядайте, господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз считам, че освен Изборният кодекс до края на годината ни чакат още много законодателни инициативи и предвид Стахановския начин, по който приемаме Изборния кодекс, ви предлагам: да бъде до изчерпване на дневния ред в днешния работен ден. Благодаря. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение – в рамките на днешния пленарен ден да бъде изчерпана точката: Второ гласуване на проекта за Изборен кодекс.
Гласували 100 народни представители: за 21, против 48, въздържали се 31.
Предложението не е прието.
Госпожо Фидосова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря.
Чл. 35 – постъпило е предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 35:
„Състав:
Чл. 35. (1) Броят на членовете на секционните избирателни комисии, включително председател, заместник-председател и секретар е:
1. за секции с до 500 избиратели включително – до 7 членове, но не по-малко от 5;
2. за секции с над 500 избиратели – до 9 членове, но не по-малко от 5.
(2) Броят на членовете на подвижните секционните избирателни комисии, включително председател, заместник- председател и секретар, е до 7 членове, но не по-малко от 5.
(3) При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в рамките на изборния район по чл. 67, ал. 1, на района по чл. 68, ал. 2 и чл. 69, ал. 2 и на изборния район по чл. 70 се запазва съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в Централната избирателна комисия.
(4) При избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България, партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, имат право на не повече от две на сто от членовете на секционните избирателни комисии в рамките на изборния район по чл. 67, ал. 1 или на района по чл. 68, ал. 2 или по чл. 69, ал. 2.
(5) При избори за общински съветници и кметове, партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, имат право на не повече от две на сто от членовете на секционните избирателни комисии, но не по-малко от един член в рамките на изборния район по чл. 70.”
По чл. 36 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 36:
„Правомощия
Чл. 36. (1) Секционната избирателна комисия в страната:
1. следи за спазване на този кодекс в изборното помещение и в района на секцията;
2. съдейства за подреждане на изборното помещение според изискванията на този кодекс и с оглед осигуряване на достъп до гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението;
3. осигурява свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;
4. преброява гласовете за кандидатските листи при всички видове избори; преброява предпочитанията (преференциите) за кандидатите на партии и коалиции от партии при избори за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България; изготвя протокол за резултата от гласуването в избирателната секция и го предава на районната, съответно на общинската избирателна комисия в срок до 24 часа след приключване на гласуването; 
5. предава останалите книжа и материали на общинската, съответно на областната, администрация в срока по т. 4;
6. разглежда жалби, по които се произнася незабавно, като решението се съобщава веднага на жалбоподателя;
7. обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването;
8. издава на участниците в изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите извлечение от протокола с резултатите от гласуването в избирателната секция.
(2) Разпределението на дейностите между членовете на секционната избирателна комисия се извършва с решение при откриване на изборния ден. 
(3) Указанията на председателя на секционната избирателна комисия са задължителни за всички граждани в изборното помещение. Тези указания могат да бъдат отменени с решение на секционната избирателна комисия. 
(4) Решението на секционната избирателна комисия, свързано с недопускане на избирател до гласуване, може да се обжалва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по двата текста, които ни предлага комисията?
Има ли желаещи да вземат отношение по правомощията, а преди това и по състава на секционните избирателни комисии. Няма.
Предлагам ан блок на гласуване чл. 35 „Състав” и чл. 36 „Правомощия” в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 96 народни представители: за 86, против 5, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Тук ще прекъснем за почивка. В 14,25 ч. – продължаваме.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието продължава.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: „Раздел VІ – Секционни избирателни комисии извън страната”.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел VІ.
Предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 37.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Тагарински, Чукарски и Върбанов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 37:
„Назначаване
Чл. 37. (1) При произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България, Централната избирателна комисия назначава секционни избирателни комисии извън страната за всяка избирателна секция не по-късно от 12 дни преди изборния ден, освен в случаите по ал. 13. 
(2) При министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър се провеждат консултации, като парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, представят не по- късно от 16 дни преди изборния ден:
1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии извън страната, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
2. удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия съответната партия или на представляващите коалицията от партии лица; 
3. пълномощно от представляващия съответната партия или от представляващите коалицията от партии лица в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица; представя се и извлечение от устава на партията, с който се удостоверява начина на представляването.
(3) Към предложението си по ал. 2 партиите и коалициите от партии представят и списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.
(4) Министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър предлага по един член във всяка секционна избирателна комисия извън страната не     по-късно от 16 дни преди изборния ден. Към предложението се представя и списък на резервни членове, които ще заместят предложените лица, в случаите по чл. 25, ал. 1. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.
(5) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протокола, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите от партии, ако има такива.
(6) В случаите, когато не е постигнато съгласие между представителите на парламентарно представените партии и
коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър не по-късно от 15 дни преди изборния ден изпраща на Централната избирателна комисия предложенията, направени от парламентарно представените партии и коалиции от партии и от партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.
(7) В случаите, когато е постигнато съгласие представя в Централната избирателна комисия: 
1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисия извън страната, в който е включен и един представител, предложен от министъра на външните работи или оправомощения от него заместник-министър; предложението съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и кой ги предлага;
2. документите по ал. 2, 3 и 4;
3. протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, включително и писмените им възражения;
4. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.
(8) Предложението на министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър по ал. 7 се прави не по-късно от 15 дни преди изборния ден.
(9) В случаите, когато е постигнато съгласие Централната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии извън страната по предложението на министъра на външните работи или оправомощения от него заместник-министър, направено по реда на ал. 7.
(10) В случаите, когато не е постигнато съгласие Централната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии извън страната по направените предложения на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.
(11) Централната избирателна комисия назначава във всяка секционна избирателна комисия извън страната по един член, предложен от министъра на външните работи или оправомощения от него заместник-министър.
(12) Партиите и коалициите от партии могат да правят промени в предложените от тях състави на секционните избирателни комисии извън страната. Предложението се представя в Централната избирателна комисия не по-късно от 7 дни преди изборния ден. Централната избирателна комисия извършва промените не по-късно от 5 дни преди изборния ден.
(13) Когато партия или коалиция от партии не е направила предложение по ал. 2, Централната избирателна комисия не по-късно от 5 дни преди изборния ден назначава за членове на секционните избирателни комисии извън страната лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър.
(14) Разходите по изпращане на включените в секционните избирателни комисии извън страната лица, предложени от партии и коалиции от партии, са за сметка на съответната партия и коалиция от партии.
(15) Членовете, предложени от министъра на външните работи или оправомощения от него заместник-министър, които са включени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната, се командироват от министъра на външните работи.
(16) Ако в изборния ден не се яви член на секционна избирателна комисия на негово място се назначава резервен член, предложен от съответната партия или коалиция от партии или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър.
По чл. 38 има направено предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Има направено предложение от народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 38:
„Състав
Чл. 38. (1) Броят на членовете на секционните избирателни комисии извън страната, включително председател, заместник-председател и секретар е:
1. за секции с до 500 избиратели включително – до 7 членове, но не по-малко от 5;
2. за секции с над 500 избиратели – до 9 членове, но не    по-малко от 5.
(2) При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии извън страната се запазва съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в Централната избирателна комисия. Съотношението се определя, след като от броя на членовете по ал. 1 се изключи членът, предложен от министъра на външните работи или оправомощения от него заместник-министър.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа, в чл. 37, ал. 6 –„Назначаване”, е допусната техническа грешка в доклада. В края на изречението има текст, който е останал от други текстове – „министърът на външните работи или оправомощения от него министър”, това е текст, който докладчика правилно не упомена, но тук става реч за явна фактическа грешка при изписване.
Искате да добавите нещо ли, господин Ципов?
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Да. Уважаема госпожо председател, този въпросен текст – „министърът на външните работи или оправомощения от него заместник-министър” трябва да дойде в ал. 7, след думата „съгласие”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Той си е там. В случаите, когато е постигнато съгласие...
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Министърът на външните работи или оправомощения от него заместник-министър представя в Централната избирателна комисия...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това налага разделно гласуване на текстовете с редакционните поправки.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Да. Правя редакционно предложение текстът: „министърът на външните работи или оправомощения от него заместник-министър”, да се запише след думата „съгласие” в ал. 7 и съответно да отпадне след думата „парламентарно” в ал. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Госпожо Манолова, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, едното от предложенията, които щях да направя, касае именно това, което беше отбелязано току-що от госпожа Цачева, а именно некоректността във финала на ал. 6 и липсата на подлог в ал. 7.
Но същностният проблем, който пораждат тези текстове, касае ал. 14 от предложението. Ако се върнем малко назад, трябва да припомним, че начина, по който ще се структурират изборните секции в чужбина, беше едно от широко прокламираните от партия ГЕРБ нововъведения, постижения и достижения на новия Изборен кодекс. Освен изявлението, че секции вече ще се създават в съответствие с вътрешното законодателство на страните, в които се образуват – нещо, което естествено е логично и винаги така се е правило, като следващо нововъведение беше прокламирана възможността политическите партии да предлагат свои представители в секционните избирателни комисии в чужбина, съответно участието си и представителството си в парламента – нещо, което също досега съществуваше като възможност и е разписано в текстовете на този член.
Това обаче, което е по същество, е да се зададе и да се отговори на въпроса: кои са тези политически сили, които могат да си позволят на собствени разноски представителство в секционните избирателни комисии във всички страни в чужбина? Коя е тази политическа сила, която може да си позволи изпращането на представители, да не изреждам, в Канада, в Шри Ланка, в Гана, изобщо, където се сетите, че ще бъдат образувани секции за гласуване на българските граждани, още повече предвид задължението, разписано в този член – всяка политическа партия да поеме разходите за своите представители?
Това, което искам да подчертая, е, първо, че в този текст няма нищо ново. Такава възможност винаги е съществувала. Второ, за съжаление тази възможност ще остане толкова нереализируема, колкото беше и досега. Защото една голяма част от политическите субекти просто не могат да си позволят такива разходи по време на кампания. Просто не могат да си позволят такива разходи по време на кампания!
Единствените, които могат да си позволят да изпратят представители във всяка точка на света, са политическа партия ГЕРБ и разбира се, доколкото представителите на държавата навсякъде по света се определят от това мнозинство, то ще бъде подплатено и от тези представители на държавата в тези страни. Да, няма как да се възпроизвежда тази технология за съставяне на секционните избирателни секции в чужбина, но когато се говори, нека бъдем коректни и да си кажем, че особено в условията на криза това е разход, който ще бъде непосилен за голяма част от политическите субекти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Много излишна скромност, госпожо Манолова! Много добре знаете, че БСП е такава партия, ...
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Правилно!
ПАВЕЛ ШОПОВ: ...която може да си позволи неограничени разходи. По време на нейното управление, всички знаем, БСП е натрупала един огромен ресурс, с който може да изпрати хора, където си поиска. Затова говори едно разточителство, една пищност, ако щете, на апарата на „Позитано“ и в страната, който е от стотици хора, с разгърната мрежа от експерти в кавички, различни отдели, плащане на медии. Това БСП го е правило в необуздани, огромни, неприлични размери. 
И още една партия ще ви кажа! Това е вашият коалиционен партньор ДПС. Що се отнася до държавата Турция, там ДПС има също неограничен ресурс. Зад ДПС в Турция стои цялата турска държава, защото всъщност там турската държава провежда изборите и тя всъщност е в много по-голяма зависимост и за нея са от значение резултатите от тези избори повече, отколкото и на самото ДПС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли друг народен представител, който има желание да репликира? Няма.
Госпожо Манолова, имате възможност за дуплика. Не.
Заповядайте за процедура, господин Икономов.
ГЕОРГИ ИКОНОМОВ (ГЕРБ): Госпожо председател, аз искам да обърна внимание на изказванията, които прави госпожа Манолова по абсолютно почти всеки текст от закона.
Съгласно чл. 74 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание се обсъждат само текстове, по които има направени предложения. От началото на Изборния кодекс, откогато сме започнали да го гласуваме, Вие имате и обсъждате текстове, по които няма никакви направени предложения, само и само да си губим времето.
Така че, госпожо председател, когато госпожа Манолова не спазва чл. 74 от нашия правилник, моля да й отнемате думата. (Ръкопляскания, тропане по банките от ГЕРБ и викове: „Браво, браво!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Икономов, в пленарната зала при второ четене на законопроекти дебатите са отворени и всеки народен представител има възможност да се изкаже, още повече са допустими и редакционни поправки. Това е парламентарната практика и тя е прилагана до този момент абсолютно коректно.
Заповядайте за изказване, господин Ципов.
(Народният представител Георги Икономов си разменя реплики с народни представители от КБ.)
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател.
Искам да направя още едно предложение за редакционна поправка в ал. 2.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Нямаш право! (Реплики от КБ.)
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Точка 3 на чл. 37 – изречението „представя се и извлечение от устава на партията, с който се удостоверява начина на представляването” да отпадне, тъй като във всички останали текстове, касаещи избирателните комисии, постигнахме съгласие такъв текст да отпадне. Благодаря.
(Реплики на народния представител Мая Манолова и народния представител Георги Икономов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не се репликирайте от място! Не мога да следя това, което се прави като предложение от трибуната!
Господин Ципов, ако обичате, повторете – разсеях се и не проследих Вашето предложение.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: В чл. 37, ал. 2, т. 3, изречението „представя се и извлечение от устава на партия, с който се удостоверява начина на представляването” да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел VІ – „Секционни избирателни комисии извън страната”. Комисията подкрепя този текст на вносителя за наименование на Раздел VІ.
Гласували 99 народни представители: за 84, против 9, въздържали се 6. 
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Красимир Ципов – в чл. 37, ал.2, т. 3 след израза „упълномощени лица” да се постави точка и текстът след нея до края да бъде заличен.
Гласували 107 народни представители: за 90, против 13, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване редакционната поправка в ал. 6 на чл. 37, където накрая текстът „министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър” отпада.
Гласували 96 народни представители: за 84, против 7, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване редакционното допълнение в ал. 7 на чл. 37, където след думата „съгласие” се добавя „министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър”. Текстът, който отпада от предходната алинея, да бъде поставен след думата „съгласие” в ал. 7.
Гласували 103 народни представители: за 90, против 7, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване целия чл. 37 „Назначаване” в редакцията на комисията по доклада й ведно с трите редакционни поправи и допълнения, които извършихме с наши решения.
Гласували 105 народни представители: за 90, против 7, въздържали се 8.
Предложението е прието.
По другия предложен ни текст от докладчика – чл. 38 „Състав” на секционните комисии нямаше направени изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за чл. 38 „Състав”.
Гласували 101 народни представители: за 89, против 6, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 39 има направено предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 39:
„Правомощия
Чл. 39. (1) Секционната избирателна комисия извън страната: 
1. следи за спазване на този кодекс в изборното помещение и в района на секцията;
2. съдейства за подреждане на изборното помещение според изискванията на този кодекс и с оглед осигуряване на достъп до гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението;
3. осигурява свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;
4. преброява гласовете, подадени за кандидатските листи при всички видове избори, както и предпочитанията (преференциите) за кандидатите на партии и коалиции от партии при избори за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България и изготвя протокол;
5. незабавно, но не по-късно от 24 часа местно време на изборния ден изпраща на Централната избирателна комисия протокол-грама с резултатите от изборите по утвърден от Централната избирателна комисия образец и сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия и от списъка за гласуване извън страната; 
6. предава чрез дипломатическото или консулското представителство изборните книжа и материали, както и протокола на секционната избирателна комисия по първата дипломатическа поща до Министерството на външните работи за предаване в Централната избирателна комисия; в срок до 7 дни от получаването на протокола и останалите изборни книжа и материали Министерството на външните работи ги предава на Централната избирателна комисия;
7. разглежда жалби, по които се произнася незабавно, като решението се съобщава веднага на жалбоподателя;
8. обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването;
9. издава на участниците в изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите извлечение от протокола с резултатите от гласуването в избирателната секция.
(2) Разпределението на дейностите между членовете на секционната избирателна комисия се извършва с решение при откриване на изборния ден. 
(3) Указанията на председателя на секционната избирателна комисия са задължителни за всички граждани в изборното помещение. Тези указания могат да бъдат отменени с решение на секционната избирателна комисия. 
(4) Действията на секционните избирателни комисии извън страната могат да се обжалват пред Централната избирателна комисия. Жалбата може да се подаде в Централната избирателна комисия директно по електронен път или чрез ръководителя на дипломатическото или консулско представителство, който я изпраща незабавно в Централната избирателна комисия. Централната избирателна комисия се произнася незабавно, до един час от постъпване на жалбата и преди края на изборния ден. Решението се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа по принцип на текста на вносителя и с редакция по доклада на комисията за чл. 39 „Правомощия”.
Гласували 98 народни представители: за 86, против 7, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: „Глава трета – „Избирателни списъци”.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Глава трета.
Раздел І – „Общи положения”.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел І.
По чл. 40 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за текста на чл. 49 със заглавие „Компетентен орган за съставяне на списъците”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам ан блок на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на Глава трета „Избирателни списъци”, за наименованието на Раздел І „Общи положения” и в подкрепа на чл. 40 със заглавие „Компетентен орган за съставяне на списъците”.
Гласували 94 народни представители: за 84, против 6, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 41 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 41 със заглавие „Начин на съставяне на списъците”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за изказване.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Може би трябваше първо да поискам разрешение от господин Икономов дали мога да се изкажа, но направих този пропуск. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Той не възрази, предполагам, че имам право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова, госпожо Манолова!
МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, тук искам да ви обърна внимание на един принцип, който в интерес на истината винаги е съществувал при съставяне на избирателните списъци и който се възпроизвежда и в този кодекс. Тук, разбира се, е общият, бланкетният текст, че избирателните списъци се съставят по постоянен адрес, който по-късно в чл. 53 се възпроизвежда и за списъците за избиране на общински съветници и кметове, с което искам с аргументи от Кодекса да обясня на госпожа Караянчева, че всъщност нейната идея за това, хората да гласуват в тези общини, с които имат връзка и с чиито проблеми са свързани, някак си не се реализира от текстовете на този кодекс. (Реплики от ГЕРБ.) Да, защото има правна възможност един избирател да прецени да гласува и по настоящ адрес. Вместо по постоянен – по настоящ адрес. Но принципът, който важи за всички, е постоянният адрес. Тоест там, където ми е издадена личната карта. Тя може да ми е издадена в Кюстендил, в Перник, в Монтана, аз изобщо да не живея вече в този град, да имам настоящ адрес в друго населено място, където да живея, но истината е, че избирателните списъци ще се съставят, включително за местни избори, по постоянен адрес. По този адрес, който ми е записан в личната карта. 
Доколко аз съм свързана с постоянния си адрес, това е една друга тема, която може би ще бъде подложена на дебат някога по-късно. Но тогава, когато говорим какви са принципите, които въвеждаме в този Изборен кодекс, трябва да се ръководим не от намеренията си, макар че аз споделям изцяло тези намерения, а от това, което реално постигаме с текстовете на кодекса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма. 
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за чл. 41 със заглавие „Начин на съставяне на списъците”. 
Гласували 90 народни представители: за 85, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Господин Ципов, преди да продължите, ми се струва, че се налага още веднъж едно пояснение на текста на чл. 74, ал. 2: „При второто гласуване се обсъждат само предложения на народни представители, постъпили по реда на чл. 73”. Това е едната хипотеза. Другата хипотеза обаче, в която ние сме в преобладаващата част на законопроекта, който обсъждаме, е следната: „както и предложения на водещата комисия, включени в доклада й”.
Като изключим наименованията на разделите и на някои от главите, всички други текстове, в това число и членовете, които се подкрепят от комисията, са с предложения на народни представители за наименованието на съответния член, което налага в изпълнение на този правилник да се допускат обсъждания по текстовете. 
Ако правилно следите дебатите, ще видите, че там, където комисията предлага изцяло подкрепа на наименованието на раздела, главите и т.н., там изказвания изобщо не обявявам.
Господин Ципов, продължете.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател.
По чл. 42 има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението. 
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 42:
„Избирателни списъци в лечебни и здравни заведения 
и други социални заведения
Чл. 42. (1) Избирателни списъци в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения, се съставят и подписват от ръководителя на заведението или дома.
(2) При произвеждане на избори за общински съветници и кметове гражданите, намиращи се в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения се вписват в списъка ако местонахождението на съответното заведение съвпада с населеното място, където са живели най-малко през последните 12 месеца, съгласно чл. 3, ал. 4 или 5.
(3) Ръководителят на заведението или дома не по-късно от 48 часа преди началото на изборния ден уведомява органите по чл. 40, ал. 1 за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя по принцип и редакция по доклада на комисията за чл. 42 „Избирателни списъци в лечебни и здравни заведения и други социални заведения”.
Гласуваме чл. 42 със заглавието му.
Гласували 91 народни представители: за 83, против 2, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 43 има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 43 със заглавие „Избирателни списъци на плавателни съдове”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 43 по вносител със заглавие „Избирателни списъци на плавателни съдове”, съгласно предложението на комисията.
Гласували 84 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 44 има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложението на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 44:
„Списъци при гласуване извън страната
Чл. 44. 	(1) При произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната се съставят и подписват от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България.
(2) Български гражданин, който желае да гласува, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично, чрез писмо или в електронна форма до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. В заявлението избирателят посочва имената си по паспорт, лична карта или военна карта, единния си граждански номер, адреса на пребиваване в съответната държава, постоянния си адрес в Република България и населеното място, в което желае да гласува. При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България избирателят представя декларация по образец, че отговаря на условията по чл. 3, ал. 2.
(3) Избирател, който не е включен в списъка по ал. 1, се вписва в списъка от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че отговаря на условията по чл. 3, ал. 1 или 2. При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България избирателят представя  и декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в същите избори за членове на Европейския парламент. В списъка се вписват всички данни на избирателя от документа му за самоличност.
(4) Ръководителите по ал. 1 изпращат информация до Министерството на външните работи, съдържаща имената, единния граждански номер и постоянния адрес в Република България на заявилите желание да гласуват български граждани. Министерството на външните работи изпраща обобщените данни от всички държави до Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 15 дни преди изборния ден, за да бъдат заявителите заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България.
(5) Министърът на външните работи и ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България публикуват на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическото и консулското представителство условията и реда за гласуване извън страната не по-късно от 67 дни преди изборния ден.
(6) Списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България не по-късно от 18 дни преди изборния ден на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическото и консулското представителство и съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер. Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно.
(7) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства оказват организационно-техническо съдействие на представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при провеждането на срещи с избирателите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Ципов. 
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател.
Правя предложение в ал. 2 след края на изречение второ, което завършва с думите „в което желае да гласува”, да се добави едно ново изречение със следния текст: „В едно заявление може да е изписано само едно лице”. По този начин ще отразим направените предложения от народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев и народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: „В едно заявление се вписват данните само на едно лице”?
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: „В едно заявление може да е вписано само едно лице” – това е текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова, имате думата.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Предложението на колегата Ципов е коректно и то отразява направеното от нас и от колеги от ГЕРБ предложение. Предполагам, че то беше просто технически пропуснато. 
Аз искам тук да ви обърна внимание на една друга възможност, която е визирана в ал. 2, а именно възможността заявлението за включване в избирателните списъци на български гражданин, който живее в чужбина, да бъде направено и чрез писмо, освен лично, освен в електронна форма, и чрез писмо.
Аз не възразявам срещу тази възможност, но във всички случаи по-нататък, когато се обсъждат текстовете дали едно лице, което е включено в избирателен списък за гласуване в чужбина и в изборния ден се намира в България, да остане възможността, то да може да бъде дописано в изборния списък в България.
Вижте, тук могат да се получат чисто практически спекулации, например, аз, господин Дедев, да пусна едно писмо от Ваше име, че ще гласувате в Истанбул. По този начин да се окаже, че Вие сте изключен от избирателния списък в България. И, за да не се получават такива аномалии, които е много възможно в кръга на шегата да станат, а пък и може да се получат не само просто на шега, да има гаранции, че няма да се злоупотреби с тази възможност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И какво предлагате, госпожо Манолова?
МАЯ МАНОЛОВА: Ами, когато се стигне до съответните текстове, които визират възможността на български гражданин, който е вписан в избирателен списък в чужбина…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да се върне и гласува в страната?
МАЯ МАНОЛОВА: Да остане предложението и да може...
Имаше дебат в Правната комисия. Имаше предложение на представителите от Външно министерство. Тъй като не знам какво окончателно е решила комисията и какво по-точно е написано в доклада, ви обръщам внимание, за да не ви връщам тогава вниманието обратно, като се направи това предложение в съответния текст, да го подкрепите, за да не се стигне до злоупотреби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От това, което казвате разбирам, че по принцип подкрепяте тази втора алинея и отбелязването да го имаме предвид, когато стигнем до текстове за изборните списъци.
МАЯ МАНОЛОВА: Да, подкрепям тази втора алинея. Просто ви обръщам внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Преди това – реплики към госпожа Манолова има ли? Няма.
Друг народен представител, който желае да участва в дебатите? Няма.
Минаваме в режим на гласуване.
Подлагам на гласуване редакционното допълнение, направено от господин Ципов в ал. 2 на чл. 44 „списъци при гласуване извън страната”, след първото изречение, което завършва с „да гласува” да се добави изречението „в едно заявление може да е вписано само едно лице”. Това да стане изречение второ на ал. 3, настоящето изречение второ става съответно изречение трето.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Изречение трето, госпожо председател, да стане изречение четвърто.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, защото първото свършва с „съответната държава”, след това имаме започване „в заявлението”. Предложението става изречение трето, а настоящото изречение трето по доклада става изречение четвърто.
Гласуваме редакционното допълнение на господин Ципов в ал. 2.
Гласували 92 народни представители: за 84, против 2, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване чл. 44, който се подкрепя от комисията в редакцията на комисията и с наименованието „Списъци при гласуване извън страната”.
Гласували 89 народни представители: за 85, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 45 има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 45:
„Избирателни списъци в местата за лишаване от свобода
Чл. 45. (1) При произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане съставят и подписват избирателни списъци на задържаните лица, по отношение на които няма влязла в сила присъда.
(2) При произвеждане на избори за общински съветници и кметове ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане съставят избирателни списъци на задържаните лица, по отношение на които няма влязла в сила присъда, ако местонахождението на съответното място съвпада с населеното място, където лицата са живели най-малко през последните 12 месеца, съгласно чл. 3, ал. 4 или 5.
(3) Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане уведомяват органите по чл. 40, ал. 1 за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес (адреса на пребиваване) преди предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на чл. 46 и наименованието му „Избирателни списъци в местата за лишаване от свобода”, съгласно доклада на същата комисия.
Това е чл. 45. В доклада има техническа грешка. Записан е като редакция на чл. 46. Аз погледнах и прочетох тази цифра.
Всъщност, това е гласуване за чл. 45.
Гласували 93 народни представители. за 85, против 3, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 46 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 46 със заглавие „Заличаване, вписване и дописване”.
По чл. 47 има предложение на народните представители, Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 47 със заглавие „Компетентен орган за вписване в изборния ден”.
По чл. 48 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 48 със заглавие „Отказ и обжалване”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по докладваните текстове? Няма.
Поставям ан блок на гласуване чл. 46 „Заличаване, вписване и дописване”, чл. 47 „Компетентен орган за вписване в изборния ден” и чл. 48 „Отказ и обжалване”.
Гласуваме трите члена.
Гласували 94 народни представители: за 89, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 49 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски:
В чл. 49, ал. 5 след думата „зачертаване” се добавя текстът „така че заличеното име да се чете”. 
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Миков:
В чл. 49, ал. 2 изразът „само на лицата, служебно заети в произвеждането на изборите,” да отпаднат. 
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 49:
„Удостоверения за гласуване на друго място
Чл. 49. (1) При произвеждане на избори за общински съветници и кметове удостоверения за гласуване на друго място не се издават.
(2) При произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България удостоверения за гласуване на друго място се издават само на лицата, служебно заети в произвеждането на изборите, след подаване на заявление по образец. Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, че:
1. няма да гласуват в секцията по постоянния си адрес или по адреса на пребиваване в Република България - за граждани на друга държава - членка на Европейския съюз;
2. ще гласуват само веднъж.
(3) Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 40, ал. 1 в един екземпляр.
(4) Удостоверенията за гласуване на друго място се издават не по-късно от 14 дни преди изборния ден.
(5) Органът по чл. 40, ал. 1 по постоянен адрес предава информация за издадените удостоверения по ал. 4 на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизираното заличаване на лицето от избирателните списъци по постоянен адрес. 
(6) Удостоверенията имат единна номерация за цялата страна, включваща номера на изборния район (района), на чиято територия се издават, номера на съответната избирателна секция, в която трябва да гласува лицето според постоянния си адрес и поредния номер в регистъра за издаване на удостоверения за гласуване на друго място на съответната общинска администрация.
(7) Общинската администрация води публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място, в който се вписват номерът на издаденото удостоверение, имената и единният граждански номер (личният номер) на лицето, на което е издадено, датата на издаване и подписът на лицето, получило удостоверението, като се отбелязва дали удостоверението се получава лично или чрез пълномощник. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
(8) Удостоверенията за гласуване на друго място се получават лично срещу подпис или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
(9) Не се издават удостоверения за гласуване на друго място на лица, пребиваващи извън страната.
(10) Общинските администрации и кметствата представят на районните избирателни комисии копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място не по-късно от 12 дни преди изборния ден.
(11) Когато след издаване на удостоверение за гласуване на друго място общинската администрация по постоянния адрес на избирателя получи съобщение за вписването му в избирателния списък по настоящ адрес, тя незабавно уведомява общинската администрация по настоящия адрес за издаденото удостоверение за гласуване на друго място. В този случай избирателят се заличава от избирателния списък по настоящ адрес от общинската администрация по настоящ адрес, като в графа „Забележки” се отбелязва основанието за заличаването – „издадено удостоверение за гласуване на друго място”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? 
Заповядайте, госпожо Христова.
МИЛЕНА ХРИСТОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Така формулираният чл. 49 внася забрана за издаване на удостоверение за гласуване на друго място, с изключение на лицата, които са служебно заети в произвеждането на изборите, след подаване на заявление по образец. Тази разпоредба по деликатен, но много ефективен начин възпрепятства няколко групи лица да гласуват. 
Например § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс дава възможност на кандидата за народен представител да му бъде издадено удостоверение за гласуване на друго място, това обаче не е възможно да се случи за лицата, които работят в неговия екип. 
Това означава, че лицата, които през цялото време са работили в избирателния район за кампанията на кандидата за народен представител, за когото са работили, всъщност в деня на изборите няма да имат възможност да гласуват за този кандидат, именно за работата, която са извършили там.
Другата група от хора са тези, чиято професия ги възпрепятства да гласуват по постоянния си адрес в изборния ден. Такива са например хората, работещи в транспорта. В деня на изборния ден може да се случи така, че да бъдат командировани в друго населено място, където няма да могат да упражнят своя вот, именно защото няма да може да им бъде издадено удостоверение за гласуване на друго място. 
Това е начин да се отсяват хората, които могат да гласуват. Затова ви призовавам да подкрепим предложението на народния представител Михаил Миков – в чл. 49, ал. 2 изразът „само на лицата, служебно заети в произвеждането на изборите” да отпадне. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? 
Други народни представители? 
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Аз искам да добавя още аргументи в посока на тезата на госпожа Христова. Именно – че прекалено ограничителното разбиране за служебно заети лица, които могат да получат удостоверения за гласуване на друго място, в крайна сметка ще се отрази на честността на изборния процес. 
Застъпниците, освен част от екипа на един кандидат, са лица, които следят за честността на изборите. Те имат своите ангажименти в конкретни избирателни секции. Затова беше нормално да се даде възможност на застъпниците да гласуват в избирателната секция, в която ще застъпват интересите на определен кандидат или на определена политическа сила. По този начин те ще участват и в контрола за честността на вота. 
Тук не става дума за неограничен брой застъпници и за издаване на удостоверения на неограничен брой застъпници, а удостоверения на по двама застъпника в избирателна секция, каквито предложения бяхме направили. 
Според мен отказът застъпниците да получат удостоверение за гласуване на друго място, в секцията, в която ще следят за честността на изборите, е отстъпление от добрите практики до момента, защото това е допълнителен контрол за честността на вота. 
Това е особено важно за случаите с отдалечени населени места, в които преобладава най-вече определена политическа сила. Тогава, ако се проследят резултатите от гласуването, това ви го казвам от практиката, макар политическите сили да са имали свои представители в секционните избирателни комисии, много често се стига дотам, че изобщо няма подадени гласове за тези политически сили. Всичко е едноцветно, което говори, че така или иначе контролът на вота не е достатъчно ефективен. 
В крайна сметка нищо не пречи поне на двама души, които са застъпници, имат това качество и са регистрирани по надлежния ред, да се даде удостоверение да следят за изборите в определени избирателни секции, защото нежеланието това да се направи за този ограничен кръг от лица, говори за нещо друго – или за пренебрежение към това как ще се контролират изборите, или за желание направо да се улесни контролирането на вота. Няма друго обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? 
Заповядайте, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще се постарая да бъда много кратък. Наистина този текст е важен, защото той е резултат от практиката, която сме имали през последните години на произвеждане на избори и във Временната комисия имаше много сериозна дискусия дали да ограничим и кого да ограничим в тези удостоверения. 
Аргументите, които и моята колежка Мая Манолова преди малко изрази, са абсолютно верни и се базират на практиката, която различните политически сили са имали в годините, но аз искам да погледнем въпроса от един друг ъгъл. В Преходните разпоредби в легалната дефиниция за служебно заети лица разписваме кои са те и включваме наблюдателите, които са представители на неправителствения сектор или чужди организации, които наблюдават за честността на произвежданите избори. Ако представителите на органите имат за цел да присъстват като служебни лица, за да гарантират реда при произвеждане на изборите, ако хората, които са в секционните избирателни комисии, представляват партиите, задължени да произведат технологията на тези избори, то тези наблюдатели защитават обществения интерес и ние им придаваме това качество на служебно заети лица.
Каква е разликата от застъпниците на политическите партии, още повече че ние постигнахме консенсус във Временната комисия те да бъдат ограничени до двама, не повече, без значение на броя на произвежданите избори, тъй като застъпниците пък защитават интересите на кандидатите в тези избори. Смятам, че логиката е много ясна и ако искаме да следваме този принцип, трябва да подкрепим и това предложение. Ние изразихме във Временната комисия, че най-вероятно възползването от тази опция, която бихме дали в Изборния кодекс, ще бъде много малка като процент, защото налагането на партиите да пращат хора от други места в секциите, хора, които не са регистрирани в съответната секционна избирателна комисия, е може би в рамките между 5 и 10%, не повече. Още повече че в текстовете на този член от Изборния кодекс има ясно разписана регистрация на национално ниво на тези удостоверения и ще може да се следи от всички – и от обществото, и от партиите, коя партия колко е ползвала, къде е ползвала, и това става пред очите на обществото. 
Така че моята молба към вас е: не тук в този член, но в дефинициите, когато разглеждаме за служебно заетите лица, да включим и тези до двама застъпници на партиите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма. 
Изказване – госпожа Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Когато разписвахме текстовете в Изборния кодекс по отношение на това кой има право и на кого трябва да оставим това право да може да получи удостоверение за гласуване на друго място, направихме много подробен и пълен анализ на последните и по-предните избори, когато са използвани такива удостоверения за гласуване на друго място. Констатирахме множество нарушения. Констатирахме, че удостоверенията за гласуване на друго място са използвани именно за корпоративен вот и за контролиране на вота. Как става това? И досега, и сега застъпниците са застъпници на кандидата, те не са застъпници на партия, коалиция или секция. Има ограничение какъв да бъде броят, но това е нещо различно – регистрират се на кандидат. Това означава, че един кандидат, особено за национални избори, може да има хиляди застъпници, които да бъдат разпределени в различни райони, в различни секционни избирателни комисии. Това, което констатирахме като практика, за съжаление негативна – практика, която трябва да спрем и да не допускаме в този изборен кодекс да продължава, е: редица автобуси с такива застъпници. С удостоверения за гласуване на друго място се контролираше вотът на тези български избиратели. Затова нашата категорична воля, която сме изразили в Изборния кодекс, е удостоверения за гласуване на друго място да не се издават повече на застъпници. 
На аргументите, които чувахме и във Временната комисия, както каза и колегата преди мен, че имало секции, в които трудно се намирали хора, които да бъдат изпратени за застъпници, трябвало да се пратят застъпници от други населени места, ние сме отговаряли и продължаваме да отговаряме, че този, който иска да изпрати хора, които да бъдат застъпници, те могат да гласуват рано сутринта или по-късно да бъдат сменени и да отидат да гласуват там, където са вписани в списъка за гласуване. 
Надявам се да нямаха предвид колегите преди мен тези едри момчета, които се изпращат в някои региони, в някои секционни избирателни комисии, които именно там упражняваха правото си и на застъпници. Така че нашата воля е категорично да не продължим тази порочна практика, защото чух от един от изказващите се преди малко, че трябва да продължи тази практика. Не, колеги, категорично не трябва да продължава, трябва да я спрем – удостоверение за гласуване на друго място има основание да имат само служебно заетите лица. В Преходните разпоредби ние сме записали кои са тези служебно заети лица. Това са членовете на районните избирателни комисии, членовете на общинските избирателни комисии, членовете на Централната избирателна комисия и наблюдателите. Застъпниците не бива и не е необходимо да бъдат част от тези служебно заети лица по дефиниция, които да имат право да получат удостоверение за гласуване на друго място. Това е нашата идея и визия и сме я разписали в кодекса с конкретните текстове. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? 
Първа – господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, колеги! Уважаема госпожо Фидосова, Вие много добре помните дебата и аргументите, които давате не са коректни. Защо? Защото Вашият аргумент би бил валиден, ако бяхме запазили мажоритарния елемент за вота, който според всички нас е ясно, че е основният мотивиращ фактор за придвижване на различни хора из страната. С факта, че за местни избори няма такива удостоверения и с факта, че за всички други избори е без значение къде гласува съответният български гражданин и при контрола на тези удостоверения на централно ниво с номера, кой ги издава, къде отиват, не е верен фактът, че един кандидат може да има хиляди такива застъпници, защото, първо, са лимитирани секционните избирателни комисии и второ – ние лимитирахме до двама, и не може един кандидат да има хиляди. Значи ще имат кандидатите, които са за съответен многомандатен район, примерно за парламентарни избори и прочее. Но аз ви обърнах внимание върху принципа. Щом даваме за наблюдателите, които защитават обществения интерес, защо не даваме за застъпниците, които защитават интереса на кандидатите? Няма разумен отговор на този въпрос, поне дотук не чух.
И второ, по никакъв начин не можем да ограничим това право с тези аргументи, защото няма как да се злоупотреби. Тук ви възразявам в технологията – видите ли, той можело по-късно да отиде, ние имаме богата практика. Попитайте вашите колеги от районите, от които идвам аз, каква е била тяхната практика миналата година и те ще потвърдят моите аргументи. Така че с това обстоятелство просто слагате бариера пред застъпниците, допускате органите на реда, допускате наблюдателите и няма обяснение защо наблюдателите може да са там. Както ви казах, аз не исках да го казвам, но сега ще го заявя: единствените гарантирани застъпници ще бъдат служителите на Министерството на вътрешните работи. Извинявайте, ама това е несериозно, когато искаме да има прозрачен и ясен изборен процес. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика? 
Госпожо Манолова, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Госпожо Фидосова, не предавате коректно дебата в комисията. Нашето предложение беше да имат възможност по двама застъпника за определена политическа сила да получат удостоверение за гласуване не просто на друго място, а в една определена, конкретна избирателна секция. Мотивите, изразихме ги нееднократно, са за това да следят за честността на вота. Това е особено важно за изборите за народни представители, при които се въвежда отделната бюлетина и, при които очакванията за опити да се разнасят бюлетини и да се контролира вотът, са изключително високи.
За тези политически сили, които ползват за застъпници едни яки момчета, по никакъв начин не се препятства от този кодекс и честно казано няма и как да бъде направено. Така че не смесвайте по един спекулативен начин две абсолютно различни тези. Няма нищо общо между силовите методи, които някои политически сили се опитваха да налагат на последните избори, участието на застъпници в следенето на вота и фактът, че Изборният кодекс по никакъв начин не поставя преграда пред тези яки момчета. Нека да бъдем откровени – която политическа сила си е служила с такива средства, изборният кодекс не я спира от това. 
Това обаче, което правите с въвеждането на забраната застъпниците да получат удостоверение за гласуване на друго място, респективно в една конкретна избирателна комисия и то само двама, е да се намали контролът върху честността на вота. Ето това е, което се постига с това предложение.
Вместо да има по двама души от партия, които да следят има ли изборни нарушения, сега те просто ще трябва за някакво време в отдалечените секции, което може да бъде час-два, да не присъстват в секцията. Ами за един час сутринта могат да се направят чудеса, ако няма кой да следи какво се случва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Трета реплика? Няма.
Дуплика – заповядайте, госпожо Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Манолова! Реших да не Ви обиждам повече и няма да Ви обидя за некомпетентност, но ще Ви помоля след пленарното заседание да седнете и да си прочетете действащите четири закона. Да си погледнете решенията на централните избирателни комисии, откъдето ще прочетете, че застъпниците се регистрират на кандидат, не на секция, пак обръщам внимание на това – нещо изключително важно! Винаги е било така и сега пак е разписано в кодекса, че ще бъде на кандидат. Това, което говорите, ако трябва да Ви цитирам, е „ала-бала” по отношение на двете секции, това е ограничение колко да присъстват, но не и по отношение на регистрацията. 
Тук уловката е: наистина, че могат да са хиляди при национални избори, когато са застъпници на кандидат за евродепутат или президент, когато са застъпници за кандидат за парламентарни избори със стотици на един кандидат могат да бъдат. Когато става въпрос за местни избори – застъпниците са вече съответно на ниво общински избирателни комисии, но те пак са на кандидат, тези застъпници. 
Удостоверение за гласуване на друго място при местните избори никога не сме имали. Няма логика да имаме, най-малкото защото имаме и изискване за уседналост, госпожо Манолова!
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Не сте ме слушали внимателно!
ИСКРА ФИДОСОВА: Слушах Ви внимателно, не ме репликирайте от място, виждам, че сте изнервена, но по-спокойно!
По-отношение на изказването на господин Михалевски. Господин Михалевски, ще Ви поправя! Отворете си и Вие законите и си прочетете, че служителите на МВР не получават удостоверение за гласуване на друго място. Те, заедно с членовете на секционната комисия, и досега в четирите закона, и сега в Изборния кодекс, гласуват в секцията, в която са в деня на изборите. Те не получават удостоверение за гласуване на друго място – това казахте, господин Михалевски. Прочетете си по-късно стенограмата и ще видите какво сте казал! Много Ви моля, по-късно като си прочетете, може да разговаряме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Други изказвания?
Заповядайте, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю! 
Първо, искам да фокусирам вниманието на колегите върху предложението, което сме направили по чл. 49, ал. 5. Предложение, в което искаме да се добави текстът, че зачертаването трябва да бъде осъществено по начин, който да позволява заличеното име да се чете. 
Всъщност нека да обясня за колегите за какво става дума. Става дума за правомощията на общинските администрации. Веднъж изготвили избирателните списъци по постоянен адрес, в периода от време, в който те са издали удостоверение за гласуване на друго място, те са длъжни да подадат информацията на ГРАО и съответно въз основа на тази информация да се осъществи зачертаването на хората, които отпадат от списъка по постоянен адрес.
Нашето предложение е това да бъде направено по такъв начин, че да може в графата, която засяга името на човека, да се чете това име. Разбира се и да даде възможност в графата, в която се отбелязва удостоверението за гласуване на друго място, да има съответната възможност да се съпостави идентичността на двете имена, които фигурират в постоянния списък, и съответно в графата за удостоверение за гласуване на друго място.
Не намирам абсолютно никакви обяснения или достатъчно логични аргументи защо това предложение не се подкрепя. Ясно е, че това дава възможност за един контрол върху начина, по който се осъществява, от една страна заличаването, от друга страна – издаването на удостоверенията за гласуване на друго място.
Така че моля, колегите да вникнат в съдържанието и същността на предложението и да подкрепят това предложение.
Второ. Госпожо Фидосова, възразявам срещу този назидателен тон, който ползвате, когато правите обяснение по отношение на изказването на колегите от Парламентарната група на Коалиция за България. Да, да! Това е абсолютно неуместен тон, когато се опитвате да защитите вашата теза – защо не включвате в служебно заетите лица застъпниците? Извинявайте, но никакви аргументи до този момент не могат да бъдат отделени като достатъчно основателни, за да се приеме вашата теза. 
По каква логика в такъв случай наблюдателите, които са упълномощени... Господин Тошев, дайте възможност на госпожа Фидосова да внимава в това, което се говори от трибуната.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Аз внимавам!
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: По каква логика наблюдателите, които са упълномощени представители на неправителствени организации, разбира се, нищо против това, че те фигурират в кръга на служебно заетите лица, имат правомощията да гласуват на друго място, а застъпниците на кандидатите – госпожа Манолова никъде не говори за застъпници по секции, говорим за застъпници на кандидатите по този начин съответно на листата с кандидати от името на една или друга политическа формация, които съответният кандидат или кандидати могат да решат да гласуват в определени секции – да не притежават това право? Никаква логика! Всъщност това е още една възможност да се гарантира, че няма да се допуска манипулиране на вот, контролиране на вот и вашите аргументи не издържат, че това е начин, по който хората могат да бъдат контролирани как ще гласуват. По никаква логика!
Предлагам да се помисли още веднъж и в кръга на лицата, които получават възможността да гласуват чрез удостоверение на друго място, да бъдат включени съответно и застъпниците.
Трето, възразявам срещу поставянето в една и съща категория на служебно заети лица на кандидатите за изборите по начина, по който те са изписани в кодекса, и съответно членовете на избирателните комисии – централна, районни, секционни, общински, които получават правото да гласуват чрез удостоверение. Няма как в една категория. Кандидатите от името на съответната партия за депутати в Европейския парламент или за народни представители, съответно президент, вицепрезидент имат различни качества, няма как да бъдат слагани в една категория с хора, чиито правомощия съответно отговорности възникват в резултат на съответно упълномощаване и назначаване. В този смисъл следва да има едно разделяне на категориите на кандидати или изрично изписване на кандидати от една страна и от друга страна – на всички други лица, които получават правото чрез удостоверение да гласуват на друго място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики?
Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател,уважаеми господин Найденов! Разбираме идеята на вашето предложение да бъдат зачертани така, че да се четат имената на лицата, на които са издадени удостоверения за гласуване на друго място, но при една справка с ГРАО се оказа, че едно такова зачертаване, защото то автоматично става, има вероятност да се размести това зачертаване и да попадне на други лица отгоре или отдолу, което донякъде, не донякъде, категорично води до една опасност. Тези лица, те така или иначе се заличават от списъка – автоматично. Ако едно такова лице се върне отново да гласува, то трябва да бъде дописано. Веднага става ясно – това е формата формата на контрол – той, когато има едно удостоверение за гласуване на друго място, но злоупотреби и се върне, той е заличен. Това е общо взето предложението, защото вероятността да се получи това разместване не е малка и тогава... Поне такова е становището на специалистите от ГРАО. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика – заповядайте, госпожо Манолова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин Найденов, не сте разбрали, всъщност, нито назидателният тон, нито квалификациите, които отравя госпожа Фидосова, обиждат мен и колегите от парламентарната ни група, които си защитават текстовете. 
Всъщност това поведение, което си позволява председателят на Правната комисия е обидно за българските граждани, защото с този назидателен тон и с това надменно отношение се подходи към всички предложения, които бяха направени и от нас, и от неправителствени организации, и от гражданите.
Целият този кодекс, който забранява в редица случаи на хората да гласуват, в случаите, в които гласуват – да избират, в случаите, в които искат да упражнят правото си на глас и той да бъде зачетен се дава възможност, той да бъде манипулиран. Във всички тези случаи това е израз на едно надменно, високомерно отношение, което има една-единствена цел, да осигури предимство на ГЕРБ на предстоящите избори. (Реплика на народния представител Искра Фидосова.) Така че може да продължавате с назидателния тон, може да продължавате с обидите. Истината е, че те показват липсата на аргументи по всеки един конкретен спор, включително и по спора защо да нямат удостоверение застъпниците в изборните секции, в които ще наблюдават честността на изборите. Е, не дадохте отговор на този въпрос, освен че не искате честността на изборите да бъде контролирана! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Трета реплика? Няма.
Други изказвания.
За дуплика – Ангел Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю. 
Уважаема госпожо Манолова! За съжаление в пленарната зала съм ставал нееднократно свидетел на много примери, които прекрачват границата на добрия тон и често пъти излизат извън обичайните схващания за етика и толерантност в отношенията. Това обаче, че съм ставал свидетел толкова често на подобни примери, не означава, че ги разбирам – това е факт – нито, че мога да ги приема. И независимо от това, че те са част, за съжаление, от вече обичайните правила на взаимоотношения в пленарна зала, особено за това издание на Народното събрание, не означава, че мога да се примиря с тях. При всеки един случай, в който имам възможност, аз ще реагирам срещу подобни примери.
Що се отнася до репликата на господин Лазаров, аз съм склонен да приема, че има опасения от страна на технически структури, звена, по отношение на начина, по който могат да реализират определени задължения. Склонен съм да се вслушвам в аргументите на експертите, но ми се струва, че това е доста елементарно. От гледна точка на техническата реализация, може да бъде изпълнено, и ще бъде още една възможност за контрол и съответно недопускане на злоупотреби в тези случаи, в които имаме имена, които могат да бъдат съпоставени в единия списък и съответно в забележката, в която се записва издаденото удостоверение за гласуване на друго място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Тошев, заповядайте за изказване.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От доста време, от повече от месец, аз лично, а от вчера всички ние, слушаме тук как искаме да въведем диктатура, да си гарантираме силово победата и т.н. И засега, доколкото разбирам, отляво, само не са ни обвинили, че на разделите, не ни гарантират служебната победа. Може би и до това ще стигнем накрая? 
Това, което аз искам да обясня, е моето разбиране пред вас, това, което аз съм вложил като вносител на кодекса, е следното: аргументацията, че нямаме застъпници в малките населени места няма да можем да ги намерим и трябва да им дадем право да гласуват на друго място, силно ме смущава. До вчера бяхме убеждавани, и то много гръмогласно, от всички медии, от тази трибуна как – виждате ли – ние нарушаваме правата на гражданите в малките населени места, като не им даваме право да гласуват за собствени кметове, като ги издигат или ги избират – по тези две причини нямаме кандидати за кметове в населените места, нямаме кандидати за застъпници. И ми идва едно хрумване да направя предложение – да вдигнем бройката от 350 на 1000, за да си гарантираме тези неща. Може би тогава ще постигнем някакъв разбираем демократичен консенсус.
Иска да ви дам един конкретен пример, за да стане ясно. Видинска област е общо-взето еднаква с Кюстендилска. Най-далечните села са Раброво и Горни Лом. 
Правил съм достатъчно избори, за да не ми хрумне до този момент от тези две крайно отдалечени едно от друго села да взимам хора, които да ги насочвам от едното в другото, за застъпници. Разстоянието е 80 км. Ние сме гласували вече, че в дадена секция може да присъства един застъпник по едно и също време вътре, от една партия. Това означава, че 80 км съвсем спокойно могат да бъдат пропътувани за около 90 мин., спазвайки всичките правила на Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагането му. Тогава какъв е проблемът от с. Раброво застъпника да си закуси, да си свърши там работата, която има, да се подготви за тежката работа, която му предстои следобеда като мой застъпник в секцията в Долни Лом, да пропътува тези 90 мин. и да отиде да смени човека, който вече е бил там, който да се върне обратно в Раброво, и да си гласува и той съвсем спокойно, без да се притеснява, че ще му бъдат нарушени демократичните права.
Искам да ви кажа нещо друго: една партия на миналите избори съвсем законно, по досега действащите четири закона, си купи над няколко десетки хиляди гласа, овъзмездявайки ги като хора, които ще бъдат застъпници на техните кандидати – съвсем законно по действащите закони. След това съвсем законно, по сега действащите закони, с автобуси и с удостоверения за гласуване на друго място, ги концентрира да гласуват в няколко точки, така че да могат да се получат достатъчно брой гласове и да се прескочат праговете, за да се получат съответните избираеми места. Ето това искаме да прекратим. Не нарушаваме никакви права. Прекратяваме законното купуване на гласове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики?
Заповядайте за реплика, господин Ципов.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Проблемът е, уважаеми колеги, господин Тошев, че точно в този времеви отрязък – от 6,00 ч. до 6,15 ч., от 6,00 ч. до 6,30 ч., от 6,00 ч. до 7,00 ч., ще станат всичките възможни фалшификации на изборите. През останалото време не може да се случи това и затова трябва да се издадат удостоверения за гласуване на друго място на застъпниците.
Това беше тезата на колегите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За втора реплика, госпожо Манолова, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Господин Тошев, отказвам се да участвам в спора: защо е необходимо да има по двама застъпници в отдалечените секции през целия изборен ден. Това е логично и разбираемо за всеки български гражданин. Очевидно Вие не искате да го разберете по едни други причини, а именно, че явно не Ви изнася да се контролира честността на вота през цялото време в изборния ден.
Но тук става дума за нещо друго, което искам да прозвучи ясно от тази трибуна. Не се пресича по никакъв начин възможността да купуват гласове тези политически партии, които са решили да го направят, както пред застъпници, така и пред пълномощници и всякакви други форми, които съществуват. 
Ако една политическа партия е решила да използва някои от тези начини, за да купува гласове, Вашето предложение застъпниците да нямат удостоверения, с които да гласуват в секциите, в които контролират вота, по никакъв начин не решават този въпрос. Няма никаква взаимна връзка между двете неща. И това е инсинуацията, която в момента звучи от тази трибуна, която се опита да прокара госпожа Фидосова, която се опитвате да повторите и Вие без да я разбирате докрай. 
Това с яките момченца, който го е използвал, явно имате нещо предвид, пак ще си го използва!
Фактът, че не давате по никакъв начин да се контролира вотът в отдалечените секции, не решава въпроса с тези партии, които искат да злоупотребяват със застъпници. Едното по никакъв начин няма връзка с другото, напротив, по този начин отказвате възможността всички политически сили да следят за честността на вота във всички секции. Това е, което правите!
Иначе случаите с Видин и Кюстендил са достатъчно специфични, слава Богу, макар аз в Кюстендил да имам 70 малки населени места, нямам проблем с това – в населените места да си има застъпници във всяко едно отдалечено място. Очевидно и Вие във Видин го нямате, но вярвайте ни, има други райони, в които това е проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето изтече, госпожо Манолова. Благодаря.
Трета реплика?
Заповядайте, господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Тошев! На практика с този кодекс искате да кажете, че сте хората, които искат да спрат автобусите и екскурзиите по време на гласуване. Да, може би ще го направите, но разбирате ли, че в местните райони, в села, където няма друг човек, който да е представител на друга политическа партия – как ще контролирате вота там, ако хората не са от други политически сили, от други населени места? Вие разбирате ли, че там може да стане много по-голяма спекулация, отколкото да дойдат през границата два автобуса и да гласуват в Кърджали?
Явно не разбирате това, че има десетки села, където етносът е един. Там не можеш да контролираш по друг начин вота. Защо не го разберете това нещо? Дайте да ограничим бройката на тези, които могат да гласуват. Ще ми кажете, че днес в 18,00 ч. той щял да гласува, че отишъл друг да го сменя, извинете, в една община разстоянията са по 40-50 км! (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте, господин Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Господин Ципов ще ме извини, но първо ще се обърна към дамата по две причини – първо, че е дама и второ, колеги, аз съм горд с това, че тя за първи път каза, че аз съм я отказал от спора, толкова се опитвахте вие. Благодаря.
Сериозно! Първо, господин Ципов, искам да Ви кажа, че аз съм един от инициаторите и вносителите на идеята за „тавичките”. За „тавичките” после, ако искате ще поговорим, ще ви кажа вътре какво има, те са многофункционални – като сложните роботи са, и не допускат за няколко минути да се изтеглят толкова бюлетини, че да се манипулира вота, докато някой от застъпниците го няма вътре в секцията. Това го гарантираме! 
Другото, което искам да кажа. Вие сте юрист по образование, не сте обърнали внимание на две думи. Ние с този кодекс забраняваме законното купуване на гласове. Купуването на гласове по друг начин си е ваш проблем, не е наш проблем. 
Второ, ако вие досега сте имали идеята и сте я реализирали със застъпниците като контролиращи вота – това го казахте Вие, господин Такоров, ние имаме идеята, че те контролират демократичното провеждане на изборите, а не контролират вота на избирателите.
Господин Такоров, да Ви отговоря на Вас – там, където са 100 процента незнаещи български език, извинявайте, всички от тази зала да отидем да ги контролираме, пак ще гласуват за една и съща политическа сила, така че не това е проблемът. Благодаря.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За какво? Не, няма да Ви дам думата, госпожо Манолова. (Реплика от народния представител Мая Манолова.) Каква нападка, бихте ли ми казали?! Даже Ви благодариха, че сте признали. (Реплики от КБ. Реплика от народния представител Мая Манолова.)
В текста пише: „когато народен представител е лично засегнат в изказване...”, споменаването на името Ви засягане ли е? (Реплика от народния представител Мая Манолова.) Това са несериозни неща.
Други изказвания? Няма.
Прекратявам дебатите.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, което комисията не подкрепя.
Гласували 89 народни представители: за 17, против 71, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което комисията не подкрепя. 
Гласували 94 народни представители: за 13, против 78, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Заповядайте за предложение за прегласуване, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, правя предложение за прегласуване, защото това е един текст, който ще даде възможност на застъпниците да контролират честността на вота, господин Тошев. Доказателството, че това се налага, е, че първият случай за осъждане на политическа партия за купуване на гласове беше в избирателния район Видин, в с. Воднянци, от представители на организацията на ГЕРБ, която Вие оглавявате. (Единични ръкопляскания от КБ.)
Вие сте един типичен пример за това, защо е необходимо да има застъпници, които да контролират честността на вота. Това беше по повод Вашето обвинение относно моето изказване и едно доказателство с юридическа стойност, влязла в сила присъда, кои са тези, които контролират вота.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което комисията не подкрепя.
Гласували 104 народни представители: за 18, против 82, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 49, както е по доклад заедно с наименованието.
Отменете гласуването.
Госпожо Христова, разбрах, че имало предложение от Ваша страна за редакционна поправка в текста? Нямате такова предложение.
Извинявам се, колеги, но така ми беше съобщено.
Отново подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 49 заедно с наименованието така, както е по доклад.
Гласували 99 народни представители: за 82, против 16, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 50 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 50 със заглавие „Отстраняване на непълноти и грешки”.
По чл. 51 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 51 със заглавие „Поправки и начин на заличаване”.
По чл. 52 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 52 със заглавие „Начин на съставяне и отпечатване”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете на вносителя за чл. 50, 51, 52 заедно с наименованията, които комисията подкрепя.
Гласували 101 народни представители: за 87, против 13, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 53 е направено предложение от народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 53 със заглавие „Вписване в списък по настоящ адрес”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, това е хипотезата, която дава възможност на гражданите, които желаят да бъдат включени в избирателния списък съобразно настоящия си адрес, да го направят. Това се прави 14 дни преди изборния ден и е само една правна възможност за гражданите. Всъщност това е опровержение на твърдението, че с Изборния кодекс се слага ред в това хората да гласуват само и единствено в населените места, в които живеят и с които са свързани. Ето това е още едно доказателство за факта, че всъщност списъците са по постоянен адрес и просто хората ще гласуват там, където са им издадени личните карти в общия случай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Има ли реплики? 
Заповядайте, господин Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, репликата ми е следната – точно в този текст е, затова изчаках. Първо, селото не е Воднянци, а е Карвенци. Грешно Ви суфлираха там! Второ, не е осъден член на ГЕРБ, нито застъпник на ГЕРБ. Осъден е един наш съгражданин с мургава кожа, който няма нищо общо с ГЕРБ. Трето, точно този човек е дописан, а по сега действащата възможност са дописани, че живеят в 10 квадрата жилище 27 човека. Ето това не искаме да допускаме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика? Няма.
Има ли други изказвания? 
Желаете ли дуплика, госпожо Манолова?
РЕПЛИКА ОТ КБ: Как да не желае?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Добрев, бихте ли си седнали на мястото, ако обичате! (Шум и реплики в КБ.)
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Господин Тошев, можем да коментираме присъдата, когато я видим. Но е публично известно, че Политическа партия ГЕРБ все пак остана в историята като първата политическа сила, която е осъдена за купуване на гласове. (Шум и реплики в ГЕРБ.)
Що се отнася до вътрешния изборен туризъм и до спекулациите със записване на много избиратели на един и същи адрес, за съжаление, този Изборен кодекс не поставя преграда именно пред това явление. Това е една от огромните му слабости. 
Всъщност вътрешният изборен туризъм вече започна. Анализът на справките, които официално ни даде „ГРАО”, показват, че се местят избиратели. Тъй като тези справки визират един предварителен период, като видим и справката от м. декември, тогава ще си дадем сметка за истинския размер на това порочно явление, а именно преместването на избиратели – вътрешният изборен туризъм, чиято крайна цел е да променят резултата в определени общини или изборите да бъдат нечестни. 
Тук подозрението, ако вие не се съгласите за удължаване на срока на така наречената уседналост от 10 на 12 месеца, е, че имате общо с това преместване на избиратели и сте ангажирани с този процес. 
Иначе ще се съгласите, че срокът трябва да бъде минимум 12 месеца, за да бъде осигурена честност на местните избори през следващата година. (Бурни и продължителни ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли други изказвания?
Процедура - заповядайте, госпожо Фидосова.
(Народните представители от Коалиция за България стават и ръкопляскат. Председателят на Парламентарната група Сергей Станишев поднася букет цветя на народния представител Мая Манолова. Продължителни ръкопляскания. Шум и реплики от ГЕРБ, викове: „Браво!” от КБ.)
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! За да могат колегите от Парламентарната група на Коалиция за България да се налюбуват, искам от името на Парламентарната група на ГЕРБ почивка, така че да се укротят, успокоят, видят цветята и след това да продължим да работим. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Половин час почивка!

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля народните представители да влязат в залата! Уважаеми колеги, моля да заемете местата си, предстои гласуване!
Други изказвания по чл. 53? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 53 заедно със заглавието, което комисията подкрепя.
Гласували 90 народни представители: за 85, против 1, въздърали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 54 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 54:
„Обявяване и публикуване на избирателните списъци
Чл. 54.	(1) Избирателните списъци, включително част І на избирателните списъци, се обявяват от органите по чл. 40, ал. 1 не по-късно от 40 дни преди изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция. 
(2) При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и кметове част II на избирателните списъци се обявява по реда на ал. 1 не по-късно от 25 дни преди изборния ден и в нея не се отбелязват номерата на удостоверенията за пребиваване и датата на регистрация, посочена в тях.
(3) Кметът на съответната община определя не по-късно от 55 дни преди изборния ден местата по ал. 1 и уведомява за това районната или общинската избирателна комисия.
(4) Избирателните списъци, включително част І и част ІІ на избирателните списъци, се публикуват на интернет страницата на съответната община и съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция. Избирателните списъци се публикуват не по-късно от 40 дни преди изборния ден в случаите по ал. 1 и не по-късно от 25 дни преди изборния ден в случаите по ал. 2. Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и кметът на съответната община осигуряват възможност всеки избирател - български гражданин, да може да прави справка в избирателния списък по единен граждански номер. При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и кметове кметът на съответната община осигурява възможност всеки избирател – гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, да може да прави справка в избирателния списък по личен номер.” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Правя редакционно предложение в ал. 1 на чл. 54 по отношение на избирателните списъци – не „да се обявяват”, а „да се поставят”. Така е и в по-старите закони. (Реплики от ГЕРБ и от докладчика Красимир Ципов.) Смятам, че „обявяването” е друга процедура, а „поставянето” е за нещо материално.
Подложете го на гласуване, защото може да се обяви нещо, а тук се поставят изготвените списъци, подписани от лицата, и пр. Те се поставят от органите на видно място. Не може да се обяви на видно място, поставя се на видно място. Това следва и от по-нататъшната редакция на самия текст – „на видно място в района на съответната избирателна секция”. Това се поставя, а не се обявява на видно място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? 
Становища от името на комисията?
Господин Ципов.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Миков! Наистина терминът, който се ползва и в действащите закони, е „обявяват”. Какво се има предвид под „обявяват”? Разбира се, безспорно става дума за поставяне. Не мисля, че е необходимо да се правят такива уточнения и да се заменя терминът „обявяват” с „поставят” (Шум и реплики от ГЕРБ.) Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Миков, и аз имам едно съображение. Ако запишем „поставят”, излиза, че задължително трябва да бъдат на някаква поставка. Те се слагат обикновено на витрините, за което има и други глаголи. Най-общото понятие, което законодателят е възприел и до момента, е „обявяват на видно място”. А дали ще бъдат поставени на стойка, на някакво табло или ще бъдат залепени на витрината, е въпрос ... Считам това за по-широкото понятие. 
Ще подложа на гласуване Вашето предложение.
Има ли други предложения? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков – в чл. 54, ал. 1 вместо предложението на комисията „се обявяват” да бъде записано „се поставят”.
Гласували 109 народни представители: за 13, против 76, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 54 в редакцията по доклада на комисията и наименованието му „Обявяване и публикуване на избирателните списъци”.
Гласували 104 народни представители: за 95, против 7, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: „Раздел ІІ.”
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на раздела.
По чл. 55 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 55 със заглавие „Съставяне”.
По чл. 56 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 56 със заглавие „Заличаване”.
По чл. 57 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 57 със заглавие „Вписване”.
„Раздел ІІІ”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ.
По чл. 58 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 58 със заглавие „Съставяне на частите на списъците”.
По чл. 59 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 59 със заглавие „Вписване на граждани от други държави – членки”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Предложението на вносителите по отношение наименованието на Раздел ІІ „Избирателни списъци при избори на народни представители и за президент и вицепрезидент на републиката” е изцяло подкрепено от комисията. Няма направени предложения. По нашия правилник изказване по това наименование няма как да бъде направено.
По отношение на останалите докладвани текстове на чл. 55, чл. 56, чл. 57, чл. 58 и чл. 59 комисията подкрепя изцяло текстовете на вносителите. Има промени само в наименованията на членовете, другото е по вносител. Няма предложения по тях.
Изказвания? Няма.
Подлагам ан блок на гласуване наименованието на Раздел ІІ „Избирателни списъци при избори за народни представители и за президент и вицепрезидент на републиката”, чл. 55 със заглавие „Съставяне”, чл. 56 със заглавие „Заличаване”, чл. 57 със заглавие „Вписване”, наименованието на Раздел ІІІ „Избирателни списъци при избори за членове на Европейския парламент от Република България,  чл. 58 със заглавие „Съставяне на частите на списъците, чл. 59 със заглавие „Вписване на граждани от други държави –членки”.
Гласували 115 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 60 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак – чл. 60 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 60 със заглавие „Заличаване и вписване на граждани, които имат адрес в държава, която не е членка на Европейския съюз”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак, което комисията не подкрепя.
Гласували 104 народни представители: за 3, против 96, въздържали се 5.
Предложението не е прието. 
Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителите за чл. 60 и със заглавие „Заличаване и вписване на граждани, които имат адрес в държава, която не е членка на Европейския съюз”.
Гласували 104 народни представители: за 95, против 1, въздържали се 8.
Предложението е прието. 
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 61 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 61 със заглавие „Вписване на заличени от списъка граждани, живеещи в друга държава – членка на Европейския съюз”.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІV.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 61 със заглавие „Вписване на заличени от списъка граждани, живеещи в друга държава – членка на Европейския съюз” и наименованието на Раздел ІV – „Избирателни списъци при избори за общински съветници и кметове”.
Моля, гласувайте.
Гласували 112 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 62 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 62:
„Съставяне на частите на списъците
Чл. 62.	(1) Избирателният списък се състои от две части: част I и част II. Част I на избирателния списък се съставя по постоянния адрес на гражданите на Република България, а част II – по заявените от гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, адреси на пребиваване на територията на съответното населено място.
(2) Част I на списъка се съставя по реда на чл. 52, ал. 1 и 3, като в избирателния списък се вписва и датата на адресната регистрация по настоящ адрес към дата 12 месеца преди изборния ден.
(3) В част I на списъка се включват всички български граждани, които отговарят на условията по чл. 3, ал. 4 и са живели най-малко през последните 12 месеца в съответното населено място. 
(4) В част II на списъка въз основа на подадените по чл. 63, ал. 1 декларации се вписват по азбучен ред имената на избирателя, данните за гражданството му на друга държава – членка на Европейския съюз, номерът на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адресът на пребиваване на територията на съответното населено място, като графите за вписване на личния номер и на номера на личната карта или паспорта остават празни и не се попълват и се обособява графа „Забележки”. 
(5) Органите по чл. 40, ал. 1 извършват проверка на заявените от гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, адреси на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи. 
(6) Проверка на обстоятелствата по чл. 3, ал. 4 и 5 се извършва от Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на органите по чл. 40, ал. 1. За гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, искането се придружава с копие от декларациите по чл. 63, ал. 1.
(7) Органите по чл. 40, ал. 1 изпращат незабавно в Централната избирателна комисия копие от част II на избирателните списъци.” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Само по отношение на заглавието – предлагам да не бъде „Съставяне на частите на списъците”, а да стане „Части на списъка”. Още повече, че преди това в чл. 41 е „Начин на съставяне на списъците”, по-преди това имаме „Компетентен орган”.
„Части на списъка” – това е точно в чл. 62, ал. 1: „Избирателният списък се състои от две части” и се описва какви части. После е „Съставяне на частите на списъците”. А преди това има „Съставяне на списъка”. Не може хем да има съставяне на списъка, хем съставяне на частите на списъка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има резон в предложението Ви. Ще бъде подложено на гласуване.
Има ли други редакционни предложения? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков – наименованието на чл. 62 да бъде „Части на списъка”. 
Гласували 107 народни представители: за 104, против 2, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 62, съгласно доклада на комисията и с наименованието по току-що приетото от нас решение „Части на списъка”. 
Гласували 105 народни представители: за 100, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 63 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 63 със заглавие: „Вписване на граждани от други държави членки”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Предложения и изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 63 по вносител, подкрепен от комисията, със заглавие на текста „Вписване на граждани от други държави членки”.
Гласували 111 народни представители: за 102, против 2, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 64 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Осман, Янков и Казак – чл. 64 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 64 със заглавие „Заличаване”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак, което комисията не подкрепя.
Гласували 107 народни представители: за 10, против 90, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Процедура.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Процедура за прегласуване, тъй като една част от народните представители не разбрахме точно кое предложение се подлага на гласуване. Моля Ви за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак за отпадане на чл. 64, който има наименование „Заличаване” и в него се говори, че от избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които имат настоящ адрес (адрес на пребиваване) през последните 12 месеца преди датата на произвеждане на изборите извън Република България.
Гласуваме предложението на народните представители, което комисията не подкрепя.
Гласували 114 народни представители: за 2, против 102, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителите за чл. 64 със заглавие „Заличаване”.
Гласували 113 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 65 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 65 със заглавие „Вписване в списък при втори тур”.
„Глава четвърта – Изборни райони.”
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Глава четвърта.
„Раздел І – Общи положения.”
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел І.
По чл. 66 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 66 със заглавие „Видове изборни райони”.
„Раздел ІІ – Изборни райони при избори за народни представители.”
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? 
Янаки Стоилов първи вдигна ръка.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Не искам да изглеждам педантичен по повод на предложението, което правя. Все пак нека да мотивирам за каква промяна пледирам.
Глава четвърта, и по-нататък следващите текстове в съответните към нея раздели, е озаглавена „Изборни райони”. Според мен е по-правилно да говорим за избирателни райони по две причини. Едната е по силата на самата традиция, тъй като в такава материя трябва да има и приемственост. Иначе сигурно трябваше да се откажем от донякъде архаичния израз „произвеждане на избори”, след като става дума за един вид човешка дейност, която се провежда.
Другият смисъл, който е по-ясен в езиково отношение – на избирателни, сочи мястото, където се провеждат изборите. Терминът „изборен” е двусмислен – не подлежи на избор самият район, тоест не се избира районът, а в района се провеждат избори.
Ако тук има хора, които смятат, че са по-добри специалисти в тази езикова материя, аз бих чул техните аргументи, но мисля, че тези двата дават основание в заглавието на Глава четвърта и в последващите подзаглавия и текстове да се възприеме вече утвърдената терминология – избирателни райони. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Стоилов, тук ще влезем в конфликт с наименованието на самия законопроект, който се казва проект за Изборен кодекс – ние така го гласувахме. До момента терминологично в текстовете, които сме гласували вече, се говори за избор, изборни и т.н. 
Ако въведем „избирателни”, според мен бихме поставили говорене по различен начин с възможност да се влагат и различни съдържания в това понятие. Това са моите съображения – чисто редакционно.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Нали мога да ги възприема като реплика, за да дам още няколко изречения като мотиви?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Не съм обърнал внимание на този въпрос, предвид много други важни, съществени въпроси, по които си заслужаваше да водим дискусия. Но ако държим на прецизността на юридическия език, не е проблем за мен това, което сега ще приемем, да бъде възприето, едното или другото, от начало до край. Тази терминология има определена устойчивост. Аз не знам какви са и били мотивите, тъй като те не бяха изтъквани – защо се е възприела тази промяна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не е имало предложение в обратен смисъл.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Че не е имало предложение, го приемам като формален отговор, който също има своето основание.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): На комисия го приехме и гласувахме.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Не чух никакви мотиви защо се отклоняваме от тази ясна терминология, защото има различни неща. Ние имаме изборни длъжности и имаме избирателни райони. Сега схващате различното смислово значение на тези думи. Когато кажем „изборен”, ние някак смесваме тези две неща. Ако в понятието на кодекса това даже би могло да бъде аргумент – че става дума и за едното, и за другото, то в частта, в която говорим за районите, става дума за избирателни райони. Дори тук не би имало противоречие, когато говорим за мястото, където се провеждат изборите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Аз ще подкрепя предложението на Янаки Стоилов с допълнителни аргументи. Това, че кодексът е изборен, не пречи според неговата терминология списъците да са избирателни, секциите да са избирателни и комисиите да са избирателни. Подкрепям, че би трябвало да следваме вече възприетата терминология.
Моето предложение също може би ще ви се стори редакционно, но след като правим кодекс, според мен е редно термините, които се използват за различните видове избори, да бъдат еднакви, особено когато не са предопределени, да кажем, от конституционни текстове.
Предложението ми в случая касае произвеждането на втори тур на изборите за кметове. Спомняте си, че в предишните текстове, където се говореше реално за втория тур на президентските избори, вторият тур на президентските избори беше наречен „нов избор”. Така че нека терминологията, когато нямаме избрани мажоритарни кандидати на първи тур и ще се провежда следващ, да бъде еднаква – или нов избор на кметове, или втори тур на президентски избори, просто за еднаквост. (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.)
Да, но терминът, който се използва при президентските избори за втория тур е „нов избор”, насрочва нов избор. Това е терминът, който е възприел този кодекс. Според мен трябва да има еднаквост. Аз също подкрепям идеята да става дума за два тура на изборите, както и идеята районите да бъдат избирателни, както избирателни са секциите, избирателни са комисиите, избирателни са списъците.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики няма. 
Госпожа Георгиева разбирам, че е оттеглила искането си за изказване.
Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов, подкрепено от Мая Манолова, Глава ІV, която има заглавие „Изборни райони”, „изборни” да бъдат заместени с „Избирателни” и нататък в текста, където става реч за „изборни райони” да се чете „избирателни райони”.
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 104 народни представители: за 17, против 76, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Другото предложение на госпожа Манолова след разясненията тук в зала разбирам, че тя подкрепя в чл. 65 да остане израза „при произвеждане на втори тур за изборите на кметове”, но държи на съответното място при изборите за президент и вицепрезидент да не се записва „нов избор”, а да се запише „втори тур на изборите”. В кой член е изборът на президент? Мисля, че го гласувахме. (Реплики.)
По същество в този текст няма редакционна поправка, така че тук няма какво да подлагам на гласуване, госпожо Манолова.
Затова подлагам на гласуване наименованието на чл. 63 със заглавие „Вписване на граждани от други държави членки”. Той е гласуван.
Член 64 е гласуван.
Член 65 – това ли предстои да бъде гласувано? (Реплики.)
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителите за чл. 65 със заглавие „Вписване в списък при втори тур”, както и Глава четвърта с наименование „Изборни райони”, което наименование комисията подкрепя, Раздел І „Общи положения”, наименование – подкрепено от комисията, чл. 66, по който комисията подкрепя текста на вносителя, със заглавие „Видове изборни райони”, Раздел ІІ с наименование „Изборни райони при избори за народни представители”. Това е.
Ан блок гласуваме това предложение на докладчика в редакцията на комисията, която подкрепя текста на вносителите. Допълнително членовете получават наименование.
Гласували 108 народни представители: за 95, против 2, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 67 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Михайлов:
„Чл. 67, ал. 3 се изменя така:
„Централната избирателна комисия определя броя на мандатите за всеки многомандатен изборен район въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на гласувалите в съответния многомандатен избирателен район, като използва метода на най-големия остатък”. 
Предлаганият текст отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 67 със заглавие „Определяне на изборните райони и броя на мандатите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.
Гласували 104 народни представители: за 3, против 88, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 67 по вносител със заглавие „Определяне на изборните райони и броя на мандатите”.
Гласували 106 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По Раздел ІІІ има предложение на народните представители Владимир Тошев, Цвета Караянчева, Аспарух Стаменов и Стефан Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за наименованието на Раздел ІІІ: „Раздел ІІІ – Изборен район и райони при избори за президент и вицепрезидент на Републиката”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Извинявайте, господин Ципов, но тъй като става промяна и комисията предлага нова редакция на наименованието на раздела, има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за наименованието на Раздел ІІІ, съгласно доклада на същата комисия.
Гласували 104 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 68 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 68 със заглавие „Определяне на районите”. 
По Раздел ІV има предложение от народните представители Тошев, Караянчев, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението. 
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за наименованието на Раздел ІV: „Раздел ІV – Изборен район и райони при избори за членове на Европейски парламент от Република България”. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Член 69!
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 69 – предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 69 със заглавие „Определяне на районите”.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел V.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за чл. 68 „Определяне на районите”, Раздел ІV с наименование „Изборен район и райони при избори за членове на Европейския парламент от Република България” и чл. 69 по вносител със заглавие „Определяне на районите”. 
Гласуваме!
Гласували 102 народни представители: за 93, против 5, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Госпожо Манолова, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, не приехте предложението, което направихме с Янаки Стоилов – изборните райони да бъдат избирателни райони, което естествено е понятие, което има своята гражданственост в изборната практика. 
Но тук ви обръщам внимание на заглавията, които са по всеки текст и на които може би никой от народните представители не отделя необходимото внимание. Аз не виждам какъв е смисълът заглавието на изборните райони при изборите за членове на Европейски парламент да бъде „Изборен район и райони при избори за членове...”, както и като цяло заглавието на раздела да бъде „Изборен район и райони...”. Ами, да, то е ясно, че има изборни райони и че се дефинира всеки отделен изборен район. 
Няма никаква логика в подобни заглавия, които може и да не са решаващи и определящи за технологията на изборния процес, но издават една недокрай обмислена от гледна точка на лексиката и на възприетата за нормална говорна реч логика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие какво предлагате?
МАЯ МАНОЛОВА: Сега не знам, може би имате предвид това, че българите в чужбина гласуват в един изборен район, но каквито и да са съображенията е ясно, че изборните райони включват понятието „изборен район”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие предлагате прегласуване или какво?
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, встрани от микрофоните): Не, нищо не предлагам, обяснявам защо гласувам отрицателно. (Смях и реплики.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обяснение на отрицателен вот.
МАЯ МАНОЛОВА: Аз заявих, че това е отрицателен вот. Смисълът да се правят предложения липсва, тъй като те нито се чуват (шум и реплики от ГЕРБ), а пък какво говорим да се подкрепят.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Във Временната комисия изчистихме наименованието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Ципов, продължете.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Член 70 – предложение на Ципов, Колева и Тошев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Извинявайте, мисля, че не подложих Раздел V на гласуване. 
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Извинявам се! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не, аз се извинявам. Вие го докладвахте, но аз не го подложих на гласуване.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел V.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителите за наименованието на Раздел V, а именно „Изборни райони при избори за общински съветници и кметове”.
Гласували 96 народни представители: за 92, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Член 70 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Екатерина Михайлова – в чл. 70, ал. 2 след думите „кмет на община” се добавя „кмет на район в Столичната община и в градовете с районно деление”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 70 със заглавие „Определяне на изборните райони”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Госпожа Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК): Госпожо председател, уважаеми колеги! Въпросът, който поставям тук, се реши в чл. 1. Още в Правната комисия настоявах да не се гласуват оттук нататък предложенията, такава каквато е практиката при гледането на законите, и то трайна практика в много парламенти. След като не е прието основното ми предложение, всички останали предложения, които следват от това, защото коректно съм ги направила на всички места в закона, не трябва да бъдат подлагани на гласуване и отхвърляне. Това противоречи със законодателната техника. 
Аз правя това изказване само за да кажа, че това предложение не трябва да се подлага на гласуване, и не само това, а всяко следващо мое предложение, което е свързано с избор на районни кметове, защото парламентът вчера отказа да има пряк избор на районните кметове.
Практически изказването ми е в някаква степен и процедурно, но не виждам защо – това и в комисията го поставих, но се гласува. Ако решите, гласувайте и отхвърляйте, но това е...
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Трябва да го оттеглите.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: То не е и да оттеглям, господин Ципов – залата е отказала да има пряк избор и не подлежи на подлагане на гласуване оттук нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Михайлова, имахме повод вече в днешния ден да коментираме текстове, които са възприети и по принцип са предложени, но са разписани на друго място, как трябва да бъдат описани в доклада. Считам, че става въпрос за аналогична редакция. Тук би следвало да бъде изписано, че този текст не съвпада с обхвата на дейност на кодекса – чисто редакционно като изготвяне на доклад. Така или иначе обаче сега е включен в доклада и аз няма как на своя глава да не го подложа на гласуване. (Реплика от народния представител Георги Пирински.) Ако предложите като процедура.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Процедурно казвам да не се подлагат повече на гласуване предложенията на Екатерина Михайлова, свързани с прекия избор на районни кметове. Уточнявам, защото имам и други предложения, тях не ги оттеглям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме нещо, което е гласувано. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Оттеглянето означава друга воля на народния представител, който е направил предложението. По същество няма друга воля на народния представител, но става безпредметно подлагането на гласуване, тъй като излиза извън обхвата и предмета на Изборния кодекс. За това говорим.
Гласували 102 народни представители: за 34, против 39, въздържали се 29.
Предложението не е прието.
Прегласуване?
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК): Аз казах да не се гласуват всички мои предложения, свързани с избор на районните кметове. Това е процедурата, която правя, тъй като то е отпаднало.
Искам прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, още едно изречение. Ако някъде в умората, която върви, се случи текст, който се подкрепи, а той противоречи на чл. 1 за предмета и обсега...
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Какво правим?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дано нямаме такава хипотеза.
Подлагам на прегласуване направеното процедурно предложение на Екатерина Михайлова.
Гласували 98 народни представители: за 49, против 34, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Има ли други изказвания по същество, преди да преминем към гласуване?
Заповядайте, госпожо Манолова. 
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Госпожо Цачева, разбира се, че госпожа Михайлова е права и че никога не се гласуват предложения, които са отпаднали при решаването на същия въпрос при предишни текстове. Това е все едно, след като бъдат отхвърлени нашите предложения за интегралната бюлетина, след това да ги гласувате във всички останали текстове, в които те са предложени. 
Така че това, което правите в момента, е абсурдно. Разбира се, че тези предложения не трябва да се гласуват повече, тъй като идеята да се избират районните кметове е отхвърлена.
Така или иначе при приемането на този кодекс се натъкнахме на доста парадокси. Много се надявам, че те няма да се отразят на изборните правила по начин, по който да направят провеждането на изборите невъзможно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова, не разбрах, взехте думата по начина на водене, така ли? 
МАЯ МАНОЛОВА: Да, по начина на водене. 
Изобщо не трябваше да подлагате на гласуване това предложение. Да не се гласуват предложенията на госпожа Михайлова, тъй като те вече са отхвърлени с гласуването на чл. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нямам такова еднолично право. Подложих предложенията на гласуване. Залата взе своето решение.
МАЯ МАНОЛОВА: Разбира се, че сте длъжна да го направите, защото мнозинството напук и на инат е готово да гласува всякакви предложения, а да не гласува други, които са разумни и в унисон с досегашната парламентарна практика. Вие сте председател и стоите малко по-високо от възбудата, която е обзела Политическа партия ГЕРБ в залата. (Шум и реплики в блока на мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За процедура има думата господин Радославов.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Очевидно имаме нужда от малка почивка, както каза преди малко председателката. Вижда се, че за някакви незначителни неща буксуваме. Можем да направим почивка десетина-петнадесет минути. Ако трябва, ще останем след 19,15 ч. Виждате, че се спори за несъществени неща.
От името на парламентарната група искам почивка. Мисля, че се налага, за да си ускорим работата. Иначе буксуваме.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Ако трябва изпийте едно кафе, но да продължим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Радославов, бих Ви помолила колегиално – да оттеглите предложението си. Мисля, че в момента не се налага почивка. Имаме още около един час работа до края на пленарното време днес.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ, встрани от микрофоните): Бях помолен от името на парламентарната група да поискам почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Почивка.
Продължаваме в 18,00 часа. 
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Те преди искаха почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Всъщност, имало ли е почивка, поискана от Коалиция за България? (Силни реплики и шум в мнозинството.)
От Секретариата ми подсказват, че от Коалиция за България не са искали почивка.
Обявявам почивка до 18,00 часа.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, народните представители да заемат местата си. Имаме по-малко от час до края на работния ден, нека да се концентрираме максимално.
Има ли други изказвания по чл. 70? Няма.
Дебатите са закрити.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Екатерина Михайлова, което комисията не подкрепя.
Гласували 87 народни представители: за 7, против 61, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за чл. 70 със заглавие „Определяне на изборните райони”.
Гласуваме чл. 70 и неговото заглавие.
Гласували 98 народни представители: за 86, против 4, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Глава пета.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел І. 
Има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 71.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 71 със заглавие „Компетентен орган за образуване на избирателни секции”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Докладвайте и чл. 72.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 72.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 72 със заглавие „Критерий за образуване на секциите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? 
Заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Имам редакционни предложения по чл. 72, които нямах възможност да направя в комисията. 
Обръщам внимание върху възможността текстът на редица места да бъде доста по-стегнат. Образно казано на места той е като една мокра хавлиена кърпа, от която има още доста какво да се изстисква. 
Едното от предложенията ми е по ал. 3 – за образуването на секции в отделни населени места, когато те имат по-малко от 20 избиратели. Текстът би следвало да звучи „за отделни населени места”, защото винаги населените места са териториално обособени, няма нужда от такива плеоназми в закона. Да се запази числото 20.
Подобно предложение имам и за ал. 5 „Избирателните секции в градовете с районно деление – тук вече чета заместващия текст – се намират на територията на района”.
Какво значи „се съобразяват с границите на района”? Това не е тъждествено на изискването, което предполагам се съдържа като идея – секциите да не надхвърлят територията на района. „Съобразяват се” може да означава, че ако тази секция се отнася за район „Младост”, тя съобразно с него може да бъде и в близката част на „Дървеница”, а не примерно в противоположната част на София – в „Люлин”. Така че това сигурно е съдържанието, което се има предвид, и то би могло да се изрази по предложения от мен буквален начин.
Последното, третото е в ал. 4. Когато става дума за остатъка, при който е налице минимално изискван брой избиратели като възможност за откриване на отделна секция при наличието на по-малко от 500 избиратели, тук предлагам числото „30” да се замени с „50”. В един такъв закон има много числа, много дати и винаги, когато те могат да бъдат стереотипизирани, е добре да се използват тези възможности. Достатъчно голямо е отклонението „под 500 избиратели”, за да сложим като долна граница поне 50 избиратели, тъй като тук не става дума за отделно населено, за различно населено място, а става дума за секция в рамките на населени места, които са с много повече жители. В случая деленето на 500 като кратно на 5 на 10 е много по-добро и не трябва да се въвеждат толкова много различни числа, които ще затруднят дори и органите, които прилагат закона.
Това са моите предложения по чл. 72, респективно за алинеи 3, 4 и 5, като тези по ал. 3 и 5 дори можете да ги гласувате общо, тъй като те имат обща логика за редакция.
Като второ предложение – замяната на числото „30” с „50” избиратели в предпоследното изречение на ал. 4. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател! По ал. 8, където са включени изборните секции по 6 и 7. Става въпрос за: „и образувани такива на плавателни съдове”. 
„Изборните секции се образуват от ръководителите и от капитаните на плавателните съдове, за което уведомяват кмета на общината, на чиято територия се намират заведенията и домовете, както и съответната районна или общинска избирателна комисия”. 
Капитана на кораба. Може би трябва да кажем коя е съответната комисия или го има пояснено на друго място? Ако го има пояснено на друго място – добре. Коя е съответната на капитана на кораба общинска или районна избирателна комисия? 
Попадайки в този текст тук,... може би трябва да си има разписано отделно за гласуване на корабите и там да е специална уредба, която е специална по отношение на всички останали. Вкарвайки го тук, капитанът на кораба ще се чуди утре - капитанът на кораба, коя му е съответна. Това е специална. Гласуването на кораби е изключително специална хипотеза и не може да я вкараме при лечебните заведения и домовете за стари хора. Едното е на територията на страната, другото е...
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Пак на територията на страната.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): То е територия, ама няма, пак е територия, но плува в открито море. Кой е съответният кмет на община? 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, по същество въпросът опира до това, гласовете, получени при гласуването на кораб, към коя секция се прибавят. Имаме ли отговор на този въпрос? Защото, ако няма отговор, може би е разумно да отпаднат оттук и да се подготви текст, в който да бъде оказано какво се случва с тези гласове.
Реплики към изказването на господин Миков? Няма.
Други народни представители? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на Янаки Стоилов в чл. 72, ал. 3 вместо предложения ни от комисията текст „при териториално обособени”, вместо това да се запише „за отделни населени места кметът на общината може да образува секции с не по-малко от 20 избиратели”.
Гласували 122 народни представители: за 25, против 77, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Янаки Стоилов – ал. 5 вместо текста „съобразяват с границите на района”, се запише „се намират на територията на съответния район”.
Гласували 99 народни представители: за 35, против 35, въздържали се 29.
Предложението не е прието.
Прегласуване – заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Аз правя предложение за прегласуване. 
Изглежда по-нататък ще се въздържам от това да се подобри стилистиката на закона, но за мен това е показателно за някакъв абсурд или инат, който тук владее съзнанието на повечето от хората. След като се предлага един текст, който е безусловно ясен, а не е по подразбиране, защото аз допускам, че идеята на предложителите на текста е същата като моята, да се отклонява едно предложение само за това, че то е направено...
Разбира се, гласувайте както искате! 
Лично мен това силно ме демотивира от дискусия, защото тя показва, че тя е като обсъждане с глухи, а все пак аз си чувам и мога да говоря. Единствено бих се изказал по въпроси, когато става дума за отстояване на някаква позиция по същество, независимо от това, дали тя се приема, тъй като там може да е донякъде разбираемо защо едните хора политически или по други мотиви поддържат една позиция, а по същия въпрос – другите поддържа друга, поне защото имат някакви интереси – оправдани или не. 
Така че ваш е изборът – гласувайте както искате! 
Аз държа да се прегласува, за да се види дали все пак някаква мисъл се влага, някаква способност да се реагира на различни предложения, дори, когато те по смисъл не се отклоняват от предложеното. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми народни представители, едно населено място се индивидуализира с неговата територия и затова в ал. 3 с нашето гласуване не подкрепихме предложението на господин Стоилов, тъй като е ясно, че територията трябва да остане като характеристика на населеното място. Ако сме последователни в изписването на текстовете, този признак – територията, би трябвало да бъде възпроизведена и в ал. 5, където текстът ще стане: избирателните секции в градовете с районно деление се намират на територията на съответния район. (Реплика на народния представител Димитър Лазаров.) Ама, веднъж употребяваме граници, веднъж територия, през една алинея. С какво характеризираме населеното място? С територията му. Районът също е с територия. (Реплика на народния представител Димитър Лазаров.) А това, което е вътре в границите, какво е? (Реплика на народния представител Димитър Лазаров.)
Подлагам на прегласуване предложението на Янаки Стоилов за редакционна промяна в ал. 5 на чл. 72. 
Гласували 111 народни представители: за 45, против 30, въздържали се 36.
Предложението не е прието.
Отрицателен вот – господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Чета ви чл. 41, ал. 4 от Закона за избиране на народни представители, чиито последни изменения са от м. май 2009 г. и 16.10.2009 г.: 
„(4) Избирателните секции в градовете с районно делене се съобразяват с границите на района”. 
Отделен е въпросът доколко един район е самостоятелно обособена териториална единица. Очевидно не е, по смисъла на Закона за местното самоуправление. Законодателят това е имал предвид, за да каже: границите на района. 
Аз не виждам каква драма настъпва тук, една практика, която се е наложила при приемането на този закон и при прилагането на този закон, ние да правим, едва ли не, изявление, че някакви сериозни нарушения се правят тук. Благодаря ви. (Реплики от народния представител Янаки Стоилов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Смисълът на този кодекс беше терминологично да се изчистят всичките различни понятийни особености в различните закони, поради което, за мен лично в чл. 72, през една алинея, различна терминология – волята на мнозинството е факт.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов в чл. 72, ал. 4 вместо числото „30”, да бъде „50”.
Гласували 108 народни представители: за 20, против 70, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване пълната редакция на чл. 72, съгласно предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя и със заглавие „Критерии за образуване на секциите”. 
Гласували 111 народни представители: за 92, против 16, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, правя този отрицателен вот, за да обърна още веднъж внимание на този въпрос – капитаните на плавателни съдове. 
Става въпрос за намиращи се извън страната плавателни съдове. Има по-назад един текст, в който се казва откъде получават до 19 часа... и т.н., но за намиращите се извън страната плавателни съдове под българско знаме. Разберете, че става въпрос за кораби и права на граждани, които може да са на другия край на света – както в дипломатическите ги получават, така и там могат да ги получат. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.) Както са написани текстовете, това е проблем. 
Затова, приемайте си ги, както ги искате ги приемайте! Аз не съм се ангажирал с този текст, но разберете, че е проблем и по-нататък потърсете решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Ципов, продължавате с доклада.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 73.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 73:
„Секции за избиратели с увреждания
Чл. 73. (1) Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи районните или общинските избирателни комисии с решение определят секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.
(2) Пред избирателната секция по ал. 1 се поставя табела и други обозначителни знаци, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 73 – „Секции за избиратели с увреждания” в редакцията по доклада на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Гласували 113 народни представители: за 99, против 7, въздържали се 7.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ, който комисията подкрепя.
Гласували 104 народни представители: за 96, против 2, въздържали се 6.
Наименованието е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 74.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Екатерина Михайлова в чл. 74 отпадат точки 3 и 4 на ал. 2 и т. 2 на ал. 4.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Михаил Михайлов чл. 74, ал. 2, точки 3 и 4 се заличават.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 74 със заглавие „Образуване на секции”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, д-р Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам само да ви кажа, че по време на заседанието на комисията по изготвяне на Изборния кодекс колегите от ГЕРБ непрекъснато подкрепяха нашето предложение изборите в чужбина да могат да бъдат извършвани само в дипломатическите и консулски служби. 
Госпожа Фидосова е тук, през всичките месеци, беше дадена заявка от ГЕРБ, че ще бъде гласувано само в дипломатическите мисии и това беше...
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Такова нещо не съм казала. Абсолютно не е вярно.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ: Има стенограми и винаги може да се провери. В последния месец дадохте отбой от тази заявка. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.) Има стенограми, всичко може да се провери. В последния месец вие отстъпихте от тази позиция, защото непрекъснато давахте... Ние също се позовавахме на това, което се случи на последните парламентарни избори със 121 секции в Турция, където бяха направени експертизи, че всички тези списъци и заявления, са писани с един и същи почерк, с една и съща дата, в един и същи час са внесени и т.н. 
Бяха дадени абсолютни доказателства за това, че изборите, ако не се провеждат под контрола на държавни служители, на хора, които са ангажирани с Министерство на външните работи и т.н., няма да могат да бъдат опазени от опорочаване. Това беше дадено многократно като заявка.
Затова се обръщам към колегите от ГЕРБ: нека да подкрепят нашето предложение, а именно т. 3 и 4 да се заличат, тоест гласуването в чужбина да може да се извършва само в дипломатическите мисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Екатерина Михайлова, което комисията не подкрепя.
Гласували 99 народни представители: за 8, против 27, въздържали се 64.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.
Гласували 90 народни представители: за 9, против 20, въздържали се 61.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 74, заедно с наименованието на текста, което комисията подкрепя.
Гласували 114 народни представители: за 97, против 11, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 75.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 75 със заглавие: „Образуване на нови секции”. 
Глава шеста.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Глава шеста.
Раздел І. 
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел І.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителите за чл. 75, заедно с наименованието на същия, както и наименованието на Глава шеста по предложение на вносителя и на Раздел І, които комисията подкрепя.
Гласували 111 народни представители: за 94, против 9, въздържали се 8.
Предложенията са приети.
Уважаеми колеги, преди малко бяха докладвани наименованията на Глава пета, чл. 71 и чл. 72 – едновременно. Имаше обсъждане по чл. 72, но беше пропуснато гласуването на наименованието на Глава пета и текста на чл. 71 и Раздел І – трите предложения.
Има ли изказвания по тях? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителите за наименованието на Глава пета, за наименованието на Раздел І и за текста на вносителя за чл. 71, които комисията подкрепя.
Гласували 107 народни представители: за 97, против 7, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 76 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 76:

„Общи изисквания
Чл. 76. (1) Всяка партия може да участва във всеки отделен вид избори самостоятелно или в коалиция от партии с други партии.
(2) Всяка партия може да участва във всеки отделен вид избори само в една коалиция от партии.
(3) Всяка партия или коалиция от партии, регистрирана в Централната избирателна комисия, може да участва в изборите за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства в състава на различни за всеки отделен вид избори местни коалиции от партии или самостоятелно.
(4) Инициативни комитети за издигане на независими кандидати могат да се създават и участват във всеки отделен вид избори.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Радославов.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз поставям принципно въпроса: защо се отказваме от едностепенната форма на регистрация на избори, тоест едновременно за партии и коалиции? 
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Това не е по този член.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ: Да, но то пак е по същината на въпроса. 
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Няма лошо, но не е по въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Госпожо Фидосова, ако обичате, не се обаждайте от мястото си! 
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Не е по този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Добре, разбрах.
Господин Радославов, ако обичате в конкретика по текста по чл. 76!
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ: Моята теза е свързана с това, че би трябвало да запазим едновременната регистрация на партии и коалиции от партии. 
Мисля, че това, което се въвежда, цели само едно нещо – да се затрудни формирането на коалиции. Презумпцията е, че това ще затрудни Коалиция за България и Синята коалиция, което според мен не отговаря на истината. И двете коалиции ще могат да се справят и с тези текстове. 
Обаче тези текстове по принцип възпрепятстват или биха възпрепятствали формирането на коалиции от множество извънпарламентарни партии. Това според мен е едно нарушение на правата на гражданите, след като ще им се възпрепятства възможността да гласуват чрез коалиции от партии. Не виждам защо това нещо се въвежда фактически? То безспорно е едно ограничение на правата на българските граждани. 
Натрупват се доста рестрикции. Едната рестрикция е тази, а другата премина току-що, като се намали с 20% съставът на общинските съвети, тоест вдигна се квотата, качи се някъде около 10% за един съветник възможността, за да се спечелят, промени се –от 150 се качи на 350, и 7000 граждани, необходими за подписка, които да подкрепят партията или коалицията, и имуществения ценз – 10 хил. лв. Всичко това аз съм дълбоко убеден, че е нарушение или затруднение правата на гражданите да изразят свободно своята воля на вот и не мога да го приема. 
Като имаме предвид, че въвеждането, както се казва, на тотално подслушване на хората и една страхова психоза – хората ще ги е страх да се подпишат под един инициативен комитет или коалиционна партия. Това нещо вероятно се калкулира, което също ще затрудни изразяването на свободната воля на гражданите.
Седя и се чудя тук и искам да попитам госпожа Фидосова, пак така в малко шеговит тон, дали не се вживява в ролята на известната Мария Медичи, която в една Вартоломеева нощ унищожава над 30 хил. хугеноти и дали с този Изборен кодекс няма така да бъдат извадени от играта, тоест да не могат да участват в избори, над стотици партии и инициативни комитети? Има някаква аналогия в подхода, който аз не приемам. Затова не мога да приема въобще тази двустепенна регистрация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 76 заедно с наименованието, както е по доклад.
Гласували 112 народни представители: за 99, против 8, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 77 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Владимир Тошев, Цвета Караянчева, Аспарух Стаменов и Стефан Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 77:

„Правила за наименованията
Чл. 77. (1) Наименованието или абревиатурата на коалиция от партии не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии преди датата на обнародване в „Държавен вестник” на указа на президента за насрочване на изборите, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци.
(2) Забраната по ал. 1 не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалицията от партии повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в състава й партии.
(3) Наименованието или абревиатурата на участващите партии в състава на коалиция от партии може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на коалицията от партии.
(4) Централната избирателна комисия при всички видове избори и съответната общинска избирателна комисия при избори за общински съветници и кметове извършва проверка за изпълнението на изискванията по ал. 1 и 2. При установяване на непълноти се дават незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация. 
(5) В случай, че указанията по ал. 4 не са изпълнени в срок се отказва регистрация.
(6) Отказът за регистрация на Централната избирателна комисия може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.
(7) Отказът за регистрация на общинската избирателна комисия може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 33, ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 77 заедно с наименованието на текста, както е по доклад.
Гласували 104 народни представители: за 92, против 8, въздържали се 4.
Тестът е приет.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: „Раздел ІІ”.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли изказвания?
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Раздел ІІ, което комисията подкрепя.
Гласували 108 народни представители: за 96, против 7, въздържали се 5.
Наименованието е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 78 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Екатерина Михайлова.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Георги Анастасов – чл. 78 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 78 със заглавие „Внасяне на депозит”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Анастасов.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ): Господин председател, дами и господа народни представители! Това е един от дискриминационните раздели в Изборния кодекс. Този дискриминационен текст показва, че искате да се цензурират изборите. 
Това е наша последователна политика още от Тридесет и деветото Народно събрание. Както в Тридесет и деветото Народно събрание със Закона за политическите партии, така и в Четиридесетото Народно събрание заедно с народния представител Иглика Иванова сме били против какъвто и да е ценз – дали финансов, дали някакъв друг. Това е ограничаване правата на хората, независимо че сумите се намаляват в момента, това няма никакво значение. Въпросът е, че принципът е да няма цензура и да няма някакви изисквания. Това винаги българските социалдемократи през цялата история – 120-годишна история, са защитавали. 
Интересно е как сте го записали - „депозит”. Тук колегите обсъждаха на шега дали депозитът ще получава някаква лихва, дали Дянков ще дава някакво покритие? Това е в несериозната част. 
Сега говорим сериозно. Запомнете: големите партии по-лесно стават малки и то много бързо. Това е в скорошната ни история - от 2001 до 2009 г. Такива партии не са в парламента. В най-новата ни история е така. Както се казва: малките партии стават големи и обратно.
Второ, казвате, че чрез малките партии ще премахнете корупцията. Ами, фирмите ще си купуват партиите по-лесно. Какво са 10 хил. лв. за един бизнесмен, да си купи една партия?! Никакъв проблем!
Този ценз няма да ограничи огромното количество партии. Да, ако сложите изискване за 1 млн. лв., тогава може да се говори, но ще бъде ли справедливо?!
Помислете, когато предлагате каквито и да било ограничения. Всяко ограничение е за сметка на бедните, а не за богатите. Една партия, която представлява хората на труда, няма такива големи финансови възможности.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): А сега как е - по 50 хиляди?
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Подчертавам още веднъж: ние сме били последователни противници на това в Четиридесетото Народно събрание и ми се иска тези, които са били депутати тогава, да седнат и си припомнят какво сме говорили от тази трибуна заедно с Иглика Иванова. Противници сме били на всякакъв ценз - имуществен и друг ценз, който да ограничава партиите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.
Гласували 107 народни представители: за 11, против 94, въздържали се 2.
Предложението не е прието. 
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 78 заедно със заглавието, което комисията подкрепя.
Гласували 102 народни представители: за 92, против 8, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 79 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Екатерина Михайлова.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Георги Анастасов - чл. 79 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 79 със заглавие „Размер на депозита и възстановяване”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.
Гласували 106 народни представители: за 12, против 87, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 79 заедно с наименованието му, което комисията подкрепя.
Гласували 99 народни представители: за 91, против 6, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 80 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Георги Анастасов – чл. 80 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 80 със заглавие „Невъзстановени суми. Отчитане на сумите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.
Гласували 105 народни представители: за 12, против 84, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 80 заедно с наименованието му - предложения, които комисията подкрепя.
Гласували 106 народни представители: за 92, против 10, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ, който се подкрепя от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 101, против 6, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 81 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 81: 
„Участие в изборите
Чл. 81. В изборите участват партиите и коалициите от партии, регистрирани в Централната избирателна комисия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 81 заедно с наименованието, както е по доклада.
Гласували 107 народни представители: за 105, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 82 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Михаил Михайлов.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски.
Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не го подкрепя по точки 2 и 3:
„2. Точки 9 и 10 се заличават.
3. Точки 11, 12 и 13 стават съответно 9, 10 и 11.”
Предложение от народния представител Георги Анастасов: в чл. 82, ал. 3 точки 6 и 7 да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 82:
„Регистрация на партии
Чл. 82. (1) Не по-късно от 60 дни преди изборния ден по решение на централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, се представя в Централната избирателна комисия заявление за регистрация. Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията според актуалната й съдебна регистрация. Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващия партията.
(2) В заявлението по ал. 1 се посочват:
1. пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация;
2. пълното или съкратено наименование на партията, заявено за отпечатване върху бюлетините (бюлетината);
3. искане за регистрация за участие в изборите;
4. адрес и телефон за връзка.
(3) Към заявлението за регистрация партията представя:
1. заверен препис от решението на Софийския градски съд за вписване на партията в регистъра на политическите партии;
2. удостоверение за актуално правно състояние към датата на насрочване на изборите;
3. заверено от партията копие от броя на „Държавен вестник”, в който е обнародвано решението за регистрацията на партията, или други документи според изискванията на действащото към момента на регистрацията й законодателство;
4. образец от подписа на представляващия партията;
5. образец от печата на партията;
6. банков документ за внесен депозит по чл. 79, ал. 1;
7. списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията; при избори за членове на Европейския парламент от Република България регистрацията на партията може да бъде подкрепена и от избиратели, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, като в списъците се посочват имената, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него и подпис;
8. удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии – от датата на съдебната им регистрация;
9. заверен от Софийския градски съд препис от устава;
10. удостоверение от съда за подадени заявления за спазване на изискванията на чл. 19а от Закона за политическите партии;
11. удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;
12. пълномощно от представляващото съответната партия лице, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица. 
(4) Личните данни по ал. 3, т. 7 се обработват и предоставят при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Има заявени изказвания от господин Анастасов и от госпожа Манолова. 
Няма време да продължим с изказванията.
Продължаваме утре в пленарно заседание от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 18,58 ч.)


Председател:

		 Цецка Цачева


Заместник-председатели:

				 Анастас Анастасов

				Екатерина Михайлова

Секретари:

		Пламен Нунев

		Милена Христова