Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-12-15

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова
 
	Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум.
Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Има искане от името на Парламентарната група на Синята коалиция за декларация.
Заповядайте, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Ние от Синята коалиция като български граждани се срамуваме от факта, че половината – 13 от 26, български посланици в Европейския съюз са агенти на Държавна сигурност. (Оживление.)
Това само потвърждава за пореден път тезата на представители на Русия, че България е нейният Троянски кон в Европейския съюз.
Призоваваме спешно да бъдат отзовани тези посланици и настояваме за законово ограничаване правото на агенти на Държавна сигурност да заемат такива постове. Това за пореден път показва, че бившата Държавна сигурност до голяма степен определя и българската външна политика.
До края на днешния работен ден ние от Синята коалиция ще предложим и законопроект, който да ограничава и да не дава възможност повече това да продължава в България. Крайно време е този проблем да бъде решен окончателно. И това ще бъде поредното изпитание за Четиридесет и първото Народно събрание. Нека да видим кои са демократите в тази зала и кои партии ще подкрепят това законодателно решение. (Шум и реплики в КБ.)
Още от сега се вижда, че БСП не са съгласни.
И така, колеги, аз смятам, че повечето европейски страни решиха тези въпроси и е крайно време и България да намери едно окончателно решение. Трябва да е ясно кой – кой е, в българската външна политика. С агенти на Държавна сигурност не можем да правим външната политика на Европейската народна партия. Това е невъзможно. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа, предлагам на вашето внимание проект за Програма за работата на Народното събрание за времето от 15 до 17 декември 2010 г., както следва:
1. Второ четене на Проекта за Изборен кодекс – продължение.
2. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията – продължение от петъчния ден, миналата седмица.
3. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството, от името на правителството на Република България, и министъра на местното самоуправление, от името на правителството на Република Македония, относно изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество с номер, посочен в Меморандума.
4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи.
5. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за развитието на Академичния състав в Република България. (Общ законопроект, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, по приетите на първо четене на 24 ноември 2010 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за развитие на Академичния състав в Република България.)
Режим на гласуване, моля.
Гласували 129 народни представители: за 98, против 6, въздържали се 25.
Предложението е прието.
На основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили три предложения, както следва.
Първо по време е предложението от името на заместник-председателя на Парламентарната група на Коалиция за България господин Ангел Найденов за включване като точка в дневния ред на Народното събрание за периода 15-17 декември 2010 г. Проекторешение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на обстоятелствата около избирането и освобождаването на госпожа Калина Илиева от поста изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”. Това е предложение с вх. № 054-02-126, внесено на 13 декември 2010 г. от Сергей Станишев и група народни представители.
Господин Найденов, имате думата.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, предложението, което правим по ал. 3 от името на Парламентарната група е за създаване на Анкетна комисия за изясняване на обстоятелствата около назначаването и освобождаването на вече бившата шефка на Държавен фонд „Земеделие” Калина Илиева.
Сами разбирате, уважаеми народни представители, че в случая обаче Калина Илиева е само брънка от една дълга и, за съжаление, много грозна верига, опасваща Държавен фонд „Земеделие” и като дейност, и като отношение към български производители, бенефициенти, като взаимоотношения вътре в рамките на държавния фонд и, разбира се, в Министерството на земеделието, и като взаимоотношения с международни структури и наши европейски партньори.
Чуйте само: министърът на земеделието казва, че са подадени над 400 сигнала от Калина Илиева до Европейската служба за борба с измамите, до прокуратурата, до ДАНС. Очевидно, че парламентът не може да страни от едно основно свое задължение и в този случай да направи проверка какви са тези сигнали и до колко те са основателни.
Твърди се, че в резултат на дейността на Държавен фонд „Земеделие”, ръководен от госпожа Илиева, вече има нанесени щети на бюджета в размер на най-малко 150 млн. лв., заради неразплатени проекти по предприсъединителната програма САПАРД.
И второ – твърди се, че отново в резултат на нейните действия по подадени сигнали за включване на български фирми в така наречения „черен списък” се водят дела за обезщетение, които биха могли да надхвърлят 200 млн. лв.
Струва ми се, че тогава, когато става дума за ръководството на един фонд, който управлява над 40% от всички пари, които България следва да получи по европейски програми, парламентът има основно задължение и отговорност да подкрепи едно подобно предложение, за да се изяснят всички тези въпроси.
Разбира се, трябва да бъдат изяснени въпросите по критериите за нейното назначаване, по нейните връзки – твърди се, с ОЛАФ, така че, моля, подкрепете това предложение на Коалиция за България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението от името на Парламентарната група на Коалиция за България за включване на Проекторешение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на обстоятелствата около избирането и освобождаването на госпожа Калина Илиева от поста изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”.
Гласуваме!
Гласували 140 народни представители: за 57, против 53, въздържали се 30.
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, този резултат ми дава основание да апелирам настоятелно към мнозинството в лицето на народните представители от ГЕРБ и „Атака” да подкрепят направеното предложение за анкетна комисия.
Споменах, че въпросите около назначаването на Калина Илиева са само част от всички онези въпроси, които стоят пред всички нас като народни представители, и в случая към Народното събрание като най-висшата институция в държавата. Не можете да стоите безучастно, когато се твърди, че в резултат на сигнали на госпожа Илиева министърът на земеделието, избран с вашите гласове, е бил обект на прилагане на специални разузнавателни средства. Изникват въпроси: що за управление и правителство, що за държава сме, тогава когато в рамките на една институция, на хора, назначавани с протекциите на хора, които след това са обект на разследване, и Народното събрание не желае да вземе отношение?
Не ви ли интересуват въпросите, свързани с това какви са тези информации и защо са прилагани специални разузнавателни средства по отношение на министъра на земеделието? Какви са онези критерии, които са послужили и на министъра на земеделието да направи предложението, и на министър-председателя да съгласува и да даде одобрението си за назначаване на Калина Илиева? 
Твърди се, че имала протекции от най-високо ниво от страна на Европейската служба за борба с измамите. Твърди се, че търсели млад човек. Защо освен млад човек, в което няма нищо лошо, не се търси и можещият човек? Добродетел ли е моженето, или е порок, за да се търси само възрастта? 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрахме тезата Ви, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Струва ми се, че има много остри въпроси, които не могат да бъдат подминати с въздържание или с гласуване против предложението за създаване на анкетна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Подлагам на прегласуване предложението за включване в дневния ред създаването на временна анкетна комисия.
Гласували 144 народни представители: за 56, против 63, въздържали се 25.
Предложението не е прието.
Следващото по ред предложение – с правно основание чл. 43, ал. 3 от правилника, е от народния представител господин Яне Янев: на основание чл. 99 от правилника да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно изявленията му, цитирам: „Защо да не бъдат подслушвани и разработвани хора от високите етажи на властта?” – край на цитата, както и с оглед изясняване на въпроса налице ли са данни за неправомерни действия или престъпления, извършени от изпълнителния директор на Агенция „Митници” Ваньо Танов, министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов и други отговорни длъжностни лица от висшата държавна администрация. 
Предложението е изслушването да се включи като точка от програмата на Народното събрание за тази седмица.
Господин Янев, заповядайте.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! България е парламентарна република и българският министър-председател има конкретни и ясно дефинирани в Конституцията правомощия. Откъде черпи правомощия господин Бойко Борисов, за да подслушва или да следи? Такива правомощия българският министър-председател няма и е абсурдно в една демократична държава министър-председателят да чете, да разполага и да се занимава със специални разузнавателни средства. Няма друга такава европейска страна. Още повече че той сам в публичното пространство обявява, че се занимава с подобна дейност и не намира нищо странно да се занимава с нея. 
Въз основа на кой български закон министър-председателят може да възлага да се следи някой висш държавен чиновник? Да не говорим, че това е политика в управлението на ГЕРБ – всеки министър следи другия, или министрите на Цветан Цветанов следят министрите на Бойко Борисов. (Шум и смях.) Такава тежка параноя не е имало никога, въпреки големите проблеми на целия преход.
Затова ние искаме като парламентарна република министър-председателят да дойде тук и да даде обяснение, в т.ч. и за най-скандалните моменти, свързани с министъра на земеделието и с шефа на Агенция „Митници”. Много е важно да се знае как точно са били накичени сътрудниците им като коледни елхи със сересета, в кои кабинети са пребивавали тези чиновници (шум и реплики) и след това тези незаконни специални разузнавателни средства от кого са ползвани? Всичко това би следвало в една нормална демократична държава да се знае от българския парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Янев.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Яне Янев за провеждане на изслушване на министър-председателя по поставените в предложението и изложените пред вас въпроси.
Гласували 141 народни представители: за 44, против 95, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Процедура за прегласуване – заповядайте, господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Отхвърлянето на това предложение означава само едно - че депутатите от ГЕРБ и „Атака” са съгласни да бъдат законно следени и подслушвани, съгласни са да бъдат подлагани на незаконни експерименти. Това нещо не ги притеснява. Само че не знаем до кога ще продължи този период, защото това, което в момента се прави, убеден съм, ще стресне всеки един от тези, които сега отхвърлят това предложение. И няма да е дълъг периодът, който ще изминем, когато вие ще съжалявате за това гласуване.
Затова, колеги, призовавам ви да се опомните и да дадете възможност на българския министър-председател да дойте тук, в пленарната зала, и да обясни въз основа на кой български закон той подслушва и следи хора - както се изразява - от високите етажи на властта. Кои разпоредби използва и въз основа на какви действия съобщава факти, с които е абсурдно да се занимава не само министър-председателят, а който и да е било от изпълнителната власт?
Ако Бойко Борисов иска да пусне огромни уши-пеленгатори, с които да слухти в цялата държава, парламентът е за това - да подостри ножици и да ги отреже (смях в КБ), защото ние сме парламентарна република и не бива да позволяваме да се случват такива безобразия. 
Сигурен съм, че един ден ще се потърси отговорност за всички тези безобразия, които се случват в България. Аз зная, че това, което се случва, е режим, който е мутант между царя и Тодор Живков, но дори и те не си позволяваха подобни безобразия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Яне Янев за изслушване на министър-председателя Бойко Борисов.
Гласували 148 народни представители: за 49, против 96, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Следващото по време предложение е на народния представител Емил Василев, който на основание чл. 99 от правилника предлага да се проведе изслушване на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов относно прилагането на нормативната уредба, регламентираща използването на специалните разузнавателни средства.
Заповядайте, господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря, госпожо председател.
Това изслушване се налага поради две групи аргументи - от правно и от общодемократично естество. В последните дни наблюдавахме поведението на вицепремиера Цветан Цветанов, включително и с художествено четене на материали от специално разузнавателно средство от парламентарната трибуна, което е безпрецедентен случай. Също така наблюдавахме изказвания на министър-председателя, който не намира нищо лошо в начина, по който се използват специални разузнавателни средства.
Какъв е обаче смисълът от използването на специални разузнавателни средства? Каква е тяхната цел? Да предотвратяват, разкриват и разследват престъпления. Същевременно ние непрекъснато наблюдаваме изтичане на информация от специалните разузнавателни средства в публичното пространство. Дори днес в една медия ще прочетете много интересна история - за това как магистрат, председател на окръжен съд в България, е държан в подчинение от определени политически фактори чрез притежаване на компрометиращи за него материали от специални разузнавателни средства.
С течение на годините законодателството, което регламентира използването на специалните разузнавателни средства, действително се разви. Първият закон беше приет още в далечната 1994 г. След това през 1998 г. беше приет нов закон за специалните разузнавателни средства, но ние наблюдаваме лутане на нашата държава, която очевидно въпреки отминалите шестнадесет години от приемането на това специализирано законодателство, не знае как да ги използва и какво да прави с тях. В продължение на много години ние нямахме нито едно наказателно производство, по което като доказателство да са използвани материали от специални разузнавателни средства. (Сигнал за изтичане на времето.) 
Приключвам, госпожо председател.
Сега отиваме в другата крайност - чрез промени, включително в НПК, ние превръщаме СРС-то в основно доказателствено средство в наказателния процес, което е абсурдно. Редно е хората, които прилагат и използват тези специални разузнавателни средства, да заявят пред всички нас защо го правят точно по този начин и дали има някакви проблеми във връзка с това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за изслушване на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов по повдигнатите въпроси.
Гласували 143 народни представители: за 42, против 97, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Предложение за прегласуване - има думата господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря, госпожо председател. 
Колеги, надявам се да преосмислите вашето решение и да подкрепите моето предложение за изслушване на вицепремиера Цветан Цветанов. 
Безконтролното използване на специални разузнавателни средства се превръща в заплаха на нашата демокрация. Още през 2000 г. ние поставихме този въпрос - за недостатъците на законодателството, включително и по отношение на това, че липсва механизъм за гарантирано унищожаване на онези материали от СРС, които се оказват негодни за наказателен процес, защото ако на някой не му е известно, да му кажа, че магнитните носители от едно подслушване се унищожават – може би – по предвидения в закона начин, но тяхната разпечатка на хартиен носител остава и се съхранява в спецслужбите. В момента в спецслужбите се пазят материали от специални разузнавателни средства от десетилетия, включително и всички специални разузнавателни средства, прилагани след приемането на специализираното законодателство от 1996 г.
Като председател на гражданско сдружение още през 2000 г. – сигурно си спомняте големите заглавия в „Труд” – „Подслушват се три хиляди телефона” – аз поставих тези проблеми и нашето гражданско сдружение беше изчислило, че само за шест години от приемането на специализираното законодателство в специалните служби са налице 6 млн. 800 хил. протокола от СРС, т.е. приблизително за всеки български гражданин без бебетата има по един компромат.
Оттогава обаче са минали още 10 години и протоколите от СРС-тата, които в момента се съхраняват в спец-службите, вече са достигнали около 20 милиона – по три компромата на глава от населението, дами и господа, без механизъм за унищожаване. Всеки едни от присъстващите в залата, мога да ви уверя, че няма човек в тази зала, за който да няма протокол от специално разузнавателно средство. Някои от вас имат по десетки и стотици компромати. Би било жалко, ако не се замислим над тази тема. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Емил Василев за изслушване на министър Цветанов. 
Гласували 139 народни представители: за 42, против 93, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Пренасочване на разисквания по питане във връзка с невъзможността на министър-председателя Бойко Борисов да участва съгласно изискванията на чл. 92, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, а и поради приетата от нас програма за липса на парламентарен контрол на 17 декември 2010 г., за която дата бяха насрочени разискванията по питането на народните представители Сергей Станишев и Михаил Миков относно политиката на правителството по отношение на присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, както и писмото, което изрично е получено от Бойко Борисов, пренасрочвам разискванията по горното питане за следващото заседание за парламентарен контрол, което ще се проведе на 14 януари 2011 г. Приложено е писмото на министър-председателя.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Премиерът няма право да пренасрочва, когато си поиска.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не го пренасрочва премиерът, пренасрочва го председателят на Народното събрание, тъй като чл. 92, ал. 2 от нашия правилник изисква разискванията да бъдат проведени в присъствието на министър-председателя. Две причини имаме това да не може да се случи в петък. От една страна приехме програма, в която няма включен парламентарен контрол, от друга страна – получи се писмо от министър-председателя, че на 16 и 17 декември, четвъртък и петък, е в Кралство Белгия, град Брюксел, където му предстои участие в Съвета на Европейския съюз. При това положение трябва да бъде пренасрочено разискването и, за да бъдат уведомени всички народни представители, съобщавам датата, на която ще се състоят тези разисквания. Повтарям – 14 януари 2011 г. 
Съобщения за постъпили законопроекти и проекторешения от 8 декември до 14 декември 2011 г.
1. Законопроект за експортния контрол на продукция, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Съпътстващи комисии – Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по външна политика и отбрана, Комисията за контрол на Държавната агенция „Национална сигурност”. 
2. Втори Законопроект за Българската академия на науките. Вносител – Веселин Методиев и Ваньо Шарков. Водещи комисии – Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по правни въпроси.
3. Законопроект за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстваща комисия е Комисията по правни въпроси.
4. Законопроект за ратифициране на Конвенцията по касетъчните боеприпаси. Вносител - Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по външна политика и отбрана – водеща.
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетиката и туризма.
6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция относно презгранични операции за air policing. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по външна политика и отбрана. Съпътстваща комисия – Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщенията и Комисията по правни въпроси.
Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на бизнеса и търговията на държавата Катар. Вносител – Министерският съвет. Водеща комисия – Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Съпътстваща комисия – Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по правни въпроси.
Проект за решение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на Република България. Вносител - Валентин Иванов и група народни представители и Комисията по правни въпроси.
Проект за решение за приемане на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България. Вносител – Министерският съвет, водеща комисия – Комисията по образование, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Стратегията е за периода 2010-2020 г. 
Проект за решение за приемане на Стратегия за национална сигурност на Република България. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската академия на науките. Вносител – Сергей Станишев и група народни представители. Разпределен е на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. 
Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване обстоятелствата около избирането и освобождаването на госпожа Калина Илиева от поста й изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”. Вносител – Сергей Станишев и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети. Вносител – Любен Татарски, Георги Икономов и Атанас Камбитов. Водеща комисия – Комисията по бюджет и финанси, съпътстваща е Комисията по регионална политика и местно самоуправление.

Продължаваме със законодателната дейност за днес:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗБОРЕН КОДЕКС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Беше предложен чл. 82, по него имаше заявени изказвания. Моля, народните представители да вземат участие.
Господин Анастасов, заповядайте.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Това е вторият основен текст, по който правим предложение, което показва принципната и последователна политика на българските социалдемократи от Коалиция за България, която е продължение от 39-то, 40-то и Четиридесет и първото Народно събрание. 
В чл. 82 сме направили предложение да отпаднат списъците за 7 хил. души, които подкрепят една политическа формация за участие в изборите. Разбирам, че като политическо решение вие няма да подкрепите това наше предложение. То си има своите ясни и точни аргументи – защо трябва да отпаднат. 
Първо, с тези 7 хиляди души вие няма да промените по никакъв начин, подчертавам, по никакъв начин няма да се промени системата от много партии в България. Напротив. Тук само ще се даде възможност купувачите и продавачите на гласове да могат да осъществят своя бизнес. Вдигате цената в момента на продаването – веднъж, за набирането на гласове на подписката, и втори път, ще ги продават на изборите. Това е основната полза, която ще има на тези избори. 
На второ място, недейте да мислите, че със седемте хиляди подписа ще спрем по един или друг начин маргиналните формации. Само ще ви дам един пример. През 2006 г. българските социалдемократи излязохме в коалиция с политическо движение „Социалдемократи” и имахме подписка от 84 хиляди гласа, подчертавам – 84 хиляди гласа, и получихме на изборите 47 хиляди гласа. Какво правим? Не е проблем да ги събереш тези 84 хиляди гласа и подписи. 
Искам да подчертая и това, че в сроковете, както са указани в закона, съгласно чл. 10, който вече вие приехте в началото, ал. 1, 2 и 3 е казано какви са сроковете за насрочване на изборите от президента, а те са респективно за общинските съветници – 90 дни, 75 дни за народни представители и членове на Европейски парламент, и президент. В чл. 12 казвате: книжата ще бъдат подготвени от Централната избирателна комисия в 3-дневен срок. И забележете, давате 15 дни максимум да се регистрират партиите. Значи, на третия ден ще излезе формулярът за събирането на подписката и от тези 15 дни ви остават 12 дни. ЦИК ще издаде този формуляр и вие трябва в рамките на една седмица, за седем дни, да съберете минимум тези 7 хиляди подписа. Остават ви следващите дни да се регистрирате, защото остават едни 3 дни, за да можете да го правите, ако са ви върнати. Тоест само тези, които предварително знаят каква е формата, която ще бъде одобрена, а това обикновено са мнозинството в ЦИК и те я знаят много преди това, три тях подписите ще бъдат направени. Така че има неравнопоставеност. 
Пак подчертавам: този принцип за събирането на 7 хиляди подписа няма да реши нищо ново, освен да се увеличи политическата корупция за купуването на гласове от хората. Това е! Не знам дали ще го разберете? Вие вече сте взели политическото си решение. Не очаквам да го подкрепите, но нека да се чуе, да се знае за нашата последователна политика, която вече с толкова години продължаваме да отстояваме по един и същи принцип. Ако искаме да намалим партиите, принципът е по-простичък. Партиите трябва да докажат, че минимум в три четвърти от общините имат свои структури, които реално действат, но това е тема на друг разговор и друг закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Други изказвания? 
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, това е първият от текстовете, който урежда едно нововъведение, което прави Политическа партия ГЕРБ с този Изборен кодекс, а именно двустепенната регистрация за участие в изборите. Първо, се регистрират политическите партии и тези от тях, които успеят да минат през ситото на тази регистрация, могат да сформират предизборни коалиции, които също да се регистрират в Централната избирателна комисия. 
Кое е скандалното в този случай? Текстовете се използват за разправа с политически опоненти, с малки партии, с нововъзникнали политически субекти с прекалено високите изисквания, които се предявяват пред тях. Първоначалното намерение на ГЕРБ беше за 15 хиляди подписа, които трябва да събере всеки политически субект, всяка политическа партия, която иска да участва в изборите. По настояване на всички останали политически сили мнозинството на ГЕРБ в Правната комисия склони този праг да бъде намален от 15 хиляди на 7 хиляди подписа. Но, забележете, че по настояване на Венецианската комисия подписите, които са необходими за регистриране на една политическа партия, са 2500. За да се регистрира същата политическа партия за участие в избори са й необходими три пъти повече подписи. Тоест стига се до абсурдната ситуация, че за да бъде легитимен един политически субект, са необходими по-малко изисквания, отколкото ГЕРБ въвежда за допускането на същия субект за участие в изборите. Забележете това изискване не касае само национални избори, избори за президент, избори за народни представители, а това изискване касае и местните избори. Това, заедно с намаляването на броя на общинските съветници и оставането на общинската избирателна квота, означава, че преградата пред тях всякакви субекти, които желаят да се включат в борбата за участие в местните парламенти, става обречена.
Защо считаме, че регистрацията на партиите в ЦИК по начина, по който е разписана, ще доведе до разправа с политическите субекти, които са неудобни на управляващите и до една окончателна преценка, в която последната думата ще бъде на ГЕРБ: кои субекти да участват в изборите и кои – не, защото има нови правомощия на Централната избирателна комисия да отказва на политически партии участие в изборите. Тези текстове бяха предмет на дебат вчера, според които вече ЦИК ще играе ролята на партиен съд. ЦИК ще преценява дали една политическа сила е провела надлежно заседанията на своите върховни органи и резултатът от нейната преценка ще бъде – може ли една политическа партия да участва в изборите, или не?
Следващото изключително важно политическо сито, което въвеждат управляващите, е преценката на Сметната палата коя политическа партия е изрядна спрямо нейното субективно виждане и коя политическа партия може да участва в изборите. Става дума за удостоверенията, които Сметната палата издава на политическите субекти, на политическите партии, за да могат да се регистрират за участие в изборите. Тази преценка е не просто за внесени финансови отчети за последните три години от дейността на партията, тази преценка също така е за това дали по съответния ред е предвиден финансов отчет, дали според едноличния орган Сметна палата финансовият отчет отговаря на изискванията, и дали са коректни всички предложения, които са приложени към този финансов отчет. Една достатъчно субективна оценка, която като се има предвид, че вече Сметната палата не е колегиален орган, а едноличен безконтролен орган, назначаван от управляващите, тази преценка ще бъде решаваща за това коя политическа партия да участва в изборите, и коя – не. 
Затова като се разгледат в съвкупност тези нововъведения, които се предлагат от политическа партия ГЕРБ, става ясно, че политическите опоненти ще бъдат подложени на разправа още на входа за участие в изборите. Тоест до избори в крайна сметка след тази нова система на регистрация ще бъдат допуснати тези политически субекти, които ГЕРБ реши. 
След това ще проследим какво се случва в самото им участие в изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето Ви изтече.
МАЯ МАНОЛОВА: Аз много се надявам с това гласуване парламентарните партии, които са в тази зала, да изразят отношението си към това репресивно предложение на ГЕРБ срещу политическите партии. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Госпожо Манолова, ще Ви изключа микрофоните.
МАЯ МАНОЛОВА: Много се надявам да стане ясно, че както са сами като вносители, така са сами като политическа партия, която подкрепя тези промени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? 
Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Кое беше скандалното дотук, в действащия все още закон и закони? Скандалното беше, че изискването за подписи беше 15 хиляди за партия и 20 хиляди за коалиция. Никой от досега изказващите се не коментираше това. Скандалното беше депозитът досега, който беше увеличен и се увеличаваше в последните години – беше 50 хиляди, 100 хиляди и стигна 200 хиляди, уважаеми колеги, които трябваше да бъдат депозирани като средства, за да може да се регистрира една партия или коалиция. Това беше скандалното! Въпреки нееднократните забележки в докладите на ОССЕ, на ГРЕКО и на Венецианската комисия.
Аз няма да ви обяснявам защо – всички знаем защо, нека колегите, които се изказаха преди мен, да кажат: защо бяха увеличавани тези суми? Е, сега ги намалихме на 10 хиляди. Сега подписите ги намалихме на 7 хиляди. За инициативни комитети, не повече от 5 хиляди – процент, защото има и малки региони. Това беше скандалното досега – нека да си го кажем.
Кое беше другото скандално? В Конституцията – чл. 11, е казано, че политическите партии са тези, които представляват народа и там е развита тази тема. Има Закон за политическите партии. Никъде в Конституцията няма споменати предизборни коалиции. Законът за политическите партии също не регламентира коалиции. Скандалното беше, че досега се регистрираха някакви коалиции, без да е ясно тези субекти в тези коалиции дали отговорят на изисквания на Закона за политическите партии.
Това, което ние правим сега, е в унисон с Конституцията, в унисон със Закона за политическите партии. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето изтече, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Тези субекти да бъдат регистрирани както всички други политически партии, няма никакъв проблем да правят всякакви коалиции. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за втора реплика, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Манолова! Вземам повод от последното изречение на господин Лазаров. Прав сте, господин Лазаров, най-после се слага ред при регистрациите и в този Изборен кодекс се поставя като основен принцип равнопоставеността на всички субекти, които ще участват на изборите.
Да, вярно е, че по Закона за политическите партии субектът е политическа партия. Могат да се правят коалиции, няма нищо нередно, нищо лошо и нищо дискриминационно в това. Първо, да се регистрират партиите, след това само от регистрираните партии, които са представили всички изискуеми документи за регистрация, отговарят на едни и същи изисквания и условия на закона, да се заяви регистрацията на коалиции само с едно допълнително споразумение.
Къса е паметта на колегите отляво, които се изказаха по тази тема. Колеги, обърнете се и си извадете от вашите архиви един Законопроект за изменение на Закона за политическите партии от 1 август 2008 г. Той е подписан като вносители – първо, от господин Ангел Найденов, на второ място, от госпожа Мая Манолова и надолу следват още десетина подписа на колеги от Парламентарната група на Коалиция за България. (Реплика от народния представител Мая Манолова.) 
Колеги, в мотивите по чл. 19а казват следното: „Партиите които не са провели предвидените в устава заседания на националните си ръководни органи два последователни пъти, следва да се заличават и да не бъдат допускани в изборите”. (Реплика от народния представител Мая Манолова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля без реплики от залата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По отношение на Сметната палата, предложението за участие, с мотивите в избори да се допускат партии, които са представили в срок финансовите си отчети пред Сметната палата. 
Е, уважаеми колеги, през 2008 г. тези хора бяха демократи, днес казват, че са онеправдани, че спрямо тях прилагаме не знам какви мерки, прекалено големи изисквания, според госпожа Манолова, които ще им попречат да се регистрират.
В т. 8 от чл. 82, госпожо Манолова, предлагаме само и единствено удостоверение от Сметната палата. Ако вашата партия или вашата коалиция са си подали годишните декларации, аз не виждам какво общо има дали Сметната палата ще е едноличен, тричленен или седемчленен орган, той ще издаде или че сте подали, или че не сте подали. Ако Вие имате притеснение по отношение на това, че има партии, които не са спазили изискванията на закона, елате и го кажете, защото иначе аз не разбирам Вашите аргументи и доводи. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте, господин Чукарски.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Уважаеми господин председател! Уважаема госпожо Манолова, това, което виждам от настоящата регламентация, е облекчаване режима на участие на политическите субекти, а именно политическите партии в изборите.
Ако ние казваме, че една партия се явява чадър за n на брой политически субекта, които не съществуват, това вече е съвсем друг въпрос, но в конкретния случай имаме – внасяне на отчет в Сметната палата, отпада в определения срок. Сега имаме 15 хил. избиратели, а в момента те стават 7 хиляди.
Искам да се обърна към залата: да бъде задължително провокация към Вас за един последващ дебат и дейността на ЦИК досега. Централната избирателна комисия получаваше списъците на привържениците на дадена политическа партия, проверяваха ги по съответния ред през ГРАО и когато следващата политическа партия подаваше същите хора, изваждаше тези, които се повтарят. За какво говори това?! Това говори, че тези, които представят списъците, категорично представят имена на хора, а не подписка със саморъчен подпис. Досега Централната избирателна комисия никога не е упражнявала последващ контрол тези подписи и лични данни дали наистина са на хората, чиито имена фигурират там.
Аз се надявам, че за в бъдеще и това ще се случи, защото 7 хил. подписа са съвсем нормална цифра, ако тази партия наистина има желание да отиде на изборите, да се състезава и участва в разпределението на разходите в тези избори, каквото е отпечатването на бюлетини и работа на съответните секционни, районни и Централна избирателна комисия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. 
Заповядайте за дуплика, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо Фидосова, уважаеми господин Лазаров! Ще Ви отговоря с една мисъл на Виктор Юго, който казва, че: „Да се оправдаваш с лошите постъпки на другите, е все едно да се миеш с кал”. Вашето поведение повече отива на децата в детската градина, за които е по-характерна тази мисъл. Защото ако се държите като сериозни политици, трябва да отговорите на поставените въпроси, които касаят предложения и защитаван от вас проект, а не непрекъснато да връщате лентата назад и да изкарате в крайна сметка, че едва ли не предишното управление е виновно за недомислиците, които вие сега предлагате в този Изборен кодекс.
Госпожо Фидосова, нееднократно, включително от тази трибуна, в този дебат повтаряхме, че правомощието да заличава политически партии затова, че не са провели заседанията на върховните си органи е на съда. То е описано в Закона за политическите партии по предложение на Коалиция за България в предния мандат.
Каква е целта? Обяснявам Ви го вече за трети или за четвърти път. Целта е тези политически субекти, които реално съществуват само формално, тъй като регистрираните партии са 350 и даже не могат да съберат заседание на върховния си орган, за да се саморазпуснат, да бъдат заличени по предложение на прокуратурата в едно съдебно производство. Това правомощие може да бъде единствено и само на съда, защото започва по предложение на прокуратурата и се развива в един процес, в който участва и политическата партия, където представя доказателства за това провела ли е или не е заседания на върховните си органи. Тази преценка не може да се прави от Централната избирателна комисия, която, първо, е политически орган, доминиран от ГЕРБ и от „Атака” и, второ, няма никакви механизми, за да установи реално дали надлежно са проведени заседанията на върховните органи на политическите партии. 
Кои сте вие, бе, господа от ГЕРБ, които ще преценявате дали една партия надлежно е провела заседанието на своя върховен орган? 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля за по-уважително отношение!
МАЯ МАНОЛОВА: С какво самочувствие си давате такива правомощия? С какво самочувствие, аз не разбирам, създавате партиен съд в лицето на Централната избирателна комисия? 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Как може толкова глупости да се говорят?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето Ви изтича, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: Питам и очаквам някой от вас в един момент да ми отговори! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Времето, времето!
МАЯ МАНОЛОВА: Следващото, за което става... (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето Ви изтече, госпожо Манолова! Съжалявам.
Заповядайте за лично обяснение, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, имам чувството, че сме в една детска градина, когато сутринта идва едно момиче и първите думи са: „Иванчо е лош, Иванчо е лош, Иванчо е лош!”. Това не променя фактите. 
Говоренето на неистини... 
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Кое?
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: ...означава само издигане на политически лозунги. Сто пъти повтаряна една неистина, сега вече през 2010 г., през 2011 г. няма да направи други фактите. (Реплики на народния представител Мая Манолова.)
Истината е тази, уважаеми колеги, че не ЦИК, а съдът е този, който се произнася по отношение на регистрацията, на отказа от регистрацията, както това става по актовете, когато се обжалват – на общинските избирателни комисии, на районните избирателни комисии. Същото се отнася и за Централната избирателна комисия. 
Ако някой мисли, че практиката на ЦИК, която е била досега – необосновано да отказва, то си е за негова сметка.
Аз мисля, че някой иска да запази статуквото, да продължава в изборния процес и да участват неизрядни политически субекти и други организации, коалиции от политически субекти. Ако някой го притеснява това, че привеждаме закона в съответствие с чл. 11 на Конституцията, нека поне да не говори неистини, а да каже: „Това е нашият политически лозунг”. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Мисля, че пренебрежителното отношение на някои народни представители към останалите в залата е изключително обидно. Това не е за първи път! Мисля, че след като всеки от нас е тук, в тази зала, зад него стоят няколко хиляди или десетки хиляди човека, които са го избрали и той е станал народен представител. Опитът за унижаването на народни представители и поставянето под въпрос присъствието им в тази зала по този начин, мисля, че не е нито възпитано, а по-скоро обижда този, който го отправя, отколкото останалите в залата. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
Има ли други изказвания? 
Заповядайте, господин Панчев.
СПАС ПАНЧЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, драги колеги! Законът за политическите партии дава възможност на законно регистрираните партии да участват в местни, президентски и парламентарни избори. В закона от 2006 г. е посочено, че една партия, за да бъде регистрирана, са необходими 5000 подписа. С една промяна от 2009 г. по препоръка на Венецианската комисия тези 5000 подписа бяха намалени на 2500. Нормално е, когато има избори, да има определени изисквания към партиите, които участват в изборите. Неслучайно в Изборния кодекс има изброени 17-18 изисквания към тези, които желаят да участват в изборите.
Моето изказване е във връзка с необходимите подписи също. Една законна партия, доказала се като такава и отговорила на изискванията на Закона за партиите, преди местни, парламентарни и президентски избори, няма какво повече да доказва извън тези изисквания, изписани в проекта за Изборен кодекс и допълнително да се искат още три пъти повече подписа от това, което е нормално за регистрация на партията. Ако искането е за 2500 подписа, би било нормално, за да се покаже актуалност на партията. Но да се искат значително повече подписи, мисля, че това, първо, не е коректно към партиите, второ, създава определено ангажименти в Централната избирателна комисия и в органите, отговарящи по регистрацията. Затова нашето предложение е да приемете – аз съм коректен да кажа, че вие слушахте дискусиите преди това и от 15 000 намалихте на 7000 гласовете, но мисля, че би било коректно, ако законът, който изисква от партиите 2500 подписа и вие подкрепите такава идея в проекта за Изборен кодекс и в гласуванията останат 2500 подписа, мисля, че малките партии ще бъдат доволни от коректното ви отношение към тях. Аз, разбира се, съм убеден, че нито ГЕРБ, нито БСП имат някакъв проблем да съберат тези подписи в определеното време, но за някои от малките партии, това наистина е свързано с друг вид отношение към този въпрос. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. 
Заповядайте, госпожо Фидосова, за първа реплика.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Панчев! В два от действащите закона изискването за брой подписи за коалиция в момента е 25 000 и 30 000. Това, което ние сме записали и като редакция на комисията за 7000, в единия случай означава – хипотетично, ако приемем, че една коалиция се състои от четири партии, което мисля, че е достатъчно голямо число, 4х7000 = 28 000 – ние не увеличаваме изискването за брой подписи. 
Къде има записано, колеги, изискване за 2500 подписа? В Закона за политическите партии изискването за 2500 подписа е условие за регистриране на политическа партия. Не можем да заложим изискване за 2500 подписа, след като това е най-първото и минимално условие да регистрираш партия. Оттам нататък тази партия трябва да има политически живот, трябва да осъществява тези идеи и цели, за които се създава по Закона за политическите партии. Не може и не е сериозно да запишем такова число като изискване към брой подписи за регистрация в определен вид избор. 
И още едно изречение. Колеги, не правим изборен кодекс за малки и големи партии, а правим изборен кодекс за всички субекти в изборния процес, които ще участват. Не правим конюнктурно текстове с оглед на това кой е голям и кой – малък. Кодексът и правилата са еднакви за всички. Спрете с това деление на малки и големи! Несериозно е да го казвате тук, от тази трибуна, извинявайте! Просто не бива да говорим и да даваме пример с това кой е малък и кой е голям. Всички сме равни пред закона, а избирателят е този, който определя и казва кой, колко народни представители, общински съветници и кметове ще има според политиката, която води на национално и на местно ниво. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Панчев.
СПАС ПАНЧЕВ (КБ): Права сте, госпожо Фидосова, няма големи и малки партии, има партии, регистрирани в съответствие със Закона за политическите партии. Ние, разбира се, сме почтени и коректни хора и аз трябва да ви кажа, че това е коректното мнение на лидерите на повечето партии, с които съм говорил. Аз съм убеден, че всеки от нас, който е решил да участва в изборите, ще намери правилния път да осигури тези подписи. Но те по никакъв начин, по нашето разбиране, не дяват някаква реална представа за това една партия колко е активна в обществено-политическия живот, а само едно изискване, което всеки от нас ще направи. 
Ние смятаме, че това е излишно и тъй като законът се прави и да улеснява дейността на партията е, а не само да изисква от тях, нашето категорично мнение е, че са много подписите и ние за това дебатираме и за това предлагаме този брой да бъде намален от 7000 на 2500. И това е нашето предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. 
Други изказвания? 
Заповядайте, господин Миков. 
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа, предлагам в т. 3 на ал. 3 да отпадне „заверено от партията копие от броя на „Държавен вестник”, в който е обнародвано решението за регистрация на партията”. И този аргумент, че това е промяна отпреди 7-8 години, мисля, че не е състоятелен. Какво заверява партията? Че е излезнало в „Държавен вестник”, че фактите, които са представени на това са верни или неверни? Защо е нужно това нещо? Има електронен държавен вестник, има издаване на държавен вестник, целта е да се оповестяват пред широката публика определени актове, а ние караме партията да заверява копие от „Държавен вестник”. Това е един текст от 2002-2003 г., който е попаднал там и си върви по инерция. Но нали се опитваме малко да подобрим законодателството?
Аз не зная ще слушате ли, ако искате да правим нещо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Говорете на залата, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ: Мога да не ги казвам тези работи. 
И т. 3 да отиде най-накрая като т. 12 и да стане „други документи, според изискванията на действащото законодателство”. Защото, ако е „други документи, според изискванията на действащото към момента на регистрацията й законодателство”, една партия регистрирана преди 10-15 години, законодателството може да се е променило. За какво ще представят документи, необходими към момента на регистрацията, след десет години, ако законодателството е преразгледало фактите такива, каквито са. Какво ще докаже, че се е изисквало, примерно, за партия 50 души преди 15 години, а сега е 5000 или 500? Защо е нужно това? За да придаваме една документообразност на целия този процес? Извинявайте, нали казвате, че се стремим този кодекс да бъде по-добро законодателство. Ами, не става по-добро. 
Затова, господин председател, първо, предлагам т. 3 да стане т. 12 и съответно от т. 4 до т. 12 да се изместят с една напред. И тя да придобие следното съдържание:
„12. други документи, според изискванията на действащото законодателство.”
Такава редакция да добие – да отпадне „заверено от партията копие от броя на „Държавен вестник”, който е обнародван”, да отпадне към момента. Защо да събират документи, тя се е регистрирала? Актът на съда е достатъчен. Или ЦИК по повод на участие в избори ще проверява факти дали са изпълнени съставомерно отпреди 15 години? БСП от кога трябва да представи, извинявайте, документи, като сме правоприемници? (Реплики от ГЕРБ.) Някой може да постави този въпрос. И за СДС стои. И за по-старите партии. 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: И досега е било така.
МИХАИЛ МИКОВ: Досега сме го поставяли, аз продължавам да казвам, цитираха ви Юго – нали правим по-разумно законодателство! Или преписваме всичко отпреди, правим една насипна компилация, кръщаваме го Избирателен кодекс и даваме напред, отчетохме партийната задача. Или правим нещо, което е по-добро и разумно, или дайте да си препишем всичко, което правим. Само че беше в два-три закона, а сега под една шапка плюс решенията на ЦИК, плюс методическите, всичко насипано вътре. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря ви.
Има ли реплики? Господин Чукарски, заповядайте за първа реплика. 
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Миков! Аз мисля, че предложението, което правите, е съвсем уместно, с оглед на това, че винаги това е едно абсолютно ненужно представяне на копие, заверено от „Държавен вестник”. Това не е част от дейността на партията. Това съдът го извършва автоматично като обявяване в „Държавен вестник”. 
Но моята реплика към Вас е в другата част. Господин Миков, какви биха могли да бъдат тези други документи, според изискванията на законодателството. Мисля, че е най-нормалното тази т. 3 да отпадне в цялата редакция, която фигурира тук. На това моля да ми отговорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли втора реплика? 
Заповядайте, госпожо Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Под формата на реплика аз мисля, че трябва да се помисли внимателно ако остане този текст, защото, поставяйки проблема, господин Миков, се сещам как например ние, когато правим регистрацията и последния път, когато регистрирахме Синята коалиция имаше куп проблеми с регистрацията на СДС. Но изникна следният проблем, защото основно в Централната избирателна комисия се занимаваха да спират регистрацията, къде политически, къде с подставяне на други теми. Един от проблемите, който поставиха пред една от партиите, която се е явявала винаги с едни и същи документи на избори, беше БСДП. И там трябваше да се вадят документи от съда за това, че е изгорял архивът на съда през не знам си коя година и за това не може да се представи документът, който е от еди-коя си година за вписване в регистри и публикации в „Държавен вестник”. 
Казвам го, защото хипотезата не е една, а те са най-различни. Не е един случаят пред ЦИК, появяват се доста и най-разнообразни казуси. Въпросът е наистина реалните партии да бъдат регистрирани, но да не се създават ненужни препятствия на съществуващите партии, които понякога водят до абсурди, за да може да се сдобият с документи и да ги представят съобразно изискванията на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли трета реплика? 
Заповядайте, господин Радославов.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз не съм юрист, но си мисля, че след като има и актуално състояние, което издава съдът, за да даде той актуално състояние нали се позовава на цялата архива и на историята на дадена политическа партия, в която има кога е учредена и всички тези документи. Не е ли достатъчно само едно актуално състояние, в което, ако трябва да се допълни какво друго да има, освен актуалното, в смисъл на ръководството на партията, евентуално да има текст, за което става приказката. Юристите да кажат дали не би могло това да означава и друго. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. 
Заповядайте за дуплика, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Аз всъщност съм съгласен с господин Чукарски. Ако се опитваме да опишем всичко „нумерус клаузус”, да не даваме повече възможности на един орган, който ще се формира на политически принцип, да иска още и още, и още, за да не се случват такива работи, госпожо Михайлова.
Второто обаче, съгласен съм и с господин Радославов. Каква е целта на ЦИК? Да види актуалното състояние и правосубектността плюс Сметната палата, отчетите плюс другите неща или да прочете протокола от Бузлуджанския конгрес?! Какво ще докаже това?
Основен е и друг въпрос. За „Държавен вестник” тръгнахме. Извинявайте, „Държавен вестник” е „Държавен вестник” – точка. И пет печата да му сложи една партия, и ни един печат да не му сложи, какво от това? „Държавен вестник” е „Държавен вестник”. Друг е въпросът, ако някой подправи брой, подправи копие, ама той си носи и отговорност тогава! „Държавен вестник”, откакто има държава, е „Държавен вестник”. Този печат какво повече го прави – повече или по-малко верен фактът? Каква информация дава към момента някога на регистрацията? 
И какво може да направи ЦИК? Да откаже, защото преди 15 години една партия е участвала в 2-3 избора и еди-какво си – някакъв акт преди 15-20 години. 
Моля ви, редакционен е въпросът. Хайде, за „Държавен вестник” – смешна е тази заверка, която се представя, просто е смешно.
Но другите въпроси, свързани с момента на учредяването – действащо, отменено, отпаднало, ненужно законодателство може да постави сериозни пречки при тълкуването по време на регистрацията. Затова аз съм съгласен с вас, може би това е най-коректното – точките да се преномерират, да отпадне и готово. Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Ще направя кратко изказване по повод на това, което предложи господин Миков.
Аз не съм съгласна да отпада т. 3, но го подкрепям за това да се извади текстът, касаещ „Държавен вестник”.
Тогава редакцията в т. 3 трябва да бъде: „решение или други документи според изискванията на действащото към момента на регистрацията й законодателство”. Не може да не изискваме документ за първоначална регистрация. По всички закони – и в Република България, и по отношение на участие в избори досега, и по отношение на фирмите, когато става въпрос за изискване на документи, винаги се изисква първоначалният документ за регистрация или друг, какъвто е бил в годините назад, ако не е бил решение, и актуалното състояние. 
Но двете неща са различни. Не може да не представиш документа, който удостоверява първоначалното ти създаване и регистрация като субект. 
Така че ако държите да отпадне „Държавен вестник”, аз ще го подкрепя. Текстът, както и Вие самият казахте, след „или” трябва да остане, само че трябва да сложим „решение”, защото след „или” следват други видове документи. Само „решението” трябва да се запази преди „или”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте, господин Миков – първа реплика.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаема госпожо Фидосова, аргументът „винаги” не е никакъв аргумент. Никого не чух тук да ни обясни защо е необходим исторически поглед към момента на учредяването. Какво – ЦИК ще ревизира правосубектността към днешния момент? Какво проверява ЦИК? Според мен той трябва да провери правосубектността веднъж към момента, втори път – отговарянето на всички изисквания: представени отчети, подписи, това и това, за да допусне да участва. Извинявайте, но ровенето назад в установяване на факти, които биха могли да се тълкуват във връзка с правоприемство или други въпроси, на кого е нужно? На кого е нужно това?
КОСТАДИН ЯЗОВ (ГЕРБ, от място): На нас!
МИХАИЛ МИКОВ: И аргументът „винаги”. Какво значи „винаги”, какъв е този аргумент? Няма никакъв аргумент вие да изследвате отменено законодателство! Ами че по онова законодателство не е имало изискване да се събират подписи за учредяване на партия! Ние утежнихме изискванията за регистрация на партия. И то е по-леко. Защо тогава го изисквате сега? Какъв въпрос обслужва, след като имаш актуална регистрация по действащото право? 
Тогава възниква въпросът: ако се установи нещо в тази процедура по регистрация, трябва ли ЦИК пък да сезира Прокуратурата – да започне действия по заличаване?
Няма никакъв аргумент Централната избирателна комисия да се занимава с историческо изследване на възникването, развитието, правоприемствата на партията! Никакъв смисъл няма!
Тя трябва да установи има ли субект по действащото право, отговарящ и на другите изисквания, освен да е съдебно регистриран.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин Чукарски, заповядайте за втора реплика.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Уважаеми господин председател! Уважаема госпожо Фидосова, аз ще използвам това, което казахте и ще Ви помоля в отговора на репликата да формулирате текста, който евентуално да получи съгласието на цялата зала и да бъде приет, така че наистина едно нещо, което е извън възможността на една партия да го контролира – дали е излязло в „Държавен вестник”, или не съответното обявление, да не й се вменява в отговорност – да търси копие и да го представя. Това е молбата ми към Вас – да го направите в дупликата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте, господин Анастасов – трета реплика.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ): Искам да ви кажа, уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, че по този начин има две възможности: ние да започнем сериозни съдебни дела с БСП, защото и те твърдят, че са създадени на Бузлуджа, и ние сме създадени на Бузлуджа; трябва да доказваме кой е по първо създаденият – дали ние, като широките социалисти, или те, като тесните социалисти. (Реплики от КБ.)
Понеже тогава партията е била единна и после се е разделила на две на Бузлуджа, започва големият спор кой е произлязъл от Бузлуджа. Като прибавим и Комунистическата партия в България, въпросът става доста сложен.
На второ място обаче, за да избегнем този съдебен процес, зорлем ще трябва да ни обедините в една партия, което, между другото, не е най-доброто за вас – в десницата. Това – в кръга на шегата.
Отпадането на този текст и оставянето само на актуалното състояние означава, че съдът е този, който казва: да, към днешна дата има такова актуално състояние. Съдът казва: да, регистрирана е такава политическа партия. След като е регистрирана такава политическа партия, тя се представлява от еди-кого си. Тоест не виждам смисъла да се дават и двата документа. Това – на първо място.
На второ място, да ви припомня още веднъж – нашата последователна политика, на българските социалдемократи от Коалиция за България, е ясна, тя е принципна и ние винаги държим на думата си. Няма случай, в който да не сме държали на думата си. Други са хората, които не са държали на нас. Затова още веднъж подчертавам.
Знаете ли сега как хубаво потриват ръце служителите от ЕСГРАОН-а? Знаете, че преди няколко години осъдиха служители, които регистрираха една партия, благодарение именно на данни от ЕСГРАОН. Знаете ли как те се радват, че ще получат допълнително пари, благодарение на тези списъци?
Подчертавам, въобще не са проблем за нас, българските социалдемократи, тези 7 хил. бройки. Иначе съм съгласен с вас – няма малки и големи партии. Винаги всяка партия трябва да се бори за властта, защото тя не участва в състезанието за Купата на Съветската армия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика – заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, господин председател.
Тъй като моето изказване беше само и единствено по повод на исканата редакция по т. 3, обръщам още веднъж внимание – не може, няма правна логика, няма такъв прецедент и такъв случай до този момент, включително и в действащото изборно законодателство, да не се изисква документ за първоначалната регистрация на този политически субект, който иска да се регистрира в изборите.
Имаме два варианта, тоест два нови варианта за редакция.
Единият вариант е това, което прочетох преди малко, и ще го повторя още веднъж, тъй като ме помолиха колегите, в т. 3 господин Миков държи да отпадне изискването за „Държавен вестник”, за копие от броя на „Държавен вестник” ... (Шум и реплики от КБ.)
Не! Аз обаче вече не го оттеглям ...
Предлагам или да пише „решение или други документи, според изискванията на действащото към момента на регистрацията законодателство” или, колеги, трябва да заимстваме от действащите текстове в изборните закони, в два от които е записано на първо място, и това е във всички закони, първият документ, който винаги се изисква, е именно решението за създаване на субекта – било той политически, било той търговски, заверено от съдия копие от решението за регистрация на партията.
Аз смятам и бих консултирала като юрист господин Миков, че в този случай е по-добре може би да подкрепите първото ми предложение. Не знам вашата история на Бузлуджа, но си мисля, че е по-добре да има и другите документи, а не само решението, макар и досега по Закона за избиране на членове на Европейския парламент текстът да е такъв: „Заверено от съда копие от решението за регистрация на партията”. 
Колегите да решат кое ще подкрепят. Аз съм направила две предложения. Решете кое да подкрепите като редакция на т. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Ама, не е така, госпожо Фидосова! Кое решение предлагаме? Сега – можем ли и двете да ги гласуваме? (Шум и реплики. Народният представител Искра Фидосова говори встрани от микрофоните.)
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Значи, две отделни предложения за редакция на т. 3. 
Едното е: „Решения или други документи, според изискванията на действащото към момента на регистрацията законодателство”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Ясно.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: И тъй като ме помолиха да дам и друг вариант, аз го чета от действащите два закона. Единият е Законът за избиране на членове на Европейския парламент – чл. 53, ал. 2, т. 1, първият документ: „Заверено от съда копие от решението за регистрация на партията”.
В залата при гласуването имаше и друго предложение, да прецени кое ще подкрепи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин Стоилов – за изказване, заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! На път сме да превърнем един наглед технически спор в едва ли не най-важния политически проблем при приемането на този кодекс. Защото... (Шум и реплики.)
Защото чрез т. 3 и нейната редакция може да се постави под въпрос участието на някои от политическите партии в бъдещи избори. Затова моето предложение, което е най-ясно и най-категорично, е т. 3 да отпадне.
Прочетете т. 1 на ал. 3: към заявлението за регистрация партията представя – първо, заверен препис от решенето на Софийския градски съд за вписване на партията в регистъра на политическите партии. Какво повече е необходимо? Какво повече е необходимо, защото, за да се регистрира партията в съда, тя е представила и решението за учредяването, и подкрепата от необходимия брой лица, и своите документи, които са необходими за нейното съществуване. Ако има някакви промени в законодателството, партиите трябва да се пререгистрират в съда, съобразно с изискванията на промененото законодателство. 
Какво повече е необходимо? Вие създавате повече изисквания, отколкото за търговските дружества, при положение че става дума за публични субекти, които главно трябва да представят на обществото своите виждания и да представят основните правила, по които функционират. Така че т. 1 е напълно достатъчна, а т. 3 е едно усложняване и връщане към историческата документация на партията. 
Какво? Ако трябва да представим всички документи, които партията е приемала, да речем БСП като правоприемник на Българската социалдемократическа партия, на Българската работническа социалдемократическа партия, на Българската работническа партия, на Българската комунистическа партия, документите на кои от тях да се представят? 
В т. 3 аз разбирам, че сте включили коректно, съобразно с вашата първоначална логика, заверено от партията копие от броя на „Държавен вестник”, защото това се е налагало в предишни случаи, тъй като БСП е правоприемник на тези партии, за които говорих, и е трябвало да се отиде към някакъв много по-ранен момент, аз даже в момента не мога да кажа от коя година, тъй като не съществува цялата тази официална държавна документация, да се представи това заверено копие от „Държавен вестник”. 
Затова аз, госпожо Фидосова, не смятам, че нито единият Ви, нито другият Ви вариант е необходимо да се гласува. Настоявам да гласуваме за отпадане на т. 3, което вие да подкрепите.
Ако все пак не подкрепите отпадането на т. 3, тя да си остане в този вид, но пак казвам, че това е едно абсурдно изискване, което ни връща към историята на партията. Какво ЦИК ще научи от историческата документация на партията, с която тя е регистрирана? Когато първоначално се създават някои от историческите партии, те не са били и регистрирани, съобразно с този формален ред. Едва в един по-късен момент той съществува.
Пак ви казвам, не превръщайте този въпрос в основен. Мисля, че това не е вашата цел, защото иначе би излязло, че записвайки определени текстове, вие се опитвате въобще да не допуснете до участие в избори някои от основните си опоненти. Надявам се, че това не е вашата цел. Не е вашата цел, защото иначе, ако запишете някоя от редакциите на госпожа Фидосова, ще излезе, че вие не искате да имате силни конкуренти на изборите. Това излиза! Не допускам, че се опитвате да правите нещо, което в ХХІ век в България би било абсурдно! (Реплики от ГЕРБ.)
Пак ще кажа, господин Лазаров, че такива текстове е имало, но аз от вчера Ви слушам – от вчера Ви слушам! – и излиза, че вие сте дошли на власт, за да възпроизведете изцяло съществуващото към момента законодателство. Нали дойдохте да направите нещо по-добро?!
И аз вчера, когато ви предложих някои по-добри текстове, единственият ви аргумент срещу тях беше: ама, тези текстове са съществували по ваше време. Съществували са, видени са сега и могат да се направят много по-добре, много по-опростено и много по-ясно за всички политически субекти. Това е моето категорично настояване и се надявам този разум да надделее в залата и предложението да бъде подкрепено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? 
Господин Шопов беше първи, господин Михайлов – втора реплика. Трета реплика – госпожа Фидосова.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Господин Стоилов, не знам – много напразен, глупав и излишен спор е целият този, включително и едни исторически връщания, едни исторически твърдения, които много често са абсолютно несъстоятелни и неверни, някакъв опит на БСП да се изкара юридически правоприемник на предишни партии, което Вие много добре знаете, че не е вярно.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Кое не е вярно?
ПАВЕЛ ШОПОВ: Щото БСП е създадена по закона, който излезе и беше приет – за политическите партии от 1990 г. Няма нищо общо БСП с предишната БКП чисто юридически. Вярно, БСП е морален правоприемник, и всички там сте си комунисти. Това е ясно и безспорно за всеки, но дори в годините на комунизма, всички трябва да знаем – БКП, на която Вие претендирате, че сте правоприемник, не беше никаква БСП като юридическо лице. 
Дори това не сте си направили труда бившите комунисти и БКП – да се регистрират като юридическо лице. Това беше една от големите истини, които лъснаха още в първите години на прехода. Както не бяха го сторили, защото си мислеха, че ще управляват до 3000-та година, така че това също не е вярно. 
И тук вашият мним спор с БСДП – той е съвсем излишен. И БСДП няма нищо общо със старата партия на тесните социалисти от преди това.
И тук абсолютно не знам какво ви спира, какъв ви е проблемът, какъв ви е дертът, да си представяте тази първоначална регистрация, която имате от 1990 г., и нищо повече? Нямате трудност – вие се намирате при равни условия с всички останали партии, като всички други. Недейте връщайте нещата, историческата лента назад, с което един вид да си припишете някакво славно минало, някакво минало, което ще ви затрудни и което би ви създало някакъв проблем и на вас, и на съюзниците ви във вашата си коалиция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин Михайлов, заповядайте за втора реплика.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Шопов ни върна 120 години назад. Аз обратно – гледам напред. 
Ние сме в ХХІ век – там, където китайски компании аутсорсинг наемат български служители. Светът е плосък! И не виждам защо да смятаме, че в законодателството ние сме най-важните. Тези закони се правят за хората, а не за народните представители. И аз подкрепям тук господин Янаки Стоилов в това, че законът трябва да бъде модерен, трябва да дава възможност да няма непрекъснато ограничения. 
За какво е необходимо копие от „Държавен вестник”? За какво е необходима бумащина? Наистина, след като една партия отговаря на условията за регистрация по Закона за политическите партии, изпълнила е всички условия оттам, не виждам защо трябва да създаваме непрекъснато проблеми с регистрацията. 
По-късно в чл. 84 във връзка с коалициите, там също се създават проблеми – двустепенна регистрация и т.н. Законодателството трябва да бъде модерно – колкото се може по-малко пречки, колкото се може по-улеснено. Правим го за хората, не го правим за нас. Това е!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Трета реплика – госпожо Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин Стоилов, крайно некоректно беше Вашето изказване и цитатът Ви по отношение на мен. 
Първо, колеги, държа да обясня, че редакцията на т. 3 е направена по този начин по настояване на юристите от вашата парламентарна група. Може би първо трябва да седнете и да се разберете вътре всичките юристи какво точно искате да пише и защо искате да го пише, защото единият иска да отпада, другият иска да остава, третият иска нещо друго, което аз не знам вече какво е. Седнете и погледнете стенограмите от заседанията и ще видите кой от вашите юристи настояваше и се бореше тази точка да бъде именно в такава редакция – преписана като редакция от другите два закона. 
Аз не ви знам драмите вътре за Бузлуджа, но сигурно има нещо, та да отстоява толкова много този юрист, когото аз уважавам, независимо от това как се държи тук, този текст да остане. Така че моля ви, не слагайте в моята уста думи, първо, които аз не съм казвала. 
Крайно некоректно е, повтарям, Вашето изказване, което направихте в това отношение. Цитирах ви законите, нека залата да прецени какво ще остане като редакция. Аз казвам като юрист, че не може да няма първоначален документ за регистрация, какъвто и да е той, и ние максимално коректно сме го записали. Дали е решение, дали от Бузлуджа имате нещо друго, преди решението 100 години назад, не знам, но колегите, които работят с вашата документация, знаеха и затова настояваха този текст да изглежда именно по този начин. Сверете си информацията във вашата група и след това отправяйте такива квалификации и обиди към нас от Парламентарната група на ГЕРБ.
По отношение на Закона за политическите партии, той е от 2005 г. Регистърът, колеги, по този закон е създаден 2005 г. Затова и в действащите закони, и в Изборния кодекс сме записали, че трябва да се представи и удостоверение от регистъра, и удостоверение за тази първоначална регистрация, с решение или с какъвто и да е друг документ за тези от вас, които са създадени във времето години назад, преди да има такова решение. Изключително коректно сме го разписали. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Дуплика – заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо Фидосова, коректно означава точно. Аз мисля, че съм бил доста точен и с нищо не съм Ви засегнал. Но аз реагирах много остро, и продължавам да реагирам остро на допълнителните предложения, които Вие устно тук, в залата, алтернативно направихте. 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Те бяха на Михайлов, повторих едното негово.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Независимо на кого са, но Вие казахте, че тези две предложения са предложенията, измежду които трябва да избират народните представители. И ако те изберат едно от двете, наистина това, което аз казах, означава да се създадат реални пречки или най-малкото сериозни затруднения пред регистрацията на някоя от партиите, и това аз продължавам да го твърдя. Затова очаквах във Вашата реплика да кажете само, че вие поддържате т. 3 в сегашната редакция. Аз знам, че част от тази редакция е създадена по предложение на колеги-юристи от нашите среди именно заради историческите документи, свързани с първоначалната регистрация.
Но тук казах нещо повече, което продължавам да поддържам – този подход трябва да бъде изоставен, тази буквоедност, този юридически формализъм на никого не помага. Какво установяваме ние? Ние не пишем правна история на политическите партии в България, а искаме актуални документи за тяхното участие в изборите и затова настоявам т. 3 да отпадне. Няма нужда от всички тези усукани текстове, дори в редакцията, която преодолява част от съществуващите проблеми. Затова именно се обръщам към мнозинството да прояви по-съвременен подход. Тук няма какво да реагирам на репликата на господин Михайлов, защото той апелира към вас за същото. 
А по отношение на господин Шопов, той се намесва в тематика, която нито фактологично познава, може би воден от някакви свои предубеждения. БСП е правоприемник на БКП, господин Шопов. 
Освен това, дали имала партията регистрация – имаше един съдия в началото на 90-те години, който каза в едно юридическо решение: виждате ли, БКП не е съществувала. Можете ли да приемете това като нещо, свързано с реалността, след като в чл. 1 на тогава действащата Конституция е било записано, че това е ръководната партия? След като тя е съществувала по основния закон, да излезе някой съдия и да каже: виждате ли, няма такава партия, защото в регистъра не намерихме такъв запис. Ами трябва да се преценяват обстоятелствата към момента на съществуващите обществени и юридически условия, които са действали.
Затова ви призовавам – към днешните условия и към днешното действащо законодателство да се запишат именно тези изисквания, които са предостатъчни, за да могат партиите да покажат, че отговарят на всички тези изисквания. Надявам се, че в отделни случаи при гласуването на този закон ще се прояви разбиране, което не е плод на някакво предубеждение или на упорството на тези, които са внесли текстовете. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Самият дебат показа абсолютната безсмисленост на този текст в т. 3. и ако мнозинството се вслуша в този дебат, трябва да приеме предложението за отпадането на т. 3 и от юридическа, и от чисто политическа гледна точка, и от гледна точка на принципите на демокрацията. 
Какво означава задължителното условие да представиш един документ или поредица от други документи? Не представяш първия документ, носиш пет документа и съдникът ЦИК ти казва: „Не, не е достатъчно, давай още!” Колко още? Щом законът не посочва краен брой документи и изисквания, се създава условие за произвол и за субективно решение. 
Откъде идват авторите на такъв текст? От неразбирането на същността на партията, защото партията, уважаеми дами и господа от мнозинството, освен съответствие с правните норми и изискванията, в нея има дух, има атмосфера, има чувство за общност и това прави човек привърженик на една партия, а не да прескача от избори на избори към една или друга абревиатура, където може да стане депутат или да получи пост. Само преди няколко дни тук, в петъчния контрол, лидерът на партия ГЕРБ заяви, че когато тя се е формирала и се е очаквало да дойде на власт, в нейните офиси са се стекли потоци от хора и той не е могъл да знае кой с какво криминално битие и минало е и затова оправдава грешките в назначенията и кадровите си решения. В истинските партии се знае кой кой е. В истинските партии се знае кой какво може, но това е друг дебат.
Сега искам да ви призова да гласуваме и да отменим този текст, който е неправомерен от юридическа гледна точка, неприемлив от политическа гледна точка, показва слабост в тези, които се опитват да слагат пречки на политическите си опоненти по време и преди изборите.
Този текст и редица други показват вашия страх от вота на избирателите, когато ще загубите подкрепата, на която се радвате. Затова посягате не само към изборното законодателство, но и към други силови мерки, които да ви гарантират победа. Това просто няма да се случи!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
За процедура – заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, господин Анастасов.
Тъй като дадох двете редакции в помощ на господин Миков, едната съвпадаше изцяло с неговата, той каза, че си оттегля предложението. Аз съм съгласна – ще оттегля двете предложения за редакция, които направих. Оттеглям ги. Прочетох две точки от два действащи закона.
Мисля, че господин Миков е наясно каква грешка направи с изказването си преди 30 минути. Поправен беше, слава Богу, от колегите си от групата.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Каква грешка?!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Оттеглям тези две редакционни бележки, помощни към господин Миков. Предлагам да го гласуваме така, както сме го коментирали и гласували в Правната комисия в присъствието на юристите от всички парламентарни групи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Други изказвания – няма.
Прекратявам дебатите.
Подлагам на гласуване предложението на господин Янаки Стоилов – текстът на т. 3 на ал. 3 да отпадне изцяло.
Гласували 103 народни представители: за 25, против 20, въздържали се 58.
Предложението не е прието.
Господин Миков, Вие поддържате ли Вашето предложение?
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Не го поддържам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Предложението на господин Миков за корекцията на т. 3 и преместването й на друго място в предложения текст е оттеглено.
Предложението на госпожа Фидосова също се оттегля.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, което комисията не подкрепя по т. 2 и 3. Става дума за чл. 82 от доклада.
Гласували 119 народни представители: за 24, против 88, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.
Гласували 120 народни представители: за 17, против 98, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 82 заедно с наименованието, както е по доклада.
Гласували 122 народни представители: за 100, против 19, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 83 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев – в чл. 83, ал. 3 думите „50 дни” се заменят с „55 дни”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 83:
„Проверка на документите и отказ за регистрация
Чл. 83.	(1) Централната избирателна комисия извършва проверка на документите по чл. 82, а списъците по чл. 82, ал. 3, т. 7 се предават незабавно на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка. При установяване на непълноти Централната избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация.
(2) В случай, че указанията по ал. 1 не са изпълнени в срок, Централната избирателна комисия отказва регистрация.
(3) Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8. Когато съдът отмени обжалваното решение, Централната избирателна комисия незабавно регистрира партията за участие в изборите, независимо дали срокът по чл. 82, ал. 1 е изтекъл, но не по-късно от 50 дни преди изборния ден.
(4) Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството извършва проверката по ал. 1 не по-късно от 57 дни преди изборния ден.
(5) Когато след изтичане на крайния срок за регистрация се установи, че партията не отговаря на изискванията на чл. 82, ал. 3, т. 7, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на партията и подлежи на обжалване по реда на чл. 26, ал. 8.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев, което комисията не подкрепя.
Гласували 118 народни представители: за 10, против 31, въздържали се 77.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 83 заедно с наименованието, както е по доклада.
Гласували 117 народни представители: за 97, против 6, въздържали се 14.
Предложението е прието.
Колеги, остават само две минути до 11,00 ч. 
Почивка до 11,30 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Уважаеми народни представители, продължаваме работата.
Стигнахме до чл. 84, който трябва да бъде докладван. 
Имате думата, господин Ципов.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател!
Има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 84.
Комисията подкрепя предложението.
По предложение на народния представител Михаил Михайлов в чл. 84, ал. 1 се правят следните промени:
„1. След „регистрирани” се добавя „по Закона за политическите партии”.
2. В чл. 84, ал. 2 се правят следните промени: числото „55” се заменя с числото „60”.
3. В чл. 84, ал. 4 се правят следните промени, след „представя се” се добавя т. 8 със следното съдържание:
„т. 8. списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 30 хил. избиратели, подкрепящи регистрацията; при избори за членове на Европейския парламент от Република България регистрацията на партията може да бъде подкрепена и от избиратели - граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, като в списъците се посочват имената, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и подпис.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски за чл. 84.
В чл. 84 се правят следните промени:
1. Ал. 1 се заличава.
2. В сегашната ал. 2 се заличават думите „по ал. 1”, числото „55” се заменя с числото „60”.
3. В сегашната ал. 3 числото „2” се заменя с числото „1”.
4. В ал. 4 се правят следните промени:
Създава се нова т. 1 със следното съдържание:
„1. Документите по чл. 82, ал. 3, т. 1, 2 , 3, 4, 5, 8 за всяка от участващите в нея партии;”
Създава се нова т. 8 със следното съдържание: 
„8. списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 20 000 избиратели, подкрепящи регистрацията;”
Създава се нова т. 9 със следното съдържание: 
„9. банков документ за внесен депозит;” 
5. В сегашната ал. 6 числото „5” се заменя с числото „4”.
6. Алинеите се преномерират.
Комисията не подкрепя предложението
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 84:
„Регистрация на коалиции от партии
„Чл. 84. (1) Коалиции от партии за участие в изборите могат да образуват само партиите, регистрирани в Централната избирателна комисия по реда на чл. 82.
(2) Коалициите от партиите по ал. 1 се регистрират въз основа на заявление за регистрация, представено в Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден. Заявлението се подписва от лицата, представляващи коалицията от партии според решението за образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите коалицията.
(3) В заявлението по ал. 2 се посочват:
1. пълното или съкратено наименование на коалицията от партии според решението за образуването й;
2. пълното или съкратено наименование на коалицията от партии, заявено за отпечатване върху бюлетините (бюлетината);
3. искане за регистрация за участие в изборите;
4. адрес и телефон за връзка.
(4) Към заявлението за регистрация коалицията от партии представя:
1. удостоверение за регистрация по чл. 26, ал. 1, т. 10 за всяка от участващите в нея партии;
2. решение за образуване на коалицията от партии, подписано от лицата, представляващи партиите;
3. образец от подписите на лицата, представляващи коалицията от партии;
4. образец от печата на коалицията от партии, ако има такъв;
5. удостоверение за новооткрита банкова сметка, на името на една от включените в състава й партии, която ще обслужва само предизборната кампания; 
6. пълномощно от лицата, представляващи коалицията от партии, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.
(5) Централната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на непълноти Централната избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация.
(6) В случай, че указанията по ал. 5 не са изпълнени в срок, Централната избирателна комисия отказва регистрация.
(7) Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Откривам дискусията. 
Желаещи за изказване ?
Заповядайте, господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! 
Предлагаме в чл. 84 да се запази досега съществуващият начин на регистриране на коалициите, а именно да не се минава през тази двустепенна регистрация на партиите, които ще участват в коалиции, тоест партиите най-напред да се регистрират в ЦИК, а след това само партиите, които са регистрирани в ЦИК, да могат да образуват коалиции. Много по-свободно и демократично е, да не бъде предполагано от законодателя, че коалиция ще образуват само партии, които са регистрирани в ЦИК. Смятаме, че сега съществуващото е много по-демократично и така трябва да си остане. 
Затова ви молим да подкрепите нашето предложение – партиите, които искат да участват в коалиции, да се регистрират по Закона за политическите партии, а не да има първоначална регистрация в Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря. Реплики? Няма.
Не виждам други народни представители, желаещи да вземат отношение.
Преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 8, против 74, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 11, против 78, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване чл. 84 в редакцията, която ни се предлага от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 78, против 13, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Чл. 85 – предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Михаил Михайлов – в чл. 85 се правят следните промени: „Навсякъде числото „55” се заменя с „60”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски – в чл. 85 се правят следните промени:
„1. В ал. 1 числото „55” се заменя с числото „60”;
2. В ал. 2 числото „55” се заменя с числото „60”.”
Комисията подкрепя предложението по т. 3 и 4 и не го подкрепя по т. 1 и 2.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 85:
„Промени в състава на коалиция от партии
Чл. 85. (1) Промени в състава на коалиция от партии, настъпили след регистрацията й в Централната избирателна комисия, се извършват след подаване на заявление и представяне на решение за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на коалицията от партии не по-късно от 50 дни преди изборния ден.
(2) В случай че в коалицията от партии се включват нови партии, те представят не по-късно от 50 дни преди изборния ден документите по чл. 84, ал. 4, т. 1.
(3) В случай че една или повече партии напуснат коалицията от партии, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии. 
(4) Промените, настъпили в състава на коалиция от партии, се отбелязват в регистъра на Централната избирателна комисия след подаване на заявление от лицето, представляващо партията, или от представляващите коалицията от партии лица, не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
(5) Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията от партии не по-късно от 32 дни преди изборния ден партиите, които са напуснали състава й.” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Желаещи за изказване народни представители има ли?
Господин Миков, заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа! Текстът на вносителите е бил „55 дни”. Има аналогични предложения и от Синята коалиция – Михаил Михайлов, и от нашата парламентарна група – предложението на Сергей Станишев, Мая Манолова и колегите.
Предложено е удължаване на срока от 55 дни, а се прави точно обратното – 50 дни. Идеята е да има една по-голяма стабилност достатъчно време. Може ли някакви аргументи в тази посока – защо сме го намалили на 50? Защото и Михаил Михайлов и народните представители са предложили от 55 да стане 60, а е обратното – отива се на скъсяване на този срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Реплика?
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Миков! Съжалявам, че в рамките на един час втори път ще Ви помоля да си следите предложенията, да се разберете във вашата парламентарна група и тогава да правите тези изказвания. В момента в текста на комисията, който сме предложили, срокът от „5 дни” след регистрацията на партиите до регистрациите на коалициите стават „10 дни”. И ако подкрепим, господин Миков, вашето предложение, това означава намаляване на срока.
Това, което Вашите колеги от групата са предложили, то е за друго. Защото искат в един и същи срок да се регистрират партиите и коалициите. За да не стане беля, искрено Ви го казвам, и колегиално, моля Ви, следете нещата в кодекса като цяло и тогава правете тези изказвания, защото ще се подведе пленарната зала, ще ви подкрепи някъде и след това ще съжалявате за тези неща, които говорите тук.
Съжалявам, че Ви го казвам втори път.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Втора реплика? Няма.
За дуплика – господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател! Госпожо Фидосова, аз мисля че няма особен риск да се подведе мнозинството. Искам това, което казвам, да остане в стенограмите, защото те ще се четат и по-късно, не само: казано, думата приключила. Четенето на текста, буквалният прочит показва, че сроковете се съкращават.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Вижте текста на комисията.
МИХАИЛ МИКОВ: Точно, текстът на комисията – чл. 85. (Реплики от ГЕРБ.) Така че въпросът е в актуалните предложения. И, ако сега аз не съм разбрал, колегата Михаил Михайлов не е ли разбрал? Другите колеги не са ли разбрали? За това става въпрос!
Добре, ама сега, което пише тук е скъсяване на сроковете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Други желаещи народни представители? Няма.
Преминаваме към гласуване. 
Поставям на гласуване, първо, предложението на народния представител Михаил Михайлов, неподкрепено от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 17, против 58, въздържали се 19.
Предложението не е прието. 
Сега поставям на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски в частта, която не е подкрепена от комисията, а именно по т. 1 и 2.
Гласували 102 народни представители: за 16, против 71, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме чл. 85 в редакцията, предложена ни от комисията.
Гласували 91 народните представители: за 76, против 8, въздържали се 7.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 86 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Владимир Тошев, Цвета Караянчева, Аспарух Стаменов и Стефан Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Михайлов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 86:
„Условия за участие
Чл. 86. (1) Партия, включена в състава коалиция от партии не може да участва самостоятелно на изборите.
(2) Партия, включена в състава на коалиция от партии, която след регистрацията на коалицията от партии, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден, напусне състава й, може да участва на изборите самостоятелно с регистрацията си по чл. 82.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли желаещи народни представители, които да вземат отношение по този текст? Не виждам да има желание от депутатите.
Подлагам на гласуване чл. 86 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 77, против 4, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 87 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 87 със заглавие „Списъци след регистрацията”.
„Раздел ІV”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 87 със заглавието, което ни беше прочетено, Раздел ІV със заглавието, което ни беше предложено.
Гласували 95 народни представители: за 91, против 4, въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 88 имаме предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 88:
„Участие в изборите
Чл. 88. (1) В изборите участват партиите и коалициите от партии, регистрирани в Централната избирателна комисия и в съответната общинска избирателна комисия.
(2) В изборите участват и регистрирани в съответната общинска избирателна комисия местни коалиции от партии, в състава на които участват само регистрирани в Централната избирателна комисия партии или коалиции от партии.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване чл. 88 в редакцията на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 82, против 5, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 89 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Владимир Тошев, Цвета Караянчева, Аспарух Стаменов и Стефан Дедев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Екатерина Михайлова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Михаил Михайлов.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолов, Ангел Найденов и Димчо Михалевски – в чл. 89, ал. 3 се правят следните промени:
1. Точки 7 и 8 се заличават.
2. Точки 9, 10 и 11 стават съответно 7, 8 и 9.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 89:
„Регистрация на партии
Чл. 89. (1) Не по-късно от 75 дни преди изборния ден по решение на централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, се представя в Централната избирателна комисия заявление за регистрация. Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията според актуалната и съдебна регистрация. Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите партията.
(2) В заявлението по ал. 1 се посочват:
1. пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация;
2. искане за регистрация за участие в изборите;
3. адрес и телефон за връзка.
(3) Към заявлението за регистрация партията представя:
1. заверен препис от решението на Софийския градски съд за вписване на партията в регистъра на политическите партии;
2. удостоверение за актуално правно състояние към датата на насрочване на изборите;
3. заверено от партията копие от броя на „Държавен вестник”, в който е обнародвано решението за регистрацията на партията, или други документи според изискванията на действащото към момента на регистрацията й законодателство;
4. образец от подписа на представляващия партията;
5. образец от печата на партията;
6. удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии – от датата на съдебната им регистрация;
7. заверен от Софийския градски съд препис от устава;
8. удостоверение от съда за подадени заявления за спазване на изискванията на чл. 19а от Закона за политическите партии;
9. удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;
10. пълномощно от представляващото съответната партия лице, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица;
11. списък, сдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 7 хиляди избиратели, подкрепящи регистрацията; регистрацията на партията може да бъде подкрепена и от избиратели – граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, като в списъците се посочват имената, номерът на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него и подпис.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли желание за изказване? Няма.
Първо поставям на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова и Димчо Михалевски, неподкрепено от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 12, против 73, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване чл. 89 в редакцията, предложена ни от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 74, против 11, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 90 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Михайлов – в чл. 90, ал. 1 се правят следните промени: Числото „70” се заменя със „75”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 90:
„Проверка на документите и отказ за регистрация
Чл. 90. (1) Централната избирателна комисия извършва проверка на документите по чл. 89, а списъците по чл. 89, ал. 3, т. 11 се предават незабавно на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка. При установяване на непълноти Централната избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация.
(2) В случай че указанията по ал. 1 не са изпълнени в срок Централната избирателна комисия отказва регистрация.
(3) Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8. Когато съдът отмени обжалваното решение Централната избирателна комисия незабавно регистрира партията за участие в изборите, независимо дали срокът по чл. 89, ал. 1 е изтекъл, но не по-късно от 65 дни преди изборния ден.
(4) Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството извършва проверката по ал. 1 не по-късно от 72 дни преди изборния ден.
(5) Когато след изтичане на крайния срок за регистрация се установи, че партията не отговаря на изискванията на чл. 89, ал. 3, т. 11, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на партията и подлежи на обжалване по реда на чл. 26, ал. 8.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Няма заявени искания за изказване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 11, против 66, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване чл. 90 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 68, против 7, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – господин Миков, заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, защо гласувах против? Защото една партия може да излезе от коалицията до 50 дни преди изборния ден. А тук излиза, че отказ за регистрация може да се обжалва и ако съдът отмени отказа, партията може да участва, но не по-късно от 65 дни преди изборния ден. Какво излиза? ЦИК неправомерно й отказва, хората обжалват пред съда, съдът казва: „ЦИК неправомерно е отказала, трябва да я регистрирате”, но, ако това се е случило 60 дни преди изборния ден, партията няма да участва. По този начин една партия, чрез неправомерен отказ, може да бъде лишена от участие. Прекалено дълъг е този срок за това.
Тоест, ЦИК може неправомерно да откаже, съдът да отмени отказа, но изтекъл ли е 65-ия ден, партията няма да бъде регистрирана по силата на ал. 3 на чл. 90. Ето това се записва. Фактически каква е съдебната защита в този случай? Излиза, че Централната избирателна комисия неправомерно може да откаже и въпреки че съдът е отменил отказа, партията пак няма да може да се регистрира. А 50 дни е ако излезе от коалицията, има си регистрация и може да участва. Тук, благодарение на незаконосъобразен отказ, отменен от съда, границата е 65 дни. Е, не може.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Това е друг вид избор и няма нищо общо с предишния раздел.
МИХАИЛ МИКОВ: Добре, де – няма общо, ама съгласете се, от неправомерно поведение на ЦИК да лишиш една партия само заради това, че е 65 дни… Вече сте го гласували. Аз затова гласувах против.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли друг отрицателен вот? Няма.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 91 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Михаил Михайлов: 
1. В чл. 91, ал.1 се правят следните промени: След „регистрирани” се добавя „по Закона за политическите партии”.
2. В чл. 91, ал. 2 се правят следните промени: Числото „70” се заменя с „75”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 91:
„Регистрация на коалиции от партии
Чл. 91. (1) В Централната избирателна комисия се регистрират само коалиции от партии, които са образувани от партиите, регистрирани в Централната избирателна комисия по реда на чл. 89.
(2) Коалициите от партии по ал. 1 се регистрират въз основа на заявление за регистрация, представено в Централната избирателна комисия не по-късно от 65 дни преди изборния ден. Заявлението се подписва от лицата, представляващи коалицията от партии според решението за образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите коалицията от партии.
(3) В заявлението по ал. 2 се посочват:
1. пълното или съкратено наименование на коалицията от партии според решението за образуването й;
2. искане за регистрация за участие в изборите;
3. адрес и телефон за връзка.
(4) Към заявлението за регистрация коалицията от партии представя:
1. удостоверение за регистрация по чл. 26, ал. 1, т. 10 за всяка от участващите в нея партии;
2. решение за образуване на коалицията от партии, подписано от лицата, представляващи партиите;
3. образец от подписите на лицата, представляващи коалицията от партии;
4. образец от печата на коалицията от партии, ако има такъв;
5. удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на една от включените в състава й партии, която ще обслужва само предизборната кампания; 
6. пълномощно от представляващите коалицията от партии лица в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.
(5) Централната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на непълноти Централната избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация.
(6) В случай че указанията по ал. 5 не са изпълнени в срок Централната избирателна комисия отказва регистрация.
(7) Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли желаещи за изказване народни представители? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Михаил Михайлов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 76 народни представители: за 7, против 63, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване редакцията на чл. 91 по комисия.
Моля, гласувайте.
Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 92 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Тошев, Караянчев, Стаменов и Дедев.
Комисията не подкрепя предложението.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Оттегляме го.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 92:
„Промени в състава на коалиция от партии
Чл. 92. (1) Промени в състава на коалиция от партии, настъпили след регистрацията й в Централната избирателна комисия, се извършват след подаване на заявление и представяне на решение за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на коалицията от партии не по-късно от 65 дни преди изборния ден.
(2) В случай че в коалицията от партии се включват нови партии те представят не по-късно от 65 дни преди изборния ден документите по чл. 91, ал. 4, т. 1.
(3) В случай че една или повече партии напуснат коалицията от партии регистрацията й се запазва ако в нея са останали най-малко две партии. 
(4) Промените, настъпили в състава на коалиция от партии, се отбелязват в регистъра на Централната избирателна комисия след подаване на заявление от лицето, представляващо партията или от представляващите коалицията от партии лица, не по-късно от 55 дни преди изборния ден.
(5) Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията от партии не по-късно от 55 дни преди изборния ден партиите, които са напуснали състава й. 
(6) Партия, включена в състава на коалиция от партии, която след регистрацията на коалицията от партии, но не по-късно от 55 дни преди изборния ден напусне състава й, може да участва на изборите самостоятелно ако се регистрира в общинската избирателна комисия в срока по чл. 94, ал. 1.” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Неподкрепеното предложение беше оттеглено в зала.
Поставям на гласуване редакцията на чл. 92, както ни се предложи от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 75, против няма, въздържал се 1. 
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 93 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 93 със заглавие „Изпращане на списък”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване чл. 93 по вносител със заглавието, което се предлага от комисията.
Гласували 72 народни представители: за 70, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 94 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев. 
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев. 
Комисията подкрепя по принцип предложението. 
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 94:
„Общи правила за регистрация в 
общинската избирателна комисия
  Чл. 94. (1) Партиите и коалициите от партии, регистрирани в Централната избирателна комисия, както и образуваните местни коалиции от партии, които ще участват в изборите за общински съветници и кметове в съответната община, се регистрират в съответната общинска избирателна комисия не по-късно от 55 дни преди изборния ден. 
 (2) Партиите от състава на една коалиция от партии, регистрирана в Централната избирателна комисия, не могат да се регистрират самостоятелно в общинска избирателна комисия, нито да влизат поотделно, извън коалицията от партии, в която са регистрирани в Централната избирателна комисия, в други коалиции от партии на територията на общината.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Желания за изказвания? Няма.
Поставям на гласуване чл. 94 в редакцията, предложена от комисията. 
Гласували 75 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 95 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев. 
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев. 
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 95:
„Регистрация в общинската избирателна комисия
Чл. 95. (1) Партиите и коалициите от партии, регистрирани в Централната избирателна комисия, както и образуваните местни коалиции от партии, се регистрират за участие в изборите за общински съветници и кметове въз основа на заявление за регистрация, представено в съответната общинска избирателна комисия не по-късно от 55 дни преди изборния ден. В заявлението се посочва за кой вид избори се иска регистрация. За всеки отделен вид избори се подава отделно заявление. 
 (2) Заявлението по ал. 1 се представя по решение на централното ръководство на партията, компетентно съгласно устава, или ръководството на коалицията от партии, компетентно съгласно решението за образуване на коалицията. Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията или от представляващите коалицията от партии лица, или от изрично упълномощени от тях лица.
 (3) В заявлението по ал. 1 се посочват:
1. пълното или съкратено наименование на партията или коалицията от партии, което ще бъде изписано в бюлетината;
2. искане за регистрация за участие в изборите с посочване за кой вид избори се иска да бъде извършена регистрацията;
3. адрес и телефон за връзка.
(4) Към заявлението се прилагат:
1. копие от удостоверението за регистрация на партията или коалицията от партии в Централната избирателна комисия; 
2. решение за образуване на коалицията от партии, подписано от лицата, представляващи партиите;
3. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват
партията или коалицията от партии пред общинската избирателна комисия в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица. 
(5) Към заявлението на местна коалиция от партии, различна от регистрираната в Централната избирателна комисия, се прилагат:
1. решение за образуване на коалицията от партии, в което се посочва кой е упълномощен да я представлява и за кои избори се създава; решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставящите я партии и коалиции от партии; когато решението е за участие в повече от един вид избори в общинската избирателна комисия се представя само един оригинал за съответната община;
 2. образец от подписите на лицата, представляващи коалицията от партии;
 3. образец от печата на коалицията от партии, ако има такъв;
       4. пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на коалицията от партии;
 5. удостоверение за регистрация по чл. 26, ал. 1, т. 10 за всяка от участващите в коалицията партии или коалиции от партии;
 6. удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на една от включените в състава й партии, която ще обслужва само предизборната кампания. 
 (6) Общинската избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на непълноти общинската избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация.
 (7) В случай, че указанията по ал. 6 не са изпълнени в срок, общинската избирателна комисия отказва регистрация.
 (8) Отказът на общинската избирателна комисия може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 33, ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма такива.
Поставям на гласуване чл. 95 в редакцията, предложена ни от комисията.
Гласували 75 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Раздел V – комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел V.
По чл. 96 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 96:
„Участие в изборите
Чл. 96. В изборите участват инициативните комитети, регистрирани във:
1. Централната избирателна комисия - при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;
2. районните избирателни комисии - при избори за народни представители;
3. общинските избирателни комисии – при избори за общински съветници и кметове.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Желания за изказвания? Няма.
Поставям на гласуване Раздел V – заглавието на Раздел V и редакцията на чл. 96, така както ни се предлагат от комисията.
Гласували 70 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 97 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 97:
„Създаване, представителност и ред за регистриране
Чл. 97. (1) За издигане на независим кандидат се създава инициативен комитет от трима до 7 избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване – за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз на:
1. територията на изборния район – при избори за народни представители и за общински съветници и кметове;
2. територията на страната – при избори за членове на Европейския парламент от Република България.
(2) За издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката се създава инициативен комитет с не по-малко от 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната.
(3) Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
(4) Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява. 
(5) Инициативният комитет представя заявление за регистрация, подписано от всички членове на инициативния комитет не по-късно от:
  1. 60 дни преди изборния ден при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;
  2. 50 дни преди изборния ден при избори за народни представители;
  3. 55 дни преди изборния ден при избори за общински съветници и кметове.
(6) Заявлението по ал. 5 се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.
(7) В заявлението по ал. 5 се посочват:
 1. имената и единния граждански номер на избирателите по ал. 1,  т. 1 – при избори за народни представители и по ал. 2; имената и единния граждански номер (личен номер) на избирателите по ал. 1, т. 1 – при избори за общински съветници и кметове и по т. 2; 
 2. за издигане кандидатурата на кой гражданин за независим кандидат се създава инициативния комитет;
 3. искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;
 4. адрес и телефон за връзка.
 (8) Към заявлението по ал. 5 се прилагат:
1. решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява; 
2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 3;
4. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в подписката за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в този кодекс;
 5. удостоверение за новооткрита банкова сметка на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания.
(9) Съответната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на непълноти съответната избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация.
(10) В случай че указанията по ал. 9 не са изпълнени в срок съответната избирателна комисия отказва регистрация.
(11) Отказът на Централната избирателна комисия може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8. 
(12) Отказът на районната или общинската избирателна комисия може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 29, ал. 3, съответно по реда на чл. 33, ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Народни представители, желаещи да се изкажат, няма. 
В такъв случай, поставям на гласуване чл. 97 в редакцията на комисията.
Гласували 71 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Глава седма.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел І.
По чл. 98 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 98 със заглавие „Издигане на кандидати”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Няма заявки за изказване.
Поставям на гласуване Глава седма със заглавието на комисията, Раздел І с това, което ни предлага комисията, и чл. 98 по вносител със заглавието, което ни се предлага от комисията. 
Гласували 78 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 99 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 99:
„Кандидатски листи
Чл. 99. (1) Кандидатите, издигнати от партии и коалиции от партии, се подреждат в кандидатски листи. 
(2) Коалициите от партии участват в изборите с обща кандидатска листа. Участващите в тях партии не могат да участват със самостоятелни листи.
(3) Всеки независим кандидат, както и кандидатите за кметове образуват самостоятелна кандидатска листа.
(4) Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция от партии.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме чл. 99 в редакцията на комисията.
Гласували 75 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 100 – има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 100 със заглавие „Лица, които не могат да бъдат регистрирани”.
По чл. 101 – предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 101:
„Застъпници
Чл. 101. (1) Всеки кандидат може да има застъпници, които го подпомагат и представляват неговите интереси пред държавните органи, обществените организации и избирателните комисии.
(2) Кандидатите, включени в една кандидатска листа, могат да бъдат представлявани най-много от двама застъпници в една избирателна секция в изборния ден. 
(3) При произвеждане на избори за общински съветници и кметове кандидатите, включени в една кандидатска листа, включително кандидатите за кметове, издигнати от една и съща партия или коалиция от партии могат да бъдат представлявани общо от двама застъпници в една избирателна секция в изборния ден за всички видове избори.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания няма. 
В такъв случай поставям на гласуване чл. 100 по вносител с редакцията на заглавие на комисията, която ни се предлага, и чл. 101 в редакцията на комисията и заглавието, което предлага комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 87 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 102 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 102:
„Статут на кандидатите
Чл. 102. (1) От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите кандидатите и застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.
(2) Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата и задълженията по ал. 1 се прекратяват от деня на заличаването. Прекратяването е в сила и за неговите застъпници.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване чл. 102 в редакцията на комисията.
Гласували 85 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Член 103 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Екатерина Михайлова – чл. 103 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак:
„В чл. 103, ал. 3 след думите „като обвиняеми” се записва текстът „повече от три месеца”;”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 103:
„Неприкосновеност
Чл. 103.	(1) От датата на регистрация регистрираните кандидати не могат да бъдат задържани и привличани като обвиняеми, освен в случаите на заварено тежко престъпление.
(2) Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата по ал. 1 се прекратяват от деня на заличаването.
(3) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага, когато регистрираните кандидати са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Методиев.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, поисках думата, за да запозная тези от вас, които следят текста, с един проблем. Госпожа Екатерина Михайлова, която води в момента заседанието, е направила предложение да отпадне чл.103.
Член 103 е фактически имунитет за кандидатите, както е озаглавен целият раздел тук, които се явяват за изборни длъжности. Това са кандидати за народни представители, за кметове, за общински съветници, за президент и вицепрезидент.
В досегашното законодателство на страната този имунитет е важал за кандидатите за народни представители. Ние сме били против, тъй като ние сме против имунитета по принцип. Смятаме, че той е отживял времето си и няма нужда в модерна България. Сега този имунитет се увеличава неимоверно. Вие сте свидетели как с този кандидат-депутатски имунитет беше злоупотребявано от хора, които имаха разговори с представителите на съдебната власт – официални разговори имам предвид.
Когато в страната има ситуация на избори за Народно събрание, кандидатите за народни представители са лимитирани тук – пише по колко могат, два пъти броят на листата, да ги умножим по 10 партии, по 20 партии, по 30 партии и ще получим някакво крайно число, което ще бъде в хиляди може би. Двеста шестдесет и четири са общините в момента, със своите общински съветници, умножени по броя на партиите и коалициите по места, които се умножават в порядък от пъти на местни избори, представете си на каква огромна мрежа от хора ще дадете имунитет. 
За какво им е на тези хора имунитет?! В каква ситуация на политически сблъсък попадат те, та им трябва тази неприкосновеност?! Мисля, че тук има хора, които са управлявали общини, общински администрации, общински съвети, и си дават сметка, че това е нещо абсолютно ненужно. 
Затова предложението на госпожа Михайлова е в чл. 103 да отпадне изобщо текстът, тъй като нямаме никаква убеденост, че с това се подпомага политическият процес, че с това се подпомага развитието на многопартийната демокрация в България. За нас с това се подпомага възможността някой да спекулира на гърба на политическите партии, на гърба на демокрацията, да търси някаква лична изгода в конкретен момент, да сблъска себе си през политиката със съдебната власт, което е много лошо, защото това са обикновено хора, които не се ползват с публично доверие. Обратното – те са натоварени с негативизъм. Отваряте им врата – абсолютно ненужна за нас, така че смятам за разумно да подкрепите предложението на госпожа Михайлова. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря. 
Има ли реплики? Няма.
Други народни представители, желаещи да вземат отношение към текстовете? Няма.
Преминаваме към гласуване. (Реплика от народния представител Димитър Лазаров.) 
Искате да се изкажете ли?
Заповядайте, щом искате да се изкажете, понеже не давахте никакъв знак.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В ал. 1 на чл. 103 е записано: „не могат да бъдат задържани и привличани като обвиняеми”, което означава, че кумулативно трябва да са налице и двата признака. За да бъде задържано едно лице, трябва да бъде привлечено и като обвиняем. Мисля, че по-добре би било съюзът „и” да бъде заменен с „или”, тоест едно лице да не може да бъде задържано, независимо от това дали ще бъде привлечено впоследствие като обвиняем, тъй като има различни форми на задържане. Има 72 часа, което не предполага привличане като обвиняем, 24 часа по УБДХ, който още действа. Там терминът, който се употребява, е „задържане 15 дни в поделенията на МВР”.
Това е предложението: съюзът „и” да бъде заместен с „или”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Да се замени, а не да се добави „и/или”?
„Задържани или привличани” – това е предложението Ви? Добре.
Други становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Екатерина Михайлова, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 8, против 43, въздържали се 33.
Предложението не е прието.
Сега поставям на гласуване предложението на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 84 народни представители: за 3, против 75, въздържали се 6.
Не се приема и това предложение.
Сега подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Лазаров, който предлага замяна на съюза „и” с „или” в ал. 1 на чл. 103.
Моля, гласувайте.
Гласували 78 народни представители: за 71, против 2, въздържали се 5.
Предложението е прието.
В такъв случай поставям на гласуване чл. 103 в редакцията на комисията с приетата нова редакция, тоест „или”, което беше прието току-що.
Гласували 78 народни представители: за 72, против 2, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Член 104 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 104:

„Отпуски
Чл. 104. (1) Кандидатите, които заемат държавна служба, прекъсват изпълнението й след регистрацията си и ползват по избор неплатен служебен или платен годишен отпуск за периода от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите включително.
(2) Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж.
(3) Когато регистрацията е заличена, отпускът по ал. 1 се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването е отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван.
(4) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, президента и вицепрезидента на републиката. Техните пълномощия продължават и след регистрирането им като кандидати.
(5) Разпоредбите на ал. 1-3 се прилагат и за кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, които заемат една от длъжностите по чл. 121.” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване чл. 104 в редакцията, която ни се предлага от комисията.
Гласували 73 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 105 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 105 със заглавие „Заемане на предишна длъжност”.
„Раздел ІІ – „Кандидати за народни представители”.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване чл. 105 по вносител със заглавието, предложено от комисията, както и Раздел ІІ със заглавието, което ни се предлага.
Моля, гласувайте.
Гласували 78 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 106 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 106:
„Подреждане и брой на кандидатите
 Чл. 106. (1) Кандидатите за народни представители се подреждат от партиите и коалициите от партии в кандидатски листи по многомандатни изборни райони.
 (2) Коалициите от партии участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен многомандатен изборен район.
 (3) Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля удвоения брой мандати в многомандатния изборен район.”
По чл. 107 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 107 със заглавие „Действителност на регистрацията”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 106 в редакцията на комисията и чл. 107 по вносител със заглавието, предложено от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 108 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 108:
„Регистриране на листи
Чл. 108. (1) Регистрирането на кандидатските листи се извършва от районните избирателни комисии след представяне на:
1. предложение от централното ръководство на съответната партия, компетентно съгласно устава или ръководството на съответната коалиция от партии, компетентно съгласно решението за образуване на коалицията от партии, с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите; предложението се подписва от представляващия партията или представляващите коалицията от партии лица или от изрично упълномощени от тях лица; към предложението се прилага решението на партията или коалицията от партии, и взето от компетентния съгласно устава на партията или решението за образуване на коалицията от партии орган, за издигането и подреждането на кандидатите в кандидатската листа; 
2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата; предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице; 
3. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилите ги партии, коалиции от партии или инициативни комитети;
4. декларации по образец от кандидатите, че отговарят на условията по чл. 4, ал. 1, в които посочват своя постоянен адрес и единен граждански номер;
5. декларация по образец от кандидатите, че отговарят на условията по чл. 107, ал. 1 и 4;
6. решение за образуване на коалицията от партии, подписано от лицата, представляващи партиите;
7. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията от партии пред районната избирателна комисия в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица. 
(2) Регистрирането на кандидатските листи в районните избирателни комисии се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
(3) Документите по ал. 1 се завеждат в отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване на регистъра на районната избирателна комисия.” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване чл. 108 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 70 народни представители: за 68, против няма, въздържали с 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 109 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 109:
„Подписка за независим кандидат
Чл. 109. 	(1) Независим кандидат за народен представител може да се регистрира само в един многомандатен изборен район, когато кандидатурата му е подкрепена от не по-малко от 3 на сто и не повече от 5000 избиратели с постоянен адрес на територията на района.
(2) Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателят посочва също имената, единния граждански номер и постоянния си адрес. Всеки избирател може да участва само в една подписка.
(3) Членът на инициативния комитет по ал. 2 обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.
(4) Подписката се предава на районната избирателна комисия заедно с банков документ за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 и с документите по чл. 108, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5, не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Районната избирателна комисия предава незабавно подписката на съответното териториално звено на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва проверка не по-късно от 29 дни преди изборния ден.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Давам думата на господин Ципов за процедура.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател.
Правя процедурно предложение за отлагане на гласуването по чл. 109.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отлагане на чл. 109 – „Подписка на независим кандидат”.
Гласували 74 народни представители: за 71, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 110.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 110:
„Установяване на резултат от подписка
Чл. 110. (1) Районната избирателна комисия в срок не по-късно от 29 дни преди изборния ден установява резултата от подписките по чл. 109 и незабавно уведомява Централната избирателна комисия.
(2) Когато районната или Централната избирателна комисия установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Когато решението е взето от Централната избирателна комисия, тя незабавно го изпраща на районната избирателна комисия, която незабавно го изпраща на инициативния комитет.
(3) Решението на районната избирателна комисия по ал. 2 може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му. Централната избирателна комисия се произнася в срок до 24 часа от постъпване на жалбата с решение, което не подлежи на обжалване. Решението на Централната избирателна комисия по ал. 2 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 110 „Установяване на резултат от подписка” в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 85 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 111.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 111:
„Отказ за регистрация
Чл. 111. (1) Районната избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията на този раздел и при установяване на непълноти дава указания и срок за отстраняването им.
(2) В случай, че указанията по ал. 1 не са изпълнени в срок, Районната избирателна комисия отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати.
(3) Отказът по ал. 2 може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 29, ал. 3. 
(4) При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция от партии, партията или коалицията от партии може не по-късно от 20 дни преди изборния ден да предложи за регистриране друг кандидат. 
(5) Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция от партии почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията от партии може да предложи нов кандидат по реда на ал. 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 111 „Отказ за регистрация” в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 80 народни представители: за 78, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване Раздел ІІІ „Кандидати за президент и вицепрезидент на републиката”.
Комисията подкрепя текста на вносителите.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 112.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев. 
Комисията подкрепя по принцип предложението 
Има предложение на народния представител Георги Анастасов за чл. 112:
„В чл. 112, ал. 3, т. 2 се заличава изречението „се прилага банков документ за внесен депозит по чл. 79”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 112:
„Регистриране на листи и действителност
Чл. 112. (1) Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката могат да бъдат предложени за регистриране само от една партия, коалиция от партии или инициативен комитет.
(2) Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката се регистрират с обща кандидатска листа от Централната избирателна комисия след представяне на:
1. предложение от централното ръководство на съответната партия, компетентно съгласно устава, или ръководството на съответната коалиция от партии, компетентно съгласно решението за образуване на коалицията от партии, с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите; предложението се подписва от представляващия партията или представляващите коалицията от партии, лица или от изрично упълномощени от тях лица; към предложението се прилага решението на партията или коалицията от партии, взето от компетентния съгласно устава на партията или решението за образуване на коалицията от партии орган, за издигането и подреждането на кандидатите в кандидатската листа; 
2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите; предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице; към предложението на инициативния комитет се прилага банков документ за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 и списък с имената, единните граждански номера и подписите най-малко на 7000 избиратели, подкрепящи издигането на кандидатите, положени пред член на инициативния комитет; всеки избирател може да участва само в една подписка;
3. декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е живял през последните 5 години в страната и че отговаря на условията по чл. 4, ал. 2 и чл. 95, ал. 1 от Конституцията на Република България;
4. декларация по образец от кандидатите, че отговарят на условията по ал. 1;
5. заявление от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани;
6. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват
партията или коалицията от партии пред Централната избирателна комисия в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица. 
(3) Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката се регистрират от Централната избирателна комисия не по-късно от 35 дни преди изборния ден.
(4) Документите по ал. 1 се завеждат в отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на Централната избирателна комисия.
(5) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на ал. 1. Решението се обявява незабавно и се уведомяват съответните кандидати, партии, коалиции от партии и инициативни комитети.
(6) Решението на Централната избирателна комисия за обявяване недействителността на регистрацията на кандидатите по ал. 5 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.
Гласували 87 народни представители: за 12, против 75, въздържали се няма.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 112 „Регистриране на листи и действителност” в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 80 народни представители: за 73, против 3, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Член 113 – предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев:
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 113:
„Обработване на подписка и проверка
Чл. 113. (1) Членът на инициативния комитет по чл. 112, ал. 2, т. 2 обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.
(2) Централната избирателна комисия предава незабавно подписката по чл. 112, ал. 2, т. 2 на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва проверка не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
 (3) Централната избирателна комисия в срок не по-късно от 32 дни преди изборния ден установява резултата от подписката.
 (4) Когато Централната избирателна комисия установи, че кандидатите, предложени от инициативен комитет, не са подкрепени от необходимия брой избиратели, регистрацията им се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.
(5) Решението по ал. 4 на Централната избирателна комисия може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 113 – „Обработване на подписка и проверка”, по доклада на комисията.
Гласували 84 народни представители: за 82, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Член 114 – предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 114 със заглавие „Обнародване на листите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 114 по вносител, подкрепен от комисията със заглавие „Обнародване на листите”.
Гласували 80 народни представители: за 78, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Член 115 – предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 115:
„Отказ за регистрация
Чл. 115. (1) Централната избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията на този раздел и при установяване на непълноти дава указания и срок за отстраняването им.
(2) В случай че указанията по ал. 1 не са изпълнени в срок Централната избирателна комисия отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати.
(3) Отказът по ал. 2 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8. 
(4) При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция от партии, партията или коалицията от партии може не по-късно от 20 дни преди изборния ден да предложи за регистриране друг кандидат.
(5) Когато някой от кандидатите в регистрирана листа на партия или коалиция от партии почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията от партии може да предложи нов кандидат по реда на ал. 4.” 
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІV.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме ан блок чл. 115 – „Отказ за регистрация” и наименованието на Раздел ІV, подкрепен от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Член 116 – предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 116:
„Общи изисквания
Чл. 116. (1) Всеки кандидат има право да се кандидатира в изборите само в една държава – членка на Европейския съюз. 
(2) Кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати от партия или коалиция от партии, се подреждат в една обща национална кандидатска листа. Всеки независим кандидат образува самостоятелна кандидатска листа.
(3) Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля броя на членовете на Европейския парламент от Република България.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 116 „Общи изисквания” в редакцията на комисията.
Гласували 85 народни представители: за 81, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Член 117 – предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 117 със заглавие „Действителност на регистрацията”.
Член 118 – предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 118 със заглавие „Регистриране на листи”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме ан блок чл. 117 и 118 с наименованията им по доклада на комисията.
Гласували 77 народни представители: за 74, против няма и въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Член 119 – предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Георги Анастасов.
„В чл. 119, ал. 5 се заличава изречението „заедно с банковия документ за внесен депозит по чл. 79”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 119:
„Чл. 119. (1) Независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България се регистрира, когато кандидатурата му е подкрепена от не по-малко от 7000 избиратели.
(2) Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателите български граждани посочват имената и единния си граждански номер, а гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас – имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него. Всеки избирател може да участва само в една подписка. 
(3) Членът на инициативния комитет по ал. 2 обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.
(4) Подписката се предава на Централната избирателна комисия, заедно с банковия документ за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 и с документите по чл. 118, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7, не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
(5) Централната избирателна комисия незабавно предава подписката по ал. 2 на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва проверка не по-късно от 29 дни преди изборния ден.
(6) Централната избирателна комисия в срок не по-късно от 29 дни преди изборния ден установява резултата от подписката.
(7) Когато Централната избирателна комисия установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.
(8) Решението по ал. 7 на Централната избирателна комисия може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 119 – „Подписка за независим кандидат”, в редакцията на комисията.
Гласували 73 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 1.
Предложението е прието. 
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение от народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев за чл. 120.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 120:
 „Отказ за регистрация
 Чл. 120. (1) Централната избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията на този раздел и при установяване на непълноти дава указания и срок за отстраняването им.
(2) В случай че указанията по ал. 1 не са изпълнени в срок Централната избирателна комисия отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати.
(3) Отказът по ал. 2 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8. 
(4) При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция от партии, партията или коалицията от партии може не по-късно от 20 дни преди изборния ден да предложи за регистриране друг кандидат.
(5) Когато някой от кандидатите в регистрирана листа на партия или коалиция от партии почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията от партии може да предложи нов кандидат по реда на ал. 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 120 – „Отказ за регистрация” в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 76 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Дами и господа народни представители, в чл. 119 предложението на народния представител Георги Анастасов, което не се подкрепя от комисията, не го подложих на гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Анастасов за промени в чл. 119, ал. 5, които комисията не подкрепя.
Гласували 76 народни представители: за 9, против 65, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение от народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев за чл. 121.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 121 със заглавие „Несъвместимост”.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел V.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме ан блок чл. 121 със заглавие „Несъвместимост” и заглавието на Раздел V – „Кандидати за общински съветници и кметове”.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаема госпожо председател, предлагам Ви да се върнем на чл. 109. Проблемът тук беше в изписването на ал. 1. С оглед на това правя предложение за редакция на ал. 1, която да придобие следния вид: 
„(1) Независим кандидат за народен представител може да се регистрира само в един многомандатен изборен район. За регистрацията на независимия кандидат в подкрепа на кандидатурата му са необходими не по-малко от 3 на сто, но не повече от 5000 избиратели с постоянен адрес на територията на района.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по чл. 109? Няма желаещи за изказване.
Подлагам на гласуване редакционното предложение за ал. 1 на чл. 109.
Господин Ципов, бихте ли изчели още веднъж ал. 1, докато върви гласуването?
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател.
„Независим кандидат за народен представител може да се регистрира само в един многомандатен изборен район. За регистрацията на независимия кандидат в подкрепа на кандидатурата му са необходими не по-малко от 3 на сто, но не повече от 5000 избиратели с постоянен адрес на територията на района.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разликата между първия и втория текст е, че вместо съюза „и” трябваше да се запише „но”.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Различен е смисълът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване целия чл. 109 – „Подписка на независим кандидат” по доклада на комисията и приетото решение за редакция на ал. 1.
Гласували 82 народни представители: за 81, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение от народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев за чл. 122.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Владимир Тошев, Цвета Караянчева, Аспарух Стаменов и Стефан Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Екатерина Михайлова:
„В чл. 122, ал.7 накрая се създава ново изречение: Кандидат за кмет на район в Столичната община и в градовете с районно деление не може да бъде и кандидат за кмет на община или на кметство.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Михайлов: 
В чл.122 се създава нова ал. 6 със следния текст:
 „(6). Кандидатът за кмет може да бъде регистриран само за един вид избор за кмет на община, кмет на район или кмет на кметство.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 122:
„Действителност на регистрацията
Чл. 122. (1) Всеки кандидат за общински съветник може да бъде предложен за регистриране в кандидатска листа само на една партия, коалиция от партии или инициативен комитет и само в един изборен район.
(2) Всеки кандидат за кмет може бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция от партии или инициативен комитет и само в един изборен район. Кандидат за кмет на община не може да бъде и кандидат за кмет на кметство.
(3) Кандидат за кмет на инициативен комитет не може да бъде кандидат за общински съветник на партия или коалиция от партии, а кандидат за общински съветник на инициативен комитет не може да бъде кандидат за кмет на партия или коалиция от партии.
(4) Кандидат за кмет на партия или коалиция от партии може да бъде и кандидат за общински съветник само на същата партия или коалиция от партии. В случай, че бъде избран за кмет, той отпада от кандидатската листа за общински съветници.
(5) Когато кандидат по ал. 1 или 2 бъде регистриран от повече от една партия, коалиция от партии или инициативен комитет или в повече от един изборен район или в нарушение на изискванията на ал. 3 или 4, действителна е първата по време регистрация.
(6) Народен представител може да бъде кандидат за кмет. В случай, че е избран се прекратяват пълномощията му на народен представител.
(7) Нарушаването на изискванията по ал. 1-4 и 6 води до недействителност на регистрацията, а когато то бъде открито след произвеждането на изборите – до недействителност на избора, ако кандидатът е избран.
(8) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на ал. 1, 2, 3 или 4. Решението се обявява незабавно и се уведомяват общинската избирателна комисия и съответните кандидати, партии, коалиции от партии и инициативни комитети.
(9) Решението на Централната избирателна комисия за обявяване недействителността на регистрацията на кандидатите по ал. 8 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Екатерина Михайлова, което комисията не подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 2, против 52, въздържали се 31.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.
Гласували 81 народни представители: за 4, против 50, въздържали се 17.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за чл. 122 със заглавие „Действителност на регистрацията” в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 77, против 4, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 123 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 123:
„Регистриране на листи
Чл. 123. Участващите партии или коалиции от партии в състава на местни коалиции от партии за определен вид избори не могат да регистрират самостоятелно свои кандидатски листи или кандидати за същия вид избори.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 123 – „Регистриране на листи”, в редакцията на комисията.
Гласували 77 народни представители: за 72, против 4, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 124 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 124 със заглавие „Подреждане на кандидатите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 124 със заглавие „Подреждане на кандидатите”.
Гласували 83 народни представители: за 79, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 125 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за л. 125:
„Подписка за независим кандидат
Чл. 125. (1) Право да посочват и регистрират независим кандидат за общински съветник или кмет имат:
1. за общински съветник в общини с население:
а) до 10 000 жители - не по-малко от 100 избиратели от общината;
б) до 20 000 жители - не по-малко от 200 избиратели от общината;
в) до 50 000 жители - не по-малко от 250 избиратели от общината;
г) до 100 000 жители - не по-малко от 500 избиратели от общината;
д) над 100 000 жители - не по-малко от 1000 избиратели от общината;
2. за кмет на община с население:
а) до 10 000 жители - не по-малко от 200 избиратели от общината;
б) до 20 000 жители - не по-малко от 400 избиратели от общината;
в) до 50 000 жители - не по-малко от 500 избиратели от общината;
г) до 100 000 жители - не по-малко от 1000 избиратели от общината;
д) над 100 000 жители - не по-малко от 2000 избиратели от общината;
3. за кмет на кметство – една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500. 
(2) Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателите, български граждани, посочват имената, постоянния си адрес в общината, съответно в кметството, единния си граждански номер, а гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас - имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него и адреса на пребиваване в съответната община или кметство. Всеки избирател може да участва само в една подписка. 
(3) Членът на инициативния комитет по ал. 2 обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.
(4) Подписката се предава на общинската избирателна комисия, заедно с документите по чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „б”, т. 2, 3, 4, 5 и 6, не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Общинската избирателна комисия незабавно предава подписката на съответното териториално звено на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва проверка не по-късно от 29 дни преди изборния ден.
(5) Общинската избирателна комисия в срок не по-късно от 29 дни преди изборния ден установява резултата от подписката.
(6) Когато общинската избирателна комисия установи, че независим кандидат не е подкрепен от изискуемия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.
(7) Решението по ал. 6 на общинската избирателна комисия може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 26, ал. 8.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, аз и на заседанието на Правната комисия, на което беше прието това предложение на комисията, изразих становище, че не е демократично ситото на входа на изборите да бъде прекалено тясно, така че да не даде възможност и на различни политически субекти да участват в изборите. Това се отнася и за независимите кандидати, както за общински съветници, така и за кметове.
Всъщност истинската демократичност е, когато имат възможност и максимални улеснения, различни политически субекти да участват в местните избори, а в крайна сметка посредством демократичните процедури да се даде възможност на гражданите да решат кои точно от тях да ги представляват в местните парламенти. 
В тази връзка аз считам, че би следвало изискванията за брой подписи, в случаите в които едно лице се кандидатира за общински съветник, да бъдат минимални. Същото се отнася и за кандидатурите за кметове, които се издигат като независими.
Не е проблемът в това дали един кандидат за общински съветник в голяма община може да събере 1000 подписа или един кандидат за кмет в голяма община – 2000 подписа от избиратели. Проблемът е в това, че е необходимо да има съответствие между условията за участие на кандидати на политически партии и на независими кандидати за общински съветници и за кметове.
В тази връзка не считам, че след като ангажиментът за една партия е 7000 подписа, а по моето разбиране този праг трябваше да бъде още по-нисък, тъй като самото условие за регистрация на политическа партия е 2500 подписа, то изискванията за един кандидат за кмет в една община да бъдат от порядъка на 500-1000-2000 избиратели.
Нали разбирате, че една политическа партия, която ще издига кандидати във всички над 200 общини в България – те са 264 – политическа партия, която ще издига кандидати за кметове във всички общини, ще събере 7 хил. подписа, а в същото време един-единствен независим кандидат ще трябва да събере 1000 или 2000 подписа.
Пак повтарям за онези колеги от ГЕРБ, които не ме слушаха внимателно: това не противоречи на разбирането ми, че и подписите за партиите трябва да бъдат максимално ниски, защото входът за участие в изборите наистина не трябва да бъде препятствие различните субекти да се състезават в местните избори.
Моето конкретно предложение, в подобен смисъл имах и предложение по време на заседанието на Правната комисия, което не беше подкрепено – е предложените числа да бъдат намалени наполовина във всяка една от хипотезите.
Започвам отзад-напред. Това означава например в община с население над 100 хил. души независимият кандидат за кмет да трябва да събере 1000 подписа, до 100 хиляди души – 500 подписа, до 50 хиляди – 250 подписа и както следва по скалата, която е изписана в предложението на комисията за чл. 125.
Мисля, че това ще даде възможност в изборите да участват повече субекти, което в крайна сметка ще гарантира и повече възможности на хората да избират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Това за кметове или за общински съветници?
МАЯ МАНОЛОВА (встрани от микрофоните): И за двете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Да бъдат намалени наполовина?
МАЯ МАНОЛОВА (встрани от микрофоните): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Мая Манолова по чл. 125, ал. 1, точки 1, 2 и 3 там, където става въпрос за броя на избирателите, които могат да посочват и да регистрират независим кандидат, броят на избирателите да бъде намален наполовина, тоест по буква „а” на т. 1 – от 100 – на 50, така ли?
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: По буква „б” – от 200 на 100, по буква „в” – от 250 на 125, по буква „г” – от 500 на 250, по буква „д” – от 1000 на 500, и т.н.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 74 народни представители: за 7, против 67, въздържали се няма.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 125 заедно с наименованието на текста, така както е по доклада.
Гласували 78 народни представители: за 76, против 1, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 126 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 126:
„Регистриране на листи
Чл. 126.	(1) Регистрирането на кандидатските листи за общински съветници и на кандидатите за кметове се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:
1. предложение от:
а) централното ръководство на съответната партия, компетентно съгласно устава, или ръководството на съответната коалиция от партии, компетентно съгласно решението за образуване на коалицията от партии, с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (настоящ адрес или адрес на пребиваване) на кандидатите; предложението се подписва от представляващия партията или представляващите коалицията от партии лица, или от изрично упълномощени от тях лица; към предложението се прилага решението на партията или коалицията от партии, взето от компетентния съгласно устава на партията или решението за образуване на коалицията от партии орган, за издигането и подреждането на кандидатите в кандидатската листа за общински съветници и за издигането на кандидатите за кметове; 
б) инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (настоящ адрес или адрес на пребиваване) на кандидата; предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице;
2. заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от посочилата го партия, коалиция от партии или инициативен комитет;
3. декларация по образец от кандидата за кмет или общински съветник, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 5 или 6;
4. декларация по образец от кандидата, че отговаря на условията по чл. 122, ал. 1, 2, 3 и 4;
5. кандидатът за общински съветник – гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя и декларация по образец, в която декларира:
а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;
б) че не е поставен под запрещение;
в) номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него;
г) данните от личната карта или паспорта и личен номер;
6. кандидатът по т. 5 представя удостоверение от компетентните органи на държавата членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права; в случай, че кандидатът не може да представи удостоверението, в декларацията по т. 5 декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин;
7. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията от партии пред общинската избирателна комисия в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.
(2) Общинската избирателна комисия проверява служебно и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.
(3) Регистрацията се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
(4) Документите по ал. 1 се завеждат в отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на общинската избирателна комисия.
(5) Общинската избирателна комисия извършва проверка на заявения от кандидата – гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, адрес на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи.
(6) Проверка на обстоятелствата по чл. 4, ал. 6 се извършва от Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на Централната избирателна комисия.
(7) Общинската избирателна комисия изпраща незабавно на Централната избирателна комисия извлечение от регистъра по ал. 4 за кандидати за общински съветници, които са граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, но не са български граждани.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 126 заедно с наименованието му така, както е по доклада.
Гласували 82 народни представители: за 81, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 127 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 127:
„Отказ за регистрация
Чл. 127.	(1) Общинската избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията на този раздел и при установяване на непълноти дава указания и срок за отстраняването им.
(2) В случай, че указанията по ал. 1 не са изпълнени в срок, общинската избирателна комисия отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати.
(3) Отказът по ал. 2 на общинската избирателна комисия може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 33, ал. 3.
(4) При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат, партията или коалицията от партии може не по-късно от 20 дни преди изборния ден да предложи за регистриране друг кандидат.
(5) Когато някой от кандидатите почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията от партии може да предложи нов кандидат по реда на  ал. 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, в първоначалния вариант на правомощията на общинската избирателна комисия, касаеща регистрацията на кандидатите за общински съветници и за кметове, изобщо липсваше възможността да бъдат дадени указания в случаите, в които в документите на кандидатите за съветници или кметове има определена непълнота. Впоследствие по мое предложение тук беше въведена възможността общинската избирателна комисия да даде срок на съответния кандидат, в който срок той да отстрани непълнотите и пропуските в представените документи, независимо дали този кандидат е независим кандидат за общински съветник, респективно неговият инициативен комитет, независим кандидат за кмет или кандидат, който се издига от определена партия или коалиция, регистрирана за участие в изборите.
В крайна сметка виждам, че след окончателните редакции в доклада на комисията е включено това мое предложение, но доколкото аз го бях направила и писмено, съвсем коректно, следвайки логиката на чл. 83, който третира една подобна хипотеза, и други текстове, които не мога да назова в момента, които третират подобни хипотези, но касаят регистрацията на субекти за участие в изборите, правя редакционно предложение, което по реда на писмените предложения направих и в Правната комисия. Между другото, то ми беше възложено от председателката на Правната комисия да го изпиша, да го предложа. Аз го направих и виждам, че наполовина сте го приели.
Сега ще се възползвам от възможността да ви представя целия текст, за да можете, като премислите, да го приемете. Защото по този начин, госпожо Фидосова, ще се въведе симетрия в действията на избирателните комисии. И това в крайна сметка е в интерес на самите кандидати и ще осигури динамика и възможност там, където са отстраними непълнотите в техните документи, това да стане своевременно. Така че предложението ми е симетрично с подобни правомощия на комисиите при регистрация на политически партии и политически коалиции за участие в изборите.
Предлагам след думата „указания” в чл. 127, ал. 1 да се добави „за отстраняването им в срок до 3 дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация”. Тоест, когато един кандидат за съветник или кмет достатъчно рано е подал своите документи за регистрация, съответната общинска избирателна комисия да му даде допустимия до тридневен срок за отстраняване на тези напълноти, тъй като те могат да касаят липса на някои удостоверения или на друг официален документ. Разбира се, този срок не трябва да е по-дълъг от крайния срок за регистрация на кандидатите, което, от една страна, ще вкара общинските избирателни комисии в едни рамки, които ще бъдат еднакви за цялата страна и еднакви с другите им правомощия и задължения за регистрация на политически субекти. От друга страна, ще улесни хората и политическите партии, които се кандидатират на изборни длъжности по време на местните избори.
Това е едно разумно предложение, което е възпроизвеждано в предишни текстове, което съществуваше в досегашното законодателство и би било полезно и улесняващо гражданите, които се кандидатират в изборния процес. Само ви указвам, че такова например е правомощието и на Централната избирателна комисия за регистрация. За справка погледнете чл. 83, ал. 1 от кодекса. Има и други подобни текстове, в които се възпроизвежда същата възможност. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова – в чл. 127, ал. 1 да бъде направена редакционна промяна, а именно изразът да стане „дава указания за отстраняването им за срок от 3 дни, но не по-късно от крайния срок за регистрацията”.
Моля, гласувайте. 
Гласували 87 народни представители: за 8, против 73, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 127, заедно с наименованието, както е по доклад. 
Гласували 89 народни представители: за 84, против 4, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Велчев, за процедура.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам да удължим работното време до 15,45 ч., за да може след това да заседават комисиите. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 86 народни представители: за 84, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Глава осма.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел І.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителите за наименованието на Глава осма и наименованието на Раздел І, които комисията подкрепя.
Гласували 82 народни представители: за 79, против 3, въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 128 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 128:
„Начало на предизборната кампания
Чл. 128. Предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 128, заедно с наименованието, както е по доклад.
Гласували 87 народни представители: за 84, против 2, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на раздел ІІ.
По чл. 129 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 129 със заглавие „Достъп до източниците на информация”.
По чл. 130 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 130 със заглавие „Забрана за анонимни материали”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителите за наименованието на Раздел ІІ, както и за чл. 29 и 130, заедно с наименованията на тези текстове, които комисията подкрепя. 
Гласували 88 народни представители: за 83, против 4, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 131 - предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 131 със заглавие „Публикуване на отговор”.
По чл. 132 - предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 132 със заглавие „Право на отговор”.
Раздел ІІІ - комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІІІ.
По чл. 133 - предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 133 със заглавие „Ред за провеждане на агитацията”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителите за членове 131, 132, за наименованието на Раздел ІІІ и за чл. 133, заедно с наименованията на тези текстове, които комисията подкрепя.
Гласували 88 народни представители: за 85, против 1, въздържали се 2.
Предложенията са приети.
Почивка до 14,20 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да заемат местата си!
Госпожо Фидосова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 134 има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 134:
„Агитационни материали
Чл. 134. (1) По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.
(2) Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудиовизуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.
(3) Агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини – с разрешение на собственика или управителя на имота.
(4) Забранява се използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация.
(5) Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
(6) Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в този кодекс ред, до края на изборния ден.
(7) Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник по решение на районната или общинската избирателна комисия, и при необходимост със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи премахва или изземва агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на този кодекс. Премахването и изземването на такива материали в изборния ден може да става и по решение на секционните избирателни комисии.
(8) Агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на този кодекс на територията на повече от един изборен район (район) или които се отнасят за повече от един изборен район (район), се премахват или изземват от областния управител по решение на Централната избирателна комисия. 
(9) Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок до три дни след изборния ден премахват поставените от тях материали по ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Гласуваме чл. 134 „Агитационни материали” в редакцията на комисията.
Гласували 77 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 135 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 135 със заглавие „Забрана за поставяне на агитационни материали”.
„Раздел ІV – Резултати от допитвания. Социологически проучвания.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам ан блок на гласуване чл. 135 „Забрана за поставяне на агитационни материали” и Раздел ІV с наименование „Резултати от допитвания. Социологически проучвания”.
Гласували 85 народни представители: за 83, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 136 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 136:
„ Резултати от допитвания
  Чл. 136. Резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не могат да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Гласуваме чл. 136 „Резултати от допитвания”.
Гласували 82 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 137 – предложение от народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева, Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 137 със заглавие „Социологически проучвания”.
„Раздел V – Предизборна кампания.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V.
По чл. 138 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 138 със заглавие „Условия и цени за медийни услуги”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок подлагам на гласуване чл. 137 със заглавие „Социологически проучвания”, Раздел V с наименование „Предизборна кампания” и чл. 138 със заглавие „Условия и цени на медийни услуги”.
Гласуваме!
Гласували 91 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 139 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михайл Михайлов в чл. 139, ал. 1 се добавя ново изречение: „Клиповете, хрониките и диспутите в определеното за тази цел време са безплатни”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 139:
„Отразяване на предизборната кампания
Чл. 139. (1) Предизборната кампания се отразява в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио под формата на клипове, хроники, диспути и други форми, договорени при условията на ал. 4 в определено за тази цел време.
(2) Не се разрешава използването на програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио за целите на предизборната кампания извън времето, определено за посочените в ал. 1 форми.
(3) Българската национална телевизия и Българското национално радио са длъжни да спазват принципите за равенство и обективност при отразяване на проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в информационните си емисии. В споразумението може да бъде предвидено предизборните прояви да се отразяват само в хрониките и клиповете.
(4) Екипите, формите и темите на диспутите се определят по споразумение съвместно от генералните директори на Българската национална телевизия и Българското национално радио и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети. Споразумението се одобрява от Централната избирателна комисия не по-късно от 31 дни преди изборния ден и се изпращат незабавно на Сметната палата.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Госпожа Манолова, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, изказването ми е в подкрепа на предложението, което е направено от народния представител Михаил Михайлов, и което ние сме направили в съответния текст „Хроники”. Между другото, има подобно предложение, направено от народни представители от ГЕРБ.
Нашето разбиране за това – хрониките, клиповете и диспутите, в обществените телевизии да бъдат безплатни, е във връзка с даването на равни възможности на политическите субекти, които ще участват в изборите за представяне на своите кандидати, на своите програми.
Обратното разбиране би означавало тези политически сили, които не разполагат с необходимите средства за финансиране, особено тези, които не получават държавна субсидия, да са в условия на неравнопоставеност, и ако за частните медии няма как да бъдат наложени правила, които да ги задължават в някакви граници да определят заплащането на предизборните прояви на партиите, то за обществените телевизии, това би следвало да бъде регламентирано по определен начин, защото тук става дума, както от една страна, за равния шанс на различните политически партии и коалиции, които участват в предизборната надпревара, но така и за възможността на гражданите наистина да чуят и да видят всеки един от кандидатите във всяка една предизборна кампания.
Аз не разбирам защо ГЕРБ прави отстъпление от тази своя заявка, от това предложение, което беше направено от народни представители от ГЕРБ и тук аргументите за техническа невъзможност не мисля, че са състоятелни. Това е част от разбирането, че трябва да бъдат осигурени равни възможности за участие на всички субекти в кампаниите, особено в условията на криза.
Това между другото кореспондира и с идеите за публичност, прозрачност и отчетност на финансирането на партиите, защото, колеги, има ли някой в тази зала, който да не си дава сметка, че в осигуряването на медийно време се харчи изключително много финансов ресурс, който партиите, за да бъдат конкурентни една на друга и да бъдат все пак в някакви граници – да имат възможност да се съревновават с по-богатите политически субекти, е необходимо да компенсират. Още повече че не е тайна за никого, че ако се направи анализ на това колко струва медийното време на всяка една от партиите в предизборна кампания и какви средства е изхарчила за отчитане на финансирането си в кампанията, ще се получат големи разминавания.
Ако искаме наистина да сложим ред и в това да могат по еднакъв начин да бъдат представени поне в обществените телевизии различните политически субекти, от една страна, от друга страна – хората да направят информиран избор, и от трета страна – да не бъдат принудени партиите да се финансират не по предвидения в закона ред и да има пълно съответствие между това, което харчат, и това, което отчитат, е необходимо да се приеме това предложение поне в частта му, която касае излъчванията на обществените телевизии – хрониките и диспутите. За клиповете въпросът е спорен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 9, против 64, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 139 – „Отразяване на предизборната кампания”, в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 87 народни представители: за 82, против 3, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Член 140 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 140:
„Забрана за търговска реклама
Чл. 140. В предизборната кампания, излъчвана в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио, се забранява използването на елементи от търговска реклама, както и участие на кандидати и представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в излъчваните търговски реклами. Забранява се в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на един или друг участник в изборите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 140 – „Забрана за търговска реклама”, в редакцията на комисията.
Гласували 87 народни представители: за 77, против 4, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Член 141 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 141 със заглавие „Ред на представяне на кандидатите”. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 141 – „Ред на представяне на кандидатите”.
Гласували 92 народни представители: за 86, против 2, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Член 142 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 142:
„Клипове и обръщения при начало и край на кампанията
Чл. 142. (1) Предизборната кампания в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио започва и завършва с клипове на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети с продължителност до една минута.
(2) При произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката предизборната кампания в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио започва и завършва с обръщения на кандидатските двойки с продължителност до три минути за всяка от тях.
(3) При произвеждане на втори тур при избори за президент и вицепрезидент на републиката, кандидатите имат право да отправят обръщения в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио в последния ден на предизборната кампания между двата тура в рамките на 10 минути, като поредността се определя чрез жребий по ред, определен от Централната избирателна комисия.
(4) Времето на излъчване на клиповете се определя по споразумение между генералните директори на Българската национална телевизия и Българското национално радио и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 142 – „Клипове и обръщения при начало и край на кампанията”, съгласно редакцията на комисията.
Гласували 102 народни представители: за 92, против 2, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Член 143 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 143 със заглавие „Други клипове”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Гласуваме чл. 143 със заглавие „Други клипове”.
Гласували 85 народни представители: за 81, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Член 144 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев – в чл. 144…
Оттегляте го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Оттеглено.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски – в чл. 144 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Излъчването на хрониките по БНТ и БНР, по реда, предвиден в ал. 1 и ал. 2, не се заплаща от партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 144 със заглавие „Хроники”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, ако не приехте предложението на колегата Михаил Михайлов в по-широкия му вариант, което беше дадено по един от предходните текстове, то би следвало да обмислите поне предложението на народните представители от Парламентарната група на ГЕРБ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: То е оттеглено, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: Ами, оттеглено е впоследствие, но така или иначе факт е такова предложение, което предвижда излъчването на хрониките по обществените телевизии, а именно по Българското национално радио и Българската национална телевизия да не се заплаща от партиите, от коалициите от партии и от инициативните комитети, които участват в изборите. 
Аз не искам да ви припомням, но това е едно от обещанията на Политическа партия ГЕРБ за промяна в правилата на изборното законодателство. Когато започна обсъждането на Изборния кодекс и когато се договаряхме по някои теми, които са безспорни, защото имаше и такива, това беше едно от предложенията, които бяха приети с консенсус. Нямаше политическа сила, която да е представена във Временната парламентарна комисия, която да считаше, че следва хрониките по обществените телевизии – по Българската национална телевизия и Българското национално радио, да бъдат платени. Ще се наложи да повторя своите аргументи, защото мисля, че те са важни. Това, от една страна, ще осигури равен достъп и равни възможности за представяне поне по обществените телевизии на кандидатите и на програмите на различните политически субекти, които участват в изборите.
От друга страна, не разбирам отегчения ви вид, но хората по някакъв начин трябва да могат да се информират за всички кандидати, които участват в кампанията. Не всички имат достатъчно финансови средства, за да си платят скъпо струващи клипове, скъпо струваща политическа реклама, участието в различни форми, които се организират от частните телевизии. И ако е невъзможно правилата да са еднакви в частните телевизии, тоест да има равен достъп на всички политически субекти, то трябва да има медии, които да осигурят възможност и на партиите, които не разполагат с финансов ресурс, да бъдат представени.
От друга страна, по този начин и хората ще се информират за партиите и кандидатите, и в крайна сметка ще направят информиран избор. Няма да бъдат подвеждани и подлъгвани. Ще знаят за кого гласуват, какви са неговите предизборни намерения, каква е неговата политическа програма.
От друга страна, по този начин ще се осигури по-голяма прозрачност в партийното финансиране, защото поне част от медийните изяви на политическите субекти ще бъдат безплатни. Да не повтарям това, което вече казах, но има липса на съответствие между това, което се отчита, и това, което реално се харчи. Огромно перо от харчовете на партиите са плащанията на медиите, на телевизии и радия. (Шум и реплики в мнозинството.)
Не разбирам, ако не ви се стои и ви отегчава това, което се говори, не стойте. В крайна сметка това е важно. Идеята не е тук да прочетем като скороговорка текстовете и да не знаем след това какво сме приели.
Още повече, аз наистина не разбирам и питам вносителите: защо си оттеглихте предложението? Защо, госпожо Колева?
СТЕФАН ДЕДЕВ (ГЕРБ, от място): Така преценихме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова, дайте по същество.
МАЯ МАНОЛОВА: По същество задавам въпрос.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Решихме и го оттегляме!
МАЯ МАНОЛОВА: Хубаво. Тези, които са направили предложение да бъдат безплатни, са господин Владимир Тошев, госпожа Цвета Караянчева, господин Аспарух Симеонов и господин Стефан Дедев. Те предлагат хрониките да не се заплащат. Задавам резонния въпрос: защо след като сте предложили хрониките да не се заплащат, сега си оттегляте предложението?! Отговорете ми от трибуната. Защо след като поехте такъв ангажимент като парламентарна сила, се отмятате от това свое обещание? В този дебат трябва да чуем защо не си поддържате предложението. (Шум и реплики в мнозинството.)
Госпожо Цачева, сложете някакъв ред. Ето, този господин ми подвиква оттам! (Сочи депутат в дясната част на залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля в залата да имаме поведение, адекватно на народни представители, които участват в дебати. Много ви моля, не влизайте в преки диалози помежду си!
МАЯ МАНОЛОВА: Как да не влизам, след като поведението им е недопустимо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето от 5 минути изтече, госпожо Манолова, в такива реплики помежду ви.
МАЯ МАНОЛОВА: Ако бяхте сложили ред докато говорех, нямаше да изтече времето. Мисля, че това, което се случва в залата, е недопустимо. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Призовавам за ред в залата! Моля, имайте поведение адекватно за народни представители при второ гласуване на законопроект.
Има ли реплики към изказването на госпожа Манолова? 
За първа реплика има думата госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател! Уважаема госпожо Манолова, ще се наложи да Ви поправя в част от Вашето изказване.
Първо, Парламентарната група на ГЕРБ не е изразявала във Временната комисия становище за безплатно осигуряване в Българската национална телевизия и Българското национално радио на хрониките и клиповете.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Само на хрониките.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Имаше такова изказване от вашата парламентарна група. Ще ви поправя, че по проекта на Временната комисия текстовете в тази си част са записани по начина, по който сега са внесени. Тоест и Временната комисия не е излизала с такова решение. Имаше коментар, но такова становище и единодушна подкрепа от всички нямаше.
Колеги, за какво става въпрос, когато говорим за безплатни хроники? Има логика и това, което казва ПАСЕ в един от своите доклади, е тези партии и коалиции от партии, които получават държавна субсидия, да не заплащат за своето участие в националните телевизии и националните радия, защото от единия джоб на държавата се отива в другия джоб. Не всички.
Ние от Политическа партия ГЕРБ заявяваме, че искаме да осигурим равнопоставеност на всички участници в изборите, включително по отношение на хрониките и клиповете в Българската национална телевизия и Българското национално радио и затова не желаем категорично да се възползваме от тази възможност. Другото е популизъм и демагогия. Ще ви обясня защо. Защото когато се регистрират 150 или 200 партии за участие в едни избори – вижте колко са били те при регистрацията за различните избори – ще ви попитам и искам да ми обясните как Българската национална телевизия за един ден ще осигури не по-малко от 100 камери, не по-малко от 100 репортери, не по-малко от 100 оператори и след това в продължение на 100 и няколко минути, според регистрираните, трябва да излъчва хроники по една минута и клипове! За това става въпрос, госпожо Манолова! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За втора реплика има думата господин Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз съм един от вносителите, който оттегли това предложение. Госпожа Фидосова току-що разясни някои аргументи. Аз ги потвърждавам.
Освен това, госпожо Манолова, считам, че програмите на партиите и техните виждания, независимо какви ще бъдат изборите – за управлението в общините, държавата или в Европейския парламент, не се представят в хрониките, а на диспутите. Там нещата стоят съвсем различно. Вие много добре го знаете.
Освен това ние считаме, че като партия, която получава най-много държавни пари, не би трябвало да бъдем в някакво привилегировано положение спрямо партиите, които в момента трябва самички да заплащат тези хроники. Знаем какви са цените на всички телевизии, включително и на държавните медии по време на изборна кампания. Считам, че ние подхождаме точно обратно на онова, което Вие казвате. Ние не подхождаме популистки, не ограничаваме никого. Ограничаваме в случая най-много себе си.
Затова считаме, че това предложение е правилно. Не искаме да дискриминираме никого и да поставяме себе си в привилегировано положение. Точно по тази причина оттеглихме нашето предложение. Направихме една сметка, че никоя медия, включително и Българската национална телевизия, не може в един ден да осигури – както са били миналата година 161 партии – 161 леки коли, шофьори, репортери и оператори, за да могат те да заснемат всички материали и след това да ги отразят по телевизията. Считам, че ако допуснем това да бъде безплатно, тогава наистина ще отвратим избирателите от себе си и няма да ги привлечем, а ще ги отблъснем от изборите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
За дуплика – госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Подобна логика може да извади само Политическа партия ГЕРБ. Вие винаги сте най-равни от равните.
Къде видяхте, господин Тошев и госпожо Фидосова, неравнопоставеност в предложението хрониките да бъдат безплатни? Аз не разбирам. Даже пречупено през призмата на Политическа партия ГЕРБ, защо решихте, че ако хрониките ще бъдат безплатни, най-облагодетелствани ще бъдете вие, които получавате най-голяма субсидия? В някаква степен – да, защото останалите политически партии ще имат достъп до възможност, която вие имате по силата на парите. Те ще я имат по силата на закона, който ще направи равни всички политически субекти. Това в някаква степен би ви ощетило, защото няма да сте едни гърди напред пред останалите – с повечето пари да си плащате повече отразявания по хрониките. Но това в никакъв случай не е равнопоставеност. Равнопоставеност означава възможност и на тези, които не получават държавна субсидия, да бъдат отразени в обществените медии. Затова тези медии са обществени, а не държавна телевизия. Обществените медии са длъжни да информират обществото за това кои са политическите субекти, които се състезават „по пистата”.
Не знам къде ги видяхте тези 161 кандидати!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: При местните избори колко ще се регистрират?
МАЯ МАНОЛОВА: Не говорим за местните, госпожо Фидосова. Колко политически партии бяха регистрирани за участие в парламентарните избори?! А местните избори не се отразяват в националните телевизии.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Глупости!
МАЯ МАНОЛОВА: Местните имат основна трибуна в местните медии, в медиите в съответните региони. Тук става дума за национални избори, в които кандидатите за президент обикновено са в рамките на десет президентски двойки.
Какво лошо има хората да видят всички кандидати, независимо как са издигнати? Не се оправдавайте с техническа невъзможност. Това е оправданието, с което връщате бялата отделна бюлетина, вместо интегрална бяла отделно, защото било технически невъзможно. Технически всичко е възможно, стига да има политическа воля. Кажете, че не искате равен шанс за партиите и коалициите, че не искате да възложите този ангажимент на обществените медии и да се сложи точка.
Що се касае, че този текст го нямало в първоначалния проект, нека да се уточним – това не е проектът на временната комисия. Би бил проект на временната комисия, ако текстовете бяха гласувани в нея, и ако по този текст имаше формирано мнозинство, което да казва, да не са безплатни. Няма такова мнозинство. Това си е официалното предложение на ГЕРБ и на „Атака”, което в едни случаи се подкрепя и от двете партии, а в други – само от ГЕРБ. Любопитно е кой ще го подкрепи – дали ГЕРБ и „Атака”, или само ГЕРБ?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване?
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Мая Манолова, виждате, влезе в голям защитник на малките партии, за правата на хората, на общностите – не знам. Това от нейните уста обаче хич не звучи логично предвид на онова, което самата тя правеше в миналото Народно събрание по изборните закони, все в тази връзка – тогава огледално обратното. При това положение за мен обясненията са две.
Едното обяснение е, че Мая Манолова вече се е примирила и се бори за правата на малките партии, натам, накъдето върви БСП. (Ръкопляскания от мнозинството.) Явно се подготвя за времето и следва партийната поръка, тъй като БСП се превръща във все по-малка и по-малка партия, и Мая Манолова се подготвя за този период. За мен тя няма тази по-далечна визия, защото тук става въпрос за следващия и по-следващия мандат, когато БСП ще има все по-затихващи функции.
Другото обяснение за мен е по-логично и аз ще кажа, колеги, какво е то. То е, че от БСП нареждането е да не се приеме кодексът до края на тази сесия, тоест до края на тази година. Това е задачата, която е възложена и тук се използват поводи, които интересуват БСП или не я интересуват, всевъзможни текстове, към които Мая Манолова няма никакво отношение: нито са й на сърцето, нито на душата й, както и БСП няма стратегия по всичките тези въпроси. Да се излиза тук, да се използват петте минути и да се бави приемането на текстовете с, виждате, бих казал едно словоблудство. Стига се до положение, в което се повтаря. Във вашата група има психолози и може би те добре разбират по какъв начин се прави обработката на съзнанието – някои клишета се повтарят като мантри, някои неща, които сме чували безброй пъти и много противоречащи си, за да бъде запълвано в крайна сметка времето.
Това е другата причина и за мен тя е по-основателната причина. 
Колеги, всъщност това трябва да ни даде ясно съзнанието и решимостта да направим всичко възможно, да се мобилизираме до край, за да се приеме Избирателният кодекс. Както те не желаят да се приеме, ние пък имаме причината да бъде приет Избирателният кодекс до края на годината, до края на тази сесия. Благодаря. (Ръкопляскания от мнозинството.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Наскоро по повод на едно Ваше подобно безсмислено изказване, казах: „Като видите Павел Шопов, погледни и отмини”. 
Излизам на тази трибуна не толкова да направя реплика на господин Шопов, защото няма какво да се каже от това подреждане на думи, в което няма никакъв смисъл. (Възгласи от мнозинството.) Тази сутрин в един медиен дебат чух от представители на „Атака”, че те по редица текстове, в по-голямата част от текстовете, не подкрепят предложенията на ГЕРБ. Това ми даде повод да попитам в конкретния случай каква е позицията на „Атака”?
Иска ли „Атака” да бъдат безплатни хрониките, или не иска? Защото...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова, това беше предмет на Вашето изказване. Взехте процедура по реплика към изказването на господин Шопов.
МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Цачева, не ме цензурирайте непрекъснато! В момента толкова общо и неконкретно беше изказването на господин Шопов, че...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: „Непрекъснато” изисква система, госпожо Манолова. До момента дори няма множествено число, защото дори два пъти не съм Ви правила бележка. Не ме предизвиквайте!
МАЯ МАНОЛОВА: Днес, не. (Шум и реплики от мнозинството.) Въпросът ми беше конкретен: какво е вашето становище по този текст, а не общи разсъждения коя партия каква е? Ако продължавате с безпринципната си подкрепа за този Изборен кодекс и за ГЕРБ, вие скоро ще се докарате не до малка партия, каквато вече сте, а изобщо до изчезнала партия. Питам конкретно: подкрепяте или не? Да не се сърдите после като кажем, че Изборният кодекс ще тежи на съвестта освен на Политическа партия „ГЕРБ”, но и на Политическа партия „Атака” Да бъдем конкретни, когато правим изявление. Ето, отговорете – подкрепяте ли всички текстове от този кодекс?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – заповядайте, господин Иванов.
СТОЯН ИВАНОВ (Атака): Не сте прав, господин Шопов. Вие посочихте някои от причините, които според Вас карат госпожа Манолова толкова да настоява този текст да влезе. Според мен пропуснахте някои от много важните причини. 
Например да се даде възможност на някои български избиратели да спестят част от финансовите си средства за нови политически проекти. Такива български избиратели, като някои известни свинари, да кажем, като някои известни масови приватизатори, да кажем, собственици на курорти, комплекси. Тъй като те не са били парламентарно представена сила, т.е. подкрепят един проект, който не е на парламентарно представена сила, ще се наложи да бръкнат в джобовете си и част от парите, които откраднаха при вашето управление, да ги вложат сега в изборна кампания. Мисля, че финансовият аргумент е доста по-голям и по-силен отколкото популизма, който се лее от страна на госпожа Манолова, защото тя също е наясно, че кандидатите за президент няма да са 15 или 20, ако дадем такава възможност. Нека да си припомним недалечното минало – колко партии и колко Йолоденевци се явяваха по телевизорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Господин Шопов, ще ползвате ли дуплика? 
Други народни представители?
Изказване – заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Не смятах да се изказвам, но взимам повод от поредните думи на госпожа Манолова и без да Ви обиждам, преди да посоча по същество и да изразя това, което имам да кажа, ще кажа така: когато Ви каже, госпожа Манолова, че навън грее слънце, първо погледнете дали не е нощ.
Госпожо Манолова, преди малко казахте една много голяма неистина, да не кажа друга дума.
При местните избори има излъчване по Българската национална телевизия и Българското национално радио и за партиите, и за коалициите, и за инициативните комитети. За да не се затруднявате да си правите справка в закона, аз ще Ви помогна. В Закона за местни избори, в чл. 58 се казва: „Диспутите, клиповете и предизборните хроники, излъчени от Българската национална телевизия и Българското национално радио, и техните регионални центрове, се заплащат от партиите, коалициите и от партии на инициативните комитети по тарифа, приета от Министерския съвет.”
В тази връзка има едно много подробно Решение на Централната избирателна комисия, което е № 23 от 2007 г. на ЦИКМИ тогава, относно предизборната кампания от радио и телевизионните оператори.
Така че, госпожо Манолова, когато аз говорех за това, че може да има 150 и 200 партии и коалиции – това имах предвид. Ако си направите справка, в 2007 г. в Централната избирателна комисия, тогава ЦИКМИ, колко партии и коалиции са регистрирани, ще разберете, че това, което казвам, е истина –не е възможно, колеги, Българската национална телевизия и Българското национално радио на практика ежедневно да осигурят това предаване на хроники, на клипове, излъчване за всички партии и коалиции. 
Затова ние – Политическа партия „ГЕРБ”, не искаме да се възползваме това правило да важи само и единствено за партиите, които получават субсидии от държавния бюджет. Затова колегите си оттеглиха предложението.
Опитахме се да направим текст – колегите знаят, между първо и второ четене, с който да сложим някакво ограничение във времето. Не е възможно. Това означава неравнопоставеност по отношение на всички участници в изборния процес. Означава, че дори и да теглим жребий при тези 150 или 200 регистрирани в ЦИК, пак ще има едни партии, коалиции, инициативни комитети, които през цялата предизборна кампания няма да попаднат в ефира на Българското национално радио и Българската национална телевизия за безплатно излъчване. За това става въпрос. 
И когато се изказваме тук, ние – юристите, трябва да боравим с много ясни, точни и правилни термини, изрази и да цитираме това, което казва и пише законът, а не да говорим това, което ни хрумва на момента, а след това да се чудим какво да обясняваме. Благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? 
Госпожа Манолова, заповядайте. 
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо Фидосова, аз не разбирам голямата драма, в която изпаднахте току-що, и големите приказки за слънцето и нощта, защото истината е, че (шум и реплики от ГЕРБ) когато човек иска да свърши нещо – той намира начин, когато не желае – си намира причини. 
Тук можете да изтъквате безброй технически проблеми, които, видите ли, да не дадат възможност безплатно да се показват кандидатите и партиите в една предизборна политическа кампания по обществените телевизии. Това е абсурдно! Разбира се, че може да се намери решение, разбира се, че многобройните кандидати, които има една политическа сила, са кандидати на тази политическа сила, може да се направят съответните разпределения на участието на всяка една от партиите, които са регистрирани в ЦИК за участие в местните избори, и всяка в нейната квота да прецени излъчването на тези кандидати, които смята за по-нуждаещи се от политическа реклама и политическо представяне. 
А за националните избори е излишно да говорим, защото всеки знае колко са кандидат-президентските двойки и колко са партиите, които се регистрират за участие в парламентарни избори. Разбира се, че е възможно. Просто кажете, че не желаете да го направите!
Става въпрос дали искаме да направим нещо, или – не? Ще му се намери техническото решение! Ето това е истината!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? 
Господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Фидосова! Когато някой е казал „а”, а пък след това казва „б”, добре е да каже и „в”, за да сме наясно за какво става въпрос – що се касае за малките партии, за големите партии и така нататък.
Уважаема госпожо Фидосова, с политически лозунги – това не са аргументи, с политически лозунги не може да се води дебат! Това Ви беше грешката! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? 
Дуплика, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Прав сте, господин Лазаров, когато кажеш „а” и „б”, кажи и „в”. Госпожа Манолова ходи на АБВ до обяд (смях), там може би казва и „г” и „д”, и по-нататък, защото чух от господин Станишев следващите творения до края на азбуката, ама няма да ги кажа тук от тази трибуна – за следващите формирования, които предстоят като букви. Така че, госпожо Манолова, дайте, като говорим „абв”, да нямаме предвид само абракадабра, както Вие казвате, а да говорим наистина с конкретни факти, данни – най-малко ние, юристите. Да, ние сме и политици, трябва да говорим и политически, но нека това, което казваме, поне да бъде истина. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Янаки Стоилов, заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители, моето убеждение е, че изборите са състезание на политика и кандидати, а не на пари и на други ресурси, въпреки че няма как напълно те да бъдат проведени от участниците без осигуряването на определени средства. Затова аз поддържам предложението хрониките в определените лимити да бъдат излъчвани безплатно. Защото, забележете, вече са въведени няколко прага, които предпоставят минимално необходимата представителност на тези, които са се регистрирали в изборите. Има изискване, освен по закона, което им се вменява за определен брой членове, да бъдат събрани определен брой подписи, има изискване за финансов депозит. Е, след като партиите са удовлетворили тези изисквания, трябва ли и всяка своя изява в кампанията те да заплащат, в случая визираме тяхното представяне по Националното радио и Националната телевизия, защото в този случай ние трябва да гарантираме възможност не на тези, които вложат най-много пари, а на всички, при относително равни условия, да направят своето представяне. 
Освен това тези, които имат повече пари, са лимитирани от това, което реално може телевизията и радиото да представят като тяхно участие. Защото никой не би застанал тук и да твърди, че всеки може да надплати, и да иска по този начин да участва повече от останалите партии и техните кандидати. 
Това е истинското разбиране за демокрацията, а не съревнованието по финансови средства, като имаме предвид, че всяка една управляваща партия, която и да е тя, има възможност да представя част от своите кандидати и своята политика чрез другата държавна дейност, която извършва. Значи ние запазваме известен бонус за всеки управляващ. Не твърдя, че това е някакво нововъведение от сегашния закон. Така че наличието на безплатни хроники би намалило този бонус, който неминуемо ползва всяка една партия, която се явява по държавна линия. Защото ние няма как да изключим от информационния поток напълно участието на тези представители на държавата.
Това е смисълът на предложението. Ако вие искате да има едно такова състезание, което не е силно обременено от вложените средства, би трябвало да се подкрепи. Въпрос на разбиране.
Последният аргумент е, че парламентът чрез бюджета или бюджетът чрез приемането му от парламента осигурява средства за Националното радио и Националната телевизия. (Реплика от народния представител Димитър Лазаров.) Не, не, аз казвам какво е моето разбиране, не казвам, че в случая се проявява една голяма последователност, защото за съжаление конюнктурата се отразява в много случаи на приеманите решения. Аз казвам какво е моето разбиране. Ако вие искате да използвате като аргумент за неговото неприемане, че са прилагани други практики, разбира се, това може да бъде единственият аргумент, който наистина да застане на ваша страна, а не само по себе си – отхвърляне на предложението. 
Защото, значи ли по тази логика, че когато парламентът реши да излъчва своите заседания, той трябва да заплаща на Националната телевизия и Националното радио? Това вече е платено за публичната функция на тези медии. В момента вече се появяват регионални медии, повече от година преди изборите, които са въвели този принцип преди да го запишете в закона. Има вече регионални медии, които казват, че ще излъчват политическа информация само срещу заплащане, и то при доста високи тарифи. 
Ето, тази комерсиализация вече действа. Тя вече действа, но в случая се разпростира и върху националните медии за периода на предизборната кампания. Затова аз продължавам да поддържам провеждането на изборите не като състезание на финансови възможности. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Реплика – господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Янаки, имаш още 40 секунди. Щеше още по-добре да помогнеш на Кака, а сега ти давам възможност да ми направиш дуплика – имаш 3 минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов, нека да се придържаме към общоприетия начин за диалог в тази зала.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Можеш и лично да ми я направиш (реплика от народния представител Янаки Стоилов) – две минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Николов.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Аз виждам вопъла на БСП в следната скрита фраза: „Ние в годините на прехода направихме доста гравитиращи партийки около нас. Искаме да ни излезе по-евтино, за да може техните клипове да се излъчват по Националната телевизия, които ще са насочени срещу вас”. Така виждам аз нещата. Според мен няма смисъл да ви излиза толкова евтино.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Нищо не разбрах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за трета реплика, господин Иванов.
СТОЯН ИВАНОВ (Атака): Господин Стоилов, знаете ли, ако наистина в предложението се съдържаха някакви ясни лимити и лимитиране на тези изяви, аз може би щях да размисля и да гласувам за него, само че такова ясно лимитиране няма.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Има споразумение.
СТОЯН ИВАНОВ: Оставете споразуменията и не ме репликирайте от място! Това, което в крайна сметка целите, е наистина създаване на медиен хаос, създаване на затруднения за националните медии реално да отразяват действителните политически субекти – това ще се получи на практика за реалните политически субекти, които участват в политическата битка. Третият аргумент, вече го казах при предишната си реплика, е да спестите едни парички на едни хора, които и без това твърде много забогатяха, напълниха гуши от ограбването на българския народ по времето на вашето управление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за дуплика, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Репликата на господин Николов не я разбрах съвсем, тя беше нещо в смисъл, че край БСП има много партии, но не разбрах те дали ще я подкрепят или ще я критикуват, но което и да е от двете мисля, че едва ли може да бъде мотив за създаване на законодателство.
Другото възражение – на господин Иванов, е, че предложението е приемливо, но виждате ли, то все пак няма как да бъде подкрепено, защото не било ясно какво ще е времето, в което ще се излъчват тези хроники. Вижте ал. 2, където е казано, че времето за излъчване на хрониките се определя по споразумение между генералните директори на медиите и на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети.
Тук в закона можем ли да запишем, ако искате и го подкрепяте, го запишете, но смятам, че този технически въпрос едва ли трябва да бъде въпрос на закона, след като в това споразумение преди кампанията могат да бъдат разписани по-малки или по-кратки периоди и часовите пояси, в които да се излъчват тези хроники.
На господин Шопов само препоръчвам да се обръща с известна дистанция към мен, не за да изтъкна собственото си положение, а за да не се създадат впечатления у хората, че ние сме в някакви по-лични отношения, след като така фамилиарно говори от трибуната. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за изказване, господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз съм направил предложение диспутите, хрониките по Националната телевизия да не се заплащат и ако се върнем назад във времето, ще видим, че това е била обичайна практика до 2002 г. 
Аз самият съм участвал в такива преговори за подписване на споразумение и в Националното радио и в Националната телевизия и мога съвсем отговорно да ви заявя, по времето на Виденов, че съвсем добре се отразяваха по Националната телевизия и Националното радио, никой не доплащаше, имаше равнопоставеност и всичко си беше, както би трябвало да бъде. Да ви кажа, че в Англия, Германия и Франция това е също практика – партиите не плащат на обществените телевизии, които ги излъчват.
Едно нещо, което трябва колегите да знаят, които не са участвали в заседанието на работната група: всичките парламентарни групи имаха консенсус по този въпрос. Това може да се провери от протоколите. Аз по професия съм психиатър, но наистина се учудвам как може 5-6 месеца Парламентарната група на ГЕРБ да подкрепя това? Подкрепяше го това нещо...
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Не говори от името на нашата група. Това не е вярно.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ: Как да не е вярно?! Имаше и пресконференции. Не ме апострофирайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не влизайте в реплики помежду си. Моля, не говорете без да съм ви дала думата.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ: Какво е това нещо, ще се обаждате за неща, които са абсолютно достоверни и са истина. След това ще вземете думата и ще кажете кое е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не влизайте в лични диалози помежду си, моля ви.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ: Абсолютно непристойно е това поведение. 
Искам само да ви кажа, че това е демократична практика в цяла Европа – да не се плаща на обществени медии, особено които са на бюджетно финансиране. Това беше позицията и може да се види в стенограмите. Ние сме давали общи пресконференции след заседание на работната група, ако не си спомняте, да ви припомня, преди няколко месеца и становището на всички парламентарни групи беше, че на обществените телевизии и държавните телевизии не трябва да се плаща. Защото местим парите от единия джоб в другия. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Господин Михайлов, ще Ви помоля, когато излизате да се изказвате, от името на нашата парламентарна група да не правите изявления, тъй като има достатъчно народни представители, които могат да заявят нашата позиция. Говорете от Ваше име, така е коректно спрямо всички.
Ако бяхте тук преди малко и слушахте дебата, който се състоя и по предходния текст, и по Вашето предложение, и по този, щяхте да чуете моето изказване по отношение на това, че само партиите и коалициите от партии, които имат субсидия, има логика да не заплащат, но ние от Парламентарната група на ГЕРБ не желаем да ползваме такава привилегия. Ако бяхте тук и бяхте чули моето изказване, може би нямаше да кажете това, което току-що казахте и Ви моля неща, които нито аз, нито моите колеги не сме казвали досега, да не ги казвате от тази трибуна, защото наистина не е коректно към всички колеги от парламентарната група. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Да бяхме го записали, госпожо Фидосова, Вашето изказване.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: То го има.
МАЯ МАНОЛОВА: Господин Михайлов, вярно е, че имаше дебат по Вашето предложение, което аз подкрепих именно с аргументите, които изтъкнахте и Вие току-що. Имаше консенсус във временната парламентарна комисия, че хрониките не трябва да се заплащат от политическите субекти, които участват в изборите. Това създава равнопоставеност от една страна, от друга страна, възможност за информиран избор на гражданите, от трета страна, създава една от спирачките срещу некоректното отразяване на харченето на парите от политическите партии, защото всеки знае колко са скъпи медийните участия.
Само че разбирането на управляващите е, че видите ли, отново властимащите, тоест те, а включително и ние, които сме представени в парламента и които поучаваме и държавна субсидия, би следвало да се ползваме от тази привилегия. Останалите политически субекти нямат право, а тази привилегия трябва да се даде само на тези, които сме в парламента, респективно на тези, които получават държавна субсидия, което, разбира се, е едно превратно тълкуване и не фигурира нито във Вашето, нито в моето предложение, нито в предложението на депутатите от ГЕРБ. Е, как иначе ГЕРБ щяха да направят такова предложение, ако то противоречи с мнението на тяхната парламентарна група?!
Според мен ние трябва да бъдем последователни докрай и аз се надявам, че ще срещнем някаква подкрепа от „Атака”, които също изразиха такива мнения във Временната парламентарна комисия, и в крайна сметка с гласовете си наистина да покажем, че това, което говорихме и за което се разбрахме консенсусно във Временната парламентарна комисия, а то не беше много, ще се случи тук при гласуването на този кодекс.
 Всичко останало са някакви приказки, които просто така се говорят. Аз не знам защо политическите сили участваха в тази Временна комисия, след като кой, каквото е казал, не го ангажира по никакъв начин оттук-занапред!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Янаки Стоилов – трета реплика.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин Михайлов, ние сме на едно мнение по въпроса, че в националните медии предизборната кампания в определени граници – определени от правилата, не трябва да се заплаща, което наистина е европейският дух на провеждане на кампания в електронните медии.
Това, по което искам да възразя, е да направя една кратка ретроспекция на това как се премина към въвеждане на плащането не само в медиите, а на плащането в избори. През 1999 г. един Ваш бивш колега прогласи максимата, че избори се печелят с бой и с пари. Това стана точно в българския Северозапад, където тази практика много упорито и прогресивно се разви през следващите години. На границата точно между 90-те години и новия век парите силно навлязоха в политиката и този прогресиращ процес като че ли продължава и до ден-днешен. Това е големият проблем. Просто изглежда законът от 2002 г. нататък призна част от тези практики, където изборите станаха много повече състезание на средства, отколкото идеи и способности на кандидатите. Така че тази язва на българската политика е голямата язва и тя няма да бъде излекувана с Изборния кодекс, без да си правя илюзията, че само един закон може да реши един тежък проблем на деградацията на българската политика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Ако си спомним как преди 16 месеца вървяха клиповете, въобще диспутите и цялата кампания, човек веднага се замисля, че всъщност в огромната си част медийната кампания беше, каквато е кампанията на обикновени търговски стоки. Спомняте си клиповете, спомняте си нещата и именно насочването на държавните медии, механизмът по който да има равно участие, да не се плаща, е механизмът, по който се институционализира медийната кампания. Аз и в Изборната комисия казах, че това е мое становище още от 1994 г. Когато съм участвал в тези заседания, съм го казвал, че трябва наистина по този начин да се гледа – държавата да има отговорност към политическите субекти чрез медийната кампания, да я канализира в държавните медии, там да има отговорността. По този начин всички ние като политически партии, като представители на тези партии да имаме наистина сериозно отношение към самите нас, към това, което се случи като медийна кампания, а не да се вулгаризира и да става така все едно, че се продават перилни препарати. По същия начин върви и в търговската мрежа. Това, което преди малко се каза, че навлизането на много, много, много пари в кампаниите доведе до това, че дали ще е Кока-Кола или политическа партия, е едно и също.
Затова ние имахме консенсус в комисията по този въпрос – да не става заплащане и наистина да се гледа сериозно в Националната телевизия и в Националното радио. Затова наистина ви моля да подкрепите това предложение. В него няма политически нюанс, няма оцветяване. То е съвсем коректно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други изказвания?
Заповядайте, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Слушах внимателно аргументите по този член от Изборния кодекс и си мисля, че ни трябва малко страничен поглед, защото може би опасността да залитнем в това, че сме единствени и парламентарно представени партии е много голяма.
Аргументите, които прозвучаха, че, видите ли, на едни новосъздадени партии, щели сме да им дадем възможност да участват безплатно, а те имало опасност да манипулират изборите или има ли такива практики, в някаква степен може да звучи аргументирано. Но все пак, за да можем да спазим не толкова само европейският принцип, но и принципа, че в крайна сметка политиката е поле, в което се излагат идеи в полза на хората, а не поле, на което се състезават финансови възможности – защото, помислете, че залагайки принципът, че всичко трябва да се плаща в националните медии, всъщност това точно е принципът на състезание кой има възможности и своего рода е имуществен ценз за участие на представянето на тези политики – моето конкретно предложение в рамките на предложението, което сме дали с моите колеги, е да добавим, че това наше предложение да не се заплаща важи до 15 минути. Тоест участващите кандидати, кандидатски листи, коалиции и партии имат право да ползват безплатно в рамките до 15 минути по БНР и БНТ. По този начин ще ограничим рязкото разширяване на текста, който би отворил възможност, но едновременно ще решим по-важния въпрос, че няма да налагаме този имуществен ценз за представяне на политики. Още повече че има добра практика на споразумения между партиите за времето, които се регламентират, като разбира се това число „15 минути” е дискусионно. То може да бъде и 10 минути.
Аз имам конкретно предложение, госпожо председател – „до 15 минути”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В кой текст на чл. 144?
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: По чл. 144 в нашето предложение да се добави, че не се заплаща „до 15 минути”.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Общо ли е това?
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Да, общо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски с редакционното допълнение, направено в пленарната зала – излъчването на хрониките по БНР и БНТ по реда, предвиден в ал. 1 и ал. 2, до 15 минути не се заплаща от партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Отделно да се гласува. Редакцията и предложението – отделно да се гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, отменете гласуването!
Подлагам на гласуване редакционното предложение, направено от господин Михалевски – в чл. 144 да бъде създадена нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Излъчването на хрониките по БНР и БНТ по реда, предвиден в ал. 1 и ал. 2, до 15 минути не се заплаща от партиите, коалицията от партии и инициативни комитети.”
Това е редакционното допълнение – „до 15 минути”.
Гласували 96 народни представители: за 20, против 71, въздържали се 5. 
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, което комисията не подкрепя.
Гласували 94 народни представители: за 16, против 75, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Отрицателен вот – господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Гласувах „против” не за друго, а защото позицията на вносителите на това предложение – колегите от Коалиция за България, преди това в различни коалиции, БСП винаги е била последователна в това да има безплатно излъчване. Последователна в тези 20 години: последователна през 2005 г. на президентските избори, последователна през 2007 г. на местните избори, последователна през 2009 г., когато бяха управляващи, на парламентарните избори. Ако бяха по-последователни в позицията си в зависимост от това къде се намират, щях да гласувам „за”. Благодаря.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Става дума за това къде вие се намирате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителите за чл. 144 със заглавие „Хроники”.
Гласували 97 народни представители: за 83, против 8, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 145 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 145 със заглавие „Диспути”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за редакционно предложение.
ЮЛИАНА КОЛЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предлагам в чл. 145, ал. 1 да отпадне текстът от началото до „Българската национална телевизия”, т.е. текстът на ал. 1 да прозвучи така:
„Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, телевизионно и радиовреме за не по-малко от три диспута” и така до края.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Искате отпадането на текста: „При произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България”? Мотиви?
ЮЛИАНА КОЛЕВА: Да, защото това са правила, които важат за диспутите при всички видове избори и няма нужда да бъдат изброявани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрах Ви. 
Други предложения? 
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо Колева, обяснимо е предложението в първата Ви част – да отпадне изчерпателното изброяване. По този начин тук ще бъдат включени местните избори, за които имахме спор с госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Това е само за диспутите. 
МАЯ МАНОЛОВА: Ами да, нали в чл. 145? Добре, моля, не ме прекъсвайте, после Вие и госпожа Колева ще обясните, ако нещо не е така.
Ние имахме спор по отношение на това кого визират тези текстове. Спорът беше за местните избори и аз бях обвинена тук във всякакви земни грехове, абсолютно неоснователно според мен.
Въпросът ми е следният. Този текст опровергава това, което говореше госпожа Фидосова по предишния текст, а именно, че тези текстове касаят и местните избори. 
ЮЛИАНА КОЛЕВА (ГЕРБ, от място): Не мисля, че ги касаят.
МАЯ МАНОЛОВА: Въпросът ми тук е конкретен. 
Госпожо Колева, сега вече, след като изключите първата част от това изречение, ще се включат и местните избори. Може би такова е Вашето предложение, аз го подкрепям. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ползата от дебата до момента.
МАЯ МАНОЛОВА: Но Ви питам: защо отпада втората част, която предвижда не по-малко от три диспута?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Не отпада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това не отпада, отпада само първото изречение.
МАЯ МАНОЛОВА: А отпада ли частта „по предварително съгласувани теми с времетраене общо не по-малко от 180 минути”?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Остава.
МАЯ МАНОЛОВА: Защо тогава не го прочетохте до края?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По предишния член говорихме за хроники и клипове, а не за диспути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз го прочетох, госпожо Манолова. (Реплики встрани от микрофона от народния представител Мая Манолова. Шум и реплики от залата.)
Реплики? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител госпожа Колева в чл. 145, ал. 1 да отпадне текстът: „При произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България” и ал. 1 да получи следната редакция:
„(1) Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, телевизионно и радиовреме за не по-малко от три диспута по предварително съгласувани теми с времетраене общо не по-малко от 180 минути.”
Гласуваме ал. 1 по редакционното предложение на госпожа Колева.
Гласували 91 народни представители: за 86, против 2, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване чл. 145 със заглавие „Диспути” с току-що приетата редакционна поправка на ал. 1.
Гласували 95 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
С това приключваме законодателната дейност за днес и пленарното заседание.
Утре с начален час 9,00 ч. продължаваме с второто четене на Проекта за Изборен кодекс.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 15,43 ч.)Председател:	Цецка Цачева


Заместник-председатели:		Анастас Анастасов

					Екатерина Михайлова


Секретари:	Петър Хлебаров 

		Митхат Метин