Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-12-16

(Поради липса на кворум, председателят Цецка Цачева отлага началото на заседанието за 9,15 ч.)

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Павел Шопов и Екатерина Михайлова

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Имаме кворум, откривам заседанието. (Звъни.)
На основание чл. 43, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение за дневен ред – първа точка от днешното заседание да бъде Законопроектът за ратифициране на Договора между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Кралство Белгия за превоз на допълнително оборудване за две фрегати клас Е-71 „Вилинген” и за един тристранен минен ловец клас „Флауер” (партиди 4-5), допълващ Договора за продажба на две фрегати клас Е-71 „Вилинген” и един тристранен минен ловец клас „Флауер” между Република България и Кралство Белгия.
Моля да гласуваме приемането на тази точка за първа в дневния ред.
Гласували 128 народни представители: за 119, против 1, въздържали се 8.
Предложението е прието.

Преминаваме към: 
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ ЗА ПРЕВОЗ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ДВЕ ФРЕГАТИ КЛАС Е-71 „ВИЛИНГЕН” И ЗА ЕДИН ТРИСТРАНЕН МИНЕН ЛОВЕЦ КЛАС „ФЛАУЕР” (ПАРТИДИ 4-5), ДОПЪЛВАЩ ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА НА ДВЕ ФРЕГАТИ КЛАС Е-71 „ВИЛИНГЕН” И ЕДИН ТРИСТРАНЕН МИНЕН ЛОВЕЦ КЛАС „ФЛАУЕР” МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО БЕЛГИЯ.
Процедура – заповядайте, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение при гласуването на този важен въпрос да бъде поканен министърът. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Чакайте бе, не реагирайте така, уважаеми колеги! 
В петък на отговор на мой въпрос господин министърът каза: щастлив съм, че сме прекратили изпълнението на двустранни договори за превъоръжаването на Българската армия. Тук става дума за развитие и довършване на договор. Я си представете, че той ще бъде нещастен, ако вие го гласувате! Затова аз предлагам господин министърът да присъства и да ни информира как стоят тези доставки в цялостната схема за превъоръжаване на армията и замразяването на други договори. Така че въпросът е сериозен и аз моля да го поканите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Преди това искам да информирам Народното събрание, че този законопроект е приет на първо четене. Сега предстои приемането му на второ четене и има доклад на комисията.
Относно това дали ще присъства министърът или не, той може да присъства винаги, когато намери за добре, разбира се, и когато се разглеждат законопроекти. 
Каня го, ако има възможност и ако е близо, да дойде и да присъства в разискванията по този законопроект.
Моля представител на Комисията по външна политика и отбрана да започне докладването на точката от дневния ред, а именно второ четене на приетия законопроект за първа точка. 
Заповядайте, господин Тошев.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
„Закон за ратифициране на Договора между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Кралство Белгия за превоз на допълнително оборудване за две фрегати клас Е 71 „Вилинген” и за един тристранен минен ловец клас „Флауер” (партиди 4-5), допълващ Договора за продажба на две фрегати клас Е-71 „Вилинген” и един тристранен минен ловец клас „Флауер” между Република България и Кралство Белгия.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Желание за изказвания? Няма.
Поставям на гласуване заглавието на закона.
Гласували 116 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ТОШЕВ: „Член единствен. Ратифицира Договора между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Кралство Белгия за превоз на допълнително оборудване за две фрегати клас Е-71 „Вилинген” и за един тристранен минен ловец клас „Флауер” (партиди 4-5), допълващ Договора за продажба на две фрегати клас Е-71 „Вилинген” и един тристранен минен ловец клас „Флауер” между Република България и Кралство Белгия, подписан на 7 декември 2010 г. в Брюксел.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за член единствен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли желание за изказване на народните представители? Няма.
Поставям на гласуване член единствен по вносител.
Гласували 112 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ТОШЕВ: „Заключителна разпоредба.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба”.
Гласували 113 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ТОШЕВ: „Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф единствен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване параграф единствен според вносителя.
Гласували 118 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието, а с това и целият закон.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ИЗБОРЕН КОДЕКС – продължение.
Госпожо Фидосова, Вие ли ще сте докладчикът на комисията?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 146 има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 146:
„Регионални радио- и телевизионни центрове
Чл. 146. (1) Програмите на регионалните радио- и телевизионни центрове се използват от инициативните комитети и от партиите и коалициите от партии в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за Българската национална телевизия и Българското национално радио.
(2) Регионалните радио- и телевизионни центрове предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време за диспути между представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати.
(3) Редът за участие в диспутите се определя от районните или общинските избирателни комисии, чрез жребий не по късно от 31 дни преди изборния ден. Екипите, формите и условията за реализиране на предаванията, както и темите на диспутите се определят съвместно от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване чл. 146 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 147 има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 147 със заглавие „Заплащане на предизборните предавания в държавните медии”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли желаещи за изказване?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, тъй като в края на вчерашния ден, а предполагам, че и по следващите текстове ще продължи дебатът по отношение на това следва ли да бъдат заплащани хрониките по Българската национална телевизия и Българското национално радио, искам да ви обърна внимание, че систематичното място за решаване на този въпрос е именно в този текст, който казва, че всички излъчвания, които касаят предизборната кампания на политическите субекти, се заплащат. 
Тъй като отхвърлянето на нашето предложение и предложението на Синята коалиция по предните текстове практически не води до обратния извод, а именно, че следва да се заплащат хрониките и диспутите по Българската национална телевизия и Българското национално радио, правя формално предложение - от този текст да бъдат изключени хрониките, които ще отразяват участниците в предизборните кампании, а именно политическите партии, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирани за участие в една или друга предизборна кампания.
В същата връзка е и предложението на народния представител Асен Агов, направено по следващия текст, в което има изричен запис за това, че хрониките по Българската национална телевизия и Българското национално радио не се заплащат, включително и ред, по който се уреждат диспутите между субектите в една политическа предизборна кампания.
Тъй като обсъждането на този текст няма да има смисъл по чл. 148, предлагам да бъдат повторени основните тези на систематичното им място – чл. 147, и да се вземе окончателно решение по този въпрос.
Искам да припомня, че становището на Парламентарната група на Коалиция за България е предизборните хроники да не се заплащат от участниците в една предизборна кампания, като редът за отразяването на различните политически субекти се уреди в споразумението, което те сключват с представителите на обществените медии.
Повтарям, това ще създаде условия за равнопоставеност на всички участници в една предизборна кампания, тъй като част от тях не получават субсидия от държавата, друга част не са представени в парламента, трета част не са част от властта, така че да могат да представят и покажат своите кандидати, програми и проявите, които правят в рамките на предизборната кампания.
От друга страна, ако народните представители искат да осигурят информиран избор на българските граждани, редно е да имат достъп поне до обществените телевизии без заплащане всички политически субекти, които участват в една предизборна кампания. От една страна това ще създаде условия за равнопоставеност, от друга – възможност на гражданите да бъдат информирани, а на трето място – аргументът, който звучеше вчера в тази зала, е, че по този начин ще се осигури повече прозрачност на партийното финансиране, защото знаете цените на отразяването на една предизборна кампания в медиите, особено в частните медии. Една елементарна съпоставка между това, което пише във финансовите отчети на политическите партии и реално колко медийно време са ползвали, за да представят своите кандидати и програми, показва, че има сериозно несъответствие във финансирането и изобщо в харченето на всяка политическа сила, участваща в предизборна кампания.
Надявам се, че ще обърнете внимание на този текст. Може би някой след вчерашния дебат е успял да преосмисли своята позиция, и наистина да решим предизборните хроники да бъдат безплатни, когато става дума за тяхното отразяване в обществените медии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо Манолова, Вашето предложение няма конкретизация. Тук не се говори за видове прояви – хроники или диспути. В текста няма конкретизация и аз няма какво да подложа на гласуване.
МАЯ МАНОЛОВА: Ще го направя във вид на редакционно предложение.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Манолова, ти говори пет минути и не направи никакво предложение!
МАЯ МАНОЛОВА: Предлагам след думата „предавания” да се постави запетая и да се включи изразът „с изключение на хрониките”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Тоест след израза „Заплащането се извършва преди излъчването на предаването”.
МАЯ МАНОЛОВА: Да. Поставя се запетая и следва изразът „с изключение на предизборните хроники”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Добре.
Има думата народният представител Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Според мен най-добре е този текст да отпадне. Затова моето предложение е за отпадане на чл. 147.
Вижте какво се предлага в този текст. Единствено в два случая се допуска да не се заплащат изявите по радиото и телевизията. Това е само при президентски избори. В единия е за заключителните обръщения на кандидатите, а вторият случай е при провеждането на втория тур - диспутът между кандидатите също да не се заплаща. 
Давам тези примери, за да се види липсата на всякаква последователност. Защо за президентските избори се допускат тези изключения? Аз не ги отхвърлям, но каква е логиката в останалите случаи, когато става дума за парламентарни и местни избори, кампанията да бъде много по-комерсиализирана в медийно отношение, отколкото за президентски избори?! Може би вносителите на законопроекта с това ни подсказват един оптимистичен факт, че в предстоящата предизборна кампания точно за президентските избори ще се явят хора, които са по-малко обвързани с капитала и могат в по-голяма степен да представляват всички граждани, а да не бъдат зависими от корпоративни интереси.
В това изглежда има и едно друго „намигане”, че от към президентската институция не се очакват големи материално финансови изгоди за тези, които ще лансират кандидатите, за разлика от другите избори, в които се разпределят реални ресурси, които впоследствие формират изпълнителната власт.
За да я няма тази непоследователност и за да се осигурят възможности за равен достъп на всички регистрирани кандидати и при всички видове избори, предлагам чл. 147 да отпадне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Реплики? Няма.
Други народни представители, желаещи да се изкажат по този текст? Няма.
Закривам дебатите.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов за отпадане на чл. 147.
Гласували 114 народни представители: за 22, против 74, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова – в ал. 1, началото: „След предизборните предавания”, да се приемат следните думи: „с изключение на предизборните хроники”. 
Гласували 112 народни представители: за 22, против 82, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Процедура – заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, предвид възприетата практика едновременно да се гласуват и обсъждат предложенията за заглавия на отделните членове, използвам формално процедурата за прегласуване, за да Ви обърна внимание на заглавието и на този член. 
Само да кажа, че в Правната комисия ние се въздържахме по всички заглавия, тъй като считаме, че по-голямата част от тях са доста неудачни. В случая забележката ми е, че би следвало по отношение на Българската национална телевизия и Българското национално радио, да се използват думите „обществени медии”, а не „държавни медии”, защото такова е разбирането и за БНТ, и за БНР. 
Предложението ми е за прегласуване. Ако намерите някаква форма, под която да се гласува отделно заглавието, и да се направи такава редакция, моля да го направите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Аз не мога да правя редакцията. Вие правите формално предложение – да се гласува отделно и заглавието, и отделно текста. Така разбирам предложението Ви. Ще очаквам от председателя на комисията мнение за редакцията.
МАЯ МАНОЛОВА: Формално предложението ми е Българската национална телевизия и Българското национално радио да бъдат наречени обществени медии, което е възприето.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА (от място): Трябва да изпишем БНТ и БНР. 
 МАЯ МАНОЛОВА: Тогава да се изпише: „Заплащане на предизборните предавания в БНТ и БНР”, защото държавни медии звучи архаично и неточно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Правим прегласуване на предложението на народния представител Мая Манолова. 
Гласували 110 народни представители: за 22, против 78, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
Съобщавам, че между председателя на комисията госпожа Фидосова и госпожа Мая Манолова беше уточнено предложението, редакцията на заглавието на чл. 147 да звучи по следния начин: „Заплащане на предизборните предавания в БНТ и БНР”.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Да звучи по Българската национална телевизия, Българското национално радио и техните регионални центрове”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: В такъв случай подлагам първо на гласуване новото заглавие, което беше уточнено в пленарната зала в редакцията, която ни се предложи от госпожа Фидосова по предложение на госпожа Манолова, а именно:
„Заплащане на предизборните предавания в Българската национална телевизия, Българското национално радио и техните регионални центрове”.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Не „на”, а „по” „Заплащане на предизборната кампания по Българската национална телевизия, Българското национално радио и техните регионални центрове.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Това последното, което каза госпожа Фидосова, е окончателната редакция. Надявам се, докато го подложа на гласуване, да няма още нещо.
Подлагам на гласуване последната редакция, която ни беше предложена.
Гласуваме само заглавието с направената нова редакция.
Гласували 113 народни представители: за 102, против 8, въздържали се 3.
Предложението за заглавието в новата му редакция е прието.
Подлагам на гласуване самия чл. 147 – по вносител.
Гласували 109 народни представители: за 91, против 15, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 148.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев за чл. 148.
Комисията подкрепя предложението.
По предложение на народния представител Асен Агов.
Чл. 148 се видоизменя така: 
„Чл. 148 (1) Електронните медии, с изключение на Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове, отразяват предизборната кампания на партиите, коалициите от партии и инициативни комитети, регистрирали кандидати под формата на клипове, хроники, диспути и други форми, договорени в споразумение между техните ръководства и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.
(2) Редът на представяне на кандидатите в различните форми на предизборната кампания се определя от Централната избирателна комисия съгласно разпоредбите на чл. 141.
(3) Хрониките се излъчват ежедневно съгласно разпоредбите на чл. 144, ал. 1. Предоставеното за тях време не се заплаща. Времето за излъчване на хрониките се определя по споразумение между ръководствата на електронните медии и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.
(4) При произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката, за членове на Европейския парламент от Република България и за кметове и общински съветници, електронните медии предоставят на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети телевизионно и радиовреме за не по-малко от три диспута по предварително съгласувани теми с времетраене общо не по-малко от 120 минути. Предоставеното за тях време не се заплаща. Правилата за тези диспути се определят съгласно чл. 145, ал. 2-4.
(5) Във времето на предизборната кампания могат да бъдат излъчвани и клипове на партии, коалиции от партии и инициативни комитети с цел тяхната популяризация и агитация за гласуване за техните кандидати. Времетраенето на клиповете, времето и броят на тяхното излъчване се определят по споразумение между ръководствата на електронните медии и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, като условията и цените за тях се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.
(6) Условията и редът за предоставяне на време за клипове и други форми на отразяване на предизборната кампания, както и тарифите, се обявяват на интернет страницата на съответната медия по ал.1, не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Заплащането се извършва предварително.
Сегашната ал.3, става ал.7.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 148:
„Предоставяне на време от други електронни медии
Чл. 148. (1) Електронните медии, с изключение на Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове, могат да предоставят време за отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати при едни и същи условия и цени.
(2) Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия по ал. 1 не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Заплащането се извършва предварително.
 (3) Условията, редът и тарифите по ал. 2 се изпращат на Сметната палата и се предоставят на Централната избирателна комисия за електронна медия с национален обхват и на районните избирателни комисии, съответно на общинските избирателни комисии, за електронна медия с регионален и местен обхват, не по-късно от 10 дни преди началото на предизборните излъчвания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Асен Агов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 12, против 40, въздържали се 52.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване чл. 148 в редакцията на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 79, против 8, въздържали се 8.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Член 149 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 149.
„Нарушаване на реда при провеждане на кампанията
Чл. 149. (1) При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги партиите, коалициите от партии и инициативните комитети – чрез лицата, които ги представляват, могат да подават жалби в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване.
(2) Жалбите се подават до:
1. Централната избирателна комисия за доставчик с лицензия или регистрация с национален обхват, както и когато нарушението е извършено в повече от един изборен район;
2. районната избирателна комисия, съответно общинската избирателна комисия, по седалището на доставчика, когато доставчикът има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват.
(3) Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на надлежната комисия, като уведомява жалбоподателя.
(4) Компетентната избирателна комисия разглежда жалбата в срок до 24 часа от получаването й, а в изборния ден незабавно, и постановява решение, което не подлежи на обжалване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания?
Господин Янев, имате думата за изказване.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаема госпожо председател! Този Изборен кодекс не искам да го коментирам, но по принцип това е поредното безумие – в чл. 149, ал. 1, където се казва, че могат да се подават жалби само от лицата, които представляват партиите. В 265 общини председателят на съответна политическа партия трябва да се занимава с подаване на жалби. 
Тук е редно да се допише поне: „чрез лицата, които ги представляват, или упълномощени от тях представители на партии, коалиции, или инициативни комитети”. В тези 265 общини е абсурдно председателят на партията да знае всеки момент какви са проблемите свързани с доставчиците на медийни услуги. Това е невъзможно и би следвало да се коригира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Янев, то е записано: „чрез лицата, които ги представляват”, тоест то не е едно лице. Така че те може да бъдат упълномощени лица, които да ги представляват. 
ЯНЕ ЯНЕВ: Самият текст дава възможност за тълкуване. И вие давате възможност на Централната избирателна комисия да излиза с тълкувателни решения по този начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Може би трябва да се даде едно обяснение, ако трябва да се стига до тълкуване, че няма никакъв спор по този въпрос.
Госпожо Фидосова, моля Ви обяснете.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо Михайлова. 
За стенограмата, за да е ясна волята на законодателя. 
Чрез представителите имаме предвид точно всички – и упълномощените лица. Ако бяхме записали: „чрез представляващия” тогава вече означава този, който представлява по удостоверението за актуално състояние съответната партия или по споразумението – коалицията, или инициативния комитет – представляващият. 
Това, което сме имали предвид, и което смятам, че се има предвид, и така е навсякъде – „представляващите”, като в текстове в началото сме уточнили, че тези представляващи са и тези по пълномощия. Изрично е записано това нещо.
Прав сте, но давам това разяснение, за да не стане грешка след това и при тълкуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Терзийски, искате изказване? 
Заповядайте.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Госпожо председател, уважаеми колеги, госпожо Фидосова! Аз разбрах логиката, която искате да разясните, но понеже партиите и коалициите са в множествено число и лицата, които ги представляват, също са в множествено число, това създава двусмислието. 
Мисля, че няма да бъде проблем, ако се допълни: „чрез лицата, които ги представляват, и упълномощените от тях лица”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: ...„и упълномощените от тях лица”?
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: ...„или упълномощени от тях лица”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Записвам го.
Реплики има ли? 
Заповядайте, госпожо Манолова, за изказване.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, има логика в това, което казва господин Терзийски. Защото, ако ставаше дума по принцип за една разпоредба, в който и да е закон, би бил достатъчен изразът „чрез лицата, които ги представляват”. Всеки юрист знае, че това включва в себе си, както лицата, които ги представляват по закон, така и упълномощените лица. 
Но, тъй като по смисъла на този кодекс лицата, които представляват една партия, са лицата, които имат право да извършват регистрация, които имат право да регистрират кандидати – това изрично е разписано в текстовете, които касаят регистрациите и на партиите, и на кандидатите, тоест по смисъла на този кодекс изразът „лицата, които ги представляват” има по-специфичен смисъл. 
За коректност и за да не стават грешки, особено, когато жалбите се насочват до някоя избирателна комисия, е добре да се добави – „а също и чрез упълномощени лица”, за да е ясно, че в случая не се иска задължително лично волеизявление за тези лица, които представляват по силата на закона дадена политическа партия или по коалиционния договор тогава, когато става дума за коалиция, която се е регистрирала за участие в изборите. 
Аз считам за удачно добавката на едно такова редакционно допълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Други изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Яне Янев и Георги Терзийски за допълване в ал. 1 след думите „чрез лицата, които ги представляват”, след това да има допълване „или упълномощени от тях лица” и текстът продължава нататък.
Гласували 91 народни представители: за 82, против 3, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Поставям на гласуване чл. 149 в редакцията на комисията с приетата току-що редакционна поправка.
Гласували 85 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Раздел VІ –Финансиране на предизборната кампания”.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел VІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме наименованието на Раздел VІ, което е по вносител.
Гласували 85 народни представители: за 76, против 4, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 150.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Михаил Михайлов: 
„1. Чл. 150, ал. 2 се изменя така:
„Даренията по ал. 1 не могат да бъдат повече от размера на една минимална работна заплата за страната, от едно физическо лице за всеки вид избор. Даренията могат да бъдат единствено финансови средства.”
2. Чл. 150, ал. 4 и ал. 5 се заличават.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак:
„В чл. 150, ал. 3, т. 2 да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2, а по т. 1 е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 150:
„Финансиране на партии, коалиции от партии и инициативни комитети
Чл. 150. (1) Партиите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, могат да финансират предизборните си кампании със: 
1. собствени средства на партиите; 
2. средства на членовете на инициативните комитети; 
3. средства на кандидатите; 
4. дарения от физически лица.            
(2) Коалициите от партии, регистрирали кандидати, могат да финансират предизборните си кампании със: 
1. собствени средства на партиите, които участват в тях; 
2. средства на кандидатите; 
3. дарения от физически лица.” 
Комисията предлага да се създадат нови членове 151, 152, 153 и 154:
„Финансиране и подпомагане на предизборните кампании от физически лица
Чл. 151. (1) Дарението от едно физическо лице за една партия или коалиция от партии не може да надхвърля повече от 10 хил. лв. за една календарна година.     
(2) Дарението от едно физическо лице за един инициативен комитет и регистрирания от него кандидат не може да надхвърля повече от 10 хил. лв.     
(3) За предизборните кампании физически лица могат да предоставят за безвъзмездно ползване на партии, коалиции от партии или инициативни комитети само собствени движими и недвижими вещи. 
(4) За предизборните кампании физически лица могат да предоставят на партии, коалиции от партии или инициативни комитети безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд. 
Забрана за финансиране и подпомагане на предизборните кампании
Чл. 152. (1) Забранява се финансиране на предизборните кампании: 
1. с анонимни дарения под каквато и да е форма;     
2. от юридически лица и от еднолични търговци;     
3. от чуждестранни физически лица, с изключение на лицата – граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които имат избирателни права по този кодекс; 
4. от религиозни институции;
5. от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.     
(2) Субектите по ал. 1, т. 2-5 не могат да предоставят за предизборните кампании движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма.
Средства на кандидат или член на инициативен комитет
Чл. 153. Всички изисквания за финансирането на предизборните кампании по този раздел се прилагат и когато кампаниите се финансират със средства на кандидат или на член на инициативен комитет.
Задължения за физическите лица, финансиращи предизборните кампании     
 Чл. 154. (1) Когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли 1000 лв., то представя декларация по образец за произход на дарените средства.    
(2) Правилото по ал. 1 се прилага и когато кампаниите се финансират със средства от кандидатите и членовете на инициативни комитети.      
(3) Когато едно физическо лице предостави за безвъзмездно ползване свои движими или недвижими вещи за предизборните кампании, то представя декларация по образец за собствеността на тези вещи.   
(4) Приходите и разходите, свързани с предизборните кампании на стойност над 1000 лв., се извършват по банков път.” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Колева.
ЮЛИАНА КОЛЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, колеги! Предлагам заглавието на чл. 154 да се измени така: „Задължения при финансиране на предизборните кампании”. Мисля, че това се налага, защото в този текст е внедрена в ал. 4 разпоредбата, според която всички приходи и разходи свързани с кампаниите над 1000 лв. се извършват по банков път. Това е задължение не само за физическите лица, а за всички приходи и разходи, които са свързани с кампаниите извършвани от физически и юридически лица, въобще от всички участници в кампаниите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Тоест  заглавието на чл. 154 става – „Задължения при финансиране на предизборните кампании”, без „за физическите лица” и т.н. Това е Вашето предложение? Добре.
ЮЛИАНА КОЛЕВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Реплики? Няма.
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, това е един от важните текстове в кодекса и може би не следваше четири члена от него да бъдат разглеждани едновременно, защото няма да могат отделните народни представители да си изкажат съображенията по всеки един от тези текстове. 
Аз ще се съсредоточа върху, на пръв поглед, новите моменти, няма да изброявам всички останали позиции, които уреждат финансирането на политическите партии. Повечето от тях фигурираха в Закона за политическите партии и досега по този начин уреждаха партийното финансиране по време на предизборни кампании, но след като се прави кодекс, редно е тук да се разпишат още веднъж правилата, които по принцип важат и за финансирането на политическите партии.

 


Това, което на пръв поглед прави впечатление, че е нов момент във финансирането на политическите партии, е именно забраната за предоставяне в предизборните кампании на безвъзмездно ползване и безвъзмездни услуги от юридически лица. Това е аргумент от противното – след като същите се позволяват за физически лица е ясно, че те се забраняват за юридическите лица. 
Искам да ви обърна внимание на общата формулировка, че се забраняват дарения от юридически лица – и до този момент се забраняваше такива предоставяния на безвъзмездни ползвания от страна на юридически лица. Друг е въпросът доколко се прилагаше и се изпълняваше тази законова разпоредба. Според мен тук няма как да се прави компромис. Ясно е, че след като са забранени и даренията от юридически лица, което беше по силата на Закона за политическите партии и досега, няма как да се прави отстъпление от тези текстове и да се включва едно по-широко разбиране. В този смисъл по-скоро аз бих казала, че в разпоредбите на кодекса има отстъпление, защото същото би следвало да важи и за физическите лица. Според мен няма как да има предоставяне за безвъзмездно ползване. Това си е дарение и то трябва по някакъв начин да бъде регламентирано и да подлежи на контрол. 
Друг е въпросът, че широкото разбиране по тези текстове водеше до ситуацията, в която политически партии ползваха клубове, автомобили, билбордове и пр., собственост на юридически лица, без да отразяват това в своите финансови отчети. Това обаче, трябва да си признаем тук, в тази зала, беше нарушение на действащото законодателство и би било нарушение и на това законодателство, което приемаме в момента. След като са забранени даренията от юридически лица, всякакви безвъзмездни ползвания и предоставяния на вещи, също по аргумент на същото основание, са забранени. Същото би следвало да подлежи на санкция от одитния орган, какъвто е Сметната палата
По втората част на тези текстове, а именно по това как те ще бъдат прилагани – понеже нямам представа дали ще имам възможност от изчитането на текстовете да го заявя в последващите членове, въпросът с уреждането на финансирането е изключително съществен и трябва да бъде обвързван с контрола върху това финансиране и върху възможностите за реални отчети на политическите партии на това, което наистина реално са похарчили в рамките на една кампания.
Въпросът, който ще задам по-късно, ако считате, че тук е неуместно да бъде задаван, е: как ще се следи реално за съответствието между отчетените финанси и реално извършените разходи от всяка една политическа партия, в тази връзка – между реалните разходи и това, което е отразено в отчета, и това, което всъщност в крайна сметка ще одитира Сметната палата?
Аз няма как в следващите текстове, които ще включат и Сметната палата в този процес, да не развия своите аргументи, че особено в сегашната ситуация, в която Сметната палата вече ще бъде един едноличен орган, назначен от управляващото мнозинство, имаме пълни основания да изразяваме безпокойство за начина, по който тя ще контролира едни политически субекти, които не са ГЕРБ, и Политическа партия ГЕРБ. Тогава, когато в закона няма ясни правила, по които тя да го прави, това практически дава възможност за субективни преценки на Сметната палата за това кой е спазвал финансовите правила в рамките на една предизборна кампания и кой не ги е спазвал с всички произтичащи от това последици.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли реплика?
Първа реплика – госпожо Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Манолова, не бяхте права, когато казахте, че в този кодекс има разширяване на обхвата по отношение възможностите за финансиране. Напротив, колеги, това, което вече беше направено като крачка, като стъпка напред, при промяна в Закона за политическите партии – в последната или предпоследната промяна, не съм убедена и не мога да го цитирам в момента точната дата, в момента ние го доразвиваме. 
След като осъществихме многократни срещи със Сметната палата, направихме анализ на това как се финансират предизборните кампании и къде има проблеми и прикриване на финансиране, ние разписахме тези текстове.
Какво предвиждаме? В чл. 152 казваме, че анонимни дарения се забраняват под каквато и да е форма. Тук имаме предвид включително вече фондонабиращите мероприятия – тези, които странно през 2009 г., в § 1 на Преходните разпоредби на Закона за политическите партии, отпадат.
Другото, което се случваше досега – масово партии си финансираха предизборните кампании с използване на вещи – движими и недвижими, офиси, автомобили и всичко, което се сетите – билбордове и т.н., прикривайки ги като право на ползване.
Уважаема госпожо Манолова, като юрист знаете, че правото на ползване не е дарение и не може да бъде. За да не се прикрива повече това безвъзмездно право на ползване отдавано от юридически лица на партии и коалиции ние изрично сме разписали, че го забраняваме. Записали сме, че може да се отдава право на ползване безвъзмездно само от физически лица и, забележете, само на собственици движими и недвижими вещи. 
Другото изключение, което сме предвидили за физическите лица, е, че могат да отдават безвъзмездно услуги, но само тези, които са извършени с личен труд. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо Фидосова, анонимните дарения и даренията от юридически лица бяха забранени от предния състав на Народното събрание и бяха обнародвани съответните текстове на Закона за политическите партии.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Без фондонабиращите.
МАЯ МАНОЛОВА: По силата на тези текстове отпадна и възможността за фондонабиращи мероприятия. Ще направим една справка, за да видите, че фондонабиращите мероприятия бяха забранени и отпаднаха по силата на Закона за политическите партии.
Що се отнася до предоставяне на правото на ползване от юридически лица на политически партии в рамките на една кампания, когато това е безвъзмездно, си е чиста форма на дарение и е нарушение на действащия и досега закон, с което аз не казвам, че политическите партии са спазвали тези разпоредби. Но нека да е ясно, че този, който си е позволил да се възползва безвъзмездно от една движима или недвижима вещ в рамките на една кампания, когато тя е собственост на юридическо лице и не е отразил това в своя финансов отчет, е извършил нарушение. Това е факт! Така че с кодекса това се преповтаря и оттук занапред отново това би следвало да се тълкува като нарушение.
Въпросът, който зададох аз, е: какви са механизмите на Сметната палата реално да установява такива факти и, което е още по-сериозно – да установява какви са финансовите средства, които една политическа сила е изразходвала в една кампания? Аз не казвам, че досега съществуваха механизми Сметната палата да го прави в пълен обхват, но занапред, като се има предвид, че от нарушението на закона ще следват още по-сериозни санкции, че Сметната палата е вече едноличен орган, който се назначава от управляващото мнозинство и няма ясно разписани механизми, според които тя да извършва тези проверки, изводът е един – че правилата за финансиране ще важат и ще бъдат прилагани върху всички с изключение тези, които са излъчили едноличния орган Сметна палата, тоест за всички политически партии без ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли други изказвания? 
Заповядайте, господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз искам да насоча вниманието ви върху чл. 154 и предхождащите го членове. (Шум и реплики.) 
Съвсем сериозно, колеги! Когато чета тези членове оставам с убеждението, че чета упътване за ползване на технически уред. Указание за ползване на технически уред, примерно пералня. Мисля, че излизаме от рамките на Избирателния кодекс и влизаме в едно техническо указание за ползване. Когато едно физическо лице по ал. 3, чл. 154 предостави безвъзмездно за ползване свои движими или недвижими вещи, въпреки изборната кампания, то представя декларация по образец за собствеността на тези вещи.
Колеги, ние превръщаме избирателните комисии в нотариати или в какво? Първо, на кого се представят? В ал. 1 не е посочено тези декларации по образец на кого се представят.
В ал. 3 считам, защото съм сигурен, че вие ще настоявате тя да остане в този й вид, най-малкото е редно да се постави някакъв минимален праг. Нали разбирате, че за едно бюро, за един стол, които се донесат в предизборния щаб, независимо от активист или друг, трябва да бъде подадена декларация по образец?!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Това е пред Сметната палата.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Дори пред Сметната палата, госпожо Фидосова, въпреки че това не е посочено горе като условие.
Най-малкото обаче: поставете някакъв минимален праг, защото това е безумно.
Един стол някой да донесе за ползване, всяка услуга с кола, която ще се извърши, независимо дали някой ще отиде с нея да залепи плакати или да прекара материали, означава, че след като е предоставена безвъзмездно, трябва да се подава декларация. Призовавам ви: замислете се върху този текст!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Колеги, има ли реплики?
Други изказвания? 
Народният представител Яне Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаеми колеги, цялата глава за финансиране на предизборни кампании няма нищо общо с европейската политическа практика. Ако си направите труда да проверите фондонабиращите мероприятия в Щатите, Великобритания, Франция, ще се убедите, че това е основната част от приходите на всяка нормална демократична политическа партия. Както и да е, по всичко личи, че вие не желаете да има европейски тип финансиране и прозрачност. Много ви моля обаче да премахнете безумията, които нямат аналог.
Например в чл. 152, ал. 2 сте казали, че: „Всички субекти по ал. 1 от т. 2 до 5 не могат да представят за предизборните кампании движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма”.
Значи, досега ГЕРБ можеше да получава такива помощи от „Ханс Зайдел”, можеше вътрешният министър Цветан Цветанов да получава и хонорари от „Ханс Зайдел”, а сега вече не може?!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Това е кампания.
ЯНЕ ЯНЕВ: Това е пълен абсурд! Когато не е за кампания – може, а когато е по време на кампания, примерно, Уестминстърската фондация ще преведе на „Ред, законност и справедливост” 100 хил. химикалки – не може?! Това са неща, които ...вие просто не си давате сметка какво правите! Затова предлагам ал. 2 на чл. 152 да отпадне.
С текстовете в чл. 154 не сте ограничили възможността да се ползват вещи. Сложили сте текстове, които по-скоро са пожелателни, но на практика няма как да се случат. Ако госпожа Фидосова се качи на собствената си кола в Монтана и отиде от една до друга секция, трябва ли да подпише договор, че ползва собствената си кола?!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Изрично пише, че за собствените средства – не.
ЯНЕ ЯНЕВ: Или Вие да предоставите Вашата кола на ваш активист, който да свърши някаква услуга на територията на съответния избирателен район. Не е ясен обаче текстът, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Може – в чл. 151, ал. 3.
ЯНЕ ЯНЕВ: Ама, аз чета ал. 3: „Когато едно физическо лице предостави за безвъзмездно ползване свои движими или недвижими вещи, то представя декларация по образец”.
Как да представи тази декларация, че е ползвало Вашата кола в рамките на 15 минути, за да занесе документи от Монтана до Вършец?! 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Това е разрешено.
ЯНЕ ЯНЕВ: Това е невъзможно да се случи! Това последното – тази ал. 3 – за декларацията по образец, трябва изобщо да отпадне. Иначе то е непроследимо, няма възможност каквото и да случи, този процес да бъде проследим. Ако не, държавата трябва да задели милиони, за да направи сателити и всичко това да се следи, иначе е невъзможно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Използвам формата на реплика, тъй като едновременно обсъждаме четири члена. 
Господин Янев, повечето от съществуващите забрани действаха и досега, включително...
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Не са действали!
МАЯ МАНОЛОВА: Включително ал. 2, която изрежда забраната да се предоставят ...
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Не е вярно това!
МАЯ МАНОЛОВА: ...движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване от юридически лица, от чуждестранни физически лица, от религиозни институции, от чужди правителства – това и досега беше забранено.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Не е вярно.
МАЯ МАНОЛОВА: Бяха забранени даренията от такива субекти. В случая това е записано ясно.
Лично аз подкрепям забраната за анонимните дарения, забраната за дарения от юридически лица и всичко, изредено в чл. 152, ал. 1, точки 2 до 5.
Моето голямо притеснение е обаче как ще се контролира това. Когато наистина стигнем до извода, че е невъзможен контролът по отношение на всички субекти, възниква втората част: дали няма да се прилага само по отношение на едни субекти, а по отношение на други да не се прилага?
Ако тръгнем детайлно да разнищваме този текст, ако искаме да бъдем коректни, това означава следното. Например, една политическа сила залепи плакати върху сграда – собственост на едно юридическо лице, формално тя ще наруши тези разпоредби, ако няма някакъв специален договор за ползване на тази площ от сградата срещу заплащане. Иначе ще става дума за безплатно предоставяне на право на ползване на част от фасадата, на входната врата или на част от сграда – собственост на юридическото лице.
В тези случаи е включен и примерът, който Вие дадохте за автомобилите: когато е на участник от кампанията, на застъпник и прочее. Невъзможно е да се обхванат всички хипотези по отношение на всички субекти, затова моето притеснение е, че те ще се прилагат избирателно от страна на Сметната палата върху всички субекти, освен тези, които са назначили Сметната палата, а именно ГЕРБ – това всъщност е моят въпрос и моето притеснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Янев, ще направите ли дуплика?
Заповядайте.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Госпожо Манолова, Вие не ме убедихте в нищо ново. Зная, че безумията на тройната коалиция бяха не по-малки от сегашните на ГЕРБ.
Моля Ви да вникнете в това, което предлагам. Става въпрос за нещо елементарно. Да речем, по време на предизборна кампания съответна фондация – политическа, авторитетна, голяма, прави семинар за политическа партия в България и на този семинар се раздават по една химикалка и по един тефтер. По този закон това е невъзможно. Разбирате ли?! По този закон на практика това е невъзможно.
Примерно, идва Американският републикански институт, който има трайна практика в това отношение, прави семинар и не може да раздаде по една химикалка и един тефтер, защото този закон не позволява. Абсолютно не съм съгласен с подобна теза.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Не може да прави семинар!
ЯНЕ ЯНЕВ: Да, не може да прави семинари по този закон. Значи ние не сме европейска държава. По смисъла на този закон ние ставаме крепостническо имение, в което всичко се наблюдава, всичко е „Биг брадър” и по никакъв повод нищо демократично не може да се прави.
По отношение на това, което е направено като текстове в чл. 154, госпожо Фидосова, вникнете внимателно. Тези текстове ще се обърнат също срещу вас, няма коя институция и кой орган да контролира тези текстове.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Напротив, ще се обърнат срещу вас, а не срещу тях.
ЯНЕ ЯНЕВ: Ако те, госпожо Манолова, създадат такава администрация, че да може да контролира целия този процес, то трябва да напълнят няколко небостъргача с такива, които проследяват всичко, написано в този законопроект. Това е истината. И те самите не са в състояние да администрират този процес. Не ги мислете за толкова велики. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има думата за изказване господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тук под формата на едни вълнения, трепети, притеснения как щяло да се контролира, но понеже нямало как да се контролира… Кажете си го направо – дайте да махнем това. Това е вашето изявление, за да няма контрол, да няма забрана за тази скрита форма на финансиране. Сега някой тук иска да ме убеди, че аз мога да даря нещо. Дарението прехвърля собственост. Нека да бъдем наясно. И досега не е имало така категорично записано, че нямам право безвъзмездно да приемам ползването от юридически лица на вещи или на някакви услуги. Нека да бъде ясно тук, че някой не желае този текст да съществува. Такива са препоръките и на ГРЕКО. Същото е и за така наречените фондонабиращи мероприятия за анонимните дарения. 
Сега са едни притеснения, едни трепети – Сметната палата едноличен, колективен орган, субективно... Решението, дали е на едноличен орган или на колективен орган, във формата, която някой тук иска да продължава да втълпява, в крайна сметка е решение. Без значение дали е колективен орган, едноличен или не. В крайна сметка всичко пак опира до съда. Кажете си направо, че сте против тези текстове. Подкрепяме ги, ама… Какви са тези вълнения, какви са тези трепети – не знам. Кажете си директно, че сте против тези текстове. Недейте под тази форма сега да заблуждавате и колегите, да заблуждавате и избирателите, че се опитваме и въвеждаме яснота и прозрачност при финансирането под една или друга форма. За мен тези изявления са точно това – някои са против тези текстове. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Реплики?
Госпожо Манолова, имате думата.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Господин Лазаров, не се правете, че не ме разбирате. Бях пределно ясна. Част от тези забрани са въведени в Закона за политическите партии още от предишното управление. Ние въведохме забраната за дарения от юридически лица и за анонимни дарения, включително фондонабиращи мероприятия. Това е написано в Закона за политическите партии и спорът по този въпрос е безсмислен.
Това, което в момента ви казвам – с детайлното разписване, включително на предоставянето за ползване на движими, недвижими вещи и пр., аз съм съгласна, но предвид, че контролът е невъзможен от дадените безброй примери тук, в тази зала, след като правомощията на контролния орган не са разписани ясно, точно и последователно, след като контролният орган е Сметната палата, която е еднолично назначена от ГЕРБ, този контролен орган без правила ще контролира всички, без ГЕРБ. Това казах и това искам да се чуе в тази зала – едни правила, колкото и да са добри, трябва да са вързани с ясни контролни функции на ясни органи. Това е, което липсва на финансирането. И това е, което ще даде възможност за субективни преценки, дано съм лош пророк, и за разправа с всички, освен с ГЕРБ, в рамките на дена кампания, с всички произтичащи от това последици, включително недопускането на участието на политически субекти на следващи избори. Да не развивам тази теза тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Божинов – втора реплика.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин Лазаров, Вие казахте, че искате много сериозни рестрикции. Казвате, че движими, недвижими вещи – всичко трябва да се контролира. А консумативите трябва ли да се контролират?
По време на изборната кампания във Враца и областта, в което кафене да влезеш, който и да ти сервираше кафе, винаги захарта беше с емблемата на една политическа партия. Този завод, който пакетира консумативите…
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Кажи коя е партията.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: На ГЕРБ. Те не са свършили, още се сервира консуматива захар. (Оживление в ГЕРБ.) Да, не се смейте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: А сладко ли е кафето?
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Много сладко е кафето.
Искам да ви питам – като ги няма консумативите в закона и като ще залеят пакетираните консумативи с емблемата на една партия, това ще се контролира ли или няма? Ако сте докрай стриктни, дайте да напишем и това. 
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Това са рекламни материали.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Я го обяснете по-добре от трибуната – кое е подарък и кое се плаща.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Ние си плащаме.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: А платили ли сте на този, който пакетира захарта?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Платили сме.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: И това е контролирано? И вие сте отчели пред Сметната палата този разход?
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Да.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: И вие сте готови да го декларирате?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: И да го покажем.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: И да го покажете? И тези, които още вървят и не са консумирани ли?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: За тях не знам.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Ами, като не знаете – пишете в закона. (Оживление и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: За трета реплика – господин Терзийски. Заповядайте.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Господин председателстващ, уважаеми колеги! Господин Лазаров, опитах се да вникна във Вашето изказване и ми харесаха принципите, които залагате. Но категорично не мога да се съглася, че тези принципи са заложени в нормите, които сте разписали, по простата причина, че когато се пише един закон, той не трябва да създава двусмислие, още по-малко да дава условия за прилагане на двоен стандарт. 
По тази причина се оказва, че не се пише закон за малки или за големи партии, оказва се, примерно, че се пише закон за ГЕРБ. По тази причина не може да има двусмислие по начина на прилагане на един закон.
И тук, първо, категорично считам, че ал. 1 е нужно да отпадне. Това е нашето предложение в чл. 154. 
Отделно много от разписаните норми в текста създават такова двусмислие, което считам, че трябва да бъде редактирано. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Ще отговорите ли под форма на дуплика, господин Лазаров? Заповядайте.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз и вчера казах, че с партийни лозунги, повтаряни като мантра тук непрекъснато, правейки внушения, нямам никакво намерение да споря. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има заявка за следващо изказване от Владимир Тошев.
Заповядайте, господин Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги, понеже много приказки се изговориха, първо, това е изборен кодекс, не е инструкция за провеждане на семинари от фондации и т.н. за обучение на партийния актив. Изборен кодекс гласуваме в момента. Той не третира никъде провеждането на такива семинари.
Второ, колеги, за какво става въпрос? Досега практиката за финансиране на кампаниите беше много неясна, много обтекаема. Затова сега се въвеждат ясни правила и не мога да разбера дали наистина са толкова подробни, че приличат на инструкция за ползване на домакински уреди, или са двусмислени. Едно от двете трябва да е вярно. И двете не могат да са верни твърдения.
Следващото нещо, което искам да ви кажа, е, че само физически лица могат да даряват средства, ако са над 1000 лв. Имайте предвид, че в първото четене ние записахме 5000 лв. Тогава мотивацията ни беше, че по банков път по каквито и да е сделки по сега действащото българско законодателство са над 5000 лв. Ние го свалихме и изведнъж се оказа, че сме сбъркали в това отношение. То не беше наше предложение, а по настояване на други представени в парламента партии и коалиции. Хиляда лева е. Обяснявам това, защото се наговориха толкова много приказки, че не става ясно за какво става въпрос в тези текстове. Ако няколко дарения от едно физическо лице надхвърлят 1000 лв., то тогава декларира откъде са тези средства. 
По отношение на даренията под материална форма не въвеждаме ограничение, защото тогава ще се получи така, че ще трябва да принуждаваме някои физически лица да се чудят как да обясняват техните дарения под форма на услуги за лека кола, за офиси и т.н., как да бъдат учредявани.
Какъв е тук проблемът? Проблемът е, че физически лица в България може и да има няколко, но не са чак толкова много, привържениците на политиката и на участието в избори, които имат повече от една или две леки коли, за да могат да ги дарят масово, както беше досега. Нито пък физически лица имат чак толкова много възможности, за да си дарят личните апартаменти за офиси по два-три месеца на партиите за предизборни щабове. Тук е разковничето на проблема.
Освен това искам да ви кажа и нещо друго – физически лица в България не притежават билбордове, така че и в това отношение не могат да се правят дарения под каквато и да е форма. За това става въпрос, за това е болката, за това е сърбежът. Забраняваме това нещо, нека всичко да бъде ясно.
А по отношение на Сметната палата, тук ще цитирам госпожа Фидосова, едва ли ще стане за лично обяснение, тя в Правна комисия направи конкретно предложение за председател на Сметната палата. Може би, ако имаме съгласието, ще го подкрепим.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: За кой?
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Няма да спомена. Ако имаме потвърждението, ще го подкрепим това и тогава ще си решим проблемите и с ГЕРБ, и с някои други партии, които ще бъдат контролирани.
И нека тук да не плачем толкова много за това кой и как ще контролира тези документи, защото органите, на които се плащат добри заплати, са длъжни да си вършат работата и да заслужат тези заплати. Нека да не ги жалим, да ги натоварим с работа. В това отношение аргументите никак не са съществени. Всеки си декларира, отчита си, прави си одит и т.н. Това е несъществено кой и как ще контролира и дали ще може да го контролира. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли реплики към изказването на господин Тошев.
Мая Манолова – заповядайте за първа реплика.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Вярно е, че по време на обсъжданията в Правната комисия получих различни предложения от ГЕРБ, част от които са доста примамливи. Още ги обмислям. Но това за Сметната палата не е сред тези, които биха ме изкушили.
Да бъдем сериозни. Имам един конкретен въпрос към господин Тошев. Според така разписания текст на чл. 152 и в контекста на неговото изказване, е ли възможно и при какви условия Фондация „Конрад Аденауер” да направи семинар за партиите от ЕНП в България например?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Втора заявка за реплика – Георги Божинов.
Заповядайте, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, господин Тошев даде много ценни разсъждения и аз се ограмотих, но има един казус, който за мен остава неясен. Вярно, че ал. 3 казва: „Когато едно физическо лице предостави безвъзмездно…”, но ако едно юридическо лице даде на кандидата автомобил и сключат договор, че този кандидат шества средния разход на километър градско и междуградско, и даже му плати за това, че му тества автомобила – ето тази работа как ще я отчетем и как ще я проверим? 
СТЕФАН ДЕДЕВ (ГЕРБ, от място): Какво общо има това с кампанията?
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: В този един месец моята фирма Ви дава на Вас автомобила, сключва договор и ще Ви плати хиляда лева. 
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не може, забранено е.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Той работи като шофьор в този един месец. Кое е забранено? И тества автомобила. И дава отчет, че за изминалите 3000 км средният разход е толкова, отчита си договора, върши тази работа и си получава заплатата. С такъв казус какво ще направим?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има заявка за трета реплика – господин Лазаров. Заповядайте.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Тошев, репликата ми към Вас е в следното. Ако тръгнем да правим обучение как ще се отчитат километрите, как няма да се отчитат, пък дали ще се отчитат, мисля, че ще изпаднем в едно дребнотемие. Не искам залата да се превръща в „Женския пазар” и тук да си говорим как ще се отчитат, как няма да се отчитат, продават ли се краставици, домати или банани, претоплени манджи. Отиваме в една друга тема на „Женския пазар”. Затова ми е репликата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за дуплика, господин Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, госпожо Манолова, господин Божинов! Аз не разбирам каква връзка правите между семинар, проведен от фондация за обучение на актив и предизборна кампания. Освен това не разбрах и примера с един граждански или трудов договор, не знам точно какъв е, за тестване на кола и предизборната кампания. 
Колеги, отново се обръщам към всички – всички текстове, които са изписани тук по отношение финансирането на кампанията, преповтарят Закона за политическите партии. Единственото е в ал. 2, където се въвежда ограничението за финансиране от юридически и чуждестранни лица. И тук е болката. Имаше го и преди, обаче беше в много обтекаема формата, не беше толкова конкретно и затова е проблемът. Проблемът е в това, че юридически лица и чуждестранни лица не могат да финансират български политически партии и коалиции за провеждане на кампанията. Това е ограничението и тук е проблемът. Не виждам какво друго толкова неясно има и защо толкова много приказки се изговарят. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли други изказвания по текстовете, колеги? Няма.
Закривам дебата и преминаваме към гласуване.
Гласуваме, първо, предложенията, които са направени от народния представител Михаил Михайлов по чл. 150, ал. 2. Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 105 народни представители: за 12, против 78, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Следващото предложение е на Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте, колеги.
Гласували 101 народни представители: за 5, против 86, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
Има предложение от Яне Янев по чл. 152 – ал. 2 да отпадне.
Подлагам на гласуване това предложение на народния представител Яне Янев.
Гласували 104 народни представители: за 12, против 89, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Георги Терзийски в чл. 154 ал. 3 да отпадне.
Гласували 102 народни представители: за 8, против 86, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Още едно предложение, можем да го наречем редакционно, на Юлиана Колева – заглавието на чл. 154 да се измени така: „Задължения при финансиране на предизборните кампании”.
Подлагам на гласуване това предложение на госпожа Юлиана Колева.
Гласували 102 народни представители: за 90, против 6, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Госпожо Фидосова, да уточните основното предложение.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, трябва да подложите на гласуване предложението на комисията, която подкрепя по принцип текста на вносителите с редакцията за чл. 150, създадените нови членове 151, 152, 153 и 154, с гласуваното вече предложение за редакция на заглавието на чл. 154 „Задължения при финансиране на предизборните кампании”. (Реплика от народния представител Мая Манолова.)
Не може.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Колеги, подлагам на гласуване така прочетените текстове с направените уточнения в заглавието от госпожа Фидосова.
Гласували 104 народни представители: за 98, против 4, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 151 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Михаил Михайлов:
1. В чл. 151, ал. 1 се прави следната промяна: числото „4 000 000” се променя на „2 000 000”. 
Комисията не подкрепя предложението по т. 1.
По т. 2 комисията подкрепя предложението и затова няма да го чета.
Предложение от народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски:
В чл. 151 се правят следните промени:
1. В ал. 1 се създават нови т. 1 и 2 със следното съдържание:
„1. за партия – 1 000 000 лв.;
2. за коалиция – 2 000 000 лв.”
2. В ал. 1 т. 2 става точка т. 3. 
3. В ал. 2 числото „4 000 000” се заменя с числото „2 000 000”. 
4. В чл. 4:
- в т. 1 числото „60 000” се заменя с числото „25 000”;
- в т. 2 числото „120 000” се заменя с числото „50 000”;
- в т. 3 числото „200 000” се заменя с числото „100 000”;
- в т. 4 числото „400 000” се заменя с числото „250 000”;
- в т. 5 числото „700 000” се заменя с числото „500 000”.
5. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:
„(5) Всеки кандидат за кмет на район може да изразходва за предизборна агитация:
1. за район с население до 25 000 жители – до 20 000 лв;
2. за район с население до 50 000 жители – до 40 000 лв;
3. за район с население до 100 000 жители – до 60 000 лв;
4. за район с население над 100 000 жители – до 60 000 лв.”
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
Комисията подкрепя предложението по т. 3 да се чете, тъй като има дублиране – в предложението на два пъти има т. 2, и не го подкрепя в останалата част.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 151, който става чл. 155:
„Общ размер на финансирането
Чл. 155. (1) При произвеждане на избори общият размер на финансирането на всяка предизборна кампания на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети не може да надхвърля:  
1. при избори за народни представители:       
а) 4 000 000 лв. за партии и коалиции от партии;
б) 200 000 лв. за инициативен комитет;     
2. при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България:
а) 2 000 000 лв. за партии, коалиции от партии и инициативни комитети за избори за президент и вицепрезидент на републиката;
б) 100 000 лв. за инициативен комитет за избори за членове на Европейския парламент от Република България;
3. при избори за общински съветници и кметове:
а) 8 000 000 лв. за партии и коалиции от партии;
б) размерите по ал. 5 за инициативни комитети.
(2) В рамките на общия размер на финансирането по ал. 1, т. 3, при произвеждане на избори за общински съветници, за един кандидат за общински съветник може да се разходват не повече от 5000 лв.
(3) В рамките на общия размер на финансирането по ал. 1, т. 3, при произвеждане на избори за кметове на общини, за кандидат за кмет на община може да се разходват:
1. за община с население до 30 000 жители - до 25 000 лв.; 
2. за община с население до 60 000 жители - до 50 000 лв.;           
      3. за община с население до 100 000 жители - до 100 000 лв.;      
      4. за община с население до 200 000 жители - до 250 000 лв.;      
      5. за община с население до 500 000 жители - до 500 000 лв.;      
      6. за община с население над 500 000 жители - до 1 000 000 лв. 
(4) В рамките на общия размер на финансиране по ал. 1, т. 3, при произвеждане на избори за кметове на кметства, за кандидат за кмет на кметство може да се разходват:
1. за кметство с население до 1000 жители - до 2000 лв.;
2. за кметство с население до 3000 жители - до 6000 лв.;
3. за кметство с население над 3000 жители - до 10 000 лв. 
(5) Максималният размер на финансовите средства, който инициативните комитети могат да изразходят за кандидати за общински съветници, кметове на общини и кметства не може да надвишава размера по ал. 2, 3 и 4. В общия размер на финансовите средства, които инициативните комитети имат право да изразходват за всяка предизборна кампания, се включват средствата на кандидата и средствата на членовете на инициативния комитет. 
(6) В общия размер на финансовите средства, които партиите, коалициите от партии и инициативните комитети имат право да изразходят за всяка предизборна кампания, се включват всички разрешени от този кодекс средства по чл. 150.” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Колеги, има ли желаещи за изказвания? – Госпожа Манолова.
Тъй като има желание за изказване, обявявам почивка – в 11,30 ч. отново в залата. Ще започнем с изказване на госпожа Манолова.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Уважаеми колеги, продължаваме заседанието.
Беше направена заявка от народния представител Мая Манолова за изказване. Тя ми заяви в кулоарите, че желае да не бъде първа.
Друга заявка за изказване? 
Заповядайте, госпожо Колева.
ЮЛИАНА КОЛЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя предложение за редакционно допълване в чл. 155, ал. 1, т. 2, буква „а”: след сега съществуващия текст да се добави „както и за партии и коалиции от партии при избори за членове на Европейски парламент от Република България”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Казвате чл. 155, ал. 1, т. 2, буква „а”?
ЮЛИАНА КОЛЕВА: Да, това допълнение се налага. Предполагам, че колегите, които следят текста, са установили, че сме пропуснали при редакционното изписване в доклада този вид избор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Друго изказване? 
Госпожа Манолова не е оттеглила своята заявка от преди почивката. Желаете ли изказване? Не виждам други. 
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, добре е, че беше подкрепено поне едно от многобройните предложения, които сме направили от Коалиция за България, което касае размера на партийното финансиране, включително в кампаниите за местни избори. По този начин се намаляват възможностите на партиите да харчат прекомерно в предизборните кампании – един въпрос, който е изключително важен, особено в условията на криза. Съгласете се, че би било лош знак, ако от парламента кажем, че ще увеличаваме праговете, в които партиите могат да разпрострат своите предизборни кампании. 
В тази връзка искам да задам няколко въпроса и да изразя няколко опасения. 
На първо място, както се вижда от изчетения текст, пределите на финансиране за местни избори касаят кандидатите за кметове и за общински съветници, като са разписани максималните стойности, които един кандидат може да изразходва в рамките на една кампания. Преди това в текстовете, които приехме, беше разписано, че партийното финансиране включва и собствени средства на съответните кандидати. Ако можем да подредим как ще изглежда финансирането в една кампания. Това са собствените средства на кандидата, това са средствата, които една политическа сила може да похарчи за своя кандидат в рамките на една община и за своите кандидати за общински съветници в рамките на тази община, и общият размер от средства, които може да похарчи една политическа партия в рамките на цялата кампания. Така се оказва, че Политическа партия ГЕРБ може да похарчи на изборите през следващата година – давам един прост пример, в рамките на 8 милиона за кампания за кметове и общински съветници в цялата страна. Поправете ме, ако греша. Съгласихте ли се с нашето предложение за 2 млн. лв. в президентски кампании? Да, значи общо 10 млн. лв. 
Сега, задавам следния въпрос: в случаите, в които по места кандидатите, респективно политическата централа ГЕРБ по места похарчи суми, които са в рамките на допустимото за тази община, но събрани заедно, надхвърлят размера на допустимото партийно финансиране, чия ще бъде в крайна сметка отговорността за нарушаване на този текст? Повтарям пак по-ясно: ГЕРБ може да похарчи 8 млн. лв. за местните избори, централите й по места могат да похарчат до определени суми за конкретните избори за кметове и общински съветници по общини, включително суми могат да харчат и самите кандидати в рамките на тези допустими средства, собствени средства. Ако в крайна сметка тези 8 млн. лв. бъдат надвишени, чия ще бъде отговорността? Това е първият въпрос.
Вторият въпрос е отново конкретно практически: как – реално казвам, а не по финансови отчети, ще проследи този процес Сметната палата? Какви са нейните механизми реално да установи във всяка община колко точно ще харчи Политическа партия ГЕРБ? Този въпрос между другото съществува и във всичките останали хипотези, защото разрешете ми да имам опасения, че Сметната палата, която да кажем, че за в бъдеще ще се представлява от нейния председател в лицето например на господин Валери Димитров, с еднакъв аршин ли ще подхожда към кампанията на госпожа Менда Стоянова, която го е предложила, към вас, които ще го подкрепите, и към моята кампания например като представител на опозицията и човек, който остро критикуваше цялата тази фигура по преобразуването на Сметната палата в едноличен орган? Казвам ви защо задавам този въпрос – при положение, че няма ясно разписани механизми, които да дадат възможност на Сметната палата открито, прозрачно да направи проверка за реалното финансиране в рамките на една кампания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Изказване – заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Няма допълнително да коментирам максималния размер на предвидените средства, с който могат да разполагат партиите и коалициите за провеждане на избори. Според мен той е прекомерно висок. Представете си – за президентската кампания, която включва двама души, въпреки и в национален план, могат да се изхарчат до 2 млн. лв. Трудно ми е да си представя, че дори големите партии, разчитайки главно на бюджета, който се формира чрез държавната субсидия, могат да издържат такава кампания. А когато тя се налага да бъде подпомагана от допълнителни източници, разбирате в каква ситуация са поставени тези кандидати.
Имам конкретно предложение, за да не се получи разминаване между максималния размер на средствата, който предвижда ал. 1, и финансирането на отделните кандидати на партиите.
Затова предлагам за пълна яснота в ал. 1 като редакционно допълнение да се прибавят няколко думи. Ще прочета целия текст: „При провеждане на избори общият размер на финансирането на всяка предизборна кампания на партиите и коалициите от партии и инициативните комитети – тук добавям „включително за разходите по алинеи 2, 3 и 4, не може да надхвърли...” и по-нататък следва изброяването. Такава е идеята на текста.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Те са различни. По-надолу е разписано.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Става дума, че не трябва да се получи така, че финансирането на отделни кандидати би могло да надхвърли общия размер на позволеното финансиране, след като тези кандидати са издигнати от съответните партии и коалиции. Трябва да е ясно, че финансирането на техните собствени кампании се включва в общия размер. Това е идеята на текста. Не намирам категоричен отговор в записа.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: В ал. 2 пише, че това е в рамките на общия размер.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Да, в рамките на общия размер на финансирането по ал. 1, т. 3, при провеждане на избори за общински съветници, за един кандидат може да се разходва не повече от 5000 лева. Това се отнася и за финансиране по ал. 3.
Добре, но мисля, че допълването на моя текст е необходимо, защото е възможно, когато става дума и за кандидати в други избори, те отново да се финансират паралелно. Защото какво значи примерно кандидат, който партията издига на други избори, не само на местните, да се финансира отделно от партийното финансиране?! Затова нека в ал. 1 да го запишем: „включително за разходите по ал. 2 и 3”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие казахте: „По ал. 2, 3 и 4”.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Не знам дали е относимо за ал. 4, тъй като там се говори за инициативни комитети, а е ясно, че те няма как да бъдат различни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не. Алинея 4 е в рамките на общия размер на финансиране по ал. 1.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Добре, нека бъде „по ал. 2, 3 и 4”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Алинея 5 и ал. 6 говорят за инициативните комитети.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Тогава трябва да повторим този текст на три места, а накрая ал. 6 обира всичко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Оттегляте ли предложението?
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Добре, оттеглям го, защото виждам, че има решение на въпроса, който поставям, тъй като ал. 6 обобщава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, госпожо Манолова.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Каква реплика?! Нали той оттегли предложението си?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Стоилов направи изказване. Има предложение, което е оттеглено, но има възможност да бъде репликиран.
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин Стоилов, Вие реално получихте отговор на част от своя въпрос, защото средствата, които може да изразходва един кандидат, подкрепен от една политическа сила, се включват в общия размер на средствата, които партията може да харчи в една кампания. Това е първата част от Вашия въпрос.
Втората част, която логически следва от този въпрос, и който въпрос зададох в моето изказване, е: какво се случва, когато сумата от средствата, които са изразходвали отделните кандидати на тази политическа партия в цялата страна, надхвърлят общия размер на допустимите средства, които може да похарчи тази партия? И казах конкретно: „Какво ще се случи, ако на предстоящите местни избори кандидатите на партия „ГЕРБ” в цялата страна похарчат повече от 8 млн. лв., които са допустими за тази политическа партия? Какво ще прави господин Валери Димитров от Сметната палата? Какво ще провери, как реално ще направи връзката между това, което реално е похарчено, и онова, което е отчетено? И ако установи, че общият размер е надхвърлен, кого ще санкционира? И въз основа на кои правила? Това беше важният въпрос!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Вижте чл. 159, ал. 2.
МАЯ МАНОЛОВА: Ние можем да напишем всичко в този кодекс и то да звучи прекрасно, но въпросът е как ще се прилага на практика. Това е големият проблем, който този Изборен кодекс не решава – а именно по какъв начин ще се контролира дали партиите спазват правилата за финансиране, разписани в кодекса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За втора реплика има думата господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Господин Стоилов, ползвам правото на реплика формално, но има един член в Закона за политическите партии – чл. 36, и в него – ал. 2, която е публикувана в „Държавен вестник”, бр.6 от 2009 г. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
За дуплика има думата господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): В моето изказване аз поставих само въпроса да се гарантира, че общият размер на разрешените разходи няма да бъде надхвърлен чрез отделните кампании. Този въпрос има решение в представения текст.
Другият въпрос, който постави госпожа Манолова, е за контрола по неговото изпълнение. Тоест всяко правило може да бъде нарушено, но въпросът е дали има санкция. Доколкото си спомням по памет от цитираното от господин Лазаров, предвижда се управителят на Сметната палата да санкционира нарушаването на разрешените разходи. Може би е проблем, че в кодекса няма по-конкретен състав за този вид нарушения...
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Има – в чл. 159, ал. 2.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Ако има такъв отговор в следващите разпоредби, трябва да го видим. Това вече е въпрос за санкциониране на неправомерното поведение, а не за създаването на реален механизъм да се прилага разпоредбата за предвидения максимален размер на разходите. 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Освен в чл. 159, вижте и чл. 289.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други народни представители, желаещи да се включат в разискванията? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов в частта му, в която не се подкрепя от комисията – по т. 1.
Гласували 95 народни представители: за 14, против 69, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски в частта, в която не се подкрепя от комисията, а това е предложението извън т. 2, която е подкрепена по принцип от комисията.
Гласуваме в частта, в която не се подкрепя от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 13, против 80, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакционната поправка, предложена от госпожа Колева, в чл. 155, ал. 1, т. 2, буква „а”, след текста, който съществува в предложението „вицепрезидент на републиката”, да се допълни: „както и за партии и коалиции от партии за избори за членове на Европейския парламент от Република България”.
Гласуваме редакционното допълнение на чл. 155, ал. 1, т. 2, буква „а”.
Гласували 94 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за чл. 155, заедно с редакционното допълнение, което току-що приехме, с наименование на текста „Общ размер на финансирането”.
Гласуваме чл. 155 в редакцията по доклада и току-що приетото решение.
Гласували 102 народни представители: за 88, против 11, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 152.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев чл. 152 да намери своето систематично място като ал. 6 на чл. 151 и в нея думите „чл. 150 и 151” да се заменят с „ал. 1-5”, което комисията не подкрепя – оттеглят го
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 152, който става чл. 156.
„Финансиране на избори в една календарна
година
Чл. 156. При произвеждане на различни видове избори в една календарна година изискванията на чл. 155 се прилагат поотделно за всеки вид избори.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Тъй като предложението, което не се подкрепя от комисията току-що беше оттеглено от вносителите Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев, подлагам на гласуване чл. 156 „Финансиране на избори в една календарна година” в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 93 народни представители: за 90, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл.153.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев. 
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 153, който става чл. 157 със заглавие „Представяне на данни за банковата сметка”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 153, който става чл.157, със заглавие „Представяне на данни за банковата сметка”.
Гласуваме чл. 157 с номерацията на комисията.
Гласували 94 народни представители: за 92, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията предлага да се създаде нов чл. 158.
„Единен публичен регистър
Чл. 158.	(1) В Сметната палата се създава единен публичен регистър на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, участващи в съответния вид избори, който се поддържа до следващите избори от същия вид.
(2) В регистъра по ал. 1 по време на предизборната кампания се публикуват:
1. обстоятелствата по чл. 17 от Закона за политическите партии;
2. наименованието на коалицията от партии и наименованието на инициативния комитет;
3. имената на дарителите, вида, целта, размера или стойността на направените дарения;
4. имената на физическите лица, предоставили безвъзмездно ползване или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи и видът на услугите;
5. декларациите за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи;
6. наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които работят.
(3) След провеждане на изборите в регистъра се публикуват отчетите по чл. 159, ал. 1 .
(4) В хода на предизборната кампания партиите, коалициите от партии и инициативните комитети изпращат новопостъпилата информация по ал. 2 на хартиен и електронен носител на Сметната палата за включване в регистъра.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Колева.
ЮЛИАНА КОЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря на госпожа Манолова, че въпреки по-бързите си реакции, ми отстъпи мястото си.
Моята забележка отново е редакционна. Предложението ми засяга чл. 158, ал. 2, т. 2 – накрая, след сега записания текст, да се добави „и имената на лицата, които ги представляват”. Става дума за регистъра, който предвиждаме да се открие в Сметната палата и наред с наименованията на коалициите, смятаме, че е редно да бъдат изписани и имената на представляващите ги лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, едва ли ще ви изненада това, което ще кажа. То касае създаването на публичния регистър на политическите партии, коалициите и инициативните комитети по време на една предизборна кампания и касае осигуряване на прозрачност както за партийното финансиране на тези политически субекти, така и за други обстоятелства, които касаят тяхната предизборна кампания. Имам предвид социологическите и рекламните агенции, с които работят, PR агенциите, и други данни, които касаят конкретната политическа сила.
Моето становище, което развивах и при промените в изборните правила в предния парламент, още повече сега, в този, е: подобен регистър би следвало да се съдържа към Централната избирателна комисия, защото тя е органът, който има, включително правомощието, да следи за изразходването на средствата в една предизборна кампания. 
Ако този регистър бъде създаден към Сметната палата, ще бъде поставено под съмнение, според мен, предвид превръщането на Сметната палата в едноличен орган – цялата дейност по създаването и поддържането на данните в този регистър. Честно казано аз не разбирам, първо, защо трябва да бъде към Сметната палата, която няма ангажименти към следенето на една предизборна кампания във всичките й форми, включително и какво се случва с PR агенциите, рекламните агенции на една политическа партия, защо е необходимо този регистър да бъде създаден към нея? 
Ясно е, че сега Сметната палата, която ще бъде едноличен безконтролен орган, създаден и зависим, и отчетен само на ГЕРБ, трябва да има цялата информация. Тя трябва да има поглед и да може евентуално да действа, да раздава санкции на всякакви политически субекти, които си позволят да участват в различните видове избори. Ясно е, че тя ще бъде, така да се каже, палачът на някои политически партии при пълната неяснота за това как ще се прави реалният контрол за финансирането на партиите. 
Извинявайте, и публичният регистър, който касае дейността на партиите, да се изпрати в Сметната палата, при положение, че Централната избирателна комисия е органът, който следи за правилата в предизборните кампании, за PR агенциите, за медиите, за това как съблюдават всички правила политическите субекти, на мен ми се струва абсолютно необосновано. Аз не разбирам защо?
Единственият отговор според мен е, за да може Сметната палата спокойно да си упражнява дадените й от ГЕРБ функции за политическа разправа с всякакви субекти, различни от ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Правите ли формално предложение този регистър да бъде към Централната избирателна комисия?
МАЯ МАНОЛОВА: Аз го направих по време на заседанията на Правната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За да го подложа на гласуване, би трябвало и в момента да го направите.
МАЯ МАНОЛОВА: Да, предлагам думите: „Сметната палата” да бъдат заменени с думите: „Централната избирателна комисия”. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля ви, без реплики от място.
МАЯ МАНОЛОВА: Изключително сериозни са правилата за финансиране на партиите и коалициите. От това се интересува цялото общество, то се интересува какви пари харчат партиите и как се упражнява реалният контрол. Така че нито една минута пленарно време, употребена за дебат по тези въпроси, не е загубено време. 
Тези въпроси наистина трябва да се изяснят, за да е ясно коя политическа партия какви права има, как се контролира реално какво върши тя във връзка с финансирането си, в рамките на една кампания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Преминаваме в режим на гласуване.
Подлагам на гласуване по реда на тяхното постъпване редакционните допълнения. 
Първо, на госпожа Колева, която предложи в чл. 158, ал. 2, т. 2 след текста: „наименованието на коалицията от партиите и наименованието на инициативните комитети”, да се добави: „и имената на лицата, които ги представляват”.
Гласуваме предложението на Юлиана Колева.
Гласували 101 народни представители: за 95, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова в чл. 158, навсякъде думите: „Сметната палата” да бъде заменено с: „Централната избирателна комисия”.
Гласуваме предложението на Мая Манолова.
Гласували 105 народни представители: за 18, против 86, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Прегласуване – заповядайте госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Предполагам, че с аргументите си съм убедила поне господин Лазаров, който се отказа да повтори това, което твърдеше от място, от парламентарната трибуна. 
Уважаеми колеги, това предложение, което правя, е изключително резонно. Нормално е в Централната избирателна комисия да е публичният регистър на всички политически партии и коалиции по време на участието им в избори. Естествено, че Централната избирателна комисия има правомощието да следи за законността на участието, за предизборната кампания, за правилата, за това какво правят PR-агенциите, които са ангажирани от една политическа партия, затова как се изразходват включително финансите на тази политическа партия, затова дали са надлежни нейните регистрации по места. Нормално е този регистър да е в Централната избирателна комисия. Защо в Сметната палата да бъде регистърът, освен защото тя ще бъде под контрола на ГЕРБ? Аз не намирам нито един друг аргумент. 
Освен това политическите партии имат ангажименти и пред Сметната палата да представят всичките си финансови отчети. И като регистърът е публичен Сметната палата ще си го контролира он лайн непрекъснато, ако иска. Защо трябва тя да поддържа този регистър? Защо трябва да се създава впечатление за някаква нечестност по отношение на контрола на участието на партиите в избори и на тяхното финансиране. Аз не разбирам. 
Предложението ми е за прегласуване на това: публичният регистър да се поддържа към Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Мая Манолова – навсякъде в чл. 158 изразът „Сметната палата” да бъде заменен с „Централната избирателна комисия”.
Гласували 93 народни представители: за 8, против 85, въздържали се няма.
Предложението не е прието.
Първи отрицателен вот – господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще ви кажа защо гласувах отрицателно на това предложение. 
Временната комисия, когато изработваше Изборния кодекс, имаше наши предложения, на неправителствени организации, на други политически партии – парламентарно представени, които участваха в тази временна комисия: да има постоянно действаща администрация към Централната избирателна комисия, която да прави именно и точно това – да поддържа регистрите, да проверява избирателните списъци своевременно. Но преждеговорившата категорично беше против, прочетете протоколите, да има такава постоянно действаща администрация с абсолютно същия мотив, видите ли, Централната избирателна комисия щяла да бъде на ГЕРБ. Сега чуваме, че Сметната палата ще е на ГЕРБ, женският пазар ще е на ГЕРБ (смях), може би, алтернативният женски пазар не е на ГЕРБ, това го знаем. Там се говори за чушки, домати и претоплени манджи – в алтернативния женски пазар, защото дотам е сведено нивото на диспута. Благодаря. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втори отрицателен вот – Владимир Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В допълнение на това, което каза господин Лазаров, искам да обясня защо гласувах „против”. 
Сметната палата получава от всички партии и коалиции, които са участвали в изборите на хартиен и електронен носител, данни за попълване на този регистър. Тези копия са в притежание и на партиите и коалициите, които са ги предоставили, така че нищо не може да бъде фалшифицирано.
В ал. 6 на този член, който гласувахме сега – 158, пише, че 159-ти влиза в сила, тоест 30 дни след изборите партиите и коалициите предоставят на Сметната палата, не на Централната избирателна комисия, отчети за своята предизборна кампания, които се публикуват и се поддържат до следващите избори. В целия период на време са видими от Сметната палата, която е постоянно действащ орган, която има тези функции и притежава тези документи. Всичките данни, които се публикуват, не могат да бъдат фалшифицирани от Сметната палата, която ще бъде контролирана от нас, защото тези данни са предоставени от партиите, заверени са от тях и са единствено приоритет – това, което пише вътре, – на партиите и коалициите, които са участвали в изборите.
Затова гласувах против.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трети отрицателен вот, госпожа Фидосова. 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Манолова, три дни от сутрин до вечер слушаме едни и същи реплики от Вас за Сметната палата, и за Централната избирателна комисия.
Колеги, три дни слушаме как този кодекс е недемократичен, как ГЕРБ и „Атака” ще имат мнозинство в Централната избирателна комисия, щели сме да правим каквото си искаме и т.н. Безумни неща се чуха тук от тази трибуна. (Реплика от народния представител Мая Манолова.)
Днес обаче може би защото вали хубав, пухкав сняг, госпожа Манолова си смени мнението и казва: „Аз вече си харесвам Централната избирателна комисия. Дайте днес този регистър там да бъде!”. Уважаеми колеги, този регистър, е една много сериозна крачка напред по отношение на публичността при финансиране на политическите партии, коалиции и инициативните комитети. Къде другаде освен в Сметната палата трябва да бъде този регистър? Така Сметната палата хем по време на кампанията, хем, след това като дойдат в едномесечен срок отчетите, ще може да контролира как партиите набират и разходват своите средства.
За да престанете вече да спекулирате с темата за едноличния орган Сметна палата, който ГЕРБ ще си назначи и не знам какво, ще ме принудите накрая от тази трибуна да направя официално предложение – това, което Ви направих в Правната комисия – да вземем да Ви изберем за шеф на Сметната палата, имаме мнозинство, ще го гласуваме след 5 минути, ще загубите правото да сте народен представител, хем ще приемем кодекса, хем ще има кой да контролира Сметната палата и партиите. (Смях и оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов чл. 158 – „Единен публичен регистър” в редакцията по доклада на комисията и редакционното допълнение, прието току-що по предложение на Юлиана Колева.
Гласуваме чл. 158.
Гласували 90 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Заповядайте за отрицателен вот, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, преждеговорившите депутати от ГЕРБ, изключвам госпожа Фидосова от това число, демонстрираха пълно неразбиране за смисъла, функциите и ангажиментите на Сметната палата по отношение на предизборните кампании и на Централната избирателна комисия. Разбира се, че Сметната палата разполага с финансовите отчети на политическите партии, включително за направените разходи от тях по време на кампанията, но това няма нищо общо с публичния регистър, който, забележете, е длъжна всяка политическа сила да поддържа. Това не може да е ангажимент на Сметната палата да внася данните от името на съответната политическа сила. 
Вие в какво ни убеждавате в момента, че партията ги дава на Сметната палата и тя ги качва на съответната страница от регистъра ли? Какво я интересува Сметната палата какви са PR агенциите или медийните услуги и агенции, които ползва конкретно с имена дадена политическа партия? Сметната палата я интересуват финансите, реалността на отчетеното финансиране, на приходите и на разходите. Не е работа на Сметната палата да следи PR агенциите. Естествено, че при това положение е нормално този регистър да е в Централната избирателна комисия, защото казах, че Сметната палата е един едноличен орган. 
Наистина е примамливо предложението, което ми се прави, защото, дами и господа, Сметната палата има неограничени възможности, неограничени права и е абсолютно безконтролна, включително по отношение на това – да откаже от участие един политически субект изобщо от избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: Въпреки примамливостта на това предложение няма как да го приема, защото дълбоко не съм съгласна с подобен подход по отношение на предизборната кампания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Подлагам на прегласуване чл. 158 – „Единен публичен регистър”.
Отрицателен вот ли беше? Отменете гласуването.
Госпожо Фидосова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 154.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски:
„В чл. 154 изразът „и поетите задължения във връзка с предизборната кампания” се заличава.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 154, който става чл. 159:
„Отчет за финансирането
 Чл. 159. (1) В срок до 30 дни след изборния ден партиите, коалициите от партии и инициативните комитети представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите от тях задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банковата им сметка. 
(2) Средствата на кандидата и/или на член от инициативния комитет за предизборната кампания, се отчитат в отчетите по ал. 1. Към отчетите се прилага декларация за произход на средствата, в случаите, когато те са в размер над 1000 лв. 
(3) Отчетите по ал. 1 се изготвят и представят по образец за всеки вид избор, утвърден от Сметната палата. 
(4) Сметната палата публикува отчетите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети по ал. 1 в срок до 15 дни от изтичане на срока за представянето им. 
(5) Сметната палата проверява за съответствие декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания.” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, нека да е ясно, че не е основание или по-точно няма никаква връзка отчетите, които представят по чл. 159 партиите и коалициите на Сметната палата, и другите документи, с ангажимента на Сметната палата да поддържа публичния регистър. Оттук могат да се направят някои погрешни изводи, че реално публичният регистър на партиите ще бъде пълнен с данни след приключването на предизборната кампания и реално след приключването на изборите, в срок от 30 дни след изборния ден. Има абсолютна разлика между това, което трябва да се поддържа от всяка конкретна партия в публичния регистър в рамките на една кампания и отчетите, които всяка политическа сила е длъжна да представи на Сметната палата, след приключване на тази кампания.
Много ви моля да не смесвате тези неща и изказванията на колегите от ГЕРБ, които се изказаха преди това в обратния смисъл, да не се считат като част от волята на парламента при приемането на тези текстове. Знаете, че тогава, когато има някакво несъответствие или някаква необходимост да се разтълкува един или друг текст се взема стенограма от дебата в пленарната зала за прилагането на някоя от законовите разпоредби. 
В случая, уточнявам, че това, което каза господин Тошев няма нищо общо с публичния регистър. Това, което той говореше е по повод финансовите отчети, които трябва да представят всички политически партии. Това се прави 30 дни след кампанията, а не се прави по време на кампанията и няма нищо общо с публичния регистър, който вече ще бъде в Сметната палата. Ето това трябва да бъде ясно! Едното не е аргумент за другото, а ангажиментите на партиите да си отчетат финансирането няма нищо общо с изискването за публичност на това финансиране, което трябва да се осигурява в рамките на кампанията. Затова продължавам да твърдя, че е грешка този ангажимент да се дава на Сметната палата, защото тя не ръководи кампанията, не следи за нейната законност и няма такива ангажименти. 
И тук искам да задам отново един въпрос, който задавам по всеки текст, който се отнася до партийното финансиране, а именно по ал. 5 от този текст: как Сметната палата ще прави тази проверка за съответствие между декларираните приходи и реално извършените разходи на една политическа партия?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Много лесно - с експерт.
МАЯ МАНОЛОВА: Това, което Сметната палата прави и има правомощията да направи, за съжаление, е да провери съответствието между декларираните приходи и отчетените разходи. За съжаление тя няма други правомощия да провери доколко разходите, които отчита една партия, съответстват на реално извършените от нея в рамките на една кампания. Ето това по принцип е големият проблем, ...
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Изобщо не е проблем.
МАЯ МАНОЛОВА: ...който съществува в контрола на партийното финансиране. 
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Проблем е за вас.
МАЯ МАНОЛОВА: И като няма разписани правила вече става ясно защо изразявам своята тревога, че когато няма ясен механизъм, той ще се прилага субективно от органа Сметна палата.
Както и с т. 2, която ни беше сочена в по предните текстове от страна на народни представители от ГЕРБ, като обяснение, затова какво се случва, когато парите на отделните кандидати, похарчени в кампанията, надхвърлят допустимия общ размер на финансирането на политическата партия.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Мога да обясня.
МАЯ МАНОЛОВА: Какво се случва? Ако примерно се окаже, че вашите кандидати, уважаеми колеги от ГЕРБ, са похарчили в предстоящата кампания за местни избори не общо 8 млн.лв., а 25 млн. лв.? Кого ще накаже Сметната палата – Политическа партия ГЕРБ...
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Да.
МАЯ МАНОЛОВА: ...или тези кандидати, които са в рамките на допустимия размер по общини, но общият размер надхвърля допустимия за партия?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: И двете.
МАЯ МАНОЛОВА: Ето това са слабостите на текстовете. В момента вие се шегувате, но утре това ще бъде предмет на реално прилагане. Тогава вие пак ще продължите да се шегувате, а тези, по отношение на които ще бъдат приложени тези санкции, няма да се шегуват.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Няма шега, няма измама.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, което комисията не подкрепя.
Гласували 83 народни представители: за 8, против 73, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 159 – „Отчет за финансирането”, в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 76, против 4, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Госпожо Фидосова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Има предложение на народните представители Владимир Тошев, Цвета Караянчева, Аспарух Стаменов и Стефан Дедев - да се създаде нов чл. 154.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов чл. 160:
„Деклариране на финансиране от 
общински съветник или кмет
Чл. 160. (1) В срок до 30 дни от избирането му всеки общински съветник или кмет е длъжен да декларира пред съответния общински съвет източниците на финансирането и разходите, които е направил по време на предизборната кампания.
(2) В срок до 14 дни от изтичането на срока по ал. 1 съответният общински съвет изпраща декларациите в Сметната палата.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване създаването на чл. 160 - „Деклариране на финансиране от общински съветник или кмет”, в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 77 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 155 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 155, който става чл. 161 със заглавие „Неуредени въпроси”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Госпожа Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, искам да ви задам още веднъж един резонен въпрос. За неуредените в този раздел въпроси, както е записано в текста, който обсъждаме, се прилага Законът за политическите партии. Ако тези неуредени въпроси не се уреждат и от Закона за политическите партии, тогава какво правим? Тук ще ви изброя поне няколко от тези въпроси, които задавах. Ако искате, не ми отговаряйте, но просто да ви кажа, че утре те ще създадат проблеми в практиката.
Първият въпрос е за несъответствието между общо похарчените пари от отделните кандидати в рамките на нормата и това, което партията ще похарчи в местни избори.
Вторият въпрос е затова кой носи санкцията за такова несъответствие.
Третият най-важен въпрос е как реално се осъществява контролът за парите, които една партия действително харчи по време на избори. Правила има! О'кей! Да, ние ги подкрепяме, но как се прилагат тези правила и как те се контролират, не става ясно от този раздел. За съжаление няма препратка в кой друг закон евентуално може да се потърси решение на някои от възникналите казуси. Тук даже не говоря какъв орган е Сметната палата – какъвто и да е, правилата затова как ще контролира ги няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплики? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 155 по вносител, който става чл. 161 по доклада на комисията със заглавие „Неуредени въпроси”.
Гласували 85 народни представители: за 77, против 6, въздържали се 2.
Предложението е прието.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте. 
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Това е последното гласуване по един изключително важен раздел, а именно финансирането на политическите партии и аз съжалявам, че такова беше отношението към текстовете, които бяха обсъждани.
Може би наистина пропуснахме да включим това, което чух от залата да се предлага, че препращайки към Закона за политическите партии за неуредените въпроси по отношение санкциите към други политически субекти, препратката трябва да е към Закона за МВР.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: А може и към Наказателния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Направихте ли предложение за прегласуване? Казахте от място само, че искате прегласуване. Но така или иначе, след като сте говорили от трибуната, то трябва да бъде в някаква връзка.
Подлагам на прегласуване чл. 161 със заглавие „Неуредени въпроси”.
Гласували 84 народни представители: за 74, против 8, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Глава девета – „Гласуване”.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Глава девета.
„Раздел І – „Бюлетини и общи разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел І.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване ан блок предложението на вносителите за наименованието на Глава девета и за наименованието на Раздел І.
Гласували 85 народни представители: за 79, против 4, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 156 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 156, който става чл. 162:
„Общи изисквания
Чл. 162. (1) Гласуването при всички видове избори се извършва с бюлетини по образец, утвърден от Централната избирателна комисия.
(2) Бюлетините по ал. 1 са бели, изработени от плътна, непрозрачна хартия, с тегло не по-малко от 120 грама на квадратен метър и са защитени с полиграфическа защита.
(3) Бюлетините по ал. 1 не могат да съдържат реквизити извън изброените в този кодекс.
(4) Броят на отпечатаните бюлетини при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове е равен на броя на избирателите, увеличен с 10 на сто.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 162 „Общи изисквания” в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 84 народни представители: за 79, против 2, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 157 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 157, който става чл. 163:
„Избирателни урни
Чл. 163. Избирателните урни са прозрачни и се запечатват с печат.”
По чл. 158 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 158, който става чл. 164 със заглавие „Отбелязване на вида избор върху бюлетината”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? 
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, стана известно от предходни приети текстове, че ще бъдат харчени пари, включително за материално-технически нововъведения в изборите, а именно въвеждането на така наречените модулни кутии за отделни бюлетини при различните видове избори. Не се прие и нашето предложение тези модулни кутии да бъдат така устроени, че да позволяват получаването от избирателя само на една бюлетина с цел да не могат да се изнасят и раздават предварително и в изборния ден отделни бюлетини. Моето предложение е по-добре тези пари да се похарчат за избирателни урни, за които да има техническата възможност след като сутринта избирателната комисия провери факта, че са празни, да бъдат запечатани по начин, по който еднозначно да е ясно, че не са отваряни по време на изборния ден до проверката на съдържанието им от секционната избирателна комисия. Това ще бъде толкова по-важно за случаите, когато става дума за преброяване на бюлетини в избирателни центрове, всъщност в районни преброителни комисии.
Важно е, ако ще се харчат пари за подобряване на материално-техническата част, да се похарчат там, където съществуват проблеми и реално с тези пари ще се решат проблеми, какъвто е случаят с недопускане по технически начин на възможността да има интервенция върху кутията, в която ще се съдържат в изборния ден бюлетините, пуснати от избирателите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 163 „Избирателни урни” по доклада на комисията.
Гласували 84 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване чл. 164 със заглавие „Отбелязване на вида избор върху бюлетината”.
Гласували 88 народни представители: за 85, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Раздел ІІ – „Бюлетини за гласуване за народни представители”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме Раздел ІІ по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 81, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 159 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски – в чл. 159 изразът „бюлетини и пликове” се заличава и след израза „се извършва” се допълва „обща бюлетина”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 159, който става чл. 165 със заглавие „Бюлетини и пликове”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? 
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, ако имаше изобщо някакъв смисъл от този дебат по Изборния кодекс, именно по този текст щеше да бъде дебатът – за вида на бюлетината по време на изборите за народни представители.
Единствената политическа сила, която подкрепя отделни бюлетини, доколкото стана ясно от заседанието на Правната комисия, е Политическа партия ГЕРБ. Изненадващо и необяснимо е, че в момента, когато се гласува този текст, няма изказвания от страна на Синята коалиция, които са убедени поддръжници и винаги са подкрепяли съществуването на интегралната бюлетина, че тук няма да се изкажат депутати от ДПС, че няма да се чуе дори „Атака”, при положение че нейните представители подкрепят съществуването и прилагането при избори за народни представители на интегралната бюлетина.
Обратното – отделните бюлетини, както споделят представителите на тези политически сили, включително и ние от Коалиция за България, подпомагат контролирането на вота и купуването на гласове. Това е азбучна истина. Вие, уважаеми дами и господа управляващи, с отделните бюлетини ще ни върнете години назад до едни зловредни практики, които си мислехме, че сме забравили: предварителното раздаване на бюлетини, контролирането на вота, „индианската нишка”, практики, с които мислехме, че сме се разделили.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Вие ли сте я измислили?!
МАЯ МАНОЛОВА: Вашето закачливо настроение в случая е неуместно, защото нали с този кодекс вие заявихте, че ще ограничаваме лошите практики. Ето едни текстове, с които вие създавате предпоставки за тези лоши практики. Нещо повече – улеснявате тези практики. Това, свързано с възможността всеки избирател, който влезе в тъмната стаичка, да си сложи тесте бюлетини в джоба и да напусне тъмната стаичка и след това да ги раздава в рамките на изборния ден, или предварително при организацията, която ще създадете, да се раздават предварително такива бюлетини – аз не разбирам защо това не ви притеснява.
Изключително опасен е този текст, с който правим крачка назад, вместо крачка напред по отношение на най-важния проблем – контролирането на вота. Не съм очаквала, че след толкова години изборно законодателство ще се намери мнозинство, което да зачеркне при изборите за народни представители интегралната бюлетина и да ни върне към 90-те години с отделните бюлетини. И не чувам аргументи защо го правите. И как в крайна сметка ще пресечете най-големия проблем – купуването на гласове и контрола върху избирателите. 
Вероятно вече е абсолютно предопределено какво ще се гласува по всеки текст, след като и хората, които винаги са настоявали за интегралната бюлетина, визирам синята коалиция, вече са вдигнали ръце и даже нямат желание да защитят едно предложение, което винаги са подкрепяли. Защото наистина няма смисъл от този дебат.
Единственият ми аргумент да стоя на тази трибуна е хората да го чуят, да е ясно кой го въвежда, да е ясно защо го въвежда. Иначе наистина няма смисъл да го говоря. Освен да се забавлявате, няма друга реакция в тази зала. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплики?
Заповядайте, господин Дедев.
СТЕФАН ДЕДЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожа Манолова, Вие явно не разбирате целия проблем на механизмите на бюлетините. Ние по принцип не изключваме интегралната бюлетина, тъй като приехме решение да има и преференции, да има квадратче след всеки изписан кандидат. Говорим за народен представител. На мен ще ми бъде много интересно Вие да ми покажете как си представяте една интегрална бюлетина. Просто ще ми е интересно.
С въвеждането на модулните кутии, с премахване на възможността да се вземат бюлетини с всички мерки, които са предвидени в този кодекс, се изключват тези уродливи практики, за които Вие говорите. 
Така че ще ви демонстрираме какво е нашето виждане за една бюлетина, която по принцип е най-удачна, според нас. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Манолова! Да разясним за какво става въпрос. В Правната комисия от една неправителствена организация беше показана такава интегрална бюлетина. Тя е над 3 м. и 30 см. дълга или широка. Едно от двете – зависи как се изпише. Като се направи на книжка, става около 1 см. и 2-3, дори 5 мм дебела. Понеже там беше напечатана с тънка хартия, а ние след малко ще гласуваме един друг текст. Представете си при 600-700 гласували в една секция колко урни трябва да напълним с тези бюлетини. Това, първо.
И второ, уважаема госпожо Манолова, точно Вие вчера или онзи ден говорихте и използвахте един термин за модулните кутии, наречени „тавички”, които гарантират в доста голяма степен, че няма да могат да се теглят много бюлетини и да се изнасят навън. 
Тази практика ние в ГЕРБ не я познаваме и не я използваме. Ако вие я използвате – съжалявам, този път ще я прекратим. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Манолова, аз ще помоля колегите да покажат това, което каза госпожа Манолова. Нека да погледне насам. (Народни представители разгъват залепени листове, илюстриращи бюлетина.)
Колеги, направихме този експеримент в Правна комисия – как би изглеждала при действителната регистрация, която имаше в 2009 г. на броя партии и коалиции една интегрална бюлетина с преференции. За какво става въпрос, когато говорим за пропорционална избирателна система с преференция? Става въпрос за това, че всеки български гражданин трябва веднъж да сложи отметка в квадратчето по отношение на партията, коалицията и инициативния комитет. И втори път, колеги, в тези чаршафи да си намери кандидата и да сложи и пред него съответния знак, който в нашия кодекс е знакът „Х”.
Ако госпожа Манолова ни демонстрира как в така наречената тъмна стаичка – метър на метър – тези чаршафи, които виждате, това са действително регистрираните партии, могат да се разгънат, българските избиратели да направят истински мажоритарен избор с преференция за кандидат, аз съм съгласна.
Знаете ли, колеги, за какво става въпрос? За това, че Коалиция за България не иска да има мажоритарен вот, защото с тези чаршафи хората няма да намерят кандидата, за да поставят отметката. За това идва въпрос. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, разбира се, че е възможно техническо решение на въпроса с интегралната бюлетина. (Възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.) Разбира се, че е възможно. 
Не е необходимо, първо, кандидатите на отделните партии и бюлетините на отделните партии да бъдат в размер на половината на А4. Освен това, няма нищо страшно, ако бюлетината представлява една такава книжка, която се разгръща просто хей така, намира си кандидатът (оживление, реплики и шум в ГЕРБ) ... партията, за която ...(шум и реплики в ГЕРБ). 
Ще говоря ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От Вас зависи. Ако имате желание – говорете. Аз не мога да Ви задължа да говорите.
МАЯ МАНОЛОВА: Помолете за тишина в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз моля за тишина, но това, което казвате, предизвиква реакции. (Смях в ГЕРБ.)
МАЯ МАНОЛОВА: Не виждам какъв е проблемът бюлетината да представлява наистина една книжка, в която всеки гражданин да намери партията, за която иска да гласува, респективно кандидатът, който иска да предпочете. Не беше необходимо да разпъвате тук чаршафи. Беше достатъчно да погледнете чаршафа, който вчера хората от БАН ви опънаха. Там имаше по-поучителни неща.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Това по темата ли е?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Говорете по темата, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: По-поучителни неща, на които трябваше да обърне внимание всеки един от вас. (Реплики от ГЕРБ.)
Истината е, че с тази преференция от 12% вие не въвеждате никаква възможност за пренареждане на листите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По темата за бюлетините, госпожо Манолова, за вида на бюлетината.
МАЯ МАНОЛОВА: Тази неработеща преференция е вашето алиби, за да върнете отделните бюлетини, за да върнете зловредните практики, като раздаване на бюлетини, контролиране на вот, индиански нишки и купуване на гласове. Това е, което правите в момента. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Господин Божинов иска думата за изказване.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Този път сигурно ще ви изненадам. Признавам, че като видях този транспарант, и особено чаршафа, …
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Това ви е бюлетината!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: …аз лично няма да подкрепя предложението на моите колеги народни представители. (Продължителни ръкопляскания от ГЕРБ.)
Чакайте, стойте, не бързайте да ръкопляскате. Този големия чаршаф си го представих не висящ, а разрязан на отделни бюлетини, и си представих колко квадратни метра трябва да бъде стаичката. Тя трябва да събере този чаршаф не висящ, а легнал, но не това е най-важното.
Искам да ви кажа, че действително се повлиях от това, което видях. Но вчера – затова ви казах да не бързате да ръкопляскате, като видях един транспарант, който беше опънат на близо 100 метра, с ширина 3 метра, на който бяха написани постиженията на българските учени, …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По темата, господин Божинов. Ще Ви отнема думата.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: …искам да ви призова: ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Божинов!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: ...както аз се повлиях от този транспарант, вие да прочетете онзи – другия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски, което комисията не подкрепя.
Гласували 95 народни представители: за 13, против 81, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителите за чл. 159, който става чл. 165, със заглавие „Бюлетини и пликове”. 
Гласували 97 народни представители: за 83, против 8, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – господин Михалевски. 
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Не знам защо не подкрепихте това предложение, което бяхме направили, а гласувахте това, което внесе комисията. 
Всичко, което преди малко показахте като технология, има свое разумно решение, и то е много просто: под всеки ред да се сложи определеният брой квадратчета със съответния номер – число отпред, и в стаята, където има разпънат лист с всичките кандидати на партиите, всеки може да обяви преференциалния вот.
Искам да заявя, че аз не подкрепих това ваше предложение, защото вие наистина връщате възможността за манипулация и контрол на вота! Всякакви оправдания с някакви чаршафи, ленти и пр. е просто алиби и страх да си признаете какво направихте току-що. Това е отстъплението на Изборния кодекс! Не казвайте, че ние пазим статуквото, защото вие връщате към статукво от най-черните времена, когато се манипулираше вотът! 
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Времето на капачките за буркани!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване – госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, това е едно от най-ретроградните предложения в този Изборен кодекс! Искам да е ясно, че, гласувайки за това предложение, всеки от вас поема отговорност за порочните и зловредни практики, които ще предизвика на следващите парламентарни избори. Отговорност на всеки един гласувал за това предложение ще бъдат: изнасянето на бюлетини, индианските нишки, контролирането и тормозът върху избирателите, защото не са обяснение и оправдание техническите параметри на бюлетината! Тя може да бъде направена по начин, който да позволи и преференциално гласуване, и гласуване с интегрална бюлетина. Или нашето предложение, или структурирането им като книжки, за да бъде удобно на всеки един избирател.
Смешни са нещата, които говорите, че ще трябвало да се харчат пари за урни! А колко пари ще се похарчат за отделните бюлетини, които ще трябва да се размножават десетки и стотици пъти повече? 
Нека да е ясно – с този текст, с това предложение ГЕРБ прави изключително сериозно отстъпление от цялото развитие на изборното законодателство до този момент!
А кой се е възползвал, господин Тошев, от тези практики е ясно от касирането на изборите в едно видинско село, които бяха предшествани от осъждането на едни лица за купуване на гласове.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: На предишните парламентарни избори ГЕРБ не са участвали! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване чл. 165 със заглавие „Бюлетини и пликове”.
Гласували 93 народни представители: за 76, против 16, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 160 – предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак:
В чл. 160, ал. 1, т. 4 символът „Х” отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски: 
В чл. 160 се правят следните промени:      
1. В ал. 1 след думата “Бюлетините” се добавя текстът “на лицевата страна”.
2. В ал. 1 т. 3 и 4 се заличават.
3. В ал. 1 се създава нова т. 3 със следното съдържание: 
“Пред текста по т. 2 се отпечатва квадратче с увеличен и уедрен шрифт, в което се отпечатва номерът на листата на съответната партия или коалиция от партии в бюлетината за поставяне на знак, отразяващ вота на избирателя.”
4. В ал. 1 се създава нова т. 4 със следното съдържание:
“4. ред с квадратчета, във всяко от които се вписва поредният номер на кандидат от листата, на брой, колкото са кандидатите на съответната партия или коалиция от партии”.
5. В ал. 1 досегашната т. 5 се променя, както следва:
“5. празен ред между текста по т. 2 и реда по т. 4”.
6. Текстът на ал. 2 се променя, както следва:
„(2) Редовете на отделните кандидатски листи се отделят един от друг с празен ред и плътна черна хоризонтална линия.”
7. В ал. 3 текстът “ал. 2” се заменя с текста “ал. 1 т. 3”.
8. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:
„(5) На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия.”
9. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
10. В досегашната ал. 4 числото „4” се заличава.
11. В досегашната ал. 5 числото „4” се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 160, който става чл. 166:
„Съдържание и определяне номер на бюлетината
Чл. 166. (1) Бюлетините съдържат:
1. наименованието и номера на изборния район;
2. пълното или съкратено наименование на партията или коалицията от партии, посочено в заявлението й за регистрация или наименованието на инициативния комитет, като абревиатурата за партия се изписва с „ПП”, за коалиция от партии с „КП”, а за инициативен комитет с „ИК”;
3. имената на кандидатите от съответната кандидатска листа на партия или коалиция от партии или името на независимия кандидат;
4. квадратче пред името на всеки кандидат за поставяне на знак „Х”, отразяващ предпочитанието (преференцията) на избирателя за конкретен кандидат; в това квадратче се изписва и поредният номер на кандидата в листата;
5. празен ред между имената на кандидатите.
(2) В горния ляв ъгъл на отделен ред с увеличен и удебелен шрифт се отпечатва в каре номерът на бюлетината на съответната партия, коалиция от партии или независим кандидат.
(3) Номерът по ал. 2 се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на представители на партиите и коалициите от партии не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват и регистрираните кандидати, и представители на средствата за масова информация. Определеният номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната. Резултатът от жребия се обявява от Централната избирателна комисия с решение по реда на чл. 26, ал. 6.
(4) Номерата на независимите кандидати следват номерата на бюлетините на партиите и коалициите съгласно поредността на регистрацията на независимия кандидат от районната избирателна комисия.
(5) Наименованието и номерът на изборния район се изписват на най-горния ред на бюлетината. Реквизитите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се изписват отляво надясно на отделен хоризонтален ред. В бюлетините за гласуване извън страната наименованието и номерът на изборния район се заместват с текста „Бюлетина за гласуване извън страната”.
(6) Извън страната се гласува само с бюлетини за партии или коалиции от партии, които не съдържат реквизитите по ал. 1, т. 3 и 4. 
(7) Бюлетините започват да се отпечатват не по-рано от 18 дни преди изборния ден.” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания?
Господин Божинов, заповядайте.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Предлагам да подкрепим предложението на колегите Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак за отпадане на символа „Х” в т. 4 на представения текст.
Научавам, че в комисията е имало много продължителен геометричен дебат. Имало е спорове кой ще мери ъгъла между двете пресичащи се линии и какво ще се счита, ако знакът е 90 градуса. Аз обаче ще се огранича в своето изказване в проблем, който е далече и вън от геометрията. 
Уважаеми колеги народни представители, този текст може да се приеме само при едно условие – че ако еднозначно се определя с какъв знак може да се изрази волята на гласоподавателя, само с повече на брой знаци „Х” в дадената бюлетина тя може да се смята за недействителна. Идеята да се гласува с „Х” позитивно, а всеки друг знак да унищожава бюлетината, дава простор за нещо много страшно, ако е направено съзнателно. 
Аз съм бил три пъти ръководител на национална предизборна кампания на Българската социалистическа партия и искам да ви кажа, че никога през акъл не ми е минавало как може да се унищожи вотът на гласоподавателя. Винаги кампанията е била как да събереш по-широка подкрепа и позитивен вот на избирателите, но когато вече има сведения, че са отработвани техники и са провеждани инструктивни съвещания как при докосването на бюлетината, в която е изразена позитивната воля на гласоподавателя, този вот може да се унищожи, това е много позорно и много страшно.
И за да не смятаме, че императивно се залага да се гласува с „Х”, а може да се унищожава с точка, с пръст, с драсване и т. н., ако гласувате това да остане тук – там, където се определя недействителната бюлетина, трябва да отпаднат всички други текстове и да остане, че бюлетината и вотът е недействителен, ако броят на хиксовете е повече от предвидените за еднозначно определяне на вота на гласоподавателя. Не знам дали разбирате целия смисъл на това, което говоря, но тежките обвинения, които се отправят в публичното пространство за практики, замисъл и техника за унищожаване на вота на гласоподавателя, ако са намерили място и тук, в този кодекс, това ще бъде най-тежката характеристика и най-жестокото обвинение. Затова или трябва да приемем, че вотът се отразява на предвиденото място със знак, който еднозначно говори, че това е изборът, или ако не приемете, повтарям, че това трябва да отпадне тук – недействителна е само бюлетината, унищожена с повече хиксове от тези, които изразяват еднозначно волята.
Вие сте на ход и трябва да направите избора, ако сте свободни от замисъл, за който има подозрения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Колеги, имате ли реплики към господин Божинов? Не виждам.
Заповядайте, господин Терзийски, за изказване.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Подкрепям предложението, което направи колегата народен представител, и искам да доразвия малко тезата. Както сутринта казах, доста текстове създават двусмислие по отношение на прилагането им и неяснота по отношение на тяхното прилагане. Това създава двоен стандарт за прилагането на закона, което е изключително опасна тенденция и може да се превърне в още по-опасна практика.
Искам да предложа в ал. 2: „пълното или съкратено наименование на партията или коалицията от партии” да бъде допълнено с: „пълното и/или съкратено наименование на партиите или коалициите от партии”.
Даже, колеги, предлагам навсякъде, където в кодекса е изписано по този начин, да бъде променено с оглед коректността на участниците в изборите, защото по този начин отново се създава един двусмислен начин за включването в бюлетините. Пълното или съкратеното дава възможност за едно ощетяване. Значи: „пълното и/или съкратеното.”
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Както сте го заявили.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Сега го заявявам като изменение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Колеги, имате ли реплики към господин Терзийски? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, формално ви предлагам едновременно с това предложение да разгледате и нашето предложение – на мен и на колегите от Коалиция за България, което е в чл. 217 по вносител, на стр. 274 от Изборния кодекс, което допуска още две възможности за отбелязване от гражданите на предпочитания от тях кандидат, респективно в случаите, в които става дума за интегрална бюлетина, за предпочитаната от тях политическа сила, която участва в изборите. Обяснявам каква е същността на това предложение. То допуска до три знака, които да може да отбележи всеки гражданин – освен знака „Х”, да има възможност да отбележи знака „+” или знака „отметка”, или „лястовичка”, който беше по плакатите на много политически партии в предизборните кампании. Това, от една страна, няма да даде възможност да се контролира вот чрез проверка на начина, по който са гласували избирателите в дадена секция, а от друга страна, ще помогне бюлетините на много български граждани да не бъдат приети за недействителни. 
Какво имам предвид? Ясно е, че знакът „Х” с едно преместване на фигурата му се превръща в знака „+”. Има хора, които спокойно могат да допуснат това несъответствие и да преместят фигурата, да я завъртят в рамките на кутийката, в която трябва да се гласува, и когато знакът „Х” е поставен неточно, той да се приеме за друг знак – „+”, и вотът да бъде отбелязан като недействителен. По този начин е много спорно дали вие ще преодолеете в някаква степен контролирането на вота, както твърдите, и което сами опровергавате с връщането на отделните бюлетини, но със сигурност ще направите едно нещо - вотът на десетки и стотици хиляди български граждани да бъде отчетен за недействителен.
Не можете да ме убедите, ако не приемете съществуването поне и на знака „+”, което ще означава, че всички варианти на знака „Х” ще бъдат зачетени за нееднозначно подаден вот от страна на българския гражданин – както за предпочитаната от него политическа партия или коалиция, така и за предпочитания от него кандидат.
Аз ви подозирам, че това е част от общата схема – голяма част от гласовете на българските граждани или да бъдат превърнати в недействителни чрез практики, които широко се практикуваха наскоро, или просто за възрастните хора или хора, които не поставят достатъчно точно знака „Х”, да приемете техния вот за недействителен. Иначе няма обяснение как ще гарантирате еднаквото прилагане на този текст за дванадесетте хиляди секционни избирателни комисии. Нали се сещате какво ще стане във всяка секционна избирателна комисия, когато започне да се прави преценка дали „Х” е „Х” или „+”, и колко гласове, подадени от български граждани, ще бъдат отчетени за недействителни, за неправилно поставени?! Не разбирам защо ви е това, освен водени от идеята, първо, да накарате по-малко хора да гласуват, които правите с ред разпоредби от кодекса; второ, като гласуват реално, да не избират, защото гласовете им няма да бъдат зачетени, примерно при избора на общински съветници; и трето – макар и да гласуват, вотът им да бъде обявен за недействителен.
При това не чухме никакъв аргумент, с който да кажете защо го правите! Вижте, контролираният вот се получава включително и чрез преференциално гласуване, особено в случаите, в които прагът е достатъчно висок, какъвто ще бъде прагът в тези избори, за да не породи реално разместване, а преференцията за отделни кандидати да се счита за показателна как са гласували хората в дадена секция. Това също е възможност за контрол върху вота. А най-големият контрол върху вота е отделната бюлетина, която вие току-що разрешихте и която може да бъде раздавана предварително, за да се правят всички безобразия, с които мислехме, че вече сме приключили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли реплики към госпожа Манолова? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! В моето изказване ще обясня какво сме имали предвид и защо сме предложили да се гласува само с един знак и това да бъде точно този знак, който смятаме, че е достатъчно познат на всички български граждани, които имат избирателни права.
Какво се случваше до този момент на изборите? Всички се нагледахме – не само българските граждани, които имаме право да гласуваме, но коментари от Европейския съюз и информационните емисии на чужди медии, когато се провеждаха избори в България, започваха с манипулации на вота, купуване на гласове, контролиран вот. Има го в докладите на ГРЕКО, има го в докладите на ПАСЕ, има го във всички констатации, които са направили наблюдателите в докладите си. 
Един от начините за контролиране на вота и за закупуването на гласове е, като досега се даваше възможност на българския избирател в квадратчето, което е пред съответната партия, коалиция или инициативен комитет, или кандидат, да поставя различни знаци. Тези знаци бяха „Х”, „+”, „-”, „V”, „елхичка”, „борче”, „кръгче”, „точка”, „две чертички”, „две напречни чертички”, „две надлъжни чертички” и каквито още се сетите. Купувачите на гласове стояха вътре при броенето на гласовете и когато се отваряха бюлетините – те пак стояха вътре под формата на застъпници – този дебат го водихме миналия ден – и отбелязваха в едни тетрадки колко бюлетини с различния знак са минали. Защото тези десятници, двадесятници, петдесятници трябва да се отчетат накрая пред боса, който е плащал за тези гласове – дали бройката, за която са платили, излиза при броенето на бюлетините. 
Ние решихме да сложим край на този начин за купуване на гласове, на този начин на груба манипулация на вота на българските избиратели. Затова предлагаме да направим гласуване със знака „Х”. (Двама депутати показват голям и малък лист, на които са изрисувани квадратчета, в които е отбелязан знакът „Х”.) Колеги, моля да завъртите този знак. Както и да го въртите, накъдето и да го обръщате, той все е действителен. Става и „+”, госпожо Манолова, става и „Х”, и все си е действителен. (Ръкопляскания от мнозинството.) 
Този знак го знаят всички български граждани. Аз лично отидох в две села и зададох въпроса на не по-малко от 50 възрастни хора. Попитах ги: знаете ли какво е „Х”? Знаете ли какво е кръстче? Отговаряха ми, че всички знаят, а неграмотните баби и дядовци казаха, че с този знак се подписват, за да си получат пенсиите.
Какво правим ние в момента? Най-после прекъсваме възможността за контролиране на вота с този знак. Нямаме притеснение от недействителност на бюлетините, защото накъдето и да се обърне този знак, под какъвто ъгъл и форма да се разпише, в какъвто и диагонал да бъде обърнат, той означава само едно - това, което показаха колегите, което е разписано и графично в Изборния кодекс.
Уважаеми колеги, отговарям и на госпожа Манолова, която каза „сложете поне „+”. Ами то като го въртиш, госпожо Манолова, и „Х”, и „+”, зависи от къде го гледате, тази бюлетина все е действителна, уви! Уважаеми колеги, нека да не спекулираме, а да кажем тук за какво става въпрос. Нека да направим такива правила, че най-после да спрем възможността за контролиран вот и за купуване на гласове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: За първа реплика има думата господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Госпожо Фидосова, искам да Ви репликирам за следното. Преди малко тук ни убеждаваха, че една бюлетина, в която има само квадратчета, без да има имена, под формата на интегрална бюлетина, няма да затрудни изобщо гражданите, за да упражнят своя вот за определена партия, включая и преференциалния вот, и че тези граждани ще се оправят в тази интегрална бюлетина, без имена, само с квадратчета, а както каза и господин Божинов – имената горе-долу трябва да бъдат в доста голяма по размер тайна стая.
В същото време чувам тук твърдения, че полагането на знак „Х” щяло да затрудни същите тези граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: За втора реплика – госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, очаквах от вас подобна активност и по предходните текстове. Вместо да се държите като „момичетата на късмета” и като шоугърли, можеше спокойно да се изкажете по същностните текстове на този кодекс.
С гласуването си „против” нашето предложение – знакът „+” да се зачита, когато е поставен в избирателната бюлетина – вие зачеркнахте цялото шоу, което току-що представихте. 
Вместо да разнасяте тези квадратчета, проявете малко мисъл и преценете, че след като отказвате поне наличието на знака „+” в бюлетината, вие правите гласовете на десетки и стотици хиляди български граждани недействителни. Няма ли един математик в тази зала, който да ви каже, че когато хиксът е обърнат, в математиката той е известен като знака плюс? (Оживление и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Трета реплика – заповядайте, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател! Уважаема госпожо Фидосова, Вие направихте много детайлен анализ на това как се контролира вотът със съответните знаци и демонстрирахте изключително голямо многообразие и познания. 
Искам да Ви попитам: известна ли Ви е една друга техника, с която се унищожава вотът – леко нокътчето да бъде намазано с химикал и като отваряш бюлетината...
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Откъде ги знаеш тези неща? Това вие ли го измислихте?
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Сега ще чуете откъде ги знаем: знаем ги от Пловдив, уважаеми колега, където, в този иначе грамотен и културен свят, 10 хил. бюлетини се оказаха фалшифицирани по този начин на един избор. Има информация и за методологията, и за инструктажите. Така че, ако знакът „Х” остане, само знакът „Х” може да унищожава бюлетината. Иначе, императивно „Х” за позитивен вот, а с нокътчето да унищожиш волята на избирателя – това е умишлено престъпление, заложено в закона. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател! Уважаеми колеги народни представители, ще започна отзад-напред. 
Първо, по репликата на господин Божинов. Очевидно той в детайли много добре познава възможностите за повторно, последващо правене на недействителност на бюлетините. Пропуснахте да кажете още един пример, където се разтварят чували, защото като стигнем до чувалите, и там ще ви покажем, за да знаете, че и това следва – как вече няма да може да се разтварят отдолу, да се вадят бюлетините, и с нокътче, химикалка, или с не знам какво, да се поставя втори знак. 
Между другото не знам дали не трябва да направим предложение – този член на комисията, който ще брои бюлетините пред всички, да бъде с изрядно изрязани нокти – това може би трябва да го запишем, но не тук в кодекса. Предполагам, че ще бъде предложено от представител на вашата група в методическите указания на ЦИК. 
По отношение на знака „Х” трябва да добавя още нещо. Колеги, знакът „Х” не само, че ще бъде само един, но ще бъде и само с един цвят химикал вече. Така че няма да може да се контролира, както досега имаше възможност – с черен, със син – сега ще бъде един и този химикал ще се слага от секционната избирателна комисия вътре, в тъмната стаичка. 
На госпожа Манолова ще кажа само една поговорка: „Едно си Мая знае ,едно си Мая лае и бае”. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други изказвания? 
Заповядайте, господин Стаменов.
АСПАРУХ СТАМЕНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми колеги отляво! Разбирам, че имате притеснения с изписването на знака „Х” и понеже този знак „Х” ще бъде изписан в едно квадратче, имам притеснение, че ще може да определите и обясните точно какво е тази сложна геометрична фигура – квадратче. Затова аз смятам да ви направя един лек преговор на материала от началния курс.
Изискванията, които държавните стандарти предполагат, децата още от предучилищна възраст, влизайки в І-ви клас, трябва много добре да знаят какво е това квадратче и в І-ви клас да могат да го посочват, да го изрязват, да го оцветяват. Сложната геометрична фигура квадратче за първи път е дефинирана в математиката за ІІ клас, където е записано, че квадратът има четири страни – стр. 11 – и по-нататък, на стр. 27 вече се казва: страните на квадрата са с равни дължини. 
Оттам нататък продължаваме към знака „Х”. Какво представлява знакът „Х”, колеги, освен ако не представлява диагоналите в квадрата, пресечените диагонали в квадрата. (Реплики от КБ.) Според същите тези стандарти, още в І-ви клас децата се запознават чрез така наречените занимателни квадрати, що е това диагонал в квадрата. Забележете, вече в V клас, в сложната математика за V клас, е записано, че диагоналите в квадрата са равни и са еднакви. 
Уважаеми колеги отляво, аз виждам каква сложност ще ви създаде като терминология обясняването на вас и на вашите избиратели това що е квадрат и що са диагонали в квадрата. В свободното си време бих могъл да ви окажа помощ в едно такова начинание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? 
Заповядайте, господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател!
Колеги, мисля че колегата, който говори наистина е достигнал до V клас, но не и да може да преподавате до V клас, господине. Вие объркахте някои понятия, че не е единствената характеристика на квадрата, да са му еднакви четирите страни. И на ромба са му еднакви четирите страни. Какво да Ви ограмотявам – идете пак в І-ви клас, върнете се да си преговорите материала. 
Ако искате да бъдете последователни, трябва във всяка една тъмна стаичка, госпожо Фидосова, да сложите и шаблонче.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Има го написано.
РУМЕН ТАКОРОВ: Шаблонче, за да може „Х”-чето...да сложите шаблонче как да се гласува, за да може вотът да не се контролира. Ако някой не иска да го използва, сложете и по един транспортир.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? 
Заповядайте, господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господин Стаменов! Искам да Ви попитам: да не би случайно да сте били в проекта за създаването на фишовете за тотото? Така подробно описахте технологията. Искам да Ви попитам, ако случайно някоя от чертичките излезе от някое от ъгълчетата на квадратчето, ще се зачита ли бюлетината или няма да се зачита? Имам чувството, че този модел и макет, сте го заимствали от фишовете за тотото, не знам обаче до каква степен печалбите ще са валидни, както при тотото. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Дуплика? Няма.
Процедура – заповядайте, господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Стандартната процедура – днес да продължим до 15,45ч., както вчера. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на пленарното време днес до 15,45 ч.
Гласували 105 народни представители: за 96, против 7, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Други изказвания? 
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми колеги! На пръв поглед дебатът така се нажежава. Той е много спокоен. Той щеше да бъде много бурен, ако тук бяха от ДПС. И ако от БСП вадят калъчки, то е, за да угодят на съюзниците си от ДПС и да им покажат, че правят нещо в защита на тяхната много голяма кауза. Защото зорът, дертът е на ДПС, не е толкова на БСП, и ако от ДПС излизаха и говореха тука, то е и по друга причина, че ще се проточи времето с този дебат, ще бъдат загубени още минути.
Тук се каза и за шаблоните, не се каза за клечките, не се каза за конците. Всичко това се правеше в годините – това е технологията пробвана, изпитана, практикувана от ДПС, разбира се.
В крайна сметка ясно е за всички ни, че те ще имат голям проблем и че ще трябва да правят курсове по хиксология, тоест как ще се пише знакът „Х”.
Така че тук без никакво колебание трябва да подкрепим това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители.
Заповядайте, господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Преди да започна изказването си, госпожо председател, бих искал да направите една процедура. 
Аз нося оня прословут диск от Пловдив, от ГЕРБ, който беше по официален път получен от „Ред, законност и справедливост”, от областното ръководство на ГЕРБ. За нагледност, за да видите как се фалшифицира така любимия на госпожа Фидосова знак „Х”, да пуснете 15 минутно видео, за да видят народните представители и да променят позицията си по отношение на този прословут „Х”.
Моля Ви, за процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма такава възможност, разписана в правилника. Не разполагам с прожекционен апарат, така че дайте по същество. Разкажете го.
ЯНЕ ЯНЕВ: Госпожо председател, тук показвате видеофилми с графики на Дянков за бюджета, които са абсолютно нереалистични и нямат нищо общо с истината, а не може да покажете нещо, което е толкова важно по отношение на дебата. 
Аз не мога да разбера, госпожа Фидосова, се държи сякаш не е от гр. Монтана, а е от щата Монтана и сякаш иска да бележи не гласоподаватели с „Х”, а иска да ползва този знак като дамга, както бележат кравите монтафонки в щата. Аз не мога да разбера какво е това нехуманно отношение към българските избиратели, на които вие забранявате и им отнемате възможността да гласуват така, както те пожелаят.
Искам да ви кажа, че в този диск са предадени уроци по изключително ясна методика как да се фалшифицират изборните бюлетини. И ние това, уважаеми дами и господа от ГЕРБ, го доказахме като обжалвахме частичните избори в София. Можете да изискате справка от Върховния административен съд, за да видите как се фалшифицират изборните бюлетини. И най-честите фалшификации са ставали именно с този знак „Х”. 
Затова Ви моля, госпожо Фидосова, да изгледате този диск. 
Аз, разбира се, ще го подаря на госпожа Цачева. Заповядайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
ЯНЕ ЯНЕВ: За да може да се убедите, че ако Вие продължавате да отстоявате това да има само знака „Х”, значи вие искате да правите масова фалшификация на всички видове избори. (Шум и реплики от ГЕРБ). 
Аз затова исках да го видите нагледно, за да не ми задавате въпроса как? Там е обяснено, не от кой да е, а от вашия областен управител в Пловдив, от вашето ръководство в Пловдив. Всичко това най-вероятно е станало със съгласието на централното ръководство, начело с госпожа Фидосова. Така че тя е далеч по-компетентна от мен, за да обясни всичко това свързано със знака „Х”. Но, ако трябва ние това ще го обясним пред европейските организации, и ако се наложи в България за първи път след 20 години ще дойдат наблюдатели на изборите. Но, вие трябва да знаете, че ако продължите да настоявате единствено и само за този знак „Х”, значи искате недействителните бюлетини да бъдат повече от 20% на предстоящите избори. Това ви е голямата цел. Благодаря ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? 
Фани Христова, заповядайте.
ФАНИ ХРИСТОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Янев, ясно е, че играете по чужда свирка – по тази на колегите от БСП. Обаче, една лъжа сто пъти да я повторите тук, заедно с тях, тя не може да стане истина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Три минути дуплика, господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаеми колеги от ГЕРБ! Като правите реплика, поне я правете като хората. Това, което правите, е изключително жалко и смешно. Ако иска тази млада депутатка от ГЕРБ да си поговорим кой по коя свирка играе, да дойде в моя кабинет и ще й обясня някои интересни подробности. (Силен шум и реплики. Смях.)
Искам само да ви уведомя, че „Ред, законност и справедливост” опонираше на БСП с още по-голяма сила по отношение на това, което те правеха с изборното законодателство, също като вас. Изобщо не ни чуваха в тази пленарна зала и затова се получи този бумерангов ефект и в крайна сметка загубиха изборите. А вие сте си навили на пръста, че с такива дребни машинации, които ги залагате в изборното законодателство, ще спечелите служебна победа. Няма как да стане и затова, госпожо Фидосова, Ви призовавам: оттеглете тази Ваша инициатива.
Вие, нали виждате, тук, като народен представител като гласувате – има три различни знака. Има едно кръгче – „въздържали се”, има едно Х – „против” и една чавка – „за”. Дори вие гласувате с три различни знака, а искате да забраните на избирателите да имат само едно единствено право. По този начин Вие, ми намирисва, че искате да направите в България да има само една единствена партия. (Реплики от ГЕРБ.) Дори старата ретроградна комунистическа машина, в чл. 1 беше записано, че БКП има ръководна роля, ама имаше и някакви казионни организации. Вие дори и това не позволявате!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други изказвания?
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Аз ще се въздържа да коментирам въпроса за „свирките”, кой по чия, кой по каква...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Миков, по текстовете от закона.
МИХАИЛ МИКОВ: Да, по текстовете от закона. Госпожа Фидосова некоректно информира, защото има закони през 20-те години, не само последните години има изборно законодателство, в които по различен начин е определяно как да отбележи волята си избирателят. Винаги законодателят се е ръководил от един основен въпрос – да няма затруднения при гласуването, и така да бъде законово описано отбелязването на гласуването, че това да не води до сериозни спорове в съответната избирателна комисия. Това трябва да са двете цели! 
Включително и да не създава сериозни затруднения пред хора с увреждания, недовиждащи, хора с треперещи ръце, да положат знак, който да отразява действителната им воля. Не, по-късно Избирателната комисия, която се вижда, че се формира от мнозинството ГЕРБ и „Атака”, може би и Синята коалиция ще участва, те са ту така, ту иначе в тези избирателни комисии да решава и да предопределя постфактум, след подаването на гласа, как е гласувал избирателят. (Реплика от ГЕРБ.)
Не подвиквайте, имате думата, може да се изкажете. Неслучайно „Х” означава по-скоро отрицателен вот или може би имате очаквания, че толкова силен ще бъде отрицателният вот догодина, към датата на изборите, че затова сте се спрели на „Х”. Със същата логика би могло да се избере друг знак, трети или четвърти, но един принципен въпрос. Не може и не бива да се формализира до такава степен начина на изразяването на волята. Би могло да се намери и междинно решение, поне два, три, четири познати знака – всичките да се приемат за действителни. Вие виждате, самите спорове: „Хиксът плюс ли е?”, а „Буквата „Х”, която е „хикс”, хикс ли е или е буквичката „х”, защото на латински е пак така?! 
Да не говорим за ъглите, отстоянията, които могат да възникнат реално във всяка избирателна комисия. Понеже очевидно нямате достатъчно аргументи, за всички трябва да е ясно, че недействителните бюлетини на тези избори ще бъдат изключително много – повече отколкото обикновено, повече отколкото във всички останали избори. Те ще бъдат недействителни, защото мнозинствата в съответните комисии, ще получат ясната инструкция: щом не съответстват ъглите, казват, това не е действителен глас. Ъглите може да не съответстват за управляващата партия, само че като имаш мнозинство в комисията, тя ще каже – „Не, този глас е действителен”. С ограничаването на начина, по който се отбелязва гласа, с въвеждането на един-единствен начин, който пред всички вас е поставен като отрицателен начин на гласуване, изразяване на отрицателно отношение, вие залагате много недействителни гласове и най-важното – залагате тълкувания в избирателните комисии, в които имате мнозинство. Гласовете, които са срещу управляващите, които имат мнозинство в комисиите, лесно ще бъдат прогласявани за недействителни и обратното – гласове, които дори да не са съвсем в съответствие с ъглите, ще бъдат обявявани за действителни.
Ако искате да дадете някакви доказателства за това, че нямате тази цел, въведете поне два-три възможни начина. В тотото човек отива и има поне два начина да отбележи, поне няколко начина и винаги се ръководят от това, да е по достатъчно безспорен начин обективно отбелязано или да подлежи на машинна обработка. Залагайки такъв формализиран начин на отбелязване, вие явно искате по този начин да влияете и на самите избори. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрахме тезата Ви, господин Миков.
Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак, което комисията не подкрепя.
Гласували 105 народни представители: за 9, против 95, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски, което комисията не подкрепя.
Гласували 100 народни представители: за 12, против 84, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя по чл. 160, който става чл. 166 – „Съдържание и определяне номера на бюлетината” в редакцията по доклада. (Реплика от народния представител Георги Терзийски.)
Отменете гласуването.
За какви предложения става реч?
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Госпожо председател, в изказването ми моето предложение беше – в чл. 166 ал. 1, т. 2 в изписването на „пълното или съкратеното наименование на партиите или коалициите” да се промени и да се включи текстът „пълното и/или съкратеното наименование...”.
Мисля, че това е коректно и аз го обосновах в изказването си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното редакционно допълнение на господин Терзийски в чл. 166, ал. 1, т. 2, след „пълното” да бъде добавен и съюза „и”, при което изчетено става „пълното и/или съкратено наименование...”.
Гласували 109 народни представители: за 101, против 4, въздържали се 4.
Предложението е прието. (Ръкопляскания.)
Подлагам на гласуване чл. 166 със съдържание „Определяне номера на бюлетината” в редакцията на комисията с току-що приетото редакционно решение. 
Гласували 96 народни представители: за 87, против 8, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Раздел ІІІ – Бюлетини за гласуване на президент и вицепрезидент на републиката”.
Предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева, Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Раздел ІІІ:
„Раздел ІІІ – Бюлетина за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложение на комисията за наименованието на Раздел ІІІ – „Бюлетина за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката”.
Гласували 105 народни представители: за 98, против 3, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 161 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев. 
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак – в чл. 161, ал. 2, т. 2 символът „Х” отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 161, който става чл. 167, със заглавие „Вид на бюлетината и съдържание”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак, което комисията не подкрепя.
Гласували 89 народни представители: за 4, против 80, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за чл. 161, който става по доклада с номерация чл. 167 и със заглавие „Вид на бюлетината и съдържание”.
Гласували 86 народни представители: за 82, против 2, въздържали се 2. 
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 162 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 162, който става чл. 168 със заглавие „Определяне на поредния номер на кандидатските листи”.
„Раздел ІV – Бюлетини за гласуване за членове на Европейския парламент от Република България”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам ан блок предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя по чл. 162, който става чл. 168 със заглавие „Определяне на поредния номер на кандидатските листи” и наименованието на Раздел ІV, подкрепено от комисията по вносител.
Гласували 94 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 163 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски – в чл. 163 изразът „бюлетини и пликове” се заличава и след израза „се извършва с” се допълва „обща бюлетина”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 163, който става чл. 169 със заглавие „Бюлетини и пликове”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, което комисията не подкрепя.
Гласували 98 народни представители: за 13, против 83, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 169 в редакцията на комисията със заглавие „Бюлетини и пликове”.
Гласували 91 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 164 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак – в чл. 164, ал. 1, т. 4 символът „Х” да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски – в чл. 164 се правят следните промени: 
 1. В ал. 1 след думата „бюлетините” се добавя текстът „на лицевата страна”;
2. В ал. 1, т. 3 и 4 се заличават;
3. В ал. 1 се създава нова т. 3 със следното съдържание:
„3. Пред текста на т. 2 се отпечатва квадратче с увеличен и уедрен шрифт, в което отпечатва номерът на листата на съответната партия или коалиция от партии в бюлетината за поставяне на знак, отразяващ вота на избирателя.”
4. В ал. 1 се създава нова т. 4 със следното съдържание: 
„4. Ред с квадратчета, във всяко от които се вписва поредният номер на кандидат от листата, на брой, колкото са кандидатите на съответната партия или коалиция от партии.”
5. В ал. 1 досегашната т. 5 се променя както следва:
„5. Празен ред между текста по т. 2 и реда по т. 4.”
6. Текстът на ал. 2 се променя, както следва:
„(2) Редовете на отделните кандидатски листи се отделят едни от друг с празен ред и плътна черна хоризонтална линия.”
7. В ал. 3 текстът „ал. 2” се заменя с текста: „ал. 1, т. 3”;
8. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:
„(5) На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия.”
9. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
10. В досегашната ал. 4 числото „4” се заличава.
11. В досегашната ал. 5 числото „4” се заличава.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 164, който става чл. 170 със заглавие „Съдържание и определяне на бюлетините”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак, което комисията не подкрепя.
Гласували 90 народни представители: за 9, против 80, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски.
Комисията не го подкрепя.
Гласували 94 народни представители: за 8, против 85, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 170 по номерацията в доклада, който е идентичен с чл. 164 по вносител със заглавие „Съдържание и определяне на бюлетините”.
Гласуваме чл. 170.
Гласували 87 народни представители: за 82, против 2, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Раздел V – Бюлетини за гласуване за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме Раздел V по вносител, подкрепен от комисията като наименование.
Гласували 87 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 165 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Екатерина Михайлова – в чл. 165, ал. 1 се създава нова т. 4, както следва: 
„4. кмет на район в Столичната община и в градовете с районно деление.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 165, който става чл. 171 със заглавие „Видове бюлетини”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Екатерина Михайлова, което комисията не подкрепя.
Гласували 92 народни представители: за 8, против 65, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 165 по вносител, който става чл. 171 по доклада на комисията със заглавие „Видове бюлетини”.
Гласували 91 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 166 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак:
„1. В чл. 166, ал. 1, т. 3 символът „Х” отпада, а в т. 5 думата „три” се заменя с „пет”.
2. В чл. 166, ал. 2, т. 3 символът „Х” отпада.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 166, който става чл. 172 със заглавие „Съдържание на бюлетината за общински съветници и за кметове”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак, което комисията не подкрепя.
Гласували 93 народни представители: за 9, против 82, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 166 по вносител, който получава номер като чл. 172 с наименование „Съдържание на бюлетината за общински съветници и за кметове”.
Гласували 93 народни представители: за 89, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Почивка до 14,20 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да заемат местата си – продължаваме.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 167 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев. 
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 167, който става чл. 173:
„Определяне на поредни номера
 Чл. 173. (1) Поредните номера на партиите, коалициите от партии и независимите кандидати се определят чрез жребий от общинската избирателна комисия, проведен в присъствието на представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват и регистрираните кандидати, и представители на средствата за масова информация. При идентичност на партиите и коалициите от партии, регистрирали кандидати за общински съветници или кметове в общинската избирателна комисия, същите имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид избори, за който са регистрирали кандидати на територията на общината.
(2) Резултатът от жребия по ал. 1 се обявява с решение от общинската избирателна комисия по реда на чл. 33, ал. 2.
(3) Когато партия или коалиция от партии не е регистрирала кандидатска листа в някой от изборните райони на територията на общината, в бюлетината за този вид избори не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред. 
(4) Бюлетината започва да се отпечатва не по-рано от 18 дни преди изборния ден.”  
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 173 „Определяне на поредни номера” в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 69 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Раздел VІ – Общи правила при гласуване.”
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел VІ.
По чл. 168 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 168, който става чл. 174, със заглавие „Извършване на гласуването”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване чл. 174 със заглавие „Извършване на гласуването” и Раздел VІ – „Общи правила при гласуване”.
Гласували 74 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 169 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев. 
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 169, който става чл. 175:
„Оповестяване на мерки за избирателите с увреждане
Чл. 175. (1) Не по-късно от 7 дни преди изборния ден районната избирателна комисия или общинската избирателна комисия оповестява по подходящ начин чрез средствата за масова информация мерките, позволяващи на избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват в изборния ден.
 (2) В обявлението по ал. 1 се посочват телефон и адрес, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 169 на вносителите, който става чл. 175, със съдържание по доклада – „Оповестяване на мерки за избирателите с увреждане”. 
Гласували 77 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 170 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението. 
Предложение на народния представител Георги Анастасов: 
В чл. 170 се добавя ал. 6 със следния текст:
„(6) Подвижните секционни избирателни комисии са длъжни да осигурят запазване тайната на вота. Те трябва да спазват изискванията на чл. 175.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 170, който става чл. 176:
„Гласуване с подвижна избирателна урна
Чл. 176. (1) Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си не по-късно от 30 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс или електронна форма до органите по чл. 40, ал. 1 по постоянния адрес или настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 53, ал. 1. В заявлението се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер (личен номер), постоянният адрес (адрес на пребиваване) или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 53, ал. 1 и се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК). 
(2) Имената на избирателя, направил искане по ал. 1, се заличават от избирателния списък и се вписват от органа по чл. 40, ал. 1 в списък за гласуване с подвижна избирателна урна.
(3) При гласуване с подвижни избирателни урни се назначават подвижни секционни избирателни комисии. Районната или общинската избирателна комисия определя броя на подвижните секционни избирателни комисии в изборния район (района) въз основа на броя на подадените заявления по ал. 1. На територията на всяка община (район - в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия, при наличие на не по-малко от 10 избиратели по ал. 1. Подвижните секционни избирателни комисии се назначават при условията и по реда на Глава втора, Раздел V. Подвижните секционни избирателни комисии имат правомощията по чл. 36, ал. 1, т. 1, 3-8 и ал. 2.
(4) Кметът на общината е длъжен да предостави подходящи помещения и транспорт за подвижните секционни избирателни комисии.
(5) Разпоредбите на кодекса относно секционните избирателни комисии се прилагат и за подвижните секционни избирателни комисии.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? 
Господин Анастасов.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ): Госпожо председател, дами и господа народни представители! Това е едно техническо предложение. 
Предлагам в подвижните секционни комисии също да не се използват мобилни телефони и други записващи устройства, както в другите секционни комисии и да се гарантира тайната на вота. 
Знаете какво правят много често в болниците: вървят с урната, направо му дават урната и бюлетините – той гласува отпред. Да не му се случва на никого да гласува в болница! На мен веднъж ми се е случвало и ви казвам, че никаква тайна на бюлетината няма. 
Това предложение е техническо. Ако прецените, го подкрепете, но мисля, че е разумно. (Реплика от докладчика госпожа Искра Фидосова.) 
Ако е в чл. 205, значи трябва да се приеме по принцип. В текста не е записано.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Има го на две места – с други думи казано.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: След като го има, значи принципно... (Реплика от докладчика госпожа Искра Фидосова.)
Добре, хубаво, радвам се, че го има по-нататък. Важното е, че предложението е възприето под една или друга форма от работната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.
Гласували 92 народни представители: за 7, против 75, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 176 „Гласуване с подвижна изборна урна” в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 83, против 3, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 171 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 171, който става чл. 177, със заглавие „Забрана за раздаване на книжа и материали”.
По чл. 172 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 172, който става чл. 178, със заглавие „Забрана за изнасянето на книжа и материали”.
По чл. 173 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 173, който става чл. 179: 
„Забрана за гласуване извън изборното помещение”
„Чл. 179. Забранява се гласуването извън изборното помещение, освен в случаите по чл. 176”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок подлагам на гласуване чл. 177 със заглавие „Забрана за раздаване на книжа и материали”, чл. 178 със заглавие „Забрана за изнасянето на книжа и материали”, чл. 179 със заглавие „Забрана за гласуване извън изборното помещение”, и редакция, съгласно доклада на комисията.
Гласуваме!
Гласували 94 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 174 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски:
„В чл. 174 се правят следните промени:
1. Ал. 1 да отпадне.
2. Алинеи 2, 3 и 4 стават съответно 1,2 и 3.
3. В досегашната ал. 2 след израза „на избори за” се добавя текста „за народни представители, за членове на Европейския парламент от Република България”.
4. В досегашната ал. 3 изразът „и 2” се заличава.
5. В досегашната ал. 4 числото „3” се заменя с числото „2”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 174, който става чл. 180:
„Забрана за показване начина на гласуване
Чл. 180. (1) При произвеждане на избори за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България се забранява след попълване на бюлетината и преди пускането на плика в избирателната урна избирателят да показва начина на гласуване. 
(2) При произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове се забранява след попълване на бюлетината и преди пускането й в избирателната урна избирателят да разгъва бюлетината по начин позволяващ да се види отбелязаното маркиране за партия, коалиция от партии или инициативен комитет.
(3) При нарушаване на забраната по ал. 1 и 2 комисията незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графа “Забележки” на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване.
(4) Бюлетината по ал. 3 се брои за недействителна, унищожава се с надпис “Недействителна по чл. 180” и се вписва на отделен ред в протокола на секционната избирателна комисия”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски, което комисията не подкрепя.
Гласували 94 народни представители: за 12, против 80, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 180 „Забрана за показване начина на гласуване”, в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 81, против 2, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 175 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 175, който става чл. 181:
„Забрана за използване на възпроизвеждаща техника
Чл. 181. (1) Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.
(2) При нарушаване на забраната по ал. 1 комисията незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графа “Забележки” на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване.
(3) Бюлетината по ал. 2 се брои за недействителна, унищожава се с надпис “Недействителна по чл. 181” и се вписва на отделен ред в протокола на секционната избирателна комисия”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Гласуваме чл. 181 „Забрана за използване на възпроизвеждаща техника” в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 97 народни представители: за 90, против 1, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 176 – предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак – чл. 176 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 176, който става чл. 182, със заглавие „Забрана за присъствие”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Гласуваме предложението на Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 11, против 77, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 176 по вносител, което става чл. 182, с номерацията на комисията със заглавие „Забрана за присъствие”.
Гласували 88 народни представители: за 83, против 2, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 177 – предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 177, който става чл. 183:
„Запълване на избирателната урна. Отварянe
Чл. 183. (1) Когато избирателната урна се напълни с пликове или бюлетини, в зависимост от вида избори, върху нейния отвор се залепва хартиена лента с подписите на членовете на комисията, така че да не може да бъде използвана повече. Пълната урна остава на масата за гласуване.
(2) В гласуването се включва втора урна, запечатана по реда на чл. 187, ал. 5. Това обстоятелство се вписва в протокола на секционната избирателна комисия.    
 (3) Двете урни се отварят едновременно след приключване на гласуването и намерените в тях пликове и бюлетини при избори за народни представители или за членове на Европейския парламент от Република България или бюлетини при избори за президент и вицепрезидент на републиката или за общински съветници и кметове се броят заедно”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване чл. 183 в редакцията на комисията – „Запълване на избирателната урна. Отваряне”.
Гласували 85 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 178 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 178, който става чл. 184, със заглавие „Начало и край на гласуването”.
По чл. 179 – предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 179, който става чл. 185, със заглавие „Нарушения на изборния процес”.
По чл. 180 – предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 180, който става чл. 186, със заглавие „Недопускане на лица в изборното помещение”.
„Раздел VІІ – „Предизборен ден”.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел VІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме ан блок членове 184, 185 и 186 и наименованието на Раздел VІІ – „Предизборен ден”.
Гласували 86 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Член 181 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението. 
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 181, който става чл. 187:
„Получаване на книжа и материали
Чл. 187. (1) В деня преди изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската администрация и от районната или общинската избирателна комисия:
 1. избирателни урни;
 2. бюлетини за гласуване, запечатани по начин, определен от Централната избирателна комисия;
 3. пликове за гласуване при избори за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България;
 4. избирателен списък; 
 5. формуляр на допълнителен избирателен списък;
 6. формуляр на списък за допълнително вписване на придружителите; 
 7. списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния ден;
 8. два формуляра на протокола (протоколите) на секционната избирателна комисия; фабричните номера на протоколите се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по ал. 3; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите това обстоятелство се описва; формулярите на протоколите се предават запечатани в плик, по начин който позволява да се види само фабричният им номер; пликът е подпечатан и подписан от членовете на районната или общинската избирателна комисия; след приключване на изборния ден, преброяване на гласовете и попълване на черновата се разпечатва единият формуляр и само ако се сгреши, се разпечатва и другият формуляр;
9. бланки-чернови за отразяване резултатите от преброяването на предпочитанията (преференциите) за кандидатите на партиите и коалициите от партии при избори за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България;
10. формуляри на извлечения и чернови на протоколите на секционната избирателна комисия;
11. печат на секционната избирателна комисия при избори за президент и вицепрезидент на републиката и при избори за общински съветници и кметове;
12. протокол за маркиране на печата на секционната избирателна комисия;
13. образци на декларациите, които се подават за съответния вид избори съгласно този кодекс;
14. модулна кутия за бюлетините при избори за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България; 
15. други помощни и технически материали.
(2) В деня преди изборния ден подвижната секционна избирателна комисия получава от общинската администрация и от районната или общинската избирателна комисия изборните книжа и материали по ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14 и 15, както и:
1. списък за гласуване с подвижна избирателна урна;
2. печат на подвижната секционна избирателна комисия при избори за президент и вицепрезидент на републиката и при избори за общински съветници и кметове;
 3. протокол за маркиране на печата на подвижната секционна избирателна комисия.
(3) Председателят на секционната избирателна комисия, съответно на подвижната секционна избирателна комисия, определен от районната или общинската избирателна комисия неин член, и кметът на общината, района или кметството или определено от него със заповед длъжностно лице от общинската администрация, подписват протокол за предаването и приемането на избирателния списък, съответно на списъка за гласуване с подвижна избирателна урна, и протокол за предаването и приемането на изборните книжа и материали по ал. 1, т. 1, 2, 3, 5-16 – уважаеми колеги, има техническа грешка: т. 16, препратката, моля да се чете т. 15 – съответно по ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14 и 15 и ал. 2, т. 2 и 3. В случай на неявяване на председателя на секционната избирателна комисия, съответно на подвижната секционна избирателна комисия изборните книжа и материалите се получават и протоколите се подписват от заместник-председателя на комисията. Протоколите се съставят и подписват в три еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна комисия, за районната или общинската избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно деление).
(4) Печатът на секционната избирателна комисия по ал. 1, т. 11, съответно печатът на подвижната секционна избирателна комисия по ал. 2, т. 2 се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата по ал. 3 в момента на получаването му и се отваря при откриването на изборния ден в секцията. След приключване на гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва от председателя и секретаря на комисията.
 (5) Лицата по ал. 3 проверяват изправността на избирателните урни и дали те са празни. След проверката урните се затварят и се запечатват с печата на районната или общинската избирателна комисия.
 (6) След подписване на протоколите, отговорността за опазване на изборните книжа и материали носи председателят на секционната избирателна комисия, съответно на подвижната секционна избирателна комисия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 187 – „Получаване на книжа и материали”, съгласно доклада на комисията, с поправка на техническата грешка в ал. 3, отбелязана от докладчика.
Гласували 87 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Член 182 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 182, който става чл. 188 със заглавие „Получаване на книжа и материали от капитаните на плавателните съдове”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване чл. 188 със заглавие „Получаване на книжа и материали от капитаните на плавателните съдове”.
Гласували 91 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Член 183 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 183, който става чл. 189:
„Получаване на книжа и материали
Чл. 189. Председателят и секретарят на секционната избирателна комисия извън страната получават изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 1 от ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство или от оправомощен от него представител. При получаването на избирателните урни се проверява изправността им и дали те са празни. След проверката урните се затварят и се запечатват с печата на дипломатическото или консулското представителство.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, не искам да прекъсвам ударното темпо, с което приемате текстовете от закона (шум и реплики от ГЕРБ), но тук искам да задам няколко въпроса, които очевидно на вас или не ви правят впечатление, или просто такава е идеята. 
Правилно ли разбирам смисъла на текста, който току-що беше изчетен като скороговорка, че изборната урна се запечатва единствено и само в присъствието на председателя и секретаря на съответната секция и че останалите членове на избирателната комисия не могат да се убедят лично в това, че изборната урна е била празна, когато е запечатана? Правилно ли разбирам вашето предложение? (Реплики между народните представители Мая Манолова и Искра Фидосова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не се репликирайте. 
Госпожо Манолова, завършете мисълта си.
МАЯ МАНОЛОВА: Мисълта ми е, че запечатването на урната трябва да става в присъствието на цялата комисия в началото на изборния ден, а не да се появи с печат, за да не може да се отваря и което да поставя под съмнение съдържанието на тази урна. Това се опитвам да кажа. И ако тази хипотеза е аналогична за случаите, в които представител на съответната община дава урните, респективно когато става дума за национални избори – от хората на областния управител, това поражда много въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплики? (Мая Манолова и Искра Фидосова се репликират.) 
Моля, говорете пред трибуната, а не се репликирайте двете. Няколко пъти правя забележка по този въпрос! Имате пет минути – говорете. Вие непрекъснато се репликирате помежду си.
МАЯ МАНОЛОВА: Имам пет минути да направя изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ами направете си изказването!
МАЯ МАНОЛОВА: Това правя! Вас не Ви притеснява фактът, че тук текстовете се четат като скороговорка и не се разбира какво се чете, та може да се приеме всичко, а Ви притеснява фактът, че в момента уточняваме детайли!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ред и процедура как става това уточняване в залата. Задайте си въпроса и под формата на реплика ще Ви бъде обяснено.
МАЯ МАНОЛОВА: Редът и процедурата са направени, за да се приемат текстове, които да могат да се прилагат.
Зададох въпрос. Надявам се някой да ми отговори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплики към изказването на госпожа Манолова? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 189 – „Получаване на книжа и материали”, в редакцията на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 81, против 7, въздържали се 2.
Предложението е прието.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Искам прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За прегласуване има думата Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Искам само да ви обясня какво приемаме с тези текстове, а именно, че изборните урни се запечатват в присъствието на определен брой хора, които съвършено спокойно могат да бъдат от една или от две политически сили. Ако приемем, че на запечатването и предаването присъства един представител на общинската избирателна комисия, например от Политическа партия ГЕРБ, а секретарят и председателят на съответната секционна комисия са от ГЕРБ и „Атака” – обяснявам хипотеза – то тези...
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): А досега как беше?!
МАЯ МАНОЛОВА: Досега урната се затваряше в секцията, в присъствието на цялата избирателна комисия, а не предварително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Защо не направихте предложение, госпожо Манолова, за да го гласуваме?!
Направихте ли предложение за редакционна поправка във времето, което имахте? Дадох ви възможност, а не да се обяснявате с госпожа Фидосова!
МАЯ МАНОЛОВА: Този кодекс, както сте забелязали, е от 360 члена. И защото такива текстове в този окончателен вид не са гласувани в Правната комисия?! Защото човек, с каквито и възможности да бъде, не е възможно да вникне във всеки текст от тези 360, като тук се работи денонощно, освен ако нямате вундеркинди в групата! Ние нямаме в нашата. И защото смисълът е тук предложенията да се осмислят, а там, където има допусната някаква грешка – неволно или умишлено, тя да бъде поправена. Идеята не е при гласуването в залата всичко да мине под конвейер. Смисълът е да се осмисли всеки текст, защото пораженията върху изборния процес могат да бъдат сериозни! И сега ви обяснявам, че с текстовете, които приемате, давате възможност на три лица да запечатат изборната урна и само те да знаят дали е празна или не.
СТЕФАН ДЕДЕВ (ГЕРБ, от място): Нали е прозрачна!
МАЯ МАНОЛОВА: Какъв е проблемът да се запечатва в секцията?
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Времето изтече!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова, ако бяхте направила редакционно предложение, то щеше да бъде подложено на гласуване. Вие излязохте, за да разкритикувате текста. Сигурно имате право, но не направихте редакционно предложение. Оттук нататък каквото и да говорим, няма предложение за отпадане на текста. Сега ще подложа процедурното Ви предложение за прегласуване, но нека предложенията, които се правят, бъдат коректни. Или се изказвате по принцип „за” и „против”, или когато предлагате нещо, казвате какво да правим. Няма предложение.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Тя дори не направи процедурно предложение за прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще подложа на гласуване процедурното предложение за прегласуване на чл. 189 – „Получаване на книжа и материали”.
Моля, гласувайте.
Гласували 97 народни представители: за 85, против 10, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 184 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 184, който става чл. 190:
„Изборно помещение и кабини за гласуване
Чл. 190.	(1) Пред изборното помещение се поставят образци на бюлетините за гласуване, а при избори за общински съветници и кметове и пълните кандидатски листи за общински съветници на партиите и коалициите от партии.
(2) В изборното помещение се поставят кабини за гласуване така, че да се осигури тайната на гласуването. Кабините трябва да осигуряват гласуването на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.
(3) При избори за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България в кабините за гласуване бюлетините се подреждат в модулна кутия. Централната избирателна комисия определя вида, размера и обема на модулната кутия, не по-късно от 55 дни преди изборния ден.
(4) Пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставя табло, на което с големи букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак „Х”, поставен с химикал, пишещ със син цвят. Размерът и видът на таблото се определят от Централната избирателна комисия.
(5) След приключване на подготовката за гласуването помещението се заключва и запечатва с хартиена лента, подписана от присъстващите членове на секционната избирателна комисия.
(6) Изборните помещения се охраняват отвън от служители на Министерството на вътрешните работи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване чл. 190 – „Изборно помещение и кабини за гласуване”, съгласно доклада на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 82, против 5, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Раздел VІІІ – Изборен ден. Гласуване”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VІІІ.
По чл. 185 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 185, който става чл. 191 със заглавие „Откриване на изборния ден”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване ан блок наименованието на Раздел VІІІ, подкрепено от комисията, и чл. 191 със заглавие „Откриване на изборния ден”.
Гласували 94 народни представители: за 88, против 2, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 186 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 186, който става чл. 192:
„Действия при откриването
Чл. 192.	(1) Непосредствено преди откриването на изборния ден бюлетините се разпечатват и при избори за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България се поставят в модулната кутия.
(2) При откриване на изборния ден в изборните помещения могат да присъстват кандидати, един от застъпниците по чл. 101, ал. 2, по един представител на партия, коалиция от партии и инициативен комитет, наблюдатели, журналисти и избиратели.
(3) Председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 1.
(4) При произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове председателят на секционната избирателна комисия маркира при откриване на изборния ден по уникален начин печата на секционната избирателна комисия, с който се подпечатват изборните книжа. За маркирането се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, който съдържа не по-малко от три отпечатъка от маркирания печат.
(5) След извършване на действията по ал. 1 и 3 и по ал. 4 - при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове, председателят на секционната избирателна комисия обявява изборния ден за открит.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми дами господа, да ви кажа как се подменя смисълът на текстове от вносител до редакция на комисия. Редакцията на комисията, като се има предвид, че там се бързаше по начина, по който се бърза и тук, беше правена след това в присъствието на председателя на Правната комисия, вече от експерти или други хора, които са дали присъствали не знам, но те са авторите на тези текстове. Гласува се нещо по принцип в Правната комисия, после то се дописва, както е гласувано по принцип, от експертите и председателя на Правната комисия, и се получава следният резултат – ето тук! 
Всички сте грамотни и сте участвали в избори – обяснявам ви!
Първият вариант, който съществуваше по вносител, беше: „Председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на изборните книжа и материали по (еди-кой си) член, изправността на избирателната урна, и дали тя е празна. След проверката урната се затваря и се запечатва с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията”, от което става ясно следното: че установяването дали урната е празна се прави от членовете на избирателната комисия, тоест представители на всички политически партии имат възможност да видят празна ли е урната. Беше направено възражение от господин Янаки Стоилов, че е необходимо да се направи технически невъзможно урната да бъде отваряна по време на изборния ден, за да няма съмнение. Тук се водеха едни дебати, журналистите помнят, за свински опашки, за някакви други средства, чрез които да се затваря урната, така че тя повече да не може да бъде отваряна или, ако бъде отворена, това да бъде видно.
В крайна сметка, ето вижте, какъв е крайният резултат от едно предложение, направено от Янаки Стоилов, по принцип подкрепено от Правната комисия и разписано в окончателния й текст, който тук се изчете като скороговорка, и се гласува, а то е в предходния текст, който гласувахте, и който не ми дадоха възможност тук дори да уточня какво са имали предвид, и беше ей-така изгласуван. 
Там вече лицата, които знаят какво съдържа тази изборна кутия са три. Тези лица са председателят на секционната избирателна комисия веднъж. Колкото и замотано да е написано, но става ясно, че има и един член от общинската избирателна комисия, който се определя от мнозинството в тази общинска избирателна комисия, и представител на общинската администрация. 
Сега какво излиза? Теоретично какво е възможно и това ще е практически в голямата част от случаите. Председателят на секционната комисия, защото такива преобладаващо ще бъдат от ГЕРБ, в голямата си част, сигурно около 60-70% ще са от ГЕРБ. Член – определен от общинската избирателна комисия, в която доминират ГЕРБ и „Атака”. От коя политическа сила ще е този член? Искате ли да се хванем на бас? Също от ГЕРБ! И един представител на общинската администрация, в случаите, в които да кажем политическата сила, която контролира тази администрация, кметът е от ГЕРБ. И какво излиза?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: А, ако е от БСП, какво става тогава?
МАЯ МАНОЛОВА: От която и партия да е, не е редно, разбирате ли? Не е редно законът да го допуска! (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не се обаждайте от място.
МАЯ МАНОЛОВА: Но понеже вие ги пишете тези текстове, а не аз, предполага се, че вие влагате мисъл, а не аз. Ако аз бях написала тези текстове в предишното си качество – като вносител и човек, който отговаряше за тези закони, щях да си понеса отговорността за това какво пиша. Сега излиза, че тези трима души ще запечатват изборната урна и тя ще отиде в секционната избирателна комисия запечатана. Кой е искал, колеги от Правната комисия, това? Кой е искал? 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Какво предлагате, Вие?
МАЯ МАНОЛОВА: Кой е гласувал за този текст, за да дойде той тук като предложение на Правната комисия? Питам кой? (Реплики от ГЕРБ.) Това ли беше смисълът да подкрепим по принцип на Янаки Стоилов предложението?
 Тук всичко се чете като, да не казвам как, никой не вниква и няма и как едни технически предложения, които се четат за секунди, да ги осмислиш и накрая всичко се гласува просто, ей така. И ако някой, като мен, си позволи да задава въпроси, то той го прави, видите ли, защото не иска да се приеме Изборният кодекс. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Не, просто не искам да се правят фалшименти или поне не искам законът...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Очакваме предложение, госпожо Манолова. Какво предлагате?
МАЯ МАНОЛОВА: Какво предложение да Ви направя, като Вие, така или иначе, не ми дадохте възможност там, където трябваше да се направи ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Пет минути и петнадесет секунди говорите непрекъснато, използвахте си времето. Къде не съм Ви дала възможност? Ето, сега имате възможност, ако трябва ще се върнем да прегласуваме текста.
МАЯ МАНОЛОВА: Тук не мога да направя предложение вече, защото изборната ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Защото не сте подготвена, госпожо Манолова! Да бяхте се подготвили, да направите предложение!
МАЯ МАНОЛОВА: ... защото Вие го изгласувахте. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Конкретното предложение, което ще направя, трябва да изключва предишното, а именно да се приеме текста на вносителя: изборната урна да се запечати в присъствието на секционната избирателна комисия. Това е предложението, което правя. Да се приеме текста на вносителя...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По кой член е това?
МАЯ МАНОЛОВА: Това е в чл. 186, ал. 3. – да се приеме текста на вносителя. Ще Ви помоля да не използвате такива квалификации кой е подготвен и кой не е, защото и Вие, макар да сте председател на Народното събрание, сте депутат и имате ангажимент да следите текстовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова, официално Ви отправям предупреждение. Трети ден правите квалификации на всеки един от Парламентарната група на ГЕРБ. Овладейте си емоциите и работете по същество.
МАЯ МАНОЛОВА: Вие не давате възможност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В кой текст.... Дали давам или не – има стенограма и там всичко е записано. Ще Ви отстраня от залата. Официално Ви предупреждавам! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
МАЯ МАНОЛОВА: Член 186, ал. 3. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля залата да запази тишина! В член 186, ал. 3, какво предлагате?
МАЯ МАНОЛОВА: Предлагам да се приеме не текстът на комисията, а предложението на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това можеше да бъде казано с едно изречение без да стигаме до този диалог в залата.
Разбрах предложението Ви – ще бъде подложено на гласуване.
Друго предложение имате ли? Седем минути и тринадесет секунди си говорим.
МАЯ МАНОЛОВА: Ами ще говоря седем минути, като се изчетоха пет члена!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова вместо редакцията на ал. 3, предложена от комисията, а именно, чета, за да може да се осмисли: „Председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 1”. Това е редакцията в текста по доклада на комисията.
Вместо това госпожа Манолова предлага ал. 3 да бъде възпроизведена от текста на вносителя със следното съдържание: „Председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на изборните книжа и материали по чл. 181, ал. 1, изправността на избирателната урна и дали тя е празна. След проверката урната се затваря и се запечатва с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията”.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Мая Манолова, което аз намирам за разумно.
Гласували 100 народни представители: за 75, против 16, въздържали се 9.
Предложението е прието. (Ръкопляскания от мнозинството.)
Подлагам на гласуване чл. 192 – „Действия при откриването”, по доклада на комисията с редакционната промяна на ал. 3, съгласно нашето току-що прието решение.
Режим на гласуване на чл. 192.
Гласували 95 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател! Ще помоля за процедура, след като тук се прие ал. 3 по вносител, трябва да се върнем в чл. 183. 
Моля за прегласуване на чл. 183, като при прегласуването да се подкрепи текстът по вносител и препратката – вместо „чл. 181, ал. 1”, да се чете „чл. 187, ал. 1”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Член 183 по вносител, който става чл. 189 по доклада.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Да, точно така, да се подкрепи по вносител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По вносител: „Председателят и секретарят на секционната избирателна комисия извън страната получават изборните книжа и материали по чл. 181, ал. 1 от ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство или от оправомощен от него представител.” 
Този текст, само че препратката да бъде по чл. 187, ал. 1.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване чл. 189 по доклада на комисията, който вместо предложената редакция на комисията, се възпроизведе текстът на вносителя за чл. 183, като на мястото на препратка – „по чл. 181, ал. 1” се запише: „чл. 187, ал. 1”.
Ясно ли е какво гласуваме? Гласуваме.
Гласували 97 народни представители: за 93, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Още на едно място, уважаема госпожо председател, в чл. 181 по вносител, който става чл. 187 – ние го гласувахме и заради това, което току-що приехме, трябва да отпадне цялата ал. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
„(5) Лицата по ал. 3 проверяват изправността на избирателните урни и дали те са празни. След проверката урните се затварят и се запечатват с печата на районната или общинската избирателна комисия.” 
Това ли трябва да отпадне?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Да, това да отпадне.
Това беше предложение на господин Стоилов, който държеше тези празни урни, които изглеждат като стъклената чаша – прозрачни, да се запечатат предварително с печат в районната и общинската избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване чл. 187: „Получаване на книжа и материали” – предложението за отпадането на ал. 5.
Гласуваме отпадане на ал. 5, в чл. 187 – „Получаване на книжа и материали”.
Гласували 97 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател! Последната промяна, която трябва да направим е в редакцията на чл. 177, който става чл. 183, ал. 2, която сме гласували като редакция на комисията – „В гласуването се включва втора урна, запечатана по реда на чл. 187, ал. 5. Това обстоятелство се вписва в протокола на секционната избирателна комисия”. Да бъде заменен с текста на ал. 2 по вносител, а именно: „Председателят проверява изправността на втората урна и дали тя е празна. Урната се затваря и запечатва с хартиени ленти, подписани от членовете на комисията и гласуването продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола на секционната избирателна комисия”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване чл. 183 по доклада на комисията: „Запълване на избирателната урна. Отваряне”, като ал. 2, вместо предложения текст на комисията възпроизведе предложението за ал. 2, по вносител.
Прегласуваме чл. 183 с ал. 2, по вносител, за чл. 177.
Гласували 90 народни представители: за 85, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
За отрицателен вот – господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Гласувах „против” този текст, въпреки че при създадената ситуация, това беше едно връщане към познатата практика. Но не се отиде по-напред от нея с предложението, което принципно беше възприето в комисията – урните, вместо да бъдат запечатвани с хартиени ленти, което е полугаранция за това, че те няма да бъдат отваряни до завършването на изборния процес, да бъдат запечатвани с устойчив печат. Това можеше да стане чрез перфорация, дори на досега съществуващите урни, и с такъв печат, който да бъде отстраняван само при завършването на изборния процес.
Не знам защо не се получи окончателната редакция, която да отговаря на тази приета почти единодушна идея и ние оставаме на съществуващото положение, след като страни, които имат по-малка практика от България в организирането на избори при демократични условия я прилагат. Това е дори един от стандартите, който обикновено в организациите, които се занимават с провеждане на избори, поставят като изискване, за да не може да се влияе върху вота на избирателите. Тоест да няма възможност от започването и приключването на изборния ден по някакъв начин, освен чрез процепа на кутията, да бъдат пускани бюлетините, които избирателят сам е поставил там. Трябва да се знае, и това е резюмето на дискусията по въпроса за изборните кутии и запечатването, че практиката ще е такава каквато е. 
Остава да препоръчаме на членовете на избирателните комисии да бъдат много точни в изпълнението на своите задължения, защото, ако всеки от тях бъде наистина стриктен, няма да се допусне злоупотреба. Но в този случай, ако има някъде комисии, където се формират определени вътрешни отношения, тогава наистина могат да станат много неприятни неща и точно това, пак искам да кажа, не би следвало да се допуска. Сега остава да разчитаме на коректното изпълнение на задълженията от членовете на комисията без на допълнителни технически гаранции. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Стоилов.
Госпожо Фидосова, продължете. 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 187.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 187, който става чл. 193:
„Права и задължения на застъпниците
Чл. 193. (1) Застъпниците могат да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън одобрените от Централната избирателна комисия се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се обжалва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно.
(2) По време на гласуването в изборното помещение може да присъства само един от застъпниците по чл. 101, ал. 2, по един представител на партия, коалиции от партии и инициативен комитет, наблюдатели и журналисти без да пречат на гласуването.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? 
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Предлагам редакционни корекции, които мисля обаче, че са съществени в чл. 193 така, както е предложен от Правната комисия. Извън одобрените във второто изречение: „Застъпниците, които носят отличителни знаци извън одобрените...”, „извън одобрените” да се замести с „не по утвърдения образец”. Централната избирателна комисия не одобрява знаци, а утвърждава образец, по който се правят знаците. Второто изречение, което казва: „Застъпниците, които носят отличителни знаци извън одобрените...”. Те всички ще носят отличителни знаци по образец. Първото изречение казва, че е по образец. Отличителни знаци не по утвърдения образец. (Реплики от ГЕРБ.) Не са знаците одобрени от ЦИК, образецът е одобрен от ЦИК и го пишете в първото изречение. Застъпниците могат да носят на изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия.
Второто изречение – „Застъпниците, които носят отличителни знаци извън одобрените”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вашето точно предложение?
МИХАИЛ МИКОВ: „Извън одобрените” да се замени с „не по утвърдения образец”, както е казано, че ЦИК утвърждава в първото изречение – „не по утвърдения образец”.
По-нататък предлагам в четвъртото изречение „от Централната избирателна комисия” запетая да се добави „се предупреждават и ако не отстранят нередността се отстраняват от участие”. Какво излиза? (Реплика от ГЕРБ.) Като кажат: „Няма!” – тогава го отстранявате и пишете в протокола. 
Излиза, че един човек понеже 3 сантиметра му е по-малка или по-голяма значката, ще го изгоните и ще го пращате да обжалва. Казвате му: „Ей, имаш отличителен знак, който не по образец на Централната избирателна комисия, бъде добър напусни и си оправи знака!”. Ако не го оправи, чак тогава да се отстрани. Така могат да започнат едни безкрайни спорове по отстраняване на застъпници.
Този текст е кръстен „Права и задължения на застъпниците”. Какви права са дадени на застъпниците, моля ви се?! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да носят знаци по образец. 
МИХАИЛ МИКОВ: Да носят знаци…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това не е малко право.
МИХАИЛ МИКОВ: Страхотно право е това! Да! Другото им право е колко души могат да присъстват. Къде са правата? Има ли го в протокола? (Народният представител Михаил Миков се обръща към докладчика и референта.) Има го?! Само да го няма! Добре. (Реплики от ГЕРБ.)
Тук системно трябваше да бъде описано – застъпникът това, това… Всичко да е описано в 4-5 алинеи, като дадеш на застъпника да го прочете това и да знае какво е. Тук от това заглавие „Права и задължения” излиза, че те имат едно-единствено право и задължение – да носят етикети, одобрени от Централната избирателна комисия по образец. Така излиза човек като прочете „Права и задължения”. 
Уважаема госпожо председател, повтарям още веднъж, молбата ми е „извън одобрените” да се замени с „не по утвърдения образец”. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това е ясно.
МИХАИЛ МИКОВ: Второто е, в следващото изречение след „от Централната избирателна комисия” да се постави запетая „се предупреждават да приведат в съответствие знака си и ако не го сторят, се отстраняват от участие в изборния ден с решение” и т.н. Сама разбирате, понякога има хора, много знаят те колко сантиметра е, колко диагонали, букви. В секционните избирателни комисии се събират партии, които гледат всички емоция, еуфория и могат да настанат едни ненужни скандали от такива текстове – „Зайо, защо си с шапка, Зайо, защо си без шапка? Образецът ти не е същият, напусни, много приказваш.”. Така че да минимилизираме възможността за това чрез по-прецизни текстове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване редакционното предложение на народния представител Михаил Миков в изречение второ на чл. 193, ал. 1 да бъде записано: „Застъпниците, които носят отличителни знаци не по утвърдения образец от Централната избирателна комисия се предупреждават да приведат знака в съответствие и ако не го сторят се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната избирателна комисия.”. Това е редакцията на изречение второ, което предлага народният представител Михаил Миков. 
Гласували 91 народни представители: за 10, против 75, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 193 – „Права и задължения на застъпниците” в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 89 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 188.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 188, който става чл. 194 със заглавие „Гласуване на лицата, заети в произвеждането на изборите”.
Предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 189.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 189, който става чл. 195 със заглавие „Удостоверяване самоличността на избирателя”.
Предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 190.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 190, който става чл. 196 със заглавие „Декларация от българските граждани, живеещи в друга държава-членка на Европейския съюз”.
Предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 191.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 191, който става чл. 197 със заглавие „Проверка и вписване на данни на избирателя”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване ан блок чл. 188 по вносител, който получава номерация 194 със заглавие „Гласуване на лицата, заети с произвеждането на изборите”, чл. 189 по вносител, който става чл. 195 със заглавие „Удостоверяване самоличността на избирателя”, чл. 190 по вносител, който става чл. 196 със заглавие „Декларация от българските граждани, живеещи в друга държава – членка на Европейския съюз”, и чл. 191 по вносител, който става чл. 197 със заглавие „Проверка и вписване на данни на избирателя”.
Гласували 89 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 192 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев. 
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски – в чл. 192 се правят следните промени:
1. Ал. 1 да придобие следното съдържание:
„(1) При произвеждане на избори за народени представители и членове на Европейския парламент от Република България избирателят получава от член на секционната избирателна комисия бюлетина, която се подпечатва с печата на комисията в момента на получаването, след което отива в кабината за гласуване.”
2. Ал. 3 да придобие следното съдържание:
„(3) Избирателят гласува като:
1. Поставя знак, който изразява по еднозначен начин неговия вот, в квадратчето с номера на избраната от него кандидатска листа.
2. Ако желае поставя знак върху квадратчето с поредния номер на избрания от него кандидат на партията или коалицията, който по еднозначен начин показва неговото предпочитание (преференция) за съответния кандидат.
3. Сгъва бюлетината по начин, непозволяващ да се вижда неговия вот.
4. Излиза от кабината и подава сгънатата бюлетина на член от комисията, който е подпечатва повторно с печата на комисията.
5. Пуска сгънатата бюлетина в избирателната урна.
6. Полага подпис в избирателния списък срещу името си.
3. Алинея 6 и 7 да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 192, който става чл. 198 със заглавие „Правила за гласуване при избори за народни представители за членове на Европейския парламент от Република България”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? 
Заповядайте за редакционно предложение, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, чл. 192, ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: „В кабината може да се намира само един избирател”.
МИХАИЛ МИКОВ: Не може да се намира! „В кабината може да гласува само един избирател”. Намирането вътре като глагол е смешно. Избирателите влизат в кабината, за да гласуват. Може да гласува! Край, ясно е! Какво значи „да се намира вътре един избирател”? Какво значи „да се намира”? Той влиза, за да гласува! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Да присъства. 
МИХАИЛ МИКОВ: Не присъства, той влиза само и единствено да гласува. Присъстват членовете!
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Като кажеш, че може трима, влизат трима, но един гласува.
МИХАИЛ МИКОВ: Не, не!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Оттегляте предложението.
МИХАИЛ МИКОВ: Не го оттеглям. Няма смисъл въобще!
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Може да гласува само един, но вътре да са трима.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Миков, не по предвидения в правилника ред от трибуната да изкажат своите съображения по същество се направиха възражения. От това, което дочух, ако се възприеме Вашето предложение – „може да гласува в кабината един избирател”, а да се намират още „n” на брой. Това се е имало предвид в ал. 2 и моля тя да се тълкува в съзвучие с ал. 3, че „избирателят гласува като:”. Просто текстовете би трябвало да се гледат свързано.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Гласува като се намира в кабината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Естествено, няма как да гласува извън кабината. 
Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение? Няма.
Подлагам на гласуване редакционното предложение на господин Миков – вместо текста „в кабината може да се намира само един избирател”, предлага да бъде записано „в кабината може да гласува само един избирател”.
Гласували 90 народни представители: за 11, против 76, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, които комисията не подкрепя.
Гласували 88 народни представители: за 17, против 69, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителите за чл. 192, който става чл. 198 със заглавие „Правила за гласуване при избори за народни представители за членове на Европейския парламент от Република България”.
Гласували 84 народни представители: за 78, против 2, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 193 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Рамзи Осман, Янко Янков и Четин Казак – в чл. 193, ал. 3, т. 1 символът „Х” отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски – в чл. 193 се правят следните промени:
1. В ал. 1 изразът „от кочана с бюлетините” се заличава.
2. В ал. 3 текстът на т. 1 се изменя така:
„1. Поставя знак, който изразява по еднозначен начин неговия вот, в квадратчето с номера на избраната от него кандидатска листа.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 193, който става чл. 199 със заглавие „Правила за гласуване при избори за президент и вицепрезидент на републиката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак, което комисията не подкрепя.
Гласували 89 народни представители: за 12, против 75, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, което комисията не подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 11, против 72, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за чл. 193, който става чл. 199 със заглавие „Правила за гласуване при избори за президент и вицепрезидент на Републиката”.
Гласували 89 народни представители: за 85, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Мониторът показва 15 часа 45 минути и 14 секунди. 
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)


(Закрито в 15,45 ч.)		
	
Председател:		Цецка Цачева

Заместник-председатели:		Павел Шопов
					Екатерина Михайлова
				
Секретари:	Пламен Нунев
Милена Христова