Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-12-17

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Павел Шопов и Екатерина Михайлова


Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имаме кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа народни представители, на основание чл. 43, ал. 5 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание предлагам като последна точка в програмата ни за тази седмица да бъде включен Законопроект за Българската агенция по безопасност на храните – второ гласуване.
Моля, гласувайте.
Гласували 122 народни представители: за 92, против 14, въздържали се 16.
Предложението е прието.
За процедура има думата господин Тодор Димитров.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за промяна в нашата програма в реда на разглеждане на точките, както следва:
Предлагам днес да продължим с т. 5 – Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България.
Следва Законопроект за ратифициране на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията.
Следва Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на правителството на Република Македония относно изпълнение на ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество.
Следва Второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи.
Днес след 14,30 ч. продължаваме с Изборния кодекс.
В този смисъл правя процедурно предложение за удължаване на работното време до приключване на Изборния кодекс. (Шум и реплики в опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има думата господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Приемаме днес като две първи точки да се включат прочетените предложения за ратификация, които според мен няма да отнемат много време. След това настояваме да продължим по-нататък с обсъждането и гласуването на Изборния кодекс.
Другите въпроси – за второто четене на Законопроекта за развитието на академичния състав и другите законопроекти, които бяха прочетени, да бъдат оставени след приемането на Избирателния кодекс, тъй като не можем непрестанно да се прехвърляме от едни теми в други.
Разбираме, че част от тези теми също са спешни и трябва да бъдат приети до Коледната ваканция, но не виждам нужда да се прави подобно размесване и да се отклоняваме от теми, в които вече сме навлезли. Затова предлагам отделно да бъдат гласувани предложенията за ратификациите, които сигурно няма да отнемат значително време, а след това да се гласува предложението да продължим с обсъждането и гласуването на Изборния кодекс. Освен ако нямате намерение завършването на Изборния кодекс да бъде оставено след ваканцията. Тогава не бихме възразили на вашето предложение, но сигурно не това е целта ви. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Постъпили са две процедурни предложения от народния представител Тодор Димитров, първото от които е за промяна в програмата и подредените по ред законопроекти за обсъждане. Второто е за удължаване на работното време.
Тъй като постъпи предложение от народния представител Янаки Стоилов за различна номерация на законопроектите, които предстои да бъдат обсъдени днес, затова започвам с предложенията по реда на тяхното предлагане и съответно гласуване като подредба на точките от нашата програма.
Първото по време предложение на господин Тодор Димитров е като точка първа за днес да обсъдим на Второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България.
Моля, гласувайте.
Гласували 136 народни представители: за 92, против 28, въздържали се 16.
Предложението е прието.
Тъй като след него другите точки, предложени от господин Димитров, са последователни – Законопроект за ратифициране на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество, втората ратификация и следващото второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, то за да бъде подложено на гласуване предложението му да продължим с второто четене на проекта за Изборния кодекс в 14,30 ч., би следвало преди това да гласуваме удължаване на работното време.
Подлагам на гласуване предложението за удължаване на работното време и гласуване на Изборния кодекс от 14,30 ч. до приключване на Изборния кодекс.
Моля, гласувайте.
Гласували 130 народни представители: за 89, против 28, въздържали се 13.
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Има думата господин Стоичков.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа!
„ДОКЛАД
за второ гласуване относно общ Законопроект за изменение
и допълнение на Закона за развитието на академичния
състав в Република България, № 053-09-45, внесен на
25 ноември 2010 г., изготвен по реда на чл. 71, ал. 2
от Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание на основата на Законопроект за
изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 002-01-61, внесен от Министерския съвет, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на Академичния състав в Република България, № 054-01-86, внесен от Ирена Соколова и група народни представители и Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 054-01-88, внесен от Валентина Богданова и група народни представители
„Закон за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.
Гласували 111 народни представители: за 98, против 8, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 1 има предложение на народния представител Лютви Местан - § 1 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Стефани Михайлова.
Предложението е оттеглено по т. 1 и 2.
Комисията подкрепя предложението по т. 3.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1:
„§ 1. В чл.1, ал. 2, т. 3 думите „чрез въвеждане на единни държавни изисквания и национален контрол за тяхното спазване” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания?
Има думата Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, господин министър, госпожи и господа народни представители! Аз се противопоставям на отпадането на текста, който е даден по вносител. Това означава отпадането на единни държавни изисквания, национален контрол за тяхното изпълнение. Това беше част от дискусията – дали е възможно и дали е необходимо в науката да има такива национални стандарти. За да е по-ясен въпросът, трябва да дадем примери особено в областта на природните, на точните науки. Ако някой твърди, че там не могат да бъдат постигнати определени измерими показатели, че не могат да бъдат съпоставени тези национални изисквания с постигнатите световни и международни стандарти в тази област с оглед развитието на науката и изследванията, това би означавало науката да загуби едно от своите качества на измеримост, проверяемост, доказуемост на онова, което може да бъде отчитано като постижение или не. При това положение смятам, че тази дейност допълнително ще се субективизира, тя ще се парцелира между отделните научни организации. Оставена само на преценката на тези, които на едно или на друго място извършват тази дейност, това няма да допринесе за повишаване на качеството. 
Още при първоначалното приемане на законопроекта казах, че най-големият проблем на българската наука днес не са процедурите, които са остарели, а е намаляването на качеството на научните изследвания, отстъплението на България дори от постигнатите в предишни години завоевания, откъсването на науката от потребностите на икономиката. Всъщност сега с този закон проблемът, който съществува, дори ще бъде задълбочен. След като се въвеждат стандарти за много други неща, примерно за хранителните стоки, за технически показатели, да кажем, чe в           науката, която изисква допълнителни интелектуални възможности, допълнителни изследвания и средства, такива стандарти няма да се изискват и не могат да се прилагат, това би било твърде неблагоприятно. 
В този смисъл поправеният сега закон е дори отстъпление от закона, който беше приет и който повторно обсъждаме.
Това са моите аргументи, но явно, че повечето от хората, които поддържат тази философия, са мнозинство и сигурно те ще надделеят върху това допълнително провинциално измерение на българската наука, в което тя ще бъде затваряна – и по финансови, и по организационни, и по редица други причини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Стоилов.
Реплики? Няма.
Други народни представители? 
Заповядайте, господин Радославов.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! Аз като машинен инженер знам какви усилия и колко многогодишен труд ми е коствало, за да се хабилитирам като старши научен сътрудник. Освен хабилитационния труд, който трябваше да има качества на дисертационен, се изискваха още редица други изследвания с резултати, със значим икономически ефект, с публикации в международни научни списания. Трудно се извоюваха такива научни звания, и то след 10-15 години упорит труд.
Това, което сега се предлага – да отпаднат тези общи държавни изисквания, ще бъде пълен упадък и девалвация на този вид признание за хората на науката и за преподавателите. Според мен това е безразсъдно като желание – да сведем тези 51 университета като отделни общности да правят свои собствени критерии. Мисля, че това ще нанесе сериозен удар върху българската наука и нейното развитие, както и върху стимулирането на хората да се борят за научни постижения на европейско и световно равнище. Това ще бъде пагубно.
Моля колегите от управляващото мнозинство да се замислят, защото това ще тегне на съвестта на всички ни.
Навсякъде казват: „Депутатите приеха еди-какво си”. Не казват: „Депутатите от ГЕРБ и „Атака”, ами „Депутатите”. Тоест всички ни вкарвате в едни такива, да не кажа срамни положения, защото това ще е срам за българското общество. Благодаря
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лютви Местан, което комисията не подкрепя.
Гласували 107 народни представители: за 16, против 85, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя по принцип за § 1 в редакцията на § 1 по доклада на комисията.
Гласуваме § 1 по доклада на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 83, против 10, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 2 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 2 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 91, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 3 има предложение на народния представител Лютви Местан:
„В § 3 да се направят следните изменения и допълнения:
а) Досегашният текст да стане т. 1;
б) Да се създаде т. 2:
„2. В ал. 2 думите „според изискванията” се заменят с „в съответствие с изискванията, определени в обявлението за конкурса и в правилника”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3:
„§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение първо думите „училище и научната” се заменят с „училище или научната”, а думите „на Министерството на образованието, младежта и науката и НАОА” се заличават.
2. В ал. 2 думите „според изискванията” се заменят със „съгласно условията и реда, определени в този закон, и реда, определен в правилника”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лютви Местан, което комисията не подкрепя.
Гласували 108 народни представители: за 16, против 90, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 3 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 92, против 10, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 4 има предложение на народния представител Лютви Местан: 
„В § 4 да се направят следните изменения и допълнения:
1.	Точка 1 да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението по т. 1.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2 и т. 3.
Има предложение на Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4:
„§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4.	(1) Оценяването на дисертационен труд и на кандидатите за академични длъжности „главен асистент”, „доцент” и „професор” се извършва от научно жури. За всяка конкретна процедура съставът му се предлага от първичното звено и се утвърждава от факултетния, съответно научния съвет.
	(2) Ректорът, съответно ръководителят на научната организация определя със заповед състава на научното жури, утвърден по реда на ал. 1.
	(3) За членове на научното жури се избират български граждани – хабилитирани лица и/или утвърдени чуждестранни учени в съответната научна област, а при възможност – и в съответното направление и специалност. При интердисциплинарност на обявения конкурс или тема на дисертационния труд най-малко един член на журито трябва да бъде от друга научна област, към която обявеният конкурс или тема на дисертационния труд имат отношение. Изборът се осъществява от две обособени групи – на външни и на вътрешни членове за съответното висше училище или научна организация. При избор на научно жури се определя и един резервен член.
	(4) За членове на научното жури по ал. 1 не могат да бъдат избирани лица, които са свързани по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби с кандидат за придобиване на научна степен или за заемане на академична длъжност, както и лица, които имат частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на работата им като членове на журито.
	(5) На своето редовно заседание научното жури по ал. 1 избира един от членовете си за председател и определя от състава си рецензенти.
	(6) Решенията на журито се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство.
	(7) Не могат да се провеждат заседания на журито в намален състав.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): В предлагания нов § 4, ал. 3 установявам, че се прави отстъпление от едно от малкото положителни решения в приетия Закон за академичния състав. Нали така, господин Стоичков? Става дума за това, че отпада съставянето на националната листа с преподавателите и лицата с научни степени, измежду които да се определят участниците в научните журита, които би трябвало да се определят по жребий в категориите, съответстващи на посочените в съответните научни области и направления, от тези, които са в съответната научна организация и външните. Сега се оказва, че те ще си бъдат назначавани дори по един по-облекчен ред, отколкото е в момента. В момента научните съвети са с по-широк състав и все пак индивидуалното влияние по отношение на една или друга работа, на един или друг кандидат, би трябвало да премине през повечето от членовете на този съвет. Сега журито, в своя по-тесен състав, ще бъде назначавано в рамките на съответната научна организация при въведеното явно гласуване. Явно, че всички тези проблеми стават въпрос на едно доста лесно решение, особено ако то може да бъде формирано чрез контактите с тези няколко лица, които трябва да дадат своето положително становище. 
Заявената голяма промяна се свежда до още един регрес, до още едно отстъпление в тесен състав, функциониращ в затворените научни организации, които се определят от тези, които трябва да оценяват, и те се възпроизвеждат едни чрез други. Ето това ще бъде този прогрес, за който толкова много се апелираше.
Бих искал да чуя какви са мотивите за отпадане на този широк състав, който трябва да бъде потенциално включен, и измежду който да се избират лицата, които се занимават с оценяването на научните достижения. Аз съм против този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Реплики? 
Заповядайте, господин Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Още в началото на почти целогодишната работа на този закон бях привърженик както на националната листа, така и на жребия. По-късно се отказах от това и подкрепих това решение по следните причини.
Първо, ако се въведе националната листа, в нея би могло да се сегментират, да се субективизират нещата и част от хабилитираните лица в България да останат извън тази национална листа по различни причини. Всъщност националната листа е регистърът на хабилитираните лица в България. Тя съществува и сега в Министерството на образованието.Членовете на това жури може да бъдат избрани свободно от всички хабилитирани лица по определена специалност.
Второ, в този закон, както и досега, членовете на журито се предлагат от първичното звено – катедрата или съответната секция. Там са специалистите, които най-добре знаят кои са хората на добро експертно равнище, които трябва да напишат рецензии, да направят становища, да формират жури и да вземат справедливо решение. Те предлагат, както и досега, на научния съвет – досега беше специализиран научен съвет, а сега е на съответния факултет или на съответната научна организация. По-добре е, когато ги няма специализираните съвети, защото в тях попадаха по 5-6 човека от сегмент, останалите всъщност не са специалисти и се вземаха крайно несправедливи решения. 
Повярвайте ми, надявам се, че при новата ситуация, понеже в съответните научни факултетни съвети е по-тясна профилираността, по-тесни специалисти са – решенията ще бъдат по-справедливи. В тази система съм 40 години и съм бил член на всякакви журита, на всякакви комисии, съвети, дори и на Научната комисия при ВАК. 
Не може да се направи жребия за две трети от специалностите Не е целесъобразно, защото там не могат да се съберат и да се проведе жребият. 
Най-важното! Практиката, която се предлага тук, е и практика и в другите европейски страни, избират се по същия начин. Въпросът не е точно как ще я направим, въпросът е дали ще проработи. 
Искам да ви кажа, че сега махаме Висшата атестационна комисия, но в Италия си работи ВАК, подобен на нашия комунистически, и никой не се оплаква. 
Въпросът е как ще заработят нещата и дали хората са добросъвестни. Мисля, че не е грешка, че отпадна тази национална листа, която усложняваше нещата, както и с жребия. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Министър Игнатов се отказа.
Дуплика – заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин Станилов, единственото във Вашите аргументи, което може да даде превес на това решение, е формирането на научни школи по определени направления, в рамките на които тези различни поколения от учени да се формират и да се развиват. Смятам, че по-широкият подход не е недостатък, а е предимство, стига в рамките на този по-широк състав, да се осигури участието на хора, които покриват буквално научното направление на този, който се явява. Не може да допуснем там да отсъстват преките специалисти в съответната научна област.
Предложението за националната листа, беше най-обективното. Тази национална листа, казвате: някои щели да останат извън нея. Как да останат? Още първия път ви предлагах в нея да се участва по право. Всички хабилитирани лица, които отговарят на изискванията, по право са членове на националната листа, измежду която се определят за конкретния случай чрез жребий хората, които формират журито. Дори в тази листа могат да участват и чуждестранни специалисти, за да може тя наистина да отговаря на стандартите, за които говорим.
Ето второто отстъпление – отстъпление от национални или от държавни стандарти, отстъпление от национална листа, която придава един и същи критерий – национално ниво на оценка на научните достижения, и в крайна сметка свиване на този състав.
 Така че за мен недостатъците на това предлагано решение са много повече, отколкото неудобствата и трудностите за това как да се обособят вътре квотите в рамките на националната листа, на външни и вътрешни, на преки специалисти и специалисти от съответната научна област и така да се проведе този жребий, по вътрешните критерии, за да се гарантира участието на всички лица, които могат да се заемат с оценяването на представените научни трудове. Смятам това наистина за поредната стъпка на отстъпление, за поредното феодализиране и спадане на качеството на системата при нейното действие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Игнатов пожела думата.
Заповядайте, господин Игнатов. 
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Отказах се да вземам думата, но сега съм провокиран. Уважаеми колега Стоилов, качеството на българското образование и наука спада поради натиска, който се оказа върху всички нас да позволим отново една и съща лекция от един и същи преподавател, да се чете в повече от един университет, което беше разтълкувано като лишаване на хората от право на труд и не знам какво си. 
Много добре знаете, че никъде по света няма такова нещо – един и същи професор да чете една и съща лекция извън своя университет. Може да го прави, да, като гостуващ да представи постиженията. От това пада качеството. 
Тази национална листа – ние имаме две, защо да плащаме за трета. Едната е в министерството – в регистъра, другата е в НАЦИД, едни и същи лица са и в двете листи. (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.) Откъде да го вземем? Нали трябва да са хабилитирани, това е широкият състав. 
А това нещо: с жребия? В света такава практика няма. Вие самият сте колега, ако Ваш докторант защитава, нима не знаете кои пет човека в България и в света са най-близко до темата? Жребият може да отхвърли тях и да сложи хора, които въобще нямат нищо общо. Как ще помогнат те на дисертацията? Няма как да помогнат. 
Говорите за стандарти. Да, в месото може да има: истинско месо или соя, но тук става дума за оценка на мисловни процеси. Какъв стандарт? Единствено, ако приемем, че има българска наука, ще въведем държавни изисквания, но ние казваме, че има наука, в която България е част от този процес. 
Мисля, че вървим в правилна посока. Благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Други желаещи за изказване, има ли? Няма.
Преминаваме към гласуване на § 4, тъй като предложението на народния представител Лютви Местан се подкрепя по принцип в т. 2 и т. 3, а в т. 1 не се подкрепя от комисията.
Подлагам на гласуване предложението по т. 1 на народния представител Лютви Местан, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 18, против 76, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на § 4 така, както се предлага от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 83, против 8, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Предложение на народния представител Стефани Михайлова – да се създаде нов параграф 4а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 4а, който става § 5 със следната редакция:
„§ 5. В наименованието на Глава втора думите „научни степени „доктор” и „доктор на науките” се заменят с „образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания, има ли? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложението на Стефани Михайлова, което се подкрепя от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Предложение на народния представител Стефани Михайлова – да се създаде нов параграф 4б.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 4б, който става § 6 със следната редакция:
„§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1 думите „Научните степени „доктор” и „доктор на науките” се заменят с „Образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките” и след думите „обучение в” се добавя „образователна и”.
2. В ал. 2 думите „Научните степени „доктор” и „доктор на науките” се заменят с „Образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания, има ли? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Стефани Михайлова, което се подкрепя от комисията.
Правим корекцията, че § 4б става § 6.
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Параграф 5 –предложение на народния представител Лютви Местан. 
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 5, който става § 7.
„§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
      „(1) Образователната и научна степен „доктор” се придобива от лице с образователно-квалификационна степен „магистър”.”
2. Създава се нова ал. 2:
      „(2) За придобиване на образователната и научна степен „доктор” лицето по ал. 1 трябва да защити дисертационен труд при условията и по реда на този закон.” 
3. Създава се ал. 3:
      „(3) Дисертационният труд по ал.2 трябва да съдържа научни или научноприложни резултати, които представляват оригинален принос в науката. Дисертационният труд трябва да показва, че кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по съответната специалност и способности за самостоятелни научни изследвания.”
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на § 5, който става § 7, по текста на вносителя и редакцията, която беше прочетена.
Моля, гласувайте.
Гласували 100 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Предложение на народния представител Лютви Местан – да се създаде § 5а:
„§ 5а. В чл. 8, ал. 1 след думата „осъществява” се добавя „в професионалното направление, в което лицето е придобило образователно-квалификационната степен „бакалавър” или „магистър”, или в друго професионално направление от същата научна област.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване по предложението на Лютви Местан, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 5, против 82, въздържали се 9.
Предложението не е прието. 
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Предложение на народния представител Лютви Местан за § 6.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6, който става § 8:
„§ 8. В чл. 9, изречение първо думата „хабилитирани” и думите „определени от Националната листа” се заличават, а думата „половината” се заменя с „трима”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Режим на гласуване по § 6, който става § 8 по текстовете на вносителя и редакцията на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 89, против 10, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Предложение на народния представител Стефани Михайлова за § 7.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 7, който става § 9:
„§ 9. В чл. 10, ал. 2 се изменя така:
	  „(2) Рецензиите и становищата се изготвят в срок до три месеца от определянето на журито и се публикуват заедно с автореферата на дисертацията на интернет страницата на висшето училище или на научната организация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания? Няма.
Режим на гласуване на § 7, който става § 9 по комисията.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Предложение на народния представител Лютви Местан по § 8:
Параграф 8 да се измени така:
„§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2, 3, 4 и 5:
		(2) Съобщение за времето и мястото на защитата на дисертацията се публикува в един централен ежедневник в срок не по-малък от 14 дни преди защитата. В съобщението се посочват: името на дисертанта, темата на дисертацията, имената на рецензентите и научният ръководител (ако има такъв), датата и мястото на защитата и мястото, където заинтересованите могат да се запознаят с дисертационния труд, становищата и рецензиите.
		(3) В началото на заседанието председателят на научното жури съобщава съдържанието на представените документи и материали. След извършеното съобщаване дисертантът излага основните положения на защитавания дисертационен труд.
		(4) Разискванията по дисертационния труд по ал. 3 започват след представяне на рецензиите.
		(5) Дисертантът е длъжен да вземе отношение по зададените въпроси и направените критични бележки.
2. Досегашната ал. 2 става ал. 6.
3. Създава се ал. 7:
		(7) При успешна защита председателят на научното жури изпраща решението на журито на ректора на съответното висше училище, Министерството на образованието, младежта и науката и Националната агенция за оценяване и акредитация най-късно 14 дни след защитата. Висшето училище изпраща по един екземпляр от дисертационния труд в Националната библиотека „Кирил и Методий” и в Националния център за информация и документация.
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 8 и 9.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 8, който става § 10:
„§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 изречение второ се заличава.
2. В ал. 4 думата „Научната” се заменя с „Образователната и научна”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Гласуваме предложението на Лютви Местан, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 17, против 72, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на § 8 по вносител, който става   § 10 с прочетената редакция на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 93, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Предложение на народния представител Лютви Местан за § 9:
„В § 9 да се направят следните изменения:
1. В чл. 12, ал. 1 думите „научна степен „доктор” се заменят с „образователно-квалификационна степен „магистър” или образователна и научна степен „доктор”.
2. В чл. 12, ал. 4 думите „и библиография се предлагат” се заменят със „се предлага”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 9, който става § 11:
„§ 11. Създава се нов член 12:
„Чл. 12. 	(1) Научната степен „доктор на науките” се придобива от лице с образователна и научна степен „доктор”. 
			(2) За придобиване на научната степен „доктор на науките” лицето по ал. 1 трябва да защити дисертационен труд при условията и по реда на този закон.
		(3) Дисертационният труд по ал. 2 трябва да съдържа теоретични обобщения и решения на големи научни или научноприложни проблеми, които съответстват на съвременните постижения и представляват значителен и оригинален принос в науката.
		(4) Дисертационният труд по ал. 2 се подготвя самостоятелно и не може да повтаря представения за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.
		(5) Дисертационният труд и авторефератът се предлагат от кандидата за обсъждане в съответната катедра, департамент или институт.” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания? 
Заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин министър, членове на комисията! Обръщам внимание върху редакцията на ал. 4: „Дисертационният труд” става дума за придобиване на научната степен „доктор на науките” се подготвя самостоятелно и не може да повтаря представения за придобиване на образователна и научна степен „доктор”. Това „подготвя самостоятелно” за мен е излишно, тъй като и за първия докторат се предполага, че е дело главно на докторанта, но да речем, ако трябва да се подчертае пълната самостоятелност на автора на този труд, този текст може и да остане. 
Как трябва да тълкуваме „не може да повтаря представения за придобиване на първата дисертация”? Не може да повтаря темата или не може да повтаря буквално съдържанието? Според мен не е изключено в тематичната област, в която е първият докторат, да се развиват изследванията и при следващата научна степен.
Предлагам редакционно допълнение – ще го прочета: „Дисертационният труд по ал. 2 се подготвя самостоятелно и не може да повтаря буквално темата и значителна част от съдържанието на представения за придобиване на образователна и научна степен „доктор”. Той не може да възпроизвежда буквално една и съща тема и да иска да се развива с нея научно. Не може да повтаря преобладаващата част от съдържанието на първия труд, дори и да е сменена темата. С тези две ограничения текстът става ясен, защото ако той представи почти буквално същия труд и без този текст и досега не е имало спор в научната общност, че няма основание да се претендира за по-висока научна степен с някакви, да речем, незначителни допълнения или редакционни уточнения или актуализации.
За мен текстът „не може да повтаря” трябва да включва „буквално темата и значителна част от съдържанието на труда, с който е придобита научната и образователната степен „доктор”.
Това са моите предложения за редакционни допълнения към ал. 4, за да има тя ясно съдържание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Стоилов, ако може да ни го предоставите в писмен вид?
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, встрани от микрофоните): Ще Ви ги напиша.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Други изказвания има ли? Не виждам.
Пристъпваме към гласуване на предложението на народния представител Лютви Местан, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 4, против 82, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Господин Стоилов, ако обичате да прочетете предложението си, за да чуят народни представители за какво ще гласуват?
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Ето как би звучала окончателната редакция на моето предложение:
„Дисертационният труд по ал. 2 се подготвя самостоятелно и не може да повтаря буквално темата и значителна част от съдържанието на представения за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, становище по текста?
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, смятам, че редакцията е много добра. Както беше досега по старата система, се ограничаваше дори развитието на темата, по която човек е писал, а е ясно, че не сме пчелички да скачаме от цвят на цвят. Аз много адмирирам това, което беше казано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Професор Станилов желае думата.
Заповядайте, проф. Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Прав е Янаки Стоилов. Предложението му е коректно.
Искам само да допълня към изказването на господин министъра, че всички тези взаимни зависимости, които се получават при определяне на темите, срещу повторение, защото при тях се стига дори до плагиатство, зависят много от основното звено и съответното жури, което трябва да има достатъчно квалификация, да предпази кандидатите за такава научна степен, разбира се, и за длъжностите, да ги предпази от подобни нарушения. Това вече е въпрос на морал, не е на закон, защото законът не може да определя морала – това е известно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Уважаеми колеги, режим на гласуване за редакционната поправка, внесена от господин Стоилов, и при така изказаното становище от господин министъра.
Гласуваме предложението за редакционна поправка от господин Янаки Стоилов.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Пристъпваме към гласуването на § 9 по вносител, който става § 11 в редакцията на комисията, с направената редакционна поправка от Янаки Стоилов, която преди малко гласувахме.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 10 има предложение от народния представител Лютви Местан.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 10, който става § 12:
„§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думата „труд” се добавя „за придобиване на научната степен „доктор на науките”, думите „избрани от националната листа при условията и по реда на чл. 9” се заличават, а в изречение второ думата „четирима” се заменя с „най-малко четирима от членовете на научното жури”.
2. Създава се нова ал. 3:
	„(3) За успешно защитена се смята дисертация, получила на защитата най-малко четири положителни оценки, като всеки член от журито публично обявява своята оценка.”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания? Не виждам желаещи.
Режим на гласуване за § 10, който става § 12 на комисията.
Гласуваме текста по доклада на комисията, уважаеми колеги.
Гласували 96 народни представители: за 84, против 5, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Предложение от народния представител Лютви Местан: да се създаде § 10а.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Стефани Михайлова: да се създаде нов § 10а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 10а, който става § 13, със следната редакция:
„§ 13. В чл. 14, ал. 1 думите „научните степени „доктор” и „доктор на науките” се заменят с „образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките” и думите „съгласно установения ред” се заменят с „по единен образец, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на § 10а по вносител, който става § 13 в редакцията на комисията.
Гласували 92 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 11 има предложение от народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 11, който става § 14:
„§ 14. В Глава втора се създава чл. 14а:
„Чл. 14а.	(1) При равни други условия лицата, придобили научна степен „доктор на науките”, ползват предимство при заемане на академичните длъжности по този закон.
	(2) За образователна и научна степен „доктор” или за научна степен „доктор на науките”, свързана с изпълняваната работа, на лицата се изплаща допълнително месечно възнаграждение в размер, определен от Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания? Не виждам.
Гласуваме § 11 по вносител, който става § 14 в редакцията на комисията.
Гласували 91 народни представители: за 89, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Предложение на народния представител Стефани Михайлова:
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на съответното му систематично място в § 15, § 17, § 23 и § 28.
Комисията предлага да се създаде § 11а, който става § 15 със следната редакция:
„§ 15. Наименованието на Глава трета се изменя така: 
„Условия и ред за заемане на академични длъжности”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 11а по вносител, който става § 15 по редакцията на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 12 има предложение на народния представител Лютви Местан.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 12, който става § 16:
„§ 16. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „С правилниците на висшите училища могат да бъдат определени и допълнителни изисквания за заемане на академичните длъжности „доцент” и „професор”, отразяващи спецификата на отделните професионални направления.
2. Създава се нова ал. 2:
	„(2) Академична длъжност се заема по трудово правоотношение”. 
3. В ал. 4 думите „творчески” се заменят с „художествено-творчески”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 12 на вносителя, който става § 16 по редакцията на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Предложение на народния представител Лютви Местан – да се създаде § 12а:
„§ 12а. В чл. 17 след думата „асистент” се добавя съюзът „и”.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Лютви Местан, което комисията не подкрепя.
Гласували 93 народни представители: за 16, против 73, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Комисията предлага да се създаде § 12а, който става § 17 със следната редакция:
„§ 17. В наименованието на раздел ІІ от Глава трета думата „Заемане” се заменя с: „Условия и ред за заемане”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията да се създаде § 12в, който става § 17 по редакцията на комисията, както беше прочетен.
Моля, гласувайте.
Гласували 85 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Комисията предлага да се създаде § 12б, който става § 18 със следната редакция:
„§ 18. В чл. 17 думите „могат да” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 12б по вносител, който става § 18 по редакция на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 82 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 13 има предложение на народния представител Лютви Местан.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 13, който става § 19:
„§ 19. В чл. 18, ал. 1 думата „научна” се заменя с „образователна и научна” .”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 13, който става § 19 с така прочетената редакция на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Предложение на народния представител Лютви Местан – да се създаде § 13а:
„§ 13а. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Създават се ал. 1 и 2:
	„(1) Конкурсът се обявява в Държавен вестник и един централен ежедневник, като се посочват: наименованието на научната организация и професионалното направление, срокът за подаване па документите и други условия за участие в конкурса, специфични за научната организация, ако не противоречат на изискванията, определени от закона и правилника по § 9, ал. 2.
	(2) Срокът за подаване на документи е от 1 до 3 месеца.”
2. Досегашният текст става ал. 3.
3. Създава се ал. 4:
	„(4) Кандидатите се уведомяват писмено от ръководителя на научната организация не по-късно от 14 дни след изтичане срока за подаване на документите. В същия срок на допуснатите кандидати се изпраща въпросникът за конкурсния изпит и се съобщават датата, часът и мястото за произвеждане на конкурсния изпит, а така също и къде могат да получават сведения относно произвеждането на конкурса.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания има ли? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лютви Местан, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 19, против 71, въздържали се 1.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 14 има предложение на народния представител Лютви Местан.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 14 който става § 20:
„§ 20. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Изречение първо се изменя така: „Конкурсът се провежда от петчленно научно жури.”
2. В изречение второ думата „Двама” се заменя с „Най-малко двама” и думите „и са включени в Националната листа по чл. 4, ал. 2” са заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания?
Господин Стоилов, заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Моето предложение е по т. 1 на § 20 и то да бъде написано по следния начин: „Конкурсът се провежда от научно жури в състав най-малко от пет члена”.
Защо трябва да се фиксира за всички случаи този петчленен състав? В някои случаи може да е целесъобразно да бъдат седем души, когато според темата трябва да се привлекат специалисти от различни научни области. Минимумът от пет души е сполучлив, но той не трябва да бъде предопределян. Не виждам някакви нормативни пречки да се даде възможност, според темата, а в някои случаи, особено за придобиване на научна степен доктор на науките, би било целесъобразно този състав да е по-представителен. Това може да бъде преценено и затова правя предложението.

Могат да се създадат затруднения само по това, че ще се промени съотношението между външните и вътрешните участници в журито, но, ако това се споделя, тогава не е трудно да се каже, че по-голям е съответно делът на тези, които са в състава по т. 2. 
Главният въпрос е дали трябва да бъде точно фиксиран съставът на журито като членове или той трябва да бъде определен като минимално необходимото изискване. Все пак това не е съдебен състав, в който по закон трябва да се определи точно колко души участват – съдии или съдебни заседатели.
Бих искал да чуя някакъв коментар, ако има други мотиви и предложения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Стоилов, писмено да го дадете?
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Ще Ви го дам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Становище?
Реплика – господин Стоичков.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Уважаеми господин председателстващ! Уважаеми господин Стоилов, дали аз споделям тези Ваши разсъждения, няма значение, защото Конституционният съд не ги споделя. Ние приехме Вашето предложение за § 2 и беше отразено в § 2 – в Допълнителните разпоредби, че в правилниците на съответните висши училища може да се предвиди и по-голям нечетен брой. 
Това беше Вашето предложение, подкрепено от комисията, след което Вие се подписахте в конституционната жалба до съда срещу това Ваше предложение и Конституционният съд го отхвърли.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Че броят трябва да бъде фиксиран.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Съжалявам, че трябва да бъде фиксиран и в § 2 записахме, че могат да бъдат и по-голям, нечетен брой членовете на научните журита. Това беше § 2, отменен от Конституционния съд по жалба, която Вие подписахте. Благодаря.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Добре, тогава оттеглям моето предложение, след като въпросът е формален. Действително това показва, че и когато се подкрепят, и когато се оспорват, тези въпроси трябва да бъдат по-внимателно поставени. Според мен е твърде пресилено. В случая не споделям тази част от решението, но тъй като в един пакет с множество разпоредби понякога може да има различни мотиви и за да не възниква повторно такъв формален спор, оттеглям това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Други изказвания? Няма.
Уважаеми народни представители, гласуваме § 14 на вносителя, който става § 20 по редакцията на комисията.
 Гласували 86 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Предложение на народния представител Стефани Михайлова – да се създаде § 14а.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 14а, който става § 21, със следната редакция:
„§ 21. В чл. 21, ал. 2 думата „избиране” се заменя с „определяне” и накрая се добавя „като на недопуснатите кандидати се съобщават мотивите за отказа”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания има ли? Няма.
Моля, гласувайте § 14а по вносител, който става § 21 по редакцията на комисията, която беше прочетена.
Гласували 89 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Предложение на народния представител Лютви Местан за създаване на § 14б.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 14б, който става § 22, със следната редакция:
„§ 22. В чл. 23 се правят следните допълнения:
„1. В ал. 2 накрая се добавя „в срок до 14 дни след заседанието на факултетния, съответно на научния съвет.”
2. Създава се ал. 3:
	„(3) Избраните кандидати се назначават от ръководителя на висшето училище или научната организация до 1 месец от съобщението за избирането им.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване създаването на § 14б по вносител, който става § 22, с редакцията на комисията, която беше прочетена.
Гласували 88 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Комисията предлага да се създаде § 14в, който става § 23, със следната редакция:
„§ 23. В наименованието на Раздел ІІІ от Глава трета думата „Заемане” се заменя с „Условия и ред за заемане”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания? Няма.
Моля, гласувайте по отношение на § 14в, който става § 23 по редакцията на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 15 – предложение на народния представител Лютви Местан:
В § 15 да се направят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст да стане т. 1 и в него в чл. 24, ал. 1, т. 3:
а) думите „съответни на тях доказателства за” се заменят с „доказателства за съответни на тях”;
б) думите „научните степени „доктор” и „доктор на науките” се заменят с „образователната и научна степен „доктор” или да са придобили научната степен „доктор на науките”.
2. Да се създаде т. 2:
„2. В ал. 3 думите „се открива” се заменят със „се обявява по реда на чл. 19”.
Комисията подкрепя предложението по т. 1, буква „а”.
Комисията не подкрепя предложението по т. 1, буква „б” и по т. 2.
Предложение на народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 15, който става § 24:
„§ 24. Член 24, ал. 1 се изменя така:
	„(1) Кандидатите за заемане на академичната длъжност „доцент” трябва да отговарят на следните условия:
1. да са придобили образователна и научна степен „доктор”;
2. не по-малко от две години:
а) да са заемали академична длъжност „асистент”, „главен асистент” или
б) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна организация или 
в) да са упражнявали художествено-творческа дейност или
г) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята област;
3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях художествено-творчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и за придобиването на научната степен „доктор на науките”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания има ли? Не виждам. Няма.
В такъв случай преминаваме в режим на гласуване – първо по отношение на предложението на народния представител Лютви Местан по т. 1, буква „б” и по т. 2, които не се подкрепят от комисията.
Режим на гласуване! Гласувайте!
Гласували 89 народни представители: за 18, против 68, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
При това положение преминаваме към гласуване на § 15 по вносител, който става § 24 по редакцията на комисията.
Режим на гласуване!
Гласувайте, уважаеми народни представители.
Гласували 92 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Има предложение на народния представител Лютви Местан – § 16 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 25:
„§ 25. В чл. 25, изречение първо след думите „провежда от” се добавя „седемчленно”, а думите „което включва хабилитирани лица от Националната листа по чл. 4, ал. 2 и се състои от председател и шестима членове” се заличават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: По този текст има ли изказвания? Няма.
В такъв случай пристъпваме към гласуване на предложението на народния представител Лютви Местан, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 17, против 66, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Режим на гласуване по отношение на § 16 по вносител, който става § 25 по редакцията на комисията.
Гласуваме!
Гласували 84 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 17 – предложение на народния представител Лютви Местан.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Стефани Михайлова – комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага § 17 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 17.
Гласували 85 народни представители: за 81, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 18 – предложение на народния представител Лютви Местан.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 18, който става § 26:
„§ 26. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
2. Алинея 3 се изменя така:
	„(3) Научното жури оценява кандидатите за заемане на академичната длъжност „доцент” според изпълнението на условията по чл. 24, ал. 1”.
3. Създава се нова ал. 4:
	„(4) При равни условия по чл. 24, ал. 1 научното жури взема предвид и общата оценка, получена от оценяването на тези от следните допълнителни показатели, които са приложими за съответната област:
1. свързани с учебната дейност:
а) аудиторни и извънаудиторни занятия – разработване на лекционни курсове, нововъведения в методите на преподаване, осигуряване на занимания в практическа среда извън висшето училище или научната организация;
б) публикувани учебни материали – ръководства, сборници и други, разработени от кандидата или в съавторство в издаден учебник или публикуван електронен учебник;
в) работа със студенти и докторанти, включително съвместна работа със студенти и докторанти в научноизследователски и художественотворчески проекти.
2. Свързани с научноизследователската дейност:
а) участие в научноизследователски проекти, участия с доклади на международни и национални научни форуми, членство в авторитетна творческа и/или професионална организация в съответната научна област;
б) научни и научно-приложни разработки;
в) приложени в практиката резултати от научни изследвания, изобретения и рационализации;
г) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в международни издания.
3. Свързани с художественотворческата дейност:
а) участия в проекти; членство в творческа организация; художественотворчески изяви, включително творчески изяви на международно признат форум;
б) създаване на произведения на изкуството с международно признание”.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
	„(5) При научните специалности в областта на изкуството вместо научноизследователска дейност може да се оценява художественотворческата дейност”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания има ли? Не виждам.
В такъв случай – режим на гласуване по отношение на § 18 по вносител, който става § 26 по редакцията на комисията. 
Гласували 93 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания няма.
Режим на гласуване по отношение на § 19 по вносител, който става § 27 по редакция на комисията.
Гласували 92 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Комисията предлага да се създаде § 19а, който става § 28, със следната редакция:
„§ 28. В наименованието на Раздел ІV от Глава трета думата „заемане” се заменя с „условия и ред за заемане”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания има ли? Няма.
Пристъпваме към гласуване на § 19а, който става § 28 по редакцията на комисията, така както беше прочетен.
Гласували 92 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 20 – предложение на народния представител Лютви Местан: 
„В § 20, в чл. 29 да се направят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „професор” да се добави „въз основа на конкурс и избор”.”
Буква „б” е подкрепена от комисията.
„в) точка 3 да се измени така:
„3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации, в специализирани национални и международни научни издания или доказателства за съответни на тях художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за образователна и научна степен „доктор” за академичната длъжност „доцент” или да са придобили научната степен „доктор на науките” след назначаването на академична длъжност „доцент”;” 
Буква „г”се подкрепя от комисията, както и т. 2. 
„3. Да се създаде ал. 3:
	„(3) Конкурс за заемане на академична длъжност „професор” се обявява по реда на чл. 19”.”
Комисията подкрепя предложението по т. 1, буква „б” и буква „г” и по т. 2.
Комисията не подкрепя предложението по т. 1, буква „а” и буква „в” и по т. 3.
Предложение на народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 20, който става § 29: 
„§ 29. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Кандидатите за заемане на академичната длъжност „професор” трябва да отговарят на следните условия:
1. да са придобили образователна и научна степен „доктор”;
2. да са заемали академичната длъжност „доцент" в същото или в друго висше училище или научна организация не по-малко от две академични години или не по-малко от пет години:
а) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна организация или 
б) да са упражнявали художествено-творческа дейност или
в) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята област.
3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях художествено-творчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор”, на научната степен „доктор на науките” и за заемане на академичната длъжност „доцент”.
4. да са представили други оригинални научноизследователски трудове, публикации, изобретения и други научни и научно-приложни разработки или художественотворчески постижения, които се оценяват по съвкупност.
       (2) Ако кандидатите не са заемали академичната длъжност „доцент”, те трябва да представят още един публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или съответни на тях доказателства за художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”.
       (3) Академичната длъжност „професор” се заема въз основа на конкурс и избор.
       (4) Конкурс за заемането на академичната длъжност „професор” се открива, ако може да се осигури съответната преподавателска или изследователска натовареност съгласно правилника на висшето училище или научната организация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания, уважаеми колеги? Няма.
В такъв случай пристъпваме към гласуване на предложението на народния представител Лютви Местан по т. 1, буква „а” и буква „в” и по т. 3 от неговото предложение, които не се подкрепят от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 9, против 74, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Пристъпваме към гласуване на § 20 по вносител, който става § 29 по редакцията на комисията.
Гласували 89 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Преди да преминем към следващия текст, ви уведомявам, уважаеми народни представители, че имам удоволствието да ви съобщя, че на балкона на пленарната зала са успешно завършилите и новопостъпилите сътрудници от студентската Програма на Народното събрание за законодателни проучвания.
Нека ги приветстваме с „Добре дошли!” (Народните представители приветстват гостите с ръкопляскания.)
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Комисията предлага да се създаде § 20а, който става § 30 със следната редакция: 
„§ 30. В Глава трета, Раздел ІV се създава чл. 29а:
„Чл. 29а. Научното жури е в състав от седем членове – най малко четирима от тях са професори и най-малко трима са външни лица. Изготвят се три рецензии и четири становища.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на § 20а по вносител, който става § 30 с прочетена редакция на комисията.
Гласували 84 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Параграф 21 – предложение на народния представител Лютви Местан.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 21, който става § 31:
„§ 31. В Глава трета, Раздел ІV се създава чл. 29б:
„Чл. 29б. (1) Научното жури оценява кандидатите за заемане на академичната длъжност „професор” според изпълнението на условията по чл. 29.
(2) При равни условия по чл. 29 научното жури взема предвид и общата оценка, получена от оценяването на тези от следните допълнителни показатели, които са приложими за съответната област:
1. свързани с учебната дейност:
а) аудиторни и извънаудиторни занятия – споделяне на опита в преподаването и курсовете и супервизия и консултиране на колеги; осигуряване на занимания в практическа среда извън съответното висше училище или научна организация; разработване на лекционни курсове; преподаване по специалността на чужд език;
б) издадени учебници или публикувани електронни учебници по разработени от кандидата лекционни курсове;
в) дейност със студенти и докторанти, включително ръководство на докторанти, назначени на преподавателски позиции във висше училище или научна организация.
2. свързани с научноизследователската дейност:
а) ръководство на научноизследователски проекти; създаване на научна група от преподаватели; членство в авторитетна творческа и/или професионална организация в съответната научна област; участия с доклади в международни и национални научни форуми; авторитетни отзиви; създаване на ново направление в науката; създадена научна школа; изнасяне на лекции в чуждестранни университети;
б) приложени в практиката резултати от научни изследвания; изобретения и рационализации;
в) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в международни издания.
3. свързани с художествено-творческата дейност:
а) членство в творческа организация; създадена творческа школа; изнасяне на лекции в чуждестранни университети; художествено-творчески изяви, включително творчески изяви на международно признати форуми;
б) създаване на произведения на изкуството с международно признание.
       (2) При научните специалности в областта на изкуствата научноизследователската дейност може да се замести с художествено-творческа дейност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания, уважаеми народни представители? Не виждам.
Пристъпваме към гласуване на § 21 по вносител, който става § 31 по редакцията на комисията. 
Гласували 90 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Параграф 22 – предложение на народния представител Лютви Местан:
„В § 22, в чл. 29б думите „седем членове” се заменят с думите „седем членове – хабилитирани лица, като”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя предложението, което е отразено на съответното му систематично място в § 30.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 22, който става § 32:
„§ 32. В Глава трета, Раздел ІV се създава член 29в:
„Чл. 29в. За неуредените въпроси относно реда за заемане на академичната длъжност „професор” се прилагат съответно разпоредбите на Раздел ІІІ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания? Не виждам.
Пристъпваме към гласуване на предложението на народния представител Лютви Местан, което не се подкрепя от комисията.
Моля гласувайте.
Гласували 89 народни представители: за 20, против 65, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 22 по вносител, който става § 32 по редакцията на комисията.
Гласували 91 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Предложение на народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя предложението, което е отразено на систематичното му място в § 32.
По § 23 има предложение на народния представител Лютви Местан:
В § 23, в чл. 30, ал. 1 след думата „контрол” да се добави „за спазването на този закон, на правилника по § 9, ал. 2 и на правилниците на висшите училища и на научните организации”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 33:
„§ 23. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
       (1) Министърът на образованието, младежта и науката осъществява контрол върху откритите и неприключили процедури за придобиване на научна степен, както и за заемане на академични длъжности.”
2. Алинея 2 се изменя така:
       (2) Контролът се осъществява чрез проверки по собствена инициатива или по сигнал на заинтересованата страна.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания? Няма.
Първо ще гласуваме предложението на господин Лютви Местан, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 14, против 73, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Пристъпваме към гласуване на § 23, който става § 33 по редакцията на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 73, против 4, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 24 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания? Няма.
Моля, гласувайте § 24 по вносител, който става § 34 в редакцията на комисията.
Гласували 91 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 25 има предложение на народния представител Ивайло Тошев, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 35:
„§ 35. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Всички актове на органите на висшето училище или на научната организация във връзка с придобиването на научна степен или за заемането на академичните длъжности по този закон могат да се обжалват пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
       (2) Обжалването на актовете по ал. 1 не спира изпълнението им.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 35 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 100 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 26 комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа, който става § 36.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 36.
Гласували 93 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 27 има предложението на народния представител Стефани Михайлова.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 37.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 37.
Гласували 100 народни представители: за 90, против 1, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 28 има предложение на народния представител Лютви Местан - § 28 да се измени така:
„§ 28. В чл. 35, ал. 2 думите „и 2” се заличават.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 28, който става § 38:
„§ 38. В чл. 35 се правят изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава нова т. 2:
„2. което в качеството си на член на жури или на факултетен/научен съвет е дало становище в резултат на извършено от него престъпление, установено с влязла в сила присъда.”
2. Алинеи 4 и 5 се отменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуването на предложението на народния представител Лютви Местан, което комисията не подкрепя.
Гласували 97 народни представители: за 14, против 77, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме § 38 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 91 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 29 има предложение на народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага § 29 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 29.
Гласували 95 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Предложение на народния представител Лютви Местан.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 29, който става § 39 със следната редакция:
„§ 39. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създават точки 3, 4, 5 и 6.
„3. „Частен интерес” е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за член на жури или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.
4. „Облага” е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност (академична длъжност), дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.
5. „Свързани лица” са съпрузите или лицата, които се намират във физическо съжителство, роднините по права линия, посребрена линия – до втора степен включително, и роднините по сватовство – до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.
6. „Първично звено” е катедра във факултет на висше училище или съответна на нея структура в научна организация”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 39 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 103 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 30 има предложение на народния представител Лютви Местан.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага § 30 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 30.
Гласували 104 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Предложение на народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя предложението, което е отразено на съответното му систематично място в § 39.
По § 31 има предложение на народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 31, който става § 40:
„ § 40. В § 5 от Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „Всички права” се добавя „на лицата”.
2. Създава се нова ал. 3:
         „(3) Трудовите правоотношения на лицата по ал. 2, които към влизане на този закон в сила заемат научно-преподавателска или научна длъжност и притежават научна степен, получена съгласно отменения Закон за научните степени и научните звания, се запазват на следните академични длъжности:
1. за „асистент”, „старши асистент” и „главен асистент”, съответно „научен сътрудник” І, ІІ и ІІІ степен – на академичната длъжност „главен асистент”; 
2. за „доцент”, съответно „старши научен сътрудник ІІ степен” – на академичната длъжност „доцент”;
3. за „професор”, съответно „старши научен сътрудник І степен” – на академичната длъжност „професор”.”
3. Създават се алинеи 4 и 5:
	   „(4) Трудовите правоотношения на лицата по ал. 2, които към влизане на този закон в сила заемат научно-преподавателска или научна длъжност, но не притежават научна степен, получена съгласно отменения Закон за научните степени и научните звания, се запазват на следните академични длъжности:
1. за „асистент”, съответно „научен сътрудник ІІІ степен” – на академичната длъжност „асистент”;
2. за „старши асистент” и „главен асистент”, съответно „научен сътрудник” ІІ и І степен – на академичната длъжност „главен асистент”;
3. за „доцент”, съответно „старши научен сътрудник ІІ степен” – на академичната длъжност „доцент”;
4. за „професор”, съответно „старши научен сътрудник І степен” – на академичната длъжност „професор”.
	   (5) Лицата по ал. 4, т. 2 се преназначават на академичната длъжност „асистент”, ако в срок до 4 години от влизане в сила на този закон не придобият образователна и научна степен „доктор”.”
4. Досегашната ал. 3 става ал. 6.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 40 в редакцията по доклада на комисията. (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев, че на електронните пултове на тяхната система за гласуване се                   изписва „дебати”.) 
До момента са гласували 97 души. Няма наша и ваша система. Има единна система.
Гласували 97 народни представители: за 91, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Предложение на народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 31а, който става § 41 със следната редакция:
„ § 41. В § 6 от Преходните и заключителните разпоредби навсякъде думите „научна степен „доктор” се заменят с „образователна и научна степен „доктор”.” 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 41 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 106 народни представители: за 92, против 4, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 32 има предложение на народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 32, който става § 42:
„ § 42. В Преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 7:
„§ 7. Лицата, придобили научна степен „доктор на науките” при условията и по реда на отменения Закон за научните степени и научните звания, запазват всички права, произтичащи от придобитата научна степен и могат да заемат академичните длъжности по този закон и без да притежават образователна и научна степен „доктор”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 42 по доклада на комисията.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Госпожо председател, ако не дадете почивка, ще я поискам от името на парламентарната група.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Ами че то парламентарната група я няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нека да свърши гласуването и ще обявя почивка.
Гласували 109 народни представители: за 100, против 1, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Почивка.
Продължаваме в 11,30 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължаваме с докладването на § 33.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Има предложение на народния представител Ирена Соколова за § 33.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 33, който става § 43.
„§ 43. Параграф 8 ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби се изменят така:
       (1) Закрива се Висшата атестационна комисия на 31 март 2011 г. Специализираните научни съвети продължават дейността си до 28 февруари 2011 г., като за този срок се удължават изтеклите им мандати.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. 
Подлагам на гласуване § 43 в редакцията по доклада на комисията.
Моля квесторите поканете народните представители, нямаме кворум.
Прекратете гласуването, няма кворум.
Поименна проверка на кворума. 
Александър Владимиров Радославов	- тук
Александър Руменов Ненков	- отсъства
Александър Стойчев Стойков	- отсъства
Алиосман Ибраим Имамов	- тук
Анастас Василев Анастасов	- отсъства
Анатолий Великов Йорданов	- тук
Ангел Георгиев Даскалов	- отсъства
Ангел Петров Найденов	- тук
Андрей Лазаров Пантев	- отсъства
Анна Георгиева Янева	- отсъства
Антон Константинов Кутев	- тук
Антоний Йорданов Йорданов	- отсъства
Ариф Сами Агуш	- тук
Асен Димитров Гагаузов	- тук
Асен Йорданов Агов	- отсъства
Аспарух Бочев Стаменов	- тук
Атанас Станкев Камбитов	- отсъства
Атанас Тодоров Мерджанов	- отсъства
Ахмед Демир Доган	- отсъства
Белгин Фикри Шукри	- тук
Бисерка Борова Петрова	- отсъства
Бойко Стефанов Великов	- отсъства
Борис Крумов Грозданов	- тук
Борислав Тодоров Стоянов	- тук
Валентин Алексиев Николов	- тук
Валентин Николов Иванов	- отсъства
Валентин Тончев Микев	- тук
Валентина Василева Богданова	- тук
Ваньо Евгениев Шарков	- тук
Ваня Донева Георгиева	- тук
Величка Николова Шопова	- тук
Венцислав Асенов Лаков	- отсъства
Венцислав Василев Върбанов	- тук
Веселин Методиев Петров	- отсъства
Владимир Цветанов Тошев	- тук
Владислав Евгениев Димитров	- тук
Волен Николов Сидеров	- отсъства
Вяра Димитрова Петрова	- тук
Галина Димитрова Банковска	- отсъства
Галина Стефанова Милева-Георгиева	- тук
Геновева Иванова Алексиева	- тук
Георги Велков Колев	- тук
Георги Георгиев Пирински	- отсъства
Георги Георгиев Плачков	- тук
Георги Данаилов Петърнейчев	- отсъства
Георги Иванов Андонов	- тук
Георги Иванов Икономов	- отсъства
Георги Тодоров Божинов	- тук
Георги Цвятков Терзийски	- тук
Георги Чавдаров Анастасов	- отсъства
Гинче Димитрова Караминова	- тук
Гюнай Хасан Сефер	- отсъства
Гюнер Фариз Сербест	- тук
Даниел Георгиев Георгиев	- тук
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова	- тук
Даниела Димитрова Миткова	- тук
Даниела Маринова Петрова	- тук
Дарин Величков Матов	- тук
Делян Александров Добрев	- тук
Делян Славчев Пеевски	- отсъства
Деница Стоилова Гаджева	- отсъства
Десислав Славов Чуколов	- тук
Десислава Вълчева Атанасова	- отсъства
Десислава Жекова Танева	- тук
Джевдет Ибрям Чакъров	- тук
Джема Маринова Грозданова	- отсъства
Диан Тодоров Червенкондев	- тук
Димитър Анастасов Карбов	- отсъства
Димитър Ангелов Горов	- отсъства
Димитър Асенов Колев	- тук
Димитър Бойчев Петров	- тук
Димитър Борисов Главчев	- тук
Димитър Иванов Аврамов	- отсъства
Димитър Йорданов Атанасов	- тук
Димитър Йорданов Чукарски	- тук
Димитър Николов Лазаров	- тук
Димитър Стоянов Дъбов	- отсъства
Димо Георгиев Гяуров	- тук
Димчо Димитров Михалевски	- тук
Доброслав Дилянов Димитров	- тук
Драгомир Велков Стойнев	- тук
Дурхан Мехмед Мустафа	- отсъства
Евгени Димитров Стоев	- тук
Евгений Желев Желев	- отсъства
Екатерина Иванова Михайлова	- тук
Елин Елинов Андреев	- отсъства
Емануела Здравкова Спасова	- тук
Емел Етем Тошкова	- отсъства
Eмил Генов Василев	- отсъства
Емил Делчев Димитров	- отсъства
Емил Димитров Гущеров	- тук
Емил Димитров Караниколов	- тук
Емил Йорданов Радев	- отсъства
Емил Кирилов Иванов	- отсъства
Емилия Радкова Масларова	- отсъства
Ердоан Мустафов Ахмедов	- тук
Живко Веселинов Тодоров	- тук
Захари Димитров Георгиев	- отсъства
Зоя Янева Георгиева	- тук
Ивайло Георгиев Тошев	- тук
Иван Атанасов Алексиев	- тук
Иван Дечков Колев	- тук
Иван Димитров Иванов	- тук
Иван Йорданов Божилов	- тук
Иван Йорданов Костов	- тук
Иван Николаев Иванов	- тук
Иван Петров Иванов	- тук
Иван Стефанов Вълков	- тук
Иван Тодоров Иванов	- тук
Ивелин Николаев Николов	- тук
Ивелин Николов Николов	- тук
Иво Тенев Димов	- тук
Илия Иванов Пашев	- тук
Ирена Любенова Соколова	- тук
Искра Димитрова Михайлова-Копарова	- отсъства
Искра Фидосова Искренова	- тук
Йоана Милчева Кирова	- тук
Йордан Иванов Бакалов	- отсъства
Йордан Кирилов Цонев	- отсъства
Калина Венелинова Крумова	- тук
Камен Костов Костадинов	- отсъства
Камен Маринов Петков	- отсъства
Касим Исмаил Дал	- отсъства
Кирил Боянов Калфин	- тук
Кирил Владимиров Гумнеров	- тук
Кирил Николаев Добрев	- отсъства
Кирчо Димитров Димитров	- тук
Корман Якубов Исмаилов	- тук
Корнелия Петрова Нинова	- тук
Костадин Василев Язов	- тук
Красимир Георгиев Ципов	- отсъства
Красимир Любомиров Велчев	- тук
Красимир Неделчев Минчев	- тук
Красимир Петров Петров	- отсъства
Красимира Щерева Симеонова	- тук
Кристияна Методиева Петрова	- отсъства
Лили Боянова Иванова	- отсъства
Лъчезар Благовестов Тошев	- тук
Лъчезар Богомилов Иванов	- тук
Любен Андонов Корнезов	- отсъства
Любен Петров Татарски	- тук
Любомила Станиславова Станиславова	- тук
Любомир Владимиров Владимиров	- тук
Любомир Тодоров Иванов	- тук
Лютви Ахмед Местан	- тук
Марио Иванов Тагарински	- тук
Мартин Димитров Димитров	- тук
Мая Божидарова Манолова	- тук
Меглена Иванова Плугчиева-Александрова	- отсъства
Менда Кирилова Стоянова	- отсъства
Милена Иванова Христова	- отсъства
Мирослав Николов Петков	- отсъства
Митко Живков Захов	- тук
Митхат Мехмед Табаков	- отсъства
Митхат Сабри Метин	- тук
Михаил Ненов Николовски	- тук
Михаил Райков Миков	- отсъства
Михаил Рашков Михайлов	- тук
Моника Ханс Панайотова	- тук
Муса Джемал Палев	- тук
Неджми Ниязи Али	- тук
Недялко Тенев Недялков	- тук
Нели Иванова Калнева-Митева	- тук
Нигяр Сахлим Джафер	- тук
Никола Иванов Белишки	- тук
Николай Горанов Коцев	- отсъства
Николай Димитров Костадинов	- тук
Николай Петков Петков	- тук
Николай Тодоров Мелемов	- тук
Николай Хинков Рашев	- тук
Николай Янков Пехливанов	- тук
Огнян Андонов Пейчев	- тук
Огнян Димитров Тетимов	- тук
Огнян Стоичков Янакиев	- тук
Павел Димитров Шопов	- тук
Павел Илиев Димитров	- тук
Пенко Атанасов Атанасов	- отсъства
Петър Атанасов Курумбашев	- отсъства
Петър Василев Мутафчиев	- тук
Петър Владимиров Димитров	- тук
Петър Иванов Хлебаров	- тук
Петър Методиев Петров	- тук
Петя Николова Раева	- отсъства
Пламен Василев Орешарски	- отсъства
Пламен Георгиев Цеков	- тук
Пламен Дулчев Нунев	- тук
Пламен Тачев Петров	- отсъства
Рамадан Байрам Аталай	- отсъства
Ремзи Дурмуш Осман	- отсъства
Румен Иванов Иванов	- тук
Румен Иванов Такоров	- тук
Румен Йорданов Петков	- отсъства
Румен Стефанов Стоилов	- отсъства
Румен Стоянов Овчаров	- тук
Светлана Ангелова Найденова	- тук
Светлин Димитров Танчев	- тук
Светомир Константинов Михайлов	- отсъства
Светослав Неделчев Неделчев	- тук
Светослав Тончев Тончев	- тук
Свилен Николов Крайчев	- тук
Сергей Дмитриевич Станишев	- тук
Силвия Анастасова Хубенова	- тук
Снежана Георгиева Дукова	- тук
Спас Янев Панчев	- отсъства
Станислав Стоянов Иванов	- тук
Станислав Тодоров Станилов	- тук
Станка Лалева Шайлекова	- тук
Стефан Господинов Господинов	- тук
Стефан Иванов Дедев	- тук
Стефан Ламбов Данаилов	- отсъства
Стефани Михнева Михайлова - тук
Стоян Иванов Иванов	- тук
Стоян Янков Гюзелев	- тук
Таня Димитрова Въжарова	- тук
Теодора Радкова Георгиева - отсъства
Тодор Атанасов Димитров	- отсъства
Тодор Димитров Великов	- тук
Тунджай Османов Наимов	- отсъства
Тунчер Мехмедов Кърджалиев - отсъства
Фани Иванова Христова	- тук
Хасан Ахмед Адемов	- тук
Хасан Илияз Хаджихасан	- отсъства
Христина Иванова Янчева	- тук
Христо Дамянов Бисеров	- отсъства
Христо Димитров Христов	- отсъства
Цвета Алипиева Георгиева - тук
Цвета Вълчева Караянчева - тук
Цветан Емилов Сичанов	- тук
Цветан Костов Костов	- тук
Цветомир Цвятков Михов	- тук
Цецка Цачева Данговска	- тук
Четин Хюсеин Казак	- тук
Юлиана Генчева Колева	- отсъства
Юнал Саид Лютфи	- отсъства
Юнал Тасим Тасим	- тук
Явор Божилов Нотев	- отсъства
Янаки Боянов Стоилов	- тук
Яне Георгиев Янев	- отсъства
Янко Александров Янков	- тук
Янко Иванов Здравков	- отсъства

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум, заседанието продължава.
Подлагам на гласуване § 43 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 104 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Параграф 34 – предложение на народния представител Ирена Соколова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 34, който става § 44:
„§ 44. В § 9, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби, изречение второ и трето се заличават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 44 по доклада на комисията.
Гласували 110 народни представители: за 95, против 1, въздържали се 14.
Предложението е прието.
Процедура.
ИВАЙЛО ТОШЕВ (ГЕРБ): Госпожо председател, уважаеми колеги! На основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, правя процедурно предложение за удължаване на срока за внасяне на предложения между първо и второ гласуване по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър, № 002-01-94, внесен от Министерския съвет на 18 октомври 2010 г. с още 7 дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на срока между първо и второ гласуване със 7 дни на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър.
Гласували 129 народни представители: за 119, против 3, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Предложение на народния представител Лютви Местан.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Станислав Станилов, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 34а, който става § 45, със следната редакция:
„§ 45. В Преходните и заключителни разпоредби се създава § 9а:
„§ 9а.	(1) Откритите и неприключили до влизането в сила на § 9, ал. 1 процедури за заемане на академичната длъжност „асистент”, в които участват кандидати с образователната и научна степен „доктор”, се довършват по досегашния ред.
	(2) Когато в процедурите по ал. 1 не участват кандидати с образователната и научна степен „доктор”, те могат да бъдат прекратени след решение на Академичния съвет. 
	(3) Откритите и неприключили до влизането в сила на § 9, ал. 1 процедури за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в случаите, когато в тях не участват кандидати с образователната и научна степен „доктор”, се прекратяват.
	(4) Конкурсите за доцент, старши научен сътрудник II степен, професор и старши научен сътрудник I степен, обявени по реда на отменения Закон за научните степени и звания, извън случаите по § 9, ал. 1, се довършват по реда на този закон без публикуване на ново обявление в „Държавен вестник”, като кандидатите допълват подадените от тях документи, съгласно изискванията на този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Благодаря още веднъж и за участието Ви при обсъждането на този закон.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Правя едно предложение за редакционно изменение на § 34, който е § 45 по доклада на комисията.
В алинеи 1 и 3, текстът да се измени така: „Откритите до влизането в сила на § 9, ал. 1 и неприключили до влизането в сила на този закон...” и оттам нататък текстът продължава, тоест процедури за заемане на академична длъжност „асистент”, в които участват кандидати с образователна и научна степен „доктор”, се довършват по досегашния ред.
Аналогично е предложението и за „главен асистент” в ал. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате ли го в писмен вид?
ЛЮТВИ МЕСТАН: Да. Ако искате да прочета още веднъж?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Добре, четете го още веднъж.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Добре, госпожо председател.
Тоест § 45 по доклада на комисията, § 9а, ал. 1 да се измени така: „Откритите до влизането в сила на § 9, ал. 1 и неприключили до влизането в сила на този закон процедури за заемане на академична длъжност „асистент”, в които участват кандидати с образователна и научна степен „доктор”, се довършват по досегашния ред.”
Респективно ал. 3:
	„(3) Откритите до влизането в сила на § 9, ал. 1 и неприключили до влизането в сила на този закон процедури за заемане на академична длъжност „главен асистент”, в случаите, когато в тях не участват кандидати с образователна и научна степен „доктор”, се прекратяват.”
Идеята е да снемем евентуални съмнения, че застъпваме принципа на ретроактивно действие на закона, за да е ясно, че датирането е за процедурите, неприключили до 21 май. 
Струва ми се, че текстът, госпожо председател, става по-прецизен. 
С Ваше позволение, аз предлагам да проявим воля и да добавим в гласувания вече § 12 на вносителя, който става § 16 по доклада на комисията, в чл. 15, ал. 1 да се създаде изречение второ, което гласи: „С правилниците на висшите училища могат да бъдат определени и допълнителни изисквания за заемане на академични длъжности „доцент” и „професор”, отразяващи спецификата на отделните професионални направления.”
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Това е гласуваният текст, предложението ми е, и то е разбираемо, този принцип, освен за висшите училища да важи и за научните организации, тоест текстът да гласи: „С правилниците на висшите училища и на научните организации” и текстът продължава. Защото това предложение покрива разбирането ни, че изреждането в закона на определен набор задължителни изисквания не следва да води до уравниловка, а висшите училища, но и научните организации са свободни да предявят и по-високи изисквания към кандидатите за заемане на научни степени и длъжности. И това е повече от разбираемо. Благодаря, уважаема госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Изказвания?
Заповядайте за изказване, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, господин министър, госпожи и господа народни представители! Аз имам въпрос за съдържанието на ал. 4, където става дума за конкурсите за доценти и професори – как ще се развият те до своя край?
Става дума за предвиждането, че конкурсите, които са обявени по реда на отменения Закон за научните степени и звания, извън случаите по § 9, той не е проблемният случай, защото това са конкурсите, които вече ще се финализират по стария ред, определени са и са твърде малко на брой, се довършват по реда на този закон, без публикуване на ново обявление.
Задавам конкретния въпрос. Има обявен конкурс със срок три месеца по отменения закон, изтекли са два месеца или два месеца и половина, в този период някои от кандидатите са подали своите документи, но влизането на новия закон е прекратило тези процедури, сега се казва, че те ще се доразвият до финализирането по новия ред – добре, по новия ред, това какво означава – че се възобновява неизтеклата част от срока, в която се очаква да си подадат документите, или трябва всички наново да ги подадат, в рамките на този срок и оттам нататък да се развие процедурата?
Възникват много комплицирани ситуации, на които тази алинея като че ли не дава отговор, защото тя би могла да уреди случаите, които вече са в някакъв по-напреднал етап на тази процедура, да се прилагат новите изисквания и само да се попълнят с новите документи. 
Трябва да дадем ясен отговор на хората, които ще започнат да се питат още след влизането на закона: „Сега какво да правим?”. За едни от кандидатите, които са подали документите, те само ще ги допълнят в оставащия срок, други ще могат ли да подават документи, след като този срок е бил преустановен, тоест нещо като спиране на срок с влизането в сила на закона, който отново се продължава до неговото изтичане? 
Нека да чуем обяснението на вносителите, ако трябва тогава да уточним текста на ал. 4 или ако тяхното разяснение е достатъчно ясно, може би тя дава този отговор, но поне аз не го забелязвам по категоричен начин в предложената редакция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? 
Заповядайте, проф. Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Господин Стоилов, какъвто и да е законът, той не бива да бъде несправедлив и не бива да унизява и да слага в задния двор определена група хора, които са засегнати от този закон. Ако не бях внесъл тази поправка – и добре, че го забелязах, и аз не го забелязах така, по презумпция, че съм много досетлив, а защото има такива процедури и хората се обръщаха към мен. 
В тази цялата рамка, за която Вие говорите, има хора, които са внесли и са подали документи, за които са обявени конкурси, други не са подали документи, защото чакат. Има хора, които, базирайки се на правото, на правния мир, са внесли документи и конкурсите продължават, тъй като част от тях не касаят спрените от Конституционния съд клаузи. Както знаете, законът си действа, не действа само това. 
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Тези – в най-начална фаза?
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: В най-начална фаза се подават документите, пише го. В моето предложение няма фази, всички, които са, иначе защо – трябва да внасят, да изчакват, да излязат съобщенията за конкурса отново, не е справедливо с тях. Затова съм го направил и трябва да ви кажа, че някои от тези процедури текат въпреки всичко и колегите твърдят, че това е справедливо и са доволни. Нямаме никакви проблеми, иначе ще се посипят срещу нас подобни обвинения. 
Господин министър, нали смятате, че това е справедливо? (Реплика от министър Сергей Игнатов.) Това е обяснението ми. Няма да се получат никакви недоразумения. Може по други клаузи от нашия закон да се получат някакви недоразумения, които може би ще изправяме по-нататък, които не можем да ги разпознаем сега, но по това няма да се получи нищо. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Стоилов.
Все си мисля, че това са диалози за комисията, но няма лошо и тук да се състоят.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Доколкото аз разбирам от обясненията, отговорът на въпроса, който зададох, е положителен. Тогава трябва да изясним на хората, че сроковете, ако такива съществуват, а мисля, че съществуват, чието течение е било спряно към днешна дата от отменения закон, ще трябва да доизтекат така, както са били обявени тогава в „Държавен вестник” и ако някой може да се възползва от тези срокове, да се подадат документите и процедурата да продължи от тази точка назад, тоест, да не се преобявяват такива конкурси.
Аз зададох въпроса за най-ранната фаза, защото при        по-късната алинеята ги обхваща и там големи проблеми няма да възникнат. Ако това е отговорът, нека да се знае и тогава тези, които ще го прилагат, да сигнализират на хората да следят за публикуването на закона. В някои случаи ще става дума просто за няколко дни, в които, ако има заинтересовани лица, могат да се възползват, а другите, които са подали документите, не се налага да ги подават отново и могат да стартират следващата фаза на процедурата, защото в много случаи тя не се е развивала след отмяната на закона. Може би в много от научните организации има спиране на този процес и трябва да продължи, след като новите разпоредби предвиждат по новия ред да бъдат разглеждани подадените заявления за такива конкурси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Други народни представители, които желаят да вземат отношение? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лютви Местан, което е съгласувано с комисията за редакционни промени в ал. 1 и ал. 3 на § 9а, който се изменя с § 45.
Гласуваме съгласуваните редакционни предложения на господин Местан.
Гласували 96 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване § 45 по доклада на комисията, съобразен с редакционното решение по ал. 1 и 3, току-що прието от нас.
Гласували 96 народни представители: за 91, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Връщаме се на § 16, с който се извършват промени в чл. 15
В т. 1 предложението на народния представител Лютви Местан е след текста „с правилниците на висшите училища” да се добави „и научни организации”.
Гласуваме редакционното допълнение на т. 1 в § 16 за изменение на чл. 15 от закона.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване целия § 16, съобразен с редакционното допълнение, което току-що направихме.
Гласували 92 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 35, който е отразен на съответното му систематично място в § 59.
Комисията предлага § 35 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 35.
Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 36 има предложение от народния представител Лютви Местан - § 36 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 46.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лютви Местан, което комисията не подкрепя.
Гласували 94 народни представители: за 19, против 74, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 36, който става § 46 в номерацията на комисията.
Гласували 94 народни представители: за 81, против 2, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: „Заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя предложението на вносителите за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме наименованието на подразделението по предложението на комисията.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 37 има предложение от народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Ивайло Тошев, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 37, който става § 47:
„§ 47. В Закона за висшето образование (обн.,ДВ,...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 23, ал. 2 т. 4 се отменя. 
2. В чл. 54:
а) в ал. 1 след думите „чл. 48, ал. 1” се добавя „с изключение на длъжността” „асистент”;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Длъжността „асистент” се заема с трудов договор за определено време.”
в) досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. В чл. 58, ал. 1, т. 5 думите „научното звание или” се заличават.
4. В чл. 58а, ал. 3 думите „и се лишава от звание” се заличават.
5. В чл. 77, ал. 3 думите „едно висше училище” се заменят с „две висши училища”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 47 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 94 народни представители: за 89, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 38 има предложение от народния представител Стефани Михайлова. 
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 38, който става § 48:
„§ 48. В Кодекса на труда (обн., ДВ,....) се правят следните изменения:
1. Чл. 97 се изменя така:
„Неприложимост при конкурсите за заемане на академични длъжности
Чл. 97. Този раздел не се прилага за конкурсите за заемане на академични длъжности.” 
2. В чл. 328, ал. 1, т. 10 запетаята след думата „доценти” и думите „старши научни сътрудници І и ІІ степен” се заличават.
3. В чл. 330, ал. 2, т.2 думите „отнето научното звание или” се заменят с „отнета”, а думите „придобитото звание или” се заменят с „придобитата”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване   § 48 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 49.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 50.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок подлагам на гласуване параграфи с номера по вносител 39 и 40, които стават съответно по номерацията на комисията параграфи с номера 49 и 50.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 41 на вносителя има предложение от народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 41, който става § 51:
„§ 51. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ., бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 94, ал. 1 думите „Закона за научните степени и научните звания” се заменят със „Закона за развитието на академичния състав в Република България”.
2. В чл. 97:
а) в ал. 4 запетаята след думите „преподавателски” се заличава, а думите „научно-преподавателски и изследователски” се заменят с „и академични”;
б) в ал. 5 думите „научно-преподавателски” се заменят с „академични”.
3. В чл. 160, ал. 3 след думата „лицата” се поставя запетая, а думите „с научно звание „доцент” или „старши научен сътрудник ІІ степен” и „професор” или „старши научен сътрудник І степен” се заменят със „заемащи академичните длъжности „доцент” или „професор”.
4. В чл. 291 думите „научно-преподавателски и научноизследователски” се заменят с „и академични”, а думите „Закона за научните степени и научните звания” се заменят със „Закона за развитието на академичния състав в Република България”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 51 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 85 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 52.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 53.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок гласуваме параграфи 52 и 53 по доклада на комисията.
Гласували 91 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По § 44 има предложение на народния представител Стефани Михайлова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 44, който става § 54:
„§ 54. В чл. 5 от Закона за адвокатурата (обн., ДВ, …) се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 3 думите „е преподавател по правни науки във висше училище или научен сътрудник по правни науки в научен институт” се заменят със „заема академична длъжност по правни науки във висше училище или научна организация”.
2. В ал. 4 запетаята след думата „представители” се заличава, думите „преподавателите по правни науки във висшите училища и научните сътрудници по правни науки в научните институти” се заменят с „и лицата, заемащи академични длъжности по правни науки във висшите училища или в научните организации” и след тях се поставя запетая.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване § 54 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 91 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 55.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 56.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 57.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 58.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок подлагам на гласуване параграфи от 45 до 48 по вносител, подкрепени от комисията с преномерация съответно от § 55 до § 58 включително.
Гласували 94 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 3. 
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Предложение на народния представител Ивайло Тошев, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – да се създаде § 49.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 49, който става § 59 със следната редакция:
„§ 59. (1) В срок до един месец от влизането в сила на този закон Министерския съвет изменя и допълва правилника по § 9, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби.
(2) В едномесечен срок от влизането в сила на изменението и допълнението на правилника по ал. 1 висшите училища и научните организации привеждат своите правилници в съответствие с изискванията на този закон и правилника за неговото прилагане.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 59 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 89 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието, а с това е приет на второ четене Законът за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България.

Преминаваме към следващата точка:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА.
Остана да чуем становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Има думата госпожица Панайотова.
ДОКЛАДЧИК МОНИКА ПАНАЙОТОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги народни представители, раздадено ви е пълното становище на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Сега ще ви запозная накратко с основните моменти от Законопроекта за ратифициране на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията, № 002-02-43, внесен от Министерски съвет на 2 ноември 2010 г.
„На заседанието, проведено на 24 ноември 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа горепосочения законопроект.
В заседанието на комисията взеха участие представители на Агенция „Митници”: Марина Попова – директор на дирекция „Международни отношения”, и Здравка Горанова – държавен експерт в дирекция „Международни отношения”.
I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 2 и 7 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосочената Конвенция за създаване на Съвет за митническо сътрудничество, в сила за България от 1 август 1973 г. и на изменението на Конвенцията, прието в Брюксел от Съвета за митническо сътрудничество на 30 юни 2007 г.
С ратифицирането на Конвенцията се цели уеднаквяване на правната рамка по отношение на Конвенцията и на нейното изменение с оглед еднакво прилагане на действащото национално законодателство към тях.
ІІ. Целта на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество е да се учреди международна организация за подпомагане и развитие на сътрудничеството между страните членки в митническата област.
ІII. Целта на изменението на Конвенцията от 30 юни 2007 г. е създаване на възможност митнически или икономически съюзи да бъдат членове на Световната митническа организация. По този начин се позволява на Европейския съюз да стане пълноправен член на организацията.
Горепосоченото изменение предвижда и създаването на специални разпоредби, конкретно касаещи членството на Европейския съюз в Световната митническа организация, включително по отношение на основните права и задължения на Европейския съюз. 
IV. В заключение може да се каже, че разпоредбите на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението й не противоречат на законодателството на Европейския съюз. Дейността за ратифициране на изменението е част от Плана за действие за 2010 г. и произтича от членството на България в Европейския съюз. 
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно с 14 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията, № 002-02-43, внесен от Министерския съвет на 2 ноември 2010 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията, внесен от Министерския съвет.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
За процедура – господин Главчев.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предлагам на основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да приемем закона и на второ гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. 
Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието. 
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: 
„ЗАКОН
за ратифициране на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията
Чл. 1. Ратифицира Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество от 15 декември 1950 г. 
Чл. 2. Ратифицира изменението на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество, прието от Съвета за митническо сътрудничество в Брюксел на 30 юни 2007 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на второ гласуване наименованието на закона с неговите два члена – първи и втори.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.

Следващата точка:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ОТ ИМЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЪРА НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ ОТ ИМЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПП ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС ССI НОМЕР 2007 СВ16IPO007.
Вносител – Министерският съвет.
С доклада на Комисията по бюджет и финанси ще ни запознае господин Главчев.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще ви запозная с:
„ДОКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси по
Законопроект № 002-02-44 за ратифициране на Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на правителството на Република Македония относно изпълнение на ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество със ССI номер 2007 СВ16IPO007, 
внесен от Министерския съвет на 2 ноември 2010 г.
На заседание, проведено на 18 ноември 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа внесения от Министерския съвет Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на правителството на Република Македония относно изпълнение на ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество. 
На заседанието присъства господин Кирил Гератлиев – главен директор на Главна дирекция „Управление на териториално сътрудничество” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, който представи законопроекта. 
След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за” – 17 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на правителството на Република Македония относно изпълнение на ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество със ССI номер 2007 СВ16IPO007, подписан на 31 август 2010 г. в София.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Главчев.
Господин Татарски, имате думата за доклада на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги! 
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на правителството на Република Македония относно изпълнение на ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество със ССI номер 2007 СВ16IPO007, № 002-02-44, внесен от Министерския съвет
На свое редовно заседание, проведено на 11 ноември 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди горния законопроект. 
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 21 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на правителството на Република Македония относно изпълнение на ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество със ССI номер 2007 СВ16IPO007, № 002-02-44, внесен от Министерския съвет.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Татарски.
Госпожица Панайотова – за становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
ДОКЛАДЧИК МОНИКА ПАНАЙОТОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, раздадено ви е пълното становище на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Ще ви запозная само с основните моменти относно проекта на Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на правителството на Република Македония относно изпълнение на ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество със ССI номер 2007 СВ16IPO007, № 002-02-44, внесен от Министерския съвет на 2 ноември 2010 г.
„На заседанието на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове присъства господин Кирил Гератлиев – главен директор на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосочения меморандум.
Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония е одобрена от Европейската комисия на 14 декември 2007 г. 
Настоящият меморандум определя основните правила за изпълнението и финансовото управление на Програмата, както и дефинира функциите на органите, свързани с управлението и контрола и разпределението на функциите на всички органи, участващи в изпълнението на Програмата. 
Средствата, отпуснати от Европейския съюз под формата на авансови, междинни и финални плащания представляват 85% от общия бюджет на Програмата. Останалите 15% са национално съфинансиране и са разпределени по равно – по 7,5% между двете държави. 
Ратифицирането на Меморандума за разбирателство между правителствата на Република България и Република Македония относно изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество е важна стъпка в процеса на засилване на европейското сътрудничество и интеграция. То ще осигури на България пълноправно участие в Програмата като страна – членка на ЕС, в съответствие с поетите ангажименти пред Европейската комисия. 
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага, с 13 гласа „за” и 1 глас „въздържал се”, на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на правителството на Република Македония относно изпълнение на ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество със ССI номер 2007 СВ16IPO007, № 002-02-44, внесен от Министерския съвет на 2 ноември 2010 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае председателят й господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
на Комисията по външна политика и отбрана относно Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на Република Македония относно изпълнение на ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество със CCI номер 2007 СВ16IPO007, № 002-02-44, внесен от Министерски съвет на 2 ноември 2010 г.
На редовно заседание, проведено на 4 ноември 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерски съвет законопроект.
Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония по Инструмента за предприсъединителна помощ е одобрена от Европейската комисия на 14 декември 2007 г. и е финансирана с публични средства от бюджетите на двете държави. Общата стратегическа цел на програмата е устойчиво развитие на граничния регион в подкрепа на усилията за по-широко европейско сътрудничество и интеграция. 
Чрез Меморандума се осигурява пълноправното участие в програмата, като се определят правомощията на органите, отговорни за ефективното й управление, в съответствие с поетите ангажименти от нашата страна пред Европейската комисия. За целите на изпълнението на програмата е създаден Съвместен технически секретариат със седалище в гр. Кюстендил, а негов клон е създаден в македонския гр. Струмица, откъдето ще се водят контактите на местно ниво с потенциалните бенефициенти. 
Законопроектът не влиза в противоречие с принципите на външната политика на Република България. 
След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана прие с единодушие следното становище:
Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на Република Македония относно изпълнение на ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество със CCI номер 2007 СВ16IPO007.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на обсъждания Меморандум.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Господин Главчев – процедура.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предлагам на основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание законопроекта да бъде подложен на второ гласуване. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за едновременно гласуване – на първо и второ четене, на обсъждания законопроект за ратифициране на Меморандума. 
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Господин Главчев, имате думата. 
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: 
„ЗАКОН
за ратифициране на Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на правителството на Република Македония относно изпълнение на ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество със CCI номер 2007 CB16IPO007
Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на правителството на Република Македония относно изпълнение на ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество със CCI номер 2007 CB16IPO007, подписан на 31 август 2010 г. в София.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на второ гласуване обсъждания Меморандум.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.

Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ.
С доклада на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм ще ни запознае господин Делян Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Уважаема госпожо председател, правя процедурно предложение за допускане в залата на Димитър Костов – подуправител на БНБ, и Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” в Министерство на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в зала.
Гласували 73 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: „Доклад относно второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 002-01-92, внесен от Министерския съвет на 12 октомври 2010 г., приет на първо гласуване на 25 ноември 2010 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 1, 2 и 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона, както и параграфи 1, 2 и 3.
Гласуваме!
Квесторите, поканете гостите. (Шум и реплики.)
Няма ги, съжалявам.
Гласували 75 народни представители: за 74, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 4 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
„§ 4. В чл. 18, ал. 1, т. 2 накрая се добавя „по смисъла на Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа, изменена с Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Гласуваме § 4 в редакция по доклада на комисията.
Гласували 79 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 5 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 5.
Гласували 73 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 6 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
„§ 6. В чл. 21, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „а се връщат от синдика съразмерно на получените от ползвателите на платежни услуги средства”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 6 по доклада на комисията.
Гласували 77 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепят текста на вносителя за § 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме ан блок параграфи 7 и 8.
Гласували 84 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9, но предлага на основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове съдържанието на § 9 да се раздели на отделни параграфи от § 9 до § 15 със следната редакция:
„§ 9. В Глава пета „Електронни пари” се създава наименованието „Раздел І „Общи положения”.
§ 10. Член 74 се изменя така:
„Издатели на електронни пари
Чл. 74. (1) Издатели на електронни пари по смисъла на този закон са:
1. банки по смисъла на чл. 2 от Закона за кредитните институции;
2. дружества за електронни пари, получили лиценз по смисъла на този закон;
3. Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки, когато не действат в качеството си на органи на паричната политика или на органи, осъществяващи публично-правни функции.
	 (2) Разпоредбите на тази глава не се прилагат за:
1. парична стойност, съхранявана в инструменти, които могат да бъдат използвани за придобиване на стоки или услуги единствено в помещенията на издателя или по силата на търговски договор с издателя в рамките на ограничена мрежа от доставчици на платежни услуги или за придобиване на ограничени по вид стоки или услуги;
2. парична стойност, която се използва за извършване на платежни операции, изпълнявани чрез телекомуникационно, цифрово или информационно устройство, когато закупените стоки или услуги се доставят и се използват чрез телекомуникационно, цифрово или информационно устройство и при условие че операторът на телекомуникационни, цифрови или информационни услуги не действа само като посредник между ползвателя на платежни услуги и доставчика на стоки и услуги.”
§ 11. Член 75 се изменя така:
„Издаване и обратно изкупуване
Чл. 75. (1) Издателите на електронни пари издават електронни пари по номинална стойност при получаване на средства.
	  (2) По искане на държателя на електронни пари издателите на електронни пари изкупуват обратно по всяко време и по номинална стойност паричната стойност на държавните електронни пари.
	  (3) В договора между издателя и държателя на електронни пари се посочват ясно и недвусмислено условията за обратно изкупуване, включително всички свързани с това такси, като на държателя на електронни пари се предоставя информация относно тези условия, преди да бъде обвързан от договор или оферта.
 (4) За обратното изкупуване може да се начислява такса само ако това е посочено в договора в съответствие с ал. 3 и ако е налице поне едно от следните условия:
1. когато обратното изкупуване е поискано преди изтичането на договора;
2. когато договорът предвижда дата на изтичане и държателят на електронни пари прекрати договора преди тази дата;
3. когато обратното изкупуване е поискано повече от една година след датата на изтичане на договора.
(5) Таксата по ал. 4 е пропорционална и съразмерна на
 действителните разходи, направени от издателя на електронни пари.
 (6) Когато обратното изкупуване е поискано преди изтичането на договора, държателят на електронни пари може да поиска обратно изкупуване на част от електронните пари или на цялата сума.
         (7) Когато обратното изкупуване е поискано от държателя на електронни пари на датата на изтичане на договора или до една година след това, дружеството за електронни пари:
1. изкупува обратно цялата стойност на държаните електронни пари, или 
2. изкупува обратно всички средства, поискани от държателя на електронни пари, ако дружеството за електронни пари извършва друга дейност по смисъла на чл. 77д, ал. 1, т. 5 и делът от средства, предназначени да се използват като електронни пари, не е предварително известен. 
 	    (8) Независимо от разпоредбите на ал. 5, 6 и 7 правата на обратно изкупуване на различни от потребители лица, които приемат плащания с електронни пари, се уреждат с договора между издателите на електронни пари и съответните лица.”
§ 12. След чл. 75 се създава наименование „Раздел ІІ „Лицензиране”.
§ 13. Член 76 се изменя така:
„Дружество за електронни пари
Чл. 76. (1) Дружество за електронни пари е юридическо лице, което е получило лиценз за издаване на електронни пари по реда на този раздел.
	(2) Електронните пари са парична стойност, съхранявана в електронна, включително магнитна форма, която представлява вземане към издателя, издава се при получаване на средства с цел извършване на платежни операции и се приема от физическо или юридическо лице, различно от издателя на електронни пари.
	(3) Лице, което възнамерява да издава електронни пари като дружество за електронни пари, трябва да получи лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари, преди да започне да издава електронни пари.”
§ 14. член 77 се изменя така:
„Условия за издаване, отказ за издаване, 
отнемане на лиценз и прекратяване 
на дейността
Чл. 77. (1) Българската народна банка издава лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари, когато седалището на заявителя е в Република България. Българската народна банка издава лиценз, когато заявителят е представил всички изискуеми сведения и документи в съответствие с изискванията на този закон и подзаконовите актове по прилагането му и ако по преценка на БНБ заявителят отговаря на условията за издаване на лиценз.
	(2) За условията за издаване, отказ за издаване, отнемане на лиценз и прекратяване на дейността се прилагат съответно разпоредбите на чл. 10-17.
(3) Българската народна банка издава наредба по прилагането на този член.”
§ 15. В Глава пета след чл. 77 се създават членове 77а-77ж:
„Начален капитал
Чл. 77а. (1) Към момента на получаване на лиценза дружеството за електронни пари трябва да разполага с начален капитал в размер не по-малко от 700 000 лв.
	 (2) Позициите, които се включват в началния капитал, се определят с наредбата по чл. 77, ал. 3.
Собствен капитал
Чл. 77б. (1) Собственият капитал на дружество за електронни пари не може да спада под по-голямата от стойностите, определени по ал. 2-6 или по чл. 77а.
	 (2) По отношение на дейностите, посочени в чл. 77д, ал. 1, т. 1, които не са свързани с издаването на електронни пари, изискванията за размер на собствения капитал на дружеството за електронни пари се изчисляват съгласно чл. 9, ал. 1 и 2.
	 (3) По отношение на дейността по издаване на електронни пари размерът на собствения капитал на дружеството за електронни пари трябва да възлиза на 2 на сто от средната стойност на електронните пари в обращение.
     (4) Средна стойност на електронните пари в обращение означава средната стойност на общия размер на финансовите пасиви, свързани с издаваните електронни пари, в края на всеки календарен ден за предходните 6 календарни месеца, изчислявана на първия календарен ден от всеки календарен месец и прилагана за същия календарен месец.
	   (5) Дружеството за електронни пари разполага по всяко време със собствен капитал, който не може да спада под сумата на изискваните размери, посочени в ал. 2 и 3.
       (6) Въз основа на оценка на процесите по управление на риска на базата на данни за рисковете от загуби и на механизмите за вътрешен контрол на дружеството за електронни пари БНБ може да изиска от дружеството за електронни пари да разполага със собствен капитал, който надвишава с до 20 на сто сумата, която се получава при определяне на размера съгласно чл. 9, ал. 1 и 2, или да разреши на дружеството за електронни пари да разполага със собствен капитал, който е с до 20 на сто по-малък от сумата, която се получава при определяне на размера съгласно чл. 9, ал. 1 и 2.
	   (7) Структурата и елементите, начините и методите на изчисляването му, периодичността, формата и съдържанието на отчетите за размера на собствения капитал се определят с наредба на БНБ. 
        Раздел ІІІ – Изисквания към дейността
Забрана за приемане на влогове и 
за начисляване на лихви
Чл. 77в (1) Дружество за електронни пари не може да приема влогове или други възстановими средства по смисъла на Закона за кредитните институции.
       (2) Получените от дружество за електронни пари средства от държател на електронни пари се обменят незабавно срещу електронни пари. Тези средства не представляват влог или друг възстановими средства по смисъла на Закона за кредитните институции.
       (3) Дружество за електронни пари не може да начислява лихви или да предоставя каквито и да е други ползи, свързани с продължителността на срока, за който държателят на електронни пари държи електронните пари.
 (4) За счетоводната отчетност и одиторите на дружество за електронни пари се прилагат съответно чл. 22, 23 и чл. 24, ал. 1.
Защитни мерки
Чл. 77г. (1) Дружество за електронни пари прилага по отношение на средствата, получени в замяна на издадени електронни пари, защитните мерки, посочени в чл. 21.
       (2) Средствата, получени под формата на плащане с платежен инструмент, не са предмет на защитните мерки по ал. 1, докато не бъдат заверени по платежната сметка на дружеството за електронни пари или не бъдат предоставени на разположение по друг начин на дружеството за електронни пари в съответствие с изискванията за срока на изпълнение, посочен в чл. 64, ал. 2. При всички случаи тези средства са предмет на защитни мерки не по-късно от 5 работни дни след издаването на електронните пари. 
       (3) Дружеството за електронни пари информира БНБ предварително за всяко съществено изменение в мерките, предприемани за защита на средствата, които са били получени в замяна на издадените електронни пари.
Допълнителни дейности
Чл. 77д. (1) Освен издаването на електронни пари дружеството за електронни пари има право да извършва следните дейности:
1. предоставяне на платежни услуги по чл. 4;
2. предоставяне на кредит, свързан с платежни услуги по чл. 4, точки 4, 5 или 7, когато са изпълнени условията, предвидени в чл. 19;
3. предоставяне на оперативни услуги и на тясно свързани спомагателни услуги по отношение на издаването на електронни пари или на предоставянето на платежни услуги, посочени в т. 1;
4. извършване на дейност като оператор на платежна система с изключение на платежни системи, осигуряващи окончателност на сетълмента по Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа, изменена с Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г., без да се засягат разпоредбите на чл. 85 и 86;
5. Друга дейност при спазване на нормативните изисквания за нейното извършване.
       (2) Кредитът по ал. 1, т. 2 не може да се предоставя от средства, получени в замяна на електронни пари и държани в съответствие с чл. 77в.
       (3) По отношение на средствата, които са получени за предоставяне на платежни услуги по чл. 4, извън дейността по издаване на електронни пари, се прилагат съответно чл. 20 и 21.
       (4) Когато дружество за електронни пари освен издаването на електронни пари и предоставянето на платежни услуги извършва и друга търговска дейност, БНБ има право да изиска отделянето в самостоятелно дружество на дейността по издаване на електронни пари и/или предоставяне на платежни услуги, ако по преценка на БНБ другата дейност засяга или може да засегне финансовата стабилност на дружеството за електронни пари или възможността на БНБ като надзорен орган да следи за изпълнението на изискванията на този закон.
Представители, клонове и подизпълнители
Чл. 77е. (1) Дружество за електронни пари не може да издава електронни пари чрез представители.
       (2) Дружество за електронни пари може да разпространява и изкупува обратно електронни пари чрез представители – търговци, действащи от негово име.
       (3) За представителите и клоновете на дружество за електронни пари се прилагат съответно чл. 25, ал. 2-5, чл. 26 и 27, а за подизпълнителите се прилагат съответно чл. 27 и 28.
       (4) Дружество за електронни пари може да предоставя чрез представители платежни услуги, ако са спазени съответно условията на чл. 25, ал.2-5, чл. 26 и 27, или да възлага осъществяването на оперативни функции, свързани с платежни услуги, ако са спазени съответно условията на чл. 27 и 28.
       (5) Дружество за електронни пари, лицензирано в Република България, може да извършва дейност директно или чрез клон на територията на друга държава членка по реда на чл. 29. Дружество за електронни пари, лицензирано в друга държава членка, може да извършва дейност директно или чрез клон на територията на Република България по реда на чл. 30.
       (6) Дружество за електронни пари, лицензирано в Република България, може да разпространява и изкупува обратно електронни пари на територията на друга държава членка чрез представител по реда на чл. 29. Дружество за електронни пари, лицензирано в друга държава членка, може да разпространява и изкупува обратно електронни пари на територията на Република България чрез представител по реда на чл. 30.
       (7) Дружество за електронни пари, лицензирано в Република България, може да предоставя платежни услуги на територията на друга държава членка чрез представител по реда на чл. 29. Дружество за електронни пари, лицензирано в друга държава членка, може да предоставя платежни услуги на територията на Република България чрез представител по реда на чл. 30.
Квалифицирано дялово участие
Чл. 77ж. (1) Физическо или юридическо лице, както и лица, действащи съгласувано, не могат без предварително одобрение от БНБ да придобиват пряко или косвено акции или право на глас по акции/дялове в дружество за електронни пари, лицензирано в Република България, ако в резултат на придобиването участието им става квалифицирано или ако това участие достига или надхвърля праговете от 20, 30 или 50 на сто от акциите/дяловете или от правото на глас по акциите/дяловете, както и когато дружеството за електронни пари става дъщерно дружество.
       (2) Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да прехвърли пряко или непряко квалифицираното си дялово участие в дружество за електронни пари, лицензирано в Република България, или да намали квалифицираното си дялово участие така, че акциите/дяловете му или правото на глас по акциите/дяловете спаднат съответно под 20, 30 или 50 на сто от капитала, уведомява БНБ за размера на дяловото си участие, което притежава преди прехвърлянето, и за размера на дяловото си участие, което ще притежава след прехвърлянето.
       (3) В случаите по ал. 1 или 2 се прилагат съответно чл. 28, 28а, 28б, 31, 32 и 34 от Закона за кредитните институции.
       (4) Ако одобрение по ал. 1 не бъде поискано в срок или бъде отказано, БНБ може да лиши временно от право на глас акционер/съдружник и/или да му нареди писмено да прехвърли притежаваните от него акции/дялове в срок до 30 дни.
       (5) Когато акционери/съдружници са лишени временно от право на глас по реда на ал. 4, размерът на притежаваните от тях акции не се взема предвид при изчисляване на необходимия кворум за провеждане на общото събрание на акционерите/съдружниците и за вземане на решение от това събрание. В тези случаи, ако възниква опасност за надеждността или сигурността в управлението на дружеството за електронни пари, БНБ може да ограничи дейността на дружеството, като му забрани да извършва определени дейности или да забрани плащането на дивиденти или под друга форма разпределянето на капитал.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Да пристъпим на гласуване на текста по вносител за § 9, който комисията предлага на основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове - съдържанието на § 9 да се раздели на отделни параграфи - от § 9 до § 15 с редакцията, която беше прочетена, изложена и я имате пред вас.
Моля, гласувайте.
Гласували 70 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията предлага да се създаде нов § 16:
„§ 16. Член 78 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Гласуваме за създаването на нов § 16.
Моля, гласувайте.
Гласували 71 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По § 10 комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа, който става § 17.
По § 11 комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа, който става § 18.
По § 12 комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа, който става § 19.
По § 13 комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа, който става § 20.
По § 14 комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа, който става § 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Гласуваме параграфи от 10 до 14 включително по старата редакция, които стават съответно от § 17 до § 21 включително по редакцията на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 76 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 22: 
„§ 22. В чл. 85, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Операторите на платежни” се заменят с „Платежните”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на § 15 по вносител, който става § 22.
Гласували 71 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 23.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 16, който става § 23 по комисия и § 17 по вносител, който става § 24 по редакцията на комисията.
Гласували 72 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 25:
„§ 25. В Глава шеста Раздел ІІ с членове 88, 89, 90, 91, 92 и 93 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Гласуваме § 18 по вносител, който става § 25 по редакцията на комисията.
Гласували 70 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 26.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 27.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 28.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 29.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 30.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 31. 
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфите от 19 до 25 по вносител, които са съответно параграфи от 26 до 32 по редакцията на комисията.
Гласували 79 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за и предлага следната редакция на § 26, който става § 33:
„§ 33. В чл. 100 в текста преди т. 1 след думата „система” се добавя „с окончателност на сетълмента”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Подлагам на гласуване § 26, който става § 33 по редакцията на комисията.
Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 34.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 35.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 36.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Подлагам на гласуване параграфите от 27 до 29 по вносител и параграфите от 34 до 36 – по редакция на комисията.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 1.
Предложението е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 30 и предлага следната редакция на § 30, който става § 37:
„§ 37. В чл. 105 се правят следните изменения: 
1. В ал. 2 думите „сетълмент-сметки” се заменят с „сметки за сетълмент”.
2. В ал. 3 думите „сетълмент-сметките” се заменят със „сметките за сетълмент” и думите „сетълмент-сметка” се заменят със „сметка за сетълмент”.
3. В ал. 4 думите „сетълмент-сметки” се заменят със „сметки за сетълмент”.
4. В ал. 5 изречение първо думите „сетълмент-сметката” се заменят със „сметката за сетълмент”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 37 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 86 народни представители: за 84, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 38.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 31 по вносител, който става § 38 по доклада.
Гласували 80 народни представители: за 79, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 39:
„§ 39. В чл. 109, ал. 1, изречение първо думите „сетълмент-сметка” се заменят със „сметка за сетълмент”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 39, по доклада на комисията.
Гласували 82 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 40.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 41.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 42.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 43.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 44.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 45.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 46.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме ан блок параграфи с номера от 40 до 46 включително по доклада на комисията. 
Гласували 88 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 47.
„§ 47. В чл. 123 се правят следните допълнения:
1. В заглавието накрая се добавя „и дружества за електронни пари”.
2. След думите „платежните институции” се добавя „и дружествата за електронни пари”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 47 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 81 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 48.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 48 по комисия.
Гласували 74 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 49:
„§ 49. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието накрая се добавя „и дружествата за електронни пари”.
2. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „платежна институция” се добавя „или дружество за електронни пари”;
б) в т. 1 след думата „институция” се добавя „или дружеството за електронни пари” и думата „извърши” се заменя с „извършат”;
в) в т. 2 след думата „институция” се добавя „или дружеството за електронни пари”, а думите „нея” и „й” се заменят съответно с „тях” и „им”;
г) в т. 3 след думата „институция” се добавя „или дружеството за електронни пари” и думите „й” и „извършва” се заменят съответно с „им” и „извършват”;
д) в т. 4 след думата „институция” се добавя „или дружеството за електронни пари”;
е) в т. 5 накрая се добавя „или дружеството за електронни пари”.
3. В ал. 2 след думите „Прилагането на” се добавя „допълнителни”.
4. В ал. 3 след думите „прилагането на” се добавя „допълнителни”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Гласуваме § 49 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 86 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 50:
„§ 50. В чл. 126, т. 8 се изменя така:
„8. застрашаване или засягане на сигурността и финансовата стабилност на финансова институция или дружество за електронни пари, включително поради извършвана от тях друга търговска дейност, несвързана с предоставянето на платежни услуги, съответно с издаването на електронни пари.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 50.
Гласували 85 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Параграфи 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50 са подкрепени от комисията и съответно стават параграфи 51, 52, 53, 54, 55, 56 и 57.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване ан блок параграфи с номера от 44 до 50 по вносител, които получават съответно номерация на параграфи от 51 до 57 включително.
Гласували 87 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Параграфи с номера 51, 52, 53 и 54 по номерацията на вносителя и съответно параграфи 58, 59, 60 и 61 по доклада на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам ан блок на гласуване „Преходни и заключително разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието и параграфи с номера от 51 до 54 по вносител, които стават съответно параграфи с номера от 58 до 61 включително.
Гласували 84 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 55, който става § 62:
„§ 62. В Закона за кредитните институции се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1 ал. 2 се отменя.
2. В чл. 2:
а) в ал. 1 след думата „банка” се добавя „(кредитна институция)”;
б) в ал. 2 се създава нова т. 13:
„13. издаване на електронни пари;”
в) досегашните т. 13-16 стават съответно т. 14-17;
г) алинея 6 се отменя.
3. В чл. 3, ал. 1, т. 1 се изменя така:
„1. по чл. 2, ал. 2, т. 1, 2, 6 – 13;”.
4. Глава пета с членове 48, 49 и 50 се отменя.
5. В чл. 69 думите „и дружествата за електронни пари” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 62 по доклада на комисията.
Гласували 85 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 63.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 63.
Гласували 80 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 57, който става § 64:
„§ 64. В Закона за държавния дълг се правят следните изменения и допълнения:
Нов чл. 35а:
а) в ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. изгражда и организира система за регистриране на емисиите на държавни ценни книжа и обслужване на търговията с тях и води регистри на участниците в системата, които могат да бъдат първични дилъри, поддепозитари на държавни ценни книжа и други лица, одобрени от министъра на финансите и от управителя на
Българската народна банка по реда на наредбата по чл. 36, ал. 1, и създава условия за развитието на вторичния пазар.”;
б) създава се нова ал. 2:
		„(2) Българската народна банка води индивидуални сметки, отчитащи притежаваните от всеки участник държавни ценни книжа, както и общи сметки за притежаваните от клиенти на участниците държавни ценни книжа. Българската народна банка издава по искане на участниците извлечение от регистрите, което отразява размера и движението на притежаваните от тях и общо от техните клиенти държавни ценни книжа.”;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
		„(3) Поддепозитари на държавни ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар, могат да бъдат само банки и клонове на чуждестранни банки, действащи на територията на Република България, чийто лиценз включва дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 4 и 9 от Закона за кредитните институции.”;
г) създават се ал. 4 и 5:
		„(4) Поддепозитарите на държавни ценни книжа водят системи за регистрация на държавните ценни книжа, притежавани от клиенти на поддепозитарите и от клиенти на участници в системата по ал. 1, т. 2, които не са поддепозитари, както и индивидуални сметки, отчитащи притежаваните държавни ценни книжа от тези клиенти.
		(5) За удостоверяване на притежаваните държавни ценни книжа поддепозитарите на държавни ценни книжа издават поименни сертификати на физически лица, а при поискване – извлечение от водените по ал. 4 сметки на юридически лица.”
2. В чл. 35а думите „на чл. 83 и” се заличават и думите „шеста, раздел ІІ” се заменят с „пета „а”.
3. В чл. 36, ал. 3 думите „по чл. 35, ал. 2” се заменят с „по   чл. 35, ал. 3”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 64 по доклада на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Параграфи 58 и 59 по вносител, съответно параграфи 65 и 66 по комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме ан блок параграфи 58 и 59 по вносител, които стават съответно параграфи 65 и 66 по доклада.
Гласували 78 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 60, който става § 67:
„§ 67. В Закона за договорите за финансово обезпечение се правят следните изменения и допълнения:
2. В чл. 2:
а) в ал. 1 след думата „собственост” се добавя „или всички
права”;
б) в ал. 2 изречение първо след думата „собственост” се
добавя „или всички права върху финансовото обезпечение”;
в) в ал. 3 изречение първо след думата „собственост” се
добавя „или всички права” и изречение второ се заличава;
г) в ал. 4 думата „правото” се заменя с „пълното или
ограничено право” и след думата „собственост” се добавя „или
всички права”;
д) алинея 5 се отменя.
2. В чл. 3:
а) в ал. 1:
аа) в т. 3 думата „многостранните” се заменя с „международните”;
бб) точка 4 се изменя така:
„4. кредитна институция съгласно чл. 2, ал. 5 от Закона за кредитните институции, кредитна институция съгласно чл. 4, параграф 1 от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена), включително институциите, изброени в чл. 2 от директивата;”
вв) в т. 5 накрая се добавя „съгласно Закона за кредитните институции и финансова институция по смисъла на чл. 4, параграф 5 от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена)”;
гг) в т. 6 накрая се добавя „съгласно Кодекса за застраховането, съгласно чл. 1, буква „а” от Директива 92/49/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно от животозастраховането, и съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а” от Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно животозастраховането”;
дд) в т. 7 накрая се добавя „съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти и чл. 4, параграф 1, т. 1 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април  2004 г. относно пазарите на финансови инструменти”;
ее) в т. 17 след думите „едноличния търговец” се добавя „или дружество, което не е юридическо лице” и се поставя запетая;
б) в ал. 2 след думите „може да бъде и лице” се добавя „от
държава членка”.
3. В чл. 4:
а) в ал. 1 след думата „вземания” се поставя запетая и думите
„и финансови инструменти” се заменят с „финансови инструменти и
вземания по кредити”;
б) създава се нова ал. 6:
		„(6) Вземания по кредити по смисъла на ал. 1 са парични вземания, произтичащи от договор, по силата на който кредитна институция отпуска кредит под формата на заем.”;
в) досегашната ал. 6 става ал. 7.
4. В чл. 5, ал. 2, изречение първо думата „постъпят” се заменя
с „бъдат заверени”, след думите „посочената сметка” се добавя „в
банка” и след думите „по съответната сметка” се добавя „съгласно
чл. 6, ал. 3”.
5. Член 6 се изменя така:
„Доказване
Чл. 6. 	(1) Договорът за финансово обезпечение се доказва в писмена форма.
		(2) Предоставянето на финансовото обезпечение се доказва в писмена форма, която позволява идентифицирането на финансовото обезпечение, за което се отнася. За тази цел е достатъчно да се докаже, че:
1. без наличните ценни книжа са заверени по съответната сметка, съответно залогът е отбелязан по сметката;
2. паричните вземания са заверени по посочената сметка в банка, съответно залогът е отбелязан по сметката.
		(3) Съответна сметка е регистърът или сметката в Централния депозитар, във водената от БНБ система за регистриране на емисиите на държавни ценни книжа и обслужване на търговията с тях или в поддепозитарите на държавни ценни книжа, в които се извършват записвания, чрез които финансово обезпечение под
формата на безналични ценни книжа се предоставя на обезпеченото
лице. Регистърът или сметката може да се води и от обезпеченото
лице.
       	 (4) Включването на вземане по кредит в списък, предоставен на обезпеченото лице в писмена форма, е достатъчно за индивидуализиране на вземането по кредит и за доказване на факта на предоставянето му като финансово обезпечение между страните, пред длъжника и спрямо трети лица. Предоставянето на вземане по кредит като финансово обезпечение има действие спрямо длъжника и третите лица след съобщаването му на длъжника.
       	(5) Длъжниците по вземане по кредит могат да се откажат в писмена форма от:
1. правата си на прихващане спрямо кредиторите по вземане по кредит и спрямо лица, на които кредиторите са прехвърлили, заложили или по друг начин са предоставили вземането по кредит като обезпечение;
2. правата си, произтичащи от правилата за банкова тайна, прилагането на които би попречило или ограничило възможността на кредитора по вземането по кредит да предостави информация за вземането по кредит или за длъжника за целите на използването на вземането по кредит като финансово обезпечение.”
6. В чл. 8 се създава ал. 8:
		„(8) Правото на ползване при договор за залог не се прилага по отношение на вземания по кредити, предоставени като финансово обезпечение.”
7. В чл. 9, ал. 6 след думите „замести финансовото
обезпечение” съюзът „или” се заменя със запетая и след думата
„размер” се добавя „или в случай на вземания по кредити, правото да събира постъпленията от тях”.
8. В чл. 11:
а) в ал. 1 се създава т. 3:
„3. продаде или придобие вземанията по кредити, като прихване или погаси с тяхната стойност финансовите задължения.”;
б) в ал. 2 след думата „инструменти” се добавя „и на
вземания по кредити” и след думата „обезпечение” се добавя „с
предоставяне на залог”;
в) алинея 5 се изменя така:
		„(5) В случай на прекратителна процедура спрямо обезпечителя обезпеченото лице запазва правото за реализиране на финансовото обезпечение по реда на ал. 1-4.”;
г) алинея 6 се изменя така:
		„(6) При неизпълнение се погасява задължението на обезпеченото лице да върне на обезпечителя финансовото обезпечение, предоставено въз основа на прехвърлителен договор, и обезпеченото лице се удоволетворява, като запазва правото на собственост, включително при прекратителни процедури спрямо обезпечителя.”
д) алинея 7 се отменя.
9. В чл. 13 ал. 1 се отменя.
10. В чл. 15, ал. 1 думите „чл. 6, ал. 2” се заменят с „чл. 6,   ал. 3”.	
11. В допълнителната разпоредба:
а) наименованието се изменя така:
„Допълнителни разпоредби”
б) В § 1:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. „Международни банки за развитие” са: Международната банка за възстановяване и развитие, Международната финансова корпорация, Интерамериканската банка за развитие, Азиатската банка за развитие, Африканската банка за развитие, Банката за развитие към Съвета на Европа (Фондът за преобразуване на взаимните разплащания на Съвета на Европа), Черноморската банка за търговия и развитие, Скандинавската инвестиционна банка, Карибската банка за развитие, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка, Европейският инвестиционен фонд, Международната агенция за застраховане и инвестиции, Международният финансов инструмент за имунизации, Ислямската банка за развитие, Американската инвестиционна корпорация, Централно-американската банка за икономическа интеграция.”;
бб) точки 2 и 3 се отменят;
вв) т. 5 се изменя така:
„5. „Неизпълнение” е неизпълнение на финансово задължение или друго подобно събитие, уговорено между страните, при настъпването на което по силата на договор за финансово обезпечение или по силата на закон обезпеченият има право да реализира или да придобие финансовото обезпечение или влиза в сила клауза за нетиране.”;
гг) създава се т. 6:
„6. „Писмената форма” включва и записване чрез електронни средства или на друг дълготраен носител.”;
в) създава се § 1а:
„§ 1а. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 г. относно финансовите обезпечения (OB, L168/43 от 27 юни 2002 г.) и на Директива 2009/44/EO на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити (OB, L146/37 от 10 юни 2009 г.)”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване § 67 в редакцията на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61, който става § 68.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 68 по доклада на комисията.
Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 62, който става § 69:
„§ 69. Законът влиза в сила от 30 юни 2011 г. с изключение на:
1. Параграфи 1-15, § 41-56 и § 66, които влизат в сила от 30 април 2011 г;
2. Параграфи 60 и 68, които влизат в сила от 31 декември 2010 г.”
Уважаема госпожо председател, тук бих искал да направя допълнение: параграфите в т. 1 са от 1 до 16, освен това в същата точка е пропуснат и § 62.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване редакционното допълнение в § 69 т. 1 да се чете: „§ 1-16” включително, като след това бъде допълнен и § 62.
Гласуваме допълнението.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1. 
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване пълния текст на § 69 ведно с приетата от нас току-що редакционна поправка като допълнение.
Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Уважаеми дами и господа народни представители, предлагам на вашето внимание проект за дневен ред за извънредните пленарни заседания за 20 и 21 декември 2010 г. – понеделник и вторник, както следва:
1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон. Общ законопроект, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от Комисията по правни въпроси по приетите на първо четене на 3 декември 2010 г. на първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Търговския закон.
2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт – общ законопроект, изготвен на основание чл. 7, ал. 1 от правилника от Комисията по правни въпроси по приетите на първо четене на 13 октомври 2010 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги.
5. Второ четене на Законопроекта за Българската агенция по безопасност на храните.
6. Второ четене на проекта за Изборен кодекс, продължение. Поставен е за всеки случай в дневния ред и на извънредните заседания.
Подлагам на гласуване проект за решение за провеждане на извънредни пленарни заседания на 20 и 21 декември 2010 г. с начален час 9,00 ч. и проект за дневен ред, обявен току-що.
Гласували 89 народни представители: за 77, против 6, въздържали се 6.
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ.
Заповядайте, госпожо Танева
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми колеги, първо, правя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати: Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните, д-р Венцеслава Тасева – директор на дирекция в Министерството на земеделието и храните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 81 народни представители: за 79, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „Закон за Българската агенция по безопасност на храните”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава първа „Общи положения”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване ан блок предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона и наименованието на Глава първа.
Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 1 има постъпили предложения от народния представител Венцислав Върбанов – чл. 1, ал. 4 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народните представители Танева, Гюзелев и Камбитов, които комисията подкрепя.
Постъпило е предложение от народния представител Спас Панчев.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1:
„Чл. 1. (1) Създава се Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) към министъра на земеделието и храните.
(2) Българската агенция по безопасност на храните е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище град София.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Венцислав Върбанов, което комисията не подкрепя.
Гласували 86 народни представители: за 24, против 46, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Спас Панчев, което комисията не подкрепя.
Гласували 83 народни представители: за 13, против 63, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на чл. 1, по доклада на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има постъпило предложение на народните представители Танева, Гюзелев и Камбитов, което комисията подкрепя.
Комисията предлага да се създаде нов чл. 2:
„Чл. 2. Българската агенция по безопасност на храните е компетентният държавен орган за осъществяване на официален контрол в Република България по смисъла на законодателството на Европейския съюз, регламентиращо изискванията към дейностите по чл. 3, ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 2 по редакцията на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има постъпило предложение на народния представител Михаил Михайлов – Глава втора да се нарича „Цели и функции”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.
Гласували 89 народни представители: за 11, против 68, продължали се 10.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на Глава втора.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1. 
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 2 има постъпило предложение на народния представител Венцислав Върбанов – в чл. 2, ал. 1 т. 6 да отпадне. 
Комисията не подкрепя предложението.
Постъпило е предложение на народните представители Танева, Гюзелев и Камбитов, което комисията подкрепя. 
Постъпило е предложение на народния представител Спас Панчев – в чл. 2, ал. 1 т. 7 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Михайлов:
„В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Ал. 1 да придобие следния вид:
	„(1) Опазване на здравето на гражданите, чрез ефикасен контрол на всички етапи на производството, преработката и разпространението на храни, както и на фуражи за животни, отглеждани за производство на храна.”
2. В ал. 1 се добавят т. 8 и 9:
„8. Агенцията предоставя научни съвети и оказва научна и техническа помощ за законодателството и политиката на страната във всички сфери, които пряко или косвено засягат безопасността на храните и фуражите. Агенцията предоставя независима информация по всички въпроси в тези сфери и обменя свързана с риска информация;
9. Агенцията допринася за поддържането на висока степен на опазване на живота и здравето на човека и в тази връзка взема под внимание здравето на животните и хуманното отношение към тях, растителната защита и околната среда в контекста на функционирането на вътрешния пазар.”
3. В ал. 2 се добавят т. 5, 6 и 7:
„5. Функциите на агенцията включват и предоставянето на:
а)	научни съвети и научна и техническа помощ по въпроси на храненето на човека във връзка със законодателството на ЕС и на страната;
б) научни становища по други проблеми, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, както и със здравето на растенията;
в)	научни становища относно продукти, различни от храни и фуражи, свързани с генетично модифицираните организми, съгласно определението в Директива 2001/18/ЕО и без да се нарушават предвидените в нея процедури.
6. Агенцията работи в тясно сътрудничество с Европейския орган на безопасност на храните и с компетентните органи в държавите членки, изпълняващи сходни функции.
7. Агенцията има следните задачи:
а)	да гарантира, че обществеността и заинтересованите страни
получават бърза, надеждна, обективна и изчерпателна информация в областта на нейната компетентност;
б)	да изразява независимо своите заключения и възгледи по въпроси от нейната компетентност.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2, който става чл. 3:
„Чл. 3. (1) Българската агенция по безопасност на храните осъществява официален контрол при условията, по реда и съгласно правомощията, уредени в специалните закони, по отношение на изискванията към:
1. фитосанитарната дейност, продуктите за растителна защита и торовете;
2. ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях;
3. страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека;
4. фуражите;	
5. суровините и храните с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води;
6. материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;
7. съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара.
	(2) Българската агенция по безопасност на храните осъществява и:
1. оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган, и технологични документации;
2. лабораторно-диагностична и научноизследователска дейност;
3. оценка и комуникация на риска;
4. обучение и квалификация.
	(3) Българската агенция по безопасност на храните осъществява и други дейности, предвидени в закон.
	(4) За дейностите по ал. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, БАБХ събира такси съгласно тарифа, приета от Министерския съвет. 
	(5) БАБХ извършва услуги на физически и юридически лица и дейности извън тези по ал. 4, съгласно ценоразпис, утвърден от изпълнителния директор, който се публикува на интернет страницата на БАБХ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Венцислав Върбанов, което комисията не подкрепя.
Гласували 91 народни представители: за 11, против 66, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на народния представител Спас Панчев, което комисията не подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 14, против 65, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.
Гласували 88 народни представители: за 8, против 68, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 3, съгласно доклада на комисията. 
Гласували 85 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за наименованието на Глава трета по вносител.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Прекъсваме второто четене на този законопроект. Ще продължим с него в извънредните заседания.
Тридесет минути почивка. В 14,30 ч. продължаваме с проекта за Изборен кодекс.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължаваме заседанието с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ИЗБОРЕН КОДЕКС – продължение.
Госпожо Фидосова, имате думата – чл. 194.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, продължавам доклада.
По чл. 194 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак – в чл. 194, ал. 3, т. 1 символът „Х” да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски:
В чл. 194 се правят следните промени:
1. В ал. 1 изразът „от кочана с бюлетините” се заличава.
2. В ал. 3 текстът на т. 1 се изменя така:
„1. Поставя знак, който изразява по еднозначен начин неговия вот в квадратчето с номера на избраната от него кандидатска листа.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 194, който става чл. 200, със заглавие „Правила за гласуване при избори за общински съветници и кметове”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, така и не получих отговор на зададения от мен въпрос, който касаеше правилата за гласуване при избори на народни представители, а именно: какво ще представляват така наречените модулни кутии, които са едно от нововъведенията в този кодекс и дали те ще дадат възможност в крайна сметка да има някакъв контрол върху това колко бюлетини ще получава всеки избирател? Трябваше да бъде ясно. 
Ако вие не подкрепихте моето предложение те да бъдат направени по несъмнен технически начин, който да позволява получаването само на една бюлетина, то поне да поемете ангажимент в залата, че ще го реализирате впоследствие, имайки мнозинство в Централната избирателна комисия – ако приемем, че Централната избирателна комисия ще бъде органът, който ще вземе това техническо решение.
Използвам случая да направя една корекция, че изразът „тавички” не е мое нововъведение, а по този начин са известни модулните кутии от страна на депутатите от ГЕРБ в Правната комисия, които поставиха под съмнение дали ще има достатъчно средства тези „тавички” да бъдат затворени, за да има някакъв смисъл от тяхното съществуване.
Както и да е, това е тема, която оставихме да се развива в Централната избирателна комисия. Аз казах, че на вашата съвест ще тежи факта, че ще бъдат изнасяни бюлетини, ако не се вземат необходимите мерки.
Сега обаче сме в една друга хипотеза, която касае правилата за гласуване при избори за общински съветници и кметове – избори, които предстои да се случат в края на следващата година. Тук очаквам да получа отговор на един въпрос, който задавах нееднократно: какво ще представлява другото нововъведение на ГЕРБ – така нареченият кочан с бюлетини?
Има някакъв смисъл от съществуването на подреденост и взаимна свързаност на бюлетините, ако те ще бъдат номерирани, но тези текстове трябваше да намерят своето място някъде в кодекса, тоест това да бъде разписано и да е ангажимент, който ще тежи върху някой орган.
Тук съвсем тайнствено вие въведохте този термин „кочан”, който повече приляга, както вече казах, на кочаните за баня. В отсъствието на ДПС си позволих да кажа, че вероятно е тяхно предложение, предвид произхода на тази дума. След като тук се среща за първи път, вече разписан като част от материално-техническите средства, които ще присъстват в изборите за общински съветници и за кметове, все пак някой трябва да даде отговор на въпроса: какво ще представлява този кочан, каква е неговата функция, какъв е замисълът и с какво той ще подобри или няма да подобри изборния процес?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Желае ли някой от името на комисията да отговори на госпожа Манолова?
Други народни представители? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак, което комисията не подкрепя – да отпадне символът „Х”.
Моля квесторите да поканят народните представители в залата. Имам чувството, че кворумът...
Прекратете гласуването. Списък, моля – поименна проверка. (Реплики между председателя госпожа Цецка Цачева и народни представители от КБ.)
Александър Владимиров Радославов - тук
Александър Руменов Ненков	- тук
Александър Стойчев Стойков	- отсъства
Алиосман Ибраим Имамов	- отсъства
Анастас Василев Анастасов	- отсъства
Анатолий Великов Йорданов	- тук
Ангел Георгиев Даскалов	- тук
Ангел Петров Найденов	- тук
Андрей Лазаров Пантев	- отсъства
Анна Георгиева Янева	- отсъства
Антон Константинов Кутев	- отсъства
Антоний Йорданов Йорданов	- отсъства
Ариф Сами Агуш	- отсъства
Асен Димитров Гагаузов	- тук
Асен Йорданов Агов	- тук
Аспарух Бочев Стаменов	- тук
Атанас Станкев Камбитов	- отсъства
Атанас Тодоров Мерджанов - отсъства
Ахмед Демир Доган	- отсъства
Белгин Фикри Шукри	- тук
Бисерка Борова Петрова	- отсъства
Бойко Стефанов Великов	- отсъства
Борис Крумов Грозданов	- тук
Борислав Тодоров Стоянов - тук
Валентин Алексиев Николов - тук
Валентин Николов Иванов	- отсъства
Валентин Тончев Микев	- тук
Валентина Василева Богданова - тук
Ваньо Евгениев Шарков	- тук
Ваня Донева Георгиева	- отсъства
Величка Николова Шопова	- тук
Венцислав Асенов Лаков	- тук
Венцислав Василев Върбанов - отсъства
Веселин Методиев Петров	- тук
Владимир Цветанов Тошев	- тук
Владислав Евгениев Димитров - тук
Волен Николов Сидеров	- отсъства
Вяра Димитрова Петрова	- тук
Галина Димитрова Банковска - отсъства
Галина Стефанова Милева-Георгиева	- тук
Геновева Иванова Алексиева	- тук
Георги Велков Колев	- тук
Георги Георгиев Пирински - отсъства
Георги Георгиев Плачков	- тук
Георги Данаилов Петърнейчев - отсъства
Георги Иванов Андонов	- тук
Георги Иванов Икономов	- отсъства
Георги Тодоров Божинов	- тук
Георги Цвятков Терзийски - отсъства
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Гинче Димитрова Караминова - тук
Гюнай Хасан Сефер	- отсъства
Гюнер Фариз Сербест	- тук
Даниел Георгиев Георгиев	- тук
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова	- тук
Даниела Димитрова Миткова - тук
Даниела Маринова Петрова - тук
Дарин Величков Матов	- отсъства
Делян Александров Добрев - тук
Делян Славчев Пеевски	- отсъства
Деница Стоилова Гаджева	- тук
Десислав Славов Чуколов	- тук
Десислава Вълчева Атанасова - отсъства
Десислава Жекова Танева	- тук
Джевдет Ибрям Чакъров	- отсъства
Джема Маринова Грозданова - тук
Диан Тодоров Червенкондев - тук
Димитър Анастасов Карбов - отсъства
Димитър Ангелов Горов	- отсъства
Димитър Асенов Колев	- отсъства
Димитър Бойчев Петров	- тук
Димитър Борисов Главчев	- тук
Димитър Иванов Аврамов	- отсъства
Димитър Йорданов Атанасов - тук
Димитър Йорданов Чукарски - тук
Димитър Николов Лазаров	- тук
Димитър Стоянов Дъбов	- отсъства
Димо Георгиев Гяуров	- тук
Димчо Димитров Михалевски - тук
Доброслав Дилянов Димитров - тук
Драгомир Велков Стойнев	- тук
Дурхан Мехмед Мустафа	- тук
Евгени Димитров Стоев	- тук
Евгений Желев Желев	- тук
Екатерина Иванова Михайлова - тук
Елин Елинов Андреев	- отсъства
Емануела Здравкова Спасова - тук
Емел Етем Тошкова	- отсъства
Eмил Генов Василев	- отсъства
Емил Делчев Димитров	- отсъства
Емил Димитров Гущеров	- тук
Емил Димитров Караниколов - тук
Емил Йорданов Радев	- отсъства
Емил Кирилов Иванов	- отсъства
Емилия Радкова Масларова - отсъства
Ердоан Мустафов Ахмедов	- отсъства
Живко Веселинов Тодоров	- тук
Захари Димитров Георгиев - отсъства
Зоя Янева Георгиева	- тук
Ивайло Георгиев Тошев	- тук
Иван Атанасов Алексиев	- тук
Иван Дечков Колев	- тук
Иван Димитров Иванов	- тук
Иван Йорданов Божилов	- тук
Иван Йорданов Костов	- тук
Иван Николаев Иванов	- отсъства
Иван Петров Иванов	- тук
Иван Стефанов Вълков	- тук
Иван Тодоров Иванов	- тук
Ивелин Николаев Николов	- тук
Ивелин Николов Николов	- тук
Иво Тенев Димов	- тук
Илия Иванов Пашев	- тук
Ирена Любенова Соколова	- тук
Искра Димитрова Михайлова-Копарова - отсъства
Искра Фидосова Искренова - тук
Йоана Милчева Кирова	- тук
Йордан Иванов Бакалов	- тук
Йордан Кирилов Цонев	- тук
Калина Венелинова Крумова - тук
Камен Костов Костадинов	- тук
Камен Маринов Петков	- отсъства
Касим Исмаил Дал	- тук
Кирил Боянов Калфин	- тук
Кирил Владимиров Гумнеров - тук
Кирил Николаев Добрев	- тук
Кирчо Димитров Димитров	- тук
Корман Якубов Исмаилов	- тук
Корнелия Петрова Нинова	- тук
Костадин Василев Язов	- тук
Красимир Георгиев Ципов	- отсъства
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Неделчев Минчев - тук
Красимир Петров Петров	- отсъства
Красимира Щерева Симеонова	- тук
Кристияна Методиева Петрова	- отсъства
Лили Боянова Иванова	- отсъства
Лъчезар Благовестов Тошев	- тук
Лъчезар Богомилов Иванов	- тук
Любен Андонов Корнезов	- тук
Любен Петров Татарски	- отсъства
Любомила Станиславова Станиславова	- тук
Любомир Владимиров Владимиров	- тук
Любомир Тодоров Иванов	- тук
Лютви Ахмед Местан	- отсъства
Марио Иванов Тагарински	- отсъства
Мартин Димитров Димитров - тук
Мая Божидарова Манолова	- тук
Меглена Иванова Плугчиева-Александрова	- отсъства
Менда Кирилова Стоянова	- отсъства
Милена Иванова Христова	- тук
Мирослав Николов Петков	- тук
Митко Живков Захов	- тук
Митхат Мехмед Табаков	- отсъства
Митхат Сабри Метин	- отсъства
Михаил Ненов Николовски	- тук
Михаил Райков Миков	- отсъства
Михаил Рашков Михайлов	- тук
Моника Ханс Панайотова	- тук
Муса Джемал Палев	- отсъства
Неджми Ниязи Али	- отсъства
Недялко Тенев Недялков	- тук
Нели Иванова Калнева-Митева - тук
Нигяр Сахлим Джафер	- тук
Никола Иванов Белишки	- тук
Николай Горанов Коцев	- отсъства
Николай Димитров Костадинов - тук
Николай Петков Петков	- тук
Николай Тодоров Мелемов	- тук
Николай Хинков Рашев	- тук
Николай Янков Пехливанов - отсъства
Огнян Андонов Пейчев	- тук
Огнян Димитров Тетимов	- отсъства
Огнян Стоичков Янакиев	- тук
Павел Димитров Шопов	- тук
Павел Илиев Димитров	- тук
Пенко Атанасов Атанасов	- отсъства
Петър Атанасов Курумбашев - отсъства
Петър Василев Мутафчиев	- отсъства
Петър Владимиров Димитров - тук
Петър Иванов Хлебаров	- тук
Петър Методиев Петров	- тук
Петя Николова Раева	- тук
Пламен Василев Орешарски - отсъства
Пламен Георгиев Цеков	- тук
Пламен Дулчев Нунев	- тук
Пламен Тачев Петров	- отсъства
Рамадан Байрам Аталай	- тук
Ремзи Дурмуш Осман	- отсъства
Румен Иванов Иванов	- тук
Румен Иванов Такоров	- отсъства
Румен Йорданов Петков	- отсъства
Румен Стефанов Стоилов	- отсъства
Румен Стоянов Овчаров	- отсъства
Светлана Ангелова Найденова - тук
Светлин Димитров Танчев	- отсъства
Светомир Константинов Михайлов	- тук
Светослав Неделчев Неделчев	- тук
Светослав Тончев Тончев	- тук
Свилен Николов Крайчев	- тук
Сергей Дмитриевич Станишев	- отсъства
Силвия Анастасова Хубенова	- тук
Снежана Георгиева Дукова	- тук
Спас Янев Панчев	- тук
Станислав Стоянов Иванов	- тук
Станислав Тодоров Станилов	- тук
Станка Лалева Шайлекова	- тук
Стефан Господинов Господинов	- тук
Стефан Иванов Дедев	- тук
Стефан Ламбов Данаилов	- тук
Стефани Михнева Михайлова - тук
Стоян Иванов Иванов	- тук
Стоян Янков Гюзелев	- тук
Таня Димитрова Въжарова	- тук
Теодора Радкова Георгиева- тук
Тодор Атанасов Димитров	- тук
Тодор Димитров Великов	- тук
Тунджай Османов Наимов	- тук
Тунчер Мехмедов Кърджалиев - отсъства
Фани Иванова Христова	- тук
Хасан Ахмед Адемов	- тук
Хасан Илияз Хаджихасан	- отсъства
Христина Иванова Янчева	- тук
Христо Дамянов Бисеров	- отсъства
Христо Димитров Христов	- тук
Цвета Алипиева Георгиева - тук
Цвета Вълчева Караянчева - тук
Цветан Емилов Сичанов	- тук
Цветан Костов Костов	- тук
Цветомир Цвятков Михов	- тук
Цецка Цачева Данговска	- тук
Четин Хюсеин Казак	- отсъства
Юлиана Генчева Колева	- отсъства
Юнал Саид Лютфи	- отсъства
Юнал Тасим Тасим	- отсъства
Явор Божилов Нотев	- отсъства
Янаки Боянов Стоилов	- тук
Яне Георгиев Янев	- отсъства
Янко Александров Янков	- тук
Янко Иванов Здравков	- тук.

Налице е кворум.
Заседанието продължава.

Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казах, които искат символът „Х” да отпадне в чл. 194, ал. 3, т. 1 и това тяхно предложение не се подкрепя от комисията.
Гласували 124 народни представители: за 23, против 96, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски, което комисията не подкрепя.
Гласували 105 народни представители: за 16, против 83, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за чл. 194, който става чл. 200 със заглавие „Правила за гласуване при избори за общински съветници и кметове”.
Гласували 102 народни представители: за 85, против 10, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Член 195 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски – в чл. 195, ал. 1, текстът в изречение първо „При произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове” се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 195, който става чл. 201 със заглавие „Правила при погрешно попълване на бюлетини”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, макар да твърдите, че бързате с приемането на кодекса, така и не се съгласихте да бъде въведена една практика, която е била обичайна за всички досегашни състави на Народното събрание, а именно след като едно предложение, направено от народни представители, е отхвърлено веднъж, след това да не се подлага на гласуване повторно. Такъв беше случаят с предложението на госпожа Михайлова за изборността на районните кметове, такъв е и случаят с нашето предложение – на депутати от Коалиция за България, да бъде въведена интегралната бюлетина при изборите за народни представители. 
Там, където е необходимо, естествено във всички текстове, ние сме разписали и съответната бюлетина, и съответните други текстове. По този начин, като се обсъжда или най-малкото като се подлага на гласуване на още десетки места нашето предложение, се губи пленарно време, така че за ваше улеснение ви предлагам там, където един текст така или иначе не е приет... 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Оттеглете го.
МАЯ МАНОЛОВА: Не, не мога да го оттегля, защото това е нашата воля и мнение. Това означава да се откажем от искането бюлетината да бъде интегрална при изборите за народни представители. Както и госпожа Михайлова не може да се откаже от предложението си районните кметове да се избират. 
Просто ви предлагам и ви помагам да си улесните работата, а вече решението дали да приемете моето предложение е ваше.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски, което комисията не подкрепя.
Гласували 96 народни представители: за 12, против 84, въздържали се няма.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителите за чл. 195, който става чл. 201 със заглавие „Правила при погрешно попълване на бюлетини”.
Гласували 95 народни представители: за 88, против 2, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Член 196 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 196, който става чл. 202 със заглавие „Принципи при гласуване”. 
„Раздел ІХ – Гласуване на избиратели с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат или увреждане на зрението.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за наименованието на Раздел ІХ: „Гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, изказването ми е по чл. 196 по вносител. Използвам случая да дам пример колко са важни връзките между отделните текстове в един кодекс, още повече в Изборния кодекс, и да изразя своето безпокойство от тенденцията в този кодекс голяма част от бюлетините да се обявяват за недействителни в различни хипотези. Тук няма да давам примери за случаите, в които нарочно ще бъдат манипулирани бюлетините, включително и чрез знака „Х”, така че гласовете на български граждани да не бъдат отчетени, а ще ви дам друг пример, който произтича от чл. 196 във връзка с разписаните забрани в чл. 174 и 175. Имам предвид номерацията на текстовете по вносител.
Ако с номерацията на чл. 184 можем да се съгласим, и по-точно с произтичащата санкция от нарушаването на изискванията на този текст, а именно, че след като гласуването е тайно, което е написано в текста, който сега обсъждаме, бюлетината да бъде недействителна в случаите, при които избирателят, излизайки от тъмната стаичка, показва начина, по който е гласувал, нормално е в такава ситуация бюлетината му да бъде недействителна.
В същото време според мен е недопустимо в другата хипотеза – на чл. 175, когато избирателят по някакъв начин използва телефон или друго записващо средство в тъмната стаичка, неговият вот да бъде обявен за недействителен.
Кажете ми по какъв начин има симетрия между двата текста. От една страна гласуването е тайно, което означава, че на избирателя трябва да му се даде възможност в тъмната стаичка да даде своя вот по начин, който да гарантира, че това няма да стане известно на други лица. Тоест каквото прави избирателят в тъмната стаичка си е негова работа - това казва този член от кодекса, с който аз съм сигурен, че всички сме съгласни.
В същото време ние въвеждаме забрана за ползването на мобилни телефони и друга възпроизвеждаща техника, което също следва да се въведе като забрана. Има хипотези - тази техника да се разнася в помещенията и прочие. Но ал. 2 на чл. 175, който казва, че при нарушаване на забраната комисията незабавно обявява бюлетината за недействителна, поражда въпроси – по какъв начин комисията ще установи използването на такава техника в рамките на тъмната стаичка. И дали с това правомощие на избирателната комисия няма да бъде злоупотребено? Виждате, че се бият две разпоредби – едната, която въвежда един принцип, и другата, която разписва задължения и правомощия на избирателната комисия, от което има сериозна последица – обявяването на глас за недействителен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика? Няма.
 Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 196 по вносител, който е подкрепен от комисията с нов номер – чл. 202, и заглавие „Принципи при гласуване”.
Гласували 93 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа по принцип текста на вносителя за наименованието на Раздел ІХ – „Гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението”.
Гласували 94 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 197 има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 197, който става чл. 203:
„Правила за гласуване
Чл. 203.(1) Избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението удостоверя самоличността си с документ за самоличност пред секционната избирателна комисия в секцията по чл. 73, ал. 1.
	(2) Избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението може да гласува и в избрана от него подходяща секция.
	(3) Избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението се вписва в допълнителния избирателен списък в секцията след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Декларацията се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него. В допълнителния избирателен списък се вписват всички данни на избирателя и списъкът се подписва от председателя и секретаря.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 203 – „Правила за гласуване”, по редакцията на комисията.
Гласували 96 народни представители: за 85, против 1, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 198 има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 198, който става чл. 204:
„Правила за гласуване с придружител
Чл. 204.(1) Когато избирателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията въз основа на документ на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващ увреждането, може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия. Копие от документа на ТЕЛК (НЕЛК) се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него.
	(2) Когато избирателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, но не притежава документ на ТЕЛК (НЕЛК), по изключение с решение на комисията може да бъде допуснат да гласува с придружител.
	(3) Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки” на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията, след което данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, който се подписва от председателя и секретаря.
	(4) Когато увреждането по ал. 1 или 2 не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал”. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки” и в протокола на секционната избирателна комисия.
	(5) Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
	(6) Едно лице не може да бъде придружител на повече от 2-ма избиратели.
	(7) Член на комисията, представител на партия, коалиция от партии или инициативен комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, това е един от текстовете, които предизвикаха най-много спорове в Правната комисия. Спорът се съсредоточаваше върху това трябва ли хората с увреждания да представят удостоверение от ТЕЛК, което да удостоверява тяхното увреждане, за да могат да гласуват по време на различните видове избори с придружител. След като са наясно, че ще има много строги изисквания за поставяне на определен знак по определен начин при гласуването с интегрална бюлетина, е ясно, че е възможно част от хората в резултат на своите физически увреждания да не могат да упражнят това право по начин, който да им гарантира, че вотът им ще бъде зачетен. Съгласете се, че поставянето на кръстче с прецизна точност би било проблем както за човек, който има проблеми със зрението, така и за човек, който проблеми с опорно-двигателния кандидат.
От друга страна, част от възрастните хора не разполагат с такива удостоверения и аз не съм сигурна, че това нововъведение ще стигне и ще бъде осмислено от всички избиратели, тоест да знаят, че няма как да гласуват, ако не си носят съответните документи. (Шум в блока на мнозинството.) 
Съгласете се, че човек отива да гласува не с цялата си налична документация, която да удостоверява здравословното му състояние, а отива по лесен начин да упражни правото си на вот. Нормално е хората, които пишат изборните закони, да имат за цел да улеснят хората, а не да представят пред тях изисквания, пречки и пр. за носене на документи. Съгласете се, че хората не са длъжни да са ангажирани да следят дословно нашия дебат и да знаят с подробности какви са новите неща, включително и че ще им трябва цялата им документация за здравословното им състояние, за да могат да упражнят правото си на глас.
След излагането на всички тези аргументи в Правната комисия се стигна до известен компромис, а именно до възможността в изключителни случаи, когато избирателят не носи този документ, а именно съответното удостоверение от ТЕЛК (НЕЛК), комисията да реши и да даде възможност да се гласува без такъв документ с придружител.
Сами разбирате, че когато се даде възможност едно право да бъде реализирано под определено условие, и това условие е все пак субективната преценка на избирателна комисия, като в рамките на изборния ден в нея могат да присъстват всички членове, могат да присъстват половината или част от тях, то тези мнозинства в избирателните комисии, които вземат решение за един или друг избирател, могат да бъдат достатъчно субективни и така на едни хора да се даде възможност да упражнят правото си на глас, а на други не. На мен притеснението ми не е за тези, на които ще им се даде възможност да гласуват с придружител, а за останалите, които поради някакво разбиране на избирателната комисия няма да могат да упражнят правото си на глас.
Според мен това е ненужно изискване, защото както беше разписано в същия член и в редица други от кодекса – има забрана едно лице да бъде придружител повече от два пъти, която забрана я е имало и в други случаи, но сега тази забрана води след себе си ангажимента на ЦИК да възложи на ГРАО да направи пълна проверка на случаите, в които едно лице е било придружител повече от два пъти. На тези лица ще им се налагат санкции, които никак не са ниски. В цялата тази схема и подробна регламентация, която да изключи злоупотреби при гласуването с придружител, на мен ми се струва абсолютно излишно да се създават препятствия пред хората да упражнят това свое право в случаите, в които имат физически увреждания.
Предлагам да преосмислите решението на мнозинството в Правната комисия и да приемете нашето предложение. В подобен смисъл е и предложението на колеги от ДПС – изискването за представяне на документ на ТЕЛК или НЕЛК от избирател с физическо увреждане да отпадне като условие за гласуването на такова лице.
Пак казвам – в противен случай излиза, че с този кодекс ние непрекъснато създаваме ограничение на хората да упражняват правата си, сложности и допълнителни препятствия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрахме тезата Ви, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: Имаме специално предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Точно него искам да подложа на гласуване.
За реплика има думата госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Манолова, да, права сте. Това беше една от най-дискутираните теми в Правната комисия.
Ще започна репликата си с един израз, който Вие използвахте – „тази схема”. Не знам дали неволно изпуснахте тази дума, изказвайки се тук, от тази трибуна. Да, колеги. До този момент имаше схема, която работеше добре на изборите и която водеше до контролиране на вота, именно тук, в тази хипотеза, която коментираме в този член в момента.
За какво става въпрос? В изборния ден много български граждани в определени секции, особено по села и махали, се оказваха с проблем в зрението и искаха придружители да влизат с тях в тъмната стаичка, за да им помогнат да гласуват. Тъй като това е масов случай на злоупотреби, на нарушаване на принципа за тайната на вота, на това изборите да не са честни и демократични, ние решихме да сложим край на упражняването на тази схема. Затова сте права, госпожо Манолова, че това беше добре работеща схема.
След като един български гражданин има увреждане на опорно-двигателната система, увреждане на зрението, той има документ, който удостоверява това. Ние това сме разписали. Даде се пример, че той може да се е контузил и да е получил увреждане на зрението седмица преди изборите. Затова разписахме тази алинея – че в изключителни случаи, когато това е очевидно и видимо, комисията може да вземе решение и да го допусне.
За първи път ограничаваме възможността и тези брокери, които в голямата си част бяха брокери на купения глас и купения вот, в момента няма да могат да водят по 20-30-50 или 100 човека в изборния ден и да бъдат придружители. Ще могат да направят това само до двама български граждани в изборния ден. Ще се регистрират в комисията, ще бъдат вписани в списъците, след това ще се впишат в протокола и когато изборите приключат, ГРАО ще направи проверка. И въпреки че в момента има забрана в една секция, този, който ще бъде придружител, да бъде повече от два пъти придружител в друга секция, където и да било, близо до тази, в която вече е бил два пъти, но той ще бъде наказан с глоба, която е предвидена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо Фидосова, аз се опитвам да спазвам коректния тон. Надявам се и Вие да се опитате да направите същото.
Разбира се, че не съм използвала думата „схема” в смисъла, в който Вие я интерпретирахте. Мисля, че изобщо не съм използвала тази дума. Можем да го проверим след това пленарната стенограма. Но не това е най-важното в случая.
Опитвах се да ви убедя отново, след като не успях да го направя в Правната комисия, че когато една преценка се възложи на един орган, какъвто е избирателната комисия, и когато се каже, че по изключение тя с решение може да разреши на човек без такова удостоверение да упражни правото си на глас, от това произхождат различни последици. 
Първо, има разлика между израза „по изключение” и „в изключителни случаи”. Това „по изключение” като изключение го предоставяме в абсолютно субективната воля на изборната комисия към момента, в който даденият избирател е отишъл да гласува. Забележете, от тази преценка ще зависи практически възможността на един човек да упражни правото си на глас или не.
Изборите са право за гражданите. Политиците, които пишат изборните правила, по моето разбиране трябва да направят всичко възможно да ги улеснят да упражнят правото си на глас. Това е идеята на законодателството, каквото и да правим ние тук, каквито и дебати да въртим.
В крайна сметка се оказа, че сега пред един избирател са поставени много ограничаващи правото му на глас изисквания. Да не припомням, но той няма да може да гласува за кмет на село, за кмет на район, ще гласува по-малко за съветници, в определени случаи поради разлики в настоящия и постоянния адрес изобщо няма да може да гласува, част от хората няма да могат да се кандидатират заради това, че нямат настоящ и постоянен адрес на територията на едно населено място. И като капак тук разписваме други, излишни детайли, които да не им дадат възможност да гласуват.
Сигурен съм, че 95% от хората, които имат удостоверения на ТЕЛК и НЕЛК, няма да ги вземат със себе си в изборния ден. Откъде хората ще знаят, че имат такъв ангажимент?! Това са нововъведения, които увеличават бумащината.
Освен това една голяма част от хората нямат такива документи. Има случаи, в които увреждането може да не е трайно, когато човек примерно си е счупил ръцете или по някакъв друг начин не може да упражни правото си на глас, или има временна загуба на зрението. Има най-различни хипотези. Да свързваме тези хипотези с невъзможността на човек да гласува, не е коректно към избирателите. Ние разписахме текстове, с които забраняваме да се злоупотребява с възможността да си придружител, което гарантира, че с това няма да се злоупотребява.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо Манолова, времето!
За изказване, заповядайте господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател!
Уважаеми дами и господа народни представители, с този текст... 
Госпожо председател, тук има една подвикваща агитка, която не може да се сдържа и вместо да ползва правилника, да сподели с цялата зала...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Може и да сподели, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ: ...споделят само с изказващия се. Моля Ви, следете ги!
С този текст се създават ограничения за хората с увреждания. Европейско изискване е да се създават удобства за хората с увреждания и то не е само да се направи стаичка на първия етаж. 
По същество се въвежда изискването председателят на секционната комисия да има медицинска компетентност, поне в случаите, когато по изключение трябва да допусне някой да гласува без удостоверение от съответна лекарска комисия. Той би трябвало да прецени по решение на комисията. Тези хора трябва да имат някаква елементарна медицинска компетентност. 
Уважаеми дами и господа, едно е да имаш удостоверение от националната комисия или от трудовата лекарска комисия, съвсем друго е увреждането да се отразява на възможността ти да положиш правилно вота си. Може едно лице да е болно от диабет – виждам господин Иванов и до него също компетентен човек, така съм чул, аз не съм лекар – диабетът може до такава степен да е засегнал неговото зрение, че той да не може да чете и да отрази правилно вота. И обратното, може да има документ от лекарска комисия, че е болен от диабет, без това да пречи на зрението му. Аз така съм чул. Моите познания във вашата специалност са лаически. И обратното – едно лице с диабет може да не е получило съответното удостоверение от лекарска комисия, била тя на по-ниско равнище, била национална. Тези процедури обикновено вървят по няколко години.
 Обвързването на трудоспособността с избирателното право, е некоректно и ограничаващо правата на гражданите. Няма връзка между избирателно право и трудоспособност. Документите от различните лекарски комисии се издават, за да удостоверят нетрудоспособност. Първо. 
Второ, тези документи се издават от компетентни лица. Не може една секционна комисия да прецени по изключение, без да е дефинирано, какво значи „по изключение”. В едно село, където живеят хора със средна възраст – 70-80 години, кое е изключението и кое е правилото? Кое е изключението в Студентския град? Разберете, че има някакъв елемент, най-меката дума е, на безумност – опитът с аргументи от злоупотреби с изборното право, да създаваш такива ограничения в кодекса, които практически да затруднят хората да упражняват изборното си право. 
Двама души сте ограничили – добре. Не могат застъпници – добре. Не могат ангажираните – добре. Защо трябва тази тежка и объркана процедура, за която дори госпожа Фидосова говори: „в изключителни случаи”, а в закона сте записали „по изключение”. Каква е разликата между „изключителни случаи” и „по изключение”? 
 Пак казвам: какво значи „по изключение” в населено място, в което средната възраст е 70 години? Има такива населени места. Какво значи „по изключение” в Студентски град в София?
Уважаеми дами и господа, още нещо! Започвам редакционни бележки в духа на това, което казвам. 
Госпожо Михайлова, по ал. 1., третото изречение: „след необходимите действия при гласуването”, да се запише: „по негово искане”. От текста не е ясно, че първопораждащият факт е искането на човек да каже: „Баба, не виждам! Искам придружител!” Никъде в състава няма заявено, че трябва да е по искане на избирателя. Може да го доведе придружител и да каже: „Този човек не вижда, аз ще гласувам с него”. Няма такъв филм.
Първопораждащото е искане на избирателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Миков, времето Ви!
МИХАИЛ МИКОВ: Ще ви доразкажа другите си редакционни предложения с тези подвиквания в отрицателния вот. 
Пак казвам (Шум и реплики от ГЕРБ.) Начинът на обсъждане на дебати...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Миков, в ал. 1, третото изречение...
МИХАИЛ МИКОВ: Давате ли ми да кажа, че много викат оттам, на Вас само да кажа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Най-добре го подложете писмено, за да може да бъде коректно подложено на гласуване. 
Реплика?
Господин Иванов, заповядайте.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател! Уважаеми колеги, смятам, че е редно да взема отношение. Обръщам се към всички вас! Всички сме правили избори и добре знаете, че е практика възрастни или не дотам възрастни хора да влизат с придружител, когато гласуват. Смятам, че тази практика много често се използва и се злоупотребява с нея, както и със заболяванията. 
Бих искал да направя към господин Миков следната реплика и забележка. Когато един човек е получил документ за нетрудоспособност, той е преминал през съответните експерти. Изборите, знаете, са през четири години, така че такъв избирател е получил своя документ.
Тук бих искал да обърна внимание, че може да е настъпило някакво внезапно влошаване на здравословното състояние, но пак казвам, господин Миков, че той е потърсил необходимата помощ. Ако, както Вие казахте е получил фрактура, той ще отиде задължително при лекар, за да бъде съответно превързан, гипсиран или каквото е необходимо при някакво друго внезапно заболяване. Той ще е потърсил медицинска помощ. Тук, мисля, че много добре е казано в закона, че показвайки документа, може да бъде допуснат по изключение и по преценка на комисията. Комисията да погледне и да сваля статус, да определя неговото състояние. Беше употребена съответно диагноза за диабетна ретинопатия, примерно да кажем за хората, страдащи от диабет, това е заболяване, което не се получава в момента или за ден-два, получава се с години при нелекуване на диабет. 
Мисля, че текстът и това, което ние предлагаме на вашето внимание, е доста добре записан. Мисля, че трябва да се сложи край на порочната практика да се влиза с придружители, без комисията да е видяла даден документ за заболяването на съответния гласоподавател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател!
Уважаеми дами и господа, ще продължа по същество. Знаем, че се издават удостоверения от ТЕЛК и НЕЛК на лица в трудоспособна възраст. Те затова им трябват, че не са трудоспособни. Човек като стане на 65 години, господин Шарков – лекари сте – издават ли се удостоверения от ТЕЛК и НЕЛК на хора на 70 години? Не се издават, защото те не са трудоспособни. Какво излиза? По вашето разбиране ще могат да гласуват с придружител само лица, които в трудоспособната си възраст са получили удостоверение. Тези, които имат двигателни увреждания, слепота, Паркинсон и пр., не искам да влизам в медицинска терминология, те практически не биха могли да получат удостоверения от ТЕЛК и НЕЛК, защото вече не са в трудоспособна възраст.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Те получават допълнителни възнаграждения от пенсиите си. Не сте прав.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Ще си вземат от джипито.
МИХАИЛ МИКОВ: Ето тук казват, че от джипито ще вземат. Това не го пише в текста. „ТЕЛК” или „НЕЛК” пише. 
Уважаеми господа! Предлагам, освен това предложение, госпожо председател, да отпадне на третия ред, след запетаята текстът: „въз основа на документ на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващ увреждането”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, това е предложението и на госпожа Манолова.
МИХАИЛ МИКОВ: По-нататък в ал. 2, да отпадне текстът: „но не притежава документ на ТЕЛК (НЕЛК) по изключение...”, „по изключение” – да отпадне. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Това, което прави господин Миков в момента, не е дуплика.
МИХАИЛ МИКОВ: Тук е предвидено да се вписва, че гласуват такива лица без да се подписва от член на комисията. Тук след „отбелязва „гласувал”, да се добави „и подписва от член на комисията”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Миков, в дупликата не можете да правите предложение, то е възражение на репликите, които са Ви направили. 
Ще поставя на гласуване това, което направихте като предложение.
МИХАИЛ МИКОВ: Хайде, на прегласуване ще Ви ги направя, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Тогава съвсем не може.
Дайте ми това, което направихте като предложение при изказването, господин Миков. 
МИХАИЛ МИКОВ: Няма да ви давам нищо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Тогава ще го гласуваме така, както сте го казали и който, каквото е разбрал.
Господин Шопов, за изказване.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! За какво става дума? През далечната вече 1990 г. при изборите на Велико Народно събрание един дърт пловдивски комунист ми каза...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля Ви, без такива думи и подобни квалификации!
ПАВЕЛ ШОПОВ: „Момче, не се вълнувай, не се хаби! Ние ще ги спечелим тези избори! Ще ти кажа как ще ги спечелим. Ще излъжем тематично, навсякъде по-малко, и ще ги спечелим!” (Реплики от ГЕРБ.) И двадесет години те това правеха. После се включиха в тази игра и ДПС. Тематично, по-малко! Това беше една от темите, чрез която те много лъжеха и събираха страшно много гласове. 
Още във времето, епохата на ранното, истинското и автентичното СДС забелязахме, това се вижда и сега, всички, които правят избори, че много възрастни хора се влачат с леглата. Ама той едвам диша, не желае! Имаше откровени случаи на лъжи, на рекет: „Ще те лишим от правото да получаваш, да сечеш дърва. Ще те лишим като дойдем на власт от правото да получаваш пенсия!” И такива възрастни, болни хора се мъкнеха и гласуваха. Двадесет години се правеха избори за какво ли не – за местна власт, за президенти, за парламент, за кметове и въпреки че в годините на ранното СДС и после аз в „Атака”, много пъти ги говорихме тези неща, нищо не се променяше. И сега им се иска да продължат да правят изборите по същия този начин. Защото много от хората биваха излъгани. Водени са хора, с които после съм разговарял, са мислели, че гласуват за СДС, но вътре придружителят е обръщал нещата и те са гласували за БСП.
Проблемът с ДПС стои подобно. Там причината е: не, че той е щял да гласува за някой друг и не иска да гласува, но човек здрав с видимо добро зрение, без такива проблеми биваше придружаван, защото много често, поради неграмотност, правеше грешки. И за да не направи тази грешка, го придружаваше някой. 
Сега, накрая вече, трябва да си кажем тези неща, които всичките тези години не се казваха. 
Това е причината за тази ярост. Включително предложенията, които се правят, които имат за цел с поправките, които се прави опит да бъдат нанесени, да се разбие смисълът и вътрешната логика на текста. Защото тази вътрешна логика трябва да бъде запазена, за да произведе своето действие. Ако по някакъв начин бъде нарушена, предвид предложенията, които тънко, леко и елегантно се пускат и както виждате ни се внушават, логиката на текста ще бъде разбита. Затова ви призовавам да не се поддавате на внушенията да бъдат направени промени в текста. Прочел съм внимателно текста. Той е направен така, че наистина разбива схемата, която 20 години БСП, в някаква степен и ДПС, упражняваше. Затова е това скачане, затова е тази ярост и това недоволство от така предложения текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Реплики?
Реплика – Янаки Стоилов, заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Винаги човек е пред дилемата дали да подмине определени глупости, или да реагира. В случая аз реагирам, за да защитя някои от тези хора, които наистина в тежко физическо състояние през последните години са решили да упражнят своето право на глас. Имало е вероятно случаи, когато други не са го правили по вътрешно убеждение. Но може ли един човек, който дълги години се занимава с политика да обяснява изборните резултати в продължение на дълъг период с това, че други, карали да гласуват някои болни. Това как да го квалифицирам по начин, който да не обидя когото и да било? Или човек, който е имал в началото напълно либерални възгледи за разрушаване на създаденото от десетилетия наред, после да се превърне в изразител на национализъм, който да върне на държавата икономическия капацитет от това, което е подкрепил, когато тя го е разрушавала. 
Аз ще ви дам примери и правя тази реплика само, за да защитя достойнството на много хора, които знам, че през тези години дори в много трудно състояние са участвали в изборите, за да изразят своите убеждения затова, защото политиката за тях беше смислено занимание, а не комерсиално занимание. Точно тези хора не са отишли да гласуват, защото са купени. 
Завършвам с един исторически пример. Когато малко преди да почине Благоев е отишъл на последния пленум на партията, е бил занесен от своите съпартийци буквално с един дюшек. Защото той е отишъл там, за да протестира срещу главния прокурор с едно писмо за забраната на партията, която той е създал. Да не би той да е отишъл, защото не е знаел какво прави или защото някой го е принудил, или някой му е обещал материална облага? Ето това, господин Шопов, трябва да разберете, че също съществува в политиката, когато говорите за нея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Втора реплика?
Михаил Миков, заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Само ще си позволя да Ви кажа, че господин Шопов нищо не каза по текста. Говореше за предишните 20 години, но Вие си го изслушахте да си се изкаже по правото – ТЕЛК, НЕЛК, удостоверение, всичко – без да говори нищо! Нема лошо!
И репликата ми в този дух, господин Шопов, а бе, как 20 години БСП правело това, БСП – правело онова? Вие поне няколко пъти сте избирани в този парламент от различни партии. Вие, персонално! Веднъж от СДС, напоследък от „Атака”, а Господ знае след време от коя друга фракция ще Ви изберат. Да сте жив и здрав!
БСП е печелило избори през тези години, колко пъти? Два пъти! Е, как може през 20 години все ние да печелим изборите – с болните хора и с тези, които недовиждат?!
Цинично е отношението ви към възрастните хора и стимулите, които ви дава Шопов. Стимулите! Ако вие ги споделяте, защото не чувам никой да се разграничава от тях. Те са част от това цинично отношение на ГЕРБ към възрастните хора – и Коледните добавки, и вдовишките пенсии, а сега им отнемете и правото да гласуват. 
Защото пак казвам: какво става с хората, които не са си извадили удостоверение от ТЕЛК или НЕЛК, защото са на 70 години, защото не са в трудоспособна възраст? Директно ги лишавате! Или задължавате комисиите да имат медицински познания, за да преценят кой избирател е с недостатък на опорно-двигателната система – могат ли да различат тези членове на комисиите от селата, за какъв точно недостатък става въпрос и дава ли, или не му дава възможност да гласува.
Е, уважаеми дами и господа, това е цинизъм!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли трета реплика?
Заповядайте, господин Иванов.
Господин Миков, и Вашето изказване беше много встрани от темата, но Ви изслушах. (Реплика от народния представител Михаил Миков.)
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Бих искал да направя едно пояснение, защото господин Шопов не го каза. Групата за инвалидност, ще обърна внимание на господин Миков, независимо, че не са в трудоспособна възраст, всеки възрастен човек, има право... (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: На господин Шопов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Казах, че господин Шопов не е изразил своята позиция и аз му правя реплика, че всеки възрастен човек в пенсионна възраст може да предяви претенция за получаване на инвалидна пенсия, господин Миков, към Вас – за инвалидна пенсия. Не сте запознат добре с даваните документи от ТЕЛК и НЕЛК затова, че всеки възрастен, и можете сами да отидете и да видите колко от възрастните хора вземат допълнително към пенсията и то заради група инвалидност, някаква форма за инвалидност.
Господин Шопов, правя реплика към Вас, че не сте заострили вниманието тук на колегите за това, че инвалидност не се получава само при трудоспособна възраст. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте за дуплика, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Приемам упрека Ви, господин Иванов, да, така е. Трябваше да го направя, господин Иванов, абсолютно прав сте. Не искам да се връщам в партийната история на БКП-БСП, тяхна работа, само едно ще кажа, че тогава е направена голяма грешка, че тогавашните български политици и съд не са се вслушали в това, което е искал главният прокурор, наистина да бъде забранена тази партия, но това е вече исторически въпрос.
Аз съм много доволен от яростта, с която реагираха от БКП-БСП на моето изказване и на моето напомняне. Това, което правим сега тук, е нещо преживяно, нещо което българският народ наистина е понесъл и, за което много години плащахме и продължаваме да плащаме, и ще плащаме. 
За всичко това по този начин, тематично, с така наречените придружаващи, се печелеха избори от БСП и не само се печелеха, но се постигаха резултати, които ги крепяха. Сега с жалките си около 40 депутати, те ги дължат до голяма степен и на този метод, на този прийом, който отново приложиха и на последните избори. Млади или недотам млади социалисти, които по цял ден сновяха с колите си и пренасяха, прекарваха хора, които сугестираха и насочваха как да гласуват по чудесно отработен прийом, трик, който оттук нататък те няма да могат да прилагат. 
Неприятно ви е, разбира се, като се изнася тази истина, като се казва за какво става дума, като се наричат нещата с истинските им имена, им се слага пръст в раната. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте за лично обяснение, господин Миков.
Споменато му беше името, моля ви за спокойствие. Много ви моля всички за спокойствие. 
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, не само че ми беше споменато името, беше внушено, че едва ли не, аз не съм компетентен по отношение на документите, които се издават за нетрудоспособност. Този въпрос е пряко свързан с циничното отношение, което и управляващото мнозинство, и техните подгласници от „Атака”, наследниците на Дер Ангрифф от 1927 г., „Атака” на Гьобелс от Мюнхен, днес прокарват като политика в българския парламент. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля Ви, господин Миков, правя Ви бележка.
МИХАИЛ МИКОВ: Нашата партия, която вдругиден ще празнуваме в Белоградчик, Видинско – 115 години е била забранявана, господин Шопов! Пак е тръгвала, и в опозиция сме били, така че хич недейте да ни плашите с тия Ваши смешни закани. Вие сте хора, които сте минали през десетина-петнадесет партии. Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Няма да имат край личните обяснения, няма да можем да стигнем до тестовете.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Госпожо председател, решително протестирам и Вие, допускате това, аз мисля, че трябваше да бъде направена забележка на господин Миков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Направих, господин Шопов, не сте внимавали.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Да ме обижда като член на партия „Атака” с такива внушения и принадлежност на партията ми към някакви организации, които са по-близки, по-скоро като тоталитарни възгледи и минало към тяхната партия, отколкото към която и да е друга от съществуващите партии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): (Народният представител Димитър Лазаров уточнява текст с докладчика Искра Фидосова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Лазаров, тече Ви времето за изказване.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Да, госпожо председател! Искам да направя едно редакционно предложение в ал. 3 на чл. 204 или чл. 198 по вносител. В ал. 3 след думите, аз ще прочета цялото изречение: „Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки” на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията, след което.”. Думите „данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите”, който се подписва от председателя и секретаря – отпадат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Вашето предложение е, ал. 3 да завършва до „срещу името на избирателя от член на комисията.” останалата част отпада. Това ли е?
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: И на тяхно място се добавя „данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след което той се подписва – става въпрос за придружителя, този списък се подписва от председателя и секретаря”.
Ще го прочета още веднъж, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Не, няма да го прочетете, ще ми го напишете и ще ми го дадете. 
Чакайте малко, моля Ви, господин Миков, да разбера какво се предлага – преди да искате реплика.
Господин Лазаров, това, което предлагате е цяло ново изречение на мястото на отпадането на думите „след което данните на придружителя се вписват и в списъка на допълнително вписване” и т.н., до края. На тяхно място предлагате „данните на придружителя се вписват и в списъка....”. Направете го ясно, защото има една върху друга думи, кое е отпред, кое е отзад, кое е първо, кое е второ, не може да се разбере. Цяло, ясно изречение Ви моля.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Идеята, уважаеми колеги, е с това редакционно предложение в този допълнителен списък за придружителите освен той да се подписва, както досега, в текста като допълнителен списък от председателя и секретаря, и самият придружител да полага подпис, за да няма след това оспорване за злоупотреби, че някой бил вписан, видите ли, от комисията, доминирана от една политическа сила, за да може този придружител без да е бил такъв, да му се търси някаква административна отговорност. Това е идеята – самият придружител да се подпише, за да няма възможност да се злоупотребява с това, че той е вписан, мисля че е коректно предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте за реплика, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Лазаров! Това е добре! Само, че аз не мога да разбера защо вие не приемате допълнението ми в ал. 4 – в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал” и се подписва. Не само придружителят да се подпише, а да се подпише и този член на комисията, който пише „гласувал”. Няма го! Отбелязва „гласувал”, след което данните на придружителите се вписват в списъка за допълнително вписване. Но оня е друг списък. 
Аз ви казвам, че в основния списък лицето, което гласува с придружител, освен че се пише „гласувал”, да си сложи подписа и човекът, член на комисията, който го пише. Защото тук няма такова изискване. Говорим за ал. 4.
Затова предложих редакционно да се добави: „член на комисията отбелязва „гласувал” и се подписва”. Защото може да се окаже, че пише „гласувал”, „гласувал”, „гласувал”, а не се знае кой от комисията е написал „гласувал” срещу хората, които се твърди, че са гласували с придружители. Защо не приемате това предложение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Тоест, на края на изречението имаме думите „и се подписва”. Това ли е, господин Миков?
МИХАИЛ МИКОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: „И се подписва”.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Иначе пише само „гласувал”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Целият текст –на всяка алинея с по няколко допълнения и отпадане ¬– дано на края успеем да я гласуваме правилно! 
Има ли друга реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Миков, Вашето предложение е резонно, макар и под формата на дуплика, аз съм съгласен с него. Макар че преди малко не стана ясно. (Реплики на народния представител Михаил Миков.) Успокойте се! Да, резонно е Вашето предложение! Нормално е там да се подпише и този, който е отбелязал „гласувал” в случаите, когато по една или друга причина няма как да положи подпис гласоподавателят с тези увреждания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Започва да се успокоява и изяснява този текст.
Господин Терзийски, заповядайте, имате думата.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, дами и господа изразители на народната воля, членове на народното представителство! Аз апелирам членовете и разпоредбите, с които тук се предвижда изключително усложнената, тежка и почти невъзможна процедура по отношение на хората с увреждания, да отпаднат. Ако нямате възможността в момента да ги преразгледате, предлагам този член да се отложи за допълнително разглеждане.
Колко хора са тези, които ще отидат да гласуват, и тези, които са с увреждания? Вместо ние да създадем условия тези хора да гласуват от домовете си,...
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Има го!
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: ...ние създаваме тежка процедура по отношение на тяхното легитимиране, установяване и гласуване. В този дух може да поискаме и техните кръщелни свидетелства!? Няма да споменавам имена.
Искам само да ви попитам: колко от вас са виждали удостоверенията за ТЕЛК? На хора над определена възраст се издават вече постоянни удостоверения. Те ги носят на различни места и тези удостоверения са в тежък вид. Понеже съм работил с подобни хора и подобни клиенти, знам какво представляват. 
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Така е.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Много от тях дори ги слагат някъде и не знаят къде са. Вие създавате непреодолима пречка по отношение на гласуването на тези хора. Задайте си въпроса: колко са те? Колко рационално и рентабилно е поставянето на тези тежки условия по отношение на тях? 
Предлагам разпоредбите, които изискват представянето на документите от ТЕЛК, НЕЛК, да отпаднат. Благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли реплики?
Първа реплика – заповядайте, господин Желев.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги! Това е много смислено предложение. Този член няма никакъв смисъл. Представете си, че има хора, които не са минавали през ТЕЛК, но пак са инвалиди! Какво става сега? Ще ги лишим от право на глас ли? Вие изобщо виждали ли сте какво представлява документ от ТЕЛК? Сигурно някои от вас са виждали. Как ще им послужи пред комисията? 
Ако през целия си съзнателен живот човекът не е посещавал ТЕЛК, защото не иска да покаже собствения си недъг, но Конституцията му дава право да гласува, какво правим? Чудим се какво правим! Защо? Какво ни пречеше досега? Какъв е процентът, някой правил ли е сметка за тези, които са гласували с придружител? 
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Голям.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ: Голям!? Аз съм правил 15 избора досега за 10 години! 
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: 70%!
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ: Вие май не сте ходили на избори! Май не сте ходили на избори, колеги? Или ви се привиждат разни, не знам какви, неща. 
За мен, като лекар, този член няма абсолютно никакъв смисъл, освен да ограничи определени права и да се презастраховате. Не знам от какво се страхувате!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Втора реплика? Няма.
Ще ползвате ли дуплика, господин Терзийски? Заповядайте!
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Наистина това е тежък проблем и отново апелирам за вашето разумно отношение към него. Защото наистина съществуват и такива хора, горди по своята същност, които не желаят без нужда да заявят своето тежко физическо състояние и никога не са си изваждали такива удостоверения. Как процедираме спрямо тях? Оставяме възможност едно конституционно право, каквото е правото на гласуване, да бъде преценено от субективното решение на член от комисията?! Това не е допустимо. Това не е допустимо! 
По отношение на това на кого биха ми направили реплика, баба ми е починала преди доста години и аз питая изключително дълбоко уважение към паметта й, ако желаете, ще ви бъде трудно да й направите реплика. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Терзийски, Вие направихте и едно процедурно предложение за отлагане разискванията по този текст. Поддържате ли го, защото трябва да го подложа на гласуване?
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (встрани от микрофоните): Поддържам го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля народните представители да влязат в залата, предстои гласуване по процедурното предложение на народния представител Георги Терзийски, а именно за отлагане на разискванията по този член.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 79 народни представители: за 14, против 63, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение? 
Народният представител Александър Радославов – заповядайте, имате думата.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, колеги! Аз препоръчвам от време на време да излизаме малко на чист въздух – човек се освежава и се успокоява, за да няма излишно напрежение в залата. Аз се обръщам към всички в чисто човешки план! Не е възможно да приемем, че всички възрастни хора, които имат някакви недъзи, имат документ от ТЕЛК и едва ли не, ако не го носят, не могат да гласуват. Те не са и чак толкова много хора. 
И сега като че ли прекалено много се страхуваме да не би, кой знае какво нещо, да има нечестни гласувания. Ако тръгнем така да се съмняваме във всичко, то цялата държава, дето има една приказка, всеки като гледа някого, ще започне да се чуди дали той нещо не защитава, както тук – конфликт на интереси, еди-какво си и едва ли не всеки от нас ще го изкарат, че е лобист и какво ли не. 
Затова ви предлагам, колеги, действително да отпадне в ал. 1 –„въз основа на документ от ТЕЛК”. Да махнем това. Все пак в самата комисия също има хора с глави на раменете. Те не могат ли да преценят човекът в състояние ли е или не може сам да гласува, че трябва обезателно, ако няма документ, да не може да гласува? 
Аз мисля, че във всяка една комисия, независимо от коя политическа партия, повечето хора са почтени, защото случайни хора не се предлагат. Те имат съвест и някакъв морал. Трябва да приемем, че те също могат да преценят дали човек може или не може да гласува сам. Още повече комисията не е от един-двама-трима души. Дайте да оставим тази възможност – да не е обезателно да има документ, а ако няма – комисията, да кажем, по изключение. Защо трябва да е задължително това нещо, да се формализират от комисията? Затова ви предлагам и може би е по-добре да отпадне този текст. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Реплики? Няма.
Други народни представители, които желаят да вземат отношение? Няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Реплики? Няма.
Други изказвания на народни представители? Няма.
Закривам дискусията по новия чл. 204.
Започваме поредица гласувания. Ще подлагам на гласуване предложенията по алинеи, а не по реда на правенето им, за да не се объркваме.
По ал. 1 е направено предложение от народния представител Мая Манолова, току-що и от господин Радославов, също и от господин Миков – в първото изречение да отпаднат думите: „Въз основа на документ на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващ увреждането”. 
Моля, гласувайте.
Гласували 86 народни представители: за 17, против 66, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Господин Миков, заповядайте за предложение за прегласуване.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз ви моля още веднъж да обмислите, че всяка политическа и парламентарно представена партия има симпатизанти, желаещи да гласуват за нея – възрастни хора. Предлаганият текст е дискриминационен по отношение на тези хора. Предлаганият текст не е в съответствие със Сборника добри практики на Венецианската комисия, приети от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Предлаганият текст ограничава и обвързва упражняването на избирателното право с фактически придобита нетрудоспособност от съответните органи – лекарски комисии. Това е ненормално, недемократично и в крайна сметка тези хора не заслужават това отношение. 
Знаете, че на предишните избори много пенсионери гласуваха за вас – за ГЕРБ, за мнозинството, упражниха вота си и не сбъркаха – тогава са си мислили те. Няма да сбъркат и сега. Ако искате сега да ги лишите ... 
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Това не е процедура.
МИХАИЛ МИКОВ: Очевидно вие се страхувате от това, което те са разбрали за вас през този период, откакто ви подкрепиха.
Още веднъж ви моля: преосмислете, отложете, вижте за какво става въпрос! Не приемайте такъв дискриминационен текст към нашите родители! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на прегласуване предложението за отпадане на думите „въз основа на документ на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващ увреждането” – първото изречение в ал. 1.
Гласували 94 народни представители: за 15, против 69, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
Господин Миков направи предложение по ал. 1, което не пожела да даде точно, затова аз не мога да го възпроизведа. Каквото е записано в стенограмата и кой колкото е разбрал. 
Подлагам на гласуване направената редакционна промяна, която, за съжаление, не мога в момента да ви я изчета. Той я заяви устно. 
Гласували 78 народни представители: за 12, против 60, въздържали се 6.
И това предложение не се приема.
По ал. 2 няма предложения.
По ал. 3 има предложения от народния представител Димитър Лазаров. Ще изчета целия текст така, както е предложен. 
Първото изречение да бъде: „Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки” на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията.”
Второ изречение: „Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след което придружителят се подписва.”
Трето изречение: „Този списък се подписва и от председателя и секретаря.”
Режим на гласуване за редакцията, която ни се предлага от господин Лазаров за ал. 3.
Гласували 91 народни представители: за 86, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
По ал. 4 има редакционно предложение от народния представител Михаил Миков – в първото изречение накрая – след „гласувал” в скоби да се добавят думите „(и се подписва)”.
Режим на гласуване за редакционното предложение.
Гласували 89 народни представители: за 83, против 2, въздържали се 4.
Предложението е прието.
С това се изчерпиха всички предложения за редакции, за отпадане и добавяне на текстове към чл. 204. 
Поставям на гласуване целия чл. 204 – нова редакция, както ни се предлага от комисията, с приетите редакционни предложения преди това. 
Гласували 89 народни представители: за 77, против 4, въздържали се 8.
Прието е и това предложение.
Госпожо Фидосова, продължете нататък.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Раздел Х – Гласуване с подвижна избирателна урна”.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел Х.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване заглавието на Раздел Х, което ни се предлага от вносителя.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 199 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 199, който става чл. 205:
„Правила за гласуване
Чл. 205. (1) За гласуването с подвижна избирателна урна са изготвя списък по реда на чл. 176, ал. 2.
 (2) Членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват подвижната избирателна урна, но не по-малко от четирима, получават от председателя на комисията списъка по чл. 176, ал. 2, празна запечатана избирателна урна, на която с големи букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак „Х”, поставен с химикал, пишещ със син цвят, модулна кутия с бюлетините при избори за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България, кочан с бюлетините при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове и печат, когато се гласува с обща бюлетина. Броят на бюлетините е равен на броя на избирателите, вписани в списъка за гласуване с подвижна избирателна урна, увеличен с 10 на сто. 
(3) Печатът за гласуване с подвижна избирателна урна се маркира, за което се съставя протокол, който съдържа най-малко три отпечатъка от маркирания печат и се подписва от всички членове на подвижната секционна избирателна комисия.
(4) Членовете на подвижната секционна избирателна комисия поставят подвижната избирателна урна на достъпно и видно място в дома на избирателя. Данните от документа за самоличност на избирателя се сверяват с тези от списъка и в списъка се вписват единния граждански номер (личен номер) и вида и номера на документа за самоличност. Документът за самоличност, съответно и удостоверението за пребиваване на гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, остава в членовете на комисията до полагането на подпис от избирателя в списъка.
(5) При гласуването с подвижна избирателна урна в помещението с избирателя не могат да присъстват други лица, включително членовете на секционната избирателна комисия, които обслужват подвижната избирателна урна, освен ако избирателят не може да извърши сам необходимите действия и се налага гласуване с придружител. Имената и единният граждански номер (личен номер) на придружителя, както и причината за гласуване с придружител се вписват в графа „Забележки” на списъка срещу името на избирателя от члена на комисията, след което данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, който се подписва от членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват подвижната избирателна урна. Изискванията на чл. 204, ал. 5, 6 и 7 се прилагат и при гласуването с подвижна избирателна урна.
(6) След вписване на данните в списъка, при избори за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България, избирателят получава от членовете на комисията химикал, пишещ със син цвят и празен плик за гласуване. Избирателят гласува като от модулната кутия взема бюлетината на избраната от него партия или коалиция от партии или за независим кандидат, ако желае, поставя знак „Х”, с химикал, пишещ със син цвят, в едно от малките квадратчета пред имената на избран от него кандидат на партия или коалиция от партии, който показва по еднозначен начин неговото предпочитание (преференция) за съответния кандидат, поставя бюлетината за избраната от него кандидатска листа в плика и го затваря. Избирателят пуска плика в избирателната урна в присъствието на членовете на комисията, полага подпис срещу името си в списъка и получава обратно документите си. В графа „Забележки” на списъка членовете на комисията вписват часа на гласуването. 
(7) След вписване на данните в списъка, при избори за президент и вицепрезидент на републиката, избирателят получава от членовете на комисията химикал, пишещ със син цвят и бюлетина от кочана с бюлетините, която се подпечатва с печата на комисията в момента на получаването й. Избирателят гласува като поставя знак „Х”, с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето с номера на избраната от него кандидатска листа, който изразява по еднозначен начин неговия вот и сгъва бюлетината по начин непозволяващ да се вижда отбелязаното маркиране за партия, коалиция от партии или инициативен комитет. Сгънатата бюлетина се дава на членовете на комисията, които я подпечатват повторно с печата на комисията, след което избирателят пуска сгънатата бюлетина в избирателната урна, полага подпис в избирателния списък и получава обратно документите си. В графа „Забележки” на списъка членовете на комисията вписват часа на гласуването.
(8) След вписване на данните в списъка, при избори за общински съветници и кметове, избирателят получава от членовете на комисията химикал, пишещ със син цвят и бюлетини от кочаните с бюлетините за всеки вид избор, които се подпечатват с печата на комисията в момента на получаването им. Избирателят гласува като поставя знак „Х”, с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето пред наименованието на избраната от него партия, коалиция от партии или инициативен комитет, който изразява по еднозначен начин неговия вот и сгъва бюлетините по начин непозволяващ да се вижда отбелязаното маркиране за партия, коалиция от партии или инициативен комитет. Сгънатите бюлетини се дават на членовете на комисията, които ги подпечатват повторно с печата на комисията, след което избирателят пуска сгънатите бюлетини в избирателната урна, полага подпис в избирателния списък и получава обратно документите си. В графа „Забележки” на списъка членовете на комисията вписват часа на гласуването.
(9) Членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват подвижната избирателна урна, посещават избирателите от списъка по домовете им до изчерпване на списъка, но не по-късно от 20 часа, като им се осигурява транспорт и охрана. Ако избирателят не бъде открит на посочения адрес в графа “Забележки” на списъка срещу името на избирателя се отбелязва това обстоятелство и се подписва от членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват урните.
(10) След приключване на гласуването с подвижната избирателна урна върху нейния отвор се залепва хартиена лента, на която се отбелязва часът на последното гласуване, който не може да бъде по-късно от 20 часа, подписана от членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват урната. Подвижната избирателна урна се връща в помещението по чл. 176, ал. 4.
(11) За неуредените въпроси се прилага раздел VІІІ от тази глава.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Това, което прочетох току-що е един изключително подробно разписан текст за хората с увреждания, които ще заявят, че искат да гласуват с тези подвижни урни. С този кодекс ние създаваме удобство и възможност на тези хора да гласуват в домовете си при спазване на всички принципи, права и задължения, които са разписани в този кодекс, именно за да не се получава това, което в предишния дебат се каза от колегите, които говориха преди мен от тази трибуна – да не се носят на гръб възрастни и болни хора в избирателните секционни комисии или да не могат да гласуват.
Разписахме изключително подробно процедурата, така че да е максимално ясна. Налага се да направим редакция, тъй като направихме такава редакция и в предишния член, който гласувахме – в 199, който по редакцията на комисията става чл. 205, в ал. 5, изречение второ след думите „от члена на комисията”, се поставя точка и думите до края на изречението отпадат. Създават се ново изречение трето и четвърто: „Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след което придружителят се подписва. Списъкът се подписва от членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват подвижната избирателна урна”. Изречение трето по редакцията става изречение пето и в него преди цифрата „5” се добавя цифрата „4” и се поставя запетая. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, разбира се, че предложенията, които се правят в залата, са извън размера на допустимите редакционни, но аз лично не възразявам, защото разбирането ми е, че когато става дума за изборни правила, които включват в себе си много технология, текстовете трябва да бъдат изчистени и написани по начин, който да позволява да бъдат прилагани по несъмнен начин, така че многобройните секционни избирателни комисии и всички участници в изборния процес да могат да ги прилагат, без да се затрудняват и да не е необходимо допълнително тълкуване. 
Разбирането ми е, че трябва във всички текстове, в които се установят несъответствия, а това е нормално за един Изборен кодекс, те да бъдат променяни, включително в движение. В тази връзка искам да ви обърна внимание, че когато текстовете се четат бавно, има време за осмисляне. Възможно е подобни несъответствия да се появят и на други места, тъй като текстовете са свързани едни с други и промяна в един текст води със себе си промени поне в още няколко. Това е по повод предложението за редакция, което аз лично подкрепям. 
Всъщност смисълът на моето изказване е в друга посока. Вие приехте гласуване на изборите за народни представители с отделни бюлетини, което, освен всички останали неудобства и лоши практики, които ще доведе със себе си, има своето изражение и в гласуването с подвижна избирателна кутия, организирана от подвижна избирателна секция. За първи път това беше въведено в рамките на предишното управление за последните избори, когато обаче гласуването беше с интегрална бюлетина. Тогава също имаше много дебати и много размисъл за това как може да се организира по начин, по който, от една страна, да не подлага на съмнение тайната на вота и манипулирането на вота, а, от друга страна, да даде възможност на хора, които не са подвижни, да упражнят правото си на глас. Достигнахме до някакви текстове, които според мен бяха добри – касаеха гласуването с интегрална бюлетина. 
Сега може ли някой от вас да ми отговори: как, предвид наличието – тук ще цитирам колегите, на случаи, в които се регистрират 20, 30, 40 политически субекта, как, когато вчера вие опъвахте тук едни чаршафи, които стигаха оттук до средата на залата, ...
СТЕФАН ДЕДЕВ (ГЕРБ, от място): Седем метра!
МАЯ МАНОЛОВА: ... това всичкото трябва да бъде разстлано по един начин в съответното помещение, в което се намира човекът с увреждане, така че той да може сам да упражни правото си на глас?! Как виждате този чаршаф, който покрива половината от централната зона, в която седи ГЕРБ, да бъде разположен в едно помещение, в което се намира човек с увреждане? 
Аз не се съмнявам, че вие имате техническа възможност да ми го покажете. Но, ако например това е с така наречените модулни кутии, които тук отново се срещат – в тези текстове, може би ще имам щастието най-накрая да чуя каква точно е концепцията за тези модулни кутии, иначе известни в Правната комисия с наименованието „тавички”. Какъв трябва да бъде техният размер и как те ще могат да бъдат пренасяни и разнасяни от секционната избирателна комисия (хем да съдържат всичките тези – става дума за обема, за площта, а не за тежестта, предполагам); как в крайна сметка, когато става дума за гласуване с отделни бюлетини, ще се опази тайната на вота? Там, ако не се лъжа, изискването за броя бюлетини е броят на избирателите, записани в списъка за гласуване за хора с увреждания, плюс 10%.
За съжаление, трябва да ви кажа от опита на последните избори – практически почти нямаше записали се за такова гласуване. Сега също няма да има особена активност. Примерно, ако има 20 души в този списък, бюлетините във всяка купчинка ще са по 22. Нали се сещате, че липсата на една от 22 бюлетинки ще означава как е гласувал отделният гласоподавател? Тоест яснотата за това кой как гласува, особено един беззащитен човек, който не е в състояние сам да се придвижва. 
Това е още едно доказателство, че въвеждането на отделните бюлетини е крачка назад във всякакъв смисъл, освен контролиране на вот и купуване на гласове, но и по-голяма трудност при опазване на тайната на вота. Както искате, така го разбирайте – и с индианските нишки в изборните помещения при гласуването на хората с увреждания. Първо, технически е невъзможно това да се случи според мен и, второ, не е възможно да се опази начинът, по който са гласували отделните избиратели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Миков, заповядайте за изказване.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми народни представители, сега ще започнем обратно – първо ще си направя редакционните предложения, а после ще ги мотивирам, защото предния път не ми стигна времето.
В ал. 2, изречение второ, след „подвижна избирателна урна” да се добави „с нечетен брой” – изречението продължава „но не по-малко от четирима”. Четният брой членове на една комисия – има ли смисъл да ви обяснявам за какво става въпрос? (Реплика от народния представител Стефан Дедев.)
Ние, вие – предложили сме го. Може и да е сгрешил някой. 
Второто. В ал. 5, изречение второ, ред седми, по аналогия на приетото вече, след „забележка” да се добави „и се подписва”. 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Аз го предложих цялото и писмено го дадох. 
МИХАИЛ МИКОВ: Добре. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Това вече го има като предложение.
МИХАИЛ МИКОВ: В чл. 9 предлагам преди „транспорт и охрана”, преди „охрана” да се добави „и по възможност – охрана”. Невинаги е необходима охрана. 
В същото време знаете, че по избори съставът на МВР е изключително натоварен да покрие постоянните секции. Имайте предвид, че едно допълнително натоварване ще създаде много тежки проблеми по осигуряване със състав. 
Не знам – някой от вносителите давал ли си е сметка колко подвижни секционни избирателни комисии и секции ще има в страната при едни общи избори и какво допълнително изискване налага това? Ако може да се осигури от МВР без особени затруднения – чудесно.
Накрая, имам един въпрос, ако някой може да ми отговори: защо часът е сложен не по-късно от 20,00?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Защото тогава приключва изборният ден за всички. 
МИХАИЛ МИКОВ: Аз знам, че е 19,00 ч. 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Но не по-късно от 20,00 ч.
МИХАИЛ МИКОВ: Предлагам тук текстът също да стане „19,00 ч.”, защото тези подвижни секции в зоната след приключването на другите секции могат да се превърнат в едно място, през което да се влияе съществено на резултатите. 
Няма толкова много кандидати. Беше ви казано преди малко от госпожа Манолова: да бъдат добри, правят, каквото правят – в светлата част на деня! Изборите догодина ще бъдат през м. октомври, между 19,00 и 20,00 ч. е голяма тъмница; с тези подвижни секции ще станат много балкански и байганьовски истории. 
Затова ви моля за максималния час, още повече, нали има транспорт, ами ще обикалят в светлата част на деня по къщите! Как си представяте по нощите да се ходи? Така че ви предлагам да бъде същият час, който е и за другите секции. Минали, неминали – да са минали. Иначе по тъмниците избори – извинявайте. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин Миков. 
Реплика ли искате, господин Лазаров? 
Заповядайте.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Тук по предишния текст ни убеждаваха как ще ограничим възможността на хората да гласуват, как ще ги лишим от възможността да гласуват. Сега пък тук се говори точно обратното, че точно в 19,00 ч. трябва да приключи гласуването в тази подвижна изборна секция при положение, че по общите правила, ако отвън има негласували, се удължава гласуването. 
Е, няма ли да ги ограничим тези един или двама, които, поради това че са били малко повече или е имало недобри разчети, ще бъдат лишени да гласуват между 19,00 ч. и 20,00 ч., уважаеми колеги!? Е, на кое да вярваме? На кои доводи да вярваме? На тези ли, които преди малко бяха казани, или на тези, които сега се казват?
В същото това изказване единият път се каза, че те нямат да бъдат толкова много тези хора, а пък сега изведнъж се казва да няма полицейска охрана при положение, че на всички други секции има полицейска охрана. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Втора реплика няма.
За дуплика – господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател! Господин Лазаров беше много убедителен и аз оттеглям предложението си за полицейска охрана. То си е ангажимент на МВР, да си го осигури МВР! Щом сте решили, слагайте си охрана. (Реплики от ГЕРБ.)
Правилно! Оттеглям предложението си. Сложете охрана, само че, господин Лазаров, аз не искам хората с охрана да ходят по къщите след официалното приключване на изборния ден, затова да приключат изборите, както приключват всички други. Не е редно да започнат в някои секции броенето, а в други секции да не е приключило гласуването.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Нали се обявява краят на изборния ден?
МИХАИЛ МИКОВ: Той се обявява – краят, но обикалят по къщите, докато стигнат, където ще броят. Ще станат големи спекулации с тази работа!
Нищо не пречи – светъл е денят, голям е. Тогава направете изборите от 19,00 ч. до 05,00 ч. на другия ден – и да ходят с охрана по къщите! Не знам, някой от вас не се ли е сетил за това – пак нали, имат си охрана, нощем си ходят по къщите!...
Аз ви моля, защото смятам, че е разумно предложението, както приключват другите секции изборния ден, така и тук ще бъдат така добри да приключат. Не е редно между 19,00 ч. и 20,00 ч., още повече, че повечето секции в страната са затворили, изключение е удължаването, но там на самото място има граждани, има наблюдатели. Изравнете режима, за да няма съмнение в някакви злоупотреби. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Други изказвания няма.
Започваме да гласуваме. (Шум и реплики.) Всичко е записано и пак така ще гласуваме – по алинеи.
По ал. 1 на чл. 205, тоест това е новата номерация.
Първото предложение на господин Миков е да се добавят думите в изречение първо след „подвижната избирателна урна” да се добавят думите „са нечетен брой” и да продължи нататък изречението. 
Моля, режим на гласуване. (Реплики.)
Гласуваме предложението на господин Миков по ал. 1 за редакционна добавка. Думите са „нечетен брой” и нататък продължава: „но не по-малко от четирима”.
Гласували 81 народни представители: за 10, против 63, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Следващото предложение по ал. 5, което предложи госпожа Фидосова, подробно го изчете, да не го чета цялото. В една част от тях е това, което и господин Миков предложи... (Силен шум. Реплики от КБ.) 
Искате да се прочете наново? Добре.
В ал. 5, в изречение второ след думите „от члена на комисията” се поставя точка и думите до края на изречението отпадат.
Създават се изречения трето и четвърто: „Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след което придружителят се подписва. Списъкът се подписва от членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват подвижната избирателна урна”.
Изречение трето по редакцията става изречение пето и в него преди цифрата „5” се добавя цифрата „4” и се поставя запетая.
Режим за гласуване за това предложение, което направи госпожа Фидосова. (Реплики от народния представител Михаил Миков.) 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Господин Миков, Вашето предложение по ал. 4 сега се записва – цифрата „4”. Това е по предишния член. (Реплики.)
Включва го, цялото, коректно написано! (Реплики от КБ.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Нека прекратим това гласуване, да видим резултата и тогава ще продължим нататък.
Гласували 76 народни представители: за 71, против 2, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Процедура.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Господин Миков, само да обясня.
Тъй като в чл. 198, по редакцията – 204, в ал. 4 след „отбелязва „гласувал” приехме „и се подписва”, затова сега в ал. 5 в последното изречение на чл. 199, който става чл. 205, добавяме и числото „4”. Това е тази алинея, която преди малко гласувахме с редакцията. (Реплики.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Миков оттегля предложението за тази редакция. (Оживление.)
Остава още едно предложение на господин Миков. То е в ал. 10, където „20” се заменя с „19”.
Моля, гласувайте. Става дума за часа. Нека да е ясно за какво става дума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 84 народни представители: за 74, против 9, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване чл. 205 по номерацията на комисията: „Правила за гласуване”, заедно с приетите редакционни поправки от нас току-що.
Гласували 69 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Преди да обявя почивка до 17,00 ч., искам да уведомя народните представители, че предвид прецизността на текстовете оттук насетне предложения за редакционни поправки ще приемам само в писмен вид. Моля, съобразете това и през почивката, който има редакционни бележки, да бъде любезен да се подготви.
Петнадесет минути почивка.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заседанието продължава.
Госпожо Фидосова, можете да докладвате, само че преди това моля народните представители и да заемат местата си, и да спрат да говорят шумно помежду си, за да можем да чуваме какво се докладва и какво става в залата. 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Раздел ХІ – Гласуване с удостоверение за гласуване на друго място.”
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ХІ.
Член 200 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 200, който става чл. 206 със заглавие „Правила за гласуване”.
„Раздел ХІІ – Гласуване на ученици и студенти.”
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ХІІ.
Член 201 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 201, който става чл. 207, със заглавие „Правила за гласуване”.
Член 202 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 202, който става чл. 208 със заглавие „Права на ученици и студенти за гласуване”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, видно е и от изписването на чл. 200, който регламентира начина, по който избирателите с удостоверение за друго място могат да упражнят правото си на глас, че беше резонно нашето предложение застъпниците да имат възможност да гласуват в секциите, в които ще наблюдават честността на изборите. Всъщност изписването на този текст е доказателство за това, че гаранциите са достатъчни, от една страна, ако се въведе правилото само по двама застъпници да имат възможност да гласуват в дадена секция, които представляват определена политическа сила, и предвид факта, че това се отразява на съответното място в протоколите, се дава възможност както за проверка, така и да се следи за нарушения на тази процедура. Разбира се, че застъпниците не са към избирателните секции, те са на определени кандидати или на политически партии, така че нищо не пречеше с подробното регламентиране на това правило, от една страна, да се осигури честността на вота в отдалечени избирателни секции, а от друга страна, да не се допуснат спекулации и контролиране на вота чрез застъпници.
Само искам да обърна внимание, че по този начин, освен че се ограничават възможности за контрол върху честността на вота, не се постига нищо друго, защото схемите за контрол на вота, освен чрез застъпниците, могат да бъдат развивани и по други начини. Например чрез пълномощниците на различните партии, които, така или иначе, са фигури, участници в избирателния процес, които по никакъв начин не се контролират от този кодекс. Така че, който е решил да злоупотребява, има възможности за това и чрез други фигури, чрез други участници в избирателния процес, а тук според мен напразно се ограничи възможността застъпниците да бъдат през целия ден в избирателните секции, които ще контролират, и това да осигури повече гаранции за честността на вота.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
В такъв случай поставям на гласуване Раздел ХІ с наименованието на заглавието по текста на вносителите, чл. 200, който става чл. 206 със заглавието, което ни се предлага, а иначе по вносител, Раздел ХІІ с наименованието, което ни се предлага от вносителите, чл. 201 по вносител, който става чл. 207, със заглавието, което ни се предлага от комисията, и чл. 202, който става чл. 208 със заглавието, което ни се предлага от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 93, против 1, въздържали се 4.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Раздел ХІІІ – Гласуване по електронен път чрез интернет.”
Комисията предлага Раздел ХІІІ с членове 203-209 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в § 11 в Преходните и заключителните разпоредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Желание за изказване по този текст? Няма.
Подлагам на гласуване Раздел ХІІІ, който комисията предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в § 11 в Преходните и заключителните разпоредби, тоест предложението е за отхвърляне от страна на комисията, тъй като ще отиде на друго място.
Гласували 102 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието, тоест целият Раздел ХІІІ от текстовете от 203 до 209 е отхвърлен в този вид, тъй като целият отива в Преходните и заключителните разпоредби.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Глава десета – Преброяване на гласовете.”
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Глава десета.
„Раздел І – Общи разпоредби.”
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел І.
Член 210 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 210, който става чл. 209 със заглавие „Приключване на гласуването”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? (Реплика от народния представител Мая Манолова.) 
Това е Глава десета – „Преброяване на гласовете”, Раздел І – „Общи разпоредби”, и чл. 210, който става чл. 209.
Няма желаещи за изказване.
Подлагам на гласуване Глава десета с наименованието по вносител, Раздел І с наименованието по вносител и чл. 210 по вносител с предложението за наименование, който става чл. 209.
Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 211 има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев. 
Комисията подкрепя предложението.
По чл. 211 има предложение на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски – в чл. 211 след думата „журналисти” се добавя изразът „и представители на социологически агенции”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 211, който става чл. 210:
„Право да присъстват
Чл. 210. При отваряне на избирателните урни и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение могат да присъстват кандидати, един от застъпниците по чл. 101, ал. 2, по един представител на партия, коалиция от партии и инициативен комитет, наблюдатели и журналисти, като им се осигурява пряка видимост при преброяване на гласовете”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Найденов. 
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми дами и господа народни представители, предложението засяга присъствието на различни категории представители, в това число кандидати, застъпници на кандидати и партии в избирателните секции. Това предложение е правено много пъти по отношение на различни промени в закони, свързани с различните видове избори и не се прие. Не е ясно по какви причини. 
Сами виждате, че става дума за присъствието на най-малко шест категории лица извън членовете на избирателните комисии, в това число, разбира се, освен застъпниците на кандидатите и на партиите, наблюдатели и журналисти.
Правим предложение към присъстващите лица в избирателната секция да се включат представители на социологическите агенции. Всички партии, в това число, разбира се, и всички кандидати дори, когато са независими, издигнати от инициативни комитети, ползват услугите на социологически агенции – възлагат им проучвания, въз основа на които основават своето поведение и отношение към проблеми, създават платформи и взимат решения на базата на социологическите проучвания. Затова е толкова неясно и поне до този момент отсъстват убедителни аргументи, които да кажат защо се отхвърля предложението в избирателните секции да присъстват представители на социологически агенции. Те са още една възможност за наблюдаване начина, по който става отварянето на избирателните урни и начина, по който се броят и установяват резултатите от изборите. Естествено това е една възможност за тях самите да тестват и съответно да съпоставят резултатите от проучването с конкретните резултати в съответната секция.
Аргументът, че външните лица извън членовете на избирателните комисии, които ще присъстват в помещението на избирателните секции, стават много, не е много убедителен. Това че до този момент ще присъстват шест категории лица и ще има още един представител на социологическа агенции, няма чак толкова да затрудни физически присъствието на останалите категории лица и избирателни комисии в съответното помещение. 
Ако някой има аргумент, че „представител на социологическа агенция” е в някаква степен неясно като определение по отношение на бройката, то е точно толкова ясно или неясно, зависи от гледната точка, колкото е определението „наблюдатели” или съответно „журналисти”. Така че не виждам причина да се отхвърля предложението за присъствие в избирателните секции. 
Апелирам да приемете предложението за присъствие на представители на социологически агенции в момента на отваряне на избирателните урни и установяване на резултатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател!
Имам едно редакционно предложение, което първо ще кажа, после ще Ви го дам писмено, ако трябва. Мисля, че може да не се наложи. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Нали се уточнихме да е писмено?
МИХАИЛ МИКОВ: Имам го и писмено, но ще видите какво е дребно – Чл. 210, така както е формулиран, говоря за текста – по комисията.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Ние разглеждаме чл. 211, който става чл. 210.
МИХАИЛ МИКОВ: Добре. Нищо! Нищо, ще Ви кажа после какво ще направим. Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Други изказвания? Няма.
Искате ли, госпожо Манолова? Защо се забавихте? Имате думата.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги! Искам да кажа няколко думи в подкрепа на нашето предложение: в края на изборния ден, тогава когато се отваря урната и се броят бюлетините, да присъстват и представители на социологически агенции.
 Аргументите в Правната комисия бяха в посока, че тези, които правят екзит пол в изборния ден, имат други функции, които приключват в рамките на изборния ден. Уточнявам, че в случая нямаме предвид единствено и само тези социологически агенции, които правят екзит пол. Те имат съвсем други ангажименти, които нямат връзка с броенето на гласовете в края на изборния ден. 
Няма логика, при положение че Политическа партия ГЕРБ е един от привържениците на регионалните преброителни центрове, където под светлините на прожекторите в края на изборния ден всички български граждани, включително, които желаят, могат да дойдат и да наблюдават как се броят бюлетините, респективно гласовете. 
Честно казано, предвид всички нововъведения, които бяха вкарани в този кодекс, започвам да си мисля дали наистина не е по-добре да се въведат регионалните преброителни центрове. Каквито манипулации ще се правят – да се правят по подмяна на чувалчетата, но поне това, което отиде в преброителния център, да не се фалшифицира по начините, за които ставаше дума преди това.
Правя тази вметка, защото отхвърлянето на това предложение, практически е в противоречие със заявената от вас позиция, че максимален брой представители на гражданското общество трябва да следят броенето на бюлетините и по този начин да осъществяват контрол над честността на вота, още повече предвид всички забележки, които бяха отправени по отношение въвеждането само на един знак, именно знакът „Х”, че е в интегралната бюлетина. И още повече очакванията, предвид изнесените скандални данни напоследък, че е възможно някои политически партии да се занимават с преправяне на бюлетините по начин, който да ги прави недействителни.
Така че във ваш интерес е в края на изборния ден да има максимално широко представителство на гражданското общество, включително на социологически агенции, които да се убедят, ако вие имате такова намерение, разбира се, че няма да се фалшифицират резултати от избори. 
Един от важните моменти е кой брои гласовете. Важно е кой гласува, важно е кой има право, важно е кой контролира срещу изборни манипулации, но най-важно е кой брои! Така че ако при броенето участват един по-широк кръг регламентирани субекти, които да се убедят, че броенето протича честно и не се правят манипулации, това само ще бъде в полза на целия изборен процес.
 Моля, помислете върху нашето предложение! Има възможност да бъде подкрепено без от това да произтекат някакви последици, които да се свързани с други текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Реплики?
Реплика – народният представител Владимир Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Манолова! За пореден път искате да ни внушите нещо, което няма нищо общо с процеса на изборите. Важно е как гласуват хората, а не е важно в какви урни, какви бюлетини пускат и кой брои. (Реплика от народния представител Мая Манолова.) И второ, искам да ви попитам тези шест категории, които бяха цитирани и са записани в кодекса, са хора, които следят за честното протичане на изборите, искам вие да ми посочите в дупликата, ако направите такава, коя социологическа агенция има отношение към честното провеждане на изборите? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Втора реплика – Павел Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Госпожо Манолова, аз няма да се учудя, ако вие от БСП изброите точно кои агенции да бъдат допускани и кои агенции имате предвид. Защото знаем от самото начало на прехода, че има едни агенции, които са изключително близки до вашата партия, създадени от вас, издържани от вас. Шефовете или собствениците на тези агенции са членове на Висшия ви партиен съвет.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Кажи ги.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Всички ги знаете, вие ги кажете! Няма сега да ги казвам. Ние ги знаем всичките. Знаем имена, които са общоизвестни. Тези социологически агенции, както знаем, са силно комерсиализирани – който им плаща и колкото им се плаща, в голяма степен те дават тези данни. Особено в самото начало на прехода и в зората на изборната демокрация тези агенции определяха и изборния резултат. Първо, те даваха процентите на политическите партии и след това, разбира се, това се нагласяше в Централната избирателна комисия в съответствие до районните избирателни комисии, като проценти. Тук се подхилвате, а много добре знаете, че е така! Едни толкова комерсиализирани агенции, в две трети, от които вие имате пряк контрол, сугестирате ги, в голяма степен ги издържате, те са и ваши партийни социологически агенции по всички признаци на това понятие. Не знам каква положителна роля биха имали в организирането и провеждането на едни избори и стоенето по места в секциите, или съответно на по-големите нива на избирателните комисии.
Уважаеми колеги, това е още един текст, с който се разстройва досегашният цялостен, добре стикован, проигран механизъм, по който БСП е правел изборите. Това е едно добро попадение в новия Изборен кодекс, с който се разстройва този синхрон и цялата далавера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Трета реплика? Няма.
Госпожо Манолова – за дуплика.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Господин Шопов, улавям се, че започвам да се лаская от изключителните възможности и влияние, които предоставяте на мен и на политическата сила, която представлявам. Би било добре, ако БСП имаше чак такова влияние, но уверявам Ви, няма как в едно демократично общество политическите партии, които и да са те, да могат да контролират неправителствения сектор включително социологическите агенции, наблюдателите и пр. Няма как да се случи!
Не разбирам основанията за вашето разстройване, защото правилата са такива, каквито са били и до този момент. Трябва честно да си призная, въпреки че бяхме внесли подобни предложения в предния парламент, те не бяха приети от тогавашното мнозинство. Да, участвах в прокарването на такива предложения, но и тогава нямаше разбиране от гледна точка на това, че не трябва да се разширява прекомерно кръга от лица, които присъстват при отварянето на изборните урни. 
Нали с тези изборни правила трябва да направим все пак крачка напред? Нали прозрачността е каузата, която ГЕРБ обяви още преди да вземе властта? Най-нормалното нещо е, след като прозрачността, публичността са толкова важни за политическата партия, която внесе и си приема сама този проект, там, където могат да бъдат осигурени такива възможности, това да се направи.
Още повече, че то по никакъв начин не пречи нито на текстовете, които ще работят за ГЕРБ в предстоящите избори, на никоя фигура или, тук вече ще използвам думата, схема, не влияе присъствието на наблюдатели в изборните помещения. Това ще бъде един добър знак към гражданите, че политиците нямат какво да крият в момента, в който се броят гласовете.
Очевидно разбирането на тези, които ще организират изборите е друго. Започвам да си мисля, че тези данни, които бяха изнесени напоследък, ще имат своето основание и в предстоящите избори и че тук ще се правят опити да се манипулират, освен начинът, по който ще гласуват хората, но и начинът, по който ще се броят бюлетините.
Защото, господин Тошев, да твърдите, че няма значение кой брои и как брои, е лицемерно. Абсолютно лицемерно! Всеки от нас знае, че е важно при едно гласуване да е ясно кой брои. (Шум и реплики от ГЕРБ.) И е най-добре, когато се извършва това броене да присъстват максимален брой представители на гражданското общество, за да са убедени всички, че се брои честно.
Тук ще ви кажа според мен няма социологическа агенция, която да няма интерес изборите да бъдат честни. Няма такава. А кого имаше предвид, господин Шопов, си знае само той. Тези конспирации са само в неговата глава. Аз нямам отношение и не предполагам кого визира той.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
Народният представител Яне Янев, за изказване.
Заповядайте, господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Член 211, който става чл. 210, на практика е невъзможен за реализация. Аз не знам вносителите като са го писали дали изобщо са си направили труда да сумират елементарни числа. Аз ще ви дам един съвсем елементарен пример, с който вие ще се убедите, че това на практика няма как да се случи.
Да речем най-близкият областен център до София – Перник. Съгласно вашето редуциране състава на общинските съветници, в Перник от 43 стават 33, тоест това са кандидати. Всички те имат възможност да присъстват при отварянето на урната. Освен това всички застъпници по чл. 101, ал. 2, тоест не по двама а по един, тези 33 кандидати имат възможност да имат поне по един застъпник, тоест още 33 души. Станаха 66 човека. На последните избори в Перник имаше регистрирани 28 партии и 7 инициативни комитети. Прибавяме и стават 96. Към тях прибавяме – в Перник поне има 7, 8 или 10 журналисти, и стават над 120 души.
Обяснете ми какви помещения са необходими за секционни комисии, за да могат да присъстват, без, забележете, членовете на Секционната избирателна комисия – само тези хора, които вие сте изброили по чл. 210. Това е абсурдно!
Тук трябва да добавите един текст: помещенията трябва да бъдат минимум 250 квадрата, за да могат да се съберат тези хора, които сте описали тук.
Госпожо Фидосова, Вие като вносител би следвало да станете и да обясните: как е възможно това нещо да се случи? Аз Ви го казвам чисто технически и мисля, че народните представители би следвало да получат информация. 
Какво се случва, уважаеми дами и господа? Първо, едни хора ще стоят на вратата, други ще стоят на кюшето, едни ще искат да са отпред, други ще искат още по-отпред. Ще се създаде излишна суматоха и вие на практика не сте предвидили никакъв ред, по който председателят на секционната избирателна комисия да въведе някакъв регламент. Това е един текст, който е пожелателен, но на практика е невъзможен за реализация.
Затова, като дадете пояснение по него, след това ние ще направим нашите предложения за промяна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте за реплика, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Янев! Ще ползвам правото на реплика, за да дам разяснение в отговор на Вашите въпроси, които поставихте.
Във Вашия пример, който дадохте с тридесет и тримата кандидати за общински съветници, само не дадохте пример колко са секциите в Перник. Тук колегите, може би трябва да ми помогнат. (Реплики от ГЕРБ.) Сто тридесет и седем?! Извинявайте! 
Първо, не може тридесет и трима да бъдат едновременно в 137 секции.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим, от място): Защо да не могат?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Не знам, как ще стане едновременно тридесет и трима човека да бъдат в 137 секции.
Второ, редакцията и препратката по чл. 101, ал. 2 гласи: „Кандидатите включени в една кандидатска листа могат да бъдат представлявани най-много от двама застъпници.”. Тези тридесет и трима, които изброихте, по един застъпник в секция – не е вярно, защото препращаме към текста на чл. 101, ал. 2, където казваме, че цялата листа от тридесет и трима – не може да има повече от двама. След това по още един текст казваме, че от тези двама един може да бъде вътре в секцията и един отвън. 
Не мисля, че в Перник има сто тридесет и седем журналисти, които да бъдат по един журналист във всяка секция до 137 или чуждестранните наблюдатели да бъдат сто тридесет и седем човека, които да бъдат по един във всяка от секциите.
Това са текстове, които досега са действали, но не точно в тази редакция. Това, което е различно сега е препратката и уточнението за листите, че може да бъдат в условията на чл. 101, който вече ви цитирах – на листа, не на кандидат и няма никакъв проблем. Нито ще затрудним процеса на броене на бюлетините, нито ще има ограничение за някое от изброените лица да присъстват. 
Уважаеми колеги, социологическите агенции няма какво да правят при броенето на резултатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Госпожо Фидосова, това е някакво нововъведение, за което Вие сега информирахте народните представители. Ако цялата листа в Перник от тридесет и трима кандидати за общински съветници имат само двама застъпници?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: В една секция.
ЯНЕ ЯНЕВ: Вижте, колеги, то е елементарно да разберете, че една политическа партия може да реши в съответна секция, която е най-проблематична, примерно, секцията в ромската махала, към която има слабост ГЕРБ, всички партии да си изпратят там застъпниците.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Не може, има ограничение, гласувахме го вече. 
ЯНЕ ЯНЕВ: Защо да има ограничение? (Шум и реплики.) Вие не може да направите това ограничение с този текст и помислете тази препратка, която правите, на практика не отменя този текст, който сме приели вече. 
В крайна сметка това обяснение, което дадохте, изобщо не решава проблема, защото казах, че това може да създаде безредие и суматоха в секционната избирателна комисия. Не е регламентирано и не е уточнено – кои хора ще стоят по-отпред, кои след тях и кои най-отзад?! Кой ще осъществи самият ред?! 
Вие давате възможност отново Централната избирателна комисия да се превърне в орган, който тълкува закона, а това е изключително опасно. Централната избирателна комисия не бива да има такива правомощия, каквито залагате, защото е чисто политически орган и в случая е орган на една политическа партия. 
В крайна сметка това, което вие твърдите, че се осигурява пряка видимост – осигурява се само един камуфлаж. Никъде в Изборния кодекс няма гаранции, че това, което винаги от „Ред, законност и справедливост” сме се опасявали и считали, че има политически партии, практикуващи именно тези процеси – да се купуват членове на секционни избирателни комисии. Ако в определени секционни избирателни комисии всички членове на секционната комисия бъдат предварително манипулирани, могат да вкарат цяла секция или по-точно цяла урна, която след това и да я отваряте пред всички, които сте изредили в този член, няма да има никакъв ефект, защото резултатите ще са предварително сглобени. 
По-добре да няма такава фалшива прозрачност, отколкото да има гаранции, че няма да бъдат фалшифицирани предварително изборните резултати от купени цели секционни избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Други изказвания?
Заповядайте, господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да направя процедура. Работим във време, в което журналистите не предпочитат да присъстват. Друг е въпросът, че работим по тъмно, а вие знаете, че по тъмно излизат да работят хайдутите.
Искам да направя следното предложение. Моля да се коригира озвучителната система в залата, защото голяма част от изказванията не се чуват. Това, че българските граждани не чуват и не разбират какво се случва в залата и дебатите в залата не са достояние до тях, е разбираемо, но самите народни представители да не чуваме изказванията и дебатите – става трудно. Ще помоля да коригирате малко озвучителната система.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Аз лично няма как да го направя, но се обръщам към съответните хора, които отговарят за озвучаването на залата. Щом има оплакване, че не чуват, може би трябва да се засили малко озвучаването. 
Заповядайте за изказване, господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Уважаеми колеги, действително ако този текст на чл. 210 започне да се прилага, голяма лудница ще настъпи в изборните помещения.
Аз искам да акцентирам вашето внимание, че броят на наблюдателите и журналистите, които могат да присъстват в изборното помещение при отварянето на урните, е неограничен. Значи, за кандидатите и за техните застъпници има някакви ограничения. 
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Какво предлагате?
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Ето, казва се в ал. 2 – „един от застъпниците по чл. 101, по един представител на партия, коалиция от партии, инициативен комитет”. Обаче вижте какво се получава по-нататък – „наблюдатели” и „журналисти”. Колко наблюдатели и журналисти могат да присъстват в дадено изборно помещение? 
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Колкото могат да се съберат на върха на една игла.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Колко медии има в България, колко журналисти?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Направи справка!
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Аз затова смятам, че тук трябва действително да има някакво ограничение и за журналистите, и за наблюдателите.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Особено за наблюдателите.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Защото има някои журналисти, които могат да подлудят една секционна избирателна комисия, включително да създадат безредици.
Както знаете, има журналисти, включително в нашето Народно събрание, които се държат по особено странен начин. Давам за пример операторите на телевизия BTV. 
Знаете ли, аз питам и народните представителки от ГЕРБ, а и от другите партии, че операторите от телевизия BTV снимат под полите на народните представителки? 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля Ви! Господин Василев, по текста! Когато правим дебат как работи парламентът, ще...
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Аз се радвам, че успях! Опитвам се, госпожо председател, да привлека вниманието на народните представители. И най-после успях да го привлека! 
Действително днес е имало такива случаи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля Ви, по текста! Ще Ви отнема думата иначе.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Отнемете я!
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Аз смятам, госпожо председател, че трябва да има някакво ограничение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Обърнахте ми внимание, така че не се безпокойте!
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Мога ли да кажа нещо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Може, кажете!
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Аз затова смятам, че трябва да има някакво ограничение по отношение броя на журналистите, които могат да присъстват в една избирателна секция при отварянето на урните. 
Затова правя конкретно предложение: да се създаде нова ал. 2 в чл. 210, като текстът на чл. 210 да стане ал. 1, а ал. 2 да гласи: „Право да присъстват в избирателната секция имат тези журналисти, които предварително са получили акредитация от общинската избирателна комисия за конкретно посочена от тях избирателна секция”.
По този начин проблемът ще бъде решен. Съответната медия ще заяви, че иска да има свой представител, примерно в циганската секция в Перник, за която говорихме преди малко. Мисля, че те са две. Съответно отиват от телевизия BTV в общинската избирателна комисия и казват, че искат в секция № 36 да бъдат акредитирани един оператор и един репортер, искат в секция № 16 да бъде акредитиран един оператор и един репортер. Така постъпва всяка медия – получава своите акредитации, и самите секционни комисии ще знаят колко хора всъщност ще присъстват при отварянето на урните. По този начин може да бъде създаден ред. 
Затова моля, госпожо председател, когато пристъпим към гласуване, да подложите на гласуване така предложената от мен ал. 2 към чл. 210.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля, дайте ми писмено текста. Такава беше последната договореност преди почивката.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Не мога!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Ще се подлагат на гласуване само писмено дадените предложения.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Не мога да Ви дам нищо в писмен вид, госпожо председател, защото парламентарно представената партия „Ред, законност и справедливост” няма своя стая в Народното събрание. Аз няма откъде да си взема лист и химикал и няма как да го представя писмено. Създайте ми условия за работа!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Ще Ви дам лист и химикал! Веднага ще Ви дам! Но може ли молив да Ви дам, защото имам молив в момента? Ето, заповядайте! Само моля не на трибуната, обаче, а да си седнете на мястото и тогава ще пишете! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви много!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли реплики?
И Ви моля малко по-бързичко, защото това е предложение, което ще трябва да го подложа на гласуване!
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим, от място): Иначе ще стане лудница в секциите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли други изказвания? Няма.
Закривам дискусията.
Първо подлагам на гласуване предложението от народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 12, против 82, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Господин Василев, извинявайте! Мина една минута, откакто говорихте! Още веднъж казвам на всички народни представители – всички предложения, които са редакционни, подготвяйте писмено. Просто водещите заседанието нямаме възможност да записваме абсолютно всичко точно и да го повтаряме след това пред народните представители. Внимаваме, за да сме коректни с това, което подлагаме на гласуване.
Предложението на народния представител Емил Василев е в чл. 210 да има нова ал. 2, която да гласи: „Право да присъстват в избирателната секция при отварянето на урните имат онези журналисти, които предварително са получили акредитация от общинската избирателна комисия за съответната секция”.
Гласували 89 народни представители: за 2, против 80, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 211, който става чл. 210.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим, от място): Прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: За прегласуване ли? Бавно реагирате, господин Василев! Заповядайте! Моля Ви, погледнах, очаквах да поискате прегласуване, защото имаше само два гласа „за”, а там виждах, че Ви подкрепят поне още 5.
Заповядайте!
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря много!
Моля да се прегласува, колеги! Аз смятам, че предложението е съвсем-съвсем разумно. Ако искаме да има ред в секциите, ако действително искаме да има ред в секциите, това нещо трябва да го направим по отношение на журналистите – с предварителна акредитация, да се знае кой в коя секция ще бъде.
Освен това става въпрос, ако щете, за елементарна равнопоставеност между политици и журналисти. Има ограничение за политици кои могат да присъстват в секцията, а никакви ограничения за журналистите! Включително и за тези, които днес си позволяваха да снимат отдолу, под полите на народните представителки.
	Така че аз моля да прегласуваме това. Трябва да има равнопоставеност и, ако щете, самоуважение.
	ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на прегласуване предложението на господин Василев.
Гласували 89 народни представители: за 7, против 75, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: В процедура на гласуване сме. Когато приключи гласуването, тогава ще Ви дам думата за процедура нататък. 
Поставям на гласуване чл. 211, който става чл. 210, в редакцията, която ни се предлага от комисията. (Реплики от народния представител Емил Василев: „Закъде бързате, госпожо председател?”) Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 80, против 8, въздържали се 6.
Предложението е прието. (Шум и реплики от независимите народни представители.)
Сега вече може да искате процедура. В процес на гласуване не може да искате друга процедура, освен прегласуване.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Госпожо допреди малко председателстваща! Действително Ви моля: изчаквайте малко! Не можем да тичаме от банката до пулта да гласуваме. Два пъти подред не ми се дава възможност да гласувам собствените си предложения. Това е абсурд! 
Не мога да разбере какво Ви влече да гледате все вляво? Уж сте от дясна политическа сила, а все гледате вляво. Ха, погледнете малко и вдясно, моля Ви се! 
И, закъде е това бързане?! Това искам да разбера – закъде е това бързане?! Закъде бързаме и защо всичко трябва да става така – на тъгъдък? Може би Вашите приятели от ГЕРБ са Ви посъветвали възможно най-скоро да се приеме този глупав и абсурден Изборен кодекс. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Фидосова, продължете доклада.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 212 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 212, който става чл. 211:
„Установяване и отразяване на изборните резултати
Чл. 211. 	(1) Секционната избирателна комисия установява резултатите от гласуването за съответния вид избор и ги отразява в протокол.
      	(2) Протоколът на секционната избирателна комисия е в три идентични екземпляра и е изработен на трипластова индигирана хартия. Протоколът е защитен с полиграфическа защита, определена с решение на Централната избирателна комисия. 
      	(3) В случай, че при попълването единия формуляр на протокола се сгреши, секционната избирателна комисия унищожава сгрешения с надпис „сгрешен” и се подписва от председателя и секретаря и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции от партии. Секционната избирателна комисия връща на районната или общинската избирателна комисия сгрешения формуляр на протокол, когато предава протокола с резултатите от гласуването, като фабричният номер на сгрешения протокол се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 187, ал. 3. Когато и двата формуляра на протокола се сгрешат, унищожените протоколи се връщат в районната или общинската избирателна комисия след сверяване на фабричните им номера с номерата на протоколите, вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 187, ал. 3. 
  	   (4) В случаите по ал. 3 секционната избирателна комисия получава нов протокол. Това обстоятелство се описва в протокол за предаването и приемането, в който се вписва фабричният номер на новия протокол. Протоколът за предаването и приемането се подписва от председателя на секционната избирателна комисия и от определен от районната или общинската избирателна комисия неин член, предложени от различни партии и коалиции от партии.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 211 „Установяване и отразяване на изборните резултати” в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 89 народни представители: за 82, против 2, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 213 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 213, който става чл. 212 със заглавие „Подписване и поправка на протокола на секционната избирателна комисия”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване чл. 212 със заглавие „Подписване и поправка на протокола на секционната избирателна комисия”.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Искаме да се изкажем!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По заглавието на текста ли? 
МИХАИЛ МИКОВ: Само заглавието ли се гласува?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Текстът е подкрепен от комисията, няма направени предложения по него, поради което няма възможност за изказвания по този текст. (Шум и реплики от КБ.) Четете правилника!
Гласуваме.
Гласували 81 народни представители: за 80, против 1, въздържали се няма. 
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Член 214 ...
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Процедура! (Силен шум, смях и реплики от ГЕРБ.) Аз мисля, че гласувате заглавието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Кажете какво мислите Вие, след това аз ще Ви отговоря. Заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Прегласуване, уважаема госпожо председател. Първо, по начина на водене, моля Ви да давате възможност на народните представители да се изказват. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Имам две редакционни предложения.
Първото е в ал. 2 да се добави: „и също се приподписват”. Излиза, че очевидни фактически грешки могат да се поправят и след обявяване на резултата, но те не се приподписват, както е в първото изречение – „при поправки”.
Второто ми предложение е по ал. 5 – да се добави ново изречение: „Протоколът е действителен, когато е подписан от повече от половината членове на комисията”.
При хипотезата на ал. 4, че е възпрепятстван по уважителни причини да подпише, ако има трима члена от петчленна комисия, възпрепятствани по уважителни причини, не може двама души – по-малко от половината, да правят действителен протокол.
ГЕОРГИ ИКОНОМОВ (ГЕРБ, от място): Не може да има секция при двама души.
МИХАИЛ МИКОВ: Ето ви надлежно направени тези предложения, заповядайте и ги правете, каквото искате, защото процедурата приключи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Член 74, ал. 2 от правилника гласи:
„(2) При второто гласуване се обсъждат само предложения на народни представители, постъпили по реда на чл. 73, както и предложения на водещата комисия, включени в доклада й. Допустими са и редакционни поправки.”
До момента по този текст, видно от доклада, няма постъпили предложения на народни представители по чл. 73, нито предложения от водещата комисия. Текстът на комисията възпроизвежда текста на вносителя. 
Това, което Вие предлагате, господин Миков, не са редакционни поправки, а по същество са допълнение към текстовете, което сте имали възможност да направите като народен представител между първо и второ гласуване. (Шум и реплики от КБ.)
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Госпожо председател, моля Ви да прилагате правилата еднакво към всички народни представители. Вие не водехте заседанието, но в пленарната зала се договорихме, че тъй като става дума за Изборен кодекс, който е технология, и в крайна сметка, за да бъдат приложими нормите, там, където има непълноти, е възможно под рубриката „редакционни поправки” да се правят и предложения, които обичайно излизат извън рамките на това разбиране. Подобни предложения бяха направени от госпожа Фидосова нееднократно.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По ваши предложения.
МАЯ МАНОЛОВА: Не само, не само! 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Въз основа на предложения, направени от вас.
МАЯ МАНОЛОВА: Вие предложихте изчистване на текстове в днешното заседание по чл. 190 – може би бъркам в момента. 
Ако ще допускате промени – извън редакционните – за представителите на Правната комисия, срещу това не възразявам, защото е важно да са точни правилата, то е нормално редакционни поправки да се дават и да се правят и от представители на опозицията.
Освен това, аргументът Ви за това, че е могъл да го направи на заседание на комисията, е несъстоятелен, защото право на редакционни поправки имат и народни представители, които не са членове на тази комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз казах същото, но Вие не ме чухте.
МАЯ МАНОЛОВА: Не, напротив, чух Ви много добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Всеки народен представител е могъл между първо и второ гласуване да си даде редакционните поправки.
МАЯ МАНОЛОВА: Много добре Ви чух. По начина, по който Вие забранихте в момента на Михаил Миков да предложи своите редакционни поправки, Вие нарушихте правилника, който допуска, освен изказвания по предложения на народни представители между първо и второ гласуване, по предложение на водещата комисия, всеки народен представител да прави и редакционни поправки. Като това не предполага, че ако си член на Правната комисия си бил длъжен да го направиш на нейно заседание. Няма такова изискване. Това е Ваше доразвиване на правилата от правилника. 
Много Ви моля, спазвайте точно процедурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, госпожо Манолова. (Реплики от ГЕРБ.)
МАЯ МАНОЛОВА: Спазвайте точно процедурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще се придържам стриктно към правилника – там, където има текстове, предложени от комисията, ще се допускат редакционни поправки в тях в залата. Там, където комисията подкрепя текста на вносителя и няма направени предложения, няма да допускам редакционни предложения в зала. (Частични ръкопляскания в ГЕРБ.)
Госпожа Фидосова, имате думата.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Имаше искане за прегласуване от господин Миков.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Не го обяви.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Напротив!
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Поисках прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване чл. 212 със заглавие „Подписване и поправка на протокола на секционната избирателна комисия”.
Гласували 102 народни представители: за 76, против 22, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Миков – отрицателен вот.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
С този текст залагаме, под формата на поправка на фактически грешки, които не се преподписват от членовете на комисията, възможността за дописване на протоколите след установяването на резултата. И това се случва в ал. 2, където е предвидено, че поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише „поправка”. А след това е казано, че очевидни фактически грешки могат да се поправят и след обявяване на резултата, ерго – без да се подписват от всички членове на комисията. Това означава, че под формата на очевидни фактически грешки един човек може да преправя протоколите на комисиите.
И второто, абсурдно е една комисия да има действителен протокол, ако съставът й, поради уважителни причини дори, падне под половината. Възможно е на човек да му се наложи да отсъства, но не може комисия от пет или седем души да оформи протокол с по-малко от половината, ако другите са отсъствали на основание ал. 4 – възпрепятстван по уважителни причини.
Ето затова гласувах „против” и смятам, че това може да доведе до изборни манипулации. Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря, госпожо председател.
С приемането на този текст всъщност се затвърждават едни уникални изборни нарушения, които станаха по време на изборите за кмет на гр. София. И аз припомням тук оспорването, което „Ред, законност и справедливост” направи на избора на госпожа Фандъкова за кмет на София. Тъй като лично аз тогава с моя екип броихме протоколите на всички секционни комисии в София, имаше една разлика от 59 хиляди гласа. И това е документирано и се намира между кориците на това дело.
Действително, не би било редно да се допуска поправка на очевидна фактическа грешка извън секцията и без подписите на всички членове на секционната избирателна комисия, и след като вече са били обявени резултатите. Това означава, че във всяка една секция след приключването на изборния ден, след обявяване на официалните резултати председателят на секционната комисия може еднолично да реши да поправи каквото си иска и да представи какъвто си иска резултат в общинската избирателна комисия. И точно това беше причината да се появи разликата от 59 хиляди гласа между действително подадените и тези, които бяха отразени като резултат, при изборите за кмет на гр. София.
Гласувах против, защото мисля, че този текст създава идеални възможности за манипулации. Той може да доведе до нещо, което е изключително опасно – да демотивира гражданите да ходят изобщо на избори, след като научават, че в дадена секция, където те са гласували, след приключването на изборния ден някакъв си, какъвто и да било, произволен резултат бива посочен в общинската избирателна комисия.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Времето Ви изтече.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Времето ми наистина изтече, мила госпожо, но и вашето време – на ГЕРБ, ще изтече много по-бързо, отколкото Вие си мислите. (Реплики в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, четете си докладите, моля ви, когато взимате думата. Има чл. 233, ал. 5 с редакция, която гласи: „Когато районната избирателна комисия установи очевидни фактически грешки в протокола, те се отбелязват в него и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 230, ал. 1”. За какво говорим? – За непрочетени доклади.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Това е за районната комисия, а тук е за секционната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Текстове, които ги има в доклада.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Резултатът се обявява там, а не в секционните комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За трети отрицателен вот – господин Терзийски. Имате думата.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да изразя категоричното становище за отрицателния вот на този член по следните причини.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Изобщо не ни интересува.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: С риск да се повторя, отново ще изтъкна, че създаваме и творим закони, които могат да бъдат прилагани с различни критерии. Създаваме закони, които тълкуват двусмислено или неприложимо действие. Конкретно става въпрос за това, че член на комисията не може да откаже да подпише протокола. Ами, ако откажат повече от половината членове на комисията да подпишат протокола, каква е санкцията, която е предвидена за тези членове, които откажат? 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не сте си прочели доклада по-нататък. 
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Няма да си получат възнаграждението, така ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Просто не сте прочели доклада по-назад.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Следващото – застъпниците и кандидатите на партиите при поискване получават. Аз считам, че „при поискване” е излишно и вредно да се включва като норма в закона. Редно е на всички кандидати да бъдат предвидени преписи, които да им бъдат давани. Това е норма. Защото „при поискване” пак създава условия за двустранно прилагане – този не е поискал, онзи не е поискал. Как ще установим поискването – писмена молба ли ще подаваме, предварително заявление ли ще подаваме? Разбирате ли логиката, която вкарвате – „при поискване”? Вече създаваме условия за тълкуване на формата на поискването. И съответно това поискване да се установява. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Терзийски.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим, от място): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Янев, заповядайте.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя специално обръщение към Вас, госпожо председател – виждам някаква изнервеност и сякаш Ви е нещо притеснително. (Оживление.) А би следвало да бъдете много спокойна, защото виждате, че Вашата съпартийка госпожа Фидосова мащабно, солидно и целенасочено си върши работата. И Ви моля да не се обръщате с този назидателен тон към народните представители от „Ред, законност и справедливост”, защото тук не е учебна зала. За да вземат думата и да се изкажат, значи са имали нещо предвид. 
Това, което каза колегата Терзийски, е изключително основателно и аз Ви моля, госпожо председател, да вникнете в този текст, че на практика не е ясно тогава, когато политическите партии или инициативните комитети, или кандидатите поискат препис-извлечение от протокол и не им се предостави, как се случва това? Досега това беше изключително порочна практика, защото по принцип се залепя един протокол на секционната избирателна комисия, някой отива и го къса и всичко свършва. Този текст е изключително непрецизен и неясен и ние искахме да направим поправки, но Вие не дадохте такава възможност.
Моля Ви, въоръжете се с търпение, може би този дебат ще продължи в полунощ, но е редно поне частичните текстове, които са изключително неприложими и тежки, да бъдат изчистени. В противен случай всичко това отива върху Централната избирателна комисия, която няма възможност да се справи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Янев.
Госпожо Фидосова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 214 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев. 
Комисията подкрепя предложението. (Шум и реплики от независимите народни представители.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение от народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски:
В чл. 214, ал. 1 се прави следната промяна:
В т. 11 текстът след числото „195” да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 214, който става чл. 213:
„Вписване на данни в протокола
преди отваряне на избирателната урна
Чл. 213. (1) Преди отваряне на избирателната урна в протокола последователно се вписват:
 1. данните за избирателната секция, включително имената на членовете на комисията и на присъствалите други лица;
 2. часът на откриване на изборния ден и на приключване на гласуването;
 3. броят на избирателите според избирателния списък, включително части І и ІІ на избирателния списък, и допълнителния избирателен списък;
 4. броят на избирателите според избирателния списък, при избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и кметове в протокола се вписва броят на избирателите според части І и ІІ на избирателния списък; 
 5. броят на избирателите, вписани в допълнителната страница на избирателния списък;
 6. броят на избирателите в допълнителния избирателен списък;  
 7. броят на регистрираните кандидатски листи при всички видове избори, съответно кандидати за кметове при избори за общински съветници и кметове;
8. броят на гласувалите избиратели според положените в избирателния списък и в допълнителния избирателен списък подписи;
 9. броят на недействителните бюлетини по чл. 180;
10. броят на недействителните бюлетини по чл. 181;
11. броят на сгрешените бюлетини по чл. 201 – при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове;
12. броят на удостоверенията за гласуване на друго място и на декларациите по чл. 207, ал. 1, т. 3; 
13. броят на декларациите, които са подадени за съответния вид избор съгласно този кодекс; посочва се броят на всеки вид декларации, които са подадени;
14. броят на придружителите, вписани в графа “Забележки” на избирателния списък и броят на придружителите от списъка за допълнително вписване на придружителите. 
       (2) Данните в протокола по ал. 1, т. 3-14 се вписват с думи и числа.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз искам да мотивирам нашето предложение, което комисията не е подкрепила и ще го мотивирам по следния начин. Ще ви задам казус и ще поискам отговор от комисията, която не го е подкрепила – да ми каже решението. 
В т. 11 на ал. 1 на чл. 214, който става чл. 213, е записано: броят на сгрешените бюлетини по чл. 201, измененият текст – при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове. На пръв поглед е логично, защото при тези видове избори гласуваме с интегрална бюлетина и можем да сбъркаме номера на съответната коалиция или партия. При другите, когато гласуваме с отделни бюлетини, не може. 
Аз питам: ако искам да гласувам за определена партия и сбъркам номера на преференцията, която искам да дам, отида при комисията и помоля да ми бъде дадена друга бюлетина, защото съм сбъркал номера на преференцията за съответния кандидат в съответната коалиция, какво ще направи секционната избирателна комисия с моята сгрешена бюлетина? При положение че вие отхвърляте или ще отхвърлите този текст. Благодаря ви. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за отговор от името на комисията.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Господин Михалевски, като сте вътре в тъмната стаичка, като си сбъркате преференцията, първо, бюлетината изобщо не става недействителна – просто не се отчита преференцията. 
Ако сте сгрешили и искате да поискате нова бюлетина – това ли ме питате? Аз не разбрах. 
Иначе, колеги, при парламентарните избори и при евроизборите бюлетините са наредени на купчини в тези модулни кутии и можете да си вземете бюлетина. Аз не разбирам какво ме питате. 
И не мисля, че тук сме в І клас, в урок, в час по математика или по не знам какво, за да се превръщаме в учители и ученици – да отговаряме, да говорим неща, които ги пише в кодекса. Бяхте в комисията, имахте време да питате, да четете, да гледате. Не Ви разбирам дори какво питате в момента. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Ще направя реплика на госпожа Фидосова – пишеше, че прави изказване. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика на господин Михалевски – имате думата.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Господин Михалевски, наистина резонен е Вашият въпрос, но отговорът му може би щеше да бъде ясен предварително, ако беше ясно какво представляват така наречените модулни кутии. Това е една от дълбоко пазените тайни. Макар че тук не си играем на въпроси и отговори, беше редно, когато се задава въпрос по същество, някой да му отговаря. 
Аз боравя с това, което съм чула от отделни ваши представители, които твърдяха, че въпросните модулни кутии ще бъдат затворени по начин, който да позволява получаването само на една бюлетина. Тук се говореше за звукови сигнали...
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Това Вие го говорите. Ние не сме записали такова нещо.
МАЯ МАНОЛОВА: Не, напротив, бях на един дебат с госпожа Колева, по време на който тя ме убеждаваше, че не съм разбрала и че смисълът на тези модулни кутии бил, че от тях ще може да се взема само по една бюлетина – по този начин избирателите да не изнасят бюлетини. Това, че съм говорила за разнасяне на бюлетини и за индианска нишка, били някакви глупости, защото всеки ще можел да взема само по една бюлетина. 
Аз ви питам нееднократно в този дебат: кажете ми какво ще представляват тези модулни кутии, за да можем да се ориентираме как ще протече гласуването? Ако от тази модулна кутия можеш да вземеш само една бюлетина и ако сбъркаш преференцията, въпросът на господин Михалевски е абсолютно резонен. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? 
Господин Михалевски, имате възможност за дуплика.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Според мен е изключително опасно, когато не регламентираме какво става с такъв тип бюлетини. Недобросъвестен фактор може да вземе 20 бюлетини и примерно при въпрос: защо липсват 20 бюлетини после, да каже: ами аз сгреших 20 пъти преференцията. 
Тоест отварянето на такива наглед малки вратички при връщането – ние предупредихме, че отстраняването на интегралната бюлетина за този вид избори заради преференциите и връщането към партийните бюлетини отваря голяма врата. 
Затова попитах. Не може така с лека ръка – аз съм сгрешил, сгъвам си я в джоба, слагам си я и излизам.
Извинявайте, дават се определен брой бюлетини на всяка секционна избирателна комисия. Не само това – те накрая отчитат и броя на останалите бюлетини, с които не е гласувано. Какво ще излезе? Примерно дадени са 1000 бюлетини, гласували – 550, върнати 350, но 100 къде са? Никой не знае. Нали разбирате, че това може да бъде претекст после за всякакви атаки за законността на този избор? 
Според мен трябва да има просто един ред, моля ви, не упорствайте, да го запишем, да махнем този текст, за да може комисията да отразява. Аз съм сбъркал и се обръщам към комисията: много ви моля, ето я сгрешената ми бюлетина за преференцията, дайте ми друга, отразява се, записва се в протокола и всичко излиза. Ако това го оставим така отворено, самите си създаваме проблеми след това със законността на изборите. Благодаря ви.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Няма пречка да го приемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Член 195 по вносител има номерация чл. 201 по доклада. Така ли е? 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Те искат текстът след числото „195” да отпадне. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да няма изброяване след него, а да важи за всички сгрешени бюлетини. 
Член 195 по вносител говори изрично за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове, когато избирателят сгреши. Така че няма как да се стигне. Ако отпадне изобщо чл. 195, както предлагате Вие, ще излиза по т. 11, че в протокола се отбелязва броят на всички сгрешени бюлетини, без значение за кой вид избор. Това ли предлагате Вие? 
Разумно е това, което се предлага. Трябва да бъде подкрепено.
Други народни представители?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Госпожо Цачева, правилно разбрахте. Идеята е да бъдат отразявани в протокола във всички случаи броят на сгрешените бюлетини. (Реплики.)
И сега ще кажа защо. (Шум и реплики.)
Вижте, ако трябва да съм коректна, аз също нямам интерес в кодекса да се запишат текстове, които след това да създават проблеми на секционните избирателни комисии. (Шум в залата.)
То не е съвсем резонно в случаите, в които има отделни бюлетини. Когато един гражданин си сгреши бюлетината не е нужно да я дава на секционната избирателна комисия в общия случай, ако изборите се провеждат както досега. Разстлани са бюлетините, взимаш, ако я сгрешиш – просто я сгъваш, правиш я правилно, слагаш я в плик и я пускаш. Това се има предвид. Но тук смисълът е да се изясни какво ще представляват устройствата в тъмните стаички. Ако тези устройства дават само по една бюлетина, това коренно променя ситуацията. И част от проблемите възникват от неизясняване на пръв поглед на технически неща, но които водят след себе си действия, които трябва да бъдат описани в кодекса. Разбирате ли?
И тогава, когато аз задавах въпроса за кочана, той имаше своя смисъл. Ако трябва да бъдем точни по това какво е кочан, ако имаме предвид тук и това, което господин Дедев си беше направил труда да извади като обяснение за това що е то кочан, след което ние с него двамата се обединихме около това, че примерът с кочаните е близко до примера с билетите. Аз казах: „билети за баня”, той каза някакви други билети. Няма значение. Но кое е важното за билетите? Важното е това, че имат номера. Ако бюлетините ще имат номера в тези кочани ... (Шум и реплики от ГЕРБ.) 
Ами, във всеки кочан има номерация. Това е смисълът, иначе дали ще е кочан или просто ще бъдат разхвърляни, все едно е. Смисълът, според него, на кочана, е да се вземат по една бюлетина, а пък колко бюлетини се вземат, може да бъде установено, ако бъдат номерирани бюлетините. А, за да бъдат номерирани бюлетините, това трябва да се напише в кодекса.
Така че, както на вас ви изглежда, че просто стоим тук и се заяждаме, истината е, че когато се разписват някакви процедури, които имат етапи и последователни действия, трябва всяко едно действие да бъде описано, за да може после да се прилага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това е ясно, госпожо Манолова, но не е по темата, която обсъждаме в момента.
МАЯ МАНОЛОВА: Напротив, напротив! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В момента обсъждаме темата за сгрешените бюлетини. 
Приемаме предложението за резонно. Ще бъде подложено на гласуване.
МАЯ МАНОЛОВА: Тук искам да ви обърна внимание на т. 14. 
Тук преди да се отвори избирателната урна, в протокола се вписва броят на придружителите, които са придружавали гласоподавателя в съответната секция, тоест секционната избирателна комисия, изготвяйки протокола, обръща внимание на броя и на имената на придружителите.
Едно от нашите предложения, които направихме преди това, е да не се възлага на ГРАО да прави проверка по електронен път за това какво е съответствието на придружителите в една избирателна секция, защото това е действие, което се извършва от самата секционна избирателна комисия. И ГРАО да прави такава проверка, просто е безсмислено. Още повече, че това струва пари. Като се умножат 12 хил. 500 секции по броя на придружителите във всяка една секция, за да се съпоставят колко са, и се умножи по 30 ст. – колкото струва проверката на един придружител, сметнете за какви пари става дума. Там, където могат да се пестят средства – да се пестят! Ето тук е доказателството за резонността на нашето предложение, което направихме с господин Миков на съответното му място. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Реплики? Няма.
За изказване – господин Терзийски има думата.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Отново ще апелирам да заострите внимание и да имате отговорно отношение към процеса, който върви в момента. 
Отново ще подчертая, че Стахановският почин, с който се опитваме да работим ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По същество, господин Терзийски! Ще Ви отнема думата! Тази констатация я чуваме на всеки пет минути! Дайте по същество!
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Добре, нека да завърша изречението, госпожо председател.
Този начин на работа е вреден за това, което вършим. Ние приемаме закон за в бъдеще, а не за минало време. (Шум и реплики в залата.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И това вече го разбрахме.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: По наше предложение в чл. 204 Вие не се съгласихте удостоверенията на ТЕЛК и НЕЛК да отпаднат и приехте, че те трябва да бъдат не само представени, но и да бъдат част от доказателство, копия от тях да бъдат предоставени на комисията. 
Странно защо в текста на члена, който в момента ние приемаме, никъде в разпоредбите му не са включени тези удостоверения. Включени са декларациите по чл. 207, ако не се лъжа, включени са останалите документи, но тези копия от решенията на ТЕЛК, които преди малко Вие така държахте да бъдат прилагани като копия, ги няма. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дайте конкретно предложение къде да ги впишем. Прав сте, има резон в това, което казвате. Дайте редакционно предложение като т. 15 как да бъдат вписани.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Госпожо председател, аз искам да обърна внимание върху този недостатък на текста, но не искам аз да правя редакционно предложение да се включат тези копия, защото аз съм против дори да се представят тези копия. 
Ако Вие желаете или ако вносителите на текста желаят, нека да го направят те като предложение. Аз съм против тези копия да присъстват при изборните документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Реплики? Няма.
Други народни представители? 
Господин Василев, заповядайте.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря Ви, госпожо председател.
Искам да направя изказване във връзка с текста на чл. 213, ал. 1, т. 1 и да направя конкретно предложение, госпожо председател, за редакционна промяна. Тя всъщност даже не е редакционна, а искам да направя предложение за допълнение на текста на т. 1 – там, където се казва, че в протокола се вписват имената на членовете на секционната избирателна комисия. 
Отново ще дам пример, тъй като доста често ми се е налагало да водя съдебни дела по оспорване на резултатите от изборите. Много често, да не кажа направо, масова практика досега беше в протоколите от секционните избирателни комисии изобщо да не се вписват имената на членовете на тези комисии или пък да се впишат само фамилиите на членовете на секционните избирателни комисии, или пък само име и някакво второ име, може би презиме или фамилия. Така например от 1200 секционни протокола при последните избори за кмет на гр. София, някъде около 300 секционни протокола бяха точно с такъв недостатък и когато се тръгна в посока вече за съдебно обжалване на резултатите от изборите, възникна огромен проблем – при оспорването на конкретните протоколи се оказа, че не е ясно какъв е съставът на съответната секционна избирателна комисия. Стигна се дотам, че съдът поиска общинската избирателна комисия да предостави своите решения, с които определя съставите на всичките 1200 секции в гр. София. Процедурата се забави ужасно и може би всички си спомнят, че това дело продължи повече от една година, въпреки че в закона са предвидени...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Бих Ви помолила да си направите редакционното предложение, за да можете във времето, с което разполагате, и след това да го обосновете.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Аргументирам се, госпожо председател. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Но се притеснявам, че няма да Ви остане време да си направите редакционното предложение.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Не, не, аз следя внимателно времето си.
Само исках да довърша изречението, когато ме прекъснахте – въпреки че в закона е предвидена специално ускорена процедура за съдебно оспорване на изборни резултати. 
Затова правя предложение – и в писмен вид дори ще Ви го дам: в чл. 213, ал. 1, т. 1 да се добави: „трите имена и ЕГН на членовете на комисията”.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: ЕГН-то са лични данни.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Е, добре де, аз съм съгласен тук на една бърза реплика от госпожа Фидосова, че ЕГН-то било лични данни, ама нали пък в закона има съответно място, че личните данни се използват... (Реплика от народния представител Искра Фидосова.)
Аз така предлагам, защото иначе се получават куриозни ситуации, госпожо Фидосова. Нагледал съм се на всякакви куриозни ситуации. Пак при изборите в гр. София – малко да разведрим обстановката, това е истински случай, имаше няколко случаи, при които членовете на секционни избирателни комисии са си тръгнали по време на изборите. Съответно аз чета доклад, колеги, наистина интересно и забавно, на председателя на секционната избирателна комисия, че в 14,00 ч. членовете на секционната избирателна комисия след получаване на хонорара си са изоставили служебните си задължения и са си заминали. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трите имена го приемаме.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Добре, нека да бъде трите имена. Но ние трябва да сме наясно какъв е съставът на секционната избирателна комисия, защото протоколът е първичният документ, който в края на краищата определя изборните резултати. Ние не можем да не знаем конкретно кои са лицата, членове на секционните избирателни комисии, най-малкото, за да потърсим тези хора в този смешен случай, който ви разказах, за да поискаме да си върнат примерно хонорара, след като са си тръгнали преди края на изборния ден. 
Предлагам да се добави „трите имена на членовете на секционните избирателни комисии”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Добре, аз го записах. Благодаря. 
Господин Янев, Вашият опит от изборния ден – заповядайте.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаема госпожо председател, имам няколко предложения, които са чисто редакционни.
Първо, в чл. 213, ал. 1, т. 1 думите „и на присъствалите други лица” да отпаднат. 
Ако това нещо трябва да се случи и да се изпишат всички присъствали лица, в това число журналисти, застъпници, наблюдатели и т.н., както преди госпожа Фидосова, вярвам, че се убеди, то трябва да има приложение три листа към основния протокол, за да могат да се изпишат всички. Допустимите във всяка секция са минимум 20-30 души. Ако трябва да се изписват всички, протоколът ще да стане огромен. Такова нещо досега не е имало.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Така е досега.
ЯНЕ ЯНЕВ: Не е така, прочетете текста.
Освен това в т. 2, за да се опрости изречението, предлагам да стане: „часът на откриване и закриване на изборния ден”. Ясно е обяснено в текстовете на закона кога се закрива изборният ден. Закрива се тогава, когато се изчерпи възможността на хората, които са се наредили пред секцията, да гласуват. Така текстът става много по-ясен.
Отиваме по-нататък, госпожо председател, в т. 3, където е казано: „броят на избирателите според избирателния списък, включително части І и ІІ на избирателния списък – и, забележете, слага се една запетая – и допълнителния избирателен списък;”.
Това, госпожо Фидосова, изобщо не трябва да го има в т. 3, защото в т. 6 е казано: „броят на избирателите в допълнителния избирателен списък;”. Защо два пъти трябва да се изписва? Така се дава възможност в самия секционен избирателен протокол да се вписват числа, които след това са повод за обжалване пред административния съд.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: В т. 3 е общият брой на всички точки. 
ЯНЕ ЯНЕВ: Ама, не, това нещо е нововъведение, което, пак ви казвам, ще даде възможност...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нямате ли образец на стар протокол да покажете?
ЯНЕ ЯНЕВ: ... да се оспорват резултатите. 
Нещо повече, забележете, в т. 5 сте въвели нов термин „допълнителна страница”. Направих си труда да погледна в Преходните и заключителните разпоредби – такъв термин „допълнителна страница” не съществува. Такова нещо няма. Какво е това „допълнителна страница”? След като е казано, че има приложение части І и ІІ, откъде дойде тази „допълнителна страница”?!
РЕПЛИКА: Тези, които са под чертата.
ЯНЕ ЯНЕВ: Ама, то е казано, които са под чертата. Обяснено е по-нататък във всички точки, така че допълнителна страница.... Или обяснете какво означава „допълнителна страница” в Преходните и заключителните разпоредби, или го махнете, защото „допълнителна страница” на практика се обърква с допълнителен избирателен списък.
Госпожо председател, заповядайте, и моля Ви да подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. Задължително.
Други народни представители?
Господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател! Уважаеми колеги народни представители, имам две много конкретни предложения.
Първото е, за систематичното място на този член и второто е редакционно.
Намираме се в Глава десет. Неслучайно мястото на Глава десет е тук, когато по естествената хронология на процеса се стига до преброяването на гласовете. Вече сме приели два или три текста, в които казваме как се установява резултатът, как се пише и подписва протоколът и отиваме в чл. 214, в който казваме какво се прави преди отваряне на урните. Нали разбирате?! Мястото на този член е две места напред, но това не е толкова важно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дайте важното сега.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Предлагам една допълнителна точка 15 и това е възможно според нормите, които Вие устно предложихте. Става дума за текст, по който има предложение на комисията и предлагам да има една точка 15, ето със съдържание: „установяване на фактическа грешка”. 
Защо? Защото още преди да е отворена урната са попълнени тези 14 реда от протокола. В този момент се установява фактическата грешка. Какво следва? Или да скъсат този протокол и да пишат нов, или да поправят цифрата и после да има спорове, ако цифрата е поправена и се налага корекция, да се отрази в протокола, че има фактическа грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Божинов, забравили сте как изглежда протоколът от лятото на 2009 г. Грешка на комисията е, че трябваше да донесе досега съществуващите протоколи.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Добре, хайде, щом казвате, че попълва протокола, да Ви питам в предишния член. Кога комисията се връща към протокола, когато пише че е обявила резултата, че е раздала копие на партиите. Тогава ми пишете, че е открила фактическа грешка, която може да я поправи. Кога комисията ще се връща към цифрите, данните и редовете, когато черновата е свършила.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Когато предаде протоколите в ОИК и РИК, и тогава поправят на място фактическата грешка.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Когато протоколът е готов, когато е обявила резултатите, къде ги предавате?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Когато предаде протоколите в ОИК и РИК – там обявяват и поправят на място фактическата грешка.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Къде пише, че я поправят на място. Тук пишете, че очевидна фактическа грешка може да се поправя след обявяване на резултатите.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: След малко ще ви го обясним.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Как след малко ще ми го обясните?! Защо ги правите тези работи? Ами, правете каквото искате тогава...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители, моля за минута внимание. 
Нали разбирате, че в един текст не може да бъде изписан целият изборен процес. Има различни текстове. Влизаме в повторения, в което няма нищо лошо. Нека да си припомним как става гласуването, но докато ние правим това, се случват много хубави неща. 
Светла току-що стана баба! Да честитим бебето на Светла, Светла има внук! (Ръкопляскания и оживление в залата.) 
Предлагам ви да се концентрираме върху отделните стъпки от процеса, които са един сложен фактически състав, с отделни по ред разписани стъпки. За всеки един от тези въпроси, които вие повдигате, има място, където съответно е разписано. Да, би могло да бъде с по-добра редакция и това се случва тук в резултат на предложените редакционни поправки.
Реплика – заповядайте, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, ще Ви дам един конкретен пример – неотдавнашният извънреден избор за кмет на община Роман. Повод, по който от тази трибуна си позволих да кажа много тежки думи на тогавашния председател на административния съд. 
Тримата полицаи, които са охранявали избирателната секция гласуват и това се отразява в протокола. Понеже не е записана само една част от техните документи, Върховният административен съд казва, че не може да открие дали тези лица имат право да гласуват. Ако се отвори избирателният списък, ще се види, че полицаят живее в другата секция, но е охранявал съседната секция. За 2 гласа повторихме избора за кмет. Една година общината нямаше кмет. Похарчихме хиляди пари. Вярно, че човекът би с 500 гласа повече. Но това е само от една грешка, на този етап.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И демокрацията възтържествува. Така е с демокрацията, господин Божинов. Случват се тези неща.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Не, това не е демокрацията. Това е машинацията и мошеничеството, защото то беше направено съзнателно и делото беше спечелено с намеса, за която аз говорих от тази трибуна на днешния омбудсман, гледайки го в очите, без притеснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: На кого искате да направите реплика, господин Василев? Аз не съм правила реплика. Господин Божинов имаше изказване.
 Заповядайте да го реплекирате.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): По отношение на казаното от господин Божинов за поправката на фактически грешки и по въпроса за манипулациите.
Първо, съгласен съм с уважавания председател на Народното събрание с това, което преди малко каза, че действително е абсолютно безсмислено, този избирателен кодекс концептуално е сбъркан, защото поне две трети от нещата, които са записани в него, нямат абсолютно никакъв смисъл. Това е друга тема.Аз исках да реплекирам...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие или не ме чухте добре, или не можете да разберете, това, което съм казала. 
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Да, вероятно не мога да го разбера. В края на краищата, госпожо председател, това, не е някакво методическо помагало. Това е кодекс. Не можем да пишем с такива невероятни подробности абсолютно безсмислени неща. ЦИК да си направи методически указания, да си обучи секционните избирателни комисии. Защо правим всичко това тук дни наред? После ще го правим още веднъж, вие вече знаете..
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз нямам усещането, че Вие дни наред го правите.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Исках да кажа, господин Божинов, отново споделям моя опит от последните избори за кмет на гр. София.
 Председателите на секционните избирателни комисии отиват в общинската избирателна комисия да си дават секционните протоколи. Там обаче, където са програмистите и се въвеждат данните, съответната контрола светва в червено и не може да приеме някаква данна, защото тя е абсолютно объркана, безсмислена. Тогава техническите лица казват: не можем да ви приемем секционния протокол, господин председател! Оправяйте се по някакъв начин. В момента обаче е 3 часа през нощта, господин Божинов. Той не може да свика секционната избирателна комисия. На своя глава драска, анулира изборните резултати в една секция, където живеят 1000 души и си записва някакъв резултат, който обаче компютърната програма приема. Ние си мислим, че правим избори. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване по реда на постъпване на редакционните предложения.
Първо по време предложение направи народният представител Димчо Михалевски – в чл. 213, т. 11. броят на сгрешените бюлетини по чл. 201 по избори за Президент и вицепрезидент на Републиката и за общински съветници и кметове да се чете: т. 11 „броят на сгрешените бюлетини”. Текстът до края отпада.
Предложението е резонно, има смисъл да бъде подкрепено.
Гласували 96 народни представители: за 89, против 5, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Емил Василев в чл. 213, ал. 1 т. 1 пред текста, там където е: „включително имената” да се чете: „данните за избирателната секция, включително трите имена на членовете на комисията”. До тук подлагам на гласуване.
Гласували 96 народни представители: за 80, против 8, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител господин Янев, който предложи в този текст на чл. 211, ал. 1, т. 1 да отпадне текста: „и на присъствалите други лица”.
Гласуваме предложението на господин Янев.
Гласували 98 народни представители: за 12, против 74, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Господин Янев, поддържате ли предложението си в т. 3, да отпадне: „и допълнителния избирателен списък”. (Реплика от народния представител Яне Янев.) Да, прав сте. 
В т. 2 на ал. 1 има направено предложение вместо редакцията: „часът на откриване на изборния ден и на приключване на гласуването” да бъде записано: „часът на откриването и закриване на изборния ден”. По-кратко и по-ясно като записване.
Гласували 98 народни представители: за 17, против 74, въздържали се 7. 
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Яне Янев в т. 3 да отпадне текстът: „и допълнителния избирателен списък”, като на запетайката се сложи точка.
Гласували 101 народни представители: за 12, против 84, въздържали се 5. 
Предложението не е прието.
Предложението на народния представител Яне Янев: т. 5 „броят на избирателите, вписани в допълнителната страница на избирателния списък”, твърди, че няма такава страница. 
По същество е направено предложение за отпадане на т. 5.
Гласуваме предложението за отпадане на т. 5 „броят на избирателите, вписани в допълнителната страница на избирателния списък.
Гласували 101 народни представители: за 14, против 80, въздържа ли се 7. 
Предложението не е прието.
Господин Янев, в писмен вид сте ми подали да отпадне т. 6, но това няма как да стане. Мисля, че е техническа грешка, за т. 5 става реч, нали, това което гласувахме. (Реплика от народния представител Яне Янев.) Така.
Сега подлагам на гласуване предложението на народния представител господин Божинов, който предлага в ал. 1 на чл. 213, нова т. 15 – „поправка на явна фактическа грешка”.
Гласуваме предложението на господин Божинов.
Гласували 99 народни представители: за 22, против 75, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване целия текст с приетите редакционни поправки по него на чл. 213 – „Вписване на данни в протокола преди отваряне на избирателната урна”.
Гласували 99 народни представители: за 84, против 6, въздържали се 9.
Предложението е прието.
Дами и господа народни представители, не подложих на гласуване предложението на комисията, която не подкрепя предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, тъй като по изрично направеното в залата предложение от господин Михалевски ние гласувахме т. 11 така, както тя се предлага от народните представители.
Госпожо Фидосова, продължете.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Чл. 215 – предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 215, който става чл. 214 със заглавие: „Подготовка за отваряне избирателната урна”.
Член 216 – предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 216, който става чл. 215:
„Преброяване на гласовете от подвижната избирателна урна
Чл. 215. Подвижната избирателна урна се изсипва на масата в помещението по чл. 176, ал. 4 и преброяването на гласовете, включително съставянето на протокола (протоколите), се извършва по реда на тази глава.”
„Раздел ІІ
Преброяване на гласовете при избори за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България”.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на раздел ІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
По кой текст, господин Терзийски? По 215 на вносител или на комисията. (Реплика от народния представител Георги Терзийски.) Значи, по 215 – новата редакция няма възможност за изказване, тъй като там няма редакционни предложения, ако е по преброяване на гласовете от подвижната избирателна урна – добре.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз правя следното насочване на Вашето внимание.
Тук текстът е така: изсипва се на масата, става въпрос за бюлетините, след което започва преброяването и съставянето на протокола.
Аз считам, че след като това нещо се извършва по реда на тази глава е редно тук хронологично, да бъде както е по реда на главата: да се подготви и състави протоколът, след което да се изсипят бюлетините и да се преброят.
Това е по отношение на редакционната ми забележка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Бихте ли повторили. Разсеях се с подаден материал от Секретариата.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Логиката е следната, по реда на тази глава. Първо, да се подготви и състави протоколът, след което да се изсипят бюлетините и да се преброят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Значи, господин Терзийски (смях), нали знаете, че това се записва с стенограмата. Съзнавате ли какво казахте сега?!
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Разбира се. Нали тези протоколи по реда на тази глава, която преди малко гласувахме, нали се вписват броя на бюлетините. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате ли писмено предложение по този текст? 
Нямате. Благодаря Ви.
Други изказвания? 
Дебатът е закрит.
Преминаваме в режим на гласуване.
Подлагам на гласуване чл. 215 подкрепен от комисията, който става чл. 214 по доклада със заглавие „Подготовка за отваряне на избирателната урна”.
Гласували 92 народни представители: за 84, против 5, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване чл. 215 в редакцията на комисията със заглавие „Преброяване на гласовете от подвижната избирателна урна”.
Гласували 89 народни представители: за 79, против 5, въздържали се 5.
Предложението е прието. 
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ.
Гласували 89 народни представители: за 78, против 4, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 217.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски:
„В чл. 217 се правят следните промени:
1. В ал. 1 израза „един плик” се заменя с „една бюлетина”.
2. В ал. 2, точки 3, 4, 5, 6 и 7 да отпаднат.
3. В ал. 2 се създават нови т. 3 и т. 4 със следното съдържание:
„3. Бюлетината съдържа два броя печати на съответната секционна избирателна комисия.
4. Само в едно от квадратчетата за гласуване за партия или коалиция от партии има поставен знак, който еднозначно отразява вота на избирателя.”
4. Алинея 3 да придобие следното съдържание:
	„(3) Гласът по ал. 2 е действителен и когато:
1. бюлетината има отклонения дължащи се на дефекти и грешки при производството или когато върху нея има механични увреждания и зацапвания.
2. поставеният от избирателя знак излиза извън квадратчето на съответната кандидатска листа, но не да навлиза в квадратчето на друга листа.
3. в бюлетината няма вписани специални символи, букви, цифри или други знаци.
4. ако няма отразено предпочитание (преференция).
5. Алинея 4 да придобие следното съдържание:
	„(4) Гласът е недействителен когато:
1. няма поставен знак в нито едно от квадратчетата за партия или коалиция от партии.
2. има поставен знак в повече от едно квадратче за гласуване.
3. поставения знак в квадратчето за гласуване засяга повече от едно квадратче за гласуване за партия или коалиция от партии и не може да се установи еднозначно волята на избирателя.
4. бюлетината не съдържа два печата на съответната секционна избирателна комисия.
5. бюлетината не е по установения образец.
6. върху бюлетината има изписани специални символи като букви, цифри и други знаци.”
5. В aл. 7 след думите „знак „X” се поставят думите „знак „+”, знак „V” и след думите „знакът „X” да се добавят думите „знакът „+”, знакът „V”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 217, който става чл. 216:
„Установяване на действителност и недействителност на вота
Чл. 216. 	(1) При установяване на резултатите от гласуването един плик съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен.
       	(2) Гласът е действителен, когато:
1. бюлетината е по установения образец; 
2. в бюлетината няма вписани специални символи като букви, цифри или други знаци, няма отбелязани предпочитания (преференции) със знак, различен от „Х” и с химикал, който не пише със син цвят, както и в плика няма поставени други предмети освен бюлетината; 
3. пликът, съдържа една или повече бюлетини по установения образец за една и съща кандидатска листа и еднакви предпочитания (преференции), отбелязани със знак „Х” и с химикал, пишещ със син цвят – този плик съответства на един действителен глас;
4. пликът, съдържа повече от една бюлетина за една и съща кандидатска листа, но с отбелязани различни предпочитания (преференции) със знак „Х” и с химикал, пишещ със син цвят или повече от едно предпочитание (преференция), отбелязано със знак „Х” и с химикал, пишещ със син цвят – смята се, че е подаден глас само за избраната кандидатска листа;
5. пликът съдържа една бюлетина по образец, но с повече от едно предпочитание (преференция), отбелязано със знак „Х” и с химикал, пишещ със син цвят – смята се, че е подаден глас само за избраната кандидатска листа;
6. пликът съдържа една бюлетина по образец без предпочитание (преференция) – смята се, че е подаден глас само за избраната кандидатска листа;
7. пликът съдържа повече от една бюлетина по образец за една и съща листа без предпочитание (преференция) – смята се, че е подаден глас само за избраната кандидатска листа.
    	(3) Гласът по ал. 2 е действителен и когато в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания.
    	(4) Гласът е недействителен, когато:
1. пликът е празен;
2. пликът не съдържа бюлетини по установения образец или съдържа бюлетини по установения образец за различни кандидатски листи;
3. пликът, съдържа една или повече бюлетини с вписани върху тях специални символи като букви, цифри или други знаци или с отбелязани предпочитания (преференции) със знак, различен от „Х” и с химикал, който не пише със син цвят;
4. в плика има поставени други предмети освен бюлетината.
     	(5) Броят на гласувалите избиратели е равен на броя на намерените в избирателните урни пликове.
     	(6) Бюлетини, намерени в избирателната урна без пликове, не се отчитат при установяване на резултатите от изборите. Тези бюлетини се надписват с думите „без плик” и се опаковат отделно.
     	(7) Бюлетината може да съдържа едно предпочитание (преференция) за посочен от избирателя кандидат. Предпочитанието (преференцията) се зачита само, когато е отбелязано със знак „Х”, положен с химикал, пишещ със син цвят, както и когато знакът „Х” в малкото квадратче пред името на кандидата излиза извън очертанията му без да засяга другите малки квадратчета. Когато бюлетината съдържа две или повече предпочитания (преференции), отбелязани със знак „Х” и с химикал, пишещ със син цвят приема се, че тя не съдържа такива, като гласът се смята, че е подаден само за избраната кандидатска листа.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? 
Заповядайте, господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря, госпожо председател.
Това е един от най-опасните текстове за демокрацията в целия Избирателен кодекс и аз ще направя конкретно предложение, госпожо председател на парламента и госпожо председател на Правната комисия! В чл. 217, който става чл. 216, ал. 2, да отпаднат точки 4, 5 и 7 и ще се аргументирам защо.
В т. 4 се казва, че пликът съдържа една и съща кандидатска листа, но с отбелязани различни предпочитания със знак „Х” и с химикал, пишещ „със син цвят” или повече от едно предпочитание (преференция), отбелязвано със знак „Х” и с химикал, пишещ „със син цвят”. Смята се, че е подаден глас само за избраната кандидатска листа.
В т. 5 се допуска да бъдат направени две преференциални предпочитания и въпреки всичко гласът да е действителен.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: За партията е действителен.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Да, да. 
Това създава възможност, говоря от чисто техническо естество, да се осъществява контролиран вот. Защото, ако определена политическа сила иска да преброи всъщност колко души, на които е платила, примерно в ромската махала, действително са подали глас за нея, тя може да има уговорка със съответните избиратели да поставят две преференции, и то примерно точно определени преференции. Когато се види, че са изпълнени точно преференции № 2 и № 7, и това е уговорката с тези платени избиратели, ето ви контролираният вот. Аз смятам, че това съдържа абсолютна предпоставка за фалшифициране на изборите и за контролиран вот на определени групи избиратели. 
По отношение на случаите, както е в т. 7, когато в плика се съдържа повече от една бюлетина без преференции или както е в т. 4, когато се съдържа една и съща бюлетина, но с различни преференции, да се смята, че има редовно подаден действителен глас, аз смятам за нередно. В края на краищата, когато се вадят от пликовете тези повече от една бюлетина, се създава реална възможност да бъде отчитан повече от един подаден глас, отколкото всъщност са гласовете на реалните избиратели на тази политическа сила.
Когато ние гласуваме определени текстове, би трябвало да се замислим върху тези варианти. Тук в залата има юристи и те много добре знаят начина на мислене на юриста, тоест той мисли винаги най-лошия вариант. В случая това не го казвам като някакво черногледство, уважаеми колеги, или съм абсолютно убеден, че следващите избори непременно ще бъдат манипулирани, но нашата отговорност е да предвидим тези варианти. За мен това са опасности. Затова предлагам т. 4 и 7 да отпаднат, именно поради възможността да бъдат отчетени повече бюлетини, отколкото реално са подадените гласове за една политическа партия, тоест да стане някаква манипулация в самата секционна избирателна комисия.
А по отношение на т. 5 – да отпадне, с възможността за две преференции, тъй като това е начинът да бъде контролиран вотът на евентуално платени гласоподаватели. Благодаря ви много.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Моля, пак заповядай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Дали се замислихте? Сега ще видим! (Шум и реплики от ГЕРБ.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма желаещи.
Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат? 
Заповядайте, господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Радвам се, че все още ви виждам в залата, макар и сравнително в камерен състав. Радвам се и за начина, по който ме аплодирате. Благодаря ви. (Реплики от ГЕРБ.) 
А сега да минем по същество. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не по същество, а редакционно, господин Терзийски!
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Да, редакционно. Правя следното предложение – в т. 2, ал. 2, чл. 216 да отпадне текстът: „Няма поставени други предмети освен бюлетината”.
Тук създаваме една много странна техническа процедура. Първо, задължаваме всеки избирател, който гласува, да проверява дали в плика има нещо друго. След това задължаваме всички други, които броят пликовете, да изтръскват всеки един плик и да видят дали има нещо вътре. (Смях в ГЕРБ.) Ако има листче от плика, което е технически в плика (смях в ГЕРБ), означава, че този глас е недействителен. 
Нали поставяме тук редица тежки изисквания по отношение на това кое прави действителна или недействителна бюлетината? Аз смятам, че този текст е изключително формализиране.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Имаше избори, в които изпадаха банкноти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други народни представители с редакционни бележки? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Емил Василев в чл. 216 – „Установяване на действителност и недействителност на вота”, да отпаднат от ал. 2 точки 4, 5 и 7.
Гласували 82 народни представители: за 20, против 61, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Заповядайте за процедурно предложение за прегласуване, господин Василев. (Реплики от ГЕРБ.) 
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Госпожо Фидосова, аз ще Ви помоля да дадете съответните знаци, за да могат колегите от ГЕРБ да преосмислят предложението. Защото това е много важно! 
Залагаме възможности за манипулиране на вота. Тези, които ме слушаха, го разбраха. Разберете, уважаеми колеги от ГЕРБ, на следващите избори това може да се обърне срещу самите вас! Разбирате ли? (Шум и реплики.) 
Не може по т. 4 и 7 да се окаже, че в плика има няколко бюлетини и това нещо да се отчита за действителен глас! Защото останалите няколко бюлетини също може да се окажат отчетени, примерно, в полза на БСП или примерно в полза на РЗС! Говоря съвсем сериозно!
По същия начин е за т. 5 – възможността да има две преференции. Когато отбелязването на тези преференции е предварително уговорено с братята роми от съответната махала, да се контролира дали те са заслужили тези плюс 25 лв., които господин Цветан Цветанов искаше да се плащат на парламентарните избори, ето го контролираният вот.
Трябва ли да допуснем това нещо да съществува? Защо? То ще се обърне срещу вас, помнете ми думата! Така, че се надявам да преосмислите своята позиция. Нека да отрежем тези възможности за манипулиране на вота. Ако искате, да го направим!
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Да, да!
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Радвам се на добрите ви, на хубавите ви усмивки! (Шум и реплики от ГЕРБ.) Но освен усмивки, ми се ще нещо и в горната част на определени глави да се задвижат някакви импулси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Василев, напомням Ви да употребявате изрази, с които да не се засягат народните представители. Благодаря Ви.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Аз Ви благодаря.
Имам още 7 секунди и ще кажа, че смятам, че някои народни представители имат и горна част на главата си и за тях трябва да е комплимент, госпожо председател, а не обида.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Емил Василев за отпадане в чл. 216, ал. 2 на точки 4, 5 и 7.
Гласували 95 народни представители: за 21, против 73, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Терзийски в чл. 216, ал. 2, т. 2 текстът „както и в плика няма поставени други предмети, освен бюлетината” да отпадне.
Гласуваме отпадането на другите предмети от плика.
Гласували 97 народни представители: за 18, против 76, въздържали се 3.
Предложението не е прието. (Шум и реплики.) 
Господин Терзийски, господин Миков вече поиска прегласуване. Съгласувайте си действията! (Шум, смях, оживление в ГЕРБ.) Моля за тишина в залата! Дайте възможност да чуем господин Миков!
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): „Б” отборът на БСП!
МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви за съветите, госпожо председател. И аз бих могъл да отправя към ръководещите някои съвети, но ще се въздържа.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Бюлетината се приема за предмет, защото се казва: „Бюлетината или други предмети”, тоест парче хартия, както каза колегата, може да се окаже достатъчно основание за намирането на вота за недействителен. Член на комисията може да накъса парченца хартия и да постави в пликовете, а след това никой избирател няма да тръгне да си проверява плика. Най-добре е този текст да отпадне! 
По този начин вие продължавате да затвърждавате в другите усещането, че готвите избори, на които ще има много недействителни гласове, и то постигнати с такъв тип хитрини, за които сега залагате правилата, а според пловдивския случай се оказва, че те са политика на ГЕРБ – повече недействителни гласове. Разсейте това съмнение в хората! (Реплики от независимите народни представители: „И косми вътре!”.) 
За косми – не знам. (Реплики от докладчика Искра Фидосова.) 
Но така, както е формулиран текстът – „друг предмет”, кибритената клечка друг предмет ли е? Друг предмет! Прави ли вота недействителен?! (Реплики от докладчика Искра Фидосова.) 
Аз Ви моля, госпожо Фидосова, ако искате, изказвайте се, но пречите цяла седмица на изказващите се тук. (Шум, оживление и реплики от ГЕРБ.) Седите тук и подвиквате, спорите. Има трибуна, запазете спокойствие, законът ще мине, но трябва да кажем това, което е.
Вкарването на този текст създава предпоставки умишлено вотът на определени избиратели да се счита за недействителен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ: И аз Ви благодаря, госпожо председател, и се радвам, че сте разбрали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване отпадането на текста в ал. 2 от чл. 216, т. 2 – „както и в плика няма поставени други предмети, освен бюлетината”.
Прегласуваме предложението на господин Терзийски.
Гласували 103 народни представители: за 20, против 81, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 216 в редакцията по доклада на комисията със заглавие „Установяване на действителност и недействителност на вота”.
Гласували 107 народни представители: за 87, против 17, въздържали се 3.
Предложението е прието.
По този текст са направени предложения от народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, които комисията не подкрепя.
Подлагам на гласуване предложенията на Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски, неподкрепени от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 14, против 85, въздържал се 1.
Предложението не е прието. (Силен шум и реплики от независимите народни представители.) 
Господин Василев, нямате право на отрицателен вот, защото сте се изказали по същество. Прочетете си правилника, така както в момента четете доклада за Изборния кодекс. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) 
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 218 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски – в чл. 218 се правят следните промени:
„1. Алинея 1 се променя така:
	„(1) Избирателната урна се отваря, бюлетините се изваждат една по една, поставят се с лицевата страна надолу и се броят”.
2. В ал. 2 думите “на пликовете” се заменят с думите “на бюлетините”.
3. Алинея 3 се заличава.
4. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
5. Досегашната ал. 4 се променя, както следва:
	„(4) Бюлетините се подреждат на купчинки, както следва:
1. купчинка с бюлетини, които не са по установения образец;
2. купчинка с бюлетини с вписани в тях специални символи като букви, цифри или други знаци;
3. купчинка с бюлетини по установения образец, в които не е отразен със знак вотът на избирателя;
4. купчинка с бюлетини по установения образец:
а) с отбелязан вот със знак в квадратчетата на две или повече кандидатски листи или
б) които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия; тези бюлетини се унищожават с надпис “унищожена” върху всяка такава бюлетина;
5. купчинка с бюлетини по установен образец с отбелязан вот за една кандидатска листа, които съдържат два печата на съответната секционна избирателна комисия.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 218, който става чл. 217:
„Отваряне и преброяване
Чл. 217. (1) Избирателната урна се отваря, пликовете се изваждат един по един, поставят се с лицевата страна надолу и се броят.
	(2) Когато в гласуването е била включена втора избирателна урна, тя се отваря заедно с първата урна и изваждането и броенето на пликовете продължава.
	(3) След преброяване на пликовете те последователно се отварят и съдържанието им се изважда.
	(4) Пликовете и бюлетините се подреждат на купчинки, както следва:
1. купчинка от пликовете, които не съдържат бюлетини по установения образец, включително празните пликове;
2. купчинка от пликовете, които съдържат бюлетини с вписани в тях специални символи като букви, цифри или други знаци, с отбелязани предпочитания (преференции) със знак, различен от „Х” и с химикал, който не пише със син цвят, както и поставени други предмети освен бюлетините;
3. купчинка от пликовете, които съдържат бюлетини по установения образец за различни кандидатски листи; тези бюлетини се унищожават с надпис „унищожена” и се поставят обратно в плика;
4. купчинки от бюлетини за кандидатски листи от пликовете по чл. 216, ал. 2, т. 3, 4, 5, 6 и 7; когато пликът съдържа две или повече бюлетини по установения образец за една и съща кандидатска листа, едната от тях се разпределя в купчинката за съответната листа; останалите бюлетини се анулират с надпис "анулирана" и се поставят обратно в плика;
5. купчинка от пликовете по чл. 216, ал. 2, т. 3, 4, 5, 6 и 7.
	(5) Когато действителността на някой глас е оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол. Протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението.
	(6) След преброяване на гласовете бюлетините за партиите и коалициите от партии се преглеждат отново една по една за преброяване на предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте за процедура, господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): По начина на воденето, госпожо председател.
Аз поисках отрицателен вот не защото се изказах по същество по предложението на комисията, където гласувах против, а защото – отворете и погледнете – гласувах „против” предложението на Станишев, което беше гласувано след това. Аз исках отрицателен вот по отношение на друго предложение, по което аз не съм се изказвал по същество.
По начина на воденето – вече три часа сме без почивка. Ще ми се да помислите по тази тема, евентуално.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Василев.
Други народни представители? Дебатът е закрит. 
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, които комисията не подкрепя.
Гласували 100 народни представители: за 18, против 81, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на чл. 217 – „Отваряне и преброяване”.
Гласували 100 народни представители: за 80, против 12, въздържали се 8.
Предложението е прието.
За първи отрицателен вот – господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаема госпожо председател, колеги! Гласувах „против”, защото в чл. 217, освен витиевати текстове, които трябва да бъдат тълкувани, има и абсолютни недоразумения като това в ал. 2, където се казва: „Когато в гласуването е била включена втора избирателна урна, тя се отваря заедно с първата и изваждането и броенето” – забележете – „на пликовете продължава”. Кога точно продължава? Този текст казва, че броенето е стартирало и след това някой е внесъл другата урна и тогава броенето продължава. А същевременно е пояснено как се случва това. 
Това е абсолютно безумен текст. И ако бяхте дали възможност, госпожо председател, поне такива корекции щяхме да нанесем, които са очевидни. Не бива в желанието си на всяка цена да приемете тази нощ Изборния…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма такова желание. Продължаваме в извънредните заседания с Изборния кодекс. Не сте запознати с приетите решения днес. Никой не е казал, че сега ще свършваме Изборния кодекс.
ЯНЕ ЯНЕВ: Вижте, аз ви цитирам конкретни текстове и се надявам госпожа Фидосова да вникне в тях, защото и тя е преуморена и може би и сътрудничката не я е консултирала. Вземете това нещо да го прегласувате, госпожо Фидосова, защото е абсолютно безумие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За втори отрицателен вот – господин Василев. Имате думата.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Гласувах „против”, госпожо председател и уважаеми колеги, защото в ал. 4, т. 4 например, ако се зачетете – макар че аз съм готов да се обзаложа, че от присъстващите народни представители не повече от десет души знаят кой текст се гласува в момента, но това е друга тема – ще си помислите, че се намираме в детската градина, където членовете на секционната избирателна комисия си редят някакви купчинки и си менкат някакви купчинки и си броят две за едно, или пък три за едно. 
И отново се връщам на това, което казах малко по-рано по същество – огромните възможности за манипулация на вота в чл. 216, ал. 2, т. 4, 5 и 7. Няколко пъти акцентирах вашето внимание. Ето, виждате ли тук как тази възможност за манипулация на вота се прехвърля по-нататък в следващия текст. Ето, прехвърля се, вижте ги – правят си купчинки, броят си ги отделно две за една. В един момент не се знае колко са гласовете и за кого са подадени. Ето за това става въпрос.
Отново казвам моята теза, че не може това да представлява Избирателен кодекс. Кодексът е един много сериозен нормативен акт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това е само проект, господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: И да си пишем такива неща, все едно действително сме в детската градина и бавно развиващи се хора ще го четат и ще го прилагат, е просто пълен абсурд, госпожо председател. Това не е кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Странно по какво правите предложение.
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Гласувах „против”, защото в т. 2 на ал. 4, последното предложение „и поставени други предмети, освен бюлетините” само затвърждава усещането, че тук се създават предпоставки по този начин да се прогласява недействителност на определени гласове. Купчинките на пликовете стоят, бюлетини, които са надраскани – също стоят, могат да се проверят. Това, което е било в пликовете – за него не се съставя опис. Забележете – тук има опис на пликовете и опис на бюлетините. Опис на намерените предмети неслучайно не е заложен. Неслучайно първо се изсипват всички пликове, а накрая в ал. 5 е предвидена процедурата за недействителност. Тоест, би трябвало протоколът за недействителност да се прави в момента на отваряне на плика и намиране вътре на предмет. А сега какво? Изсипват се първо всички, редят се пликовете, накрая се съставя протоколът за недействителните гласове. Тук просто залагате въпроса с намерените вътре предмети като основание за недействителност. Това правите. И това е доста прозрачно.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Ако има вътре 20 лв. действителна ли ще е?
МИХАИЛ МИКОВ: Защо няма опис? Защо не е предвиден опис на намерените предмети в пликовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Като пари, например.
МИХАИЛ МИКОВ: Пари може да са, може да е всичко. Може да е хартийка, може да е кибритена клечка. Визитна картичка може да е. Защо не е предвиден опис на основанията, заради които ще се унищожават гласове? Пликовете са там, бюлетините, може някой да сложи накрая при броенето и да каже: намерихме ги вътре тези предмети. Това не е предвидено за опис вътре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Фидосова, продължете.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 219 - предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски:
В чл. 219 се правят следните промени:
1. В т. 1 думата „пликовете” се заменя с думата „бюлетините” и текстът „ал. 4 точки 1, 2 и 3” се заменя с текста „ал. 3 точки 1, 2, 3 и 4;”.
2. В т. 2 думите „на броя” се заличават и числото „4” се заменя с числото „3”.
3. В чл. 219 т. 3 се променя така:
„3. броят на действителните гласове за всяка кандидатска листа е равен на броя на бюлетините по чл. 218, ал. 4, т. 5, подадени за съответната листа”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 219, който става чл. 218: 
„Преброяване на подадените гласове и предпочитания (преференции)
Чл. 218. Секционната избирателна комисия преброява подадените гласове и предпочитания (преференции), като:
1. броят на недействителните гласове е равен на сумата от броя на пликовете по чл. 217, ал. 4, т. 1, 2 и 3;
2. броят на действителните гласове е равен на броя на пликовете по чл. 217, ал. 4, т. 5;
3. броят на гласовете за всяка кандидатска листа е равен на броя на бюлетините в съответната купчинка по чл. 217, ал. 4, т. 4;
4. броят на предпочитанията (преференциите) за кандидат на партия или коалиция от партии е равен на общия брой на отбелязаните със знак малки квадратчета срещу името на кандидата.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря госпожо председател.
Продължаваме от член в член, всеки следващ, да прехвърляме това, което сме заложили още в чл. 216 като възможности за изборни нарушения, като възможности за манипулиране на вота, ако щете, и като възможности за технически и неволни грешки, грешки на секционните избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Василев, на основание чл. 128 от правилника Ви отправям напомняне, че се отклонявате от разискванията по темата.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Точно затова аз предлагам в чл. 218 да бъдат направени редакционни корекции. Защо? Защото на фона на дискусията, която провеждаме досега, вижте какво се получава.
Член 218, т. 1 - броят на недействителните гласове е равен на сумата от броя на пликове по чл. 217, ал. 4, точки 1, 2 и 3. На някого в секционната комисия да му става ясно за какво иде реч?
Дотук ние си говорихме за купчинки, за отбелязвания със син или различен от син химикал, за отбелязване на определени преференции, двойни преференции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Какво предлагате, господин Василев?
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Аз предлагам, госпожо председател, да се възпроизведе текстът, примерно в т. 1 на чл. 218 ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дайте си писменото предложение.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Да се възпроизведе текстът на чл. 217, ал. 4, точки 1, 2 и 3. Да се възпроизведе като текст, а не да се посочват точки, защото за мен това създава допълнителна неяснота, защото тук говорим вече за преброяване на подадените гласове, за най-съществената част от работата на секционната избирателна комисия.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Правна техника, която се използва навсякъде!
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Правна техника, ама защо сменяме правната техника, господин Иванов?
Досега правната техника беше пунктуално да се изброяват нещата. Говорихме си за купчинки, за бюлетини ... (Реплики от ГЕРБ.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не репликирайте от място!
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: За бюлетини, за купчинки, за отбелязване със син химикал, за двойна преференция и какво ли не. Изведнъж тази техника я зарязваме и оттук започваме да цитираме вече членове и алинеи, за да бъде на секционната избирателна комисия хептен неясно какво се случва. 
Това е най-важният текст. Тук трябва да бъде пределно ясно за членовете на секционните избирателни комисии за какво става въпрос - да не търсят нататък по закона, а да си знаят.
Затова направих предложението тук да се възпроизведе текстово в т. 1 ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Записах го.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: ... съдържанието на чл. 217, ал. 4, точки 1, 2 и 3.
Даже смятам, госпожо председател, че не е необходимо да Ви давам в писмен вид, тъй като то се съдържа в писмен вид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, прав сте - аз мислих, че нещо по-различно ще бъде.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: По същия начин, госпожо председател на парламента и госпожо председател на Правната комисия, за т. 2 - със същите аргументи. Нека да възпроизведем тук текстът на чл. 207, ал. 4, т. 5, за да е ясно на секционната избирателна комисия.
Същото предложение правя (реплики от народния представител Цвета Караянчева) и за т. 3, там където се цитира ... (Реплики от народния представител Цвета Караянчева.) 
Госпожо председател, от реплики - не мога да си довърша мисълта.
По същия начин в чл. 217, вместо да се сочи ал. 4, т. 4, текстово да се възпроизведе. Това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Терзийски, имате думата.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз искам да направя една редакционна поправка, бележка, която произтича в чл. 218: секционната избирателна комисия преброява подадените гласове и т.н. текстът продължава.
Аз предлагам „преброява гласовете”, защото считам, че това логически не е издържано. Секционната комисия брои бюлетините и отчита гласовете, които е преброила.
Предлагам да се замести „преброява” с „отчита” или „отчита и вписва” подадените гласове. Считам, че това е и граматически, и логически вярно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дайте си предложението в писмен вид.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Видяхме, станахме свидетели на една абсурдна граматична глаголна форма в ал. 2 на чл. 217, тоест когато е била включена втора урна, тя се отваря заедно с първата и броенето продължава. Значи, едновременно се отваря с първата, а броенето продължава. Това по законите на логиката не може да бъде вярно. Би трябвало да бъде, че втората урна се отваря след като приключи броенето на първата и тогава броенето продължава, примерно. 
Все пак, пишем закон, който след това ще бъде четен и от други, освен от нас. (Реплики от ГЕРБ.) Може би те няма да са съгласни с Вас, колежке. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Стенограмите също ще се четат, господин Терзийски. (Реплики от ГЕРБ.)
Други предложения? Има ли други редакционни предложения? Няма.
Преминаваме в режим на гласуване.
Подлагам на гласуване редакционното предложение на господин Василев в чл. 218 „Преброяване на подадените гласове и предпочитания” в т. 1 вместо „чл. 217, ал. 4, точки 1, 2 и 3” да бъдат изписани текстовете, които са зад тези номера на членове във вече гласувания чл. 217.
Гласуваме! (Реплики от ГЕРБ.)
Гласували 79 народни представители: за 11, против 66, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Василев в чл. 218, т. 2 вместо текста „чл. 217, ал. 4, т. 5” да бъде възпроизведено съдържанието на чл. 217, ал. 4, т. 5.
Гласували 83 народни представители: за 11, против 71, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител, както и да звучеше то (оживление и смях в ГЕРБ), в точки 3 и 4 на чл. 218. (Реплики.)
Гласуваме предложението на господин Терзийски.
Гласували 77 народни представители: за 12, против 65, въздържали се няма.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител господин Василев в т. 3 на чл. 218: „чл. 217, ал. 4, т. 4” да бъде изписано със съдържанието на съответните текстове.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Против!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 86 народни представители: за 15, против 71, въздържали се няма.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 218 „Преброяване на подадените гласове и предпочитания (преференции)” по доклада на комисията. (Реплики.)
Отменете гласуването! Отменете гласуването!
Преди това следва да бъде подложено на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, което комисията не подкрепя. 
Гласували 82 народни представители: за 11, против 71, въздържали се няма.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване чл. 218 в редакцията на комисията „Преброяване на подадените гласове и предпочитания (преференции)”.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): За!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 79 народни представители: за 69, против 8, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Госпожо Фидосова!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 220 – предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 220, който става чл. 219, със заглавие „Вид на протокола и изписване на данни”.
Има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 221, който става чл. 220, със заглавие „Вписване на данни в протокола след отваряне на избирателната урна”.
„Раздел ІІІ – Преброяване на гласовете при избори за президент и вицепрезидент на републиката”.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам ан блок на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за чл. 220, който става чл. 219, със заглавие „Вид на протокола и вписване на данни”, чл. 221 по вносител, който става чл. 220 със заглавие „Вписване на данни в протокола след отваряне на избирателната урна” и наименованието на Раздел ІІІ „Преброяване на гласовете при избори за президент и вицепрезидент на републиката”.
Гласуваме.
Гласували 78 народни представители: за 74, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 222 – предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак:
„В чл. 222 навсякъде символът „Х” отпада”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 222, който става чл. 221:
„Установяване на действителност и недействителност на вота
       Чл. 221. (1) При установяване на резултатите от гласуването една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен. 
	       (2) Гласът е действителен, когато:
      1. бюлетината е по установения образец;
      2. бюлетината съдържа два броя печата на съответната секционна избирателна комисия, и
      3. само в едно от квадратчетата за гласуване има поставен знак „Х”, с химикал, пишещ със син цвят, който изразява по еднозначен начин вота на избирателя.
     	   (3) Гласът по ал. 2 е действителен и когато:
      1. в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания; 
      2. поставеният от избирателя знак „Х”, с химикал, пишещ със син цвят, излиза извън квадратчето на съответната кандидатска листа, но не навлиза в квадратчето на друга листа;
      3. в бюлетината няма вписани специални символи като букви, цифри или други знаци.
	        (4) Гласът е недействителен, когато:
1. няма поставен знак „Х”, с химикал, пишещ със син цвят, в нито едно от квадратчетата за гласуване; 
2. има поставен знак „Х” или друг знак, с химикал, пишещ със син или друг цвят в повече от едно квадратче за гласуване;
3. поставеният знак „Х”, с химикал, пишещ със син цвят, засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя;
4. бюлетината не съдържа два печата на съответната секционна избирателна комисия;
5. бюлетината не е по установения образец;
      6. върху бюлетината има изписани специални символи като букви, цифри или други знаци.
       	   (5) Броят на гласувалите избиратели е равен на броя на намерените в избирателните урни бюлетини.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване ... (Реплики от КБ.)
Заповядайте, господин Такоров. (Оживление, реплики от ГЕРБ.)
Моля, дайте възможност на господин Такоров!
Заповядайте, господин Такоров! (Реплики и провиквания от ГЕРБ.)
Моля, без реплики от място! Думата има господин Такоров!   
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, мисля, че в чл. 221, ал. 4, т. 1 текстът е абсурден: „няма поставен знак „Х”, с химикал, пишещ със син цвят, в нито едно от квадратчетата за гласуване;”.
Ами, питам ви: ако химикалът е с черен цвят и няма поставен знак „Х”, действителна ли ще е бюлетината? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Ами тогава, как като няма, вие ще казвате, че със знак „Х”?
Затова процедурното ми предложение е: думите „с химикал, пишещ със син цвят” да отпаднат и остава само: „няма поставен знак „Х” в нито едно от квадратчетата за гласуване;”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вече сме го гласували в предишни текстове, господин Такоров. Отсъствали сте в момента, в който гласувахме вече минали текстове, че само със синя химикалка може. Не сте присъствали в този момент.
РУМЕН ТАКОРОВ: Ама, вие разбирате ли, че бюлетината е чиста и казвате, че няма върху нея поставен знак със син химикал. Ами, няма да има със син химикал, защото тя е абсолютно празна, тя е изчистена. Разбирате ли? Е, как върху нещо, което е празно, той трябва да стане със син цвят?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В почивката госпожа Фидосова ще Ви го обясни, господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ: Това, което правите в момента, е безумно.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Прочетете го още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други предложения? Няма.
Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител господин Такоров за промени в чл. 221, ал. 4, т. 1.
Гласували 84 народни представители: за 13, против 71, въздържали се няма.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак, което комисията не подкрепя.
Гласували 79 народни представители: за 6, против 72, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме чл. 221 – „Установяване на действителност и недействителност на вота”, съгласно редакцията на текста по доклада на комисията.
Гласували 82 народни представители: за 73, против 9, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Член 223 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак – в чл. 223 навсякъде символът „Х” отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 223, който става чл. 222:
„Правила за отваряне на избирателната урна
Чл. 222. (1) Избирателната урна се отваря, бюлетините се изваждат една по една, поставят се с лицевата страна надолу и се броят.
         (2) Когато в гласуването е била включена втора избирателна урна, тя се отваря заедно с първата урна и изваждането и броенето на бюлетините продължава.
         (3) Бюлетините се подреждат на купчинки, както следва:
1. купчинка от бюлетини, които не са по установения образец;
2. купчинка от бюлетини с вписани в тях специални символи като букви, цифри или други знаци;
3. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отразен със знак „ Х” и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя;
4. купчинка от бюлетини по установения образец:
а) с отбелязан вот със знак „Х” или с друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят за две или повече кандидатски листи, или
б) които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия; тези бюлетини се унищожават с надпис "унищожена" върху всяка бюлетина;
5. купчинки от бюлетини по установения образец с отбелязан вот със знак „Х” и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, които съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия.
        (4) Когато действителността на някой глас е оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол. Протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? 
Господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Госпожо председател, в ал. 4, редакция на първото изречение: „Когато някой глас е обявен за недействителен, това се отразява в протокол”. 
Забележете сега какво пише: „Когато действителността на някой глас е оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол.” Това да не е роман да се описва?! Когато се констатира недействителност на някой глас, за това се съставя протокол. Какво е това „случаят се описва”? Какви са тези разкази и преразкази по картинка?
И забележете: „Когато е оспорена, след решение на комисията...”. „Когато се констатира недействителност на...”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А как става констатацията без решение на комисията?
МИХАИЛ МИКОВ: Ами, с решение, за което се съставя протокол. Но какво значи да се опише случаят в протокол, бе, госпожо председател? Кой случай се описва? Основанията могат да бъдат различни: „случаят се описва в протокол”. Това да не е милиционерски протокол? Има такова стихотворение на Висоцки. (Реплика от ГЕРБ.) 
Не, случаят се описва. 
„За недействителността на бюлетините се съставя протокол.” Или „За решението на комисията за прогласяване на действието се съставя протокол” – това е още по-точно. Но не може „случаят”. Кой случай се описва в протокола? (Реплика от ГЕРБ.)
Ама, какъв случай бе, колеги?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Какво пише в протокола?
МИХАИЛ МИКОВ: Абе, какво да ви обяснявам. Нека да остане тук, в протоколите. И юристи ще четат тези неща, няма само вие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Те ще четат и стенограмите, господин Миков. И стенограмите ще четат юристи, да.
МИХАИЛ МИКОВ: Затова се изказвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други предложения?
Господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Госпожо председател, защото Вие много обичате конкретните предложения, но тук няма нужда от писмено. Да речем, в т. 4: „купчинка от бюлетини по установения образец”, в буква „а” накрая след запетаята това „или” е излишно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, прав сте.
ЯНЕ ЯНЕВ: Би следвало да отпадне. По какъв повод това „или” е тук? Така че подложете го на гласуване. Или е станало техническо недоразумение? 
Защото на практика по този начин текстът се обезсмисля. Няма логика след буква „а” да идва буква „б”. Трябва да се размести самият текст, госпожо Фидосова.
Освен това, госпожо председател, не по темата – искам да Ви помоля да не плашите народните представители от РЗС, че ще ги гоните от пленарната зала. (Силен шум и реплики.) Моля Ви, недейте с такива заплахи, защото това повече ни мотивира. Благодаря ви. (Силен шум, реплики и смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тъжно Ви е, господин Янев, че още никого не съм изгонила от залата, но и това може да се случи! 
Други народни представители, има ли?
Господин Терзийски, заповядайте.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Като изчетох чл. 222, имам чувството, че чета някакъв ритуал. Знаете ли, този текст ще доведе до масови жалби по отношение на процедурата на преброяването на бюлетините. 
Предлагам ви, да отложите приемането на този член и той да бъде редактиран, така че избирателната комисия да може да работи нормално, без да създава такива предпоставки. Това е като някакъв религиозен или не знам какъв ритуал. Слагат се две урни, отварят се едновременно. Броенето продължава и т.н., да не изброявам всички точки вътре. 
Зачетете го внимателно, преди малко Вашите колеги ме питаха защо се смея. Питайте ги и тях. Изчетете го внимателно и вижте какво представлява като логическа последователност. Неспазването на една от тези ритуално заложени точки ще води до подаване на жалби и до оспорване на резултатите. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Уважаема госпожо председател, тъй като преди малко говорихме за законодателна техника, вижте колко неиздържан е текстът на чл. 222, ал. 3, примерно т. 5. 
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ,от място): Това не е сериозно.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Купчинките от бюлетините по установения образец с отбелязан вот със знак „Х” и с химикал, пише със син цвят за една кандидатска листа. 
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Нямате право да го четете.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Не, аз пояснявам какво искам да кажа, а Вие нямате право да ме репликирате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не се обаждайте от място.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: „...които съдържат два броя печата на съответната избирателна секционна комисия.” Тоест тук имаме, господин Иванов, текстово възпроизвеждане на чл. 221, ал. 2, точки 1, 2, 3. Спомняте ли си преди малко, когато спорихме? Ето сега пак е обърната законодателната техника. Трябваше да пишат „отговарящи на изискванията на чл. 221, ал. 2, точки 1, 2, 3”. Трети път сменяме законодателната техника и затова аз, госпожо председател, за да бъда в тон с мнението на мнозинството предния път, когато се гласуваше против, сега правя точно обратното предложение: за редакционна промяна в т. 5, където да не се прави това текстово възпроизвеждане, както е, а да има директно позоваване на чл. 221, ал. 2, т. 1 „отговарящи на изискванията на чл. 221, ал. 2, т. 1, 2”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Записах го.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Така унифицираме и всичко върви в нормален еднотипен редакционен стил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други редакционни поправки? Няма.
Госпожа Фидосова има редакционна поправка.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, първо, по това, което господин Янев каза за „или”-то в т. 4 след текста на буква „а” трябва да остане „или”, защото по т. 4 става въпрос за една купчинка от бюлетини по установения образец с двете възможни хипотези по буква „а” и буква „б”, тъй като, когато го направи, не си погледнах текста преди да отговоря. Извинявам се, че го правя в изказването, но, за да няма грешка.
Правя предложение за редакция в ал. 2 след „първата урна” да се сложи точка и текстът, който е след „първата урна” да отпадне. (Реплики между народния представител Лъчезар Иванов и народния представител Георги Божинов.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, не зная дали е възможно да се намери друга форма, която да е още по-объркана и неясна. Чета го, може би сме уморени, чл. 222, т. 1, ал. 3: „Купчинки от бюлетини, които не са по установен образец”, т.е. няма дефиниран образец. Така ли да го разбираме.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Този образец, който е отпечатан, е образецът от ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Божинов, участвали ли сте в секционна комисия, виждали ли сте как се подреждат бюлетини?
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Добре. Точка 4, това са по установения образец, но има следните два дефекта, които са в т. „а” и „б”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разкажете за дефектите. 
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Ами намерете една дума по-ясна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Предложете я, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Ами не мога. (Смях, ръкопляскане и оживление от ГЕРБ.) 
Ръкопляскате, но когато човек не може да направи нещо, по-добре е да си признае, защото текстът е неясен и неработещ.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място):Защо се изказваш, като не знаеш?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Само за Вас, господин Божинов. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не се обаждайте от място. Господин Иванов, предупреждавам Ви, не се обаждайте от място.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: А, ето едно честно признание, госпожа Фидосова току-що каза: „Моите сили стигат дотук”. Ето това е достойно за адмирация. (Смях и реплики от ГЕРБ.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Закривам дебата.
Преминаваме в режим на гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак навсякъде символът „Х” да отпадне, което комисията не подкрепя.
Гласували 76 народни представители: за 10, против 65, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител господин Терзийски да бъде отложено гласуването на чл. 222.
Гласували 80 народни представители: за 11, против 69, въздържали се няма.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител господин Василев за унифицирана нормативна техника в ал. 3, т. 5 вместо съдържанието да се съдържа препратка по чл. 201 и съответните точки, в които се съдържат изписаните понятия.
Гласуваме предложението на господин Василев.
Гласували 80 народни представители: за 8, против 70, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Прегласуване – заповядайте, господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Госпожо председател! Аз искам процедура по прегласуване, тъй като ми се струва, че народните представители всъщност не разбраха какво точно се гласува. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Каквото сте предложили, това разбраха и гласуваха народните представители. 
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Аз предлагам в т. 5 да бъде: купчинка от бюлетини, отговарящи на изискванията на чл. 221, ал. 2, т. 1, 2 и 3. (Реплики от ГЕРБ.)
Това не беше прочетено от председателката по този начин, затова не се разбра.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ако ми бяхте дали писмено, щях да го прочета.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Да, аз вече го казах точно. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, и сега ще го подложа на прегласуване.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Да бъде подложено на прегласуване по този начин, госпожо председател, за да може, понеже предния път с обратен аргумент отхвърлихте предложението, сега правя предложение точно както искаше тогава мнозинството. Да бъде в този стил. Нормално е, да не бламирате сами себе си и вече да гласувате „за”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Емил Василев – т. 5, ал. 3 на чл. 222 да се чете: „купчинки от бюлетини по установения образец, съгласно чл. 221, ал. 2, т. 1, 2 и 3”.
Гласували 83 народни представители: за 14, против 68, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Яне Янев, в чл. 222, ал. 3, т. 4, буква „а” да отпадне последното „или”.
Гласували 79 народни представители: за 7, против 68, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков за редакционна поправка на чл. 222, ал. 4 по повод действителността на оспорена бюлетина.
Гласуваме предложението на господин Миков. 
Гласували 77 народни представители: за 8, против 68, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Фидосова в чл. 222, ал. 2, текстът „и изваждането и броенето на бюлетините продължава” да отпадне и пред него, пред „и” да бъде поставена точка, след думата „урна”.
Гласуваме предложението на госпожа Фидосова. 
Гласували 77 народни представители: за 71, против 2, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване чл. 222 в редакцията по доклада на комисията с наименование „Правила за отваряне на избирателната урна”.
Гласували 76 народни представители: за 68, против 3, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Член 224 – предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 224, който става чл. 223 със заглавие „Преброяване на подадените гласове”.
Член 225 – предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 225, който става чл. 224 със заглавие „Вписване на данни след отваряне на избирателната урна”.
„Раздел ІV
Преброяване на гласовете при избори за общински съветници и кметове”.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІV.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок подлагам на гласуване членове с номер 224 по вносител, който става чл. 223 със заглавие „Преброяване на подадените гласове”, чл. 225, който става чл. 224 със заглавие „Вписване на данни след отваряне на избирателната урна”, и предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV „Преброяване на гласовете при избори за общински съветници и кметове”.
Гласували 79 народни представители: за 76, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Член 226 – предложение на Ципов, Колева и Тошев. 
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Осман, Янков и Казак – в чл. 226 навсякъде символът „X” отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 226, който става чл. 225:
„Установяване на действителност и недействителност на вота
Чл. 225. (1) При установяване на резултатите от гласуването за всеки вид избор една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен.
	 (2) Гласът е действителен, когато:
1. бюлетината е по установения образец;
2. бюлетината съдържа два броя печата на съответната секционна избирателна комисия, и
3. само в едно от квадратчетата за гласуване има поставен знак „Х”, с химикал, пишещ със син цвят, който изразява по еднозначен начин вота на избирателя.
	 (3) Гласът по ал. 2 е действителен и когато:
1. в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания;
2. поставеният от избирателя знак „Х”, с химикал, пишещ със син цвят, излиза извън квадратчето на съответната кандидатска листа, но не навлиза в квадратчето на друга листа;
3. в бюлетината няма вписани специални символи като букви, цифри или други знаци.
	 (4) Гласът е недействителен, когато:
1. няма поставен знак „Х”, с химикал, пишещ със син цвят, в нито едно от квадратчетата за гласуване; 
2. има поставен знак „Х” или друг знак, с химикал, пишещ със син или друг цвят, в повече от едно квадратче за гласуване;
3. поставеният знак „Х”, с химикал, пишещ със син цвят, засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя;
4. бюлетината не съдържа два печата на съответната секционна избирателна комисия;
5. бюлетината не е по установения образец;
6. върху бюлетината има изписани специални символи като букви, цифри или други знаци.
	 (5) Броят на гласувалите избиратели за всеки вид избор е равен на броя на намерените в избирателните урни бюлетини за съответния вид избор.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Преминаваме в режим на гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Осман, Янков и Казак, които комисията не подкрепя.
Гласували 75 народни представители: за 3, против 70, въздържали се 2.
Предложението не е прието. 
Подлагам на гласуване предложението за чл. 225 „Установяване на действителност и недействителност на вота”, съгласно доклада на комисията. (Шум и реплики.)
Гласували 70 народни представители: за 67, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 227.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак:
„В чл. 227 навсякъде символът „X” отпада.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 227, който става чл. 226:
„Правила за отваряне на избирателната урна
Чл. 226. (1) Избирателната урна се отваря, бюлетините се изваждат една по една, поставят се с лицевата страна надолу и се броят.
	 (2) Когато в гласуването е била включена втора избирателна урна, тя се отваря заедно с първата урна и изваждането и броенето на бюлетините продължава.
     (3) Бюлетините за всеки вид избор се подреждат на купчинки, както следва:
1. купчинка от бюлетини за всеки вид избор, които не са по установения образец;
2. купчинка от бюлетини за всеки вид избор с вписани в тях специални символи като букви, цифри или други знаци;
3. купчинка от бюлетини за всеки вид избор по установения образец, в които не е отразен със знак „Х” и с химикал, пишещ със син цвят вотът на избирателя;
4. купчинка от бюлетини за всеки вид избор по установения образец:
а) с отбелязан вот със знак „Х” или друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят за две или повече кандидатски листи или за двама или повече кандидати за кметове, или
б) които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия; тези бюлетини се унищожават с надпис „унищожена” върху всяка бюлетина;
5. купчинки от бюлетини за всеки вид избор по установения образец с отбелязан вот със знак „Х” и с химикал, пишещ със син цвят за една кандидатска листа или за един кандидат за кмет, които съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия.
     (4) Когато действителността на някой глас е оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол. Протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Да, госпожо председател, само в ал. 2 след думите „първата урна” да се сложи точка и текстът след тези думи да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак, което комисията не подкрепя.
Гласували 79 народни представители: за 10, против 69, въздържали се няма.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакционното предложение на госпожа Фидосова в чл. 226, ал. 2 след думите „първата урна” да се постави точка и текстът след него да отпадне.
Гласували 77 народни представители: за 75, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Гласуваме чл. 226 в редакцията на комисията със заглавие „Правила за отваряне на избирателната урна”.
Гласували 77 народни представители: за 74, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 228.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 228, който става чл. 227 със заглавие „Преброяване на подадените гласове”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване чл. 228, който става чл. 227 по доклада на комисията и със заглавие „Преброяване на подадените гласове”.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 229.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Екатерина Михайлова:
В Чл. 229, ал. 1 се създава нова т. 4, както следва:
„4. за избиране на кмет на район в Столичната община и в градовете с районно деление.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 229, който става чл. 228 със заглавие „Протоколи за отчитане резултатите от гласуването”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Екатерина Михайлова, което комисията не подкрепя.
Гласували 82 народни представители: за 8, против 54, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 229 по вносител, който става чл. 228 по доклада на комисията със заглавие „Протоколи и отчитане резултатите от гласуването”.
Гласували 81 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 230.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 230, който става чл. 229 със заглавие „Вписване на данни след отваряне на избирателната урна”.
„Раздел V
„Предаване на протоколите от секционните избирателни комисии”.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел V.
Предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 231.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 231, който става чл. 230 със заглавие „Предаване на протоколи в районната избирателна комисия”.
Предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 232.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 232, който става чл. 231 със заглавие „Предаване на протоколи в общинската избирателна комисия”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване чл. 229 – „Вписване на данни след отваряне на избирателната урна”, Раздел V с наименование подкрепено от комисията, чл. 230 – „Предаване на протоколи в районната избирателна комисия” и    чл. 231 – „Предаване на протоколи в общинската избирателна комисия”.
Гласували 86 народни представители: за 81, против 2, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 233 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева, Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 233, който става чл. 232:
„Изпращане на резултатите от гласуването извън страната
Чл. 232. (1) Председателят на секционната избирателна комисия извън страната, когато той отсъства секретарят, а когато отсъстват и председателят и секретарят определено с решение на комисията лице, изпраща незабавно резултатите от гласуването в Централната избирателна комисия, чрез протокол-грама и сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия и от списъка за гласуване извън страната.
        (2) Изборните книжа и материали от гласуването извън страната се изпращат от секционните избирателни комисии извън страната чрез дипломатическото или консулското представителство по първата дипломатическа поща до Министерството на външните работи за предаването им в Централната избирателна комисия, където се съхраняват до следващите избори.
        (3) Резултатите от гласуването на плавателните съдове под българско знаме се предават незабавно посредством радиовръзка на параходствата (протокол–грами), а чрез тях на съответната районна избирателна комисия. Резултатите трябва да съдържат всички числови данни, описани в протокола на секционната избирателна комисия.
        (4) При произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България изборните книжа и материали от гласуването на плавателните съдове под българско знаме се изпращат на Централната избирателна комисия, а при избори за народни представители на областната администрация по местопребиваването на кораба и се съхраняват до следващите избори.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 232 – „Изпращане на резултатите от гласуването извън страната”.
Гласували 84 народни представители: за 79, против 2, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Глава единадесета – определяне на резултатите от изборите”.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Глава единадесета.
„Раздел І – Определяне на резултатите от изборите от районната избирателна комисия”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.
По чл. 234 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 234, който става чл. 233:
„Приемане и проверяване на протоколите.
Предаване на останалите книжа и материали.
 Чл. 233. (1) Районната избирателна комисия приема и проверява протоколите на секционните избирателни комисии.
      (2) При приемане на протокола на секционната избирателна комисия районната избирателна комисия сверява фабричния му номер с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 3 или в протокола по чл. 211, ал. 4. 
      (3) Когато районната избирателна комисия установи несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол от секционната избирателна комисия, секционната избирателна комисия заедно с районната избирателна комисия извършват преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички секционни избирателни комисии.
      (4) Членовете на секционната избирателна комисия по чл. 230, ал. 1 проследяват точността на въвеждане на данните от протокола в изчислителния пункт на районната избирателна комисия.
      (5) Когато районната избирателна комисия установи очевидни фактически грешки в протокола, те се отбелязват в него и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 230, ал. 1.
      (6) При приемане на протокола районната избирателна комисия издава подписана разписка, която съдържа числовите данни от протокола. След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по чл. 230, ал. 1 поставят тази разписка до извлеченията от протокола.
      (7) След приемане на протокола от районната избирателна комисия бюлетините, екземплярът от протокола, предназначен за областната администрация и останалите книжа и материали, се предават от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 230, ал. 1 в областната администрация на комисия, в състав, определен по реда на чл. 35. В състава на комисията се включва и представител на областната администрация. 
      (8) Бюлетините, екземплярът от протокола, предназначен за областната администрация и останалите книжа и материали се съхраняват до следващите избори. Помещенията, в които се съхраняват, се определят от областния управител и се запечатват с хартиени ленти, подпечатани с восъчен печат, върху който е поставен уникален знак, и подписани от членовете на комисията. Образецът на печата, съхраняването на бюлетините, екземплярът от протокола, предназначен за областната администрация и останалите книжа и материали и достъпът до помещенията се определя с решение на Централната избирателна комисия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Предложения? Няма.
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Предлагам ал. 3 в чл. 233 да отпадне. „Когато районната избирателна комисия установи несъответствие между фабричните номера на получения и предаден протокол от секционната избирателна комисия, секционната избирателна комисия – забележете – заедно с районната избирателна комисия извършват преброяване на гласовете след приемането на протоколите от всички комисии”. Тоест заради несъответствие в номера на протокола...
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Това значи, че е фалшив.
МИХАИЛ МИКОВ: Щом е фалшив, с това ли ще се приключи работата?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Ще се брои.
МИХАИЛ МИКОВ: Извършват преброяване на гласовете.
Госпожо Фидосова, хайде ако ще ми кажеш нещо, кажи ми го от микрофона! Стига си подвиквала оттук!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не се репликирайте!
МИХАИЛ МИКОВ: Ама, кажете Вие! Цял ден, седиш тук, и тъ-тъ-тъ! (Шум и смях от ГЕРБ.) Нито я закачам, нито нищо! (Смях в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължете, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ: Така де! Като си близо тук, накрая ще реагира някой по-нервно и ще те полее с вода, нещо да ти направи! (Смях в ГЕРБ.)
Предлагам да отпадне текстът, ако не съответства номерът, ще се върне в секционната комисия и ще започне отново да брои. Няма такъв филм, в който две комисии ще извършват броене!
Има си секционна комисия, тя е длъжна и тя отговаря за верността на протокола. Това променя изцяло състава при броенето, да не говорим, че броенето вече отива в съвсем друга ситуация. Как така ще се получи? Просто се пише, че протокол, чийто номер не съответства, е недействителен, не се приема изборния резултат и се приключва. Откъде се появи този номер, протокол с несъответстващ номер? От къде се появя така? Нали всичко е фабрично, нали се предава, нали се описва? Щом дойде някой с протокол, чийто номер на съответства, значи е фалшифициран изборът!
И Вие какво, санирате фалшивия избор с увеличаване състава на броячите! Няма такъв случай! Щом протоколът не съответства, значи се прогласява изборът за недействителен, не се зачита този резултат. Как така няма да съвпадне? Значи, отиват, приемат, описват се протоколите, номера – фабрични, защитени, не знам си какво. И вечерта някоя секция се появява с друг номер!? Как става тая работа? От къде е взела този протокол? Само, че като преброят в районната комисия, тази работа се излекува, става редовна! Как така? Нека някой да отговори! Защо въобще тогава предаваме протоколите по опис, защо ги защитаваме с холограма, тройно, не знам си какво, след като може да дойде секционна комисия с протокол с друг номер? Откъде ще вземе този протокол – нали е фабричен, нали описват? Откъде го е намерила? И преброяваме втори път в районната комисия, добре – оправяме се, довиждане, това е резултатът! Това е абсурдно – саниране по такъв начин, чрез повторно броене на фалшив протокол!
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Какво предлагате?
МИХАИЛ МИКОВ: Предлагам да отпадне, бе! Три пъти го казвам! Мерси!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други предложения?
Подлагам на гласуване предложението на комисията за наименованието на Глава единадесет – „Определяне на резултатите от изборите”, Раздел І – „Определяне на резултатите от изборите от районната избирателна комисия”.
Гласували 86 народни представители: за 81, против 4, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Михаил Миков за отпадане на ал. 3 в чл. 233.
Гласували 84 народни представители: за 15, против 65, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване – господин Миков, заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Аз ще ви прочета още веднъж текста: „Когато районната избирателна комисия установи несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол”. Явно, че става въпрос за фалшив, за изготвен непредаден протокол с друг фабричен номер. Каква  процедура въобще за ново преброяване, след като пликове са отворени, след като е попълнен, след като са отчетени недействителни? Как районната комисия се включва в установяване и констатиране на факти, които са се случили на друго място при отваряне на пликове, на бюлетини? Как тя ще ги попълни?! Пликовете са отворени, констатирано е кои са недействителни. Какво ще констатира това съвместно броене, след като секционната избирателна комисия във фалшивия протокол е казала кои са недействителни, казала е във фалшивия протокол кои са празни пликове и пр. Какво ще борят втория път?! Какво ще броят – обяснете на себе си, оставете ме мен, какво ще броят?! 
Случката се е случила и секционната комисия е констатирала нещо. Изведнъж казвате, че тази констатация, представена в районната комисия, не съответства на действителността, защото номерът на протокола е друг. И тогава почват да броят. Какво броят? Редят купчинки и броят, нали всичко преброено е изписано? Възстановяват картината. Описват случая, както се изразяват.
Прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Михаил Миков за отпадане на ал. 3 в чл. 233. (Шум и реплики от КБ.)
Гласували 81 народни представители: за 11, против 64, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 233 в редакцията по доклада на комисията със заглавие „Приемане и проверяване на протоколите. Предаване на останалите книжа и материали.”
Гласували 80 народни представители: за 75, против 4, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Прегласуване – господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря, госпожо председател. Помолих за прегласуване, за да акцентирам вниманието на почитаемото народно представителство, че всъщност приемаме една абсолютна правна глупост. 
Ще ви обърна внимание на ал. 5 от гласувания текст, в която се казва, че „когато районната избирателна комисия е установила очевидни фактически грешки в протокола – става въпрос за секционния, те се отбелязват в него и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия”.
Госпожо Фидосова, въпросът е: след като районната избирателна комисия установява очевидна фактическа грешка, защо те не го подпишат, не си го поправят сами и да си сложат подписа, те да го установят?! Кажете как ще стане това нещо? Един установява, пък карате друг орган да се подписва?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Действащи норми до момента в законите за изборите, всички видове избори са по този начин, господин Василев. Забравили сте какво се прави в районната избирателна комисия.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Госпожо председател, смятам, че очевидна фактическа грешка може да установява само органът, който всъщност е присъствал на определените факти и обстоятелства, а не някакъв друг орган, който не е участвал в процедурата, не е присъствал там.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Става реч, когато не се засекат контролите.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Но дори да приемем обратното ...
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Когато се предава и се установи фактическа грешка, на момента се поправя. Този, който е донесъл от секционната избирателна комисия, се подписва, фактическата грешка се отстранява.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Да, обаче аз съм се нагледал на страшно много протоколи, в които се поправят цифри от порядъка на 100-200,300, 500.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Без реплики от място! 
Разбрах предложението Ви.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Текстът е абсолютно некоректен. Аз апелирам да не се према този текст и след това да намерим някакъв начин, госпожо председател, това нещо да се отстрани! Не може в този вид!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване чл. 233 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 69, против 7, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев по чл. 235.
ЮЛИАНА КОЛЕВА: Оттегляме го.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Оттеглят го.
Предложение от народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 10. 
Комисията предлага чл. 235 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на чл. 235, който вече е отразен в § 10.
Гласували 79 народни представители: за 74, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 236 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 236, който става чл. 234 със заглавие „Отразяване на данните от гласуването”.
По чл. 237 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 237, който става чл. 235:
„Отчитане на резултатите от гласуването
  Чл. 235. (1) Въз основа на данните от протоколите на секционните избирателни комисии районната избирателна комисия отчита резултатите от гласуването в изборния район по чл. 67, ал. 1 или в района по чл. 68, ал. 2 или чл. 69, ал. 2 и съставя протокол.
 	  (2) Гласовете от плавателните съдове, на които е образувана избирателна секция, се прибавят с решение на районната избирателна комисия към гласовете за кандидатски листи на изборния район по   чл. 67, ал. 1 или на района по чл. 68, ал. 2 или чл. 69, ал. 2. 
      (3) Районната избирателна комисия определя избраните независими кандидати в района с използване на районна избирателна квота въз основа на подадените там действителни гласове.
     (4) При произвеждане на избори за народни представители независим кандидат се смята за избран, ако е получил районната избирателна квота от гласовете в изборния район. Гласовете на независимите кандидати не участват в последващото разпределение на мандатите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 236, който става чл. 234 със заглавие „Отразяване на данните от гласуването”.
Гласували 75 народни представители: за 73, против 1 въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте чл. 235 по редакцията на комисията с наименование „Отчитане на резултатите от гласуването”. 
Гласували 71 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 238 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 238, който става чл. 236 със заглавие „Протокол на районната избирателна комисия”.
По чл. 239 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 239, който става чл. 237 със заглавие „Вписване на данни в протокола от общото гласуване”.
По чл. 240 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
ЮЛИАНА КОЛЕВА: Оттегляме го.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Колева го оттегля.
Комисията предлага чл. 240 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в § 10.
По чл. 241 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 241, който става чл. 238 със заглавие „Подписване на протокола”.
По чл. 242 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 242, който става чл. 239 със заглавие „Извлечение от протокола”. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок подлагам на гласуване чл. 236 със заглавие „Протокол на районната избирателна комисия”,…
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Госпожо председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: … чл. 237 със заглавие „Вписване на данни в протокола от общото гласуване”, чл. 240 да бъде отхвърлен, чл. 238 със заглавие „Подписване на протокола” (реплики от народния представител Михаил Миков и Антон Кутев) и чл. 239 със заглавие „Извлечение от протокола”. 
Моля, гласувайте!
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Процедура!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Тук няма предложения. Вижте си правилника.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Процедура по начина на воденето!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Режим на гласуване!
Господин Миков, вземайте думата, когато Ви я дам.
МИХАИЛ МИКОВ: (КБ, от място): А ти си гледай работата! (Оживление в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Миков, на основание чл. 128 от правилника Ви напомням да спазвате поведението на народен представител в зала. При втора забележка на същото основание ще бъдете отстранен от залата.
Отменете гласуването.
Подлагам на гласуване чл. 236 „Протокол от районната избирателна комисия”, чл. 237 „Вписване на данни в протокола от общото гласуване”, отпадането на чл. 240, чл. 238 със заглавие „Подписване на протокола”, чл. 239 със заглавие „Извлечение от протокола”.
Гласуваме!
Гласували 76 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 4. 
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Миков за процедура.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Първо, искам да Ви напомня, че като председател сте длъжна да спазвате правилника и независимо дали има или няма направени предложения по един текст, когато има желаещ народен представител да вземе отношение по него, Вие сте длъжна да му дадете думата. Никъде в правилника не е записано, нито има такава практика за 20 години, че щом няма направени предложения по един текст, то никой няма право да се изказва по него.
На второ място, искам да се извиня за реакцията си в определен момент, но тя беше предизвикана от Ваше противоправно поведение.
На трето място, искам да кажа по текста, по който предлагам прегласуване, че за разлика от текста на чл. 213, където фактическите грешки не се преподписват от членовете на комисията в секционната избирателна комисия, тук съвсем коректно е направен текстът. Вие не приехте моето предложение огледален текст да се запише и при секционната. Това още веднъж потвърждава, че там ще се правят фалшификациите под формата на отстраняване на фактическа грешка. Тук в ал. 2 е записано, че при констатиране поправката се подписва от всички членове на районната комисия, а при секционната такъв текст при очевидна фактическа грешка вие не пожелахте да гласувате.
И искам да кажа, че приемайки тези текстове, вие създавате предпоставки за фалшификации съвсем умишлено.
И още нещо – моля Ви да поканите народните представители в залата, защото е срамота да се приема Избирателен кодекс със седемдесет и няколко гласа. (Реплики от ГЕРБ.) Ще поискаме и проверка след малко. Вие преценете как да постъпите, госпожо председател. 
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Вие сте шест човека в залата. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата.
Ще подложа на прегласуване текстовете.
Приемам извинението на господин Миков. Отдавам го на напрежението от засиления ден и отменям наказанието по чл. 128 от правилника, без да съм съгласна, че извършвам нарушение на същия правилник, тъй като коректно с разписаното в чл. 74, ал. 2 давам възможност за предложения и изказвания по текстове, по които има редакционни варианти на комисията, или са направени такива предложения.
Подлагам на прегласуване чл. 236, чл. 237, отпадането на чл. 240 по вносител, чл. 238 по докладчик и чл. 239 по докладчик.
Гласуваме!
Призовавам народните представители, които са в кулоарите на парламента, да посетят пленарната зала.
Гласували 77 народни представители: за 71, против 5, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 243 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 243, който става чл. 240:
„База данни
Чл. 240. Районната избирателна комисия създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на секционните избирателни комисии в изборния район по чл. 67, ал. 1 или в района по чл. 68, ал. 2 или чл. 69, ал. 2 и на протокол - грамите от плавателните съдове под българско знаме.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 240 по доклада на комисията със заглавие „База данни”.
Гласували 77 народни представители: за 71, против 4, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 244 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 244, който става чл. 241:
„Предаване на протокола и другите книжа на Централната избирателна комисия
Чл. 241. (1) Председателят или заместник-председателят, секретарят и член на районната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции от партии, предават на Централната избирателна комисия екземпляра на протокола на районната избирателна комисия, екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за Централната избирателна комисия и копия на разписките по чл. 233, ал. 6 не по-късно от 48 часа след получаване на последния протокол на секционна избирателна комисия в района. Протоколите на районните избирателни комисии се предават в Централната избирателна комисия неразпластени.
(2) С протоколите и книжата по ал. 1 районната избирателна комисия предава в Централната избирателна комисия и:
1. копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на районната избирателна комисия (списък на получените протоколи на секционните избирателни комисии с кодовете на разписките им и компютърното предложение за протокол и решение на районната избирателна комисия), предоставени от изчислителния пункт;
2. два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии.
(3) След проверка на книжата по ал. 1 и 2 Централната избирателна комисия издава разписка на районната избирателна комисия и се подписва протокол за предаването и приемането между представителите на Централната избирателна комисия и районната избирателна комисия в два идентични екземпляра.
(4) Изборните книжа и материали на районната избирателна комисия, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия и екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за районната избирателна комисия, се предават на областната администрация, на чиято територия е разположена тази комисия.
(5) Изборните книжа и материали се съхраняват от областните администрации до следващите избори.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Правя конкретно предложение – в чл. 241, ал. 1, където се казва „не по-късно от 48 часа след получаване на последния протокол от секционната избирателна комисия в района” да бъде „24 часа след получаване на последния протокол от секционната избирателна комисия”.
Аргументите ни са ясни – не виждам защо трябва два дни да се бавят изборните резултати и да не отидат до Централната избирателна комисия. В края на краищата България не е страна с мащабите на Съветския съюз или пък на Съединените щати, или да имаме някакви проблеми. Освен това, знаете – господин Борисов е разпоредил всяка снежинка да бъде уловена още във въздуха, така че не виждам някаква причина, която да налага толкова дълъг срок да се дава на районните избирателни комисии, за да предават книжата си в Централната избирателна комисия. Благодаря ви много за вниманието. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Василев в ал. 1 „48” да се замени с „24”.
Гласували 84 народни представители: за 11, против 71, въздържали се 2.
Предложението не е прието. 
Поставям на гласуване чл. 241 според номерацията, която ни се предлага от комисията, в редакцията на комисията.
Гласували 82 народни представители: за 75, против 6, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Господин Миков, заповядайте да направите процедура.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. 
От името на парламентарната група, с оглед малко да се освежат депутатите, да починат, да пият вода, да си прочетат текстовете с редакционните предложения, предлагам да дадете почивка, която е в интерес на по-добрата работа. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Почивка до 21,45 ч. 
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да заемат местата си – заседанието продължава.
Госпожо Фидосова!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Раздел ІІ – Определяне на резултатите от изборите от общинската избирателна комисия”.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІІ.
По чл. 245 – предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 245, който става чл. 242:
„Приемане и проверяване на протоколите. Предаване на останалите книжа и материали
       Чл. 242. (1) Общинската избирателна комисия приема и проверява протоколите на секционните избирателни комисии.
      	   (2) При приемане на протокола на секционната избирателна комисия за съответния вид избор общинската избирателна комисия сверява фабричния му номер с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 3 или в протокола по чл. 211, ал. 4. 
      	   (3) Когато общинската избирателна комисия установи несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол от секционната избирателна комисия за съответния вид избор, секционната избирателна комисия заедно с общинската избирателна комисия извършват преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички секционни избирателни комисии.
     	   (4) Членовете на секционната избирателна комисия по  чл. 231, ал. 1 проследяват точността на въвеждане на данните от протоколите в изчислителния пункт на общинската избирателна комисия.
     	   (5) Когато общинската избирателна комисия установи очевидни фактически грешки в протоколите, те се отбелязват в тях и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 231, ал. 1.
     	   (6) При приемане на протоколите общинската избирателна комисия издава подписана разписка, която съдържа числовите данни от протоколите. След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по чл. 231, ал. 1 поставят тази разписка до извлеченията от протоколите.
     	   (7) След приемане на протоколите от общинската избирателна комисия бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 231, ал. 1 в общинската администрация на комисия, в състав, определен по реда на чл. 35. В състава на комисията се включва и представител на общинската администрация. 
     	   (8) Бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали се съхраняват до следващите избори. Помещенията, в които се съхраняват се определят от кмета на общината и се запечатват с хартиени ленти, подпечатани с восъчен печат, върху който е поставен уникален знак и подписани от членовете на комисията. Образецът на печата, съхраняването на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали и достъпът до помещенията се определя с решение на Централната избирателна комисия”.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 242 ... (Реплики от КБ.)
За процедура – заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, предлагам на основание чл. 42, ал. 3, предложение второ – проверка на кворума. 
Не може такъв важен законопроект да се гледа в присъствието на 80-90 човека! (Силен шум в залата, реплики от ГЕРБ.)
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Може!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Четем правилника и там пише „или”: по искане на председателя или два пъти по искане на една парламентарна група. Досега проверката беше правена по искане на председателя. А алтернативите са или-или. (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Александър Владимиров Радославов - отсъства
Александър Руменов Ненков	- тук
Александър Стойчев Стойков	- тук
Алиосман Ибраим Имамов	- отсъства     
Анастас Василев Анастасов	- отсъства      Анатолий Великов Йорданов	- тук
Ангел Георгиев Даскалов	- тук
Ангел Петров Найденов	- тук
Андрей Лазаров Пантев	- отсъства
Анна Георгиева Янева	- отсъства
Антон Константинов Кутев - отсъства      
Антоний Йорданов Йорданов	- тук
Ариф Сами Агуш	- отсъства
Асен Димитров Гагаузов	- отсъства
Асен Йорданов Агов	- отсъства
Аспарух Бочев Стаменов	- тук
Атанас Станкев Камбитов	- отсъства
Атанас Тодоров Мерджанов	- отсъства
Ахмед Демир Доган	- отсъства      
Белгин Фикри Шукри	- отсъства
Бисерка Борова Петрова	- отсъства      
Бойко Стефанов Великов	- отсъства     
Борис Крумов Грозданов	- тук
Борислав Тодоров Стоянов	- тук
Валентин Алексиев Николов	- тук
Валентин Николов Иванов	- отсъства
Валентин Тончев Микев	- тук
Валентина Василева Богданова	- отсъства      
Ваньо Евгениев Шарков	- тук
Ваня Донева Георгиева	- тук
Величка Николова Шопова	- тук
Венцислав Асенов Лаков	- отсъства
Венцислав Василев Върбанов	- тук
Веселин Методиев Петров	- тук
Владимир Цветанов Тошев	- тук
Владислав Евгениев Димитров	- тук
Волен Николов Сидеров	- отсъства
Вяра Димитрова Петрова	- тук
Галина Димитрова Банковска	- отсъства      
Галина Стефанова Милева-Георгиева	- тук
Геновева Иванова Алексиева	- тук
Георги Велков Колев	- отсъства
(Силен шум и реплики в залата.)
Моля за тишина! Не мога да направя проверката! (Реплики. Влизат депутати от ПГ на КБ. Викове: „У-у-у!” от ГЕРБ. Шум в залата.)
Моля народните представители да заемат местата си! Ще се преброим, за да видят, че имаме кворум!

Георги Георгиев Пирински	- отсъства
Георги Георгиев Плачков	- тук
Георги Данаилов Петърнейчев	- отсъства
Георги Иванов Андонов	- тук
Георги Иванов Икономов	- тук
Георги Тодоров Божинов	- отсъства
Георги Цвятков Терзийски	- отсъства
Георги Чавдаров Анастасов	- отсъства
Гинче Димитрова Караминова	- тук
Гюнай Хасан Сефер	- отсъства
Гюнер Фариз Сербест	- отсъства
Даниел Георгиев Георгиев	- тук
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова	- тук
Даниела Димитрова Миткова	- тук
Даниела Маринова Петрова	- тук
Дарин Величков Матов	- отсъства
Делян Александров Добрев	- … (Председателката не обявява присъствието или отсъствието на депутата.)
Делян Славчев Пеевски	- отсъства
Деница Стоилова Гаджева	- отсъства
Десислав Славов Чуколов	- тук
Десислава Вълчева Атанасова	- отсъства
Десислава Жекова Танева	- тук
Джевдет Ибрям Чакъров	- отсъства
Джема Маринова Грозданова	- тук
Диан Тодоров Червенкондев	- тук
Димитър Анастасов Карбов	- отсъства
Димитър Ангелов Горов	- отсъства
Димитър Асенов Колев	- отсъства
Димитър Бойчев Петров	- тук
Димитър Борисов Главчев	- тук
Димитър Иванов Аврамов	- отсъства
Димитър Йорданов Атанасов	- тук
Димитър Йорданов Чукарски	- тук
Димитър Николов Лазаров	- ще дойде  (Оживление, смях от ГЕРБ.)
Димитър Стоянов Дъбов	- отсъства
Димо Георгиев Гяуров	- отсъства
Димчо Димитров Михалевски	- отсъства
Доброслав Дилянов Димитров	- тук
Драгомир Велков Стойнев	- отсъства
Дурхан Мехмед Мустафа	- отсъства
Евгени Димитров Стоев	- тук
Евгений Желев Желев	- отсъства
Екатерина Иванова Михайлова	- тук
Елин Елинов Андреев	- отсъства
(Заместник-председателят Екатерина Михайлова встрани от микрофоните съобщава на председателката имената на народни представители, които влизат в момента в пленарната зала.)
Емануела Здравкова Спасова	- тук
Емел Етем Тошкова	- отсъства
Eмил Генов Василев	- отсъства      
Емил Делчев Димитров	- отсъства
Емил Димитров Гущеров	- тук
Емил Димитров Караниколов	- тук
Емил Йорданов Радев	- тук
Емил Кирилов Иванов	- отсъства
Емилия Радкова Масларова - отсъства
Ердоан Мустафов Ахмедов	- тук
Живко Веселинов Тодоров	- тук
Захари Димитров Георгиев - отсъства
Зоя Янева Георгиева	- тук
Ивайло Георгиев Тошев	- тук
Иван Атанасов Алексиев	- тук
Иван Дечков Колев	- тук
Иван Димитров Иванов	- тук
Иван Йорданов Божилов	- тук
Иван Йорданов Костов	- тук
Иван Николаев Иванов	- отсъства
Иван Петров Иванов	- тук
Иван Стефанов Вълков	- тук
Иван Тодоров Иванов	- тук
Ивелин Николаев Николов	- отсъства
Ивелин Николов Николов	- отсъства
Иво Тенев Димов	- тук
Илия Иванов Пашев	- тук
Ирена Любенова Соколова	- тук
Искра Димитрова Михайлова-Копарова - отсъства
Искра Фидосова Искренова	- тук
Йоана Милчева Кирова	- тук
Йордан Иванов Бакалов	- отсъства
Йордан Кирилов Цонев	- отсъства
Калина Венелинова Крумова - тук
Камен Костов Костадинов	- отсъства
Камен Маринов Петков	- отсъства
Касим Исмаил Дал	- отсъства
Кирил Боянов Калфин	- тук
Кирил Владимиров Гумнеров - тук
Кирил Николаев Добрев	- отсъства 
Кирчо Димитров Димитров	- тук
Корман Якубов Исмаилов	- тук
Корнелия Петрова Нинова	- отсъства
Костадин Василев Язов	- тук
Красимир Георгиев Ципов	- тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Неделчев Минчев	- тук
Красимир Петров Петров	- отсъства 
Красимира Щерева Симеонова	- тук
Кристияна Методиева Петрова	- отсъства
Лили Боянова Иванова	- отсъства
Лъчезар Благовестов Тошев	- отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов	- тук
Любен Андонов Корнезов	- отсъства
Любен Петров Татарски	- отсъства
Любомила Станиславова Станиславова	- тук
Любомир Владимиров Владимиров	- тук
Любомир Тодоров Иванов	- тук
Лютви Ахмед Местан	- отсъства
Марио Иванов Тагарински	- отсъства
Мартин Димитров Димитров - отсъства
Мая Божидарова Манолова	- отсъства
Меглена Иванова Плугчиева-Александрова	- отсъства
Менда Кирилова Стоянова	- отсъства
Милена Иванова Христова	- отсъства
Мирослав Николов Петков	- тук
Митко Живков Захов	- тук
Митхат Мехмед Табаков	- отсъства
Митхат Сабри Метин	- отсъства
Михаил Ненов Николовски	- тук
Михаил Райков Миков	- отсъства
Михаил Рашков Михайлов	- тук
Моника Ханс Панайотова	- тук
Муса Джемал Палев	- отсъства
Неджми Ниязи Али	- отсъства
Недялко Тенев Недялков	- тук
Нели Иванова Калнева-Митева - тук
Нигяр Сахлим Джафер	- отсъства
Никола Иванов Белишки	- тук
Николай Горанов Коцев	- отсъства
Николай Димитров Костадинов	- отсъства
Николай Петков Петков	- тук 
Николай Тодоров Мелемов	- тук
Николай Хинков Рашев	- тук
Николай Янков Пехливанов - отсъства
Огнян Андонов Пейчев	- тук
Огнян Димитров Тетимов	- тук
Огнян Стоичков Янакиев	- тук
Павел Димитров Шопов	- тук
Павел Илиев Димитров	- тук
Пенко Атанасов Атанасов	- отсъства
Петър Атанасов Курумбашев	- отсъства
Петър Василев Мутафчиев	- отсъства
Петър Владимиров Димитров	- тук
(Ръкопляскания от ПГ на ГЕРБ и СК.)
Петър Иванов Хлебаров	- тук
Петър Методиев Петров	- тук
Петя Николова Раева	- отсъства
Пламен Василев Орешарски - отсъства
Пламен Георгиев Цеков	- тук
Пламен Дулчев Нунев	- тук
Пламен Тачев Петров	- отсъства
Рамадан Байрам Аталай	- отсъства
Ремзи Дурмуш Осман	- отсъства
Румен Иванов Иванов	- тук
Румен Иванов Такоров	- отсъства
Румен Йорданов Петков	- отсъства
Румен Стефанов Стоилов	- отсъства
Румен Стоянов Овчаров	- отсъства
Светлана Ангелова Найденова	- тук
Светлин Димитров Танчев	- тук
Светомир Константинов Михайлов	- тук
Светослав Неделчев Неделчев	- тук
Светослав Тончев Тончев	- тук
Свилен Николов Крайчев	- тук
Сергей Дмитриевич Станишев	- отсъства
Силвия Анастасова Хубенова	- тук
Снежана Георгиева Дукова	- тук
Спас Янев Панчев	- отсъства
Станислав Стоянов Иванов	- тук
Станислав Тодоров Станилов	- тук
Станка Лалева Шайлекова	- тук
Стефан Господинов Господинов	- тук
Стефан Иванов Дедев	- тук
Стефан Ламбов Данаилов	- отсъства
Стефани Михнева Михайлова	- тук
Стоян Иванов Иванов	- тук
Стоян Янков Гюзелев	- тук
Таня Димитрова Въжарова	- тук
Теодора Радкова Георгиева	- тук
Тодор Атанасов Димитров	- тук
Тодор Димитров Великов	- тук
Тунджай Османов Наимов	- отсъства
Тунчер Мехмедов Кърджалиев	- отсъства
Фани Иванова Христова	- тук
Хасан Ахмед Адемов	- тук
Хасан Илияз Хаджихасан	- отсъства
Христина Иванова Янчева	- тук
Христо Дамянов Бисеров	- отсъства
Христо Димитров Христов	- тук
Цвета Алипиева Георгиева	- тук
Цвета Вълчева Караянчева	- тук
Цветан Емилов Сичанов	- тук
Цветан Костов Костов	- тук
Цветомир Цвятков Михов	- тук
Цецка Цачева Данговска	- тук
Четин Хюсеин Казак	- отсъства
Юлиана Генчева Колева	- тук
Юнал Саид Лютфи	- отсъства
Юнал Тасим Тасим	- отсъства
Явор Божилов Нотев	- отсъства
Янаки Боянов Стоилов	- отсъства
Яне Георгиев Янев	- отсъства
Янко Александров Янков	- отсъства
Янко Иванов Здравков	- тук
Кои дойдоха още? (Обръща се към заместник-председателя Екатерина Михайлова.)
Налице е кворум.
Продължаваме заседанието. (Ръкопляскания от ПГ на ГЕРБ и СК.)
Подлагам на гласуване чл. 245, който става чл. 242 – „Приемане и проверяване на протоколите. Предаване на останалите книжа и материали”.
Гласували 93 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел ІІ – „Определяне на резултатите от изборите от общинската избирателна комисия”.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Член 246 – госпожа Колева оттегля нейното предложение. 
Комисията предлага чл. 246 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на чл. 246, тъй като е отразен в § 10.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Член 247 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Екатерина Михайлова – в чл. 247, в ал. 1 се създава нова т. 4 със следното съдържание:
„4. за избор на кмет на район в Столичната община и в градовете с районно деление.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 247, който става чл. 243:
„Протоколи на общинската избирателна комисия
Чл. 243. (1) Въз основа на данните от протоколите на секционните избирателни комисии общинската избирателна комисия съставя протоколи:
     1. за избор на общински съветници;
     2. за избор на кмет на общината;
     3. за избор на кмет на кметство; ако кметствата са повече от едно, за избора във всяко кметство се съставя отделен протокол.
	 (2) На основата на получените данни съответната общинска избирателна комисия определя резултата от изборите, който се отразява...” 
(В залата влизат независими народни представители. Силни викове „У-у-у!”. Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата! (Силен шум и реплики.)
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „...който се отразява в протоколите на общинската избирателна комисия. (Силен шум и реплики.)
	 (3) Протоколите на общинската избирателна комисия...”
 ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Фидосова! Госпожо Фидосова, прекратете! (Силен шум и реплики.)
Моля народният представител Емил Василев за неприлични жестове в залата да напусне! Отстранявам го от залата! (Ръкопляскания и възгласи „Браво!”. Викове „У-у-у!”. Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Моля, квесторите, отстранете Емил Василев от залата! (Шум и реплики.)
Господин Василев, напуснете залата! Вие обидихте Народното събрание с неприлични жестове – напуснете залата! 
Квесторите, отстранете господин Василев от залата! 
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Процедура.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Имахте процедура – да бяхте седяли тук. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, квесторите, отстранете господин Василев от залата!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Хайде, нали са ваши възпитаници! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имайте достойнство, господин Василев! Поемете отговорност за жестовете си. (Реплика от народния представител Емил Василев.) Поемете отговорност за жестовете си – обидихте публично Народното събрание на Република България с неприлични жестове. Такива жестове можете да показвате помежду си, но не в пленарната зала на Народното събрание!
Напуснете пленарната зала!
Продължете с чл. 243, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: 
	„(2) На основата на получените данни съответната общинска избирателна комисия определя резултата от изборите, който се отразява в протоколите на общинската избирателна комисия.
	(3) Протоколите на общинската избирателна комисия са в два идентични екземпляра и са изработени на двупластова индигирана хартия. Протоколите са защитени с полиграфическа защита, определена с решение на Централната избирателна комисия. Всеки екземпляр е на един лист с обособени страници. Първият екземпляр се предава в Централната избирателна комисия. Вторият екземпляр заедно с изборните книжа се предава в общината.
    (4) Преди попълване на протоколите се съставят чернови, които по форма и съдържание са еднакви с тях.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Процедура – господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Това е най-странно поддържаният кворум, който съм виждал до момента. Не знам по какъв начин, сигурно има поне един... 
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Ти нали не беше тук? (Силен шум и реплики.)
АНТОН КУТЕВ: Не бях тук. Дали ще бъда тук или не, е мой избор, а не ваш. Изборът дали да гласувам, или да присъствам тук, или не, е избор, който ми е даден не от вас, слава Богу, защото ако трябваше да го очаквам от вас (силен шум и реплики), не бих го поел. Ако вие бяхте хората, които ме избират, нямаше да съм тука, щях да си тръгна веднага. Слава Богу, не сте вие! (Силен шум и реплики.)
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Каква е процедурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не се репликирайте от място.
АНТОН КУТЕВ: Госпожо председател, въведете ред в залата – не мога да говоря така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не се репликирайте от място! 
АНТОН КУТЕВ: Та процедурата е по начина на водене и по начина, по който беше проведена тази поименна проверка. Не може да ме убедите, че има 132 души в залата, когато вътре има 90 и когато при всяко ваше гласуване излизат 92. Къде са ви 40 човека? (Силен шум и реплики.) Къде са ви 40 човека?!
Извинете, Вие в момента лъжете! Вие лъжете не само Народното събрание, Вие, госпожо председател, лъжете вашите собствени избиратели. Отгоре на всичкото се опитвате всичкото това да го прехвърлите едва ли не върху господин Василев, който пък за нещо ви е виновен. (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Доживяхме да сте му адвокат. Браво, господин Кутев! Браво, браво! 
Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Екатерина Михайлова, което комисията не подкрепя. (Шум и реплики.)
Моля, апаратната, изключете пулта на господин Василев. Картата на господин Василев да бъде блокирана, отстранен е от заседанието. (Силен шум и реплики.) 
Моля, не се обаждайте от място. 
Гласували 99 народни представители: за 10, против 73, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Процедура.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, аз Ви моля, ако е имало кворум преди малко, който е 121, а в момента няма такъв, тези гласувания не са законни – има кворум на заседанието. 
Вие не обявихте кворум. (Силен шум и реплики.) От кой кворум в момента се гласува? След поименната проверка Вие не обявихте кворум на заседанието. Това е видно и от фонозаписите, и от стенограмата. Вие четохте имената и казахте: има кворум, но не казахте колко е кворумът, за да се брои от него. Такива гласувания са незаконни. Да спрем дотук и да продължим, когато има кворум. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Миков.
Подлагам на гласуване чл. 243 в редакцията по доклада на комисията с наименование в „Протоколи на общинската избирателна комисия”.
Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 248 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 248, който става чл. 244:
„Вписване на данни в протоколите.
Чл. 244 (1) В протоколите на общинската избирателна комисия последователно се вписват:
1. броят на секционните избирателни комисии в общината;
2. броят на секционните избирателни комисии, представили протоколи за гласуване;
3. броят на избирателите според части І и ІІ на избирателния списък и допълнителния избирателен списък;
4. броят на избирателите според части І и ІІ на избирателния списък.
5. брой на избирателите, вписани в допълнителната страница на избирателния списък;
6. броят на избирателите в допълнителния избирателен списък;
7. регистрираните кандидатски листи, съответно кандидати за кметове;
8. броят на гласувалите избиратели според положените в части І и ІІ на избирателния списък и в допълнителния избирателен списък подписи;
9. намерените в избирателните урни бюлетини;
10. общия брой на действителните бюлетини, подадени в избора за кмет.
11. действителните бюлетини подадени за всеки кандидат за кмет;
12. действителните бюлетини, подадени за съответната кандидатска листа за общински съветници;
13. недействителните бюлетини;
14. броят на недействителните бюлетини по чл. 180;
15. броят на недействителните бюлетини по чл. 181;
16.броят на сгрешените бюлетини по чл. 201;
17.броят на придружителите, вписани в графа „Забележки” на избирателния списък, и броят на придружителите от списъка да допълнително вписване на придружителите;
18.броят на декларациите, които са подадени съгласно този кодекс; посочва се броят на всеки вид декларации, които са подадени;
19. подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения.
    (2) Данните в протоколите се вписват с думи и числа.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя по чл. 248, който става чл. 244 – „Вписване на данни в протоколите”
Моля, гласувайте.
Гласували 97 народни представители: за 95, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Има думата за процедура господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Госпожо председател, Вие дължите обяснение на народните представители по въпросите, които Ви бяха зададени.
На първо място, Вие знаете, че сте първа сред равни и не можете да правите нещо, което извън регламентите, вписани в правилника. Вие трябва да съобщите колко народни представители изброихте (Шум и реплики в мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не се обаждайте от място. Не прекъсвайте господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ: Според стенографския протокол, който всеки момент може да се извади, ще се види ясно, че Вие не споменахте число. Затова, уважаема госпожо председател, Ви моля, да не смятате, че сте над народните представители и можете да си правите експерименти в пленарната зала. Затова Ви моля – бъдете на нивото на председател на целия парламент, а не на партиен знаменосец, изпълняващ поръчките на ГЕРБ.
СТЕФАН ДЕДЕВ (ГЕРБ, от място.) Моля, без квалификации!
ЯНЕ ЯНЕВ: Затова Ви моля още веднъж, уважавайте българската конституция, уважавайте правилника и съобщете колко точно народни представители Вие преброихте в пленарната зала. Защото ако откажете да направите това, значи Вие умишлено с умисъл осъществявате противозаконни действия. Имайте предвид, че ако сега не се разбере точно кворумът, Изборният кодекс ще бъде атакуван в Конституционния съд и пак ще се върне тук.
СТЕФАН ДЕДЕВ (ГЕРБ, от място.) И какво?!
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Времето изтече!
ЯНЕ ЯНЕВ: Госпожо председател, те Ви подвеждат и всичко се пише на Ваш гръб. Затова бъдете така любезна да съобщите конкретното число.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Янев, когато се прави проверка на кворума, по конституция и по правилник председателят трябва да обяви на лице ли е кворум или не с произтичащите от това последици за него. От проверката е извършен запис с отбелязване на извиканите поименно народни представители в присъствието на ръководството на Народното събрание. Не е имало обструкции относно отбелязването в списъка, който се отразява едновременно от стенографите и от мен. Така че всякаква проверка, каквато бихте желали, можете да направите в стенограмата.
Продължаваме. (Ръкопляскания от мнозинството).
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 249 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 249, който става чл. 245 със заглавие „Подписване на протоколите”.
По чл. 250 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 250, който става чл. 246:
„Определяне на резултатите от гласуването за кмет
Чл. 246. (1) Определянето на резултатите от гласуването за кметове се извършва съгласно методиката по чл. 25, ал. 1, т. 26.
     (2) Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за кметове по партии, коалиции от партии и независими кандидати и издава удостоверения на избраните кметове.
     (3) Избран за кмет е кандидатът, получил повече от половината от действителните гласове.
     (4) Когато на първия тур никой от кандидатите за кмет не е избран, втори тур на изборите се произвежда не по-късно от 7 дни от датата на произвеждането на първия тур в неработен ден.
     (5) Ако в изборния район са били регистрирани повече от двама кандидати и никой не е избран, на втория тур в избора могат да участват само първите двама, получили най-много от действителните гласове. Ако трима или повече кандидати са получили най-много, но равен брой гласове, те всички се допускат за участие на втория тур. Ако един кандидат е получил най-много гласове, а след него се нареждат двама или повече кандидати с равен брой гласове, те всички се допускат за участие на втория тур.
     (6) На втория тур на изборите за избран се смята кандидата получил най-много действителни гласове няма избран кмет и Президентът на републиката по предложение на Централната избирателна комисия насрочва нов избор за кмет.
     (7) Когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият от тях почине, се произвежда нов избор.
     (8) Когато до втори тур се допуснати двама кандидати и между двата тура единият от тях се откаже в срок до 24 часа от обявяването резултатите от първия тур, на втория тур участва следващия кандидат, получил най-много действителни гласове.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания по чл. 246?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, член 249 вносител, който преди малко госпожа Фидосова изчете, беше даден като пример за решаване на проблема, който възниква с протоколите, които секционните избирателни комисии изготвят. Тогава казах, че аналогия между двата органа и между протоколите не трябва да се прави. 
Обръщам ви внимание, че проблемът, който съществуваше с необходимостта мнозинството от членовете на комисията да подпишат тези протоколи, съществува и тук, при протоколите на общинските избирателни комисии. Този проблем не се решава с текстовете. 
Ясно е, че членовете на общинските избирателни комисии са длъжни да подпишат протоколите. В случаите, в които отказват да го подпишат, да го подпишат с „особено мнение”, като изрично посочат писмено в какво се изразява тяхното несъгласие, респективно особеното им мнение Тук остава хипотезата, когато някой е възпрепятстван да подпише протокола, това да не е основание за недействителност в крайна сметка на това решение.
Тук припомням, хипотезата, която беше посочена и в случаите със секционните избирателни комисии, което е съвсем възможно да се случи в общинската избирателна комисия. След като съществува опция по уважителни причини някой да не подпише протокола, какво се случва, когато това са мнозинството от членовете на тази комисия? Не става дума за неподписване с „особено мнение”, което се излага мотивирано, става дума за възпрепятстване на член на избирателната комисия. Когато в някои от случаите тя е от 11 члена и 6 от тях не подпишат протокола, имаме ли в крайна сметка валиден протокол с обявени резултати за избора на кмет? Това е един въпрос, който следваше да намери своето решение в тези текстове.
Обръщам ви внимание, че във връзка с приемането на предложението на „Атака” изборите да се провеждат в неделен ден, налице е несъответствие в следващия текст, който е чл. 250 по вносител, който уклончиво определя кога се насрочват изборите за кмет в случаите на балотаж, когато няма избран на първия тур от изборите. Тук се дава право на общинската избирателна комисия да посочи деня на втория тур, като се посочва, че това може да бъде един неработен ден в рамките на седем дни. Тъй като хипотезите освен двата неработни дни официално събота и неделя, включват и дните на национални празници, което не се изключва, тук възниква една опция общинската избирателна комисия да насрочва изборите на ден, който е различен от това, което е прието в предни текстове на кодекса. 
Конституцията казва, както изборите за президент, какво се случва след наличието на неизбран кандидат на първия тур на изборите. Това не е едно правомощие, което свободно да се преценява от общинската избирателна комисия, а трябва да се подчини на определени правила.
Отказвам се да правя предложения. Обръщам ви внимание на несъответствията, които има в текстовете и на възможните проблеми, които ще възникнат в работата на общинските избирателни комисии предвид явното нежелание да има конструктивно обсъждане на предложения, които идват от страна на опозицията. 
Съгласете се, че в такава обстановка, в 22,30 ч. вечерта, когато вие сте доста изнервени, няма никакъв смисъл да ви правя предложения, които допълнително да ви изнервят и, които вие със сигурност няма да приемете. Обръщам ви внимание, че в крайна сметка като напишете едни правила, които да създават проблеми на секционните избирателни комисии, отговорността ще бъде ваша. Моето утешение ще бъде, че ние сме ви обърнали внимание на това. Замаяни в желанието си да упражнявате Стахановски труд в малките часове на нощта, сте написали правила, които практически ще създадат проблеми на хората, които ще провеждат изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители, желаещи да вземат отношение? 
Госпожо Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател! Имам две редакционни предложения: в ал. 1, накрая на изречението по чл. 26, ал. 1, точката да бъде не „26”, а да се чете „27”, тъй като имаше промяна в началото при гласуването.
В ал. 4, след като приехме, че ще се гласува в неделен ден, вместо в „неработен” трябва да бъде „неделен” – тук госпожа Манолова е права. Вместо „неработен ден” трябва да бъде „неделен”. Останалото е така. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 249 по вносител, който комисията подкрепя с нов номер 245 и заглавие „Подписване на протоколите”.
Гласували 80 народни представители: за 77, против 2, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Прегласуване – заповядайте, госпожо Манолова, въпреки, че нямахте предложение, но формално имате право на прегласуване. Дано този път колегите Ви да Ви чуят, защото предишния път си говореха и не можаха да Ви чуят предложението.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): По-голямата беда е, че депутатите от ГЕРБ слушат, но не чуват. (Шум и реплики от ГЕРБ).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не се обаждайте от място.
МАЯ МАНОЛОВА: Защото в противен случай щяха да се замислят за реалната хипотеза, която поставих на вашето внимание. Тогава когато протоколът на общинската избирателна комисия не бъде подписан от повече от половината нейни членове, какво се случва с обявяването на резултатите за избор на общински съветници и на кмет?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Как ще се случи това? 
МАЯ МАНОЛОВА: Как ще се случи ли? Ами в практиката могат да се случат най-различни неща. Няма процедура по заместване на членове. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Много моля, не се репликирайте от място.
МАЯ МАНОЛОВА: Няма процедура по заместване на членове в рамките на подписване на протокол и обявяване на резултати. Обръщам ви внимание на една реална хипотеза, която ще създаде проблеми в работата на общинските избирателни комисии. Ваша воля е да й обърнете внимание или не! В крайна сметка това е кодекс, който ще се приеме само с вашите гласове, така че отговорността си е ваша.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване чл. 245 „Подписване на протоколите”.
 Гласували 72 народни представители: за 72, против няма, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване редакционното предложение на госпожа Фидосова в чл. 246, ал. 1, т. 26 да се чете „27”.
В ал. 4 края, вместо в „неработен ден”, да се чете „в неделния ден”.
Гласуваме редакционните предложения на госпожа Фидосова.
Гласували 77 народни представители: за 77, против няма, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване чл. 246 в редакцията на комисията и току-що приетото редакционно решение със заглавие „Определяне на резултатите от гласуването”. 
Гласували 73 народни представители: за 72, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 251 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 251, който става ч. 247:
„Определяне на резултатите от гласуването за общински съветник
Чл. 247. (1) Определянето на резултатите от гласуването за общински съветници се извършва съгласно методиката по чл. 26, ал. 1, т. 26.
	(2) Резултатите от гласуването за общински съветници в изборите по пропорционалната система се определят по метода на Хеър-Ниймайер.
	(3) Право на участие при разпределяне на мандатите имат партиите, коалициите от партии и независимите кандидати, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота.
	(4) Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите от партии по ал. 3, е равен на броя на членовете на общинския съвет, намален с броя на избраните независими кандидати.
	(5) Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за общински съветници по партии, коалиции от партии и независими кандидати и издава удостоверения на избраните кметове и общински съветници.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Извинявам се, само да допълня, че в ал. 1 накрая вместо т. 26 пак да бъде редакционна т. 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги! Тук за първи път, след като беше дефинирана общинската избирателна квота реално тя започва да произвежда своето действие, а именно да има значение за бариера пред политическите субекти за влизане в общинския съвет. Тоест една допълнителна цедка, която реално ще увеличи тежестта на всеки един общински съветник и ще постави препятствия пред част от политическите партии, които не са събрали достатъчно гласове, съобразно общинската избирателна квота. 
Както вече стана дума при обсъждането на предишни текстове, с намаляването на броя на общинските съветници и оставането на общинската избирателна квота, реално прагът в някои общини ще се качи до 15, а даже и до 20%, което е особено недемократично предвид идеята, че в местните парламенти хората трябва да бъдат представени, трябва да гласуват, и да могат да избират свои представители и тогава, когато те не са от големите политически сили. 
Така че правя редакционно предложение. Ако сте възприели практиката те да се приемат само писмено, ще го направя под формата на предложение за отпадане, а именно в ал. 3 след запетаята изразът: „получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота” да отпадне, защото по този начин ще се даде възможност в общинския съвет да влязат политически партии и коалиции, съобразно получените от тях резултати на изборите, без да се поставят пред тях допълнителни препятствия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Господин Чукарски, заповядайте.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Уважаема госпожо председател! Госпожо Манолова, тук три дни обвинявахте кой е чел и кой не е чел Избирателния кодекс. Къде прочетохте, че ще има общински съвет с 5 души съветници, за да може общинската избирателна квота да бъде 20%? Това е моят въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Господин Чукарски, наистина нямаше как да присъствате на заседанията на Правната комисия, но на тях бяха представени подробни справки, между другото, част от тях изготвени от колегите от Синята коалиция, които конкретно показваха как с намаляването на броя на общинските съветници и оставането на общинската избирателна квота се променят резултатите в ред общини. По този начин практически отпадат от участие в общинските съвети част от политическите сили и стават абсолютно едноцветни общинските съвети на ред места. Бяха дадени примери с община Росен, с общини в Кърджалийско, със Сандански, където остава доминацията от една единствена политическа сила. Което, между другото, беше и причина Политическа партия ГЕРБ да се откаже от намаляването на броя на общинските съветници в най-малките населени места, защото реално оставаше без представител там. 
Но, тъй като Вие сте избран за народен представител от Кюстендил, макар да не сте от Кюстендил. Видно е и по начина, че не се интересувате как това ще се отрази върху Общинския съвет в Кюстендил например. Аз ще Ви кажа, че тежестта на един общински съветник се увеличава от 700 на 1100 гласа. И четири от политическите субекта, които в момента са представени в общинския съвет при общинската избирателна квота и редуциране броя на общинските съветници, отпадат от участие. Това е единият общински съветник и трите политически сили, които имат по двама съветника сега. Ако се приложи квотата и се редуцира броят на съветниците с 20%, три политически субекта, четири всъщност, няма да участват в общинския съвет.
Разбирате ли, че на практика така лишавате жителите на община Кюстендил от възможността да изберат в общинския съвет тези, които желаят. Тогава ще бъдат представени само големите субекти. Там ще сме ние, Политическа партия ГЕРБ и десните. Ще има три политически субекта. (Реплики от ГЕРБ.) Ние сме Коалиция за България! Тъй като в момента Партия ГЕРБ е трета политическа сила в Кюстендил, с трети по брой съветници. Обяснявам ви статуквото, а вече както сте тръгнали, ще видим какви ще са резултатите, но ще сме три политически субекта в общинския съвет в Кюстендил.
Правиха разчети математици от общината. Това се получава. Ето, това е моята тревога. Това ще се получи на много други места. Хората реално ще гласуват, а гласовете им ще отиват на халос, те ще се преразпределят между големите, нещо, което ние не искаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други изказвания?
Госпожа Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател! Има една техническа грешка в редакцията на комисията в ал. 5 по предложението на Тошев, Караянчева и Дедев – за отпадане на думите „кметове и”. Не е отпаднало накрая в ал. 5 след „удостоверение на избраните „кметове и” – да отпадне. Допусната е техническа грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Докъде?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Кметове и” отпада, както е по предложението и сме го подкрепили в комисията, просто има техническа грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изчетете какво трябва да остане.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Алинея 5 става така: „Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за общински съветници по партии, коалиции от партии и независими кандидати и издава удостоверения на избраните общински съветници.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други редакционни предложения има ли? Няма.
Преминаваме в режим на гласуване.
По реда на направените предложения подлагам на гласуване предложението на госпожа Фидосова, чл. 247, ал. 1 краят – вместо „т. 26”, да се чете „т. 27” и в ал. 5 да отпадне текстът „кметове и”, остава „на избраните общински съветници”.
Гласували 76 народни представители: за 74, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Манолова в чл. 247, ал. 3, след думата „кандидати” да се сложи точка, а текстът „получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота” да отпадне.
Гласували 85 народни представители: за 10, против 74, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Заповядайте за прегласуване, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, знам, че за вас едва ли има смисъл да се разсъждава още по тази тема и да искам прегласуване, но аз искам да съм чиста пред съвестта си и пред моите избиратели. (Смях и оживление в ГЕРБ.) Искам да е ясно за хората, от областта, в която са ме избрали, че съм била против и съм направила всичко възможно, първо, да не се намалява броят на общинските съветници и второ, да не съществува общинската избирателна квота, защото двете в комбинация ще доведат до това гласовете на хората да отидат на халос. 
Затова искам прегласуване, а и колегите от Кюстендилска област и вие изобщо си преценете как ще гласувате и какво ще обяснявате във вашите избирателни райони. (Възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Мая Манолова в чл. 247, ал. 1, т. 3, след „кандидати” да се постави точка на мястото на запетайката и да отпадне текстът „получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота”.
Гласували 91 народни представители: за 14, против 76, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 247 с приетите редакционни поправки по предложението на госпожа Фидосова „Определяне резултатите от гласуването за общински съветник”.
Гласували 74 народни представители: за 71, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 252.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 252, който става чл. 248 със заглавие „Извлечение от протоколите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, използвам случая, за да Ви обърна внимание, че предложение за заглавие има във всички членове на Изборния кодекс, което дава основание народните представители да се изкажат във всички случаи, в които имат въпроси. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Госпожо председател, направете им забележка да не ме репликират от място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители, на мен вече ми стана неудобно да правя забележка за ред в залата.
МАЯ МАНОЛОВА: Заглавието на този член е: „Извлечение от протоколите”. По начина, по който е написано самото заглавие, а след това е възпроизведено и в текста, не става ясно чий е ангажиментът за издаване на извлечение от протоколите на лицата, които го поискат. Това имаше много голямо значение при работата на секционните избирателни комисии, където вие не обърнахте внимание на нашите предложения. Има един ангажимент, той не е формулиран върху кого тежи, чие е задължението да даде тези извлечения, затова дори след това да се разпишат санкции общо, бланкетно за неизпълнение на текстовете от този кодекс или конкретно по този текст, не е ясно кой ще бъде наказан. 
Нали разбирате, че когато е безадресно едно задължение ангажимент да бъде изпълнено не тежи върху никого. Прочетете. Аз се страхувам, че ще разсърдя госпожа Цачева, ако си позволя да прочета текста на ал. 2, тъй като в момента коментирам заглавието, но двете са свързани. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В рамките на пет минути може да четете каквото пожелаете, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: Да, благодаря. Кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават извлечение от протоколите. (Шум и оживление.) Как го получават, от кого го получават, кой е длъжен да им го даде (реплики от ГЕРБ), за да го получат наистина? Ако не го получат, да е свързано със санкция срещу определено лице и това определено лице трябва да бъде разписано тук. Чий е ангажиментът да го даде? Даже не става ясно, че е на общинската избирателна комисия, която би могла да даде такова задължение на някои от своите членове. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.) В правомощията може, но не и в задълженията тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате ли конкретно предложение, госпожо Манолова? 
МАЯ МАНОЛОВА: Няма как да го направя за заглавието. (Смях и оживление в ГЕРБ.) Може да се формулира така: „Задължение на общинската избирателна комисия е да предоставя извлечения от протоколите”. Не мога да направя редакционно предложение по конкретния текст, а ако приемете, че мога, защото вече не знам как точно тълкувате правилника...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не присъствате редовно в залата и заради това се обърквате.
МАЯ МАНОЛОВА: Същото мога да го кажа и за Вас, нали, но всеки има и други ангажименти, освен това – да стои 24 часа вече в залата и да се изказва от трибуната. За да бъда конкретна, ще направя следното редакционно предложение: „Кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават от ...” (Реплика от народния представител Искра Фидосова.) Това е по ал. 2, госпожо Фидосова, не внимавате! (Смях и оживление в залата.) Правя предложение по текста. Госпожа Цачева ми разреши току-що. Много Ви моля, следете диалога! (Смях и оживление в залата.) След думата „получава” да се добавят думите „от определен член на общинската избирателна комисия извлечение от протоколите”, за да е ясно. (Смях и оживление в ГЕРБ.) Не се вълнувайте толкова!
А този жест какъв е там, искам да Ви попитам, и този колега ще го санкционирате ли, не му знам името, който седи на първия ред след пътеката? 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Концентрирана съм да записвам предложенията Ви, не мога да се разтроявам. (Смях и оживление в залата.)
МАЯ МАНОЛОВА: Господин Шопов да Ви помага. Господин Шопов, следете залата! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Петнадесет секунди, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: Предложението ми е: след думата „получават” се добавя израза „от определен от общинската избирателна комисия неин член извлечение от протоколите”.
Мисля, че трябва да изгоните половината от депутатите от ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други предложения? 
Заповядайте, господин Терзийски. 
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, аз изчаках повече от 20 минути, за да видя каква ще бъде Вашата редакция, и тъй като не виждам никакви действия, искам да направя следното предложение. Когато аз влязох в залата повече от 60 човека изреваха срещу мен: „У-у-у!”.
Не считам, че днес с поведението си в залата заслужавам такова поведение, защото видно е от стенограмата, че само днес имам повече изказвания отколкото някои от хората, които извикаха: „У у у”, от началото на мандата си.
По тази причина считам, че Вие като председател на Народното събрание сте длъжна да овладеете аудиторията в Народното събрание и да не позволявате подобно непристойно поведение. Вие отстранихте народен представител заради негово действие. 
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Той е тук в залата.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: В интерес на истината считам, че ако бъдете принципна, би трябвало тези 60 човека, които изреваха: „У у у!” срещу мен, когато влязох също да бъдат отстранени. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Посочете ми ги поименно и ще ги отстраня, господин Терзийски. (Смях и оживление в залата.)
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: В духа и в тона на този, който има в залата в момента, правя следното процедурно предложение. (Народният представител Кирил Добрев дава списък с имената на депутатите на народния представител Георги Терзийски.) Предлагам в този дух на работа, който се създава в момента, да подложите Изборният кодекс оттук нататък да се гласува с всички членове на едно гласуване – ан блок. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – господин Станишев. (Викове от ГЕРБ: „Еее!”.)
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! В момента Народното събрание разглежда един от важните законопроекти. (Шум и реплики в ГЕРБ.) 
Госпожо председател, ще помолите ли депутатите от мнозинството да спазват нормалния ред в залата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Призивите за нормален ред трябва да изхождат от народни представители с нормално поведение в пленарната зала.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Вие искате да кажете, че аз не съм се държал нормално ли, госпожо председател?
Приемаме Изборен кодекс, който беше заявен като един от приоритетите на ГЕРБ. Преди малко... (Реплики от ГЕРБ.). Това е процедурно предложение. Преди малко мина проверка на кворума, изключително съмнителна от гледна точка на резултатите. (Викове от ГЕРБ: „Еее!”.) В момента в залата цари ненормална, госпожо председател, атмосфера...
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Заради вас.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: ...с дюдюкания, прекъсвания – поведение, което не подхожда на Народното събрание.
Вие като председател на парламента имате отговорността Народното събрание да разглежда толкова важни закони, които засягат основно, фундаментално демократично право на гражданите да гласуват в нормална атмосфера. 
Правя процедурно предложение да прекратим заседанието и да го възобновим в нормално време с нормален кворум в нормална атмосфера.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Вас ви няма цял ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Станишев за прекратяване на заседанието. (Викове от ГЕРБ: „Против! Против!”.) 
Гласували 93 народни представители: за 16, против 76, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
АНТОН КУТЕВ (КБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кутев, имате думата.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз няма да се уморя да повтарям нещо, което ми се струва изключително важно за поста, който заемате, госпожо председател. Пак ще Ви върна на портретите от онази страна на стената – на Петко Каравелов, на Петко Славейков, на Захари Стоянов и на куп други хора, не искам да ги изброявам всичките. Това са хората, с които Вие би трябвало да се сравнявате. Във връзка с това за пореден път тази вечер искам да кажа, че и при проверката на кворума Вие излъгахте, което Ви поставя в ситуация, която не може да Ви сравни с нито един от тях, а да не говорим с тези тримата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нанасяте обида на председателя на Народното събрание от трибуната на Народното събрание в момента. Това, което твърдите, се доказва със стенограмата.
АНТОН КУТЕВ: Аз мисля, че има достатъчно доказателства затова и нещата са напълно очевидни. Но това е друг въпрос.
Въпросът в този случай е, че ако продължим да заседаваме по същия начин – с бурната веселба на колегите, която показва, според мен, меко казано, неподготвеност за местата, които заемат, ние рискуваме окончателно да съсипем авторитета на поредната институция.
Не знам какво се случва във вашите глави и как си представяте, че се гради държава и държавност, но това, което правихте преди малко, извинете ме, но това е поведение, което отговаря не на депутат, а то не отговаря на разумен човек. Ако продължим още половин час, вашите физиономии после ще ги гледате в „Господари на ефира”. Вие не, че не ги гледате постоянно, но ще имате още един шанс да се видите как изглеждате!
Прекратете този цирк! Защото той пречи на всички вас и лично на Вас, госпожо председател! 
Процедура на прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението на господин Сергей Станишев за прекратяване на заседанието.
Гласували 96 народни представители: за 16, против 78, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова за редакционна поправка в чл. 252 по вносител, ал. 2, така както е предложен в стенограмата.
Гласували 86 народни представители: за 6, против 79, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за чл. 252 по вносител, който комисията поддържа, с нов номер чл. 248 и със заглавие „Извлечение от протоколите”.
Гласували 84 народни представители: за 82, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 253 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 253, който става чл. 249:
„База данни
Чл. 249. Общинската избирателна комисия създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на секционните избирателни комисии в изборния район по чл. 70.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 249 по номерацията на комисията със заглавие „База данни”.
Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 254 има предложението на народния представител Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Владимир Тошев, Цвета Караянчева, Аспарух Стаменов и Стефан Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 254, който става чл. 250:
„Предаване на протоколите и другите книжа на
Централната избирателна комисия
Чл. 250.(1) Общинската избирателна комисия предава в Централната избирателна комисия не по-късно от 48 часа от получаване на протоколите на секционната избирателна комисия: 
1. протоколите и решенията на общинската избирателна комисия за всеки вид избор (неразпластени); 
2. екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за Централната избирателна комисия;
3. копия на разписките по чл. 242, ал. 6;
4. копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия за всеки вид избор (списък на получените протоколи на секционната избирателна комисия с кодовете на разписките им и компютърното предложение за протокол и решение на общинската избирателна комисия), предоставени от изчислителния пункт; 
5. два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии.
     (2) След проверка на книжата по ал. 1 Централната избирателна комисия издава разписка на общинската избирателна комисия и се подписва протокол за предаването и приемането между представителите на Централната избирателна комисия и общинската избирателна комисия в два идентични екземпляра.
	 (3) В Централната избирателна комисия се извършва повторно въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии. Извършва се компютърно сравняване на данните от протоколите на секционните избирателни комисии, въведени в общинската избирателна комисия и в Централната избирателна комисия и се разпечатват различията.
	 (4) При наличие на разлики, както и при установяване на очевидни фактически грешки, Централната избирателна комисия се произнася с решение за окончателните числови данни по всеки от случаите, което се отразява при издаването на бюлетина на Централната избирателна комисия за резултатите от изборите и в базата данни на общинската избирателна комисия по чл. 249.
	 (5) В изчислителния пункт на Централната избирателна комисия се извършва повторно контролно разпределение на мандатите за общински съветници по метода на Хеър - Ниймайер за всяка община, което се сравнява с решението на общинската избирателна комисия. В изчислителния пункт на Централната избирателна комисия се извършва и сравняване на получените резултати от повторното въвеждане на протоколите за избор на кметове със съответното решение на общинската избирателна комисия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 250 „Предаване на протоколите и другите книжа на Централната избирателна комисия” в редакцията по доклада на нашата Правна комисия.
Гласували 74 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Раздел ІІІ – „Определяне на резултатите от изборите от Централната избирателна комисия”. 
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІІІ.
По чл. 255 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 255, който става чл. 251 със заглавие „Определяне на резултатите при избори за народни представители”.
Уважаема госпожо председател, преди да подложите на гласуване текста на ал. 1, както е по вносител, накрая на изречението вместо „т. 26” да се чете „т. 27”. И в ал. 4 – също, вместо „т. 26” да се чете „т. 27”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за Раздел ІІІ „Определяне на резултатите от изборите от Централната избирателна комисия” и  чл. 255, който става чл. 251 по доклада на комисията със заглавие „Определяне на резултатите при избори за народни представители” ведно с направената техническа поправка – вместо „т. 26” навсякъде в текста да се чете „т. 27”. 
Гласуваме.
Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 256 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев: в чл. 256, ал. 2 числото „20” се заменя с „16”.
СТЕФАН ДЕДЕВ (ГЕРБ, от място): Оттегляме го.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Дедев го оттегля.
Предложение от народния представител Тодор Димитров: в чл. 256, ал. 2 числото „20” се заменя с числото „10”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Михаил Михайлов: в чл. 256, ал. 2 се правят следните промени: числото „20” се променя на „5”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Красимир Велчев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски: в чл. 256, ал. 2 числото „20” се заменя с числото „10”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 256, който става чл. 252:
„Определянето на избраните кандидати от всяка 
районна кандидатска листа
Чл. 252. (1) При произвеждане на избори за народни представители определянето на избраните кандидати от всяка районна кандидатска листа се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) и подреждането на кандидатите в листата съгласно методиката по чл. 26, ал. 1, т. 27.
     (2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от 12 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.
     (3) Кандидатите по ал. 2 се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се започне с кандидата, получил най-висок брой валидни предпочитания (преференции). Тези кандидати се изваждат от кандидатската листа на съответната партия или коалиция от партии и образуват списък А. Останалите в кандидатската листа кандидати запазват първоначалното си подреждане в листата и образуват списък Б.
     (4) Когато в списък А има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалициите от партии.
     (5) Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа.
     (6) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-малък от броя на мандатите на партията или коалицията от партии, избрани са всички кандидати от списък А. Останалите мандати на партията или коалицията от партии се попълват с кандидатите от списък Б по реда на тяхното подреждане.
     (7) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-голям от броя на мандатите на партията или коалицията от партии, избрани са първите кандидати от списък А по реда на тяхното подреждане до попълване на всички мандати.
     (8) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е равен на броя на мандатите на партията или коалицията от партии, избрани са всички кандидати от списък А.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Велчев, имате думата.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моето предложение е одобрено от комисията, както и предложението ми за евроизборите за 6-процентната преференциална бариера – 6 на сто.
Аз моля да замените моето предложение по ал. 2 на чл. 156 „12 на сто” да се чете „9 на сто”. Това е моето предложение за нашите избори. А за Европарламента си остава предложението ми за 6%.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:  Предлагате вместо числото „12” да бъде записан преференциален процент „9%”?
Други народни представители?
Господин Станишев. 
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Изказвам се в подкрепа на предложението, което е направено и от мен по този член. То се отнася до преференциите.
Съвсем наскоро при приемане на Изборния кодекс по същество се отмени интегралната бюлетина, което е голяма крачка назад в свободата на избора на българските граждани. Отделната бюлетина дава много повече възможности за индиански нишки и други най-порочни и най-гнусни практики от българския преход. Това е направено с аргумента, че преференциалният вот не може да се реализира при интегрална бюлетина, което не е вярно, както много нагледно беше показано и на народните представители, може да се направи във формата на тетрадка, където спокойно хората да се ориентират, да направят своя преференциален вот с интегрална бюлетина. Но това зло е сторено от мнозинството. 
След като аргументът е възможността за преференции, би трябвало действително преференцията да бъде по-ниска от това, което е предложено досега. Двадесет процента е абсолютно безсмислена преференция. Тя никога няма да сработи. Това го показва практиката от изборите не само в България, където досега се е прилагала преференция, например за избор на европейски депутати от Република България, всяка преференция над 10% е неработеща. 
Аз си спомням времето, когато доскорошният лидер на ГЕРБ господин Цветанов говореше за преференция от 5 до 8%. Така че ние ще подкрепим всяко предложение, което е по-ниска преференция от 10%, защото действително това дава възможност хората да избират в рамките на листата на една партия. Това ще стимулира гласуването на българските граждани. Ще стимулира тяхната възможност за избор на тези личности от съответната партия, които харесват повече, чиито лични качества оценяват по-високо. Затова смятам, че действително е редно да се намали преференцията от това, което е разглеждано в комисията. Нашето предложение беше за 10%, но важното е действително да бъде не повече от 10%. Оттам нататък вече няма смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да разбирам, че подкрепяте 9 и оттегляте вашето предложение за 10?
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Не, нашето предложение остава. Ако не се приеме 9, ще гласуваме 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Димитров, имате думата.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! С оглед предложението на колегата Красимир Велчев аз оттеглям моето предложение за 10%, като ще подкрепя предложението за 9%. Благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към гласуване.
Направено е редакционно предложение от господин Красимир Велчев – в чл. 52, ал. 2 вместо текста „не по-малък от 12 на сто от гласовете” да се чете „не по-малък от 9 на сто от гласовете”.
Гласуваме предложението на господин Велчев.
Гласували 97 народни представители: за 96, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Предложенията на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев и на Тодор Димитров са оттеглени. Разбирам, че вашето предложение също се оттегля.
Остана да подложа на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов, който предлага числото „20” да се промени на „5”. Комисията не подкрепя това предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 16, против 58, въздържали се 17.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 252 с приетата редакционна поправка в ал. 2 – вместо „12 на сто” да се чете „9 на сто” и със заглавие „Определяне на избраните кандидати от всяка районна кандидатска листа”.
Гласуваме.
Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 257 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 257, който става чл. 253 със заглавие „Последици при избиране на кандидат за народен представител в два многомандатни изборни района”.
По чл. 258 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 258, който става чл. 254 със заглавие „Обявяване на резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване чл. 257 по вносител, който се подкрепя от комисията като чл. 253 със заглавие „Последици при избиране на кандидат за народен представител в два многомандатни изборни района” и чл. 258 по вносител, който се подкрепя от комисията като чл. 254 и заглавие „Обявяване на резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката”.
Гласуваме ан блок двата текста.
Гласували 83 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 259 има предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 259, който става чл. 255:
„Отказ от участие в нов избор
Чл. 255. (1) Когато един от кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, получили най-много действителни гласове, се откаже, в срок до 24 часа от обявяването на резултатите от изборите, да участва в новия избор, в избора участват кандидатите от следващата по броя на действителни гласове листа, определени от Централната избирателна комисия.
(2) При смърт или тежко заболяване на някой от кандидатите от листите, получили най-много действителни гласове, Централната избирателна комисия отлага избора и насрочва нов избор не по-късно от 14 дни след датата на втория избор. В срок до три дни от датата на решението на Централната избирателна комисия централното ръководство на съответната партия или коалиция от партии, компетентно съгласно устава на партията или решението за образуване на коалицията от партии, може да регистрира нов кандидат по реда на чл. 112.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 259 по вносител, който става чл. 255 „Отказ от участие в нов избор”.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Госпожо председател, в ал. 2 на чл. 259 преди „коалиция от партии” да се добави „ръководството на” и текстът да стане „ръководството на коалиция от партии”. 
В ал. 2 изречението: „В срок до три дни от датата на решението на Централната избирателна комисия централното ръководство на съответната партия или ръководството на коалиция от партии, компетентно съгласно устава на партията или решението за образуване на коалицията от партии, може да регистрира нов кандидат по реда на чл. 112.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отменете гласуването.
Подлагам на гласуване чл. 255, ал. 2 с редакционната бележка на госпожа Фидосова.
Гласували 85 народни представители: за 76, против 2, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване целия чл. 255 „Отказ от участие в нов избор” с приетото редакционно решение от нас по ал. 2.
Гласували 85 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 260 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 260, който става чл. 256 със заглавие „Обявяване на окончателните резултати”.
По чл. 261 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя по принцип предложението. 
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 261, който става чл. 257, със заглавие „Полагане на клетва”.
По чл. 262 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 262, който става чл. 258 със заглавие „Определяне на броя на мандатите при избори за членове на Европейския парламент от Република България”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок подлагам на гласуване чл. 256 „Обявяване на окончателните резултати”, чл. 257 „Полагане на клетва” и чл. 258 „Определяне на броя на мандатите при избори за членове на Европейския парламент от Република България”.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 263 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев. 
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Тодор Димитров. 
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Красимир Велчев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Михайлов:
Създава се нов чл. 264 със следното съдържание:
„Чл. 264.(1) При произвеждане на избори за общински съветници, определянето на избраните кандидати от всяка кандидатска листа се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) и подреждането на кандидатите в листата съгласно методиката по чл. 26, ал. 1, т. 26.
	 (2) Кандидатите по ал. 1 се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се започне с кандидата, получил най-висок брой валидни предпочитания (преференции).Тези кандидати се изваждат от кандидатската листа на съответната партия или коалиция от партии и образуват списък А. Останалите в кандидатската листа кандидати запазват първоначалното си подреждане в листата и образуват списък Б.
	 (3) Когато избирателят не е поставил знак за предпочитание (преференция) се приема, че предпочитанието (преференцията) е дадено на водача на листата и същият се отнася към списък А по ал. 2.
	 (4) Когато в списък А има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от Централната избирателна комисия чрез жребии, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалициите от партии.
	 (5) Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа.
	 (6) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-малък от броя на мандатите на партията или коалицията от партии, избрани са всички кандидати от списък А. Останалите мандати на партията или коалицията от партии се попълват с кандидатите от списък Б по реда на тяхното подреждане.
	 (7) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-голям от броя на мандатите на партията или коалицията от партии, избрани са първите кандидати от списък А по реда на тяхното подреждане до попълване на всички мандати.
	 (8) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е равен на броя на мандатите на партията или коалицията от партии, избрани са всички кандидати от списък А." 
Останалите членове се преномерират.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносители и предлага следната редакция за чл. 263, който става чл. 259:
„Определяне на избраните кандидати
Чл. 259. (1) При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България определянето на избраните кандидати от всяка кандидатска листа се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) и подреждането на кандидатите в листата съгласно методиката по чл. 26, ал. 1, т. 26.
     (2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от 6 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.
     (3) Кандидатите по ал. 2 се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се започне с кандидата, получил най-висок брой валидни предпочитания (преференции). Тези кандидати се изваждат от кандидатската листа на съответната партия или коалиция от партии и образуват списък А. Останалите в кандидатската листа кандидати запазват първоначалното си подреждане в листата и образуват списък Б.
     (4) Когато в списък А има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от Централната избирателна комисия чрез жребии, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалициите от партии.
     (5) Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа.
     (6) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-малък от броя на мандатите на партията или коалицията от партии, избрани са всички кандидати от списък А. Останалите мандати на партията или коалицията от партии се попълват с кандидатите от списък Б по реда на тяхното подреждане.
     (7) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-голям от броя на мандатите на партията или коалицията от партии, избрани са първите кандидати от списък А по реда на тяхното подреждане до попълване на всички мандати.
     (8) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е равен на броя на мандатите на партията или коалицията от партии, избрани са всички кандидати от списък А.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.
Гласували 90 народни представители: за 11, против 64, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 259 „Определяне на избраните кандидати”, в който е възприето предложението на народния представител Красимир Велчев за 6 на 100 преференция в кандидатската листа с една техническа поправка – в ал. 1 накрая, вместо чл. 26, ал. 1, т. 26, да се чете т. 27.
Гласували 91 народни представители: за 88, против 2, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Уважаеми дами и господа народни представители, до края на Глава единадесета имаме три текста, които се подкрепят по вносител.
Предлагам след гласуването по тези текстове да прекратим второто гласуване на Проекта за Изборен кодекс, за което ще направя съответната процедура за гласуване и конкретно предложение за извънредното заседание с началния му час в понеделник.
Господин Ципов, докладвайте тези три текста.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 264 има предложение на Ципов, Колева и Тошев. 
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 264, който става чл. 260, със заглавие „Обявяване на резултатите от гласуването”.
По чл. 265 – предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 265, който става чл. 261, със заглавие „Уведомяване на председателя на Европейския парламент”.
По чл. 266 – предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 266, който става чл. 262, със заглавие „База данни”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме ан блок чл. 260 „Обявяване на резултатите от гласуването”, чл. 261 „Уведомяване на председателя на Европейския парламент” и чл. 262 „База данни”.
Гласували 94 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Уважаеми дами и господа народни представители, въпреки емоциите считам, че финалът беше добър. Постигнахме решение, което съм убедена, че е крачка напред в посока на по-демократични и справедливи изборни резултати.
Преди да предложа прекратяване на заседанието, искам да ви предложа процедурно да променим началния час на извънредното заседание в понеделник и вместо начален час 9,00 ч., както го гласувахме, да бъде 10,00 ч. (Ръкопляскания.)
Подлагам на гласуване начален час на извънредното заседание в понеделник – 20 декември 2010 г., 10,00 ч. с предварително обявения днес дневен ред.
Гласували 100 народни представители: за 96, против 4, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението за прекратяване на второто четене на Изборния кодекс, тъй като днес приетото по-рано решение беше да работим до окончателното обсъждане и гласуване на текстовете по него. 
Гласуваме процедурно предложение за прекратяване на заседанието.
Гласували 100 народни представители: за 92, против 5, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Закривам пленарното заседание. 
Следващото извънредно пленарно заседание – понеделник, 20 декември 2010 г., с начален час 10,00 ч. (Звъни.)

(Закрито в 23,45 ч.)		


	
Председател:
			
Цецка ЦачеваЗаместник-председатели:

Павел Шопов


Екатерина Михайлова


Секретари:

Петър Хлебаров


Митхат Метин