Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-07-22


Председателствал: председателят Цецка Цачева
Секретари: Пламен Нунев и Драгомир Стойнев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Регистрирани са 200 народни представители. Налице е изискуемият се по Конституцията кворум, поради което откривам настоящото пленарно заседание. (Звъни.) 
Съгласно проведените консултации на Председателския съвет, ще предложа на вашето внимание Проект за Програма за работата на Народното събрание за периода 22–24 юли 2009 г.:
1. Проект на Декларация за основните приоритети на Четиридесет и първото Народно събрание на Република България. Вносители са: Лъчезар Иванов, Яне Янев, Ваньо Шарков, Десислав Чуколов, Иван Иванов и Атанас Семов.
2. Приемане оставката на Министерския съвет на Република България.
3. Прекратяване пълномощията на народен представител.
4. Проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител е Искра Фидосова – председател на Временната комисия по подготовка на правилника.
В срока по чл. 40, ал. 3 от сега действащия правилник до 18,00 ч. вчерашния ден, преди настоящото пленарно заседание, не са постъпили предложения от представители на други парламентарни групи, поради което предлагам на вашето внимание да гласуваме Проектът за програма за работата на Народното събрание така, както го изчетох.
Който е съгласен с така предложеният Проект за Програма за работата на Народното събрание, моля да гласува.
Гласували 220 народни представители: за 215, против няма, въздържали се 5.
Програмата за работата на Народното събрание е приета.
Съгласно консултациите на Председателския съвет се уточнихме първа точка от дневния ред, а именно разглеждане на Проекта за Декларация за приоритетите на Четиридесет и първото Народно събрание, да бъде излъчвана пряко от Българското национално радио и Българската национална телевизия.
Моля, който е съгласен с така направеното предложение от името на Председателския съвет, да гласува.
Гласували 220 народни представители: за 208, против няма, въздържали се 12. 
Приема се предложението за пряко излъчване на т. 1 от настоящия дневен ред по Българското национално радио и Българската национална телевизия.
Ще направя още едно процедурно предложение. Тъй като сега действащите правила, по които работим, от действащия към момента Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, явно гласуване се осъществява в четвъртък и в петък, а днес заседаваме в сряда, предлагам да приемем решение, че след обсъждане на точки от дневния ред всяка точка да бъде гласувана явно на настоящото пленарно заседание.
Който е съгласен след приключване обсъждането по съответната точка от дневния ред да провеждаме явно гласуване, моля да отрази своя вот чрез компютризираната система.
Гласували 226 народни представители: за 220, против няма, въздържали се 6.
Решението е прието.
Преди да преминем към точка първа от дневния ред, ще направя няколко съобщения:
Основното от тях е за постъпилите законопроекти и проекти за решения за периода от 14 юли 2009 г. до 21 юли 2009 г. Преди да ви запозная със съдържанието на тези постъпили документи, ще ви запозная с факта на оттегляне на внесено предложение.
До мен е постъпило заявление от Парламентарната група на партия ГЕРБ, в което се казва, че от името на парламентарната група е внесено предложение за Проект на Декларация за основните приоритети на Четиридесет и първото Народно събрание на Република България, входирано в Деловодството на 27 юни 2009 г.:
„След консултации в Председателския съвет и уточнение текстът на декларацията да бъде изготвен от представители на всички парламентарни групи, оттегляме внесения от името на Парламентарната група на ГЕРБ Проект за Декларация”, поради което така заведеният в Деловодството първоначален проект няма да ви бъде съобщен в списъка на постъпилите законопроекти и проекти за решения за периода, който обявих.
На 14 юли 2009 г. е постъпил Проект за решение за уреждане на дълга на Република Турция към тракийските и малоазийски българи. Вносители са Волен Сидеров и група народни представители.
На 14 юли 2009 г. е постъпил Проект за решение за осъждане на геноцида над българите в Османската империя за периода 1396-1913 г. Вносители са Волен Сидеров и група народни представители.
На 14 юли 2009 г. е постъпил проект за Решение за признаване геноцида над арменците в Османската империя за периода 1915-1922 г. Вносители са Волен Сидеров и група народни представители.
На 17 юли 2009 г. е постъпил Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2008 г. – 20 юли 2009 г. Вносител е Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
На 21 юли 2009 г. е внесен проект за Декларация на основните приоритети на Четиридесет и първото Народно събрание на Република България. Вносители са Лъчезар Богомилов Иванов, Яне Георгиев Янев, Ваньо Евгениев Шарков, Десислав Славов Чуколов, Иван Николаев Иванов и Атанас Марков Семов.
На 21 юли 2009 г. е внесен Законопроект за ратифициране на Протокола, изменящ Приложението по сигурността по Споразумението между страните по Северноатлантическия договор за сътрудничество в областта на атомната информация. Вносител е Министерският съвет.
На същия ден, 21 юли 2009 г., е внесен Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите членки и държавите партньорки и Великото Херцогство Люксембург в качеството му на управляващ и сертифициращ орган на прилагането на Оперативна програма ЕСПОН 2013. Вносител е Министерският съвет.
На 21 юли 2009 г. е внесен Законопроект за ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по Споразумението от Централна Африка, от друга страна. Вносител е Министерският съвет.
На 21 юли 2009 г. в Народното събрание е постъпил Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите - членки на Европейския съюз, участващи в Програма „Интеракт – 2007-2013” и Братиславския самоуправляващ се район, изпълняващ ролята на управляващ орган, и Министерството на финансите на Словашката република, изпълняващо ролята на сертифициращ орган и одитен орган относно изпълнението на Оперативна програма „Интеракт – 2007-2013”. Вносител е Министерският съвет.
На 21 юли 2009 г. е внесен Законопроект за ратифициране на Конвенцията за основаване на Европейски университетски институт. Вносител е Министерският съвет.
На 21 юли 2009 г. е внесен проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител е Искра Фидосова Искрова – председател на Временната комисия, избрана с решение на настоящото Народно събрание за подготовка на проекта на този правилник.
След избирането на постоянните парламентарни комисии, внесените проекти ще бъдат разпределени на съответните комисии за становища и за предприемане на процедура по внасянето им в пленарната зала.
От министъра на отбраната Николай Цонев до председателя на Четиридесет и първото Народно събрание са постъпили следните уведомителни писма:
1. В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили с негова заповед № ОХ-512 от 10 юли 2009 г. е разрешено преминаване през териториалното море, пребиваване с невоенен характер във вътрешните морски води на Република България и посещение на пристанище Варна на съответен кораб от състава на Военноморските сили на САЩ с щатното си въоръжение, с командир капитан ІІ ранг Марк Оберли и екипаж от 259 военнослужещи за времето от 24 до 26 юли 2009 г. включително. Визитата на кораба в пристанище Варна е с мирни цели и е свързана с логистично осигуряване и почивка на екипажа.
2. В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили със заповед на министъра на отбраната Николай Цонев № ОХ-525 от 15 юли 2009 г. е разрешено преминаване през териториалното море, пребиваване с невоенен характер във вътрешните морски води на Република България и посещение на пристанище Варна на кораб от състава на Военноморските сили на Република Италия с щатното си въоръжение и командир капитан ІІ ранг Клаудио Конфолниери и екипаж от 244 военнослужещи за времето от 14 до 17 август 2009 г. включително. Визитата на кораба е с мирни цели и е във връзка с провеждане на планирано учебно плаване на кадети от Военноморското училище на Италия.
3. В изпълнение на чл. 65 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България със заповед на министъра на отбраната Николай Цонев № ОХ-526 от 15 юли 2009 г. е разрешено изпращането за периода от 5 август 2009 г. до 27 август 2009 г. в Република Украйна и Руската федерация на военнослужещи и военен кораб от Въоръжените сили на Република България за участие в развръщането на Оперативна група за военноморско сътрудничество в Черно море „Блексифор”.
В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили със заповед на министъра е разрешено преминаване през териториалното море, пребиваване с невоенен характер във вътрешните морски води на Република България и посещения на пристанището със специално предназначение на Кораборемонтното предприятие „ТЕРЕМ – КРЗ, Флотски арсенал – Варна” ЕООД на корабите от състава на Черноморския флот на Руската федерация с щатното въоръжение, както следва:
1. морски водоналивен транспорт „Манъйц” с капитан Иван Николаевич Сундуляк и екипаж от 22 души граждански персонал за времето от 22 юли 2009 г. до 22 януари 2010 г. включително;
2. морски буксир „МБ-174” с капитан Юрий Алексеевич Песцов и екипаж от 33 души граждански персонал за времето от 22 до 24 юли 2009 г. включително.
Информирането чрез съобщения се налага поради факта, че все още няма сформирана специализирана комисия, до която да бъдат изпращани подобни уведомителни писма, каквато е била практиката до момента.
На следващо място искам да съобщя, че в Народното събрание е постъпил Платежен баланс на България за времето януари – май 2009 г. Този документ е на разположение на всеки един от народните представители в Библиотеката на Народното събрание и всеки, който желае, може да се запознае с неговото съдържание.
Преминаваме към точка първа от дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Моля вносителите за предложения по съдържанието на декларацията или процедурни предложения. 
Има ли желаещи?
Господин Янев, заповядайте.
ЯНЕ ЯНЕВ (РЗС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моето предложение е от всяка група да има по едно изказване в рамките до 5 минути, за да спестим пленарно време. Още повече самата декларация е внесена от името на ПГ „ГЕРБ”, ПГ „Атака”, ПГ „Синя коалиция”, ПГ „Ред, законност и справедливост”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Янев.
Госпожо Манолова, имате думата.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Действащият правилник, който ние на предишното пленарно заседание се съгласихме да бъде действащ правилник до приемането на нов и в това Народно събрание, изисква винаги, когато има отклонение от процедурите в него, това да се прави с предварително внасяне на временни процедурни правила. Така се регламентират процедурите ад хок в Народното събрание. Разбира се, възможно е да се правят и отклонения от това правило, но това се постига с предварително общо съгласие между парламентарните групи. Такова очевидно нито е търсено, нито е постигнато. 
Аз считам, че е проява на лош стил и е лош знак, ако парламентарната дейност започне с нарушаване на процедурните правила. Затова възразявам срещу това процедурно предложение. Редно е, след като предварително не са внесени временни процедурни правила, да се движим по това, което е предвидено в нашия правилник, а именно процедурата по чл. 75 за приемане и обсъждане на проекти за декларации и процедурата по чл. 45, която регламентира времето на отделните парламентарни групи. Коя парламентарна група по какъв начин и за какво ще използва своето време е нейно право. Така че настоявам да спазваме правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
Господин Местан, заповядайте.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение да не подлагате на гласуване предложението на господин Яне Янев за ограничаване, защото това ще бъде абсолютен прецедент. Това – първо.
Второ, възразявам даже и към онова, което госпожа Мая Манолова преди малко каза. Да, има практика предварително внесени, подчертавам предварително внесени процедурни правила да бъдат разисквани и подложени на гласуване и ако бъдат приети, да се върви към ограничен режим на изказвания извън нарочно уредените правила в правилника. Но това се прави, госпожо Манолова, не по важни актове на Народното събрание, не по законопроекти, не по проектодекларации или проекторешения, а при осъществяването на една или друга форма на парламентарен контрол – при изслушване на министър-председателя, при изслушване на министри. Тогава могат да бъдат предложени нарочни процедурни правила. Това, което днес сте тръгнали да правите, наистина е безпрецедентно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Господин Шопов, имате думата.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Госпожа Манолова много точно каза, че има изключения. Такива изключения, които всъщност ставаха правила, се правиха в миналото Народно събрание много често особено по такива въпроси, които имат декларативно значение – тогава, когато се приемаха декларации. 
Господин Местан отново издаде четата, както го е правил много пъти, и направи сблъсък с госпожа Манолова, защото тя всъщност е права. Аз призовавам новото парламентарно мнозинство да не се подвежда. 
Госпожи и господа народни представители от мнозинството, аз ви призовавам да не се подавате на този първи опит от страна на загубилите изборите да разтеглят работата на Народното събрание още в самото начало, да го вкарат в излишни процедури и хватки и да печелят време. Така че бъдете категорични. Призовавам ви да покажете характер и да гласувате така, както беше направено предложението от господин Яне Янев, а именно изказванията да се ограничат с 5 минути. 
Ако става въпрос за голям сериозен политически дебат, той може би трябваше да бъде по втората точка от дневния ред – по въпроса за оставката на правителството, която мнозинството иска да мине леко по терлички, да не се забележи. Тук точно трябваше да бъде големият дебат, по който в тази зала да бъде направена генерална оценка на правителството може би с часове, така както правилникът повелява за времето. Няма никаква причина това да стане сега в тази пленарна зала. 
Така че това трябваше да бъде днешният дебат, защото тук се касае за истински политически дебат, който се дължи на българското общество във формата на 41-то Народно събрание, защото до този момент въпросът за правителството се разискваше във формата на 40-ото Народно събрание, където той беше изкривен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Шопов.
Има ли други желаещи? (Шум и реплики.)
Уважаеми дами и господа народни представители, постъпи предложение с обратно мнение по него от госпожа Мая Манолова и процедура на господин Местан да не подложа на гласуване процедурното предложение на господин Яне Янев.
Аз считам, че то намира своето законово основание в § 2 от Допълнителните разпоредби на настоящия правилник, по който ние днес работим. Там е казано, че по въпроси, неуредени с този правилник, Народното събрание приема решение. (Реплики от КБ.) Няма изрична регламентация, която да урежда процедурата по приемане на декларации на Народното събрание, поради което аз ще подложа на гласуване предложението на господин Янев.
Моля, който е съгласен с направеното предложение, да гласува.
Гласували 210 народни представители: за 156, против 54, въздържали се няма.
Процедурното предложение за изказвания в рамките на 5 мин. е прието.
За процедура думата има господин Ангел Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Вземам думата, за да възразя остро срещу начина на водене на заседанието от Ваша страна. Вие продължавате поредицата от тежки процедурни и политически гафове, която започнахте още с внасянето на проекта за декларация в понеделник, продължихте вчера с внасянето на някакъв четвърти или пети вариант, под същия номер, в същия час, от същия ден – понеделник, макар че беше внесен в 17,50 ч., и продължавате сега по процедура, която е уредена в правилника и по която не следва по никакъв начин да прилагате § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на правилника.
Много ви моля не започвайте днешното обсъждане по толкова важен политически документ, какъвто е Декларацията за основните приоритети на Народното събрание, с гафове, с нарушаване на парламентарната практика и на разбирането за добро ръководене на заседанията на Народното събрание. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Найденов.
Желае ли някой от вносителите да ни запознае с текста на декларация?
Заповядайте за процедура, господин Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение проектът за декларация да бъде изчетен от председателя на Народното събрание госпожа Цачева.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Не е вносител!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли обратно становище? (Шум и реплики от КБ.)
Не виждам обратно процедурно предложение.
Моля, гласувайте процедурното предложение председателят на Народното събрание да запознае пленарната зала с текста на декларация.
Гласували 179 народни представители: за 147, против 19, въздържали се 13.
Предложението се приема.
Преди да зачета текста на Проекта за декларация за основните приоритети на Четиридесет и първото Народно събрание на Република България, ще поясня начина, по който е внесена декларацията с този проект в Деловодството на Народното събрание.
На Председателски съвет миналата седмица ние решихме проектът за декларация в първоначален вариант да бъде изготвен от председателя на Парламентарната група на ГЕРБ като най-голяма парламентарна група, след което върху тази основа представители, излъчени от всички парламентарни групи, на контактна група да уточнят окончателния текст на декларацията.
Вчера в 16,00 ч. представители на всички парламентарни групи са участвали в подготовката на проекта за декларация, който е подписан от шестима вносители – представители на различните парламентарни групи. 
В деловодството на Народното събрание вчера е постъпило заявление от страна на ръководството на Парламентарната група на партия ГЕРБ за оттегляне на внесения в предходния ден, на 20 юли т.г., проект на декларация и както аз ви обявих в съобщенията в самото начало, преди разглеждането на настоящата точка, проектът от партия ГЕРБ, от ръководството на парламентарната група е оттеглен. Не е вярно, че има същия номер. 
Със заявление до мен, № 954-02-2 от 21 юли 2009 г., постъпило в 17,50 ч., съм уведомена:
„Уважаема госпожа Цачева, на 21 юли т.г. в 17,50 ч. в Деловодството на Народното събрание е внесен проект за Декларация за основните приоритети на Четиридесет и първото Народно събрание на Република България. Поради допусната техническа грешка във входирането и датирането при завеждане на горепосочената декларация, като при нея е посочена номерът на оттеглената декларация на Парламентарната група на ГЕРБ, моля същата да бъде входирана с последващ номер от дата 21 юли 2009 г. и час 17,50 ч.”, което е сторено в Деловодството. Така че няма проблем по отношение входирането и датирането на декларацията, чийто текст сега ще ви предложа.
Заповядайте за процедура, господин Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, не можем в такива случаи да говорим за техническа грешка. Съвършено ясно е, че този текст, и всички участници в общата работна група знаят, че беше обсъждан вчера до 18,00 ч. И днес да се правят елементарните обяснения, че е извършена техническа грешка е неуважително не към Народното събрание, а преди всичко към българските граждани. Или се казва, че става дума за неграмотност, или се казва, че става дума за лъжа. И двете неща обаче трябва да имат своите последствия. Тези последствия трябва да рефлектират, първо, върху служителката, която извършила измамата, защото това си е форма на измама. И, второ, върху човека, който е внесъл това нещо. Защото аз съм убеден, че не всички народни представители, подписали текста на декларацията, са участвали в нейното внасяне в Деловодството. Така че да заблуждавате народното представителство и българските граждани за една лъжа, че е въпрос на процедурна грешка, не е почтено.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Каква беше процедурата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Петков.
Прочетох документ от страна на Деловодството до мен. Не считам, че повече следва да се коментира този въпрос.
„ДЕКЛАРАЦИЯ
за основните приоритети на
Четиридесет и първото Народно събрание на 
Република България
Ние, народните представители в Четиридесет и първото Народно събрание на Република България, 
водени от чувството за дълг пред гордата история на българската държава и духовната същност на българския народ, вдъхновени от заветите на Апостола на свободата Васил Левски, чиято 172-а годишнина от рождението отбелязахме на 18 юли, и със съзнанието за значимите трудности пред днешното развитие на страната, 
се обединяваме около разбирането за необходимостта от:
-	утвърждаване на достойното място на Република България като член на Европейския съюз;
-	повишаване на благосъстоянието и равнището на живота на българските граждани чрез гарантиране на финансова стабилност и икономически растеж в Република България;
-	гарантиране на законността, правовия ред и националната сигурност на Република България;
-	възстановяване на доверието на българските граждани към държавата, включително и чрез ревизиране на управлението на тройната коалиция 
и изразяваме своята ясна воля да работим енергично за:
Първо, създаване на нов положителен образ на Република България пред европейските институции чрез конституционни и законови реформи в областта на правосъдието и вътрешния ред, за ефективна борба с всички форми на корупцията и организираната престъпност;
второ, конкретни действия за възстановяване на дължимите плащания от европейските фондове и подобряване на тяхното усвояване с цел по-бързо излизане от кризата и ускорено развитие на българската икономика;
трето, спешни мерки за справяне на икономическата криза чрез приемане на антикризисна програма с цел максимално ограничаване на негативните последици за българския бизнес и отделния човек;
четвърто, специална политика за образованието и здравеопазването и ефективни мерки и реформи в сферите на инфраструктурата, земеделието, околната среда и горите;
пето, гарантиране на енергийна сигурност и независимост на страната, като защитим националния интерес и българската природа;
шесто, гарантиране на стабилността на демократичната политическа и партийна система чрез честен изборен процес и приемане на ново изборно законодателство и промени в Закона за политическите партии и Закона за допитване до народа;
седмо, повишаване на общественото доверие в Народното събрание чрез подобряване на организацията и ефективността на работата на парламента и на моралния облик на народния представител;
осмо, оптимизиране на държавната и общинската администрация с цел по-висока ефективност.”
Вносители са народните представители: Лъчезар Иванов, Яне Янев, Ваньо Шарков, Десислав Чуколов, Иван Иванов и Атанас Семов.
Уважаеми народни представители, имате думата за разисквания, както приехме регламент от 5 минути на парламентарна група.
Има ли желаещи? Има ли желание за изказвания?
Господин Сидеров, заповядайте.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): За да преодолеем необичайната срамежливост на Четиридесет и първото Народно събрание, вземам думата, за да кажа няколко приказки по тази декларация, която стана предмет на процедурни хватки от страна на малцинството. Аз разбирам тревогите на ДПС и БСП – това са тревоги на загубилите избори, които се притесняват от няколко текста в тази декларация.
Тя между другото е много добра. Поздравявам всички, които са я подписали, всички, които я изготвиха, защото за първи път в Четиридесет и първото Народно събрание ние се позоваваме на, цитирам точно: „дълга пред гордата история на българската държава” и още „ пред заветите на Апостола на българската свобода Васил Левски”. Това се случва за първи път в Народното събрание от 20 години насам и е едно многообещаващо начало.
Колкото до самата декларация и приоритетите, изброени в нея, те са приоритети на българското общество. Затова Парламентарната група на „Атака” я подкрепи, затова ние заставаме зад тази декларация.
Тук се казва „повишаване на благосъстоянието и равнището на живота на българските граждани” – нещо, което предишното управление не успя да направи. Затова то сега търси процедурни хватки, за да потънем в 4- или 5-часови дебати по декларация, която очертава насоките, жалоните на развитието на Четиридесет и първото Народно събрание, защото предишното правителство не успя да направи това. Надявам се това правителство и това управление да го направи. Това е желание на цялото българско общество. Това е приоритет, който е приоритет и в програмата на „Атака”.
„Ревизия на управлението на тройната коалиция” – ето къде ги боли другарите отляво, защото те знаят, че тази ревизия ще ги превърне в групата на бъдещите затворници. (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ, „Атака”, СК и РЗС.) 
„Специална политика за образованието и здравеопазването” – нещо, което българското общество чака отдавна, нещо жизнено важно за българското общество.
„Спешни мерки за справяне с икономическата криза”, която доскоро беше представяна, до оставката на този кабинет, като успех и прогрес. Дупката, която ни оставят сега, проблемите, които ни оставят сега, които оставят на управлението, тепърва ще бъдат ревизирани и те ще извадят на бял свят нови и нови престъпления на предишния режим.
Разбира се, че управляващите досега са против гарантиране на енергийна сигурност и независимост на страната при защитен национален интерес, нещо, което досега не беше направено.
Ето защо тази декларация трябваше да стане предмет на дълги и безсмислени дебати, които да отнемат ценно парламентарно време. Радвам се, че Четиридесет и първото Народно събрание започна стегнато, делово и по този начин не губим ценното време, за което българският народ ни е избрал тук – да правим закони, подобряващи живота на хората, а не да си прекарваме времето в безсмислени дебати. Благодаря ви за вниманието. Успех на новия парламент! (Ръкопляскания от ГЕРБ, „Атака”, СК и РЗС.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Сидеров.
Има ли други желаещи?
Господин Найденов, заповядайте.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Парламентарната група на Коалиция за България няма да подкрепи предложения проект за декларация на Народното събрание.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Много важно! (Смях, оживление.) 
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Няма да го подкрепим не защото не осъзнаваме необходимостта от известно съгласие, в случая по приоритетите на парламента в самото начало на нашата работа.
Даваме си и сметка, че хората, независимо дали са гласували и за кого точно са гласували, очакват поведение, различно от дребнавите спорове и от разминаванията по текстове от подобен порядък, в случая особено, когато става дума за декларация на Народното събрание.
Дами и господа народни представители, в името на всичко това ние – народните представители от Парламентарната група на Коалиция за България, не можем да загърбим сериозните причини от процедурно и от съдържателно естество, които определят нашата позиция на неподкрепа. Ние не искаме и не можем да бъдем част от този фарс, който се разиграва около изготвянето и внасянето на тази декларация.
От вчера, от 11,00 ч., когато ни беше представен на Председателския съвет проекта, до 17,30 ч. бяха предложени три различни варианта на проекта за декларация. Нашето разбиране беше, че подобен документ – без съмнение важен, с отражение върху работата на Народното събрание и претендиращ да сочи приоритетите и те да имат политическо звучене, не може да бъде плод на импровизации и на несериозно отношение, каквото ни демонстрирате.
Предложихме да не се бърза. Всъщност, няма нищо, което да налага това прибързване, да се поработи върху текста и да се внесе в друг ден, разбира се, с общото съгласие на всички парламентарни групи. В крайна сметка беше внесен четвърти вариант, за който стана дума вече в изказването на господин Петков. Това със сигурност, дами и господа, е процедурен и политически гаф. Други биха го нарекли наистина измама. Едно е ясно: подобни случаи трябва да се отхвърлят и да се отрекат, трябва и да се забравят и да не позорят парламентарната практика.
Всъщност, дами и господа, това не само обезсмисли текста на т. 7 – вижте проекта за декларация, но в крайна сметка и определи позицията ни да не участваме в гласуването като израз на тази неподкрепа от страна на Парламентарната група на Коалиция за България.
От съдържателна гледна точка този документ, дами и господа, има един основен недостатък: в него не може да се открие синтезираната политическа идея. Ако в Тридесет и осмото Народно събрание това беше идеята за национално съгласие след политическите сблъсъци и конфронтация от края на 1996 г. и началото на 1997 г., ако в Тридесет и деветото Народно събрание това беше членството в НАТО и преговорите за членство в Европейския съюз, в Четиридесетото Народно събрание това беше постигането на членството в Европейския съюз. Тоест, от проекта за декларация не личи кое е основното, кое се залага като приоритет или приоритети за Четиридесет и първото Народно събрание. С еднаква сила и по всяко време без особено въображение тези текстове могат да се внасят и няма да предложат по-различен и по-ясен фокус в парламентарната или в законодателната дейност. Като казвам „законодателна дейност”, само ще отбележа мимоходом, че има текстове, които са много далеч и от най-разширеното й тълкуване и които за да бъдат гласувани, поне трябва да бъдат конкретизирани като набор от мерки и отговорности.
Само ще маркирам, например текстовете в т. 8 по отношение оптимизирането – вижте какъв евфемизъм, на съкращаване на държавна и общинска администрация. Кога се справихте с държавната, та тръгнахте да се справяте и с общинската?!
Вижте само кухото звучене на т. 6 и т. 7 – за политическата система, изборното законодателство. Това без съмнение са важни и смислени въпроси, но надхвърлящи начина, по който те са отразени в проекта за декларация. (Председателят дава сигнал за приключване на изказването.) 
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Имам още 15 секунди, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Десет.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: В заключение бих искал да кажа (ръкопляскания от ГЕРБ, които продължават до края на изказването на народния представител Ангел Найденов), че в първото си изказване ние очертахме един своеобразен кодекс на поведение. Ще подчертая, че ние ще реагираме на всяко несериозно и граничещо с лошата импровизация парламентарно поведение, ще отхвърляме евтината имитация и популизма и няма да бъдем част от миманса и от клакьорите! 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Найденов, ...
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: ... моля Ви да се придържаме към правилата.
Има думата за изказване господин Цветанов – председател на ПГ на ГЕРБ.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аплодисментите, с които завърши господин Найденов, бяха за всичко това, което създадохте през вашето управление и пред мнозинството, което имаше в Четиридесетото Народно събрание. (Възгласи: „Е-е-е!” от КБ, ръкопляскания от ГЕРБ.)
Уважаеми колеги от Коалиция за България и Движението за права и свободи! Никога не съм приемал парламента като форма на забавление, а вие показахте, че за вас това е форма и отношение към Народното събрание. (Реплики от КБ.)
Уважаеми колеги, декларацията е ясна, точно очертана с конкретни приоритети. Аз не виждам нищо лошо в това, господин Найденов, да повишим общественото доверие в Народното събрание чрез подобряване организацията и ефективността на работата на парламента и на моралния облик на народния представител. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Защото, господин Найденов, това, с което започна и днешния ден – начинът и формата да търсите процедурни хватки, по нищо не променя смисъла и съдържанието на тази декларацията. Защото тази декларация обединява мнозинството в българския парламент. Вие не желаете да се съобразите с основните приоритети, които стоят пред държавата, а те са: да променим облика и да върнем държавата в евроатлантическите ценности, да изпълним ангажиментите към българските граждани, да върнем доверието на България в европейските институции. Защото, поради причини от вашето управление, вашето парламентарното мнозинство изработи един избирателен закон, който определено беше манипулативен и конюнктурен с една-единствена цел – да задоволите личните си политически амбиции и да опорочите изборния процес. 
Ние предлагаме в приоритетите на 41-то Народно събрание да бъде приет избирателен кодекс и той да бъде приет в началото. Това е един от основните приоритети, които консолидира абсолютно всички български парламентаристи. В 41-то Народно събрание има хора, които имат някакъв друг облик и някаква друга ценностна система. Те са влезли в този парламент не, за да се забавляват, а за да творят закони и да се съобразяваме с волята на българските избиратели. А те го казаха на 5 юли. (Бурни ръкопляскания от ГЕРБ.) 
Аз разбирам, че вие ще използвате парламентарната трибуна, за да правите послания и да неглижирате това мнозинство. Но това е факт и това беше прието от българските избиратели. Те дадоха своята воля и дадоха ясен знак кой и как трябва да управлява тази страна и как трябва да бъде формирано парламентарното мнозинство в българския парламент. 
Искам да благодаря на всички парламентарни групи, които участваха активно в изработването на тази декларация и съм убеден, че приемането на тази декларация днес ще ни мотивира много повече да изпълним тези ангажименти, които всички ние поемахме към нашите избиратели, участвайки в предизборната кампания за 41-во Народно събрание. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Цветанов. 
Има думата господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Започвам с едно уточнение – това не е нито първото, нито най-голямото, нито последното мнозинство в това Народно събрание. Тези, които оцеляват в политиката, сменят ролите си – стават и управляващи, и опозиция. И това е естествено. Струва ми се, че уточнението е важно. 
А иначе приемането на декларация за приоритетите на съответното Народно събрание се превърна в парламентарна традиция. Ние бихме продължили в добра парламентарна традиция. Стига, разбира се, гласуването на акта да се предшества от достатъчни усилия за постигане на съгласие, защото се предполага, че именно подобна декларация следва да отразява общото поле – ценностно и идейно, на парламентарно представените политически сили, общата воля за постигане на национално значимите цели на страната. Това по никакъв начин не ограничава никого да постави дневния ред на парламента и теми, важни за съответната политическа сила, но не актуални или неприемливи по една или друга причина за други парламентарни групи. Просто тези теми не могат да бъдат част от декларация, която има амбицията да представя общата воля на 41-то Народно събрание. 
Не е случаен например фактът, че през 1997 г., откакто струва ми се е традицията, декларацията, с която започна работата на 38-то Народно събрание, бе наречена „Декларация за национално съгласие” и съдържаше много важни приоритети, съгласието около които родиха и фигурата на реформаторското мнозинство. За близо две години мнозинството, което подкрепяше приоритетите от Декларацията за националното съгласие, бе много по-широко от управляващото мнозинство в строгото значение на този израз. Постигнато бе немалко – въведен Паричен съвет, даден бе въздушен коридор на натовските въздушни сили, което трасира пътя на България за НАТО и т.н., и т.н. 
Този стил бе продължен и в 39-то и 40-то Народно събрание. Макар и трудно, след продължителни консултации, се постигаше съгласие. Но, както се казва: традициите не са това, което бяха. Вие, уважаеми колеги от мнозинството, не потърсихте съгласие или поне не го сторихте достатъчно навреме, защото да искате консултации и по такъв проект, след като са приключили заседанията на парламентарните групи в 16,00 ч., последващи консултации от 17,30 ч., тоест минути преди крайния срок за внасяне на проекта за декларацията, означава само едно – не ви е нужно съгласието на опозицията. Вие се нуждаете от изолиране на опозицията. Вие се нуждаете от разграничителен маркер от опозицията. Показаха го и първите изказвания. Това ви е нужно. 
И аз откровено ви разбирам, защото тактически в краткосрочен план това разграничаване от опозицията, опитът да превърнете двете партии, които са разположени тук, в боксова круша, ще ви носи успех. Но аз ще изразя съжалението си, че не вярвам в дългосрочен план тази тактика или стратегия да се окаже с неограничени ресурси. 
Струва ми се, че има още една цел, която стои зад опита ви да изолирате ДПС и БСП от опита за постигане на общо съгласие. Това изглежда, поне така си мислите, ще легитимира съюза на партиите от Европейската народна партия и консерваторите с „Атака”. Нас обаче ни няма. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Местан. 
Господин Мартин Димитров. Заповядайте.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Госпожо председател, уважаеми дами и господа! През 2005 г. един председател на парламента е направил следното предложение: „В хода на консултациите в Председателския съвет излизаме със следното предложение пред вас: проектът на декларация да бъде предмет на дискусия, като всяка от парламентарните групи излъчи по един представител, който да направи изказване, което по възможност да е в рамките на 10 мин.”
За какво ли става въпрос? За подобна декларация. Царете на демагогията от БСП и ДПС са имали подобна процедура през 2005 г. Сега обаче същите тези хора са силно несъгласни. (Реплика на Мая Манолова.)
Когато в тази зала се говори за приоритети като утвърждаване достойното място на България като член на Европейския съюз, повишаване благосъстоянието и равнището на живот, гарантиране на законността – с кое точно от БСП и ДПС не сте съгласни?! Коя точка не подкрепяте, уважаеми колеги? (Реплика на Хасан Адемов.) Коя точно?! Има нещо, което не подкрепяте и което е проблем за БСП и ДПС. Това е ревизията на вашето управление. Това е големият проблем! Затова вие не подкрепяте тази декларация. Това е вашият проблем!
От съдържателна гледна точка господин Найденов се опита да посочи разумна причина. Неговото изказване беше изключително измъчено и несъдържателно. Не можа човекът да каже нищо – защо не подкрепят. Нямало ясен приоритет. Ами, уважаеми колеги, повишаване благосъстоянието на българите не е ли ясен приоритет? Не е ли най-ясният приоритет в условия на криза? (Реплика на Петър Мутафчиев.) Не е ли това най-важният въпрос? Ясно е написано. Вижте втория булет. Колеги от БСП и ДПС, четете. Много въпроси могат да бъдат решени с четене. Има други, които не могат, но точно тези се решават с четене. 
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): С мисъл се решават!
МАРТИН ДИМИТРОВ: Още сега се опитвате с процедурни хватки да спрете приемането на Декларацията по приоритетите на България. Не ви прави чест. Гледката не беше красива.
Какво е по-важното? По-важното е, че декларацията е добра. Аз имам лично редакционна бележка и ще помоля госпожа Цачева да я подложи на отделно гласуване. То е по т. 2. Текстът „конкретни действия за възстановяване на дължимите плащания от европейски фондове” да се замени със следния текст: „конкретни действия за възстановяване на достъпа до европейските фондове”, тъй като „дължими плащания” като термин не е ясно какво означава.
Госпожо Цачева, подложете го на отделно гласуване.
Ние от Синята коалиция ще подкрепим тази декларация, защото това са приоритетите на България. Всеки, който не ги подкрепи, очевидно има задни мисли, очевидно крие нещо. Видяхме в този парламент кой е в тази позиция. Това са БСП и ДПС, но те имат един голям страх. Той трябва да бъде основателен.
Затова призовавам: готови сме с парламентарна анкетна комисия, тъй като ревизията на едно управление не се прави само от правителството. Парламентът е мястото да започне тази ревизия. Готови сме с анкетна комисия, която да провери особено за последните месеци назначенията на БСП и ДПС, разходите на БСП и ДПС. Те изхарчиха стотици милиони буквално в последните дни на своето управление. За такава анкетна комисия, колеги, са необходими 48 подписа. Текстът е готов. Призовавам реформаторското мнозинство в този парламент още днес да подкрепи тази анкетна комисия и тя да започне да работи, за да види цяла България, че има последствия, че има ревизия, когато някой е управлявал лошо като БСП и ДПС, и че това не остава без последствие. Това е най-важният сигнал от днес. Ще има последствия, ще има ревизия, ще има законност, ще бъде понесена отговорност. Тази отговорност трябва да бъде понесена на всички нива, включително и в парламента, включително и чрез парламентарна анкетна комисия.
Нищо не може да бъде простено, защото говорейки за най-важния приоритет – благосъстоянието на българските граждани, заради лошото управление БСП и ДПС това благосъстояние в момента страда и много хора в България не живеят добре. (Реплика на Асен Гагаузов.) Благодаря, колеги, за вашето внимание. (Ръкопляскания от мнозинството. Мая Манолова иска думата за реплика.)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Не може. Имахте 5 минути, говорихте 6 минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има думата господин Яне Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (РЗС): Уважаеми дами и господа, БСП и ДПС се опитаха да провокират и да твърдят неща, които не са се случили във вчерашния ден при изработването на декларацията. Длъжен съм да направя пояснение. В 16,00 ч. представители на всички 6 парламентарни групи се бяха събрали в зала „Запад” на Народното събрание. Предоставихме им текст от една страница. Те поискаха да правят литературно четене на този текст в продължение на часове. Ние им предоставихме време от 16,00 до 17,30 ч. Час и половина четоха една страница. След като четоха тази страница един час и половина, дойдоха отново и заявиха, че все още имат много неща, за които не са съвсем сигурни.
Първо дойде представителят на ДПС и каза, че по принцип е съгласен, с малко редакционни поправки. След 10 мин. дойдоха представителите на БСП и тъй като те не се съгласиха, от солидарност представителят на ДПС каза: „Ами щом от БСП не са съгласни, и ние няма да бъдем съгласни”. Това е истината. Всичко друго е лъжа и демагогия! Ако вие така сте управлявали държавата – да четете една страница в продължение на час и половина, тежко и горко на държавата!
Сега бих искал да поясня – господин Найденов каза, че новото мнозинство си служи с измама. Няма по-измамно управление на Република България през целия преход от тройното управление. Няма по-измамно и не може да има! Вие сте рекордьори и никой не може да постигне втори рекорд! (Ръкопляскания от мнозинството.) Нямало синтезирана идея. Има синтезирани няколко големи идеи.
Идея номер едно в областта на правосъдието и вътрешния ред е за ефективна борба с всички форми на корупцията и организираната престъпност. От това по-голяма идея и по-голям приоритет не може да има в сегашната ситуация, когато вие докарахте държавата до ръба на финансова катастрофа и когато превърнахте корупцията в управленски стил!
Нещо повече, в декларацията е казано, че ние сме за ново изборно законодателство, тоест ще спрем възможността да има екскурзионно гласуване, ще спрем възможността Турция да избира депутати в българския парламент (ръкопляскания от мнозинството), което позволявахте вие! (Реплика на Ремзи Осман.)
Идеите са прекрасни и са приети за пръв път от конституционно мнозинство – солидно, стабилно, с ясна визия за управление на държавата. Затова вие, уважаеми дами и господа от БСП и ДПС, тепърва предстои да видите за какво става въпрос. Няма как да скриете далаверите, които сте направили през този 8-годишен период.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Ние не крием нищо!
ЯНЕ ЯНЕВ: Още днес ще бъде внесен в деловодството друг проект, който може да проверявате 10 пъти и той ще бъде именно за започване на ревизия на всичко, което сте правили, на тези заменки, които направихте в 12 без 5, на тези концесионни договори, които сключихте, на тези апортни вноски, които направихте. На всичко това трябва да се даде прозрачност на първо време. Българското общество има нужда да види какво е наследството, за да може след това да си направи нормални изводи.
Затова най-доброто, което може да направите, е малко да си наведете главите, защото има от какво да се срамувате! Благодаря ви. (Ръкопляскания в РЗС, СК, „Атака” и част от ГЕРБ.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Всички парламентарни групи взеха участие в дебата.
Постъпи едно предложение от господин Мартин Димитров, което е редакционно и следва да бъде поставено на гласуване.
Ще припомня предложението му. В т. 2 от декларацията, която гласи: „конкретни действия за възстановяване на дължимите плащания от европейските фондове и подобряване на тяхното усвояване с цел по-бързо излизане от кризата и ускорено развитие на българската икономика”, предложението на господин Димитров е думите „дължимите плащания от” да бъдат заменени с „достъпа до”, при което би се получила следната редакция: „конкретни действия за възстановяване на достъпа до европейските фондове”.
Моля, гласувайте предложената редакционна поправка. 
Гласували 169 народни представители: за 142, против 15, въздържали се 12.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване пълния текст на декларацията с току-що приетото от нас изменение в т. 2.
Моля народните представители да гласуват проекта на Декларация за основните приоритети на Четиридесет и първото Народно събрание на Република България. 
Гласували 183 народни представители: за 156, против 1, въздържали се 26.
Декларацията е приета. (Ръкопляскания в ГЕРБ, „Атака”, СК и РЗС.) 
С това изчерпихме работата по т. 1 от нашия дневен ред. Ще помоля Българската национална телевизия и Българското национално радио да преустановят прякото предаване.
Преминаваме към следващата точка:
ПРИЕМАНЕ ОСТАВКАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Искам да ви припомня, че в нашето заседание на 14 юли 2009 г. съобщих за постъпилото до Народното събрание заявление от министър-председателя господин Сергей Станишев, в което се казваше:
„На основание чл. 118, ал. 2 от Конституцията на Република България подавам оставката на ръководения от мен Министерски съвет, избран с решение на Четиридесетото Народно събрание от 16 август 2005 г. за избиране на членове на Министерския съвет на Република България.
В съответствие с чл. 111, ал. 3 от Конституцията ще изпълняваме функциите си до избирането на ново правителство и ще направим всичко необходимо за осигуряване на приемственост в управлението на страната.”
Съгласно ал. 2 на чл. 111 на Конституцията е необходимо Народното събрание да приеме решение за приемане оставката на Министерския съвет на Република България.
Проектът за решение ви е раздаден:
„Народното събрание на основание чл. 111, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България 
РЕШИ:
Приема оставката на Министерския съвет на Република България.”
По тези решения дебати не се провеждат, тъй като става реч за едно константно решение, което ще предложа на вашето внимание за гласуване.
Моля, гласувайте проекта за Решение за приемане на оставката на Министерския съвет на Република България.
Гласували 210 народни представители: за 209, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Преминаваме към трета точка от дневния ред:
ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
До Четиридесет и първото Народно събрание е постъпила молба от Тодор Жаков Йосифов, обявен за избран за народен представител в Четиридесет и първото Народно събрание от избирателен район Бургас:
„Уважаема госпожо председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка.
Моля да бъдат прекратени предсрочно пълномощията ми като народен представител в Четиридесет и първото Народно събрание. 
Моля да ми бъде издадено удостоверение, от което да е видно, че не съм положил клетва като народен представител.”
По това заявление е предложен проект за решение за прекратяване пълномощията на народен представител, което гласи:
“Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Тодор Жаков Йосифов, народен представител от 2. Многомандатен избирателен район – Бургаски.”
Има ли становища по заявлението и обявения проект за решение? Не виждам желаещи за изказване.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 180 народни представители: за 165, против 7, въздържали се 8.
Решението е прието. 
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
За процедура има думата госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Категорично възразявам срещу подхода, който беше възприет от Временната комисия и по-точно от мнозинството, което подавляваше във Временната комисия, за приемане и обсъждане на Проекта за парламентарен правилник.
Едва ли има човек в тази зала, който да не си дава сметка за това какво е значението на парламентарния правилник – че той регламентира цялата парламентарна дейност и законодателния процес. Може би трябва да добавя, че това е акт с нормативен характер, който създава правила не само за народните представители, но и за други органи, институции, граждани, неправителствени организации, които по един или друг начин имат ангажименти в законодателния процес.
Считам, че драстично беше нарушена процедурата, като не беше дадена възможност на народните представители да се запознаят в нормално време и по нормален начин с предложенията на комисията и да направят своите предложения. Проектът за правилник ни беше предоставен на 20 юли, понеделник, от 12,00 до 14,00 ч.
Искам да кажа на господин Цветанов, че не става дума за процедурни хватки. Става дума за това, че нарушаването на процедурата води до невъзможност за народните представители да участват нормално в законодателния процес. Става дума за парламентарния правилник, по отношение на който всеки народен представител трябва да има възможност да каже своето мнение, да направи своите предложения, които да бъдат обсъдени в пленарната зала.
Това, което ни беше представено, при това в понеделник, не представляваше вариант на правилник. В него имаше редица негласувани и отложени текстове, което направи невъзможна нашата нормална дейност по този правилник. Аз разбирам амбицията на ръководството да дисциплинира народните представители и я приветствам, но това не може да стане чрез нарушаване на парламентарните правила, защото те са създадени за едно – да осигурят нормална и ефективна работа на Народното събрание.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Това беше изказване, това не е процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Давам думата на госпожа Фидосова – председател на Временната комисия по изготвянето Проекта за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, в качеството ми на председател на Временната комисия, която беше сформирана с решение на това Народно събрание от дата 14 юли 2009 г., с мандат да изработи правилник, който да организира дейността на Народното събрание, проведохме четири редовни заседания на тази комисия. Тези четири редовни заседания бяха проведени в изключително делови тон, с възможност всеки един народен представител и всяка една парламентарна група да имат достатъчно време да дадат своите предложения, своите допълнения, изменения за текста на правилника.
Не е вярно това, което казва госпожа Манолова – не сте имали време, колеги, да се запознаете с Проекта за правилник. Предварителният вариант на проекта беше размножен и предоставен на вашето внимание още в края на миналата седмица. В понеделник и вторник също имахте възможност да се запознаете. Вчера, след като подписах проекта, който предлагаме за Правилник за организацията и дейността на това Народно събрание, също ви беше раздаден по парламентарни групи.
На последното заседание на нашата комисия помолих администрацията на Народното събрание да бъде по-експедитивна, да обработи навреме стенограмата, да изработи протокола и въз основа на това да представи окончателния Проект за Правилник за организацията и дейността на това Народно събрание. Не виждам пречка да започнем обсъждане и гласуване на текстовете по този правилник. Още повече, госпожо Манолова, имахте възможност в началото, когато се гласува дневният ред на заседанието, да изразите тези Ваши възражения, които изразявате в момента. Тогава Вие не възразихте и гласувахте този дневен ред, който включва и разглеждане, и гласуване на този правилник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова.
Няма направено конкретно процедурно предложение. По същество беше взето становище относно начина на работа на Временната комисия. Тъй като липсва направено предложение, няма какво да поставя на гласуване.
Поради това давам думата на госпожа Фидосова – председател на Временната комисия по изготвяне на Проекта за правилника, за да ни предложи съдържанието на проекта.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, първо ще започна със заглавието на този акт.
От името на Временната комисия предлагам заглавието да бъде: „Правилник за организацията и дейността на Народното събрание”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други предложения? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението за заглавие на правилника.
Гласували 196 народни представители: за 196, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Започвам с Глава първа – „Общи положения”. 
Първо искам да предложа на уважаемите колеги народни представители там, където няма предложения за конкретни изменения на текстове в определена глава от правилника, гласуването да бъде на цялата глава като текстове. Такова е предложението за Глава първа, която ще изчета.
„Глава първа – Общи положения”.
Временната комисия подкрепя това заглавие.
„Чл. 1. Народното събрание създава вътрешната си организация и осъществява дейността си въз основа на Конституцията и разпоредбите на този правилник.”
Временната комисия подкрепя текста на чл. 1.
„Чл. 2. Народното събрание заседава в сграда на Народното събрание в столицата, освен когато поради изключителни обстоятелства реши да заседава на друго място.”
Текстът на чл. 2 се подкрепя от Временната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли предложения по тези текстове? Не виждам.
Моля да гласуваме заглавието на Глава първа – „Общи положения”, и текстовете на чл. 1 и чл. 2.
Гласували 193 народни представители: за 193, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Имате думата, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Преминаваме към Глава втора от настоящия правилник. Предлагаме заглавието на Глава втора да бъде – „Конституиране на Народното събрание и промени в ръководството”. Това е и досегашното наименование. 
Временната комисия подкрепя това заглавие.
По чл. 3 има постъпило предложение от Парламентарната група на Синята коалиция.
В Глава първа „Общи положения” се създава нов чл. 3 със следното съдържание:
„Чл. 3. (1) Народни представители, за които има данни от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, че са били сътрудници, не могат да бъдат членове на:
1. ръководството на Народното събрание;
2. ръководствата на комисиите към Народното събрание;
3. международните делегации на Народното събрание;
4. Комисията по национална сигурност, Комисията по външна политика, Комисията за контрол на ДАНС, Комисията по европейските въпроси и контрол върху европейските фондове като членове.”
Временната комисия не подкрепя този текст.
Временната комисия предлага и подкрепя текста на сега действащия правилник, а именно:
„Чл. 3. (1) Първото заседание на Народното събрание се открива от най-възрастния от присъстващите народни представители...” (От Синята коалиция искат думата.) 
Момент, нека да прочета чл. 3 и ще имате думата.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Вие ли давате думата?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Не, не я давам аз, но съм длъжна да изчета и другото предложение на чл. 3.
„... Той ръководи заседанието до избирането на председател на Народното събрание.
(2) Народните представители полагат предвидената в чл. 76, ал. 2 от Конституцията клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвен лист.”
Временната комисия подкрепя да остане само този текст на чл. 3.
Вече имате думата за изказвания. 
Госпожо председател, който желае от колегите да се изкаже.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на Синята коалиция предлага създаването на този нов чл. 3 със съдържание, което изисква народните представители, които са били сътрудници на Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската народна армия да не могат да заемат определени позиции в органите на Народното събрание. Тези позиции, макар че са изброени като четири на брой, всъщност са във формат от две части. Първите три разглеждат органи, които представляват Народното събрание публично, включително в международни институции и при международни контакти. Преди всичко това е ръководството на Народното събрание; на второ място, това е ръководството на парламентарните комисии и на трето място, това са международните делегации на Народното събрание.
Що се касае до втората група органи, това са комисии, които имат специален режим, специални процедурни правила за провеждане на заседания, изслушвания и гласувания. Това са комисии, които провеждат заседанията си при закрити врата, и комисии, които разглеждат въпроси от националната сигурност.
Защо Парламентарната група на Синята коалиция поиска такава разпоредба? Защото деветнадесет години след падането на Берлинската стена редица международни европейски организации не само осъдиха тоталитарните комунистически и националсоциалистически режими в Европа, но се произнесоха категорично, че Държавна сигурност и сродните й служби действително са били едни от най-жестоките инструменти на тези тоталитарни режими. Аз мога да изброя, че такива са резолюциите на Европейския парламент, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и на Европейската народна партия. От тези съображения ние считаме, че Народното събрание, което се явява не само законодателен орган, но своеобразно лице на българския народ избирано чрез пряко гласоподаване, не би трябвало да допусне в своите ръководни органи и специални комисии именно такива лица, свързани и били сътрудници на Държавна сигурност и разузнавателното управление на Българската народна армия.
Без да съм член на временната комисия, оглавявана от госпожа Фидосова, свързана с новия правилник, научих, че аргументите, с които това наше предложение е било отклонено, са основно два.
Първият аргумент е дали това не представлява своеобразен лустрационен текст, който може да бъде оспорен пред Конституционния съд.
Уважаеми народни представители, искам пред вас да припомня, че със закон в Съвета за електронни медии не се допускат хора, които са били сътрудници на Държавна сигурност и на разузнавателното поделение на Българската народна армия. По този повод даже имаше проблем на оттегляне на лице, което беше член на СЕМ от квотата на президента на Република България. Както виждате този закон не беше обявен за противоконституционен. Той е действащ и в момента. С други думи този аргумент не го приемам за правно издържан.
Що се касае до втория аргумент, е било изтъкнато, че има джентълменско споразумение парламентарните групи да не представят като кандидати такива лица в ръководните органи и в комисиите, които вече ви казах, имат специални процедурни правила на заседания.
Даден е за пример действително изборът на Председателството на Народното събрание, където – да, това беше спазено и по този повод не се наложи гласуване на отделни членове от заместник-председателите на Народното събрание.
Аз питам: ако следващата седмица, когато се конституират комисиите на Народното събрание, включително и изброените от мен, ще бъде ли спазено това джентълменско споразумение? Аз с голяма убеденост искам да ви кажа, че ще има парламентарни групи, които ще го нарушат, и тогава е въпрос на чест парламентарната група, която е заявила, че няма да допусне да бъде нарушено това споразумение, да не приеме такива кандидатури.
За да се избегне изобщо този казус моето предложение към вас е да подкрепите предложението на Синята коалиция, защото това ще бъде много ясен знак както към българските граждани, така и към нашите партньори от Европейския съюз, че България се разделя със своето тоталитарно минало, включително и метастазите, които продължаваха да съществуват вече двадесета година. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Иванов.
Господин Янев, заповядайте за изказване.
ЯНЕ ЯНЕВ (РЗС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на Ред, законност и справедливост категорично подкрепя предложението на Синята коалиция. Ние считаме, че и в други законопроекти трябва да има лустрационни текстове. Имаме намерение да внесем такива законопроекти, защото това е трайна практика в страните – членки на Европейския съюз. Мога да ви дам за пример Република Полша - тогава, когато изборите бяха спечелени от „Право и справедливост” на братята Качински. Почти в цялото законодателство бяха наложени лустрационни текстове.
Същото се получи и тогава, когато дойде на власт ОДЕС на Мирек Тополанек в Чехия. Щом като в страните от Вишеградската четворка това нещо се е случило, има много солиден ефект, възпитаващ ефект за обществото, би било редно да се случи на първо време и по отношение на постоянните работни комисии в българския парламент. 
Нашето предложение към колегите от Политическа партия ГЕРБ е да подкрепят това предложение на Синята коалиция, защото това ще бъде много ясен знак за обществото, че оттук нататък няма да се допусне хората, които са определяли дневния ред преди Десети ноември и които са шантажирали обществото, да продължават да влияят и днес. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви и аз.
Господин Тошев има думата за изказване.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми народни представители, защитавам предложението на Синята коалиция не просто защото принадлежа към тази парламентарна група, но защото смятам, че този въпрос е важен и крайно време е 20 години след началото на прехода в България той да бъде решен по категоричен начин.
През 2000 г. Народното събрание прие закон, с който се обяви комунистическият режим в България за престъпен, той е публикуван в бр. 37 на “Държавен вестник” от 5 май 2000 г. След като комунистическият режим в България е обявен за престъпен, а неговото основно оръдие са тези репресивни структури, които са изброени – Държавна сигурност, на първо място, и другите, тогава е редно тези, които са избрани в Народното събрание, но са били по някакъв начин сътрудници на тези служби или служители, да останат на по-заден план, да не бъдат начело, да не бъдат ръководители на съответните комисии или да участват в международни делегации. Това се отнася и за представители на комунистическата номенклатура по принцип.
Може би трябва да припомня днес, че в началото на 90-те години Маргарет Тачър ни казваше на срещи, което може да потвърди и бившият президент Желев, и Филип Димитров, и Иван Станчов, и аз съм се срещал с госпожа Тачър, че за нас ще съдят по това кой ни представлява, кого изпращаме да ни представлява. Затова е важно в момента да дадем сигнал, че такива, които са участвали в репресивния апарат, няма да бъдат лицето на Четиридесет и първото Народно събрание. Между другото, в т. 4 бих искал да подчертая, че имената на комисиите трябва да бъдат приведени в съответствие с гласуването по-нататък на самите комисии в следващите текстове, но също така това се отнася с голяма сила за международните делегации на Народното събрание, защото тези делегации ни представляват в съответните парламентарни асамблеи, в които ние участваме.
Ето защо смятам, че след като редица международни институции, като Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа, като Европейският парламент и съвсем наскоро, на 3 юли - Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, с Декларацията на своята Парламентарна асамблея заявиха категорична позиция относно извършените престъпления от комунистическите режими, също и от националсоциалистическите режими, ние не можем в момента да даваме погрешен сигнал, защото днес пред България стои въпросът за възстановяването на нашето лице в международната общност и на първо място в европейските институции.
Ето защо ви моля да подкрепите това предложение. Смятам, че то ще бъде много добър сигнал, който България ще излъчи още на първото работно заседание на новото Народно събрание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Цветанов има думата.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на ГЕРБ и Политическа партия ГЕРБ като член на Европейската народна партия подкрепяме така направеното предложение от Синята коалиция. (Ръкопляскания от мнозинството.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Четин Казак има думата.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, без да имам каквито и да е притеснения лично от този текст, но в качеството си на юрист...
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Само ти нямаш.
ЧЕТИН КАЗАК: Надявам се, че не съм единствен в тази зала.
В качеството си на юрист искам само да опонирам на тезата, че едва ли не този текст не би бил обявен за противоконституционен.
Уважаеми господин Иванов, уважаеми колеги, искам да ви прочета текста на § 1 от Закона за администрацията, който е бил гласуван през 1998 г.:
„За срок пет години от влизането в сила на този закон задължителни изисквания към лица за заемане на ръководни длъжности в администрацията са:
1. да не са заемали ръководни длъжности или други приравнени към тях в политическия и административен апарат на Българската комунистическа партия;
2. да не са били сътрудници на бившата Държавна сигурност, от която и да е категория, посочена в Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност.”
Този § 1 от Закона за администрацията, уважаеми колеги, е бил обявен за противоконституционен от Конституционния съд на Република България като несъответстващ на международни договори, по които България е страна. Решението е обявено в бр. 8 на “Държавен вестник” от 1999 г.
Уважаеми господин Иванов, това, че в някой закон съществува подобен текст, не означава, че този закон не е противоконституционен. Чисто и просто никой не е оспорил неговата конституционносъобразност пред Конституционния съд.
Така че, знаейки че подобен текст вече е обявен за противоконституционен, гласувайки подобен текст, вие ще го направите с ясното съзнание, че нарушавате Конституцията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Има ли други желаещи?
Господин Методиев, заповядайте.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, имаше добра практика да се представяме. Аз се казвам Веселин Методиев и съм от 24. Многомандатен избирателен район.
Темата, която обсъждаме, е много стара за тази зала. Лично аз приветствам председателя на Парламентарната група на ГЕРБ господин Цветанов за неговото изявление преди минути.
Господин Казак в стилистиката на днешната опозиция в България се опита отново да манипулира. От сутринта правите това, правите го изключително бездарно, нищо не може да постигнете по този начин. Излязох да го кажа само и единствено за колегите, които сега формират мнозинството на българския парламент. 
Има няколко решения на Конституционния съд, не едно. Тези решения са били в различни посоки, при различни състави на Конституционния съд, при различни президенти на страната, при различна конюнктура. Това всичкото е влияело върху тези решения, върху онова, което наричаме безпристрастност в кавички. 
Въпрос на политическа воля е днес Четиридесет и първото Народно събрание да заяви политическа воля по определена тема и тази воля стига до съюзниците и партньорите в Брюксел. Това е голата истина. Останалото е за домашна употреба. Затова не обръщайте внимание на всички тези дребни закачки на опозицията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Има ли други желаещи? 
Госпожо Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, искам да внеса корекция в така направеното предложение от колегите от Синята коалиция. Става въпрос за ал. 1, т. 4 на току-що обсъждания текст. 
Колеги, съгласно приетия Проект за правилник на Временната комисия ние променихме наименованията на част от комисиите. Има комисии, които предлагаме да бъдат закрити, а други да бъдат обединени. Затова в т. 4, с оглед коректност на изписването и това, което очаквам да приемем след това в чл. 17, предлагам да бъдат записани: Комисия по външна политика, Комисия по вътрешна сигурност, обществен ред и отбрана, Комисия за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност”, Комисия по европейските въпроси, Комисия за контрол на публичните финанси и европейските фондове.
Тъй като тези комисии се разделиха, предполагам, че имате предвид тези двете, тоест стават пет комисии. Ако не възразяват колегите от Синята коалиция?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Михайлова има думата.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Коректно бяха прочетени комисиите от госпожа Фидосова и ние от Синята коалиция приемаме – не, а това е логиката на нашето предложение. Но нека да оставим гласуването на т. 4 на ал. 1 в чл. 3 – нов, в Общите положения, едва след като гласуваме въобще кои ще са постоянните комисии в парламента. Тоест, да не предрешаваме сега името, точната формулировка на комисиите. 
Затова моето процедурно предложение е сега да гласуваме текста, като оставим т. 4 да се гласува след приемането на текст 17, ако не се лъжа, но текстът, който описва кои точно са постоянните комисии в Народното събрание и едва тогава да добавим т. 4 като гласуване, за да има яснота и да не се получи предрешаване в един много ранен етап, в който гледаме правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Михайлова.
Заповядайте, господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (РЗС): Уважаема госпожо председател, чисто процедурно – аз съм съгласен с предложението на госпожа Михайлова, че това трябва да се гласува, след като се приемат точните наименования на комисиите, но ние предлагаме да се добави и „Комисия за борба с корупцията”. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Иван Иванов, подкрепено от господин Янев, господин Тошев, господин Цветанов, господин Методиев, с корекцията – процедурното предложение на госпожа Михайлова, гласуването да бъде по отношение на чл. 3, ал. 1, т. 1-3 включително, като след приемането на многото наименования на редица комисии, както са предложени в проекта за правилник, ще се върнем отново за допълване с т. 4 – редакцията на чл. 3.
Моля, гласувайте предложението за чл. 3, направено от Парламентарната група на Синята коалиция.
Гласували 190 народни представители: за 146, против 32, въздържали се 12. (Ръкопляскания от Синята коалиция.)
Предложението е прието.
Господин Стоилов, заповядайте за отрицателен вот.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, господа народни представители! Предложението, което мнозинството подкрепи, можеше да има някаква логика, ако то беше достатъчно взискателно и последователно в критерия, който прилага. Много добре знаете, че служителите и сътрудниците на Държавна сигурност са работили в изпълнение на тогавашната държавна политика, формирана от Комунистическата партия. Всъщност вие тогава трябваше да предложите в текста на правилника тези, които са били членове на Комунистическата партия, тези, които са били партийни секретари в Комунистическата партия, също да не могат да заемат ръководни длъжности. (Оживление в Синята коалиция.)
Освен това, странен е този подход, защото вие по този начин създавате потенциални рискове за сегашните служители в тези структури на държавата. Защото, ако един ден това управление бъде оценено като несполучливо, винаги могат отново да бъдат извадени и те да бъдат посочени като отговорните – не политиците, а тези, които са изпълнявали решенията на политиците.
Ето затова подходът ви, според мен, е конюнктурен и съжалявам, че на двадесетата година от прехода вие сте първото мнозинство, което въвежда подобно решение, вместо наистина да се заемете своевременно с противодействието на престъпността, корупцията и решаването на социално-икономическите проблеми. Благодаря. 
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Оттук започва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
След приемане на предложението от страна на Парламентарната група на Синята коалиция, Глава първа – „Общи положения” ще бъде допълнена с чл. 3, с ал. 1, който към настоящия момент е с гласувани три точки. 
Тъй като остават по-малко от три минути до регламентираната почивка от 11,00 ч., затова обявявам същата.
Заседанието ще продължи в 11,30 ч. (Звъни.) 

(След почивката.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми госпожи и господа народни представители, моля да заемете местата си. Регламентираното време за почивка изтече. Предстои да продължим своята работа.
Госпожо Фидосова, продължете с проекта за правилник.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Предлагам на госпожа председателката на пленарното заседание да подложи на гласуване основния текст на чл. 3, който прочетох преди почивката. Той се подкрепя от Временната комисия. Предлагам, тъй като гласувахме предложението на Синята коалиция за допълнителен текст в чл. 3, този, който гласувахме вече като чл. 3, да остане, а настоящият текст:
„Първото заседание на Народното събрание се открива от най-възрастния от присъстващите народни представители. Той ръководи заседанието до избирането на председател на Народното събрание” става ал. 1.
„Ал. 2. Народните представители полагат предвидената в чл. 76, ал. 2 от Конституцията клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвен лист” да остане като чл. 3а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други предложения или становища? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на председателя на Временната комисия.
Гласували 171 народни представители: за 167, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Продължаваме с предложенията по чл. 4.
Във Временната комисия по чл. 4 са постъпили четири предложения от ПГ на ПП на ГЕРБ. И четирите предложения са подкрепени от Временната комисия с пълно единодушие, затова ще си позволя подробно изчитане на окончателния текст с всички алинеи, които Временната комисия подкрепя и предлага на вашето внимание за гласуване:
„Чл. 4. (1) Под председателството на най-възрастния народен представител се провеждат само разисквания по избора на председател на Народното събрание, както и самият избор.
(2) Кандидатури за председател на Народното събрание могат да бъдат издигани от парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 5 юли 2009 г., и от народни представители.
(3) Избран е кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, се провежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове.
(4) Народното събрание избира шест заместник-председатели – по един от всяка от парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 5 юли 2009 г.
(5) Всяка от парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 5 юли 2009 г., издига свой кандидат за заместник-председател на Народното събрание. Кандидатури могат да бъдат издигани и от народни представители.
(6) Заместник-председателите, избрани от квотата на ПП ГЕРБ, Коалиция за България, Движение за права и свободи, ПП„Атака”, Синята коалиция, „Ред, законност и справедливост” участват в ръководенето на парламентарните заседания на Народното събрание.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли предложения по така предложените текстове на чл. 4? 
Поради липса на други предложения, моля да гласуваме текста, предложен от комисията.
Гласували 192 народни представители: за 192, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Преминаваме към чл. 5. Там ситуацията е аналогична. Има постъпили три предложения от Парламентарната група на ГЕРБ, които са приети с пълно единодушие във Временната комисия.
Ще си позволя да прочета окончателния текст, който Временната комисия предлага като редакция на чл. 5:
„Чл. 5. (1) Председателят и заместник-председателите на Народното събрание могат да бъдат предсрочно освободени:
1. по тяхно искане;
2. по писмено искане най-малко на 1/3 от всички народни представители, когато е налице обективна невъзможност за изпълнение на задълженията или системно превишаване на правата, или системно неизпълнение на задълженията в рамките на тяхната компетентност;
3. по писмено искане на парламентарната група, която ги е издигнала.
(2) Заместник-председателите на Народното събрание се освобождават предсрочно при напускане на парламентарната група, която ги е предложила, или при изключване от състава й.”
Уважаеми колеги, това е един от текстовете, по който имаше интересна дискусия в нашата комисия и е текст в посока предотвратяване и борба срещу политическото номадство.
„(3) В случаите по т. 1 на ал. 1 и ал. 2 освобождаването се обявява, без да се обсъжда и гласува.
(4) В случаите по т. 2 и по т. 3 на ал. 1 искането се поставя на гласуване на първото заседание след деня на постъпването му, като се дава право на засегнатото лице да бъде изслушано. Искането е прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите народни представители.
(5) При предсрочно освобождаване по предходните алинеи нов избор се произвежда в 14-дневен срок от приемането на решението. До произвеждането на нов избор за председател на Народното събрание то се председателства от заместник-председателя, излъчен от най-голямата парламентарно представена партия или коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 5 юли 2009 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли предложения по редакцията на предложения от Временната комисия чл. 5? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на комисията.
Гласували 191 народни представители: за 189, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предлагаме следната редакция за чл. 6, която се предлага от комисията – думите „14 секретари” се заменят с „6 секретари”.
Окончателният текст като редакция на чл. 6 става:
„Чл. 6. Народното събрание избира от състава на народните представители 6 секретари.”
Този текст вече гласувахме на първото заседание на 14 юли т.г. като част от правилата, които приехме тогава, но сега е необходимо да бъде гласуван като част от правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други предложения? Не виждам.
Моля да гласуваме предложението на комисията.
Гласували 192 народни представители: за 191, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 7 Временната комисия подкрепя настоящия текст, а именно:
„Чл. 7. На следващите заседания Народното събрание избира постоянни комисии.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища, предложения? Няма.
Моля, гласувайте предложението на комисията.
Гласували 187 народни представители: за 187, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Временната комисия подкрепя заглавието на Глава трета, а именно:
„Глава трета – Ръководство на Народното събрание”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други предложения относно названието на Глава трета, както е предложено в проекта? Не виждам.
Моля гласувайте наименованието на Глава трета - „Ръководство на Народното събрание”.
Гласували 187 народни представители: за 187, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Ще си позволя да изчета най-напред всички постъпили предложения по чл. 8, които не са малко. Имаше оживена дискусия в нашата комисия по тях. След това ще имате възможност за изказвания по тези текстове.
Предложение на Парламентарната група на Синята коалиция.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Оттегляме го.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми колеги, това предложение е оттеглено.
Следващото предложение е на народния представител Четин Казак:
„В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения – т. 4 се отменя.”
Това предложение не е подкрепено от Временната комисия.
Предложение на господин Четин Казак:
„В т. 5 в края се добавя изразът „след съгласуване с Административния съвет”.
Това предложение също не е подкрепено.
Предложение на Парламентарната група на „Атака”:
„В чл. 8, ал. 1, т. 11 и т. 13, и ал. 2 текстът накрая се допълва с текста „след съгласуване с Председателския съвет”.
Това предложение също не е подкрепено от Временната комисия.
Предложение на господин Четин Казак – в т. 11 в края се добавя изразът „по предложение на Административния съвет”.
Временната комисия не подкрепя това предложение.
Предложение на господин Четин Казак:
„В т. 13 в края се добавя изразът „по предложение на Административния съвет”.
Временната комисия не подкрепя това предложение.
Предложение на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ:
„В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 се създава нова т. 18:
„18. с писмена заповед определя заместник-председателите, които участват в ръководството на заседанията на Народното събрание за съответната седмица. Места на президиума заемат определените със заповедта заместник-председатели.”
2. Досегашната т. 16 става т. 17.”
Временната комисия подкрепя това предложение.
Следващото предложение на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ:
„В чл. 8 се правят следните изменения:
В ал. 5 датата „25 юни 2005 г.” се заменя с датата „5 юли 2009 г.”
Временната комисия подкрепя това предложение.
Временната комисия подкрепя текста на чл. 8 със следните изменения:
„Чл. 8. (1) Председателят на Народното събрание в изпълнение на правомощията по чл. 77, ал. 1 и чл. 78, т. 1 от Конституцията:
1. съобщава и разпределя законопроектите и другите предложения, внесени в Народното събрание, между неговите комисии според техния предмет;
2. удостоверява съдържанието на приетите от Народното събрание актове;
3. осигурява необходимите условия за дейността на комисиите на Народното събрание и на народните представители;
4. определя правилата за вътрешния ред в сградите на Народното събрание и използването на материалната база след съгласуване с Председателския съвет;
5. организира съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Народното събрание;
6. удостоверява с подписа си стенографските дневници от заседанията на Народното събрание;
7. упражнява контрол върху издаването на “Държавен вестник”, както и другите правомощия по Закона за “Държавен вестник”;
8. определя местата в пленарната зала за народните представители, разпределени по парламентарни групи, за членовете на Министерския съвет, президента и вицепрезидента;
9. след гласуване може да изисква от секретарите на Народното събрание информация за гласуването с чужди карти;
10. осигурява и следи за спазването на този правилник;
11. утвърждава Единен класификатор на длъжностите в Народното събрание и щата на службите към него;
12. назначава и освобождава главния секретар на Народното събрание, служителите към Кабинета на председателя и на заместник-председателите, както и служителите към парламентарните групи по тяхно предложение;
13. утвърждава Правилник за работата на администрацията на Народното събрание;
14. контролира вътрешната и външна охрана на Народното събрание, която е поставена под негово разпореждане;
15. назначава и освобождава квесторите в Народното събрание;
16. с писмена заповед определя заместник-председателите, които участват в ръководството на заседанията на Народното събрание за съответната седмица. Места на президиума заемат определените със заповедта заместник-председатели;
17. изпълнява и други функции, които са му възложени от Конституцията, законите и този правилник.
(2) Председателят на Народното събрание може да създаде Консултативен съвет по законодателството. Организацията и дейността на Съвета се уреждат с правила, утвърдени от председателя на Народното събрание.
(3) Заместник-председателите на Народното събрание подпомагат председателя и осъществяват възложените от него дейности.
(4) Когато председателят на Народното събрание реши да възложи на заместник-председателите постоянно извършване на дейности по ал. 1, той издава писмена заповед, с която разпределя тези дейности помежду им.
(5) При отсъствие председателят на Народното събрание възлага на някой от заместник-председателите да го замества, а когато това не е направено, той се замества от заместник-председателя, излъчен от най-голямата парламентарно представена партия или коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 5 юли 2009 г.
(6) При участие на председателя в разискванията по даден въпрос заседанието се ръководи от посочен от него заместник-председател. Той не може да ръководи заседанието преди гласуването или приключването на обсъждането по този въпрос.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания? 
Госпожо Манолова, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, изказването ми е по предложението на Политическа партия ГЕРБ за създаване на нова т. 16 в ал. 1 на чл. 8. Става дума за участието на заместник-председателите в ръководството на заседанията на Народното събрание.
Искам да ви припомня, че участието в ръководството на Народното събрание на заместник-председателите е една от основните им функции, както и обстоятелството, че заместник-председателите – видно и от текстовете в правилника, които току-що приехме, са равни в своите правомощия независимо от коя политическа партия, от коя парламентарна група са излъчени. Предоставянето на тази преценка на председателя на Народното събрание, а именно кои от заместник-председателите да участват в ръководството на Народното събрание, може да неглижира абсолютно участието на един или друг от заместник-председателите. Не е редно такъв въпрос да бъде предоставян на субективната преценка на един народен представител, пък бил той и председателят на Народното събрание.
Затова ви предлагам към този текст – най-малкото, ако ще се придържаме към този принцип, да добавим разписването на един принцип, а именно: след първото изречение „за съответната седмица.”, да добавим: „Участието се определя в съответствие с числеността на парламентарната група на ротационен принцип”. 
По този начин ще се създаде наистина един обективизъм в тази преценка, ще изключи евентуално злоупотребата с това право от страна на председателя на Народното събрание и ще има ясен критерий, по който ще се определят участниците в ръководството на пленарните заседания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Манолова.
Госпожо Фидосова, заповядайте за реплика.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, позволявам си да направя реплика на изказването на госпожа Манолова. По сега действащия правилник, който продължава да действа и към днешна дата, имахме постоянни заместник-председатели и такива, които нямат статут на постоянни, които на ротационен принцип председателстваха предишното Народно събрание.
Представителите на всички парламентарни групи във Временната комисия и преди да се сформира Временната комисия на групата, която сформирахме преди първото заседание на 14 юли 2009 г. - Контактната група, в която също участваха представители на всички парламентарни групи, постигнахме абсолютен консенсус и единодушие по този въпрос – да дадем статут на постоянни заместник-председатели на всички представители, които са избрани от различните парламентарни групи. Тъй като няма как по обясними причини да бъдат отпред тези 7 човека заедно с председателя на всяко заседание, се обединихме за това предложение, с тази формулировка, да приемем този текст от правилника. Аз не виждам някакъв проблем по тази формулировка. Разбира се, че ще се спазват принципи и при определяне на тези, които ще председателстват и ще седят на президиума, както беше направено и днес. На Председателския съвет председателят на Народното събрание обяви кои ще седят тук, на председателското място, и обяви какви са критериите за днешното заседание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Желаещи за втора реплика? Не виждам.
Право на отговор – дуплика от госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Госпожо Фидосова, не е съвсем коректно Вашето изказване, защото аз, макар да не съм член на Комисията по изработване на новия правилник, се запознах с протокола от заседанието. Имало е сериозни възражения по време на заседанието на комисията по този текст, като изказаните опасения от народните представители са били по отношение участието на заместник-председател от опозицията в ръководството на пленарните заседания. Имало е включително и предложение. Разбира се, има всякакви технически възможности за участие на всичките шестима заместник-председатели в ръководството на пленарните заседания на Народното събрание.
Що се касае до ротацията, която съществуваше в предишното Народно събрание, все пак тя създаваше правила въз основа на ясно изразен и приет от парламента принцип. 
Тук не искам да предрешавам предварително поведението на председателя на Народното събрание. Възможно е то да бъде изключително добросъвестно. Все пак, когато се залагат правила, които касаят ръководството на пленарните заседания на Народното събрание, по-добре е да има ясен принцип, така че всеки път да не се налага да се прави обяснение за това от какви съображения е изхождала председателката, като е включила един или друг от заместник-председателите в ръководството на съответното пленарно заседание, така че аз поддържам моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Господин Стоичков, имате думата за изказване.
ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Спирам вашето внимание на предложението на Атака на стр. 8 от раздадения ни последен проект на правилника. 
Парламентарната група на Атака предлага председателят на Народното събрание да утвърждава Единния класификатор на длъжностите в Народното събрание и щата на службите към него, да утвърждава Правилника за работата на администрацията и да създава Консултативен съвет по законодателството в ал. 2 след съгласуване с Председателския съвет. Това съответства и на програмата, която управляващите направиха за повече прозрачност и за по-малко разходи.
Не може Председателският съвет да не знае, да не е уведомен за администрацията и нейните разходи, които тя формира.
Повтарям, става въпрос за съгласуване, както е същият текст в т. 4 на чл. 8, ал. 1. С оглед на правна симетрия трябва да приложим едно съгласуване като процедура, както е по сега действащия правилник. След като председателят съгласува с Председателския съвет в т. 4 на чл. 8, ал. 1 правилата за вътрешния ред, считаме, че администрацията е част от тези правила, ерго в т. 11 и т. 13 тези процедури, които извършва председателят, следва да се съгласуват с Председателския съвет, още повече по отношение на Консултативния съвет по законодателството в ал. 2, който е важен съвещателен орган и за който Председателският съвет също трябва да бъде уведомен и да е съгласувано с него. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Реплики? Няма.
За изказване има думата господин Чукарски.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (РЗС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Моето предложение за изменение в текста на чл. 8, ал. 1, т. 12, където се казва „назначава и освобождава главния секретар на Народното събрание, служителите към кабинета на председателя”, е за нова редакция: тук да се сложи запетая и да се каже „както и на заместник-председателите и парламентарните групи по техни предложения”. Логиката е, че както парламентарните групи предлагат своите служители и председателят ги назначава, същото право да имат и заместник-председателите на Народното събрание. (Реплики от КБ.) Говорим за служителите към кабинета. Председателят назначава за кабинета на председателя, а всички останали са по тяхно предложение - на заместник-председателите на Народното събрание и на парламентарните групи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Има думата господин Лютви Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, на днешното заседание на мястото на господин Христо Бисеров можеше да седи господин Атанас Семов. И това нямаше да противоречи на правилника, защото съгласно текста на чл. 8, ал. 1, т. 16 председателят на Народното събрание може да определя със своя заповед заместници, които ще участват в ръководенето на заседанието и респективно да каже кои ще бъдат на тази трибуна. Ако приемем този текст, това решение на председателя ще бъде легално, няма да противоречи на правилника, но няма да има нищо общо с парламентаризма. Защото тук трябва да се представя задължително както управляващото мнозинство, така и опозицията. До днес винаги е било така. Изглежда отново традициите не са това, което бяха.
Бих ви посъветвал: да се откажете от някои лоши традиции, за съществуването на които вероятно има политическа отговорност, но да не заменяме добрите парламентарни практики с лоши.
Ние подкрепихме кандидатурата на госпожа Цецка Цачева, защото тя наистина е диалогичен човек. Убедени сме, че тя няма да злоупотреби с това право. Но въпреки това не е редно подобен проблем да остане в режим на преценка по целесъобразност от страна на председателя.
Затова по време на заседанието, уважаема госпожо председател, аз направих предложение т. 16 да се продължи с още едно подчинено изречение: „като единият от тях е представител на опозицията”. Ясен текст! Ако вие наистина смятате, че няма да се стигне до злоупотреба, какво пречи да го запишете?! Едно абсолютно коректно и добронамерено предложение. Ваша воля дали ще го приемете или не.
С Ваше позволение обаче ще направя една редакционна бележка по ал. 4. Госпожо Фидосова, даже след корекцията текстът отново е неясен. Чета го: „Когато председателят на Народното събрание реши да възложи на заместник-председателите постоянно извършването на дейности по ал. 1 …”. Тук думата „постоянно” използвате не като допълнение, каквото трябва да бъде, а като обстоятелство, с което пояснявате как председателят постоянно ще прави това. Явно идеята ви е, че когато председателят възлага постоянното извършване на дейностите по ал. 1, тук определителният член „то” променя функцията на думичката от обстоятелство, от каквото изречението не се нуждае, в допълнение – какво, що възлага – постоянното извършване, ако приемете. 
Смятам, че всяко пленарно заседание трябва да се ръководи от състав на председател и заместник-председатели, който да включва представител на парламентарната опозиция. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Желаещи за реплика?
Госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, позволявам си да използвам правото на реплика по повод изказването на господин Местан. Възразявам по отношение на направената формулировка в текста на чл. 8 – да се добави това изречение, което той предложи, като се обвърже с термина „опозиция”. Не смятам, че в правилника – това становище изразих многократно на заседание на комисията – трябва да използваме терминологиите „опозиция” и „мнозинство”, тъй като това са две величини, две терминологии, които не могат да са ясно определени във всеки един момент. Това беше поставено като дискусия във всички заседания на нашата комисия. Непрекъснато имаше спорове основно между мен и господин Местан в тази посока. Съгласие и консенсус в тази посока няма да постигнем, но ви моля да не залагаме в правилника термини, които след това ще ни създадат проблем на практика при определянето на това кой да бъде заместник-председател на конкретното заседание, или пък предложението, което ще направи вероятно той по-късно по повод на формирането на комисиите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова.
За втора реплика има думата господин Чукарски.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (РЗС): Моята реплика припокрива до голяма степен онова, което госпожа Фидосова каза, защото терминологията за опозиция и управляващи не е изчистена. За да нямаме тези проблеми, аз предлагам в т. 16 на чл. 8, ал. 1 да вкараме принципа, при който председателят издава заповедта, с която определя за седмицата четиримата зам.-председатели, които ще бъдат в президиума. Принципът да бъде „равновесен ротационен принцип”. Това да залегне в т. 16 и тогава да няма проблем кой, кога и как ще участва във воденето на заседанията на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не мисля, че в момента не сме в равновесие тук, на това място.
Има ли трета реплика? Няма.
За дуплика има думата господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаема госпожо Фидосова, няколкото заседания, на които имах удоволствието да присъствам под Ваше ръководство, вече ме изпълниха с достатъчно уважение и затова с известно волево усилие ще изразя и емоционално хладно несъгласието си с тезата Ви, че е възможно да има Европейски парламент, в който основните политически категории „управляващо мнозинство и опозиция” да не са валидни. Надявам се, че и времето ще покаже доколко коректна е тази дуплика към Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване – господин Четин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Аз съм направил поредица от предложения, които имат за свое основание едно по-общо предложение, което е малко по-назад в проекта за изменение на правилника. То цели най-после в българското Народно събрание да бъде въведена една широко разпространена европейска практика в парламентите на редица европейски държави, в по-голямата част от тях, включително и на европейския парламент. Партиите, които имат свои представители в Европейския парламент, могат да се допитат до тях. Във всеки един такъв парламент съществува един колективен орган, съставен от народни представители или депутати, който се занимава с цялата тази палитра от въпроси и решения, свързани с функционирането на Народното събрание като институция, с ръководството и управлението на администрацията, с уреждането на всички правила за вътрешния ред, за обслужването на народните представители от страна на администрацията и т.н. За съжаление в нашето Народно събрание тази практика досега не намери своето място поради една проста причина – в началото всяко едно новоизбрано Народно събрание спечелилата избори управляваща сила излъчва председателя, който веднага ревниво, подкрепен от своята парламентарна група, се стреми да концентрира цялата власт еднолично за решаването включително на този кръг въпроси. И какво се получава? Много бързо се оказва, че този председател не е в състояние по една или друга причина – поради обществен и медиен натиск и най-вече поради това, че той е подложен на натиск от страна на своята собствена парламентарна група – той започва да взима невинаги верните решения и се получава една непрозрачност и хронично нерешаване на дългогодишно нерешени проблеми, свързани с функционирането на тази институция.
Колегите от Парламентарната група на ГЕРБ, убеден съм, съвсем скоро ще се убедят за наличието на тези хронично нерешени проблеми във функционирането на Народното събрание, в неговата обезпеченост откъм сграден фонд, материални средства и т.н. Всичко това можеше да бъде избягнато, ако включително и в предишното Народно събрание колегите от Коалиция за България се бяха съгласили с това мое идентично предложение да се създаде един такъв колегиален орган, наречен административен съвет, в който да се включат народни представители от всички парламентарни групи и който да взима всички тези решения – и за организацията на администрацията, правилата, по които тя функционира, правата на народните представители, от които те се ползват, статута им и т.н., и т.н. Виждам, че дори колегите от Атака, които са почерпили опит от предишното Народно събрание, са предложили подобен вариант, само че те предлагат тази роля да изпълнява Председателският съвет, тоест ние принципно сме на една позиция. Аз лично, познавайки опита на другите парламенти, не споделям това, че Председателският съвет, който има съвсем други функции, а именно да решава проблеми от политически характер, от изработването на законодателните приоритети и тяхното съгласуване, трябва да се занимава с тези въпроси. 
Затова ви призовавам, уважаеми колеги от политическа партия ГЕРБ, не допускайте тези грешки, които бяха допускани от предишни мнозинства, и подкрепете идеята най-после да се създаде такъв орган, който ще бъде на първо място от полза на вашия председател на Народното събрание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
За изказване има думата господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Госпожо председател, уважаема госпожо Фидосова, уважаеми колеги! По т. 16, абстрахирайки се от обстоятелството, че съм един от шестте заместник-председатели, избрани за момента (в това може да настъпи промяна, разбира се, във всеки един от случаите), бих искал преди всичко да Ви помоля, госпожо председател и останалите народни представители, отново да видим текста на първото изречение на т. 16, а именно, че с писмена заповед се определят заместник-председателите, които участват в ръководството на заседанията на Народното събрание за съответната седмица. Участието в ръководството на заседанието не се определя от това в коя част на залата заема място съответният заместник-председател. Доколкото те са равнопоставени, във всеки един момент председателят може да се обърне към един от шестте, не само към един от четиримата, да извърши определено действие, което председателят му възлага. Това е смисълът на правилника.
Всъщност проблемът, с който ние се занимаваме, е как да бъдат разпределени местата на президиума. Коректно е според мен да се запише, че с писмена заповед определя кои заместник-председатели заемат места на президиума. Разбира се, има значение от чисто визуална гледна точка как изглежда президиумът във всеки един момент. И тук има основание аргументът на господин Местан, че във всеки един момент онези, които са на президиума, отразяват пълния спектър на мнения в Народното събрание. И както в миналия парламент беше регламентирано, имаше ротационен принцип за представителство на един заместник-председател от парламентарна група от опозицията, който за съответната сесия да заема място на президиума. Затова считам, че има основание предложението на господин Местан за такова допълнение в края на текста на т. 16.
Но моето предложение, госпожо председател, е, първо, да бъде редактирано първото изречение, като отпадне изразът „които участват в ръководството на заседанията на Народното събрание за съответната седмица”. Текстът да третира въпроса кои заемат места на трибуната за съответната седмица и в края да бъде добавен изразът „като един от тях е представител на парламентарна група от опозицията”.
Процедурното ми предложение, госпожо председател, е както постъпихме и в предходния случай на т. 4 от новия чл. 3, ал. 1, който приехме по предложение на Синята коалиция, т. 16 да не бъде гласувана в момента. Тъй като очевидно работата по правилника ще продължи и утре, ще има възможност и за допълнително изясняване на едни или други текстове, така че гласуването на т. 16 да бъде отложено, да бъде отново обсъден във Временната комисия този текст и записът по него, така че да се получи един съгласуван текст. 
По втория въпрос, който господин Казак засегна, ще кажа само една дума. Истина е, че кръгът от проблеми, свързани с администрацията на Народното събрание, е доста сложен, изисква и административни умения и знания, но и политически преценки и съгласие. В началото на Четиридесетото Народно събрание имаше разгърнато текстово предложение, внесено от предходното мнозинство, от Тридесет и деветото Народно събрание, за създаване на административен съвет със съответните прерогативи. Струва ми се, че днес Народното събрание не е готово да обсъди по същество този въпрос. Така че бих се обърнал и към господин Казак, и към колегите от ДПС да не настояват това да се приеме сега, но преценката за създаването на такъв механизъм да продължи. Както виждаме, правилникът на Четиридесетото Народно събрание беше коригиран 10-12 пъти, нека си дадем малко време, за да преценим обхвата на тази проблематика и най-добрия начин тя да бъде решавана. Виждам, че госпожа Цачева още в първите дни на своята функция вече се е сблъскала наистина с редица проблеми, които са останали неразрешени през Четиридесетия парламент. Немалка част от тях са така, защото е било необходимо съгласие на всички групи, което не винаги е било постижимо в много кратките заседания на Председателския съвет.
Така че по този въпрос бих предложил парламентът да си даде възможност за допълнителна работа и преценка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Пирински.
Следващото изказване е на господин Ремзи Осман.
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Преждеговорившите казаха преди малко това, което бих искал да кажа и аз, но бих искал да допълня във връзка с предложението да се отложи гласуването по т. 16. В него има резон. Госпожо Фидосова, винаги ще има понятия опозиция и мнозинство, няма значение какво е статуквото в парламента, коя партия колко депутати има. Това няма никакво отношение.
Но по-важното е друго. Всички юристи в залата, ако погледнат малко по-сериозно на т. 16, ще видят какво става, когато няма такава заповед. Някой ще каже, че това е невъзможно. С моя скромен парламентарен опит в предишните години, когато за първи път въвеждахме интегралната бюлетина, предупредих, беше 1999 г., нямаше номер пред имената на партиите, нямаше и празен ред между имената на кандидатите. Какво става, когато има Иван Драганов, Иван Драганов, Иван Драганов – три пъти Иван Драганов, и избирателят не знаеше кой е неговият Иван. Тоест никой не е застрахован, не пожелавам, дано не се налага председателят на Народното събрание да се обърне към лекарите, но някой когато трябва да издаде сутринта заповедта, примерно тя трябва да отиде до болницата, няма заповед, тогава заместник-председателите ще бъдат в много трудно положение, те имат еднакъв статут. Моите уважения към най-голямата парламентарна група, но така е прието, д-р Иванов е тук. Алинея 5 допуска, че при отсъствие председателят на Народното събрание възлага, но когато това не е направено, той се замества от заместник-председателя, излъчен от най-голямата парламентарно представена партия. В случая ГЕРБ.
В този случай заместник-председателят от ГЕРБ не може да издаде заповед. Той може да води, както допуска ал. 5, но той не може да издаде тази писмена заповед за своите колеги кой да заеме място в президиума. Това е изключено да стане. Всички вие сте равни. Правилникът допуска тази възможност, че е възможно председателят да не е възложил ръководенето на заседанието.
Във връзка с това - аз не бих искал да говоря повече по този член, но мисля, че е основателно т. 16 да се отложи като гласуване, за да има възможност още малко да се помисли върху този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за реплики по това изказване? Не виждам.
Заповядайте, господин Методиев.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, аз съм против да се отлага т. 16 на чл. 8 и ще кажа защо. Цялата практика на българския парламент в последните 20 години сочи следното: спечелилата политическа партия изборите предлага, парламентът избира председател и заместник председатели. Въпросната партия дали прави сама мнозинство или прави коалиция – няма значение, излъчва заместник-председател, който фактически води заседанията и работата на парламента в отсъствието на председателя. Това е практиката на българския парламент – една стара практика на парламента отпреди 1944 г., и се отнася до спечелилата партия. Всякакви други думи в момента, всякакви други опити да се мине по някаква друга пътека не отговарят на българската парламентарна практика – демократична. Нормалното в случая е политическата партия ГЕРБ да има своя председател и свой заместник-председател.
Второ, останалите заместник-председатели до момента, поради наличието на по-голям брой групи от столовете на президиума, защото това беше драмата, влизаха на ротационен принцип. Ротацията в предишния парламент беше такава, че заместник-председател от опозицията водеше от време на време за четири години няколко парламентарни контрола. Така че сегашната опозиция с какви очи иска тук да се обяснява на мен ми е малко чудно да ги разбера, защото съм бил свидетел на това нещо?! Тук е стоял човек от опозицията, само за да има снимка, както каза преди малко господин председателят Пирински. Това е без съдържание, без смисъл е. Не говорим за това нещо.
Текстът си е много хубав. Явно, че ще си има ротация, явно е, че тези шест човека ще се сменят в седмицата и е явно, че председателят ще възлага кой заместник-председател ще води конкретно заседание, когато той реши да напусне трибуната – било поради това, че трябва да напусне сградата на Народното събрание, било поради това, че трябва да напусне страната. Така че изобщо няма какво да се отлага тоя текст. Той си е добър, ще си върши работата. Ако се намери друга добра практика – да се поправя.
Трето, наистина Административен съвет съществува като европейска практика и е бил част от българската практика. Имало е такъв Административен съвет и тук в средата на 90-те години – безуспешен. Успехът, от който може да се извлече приемственост – тук е написано в по-нататъшните текстове на правилника, е в следното: в Бюджетната комисия, подкомисията, която следи за публичните разходи, в предишния парламент фактически пое върху себе си много голяма част от тези въпроси, било за бюджета, било за щатното разписание – такива въпроси, които са свързани с управлението на персонала. Управлението на персонала минава през бюджета. Няма друг инструмент, през който може да се мине. Тук не става дума кой разпределя работата на някой чистач. Нали говорим за малко по-сериозни неща?
Ето защо Председателският съвет и тази подкомисия в момента извършват много добре функциите по управлението на българския парламент. Председателят има своите права и задължения, които са описани в този текст. Според мен те отговарят изцяло на практиката в последните двадесет години. Изобщо не виждам сега какво пак да променяме. (Реплика от ДПС.) 
В крайна сметка – с това ще завърша, защото виждам, че има много голямо желание да ми правят реплика колеги от Движението за права и свободи – този текст, който разглеждаме в чл. 8, засяга председателя на Народното събрание. Как се казва той е въпрос, който е конюнктурен – в един парламент един, в друг – друг, в някой парламент може да са две имена. Но статутът, институцията председател на Народното събрание полага този човек да има тези права, които са описани. Така е било, според мен така трябва да бъде и занапред. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За реплика има думата господин Ремзи Осман.
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин Методиев, абсолютно сте прав, но в случая, когато действа ал. 5. Абсолютно сте прав, тази практика, мнозинството, тоест най-голямата парламентарна група, заместник-председателят както в ръководството на парламента, така и в ръководството на комисиите – това е практиката. 
Какво става, когато председателят по т. 16 не е издал заповед? Тогава заместник-председателят от най-голямата група не може да издаде заповед. Той трябва да води заседанието. Кажете ми какво става когато няма такава заповед? Кой ще издаде тази заповед?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за втора реплика, господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин Методиев, обръщам се към Вас като човек, който винаги е заявявал и отстоявал позициите си на демократично мислещ и демократично действащ народен представител. В т. 16 има два въпроса. Първият е: кой участва в ръководството на заседанията от заместник-председателите? 
Вторият е: кой заема място на трибуната? Това са два различни въпроса. Вярвам, ще се съгласите, че не бива да е в правомощията на председателя със заповед да лиши от участие в ръководството на заседанието един или друг заместник-председател, защото той не се намира на трибуната. Участието в ръководството на едно или друго заседание има различни форми. Тук е въпросът и затова предлагам да отпадне от този текст изразът „със заповед участие в ръководство на заседанието” и затова повтарям процедурното си предложение за отлагане на гласуването и даване на възможност за коректна редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Местан, заповядайте.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Методиев, ще се съглася с Вас, че няма смисъл да отлагаме разискванията по т. 16, но знаете, че това не прави реплика, защото е съгласие. Съгласието ми е с различни мотиви и има смисъл да се отлага, ако има воля да намерим решение на въпроса. В случая явно това не е възможно.
Аз искам само да Ви помоля, ако сте съзрели в позицията ни желание представители на опозицията да водят пленарни заседания, Вие сте в заблуда. Нямаме такива мераци, защото те не биха били съответни на вота на българските граждани. Българският гражданин определи ГЕРБ като победител на изборите. Съвършено естествено е да се продължи една нормална парламентарна практика – при отсъствие на председателя именно заместник от ГЕРБ да води заседанието. 
Тук въпросът беше кои застават на тази трибуна. Ако тази фигура е излишна – да я премахнем. Нека да си бъде само председателят и съответно този, който ще го замества да заема място. Ако ще присъстват заместник-председатели, тогава вече всички наши съображения стават валидни и вие имате съзнание за това. Проблемът е, ако ще има и други заместник-председатели, сред тях да се намира и такъв от опозицията, без да има претенции непременно да води заседание на парламента. Това наистина би било неестествено, освен ако председателят на парламента не помоли изрично поради едни или други съображения колегите от опозицията да водят тези заседания. Мисля, че уточнението беше важно, за да няма спекулации. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Господин Методиев, заповядайте за дуплика.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, които ми направихте реплика, ще бъда съвсем кратък. Разбра се, че няма никакъв проблем, според мен. Вие априори казвате следното – председателят на 41-то Народно събрание госпожа Цачева няма да бъде демократ. Аз с такова априори разсъждение от ваша страна не се съгласявам. Защото вие това казвате. (Реплика от народния представител Лютви Местан.) Точно това чух от вас. 
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Не е вярно.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: След като вие тръгвате априори към такова нещо, аз именно като демократ, господин Пирински, не го приемам. Този ред нека да бъде по този начин. Когато Вие видите, че този ред нарушава принципи на демокрацията, заповядайте на трибуната и тогава го оспорвайте, а не сега априори. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Заповядайте за изказване, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз се обръщам към Коалиция за България и Движението за права и свободи. 
Колеги, вие се движите в хипотезата от това какво вие бихте направили, ако сте на нашата позиция. Ние изхождаме от повече демократични принципи и ви уверявам, че това, което имате предвид, касае само вашето поведение, което сте демонстрирали в предишния мандат на 40-то Народно събрание.
Аз смятам, че трябва да пестим времето на парламента и да се движим по същество, защото беше създадена Временна комисия, която активно работи няколко дни, изработиха се текстове, с които трябва всички парламентарни групи да са запознати от своите представители, които са били в тези временни комисии.
Госпожо Манолова, в момента Вие дискутирате неща, които може би вашият представител не Ви ги е споделял, но това не е проблем на пленарната зала, а това е проблем на вашия представител, който е бил във Временната комисия.
В потвърждение на това, което каза и господин Методиев, аз предлагам този текст да бъде гледан и крайно време е вече да бъде приет, защото отнехме толкова много парламентарно време и просто не знам какво бихме направили за по-съществените неща, които трябва да гледа 41-то Народно събрание. Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за реплика, господин Пирински. (Възгласи от ГЕРБ: „Е-е-е!”.)
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Уважаема госпожо Цачева, уважаеми колеги! Такъв е парламентарният правилник – всеки има своите права. Репликата, която правя на господин Цветанов, а и на господин Методиев е по един-единствен въпрос – по никой начин не приемам квалификацията, че по някакъв начин съм поставил под съмнение демократичността на госпожа Цачева. Това е превърнат по един странен начин в мисленето на господин Методиев прочит на онова, което казах. Напротив, аз изразих разбирането, както и господин Местан, че ние вярваме, че госпожа Цачева ще бъде обективна и безпристрастна, но това не отнема необходимостта нашият правилник да е достатъчно ясен, за да не я поставя и нея, и всеки друг в едно положение, което може да бъде за нея самата затруднително.
Аз оттеглям всичките си предложения и за отлагане на гласуването, и за друга редакция. Ще изразя отношението си с гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Димитров, заповядайте за процедура.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Тази зала имаше честта и удоволствието да чуе няколко пъти повтарящи се мнения на господин Пирински, господин Местан, за което им благодарим. Ние наистина се обогатихме с тяхното мнение. Мисля, че дойде време да прекратим дебата и това е процедурата, която предлагам да се подложи на гласуване и да продължим по-нататък. (Ръкопляскания.)
Очевидно целта е по възможност днес целия ден да ни занимават с този въпрос, който вероятно е много значим. Но той е решен в самите предложения, направени в правилника. 
Госпожо председател, моля Ви моето предложение за прекратяване на дебата и за гласуване на тези текстове, които са предложени от страна на комисията да бъде подложено на гласуване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедурата за прекратяване на разискванията по този текст предстои да бъде гласувана.
Моля, изразете вашата воля.
Гласували 171 народни представители: за 158, против 11, въздържали се 2.
Предложението за прекратяване на обсъждането е прието.
Преминаваме към гласуването на постъпилите предложения. Поради оттеглянето на предложението на господин Пирински за отлагане, което следваше съгласно нашите правила да бъде първо подложено на гласуване, няма формално направено такова искане, след като то е оттеглено, няма да го гласуваме. 
Предложението на народния представител Четин Казак е т. 4 в чл. 8, ал. 1 да се отмени.
Припомням какво е предложението на комисията и какво гласи т. 4:
„4. определя правилата за вътрешния ред в сградите на Народното събрание и използването на материалната база след съгласуване с Председателския съвет.”
Това е разписано като правомощие на председателя на Народното събрание. 
Предложението на господин Казак по същество е тази точка да бъде отменена.
Моля, гласувайте предложението на господин Казак.
Гласували 179 народни представители: за 20, против 148, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Следващото предложение на господин Казак е в т. 5 накрая да се добави изразът „след съгласуване с Административния съвет”.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 179 народни представители: за 21 против 150, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
От неприемането на това предложение става безпредметно гласуването в т. 11 накрая да се добави изразът „по предложение на Административния съвет”, поради което не следва да бъде подлагано на гласуване, както и навсякъде, където има подобно допълнение на редакцията, а то е и в т. 13 – предложение на господин Казак в края да се добави изразът „по предложение на Административния съвет”.
Все в тази връзка за функционирането на Административния съвет, който предлага господин Казак, поставям на гласуване предложението му в т. 11 накрая да се добави изразът „по предложение на Административния съвет”.
Моля, гласувайте.
Гласували 177 народни представители: за 21, против 151, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Следващото предложение на господин Казак е в т. 13 накрая да се добави изразът „по предложение на Административния съвет”.
Моля, гласувайте.
Гласували 178 народни представители: за 22, против 151, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
С това изчерпахме гласуването на предложенията, направени от народния представител Четин Казак.
Има предложение на Парламентарната група на Атака в чл. 8, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2 текстът накрая да бъде допълнен със: „след съгласуване с Председателския съвет”.
Моля, гласувайте.
Гласували 178 народни представители: за 47, против 114, въздържали се 17.
Предложението не се приема.
Господин Чукарски, Вашето предложение е в ал. 1, т. 12, зачитам текста: „Председателят назначава и освобождава главния секретар на Народното събрание, служителите към кабинета на председателя и на заместник-председателите, както и служителите към парламентарните групи по тяхно предложение;”. 
Вашето предложение е това да става в частта на заместник-председателите – служителите към кабинета на председателя и заместник-председателите по предложение на съответната група. (Реплики.)
Нямам в писмен вид предложението Ви и при записването се получават недоразумения, затова заповядайте.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (РЗС): Уважаеми колеги, аз разбрах, че не е проблем в записването, а изглежда в моето прочитане. 
Идеята беше както парламентарни групи имат право да предлагат своите служители, така и заместник-председателите на парламента също да могат да избират техните служители и те да ги предложат на председателя на Народното събрание за назначаване.
Във връзка с това текстът да бъде следният:
„назначава и освобождава главния секретар на Народното събрание, служителите към кабинета на председателя, както и служителите към кабинетите на заместник-председателите и парламентарните групи по тяхно предложение;”.
Това е предложението ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моето мнение е, че това е коректно предложение, тъй като и практиката, с която съм се запознала до момента, е, че по този начин се процедира. При мен вече са постъпили предложения от парламентарни групи за назначаване на сътрудници и служители към групите и съответно към заместник-председателите.
Моля, гласувайте предложението, което беше направено.
Гласували 175 народни представители: за 168, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Сега предстои да гласуваме последната редакция на чл. 8 с направеното изменение в т. 12, което току-що прогласувахме.
Моля, гласувайте.
Гласували 175 народни представители: за 150, против 9, въздържали се 16.
Предложението се приема.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): А редакцията по ал. 4 на последния член?
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): А моето предложение, госпожо председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма направено предложение по надлежния ред с оглед чл. 40, ал. 3 – в залата само редакционни корекции, така както са участвали вашите представители в групите.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): За процедура, госпожо председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Възражението ми е по начина на водене на заседанието. Не прилагате един и същи подход най-малкото към мен и към колегата Чукарски, който също направи устно предложение в залата, което беше подложено на гласуване. Налага се да правим подобни корекции – просто искам да припомня какъв беше подходът на Временната комисия и на мнозинството в нея, а именно времето, през което ние можахме официално да се запознаем с текста на комисията, беше в понеделник от 12,00 ч. до 14,00 ч. (Шум и ръкопляскания в ГЕРБ.) Естествено е, че не сме могли писмено да направим предложения по правилника.
Освен това, след като не е спазена процедурата за предложение на две четения, абсолютно допустимо е в пленарната зала да бъде дадена възможност да бъдат правени такива.
Мисля, че нарушаването на процедурата в момента просто пречи на нормалната работа по най-важния документ на българския парламент, а именно правилника за неговата дейност. Това е абсолютно ограничаване на правата на народните представители, първо, да направят писмени предложения, и второ, техните предложения да бъдат обсъдени в залата.
Нещо повече, нека каже госпожа Фидосова дали предложенията, които направихме писмено на 20 юли т.г., понеделник, бяха обсъдени и гласувани от комисията.
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Бяха, бяха.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да продължи госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря. 
Искам реплика. (Реплики от КБ и ДПС.) Имам право да отговоря.
В комисията в понеделник постъпи писмено предложение от госпожа Манолова и от господин Петър Мутафчиев. След като представихте едно предложение, госпожо Манолова, това означава, че сте имали достатъчно време по всеки един текст да представите Вашите предложения. Така че не злоупотребявайте и не казвайте неистини в тази зала. Защото Вие направихте такова предложение. Аз моля колегите от администрацията да донесат документа, който тя внесе при нас, за да видите, че има такова предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да продължим работата по чл. 9 в коректния и добър тон, който мисля, че имаме до момента.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 9 има постъпило предложение от Парламентарната група на „Атака” – към чл. 9, ал. 3 да се добави ново изречение второ: „Изработването на проекта на дневен ред за парламентарните заседания през седмицата се осъществява от Председателския съвет и се обсъжда във вторник до 12,00 ч.”.
Временната комисия не подкрепя предложението. 
Временната комисия предлага текста на чл. 9, който е действащ в момента, а именно:
„Чл. 9. (1) Председателят на Народното събрание се подпомага от Председателски съвет, който се състои от заместник-председателите на Народното събрание и от председателите на парламентарните групи или упълномощени техни заместници.
(2) Председателският съвет:
1. провежда консултации по проектите за законодателната програма на Народното събрание и по дневния ред;
2. периодично, но не по-рядко от един път в месеца се информира за изпълнението на законодателната програма и за работата на комисиите по разпределените им законопроекти и проекти за решения, декларации и обръщения;
3. съдейства за постигане на съгласие при възникнали конфликти на интереси между различни парламентарни групи, както и по процедурни и организационни въпроси от дейността на Народното събрание.
(3) Председателският съвет се свиква от председателя на Народното събрание по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете му.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за становища. Има ли предложения? Няма.
В такъв случай подлагам на гласуване предложението на Парламентарната група на „Атака”, а то е към чл. 9, ал. 3 да бъде добавено второ изречение: „Изработването на проекта за дневен ред за парламентарните заседания през седмицата се осъществява от Председателския съвет и се обсъжда във вторник до 12,00 ч.”.
Гласували 168 народни представители: за 17, против 126, въздържали се 25.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване пълния текст на чл. 9, така както беше предложен от Временната комисия по подготовка на правилника.
Гласували 167 народни представители: за 161, против 1, въздържали се 5.
Предложението се приема.
Госпожо Фидосова, имате думата за предложенията по чл. 10.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми колеги, по чл. 10 Временната комисия предлага да се запази текстът от настоящия правилник, а именно:
„Чл. 10. Секретарите на Народното събрание:
1. информират председателя за присъствието на народните представители на заседанията на Народното събрание и го подпомагат при извършване проверка на кворума;
2. предоставят в началото и прибират в края на пленарното заседание картите за гласуване по чл. 53, ал. 5, които не са на съхранение в народните представители;
3. по време на пленарното заседание осигуряват неприкосновеността на картите за гласуване, оставени без надзор от титулярите им, като ги отстраняват от пултовете и ги съхраняват до поискването им от титулярите;
4. при гласуване с компютризираната система съдействат за предотвратяване и санкциониране на гласуването с чужда карта;
5. при явно гласуване без електронна техника преброяват и съобщават на председателя резултата от гласуването;
6. при тайно гласуване подпомагат технически гласуването;
7. четат имената на народните представители при поименно гласуване;
8. проверяват и подписват стенографските протоколи от заседанията, на които са били дежурни;
9. осъществяват и други възложени им от председателя задачи, свързани с дейността на Народното събрание.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Има ли предложения по този текст?
Заповядайте .
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Парламентарната практика и досегашните действащи правила предполагат, че предложения за текстове, които вносителят е внесъл и комисията подкрепя без изменения, не се четат. По този текст няма други предложения. Четат се текстове, които не се приемат и се гласуват такива текстове. (Шум и реплики от мнозинството.) Но текстовете на нормативни документи, в това число и на Правилника, които са приети и с които разполагаме, няма смисъл да се четат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Този въпрос беше обсъден на Председателския съвет тази сутрин преди началото на пленарното заседание. Изходихме от практиката на предходни Народни събрания при приемане на текста. Винаги е изчитан проектът за предложения, макар и да няма разлика от действащия към момента правилник – такава е парламентарната традиция. Ние ще я спазим. Поради това трябва да имаме необходимото търпение, макар и с по-бързи темпове, да изслушваме тези текстове.
Господин Цветанов, заповядайте.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, обръщам се и към господина от Коалиция за България – такова беше предложението на господин Пирински на Председателския съвет, около което се консолидираха абсолютно всички останали, които участваха на Председателския съвет тази сутрин.
Колеги от Коалиция за България, отново ви моля, комуникирайте помежду си. (Ръкопляскания от мнозинството.) Виждаме празната зала, виждаме какво е било вашето поведение, какво е било вашето отношение към българския парламент. (Ръкопляскания от мнозинството.) Погледнете другата страна на залата!
Така че, моля, не губете ценно време. Това е обсъждано на Председателски съвет. Нека да се оптимизира работата за приемане на текстовете максимално бързо. Това зависи и от такива ваши неразумни предложения. Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тъй като няма други предложения, моля гласувайте чл. 10, както е предложен от председателя на комисията.
Гласували 162 народни представители: за 162, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Следващият текст е чл. 11.
По него има само едно постъпило предложение на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.
Временната комисия подкрепя това предложение.
Временната комисия предлага следната редакция на чл. 11:
„Чл. 11. Квесторите на Народното събрание:
1. изпълняват разпорежданията на председателя за поддържане на реда в пленарната зала и на балконите към нея;
2. подпомагат секретарите на Народното събрание при преброяване на гласовете при явно гласуване, при техническата организация при тайно гласуване и при гласуване с компютъризираната система им съдействат за предотвратяване и санкциониране на гласуването с чужда карта;
3. следят в пленарната зала да присъстват само народни представители, министри и допуснати от Народното събрание длъжностни лица.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли различни предложения по така представения ви проект за редакция на чл. 11? 
Господин Янев, заповядайте.
ЯНЕ ЯНЕВ (РЗС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Една нередакционна бележка, а по-скоро неуместен термин, тъй като квесторите нямат право да санкционират. Не можем да им вменим такива права. Те биха могли да предотвратяват, но думата „санкциониране” е неуместна в този текст и аз предлагам да отпадне, защото квесторите не могат да санкционират народен представител по Конституция. Благодаря ви.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „...съдействат за предотвратяване и санкциониране на гласуването с чужда карта;”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Колеги, става въпрос, че текстът е: „съдействат за предотвратяване и санкциониране на гласуването с чужда карта;” – те не могат да санкционират и не сме имали това предвид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте предложението на господин Янев от текста на чл. 11, т. 2 да отпадне „и санкциониране”.
Гласували 165 народни представители: за 139, против 25, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Поради липса на други предложения по редакцията на този текст, моля, гласувайте основния текст с приетата поправка в т. 2.
Гласували 171 народни представители: за 170, против 1, въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми колеги, преминаваме към Глава четвърта.
Предложението на Временната комисия за заглавието на Глава четвърта е „Парламентарни групи”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други предложения относно наименованието на Глава четвърта от правилника? Няма.
Моля, гласувайте проекта за наименованието, както го предлага Временната комисия.
Гласували 169 народни представители: за 169, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми колеги, по чл. 12 има направени предложения за две изменения със съответна редакция.
Първо е предложението от Парламентарната група на Синята коалиция: ал. 1 да добие следната редакция:
„Чл. 12. (1) Народните представители могат да образуват парламентарни групи, отговарящи на регистрацията им в ЦИК за изборите за Четиридесет и първо Народно събрание.”
Временната комисия подкрепя предложението.
Следващото предложение е на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ: в чл. 12 се правят следните допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) При преустановяване съществуването на парламентарна група избраният по нейно предложение заместник-председател на Народното събрание се освобождава предсрочно от длъжност.”
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Независимите народни представители не могат да образуват нови парламентарни групи.”
Временната комисия подкрепя това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други предложения?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Преди гласуването да изчета окончателната редакция на чл. 12. Спрях дотук, тъй като смятах, че някой може да иска да се изкаже по така направените две предложения.
Окончателната редакция, която предлага Временната комисия за чл. 12, е следната:
„Чл. 12. (1) Народните представители могат да образуват парламентарни групи, отговарящи на регистрацията им в Централната избирателна комисия за изборите за Четиридесет и първо Народно събрание.
(2) Минималният брой народни представители за образуване на парламентарна група е 10.
(3) Когато броят на народните представители в една парламентарна група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.
(4) При преустановяване съществуването на парламентарна група, избраният по нейно предложение заместник-председател на Народното събрание се освобождава предсрочно от длъжност.
(5) Независимите народни представители не могат да образуват нови парламентарни групи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли предложения към окончателното предложение на комисията, съобразено с направените предложения?
Заповядайте, господин Чукарски.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (РЗС): Щом комисията е подкрепила текста на ал. 1, предложен от Синята коалиция, смятам, че е логично в ал. 3 да предвидим хипотезата, когато същата тази регистрирана политическа формация достигне отново минималната бройка от изискуемите десет народни представители, тя отново да бъде възстановена под същото наименование, което е. Тоест в ал. 3 да добавим изречение: 
„Когато броят на народните представители в една парламентарна група спадне под определения й минимум, тя преустановява своето съществуване. Същата може да бъде възстановена, когато регистрираната в ЦИК политическа партия или коалиция, достигне предвидения в ал. 2 минимален брой народни представители.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Преди малко изчетох това, което Временната комисия е подкрепила за ал. 5 – независимите народни представители да не могат да образуват нови парламентарни групи. Когато има по-малко от десет народни представители в една парламентарна група, която съществува към настоящия момент, те получават статута на независими народни представители.
В тази посока смятам, че това, което предлагате, е в противоречие с текста на ал. 5. Но, от друга страна, това, което казвате, има логика, защото идеята е да запазите същата регистрация, която сте имали към този момент в същата група. И тъй като ние сме предвидили в този текст и в последващите, в чл. 14 за наименованието на парламентарната група, че трябва да бъде само съгласно регистрацията в Централната избирателна комисия, аз лично смятам, че няма пречка това да стане без да се записва изрично този текст, който по-скоро може би ще доведе до объркване и до противоречие с текста на ал. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение за допълнение със следващо изречение в ал. 3 на чл. 12, както беше направено от господин Чукарски. (Реплики от КБ.) 
Гласували 170 народни представители: за 13, против 136, въздържали се 21.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 12, както е предложена от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 180 народни представители: за 155, против 14, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 13 има предложение от името на Парламентарната група на ГЕРБ. Ние оттеглихме това предложение в едно от заседанията на комисията и се обединихме за предложението, което ви предлагаме като редакция на временната комисия, а именно:
„Чл. 13. (1) Всяка парламентарна група, представя на председателя на Народното събрание решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички народни представители от състава на групата.
(2) Председателят на Народното събрание обявява регистрираните парламентарни групи и техните ръководства на пленарно заседание.
(3) Парламентарните групи, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър на Народното събрание. Всяка промяна в състава на парламентарните групи се съобщава от председателя на Народното събрание на пленарно заседание.
(4) Постоянните сътрудници на парламентарните групи се назначават за служители на Народното събрание. Техният брой се утвърждава от председателя, съобразно числеността на парламентарните групи в съотношение е 1:10, но не по-малко от двама на парламентарна група.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли редакционни бележки по така предложения текст? 
Моля, гласувайте по направената редакция на чл. 13.
Гласували 177 народни представители: за 164, против 7, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 14 има постъпило предложение от Парламентарната група на Синята коалиция, което се подкрепя от Временната комисия, и предлагаме следната редакция:
„Чл. 14. Името на парламентарна група повтаря името на партия или коалиция, както е била регистрирана в Централната избирателна комисия за изборите за Четиридесет и първо Народно събрание.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли предложения за редакционни поправки? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 185 народни представители: за 168, против 4, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Има думата за отрицателен вот господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Аз съм един от четиримата народни представители, които гласуваха против този текст. Явно той е от текстовете, с които се цели ограничаването на едно определено грозно явление. То е така нареченото партийно номадство. В случая мисля, че пресолихме манджата. Съвършено естествено е да бъдем коректни към избирателите и парламентарната група да носи името на политическа сила, за която българските граждани са гласували. Но има хипотеза, при която именно тази, а не друга партия да промени наименованието си, поради своето идейно развитие и ред други причини. С този текст допускаме партията да има едно име, парламентарната група да има съвършено друго име. Аз мисля, че с това не решаваме никакъв проблем, но – ваша воля. Нарочно не направих изказване, защото знаех какъв ще е резултатът. Но за протокола бях длъжен да обясня отрицателния си вот. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Местан.
Госпожо Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Член 15 – това е текст, който предизвика доста дискусия. Доста време отделихме на него и във Временната комисия. Смятам, че имаше изключителен интерес не само от колегите народни представители, но и от представителите на медиите, които присъстваха на всички заседания на нашата Временна комисия.
По този член постъпиха няколко предложения. 
Първото предложение е на Парламентарната група на Синята коалиция – в чл. 15, ал. 3 се добавя ново изречение със следния текст: „Напусналият народен представител става независим депутат и не може да се присъединява към друга парламентарна група”.
Този текст не беше подкрепен от Временната комисия. Ще си позволя в рамките на две изречения да кажа защо - тъй като той не визира двете хипотези, а именно на напускане и на изключване. Визира само едната – на напускане.
Следващото предложение, което беше на Парламентарната група на Партия Атака, е допълнение на чл. 15 с нова ал. 5: 
„(5) Народен представител, напуснал или изключен от парламентарна група, не може да бъде приет за член на друга парламентарна група.”
Старата ал. 5 става ал. 6.
Това предложение в тази си редакция също не беше подкрепено от Временната комисия.
Това, което ние от Временната комисия имахме като пропуск на последното заседание в понеделник, е да предоставим за гласуване един обединен вариант между предложението на Синята коалиция и предложението на Парламентарната група на Партия Атака.
Предложението е да си остане към ал. 3, но да бъдат записани и двете хипотези: „напуснал или изключен народен представител от парламентарната група, не може да се присъединява към друга парламентарна група”. Благодаря.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Това, което говорихте, го няма в текста.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Да, няма го в текста, затова обясних защо го няма в текста. 
Тъй като го няма в текста и ще възразят колегите от Коалиция за България, че не е направено писмено, от името на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ изразявам становище да подкрепим предложението на Парламентарната група на Атака, тъй като то включва и напуснал, и изключен като хипотеза.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Бихте ли прочели проекта на комисията за целия текст на чл. 15 с предложението?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложението на комисията за целия текст на чл.15 е следното:
„Чл. 15. (1) Всеки народен представител може да членува само в една парламентарна група.
(2) Условията за възникване, членуване и прекратяване на членството, правата и задълженията на членовете, както и вътрешните правила на парламентарната група за съблюдаване разпоредбата на чл. 53, ал. 5 се определят от самата парламентарна група в съответствие с разпоредбите на този правилник.
(3) Народният представител може да напусне парламентарната група, като подаде писмено заявление до ръководителя на групата и до председателя на Народното събрание, което се съобщава в пленарната зала.
(4) При напускане на парламентарна група или изключване от състава й народният представител губи мястото си в постоянните комисии като представител на съответната парламентарна група, в делегациите на Народното събрание и други изборни длъжности в Народното събрание.
(5) В работата на парламентарните групи могат да участват с право на съвещателен глас и в съответствие с чл. 12, ал. 1 и членовете на Европейския парламент от Република България.”
Тоест, това е текстът на досега действащия чл. 15. 
Това, което обясних, е, че първо трябва да се подложи на гласуване предложението на колегите от Синята коалиция и предложението на Парламентарната група на Атака. Позволих си да изразя мнението на Парламентарната група на ГЕРБ, че ще подкрепим предложението на Партия Атака.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Михайлова - за изказване.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложенията и на Синята коалиция, и на Парламентарната група на Атака всъщност са в една и съща посока с различна редакция. Ние също сме имали предвид това, макар че наистина записът е само за напусналия. Логиката е била, че един депутат, който стане независим, не може след това да се присъедини към друга парламентарна група, независимо от това дали е напуснал, или е изключен. Наистина има и хипотеза „изключен”.
При това положение от името на Парламентарната група на Синята коалиция заявявам, че ние заставаме зад текста, който е предложен от Атака с двете хипотези, за да не се подлагат и двата текста на гласуване. (Ръкопляскания от мнозинството.) По-важно е да се случи като норма. Важното е, че има такава политическа воля - да бъде приет такъв текст.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (СК, от място): Редакционно да бъде: „става независим”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да представите текста на залата.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Текстът, зад който ние заставаме, е следният:
„Народен представител, напуснал или изключен от парламентарна група, става независим и не може да бъде приет за член на друга парламентарна група”.
Това го има в другия текст. Практически има две предложения и тук не става въпрос за промяна по същество, защото такива предложения са направени и то в сроковете, и в писмен вид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други редакционни предложения? Не виждам.
Предстои да гласуваме предложението, обобщено от госпожа Михайлова, за допълнение на чл. 15 с нова ал. 5, която да гласи следното:
„(5) Народен представител, напуснал или изключен от парламентарна група, става независим и не може да бъде приет за член на друга парламентарна група”.
Моля, гласувайте.
Гласували 199 народни представители: за 157, против 24, въздържали се 18.
Предложението се приема.
Моля да гласуваме целия текст на чл. 15 с приетото допълнение като нова ал. 5 в него.
Гласували 194 народни представители: за 158, против 8, въздържали се 28.
Предложението е прието.
Имаше искане за процедура.
Заповядайте, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на ГЕРБ предлагам въз основа на чл. 35, ал. 1 от Правилника на Четиридесетото Народно събрание да удължим работното ни време с максимум до два часа, тъй като много се забавихме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли обратно предложение? Няма.
Моля да подложим на гласуване предложението за удължаване на работното време с два часа.
Гласували 183 народни представители: за 174, против 2, въздържали се 7.
Приема се.
Тъй като до края на Глава четвърта остава още един текст – на чл. 16, предлагам да го прогласуваме и него и да направим почивка от половин час, след което да се концентрираме върху Глава пета – комисиите на Народното събрание, където има съществени промени и трябва да се съсредоточим.
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги народни представители, по следващия текст – чл. 16, има постъпило предложение от Парламентарната група на Синята коалиция, което се подкрепя от Временната комисия. Предлагаме следния текст като окончателен:
„Не могат да се образуват парламентарни групи от независими народни представители, както и да се сливат или разделят съществуващи парламентарни групи.”
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов иска думата за допълнение.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Благодаря, госпожо председател.
Моето предложение е, че не могат да се образуват парламентарни групи, които защитават частни, корпоративни, регионални, местни, професионални или етнически интереси. Това да бъде като ал. 2. Моят аргумент е, че това е повторение на конституционния текст, който забранява партии на етническа основа. Този текст в нашия правилник повтаря конституционния текст и го закрепва в работата на Народното събрание. В този смисъл това е логично да бъде допълнено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, моето предложение е за отпадане изцяло на чл. 16, защото този въпрос вече беше решен в чл. 12, ал. 1 и ал. 5, а и сега с новия текст, който предложи „Атака”. Така че моето предложение е за отпадането на чл. 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика на госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, става дума за нова хипотеза, при която може да се стигне до сливане или разделяне на съществуващи парламентарни групи, тоест от една парламентарна група да се обособят две – от 40 народни представители, които са в една парламентарна група, да станат примерно две по 20. Така че това е различна хипотеза от гласувания преди малко текст. 
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): На колко места ще го пишем?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има думата господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Учудвам се, че точно от Синята коалиция излиза това предложение за чл. 16. Ако това предложение беше факт в Тридесет и деветото Народно събрание, никога нямаше да може да се образува тогава парламентарна група на ДСБ. Както и да е.
Вдъхновен от предложението, което направи преди малко господин Павел Шопов, предлагам също една алинея в този текст, който да гласи: „Не могат да се образуват парламентарни групи на партии, чиято дейност е насочена към разпалване на расова, национална, етническа и религиозна вражда.” Понеже е текст от Конституцията. (Смях и оживление в залата.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбирам оживлението в залата, но го отдавам по-скоро на натрупаната умора.
По същество постъпи предложение за допълнение в ал. 2 от господин Шопов и за допълнение като ал. 3 на господин Казак. Считам, че и двете предложения не са редакционни, а са по същество, поради което няма да бъдат подложени на гласуване.
В процедура на гласуване ще бъде подложено предложението за отпадане на този текст, както беше заявено от господин Такоров.
Моля, гласувайте предложението за отпадане на чл. 16, както бе направено от представителя на Коалиция за България.
Гласували 191 народни представители: за 39, против 150, въздържали се 2.
Предложението за отпадане на този текст не се приема.
Тъй като няма постъпили други редакционни поправки на текста, подлагам на гласуване проекта на комисията.
Гласували 182 народни представители: за 157, против 10, въздържали се 15.
Предложението е прието.
Уважаеми народни представители, с приемането на чл. 16 приключихме с гласуване на правилника до Глава четвърта включително. 
Обявявам 30-минутна почивка. Ще продължим в 14,10 ч. с разглеждането на Глава пета.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължаваме с разглеждане на проекта за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. 
Думата има председателят на временната комисия госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Предложението на временната комисия за заглавието на Глава пета е „Комисии на Народното събрание”.
Моля, госпожо председател, да подложите на гласуване наименованието на Глава пета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли бележки по названието на тази глава? Няма.
Моля да гласуваме наименованието на Глава пета от нашия бъдещ правилник „Комисии на Народното събрание”.
Гласували 156 народни представители: за 156, против и въздържали се няма.
Наименованието е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми колеги, преминаваме към чл. 17 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Както сте се запознали вече с проекта, тук има постъпили доста предложения, почти от всяка парламентарна група, а също и от отделни народни представители.
Ще си позволя да променя малко последователността и предлагам да прочета първо текста, зад който се обединихме във временната комисия, като по принцип всяко едно предложение, което е внесено, касаещо ал. 2 на чл. 17, а именно броя и наименованията на комисиите, временната комисия ги подкрепя по принцип. След това в нашите заседания преминахме към коментар по всяка една комисия поотделно и приемането й с отделно гласуване и като наименование, и като комисия за оставане в правилника като постоянна.
Последният текст, който временната комисия предлага, има следната редакция:
„Чл. 17. (1) Народното събрание избира от своя състав постоянни и временни комисии.
(2) Постоянните комисии на Народното събрание са:
1. Комисия по икономическата политика и високи технологии.
2. Комисия по бюджет и финанси.
3. Комисия по правни въпроси;
4. Комисия по регионална политика и местно самоуправление.
5. Комисия по външна политика.
6. Комисия по вътрешна сигурност, обществен ред и отбрана.
7. Комисия по земеделието и горите.
8. Комисия по труда и социалната политика.
9. Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.
10. Комисия по здравеопазването.
11. Комисия по околната среда и водите.
12. Комисия по енергетика, транспорт и съобщения.
13. Комисия по културата, гражданското общество и медиите.
14. Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.
15. Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика.
16. Комисия за контрол на Държавната агенция „Национална сигурност”.
17. Комисия по европейските въпроси.
18. Комисия за контрол на публичните финанси и европейските фондове.”
Ще маркирам предложенията, които са постъпили по този член.
Предложение от Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ по ал. 2 за броя и наименованието на комисиите; предложение на народния представител Йордан Цонев; предложение на Парламентарната група на Синята коалиция; предложение на Парламентарната група на Ред, законност и справедливост; предложение на Парламентарната група на партия Атака; предложение на народния представител Екатерина Михайлова; и още едно предложение на Парламентарната група на Синята коалиция. Това са предложенията по ал. 2 на чл. 17.
Предлагам ви да започнем обсъждане, ако има, разбира се, желаещи за изказвания по така предложения текст на чл. 17, алинеи 1 и 2, която касае броя и наименованието на комисиите.
И ако ми позволите, госпожо председател, да взема думата от името на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ и да направя едно предложение, което беше и нашето първо предложение – Комисията по европейските въпроси, която е № 17 в окончателния текст, прочетен преди малко, да стане Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, а да отпадне комисията под № 18, така както бяхме дали първоначалната редакция. Това беше първоначалният вариант, който предложихме. След това разделихме тези две комисии – една Комисия по европейските въпроси и отделна Комисия за контрол на публичните финанси и европейските фондове. До този момент в настоящия правилник имаше създадена подкомисия, която контролираше разходването на еврофондовете. За да не създаваме такава подкомисия, предложението беше да се изпише в наименованието на основната и постоянна комисия, а публичните финанси по досегашния ред са към Комисията по бюджет и финанси. Там има и подкомисия, която е създадена. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Агов, заповядайте.
АСЕН АГОВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Искам веднага да подкрепя предложението, което беше направено току-що от председателя на временната комисия госпожа Фидосова. Това беше и първоначалното предложение на Синята коалиция. Съвсем логично е, когато се гледа европейската политика на България, когато се анализират позициите на българското правителство спрямо Европейския съюз и директивите на Европейската комисия, заедно с това да се гледа и финансовият въпрос, да се гледа това, което е свързано директно с ползите и приноса на България по финансовите въпроси. Няма как да обсъждаме разходите, които прави България за членството си в Европейския съюз, без да обсъждаме приходната част. Няма как приходната част да бъде разглеждана извън европейските фондове. А това е европейската политика на България.
Следователно предложението идва много навреме и аз искам да убедя всички народни представители да подкрепят единодушно едно такова предложение – веднъж, защото то е абсолютно рационално, и втори път, защото се намалява броят на комисиите с още една, което съответства на политиката, която всички водим или поне голяма част от мнозинството в това Народно събрание се придържа към тази политика.
Госпожо председател, аз искам да взема думата и по друг въпрос, ако ми разрешите. След като подехме една рационализация на решенията на временната комисия в положителна посока, аз имам и друго предложение, което е формулирано от народни представители от Коалиция за България, но което е много разумно. Това е предложението Комисията по външна политика и отбраната да се слеят. Тоест отбраната да се извади от Комисията за вътрешен ред и сигурност и да отиде там.
Какви са мотивите ми? Мотивите са следните. Такава Комисия за външна политика и отбрана имаше в Тридесет и деветото Народно събрание и тя работеше много ефикасно. В Четиридесетото Народно събрание по конюнктурни съображения, главно за да се задоволят интересите на тройната коалиция, комисията беше разделена. Днес членството на България в НАТО е основен външнополитически въпрос. В миналото Народно събрание много често се налагаше Комисията по отбраната и Комисията по външната политика да заседават заедно, защото операциите на българските въоръжени сили, главно в мисиите в чужбина, трябваше да се обсъждат като външнополитически въпрос.
От гледна точка на целесъобразността на организацията на работата на тези два отрасъла – отбраната и външните работи, още повече, че външнополитическите въпроси в по-голямата си част са решени за България, струва ми се, е необходимо да помислим много сериозно да обединим външните отношения и отбраната.
Европейският парламент има точно такава комисия – по външните отношения и отбраната. 
Като човек, който съм участвал непрекъснато в дискусиите по нашите участия в чужбина, по работата ни в Атлантическия съюз, която, за съжаление, напоследък закъсва, и това е външнополитически въпрос от особена важност, струва ми се, че няма да сбъркаме, ако не можем сега да вземем решение, да помислим и да го вземем утре, а ако можем да го вземем още сега е още по-добре.
Това е предложението ми, госпожо председател. Чисто процедурно моля да бъде прието предложението, което е направено вече писмено, можем да редактираме това предложение и утре да го гласуваме с една отлагателна процедура без да бавим процеса на приемането на правилника. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Агов.
По реда на постъпилите заявки, давам думата на госпожа Плугчиева.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, използвам само възможността, за да подкрепя направеното предложение, което госпожа Фидосова като председател на Временната комисия изрази, за корекция в последната формулировка на чл. 17, а именно в частта, отнасяща се за Комисията по европейски въпроси и контрол по европейските фондове.
Напълно споделям изразеното мнение и от господин Агов и изразявам принципна позиция за подкрепа на една такава промяна, а именно с подобни аргументи, защото темата „Европейска политика” е една комплексна политика за България и темата за управление и контрол върху европейските фондове е просто един компонент от цялостната европейска политика на страната. Още повече системата на управление на еврофондовете в България, която, знаете много добре, че е достатъчно сложна по хоризонтала – с 9 управляващи органа по различните оперативни програми, наистина налага изключителен фокус и внимание както от изпълнителната власт, така и от парламента.
Мога да кажа само думи на благодарност към предишната подкомисия, която се занимаваше с контрола върху управлението и разходването на средствата от еврофондовете. Затова горещо подкрепям направеното предложение от Парламентарната група на ГЕРБ, също така и от Синята коалиция – съответно комисията да бъде Комисия по европейски въпроси и контрол по еврофондовете.
Напълно споделям и изразеното мнение, че в общия дух на икономии на средства редуцирането на броя на комисиите, смятам, че се вписва напълно в тази концепция на парламента.
Освен това темата за публичност и финанси и контрола върху тях е тема, с която се занимава независимата Сметна палата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви и аз.
Има думата господин Лъчезар Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Почитаеми народни представители, ще пледирам сега за предложението на Екатерина Михайлова, тъй като всъщност чрез нея аз внесох това предложение, защото тя беше представител на нашата парламентарна група в комисията по правилника. Това предложение гласи: да се създаде нова комисия с наименование „Комисия по политика към бъдещите поколения и стратегии за развитие”. 
Бих искал да спомена, че съм внасял това предложение и в предишното Народно събрание, където не можа да събере необходимото мнозинство. Въпросът не е маловажен.
Нека да започна с това, че на своята Генерална конференция, ХХІХ сесия, на 12 ноември 1997 г., ЮНЕСКО прие Декларация за отговорностите на настоящите поколения спрямо бъдещите поколения. Благодарение на тази декларация редица страни решиха да създадат такива комисии, които да се занимават със стратегически въпроси, които надхвърлят мандата на един парламент. Такива въпроси могат да бъдат например: промените в климата; използването на природните ресурси – горивата, които знаете, че се изчерпват; образованието и възпитанието в демократично гражданство; проблемите на нацията; развитието на Европейския съюз; връзките с българските общности в чужбина; демографското развитие; качеството и стила на живот; развитието на технологиите и т.н., които надхвърлят обхвата на една парламентарна комисия и са всъщност важни не само в рамките на мандата на един парламент, но и много по-напред. Те са важни за развитието на едно общество, на една държава и на една нация.
В практиката на другите държави такива комисии не са разположени само в рамките на парламентите. Например в парламента на Канада има такава комисия, в Кнесета на Израел има такава комисия, във Финландия – в парламента, в Швеция също има такава комисия, която се нарича „Комисия за бъдещето”, която е към парламента. В Съединените щати такава комисия съществува към президента на САЩ. На заседание на такава комисия прочутият футурист Алвин Тофлър лансира своята идея за третата вълна за голямото развитие на новите технологии. Това беше форумът, където той представи своите идеи. В Холандия, в Норвегия, в Германия, във Великобритания това е към правителството.
Аз смятам, че в българската система е най-добре такава комисия да бъде в рамките на парламента. Това да бъде един форум за дискусии, където да участват не само депутатите, но да се канят представителите на правителството, на учените, на неправителствените организации, на граждани, всички, които имат интерес към обсъждането на такава тема, за да можем да гледаме по-напред отколкото е хоризонта на едно Народно събрание.
Всъщност един от борците срещу робството Джеймс Кларк е казал някога, че политиците мислят до следващите избори докато държавниците мислят с хоризонт следващите поколения.
Затова смятам, че такова предложение трябва да намери място и в нашето Народно събрание.
Нека Четиридесет и първото Народно събрание да бъде първото, което си поставя за цел да създаде един форум, където да се дискутират дългосрочните проблеми, които има нашето общество и които са важни не само за управляващите, но за цялото общество изобщо.
Предлагам да се увеличи броя на комисиите с тази, която може да има много минимални разходи поради същността на нейната дейност, но ще бъде мястото, където ще се провеждат всички тези дискусии по дългосрочни проблеми, които са отвъд хоризонта на настоящия мандат. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря и аз, господин Тошев.
Има думата господин Бакалов.
ЙОРДАН БАКАЛОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще взема отношение по предложението на чл. 17, ал. 5, специално за Комисията за контрол на Държавната агенция „Национална сигурност”.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Ние в момента сме на ал. 2.
ЙОРДАН БАКАЛОВ: Така или иначе има предложение по ал. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Бакалов, при обсъждането на ал. 5 ще имате възможност да вземете отношение. Ако държите, може и сега, но липсва доклад на комисията. Обсъждаме ал. 1 и 2.
ЙОРДАН БАКАЛОВ: Имам ли думата или след това да я взема?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Мисля, че е по-коректно да я вземете след това, когато обсъждаме точната алинея.
Съгласно заявените за изказвания желания, следва господин Цветанов.
Заповядайте.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, по така направеното предложение от господин Агов аз смятам, че е резонно външна политика и отбрана да бъдат една комисия, с което няма да увеличим така предложения състав на комисиите в Четиридесет и първото Народно събрание, но и ще можем да оптимизираме работата, може би и от това, което каза господин Агов, от миналото Народно събрание и дейността, която са имали съвместно с отбраната. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Давам думата на господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Вземам думата, за да мотивирам предложението, което е направено от народни представители от Коалиция за България. Отбраната като отговорност и функции да стане като част от Комисията по външна политика. Радвам се, че господата Агов и Цветанов изразяват подкрепа и споделят аргументите, които имаме за необходимостта да имаме една Комисия по отбрана и външна политика.
Все пак, ми се иска да кажа две думи, въпреки че се споделям това разбиране. Само ще припомня, че в Тридесет и осмото Народно събрание имаше една Комисия по национална сигурност, в което тя имаше функции и съответно отговорности, покриваше трите основни компонента на националната сигурност.
Вътрешната сигурност, дори и в най-тесния смисъл на думата, разбираме като отношение към МВР, оперативните и специалните служби. 
Военната сигурност, разбираме преди всичко като ангажименти към Министерството на отбраната, Въоръжените сили и съответно Военното разузнаване. 
Външната сигурност разбираме, дори и в тесния смисъл на думата, като отношение към национална разузнавателна служба.
Повече резон и повече смисъл отбраната да бъде част от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред щеше да има до момента, в който България беше приета за член на НАТО. Ще припомня, че една от основните мисии, които са формулирани за Въоръжените сили на Република България, е отбранителната мисия и първите две задачи са отбрана в контекста на колективната система за отбрана и, второ, участие в отбранителни операции извън територията на страната.
Казвам всичко това, за да подчертая, че има много повече аргументи дори по отношение на функциите на армията и по отношение на военната сигурност на страната те да бъдат част от Комисията по външна политика, отколкото комисия, която ще се занимава само и единствено с обществения ред и вътрешните аспекти на сигурността на Република България. 
Факт е, разбира се, че има различна практика в различните парламенти. Има и отделни комисии по отбрана и въоръжени сили, има комисии по национална сигурност. В повечето парламенти обаче функциите на комисията по отбрана са част от общите функции на външната политика на съответните комисии.
С оглед на това благодаря за подкрепата и се надявам, че то ще бъде израз на гласуването от страна на пленарната зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Найденов.
Има ли други желаещи, които искат да вземат отношение?
Заповядайте, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Виждам, че в предложението дванадесета комисия е Комисията по енергетика, транспорт и съобщения.
Досега тази комисия винаги съществуваше, откакто бе образувана, като Комисия по транспорт и съобщения. Аз лично имам притеснения, че включвайки и енергетиката, това ще бъде една от тежките комисии, която ще има доста работа, най-малкото, защото предстоят доста закони, които трябва да приемем по отношение на съобщенията. Транспортът е една тежка сфера, енергетиката също.
Тук виждам, че има едно предложение на Парламентарната група на РЗС да се обедини енергетиката с икономическата политика и ми се струва, че това е по-разумно. Вероятно има някакви мотиви, поради които управляващото мнозинство е предпочело да бъде така. Вероятно и формирането на бъдещото правителство и структурата на бъдещото правителство, но като човек, който се е занимавал с транспорта, смятам, че това ще бъде една доста тежка комисия. Това са три големи сектора и честно казано мисля, че в един момент може да играе и пречка за бъдещата работа на парламента, ако не си свършва навреме работата.
Добре би било транспортът и съобщенията, така както е в повечето страни, да остане като една комисия. Може би мотивите са за това, че Съветът на министрите по енергетиката, транспорт и съобщения е един. Искам да ви информирам, че там се правят две отделни заседания по енергетика и второто заседание е по транспорт и съобщения. Така че това в никакъв случай не може да бъде мотив в тази посока. Ще ви помоля да обмислите този въпрос. Разбира се, вие с мнозинството можете да гласувате комисията да бъде такава, но го казвам добронамерено именно в интерес на работата на Четиридесет и първото Народно събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други желаещи?
Заповядайте.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Взимам думата, за да изразя своята подкрепа към едно предложение, направено по текст, който имаме от госпожа Екатерина Михайлова, доколкото разбрах от господин Тошев. Това е предложение за създаване на комисия – да я наречем най-общо взето Комисия за бъдещото развитие. 
На пръв поглед това изглежда доста фантасмагорично за много от вас. Виждам дори и усмивки на лицата на някои от вас, но съм убеден, че в една такава комисия могат да се обсъждат и комбинират въпроси, свързани както с демографското развитие на нашата държава, така и с други геостратегически въпроси, и въпроси, свързани с културно-хуманен оттенък. И не на последно място въпроси, свързани с научни изследвания и високи технологии.
Прецеденти, както каза и господин Тошев, за това има. Има прецеденти в най-развитите европейски държави и това всъщност е един от начините да се преодолее този тип мандатно мислене, което има в почти всички политици и политически сили в най-новата ни история.
Вероятно гилотината на мнозинството ще си каже думата, но според мен си струва да се замислим за това – имаме ли необходимост да преодолеем този тип мандатно мислене или от днес да започнем да мислим за държавата ни за след 10-15 години. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други желаещи за изказвания? Няма.
Следва да преминем към гласуване на направените предложения по реда на тяхното постъпване.
Първото предложение е на госпожа Фидосова, което беше подкрепено от господин Агов и от много от след това взелите думата народни представители. Предложението е в т. 17 към Комисията по европейските въпроси да бъде добавено „и контрол на европейските фондове”.
Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 190 народни представители: за 185, против 2, въздържали се 3.
Съгласно току-що приетото от нас решение, комисията под № 17 ще носи името „Комисия по европейските въпроси и контрол по европейските фондове”.
„По” или „на” – предложението беше въпрос на редакция? Трябва ли да го подлагам на гласуване?
Госпожо Плугчиева, „по” или „на”?
МEГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ, от място): „На.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Точната редакция ще бъде Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
От приемането на това решение следва да подложа на гласуване отпадането на т. 18 – „Комисия за контрол на публичните финанси и европейските фондове”.
Моля, гласувайте предложението за отпадане на тази комисия.
Гласували 182 народни представители: за 179, против 2, въздържал се 1.
Предложението се приема.
Следващото предложение е на господин Агов, подкрепено от представители на различни парламентарни групи. Той предлага към наименованието „Комисия по външна политика” да се добави „и отбрана”. От това следва, че комисията по т. 6 следва да остане в редакция „Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред”.
Моля, гласувайте предложението за допълнение „и отбрана” към названието „Комисия по външна политика”.
Гласували 198 народни представители: за 196, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
От тук следва да гласуваме и редакционно названието на комисията по т. 6 след отпадането на думите „и отбрана”. Тя следва да остане с название „Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред”.
Моля, гласувайте.
Гласували 196 народни представители: за 195, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Следващото предложение е на господин Тошев, който предлага нова комисия с название „Комисия по политиката към бъдещите поколения и стратегия за развитие”.
Моля, гласувайте.
Гласували 196 народни представители: за 60, против 70, въздържали се 66.
Предложението не се приема.
Следва предложението на господин Мутафчиев комисията по т. 12, която в предложението е с наименование „Комисия по енергетика, транспорт и съобщения”, да остане само с название „Комисия по транспорт и съобщения”, като името определя и нейния предмет на дейност. Въпросът с енергетиката да бъде към комисията по т. 1, а това е „Комисия по икономическа политика, високи технологии” и вероятно трябва да се добави „и енергетика”.
Моля, гласувайте предложението на господин Мутафчиев комисията по т. 12 да бъде с название „Комисия по транспорт и съобщения”. 
Гласували 200 народни представители: за 79, против 119, въздържали се 2.
Предложението не се приема, поради което отпада и необходимостта за прегласуване названието на комисията по т. 1.
Други предложения не са постъпили, поради което следва да гласуваме общия текст на чл. 17, ал. 1 и 2 с направените промени, така както бяха гласувани по т. 5 и по т. 17.
Моля, гласувайте.
Гласували 202 народни представители: за 187, против 3, въздържали се 12.
Предложението е прието.
Госпожо Фидосова, имате думата за предложения по ал. 3 и ал. 4.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги народни представители, по ал. 3 се налага да направя в момента предложение за корекция, поради промяната на наименованието на Комисията по европейските въпроси.
Други постъпили предложения за този текст няма.
Предлагам следната редакция:
„(3) Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове докладва на Народното събрание по изпълнение задължението на Министерския съвет за предварителна информираност при участието му в разработването и приемането на актове на Европейския съюз. Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове изготвя доклади и по други актове на институциите на Европейския съюз.”
И по ал. 4, ако ми позволите, тъй като тук също няма постъпили предложения. Окончателната редакция, която се подкрепя от Временната комисия, е:
„(4) Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите представя годишен доклад пред Народното събрание.”
Това е едно предложение за годишния доклад, което беше направено от Парламентарната група на Синята коалиция и беше подкрепено от Временната комисия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други редакционни бележки по ал. 3 и ал. 4? 
В ал. 3 още веднъж във второто изречение е изписано названието на комисията, чието име променихме - Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Този текст ще бъде два пъти добавен, ако го приемем.
Не виждам предложения.
Моля, гласувайте редакционното изменение на ал. 3, което е следствие от приетите преди малко названия и предмет на дейност на комисиите. Това е по ал. 3.
Моля да гласуваме ал. 3 и ал. 4 заедно, така както бяха направени предложенията.
Гласували 197 народни представители: за 196, против няма, въздържал се 1.
Предложенията се приемат.
Госпожо Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, по ал. 5 във временната комисия са постъпили три предложения. Първото предложение е на народните представители Цецка Цачева, Лъчезар Иванов и Искра Фидосова, а именно – ал. 5 се изменя така:
„(5) Комисията за контрол на Държавната агенция „Национална сигурност” се състои от десет народни представители – пет народни представители на най-голямата парламентарна група и по един представител на всички останали и се председателства на ротационен принцип на две последователни сесии от представители на парламентарните групи извън най-голямата парламентарна група.”
Това предложение беше подкрепено от Временната комисия.
Има предложение на Парламентарната група на Ред, законност и справедливост – ал. 5 да има следната редакция:
„(5) Комисията за контрол на Държавната агенция „Национална сигурност” се формира на паритетен принцип – по един народен представител от всяка парламентарна група.”
Това предложение не е подкрепено от временната комисия.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Има по този текст едно наше предложение, но сте го разположили след текста на комисията.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Да, госпожа Мая Манолова и господин Петър Мутафчиев имат предложение за промяна в ал. 2, т. 5 и 6 и за ал. 5, но действително е след текста на комисията. То гласи:
„(5) Комисията за контрол на ДАНС се състои от десет народни представители на паритетен принцип между парламентарните групи на управляващото мнозинство и парламентарните групи на опозицията. За неин председател се избира представител от парламентарните групи на опозицията.”
Временната комисия не подкрепя предложението, направено от госпожа Мая Манолова и господин Петър Мутафчиев, и поддържа своята редакция за ал. 5.
Има предложение на Парламентарната група на Синята коалиция, което не е за редакция на ал. 5, но то се съдържа в тяхното предложение по чл. 19, ал. 2, а именно: „Съставът на Комисията по контрол на публичните финанси и европейските фондове, Комисията за борба с корупцията, конфликта на интереси и парламентарната етика и Комисията за контрол на Държавната агенция „Национална сигурност” се определя на паритетен принцип между парламентарните групи и се председателства от представител на парламентарна група, извън най-голямата парламентарна група”.
Това така направено цяло предложение също не е подкрепено от временната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има думата народният представител Йордан Бакалов.
ЙОРДАН БАКАЛОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Казано е: „Не прави това, което не искаш на теб да ти направят”. Това се отнася за колегите от тройната коалиция. В миналия парламент имаше доста дебати точно по този въпрос, специално за контрола на ДАНС. И неслучайно в два доклада поред Европейската комисия отбеляза точно това, че ДАНС не подлежи на никакъв контрол, независимо че в края на мандата на парламента бяха уредени тук известен брой хора, които взеха допълнителни заплати. И нищо повече. И сега да се предлага от страна на БСП това предложение – това, което ние отстоявахме, а вие отхвърляхте (реплики от КБ), аз не съм си променил мнението. Така че бъдете последователни, уважаеми колеги от БСП. 
Контролът на специалните служби се държи на три стълба. Единият е прокуратура и съдебна система, другият – Министерският съвет, третият – парламентът. 
Сега тук вече е много важно дали ние като парламент ще бъдем на висота и ще упражним такъв контрол, какъвто трябва да бъде, каквито са очакванията не само на Европейския съюз. Мен повече ме интересуват очакванията на българското общество от гледна точка на контрола.
От тази гледна точка предложенията, които са направени от страна на управляващото мнозинство в момента – ГЕРБ, няма как да бъдат подкрепени - за пет народни представители от най-голямата парламентарна група плюс по един от всички останали парламентарни групи. Защото това не е паритетен принцип. Ако искаме да отстояваме паритетния принцип, има едно предложение по-долу. То наистина отстоява паритетния принцип – това, което фактически сме обяснявали и сме обещавали абсолютно всички – за контрол на ДАНС и изобщо на службите.
Другото, което е много важно – и това вече е отговорност на всяка една парламентарна група в тази зала, особено на управляващите, е какви хора ще бъдат предложени в бъдещата комисия за контрол. Защото може и да се предложат такива хора, които могат да бъдат обект точно на тази служба, която трябва да бъде контролирана. Това обаче вече е отговорността на всяка една отделна парламентарна група – с хората, които ще предложат да бъдат членове на контролиращата комисия.
И последното, което няма как, поне от мен, да бъде подкрепено, е така нареченият ротационен принцип. Ако не искаме, уважаеми колеги, да си свършим работа, най-добре е да направим ротация. Тук, в тази зала, има хора, които много добре знаят колко време може да продължи една проверка – не три месеца, не шест месеца, може да продължи и целия мандат. Давам пример с така наречената леярна. Цял мандат не я показахте, просто я скрихте. Така че няма как ротационният принцип да бъде подкрепен, поне от мен.
Уважаеми колеги от ГЕРБ, ако желаете, може вие да оглавите тази комисия – за мен не е проблем, за никой от нашата коалиция не е проблем. Но ротацията действително ще създаде проблем – проблем, който няма да доведе до ефективния контрол. Така че осмислете предложението си и сега, в тази зала, го осмислете и го предложете такова, каквото трябва да бъде. Ако трябва, на този етап отложете тази дискусия, помислете. Но или правим ефективен контрол, както в началото казах за третия стълб на контрола, или изобщо не го правим. А правим една мимикрия, каквато направи тройната коалиция в края на мандата, за да не ги отбележат в Доклада на Европейската комисия. „Да, ама не!”, както казваше един журналист. Пак ги отбелязаха! Защото от Европейската комисия много добре знаят, че всичко това беше мимикрия, както ротационният принцип ще бъде абсолютно същата мимикрия. Ако искаме да направим това, заповядайте. Аз обаче няма да подкрепя ротационния принцип. Благодаря ви. (Реплики между народните представители Цветан Цветанов и Йордан Бакалов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други становища?
Има думата госпожа Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Бакалов! Колегите от ГЕРБ може и да не са проследили дебата за създаването на Комисията за контрол на ДАНС, нито да знаят крайния резултат от този дебат, но в крайна сметка беше създадена постоянна парламентарна подкомисия на паритетен принцип – с трима представители на управляващото мнозинство и с трима представители на опозицията – точно това, което от Парламентарната група на Коалиция за България предлагаме да се случи и в 41-то Народно събрание. 
Позволяваме си да направим това предложение, уважаеми колеги от ГЕРБ, предвид ясно заявената позиция на ПГ на ГЕРБ и на Партия ГЕРБ, че в комисиите, които ще осъществяват граждански и публичен контрол върху някои сфери, визираме Комисията по корупцията, Комисията за контрол на ДАНС, Комисията за контрол на еврофондовете, ще бъде проведен последователно принципът на паритета. Нещо повече, първоначалното изявление на ГЕРБ беше, че председателството на тези комисии ще бъде дадено на опозицията. 
По тази причина ние от Коалиция за България внесохме това предложение, което, първо, абсолютно съответства на европейската практика; второ, продължава практиката на 40-ото Народно събрание за наличието на паритет в Комисията за контрол на ДАНС; и трето, възпроизвежда вашата официална позиция, публично оповестена в началото на работата на този парламент. Виждаме обаче, че временната комисия не е възприела нашето предложение. Нещо повече, възпроизведен е един безпрецедентен принцип, който дори не възпроизвежда принципа на пропорционалността, което би означавало всяка парламентарна група да има свои представители в зависимост от своя числен състав, а се предлага друг принцип, който до момента не е известен на никой парламент, а именно: 5 народни представители от най-голямата парламентарна група и 5 – от всички останали.
Уважаеми колеги от ГЕРБ, простата аритметика показва, че ако приложим пропорционалния принцип, който е един от двата съществуващи принципа, партия ГЕРБ ще има 4,7 народни представители, което закръгляте на 5, Коалиция за България ще има 1,85, което означава минимум 2, ДПС ще има 1,6, което също означава 2, а останалите три парламентарни групи са под 1,5, под 1, което означава около 1. Принципът, който предлагате в момента, наистина е безпрецедентен и според мен е недопустимо да се прилага в една такава комисия, която регулира дейността на ДАНС. 
Нещо повече, аз ви призовавам, ако наистина се отмятате от първоначално заявената си позиция, да не проведете принципа на паритета, да го заявите ясно от тази трибуна. Не е необходимо да лъжем българските граждани, а да кажем честно и почтено на кой какви са му намеренията. 
Що е паритет? Запознах се с дебатите, които са се случили във Временната комисия. Те опират до друг въпрос, на който също сме предложили решение, което нито е ноу-хау, нито откриваме топлата вода, до въпроса кои са управляващи и кои – опозиция в едно Народно събрание. Основната ос на парламента е мнозинство – опозиция и това кои са в мнозинството и кои – в опозицията, се определя според заявената и реализирана подкрепа за кабинета, предложен от мнозинството. Така че на 27 юли 2009 г. ще бъде ясно кои политически сили се структурират в частта на управляващите и кои – в частта на опозицията, след което ще бъдат структурирани и парламентарните комисии. Така че няма никаква формална или фактическа пречка след като бъде разписано това определение, което наистина възпроизвежда принципа на паритета, това да се случи в това Народно събрание, ако искате да удържите на думата си и на първоначално заявеното намерение, че ще има паритет в комисиите, които контролират няколко важни сфери от публичния живот. 
Що се отнася до ротацията, споделям казаното от колегата Бакалов: наистина е несериозно да се прилага принципът на ротацията в толкова специфична и експертна комисия, каквато е Комисията за контрол над ДАНС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Местан, заповядайте.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Смятам за повече от естествено колегите от ГЕРБ да оглавят тази комисия. Онова, което е противоестествено, е да се наруши паритетният принцип. И архаизираната мъдрост: „Не прави никому онова, което не искаш на теб да ти се случи” в случая е неприложима относно тезата ни за необходимостта тази комисия да се структурира на паритетен принцип. Паритет означава равенство между управляващо мнозинство и опозиция. Никога не сме предлагали нещо по-различно.
Имаме други грехове: загубихме много време до идеята да имаме постоянна Комисия за контрол върху ДАНС. Тръгнахме от идеята за подкомисия. Сещате се кои бяха причините. 
Уважаеми колеги, ако вие се отклоните от принципа на паритета при сформирането на тази комисия, това означава нещо много просто: на вас ви трябва контрола върху ДАНС не като парламентарен контрол, а като контрол на мнозинството. Това трябва коректно да се заяви пред всички, които днес ни слушат.
Смятаме, че не е необходима ротация на председатели, отново казвам: естествено е да оглавите, да председателствате тази комисия. Но по-важно е равенството. Защото да подхвърляте за една или две сесии председателството на една комисия, при положение че си осигурявате не просто мнозинство, а квалифицирано мнозинство дори не от две трети, вие си осигурявате мнозинство от четири пети, защото четирите партии, които днес се оформиха като управляващо мнозинство и вероятно тази фигура ще се открои ясно в понеделник, когато гласуваме кабинета, ще имате общо 8 представители срещу само 2 на двете опозиционни партии.
Уважаеми господин Бакалов, Вие винаги сте защитавали изключително аргументирано и последователно своите позиции. Днес мисля, че ще имате проблем, ако по някакъв начин се присъедините към проекта за решение, който осигурява на управляващото мнозинство от четири пети, забележете, не 50 плюс 1, а от четири пети.
Завършвам с припомнянето, че има два основни принципа за структуриране на комисии. Класиката е пропорционалният принцип, който е най-безспорен. Отклонение от този принцип има само в случаите, когато тези, на които им се полага повече, се отказват от повечето и се съгласяват тези, на които им се полага по-малко, да получат малко повече, за да се постигне това равенство, предвид по-особения характер на тези комисии. Вие не само че не спазвате принципа на паритета, не само че не се връщате към принципа на пропорционалността, а предлагате едно решение, което е много по-лошо и от пропорционалния принцип. Защото тези изчисления, които бяха представени, ги направих до стотна в хода на заседанието на самата комисия. Вие отнемате на опозицията онова, което й се полага съобразно пропорционалното представителство под претекста, че гарантирате особения статут на тази комисия. Да, тази комисия наистина ще има особен статут, тя няма да бъде нито на паритетен, нито на пропорционален принцип, тя ще бъде на принципа четири пети мнозинство за управляващото мнозинство. Това е истината и тя трябваше да се каже.
Инак, мнозинството е ваше, естествено днес ще сторите всичко, което сметнете за необходимо. Ние обаче ще имаме сериозно разискване и отговорно решение за това дали въобще е възможно наше участие при този принцип на структуриране на комисията. Нямаме окончателна позиция, но ще разискваме този въпрос, това е много важно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Цветанов, имате думата.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Всички ние сме свидетели на критиките от Европейската комисия, дори и в последния доклад, който излиза сега, за липсата на контрол на ДАНС. И понеже винаги съм казвал, че политическа партия ГЕРБ е демократична, прагматична, конструктивна, ние ще се съобразим с това, което витае като повечето от желанията на политическите парламентарни групи и ще предложим паритетния принцип. Защото това ще гарантира по-голям контрол и ще отпаднат притесненията за всичко това, което беше изложено и от госпожа Мая Манолова, и от колегата от Синята коалиция Йордан Бакалов. 
Така че недейте да смятате, че ГЕРБ не е за реален функционален контрол над ДАНС. Ние сме за, ние сме го декларирали и го показваме и като поведение. Не искаме да остане и най-малкото съмнение, че парламентарното мнозинство, което се формира в днешната пленарна зала, и това, което имаме като Парламентарна група на ГЕРБ, че сме против това, което е най-полезно за ранния контрол над ДАНС. Затова ние сме за предложението, което е предложено от РЗС, което беше дискутирано и потвърдено от Йордан Бакалов. Това е, към което ние ще се присъединим като хипотеза на текст, който трябва да бъде приет. (Ръкопляскания от ГЕРБ и СК.) 
Това нещо, което се очаква и от Брюксел и трябва да намерим максимално политическия консенсус, който да даде една конструктивност и реален контрол над ДАНС, без каквито и да било съмнения. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ, СК, Атака и РЗС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за реплика, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Цветанов, в хода на Вашето изказване бях готов да поискам реплика, за да Ви поздравя, защото, когато с конкретно поведение една политическа сила дава свидетелства за поети предизборни ангажименти, трябва да получи подобаващо признание. И когато застъпихте тезата за необходимостта от паритет, ние с колегите даже коментирахме, че това е един също добър знак. Но всъщност Вашето разбиране за паритета се свежда до предложението на колегите от „Ред, законност и справедливост”. И бързам да Ви кажа, че е вярно, равното представителство на всяка една парламентарна група не води непременно до паритет между управляващи и опозиция. (Възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ и СК.) Имайте търпение! Ако управляващото мнозинство е от тези четири партии, съотношението в тази комисия ще бъде 4 представители на управляващото мнозинство и 2 на опозицията. Съобщавам това с оглед на коректността. Това няма нищо общо с 3 на 3. Това би бил паритетът при 6-членен състав. 
Надявам се, че не сте възмутени срещу езика на аритметиката, който е много, много по-стар от всеки един от нас. Аритметиката не казва, че 4 на 2 е паритет. Аритметиката говори за паритет при 3 на 3. Бях длъжен просто да Ви го припомня. Не се сърдете на мен, а на аритметиката. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Цветанов, имате думата за дуплика.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! 
Господин Местан, ние показваме една толерантност и едно уважение към чуждото мнение. Вие видяхте, че имаше текстове, които бяха приети за състава на комисиите и тогава се получи подкрепа и от Коалиция за България към това, което бяха колегите от другите останали парламентарни групи. Как тогава да формулираме поведението на Коалиция за България? Не ни ги преписвайте, че са станали част от мнозинството в българския парламент. Моля Ви, това е несериозно. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Нека да имаме уважение да има необходимата представителност на всички парламентарно представени партии. Това сме имали предвид и предполагам, че това имат предвид и колегите. 
Моля ви да не спекулираме в тази посока, защото утре можем да имаме различни гласувания. Не би трябвало в тази посока да се променя и да се формира ново парламентарно мнозинство. Аз не искам да вървим в тази хипотеза, която Вие залагате. Нека все пак да дадем възможността на всяка една от парламентарно представените партии – това е вотът на българските избиратели, на хората, които трябва да ги представляват и партиите, които трябва да ги представляват. В тази посока ние правим един необходим жест на уважение. 
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Правите крачка.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Не е крачка. Ние просто демонстрираме поведение, което, за съжаление, в предишния парламент не сте го показвали към колегите от опозицията, защото тази комисия щеше да функционира и щеше да има необходимия парламентарен контрол, а не днес да имаме поредната санкция от Европейската комисия, че го няма. (Ръкопляскания от ГЕРБ, СК и РЗС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Има думата за изказване госпожа Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, аз също искам да направя изказване и да приветствам позицията, която ГЕРБ изразява днес, защото в комисията се получи друго решение, което, искам да споделя, аз го казах и пред комисията – за мен щеше да е много лош знак. Много лош знак за това какво се случва в парламента – лош знак за бъдещите управляващи. Казвам бъдещите управляващи, защото предстои излъчването и на правителство в следващата седмица. Така че предложението, което днес се прави от господин Цветанов, е в добра посока. То кореспондира и на предложението, което ние сме направили, имайки предвид три от комисиите в българския парламент да има пълно представителство от всички парламентарни групи в тях. Същото предложение има и от „Ред, законност и справедливост”. Като ние предлагаме и тези комисии, понеже сега дискутираме Комисията за контрол върху ДАНС, да бъде председателствана от представител извън най-голямата парламентарна група. Така че правя това допълнение към предложението, което беше формулирано от РЗС и подкрепено от господин Цветанов.
Но искам да кажа още нещо, защото то е част от дебата днес. Опитът още днес от страна на БСП и ДПС да формулират какво е то управляващо мнозинство и какво е опозиция. Опитват се да го направят в текстове в правилника, което е некоректно. Но се опитват да направят и още нещо, което също не е коректно – да заявят, че управляващо мнозинство е това мнозинство, което гласува за съставянето на едно правителство. 
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Естествено.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Не е естествено, уважаеми колеги. Аз ще се върна назад в историята. 1997 година, когато беше гласувано правителството на ОДС с министър-председател Иван Костов, то не беше подкрепено само от парламентарните групи на СДС и на Народен съюз. Беше подкрепено и от ПГ на Движението за права и свободи и от ПГ на Евролевицата и беше обявено от тяхна страна, че това е реформаторско мнозинство, а не влизат в управляващото мнозинство. Това са различни неща и нека да не се спекулира и да се закачат етикети. Аз не искам да съм говорител на друга политическа сила, която е спечелила избора. Те заявиха своята политическа воля. Това, че ще получат подкрепа и от други парламентарни групи, както днес получиха подкрепа и за декларацията, с която стартира 41-ят парламент, означава, че ние заставаме зад определени намерения на тази политическа сила. Намерения, които смятаме, че са добри за бъдещето на България. И по този начин заявяваме своята визия за развитието на България. 
Уважаваме вота на българския избирател, но не се опитвайте – вие, от БСП и ДПС, да лепите етикети, и тях да ги вкарвате по един начин като аксиома в правилника на Народното събрание.
Ние ще подкрепим правителство на ГЕРБ. Ние ще направим това, защото виждаме добри намерения, разбира се, с всичките резерви, които може да имаме, и не се обявяваме за управляващо мнозинство.
Ние се обявихме днес, може би чухте съпредседателя на Синята коалиция, че каза, че подкрепяме тази декларация точно като реформаторско мнозинство. Точно като реформаторско мнозинство! Чух и други заявки от други парламентарни групи, че подкрепят като част от едно конституционно мнозинство, намерението да направят и промени в Конституцията.
Правя тези уговорки, защото ми се струва, че правят опити - БСП и ДПС, да правят друг тип разделение вътре в парламента. Тази комисия, ако бъде създадена на принципа „представител от всяка парламентарна група с равно участие” не предполага това, което вие казвате – доминиране на управляващо мнозинство. Това ще означава комисия, върху която ще може да има реален контрол, защото няма да има фиксирано мнозинство, а ще има възможност наистина за една по-голяма прозрачност в дейността й, прозрачност не за изнасяне на информация, но за контрол в една много специфична област. (Ръкопляскания от мнозинството.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има заявени три реплики.
Господин Местан беше първият – заповядайте.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо Михайлова, точно на Вас няма да обяснявам, че и в Четиридесет и първото Народно събрание ще се създадат много мнозинства ад хок. Когато националният интерес диктува да се подкрепи едно решение, естествено е, че това решение може да се подкрепи от всички партии, което никак няма да означава, че имаме управленски абсолют в Четиридесет и първото Народно събрание.
Нямахме го и в Тридесет и осмото. Имаше реформаторско мнозинство, част от което бяхме година и половина. И ако проверите стенографските протоколи формалният повод, по който ние обявихме, че напускаме реформаторското мнозинство, беше упоритият ви отказ да изберете за член на тогавашното НСРТ един настоящ колега от Парламентарната група на ГЕРБ. Веднага след това гласуване ние излезнахме и обявихме, че това е абсолютно неприемливо решение и напуснахме реформаторското мнозинство. Но даже докато бяхме в реформаторското мнозинство не бяхме припознати от вас като част от управляващото мнозинство. Това са две много различни категории. Не сме били част от управляващото мнозинство, бяхме част от вземането на много важни решения! Това е много важно!
Ние не крием, че в случая след това изказване на господин Цветанов се върви от мнозинството към приемането на едно решение, всъщност това е предложението на колегите от „Ред, законност и справедливост”, което е много, много по-удачно, отколкото онова, което ГЕРБ наложи в комисията, но още не стигаме до паритета. Смятаме, че решението е в паритета, господин Цветанов. Това е. Ваш проблем е какво ще наложите. (Шум и реплики в залата.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За втора реплика думата има господин Осман.
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Госпожо председател, госпожо Михайлова, колега! Никой от никого не се страхува, а просто си казваме мнението, госпожо Михайлова.
През 1997 г. мнозинството имаше ясно оформен брой депутати и помня, когато Вие застанахте на тази трибуна. Да, ние ви подкрепихме. Колко депутати вие имахте тогава? – Над 50% в Народното събрание.
Вие бяхте най-големият противник да се състави правителство на малцинствата, най-големият противник! И следващите ми изказвания ще бъдат във връзка с Ваши изказвания от стенографските протоколи пред цялото Народно събрание. Ще чуем, ще видим, ще ги четем, какво сте казали тогава. Кога сте искрена? Когато от 1997 г. до 2001 г. повтаряхте, че трябва да има ясни мнозинства, ясна опозиция, или сега? 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За трета реплика думата има господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, госпожо Михайлова! Във връзка с така направеното предложение аз бих искал все пак да конкретизираме и допълним това, което Вие казахте, към основното предложение, което беше направено от РЗС и около което се обединихме като цяло почти всички.
Текстът може би трябва да стане: „Комисията за контрол на Държавната агенция „Национална сигурност” се формира на паритетен принцип – по един народен представител от всяка парламентарна група и се председателства на ротационен принцип на две сесии от представители на парламентарните групи извън най-голямата парламентарна група”. Господин Местан, това е ГЕРБ. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други желаещи за изказване? 
Преди това думата е на госпожа Екатерина Михайлова – право на отговор, дуплика.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК): Това бяха реплики към мен и имам право на дуплика.
Да, аз съм за това да има ясни мнозинства. Аз не съм си променила мнението, но не смятам, че вие от ДПС трябва да кажете кое е ясното мнозинство, след като го няма. И не смятам, че нито вие, нито ние от Синята коалиция, можем да влизаме в ролята на говорители на друга политическа партия. Политическата партия, спечелила изборите, се казва ГЕРБ. Никой не ни е упълномощил нас да говорим от нейно име и да формираме мнозинства. Просто това е в принципите на парламентарната демокрация. 
В противен случай просто нещо обратно става – тези, които не са спечелили изборите, те започват да казват кое как да бъде. Не е редно.
На въпроса ми за това колко е било управляващото мнозинство – през 1997 г., отговорът ми е много бърз и лесен, помня го добре: „Сто тридесет и седем народни представители”. Това беше волята на българския избирател през избори. Толкова получиха Обединените демократични сили. (Реплики.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има думата за изказване господин Яне Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (РЗС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предлагам следната редакция на предложението на Парламентарната група на „Ред, законност и справедливост”: „Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” се формира на паритетен принцип – по един народен представител от всяка парламентарна група, като комисията се председателства от представител на парламентарна група извън най-голямата”.
Тук е важно да направя едно пояснение, тъй като виждам, че са много ентусиазирани от ДПС и БСП, но най-вече от ДПС. Може би искате за председател на тази комисия Ахмед Доган? (Силен шум в залата.) 
Ако това ви е намерението, кажете го официално. Тогава вече бихте могли да получите отговор и то сериозен.
Аз не мога да разбера, колеги, как не можахте поне малко да се засрамите (смях), като знаете, че в Четиридесетото Народно събрание правехте куп безобразия?! Нещо повече, от четири парламентарни групи предлагахте да влезе един представител в тази комисия. В крайна сметка, тъй като никой от опозицията в Четиридесетия парламент не се съгласи, вие си направихте Комисия за контрол на ДАНС при 100-процентов контрол от тройната коалиция и нула представители от опозицията. Сега ние ви даваме двама представители на паритетен принцип по европейски образец и пак не сте съгласни. (Шум и реплики.) Вие изобщо не знаете какво искате! (Смях.) 
Госпожо председател, моля Ви да подложите моето предложение на гласуване, като дойде ред. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Господин Местан, заповядайте за реплика.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): (Възгласи: „Е-е-е!”. Ръкопляскания.) Благодаря ви, имам чест. (Смях.) Благодаря ви.
Уважаеми колеги, госпожо председател, уважаеми господин Янев! Днес се нагледахме на доста странни неща - най-големите политически номади гласуваха против политическото номадство, първо. (Смях.) 
Второ, доживяхме Ред, законност и справедливост да прави отговорни предложения за заемане на позиции от страна на Движението за права и свободи. Благодарим ви. 
Позицията ни е абсолютно непроменена. Председателството – било на ротационен принцип или не на ротационен принцип, не може да замени принципа на паритета между управляващи и опозиция.
За последен път казвам, че изпитът, ключовият критерий за това дали съставяме Комисия за парламентарен контрол върху ДАНС, или съставяме Комисия за контрол на мнозинството върху ДАНС е постигането или не на паритет между управляващи и опозиция. Завърших. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за втора реплика? Не виждам.
Господин Янев – дуплика.
ЯНЕ ЯНЕВ (РЗС): Аз ви пожелавам и други неща да доживеете. (Смях.) Тогава, когато в държавата ще има наистина ред и законност и част от имената, които споменах, ще бъдат там, където им е мястото.
Но сега да се върнем по същество.
Първо, нашето предложение е да има постоянен председател на тази комисия, защото работата е отговорна, не може да се променя на всяка пленарна сесия. Не е отговорно, като се има предвид точно какъв контрол се осъществява. Затова нашето предложение беше комисията да е в намален състав, а не както всички останали, защото няма как да се работи.
Затова, господин Местан, не знам защо Ви учудва, че това предложение идва от Ред, законност и справедливост. То в крайна сметка цели комисията да се превърне в работещ орган, а не както беше досега и както я бяхте създали вие - изобщо да не може да работи. На практика ДАНС беше абсолютно безконтролен, защото тази комисия аз не знам дали изобщо се е събирала, дали има и едно заседание и какви са резултатите от тези заседания? 
Още повече, особено в този период, докато ГЕРБ реши да направи съответни поправки в Закона за ДАНС, е много важно тази комисия да работи пълноценно и да бъде на нивото на отговорностите, които й гласува пленарната зала. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има думата за изказване господин Мартин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Госпожо председател, дами и господа! И колегите от ДПС и БСП гласуваха за председател на Народното събрание и по дефиницията на господин Местан са в управляващото мнозинство. Трябва да внимавате с дефинициите, господин Местан, стават обърквания.
Господин Цветанов, направихте правилна стъпка с паритетния принцип, но това, което казват от ДПС, е - ако бъдат пуснати до одъра, веднага се качват отгоре и искат повече и т.н.
Въпросът е следният. Не трябва председателят на тази комисия да бъде на ротационен принцип, защото това е един от проблемите в България. Системата трябва да заработи и трябва да има постоянен председател, който да поеме тази отговорност. Да е ясно пред цялото Народно събрание кой поема тази отговорност и ако той не се справи, да може да бъде сменен. Ако през две сесии има нов човек, той докато започне да работи, ще бъде сменян от следващия.
Колективната отговорност, господин Цветанов – това е специално към Вас, води до това, че никой не носи отговорност в крайна сметка. Ако сменяме тези председатели на ротация, накрая може да се окаже, че пак няма ефективен контрол.
Затова ние от Синята коалиция ще настояваме добронамерено, за да заработи тази система, да има постоянен председател, който да се изправи тук, пред всички вас и пред всички български граждани, и да поеме отговорността, че тази система за контрол ще заработи и че повече няма да бъдем обект на критики от страна на Европейския съюз.
Настоявам и пред Вас, госпожо председател, това предложение, което и господин Яне Янев направи, така че в момента сме на една и съща позиция с него, за което му благодаря, да бъде гласувано и ако бъде подкрепено, Ви уверявам, че е правилната стъпка. Ротацията вероятно звучи много демократично – да има малко човек от ДПС там, малко от БСП, може би и някой друг да се появи. Звучи много демократично наистина, но в крайна сметка трябва да бъде свършена работата. По-добрият вариант е да има конкретно лице, което от първия ден да е наясно, че тази отговорност е негова и той не може никому другиму да я прехвърли и че ако не работи добре, Народното събрание може да го смени, и ще го смени. 
Трябва да има персонална, лична отговорност, за да можем да четем следващите доклади на Европейската комисия не както досега – със свито сърце и притеснения заради множество проблеми и тежко наследство, за да можем да погледнем смело напред и да гледаме хората честно в очите.
Колеги, надявам се това предложение да бъде гласувано и да получим вашата подкрепа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Димитров.
Господин Шопов има думата.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми колеги от очерталото се управляващо мнозинство, не знам какво правим тук?! В момента отляво - БСП и ДПС, са много доволни. Виждам щастливите им усмивки, които се разливат по лицата от началото на този дебат (смях), защото те наистина осъществиха първи пробив.
От ГЕРБ направиха нещо, което е признак на абсолютно великодушие. Те оттеглиха предложението, което за мен е абсолютно правилно. Така трябваше да бъде. Ние от Атака бяхме много доволни, че ще бъде така. 
Вие им подадохте пръстче и те ви отхапаха ръка. Тук поведението на господин Местан не е случайно. Това е поведението на хора, които нямат мярка. Те имат абсолютно щение. Те имат апетит, който никога не може да бъде удовлетворен. Така е през годините досега, така ще бъде и оттук нататък. Тяхната надежда е с процедурни хватки, на които днес се нагледахме, и с опити да вбиват клинове по разни въпроси с бъдещото управляващо мнозинство да омекотят удара, който им беше нанесен на изборите, и оттук нататък да излязат отгоре.
Вие, колеги от управляващото мнозинство, така както се очертава то, знаете ли как беше сформирана тази парламентарна комисия в Четиридесетото Народно събрание? Това беше нещо мъчително, на два тура - на есенната сесия миналата година и непосредствено преди приключването на работата на Четиридесетото Народно събрание. Това стана мъчително и трудно, защото тогава управляващите вече нямаха онова ударно мнозинство, което имаха в началото. Те не можаха да наложат своята формула, която беше убийствена – формула на мнозинството, което ясно удряше по масата и искаше своето. Нещо, което сега ние трябва да направим, или вие от ГЕРБ, които сте партията, на която българският народ е дал доверието си.
Защото вие идвате на историческата сцена и ние ви помагаме, за да минимализираме пагубното влияние на тройната коалиция, на БСП или ДПС. Да ударим всички общо по масата и да преустановим тази порочна ужасна практика! Да се направи коренно преобразувание в досегашната деспотско-тиранска система, включително и в ДАНС, който беше създаден не като орган на българската държава и на специалните служби, а на БСП, на Сергей Станишев – каза оттам господин Агов. И Вие, господин Агов, правите предложение за паритетен принцип, който на тях им е недостатъчен. Ами да имате мнозинство, ако сте толкова великодушни. Дайте да им гласуваме и председател – Касим Дал, по отношение на който „Атака” представи сигнал в ДАНС какъв е той. Но оттам отговор няма! „Атака” и Волен Сидеров в миналото Народно събрание пускаха сигнали в ДАНС, както е в книгата „Златният телец”. Някои може би ще си спомнят този велик момент. „Атака” пускаше сигнали, но никой от ДАНС не отговаряше. Това искаме да преустановим ние. И това няма да се преустанови по този начин – агале, агале, да си играем на шикалки и на някакви принципи на приоритети. Това може да стане с ясно влизане в тази структура, проверка, надзор, перманентен контрол и нейната много голяма промяна. Някои са доволни, че дори и да не пускаха в ДАНС, от ДАНС им отговаряха. Може би тези някои желаят да си живеят и като председатели на тази комисия. Но всички тези неща ние в тази зала ги знаем много добре. Разбираме ги как стоят. 
За това аз призовавам: имаме още време, можем да премислим този великодушен жест. Той така или иначе не се прие. Нека да бъдем радикални, да бъдем силни и да ударим като парен чук по масата, като кажем „баста” на тази порочна практика. Това става със състав на комисията. Мисля, че ние знаем какъв може да бъде този състав и кои да бъдат хората, кой да бъде председателят или председателите, ако се възприеме ротационният принцип. (Оживление в ДПС, частични ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Шопов.
Заповядайте, господин Осман.
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Госпожо председател, уважаеми колеги! Както каза господин Шопов, в предишното Народно събрание с часове обсъждахме този въпрос. Не се притеснявахме. Ще издържим още 10-15 минути.
Господин Шопов, моето изказване е насочено към Вас. Колкото и силно да ударите на масата, само да са здрави, а виждам, че масите са здрави и ще издържат на Вашите юмруци.
Помня Ви от първите години на демокрацията – от крайно дясно в крайно ляво. Радвам се, че имате развитие в момента в тази посока. През 2001 г. искахте да бъдете кандидат от ДПС. Добре, че не сме Ви приели в ДПС. (Смях в ДПС.) Помните разговора в моя кабинет. Като член на либерална партия аз приемам всички тези заплахи като предизвикателство да вземем отношение.
Госпожо председател, обръщам се и към Вас – когато някой говори с такъв тон, би било добре от време на време поне да се направят забележки!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За процедура има думата господин Янакиев.
ОГНЯН ЯНАКИЕВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурното предложение този въпрос да се отложи за обсъждане в утрешния ден. Ние гласувахме да работим до 16,00 ч. Сега е 15,58 ч. Тоест или трябва да гласуваме да се удължи заседанието, или както аз предлагам – този въпрос да се отложи за обсъждане утре. И без това се разгоряха прекалено много страсти. Върнахме се в ерата на демокрацията. Въпросът е важен и трябва да се обсъди. Предлагам това да стане в утрешния ден. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно процедурно предложение? Заповядайте.
ИВАН ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Близо един час бяха чути всички аргументи и становища на всички парламентарни групи в 41-то Народно събрание по отношение на ал. 5, която засяга Комисията за контрол на Държавната агенция „Национална сигурност”. Нищо повече не може да се добави. По тази причина правя процедурното предложение за прекратяване на разискванията и пристъпване към гласуване (ръкопляскания), за да може да завършим с обсъждането и гласуването в предвидения срок. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване предложението за прекратяване на разискванията.
Гласували 197 народни представители: за 156, против 35, въздържали се 6.
Предложението за прекратяване на дебатите е прието.
Следва процедура за отлагане гласуването за следващото заседание.
Подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 208 народни представители: за 65, против 140, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Следва да продължим с гласуване по направените предложения.
От изказалите се народни представители се оформиха два варианта за редакция на чл. 17, ал. 5.
Първото е на господин Яне Янев. Ще го прочета точно. След това ще прочета и второто предложение, за да има яснота при гласуването.
Предложението на „Ред, законност и справедливост” е редакцията на ал. 5 да бъде следната: „Комисията за контрол на Държавната агенция „Национална сигурност” се формира на паритетен принцип – по един народен представител от всяка парламентарна група, и се председателства от представител на парламентарна група извън най-голямата група.”
Второто предложение, изложено от господин Цветанов, се припокрива в първата част относно паритетния принцип – по един народен представител от всяка парламентарна група, като се различава във втората част, по отношение на председателстването. Неговото предложение беше текстът да продължи: „и се председателства на ротационен принцип на две последователни сесии от представител на парламентарна група извън най-голямата парламентарна група.”
По реда на постъпване поставям на гласуване първото предложение на господин Янев за паритетния принцип и председателстване от представител на парламентарна група извън най-голямата парламентарна група. 
Гласували 204 народни представители: за 26, против 148, въздържали се 30.
Предложението не е прието.
За прегласуване – заповядайте, господин Бакалов.
ЙОРДАН БАКАЛОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам процедура на прегласуване и ще ви обясня защо.
Обръщам се към колегите от ГЕРБ и по-специално към техния председател. Аз мисля, че стана достатъчно ясен въпросът за ротационния принцип. Ротационен принцип може да се прави, господин Цветанов, тогава когато има конкретен скандален случай. Но тогава се правят подкомисии точно в тази сфера на сигурността. Ротационен принцип, както вие предлагате, със смяна през две сесии, означава едно единствено нещо и ще го кажа в прав текст: мимикрия на контрол! Вие искате мимикрия на контрол – волята е ваша! Ако вече искате да упражнявате ефективен контрол спрямо една специална служба, ДАНС, трябва да имате предвид нещо много важно - отговорността. Трябва да е ясно кой носи отговорността. Размитата отговорност е безотговорност.
Така че моля за процедура по прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обявявам процедура по прегласуване на предложението на господин Янев, така както го прочетох току-що.
Моля да гласуваме.
Гласували 213 народни представители: за 26, против 172, въздържали се 15.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението, направено от господин Цветанов, което запазва в първата част паритетния принцип – по един представител на всяка парламентарна група, и комисията да се председателства на ротационен принцип на две последователни сесии от представител на парламентарна група извън най-голямата парламентарна група.
Моля да гласуваме.
Гласували 200 народни представители: за 138, против 15, въздържали се 47.
Предложението за редакция на ал. 5 е прието.
Госпожо председател на Временната комисия, има ли предложения по ал. 6 и 7 на чл. 17?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! По ал. 6 има само едно предложение – в т. 5 вместо досегашният текст „в двуседмичен срок от приемане на решението” да се запише „в двуседмичен срок от избирането й приема вътрешни правила за работа, които се утвърждават от Народното събрание”. 
Като цяло текстът на ал. 6 се запазва в т. 1, 2, 3 и 4. 
По ал. 7 няма постъпили предложения. 
Временната комисия подкрепя запазването на досегашния текст, а именно „Народното събрание може да извършва промени във вида, броя и съставите на постоянните комисии”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Подлагам на гласуване редакцията на ал. 6 и 7.
Моля, гласувайте.
Гласували 205 народни представители: за 197, против 1, въздържали се 7.
Предложението е прието.
С това приемаме окончателната редакция на целия чл. 17. 
Приключваме днешното пленарно заседание.
Утрешното пленарно заседание ще започне в 9,00 ч.
Поради изтичане на гласуваното удължаване на времето за работа, закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 16,07 ч.)

Председател:
Цецка Цачева

Секретари:
Пламен Нунев
Драгомир Стойнев