Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-07-27

Председателствал: председателят Цецка Цачева 
Секретари: Мариана Даракчиева и Бисерка Петрова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум от 222 регистрирали се народни представители, поради което откривам заседанието.
Дами и господа народни представители, както ви е известно, на 23 юли 2009 г. приехме решение за провеждане на настоящото извънредно пленарно заседание с дневен ред, както следва:
1. Избиране на министър-председател на Република България.
2. Структура на Министерския съвет.
3. Избиране на Министерски съвет на Република България.
До председателя на Народното събрание е постъпило писмо от Централната избирателна комисия, заведено с вх. № 736-00-1 от 24 юли 2009 г., с което ни уведомяват за следното:
„РЕШЕНИЕ
№ 239
София, 23 юли 2009 г.
На 22 юли 2009 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Тодор Жаков Йосифов, избран от 2.Многомандатен район Бургаски от листата на политическа партия ГЕРБ в Четиридесет и първото Народното събрание.
На основание чл. 115, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия 
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител във 2.Многомандатен избирателен район Бургаски Иван Атанасов Алексиев от листата на политическа партия ГЕРБ.”
Решението подлежи на обнародване в „Държавен вестник”.
Председател на Централната избирателна комисия: Светла Димитрова и секретар: Мустафа Карадайъ.
Моля господин Иван Атанасов Алексиев да бъде поканен в залата за полагане на клетва.
Господин Алексиев, заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен.
ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ: Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се! (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да подпишете клетвения лист и заемете мястото си в залата.
За процедура думата има господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, предлагам днешното извънредно пленарно заседание да бъде предавано пряко по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище има ли? Не виждам.
Моля, гласувайте процедурното предложение.
Гласували 234 народни представители: за 233, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля камерите на Българската национална телевизия и микрофоните на Българското национално радио да бъдат включени за директно предаване на настоящото заседание.
Преминаваме към точка първа:
ИЗБИРАНЕ НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
До председателя на Народното събрание е постъпило писмо от Президентството, в което се казва:
„Уважаема госпожо председател,
В изпълнение на възложения от мен проучвателен мандат кандидатът за министър-председател на Република България господин Бойко Методиев Борисов предложи в срока по чл. 92, ал. 2 от Конституцията на Република България структура и състав на Министерския съвет.
На основание чл. 99, ал. 4 от Конституцията на Република България с Указ № 274 от 23.07.2009 г. предлагам Народното събрание да избере Бойко Методиев Борисов за министър-председател на Република България.
Ще ви прочета и указа:
„УКАЗ
№ 274
На основание чл. 99, ал. 4 от Конституцията на Република България 
ПОСТАНОВЯВАМ:
Предлагам на Четиридесет и първото Народно събрание да избере Бойко Методиев Борисов за министър-председател на Република България. 
София, 23 юли 2009 г.
Президент на Република България: 
(п) Георги Първанов”
Съгласно парламентарната традиция правя процедурно предложение в пленарната зала да бъде поканен кандидатът за министър-председател господин Бойко Борисов, поради което подлагам на гласуване това процедурно предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 232 народни представители: за 231, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Господин Борисов, заповядайте в залата.
Уважаеми дами и господа, както ви е известно от парламентарната практика, установено е по трите точки от дневния ред да се провежда общ дебат след докладването по т. 2 и т. 3 – структурата на Министерския съвет и избиране на Министерски съвет на Република България.
Считам, че като парламентаристи, които зачитаме традициите, следва в същия дух да изложим трите точки от дневния ред, след което да извършим дебатите, да подложим на гласуване всяка точка поотделно, да положат клетва избраният министър-председател и членовете на кабинета, с което да приключим работата по днешния дневен ред.
Очакваме господин Борисов в залата. (Депутатите от ГЕРБ, Синята коалиция, Атака и РЗС стават и с ръкопляскания посрещат господин Бойко Борисов.)
Давам думата на председателя на Парламентарната група на партия ГЕРБ да представи кандидата за министър-председател, предложен от президента.
Заповядайте, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин президент, уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател в оставка, уважаеми господа министри в оставка, уважаеми кандидат министър-председател господин Борисов, Ваше Светейшество, уважаеми госпожи и господа народни представители, скъпи гости!
В изпълнение на процедурата по чл. 99, ал. 3 от Конституцията на Република България и в съответствие с Указ № 274 от 23 юли 2009 г. на президента на Република България имам високата чест да ви представя биографичната справка на кандидата за министър-председател на Република България господин Бойко Методиев Борисов.
Бойко Методиев Борисов е роден на 13 юни 1959 г. Дипломира се във Висшата специална школа на Министерството на вътрешните работи. От 1985 до 1990 г. е преподавател във Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност на Министерството на вътрешните работи. Защитава дисертация на тема „Психо-физическата подготовка на оперативния състав” и му е присъдена научна степен „Доктор”.
През 1990 г. напуска системата на Министерството на вътрешните работи, а през 1991 г. основава фирма ИПОН-1, която е сред най-големите охранителни фирми в страната. Фирмата членува в Световната организация на охранителите IAPPA, като господин Борисов е персонален член на организацията.
През 2001 г. е назначен на длъжност „Главен секретар на Министерството на вътрешните работи” с указ на президента на Република България.
С Указ от 2002 г. на президента на Република България господин Петър Стоянов е удостоен със званието генерал-майор, а през 2004 г. с Указ на президента Георги Първанов е удостоен със звание генерал-лейтенант.
През 2005 г. е проведен частичен избор за кмет на гр. София, който е спечелен от господин Бойко Борисов. На проведените местни избори през 2007 г. той отново е избран за кмет на гр. София.
По време на професионалната си реализация в Министерството на вътрешните работи е награждаван многократно от министъра на вътрешните работи и е удостоен със следните международни награди от правоохранителните органи на евроатлантическите страни:
- червен кръст от министъра на вътрешните работи на Кралство Испания за заслуги към испанската полиция;
- почетен жезъл от генералния директор на полицията на Кралство Испания;
- почетен медал на френската полиция от името на президента на Република Франция и от името на министъра на вътрешните работи, вътрешната сигурност и местните свободи;
- медал за бойно сдружение от заместник-директора на ФСБ на Русия;
- сертификат за изключително добра работа и осъществен принос в борбата против фалшивото евро от директора на Европол господин Юрген Щорберг;
- сертификат за изключително ценен принос в развитието на двустранните отношения между българската и турската полиция в борбата с организираната престъпност и корупцията от Министерството на вътрешните работи и Генералната дирекция на турската национална полиция;
- сертификат за благодарност за изключителен принос за борбата с наркотиците от Службата за борба с наркотиците ДЕА към Департамента на правосъдието на Съединените американски щати;
- почетна титла „Командир на ордена на звездата на италианската солидарност” от президента на Република Италия. Този орден се връчва на чуждестранни граждани, които са допринесли значително за развитието на двустранните отношения между Италия и респективните им страни.
Убедени сме, че днес, избирайки министър-председателя на България, ще има сериозни предизвикателства в тежкото икономическо състояние и тежката икономическа криза, която има в страната. Убеден съм, че с екипа на Министерския съвет, с парламентарната подкрепа, която ще получи от парламента, ще могат да бъдат приети адекватни закони за бързото излизане от икономическата криза и връщане на доверието на България в Брюксел и да се възползваме от солидарността на европейския данъкоплатец в тежката икономическа криза.
Благодаря ви за вниманието. Да пожелаем успех на новото правителство, което, надявам се, ще бъде избрано! Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Цветанов.
Давам думата на кандидата за министър-председател на Република България да представи предложенията си за структура и персонален състав на министерския съвет, както и да ни запознае с програмната декларация за приоритетите на правителството на европейското развитие на България.
Заповядайте, господин Борисов.
БОЙКО БОРИСОВ: „Програмна декларация за приоритетите на правителството за европейското развитие на България.”
Уважаеми господин президент, уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател в оставка, уважаеми господа министри в оставка, Ваше Светейшество, уважаеми госпожи и господа народни представители, Ваше превъзходителство и скъпи гости! Трета година България е член на Европейския съюз и участник в европейската политика.
Това е факт и няма никой, който може да го постави под съмнение или да го промени. Успоредно с това доходите и животът на българските граждани и работата на държавните институции, управлението на страната остава далеч от стандартите в другите европейски държави. Българската история, българската култура, личните и професионални постижения на много български граждани се оказаха недостатъчни, за да бъдат приети и уважавани по достойнство от европейските граждани, институции и държави. Това не е преднамерено, а е резултат от поредица проблеми в управлението на страната досега, които пораждат недоверието на европейските ни партньори и ни представят като негативен пример. България получи кредит на доверие и бе приета за член на Европейския съюз през 2007 г. с очакването да доказва своята готовност и способност да следва европейските норми и стандарти. 
Но доверието на кредит има своите граници и те не могат да бъдат безкрайни. Дойде време да докажем, че можем да продължим реформите и да работим за отстраняване на констатираните и от Европейската комисия слабости. Това е първото и най-важното условие по пътя на европейското развитие на нашата страна. 
Основната цел на правителството на Политическа партия ГЕРБ, което представям днес пред вас, е да гарантира и осъществи европейското развитие на страната. Тук няма случайно съвпадение на имена и понятия. Ние получихме доверието на 1 млн. 670 хил. български граждани, които искат да имат самочувствие, да живеят и успяват, да бъдат управлявани като европейци.
Нашата политическа отговорност е да работим, за да отговорим на тези очаквания, без да допускаме компромиси в името на политическата стабилност и партиен комфорт.
Целите на правителството са високи и надхвърлят хоризонта на парламентарния мандат. Резултатите от тяхното осъществяване няма да дойдат бързо и веднага. Затова определяме няколко приоритетни направления, по които правителството на европейското развитие на България ще насочи волята и усилията си. Те не са нови за българските граждани. Вотът за ГЕРБ бе вот на доверието за тях.
Затова от тази висока трибуна декларирам волята на правителството на европейското развитие на България да работи за:
Първо, повишаване на доходите на българските граждани, растеж и модернизиране на българската икономика. От първия ден ще започнем активна работа за гарантиране и поддържане на финансовата стабилност, ограничаване на бюджетните разходи, спиране на разграбването на държавните ресурси и запазване и откриване на нови работни места.
В дългосрочен план ще създаваме благоприятни условия за развитие на българския бизнес и привличане на инвестиции. Модернизирането на българската икономика ще бъде осъществено чрез възстановяване и разширяване на традиционните български отрасли – земеделие и туризъм, чрез ускорено изграждане на транспортната инфраструктура, чрез въвеждане на нови технологии във всички отрасли.
Второ, гарантиране на правовия ред в страната, борба с престъпността и ограничаване на корупцията. Резултатите в тази посока трябва най-напред да се изразят в освобождаване на гражданите от мрежите на престъпност и корупция, които действат там, където администрацията не работи по правилата. Успоредно с това ще създаваме условията за ограничаване на корупцията на всички нива на държавното управление и за пресичане на връзката между организираната престъпност и власт. Борбата с корупцията ние определяме като основен и дългосрочен приоритет на нашето правителство. Затова декларирам ясната ни политическа воля за неговото осъществяване. Въпреки трудностите, които съществуват, натрупванията на негативни практики в обществото и администрацията, лично ще изисквам самовзискателност и дисциплина от всички членове на правителството, така както и от всички държавни служители и публични личности.
Трето, реформиране и подобряване работата на съдебната система за възстановяване на справедливостта в обществото. Българското общество ще ни повярва и ще подкрепя усилията ни, само когато почувства, че сме осигурили условията на справедливост и решаване на проблемите във всяка сфера и ниво на обществения живот. Първата стъпка за това е същността и осезаемата промяна в работата на съдебната власт. По тази приоритетна ос ще следваме препоръките в доклада на Европейската комисия и ще работим за осъвременяване на правната рамка, за спиране на забавянето на решения и повишаване на отговорността.
Четвърто, възстановяване недоверието на европейските ни партньори към страната и размразяване на спряното европейско финансиране. Без европейските средства не можем да излезем бързо от кризата и да обновим икономиката и живота на българите. Затова ще приложим ясни политически мерки, прозрачно, честно и активно осъществяване на разпределението и ефективното използване на европейското финансиране за икономическо и социално развитие на страната.
Пето, подобряване на социалната сигурност на българските граждани, създаване на благоприятна и здравословна среда на живот за гарантиране на личното и обществено здраве. Това ще осъществим чрез: активна социална политика и стимули за професионална активност на гражданите; стабилност на пенсионната система и реформирането й за устойчиво нарастване на пенсиите; подобрена организация на здравноосигурителната система и здравеопазването; насърчаване на физическото възпитание на гражданите и стимулиране развитието на спорта с високи постижения; гарантиране и опазване на околната среда и водите на България.
Шесто, развитие на човешкия капитал на нацията и създаване на условия за успех на всеки гражданин. Имаме амбиция и готовност да гарантираме съвременното европейско образование за децата и младите хора, условията за високи нива на развитие на българската наука и научните изследвания, възраждане на съвременната българска култура, опазване и популяризиране на националното културно-историческо наследство.
Седмо, превръщане на страната в основен фактор за стабилността в региона и в света, уважаван член на Европейския съюз. Основа на тази приоритетна ос е поддържането и развитието на партньорството с НАТО и Европейския съюз. С това ще се гарантират устойчивото развитие на българската нация, надеждна защита на свободата и интересите на българските граждани, мира и сигурността на Балканите и в Черноморския регион. 
За да постигнем резултати и повишим ефективността и успеха на нашето управление, ще завършим административната реформа и ще работим целенасочено за повишаване на административния капацитет на държавната администрация, като прехвърлим отговорностите пряко към Министерския съвет.
В условията на демографска криза ще посветим нарочни усилия, за да приобщим към мисията за европейско развитие на България всички български граждани. Това се отнася за живеещите в страната независимо от тяхната религия, етнос и политически убеждения. За живеещите извън границите ни българи ще провеждаме политика, която да им даде възможност да станат част от новите процеси в страната и да запазят националната си идентичност, култура и гордостта си от тях.
Пътят, по който тръгваме, няма да е лесен. Следващите месеци и дни той ще бъде предизвикателство не само за нас, но и за значителна част от българите. Но това няма да ни разколебае да отстояваме нашите принципи на управление.
В тази важна за всички българи зала заявявам, че ще провеждаме управление на: честност към гражданите и висока критичност към самите нас; откритост и прозрачност на всяко наше действие; отказ от корупция, неправомерно обвързване със скрити икономически, политически и други интереси; упоритост и последователност до постигането на конкретни резултати; диалог с обществото и гражданските организации; отговорност към българските граждани, институции и историята на България.
Правителството на европейско развитие на България ще следва тези принципи в своята политика и тогава, когато ще полага усилия, за да печели парламентарна подкрепа за своите решения. По волята на избирателите ние нямаме сигурно парламентарно мнозинство, но и в живота на българите няма сигурни гаранции за успех. Това обстоятелство не ни обрича или плаши. То ни дава шанс да вземем най-правилните решения. Благодаря на тези, които ще ни разберат, повярват и подкрепят.
Обръщам се и към нашите опоненти: разчитам на вас да бъдете честен и отговорен наш коректив. Очаквам го в името на общите ни национални интереси.”
Представям на Четиридесет и първото Народно събрание структура и персонален състав на Министерския съвет.
Структура на Министерския съвет.
1. Министерският съвет на Република България се състои от: министър-председател, двама заместник министър-председатели и министри. Заместник министър-председателите и министрите ръководят отделни министерства с изключение на министъра без портфейл.
2. Министерствата са: Министерство на вътрешните работи, Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на физическото възпитание и спорта.
3. С оглед на предлаганата структура се закриват: Министерство на извънредните ситуации и Министерство на държавната администрация и административната реформа.
4. Преобразуват се, както следва: Министерство на образованието и науката в Министерство на образованието, младежта и науката; Министерство на транспорта – в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Министерство на икономиката и енергетиката – в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
5. Създава се Министерство на физическото възпитание и спорта.
6. Възлага се на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка с преобразуването и закриването на министерства, включително преразпределението на функциите им, както и да определи функциите на министъра без портфейл.
Предлагам да бъдат избрани за членове на Министерския съвет на Република България следните господа:
Цветан Генчев Цветанов – за заместник министър-председател и министър на вътрешните работи;
Симеон Денчев Дянков – за заместник министър-председател и министър на финансите;
Росен Асенов Плевнелиев – за министър на регионалното развитие и благоустройството;
Тотю Младенов Младенов – за министър на труда и социалната политика; 
Николай Евтимов Младенов – за министър на отбраната;
Румяна Русева Желева – за министър на външните работи;
Маргарита Стефанова Попова – за министър на правосъдието,
Йорданка Асенова Фандъкова – за министър на образованието, младежта и науката;
Божидар Михайлов Нанев – за министър на здравеопазването; 
Вежди Летиф Рашидов – за министър на културата; 
Нона Иванова Караджова – за министър на околната среда и водите; 
Мирослав Христофоров Найденов – за министър на земеделието и храните; 
Александър Светославов Цветков – за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 
Трайчо Димитров Трайков – за министър на икономиката, енергетиката и туризма; 
Свилен Емилов Нейков – за министър на физическото възпитание и спорта; 
Божидар Димитров Стоянов – за министър без портфейл.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, призовавам ви да подкрепите правителството на европейското развитие на България, като гласувате за неговата структура и персонален състав!
Бог да е с нас и с България! Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ, Атака, Синята коалиция и Ред, законност и справедливост.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Борисов.
Уважаеми дами и господа народни представители, с оглед установената парламентарна практика следва да проведем общ дебат по структурата, състава на Министерския съвет и програмната декларация, както тя ви беше представена от кандидата за министър-председател.
На Председателски съвет уточнихме регламента за изказванията на всяка парламентарна група с оглед разпоредбата на чл. 48, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 41-то Народно събрание, както следва: Парламентарна група на ГЕРБ – 30 минути, Парламентарна група на Коалиция за България – 19 минути, Парламентарна група на ДПС – 19 минути, Парламентарна група на Атака – 17 минути, Парламентарна група на Синята коалиция – 16 минути и Парламентарна група на Ред, законност и справедливост – 15 минути.
С оглед разпоредбата на ал. 2 има възможност за удължаване на това време до една трета, което като минути прави: на Парламентарна група на ГЕРБ – 40 минути, на Парламентарна група на Коалиция за България – 26 минути, на Парламентарна група на ДПС – 25 минути, на Парламентарна група на Атака – 22 минути, на Парламентарна група на Синята коалиция – 21 минути и на Парламентарна група на Ред, законност и справедливост – 20 минути.
Искам да обявя, че желаещите да вземат отношение по точките от дневния ред могат да се запишат или да искат думата от място от залата.
Поради липса на други процедурни предложения обявявам начало на дебатите по избиране на министър-председател, структура, персонален състав на Министерския съвет и програмната декларация, с която ви запозна господин Борисов.
Има ли желаещи за изказвания? Да разбирам ли мълчанието като знак на съгласие с изложеното пред вас? Ако няма желаещи ще обявя разискванията, като несъстояли се, за приключени.
За последен път ще отправя покана, след което ще преминем към гласуване. 
Заповядайте, господин Станишев. (Оживление.)
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин президент, уважаеми господин вицепрезидент, уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми господин кандидат за министър-председател на Република България, уважаеми народни представители, Ваше светейшество, Ваши превъзходителства, уважаеми дами и господа! 
Разбира се, аз очаквах представители на мнозинството да започнат дебатите по това може би най-важно гласуване на Народното събрание, защото именно това гласуване определя и състава, и структурата на Министерския съвет, и приоритетите на неговата работа, а също така ясно определя положението на различните формации в този парламент по оста управляващи – опозиция.
Българският парламент, в това число през последните 20 години, е видял много различна и атмосфера, и начин на гласуване за Министерски съвет, и конкретни резултати при избора на различните правителства. ГЕРБ е политическата сила, която убедително спечели доверието на по-голямата част от българските граждани. Близо 40% от българите гласуваха за партията ГЕРБ и натовариха с високи очаквания и лидера на тази формация, и самата партия. 
Положително е това, че бързо се стигна до формиране на новото българско правителство. Днес, в условията на финансова икономическа криза, която има своите сериозни отражения и върху България, и няма как да ги няма, страната се нуждае от силно работещо правителство, от изпълнителна власт, която има ясна програма за антикризисни действия и за устойчиво развитие на нашата страна. 
Положително е също така, че неформалният лидер на партията ГЕРБ господин Борисов лично поема отговорността за управлението на държавата, тъй като е и лицето, човекът в партията ГЕРБ, който се ползва с най-голямо обществено доверие. Съставът на проектокабинета в голямата си част е от лица, непознати на политическата система, което носи своя кредит на доверие и също така вдъхва участие на много български граждани.
Очевидно, че днес правителството ще бъде избрано при това с голямо мнозинство, най-вероятно близо до конституционното. И това ще дава необходимата политическа стабилност на правителството, което формално ще бъде вероятно правителство на малцинството. Но не съвсем. 
Още на първото заседание на този парламент заявих, че Коалиция за България ще бъде градивна, силна, национално отговорна, социално ангажирана и когато е необходимо алтернативна опозиция на управляващите. Вярвам, че и партията ГЕРБ, и нейният лидер разбират, че правителството и мнозинството се нуждаят от силна опозиция, защото това е необходимо и за тяхната ефективност, това е необходимо и за страната, за да предпазваме от грешки, за да контролираме действията на управляващите да не се допускат грешки, които са се случвали и в миналото. 
Естествено е днес Коалиция за България да вземе ясна позиция по отношение на проектосъстава и структурата на новия кабинет. Коалиция за България ще гласува против предложението за новия кабинет не защото сме деструктивна опозиция, не защото искаме да действаме напук, но има ясни аргументи за нашата позиция.
Първо, самият вот на избирателите ни отрази место в опозиционното пространство. Хората, гласували за Коалиция за България, гласуваха за различна управленска програма от тази, която беше представена и защитена от спечелилата изборите партия. Нашата програма съдържаше съвсем различни и конкретни икономически и социални ангажименти и по отношение на икономическото развитие на България, и по отношение на доходите за предстоящия четиригодишен период, и по отношение на много политики. 
Второ, проличава достатъчно ясно десният характер на управляващото мнозинство. Защото, както казах, положението в парламента по оста опозиция – управляващи, се определя от гласуването за правителството или против него. 
Не мога да не изразя притеснение, че за Коалиция за България е тревожно, че за първи път в рамките на управляващото мнозинство ще бъде партия „Атака” като представители на крайния национализъм. И това притеснение не е само на българската левица. То е достатъчно силно разпространено и в Европейския съюз. Разбира се, характерът, форматът на управляващото мнозинство е преди всичко отговорност и избор на най-голямата парламентарна група – тази на ГЕРБ. Това е тяхно право и техен избор.
Трето. Едва днес успяхме да чуем от господин Борисов основните приоритети на бъдещото правителство и трудно бихме могли да гласуваме само на основата на така заявени накратко приоритети, защото в днешните условия страната се нуждае спешно от силна и ясна програма, по която избирателите да могат да контролират, наблюдават действията на изпълнителната власт, да отчитат успехите, да отчитат също така несвършеното от изпълнителната власт и от парламентарното мнозинство.
Досега трудно мога да обясня и да изясня за себе си какви точно ще бъдат програмните ангажименти на новото мнозинство и на българското правителство – дали тези, които са залегнали в предизборната програма на ГЕРБ, дали тези, които бяха формулирани от Синята коалиция, дали идеите на „Ред, законност и справедливост” за ограничен мандат на това Народно събрание и много други аспекти, дали предложенията на Партия „Атака”? И това е принципен въпрос, без отговор на който Коалиция за България не би могла да подкрепи новото правителство.
Четвърто. Какви са принципите на отношенията в новото парламентарно мнозинство? Голяма част от партиите, които заявиха вече, че ще подкрепят новото правителство, първоначално заявиха безрезервна подкрепа, след това формулираха определени условия или времеви порядък на тази подкрепа. Това създава, според мен, рискове и пред правителството, и пред стабилността на страната, и пред това какво ще се прави в рамките на този мандат.
Искам да припомня, че един от най-блестящите английски министър-председатели, управлявал дълги години Обединеното кралство, беше казал, че безплатно е само сиренето в капана за мишки. Знам, че през последните години думата „коалиция” стана непопулярна в българското общество. Сигурно голяма отговорност за това носят партиите, които участваха в последните две правителства и те бяха наказани от българските граждани, получавайки само близо една трета от гласовете на гражданите на страната, но искам да припомня, че за да има стабилно мнозинство и ясна политика, трябва да има и ясна отговорност за това кой я формира, какви са приоритетите, как се реализира. Засега не може да се каже докога и срещу какво е подкрепата, която ще получи очевидно новото правителство от редица партии, които формално не участват в управлението.
Пето. Повечето българи гласуваха за промяна. Без съмнение тя е необходима, но наред с това принцип на всяко демократично управление в Европейския съюз е съчетание между промяната и приемствеността, защото българската държава не е от вчера. Тя нито започва, нито ще свърши с тези избори и с това парламентарно мнозинство.
Вярвам, че е необходима последователност, предсказуемост и развитие на постиженията на България и през последните години, а също така развитие на реформите, част от които бяха успешни, част се нуждаят от актуализация и ускоряване. Този принцип досега не прозвуча от управляващата Партия ГЕРБ.
Шесто. Съвсем накратко бих коментирал и структурата без да акцентирам върху нея. Структурата и съставът на Министерския съвет са управленско виждане, приоритет, отговорност и право на бъдещия министър-председател. Наред с това посочих и в първия ден на Народното събрание, че смятам, че страната се нуждае на този етап от развитие на базата на опита и грешките, и успехите на предишното правителство, от координация, контрол и комуникация по отношение на работата с европейските фондове. Трябва да има ясна отговорност и контрол върху работата на отделните оперативни програми. Струва ми се, че премахването на този пост в Министерския съвет не е най-правилната стъпка. 
Би могло да се коментират и други неща и решения, в това число сливането на редица секторни политики – по информационни технологии и съобщения, туризъм, младежта и спорта, в съществуващите министерства. Това може да бъде и правилно решение, но може и да размие фокуса върху политиката в тези области. Така или иначе, това не е най-важното. Времето ще покаже дали тези управленски решения са били правилни.
Пожелавам успех на новия министър-председател и на новия Министерски съвет. Казвам го искрено, а не протоколно, защото страната ни се нуждае от стабилно управление, от успешно управление, от самочувствие за развитието на България. Разбира се, дали този успех ще се състои, ще зависи от редица обстоятелства и факти. На първо място – способността на новото правителство в бързи срокове да формира такава програма, която да опази макроикономическата и финансова стабилност на страната, стандарта на живот, в това число доходите и социалните постижения от последните години.
Нека да припомня, че световната криза започна през м. септември 2008 г., и досега в България в сравнение с повечето страни от Европейския съюз тя минава доста по-меко, отколкото в другите държави. Надявам се това да бъде запазено.
Второ, ще зависи от наличието на ясна и конкретна управленска програма за целия период от управлението, след приключване на кризата и излизане от нея.
Трето, изработване на ясни принципи и приоритети на новото управляващо мнозинство, което ще се очертае днес в парламентарната зала, за да не се превърне правителството или най-голямата политическа партия в Народното събрание в заложник на временни тематични мнозинства или мнозинства с условия, които не са ясни.
Четвърто, волята правителството да се опази от интересите на икономически кръгове, които подкрепиха Партията ГЕРБ.
И на последно място, сигурно не по значение, способността мнозинството в Народното събрание да не е просто придатък и машина за гласуване на изпълнителната власт, да бъде конструктивна част от управлението със своята отговорност.
С това приключва моето изказване. Още веднъж искам да пожелая успехи на новото българско правителство и да заверя, че Коалиция за България ще бъде, както казах – градивна, ефективна опозиция, ще работим в интересите на страната и за интересите на хората, гласували за Коалиция за България. Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Станишев.
Има думата за изказване господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Борисов, уважаеми колеги, дами и господа министри в оставка!
Синята коалиция ще подкрепи като част от мнозинството в Четиридесет и първото Народно събрание съставянето на правителството на ГЕРБ (ръкопляскания отдясно), изборът на господин Бойко Борисов за министър-председател, предложената от него структура и персоналния състав на кабинета.
Ние подкрепяме ГЕРБ, защото такава е волята на българския избирател, защото споделяме еднакви ценности и принципи като членове на Европейската народна партия, защото по този начин БСП и ДПС ще отидат в опозиция, ще бъдат ревизирани делата им в управлението на страната и виновните политици ще получат заслужено наказание.
Ние подкрепяме правителството и по още една причина. Това е Програмната декларация, която току-що чухме. Тази Програмна декларация в много отношения, като цели и като приоритети на политиката е това, което Синята коалиция иска да чуе от бъдещия министър-председател и от бъдещия кабинет като ясен ангажимент.
За нас, разбирайки естеството на процедурите и необходимото време да се изготви управленска политическа програма, е ясно, че на тази фаза – на избора на кабинета, е достатъчно да чуем приоритетите на правителството. Това са приоритети, които ние приветстваме, и ще гласуваме убедено за тях.
Синята коалиция ще подкрепя правителството на ГЕРБ за постигане на многобройните съвпадащи цели, включително това, което чухме, защото това е естествен начин да видим реализирани тези цели в управлението на страната. Ние ще подкрепим правителството на ГЕРБ в прилагането на всички конкретни политически решения, които съвпадат с политическите решения от нашата политическа програма, защото това е една от най-пълните, прецизни и добре обмислени, непротиворечиви програми, които бяха представени на българския избирател по време на изборната кампания.
Ние не сме съгласни с това, което казват от Българската социалистическа партия - че страната е в добро здраве, с добра макроикономическа стабилност. Няма добра макроикономическа стабилност в страна, в която съществено не се изпълняват бюджетните приходи, зрее и се проявява вече финансова криза – криза на бюджета, изразена като криза на несъбрани данъчни и неданъчни приходи. Тази криза ще бъде в големи мащаби, затова беше непочтено да се прави изказване, с което да се укрива тази истина от българския избирател, от българската публика, от българското общество, от народните представители. 
Ние знаем, че обстановката е тежка. В Синята коалиция спорим колко тежка е, но във всички случаи управлението на Тройната коалиция не оставя страната в добро финансово и икономическо състояние. Икономиката е в тежка криза – тежка криза, която още не се проявява в макроикономическите индикатори. Спадането на потреблението на електричество за производствени цели е около 40%. Консумацията на течните горива, които са най-ярките измерители за икономическата активност, е спаднала с над 30%. Как може това нещо да се нарича добро състояние?! По-добре е да се каже истината – че ще бъде трудно.
Аз между другото заради това лично приветствам господин Бойко Борисов, защото той не продаваше тук илюзии. Пожелавам му да затвори фабриката за илюзии, която беше отворена и осем години бълваше разочарования в българското общество. Напълно да я затвори и да каже на българското общество, че наистина ще премине през сурови и тежки решения, през сериозни изпитания, за да излезе на пътя на икономическото развитие и на въвеждането на европейското право. 
В това отношение Синята коалиция, без да е част от управляващите, както се опитаха тук спекулативно да казват... Кой е част от управляващите, казват самите управляващи. В случая ГЕРБ казва, че поема отговорността сам. Няма нужда да пришивате който и да е към кабинета. Кабинетът е еднопартиен, той е кабинет на политическа партия ГЕРБ. Така е решила политическата партия и така ще бъде. В този смисъл нека да е ясно, че Синята коалиция не е част от правителството. Тя не е част от управлението на страната, въпреки това ние сме част от мнозинството, което ще избере това правителство и което ще го подкрепя.
Синята коалиция ще предостави на ГЕРБ, стига ГЕРБ да има желание за това, всички разработени от нас политически решения на многобройните висящи проблеми пред българската държава и пред българското управление, защото имаме подробна представа за това какви са проблемите пред страната, имаме и готовност да участваме в изработването на техните решения. Ние предлагаме да участваме в изработването на правителствената управленска програма, защото такава програма е необходима още през м. септември - със своята антикризисна програма, със своята програма за ревизия на бюджета, с обявяването на истинското положение, в което страната ни се намира. Ние сме готови да участваме открито с целия професионализъм, капацитет и опит, който притежаваме. 
Освен това Синята коалиция декларира готовност да участва в разговори, тъй като тук ще бъде мнозинството, парламентарното мнозинство да бъде живо непрекъснато. То да работи за постигане на съгласие по ключовите приоритети на самото Народно събрание, по които вероятно ще имаме възможност да дебатираме и да постигнем съгласие, и сме готови да дадем своите предложения за това.
На добър час на правителството на ГЕРБ!
На добър час, господин Бойко Борисов! Като министър-председател на страната ще имате подкрепата на Синята коалиция! Благодаря ви. (Ръкопляскания в мнозинството.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Костов.
Има ли други желаещи за изказвания?
Господин Янев, заповядайте.
ЯНЕ ЯНЕВ (РЗС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Борисов, Ваши Превъзходителства, уважаеми колеги народни представители! Ред, законност и справедливост безусловно ще подкрепи правителството на ГЕРБ. (Ръкопляскания в мнозинството.) И това няма да бъде правителство на малцинството, другари социалисти и депесари! Винаги през първите шест месеца правителството на Бойко Борисов ще може да разчита на 126 гласа, каквото и да се случи, тоест това не е и не може да бъде правителство на малцинството. 
Нещо повече, считам, че тези, които доведоха държавата до тотална катастрофа, които й оформиха образа на най-корумпираната, най-бедната и най-провалената в Европейския съюз, да стават и да правят обструкции, да стават и да се съмняват за един или друг формат на мнозинството, най-малкото е безотговорно към държавата. Единственото, което бихте могли да направите, е да си сведете главите, друг ход нямате! Но това няма да бъде достатъчно, защото българското общество очаква възмездие, очаква отговорност и то персонална, а не обща, такава каквато правеха през целия двадесетгодишен преход.
Ред, законност и справедливост ще продължи своята битка срещу корупцията, защото корупцията няма цвят – тя не може да бъде лява, дясна или центристка. И за разлика от нашите колеги от Синята коалиция, които казаха, че не участват в управлението, ние от Ред, законност и справедливост казваме, че през тези шест месеца, когато даваме кредит на доверие, го даваме напълно и безусловно и ще носим тук, в парламента, отговорност заедно с колегите от ГЕРБ.
Ние считаме, че сега, на този етап, страната се нуждае от антикризисна програма, нуждае се правителството да получи своята подкрепа и да може да предприеме конкретни реформаторски действия. Това може да се случи само и единствено, ако в парламента работи едно солидно конституционно мнозинство.
Ние заявихме още в изборната нощ, че България има уникален шанс за създаването на конституционно мнозинство, което да сложи край на 20-годишния порочен преход. Само този парламент има шанс да сложи точка на андрейлукановия модел и България да тръгне по нов европейски път. В противен случай отново рейтингът и кредитът на доверие главоломно ще паднат и обществото ще загуби очакванията си.
Затова още веднъж искам да поздравя господин Борисов, че ние в „Ред, законност и справедливост” забелязахме един състав на правителство на експертна основа – млади и амбициозни хора. Затова им желаем „На добър час!” и ще гласуваме за него, за структурата и състава на Министерския съвет. Благодаря. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Други желаещи за изказване?
Заповядайте, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (АТАКА): Уважаема госпожо председател, Ваше Светейшество, господин президент, господин министър-председател, дами и господа гости, дипломати, дами и господа журналисти, дами и господа народни представители! Парламентарната група на партия Атака дава своята подкрепа, своята категорична подкрепа за този кабинет, който господин Борисов представи днес! (Ръкопляскания от мнозинството.)
Тук аз няма да се заигравам с понятията „условно”, „безусловно”, „резервно”, „безрезервно”, защото смятам, че страната ни в момента има нужда от силно правителство, от силна подкрепа в парламента, за да се извършат тези реформи, които цялото ни общество очаква. Смятам, че ние сме длъжни да дадем тази подкрепа като български патриоти. Смятам, че няма по-висока цел в момента от това България да дръпне, да излезе от образа на корумпирана държава, където беше вкарана от предишни управления, и да застане като една от първите европейски цивилизации, една от гордите нации на Европа, както ние винаги сме пледирали да бъде такава.
Много ви моля, уважаеми предишни управляващи, не търсете под вола теле. Недейте да бъдете притеснени от подкрепата на партия „Атака”, защото вие не се притеснявахте преди това от подкрепата на други партии, които бяха очевидно корумпирани, които въртяха своите обръчи от фирми, които изсичаха българските гори, ограбваха българската икономика и това ставаше все по-драстично. Вие не се притеснявахте от тях, господин бивш министър-председател. Вие се притеснявате от партия „Атака”. Чувам такива приказки. Защо? Нима партия „Атака” участва в ограбването на България? Нима партия „Атака” има досега един управляващ – един човек в съдебната система или един човек във всички тези звена, които продължават да бъдат критикувани от нашата общественост и от нашите партньори в Брюксел?! Не! Атака е партията, която не е управлявала досега, не е била корумпирана, не е участвала в корупцията и е против тази корупция, която всички искаме да пресечем.
Така че не се притеснявайте от българските патриоти, господа бивши управляващи. Притеснявайте се от това, което сте вършили, защото българското общество иска поемане на отговорност. Говоря тук за санкции изцяло в рамките на правовата държава – не за извънредни мерки. Никой не иска това. Никой не иска лагери и репресии, каквито бяха прилагани от комунистическата власт след 9 септември 1944 г., но българското общество е жадно за възмездие в рамките на правовия ред за всички тези, които се подиграваха с българската демокрация, с положението на българския народ, с неговото имотно, финансово състояние и с това, че го поставиха на колене като мизерстващ, подтиснат, болен, объркан, безнадеждно объркан народ в ХХІ век. Всичко това трябва да се промени!
Българският народ е мъдър, защото даде своя вот на партия ГЕРБ, така че тя да бъде основната, определящата, управляващата сила. Но той даде и своя вот на още няколко парламентарни сили, сега тук в момента – три групи, които да бъдат и поддръжник, и коректив на това управление, което започва от днес. Защото народът знае, че ако дадеш цялата, пълната власт тотално на една партия, на група от хора или ако щете – на един човек, колкото и да му вярваш, той може да кривне. Затова народът постави коректив в лицето на партия „Атака”, на Синята коалиция, на РЗС. Радвам се, че днес в пленарната зала има единство и че тези три партии, тези три парламентарни групи, които сега заявяваме подкрепата си за ГЕРБ, правим разделението между досега управлявалите, които имат да плащат грехове, и тези, които ще поддържат новото управление.
Бившият министър-председател каза кой ще носи отговорност. Много е ясно. Кабинетът е еднопартиен. Ще носи отговорност министър-председателят, който се нагърбва с голямата трудност сега да извежда България от кризата, в която се намираше тя. Отговорността ще бъде изцяло на този кабинет. И всеки, който поема този пост, знае много добре каква тежест поема. Ние ще даваме своята подкрепа, защото така иска българският народ. Ние ще даваме своята подкрепа, защото българският народ иска алтернатива на това, което беше досега. Нима можем да не дадем подкрепа на намеренията, които бяха заявени тук – справяне с корупцията, оптимизиране на държавната администрация, пресичане на кражбите, слагане на правила най-после в България, така че всеки да бъде на мястото си, всеки да знае, че е еднакво равен пред закона?! Нима това не го иска всеки български патриот, всеки българин?! Разбира се, че го иска! Нашият път е да подкрепим това правителство, без да слагаме срокове, без да слагаме условия, което не означава, че можем да бъдем безкритични.
Предполагам, надявам се и съм убеден, защото и контактите, които съм имал с господин Борисов, ми доказват това – че ние ще обсъждаме творчески, колегиално, политически това, което ще се върши, и нашата дума ще се чува. Така разбирам партньорството в парламент, който поставя началото на нов етап в българската история. Това не са силни думи, не са пресилени думи, защото за първи път ще имаме управление от една партия, на която не й достигат няколко мандата в парламента за мнозинство, която ще бъде подкрепена от три парламентарни групи, без те да имат своите министри или постове в изпълнителната власт.
Аз мога да проявя разбиране към съмненията, които се изказват от господин бившия министър-председател, че такъв модел досега не е имало. Съмненията са, че той няма да е стабилен. Аз казвам, че той може да бъде по-стабилен от една формална коалиция, каквато имахме досега, защото досегашните коалиции бяха пазарлък. Те бяха сделка – 3:5:8 или някаква друга пропорция, която раздаваше постове, места и благини. 
А може би е дошло времето вече да видим един друг модел – на политическото джентълменство, в което наистина даваш своята подкрепа, за да върви страната напред. Колко пъти сме чували тези намерения от политици през тези 20 години и колко малко случаи на доказване на тези намерения сме виждали! Защото винаги досега се е говорило, че аз заемам еди-кой си пост, за да развивам, да помагам, да дръпна България напред, след което започва пазарлък, започват задкулисни споразумения и сделки, а накрая виждаме плачевен резултат. 
Сега заставаме пред нов етап – етап на политическото джентълменство, в който подкрепата за кабинета не е срещу благини. Нима не може да съществува такъв модел?! Нима сме загубили вяра, че някой може безкористно да помогне България да върви напред?! Ако сме загубили – много зле! Мисля, че не сме, защото вярата е нещо, което не умира. Вярата ни е движила напред през всичките векове на робство, на премеждия, вярата е спасила българската нация!
Затова аз съм убеден, че това ще бъде стабилно управление. Аз съм убеден от добрата воля и намерение на господин Борисов, тъй като го познавам лично, и казвам, че това ще бъде стабилно управление, то ще постави нов етап в българската история.
Всичко това, разбира се, ще трябва да го доказваме ден след ден. Нещата не приключват след този тържествен ден, в който ще има шампанско, ще има поздравления. Нещата тепърва започват.
Ето защо нашата подкрепа ще бъде наистина доказателство, че искаме да спасяваме България. Нашата подкрепа ще бъде доказателство, че може най-после да се случи нещо, което всички българи желаеха – да се работи за Родината така, както работиха нашите национални герои. Безкористно да си готов да даваш усилия, време, енергия, живота си, ако трябва, без да искаш нещо насреща. Хайде да го докажем този път и да извадим от безверието българският народ. 
Аз пожелавам здраве, издръжливост и успех на новия министър-председател! С Бога напред, да живее България! Няма по-високо от нея. (Бурни ръкопляскания от ГЕРБ, Синята коалиция, Атака, РЗС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители, желаещи да вземат отношение? Господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин вицепрезидент, уважаеми господин министър-председател в оставка, уважаеми госпожи и господа министри в оставка, уважаеми господин кандидат за министър-председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, Ваши светейшества, Ваши Превъзходителства, уважаеми гости! Изборът на правителство е най-важният акт на Народното събрание, отношението към който структурира управляващото мнозинство и опозицията. Подчертавам нарочно това, защото само за една седмица от старта на 41-то Народно събрание, включително и днес станахме свидетели на множество опити да се обезсмислят тези основополагащи за едно демократично гражданско общество категории.
Ние не споделяме опита парламентът да се представя като някаква аморфна маса, в която няма ясно изразен профил на управляващи и опозиция. Заличената граница между тях по принцип, а не по конкретни теми – отварям скоба, за да кажа, че по доста национално значими теми, така както е било, и това 41-во Народно събрание ще постига мнозинства ад хок, много по-широки от онова управляващо мнозинство, което се задава днес. Възможно е да стигаме и до консенсусни решения, но това не снема разбирането ни, че не е възможно да се заличи по принцип границата между управляващи и опозиция, защото така създаваме предпоставки, включително и за налагане на лична воля, което в учебниците по политология се определя и другояче. Точно за това ще изразим категорично и ясно отношение и към трите проекта за решения, което ще определи мястото на Движението за права и свободи като опозиция и на кабинета, и на управляващото мнозинство, което днешното гласуване ще оформи.
Вотът на 5 юли бе спечелен от партия ГЕРБ. Най-важната му характеристика е, че този вот бе пределно персонализиран. На 5 юли около 1 милион 600 хиляди гласуваха за ГЕРБ заради господин Бойко Борисов. Надявам се тази констатация да не засегне никого от тези 116 колеги от ГЕРБ, защото, първо, казаното е за техния лидер, и, второ, възможно е всеки един от тях сам по себе си, както се казва, да е от достоен по-достоен. 
Фактът, че господин Бойко Борисов пое отговорността на министър-председател, трябва да се оцени по достойнство и той трябва да бъде поздравен за това без излишна куртоазия, с подобаваща сериозност, защото по този начин се покрива едно много важно условие за евентуално стабилно управление.
Дали обаче са налице и останалите предпоставки за стабилно управление? 
Първо, независимо дали ще продължавате да спорите за това или не, пред нас е фигурата на един кабинет на малцинството в 41-то Народно събрание. Предвид на особената чувствителност на колегите от ГЕРБ тутакси уговарям, че малцинство не значи малко, но не значи и мнозинство.
Уважаеми колеги, вие спечелихте с много, но не сте мнозинство. Не ви стигат 5 до необходимите 121 по Конституция.
Да припомня, преди 8 години царят спечели 120 и макар да бе само на един мандат от самостоятелното мнозинство, прибягна до коалиционната формула. Вероятно с присъщата си мъдрост бе прозрял, че развитието на политическия процес в България не е на етап, който да позволи да се понесе правителство на малцинството. Дали сега подобна формула би била успешна и дали 41-ят парламент вече е узрял за нея, ще покаже времето.
Въпросът е не дали ще получите подкрепата на партиите извън БСП и ДПС. Те ще ви я дадат, най-малкото защото няма друг полезен ход. Въпросът наистина е: срещу какво или, с други думи, доколко ще е принципна и най-вече колко ще трае подкрепата?
Това все пак не е Движението за права и свободи, която партия владее изкуството да генерира стабилност на управлението и знае да крепи и знае да крепи дори когато основният субект на властта е разколебан или даже разединен. (Смях и весело оживление в средния блок и дясната половина на залата.)
Ще прокънтят тези думи, уважаеми колеги …
Много е вероятно метафората за вълците в овчи кожи да не се отнася непременно до ДПС, а да има други адресати. На нас не са ни нужни метаморфозите от вълка до овцете и от овцете до вълка, защото поведението ни е предвидимо. Ние сме наясно, че не се нуждаете от нашата подкрепа. По-важно е, че сме наясно и защо не можем да я дадем. Ние по-скоро ви трябваме като разграничителен маркер за бързо изграждане на партийна и на управленска идентичност, но имаме съзнанието, че нищо в политиката не е вечно, включително и това усещане за изолиране на ДПС, което по конюнктурни, а не по същностни съображения се създава.
Да се върнем към основната тема. Защо, въпреки че е откровен риск, така упорито се налага кабинет на малцинството? Не вярвам да е въпрос само на манталитет. Възможни са и други отговори, от които категорично бихме искали да се изключи хипотезата, че артикулираната при откриването на 41-то Народно събрание идея на господин Яне Янев за ограничен мандат на това Народно събрание от година-година и половина, след което да се върви към ново Велико Народно събрание, не е собствено негова или поне не е само негова. Много бихме искали тази хипотеза наистина да не е актуална. 
Второто обяснение е още по-интересно. Действително останалите три партии, които заявиха подкрепата си, вероятно съзнават недостатъчната си сила и легитимност и затова се крият зад формално еднопартийния кабинет.
Уважаеми колеги, кой заслужава да участва в управлението? Кой е готов да управлява? Това не е въпрос на избор на самия политически субект. Тази оценка се дава от избирателите. Каквото и да прави политическата сила, го прави в две качества – или управлява, или като опозиция дава заявка, претендира, че е готова да управлява. Оценката и за едното, и за другото се дава на вота.
На 5 юли тази година някои от партиите, които днес се припознаха като съмодератори и на властта, и на дневния ред на обществото и които на всяка своя втора дума говорят за Движението за права и свободи, би трябвало да си дадат сметка, че това е партия, която излиза с ръст от втори управленски мандат, за разлика от други, които излизат от втори управленски мандат със загуба на доверие. Може би тук наистина е актуална тезата за едно усещане за оригинална истинност, която става още по-значима колкото по-малко оставаме в Народното събрание, но политиката все още не е антиквариат. 
Искам да кажа няколко неща във връзка с профила на един от основните участници в управляващото мнозинство – Партия „Атака”. Независимо, че за първи път чухме едно тактически добре премислено, кротко изказване на господин Волен Сидеров, ние продължаваме да смятаме, че стабилността на мнозинството с Атака не е въпрос на аритметика, а е въпрос на идейна съвместимост или несъвместимост. Ние бихме разбрали бурните аплаузи, с които ГЕРБ посрещна лидера на Атака при откриването на Четиридесет и първото Народно събрание, и с които днес го изпрати. Бихме го отдали на емоцията на празничните заседания, но не би имало обяснение споделянето, камо ли пък превръщането в реална управленска политика на идеите на Атака категорично несъвместими с европейския ценностен модел. Явно обаче сте застъпили това направление в управлението – факт, който обяснява подкрепата на Атака и факт, който не може да се скри зад формулата на еднопартийния кабинет. Това, че кабинетът е еднопартиен не скрива, а подчертава участието на Атака в това управляващо мнозинство.
Ние не бихме могли да подкрепим правителство, в което участва „Атака”, макар и не със свои министри, със своите антиконституционни недемократични идеи. (Реплики от Атака: „У-у-у!” и ръкопляскания.) Ние не бихме могли да не кажем „Не!” на крайния национализъм на Атака, който не може да се скрие зад какъвто и да е персонален параван в кабинета. Разбира се, уважаеми госпожи и господа, това е абсолютно непреодолима принципна позиция на Движението за права и свободи. Мандатът е ваш, ваше е и правото как ще го реализирате. Ние ще кажем, че България има нужда от успеха на всяко правителство, без значение кой е премиерът, без значение кои са управляващи и кои са опозиция. Затова не бихме искали да гледаме поредния сериал на фирма „Крушението на идолите”. Най-искрено вече не желаем да сме свидетели на подобно нещо. 
Това наистина е финалът на изказването ми – демокрацията не търпи управленски абсолюти, още малко безалтернативността. Най-лошото, което може да се случи на едно правителство е слабата опозиция. По-лошото от слабата опозиция е липсата на опозиция. Ние няма да бъдем опозиция на верните решения. 
Логото, което чухме днес – „Правителство на европейското развитие” е сполучливо подбрано, уважаеми господин бъдещ премиер. Проблемът на българската политика отдавна не е във вярното дефиниране на целите, а в капацитета за тяхното реализиране. 
Движението за права и свободи ще бъде конструктивна и силна опозиция и на кабинета, и на управляващото мнозинство. На добър час! Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Местан.
За изказване има думата господин Мартин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, господин президент, господин Борисов, Ваше Светейшество, Ваши Превъзходителства, уважаеми гости, уважаеми дами и господа! България се намира в условията на тежка криза – нещо, което БСП и ДПС се опитват не само да премълчат, но и да заблудят българското общество. В условията на криза има едно нещо, което е по-важно от всичко и това е да има стабилно правителство и политическа стабилност, така че беше въпрос на държавническо решение и държавническо поведение от страна на Синята коалиция да подкрепим създаването на правителство. Още повече, че между програмите на Синята коалиция и ГЕРБ има максимално висока степен на съвпадение. 
Големият въпрос оттук нататък е: как ще извадим България от кризата, как ще възстановим доходите на хората, как ще помогнем те да живеят по-добре? Отговорът на този въпрос започва и задължително минава през ревизиране управлението на БСП и ДПС и справяне с тежкото корупционно наследство. Ако някой има илюзията, че без решаване на този въпрос ще бъдат върнати обратно европейските фондове, това е голяма заблуда. Истината трябва да бъде извадена на светло докрай, да спечелим обратно доверието на нашите европейски партньори. Колеги, оправия няма без изваждане на цялата истина, за цялото негативно наследство на БСП и ДПС. Това ясно трябва да бъде заявено, а без европейските фондове, без тези милиони евро в българската икономика, ефектите от кризата не могат да бъдат смекчени и не могат да бъдат овладени. Това ясно и категорично трябва да бъде казано и направено. Още тази есен трябва да бъде възстановен достъпът до европейските фондове – трудна задача, но без нея няма да мине.
Бързам да кажа в самото начало, че ние категорично ще подкрепяме всяка добра инициатива, но няма да премълчим там, където има забавяне, и там, където има проблеми. Това ще бъде нашето поведение. Смятам, че такова поведение е полезно както за самото правителство, така и за всички наши избиратели и за всички български граждани.
Още м. септември е необходима не само управленска програма и тези приоритети, които господин Борисов прочете днес, са добра основа. Не чух след това изказвания по темата, а това е най-важният въпрос. Още м. септември трябва да бъде отговорено на няколко ключови въпроса, а именно колко голям е дефицитът, колко голяма е пропастта в бюджета, защото БСП крие отговора на този въпрос. Това се прави не случайно, а за да се избяга от отговорност, да се скрие тази отговорност. Нашата прогноза е, че става въпрос поне за 3 млрд.лв. дефицит. Това е наследството на БСП и ДПС. Това е вашето наследство – един огромен проблем.
Другият въпрос, на който трябва да бъде даден категоричен отговор веднага, е какво става с „Белене”, с „Южен поток” и „Бургас – Александруполис”. Хората от Бургас, от Бургаска област, от цяла България задават този въпрос: какво точно е подписано и тези проекти могат ли да бъдат спрени? Това има пряка връзка с кризата, защото финансирането на тези проекти е огромна тежест за цяла България. 
Това, уважаеми господин Борисов и уважаеми представители на правителството, трябва да бъде дадено като отговор още м. септември, тъй като иначе рискуваме всички кризата да се задълбочава. Тези проекти трябва да бъдат спрени. Ако няма частен инвеститор за „Белене”, да не бъде реализиран проектът. Каза го Синята коалиция, каза го и ГЕРБ, сега е моментът да си удържим на думата, защото това е добро за България.
Ревизията на управлението на БСП и ДПС включва и нещо повече – бяха направени заменки, бяха направени много сделки под масата, те не са явни и не са извадени пред обществото. Ако това не се направи по най-бързия начин, вече ще бъде късно и цената ще бъде много висока. А цената на всички тези сделки е не само загубено доверие от Европейския съюз, не само загубено доверие от българските граждани, а много милиони загубени в условията на криза. Такава цена ние от Синята коалиция не щем да плащаме. Затова ще настояваме още в края на м. септември заедно с управленската програма да видим точна оценка, ясна оценка на всички бели и престъпления, извършени от предишното управление. Това не може да бъде нито простено, нито забравено, а трябва да има незабавни мерки и последствия. Цяла България трябва да види, че има последствия, че има престъпления, но че има и наказания. Това трябва да види цяла България още тази есен. Иначе ние не можем да продължим напред, колеги.
Специално се обръщам към колегите от ГЕРБ по този въпрос – не можем убедително да продължим напред, ако не отговорим на тези въпроси пред цялото българско общество още тази есен. Тези отговори са очаквани и задължителни.
Некрая искам да завърша с това, с което започнах, че ние ще гарантираме политическа стабилност, но за да се случи тази стабилност, трябва да има решителност и воля не само от българския парламент, а най-вече от страна на българското правителство. За съжаление се намираме в етап, в който не може да се действа на принципа на пробите и грешките. Грешките имат жестока цена сега, защото наследството, което остави предишното управление, е наистина зловещо, наистина е много тежко.
Пожелавам успех на господин Борисов и на новото управление. Всички ще спечелим, ако то е успешно. Трябва да бъде такова, за да видим една нова България. Искам да ви напомня, че всеки един от вас даде клетва пред Народното събрание, такава ще бъде дадена и от новото правителство, да се ръководи от интересите на народа. Нека да го направим заедно и тогава наистина ще успеем. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ, Синята коалиция, Атака и РЗС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Димитров.
Има ли други желаещи?
Господин Цветанов, заповядайте.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин президент, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Борисов!
Скъпи колеги, днес сме пред избора за бъдещото правителство на България. Искам да благодаря на всички колеги от другите парламентарни групи, които ще гласуват за националноотговорната политика, от която днес се нуждае България. Убеден съм, че всяка една от политическите формации, независимо от спекулациите, ще запази своята идентичност, защото това е ангажимент, който всяка една от политическите партии е поела към своите избиратели. Ние, влизайки в българския парламент и в тази тежка икономическа криза, се нуждаем повече от всякога от бързото формиране на българското правителство.
Убеден съм, че в дните и в месеците ние ще имаме необходимия конструктивен диалог дори и с Коалиция за България, дори и с ДПС, и с всички останали политически формации. Защото има национални приоритети за България, около които трябва да се обединим и да загърбим теснопартийните си интереси, защото България е над всичко. Политическата отговорност и ангажимент, с които поема Политическа партия ГЕРБ, Парламентарната група на ГЕРБ, съм убеден, че това правителство ще бъде по-различно от всички досега и то ще бъде с подкрепата на парламентарните групи, извеждайки националните приоритети за бъдещето на България.
Благодаря на всички, които ще подкрепят бъдещия кабинет. Оставяме отворена вратата за конструктивен диалог с всички парламентарни групи, защото България и Европа се нуждаят от силна България, а не от България, която няма изведени приоритети, около които не може да се обедини. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ, Синята коалиция, Атака и РЗС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Цветанов.
Има ли други желаещи?
Господин Орешарски, заповядайте.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин президент, уважаеми господа премиери, Ваше Светейшество, Ваши превъзходителства, дами и господа народни представители! Позволете ми първо да поздравя мнозинството и формираното от него проектоправителство, като му желая успех.
Веднага искам да добавя, че настоящата ситуация, повлияна от глобалната финансова и икономическа криза, предопределя изцяло първите стъпки на новото правителство. Въпреки многото коментари, които се чуха и навън, и тук в тази зала, до момента България се представя достойно в сравнение с повечето страни – членки на Европейския съюз, в това число с всички страни от региона. Това е така не защото имаме по-солидна или по-конкурентна икономика от тях, а е така, защото за целия мандат водихме благоразумна фискална политика, а от края на миналата година приложихме и пакет допустими антикризисни мерки. 
Свидетелство за това са достатъчно оценки по отношение на конвергентната програма и на макроикономическото състояние както на Европейската комисия, така и на Международния валутен фонд. Последната е с дата от една седмица само – това е Кредитната агенция „Мудис”. 
От днес пред новото правителство стои нелека задава, подчертавам, да продължи същия тип политика. Дали ще успее? На този етап не съществуват достатъчно аргументи за позитивен отговор, защото в последните седмици, в това число и днес тук, в тази зала, се чуха достатъчно критики на досегашната политика, което аз лично разчитам като заявка за изменение. В каква насока? За мен, а ми се струва, че и за всички нас в тази зала, не е много ясно.
Последните седмици се открои липса на идеи. Залисани в критика не промотирахме – от мнозинството, разбира се, нито една нова идея, нито един инструмент за частично макар противодействие на кризата.
Ето затова изразявам съмнение в готовността на новото правителство да приложи какъвто и да е стабилизационен план при цялата условност на термина.
Уважаеми дами и господа народни представители, искрено ще се радвам, ако бъда опроверган. Дано икономическият екип има някакъв таен сценарий, който да въведе в действие, и кризата да продължи да има по-меки проявления у нас в сравнение с други страни. Докато не го оповести обаче, аз ще запазя своя скептицизъм. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Орешарски.
Има ли други желаещи за отношение по темата?
Заповядайте, господин Семов.
АТАНАС СЕМОВ (РЗС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин президент на републиката, уважаеми членове на правителството в оставка, Ваши Светейшество, уважаеми господин Борисов, дами и господа народни представители!
Декларацията, която чухме, няма как да замести програмата на бъдещото правителство, поради което съм абсолютно убеден, че още в началото на есенната работа на правителството – през септември може би, както беше казано, трябва да видим една разгърната и дългосрочна програма. На мен ми се иска да засегна само три въпроса, които смятам за ключови за българската нация днес.
Първият въпрос е свързан с корупцията. Тя е не само проблем на управлението, бих казал и смисъл на досегашното управление, а и основна причина за мизерията, в която живеят голяма част от българските граждани и основна причина за изключително негативната представа за България в Европа. Поради това за мен няма съмнение, че световната икономическа криза е факт, но тя не може и не бива да служи като оправдание за отлагането на много енергични мерки за справянето с корупцията.
Вторият огромен проблем е кризата в образованието. Днешното българско училище, въпреки някои разумни предложения и осъществени управленски решения на последното правителство, се намира в изключително тежка криза. От днешното българско училище излизат деца, които не могат да пишат, не могат да говорят на правилен български език и основната житейска мотивация на които е да хванат автобуса за Испания, и вместо да строят гордото бъдеще на своето древно отечество, да строят хотели като наемна работна ръка. Поради това съм напълно убеден и докато имам достъп до тази трибуна няма да спирам да го повтарям, че България трябва да обяви за свой стратегически приоритет образованието, културата и науката. Ние сме нация с много горда история, с много богати таланти, която няма много други неща, които може да предложи на Европа, освен един мощен духовен порив. 
Убеден съм в това, че читалищата, училищата, университетите и Българската академия на науките са четири ключови прешлена в гръбнака на националното ни оцеляване през вековете и на утвърждаването ни като пълноценна държава в Европа. Не направим ли това, ни очаква едно смирено съществуване някъде там - в ъгъла на големите световни процеси.
Третото, с което ми се иска да приключа, е катастрофата на демографската картина на България. Ние сме най-бързо изчезващата нация в света, с най-кратка средна продължителност на живота, с най-висока детска смъртност в Европа и негативните критерии и измерители могат да бъдат изброявани още дълго, за съжаление.
Първо това, убеден съм, господин Борисов, на страната ни е нужна дългосрочна стратегия по националните въпроси и всяко отлагане на решенията в тази сфера означава по-нататъшна тежка загуба на историческо време, каквато не можем да си позволим.
В заключение ми позволете да изразя своята категорична убеденост в огромния управленски резерв, който представляват референдумите. В продължение на двадесет години досегашната политическа класа грубо нарушаваше Конституцията на Република България, като не свикваше референдуми по ключови управленски въпроси за бъдещето на нацията. Убеден съм, че много правилно управленско решение ще бъде, ако по важните въпроси на България бъдат свиквани референдуми. Това е един забележителен резерв за подкрепа за управленските решения.
Накрая ми позволете да Ви пожелая успех, господин Борисов, във вашата българо-полезна мисия с надеждата, че ще е налице необходимата воля за осъществяване на тези конституционни промени, които България несъмнено очаква много отдавна и които досега поради конюнктурни политически причини не бяха направени. Благодаря за вниманието и на добър час! (Ръкопляскания от ГЕРБ, Атака, СК, и РЗС.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Симов.
Има ли други желаещи за изказвания? Не виждам.
Обявявам разискванията за приключени. Съгласно чл. 51 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, господин Борисов, желаете ли да вземете отношение по чутото в залата?
Следва да преминем към гласуване на проекторешенията по съответните точки от дневния ред.
Заповядайте, за процедура господин Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Гласуването по избор на министерства на Република България, второ, структурата на министерския съвет, трето, избиране на министерски съвет на Република България на основание чл. 56 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да се извърши чрез явно гласуване чрез компютризираната система.
Моля, госпожо председател да го подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.
С оглед редакцията на чл. 56 от нашия правилник, който от днес е в сила, след обнародването му в извънреден брой на Държавен вестник, гласуването е явно и дава възможност на народните представители да направят конкретно предложение във връзка с видовете явно гласуване, така както те са регламентирани в ал. 2 на чл. 56.
Направено е предложение това да се извърши по т. 1 чрез компютъризираната система за гласуване.
Ако няма други предложения и считате, че това следва от нормалния ход на парламентарната традиция, приемаме, че гласуването ще бъде извършено явно, чрез компютъризираната система за гласуване.
Преминаваме към гласуване на проекторешенията по съответните точки от дневния ред.
Предлагам следния
„ПРОЕКТ
за решение за избиране на министър-председател на Република България 
Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Указ № 274 на президента на Република България от 23 юли 2009 г.
РЕШИ:
Избира Бойко Методиев Борисов за министър-председател на Република България.“
Следва да подложа на гласуване проекта за решение.
Моля народните представители да гласуват. Напомням, че съгласно новите разпоредби на правилника времето за гласуване е 30 секунди.
Гласували 240 народни представители: за 162, против 77, въздържал се 1. (Ръкопляскания. Всички стават прави.)
Предложението е прието.
Преминаваме към точка втора от дневния ред:
РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРУКТУРА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
„Народното събрание на основание чл. 84, т. 7 и чл. 108 от Конституцията на Република България 
РЕШИ:
1. Министерският съвет на Република България се състои от министър-председател, двама заместник министър-председатели и министри. Заместник министър-председателите и министрите ръководят отделни министерства с изключение на министъра без портфейл.
2. Министерствата са: Министерство на вътрешните работи, Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на физическото възпитание и спорта.
3. Закриват се: Министерството на извънредните ситуации и Министерството на държавната администрация и административната реформа.
4. Преобразува, както следва: Министерството на образованието и науката – в Министерство на образованието, младежта и науката; Министерството на транспорта – в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Министерството на икономиката и енергетиката – в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
5. Създава се Министерство на физическото възпитание и спорта.
6. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка с преобразуването и закриването на министерства, включително преразпределението на функциите им, както и да определи функциите на министъра без портфейл.”
Моля, гласувайте решенията по т. 2 от дневния ред.
Гласували 240 народни представители: за 162, против 78, въздържали се няма.
Предложението е прието. (Ръкопляскания от ГЕРБ, Атака, Синята коалиция и Ред, законност и справедливост.) 
Преминаваме към:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
„Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 и във връзка с чл. 108, ал. 1 и чл. 111, ал. 3 от Конституцията на Република България:
РЕШИ:
Избира:
Цветан Генчев Цветанов – за заместник министър-председател и министър на вътрешните работи;
Симеон Денчев Дянков – за заместник министър-председател и министър на финансите;
Росен Асенов Плевнелиев – за министър на регионалното развитие и благоустройството;
Тотю Младенов Младенов – за министър на труда и социалната политика;
Николай Евтимов Младенов – за министър на отбраната;
Румяна Русева Желева – за министър на външните работи;
Маргарита Стефанова Попова – за министър на правосъдието;
Йорданка Асенова Фандъкова – за министър на образованието, младежта и науката;
Божидар Михайлов Нанев – за министър на здравеопазването;
Вежди Летиф Рашидов – за министър на културата;
Нона Иванова Караджова – за министър на околната среда и водите;
Мирослав Христофоров Найденов – за министър на земеделието и храните;
Александър Светославов Цветков – за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
Трайчо Димитров Трайков – за министър на икономиката, енергетиката и туризма;
Свилен Емилов Нейков – за министър на физическото възпитание и спорта; и
Божидар Димитров Стоянов – за министър без портфейл.”
Следва да гласуваме проекта за решение.
Моля, отбележете своя вот.
Гласували 240 народни представители: за 162, против 77, въздържал се 1.
Предложението е прието. (Силни ръкопляскания от ГЕРБ, Атака, Синята коалиция и Ред, законност и справедливост.) 
Моля, поканете министрите, които не са народни представители, да заповядат в залата. (Продължителни ръкопляскания от ГЕРБ, Атака, Синята коалиция и Ред, законност и справедливост. Всички стават. Министрите застават около трибуната.) 
Следва да бъде положена клетвата от новия министър-председател и членовете на Министерския съвет.
БОЙКО БОРИСОВ, ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ, СИМЕОН ДЯНКОВ, РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ, ТОТЮ МЛАДЕНОВ, НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ, РУМЯНА ЖЕЛЕВА, МАРГАРИТА ПОПОВА, ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА, БОЖИДАР НАНЕВ, ВЕЖДИ РАШИДОВ, НОНА КАРАДЖОВА, МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ, АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ, ТРАЙЧО ТРАЙКОВ, СВИЛЕН НЕЙКОВ, БОЖИДАР ДИМИТРОВ: 
„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.” (Бурни ръкопляскания от ГЕРБ, Атака, Синята коалиция и Ред, законност и справедливост. Звучат химните на Република България и Европейския съюз. Министрите получават поздравления от Председателството. Министър-председателят Бойко Борисов целува ръка на патриарх Максим.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля министър-председателят и министрите да заемат местата си. (Ръкопляскания.) Следва министър-председателят, заместник министър-председателите и членовете на Министерския съвет да подпишат клетвените си листове, които ще бъдат събрани от квесторите.
Преди закриването на днешното пленарно заседание обявявам, че следващото редовно заседание на Четиридесет и първото Народно събрание ще се състои в сряда, 29 юли 2009 г., от 9,00 ч.
Съгласно парламентарната практика след приключването на днешното пленарно заседание каня народните представители, членовете на правителството и гостите на чаша шампанско. (Ръкопляскания.)
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 12,03 ч.)		
	
Председател:
Цецка Цачева

Секретари:
Мариана Даракчиева
Бисерка Петрова