Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-07-29

Председателствал: председателят Цецка Цачева

Секретари: Митхат Метин и Петър Хлебаров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Откривам настоящото пленарно заседание.
След консултации на Председателския съвет предлагам на вниманието ви следната програма за работа на Народното събрание за периода 29-31 юли 2009 г.:
1. Проект за решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вносители са госпожа Фидосова и господин Ненков.
2. Проект за решение за избиране на секретари на Четиридесет и първото Народно събрание. Вносител е Александър Ненков.
3. Проекти за решение за избиране на постоянни комисии на Народното събрание. Вносители са Искра Фидосова, Красимир Велчев, Тодор Димитров и Александър Ненков.
Както ви е известно, във връзка с избора на народни представители за членове на Министерския съвет, мястото им в Парламентарната група на ГЕРБ следва по закон да бъде заето от кандидати, избрани за народни представители, следващи поредността в листата на партия ГЕРБ.
Постъпило е писмо от Централната избирателна комисия, с което ме уведомяват, че е прието Решение № 240 от 28 юли 2009 г. на Централната избирателна комисия, както следва: 
„На 27 юли 2009 г. Народното събрание на Република България избра министър-председателя и членовете на Министерския съвет. Между тях има и народни представители. Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 115, ал. 2 от Закона за избиране на народни представители за времето, през което те изпълняват функциите на министри, се заместват от следващите в избирателните листи кандидати. На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия реши:
Обявява за избрани кандидатите за народни представители както следва:
1. Вяра Димитрова Петрова от 2-ри Многомандатен избирателен район Бургаски от политическа партия ГЕРБ на мястото на Божидар Димитров Стоянов.
2. Людмил Хараламбев Гецов от 4-ти Многомандатен избирателен район Великотърновски от политическа партия ГЕРБ на мястото на Цветан Генчев Цветанов.
3. Янко Иванов Здравков от 6-ти Многомандатен избирателен район Врачански от политическа партия ГЕРБ на мястото на Мирослав Христофоров Найденов.
4. Цвета Вълчева Караянчева от 9-ти Многомандатен избирателен район Кърджалийски от политическа партия ГЕРБ на мястото на Вежди Летиф Рашидов.
5. Стефани Михнева Михайлова от 24-ти Многомандатен избирателен район София от политическа партия ГЕРБ на мястото на Йорданка Асенова Фандъкова.”
Тъй като е постъпило заявление от страна на Людмил Хараламбев Гецов от 4-ти Многомандатен избирателен район Великотърновски с искане да бъдат прекратени пълномощията му на народен представител, на основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, правя предложение като т. 1 от дневния ред да бъде разгледан проект за Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител, откъдето следва, че програмата, така както беше обсъдена на Председателския съвет, следва да претърпи корекция в номерацията. Като т. 2 предлагам да обсъждаме проекта за Решение за изменение на правилника, т. 3 ще стане проект за Решение за избиране на секретари и проект за решения за избиране на постоянни комисии ще стане т. 4.
Има ли други предложения по дневния ред? 
Моля, гласувайте работната програма на Народното събрание и така предложения дневен ред с допълненията, направени от мен днес в пленарната зала.
Гласували 213 народни представители: за 213, против и въздържали се няма.
Програмата е приета.
Моля квесторите да поканят избраните народни представители за полагане на клетва.
Моля новоизбраните народни представители да повтарят след мен. (Новоизбраните народни представители застават на трибуната. Всички стават прави.)
ВЯРА ПЕТРОВА, ЯНКО ЗДРАВКОВ, ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА, СТЕФАНИ МИХАЙЛОВА:
„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!”
Честито! (Ръкопляскания.)
Преди да започнем работата ни по същество, ще направя няколко съобщения.
До председателя на Народното събрание е постъпило искане, с което ме уведомяват, че на основание на чл. 75 от правилника, вносителите Искра Фидосова, Красимир Велчев и Тодор Димитров оттеглят внесен от тях Проект за решение за избиране на Комисията по транспорт и информационни технологии и съобщения с вх. № 954-02-14 от 28 юли 2009 г. и Проект за решение за избиране на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм с вх. № 954-02-19 от същата дата.
Постъпили законопроекти и проекторешения за периода от 22 до 28 юли 2009 г., както следва:
– Проект за Декларация относно 60-ата годишнина от създаването на Съвета на Европа с вносител Лъчезар Тошев и група народни представители;
– Проект за Решение за подкрепа на европейски актове за осъждане на престъпленията на комунистическите и националсоциалистическите режими с вносител Лъчезар Тошев и група народни представители;
– Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на Великото Народно събрание с вносители Яне Георгиев Янев и група народни представители;
– Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги с вносител Министерския съвет;
– Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството с вносител Министерския съвет.
Съобщих ви за Проекта за решение на двете комисии, който е оттеглен.
– Проект за Решение за избиране на Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите;
– Проект за Решение за избиране на Комисия по околната среда;
– Проект за Решение за избиране на Комисия по външна политика и отбрана;
– Проект за Решение за избиране на Комисия по земеделието и горите;
– Проект за Решение за избиране на Комисия по бюджет и финанси;
– Проект за Решение за избиране на Комисия по регионална политика и местно самоуправление;
– Проект за Решение за избиране на Комисия по труда и социалната политика;
– Проект за Решение за избиране на Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта;
– Проект за Решение за избиране на Комисия по здравеопазването;
– Проект за Решение за избиране на Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика;
– Проект за Решение за избиране на Комисия за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” ;
– Проект за Решение за избиране на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред;
– Проект за Решение за избиране на Комисия по културата, гражданското общество и медиите;
– Проект за Решение за избиране на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове;
– Проект за Решение за избиране на Комисия по правни въпроси;
– Проект за Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;
– Проект за Решение за избиране на секретари на Четиридесет и първото Народно събрание.
Без последния проект всички останали проекти за решения за избиране на комисии са с вносители госпожа Фидосова, господин Велчев, господин Димитров и господин Ненков, а последният проект за Решение за избиране на секретари на Четиридесет и първото Народно събрание е с вносител господин Александър Ненков.
Една забележка: постъпилите законопроекти без проекторешенията, които гласувахме и са част от дневния ред, след избор на постоянни комисии ще бъдат разпределени в съответната комисия за процедура по разглеждането им.
Още няколко съобщения.
До председателя на Народното събрание е постъпило заявление:
„На основание чл. 14, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е проведено Общо събрание на народните представители от Парламентарната група на партия ГЕРБ, което:
РЕШИ:
Предвид избирането на господин Цветан Генчев Цветанов за министър на вътрешните работи и вицепремиер в Кабинета на господин Бойко Борисов, както и невъзможността му като такъв да продължи да изпълнява функциите си на народен представител в Четиридесет и първото Народно събрание и да заема поста председател на Парламентарната група на партия ГЕРБ, общото събрание на групата гласува ан блок и със 114 гласа “за” избира на негово място, считано от 28 юли 2009 г., трима съпредседатели на Парламентарната група на ГЕРБ, а именно: 
госпожа Искра Фидосова Искренова;
господин Красимир Любомиров Велчев и
господин Тодор Атанасов Димитров.”
Решението е подписано от председателя на парламентарната група и от секретаря. Към него е приложен присъствен лист с подписите на членовете на групата.
До председателя на Народното събрание е постъпило заявление за проведено общо събрание на Парламентарната група на Коалиция за България, проведено на 28 юли 2009 г., на което е избрано ръководство на парламентарната група, както следва:
Ангел Найденов – заместник-председател;
Михаил Миков – заместник-председател;
Петър Димитров – заместник-председател;
Александър Радославов – заместник-председател и
Мая Манолова – секретар.
Както е известно, председателят на Парламентарната група на Коалиция за България господин Сергей Станишев е избран на първото заседание на Парламентарната група на Коалиция за България, за което сме уведомени в пленарното заседание на Народното събрание на 14 юли 2009 г.
По съответния ред тези решения подлежат на вписване на регистъра на Народното събрание.
В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили бившият министър на отбраната Николай Цонев е издал заповед за изменение на друга заповед, с която е разрешено преминаване през териториалното море, пребиваване с невоенен характер във вътрешните морски води на Република България и посещение на пристанището със специално предназначение на Кораборемонтното предприятие „Terem-KRZ”, Флотски арсенал – Варна, ЕОД на корабите от състава на Черноморския флот на Руската федерация с щатното въоръжение, комуто е разрешена промяна в срока за пребиваване на корабите, както следва:
1. Морски водоналивен транспорт „Манъич” за времето от 29 юли 2009 г. до 22 януари 2010 г. включително;
2. Морски буксир „МB – 174” за времето от 29 до 31 юли 2009 г. включително.”
След избирането на Постоянната комисия по външна политика и отбрана подобни уведомителни писма ще бъдат изпращани до нея, каквато е парламентарната практика до момента.
Преминаваме към точка първа от дневния ред:
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
Постъпила е молба от Людмил Хараламбев Гецов, обявен за избран за народен представител в Четиридесет и първото Народно събрание от избирателен район Велико Търново, както ви запознах с решението на Централната избирателна комисия. 
„Уважаеми господин председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка.
Моля да бъдат прекратени предсрочно пълномощията ми като народен представител в Четиридесет и първото Народно събрание. 
Моля да ми бъде издадено удостоверение, от което да е видно, че не съм положил клетва като народен представител.”
Предлагам на вниманието ви следния проект за решение:
„Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Людмил Хараламбев Гецов – народен представител от 4-ти Многомандатен избирателен район, Великотърновски.”
Моля да гласуваме това решение.
Гласували 216 народни представители: за 214, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Моля вносителите за предложения.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Предлагаме проект за Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като предлагаме единствен параграф:
„Параграф единствен. В чл. 18, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „Комисия по икономическа политика и високи технологии” се заменят с „Комисия по икономическата политика, енергетиката и туризма”.
2. В т. 12 думите „Комисия по енергетика, транспорт и съобщения” се заменят с „Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения”.”
Правим това предложение с оглед синхронизиране и уеднаквяване на наименованията на постоянните комисии в Народното събрание и структурата на Министерския съвет. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Във връзка с така постъпилото предложение и с оглед съдържанието и характеристиката на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на нормативен акт, предстоящото решение, което следва да приемем, ще влезе в сила от момента на обнародването му в “Държавен вестник”. Това налага приемането на една заключителна разпоредба в правилника в този смисъл, като предлагам решението да бъде допълнено със следния текст:
„Създава се Заключителна разпоредба със съдържание:
„Решението влиза в сила от деня на обнародването в “Държавен вестник”.”
Има ли обратно предложение? Не виждам.
Моля, гласувайте проекта за Решение за изменение на правилника, така както беше предложено от вносителите с допълнението за включване на Заключителна разпоредба в него.
Гласували 218 народни представители: за 218, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Следващата точка от дневния ред:
ИЗБИРАНЕ НА СЕКРЕТАРИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Постъпило е предложение от заместник-председателя на Парламентарната група на Коалиция за България господин Ангел Найденов със следното съдържание:
„Уважаема госпожо председател, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 78, ал. 1 и чл. 6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасям проект за решение за избиране на секретар на Народното събрание.
Моля проекторешението да бъде представено за разглеждане и приемане, съгласно установения ред.“
Проектът за решение за решение гласи:
„Избира за секретар на Народното събрание Милена Иванова Христова“.
Вносителят на проекта за решение има ли желание да вземе отношение? Не.
Следващият проект за решение, който е постъпил, е с вносител Александър Ненков:
„РЕШЕНИЕ
за избиране на секретари на Четиридесет и първото Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7 и 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира шестима секретари на Народното събрание – по един от всяка парламентарно представена партия и коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 5 юли 2009 г., както следва: 
Пламен Дулчев Нунев 
Драгомир Велков Стойнев
Митхат Сабри Метин
Петър Иванов Хлебаров
Мариана Иванова Даракчиева
Бисерка Борова Петрова
2. Решението за избиране на временни секретари на Четиридесет и първото Народно събрание, обнародвано в „Държавен вестник”, брой 55 от тази година, се отменя.”
С оглед на внесеното допълнително предложение от името на представител на Коалиция за България, на мястото на Драгомир Велков Стойнев се предлага за секретар госпожа Милена Иванова Христова.
Има ли други предложения? Не виждам.
Предлагам ан блок да гласуваме шестимата секретари на Народното събрание.
Моля, гласувайте!
Гласували 224 народни представители: за 224, против и въздържали се няма.
Решението е прието.
Следващата точка от дневния ред е:
ИЗБИРАНЕ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Моля вносителите да представят проекта за решение за създаване на постоянни комисии. Уточнението беше, че няма да се представят по реда на внасянето им, а така, както е изброена поредността им в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Госпожа Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Първото предложение, което правя от името на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ е проект за решение за Комисията по бюджет и финанси.
Съгласно приетият Правилник за организацията и дейността на Народното събрание миналата седмица имаме петнадесет постоянни комисии. За тези петнадесет комисии трябва да приемем решение за определяне на числеността и разпределението на народните представители в тях като членове на пропорционален принцип и да определим техните ръководства.
Във връзка с това правя предложение за проект за решение:
„1. Комисията по бюджет и финанси да се състои от 26 народни представители, от които: 13 от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, 2 народни представители от Парламентарната група на Синята коалиция, 1 народен представител от Парламентарната група на Ред, законност и справедливост, 4 народни представители от Парламентарната група на Коалиция за България, 4 народни представители от Парламентарната група на Движението за права и свободи и 2 народни представители от Парламентарната група на партия Атака.
2. Избира председател от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.”
Предлагаме двама заместник-председатели – един от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ и един от Коалиция за България. За членове на комисията ще се изберат поименно, съгласно предложенията на всяка една от парламентарните групи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, тъй като предполагам, че за оперативност ще пристъпим директно към избиране на числения състав и на поименния състав на предложените постоянни парламентарни комисии, искам да изразя становището на Коалиция за България за начина, по който беше определен численият състав на тези комисии. Безспорно воля на мнозинството е да определи разпределението и на числения състав, и на ръководствата на тези комисии по начина, по който считаме за добър. 
Бяха проведени формални консултации с парламентарните групи на опозицията. Въпреки направените от нас възражения по числения състав, промяна в първоначалното предложение не настъпи.
Казвам това не защото нещо може да бъде променено в пленарна зала, а по повод изявлението на Политическа партия ГЕРБ, че при определянето на състава и ръководствата на комисиите се подхожда максимално демократично и – бих цитирала председателя на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – джентълменски.
Във връзка с това просто искам да ви обърна внимание на разпределението на числения състав, а именно – избран е числен състав на основните комисии, всъщност и на всички комисии, по начин, по който Политическа партия ГЕРБ навсякъде да има плюс един свой участник в тези комисии, в резултат на което няма комисия, в която ГЕРБ да няма мнозинство като числен състав.
Що се касае до ръководствата, цитирам, при 26-членен състав, каквито са основните комисии – по правни въпроси, Бюджетна комисия, Комисия по икономическата политика, Комисия по регионална политика, ГЕРБ има 13 души, при 22 – 11, при 20 има 10, при 18 има 9, при 14 има 7, при 16 има 8, при положение, че 116 народни представители са 48% от състава на тези комисии.
Естествено е ръководствата на тези комисии да се определят по начина, по който мнозинството счита за нужно, тъй като те ще определят съответните секторни политики. Но тогава, когато става дума за обикновено участие в комисиите мисля, че това служебно предимство даже не се налага и не е нужно на Парламентарната група на ГЕРБ. Просто искам да го отбележа за коректност и за да е ясно какво точно се случва в пленарната зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има думата за реплика госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги народни представители, от нашата парламентарна група отправихме покана до всички парламентарни групи за провеждане на консултации по отношение на определяне на числения състав на всяка една от постоянните комисии, определяне на ръководния състав на всяка една от комисиите.
На първите консултации, които проведохме преди два дни, присъстваха представители на Коалиция за България и когато предложихме числения състав на всяка една комисия, те не възразиха по този числен състав. Възражението дойде на второто заседание на контактната група, отправено от госпожа Манолова, за това как сме определили, на какъв принцип сме определили числеността на членовете на комисията – 26 народни представители.
Госпожо Манолова, знаехме, че ще има такава обструкция и такова изказване от вас, но, колеги, ако отворите стенограмата от заседанията от 2005 г., когато се формира състава и числеността на тези комисии в 40-ото Народно събрание, ще видите, че точно предложението на Коалиция за България е тези първи комисии да бъдат в четен състав от 26 народни представители. Ние спазихме принципите на демократичност и на парламентаризъм, освен че спазихме правилника за пропорционално разпределение на числеността на всяка една постоянна комисия на базата на числеността на всяка една парламентарна група и предложихме такова разпределение на заместник-председателските места. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова.
За втора реплика думата има господин Методиев.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, госпожо Манолова! Да кажа на колегите от мнозинството, че вие вървите по една много отъпкана пътека, да го чуят журналистите, в която казвате така: „Мрън-мрън-мрън по този въпрос, мрън-мрън-мрън – никакви принципи няма, те установяват диктатура!”. Така беше през 1997 г. Аз го помня!
Вие непрекъснато натяквате, непрекъснато шикалкавите, непрекъснато си измисляте, че отстоявате някои неща, които са точно наопаки преди няколко години, за да обвинявате мнозинството. Това е манталитет и маниер на работа. С това нито помагате на парламентаризма, нито помагате на демокрацията -нищо! Помагате на собствената си партия като излизате на трибуната и твърдите неща, които преди малко ви се каза, че не са верни, защото вие сте ги твърдели наобратното преди четири години! 
Разберете, че по този начин с тези опити, с този начин на работа от миналия век, с нищо не помагате никому – нито на себе си, нито общо на парламента!
Бъдете опозиционери, бъдете силна опозиция, но недейте с такива процедурни неща да занимавате залата и да казвате: не било джентълменско, не било не знам какво си. Естествено е, че при 115 човека ще има 13 от 26. Колко да има – пет, трима, двама? (Реплики от КБ.)
Какво искате? Аз не мога да ви разбера! При всички случаи е ясно, че сте в опозиция – 80 човека. Толкоз сте! Сега какво да направим? Искате да бъдете 108 – не можете! За толкова са гласували хората! (Силни ръкопляскания от парламентарните групи на ГЕРБ, Атака, Синята коалиция и РЗС.) Благодаря ви.
Аз излязох на трибуната само по една-единствена причина – по този начин нанесохте тежки щети на парламентарната демокрация преди години. Не се опитвайте да си продължавате тази политика! Създавате фалшиви представи у хората, създавате фалшиви представи в медиите. (Реплики от КБ.)
Благодаря, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. 
Желаещ да вземе думата за трета реплика не виждам. 
Госпожа Манолова няма желание за дуплика.
Трябва да гласуваме проекта по т. 1 – за числеността и начина на разпределение на членовете на комисията между парламентарните групи.
Подлагам на гласуване т. 1 от проекторешението.
Моля, гласувайте.
Гласували 218 народни представители: за 209, против 2, въздържали се 7.
Предложенията по т. 1 се приемат.
По т. 2 моля за вашите предложения. 
Текстът е за разпределение на членовете на комисията между отделните парламентарни групи. Припомням: „Избира председател от Парламентарната група на ГЕРБ, двама заместник-председатели – един от Парламентарната група на ГЕРБ и един от Коалиция за България, и членове на комисията”. След малко ще бъдат направени и предложенията за членове поименно.
Моля да гласуваме разпределението в ръководството на Комисията по бюджет и финанси.
Гласували 218 народни представители: за 213, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Имате думата за предложения. 
Постъпило е предложение от Коалиция за България: „Избира за заместник-председател и членове на Комисията по бюджет и финанси, както следва: господин Румен Овчаров – заместник-председател, и членове: Пламен Орешарски, Евгени Узунов и Александър Радославов”.
Има ли предложения от другите парламентарни групи?
Заповядайте, госпожо Фидосова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
От името на Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ правя следните предложения за членове и ръководен състав на Комисията по бюджет и финанси: Менда Кирилова Стоянова – и председател, Димитър Борисов Главчев – и заместник-председател, и за членове – Борис Крумов Грозданов, Лили Боянова Иванова, Ваня Донева Георгиева, Стоян Янков Гюзелев, Иван Дечков Колев, Делян Александров Добрев, Иван Димитров Иванов, Даниела Димитрова Миткова, Диан Тодоров Червенкондев, Стоян Тодоров Мавродиев и Кирил Боянов Калфин. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова.
До председателя са постъпили писмени предложения от Синята коалиция за членове в Комисията по бюджет и финанси – Кирчо Димитров и Мариана Даракчиева.
От Парламентарната група на Атака в Комисията по бюджет и финанси са предложени за членове Любомир Владимиров Владимиров и Павел Димитров Шопов. 
Очаквам предложения от останалите парламентарни групи.
Заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, Парламентарната група на Движението за права и свободи предлага за членове на Комисията по бюджет и финанси народните представители: Алиосман Имамов, Йордан Цонев, Корман Исмаилов и Ердоан Ахмедов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От Парламентарната група на Ред, законност и справедливост има писмено предложение за член на Комисията по бюджет и финанси – господин Дарин Матов.
Тъй като са направени предложения от всички парламентарни групи, предлагам да гласуваме ан блок ръководството и състава на Постоянната комисия по бюджет и финанси, съобразно направените предложения.
Моля, гласувайте.
Гласували 219 народни представители: за 219, против и въздържали се няма.
Решението е прието.
Моля вносителите да представят Проект за решение за числеността, ръководството и състава на Комисията по правни въпроси.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги народни представители, представям Проект за решение за избиране на Комисия по правни въпроси:
„1. Комисията по правни въпроси се състои от 26 народни представители, от които 13 от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, 2 от Парламентарната група на Синята коалиция, 1 от Парламентарната група на Ред, законност и справедливост, 4 от Парламентарната група на Коалиция за България, 4 от Парламентарната група на Движението за права и свободи и 2 от Парламентарната група на Атака.
2. Избира председател от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, 3 заместник-председатели – 1 от Парламентарната група на ГЕРБ, 1 от Парламентарната група на партия Атака и 1 от Парламентарната група на Коалиция за България”. Членове – след предложенията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други предложения?
Заповядайте.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (РЗС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение. Проекторешенията са разделени в две точки. В този смисъл правя предложение да не бъде както току-що гласуваната комисия – в три гласувания, а да бъде направено по следния начин: първата и втората точка, включително с ръководните постове и персоналния състав, да бъдат в едно гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Чукарски, разбирам, че предложението ви по процедурата е: така, както са раздадени проектите за решение, да се гласува изписаната редакция на т. 1 и т. 2 в едно гласуване, а второто гласуване да бъде само за персоналния състав на комисиите. Считам, че предложението е разумно и коректно и занапред ще процедираме по този начин. Тази процедура не се гласува.
При това положение подлагам на гласуване текста за решение по т. 1 и т. 2 относно разпределението между парламентарните групи на ръководствата на комисиите.
Гласували 213 народни представители: за 210, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Постъпили са писмени предложения от Парламентарната група на Синята коалиция за членове в Комисията по правни въпроси, както следва: госпожа Екатерина Михайлова и господин Веселин Методиев.
Постъпило е писмено предложение от Парламентарната група на Коалиция за България: заместник-председател – господин Любен Корнезов, и членове – Михаил Миков, Янаки Стоилов и Мая Манолова.
Постъпило е писмено предложение от Парламентарната група на партия Атака: заместник-председател – Явор Божилов Нотев, и член – Петър Иванов Хлебаров.
Има писмено предложение от Парламентарната група на Ред, законност и справедливост за член на Комисията по правни въпроси – госпожа Кристияна Петрова.
За предложение от Парламентарната група на ГЕРБ – господин Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложение от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ за Комисията по правни въпроси: председател – Искра Фидосова Искренова, заместник-председател –Тодор Атанасов Димитров, и членове – Фани Иванова Христова, Димитър Николов Лазаров, Десислава Вълчева Атанасова, Ивайло Георгиев Тошев, Павел Илиев Димитров, Красимир Георгиев Ципов, Емил Йорданов Радев, Юлиана Генчева Колева, Даниела Димитрова Миткова, Светослав Тончев Тончев и Анастас Василев Анастасов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.
Предложение от ДПС – господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, Парламентарната група на ДПС предлага за членове на Комисията по правни въпроси народните представители Христо Бисеров, Четин Казак, Петя Раева и Митхат Метин. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Има предложение относно ръководството и персоналния състав на членовете на Комисията по правни въпроси.
Моля, гласувайте.
Гласували 209 народни представители: за 209, против и въздържали се няма.
Решението е прието.
Следващата комисия е по регионална политика и местно самоуправление.
Моля вносителите да направят предложение.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Госпожо председател, уважаеми колеги, правя предложение на Проект за решение за Комисията по регионална политика и местно самоуправление:
„1. Комисията по регионална политика и местно самоуправление се състои от 22 народни представители, от които 11 от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, 1 от Парламентарната група на Синята коалиция, 1 от Парламентарната група на Ред, законност и справедливост, 4 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на Движението за права и свободи и 2 от Парламентарната група на Атака.
2. Избира председател от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, 3 заместник-председатели – 1 от Парламентарната група на ГЕРБ, 1 от Парламентарната група на Атака и 1 от Парламентарната група на Коалиция за България”. Членове – след предложенията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за отношение по така предложения проект за решение? Не виждам.
Моля, гласувайте т. 1 и 2 от решението, така както беше докладвано от вносителя.
Гласували 201 народни представители: за 200, против 1, въздържали се няма.
Точка 1 и 2 от решението са приети.
Преминаваме към предложенията за състава на комисията, както следва: от името на Коалиция за България за заместник-председател е предложен господин Румен Петков, а за членове – Асен Гагаузов, Захари Георгиев и Милена Христова. 
От името на Синята коалиция за член на Комисията по регионална политика и местно самоуправление – господин Любомир Иванов.
От Парламентарната група на Партия Атака за заместник-председател се предлага господин Николай Янков Пехливанов, за член Кирил Владимиров Гумнеров.
От Ред, законност и справедливост за Комисията по регионална политика и местно самоуправление е предложен за член господин Димитър Колев.
Заповядайте, господин Димитров, от името на партия ГЕРБ.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
От името на ПГ на ГЕРБ правим следните предложения: за председател господин Любен Петров Татарски, за заместник-председател Александър Руменов Ненков, за членове Владислав Евгениев Димитров, Стефан Иванов Дедев, Александър Стойчев Стойков, Стефан Господинов Господинов, Светослав Неделчев Неделчев, Христо Димитров Христов, Искра Фидосова Искренова, Румен Иванов Иванов и Емил Делчев Димитров. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Господин Местан, заповядайте за предложения от името на ПГ на Движението за права и свободи.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги! Парламентарната група на ДПС предлага за членове на Комисията по регионална политика и местно самоуправление народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Хасан Хаджихасан. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Сега вече предложенията съответстват на числеността на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 211 народни представители: за 211, против и въздържали се няма.
Решението е прието.
Преминаваме към избиране на Комисия по външна политика и отбрана. 
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложението за проект за Решение за избиране на Комисия по външна политика и отбрана е:
„1. Комисията по външна политика и отбрана се състои от 22 народни представители, от които 11 от Парламентарната група на ГЕРБ, 1 от Парламентарната група на Синята коалиция, 1 от Парламентарната група на Ред, законност и справедливост, 4 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на Движението за права и свободи, 2 от Парламентарната група на Атака.
2. Избира председател от Парламентарната група на Ред, законност и справедливост, трима заместник-председатели – 1 от Парламентарната група на ГЕРБ, 1 от Парламентарната група на Синята коалиция, 1 от Парламентарната група на Коалиция за България. Членове според предложенията.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме предложенията по т. 1 и 2.
Гласували 202 народни представители: за 201, против 1, въздържали се няма. 
Предложението е прието.
Имате думата за предложения по състава на комисията, в това число и ръководството.
Постъпили са писмени предложения за председател на комисията, съгласно приетото току-що решение от Парламентарната група на Ред, законност и справедливост е предложен господин Димитър Чукарски, от Парламентарната група на Атака за членове на комисията – господин Волен Сидеров и Венцислав Лаков, от Синята коалиция за заместник-председател и член на комисията – господин Димо Гяуров и от Коалиция за България господин Ангел Найденов – заместник-председател и членове – господин Георги Пирински, господин Атанас Мерджанов и господин Спас Панчев.
Да чуем предложенията за членове.
Заповядайте.
СТОЯН ГЮЗЕЛЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложението на Парламентарната група на ГЕРБ, са както следва: за заместник-председател – Живко Веселинов Тодоров, членове – Емил Димитров Караниколов, Красимир Неделчев Минчев, Моника Ханс Панайотова, Владимир Цветанов Тошев, Красимир Петров Петров, Димитър Иванов Аврамов, Янко Иванов Здравков, Димитър Николов Лазаров, Емил Димитров Гущеров и Доброслав Дилянов Димитров. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря ви, господин Гюзелев.
Господин Местан, заповядайте за предложения от групата на ДПС.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на ДПС предлага за членове на Комисията по външна политика и отбрана народните представители Четин Казак, Неджми Али и Ремзи Осман. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря ви.
Налице са предложенията за членове на ръководството на комисията. 
Моля да гласуваме ан блок състава на комисията.
Гласували 205 народни представители: за 204, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Преминаваме към проект за Решение по избор на Комисия за вътрешна сигурност и обществен ред.
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми колеги, предлагам следния проект на Решение за избиране на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. 
„1. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред се състои от 22 народни представители, от които 11 от Парламентарната група на ГЕРБ, 1 от Парламентарната група на Синята коалиция, 1 от Парламентарната група на Ред, законност и справедливост, 4 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на Движението за права и свободи и 2 от Парламентарната група на партия Атака.
2. Избира председател от Парламентарната група на ГЕРБ, 3 заместник-председатели – 1 от Парламентарната група на ГЕРБ, 1 от Парламентарната група на Атака и 1 от Парламентарната група на Движението за права и свободи.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова.
Не виждам желаещи да вземат отношение по т. 1 и 2, така както бяха докладвани от вносителя.
Моля, гласувайте.
Гласували 197 народни представители: за 196, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
За състава на комисията са постъпили писмени предложения от: Синята коалиция: господин Йордан Бакалов – член; Коалиция за България: господин Михаил Миков, господин Атанас Мерджанов, господин Кирил Добрев и госпожа Корнелия Нинова – членове; Атака: заместник-председател – Десислав Чуколов, Камен Петков – член; Ред, законност и справедливост: господин Тодор Великов – член.
От името на парламентарната група на ГЕРБ има думата господин Икономов.
ГЕОРГИ ИКОНОМОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на ГЕРБ правя следните предложения за Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред:
Председател – Анастас Василев Анастасов.
Заместник-председател – Красимир Георгиев Ципов.
Членове – Галина Стефанова Милева, Иван Петров Иванов, Николай Петков Петков, Ангел Георгиев Даскалов, Пламен Дулчев Нунев, Цветан Емилов Сичанов, Ивелин Николаев Николов, Николай Димитров Костадинов и Пламен Тачев Петров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Икономов.
Господин Местан, заповядайте.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, Парламентарната група на ДПС предлага господин Касим Дал за заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и за членове: Камен Костадинов и Делян Пеевски. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Местан.
Моля, гласувайте състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Гласували 198 народни представители: за 198, против и въздържали се няма. 
Предложението е прието.
Преминаваме към Комисията по земеделието и горите.
Госпожо Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя следното предложение за проект за решение за избиране на Комисия по земеделието и горите:
1. Комисията по земеделието и горите се състои от 22 народни представители, от които 11 от Парламентарната група на ГЕРБ, 1 от Парламентарната група на Синята коалиция, 1 от Парламентарната група на РЗС, 4 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на ДПС, 2 от Парламентарната група на Атака.
2. Избор за председател от Парламентарната група на ГЕРБ, 2 заместник-председатели – 1 от Парламентарната група на ГЕРБ, 1 от Парламентарната група на ДПС, и членове на комисията според предложенията на парламентарните групи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте проекта за решение с т. 1 и 2, както беше предложен от вносителя.
Гласували 197 народни представители: за 196, против 1, въздържали се няма.
Решението е прието.
Постъпили са писмени предложения относно състава на комисията, както следва: от Синята коалиция: господин Венцислав Върбанов – член; от Коалиция за България: господата Георги Божинов, Димчо Михалевски, Пенко Атанасов и Спас Панчев – членове; от партия Атака: господата Огнян Тетимов и Валентин Иванов – членове; от РЗС: господин Цветан Цветанов – член.
От името на парламентарната група на ГЕРБ думата има господин Андонов.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложението на Парламентарната група на ГЕРБ е, както следва: председател – Десислава Жекова Танева, заместник-председател – Емил Делчев Димитров, членове – Иван Димитров Иванов, Христина Иванова Янчева, Стоян Янков Гюзелев, Димитър Иванов Аврамов, Атанас Станкев Камбитов, Георги Георгиев Плачков, Христо Димитров Христов, Юлияна Генчева Колева и Николай Тодоров Мелемов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Андонов.
Господин Местан, заповядайте.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на ДПС предлага господин Юнал Тасим за заместник-председател на Комисията по земеделието и горите и за членове – Гюнер Сербест и Бюрхан Абазов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦАЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря ви.
Моля, гласувайте състава и ръководството на Комисията по земеделието и горите.
Гласували 188 народни представители: за 188, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Преминаваме към избиране на Комисия по труда и социалната политика.
Госпожо Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предлагам проект за решение за избиране на Комисия по труда и социалната политика:
1. Комисията се състои от 20 народни представители, от които 10 от Парламентарната група на ГЕРБ, 1 народен представител от Парламентарната група на Синята коалиция, 1 от Парламентарната група на РЗС, 3 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на ДПС, 2 от Парламентарната група на партия Атака.
2. Избира председател от парламентарната група на Коалиция за България, 2 заместник-председатели – 1 от Парламентарната група на ГЕРБ и 1 от Парламентарната група на РЗС; и членове – по предложение на парламентарните групи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова.
Моля, гласувайте предложенията по т. 1 и 2 от проекта за решение, както бяха направени от вносителя.
Гласували 195 народни представители: за 194, против 1, въздържали се няма.
Решението е прието.
Писмено са постъпили предложения от Синята коалиция за член на Комисията по труда и социалната политика господин Цветан Костов, от Коалиция за България за председател госпожа Емилия Масларова и членове Кирил Добрев и Драгомир Стойнев; от Парламентарната група на Атака Кирил Гумнеров и Цвета Георгиева; от РЗС за заместник-председател се предлага господин Тодор Великов.
Заповядайте, господин Вълков.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От името на Политическа партия ГЕРБ предлагаме за заместник-председател доцент Геновева Иванова Алексиева, за членове: Ангел Георгиев Даскалов, Величка Николова Шопова, Емануела Здравкова Спасова, Станка Лалева Шайлекова, Вяра Димитрова Петрова, Светлана Ангелова Найденова, Светомир Константинов Михайлов, Анатолий Великов Йорданов и Стефан Господинов Господинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Вълков.
Заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на ДПС предлага за членове на Комисията по труда и социалната политика народните представители Хасан Адемов, Муса Палев и Митхат Табаков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Моля, гласувайте направените предложения за състав на комисията и нейното ръководство.
Гласували 208 народни представители: за 208, против и въздържали се няма.
Решението е прието.
Преминаваме към избор на Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми колеги, предлагаме проект на 
„РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта:
1. Комисията се състои от 20 народни представители, от които 10 от Парламентарната група на ГЕРБ, 1 от Парламентарната група на Синята коалиция, 1 от Парламентарната група на Ред, законност и справедливост, 3 народни представители от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 народни представители от Парламентарната група на Движението за права и свободи и 2 народни представители от Парламентарната група на партия Атака.
2. Избира председател от Парламентарната група на партия Атака и двама заместник-председатели: 1 от Парламентарната група на ГЕРБ и 1 от Парламентарната група на Движението за права и свободи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря ви, госпожо Фидосова.
Моля народните представители да гласуват проектите за решение по точки 1 и 2.
Гласували 190 народни представители: за 182, против 6, въздържали се 2.
Точки 1 и 2 от решението са приети.
Постъпили са писмени предложения от Парламентарната група на партия Атака за председател на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта за господин Огнян Стоичков Янакиев, за член господин Станислав Тодоров Станилов. От Синята коалиция за член предлагат господин Веселин Методиев. Парламентарната група на Коалиция за България предлага за членове господин Андрей Пантев, госпожа Валентина Богданова и господин Ивелин Николов. От Ред, законност и справедливост предлагат за член господин Атанас Семов.
Заповядайте за предложение, госпожице Панайотова.
МОНИКА ПАНАЙОТОВА (ГЕРБ): Благодаря ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги народни представители! Парламентарната група на ГЕРБ предлага за заместник-председател на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта госпожа Галина Димитрова Банковска, за членове Нели Иванова Канева-Митева, Георги Иванов Андонов, Евелин Николаев Николов, Светомир Константинов Михайлов, Иво Тенев Димов, Стефани Михнева Михайлова, Ивайло Георгиев Тошев, Недялко Тенев Недялков и Владислав Иванов Горанов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря ви.
Заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря ви, госпожо председател.
Парламентарната група на Движението за права и свободи предлага за заместник-председател на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта господин Алиосман Имамов и за членове народните представители Георги Колев и Лютви Местан.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря ви.
Имаме предложения за състава и ръководството на комисията.
Моля народните представители да гласувате.
Гласували 211 народни представители: за 209, против 2, въздържали се няма.
Решението е прието.
Преминаваме към избиране на Комисия по здравеопазването.
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, представяме на вашето внимание проект за
„РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия по здравеопазването
1. Комисията по здравеопазването се състои от 20 народни представители, от които 10 от Парламентарната група на ГЕРБ, 1 от Парламентарната група на Синята коалиция, 1 от Парламентарната група на Ред, законност и справедливост, 3 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на Движението за права и свободи и 2 от Парламентарната група на партия Атака.
2. Избира председател от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ и 3 заместник-председатели: 1 от Парламентарната група на ГЕРБ, 1 от Парламентарната група на Синята коалиция, 1 от Парламентарната група на Коалиция за България.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря ви, господин Димитров.
Заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря ви.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! По решение на контактната група и по волята на мнозинството Движението за права и свободи ще председателства Комисията по околната среда и водите. Знаете, че вчера обявихме …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По здравеопазването!
ЛЮТВИ МЕСТАН: Да, по здравеопазването, извинявам се.
Предлагаме д-р Хасан Адемов за член, също Нигяр Джафер и Митхат Табаков.
Извинете ме за неволната грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първото ни гласуване ще бъде по отношение на направените предложения за т. 1 и т. 2 за членове на Комисията по здравеопазването, както бяха представени от вносителя.
Моля, гласувайте.
Гласували 203 народни представители: за 203, против и въздържали се няма.
Точки 1 и 2 от решението са приети.
Господин Местан направи предложение за членове на комисията.
От името на ГЕРБ има думата господин Петров.
КРАСИМИР ПЕТРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ правя следното предложение: за председател: Лъчезар Богомилов Иванов; за заместник-председател – Пламен Георгиев Цеков; за членове: Десислава Вълчева Атанасова, Анатоли Великов Йорданов, Красимира Щерева Симеонова, Даниела Атанасова Дариткова–Проданова, Геновева Иванова Алексиева, Джема Маринова Грозданова, Ирена Любенова Соколова и Красимир Петров Петров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Петров.
Писмено са постъпили предложения, както следва:
– от Парламентарната група на Коалиция за България: за заместник-председател – господин Евгений Желев, и за членове – госпожа Валентина Богданова и господин Янаки Стоилов;   
– от Синята коалиция: за заместник-председател – господин Ваньо Шарков;
– от „Ред, законност и справедливост”: за член – Бисерка Петрова;
– и от партия Атака: Станислав Тодоров Станилов и Цвета Алипиева Георгиева.
Тъй като са направени предложения от всички парламентарни групи, съобразно разпределението, което приехме като решение, моля да гласуваме състава на комисията.
Гласували 210 народни представители: за 210, против и въздържали се няма.
Решението е прието.
Преминаваме към избиране на Комисия по околната среда и водите.
Моля, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо председател. 
Уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание проект за Решение за избиране на Комисия по околната среда и водите:
„1. Комисията по околната среда и водите се състои от 20 народни представители, от които 10 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 1 от Парламентарната група на Синята коалиция, 1 от Парламентарната група на ПП „Ред, законност и справедливост”, 3 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на ПП Движение за права и свободи, 2 от Парламентарната група на ПП Атака.
2. Избира председател от Парламентарната група на ПП ДПС, 2 заместник-председатели – 1 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ и 1 от Парламентарната група на ПП Атака.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Димитров.
Моля, гласувайте проекта за решение съгласно предложението на вносителите.
Гласували 199 народни представители: за 199, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля за предложения относно ръководството и състава на тази комисия.
Господин Местан, имате председател в тази комисия?
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, тъкмо казвах, че вчера Парламентарната група на Движението за права и свободи обяви номинациите на д-р Чакъров за председател на тази комисия, но за наше съжаление той си направи отвод. Поради това ние предлагаме за председател на Комисията по околната среда и водите госпожа Искра Михайлова и за членове: господин Джевдет Чакъров и Тунджай Наимов. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Постъпили са писмени предложения, както следва: 
От Коалиция за България – за членове: господин Георги Божинов, Евгени Узунов и Петър Курумбашев.
От Синята коалиция – за член: господин Лъчезар Тошев.
от Партия Атака – за заместник-председател Огнян Пейчев и за член Огнян Тетимов.
От Ред, законност и справедливост – за член госпожа Кристияна Петрова.
Заповядайте.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, от името на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ предлагаме за заместник-председател господин Иван Атанасов Алексиев, за членове: господин Николай Хинков Рашев, Митко Живков Захов, Костадин Василев Язов, Даниел Георгиев Георгиев, Мирослав Николов Петков, Йоана Милчева Кирова, Павел Илиев Димитров, Фани Иванова Христова и Пламен Георгиев Цеков. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Атанасова.
Направени са всички предложения относно състава на тази комисия.
Моля, гласувайте състава и ръководството на Комисията по околната среда и водите.
Гласували 206 народни представители: за 206, против и въздържали се няма.
Решението е прието.
Преминаваме към Комисията по културата, гражданско общество и медиите.
Моля вносителите.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР ДИМИТРОВ: Госпожо председател, уважаеми колеги! Представям на вашето внимание проект за решение, както следва:
„РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия по културата, гражданското общество и медиите
1. Комисията по културата, гражданско общество и медиите се състои от 18 народни представители, от които 9 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 1 от Парламентарната група на Синята коалиция, 1 от Парламентарната група на ПП Ред, законност и справедливост, 3 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на ПП Движение за права и свободи, 1 от Парламентарната група на ПП Атака.
2. Избира председател от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 2 заместник-председатели – 1 от Парламентарната група на ПП Атака и 1 от Парламентарната група на ПП Движение за права и свободи.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Димитров.
Моля, гласувайте проекта за Решение за избиране на Комисия по културата, гражданското общество и медиите.
Гласували 193 народни представители: за 192, против 1, въздържали се няма.
Решението е прието.
Преминаваме към предложение относно състава и ръководството на комисията.
Постъпили са писмени предложения:
От Коалиция за България за членове на комисията се предлагат господин Стефан Данаилов, господин Петър Курумбашев и господин Антон Кутев.
Предложение от Синята коалиция за член на комисията – господин Ваньо Шарков.
Предложение от парламентарната група на Атака за заместник-председател – господин Стоян Иванов.
Предложение от парламентарната група на Ред, законност и справедливост за член на комисията – господин Атанас Семов.
Имате думата за предложение от парламентарната група на ГЕРБ.
ПЛАМЕН ЦЕКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, от името на политическа партия ГЕРБ за председател на комисията предлагаме Даниела Маринова Петрова, за членове: Гинче Димитрова Караминова, Силвия Анастасова Хубенова, Любомила Станиславова Станиславова, Йоана Милчева Кирова, Красимир Любомиров Велчев, Величка Николова Шопова, Нели Иванова Калнева–Митева и Димитър Бойчев Петров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Цеков.
Има думата господин Цонев от името на парламентарната група на ДПС.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, парламентарната група на Движението за права и свободи предлага за заместник-председател на Комисията по културата, гражданското общество и медиите народния представител Емел Етем и за членове – народните представители Лютви Местан и Юнал Лютфи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Има предложение относно състава и ръководството на комисията.
Моля да гласуваме проекта за решение.
Гласували 199 народни представители: за 199, против и въздържали се няма.
Решението е прието.
Преминаваме към избор на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.
Господин Димитров, имате думата от името на вносителите.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, представям на вашето внимание проект за решение за избиране на Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите:
„1. Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите се състои от 18 народни представители, от които 9 от Парламентарната група на ГЕРБ, 1 от Парламентарната група на Синята коалиция, 1 от Парламентарната група на Ред, законност и справедливост, 3 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на Движението за права и свободи и 1 от Парламентарната група на Атака:
2. Избира председател от Парламентарната група на Синята коалиция и 2 заместник-председатели – 1 от Парламентарната група на ГЕРБ и 1 от Парламентарната група на Движението за права и свободи”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Димитров.
Моля, гласувайте т. 1 и 2 така, както бяха предложени от вносителите.
Гласували 199 народни представители: за 186, против 5, въздържали се 8.
Точки 1 и 2 от решението са приети.
Господин Петков има думата за отрицателен вот.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Добре разбирам, че въпросът е принципен и че са водени достатъчно сериозни и солидни, аргументирани разговори за разпределението на комисиите. Искам още веднъж да подчертая, че прави чест на управляващата партия ГЕРБ и на управляващото мнозинство стремежът на ръководството, в това число и на председателски места да бъдат привлечени и политически сили от коалицията. Пак казвам, че въпросът е принципен. 
Аз искам да изразя притеснение от това, че специално в православието можем да се върнем в 1992 г., отчитайки предстоящи събития, които са пряко свързани с нашата православна религия. Това е въпрос, който трябва да стои на вниманието на цялото Народно събрание. И искам да изразя увереността си, че с този си избор разбираме каква отговорност поемаме. И разбираме, че не поставяме под въпрос стабилността и солидността на Светата православна българска църква.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Петков.
Преминавам към представяне на номинациите за ръководство и членове на тази комисия.
От името на Синята коалиция за председател се предлага господин Йордан Бакалов. 
Коалиция за България предлага за членове Георги Анастасов, Александър Радославов и госпожа Мая Манолова. 
От Парламентарната група на Ред, законност и справедливост се предлага госпожа Бисерка Петрова.
От Парламентарната група на Атака се предлага Борислав Тодоров Стоянов.
Имате думата за предложение, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ПАВЕЛ ДИМИТРОВ: Благодаря. 
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, от името на политическа партия ГЕРБ правя следното предложение:
За заместник-председател на комисията Красимира Щерева Симеонова.
И членове: Румен Иванов Иванов, Николай Петков Петков, Никола Иванов Белишки, Иван Йорданов Божилов, Светлана Ангелова Найденова, Иво Тенев Димов, Евгени Димитров Стоев и Илия Иванов Пашев. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря ви, господин Димитров.
Заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, Движението за права и свободи предлага за заместник-председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите Тунчер Кърджалиев и за членове Юнал Лютфи и Гюнай Сефер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Моля народните представители да гласуват състава и ръководството на тази комисия.
Гласували 195 народни представители: за 180, против 3, въздържали се 12.
Решението е прието.
Преминаваме към избиране на Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. 
Имате думата.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание проект за решение за избиране на Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика:
„1. Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика се състои от 6 народни представители – по един от всяка парламентарна група, и се представлява на ротационен принцип на две последователни сесии от представители на парламентарните групи, и за най-голямата парламентарна група.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване проекта за решение по т. 1.
Моля, гласувайте.
Гласували 198 народни представители: за 197, против няма, въздържал се 1.
Точка 1 от решението е приета.
За членове на комисията са постъпили следните писмени предложения: от името на Коалиция за България – господин Бойко Стефанов Великов, от името на Синята коалиция – господин Димо Гяуров, от името на Атака – Валентин Николов Иванов, от името на Ред, законност и справедливост – господин Яне Янев, който се предлага и за председател на комисията.
Имате думата да направите предложение, господин Николов.
ИВЕЛИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на ГЕРБ предлагаме за член на комисията Николай Горанов Коцев. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Николов.
И за предложението от Парламентарната група на ДПС, заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, Парламентарната група на Движението за права и свободи предлага за член на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика Делян Пеевски. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате думата за процедура, господин Гяуров.
ДИМО ГЯУРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, правя процедурно предложение по т. 2 предложените членове на тази комисия да бъдат гласувани поотделно, един по един, а не ан блок.
Мотивите ни са следните: комисията има особени задачи. Предполага се, че ще се занимава с обществено важни въпроси. Лицата, които би следвало да влязат в състава й се предполага, че ще имат достъп до класифицирана информация и до по-деликатна материя. С оглед на това смятам, че няма да има възражения в залата на твърдението, че те трябва да отговарят на по-високи морални изисквания и да няма никакви съмнения по отношение на евентуални техни зависимости.
Използвам случая, че съм взел думата, за да направя същото процедурно предложение със същата аргументация и за другата комисия от този вид – Комисията за контрол върху Държавна агенция „Национална сигурност”. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря ви, господин Гяуров.
За обратно процедурно предложение заповядайте, господин Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, правя обратна процедура за гласуване ан блок. Вероятно колегата пропуска обстоятелството, че всички народни представители имат еднакъв достъп до класифицирана информация, така че неговото предложение остава без мотиви. Така е по закон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Предлагам да гласуваме процедурното предложение на господин Гяуров за отделно гласуване на всеки от членовете на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика.
Моля народните представители да упражнят своето право на глас. 
Гласували 207 народни представители: за 153, против 35, въздържали се 19.
Предложението за поименно гласуване на членовете на комисията е прието. (Шум и реплики в залата.)
Това решение е само за тази комисия. Аз мисля, че е коректно тогава, когато стигнем до разглеждане състава на следващата комисия, тогава отново да се направи такова гласуване. 
Преминаваме към гласуване членовете на комисията. 
Първото постъпило предложение, с което ви запознах, беше писменото предложение от името на Парламентарната група на Коалиция за България за член на комисията на господин Бойко Стефанов Великов.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 220 народни представители: за 209, против 1, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Предложението на Синята коалиция за член в комисията е за господин Димо Гяуров.
Моля народните представители да гласуват това предложение.
Гласували 205 народни представители: за 191, против 8, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Предложението на ПГ на Атака за член на комисията е да бъде избран господин Валентин Николов Иванов.
Моля да гласуваме.
Гласували 214 народни представители: за 199, против 7, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Предложението от Парламентарната група на Ред, законност и справедливост е за член на комисията да бъде избран господин Яне Янев.
Гласували 199 народни представители: за 168, против 5, въздържали се 26.
Предложението се приема.
Господин Николай Коцев е предложен за член на комисията от Парламентарната група на ГЕРБ.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 210 народни представители: за 210, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Предложението на Парламентарната група на ДПС е за господин Делян Пеевски.
Моля да гласуваме.
Гласували 218 народни представители: за 59, против 156, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
За отрицателен вот думата има господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, разбира се, че гласувах „за” и процедурата ми е за прегласуване, а не обяснение на отрицателен вот. Струва ми се, че е твърде трудно обяснението на вашия отрицателен вот (шум и реплики), защото онова, което направихте преди малко, е погазване на основни принципи. Аз ще ви обясня какво направихте. Направихте следното: поставихте не политическата целесъобразност, макар и това да е недопустимо, а политическата си пристрастност пред конституционни права на българския народен представител. Уважаеми колеги, точно това направихте! 
Равенството пред закона означава никой да не е недосегаем, всеки да бъде абсолютно равно отговорен пред закона, но това означава още нещо – да бъде и равен по отношение на своите права. Вие с това си гласуване презумирахте виновност на народен представител, като по този начин изместихте функциите на българския съд, на компетентните органи, които единствено могат да кажат (ръкопляскания) кой е виновен и кой не е. Недопустимо е в условия на разделение на властите, парламентът да монополизира функции на други власти. (Реплики от ГЕРБ.)
Извинете, вие презумирахте виновност. Тогава обяснете защо гласувахте „против”? 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Местан, вашето предложение беше процедура за прегласуване. 
ЛЮТВИ МЕСТАН: Обяснете отрицателния си вот. 
Предлагам прегласуване, госпожо председател, като се надявам народните представители наистина да преосмислят вота си, защото е недопустимо неравнопоставянето на членовете на българския парламент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението.
Гласували 217 народни представители: за 60, против 156, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Трябва да направят предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да направите предложение от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи за член в тази комисия съобразно приетото решение, че всяка група има право на един представител. (Реплика от народния представител Лютви Местан.) 
Имате право на предложение. 
Докато консолидирате мнението си, давам думата за предложение на госпожа Екатерина Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моето предложение е в това решение, което гласувахме с т. 1 и 2 за Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика, да бъде добавена още една т. 3. По същия начин би трябвало да се направи и в следващите гласувания относно съставянето на Комисията за контрол върху ДАНС. 
Какво имам предвид? Казано е, че тези две комисии се председателстват на ротационен принцип за две пленарни сесии от представители на парламентарните групи извън най-голямата парламентарна група. Тоест сега би трябвало да определим принципа, по който започва да действа тази ротация, за да е ясно кой е първият, който избираме за председател, кой е следващият.
Моето предложение за текст на нова т. 3 е следното: 
„3. На основание чл. 20, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание председателстването на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика започва от най-малката парламентарна група в Народното събрание.” 
Това е текст, който урежда статута на тази комисия. Това е предложението, което правя. Вие можете да предложите и друг принцип, но принципът, който предлагаме, е да започне от най-малката парламентарна група и ротацията продължава с увеличаване на големината на всяка следваща парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Михайлова.
Обратно предложение – господин Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Благодаря ви, госпожо председател.
Правя обратно процедурно предложение – да не приемаме процедура за принципите, защото предното гласуване показа, че още не сте научили да уважавате принципите. (Шум и реплики от мнозинството.) Затова да не приемаме процедура за принципите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на госпожа Михайлова за включване на т. 3 в проекта за нашето решение – председателстване на комисията по начина, по който тя изложи в проекта за решение.
Гласували 217 народни представители: за 148, против 61, въздържали се 8.
Предложението се приема.
Обявявам почивка до 11,35 ч. 
(След почивката.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължаваме нашата работа.
Заповядайте за процедура, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, вземам думата за процедурно предложение, за да предложа прегласуване на процедурата, която предложи госпожа Екатерина Михайлова.
Два са аргументите за подобно предложение. Искрено се надявам да вникнете в тяхното съдържание и да подкрепите нашите аргументи.
Първо, в случая с приемане на предложението – ротацията да започне от най-малката парламентарна група, се нарушава един универсален принцип, който се прилага в целия правилник. Това е да се следва големината на парламентарните групи, започвайки от най-голямата по численост, следва втората, третата и така нататък. Този принцип впрочем е заложен в различни текстове на правилника, в това число и по отношение на ротация, на предложения за дневен ред, по отношение на изказвания извън заявките. Следователно той наистина е универсален принцип, на който се гради организацията и дейността на Народното събрание.
Вторият аргумент, дами и господа, е, че имаме, нека да го нарека „условен паритет”. Той е паритет по отношение на представителство на парламентарните групи по един, но е условен, защото в случая имаме ясно изразеното мнозинство от четири парламентарни групи, които подкрепиха правителството, и две опозиционни парламентарни групи. Следователно в случая можем да говорим за пропорционалност. Затова използвам определението „условен паритет”.
Моля ви да подкрепите предложението за прегласуване и да не подкрепяте предложението за ротация, започвайки от най-малката по численост парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Найденов.
Поставям на прегласуване предложението на госпожа Екатерина Михайлова за ротация на председателството на комисията, започвайки от най-малката по численост парламентарна група.
Моля, гласувайте.
Гласували 218 народни представители: за 145, против 73, въздържали се няма.
Предложението е прието.
За обяснение на отрицателен вот има думата госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Гласувах против това процедурно предложение, с което се въвежда един псевдоротационен принцип в противоречие на всички познати в парламентарната практика случаи. Този принцип е в противоречие и с действащите текстове от настоящия правилник, който приехме през миналата седмица и който повелява ротацията в случаите, в които е предвидена в парламентарния правилник, да се извършва от най-голямата по численост парламентарна група.
Гласувах против, защото този принцип за пореден път показва лицемерието на Политическа партия ГЕРБ, когато уж прави жест на опозицията, давайки й възможност да участва и да ръководи важни комисии, които осъществяват контрол върху важни обществени отношения.
За какво става дума? По този начин Коалиция за България се лишава веднъж от председателстване на тази комисия и реална възможност за председателстване ще имат малките опозиционни партии, всъщност малките партии, които се причислиха към управляващото мнозинство с гласуването си за правителство. Става дума за 12 или 13 парламентарни сесии, които ще могат да поемат председателството от представители на РЗС, Атака и Синята коалиция.
Освен това напомням, че това е фиктивен паритет, доколкото в тази комисия мнозинството отново е разпределено така, както е разпределено и в момента – четири представители на управляващите и двама представители на опозицията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Манолова.
За второ обяснение на отрицателен вот – заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, гласувах против, защото за съжаление днес наблюдаваме фарс, който се скалъпи от страна на новото управляващо мнозинство във връзка с тези комисии. Въпреки всички добри декларации, въпреки изразената готовност едва ли не за ново начало и така нататък, виждаме, уважаеми колеги от ГЕРБ, че вие се подлъгвате по старите хватки на старата десница и на някои нейни представители. (Оживление и реплики в мнозинството.) 
Въпреки че Европейската комисия и европейските партньори очакват от нас ефективен парламентарен контрол в сферите на борбата с корупцията и най-вече по отношение на контрола върху ДАНС, вие се опитвате още в самото начало да гарантирате тотален контрол от страна на управляващото мнозинство, тоест то да контролира само себе си. Уважаеми колеги, този сигнал ще бъде много добре чут и възприет от нашите европейски партньори. Не се съмнявайте в това!
Аз ви призовавам, специално колегите от ГЕРБ – колкото по-малко слушате подобни „добронамерени” съвети от страна на старата десница, толкова по-малко грешки ще допускате още в самото начало. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
За процедура има думата господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство! Очевидно се стига до конфликт, който обезсмисля цялата ви идея за тези две комисии, създавайки фиктивен паритет и променяйки един утвърден от години принцип на ротацията и непроменян никога досега по никакви фиктивни поводи. Това създава сериозни резерви към функционирането на тези две комисии. 
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Това е процедура.
МИХАИЛ МИКОВ: Уважаема госпожо председател, от името на Коалиция за България, предлагам да дадете почивка и в рамките на консултации този въпрос да бъде поставен сериозно между парламентарните групи, а не както стана с гласуването в пленарната зала, защото последиците от едно такова решение, повярвайте ми, за вас управляващото мнозинство от четирите партии ще бъдат по-сериозни, отколкото си представяте. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Миков, трябва ли да ви припомня, че преди приключване на обсъждането по тази точка имахме право на тридесетминутна почивка, която използвахме?! (Шум и реплики от КБ и ДПС.) Моля процедура за гласуване на почивка.
НЕДЖМИ АЛИ (ДПС, от място): Това е от името на парламентарна група.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ, от място): Научете си правилника. Няма такава процедура в правилника!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
„Чл. 54.	(2) Всяка парламентарна група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 30 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага, след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването, което не може да бъде по-малко от 15 минути.
Прекъсване на заседанието не може да се иска по-рано от 1 час след започването му и по-късно от 1 час преди приключване на работното време. Интервалът между две прекъсвания не може да е по-малък от 1 час.”
Тъй като началото на днешното пленарно заседание беше в 9,00 ч., поради което е изпълнено условието за искане на почивка не по-рано от един работен час от 9,00 ч. и не по-рано от един час преди приключване на работното време до 14,00 ч. – искането за почивка е коректно.
Обявявам 15 минути почивка.
(След почивката.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители, продължаваме нашата работа.
Относно попълването на състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика очаквам предложение.
Господин Местан, заповядайте.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря ви, уважаема госпожо председател. 
Уважаеми колеги, вие очаквате аз да направя номинация на друг член на парламентарната група. Да, това би означавало, че управляващото мнозинство, което може да налага всяка своя политическа воля под формата на закони и проекторешения, отива отвъд това конституционно право и навлиза в полето на автономната територия на съответната парламентарна група. Да направим това означава да ви признаем правото да мислите вместо нас. Няма как да се получи. 
Номинирането на членове на съответната комисия е изключително право на съответната парламентарна група. Когато други групи чрез парламентарни прийоми, както го направихте днес, решават вътрешни проблеми на дадена група вместо нея самата, ние вече не се намираме в Народно събрание. Намираме се в Бог знае какво, или може би се намираме в парламент, в който обаче отсъства парламентаризмът. Това вече не е управление на мнозинството, а заявка за диктатура на мнозинството.
Политическата система не случайно е многопартийна. Това означава, че всеки е автономен да защитава позициите си и никой друг не може да моделира позициите на друга политическа сила, но се приема тази позиция, която има мнозинство. 
Тук става въпрос за нещо много просто – парламентарната група има право на свой член и номинира този член. Парламентарната традиция никога не е поставяла под съмнение правото на съответната парламентарна група да реши кой именно да я представлява в една или друга комисия.
Аз знам, че ще се опитате сега в отговор на тази ми бележка да дадете примери от предишно Народно събрание. Припомням, че Парламентарната група на ДПС никога не е оспорвала правото на парламентарни групи, в това число и 34 гласа „за“ имаше за номинирания от Атака заместник-председател, както днес подкрепихме всички номинации на Атака – и за председател на комисия, и за заместник-председател, и за членове на тези комисии. Казвам „включително и на Атака“.
Така че, каквито и примери да дадете, те ще бъдат опит да заличите една ужасна грешка, безпрецедентна, която днес допускате, колеги.
Съжалявам, госпожо председател, ние наистина ще номинираме член на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика и това е номинацията на господин Делян Пеевски. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Местан, тази номинация беше подложена на гласуване и прегласуване, поради което няма как да очаквате, че за трети път ще я подложа на гласуване.
Други желаещи за изказвания не виждам.
След поименното гласуване и отхвърляне на един от предложените кандидати са избрани петима членове на комисията. Парламентарната група на Движението за права и свободи има възможност занапред да предложи нова номинация. Разбирам, че това няма да се случи в днешното пленарно заседание. 
Преминаваме към следващото проекторешение за избиране на Комисия за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност“.
Моля вносителите за доклад.
Димитров, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, представям ви проект за решение за избиране на Комисия за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност“, както следва:
1. Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност“ се състои от шест народни представители – по един от всяка парламентарна група, и се председателства на ротационен принцип на две последователни сесии от представители на парламентарните групи извън най-голямата парламентарна група. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте проекта за решение по точка 1 от раздадените ви материали.
Гласували 218 народни представители: за 213, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Гласувахме предложение за тази комисия. 
Поддържате ли, господин Гяуров, за поименно гласуване на членовете на комисията?
Моля ви за предложения относно състава й.
Господин Стоилов, заповядайте за процедура.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Във връзка с персоналните предложения, които ще бъдат направени за тази комисия, предлагам да се приеме решение, преди те да бъдат гласувани, да се поиска съответстваща проверка и в тази комисия да не могат да участват актуални сътрудници на специалните служби. С аргумент за      по-силното основание – след като бивши сътрудници не могат да участват в определени комисии, смятам, че това правило трябва да бъде разширено, защото това трябва да са свободни хора, които да контролират дейността на службите, а не да бъдат техни неявни представители. Същото би трябвало да се отнася и за Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Предлагам това решение да бъде гласувано. Ако то се споделя от управляващото мнозинство, да не бъде гласуван днес персоналният състав, а вие като председател и председателите на парламентарните групи да могат да получат съответстваща информация и след това да потвърдят или да актуализират своите персонални предложения. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря ви, господин Стоилов.
Госпожо Фидосова, имате думата.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги народни представители, по повод направеното предложение от господин Янаки Стоилов искам да кажа следното. Да, в новоприетия от нас правилник наистина няма запис в текста, който да включва и Комисията за контрол на ДАНС. Аз изразявам своето несъгласие с направеното от него процедурно предложение днес да не бъде подложена на гласуване тази Комисия за контрол на ДАНС и поименният й състав. Това е заложено в нашия дневен ред за днес.
Всяка една парламентарна група преценява дали този кандидат, който ще представи за член на тази комисия, отговаря на този текст или не. (Шум и реплики от КБ.) 
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Вие как преценихте?
ИСКРА ФИДОСОВА: От името на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ кандидатът, който ще предложим, не е в нарушение на сега действащия текст.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Откъде знаете?
ИСКРА ФИДОСОВА: Направили сме проверка, господин Мутафчиев! (Шум и реплики от КБ и ДПС.) 
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Реплика!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбирам, че има процедура, направена от господин Янаки Стоилов, да не се гласуват днес членовете, и обратно становище, и тази процедура ще подложа на гласуване.
Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Янаки Стоилов в настоящото пленарно заседание да не се приема решение относно поименния членски състав на Комисията за контрол на Държавната агенция „Национална сигурност”. Моля, гласувайте.
Гласували 225 народни представители: за 75, против 148, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Заповядайте за процедурно предложение, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Смятам, че имаше някакво неразбиране по този въпрос от страна на управляващото мнозинство от четирите партии. Тук става дума за Комисия за контрол на ДАНС. Предложението на Янаки Стоилов беше в тази комисия да няма хора, които са зависими в този момент от ДАНС. Хора, които са нещатни ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Мутафчиев, процедурното ви предложение, ако обичате!
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Ще ви кажа, трябва да го мотивирам. Така че ще ви моля, нека все пак да спазваме правилата за народните представители!
Хора, които в момента са нещатни сътрудници на ДАНС, са зависими. Кажете ми по какъв начин ще контролират примерно тази служба? Това е идеята и аз моля, госпожо председател, да прегласуваме предложението на Янаки Стоилов. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедурно предложение подлежи ли на прегласуване, господин Мутафчиев? (Шум, реплики и смях в КБ.) 
Заповядайте за процедура, господин Гяуров.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Има предложение за прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата!
ДИМО ГЯУРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Приемам, че има резон в предложението на господин Стоилов действащи агенти на съвременните български служби да не могат да участват в контролирането на тези служби. Но няма никакъв резон в идеята да не се гласува днес съставът, поради което предлагам евентуално като т. 4 в решението да бъде записано, че след като днес бъде излъчен съставът на комисията, лицата, излъчени днес в пленарната зала, следва да бъдат подложени на проверка за съпричастност към съвременните служби (шум и реплики от ДПС) и в случай, че се открие такава съпричастност, тогава въпросният член на комисията да бъде отстранен със следващо гласуване в пленарната зала. Благодаря. (Шум и реплики от КБ и ДПС.) 
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Това беше изказване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване съобразно предложението на господин Мутафчиев предложението на господин Янаки Стоилов за негласуване поименно на състава на комисията в днешното пленарно заседание.
Гласували 227 народни представители: за 75, против 151, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Постъпи предложение за т. 4...
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, искам да ви обърна внимание за начина на водене на пленарното заседание, за последователността, в която следва да се случват процедурите тук, в пленарната зала. Когато има формално направено предложение за прегласуване – така пише в парламентарния правилник, то се прегласува. В противен случай това е не само едно формално изискване, а осигурява възможност на народните представители да участват и в дебатите, и в разискванията на всички проблеми, поставени по същество.
Ето сега например, като дадохте думата на господин Гяуров по време на една процедура за гласуване, това отнема възможността представителите на нашата парламентарна група да се включат в обсъждането на неговото предложение. По този начин изобщо се обърква работата на Народното събрание. Ще ви помоля да се придържате към парламентарния правилник, защото той не е просто една формалност! Той дава възможност за нормално излагане на позиции и за вземане на адекватни решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Манолова, но аз разчитам на вашата коректност – винаги по процедурни въпроси вземате необходимото на момента искане на думата. Така че няма да си позволя да наруша правилника с ваша помощ, когато своевременно ме коригирате. 
Надявам се от Коалиция за България да са се съсредоточили по предложението на господин Гяуров. (Шум и реплики от КБ.) 
Има ли становища по това предложение?
Възниква друг процедурен въпрос: следва ли първо да се гласува т. 4, преди да сме гласували пленарния състав на комисията по т. 3?
Заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря ви, госпожо председател.
В предложението на господин Гяуров се съдържа един доста интересен принцип, който заслужава сериозно обсъждане. Ние сме склонни да го подкрепим, но това би трябвало да се превърне въобще в принцип, за да спестим днешните излишни разисквания по повод на отделни номинации. Този принцип може да засяга всеки член на комисия и ако предвид функцията на тази комисия се породи конфликт на интереси, този член просто да бъде изтеглен, а не да се намесвате грубо в правото на парламентарните групи да номинират едни или други свои членове.
Наистина ще го обсъдим, даже възнамеряваме да инициираме съответни промени в правилника, за да не обсъждаме толкова важни проблеми ад хок, за да се превърне в принцип на съставяне на постоянните комисии. Но ако сега го подложите на гласуване, надявам се, че той е достатъчно опитен политик, в частност в материята, по която направи предложение, и, предполагам, е преценил и всички рискове, ако има такива.
Ако искате, господин Гяуров, приемете това формално като реплика, за да се възползвате от правото си на дуплика, за да знаем наистина сега ли да минем към гласуване на това предложение, което бихме подкрепили – има нужда, или да се мисли за едно по-сериозно обсъждане на правилника с оглед да избегнем евентуални рискове, ако такива има. Благодаря, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За реплика има думата Румен Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В създадения дух и атмосфера тук всеки да се изказва е въпрос на преценка на председателя дали е реплика или изказване, дали му е мястото в момента, и аз на свой ред да дам своя принос. 
Нека да разгледаме предложението на господин Гяуров малко по-внимателно, то си струва действително да бъде анализирано.
Имаме две възможности. Първата е да възприемем принципа от предишната комисия и някои от кандидатите за членове на комисията да не биват гласувани. Това автоматически ще остави съмнението, че част от депутатите знаят, че той е действащ сътрудник, да го кажем така.
Второ, след съответната проверка или след време някой от членовете на комисията бива сменен. Ако той е действащ агент, това означава, че Народното събрание се ангажира с разкриването на действащ агент. Говоря това като човек с личен опит по въпроса. (Смях, оживление.) Тук стремежът да институционализираме разкриването на действащите агенти, как да кажа, ще бъде много същностен принос в утвърждаването на парламентаризма и неговото смехотворно влияние върху българската общественост. 
Затова си струва да вникнем в предложението на господин Стоилов и вероятно да го развием като принцип въобще – за достъпа на действащи агенти до Народното събрание и, разбира се, участието им в каквито и да било органи.
Другото, пак казвам, е стремежа да замажем, да сложим под миндера, да го бутнем за следващата седмица. Този принцип – на бутането за следващата седмица – всеки ще си го отнася с времето. Защото принципите, които залагаме сега, ние като опозиция трябва да се съобразяваме, и управляващите трябва да се съобразяват, всеки един момент могат да рефлектират върху всяка една от парламентарните групи. 
Поради тези две съображения по мое мнение предложението на господин Гяуров не е приемливо.
ДИМО ГЯУРОВ (СК, от място): А на Янаки Стоилов е приемливо?!
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ, от място): Категорично неговото предложение е приемливо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Желаещи за трета реплика не виждам.
Господин Гяуров, ще ползвате ли правото си на дуплика?
ДИМО ГЯУРОВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, моето предложение дойде в отговор на идеята да се откажем в днешния момент от гласуването на състава и това беше алтернативно решение. Разбира се, същият подход би могъл да се приложи и към други комисии на Народното събрание, най-вече да речем към Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, където също евентуално ще се извършва контрол върху дейността на други български служби.
На нас нищо не ни пречи – и така, и така сме поставили въпроса на дебат, да направим поне стъпката. Няма нищо лошо в това последващ момент, когато бъдете готови или заедно сме готови с текстове за изменения на Правилника на Народното събрание, да отидем още по-нататък. Но бих предложил да не се отказваме в сегашния момент да направим тази стъпка и да гласуваме евентуалната т. 4 с този текст. Бих могъл да доразвия конкретно предложението си и то може да звучи по следния начин:
„4. Членовете на комисията – става дума за тази комисия – не могат да бъдат щатни или нещатни сътрудници на съвременните български служби за разузнаване и сигурност. Ръководството на Народното събрание извършва проверка за това в срок от един месец.” (Шум и реплики от КБ.)
Ако прецените, можем да добавим още едно изречение: „В случай на установяване на съпричастност лицето, за което това е установено, бива подменено с друго от съответната парламентарна квота.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Гяуров, моля за точната редакция на проекта ви за решение по т. 4, защото за да го подложа на гласуване, трябва да знам какво гласуваме. (Народният представител Димо Гяуров дава писмен текст на председателя.)
Предложението на господин Гяуров е за проект за решение в нова т. 4, която да гласи:
„ 4. Членовете на комисията не могат да бъдат щатни или нещатни сътрудници на съвременните български служби за разузнаване и сигурност. Ръководството на Народното събрание извършва проверка за това в срок от един месец.”
За изказване има думата господин Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, желая да се изкажа по текста на предложението. И в продължение на темата, която отвори господин Петков, ми се ще да пресечем опитите за, извинявайте, господин генерал, малко некомпетентно формулиране на темата и на решението.
Първо, няма служби за разузнаване. По българския закон има служби за сигурност – § 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за достъп до класифицирана информация.
Второ, предложението, което правите, независимо че се опитвате да го модифицирате, всъщност е онова, което каза ексминистърът на вътрешните работи – узаконяване на разкриването, легализиране на осветяването на щатните и извънщатните служители на службите за сигурност. (Реплики от народния представител Димо Гяуров.)
Принципът, който предлагате, е принцип, който възприемаме. И затова казваме: да отложим гласуването на състава на комисиите, да приемем принципа и да го формулираме в професионален текст. Професионален текст, господин генерал, след което да изберем комисията – не днес, може би само след няколко дни. Става въпрос за няколко дни. Заради няколко дни хората, които работят за съвременните служби за сигурност, не трябва да се чувстват застрашени. (Реплики от Синята коалиция.) Защото не става въпрос само за днешното решение. Този подход създава страх у тези хора, господин генерал, и вие го знаете. И аз не знам защо предлагате такъв текст. 
Затова нека приемем предложението на редник Янаки Стоилов (смях, оживление), вместо предложението на ген. Димо Гяуров. Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте предложението на господин Гяуров, така както изчетох проекта от негово име.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Какво гласуваме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ако пазите тишина, колеги от левия сектор, щяхте да чуете, че гласуваме предложението по т. 4, както беше изразено от господин Гяуров. (Шум и реплики.)
Гласували 187 народни представители: за 29, против 20, въздържали се 138.
Предложението не е прието.
Господин Стоилов – за лично обяснение.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, господа народни представители! Ние сме гражданска институция и моля господин Бисеров да не се обръща на военни звания към народните представители. (Смях, оживление.) Все пак парламентът е основната гражданска институция в държавата. 
Другият повод за моето лично обяснение е да не си позволява да разжалва хората с военни звания. Аз съм поне лейтенант от запаса (оживление) и за разлика от господин Гяуров, който от ефрейтор стана полковник или генерал, аз не съм имал амбиции за растеж във военната кариера. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря ви, господин Стоилов. 
Има думата за предложение госпожа Екатерина Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ние коментирахме евентуална т. 4, гласували сме т. 1 и 2. Искам да предложа т. 3, както в предишния случай, когато гласувахме решението за създаване на комисията, която се председателства на ротационен принцип. И тук би трябвало да определим как стартира този ротационен принцип. Затова предлагам текст, аналогичен на този, който гласувахме преди почивката. И текстът е следният: 
„На основание чл. 18, ал. 5 председателстването на Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” започва от най-малката по численост парламентарна група в Народното събрание и продължава по реда на увеличаване на числения състав на следващите парламентарни групи.
Моля ви да го подложите на гласуване, защото трябва да определим кога все пак започва ротацията. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на госпожа Михайлова.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Михайлова. 
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Имам обратно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ние сме в режим на гласуване, госпожо Манолова. 
Гласували 204 народни представители: за 135, против 63, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Преминаваме към конкретните предложения. 
Имате думата, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, ще ви моля, когато давате думата, да поглеждате и в ляво, защото по този начин не ми дадохте възможност да направя друго предложение, а именно за прилагането на принципа на ротацията, както е предлаган в парламентарната практика и както е заложен в действащия правилник – чл. 43, ал. 7, а именно ротацията да се извършва съобразно числеността на най-голямата парламентарна група. 
Искането ми формално е за прегласуване и ще го доразвия в посока, че по този начин се нарушава основен парламентарен принцип, който е съблюдаван в предните парламенти, който е въведен в настоящия правилник. По този начин се лишават и политическите партии от опозицията от председателстване на тази комисия за втори път. Тук също така ще добавя за основния, формален и неправилен подход при определяне принципа на ротацията, съобразно която мнозинството ще има четирима представители плюс председател, а опозицията ще има двама представители в тази комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Манолова.
Поставям на прегласуване редакцията на т. 3, както беше предложена от госпожа Михайлова.
Гласували 224 народни представители: за 138, против 84, въздържали се 2.
Предложението е прието. 
Постъпили са писмени предложения от името на Парламентарната група на Коалиция за България – за член на комисията до бъде избран господин Димитър Стоянов Дъбов. 
Предложение от името на Парламентарната група на Синята коалиция предложението е за господин Иван Костов.
От Парламентарната група на Атака предложението е за господин Волен Сидеров. 
Предложение от името на Парламентарната група на Ред, законност и справедливост – господин Яне Янев. (Оживление.) 
Имате думата.
РУМЕН ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! От името на Парламентарна група на ПП ГЕРБ предложението ни за представител в Комисията за контрол на Държавната агенция „Национална сигурност” е Иван Петров Иванов. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложението ни е за господин Камен Костадинов. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Янев, имате думата за изказване.
ЯНЕ ЯНЕВ (РЗС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! За да не се получават недоразумения, бих искал да направя едно уточнение съобразно правилника. Знаете, че не може народен представител едновременно да бъде председател на две постоянни комисии. А и Комисията за борба с корупцията, и Комисията за контрол над ДАНС, въпреки че председателските места са на ротационен принцип, са постоянни комисии към Народното събрание. По този повод предварително искам да кажа, че от председателското място в Комисията за контрол над ДАНС аз си правя отвод, така че влиза следващият по ред – господин Иван Костов от Синята коалиция. Благодаря ви. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. 
Преминаваме към гласуване на номинациите. 
Моля народните представители да гласуват предложението, направено от Парламентарната група на Коалиция за България за кандидатурата на господин Димитър Дъбов.
Гласували 203 народни представители: за 170, против 4, въздържали се 29.
Предложението е прието.
Имате думата за отрицателен вот, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, гласувах „против” (ръкопляскания), не защото искам да оценявам качествата на един или друг от участниците, а защото със създаването на тази комисия, за пред обществото фиктивно бе прокаран принцип на паритет. Няма принцип на паритет. Да е ясно, че четири души от току-що избраните са от мнозинството и двама от опозицията. 
На второ място, без да е обсъждано предните дни, а за съжаление не можа да се стигне до решение на консултациите, фиктивно бе прокаран и принципът на ротацията. Фиктивно, защото беше нарушен един принцип – правата в Народното събрание да се упражняват според големината на парламентарните групи. В името на това – господин Иван Костов да оглави комисията. 
Най-простото щеше да бъде, ако бъде предложено да изберем господин Костов за шеф на комисията, и вие, мнозинството, нямаше да имате никакъв проблем, защото имате гласове, а всичките тези парламентарни или квазипарламентарни гимнастики са за пред обществото. Всъщност тези две комисии няма да могат да изпълнят това, заради което вие проглушихте ушите на обществото – че създавате нещо ново. Не, комисиите са формирани на принципа на мнозинство и опозиция и те се ръководят от представители на опозицията. Така ще бъде до края на парламента или поне до последната или предпоследната година, ако той не приключи по-рано работата си. Благодаря ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Поставям на гласуване предложението на „Синята коалиция” за член на тази постоянна комисия – кандидатурата на господин Иван Костов.
Гласували 207 народни представители: за 166, против 29, въздържали се 12.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението от ПГ на Атака за член на комисията в лицето на господин Волен Сидеров.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 199 народни представители: за 172, против 13, въздържали се 14.
Предложението е прието.
Поставям на гласуване кандидатурата на господин Яне Янев от името на ПГ на Ред, законност и справедливост.
Гласували 203 народни представители: за 178, против 14, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на ПГ на ГЕРБ за член на комисията в лицето на господин Иван Петров Иванов.
Гласували 209 народни представители: за 200, против 1, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на ПГ на Движението за права и свободи – член на комисията да бъде господин Камен Костадинов.
Гласували 210 народни представители: за 160, против 37, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Госпожо Фидосова, имате думата за отрицателен вот.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги народни представители, гласувах против предложението, не защото съм против кандидатурата в личностен план, а защото искам да взема думата от тази трибуна и да обърна внимание на колегите от ДПС върху следното. 
Колеги, един час вие говорихте от тази трибуна – съжалявам, че господин Местан го няма в момента в залата, че има намеса в автономията на всяка една парламентарна група, и визирахте по-точно вашата, в предишното гласуване, когато не подкрепихме предложението на Движението за права и свободи за кандидатурата на Делян Пеевски. 
Господа народни представители от Движението за права и свободи, в три поредни поименни гласувания в последните пет минути над 10 човека от вашата парламентарна група също не подкрепяха направените предложения. По вашите принципи това не е ли намеса в тази автономност? (Ръкопляскания от мнозинството.) Имаме подобна комисия, по същия начин се гласува – поименно за всеки един народен представител. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова.
Господин Иванов, заповядайте.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Гласувах „против” не против кандидатурата на колегата, когото познавам, а против спекулациите, които се извършват за ротационния принцип, на който избрахме тези две комисии.
Искам да обърна внимание на преждеговорившите за следното нещо. За първи път в новата история на България тези две комисии се поставят на ротационен принцип, с желание и воля за прозрачно управление на страната. За първи път – това е безпрецедентен случай, най-голямата политическа партия не си излъчи председател на съответната комисия. Това е един изключителен знак. 
Що се отнася до това, че според принципа се започва от най-малката парламентарна група, това е още един жест да се покаже, че в България плурализмът на мнения за всички политически партии, които присъстват в парламента, е еднакъв. (Реплика от народния представител Мая Манолова.)
Госпожо Манолова, понеже ме репликирате от място, ще ви кажа: не е морално вие да започвате да председателствате тези комисии, след като управлявахте 4 години, защото трябва да се даде възможност на политическите партии, които са били в опозиция, да могат да направят адекватна проверка и да може обществото да има нормална информираност за 4-те години, в които управлявахте. 
Принципът, който ние заложихме тук, е нов. Ние спазваме принципите и показваме воля за прозрачно управление, а дали това ви харесва или не, е ваш проблем. Но тук ние поставяме нов морал на управление, нов начин за прозрачност на обществото. Благодаря. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма желаещи за отношение по тази точка.
Преминаваме към избиране на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Моля вносителите за доклад.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми колеги народни представители, предлагаме следния проект на решение за избиране на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове:
„1. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се състои от 18 народни представители, от които: 9 от парламентарната група на политическа ГЕРБ, 1 от парламентарната група на Синята коалиция, 1 от парламентарната група на Ред, законност и справедливост, 3 от парламентарната група на Коалиция за България, 3 от парламентарната група на Движението за права и свободи, 1 от парламентарната група на партия Атака.
2. Избира председател на парламентарната група от политическа партия ГЕРБ и 3 заместник-председатели – 1 от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, 1 от парламентарната група на Движението за права и свободи и 1 от парламентарната група на Коалиция за България.”
Искам да се извиня на колегите от Коалиция за България, че в проекта за решението е пропуснато заместник-председателското място, което добавям в момента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване т. 1 и т. 2 от проекта за решение, както бяха предложени от вносителите.
Гласували 205 народни представители: за 203, против 2, въздържали се няма.
Решението е прието.
Относно членовете, състава и ръководството на комисията са постъпили следните писмени предложения: от парламентарната група на Коалиция за България – заместник-председател госпожа Меглена Плугчиева, и членове – Пламен Орешарски и Димчо Михалевски; от името на Синята коалиция – за член господин Асен Агов; от името на парламентарната група на Атака – Калина Крумова; от името на парламентарната група на Ред, законност и справедливост – Цветан Цветанов. 
За предложение от парламентарната група на ДПС, заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че тази комисия няма да бъде гласувана поименно. Искам да знам, защото иначе щях да питам кого да предложим точно, тъй като порокът не е в друго, а в поименното гласуване, което ни вкарва в режим на преценка – вместо парламентарни групи. Така че не се оправдавайте с гласовете от ДПС. 
Нашите номинации са: господин Джевдет Чакъров – за заместник-председател; и за членове – Емил Иванов и Корман Исмаилов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Моля за предложение от парламентарната група на ГЕРБ.
ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, от името на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ предлагам следните членове и ръководство за Комисията по европейските въпроси и контрола на европейските фондове:
Председател – Светлин Димитров Танчев; заместник-председател – Десислава Жекова Танева; и членове: Михаил Ненов Николовски, Владимир Цветанов Тошев, Красимир Неделчев Минчев, Валентин Тончев Митев, Александър Стойчев Стойков, Емил Йорданов Радев и Иван Тодоров Иванов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Моля да гласуваме за поименните предложения, както бяха направени – за състав и ръководство на тази комисия.
Гласували 200 народни представители: за 200, против и въздържали се няма.
Решението е прието. (Ръкопляскания.)
Преди да закрия днешното пленарно заседание, обявявам, че следващото пленарно заседание ще се състои утре с начален час 9,00 ч., като продължаваме с точката от дневния ред „Избиране на постоянни комисии на Народното събрание”.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)
(Закрито в 13,12 ч.)

Председател:
Цецка Цачева

Секретари:
	Митхат Метин 
 	Петър Хлебаров