Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-09-30

Председателствал: председателят Цецка Цачева
 
Секретари: Пламен Нунев и Бисерка Петрова


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Регистрирали са се 176 народни представители. Налице е конституционно установеният кворум, откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа народни представители! Предлагам ви Проект за програма за работата на Народното събрание за периода 30 септември – 2 октомври 2009 г., както следва:
1. Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, за периода м. януари 2008 г. – м. декември 2008 г. Вносител е Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.
2. Проекти за решения за промени в съставите на постоянни комисии. Вносител е Тодор Димитров – съпредседател на Парламентарната група на ГЕРБ.
3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия, приет на първо гласуване на 17.09.2009 г.
4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, приет на първо гласуване на 17.09.2009 г.
5. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, приет на първо гласуване на 18.09.2009 г.
6. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите, приет на първо гласуване на 18.09.2009 г.
7. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. Вносители са Емил Димитров, Атанас Камбитов и Димитър Аврамов.
8. Второ четене на Законопроекта за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет на първо гласуване на 23.09.2009 г.
9. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност, приет на първо гласуване на 11.09.2009 г.
10. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон. (Общ законопроект, изготвен от Комисията по правни въпроси на основание чл. 71, ал. 2 от правилника, по законопроектите за изменение и допълнение на Търговския закон, приети на първо гласуване на 17.09.2009 г.)
11. Проекти за решения за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вносители: Иван Костов - 27.08.2009 г., Яне Янев и група народни представители – 04.09.2009 г. 
12. Парламентарен контрол.
Моля да гласуваме проекта за програма.
Гласували 177 народни представители: за 174, против няма, въздържали се 3.
Програмата е приета.
Няколко съобщения относно постъпили законопроекти и проекторешения за периода от 23 - 30 септември 2009 г.:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. Вносител е Джевдет Чакъров. Водеща комисия е Комисията по околната среда и водите. Разпределен и на Комисията по правни въпроси, Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Подкомисия е Комисията по правни въпроси, Комисия по труда и социалната политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. Вносители са Емил Димитров, Атанас Камбитов и Димитър Аврамов. Водеща е Комисията по земеделието и горите.
Проект за решение за попълване състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Вносител е Тодор Атанасов Димитров.
Проект за решение за промени в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Вносител е Тодор Атанасов Димитров.
Проект за решение за промени в състава на Комисията по труда и социалната политика. Вносител е Тодор Атанасов Димитров.
Проект за решение за промени в състава на Комисията по здравеопазването. Вносител е Тодор Димитров.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Вносители са народните представители Десислава Танева, Стоян Гюзелев и Димитър Аврамов. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Съпътстваща е Комисията по правните въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, разпределен е и на Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” и Комисията по правни въпроси.
Законопроект за ратифициране на Учредителния договор на Международната банка за възстановяване и развитие (измененията в сила от 16 февруари 1989 г.), заедно с неговите изменения, приети с Решение № 596 на Управителния съвет на Банката от 30 януари 2009 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, като водеща комисия. Съпътстваща е Комисията по външна политика и отбрана.
Законопроект за допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Съпътстващи са Комисията по правните въпроси и Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност”.
Законопроект за ратифициране на Споразумението за установяване на правила за приложение на Доверителния фонд между Европейската комисия от името на Европейската общност и Република България, Чешката република, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото Херцогство Люксембург, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Финландия и Кралство Швеция, като донори, и Европейската инвестиционна банка, като управител. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстващи са Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
Законопроект за изменение на Кодекса на труда с вносители народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства с вносител Павел Илиев Димитров и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Съпътстваща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Преминаваме към точка първа от приетата работна програма за настоящата пленарна седмица:
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА МЕСЕЦ ЯНУАРИ – МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2008 Г.
Докладът е разпределен на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика, която на свое редовно заседание, проведено на 10 септември 2009 г., е обсъдила същия и излиза с доклад и проект за решение.
Имате думата, господин Янев.
ДОКЛАДЧИК ЯНЕ ЯНЕВ: Уважаема госпожо председател, преди да представя доклада на комисията, бих искал да подложите на гласуване процедурното предложение в пленарната зала да бъдат допуснати проф. Стоян Кушлев, господин Георги Илиев – главен секретар на комисията, господин Николай Николов – член, и госпожа Николова – също член на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да гласуват направеното процедурно предложение.
Гласували 167 народни представители: за 165, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете гостите в залата.
Господин Янев, имате думата да представите доклада на комисията.
ДОКЛАДЧИК ЯНЕ ЯНЕВ: „Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика на свое редовно заседание на 10 септември 2009 г., на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и съгласно Вътрешните правила за дейността на комисията, обсъди внесения в Народното събрание и разпределен на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, за периода от м. януари 2008 г. до м. декември 2008 г., внесен на 30 март 2009 г.
Председателят на комисията проф. Стоян Кушлев изложи пред народните представители – членове на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика, основните изводи и проблеми, свързани с дейността на комисията през включения в доклада период на действие, а именно развитие на административния капацитет, дейност, свързана с обработка на постъпилите уведомления от компетентните органи, дейност по налагане на обезпечителни мерки и по отнемане в полза на държавата на имущество в чужбина и предложенията за изменение и допълнение на действащия Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.
В Доклада за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, за 2008 г., е направен анализ на действията на структурните звена във връзка с ефективното обезпечение на дейността с оглед правомощията по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, и е направено сравнение с предходните периоди.
С решение на комисията са били образувани 126 производства по чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Посочено е, че 17,5% от тях са във връзка с измами, 15,9% за организирани престъпни групи, 8,7% за изнудване, 7,1% за контрабанда, 7,9% за укриване на данъци, 5,6% за подкупи, 3,2% за длъжностно присвояване, 4% за наркотици, от 3% до 5% за пране на мръсни пари, за присвояване и трафик на хора и 3,2% за незаконен хазарт. Прекратени са били 12 производства.
Комисията е постановила 122 решения за внасяне на мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки пред съответните окръжни съдилища с обща стойност на имуществото в размер на 68 млн. лв. Приключени на първа инстанция са били 11 дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. От тях по 8 дела искът на комисията е уважен изцяло от първа инстанция, 2 от делата са потвърдени на втора инстанция. Искът на комисията не е бил уважен единствено по три дела.
Отделено е специално внимание в доклада за осъществено международно сътрудничество, изразяващо се както в създаването на нови, така и в укрепването на вече създадени контакти с чуждестранни партньорски служби.
При разискванията бяха поставени най-съществените въпроси, свързани с изводите в доклада за повишена ефективност в дейността на комисията, и бяха изразени различни становища от народните представители. Изразено бе мнение, че е започнал процес на повишаване ефективността от дейността на комисията.
Най-същественият показател за ефективност на дейността на комисията е размерът на отнетото имущество в полза на държавата. На стр. 39 в доклада е посочено, че са образувани 57 дела за отнемане на имущество в размер на 32 млн. 413 хил. 489,23 лв. и че спрямо 2007 г. тази стойност е нараснала с 19,1%. Този показател все още не дава основание да се приеме, че е постигната значителна резултатност, тъй като крайният резултат – отнемане на имуществото, все още е в незначителни стойности.
Господин Кушлев изрази пред комисията виждането си, че приложното поле на закона следва да се разшири, че е редно комисията да може да се занимава и със случаи на констатирано „необяснимо богатство”. Достатъчно е в тези случаи да бъдат установени тежки митнически или данъчни нарушения. Следва също така да се включат нови текстове от Наказателния кодекс в обхвата на закона, например престъплението по служба не е текст, по който комисията може да работи. Споделен беше и опитът в други държави комисията да може да се самосезира и по случаите на демонстриран „трайно престъпен начин на живот”.
Комисията счита също така, че част от делата необяснимо дълго се бавят в съдилищата, като по едно от тях са проведени 17 съдебни заседания, назначени са три експертизи и делото е приключило след повече от три и половина години. Редно е да се обърнем към добрата практика на други държави, подчерта проф. Кушлев. Например в Ирландия на ищеца се предоставят само 28 дни за предоставяне на доказателства, този срок се отнася и за лицето, което се преследва.
Господин Кушлев не скри обстоятелството, че по отношение на него и членове на комисията се упражнява натиск, като за конкретни случаи и лица пое ангажимент да информира писмено Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика.
Сериозен проблем ще възникне и в управлението на вече конфискуваното имущество, който следва да бъде решен по законодателен път. 
При обсъждането народните представители изразиха становище за необходимостта от разширяване на обхвата на лицата, чието имущество подлежи на отнемане, в какъвто смисъл законодателната дейност следва да се насочи. 
Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика предлага на Народното събрание да приеме следното:РЕШЕНИЕ:
Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 13, ал. 4 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
Р Е Ш И:
1. Приема доклада за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, за периода м. януари 2008 г. – м. декември 2008 г.”
Благодаря, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Янев.
От името на вносителите на доклада, проф. Кушлев, желаете ли да вземете отношение? Заповядайте.
СТОЯН КУШЛЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Приятно съм изненадан от обстоятелството, че работната седмица на върховната държавна институция започва с обсъждането на нашия доклад. Това прави добро впечатление на членовете на комисията и на нашите служители.
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, е една от най-новите институции, създадени със специален закон, с общо политическо съгласие за борба с организираната престъпност, която в национален и в международен аспект нанася сериозни вреди на националната икономика и на обществения ред. Такава тенденция – на отнемане на престъпни облаги, върви във всички страни, всички модерни демокрации. Както виждате, тя започва своята дейност и у нас.
Изминаха три години и половина, вече близо четири години от приемането на Закона за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Натрупа се определен опит и практика. Днес можем да отбележим първото заключение от тази дейност, а именно нарастване и разгръщане на капацитета на комисията през този период. За това говорят статистическите данни. Това е третият отчет, който се обсъжда в парламента. През първата година – 2006 г., имахме 100 производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, през втората година – 109, през третата година, която сега отчитаме – 126. Тук ще ви съобщавам и новите данни за деветмесечието. За деветмесечието на настоящата година имаме 112 производства за установяване на имущество. Безспорно до края на годината, докогато остават още три месеца, значително ще надхвърлим ръста от миналата година. 
Същото се отнася и до втория вид производства – производствата за обезпечаване на имущества, придобито от престъпна дейност. И ако тук се проследи тенденцията, се вижда, че има постоянно нарастване на производствения капацитет на комисията. През първата година има сравнително немного производства, защото стартирахме - 51 на брой, на стойност 21 милиона. През втората година, 2007 г., имаме 74 обезпечителни производства на стойност над 60 млн. лв., през третата година, която отчитаме, тези производства вече са 122 на стойност 66 милиона. 
Най-ярко нарастването на капацитета на комисията обаче се забелязва и констатира в третата, най-важна част от нейната дейност, а именно производствата по отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. През първата година имаме 12 дела за отнемане на обща стойност около 4 млн. лв.; през втората година – 2007 г., има 33 дела за отнемане на обща стойност 27 млн.; през годината, която отчитаме, са образувани 57 дела за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, на стойност над 32 млн. лв. Един многозначителен факт за нарастване капацитета на годината е, че за настоящата година, за деветте месеца имаме 65 дела за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 63 млн. 661 лв. Тоест значително сме надхвърлили ръста – 57 дела за миналата година за 32 млн. лв., сега за тази година 65 дела за 63 млн. лв. Разбира се, това не е случаен факт. Той се дължи на нарастването на опита на нашите хора. Трябва да се отчита, че започнахме от нулата. Създаде се нова институция без практика, без аналог в правната история на България. Трябваше хората да се квалифицират, да се обучават и натрупват опит. Сега вече те разгръщат своя истински капацитет. 
Втората констатация, която искам да направя пред вас, е тенденцията за издигане на борбата срещу организираната престъпност в основен приоритет на комисията. Ако проследим статистическите данни тук, ще видим, че борбата срещу престъпленията на организираната престъпност, създаването и ръководенето на организирана престъпна група заема все по-голям дял в образуваните производства от дейността на комисията. През първата година те са на седмо място и са едва 5 на сто, през втората и третата година отиват на второ място, само измамите са повече от тях, делът съответно е 17%. Искам да ви съобщя, че през деветмесечния период, който ще отчетем следващата година, но не мога да не го отбележа, те вече са 20 от общо 112, при 20 миналата година от 126. Те отиват на първо място. Сега, когато подредим борбата срещу видовете престъпления, борбата с организираната престъпност отива на първо място и става основен приоритет на комисията. Това са данните, които трябва да ви съобщя.
На трето място, комисията вече е покрила цялата територия на страната със своите структури. Имаме 19 оперативни бюра и 11 териториални дирекции. Тоест във всички области на страната нашите териториални единици работят. Никак не беше лесно да се реши през този период, първо, материално-техническото осигуряване, да се намерят сгради, да се устроят нашите териториални звена, да се обучат и намерят хора, които да започнат работа. Сега вече се усещат тези резултати, които ви съобщавам. 
Вече подчертах един от главните приоритети на комисията – излизане на все по-важно място на третото направление в нейната дейност – самото отнемане на имуществото, което е и целта на закона. В доклада отчитаме, че са минали на първа инстанция осем дела. Съвсем друга е картината в настоящия момент. За изминалите седем месеца от подготовката на доклада през м. март делата, които вече са минали на първа инстанция, са 35, тоест, за девет месеца нови 27 дела са решени на първа инстанция. Отчитаме, че в доклада има само едно влезнало в сила решение, тоест едно фактическо отнемане. В момента те са вече четири. Тоест, виждаме едно постепенно развитие на проблема за самото отнемане на имуществото, което се превръща в главен приоритет на комисията. Четири дела са минали на апелативна инстанция и можем да очакваме до края на годината да минат и пред върховната инстанция и Върховния касационен съд. Така че към края на годината може да се очертае ситуацията да имаме вече 8 влезнали в сила реални дела за отнемане, тоест 8 реални отнемания, което никак не е без значение, първо, за да могат българските граждани да възстановят своето доверие в държавните институции, в държавата и в принципа за справедливост. 
Разбира се, това е на втори план, той не е водещ за комисията, но вероятно декември - януари ще има една предварителна проверка, която винаги се прави от Европейския съюз, за състоянието на борбата с организираната престъпност. Смятам, че тук ще покажем много голям ръст и пред Европейската комисия при тази междинна проверка, която се прави. 
Определено положително развитие претърпяха международните връзки, които комисията е установила със сродни и сходни институции в останалите европейски държави, главно със страните – членки на Европейския съюз, и със страни, които са наши стратегически партньори, каквито са Съединените американски щати. Ние имаме редица производства - аз няма да посоча примерите, които са реализирани благодарение на нашата съвместна дейност. Мога да посоча само един от тях. Най-големият иск за отнемане, който ние сме предявили - на стойност над 19 млн., е срещу германския гражданин Мамфред Дил, който е осъден в Германия за измами и чиято присъда ние сме получили и искаме отнемане на неговото имущество, един от които е известният хотел „Таня” в Банско. Това е в резултат на нашето взаимодействие със сродните наши служби в Германия. Имаме подобни случаи и с другите държави.
Един голям открит въпрос, който остава и който трябва да бъде решен от вас, това е проблемът за управлението на отнетото имущество. В действащия закон няма нито дума, нито ред, в който да се дават указания или да се решава този въпрос. Този проблем не е решен и на европейско равнище. Той се обсъжда и в Европейската комисия, и на общоевропейските съвещания, които Европейската комисия свиква за институциите по установяване и отнемане на имущество. При една промяна на закона един от главните въпроси, който трябва да бъде решен, е и този проблем. Засега най-голям опит в тази насока, бих казал единствените донякъде, които са отишли много напред, са Съединените американски щати, където, разбира се, най-напред стартира тази процедура по постановяване и отнемане на престъпни активи преди повече от 30 години. Затова имаме и най-богат опит. 
Така че може би трябва да се проучи техният опит тогава, когато се решават въпросите за управление на отнетото имущество. Защото ние запорираме, отнемаме и, както виждате, водим вече дела за едно имущество. Сто шестдесет и седем са делата за отнемане на едно имущество в размер на 127 млн. лв. Запорирали сме имущество по 388 обезпечителни производства на стойност 395 млн. лв., наближават 400 млн. лв. Това имущество обаче трябва да се управлява от определена институция. Този въпрос стои с голяма сериозност и пред Народното събрание, защото, според мен, трябва да се реши със закон. Сегашният закон нищо не показва. По тези четири дела, които са влезнали в сила, ние сме извадили изпълнителни листове и сме ги изпратили до министъра на финансите, който, по наше виждане, той е от общите правни принципи човекът, който отговаря за държавния фиск и за държавното имущество. Но преки разпоредби в закона няма. 
Може да се мисли при тези мащаби на очертаване на бъдещо отнето имущество и особено на запорирано имущество, да може да се създаде и специална институция, която да се занимава с този проблем, както е примерно в Съединените американски щати. Тази дейност се върши от службата на американските маршали. Два пъти съм се срещал с тази служба. Ако е необходимо да дойдат в България и да обучат хора, които да поемат и тези функции, те са готови да го направят на техни разноски. Такава договореност има с тях. 
Аз няма да говоря за изменението на закона. Ще има правителствен законопроект. Вие ще го обсъждате, вие ще го приемате. Аз само показвам някои насоки, които намаляват ефективността от дейността на комисията. Това е голямото забавяне и протакане на делата, уважаеми народни представители. Сто шестдесет и седем дела са образувани за отнемане на имущество, само по четири досега имаме окончателни решения за отнемане. Виждате, че твърде бавно, твърде трудно, твърде мъчително се движат тези дела. Има безброй хватки за шиканиране на процеса. Необходимо е да се помисли, ако вие прецените, за проучване на добрите европейски практики и за ускоряване на тези процеси. Явно е, че не може всичко да се движи по Гражданскопроцесуалния кодекс, защото това са отношения между ищеца и длъжника, а тук става въпрос за едно публично вземане на държавата - отнемане на престъпни активи в полза на обществото, съвсем друга хипотеза. И този въпрос трябва да се обсъди при евентуална промяна на закона и да се направят необходими законодателни промени, които да ускорят процедурата по постановяване на решения за отнемане на имущество. Това нещо дразни обществото. Хората знаят какви са исковете, които са предявени. Тоест чувството за справедливост в обществото не може да бъде задоволено при тези темпове и тези очаквания, които се имат – да бъде отнето имуществото на лица, които са извършили престъпления. 
В заключение бих искал да изтъкна, че вече е изминат този близо 4-годишен път на развитие. Натрупала и укрепила своя административен капацитет и развиваща своя производствен потенциал, усвояваща добри европейски практики, комисията е готова да посрещне предизвикателствата, които предстоят пред нас в бъдеще в борбата с организираната престъпност, за установяване на правов ред и справедливост в нашето общество. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на проф. Кушлев.
Откривам дебатите по доклада на комисията, ръководена от проф. Кушлев, и доклада на комисията, който ни бе представен от нейния председател господин Яне Янев.
Има ли народни представители, които желаят да изкажат мнение по обсъждания въпрос? 
Имате думата, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Очаквах гора от ръце – сериозен, много бурен дебат. Май че ни омръзна от доклади от различни институции, които гледаме от две-три седмици. Тук бяхме склонни да преминем и през този доклад, и през това гласуване. Както стана миналата и по-миналата година, да благословим и да оставим тази комисия за още една година. След още една година проф. Кушлев, който е красноречив човек, за което няма спор, отново да ни поднесе един доклад, в който да се говори как комисията засилва своя административен капацитет, как добива все повече и повече мощ – като един Крали Марко ще се справи с проблемите, които обществото е поставило, и една ситна, ситна статистика как са образувани десетки, стотици дела – догодина с  15-20% може би повече от предишната година. Тази комисия, като една от многото други комисии, агенции и институции, да продължи да бъде убежище на секретарки, експерти и специалисти - общо взето десетки и стотици щатове, може би за няколко милиона или десетки милиони лева държавни пари от българския данъкоплатец. 
Преди 3-4 години тази комисия беше създадена с апломб и тогава бяха възложени страхотни надежди. Тя беше създадена от тогавашното мнозинство не за друго, а за да бъде един отдушник. При въпиеща кражба, корупция и извършени престъпления тази комисия да има ролята за известно време да замае общественото мнение и тя го направи. 
Сега ползата от тези дебати, които провеждаме тук, е не да гласуваме “за”, “против” или “въздържали се” по доклада, който ни се представя. Това е без значение. Всичко това е само за сведение, такава е правната фигура на нашия вот и значение.
Въпросът е пред народното представителство да се постави сериозно проблемът за ефективността на определена институция и какво може да се направи законодателно, за да се промени или подобри нейната работа. При така ширещата се корупция и престъпност в България това е институция, пред която има необятни възможности за действия. Има необятни възможности, но при положение, че, първо, има добра законодателна уредба, регламентация и очертани правомощия, които да свършат работа, и, второ, комисията се състои, като се започне от нейното председателство и ръководство, оттам нататък – кадрови състав, от хора, които да бъдат адекватни на нуждите, които са им вменени от закона.
Първото не е налице, тоест комисията няма необходимите правомощия, пълномощия, рамки, очертани като възможности, като поле за действие, защото това умишлено беше направено от предишните управляващи. Второ, хората не са тези, които трябва и които могат да реализират целите, които обществото им възлага.
Така че пред управляващите най-вече стои въпросът, ако тази комисия остане да съществува, да се промени регламентацията по начин, по който да се вменят, да се очертаят такива права и задължения, които да направят дейността адекватна. Ако направим една проста сметка, ще видим, че ефектът от тази комисия в парично изражение е нулев или почти нулев в сравнение с огромните разходи, които се дават за нейната поддръжка.
Другото нещо, което трябва да се извърши от управляващото мнозинство - и затова пред нас стои един много сериозен дебат, е за пълната смяна на ръководството на тази комисия. До този момент комисията беше формирана от предишните управляващи с оглед на политическите им предпочитания. Професор Кушлев е човек от НДСВ – няма спор за това. Аз винаги съм изразявал съмнение по отношение на онези институции, които би трябвало да бъдат деполитизирани и безпристрастни, а се ръководят от лица, кадри, хора, произтичащи пряко от политическите кръгове на управляващи или бивши управляващи, както е в случая.
Така че аз призовавам и политиците, и в медиите да се започне много сериозен дебат относно бъдещето, относно съдбата на тази комисия, която има за аналог и до голяма степен повтаря комисията, съществувала още през годините на социализма, по Глава трета от тогавашния Закон за собствеността на гражданите – тук много юристи знаят и си спомнят. Както тогава, при социализма, онези комисии се роиха, това става и тук, и тръгнаха по места – станаха местни. 
Това е едно от свойствата на администрацията – да клонира себе си и да се разпространява, както се вижда. Могат да се направят аналогии, както онази комисия по Глава трета от Закона за собствеността на гражданите някога беше абсолютно неефективна и нищо не свърши. Вижда се, че и тази комисия има подобната съдба. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Шопов.
Реплика към неговото изказване? Няма желаещи.
Други желаещи народни представители да се включат в дебата? Няма.
Поставям на гласуване проекта за решение, така както с него ни запозна председателят на комисията господин Яне Янев.
Гласували 158 народни представители: за 41, против 32, въздържали се 85.
Предложението за решение не е прието.

Преминаваме към:
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВИТЕ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ.
Има думата господин Тодор Димитров относно предложение за промяна в състава на Комисията по здравеопазването.

ДОКЛАДЧИК ТОДОР ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Представям на вашето внимание следния проект: 

„РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията 
по здравеопазването
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
1. Освобождава Ирена Любенова Соколова като член на Комисията по здравеопазването.
2. Избира Снежана Георгиева Дукова за член на Комисията по здравеопазването”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да гласуват направеното предложение за промени в състава на комисията.
Гласували 145 народни представители: за 143, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР ДИМИТРОВ: Уважаеми колеги, на същото правно основание предлагам проект за Решение за промени в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите:
„1. Освобождава Евгени Димитров Стоев като член на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.
2. Избира Аспарух Бочев Стаменов за член на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме.
Гласували 144 народни представители: за 143, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Господин Димитров, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР ДИМИТРОВ: Уважаеми колеги, на същото правно основание предлагам проект за Решение за промени в състава на Комисията по труда и социалната политика: 
„1. Освобождава Величка Николова Шопова като член на Комисията по труда и социалната политика.
2. Избира Антоний Йорданов Йорданов за член на Комисията по труда и социалната политика”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 137 народни представители: за 136, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР ДИМИТРОВ: Уважаеми колеги, представям последния проект за Решение за промени в състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта:
 „Избира Ирена Любенова Соколова от Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ за член на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта”.
Моля да го подложите на гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да гласуват.
Гласували 131 народни представители: за 129, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ВОЙСКИ, ВОЙСКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И ВОЙСКИТЕ НА КОМИТЕТА ПО ПОЩИ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ В ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Има доклад от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с председател Иван Вълков.
Господин Вълков, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Госпожо председател, уважаеми колеги! Преди да ви представя доклада на второ гласуване, предлагам съгласно нашия правилник в залата да бъдат допуснати господин Камен Кичев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и госпожа Красимира Стоянов, която е директор на дирекция в същото министерство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме направеното процедурно предложение.
Гласували 123 народни представители: за 122, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Ще представя доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения – второ гласуване.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия”.
Комисията подкрепя наименованието на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме предложението на комисията.
Гласували 120 народни представители: за 114, против 4, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Между първо и второ четене не са получени никакви предложения или допълнения към така предложените текстове от вносителя. Тъй като комисията подкрепя текста на вносителя по параграфи 1, 2, 3, 4 и 5, предлагам да бъде направено едно гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да гласуват.
Гласували 124 народни представители: за 118, против 2, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя по параграфи 1, 2, 3, 4 и 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 125 народни представители: за 117, против 2, въздържали се 6.
Предложението е прието, с което на второ четене е приет и Законът за изменение и допълнение на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия.

Преминаваме към следващата точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Представен е доклад от председателя на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Моля господин Вълков да представи доклада.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! 

„ДОКЛАД
за второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение
на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища
и пристанищата на Република България”

Комисията подкрепя наименованието на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме предложението на комисията.
Гласували 129 народни представители: за 125, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По §1 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
„§ 1. В чл. 115п се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „5 членове” се заменят с „3 членове” и думите „министъра на транспорта” се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.
2. В ал. 2 думите „Министърът на транспорта” се заменят с „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.
3. В ал. 5 се създава т. 4:
„4. по решение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията – с едномесечно предизвестие”.
4. В ал. 6 думите „министърът на транспорта” се заменят с „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.
5. В ал. 7 навсякъде думите „министъра на транспорта” се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.
6. Създават се ал. 8, 9 и 10:
       „(8) Управителният съвет може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. За представляването е необходимо изрично пълномощно за всеки конкретен случай.
       (9) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
       (10) Управителният съвет може да взема решения и при неприсъственост, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за изказване, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вълков, това е закон, по който по принцип имаше цялостен консенсус в Комисията по транспорт. Виждам, че и в Закона за железопътния транспорт са направени промени, които по принцип не бяха поставени в комисията. Те са технически и не променят нещата. Става дума, че в ал. 1 и ал. 2 на предложението сменяме името на „министъра на транспорта” с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”. Като отделно предложение на комисията това не е гласувано. В края на Заключителните разпоредби казваме, че навсякъде името на „министъра на транспорта” се заменя с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.
Мисля, че такова нарушаване на добрите практики в комисията не е добър знак. По-добре да гласуваме стария текст, внесен от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и да не правим прецедент в пленарната зала. Благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Мутафчиев.
Има ли реплики към неговото изказване?
Заповядайте, господин Вълков.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Уважаеми господин Мутафчиев, наложените промени са от гледна точка на Дирекция „Правна” – така ни бяха подадени, относно създаването на допълнителните разпоредби, в които допълнително навсякъде беше посочено думите „министъра на транспорта”, „министърът на транспорта” и „Министерството на транспорта” да бъдат заменени съответно с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.
Относно текстовете – още на първо четене тези текстове бяха посочени от Министерството на транспорта. Бяха гласувани на първо четене. Нямаше никакви предложения за второ четене и текстовете остават същите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Вълков, има друг проблем. С оглед на законодателната техника се получава така, че изрично в т. 1, 2 и 5 предлагате думите „министъра на транспорта” да бъдат заменени с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.
Малко по-надолу предлагате допълнителна разпоредба, която е обща за целия законов текст - отново за подобна замяна. Това са две нормативни техники за нормотворство, поради което правя обратно предложение. Ако се приеме общото като допълнителна разпоредба, отпада необходимостта в конкретните текстове да се извършват тези промени.
Има думата за процедура господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Вълков! Ще излезем от този казус, ако гласуваме текстовете на първоначалния вариант, предложен ни от министерството, т.е. от вносителя, а да не гласуваме предложението на комисията. Няма никакъв проблем да прогласуваме този закон и Закона за железниците. Благодаря. 
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Тогава да прочетем и другия текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля председателя на комисията да ни запознае със съдържанието на текстовете на министерството, както предлага господин Мутафчиев.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Първоначално представеното предложение гласи:
„§ 1. В чл. 115п се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „5 членове” се заменят с „3 членове”.
2. В ал. 5 се създава т. 4:
„4. по решение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията – с едномесечно предизвестие”.
3. Създават се ал. 8, 9 и 10:
       „(8) Управителният съвет може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. За представляването е необходимо изрично пълномощно за всеки конкретен случай.
       (9) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
       (10) Управителният съвет може да взема решения и при неприсъственост, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението”.
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което е по-коректно като нормотворчество и техника на изписване на правните норми.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 124 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Господин Вълков, продължете с доклад на Допълнителната разпоредба.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията предлага да се създаде Допълнителна разпоредба, в която влиза § 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме.
Гласували 113 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието, с което на второ гласуване е приет този законопроект.

Преминаваме към следващата точка от работната програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ.
Моля председателя на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения господин Вълков да докладва.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ:

„ДОКЛАД
на Комисията по транспорт, информационни технологии и
съобщения за второ гласуване

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
железопътния транспорт”
Комисията подкрепя наименованието на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме предложението на комисията.
Гласували 123 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По § 1 и § 2, тъй като няма направени предложения и допълнения между първо и второ четене, комисията подкрепя § 1 и § 2 съгласно текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме предложенията на комисията съгласно текста на вносителя.
Гласували 118 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията предлага да се създаде „Допълнителна разпоредба”, в която влиза § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме редакцията на § 3 съгласно предложението на комисията по текста на вносителя.
Гласували 109 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието, с което и на второ четене Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт.

Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ.
Представен е доклад на Комисията по земеделието и горите.
Моля председателя на комисията за доклад.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема госпожо председател, моля преди да представя доклада на комисията за второ гласуване по процедурата да предложа да влязат в залата госпожа Лилия Иванова – директор „Правни дейности” в Министерството на земеделието и храните, госпожа Меглена Трифонова – директор на Дирекция „Административно-правни дейности и човешки ресурси” в Държавната агенция по горите, и госпожа Росица Станева – главен експертен сътрудник към Комисията по земеделието и горите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме направеното процедурно предложение.
Гласували 120 народни представители: за 120, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми господа народни представители! Представям ви Доклада на Комисията по земеделието и горите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 902 01-11, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 18 септември 2009 г. 

„ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за горите”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме предложението на комисията.
Гласували 118 народни представители: за 115, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА:
„§ 1. В чл. 5, ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме.
Гласували 113 народни представители: за 105, против 2, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 2 има направено предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което беше подложено на обсъждане в Комисията по земеделието и горите. 
Комисията подкрепя предложението. 
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице”.
2. В ал. 6 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице”.
3. Създава се ал. 7:
	„(7) По дела срещу административни актове на директорите на областните дирекции „Земеделие” във връзка с прилагането на чл. 19, ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи държавата се представлява пред съда от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 2 за промени в чл. 7.
Гласували 119 народни представители: за 105, против 4, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 3 има направено предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 13 ал. 2 се изменя така:
	„(2) Включването в горския фонд на площите по ал. 1 се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 3 относно промени в чл. 13, ал. 2.
Гласували 120 народни представители: за 108, против 1, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: В законоустановения срок след първо четене постъпи предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Чукарски със следния текст:
„Създава се нов § 4 относно чл. 14 и се прави следното допълнение, като в ал. 1 се създава нова т. 7:
„7. приоритетни за българското правителство инвестиционни проекти – с решението на Министерския съвет за обявяването им”.
Параграф 4 се преномерира съответно в § 5.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението, направено от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Чукарски, неподкрепено от комисията.
Гласували 117 народни представители: за 10, против 65, въздържали се 42.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, за изменение в чл. 14а.
ПРЕСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване текста на вносителя за редакция на § 4.
Гласували 119 народни представители: за 107, против 4, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Постъпило е предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Чукарски – създава се нов § 6 относно чл. 14б и се правят следните допълнения, като се създава нова ал. 4:
	„(4) Процедурата по ал. 1, 2 и 3 не се прилага за приоритетни за българското правителство инвестиционни проекти”.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 128 народни представители: за 8, против 77, въздържали се 43.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Постъпило е предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Чукарски – създава се нов § 7 относно чл. 14в и се прави следното допълнение, като се създава нова ал. 4:
	„(4) Към приоритетни за българското правителство инвестиционни проекти се прилагат документите по ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 6”.
Следващите параграфи съответно се преномерират.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 129 народни представители: за 6, против 68, въздържали се 55.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 5 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 5, подкрепен от комисията.
Гласували 124 народни представители: за 112, против 1, въздържали се 11.
Предложението е прието.
По § 6 има направено предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което е подкрепено от комисията. 
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. В чл. 15а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”.
2. В ал. 2:
а) в изречение първо думите „председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите”;
б) в изречение второ думите „председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „министърът на земеделието и храните”.
3. В ал. 5 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”.
4. В ал. 6 навсякъде думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”.
5. В ал. 7 думите „председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”.
6. В ал. 12 думите „председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „министърът на земеделието и храните”.
7. В ал. 13 думите „председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „министърът на земеделието и храните”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За процедура има думата господин Такоров.

РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, предлагам в § 6, т. 2, в ал. 2, т. „а” и в т. „б” т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 да отпаднат, поради простата причина, че тук може би юридическите съветници са едни и същи. Стана същото като в Закона за железопътния транспорт. Това всичко е решено в Допълнителната разпоредба на закона с § 53.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Имаме корекции в този член...
РУМЕН ТАКОРОВ: Няма значение. Нямате корекция. Разбирате ли, нямате корекция! Говоря за ал. 2. Така е в целия закон. Нямате корекция.
Вижте, само заменяте – „Държавната агенция на горите” се заменя с „изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите”. Как се изменя Допълнителната разпоредба на закона?
Извинявайте, вижте си юридическите съветници. Мисля, че това не е редно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за реплика, госпожо Танева.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Искам само да обясня. Вярно е, че в предложения законопроект има параграф, който казва, че навсякъде в закона „председателя на Държавната агенция по горите” се заменя с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”. Въпросът е, че в този параграф и в този член се правят и други изменения. В тази връзка навсякъде в този член, където трябва да извършим промени, те са направени изрично.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за дуплика, господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ: Извинете, не сте ме слушали какво говоря. Прочетете какво пише: „В чл. 15 се правят следните изменения:...”
Прочетете т. 2 в ал. 2, т. 3:
„3. ...„председателя на Държавната агенция по горите” се заменят...”
Вие само заменяте в това изречение, което си остава да съществува в закона. Какво е новото в текста? Просто го няма!
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Не.
РУМЕН ТАКОРОВ: Е, как не? Прочетете го добре. 
Ще ви го прочета още веднъж: „В чл. 15а се правят следните изменения:...”.След това пише, вижте т. 3:
„3. В ал. 5 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят...”
Вие само заменяте думи. В какъв смисъл заменяте ал. 3 – в никакъв. Вижте го на стр. 5.
След това и другото – в т. 6:
„В ал. 12 думите „председателят на Държавната агенция по горите”се заменят...” 
Каква е промяната? Никаква! Така е в целия законопроект.
Затова ви предлагам да отложим гледането на този законопроект и той да се върне в комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за отлагане на разглеждането и гласуването на второ четене на този законопроект.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 125 народни представители: за 29, против 90, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Моля да гласуваме § 6, както е предложен.
 ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Постъпи предложение за отпадане в § 6, в ал. 2 т. „а” и в т. „б” т. 3, 4 и 6.
Моля, гласувайте.
Гласували 129 народни представители: за 35, против 90, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Сега да гласуваме текста на § 6, така както той беше предложен от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 97, против 3, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 7 има предложение на народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и направеното предложение и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. В чл. 15б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
2. В ал. 2, т. 2 думите „председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „министърът на земеделието и храните”.
3. В ал. 4: 
а) в изречение първо думите „председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”;
б) в изречение второ думите „на председателя на Държавната агенция по горите” се заличават.
4. В ал. 6 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
5. В ал. 12 думите „председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „министърът на земеделието и храните”.
6. В ал. 15 думите „председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Колеги, по същите причини, които изтъкнах преди малко, предлагам т. 4 и т. 6 да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Танева, заповядайте за реплика.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Не съм съгласна с това предложение по повод обяснението, което дадох в репликата на предишното процедурно предложение във връзка с правната техника, приложена по повод изменението на Закона за горите, което представяме на второ четене в момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението от § 7 да отпаднат т. 4 и т. 6.
Гласували 120 народни представители: за 19, против 96, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 7 в редакцията, предложена от комисията. 
Гласували 122 народни представители: за 101, против 9, въздържали се 12.
Параграф 7 се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има предложение на народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов за създаване на § 7а, което комисията подкрепя.
Комисията предлага да се създаде § 7а, който става § 8:
„§ 8. В чл. 15д се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”, а думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице”.
2. В ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице”.
 3. В ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице”.
4. В ал. 4 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”, а думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”.
5. В ал. 5 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 7а, който става § 8.
Гласували 116 народни представители: за 110, против 3, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 8 на вносителя има предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:
„§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „на министъра на земеделието и храните”, а думите „от председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „от министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”.
2. В ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
3. В ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
4. В ал. 4 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме измененията в чл. 16, направени в § 9, съгласно предложението на комисията.
Гласували 115 народни представители: за 114, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 9 на вносителя има предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10:
„§ 10. В чл. 16а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
2. В ал. 2, т. 6 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
3. В ал. 3 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите” и думите „председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „министърът на земеделието и храните”.
4. В ал. 4 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”, а думите „председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „министърът на земеделието и храните”.
5. В ал. 5 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други предложения има ли? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за редакция на чл. 16а с измененията по § 10, както се предлага от комисията.
Гласували 111 народни представители: за 110, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов за създаване на § 9а със следния текст:
„§ 9а. В чл. 16в, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „Министърът на земеделието и храните”.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 9а, който става § 11:
„§ 11. В чл. 16в, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „Министърът на земеделието и храните”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 115 народни представители: за 112, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 10 на вносителя има предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 12:
„§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „Национален фонд „Българска гора” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
2. В ал. 6 думите „председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 123 народни представители: за 118, против 1, въздържали се 4.
Предложението се приема. 

ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По текста на § 11 на вносителя постъпиха две предложения: от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, както и от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Чукарски.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, както и предложението на народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, и предлага следната редакция на § 11, който става § 13:
„§ 13. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
2. В ал. 3 думите „Национален фонд „Българска гора” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
3. В ал. 4 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
4. В ал. 9 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме текста на комисията.
Гласували 113 народни представители: за 107, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Предложението на народните представители Цветан Цветанов и Димитър Чукарски по § 11 (нов § 14) относно чл. 19 е следното:
В ал. 9 след думите „както и за реализирането на” се добавят думите „приоритетни за българското правителство инвестиционни проекти”.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме това предложение.
Гласували 128 народни представители: за 29, против 72, въздържали се 27.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме § 14.
Гласували 120 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По текста на вносителя за § 13 постъпи предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип и текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 15:
„§ 15. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите, третостепенни разпоредители с бюджетни кредити”.
2. В ал. 2 думите „председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”, а накрая се добавя „третостепенни разпоредители с бюджетни кредити”.
3. В ал. 3 думите „Председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите”, а думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
4. В ал. 4 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
5. В ал. 6 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 131 народни представители: за 119, против 9, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По текста на § 14 на вносителя постъпи предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип и текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 16:
„§ 16. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
2. В ал. 5 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме направеното предложение за редакцията на § 16, с който се внасят промени в чл. 23 от закона.
Гласували 124 народни представители: за 115, против 4, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По текста на § 15 на вносителя е постъпило предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя.
Тя подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 17:
„§ 17. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
2. В ал. 3 думите „Председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите”.
3. В ал. 4 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”, а думите „в които председателят на Държавната агенция по горите представлява държавата” се заличават.
4. В ал. 5 думите „Председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите”.
5. В ал. 6 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 125 народни представители: за 116, против 3, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме преномерирането на текста на вносителя. 
Гласували 120 народни представители: за 115, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По текста на § 17 на вносителя постъпи предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя, както подкрепя по принцип и текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 19:
„§ 19. В чл. 24в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „Председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите”;
б) точки 1, 2 и 3 се отменят;
в) точка 11 се отменя.
2. В ал. 2 думите „Председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите”.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Министърът на земеделието и храните:
1. упражнява правата на собственост на държавата в държавните горски стопанства;
2. утвърждава правилник за устройството и дейността на държавните горски стопанства;
3. предприема действия по реда на чл. 6 от Закона за държавната собственост.
4. Взема решения за разпореждане с дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти, стопанисвани от държавните горски стопанства.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да гласуваме § 19 за измененията в чл. 24в, съгласно предложението на комисията.
Гласували 124 народни представители: за 115, против 2, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Тъй като стигнахме до § 18 на вносителя, предлагам да направим 30-минутна почивка.
В 11,35 ч. ще продължим своята работа.


(След почивката.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължаваме заседанието.
Господин Местан, заповядайте от името на парламентарна група.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Упълномощен съм да представя официална позиция на Парламентарната група на Движението за права и свободи по казуса Славяново, който разбуни духовете в България през последните няколко дена. 
Уважаеми колеги, Конституцията на Република България забранява създаването на партии, основани на етнос и религия. Съвършено естествено всяка инициатива в тази посока следва незабавно да ангажира вниманието на Прокуратурата и на други специализирани органи за своевременно и ефективно противодействие. Въпросът, разбира се, е много по-сложен и би било несериозно да се сведе само до този формален аспект. 
За Движението за права и свободи новината от Славяново за учредяване на Мюсюлман-демократичен съюз е сериозна провокация за зрелостта на политическите субекти в държавата. Тази зрялост обаче не може да се тества с прения само за провокативността, още по-малко да се изчерпва дотук. Религията и етносът са феномени от друг ред, който не покрива политическите идеологеми. От тази гледна точка платформите на политическите сили не могат да се основават на сепарирането на националността. Разполагането на една ос на политика, религия, етнос и нация е чиста проба цивилизационна несъвместимост. Само че точно тази несъвместимост проявява сурогатите в политическото ни съвремие, уважаеми госпожи и господа. И Славяново ги доказва на принципа на огледалото, или на скачените съдове – както ви харесва.
Мюсюлман-демократичният съюз от Славяново е отзвук не просто на радикализма като уродлив политически уклон. Славяново е неконвенционалният полюс на припознатия в една или друга легитимност радикализъм в политическото „днес” на Република България. Тоест, Мюсюлман-демократичният съюз е обратната страна, обратният знак на национализма, на езика на омразата, който до 2001 г. бе прикрит, латентен и по тази причина ни изглеждаше маргинален, но днес е повече от явен и заявява претенция да съучаства в управлението на европейска България. 
Днес езикът на омразата, уважаеми дами и господа, заявява претенции да се превърне в норма не само на политическо говорене, но и политическо поведение. Струва ми се, не се нуждаем от други доказателства, от това например, че включително и в рамките на този парламент чухме непристойни, повече от обидни изрази като ибрикчии и фесове, към които не само че се прояви нечувствителност, а подобни изрази бяха посрещнати с аплодисменти.
Необходима е симетрия на резонанса на политическата и гражданска чувствителност и отговорност. Избирателността е дефицит на демократично мислене. Избирателността е ерзац демокрация. Необходима е еднаква непримиримост и към Славяново, и към онова, което се случи в Асеновград например, където зад маската на символите на Ку-клукс-клан се чуха откровени антисемитски призиви. И ако ние се разграничим от Славяново, което правим с абсолютна убеденост, но не проявим същата непримиримост и към това, което се случва в Асеновград, обявявайки го за безобидна младежка сбирка, ще направим ужасна грешка.
Демократичното гражданско общество на Република България не се нуждае от партии на етническа и религиозна основа. Политическите сили следва да се различават по своята идейна основа, а не по произхода и принадлежността на своите членове. Нормалните партии обаче следва да осъзнаят своята отговорност за премахването на предпоставките за появата на политически или други формации, които проповядват етническа или религиозна нетолерантност или каквито и да е идеи, насочени срещу интегритета и националната сигурност на Република България.
Движението за права и свободи вече 20 години застъпва подобна политика и във връзка с коментарите, които чухме тази сутрин, ние не се нуждаем от появата на крайни субекти, за да заявим своята идентичност чрез отграничаването от тези крайности. Защото градим партийна идентичност чрез реална политика в името на интегритета, териториалната цялост и суверенитета на Република България. Надявам се тази категорична позиция на Движението за права и свободи да постави точка на опитите зад случващото се в Славяново да се припознае Движението за права и свободи като продуцент.
Заявявам отговорно, че ако има воля за сериозен анализ, за сериозни политически дебати за първопричините за появата на феномени като Славяново, то тези причини трябва да се търсят в езика на омразата, и обща отговорност на всички партии, които се определят като цивилизовани, е да маргинализираме тези партии, които проповядват езика на омразата, независимо чия уста ги артикулира. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Местан.
Госпожо Танева, заповядайте да продължим по законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, стигнахме до § 18 по текста на вносителя.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 20.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 21.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме предложението за промяна в номерацията на три от параграфите.
Гласували 124 народни представители: за 115, против 5, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 21 на вносителя има постъпило предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 23:
„§ 23. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
2. В ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме направеното предложение за редакция на чл. 37, съгласно преномерирания § 23.
Гласували 132 народни представители: за 123, против 8, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По текста на § 22 на вносителя има постъпило предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 24:
„§ 24. В чл. 39, ал. 2 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”, а думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 137 народни представители: за 29, против 5, въздържали се 3.
Предложението е прието.


ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме преномерирането на § 25.
Гласували 134 народни представители: за 130, против 4, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 24 на вносителя има внесено предложение на народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя. 
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 26:
„§ 26. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
2. В ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме направеното предложение.
Гласували 136 народни представители: за 126, против 8, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По текста на § 25 на вносителя има постъпило предложение на народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя. 
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 27:
„§ 27. В чл. 41а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
2. В ал. 3 думите „Председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „Министърът на земеделието и храните”.
3. В ал. 4 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
4. В ал. 5 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме редакцията на § 27 за изменения в чл. 41а от закона.
Гласували 125 народни представители: за 119, против 5, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 28.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме преномерирането на параграфа.
Гласували 130 народни представители: за 123, против 5, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По текста на вносителя по § 27 има постъпило предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя. 
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 29:
„§ 29. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
2. В ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме промените в чл. 46, извършени в § 29 съгласно предложенията на вносителите. 
Гласували 128 народни представители: за 122, против 4, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 30.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 31.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване преномерирането на трите параграфа. 
Гласували 127 народни представители: за 119, против 4, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 31 на вносителя има постъпило предложение на народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя. 
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 33:
„§ 33. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се отменя.
2. В ал. 10 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да гласуват.
Гласували 133 народни представители: за 126, против 5, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 32 на вносителя има постъпило предложение на народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя. 
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 34:
„§ 34. В чл. 68а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
2. В ал. 2 думите „Председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите”, а думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
3. В ал. 6 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме.
Гласували 133 народни представители: за 125, против 5, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По следващите параграфи по номерация и текст на вносителя 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39 комисията подкрепя текстовете на вносителя и ги преномерира както следва: от § 33 става § 35, от § 34 става § 36, от § 35 става § 37, от § 36 става § 38, от § 37 става § 39, от § 38 става § 40 и от § 39 става § 41.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 134 народни представители: за 125, против 6, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 40 на вносителя има постъпило предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което се подкрепя от комисията, както по принцип се подкрепя и текстът на вносителя, и се предлага следната редакция на § 40, който става § 42:
„§ 42. В чл. 91 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „издръжката на Държавната агенция по горите” се заменят с „издръжката на Изпълнителната агенция по горите”, а думите „бюджета на Държавната агенция по горите” се заменят с „бюджета на Министерството на земеделието и храните”.
2. В ал. 2 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме промените в чл. 91, извършени с § 42 съгласно предложението на комисията.
Гласували 124 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 41 по предложението на вносителя има постъпило предложение на народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя, както подкрепя по принцип и текста на вносителя, и предлага следната редакция на § 41, който става § 43:
„§ 43. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
2. Точка 1 се отменя.
3. В т. 10 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
4. В т. 12 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
5. В т. 13 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
6. В т. 16 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
7. В т. 24 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
8. Създават се точки 25-30:
„25. суми за изключване на площи от държавния горски фонд, учредяване на право на ползване и сервитути в държавния горски фонд, както и сделки по чл. 15а и чл. 15б;
26. глобите за нарушения по чл. 97 и 97а;
27. средства за компенсационно залесяване;
28. средствата от продажба на вещи, отнети в полза на държавата по Глава осма ;
29. средствата от български или чуждестранни правителствени институции, неправителствени организации и лица, предоставени за подобряване на потребителската, защитната средообразуващата и рекреционната функция на горите и за научноизследователска и приложна дейност в горите;
30. други приходи, определени със закон или с друг нормативен акт”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме редакцията на § 43 за промени в чл. 93.
Гласували 122 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По текста на вносителя за § 42 има предложение на народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов.
Комисията подкрепя предложението, както по принцип и текста на вносителя, и предлага следната редакция на § 42, който става § 44:
„§ 44. В чл. 94 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „в бюджета на Държавната агенция по горите” се заменят с „чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните в Изпълнителната агенция по горите”.
2. В т. 1 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме направеното предложение.
Гласували 119 народни представители: за 118, против няма , въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 43 на вносителя има постъпило предложение на народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което се подкрепя от комисията. Подкрепя се по принцип и текстът на вносителя и се предлага да се създадат параграфи 43-43г, които стават съответно параграфи от 45 до 49:
„§ 45. Член 96а се отменя.
§ 46. Член 96б се отменя.
§ 47. Член 96в се отменя.
§ 48. Член 96г се отменя.
§ 49. Член 96д се отменя”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме предложението на комисията.
Гласували 122 народни представители: за 121, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Постъпило е предложение на народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов за създаване на § 43д, което комисията подкрепя, и предлага да се създаде § 43д, който става § 50:
„§ 50. В чл. 113 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „с председателя на Държавната агенция по горите” се заменят със „с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”, а думите „от председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „от министъра на земеделието и храните”.
2. В ал. 2 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 108 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 44 на вносителя няма предложение. Комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 51.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме промяната на номерацията на параграфа.
Гласували 113 народни представители: за 112, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 45 на вносителя е постъпило предложение на народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов – параграфът да отпадне, тъй като следва да се отрази на систематичното си място като § 47а.
Комисията подкрепя предложението и предлага § 45 да отпадне. Той е отразен на систематичното си място като § 53.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да гласуват.
Гласували 112 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 46 на вносителя има предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов § 46 да отпадне. Той следва да се отрази на систематичното си място като § 47б, което предложение комисията подкрепя и предлага § 46 да отпадне. Той е отразен на систематичното си място като § 55.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме.
Гласували 110 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 47 на вносителя комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 52:
„§ 52. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (обн. в ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5491 от 2008 г.) се правят следните изменения:
1. В § 70 думите „инструкция на председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „наредба, издадена от министъра на земеделието и храните”.
2. В § 72:
а) в ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”;
б) в ал. 2 думите „председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция”.
3. В § 93 думите „председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „министърът на земеделието и храните”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме промените в § 52.
Гласували 119 народни представители: за 119, против и въздържали се няма.
Разпоредбата е приета.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Постъпило е предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов да се създаде Допълнителна разпоредба с § 47а, което комисията подкрепя и предлага да се създадат Допълнителни разпоредби с § 53 и § 54:
„Допълнителни разпоредби
§ 53. Навсякъде в закона думите „Държавната агенция по горите”, „председателят на Държавната агенция по горите” и „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят съответно с „Изпълнителната агенция по горите”, „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите” и „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”.
§ 54. Законът не отменя действието на Решението на Народното събрание от 3 септември 2009 г. за спиране на изключването при промяна на предназначението на гори и земи от горския фонд, придобити от физически и юридически лица, с изключение на общините, чрез замяна с гори и земи от Горския фонд частна държавна собственост (ДВ, бр. 72 от 2009г.)”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме.
Гласували 123 народни представители: за 122, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме текста на Преходните разпоредби.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Постъпило е предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов да се създаде § 47б, което комисията подкрепя, и предлага да се създаде § 55:
„§ 55. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона, издадени от председателя на Държавната агенция по горите, се прилагат до издаването на съответните актове от министъра на земеделието и храните, доколкото не противоречат на този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме предложението на комисията.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 48, предложение на вносителя, има постъпило предложение на народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя, както и подкрепя по принцип текста на вносителя, и предлага следната редакция на § 48, който става § 56:
„§ 56. Висящите към влизането в сила на този закон производства по реда на § 123 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите се приключват по досегашния ред от министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него длъжностно лице.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме.
Гласували 116 народни представители: за 115, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 49 на вносителя има постъпило предложение на народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя, както и подкрепя по принцип текста на вносителя, и предлага следната редакция на § 49, който става § 57:
„§ 57.	(1) Национален фонд „Българска гора” се закрива. Наличните средства на закрития фонд се прехвърлят по бюджета на Изпълнителната агенция по горите.
	(2) Изпълнителната агенция по горите е правоприемник на активите, пасивите, правата, задълженията и архива на закрития Национален фонд „Българска гора”.
	(3) Трудовите правоотношения на служителите от Национален фонд „Българска гора” се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме § 57, моля.
Гласували 114 народни представители: за 107, против 6, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 50, § 51 и § 52 на вносителя комисията подкрепя текста на вносителя и съответно § 50 става § 58, § 51 става § 59 и § 52 става § 60.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме преномерирането на съответните параграфи.
Гласували 117 народни представители: за 113, против 4, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 53 има постъпило предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 53, който става § 61:
„§ 61. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ., бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 1 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”;
б) в ал. 2 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
2. В чл. 7:
а) в ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните, съгласувана с министъра на вътрешните работи”;
б) в ал. 6 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”;
в) в ал. 7 думите „Предложенията за” се заличават, а думите „съвместно от Държавната агенция по горите” се заменят с „от министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”.
3. В чл. 9:
а) в ал. 3 думите „Председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите”;
б) в ал. 5 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице”;
в) в ал. 7 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”;
г) в ал. 10 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”;
д) в ал. 13 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”;
е) в ал. 15 в текста преди т. 1 думите „председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите”;
ж) в ал. 18 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”;
з) в ал. 22 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”;
и) в ал. 23 думите „Държавната агенция по горите” и „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят съответно с „Изпълнителната агенция по горите” и „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”;
к) в ал. 27 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”;
л) в ал. 31 думите „Председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите”;
м) в ал. 35 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”;
н) в ал. 36 думите „Държавната агенция по горите”, „председателят на Държавната агенция по горите” и „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят съответно с „Изпълнителната агенция по горите”, „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите” и „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”.
4. В чл. 9а думите „председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция”.
5. Член 9б се изменя така:
„Чл. 9б. Министърът на земеделието и храните:
1. упражнява правата на собственост на държавата в държавните ловни стопанства и провежда политиката на държавата в областта на организацията на ловната площ, опазването и стопанисването на дивеча;
2. взема решения за разпореждане с дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти, стопанисвани от държавните ловни стопанства;
3. предприема действия по реда на чл. 6 от Закона за държавната собственост”.
6. В чл. 9в:
а) в ал. 1 думите „Председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите”;
б) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите”;
в) в ал. 3:
аа) в текста преди т. 1 думите „Председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите”;
бб) точки 5 и 6 се отменят.
7. В чл. 14 в текста преди т. 1 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Министърът на земеделието и храните чрез Изпълнителната агенция по горите”.
8. В чл. 42:
а) в ал. 1 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”;
б) в ал. 2 думите „Председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „Министърът на земеделието и храните”;
в) в ал. 3 думите „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
9. В чл. 57:
а) в ал. 5 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”;
б) в ал. 8 думите „Председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „Министърът на земеделието и храните”.
10. В чл. 66, ал. 1 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Министерството на земеделието и храните чрез Изпълнителната агенция по горите”.
11. В чл. 74, ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него длъжностно лице”.
12. В чл. 76, ал. 2 думите „председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „министърът на земеделието и храните”.
13. В чл. 77:
а) в ал. 1 думите „Председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „Министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”;
б) в ал. 2 думите „председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”.
14. В чл. 96:
а) в ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”;
б) в ал. 4 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
15. В § 12 от Преходните и заключителните разпоредби думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
16. Навсякъде в закона думите: „Държавната агенция по горите”, „Държавна агенция по горите”, „председателят на държавната агенция по горите” и „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят съответно с „Изпълнителната агенция по горите”, „Изпълнителна агенция по горите”, „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите” и „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 53, който става § 61.
Гласували 119 народни представители: за 115, против 4, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията предлага да се създаде § 62:
„§ 62. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за лова и опазване на дивеча, издадени от председателя на Държавната агенция по горите, се прилагат до издаването на съответните актове от министъра на земеделието и храните, доколкото не противоречат на този закон”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване § 62.
Гласували 114 народни представители: за 108, против 4, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 63.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 54, който става § 63, подкрепен от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 115, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 55 на вносителя има постъпило предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 55, който става § 64.
„§ 64. В Закона за биологичното разнообразие се правят следните изменения:
1. В чл. 42, ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
2. В чл. 51 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
3. В чл. 57 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
4. В чл. 62а думите „председателят на Държавната агенция по горите” се заменят с „министърът на земеделието и храните”.
5. В чл. 69 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
6. В чл. 130:
а) в ал. 1:
аа) в изречение първо думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”;
бб) в изречение второ думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
б) в ал. 3 думите „или от председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „или от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”, а думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”;
в) в ал. 6 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
7. В § 13 от Преходните и заключителните разпоредби думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
8. Навсякъде в закона думите:
а) „Министерството на земеделието и продоволствието” и „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят съответно с „Министерството на земеделието и храните” и „министъра на земеделието и храните”.
б) „Държавната агенция по горите” и „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят съответно с „Изпълнителната агенция по горите” и „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме.
Гласували 119 народни представители: за 116, против 2, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 56 на вносителя има постъпило предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56, който става § 65:
„§ 65. В Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд се правят следните изменения:
1. В § 10, ал. 2 от Преходните разпоредби на закона за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд в изречение първо думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”, а в изречение второ думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”.
2. Навсякъде в закона думите „Министерството на земеделието и продоволствието”, „министърът на земеделието и продоволствието” и „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят съответно с „Министерството на земеделието и храните”, „министърът на земеделието и храните” и „министъра на земеделието и храните”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме редакцията на § 56.
      Гласували 119 народни представители: за 113, против 5, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 57 на вносителя има постъпило предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 57, който става § 66:
„§ 66. В Закона за защитените територии се правят следните изменения:
1. В чл. 52:
а) в ал. 1 думата „продоволствието” се заменя с „храните”, а думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”;
б) в ал. 2 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”;
в) в ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
2. В чл. 85, ал. 1:
а) в изречение първо думата „продоволствието” се заменя с „храните”, а думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”;
б) в изречение второ думата „продоволствието” се заменя с „храните”, а думите „или от председателя на Държавната агенция по горите” се заличават.
3. Навсякъде в закона думите „Министерството на земеделието и продоволствието” и „Държавната агенция по горите” се заменят съответно с „Министерството на земеделието и храните” и „Изпълнителната агенция по горите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме редакцията на § 66.
Гласували 118 народни представители: за 113, против 4, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 58 текста на вносителя има постъпило предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 58, който става § 67:
„§ 67. В Закона за защита на животните се правят следните изменения:
1. В чл. 16, ал. 1 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
2. В чл. 59:
а) в ал. 1 думата „продоволствието” се заменя с „храните”;
б) в ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните чрез Изпълнителната агенция по горите”.
3. В чл. 70, ал. 1 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
4. Навсякъде в закона думите „министърът на земеделието и продоволствието” и „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят съответно с „министърът на земеделието и храните” и „министъра на земеделието и храните”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме направеното предложение.
Гласували 119 народни представители: за 114, против 3, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 59 текста на вносителя има постъпило предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59, който става § 68:
„§ 68. В Закона за кадастъра и имотния регистър се правят следните изменения:
1. В чл. 52:
а) в ал. 2 думата „продоволствието” се заменя с „храните”;
б) в ал. 3 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”.
2. В § 4, ал. 1, т. 3 от Преходните и заключителните разпоредби думите „и председателя на Държавната агенция по горите” се заличават”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да подкрепим този текст.
Гласували 121 народни представители: за 117, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 60 като текст на вносителя има постъпило предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 60, който става § 69:
„§ 69. В Закона за лечебните растения се правят следните изменения:
1. В чл. 43:
а) в ал. 2, т. 5 думите „министъра на земеделието и продоволствието и председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”;
б) в ал. 4 думите „Министерството на земеделието и продоволствието” и „Държавната агенция по горите” се заменят съответно с „Министерството на земеделието и храните” и „Изпълнителната агенция по горите”.
2. Навсякъде в закона думите:
а) „министърът на земеделието и продоволствието” и „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят съответно с „министърът на земеделието и храните” и „министъра на земеделието и храните”;
б) „председателя на Държавната агенция по горите” и „председателят на Държавната агенция по горите” се заменят съответно с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите” и „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме направеното предложение.
Гласували 123 народни представители: за 121, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 61 на вносителя има постъпило предложение на народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 60, който става § 70:
„§ 70. В Закона за опазване на селскостопанското имущество (обн., ДВ, …) се правят следните изменения:
1. В чл. 44 думите „продоволствието, от председателя на Държавната агенция по горите” се заменя с „храните”.
2. Навсякъде в закона думите:
а) „Министерството на земеделието и продоволствието”, „министърът на земеделието и продоволствието” и „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят съответно с „Министерството на земеделието и храните”, „министърът на земеделието и храните” и „министъра на земеделието и храните”;
б) „Държавната агенция по горите” и „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят съответно с „Изпълнителната агенция по горите” и „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте направеното предложение.
Гласували 122 народни представители: за 120, против 2, въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 62 на вносителя е постъпило предложение на народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 62, който става § 71:
„§ 71. В Закона за почвите (ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 4, т. 7, буква „г” думите „управления по продоволствието” се заменят с „дирекции по горите”. 
2. В чл. 20, ал. 2 думите „министъра на земеделието и продоволствието и председателя на Държавната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
3. Навсякъде в закона думите:
а) „председателят на Държавната агенция по горите” и „председателя на Държавната агенция по горите” се заменят съответно с „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите” и „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите”;
б) „министърът на земеделието и продоволствието” и „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят съответно с „министърът на земеделието и храните” и „министъра на земеделието и храните”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте редакцията на § 71.
Гласували 116 народни представители: за 115, против 1, въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 63 на вносителя има предложение от народните представители Атанас Камбитов и Димитър Аврамов, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 63, който става § 72:
„§ 72. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ,…) се правят следните изменения:
1. В чл. 91:
а) в ал. 1 думата „продоволствието” се заменя с „храните”;
б) в ал. 2 думите „Държавната агенция по горите” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”;
в) в ал. 3 думата „продоволствието” се заменя с „храните”;
г) в ал. 4 думата „продоволствието” се заменя с „храните”, думите „от председателя на Държавната агенция по горите” се заличават, а думите „определени от тях” се заменят с „оправомощени от него”.
2. Навсякъде в закона думите:
а) „Министерството на земеделието и продоволствието”, „министърът на земеделието и продоволствието” и „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят съответно с „Министерството на земеделието и храните”, „министърът на земеделието и храните” и „министъра на земеделието и храните”;
б) „Държавната агенция по горите” се заменя с „Изпълнителната агенция по горите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте направеното предложение.
Гласували 118 народни представители: за 115, против 2, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64, който става § 73.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 74.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте преномерирането на двата параграфа.
Гласували 113 народни представители: за 110, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Постъпило е предложение на народните представители Цветан Цветанов и Димитър Чукарски за създаване на § 66.
Комисията не подкрепя направеното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте предложението на народните представители.
Гласували 115 народни представители: за 6, против 83, въздържали се 26.
Предложението не се приема.
Уважаеми колеги, приехме на второ гласуване измененията и допълненията на Закона за горите.
Благодаря на госпожа Танева.
Тъй като докладът на комисията по първото четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча е входиран късно снощи и няма 24 часа, предлагам тази точка да остане за утрешното пленарно заседание.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 12,48 ч.)

Председател:
		  Цецка ЦачеваСекретари:

		Пламен Нунев

		Бисерка Петрова