Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-10-15

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Лъчезар Иванов
 
Секретари: Милена Христова и Мариана Даракчиева 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Регистрирани са 164 народни представители. Налице е конституционно необходимият кворум. (Звъни.) Откривам настоящото пленарно заседание.

Уважаеми дами и господа, както знаете от вчера – продължаваме с:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ – продължение.
Преди това на вашето внимание ще предложа промени в работната програма на Народното събрание за тази седмица.
На основание чл. 43, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам след точка 5 – първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, да включим в дневния ред нова точка – прекратяване правомощията на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, тъй като е постъпила молба от член на бюрото за прекратяване на правомощията по взаимно съгласие. Съгласно закона това става с решение на Народното събрание.
Подлагам на гласуване предложението за нова точка в дневния ред, която по поредност ще бъде т. 6.
Гласували 173 народни представители: за 152, против няма, въздържали се 21.
Предложението е прието.
Ще направя две съобщения.
На 14 октомври т.г. е постъпил и днес на 15 октомври 2009 г. е раздаден на всички вас – народните представители, общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, приети на първо четене на 7 октомври 2009 г. Проектът е изготвен от Комисията по културата, гражданското общество и медиите на основание чл. 71, ал. 2 от нашия правилник. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ четене, които всеки един от народните представители има възможност да направи.
Постъпи писмо от съпредседателите на Парламентарната група на Синята коалиция Мартин Димитров и Иван Костов, с което ме уведомяват, че във връзка с Решение № НС-251 от 12.10.2009 г. и Удостоверение № 250 от 12.10.2009 г. на Централната избирателна комисия господин Михаил Рашков Михайлов е обявен за избран за народен представител в листата на Синята коалиция в          19. Многомандатен избирателен район на изборите, проведени на 05.07.2009 г. Съгласно чл. 14, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание съставът на Парламентарната група на Синята коалиция се променя и следва да се впише в специалния регистър на Народното събрание, както и да се съобщи – както правя това в момента пред вас – на пленарно заседание. Към писмото на съпредседателите е приложен списък на Парламентарната група на Синята коалиция, в който е включен и народният представител Михаил Рашков Михайлов, който вчера положи клетва.
Продължаваме с дебатите от вчерашния пленарен ден по първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Изказване беше заявил господин Божинов. Заповядайте.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми вносители на законопроекта, който разглеждаме. Вчера поисках думата в края на заседанието при един много по-различен състав на събранието и за да възпроизведа ситуацията, в която поисках думата, ще се опитам коректно по две ключови думи да ви върна към онези изказвания, които ми направиха впечатление и ме накараха да поискам да говоря.
Първо, направи ми впечатление изказването на знаков представител на българската политическа десница, който изрази становището, че те няма да подкрепят внесения законопроект в частта му за предлаганите изменения в чл. 37в. Ясно беше формулирано политическото становище, че този законопроект не съответства на разбирането на тази политическа партия за отношението към собствеността и това е главният мотив той да не бъде подкрепен.
Представители на българската политическа левица в комисията и в изказванията си от тази трибуна заявиха, че той няма да бъде подкрепен, защото в тази си част – около чл. 37в, не съвпада с техните представи за справедливостта.
Представители на политическа партия с голямо влияние в местната власт заявиха, ако не се лъжа и добре съм разбрал, че според тях чрез този закон управляващото мнозинство премества по силата на своята политическа власт центъра на тежестта по този въпрос от местната власт и от правата на кметовете да формират въпросните комисии към подразделенията на централната изпълнителна власт в областите.
Отговорът на уважаван представител от партията на мнозинството в дух на самочувствие беше, че няма такъв мотив за внасянето на закона, тъй като партията, която спечели така убедително изборите, е уверена, че след две години ще спечели и местната власт и не се налага да премества този център там, където ще заеме силни позиции и след изборите.
Представител на изпълнителната власт от предишния мандат, който вече не е народен представител, в комисията, за да обоснове, че досегашният механизъм работи великолепно, се позова на примера, че действително около 98-98,5% от обработваната земя в България е заявена и за това, че се обработва, се получават директни плащания за единица площ и национално доплащане, което според него е сигурна гаранция, че сега работещият механизъм на комисиите, съставен от кметовете, си върши работата, разпределя тези, които обработват земята по масиви, усвоява незаявената земя и по този начин не се налага промяна на закона.
       И две думи за вносителите. Те, ако не ме лъже паметта, подкрепиха основанията да пледират за приемането на този закон с мнението на три организации: тази на собствениците на земи - но ние имаме съзнанието, че това са по-особени собственици на земи, а не масовият български гражданин; групата на големите арендатори и тази на големите зърнопроизводители в България. 
Мисля, че сравнително коректно представих тази ситуация, в която завършихме дебата вчера.
Какъв е въпросът? Въпросът е това изменение на чл. 37в решава ли проблемите, които съществуват днес в България, несправедливостта и неефективността, която е налице, и простия въпрос кого обслужва. Ако отворите текста на този член от закона, който променяме, в частта му за чл. 37в, ал. 3, т. 2, ще видите, че законодателят е предвидил, че част от масива, за който няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците по чл. 37б, се предоставят на ползвателя с най-голям дял арендна или собствена земя в масива. Значи става дума за това, че въпросните комисии, чийто състав променяме, в малко повече от 260 български общини, в много повече от 1000 села и землища разпределят няколко милиона декара по силата на този текст на определени арендатори, ползватели или наематели на земя.
Какво следва от това решение? От това решение следва, че онзи, който е получил земята по силата на това решение и иска да я обработва, трябва да изпълни ал. 7. А ал. 7 казва, че ползвателят на земя, който желае да я обработва по силата на това, което прочетох преди малко, трябва да бъде така добър да плати една средногодишна рентна вноска. Казано е и как се изчислява за предишните години. Ще бъде много интересно, ако вносителите на законопроекта могат да ми отговорят видели ли са проблем в тази част. Аз вчера следобед се свързах с няколко кмета на общини и ги попитах: по колко декара разпределяте по т. 2 на чл. 37в, ал. 3? Отговорът беше: 1000-1200 дка. Попитах въпросните кметове: имате ли открита сметка по ал. 7 и колко лева има в нея, след като давате по 1000 дка? Кметове, които пожелаха да не се притеснявам да назова техните имена и техните общини, ми казаха, че в тези сметки има нула лева. Нула лева! А кои са тези 1000-1500 дка в тези над 200 общини, които правят тези милиони, за които говоря? Това са непотърсените земи и незаявените по съответния ред кой ще ги обработва и в голямата си част общински земи. Това са онези безумно създадени пътища при земеразделянето в реални граници, които, слава Богу, при комасацията по този ред стават обработваема земя, но в едната си част са необходимите селски пътища, за да се стигне до нивите. 
Значи излиза, че тази част на закона, този текст, който се нуждае от спешна промяна, не е видян от вносителите. Потърсено е по-добро решение в другата посока – как по-лесно тези, които получават въпросната земя, а не плащат, да получат документ. И ако попитате експертите колко е разликата между представените договори за аренда и наем и заявените площи за директни плащания от същите хора, ще видите, че ако аз говоря за няколко милиона декара, те са повече от 10 млн. дка. И какво получават въпросните арендатори, които подкрепят вашия текст? По 22 лв. от директните плащания плюс националното доплащане и като ги умножите по тези милиони, стават 80-100 млн. лв., които отиват при тези хора, които не плащат рента. Ако аз отида при кмета и кажа: господин кмете, по силата на ал. 7 моля от сумите, които са внесени, да ми изплатите онова, което ми се полага, и в сметката има нула лева, ще бъда ли ощетен? Да, милиони български граждани са ощетени. Предлаганият текст на промяна на закона не въвежда тази справедливост за истинските собственици на земя. И може би Вие (обръща се към г-жа Екатерина Михайлова) това имахте предвид, когато пледирахте, че собствеността не е защитена.
По-лошо е другото – че ако искате да си потърсите правата по закона, ще отидете в чл. 34. И там е казано, че същият кмет, на когото отказваме правото да ръководи тази комисия, да издава заповед, да въвежда във владение тези, които ползват земите, той трябва да изземе по силата на този член със заповед онези имоти, които се обработват без правно основание. Питам правно ли е основанието онзи, който ползва моя имот, но за да го ползва трябва да внесе средната годишна рентна вноска, а не я е внесъл? Не е правно. Следователно кметът трябва да изземе тази земя и да я предостави на собственика. Знаете ли като попитах вчера кметовете, с които разговарях, колко пъти са успели, как ми отговориха? И ако ми разрешите, уважаема госпожо председател, да се изразя с техните и с Вашите думи: „Колкото по-скъп е джипът на арендатора, толкова по-малко време отделя на кмета да разговаря при искането му да изпълни своето правно основание по чл. 34”.
Следователно, ако ние искаме да облекчим едната част - ползването на тази земя, която не е потърсена, и на общинската земя, която е за усвояваните в момента пътища, които са общинска собственост, ако си позволявам да предположа, въпросните хора, които са подкрепили вашия законопроект, не предпочитат да ходят при 260 кмета и при няколко хиляди селски кмета, а предпочитат да отидат в една областна, най-много в 28 областни служби, да видят незаявените площи, да ги нарисуват на картата, да получат документа, с който да отидат да получат плащането за единица площ и националното доплащане, да приберат милионите, евентуално да я засеят. Тях ли ще обслужим? Да, нека и това да е, но не можем да не видим другото, защото другото е критерият за справедливостта за стотици хиляди и милиони хора.
Следователно аз ще ви предложа и ще ви попитам съгласни ли сте да запишем, че не можеш да отидеш да кандидатстваш за европейските пари за единица площ и за национално доплащане, ако не представиш документ от общината, че си внесъл средната годишна рентна вноска? И аз се чудя защо досега не сме го направили.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ, от място): Защото не му е мястото! (Смях и реплики в ГЕРБ.)
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Не се смейте и не ме репликирайте, че не е в този закон. Нека да е в другия закон, нека да е в третия закон, нека да е отделно решение. Но не може да не забележите, ние четири години докато управлявахме, вие сега да видите, че трябва да се промени другото и да се ускори редът по посока на онзи интерес и да не забележите, че тук има голяма несправедливост. 
        За да не подценявам усилията на колегите, но този закон в първата му част и де юре, и де факто тази стопанска година няма да работи. Затова аз предлагам този кръг въпроси да се огледа комплексно, до февруари-март Министерският съвет да внесе в този, ако искате, в другия или в трети закон, но едно комплексно и справедливо решение на този кръг въпроси. Защото начинът, по който реагирахте преди малко – благодаря за вниманието, показва, че чувството за безпределна власт понякога те кара да мислиш, че можеш да правиш каквото искаш. Но искам да ви уверя, че точно това чувство – за безпределна власт, води до падането от власт. Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Божинов. Заповядайте за реплика, госпожо Танева.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа народни представители, искам да отговоря на господин Божинов по следния начин: с предложеното изменение в чл. 37в ние по никакъв начин не променяме отношенията по повод собствеността на земеделските земи. Те остават такива, каквито са, и в момента с действащият чл. 37в. Промяната, която предлагаме, е единствено относно администрирането на процеса на споразуменията между отделните ползватели и обработватели на земеделски земи в отделно землище по простата причина, че редът, който сега действа съгласно чл. 37в, практически не работи и това се призна от всички.
Второ, по отношение на чл. 37в, ал. 7. С Вашето изказване Вие отново потвърдихте нашето изложение и мотиви, че и този текст не се спазва. Ако той се спазваше, за да работят тези земи, за които няма сключени договори, наистина първо тези средни арендни плащания трябваше да бъдат превеждани по тази извънбюджетна сметка. И тази алинея е част от общото ни изпълнение на цялата процедура по чл. 37в.
Това, което предложихте като текст - да, ние сме съгласни и също искаме това. Конкретно предложение може би да се направи в Закона за подпомагане на земеделските производители или в правилниците за прилагането им.
Трето, по отношение на това, което цитирахте от бивш член… (Председателят подава сигнал, че времето е изтекло.) 
Ще продължа в изказването. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за втора реплика? Няма желаещи. 
Ще отговорите ли, господин Божинов? Заповядайте.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател! Уважаема госпожо председател на комисията, без да Ви обидя, ще кажа, че направената реплика с нищо не променя моите основания и възгледи. Ако трябва да направя изказване след това, бих го направил по същия начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. 
Има ли други желаещи да участват в дебата? 
Има ли народни представители, които държат да изложат становището и виждането си по тези промени, които се предлагат? 
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ, от място): Аз бих искала да се изкажа, тъй като имаме още четири минути. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По същество във вчерашния ден вземали ли сте позиция? Вземали сте. Нямате възможност за последващо изказване.
РЕПЛИКИ ОТЛЯВО: Нека се изкаже, тя е председател на комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нарушаваме правилника. По същество втори път – не. Председател на комисия може да отговори на въпроси, но не може да взима втори път думата по същество. Нека не се репликираме, чета много внимателно правилника.
Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

Гласували 177 народни представители: за 119, против 55, въздържали се 3.
Законопроектът е приет на първо четене.

Преминаваме към следващата точка от нашия дневен ред:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ.
Вносител е Министерският съвет.
Законопроектът е разгледан от постоянната Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения. 
Моля господин Вълков – председател на комисията, да ни запознае с доклада.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, преди да представя доклада на вашето внимание, имам процедурно предложение.
Съгласно чл. 39, ал. 2 от нашия правилник предлагам в пленарната зала да бъде допусната госпожа Красимира Стоянова – директор на Правна дирекция в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. 
Гласували 137 народни представители: за 137, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Моля, поканете госпожа Стоянова в залата.
Господин Вълков, продължете.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: 

„ДОКЛАД

на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения под № 902-01-23, внесен от Министерския съвет на 2 октомври 2009 г.
На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 8 октомври 2009 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения под № 902-01-23, внесен от Министерският съвет на 2 октомври 2009 г. 
На заседанието присъстваха господин Първан Русинов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и госпожа Красимира Стоянова – директор на Дирекция „Правна” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Законопроектът беше представен от господин Първан Русинов – заместник-министър.
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения предвижда министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да провежда държавната политика в областта на електронните съобщения и в областта на информационното общество.
Във връзка с това министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е предвидено да бъде държавният орган, който: изготвя и внася за приемане от Министерския съвет политика и стратегии в областта на електронните съобщения, както и политика, стратегии и програми в областта на информационното общество; изготвя и издава или внася за приемане от Министерския съвет подзаконови нормативни актове, свързани с осъществяването на своите правомощия, предвидени в закона; осигурява изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на управлението на електронните съобщения и информационното общество, свързани с членството й в Европейския съюз и в международни организации; съгласува и/или утвърждава инвестиционни програми и проекти в съответствие с приоритетите в областта на информационното общество и съобщенията; осъществява междуведомствена координация при подготовката и внасянето на проектите на нормативни актове на Министерския съвет в областта на електронните съобщения и информационното общество.
Предложени са и изменения, които са в изпълнение на решението на Народното събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България съгласно т. 4, на което Министерството на транспорта се преобразува в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 
След проведената дискусия и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 15 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 902-01-23, внесен от Министерския съвет на 2 октомври 2009 г.” Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Вълков.
От името на вносителите няма заявено желание за допълнително разяснение по мотивите.
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение към предложения законопроект? Няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения.
Гласували 145 народни представители: за 142, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Заповядайте за процедура, господин Вълков.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Съгласно чл. 73, ал. 1 от нашия правилник, предлагам да съкратим срока между първо и второ четене на законопроекта на три дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за съкращаване на срока между първо и второ четене на законопроекта.
Гласували 139 народни представители: за 135, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.

Преминаваме към следваща точка:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.
Вносител е Министерският съвет.
Законопроектът е разпределен на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред като водеща комисия, и съпътстващи комисии - Комисията по правни въпроси и Комисията по труда и социалната политика.
Постъпили са доклади и от трите комисии.
Господин Анастас Анастасов е председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Той ще ни запознае с доклада на водещата комисия.
ДОКЛАДЧИК АНАСТАС АНАСТАСОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първо, имам едно процедурно предложение. Моля в залата да бъдат поканени да присъстват господин Цветан Цветанов – министър на вътрешните работи, и господин Веселин Вучков – заместник-министър в Министерството на вътрешните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване процедурното предложение за допускане в залата, така както беше направено от председателя на комисията.
Гласували 129 народни представители: за 126, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят гостите в пленарната зала.
Господин Анастасов, имате думата. 
ДОКЛАДЧИК АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги!
„Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 7 октомври 2009 г., разгледа внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 902-01-20, внесен от Министерския съвет на 23 септември 2009 г.
Законопроектът бе представен от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Промените, които внася законопроектът, произтичат от решението на Народното събрание от 28 юли 2009 г. за приемане структурата на Министерския съвет на Република България и от изискванията на Рамково решение 2006/960 на Съвета от 18 декември 2006 г. за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите – членки на Европейския съюз, от една страна, а от друга – от необходимостта за организационно-структурни промени с оглед постигането на ясна диференциация на функциите, задачите и дейностите на Министерството на вътрешните работи. С оглед на това съдържанието на законопроекта включва промени в следните насоки:
Структурните промени са свързани със закриването на Министерството на извънредните ситуации, поради което към Министерството на вътрешните работи се предлага да преминат функции по защита при бедствия, осигуряване достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Единен европейски номер 112. За изпълнение на тези функции се предвижда създаване на Главна дирекция „Гражданска защита” и Дирекция „Национална система 112” в Министерството на вътрешните работи.
В Преходните и заключителните разпоредби на закона се предвижда МВР да е правоприемник на пасивите, активите, правата и задълженията на Министерството на извънредните ситуации с цел процесуално правоприемство в пълен обем.
Друг важен акцент е възстановяването и създаването на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”. По този начин се цели постигане на ясно разграничение от останалите оперативно-издирвателни служби на МВР и по-ефикасно противодействие на организираните престъпни местни и транснационални структури, което е сред приоритетите на Република България като държава – членка на Европейския съюз.
В контекста на организационно-структурните промени е и създаването на самостоятелни дирекции „Миграция” и „Български документи за самоличност”, които досега бяха част от Главна дирекция „Охранителна полиция”. Тези дирекции упражняват административен контрол върху българските граждани чрез системата на българските документи за самоличност и върху чужденците в Република България чрез регулиране на миграционните процеси и със структурирането им като самостоятелни звена ще се отговори на изискванията на Европейския съюз за разграничаване на специфичните им административни функции от функциите на останалите структури в Главна дирекция „Охранителна полиция”.
За усвояването на средствата на Европейския съюз по програми и проекти, свързани с дейността на МВР, се създава самостоятелна Дирекция „Международни проекти” със статут на юридическо лице. Нейните функции като отговорен орган, част от изградената система за управление и контрол на средствата на Европейския съюз, е да организира търгове, да контролира разходването на получените средства и да извършва мониторинг по всички дейности, свързани с усвояването на посочените средства.
Друга част от предвидените в законопроекта промени е предложението за създаване на нов раздел в Глава тринадесета от Закона за МВР – „Информационна дейност”, с цел синхронизиране на действащото законодателство с изискванията на Рамково решение 2006/960 на Съвета за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите – членки на Европейския съюз. Целта е да се премахнат формалните пречки в отделните държави - членки за осъществяване на бърз и качествен обмен на информация, свързана с предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления. Предвижда се ред за осъществяване на обмен по отношение на целта на събирането на информация, посочват се основанията за отказ за предоставяне на такава, както и се задължават други органи и лица да предоставят исканата информация на МВР в съответните срокове. Обменът на информацията ще се осъществява чрез съществуващите канали за международно сътрудничество и получената информация може да бъде използвана като доказателство в наказателното производство.
С промените в Глава двадесета се регламентира по-подробно и се прецизира синдикалната дейност на служителите в МВР чрез създаване на ефективно взаимодействие и разширяване на формите за социален диалог между ръководството на министерството и синдикалните организации на служителите. Дава се право на синдикалните организации да участват в международни синдикални организации със сходни функции и характер, както и право на организиране на различни форми на протест без спиране изпълнението на служебната дейност.
За опазването на обществения ред, охраната на обекти, безопасността на движението и осъществяване на контролната и административно-наказателната дейност на органите на местното самоуправление със законопроекта се създава правна възможност общините в Република България да изграждат звена „Общинска полиция”, като контролът и методическото ръководство върху дейността на звената „Общинска полиция” ще се осъществява от съответните областни дирекции и районни управления на МВР.
С Преходните и заключителните си разпоредби законопроектът внася необходимите промени и в други закони.
В хода на дискусията взеха участие народните представители Ивелин Николов, Цветан Сичанов, Тодор Великов и Михаил Миков, които поставиха въпроси, свързани с възможността за изграждане на звена „Общинска полиция”, необходимия финансов ресурс за това, за възстановяването на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и нейните правомощия, както и за необходимостта от изготвянето и приемането на Концепция за национална сигурност.
В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 902-01-20, внесен от Министерския съвет на 23 септември 2009 г.
Становището на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е прието с 13 гласа „за”, без гласове „против” и 3 гласа „въздържали се”. Благодаря ви. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Анастасов.
От името на вносителя възможност да изложи становището има думата министър Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Така изнесените мотиви от ръководителя на комисията аз мога да допълня само с някои основания за внесените в момента промени. Мотивите за внасянето на тези законодателни промени са за краткосрочните мерки, които трябва да бъдат набелязани и бяха набелязани от ръководството на Министерството на вътрешните работи, за да можем да отпушим системата. Естествено, че с амбицията, която сме си поставили за изработването на цялостна национална концепция за сектор „Сигурност и обществен ред”, смятам, че тогава вече може би ще трябва да вървим към цялостна промяна на законодателството, свързано със сектор „Сигурност и обществен ред”. 
Към настоящия момент възможностите са тези и затова предлагаме промените да бъдат направени, като със закриването на Министерството на извънредните ситуации, знаете, „Гражданска защита” и телефон 112 минават към Министерството на вътрешните работи. Трябваше да бъдат предвидени законодателни промени за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи и със създаването на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” искаме да върнем статута на тази служба във функциите и компетентността, които имаше преди последната промяна, направена през 2008 г.
Тук е моментът да спомена, че за всички мотиви, които бяха изложени при обсъждането в комисията, искам да благодаря на бившия министър господин Михаил Миков. Той все пак гласува „въздържал се”, което е ясен знак, че е съгласен, но не е „против” така направените промени, които предлагаме в Закона за Министерството на вътрешните работи.
Що се отнася до юридическите лица, които стават службите, смятам, че това ще облекчи работата и ще даде по-голяма възможност за съответния контрол и по-добро оперативно сътрудничество с останалите служби в Министерството на вътрешните работи. 
Ако има някакви въпроси, съм в състояние да отговоря по-конкретно, но искам да благодаря на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Искам да благодаря и на Правната комисия за обсъждането на законодателните промени и смятам, че с промените, които предлагаме, ще създадем възможност да оптимизираме работата на Министерството на вътрешните работи, за да бъде много по-ефективна в борбата срещу организираната престъпност и корупцията. За съжаление при последните промени, които бяха направени 2008 г., имаше изземване на компетентност и функции, които бяха в борбата с организираната престъпност и бяха прехвърлени към общата престъпност.
Смятам, че е недопустимо контрабандата и други дейности, които бяха прехвърлени в общата престъпност, да не бъдат концентрирани в една Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, също така и европейските фондове, контролът и злоупотребите, които има в тази посока. Ако погледнем и анализа, който в момента е направен, се вижда, че големите злоупотреби в България през последните години са направени точно с възможността да бъде реализирана една контрабанда и с възможността да бъдат отклонени финансови средства от Европейския съюз. Естествено, затова бяха и критиките в докладите на Европейската комисия. Целта е да оптимизираме работата и се надявам, че тези промени ще доведат до по-голяма ефективност на правоохранителните органи. Благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Цветанов.
След неговото изложение следва да изслушаме докладите на съпътстващите комисии. Такъв е представен от Комисията по правни въпроси. 
Моля председателя й госпожа Искра Фидосова да ни запознае с доклада на Комисията по правни въпроси.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин вицепремиер и министър на вътрешните работи! Ще прочета пред вас доклада на Комисията по правни въпроси.

„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и
допълнение на Закона за Министерството на вътрешните
работи, № 902-01-20, внесен от Министерския съвет на
23 септември 2009 г.

Комисията по правни въпроси на свое заседание, проведено на 8 октомври 2009 г., разгледа внесения законопроект.
На заседанието присъстваха господин Цветан Цветанов – министър на вътрешните работи, господин Веселин Вучков – заместник-министър на Министерството на вътрешните работи, господин Иван Шаренков – директор на Дирекция „Международни проекти” в Министерството на вътрешните работи.
В Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи се предвиждат няколко основни групи промени. 
Първата е свързана с решението на Народното събрание от 28 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, с която се закрива Министерството на извънредните ситуации. Поради това към функциите на министъра на вътрешните работи се предлага да преминат функции по защита при бедствия, осигуряване достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Единен европейски номер 112 и подпомагане и възстановяване, които функции до закриването на Министерството на извънредните ситуации са осъществявани от министъра на извънредните ситуации. За изпълнение на тези функции се предвижда създаване на Главна дирекция „Гражданска защита” и Дирекция „Национална система 112” в Министерството на вътрешните работи.
В законопроекта се предвижда и създаването на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” като самостоятелна главна дирекция. Очаква се постигане на ясна диференциация с останалите оперативно-издирвателни служби на МВР и по-ефективна борба с организираната престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури, което е сред приоритетите на Република България като държава – членка на Европейския съюз.
С предложените организационно-структурни промени се създават самостоятелни Дирекция „Миграция” и Дирекция „Български документи за самоличност”. Основният мотив за тази промяна е, че посочените две дирекции не осъществяват пряко задачи по опазване на обществения ред, каквато е основната функция на Главна дирекция „Охранителна полиция”. Те са служби за административен контрол върху българските граждани чрез системата на българските документи за самоличност и върху чужденците в Република България чрез регулиране на миграционните процеси.
Друга основна част от предложението в законопроекта са промени, отразяващи разпоредбите на Рамково решение 2006/960 на Съвета от 18 декември 2006 г. за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите – членки на Европейския съюз. Чрез приемането и прилагането на разпоредбите на Рамковото решение се осигурява постигането на една от основните цели на Европейския съюз – осигуряването на гражданите му на високо равнище на сигурност в областта на свободата, сигурността и справедливостта. Опростяването на обмена цели да се премахнат всички формални пречки от административен и правен характер в отделните държави - членки за осъществяване на бърз и качествен обмен на информация, свързана с предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления.
В законопроекта са предложени и промени по отношение на синдикалната дейност на служители в МВР, които да създават основа за по-ефективно взаимодействие и разширяване на формите за социален диалог между ръководството на министерството и синдикалните организации на служителите.
За опазване на обществения ред, охраната на обекти, безопасността на движението и осъществяването на контролната и административно-наказателната дейност на органите на местното самоуправление, в законопроекта се предвижда възможност към общините в Република България да се изграждат звена „Общинска полиция”.
В дискусията взеха участие народните представители Янаки Стоилов, Павел Димитров, Веселин Методиев, Явор Нотев, Красимир Ципов, Михаил Миков, Димитър Лазаров и Красимира Петрова. Народните представители подкрепиха по принцип внесения законопроект и изразиха положителната си оценка. Постави се въпросът за възможността за изграждане на звена „Общинска полиция”, тъй като намирането на бюджетно финансиране зависи от органите на местно самоуправление, което е непосилно за малките общини, също и за прецизиране на текстовете, касаещи неприкосновеността и особената закрила на служителите от МВР, и за кои служители ще се отнася – за всички или само за тези с полицейски правомощия, както и въпроси за функциите и задачите на Главна дирекция „Гражданска защита” и за осъществяване на координацията между отделните дирекции при изпълнение на правомощията им.
В резултат на проведеното обсъждане и извършеното гласуване с резултати 15 гласа „за”, „против” няма, 5 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на народните представители проект на решение да приемат на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, вх.№ 902-01-20, внесен от Министерския съвет на 23 септември 2009 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова.
С доклада на Комисията по труда и социалната политика ще ни запознае госпожа Емилия Масларова – председател на комисията. Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер!
„Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 14 октомври 2009 г., разгледа и обсъди внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 902-01-20, внесен от Министерския съвет на 23 септември 2009 г.
На заседанието присъстваха господин Павлин Димитров – заместник-министър на вътрешните работи, госпожа Христина Митрева – заместник-министър на труда и социалната политика, господин Нанков и госпожа Лазарова – дирекция „Правно-нормативна дейност” на МВР, господин Иван Шаренков – директор на „Международни проекти” в МВР, господин Мирославов – директор на дирекция „Индустриални отношения” в Министерство на труда и социалната политика, и господин Христов от Конфедерацията на независимите синдикати в България.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от господин Павлин Димитров – заместник-министър на вътрешните работи, който подчерта, че промените са свързани с промяната в структурата на Министерския съвет, от една страна, и отразяват разпоредбите на Рамково решение 2006/960 ЕВР на Съвета от 18 декември 2006 г., от друга страна.
В законопроекта се прецизират разпоредбите по отношение на държавната служба, като се предлага при структурни или организационно-щатни промени държавните служители да се назначават без конкурс в рамките на притежаваната категория, за да не се допуска преустановяване на дейността в резултат на организационни и структурни промени.
В областта на възнагражденията, материалното и социалното осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи се предвижда разширяване на възможностите за допълнителни възнаграждения на държавните служители чрез други възнаграждения, определени със закон или с акт на Министерския съвет.
Редица разпоредби от законопроекта целят създаването на подходящи условия за осъществяване на синдикална дейност, разширяване обхвата и формите на социалния диалог между ръководството на министерството, синдикалните организации и работещите в Министерството на вътрешните работи.
Предвидени са и разпоредби относно правата и задълженията на синдикалните организации във връзка със защита икономическите и социалните интереси на членовете им, както и възможността за присъединяването на синдикалните организации към международни организации със сходни функции и характер. Развити са форми за сътрудничество между министъра на вътрешните работи и синдикалните организации: за синдикалните организации на държавните служители – чрез сключване на споразумения за сътрудничество, за синдикалните организации, в които членуват служители, работещи по трудови правоотношения – чрез сключване на колективен трудов договор по реда и условията на Кодекса на труда. Регламентирани са условия за осъществяване дейността на синдикалните организации на държавните служители, както и провеждането на събрания в работно и извънработно време.
Със законопроекта се създават условия за разширяване на социалния диалог чрез Съвет за социално сътрудничество, в който освен представители на ръководството на Министерството на вътрешните работи и представители на синдикалните организации на държавните служители и на работещите по трудови правоотношения, се включват и представители на служители, които не членуват в синдикалните организации. Регламентиран е кръгът от въпроси и принципите за осъществяване на социалния диалог.
В Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се уреждат служебните и трудовите правоотношения на работещите в Министерството на вътрешните работи и на изпълняващите функции по защита при бедствия и осигуряване на достъп до Единния европейски номер 112, придобиването правото на пенсия от тези категории лица в резултат на промените в структурата на Министерския съвет и новите функции на Министерството на вътрешните работи.
В хода на дискусията бяха представени становищата на Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт и Конфедерацията на независимите синдикати в България. В проведеното обсъждане народните представители се обединиха около необходимостта да се уеднакви срокът за придобиване право на пенсия по реда на чл. 69, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване със срок за влизане в сила на съответните структурни и организационни промени в Министерството на вътрешните работи, а именно един месец след обнародване на закона. Във връзка с това е необходимо в § 101 числото 70 да отпадне. Обсъдена бе и необходимостта да се развие уредбата на текстовете в Допълнителни разпоредби и в други нормативни актове, които се позовават на международни договори, европейски регламенти и решения.
След приключване на обсъждането и гласуване с резултат: „за” 11 гласа, „против” 2 гласа и „въздържали се” 2 гласа, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
„Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 902-01-20, внесен от Министерския съвет на 23 септември 2009 г.” Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на госпожа Масларова.
Преди да открия дебата по първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, позволете ми, уважаеми дами и господа народни представители, господин вицепремиер, да ви информирам, че на балкона в пленарната зала е омбудсманът на Република Албания, професор Ермир Добияни. Моля да приветстваме госта. (Народните представители стават. Ръкопляскания.)
Професор Добияни е на посещение в нашата страна по покана на омбудсмана на Република България Гиньо Ганев. Програмата на албанския гост предвижда срещи в това число с вицепремиера на Република България господин Цветанов, а така също и разговори в Народното събрание.
След като чухме доклада на водещата комисия, становището от името на вносителя, с което ни запозна вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, както и докладите на двете съпътстващи комисии, откривам дебата на първо четене по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи.
Моля желаещите да участват в дебата да заявят това.
Господин Бакалов, заповядайте.

ЙОРДАН БАКАЛОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Бих искал да започна моите бележки по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за МВР с една мисъл на основателя на полицейската дейност Робърт Пийл, който казва, че „отсъствието на престъпност и безредици, а не видимото присъствие на полицията на улиците, е показател за свършената добра работа и критерий за успеха на правозащитната система”. 
Бих искал да подчертая, че през цялото време на предизборната кампания внимателно следях самата програма на партия ГЕРБ, която на сто процента съвпадаше с тази на Синята коалиция, и в частност на СДС. Бих казал, че бях удовлетворен от желанието и от анонсите на управляващата партия ГЕРБ, която анонсираше в сферата на сигурността идеите, които съвпадаха с нашите идеи, които мисля, че щяха да бъдат добра база за реформа в сектора за сигурност. 
Това, което констатирам, и това, което фактически е предложено, коренно, диаметрално се разминава с анонсите, изложени в предизборните кампании, пък и след това. 
Затова е нужно и да цитирам: именно „да се предприемат стъпки за децентрализация на правомощията на МВР, да се прехвърлят повече правомощия от министерството на местната власт, кметовете да назначават и уволняват началниците на местните полицейски управления и противопожарните структури”. Децентрализация и на правомощията на КАТ – отново прехвърляне на правомощията към местната власт. Прехвърляне структурите на противопожарната сигурност и органите на „Гражданска защита” изцяло към структурите на местната власт с оглед на по-добро взаимодействие, адекватно противодействие при бедствия, аварии и др.
Първите предложения за промяна в основните закони в сферата на сигурността, които предизвикват естествено сериозен интерес в експертите и в нас, като народни представители, обаче, са точно в обратно направление. В тях се залага допълнителен дисбаланс в и без това хаотично структурираната и функционираща система „Национална сигурност”. Вместо диверсификация на органите, осъществяващи дейности във вътрешната сигурност, разбиване на досегашния монопол на МВР, отново ни се предлага още по-голяма централизация на Министерството на вътрешните работи. 
Тук е съвсем резонно да задам въпроса, тъй като вече цитирах анонсите, които бяха направени по време на предизборната кампания от страна на политическа партия ГЕРБ: този законопроект по коя програма е? По тяхната програма, която е анонсирана пред избирателите, или имат някаква програма, която е скрита и по която те целенасочено, бавно и методично работят? Въпреки анонсите на вицепремиера, който казва, че това са временни мерки, които аз донякъде бих приел, в сектора за сигурност всички промени, ако се правят, се правят първата година. Тоест, уважаеми господа, няма време!
Ще си позволя да отбележа новите, по мое мнение привнесени, така наречени дисбаланси с поправките. 
Първо, с Проекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи отново се връщат старите, отречени от европейските изисквания практики и положения, при които, от една страна, съвместно съществуват полицейски структури, а от друга страна, съществуват структури, които са в системата на МВР, които се занимават и с контраразузнавателна дейност. Това впрочем се вижда и от самите мотиви на вносителите, както и в Преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за МВР. 
Там Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и Специализирана дирекция „Оперативно-технически операции” са дефинирани като служби за сигурност. 
Със създаването на ГДБОП не само че няма да се намали дублирането, което се избягваше, между ДАНС и МВР - поне от анонсите, но то ще се и задълбочи. Още повече, няма съвременно виждане в съдържанието и обхвата на дейностите на контраразузнавателните служби, което да не включва и борбата с организираната престъпност. 
Защитата на конституционния строй на съвременните държави не се изразява само в предотвратяване на насилствени действия, а в предотвратяване на действия, насочени към разрушаване главно на икономическата система, която се сраства с организираната престъпност и с политическата класа. Това явление в съвременните държави се нарича създаване на pax mafiosa, което в посткомунистическите държави се преформулира като pax sovietika. Ненапразно съвременните държави, а пък и България постоянно изпитват проблеми точно в тази посока и все още този етикет, въпреки че виждаме усилията на новото управляващо мнозинство, не е свален окончателно. 
Второ: нещо, което определено бих казал, че сериозно ме притеснява, са промените в Закона за специалните разузнавателни средства. И МВР, и ДАНС са едни от сериозните консуматори и поръчители на специални разузнавателни средства. Намесата на бъдещата парламентарна комисия, така както е приета в дейностите на МВР по разрешаване и използване на СРС, бих казал, че е по-малката беда, защото тук действително границата е доста размита, не е достатъчно ясна. Става дума за това, че бъдещата парламентарна Комисия за контрол на специалните разузнавателни средства ще може да контролира и съдебната власт, която дава разрешение за използване на СРС. Няма как тази комисия да преценява един съдебен акт тогава, когато е подписан с разрешение на съдия. С това се създават предпоставки за политически контрол на парламента върху актове на съда, което би било сериозно нарушение на принципа за разделението на властите.
Трето: с предложението за преминаване на структурите на „Гражданска защита” към системата на МВР се довършва така нареченият процес на приватизация на сигурността, който беше започнат от предишното управление. Както някои от вас си спомнят Закона за отбраната и Въоръжените сили – беше отменен Законът за управление при кризи и военните на практика присвоиха всички дейности по управлението на кризи. С това те лишиха местната власт от всякакви правомощия за регулиране и преодоляване на местните кризи. С прехвърлянето на структурите и правомощията на „Гражданска защита” към МВР Министерството на вътрешните работи си присвои всички функции по защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. При това положение на кметовете не им остава нищо друго, освен, не дай си Боже, при криза, бедствие, авария или катастрофа да търсят министъра на вътрешните работи. 
Четвърто: със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи вие даже не се опитахте – вече сме успокоени от вицепремиера, защото той каза, че това са първоначални промени - да решите някои промени, нормативни решения, които бяха взети от предишното управление, и то съвсем явно, конюнктурни решения, които определено бяха и погрешни. 
През 2008 г. се проведе дебат за това как да изглежда и как да бъде структурирана Специализираната дирекция „Оперативно-технически операции”. Виждам, че с тези промени не е направен абсолютно никакъв опит да се реши проблемът с тази дирекция, защото, така както е написано в Раздел ІІІ на закона, е съставена така, че не става ясно дали дирекцията сама си поставя задачите или изпълнява технически поръчки на определени от закона главни дирекции и служби. В сегашната нормативна уредба, още повече с промените на Закона за данъците – затова трябва да се гледат заедно, не става ясно, въпреки че ДАНС де факто дори би трябвало да бъде един от най-големите и главен поръчител точно на тази дирекция.
Другият голям консуматор на тази дирекция трябва да бъде Главна дирекция „Досъдебно производство”. Това, между другото, е един от най-големите проблеми на Министерството на вътрешните работи и аз съм сигурен, че тук вицепремиерът ще потвърди това. 
В Закона за МВР също не се направи опит, така че в най-кратко време през оставащите вече седем до осем месеца това положение да се промени.
По същия начин не се промени и не се изпълни същественият пропуск в сега действащия закон, касаещ регламентирането на тази дирекция „Досъдебно производство”, която осъществява досъдебните производства. 
Една добра разузнавателна картина, уважаеми колеги, може да очертае мащабите на проблема, включително кои са главните престъпни фигури в България, срещу които трябва да се съсредоточат действията за противодействие на Министерството на вътрешните работи и всички останали служби и да се постигне максимален ефект. 
Крайният успех на разследването зависи и от уменията на тези, които го провеждат. Старата идея за притежаващи универсална компетентност полицейски служители постепенно трябва да замира. Техните професионални умения в сферата на разследването несъмнено трябва да играят централна роля. Същевременно приносът на другите дирекции също трябва непрекъснато да се повишава. 
Необходимо е да се избягва субективният фактор при кариерното развитие, което в предложените промени продължава да ни се демонстрира. Няма абсолютно никакво обяснение защо служители от категория „А” и „Б” няма да си провеждат конкурси при тяхното кариерно израстване. Също така няма обяснение защо се променя начинът на допълнителното възнаграждение, което трябва да получават служителите на МВР. 
В Закона за МВР, ако искате той да бъде полезен при взаимодействието на МВР със съдебната власт, задължително следва да регламентирате, подобно на съществуващата в Закона за съдебната власт нормативна основа, касаеща въпросите за самостоятелността, независимостта и временното отстраняване на разследващи полицаи. Всичко това трябва да бъде регламентирано по законов ред, както е в Закона за съдебната власт, а не в някакви подзаконови нормативни актове, които много лесно и незнайно как понякога се променят. За да работи тази дирекция ефективно, действително всичко трябва да се промени от „а” до „я” и да бъде изписано в закон, а не в подзаконови нормативни актове.
На национално равнище резултатите от противодействието срещу организираната престъпност трябва да се оценяват по: намаляването на щетите като цяло, причинявани от организираната престъпност; намаляване броя на регистрираните престъпления, които са дело също на организираната престъпност; наличие на реални данни, че незаконните пазари са ликвидирани на национално и местно ниво; подобряване на стратегическата картина на заплахата от организирана престъпност и усъвършенстване възможностите за управление на приоритетните ни цели. С една дума трябва да спрем да измерваме абсолютно всичко като дейност в МВР с количествени показатели, примерно, с количеството на заловените наркотици, по броя на задържаните, предадените и след това пуснати престъпници. Време е да оценяваме щетите, които тази организирана престъпност и престъпността като цяло нанася като щети на всеки един от нас и на икономиката на Република България.
Както и досегашния Закон за изменение и допълнение на Закона за МВР, така и при Закона за изменение и допълнение на Закона за ДАНС, в частта относно дирекциите и длъжностните категории в МВР, може да се каже, че те не кореспондират с изискванията на Глава втора от Закона за администрацията. С доводите, че Законът за МВР е специален, не следва да се обосновават практики, които влизат в противоречие с други общи закони.
Предложенията, съдържащи се в § 5 за редакция на чл. 9, т. 5, не съответстват на Закона за администрацията, който определя администрацията като обща и специализирана. В МВР администрацията е само специализирана, това обаче не е съотносимо към такива дирекции като „Човешки ресурси” и „Правно-нормативни дейности”. Няма как полицаят, който е отвън на улицата и е заплашван ежедневно, ежечасно, да бъде една и съща категория със служителите на тези дирекции, които споменах.
Няма обяснение също и защо директорът на ГДБОП ще изпълнява функциите на заместник-главен секретар. От мотивите на законопроекта е видно, че на ГДБОП, така или иначе, се възлагат много големи надежди. Ако директорът на ГДБОП ще се занимава с всички останали дейности в отсъствието на главния секретар или ще подпомага неговата дейност, кога ще му остане време действително, след като залагаме такива сериозни функции на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, да се занимава с разработките, да ръководи оперативно и всичко останало?
Както вече отбелязах, с предложението в § 68, промените в ГДБОП и Специализирана дирекция „Оперативно-технически операции” е да се определят като служби за сигурност, обаче на друго място в законопроекта е казано, че органите на ГДБОП са полицейски органи и като такива те имат и полицейски правомощия, но те или са органи за обществен ред, или са органи за сигурност. Още повече, че останалите служби за сигурност са изброени в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация и имат съвсем различни задачи и правомощия.
В предложения Закон за изменение и допълнение на Закона за МВР няма ясно обяснение защо ГДБОП и Главна дирекция „Гражданска защита” ще имат териториални подразделения, а други дирекции като Главна дирекция „Противопожарна безопасност и сигурност” да нямат, защото те, така или иначе, са в структурите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи.
И накрая – предлаганият законопроект, както беше заявено и от господин вицепремиера, и според мен може да бъде приет само като временен вариант до приемането на нови закони, регламентиращи дейността по защита на националната сигурност и охраната на обществения ред. Ако това не бъде направено, съответните държавни органи няма да могат да решават ефективно поставените им от обществото задачи и да постигнат целите, произлизащи от пълноправното ни членство в Европейския съюз.
Ако вие като управляващи се задоволите само с тези изменения, това ще бъдат повърхностни, козметични промени в системата на вътрешната сигурност на Република България.
И тук накрая, завършвайки, мога да кажа, че представеният законопроект още веднъж показва, че действително тези промени на този етап са предложени без ясна визия за развитието на националната ни сигурност и в частност - вътрешната ни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Бакалов.
Заповядайте за отговор, господин вицепремиер. (Шум и реплики в залата.)
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, господин Бакалов! Или не сте следили предизборната кампания на ГЕРБ, или не сте чели мотивите към законопроекта. Съжалявам, че когато бях в Комисията за вътрешен ред и сигурност и в Правната комисия очаквах подобен дебат да има там. Вие обаче не намерихте време и възможност, за да дойдете и да говорим по същество.
Малко са несериозни изложените от Вас аргументи. Защо? Защото аз казах в своето представяне на законопроекта, че това са временни, неотложни промени. Тези промени не са за да бъдат поредният експеримент, който да бъде приложен в сектор „Сигурност и обществен ред”, тези законодателни промени са продукт на експертите от МВР и ДАНС, които взеха участие в изготвянето им.
Не знам какво правихте в предишния парламент, не знам каква беше Вашата позиция, но този профил, който в момента се очертава в ДАНС и МВР, не може повече да продължава да действа по същия начин. Затова трябваше да бъде изчистен профилът - както на МВР, така и на ДАНС, и да се знае кой какво прави.
Що се касае до ГДБОП и това, че директорът на ГДБОП ще бъде и заместник-главен секретар при отсъствието на главния секретар, аз мога да Ви дам един пример. 
Преди последните промени, които бяха направени, главният секретар нямаше заместници. Мога да Ви върна във времето, когато премиерът беше главен секретар. Той имаше само оперативни помощници, които нямаха правото да разписват това, което е по компетентност на главния секретар. Когато отсъства главният секретар, той не отсъства за такъв период от време, че на директора на ГДБОП да му се налага да координира всички тези дейности и да изпълнява всички тези функции, които главният секретар осъществява, когато е на работа. Това е нещо, от което искаме да спестим – разходването на бюджетни средства при нарастване на администрация, това е просто запълване на вакуум, който би могъл да се получи с подписването на съгласувателните подписи, които се полагат за специални разузнавателни средства и за други координиращи дейности, които са свързани с работата на Министерството на вътрешните работи.
С този законопроект ние даваме за първи път възможност за създаването на общинска полиция. Това е заложено в този законопроект.
Вие казвате и друго – Вие казвате за преназначаването на служителите от „а” в „б” категория, нали така?
Господин Бакалов, ако бяхте дошли на заседанието на комисиите, където се проведе тази дискусия, и бяхте поставили този въпрос, аз щях да Ви отговаря веднага, защото бях готов с конкретна справка. Към 27.07.2009 г. така наречените временно назначени на длъжност са 391 служители. Това знаете ли какво означава? Това означава, че 391 ръководни служители от средно ръководно ниво в Министерството на вътрешните работи са блокирани. Но те не освобождават длъжността, която са заемали преди, като началник на сектор и е станал началник на отдел, просто един човек заема две длъжности. Това са 391 служители, така че в тази посока сме направили това предложение и това е предложение, което е направено от експертите, които работиха по законопроекта. Аз им благодаря.
За първи път законодателни промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, в случая и за ДАНС, се правят не кабинетно от заместник-министър или министър, а се правят от експертна група, съставена от юристи и хора, които изпълняват и прилагат Закона за Министерството на вътрешните работи. Затова ние днес предлагаме краткосрочните мерки, които бяха предложени и които бяха анонсирани по време на предизборната кампания. Ние изпълняваме предизборната си кампания и предизборната си програма, така както сме я начертали.
      Аз казах, че в момента разработваме Национална стратегия за сектор „Сигурност и обществен ред”, където ще търсим възможността за интегриран подход при реализирането на тази секторна политика, и тогава вече ще се наложи по-задълбочено законодателно да бъдат променени текстове и закони, които са необходими. Но на този етап, за да можем да направим по-ефективна системата за сигурност и обществен ред, уверявам Ви, че това е на база анализа, който бяха направили служителите на Министерството на вътрешните работи, които участваха в работната група, и всяко едно Ваше изказване може да бъде оборено. Трябва да Ви кажа, че въобще не се стремим монополът на МВР да бъде засилван, а се стремим ефективността на Министерството на вътрешните работи да бъде повишена. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на вицепремиера Цветанов. 
За изказване – господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин заместник-председател на Министерския съвет, уважаеми колеги! Господин Бакалов, всякаква концепция може да има и да бъдат защитавани докторати и дисертации на тема „Вътрешна сигурност, национална сигурност и обществен ред”. Но аз мисля, че най-важното е, какъвто и да е законът, да има политическа воля да бъде прилаган този закон и да има политическа воля за борба с корупцията и с престъпността. Всичко останало е въпрос на теория и на организация. Смея да Ви уверя – Политическа партия ГЕРБ затова беше избрана от избирателите с такова мнозинство, защото показа и продължава да показва, че има политическа воля да се бори с престъпността и с корупцията. Резултатите от близките няколко дни са пряко доказателство за това. 
Що се касае до ГДБОП, законът трябва да се чете. Функциите на ГДБОП са в § 24, новосъздаденият § 51а. Там никъде не се говори, че новосъздадената ГДБОП е натоварена с функции по националната сигурност. Никъде не се споменава. Аз няма да изброявам първата алинея, от първа до десета точка – там не се говори за национална сигурност. Ако имате предвид § 68, който Вие споменахте, той касае съвсем друг закон и съвсем други отношения, касаещи различните служители в Министерството на вътрешните работи с оглед Закона за класифицираната информация. 
Законът за специалните разузнавателни средства, Вие го споменахте, предстои да бъде разгледан на второ четене. Тезата, че тъй като контролът щял да бъде осъществяван от една парламентарна комисия с представители на всички политически сили, включително опозицията, видите ли, щял да бъде упражняван политически контрол върху актовете на съда, забележете, актовете, просто не издържа. Аз се запознах достатъчно добре със стенограмите, когато в края на 2008 г. беше прието изменението в Закона за специалните разузнавателни средства и беше въведено това Национално бюро. Интересно защо всички го наричат независимо, но то е национално по закон. Е, там не видях някой да е поставял въпроса, защото правомощията на това бюро не са променени в закона - за проверка на процедурите по издаване и така нататък. Как тогава никой не постави въпроса, че един орган от изпълнителната власт ще се намесва в съдебната власт? Изобщо не става въпрос за намеса. Никой не говори да се проверяват, контролират актовете на съда - става въпрос за процедурите. 
Не виждам защо в цялата тази дейност по Закона за специалните разузнавателни средства нещата са съсредоточени върху, видите ли, „проверка на актовете на съда”. Доколко това разрешение на съдията е акт и какъв акт е, това е друга тема и не искам тук да задълбаваме. Мисля, че примерите от съвсем близкото минало – няколко месеца назад и година, показваха, че проблемът със специалните разузнавателни средства не е в правомерността и в добросъвестността на даваните разрешения от съдията, а е в неправомерността и използването на тези възможности в органите на националната сигурност, в органите на МВР. Там дейността е много по-голяма. Частта за даване на разрешение е много малка – по цялата процедура, по унищожаване на тези добити сведения и така нататък.
Що се касае до забележката Ви за редакцията с оглед разследването. Освен Законът за Министерството на вътрешните работи, трябва да Ви кажа: да, правилно казахте - има и Закон за съдебната власт. Но има и Наказателнопроцесуален кодекс и там са регламентирани част от правомощията, защото досъдебното производство вече е едно спомагателно производство и прокурорът е този, който има съответните правомощия. В предстоящи промени на Наказателнопроцесуалния кодекс може би ще се обърне внимание на това, което казвате. 
В заключение искам да повторя това, с което започнах, колеги. Всеки един закон – хубав или лош, е израз на волята на тези, които са гласували, израз на волята на тук присъстващите, но за мен е важно да има политическа воля от тези, които прилагат закона за борбата с престъпността. Всичко останало ще бъдат само едни пожелания, на каквито бяхме свидетели и каквито са заключенията на европейските партньори, ще бъдем само свидетели на едно говорене. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Лазаров. 
Реплики? Няма желаещи.
За изказване – господин Великов.
ТОДОР ВЕЛИКОВ (РЗС): За разлика от колегата Бакалов аз присъствах на тази комисия и повдигнах няколко въпроса към вносителите на този законопроект. 
Ще ви запозная с нашето становище.
Предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за МВР е един недобре обмислен и функционално разпилян нормативен акт, резултатите от който могат да бъдат обратни на очакваните. Ние считаме, че не може да има такъв социалистически законодателен анахронизъм – да говорим за Закон за Министерството на вътрешните работи. Редно е да има закон за вътрешната сигурност и обществения ред, защото министърът, а не министерството, е орган на държавната власт. Това е позицията на партия „Ред, законност и справедливост”. 
Ще се спра на няколко примера, които бяха повдигнати и които смятаме за съществени при разглеждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Предложеният законопроект прелива от главни дирекции, нови дирекции, бюрокрация и раздуване на щата. Това не допринася съществено за подобряване дейността на МВР. Неясно са формулирани задълженията и най-вече каква отговорност носи ръководният състав. В закона е отбелязано, че политическото ръководство има съвещателен глас, главният секретар има координиращи и контролни функции, но неясен остава въпросът, свързан с отговорността на министъра и главния секретар при бъдещи провали. Същевременно всички директори са длъжни да изпълняват заповедите на политическото ръководство и за разлика от тях носят отговорност. Това е недопустимо след грандиозния скандал и липсата на отговорност, на която бяхме свидетели при предишни правителства и след даденото обещание на ГЕРБ за гарантиране на отговорност на управлението. 
Очевидно е, че системата за подбор и израстване в кариерата не отговаря на технологията на работата, на професионализма и прозрачността. Премахването на конкурсите за категория „А” и „Б” главни и старши комисари създава предпоставки на възлови длъжности в МВР да се назначават удобни служители, а не добри ръководители. За тези категории категорично се обявяваме за необходимост от конкурси с високи критерии, както и програма, съобразена и обвързана с политиките на вътрешната сигурност, която кандидатът да защити пред комисия. 
Законът не предлага ясни правила за отличаване на добрите служители на МВР и възможността за израстване в кариерата като стимул за отлични резултати.
В Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи няма яснота как се разделят задачите между полицията и ГДБОП. Посочено е, че полицията се занимава с всички престъпления с изключение на тези, които касаят организираната престъпност. Няма дадено определение какво е организирана престъпност, докъде ще работи полицията и откъде ще започнат да работят служителите на ГДБОП. Необходима е по-голяма яснота или тълкуване на текстовете в НК и НПК по противодействие на организирани престъпни групи. 
Наложително е едновременно да се обсъдят Законът за изменение и допълнение на Закона за МВР и Законът за изменение и допълнение на Закона да ДАНС на база обвързаността между организирана престъпност, наркотици, трафик на хора и оръжие, водещи до тероризъм.
В раздела на Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР за достъп до информация на гражданите са предвидени много препятствия за реалното й получаване. При изготвянето на правилника съществува реална възможност достъпът да бъде още по-ограничен. Това няма да доведе до прозрачност в работата на МВР, до спазване на демократичността и гражданския контрол.
Това са част от примерите, които показват, че промените в законите в сектор „Национална сигурност” не може да се правят конюнктурно, а на базата на сериозна и приета от парламента дългосрочна стратегия за националната сигурност на Република България.
Господин вицепремиер, благодаря за заповедта, която ми предоставихте и с която се определя междуведомствена работна група, която да изработи национална стратегия, но никъде в тази междуведомствена група аз не видях представителна извадка на българското общество. Когато ще правим национална стратегия, редно е в тази междуведомствена група да има представители на българския парламент. Щом е национална, тя трябва да бъде приета с консенсус, а не да бъде национална стратегия на една политическа партия. Редно ли е следващите, които ще дойдат на власт, да правят нова национална стратегия, още повече, че тази стратегия трябва да бъде приета от парламента и да има дългосрочна дейност?! На тази основа отделните ведомства и в частност МВР трябва да разработят своите концепции и да предложат ефективни работещи промени в законодателната уредба.
Парламентарната група на „Ред, законност и справедливост” призовава да бъде прекратена практиката на досегашните управляващи партии за работата на парче по законодателството, която доведе до създаването на множество трудно решими проблеми във всички сектори на управлението на държавата и обществения живот.
Упълномощен съм да заявя, че депутатите на „Ред, законност и справедливост” ще напуснат залата, за да не гласуват против (оживление), изпълнявайки обещанието си за подкрепа на ГЕРБ и на министър-председателя Бойко Борисов за срок от 6 месеца. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Странно разбиране за подкрепа.
Има думата вицепремиерът Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Господин Великов, не знам дали сте чели законите за МВР – предишните и сегашните, защото в чл. 20, където казвате за липсата на отговорност на министъра на вътрешните работи, то този член въобще не е променян. В промяната, която правим в чл. 20, ал. 1, е: „Министърът на вътрешните работи е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика за защита правата и свободите на гражданите, националната сигурност, обществения ред и защита при бедствия”. От този текст мисля, че всеки един си е направил извода кой каква отговорност носи в Министерството на вътрешните работи. Естествено, че министърът на вътрешните работи е човекът, който носи най-голямата политическа, а ако някъде прекрачи закона - и наказателна отговорност. Така че в тази посока това е малко повече спекулативно или аз не мога да си го представя как е.
Що се касае до преливането на дирекции и създаването на нови – нови не се създават. Просто им се дава друг статут.
Правим всичко възможно относно националната стратегия. Вие имате тази заповед. Когато бъдат създадени параметрите и дойде началната фаза за обсъждане - аз Ви казах и в комисията - ще бъдат поканени парламентаристи, както в момента правим подобно иницииране на обсъждане на Стратегията за борба с корупцията и организираната престъпност, което е дало 57-те мерки на българското правителство. Тя първо ще бъде обсъждана в парламента. Правим тази организация с председателя на Народното събрание. Ще има дискусия и с неправителствения сектор и едва след това ще бъде приета с постановление на Министерския съвет. По същия начин ще бъде подходът при реализирането на такава национална стратегия, но поради необходимостта да бъде изготвена и да бъде дискутирана такава стратегия ние се нуждаем от краткосрочни мерки – това, което предлагаме в момента. Уверявам Ви, че това е най-важното, което трябва да бъде направено днес, защото ако Вие сте имали друг поглед относно кадровия състав и функции на ДАНС, мисля, че обществото, Европейският съюз и колегите депутати дадоха своя знак, че там трябва да има изчистване на профила – както на МВР, така и на ДАНС, защото държавата няма необходимия финансов ресурс, за да поддържа дублиращи функции в едната или другата институция. 
Трябва да подобрим координацията и на първо място да ограничим изтичането на информация, която тече в каквато и да било посока. Защото изтичането на информация през последната една година доведе до абсолютен срив на системата за сигурност и обществен ред и абсолютно всякакво доверие в тези институции беше загубено благодарение и на политиците, които се възползваха от този теч на тази информация. И ако някой не си е направил този извод, то днешните промени са точно в тази посока. Ще бъдем безкомпромисни към всяко злоупотребяване с наличната информация на службите, което върви като изтичане на класифицирана информация в обществото. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Цветанов.
За изказване има думата господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Колеги, искам да обърна внимание за правомощията на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и правомощията на Главна дирекция „Криминална полиция”. В законопроекта чл. 51а изрично посочва: „Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” ще осъществява дейност по предотвратяване, пресичане и разкриване на организирана престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури, свързани с ...”(по-нататък има изброяване на 11 точки). 
Действащият текст на чл. 52 е: „Главна дирекция „Криминална полиция” извършва дейности по превенция, предотвратяване и пресичане на престъпления, на разкриване на престъпления, издирване на обвиняеми и подсъдими, укрили се от наказателното преследване, осъдени, отклонили се от изтърпяване на наказание, безследно изчезнали и други лица, идентификация на лица, методическо ръководство и контрол за осъществяване на дейностите на съответните звена в областните дирекции”.
Къде виждате тук проблем с разграничението на дейността, свързана с предотвратяване и разкриване на организирана престъпна дейност и с противодействието на общата престъпност?
По отношение на Главната дирекция „Гражданска защита”: Народното събрание прие нова структура на Министерския съвет, с която се закрива Министерството на извънредните ситуации. Към настоящия момент след приемането на закона ще дадем възможност за много по-добър синхрон, който до момента липсваше, между дейността, която осъществяваше Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване” на Министерството на вътрешните работи и Главната дирекция „Гражданска защита”. 
Целта на тези промени е да се подобри дейността на тези структури и да се постигне ефективно противодействие на неприятните случаи, свързани с бедствия и аварии. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Ципов.
Има ли реплики? Не виждам. 
Заповядайте за изказване, господин Нунев.
      ПЛАМЕН НУНЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да взема думата като човек от практиката и с опит в сектора сигурност. Говорихме досега за категории „А” и „Б”, но никой не каза за категории „Д” и „Е” – промяна в § 50, чл. 186, ал. 1. Искам да ви кажа, че от моите срещи знам, че областните директори на полицията с огромно желание чакат тази промяна. Защото категория „Д” - това са главните полицаи, главните пожарникари, главните спасители; категория „Е” са полицаите, пожарникарите и спасителите. 
Кои са аргументите? Кои са първите хора, кой е първият буфер, който реагира адекватно на улицата? Естествено - полицаят, при аварийно-спасителни действия това са спасителите. Така че в това отношение има крайна нужда от тази промяна. 
На второ място, дава се възможност на областния директор на полицията спокойно, оперативно, своевременно да ръководи кадровия изпълнителски потенциал, който е на негово разпореждане. 
На следващо място, ще се даде възможност той да може своевременно и бързо да пренасочва силите в съответствие с оперативната обстановка. Промяната и за общинската полиция е стъпка по отношение на децентрализацията – това, което беше заявено от преждеговорившите, че не се работи по отношение на децентрализацията. 
На всички ни е ясно, че това са промени, продиктувани в краткосрочен план. И от вицепремиера и министъра на вътрешните работи беше заявено, че се подготвя работна група за изработването на изцяло нов Закон за Министерството на вътрешните работи и Национална стратегия за сигурност. Аз определено считам, че областната дирекция, районното полицейско управление, пожарната служба за аварийно спасяване – това са основните структурни единици, които са призвани да работят по отношение противодействие на престъпността. Смятам, че това ще бъде заложено като един от основните елементи в Националната стратегия за сигурност.
Ще гласувам за промените, които се предлагат в Закона за Министерството на вътрешните работи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Нунев.
Реплики? Няма желаещи да репликират господин Нунев.
За изказване има думата господин Павел Димитров.
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер! Аз считам, че промените, които се предлагат със законопроекта, са добри и своевременни. Защо мисля, че действително, както заяви и министърът, те са спешни и са временни промени? Това следва от самите предложения, които се правят. На преждеговорившите колеги, които опонират тези промени и считат, че не са сполучливи, аз мога да заявя, че престъпността не чака. Ние сме свидетели на това, което се случва в нашата държава и аз смятам, че това, което се прави с тези временни и спешни промени, е сполучливо. Самите промени следват логиката на структурните и организационните промени, които се направиха в Министерския съвет. Естествено, че този вакуум, след като беше закрито Министерството на извънредните ситуации и Националната система телефон 112, намират своето логическо продължение и съответно вливането в Министерството на вътрешните работи. Смятам, че по този начин най-адекватно ще се отговори на тези изисквания, тъй като служителите от „Гражданска защита” стават служители на МВР. По този начин тяхната подготовка ще бъде по-добра и ще се получи една адекватна реакция.
На второ място, по отношение на възстановяването на Главна дирекция „Борба срещу организираната престъпност” аз искам да ви кажа, че от наблюденията, които имам в местните структури, смятам, че действително със закриването на тази дирекция ефикасността на борбата срещу местните престъпни структури намаля чувствително. И мисля, че възстановяването на тази дирекция е своевременно и мерките, които се предлагат, са сполучливи.
Ето защо ще гласувам за този закон и приканвам всички да гласуват. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Димитров.
Реплики? Няма.
Други народни представители, желаещи да се включат в дебата? 
Заповядайте, господин Миков. (Оживление в ПГ на ГЕРБ.)
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! Няколко думи и като аргументи защо Коалиция за България няма да подкрепи внесения законопроект. В него има две части. Част, която заслужава подкрепа, част, по която в Министерството на вътрешните работи се работи от дълго време, част, която се изисква и от участието на България в определени структури на Европейския съюз, която заслужава подкрепа. Част, свързана с развитието на синдикалната дейност и отварянето на министерството, която също заслужава подкрепа. И друга част, която е регрес – регрес по отношение на интеграция на системата, регрес по отношение цялостното разбиране за ясно разделение между политическо ръководство, специализирана администрация и професионален състав. Законът в това отношение връща нещата назад. Връща ги към едно сливане в името на по-добрата работа. Но оттук нататък България ще трябва да дава постоянните отговори за липсата на това ясно разграничение, което прозвуча и при преждеговоривши. Защо полицаят, който е на улицата, и администраторът, да речем, в „Човешки ресурси” в Министерството на труда и социалната политика или в екологията, имат еднакъв статус? Това са въпроси, на които не само че не се дава отговор в този законопроект, но не се вижда посоката за това ясно разделение. 
Няколко думи по темата за закриването на звеното за борба с организираната и тежка престъпност и възстановяването на това звено. Това звено си е съществувало през цялото време на „Черни връх” горе-долу в този състав. Но това звено, така както е предвидено по новия закон, се изважда от единния състав на професионалните структури, които трябва да действат интегрирано. И защо се прави това? За да може това звено да бъде на пряко подчинение най-вече на политическото ръководство. Това няма да подобри кой знае колко работата, защото възниква въпросът след лимитативното изброяване в закона на редица функции, какво ще вършат служителите, да речем, на Икономическа полиция, която е в състав няколко хиляди в страната? Коя ще бъде силата, само заповедите ли, за да взаимодействат по-добре със служителите от звеното за борба с организираната престъпност?
Има още няколко въпроса, които трудно могат да намерят логическо обяснение. Част от тях аз поставих в комисията на господин министъра.
Защо връщаме понятието „главен секретар”, след като главни секретари има във всички министерства и в новото ни законодателство тази фигура е свързана с ръководителя на специализираната администрация? Във всички останали министерства има главни секретари, които са ръководители на специализираната администрация, в МВР единствено главният секретар ще бъде нещо друго или няма да има ръководител на специализираната администрация, или може би ще се върнем към онзи по-военен период във функционирането на министерството, тогава, когато това се изпълняваше от едно звено „Контрол над информационната и административна дейност” (КИАД) – Дирекция КИАД, но тя не беше ръководна по отношение на останалата специализирана администрация, а беше линейно разположена. Тя изпълняваше функциите на ръководство на специализираната администрация. Връщането, бих казал чисто носталгичното, бих казал. 
Господин министърът в комисията каза, че всички в министерството знаели, че като кажат „главния”, ставало въпрос за главния секретар, а не за генералния комисар. Но то няма само терминологично значение. Става въпрос за фигура, която ръководи професионалния състав. Тогава се получава ясното разграничение – политически кабинет, специализирана администрация, ръководена от евентуален главен секретар, и професионално ръководство на състава, което не може да бъде главен секретар. Може да не ви харесва генерален комисар, макар че повечето страни от Европейския съюз са възприели тази терминология. И във Франция, и в Италия комисарските длъжности са известни, а не секретарските. Тоест той не секретарства на политическото ръководство, той има собствен смисъл и значение в професионалното ръководство на системата. Но това е въпрос на преценка, за което аз лично не можах да бъда убеден в комисията, че е състоятелен.
Смятам, че е отстъпление стъпката, която се прави по отношение на досъдебното производство. Ние знаем огромния дефицит от кадри, който съществува, и огромната тежест в министерството във функцията досъдебно производство. Знаем колко непривлекателна е тази работа за висококвалифицирани специалисти – юристи.
Уважаеми господин министър, и на мен ми се щеше в досъдебното производство в МВР да бъдат магистри не само от Софийския университет, но от Харвард или от други университети, но реалностите са тези. При предишната промяна на закона се даде възможност лица, които нямат висше юридическо образование, но при подходящи условия, имат дълъг оперативен стаж – 5-10 години, преминавайки един кратък курс в Академията на Министерството на вътрешните работи да могат да поемат чисто количествено тази функция на Министерството на вътрешните работи. Сега, доколкото разбирам от законопроекта, нещата се свеждат до висше юридическо образование и хора, завършили Академията на Министерството на вътрешните работи. Това ще Ви затрудни, ще ограничи възможността, особено в големите градове. Защото дефицитът на кадри в досъдебното производство в малките населени места не е осезаем. Там натовареността е под 80 до 100 дела годишно на един разследващ полицай. То ще създаде сериозни проблеми там, където работата на звената е най-тежка, а това са София, Пловдив, Варна, Бургас. Там невъзможността на оперативни работници с друго висше образование, с професионален опит, с кратко обучение по правилата на НПК и Наказателният кодекс да поемат, чисто количествено да уплътнят високия недостиг на кадри в системата, което ще ви създаде още повече натовареност в големите градове, ще доведе до забавяне на делата и проблемът с досъдебното производство ще се върне назад.
Ние също искахме ако може тези хора да са с 5 години стаж, с висше юридическо образование, но реалностите в България са такива. Не виждам защо трябва да се ограничава възможността за развитие вътре в системата. Развитие на служители с висше образование, без то да е юридическо, с богат оперативен опит, участвали в редица разследвания като оперативни работници, да изпълняват функцията досъдебно производство.
По отношение на общинската полиция: мисля си, че става въпрос по-скоро за някакво обещание за изпълнение на политически ангажимент, а новото правителство се е убедило, че нещата не са толкова прости. Реално става въпрос и за досегашната възможност за осъществяване на функции по договор. Тоест община, която има пари и си плати на МВР, то да назначи в рамките на заплатения му щат определена бройка полицаи, които да се наричат общинска полиция. Всъщност такава общинска полиция съществува и досега в София и тя е 60 души. Имахме разговори с настоящия премиер, тогавашен кмет на София, за увеличаване на този състав, за да изпълнява чисто инспекторски функции на общината. Само че се оказва, че един полицай струва много по-скъпо, отколкото би струвал на една община един служител със същите функции – контрол по паркирането или контрол по каруците, които влизат в центъра на София, или някакви други по-несъществени, незанимаващи се със същинските полицейски функции. 
Сега какво казваме? Ако общините имат пари и си платят, тогава ще има общинска полиция. Няма община, която ще плаща. Средната заплата в МВР е над 1000 лв., осигурява обезщетения при пенсиониране - 20 работни заплати, осигурява всички вещеви въпроси, които са свързани с полицая, осигурява 9-месечно обучение, и тази община да излезе, разумно да създава общинска полиция, след като може – има такива общини в България, да назначи свои служители със същите контролни функции, каквито всъщност има и Столичният инспекторат тук, за територията на София, на заплати 400, 500, 600 лв. максимум. Това просто не е нищо повече от досега съществуващата договорна полиция. Плащаш си, назначаваме те. Същото се отнася и за пожарни функции и други. Има редица частни субекти – летищата са такива, които също и в момента имат, условно казано, летищна пожарна или летищна полиция. Плащат си на Министерството на вътрешните работи, само че те могат да си го позволят. Общините и особено малките, средните, окръжните градове няма да могат да си позволят това.
Накрая, аз лично смятам, че на фона на петдесет и няколко хиляди служители цифрата, която изнесе господин министърът - 390 - 400 назначени временно, не е толкова голяма. Само че разширяването на кръга ръководни длъжности, които се заемат без конкурс, ще създаде едно усещане за отстъпление от принципите, заложени в Закона за Министерството на вътрешните работи, респективно в Закона за държавния служител и за израстването чрез конкурс.
Аз донякъде съм съгласен с господин министъра, че не винаги конкурсът, особено когато се провежда формално, е гаранция за правилен подбор на ръководни кадри. В същото време премахването на още една категория – свалянето, изваждането на конкурсното начало, ще бъде един лош сигнал към системата. Намаляването на конкурса означава, че при всяка смяна, разклащане във върховете на министерството, то ръководните длъжности от раз, без конкурс ще бъдат завъртени. Нещо, което ще създава определена степен на нестабилност в професионалното развитие. Такъв подход е връщане на кариерното развитие назад. Имало е времена в Министерството на вътрешните работи, когато всички длъжности са били без конкурс. Решава министърът, той носи отговорността и назначава, независимо дали е шеф на областна дирекция, дали е на районно полицейско или е началник група от по-ниските равнища. Това смятам, че не е добър знак по отношение на стабилността на системата – липсата на ясна законова регламентация за заемане на ръководните длъжности. Ако досега тази възможност без конкурс съществуваше за най-високите, където наистина правото е на министъра да прецени, то разширяването на по-ниските равнища определено ще създаде такова усещане в състава – че подборът ще става според това кой е министър. Ако това е подходът?! Това също е подход. В него също има логика, макар че, пак казвам, тя не е логиката, която прави нашата полиция стабилна.
Това са накратко нещата, които, още веднъж повтарям, уважаеми господин министър, карат Коалиция за България да не даде подкрепа за внесените промени.
Иначе другите неща – телефон 112, „Бедствия и аварии”, това е ваш структурен проблем, който изпълнителната власт трябва да реши. Така сте решили, така сте приели. Аз не искам да влизам в дискусия, тя не е тема на този закон, дали Министерството на вътрешните работи може да поеме тежестта от още един такъв сектор, какъвто е борбата с бедствията и авариите. Колко би струвало на бюджета на Министерството на вътрешните работи, на организационното му усилие? 
Длъжен съм да кажа още нещо. Генералният комисар беше замислен освен като ръководител на цялата професионална структура, с една доста сериозна структура при себе си. Структура - по мое виждане, което не успях да реализирам, състояща се от поне 20-30 души, които да могат да покрият отделните сектори и направления на дейност, които сега се увеличават. Реално с бедствията и авариите влиза нов стълб за управление в Министерството на вътрешните работи. В същото време очевидно се отива към връщането – един главен секретар, един екс леге заместник-главен секретар. Ще се справят с подписването. Ако проблемът са купчините с хартия – те ще подписват, ще се справят. По два-три часа на ден ще им стигнат. Реално тези двама души няма да могат да обхванат сложните сектори извън чисто криминалната дейност. От закона излиза, че те реално ще се занимават само с чисто човешки ... Във времето при 12-14-часов работен ден ще успеят да обхванат криминалната дейност. Няма да успеят да обхванат проблемите на пожарната, проблемите на бедствията и авариите. Смятам, че е добре, че Дирекция „Миграция” се обособява като самостоятелна. Добре е, за да може да кандидатства по фонд „Външни граници” и фонд „Връщане” – това е разумно предложение. 
В крайна сметка липсата на ясно оформен професионално ръководен корпус, който да доведе до онова постигане на ясно разграничение между политическо ръководство, специализирана администрация на министерството, която също е доста огромна и отнема времето на политическото ръководство, и професионална структура, която трябва да гарантира стабилност на системата - това са все аргументи, които не ни дават право да подкрепим внесения законопроект. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Миков.
Господин вицепремиер, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Господин Миков, бяхте малко повече критичен, и то не в същността на промените, които се предлагат. 
Господин Миков, Вие извършихте една диаметрално противоположна реформа, започната в началото на мандата на вашето правителство. Ако Вие не я бяхте направили, толкова задълбочено да помислите да я реализирате, може би днес нямаше да има тази дискусия. Понеже казвате, че ние сега я връщаме - да, в една част, може би тя се връща. Ако бяхте вникнали в това, което беше направено – един продукт по един проект на ФАР, беше направена реформа в системата на МВР, и законът, който беше внесен през 2005 г., който беше приет, и съставът, по който беше предназначен – това е на база задълбочен анализ, и проекта, който беше реализиран с испанските колеги. 
През 2008 г. обаче направихте една диаметрално противоположна реформа и до ден-днешен съставът не е преназначен по това, което вие направихте. Всъщност създадохте даже усложняване на някои от дирекциите. Самото ново наименование на някои от структурите в Министерството на вътрешните работи - трябва да ви уверя, че и до ден-днешен служителите не ги познават, защото КИАД, за която Вие говорите, изпълняваше изключително добре функциите си, а вие създадохте три нови дирекции с трима нови началници, което създаде документооборот между дирекции, които са на един етаж или на два етажа в министерството. По същия начин усложнихте функционирането на една служба „Материално-техническо осигуряване” и създадохте две дирекции в една сграда, където документите се прехвърлят, за да стигне от едната стая до другата, но те, понеже са различни дирекции, вече работят по този начин.
Господин Миков, това което казвате за временното назначаване на длъжностите, на ръководния състав - Вие казвате, че ние връщаме нещата назад. Вие просто не сте ги започвали, господин Миков, защото това са 391 служителя, които са с временно назначение на тази длъжност.
В тази посока, ако видим процента на проведени конкурси, той ще е сигурно две към деветдесет и осем. Вие самите, приемайки тогава закон, който не сте изпълнили и не сте прилагали по начин, по който сте развили философията си тогава, в тази посока не смятам, че Вашите аргументи за критичност са съвсем основателни.
Надявам се на това, което демонстрирахте в комисията при разговорите, които имахме – Вие тогава гласувахте „въздържал се”. Надявам се, че след това изказване поне ще потвърдите позицията си, която взехте в комисията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на вицепремиера Цветанов.
Обявявам 30-минутна почивка.
Ще продължим в 11,40 ч. 
 

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаеми колеги, моля да заемете местата си, за да продължим нашата работа!
Уважаеми колеги, продължаваме с първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за МВР.
Има ли желаещи за изказвания? 
Заповядайте.
ЯВОР НОТЕВ (Атака): Господин председател, уважаеми колеги! Съвсем кратко изказване, за да онагледя и илюстрирам позицията на Парламентарната група на партия „Атака” в подкрепа на внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. 
Респектирани сме от професионалния и задълбочен дебат между настоящия и бивш министър на това ведомство, в който бяха изнесени конкретни съображения и проличаха конкретни проблеми.
Но виждането ни е, че към момента на нашето внимание е представен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за МВР и с него са решени конкретни задачи, както вече разбрахме, неотложни задачи, свързани дори с ангажименти, които страната ни е поела.
На второ място, има структурни въпроси, които би трябвало да отговорят на сегашни належащи ежедневни проблеми, стоящи пред органите по сигурността. Няма никакво съмнение, че стратегията за национална сигурност стои на вниманието на всички, както пролича от изказванията на колегите от парламентарни групи, които заявиха, че ще напуснат залата и няма да гласуват този закон, защото го намират за частична и палиативна мярка, която не решава глобалните въпроси. 
Не виждам противоречие в тези позиции. Ние от „Атака” намираме, че освен пълен и всеобхватен, законът би трябвало да бъде приет и съответно приложен своевременно. Това е, което можем да направим сега. Няма нищо, което да ни кара да смятаме, че мерките, предлагани с измененията в Закона за МВР, не са своевременни и няма да бъдат полезни. Това е основното ни съображение, за да бъдем в залата с подкрепа за този законопроект. Още повече, дори в изказването на уважавания колега Миков, което наистина беше задълбочено и професионално, в частта, където той намира, че измененията са крачка назад в някои аспекти, не бяхме убедени, че тази крачка назад е погрешна и с последици, които да заслужават вниманието ни до степен да не подкрепим този законопроект.
Заявявам позицията на Парламентарната група на „Атака”, че от наша страна законопроектът ще има подкрепа при гласуването в залата. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Реплики? Не виждам.
Други желаещи за изказвания?
Заповядайте, има думата заместник-министърът на вътрешните работи господин Веселин Вучков.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ще ми позволите съвсем накрая като заместник-министър да взема отношение по няколко конкретни въпроса, които бяха поставени, както и няколко по-обобщаващи извода, които също намирам за важни. Разбира се, господин Цветанов много подробно говори пред всички вас. 
Искам да кажа няколко думи по конкретни забележки, отправени от някои от изказващите се депутати, и накрая да изложа няколко обобщаващи извода след проведените дебати днес на първо четене.
Тук бяха поставени няколко въпроса от двама от изказващите се, че с измененията в закона предвиждаме известна промяна за това кои лица могат да работят на щатната длъжност „разследващ полицай”. Това са бившите дознатели до м. август м.г. Бих искал да направя уточнение. Господин Миков имаше съвсем конкретна забележка по този въпрос. Предвиждаме възможност все пак на щатната длъжност „разследващ полицай” оттук нататък да се назначават само лица с юридическо образование или завършили бакалавърска степен в Академията на МВР. Преди година този текст беше променен и беше отворена възможност всякакви лица да бъдат назначавани на щатната длъжност „разследващ полицай”, което се оказа неуспешен експеримент. Самият аз съм бил в продължение на дълги години ангажиран с обучение на дознатели и знам, че това беше неуспешен експеримент. Става дума за около 40 човека, които не могат да се справят със задълженията по Наказателнопроцесуалния кодекс. Не това е пътят да ангажираме по-широк кръг служители да разследват по правилата на Наказателнопроцесуалния кодекс. Особено важно е да се знае, че е необходимо да се разшири изобщо кръгът на полицейските органи, които провеждат досъдебно производство, разбира се след внимателна преценка и подготовка, а не да разширяваме възможността на лица с всякакво образование да заемат щатната длъжност „разследващ полицай”. В момента така са структурирани нещата с оглед на Наказателнопроцесуалния кодекс и на Закона за МВР, че разследване по правилата на НПК могат да провеждат само около 1800 служители от МВР измежду 53 хиляди служители – абсолютно нетърпимо положение, което не може да срещне пример в други европейски правни системи. Така че следва да има такъв щат „дознатели”, на който да бъдат назначавани само юристи или бакалаври от Академията на МВР, но и други служители на МВР. Полицейските органи трябва да могат да извършват поне неотложните следствени действия. Това е пътят за облекчаване работата на дознателите. 
Бих искал да обърна внимание, че в законопроекта засилваме неприкосновеността на полицейските органи с няколко нови административно-наказателни разпоредби – нещо, на което не беше обърнато внимание. 
Беше отправена конкретна забележка от господин Бакалов, че предвиждаме възможност органи на МВР да извършват контраразузнавателна дейност. Не, такова нещо не е извършвано и няма да бъде извършвано и след измененията в Закона за МВР. 
Единствената промяна, която сме направили по една част от дефинициите в Закона за защита на класифицираната информация, е, че включваме някои нови органи в понятието „служби за сигурност”, но единствено и само с оглед на това кой прави проучването за достъп до класифицирана информация, без да влагаме в това някакъв нов контраразузнавателен смисъл, или че МВР ще започне да извършва контраразузнавателна дейност.
Съвсем накрая, ако ми позволите, господин председател, мисля, че за гражданското общество е важно да знае, че останаха няколко незабележими идеи, които прокарваме с този законопроект. Те обслужват много по-широк интерес - не просто на Вътрешното министерство, а на широк кръг от гражданското общество: нова глава за синдикалната дейност, мисля, че тя получи подкрепа от всички парламентарни групи, става въпрос за Глава ХХ; информационният обмен – в европейски контекст. Много сме закъснели в това отношение, много по-рано трябваше да бъде въведена такава глава.
Намирам за изключително важно, че за първи път в нашата история се разсекретява щатната численост на служителите на МВР. Това се прави с този закон чрез сложни препратки към други законови и подзаконови нормативни актове, но това е нашата категорична политическа воля като ръководство на Вътрешното министерство - да се сложи край на нескончаемия дебат колко служители работят във Вътрешното министерство и какви щатове заемат, защото мислим, че това е предпоставка за по-информиран дебат и от страна на гражданското общество. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин заместник-министър.
Други желания за изказвания?
Заповядайте, госпожо Етем.
ЕМЕЛ ЕТЕМ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Темата за националната сигурност и за сигурността на всеки български гражданин е един от основните приоритети, които ДПС винаги е изповядвало. Това, което Министерският съвет представя на вниманието ни като Законопроект за изменение и допълнение на Закона за МВР, буди у нас тревоги. Защо? Защото виждаме една недобре свършена работа, прибързана, недобре обмислена, с механично прехвърляне на различни дирекции и функции, доста хаотично, разпиляно и несистематизирано. Най-лошото, както каза преди малко отсъстващият в момента министър – временно решение. Това ни кара да се притесняваме, защото със сигурността, уважаеми колеги, не трябва да се допускат никакви грешки – както за националната сигурност, така и за ежедневната сигурност на българските граждани ние като законодатели носим много голяма отговорност.
По тази причина Движението за права и свободи няма да подкрепи така внесения законопроект, защото очаквахме задълбочен анализ и на негова база управляващата партия съответно да внесе необходимата документация, като започне със стратегически документ, за какъвто неведнъж сме споменавали, че трябва да се приеме от Народното събрание, и после се пристъпи към неговото отразяване в различните закони.
      Аз не бих искала да влизам в детайли по темата за специфичната полицейска дейност на МВР – това, което преди малко колегата Миков много професионално изрази като мнение и позиция. Искам да обърна внимание на другия аспект - на спасителните дейности.
С решение на това Народно събрание преди няколко месеца беше закрито Министерството на извънредните ситуации, което през последните четири години направи немалко. Може на някого да се е сторило недостатъчно (весело оживление и възгласи: „Е-е-е!”от ГЕРБ), но държавата България вече има държавни политики, изградени на базата на всички предизвикателства, които през последните години сме наблюдавали както на територията на нашата страна, така и с оглед на съвременните предизвикателства, които стоят пред света. Какво значи това? Възгласът, който чувам в залата, ми дава основание да ви запозная какво е направено през последните четири години (частични ръкопляскания от ГЕРБ), защото, както видях, много машинално авторите на проекта са прехвърлили само две дирекции – „Гражданска защита” и телефон 112, към структурите на Министерството на вътрешните работи. 
С какво сме задължени пред българското общество като държава? Да гарантираме, както ви казах, 24-часовата сигурност на българските граждани. Тя не се изразява само в гарантиране на техния живот, сигурност, имущество – нещо, което МВР прави, колко и как аз няма да давам оценка, но и всички предизвикателства, пред които се изправят българските граждани, като започнете от всяка извънредна ситуация, в която те попадат.
Голяма част от вас сигурно не знаят терминологията и не знаят кои са спасителните дейности, затова ще си позволя да ви припомня.
Спасителните дейности основно са няколко. Започваме с Бърза помощ, минаваме през Пожарна и аварийна безопасност и още над петнадесет такива, свързани не само с природните бедствия наводнение, земетресение, порой, ураган, снежна виелица и буря, но и химическо замърсяване, замърсяване на атмосферата, на водите, радиационно замърсяване. Все пак на територията на нашата държава имаме атомна електроцентрала. Така че този род спасителни дейности, които касаят българските граждани, са много важна функция, която държавата много добре систематизира през последните четири години. 
Ние дори очаквахме вие да продължите направеното от предходния кабинет и да имате смелостта да отделите тези дейности в отделна структура, защото Министерството на вътрешните работи е много голяма система, която, както и самият министър преди малко спомена, не е достатъчно реформирана. Към една нереформирана система, която се нуждае от много средства, за да може да бъде модернизирана, нуждае се от много добра подготовка на кадрите и много добро управленско умение, ние се опитваме машинално да пришием нещо, което е модерно и съвременно, направено през последните години. То не може да се измерва със структурите на Министерството на вътрешните работи, защото и като численост е определено много по-малко. 
На територията на страната има 28 дирекции с 28 отряда, които 24 часа са на разположение на българските граждани, когато те пострадат на пътя, когато пострадат на улицата, когато попаднат в извънредна ситуация, без значение къде се намират. 
Не можах да видя в материала, който ни беше предоставен от Министерството на вътрешните работи, какво се случва с превантивните дейности, които Република България и най-вече управляващите са длъжни да гарантират и осигурят на българските граждани. Това не е мое желание, за да не ме апострофирате. Това е задължение на всяка една управляваща партия. 
Превантивните дейности са следните: изграждане или доразвиване на модерни системи за ранно оповестяване. Днес в България има система за сиренно оповестяване, която е модернизирана и актуализирана в десет града. Как ще продължи нейното доразвитие, за да стигне до всяко село и махала, за да може всеки български гражданин да получи сигнал, когато изпадне в бедствена ситуация, аз не виждам от този проект. 
Не виждам какво ще се случи със системата за оповестяване на всички органи на изпълнителната власт. Нещо, за което нееднократно в миналия мандат – тук има и колеги от предходния мандат, е поставян много сериозно въпросът за бързата координация и реакция на всички сили, които имат вменени по законите на Република България такива функции. 
Има изградена система за оповестяване на органите на изпълнителната власт, която дава възможност едновременно на 28 хил. души да бъде изпратен сигнал, да се явят на място и да направят нужната координация. Това са: председателят на българския парламент и ръководството на парламента, президентът на Република България, премиерът и Министерският съвет, областните управители, кметовете на общини, всички териториални структури на ведомствата, които по законите си имат отношение към спасителните дейности, включително е предвидена възможност да бъдат информирани всички доброволци, които са се записали към общините, за да подпомагат властите при възникване на някаква извънредна ситуация. За тази система аз също нямам визия в така внесения проект. Какво ще се случи с нея? За нея са дадени пари на данъкоплатеца, тя е тествана, доказала е своята необходимост и най-вече защото е модерна и нужна, тя трябва да бъде използвана и доразвита. 
Не разбрах от внесения проект какво ще се случи с другата система – за мониторинг и наблюдение, която се ползва от осем ведомства. Нещо, което европейските държави, нашите партньори от НАТО приветстваха изключително сериозно.
Оперативно комуникационно-информационните центрове, които са изградени в 28-те области, са супермодерни центрове за взаимодействие и координация на всички органи на власт, без значение дали се намират в рамките на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи или на вече закритото Министерство на извънредните ситуации. Включени са всички – за комуникация и координация, за събиране на много бърза информация – права и обратна. Също не разбрах какво ще се случи, защото МВР няма изградени такива системи, уважаеми колеги.
Тази голяма структура се нуждае от сериозна, модерна, съвременна техника. А какво ще се случи с тази, която е изградена? Аз не знам. Затова задавам въпроса, но го няма министърът да ми отговори. 
Телефон 112 – една придобивка както за нас, така и за всички европейски граждани, трябва да се довърши. Той работи на територията на цялата страна. Всички български и чужди граждани могат да се възползват от този телефон. Ние сме си изпълнили задължението към нашите партньори от Европейския съюз, изпълнили сме директивата, но оттук насетне държавата България и управниците на Република България трябва да довършат доизграждането на тази система. Тя не свършва само с шестте центъра, които ги има в Република България, и връзките, които са направени до всяка областна структура на Министерството на вътрешните работи, до всяка областна структура на Министерството на здравеопазването. Този проект е направен съвместно от трите министерства, уважаеми колеги. Не само от Министерството на извънредните ситуации, но и от МВР и Министерството на здравеопазването. Така че Министерството на вътрешните работи трябва да продължи по настояване на самите специалисти от министерството да доосъществи връзките от областния център до всички РПУ-та, които ги има, за да може сигналът да стигне още по-бързо и силите за реагиране да действат още по-бързо. 
По същия начин Министерството на здравеопазването трябва да ги доведе до всички свои центрове за бърза и спешна помощ от областните такива. 
Не е достатъчно само да преместим една дирекция от едно ведомство в друго. Тези машинални промени не водят до никаква ефективност и до сигурност, разберете ме правилно, така че с дейностите по превенция не приключваме дотук. Освен изграждането на модерни системи като една европейска държава, ние трябва да направим всичко необходимо да изпълняваме нашите национални документи, които са приети – Национална програма и Национален план за действие при извънредна ситуация. Тези планове се приемат от Министерския съвет, те се разписват от всички общини, от всички области, от всички министерства и накрая се прави Националният план, който се изпълнява и контролира пак от някого.
По проекта, който е предложен тук, този координатор и контрольор е главният секретар на МВР! Той нито е на нивото на министрите, нито е на нивото на областните управители, за да може да прави този контрол. Дори има административно недомислие в това предложение, уважаеми колеги. Това може да прави само министър или служител с ранг на министър минимум. Не може да го прави по-надолу който и да е чиновник. Това буди тревога в мен.
Какво ще се случи с тази координация, която се опитахме да направим през последните четири години? И я правехме съвместно с Националното сдружение на общините, съвместно с неправителствения сектор, участваха и друг тип такива спасителни неправителствени организации, които дадоха своя пример. Проучихме немалко европейски опит. Трябва ли това сега с лека ръка да го хвърлим на бунището, защото е било направено от някакви предходни? Винаги преди нас има някакви други. Редно е да използваме направеното до този момент – позитивното, положителното, и да го доразвием.
От този проект не разбирам какво ще стане с обучението, защото Министерството на извънредните ситуации не бяха отрядите на Гражданска защита, както някои все още си мислят. Това бяха 11 дирекции, които изпълняваха много специфични дейности, едната от които е обучението. Обучението на всички институции и власти, като започнете през министерствата и техните звена за управление при кризи, областните управи, щабовете на областните управи, кметовете, общините, общинските щабове за реагиране при извънредни ситуации, които реагират и при военно положение по същия начин. Тук нямаше дублиране. Успяхме с общи усилия – всички ведомства и местните власти, да направим така, че не всеки да има свой собствен норматив и закон и да се чудят нашите кметове какво да изпълнят и по кой план се работи. Разбирате ли, че това беше едно от най-тежките неща, които успяхме да свършим в предходния мандат, въпреки нежеланието на някои структури, разбира се. 
Ние говорим за една и съща държава, говорим за едни и същи общини, области и ведомства, а в същото време всеки си прави своя секторен план за реакция и движение. Това постигнахме – да ги координираме с един Закон за защита при бедствия, в който всичко се структурира и се знае ясно и точно кой носи отговорност, кой контролира, кой води тези процеси. Така че аз не виждам в новия проект нищо, свързано с това обучение на тези сили и органи, защото те се сменят на всеки един мандат – четири години за кметове, областните управители си отиват след едни парламентарни избори. Когато дойдат новите, някой трябва да ги обучи, периодично трябва да има обучение. 
Голяма част от вас в тази зала помнят - навремето ние имахме в книжките си зачот по Гражданска защита и всеки един от нас, завършващ висше образование, получаваше някакви елементарни познания. Искам да ви кажа, че днес има кметове и областни управители, които нямат никаква култура по организиране на различни такива събития, а когато възникне извънредно събитие най-важното нещо е бързина, ефективност, ясно и точно разписано какво и как трябва да се направи, за да можем да ограничим човешките жертви. Това е първата задача на държавата – колкото може по-малко човешки жертви да дадем, а знаете, че в една такава извънредна ситуация зависи от ръководителя на съответното място, институция или т.н. - няма да ви разказвам Закона за защита при бедствия - как ще реагира, за да може да има много по-добър ефект за всички.
Обучението на населението, уважаеми колеги, е нещо изключително важно, което през последните години е било занемарено. Това го възстановихме в предходния мандат, само че не е достатъчно, трябва да се направи още, защото българският гражданин не иска да слуша указания как да оцелее. На него му е по-лесно да гледа „Перла”, „Денсинг старс”, „Планета” и така нататък (смях и шум), отколкото някакви указания как да действа ако има пожар, как да действа ако има наводнение, как да действа ако има земетресение. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Затова сегашното управление трябва да продължи със сериозно обучение на населението. 
Направи се немалко за обучението от детската възраст, защото там познанията са най-трайни и чрез децата разчитахме да стигнем до техните родители, до техните баби и дядовци, но аз не виждам в сегашния проект какво ще се случи с обучението на населението. Защото то не е само команда „Легни - стани!”. Хората трябва да знаят какво да направят, докато дойдат специализираните органи до тях. Има един луфт от минути в зависимост от реакцията на силите за реагиране, но винаги са повече от 20, в който гражданинът остава сам със себе си, с близките си, или с колеги и хора, с които е изпаднал в извънредна ситуация. Ако никой от тях не знае първите мерки как да действа, шансът да оцелеят е много малък, шансът да бъдат наранени е много голям, така че обучението е една от основните превантивни дейности, които ние успяхме да заложим и да стартираме през предходния мандат.
Разбира се, не на последно място от превантивните дейности са и нормативните документи, нормативната база, за която преди малко ви споменах. Стартирахме и направихме редица закони, наредби, има още какво да се направи в МВР. Питам: кой сега ще изпълнява тези нормативни актове, след като в закона не виждам, освен двете дирекции „Гражданска защита” и „Телефон 112”, които са преминали към МВР, какво се случва с останалите функции, които държавата България изпълняваше? 
Немаловажен е фактът и за спасителните дейности. Опитах се да разгранича какво представляват задълженията на държавата ни: първо, политики, свързани с превенция; и второ – изграждане на сили за реагиране, конкретно касаещи реакцията ни за спасяване живота на хората. Тук говорим единствено само за спасителните дейности, в смисъл за служителите, за отрядите, за заплатите им, за ранговете им и т.н. Самата дейност е много специфична. Не знам към кого да отправя въпрос – има ли някой от МВР, който може да ми отговори: как и в какъв срок ще успеят да модернизират силите на Пожарната, а при вас Главна дирекция „Пожарна безопасност”? Около 190 ли са структурите в цялата страна? 
Господин заместник-министър - да или не? (Шум и реплики.) Около 190 структури, които трябва да бъдат модернизирани, трябва да бъдат обучени. Именно те са спасителите в структурата на МВР, не типичната полицейска специфична дейност, която МВР изпълнява. Може би трябваше това да се направи, уважаеми колеги – да се слеят заедно със структурите на Министерството на извънредните ситуации „Пожарна безопасност” и спасителните дейности да се развият както е в едни модерни държави, защото това са дейности, различни от полицейските. Те са спасителни. Искам правилно да ме разберете – те нямат полицейски функции, освен една, за която знаят някои хора, но тя не е основна, важна и съществена. Всички други – 24-часовата им дейност е спасяване от пожар, така че за мен тази дейност, свързана с кадрите, не е маловажна, защото около 8 хил. души работят в Главна дирекция „Пожарна безопасност”.
Оборудването, за което ви споменах, трябва да е изключително модерно и съвременно, за да им дава възможност да имат бърза ефективна реакция – това, което има в силите на закритото Министерство на извънредните ситуации в Дирекция „Гражданска защита”, да получават специална подготовка, за да знаят ясно и точно как да действат, защото няма такива школи в България. До 2005 г. нямаше институция, която да обучава спасители за радиационна защита, за разливи по пътищата на всякакви химикали, за спасяване при различни природни бедствия, защото там се иска рутина. Няма учебник, написан за спасяване. Всяко събитие и всяка ситуация е строго различна и специфична, но натрупаният опит е много важен. За спасителните дейности аз виждам само едно механично пренасяне на Главна дирекция „Гражданска защита” в структурите на Министерството на вътрешните работи и оттам нататък не следва нищо – те остават две различни дирекции в рамките на МВР. Мисля, че и тук можехте да поработите малко повече и наистина да отделите тази специфична спасителна дейност.
В други държави, уважаеми колеги, към пожарникарите и другите спасители - няма пак да ги изброявам, те са 15 дейности - са и парамедиците, нашата „Бърза помощ”, но това е много тежка реформа, която надали сега ще успеем да направим. Заслужава си да водим дискусия по този въпрос, защото хората ни оценяват по това – днес, когато той има проблем и звънне на съответните служби, без значение дали на един телефон, или на три телефона, иска държавата да реагира много бързо и ако не дойде съответната служба, човекът започва да се разочарова и да подрежда от горе до долу как никой не се грижи за него, как никой не мисли и как няма държава. Затова спасяването на хората, ежедневното обслужване на хората е една от основните функции на държавата ни, а това няма кой знае каква голяма връзка със специфичните дейности на МВР.
От така представения материал мога да си направя следния извод: уважаеми колеги, през последното десетилетие ако кажа, няма да сбъркам, светът е поставен пред различни предизвикателства, едно от които е борбата с тероризма. Другото тежко предизвикателство, пред което светът ежедневно се изправя, предполагам, че вие следите и по медиите, са природните бедствия. Това е една от основните функции на МВР и Република България през последните осем години направи немалко в тази сфера, сега трябва да продължим тази дейност. 
      Неслучайно през последните две години ООН се занимава на няколко заседания с темата за спасяването на планетата Земя и на жителите на планетата Земя. Без значение къде живеем, в развита или неразвита държава се намираме, апелът към всички нас, участващи в управлението на държавите, е да правим политики, с които да гарантираме на нашите граждани сигурност. Дори има апел за унифициране на политиките, на дейностите за изграждане на универсални системи, с които да си съдействаме и да се подпомагаме.
Неслучайно и НАТО преразгледа своята дейност като организация за сигурност. Тя не се занимава единствено и само с основните дейности, които ние знаем, но се включва много активно и в такива предизвикателства, пред които нееднократно ни поставят природните бедствия. Говоря за гражданската защита, за гражданската отбрана, за сигурността на хората и за включване на специализираните сили при спасяване на хората. Естествено и механизмът към Европейския съюз нееднократно е апелирал към своите членки да въвеждат модерни и съвременни системи за ранно оповестяване, да поддържат тесни връзки и контакти с различните държави, особено с граничните, за да могат да се познават техните сили за реагиране при възникване на по-голямо регионално бедствие и да могат веднага да си съдействат и подпомагат, без значение дали в дадена малка държава има изградени сили и техника или не. Ежедневно, ежегодно ние се изправяме пред ситуация да търсим помощ и съдействие при гасене на пожари, при наводнения, при земетресения от нашите партньори.
Така че при създадената модерна система за защита на гражданите аз питам: днес какво предлагаме? Разбирам, че новите управляващи не искат да отчетат направеното от предходните, но за съжаление не виждам в така поднесения материал каква е алтернативата, какво предлагате. Един хаос, едно механично пренасяне, едно безсмислено говорене! Това много ме тревожи.
Затова нашата парламентарна група не може да подкрепи законопроекта, докато не се направи необходимият дебат и не видим отговорите на така поставените въпроси. Благодаря. (Шум и реплики в мнозинството.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на госпожа Етем.
За реплика има думата господин Павел Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Госпожо Бедствие! (Смях и ръкопляскания от мнозинството.) Защото едно от нещата, които направихте, е да преименувате министерството, когато започнаха да ви наричат така в цяла България и в чужбина. Защото Вие пребивавахте повече в чужбина, когато страната се заливаше от наводнения и гореше цялата от пожари. (Ръкопляскания от мнозинството.) И тук, от тази трибуна, ние от „Атака” молихме, заклинахме, кандърдисвахме да дойдете като министър, без значение дали е наименовано по единия или другия начин министерството. И Вие като че ли тук ни изнасяте лекция от някаква височайша позиция, качена в небето, като човек, който много знае, много може и много е направил. Вие казахте „много е направено”. Да, страшно много направихте. Признавам го. Страшно много направихте в краденето (ръкопляскания и викове „Браво!” от мнозинството), страшно много пари усвоихте чрез това министерство. В това няма никакво съмнение. Това Ви го признаваме. И то майсторски. Цяло министерство беше направено не за друго, а за да станат министерствата толкова, че да могат да се разпределят позициите 3:5:8. Затова беше направено Вашето министерство. 
И други неща направихте. Вместо телефон 112 да бъде в Пловдив, фамозно и кой знае защо – тук пловдивчани не разбират, Вие го превърнахте в Кърджали, защото не сте етническа партия! Затова!
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Кърджали да не би да не е в България?!
ПАВЕЛ ШОПОВ: Много, много странни неща станаха по това време. Толкова много направихте, че в един празничен ден говорихте дълго тук за системата за оповестяване. Такава система за оповестяване направихте, че в един окръжен град прозвуча сигнал „Въздушна опасност”. (Ръкопляскания от мнозинството.) То наистина всичко беше като на война по време на Вашето управление. Така че този сигнал може би е имал своето значение.
Вашето изказване беше нещо средно между лекция и отчет. Тук не е мястото да се изнасят лекции и отчети. Намесихте и НАТО за благоприличие, кой знае защо. Вашата работа беше да критикувате закона, нещо, което не направихте. Върнахте се назад и говорихте от онази позиция на управляващите, която много Ви подхождаше, защото някога тук бяхте абсолютно безапелационни. В момента ние, управляващите, ви съветваме: поне Вие си замълчете, смирете се и не се излагайте! (Ръкопляскания от мнозинството.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за втора реплика? Няма.
Право на дуплика. Ще отговорите ли, госпожо Етем? Не желаете.
Други желаещи да се изкажат? Не виждам.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи.
Моля, гласувайте.
Гласували 169 народни представители: за 118, против 31, въздържали се 20.
Законопроектът е приет на първо четене.

Преминаваме към точката от дневния ред, която бе прогласувана тази сутрин:
ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА.
До председателя на Четиридесет и първото Народно събрание е постъпила молба от Калиптен Ибрям Алид – член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, с която моли да бъдат прекратени от Народното събрание на основание чл. 34в, ал. 7, т. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства правомощията му като член на Националното бюро.
Припомням на народните представители, че с решение за избиране на Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл.86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 34б, ал. 1, 2 и 3 и чл. 34г от Закона за специалните разузнавателни средства е избрало Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства в състав, в който е включен и Калиптен Ибрям Алид. Решението е прието на 30 май 2009 г. от Четиридесетото Народно събрание.
Съгласно чл. 34в, ал. 7, т. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства правомощията на член на Националното бюро преди изтичането на мандата му се прекратяват от Народното събрание. Първата хипотеза е по искане на член на Националното бюро. 
Във връзка с постъпилата молба и на основание чл. 34в, ал. 7, т. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства предлагам проект за решение за прекратяване правомощията на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, както следва:
„Народното събрание
РЕШИ:
Прекратява правомощията на Калиптен Ибрям Алид като член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства”.
Моля народните представители да гласуват проекта за решение.
Гласували 148 народни представители: за 146, против няма, въздържали се 2.
Решението е прието.

Преминаваме към:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”.
Вносител е Министерският съвет.
С мое разпореждане от 29 септември 2009 г. законопроектът е разпределен на водеща комисия - Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, а съпътстващи са Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” и Комисията по правни въпроси.
Постъпили са доклади от водещата комисия - Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, и от Комисията по правни въпроси.
Да ни запознае с доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред има думата председателят на комисията господин Анастасов.
ДОКЛАДЧИК АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, първо, имам едно процедурно предложение – моля в залата да бъдат допуснати господин Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи, и господин Стоян Тренин – директор на Дирекция „Правно-нормативна дейност” към Държавна агенция „Национална сигурност”, както и госпожа Таня Каракашева – началник-отдел в същата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме направеното процедурно предложение.
Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
Моля, квесторите, поканете гостите в пленарната зала.
Господин Анастасов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. 
Уважаеми колеги, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 7 октомври 2009 г., разгледа внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, № 902-01-22, внесен от Министерския съвет на 25 септември 2009 г.
На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи господин Цветан Цветанов – министър, Веселин Вучков - заместник-министър, Иван Шаренков - директор на Дирекция „Международни проекти”, Кристина Лазарова - старши юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативна дейност”, и Стоян Тренин - директор на Дирекция „Правно-нормативна дейност” към Държавна агенция „Национална сигурност”.
Законопроектът бе представен от господин Тренин, директор на Дирекция „Правно-нормативна дейност”.
С измененията и допълненията, които внася законопроектът, се цели прецизирането на функциите и дейностите на Държавна агенция „Национална сигурност” с оглед преодоляването на противоречивото тълкуване и дублирането им с тези на Министерството на вътрешните работи. Ясното им дефиниране е подчинено на изискването за осигуряване на защитата на националната сигурност, като акцентът се поставя върху контраразузнавателната, информационно-аналитичната и прогностичната дейност на агенцията. В тази връзка в Допълнителната разпоредба на закона са дефинирани понятията „национална сигурност”, „посегателства срещу националната сигурност” и „служебна тайна”.
Освен това промените засягат и структурата на агенцията, по силата на които в администрацията се включват специализираните дирекции, териториалните дирекции, самостоятелните териториални отдели и специализираните административни дирекции. Същевременно се прецизират правомощията на служителите на агенцията и ръководителите на основните структурни звена в нея. Заличава се възможността да бъдат използвани служители под прикритие, както и да се осъществяват доверителни доставки и доверителни сделки.
Ограничава се възможността органите на агенцията да задържат лица, освен в случаите, в които лицето е нарушило охраната и пропускателния режим в района на охраняван обект на агенцията.
Във връзка със статуса на служителите в агенцията се допълват основанията за несъвместимост, по силата на които сътрудници или служители под прикритие на други служби за сигурност или служби за обществен ред не могат да бъдат държавни служители в ДАНС.
Законопроектът прецизира и разпоредбите относно ползването на помощни средства от органите на агенцията.
За изпълнение на възложените й със закон правомощия Държавна агенция „Национална сигурност” има право да ползва информация от информационните фондове на Министерството на вътрешните работи, като в тази връзка в законопроекта е регламентиран и редът за нейния обмен.
Уреден е също така специален ред за разглеждане на писма, жалби, предложения и сигнали до агенцията, които са свързани с дейността й по чл. 4 от закона.
В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, № 902-01-22, внесен от Министерския съвет на 25 септември 2009 г.
Становището на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е прието с 13 гласа „за”, без „против” и 3 гласа „въздържали се”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Анастасов.
От името на вносителя желаете ли да вземете становище? 
Има думата заместник-министър Веселин Вучков.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, 
Ще си позволя съвсем накратко да кажа няколко думи по повод на това кои бяха мотивите, които ни накараха да разработим и да внесем за обсъждане в парламента този законопроект.
Най-напред бих искал да кажа, че това беше заявена воля доста преди изборната кампания, която беше породена преди всичко от неблагополучията, които се наблюдаваха в сектора за сигурност за последните 20 месеца, особено след създаването и стартирането на Държавна агенция „Национална сигурност”. Едва ли е необходимо тук да навлизам в подробности за това какво се случи пред очите на публиката, но това беше едно от най-категоричните намерения, които заявихме и които мисля, че е абсолютно наложително да бъдат реализирани и то в кратки срокове. Пълно дублиране на функции между няколко структури. ДАНС на практика започна да се занимава с чисто полицейска дейност по всякакви поводи и срещу всякакви лица. И най-опасното от всичко е, че липсваше координационен център. Въпрос на време беше просто да се случи някакъв инцидент, когато двете служби работят паралелно по един и същи случай, без да знаят, че другата служба извършва същото по същия повод и със същото лице. Паралелно с това в Закона за ДАНС беше предвидена възможност за изграждане на много сериозни структури за подслушване и проследяване. Те не бяха реализирани в пълен обем - и слава богу, защото едва ли малка държава като България може да си позволи такова разхищение. И много други проблеми можем да представим по този повод.
Бих искал да кажа, че законопроектът беше разработен от една междуведомствена работна група, в която участваха и представители на научната мисъл, и експерти, но преди всичко служители на МВР и на ДАНС. Той беше готов към края на м. август, така че мисля, че за времето от конституирането на новото правителство до разработването на законопроекта - 21 август, ние съумяхме да изпълним тази сложна задача.
Работата по законопроекта вървеше паралелно с работата по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, и то на два етапа. Най-напред следваше да се профилират функциите между МВР и ДАНС и, на второ място, трябваше Министерството на вътрешните работи да профилира дейностите между възстановената Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и действащата Главна дирекция „Криминална полиция”.
Ще помоля в дебата по-нататък на чисто експертно ниво да се включат и колегите от Държавна агенция „Национална сигурност”, които участваха пълноценно в работата по разработването на отделните конкретни правни норми, и ще участваме в дебата с пълни сили. Благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Вучков.
За доклад на Комисията по правни въпроси има думата председателят на комисията госпожа Фидосова.ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, ще ви прочета доклада на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавната агенция „Национална сигурност” с вх. № 902-01-22, внесен от Министерския съвет на 25 септември 2009 г. 
„Комисията по правни въпроси на свое заседание, проведено на 8 октомври 2009 г., разгледа внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона на Държавна агенция „Национална сигурност”.
На заседанието присъстваха господин Цветан Цветанов – вицепремиер и министър на вътрешните работи, господин Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи, господин Иван Шаренков – директор на Дирекция „Международни проекти” в МВР, и господин Светлин Йовчев – председател на Държавната агенция „Национална сигурност”.
Основен акцент в законопроекта е поставен върху дейностите на агенцията, визирани в разпоредбата на чл. 4 от Закона за ДАНС. В това отношение на първо място текстът на чл. 4 бе редуциран – заличават на някои от дейностите: например противодействие на усвояването на фондове на Европейския съюз чрез измама, на второ място – конкретните дейности на агенцията по чл. 4 от закона бяха предефинирани, съобразявайки се с основни критерии за недопускане на противоречиво тълкуване и дублирането на функции с дейността на МВР. Освен това всички дейности на агенцията по чл. 4 са подчинени на изискването да осигуряват защита на националната сигурност, като в Допълнителна разпоредба към закона са формулирани дефиниции за понятията „национална сигурност” и „посегателства срещу националната сигурност”. 
В резултат на анализи е намерен нов подход към правомощията, които служителите на агенцията могат да упражняват. Новост в това отношение например е заличаването на възможността ДАНС да използва служител под прикритие, както и контролирани доставки и доверителни сделки. Изменя се и текстът на чл. 125 от Закона за ДАНС, като в противовес на положението досега е предоставена възможност за задържане единствено на лице, което е нарушило охраната и пропускателния режим в района на охраняван обект на агенцията, като в този случай органите на ДАНС уведомяват компетентните полицейски орани и предават задържаното лице на тях. Редуцирани са и възможностите за ползване на помощни средства от органите на агенцията чрез отпадане на химически вещества, служебни животни и др. 
По нов начин са формулирани разпоредбите относно обмена на информация между структурите на ДАНС и МВР. 
Законопроектът създава ред за разглеждане на писма, жалби, предложения и сигнали до агенцията, които са във връзка с дейността й по чл. 4 от закона. Регламентират се функциите на главния секретар, като от приложното им поле се изключва оперативно-издирвателната дейност на агенцията.
Урежда се и промяна в структурата на ДАНС, съгласно която се създават специализирани дирекции, които осъществяват оперативно-издирвателна дейност и специализирани административни дирекции, териториалните дирекции, самостоятелните териториални отдели, правомощията на ръководителите на основните структурни звена в агенцията. Въвежда се още едно основание за несъвместимост със службата в агенцията – качеството на сътрудници или служители под прикритие на други служби за сигурност или служби за обществен ред.
В дискусията в Комисията по правни въпроси се включиха народните представители Димитър Лазаров, господин Методиев, госпожа Фидосова, господин Янаки Стоилов, Павел Димитров и господин Метин. 
Като цяло народните представители подкрепиха така внесения законопроект и одобриха разграничаването на функциите и правомощията на ДАНС и МВР, за да се избегне дублирането им, постигането на баланс между тях и повишаване на ефективността. 
Поставиха се въпроси относно специализираните дирекции и за техните правомощия, за премахване на полицейските функции на ДАНС, тъй като същите се осъществяват от органите на МВР, за правомощията на Дирекция „Финансово разузнаване” към ДАНС и за конкретизация на § 34 от Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта.
В резултат на проведеното обсъждане и извършеното гласуване с 16 гласа „за”, без „против” и 5 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси реши да предложи на народните представители да приемат на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавната агенция „Национална сигурност” с вх. № 902-01-22, внесен от Министерския съвет на 25 септември 2009 г.” Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова.
За процедура има думата народният представител Иван Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Уважаема госпожо председател, предлагам да поставите на гласуване предложение за прекъсване на заседанието, за да се даде възможност на Комисията за контрол над ДАНС днес следобед в 16,00 ч. да приеме окончателно своето становище по законопроекта. Ние сме възложили и становища на редица авторитетни хора. Всички сме се запознали, положили сме достатъчно усилия. Имаме определени говорители в комисията, които трябва да предложат проекта за нашето становище. Просто да ни даде възможност днес да приемем становището си и утре да представим и него на вашето внимание, преди да се проведе дебатът. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Костов.
По същество предложението му е по чл. 45, ал. 2, т. 4 – за отлагане на разискванията.
Съгласно чл. 52 от нашия правилник, има ли народен представител, който не е съгласен с него, след което ще поставя предложението на гласуване? Не виждам.
Подлагам на гласуване процедурното предложение на народния представител Иван Костов за отлагане на разискванията.
Гласували 133 народни представители: за 131, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Съобщения за утрешния парламентарен контрол – 16 октомври 2009 г., петък, който ще започне традиционно в 11,00 ч.:
Първи ще отговаря министър-председателят на Република България Бойко Борисов на въпрос от народните представители Иван Костов и Веселин Методиев.
Следва заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков, който ще отговори на три въпроса от народните представители Корнелия Нинова, Павел Шопов и Пенко Атанасов и на питане от народния представител Александър Ненков.
Министърът на образованието, младежта и науката Йорданка Фандъкова ще отговори на въпрос от народния представител Ирена Соколова.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев ще отговори на шест въпроса от народните представители Павел Шопов, Димчо Михалевски – два въпроса, Кирил Гумнеров, Огнян Пейчев и Румен Петков и Димчо Михалевски и на питане от народния представител Четин Казак.
Министърът на отбраната Николай Младенов ще отговори на въпрос от народния представител Венцислав Лаков и на питане от народния представител Владимир Тошев.
На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали следните министри:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов – на въпрос от народния представител Кирил Гумнеров;
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков – на три въпроса от народните представители Пламен Орешарски, Георги Божинов и Павел Шопов;
- министърът на външните работи Румяна Желева – на въпрос от народния представител Димитър Чукарски;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков – на три въпроса от народните представители Петър Курумбашев, Иван Николаев Иванов – два въпроса, и въпрос с писмен отговор от народния представител Любомир Владимиров;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов – на въпрос от народния представител Стоян Иванов;
- министърът на здравеопазването Божидар Нанев ще отговори на въпрос от народния представител Ваньо Шарков.
Поради изчерпване на програмата за днешното пленарно заседание, закривам пленарното заседание.
Утре заседанието ще започне от 9,00 ч. (Звъни.)

(Закрито в 12,45 ч.)
Председател:

		Цецка Цачева


Заместник-председател:

			Лъчезар ИвановСекретари:

		Милена Христова

		Мариана Даракчиева